Untitled

Transkrypt

Untitled
391/396
391 VAATTEET.
MÜOTI
KORÚT.
IHONHOITCľ
591
Pol.
-
5772
Banach, Andrzej
517
Portret wzorowego
p., ill.
mężczyzny.
Kraków 1965-
(3/9)
Eri maan-=
osissa ja
maissa
591 (6)
Pol. kot.
21
Oblačila Afričanov južno od Sahare.
Vodnik
pripr.
stave;
21 p,
,
po razstavi.
Razstavo tematsko
Pavla Štrukelj, Postavitev razMarjan Loboda.
Ljubljana 1972.
ill.
591 (6)
Pol. kot.
21
gtrukel.l, Pavla
Krašenje telesa in nakit afriških prebivalcev južno od Sahare.
(Razstava;
Muzej grad Goričane 1979.) S.l.&a.
[19 p.,] ill.
(=o/=9)
Eri kansoilla
>
591 (=497.12)
Pol,
-
6059
Narodne vezenine na Slovenskem.
Pisane
vezenine po štetih nitih.
Zbrala i uredila
Neli Niklsbacher-Bregar.
4 izd. S. 1.
p.,
ill.
1974.
i89
Pol. Kot.
51
Cavazzi. M.
Slavenske mjere za predivo i tkivo prema
seksagezimalnom sistemu / Milovan Cavazzi.
Praha ; Česka grafička Unie, 1925.
s. 656-672. (Slavia : Časopis pro slovanskou filologii. Zvlášní otisk; 4.)
391
(=81)
Sl. Ref.
In the Russian style / ed. Jacqueline
Onassis.; introduction Audrey Kennett.
New York
The Viking Press, 1976.
:
184
ISBN
s.
:
il.
670-59696-6
591 (*d)
930.8 (47)
(=84)
p-uolalaiset
391 (=84)
Pol. K.
Atlas polskich strojów ludowych.
Lublin
1949-61.
1. Pomorze i Warmia.
1, 3*
2. Wielkopolska. 1-4.
3. Śląsk. 2-5, 9.
4- Mazowcze i Sieradzkie. 2-5.
5. Małopolska.
5-7» 10, 13, 15,
-
18*
202
Pol.
-
10
819
Bazielich, Barbara
ludowe / Barbara Bazielich.
1988,
150 s. ; ill.
Śląsk
Śląskie stroje
Katowice
ISBN 85-216-0512-5
:
591 (=84)
,
591 (=84)
746 (438)
!
Pol. K.
39
-
49
Dobrowolska, Agnieszka
Zywotek cieszyński.
i haftem ludowym.
ill.
cach
,
(Wydawnictwa
1: 2.)
Ze studiów nad strojem
Katowice 1930.
38, 42 p.
Muzeum Śląskiego w Katowi,
v
391 (=84)
Pol.
Gołębiowski
Łukasz
Übiory w Polsce.
(Biblioteka polska.
-
976
,
23.)
Kraków 1861»
251 p.
Serya na rok 1861: 21-
391 (=84)
Pol.
-
1325
Janusz B.
Zdobnictwo ludowe w okolicach Lwowa.
szawa 1915*
51 p. ill.
,
»
War-
391 (=84)
Pol.
-
6113
Ka.jzer, Leszek
Uzbrojenie i übiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce. W świetle źródeł
Wrocław 1976.
ikonograficznych.
191 P*»
ill.
391 (438)
Kobyliński
Pol.
»
-
7127
Szymon
Krátka o hymnie, orłaoh i barwach
węda. Warszawa 1978»
104 p., ill.
784 (438)
ga-
391 (=84)
Pol. K.
Jan
Manugí ewicz
Polskie stroje ludowe.
Łódź s.a.
40 p.» ill.
-
,
Wyd.
skrócone.
299
392 (-84)
Pol. P.
Markowska. Danuta
Rodzina w środowisku
wiejskim.
Studium wsi podkrakowskiej. Wrocław 19&4«
214 P.
(Prace komisji socjologicznej, 5»)
301 (458)
391 (=84)
Pol. K.
-
399
Matlakowski, Władysław
Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. 2 wyd. Warszawa 1915»
138> [lso]
p., ill.
391 (=84)
746 (438)
!
Pol. K.
39
-
227
Pietkiewicz, Kazimierz & Czasznicka, Zofia &
Nowak, Jadwiga
Haft i zdobienie stroju ludowego. Warszawa
1955.
106, 139
P.,
ill.
391 (=84)
Przeworska
Pol.
,
3192
Janina
Übiory ludowe.
ill.
-
Warszawa
1954*
109
P*
»
591 (=84)
Pol. K.
-
491
Raczyński, Karol
Znacznieysze übiory starożytne polskie za
Wilno 1838.
Jagiełły. No I-4.
Pol,
11 107
Barbara
Rezmer.
Jak haftowad po kaszubsku / Barbara RezVyd, 4*
mer.
Gdańsk : Zrzeszenie Easzu
szubsko-Pomorskie
1989» 65 s, x ii.
ISBN 65-85011-45-5
-
,
591 (=84)
Pol.
-
10
461
Taszyoka« Maria
Polskie pasy kontuszowe / Maria Taszycka.
Kraków z VL, 1985*
111 s.
ill.
ISBN 83-00-01059-5
:
591 (=B4)
591 (=84)
Turnau, Irena
Pol.
-
6109
Skórnictwo odzieżowe w Polsce XVI-XVIII
Wrocław 1975»
198 P*
wieku.
391 (»84)
Pol. P.
Wawrzonowska, Zdzisława
Uzbrojenie i
übiór rycerski Piastów
Łódó 1976.
śląskich od XII do XIV wieku.
115
p.,
ill.
(Acta archeologia Lodziensia,
25.)
391 (=84)
:
016
Pol. P.
Ziemacki, Władysław
Materiały do historii odzieży z lat 1818-
1863.
Wrocław
1956.
181 p.
(Archiwum etnograficzne,
10.)
392 (=84)
»
301
Pol. P.
Współczesne rodziny polskie w ówietle
aktualnych badali. Pod red. Zbigniewa
Tyszki. Poznali 1976«
185 P»
(Seria socjologia, 4»)
39 i (=B4)
s
Pol.
792
-
1484
Karpińska,
Irena
Polskie übiory ludowe na scenie. Londyn
185 p., ill. (Biblioteczka teatralna, 9»)
I
1955«
(=B5)
Tšekit
591 (=85)
Beneš
Pol. P.
Josef
Vývoj lidových kroju na Uherskobrodsku.
12 p., ill.
Gottwaldov 1957*
(Studie Krajského musea v Gottwaldove.
Malá rada spol. ved, 190
,
Pol. Kot.
50
Suplementum ad acta
Folia ethnographica
Musei Moraviae, scientiae sociales.
Brno
Museum Moraviae, Institutum ethno:
:
graphicum,
391
1988
:
73.
391 (=85)
Pol. P.
Látoek, Lad[islav]
Lidové šperky západoceské.
38
p., ill
1.
Plzeň
[1937]•
.
(Ročenka Národopisného musea Plzenska,
19»)
591 (=85)
Pol.
Salichová Helena
Stařenčina loktuše.
-
6098
,
201 p., ill.
Ostrava 1975«
Pol. P.
stSpánová, Irena
Lidový odĕv na Benešovsku / Irena
StSpánová.
Praha ; Univerzita Karlova,
1987.
115 s.
:
ill.
(Acta Univ. Garolinae,
historiaca monographia
391 (=85)
Philosophica et
;
102/1984).
591 (=85)
92 Uprka (457)
s
75
Pol. K.
-
568
Uprka, Joža
Les p&lerinages á Saint Antoine.
The pilgrimage to St. Anthony's.
Die Wallfahtt zur
Hl. Antonius.
Preface par F. Kretz.
Kromeřiž
s.a.
111.
-
-
Pol.
Pallčková-Pátková,
-
8128
Jarmila
Ľudové kožušníctvo na Slovensku / Jarmila Paličková-Pátková.
Bratislava,
:
(Klenotnica
s.
sloill.
1981.
519
venskej ľudovej kultúry * Íj)
591 (=854)
Pol.
Benc-Boškoyidł
10
-
602
Katica
Cilipi
Narodnja nošnja Konavala
priručnik za rekonstrukciju nošnje /
Zagreb
Katica Benc-Boškoviđ
Kulturnoprosvjetni sabor hrvatske, 1986,
155 s.
:
,
ill.
ISBN
86-80825-16-6
591 (=861)
;
:
Pol.
Djeklđ.
-
11 152
Mirjana
Srpska narodna noSnja Kosova ; gnjilane /
Zagreb t Varaždin, 1989»
Mirjana Djekiđ.
(Biblioteka
11,
8.
t
Narodne noSnje
141
Jugoslavije)
ISBN
86-80825-88-3
591 (=061)
Pol. P.
Sekulič. Ante
Bački hrvati
:
narodni život i običaji /
:
JAZU 1991. 519
Zagreb
Ante Sekulič.
s. : il. :
(Zbornik za narodni život i običaje
nih Slavena, ISSN 0550-8625 1 52).
ISBN 86-407-0059-1
59 (=861)
_Ž2L_L-861)
592 (=861)
594 (=861)
598 (=861)
Bačka 59 (=86l)
g
Vi
,
Juž
Pol. K.
Ficowski.
-
1 150
Jerzy
Cyganie w Polsce : dzieje i obyczaje /
Jerzy Ficowski,
Warszawa : Interpress,
1989.
ISBN
298 s. i il.
85-255-2520-4
59 (=914.99
:
391 (=914.99)
392 («914.99)
395 (=914.99)
598 (=914.99)
438)
45)
(438) Warszawa
2
*
Mrozowska,
!
017.1
Yliopistonkir J
PB
Puola
War szawa
-
.
Alina
Rysunki kostiumów tureckich z kolekcji
króla Stanisława Augusta w gabinecie rycin Biblioteki uniwersyteckiej w Warszawie ; katalog / Alina Mrozowska, Tadeusz
Majda.
Warszawa, 1973.
1.
(Prace Biblioteki uniw, w Warszawie ) 9).
Pol. P.
59 1 (=865)
Baš
t
Angelo b
Opisi kmečkega oblačilnega videza
na Slovenskem v 1. polovici I9.
stoletja / Angelos Baš.
1984. I67 s.
za narodopisje
Ljubljana,
(Gradivo
slavencev.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za filološke in literarne vede ) 2).
392 TAVAT JA
MENŐT
n^LÄMÄS SA
Pol.
P.
Bałabuszko-Sławińska. Jadwiga
Analiza związków miądzy wybranymi cechami
osobowości studentów a ryzykiem uzależnię
nia od alkoholu / Jadwiga Bałabuszko-Sławińska.
Wrocław : Wyd-wo Uniw. Wrocł.,
1990. 268 s. s il.
(Acta Universitatis Wratislaviensis
ISSN
0259-6661 ; 1216. Prace psychologiczne,
•
ISSN 0157-11OX ; '27).
,
17
39 2
392
Pol. kot. 5
Blaschko, Alfred
Prostytucja współczesna. Przeł. Wła36 p»
dysław Maliniak. Warszawa e.a.
i?
351
392.
Pol.
-
857
Frank, Fr.
Mord rytualny wobec trybunału prawdy i
sprawiedliwości. Przełożyła Marja Blumberg.
Warszawa 1904-06.
1, 5.
Pol.
Imieliński
.
-
11
679
Kazimierz
Drogi i bezdroża seksu / Kazimierz ImieWarszawa : In-t Wydawn. Związków
liński.
Zawód., 1990.
ISBN
613
?92-
219 s.
85-202-0941-2
392
VoráSek,
Pol. P.
Josef
Primitivni rodina. Rozprava o theoriích a methodách ethnologické sociológie. Praha 1941*
203 p.» ill.
(Rozpravy České akadem. véd a umení.
Třida I* 91.)
(3/9)
Eri maan=
osissa
ja maissá
392 (54)
Pol. P.
Wałkówska, Hanna
Formy zawierania małżeństw w Indiach
starożytnych, ich geneza i rozwój. Studia
z etnografii Indii.
Wrocław 1967.
120 r,
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 119«)
392 (6)
Pol. P.
Holý, Ladislav
Rozpad rodového zrízení ve východoafrickém Mezijezeři. Praha 1965»
111 p.
(Rozpravy CSAV. Rada SV, 73:1»)
(=o/=9)
Eri kansoil'
la
(=81)
Slaavit
592 (=81)
Bystroń,
Pol.
-
1154
Jan Stanisław
Obrzędy
Słowiańskie obrzędy rodzinne.
związane z narodzeniem dziecka.
Kraków 1916.
148
p.
592 (=81)
Pol. K,
-
Komorovský,
Ján
Tradičná svadba
slava
1976.
508
u Slovanov.,
P-» ill.
Brati-
800
Pol.
592 (=81)
Krzywobłooka,
-
3479
Bożena
nowe obyczaje / Bożena
238
Warszawa, 1981.
dom)
i
(Rodzina
Stare i
błooka.
592 (=84)
Krzywos,
392 (=81)
Pol. kot.
22
Petruszewicz, A, S,
0 pierwszym zawiązku familii u aryjskich narodów, w szczególności u Słowiaru
Lwów 1905.
32 p.
808.1 -5
592 (=81)
Pol.
P.
Zawistówiez-Adamska, Kazimiera
Systemy krewniacze na słowiańszczyźnie
ich historyczno-społecznym uwarunkowaniu.
lł2 p.
Wrocław 1971*
(Biblioteka etnografii polskiej, 22.)
w
1
r
Puolalaiset'
392 (454)
Fol. kot.
Abraham, Władysław
Dziewosłęb, Studyum z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce.
Lwów 1922,
47 P* (Studya nad historyą
prawa polskiego,
8x2.)
34 (438)
14
592 (=84)
398 (=84)
Pol.
Bąk, Stanisław
Wesele ludowe w Grębowie Sandomierskie.
Wrocław 1958.
165 p.
(Archiwum etnograficzne, 18.)
\
P.
592 (=84)
Pol. P.
Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz, C
Ze studjów nad obrzędami weselnemi ludu
polskiego.
1. Forma dramatyczna obrzędowości weselnej. Wilno 1929*
134 p.
(Rozprawy i mater jały wydziału I TPN w
Wilnie, 2:3.)
.
392 (=84)
Pol.
-
257
Biegeleisen, Henryk
Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach
i zwyczajach ludu polskiego. Lwów 1927.
414 p.
592 (=84)
Pol. P.
Dworakowski, Stanisław
Zwyczaje rodzinne w powiecie Wysoko-Mazowieckim. Melodje zapisał Wacław Mikołajczyk.
Warszawa 1955»
190 p.
(Prace etnologiczne Inst. nauk antropol. i
etnolog. TNW, J>.)
784 (458)
592 (=84)
Pol.
Komorowska,
-
9714
Jadwiga
Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim
mieście
studium na przykładzie WarWarszawa,
szawy / Jadwiga Komorowska,
1994.
585 s. : ill.
ISBN 85-01-04023-8
:
501 (458)
592 (=84)
Pol.
-
3479
Krzywo~błooka» Bożena
Stare i nowe obyczaje / Bożena Krzywo238 s,
błocka. Warszawa, 1981.
(Rodzina i dom)
592 (=81)
Pol.
392 (*9s)
Kuchowicz,
-
8953
Zbigniew
Miłość staropolska : wzory
uczucioobyczaje erotyczne XVI-XVIII
wość
łódź,
wieku / Zbigniew Kuchowicz.
ill.
1982.
595 s.
-
-
:
930.8 (438)
Pol.
Ma.i
,
-
10 588
Małgorzata
Rola daru w obrządzie weselnym / Małgorzata
74 s.
Ossolineum, 1986,
Wrocław
Maj.
ISBN 85-04-02410-1
;
392 (=84)
Pol.
Pluciński
,
-
557
10
Jan
Wesele spiskie / Jan Pluciński
Kraków
Krystyna Kwaániewicz.
wydawnictwo muzyczne,
83-224-0501-1
592 (=84)
ISBN
1987.
;
oprać.
Polskie
ill.
144 s.
:
:
392 (=84)
39 (=84)
:
749
Pol.
-
3255
Reinfuss,
Roman
Ludowe skrzynie malowane.
6l p.
ill.
,
U
Warszawa
1954*
592
(=84)
Pol. P.
Schramm, Wiktor
Ludowe obrzędy weselne we wsiach doliny
Hoczewki i Tarnawki ziemi Sanockiej.
Wrocław
1958.
124
p.
(Archiwum etnograficzne, 1?.)
Pol. P.
Sielicki.
Franciszek
Wierzenia i
obyczaje na Wileńszczyźnie w
okresie międzywojennym / Franciszek Sielicki.
Wrocław : Wyd-wo Uniw. Wrocł.,
1991. 197 s. : 11.
(Acta Universitatis Vratxslaviensis ISSN
0259-6661 ; 1178, Slavica Wratislaviensia
ISSN 0157-1150 ;6l).
ISBN 85-229-O59O-4
,
598 (=84)
594 (=84)
Vilno
598
Pol.
-
592 (=84)
Trzeciakowska,
Maria
V dziewiętnastowiecznym Poznaniu
Zycie codzienne miasta 1815-1914 /
Poznań,
Maria i Lech Trzeciakowscy.
1902.
ill.
529 s.
:
:
943.8 "1815/1914"
943»8 Poznań
594 (=B4)
8961
Pol.
P.
Wieś dolnośląska : studia etnograficzne :
praca zbiorowa / red. Urszula Sagan.
Wrocław ; Polskie tow. ludozn., 1989»
299 s.
il.
(Prac e i materiały etnograficzne ; 29).
592 (=84)
594 (=84)
596
(=84)
59 (=84)
;
63
392 (=84)
Pol. kot.
27
Współczesne formy obrzędowość i polskiejFotogramy.
Wystawa pokonkursowa. Warszawa 1977»
111.
394 (=84)
392 (=84)
Pol. P.
Zawistowicz-Kintopf owa, Kazimiera
Zawarcie małżeństwa przez kupno w polskich
obrzędach weselnych ze szczególnem uwzględnieniem roli orszaku pana młodego, Kraków 1929»
55 P.
(Prace komisji etnograficznej PAÜ
10.)
,
592 (=84)
Pol.— 7887
Zinj Wiktor
Polski dom / Wiktor Zin...[et al.j.
szawa, 1979*
153 s. i ill.
301 (438)
War-
392 (=84)
:
17
Pol.
Staszewski Dominik
Moralność i umoralnienie kurpiów.
-
3710
,
1903*
123
żyńskich.
)
P*
Płock
(Odbitka z Ech płockich i łom-
592 (=84)
:
501 (458)
Pol. P.
Kluzowa, Krystyna
Społeczno-demograficzne uwarunkowania
dzietności rodzin.
Wrocław 1978.
121 p,
(Prace komisji socjologicznej, 45»)
392 (=84)
:
301 (438)
Pol. P.
Kwaśniewicz Krystyna
Doroczne i rodzinne zwyczaje na tle
współczesnych przeobrażeń wsi podkrakowskiej. Wrocław 1979«
148 p.
(Prace komisji socjologicznej, 44.)
,
592 (=84)
Formlcki,
:
571
Pol. P.
Józef
Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze. Wrocław 1977.
151 p.
(Prace komisji nauk pedagogicznych, 17.)
592 (=84)
:
749 (458)
Pol.
-
5235
Reinfuss, Roman
Ludowe skrzynie malowane.
ill.
6l p
.,
Warszawa
1954«
392 (=84)
Tuwim
,
:
Pol.
808.4 -3
-
4001
Julian
Polski słownik pijacki i Antologia bachiczna.
Warszawa 1959*
554 P»> ill.
392 (=84)(0:8)
884 -7 (082)
11l
392 (=84)(0:8)
884 -7 (082)
Pol.
