Okladka PL str 1_2

Komentarze

Transkrypt

Okladka PL str 1_2
Szanowni Paƒstwo!
Gratulujemy trafnego wyboru. Fiat Punto to znakomity samochód.
Przygotowana przez nas Instrukcja pomo˝e szybko i szczegó∏owo poznaç jego charakterystyk´ i funkcjonowanie.
Zalecamy przeczytaç wszystkie jej rozdzia∏y przed przygotowaniem si´ do pierwszej jazdy.
Przedstawiono w niej informacje, zalecenia i ostrze˝enia wa˝ne przy u˝ywaniu samochodu, które umo˝liwià w pe∏ni
wykorzystaç zalety techniczne Waszego Fiata.
Przypominamy ponadto o zobowiàzaniu si´ Fiata do „ca∏kowitego recyklingu“: je˝eli Wasz Fiat Punto b´dzie musia∏ byç
z∏omowany, Fiat umo˝liwi poddanie zu˝ytego samochodu odpowiedniej obróbce ekologicznej polegajàcej na recyklingu jego
materia∏ów (zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami legislacyjnymi). Dla Êrodowiska naturalnego korzyÊç jest podwójna: nic
si´ nie traci i nie rozprasza, a jednoczeÊnie zmniejsza si´ zu˝ycie surowców.
Zalecamy uwa˝nie przeczytaç ostrze˝enia i zalecenia mieszczàce si´ u do∏u stron, poprzedzone symbolami :
odnoszàce si´ do bezpieczeƒstwa osób;
odnoszàce si´ do integralnoÊci samochodu;
odnoszàce si´ do ochrony Êrodowiska.
W za∏àczonej Ksià˝ce gwarancyjnej podane sà ponadto us∏ugi jakie Fiat oferuje swoim Klientom.
Potwierdzenie wykonania przeglàdów okresowych i wymian oleju.
Zakres us∏ug dodatkowych zarezerwowanych dla Klientów Fiata.
˚yczymy mi∏ej lektury i szcz´Êliwej podró˝y!
W tej Instrukcji obs∏ugi opisane sà wszystkie wersje Fiata Punto, dlatego nale˝y wziàç pod uwag´ tylko
informacje odnoszàce si´ do wyposa˝enia, silnika i wersji przez Paƒstwa nabytej.
WARTO WIEDZIEå !
NAPE¸NIANIE PALIWEM
K
Silniki benzynowe: nape∏niaç zbiornik paliwa samochodu wy∏àcznie benzynà bezo∏owiowà o liczbie oktanowej
(LO) nie mniejszej od 95 odpowiadajàcej specyfikacji europejskiej EN 228.
Silniki diesel: nape∏niaç zbiornik paliwa wy∏àcznie olejem nap´dowym autoryzowanym, odpowiadajàcym
specyfikacji europejskiej EN590.
URUCHAMIANIE SILNIKA
Silniki benzynowe: upewniç si´ czy dêwignia hamulca r´cznego jest zaciàgni´ta; ustawiç dêwigni´ zmiany
biegów na luzie; wcisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a, nie naciskaç peda∏u przyspieszenia, nast´pnie obróciç
kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ AVV i zwolniç natychmiast po uruchomieniu silnika.
Silniki diesel: upewniç si´ czy dêwignia hamulca r´cznego jest zaciàgni´ta; ustawiç dêwigni´ zmiany biegów
na luzie; wcisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a, nie naciskaç peda∏u przyspieszenia, obróciç kluczyk w wy∏àczniku
zap∏onu w pozycj´ MAR i zaczekaç na zgaÊni´cie lampki sygnalizacyjnej Y i m; obróciç kluczyk w wy∏àczniku
zap∏onu w pozycj´ AVV i zwolniç natychmiast po uruchomieniu silnika.
PARKOWANIE NA ¸ATWO PALNYCH MATERIA¸ACH
Podczas funkcjonowania, katalizator osiàga wysokà temperatur´. Dlatego nie parkowaç samochodu na
chwastach, suchych liÊciach trawie lub innych materia∏ach ∏atwopalnych: grozi po˝arem.
OCHRONA ÂRODOWISKA
Aby zagwarantowaç najlepszà ochron´ Êrodowisku, samochód wyposa˝ono w system, który przeprowadza
ciàg∏à diagnostyk´ komponentów odpowiedzialnych za emisj´ zanieczyszczeƒ.
AKCESORIA ELEKTRYCZNE
Je˝eli po zakupie samochodu mamy zamiar zainstalowaç dodatkowe akcesoria, wymagajàce zasilania
elektrycznego (powodujàce stopniowe roz∏adowanie akumulatora), zwróciç si´ do ASO Fiata, która okreÊli
ca∏kowity pobór pràdu i ustali czy instalacja w samochodzie wytrzyma wymagane obcià˝enie elektryczne
KARTA KODOWA (CODE card)
Przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu, nie w samochodzie. Zaleca si´ aby mieç zawsze przy sobie
odnotowany kod elektroniczny podany na CODE card
OBS¸UGA OKRESOWA
W∏aÊciwie obs∏uga umo˝liwia d∏ugotrwa∏e, bezawaryjne u˝ytkowanie samochodu, bezpiecznà jazd´, zapewnia
ochron´ Êrodowisku i niskie koszty eksploatacji.
W INSTRUKCJI OBS¸UGI...
...zawarte sà informacje, zalecenia i ostrze˝enia istotne dla prawid∏owej eksploatacji, bezpieczeƒstwa jazdy i
dla d∏ugotrwa∏ego u˝ytkowania Waszego samochodu. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na symbole "
(bezpieczeƒstwo osób), # (ochrona Êrodowiska), ! (integralnoÊç samochodu).
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
4
D E S K A R O Z D Z I E L C Z A I S T E R O WA N I E
DESKA ROZDZIELCZA ..................................................
SYMBOLIKA.....................................................................
SYSTEM FIAT CODE .......................................................
KLUCZYKI .......................................................................
ALARM .............................................................................
WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU ................................................
ZESTAW WSKAèNIKÓW................................................
WSKAèNIKI .....................................................................
WYÂWIETLACZ CYFROWY ...........................................
WYÂWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY ............................
TRIP COMPUTER............................................................
SIEDZENIA PRZEDNIE ...................................................
SIEDZENIA TYLNE .........................................................
ZAG¸ÓWKI .....................................................................
KIEROWNICA..................................................................
LUSTERKA WSTECZNE ZEWN¢TRZNE ......................
OGRZEWANIE I WENTYLACJA .....................................
KLIMATYZACJA MANUALNA ........................................
KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
DWUSTREFOWA ............................................................
ÂWIAT¸A ZEWN¢TRZNE...............................................
CZYSZCZENIE SZYB......................................................
CRUISE CONTROL.........................................................
LAMPY SUFITOWE .........................................................
WY¸ÑCZNIKI ..................................................................
5
6
6
8
11
13
14
16
18
23
32
34
36
36
38
38
40
44
50
57
59
62
64
67
WY¸ÑCZNIK BLOKUJÑCY PALIWO .............................. 69
WYPOSA˚ENIE WEWN¢TRZNE................................... 70
DACH OTWIERANY SKY-DOME ................................... 74
DRZWI ............................................................................. 79
PODNOÂNIKI SZYB........................................................ 79
BAGA˚NIK ...................................................................... 82
POKRYWA KOMORY SILNIKA ....................................... 86
BAGA˚NIK DACHOWY/ NA NARTY ............................ 88
REFLEKTORY................................................................... 89
SYSTEM ABS .................................................................... 91
SYSTEM ESP..................................................................... 92
SYSTEM EOBD ................................................................ 95
ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY
DUALDRIVE..................................................................... 96
SYSTEM KONTROLI CIÂNIENIA W OPONACH
T.P.M.S. ............................................................................. 98
CZUJNIKI PARKOWANIA ............................................... 101
RADIOODTWARZACZ................................................... 103
SYSTEM G¸OÂNOMÓWIÑCY Z ROZPOZNANIEM
G¸OSU I TECHNOLOGIÑ Bluetooth® .......................... 104
PRZYSTOSOWANIE INSTALACJI DO
RADIONAWIGATORA .................................................... 104
AKCESORIA ZAKUPIONE PRZEZ U˚YTKOWNIKA .... 105
NAPE¸NIANIE SAMOCHODU PALIWEM ..................... 106
OCHRONA ÂRODOWISKA NATURALNEGO .............. 107
1. Wyloty powietrza boczne regulowane - 2. Wyloty powietrza sta∏e boczne - 3. Dêwignia lewa: sterowanie Êwiat∏ami zewn´trznymi 4. Zestaw wskaêników i lampki sygnalizacyjne - 5. Dêwignia prawa: sterowanie wycieraczkami szyby przedniej, wycieraczkà szyby tylnej, trip
computer - 6. Wy∏àczniki w desce rozdzielczej - 7. Wyloty powietrza Êrodkowe regulowane- 8. Wylot powietrza sta∏y górny - 9. Air bag przednia
po stronie pasa˝era - 10. Schowek - 11. Radioodtwarzacz (gdzie przewidziano) - 12. Sterowanie ogrzewaniem/ wentylacjà/ klimatyzacjà 13. Wy∏àczni zap∏onu - 14. Air bag przedni po stronie kierowcy - 15. Dêwignia regulacji kierownicy - 16. Zespó∏ przycisków: przednich Êwiate∏
przeciwmgielnych/tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych/ regulatora ustawienia reflektorów /wyÊwietlacza cyfrowego/ wyÊwietlacza wielofunkcyjnego.
SPIS
ALFABETYCZNY
F0M0004m
rys. 1
DANE
TECHNICZNE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
W RAZIE AWARII
Wyst´powanie i rozmieszczenie wy∏àczników, wskaêników oraz lampek sygnalizacyjnych mo˝e byç ró˝ne w zale˝noÊci od wersji.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
DESKA ROZDZIELCZA
5
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
6
SYMBOLIKA
SYSTEM FIAT CODE
Na niektórych komponentach samochodu lub w nich pobli˝u, umieszczone sà specyficzne kolorowe naklejki, na
których symbole przywo∏ujà uwag´ i
wskazujà zwrócenie szczególnej ostro˝noÊci u˝ytkownikowi gdy znajdzie si´
w ich pobli˝u.
Jest system elektronicznej blokady silnika, który zwi´ksza bezpieczeƒstwo
przed usi∏owaniem kradzie˝y samochodu. Uaktywnia si´ automatycznie po
wyj´cia kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu.
rys. 2
F0M0005m
Pod pokrywà komory silnika rys. 2 jest
naklejka zbiorcza z opisem tych symboli.
Ka˝dy kluczyk posiada w uchwycie elektroniczne urzàdzenie, które za pomocà
anteny umieszczonej w wy∏àczniku zap∏onu przesy∏a sygna∏. Sygna∏ ten sk∏ada si´ z „has∏a“, zawsze zmieniajàcego
si´ przy ka˝dym uruchomieniu, za pomocà którego centralka rozpoznaje kluczyk i zezwala na uruchomienie silnika.
Mocne uderzenia kluczykiem mogà spowodowaç
uszkodzenie komponentów elektronicznych znajdujàcych
si´ w uchwycie kluczyka.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Je˝eli, podczas uruchamiania silnika, kod
nie zostanie rozpoznany prawid∏owo, w
zestawie wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna Y (patrz rozdzia∏
„Lampki sygnalizacyjne i komunikaty“).
❒ Je˝eli lampka sygnalizacyjna Y Êwieci si´ nadal, zwróciç si´ do ASO Fiata.
W RAZIE AWARII
Obracajàc kluczyk w pozycj´ STOP, system Fiat CODE dezaktywuje funkcje centralki kontroli silnika.
OSTRZE˚ENIE Ka˝dy kluczyk posiada
swój w∏asny kod, który musi byç zapami´tany w centralce systemu. Aby zapami´taç nowe kluczyki, maksymalnie
8, zwróç si´ do ASO Fiata.
❒ Je˝eli lampka sygnalizacyjna Y zaÊwieci si´, oznacza ˝e system przeprowadza autodiagnostyk´ (spowodowanà na przyk∏ad spadkiem
napi´cia).
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Przes∏anie kodu rozpoznania, mo˝liwe
jest tylko je˝eli centralka systemu Fiat CODE rozpozna kod przesy∏any z kluczyka.
ZaÊwiecenie si´ lampki Y
podczas jazdy
DANE
TECHNICZNE
Przy ka˝dym uruchomieniu silnika, obracajàc kluczyk w pozycj´ MAR, centralka
systemu Fiat CODE przesy∏a do centralki kontroli silnika kod rozpoznania aby
dezaktywowaç zablokowane funkcje.
W tym przypadku obróciç kluczyk w pozycj´ STOP i nast´pnie w MAR; je˝eli
zablokowanie nie ustàpi, spróbowaç
uruchomiç silnik pozosta∏ym kluczykiem. Je˝eli i to nie przyniesie rezultatu uruchomienia silnika, zwróciç si´ do
ASO Fiata.
SPIS
ALFABETYCZNY
FUNKCJONOWANIE
7
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
8
KLUCZYKI
CODE CARD rys. 3
Z samochodem przekazywane sà dwa
kluczyki oraz karta kodowa „CODE
card“ na której podane sà:
A kod elektroniczny;
B kod mechaniczny kluczyków dla komunikowania si´ z ASO Fiata w
przypadku potrzeby duplikatów kluczyków.
Zaleca si´ aby mieç zawsze przy sobie
odnotowany kod elektroniczny A-rys. 3.
OSTRZE˚ENIE Aby zagwarantowaç prawid∏owà skutecznoÊç urzàdzeƒ elektronicznych znajdujàcych si´ w kluczykach,
unikaç ich nas∏onecznienia.
rys. 3
F0M0006m
W przypadku zmiany u˝ytkownika samochodu niezb´dne jest aby nowy u˝ytkownik otrzyma∏ wszystkie kluczyki i kart´ kodowà „CODE card“.
rys. 4/a
F0M0007m
KLUCZYK Z PILOTEM rys. 4/a
Wk∏adka metalowa A jest sk∏adana w
uchwyt kluczyka i s∏u˝y do:
❒ wy∏àcznika zap∏onu;
❒ zamków drzwi;
❒ otwarcia/zamkni´cia pokrywy wlewu paliwa (gdzie przewidziano).
Aby roz∏o˝yç wk∏adk´ metalowà nacisnàç przycisk B.
Aby jà z∏o˝yç w uchwycie kluczyka wykonaç co nast´puje:
❒ przytrzymujàc naciÊni´ty przycisk B
poruszyç wk∏adk´ metalowà A;
❒ zwolniç przycisk B i obróciç wk∏adk´ metalowà A do us∏yszenia dêwi´ku zablokowania, gwarantujàcego
jej prawid∏owe zamkni´cie.
Przycisk Ë s∏u˝y do odblokowania drzwi
i pokrywy baga˝nika.
Wk∏adka metalowa A jest sk∏adana w
uchwyt kluczyka i s∏u˝y do:
Przycisk Á s∏u˝y do zablokowania drzwi
i pokrywy baga˝nika.
❒ wy∏àcznika zap∏onu;
Przycisk R s∏u˝y do otwarcia pokrywy baga˝nika z dystansu.
❒ otwarcia/zamkni´cia pokrywy wlewu paliwa (gdzie przewidziano).
Po odblokowaniu drzwi zaÊwieci si´,
przez okreÊlony’ czas lampa sufitowa.
Aby roz∏o˝yç wk∏adk´ metalowà nacisnàç przycisk B.
❒ zamków drzwi;
UWAGA
Naciskaç przycisk B tylko
gdy kluczyk znajduje si´ w
pewnej odleg∏oÊci od cia∏a, w
szczególnoÊci od oczu i od elementów ulegajàcych uszkodzeniu (np.
ubranie). Nie pozostawiaç nie
strze˝onego kluczyka; uniknie si´
nim, szczególnie przez dzieci, przypadkowego naciÊni´cia przycisku.
Aby jà z∏o˝yç w uchwycie kluczyka, wykonaç co nast´puje:
Sygnalizacja diody w desce
rozdzielczej
❒ przytrzymujàc naciÊni´ty przycisk B
ruszyç wk∏adk´ metalowà A;
Po zablokowaniu drzwi dioda A-rys. 6
zaÊwieci si´ na oko∏o 3 sekundy po
czym b´dzie migaç (funkcja czuwania).
❒ zwolniç przycisk B i obróciç wk∏adk´ metalowà A do us∏yszenia dêwi´ku zablokowania gwarantujàcego
jej prawid∏owe zamkni´cie.
Je˝eli po zablokowaniu drzwi jedne lub
wi´cej drzwi lub pokrywa baga˝nika nie
sà dok∏adnie zamkni´te, dioda b´dzie
migaç szybko wraz z kierunkowskazami.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
KLUCZYK MECHANICZNY
SK¸ADANY rys. 4/b
F0M0013m
rys. 6
W RAZIE AWARII
F0M0262m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 4/b
DANE
TECHNICZNE
Naciskaç przycisk B tylko
gdy kluczyk znajduje si´
w pewnej odleg∏oÊci od cia∏a, w
szczególnoÊci od oczu i od elementów ulegajàcych uszkodzeniu
(np. ubranie). Nie pozostawiaç nie
strze˝onego kluczyka, uniknie si´
manewrowania nim, szczególnie
przez dzieci i przypadkowego naciÊni´cia przycisku.
SPIS
ALFABETYCZNY
UWAGA
9
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
10
Zamówienie dodatkowego
pilota
Roz∏adowane baterie sà
szkodliwe dla Êrodowiska,
dlatego powinny byç zbierane w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami lub mogà byç dostarczane do ASO Fiata, która zajmie
si´ ich z∏omowaniem.
System mo˝e rozpoznaç do 8 pilotów.
W razie koniecznoÊci zamówienia nowego pilota, zwróciç si´ do ASO Fiata, przynoszàc ze sobà kart´ kodowà „CODE
card“, dokument to˝samoÊci i dokument
potwierdzajàcy w∏asnoÊç samochodu.
rys. 7
F0M0010m
Wymiana baterii w pilocie rys. 7
Aby wymieniç bateri´, wykonaç co
nast´puje:
❒ nacisnàç przycisk A i ustawiç wk∏adk´ metalowà B w pozycji otwarcia;
❒ obróciç Êrub´ C na : u˝ywajàc Êrubokr´ta z cienkà koƒcówkà;
❒ wysunàç kaset´ z baterià D i wymieniç bateri´ E przestrzegajàc biegunowoÊci;
❒ wsunàç kaset´ z baterià D do wn´trza uchwytu kluczyka i zablokowaç
jà obracajàc Êrub´ C na Á.
❒ otwarcia/zamkni´cia pokrywy wlewu paliwa (gdzie przewidziano).
rys. 8
F0M0012m
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
❒ zamków drzwi;
W RAZIE AWARII
❒ wy∏àcznika zap∏onu;
OBS¸UGA
SAMOCHODU
System alarmowy do samochodu dost´pny jest w Lineaccessori Fiata.
Kluczyk s∏u˝y do:
DANE
TECHNICZNE
Cz´Êç metalowa A kluczyka jest sta∏a.
SPIS
ALFABETYCZNY
ALARM
KLUCZYK MECHANICZNY rys. 8
11
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
12
Poni˝ej przedstawiono zbiorczo g∏ówne funkcje uaktywniane kluczykami (z i bez pilota):
Odblokowanie
zamków
Zablokowanie
zamków z
zewnàtrz
W∏àczenie
Dead lock (gdzie
przewidziano)
Odblokowanie
pokrywy
baga˝nika
Opuszczanie
szyb (gdzie
przewidziano)
Podnoszenie
szyb (gdzie
przewidziano)
Obróciç kluczyk w
kierunku w lewo
(strona kierowcy)
Obróciç kluczyk w
kierunku w prawo
(strona kierowcy)
–
–
–
–
Obróciç kluczyk w
kierunku w lewo
(strona kierowcy)
Obróciç kluczyk w
kierunku w prawo
(strona kierowcy)
–
–
–
–
Nacisnàç krótko
przycisk Ë
Nacisnàç krótko
przycisk Á
Podwójne nacisnàç przycisk Á
Nacisnàç krótko
przycisk R
Nacisnàç d∏u˝ej
(powy˝ej 2 sekund) przycisk Ë
Nacisnàç d∏u˝ej
(powy˝ej 2 sekund) przycisk Á
Miganie
kierunkowskazów
(tylko z kluczykiem
z pilotem)
2 migni´cia
1 migni´cie
3 migni´cia
2 migni´cia
2 migni´cia
1 migni´cie
Dioda czuwania
Zgaszona
Dwa razy mignie i
Âwieci si´ przez
oko∏o 3 sekundy i nast´pnie miga w
nast´pnie miga w stanie czuwania
stanie czuwania
Miga w stanie
czuwania
Zgaszona
Miga w stanie
czuwania
Typ kluczyka
Kluczyk mechaniczny
Kluczyk z pilotem
OSTRZE˚ENIE Manewr opuszczania szyb jest konsekwencjà sterowania odblokowaniem drzwi; manewr podnoszenia szyb jest konsekwencjà sterowania zablokowaniem drzwi.
❒ AVV: uruchamianie silnika (pozycja
niestabilna).
Wy∏àcznik zap∏onu wyposa˝ony jest w
system elektronicznego zabezpieczenia,
który wymusza, w przypadku braku
uruchomienia silnika, do obrócenia kluczyka w pozycj´ STOP przed powtórnym uruchomieniem.
UWAGA
W przypadku naruszenia
wy∏àcznika zap∏onu (np.
przy próbie kradzie˝y) przed rozpocz´ciem jazdy sprawdziç jego
funkcjonowanie w ASO Fiata.
F0M0015m
rys. 9
UWAGA
Opuszczajàc samochód
wyjàç zawsze kluczyk,
aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu silnika. Pami´taç o
zaciàgni´ciu hamulca r´cznego.
Je˝eli samochód parkujemy na
podjeêdzie - o w∏àczeniu 1 biegu,
natomiast je˝eli samochód parkujemy na zjeêdzie, o w∏àczeniu
biegu wstecznego. Nie pozostawiaç nigdy dzieci w niestrze˝onym samochodzie.
BLOKADA KIEROWNICY
W∏àczenie
Z wy∏àcznikiem zap∏onu w pozycji
STOP, wyjàç kluczyk i obróciç kierownicà do momentu zablokowania.
Nigdy nie wyjmowaç kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu podczas jazdy. Kierownica
zablokuje si´ automatycznie przy
pierwszym skr´cie. Odnosi si´ to
tak˝e w przypadku holowania
samochodu.
UWAGA
Bezwzgl´dnie zabrania
si´ wykonywaç jakichkolwiek interwencji po zakupie samochodu, które spowodujà naruszenie uk∏adu kierowniczego lub
kolumny kierownicy (np. monta˝
urzàdzeƒ antyw∏amaniowych),
gdy˝ mog∏yby zagroziç , oprócz
utraty osiàgów systemu i gwarancji, bezpieczeƒstwu, a tak˝e nie
odpowiadaç warunkom homologacji samochodu.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
❒ MAR: pozycja podczas jazdy. Wszystkie urzàdzenia elektryczne mogà
funkcjonowaç.
UWAGA
W RAZIE AWARII
❒ STOP: silnik wy∏àczony, kluczyk
mo˝na wyjàç, kierownica zablokowana. Niektóre urzàdzenia elektryczne (np. radioodtwarzacz, zamek centralny drzwi...) mogà funkcjonowaç.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Poruszaç lekko kierownicà podczas obracania kluczyka w pozycj´ MAR.
Kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu mo˝na
obróciç w 3 ró˝ne pozycje rys. 9:
DANE
TECHNICZNE
Wy∏àczenie
SPIS
ALFABETYCZNY
WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU
13
Wersje z wyÊwietlaczem
cyfrowym
A - Pr´dkoÊciomierz.
B - Wskaênik poziomu paliwa z lampkà
sygnalizacyjnà rezerwy paliwa.
C - Wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego z lampkà sygnalizacyjnà za
wysokiej temperatury p∏ynu.
D - Obrotomierz.
E - WyÊwietlacz cyfrowy.
F0M0018m
rys. 10
B - Wskaênik poziomu paliwa z lampkà
sygnalizacyjnà rezerwy paliwa.
C - Wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego z lampkà sygnalizacyjnà za
wysokiej temperatury p∏ynu.
D - Obrotomierz.
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
14
Wersje z wyÊwietlaczem
wielofunkcyjnym
A - Pr´dkoÊciomierz.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
ZESTAW WSKAèNIKÓW
E - WyÊwietlacz wielofunkcyjny.
F0M0017m
rys. 11
E - WyÊwietlacz wielofunkcyjny.
F0M0130m
rys. 12
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
D - Obrotomierz.
W RAZIE AWARII
C - Wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego z lampkà sygnalizacyjnà za
wysokiej temperatury p∏ynu.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
B - Wskaênik poziomu paliwa z lampkà
sygnalizacyjnà rezerwy paliwa.
DANE
TECHNICZNE
A - Pr´dkoÊciomierz.
SPIS
ALFABETYCZNY
Wersje Sporting
(wersja z wyÊwietlaczem
wielofunkcyjnym)
15
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
16
WSKAèNIKI
Kolor t∏a wskaêników i ich typologia
mo˝e byç ró˝na w zale˝noÊci od wersji.
rys. 13
F0M0021m
rys. 14
F0M0022m
PR¢DKOÂCIOMIERZ rys. 13
OBROTOMIERZ rys. 14
Wskazuje pr´dkoÊç samochodu.
Obrotomierz dostarcza wskazaƒ odpowiadajàcych obrotom silnika na minut´.
OSTRZE˚ENIE System kontroli wtrysku
elektronicznego wstrzymuje stopniowo
zasilanie paliwem, gdy zostanà przekroczone dopuszczalne obroty silnika, w
konsekwencji zmniejsza si´ moc silnika.
Obrotomierz, z silnikiem na biegu ja∏owym, mo˝e wskazaç stopniowy lub nag∏y wzrost obrotów w zale˝noÊci od
przypadku.
Takie zachowanie jest normalne i nie nale˝y si´ tym niepokoiç, mo˝e wystàpiç
na przyk∏ad przy w∏àczeniu klimatyzacji lub elektrowentylatora. W tych przypadkach zmiana obrotów s∏u˝y dla
utrzymania prawid∏owego stanu do∏adowania akumulatora.
E zbiornik pusty.
F zbiornik pe∏ny.
Zapalenie si´ lampki sygnalizacyjnej A
wskazuje, ˝e w zbiorniku pozosta∏o
oko∏o 7 litrów paliwa.
Nie podró˝owaç z prawie pustym zbiornikiem paliwa: ewentualne mankamenty
w zasilaniu mogà uszkodziç katalizator.
OSTRZE˚ENIE Je˝eli wskazówka jest w
pozycji wskazujàcej E z lampkà sygnalizacyjnà A migajàcà, oznacza to ˝e wystàpi∏o uszkodzenie w uk∏adzie. W takim przypadku zwróciç si´ do ASO Fiata aby zweryfikowaç ten uk∏ad.
WSKAèNIK TEMPERATURY
P¸YNU CH¸ODZÑCEGO SILNIK
rys. 16
Wskazówka wskazuje temperatur´ p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia silnika i zaczyna dostarczaç wskazaƒ gdy temperatura p∏ynu przekroczy oko∏o 50 °C.
Przy normalnym u˝ywaniu samochodu
wskazówka mo˝e przyjmowaç ró˝ne
pozycje wewnàtrz skali, wskazujàc w
zale˝noÊci od warunków u˝ywania samochodu.
C Niska temperatura p∏ynu w uk∏adzie
ch∏odzenia silnika.
H Wysoka temperatura p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia silnika.
Je˝eli wskazówka temperatury p∏ynu w uk∏adzie
ch∏odzenia silnika ustawi
si´ w strefie czerwonej, wy∏àczyç
natychmiast silnika i zwróciç si´ do
ASO Fiata.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Wskazówka wskazuje iloÊç paliwa znajdujàcego si´ w zbiorniku.
F0M0024m
W RAZIE AWARII
WSKAèNIK POZIOMU PALIWA
rys. 15
rys. 16
OBS¸UGA
SAMOCHODU
F0M0023m
DANE
TECHNICZNE
rys. 15
SPIS
ALFABETYCZNY
ZaÊwiecenie si´ lampki sygnalizacyjnej B
(w niektórych wersjach razem z komunikatem wizualnym na wyÊwietlaczu
wielofunkcyjnym) wskazuje nadmierny
wzrost temperatury p∏ynu w uk∏adzie
ch∏odzenia; w tym przypadku wy∏àczyç
silnik i zwróciç si´ do ASO Fiata.
17
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
18
WYÂWIETLACZ
CYFROWY
STANDARDOWY rys. 17
Na wyÊwietlaczu standardowym ukazujà si´ nast´pujàce wskazania:
A Pozycja ustawienia Êwiate∏ reflektorów (tylko przy w∏àczonych Êwiat∏ach mijania).
B Zegar (zawsze wskazuje, tak˝e gdy
kluczyk jest wyj´ty i drzwi przednie
zamkni´te).
C Licznik kilometrów (wskazuje ca∏kowity przebieg w kilometrach lub w
milach).
Uwaga Gdy kluczyk jest wyj´ty (po
otwarciu przynajmniej jednych z drzwi
przednich) wyÊwietlacz podÊwietla si´
wskazujàc przez kilka sekund godzin´
i przebieg w kilometrach lub w milach.
rys. 17
F0M0119m
PRZYCISKI STERUJÑCE rys.18
+ Aby przemieszczaç si´ po wyÊwietlaczu i na odpowiednie opcje,
wiersz wy˝ej lub aby zwi´kszyç
wskazywanà wartoÊç
MENU NaciÊni´cie krótkie aby uzy
ESC
skaç dost´p do menu i/lub
przejÊç do wyÊwietlacza nast´pnego lub potwierdziç wymagany wybór. NaciÊni´cie
d∏ugie aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego.
– Aby przemieszczaç si´ po wyÊwietlaczu i na odpowiednie opcje, wiersz
ni˝ej lub aby zmniejszyç wskazywanà wartoÊç.
rys. 18
F0M0122m
Uwaga Przyciski + i – uaktywniajà ró˝ne funkcje w zale˝noÊci od nast´pujàcych sytuacji:
Regulacja podÊwietlenia wewnàtrz
samochodu
– gdy aktywny jest wyÊwietlacz standardowy, mo˝liwa jest regulacja intensywnoÊci podÊwietlenia zestawu wskaêników, radioodtwarzacza i klimatyzacji
automatycznej.
Menu setup
– wewnàtrz menu mo˝liwe jest przesuni´cie wiesza w gór´ lub wiersza w dó∏;
– podczas operacji ustawienia mo˝liwe jest zwi´kszenie lub zmniejszenie
wartoÊci.
Przy pojedynczym naciskaniu przycisków + i – mo˝liwe jest poruszanie si´
po liÊcie menu setup.
Tryb zarzàdzania w tym punkcie jest ró˝ny w zale˝noÊci od wybranej pozycji.
– dzia∏ajàc na przyciski + i – (poprzez
pojedyncze naciÊni´cie) mo˝na wybraç
nowe ustawienie;
– je˝eli znajdujemy si´ na poziomie
ustawieƒ jednej z pozycji menu, wychodzi si´ z poziomu menu;
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MENU ESC mo˝na zapami´taç
ustawienie i równoczeÊnie powróciç do
tej samej pozycji menu przed wyborem.
– zostanà zachowane tylko modyfikacje ju˝ zapami´tane przez u˝ytkownika (potwierdzone naciÊni´ciem przycisku MENU ESC).
Wybór „Ustawienie zegara“
Ârodowisko menu setup jest tymczasowe; po wyjÊciu z menu spowodowanego up∏yni´ciem tego okresu, zachowane zostanà tylko modyfikacje ju˝ zapami´tane przez u˝ytkownika (potwierdzone naciÊni´ciem krótkim przycisku
MENU ESC).
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MENU ESC mo˝na wybraç pierwszà danà do modyfikacji (godzina);
– dzia∏ajàc na przyciski + i – (poprzez
pojedyncze naciÊni´cia) mo˝na wybraç
nowe ustawienie;
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku
MENU ESC mo˝na zapami´taç ustawienie i równoczeÊnie przejÊç do nast´pnej
pozycji menu ustawieƒ (minuty);
– po wyregulowaniu za pomocà tej
samej procedury, powraca si´ do tej samej pozycji menu przed wyborem.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Menu mo˝e byç uaktywnione naciÊni´ciem krótkim przycisku MENU ESC.
– je˝eli znajdujemy si´ na poziomie
menu, wychodzi si´ ze Êrodowiska menu setup;
W RAZIE AWARII
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MENU ESC mo˝na wybraç ustawienie w menu, które chcemy zmodyfikowaç;
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Menu sk∏ada si´ z szeregu funkcji rozmieszczonych w sposób „cykliczny“,
których wybór realizowany jest za pomocà przycisków + i – umo˝liwiajàc
dost´p do ró˝nych operacji wed∏ug potrzeby i ustawieƒ (setup) przedstawionych poni˝ej.
Poprzez d∏u˝sze naciÊni´cie przycisku
MENU ESC
DANE
TECHNICZNE
Wybór jednej z pozycji z menu
SPIS
ALFABETYCZNY
MENU SET UP rys. 19
19
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
Z wyÊwietlacza standardowego, aby uzyskaç dost´p do nawigacji nacisnàç krótko przycisk MENU ESC. Aby nawigowaç wewnàtrz menu nacisnàç przycisk + lub –.
Uwaga Podczas jazdy samochodu, ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa mo˝liwy jest dost´p tylko do menu zredukowanego
(ustawienie „Beep SzybkoÊci“). Podczas postoju samochodu
mo˝liwy jest dost´p do menu rozszerzonego.
–
+
–
+
SPIS
ALFABETYCZNY
DANE
TECHNICZNE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
+
20
–
+
–
F0M1007i
+
–
rys. 19
– w przypadku, w którym funkcja zostanie uaktywniona (On), za pomocà
przycisków + lub – wybraç wymaganà dopuszczalnà pr´dkoÊç i nacisnàç
MENU ESC aby potwierdziç wybór.
Uwaga Mo˝liwym ustawieniem jest pomi´dzy 30 i 200 km/h lub 20 i 125 mph;
zgodnie z jednostkà miary ustawionà
poprzednio (patrz rozdzia∏ „Ustawienie
jednostki miary Unit“) opisanà poni˝ej.
Ka˝de naciÊni´cie przycisków +/– powoduje zwi´kszenie/zmniejszenie pr´dkoÊci o 5 jednostek. Przytrzymanie naciÊni´tego przycisku +/– powoduje
zwi´kszanie/zmniejszanie szybkie auto-
Je˝eli wymagane jest anulowanie ustawienia, wykonaç co nast´puje:
– nacisnàç krótko przycisk MENU ESC,
na wyÊwietlaczu migaç b´dzie (On);
– nacisnàç przycisk - na wyÊwietlaczu
migaç b´dzie (Off);
– nacisnàç przycisk MENU ESC krótko, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
Ustawianie zegara
(Reg. godziny)
Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ zegara.
Regulacj´ nale˝y wykonaç nast´pujàco:
– po naciÊni´ciu przycisku MENU ESC
krótko, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie
„godzina“;
– naciskaç przycisk + lub – aby wyregulowaç;
– nacisnàç przycisk MENU ESC krótko, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlaczu standardowego bez zapami´tania.
Regulacja g∏oÊnoÊci brz´czyka
(Nat. Akust.)
Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ g∏oÊnoÊci sygnalizacji akustycznej (brz´czyka),
który towarzyszy wskazaniom wizualnym o awarii/ ostrze˝eƒ naciskajàc
przycisk MENU ESC, + i –.
Aby ustawiç wymaganà g∏oÊnoÊç, wykonaç co nast´puje:
– nacisnàç przycisk MENU ESC krótko, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis
(Nat. Akust);
– nacisnàç przycisk + lub – aby wybraç wymagany poziom g∏oÊnoÊci (regulacja jest mo˝liwa w 8 poziomach);
– nacisnàç przycisk MENU ESC krótko, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlaczu standardowego bez zapami´tania.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
– nacisnàç przycisk + lub – aby wybraç w∏àczenie (On) lub wy∏àczenie
(OFF) dopuszczalnej pr´dkoÊci.
– naciskaç przycisk + lub – aby wyregulowaç;
W RAZIE AWARII
– nacisnàç przycisk MENU ESC krótko, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis
(Beep SzybkoÊci) i jednostka miary ustawiona poprzednio (km/h) lub (mph).
– nacisnàç przycisk MENU ESC krótko, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Aby ustawiç wymaganà dopuszczalnà
pr´dkoÊç, wykonaç co nast´puje:
– po naciÊni´ciu przycisku MENU ESC
krótko, na wyÊwietlaczu migaç b´dà
„minuty“;
DANE
TECHNICZNE
Funkcja ta umo˝liwia ustawienie dopuszczalnej pr´dkoÊci samochodu (w km/h lub
w mph) po przekroczeniu której u˝ytkownik zostanie ostrze˝ony (patrz rozdzia∏
„Lampki sygnalizacyjne i komunikaty“).
matyczne. Gdy znajdujemy si´ w pobli˝u wymaganej wartoÊci, dokoƒczyç regulacj´ pojedynczymi naciÊni´ciami.
SPIS
ALFABETYCZNY
Ustawienie dopuszczalnej
pr´dkoÊci (Beep SzybkoÊci)
21
❒ na wyÊwietlaczu uka˝e si´ komunikat ˝àdajàcy potwierdzenia;
❒ za pomocà naciÊni´cia przycisków
+ lub – wybraç (YES -TAK) (aby potwierdziç aktywacj´/dezaktywacj´)
lub (no-NIE) (aby zrezygnowaç).
❒ nacisnàç przycisk MENU ESC krótko, uka˝e si´ komunikat potwierdzajàcy wybór i powraca si´ do
wyÊwietlacza menu lub nacisnàç
przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do
wyÊwietlacza standardowego bez
zapami´tania.
SPIS
ALFABETYCZNY
OBS¸UGA
SAMOCHODU
– nacisnàç przycisk MENU ESC krótko, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
22
F0M1001i
F0M1003i
❒ nacisnàç przycisk MENU ESC i po
ukazaniu si´ na wyÊwietlaczu komunikatu (BAG P OFF) (aby dezaktywowaç) lub komunikatu (BAG P On)
(aby uaktywniç) wybraç odpowiedni poprzez naciÊni´cie przycisków +
lub – nacisnàç ponownie przycisk
MENU ESC;
MENU ESC
+ +
– –
F0M1006i
– nacisnàç przycisk + lub – aby wybraç wymaganà jednostk´ miary;
Wykonaç co nast´puje:
+ +
– –
MENU ESC
F0M1003i
Ta funkcja umo˝liwia aktywacj´/dezaktywacj´ air bag po stronie pasa˝era
F0M1002i
– nacisnàç przycisk MENU ESC krótko, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis
(Unit) i jednostka miary ustawiona poprzednio (km) lub (mi).
MENU ESC
F0M1005i
Regulacj´ nale˝y wykonaç nast´pujàco:
F0M1002i
Ta funkcja umo˝liwia ustawienie jednostki miary.
Aktywacja / Dezaktywacja
air bag po stronie pasa˝era
przedniej i bocznej
zabezpieczajàcej tu∏ów /
miednic´ (side bag) (gdzie
przewidziano) (BAG P)
DANE
TECHNICZNE
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
Ustawienie jednostki miary
(Jedn. pomiaru)
Na wyÊwietlaczu standardowym ukazujà si´ nast´pujàce wskazania:
+ Aby przemieszczaç si´ po wyÊwietlaczu i na odpowiednie opcje, wiersz
wy˝ej lub aby zwi´kszyç wskazywanà wartoÊç.
A Data.
B Licznik kilometrów (wskazanie przebiegu w kilometrach lub w milach).
C Zegar (zawsze wskazuje, tak˝e gdy
kluczyk jest wyj´ty i drzwi przednie
zamkni´te).
D Temperatura zewn´trzna.
E Pozycja ustawienia Êwiate∏ reflektorów (tylko przy w∏àczonych Êwiat∏ach mijania).
Uwaga Po otwarciu jednych z drzwi
przednich na wyÊwietlaczu uka˝e si´
wskazanie przez kilka sekund zegara i
przebieg w kilometrach lub w milach.
MENU naciÊni´cie krótkie aby uzyskaç
ESC
dost´p do menu i/lub przejÊç
do wyÊwietlacza nast´pnego
lub potwierdziç wymagany
wybór.
NaciÊni´cie d∏ugie aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego.
– Aby przemieszczaç si´ po wyÊwietlaczu i na odpowiednie opcje, wiersz
ni˝ej lub aby zmniejszyç wskazywanà wartoÊç.
F0M0122m
Uwaga Przyciski + i – uaktywniajà ró˝ne funkcje w zale˝noÊci od nast´pujàcych sytuacji:
Regulacja podÊwietlenia wewnàtrz
samochodu
– gdy aktywny jest wyÊwietlacz standardowy, mo˝liwa jest regulacja intensywnoÊci podÊwietlenia zestawu wskaêników, radioodtwarzacza, klimatyzacji
automatycznej.
Menu setup
– wewnàtrz menu mo˝liwe jest przemieszczenie wiersz wy˝ej lub wiersz ni˝ej;
– podczas operacji ustawienia mo˝liwe
jest zwi´kszenie lub zmniejszenie wartoÊci.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
PRZYCISKI STERUJÑCE rys. 21
rys. 21
W RAZIE AWARII
STANDARDOWY rys. 20
F0M0121m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 20
DANE
TECHNICZNE
Samochód mo˝e byç wyposa˝ony w
wyÊwietlacz wielofunkcyjny oferujàcy
informacje u˝yteczne kierowcy, w zale˝noÊci od wczeÊniejszych ustawieƒ, podczas jazdy samochodem.
SPIS
ALFABETYCZNY
WYÂWIETLACZ
WIELOFUNKCYJNY
(gdzie przewidziano)
23
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
24
MENU SETUP rys. 22
Menu sk∏ada si´ z szeregu funkcji rozmieszczonych w sposób „cykliczny“,
których wybór realizowany jest za pomocà przycisków + i – umo˝liwiajàc
dost´p do ró˝nych operacji wed∏ug potrzeby i ustawieƒ (setup) przedstawionych poni˝ej. Dla niektórych pozycji (Regulacja zegara i Jednostka miary) przewidziane jest podmenu.
Menu setup mo˝e byç uaktywnione
krótkim naciÊni´ciem przycisku MENU
ESC.
Pojedynczymi naciÊni´ciami przycisków
+ i – mo˝liwe jest poruszanie si´ po liÊcie menu setup.
Tryb zarzàdzania w tym punkcie jest
ró˝ny w zale˝noÊci od zgodnoÊci charakterystyki wybranej pozycji.
Wybór jednej pozycji w menu g∏ównym
bez podmenu:
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MENU ESC mo˝na wybraç ustawienie w menu g∏ównym, które chcemy
zmodyfikowaç;
– dzia∏ajàc na przyciski + i – (pojedynczymi naciÊni´ciami) mo˝na wybraç
nowe ustawienie;
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MENU ESC mo˝na zapami´taç
ustawienie i równoczeÊnie powróciç
do tej pozycji menu g∏ównego przed
wyborem.
Wybór jednej z pozycji z menu g∏ównego z podmenu:
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MENU ESC zostanie ukazana
pierwsza pozycja w podmenu;
– dzia∏ajàc na przyciski + lub – (pojedynczymi naciÊni´ciami) mo˝na przesuwaç wszystkie pozycje w podmenu;
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MENU ESC mo˝na wybraç pozycj´ z podmenu wyÊwietlanego i wejÊç
w odpowiednie menu ustawieƒ;
– dzia∏ajàc na przyciski + i – (pojedynczymi naciÊni´ciami) mo˝na wybraç
nowe ustawienie;
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MENU ESC mo˝na zapami´taç
ustawienie i równoczeÊnie przejÊç do
nast´pnej pozycji menu ustawieƒ, je˝eli ta jest ostatnià powraca si´ do tej pozycji menu przed wyborem.
Poprzez d∏u˝sze naciÊni´cie przycisku
MENU ESC:
– je˝eli znajdujemy si´ na poziomie
menu g∏ównego, wychodzi si´ ze Êrodowiska menu setup;
– dzia∏ajàc na przyciski + lub – (pojedynczymi naciÊni´ciami) mo˝na wybraç
nowe ustawienie tej pozycji w podmenu;
– je˝eli znajdujemy si´ w innym punkcie menu (na poziomie ustawieƒ jednej
z pozycji podmenu, na poziomie podmenu lub na poziomie ustawieƒ jednej
z pozycji menu g∏ównego) wychodzi si´
do poziomu menu g∏ównego;
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MENU ESC mo˝na zapami´taç
ustawienie i równoczeÊnie powróciç do
tej pozycji podmenu przed wyborem.
– zapami´tane zostanà tylko modyfikacje ju˝ potwierdzone przez u˝ytkownika (ju˝ potwierdzone naciÊni´ciem
przycisku MENU ESC).
Wybór „Data“ i „Ustawienie zegara“:
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MENU ESC mo˝na wybraç pierwszà danà do modyfikacji (np. godzin´ /
minut´ lub rok / miesiàc / dzieƒ);
Ârodowisko menu setup jest tymczasowe; po wyjÊciu z menu spowodowanym up∏yni´ciem tego okresu zapami´tane zostanà tylko modyfikacje ju˝ zapami´tane przez u˝ytkownika (ju˝ potwierdzone naciÊni´ciem krótkim przycisku MENU ESC).
Hiszpaƒski
Francuski
Polski
Portugalski
MODE
–
+
naciÊni´cie
krótkie
przycisku
–
–
–
CZUJNIK
DESZCZU
DOPUSZCZALNA
PR¢DKOÂå
DANE TRIP B
WYJÂCIE
Z MENU
–
–
–
–
–
POWTÓRZENIE
INFORMACJI RADIA
G¸OÂNOÂå
PRZYCISKÓW
–
+
+
UAKTUALNIANIE
DATY
BRZ¢CZYK PASÓW BEZP. (*)
+
+
–
USTAWIANIE ZEGARA
AIR BAG PASA˚ERA
SERWIS
+
naciÊni´cie
krótkie
przycisku
+
ZABLOKOWANIE DRZWI
G¸OÂNOÂå
OSTRZE˚E¡
JEDNOSTKA MIARY
–
+
J¢ZYK
–
+
+
F0M1000i
–
DANE
TECHNICZNE
+
Miesiàc
MODE
+
+
Rok
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Holenderski
Dzieƒ
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Angielski
W RAZIE AWARII
Niemiecki
W∏oski
Przyk∏ad:
Z wyÊwietlacza standardowego, aby uzyskaç dost´p do nawigacji nacisnàç przycisk MENU ESC krótko. Aby nawigowaç wewnàtrz menu, nacisnàç przyciski + lub –.
