Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Transkrypt

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Organizatorem Studiów Podyplomowych Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest
Wydział Administracji i Nauk Społecznych.
Czas trwania - 3 semestry
Absolwent
studiów
podyplomowych
jest
wyposażony
w
wiedzę,
umiejętności
i kompetencje z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, informacji naukowej,
czytelnictwa, efektywnych technik uczenia się, nowoczesnego zarządzania biblioteką
w wymiarze niezbędnym w pracy w nowoczesnej bibliotece, czy centrum dydaktyczno –
informacyjnym.
Absolwent kończąc 3 semestralne studia w wymiarze 365 godzin jest przygotowany do
pracy w różnego rodzaju bibliotekach w zakresie:
- takim aby w sposób kompleksowy przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie
ją pogłębiać i aktualizować;
- posługiwania
się
technologią
informacyjną,
w
tym
jej
wykorzystanie
w pracy;
- kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym;
Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich, nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy ubiegają
się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich, nauczycieli bibliotek pragnących poszerzyć
swoją wiedzę, pracowników bibliotek publicznych i naukowych pragnących uzyskać
kwalifikacje bibliotekarskie bądź zamierzających uaktualnić swoją wiedzę merytoryczną.

Podobne dokumenty