-
4001
Tuwim, Julian
Polski słownik pijacki i Antologia bachiczna.
Warszawa
1959*
354
P*
808.4 -3
H!
»
:
ill*
392 (=84)
(=85)
Ťšekit
392 (=85)
s
347 (437)
Pol.
Klabouch, Jiři
Politický konsens k manželství v Če90 p»
chách. Praha i960.
(Rozpravy ČSAV. Rada SV, 70 s s*)
P,
595 (-85)
»
950.26
Pol. P.
Radomžrsk.f, Pavel
Obol mrtvých u Slovanu v Čechách a
na Morave. Praha 1955«
81 P*» ill*
(Sborník Národního musea v Praze, 9 A 2.)
•
757 (457)
(=854)
Šlovakit
59 (=854)
:
746
Pol.
-
6474
Markova Ema
Slovenské ľudové tkaniny. Bratislava
1976.
284 p., ill. (Klenotnica slovenskej
ľudovej kultúry, 9»)
,
(=858)
Sorbit
(
592 (=858)
Jurij
Mjez Őornobohom a Błotami.
Pol.
-
368
Brežan,
147
P.,
ül.
Budyšin 1953*
(=861)
Serbit Ja
kroaa tit
5Se (=B6i)
398 (=861)
Pukl er
,
Poi.
-
3147
Ante
Ženitbeni običaji i svatovske pjesme u
166 p. (Ante Pukler,
Zagreb 1882.
Hrvata.
Prilozi kulturnoj i pravnoj poviesti Hrvata,
1.)
392 (=861)
Pol.
-
6271
Zorica
Rajkovič
Tradicijski oblici nevjenčanog braka
kod Hrvata i Srba u svjetlu pojma "Pokusni
brak". Zagreb 1975*
115 P*
,
Pol. P.
Sekullđ. Ante
Bački hrvati
:
narodni život i običaji /
Zagreb : JAZU
Ante Sekulič.
1991. 519
s. s ii.'
(Zbornik za narodni život i običaje juž
nih Slavena, ISSN 0550-8625 i 52).
ISBN 86-407-0059-1
,
59 (=861)
591 (=861)
592 (=861)
g
594 (=861)
(=861)
Vfj
598
Baíka 59 (=86l)
;
59 (=86l)(05)
Os.ječki zbornik.
Pol. P.
Muzej Slavonije Osijek.
1-15
I
1942-7
lsijek.
950.26 (497.1)(05)
O69 (497.1) Osijek
Pol. K,
-
1 150
Ficowski. Jerzy
Cyganie w Polsce
Jerzy Ficowski.
1989.
ISBN
298
s.
j
dzieje i obyczaje /
Warszawa : Interpress,
;
il.
85-255-2520-4
458)
59 (=914.99
591 (=914.99)
592 (=914.99)
595 (=914.99)
598 (=914.99)
:
393 HAUTAUS- JA SimUMENOT
Pol.
-
11 551
Kowalski. Krzysztof
Eros
i Kostucha / Krzysztof Kowalski.
szawa
LSW, 1990.
ISBN 85-205-3865-5
:
397
29
282 s.
;
il.
War-
595 (54)
Pol. P.
Wałkówska, Hanna
Kult zmarłych w Indiach starożytnych.
Studia z etnografii Indii. Wrocław 1975»
110 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 156.)
r
(=o /=9)i
Eri kansoil
la
(=84)
Puolalaise
393 (=84)
Pol.
-
5526
Chrościcki Juliusz A.
Z dziejów kultury staroPompa funebris.
polskiej.
Warszawa 1974*
369 p.» ill.
(idee i sztuka. Studia z dziejów sztuki i
,
doktryn
artystycznych).
Pol. K.
393 (=84)
-
66
Fischer, Adam
Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów 1921.
459 P* (Wydawnictwa Mbljoteki Zakładu nar. im.
Ossolińskich,
%)
Pol. K.
-
1 150
Ficowski. Jerzy
Cyganie w Polsce s dzieje i obyczaje /
Warszawa s Interpress,
Jerzy Ficowski.
1989.
ISBN
298 s. i il.
83-253-2520-4
39 (=914.99 s 438)
591 (=914.99)
392 (=914.99)
395 (=914.99)
398 (=914.99)
Pol. P.
Try j arski, Edward
Zwyczaje pogrzebowe ludów tureckich na tle
ich wierzeń / Edward Tryjarski.
Warszawa
PWN, 1991.
415 s.
:
il.
(Prac e Orientalistyczne,
35TT“
ISBN 85-01-09389-7
393 (=943)
39 (=945)
ISSN
0079-4785
;
394
f
JÜLKINEN ELÄ.MÄ.
ELÔ.MÄ
KANSAN-
Pol.
P.
Badania kultury / red, Anna ZambrzyckaKunachowicz.
dź s Wyd-wo Uniw.
kiego, 1989*
145 s.
(Acta Univeraitatis Lodziensis.
Folia
ethnologia, ISSN 0208-6042 ; 4).
łódz-
59 (=84) (082)
594 (=84)
594
525 (458)
*
(=O/=9)
Eri kansoil
la
394 (=75)
Pol. P.
Gansiniec, Zofia
Geneza tropaionu.
Warszawa
158 p., ill.
(Biblioteka archeologiczna, 5»)
930.26 (38)
1955.
(=34)
Puolalaiset
Pol. P.
Badania kultury / red, Anna ZambrzyckaWyd-wo Uniw.
Kunachowicz.
kiego, 1989»
145 s.
(Acta Universitatis Lodziensis. Folia
ethnologia, ISSN 0208-6042 ; 4).
%6di
39 (=84) (082)
394 (=84)
525 (438)
594
:
:
łódz-
594 (=84)
398 (=84)
Pol.P.
Glapa, Adam & Kowalski »Alfons
Tańce i zabawy wielkopolskie.
206 p., ill
1961.
(Biblioteka popularna, J.)
.
\
Wrocław
394 (=84)
Karwacki
,
Pol.
-
7854
Władysław Lech
Zabawy w Bielanach / Władysław Lech Karill.
161 s.
wacki. Warszawa, 1978.
:
394 (=84)
325 (438
:
47)
Pol. K.
-
401
Miasto świętego Jana. Wydawnictwo zarządu
koła literacko-artystycznego domu polskiego
w Moskwie.
Komitet redakcyjny:
M. Limanowski [etc.].
Moskwa 1916.
p.
ill.
46
,
884 -822
}(
Pol. P.
Franciszek
Sielicki.
Wierzenia i obyczaje na Wileńszczyźnie w
okresie miądzywo j ennym / Franciszek Sielicki.
Wrocław ; Wyd-wo Uniw. Wrocł.,
1991. 197 s. : 11.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0259-6661 ; 1178. Slavica Wratislaviensia
,
ISSN
OI57-II5O ;6l).
ISBN
85-229-O59O-4
598 (=84)
594 (=84)
392 (=84)
Wilno 598
394 (=84)
Pol. K.
-
535
Stelmachowska, Bożena
"Podkoziołek" w obrzędowości zapustnej
Polski Zachodniej. Poznań 1933*
176 p.,
ill.
394 (=85)
Pol.
P.
Tomes, Josef
Masopustní, jarní a letní obyčeje na moravskem Valašsku.
Strážnice 1972.
179 p., ill.
(Príloha časopisu Národopisné aktuality, 2.)
8961
Pol.
594 (=84)
Trzeciakowska,
Maria
W dziewiętnastowiecznym Poznaniu
:
Zycie codzienne miasta 1815-1914 /
Maria i Lech Trzeciakowscy.
Poznań,
1982.
529 s.
í
ill.
943.8 "1815/1914"
945*8 Poznań
592 (=B4)
Pol. P.
Wieś dolnośląska
;
studia etnograficzne
s
Wrocpraca zbiorowa / red. Urszula Sagan.
ław ; Polskie tow. ludozn,, 1989»
299 s.
il.
(Prace i materiały etnograficzne
592 (=84)
.394-1=84)
596 (=84)
59 (=84)
:
63
;
29).
594 (=84)
914.38
Pol.
-
4150
Wieś o sobie. Dziś i jutro wsi polskiej w
przyzmacie ankiet KSMŽ i KSMM, opracowanych
Poznań 1938.
pod redakcją Jura Leżeńskiego.
191
P.
\
594 (=84)
Pol. kot.
Współczesne formy obrzędowości
27
polskiej.
Fotogramy.
Wystawa pokonkursowa.
Warszawa 1977.
111.
592 (=84)
Pol. P.
Z historii i metodologii etnologicznych
badań miasta i wsi / red. Mirosława DrozdPiasecka.
£.<sdź : Wyd-wo Uniw, łódzkiego,
il
19-91. 140 s.
(Acta Universitatis Lodziensis.
Folia
ethnologica, ISSN 0208-6042 ; 5).
;
39 (=84)
394 (=84)
39 (=842)
884
594 (=84)
884 -1 (082)
:
Kot
Pol.
-
1728
Stanisław
Urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji
staropolskiej. Warszawa 1937*
149 P*
,
(=85)
Tšekit
Pol. -11561
Slavnosti v moderní společnósti
Sborník pŕíspévkú z 11. Strážnického
sympózia 11.-20.7. 1990.
Strážnice ;
Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1991.
105 s.
:
394 (=ír)
f-85)
Tomes
Pol. P.
Josef
Masopustní, jarní a látni obyčaje na moravském Valašsku. Strážnice 1972.
179 p., illv
(Národopisná aktuality, Príloha 2.)
,
394
(=85)
Pol. K.
-
60S
Tance českého lidu.
Zahraj te mi do kola.'
Usporádali Jan Seidel a Josef Špicák. Praha 1945.
284 p. ill.
»
854)
Slovakit
394
(=854)
Zálesák Cyril
Pohronské tance.
Pol.
-
4366
,
ill.
Martin
1953-
331
p.,
(=061)
serbokroati®
Pol. P.
Sekulič
.
Ante
Bački hrvati : narodni život i običaji /
Zagreb : JAZU
Ante Sekuliđ.
1991. 519
s. : ii i'
(Zbornik za narodni život i običaje juž
nih Slavena, ISSN 0350-8625 ; 52).
ISBN 86-407-0059-1
,
59 (=861)
591 (=861)
592 (=061)
594 (=861)
598 (=861)
Bačka 59 (=86l)
(=863)
Sloveenit
394 (=863)
Kuret
,
štehvanje in njegov evropski okvir.
1963-
212 p., ill.
in umetn. Razred
in liter. vede. 16.
Inštitut za slovensko narodopisje, 5*)
Slovenska akad. znan.
za filol.
=
P.
Niko
Ziljsko
Ljubljana
(Dela.
Pol.
396
MISEN ASEMA. NAISASIALUKE
39&
Pol.
P.
Henricus Cornelius de Nettesheym]
Henryka Korneliusza Agryppy 0 ślachetności a
zacności płci niewieściej. Przekład Macieja
[ Agrippa,
Wirzbięty (1575)- Wydał Stanisław Tomkowicz.
Kraków 1891.
58 p.
(Bibi joteka pisarzów polskich, 14*)
tsy -3
396
Pol.
P.
Gilman, Charlotte Perkins
Przełożyła
Kobieta a stan ekonomiczny.
Marya Podlewska.
1-2. Warszawa [1909]•
(Biblioteka dzieł wyborowych, 604-605-)
396
Hłasko
Pol.
,
-
Stanisław
Studja publicystyczne.
232 p.
Petersburg
1194
1906.
943.8 (081)
596
Pol.
Kaden-Bandrowskí
,
1457
Juljusz
Pióro, miłość i kobieta.
177
-
Warszawa 1931«
P.
82.
914.742
914.30
1(1
396
Pol. kot, 6
Key, Ellen
ta
d My Silbi
w
Soľ %Q
p.
39PrZek^
(z cyklu "Szkice".)
-
a 1903.
wa
17
“»«-
396
Pol. kot. 6
Key, Ellen
Izy
Trwonienie sił kobiecych.
Przekład
Moszczerlskie j, Warszawa 1905»
98 p.
39f
Pol. K.
-
147
Kłosowski,
Walery
Kobieta i jej wdzięki.
160 p., ill.
2 wyd.
Warszawa 1909»
396
Kobieta współczesna.
szawa 1904*
364 P«
Pol.
-
Książka zbiorowa.
1562
War-
3°í(c
Pol.
-
2285
Maeterlinck, Maurycy
0 kobiecie. Przekład Wandy Wagnerowej.
61 p.
Warszawa 1902,
396
Pol.
-
2395
Mater, jał.y do pogadanek w kółkach kobiecych.
Wydawnictwo Towarzystwa Zjednoczonych ZiemiaWarszawa 1914«
nek.
147 P*
596
Pol.
-
3055
Podręcznik pogadanek z kobietą, z ludu.
Zbiorowa praca Koła równouprawnienia kobiet w
Wilnie. 1. Wilno 1910.
193 p.
Pol. P.
Społeczno-pedagogiozna problematyka
życia kobiety w wieku emerytalnym /
red.; Eugenia Podgórska, Olga Czerniakowska,
iddź, 1996,
319 s.
(Acta Univ. Łodziensis. Folia
paedagogica et psychologica, ISSN 0208-
6095
396
I
14).
396 (438)
396
:
Pol.
17
Plater-Zyberkówna, Cecylja
Kobieta
ogniskiem. Warszawa
316 p.
-
-
3028
1909»
596
s
262
Pol. P.
Rola kobiety w
153 p.
(Wykłady
i
koáciele.
Lublin 1958,
przemówienia, 42.)
596
:
282
Pol.
-
2001
Dziejowe posłannictwo katolickiej nie-
wiasty,
154
p.
Przez X.
A.
Ľ.
Wilno 1909.
396
;
3Zŕ
Poi.
Bornstein-Winawerowa, Helena
Kobieta w przemyśle na Zachodzie.
szawa
1912.
155
P*
-
-
319
War-
396
;
92
Montaigne
(44)
Pol. P.
Kupisz. Kazimierz
protlématique féminine
Elles et lui
/
des Essals
Kazimierz Kupisz. Łddź»
1985. 92 s.
(Acta univ. Łodzlensis. Folia litteraria, ISSN 0208-6085 ł 12).
-
Pol. K, kot.
1
Dla przysloáci 5 miesięcznik organizacji przysp. kobiet do obrony krs,ju.
1 ; 7-12 } 2 s 3
Warszawa, 1929-1950.
396 (05)
Pol. K, kot, 1
.dwutygodnik
Kobieta dzisiejsza
społeczno-obywatelskiej Ligi Kobiet,
14
1
:
-
;
Warszawa,
596
05
(05)
1946,
396 (0s8)
Pol.
szawa
6772
Wyboru wierszy dokonał i poopatrz. Jan Nagrabiecki*
War-
Do matki.
głowiem
-
I977.0'
318
p,, ill.
884
-1
(082)
396 (0:8)
Pol.
-
6690
Za każdy twój uámiech, Materiały repertuarowe. Red. Jolanta Masłowska. Warszawa 1976.
269 p.
884 -822
396 (OS)
Pokłosie kobiece.
skich"
I* 1 3-14
.
1916
Kijów.
Pol. P.
Dodatek do "Kłosów Ukraiń-
(3/9)
Eri maissa
596 (35)
Pol. P.
Łyczkowska, Krystyna
Pozycja społeczna kobiety w okresie
staroasyryjskim na podstawie dokumentów z Kaneš w Azji Mniejszej. Warszawa 1979.
162 p.
(Dlssertationea univ. Veršov., 162.)
(430)
Saksa
396 (430)
;
92 Braun
Pol.
-
2897
(Braun, Lily)
Lata
Pamiętnik działacki (Lily Braun)
1-2,
dojrzewania. Spolszczyła R. C.
War.
szawa
1915*
\
šefico slovar
kia
396 (437)
Pol.
Janaček. Josef
Ženy české renesance.
255 P* y ill.
92 (437)
»
950.8
Praha
-
6847
1976.
(438)
Puola
596 (458)
Pol.
Gniewosz
Jan Nepomucen z Oleksowa
Posłannictwo Polek.
Krosno 1891.
-
957
,
62
p.
396 (438)
323 (438)
Hłasko
Stanisław
Studja publicystyczne.
232 p.
Pol.
-
1194
,
I
Petersburg
1906.
396 (438)
Kaczkowski
Pol.
,
-
1444
Zygmunt
Kobieta w Polsce.
lsl-2.
Żytomierz
1862.
396 (438)
Pol.
-
1445
Kaczkowski
Zygmunt
Z przedmową i uwagami
Kobieta w Polsce.
1-2. Petersburg
Chmielowskiego.
Piotra
,
1895.
Pol.
Kuchowicz
.
-
11 191
Zbigniew
Żywoty niepospolitych kobiet polskiego ba)j<sdź s
roku / Zbigniew Kuchowicz. 2. wyd.
Wydawnictwo Towarzystwa krzewienia kultury
świeckiej, 1989«
157 s.
ISBN 85-85050-27-I
92 (438)
396 (438)
Pol,
Niedworok
,
P,
Józef
Matki wiąźniarki i ich dzieci w zakładach
penitencjarnych s zagadnienia podstawowe /
Józef Niedworok.
Wrocław s Wydawnictwo
Wrocławskiego,
Uniw.
1988« 164 s,
(Acta Univ, Wratislaviensis
Prawo, ISSN 0524ISSN 0259-6661 } 990.
,
162),
545 (458)
4544
ł
596 (458)
Pol. P.
396 (438)
Ratman-Łiwerska,
Izabela
Stowarzyszenie jako czynnik społecznowychowawczej aktywizacji kobiet
na
przykładzie badań na Białostocczyźnie /
Izabela Ratman-Liwerska.
Białystok,
:
1984.
548 s.
(Di s ser tatione 3 Univ. Varsoviensis
)
271)-
Pol. P.
Społeczno-pedagogiczna problematyka
życia kobiety w wieku emerytalnym /
red,; Eugenia Podgórska, Olga Czerniakowska,
łódź, 1986,
319 s.
(Acta Univ. Lodziensis.
Folia
paedagogica et psychologica, ISSN 0208-
6095
I
14).
396
396 (456
396 (438)
Pol.
-
9707
antologia
o kobietach
/wybór, oprao, i posłowie: Krystyna
Godlewska.
s.
Warszawa, 1984.
Strofy kobiet
ISDN
:
85-207-0295-X
884
-1
(082)
596 (458)
Pol.
-
6225
Wieruszewski Roman
Równość kobiet i mężczyzn w Polsce
,
Ludowej.
Poznań 1975«
250
p.
Pol.
Wieś dolnośląska
;
P.
studia etnograficzne
:
Wrocpraca zbiorowa / red, Urszula Sagan.
ław : Polskie tow. ludozn., 1989*
299 s.
il.
(Prace i materiały etnograficzne ; 29).
592 (=84)
394 (=84)
396-J J3S)
39 (=B4, s 63
396 (438)
;
05
Zaleska Zofia
Czasopisma kobiece w Polsce.
1937* Warszawa 1938.
263 p.
Pol.
-
456?
,
Rok
1818-
396 (438)
:
271
Pol.
-
4087
Wasylewskl, Stanisław
Klasztor i kobieta.
Studium z dziejów
kultury polskiej w średniowieczu. Kraków
161 p., ill.
1957.
930.8(438):271:396
396 (438)
:
331
Pol-
-
5484
Roguszka-Klupś
Maria
Przemiany pozycji społecznej kobiety pracującej zawodowo (na przykładzie Wielkopolski).
,
Poznań 1975*
195 P*
396 (45 8 )
*
331 Bódź
Florczak-Bywalec
»
Pol. P.
Jadwiga
Wykorzystanie zasobów kobiecej siły
roboczej w Łodzi (lata 1960-1970;.
Łódź 1979.
156 p.