Uwaga Podczas jazdy samochodu, ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa mo˝na uzyskaç dost´p tylko do menu zredukowanego
(ustawienie „Beep SzybkoÊci“). Podczas postoju samochodu
mo˝liwy jest dost´p do menu rozszerzonego.
+
–
+
rys. 22
SPIS
ALFABETYCZNY
Przyk∏ad:
(*) Funkcja ukazuje si´ tylko po wykonaniu dezaktywacji systemu S.B.R. przez ASO Fiata.
25
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
26
Dopuszczalna pr´dkoÊç
(Beep SzybkoÊci)
automatyczne. Gdy zbli˝amy si´ do wymaganej wartoÊci, dokoƒczyç regulacj´
pojedynczymi naciÊni´ciami.
– nacisnàç przycisk + lub – aby wykonaç regulacj´;
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, aby powróciç do wyÊwietlacza
menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby
powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
Ta funkcja umo˝liwia ustawienie dopuszczalnej pr´dkoÊci samochodu (w
km/h lub w mph) po przekroczeniu której u˝ytkownik zostanie ostrze˝ony
(patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne
i komunikaty“).
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, aby powróciç do wyÊwietlacza
menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby
powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
Aby ustawiç wymaganà dopuszczalnà
pr´dkoÊç, wykonaç co nast´puje:
Je˝eli wymagane jest anulowanie ustawienia, nale˝y:
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis
(Beep SzybkoÊci);
– nacisnàç krótko przycisk MENU ESC,
na wyÊwietlaczu migaç b´dzie (On);
Ta funkcja umo˝liwia aktywacj´ (On) lub
dezaktywacj´ (Off) wskazaƒ w Trip B
(trip okresowy).
– nacisnàç przycisk –, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie (Off);
OdnoÊnie innych informacji patrz rozdzia∏ „Trip computer“.
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, aby powróciç do wyÊwietlacza
menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby
powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
Aby uaktywniç/ dezaktywowaç, wykonaç co nast´puje:
– nacisnàç przycisk + lub – aby wybraç w∏àczenie (On) lub wy∏àczenie (Off)
dopuszczalnej pr´dkoÊci.
– w przypadku gdy funkcja jest w stanie aktywnym (On), poprzez naciÊni´cie przycisków + lub – wybraç wymaganà dopuszczalnà pr´dkoÊç i nacisnàç
MENU ESC aby potwierdziç wybór.
Uwaga Mo˝liwe ustawienie jest pomi´dzy 30 i 200 km/h lub 20 i 125 mph; w
zale˝noÊci od poprzednio wybranej jednostki ( patrz rozdzia∏ „Ustawienie jednostki miary“) na nast´pnych stronach.
Poszczególne naciÊni´cie przycisków
+/– powoduje zwi´kszenie/ zmniejszenie pr´dkoÊci o 5 jednostek. Przytrzymanie naciÊni´tego przycisku +/– powoduje zwi´kszenie / zmniejszenie szybkie
Regulacja czu∏oÊci czujnika
deszczu (Czuj. deszczu)
Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ (w 4 poziomach) czu∏oÊci czujnika deszczu.
Aby ustawiç wymagany poziom czu∏oÊci, wykonaç co nast´puje:
– nacisnàç krótko przycisk MENU ESC,
na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „poziom“
czu∏oÊci ustawiony poprzednio;
Aktywacja Trip B (Dane trip B)
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie
(On) lub (Off) (w zale˝noÊci od poprzedniego ustawienia);
– nacisnàç przycisk + lub – aby dokonaç wyboru;
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, aby powróciç do wyÊwietlacza
menu lub nacisnàç przycisk d∏ugo, aby
powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
– po wybraniu podmenu, które chcemy zmodyfikowaç, nacisnàç krótko
przycisk MENU ESC;
– w przypadku gdy wejdzie si´ w
podmenu „Godzina“: nacisnàç krótko
przycisk MENU ESC na wyÊwietlaczu
migaç b´dzie „godzina“;
– naciskaç przycisk + lub – aby wyregulowaç;
– po krótkim naciÊni´ciu przycisku
MENU ESC, na wyÊwietlaczu migaç b´dà „minuty“;
– naciskaç przycisk + lub – aby wyregulowaç;
– nacisnàç ponownie d∏u˝ej przycisk
MENU ESC, aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego lub menu g∏ównego, stosownie do punktu w którym
znajdujemy si´ w menu.
Uwaga Poszczególne naciÊni´cie przycisków + lub – powoduje zwi´kszenie/
zmniejszenie wartoÊci o jednostk´. Przytrzymanie naciÊni´tego przycisku +/–
powoduje zwi´kszanie/zmniejszanie
szybkie automatyczne. Gdy zbli˝amy si´
do wartoÊci wymaganej, dokoƒczyç regulacj´ pojedynczymi naciÊni´ciami.
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, aby powróciç do wyÊwietlacza
menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby
powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
– nacisnàç przycisk + lub – aby przesuwaç si´ pomi´dzy dwoma podmenu;
Aby uaktualniç dat´, nale˝y:
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie
„dzieƒ“;
– nacisnàç przycisk + lub – aby wyregulowaç;
– nacisnàç krótko przycisk MENU ESC,
na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „miesiàc“;
– nacisnàç przycisk + lub – aby wyregulowaç;
– nacisnàç krótko przycisk MENU ESC,
na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „rok“;
– nacisnàç przycisk + lub – aby wyregulowaç;
W RAZIE AWARII
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, na wyÊwietlaczu uka˝à si´ dwa
podmenu „Godzina“ i „Format“;
Po wyregulowaniu nacisnàç krótko
przycisk MENU ESC, aby powróciç do
wyÊwietlacza podmenu lub nacisnàç
przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza menu g∏ównego bez zapami´tania.
Ta funkcja umo˝liwia uaktualnienie daty (dzieƒ - miesiàc - rok).
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Aby wyregulowaç, wykonaç co nast´puje:
– nacisnàç przycisk + lub – aby wybraç format „24h“ lub „12h“;
Uaktualnianie daty (Reg. daty)
DANE
TECHNICZNE
Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ zegara
przechodzàc przez dwa podmenu „Godzina“ i „Format“.
– w przypadku gdy wejdzie si´ w
podmenu „Format“: nacisnàç krótko
przycisk MENU ESC na wyÊwietlaczu
migaç b´dzie format;
SPIS
ALFABETYCZNY
Ustawianie zegara
(Reg. godziny)
27
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
28
Powtórzenie informacji audio
(Zob. radio)
Ta funkcja umo˝liwia ukazanie na wyÊwietlaczu informacji odnoszàcych si´ do:
– Radia: cz´stotliwoÊç lub komunikat
RDS wybranej stacji radiowej, aktywacja przeszukiwania automatycznego lub
Autostore.
– Odtwarzacza CD audio, CD MP3:
numer nagrania;
– Odtwarzacza CD Changer: numer
CD i numer nagrania.
Aby ukazaç (On) lub wyeliminowaç (Off)
informacje radioodtwarzacza na wyÊwietlaczu, wykonaç co nast´puje:
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie
(On) lub „Off“ (w zale˝noÊci od poprzedniego ustawienia);
– naciÊni´ciem przycisku + lub –
wybraç (On) lub (Off);
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, aby powróciç do menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do
wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
Automatyczne zamkni´cie
zamka centralnego w
samochodzie podczas jazdy
(Autoclose)
Ta funkcja uaktywnia (On) automatyczne zablokowanie drzwi, gdy pr´dkoÊç
przekroczy 20 km/h.
Aby uaktywniç (On) lub dezaktywowaç
(Off) tà funkcje, wykonaç co nast´puje:
– nacisnàç krótko przycisk MENU ESC,
na wyÊwietlaczu uka˝à si´ podmenu;
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie
(On) lub (Off) (w zale˝noÊci od poprzedniego ustawienia);
– naciÊni´ciem przycisku + lub – wybraç (On) lub (Off);
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, aby powróciç do podmenu lub
nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlaczu menu g∏ównego
bez zapami´tania.
– nacisnàç ponownie d∏u˝ej przycisk
MENU ESC, aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego lub menu g∏ównego stosownie do punktu w którym
znajdujemy si´ w menu.
Regulacja jednostki miary
(Jed. pomiaru)
Ta funkcja umo˝liwia ustawienie jednostki miary za pomocà trzech podmenu „Odleg∏oÊç“, „Zu˝ycie paliwa“ i
„Temperatura“.
Aby ustawiç wymaganà jednostk´ miary, wykonaç co nast´puje:
– nacisnàç krótko przycisk MENU ESC,
na wyÊwietlaczu uka˝à si´ trzy podmenu;
– nacisnàç przycisk + lub – aby przemieszczaç si´ mi´dzy nimi;
– po wybraniu podmenu, które chcemy zmodyfikowaç nacisnàç krótko przycisk MENU ESC;
– w przypadku gdy wejdzie si´ do podmenu „Odleg∏oÊci“: po krótkim naciÊni´ciu przycisku MENU ESC na wyÊwietlaczu uka˝à si´ „km“ lub „mi“ (w zale˝noÊci od poprzedniego ustawienia);
– nacisnàç przycisk + lub – aby wybraç odpowiednie ustawienie;
– w przypadku, gdy wejdzie si´ do
podmenu „Zu˝ycie paliwa“, po krótkim
naciÊni´ciu przycisku MENU ESC na
wyÊwietlaczu uka˝à si´ „l/100 km“ lub
„mpg“ (w zale˝noÊci od poprzedniego
ustawienia).
Po wykonaniu regulacji, nacisnàç krótko przycisk MENU ESC, aby powróciç
do wyÊwietlacza podmenu lub nacisnàç
przycisk d∏u˝ej aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
– nacisnàç ponownie d∏u˝ej przycisk
MENU ESC, aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego lub wyÊwietlacza menu g∏ównego w zale˝noÊci od
menu w jakim si´ znajdujemy.
Aby ustawiç wymaganà g∏oÊnoÊç, wykonaç co nast´puje:
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie (j´zyk) poprzednio ustawiony;
– nacisnàç krótko przycisk MENU ESC,
na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „poziom“
g∏oÊnoÊci ustawiony poprzednio;
– nacisnàç przycisk + lub – aby dokonaç wyboru;
– nacisnàç przycisk + lub – aby wyregulowaç odpowiednie ustawienie;
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, aby powróciç do wyÊwietlacza
menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby
powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, aby powróciç do wyÊwietlacza
menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby
powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
– nacisnàç przycisk + lub – aby wybraç odpowiednie ustawienie;
Aby ustawiç wymagany j´zyk, wykonaç
co nast´puje:
W RAZIE AWARII
– w przypadku, gdy wejdzie si´ do
podmenu „Temperatura“: po krótkim naciÊni´ciu przycisku MENU ESC, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ „°C“ lub „°F“ (w zale˝noÊci od poprzedniego ustawienia);
Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ (w 8 poziomach) g∏oÊnoÊci sygnalizacji akustycznej (brz´czyka), która towarzyszy
wskazaniom o awarii/ ostrze˝eniom.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
– nacisnàç przycisk + lub – aby wybraç;
Wskazania na wyÊwietlaczu, w zale˝noÊci od ustawienia, mogà byç przedstawiane w nast´pujàcych j´zykach:
w∏oskim, angielskim, niemieckim, portugalskim, hiszpaƒskim, francuskim,
polskim i holenderskim.
Regulacja g∏oÊnoÊci
sygnalizacji akustycznej
ostrze˝eƒ (Nat. akust.)
DANE
TECHNICZNE
Je˝eli ustawionà jednostkà miary odleg∏oÊci sà „mi“ na wyÊwietlaczu uka˝e
si´ zu˝ycie paliwa w „mpg“.
Wybór j´zyka (J´zyk)
SPIS
ALFABETYCZNY
Je˝eli ustawionà jednostkà miary odleg∏oÊci sà „km“ na wyÊwietlaczu mo˝liwymi ustawieniami sà (km/l lub l/100 km),
odnoszàce si´ iloÊci zu˝ytego paliwa.
29
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
30
Regulacja g∏oÊnoÊci
przycisków (Nat. przyc.)
Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ (w 8 poziomach) g∏oÊnoÊci sygnalizacji akustycznej towarzyszàcej naciskaniu przycisków MENU ESC, + i –.
Aby ustawiç wymaganà g∏oÊnoÊç, wykonaç co nast´puje:
– nacisnàç krótko przycisk MENU ESC,
na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „poziom“
g∏oÊnoÊci ustawiony poprzednio;
– nacisnàç przycisk + lub – aby wyregulowaç;
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, aby powróciç do wyÊwietlacza
menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby
powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
Reaktywacja brz´czyka dla
sygnalizacji S.B.R. (Buzz.
pasów)
Funkcja ukazuje si´ tylko po wykonaniu
dezaktywacji systemu S.B.R. przez ASO
Fiata (patrz „Bezpieczeƒstwo“ w rozdziale „System S.B.R.“).
Obs∏uga okresowa (Service)
Ta funkcja umo˝liwia wskazania odnoszàce si´ do przebiegu jakie pozosta∏y
do wykonania obs∏ugi.
Aby skonsultowaç te wskazania, wykonaç co nast´puje:
– nacisnàç krótko przycisk MENU
ESC, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ przebieg w km lub w milach, jaki pozosta∏
do wykonania obs∏ugi w zale˝noÊci od
wczeÊniejszego ustawienia (patrz rozdzia∏ „Jednostka miary);
– nacisnàç krótko przycisk MENU ESC,
aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub
nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç
do wyÊwietlacza standardowego.
Uwaga „Wykaz czynnoÊci obs∏ugi okresowej“ przewiduje obs∏ug´ samochodu
co 30. 000 km (lub co 18.000 mil); to
wskazanie ukazuje si´ automatycznie,
gdy kluczyk jest w pozycji MAR, poczàwszy od 2.000 km (lub 1.240 mil) i
jest przypominane co 200 km (lub co
124 mile). Poni˝ej 200 km sygnalizacja
b´dzie przypomina∏a cz´Êciej o zbli˝ajàcym si´ terminie. Wskazania b´dà w
km lub w milach w zale˝noÊci od ustawionej jednostki miary. Kiedy obs∏uga
okresowa zbli˝y si´ do przewidzianego
okresu, po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR, na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis „Service“
nast´pnie iloÊç kilometrów/mil jakie pozosta∏y do obs∏ugi samochodu. Zwróciç
si´ do ASO Fiata, która wykona oprócz
operacji obs∏ugowych przewidzianych
w „Wykazie czynnoÊci obs∏ugi okresowej“, wyzerowanie tych wskazaƒ (reset).
F0M1009g
F0M1009g
F0M1015g
F0M1016g
❒ nacisnàç przycisk MENU ESC krótko, uka˝e si´ napis potwierdzajàcy
wybór i powraca si´ do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza
standardowego bez zapami´tania.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARII
OBS¸UGA
SAMOCHODU
MENU ESC
DANE
TECHNICZNE
+ +
– –
❒ na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis ˝àdajàcy potwierdzenia;
❒ poprzez naciÊni´cie przycisków +
lub – wybraç (Tak) aby potwierdziç
aktywacj´/dezaktywacj´) lub (Nie)
(aby zrezygnowaç);
F0M1011g
MENU ESC
F0M1014g
❒ nacisnàç przycisk MENU ESC i po
ukazaniu si´ na wyÊwietlaczu napisu (Bag pasa˝era: Off) (aby dezaktywowaç) lub napisu (Bag pasa˝: On),
(aby uaktywniç) wybraç odpowiedni za pomocà naciÊni´cia przycisków
+ lub – nacisnàç ponownie przycisk
MENU ESC;
F0M1010g
Procedura jest nast´pujàca:
+ +
– –
F0M1013g
Ta funkcja umo˝liwia aktywacj´/dezaktywacj´ air bag po stronie pasa˝era
MENU ESC
SPIS
ALFABETYCZNY
F0M1009g
Aktywacja / Dezaktywacja air
bag po stronie pasa˝era
przedniej i bocznej
zabezpieczajàcej tu∏ów /
miednic´ (side bag) (gdzie
przewidziano) (Bag pasa˝era)
31
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
32
WyjÊcie z menu
TRIP COMPUTER
Jest to ostatnia funkcja zamykajàca cykl
ustawieƒ wyst´pujàca na wyÊwietlaczu.
Opis ogólny
Po krótkim naciÊni´ciu przycisku MENU
ESC powraca si´ do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.
Po naciÊni´ciu przycisku – wyÊwietlacz
powraca do pierwszej pozycji menu
(Beep SzybkoÊci).
– Pr´dkoÊç Êrednia paliwa B.
– Czas podró˝y B (czas trwania jazdy).
„Trip computer“ umo˝liwia wskazania,
z kluczykiem w wy∏àczniku zap∏onu w
pozycji MAR, informacji dotyczàcych
stanu funkcjonowania samochodu. Ta
funkcja sk∏ada si´ z dwóch oddzielnych
trip okreÊlanych „Trip A“ i „Trip B“ monitorujàcych „podró˝ ca∏kowità“ samochodu w sposób niezale˝ny jedna od
drugiej.
Obie funkcje mo˝na wyzerowaç (reset rozpocz´cie nowej podró˝y).
„Trip A“ umo˝liwia wskazanie nast´pujàcych wielkoÊci:
– Zasi´g samochodu.
– Przebyta odleg∏oÊç.
– Zu˝ycie Êrednie paliwa.
Uwaga „Trip B“ jest funkcjà, którà mo˝na wy∏àczyç (patrz rozdzia∏ „Uaktywnienie
Trip B“). WielkoÊci: „Zasi´g samochodu“ i
„Zu˝ycie chwilowe paliwa“ nie mo˝na
wyzerowaç.
WyÊwietlane wielkoÊci
Zasi´g samochodu
Wskazuje odleg∏oÊç, którà mo˝na jeszcze przejechaç na paliwie znajdujàcym
si´ w zbiorniku, po hipotetycznym przyj´ciu utrzymania tego samego stylu jazdy. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ wskazanie „– – – –“ po weryfikacji nast´pujàcych przypadków:
– wartoÊç zasi´gu poni˝ej 50 km (lub
30 mil);
– Zu˝ycie chwilowe paliwa.
– w przypadku postoju samochodu z silnikiem uruchomionym przez d∏u˝szy czas.
– Pr´dkoÊç Êrednia.
Przebyta odleg∏oÊç
– Czas podró˝y (czas trwania jazdy).
Wskazuje odleg∏oÊç przejechanà przez samochód od rozpocz´cia nowej podró˝y.
„Trip B“, wyst´pujàcy tylko na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym, umo˝liwia
wskazanie nast´pujàcych wielkoÊci:
– Przebyta odleg∏oÊç B.
– Zu˝ycie Êrednie paliwa B.
– po ka˝dym ponownym pod∏àczeniu
akumulatora.
rys. 23
F0M0124m
Pr´dkoÊç Êrednia
Przycisk TRIP rys. 23
Przedstawia wartoÊç Êredniej pr´dkoÊci samochodu w zale˝noÊci od ca∏kowitego czasu przebiegu od rozpocz´cia podró˝y.
Przycisk TRIP znajduje si´ na koƒcu prawej dêwigni i z kluczykiem w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji MAR udost´pnia wskazania wielkoÊci opisanych poprzednio, a tak˝e wyzerowanie aby rozpoczàç nowà podró˝.
Czas podró˝y
Czas przebiegu od rozpocz´cia nowej
podró˝y.
OSTRZE˚ENIE w przypadku braku informacji, wszystkie wielkoÊci w Trip computer zostanà zastàpione „– – – –“ w
miejsce wartoÊci. Gdy zostanà przywrócone warunki normalnego funkcjonowania, obliczanie ró˝nych wartoÊci zostanie przywrócone w sposób regularny, bez wyzerowania wartoÊci wskazywanych poprzednio jako anomalie oraz
bez rozpocz´cia wskazaƒ nowej podró˝y.
– nacisnàç krótko, aby uzyskaç dost´p
do wskazaƒ ró˝nych wielkoÊci;
– nacisnàç d∏u˝ej, aby wyzerowaç (reset) przed rozpocz´ciem nowej podró˝y.
Nowa podró˝
OSTRZE˚ENIE Operacja wyzerowania
wykonana przy wskazaniach w „Trip A“
powoduje resetowanie tylko wartoÊci
odpowiadajàcych w∏aÊciwej funkcji.
OSTRZE˚ENIE Operacja wyzerowania
wykonana przy wskazaniach w „Trip B“
powoduje resetowanie tylko wartoÊci
odpowiadajàcych w∏aÊciwej funkcji.
Procedura przy rozpocz´ciu
podró˝y
Przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w
po∏o˝eniu MAR wyzerowaç (resetowaç) nacisnàç przycisk TRIP d∏u˝ej ni˝
2 sekundy.
Rozpoczyna si´ od wyzerowania:
WyjÊcie z Trip
– „manualnie“ przez u˝ytkownika
poprzez naciÊni´cie odpowiedniego
przycisku;
Aby wyjÊç z funkcji Trip: nacisnàç przycisk MENU ESC d∏u˝ej ni˝ 2 sekundy.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Wyra˝a zmieniajàce si´, ciàgle uaktualniane, zu˝ycie paliwa. W przypadku postoju samochodu z silnikiem uruchomionym na wyÊwietlaczu pojawi si´ wskazanie „– – – –“.
W RAZIE AWARII
Zu˝ycie chwilowe paliwa
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Przedstawia Êrednie zu˝ycie paliwa od
rozpocz´cia nowej podró˝y.
DANE
TECHNICZNE
– „automatycznie“ gdy „odleg∏oÊç
przejechana“ osiàgnie wartoÊç w zale˝noÊci od zainstalowanego wyÊwietlacza 3999,9 km lub 9999,9 km lub gdy
„czas podró˝y“ osiàgnie wartoÊç 99:59
(99 godzin i 59 minut)
SPIS
ALFABETYCZNY
Zu˝ycie Êrednie paliwa
33
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
34
SIEDZENIA PRZEDNIE
Regulacja pochylenia oparcia
siedzenia rys. 24
Obracaç pokr´t∏em C.
UWAGA
Jakàkolwiek regulacj´
mo˝na wykonaç wy∏àcznie podczas postoju samochodu.
UWAGA
F0M0055m
rys. 24
Pokrycia z tkaniny w samochodzie sà bardzo trwa∏e w normalnych warunkach u˝ytkowania. Tym niemniej,
absolutnie unikaç d∏ugotrwa∏ego
ocierania ubraniem posiadajàcym
sprzàczki metalowe, guziki ozdobne i podobne, które w sposób miejscowy i jednostajny powodujà
przetarcie w∏ókna i w konsekwencji uszkodzenie pokrycia.
UWAGA
Po zwolnieniu dêwigni
sprawdziç zawsze, czy
siedzenie zablokowa∏o si´ w prowadnicach, przesuwajàc je do
przodu i do ty∏u. Brak tego zablokowania mo˝e spowodowaç niespodziewane przesuni´cie si´ siedzenia i sprawiç utrat´ kontroli
nad samochodem.
Regulacja wzd∏u˝na rys. 24
Regulacja wysokoÊci
(gdzie przewidziano) rys. 24
PodnieÊç dêwigni´ A i przesunàç siedzenie do przodu lub do ty∏u; w pozycji kierowcy r´ce powinny byç lekko zgi´te i
trzymaç ko∏o kierownicy.
Dzia∏aç na dêwigni´ B i przesunàç jà w
gór´ lub w dó∏, do momentu uzyskania
˝àdanej wysokoÊci.
OSTRZE˚ENIE Regulacj´ nale˝y wykonaç wy∏àcznie siedzàc na siedzeniu
kierowcy.
Aby bezpieczeƒstwo by∏o
maksymalne,
ustawiç
oparcie siedzenia w pozycji poprawnej, oprzeç si´ dobrze o oparcie i zapiàç pas tak aby przylega∏
do klatki piersiowej i do bioder.
Aby dostaç si´ do siedzeƒ tylnych, pociàgnàç w gór´ uchwyt A; oparcie siedzenia przechyli si´ i siedzenie przesunie si´ swobodnie do przodu po naciÊni´ciu na jego oparcie.
Po podniesieniu oparcia siedzenie powraca do poprzedniego po∏o˝enia (pami´ç mechaniczna).
F0M0231m
Regulacja l´dêwiowa
elektryczna
(gdzie przewidziano) rys. 26
Aby osobiÊcie wyregulowaç podparcie
pomi´dzy plecami a oparciem siedzenia
elektrycznie, u˝yç przycisków E.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Przechylenie oparcia
(wersje 3 drzwiowe) rys. 25
rys. 26
W RAZIE AWARII
F0M0057m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 25
DANE
TECHNICZNE
Sprawdziç zawsze, czy siedzenie zablokowa∏o si´
prawid∏owo w prowadnicach, przesuwajàc je do przodu i do ty∏u.
SPIS
ALFABETYCZNY
UWAGA
35
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
36
rys. 27
F0M0058m
Ogrzewanie siedzeƒ
(gdzie przewidziano) rys. 27
Przy kluczyku w pozycji MAR nacisnàç
przycisk F aby w∏àczyç / wy∏àczyç t´
funkcj´. W∏àczenie ogrzewania sygnalizowane jest zapaleniem diody umieszczonej w tym przycisku.
SIEDZENIA TYLNE
ZAG¸ÓWKI
Aby z∏o˝yç siedzenie tylne odnieÊç si´
do rozdzia∏u „Powi´kszanie baga˝nika“.
PRZEDNIE rys. 28
Pokrycia z tkaniny w samochodzie sà bardzo trwa∏e w
normalnych warunkach
u˝ytkowania. Tym niemniej, absolutnie unikaç d∏ugotrwa∏ego ocierania ubraniem posiadajàcym sprzàczki metalowe, guziki ozdobne i podobne, które w sposób miejscowy i
jednostajny powodujà przetarcie
w∏ókna i w konsekwencji uszkodzenie pokrycia.
W niektórych wersjach sà o regulowanej wysokoÊci i blokujà si´ automatycznie w ˝àdanej pozycji.
Regulacja:
❒ regulacja do góry: wysunàç zag∏ówek do us∏yszenia odpowiedniego
dêwi´ku zablokowania;
❒ regulacja do do∏u: nacisnàç przycisk
A i opuÊciç zag∏ówek.
TYLNE (gdzie przewidziano)
rys. 29
Aby wyjàç zag∏ówki przednie nacisnàç
równoczeÊnie przyciski A i B znajdujàce si´ obok dwóch podpórek i wysunàç
je w gór´.
Aby wyregulowaç zag∏ówek w pozycj´
wysuni´tà podnieÊç zag∏ówek do osiàgni´cia pozycji (pozycja u˝ycia) sygnalizowanej zatrzaskiem.
UWAGA
Zag∏ówki powinny byç
tak wyregulowane, aby
opiera∏a si´ na nich g∏owa, a nie
szyja. Tylko w tym po∏o˝eniu stanowià zabezpieczenie.
Aby zag∏ówek chroni∏ skutecznie, wyregulowaç oparcie siedzenia w taki sposób
aby wyprostowaç plecy a g∏owa znajdowa∏a si´ mo˝liwie jak najbli˝ej niego.
Aby przywróciç zag∏ówek w przypadku
nie u˝ywania nacisnàç przycisk A i opuÊciç wsuwajàc go w gniazdo w oparciu siedzenia.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
F0M0026m
W RAZIE AWARII
rys. 29
OBS¸UGA
SAMOCHODU
F0M0025m
rys. 28
DANE
TECHNICZNE
OSTRZE˚ENIE Podczas u˝ywania na siedzeƒ tylnych, zag∏ówki powinny zawsze
w po∏o˝eniu „ca∏kowicie podniesione“.
SPIS
ALFABETYCZNY
Aby wyjàç zag∏ówek tylny nacisnàç
równoczeÊnie przyciski A i B znajdujàce si´ z oboku dwóch podpórek i wysunàç je do góry.
37
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
38
KIEROWNICA
LUSTERKA WSTECZNE
Kierownic´ mo˝na regulowaç w kierunku pionowym i osiowym.
LUSTERKO WSTECZNE
WEWN¢TRZNE rys. 31
Aby wyregulowaç, nale˝y:
Wyposa˝one jest w mocowanie, które
od∏àcza je w przypadku gwa∏townego
kontaktu z pasa˝erem.
❒ odblokowaç dêwigni´ A-rys. 30
przesuwajàc jà w przód (pozycja 1);
❒ wyregulowaç kierownic´;
❒ zablokowaç dêwigni´ A pociàgajàc
jà w stron´ kierownicy (pozycja 2).
F0M0027m
rys. 30
UWAGA
Regulacj´ mo˝na wykonaç tylko gdy samochód
stoi i przy wy∏àczonym silniku.
UWAGA
Bezwzgl´dnie zabrania
si´ wykonywaç jakichkolwiek interwencji po zakupie samochodu, które spowodujà naruszenie uk∏adu kierowniczego lub
kolumny kierownicy (np. monta˝
urzàdzeƒ antyw∏amaniowych),
gdy˝ mog∏yby zagroziç , oprócz
utraty osiàgów systemu i gwarancji, bezpieczeƒstwu, a tak˝e nie
odpowiadaç warunkom homologacji samochodu.
F0M0030m
Podczas jazdy lusterka muszà zawsze znajdowaç si´
w pozycji 1-rys. 33.
Dzia∏ajàc na dêwigni´ A mo˝na ustawiç
lusterko w dwóch ró˝nych pozycjach:
normalnej i przeciwodblaskowej.
Odmra˝anie/odparowanie
(gdzie przewidziano)
rys. 33
F0M0250m
LUSTERKA WSTECZNE
ZEWN¢TRZNE
Lusterka wyposa˝one sà w grzejniki,
które w∏àczajà si´ po w∏àczeniu ogrzewania szyby tylnej (po naciÊni´ciu przycisku ().
OSTRZE˚ENIE Funkcja sterowana jest
czasowo i wy∏àcza si´ automatycznie po
kilku minutach.
Regulacja rys. 32
Jest mo˝liwa tylko z kluczykiem w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji MAR.
Aby wyregulowaç, nale˝y:
❒ za pomocà prze∏àcznika B wybraç
lusterko (lewe lub prawe), które
chcemy wyregulowaç;
UWAGA
Lusterko wsteczne zewn´trzne po stronie kierowcy jest paraboliczne, zmieniajàc nieznacznie precyzj´ odleg∏oÊci.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
rys. 32
W RAZIE AWARII
F0M0028m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 31
W razie potrzeby (na przyk∏ad, gdy lusterka utrudniajà przejazd wàskà drogà) mo˝na je z∏o˝yç przesuwajàc z pozycji 1-rys. 33 w pozycj´ 2.
DANE
TECHNICZNE
Sk∏adanie
SPIS
ALFABETYCZNY
❒ wyregulowaç lusterko dzia∏ajàc na
jeden z czterech kierunków prze∏àcznika C.
39
F0M0032m
DANE
TECHNICZNE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OGRZEWANIE I WENTYLACJA
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 34
40
1. Sta∏y górny wylot powietrza - 2. Wyloty Êrodkowe regulowane - 3. Wyloty sta∏e boczne - 4. Wyloty boczne regulowane 5. Wyloty dolne na miejsca przednie - 6. Wyloty dolne na miejsca tylne.
REGULOWANE WYLOTY
POWIETRZA BOCZNE I
ÂRODKOWE rys. 35-36
A Sta∏y wylot powietrza na szyby
boczne.
B Boczne regulowane wyloty powietrza.
C Ârodkowe regulowane wyloty powietrza.
Wyloty A nie sà regulowane.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Aby u˝yç wylotów B i C przesuwaç
uchwytem ustawiajàc je w wymaganej
pozycji.
Pokr´t∏o B aktywacji / regulacji
wentylatora
STEROWANIA rys. 37
1-2-3 = pr´dkoÊç wentylacji.
Pokr´t∏o A regulacji temperatury
powietrza (mieszanie powietrza
zimnego/ciep∏ego)
Zakres czerwony = powietrze ciep∏e.
Zakres niebieski = powietrze zimne.
p 0 = wentylator wy∏àczony.
4 - = maksymalna pr´dkoÊç wentylacji.
W RAZIE AWARII
F0M0035m
rys. 37
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 36
F0M0034m
DANE
TECHNICZNE
F0M0033m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 35
41
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
42
Pokr´t∏o C rozdzia∏u powietrza
WENTYLACJA KABINY
SZYBKIE OGRZANIE KABINY
¶ aby przes∏aç powietrze do kratek
Aby uzyskaç dobrà wentylacj´ w kabinie, wykonaç co nast´puje:
Aby uzyskaç szybkie ogrzanie kabiny,
wykonaç co nast´puje:
ß aby przes∏aç powietrze na nogi i do
❒ obróciç pokr´t∏o A na sektor niebieski;
❒ obróciç pokr´t∏o na sektor czerwony;
kratek w desce rozdzielczej o temperaturze lekko ni˝szej, w warunkach temperatury poÊredniej;
❒ wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego poprzez naciÊni´cie przycisku D (dioda w przycisku zgaszona);
❒ w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego poprzez naciÊni´cie
przycisku D (dioda w przycisku zapalona);
Êrodkowych i bocznych;
© aby ogrzaç przy niskiej temperaturze zewn´trznej: aby przes∏aç powietrze z maksymalnym nat´˝eniem
na nogi;
® aby ogrzaç nogi i równoczeÊnie odparowaç szyb´ przednià;
- aby odparowaç szybko szyb´ przednià.
Przycisk D w∏àczania /
wy∏àczania recyrkulacji
powietrza
Po naciÊni´ciu przycisku (dioda w przycisku Êwieci si´) zostaje w∏àczona recyrkulacja powietrza wewn´trznego.
Po ponownym naciÊni´ciu przycisku
(dioda w przycisku zgaszona) zostaje
wy∏àczona recyrkulacja powietrza wewn´trznego.
❒ obróciç pokr´t∏o C na ¶;
❒ obróciç pokr´t∏o B na ˝àdanà pr´dkoÊç.
OGRZEWANIE KABINY
Wykonaç co nast´puje:
❒ obróciç pokr´t∏o A na sektor czerwony;
❒ obróciç pokr´t∏o C w ˝àdanà pozycj´;
❒ obróciç pokr´t∏o B na ˝àdanà pr´dkoÊç.
❒ obróciç pokr´t∏o C na ©;
❒ obróciç pokr´t∏o B na 4 - (maksymalna pr´dkoÊç wentylatora).
Nast´pnie dzia∏aç na sterowania, aby
utrzymaç warunki ˝àdanego komfortu i
nacisnàç przycisk D aby wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego (dioda w przycisku zgaszona), zapobiegajàc zaparowaniu szyb.
OSTRZE˚ENIE Przy silniku zimnym zaczekaç kilka minut, a˝ p∏yn ch∏odzàcy w
uk∏adzie osiàgnie optymalnà temperatur´ roboczà.
❒ obróciç pokr´t∏o B na 4 - (maksymalna pr´dkoÊç wentylatora).
Po odmro˝eniu/odparowaniu ustawiç
sterowanie tak aby przywróciç warunki
wymaganego komfortu.
❒ wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego poprzez naciÊni´cie przycisku D (dioda w przycisku zgaszona);
❒ obróciç pokr´t∏o C na - z mo˝liwoÊcià ustawienia w pozycji ® w
przypadku, gdy nie wyst´puje zaparowanie szyb;
❒ obróciç pokr´t∏o B na 2 pr´dkoÊç.
rys. 38
F0M0036m
ODPAROWANIE / ODMRA˚ANIE
TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I
LUSTEREK WSTECZNYCH
ZEWN¢TRZNYCH
(gdzie przewidziano) rys. 38
Nacisnàç przycisk A, aby uaktywniç tà
funkcj´; w∏àczenie funkcji sygnalizowane jest zaÊwieceniem diody w przycisku.
Funkcja sterowana jest czasowo i zostaje wy∏àczona automatycznie po 20 minutach. Aby wy∏àczyç wczeÊniej tà funkcj´, nacisnàç ponownie przycisk A.
OSTRZE˚ENIE Nie naklejaç naklejek na
wewn´trznej powierzchni szyby tylnej
w miejscu przewodów grzejnych szyby aby ich nie uszkodziç.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
❒ obróciç pokr´t∏o C na -;
❒ obróciç pokr´t∏o A na sektor czerwony;
W RAZIE AWARII
❒ wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego poprzez naciÊni´cie
przycisku D (dioda w przycisku zgaszona);
OBS¸UGA
SAMOCHODU
❒ obróciç pokr´t∏o A na sektor czerwony;
W przypadku du˝ej wilgotnoÊci powietrza zewn´trznego i/lub deszczu i/lub
du˝ej ró˝nicy pomi´dzy temperaturà zewn´trznà i wewnàtrz kabiny, zaleca si´
wykonaç podane poni˝ej czynnoÊci zapobiegajàce zaparowaniu szyb:
DANE
TECHNICZNE
Procedura jest nast´pujàca:
Zaparowanie szyb
SPIS
ALFABETYCZNY
ODMRO˚ENIE/ODPAROWANIE
SZYBKIE SZYB PRZEDNICH
(SZYBY PRZEDNIEJ I SZYB
BOCZNYCH)
43
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
44
AKTYWACJA RECYRKULACJI
POWIETRZA WEWN¢TRZNEGO
Nacisnàç przycisk • w taki sposób
aby dioda w przycisku zaÊwieci∏a si´.
Zaleca si´ w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego podczas stania w kolumnie aby uniknàç przedostania si´ zanieczyszczonego powietrza. Unikaç u˝ywania d∏u˝ej tej funkcji, zw∏aszcza, gdy
kilka osób jest w samochodzie, w ten
sposób uniknie si´ zaparowania szyb.
OSTRZE˚ENIE Recyrkulacja powietrza
wewn´trznego umo˝liwia w zale˝noÊci
od wybranego trybu funkcjonowania
(„ogrzewanie“ lub „ch∏odzenie“) szybsze uzyskanie wymaganych warunków.
KLIMATYZACJA
MANUALNA
(gdzie przewidziano)
Gdy pada deszcz / lub jest zimno, wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego, aby uniknàç zaparowania szyb.
STEROWANIE rys. 39
Pokr´t∏o A regulacji temperatury
powietrza (mieszanie powietrza
zimnego/ciep∏ego)
Sektor czerwony = powietrze ciep∏e.
Sektor niebieski = powietrze zimne.
Pokr´t∏o B aktywacji / regulacji
wentylatora
p 0 = wentylator wy∏àczony.
1-2-3 = pr´dkoÊç wentylacji.
4 - = maksymalna pr´dkoÊç wentylacji.
Po ponownym naciÊni´ciu przycisku
(dioda w przycisku zgaszona) wy∏àcza
si´ klimatyzacja.
F0M0037m
rys. 39
Pokr´t∏em C ustawia si´
rozdzia∏ powietrza
® aby ogrzaç nogi i równoczeÊnie od-
¶ wylot powietrza z kratek Êrodko-
- aby odparowaç szybko szyb´ przednià.
wych i bocznych;
ß wylot powietrza na nogi i z kratek
w desce rozdzielczej o temperaturze
nieco ni˝szej, w przypadku temperatury poÊredniej;
© aby ogrzaç przy temperaturze zewn´trznej niskiej: wylot powietrza z
maksymalnym nat´˝eniem na nogi;
parowaç szyb´ przednià;
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Po naciÊni´ciu przycisku (dioda w przycisku Êwieci si´) w∏àcza si´ klimatyzacja.
W RAZIE AWARII
Przyciskiem E w∏àcza / wy∏àcza
si´ klimatyzacj´
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Po ponownym naciÊni´ciu przycisku (dioda w przycisku zgaszona) wy∏àcza si´ recyrkulacja powietrza wewn´trznego.
DANE
TECHNICZNE
Po naciÊni´ciu przycisku (dioda w przycisku Êwieci si´) w∏àcza si´ recyrkulacja
powietrza wewn´trznego.
SPIS
ALFABETYCZNY
Przyciskiem D w∏àcza /
wy∏àcza si´ recyrkulacj´
powietrza
45
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
46
WENTYLACJA KABINY
KLIMATYZACJA (ch∏odzenie)
Regulacja ch∏odzenia
Aby uzyskaç dobrà wentylacj´ w kabinie, wykonaç to nast´pujàco:
Aby uzyskaç szybkie och∏odzenie w kabinie, wykonaç to nast´pujàco:
❒ obróciç pokr´t∏o A w prawo aby
zwi´kszyç temperatur´;
❒ obróciç pokr´t∏o A na sektor niebieski;
❒ obróciç pokr´t∏o A na sektor niebieski;
❒ wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego poprzez naciÊni´cie przycisku D (dioda w przycisku zgaszona);
❒ w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego poprzez naciÊni´cie
przycisku D (dioda w przycisku zapalona);
❒ wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego naciÊni´ciem przycisku
D (dioda w przycisku zgaszona);
❒ obróciç pokr´t∏o C na ¶;
❒ obróciç pokr´t∏o B na ˝àdanà pr´dkoÊç.
❒ obróciç pokr´t∏o C na ¶;
❒ klimatyzacj´ naciskajàc przycisk E;
dioda w przycisku E zaÊwieci si´;
❒ obróciç pokr´t∏o B na 4 - (maksymalna pr´dkoÊç wentylatora).
❒ obróciç pokr´t∏o B aby zmniejszyç
pr´dkoÊç wentylatora.
❒ obróciç pokr´t∏o C na ˝àdany symbol;
❒ obróciç pokr´t∏o B na ˝àdanà pr´dkoÊç.
❒ obróciç pokr´t∏o A na sektor czerwony;
Wykonaç nast´pujàco:
❒ w∏àczyç recyrkulacje powietrza wewn´trznego poprzez naciÊni´cie
przycisku D (dioda w przycisku zaÊwieci si´);
❒ obróciç pokr´t∏o A na sektor czerwony;
❒ obróciç pokr´t∏o C na ©;
❒ obróciç pokr´t∏o C na -;
❒ obróciç pokr´t∏o B na 4 - (maksymalna pr´dkoÊç wentylatora).
❒ wy∏àczyç recyrkulacje powietrza wewn´trznego naciÊni´ciem przycisku D
tak aby dioda w przycisku zgas∏a.
Nast´pnie post´powaç w taki sposób
aby uzyskaç wymagane warunki komfortu i nacisnàç przycisk D aby wy∏àczyç
recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego
(dioda w przycisku zgaszona).
OSTRZE˚ENIE Przy silniku zimnym zaczekaç kilka minut, a˝ p∏yn ch∏odzàcy w
uk∏adzie osiàgnie optymalnà temperatur´ roboczà.
❒ obróciç pokr´t∏o B na 4 - (maksymalna pr´dkoÊç wentylatora);
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
❒ obróciç pokr´t∏o A na sektor czerwony;
W RAZIE AWARII
Aby uzyskaç szybkie ogrzanie kabiny,
wykonaç to nast´pujàco:
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Wykonaç nast´pujàco:
ODPAROWANIE /ODMRO˚ENIE
SZYBKIE SZYB PRZEDNICH
(SZYBY PRZEDNIEJ I SZYB
BOCZNYCH)
DANE
TECHNICZNE
SZYBKIE OGRZANIE KABINY
SPIS
ALFABETYCZNY
OGRZEWANIE KABINY
47
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
48
Po odmro˝eniu/odparowaniu ustawiç
sterowanie tak aby przywróciç wymagane warunki komfortu.
OSTRZE˚ENIE Klimatyzacja jest bardzo
u˝yteczna aby przyspieszyç odparowanie szyb, gdy˝ osusza powietrze. Wyregulowaç sterowanie jak opisano poprzednio i w∏àczyç klimatyzacj´ naciskajàc przycisk E; dioda w przycisku zaÊwieci si´.
Zapobieganie zaparowaniu
szyb
W przypadku du˝ej wilgotnoÊci zewn´trznej i/lub deszczu i/lub du˝ej ró˝nicy temperatur zewn´trznej i wewnàtrz kabiny, zaleca si´ wykonaç podane ni˝ej czynnoÊci zapobiegajàce zaparowaniu szyb:
❒ obróciç pokr´t∏o A na sektor czerwony;
rys. 40
❒ wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego naciÊni´ciem przycisku
D (dioda w przycisku zgaszona);
ODPAROWANIE/ODMRA˚ANIE
TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I
LUSTEREK WSTECZNYCH
ZEWN¢TRZNYCH
(gdzie przewidziano) rys. 40
❒ obróciç pokr´t∏o C na - z mo˝liwoÊcià przejÊcia na pozycj´ ® w
przypadku gdy zaparowanie nie wyst´puje;
❒ obróciç pokr´t∏o B na 2 pr´dkoÊç.
OSTRZE˚ENIE Klimatyzacja jest bardzo
u˝yteczna aby zapobiec zaparowaniu
szyb w przypadku du˝ej wilgotnoÊci zewn´trznej, poniewa˝ osusza powietrze
nawiewane do kabiny.
F0M0038m
Nacisnàç przycisk A aby uaktywniç tà
funkcj´; w∏àczenie sygnalizowane jest
zaÊwieceniem si´ diody w przycisku.
Funkcja sterowana jest czasowo i dezaktywuje si´ automatycznie po 20 minutach. Aby wy∏àczyç wczeÊniej tà funkcj´, nacisnàç ponownie przycisk A.
OSTRZE˚ENIE Nie naklejaç naklejek samoprzylepnych na wewn´trznej powierzchni szyby tylnej na przewodach
grzejnych, aby uniknàç uszkodzenia.
W uk∏adzie stosowany jest
czynnik ch∏odzàcy R134a,
który w razie przypadkowych wycieków nie szkodzi Êrodowisku. Absolutnie unikaç stosowania p∏ynu R12, który jest niekompatybilny z komponentami uk∏adu.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Odradza si´ w∏àczaç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego w zimne/deszczowe dni aby uniknàç zaparowania
szyb.
W RAZIE AWARII
W zimie nale˝y w∏àczaç klimatyzacj´
przynajmniej raz w miesiàcu na oko∏o
10 minut. Przed rozpocz´ciem lata
sprawdziç instalacj´ w ASO Fiata.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Zaleca si´ w∏àczaç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego podczas stania w
kolumnie w tunelu, aby uniknàç przedostania si´ zanieczyszczeƒ do wn´trza
samochodu. Unikaç u˝ywania d∏u˝ej tej
funkcji, zw∏aszcza gdy w samochodzie
znajduje si´ kilka osób, aby uniknàç zaparowania szyb.
OBS¸UGA INSTALACJI
DANE
TECHNICZNE
Nacisnàç przycisk • w taki sposób
aby dioda w przycisku zaÊwieci∏a si´.
OSTRZE˚ENIE Recyrkulacja powietrza
wewn´trznego umo˝liwia w zale˝noÊci
od wybranego trybu funkcjonowania
(„ogrzewanie“ lub „ch∏odzenie“) szybsze uzyskanie wymaganych warunków.
