ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH Zeszyt

Transkrypt

ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH Zeszyt
ZESZYTY PROBLEMOWE
POSTĘPÓW
NAUK ROLNICZYCH
Z e s z y t 572
Wydział Nauk o Żywności
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2013
SPIS TREŚCI
CONTENTS
Ewa Czarniecka-Skubina, Renata Korzeniowska-Ginter
Ostatni etap łańcucha żywnościowego – przygotowanie żywności
przez konsumentów w warunkach domowych ........................................................ 3
Final stage of the food chain – preparation of food by consumers in a household
Adam Figiel
Kinetyka odwadniania osmotycznego plastrów dyni w zagęszczonym soku
z owoców pigwowca ............................................................................................... 13
Kinetics of osmotic dehydration of pumpkin slices in codensed juice
from quince fruit
Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Anna Żelazny
Charakterystyka właściwości mechanicznych żelu agarowego
ze zróżnicowanym dodatkiem substancji słodzących ............................................. 23
Characteristics of mechanical properties of agar gel
with different addition of sweeteners
Emilia Janiszewska, Gabriela Olszak
Morfologia kawy i mleka suszonych rozpyłowo .................................................... 33
Morphology of milk and coffee after spray drying
Bartosz Kruszewski, Piotr Fąfara, Katarzyna Ratusz, Mieczysław Obiedziński
Ocena pojemności przeciwutleniającej i stabilności oksydacyjnej
wybranych olejów roślinnych ................................................................................. 43
Antioxidant capacity and oxidation stability assessment of selected plant oils
Antoni Pluta, Anna Bertold-Pluta, Michał Olkowski, Maciej Kozicki
Wpływ pakowania w modyfikowanej atmosferze (MAP) na cechy jakościowe
plasterkowanego sera typu szwajcarskiego ............................................................. 53
Effects of modified atmosphere packaging (MAP) on the chosen quality
parameters of sliced Swiss-type cheeses
Marzena A. Przybysz, Grzegorz Widła, Elżbieta Dłużewska
Preferencje konsumenckie picia kawy. Wpływ temperatury i czasu prażenia
ziarna kawy na ocenę smaku i zapachu espresso .................................................... 65
Consumer preferences on coffee drinking. The influence of temperature
and roasting time of coffee bean on espresso aroma and taste

Podobne dokumenty