(Acta univ. Lodziensis, Nauki ekonomiczne i socjologiczne, 15»)
596 (458)
:
Pol.
555
-
9756
Łącznodd
kebiety
sabetaż, dywersja
w Armii Krajowej / kom, red,: Ewa Bu:
,
kowska.,,
[et al,]
}
nowa. Lendon, 1995.
ISBN 0-9510184-0-X
Halina Marti280 s.
red.;
396 (438)
;
Pol. K.
929
Konarski, Szymon
Kanoniczki warszawskie,
\
Paryż 1952.
-
152
266 p.
396 (438)(05)
Ster.
Pol. p.
Organ równouprawnienia kobiet.
[lJ;i~2, 2-5 ä 1-12
1907-11
Warszawa.
05
396 (45)
«
34
Pol. P.
Pauli, Lesław
Infirmitas sexus. Sytuacja prawna kobiet w świetle przepisów karnych ustawodawstwa statutowego miast włoskich. Warszawa 1975»
102 p.
( Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 399»
Prace prawnicze, 68.)
=
Sl,
Engel
,
Ref.
Barbara Alpern
Mothers and daughters ; Women in the
intelligentsia in nineteenth-century
Russia / Barbara Alpern Engel.
York,
1986.
230 s.
ISBN O-521-31301-5
596 (47)
New
Sl. Ref.
Engel
,
Barbara Alpern
The woman's side : Male out-migration
and the family economy in Kostroma
province / Barbara Alpern Engel.
a.], [1986].
S. 258-271.
Reprint from the Slavic Revue.
596 (47)
[S.
1986:45:2.
Sl. Ref.
Stites
Richard
,
The Women's liberation movement in
feminism, nihilism and bolsheRussia
vism 1060-1950 / Richard Stites.
Princeton, New Jerzey, [l97Qj»
464 a.
:
596
(
47
)
Sl. Hef,
Women in Russia / ed. by Dorothy
Atkinson, Alexander Dallin, Gail
Warshofsky Lapidus,
Stanford, Cal.,
1979. 410 s.
ISBN O-8047-0920-3
396 (47)
397
LUONNO NKANSO JEN TAVAT
JA MENŐT
Pol.
-
11 551
Kowalski. Krzysztof
Eros
i Kostucha / Krzysztof Kowalski.
szawa
LSW, 1990.
ISBN 85-205-3865-5
:
597
595
29
282 s.
:
11.
War-
397 (=914-99
Filipovič
s
497-1)
Milenko S.
Zagrel 1932.
Visocki Cigani.
(Etnološka biblioteka, 16.)
Pol. P.
,
20 p., ill.
398
KANSAERUNOUS. PERINNE. KANSANTIETOÜS
398
Pol. P.
Benetowa, Sara
Konopie w wierzeniach i zwyczajach ludoWarszawa 1936.
49 p.
(Prace etnologiczne Inst. nauk antropol. i
wych.
etnolog. TNW,
2.)
598
Pol.
-
4996
Giuseppe
Przeł.
Dzieje folklorystyki w Europie.
Wojciech Jekiel. Wstęp i rozdział o folklorystyce polskiej napisał Julian Krzyżanowski.
Warszawa 1971*
691 p.
Cocchiara,
598
Pol. P.
Fa.jnszte.jn, Daniel
Potwory fantastyczne w wierzeniach i
mitach. Wilno 1938.
151 P»
(Rozprawy i materjały wydziału I TPN w
Wilnie,
9:5.)
398
Frazer.
Pol.
-
6756
James George
Zlatá ratolest. Prel. Libuše Boháčková. Doslov naps. Ludvik Svoboda, úvod
Josef Kandert. Praha 1977«
741 p«.
398 (-71/-75)
598
Gajek. Józef
Kogut w wierzeniach
1934.
172 p., ill.
Pol. P.
ludowych,
(.Archiwum towarz. nauk. we Lwowie.
Dział 11, 1352,)
Lwów
Pol.
Krawczyk-Wasilewska.
-
10
511
Violetta
Współczesna wiedza o folklorze /
ioletta Krawczyk-Wasilewska.
Warszawa
Ludowa Spółdzielna Wydawnicza, 1906.
262 s.
ISBN Q5-205-3796-7
:
590
598
Pol.
P.
0 živote pisne v lidové tradici. Variační proces ve folklóru. Red. Bohuslav
Beneš. Brno 1975»
137 P»
(Spisy univ. J.E. Purkynĕ v Brne.
fakulta, 182.)
598 (=85)
798 (=85)
784
s
Filos.
784 (437)
39«
Pol. P.
Zíbrt
,
Cenĕk
Seznam pover a zvyklostí pohanských
z VIII. vĕku (Indiculus superstitionum
et
paganiarun)...
Praha
1894»
1?6
p»
(Rozpravy České akademie pro védy, slovesnost a umšní. Třida I, 3*2.)
Pol. P.
598
:
291
Buchowski
,
Michał
Magia : Jej funkcje i struktura /
Michał Buchowski.
Poznań* 1966.
145 s.
(Seria etnografia, ISSN 0209-2077
11).
1
598
:
Pol.
291
P.
Ganszynieo Ryszard
1. Pas magiczny.
Studya do dziejów magii.
ill.
Lwów 1922.
57 P»
(Archiwum towarzystwa naukowego we Lwowie.
Dział 1, 1:6.)
,
»
V
396
s
78
Pol.
-
5530
nad metodami etnomuzykologii. Pod
i Ludwika Bielawskiego.
Czekanowskiej
Anny
red.
Ze
studiów
Wrocław 1975*
HO P*
598
:
82/89
Horálek
Pol.
-
Karel
Folklór a svötová literatura.
219 P.
1979.
7761
,
598
;
881
Praha
:
881
Pol.
-
Horálekt Karel
Polklčr a svžtová literatura.
219 P1979.
598
;
82/89
776
i
598
Praha
Pol.
Ługowska
,
-
10 723
Jolanta
Bajka w literaturze dziecięcej / Jolanta
Lűgowska.
Warszawa
Młodzieżowa Agencja
Wydawnicza, 1988.
166 s.
ISBN 85-203-2208-I
:
884 -95
:
598
Pol.
-
11 183
Popovlć-Radovlđ. Mirjana
Srpska mitska priča / Mirjana PopoviđBeograd
Radoviđ.
Rad, 1989*
178 s.
:
(Edicija Pečat.)
ISBN
86-09-00218-7
886.1 -5
886.1 s 398
398
:
930.26
Pol.
-
153
Baruch, Maksymilian
Boże stopki. Archeologia i folklor kamieni z wyżłobionymi śladami stóp. Warszawa
1907.
113
P.
(1/9)
Alueittain
(234.3)
Alpit
398 (234-5)
59 (254-5)
Pol. P.
[l]. Acta primi conventus
Orientales.
de ethnographia Alpium Orientalium tractantis,
Ljubljana
Labaci 1956.
Red. Ivan Grafenauer.
Álpes
1959.
199 P., ül.
Slovenska akad. znan. in umetn. Razred za filol. in liter. vede. 12.
Inštitut za slovensko narodopisje, 3»)
(Dela.
=
\
598 (234-3)
39 (234-3)
Pol.
P.
Alpes Orientales.
5« Acta quinti corrventus
de ethnographia Alpium Orientalium tractantis,
Graecii Slovenorum... 1967. Red. Niko Kuret.
Ljubljana 1969*
302 p., ill.
Slovenska akad. znan. in umetn. Razred
(Dela«
za filol. in liter. vede. 24.
Inštitut za slovensko narodopisje, 10.)
=
\
398 (234.57)
Pol.
-
8148
Interetnické vztahy vo folklóre karpatskej oblasti / red.; Klára Vloššáková,
351 s. s ill.
Bratislava, 1960.
(3)
Antiikin
aj an maat
398 (3)
Pol,
-
6886
Krawczuk, Aleksander
Sennik Artemidora.
1976.
192 p., ill.
2 wyd,
?/rocław
(4/9)
1
Eri maanosa’
j a maat
398 (4)
Matičetov, Milko
Sežgani in prerojeni človek.
Pol.
p.
Ljubljana
ill.
p.,
279
(Lela.
Slovenska akad. znan. in umetn. Razred za filol. in liter. vede. I5.
Inštitut za slovensko narodopisje, 4»)
I96I.
=
Pol
598 (458)
"
‘
6296
Bielaczek, Ludwik
Ze świata basni i
Milowe kamienie.
przeżyć byłego fornala tworkowskiego.
Do druku przygotował i przedmową opatrzył
Zbyszko Bednorz.
Opole 1975»
194 p.
884 -5
398 (459
:
Pol.
=854)
-
9948
rovín : Z tvorby slovenských
ľudových básnikov a prozaikov v
Mađarsku / zost. Ľubica Bartalská.
Martin, 1985.
153 s. s ill.
Ozveny
885.4 (439)
398
(
=0/=9) ERI KANSOJEN
R INNE
598 (=00)
Drapella, Zofia
Mity i legendy morskie.
Gdańsk 1978.
371 p., ill.
Pol.
2 wyd.
-
7475
Pol.
..,
_i starca odmłodzi
:
-
10
724
przysłowia,
aforyzmy,
złote mydli, maksymy, sentencje o pracy /
zebrał, wstępem opatrz. Bogusław Reichhart.
Warszawa
Instytut Wydawniczy
2. wyd.
Związków Zawodowych, 1988. 224 s. : ill.
;
ISBN
83-202-0642-1
598 (=2/=9)
82/89 -84
Pol.
-
10 933
Leszek Paweł
Słupecki,
Wilkołactwo / Leszek Paweł Słupecki.
Iskry, 1987.
Warszawa
188 s.
ISBN 83-207-0949-0
:
398
Pol. lex.
ho l lanti-puola
Prędota, Stanisław
Mały niderlandzko-polski słownik przysłów
Klein nederlanda-pools apreekwoordenboek / Stanisław Prądota.
Wrocław, 1986.
126 s.
ISBN 85-229-0116-X
=
80
-52
:
398 =593=34
Pol. K.
598 (=395/=599)
-
997
severní noci i skandinávské
pohádky / vypráví Miloš Malý. Praha,,
1982.
190 s.
Pohádky
598 (=945.41)
885 -95
Pol.
598 (=597)
-
9445
baánie szwedzkie /
wybr, i posłowlem opatrz, Robert Stiller i przeł. Agnieszka Cienkowska,
ill,
Poznań, 1985«
390 s.
ISBN 05-210-0574-5
Zaczarowany dzban
;
;
859.7 -95 .05=84
398 (=590)
Pol. P.
Caraman, Piotr
Obrzęd kolędowania u Słowian i u Rumunów.
Studium porównawcze. Kraków 1933*
650 p.
(Prace komisji etnograficznej PAU, 14»)
598 (=81)
t=7l/=7s;^
r
Eoomalaiset
ja kreikkalaiset
398 (-71/-75)
Pol.
-
6756
Frazer, James George
Zlatá ratolest. Prel. Libuše Boháčková. Doslov naps. Ludvik Svoboda, úvod
Josef Kandert.
Praha 1977«
741 p.
398
Pol. P.
598 (=75)
Parnicki-Pudełko, Stefan
Agora.
Geneza i rozwój rynku
greckiego.
Warszawa 1957.
165
p., ill.
(Biblioteka archeologiczna,
71 (58)
8.)
398 (=81)
SLAAVIEN KANSANPERINNE
398 (=81)
Pol. P.
Caraman, Piotr
Obrzęd kolędowania u Słowian i u Rumunów.
Studium porównawcze. Kraków 1933«
6JO p.
(Prace komisji etnograficznej PAÜ, 14*)
598 (=590)
398 (=81)
Celakovskf
Pol. P.
Fr[antišek] Lfadislav]
príslonárodu slovanského ve
Sä.2 p.
vích. Praha 1852.
)
(Fnvoéeská hihliothéka 14.
,
Pol.
Želakovský.
-
11
657
Pr. L.
Mudroslovl národu slovanského ve přislovích / Pr. L, Čelakovský ; usporádal Jan
Vyd. 2.
V. Novák.
Praha s Naklad, Aloisa
Hynka, 1891-1893. 15, 783 s.
598 (=81)
808.1 -8
598 (=81)
Pol.
-
7729
Československé prednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistd v Záhfebu.
Litehistorie,
Připrw
ratura
folklór
Československý komitét slavistü. Hlavní
red, Bohuslav Havránek.
Praha 1978,
288 p.
-
-
881 (082)
950.9 (=81)
398 (=81)
Pol. P.
Grafenauer, Ivan
Lepa Yida.
Študija o izvoru, razvoju in
razkroju narodne balade o Lepi Yidi.
Ljubljana I943.
399 p.
(Dela. Akademija znan. in umetn. v Ljubljani.
Piloz. -f ilol. -hist razred. 4«)
.
598 (=81)
Pol.
Horálek, Karel
Studie o slovanske lidove poézii.
1962.
342
p.
-
4921
Praha
398 (=81)
Pol. P
Klinger, Witold
Wschodnio-europejskie rusałki i pokrewne
postaci demonologii ludowej a tradycja grecLublin 1949»
ko-rzymska.
44 p.
(Prace etnologiczne, 2 f )
59Ô
(=81)
Pol.
-
5764
Kuba, Ludvik
1885-1929»
Cesty za slovanskou pisni.
2 vyd. Praha 1955*
754 P»» ill*
784 (=81)
398 (=81)
Pol.
-
4857
Prátelé k 85» narozeninám
Jirího Horáka. Uspor. Jaromir Jech a
Praha 1971»
Olga Skalnfková.
250 p., ill.
Lidová tradice.
082.2 Horák
1
398 (=81)
Pol.
-
6870
Literatura 9 komparatystyka, folklor«
Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Pod red« Marii
Bokszczanin [et al.]. Warszawa 1968«
967 p. t ill.
881 (082)
884 (082)
082.2 Krzyżanowski
598 (=81)
Pol.
-
6140
Mašínová, Leontina
Ze slovanských legend a povestí.
Praha
Drevoryty vyzdobil Zdenĕk Mézl.
1975.
570
p., ill.
398 (=81)
Melicherčfk, Andrej
Slovenský folklór.
Pol.
-
2417
Chrestomatia.
Brati(Práce
ill.
p.,
národopis1959*
79O
ného ústavu Slovenskej akadémie vied, 11.)
slava
598 (=81)
Pol.
-
5075
Polivka, Jiři
Lidové povídky slovanské. Vybrané rozJirí Horák a Václav
pravy.
Usporádalis
Tille.
1-2.
Praha
1929-39.
,
Cu
398 (-81)
Pol. P.
Polivka, Jiři
Slovanské pohádky* !• Úvod. Východoslovanské pohádky. Praha 1932.
255 P*
(Práce Slovanského ústavu v Praze, 6.)
398 (=81)
Pol.
-
Ružička Josef
Slovanské bájesloví (mythologie).
Olomouc 1907«
328 p., ill.
>
293 (-81)
7552
398 (=81)
Pol. K.
-
755
Slovanstvo ve svých zpévech.
obornik národní ch a znárodnelých (významných) pisni
všech slovanských národu. Poř. Ludvik Kuba.
Dii [ l ] s kn, 1. Pisne české (s nekolika
písnemi slezskými). Pardubice 1884-1888.
170 p.
Díl [IV] Píené ruské. Kn. 1. Maloruskś.
kn, 2.
Velkoruské. Kn. 3* Beloruske.
Přel. J. V. Bohuslav.
402
2 vyd.
p.
784 (=81)
Praha 1922,
398 (=81)
Pol. K.
-
755
Slovanstvo ve svých zpévech.
Jatk,
Díl V. Písné' jihoslovanské.
Kn. 11. Srbské (z království).
,
Prel.
Hudec.
Praha 1923*
153 P*
12. Bosensko-hercegovské.
Prel.
Hudec.
Praha 1927»
125 P»
IJ, Pisne ze Starého -Srbska. Prel
Jan Hudec. Praha 1928.
63 p
Jan
Kn.
Jan
Kn.
784 (-81)
598 (=81)
Pol. K.
-
755
Slovanstvo ve svých zpevech,
Jatk.
Díl V, Pisne jihoslovanské.
Prel. Jan
Kn, 14. Pisne makedonske.
Hudec.
Praha 1928.
79 P*
Kn, 15.
Pisne bulharské. Prel. Jan
Hudec,
Praha 1929«
H 2 p.
784 (=81)
598 (=81)
Pol. P.
Štúr, Ludevlt
0 národních písnlch a povšstech plemen slovanských,
Praha 1955.
146 p.
(Novočeská bibliothéka, 16.)
398 (=81)
885.4 -1
Pol.
-
3774
(g túr, Ľudovít)
Spisy Ľudovíta Štúra.
Spevy a piesne z r. 1853*
Turčiansky
Sv. Martin 1929p.
136
2. 0 národných povestiach a piesňach plemien
slovanských.
Turčiansky Sv. Martin 1932.
26j p.
(Diela spisovatel ’ov slovenských, 7-8.)
1.
\
398 (=81)
Wójcicki
,
Pol.
-
6314
Kazimierz Władysław
Pieśni ludu Białochrobatów, Mazurów
i Rusi znad Bugu.
1-2. Warszawa 1856.
Pod red.
Wyd. fototypiczne pierwodruku.
Heleny Kapełuś.
Posłowie i oprać.
Ryszard Wojciechowski.
Wrocław 1976°
398 (=81)
Pol.
-
4254
(Wollman, Frank)
Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Sborník prací. Redigoval Artur Závodský.
Praha
1958.
69i
p.
(555(082)
(437)
792
881
012 Wollman
082.2 Wollman
tea--
Pol, p
598 (=84)
*
Wozaczyńska, Antonina
Pleśnie kurpiowskie, ich struktura i charakterystyka w świetle zbiorów W. Skierowskiego. Wrocław 1956.
259 P«
(Prace i materiały etnograficzne, 12.)
784 (438)
PB,
Erikois&gr.
Slaav, kielet
polskich prac slawistyki s
archeologia
etnografia
1972-1981
Językoznawstwo / pod red,
folklorystyka
Jadwigi Czachowskie J
Romana Laskowskiego,
Warszawa, 1983.
1229 s.
ISBN 85-01-05030-6
Bibliografia
s
-
-
,
016
016
016
016
!
:
:
:
950.26 (=81)(453)
59 (=SI)(4 39)
598 (=8l)(458)
809.1 (458)
-
598 (=81)
:
Pol. P.
58
Bulat, Petar
Pogled u slovensku Botaničku mitologiju.
Zagreb 1932.
26 p.
(Etnološka biblioteka, 18.)
\
598 (=81)
:
Pol. P.
59
Bulat, Petar
Kukavica.
Zagreb
1955*
19*)
(Etnološka biblioteka,
\
54
P*
Pol.
P.
Jakőbiec-Semkowowa« Milica
Słowiańska pieśń ludowa w polskich przekładach doby romantyzmu / Milica Jakđbiec
Wrocław : Wyd-wo Uniw. Wrocł.,
Semkowa.
1991. 305 s.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0239-6661 ; 1261. Slavica Wratislaviensia, ISSN OI37-II5O ; 6?).
,
ISBN
83-229-0536-X
398 (=81)
82 .03
:
884
399 (=91)
s
Pol. P.
884
Maślanka, Julian
Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia.
Wrocław 1968.
147
P.
(Prace komisji słowianoznawstwa PAN,
930 (438)
884
884 "17/182"
:
18.)
398 (=81)
:
92 Brodziński (438)
Jakďbiec-Semkowowa, Milica
Kazimierz Brodziński i słowiańska
pieńń ludowa. Warszawa 1975»
ł? 0 p*
(Acta Universitatis Wratislaviensis 262,
Slavica wratislaviensia, 5»)
,
=
598 (=81)
;
92
Horák
(43?)
PB. Henkilöbibl.