SPIS
ALFABETYCZNY
AKTYWACJA RECYRKULACJI
POWIETRZA WEWN¢TRZNEGO
49
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
50
KLIMATYZACJA
DWUSTREFOWA
AUTOMATYCZNA
(gdzie przewidziano)
❒ pr´dkoÊç elektrowentylatora (zmiana ciàg∏a intensywnoÊci nawiewu
powietrza);
❒ w∏àczenie spr´˝arki klimatyzacji (dla
och∏odzenia/osuszenia powietrza);
❒ recyrkulacja powietrza.
OPIS
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa reguluje temperatur´, rozdziela powietrze w kabinie w dwóch strefach: po
stronie kierowcy i po stronie pasa˝era.
Kontrola temperatury bazuje na „temperaturze ekwiwalentnej“: system dzia∏a w sposób ciàg∏y, aby utrzymaç sta∏y
komfort w kabinie i skompensowaç
ewentualne zmiany warunków klimatycznych zewn´trznych ∏àcznie z nas∏onecznieniem rozpoznawanym przez odpowiedni czujnik.
Parametrami i funkcjami kontrolowanymi automatycznie sà:
❒ temperatura powietrza nawiewanego przez kratki wylotu po stronie
kierowcy / pasa˝era siedzenia
przedniego;
❒ rozdzia∏ nawiewanego powietrza
przez kratki wylotu po stronie kierowcy / pasa˝era siedzenia przedniego;
Wszystkie te funkcje mo˝na modyfikowaç manualnie, tj. interweniowaç w
system wybierajàc odpowiednio jednà
lub kilka funkcji i zmodyfikowaç parametry. W ten sposób dezaktywuje si´
kontrol´ automatycznà funkcji zmodyfikowanych manualnie, w które system
interweniuje wy∏àcznie z powodów
bezpieczeƒstwa. Wybór manualny jest
zawsze priorytetowy nad automatycznym i zapami´tany zostanie do momentu, gdy u˝ytkownik nie powierzy kontroli automatyce naciskajàc przycisk AUTO, za wyjàtkiem przypadków w które
system interweniuje w szczególnych
przypadkach bezpieczeƒstwa. Ustawienia manualne jednej funkcji nie przeszkadzajà automatycznej kontroli innych. IloÊç nawiewanego powietrza do
kabiny jest niezale˝na od pr´dkoÊci samochodu, poniewa˝ regulacja wentylatora kontrolowana jest elektronicznie.
Temperatura nawiewanego powietrza
jest zawsze kontrolowana automatycznie, w zale˝noÊci od temperatury ustawionej na wyÊwietlaczu kierowcy i pa-
sa˝era siedzenia przedniego (za wyjàtkiem gdy uk∏ad jest wy∏àczony lub w
niektórych przypadkach gdy spr´˝arka
jest wy∏àczona).
System umo˝liwia ustawienie lub zmodyfikowanie manualne nast´pujàcych
parametrów i funkcji:
❒ temperatury powietrza po stronie
kierowcy / pasa˝era siedzenia przedniego;
❒ pr´dkoÊci wentylatora (zmiana ciàg∏a);
❒ ustawienia rozdzia∏u nawiewanego
powietrza w siedmiu pozycjach (kierowca / pasa˝er siedzenia przedniego);
❒ w∏àczenia spr´˝arki;
❒ priorytetu rozdzia∏u jedno / dwustrefowego;
❒ funkcji szybkiego odmra˝ania / odparowania szybkiego;
❒ recyrkulacji powietrza;
❒ ogrzewania szyby tylnej;
❒ wy∏àczenia systemu.
F0M0039m
rys. 41
STEROWANIE rys. 41
A przycisk aktywacji funkcji MONO
(wyrównanie ustawionych temperatur) po stronie kierowcy/pasa˝era;
B przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia spr´˝arki klimatyzacji;
C przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia recyrkulacji powietrza wewn´trznego;
D wyÊwietlacz informacji klimatyzacji;
E przycisk wy∏àczania klimatyzacji;
F przycisk aktywacji funkcji MAX-DEF
(odmra˝anie/odparowanie szybkie
szyb przednich);
G przycisk w∏àczenia / wy∏àczenia
ogrzewania tylnej szyby;
H przycisk aktywacji funkcji AUTO
(funkcjonowanie automatyczne) i
pokr´t∏o regulacji temperatury po
stronie pasa˝era;
I
przycisk wyboru rozdzia∏u powietrza
po stronie pasa˝era;
Poniewa˝ system kieruje dwoma strefami w kabinie, kierowca i pasa˝er siedzenia przedniego mogà wybraç wartoÊci temperatur ró˝ne, z maksymalnà
ró˝nicà równà 7 °C.
W ten sposób rozpoczyna si´ funkcjonowanie w sposób ca∏kowicie automatyczny aby osiàgnàç w jak najkrótszym
czasie komfortowe warunki. Uk∏ad reguluje temperaturà, iloÊcià i rozdzia∏em
nawiewanego powietrza do kabiny i
steruje funkcjà recyrkulacji i w∏àczaniem
spr´˝arki klimatyzacji.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Mo˝e byç uruchomiona w ró˝ny sposób, ale zalecane jest naciÊniecie jednego z przycisków AUTO i obrócenie nast´pnie pokr´te∏ aby ustawiç wymagane temperatury na wyÊwietlaczach.
W RAZIE AWARII
U˚YWANIE SYSTEMU
KLIMATYZACJI
OBS¸UGA
SAMOCHODU
N przycisk aktywacji funkcji AUTO
(funkcjonowanie automatyczne) i
pokr´t∏o regulacji temperatury po
stronie kierowcy.
DANE
TECHNICZNE
M przycisk wyboru rozdzia∏u powietrza
po stronie kierowcy;
SPIS
ALFABETYCZNY
L zwi´kszanie/zmniejszanie pr´dkoÊci
wentylatora;
51
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
52
W funkcjonowaniu ca∏kowicie automatycznym, jedynymi interwencjami manualnymi, które mo˝na ewentualnie
uaktywniç sà nast´pujàce funkcje:
❒ MONO, dla wyrównania temperatury i rozdzia∏u powietrza po stronie
pasa˝era i po stronie kierowcy;
❒ • recyrkulacja powietrza dla
utrzymania recyrkulacji zawsze w∏àczonej lub wy∏àczonej;
❒ - dla przyspieszenia odparowania/odmro˝enia szyb przednich, szyby tylnej i lusterek wstecznych zewn´trznych;
❒ ( dla odparowania/odmro˝enia
ogrzewanej szyby tylnej i lusterek
wstecznych zewn´trznych.
Podczas funkcjonowania ca∏kowicie automatycznego mo˝na zmieniaç w ka˝dym momencie ustawionà temperatur´ powietrza, pr´dkoÊç obrotowà wentylatora i kierunek rozdzia∏u powietrza,
dzia∏ajàc w dowolnym momencie na
odpowiednie przyciski lub pokr´t∏a:
uk∏ad modyfikuje automatycznie odpowiednie ustawienia, aby dostosowaç
si´ do nowych ˝àdaƒ.
Podczas funkcjonowania ca∏kowicie automatycznego (FULL AUTO), po zmianie kierunku rozdzia∏u powietrza i/lub
nat´˝enia nawiewanego powietrza
i/lub w∏àczeniu spr´˝arki i/lub recyrkulacji znika napis FULL. W ten sposób
system kontynuuje automatycznie sterowaniem wszystkich funkcji za wyjàtkiem funkcji zmienionych manualnie.
Pr´dkoÊç wentylatora jest jednakowa
dla wszystkich stref w kabinie.
Pokr´t∏a regulacji temperatury
powietrza H - N
Obracajàc pokr´t∏em w prawo lub w lewo uzyskuje si´ zwi´kszenie lub zmniejszenie ˝àdanej temperatury odpowiednio w strefie przedniej lewej (pokr´t∏o N)
i w strefie prawej (pokr´t∏o H) w kabinie.
Poniewa˝ system steruje dwoma strefami w kabinie, kierowca i pasa˝er siedzenia przedniego mogà wybraç ró˝ne wartoÊci temperatur, z maksymalnà ró˝nicà
równà 7 °C. Ustawione temperatury pokazywane sà na wyÊwietlaczu w pobli˝u pokr´te∏. Po naciÊni´ciu przycisku A
(MONO) uzyskuje si´ automatyczne wyrównanie temperatury po stronie pasa˝era siedzenia przedniego i po stronie
kierowcy; w ten sposób mo˝na ustawiç
tà samà temperatur´ w dwóch strefach
po obróceniu pokr´t∏a N po stronie kierowcy. Aby powróciç do oddzielnego sterowania temperaturà i rozdzia∏em powietrza nawiewanego do kabiny w
dwóch strefach, wystarczy obróciç pokr´t∏o H lub nacisnàç przycisk A (MONO), gdy dioda w przycisku Êwieci si´.
Poprzez obrót pokr´t∏a ca∏kowicie w prawo lub w lewo w∏àczajà si´ odpowiednio funkcje HI (maksymalne ogrzewanie) lub LO (maksymalne ch∏odzenie).
Aby wy∏àczyç te dwie funkcje wystarczy
obróciç pokr´t∏o temperatury, ustawiajàc ˝àdanà temperatur´.
Przyciski wyboru kierunku
rozdzia∏u przedniego
powietrza I-M
Naciskajàc przyciski mo˝na manualnie
ustawiç jeden z siedmiu mo˝liwych rozdzia∏ów powietrza dla strony prawej i
lewej w kabinie:
N Nawiew powietrza przez wyloty na
przednià szyb´ i szyby przednie
boczne dla odparowania lub odmro˝enia szyb.
˙ Nawiew powietrza przez wyloty
Êrodkowe i boczne w desce rozdzielczej dla och∏odzenia tu∏owia i twarzy w goràcych porach roku.
O Nawiew powietrza na nogi pasa˝erów siedzeƒ przednich i tylnych. Ten
rozdzia∏ powietrza z uwagi na naturalnà konwekcj´ ciep∏ego powietrza
w gór´, umo˝liwia uzyskanie w
krótkim czasie ogrzania kabiny i odczucie komfortu cieplnego.
N Rozdzia∏ nawiewanego powietrza
˙ do wszystkich wylotów znajdujà
O cych si´ w samochodzie.
Podczas funkcjonowania FULL AUTO
system steruje automatycznie rozdzia∏em powietrza wybierajàc najbardziej
efektywny w zale˝noÊci od warunków
klimatycznych. W trybie FULL AUTO
diody rozdzia∏u powietrza sà zgaszone.
Przyciski regulacji pr´dkoÊci
wentylatora L
Po naciÊni´ciu przycisku p zwi´ksza si´
lub zmniejsza obroty wentylatora, a wi´c
iloÊç powietrza nawiewanego do kabiny,
aby utrzymaç wymaganà temperatur´.
Pr´dkoÊç wentylatora pokazywana jest
podÊwietleniem kresek na wyÊwietlaczu:
❒ maksymalna pr´dkoÊç wentylatora
= wszystkie kreski podÊwietlone;
Przyciski AUTO (funkcjonowanie
automatyczne) H-N
Po naciÊni´ciu przycisku AUTO po stronie kierowcy i/lub po stronie pasa˝era
siedzenia przedniego system reguluje
automatycznie, odpowiednio w strefach, iloÊç i kierunek rozdzia∏u powietrza
dop∏ywajàcego do kabiny, anulujàc
wszystkie poprzednie ustawienia manualne. Stan ten sygnalizowany jest pojawieniem si´ napisu FULL AUTO na wyÊwietlaczu przednim. Interweniujàc manualnie na przynajmniej jednej funkcji
sterowanej automatycznie przez system
(recyrkulacj´ powietrza, rozdzia∏ powietrza, pr´dkoÊç wentylatora lub wy∏àczenie spr´˝arki klimatyzacji) gaÊnie napis
FULL na wyÊwietlaczu sygnalizujàc, ˝e
system nie kontroluje ju˝ automatycznie
wszystkich funkcji (z wyjàtkiem kontroli temperatury, która zawsze jest kontrolowana automatycznie).
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
OSTRZE˚ENIE Aby przywróciç kontrol´
automatycznà nad pr´dkoÊcià wentylatora, po regulacji manualnej, nacisnàç
przycisk AUTO.
W RAZIE AWARII
Wentylator mo˝na wy∏àczyç tylko wtedy,
gdy zostanie wy∏àczona spr´˝arka klimatyzacji poprzez naciÊni´cie przycisku B.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
N Rozdzia∏ nawiewu powietrza po˙ mi´dzy wyloty na szyb´ przednià i
Êrodkowe oraz boczne kratki wylotu
powietrza w desce rozdzielczej dla
odmro˝enia/odparowania. Ten rozdzia∏ powietrza umo˝liwia przes∏anie powietrza w stron´ szyby przedniej w przypadku nas∏onecznienia.
Gdy kierowca wybierze rozdzia∏ powietrza w kierunku na szyb´ przednià, ustawiony zostanie automatycznie taki sam
kierunek rozdzia∏u po stronie pasa˝era.
Pasa˝er mo˝e jednak nast´pnie ustawiç
inny kierunek rozdzia∏u powietrza, po
naciÊni´ciu odpowiednich przycisków.
❒ minimalna pr´dkoÊç wentylatora =
jedna kreska podÊwietlona.
DANE
TECHNICZNE
N Rozdzia∏ nawiewanego powietrza
O pomi´dzy wyloty w strefie nóg i wyloty na szyb´ przednià i szyby boczne przednie dla ich odmro˝enia/odparowania. Ten rozdzia∏ powietrza
umo˝liwia szybkie ogrzanie kabiny
i zapobiega zaparowaniu szyb.
Rozdzia∏ powietrza, gdy zostanie ustawiony manualnie, spowoduje zaÊwiecenie si´ odpowiednich diod w wybranych przyciskach. W funkcji kombinowanej, po naciÊni´ciu przycisku uaktywnia si´ ta funkcja równoczeÊnie z tà ju˝
ustawiona. Je˝eli natomiast naciÊni´ty
zostanie przycisk, którego funkcja jest
ju˝ aktywna, zostanie ona anulowana i
odpowiednia dioda zgaÊnie. Aby przywróciç kontrol´ automatycznà kierunku
rozdzia∏u powietrza, po wybraniu manualnym, nacisnàç przycisk AUTO.
SPIS
ALFABETYCZNY
˙ Rozdzia∏ nawiewanego powietrza
O pomi´dzy wyloty na nogi pasa˝erów
(powietrze ciep∏e) i wyloty Êrodkowe
i boczne w desce rozdzielczej (powietrze bardziej Êwie˝e). Ten rozdzia∏ powietrza jest szczególnie u˝yteczny w
sezonie przejÊciowym (wiosna i jesieƒ), podczas s∏onecznych dni.
53
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
54
OSTRZE˚ENIE Je˝eli system z powodu,
interwencji manualnej funkcji, nie jest
w stanie zagwarantowaç osiàgni´cie i
utrzymanie wymaganej temperatury w
ró˝nych strefach w kabinie, ustawiona
temperatura b´dzie migaç aby zasygnalizowaç trudnoÊci rozpoznane przez system, po minucie zgaÊnie napis AUTO.
Aby przywróciç kontrol´ automatycznà w jakimkolwiek momencie funkcjonowania systemu po jednej lub kilku
zmianach manualnych, nacisnàç przycisk AUTO.
Przycisk MONO (wyrównanie
ustawionych temperatur i
rozdzia∏u powietrza) A
Po naciÊni´ciu przycisku MONO wyrównuje si´ automatycznie temperatura powietrza po stronie pasa˝era siedzenia
przedniego i kierowcy: w ten sposób
mo˝na ustawiç jednakowà temperatur´ i kierunek rozdzia∏u powietrza w obu
strefach obracajàc pokr´t∏em po stronie
kierowcy. Funkcja ta przewidziana jest
aby u∏atwiç regulacj´ temperatury, gdy
w samochodzie znajduje si´ tylko kierowca. Aby powróciç do oddzielnego
zarzàdzania temperaturà i kierunkiem
rozdzia∏u powietrza w dwóch strefach
w kabinie, wystarczy obróciç pokr´t∏o
H aby ustawiç temperatur´ po stronie
pasa˝era siedzenia przedniego lub na-
cisnàç ponownie przycisk MONO, gdy
dioda w przycisku Êwieci si´.
Przycisk w∏àczania/wy∏àczania
recyrkulacji powietrza C
Recyrkulacja powietrza sterowana jest
zgodnie z nast´pujàcymi logikami funkcjonowania:
❒ w∏àczenie automatyczne, wybierane po naciÊni´ciu jednego z przycisków AUTO i sygnalizowane jest zaÊwieceniem ikony AUTO na wyÊwietlaczu obok profilu samochodu;
❒ wy∏àczenie wymuszone (recyrkulacja powietrza zawsze w∏àczona),
sygnalizowane jest zapaleniem diody w przycisku C i symbolu í na
wyÊwietlaczu;
❒ wy∏àczenie wymuszone (recyrkulacja powietrza zawsze wy∏àczona,
przy dop∏ywie powietrza zewn´trznego), sygnalizowane jest zgaszeniem diody w przycisku i symbolu
ê na wyÊwietlaczu. W∏àczenie i
wy∏àczenie wymuszone recyrkulacji
wybiera si´ dzia∏ajàc na przycisk recyrkulacji powietrza C.
OSTRZE˚ENIE W∏àczenie recyrkulacji
umo˝liwia szybkie uzyskanie wymaganych warunków przy ogrzaniu lub och∏odzeniu w kabinie.
Nie zaleca si´ jednak u˝ywaç recyrkulacji w zimne/ deszczowe dni, poniewa˝
zwi´ksza si´ znacznie mo˝liwoÊç zaparowania szyb wewnàtrz samochodu,
przede wszystkim gdy nie jest w∏àczona klimatyzacja.
Przy temperaturach zewn´trznych niskich recyrkulacja zostaje przymusowo
wy∏àczona (przy dop∏ywie powietrza zewn´trznego) aby uniknàç mo˝liwoÊci
zaparowania szyb.
Podczas funkcjonowania automatycznego, recyrkulacja b´dzie zarzàdzana
automatycznie przez system w zale˝noÊci od warunków klimatycznych zewn´trznych.
Gdy zostanie ustawiona kontrola manualna recyrkulacji, na wyÊwietlaczu
gaÊnie napis FULL i ikona AUTO z wyÊwietlacza znika.
UWAGA
Przy niskich temperaturach zewn´trznych zaleca
si´ nie u˝ywaç funkcji recyrkulacji
powietrza wewn´trznego, poniewa˝ szyby mogà szybko zaparowaç si´.
Po naciÊni´ciu tego przycisku, klimatyzacja uaktywnia automatycznie wszystkie funkcje niezb´dne dla szybkiego odmro˝enia/odparowania szyby przedniej
i szyb bocznych przednich:
❒ w∏àcza spr´˝ark´ klimatyzacji, je˝eli
warunki klimatyczne to umo˝liwiajà;
❒ wy∏àcza recyrkulacj´ powietrza;
❒ ustawia maksymalnà temperatur´
powietrza HI w obu strefach;
❒ w∏àcza pr´dkoÊç wentylatora w
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARII
OSTRZE˚ENIE Funkcja szybkiego odmra˝ania/odparowania szyb pozostaje w∏àczona przez oko∏o 3 minuty, od momentu osiàgni´cia przez p∏yn ch∏odzàcy silnik odpowiedniej temperatury.
Gdy funkcja maksymalnego odmra˝ania/odparowania jest w∏àczona zapala
si´ dioda w odpowiednim przycisku i w
przycisku ogrzewanej szyby tylnej
Ponadto z wyÊwietlacza znika napis
FULL AUTO.
Gdy funkcja maksymalnego odmra˝ania/odparowania jest w∏àczona jedynymi interwencjami manualnymi mo˝liwymi do wykonania sà; regulacja pr´dkoÊci wentylatora i wy∏àczenie ogrzewania
szyby tylnej. Po naciÊni´ciu przycisku
funkcji maksymalnego odmra˝ania/odparowania, lub przycisku recyrkulacji powietrza lub przycisku wy∏àczenia spr´˝arki lub przycisku AUTO, system wy∏àcza funkcj´ maksymalnego odmra˝ania/odparowania przywracajàc warunki
funkcjonowania uk∏adu poprzednio aktywne, przed w∏àczeniem tej funkcji.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Przycisk szybkiego odmra˝ania
/ odparowania szyb F
zale˝noÊci od temperatury p∏ynu
ch∏odzàcego silnika, aby ograniczyç
dop∏yw powietrza niewystarczajàco
ciep∏ego dla odparowania szyb;
❒ kieruje powietrze na szyb´ przednià
i szyby boczne przednie;
❒ w∏àcza ogrzewanie tylnej szyby.
DANE
TECHNICZNE
nie nacisnàç przycisk √ lub nacisnàç
przycisk AUTO.
Przy wy∏àczonej spr´˝arce klimatyzacji,
je˝eli temperatura zewn´trzna jest wy˝sza od ustawionej, uk∏ad nie jest w stanie uzyskaç ustawionej temperatury i
zasygnalizowane zostanie to miganiem
ustawionej temperatury na wyÊwietlaczu przez kilka sekund, a nast´pnie zgaÊnie napis AUTO.
W przypadku wy∏àczonej spr´˝arki mo˝liwe jest wyzerowanie manualne pr´dkoÊci wentylatora.
Gdy spr´˝arka jest w∏àczona i silnik uruchomiony nie mo˝na r´cznie zmniejszyç
pr´dkoÊci wentylatora poni˝ej jednej
kreski podÊwietlonej na wyÊwietlaczu.
SPIS
ALFABETYCZNY
Przycisk w∏àczania / wy∏àczania
spr´˝arki klimatyzacji B
NaciÊni´cie przycisku √, gdy dioda w
przycisku si´ Êwieci spowoduje wy∏àczenie spr´˝arki klimatyzacji i zgaÊni´cie diody. Po ponownym naciÊni´ciu
przycisku, gdy dioda w przycisku jest
zgaszona przywraca si´ automatycznà
kontrol´ w∏àczania spr´˝arki przez system: ten stan zasygnalizowany zostaje
zaÊwieceniem si´ diody w przycisku.
Po wy∏àczeniu spr´˝arki klimatyzacji
system wy∏àcza recyrkulacj´, aby uniknàç zaparowania szyb.
W tym przypadku, gdy system jest w stanie utrzymaç ˝àdanà temperatur´ z wyÊwietlacza znika napis FULL. Je˝eli natomiast nie jest mo˝liwe utrzymanie wymaganej temperatury, wyÊwietlana temperatura miga i gaÊnie tak˝e napis AUTO.
OSTRZE˚ENIE Przy wy∏àczonej spr´˝arce klimatyzacji nie jest mo˝liwy dop∏yw
do kabiny powietrza o temperaturze
ni˝szej od temperatury powietrza zewn´trznego; ponadto, w szczególnych
warunkach klimatycznych szyby mogà
si´ szybko zaparowaç, poniewa˝ doprowadzane powietrze nie jest osuszane.
Wy∏àczenie spr´˝arki klimatyzacji zostaje
zapami´tane tak˝e po wy∏àczeniu silnika.
Aby przywróciç automatycznà kontrol´ w∏àczenia spr´˝arki, nale˝y ponow-
55
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
56
Przycisk odmra˝ania /
odparowania tylnej szyby
ogrzewanej i lusterek
wstecznych zewn´trznych G
NaciÊni´cie tego przycisku powoduje
w∏àczenie odmra˝ania/odparowania
tylnej szyby.
W∏àczenie funkcji sygnalizowane jest zaÊwieceniem si´ diody w tym przycisku.
Funkcja ta wy∏àcza si´ automatycznie
po oko∏o 20 minutach lub po ponownym naciÊni´ciu przycisku lub po wy∏àczeniu silnika i nie zostanie w∏àczona przy jego nast´pnym uruchomieniu.
OSTRZE˚ENIE Nie naklejaç naklejek samoprzylepnych lub kalkomanii na wewn´trznà cz´Êç ogrzewanej szyby tylnej, aby
uniknàç uszkodzenia jej funkcjonowania.
Wy∏àczenie systemu (OFF) E
System klimatyzacji wy∏àcza si´ naciskajàc przycisk E.
Po wy∏àczeniu uk∏adu warunki systemu
klimatyzacji sà nast´pujàce:
❒ wyÊwietlacze ustawionych temperatur zgaszone;
❒ recyrkulacja powietrza w∏àczona,
izolujàc kabin´ od powietrza zewn´trznego;
❒ spr´˝arka klimatyzacji wy∏àczona;
❒ wentylator wy∏àczony.
NAGRZEWNICA DODATKOWA
(gdzie przewidziano)
Tak˝e przy uk∏adzie wy∏àczonym, ogrzewanie szyby tylnej mo˝na w∏àczaç lub
wy∏àczaç normalnie.
To urzàdzenie umo˝liwia szybkie ogrzanie kabiny w przypadkach klimatycznych zimnych.
OSTRZE˚ENIE Centralka systemu klimatyzacji zapami´tuje temperatur´ ustawionà przed jej wy∏àczeniem i przywraca jà, gdy zostanie naciÊni´ty jakikolwiek przycisk systemu (za wyjàtkiem
przycisku ogrzewanej szyby tylnej); je˝eli funkcja naciÊni´tego przycisku nie
by∏a aktywna przed wy∏àczeniem systemu zostanie uaktywniona, natomiast je˝eli by∏a aktywna pozostanie utrzymana.
Wy∏àczenie nagrzewnicy nast´puje automatycznie po osiàgni´ciu warunków
komfortu.
Je˝eli chcemy w∏àczyç ponownie system
klimatyzacji w warunkach ca∏kowicie automatycznym, nacisnàç przycisk AUTO.
Ogrzewanie i klimatyzacja
manualna
Klimatyzacja automatyczna
dwustrefowa
Nagrzewnica dodatkowa uaktywnia si´
automatycznie po obróceniu kluczyka
w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ ON.
Nagrzewnica dodatkowa uaktywnia w
sposób automatyczny po obróceniu pokr´t∏a A na ostatni sektor czerwony i przy
ustawieniu wentylatora (pokr´t∏em B)
przynajmniej na pierwszà pr´dkoÊç.
OSTRZE˚ENIE Nagrzewnica mo˝e funkcjonowaç tylko przy niskiej temperaturze zewn´trznej i niskiej temperaturze
p∏ynu ch∏odzàcego.
OSTRZE˚ENIE Zapalenie nagrzewnicy
zostanie przerwane je˝eli napi´cie akumulatora nie jest wystarczajàce.
rys. 42
ÂWIAT¸A ZGASZONE
Pokr´t∏o obrócone w pozycj´ O.
ÂWIAT¸A POZYCYJNE
Obróciç pokr´t∏o w po∏o˝enie 6.
W zestawie wskaêników zaÊwieci si´
lampka sygnalizacyjna 3.
F0M0060m
ÂWIAT¸A MIJANIA
Obróciç pokr´t∏o w po∏o˝enie 2.
W zestawie wskaêników zaÊwieci si´
lampka sygnalizacyjna 3.
ÂWIAT¸A DROGOWE
Gdy pokr´t∏o jest w po∏o˝eniu 2 pociàgnàç dêwigni´ w stron´ kierownicy
(2 pozycja niestabilna).
W zestawie wskaêników zaÊwieci si´
lampka sygnalizacyjna 1.
Aby wy∏àczyç Êwiat∏a drogowe pociàgnàç dêwigni´ ponownie w stron´ kierownicy (w∏àczà si´ Êwiat∏a mijania).
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Âwiat∏a zewn´trzne mo˝na zaÊwieciç
tylko, gdy kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu jest w pozycji MAR.
W RAZIE AWARII
Dêwignia lewa rys. 42 steruje wi´kszoÊcià Êwiate∏ zewn´trznych.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Pociàgnàç dêwigni´ w stron´ kierownicy (1 pozycja niestabilna) bez wzgl´du
na po∏o˝enie pokr´t∏a. W zestawie
wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna 1.
DANE
TECHNICZNE
SYGNA¸ ÂWIETLNY
SPIS
ALFABETYCZNY
ÂWIAT¸A
ZEWN¢TRZNE
57
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
58
ÂWIAT¸A KIERUNKOWSKAZÓW
rys. 43
Przesunàç dêwigni´ w pozycj´ (stabilnà):
❒ w gór´ (pozycja 1): w∏àcza si´ prawy kierunkowskaz;
❒ w dó∏ (pozycja 2): w∏àcza si´ lewy
kierunkowskaz.
W zestawie wskaêników miga lampka
sygnalizacyjna Î lub ¥.
Gdy samochód wraca do jazdy na
wprost kierunkowskazy wy∏àczajà si´
automatycznie.
Aby u˝yç kierunkowskazów przez krótki okres czasu na przyk∏ad przy zmianie
pasa jezdni, dla której wystarczy minimalny obrót kierownicy, nale˝y przesunàç dêwigni´ w gór´ lub w dó∏ do
pierwszego oporu (pozycja niestabilna).
Po zwolnieniu dêwignia sama wróci do
po∏o˝enia wyjÊciowego.
rys. 43
F0M0061m
URZÑDZENIE „FOLLOW ME
HOME“ (ZAPROWADè MNIE DO
DOMU)
Umo˝liwia oÊwietlenie przez okreÊlony czas przestrzeni przed samochodem.
Aktywacja
Gdy kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu jest
w po∏o˝eniu STOP lub wyj´ty, pociàgnàç dêwigni´ w stron´ kierownicy w
ciàgu 2 minut po wy∏àczeniu silnika.
Przy ka˝dorazowym pociàgni´ciu dêwigni, Êwiecenie Êwiate∏ zostaje zwi´kszone o 30 sekund do maksymalnie 210
sekund; po up∏ywie tego czasu Êwiat∏a
wy∏àczà si´ automatycznie.
Przy ka˝dym pociàgni´ciu dêwigni w zestawie wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna 3 jednoczeÊnie uka˝e
si´ komunikatu na wyÊwietlaczu (patrz
rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty“) przez czas podczas którego
funkcja pozostaje aktywna. Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ przy pierwszym pociàgni´ciu dêwigni i pozostaje
zaÊwiecona do dezaktywacji automatycznej tej funkcji. Ka˝de pociàgniecie
dêwigni zwi´ksza jedynie czas Êwiecenia si´ Êwiate∏.
Dezaktywacja
Przytrzymaç dêwigni´ pociàgni´tà w stron´ kierownicy przez ponad 2 sekundy.
Pokr´t∏o dêwigni prawej mo˝e byç ustawione w czterech ró˝nych po∏o˝eniach:
O
wycieraczki wy∏àczone;
≤ funkcjonowanie przerywane;
≥ funkcjonowanie ciàg∏e wolne;
¥ funkcjonowanie ciàg∏e szybkie.
Po przesuni´ciu dêwigni w pozycj´ A
(niestabilnà) funkcjonowanie ograniczone jest czasem przytrzymania dêwigni w
tej pozycji. Po zwolnieniu dêwignia wraca w pozycj´ wyjÊciowà i automatycznie wy∏àczy wycieraczki szyby przedniej.
rys. 44
F0M0062m
Przy pokr´tle w pozycji ≤ wycieraczki szyby przedniej automatycznie dostosowujà pr´dkoÊç w zale˝noÊci od pr´dkoÊci samochodu.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Funkcjonujà tylko, gdy kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu jest w pozycji MAR.
W RAZIE AWARII
WYCIERACZKI/SPRYSKIWACZE
SZYBY PRZEDNIEJ
Nie u˝ywaç wycieraczek,
aby oczyÊciç szyb´ z zgromadzonego Êniegu lub lodu. W tych warunkach, je˝eli wycieraczki zostanà bardzo obcià˝one, interweniuje uk∏ad zabezpieczenia silniczka, który blokuje ich
funkcjonowanie nawet na kilka sekund. Je˝eli nast´pnie funkcjonowanie nie zostanie przywrócone
(tak˝e po ponownym uruchomieniu kluczykiem samochodu), zwróciç si´ ASO Fiata.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Dêwignia prawa rys. 44 steruje dzia∏aniem wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej oraz wycieraczkà i spryskiwaczem szyby tylnej.
DANE
TECHNICZNE
OSTRZE˚ENIE Wymieniaç pióra wycieraczek zgodnie z opisem podanym w
rozdziale „Obs∏uga samochodu“.
SPIS
ALFABETYCZNY
CZYSZCZENIE SZYB
59
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
60
Funkcja „Inteligentne
spryskiwanie szyb“
CZUJNIK DESZCZU
(gdzie przewidziano)
Pociàgni´cie dêwigni w stron´ kierownicy (pozycja niestabilna) uruchamia natrysk spryskiwaczy szyby przedniej.
Czujnik deszczu znajduje si´ za lusterkiem wstecznym wewn´trznym, styka
si´ z szybà przednià i dostosowuje automatycznie podczas funkcjonowania
przerywanego cz´stotliwoÊç ruchów
wycieraczki szyby przedniej do intensywnoÊci opadu deszczu.
Przytrzymujàc pociàgni´tà dêwigni´
przez ponad pó∏ sekundy, jest mo˝liwa
aktywacja automatyczna tylko jednego
natrysku spryskiwaczy i wycieraczek
szyby przedniej.
Funkcjonowanie wycieraczek szyby
przedniej koƒczy si´ trzema ruchami po
zwolnieniu dêwigni.
Cykl zakoƒczy si´ po wykonaniu ostatniego ruchu wycieraczek po 6 sekundach.
OSTRZE˚ENIE Utrzymywaç szyb´ czystà
w strefie czujnika.
Aktywacja
Obróciç pokr´t∏o dêwigni prawej w pozycj´ ≤ rys. 44.
Aktywacja czujnika sygnalizowana jest
jednym ruchem wycieraczek potwierdzajàcym aktywacj´ sterowania.
Poprzez menu set up mo˝liwe jest
zwi´kszenie czu∏oÊci czujnika deszczu.
Zwi´kszenie czu∏oÊci czujnika deszczu
sygnalizowane jest jednym ruchem wycieraczek potwierdzajàcym przyj´cie
sterowania.
Po w∏àczeniu spryskiwaczy szyby przedniej przy aktywnym czujniku deszczu,
realizowany jest normalny cykl spryskiwania, po którego zakoƒczeniu czujnik
powraca do normalnego automatycznego funkcjonowania.
Dezaktywacja
Obróciç pokr´t∏o dêwigni z pozycji ≤
rys. 44 lub obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP.
Przy kolejnym uruchomieniu silnika (kluczyk w po∏o˝eniu MAR), czujnik nie zostanie uaktywniony, nawet je˝eli pokr´t∏o pozostanie w pozycji ≤ rys. 44.
Aby uaktywniç ponownie czujnik, obróciç pokr´t∏o z pozycji ≤ w jakàkolwiek
innà pozycj´ i nast´pnie ponownie w
pozycj´ ≤.
Ponowna aktywacja czujnika sygnalizowana jest jednym ruchem wycieraczek
szyby przedniej, nawet je˝eli szyba jest
sucha.
Czujnik deszczu rozpoznaje i dostosowuje si´ automatycznie do nast´pujàcych warunków:
❒ zanieczyszczeƒ na kontrolowanej
powierzchni (sól, brud itp.);
❒ ró˝nicy mi´dzy dniem i nocà.
OSTRZE˚ENIE Strugi wody mogà spowodowaç przypadkowe uruchomienie
wycieraczek.
Funkcjonuje tylko, gdy kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu jest w po∏o˝eniu MAR.
Funkcja zakoƒczy si´ po zwolnieniu
dêwigni.
Obracajàc pokr´t∏o na dêwigni z pozycji
O w pozycj´ ' uruchamia si´ wycieraczka szyby tylnej w nast´pujàcy sposób:
❒ w trybie przerywanym, gdy wycieraczki szyby przedniej nie funkcjonujà;
❒ w trybie synchronicznym (z po∏owà
cz´stotliwoÊci ruchów wycieraczek
szyby przedniej), gdy wycieraczki
szyby przedniej funkcjonujà;
❒ w trybie ciàg∏ym przy w∏àczonym
biegu wstecznym i sterowaniu aktywnym.
Po zwolnieniu dêwigni uaktywnia si´
spryskiwacz inteligentny, tak jak dla wycieraczek szyby przedniej.
Nie u˝ywaç wycieraczki
szyby tylnej, aby oczyÊciç
szyb´ z nagromadzonego
Êniegu lub lodu. W tych warunkach, je˝eli wycieraczka zostanie
bardzo obcià˝ona, interweniuje
uk∏ad zabezpieczenia silniczka, który blokuje jej funkcjonowanie nawet na kilka sekund. Je˝eli nast´pnie funkcjonowanie nie zostanie
przywrócone, tak˝e po ponownym
uruchomieniu kluczykiem samochodu, zwróciç si´ ASO Fiata.
rys. 46
F0M0063m
SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW
(gdzie przewidziano) rys. 46
Sà „schowane“ to jest umieszczone wewnàtrz zderzaka przedniego samochodu i w∏àczajà si´, gdy przy zapalonych
Êwiat∏ach mijania, w∏àczone zostanà
spryskiwacze szyby przedniej.
OSTRZE˚ENIE Sprawdzaç regularnie
stan i czystoÊç dysz spryskiwaczy.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
WYCIERACZKA/ SPRYSKIWACZ
SZYBY TYLNEJ rys. 45
Przytrzymanie dêwigni przesuni´tej d∏u˝ej ni˝ pó∏ sekundy, uaktywnia tak˝e
wycieraczk´ szyby tylnej.
W RAZIE AWARII
F0M0218m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 45
DANE
TECHNICZNE
Przesuni´cie dêwigni w kierunku deski
rozdzielczej (pozycja niestabilna) uruchamia spryskiwacz szyby tylnej.
SPIS
ALFABETYCZNY
Przy funkcjonujàcych wycieraczkach
szyby przedniej i w∏àczonym biegu
wstecznym uaktywnia si´ równie˝ wycieraczka szyby tylnej w trybie ciàg∏ym.
61
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
62
CRUISE CONTROL
(regulator sta∏ej
pr´dkoÊci)
(gdzie przewidziano)
Jest urzàdzeniem wspomagajàcym kierowcy, sterowanym elektronicznie, które umo˝liwia jazd´ z pr´dkoÊcià powy˝ej 30 km/h na d∏ugich odcinkach dróg
prostych i suchych z niewielkimi zmianami kierunku jazdy (np. autostradà) z
˝àdanà pr´dkoÊcià bez naciskania na peda∏ przyspieszenia. Stosowanie urzàdzenia nie jest jednak zalecane na drogach
poza miastem o du˝ym nat´˝eniu ruchu.
Nie u˝ywaç urzàdzenia w mieÊcie.
W¸ÑCZENIE URZÑDZENIA
Obróciç pokr´t∏o A-rys. 47 w pozycj´
ON.
Urzàdzenia nie mo˝na w∏àczyç na 1 biegu lub na biegu wstecznym, ale zaleca
si´ go w∏àczyç na biegu 4 lub wy˝szym.
W przypadku jazdy na d∏ugim spadku
drogi przy w∏àczonym urzàdzeniu, pr´dkoÊç samochodu mo˝e zwi´kszyç si´ nieznacznie w stosunku do zapami´tanej.
W∏àczenie sygnalizowane jest zaÊwieceniem si´ lampki Ü i odpowiednim
komunikatem w zestawie wskaêników
(gdzie przewidziano).
rys. 47
F0M0064m
ZAPAMI¢TANIE PR¢DKOÂCI
SAMOCHODU
Procedura jest nast´pujàca:
❒ obróciç pokr´t∏o A-rys. 47 w ON i
naciskajàc peda∏ przyspieszenia doprowadziç samochód do wymaganej pr´dkoÊci;
❒ przesunàç dêwigni´ w gór´ (+) i
przytrzymaç przez co najmniej 1 sekund´, nast´pnie zwolniç jà; pr´dkoÊç zostanie zapami´tana i b´dzie
mo˝na zwolniç peda∏ przyspieszenia.
W razie koniecznoÊci (na przyk∏ad przy
wyprzedzaniu) mo˝na przyspieszyç, naciskajàc peda∏ przyspieszenia; po zwolnieniu peda∏u przywrócona zostanie poprzednio zapami´tana pr´dkoÊç.
❒ w∏àczyç wybrany bieg w momencie
zapami´tywania pr´dkoÊci;
❒ nacisnàç przycisk RES B-rys. 47.
ZWI¢KSZENIE ZAPAMI¢TANEJ
PR¢DKOÂCI
Urzàdzenie wy∏àcza si´ automatycznie
w nast´pujàcych przypadkach:
lub
❒ w przypadku interwencji systemów
ABS lub ESP;
❒ przesuwaç dêwigni´ w dó∏ (–) do
momentu uzyskania nowej pr´dkoÊci, która zostanie automatycznie zapami´tana.
Ka˝demu przesuni´ciu dêwigni odpowiada zmniejszenie pr´dkoÊci o oko∏o
1 km/h, natomiast przytrzymanie dêwigni przesuni´tej w dó∏, powoduje zmieni´ pr´dkoÊci w sposób ciàg∏y.
Mo˝na to wykonaç na dwa sposoby:
WY¸ÑCZENIE URZÑDZENIA
❒ nacisnàç peda∏ przyspieszenia i nast´pnie zapami´taç nowà uzyskanà
pr´dkoÊç
Urzàdzenie mo˝e wy∏àczyç kierowca w
nast´pujàcy sposób:
lub
❒ wy∏àczyç silnik;
❒ przesuwaç dêwigni´ w gór´ (+).
❒ nacisnàç peda∏ hamulca;
Ka˝demu przesuni´ciu dêwigni odpowiada wzrost pr´dkoÊci o oko∏o 1 km/h,
natomiast przytrzymanie dêwigni przesuni´tej w gór´, powoduje zmian´
pr´dkoÊci w sposób ciàg∏y.
❒ nacisnàç peda∏ sprz´g∏a;
❒ obróciç pokr´t∏o A w pozycj´ OFF;
❒ nacisnàç peda∏ przyspieszenia; w
tym przypadku system nie zostanie
wy∏àczony definitywnie, ale ˝àdanie
przyspieszenia ma priorytet w systemie; cruise control pozostaje na-
❒ gdy pr´dkoÊç samochodu jest poni˝ej ustalonego limitu;
❒ w przypadku uszkodzenia systemu.
UWAGA
Podczas jazdy z w∏àczonym urzàdzeniem, nie
ustawiaç dêwigni zmiany biegów
na luz.
UWAGA
W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania
lub awarii urzàdzenia, obróciç pokr´t∏o A w OFF i zwróciç si´ do
ASO Fiata.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
❒ przyspieszyç stopniowo do momentu uzyskania pr´dkoÊci zbli˝onej do
pr´dkoÊci zapami´tanej;
❒ wy∏àczyç urzàdzenie i zapami´taç
nast´pnie nowà pr´dkoÊç
W RAZIE AWARII
Mo˝na to wykonaç na dwa sposoby:
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Je˝eli urzàdzenie zostanie wy∏àczone,
na przyk∏ad przez naciÊni´cie peda∏u
hamulca lub sprz´g∏a, zapami´tanà
pr´dkoÊç mo˝na przywróciç w nast´pujàcy sposób:
dal aktywny, bez koniecznoÊci naciskania przycisku RES-rys. 47 aby
powróciç do warunków poprzednich po zakoƒczeniu przyspieszania.
DANE
TECHNICZNE
ZMNIEJSZENIE ZAPAMI¢TANEJ
PR¢DKOÂCI
SPIS
ALFABETYCZNY
PRZYWRÓCENIE ZAPAMI¢TANEJ
PR¢DKOÂCI
63
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
64
LAMPY SUFITOWE
OSTRZE˚ENIE Przed opuszczeniem samochodu upewniç si´, czy oba wy∏àczniki znajdujà si´ w pozycji Êrodkowej;
po zamkni´ciu drzwi lampy zgasnà zapobiegajàc roz∏adowaniu akumulatora.
PRZEDNIA LAMPA SUFITOWA Z
KLOSZEM PRZECHYLNYM
Lampa zapala si´/gaÊnie po naciÊni´ciu
klosza przechylnego z prawej lub lewej
strony jak pokazano na rys. 48.
rys. 48
F0M0067m
Przy wy∏àczniku A-rys. 49 przesuni´tym w lewo, lampy C i D sà zawsze zgaszone.
rys. 49
F0M0065m
Przy wy∏àczniku A-rys. 49 przesuni´tym w prawo, lampy C i D Êwiecà si´
zawsze.
Wy∏àcznik B-rys. 49 steruje funkcjà lamp
punktowych: przy przedniej lampie sufitowej zgaszonej zapala pojedynczo:
Zapalanie/ zgaszenie lamp sufitowych
jest progresywne.
❒ lamp´ C je˝eli przesuni´ty zostanie
w lewo;
PRZEDNIA LAMPA SUFITOWA Z
LAMPAMI PUNKTOWYMI
Wy∏àcznik A-rys. 49 zapala/gasi lamp´
sufitowà.
Przy wy∏àczniku A-rys. 49 w pozycji
Êrodkowej, lampy C i D zapalajà si´/gasnà po otwarciu / zamkni´ciu drzwi
przednich.
❒ lamp´ D je˝eli przesuni´ty zostanie
w prawo.
W ka˝dym przypadku, je˝eli wy∏àcznik
zostanie pozostawiony przez zapomnienie w pozycji lampy zawsze zapalone,
przednia lampa sufitowa zgaÊnie automatycznie po 15 minutach od momentu wy∏àczenia silnika.
❒ na oko∏o 3 minuty po otwarciu jednych z drzwi bocznych;
❒ na oko∏o 10 sekund po zamkni´ciu
drzwi.
Dzia∏anie przekaênika zostaje przerwane po obróceniu kluczyka w pozycj´
MAR.
❒ po zamkni´ciu drzwi przez czas równy oko∏o 10 sekundom.
Dzia∏anie przekaênika koƒczy si´ automatycznie po zablokowaniu drzwi.
rys. 50
F0M0067m
LAMPA SUFITOWA TYLNA Z
KLOSZEM PRZECHYLNYM
(gdzie przewidziano)
Lampa zaÊwieci si´ / zgaÊnie po naciÊni´ciu klosza przechylnego po stronie prawej lub lewej jak pokazano na rys. 50.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
❒ na oko∏o 10 sekund po odblokowaniu drzwi przednich;
❒ po otwarciu jednych drzwi bocznych
na oko∏o 3 minuty;
W RAZIE AWARII
Lampy sufitowe zaÊwiecà si´ w nast´pujàcy sposób:
❒ w ciàgu 2 minut od wy∏àczenia silnika przez czas równy oko∏o 10 sekundom;
OBS¸UGA
SAMOCHODU
PRZEKAèNIK CZASOWY NA WEJÂCIU SAMOCHODU
Po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu lampy sufitowe zaÊwiecà si´ w nast´pujàcy sposób:
DANE
TECHNICZNE
W niektórych wersjach, aby u∏atwiç
wejÊcie/wyjÊcie z samochodu, szczególnie nocà w miejscach s∏abo oÊwietlonych, do dyspozycji sà 2 logiki funkcjonowania przekaênika czasowego.
