Polityka Młodzieżowa w Polsce

Transkrypt

Polityka Młodzieżowa w Polsce
Polityka na rzecz młodzieży
w Polsce
Melanie Raczek
„(…) międzyresortowa, zintegrowana polityka
wobec młodych ludzi, wywodzi się z ich potrzeb.
Celem polityki młodzieżowej jest stworzenie
odpowiednich warunków bytowych dla młodych
ludzi, umożliwienie im uczestnictwa w życiu
publicznym, udziału w życiu społecznym,
kulturalnym i politycznym na równi z innymi
grupami społecznymi”.
„Strategia państwa dla młodzieży na
lata 2003–2012”
Strategia miała na celu stworzenie
odpowiednich warunków dla młodzieży w wieku
15–25 lat, umożliwianie im uczestnictwa w życiu
społecznym, kulturalnym i politycznym na równi
z innymi grupami społecznymi.
Zdrowie i
profilaktyka
STRATEGIA
PAŃSTWA
NA RZECZ
MŁODZIEŻY
Czas wolny,
kultura,
sport,
turystyka
Uczestnictwo
młodzieży w
życiu społecznym
Art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym
Rada gminy na wniosek zainteresowanych
środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie
młodzieżowej rady gminy mającej charakter
konsultacyjny.
Art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym
Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek
zainteresowanych środowisk, może utworzyć
gminną radę seniorów.
„Nic o nas bez nas”
Rezolucji Rady Unii Europejskiej,
mówi o szanowaniu prawa młodych
ludzi
„do
uczestnictwa
w
opracowywaniu
strategii
ich
dotyczących w drodze stałego,
usystematyzowanego dialogu z nimi i
z
organizacjami
ich
reprezentującymi”
Runda dialogu usystematyzowanego
Opracowanie
tematu
Konsultacje
Raport
Unijna
konferencja
młodzieżowa
Rezolucja
Europejski Komitet Sterujący
- Europejskie Forum Młodzieży,
- Komisja Europejska,
- Ministerstw wchodzących w skład tria prezydencji,
- Krajowe rady młodzieży z państw tworzących trio,
- Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”.
Krajowa Grupa Robocza
- Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- Polska Rada Organizacji Młodzieżowych,
- Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu,
- eksperci.
Dziękuje za uwagę!

Podobne dokumenty