Ro bek, Antonín
Bibliografický soupis pracil Jiřlho
Horáka s přehledem Jeho öinnosti / Antonín Ro bek, Jan Petr, Zdenĕk Urban.
Praha, 1979.
215 s. (Bibliografie
význačných slavlstű-uőiteld. Univerzity
Karlovy
»
7).
012 Horák
92
Horák
(45?)
:
881
398 (=81)
s
92 Horák (437)
Pol. P,
Robek, Antonín & Petr Jan & Urban, Zdenĕk
Jirí Horák. Sborník k devadesátinám Jirího Horáka.
Praha 1975.
9& p.
(národopisná knižnice, 11.)
,
92 Horák (437)
012 Horák
082,2 Horák
:
881
(09)
398 («81)
Kre.jSf
i
92
Kapper
(450)
Pol. P.
Jan
Príspevky k poznání básnické činnosti
Siegfrieda Kappera. Praha 1911* 149 P*
( Rozpravy České akad. pro v§dy, sloves«
nost a umĕni.
Třida 3* 34»)
39Ô
(= 8 32)
!
92 Vitan-Dubiejkaüski
Pol. kot. 8
Yitan, Kvietka
Lavon Vitan-Dubiejkauski da
naradžeiínia. Niu Jork 1954»
399 (=832)
85 uhodkau
40 p., ill.
598 (=81)(082)
Pol.
-
5744
Československé prednášky pro VII. mozinárodns
sjezd slavistu ve Varsavé.
Literatura
folklőr
historie.
Hl. red. Bohuslav Havránek.
Praha 1975*
449 p.
-
-
881 (082)
930.9 (=81) (082)
598 (=8l)(082)
Pol. P.
Literatura i folklor ; prace poświącone IX Miądzynarcdowemu Kongresowi Slawistót/ w Kijowie / red. nauk.:
Józef Magnuszewski, Antoni Semczuk.
Warszawa, 1982,
192 s.
(Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej, ISSN 0158-0605 i 12).
881 (082)
598 (-81)(082.1)
Pol. P.
Z_ polskich studiów slawistycznych.
Seria 5*
1. Językoznawstwo. Komitet red.:
Mieczysław Basaj [et al.] Warszawa
1978.
2. Literaturoznawstwo. Folklorystyka.
Problematyka historyczna. Komitet
red.ł Ludwik Bazylow [et al.]. Warszawa 1978.
i.fli Unfi
(082. I )
(=81)
930.9
881 (082.1)
808.1 (082.1)
398 (=81)(438)
=
OX6
Kołodziejczyk, Edmund
Bibliografia słowianoznawstwa polskiego / Edmund Kołodziejczyk.
1911.
Przedruk 1981.
Kraków,
303
s.
016
0 16
Ölő
:
.
:
808.1 (438)
(458)
930.9 (=8l)(438
881
398 (=B2/=B3)
KANSANPERINW:
=82
Venäläiset
Pol. P.
598 (=B2)
0 poezji rosyjskiej : od pieśni ludowej
1 poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej s ksiąga pamiątkowa sesji naukowej "Dziesiąó wieków
rozwoju form wypowiedzi poetyckiej w
literaturze rosyjskiej” (Kraków, dnia
12-14 stycznia 1979 r.) / pod red,
Ryszarda łużnego, Warszawa, 1984*
239 s.
(Zeszyty naukowe uniw, jagiellońskiego i
663, Prace histajMMaollterackie, ISSN
0083-436 X
ISBN
»
49),
BB2 -1
Pol. P.
0 poezji rosyjskiej s od piéáni ludowej
1 poezji staroruskiej do liryki nowożyt'
nej i współczesnej : materiały z sesji
naukowej "Dzieaiąd wieków rozvrojjt form
wypowiedzi poetyckiej w literaturze rosyjskiej" ; Kraków, dnia 12-14 stycznia
1979 r. / pod red. Ryszarda luźnego.
Kraków, 1986. 2 (lO? a.)
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego I
741. Prace historycznoliterackie } 60)
ISBN 83-01-07091-9
882 -1
398 (=B2)
Pol. P.
Sielicki, Franciszek
Pieśni białoruskie i rosyjskie śpiewane na
Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym /
Franciszek Sielicki.
Wrocław
Wyd-wo Uniw.
il.
Wrocł., 1992. 242 s.
(Acta Úniversitatis Wratislaviensis ISSN
0259-6661 ; 1158. Slavica Wratislaviensia,
:
:
,
ISSN
ISBN
OI37-II50
;
60).
83-229-0698-6
598 (=852)
398 (=82)
59 (=82/=8 5 )
598 (=82)
Stypuła
t
Pol.
-
7793
R.
Słownik przysłów rosyjsko-polski 1 polsko-rosyjski / Ryszard Stypuła
Cjnsapb
=
ntcjiOßHii, h n«r«BopoK pyccK«-nojiŁCKMH
nojiŁCK«-pyccKMH./ Pumapu
szawa
1974.
557 p.
i
398 (=84)
Cľnnyjia.
ill.
w
War-
398 (=82)
s 882
-3
Pol. P.
Mandát, Jaroslav
Lidová pohádka v ruském vývoji lite158 p.
rarnim. Praha i960.
(Spisy univ. v Brná. Filos. fakulta, 69.)
(=832)
'Valkovenä
läiset
398 (=852)
C zur akt
Pol. P.
Maria
Komizm w białoruskiej prozie ludowej /
Maria Gzurak,
Wrocław, 1984.
144 s.
(Prace slawistyczne, ISSN 0208-4058 *
s^).
ISBN
BJ-04-01654-0
396 (=832)
Pol. K.
Fedorowski, Michał
Lud białoruski.
1558.
917
P.
5»
Piesni.
-
Warszawa
186
598 (=832)
Pol. K.
-
736
Federowski. Michał
Lud białoruski / Michał Federowski.
Tom 8 : inedita ) pieśni z archiwum
zbieracza / oprao. Maria Czurak.
Warszawa, 1981.
s.
337
398 (=84)
598 (=832)
Pol. K.
-
186
Federowskl. Michał
Lud białoruski na Rusi Litewskiej.
5. Baśnie, przypowieści i podania ludu
2. Kraków 1903.
512 p.
...
Pol. P.
Sielicki. Franciszek
Pieśni tiiłfcł: o ruskie i rosyjskie śpiewane
na
Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym /
Wyd-wo Uniw
Franciszek Sielicki.
Wrocław
:
il.
Wrocł., 1992. 242 s.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0259-6661 ; 1158. Slavica Wratislaviensia
:
,
ISSN
ISBN
OI57-II5O
;
60).
85-229-0698-6
598 (=832)
598 (=82)
39 ( =82/=8 3)
,
39Ô 1=832)
Pol. kot.
8
Vitan, Kvietka
Lavon Vitan-Dubiejkauski da 85 uhodkau
naradžeiínia. Niu Jork 1954»
40 p., ill.
92 Vitan-Dubiejkaüski (476)
:
399 (=832)
398 (=852)
Pol.
-
4468
Zieňklewicz, Romuald)
Piosenki gminne ludu pińskiego.
Zbierał
i przekładał Romuald Zienkiewicz. Kowno
(
1851.
421
p.
(=833)
1
Ukrainalaiset
Pol.
Kas.jan,
-
10 598
Jan Mirosław
Siostrzane muzy
studia o literaturze
ustnej i pisanej / Jan Mirosław Kasjan.
WB, 1986.
łódź
224 s.
ISBN 85-218-0519-1
:
:
398 ( =B4)
398 (=853)
398 6=833J
39 (=81)
Pol.
-
2747
ľ Marcinkowski Antoni]
Lud ukraiński.
Przez Antoniego Nowosielskiego.
1-2. Wilno 1857*
,
\
398 (-83)
Pol. P.
Dumy ukraińskie.
Na ciche wody.
Przeł,, wstępem i komentarzem opatrz,
Mirosław Kasjan.
Wrocław 1973»
p.,
165
ill.
(Biblioteka popularnonaukowa, 7.)
398 (=84/=85)
LÄNSISLAA“
VIEN KANSAN-
PERINNE
(=84)
Puolalaiset
398 (=84)
Pol. K.
-
AdaTberg, Samuel
Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń
przysłowiowych polskich.
805 P*
Warszawa
1889-94*
1
Pol. P.
Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI
XVII wieku / opr. Stanisław Grzeszczuk,
wyd. 2. zm.
Ossolineum, 1985«
Wrocław
;
97, 455 s.
(Biblioteka Narodowa, Seria 1, ISSN 02084104 ; 186).
ISBN
83-04-01758-X
884 -2
884 -1
884 "15/16"
13-8 (=84)
i
398 (=84)
392 (=84)
Pol. P.
Bąk, Stanisław
Wesele ludowe w Grębowie Sandomierskie.
Wrocław 1958.
165 p.
(Archiwum
etnograf ic-/.ne
.
18.)
'
39 (=84)
808.4 -08
Bandtkie
,
Pol.
-
124
Jerzy Samuel
Wiadomości o języku polskim w Śląsku i o
polskich Ślązakach (I8gl).
Wydali Bolesław
Olszewicz i Witold Taszycki. Wrocław 1952.
58 p. (Orbis Polonicus, 1.)
398 (-84)
Pol. P.
Baranowski, Bohdan
Procesy czarownic w Polsce w XVII i
XVIII wieku.
181 p.
Łódź 1952.
(Prace wydziału II ŁTN, 15»)
398
(=84)
Pol. P.
Barthel de Weydenthal Marja
Uroczne oczy.
Lwów 1922.
51 P»
(Archiwum towarzystwa naukowego we Lwowie.
Dział 2, 1s 3•)
,
Pol.P.
Bartmińaki. Jerzy
język, poetika / Jerzy Bartmińaki.
il.
240 a.
Oaaolineum, 1990.
(Rozprawy literackie, ISSN 0208-4007 $ 64).
ISBN 85-04-05442-5
Folklor,
Wrocław
;
59 (=84;
808.4
598 (=84)
:
:
398 (=84)
Pol.
-
4892
Baśnie polskie. Wybór i opracowanie: Tomasz
Jodełka-Burzecki. 4 wyd. Warszawa 1971»
463
p.
»
ill
.
598 (=84)
Pol.
-
6128
Maja
Usmena književnost kao umjetnost riječi.
26y p.
Zagreb 1975.
Bošković-Stulli
,
398 (=84)
Pol. kot, 22
Brückner. Aleksander
Mitologja polska,
cze.
Warszawa 1924.
293 (=84)
Studjum porównaw144 p.
Pol.
11 470
Brzozowskl-Birch. T.J.
Polskie przysłowie i powiedzenia oraz ich
odpowiedniki angielskie s droga do zrozumenia tej samej myśli wyrażonej w dwu odmiennych jązykach / T.J. Brzozowski-Biroh.
Melbourne : Halrod Press, 1987*
456 s.
ISBN 0-947250-00-9
398 (=84)
808.4 l 802.0
398 (=84)
B.ystroń
,
Pol.
Jan
P*
Serja
449
St[anisław]
Pieśni ludu polskiego.
154
-
Kraków 1924,
(Biblioteczka geograficzna "Orbis".
3:3«)
398. (=84)
B.ystroń
Jan St[anisław]
Przysłowia polskie. Kraków
Pol.
-
673
,
1933«
260
p.
598 (=84)
Pol.
-
454
Gadaj
Romuald
Dolno-śląskie lePrawdziwe nieprawdziwe.
228 p.
gendy i daśnie ludowe.
Wrocław 1955*
,
598 (=84)
784 (438)
Adolf
Chybiński
Od Tatr do Bałtyku.
1. Kraków 1950.
czy.
Pol.
-
2775
,
Śpiewnik krajoznaw148 p.
Pol.
C ieślikowski.
-
11
782
Jerzy
folklor dziecięcy ; wyobraźnia dziecka ; wiersze dla dzieci / Jerzy
Cieálikowski
2. wyd.
Wrocław
Ossolineum, 1985. 422 s. : il.
Wielka zabawa
;
.
ISBN
85-04-01881-0
598 (=84)
884 -93
884 -1
:
598 (=84)
Ciołek
Pol.
-
6858
Tadeusz Maciej & Olędzki, Jacek
Zadrożyńska, Anna
Wyrzeczysko. 0 świętowaniu w Polsce«
Warszawa 1976.
508 p„, ill.
&
»
598 (-84)
Pol.
-
6112
Co wieś to inna pieśń.
Studia folklorystyczne. Pod red, Ryszarda Górskiego i
Juliaha Krzyżanowskiego. Wrocław 1975-
187 P-
598 (=84)
Pol.
-
3016
[Czeczot, Jan]
Piosnki wieśniacze.
111 p.
Z nad Niemna.
Wilno 1837»
2.
Ibid. 1839*
Znad Niemna i Dźwiny.
3. Znad Dźwiny. Ibid. 1840.
94 p.
_1._
124
P*
398 (=84)
rCzeczot
,
Pol.
-
3018
Jan]
Piosnki wieśniacze z nad Niemna, Dniepra
i Dniestra. Wilno 1845*
108 p.
398 (=84)
[ Czeczot,
Pol.
-
3017
Jan]
Piosnki wieśniacze z nad. Niemna i Dźwiny,
pierwotwornych w mowie sławiadołączeniem
z
no-krewickiéj.
Wilno 1844*
157 P*
398 (=84)
Pol.
F Czeczot Jan]
-
3019
,
Piosnki wieśniacze znad Niemna i Dźwiny,
niektóre przysłowia i idiotyzmy, w mowie
sławiano-krewickie j s postrzeżeniami nad
nią uczynionemi. Wilno 1846.
134 P*
,
Pol.
396 (-84)
-
9228
Gzekanowska, Anna
Ludowe melodie wąskiego zakresu w
Narrow-range
krajach słowiańskich
folk melodies in Slavic countries :
przegląd dokumentacji źródłowych $
próba klasyfikacji metodą taksonomii
wrocławskiej / Anna Czekanowska.
Kra261 s.
ków, 1972.
=
78 (438)
39s (=B4)
Pol. P.
Czekanowska, Anna
Pieśni biłgorajskie. Przyczynek do
interpretacji polskiego pogranicza południowo-wschodniego.
Wrocław 1961.
204 P(Prace i materiały etnograficzne, 18;2.)
784 (438)
398 (=84)
Czernik
Pol.
-
605
Stanisław
0 polskiej pieśni ludowej.
Stare złoto.
Warszawa 1962,
534 P*
,
Pol,
595(=84)
Czernik,
-
9707
Stanisław
Trzy zorze dziewicze ; wárdd zamawlań
i zakląć / Stanisław Czernik.
Wyd. 2.
Łddź, 1985.
237 e. : ill.
ISBN 93-218-0422-5
598 (-84)
Pol.
-
5801
Pekovski. Jan P.
Folklor Zieai łęczyckiej
kovski,
1981.
Zbigniew Hauke*
480 s. : ill.
Jan P. PeWarszawa,
/
598 (=84)
Dołęga Chodakowski,
Śpiewy
Pol.
-
5752
Zorian
sławianskie pod strzechą wiejską
zebrane / Zorian Dołąga Chodakowski }
Warszawa, 1973«
oprać, Julian Maślanka.
:
ill.
305 s.
398 (=84)
Pol.
-
6994
Drabecka, Maria & Krzyżaniak Barbara
& Lisakowski
Jarosław
Folklor Warmii i Mazur. Warszawa
.
,
1978.
583
p., ill.
Kinetogramy,
784 (438)
398 (=84)
Pol. kot. 15
Dyakowski, B
Węże, ich
wa
1913»
•
54
życie i obyczaje.
P*,
tanki przyrodnicze,
Warsza-
(Zajmujące czy190«)
ill.
59
Pol. P.
Dynak. Władysław
Z dziejów polskiej pieśni łowieckiej / WłaWrocław
dysław Dynak.
Wyd-wo Uniw, Wrocł.
;
1991. 274 s.
(Acta Universitatis Wratislaviensis
1256).
0239-6661
ISBN 83-229-0501-7
}
78 (458)
598 (=84
V.
,
ISSN
598 (=84)
Federowskl
Pol. K.
»
-
756
Michał
Lud "białoruski / Michał Federowski,
Tom 8 : inedita ) pieśni z archiwum
zbieracza / oprao. Maria Czurak,
Warszawa, 1981.
s.
357
598 (=852)
398
(=84)
Pol. P.
Flizak, Sebastian
Materiały etnograficzne i historyczne z
terenu Zagórzan.
Poznań 1952.
67 p.
Archiwum etnograficzne, 4»)
Pol.
-
10
786
Folklor Górnego Śląska / pod red. Doroty
Simonides. Katowice
Śląsk, 1989.
798
s. s il.
ISBN 85-216-0604-O
%
59(=84)
398(=84)
598 (=84)
Pol.
-
6162
Red.; Irena
Folklor ziemi Lubuskiej.
Warszawa
Ostrowska.
1975«
275 P»> ill.
Nuty. Kinematogramy,
Nuty: Helena Krużycka. Kinematogramy; Irena Ostrowska.
784 (438)
398 (=84)
Gąsiorowski,
Pol. K,
-
816
Józef
Stoi lipa, lipuleczka. Piesni mazurskie... w 1884 roku zebrane. Wstąp*
Zofia Szmydtowa. Wstępem i komentarzem
opatrz. Stanisław Swirko.
Warszawa
p.
1976.
f
ill.
241
598 (=84)
Pol.
Gawędy iwkowskie.
Piechota.
Zebr. i
Kraków 1976.
6493
Jan
p., ill.
oprać.
156
-
598 (»84)
—
■
Pol.
-
7025
Gawędy Skalnego Podhala.
A wyborze i
opracowaniu Włodzimierza Wnuka. Kraków 1975.
550 p., ill.
598
(=84)
Gętaik, Władysław
Piesni ludowe Mazur i Warmii.
[1952].
151 p., ill.
Pol-
-
Olsztyn
928
398 (=84)
394 (=84)
Pol.
Glapa, Adam & Kowalski, Alfons
Tańce i zabawy wielkopolskie.
206 p., ill.
1961.
(Biblioteka popularna, 3.)
V
P.
Wrocław
Pol.
598 (=84)
Hernas
1
Warszawa,
:
285 s.
2
;
9216
Czesław
,
W kalinowym lesie
nas,
-
/
Czesław Her-
1965.
U źródeł folklorystyki polskiej.
;
ill.
Antologia polskiej pieśni lu-
dowej ze zbiorków polskich XVIII w.
260 s.
;
ill.
39 (=84)
Pol. P«
Historia kultury materialnej Polski w
Pod red. Witolda Hensla i
zarysie.
Jana Pazdura.
1Wrocław 1978-
398 (-84)
Pol.
-
7577
Humor śląski. ZeDr. i oprać. Dorota
297
Simonides. 5 wyd. Kraków 1978.
p., ill.
884 -7
398 (=84)
Jagiełło
Pol. P.
,
Jadwiga
Polaka ballada ludowa,
156
Wrocław 1975*
p.
(Poetyka.
Dział I,
10: 1.)
Pol.
-
10
451
przysłowia,
J g,k Kuba Bogu tak Bóg Kubie
w rysunkach Eryka Lipińskiego /
wstąpi Tadeusz Kaczmarek],
Lublin :
KAW, 1905. 108 s. s ill.
ISBH 85-05-00908-7
;
řolskie
598 (=84)
74 (458) s 92 Lipiński
598 (=64)
Jazowsk!
»
Pol,
:
-51-ot
Andrzej
Spotkanie z Juhasem
/ Andrzej
ill.
-
Jazowski.
ł
humoreski podhalańskie
241 s.
1960.
Warszawa,
Pol.
Jurasz
.
-
11
562
Tomasz
Banialuka czyli kopa starych przysłów
polskich / Tomasz Jurasz. Rzeszów : KAW,
11.
1989. 172 s.