PRZEKAèNIK CZASOWY NA WYJÂCIU SAMOCHODU
SPIS
ALFABETYCZNY
Przekaênik czasowy lamp
sufitowych
65
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
66
rys. 51
F0M0068m
LAMPA OÂWIETLENIA
BAGA˚NIKA
(gdzie przewidziano) rys. 51
Dla wersji w których przewidziano, lampa zaÊwieci si´ automatycznie po
otwarciu pokrywy baga˝nika i gaÊnie
po jej zamkni´ciu.
rys. 52
F0M0176m
LAMPA W DRZWIACH
(gdzie przewidziano) rys. 52
Lampa A umieszczona w drzwiach zaÊwieci si´ po otwarciu odpowiednich
drzwi niezale˝nie od po∏o˝enia kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu.
rys. 53
F0M0173m
LAMPA ZA DASZKIEM
PRZECIWS¸ONECZNYM
(gdzie przewidziano) rys. 53
W niektórych wersjach za daszkiem
przeciws∏onecznym po stronie pasa˝era wyst´puje lampa. Aby zaÊwieciç/
zgasiç lamp´ nacisnàç na przycisk Arys. 53.
F0M0069m
U˝ywanie Êwiate∏ awaryjnych regulowane jest przepisami kodeksu drogowego kraju, w którym si´ podró˝uje.
Przestrzegaç przepisów.
rys. 55
F0M0070m
PRZEDNIE ÂWIAT¸A
PRZECIWMGIELNE
(gdzie przewidziano) rys. 55
ZaÊwiecà si´ przy w∏àczonych Êwiat∏ach
pozycyjnych po naciÊni´ciu przycisku 5.
W zestawie wskaêników zaÊwieci si´
lampka sygnalizacyjna 5.
Gasnà po ponownym naciÊni´ciu przycisku.
U˝ywanie przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych regulowane jest przepisami
kodeksu drogowego kraju, w którym
si´ podró˝uje. Przestrzegaç przepisów.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Aby zgasiç, nacisnàç ponownie przycisk
wy∏àcznika.
rys. 54
W RAZIE AWARII
Przy w∏àczonym urzàdzeniu wy∏àcznik miga i jednoczeÊnie w zestawie wskaêników
migajà lampki sygnalizacyjne Î i ¥.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
ZaÊwiecà si´ po naciÊni´ciu przycisku
wy∏àcznika A, niezale˝nie od po∏o˝enia
kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu.
DANE
TECHNICZNE
ÂWIAT¸A AWARYJNE rys. 54
SPIS
ALFABETYCZNY
WY¸ÑCZNIKI
67
F0M0071m
TYLNE ÂWIAT¸A
PRZECIWMGIELNE rys. 56
ZaÊwiecà si´ przy w∏àczonych Êwiat∏ach
mijania lub Êwiat∏ach pozycyjnych i
przednich Êwiat∏ach przeciwmgielnych
(gdzie przewidziano) po naciÊni´ciu
przycisku 4.
Gasnà po ponownym naciÊni´ciu przycisku lub po wy∏àczeniu Êwiate∏ mijania
i/lub przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych (gdzie przewidziano).
U˝ywanie tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych regulowane jest przepisami kodeksu drogowego kraju, w którym si´
podró˝uje. Przestrzegaç przepisów.
SPIS
ALFABETYCZNY
OBS¸UGA
SAMOCHODU
W zestawie wskaêników zaÊwieci si´
lampka sygnalizacyjna 4.
DANE
TECHNICZNE
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
rys. 56
68
rys. 57
F0M0073m
ÂWIAT¸A PARKOWANIA
ZaÊwiecà si´, tylko przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji STOP lub
wyj´tym, po ustawieniu pokr´t∏a dêwigni lewej najpierw w pozycj´ O i nast´pnie w pozycj´ 6 lub 2.
W zestawie wskaêników zaÊwieci si´
lampka sygnalizacyjna 3.
ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE
KIEROWNICY rys. 57
Nacisnàç przycisk A aby w∏àczyç funkcj´ „CITY“ (patrz rozdzia∏ „Elektryczne
wspomaganie kierownicy Dualdrive“).
Przy w∏àczonej funkcji w zestawie
wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna CITY. Nacisnàç ponownie
przycisk, aby wy∏àczyç tà funkcj´.
rys. 58
F0M0036m
OGRZEWANA SZYBA TYLNA
rys. 58
W∏àcza si´ po naciÊni´ciu przycisku A.
Ogrzewanie szyby tylnej sterowane jest
przekaênikiem czasowym i wy∏àcza si´
automatycznie po oko∏o 20 minutach.
UWAGA
Po zderzeniu, je˝eli wyczuwalny jest zapach paliwa lub widoczne sà wycieki z uk∏adu zasilania silnika, nie w∏àczaç
wy∏àcznika, aby uniknàç ryzyka
po˝aru.
UWAGA
W przypadku w którym
uaktywniony zosta∏ zamek
centralny drzwi z wn´trza samochodu i w wyniku zderzenia, wy∏àcznik blokowania paliwa nie b´dzie móg∏ uaktywniç odblokowania drzwi, nie b´dzie mo˝liwy dost´p do kabiny z zewnàtrz samochodu. Otwarcie drzwi z zewnàtrz
zale˝y od warunków po zderzeniu:
je˝eli drzwi zostanà zdeformowane, nie b´dzie mo˝na ich otworzyç.
W tym przypadku próbowaç otworzyç inne drzwi samochodu.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Aby równoczeÊnie zablokowaç drzwi,
nacisnàç przycisk A znajdujàcy si´ na
konsoli, niezale˝nie od po∏o˝enia kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu.
W RAZIE AWARII
ZAMEK CENTRALNY rys. 59
OBS¸UGA
SAMOCHODU
F0M0013m
W przypadku zderzenia z aktywnym
wy∏àcznikiem blokowania paliwa, drzwi
odblokujà si´ automatycznie, aby
umo˝liwiç dost´p do wn´trza kabiny z
zewnàtrz samochodu jednoczeÊnie zaÊwiecà si´ lampy sufitowe wewn´trzne. Zawsze mo˝liwe jest otwarcie drzwi
z wn´trza samochodu dzia∏ajàc na odpowiednie klamki wewn´trzne.
Je˝eli po zderzeniu nie zauwa˝a si´ wycieków paliwa i samochód jest w stanie jechaç, uaktywniç wy∏àcznik blokowania paliwa zgodnie z instrukcjà
przedstawionà poni˝ej.
DANE
TECHNICZNE
rys. 59
Samochód wyposa˝ony jest w wy∏àcznik bezpieczeƒstwa, który interweniuje w przypadku zderzenia, przerywajàc
zasilanie paliwem i w konsekwencji zatrzymanie silnika.
W ten sposób unika si´ wyciekowi paliwa spowodowanego p´kni´ciem przewodów w samochodzie.
OSTRZE˚ENIE Po zderzeniu pami´taç,
aby wyjàç kluczyk elektroniczny z wy∏àcznika zap∏onu, aby uniknàç roz∏adowania akumulatora.
Interwencja wy∏àcznika sygnalizowana
jest komunikatem „FPS on“ na wyÊwietlaczu cyfrowym.
Na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym pojawi si´ napis „Int. inerziale intervenuto vedere manuale“ - Interwencja wy∏àcznika bezw∏adnoÊciowego, patrz Instrukcja obs∏ugi.
Odblokowanie drzwi w
przypadku zderzenia
SPIS
ALFABETYCZNY
WY¸ÑCZNIK
BLOKUJÑCY
ZASILANIE PALIWEM
69
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
SCHOWEK rys. 61-62
Aby otworzyç schowek pociàgnàç za
uchwyt A-rys. 61.
F0M0174m
rys. 60
Reaktywacja wy∏àcznika
blokowania paliwa
UWAGA
Przed reaktywacjà wy∏àcznika blokowania paliwa, sprawdziç dok∏adnie czy nie
sà widoczne wycieki paliwa.
Wewnàtrz schowka znajduje si´ kieszeƒ
A-rys. 62 na dokumenty.
rys. 61
F0M0104m
rys. 62
F0M0077m
rys. 63
F0M0078m
SCHOWKI
Schowek A-rys. 63 znajdujàcy si´ w
desce rozdzielczej umieszczony jest po
lewej stronie kierownicy.
Aby uaktywniç ponownie wy∏àcznik
blokowania paliwa nacisnàç przycisk Arys. 60.
SPIS
ALFABETYCZNY
DANE
TECHNICZNE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
WYPOSA˚ENIE
WEWN¢TRZNE
70
rys. 68
F0M0245m
POD¸OKIETNIK PRZEDNI ZE
SCHOWKIEM
(gdzie przewidziano)
Pomi´dzy siedzeniami przednimi w niektórych wersjach znajduje si´ pod∏okietnik A-rys. 67.
rys. 65
F0M0080m
Schowek B-rys. 64 znajduje si´ w desce rozdzielczej i umieszczony jest w pozycji Êrodkowej.
Schowek B mo˝na wyjàç dla ewentualnej instalacji radioodtwarzacza.
rys. 67
F0M0225m
KIESZENIE W DRZWIACH
rys. 66
W poszyciu ka˝dych drzwi znajdujà si´
kieszenie na przedmioty/ dokumenty.
Aby ustawiç go w pozycji normalnego
u˝ycia nacisnàç go w dó∏ jak pokazano
na rys. 67.
Po naciÊni´ciu przycisku A-rys. 68 mo˝liwe jest otworzenie cz´Êci górnej pod∏okietnika, aby wykorzystaç schowek B.
Dzia∏ajàc na dêwigni´ C mo˝liwe jest
opuszczenie w dó∏ pod∏okietnika w stosunku do pozycji normalnego u˝ycia.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
F0M0081m
W RAZIE AWARII
rys. 66
OBS¸UGA
SAMOCHODU
F0M0079m
DANE
TECHNICZNE
rys. 64
Schowek A-rys. 65 umieszczony jest na
tunelu Êrodkowym przed hamulcem
r´cznym.
SPIS
ALFABETYCZNY
SCHOWEK NA R¢KAWICZKI
71
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
72
rys. 69
rys. 70
F0M0082m
F0M0118m
PODSTAWA NA KUBKI BUTELKI rys. 69-70
Podstawy na kubki - butelki umieszczone sà na tunelu Êrodkowym (dwie przed
hamulcem postojowym i jedna za).
rys. 71
F0M0083m
F0M0084m
rys. 72
SCHOWEK NA KARTY
MAGNETYCZNE - SCHOWEK
NA CD rys. 71
ZAPALNICZKA rys. 72
Na tunelu Êrodkowym znajdujà si´
szczeliny, dla umieszczania w nich kart
telefonicznych, p∏yt CD, kart magnetycznych lub biletów na autostrad´.
Aby u˝yç zapalniczki, nacisnàç przycisk A,
przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w
po∏o˝eniu MAR.
Znajduje si´ na tunelu Êrodkowym
przed dêwignià hamulca postojowego.
Po oko∏o 15 sekundach przycisk powraca automatycznie w po∏o˝enie wyjÊciowe i zapalniczka jest gotowa do u˝ycia.
OSTRZE˚ENIE Sprawdziç zawsze czy zapalniczka si´ wy∏àczy∏a.
UWAGA
Zapalniczka osiàga wysokà temperatur´. Pos∏ugiwaç si´ nià ostro˝nie i chroniç
przed dzieçmi: niebezpieczeƒstwo
po˝aru i/lub oparzeƒ.
F0M0117m
rys. 77
F0M0249m
DASZKI PRZECIWS¸ONECZNE
rys. 75
Umieszczone sà po obu stronach lusterka wstecznego wewn´trznego. Mogà
byç ustawione czo∏owo lub bocznie.
Na odwrocie daszka mo˝e znajdowaç
si´ lusterko.
rys. 74
F0M0116m
POPIELNICZKA rys. 73-74
Sk∏ada si´ z pojemnika z tworzywa
sztucznego wyjmowanego, który mo˝na w∏o˝yç w podstaw´ na kubki/butelki znajdujàcà si´ na tunelu Êrodkowym.
OSTRZE˚ENIE Nie umieszczaç w popielniczce papierowych odpadów; mogà
zapaliç si´ od palàcego si´ papierosa.
Aby u˝yç lusterko (gdzie przewidziano)
w niektórych wersjach konieczne jest
przesuni´cie zas∏ony przesuwnej A.
KIESZE¡ NA DOKUMENTY
(gdzie przewidziano)
W niektórych wersjach dost´pna jest
kieszeƒ na dokumenty za oparciem siedzenia rys. 76.
GNIAZDKO PRÑDOWE
(gdzie przewidziano)
Znajduje si´ wewnàtrz komory baga˝nika po lewej stronie wspornika z tworzywa sztucznego pó∏ki tylnej rys. 77.
Aby go u˝yç otworzyç kapturek A.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
rys. 76
W RAZIE AWARII
F0M0086m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 75
DANE
TECHNICZNE
F0M0085m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 73
73
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
74
DACH OTWIERANY SKY-DOME
(gdzie przewidziano)
Dach otwierany o szerokim przeszkleniu sk∏ada si´ z dwóch paneli szklanych,
z których jeden jest sta∏y i jeden ruchomy i wyposa˝one w dwie zas∏ony przeciws∏oneczne (przednià i tylnà) przesuwane r´cznie. Zas∏ony mogà byç u˝ywane w pozycji „ca∏kowicie zamkni´ta“
i „ca∏kowicie otwarta“ (nie majà pozycji sta∏ych poÊrednich). Aby otworzyç
zas∏on´: pociàgnàç uchwyt A-rys. 79,
od∏àczyç jà i przesunàç w kierunku pokazanym strza∏kami do osiàgni´cia pozycji „ca∏kowicie otwarta“. Aby jà zamknàç wykonaç czynnoÊci w odwrotnej
kolejnoÊci. Dach funkcjonuje tylko gdy
kluczyk jest w wy∏àczniku zap∏onu w
po∏o˝eniu MAR. Przyciski A-B rys. 78
znajdujà si´ w pobli˝u przedniej lampy sufitowej sterujà funkcjami otwierania / zamykania dachu.
Otwieranie
Nacisnàç przycisk B-rys. 78 i przytrzymaç naciÊni´ty, panel szklany przedni
ustawi si´ w pozycji „spojler“; nacisnàç
ponownie przycisk B-rys. 78 d∏u˝ej ni˝
pó∏ sekundy, szyba dachu zacznie si´
przesuwaç automatycznie do koƒca
skoku; mo˝na jà zatrzymaç w pozycji
poÊredniej naciskajàc ponownie na
przycisk.
B
A
F0M0087m
rys. 78
Zamykanie
W pozycji dachu ca∏kowicie otwartego, przytrzymaç naciÊni´ty przycisk Arys. 78 d∏u˝ej ni˝ pó∏ sekundy, szyba
przednia dachu ustawi si´ automatycznie w pozycji „spojler“; po ponownym
naciÊni´ciu na przycisk szyba dachu zatrzyma si´ w pozycji poÊredniej; nacisnàç ponownie przycisk A-rys. 78 i
przytrzymaç naciÊni´ty do momentu
ca∏kowitego zamkni´cia dachu.
Przy zamontowanych poprzecznych relingach zaleca
si´ u˝ywaç dachu otwieranego tylko w pozycji „spojler“.
Nie otwieraç dachu, gdy
znajduje si´ na nim Ênieg lub
lód; ryzyko uszkodzenia.
F0M0172m
rys. 79
UWAGA
Wysiadajàc z samochodu,
wyjàç zawsze kluczyk z
wy∏àcznika zap∏onu, aby uniknàç
niebezpiecznego dla pasa˝erów
pozostajàcych w samochodzie,
niespodziewanego uruchomienia
mechanizmu dachu otwieranego;
nieprawid∏owe u˝ywanie dachu
mo˝e byç niebezpieczne. Przed i
podczas dzia∏ania dachu upewniç
si´, ˝e pasa˝erowie znajdujà si´
w bezpiecznej odleg∏oÊci od niego i czy nie sà nara˝eni na obra˝enia bezpoÊrednio przez przesuwajàcy si´ dach oraz czy ich osobiste rzeczy nie sà nara˝one na
wciàgni´cie lub zgniecenie przez
ten dach.
W przypadku braku funkcjonowania
wy∏àcznika, dachem mo˝na manewrowaç r´cznie w nast´pujàcy sposób:
❒ nacisnàç przycisk A-rys. 79 w pozycji zamkni´cia;
❒ wyjàç korek zabezpieczajàcy znajdujàcy si´ w poszyciu wewn´trznym, pomi´dzy dwoma zas∏onami
przeciws∏onecznymi;
❒ przytrzymaç naciÊni´ty przycisk w
taki sposób, aby dach skokowo zamknà∏ si´ ca∏kowicie;
❒ wyjàç klucz dostarczony w wyposa˝eniu znajdujàcy si´ w pojemniku z
narz´dziami w baga˝niku;
❒ zaczekaç, po ca∏kowitym zamkni´ciu dachu, na zatrzymanie si´ silnika elektrycznego dachu.
❒ w∏o˝yç do gniazda A-rys. 80 klucz
i obróciç:
Wykonaç jà nast´pujàco:
– w prawo, aby otworzyç dach;
– w lewo, aby zamknàç dach.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
MANEWR AWARYJNY
W RAZIE AWARII
W wyniku ewentualnego od∏àczenia
akumulatora lub przepalenia bezpiecznika konieczna jest ponowna inicjalizacja funkcjonowania dachu otwieranego.
F0M0088m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
PROCEDURA INICJALIZACJI
rys. 80
DANE
TECHNICZNE
Dach otwierany wyposa˝ony jest w system bezpieczeƒstwa zapobiegajàcy
zgnieceniu, który jest w stanie rozpoznaç ewentualnà obecnoÊç przeszkody
podczas ruchu zamykania szyby dachu:
po rozpoznaniu tego system przerywa
i zmienia natychmiast ruch szyby dachu.
Wysiadajàc z samochodu, wyjàç zawsze
kluczyk z wy∏àcznika zap∏onu, aby uniknàç niebezpiecznego dla pasa˝erów pozostajàcych w samochodzie, niespodziewanego uruchomienia mechanizmu
dachu otwieranego; nieprawid∏owe
u˝ywanie dachu mo˝e byç niebezpieczne. Przed i podczas dzia∏ania dachu
upewniç si´, ˝e pasa˝erowie znajdujà
si´ w bezpiecznej odleg∏oÊci od niego
i czy nie sà nara˝eni na obra˝enia bezpoÊrednio przez przesuwajàcy si´ dach
oraz czy ich osobiste rzeczy nie sà nara˝one na wciàgni´cie lub zgniecenie
przez ten dach.
SPIS
ALFABETYCZNY
URZÑDZENIE ZAPOBIEGAJÑCE
ZGNIECENIU
75
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
76
DRZWI
ZABLOKOWANIE/
ODBLOKOWANIE CENTRALNE
DRZWI
Zablokowanie z zewnàtrz
Przy drzwiach zamkni´tych nacisnàç przycisk Á w pilocie rys. 81 lub w∏o˝yç i obróciç wk∏adk´ metalowà kluczyka w zamku drzwi przednich po stronie kierowcy
w prawo rys. 82. Zablokowanie drzwi
sygnalizowane jest pojedynczym zaÊwieceniem si´ diody w przycisku A-rys. 83.
Zablokowanie drzwi zostaje uaktywnione tylko je˝eli wszystkie drzwi sà zamkni´te. Je˝eli jedne lub wi´cej drzwi sà
otwarte, po naciÊni´ciu przycisku Á w pilocie rys. 81 kierunkowskazy i dioda w
przycisku A-rys. 83 b´dà miga∏y szybko
przez oko∏o 3 sekundy.
Je˝eli natomiast jedne lub wi´cej drzwi
zostanie otwarte kluczykiem przez obrót metalowej wk∏adki, dioda w przycisku A-rys. 83 b´dzie migaç szybko
przez oko∏o 3 sekundy. Je˝eli drzwi sà
zamkni´te, ale baga˝nik jest otwarty,
drzwi zostanà zablokowane: kierunkowskazy (tylko blokujàc drzwi naciÊni´ciem przycisku Á rys. 81) i dioda w
przycisku A-rys. 83 b´dà migaç szybko przez oko∏o 3 sekundy.
Przy aktywnej funkcji mo˝liwe jest od-
rys. 81
F0M0220m
rys. 83
F0M0075m
czasowo lampa sufitowa i dwa razy mignà kierunkowskazy lub w∏o˝yç i obróciç wk∏adk´ metalowà kluczyka w zamku drzwi po stronie kierowcy w lewo,
jak pokazano na rys. 82.
Zablokowanie/odblokowanie
drzwi z wn´trza
rys. 82
F0M0126m
blokowanie zamków innych drzwi
porzez naciÊni´cie przycisku A-rys. 83
znajdujàcego si´ na tunelu Êrodkowym.
Po podwójnym szybkim naciÊni´ciu
przycisku Á w pilocie rys. 81 uaktywnione zostaje urzàdzenie dead lock
(patrz rozdzia∏ „Urzàdzenie Dead lock“).
Odblokowanie drzwi z zewnàtrz
Nacisnàç krótko przycisk Ë rys. 81 aby
zdalnie odblokowaç drzwi; zaÊwieci si´
Nacisnàç przycisk A-rys. 83, aby zablokowaç/odblokowaç wszystkie drzwi.
Przycisk wyposa˝ony jest w diod´, która
wskazuje stan (drzwi odblokowane lub
zablokowane) samochodu. Gdy drzwi sà
zablokowane dioda w przycisku Êwieci
si´, naciÊniecie przycisku powoduje odblokowanie centralne wszystkich drzwi
i jej zgaszenie. Gdy drzwi sà odblokowane dioda jest zgaszona i naciÊni´cie przycisku powoduje zablokowanie centralne wszystkich drzwi. Zablokowanie drzwi
zostanie uaktywnione tylko gdy wszystkie drzwi sà prawid∏owo zamkni´te.
W przypadku braku zasilania elektrycznego (bezpiecznik przepalony, akumulator od∏àczony) zawsze mo˝liwe jest dzia∏anie r´czne dla zablokowania drzwi.
Podczas jazdy, po przekroczeniu pr´dkoÊci 20 km/h, nast´puje automatyczne centralne zamkni´cie wszystkich
drzwi, gdy wybrana funkcja uaktywniona jest w menu set up (patrz rozdzia∏
„WyÊwietlacz wielofunkcyjny“).
URZÑDZENIE DEAD LOCK
(gdzie przewidziano)
Jest urzàdzeniem bezpieczeƒstwa, które wstrzymuje funkcjonowanie:
❒ klamek wewn´trznych;
UWAGA
Po w∏àczeniu urzàdzenia
„dead lock“ nie jest mo˝liwe otwarcie drzwi z wn´trza samochodu, dlatego sprawdziç,
przed wyjÊciem, czy ktoÊ nie pozosta∏ w samochodzie. W przypadku
roz∏adowania si´ baterii w pilocie,
urzàdzenie mo˝na wy∏àczyç jedynie wk∏adkà metalowà kluczyka w
obu zamkach drzwi jak opisano to
poprzednio; w tym przypadku
urzàdzenie pozostanie w∏àczone
tylko w drzwiach tylnych.
W∏àczenie urzàdzenia sygnalizowane jest
3 b∏yÊni´ciami kierunkowskazów i pulsowaniem diody znajdujàcej si´ w przycisku A-rys. 83 umieszczonym pomi´dzy
wy∏àcznikami w desce rozdzielczej.
Urzàdzenie nie w∏àczy si´ je˝eli jedne
lub kilka drzwi nie sà dok∏adnie zamkni´te; zabezpiecza to przed tym,
aby osoba, która wejdzie do samochodu i zamknie drzwi nie pozosta∏a w
nim zamkni´ta.
Wy∏àczenie urzàdzenia
Urzàdzenie wy∏àcza si´ automatycznie
we wszystkich drzwiach w nast´pujàcych przypadkach;
❒ po obróceniu kluczyka w pozycj´
otwarcia w drzwiach po stronie
kierowcy;
❒ po odblokowaniu drzwi pilotem;
❒ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
OSTRZE˚ENIE Przy w∏àczonym zamku
centralnym, pociàgni´cie klamki wewn´trznej jednych z drzwi przednich
powoduje wy∏àczenie zamkni´cia tych
drzwi. Pociàgni´cie klamki wewn´trznej jednych z drzwi tylnych powoduje
odblokowanie pojedynczych drzwi.
Urzàdzenie dead lock jest wi´c lepszym
zabezpieczeniem przed próbami w∏amania do samochodu. Dlatego zaleca
si´ je w∏àczaç za ka˝dym razem, gdy pozostawia si´ samochód na parkingu.
W RAZIE AWARII
nie b´dzie mo˝liwe odblokowanie przyciskiem A-rys. 83 znajdujàcym si´ pomi´dzy wy∏àcznikami w desce rozdzielczej.
Urzàdzenie w∏àcza si´ automatycznie
we wszystkich drzwiach po dwukrotnym szybkim naciÊni´ciu przycisku Á w
kluczyku z pilotem rys. 81.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
❒ w zamku drzwi;
uniemo˝liwiajàc w ten sposób otwarcie
drzwi z wn´trza samochodu w przypadku próby w∏amania do samochodu (np.
poprzez wybicie szyby).
W∏àczenie urzàdzenia
DANE
TECHNICZNE
❒ pilotem;
❒ przycisku A-rys. 83 blokowania/
odblokowania;
SPIS
ALFABETYCZNY
W wyniku zablokowania drzwi:
77
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
78
UWAGA
U˝ywaç zawsze tego
urzàdzenie przy przewo˝eniu dzieci.
UWAGA
rys. 84
F0M0128m
URZÑDZENIE ZABEZPIECZAJÑCE
DZIECI (wersje 5 drzwiowe)
rys. 84
Po uruchomieniu urzàdzenia w obu drzwiach
tylnych, sprawdziç jego skutecznoÊç pociàgajàc za klamki wewn´trzne otwarcia drzwi.
Uniemo˝liwia otwarcie drzwi tylnych z
wn´trza samochodu.
Urzàdzenie mo˝na w∏àczyç tylko przy
drzwiach otwartych.
❒ po∏o˝enie 1 - urzàdzenie w∏àczone
(drzwi zablokowane);
❒ po∏o˝enie 2 - urzàdzenie wy∏àczone
(drzwi mo˝na otworzyç z wn´trza).
Urzàdzenie A-rys. 84 pozostanie w∏àczone tak˝e po odblokowaniu elektrycznym drzwi.
URZÑDZENIE AWARYJNEGO
BLOKOWANIA DRZWI TYLNYCH
(wersje 5 drzwiowe) rys. 85
Drzwi tylne wyposa˝one sà w urzàdzenie, które umo˝liwia ich zamkni´cie przy
braku pràdu.
W tym przypadku nale˝y:
❒ w∏o˝yç kluczyk wy∏àcznika zap∏onu
w zamek B;
❒ obróciç urzàdzenie z pozycji 2 w pozycj´ 1 i zamknàç drzwi.
Przy urzàdzeniu w∏àczonym, aby otworzyç ponownie drzwi tylne dzia∏aç na
klamki wewn´trzne w samochodzie.
F0M0129m
rys. 85
UWAGA
Nie uruchamiaç urzàdzenia
zabezpieczajàcego dzieci,
je˝eli jest równoczeÊnie uruchomione urzàdzenie awaryjnego blokowania drzwi tylnych.
W przypadku w którym uaktywnione sà oba urzàdzenia: aby móc
ponownie otworzyç drzwi, konieczne jest pociàgnàç klamk´ wewn´trznà aby wy∏àczyç urzàdzenie
awaryjnego blokowania drzwi i nast´pnie otworzyç drzwi za pomocà klamki zewn´trznej.
A otwarciem/zamkni´ciem szyby
przedniej lewej;
rys. 86
F0M0089m
rys. 87
F0M0136m
B otwarciem/zamkni´ciem szyby
przedniej prawej;
C otwarciem/zamkni´ciem szyby tylnej lewej (gdzie przewidziano);
D otwarciem/zamkni´ciem szyby tylnej prawej (gdzie przewidziano);
E lokowaniem sterowania wy∏àczników znajdujàcych si´ w drzwiach
tylnych (gdzie przewidziano).
Wersje z 4 podnoÊnikami elektrycznymi
szyb (przednimi i tylnymi) wyposa˝one
sà w automatyczne podnoszenie i
opuszczanie wszystkich szyb.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
W pod∏okietniku wewnàtrz drzwi po
stronie kierowcy znajdujà si´ dwa rys. 87
lub (gdzie przewidziano) pi´ç rys. 86
wy∏àczników, które sterujà, gdy kluczyk w
wy∏àczniku zap∏onu jest w pozycji MAR:
W RAZIE AWARII
Wersje z 2 podnoÊnikami elektrycznymi szyb (tylko przednimi) wyposa˝one
sà w automatyczne podnoszenie i
opuszczanie szyby przedniej po stronie
kierowcy.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
ELEKTRYCZNE
DANE
TECHNICZNE
Dzia∏anie ciàg∏e automatyczne
(gdzie przewidziano)
SPIS
ALFABETYCZNY
PODNOÂNIKI SZYB
79
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
80
Dzia∏anie ciàg∏e automatyczne szyby uaktywnia si´ naciskajàc jeden z
przycisków sterujàcych d∏u˝ej ni˝ pó∏ sekundy. Szyba zatrzyma si´ gdy osiàgnie
koniec skoku lub po ponownym naciÊni´ciu przycisku.
Wersje z 4 podnoÊnikami elektrycznymi
szyb (przednimi i tylnymi) wyposa˝one
sà w system bezpieczeƒstwa, który po
rozpoznaniu ewentualnej przeszkody
podczas ruchu zamykania szyby; weryfikuje ten przypadek i przerywa przesuwanie si´ szyby i w zale˝noÊci od pozycji szyby zmienia tak˝e jej ruch.
OSTRZE˚ENIE W przypadku w którym
uaktywni si´ funkcja zabezpieczenia
przed zgnieceniem 5 razy w ciàgu 1 minuty, system wejdzie automatycznie w
tryb „recovery“ (automatyczne zabezpieczenie). Przypadek ten powoduje skokowy ruch szyby w fazie jej zamykania.
W tym przypadku nale˝y wykonaç
procedur´ przywrócenia prawid∏owego dzia∏ania systemu w nast´pujàcy
sposób:
❒ otworzyç szyby;
lub
❒ obróciç kluczyk w po∏o˝enie STOP
a nast´pnie w MAR.
Je˝eli i nie wystàpià anomalie, podnoÊnik szyby automatycznie powróci do
stanu normalnego funkcjonowania.
OSTRZE˚ENIE Przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji STOP lub wyj´tym, elektryczne podnoÊniki szyb pozostanà jeszcze aktywne przez oko∏o 2
minuty i dezaktywujà si´ natychmiast
po otwarciu jednych z drzwi.
UWAGA
System jest zgodny z normatywami 2000/4/CE
przeznaczonymi dla zabezpieczenia osób wychylajàcych si´ z wn´trza samochodu.
OSTRZE˚ENIE W niektórych wersjach po
naciÊni´ciu przycisku Ë w kluczyku z pilotem d∏u˝ej ni˝ 2 sekundy powoduje
otwarcie szyb; naciÊni´ciu przycisku Á
w kluczyku z pilotem d∏u˝ej ni˝ 2 sekundy powoduje zamkni´cie szyb.
Drzwi przednie po stronie
pasa˝era przednie i tylne
(gdzie przewidziano)
W pod∏okietniku wewn´trznym drzwi
przednich po stronie pasa˝era i drzwi
tylnych znajdujà si´ przyciski A-rys. 88
do sterowania odpowiednià szybà.
Po naciÊni´ciu przycisku A-rys. 89 nast´puje zablokowanie sterowaƒ wy∏àczników znajdujàcych si´ na drzwiach tylnych (gdzie przewidziano).
Inicjalizacja systemu
elektrycznych podnoÊników
szyb
W wyniku ewentualnego od∏àczenia
akumulatora lub przepalenia si´ bezpiecznika konieczna jest ponowna inicjalizacja funkcjonowania systemu.
Procedura inicjalizacji:
❒ ustawiç szyb´ w pozycji koƒca skoku górnego w trybie r´cznym;
❒ po osiàgni´ciu koƒca skoku górnego kontynuowaç dzia∏anie przytrzymujàc naciÊni´ty przycisk przez
przynajmniej 1 sekund´.
PODNOÂNIKI R¢CZNE SZYB
TYLNYCH (wersje 5 drzwiowe)
(gdzie przewidziano) rys. 90
Aby otworzyç i zamknàç szyb´ obracaç
korbkà.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
F0M0091m
W RAZIE AWARII
F0M0252m
rys. 90
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 89
F0M0251m
DANE
TECHNICZNE
rys. 88
Nieprawid∏owe u˝ycie
elektrycznych podnoÊników szyb mo˝e byç niebezpieczne. Przed i podczas ich dzia∏ania
upewniç si´ zawsze, ˝e pasa˝erowie nie doznajà obra˝eƒ bezpoÊrednio przez przesuwajàcà si´
szyb´ oraz czy ich osobiste rzeczy
nie zostanà wciàgni´te lub uderzone przez t´ szyb´. Wysiadajàc
z samochodu, wyjàç zawsze kluczyk wy∏àcznika zap∏onu, aby
uniknàç niebezpiecznego dla pasa˝erów pozostajàcych w samochodzie, niespodziewanego uruchomienia podnoÊników szyb.
SPIS
ALFABETYCZNY
UWAGA
81
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
82
BAGA˚NIK
Umieszczenie dodatkowych elementów na tylnej
pó∏ce lub pokrywie baga˝nika (g∏oÊniki, spoiler itd.), innych
ni˝ przewidzia∏ producent, mo˝e
spowodowaç nieprawid∏owe dzia∏anie bocznych amortyzatorów gazowych pokrywy baga˝nika.
rys. 91
F0M0092m
UWAGA
Nie umieszczaç przedmiotów na tylnej pó∏ce; w razie zderzenia lub gwa∏townego
hamowania mogà spowodowaç
obra˝enia pasa˝erów.
F0M0094m
ZAMKNI¢CIE POKRYWY
BAGA˚NIKA
OpuÊciç pokryw´ baga˝nika i nacisnàç
do us∏yszenia dêwi´ku zablokowania
rys. 93.
UWAGA
U˝ywajàc baga˝nika nigdy nie przekraczaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ (patrz rozdzia∏ „Dane techniczne“). Ponadto upewniç si´,
czy przedmioty sà równomiernie
rozmieszczone w baga˝niku, aby
podczas gwa∏townego hamowania nie przesun´∏y si´ do przodu
powodujàc obra˝enia pasa˝erów.
rys. 93
rys. 92
F0M0093m
OTWARCIE POKRYWY
BAGA˚NIKA
Pokryw´ baga˝nika mo˝na otworzyç w
ka˝dym momencie z wn´trza samochodu naciskajàc na przycisk A-rys. 92.
Pokryw´ baga˝nika mo˝na otworzyç z
zewnàtrz samochodu po naciÊni´ciu
przycisku R nadajnika rys. 91.
Otwarcie pokrywy baga˝nika sygnalizowane jest podwójnym b∏yÊni´ciem
kierunkowskazów.
❒ z∏o˝yç ca∏kowicie siedzenia tylne
(patrz rozdzia∏ „Powi´kszanie baga˝nika“);
❒ operujàc z wn´trza baga˝nika, nacisnàç dêwigni´ B.
F0M0097m
rys. 97
F0M0137m
POWI¢KSZANIE BAGA˚NIKA
Powi´kszenie cz´Êciowe
(gdzie przewidziano)
(1/3 lub 2/3) rys. 97
Siedzenie tylne dzielone umo˝liwia powi´kszenie cz´Êciowe (1/3 lub 2/3) lub
ca∏kowite baga˝nika.
Wykonaç co nast´puje:
❒ opuÊciç ca∏kowicie zag∏ówki siedzenia tylnego;
❒ sprawdziç, czy taÊmy pasów bezpieczeƒstwa sà prawid∏owo rozciàgni´te i nie sà poskr´cane;
❒ z∏o˝yç poduszki siedzenia do przodu w kierunku pokazanym strza∏kà
rys. 95.
❒ dzia∏aç na uchwyty A lub B-rys. 96
aby odblokowaç odpowiednio cz´Êç
lewà lub prawà oparcia siedzenia i
przytrzymujàc oparcie z∏o˝yç je na
poduszk´.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
rys. 96
W RAZIE AWARII
Aby otworzyç z wn´trza pokryw´ baga˝nika w przypadku roz∏adowania si´
akumulatora w samochodzie lub w przypadku uszkodzenia elektrycznego zamka tej pokrywy, wykonaç co nast´puje:
F0M0096m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
OTWARCIE AWARYJNE
POKRYWY BAGA˚NIKA rys. 94
rys. 95
DANE
TECHNICZNE
F0M0095m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 94
83
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
84
Powi´kszenie prawej strony baga˝nika
umo˝liwia przewo˝enie dwóch osób na
cz´Êci lewej siedzenia tylnego.
Wykonaç co nast´puje:
Powi´kszenie lewej strony baga˝nika
umo˝liwia przewo˝enie jednej osoby na
cz´Êci prawej siedzenia tylnego.
❒ sprawdziç, czy taÊmy pasów bezpieczeƒstwa sà prawid∏owo rozciàgni´te i nie sà poskr´cane;
❒ opuÊciç ca∏kowicie zag∏ówki siedzenia tylnego;
rys. 98
F0M0098m
Powi´kszenie ca∏kowite rys. 98
Z∏o˝enie ca∏kowite siedzenia tylnego
umo˝liwia uzyskanie maksymalnej obj´toÊci baga˝nika.
❒ z∏o˝yç poduszki siedzenia do przodu w kierunku pokazanym strza∏kà
rys. 95;
❒ podnieÊç uchwyt A i B-rys. 98, aby
odblokowaç oparcia siedzenia i
przytrzymujàc oparcia z∏o˝yç je na
poduszk´.
OSTRZE˚ENIE W przypadku, gdy po ca∏kowitym z∏o˝eniu siedzenia tylnego konieczne b´dzie wyj´cie pó∏ki tylnej ustawiç jà tak jak pokazano na rys. 100.
WYJ¢CIE PÓ¸KI TYLNEJ
Chcàc wyjàç pó∏k´ tylnà aby powi´kszyç
komor´ baga˝owà: od∏àczyç koƒcówki
górne A-rys. 101 dwóch linek wyjmujàc
je ze sworzni, od∏àczyç i obróciç pó∏k´ w
odpowiednim gnieêdzie i od∏àczyç dwa
sworznie rys. 102 z bocznych gniazd.
PodnieÊç oparcia przesuwajàc je w ty∏ do
momentu us∏yszenia dêwi´ku zablokowania obu mechanizmów blokujàcych.
PodnieÊç zaczepy pasów bezpieczeƒstwa w gór´ i ustawiç poduszk´ siedzenia w pozycji normalnego u˝ywania.
OSTRZE˚ENIE Prawid∏owe zaczepienie
oparcia zagwarantowane jest schowaniem si´ „taÊmy czerwonej“ znajdujàcej si´ z boku dêwigni sk∏adania oparcia. Ta „czerwona taÊma“ oznacza w
rzeczywistoÊci na brak zaczepienia
oparcia. Przy przywracaniu oparcia w
pozycj´ u˝ycia upewniç si´ o jego zaczepieniu sygnalizowanym dêwi´kiem
zablokowania.
F0M0222m
rys. 101
F0M0101m
Sprawdziç, czy oparcie siedzenia jest
prawid∏owo zaczepione po obu stronach, aby uniknàç w przypadku gwa∏townego hamowania przechylenia si´
oparcia do przodu i obra˝eƒ pasa˝erów.
Po wyj´ciu pó∏ka mo˝e byç umieszczona poprzecznie pomi´dzy oparciami siedzeƒ przednich i z∏o˝onà poduszkà siedzenia tylnego rys. 100.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Przywrócenie pozycji siedzenia
tylnego rys. 99
rys. 102
W RAZIE AWARII
F0M0099m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 100
DANE
TECHNICZNE
F0M0221m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 99
85
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
86
POKRYWA KOMORY
SILNIKA
CARGO BOX
(gdzie przewidziano)
Sk∏ada si´ z odpowiedniego perforowanego pojemnika rys. 104 umieszczonego w baga˝niku i u˝ytecznego dla
umieszczenia przedmiotów, które
umo˝liwiajà uzyskanie jednolitego poziomu pod∏ogi baga˝nika.
OSTRZE˚ENIE Aby ustawiç przedmioty
na powierzchni pokrywy Cargo box konieczne jest utrzymanie listwy d∏ugiej w
pozycji Êrodkowej. Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie wynosi 50 kg.
OTWARCIE
Wykonaç nast´pujàco:
❒ pociàgnàç dêwigni´ rys. 105 w kierunku wskazanym strza∏kà;
rys. 104
F0M0175m
❒ pociàgnàç dêwigni´ A-rys. 106 jak
pokazano na rysunku;
❒ podnieÊç pokryw´ i równoczeÊnie
wyjàç podpórk´ D-rys. 107 z odpowiedniego zaczepu, a nast´pnie wsunàç koƒcówk´ C-rys. 108 podpórki
w gniazdo E w pokrywie silnika.
F0M0134m
rys. 108
F0M0133m
ZAMKNI¢CIE
Wykonaç nast´pujàco:
❒ przytrzymujàc jednà r´kà pokryw´
komory silnika, drugà r´kà wyjàç
podpórk´ C-rys. 108 z gniazda E i
zamocowaç jà odpowiednio w zaczepie D-rys. 107;
❒ opuÊciç pokryw´ do oko∏o 20 cm
nad komorà silnika i puÊciç jà swobodnie; nast´pnie spróbowaç podnieÊç jà aby sprawdziç czy jest dok∏adnie zamkni´ta a nie tylko zaczepiona w pozycji zabezpieczajàcej. W
tym przypadku nie naciskaç na pokryw´, ale podnieÊç jà ponownie i
powtórzyç czynnoÊci.
OSTRZE˚ENIE Sprawdziç zawsze czy
pokrywa zablokowa∏a si´ prawid∏owo, aby nie otworzy∏a si´ podczas jazdy samochodu.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
rys. 107
W RAZIE AWARII
F0M0132m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
OSTRZE˚ENIE Przed podniesieniem pokrywy komory silnika sprawdziç, czy ramiona wycieraczek nie sà odchylone od
szyby przedniej.
rys. 106
DANE
TECHNICZNE
F0M0135m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 105
87
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
88
UWAGA
Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa pokrywa komory silnika musi byç zawsze dok∏adnie zamkni´ta podczas jazdy. Dlatego
sprawdziç zawsze dok∏adnoÊç zamkni´cia pokrywy, upewniajàc si´,
czy zablokowanie jest w∏àczone.
Je˝eli podczas jazdy zauwa˝ymy,
˝e zablokowanie nie jest prawid∏owo w∏àczone, zatrzymaç si´ natychmiast i zamknàç pokryw´ komory silnika w sposób prawid∏owy.
BAGA˚NIK DACHOWY/
NA NARTY
Wersje 3 drzwiowe
Przystosowane zaczepy przednie
umieszczone sà w punktach A-rys. 109.
Przystosowane zaczepy tylne umieszczone sà w punktach B oznaczonych sitodrukiem (O) znajdujàcym si´ na szybach bocznych tylnych.
Wersje 5 drzwiowe
Przystosowane zaczepy przednie
umieszczone sà w punktach A-rys. 109.
UWAGA
Nieprawid∏owe zamocowanie podpórki mo˝e spowodowaç nag∏e opadni´cie pokrywy komory silnika.
Przystosowane zaczepy tylne umieszczone sà w punktach B i sà oznaczone
wg∏´bieniami znajdujàcymi si´ w cz´Êci górnej wn´k drzwi.
F0M0102m
rys. 109
OSTRZE˚ENIE Przestrzegaç kategorycznie instrukcji monta˝u znajdujàcej si´ w
zestawie. Monta˝ musi byç wykonany
przez wykwalifikowanà osob´.
UWAGA
RozmieÊciç równomiernie
baga˝, bioràc pod uwag´,
˝e podczas jazdy zwi´ksza si´ czu∏oÊç samochodu na wiatr boczny.
UWAGA
UWAGA
Wykonywaç te operacje
tylko podczas postoju.
Po przejechaniu kilku kilometrów sprawdziç, czy
Êruby mocujàce zaczepy sà dobrze
dokr´cone.
Przestrzegaç kategorycznie
przepisów kodeksu drogowego dotyczàcych maksymalnego wymiaru baga˝u.
Nigdy nie przekraczaç
maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ baga˝nika
dachowego (patrz rozdzia∏ „Dane
techniczne“).
WyÊwietlacz w zestawie wskaêników
dostarcza wskazaƒ wizualnych pozycji
odpowiadajàcej regulacji.
rys. 110
F0M0103m
KOREKTOR NACHYLENIA
WIÑZKI ÂWIETLNEJ
Funkcjonuje przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu MAR i w∏àczonych Êwiat∏ach mijania. Gdy samochód
jest obcià˝ony, obni˝a si´ z ty∏u i w konsekwencji wiàzka Êwietlna podnosi si´.
W tym przypadku nale˝y skorygowaç
ustawienie Êwiate∏ reflektorów.
Pozycja 0 - jedna lub dwie osoby na siedzeniach przednich.
Pozycja 1 - pi´ç osób.
Pozycja 2 - pi´ç osób + obcià˝ony baga˝nik.
Pozycja 3 - kierowca +maksymalne dopuszczalne obcià˝enie baga˝nika.
OSTRZE˚ENIE Sprawdziç ustawienie
Êwiate∏ reflektorów za ka˝dym razem,
gdy zmienia si´ ci´˝ar przewo˝onego
baga˝u.
USTAWIENIE PRZEDNICH
ÂWIATE¸ PRZECIWMGIELNYCH
(gdzie przewidziano)
OdnoÊnie kontroli i ewentualnej regulacji zwróciç si´ do ASO Fiata.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Poprawne ustawienie wiàzek Êwietlnych reflektorów jest bardzo wa˝ne dla
komfortu i dla bezpieczeƒstwa kierowcy jak i innych u˝ytkowników drogi. Aby
zapewniç jak najlepsze warunki widocznoÊci podczas jazdy z w∏àczonymi Êwiat∏ami reflektorów, samochód musi mieç
poprawnie ustawione Êwiat∏a. OdnoÊnie kontroli i ewentualnej regulacji
zwróciç si´ do ASO Fiata.
