Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego
Ogłoszenie o przetargu w drodze licytacji ustnej
1. Przetarg obejmuje sprzedaż maszyn rolniczych i urządzeń mechanicznych w Zespole
Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7.
2. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 07.04.2016 roku o godzinie 11:00 w warsztatach
szkolnych w Lubyczy Królewskiej, ul. Szkolna 2.
3. Wykaz sprzętu do sprzedaży stanowi Załącznik nr 2
4. Wystawione do sprzedaży przedmioty można oglądać w warsztatach szkolnych w Lubyczy
Królewskiej, ul. Szkolna 2 oraz w gospodarstwie w Zatylu, w dniach od poniedziałku do
piątku w godzinach 10:00 – 14:00 po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr telefonu
502 267 339 - Wąsacz Ryszard, tel. 603 821 147 - Stefan Putko.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej, najpóźniej 1 godzinę przed jego rozpoczęciem przetargu w kasie Zespołu
Szkół Nr 4 / warsztaty szkolne Lubycza Królewska, ul. Szkolna 2 lub na rachunek bankowy
nr: 75 9620 0005 0000 3593 2000 0090 Bank Spółdzielczy w Łaszczowie
z dopiskiem: Wadium, nazwę maszyny lub urządzenia oraz imię i nazwisko oferenta.
6. Z dokumentacją przetargu (licytacji ustnej) można zapoznać się w siedzibie Zespołu Szkół
Nr 4, ul. Żwirki i Wigury 7, w Lubyczy Królewskiej, ul. Szkolna 2, oraz na stronie
internetowej: http://www.zs4.pl /Przetargi
Tomaszów Lubelski, dnia 18.03.2016 r.
Zatwierdził:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4
/ - / Janusz Joniec

Podobne dokumenty