ISBN 83-05-02705-O
:
598 t=o4;
808.4 -02
808.4 -06
Boi.
Kacnelson.
B.
Dora B.
Z dziejów polskiej pieśni powstańczej XIX
folklor powstania styczniowego /
wieku
Dora B. Kacnelson.
Wrocław
Ossolineum,
:
:
1974. 115 s.
(Rozprawy literackie
398 (=84)
943-8 "1865/1864"
;?)•
598 (=84)
Pol.
-
7604-
Karwicka, Teresa
Kultura ludowa ziemi dobrzyńskiej.
Warszawa 1979.
220 p., ill.
39 (=84)
598 (-84)
Pol.
-
Kas .ian Jan Mirosław
Poetyka polskiej zagadki ludowej.
Toruri 1976.
264 p.
.
6515
Pol.
Kas ,ian,
studia o literaturze
i pisanej / Jan Mirosław Kasjan.
;
W3&, 1986. 224
ISBN 85-218-0519-1
Łódź
10 598
Jan Mirosław
Siostrzane muzy
ustnej
-
:
398 (=B4)
598 (=833)
s.
Pol.
Kętrzyński
.
11
567
Wojciech
0 mazurach / Wojciech Kętrzyński ; opr. i
wstępem poprzedził Janusz Jasiński. Wyd.
Olsztyn : Wyd-wo Pojezierze, 1988.
(Seria Literatura Warmii
45, Ul s. : il.
1 Mazur w dawnych wiekach)
ISBN 85-7002-291-X
2.
92 Kętrzyński (459) s 59
598 (=B4)
398 (=84)
Kolberg, Oskar
Dzieła wszystkie.
Pol.
1-
Wrocław
°'L
/<
P.
1961-
ívifj
;
79? (C ZyJ
398 (=84)
Pol.
-
6796
Kolberg, Oskar
Oprać. Stanisław Swirko.
Przysłowia.
Warszawa 1977»
633 p.
2 wyd.
598 (=84)
Pol.
-
107
Halina & Pomianowska, Wanda
Bajki Warmii i Mazur.
Przygotowała Halina Kurowska.
Przedmowę napisał Julian Krzyżanowski. Kraków 1956.
194 p. ill.
Koneczna,
»
Pol. P.
Kosowska,
Ewa
Legenda. Kanon i transformacja
Sw.
Jerzy w polskiej kulturze ludowej /
Ewa Kosowska.
Wrocław, 1985»
158 s.
;
(Rozprawy literackie, ISSN 0208-4007
48).
ISBN
85-04-01975-2
598 (=84)
i
Pol.
398 (=84)
Kozłowski
Lud.
,
1762
Kornel
Pieśni, podania, baśnie,
zwyczaje i
przesądy ludu z Mazowsza Czerskiego.
Warszawa
-
1867.
1?2
p.
1-2.
598 (=84)
Pol.
-
4807
Kotula, Franciszek
Hej, leluja czyli o wygasających starodawnych pieśniach kolędniczych w Rzeszowskiem.
Poprzedzona szkicem folklorystycznem 0 kolędach noworocznych Juliana Krzyżanowskiego.
[Warszawa] 1970.
569 P* ill.
»
598. (=84)
Krzyżanowski
Pol.
Julian
Mądrej głowie dość dwie słowie.
2 wyd.
centurie przysłów polskich.
wa i960.
609 p. ill.
-
1978
,
»
1.
Trzy
Warsza-
398 (=84)
Pol. K.
-
163
Krzyżanowski, Julian
Polska “bajka ludowa w układzie systematycznym.
Warszawa 1947*
1-2.
598. (=84)
Krzyżanowski
Pol.
-
1981
Julian
Polska bajka ludowa w układzie systema1.
2 wyd.
Wrocław 1962.
tycznym.
313 P,
Pol.
398 (=84)
Krzyžanovrskl
«
-
9147
Julian
Polska bajka ludowa w układzie systematycznym / Julian Krzyżanowski,
1 : wątki 1-999«
2. wyd, Wrocław,
s.
1962.
515
Wrocław, 1963.
2 : wątki 1000-0256,
332 s.
59S (-84)
Krzyżanowski, Julian
Pol.
-
6079
Szkice folklorystyczne / Julian Krzyżanowski.
Kraków, 1980.
1-3 J ill.
Pol.
59Ô (=84)
Krzyżanowski
>
-
7955
Julian
W áwiecie bajki ludowej / Julian Krzy263 s* *
żanowski. Warszawa, 1980.
ill.
598 (=84)
Pol.
-
8277
Księga humoru ludowego / pod red.
Doroty Simonides.
291 s. : ill.
Warszawa,
1981.
nauk,
598 (=84)
Kultura ziemi złotowskiej.
(Biblioteka Słupska, 4«)
Pol. P.
Poznań 1959*
66
p.
598 (=84)
Pol. K.
Kum otry diobła. Opowieści ludowe
Śląska Opolskiego.
Zebr., oprać.,
wstąpeni i posłowiem opatrz. Dorota
Simonides. Warszawa 1977«
181 p.,
ill.
808.4 -08
-
793
598 (=84)
Pol.
-
7263
Krzyżaniak Barbara
Pawlak, Aleksander
Folklor Kujaw. Warszawa 1979»
383 p., ill.
Roderyk Lange, Folklor taneczny Kujaw.
Kinetogramy.
Lange
,
Roderyk
&
,
&
784 (438)
Pol. P.
Literatura i kultura popularna.
1 / red. Jacek Kolbuszewski, Tadeusz
Źabski.
Wrocław ; ¥yd-wo Uniw. Wrocł.,
1991. 167 s.
(Acta Universitatls Wratislaviensis ISSN
0259-6661 s 1205).
ISBN 85-229-O527-O
,
:
■
884 -5
884 "17/18"
398 (=84)
398 (-84)
Majchrzak.
Pol. P.
Jśzef
Dolnośląskie pieśni ludowe. Wrocław 1970.
193 p.
(Prace i materiały etnograficzne, 21.)
784 (438)
398 (=84)
Marcinkowa. Janina
Pol.
-
9263
Folklor Zagłąbia Dąbrowskiego / Janina
Marcinkowa, Krystyna Sobczyńska, Władysław Byszewski,
Warszawa, 1985*
ill.
271 s.
;
ISBN
83-00-00271-5
398 (=84)
Pol. P.
Markowska, Danuta
Rodzina wiejska na Podlasiu 1864-1964*
Wrocław 1970.
227 p.
(Biblioteka etnografii polskiej, 21.)
Pol. kot.
48
Maślanka, Julian
Polska folklorystyka romantyczna / Julian
Ossolineum, 1984.
Maślanka.
Wrocław
62 s. (Nauka dla wszystkich, ISSN 0077:
578)
ISBN 85-04-01887-X
598 (=B4)
6181
j
398 (=84)
Pol. K.
-
850
The state folk song and dance
Layout and designs Jdzef Wilkoń. Text; Aleksander Jackowski, Transi,
by Robert Strybel.
Warszawa s.a.
157
p
ill.
Mazowsze.
ensemble.
.}
795 (438)
398 (=84)
Pol.
Michalikowa Lidia & Chrząstowska,
Chrząstowski, Stanisław
,
Folklor Lachów Sądeckich.
341 p., ill.
-
5615
Zofia
&
Warszawa 1974«
598 (=84)
Pol. kot.
56
Mil jon snów s Nowy wielki sennik
opracowany podług najwiarogodniejszych ksiąg, zawierający przepowiednie wszystkich snóvr z dodaniem
wróżenia z kart oraz z rąk z oznaczeVarszava,
niem panujących planet,
HO s.
1909.
598 (=84)
Pol.
-
2547
Morf eusz, wyiawiacz snów w sposobie alfabetycznym z dodatkiem o własnościach planet i
gry punktowey dla zabawy wesołych towarzystw.
Wilno 1855.
90 p.
398 (=84)
Pol.
-
2548
"Morf eusz
wyjawiacz snów w sposobie alfabetycznym z dodatkiem o własnościach planet i
gry punktow.ey dla zabawy wesołych towarzystw.
Wilno 1839.
90 p.
,
398 (=84)
Pol.
-
2549
Morf eusz, wyiawiacz snów w sposobie alfabetycznym z dodatkiem o własnościach planet i
gry punktowey dla zabawy wesołych towarzystw.
Wilno 1040.
90 p.
398 (=84)
Pol.
-
2550
Morfeusz, wyjawiacz snów sposobie alfabetycznym z dodatkiem o własnościach planet i
gry punktowey, dla zabawy wesołych towarzystw.
Wilno 1844*
8J p.
598 (=84)
Pol. kot. 15
Najciekawsze baśnie polskie
zebrane i
g® starodawnych kronik. Warszawa
884 -34
598 (=84)
Pol. kot. 15
Na.i piękniejsze czarodziejskie baśnie
polskie, zawierające najciekawsze hisWarszawa 1908.
torye i opowiadania*
80 p.
884 -54
598 (=84)
Pol.
-
4851
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych
polskich. W oparciu o dzieło Samuela Adalherga oprać, zespół redakcyjny pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego.
1-4- Warszawa 1969-7
♦
598 (=84)
Pol. K.
-
989
Oleszczuk« Aleksander
Ludowe obrządy weselne na Podlasiu /
Lublin, 1951.
Aleksander Oleszczuk.
208 s.
78 (458)
398 (=84)
Oleszczuk, Aleksander
Pieśni ludowe z Podlasia.
199
P.
(Archiwum etnograficzne, 28.)
Pol. P.
Wrocław
1965*
598 (=84)
Pol.
-
2819
Ondrusz
Józef
Przysłowia i powiedzenia ludowe ze Śląska
Czeski Cieszyn 1954»
léi p.
Cieszyńskiego.
,
398 (=84)
Pol. P.
Ondrusz, Józef
Przysłowia i przymówlska ludowe ze
Wrocław 1960.
Śląska cieszyńskiego,
p.
340
(Prace i materiały etnograficzne, 1552.)
598 (=84)
Praćki
,
Pol.
-
3058
Tadeusz
Poezja ludowa Warmii i Mazur.
Warszawa 1957*
355 p.
Antologia.
Pol.
-
10
506
Pełka, Leonard J.
Polska demonolgia ludowa / Leonard J.
Pełka.
Warszawa
Iskry, 1997.
256
ISBN 03-207-0610-6
:
598 (=84)
598 (=84)
Pełka« Leonard J.
Polski rok obrzędowy.
współczesność.
Warszawa
ill.
Pol.
-
7746
Tradycje i
185 p.,
1960.
398
(=84)
Pol.
-
2949
Peris, Henryk
Waż
1957.
w wierzeniach ludu polskiego.
117 P-
Lwów
598 (=84)
Perspektywy "badań
Pol. P.
śląskoznawczych
%
językoznawstwo, piśmiennictwo, folklorystyka / pod red, Doroty Simonides,
Wrocław, 1981.
Henryka Borka,
185 s.
(Prace komisji historycznoliterackiej i
oT.
808.4
884
598
(=84)
Pol.
-
2991
Pieśni ludowe Śląska Opolskiego. Wybrali i
opracowali Adolf Dygacz & Józef Ligąza. Kraków 1954«
157 P*> ill.
398
(=84)
Pol.
-
2994
Piesni ludowe z polskiego Śląska.
1. Wydał i komentarzem zaopatrzył Jan St.
Bystroń.
Kraków 1934*
2-3sl. Wydali i komentarzem zaopatrzyli Józef
Ligęza i Stefan Marian Stoiński. Kraków 1938-
39.
398 (=84)
39 (=84)
745/749
:
Stanisław
Ludowa twórczość artystyczna.
1955.
146 p., ill.
Piotrowski
Pol.
-
3021
,
Warszawa
598 (=84)
Pol.
Piotrowski Włodzimierz
Opowieści z lechickich pól.
154 p., ill.
-
6165
,
łódź 1975*
398 (=84)
Pol. P.
Polska epika ludowa.
Oprać. Stanisław Czernik.
Wrocław 1958.
98, 368 p.
(Biblioteka narodowa. Seria 1: 167.)
598 (=84)
Pol. K.
-
996
Porazińska« Janina
Za górami... za lasami í polskie baánie
ludowe / Janina Porazińska.
2. wyd.
s
Warszawa, 1954.
ill.
205 s.
598 (=84)
Pośpiech,
Pol.
P.
Jerzy
Tradycje folklorystyczne na Śląsku w
XIX i XX wieku (do roku 1959). Warszawa
1977.
246 p. (Prace Opolskiego towarzystwa przyjaciół nauk.
Wydział 2: jązyka i literatury.)
Pol.
-
10 935
Powieść i ludu orawskiego / wyboru dokonał
i opracoval Andrzej Jazowski.
Kraków
194 s.
Wydawnictwo Literackie, 1960.
ill
:
:
.
398 (=84)
Pol.
-
10 937
/
Powieść i ludu krakowskiego
wyboru
dokon., oprać. Mieczysław Karaś. Kraków
449 s.
Wydawnictwo Literackie, 1959.
ill
:
:
.
398 (=84)
598 (=84)
Przyboś
,
Pol.
3207
Julian
Antologia polskiej pieśni
Warszawa 1953«
512 p.
Jabłoneczka.
ludowej.
-
598 (=84)
Pol.
Romowicz,
-
7282
Maria
Folklor górali żywieckich. Warszawa 1978.
427 p.» ill.
Kinematogramy. Oprać. Irena Ostrowska.
Oprać. Jan Bródka.
Nuty.
784 (458)
598 (=84)
72 (458)
Seweryn
po!
Fol
*
KK
*
m
Tadeusz
Kapliczki i krzyae przydrożne w Polsce,
Warszawa 1958,
213 P** ill*
.
JzC
398 (=84)
Pol. P.
Seweryn, Tadeusz
Z żywym kurkiem po dyngusie.
(Mater
Kraków 1928.
53 p., ill.
(Prace komisji etnograficznej PAU, 6.)
jały.)
Pol.
Sielicki
.
P.
Franciszek
Wierzenia i obyczaje na Wileńszczyźnie
w
okresie międzywojennym / Franciszek Sielicki.
Wrocław : Vyd-wo Uniw, Wrocł.,
1991. 197 s. : 11.
(Acta Universitatis Vratislaviensis ISSN
0259-6661 j 1178. Slavica Vratislaviensia
ISSN 0157-1150 ;6l).
,
ISBN
85-229-O59O-4
598 (=84)
594 (=84)
592 (=84)
Wilno 398
Pol. P.
Sielicki
.
Franciszek
Życie gospodarcze i społeczne, szkolnictwo
oraz kultura wiejska na Wile jszczyźnie w
okresie międzywojennym / Franciszek SieWyd-wo Uniw. Wrocł., 1991*
licki.
Wrocław
s.
178
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0259-6661 ; 1244. Slavica Wratislaviensia
;
,
,
ISSN
OI57-II5O ;65).
ISBN
85-229-0599-8
398 (=34)
37 (438)
501 (438)
398 (=84)
Pol.
-
6536
Simonides, Dorota
Współczesny folklor słowny dzieci i
nastolatków. Wrocław 1976.
249 P*
398 (=84)
Pol. P.
glaski, Kazimierz
Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski. Poznań 1968.
98 p.
(Prace komisji historycznej PTPN, 24:1.)
945.8 (095)
398 (=84)
950 (458)
:
598 (=84)
Pol.
-
5989
Sobieska, Jadwiga
Ze studiów nad folklorem muzycznym
Wielkopolski, Charakterystykę językową
wielkopolskich pieśni ludowych oprać. Zenon
Sobierajski,
Kraków 197 2
*
74 (438)
P*
398 (=84)
Pol.
-
3735
Sto baśni ludowych.
Opracowali Helena Kapełuś i Julian Krzyżanowski. Warszawa 1957«
414 p.
398 (=84)
Pol. K.
-
742
Strachy na smugu. Bajki opoczyńskie.
Zebrał
i opracował.Bolesław Wojewódzki.
Ilustrowała
Daria Jesmanowicz, Warszawa 1974»
154 P»j
ill.
598 (=84)
Pol.
-
7783
Stypuła> R.
Słownik przysłów rosyjsko-polski i polsko-rosyjski / Ryszard Stypuła
CillßapŁ
=
n*CJIO3Hp H n*r*EOpOK pyCCK*-nOJIBCKHH H
nojTLCK#-pyccKMM./
szawa
1974.
557
Pumapfl CľHnyjia.
»
ill.
p.
398 (=82)
War-
Pol.
-
11
757
W krągu literatury popularnej ; Slavica /
red. Ireneusz Opacki. Katowice ; Un-tet
(Prace Nau122 s. : il.
Śląski, 1990.
w
Uniwersytetu
kowe
Katowicach,
Śląskiego
ISSN O2O8-6336 } 1012.)
ISBN 85-226-0249-9
884/886 A/ Z
33. 8_C=84
!
=85)
Pol.
598 (-84)
-
9872
Vesele kurpiowskie / »prac. Grażyna
Krakdw, 1985,
222 s.
ISBN
83-224-0267-9
598 (=84)
Pol.
Wyh őr polskich piesni ludowych.
Strumiłło.
1. Kraków 1955*
2. Oprać. Marian Sobieski.
-
5257
Red. Tadeusz
Kraków 1955»
398 (-84)
Pol.
-
6028
Z_ zagadnień twórczości ludowej. Studia
Pod red. Ryszarda Górfolklorystyczne.
skiego i Juliana Krzyżanowskiego. Wrocław 1972.
594 P.
598 (-84)
Zakrzewski
Pol. P.
,
Bogdan
piesii ludowa w zbiorach z okresu romantyzmu.
Wrocław 1962.
38 p., ill.
(Prace Yřrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 85.)
Śląska
784 (458)
398
(=84)
Zmorski
(Zamarski),
Pol. P.
Roman
Podania i baśni ludu w Mazowszu. [Z przedWarszawa 1902.
mową. Jana Karłowicza.]
157 P»
(Biblioteka dzieł wyborowych, 260.)
Jaworska. Elżbieta
PB. Brikoisbgr.
Kansatlede
Katalog polskiej ballady ludowej / Elżbieta Jaworska. Wrocław t Ossolineum, 1990.
306 s.
ISBN 83-04-03104-I
598 (=84)
:
016
398
(=84)
:
2 JJt
Pol.
P.
Baranowski Bohdan
Najdawniejsze procesy o czary w Kaliszu.
Lublin 1951»
66 p.
(Archiwum etnograficzne, 2,)
,
s
39» (=84)
i
30
Pol.
-
4707
Materiały z
Folklor w życiu współczesnym.
ogólnopolskiej sesji naukowej w Poznaniu 1969.
Red. Bogusław Linette.
Poznań 1970.
157 P*
v
598 (=84)
:
340
Kalisz
Pol.
P.
Baranowski, Bohdan
Najdawniejsze procesy o czary w Kaliszu.
Lublin 1951*
66 p.
(Archiwum etnograficzne, 2.)
H
398 (=84)
:
36 (438)
Pol. P.
Lech, Andrzej
Tradycyjna kultura ludowa w programach i działalności polskich zwiąków
młodzieży wiejskiej w okresie II Rzeczypospolitej.
łódź 1978.
258 p.
(Acta univ. Ĺodziensis.
Seria 1: 39.)
598 (=84)
:
Pol. P.
52
Gładyszowa, Maria
Wiedza ludowa o gwiazdach. Wrocław
235 P.
(Biblioteka etnografii polskiej, 4>)
V
i960.
398 (=84)
;
62
Pol.
-
2176
Ligęza,
Józef
Ludowa literatura górnicza.
134
p.
Katowice 1958.
598 (-84)
»
65 (438)
Pol. P.
Baranowski, Bohdan
Zanik tradycyjnego chowu krów oraz wierzeń i zabobonów z nim związanych na terenie obecnego województwa łódzkiego. Łódź
1967.