W RAZIE AWARII
Aby wyregulowaç, naciskaç na przyciski Ò i  znajdujàce si´ w zespole
przycisków.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
USTAWIENIE WIÑZKI
ÂWIETLNEJ REFLEKTORÓW
DANE
TECHNICZNE
Regulacja ustawienia
reflektorów rys. 110
SPIS
ALFABETYCZNY
REFLEKTORY
89
Reflektory Êwiate∏ mijania ustawione sà
zgodnie z ruchem obowiàzujàcym w
danym kraju przed sprzeda˝à samochodu. W krajach z odwrotnym ruchem aby
nie oÊlepiaç jadàcych z przeciwka, nale˝y zmodyfikowaç ustawienie wiàzek
Êwietlnych zas∏aniajàc odpowiednio
strefy reflektorów za pomocà taÊmy samoprzylepnej nieprzezroczystej, specjalnie przygotowanej.
rys. 111
F0M0105m
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
90
Ta taÊma przewidziana jest w Lineaccessori Fiata i dost´pna w ASO Fiata.
Przyk∏adowe ilustracje odnoszà si´ do
przejÊcia z ruchu drogowego lewostronnego na ruch prawostronny.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
USTAWIENIE ÂWIATE¸
REFLEKTORÓW ZA GRANICÑ
rys. 111-112
rys. 112
F0M0106m
OSTRZE˚ENIE Aby uzyskaç maksymalnà skutecznoÊç uk∏adu hamulcowego,
wymagany jest okres jego u∏o˝enie si´
przez oko∏o 500 km (dla samochodu nowego lub po wymianie klocków/ tarcz
hamulcowych); podczas tego okresu
wskazane jest nie hamowaç gwa∏townie, cz´sto i d∏ugo.
UWAGA
Je˝eli ABS interweniuje,
oznacza ˝e zosta∏a osiàgni´ta graniczna przyczepnoÊç
pomi´dzy oponami i drogà; nale˝y wi´c zwolniç i dostosowaç
pr´dkoÊç do warunków jakie panujà na drodze.
W tym przypadku uk∏ad hamulcowy
utrzymuje odpowiednià sprawnoÊç,
ale bez potencjalnie oferowanej przez
system ABS. Jechaç dalej rozwa˝nie a˝
do najbli˝szej ASO Fiata, aby sprawdziç instalacj´.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Interwencja ABS odczuwalna jest lekkim pulsowaniem peda∏u hamulca, któremu towarzyszy ha∏as; wskazuje to na
koniecznoÊç dostosowania pr´dkoÊci do
typu drogi po której si´ podró˝uje.
Sygnalizowana jest zaÊwieceniem si´
lampki > w zestawie wskaêników, jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym (gdzie
przewidziano) (patrz rozdzia∏ „Lampki
sygnalizacyjne i komunikaty“).
W RAZIE AWARII
Kompletuje instalacj´ system EBD (Electronic Brake Distributor), który umo˝liwia rozdzielenie akcji hamowania pomi´dzy ko∏a przednie i tylne.
INTERWENCJA SYSTEMU
Awaria ABS
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Jest systemem zintegrowanym z uk∏adem hamulcowym, który zapobiega,
niezale˝nie od warunków istniejàcych
na drodze i intensywnoÊci akcji hamowania, zablokowaniu i w konsekwencji
poÊlizgowi jednego lub wi´cej kó∏,
gwarantujàc tym samym kontrol´ nad
samochodem tak˝e przy hamowaniu
awaryjnym.
ABS wykorzystuje najlepszà dysponowanà przyczepnoÊç kó∏ do drogi, ale jej nie
zwi´ksza; nale˝y wi´c zachowaç
w ka˝dym przypadku ostro˝noÊç
podczas jazdy po drogach Êliskich,
unikajàc niepotrzebnego ryzyka.
SYGNALIZACJA USZKODZENIA
DANE
TECHNICZNE
Je˝eli nie u˝ywa∏o si´ wczeÊniej samochodu wyposa˝onego w ABS, zaleca si´
wykonaç wst´pne próby na terenie Êliskim, naturalnie w warunkach bezpiecznych i przestrzegaç przepisy kodeksu
drogowego w kraju w którym si´ znajdujemy a ponadto zalecamy przeczytaç
uwa˝nie poni˝sze informacje.
UWAGA
SPIS
ALFABETYCZNY
SYSTEM ABS
91
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
92
Awaria EBD
Sygnalizowana jest zaÊwieceniem si´
lampek > i x w zestawie wskaêników,
jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym (gdzie przewidziano) (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty“).
W tym przypadku, podczas gwa∏townego hamowania, mo˝e nastàpiç przedwczesne zablokowanie kó∏ tylnych, z
mo˝liwoÊcià poÊlizgu. Dlatego jechaç z
du˝à ostro˝noÊcià i zwróciç si´ do najbli˝szej ASO Fiata, aby sprawdziç instalacj´.
UWAGA
W przypadku zaÊwiecenia
si´ lampki sygnalizacyjnej
x, w zestawie wskaêników (z jednoczesnym ukazaniem si´ komunikatu na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym, gdzie przewidziano),
natychmiast zatrzymaç samochód
i zwróciç si´ do najbli˝szej ASO
Fiata. Ewentualny wyciek p∏ynu z
instalacji hydraulicznej w rzeczywistoÊci szkodzi w funkcjonowaniu uk∏adu hamulcowego typu tradycyjnego jak i równie˝ systemowi
zapobiegajàcemu poÊlizgowi kó∏.
BRAKE ASSIST (wspomaganie
hamowania awaryjnego
zintegrowany z ESP)
(gdzie przewidziano)
System, nie wy∏àczalny, rozpoznaje hamowanie awaryjne (na bazie szybkoÊci dzia∏ania na peda∏ hamulca) i gwarantuje zwi´kszenie ciÊnienia hydraulicznego w uk∏adzie hamulcowym
wspomagajàc kierowcy, umo˝liwiajàc
interwencje szybsze i mocniejsze uk∏adu hamulcowego.
Brake Assist dezaktywuje si´ w samochodach wyposa˝onych w system ESP,
w przypadku awarii tego uk∏adu (sygnalizowanej zaÊwieceniem si´ lampki á w
zestawie wskaêników, jednoczeÊnie
uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu
wielofunkcyjnym, gdzie przewidziano).
UWAGA
Gdy ABS interweniuje,
wyczuwalne jest pulsowanie peda∏u hamulca, nie zwalniaç
nacisku, ale bez obawy przytrzymaç peda∏ naciÊni´ty; w ten sposób samochód zatrzyma si´ osiàgajàc najkrótszà drog´ hamowania, odpowiednio do warunków
panujàcych na drodze.
SYSTEM ESP
(Electronic Stability
Program)
(gdzie przewidziano)
Jest elektronicznym systemem kontroli
stabilnoÊci samochodu, który pomaga
kierowcy utrzymaç kontrol´ kierunku
jazdy w przypadku utraty przyczepnoÊci opon.
Interwencja systemu ESP jest szczególnie u˝yteczna, gdy zmieniajà si´ warunki przyczepnoÊci kó∏ do drogi.
Z systemami ESP, ASR i Hill Holder wyst´pujà (gdzie przewidziano) systemy
MSR (regulacja momentu hamowania
silnikiem przy zmianie biegów redukcji)
i HBA (zwi´kszenie automatyczne ciÊnienia w uk∏adzie hamulcowym podczas hamowania panicznego).
INTERWENCJA SYSTEMU
Sygnalizowana jest miganiem lampki
sygnalizacyjnej á w zestawie wskaêników, aby poinformowaç kierowc´, ˝e
samochód jest w krytycznych warunkach stabilnoÊci i przyczepnoÊci.
UWAGA
Osiàgi systemu ESP nie
zwalniajà kierowcy z obowiàzku zachowania maksymalnej
ostro˝noÊci podczas jazdy. Kierowca powinien zawsze dostosowaç jazd´ do warunków panujàcych na drodze, widocznoÊci i ruchu drogowego. OdpowiedzialnoÊç za bezpieczeƒstwo na drodze spoczywa zawsze i wy∏àcznie
na kierowcy.
❒ pod gór´: samochód stoi na drodze
o pochyleniu wi´kszym od 5 %, silnik uruchomiony, peda∏y hamulca i
sprz´g∏a naciÊni´te i skrzynia biegów na luzie lub w∏àczony bieg ró˝ny od wstecznego.
Ewentualne uszkodzenie systemu sygnalizowane jest zaÊwieceniem si´
lampki * w zestawie wskaêników z
wyÊwietlaczem cyfrowym i lampki á w
zestawie wskaêników z wyÊwietlaczem
wielofunkcyjnym (gdzie przewidziano)
(patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne
i komunikaty“).
❒ na zjeêdzie: samochód stoi na drodze o pochyleniu wi´kszym od 5 %,
silnik uruchomiony, peda∏y hamulca
i sprz´g∏a naciÊni´te i w∏àczony bieg
wsteczny.
OSTRZE˚ENIE System Hill Holder nie jest
hamulcem postojowym, dlatego nie
opuszczaç samochodu bez zaciàgni´cia
hamulca postojowego, wy∏àczenia silnika i w∏àczenia pierwszego biegu.
W fazie ruszania centralka systemu ESP
utrzymuje ciÊnienie hamowania w ko∏ach do osiàgni´cia przez silnik momentu koniecznego do ruszenia lub przez
maksymalny czas 2 sekund, umo˝liwiajàc przesuni´cie nogi w prawo z peda∏u hamulca na peda∏ przyspieszenia.
Po up∏ywie 2 sekund, bez ruszenia, system dezaktywuje si´ automatycznie obni˝ajàc stopniowo ciÊnienie w uk∏adzie
hamulcowym.
Podczas tej fazy mo˝liwe jest us∏yszenie
typowego szumu odblokowania me-
UWAGA
Aby systemy ESP i ASR
funkcjonowa∏y prawid∏owo, opony na wszystkich ko∏ach
powinny byç tej samej marki, typu w doskona∏ym stanie a ponad
wszystko typu, marki i wymiarów
zalecanych.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Sygnalizacja uszkodzeƒ
W RAZIE AWARII
W przypadku ewentualnych uszkodzeƒ,
system ESP wy∏àcza si´ automatycznie i
zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna á w
zestawie wskaêników, jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym (gdzie przewidziano) (patrz
rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty“) oraz zaÊwieci si´ dioda w przycisku ASR OFF. W tym przypadku zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata.
Aktywuje si´ automatycznie w nast´pujàcych przypadkach:
OBS¸UGA
SAMOCHODU
SYGNALIZACJA USZKODZE¡
Jest cz´Êcià zintegrowanà z systemem
ESP i u∏atwia ruszanie na wzniesieniu.
chanicznego hamulców, który sygnalizuje koniecznoÊç ruszenia natychmiast
samochodem.
DANE
TECHNICZNE
System ESP w∏àcza si´ automatycznie
przy uruchamianiu silnika i nie mo˝na
go wy∏àczyç.
SYSTEM HILL HOLDER
(gdzie przewidziano)
SPIS
ALFABETYCZNY
W¸ÑCZENIE SYSTEMU
93
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
94
SYSTEM ASR (Antislip Regulator)
Jest systemem kontroli trakcji samochodu, który interweniuje automatycznie
w przypadku poÊlizgu jednego lub obu
kó∏ nap´dowych.
W zale˝noÊci od warunków poÊlizgu,
zostajà uaktywnione dwa ró˝ne systemy kontroli:
❒ je˝eli poÊlizg obejmuje oba ko∏a nap´dowe, ASR interweniuje zmniejszajàc moc przenoszonà z silnika;
❒ je˝eli poÊlizg obejmuje tylko jedno
ko∏o nap´dowe, system interweniuje hamujàc automatycznie ko∏o które si´ poÊlizga;
Dzia∏anie systemu ASR jest szczególnie
u˝yteczne w nast´pujàcych warunkach:
❒ poÊlizgu na zakr´cie ko∏a wewn´trznego pod wp∏ywem zmian dynamicznych obcià˝enia lub nadmiernego przyspieszania;
❒ zbyt du˝ej mocy przenoszonej na
ko∏a w stosunku do stanu nawierzchni drogi;
❒ przyspieszania na drogach o nierównej nawierzchni, pokrytej Êniegiem lub lodem;
❒ utracie przyczepnoÊci na mokrej nawierzchni (aquaplaning).
UWAGA
Aby systemy ESP i ASR
funkcjonowa∏y prawid∏owo, opony na wszystkich ko∏ach
powinny byç tej samej marki, typu w doskona∏ym stanie a ponad
wszystko typu, marki i wymiarów
zalecanych.
ASR
OFF
rys. 113
System MSR
(regulacja nap´du silnika)
Jest systemem, cz´Êciowo zintegrowanym z ASR, który interweniuje w przypadku nag∏ej zmiany biegu podczas ich
redukcji, zwi´kszajàc moment obrotowy silnika, zapobiegajàc w ten sposób
powstaniu nadmiernego momentu
przekazywanemu z kó∏ nap´dowych, co
przede wszystkim w warunkach niskiej
przyczepnoÊci mo˝e spowodowaç utrat´ stabilnoÊci samochodu.
W∏àczenie/wy∏àczenie systemu
rys. 113
ASR w∏àcza si´ automatycznie przy ka˝dym uruchomieniu silnika.
Podczas jazdy mo˝na wy∏àczyç i ponownie w∏àczyç system ASR naciskajàc przycisk wy∏àcznika A znajdujàcy si´ pomi´dzy przyciskami w desce rozdzielczej
rys. 113.
F0M0109m
Wy∏àczenie sygnalizowane jest zaÊwieceniem si´ lampki w tym przycisku z
jednoczesnym ukazaniem si´ komunikatu na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym,
gdzie przewidziano.
Po wy∏àczeniu ASR podczas jazdy, przy
nast´pnym uruchomieniu silnika w∏àczy si´ on automatycznie.
Podczas jazdy po drodze pokrytej Êniegiem, z zamontowanymi ∏aƒcuchami
wskazane jest wy∏àczenie ASR; w tych
warunkach poÊlizg kó∏ nap´dowych w
fazie ruszania umo˝liwia uzyskanie wi´kszego momentu przeniesienia nap´du.
W przypadku ewentualnego uszkodzenia, system ASR wy∏àcza si´ automatycznie i zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna á w zestawie wskaêników, jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym, gdzie
przewidziano (patrz rozdzia∏ „Lampki
sygnalizacyjne i komunikaty“). W przypadku awarii systemu zaleca si´ jak najszybciej zwróciç do ASO Fiata.
❒ utrzymanie pod kontrolà skutecznoÊci instalacji;
❒ sygnalizacja zwi´kszenia emisji zanieczyszczeƒ z powodu nieprawid∏owego funkcjonowania samochodu;
❒ sygnalizacja koniecznoÊci wymiany
uszkodzonych komponentów.
Ponadto system ten dysponuje konektorem do pod∏àczenia odpowiedniego
przyrzàdu, który umo˝liwia odczytanie
kody b∏´dów zapami´tanych w centralce, wraz z serià parametrów specyficznych do diagnozy i funkcjonowania silnika. Tà weryfikacj´ mogà przeprowadziç tak˝e wyznaczone organa kontrolujàce ruch drogowy.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
Celem systemu jest:
Je˝eli po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu
w po∏o˝enie MAR, lampka
sygnalizacyjna U nie zaÊwieci si´
lub podczas jazdy zaÊwieci si´ lub
b´dzie migaç (jednoczeÊnie uka˝e
si´ komunikat na wyÊwietlaczu
wielofunkcyjnym, gdzie przewidziano) jak najszybciej zwróciç si´
do ASO Fiata. Funkcjonowanie
lampki sygnalizacyjnej U mo˝e byç
zweryfikowane specjalnà aparatura
przez organa kontrolujàce ruch drogowy. Przestrzegaç przepisów obowiàzujàcych w kraju, w którym si´
podró˝uje.
W RAZIE AWARII
SYGNALIZACJA USZKODZE¡
Sygnalizuje ponadto, poprzez zaÊwiecenie si´ lampki U w zestawie wskaêników (jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym,
gdzie przewidziano) (patrz rozdzia∏
„Lampki sygnalizacyjne i komunikaty“)
stan uszkodzeƒ tych komponentów:
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Aby system ASR funkcjonowa∏ prawid∏owo, opony na wszystkich ko∏ach
powinny byç tej samej marki, tego samego typu, w doskona∏ym stanie a ponad wszystko typu, marki i wymiarów
zalecanych.
System EOBD (European On Board Diagnosis) przeprowadza ciàg∏à diagnostyk´ komponentów odpowiedzialnych za
emisj´ zanieczyszczeƒ znajdujàcych si´
w samochodzie.
OSTRZE˚ENIE Po wyeliminowaniu niedogodnoÊci, aby zweryfikowaç kompletnie instalacj´ ASO Fiata przeprowadzi test na stanowisku próbnym i je˝eli oka˝e si´ to konieczne, wykona prób´ drogowà, która mo˝e wymagaç nawet d∏u˝szego przebiegu.
DANE
TECHNICZNE
Osiàgi systemu nie powinny sk∏aniaç kierowcy
do niepotrzebnego i nie uzasadnionego ryzyka. Kierowca powinien zawsze dostosowaç jazd´ do
stanu nawierzchni, widocznoÊci i
ruchu drogowego. OdpowiedzialnoÊç za bezpieczeƒstwo na drodze spoczywa zawsze i wy∏àcznie
na kierowcy.
SYSTEM EOBD
SPIS
ALFABETYCZNY
UWAGA
95
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
96
ELEKTRYCZNE
WSPOMAGANIE
KIEROWNICY
„DUALDRIVE“
Samochód wyposa˝ony jest w system
wspomagania kierownicy sterowany
elektrycznie, który funkcjonuje tylko gdy
kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu jest w
po∏o˝eniu MAR i uruchomionym silniku, nazwany „Dualdrive“, który umo˝liwia dostosowanie si∏y koniecznej do
obrotu kierownicà w zale˝noÊci od warunków jazdy.
Przy w∏àczonej funkcji CITY si∏a konieczna do obrotu kierownicà jest mniejsza
u∏atwiajàc manewry parkowania; w∏àczenie jej jest wi´c szczególnie u˝yteczne podczas jazdy w centrach miast.
rys. 114
F0M0111m
W¸ÑCZENIE/WY¸ÑCZENIE
(funkcja CITY)
Aby w∏àczyç /wy∏àczyç funkcj´ nacisnàç
przycisk znajdujàcy si´ pomi´dzy zestawem przycisków w desce rozdzielczej.
W∏àczenie funkcjonowania sygnalizowane jest:
❒ napisem CITY w zestawie wskaêników (dla wersji z wyÊwietlaczem
wielofunkcyjnym);
❒ podÊwietleniem napisu CITY w przycisku, po jego naciÊni´ciu rys. 114.
Dla wersji Sport, przy w∏àczonej funkcji
zapewniona jest ponadto jazda bardziej
komfortowa dzi´ki zwi´kszonej gradacji peda∏u przyspieszenia odpowiednio
wyregulowanego dla przyspieszenia /
zwalniania.
W tym przypadku zatrzymaç natychmiast samochód je˝eli jest w ruchu, wy∏àczyç silnik na oko∏o 20 sekund i nast´pnie ponownie go uruchomiç. Je˝eli lampka sygnalizacyjna g Êwieci si´
nadal, razem z komunikatem wyÊwietlonym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym (gdzie przewidziano) zwróciç si´
do ASO Fiata.
Bezwzgl´dnie zabrania si´
wykonywania jakichkolwiek interwencji po zakupieniu
samochodu, z konsekwencjà naruszenia kierownicy lub kolumny
kierownicy (np. monta˝ urzàdzeƒ
zapobiegajàcych przed kradzie˝à),
które mogà spowodowaç, oprócz
utraty osiàgów systemu i gwarancji, powa˝ne problemy bezpieczeƒstwa, a tak˝e nie odpowiadaç
homologacji samochodu.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
UWAGA
W RAZIE AWARII
OSTRZE˚ENIE W niektórych okolicznoÊciach, czynniki niezale˝ne od elektrycznego wspomagania kierownicy mogà
spowodowaç zaÊwiecenie si´ lampki sygnalizacyjnej g w zestawie wskaêników.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji obs∏ugowej zawsze wy∏àczyç silnik i wyjàç kluczyk z wy∏àcznika zap∏onu,
uaktywniajàc blokad´ kierownicy,
w szczególnoÊci gdy samochód jest
podniesiony z ko∏ami nad ziemià.
W przypadku, w którym nie jest to
mo˝liwe (poniewa˝ kluczyk znajduje si´ w pozycji MAR lub silnik
jest uruchomiony), wyjàç bezpiecznik g∏ówny elektrycznego wspomagania kierownicy.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
W przypadku awarii elektrycznego
wspomagania kierownicy mo˝na kontynuowaç jazd´ samochodem poniewa˝
dzia∏a mechaniczny uk∏ad kierowniczy.
UWAGA
DANE
TECHNICZNE
Ewentualne uszkodzenia elektrycznego
wspomagania kierownicy sygnalizowane sà zaÊwieceniem si´ lampki g w zestawie wskaêników, jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym (gdzie przewidziano)
(patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne
i komunikaty“).
OSTRZE˚ENIE Podczas manewrów parkowania wymagajàcych wi´kszej iloÊci
obrotów kierownicà, mo˝e wystàpiç
zjawisko utwardzenia kierownicy; jest
to normalne i spowodowane interwencjà systemu zabezpieczenia przed przegrzaniem silnika elektrycznego sterujàcego wspomaganiem, dlatego nie nale˝y podejmowaç ˝adnych czynnoÊci
naprawczych. W trakcie dalszego u˝ywania samochodu przywrócone zostanà normalne czynnoÊci.
SPIS
ALFABETYCZNY
SYGNALIZACJA USZKODZE¡
97
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
98
SYSTEM KONTROLI
CIÂNIENIA W
OPONACH T.P.M.S.
(gdzie przewidziano)
Samochód mo˝e byç wyposa˝ony w
system monitorujàcy ciÊnienie w oponach T.P.M.S. (Tyre Pressure Monitoring
System). Ten system sk∏ada si´ z czujników, zamontowanych na obr´czy wewnàtrz opony w ka˝dym kole, przesy∏ajàcych na cz´stotliwoÊci radiowej do
centralki kontroli, informacje odpowiadajàce ciÊnieniu w ka˝dej oponie.
UWAGA
CiÊnienie w oponach musi
byç sprawdzane w oponach ustabilizowanych i zimnych;
je˝eli z jakiegokolwiek powodu
sprawdzi si´ ciÊnienie w oponach
ciep∏ych, nie zmniejszaç ciÊnienia
nawet je˝eli jest wi´ksze od wartoÊci przewidzianej, ale powtórzyç
kontrol´ gdy opony och∏odzà si´.
UWAGA
UWAGA
Zwracaç
maksymalnà
uwag´, gdy kontroluje si´
lub uzupe∏nia ciÊnienie w oponach. Nadmierne ciÊnienie zagra˝a
prawid∏owej przyczepnoÊci kó∏ do
drogi, zwi´ksza napr´˝enie w zawieszeniach i ko∏ach, oraz zwi´ksza zu˝ycie opon.
ObecnoÊç systemu T.P.M.S.
nie zwalnia kierowcy z
obowiàzku regularnego sprawdzania ciÊnienia w oponach i w kole zapasowym (patrz „Ko∏a“ w rozdziale „Obs∏uga samochodu“).
UWAGI PRZY U˚YWANIU
SYSTEMU T.P.M.S.
Sygnalizacje o uszkodzeniach nie sà zapami´tane i dlatego nie zostanà ukazane po wy∏àczeniu i nast´pnym uruchomieniu silnika. Je˝eli uszkodzenie
nie zniknie, centralka przeÊle do zestawu wskaêników odpowiednià sygnalizacj´ dopiero po krótkim okresie jazdy samochodu.
OSTRZE˚ENIE Zak∏ócenia o cz´stotliwoÊci radiowej szczególnie intensywne
mogà zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie
systemu T.P.M.S. Ten przypadek sygnalizowany jest kierowcy wskazaniem komunikatu na wyÊwietlaczu. Sygnalizacja ta zniknie automatycznie, jak tylko
ustanà zak∏ócenia o cz´stotliwoÊci radiowej powodujàce nieprawid∏owe
dzia∏anie systemu.
UWAGA
System T.P.M.S. nie jest w
stanie zasygnalizowaç nag∏ego zmniejszenia ciÊnienia w
oponie (na przyk∏ad p´kni´cie opony). W tym przypadku zatrzymaç
samochód hamujàc ostro˝nie i bez
wykonywania nag∏ych skr´tów.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
UWAGA
Zak∏ócenia o cz´stotliwoÊci radiowej szczególnie
intensywne mogà zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie systemu T.P.M.S.
Ten przypadek sygnalizowany jest
kierowcy wizualnym komunikatem na komunikatu na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym (gdzie przewidziano). Sygnalizacja ta zniknie
automatycznie, jak tylko ustanà
zak∏ócenia o cz´stotliwoÊci radiowej powodujàce nieprawid∏owe
dzia∏anie systemu.
W RAZIE AWARII
UWAGA
Je˝eli samochód wyposa˝ony jest w system T.P.
M.S., gdy opona zostanie wymontowana, koniecznie wymieniç tak˝e uszczelk´ gumowà zaworu
opony. Zwróciç si´ do ASO Fiata.
Je˝eli samochód wyposa˝ony jest w system T.P.M.S.
operacje zamontowania i wymontowania opon i/lub obr´czy wymagajà przestrzegania szczególnej
ostro˝noÊci; aby uniknàç uszkodzenia lub nieprawid∏owego zamontowania czujników, wymiana opon
i/lub obr´czy musi byç wykonana
jedynie przez specjalist´. Zwróciç si´
do ASO Fiata.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
UWAGA
System T.P.M.S. wymaga
u˝ycia wyposa˝enia specyficznego. Skonsultowaç si´ z
ASO Fiata, aby dowiedzieç si´,
czy akcesoria te sà kompatybilne
z systemem (ko∏a, ko∏paki kó∏ itp).
Zastosowanie innego wyposa˝enia mo˝e zak∏óciç normalnemu
funkcjonowaniu systemu.
CiÊnienie w oponach mo˝e zmieniaç si´ w zale˝noÊci od temperatury zewn´trznej. System T.P.M.S. mo˝e sygnalizowaç chwilowo niewystarczajàce ciÊnienie. W tym przypadku
sprawdziç ciÊnienie w oponach
zimnych i je˝eli konieczne uzupe∏niç je do wartoÊci wymaganej.
UWAGA
DANE
TECHNICZNE
Wymian´ opon normalnych na opony zimowe i
odwrotnie, wymagajà tak˝e interwencji w systemie T.P.M.S., które musi byç wykonane tylko w
ASO Fiata.
UWAGA
SPIS
ALFABETYCZNY
UWAGA
99
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
100
Aby prawid∏owo u˝ywaç system odnieÊç si´ do poni˝szej tabeli w przypadku wymiany kó∏/opon.
Operacja
ObecnoÊç czujnika
Sygnalizacja awarii
–
TAK
Zwróciç si´ do
ASO Fiata
Wymiana ko∏a na
ko∏o zapasowe
NIE
TAK
Naprawiç uszkodzone
ko∏o
Wymiana opon na
opony zimowe
NIE
TAK
Zwróciç si´ do
ASO Fiata
Wymiana opon na
opony zimowe
TAK
NIE
–
Wymiana opon
na inne o innych
wymiarach (*)
TAK
NIE
–
Zamiana opon
(przód/ty∏) (**)
TAK
NIE
–
–
(*) Podane jako alternatywne w Instrukcji obs∏ugi dost´pne w Lineaccessori Fiata.
(**) Nie zamieniaç na krzy˝ (opony muszà pozostaç po tej samej stronie).
Interwencja
ASO Fiata
SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA
Czujniki aktywujà si´ automatycznie po
w∏àczeniu biegu wstecznego.
Po w∏àczeniu biegu wstecznego aktywuje si´ automatycznie sygnalizacja
akustyczna przerywana.
Przy zmniejszaniu si´ odleg∏oÊci od
przeszkody znajdujàcej si´ z ty∏u samochodu, zwi´ksza si´ cz´stotliwoÊç sygna∏u akustycznego.
Sygnalizacja akustyczna:
❒ zwi´ksza si´ przy zmniejszaniu odleg∏oÊci samochodu od przeszkody;
❒ przechodzi w sygna∏ ciàg∏y, gdy odleg∏oÊç mi´dzy samochodem i przeszkodà jest mniejsza od oko∏o 30
cm, natomiast ustaje, je˝eli odleg∏oÊç od przeszkody zwi´kszy si´;
❒ pozostaje na sta∏ym poziomie je˝eli rozpoznana odleg∏oÊç pomi´dzy
samochodem i przeszkodà nie zmienia si´, natomiast, je˝eli ta sytuacja
zostanie rozpoznana przez czujniki
boczne, sygnalizacja zostanie prze-
60 cm.
Je˝eli czujniki rozpoznajà kilka przeszkód, zostanie wzi´ta pod uwag´ tylko ta przeszkoda, która znajduje si´
najbli˝ej.
SYGNALIZACJA USZKODZE¡
Ewentualne uszkodzenia czujników parkowania sygnalizowane sà podczas
w∏àczania biegu wstecznego zaÊwieci
si´ lampka sygnalizacyjna t w zestawie wskaêników i uka˝e si´ komunikat
na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym
(gdzie przewidziano) (patrz rozdzia∏
„Lampki sygnalizacyjne i komunikaty“).
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
AKTYWACJA
Promieƒ dzia∏ania boczny
F0M0113m
W RAZIE AWARII
rys. 115
Promieƒ dzia∏ania Êrodkowy 150 cm.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Rozpoznawane odleg∏oÊci
Znajdujà si´ w zderzaku tylnym samochodu rys. 115 i funkcjonujà sygnalizujàc kierowcy przerywanym sygna∏em
akustycznym o obecnoÊci przeszkody z
ty∏u samochodu.
DANE
TECHNICZNE
rwana po oko∏o 3 sekundach, aby
uniknàç na przyk∏ad sygnalizacji
przy wykonywaniu manewrów
wzd∏u˝ murów.
SPIS
ALFABETYCZNY
CZUJNIKI
PARKOWANIA
(gdzie przewidziano)
101
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
102
FUNKCJONOWANIE Z
PRZYCZEPÑ
Po w∏o˝eniu wtyczki z wiàzkà przewodów przyczepy do gniazdka zaczepu
holowniczego samochodu, funkcjonowanie czujników automatycznie dezaktywuje si´.
Czujniki uaktywniajà si´ automatycznie
po wyj´ciu wtyczki z wiàzkà przewodów przyczepy.
W myjniach samochodowych, gdzie
u˝ywane sà hydrauliczne rozpylacze parowe lub wysokiego ciÊnienia, czyÊciç
szybko czujniki utrzymujàc dysz´ rozpylacza w odleg∏oÊci powy˝ej 10 cm.
Aby system funkcjonowa∏
prawid∏owo czujniki muszà byç zawsze oczyszczone z b∏ota, kurzu Êniegu lub lodu.
Podczas czyszczenia czujników zachowaç maksymalnà ostro˝noÊç,
aby ich nie porysowaç lub uszkodziç; nie u˝ywaç szmatek suchych,
szorstkich lub twardych. Czujniki
nale˝y myç czystà wodà, ewentualnie wodà z dodatkiem szamponu
samochodowego.
UWAGA
OdpowiedzialnoÊç za parkowanie i inne niebezpieczne manewry spoczywa zawsze na kierowcy. Wykonujàc te
manewry sprawdziç zawsze, czy
w przestrzeni manewrowej nie
znajdujà si´ osoby (szczególnie
dzieci), ani zwierz´ta. Czujniki
parkowania stanowià tylko pomoc dla kierowcy, który zawsze
powinien zachowaç szczególnà
ostro˝noÊç podczas wykonywania
potencjalnie niebezpiecznych manewrów nawet, gdy wykonywane sà z ma∏à pr´dkoÊcià.
UWAGI OGÓLNE
Podczas manewrów parkowania zwróciç szczególnà uwag´ na przeszkody,
które mogà znaleêç si´ nad lub pod
czujnikiem.
❒ Przedmioty znajdujàce si´ w bliskiej
odleg∏oÊci w niektórych okolicznoÊciach nie zostanà rozpoznane przez
system i dlatego mogà uszkodziç samochód lub zostaç uszkodzone.
❒ Sygna∏y przesy∏ane z czujnika mogà
zmieniç si´ przy ich uszkodzeniu, zanieczyszczeniu, zasypaniu Êniegiem,
oblodzeniu lub zak∏ócone przez systemy ultradêwi´kowe (np. hamulce pneumatyczne autobusów lub
m∏oty pneumatyczne), znajdujàce
si´ w pobli˝u samochodu.
Instalacja sk∏ada si´ z:
❒ przewodów zasilajàcych radioodtwarzacza;
❒ przewodów po∏àczenia g∏oÊników
przednich i tylnych;
❒ przewodu zasilajàcego anteny;
❒ 2 g∏oÊników tweeter znajdujàcych
si´ w drzwiach przednich (o mocy
max. 30 W ka˝dy);
❒ 2 g∏oÊników mid-woofer znajdujàcych
si´ w drzwiach przednich (Êrednica
165 mm, o mocy max. 40 W ka˝dy);
❒ 2 g∏oÊników full-range znajdujàcych
si´ w drzwiach tylnych i bokach tylnych (Êrednica 130 mm, o mocy
max. 40 W ka˝dy);
❒ przewodu anteny radiowej.
rys. 116
F0M0114m
Instalacja radioodtwarzacza
Radioodtwarzacz powinien byç zainstalowany w miejsce schowka Êrodkowego, to umo˝liwi dost´p do przystosowanych przewodów.
Aby wyjàç schowek nale˝y nacisnàç w
miejscach pokazanych na rysunkach w
pobli˝u systemów mocujàcych.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
INSTALACJA PRZYSTOSOWANA
DO RADIOODTWARZACZA
(gdzie przewidziano)
W RAZIE AWARII
OdnoÊnie informacji dotyczàcych funkcjonowania radioodtwarzacza z odtwarzaczem CD / CD MP3 (gdzie przewidziano) odnieÊç si´ do Uzupe∏nienia za∏àczonego do Instrukcji obs∏ugi.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Aby po∏àczyç radioodtwarzacz z instalacjà elektrycznà w samochodzie, zwróciç
si´ do ASO Fiata; uniknie si´ niedogodnoÊci, która mog∏aby zagroziç bezpieczeƒstwu samochodu.
DANE
TECHNICZNE
UWAGA
SPIS
ALFABETYCZNY
RADIOODTWARZACZ
(gdzie przewidziano)
103
INSTALACJA
PRZYSTOSOWANA DLA
RADIONAWIGATORA
(gdzie przewidziano)
OdnoÊnie informacji dotyczàcych funkcjonowania Systemu g∏oÊnomówiàcego z rozpoznaniem g∏osu technologii
Bluetooth® (gdzie przewidziano) zapoznaç si´ z Uzupe∏nieniem za∏àczonym
do niniejszej Instrukcji obs∏ugi.
❒ przewodów po∏àczenia g∏oÊników
przednich i tylnych;
❒ przewodów zasilajàcych radionawigator;
❒ przewodu zasilajàcego anteny;
❒ 2 g∏oÊników tweeter znajdujàcych
si´ w drzwiach przednich (o mocy
max. 30 W ka˝dy);
❒ anteny radiowej;
SPIS
ALFABETYCZNY
OBS¸UGA
SAMOCHODU
❒ 2 g∏oÊników mid-woofer znajdujàcych
si´ w drzwiach przednich (Êrednica
165 mm, o mocy max. 40 W ka˝dy);
❒ 2 g∏oÊników full-range znajdujàcych
si´ w drzwiach tylnych i bokach tylnych (Êrednica 130 mm, o mocy
max. 40 W ka˝dy);
104
Instalowanie radionawigatora
Radionawigator powinien byç zainstalowany w miejsce schowka Êrodkowego, ta operacja umo˝liwi dost´p do
przystosowanych przewodów.
Instalacja sk∏ada si´ z:
DANE
TECHNICZNE
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
SYSTEM
G¸OÂNOMÓWIÑCY Z
ROZPOZNANIEM
G¸OSU I
TECHNOLOGIÑ
Bluetooth®
(gdzie przewidziano)
❒ anteny nawigatora (sygna∏ GPS);
❒ przewodu anteny radia;
❒ przewodu anteny nawigatora (sygna∏ GPS).
UWAGA
Aby po∏àczyç radio nawigator z instalacjà elektrycznà w samochodzie, zwróciç
si´ do ASO Fiata, uniknie si´ niedogodnoÊci, która mog∏aby zagroziç bezpieczeƒstwu samochodu.
Ponadto skutecznoÊç transmisji i odbiór
przez te aparaty mo˝e byç zak∏ócany
efektem ekranowania przez nadwozie
samochodu.
OdnoÊnie stosowania telefonów komórkowych (GSM, GPRS, UMTS) posiadajàcych homologacj´ oficjalnà CE zaleca
si´ przestrzegaç skrupulatnie instrukcji
dostarczonej przez producenta z telefonem komórkowym.
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
U˝ywanie takich urzàdzeƒ wewnàtrz
kabiny (bez anteny zewn´trznej) mo˝e
spowodowaç, poza potencjalnym
uszkodzeniem zdrowia pasa˝erów, tak˝e niew∏aÊciwe funkcjonowanie systemów elektronicznych w które wyposa˝ony jest samochód, oraz bezpieczeƒstwu tego samochodu.
W RAZIE AWARII
Ró˝nego rodzaju aparaty nadajniki radiowe (telefony komórkowe e-tacs, CB
i symulatory) nie mogà byç u˝yte wewnàtrz samochodu, bez u˝ycia oddzielnej anteny zamontowanej na zewnàtrz
tego samochodu.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Zwracaç uwag´ przy monta˝u dodatkowych spojlerów dodatkowych, obr´czy kó∏ ze
stopów lekkich i ko∏paków nie
montowanych seryjnie, poniewa˝
mogà spowodowaç zmniejszenie
ch∏odzenia hamulców i w konsekwencji ich sprawnoÊci, podczas
gwa∏townego lub cz´stego hamowania zw∏aszcza na d∏ugich zjazdach. Sprawdziç ponadto czy nie
ma przeszkód (np. dywaniki, itp.)
przy naciskaniu na peda∏y.
NADAJNIKI RADIOFONICZNE I
TELEFONY KOMÓRKOWE
DANE
TECHNICZNE
Je˝eli po zakupie samochodu zamierza
si´ zainstalowaç akcesoria elektryczne
wymagajàce ciàg∏ego zasilania elektrycznego (radioodtwarzacz, satelitarne zabezpieczenie przed kradzie˝à itp.)
i przecià˝enia bilansu elektrycznego,
nale˝y zwróciç si´ do ASO Fiata, która
- poza tym ˝e zasugeruje urzàdzenie
najbardziej odpowiednie dost´pne w
Lineaccessori Fiata - zweryfikuje instalacj´ elektrycznà w samochodzie pod
kàtem wytrzymania wymaganego obcià˝enia lub - je˝eli natomiast oka˝e si´
konieczne - poleci zastosowanie akumulatora o wi´kszej pojemnoÊci.
UWAGA
SPIS
ALFABETYCZNY
AKCESORIA
ZAKUPIONE PRZEZ
U˚YTKOWNIKA
105
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
106
NAPE¸NIANIE
ZBIORNIKA PALIWEM
SILNIKI BENZYNOWE
U˝ywaç wy∏àcznie benzyny bezo∏owiowej.
Aby uniknàç pomy∏ki przy wlewaniu paliwa Êrednica wlewu zbiornika paliwa
jest mniejsza od koƒcówki dystrybutora z benzynà o∏owiowà. Liczba oktanowa (L.O.) benzyny nie powinna byç
mniejsza ni˝ 95.
OSTRZE˚ENIE Uszkodzony katalizator
nie neutralizuje zanieczyszczeƒ znajdujàcych si´ w spalinach i w konsekwencji zanieczyszcza Êrodowisko.
OSTRZE˚ENIE Nie wlewaç do zbiornika paliwa, nawet w przypadkach awaryjnych, choçby niewielkiej iloÊci benzyny o∏owiowej; katalizator zostanie
nieodwracalnie uszkodzony.
SILNIKI NA OLEJ NAP¢DOWY
W niskich temperaturach p∏ynnoÊç oleju nap´dowego mo˝e byç niewystarczajàca, poniewa˝ tworzà si´ zwiàzki
parafiny, powodujàc w konsekwencji
niebezpieczeƒstwo zatkania filtra oleju nap´dowego.
Aby uniknàç tej niedogodnoÊci, w zale˝noÊci do sezonu stosowaç oleje nap´dowe typu zimowego lub letniego
lub arktycznego (strefy górskie zimne).
W razie nape∏nienia zbiornika olejem
nap´dowym nie odpowiadajàcym stopniu czystoÊci przewidzianej w Specyfikacji Europejskiej EN590 w tym przypadku koniecznie wymieniç filtr oleju
nap´dowego cz´Êciej ni˝ wskazano w
„Wykazie czynnoÊci obs∏ugi okresowej“.
W samochodach na olej
nap´dowy u˝ywaç tylko
oleju nap´dowego odpowiadajàcego specyfikacji Europejskiej EN590. U˝ycie innych paliw
lub ich mieszanie spowoduje nieodwracalne uszkodzenie silnika z
konsekwencjà utraty gwarancji. W
razie przypadkowego nape∏nienia
zbiornika innym typem paliwem
nie uruchamiaç silnika, ale opró˝niç ca∏kowicie zbiornik paliwa. Je˝eli tym czasem silnik funkcjonowa∏ nawet na krótki okres, absolutnie konieczne opró˝niç go, jaki i
ca∏y uk∏ad zasilania paliwem.
KOREK WLEWU PALIWA rys. 117
❒ uk∏ad zapobiegajàcy przed ulatnianiem si´ par paliwa.
Aby nape∏niç zbiornik paliwem, otworzyç
pokryw´ A nast´pnie odkr´ciç korek B;
korek posiada link´ C, która mocuje go
do pokrywy zapobiegajàc zgubieniu.
Nie uruchamiaç silnika, nawet dla próby, z jednà lub kilkoma Êwiecami zap∏onowymi od∏àczonymi.
W niektórych wersjach korek B wyposa˝ony jest w zamek; aby uzyskaç do
niego dost´p otworzyç pokryw´ A, nast´pnie u˝ywajàc kluczyka do wy∏àcznika zap∏onu obróciç go w zamku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odkr´ciç korek.
Hermetyczne zamkni´cie mo˝e spowodowaç lekki wzrost ciÊnienia w zbiorniku. Szum odpowietrzania podczas odkr´cania korka wlewu paliwa jest zjawiskiem normalnym.
Podczas nape∏niania zbiornika paliwem,
umieÊciç korek na zaczepie wewnàtrz
pokrywy jak pokazano na rys. 117.
Zastosowanymi urzàdzeniami dla
zmniejszenia emisji zanieczyszczeƒ z silników nap´dzanych olejem nap´dowym sà:
❒ katalizator utleniajàcy;
❒ instalacja recyrkulacji spalin (E.G.R.)
❒ filtr czàsteczkowy (DPF) (gdzie przewidziano).
DESKA
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
I STEROWANIE
I KOMUNIKATY
❒ sondy lambda;
W RAZIE AWARII
F0M0138m
❒ katalizator trójfunkcyjny;
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 117
Zastosowanymi urzàdzeniami dla
zmniejszenia emisji zanieczyszczeƒ z silników benzynowych sà:
DANE
TECHNICZNE
Nie zbli˝aç si´ do wlewu
paliwa z otwartym ogniem
lub zapalonym papierosem: niebezpieczeƒstwo po˝aru. Nie zbli˝aç twarzy do wlewu paliwa, aby
nie wdychaç szkodliwych oparów
paliwa.
OCHRONA
ÂRODOWISKA
SPIS
ALFABETYCZNY
UWAGA
107
DESKA
LAMPKI
ROZDZIELCZA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
108
UWAGA
Podczas normalnego funkcjonowania, filtr czàsteczkowy (DPF) (gdzie przewidziano)
osiàga wysokà temperatur´. W
zwiàzku z tym, nie parkowaç samochodu na materia∏ach ∏atwopalnych (trawa, suche liÊcie, ig∏y sosnowe itp.): niebezpieczeƒstwo
po˝aru.
UWAGA
Podczas normalnego funkcjonowania, katalizator
osiàga wysokà temperatur´. W
zwiàzku z tym, nie parkowaç samochodu na materia∏ach ∏atwopalnych (trawa, suche liÊcie, ig∏y sosnowe itp.): niebezpieczeƒstwo
po˝aru.
FILTR CZÑSTEK STA¸YCH DPF
(DIESEL PARTICULATE FILTER)
(gdzie przewidziano)
Jest filtrem mechanicznym, umieszczonym w uk∏adzie wydechowym, który wy∏apuje fizycznie czàsteczki w´gla znajdujàce si´ w spalinach silników diesel.
Filtr funkcjonujàc prawie ca∏kowicie eliminuje czàsteczki w´gla zgodnie z aktualnymi/ przysz∏ymi normami legislacyjnymi.
Podczas normalnego u˝ywania samochodu, centralka kontroli silnika rejestruje szereg danych zwiàzanych z jego
u˝yciem (okres u˝ycia, typ trasy, osiàgni´te temperatury itp.) i okreÊla iloÊç
czàsteczek akumulowanych w filtrze.
Poniewa˝ filtr akumuluje czàstki w´gla
musi byç okresowo regenerowany
(czyszczony).
Procedura regeneracji zarzàdzana jest
automatycznie przez centralk´ kontroli
silnika w zale˝noÊci od stanu akumulacji czàsteczek w filtrze i warunków
u˝ywania samochodu.
Podczas regeneracji mo˝liwe jest wystàpienie nast´pujàcych zjawisk: ograniczony wzrost obrotów biegu ja∏owego,
aktywacja elektrowentylatora, ograniczony wzrost dymienia, wysoka temperatura spalin. Te sytuacje nie powinny
byç interpretowane jako uszkodzenia i
nie wp∏ywajà na zachowanie si´ samochodu i na Êrodowisko.
W przypadku ukazania si´ odpowiedniego komunikatu odnieÊç si´ do rozdzia∏u
„Lampki sygnalizacyjne i komunikaty“.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
W RAZIE AWARII
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
PASY BEZPIECZE¡STWA............................................... 110
SYSTEM S.B.R. ................................................................. 111
NAPINACZE PASÓW BEZPIECZE¡STWA.................... 112
BEZPIECZNY PRZEWÓZ DZIECI.................................. 115
PRZYSTOSOWANIE DO MONTA˚U
FOTELIKA „ISOFIX UNIVERSALE“ ................................ 120
PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE.......................... 121
BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE ............................ 124
SPIS
ALFABETYCZNY
BEZPIECZE¡STWO
109
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
110
PASY
BEZPIECZE¡STWA
STOSOWANIE PASÓW
BEZPIECZE¡STWA rys. 1
Pas nale˝y zapiàç przy wyprostowanej
klatce piersiowej i plecach przylegajàcych do oparcia siedzenia.
