Wyniki konkursu dla nauczycieli

Komentarze

Transkrypt

Wyniki konkursu dla nauczycieli
Wyniki konkursu dla nauczycieli
na najciekawszy scenariusz zajęć
poświęconych postaci i twórczości Henryka Sienkiewicza
„ZADZIWIĆ SIĘ SIENKIEWICZEM”
pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Śląskiego – Grzegorza Wolnika
Ze względu na ogłoszenie przez Sejm RP roku 2016 rokiem Henryka
Sienkiewicza Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku zorganizował dla
nauczycieli konkurs na najciekawszy scenariusz zajęć poświęconych postaci
i twórczości Henryka Sienkiewicza .
Organizatorzy konkursu wyznaczyli sobie następujące cele :
1) propagowanie twórczości i sylwetki Henryka Sienkiewicza z okazji roku
Sienkiewicza,
2) sprowokowanie dyskusji na temat interpretacji utworów Sienkiewicza
w szkołach,
3) wskazanie korzyści wypływających dla młodego czytelnika z lektury dzieł
Sienkiewicza oraz trudności związanych z odbiorem literatury przez uczniów
4) zachęcenie nauczycieli do przygotowywania i upowszechniania własnych
scenariuszy zajęć ( lekcje, projekty, apele, święta szkoły i patrona, warsztaty,
prezentacje, debaty, konkursy ),
5) promowanie twórczych nauczycieli,
6) stworzenie warunków do wymiany doświadczeń dla nauczycieli,
7) wykorzystywanie nowoczesnych programów edukacyjnych,
8) rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży, zgodnie z priorytetem MEN,
7) popularyzacja TIK.
W ocenie nadesłanych scenariuszy jury składające się z nauczycieli
i konsultantów Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rybniku
kierowało się następującymi kryteriami:





zgodność przesłanego scenariusza z celami konkursu
dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości uczniów,
kreatywne i ambitne założenia pracy
poprawność merytoryczna i językowa scenariusza
zastosowanie różnorodnych metod i form pracy
1
Po wnikliwej analizie nadesłanych prac komisja wyłoniła laureatów :
I MIEJSCE Maria Słobodzian: Scenariusz projektu edukacyjnego „Geografia w życiu i twórczości
Henryka Sienkiewicza”. Zespół Szkół im. bł. B. Markiewicza w Trzebosi .
II MIEJSCE
Aneta Bednarek: Czytam, poznaję, podziwiam…- ile wiem o Henryku Sienkiewiczu?
Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie .
II MIEJSCE
Elżbieta Ciemięga: Rycerze Rzeczypospolitej – „ Ogniem i mieczem”. WebQuest .
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.
Jury dziękuje wszystkim nauczycielom za wzięcie udziału w konkursie,
doceniając włożony trud i zaangażowanie w przygotowanie scenariuszy.
Serdecznie gratulujemy laureatom pomysłów, zastosowania różnorodnych
metod, integrowania treści międzyprzedmiotowych, twórczej pracy, dziękujemy
za rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i szerzenie zainteresowania
wśród wychowanków utworami Henryka Sienkiewicza.
Uczestnikom konkursu pragniemy podziękować w sposób szczególny, wręczyć
dyplomy i nagrody podczas konferencji poświęconej Henrykowi
Sienkiewiczowi, którą organizujemy we wrześniu w Rybnickim Ośrodku
Naukowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego.
( Kampus; Rybnik ul. Rudzka 13).
Otrzymacie Państwo dokładne informacje i zaproszenia.
Komisja :
Sylwia Bloch
Alicja Krawczyk
Małgorzata Pyszny
Tomasz Stadnicki
Alojzy Zimończyk
2

Podobne dokumenty