114
P.
(Prace wydziału II ŁTN,
66.)
598 (=84)
:
656
Pol.
-
2295
E[razm] & Jarecki Wł,
Bydło (Pecus, Bos, Vacca, Vitulus) w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego.
Majewski
Warszawa
,
,
1903*
?6
p.
V
398 (=84)
*
66 (458)
Pol.
-
7789
C zubala, Dionizjusz
Anegdoty, bajki, opowieści garncarzy / Dionizjusz Czubala, Marianna Czubalina. Warszawa, 1960.
197 s. s ill.
598 (-84)
S
7 (458)
Grabowski Józef
Sztuka ludowa.
p., ill.
Pol.
-
6765
,
Warszawa 1977.
329
Pol. lex.
hol lanti-puola
Prgdota, Stanisław
Mały niderlandzko-polski słownik przy-
słów
Klein nederlands-pools spreekwoordenboek / Stanisław Prądota,
Wrocław, 1986.
126 s.
Q3-229-0116-X
ISBN
=
80 -52
í
598 »593=84
Pol. P.
Bień-Bielska,
Hanna
Słownictwo Warmii i Mazur : wierzenia
i obrządy / Hanna Bień-Bielska.
Wrocław, 1959.
80 s, : 1Q map.
(Studia warmińsko-mazurskie j 0).
808.4 -3
:
&)
598 (=84)
s
808.4 -08
Pol.
P.
Zaręba, Alfred
Zbieranie materiałów gwarowych. Wskazówki
dla etnografa w terenie.
Wrocław 1956.
54 p»
(Biblioteka etnografii polskiej, 2.)
t
598 (=84)
:
884
Pol. P.
Krzyżanowski,
Julian
Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru.
Warszawa
Paralele,
1961.
587
p.,
ill.
(Biblioteka towarzystwa literackiego
im. Adama Mickiewicza, 5.)
398 (=84)
t
884
Krzyżanowski
Pol.
-
6661
Julian
Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. 2 wyd.
Warszawa 1977«
974 p.» ill.
,
884 (081)
(r"
598
Pol. P.
)
;
884
Ługowska,
Jolanta
Ludowa bajka magiczna jako tworzywo
literatury / Jolanta Ługowska,
Wrocław, 1981.
178 s,
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego, ISSN 0084-3016,
Seria A i 214).
ISBN 85-04.00074-1
398 (=84)
:
Pol.
884
Praćki, Tadeusz
Rozmówiłbym kamień...
-
6377
Z dziejów
literatury ludowej oraz piśmiennictwa
regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX
wieku. Warszawa 1976.
386 p,, ill.
884 "18/19"
598 (=84)
:
884
Pol.
-
6520
Sulima, Roch
Folklor i literatura. Szkice o kulturze
i litraturze współczesnej. Warszawa 1976.
555
P.
598 (=84)
:
884
-1
Pol.
P.
Zięba, Michał
Liryka Teofila Lenartowicza wobec
pieśni ludowej : z zagadnień styliWroczacji ludowej / Michał Zięba.
s.
ław, 1985.
129
(Prace komisji historyczniliterackie j
ISSN 0554-579 X t 43).
ISBN 83-04-01571-4
884 Lenartowicz
,
598 (=84)
s
92 (438)
Pol.
-
4853
Słownik folkloru polskiego. Pod red. Juliana
Krzyżanowskiego. Warszawa 1965» 48? p.» ill.
398 (=84)(03)
39Ô
(=84)
s
92
Lubomirski
(Lubomirski, Jan)
Jan Lubomirski.
Olsztyn
1975*
Pol. kot. 19
Zbieracz folkloru.
14 p. ill.
»
:
950 [M3*)
Bystroń«
Jan St.
598 (=84)
Pol.
-
9161
Historja w pieśni ludu polskiego /
Jan St, Bystroń,
Kraków, 1925.
116 s.
398 (=84)
glaski
s
930 (438)
Pol. P.
Kazimierz
Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski.
Poznań 1968.
98 p.
(Prace komisji historycznej PTPN, 24:1.)
,
396 (=84)
945-8 (095)
398 (=84)(03)
Pol.
-
4855
Słownik folkloru polskiego. Pod red. Juliana
Krzyżanowskiego.
Warszawa 1965»
48? p.j ill.
398 (=84)
W
:
92 (458)
398 (-84)(05)
Literatura liidowa.
1-10,
1957-67
11:1-3
Warszawa.
Pol.
P.
398 (=84 )(ď9]
Pol.
-
4699
Dzie ,j e folklorystyki polskiej 1600-1863. Epoka przedkolbergowska.
Pod red. Heleny Kapełuś
Wrocław 1970.
i Juliana Krzyżanowskiego.
ill.
p.
528
,
Pol.
Dobrayckl
,
-
10 517
Stanisław
Z historii literatury polskiej /
Stanisław Dobrzycki t wybór i oprać.s
Jacek Kolbuszewski.
Warszawa s PWN,
s.
1986. 518
ISBN 05-01-06040-9
884 M /17"
884 "18"
598 (=B4 s =B5)
(=842/
=844)
Kašubit,
vintsit
sloja polabit
398
(=842)
Pol.
-
3435
Genova, Florjan
Sbjór pjeśnj ávjatovich, które naród słovjanskj v krolestvje pruskjm śpjewaó lub j
i arije.
Sesz. 1.
Gdańsk s. a.
96 p.
.
808.42
I
-8
398 (=842)
Pol. P.
Stelmachowska, Bożena
Rok obrzędowy na Pomorzu.
p.
271
Toruń 1935*
(Pamiętnik Instytutu bałtyckiego.
cum, 7»)
Balti-
598 (=845)
Pol. P,
Słowińcy
Materiały
ich język i folklor.
z konferencji... PAN,
i960. Komitet
red.;
Zdzisław Stieber [et al.]. Wrocław 1961.
106 p,
,
...
(Zeszyty problemowe nauki polskiej,
808.43
22.)
(=35)
Tšekit
398 (=85)
Jindřich Šimon
Chodské pisne a pohádky.
622 p., ill.
1975.
Pol.
-
Baar,
Praha
6331
598
(=85)
Pol. K.
-
6
Bartos, František
Národní pisne moravské v nove nasbírané.
Po stránce hudební porádal Leoš Janáček.
Praha
1901.
1196
p.
598 (=85)
Pol.
-
5410
František
Naše dĕti. Jejich život v rodine,
Bartos
,
mezi
sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, hry
i společná práce.
Praha 1949*
352 p., ill.
784 (437)
598 (.85)
Pol.
Bartoš František
Nové národní písné moravské
-
6861
,
s nápévy
do textu vredšnými,
3a doplnek ebírky
Sušilovy. Brno 1882,
196 p.
596 (=B5 )
398 (=854)
Pol
-
472
47
František Lad[islav]
Slovanské národní pisne. K vydaní pri-
Č elakovsk.f,
pravil Karel Dvorak.
ill.
Praha
1946.
?29
p.j
398 (=85)
Pol.
-
6001
Matej & Blahoslav, Jan
prísloví.
Česká
K vyd, připr. Josef
Spilka. Vyzdobil Vladimír Rocman.
Praha
1970.
104 p. ill. (Lidové umení slovesné. Malá rada, 2.)
Čeryenka,
»
398 (=85)
České
denĕk
1-6.
Pol.
-
9521
národní písné a tance / sehral
Holas.
Praha, 1908-1910.
Pol.
572 (458)
t
-
9544
92 Malinowski, B.
Antropologia społeczna Bronisława
Malinowskiego / pod red. Marioli Plis,
Andrzeja K. Palucha,
Warszawa, 1985.
359 a. : ill.
ISBN 83-01-04122-6
398 (=85)
Pol.
-
4891
Bobrovsky, Josef
K vydaní pripraČeských prísloví sbírka.
vil Miroslav Herman. Praha 1963«
225 p. ill.
(Spisy a projevy Josefa Dobrovského, 17.)
»
598
(=85)
Pol.
-
Drda, Jan
s"eské
2 vyd.
Ilustroval Josef Lada.
1959«
269 p.» ill.
pohádky.
Praha
?17
598 (=85)
Pol.
Dvorak, Karel
Nejstarsí české pohádky.
324
p., ill.
Praha
>
6634
1976.
598 (=85)
Pol. P.
Dvořák, Karel
Soupis staročeských exempel.
1978.
177
P.
Praha
(Acta univ. Čarolinae, Philosophies
et histories
-
monographia, 72.)
873 (437) -3
885 "/13"
Pol. K.
Érben,
-
1086
Karel Jaromir
Kytice z povSstí národních / Karel Jaromir Érben. Praha s Sfinx, 1940. 157 s.
!
ill.
598 (=B5)
885
-1
598 (=85)
Fla.i šhans
Česká
1-2.
Pol. K.
,
Václav
prísloví.
Praha
1911-13»
1.
-
215
Prísloví staročeská.
398 (=85)
39 (=85)
Fo.jtfk, Karéj
Pol. K.
&
.
v kamenouhelném revíru.
ill
p.
.
70
Sirovátka, Oldřich
Rosicko-Oslavansko
,
-
Život a kultura
Praha
1961.
lidu
352
398
(=85)
Horák, Jiři
Pol. K.
Svolinský, Karel
Česká legendy.
Praha 1950.
652
-
&
244
p.
»
ill.
598 (=85)
Pol. K.
-
115
Horák, Jirí
Humor, vtip a satira v české lidové pisni.
Praha 1947*
208 p., ill.
598
(=85)
Pol.
-
1213
Horák, Jiři
Naše staré pisne s výklady a nápevy.
(Knižnica poPraha 1941*
108 p., ill.
sluchače rozhlasu, 24.)
598 (=85)
Pol. P.
Hősek, Ignác
0 pomeru jazyka pisni národních k
2 5 P»
místnímu nárečí. Praha 1897«
(Rozpravy Česká akad. pro vedy, fclovesnost a umení. Trída 111, 6*4.)
808.5 -08
598 (=85*
Pol.
Jech, Jaromir
Lidová vypravení z Kladska.
537
P.,
m.
-
2171
Praha 1959»
398 (=85)
Kladensko.
Pol. K.
-
144
a kultura lidu v prűmyslové
za vedení
591 p. ill.
oblasti. Zpracoval kolektiv...
Olgy Skalníkové. Praha 1959»
»
39 (=85)
Kladensko
\\
398 (-85)
Kub ín
,
,
Pol. P.
Josef
Lidové povídky z českého Podkrkonoší.
Podhoři západní. Vydal a komentárea
opatř. Jiři Polivka. Praha 1922. 540 p.
(Rozpravy České akadem. véd a uméní.
Trída 3 s 51»)
808.5
-08
396 (=85)
Pol. P.
Kubin, Josef
Lidové povídky z českého Podkrkonoší.
Podhorí západní. Vydal a komentárem kriticko-bibliografickým opatril Jirí Polivka.
1-2.
Praha
1922.
540
p.
(Rozpravy České akademie véd a umení.
Trída 5» 51-52.)
808.5 -08
598 (-85)
Kub ín
,
Pol. P.
Josef
Lidové povídky z českého Podkrkonoší.
J. Podhorí západní. Yydal a komentárem
opatř. Jirí Polivka. Praha 1923»
Pp.
541-883.
(Rozpravy České akad. véd a umšní. Třida 5s 57.)
808.5 -08
398 (=85)
Pol. P.
Kubfn, Josef
Lidové povídky z Seskáho Podkrkonoší.
tfkrají východní. Vydal a komentárem
opatř. Jirí Polivka. Praha 1926. 474 P«
( Roz pravý Česká akad. ved a umĕni.
Třfda 3‘ 62.)
808.5
-08
598 (=85)
Pol.
-
5345
Josef Stefan
Lidová povfdky z Podkrkonoši. 1. Praha 1964»
599 p.» ill. (Kubfn, Josef Stefan, Folkloristická
dflo, 2.)
Kub fn,
Pol. K.
598 (=85)
Kub ín
Josef
Povídky kladské.
1.
-
174
,
Praha
1908.
Komentařem prováží J. Polivka,
158
p.
Pol.
598 (=85)
Kulda, Beneš Method
Pohádky a povesti z Rožnovska.
545
P.,
ill.
-
2026
Praha
1965«
398 (=85)
(Laáa,
-
5050
Josef)
Ľadový
prav.
Pol.
pohádky.
Jan Vrana.
Vybral a pro vydaní priPraha 1971*
317 p.j ill.
Pol.P.
Lenderová. Z
Lidové obrazy na skle v Krajském muzeu
východnich Čech v Hradci Králové / Zdena
Hradec Králové
Krajské muLenderová.
zeum východnich Čech, 1986.
il.
85 s.
(Pontes musei reginaehradecensis; XIV.)
.
:
39
(
=
39JŁ(
?T)
)
Pol.P.
Lenderová. Z
Perníkáíské formy a pernlkaři v Hradci
Králové : Krajské muzeum východních Čech,
.
55 s.
il.
hradecensis;
XV.)
1987.
39(^5-'
398 (~ks~
)
(Fontes
musei regina-
Pol.
Marki,
-
10
674
Jaroslav
Najstarší shírky českých lidových písní
Jaroslav Marki.
682
s.
784 (.4 57
)
598 (=B5)
Praha
:
Supraphon,
/
198?.
598
(=85)
Michal
Pol.
-
2433
Josef & kolektiv
Pisne a tance z Hradecka. Klavírni úpravy
pisni:
Jan Novák.
Partitúry lidové hudby:
Jan Siindermann.
Hradec Králové.
223 p.»
ill.
,
398
(=85)
Pol.
-
2172
Mo,ižíšek, Josef
Lidové pisne z Tešínska. Redaktor výboru
ze shírky a úvod napsai František Lýsek.
Praha 1956.
ill.
P-,
I?!
398 (=85)
Pol.
P.
0_ živote pisne v lidové tradici. Variačni proces ve folklóru. Red. Bohuslav
Beneš. Brno 1973«
137 P«
(Spisy univ. J.E. Purkynĕ v Brnĕ.
fakulta, 182.)
598
398 (=85)
784
s
Filos.
784 (437)
398 (=85)
59 (=85)
Pe.jml
,
Pol. K.
-
444
Karel
Seský lid
poverách.
ve svých nározech, ohycejích a
Praha 1941*
341 p., ill.
598
(=85)
Pernica
,
Pol.
-
2950
Bohuslav
Havpovesti a príkehy.
Brod 1957*
18? p.» ill. (Moravské
Horácko a Podhorácko, 2.)
Lidové pohádky,
líčkúv
598
(=85)
Pol.
-
4588
Plicka, Karel & Volf) František & Svolinsk.ý
Karel
Český rok v pohádkách, písních, hrách a
tancích, ríkadlech a hádankách. 1-4* Praha
,
1950-60.
398 (-85)
Pol. P.
Polivka, Jiřf
Povídky lidu opavského a hanáckého.
Praha 1916.
1?6 p.
(Rozpravy České akad. pro vedy, slovesnost a umení. Trída 3 s 43»)
808.5 -08
Pol.
598 (=85)
-
Prostonárodní české plsnĕ a ríkadla
sebral a vydal Karel Jaromir
Praha,
1864.
543 s.
Érben.
8566
/
598 (=85)
Robek, Antonín
Pol. P.
Lidové kronikáŕství na Podĕbradsku«
(Sdioe lidových
200 p,
1978*
kronlkáŕekých textű.)
(MárodoplsnA knižní«., 37»
s*)
s Prameny lidové provenience,
Praha
398 (=85)
Rďbek, Antonín
Pol. P.
M¥stské lidové kronikárství na Rychnovsku,
(Edi2.
Praha 1978.
20 6 p.
ce lidovýoh kronikárskych textű.)
(Národopisná knižnica, J2,
Prameny lidové provenience, 4.)
=
598 (=85)
Pol.
P.
Robek, Antonín
Príspevky k historicko-etnografické monografii Panství Zvoleneves v první polovine devatenáctého století. Praha 1966.
12J p.
(Acta univ. Garolinae. Philosophica et historica monographia,
13*)
Pol. P.
galanda
t
Bohuslav
podání a dĕjiny / Bohuslav Salanda.
Praha : Univ. Karlova, 1989.
148 s„: 11,
(Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographica 125/1988).
Üstní
598 (=85)
598 (=85) s
945.7
398 (=85)
Pol. P.
Sirovátka, Oldřich
Česká lidová slovesnost a její mezinárodní vztahy, Praha 196?•
70 p.
(Rozpravy ČSAV. Rada SV, 77s 15•)
598 (=85)
Pol. P.
Souček, St.
Rakovnická vánoční hra.
254 p.
Brno
1929»
(Spisy filos. fak. Masarykovy university*
297)
885 -2
792 (437)
Pol,
Ste.i skal
.
-
ll
770
Martin
Labyrintem tajemna aneb Prűvodce po magických místech Československa / Martin
Stejskal ; slovenskou Sást zpracoval Albert MarenSin.
Praha
Paseka, 1991.
il.
465 s.
:
;
ISBN
80-85192-08-X
808.5 -JU
808.54 -311
398 tPjCy
295 (437)
I
398 (=85)
Pol. P.
Tille, Vaclav
České pohádky do roku 1848.
1909.
Praha
186
p.
(Rozpravy České akad. pro všdy,
nost a umĕni. Třida 3 s 30.)
sloves-
598 (-85)
lilie,
V[áclav]
Soupis českých pohádek,
Pol. P.
[l],
2 í 1-2.
Praha 1929-37.
(Rozpravy České akad. ved a umení.
Iřida 3'- 66, 72, 74.)
598 (=85)
Pol. P.
TomeS, Josef
Masopustní, jarní a letní obyčeje na moravskim Valašsku.
Strážnice 1972.
179 p., ill v
(Národopisná aktuality, Príloha 2.)
598
(=85)
Pol.
-
4024
tflełila Vladimír
,
Zirá pisen.
Praha
1949*
853
P«)
ill.
Pol.
-
li
757
W krągu literatury popularnej : Slavica /
red. Ireneusz Opacki. Katowice ; Un-tet
(Prace Nau122 s. ; il,
Śląski, 1990.
Uniwersytetu
kowe
śląskiego w Katowicach,
ISSN
ISBN
0208-6556 ; 1012.)
85-226-0249-9
884/886 ÁZZ
(=84
:
=B5)
4
Pol.
598 (=85)
Václavek,
-
Bedřich
0 lidové pisni a slovesnosti / Bed-
řich Václavek. Praha, 1965,
587
(Spisy Bedřicha Václavka * 15)
9121
598 (=85)
39 (=85)
:
7
Pol. K.
Václavfk Antonín
Výroční obyčeje a lidové umení.
-
571
,
580
p., ill
.
U
Praha
1959«
398 (=65)
Václavek, Bedřich
Pol.
-
5798
& Smetana,
Robert
pisni
0 české
lidové a zlidovelé. Praha
1950.
JU p., ill. (Bedřich Václavek,
Sebrané spisy, 6.)
398 (=85)
Pol. P.
Vančík, František
Kalendárni obyčeje z jihočeského Sobenova.
Praha 1969*
78 p., ill.
(Opera ethnologica, 4»)
598 (=85)
Pol. P.
Verge bolesti,
Z
posmĕchu i vzdoru.
časové poesie lidové a pololidové 17.
a 18. století.
K vydání připr. Zdeňka
Praha
Tichá.
1958.
155 p., ill.
(Památky staré literatury české, 20.)
885
-1
398 (=85)
Pol.
-
2173
Vetterl, Karel
Lidové pisne a tance z Valasskokloboucka.
Choreografickou cast zpracovala Zdenka Jelínková.
1-2. Praha 1955-60.
(Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Odbočka v Brne.
Krajové sbírky z Moravy a Slezska, 2-J.)
398 (=85)
398 (=854)
Pol. K.