Aby zapiàç pas, trzymajàc przelotk´ A
wsunàç jà do gniazda zaczepu B, a˝ do
us∏yszenia zatrzaÊni´cia blokady.
Je˝eli podczas wyciàgania taÊma pasa
zablokuje si´, nale˝y jà puÊciç i ponownie wyciàgnàç unikajàc gwa∏townych
ruchów.
Aby odpiàç pas, nacisnàç przycisk C.
Przytrzymaç taÊm´ pasa przy zwijaniu,
aby si´ nie poskr´ca∏a.
Pas bezpieczeƒstwa, za pomocà zwijacza, dopasowuje si´ automatycznie do
cia∏a umo˝liwiajàc swobodne ruchy.
rys. 1
F0M0040m
Parkujàc samochód na du˝ym spadku
drogi zwijacz mo˝e si´ zablokowaç: jest
to zjawisko normalne. Ponadto mechanizm zwijacza blokuje wysuwanie taÊmy pasa za ka˝dym razem, gdy zostanie wyciàgni´ta gwa∏townie lub w przypadku nag∏ego hamowania, zderzenia
i jazdy na zakr´cie z du˝à pr´dkoÊcià.
Siedzenia tylne wyposa˝one sà w bezw∏adnoÊciowe pasy bezpieczeƒstwa o
trzech punktach mocowania ze zwijaczem.
UWAGA
Nie naciska przycisku C
podczas jazdy samochodu.
rys. 2
F0M0041m
Pasy siedzeƒ tylnych powinny byç zapi´te tak, jak pokazano na rys. 2.
OSTRZE˚ENIE Przywracajàc, po z∏o˝eniu
siedzenie tylne w pozycj´ normalnego
u˝ywania, zwracaç uwag´, aby ustawiç
prawid∏owo pasy bezpieczeƒstwa w taki sposób aby by∏y dost´pne do u˝ycia.
Sprawdziç, czy oparcia
zosta∏y prawid∏owo zaczepione z obu stron, aby zapobiec, w przypadku gwa∏townego
hamowania, z∏o˝eniu si´ ich do
przodu powodujàcego obra˝enia
pasa˝erów.
❒ zapiàç pas bezpieczeƒstwa po stronie kierowcy i po stronie pasa˝era;
❒ obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR;
❒ odczekaç d∏u˝ej ni˝ 20 sekund, a nast´pnie rozpiàç jeden z pasów bezpieczeƒstwa.
Aby dezaktywowaç system na sta∏e
zwróciç si´ do ASO Fiata.
Przy wyÊwietlaczu cyfrowym, mo˝liwa
jest reaktywacja systemu S.B.R. wy∏àcznie w ASO Fiata.
Przy wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym,
mo˝liwe jest reaktywowanie systemu
S.B.R. tak˝e poprzez menu set-up.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
UWAGA
Sygnalizator akustyczny mo˝na dezaktywowaç okresowo (do kolejnego wy∏àczenia silnika) za pomocà nast´pujàcej procedury:
W RAZIE AWARII
OSTRZE˚ENIE Prawid∏owe zaczepienie
oparcia zagwarantowane jest schowaniem si´ „taÊmy czerwonej“ obecnej z boku dêwigni sk∏adania oparcia. Widok
„czerwonej taÊmy“ wskazuje w rzeczywistoÊci na brak zaczepienia siedzenia.
Ustawiajàc oparcie w pozycj´ u˝ycia
upewniç si´ o jego zaczepieniu sygnalizowanym dêwi´kiem zablokowania.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
F0M0042m
Samochód wyposa˝ony jest w system
nazywany S.B.R. (Seat Belt Reminder),
sk∏adajàcy si´ z sygnalizatora akustycznego, który razem z miganiem lampki <
w zestawie wskaêników, sygnalizuje
kierowcy i pasa˝erowi siedzenia przedniego o braku zapi´cia odpowiedniego pasa bezpieczeƒstwa.
DANE
TECHNICZNE
rys. 3
Pami´taç tak˝e, ˝e w razie
gwa∏townego zderzenia,
pasa˝erowie siedzeƒ tylnych, którzy nie zapnà pasów bezpieczeƒstwa, poza tym ˝e sà nara˝eni na
du˝e ryzyko, stanowià powa˝ne
zagro˝enie tak˝e dla pasa˝era i kierowcy na przednich siedzeniach.
SYSTEM S.B.R
SPIS
ALFABETYCZNY
UWAGA
111
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
112
NAPINACZE PASÓW
BEZPIECZE¡STWA
Aby zapewniç skuteczniejsze dzia∏anie
zabezpieczajàce pasów bezpieczeƒstwa,
samochód wyposa˝ony jest w przednie
napinacze pasów bezpieczeƒstwa, które w przypadku zderzenia gwa∏townego cofajà o kilka centymetrów taÊm´ pasa gwarantujàc dok∏adne przyleganie taÊmy pasa do cia∏a, przed rozpocz´ciem
si´ akcji przytrzymania.
Potwierdzeniem uaktywnienia napinaczy pasów bezpieczeƒstwa rozpoznawalne jest zablokowaniem zwijacza; taÊma pasa nie wysuwa si´ dalej je˝eli si´
jà pociàga.
OSTRZE˚ENIE Aby zapewniç maksymalnie pewne dzia∏anie napinacza pasa ,
za∏o˝yç taÊm´ pasa w taki sposób aby
ÊciÊle przylega∏a do klatki piersiowej i
do bioder.
Podczas interwencji napinacza wydziela si´ niewielka iloÊç dymu. Dym ten nie
jest szkodliwy i nie oznacza po˝aru.
Napinacz pasa nie wymaga ˝adnej obs∏ugi ani smarowania.
Jakakolwiek interwencja zmieniajàca
warunki oryginalnego napinacza spowoduje utrat´ jego sprawnoÊci.
Je˝eli w wyniku nieprzewidzianych zdarzeƒ (powodzie, sztormy itp.) napinacz
pasa zosta∏ zmoczony lub zabrudzony b∏otem, nale˝y bezwzgl´dnie go wymieniç.
UWAGA
Napinacz pasa bezpieczeƒstwa jest jednorazowego u˝ytku. Po uaktywnieniu
si´ zwróciç si´ do ASO Fiata, aby
go wymieniç. Aby poznaç trwa∏oÊç urzàdzenia patrz tabliczka
umieszczona w schowku; gdy mija ten okres zwróciç si´ do ASO
Fiata, aby go wymieniç.
Mocne uderzenia, wibracje
lub nagrzanie miejscowe
(powy˝ej 100 °C maksymalnie przez 6 godzin) w strefie napinacza mo˝e sprowokowaç uszkodzenie lub jego uaktywnienie; nie
spowodujà jego uruchomienia te
przypadki wibracji spowodowane
nierównoÊcià drogi lub pokonywaniem ma∏ych przeszkód, kraw´˝ników itp.. W razie wàtpliwoÊci zwróciç si´ do ASO Fiata.
OGRANICZNIKI OBCIÑ˚E¡
Aby zwi´kszyç zabezpieczenie oferowane pasa˝erom w przypadku incydentu,
wewnàtrz zwijaczy przednich pasów
bezpieczeƒstwa umieszczone sà ograniczniki obcià˝enia, które umo˝liwiajà
odpowiednià regulacj´ si∏y dzia∏ajàcej
na klatk´ piersiowà i na rami´ podczas
akcji zatrzymywania przez pasy w przypadku zderzenia czo∏owego.
F0M0045m
OczywiÊcie kobiety w cià˝y powinny
ustawiç dolnà cz´Êç taÊmy pasa du˝o
ni˝ej, tak aby przechodzi∏a pod brzuchem rys. 4.
UWAGA
TaÊma pasa nie mo˝e byç
poskr´cana. Górna cz´Êç
pasa powinna przechodziç nad
plecami i przecinaç po przekàtnej
klatk´ piersiowà. Dolna cz´Êç pasa powinna przylegaç do bioder,
a nie do brzucha. Nie stosowaç
urzàdzeƒ (zaczepów, zapinek itp.)
które mogà spowodowaç nieprawid∏owe przyleganie pasa do cia∏a siedzàcego.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
U˝ycie pasów bezpieczeƒstwa jest konieczne tak˝e przez kobiet´ w cià˝y: gdy˝
zarówno dla niej jak i dla dziecka zagro˝enie w przypadku zderzenia jest znaczenie wi´ksze je˝eli pas nie jest zapi´ty.
rys. 6
W RAZIE AWARII
Kierowca samochodu musi respektowaç
(jak i wszyscy pasa˝erowie w samochodzie) wszystkie dyspozycje legislacyjne
lokale zwiàzane z u˝yciem pasów bezpieczeƒstwa. Zapiàç zawsze pasy bezpieczeƒstwa przed rozpocz´ciem jazdy.
F0M0044m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
OGÓLNE UWAGI PRZY U˚YCIU
PASÓW BEZPIECZE¡STWA
rys. 5
DANE
TECHNICZNE
F0M0043m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 4
113
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
114
UWAGA
Aby zabezpieczenie by∏o
maksymalne,
ustawiç
oparcie siedzenia poprawnie,
oprzeç si´ dobrze o oparcie siedzenia i zapiàç tak aby przylega∏ do
klatki piersiowej i do bioder. Zapinaç zawsze pasy bezpieczeƒstwa,
zarówno na siedzeniach przednich
jak i tylnych! Podró˝owanie bez zapi´tych pasów zwi´ksza ryzyko powa˝nych obra˝eƒ lub Êmierç w
przypadku zderzenia.
UWAGA
Bezwzgl´dnie zabrania si´
demontowaç lub naruszaç
komponentów pasów bezpieczeƒstwa i napinaczy. Jakakolwiek interwencja mo˝e byç wykonywana
wy∏àcznie przez specjalist´ wykwalifikowanego i autoryzowanego.
Zwracaç si´ zawsze do ASO Fiata.
UWAGA
Je˝eli pas bezpieczeƒstwa zosta∏ mocno przecià˝ony, np. w wyniku incydentu, powinien byç kompletnie wymieniony razem z mocowaniami,
Êrubami mocujàcymi oraz z napinaczem pasa; w rzeczywistoÊci,
tak˝e je˝eli nie sà widoczne
uszkodzenia gdy˝ straci∏ swoje
w∏asnoÊci wytrzyma∏oÊciowe.
UWAGA
Ka˝dy pas powinien byç
u˝yty tylko przez jednà
osob´: nie przewoziç dziecka na
kolanach pasa˝era u˝ywajàc pasa
bezpieczeƒstwa dla zabezpieczenia obojga. W ogóle nie zapinaç
pasem jakiegokolwiek przedmiotu razem z osobà.
❒ aby oczyÊciç pasy, nale˝y umyç r´cznie wodà i neutralnym myd∏em, wyp∏ukaç i pozostawiç w cieniu do wyschni´cia. Nie stosowaç mocnych
detergentów wybielajàcych lub barwiàcych oraz jakichkolwiek substancji chemicznych, które mog∏yby os∏abiç w∏ókno pasa;
❒ unikaç zamoczenia zwijaczy pasów
bezpieczeƒstwa: ich poprawne dzia∏anie jest gwarantowane tylko je˝eli nie dosta∏a si´ do nich woda;
❒ wymieniç pas gdy przedstawia oznaki zniszczenia lub przeci´cia.
Grupa 0+
do 13 kg wagi.
Grupa 1
9-18 kg wagi.
Szczególnie dotyczy to dzieci.
Grupa 2
15-25 kg wagi.
Dla ich bezpieczeƒstwa sà obowiàzujàce przepisy, zgodnie z dyrektywà
2003/20/CE, we wszystkich krajach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Grupa 3
22-36 kg wagi.
Dzieci w porównaniu z doros∏ymi posiadajà g∏ow´ proporcjonalnie wi´kszà
i ci´˝szà w stosunku do reszty cia∏a, a
struktura mi´Êni i koÊci nie jest jeszcze
ca∏kowicie rozwini´ta. Dlatego konieczne jest, aby w przypadku zderzenia skutecznie je zabezpieczyç, stosujàc systemy inne ni˝ pasy bezpieczeƒstwa jak
dla doros∏ych. W rezultacie poszukiwaƒ
nad zwi´kszeniem bezpieczeƒstwa
dzieci opracowano Regulamin Europejski ECE-R44, który poza tym ˝e zobowiàzuje do ich stosowania, dzieli systemy na pi´ç grup:
Jak widaç grupy cz´Êciowo nak∏adajà
si´ na siebie. W rzeczywistoÊci w sprzeda˝y dost´pne sà urzàdzenia, które
mo˝na stosowaç dla wi´cej ni˝ jednej
grupy wagowej.
Wszystkie urzàdzenia zabezpieczajàce
dzieci powinny posiadaç dane homologacyjne wraz z znakiem kontroli na tabliczce przymocowanej na sta∏e do fotelika, której nie wolno absolutnie usuwaç.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
do 10 kg wagi.
W RAZIE AWARII
❒ w wyniku incydentu, wymieniç pas
bezpieczeƒstwa, tak˝e je˝eli pozornie wydaje si´ nieuszkodzony. Wymieniç tak˝e zawsze pas bezpieczeƒstwa w przypadku aktywacji
napinacza pasa;
Grupa 0
OBS¸UGA
SAMOCHODU
❒ u˝ywaç zawsze pasy z taÊmà dobrze
rozciàgni´tà, nie poskr´canà; upewniç si´ czy taÊma wysuwa si´ swobodnie bez zaci´cia;
Aby zwi´kszyç bezpieczeƒstwo w przypadku zderzenia wszystkie osoby powinni podró˝owaç siedzàc i stosowaç
odpowiednie systemy zabezpieczajàce.
DANE
TECHNICZNE
Dla w∏aÊciwej obs∏ugi pasów bezpieczeƒstwa, przestrzegaç skrupulatnie nast´pujàce ostrze˝enia:
BEZPIECZNY PRZEWÓZ DZIECI
SPIS
ALFABETYCZNY
JAK UTRZYMAå ZAWSZE W
SPRAWNOÂCI PASY
BEZPIECZE¡STWA
115
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
116
Powy˝ej 1,50 m. wzrostu, dzieci z punktu
widzenia systemu zabezpieczeƒ mo˝na
traktowaç jak osoby doros∏e i zabezpieczaç normalnymi pasami bezpieczeƒstwa.
W Lineaccessori Fiata dost´pne sà foteliki dla dzieci, przeznaczone dla ka˝dej
grupy. Zaleca si´ stosowaç foteliki zaprojektowane, przebadane i produkowane
specjalnie dla samochodów Fiata.
UWAGA
W obecnoÊci aktywnej
poduszki po stronie pasa˝era nie umieszczaç dziecka w foteliku ko∏ysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy na siedzeniu przednim. Jej aktywacja w
przypadku zderzenia mo˝e spowodowaç Êmiertelne obra˝enia
przewo˝onego dziecka niezale˝nie od si∏y zderzenia. Dlatego zaleca si´ przewoziç zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na
siedzeniu tylnym, gdy˝ jest to po∏o˝enie najbardziej bezpieczne w
przypadku zderzenia.
UWAGA
POWA˚NE NIEBEZPIECZE¡STWO W razie koniecznoÊci przewo˝enia
dziecka na miejscu przednim pasa˝era, w foteliku
ko∏ysce zwróconej przeciwnie do
kierunku jazdy, gdy sà poduszki
powietrzne po stronie pasa˝era
(przednie i boczne zabezpieczajàce tu∏ów/klatk´ piersiowà (side
bag) (gdzie przewidziano) powinny byç dezaktywowane za pomocà menu di setup i zweryfikowana
ich dezaktywacja bezpoÊrednio za
pomocà lampki sygnalizacyjnej
F w zestawie wskaêników. Ponadto siedzenia pasa˝era powinno byç wyregulowane w pozycji
jak najdalej do ty∏u, aby uniknàç
ewentualnego kontaktu fotelika
dla dziecka z deskà rozdzielczà.
F0M0048m
GRUPA 0 i 0+
GRUPA 1
GRUPA 2
Niemowl´ do 13 kg powinno byç przewo˝one ty∏em do kierunku jazdy w foteliku ko∏ysce, tak aby by∏a podparta
g∏owa, nie przecià˝ajàc szyi w przypadku nag∏ego opóênienia.
Ko∏yska jest przypi´ta pasem bezpieczeƒstwa samochodu rys. 7 i sama
utrzymuje dziecko w∏asnym pasem.
Dzieci w przedziale wagowej od 9 do
18 kg powinny byç przewo˝one przodem do kierunku jazdy, w foteliku wyposa˝onym w poduszk´ przednià, za
pomocà pasów bezpieczeƒstwa samochodu utrzymujàcych jednoczeÊnie
dziecko i fotelik rys. 8.
Dzieci o wadze od 15 do 25 kg powinny byç utrzymywane bezpoÊrednio pasem bezpieczeƒstwa samochodu rys. 9.
Fotelik ogranicza si´ tylko do funkcji
u∏o˝enia prawid∏owego dziecka w stosunku do pasa, w taki sposób aby górna cz´Êç pasa przechodzi∏a znad pleców
przez Êrodek ramienia i przylega∏a po
przekàtnej do klatki piersiowej w ˝adnym przypadku do szyi, dolna cz´Êç pasa powinna przylegaç do bioder a nie
do brzucha dziecka.
UWAGA
Na rysunku sà wy∏àcznie wskazania monta˝u. Zamontowaç fotelik zgodnie z instrukcjami obligatoryjnie za∏àczonymi do niego.
UWAGA
Istniejàce foteliki, w których mo˝na przewoziç dzieci z grupy 0 i
1 przymocowane sà do tylnego siedzenia za pomocà pasa bezpieczeƒstwa i przytrzymujà dziecko w∏asnym pasem. Z powodu swojej masy mogà byç niebezpieczne, je˝eli zamontowane zostanà nieprawid∏owo
(np je˝eli zapi´ty pas bezpieczeƒstwa w samochodzie przechodzi przez
poduszk´). Przestrzegaç bezwzgl´dnie za∏àczonych instrukcji monta˝u.
UWAGA
Na rysunku sà wy∏àcznie
wskazania monta˝u. Zamontowaç fotelik zgodnie z instrukcjami obligatoryjnie za∏àczonymi do niego.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
rys. 9
W RAZIE AWARII
F0M0047m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 8
DANE
TECHNICZNE
F0M0046m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 7
117
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
118
DOSTOSOWANIE SIEDZE¡ PASA˚ERÓW DO U˚YCIA FOTELIKA
Samochód odpowiada nowej Dyrektywie Europejskiej 2000/3/CE, która reguluje
montowalnoÊç fotelika dla dziecka w ró˝nych miejscach w samochodzie zgodnie
z poni˝szà tabelà:
Zakres wagi
Siedzenie
pasa˝era
przednie
Siedzenie
pasa˝era
tylne
Siedzenie
pasa˝era
Êrodkowe
Grupa 0, 0+
do 13 kg
U (▼)
U
*
GRUPA 3
Grupa 1
9-18 kg
U (▼)
U
*
Dla dzieci o wadze od 22 do 36 kg wielkoÊç klatki piersiowej jest taka, ˝e nie
jest wymagane zwi´kszenie gruboÊci
oparcia siedzenia stosujàc odpowiednià podk∏adk´.
Grupa 2
15-25 kg
U (▼)
U
*
Grupa 3
22-36 kg
U (▼)
U
*
Grupa
rys. 10
F0M0049m
Na rys. 10 pokazano przyk∏adowe prawid∏owe u∏o˝enie dziecka na tylnym
siedzeniu. Po powy˝ej 1,50 m struktura dziecka umo˝liwia u˝ycie pasa bezpieczeƒstwa jak doros∏ych.
UWAGA
Na rysunku sà wy∏àcznie
wskazania monta˝u. Zamontowaç fotelik zgodnie z instrukcjami obligatoryjnie za∏àczonymi do niego.
Opis oznaczeƒ:
U = odpowiednie dla systemów zabezpieczeƒ kategorii „Uniwersalna“ zgodnie z Regulaminem
Europejskim ECE-R44 dla „Grup“ wskazanych.
(▼) w samochodach, w których siedzenie pasa˝era nie jest regulowane na wysokoÊci, konieczne jest utrzymywanie oparcia siedzenia w pozycji perfekcyjnie pionowej
* odpowiada miejscu Êrodkowemu tylnemu na siedzeniu Êrodkowym tylnym na którym nie
mo˝na montowaç ˝adnego typu fotelika.
8) Nie przewoziç dziecka trzymajàc je
na kolanach lub w ramionach. W czasie zderzenia nikt nie jest w stanie utrzymaç dziecka.
9) W przypadku incydentu wymieniç
fotelik na nowy.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
7) Podczas jazdy sprawdzaç czy dziecko nie zmieni∏o po∏o˝enia lub nie rozpi´∏o pasa bezpieczeƒstwa.
W RAZIE AWARII
3) Przestrzegaç skrupulatnie instrukcji
dostarczonej wraz z fotelikiem, która
producent powinien obligatoryjnie za∏àczyç. Przechowywaç jà w samochodzie z innymi dokumentami i instrukcjà obs∏ugi samochodu. Nie u˝ywaç fotelika w sposób niezgodny z zaleceniami w instrukcji u˝ycia.
6) Zawsze sprawdzaç czy taÊma pasa
bezpieczeƒstwa nie uciska szyi dziecka.
W obecnoÊci aktywnej
poduszki po stronie pasa˝era nie umieszczaç dziecka w foteliku ko∏ysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy na siedzeniu przednim. Jej aktywacja w
przypadku zderzenia mo˝e spowodowaç Êmiertelne obra˝enia
przewo˝onego dziecka niezale˝nie od si∏y zderzenia. Z tego
powodu zaleca si´ przewoziç zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na siedzeniu tylnym, gdy˝
jest to po∏o˝enie najbardziej bezpieczne w przypadku zderzenia.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
2) W przypadku dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasa˝era sprawdziç
zawsze, za pomocà Êwiecenia si´ lampki sygnalizacyjnej koloru ˝ó∏to bursztynowego w zestawie wskaêników, sygnalizujàc dezaktywacj´.
5) Ka˝dy system zabezpieczenia przeznaczony jest dla jednego dziecka. Nie
przewoziç nigdy równoczeÊnie dwoje
dzieci.
UWAGA
DANE
TECHNICZNE
1) Zalecanà pozycjà dla instalowania
fotelika dla dziecka jest tylne siedzenie,
poniewa˝ jest to najbardziej bezpieczne miejsce w samochodzie w przypadku zderzenia.
4) Zawsze sprawdzaç czy pas bezpieczeƒstwa jest prawid∏owo zapi´ty.
SPIS
ALFABETYCZNY
Podsumowano poni˝ej normy
bezpieczeƒstwa dotyczàce
przewo˝enia dzieci:
119
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
Samochód przystosowany jest do monta˝u fotelika Isofix Universale, jest to
nowy zunifikowany system europejski
do przewo˝enia dzieci.
F0M0050m
rys. 13
F0M0051m
Fotelik Isofix Universale przeznaczony
jest dla grupy wagowej 1.
DANE
TECHNICZNE
W zwiàzku z ró˝nymi systemami zaczepienia, fotelik musi byç umocowany w
odpowiednich dolnych pierÊcieni metalowych A-rys. 12, umieszczonych pomi´dzy oparciem i poduszkà siedzenia
tylnego, a nast´pnie zamocowany paskiem górnym, (dostarczanym razem z
fotelikiem) do odpowiedniego zaczepu
B-rys. 13 znajdujàcego si´ w cz´Êci tylnej oparcia siedzenia w pobli˝u fotelika.
Mo˝liwy jest monta˝ mieszany fotelików tradycyjnych i Isofix Universale.
Nale˝y pami´taç, ˝e w przypadku fotelików Isofix Universale, mogà byç u˝yte
wszystkie które majà homologacj´ z oznaczeniem ECE R44/03 Isofix Universale.
120
rys. 12
W celu informacyjnym na rys. 11
przedstawiono przyk∏adowy fotelik.
SPIS
ALFABETYCZNY
OBS¸UGA
SAMOCHODU
PRZYSTOSOWANIE
DO MONTA˚U
FOTELIKA „ISOFIX
UNIVERSALE“
rys. 11
F0M0253m
W Lineaccessori Fiata sà dost´pne foteliki Isofix Universale „Duo Plus“.
OdnoÊnie dodatkowych szczegó∏ów dotyczàcych instalacji i/lub u˝ycia fotelika odnieÊç si´ do „Instrukcji“ dostarczanej z fotelikiem.
UWAGA
Fotelik mo˝na montowaç
tylko podczas postoju samochodu. Poprawny monta˝ na
wspornikach sygnalizowany jest
zatrzaÊni´ciem blokady. Przestrzegaç zawsze instrukcji monta˝u, demonta˝u i ustawienia fotelika, którà producent zobowiàzany jest do∏àczyç do fotelika.
Grupa 0 do 10 kg
Ty∏em do kierunku jazdy
E
IL
Ty∏em do kierunku jazdy
E
IL
Ty∏em do kierunku jazdy
D
IL
Ty∏em do kierunku jazdy
C
IL
Ty∏em do kierunku jazdy
D
IL
Ty∏em do kierunku jazdy
C
IL
Przodem do kierunku jazdy
B
IUF
Przodem do kierunku jazdy
B1
IUF
Przodem do kierunku jazdy
A
IUF
Grupa 0+ do 13 kg
Grupa I do 9
do 18 kg
Pozycja Isofix
boczna
tylna
IUF: stosowane dla systemów zabezpieczajàcych dzieci Isofix ustawione przodem do kierunku
jazdy, klasy uniwersalnej (wyposa˝one w trzecie mocowanie górne), homologowane do
u˝ycia w grupie wagowej.
IL: stosowane dla szczególnych systemów zabezpieczajàcych dzieci Typu Isofix specyficznych i
homologowanych dla tego typu samochodu. Mo˝liwa jest instalacja fotelika po przesuni´ciu do przodu siedzenia przedniego.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Klasa
oznaczenia
Isofix
W RAZIE AWARII
Ustawienie
fotelika
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Grupa wagowa
Samochód wyposa˝ony jest w przednie
poduszki powietrzne dla kierowcy i pasa˝era i air bag zabezpieczajàcà kolana
kierowcy (gdzie przewidziano).
Poduszki powietrzne przednie po stronie kierowcy/pasa˝era i poduszka powietrzna zabezpieczajàcà kolana kierowcy (gdzie przewidziano) zabezpieczajà siedzàcych na miejscach przednich
w przypadku zderzeƒ czo∏owych o du˝ej - Êredniej energii zderzenia, oddzielajàc cia∏a kierowcy i pasa˝era od kierownicy i deski rozdzielczej.
Brak aktywacji poduszek w innych rodzajach zderzeƒ (boczne, tylne, wywrócenie si´ samochodu) nie oznacza nieprawid∏owego dzia∏ania systemu.
W przypadku zderzenia czo∏owego, centralka elektroniczna uaktywnia, gdy jest
konieczne, nape∏nianie poduszek. Poduszki nape∏niajà si´ natychmiast, oddzielajàc cia∏a osób na siedzeniach
przednich od elementów samochodu,
które mogà spowodowaç obra˝enia: natychmiast potem poduszki opró˝niajà si´.
Przednie poduszki powietrzne po stronie kierowcy/pasa˝era i poduszka powietrzna zabezpieczajàca kolana kie-
DANE
TECHNICZNE
W tabeli podanej poni˝ej, zgodnie z legislacjà europejskà ECE 16, wskazano mo˝liwe zainstalowanie fotelików dla dzieci Isofix Universale na siedzeniach wyposa˝onych w zaczepy Isofix.
PODUSZKI
POWIETRZNE
PRZEDNIE
SPIS
ALFABETYCZNY
DOSTOSOWANIE SIEDZE¡ PASA˚ERÓW DLA U˚YCIA FOTELIKÓW
ISOFIX UNIVERSALE
121
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
122
rowcy (gdzie przewidziano) nie zast´pujà, lecz uzupe∏nià dzia∏anie pasów
bezpieczeƒstwa, które zalecamy zawsze
zapinaç zgodnie z wymaganiami legislacyjnymi w Europie oraz w wi´kszoÊci krajów poza Europà.
Obj´toÊç przednich poduszek powietrznych w momencie maksymalnego nape∏nienia wype∏nia wi´kszà cz´Êç przestrzeni pomi´dzy kierownicà i kierowcà i pomi´dzy deskà rozdzielczà i pasa˝erem.
W przypadku zderzenia osoba, która nie
zapi´∏a pasa bezpieczeƒstwa, mo˝e uderzyç o poduszk´ ju˝ w fazie jej otwierania. W tej sytuacji zabezpieczenie oferowane przez poduszk´ jest du˝o mniejsze.
Poduszki powietrzne przednie mogà nie
uaktywniç si´ w przypadkach:
❒ zderzenia czo∏owego z przedmiotami
∏atwo deformowalnymi, które nie
obejmujà powierzchni przedniej samochodu (np. uderzenie b∏otnikiem o
bariery ochronne, zaspy Ênie˝ne itp.);
❒ wjechania samochodu pod inny pojazd lub pod barier´ ochronnà (np.
pod ci´˝arówk´ lub pod bariery
ochronne na autostradzie ); w takich
przypadkach jedynym zabezpieczeniem sà pasy bezpieczeƒstwa, a aktywacja poduszek by∏aby w konsekwencji nie stosowne. Brak aktywa-
cji w tych przypadkach nie oznacza nieprawid∏owego funkcjonowania systemu.
UWAGA
Nie naklejaç taÊm samoprzylepnych lub innych
przedmiotów na kierownic´, na
pokryw´ air bag po stronie pasa˝era lub na boczne poszycie dachu.
Nie umieszczaç przedmiotów na
desce rozdzielczej po stronie pasa˝era, gdy˝ mogà utrudniç prawid∏owe otwarcie poduszki powietrznej
(np. telefony komórkowe) i spowodowaç powa˝ne obra˝enia osób
siedzàcych w samochodzie.
W przypadku zderzeƒ o niskiej energii (dla
których wystarczy zabezpieczenie pasami
bezpieczeƒstwa) poduszki powietrzne nie
uaktywnià si´. Dlatego zawsze konieczne
jest u˝ycie pasów bezpieczeƒstwa, które
w razie zderzenia bocznego zapewniajà
prawid∏owà pozycj´ siedzàcego, zapobiegajàc jej przesuni´ciu si´ w przypadku nawet bardzo silnego zderzenia.
PRZEDNIA PODUSZKA
POWIETRZNA PO STRONIE
KIEROWCY rys. 14
Sk∏ada si´ z poduszki wype∏niajàcej si´
natychmiast umieszczonej w odpowiednim gnieêdzie w Êrodku kierownicy.
rys. 14
F0M0052m
rys. 15
F0M0053m
PRZEDNIA PODUSZKA
POWIETRZNA PO STRONIE
PASA˚ERA (gdzie przewidziano)
rys. 15
Sk∏ada si´ z poduszki wype∏niajàcej si´
natychmiast umieszczonej w odpowiednim gnieêdzie w desce rozdzielczej i posiada wi´kszà obj´toÊç ni˝ poduszka po
stronie kierowcy.
Sk∏ada si´ z poduszki wype∏niajàcej si´
natychmiast umieszczonej w odpowiednim gnieêdzie pod kierownicà, na wysokoÊci kolan kierowcy i jest dodatkowym zabezpieczeniem kierowcy w przypadku zderzenia czo∏owego.
Lampka sygnalizacyjna F w zestawie
wskaêników b´dzie si´ Êwieci, do momentu reaktywacji przedniej poduszki
powietrznej po stronie pasa˝era i bocznej zabezpieczajàcej klatk´ piersiowà
(Side Bag) (gdzie przewidziano).
UWAGA
Aby dezaktywowaç manualnie te poduszki powietrzne po stronie pasa˝era przednià i
bocznà zabezpieczajàcà klatk´
piersiowà (side Bag) (gdzie przewidziano) zapoznaç si´ z rozdzia∏em
„Deska rozdzielcza i sterowanie“,
„WyÊwietlacz cyfrowy“ i „WyÊwietlacz wielofunkcyjny“.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
PODUSZKA POWIETRZNA
ZABEZPIECZAJÑCA KOLANA
KIEROWCY
(gdzie przewidziano) rys. 16
W przypadku absolutnie koniecznym
przewo˝enia dziecka na siedzeniu przednim, mo˝na dezaktywowaç przednià poduszk´ powietrznà po stronie pasa˝era i
bocznà zabezpieczajàcà klatk´ piersiowà
(Side Bag) (gdzie przewidziano).
W RAZIE AWARII
F0M0054m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 16
DANE
TECHNICZNE
DU˚E NIEBEZPIECZE¡STWO: W obecnoÊci poduszki powietrznej po
stronie pasa˝era aktywnej (ON), nie umieszczaç
na siedzeniu przednim fotelika dla
dziecka z ko∏yskà zwróconà przeciwnie do kierunku jazdy. Aktywacja poduszki powietrznej w
przypadku zderzenia mo˝e spowodowaç obra˝enia Êmiertelne
przewo˝onego dziecka. W razie
koniecznoÊci, nale˝y zawsze wy∏àczyç poduszk´ powietrznà po
stronie pasa˝era, je˝eli fotelik dla
dziecka zostanie umieszczony na
siedzeniu przednim. Ponadto siedzenie pasa˝era powinno byç
przesuni´te maksymalnie do ty∏u,
aby fotelik dziecka nie styka∏ si´
z deskà rozdzielczà. Nawet, je˝eli nie ma odpowiednich obowiàzujàcych przepisów, zaleca si´ dla
zwi´kszenia bezpieczeƒstwa doros∏ych reaktywowaç poduszk´
powietrznà zaraz po tym, gdy
przewo˝enie dziecka na siedzeniu
przednim nie jest ju˝ konieczne.
SPIS
ALFABETYCZNY
DEZAKTYWACJA MANUALNA
PODUSZKI POWIETRZNEJ
PRZEDNIEJ PO STRONIE
PASA˚ERA I BOCZNEJ
ZABEZPIECZAJÑCEJ
TU¸ÓW/KLATK¢ PIERSIOWÑ
(Side Bag) (gdzie przewidziano)
UWAGA
123
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
124
BOCZNE PODUSZKI
POWIETRZNE
Samochód wyposa˝ony jest w przednie
boczne poduszki powietrzne zabezpieczajàce tu∏ów/klatk´ piersiowà (Side
Bag przednie) kierowcy i pasa˝era
(gdzie przewidziano), poduszki powietrzne zabezpieczajàce g∏ow´ siedzàcych z przodu i z ty∏u (Window Bag)
(gdzie przewidziano).
Poduszki powietrzne boczne (gdzie
przewidziano) zabezpieczajà siedzàcych
w przypadku zderzeƒ bocznych o Êredniej - du˝ej energii oddzielajàc poduszkà siedzàcych od elementów wewn´trznych konstrukcji bocznej samochodu.
rys. 17
F0M0140m
Boczne poduszki powietrzne (gdzie
przewidziano) nie zast´pujà, lecz uzupe∏nià u˝ycie pasów bezpieczeƒstwa,
które zalecamy zawsze zapiàç, jak przewidujà przepisy legislacyjne w Europie
i w wi´kszoÊci krajów poza Europà.
Brak aktywacji bocznych poduszek powietrznych w innych rodzajach zderzeƒ
(przednie, tylne, wywrócenie si´ samochodu) nie wskazuje na nieprawid∏owe
funkcjonowanie systemu.
BOCZNE PRZEDNIE I TYLNE
PODUSZKI POWIETRZNE
ZABEZPIECZAJÑCE TU¸ÓW /
KLATK¢ PIERSIOWÑ (SIDE BAG)
rys. 17 (gdzie przewidziano)
W przypadku zderzenia bocznego centralka elektroniczna uaktywnia si´, gdy
jest to konieczne, nape∏niajàc poduszki. Poduszki nape∏niajà si´ natychmiast,
oddzielajàc cia∏a siedzàcych od elementów konstrukcji samochodu, które mogà spowodowaç obra˝enia: natychmiast potem poduszki opró˝niajà si´.
Umieszczone sà w oparciach siedzeƒ,
sk∏adajà si´ z poduszki, wype∏niajàcej
si´ natychmiast, i majà za zadanie zabezpieczenie klatki piersiowej i miednicy siedzàcych w przypadku zderzeƒ
bocznych o Êredniej - du˝ej energii.
rys. 18
F0M0141m
PODUSZKI POWIETRZNE
BOCZNE ZABEZPIECZAJÑCE
G¸OW¢ (WINDOW BAG) rys. 18
(gdzie przewidziano)
Sk∏adajà si´ z dwóch poduszek typu
„kurtyny“, jednej umieszczonej po lewej
stronie i jednej po prawej stronie samochodu, umieszczonych za bocznà wyk∏adzinà dachu i z∏o˝one sà w odpowiednich gniazdach.
Majà za zadanie zabezpieczenie g∏owy
siedzàcych z przodu i z ty∏u w przypadku zderzenia bocznego samochodu,
dzi´ki du˝ej powierzchni poduszek po
wype∏nieniu.
OSTRZE˚ENIE Najlepsze zabezpieczenie
przez system w przypadku zderzenia
bocznego daje prawid∏owa pozycja na
siedzeniu, poniewa˝ umo˝liwia w∏aÊciwe roz∏o˝enie si´ bocznych poduszek
powietrznych.
OSTRZE˚ENIE W przypadku kolizji
podczas której uruchomi∏y si´ jakiekolwiek urzàdzenia bezpieczeƒstwa, zwróciç si´ do ASO Fiata, aby je wymieniç i
zweryfikowaç integralnoÊç instalacji.
Nie opieraç g∏owy, ramion
lub ∏okci o drzwi, szyby i
w pobli˝u poduszek powietrznych
bocznych zabezpieczajàcych g∏ow´ (Window bag), aby uniknàç
mo˝liwoÊci obra˝eƒ podczas fazy
nape∏niania.
UWAGA
Nie zak∏adaç pokrowców
na oparcia siedzeƒ przednich i tylnych, je˝eli nie sà przystosowane dla u˝ycia z Side-bag.
UWAGA
Wszystkie interwencje kontrolne, naprawy lub wymiany dotyczàce air bag
muszà byç wykonywane w ASO Fiata.
UWAGA
Nie wystawiaç nigdy g∏owy, ramion i ∏okci poza
szyb´.
Nie myç siedzeƒ wodà lub
parà pod ciÊnieniem (r´cznie lub w myjniach automatycznych siedzeƒ).
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Je˝eli lampka sygnalizacyjna ¬ nie zaÊwieci si´ po
obróceniu kluczyka w po∏o˝enie
MAR lub b´dzie si´ Êwieciç podczas
jazdy (razem z komunikatem na
wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym,
gdzie przewidziano) mo˝liwe jest
˝e wystàpi∏o uszkodzenie w systemie bezpieczeƒstwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogà nie uaktywniç si´ w
przypadku incydentu lub w ograniczonej iloÊci przypadków, uaktywniç si´ nieprawid∏owo. Przed dalszà
jazdà skontaktowaç si´ z ASO Fiata aby skontrolowaç system.
W RAZIE AWARII
UWAGA
UWAGA
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Instalacja poduszki powietrznej ma trwa∏oÊç przewidzianà na 14 lat dla ∏adunku pirotechnicznego i 10 lat dla kontaktu spiralnego. Gdy zbli˝a si´ ten okres,
zwróciç si´ do Fiata aby je wymieniç.
OSTRZE˚ENIE Uaktywnienie si´ napinaczy pasów bezpieczeƒstwa, przednich
poduszek powietrznych, przednich bocznych poduszek powietrznych, odbywa
si´ w ró˝ny sposób, w zale˝noÊci od typu zderzenia. Brak aktywacji jednego
lub kilku urzàdzeƒ nie wskazuje na niew∏aÊciwe funkcjonowanie systemu.
OSTRZE˚ENIA OGÓLNE
DANE
TECHNICZNE
OSTRZE˚ENIE Uruchomienie poduszki
powietrznej wyzwala niewielkà iloÊç
dymu. Dym ten nie jest szkodliwy i nie
oznacza poczàtku po˝aru; ponadto powierzchnia roz∏o˝onej poduszki i wn´trze samochodu mo˝e pokryç si´ py∏em:
py∏ ten mo˝e powodowaç podra˝nienia
oczu i skóry. W tym przypadku natychmiast przemyç te miejsca neutralnym
myd∏em i wodà.
W przypadku z∏omowania samochodu
zwróciç si´ do ASO Fiata, aby dezaktywowaç instalacj´; ponadto w przypadku zmiany w∏aÊciciela samochodu, nieodzowne jest aby nowy w∏aÊciciel zapozna∏ si´ ze sposobem dzia∏ania instalacji i z wy˝ej wymienionymi uwagami
oraz otrzyma∏ „Instrukcj´ obs∏ugi“.
SPIS
ALFABETYCZNY
OSTRZE˚ENIE Aktywacja poduszek powietrznych przednich i/lub bocznych,
jest tak˝e mo˝liwa, gdy samochód zostanie mocno uderzony w spód nadwozia, jak na przyk∏ad gwa∏towne uderzenie o schody, chodniki, nasypy ziemi lub
wyrwy w drodze.
125
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
126
UWAGA
Jechaç trzymajàc zawsze
r´kami kierownic´ w taki
sposób, aby interweniujàca poduszka powietrzna mog∏a nape∏niç
si´ bez przeszkód. Nie pochylaç si´
nad kierownicà, ale siedzieç prosto
opierajàc plecy o oparcie siedzenia.
UWAGA
Je˝eli samochód zosta∏
skradziony lub nara˝ony
na kradzie˝, je˝eli by∏ uszkodzony
przez wandali, przez powódê lub
zalany, sprawdziç system poduszek powietrznych w ASO Fiata.
UWAGA
UWAGA
Z kluczykiem w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji MAR
i przy wy∏àczonym silniku poduszki powietrzne mogà uruchomiç si´
tak˝e, gdy stojàcy samochód zostanie uderzony przez inny poruszajàcy si´ pojazd. Dlatego tak˝e
gdy samochód stoi nie wolno absolutnie umieszczaç dziecka na siedzeniu przednim. Z drugiej strony
nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e gdy
kluczyk jest w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji STOP ˝adne urzàdzenie bezpieczeƒstwa (poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeƒstwa) nie uaktywnià si´ w
wyniku zderzenia; brak aktywacji
tych urzàdzeƒ w tych przypadkach
nie wskazuje na nieprawid∏owe
funkcjonowanie systemu.
Po obróceniu kluczyka w
wy∏àczniku zap∏onu w
pozycj´ MAR, lampka sygnalizacyjna F (przy aktywnej przedniej poduszce powietrznej po
stronie pasa˝era) zaÊwieci si´ i b´dzie migaç przez kilka sekund aby
przypomnieç, ˝e poduszka powietrzna po stronie pasa˝era uruchomi si´ w przypadku zderzenia,
a nast´pnie powinna zgasnàç.
UWAGA
Nie podró˝owaç z przedmiotami znajdujàcymi si´
na kolanach, na klatce piersiowej
lub z fajkà, o∏ówkiem itp. w ustach.
W razie zderzenia z interwencjà poduszki powietrznej mogà spowodowaç powa˝ne obra˝enia.
UWAGA
Interwencja przednich poduszek powietrznych przewidziana jest dla zderzeƒ o energii
wi´kszej ni˝ dla napinaczy pasów
bezpieczeƒstwa. Dla zderzeƒ zawierajàcych si´ pomi´dzy tymi dwoma
progami uaktywnià si´ tylko napinacze pasów bezpieczeƒstwa, co
nale˝y uwa˝aç za normalne.
UWAGA
Nie zaczepiaç sztywnych
przedmiotów o zaczepy i
o uchwyty.
UWAGA
Poduszka powietrzna nie
zast´puje pasów bezpieczeƒstwa, ale zwi´ksza ich skutecznoÊç. Ponadto, poniewa˝
przednie poduszki powietrzne nie
interweniujà w przypadku zderzeƒ
czo∏owych przy niskich pr´dkoÊciach, zderzeniach bocznych, zderzeniach tylnych lub przy wywróceniu si´ samochodu, w tych przypadkach pasa˝erowie chronieni sà
tylko pasami bezpieczeƒstwa, które powinny byç zawsze zapi´te.
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
W RAZIE AWARII
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
URUCHOMIENIE SILNIKA ............................................. 128
NA POSTOJU .................................................................. 131
U˚YCIE MECHANICZNEJ SKRZYNI BIEGÓW ............. 132
OSZCZ¢DNOÂå PALIWA .............................................. 133
OPONY ZIMOWE........................................................... 137
¸A¡CUCHY PRZECIWPOÂLIZGOWE .......................... 137
D¸UGI POSTÓJ SAMOCHODU..................................... 138
SPIS
ALFABETYCZNY
U R U C H O M I E N I E S I L N I K A I J A Z DA
127
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
128
URUCHOMIENIE
SILNIKA
Samochód wyposa˝ony jest w urzàdzenie elektronicznej blokady silnika: w
przypadku braku uruchomienia silnika
patrz opis „System Fiat CODE“ w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie“.
W pierwszych sekundach funkcjonowania, zw∏aszcza po d∏ugim okresie postoju samochodu, silnik mo˝e wydawaç si´
g∏oÊny. Jest to spowodowane charakterystycznà pracà hydraulicznych popychaczy i nie Êwiadczy o uszkodzeniu lub
z∏ej pracy silnika. Ten szczególny rodzaj
rozrzàdu wybrany zosta∏, aby zmniejszyç interwencje obs∏ugowe.
Zaleca si´, w pierwszym
okresie u˝ycia, nie wymagaç od samochodu maksymalnych obcià˝eƒ (np. gwa∏townie
przyspieszaç, jazdy zbyt d∏ugiej z
maksymalnymi obrotami, ostro hamowaç itp.).
Gdy silnik jest wy∏àczony
nie zostawiaç kluczyka
w∏o˝onego w wy∏àczniku
zap∏onu, aby uniknàç niepotrzebnej poboru pràdu i roz∏adowania
akumulatora.
UWAGA
Bardzo niebezpieczne jest
funkcjonowanie silnika w
zamkni´tym pomieszczeniu. Silnik
zu˝ywa tlen, a wydziela tlenek
w´gla oraz inne gazy toksyczne.
UWAGA
Gdy silnik nie jest uruchomiony nie jest aktywne
wspomaganie hamulców ani elektryczne wspomaganie kierownicy,
nale˝y wi´c u˝yç du˝o wi´kszej si∏y przy nacisku na peda∏ hamulca
oraz przy obrocie kierownicà.
PROCEDURA DLA WERSJI
BENZYNOWYCH
Wykonaç to nast´pujàco:
❒ zaciàgnàç hamulec postojowy;
❒ ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w
pozycji luzu;
❒ wcisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a, bez
naciskania peda∏u przyspieszenia;
❒ obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie AVV i zwolniç go jak
tylko silnik uruchomi si´.
Je˝eli silnik nie uruchomi si´ za pierwszym razem, obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP przed
powtórzeniem czynnoÊci uruchomienia.