-
597
Volf, František
Z mého domova. Kniha lidových pisni, vypravení, ríkadel a hádanek českých a slovenských.
Praha 1951*
502 p., ill.
v
598 (=85)
Pol. lex.
Tšekk.
Zaorálek, Jaroslav
Lidová rčení. K vydaní pripravili S. Utešený, M. Kedvedová &J. Spilka. Praha 1963.
779
P.
.
1
00 -32 -85
598 (=85)
Pol.
-
6755
Zbojníckym chodníkom.
Výbor lidových
písní zbojníckych.
Vybral a uspor.
Josef Strnadel.
Ostrava 1976,
85 p.,
ill.
398 (-854)
398 (-85)
Pol.
Zibrt» Cenĕk
1950.
659
„
Hochová-Brožíková.
P*» ii:L
7477
českého.
Veselé chvíle v
Uspor. Zdena
-
*
,
„
Praha
598 (=85)
S
016
Pol. P.
Zíbrt, Cenĕk
Bibliografický prehled českých národních písní. Praha 1895»
326 p.
(Sbírka pramenúv ku poznaní lit. života...
Skupina 111 t
1.)
398 (=85)
s
16
Pol. P.
Zich, Otakar
Lidová prísloví s logického hlediska.
Praha 1956.
1?8 P*
(Studie a prameny sekce filos. a hist.
ČSAV,
12.)
398 (=85)
*
665
Pol.
-
7555
Zfbrt, Cenĕk
Sladovnické obyčeje, zábavy, slavnosti a povšry v nákladnických domech
a piŤovárech českých.
Praha 1910»
(Přiloha
časopisu
p.
"Sládek",
560
4.)
Pol. P.
Hol;/
,
Dušan
Zpšvní jednotky lidové písnš, jejích
vztahy a význam / Dušan Holý,
Brno
IĄ2 s.
Univ. J. E. Purkynš, 1988.
(Spisy Univerzity J. E. Purkynĕ v Brnĕ.
Filozofická fakulta ; 271).
;
784 (457)
:
598 (=85)
598 (=85)
:
784 (437)
Pol. P.
0_ živote pisne v lidové tradici. Variačni proces ve folklóru. Red. Bohuslav
Beneš.
Brno 1973»
137 P«
(Spisy univ. J.E. Purkynĕ v Brnĕ.
fakulta,
182.)
598
398 (=85)
784
Filos.
598 (=85)
s
808.5 -6
Pol. P.
Inára, Bohuslav
Havlíőkovy práce o verši české lidové
pisnĕ. Praha 1939*
228 p.
(S budié Pražského linguistického kroužku,
275
398 (=85)
:
885
-1
Pol. P.
Beneg, Bohuslav
Svžtská kramáfská píseň. Prispevek
Brno
poetice
pololidové poezie.
k
p.,
ill.
1970.
289
(Spisy univ, J. E. Purkynĕ v Brne,
Filos. fak., 150.)
Pol. P.
salanda.
Bohuslav
Ustni podání a dĕjiny / Bohuslav Salanda.
Praha s Univ. Karlova, 1989»
148 s„; 11,
(Ac ta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographica 125/1988).
598
(=85)
598 (=85)
:
945.7
398 («85')
i
92
Bobrovsky
(437)
Pol.
-
6998
Herman Miroslav
Josef Bobrovsky a české prfslovnictví
Praha 1968.
156 p.
,
.
598 (=85)
:
92 Kozina (437)
Pol.
-
9906
Kramaíík, Jaroslav
Kozina a Lomlkar v chodské lidovtf
Praha,
iradici / Jaroslav Kramafík,
195 s. s ill.
1972.
598 (=85)
:
92
Laminger
(430)
598 (=85)
:
Eraaaŕík
92
,
Laminger
(45ö)
Pol.
-
9906
Jaroslav
Kozina a Lomikar v chodské lidovtf
Praha,
tradici / Jaroslav Kramařik,
1972.
195 s. s Ul.
398 (=85)
:
92 Kozina (457)
398 (=85)
:
92
Žižka
Pol. P.
Rudolf
Žižka v památkách a uctĕ lidu Českého.
Urbanek
Brno
,
1924»
I40
p«
(Spisy files, fak. Masarykovy university,
10.)
92
t
Žižka
(457)
s
284
Pol.
Dobrsyckl,
-
10 517
Stanisław
Z historii literatury polskiej /
Stanisław Dobrzycki t wybór i oprać,:
Jacek Kolbuszewski.
Warszawa j PWN,
s.
1986. 518
ISBN 85-01-06040-9
884 "/17"
884 °18"
598 (=34
:
=85)
Pol.
Krejčí
»
-
82?6
Karel
Praha legend a skutočností / Karel
266
Praha, 1981.
2. vyd,
KreJŐÍ.
s. s ill.
885
-822
59ž (=8 5) Praha
(-854)
Slovakit
398 (=854)
Baková-Pavlovičová,
Pol.
-
4522
Ľuda
Spevníček l’udových piesní.
Spevy od Hrona.
111 p.
Martin 1954*
398 (=854)
598 (=85)
Pol.
-
472
František Lad[islav]
Slovanské národní pisne. K vydaní pripravil Karel Dvorak.
Praha 1948.
729 p. ill.
Čelakovský,
>
'■
598 (=854)
Cíger» Anton
Sto šarišských piesní.
121 p.
Pol.
Martin
-
1956.
4535
598 (=854)
(Czupra,
Pol.
-
4579
Jozef)
Ľudové piesne z Liptova a Oravy. Podl’a
zbierky Jozefa Czupru z pol. 19* stor.
Spracoval Ladislav Galko. Martin 1958.
201 p.
598 (=854)
Dobšinský
,
Pol.
-
688
Pavol
Prostonárodné slovenské povesti.
Bratislava 1958.
1-5*
398 (-054)
Pol.
-
6062
Dzubáková, Mária
Ku genéze slovenskej folkloristiky.
Bratislava 1978.
130 p.
398 (=854)
Pol.
-
4641
Geryk, Ján
Slovenský spevník.
Hymnické piesne zozbie-
ral a úvod napísal Karol Durech.
tin 1968.
155 P*
5
vyd.
784 (437-6)
Mar-
598 (=854)
HabovStiak. Anton
Oravské povesti.
325 P.
Pol.
-
7452
Bratislava 1978.
598 (=854)
Pol.
-
962:
Horák
Jiři
Zbojnícke piesne slovenského l*udu /
Jiř£ Horák, Karel Plicka. Bratislava,
698 s.
1965.
,
398 (=854)
39 (=854)
Kalesny,
7
:
7
p.
v
/
»
-
136
František
Ľudové umenie na Slovensku.
274
Pol. K.
ill
'u
.
Martin
1956.
598 (=854)
Pol.
Kollár, Ján
Národnie spievanky.
Pauliny.
1-2.
-
1586
Texty pripravil Eugen
Bratislava 1953»
398 (=854)
Kováčova, Júlia
Myjavské piesne.
Pol.
Martin 1957*
99
-
4650
P*
598 (=854)
Krčmérv
Pol.
-
7727
Štefan
Výber z diela.
6, (Články a űvany z
estetiky a poetiky.) Doslov napíš. Ján
Stevček. Bratislava 1973.
294 p.
.
885.4 (081)
Pol.
598 (=854)
-
9740
Marčok, Viliam
Estetika a poetika l'udovej poézie /
Viliam Margók.
Martin, 1980,
253 s.
7
398 (=854)
Pol.
Melicherčík, Andrej
Jánošíkovská tradícia na Slovensku.
tislava
1952.
-
2416
Bra-
JÓI p., ill.
943-76
92 Jánošík (437-6)
398 («854)
Melicherčfkł
Pol. P.
Andrej
Chrestomatia. BraSlovenský folklór.
p.
tislava 1959*
790
(Práce Národopisného ústavu SAV, 11.)
598 (=854)
Pol.
-
6776
Michalko, Pavel
Rozhovory učitel’a so sedliakmi o škodlivosti povier panujúcich medzi pospolitým l’udom« Prel. Ján Haras
Doslov napíš. Jozef Ambruš. Bratislava 1977»
269 p., ill. (Pamäti a dokumenty, 34«)
»
885 (437.6) -3 .03=854
398 (=854)
Pol.
-
3076
Polivka Jiři
Súpis slovenských rozprávok.
Slovenskú
úpravu obstaral Fr. Hermanský.
1-4- Turčiansky Sv. Martin 1923-30.
,
598 (=854)
Pol.p.
Sinapius [=
Horčička], Daniel
Neoforum latinoslovenicum.
1678 nove
vydali J. V.
Novák
Tisk z r.
a V. Flajš-
Praha 1908,
80 p.
(Sbírka pramenúv ku poznaní lit. života...
hans.
Skupina II:
11.)
808.54
-8
598 (=854)
Pol.
-
3651
Slovenské I ’udové dalady. Usporiadala Mária
Ilustroval Ernest Zmeták.
Rožňava
Kolečány.
1948.
173
p., ill.
398 (=854)
Slovenské
Pol. K.
-
525
ľudové piesne.
Piesňové zbierky
oddelenia hudobnej folkloristiky Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave
1. Za red. Konštantína Hudca. Bratislava
1950.
165 p., ill.
2.
Bratislava
Rediguje František Poloczek.
Hl.
P.,
1952.
534
J. Zozbieral a pripravil František Póloczek.
Bratislava 1956.
696 p., ill.
.
398 (=854)
Slovenské l’udové
2
stantin Hudec.
dodatkami doplnil
282
slava 1959«
Pol. K.
-
526
piesne. Zv. 1. Zred. Konvyd. Pripravil, upravil a
František Poloczek. Bratip., ill.
598 (=854)
Slovenský spevník
Plicka,
1
Pol,
/ usporiadal
-
9048
Karol
500 ľudových piesní slovenských
Bratislava, 1961.
385 s
ill.
:
.
:
78 (457.6)
598 (=854)
Pol.
-
6405
Slovenské spevy.
2 vyd. Sprac. Ladislav
Gaiko.
1-2. Bratislava 1972-73.
784 (437.6)
398 (=854)
Pol.
-
6410
Slovensk.je povesti,
Usporjadau a vidau
Janko Rimauski [= Rimavský],
1. (Levoz roku
1845«)
Faksimile
zväzku
ča
1.
1845»
tfvod: Rudo
Pauliny,
Martin
Móric,
1975.
Doslov: Eugen
126, J 2 p.
598 (=854)
Pol.
-
7708
Socháň, Pavel
Starobylé zvyky slovenských rol'níkov pri pol’nei práci,
Bratislava 1950.
(Knižnica slobodného uče287 p.» ill.
nia sedliackeho v Bratislave, 2.)
39 (=854)
:
65
598 (=854)
Pavol
Spevy z Oravy.
Tonkovič
Pol.
-
,
Martin
1954*
115
P*
5944
398 (=854)
39 (=854)
Pol. k.
Václavík, Ant[onín]
Podunajská dedina v Československu.
zykovú kapitolu napísal Václav Vážny.]
tislava 1925*
440 [sB4] p.» ill.
808.54 -087
-
354
[JaBra-
598 (=854)
598 (=85)
Pol. K.
-
597
Volf, František
Z mého domova. Kniha lidových pisni, vypravení, ríkadel a hádanek českých a slovensPraha 1951.
kých.
502 p., ill.
v
398 (=854)
Pol.
-
4526
Záhorácki pjesňičky.
Zozbieral Janko Blaho.
1-5. Bratislava 1952-57*
398 (=854)
Pol. K.
-
616
Zá ture cký, Adolf Petr
Slovenská prísloví, porekadla a úsloví.
Praha
[1 896 ].
389
p.
598 (=854)
Pol.
Záturecký, Adolf Peter
Slovenské príslovia, porekadlá a
úslovia. Bratislava 1975«
?60 p.
(Zlatý fond slovenskej literatúry.)
-
6413
398 (-854)
Pol.
Zbojníckym
-
6755
chodníkom. Výbor lidových
písm zbojníckych,
Vybral a uspor,
rnac *
Ostrava 1976.
85 p.,
590 (=85)
PB. Erikoisßgr.
Kansatiede
Národopisná literatúra na Slovensku za
roky 1901-1959 / zost. Pavol Stano,
Rudolf Zatko,
Martin
Matica slovenská,
1989. 794 s.
:
016
016
:
:
59 (=854)
598 (=854
598 (=854)
Štefánik
,
:
016
Ján
PB. Eriko isbgr
kansatiede
.:
Bibliografia vydaní slovenských ľudových rozprávok slovenských zberateľov
a Slovenských pohádek a povšstí B. Nĕmcovej (1845-1974) / Ján Štefánik.
Martin, 1975.
367 s. : ill.
012 Nšmcová
598 (=854)
92 Dobšinský
p o x. k o t, 20
(084)
(Dobšinský, Pavol)
Sdbor 15
Pavol Dobšinský 1028-1885.
fotopohladnlc. Uvod a scenár: Michal
8 p.
Eliáš. Martin 1977.
ill.
:
»
598 (=854) Východná
Dvadsaťpäť rokov Východnej.
Pol.
-
7726
Zost. ado
tlače pripr. Svetozár Svehlák & Kliment
Bratislava 1978.
Ondrejka,
8J p., iI!L,
398 (=854
ľudových
Martin,
-
9948
Z tvorby slovenských
básnikov a prozaikov v
Ozveny rovín
Mađarsku
Pol.
459)
J
:
zost. Ľubica Bartalská.
ill.
1985. 153 s.
/
:
885.4 (439)
(=858)
S orb it
Pol. K.
598 (=858)
-
1029
Haupt, Leopold
Yolkslieder der Sorben in der Oberund Niederlausitz
Pĕsnicki hornich
a delnich Łužickich Serbów / Leopold
Haupt, Jan Arnošt Smoler j Vorwort
von Jan Raupp.
Bautzen, 1984«
552
ill.
=
Potomechanischer Naudruck; Nach Exemplarem der Ausgabe von 1841-45*
784 (=8 58)
398 (=858)
Pol. P.
Nedo, Paul
Grundriss der sorbischen Volksdichtung,
Bautzen 1966«
283 p.
(Spisy Instituta za serbski ludospyt, 32.)
398 (=858)
Pol. P.
Hedo Paul
Sorbische Volksmärchen, Systematische
Quellenausgabe mit Einführung und Anmerkungen. Bautzen 1956.
447 P«
(Spisy Instituta za serbski ludospyt, 4.)
,
Pol. P.
Raupp,
Jan
Sorbische Volksmusikanten und MusikBudyšin ;
instrumente / Jan Raupp,
ill,
Domovina, 1965.
247 s.
(Spisy Instituta za serbski ludospyt
;
78 (=858)
598 (=858)
;
1?).
398 (=858)
Pol.
-
6000
Słowo kaž worjeoh. Lózy serbski přisłownik
z wjele byldkami skrućenym ludźom do kapsy
Zest, a přederĕč napis: Pĕtr
a pomjatka.
Wuhotowanje: Horst Hussel. Budy1970.
67 p., ill.
Malink.
šin
398 (-858)
Pol.
-
5115
Sorbische Volkserzählungen.
Podania łużyckie.
Gesammelt und bearb. von Jerzy Slizinski. Berlin 1964.
89 p. ill. (Deutsche Akad. der
Wiss. zu Berlin, Veröffentl. des Inst, fur Slawistik, 51.)
-
»
398 (=86)
ETELÄSLAAVIEN
KANSANPERINNE
398 (=86)
Pol.
-
5735
Czajka, Henryka
Bohaterska epika ludowa Słowian południowych.
(Struktura treści.) Red. naukowy;
Józef Magnuszewski. Wrocław 1973*
219 P»
398(=86)
Sl. P.
Krstič
,
-
II
B.
Indeks motiva narodnih pesama balkanskih
Beograd,
Slovene / Branislav Krstić.
198U. 672
s.
(Posebna izdanja SANU
ý
555).
398 (“86)
Pol. K.
-
Kuhač, Fr. S.
Južno-slovjenske narodne popievke.
1-4» Zagreb 1878-81.
784 (“86)
791
598 (=861)
Pol. K.
Kuhač
-
791
Pr. Š.
t
Južno-slovjenske narodne poplevke.
1-4-. Zagreh 1787-81.
784 (497.1)
598 (=86)
Pol. P.
Kuhač
Franjo S,
Južno-slovjenske narodne popijevke.
5. Ured. Božidar Sirola i Vladoje Dukat.
Zagreb 194-1.
512 p.
(Zbornik jugoslavenskih pučkih popje,
vaka,
2.)
784 (=86)
398 (=861)
Pol. P.
Kuhač Franjo Š,
Južno-slov jenske narodne popijevke.
5. Ured. Božidar Sirola & Vladoje Dukat. Zagreb 194-1
512 p.
(Zbornik jugoslavenskih pučkih popjevaka, 2.)
•
784 (4-97.1)
398 (=B6i/=866)
39 (-861/-866)
Pol.
-
5160
Vlahovič Petar
Običaji, verovanja i praznoverice naroda
Jugoslavije. Beograd 1972.
139 p.
,
398 (=86)
S
943.8
Pol. P.
Wiskowatyj, Konstanty
Pogłosy historji polskiej w epice jugo(Próba historycznego badania
słowiańskiej.
epiki ludowej Serbów, Chorwatów i Słoweńców.) Z przedmową Macieja Murki. W języku polskim wydane pod red. Marjana SzyjPraha 1933» 253 P*
kowskiego.
(Práce Slovanského ústavu v Praze, 11.)
39s (=B6i/=863)(061.3)
Pol. P.
Rad Xl-og Kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Novom Vinodolskom 1964» Glavni urednik: Vinko Žganec.
Zagreb 1966.
542 p., ili.
398 (=B6l/=866)(061.3)
Pol. P.
Rad XV-og kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije u Jajcu... 1968, Red.
Zmaga Kumer [et al.].
odbor
Glavni urednik: Cvjetko Rihtman.
Sarajevo 1971»
412 p., ili.
:
398 (=B6l/=866) (061.3)
Pol. P.
Rad XVII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije. soreč 1970. Glavni uZagret 1972.
rednik: Vinko Žganec.
586
p., ill.
(=861)
Serbit ja
kroaatit
598 (=861)
Pol. P.
BoSkoviđ-Stulll, Maja
Harodna predaja o vladarevoj tajni.
Zagreb 196?.
345 p.» ili.
(Posebna izdanja. Institut za narodnu
umjetnost, 1.)
598 (=861)
Pol.
-
9517
Boškoviđ-Stulli« Maja
Usmena književnost nekad i danas /
Beograd, 1983«
Maja Boškoviđ-Stulli.
XX
vek » 56)
(Biblioteka
519 s.
598 (=861)
Pol.
10 250
-
Boškoviđ- S tul li, Maja
Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti / Maja Boškoviđ-Stulli.
Zagreb, 1984.
402 s.
598 (=861)
:
886.1
398 (=861)
Pol.
-
5085
Cubelid, Tvrtko
Narodne pripovijetke.
312
p.
5 izd.
Zagreb
1970
598 (=861)
Pol.
-
1229
Pelorko, Glinko
Hrvatske narodne balade i romance.
Zagreb
(Mala
100.)
biblioteka,
1951.
203 P*
Pol.
-
10 157
Hrvatske narodne junačke pjesme starijih
razdoblja / prired. Eduard Osredečki.
ili
Sisenstadt-Wien, 19®5«
298 s.
:
Zfl&C s
598 (=861)
Pol.
-
1231
Skupila i izdala
Hrvatske narodne pjesme.
hrvatska.
Zagreb
Matica
1-10.
1896-1942.
598 (=861)
Pol.
-
6641
Hörmann, Kosta
Narodne pjesme muslimana u Bosni i
Hercegovini.
Prired. Denana Buturoviđ.
1-2, Sarajevo 1976.