❒ obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR; w zestawie
wskaêników zaÊwiecà si´ lampki sygnalizacyjne m i Y.
❒ zaczekaç na zgaÊni´cie lampek sygnalizacyjnych Y i m, co nastàpi tym
szybciej im cieplejszy jest silnik;
❒ wcisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a, nie
naciskajàc peda∏u przyspieszenia;
❒ obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ AVV, natychmiast po
zgaÊni´ciu lampki sygnalizacyjnej
m. Zbyt d∏ugie zwlekanie sprawi,
˝e nagrzewanie Êwiec stanie si´
bezu˝yteczne. Zwolniç kluczyk zaraz
po uruchomieniu silnika.
Je˝eli silnik nie uruchomi si´ za pierwszym razem, obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP przed
powtórzeniem czynnoÊci uruchomienia.
OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka sygnalizacyjna Y w zestawie wskaêników b´dzie si´ Êwieciç na sta∏e zwróciç si´ natychmiast do ASO Fiata.
OSTRZE˚ENIE Przy wy∏àczonym silniku
nie zostawiaç kluczyka w wy∏àczniku
zap∏onu w po∏o˝eniu MAR.
Miganie lampki sygnalizacyjnej m przez 60 sekund
po uruchomieniu silnika lub
podczas d∏u˝szego uruchamiania sygnalizuje o uszkodzeniu systemu nagrzewania Êwiec ˝arowych. Je˝eli
silnik uruchomi si´, mo˝na u˝ywaç
samochodu, ale jak najszybciej
zwróciç si´ do ASO Fiata.
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
❒ ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w
pozycji luzu;
W RAZIE AWARII
❒ zaciàgnàç hamulec postojowy;
OBS¸UGA
SAMOCHODU
OSTRZE˚ENIE Przy wy∏àczonym silniku
nie zostawiaç kluczyka w wy∏àczniku
zap∏onu w po∏o˝eniu MAR.
Wykonaç to nast´pujàco:
Je˝eli przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu MAR lampka sygnalizacyjna Y w zestawie wskaêników
b´dzie si´ Êwieciç razem z lampkà sygnalizacyjnà m, zaleca obróciç kluczyk w po∏o˝enie STOP i nast´pnie ponownie w MAR; je˝eli lampki nadal b´dà si´ Êwieciç, spróbowaç pozosta∏ym
kluczykiem z wyposa˝enia.
DANE
TECHNICZNE
OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka sygnalizacyjna Y w zestawie wskaêników b´dzie si´ Êwieciç stale, zwróciç si´ natychmiast do ASO Fiata.
PROCEDURA DLA WERSJI NA
OLEJ NAP¢DOWY
SPIS
ALFABETYCZNY
Je˝eli przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu MAR lampka sygnalizacyjna Y w zestawie wskaêników
b´dzie si´ Êwieciç razem z lampkà sygnalizacyjnà U, zaleca si´ obróciç kluczyk w po∏o˝enie STOP i nast´pnie ponownie w MAR; je˝eli lampki nadal b´dà si´ Êwieciç, spróbowaç pozosta∏ym
kluczykiem z wyposa˝enia.
129
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
130
NAGRZEWANIE SILNIKA ZARAZ
PO URUCHOMIENIU (wersje
benzynowe i na olej nap´dowy)
Wykonaç nast´pujàco:
❒ ruszyç na biegu powoli, utrzymywaç
Êrednie obroty silnika, bez gwa∏townych przyÊpieszeƒ;
❒ unikaç maksymalnych obcià˝eƒ
przez pierwsze kilometry . Zaleca si´
zaczekaç do momentu, a˝ wskazówka na wskaêniku temperatury p∏ynu
ch∏odzàcego zacznie si´ przesuwaç.
Do chwili gdy silnik nie jest
uruchomiony wspomaganie hamulców, ani elektryczne wspomaganie kierownicy
nie jest aktywne, konieczne jest
u˝ycie du˝o wi´kszej si∏y przy nacisku na peda∏ hamulca oraz przy obrocie kierownicà.
Absolutnie unikaç uruchamiania silnika przez pchanie, holowanie lub zjazd ze
wzniesienia. CzynnoÊci te spowodujà to nap∏yw paliwa do katalizatora i jego nieodwracalne uszkodzenie.
WY¸ÑCZENIE SILNIKA
Z silnikiem na biegu ja∏owym, obróciç
kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP.
OSTRZE˚ENIE Po d∏ugiej podró˝y, lepiej
jest pozwoliç silnikowi „z∏apaç oddech“
przed wy∏àczeniem: pozostawiç go na
obrotach biegu ja∏owego aby umo˝liwiç obni˝enie si´ temperatury w komorze silnika.
Naciskanie peda∏u przyspieszenia przed wy∏àczeniem silnika nie s∏u˝y niczemu, spowoduje jedynie niepotrzebne zu˝ycie paliwa, a szczególnie dla silników z turbospr´˝arkà
jest szkodliwe.
Je˝eli samochód stoi na stromym zjeêdzie zaleca si´ tak˝e zablokowaç ko∏a
klinami lub kamieniem. Nie zostawiaç
kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu, aby
uniknàç roz∏adowania akumulatora, ponadto wysiadajàc z samochodu wyjàç
zawsze kluczyk.
UWAGA
Nie zostawiaç nigdy samych dzieci w nie strze˝onym samochodzie; opuszczajàc samochód wyjàç kluczyk z wy∏àcznika zap∏onu i wziàç go ze sobà.
rys. 1
F0M0115m
HAMULEC R¢CZNY rys. 1
Dêwignia hamulca r´cznego znajduje
si´ mi´dzy siedzeniami przednimi.
Aby uruchomiç hamulec r´czny, pociàgnàç dêwigni´ do góry do momentu zablokowania kó∏ samochodu. Zwykle wystarcza zaciàgni´cie dêwigni o cztery lub
pi´ç z´bów sektora z´batego, gdy samochód stoi na p∏askim terenie lub o
dziewi´ç lub dziesi´ç, gdy samochód
stoi na stromym podjeêdzie lub zjeêdzie.
OSTRZE˚ENIE Je˝eli tak nie jest, zwróciç
si´ do ASO Fiata, aby go wyregulowaç.
Przy zaciàgni´tym hamulcu r´cznym i
kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu MAR, w zestawie wskaêników
zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna x.
Aby uniknàç przypadkowego ruszenia
samochodu, wykonaç te czynnoÊci przy
naciÊni´tym pedale hamulca.
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
❒ przy wciÊni´tym przycisku A opuszczaç dêwigni´. Lampka sygnalizacyjna x w zestawie wskaêników
zgaÊnie.
❒ w∏àczyç bieg (1 bieg na podjeêdzie
lub wsteczny na zjeêdzie) i pozostawiç skr´cone ko∏a.
W RAZIE AWARII
❒ podnieÊç lekko dêwigni´ i nacisnàç
przycisk odblokowania A;
❒ wy∏àczyç silnik, zaciàgnàç hamulec
postojowy
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Wykonaç co nast´puje:
DANE
TECHNICZNE
Aby zwolniç hamulec r´czny, wykonaç
to nast´pujàco:
SPIS
ALFABETYCZNY
NA POSTOJU
131
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
132
U˚YWANIE MECHANICZNEJ
SKRZYNI BIEGÓW
UWAGA
Aby w∏àczyç bieg, wcisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a i przesunàç dêwigni´ zmiany biegów w jedno z wymaganych po∏o˝eƒ (schemat dla w∏àczenia biegu znajduje si´ na uchwycie dêwigni rys. 2).
Aby w∏àczyç 6 bieg przesunàç dêwigni´
wywierajàc nacisk w prawo, aby uniknàç w∏àczenia jednoczeÊnie 4 biegu.
Analogicznie zadzia∏aç przy przejÊciu z
biegu 6 na 5.
OSTRZE˚ENIE Bieg wsteczny mo˝na
w∏àczyç tylko przy ca∏kowicie zatrzymanym samochodzie. Przy pracujàcym silniku, przed w∏àczeniem wstecznego
biegu zaczekaç co najmniej 2 sekundy
z wciÊni´tym do oporu peda∏em sprz´g∏a, aby uniknàç uszkodzenia kó∏ z´batych i zgrzytu.
rys. 2
F0M0142m
Aby w∏àczyç bieg wsteczny R (w skrzyni z szeÊcioma biegami) z po∏o˝enia luzu wykonaç co nast´puje: podnieÊç
pierÊcieƒ przesuwny A znajdujàcy si´
pod uchwytem dêwigni zmiany biegów
i jednoczeÊnie przesunàç dêwigni´ w lewo i nast´pnie do przodu.
Aby w∏àczyç bieg wsteczny R (w skrzyni z pi´cioma biegami) z po∏o˝enia luzu
wykonaç co nast´puje: podnieÊç pierÊcieƒ przesuwny A znajdujàcy si´ pod
uchwytem dêwigni zmiany biegów i
jednoczeÊnie przesunàç dêwigni´ w
prawo i nast´pnie do ty∏u.
Aby poprawnie zmieniç
bieg, nale˝y wcisnàç do
oporu peda∏ sprz´g∏a. Upewniç si´,
czy pod peda∏ami nie znajdujà si´
jakieÊ przeszkody: sprawdziç równie˝ czy ewentualne dywaniki sà
dobrze rozciàgni´te i nie przeszkadzajà przy naciskaniu na peda∏y.
Nie jechaç z r´kà opartà na
dêwigni zmiany biegów,
poniewa˝ nacisk, nawet
lekki, przy d∏ugiej jeêdzie mo˝e
spowodowaç zu˝ycie wewn´trznych elementów skrzyni biegów.
Opony
Sprawdzaç okresowo ciÊnienie w oponach w odst´pach nie przekraczajàcych
4 tygodnie: je˝eli ciÊnienie jest za niskie
wzrasta zu˝ycie paliwa, poniewa˝
zwi´kszajà si´ opory toczenia kó∏.
Przecià˝enia zb´dne
Nie podró˝owaç z przecià˝onym baga˝nikiem. Masa samochodu (przede
wszystkim podczas jazdy w mieÊcie)
wp∏ywa na zu˝ycie paliwa i stabilnoÊç
samochodu.
U˝ywaç urzàdzeƒ elektrycznych tylko w
przypadkach koniecznych. Ogrzewana
tylna szyba, przednie Êwiat∏a przeciwmgielne, wycieraczki szyb, elektrowentylator nagrzewnicy pobierajà pràd o
du˝ym nat´˝eniu, zwi´kszajàc zapotrzebowanie na moc silnika i równoczeÊnie
zu˝ycie paliwa (do 25 % przy jeêdzie
w terenie zabudowanym).
Klimatyzacja
Klimatyzacja dodatkowo obcià˝a silnik
powodujàc zwi´kszenie zu˝ycia paliwa
(Êrednio o 20 %): gdy temperatura zewn´trzna to umo˝liwia, u˝ywaç przede
wszystkim wentylacji.
Wyposa˝enie aerodynamiczne
Zastosowanie zewn´trznego wyposa˝enia aerodynamicznego, nie certyfikowanego mo˝e zwi´kszyç opór powietrza i w konsekwencji zu˝ycie paliwa.
Zb´dne manewry
Unikaç nag∏ych przyspieszeƒ je˝eli samochód stoi przed przejazdami lub
przed wy∏àczeniem silnika. Ten ostatni
manewr podobnie jak „podwójne wysprz´glenie“ sà absolutnie zb´dne prowokujà jedynie zu˝ycie paliwa i zanieczyszczajà Êrodowisko.
Wybieranie biegów
Gdy tylko warunki drogowe i ruch na
drodze to umo˝liwia, u˝ywaç jak najwy˝szego biegu. U˝ywanie niskich biegów dla nag∏ych przyspieszeƒ powoduje zwi´kszenie zu˝ycia paliwa. Podobnie u˝ywanie wysokich biegów, powoduje zwi´kszenie zu˝ycia paliwa, emisji
zanieczyszczeƒ i zu˝ycie silnika.
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Piel´gnacja i obs∏uga samochodu mo˝liwe kontrole i regulacje przewidziane sà
w „Wykazie czynnoÊci obs∏ugi okresowej“.
Odbiorniki elektryczne
Nie rozgrzewaç silnika w samochodzie
na postoju, zwi´kszajàc obroty biegu ja∏owego. W ten sposób silnik nagrzewa
si´ wolniej, przy wi´kszym zu˝yciu paliwa i emisji zanieczyszczeƒ. Zaleca si´
ruszaç powoli, unikajàc zwi´kszenia obrotów; w ten sposób silnik nagrzeje si´
du˝o szybciej.
W RAZIE AWARII
Obs∏uga samochodu
Ruszanie
OBS¸UGA
SAMOCHODU
SPOSTRZE˚ENIA OGÓLNE
Zdjàç baga˝nik dachowy lub baga˝nik
na narty, gdy si´ go ju˝ nie u˝ywa. Akcesoria te znacznie obni˝ajà aerodynamik´ samochodu i zwi´kszajà zu˝ycie
paliwa. Do przewo˝enia szczególnie du˝ych przedmiotów u˝ywaç przede
wszystkim przyczepy.
STYL JAZDY
DANE
TECHNICZNE
Poni˝ej zosta∏y podane ró˝ne po˝yteczne rady, których przestrzeganie ograniczy zu˝ycie paliwa i jednoczeÊnie zanieczyszczenie Êrodowiska.
Baga˝nik dachowy/na narty
SPIS
ALFABETYCZNY
OSZCZ¢DNOÂå
PALIWA
133
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
134
Pr´dkoÊci maksymalne
Zu˝ycie paliwa zwi´ksza si´ znacznie wraz
ze wzrostem pr´dkoÊci samochodu. Utrzymywaç pr´dkoÊç mo˝liwie sta∏à, unikaç
hamowania i nie potrzebnych przyspieszeƒ, gdy˝ prowokuje to zwi´kszenie zu˝ycia paliwa i emisji zanieczyszczeƒ.
Przyspieszanie
Gwa∏towne przyspieszania w znacznym
stopniu zwi´kszajà zu˝ycie paliwa i emisje zanieczyszczeƒ. Przyspieszania powinny odbywaç si´ stopniowo i bez
przekraczania maksymalnego momentu.
WARUNKI U˚YTKOWANIA
HOLOWANIE PRZYCZEPY
Uruchamianie zimnego silnika
OSTRZE˚ENIA
Przebiegi bardzo krótkie i z cz´stymi
uruchomieniami na zimno nie umo˝liwiajà silnikowi uzyskaç optymalnej
temperatury pracy. W konsekwencji
oznacza to zwi´kszone zu˝ycie paliwa
(od 15 do 30 % w jeêdzie miejskiej), jak
równie˝ wzrasta emisja zanieczyszczeƒ.
Przy holowaniu przyczepy, kempingowej lub innej, samochód musi byç wyposa˝ony w homologowany hak holowniczy i odpowiednià instalacj´ elektrycznà. Monta˝ haka powinien wykonaç
przez specjalist´, który jest uprawniony do wystawienia odpowiedniej dokumentacji dla poruszania si´ po drodze.
Sytuacje na drodze i warunki
drogowe
Zamontowaç ewentualnie specyficzne
lusterka wsteczne zewn´trzne i/lub dodatkowe zgodnie z przepisami ruchu
drogowego.
W zale˝noÊci od sytuacji panujàcych na
drodze zu˝ycie paliwa raczej wzrasta
gdy na przyk∏ad jedziemy w kolumnie
z cz´stym u˝ywaniem niskich prze∏o˝eƒ
skrzyni biegów , lub w du˝ych miastach
gdzie jest du˝o Êwiate∏ ulicznych. Tak˝e przejazdy drogami górskimi i o nierównej nawierzchni oddzia∏uje negatywnie na zu˝ycia paliwa.
Postój samochodu
Podczas d∏u˝szego postoju samochodu
(np. przejazdami kolejowymi) zaleca si´
wy∏àczyç silnik.
Pami´taç, ˝e holowana przyczepa zmniejsza mo˝liwoÊç pokonywania wzniesieƒ,
wyd∏u˝a drog´ hamowania i czas wyprzedzania, w zale˝noÊci od masy holowanej przyczepy.
Podczas zjazdów w∏àczaç niski bieg, zamiast ciàg∏ego u˝ywania hamulca.
Masa przyczepy naciskajàca na hak holowniczy zmniejsza o t´ samà wartoÊç
∏adownoÊç samochodu. Aby byç pewnym przy holowaniu przyczepy nale˝y
sprawdziç, czy masa obcià˝onej przyczepy (podana w dowodzie rejestracyjnym) uwzgl´dniajàca ci´˝ar przyczepy
przy pe∏nym obcià˝eniu wraz z wyposa˝eniem i baga˝em osobistym nie przekracza masy maksymalnej.
UWAGA
Absolutnie nie zmieniaç
uk∏adu hamulcowego samochodu aby sterowaç hamulcem
przyczepy. Uk∏ad hamulcowy
przyczepy musi byç ca∏kowicie
niezale˝ny od uk∏adu hydraulicznego samochodu.
Do po∏àczenia elektrycznego nale˝y
u˝yç z∏àcza zunifikowanego, które generalnie nale˝y po∏àczyç z wspornikiem
na sta∏e z hakiem holowniczym oraz powinna byç zainstalowana w samochodzie specjalna skrzynka bezpieczników
dla funkcjonowania Êwiate∏ zewn´trznych przyczepy.
Po∏àczenie elektryczne powinno byç wykonane przez z∏àcze 7 lub 13 stykowe zasilane napi´ciem 12 VDC (norma CUNA/UNI i ISO/DIN) z zachowaniem ewentualnych wskazaƒ producenta samochodu i/lub producenta haka holowniczego.
Do po∏àczenia elektrycznego u˝yç
skrzynk´ bezpieczników z przewodem
do akumulatora o przekroju nie mniejszym ni˝ 2,5 mm2.
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
W ka˝dej wersji u˝ywaç hak holowniczy odpowiedni dla masy holowanej
przez samochód w którym hak b´dzie
instalowany.
Dodatkowym odga∏´zieniem elektrycznym jest dopuszczalne po∏àczenie z instalacjà elektrycznà samochodu tylko
przewodu dla zasilania ewentualnie hamulca elektrycznego i przewodu dla
lampy oÊwietlenia wewn´trznego przyczepy o mocy nie wi´kszej ni˝ 15 W.
W RAZIE AWARII
Hak holowniczy powinien spe∏niaç aktualne obowiàzujàce normy przedstawione w Dyrektywie 94/20 CEE i kolejnymi nowelizacjami.
OSTRZE˚ENIE U˝ywaç hamulca elektrycznego lub ewentualnej wciàgarki
tylko przy pracujàcym silniku.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
UWAGA
System ABS, w który wyposa˝ony jest samochód
nie kontroluje systemu hamulcowego przyczepy. Dlatego nale˝y
zachowaç szczególnà ostro˝noÊç
na Êliskiej nawierzchni drogi.
Hak holowniczy musi byç na sta∏e zamontowany do nadwozia przez specjalist´,
z zachowaniem ewentualnych informacji
dodatkowych i /lub uzupe∏niajàcych dostarczonych przez producenta haka.
Ewentualny hamulec elektryczny lub inny (np. wciàgarka elektryczna) powinny byç zasilane bezpoÊrednio z akumulatora przewodem o przekroju nie
mniejszym ni˝ 2,5 mm2.
DANE
TECHNICZNE
Zaleca si´ u˝ywaç odpowiedniego stabilizatora na haku holowanej przyczepy.
MONTA˚ HAKA HOLOWNICZEGO
SPIS
ALFABETYCZNY
Dla samochodu holujàcego przyczep´,
przestrzegaç wymaganych ograniczeƒ
pr´dkoÊci w danym kraju. W ka˝dym razie nie przekraczaç pr´dkoÊci maksymalnej 100 km/h.
135
Samochód
obcià˝ony
Hak holowniczy nale˝y zamocowaç w
punktach oznaczonych Ø 6 Êrubami
M10.
Otwór
istniejàcy
Âruba
istniejàca
Hak holowniczy nale˝y zamocowaç, unikajàc wykonywania jakichkolwiek otworów w zderzaku tylnym, które mog∏yby
byç widoczne po wymontowaniu haka.
Kula
znormalizowana
MAKSYMALNE OBCIÑ˚ENIE KULI HAKA
60 kG.
UWAGA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
136
Podk∏adki wewn´trzne mocowania do
nadwozia muszà mieç minimalnà gruboÊç 6 mm.
OSTRZE˚ENIE Konieczne jest zamocowanie na tej samej wysokoÊci, co kula
haka tabliczki (dobrze widocznej) wykonanej z odpowiedniego materia∏u i o
odpowiednich wymiarach z nast´pujàcym napisem:
Otwór
istniejàcy
OBS¸UGA
SAMOCHODU
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
Schemat monta˝u rys. 3
Po zamontowaniu haka
holowniczego wszystkie
wykonane otwory na Êruby muszà
byç uszczelnione, aby zapobiec
przedostawaniu si´ ewentualnych
spalin do wn´trza samochodu.
Otwór i
istniejàcy
Âruba
istniejàca
Otwór
istniejàcy
rys. 3
F0M0143m
Specyficzne charakterystyki opon zimowych powodujà, ˝e w warunkach normalnej eksploatacji lub w przypadku d∏ugiej jazdy po autostradzie, ich osiàgi w
rezultacie sà mniejsze od opon z normalnego wyposa˝enia. Dlatego ograniczyç
ich stosowanie do osiàgów jakie sà przewidziane w homologacji opon.
Przypomina si´, aby przy monta˝u nie
zmieniaç kierunku obracania si´ opon.
UWAGA
Maksymalna, dopuszczalna pr´dkoÊç dla opon zimowych ze wskaênikiem „Q“ nie
mo˝e przekraczaç 160 km/h; z
wskaênikiem „T“ nie mo˝e przekraczaç 190 km/h; z wskaênikiem
H nie mo˝e przekraczaç 210
km/h; nale˝y jednak przestrzegaç
obowiàzujàcych przepisów Kodeksu drogowego.
Sprawdziç napi´cie ∏aƒcuchów po przejechaniu kilkudziesi´ciu metrów.
OSTRZE˚ENIE Przy zamontowanych ∏aƒcuchach przeciwpoÊlizgowych nale˝y
operowaç bardzo delikatnie peda∏em
przyspieszenia, aby uniknàç lub ograniczyç do maksimum poÊlizg kó∏ nap´dzajàcych, aby nie spowodowaç p´kni´cia
∏aƒcuchów, co w konsekwencji mog∏oby doprowadziç do uszkodzenia nadwozia i elementów mechanicznych.
OSTRZE˚ENIE U˝ywaç ∏aƒcuchów przeciwpoÊlizgowych o zredukowanych wymiarach 9 mm.
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Charakterystyki opon zimowych znacznie
si´ pogarszajà, gdy g∏´bokoÊç bie˝nika
zmniejszy si´ poni˝ej 4 mm. W tym przypadku opony nale˝y wymieniç na nowe.
Montowaç na wszystkich czterech ko∏ach opony identyczne (marki i profilu),
aby zapewniç maksymalne bezpieczeƒstwo podczas jazdy, hamowania i dobre prowadzenie samochodu.
¸aƒcuchy powinny byç zak∏adane tylko na opony kó∏ przednich (ko∏a nap´dzajàce). Zaleca si´ u˝ywaç ∏aƒcuchów
dost´pnych w Lineaccessori Fiata.
W RAZIE AWARII
Dla typu opon zimowych, ciÊnienia
pompowania i odpowiednich charakterystyk, odnieÊç si´ do rozdzia∏u „Dane
techniczne“, „Ko∏a“.
Stosowanie ∏aƒcuchów zale˝y od przepisów obowiàzujàcych w danym kraju.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
ASO Fiata udzieli porad odnoÊnie opon
najbardziej odpowiednich do u˝ycia w
samochodzie.
¸A¡CUCHY
PRZECIWÂLIZGOWE
DANE
TECHNICZNE
U˝ywaç opon zimowych o tych samych
wymiarach jak te z wyposa˝enia samochodu.
OSTRZE˚ENIE U˝ywajàc opon zimowych
ze wskaênikiem maksymalnej pr´dkoÊci
mniejszym od maksymalnej pr´dkoÊci
samochodu (powi´kszonej o 5%), umieÊciç w kabinie informacj´ ostrzegajàcà
kierowc´, aby nie przekracza∏ maksymalnej pr´dkoÊci dopuszczalnej dla opon zimowych (jak przewiduje dyrektywa CE).
SPIS
ALFABETYCZNY
OPONY ZIMOWE
137
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
138
UWAGA
Na oponach 195/55 R16
87H i 205/45 R17 88V nie
mo˝na montowaç ∏aƒcuchów
przeciwpoÊlizgowych.
UWAGA
Z zamontowanymi ∏aƒcuchami przeciwpoÊlizgowymi utrzymywaç umiarkowanà pr´dkoÊç; nie
przekraczaç 50 km/h.
Unikaç dziur w jezdni, nie naje˝d˝aç na kraw´˝niki lub chodniki i
nie przeje˝d˝aç zbyt d∏ugich odcinków drogi nie pokrytych Êniegiem, aby nie uszkodziç samochodu i nawierzchni drogi.
D¸UGI POSTÓJ
SAMOCHODU
Je˝eli samochód musi staç d∏u˝ej ni˝ miesiàc, przestrzegaç poni˝sze zalecenia:
❒ umieÊciç samochód w pomieszczeniu zamkni´tym, suchym i przewiewnym;
❒ w∏àczyç bieg;
❒ sprawdziç, czy hamulec postojowy
nie jest zaciàgni´ty;
❒ od∏àczyç zacisk bieguna ujemnego
od akumulatora i sprawdziç jego
stan na∏adowania. Podczas gara˝owania, tà kontrol´ przeprowadzaç
cz´Êciej co kwarta∏. Pami´taç ˝e
wskaênik optyczny powinien mieç
zabarwienie ciemne bez Êrodkowej
strefy zielonej.
❒ wyczyÊciç i zabezpieczyç powierzchnie lakierowane samochodu woskiem ochronnym;
❒ wyczyÊciç i zabezpieczyç metalowe
cz´Êci b∏yszczàce Êrodkami ochronnymi dost´pnymi na rynku;
❒ posypaç talkiem gumowe pióra wycieraczek szyby przedniej i tylnej i
zostawiç je odchylone od szyb;
❒ otworzyç lekko szyby;
❒ przykryç samochód pokrowcem z
materia∏u lub dziurkowanego tworzywa sztucznego. Nie stosowaç pokrowców ze spójnego tworzywa
sztucznego, które nie pozwala na
odparowanie wilgoci, znajdujàcej
si´ we wn´trzu samochodu;
❒ napompowaç opony do wartoÊci ciÊnienia +0,5 bar w stosunku do
normalnie zalecanego i okresowo je
sprawdzaç;
❒ je˝eli nie od∏àczy si´ akumulatora od
instalacji elektrycznej, sprawdzaç jego stan na∏adowania co trzydzieÊci
dni i w przypadku wskaênika optycznego przedstawiajàcego zabarwienie ciemne bez zielonej strefy w
Êrodku, do∏adowaç akumulator;
❒ nie opró˝niaç uk∏adu ch∏odzenia silnika.
OSTRZE˚ENIE Je˝eli samochód wyposa˝ony jest w system alarmowy, wy∏àczyç
alarm pilotem.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
W RAZIE AWARII
OBS¸UGA
SAMOCHODU
AWARIA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA
SAMOCHODU FIAT CODE............................................ 146
AWARIA ÂWIATE¸ ZEWN¢TRZNYCH .......................... 147
TYLNE ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE ........................... 147
SYGNALIZACJA OGÓLNA ............................................. 147
AWARIA SYSTEMU ESP................................................... 148
ZU˚YCIE KLOCKÓW HAMULCOWYCH ..................... 148
AWARIA HILL HOLDER .................................................. 148
AWARIA CZUJNIKÓW PARKOWANIA .......................... 149
WERYFIKACJA CIÂNIENIA W OPONACH .................... 149
NIEWYSTARCZAJÑCE CIÂNIENIE W OPONACH ........ 149
CIÂNIENIE W OPONACH NIE DOSTOSOWANE
DO PR¢DKOÂCI.............................................................. 149
ÂWIAT¸A POZYCYJNE I ÂWIAT¸A MIJANIA.................. 150
FOLLOW ME HOME....................................................... 150
PRZEDNIE ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE..................... 151
KIERUNKOWSKAZ LEWY .............................................. 151
KIERUNKOWSKAZ PRAWY............................................ 151
W¸ÑCZENIE ELEKTRYCZNEGO WSPOMAGANIA
KIEROWNICY „DUALDRIVE“ ........................................ 151
REGULATOR STA¸EJ PR¢DKOÂCI ................................. 151
ÂWIAT¸A DROGOWE..................................................... 151
MO˚LIWA OBECNOÂå LODU
NA DRODZE ................................................................... 152
OGRANICZONY ZASI¢G ............................................... 152
SYSTEM ASR .................................................................... 152
PRZEKROCZONA PR¢DKOÂå DOPUSZCZALNA ..... 152
DANE
TECHNICZNE
UWAGI OGÓLNE ........................................................... 140
NISKI POZIOM P¸YNU HAMULCOWEGO................... 140
ZACIÑGNI¢TY HAMULEC POSTOJOWY ..................... 140
AWARIA AIR BAG ............................................................ 141
NADMIERNA TEMPERATURA P¸YNU
CH¸ODZÑCEGO SILNIK................................................ 141
NIEWYSTARCZAJÑCE ¸ADOWANIE
AKUMULATORA ............................................................. 142
NIEWYSTARCZAJÑCE CIÂNIENIE OLEJU
SILNIKOWEGO ............................................................... 142
OLEJ ZU˚YTY ................................................................. 142
AWARIA ELEKTRYCZNEGO WSPOMAGANIA
KIEROWNICY „DUALDRIVE“ ........................................ 142
NIEDOK¸ADNIE ZAMKNI¢TE DRZWI ......................... 143
MINIMALNY POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO ............ 143
NIE ZAPI¢TY PAS BEZPIECZE¡STWA.......................... 143
AWARIA EBD ................................................................... 143
AWARIA SYSTEMU WTRYSKU (WERSJE DIESEL) ......... 144
AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA EOBD
(WERSJE BENZYNOWE) ................................................ 144
WY¸ÑCZONA PODUSZKA POWIETRZNA
PO STRONIE PASA˚ERA ................................................ 145
AWARIA SYSTEMU ABS .................................................. 145
REZERWA PALIWA.......................................................... 145
ÂWIECE ˚AROWE........................................................... 146
AWARIA ÂWIEC ˚AROWYCH ........................................ 146
WODA W FILTRZE OLEJU NAP¢DOWEGO ................ 146
SPIS
ALFABETYCZNY
L A M P K I S Y G N A L I Z A C Y J N E I K O M U N I K AT Y
139
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
140
LAMPKI
SYGNALIZACYJNE I
KOMUNIKATY
OSTRZE˚ENIA OGÓLNE
ZaÊwieceniu si´ lampki sygnalizacyjnej
towarzyszy specyficzny komunikat i/lub
awizo akustyczne gdy w zestawie wskaêników jest to mo˝liwe. Sygnalizacje te sà
podawane w sposób syntetyczny i
ostrzegawczy i nie nale˝y uwa˝aç je za
wyczerpujàce i/lub alternatywne do
tych wyspecyfikowanych w prezentowanej „Instrukcji obs∏ugi“, którà zalecamy zawsze uwa˝nie przeczytaç. W
przypadku sygnalizacji o awarii zawsze
odnieÊç si´ do tych przedstawionych w tym rozdziale.
OSTRZE˚ENIE Sygnalizacje o awarii które ukazujà si´ na wyÊwietlaczu podzielone sà na dwie kategorie: uszkodzenia
wa˝ne i mniej wa˝ne.
Uszkodzenia wa˝ne ukazujà si´ „cyklicznie“ sygnalizujàc cz´sto przez d∏u˝szy czas.
Uszkodzenia mniej wa˝ne ukazujà si´
„cyklicznie“ sygnalizujàc w czasie bardziej ograniczonym.
Mo˝liwe jest przerwanie cyklicznych
wskazaƒ w obu kategoriach, po naciÊni´ciu przycisku MENU ESC. Lampka
sygnalizacyjna w zestawie wskaêników
pozostanie zapalona do momentu wyeliminowania przyczyny nieprawid∏owego funkcjonowania.
OdnoÊnie komunikatów odpowiadajàcych wersji wyposa˝onej w skrzyni´
biegów Dualogic patrz opis w do∏àczonym za∏àczniku.
x
NISKI POZIOM P¸YNU
HAMULCOWEGO
(czerwona)
ZACIÑGNI¢TY
HAMULEC R¢CZNY
(czerwona)
Po obróceniu kluczyka w po∏o˝enie
MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci
si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach.
Niski poziom p∏ynu
hamulcowego
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´,
gdy poziom p∏ynu hamulcowego w
zbiorniku obni˝y si´ poni˝ej minimalnego, co mo˝e oznaczaç wyciek p∏ynu z
uk∏adu hamulcowego.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
UWAGA
Je˝eli lampka sygnalizacyjna x zaÊwieci si´ podczas jazdy (w niektórych wersjach
jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu) zatrzymaç
si´ i zwróciç si´ do ASO Fiata.
Zaciàgni´ty hamulec r´czny
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ gdy
zostanie zaciàgni´ty hamulec postojowy.
Je˝eli samochód jedzie w niektórych
wersjach towarzyszy tak˝e sygna∏
akustyczny.
OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ podczas jazdy,
sprawdziç czy hamulec postojowy nie
jest zaciàgni´ty.
Awaria lampki sygnalizacyjnej ¬ (lampka zgaszona) zostanie zasygnalizowana miganiem ponad normalnych 4 sekund lampki sygnalizacyjnej F
która sygnalizuje wy∏àczenie
przedniej poduszki powietrznej
po stronie pasa˝era.
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ gdy
silnik jest przegrzany.
Je˝eli lampka zaÊwieci si´ sugeruje to
nast´pujàce post´powanie:
❒ w przypadku jazdy normalnej:
zatrzymaç samochód, wy∏àczyç silnik i sprawdziç czy poziom p∏ynu
ch∏odzàcego w zbiorniku wyrównawczym nie znajduje poni˝ej znaku MIN. W tym przypadku odczekaç
kilka minut, aby pozwoliç na och∏odzenie si´ silnika, nast´pnie odkr´ciç powoli i ostro˝nie korek, dolaç
p∏ynu ch∏odzàcego, sprawdziç czy
poziom p∏ynu zawiera si´ mi´dzy
znakami MIN i MAX umieszczonymi
na zbiorniku wyrównawczym. Ponadto sprawdziç wzrokowo, czy nie
wyst´pujà ewentualne wycieki p∏ynu. Je˝eli przy nast´pnym uruchomieniu silnika lampka ponownie si´
zaÊwieci, zwróciç si´ do ASO Fiata.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR,
lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale
powinna zgasnàç po kilku sekundach.
W RAZIE AWARII
UWAGA
ç
OBS¸UGA
SAMOCHODU
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
Je˝eli lampka sygnalizacyjna ¬ nie zaÊwieci si´ po
obróceniu kluczyka w pozycj´
MAR lub zaÊwieci si´ podczas jazdy jest mo˝liwe ˝e wystàpi∏o
uszkodzenie w systemach bezpieczeƒstwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze
mogà nie uaktywniç si´ podczas
wypadku lub w ograniczonej iloÊci
przypadków uaktywniç si´ b∏´dnie. Przed dalszà jazdà skontaktowaç si´ z ASO Fiata, dla natychmiastowej kontroli systemu.
NADMIERNA
TEMPERATURA P¸YNU
CH¸ODZÑCEGO SILNIK
(czerwona)
DANE
TECHNICZNE
Po obróceniu kluczyka w pozycj´
MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci
si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach. Ciàg∏e Êwiecenie si´ lampki
oznacza uszkodzenie instalacji poduszki powietrznej.
UWAGA
SPIS
ALFABETYCZNY
¬
AWARIA PODUSZKI
POWIETRZNEJ
„AIR BAG“ (czerwona)
141
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
142
❒ w przypadku intensywnego u˝ycia samochodu (np. holowanie
przyczepy pod gór´ lub samochodem
ca∏kowicie obcià˝onym): zmniejszyç
pr´dkoÊç i je˝eli lampka nie zgaÊnie
zatrzymaç si´. Zaczekaç 2 lub 3 minuty nie wy∏àczajàc silnika i lekko
przyspieszyç, aby spowodowaç szybsze krà˝enie p∏ynu ch∏odzàcego, nast´pnie wy∏àczyç silnik. Sprawdziç
czy poziom p∏ynu ch∏odzàcego jest
prawid∏owy jak opisano poprzednio.
OSTRZE˚ENIE W przypadku przebiegu
bardzo intensywnego zaleca si´ pozostawiç silnik pracujàcy i lekko przyspieszaç
przez kilka minut przed jego wy∏àczeniem.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
w
NIEWYSTARCZAJÑCE
DO¸ADOWANIE
AKUMULATORA
(czerwona)
NIEWYSTARCZAJÑCE
v CIÂNIENIE OLEJU
SILNIKOWEGO
(czerwona)
OLEJ ZU˚YTY
(czerwona) (wersje
Multijet z DPF)
Niewystarczajàce ciÊnienie
oleju silnikowego
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR
lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ ale
powinna zgasnàç zaraz po uruchomieniu silnika.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
UWAGA
Je˝eli lampka sygnalizacyjna v zaÊwieci si´
podczas jazdy (w niektórych wersjach jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu) natychmiast wy∏àczyç silnik i zwróciç si´ do ASO Fiata.
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR
lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale
powinna zgasnàç zaraz po uruchomieniu silnika (gdy silnik pracuje na biegu
ja∏owym dopuszczalne jest lekkie opóênienie zgaszenia lampki).
Zu˝yty olej silnikowy
Je˝eli lampka sygnalizacyjna pozostanie
zapalona, Êwieci si´ na sta∏e lub miga:
zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata.
Lampka sygnalizacyjna miga wraz z
ukazaniem si´ komunikatu na wyÊwietlaczu, gdy system rozpozna zu˝yty olej.
W wyniku pierwszej sygnalizacji, przy
ka˝dym uruchomieniu silnika, lampka
sygnalizacyjna v miga przez 60 sekund i nast´pnie co 2 godziny a˝ olej
nie zostanie wymieniony.
UWAGA
Je˝eli lampka sygnalizacyjna v miga zwróciç
si´ jak najszybciej do ASO Fiata,
która oprócz wymiany oleju silnikowego spowoduje zgaszenie odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaêników.
g
AWARIA
ELEKTRYCZNEGO
WSPOMAGANIA
KIEROWNICY „DUALDRIVE“ (czerwona)
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR
lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ ale
powinna zgasnàç po kilku sekundach.
Je˝eli lampka pozostanie zapalona nie
b´dzie efektu wspomagania elektrycznego kierownicy i nale˝y u˝yç wi´kszej
si∏y aby obróciç kierownicà, co b´dzie
odczuwalne przy kierowaniu samochodem: zwróciç si´ do ASO Fiata.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
W RAZIE AWARII
Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR, lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach.
Lampka sygnalizacyjna (je˝eli jest) zaÊwieci si´ w zestawie wskaêników, gdy poziom oleju silnikowego spadnie poni˝ej
wartoÊci minimalnie dopuszczalnej. Uzupe∏niç do prawid∏owego poziom olej silnikowy (patrz „Sprawdzenie poziomów“
w rozdziale „Obs∏uga i konserwacja“).
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
Ta lampka sygnalizacyjna b´dzie migaç
∏àcznie z sygna∏em akustycznym (buzzer), gdy samochód jest w ruchu i pasy bezpieczeƒstwa na miejscach przednich nie sà prawid∏owo zapi´te. Sygna∏
akustyczny (buzzer) systemu S.B.R. (Seat Belt Reminder) mo˝ne byç pomini´ty tylko w ASO Fiata. W niektórych wersjach jest mo˝liwa reaktywacja systemu
za pomocà menu set-up.
Równoczesne zaÊwiecenie si´ lampek sygnalizacyjnych x i > przy uruchomionym silniku, wskazuje na uszkodzenie
systemu EBD lub, ˝e system jest niedost´pny.; w tym przypadku podczas gwa∏townego hamowania mo˝e wystàpiç zablokowanie kó∏ tylnych i w konsekwencji poÊlizg. Prowadziç samochód bardzo
ostro˝nie i zwróciç si´ natychmiast do
ASO Fiata w celu sprawdzenia uk∏adu.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
k
MINIMALNY POZIOM
OLEJU SILNIKOWEGO
(czerwona)
(gdzie przewidziano)
Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników b´dzie si´ Êwieciç, gdy
samochód nie jest w ruchu i pas bezpieczeƒstwa po stronie kierowcy nie jest
prawid∏owo zapi´ty.
x >
AWARIA EBD
(czerwona)
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
DANE
TECHNICZNE
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci
si´, w niektórych wersjach, gdy jedne
lub wi´cej drzwi, pokrywa baga˝nika
nie sà dok∏adnie zamkni´te.
W niektórych wersjach wyÊwietlany jest
odpowiedni komunikat.
Z otwartymi drzwiami i samochodzie w
ruchu, zostanie wyemitowany sygna∏
akustyczny.
<
NIE ZAPI¢TY PAS
BEZPIECZE¡STWA
(czerwona)
SPIS
ALFABETYCZNY
´
NIEDOK¸ADNIE
ZAMKNI¢TE DRZWI
(czerwona)
143
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
144
U
AWARIA SYSTEMU
WTRYSKU
(wersje Multijet –
˝ó∏to-pomaraƒczowa)
AWARIA SYSTEMU
EOBD
(wersje benzynowe –
˝ó∏to-pomaraƒczowa)
Awaria systemu wtrysku
W normalnych warunkach, po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po uruchomieniu silnika.
Je˝eli lampka sygnalizacyjna b´dzie si´
Êwieciç lub zaÊwieci si´ podczas jazdy,
sygnalizuje na nie perfekcyjne funkcjonowanie uk∏adu wtrysku, z mo˝liwoÊcià
spadku mocy silnika, z∏ego prowadzenia
samochodu i wysokiego zu˝ycia paliwa.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
W tych warunkach mo˝na kontynuowaç
jazd´ nie obcià˝ajàc silnika i z umiarkowanà pr´dkoÊcià. Zwróciç si´ mo˝liwie
jak najszybciej do ASO Fiata.
Awaria systemu kontroli
silnika EOBD
W normalnych warunkach, po obróceniu
kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po uruchomieniu silnika. ZaÊwiecenie si´ poczàtkowe lampki wskazuje na
prawid∏owe jej funkcjonowanie. Je˝eli
lampka sygnalizacyjna b´dzie si´ Êwieciç lub je˝eli zaÊwieci si´ podczas jazdy:
❒ Êwiat∏em ciàg∏ym: sygnalizuje nieprawid∏owe funkcjonowanie systemu zasilania/zap∏onu, które mo˝e
spowodowaç zwi´kszenie emisji zanieczyszczeƒ, mo˝liwy spadek mocy silnika i wysokie zu˝ycie paliwa.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
W tych warunkach mo˝na kontynuowaç
jazd´ z umiarkowanà pr´dkoÊcià nie obcià˝ajàc silnika. D∏u˝sze u˝ywanie samochodu z Êwiecàcà si´ lampkà sygnalizacyjnà mo˝e spowodowaç uszkodzenia silnika. Zwróciç si´ jak najszybciej
do ASO Fiata.
Lampka sygnalizacyjna zgaÊnie je˝eli
niew∏aÊciwe funkcjonowanie zniknie,
ale system zapami´ta tà sygnalizacj´.
❒ Êwiat∏em migajàcym: sygnalizuje
mo˝liwe uszkodzenie katalizatora
(patrz „System EOBD“ w rozdziale
„Deska rozdzielcza i sterowanie).
W przypadku gdy lampka sygnalizacyjna miga, nale˝y zwolniç peda∏ przyspieszenia, zmniejszyç pr´dkoÊç obrotowà
silnika do momentu, a˝ lampka przestanie migaç: kontynuowaç jazd´ z umiarkowanà pr´dkoÊcià, unikaç przypadków
jazdy, które mog∏yby spowodowaç ponowne miganie lampki i zwróciç si´ jak
najszybciej do ASO Fiata.
Je˝eli po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w
pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna U nie zaÊwieci si´ albo zaÊwieci si´ podczas jazdy Êwiat∏em ciàg∏ym lub migajàcym (w niektórych
wersjach razem z komunikatem wyÊwietlanym na wyÊwietlaczu), zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata.
Dzia∏anie lampki sygnalizacyjnej U
mo˝e byç sprawdzone przy pomocy
specjalnego urzàdzenia przez organa
kontroli ruchu drogowego. Przestrzegaç przepisów obowiàzujàcych w danym kraju, w którym si´ podró˝uje.
Lampka F sygnalizuje ponadto ewentualne uszkodzenia lampki sygnalizacyjnej ¬.
Ten przypadek sygnalizowany jest
miganiem lampki sygnalizacyjnej
F tak˝e ponad 4 sekundy. W tym
przypadku lampka sygnalizacyjna
¬ mo˝e nie sygnalizowaç ewentualnych uszkodzeƒ systemów zabezpieczajàcych. Przed rozpocz´ciem
jazdy skontaktowaç si´ z ASO Fiata aby natychmiast skontrolowaç
system.
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´,
gdy w zbiorniku pozostanie oko∏o 7 litrów paliwa.
W tym przypadku uk∏ad hamulcowy zachowuje niezmiennie swojà sprawnoÊç,
bez potencjalnie oferowanej przez system ABS. Zachowaç ostro˝noÊç i jak najszybciej zwróciç si´ do ASO Fiata.
OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka miga, oznacza ˝e wystàpi∏o uszkodzenie w uk∏adzie. W tym przypadku zwróciç si´ do
ASO Fiata w celu sprawdzenia uk∏adu.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Lampka zaÊwieci si´ gdy system jest
niesprawny lub niedost´pny.
W RAZIE AWARII
UWAGA
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR
lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale
powinna zgasnàç po kilku sekundach.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Przy w∏àczonej przedniej poduszce powietrznej pasa˝era, po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR, lampka sygnalizacyjna F b´dzie si´ Êwieciç przez
oko∏o 4 sekundy, migaç przez nast´pne
4 sekundy i powinna zgasnàç.
Po obróceniu kluczyka w pozycj´
MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci
si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach.
ç
REZERWA PALIWA
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
DANE
TECHNICZNE
Lampka sygnalizacyjna F zaÊwieci si´
po wy∏àczeniu przedniej poduszki powietrznej po stronie pasa˝era.