(Kulturno naslede
Bosne i Hercegovine.)
598 (=86l)
Pol. P.
Ivančan, Ivan
Narodni običaji korčulanskih kumpaniZagreb 196?.
205 p.» ili.
(Posebna izdanja.
Institut za narodnu
umjetnost. 2.)
ja.
598 (=861)
Pol. P.
Ivančan, Ivan
Narodni plesovi Dalmacije.
1.
Za-
greb 1975.
514 p., ili.
(Posebna izdanja.
Institut za narodnu
umetnost,
5.)
598 (=86l)
Pol. P.
Jugosłowiańska epika ludowa /
w przekładzie Czesława Jastrząbiec-
Kozłowskiego } wybrał, wstąpem i
objaśnieniami opatrz. Marian Jakđbiec.
Wrocław, 1949.
165 s,
(Biblioteka narodowa. Seria 2
}
58).
Pol.
Krn.jeYld
,
-
10 512
Hatidža
Lirski istočnici ; iz istorije i
poetike lirske narodne poezije /
Hatidža Krnjeviđ. Beograd
BIGZ,
1906. 314 s.
ISBN 86-13-00025-8
:
398 (=861)
92 Karadžiđ (497.1) s 598 (=G6I)
598 (=861)
Pol. P.
Murko, Matija
Tragom srpsko-hrvatske narodne epike.
Zagreb
1951»
1-2.
(P,jela Jugoslavenske akad. znan. i umjetn.,
41-42.)
398 (=861)
Pol. P.
Narodne drame, poslovice i zagonetke.
Prir.
Zagreb 1965.
Nikola Bonifačić-Rožin.
3&9 P*
(Pet stoljeća hrvatske književnosti, 27.)
398 (=861)
Pol. P.
Narodne epske pjesme. Prir. Olinko Delorko
& Maja Bošković-Stulli
1-2. Zagreb I964.
(Pet stoljeća hrvatske književnosti, 24-25.)
.
398 (=861)
Pol. P.
Narodne lirske pjesme.
Zagreb
1963«
242
Prir. Glinko Delorko.
p.
(Pet stoljeća hrvatske književnosti,
23.)
398 (=861)
Pol.
-
6726
Narodne pjesme otoka Hvara prema zapisima
Osmorice Sabirača... Prir. Olinko Delorko.
Split
1976.
725
p.
598 (=861)
Pol. P.
Narodne pripovijetke. Prir. Maja BoškovićStulli. Zagreb 1965«
430 p.
26.)
(Pet stoljeća hrvatskejknjiževnosti
,
598 (=861)
Pol.
-
2645
Narodne pripovijetke iz Bosne i Hercegovine.
Izbor i redakcija: Hamid Dizdar.
Sarajevo
1955*
236 p. (Narodna knjižnica, 6.)
598 (=861)
392 (=861)
Pol.
-
3147
Pukler, Ante
Ženitbeni običaji i svatovske pjesme u
(Ante Pukler,
Hrvata.
166 p.
Zagreb 1882.
Prilozi kulturnoj i pravnoj poviesti Hrvata,
1-)
\
Pol.
Sekulič
.
P.
Ante
Bački hrvati
Ante Sekulič.
:
narodni život i običaji /
Zagreb : JAZU
1991. 519
,
ili'
( Zbornik za narodni život i običaje juž
nih Slavena, ISSN 0550-8625 t 52).
ISBN 86-407-0059-1
s.
:
59 (=861)
591 (=861)
592 (=861)
m
594 (=861)
598 (=861)
Vji
|
Baőka 59 (=86l)
398 (=86l)
Pol. kot.
26
Simbolizam u našoj folklori.
Sabrao u
narodu kroz decenije godina i opisao
Salamon Berger.
Zagreb 1932.
2Ą- p.
398 (=86l)
Pol.
-
9863
Slngala-mingala : usmene pripovijetke /
prired.s Maja Bofikovld-Tulll.
Zagreb,
1983.
255 s.
886.1 -34
Pol. P.
Srednjovjekovna
eseji i
lište
:
kazalištu
/
i folklorna drama i kazagrada o hrvatskoj drami i
[Nikica Kolumbiđ...[et al.]]
Nikola Batušiđ...[et al.].
1985. 555 s.
ili.
(Dani Hvarskog kazališta ; [2]).
uredn.;
:
886.1
-2
598 (=861’)
792 (497.1)
;
Split,
398 (=861)
Pol.
-
3687
Serbocroatian
Srpsko-hrvatske junačke pjesme.
heroic songs.
Sakupio Milman Parry. Uredio
i preveo na engleski Albert Bates Lord.
Kn j
1-2. Cambridge i Beograd 1953-54*
-
.
Pol.
-
11
276
U kralja od Norina
priče, pjesme, zagonetke i poslovice s Neretve / prired. Maja
Boškoviđ-Stulli, Zorice Rajkovič. Metko;
vič-Opuzen,
886.1 -2
398 (=861
1
198?.
190 s.
;
ii.
Pol.
-
10
699
Zakopano lato
hrvatske usmene pripovijetke! predaje i legende iz Istre /
;
prired. Maja BoŠKoviđ-Stulli,
1986. 293 s.
598 (=861)
Rijeka,
Pol.
-
11
710
antologija ljubavnih narodnih
Zelen bor
pesama iz Srbije, Bosne i Hercegovine /
izabrao i preveo E.D.Goj. Beograd
Prosvet
1990. 321 s.
;
:
ISBN
86-07-00528-6
398 (=86l)
886.1 -822
£
f
*
398 (=861)
Žganec
,
Pol.
-
1232
Vinko
Zagreb
Hrvatske narodne pjesme kajkavske.
1950.
553 p.» ili. (Narodna književnost, 1.)
398 (=86l)
Žganec
Pol, P.
Vinko
Hrvatske pučke popijevke iz Meffu1-2,
nurja.
Zagreb 1924-25.
(Zbornik Jugoslavenskih pučkih pop;
vaka, 1.)
,
784 (497.1)
•
398 (=861)
;
069 (497. i) Za-p ol>
greb
Kua-Nlkola.jev, Mirko
Kua-Nikola.iev
s
■
Šetnje
grebu.
87 p.,
kot
.
22
kroz Etnografski muzej u Za-
Privremeni vodič.
ili.
Zagreb
1927.
598 (=861)
:
Pol.
886.1
Boškoviđ-Stulli
,
-
10 250
Maja
Usmeno pjesništvo u obzorju knji-
ževnosti
Zagreb,
Maja Boškoviđ-Stulli.
1984. 402 s.
/
598 (=86l)
398 (=861)
s
886.1
-1
Pol.
-
1051
Petar
Grgeč
Razvoj hrvatskog narodnog pjesničtva.
221 p.
Zagreb 1944=
(Hrvatska školska
Hrvatski pisci i djela, lsi.)
knjižnica.
,
Pol.
Srn.i évid Hatidža
Lirski istočnici
-
10 512
,
iz is torije i
poetike lirske narodne poezije /
Hatidža Krnjeviđ.
Beograd s BIGZ,
1906. 314 s.
ISBN 86-13-00025-8
;
598 (=861)
92 Karadžiđ (497.1)
:
398 (=86l)
398 (=86l)(06l)
Pol. P.
Zbornik kongresa jugoslovanskih folkloristov.
12. Celje 1965« Ured. Zmaga Kumer*
Ljulbjana 1968.
598 (=86l)(082.l)
Pol. P.
Zbornik jugoslavenskih pučkih popjevakéu
Izdaje Jugoslavenska akademija znanosti
i umjetnosti.
1-2
Zagreb
1924-41
Erit.
784- (497-i)(082.i)
398 (=861) .03=84
Pol.
Bó, j na Kosowom polu (Lazarica).
Romana Zmorskiego.
Warszawa
(Pieśni narodowe serbskie.)
-
305
Przekład
1915«
66
p.
598 (=86l) .03=84
Pol.
-
1924
Narodowe pieśni serbskie.
Romana
Warszawa
przez
Zmorskiego.
Przełożone
1859.
263 p.
Królewicz Marko.
Muorluoto
,
Juhani
SI, Rsf.
Musta ratsu, harmaa haukka
serbialaista
epiikkaa Vuk Karadžiđin kokoelmista /
:
tóim. Ja suom. Juhani Nuorluoto ; Johdanto;
Lauri Harvilahti,
Helsinki ; SKS, 198?.
:
ili.
109 s.
(Suomalaisen Kir Jallisuuden Seuran Toimi-
464).
598 (=8 6l) ,02- ‘í'V's.v/
tuksia
;
398 (=861)
:
92 Brodziński (458)
Pol. P.
Perié Konstanty
Kazimierz Brodziński i serbska pieśń ludowa.
Lwów 1924*
28 p.
(Archiwum towarzystwa naukowego we Lwowie.
Dział I,
1:10.)
,
596 (=861)
:
92 Hörmann (439) Pol<
_
66ą2
Buturović, ©enana
Studija o Hörmannovoj zbirci muslimanskih narodnih pjesama. Sarajevo 1976.
599 p. (Kulturno nasleie Bosne i Herce-
govine .)
598 (-861)
92 Vrčević (497-i)
:
Pešić, Radmila
Vuk Vrčević.
Beograd
(Monograf i .je
14.)
,
19&7-
Pol. P.
215
P-
863)
Sloveenit
598 (=865)
Pol. P.
Dravec, Josip
Glasbena folklora Prekmurja.
Ljubljana
p.
1957.
598
(Dela.
Slovenska akad. znan. in umetn. Razred za filol. in liter. vede. 11.
Inštitut za slovensko narodopisje, 2.)
=
Pol. P.
398 (=863)
Dravec,
Josip
Głaskana folklora Prlekije s pesmi
songs /
Musical folk-lore of Prlekija
Ljubljana, 1981.
Josip Dravec.
525
s. i ■; \c .
( Dela,
Slovenska akad. znan, in umetn.
;
3<dT Inštitut za slov. narodopisje ;
=
;
11).
598 (=865)
Pol. P.
Grafenauer, Ivan
Slovensko-hrvaška ljudska pesem Marija in
Kumer, Zmaga, Legendarna pesem o
brodnik.
"Mariji in brodniku" z glasbenega vidika.
Lju
bijana I966.
I60 p.
(Dela.
Slovenska akad. znan. in umetn. Hazred
za filol. in liter. vede. 21.
Inštitut za slovensko narodopisje, 9*)
-
=
598 (=863)
Pol. P.
Grafenauer, Ivan
Spokorjeni grešnik.
Študija o izvoru, razvoju in razkroju slovensko-hrvaško-vzhodnoalpKumer, Zmaga, Slovenski
ske ljudske pesmi.
-
napevi legendarne pesmi "Spokorjeni grešnik".
181 p.
Ljubljana 1965(Lela.
Slovenska akad. znan. in umetn. Razred
za filol. in liter. vede. 19«
Inštitut za slovensko narodopisje, 8.)
=
398 (=863)
Kume r
,
Pol. P.
Zmaga
Balada o nevesti detomorilki.
1963.
(Lela.
126
Ljubljana
p.
Slovenska akad. znan. in umetn. Razred za filol. in liter. vede. I7.
Inštitut za slovensko narodopisje, 6.)
=
598 (=865)
Pol. K.
-
771
Kumer
Zmaga
Vsebinski tipi slovenskih pripovednih
pesmi.
Typenindex slowenischer Erzähllieder. Ljubljana 1974*
595 P*
,
-
Pol.
Kuret Niko
Slovenska koledniška dramatika
-
10 324
.
/
Niko Kuret j napeve uredil Julijan
Strajnar.
Ljubljana, 1986.
277 s
398 (=865)
598 (=865)
Pol. K.
Slovenske ljudske pesmi.
I
etc. I.
1. Pripovedne pesmi.
1-
-
709
Uredili Zmaga Kumer
Ljubljana
1970-
593 (=863)
Pol.
-
3740
Strekel.i, Karel
Slovenske narodne ęesmi iz tiskanih in pisa
nih virov / Karel Strekelj.
1. Ljubljana, 1895-1898.
820 s.
2. Ljubljana, I9OO-I903.
900 s.
5. Ljubljana, 1904-190?.
65O-85I s.
4.
vori
680, 66 [predgo
1908-1923»
Joža Glonar], 683-8I9 s.
Ljubljana,
598
(
=
865)
Grafenauer,
'•
92 Mátyás
Corvin
(459)
Pol. P.
Ivan
Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu.
262 p,, ill.
Ljubljana 1951*
(Dela.
Slovenska akad. znan. in umetn. Razred za filol. in liter. vede. 4«
Inštitut za slovensko narodopisje, 1.)
=
398 (=863)(05)
Slovenski etnograf.
in folkloro.
1-8, 11
1948-55, 1958
Pol. P.
Časopis
za etnogra-
fijo
Ljubljana.
39 (=863)(05)
(=866)
Makedonia=
laiset
599 (-866)
Pol. P.
Lavrov, Petr A. & Polivka, Jiři
Lidové povídky jihomakedonské, Z rukopisu St. VerkoviSových,
Praha 1932.
595
P.
( Rozpravy
Českí akad.
Třida 3: 70.)
vĕd*a umení.
808.66 -08
598 (=8 66)
Simiczi.jew, Kole
Macedońska liryka ludowa.
1976.
502 p.
Pol. P.
Warszawa
(Acta Universitatis Wratislaviensis
Slavica Wratislaviensia, 10.)
=
,
536.
(=867)
Bulgaarit
39 (=86?)
s
72
Pol. P.
Frolec, Václav
Die Volksarchitektur in V/estbulgarien
im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Brno 1966.
161 p., ill.
(Spisy univ. J.E. PurkynS v Brnĕ. Filos.
fakulta* 108.)
398 (=88)
BALTTIEN KANSANPER INNE
598 (=882)
:
92 Mickiewicz (458)
Pol. kot, 15
Bren.3zte.ln, Michał & Otrębski, Jan
Dajny litewskie zapisane przez Adama
Mickiewicza« Wilno 192?»
25 p. (Odbitka z Rozpraw i materjałów wydz. I Towarz. przyj, nauk w Wilnie, 1.)
398 (=882) .03=84
Piesni litewskie.
Pokiewia [Ludwika
106 p
.
Pol.
Przekładania
Jucewicza].
-
2990
Ludwika z
Wilno
1844»
398 (=9) ITÄMAISTEN
JA
KAHSOJEN KANSANPERINH:
598 (-91/-94)
891/894 -84 .05=84
Pol.
-
4665
W oazie i na stepie.
Myśli srebrne i złote.
Myśli muzułmańskiego Wschodu wybrali i przełożyli Józef Bielawski, Franciszek Machalski
& Edward
TryjarskiWarszawa 1958.
218 p.,
ill.
(Seria wschodnia.)
1
Pol. K.
-
1 150
Ficowski. Jerzy
Cyganie w Polsce : dzieje i obyczaje /
Jerzy Ficowski,
Warszawa : Interpress,
:
il.
1989. 298 s.
ISBN 85-253-2320-4
39 (=914.99
:
438)
391 (=914.99)
392 (=914*99)
593 (=914.99)
398 (=914.99)
J
398 (=92/=93)
-84 .03=84
892/893
Pol.
-
4662
Myśli srebrne i złote.
Rylcem i trzciną,.
Myśli starożytnego Wschodu wybrali i przełożyli Tadeusz Andrzejewski [etc.].
Warszawa 1959»
169 p., ill. (Seria wschodnia.)
\
=924)
Juutalaisst
398 (-924)
Pol.
-
6697
Safrin, Horacy
Przy szabasowych świecach. Humor żydowski. 4 wyd. Łódź 1976.
330 p,,
ill.
804 -7
Pol.
-
11 144
Safrln. Horaoy
szabasowych świecach : humor ży1*6(14. i
Wyd. 6.
dowski / Horacy Safrin,
Wydawnictwo łódzkie, 1988.
250 s. : il,
ISBN 85-218-0254-0
Przy
884 -7
1i8_(»924)
Pol.
-
11 145
Safrln. Horaoy
Przy szabasowych áwieoaoh t wieczór drugi
anegdoty i przysłowia żydowskie / Horaoy
di : Wydawnictwo
Safrin. ¥yd t 2.
łódzkie, 1988. 191 s. t 11.
ISBN BJ-218-0141-2
884 -7
J2B_j(=924)
Turkkilai=
set kansat
398 (=943)
Pol. P.
Kowalski, Tadeusz
Ze studjów nad formą poezji ludów tureckich.
1. Kraków 1922.
104 p.
(Prace komisji orjentalistyczne j PAU, s*)
398 (=945.22)
Pol. P.
Is*haki, Saadet
Ö ora Batír. Eine Legende in dobrudschatatarischer Mundart. Krakow 1955«
48 p.
(Prace komisji orjentalistyczne j PAU, 20.)
809.452.2
-8
398 (=943.22)
Pol. P.
Zajączkowski, Włodzimierz
Język i folklor Tatarów z Dobrudży rumuńskiej. Wrocław 1975»
127 p.
(Prace komisji orientalistycznej PAN, 12.)
809.432.2 -5
809.432.2 -8
598 (=945*5)
Pol. P.
Kowalski,
Tadeusz
(Énigmes
Zagadki ludowe tureckie.
populaires turques.) Kraków 1919* ?6 P*
(Prace komisji or jentalistyczne j AU, 1.)
809*455 -8
398 (=943-6)
Pol. P.
Szapszał, H. Seraja
Próby literatury ludowej Turków z Azerbajdžanu perskiego. Kraków 1935.
100 p.
(Prace komisji or jentalistyczne j PAU, 18.)
309-436
-8
398 (=943-65)
Pol. P.
Zajączkowski, Włodzimierz
Język i folklor Gagauzów z Bułgarii,
Kraków 19 66,
136 p.
(Prace komisji orientalietyczne j PAU, s*)
809.436.5 -5
809.436.5 -8
=945)
SuomalaiS“
ugrilaiset
kansat
598 (=945-11)
:
92 Korvin (459)
Komorovský
Ján
Král’ Matej Korvin v
Pol.
-
1597
,
slovesnosti.
I’ udove
Bratislava 1957*
j prozaickej
137 P** ill.
Pol. K.
-
997
598 (=945.41)
severní noci s skandinávské
Praha,
pohádky / vypráví Miloš Malý.
Pohádky
1982.
190 a.
398 (=395/=399)
885 -93
598 (=951)
Pol. P.
Jabłoński. Witold
Les "Siao-ha(i-eu)l-yu" de Pékin.
Un essai sur la poésie populaire en
Chine. Kraków 1955»
193 P*
(Prace komisji or jentalistyczne j PAÜ,
19T~
809.51 -8
398 (=951)
Pol. p.
Prdšek, Jaroslav
Cui-c’-šuj lidové zpevy z
Che-nanu.
Praha 1954.
57 p.
(Rozpravy ČSAV. Rada SV, 64:3.)
895.1
Pol. P.
An Ainu-English index-c'ictionary to B.
Piłsudski 's "Materials for the study of the
Ainu language and folklore" of 1912 / comp,
hy Alfred P. Majewicz, Elżbieta Majewicz.
Wydawnictwo naukowe UAM, 1986,
Poznań
[765] s. : portr.
(Seria Językoznawstwo, ISSN 0259-761? I 4).
;
80 -52 =956=20
598 (=956)
598 (=956)
Pol. P.
Tub í e lewic z, Jolanta
Superstitions, magic and mantic
practices in the Heian period.
Warp.
szawa 1900.
231
(Diasertationes univ. V arsoviensis,
1487)
299.52
398 (=96)
896 -84 .03=84
Pol.
-
4664
Myśli srebrne i złote.
Z czarnego lądu.
Texty zebrali i przełożyli Joanna MantelNiećko, Nina Pilszczikowa & Roman Stopa.
Warszawa 1958»
241 p. ill. (Seria wschodnia. )
,

Podobne dokumenty