>
AWARIA SYSTEMU ABS
- System niedost´pny
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
SPIS
ALFABETYCZNY
F
WY¸ÑCZONA
PODUSZKA
POWIETRZNA PO
STRONIE PASA˚ERA
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
145
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
146
m
ÂWIECE ˚AROWE
(wersje Multijet –
˝ó∏to-pomaraƒczowa
AWARIA ÂWIEC
˚AROWYCH
(wersje Multijet –
˝ó∏to-pomaraƒczowa)
Âwiece ˝arowe
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR
lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´; zgaÊnie, gdy Êwiece ˝arowe osiàgnà przewidzianà temperatur´. Uruchomiç silnik
natychmiast po zgaÊni´ciu lampki.
OSTRZE˚ENIE Je˝eli temperatura otoczenia jest wysoka, zaÊwiecenie lampki b´dzie trwa∏o tylko chwil´ i mo˝e byç
niedostrzegalne.
Awaria Êwiec ˝arowych
Lampka sygnalizacyjna miga w przypadku uszkodzenia uk∏adu nagrzewania Êwiec ˝arowych. Mo˝liwie jak najszybciej zwróciç si´ do ASO Fiata.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
c
WODA W FILTRZE
OLEJU NAP¢DOWEGO
(wersje Multijet –
˝ó∏to-pomaraƒczowa)
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR
lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale
powinna zgasnàç po kilku sekundach.
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´,
gdy jest woda w filtrze oleju nap´dowego.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
ObecnoÊç wody w uk∏adzie
zasilania, mo˝e spowodowaç powa˝ne uszkodzenie
systemu wtrysku i nieregularne
funkcjonowanie silnika. W przypadku zaÊwiecenia si´ lampki sygnalizacyjnej c (w niektórych wersjach
razem z komunikatem wizualnym
na wyÊwietlaczu), jak najszybciej
zwróciç si´ do ASO Fiata aby spuÊciç wod´ z filtra paliwa. Je˝eli ta
sygnalizacja wystàpi zaraz po nape∏nieniu zbiornika paliwem, mo˝liwe jest, ˝e do zbiornika paliwa
przedosta∏a si´ woda: w tym przypadku wy∏àczyç natychmiast silnik i
skontaktowaç si´ z ASO Fiata.
Y
AWARIA SYSTEMU
ZABEZPIECZENIA
SAMOCHODU FIAT CODE
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR,
lampka sygnalizacyjna mignie jeden raz
i powinna zgasnàç.
Je˝eli b´dzie si´ Êwieciç, przy kluczyku
w po∏o˝eniu MAR, wskazuje na wystàpienie awarii (patrz „System Fiat Code“
w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie“).
OSTRZE˚ENIE ZaÊwiecenie si´ równoczesne lampek U i Y oznacza awari´ systemu Fiat CODE.
Je˝eli przy uruchomionym silniku lampka sygnalizacyjna Y miga, oznacza ˝e
samochód nie jest zabezpieczony przez
urzàdzenie blokujàce silnik (patrz „System Fiat Code“ w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie“).
Zwróciç si´ do ASO Fiata, aby wprowadziç do pami´ci wszystkie kluczyki.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
4
TYLNE ÂWIAT¸A
PRZECIWMGIELNE
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci
si´ po w∏àczeniu tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych.
Awaria Êwiate∏ zewn´trznych
Patrz opis dla lampki sygnalizacyjnej 6.
Interwencja wy∏àcznika
bezw∏adnoÊciowego
blokujàcego zasilanie paliwem
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´,
gdy wy∏àcznik bezw∏adnoÊciowy blokujàcy zasilanie paliwem interweniuje.
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
Awaria czujników parkowania
(gdzie przewidziano)
Patrz opis dla lampki sygnalizacyjnej t.
Awaria systemu monitoringu
ciÊnienia w oponach
(gdzie przewidziano)
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´,
gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie
systemu monitorowania ciÊnienia w
oponach T.P.M.S. (gdzie przewidziano).
W tym przypadku zwróciç si´ mo˝liwie
jak najszybciej do ASO Fiata.
W przypadku, gdy zostanà zamontowane jedno lub kilka kó∏ bez w czujnika,
b´dzie si´ Êwieciç lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników do momentu, a˝ nie zostanà przywrócone warunki poczàtkowe.
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´,
gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie
czujnika ciÊnienia oleju silnikowego.
Zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata aby je wyeliminowaç.
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
W RAZIE AWARII
W niektórych wersjach zaÊwieci si´ w
alternatywie lampka sygnalizacyjna è.
Awaria czujnika ciÊnienia oleju
silnikowego
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´,
gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie
czujnika deszczu. Zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Uszkodzeniem odnoszàcym si´ do tych
˝arówek mo˝e byç: przepalenie jednej
lub kilku ˝arówek, przepalony odpowiedni bezpiecznik lub przerwa w po∏àczeniu elektrycznym.
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci
si´ gdy zbiegnà si´ nast´pujàce okolicznoÊci.
Awaria czujnika deszczu
DANE
TECHNICZNE
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci
si´, w niektórych wersjach, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie jednych z
nast´pujàcych Êwiate∏:
– Êwiate∏ pozycyjnych;
– Êwiate∏ stop;
– tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych;
– kierunkowskazów;
– oÊwietlenia tablicy rejestracyjnej.
è
SYGNALIZACJA
OGÓLNA
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
SPIS
ALFABETYCZNY
W
AWARIA ÂWIATE¸
ZEWN¢TRZNYCH
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
147
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
148
Filtr czàstek sta∏ych zatkany
(wersje Multijet)
á
AWARIA SYSTEMU ESP
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´,
gdy filtr czàstek sta∏ych jest zatkany, a
styl jazdy uniemo˝liwia uaktywnienie
automatycznej procedury regeneracji.
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç
po kilku sekundach.
Aby umo˝liwiç regeneracj´ a wi´c oczyÊciç filtr zaleca si´ kontynuowanie jazdy do momentu znikni´cia wskazania
lampki sygnalizacyjnej.
Je˝eli lampka sygnalizacyjna nie zgaÊnie
lub je˝eli zaÊwieci si´ podczas jazdy razem z diodà w przycisku ASR OFF,
zwróciç si´ do ASO Fiata.
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
Uwaga Miganie lampki sygnalizacyjnej
podczas jazdy oznacza interwencj´ systemu ESP.
d
ZU˚YCIE KLOCÓW
HAMULCOWYCH
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci
si´ w zestawie wskaêników je˝eli klocki hamulców przednich sà zu˝yte; w tym
przypadku jak najszybciej je wymieniç.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
*
AWARIA HILL HOLDER
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç
po kilku sekundach.
ZaÊwiecenie si´ lampki oznacza awari´
systemu Hill Holder. W tym przypadku
zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata.
W niektórych wersjach zaÊwieci si´ w
alternatywie lampka sygnalizacyjna á.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR
lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale
powinna zgasnàç po kilku sekundach.
Sprawdzenie ciÊnienia w
oponach
Lampka sygnalizacyjna w zestawie
wskaêników zaÊwieci si´ gdy zostanie
rozpoznane uchodzenie powietrza z
opony.
Je˝eli w dwóch lub w kilku oponach powietrze b´dzie uchodziç na wyÊwietlaczu uka˝à si´ wskazania odpowiadajàce ka˝dej oponie.
OSTRZE˚ENIE Nie kontynuowaç jazdy
przy niskim ciÊnieniu w jednej lub kilku oponach, poniewa˝ prowadzenie samochodu jest zagro˝one. Zatrzymaç si´
unikajàc gwa∏townego hamowania i
skr´cania. Wymieniç natychmiast ko∏o
na zapasowe ko∏o dojazdowe (gdzie
przewidziano) lub naprawiç za pomocà
odpowiedniego zestawu (patrz „Wymiana ko∏a“ w rozdziale „W razie awarii“) i zwróciç si´ mo˝liwie jak najszybciej do ASO Fiata.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ w zestawie wskaêników je˝eli ciÊnienie w jednej lub kilku oponach spadnie poni˝ej
wst´pnie ustalonej wartoÊci. W ten sposób system T.P.M.S. awizuje kierowcy sygnalizujàc wystàpienie niebezpiecznego
spadku ciÊnienia w oponie / oponach a
wi´c mo˝liwoÊç jej / ich przebicia.
W RAZIE AWARII
W tym przypadku zwróciç si´ do ASO
Fiata.
Niewystarczajàce ciÊnienie w
oponach
OBS¸UGA
SAMOCHODU
W niektórych wersjach zaÊwieci si´ w
alternatywnie lampka sygnalizacyjna è.
W tych warunkach zaleca si´ przywróciç
jak najszybciej prawid∏owe wartoÊci ciÊnienia (patrz „CiÊnienie w oponach zimnych“ w rozdziale „Dane techniczne“).
DANE
TECHNICZNE
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´,
gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie
czujników parkowania.
n
SPRAWDZENIE
CIÂNIENIA W
OPONACH
(gdzie przewidziano)
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
NIEWYSTARCZAJÑCE
CIÂNIENIE W
OPONACH
(gdzie przewidziano)
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
CIÂNIENIE W OPONACH
NIE DOSTOSOWANE
DO PR¢DKOÂCI
(gdzie przewidziano)
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
SPIS
ALFABETYCZNY
t
AWARIA CZUJNIKÓW
PARKOWANIA
(gdzie przewidziano)
(˝ó∏to-pomaraƒczowa)
149
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
150
CiÊnienie w oponach nie
dostosowane do pr´dkoÊci
Je˝eli przewiduje si´ podró˝ z pr´dkoÊcià wi´kszà od 160 km/h konieczne jest
napompowanie opon do ciÊnienia wi´kszego zgodnie z wartoÊciami podanymi w rozdziale „CiÊnienie w oponach“.
W przypadku, gdy system T.P.M.S.
(gdzie przewidziano) rozpozna ciÊnienie w jednej lub wi´cej oponach nie dostosowane do pr´dkoÊci, przy której si´
podró˝uje, zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna (razem z komunikatem wizualnym na wyÊwietlaczu) (patrz „Niskie
ciÊnienie w oponach w tym rozdziale),
która b´dzie si´ Êwieciç do momentu,
a˝ pr´dkoÊç samochodu wróci poni˝ej
wst´pnie ustalonego progu.
OSTRZE˚ENIE W tych warunkach zmniejszyç natychmiast pr´dkoÊç, poniewa˝
nadmierne rozgrzanie opony mo˝e zagroziç nieodwracalnie ich osiàgom i trwa∏oÊci, a równie˝ w przypadku granicznym
spowodowaç rozerwanie opony.
UWAGA
Zak∏ócenia o cz´stotliwoÊci radiowej szczególnie
intensywne mogà zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie systemu T.P.M.S.
Ten przypadek sygnalizowany jest
kierowcy za pomocà komunikatu
(gdzie przewidziano). Sygnalizacja
ta zniknie automatycznie, jak tylko
ustanà zak∏ócenia o cz´stotliwoÊci
radiowej powodujàce nieprawid∏owe dzia∏anie systemu.
3
ÂWIAT¸A POZYCYJNE i
MIJANIA (zielona)
FOLLOW ME HOME
(zielona)
Âwiat∏a pozycyjne i mijania
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´,
gdy w∏àczone zostanà Êwiat∏a pozycyjne lub Êwiat∏a mijania.
Follow me home
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´,
gdy zostanie u˝yte to urzàdzenie (patrz
„Follow me home“ w rozdziale „Deska
rozdzielcza i sterowanie“).
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
Wskazanie CITY podÊwietla si´, gdy zostanie w∏àczone elektryczne wspomaganie kierownicy „Dualdrive“ poprzez
naciÊni´cie odpowiedniego przycisku
sterujàcego. Po ponownym naciÊni´ciu
przycisku wskazanie CITY gaÊnie.
W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
1
ÂWIAT¸A DROGOWE
(niebieska)
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ po w∏àczeniu Êwiate∏
drogowych.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Lampka sygnalizacyjna w zestawie
wskaêników zaÊwieci si´ razem z komunikatem wizualnym na wyÊwietlaczu,
po obróceniu pokr´t∏a Cruise Control w
pozycj´ ON.
W RAZIE AWARII
Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników miga (strza∏ka), gdy
dêwignia sterujàca Êwiat∏ami kierunkowskazów zostanie przesuni´ta w dó∏
lub razem z lampkà sygnalizacyjnà prawego kierunkowskazu, gdy zostanie naciÊniety przycisk Êwiate∏ awaryjnych.
W¸ÑCZENIE
CITY ELEKTRYCZNEGO
WSPOMAGANIA
KIEROWNICY
„DUALDRIVE“ (zielona)
Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR
lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale
powinna zgasnàç po kilku sekundach.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
F
KIERUNKOWSKAZ
LEWY (zielona Êwiat∏o pulsujàce)
Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników miga (strza∏ka), gdy
dêwignia sterujàca Êwiat∏ami kierunkowskazów zostanie przesuni´ta w gór´ lub razem z lampkà sygnalizacyjnà
lewego kierunkowskazu, gdy zostanie
naciÊniety przycisk Êwiate∏ awaryjnych.
Ü
REGULATOR STA¸EJ
PR¢DKOÂCI (CRUISE
CONTROL)
(gdzie przewidziano)
(zielona)
DANE
TECHNICZNE
Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci
si´ po w∏àczeniu przednich Êwiate∏
przeciwmgielnych.
D
KIERUNKOWSKAZ
PRAWY (zielona Êwiat∏o pulsujàce)
SPIS
ALFABETYCZNY
5
PRZEDNIE ÂWIAT¸A
PRZECIWMGIELNE
(zielona)
151
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
152
MO˚LIWA OBECNOÂå LODU NA
DRODZE
(wersje z wyÊwietlaczem
wielofunkcyjnym)
Gdy temperatura zewn´trzna równa jest
lub spadnie poni˝ej 3 °C wskazanie temperatury zewn´trznej miga, aby zasygnalizowaç o mo˝liwym oblodzeniu drogi.
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
OGRANICZONY ZASI¢G
(wersje z wyÊwietlaczem
wielofunkcyjnym)
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat aby poinformowaç u˝ytkownika, ˝e zasi´g samochodu jest poni˝ej 50 km.
SYSTEM ASR
(wersje z wyÊwietlaczem
wielofunkcyjnym)
System ASR wy∏àcza si´ poprzez naciÊni´cia przycisku ASR OFF.
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat aby poinformowaç u˝ytkownika o wy∏àczeniu systemu; równoczeÊnie zaÊwieci si´ dioda w przycisku.
Po ponownym naciÊni´ciu przycisku
ASR OFF dioda w przycisku gaÊnie i na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat aby poinformowaç u˝ytkownika o ponownym w∏àczeniu systemu.
PRZEKROCZONA PR¢DKOÂå
DOPUSZCZALNA
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat, gdy samochód przekroczy wartoÊç pr´dkoÊci dopuszczalnej
ustawionej (patrz „WyÊwietlacz wielofunkcyjny“ w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie).
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
W RAZIE AWARII
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
URUCHAMIANIE SILNIKA.............................................. 154
WYMIANA KO¸A ............................................................ 155
ZESTAW SZYBKIEJ NAPRAWY OPON
FIX & GO AUTOMATIC.................................................. 161
WYMIANA ˚ARÓWKI..................................................... 166
WYMIANA ˚ARÓWKI ÂWIATE¸
ZEWN¢TRZNYCH.......................................................... 168
WYMIANA ˚ARÓWKI ÂWIATE¸
WEWN¢TRZNYCH......................................................... 173
WYMIANA BEZPIECZNIKÓW ....................................... 175
DO¸ADOWANIE AKUMULATORA ............................... 186
PODNOSZENIE SAMOCHODU.................................... 187
HOLOWANIE SAMOCHODU........................................ 187
SPIS
ALFABETYCZNY
W R A Z I E AWA R I I
153
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
154
URUCHAMIANIE
SILNIKA
Aby przeprowadziç procedur´ uruchomienia silnika, nale˝y:
❒ po∏àczyç bieguny dodatnie (znak
+ obok bieguna) obu akumulatorów przy pomocy dodatkowego
przewodu;
URUCHOMIENIE AWARYJNE
Je˝eli lampka sygnalizacyjna Y w zestawie wskaêników b´dzie si´ Êwieciç,
zwróciç si´ natychmiast do ASO Fiata.
URUCHOMIENIE PRZY POMOCY
DODATKOWEGO AKUMULATORA
rys. 1
Je˝eli akumulator roz∏aduje si´, jest
mo˝liwe uruchomienie silnika przy u˝yciu innego akumulatora, o pojemnoÊci
równej lub nieco wy˝szej do roz∏adowanego.
F0M0186m
rys. 1
UWAGA
Tà procedur´ uruchamiania powinien przeprowadziç specjalista, poniewa˝ wykonana nieprawid∏owo mo˝e spowodowaç zwarcie elektryczne o
du˝ej intensywnoÊci. Ponadto
elektrolit w akumulatorze jest
toksyczny i ˝ràcy: unikaç kontaktów ze skórà i oczami. Nie zbli˝aç
si´ do akumulatora z otwartym
ogniem lub zapalonym papierosem i nie powodowaç iskrzenia.
❒ po∏àczyç drugim przewodem biegun
ujemny (–) dodatkowego akumulatora z masà E na silniku lub na skrzyni
biegów samochodu uruchamianego;
❒ uruchomiç silnik;
❒ po uruchomieniu silnika od∏àczyç
przewody w odwrotnej kolejnoÊci;
Je˝eli po kilku próbach silnika nie uda
si´ uruchomiç, nie próbowaç dalej ale
zwróciç si´ do ASO Fiata.
Aby prawid∏owo wykonaç wymian´ ko∏a oraz u˝yç podnoÊnik i zapasowe ko∏o dojazdowe, nale˝y przestrzegaç kilka zaleceƒ za∏àczonych poni˝ej.
OSTRZE˚ENIE Do chwili gdy silnik nie
jest uruchomiony, wspomaganie hamulców i wspomaganie kierownicy nie sà
aktywne, nale˝y wi´c u˝yç du˝o wi´kszej si∏y przy naciskaniu peda∏u hamulca oraz przy obracaniu kierownicà.
UWAGA
Zasygnalizowaç obecnoÊç
stojàcego samochodu zgodnie z przepisami kodeksu drogowego: w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne,
postawiç trójkàt ostrzegawczy, itp.
Pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód, szczególnie gdy jest mocno obcià˝ony i poczekaç na wymian´ ko∏a, stojàc w bezpiecznej
odleg∏oÊci, oraz aby nie stwarzaç
zagro˝enia dla ruchu drogowego.
Zaciàgnàç hamulec postojowy.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
ZALECENIA OGÓLNE
W RAZIE AWARII
Absolutnie unikaç uruchomienia przez
pchanie samochodu, holowanie lub zjazd
z wzniesienia. Manewry te spowodujà
przedostanie si´ paliwa do katalizatora
i nieodwracalne jego uszkodzenie.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
WYMIANA KO¸A
DANE
TECHNICZNE
URUCHOMIENIE SILNIKA PRZEZ
PCHANIE SAMOCHODU
SPIS
ALFABETYCZNY
OSTRZE˚ENIE Nie ∏àczyç bezpoÊrednio
biegunów ujemnych dwóch akumulatorów: ewentualne iskry mogà spowodowaç zapalenie i wybuch gazów wydostajàcych si´ z akumulatora. Je˝eli
dodatkowy akumulator zamontowany
jest w innym samochodzie, nale˝y
zwróciç uwag´, aby mi´dzy nim a samochodem z roz∏adowanym akumulatorem, nie by∏o stykajàcych si´ cz´Êci
metalowych.
155
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
156
UWAGA
Zapasowe ko∏o dojazdowe z wyposa˝enia jest
specyficzne dla tego samochodu:
nie stosowaç z innych modeli, nie
u˝ywaç zapasowych kó∏ dojazdowych z innych modeli w samochodzie. Âruby mocujàce ko∏o sà
specyficzne dla tego samochodu:
nie stosowaç i nie u˝ywaç Êrub
mocujàcych ko∏o z innych modeli.
UWAGA
Naprawiç i zamontowaç
wymienione ko∏o jak najszybciej. Nie smarowaç gwintów
Êrub przed zamontowaniem: mogà odkr´ciç si´ samoczynnie.
UWAGA
PodnoÊnik s∏u˝y tylko do
wymiany kó∏ w tym samochodzie lub samochodzie tego
samego modelu. Absolutnie zabrania si´ stosowaç podnoÊnika
na przyk∏ad do podnoszenia samochodów innych modeli. W ˝adnym przypadku nie u˝ywaç go do
napraw pod samochodem. Nieprawid∏owe ustawienie podnoÊnika mo˝e spowodowaç opadni´cie
podnoszonego samochodu. Nie
u˝ywaç podnoÊnika do podnoszenia obcià˝eƒ wi´kszych ni˝ dopuszczalne, podane na tabliczce
znamionowej podnoÊnika.
UWAGA
Nieprawid∏owo zamontowany ko∏pak ko∏a mo˝e
odpaÊç podczas jazdy samochodu.
Nie próbowaç naprawiaç zaworu
opony. Nie umieszczaç ˝adnych
przedmiotów mi´dzy obr´czà a
oponà. Okresowo sprawdzaç ciÊnienie w oponach i dojazdowym
kole zapasowym, które powinno
byç zgodne z wartoÊciami podanymi w rozdziale „Dane techniczne“.
Nale˝y pami´taç, ˝e:
❒ masa podnoÊnika wynosi 1,76 kg;
❒ podnoÊnik nie wymaga ˝adnej regulacji;
❒ podnoÊnika nie wolno naprawiaç:
w przypadku uszkodzenia podnoÊnika musi byç wymieniony na nowy, oryginalny;
❒ nie u˝ywaç ˝adnych innych narz´dzi do obracania Êrubà podnoÊnika,
w miejsce korbki podnoÊnika.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
❒ w∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg;
rys. 2
F0M0188m
❒ odkr´ciç urzàdzenie blokujàce Arys. 2;
❒ wyjàç pojemnik z narz´dziami Crys. 2 i umieÊciç w pobli˝u ko∏a,
które b´dzie wymieniane;
❒ wyjàç ko∏o zapasowe B-rys. 2;
W RAZIE AWARII
❒ wy∏àczyç silnik i zaciàgnàç hamulec
postojowy;
OBS¸UGA
SAMOCHODU
❒ otworzyç pokryw´ baga˝nika i odchyliç dywanik pod∏ogi baga˝nika
lub wyjàç Cargo box (gdzie przewidziano);
DANE
TECHNICZNE
❒ zatrzymaç samochód tak, aby wymiana ko∏a w nie powodowa∏a zak∏óceƒ w ruchu na drodze i mo˝na jà
by∏o wykonaç bezpiecznie. Teren powinien byç mo˝liwie p∏aski i twardy;
❒ ubraç kurtk´ odblaskowà (zgodnie
z przepisami) przed opuszczeniem
samochodu;
SPIS
ALFABETYCZNY
Procedura wymiany ko∏a jest
nast´pujàca:
157
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
158
rys. 3
F0M0190m
❒ poluzowaç o oko∏o jeden obrót Êruby
mocujàce u˝ywajàc klucza E-rys. 3
z wyposa˝enia; w samochodach z obr´czami kó∏ ze stopu lekkiego poruszyç samochodem aby obr´cz ko∏a ∏atwo od∏àczy∏a si´ od piasty ko∏a;
rys. 4
❒ za pomocà pokr´t∏a F-rys. 4 roz∏o˝yç podnoÊnik, tak aby wprowadziç
prawid∏owo górnà cz´Êç podnoÊnika G-rys. 4 do wn´trza urzàdzenia
podtrzymujàcego H-rys. 4;
❒ ostrzec ewentualne osoby, ˝e samochód b´dzie podnoszony; aby odsun´li si´ na bezpiecznà odleg∏oÊç od
samochodu do momentu a˝ zostanie ponownie opuszczony;
F0M0191m
❒ w∏o˝yç korbk´ L-rys. 4 aby roz∏o˝yç
podnoÊnik i podnieÊç samochód tak,
aby ko∏a znalaz∏y si´ kilka centymetrów nad ziemià;
F0M0194m
❒ dla wersji wyposa˝onych w ko∏paki
kó∏, zdjàç ko∏pak po odkr´ceniu 3
Êrub mocujàcych, nast´pnie odkr´ciç
czwartà Êrub´ L-rys. 5 i zdjàç ko∏o;
❒ zamontowaç ko∏pak ko∏a wk∏adajàc
w otwór z symbolem ze Êrubà ju˝
wkr´conà za pomocà klucza z wyposa˝enia;
❒ sprawdziç, czy ko∏o zapasowe przylega dok∏adnie do p∏aszczyzny piasty ko∏a; w razie potrzeby oczyÊciç
p∏aszczyzny z zanieczyszczeƒ, które
mog∏yby spowodowaç poluzowanie
Êrub mocujàcych;
❒ wkr´ciç Êruby mocujàce;
❒ zamontowaç ko∏o zapasowe wkr´cajàc pierwszà Êrub´ o 2 obroty w
otwór znajdujàcy si´ jak najbli˝ej zaworu pompowania opony;
❒ obracaç korbkà podnoÊnika L-rys. 4
tak, aby opuÊciç samochód i wyjàç
podnoÊnik;
❒ przy pomocy klucza z wyposa˝enia
dokr´ciç do oporu Êruby mocujàce na
krzy˝ po przekàtnej zgodnie z kolejnoÊcià numerycznà pokazanà na rys. 6;
❒ je˝eli wymienia si´ ko∏o ze stopu
lekkiego w przypadku, gdy chce si´
je umieÊciç tymczasowo w gnieêdzie
ko∏a zapasowego zaleca si´ odwróciç je tak, aby cz´Êç estetyczna zwrócona by∏a w gór´.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
rys. 6
W RAZIE AWARII
F0M0192m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
rys. 5
DANE
TECHNICZNE
Post´pujàc zgodnie z opisem podanym
poprzednio podnieÊç samochód i wymontowaç ko∏o zapasowe.
SPIS
ALFABETYCZNY
ZAMONTOWANIE KO¸A O
NORMALNYCH WYMIARACH
159
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
160
Wersje z obr´czami ze stali
Procedura jest nast´pujàca:
❒ sprawdziç, czy ko∏o normalne przylega dok∏adnie do p∏aszczyzny piasty ko∏a; w razie potrzeby oczyÊciç
ko∏o z zanieczyszczeƒ, które mog∏yby spowodowaç poluzowanie Êrub
mocujàcych;
❒ zamontowaç ko∏o o normalnych wymiarach, wkr´cajàc pierwszà Êrub´
o 2 obroty w otwór znajdujàcy si´
jak najbli˝ej zaworu pompowania
opony;
❒ zamontowaç ko∏pak ko∏a wk∏adajàc
w otwór z symbolem ze Êrubà ju˝
wkr´conà, nast´pnie wkr´ciç pozosta∏e 3 Êruby;
❒ przy pomocy klucza z wyposa˝enia
dokr´ciç Êruby mocujàce;
❒ opuÊciç samochód i wyjàç podnoÊnik;
❒ przy pomocy klucza z wyposa˝enia
dokr´ciç do oporu Êruby na krzy˝ po
przekàtnej zgodnie z kolejnoÊcià numerycznà pokazanà poprzednio.
Wersje z obr´czami ze stopu
lekkiego
❒ w∏o˝yç ko∏o na piast´ i u˝ywajàc klucza z wyposa˝enia wkr´ciç Êruby;
❒ opuÊciç samochód i wyjàç podnoÊnik;
❒ przy pomocy klucza z wyposa˝enia
dokr´ciç do oporu Êruby mocujàce
na krzy˝ po przekàtnej zgodnie z kolejnoÊcià pokazanà na rysunku.
Po zakoƒczeniu wymiany ko∏a
❒ umieÊciç ko∏o zapasowe w odpowiednim gnieêdzie znajdujàcym si´
w baga˝niku;
❒ umieÊciç w odpowiednim pojemniku
C-rys. 2 cz´Êciowo roz∏o˝ony podnoÊnik, wciskajàc go lekko w odpowiednie gniazdo, aby uniknàç ewentualnych wibracji podczas jazdy;
❒ zamontowaç u˝ywane narz´dzia w
odpowiednich gniazdach znajdujàcych si´ w pojemniku;
❒ umieÊciç pojemnik C-rys. 2 kompletny z narz´dziami w kole zapasowym;
❒ wkr´ciç urzàdzenie A-rys. 2 blokujàce pojemnik z narz´dziami;
❒ umieÊciç w gnieêdzie dywanik pod∏ogi w komorze baga˝nika lub Cargo box (gdzie przewidziano).
– naklejk´ samoprzylepnà C z napisem „max 80 km/h“, którà nale˝y
nakleiç w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy (na desce rozdzielczej) po naprawie opony;
❒ folder informacyjny (patrz rys. 8),
wykorzystywany przy prawid∏owym
u˝yciu zestawu szybkiej naprawy i
nast´pnie do przekazania osobie, ˝e
opona by∏a naprawiana zestawem
naprawy opon;
❒ spr´˝ark´ D-rys. 7 kompletnà z manometrem i z∏àczkami umieszczonà
w zestawie;
❒ par´ r´kawic ochronnych znajdujàcych si´ w kieszeni bocznej spr´˝arki;
❒ adaptery dla pompowania elementów ró˝nych.
F0M0199m
rys. 8
W pojemniku (umieszczonym w baga˝niku pod wyk∏adzinà) zestawu szybkiej
naprawy opon znajduje si´ tak˝e Êrubokr´t i uchwyt holowniczy.
UWAGA
Przekazaç informacj´ osobie, która b´dzie naprawia∏a opon´, ˝e by∏a naprawiana
zestawem szybkiej naprawy opon.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
– przewód do nape∏niania B;
F0M0198m
W RAZIE AWARII
❒ butl´ A zawierajàcà p∏ynny uszczelniacz wyposa˝onà w:
rys. 7
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Zestaw szybkiej naprawy rys. 7 zawiera:
DANE
TECHNICZNE
Zestaw szybkiej naprawy opon, nazywany Fix & Go automatic umieszczony
jest w pojemniku w baga˝niku.
SPIS
ALFABETYCZNY
ZESTAW SZYBKIEJ
NAPRAWY OPON
FIX & GO automatic
161
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
162
W przypadku przebicia
opony, spowodowanego
cia∏ami obcymi, mo˝na jà
naprawiç, je˝eli Êrednica przebicia
na bie˝niku lub powierzchni toczenia wynosi maksymalnie do 4 mm.
UWAGA
Nie jest mo˝liwa naprawa na bokach opony. Nie
stosowaç zestawu szybkiej naprawy opon, je˝eli opona zosta∏a uszkodzona, w wyniku jazdy
bez powietrza.
UWAGA
W przypadku uszkodzenia obr´czy ko∏a (deformacje kraw´dzi powodujàce
uchodzenie powietrza) nie jest
mo˝liwa naprawa. Nie wyjmowaç
obcych cia∏ (Êrub lub nitów), które znajdujà si´ w oponie.
NALE˚Y WIEDZIEå, ˚E:
P∏ynny uszczelniacz zestawu szybkiej naprawy jest skuteczny przy temperaturach
zewn´trznych od –20 °C do +50 °C.
P∏ynny uszczelniacz posiada odpowiednià trwa∏oÊç.
UWAGA
Nie w∏àczaç spr´˝arki d∏u˝ej ni˝ na 20 minut. Niebezpieczeƒstwo przegrzania. Zestaw szybkiej naprawy opon nie
jest odpowiedni dla ostatecznej
naprawy, dlatego opony naprawione powinny byç u˝ywane tylko tymczasowo.
Ubraç r´kawice ochronne
dostarczane razem z zestawem szybkiej naprawy opon.
❒ Zaciàgnàç hamulec r´czny. Odkr´ciç
kapturek zaworu opony, wyjàç przewód elastyczny nape∏niania A-rys. 9
i wkr´ciç pierÊcieƒ B na zawór opony;
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
UWAGA
W RAZIE AWARII
PROCEDURA POMPOWANIA
OBS¸UGA
SAMOCHODU
F0M0201m
rys. 9
DANE
TECHNICZNE
Butla zawiera glikol etylenowy. Zawiera mleczko
kauczukowe: mo˝e powodowaç reakcje alergiczne. Szkodliwe przy
przedostaniu si´ do uk∏adu pokarmowego. Dra˝niàce oczy. Mo˝e powodowaç uczulenia przy wdychaniu i kontakcie. Unikaç kontaktu z
oczami, skórà i ubraniem. W przypadku kontaktu przemyç natychmiast to miejsce du˝à iloÊcià wody.
W przypadku przedostania si´ do
uk∏adu pokarmowego, nie prowokowaç wymiotów, wyp∏ukaç usta i
wypiç du˝o wody, skonsultowaç si´
natychmiast z lekarzem. Przechowywaç w miejscu niedost´pnym
dla dzieci. Produkt nie mo˝e byç
u˝ywany przez astmatyków. Nie
wdychaç par podczas operacji
wprowadzania i zasysania. Je˝eli
wystàpià reakcje alergiczne skonsultowaç si´ natychmiast z lekarzem. Przechowywaç butl´ w odpowiednim miejscu, z dala od êróde∏
ciep∏a P∏ynny uszczelniacz posiada
okres trwa∏oÊci.
Wymieniaç butl´ zawierajàcà p∏ynny uszczelniacz po
up∏yni´ciu terminu trwa∏oÊci. Nie wyrzucaç butli i nie wylewaç
p∏ynnego uszczelniacza do Êrodowiska. Utylizowaç zgodnie z normami
mi´dzynarodowymi i lokalnymi.
SPIS
ALFABETYCZNY
UWAGA
163
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
164
❒ je˝eli opona zostanie napompowana do wymaganej wartoÊci ciÊnienia
podanej w rozdziale „Ko∏a“ w „Dane techniczne“) ruszyç natychmiast;
UWAGA
rys. 10
F0M0202m
rys. 12
F0M0204m
Aby uzyskaç odczyt bardziej precyzyjny zaleca si´, sprawdziç wartoÊç ciÊnienia w oponie na manometrze Frys. 10 przy wy∏àczonej spr´˝arce;
rys. 11
F0M0203m
❒ upewniç si´, czy wy∏àcznik D-rys. 10
spr´˝arki znajduje si´ w pozycji 0
(wy∏àczony), uruchomiç silnik, w∏o˝yç wtyczk´ E-rys. 11 w gniazdo
pràdowe znajdujàce si´ najbli˝ej i
uruchomiç spr´˝ark´ ustawiajàc wy∏àcznik D-rys. 10 w pozycji I (w∏àczony), napompowaç opon´ do wymaganej wartoÊci ciÊnienia podanej
w rozdziale „CiÊnienie w oponach“
w „Dane techniczne“).
Nakleiç naklejk´ samoprzylepnà w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy,
aby zasygnalizowaç, ˝e opona zosta∏a naprawiona przy u˝yciu zestawu szybkiej naprawy opon. Jechaç ostro˝nie, szczególnie na zakr´tach. Nie przekraczaç pr´dkoÊci 80 km/h. Nie przyÊpieszaç
gwa∏townie i nie hamowaç ostro.
❒ je˝eli w ciàgu 5 minut nie uzyska si´
ciÊnienia przynajmniej 1,5 bar, od∏àczyç spr´˝ark´ od zaworu i gniazdka pràdowego, a nast´pnie, przesunàç samochód do przodu o oko∏o 10
metrów tak, aby p∏ynny uszczelniacz
rozprowadzi∏ si´ wewnàtrz opony,
nast´pnie powtórzyç operacj´ pompowania.
❒ po oko∏o 10 minutach jazdy zatrzymaç si´ i ponownie sprawdziç ciÊnienie w oponie, nie zapomnieç zaciàgnàç hamulca postojowego;
❒ je˝eli tak˝e w tym przypadku, w ciàgu 5 minut od w∏àczenia spr´˝arki
nie osiàgnie si´ ciÊnienia przynajmniej 1,8 bar, nie próbowaç jazdy
samochodem, poniewa˝ opona jest
zbyt uszkodzona i zestaw szybkiej
naprawy opon nie jest w stanie zagwarantowaç prawid∏owej szczelnoÊci, ale zwróciç si´ do ASO Fiata.
Je˝eli ciÊnienie spadnie
poni˝ej 1,8 bar nie kontynuowaç jazdy; zestaw szybkiej naprawy opon Fix & Go automatic
nie jest w stanie zagwarantowaç
prawid∏owej szczelnoÊci, poniewa˝ opona jest zbyt uszkodzona.
Zwróciç si´ do ASO Fiata.
UWAGA
Spr´˝arka mo˝e byç u˝ywana tak˝e do
uzupe∏niania ciÊnienia w oponach. Roz∏àczyç z∏àczk´ i po∏àczyç jà bezpoÊrednio z zaworem opony rys. 13; w ten
sposób butla nie b´dzie po∏àczona ze
spr´˝arkà i nie zostanie wtryÊni´ty p∏ynny uszczelniacz.
F0M0206m
PROCEDURA WYMIANY BUTLI
Aby wymieniç butl´ procedura jest nast´pujàca:
❒ od∏àczyç z∏àcze A-rys. 14;
❒ obróciç w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara butl´ do
wymiany i wyjàç jà;
❒ w∏o˝yç nowà butl´ i obróciç w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara;
❒ po∏àczyç butl´ ze z∏àczem A i w∏o˝yç przewód przeêroczysty B w odpowiednie gniazdo.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
TYLKO DLA KONTROLI I
PRZYWRACANIA CIÂNIENIA
rys. 14
W RAZIE AWARII
Bezwzgl´dnie poinformowaç, ˝e opona zosta∏a naprawiona przy u˝yciu zestawu
szybkiej naprawy opon. Przekazaç sk∏adany folder osobie, która
b´dzie naprawia∏a opon´ uszczelnionà zestawem szybkiej naprawy opon.
F0M0205m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
UWAGA
rys. 13
DANE
TECHNICZNE
❒ prowadziç zawsze samochód bardzo ostro˝nie do jak najbli˝szej stacji ASO Fiata.
SPIS
ALFABETYCZNY
❒ je˝eli natomiast zmierzone ciÊnienie
wynosi przynajmniej 1,8 bar, przywróciç prawid∏owe ciÊnienie (przy
silniku uruchomionym i zaciàgni´tym hamulcu postojowym) i kontynuowaç jazd´;
165
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
166
WYMIANA ˚ARÓWKI
UWAGI OGÓLNE
❒ Gdy ˝arówka nie Êwieci si´, przed
jej wymianà, sprawdziç czy odpowiedni bezpiecznik nie jest przepalony; rozmieszczenie bezpieczników
podane jest w rozdziale „Wymiana
bezpieczników“;
❒ przed wymianà ˝arówki sprawdziç,
czy odpowiednie styki nie sà skorodowane;
❒ przepalone ˝arówki nale˝y wymieniaç na nowe tego samego typu i
mocy;
❒ po wymianie ˝arówki reflektorów
przednich, ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa sprawdziç zawsze ustawienie Êwiate∏ reflektorów.
˚arówk´ halogenowà nale˝y trzymaç tylko za opraw´ metalowà. Je˝eli baƒka
szklana zostanie dotkni´ta r´kà,
spowoduje to zmniejszenie intensywnoÊci Êwiecenia a tak˝e ˝ywotnoÊci. W przypadku niezamierzonego dotkni´cia, przetrzeç baƒk´ ˝arówki szmatkà zwil˝onà alkoholem
i pozostawiç do wyschni´cia.
UWAGA
Zmiany lub naprawy instalacji elektrycznej (centralki
elektroniczne) wykonane niew∏aÊciwie, bez uwzgl´dnienia charakterystyk technicznych instalacji,
mogà spowodowaç niew∏aÊciwe
funkcjonowanie i ryzyko po˝aru.
UWAGA
˚arówki halogenowe zawierajà wewnàtrz spr´˝ony gaz, w przypadku p´kni´cia mo˝liwy jest rozprysk kawa∏ków szk∏a.
OSTRZE˚ENIE Na powierzchni wewn´trznej reflektora mo˝e wystàpiç lekkie zaparowanie: nie oznacza to uszkodzenia, ale w rzeczywistoÊci jest zjawiskiem naturalnym spowodowanym niskà temperaturà i wysokà wilgotnoÊcià
powietrza; znika zaraz po zapaleniu reflektorów. ObecnoÊç kropel wewnàtrz
reflektora oznacza przenikanie wody do
jego wn´trza; zwróciç si´ do ASO Fiata.
TYPY ˚ARÓWEK
W samochodzie zastosowano:
A
˚arówki w ca∏oÊci szklane; mocowane sà na wcisk. Aby wyjàç ˝arówk´, nale˝y jà pociàgnàç.
rys. 15
F0M0207m
B
˚arówki ze z∏àczem bagnetowym:
aby wyjàç ˝arówk´ z odpowiedniej
oprawy, nale˝y jà lekko wcisnàç i
obróciç w lewo.
C
˚arówki cylindryczne; aby wymieniç ˝arówk´, nale˝y wyjàç jà ze spr´˝ystych zacisków konektorowych.
D-E ˚arówki halogenowe; aby wymieniç ˝arówk´, nale˝y wyjàç jà po
od∏àczeniu spr´˝yny mocujàcej od
odpowiedniego gniazda.
D
H4
55W
Âwiat∏a mijania.
D
H4
60W
Âwiat∏a pozycyjne przednie.
A
W5W
5W
Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne (gdzie przewidziano).
–
H3
55W
Kierunkowskazy przednie.
B
PY21W
21W
Kierunkowskazy boczne.
A
WY5W
5W
Kierunkowskazy tylne.
B
P21W
21W
Âwiat∏a pozycyjne tylne.
B
R5W
5W
Âwiat∏a stopu.
B
P21/5W
5W
3 Êwiat∏o stopu (dodatkowe Êwiat∏o zatrzymania).
B
–
2,3W
Âwiat∏a cofania.
–
P21W
21W
Tylne Êwiat∏a przeciwmgielne.
–
P21W
21W
OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej.
A
W5W
5W
Przednia lampa sufitowa z kloszem przechylnym.
C
C10W
10W
Przednia lampa sufitowa z lampami punktowymi.
C
C10W
10W
Tylna lampa sufitowa.
C
C10W
10W
Lampa oÊwietlenia baga˝nika.
A
W5W
5W
Lampa oÊwietlenia daszka przeciws∏onecznego.
C
C5W
5W
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Âwiat∏a drogowe.
W RAZIE AWARII
Moc
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Typ
DANE
TECHNICZNE
Rysunek
SPIS
ALFABETYCZNY
˚arówka
167
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
WYMIANA ˚ARÓWKI
ÂWIATE¸
ZEWN¢TRZNYCH
OdnoÊnie typu ˝arówek i jej mocy patrz
rozdzia∏ „Wymiana ˝arówki“.
rys. 16
ZESPÓ¸ OPTYCZNY PRZEDNI
rys. 16
W zespole optycznym przednim znajdujà si´ ˝arówki Êwiate∏ pozycyjnych,
Êwiate∏ mijania, Êwiate∏ drogowych i
kierunkowskazów.
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 17
F0M0179m
ÂWIAT¸A POZYCYJNE rys. 17
Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç co nast´puje:
❒ wyjàç os∏on´ gumowà A wywierajàc nacisk w kierunku pokazanym
strza∏kà;
Rozmieszczenie ˝arówek w zespole
optycznym jest nast´pujàce:
❒ nacisnàç na zaczepy B, nast´pnie
wyjàç opraw´ ˝arówki;
A Êwiat∏a pozycyjne;
❒ wyjàç ˝arówk´ C i wymieniç jà;
B Êwiat∏a mijania/Êwiat∏a drogowe
(dwuw∏óknowa);
❒ w∏o˝yç opraw´ ˝arówki do gniazda,
nast´pnie zamontowaç os∏on´ A
sprawdzajàc poprawnoÊç zablokowania.
C kierunkowskazy.
168
F0M0178m
❒ roz∏àczyç konektor elektryczny Êrodkowy i od∏àczyç zaczep blokujàcy
˝arówk´;
❒ wyjàç ˝arówk´ B i wymieniç jà;
❒ zamontowaç nowà ˝arówk´ wk∏adajàc wyst´p w oprawie ˝arówki
w rowek znajdujàcy si´ w lustrze
reflektora;
❒ zamocowaç spr´˝yn´ mocujàcà
opraw´ ˝arówki, nast´pnie po∏àczyç
konektor elektryczny;
❒ zamontowaç os∏on´ A sprawdzajàc
poprawnoÊç zablokowania.
Przednie rys.19/a - 19/b
Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç co
nast´puje:
❒ skr´ciç ko∏a w prawo/ w lewo w kierunku na zewn´trz;
❒ obróciç zaczep blokujàcy A - rys.
19/a, jak pokazuje strza∏ka, nast´pnie wyjàç pokryw´ B;
❒ wyjàç os∏on´ opraw´ ˝arówki Crys. 19/b obracajàc jà w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara;
F0M0181m
❒ wyjàç ˝arówk´ D wciskajàc jà lekko i obracajàc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
(mocowanie „bagnetowe“) nast´pnie wyjàç jà;
❒ zamontowaç os∏on´ opraw´ ˝arówki C obracajàc jà w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara sprawdzajàc prawid∏owoÊç zablokowania;
❒ za∏o˝yç pokryw´ B-rys. 19/a, nast´pnie obróciç zaczep blokujàcy A.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
❒ wyjàç os∏on´ gumowà A wywierajàc nacisk w kierunku pokazanym
strza∏kà;
KIERUNKOWSKAZY
rys. 19/b
W RAZIE AWARII
Aby wymieniç ˝arówk´, nale˝y:
F0M0261m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
ÂWITA¸A MIJANIA / ÂWIAT¸A
DROGOWE rys. 18
rys. 19/a
DANE
TECHNICZNE
F0M0180m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 18
169
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
170
rys. 20
F0M0182m
Boczne rys. 20
rys. 21
F0M0223m
Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç co
nast´puje:
PRZEDNIE ÂWIAT¸A
PRZECIWMGIELNE
(gdzie przewidziano)
❒ nacisnàç klosz A tak, aby Êcisnàç spr´˝yn´ wewn´trznà B, nast´pnie wysunàç zespó∏ w stron´ zewn´trznà;
Aby wymieniç ˝arówk´ przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych A-rys. 21 zwróciç si´ do ASO Fiata.
❒ obróciç w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek opraw´ ˝arówki C,
wyjàç ˝arówk´ D mocowanà na
wcisk i wymieniç jà;
ZESPÓ¸ OPTYCZNY TYLNY
rys. 22-23
rys. 22
Zespó∏ optyczny tylny zwiera ˝arówki
Êwiate∏ pozycyjnych, stop i kierunkowskazów.
Rozmieszczenie ˝arówek w tylnej lampie zespolonej jest nast´pujàce:
❒ zamontowaç opraw´ ˝arówki C w
kloszu, obracajàc jà w prawo;
❒ zamontowaç zespó∏ sprawdzajàc,
czy zablokowa∏a si´ spr´˝yna wewn´trzna B.
F0M0184m
B kierunkowskazy;
C Êwiat∏a pozycyjne;
D Êwiat∏a pozycyjne/stop (dwuw∏óknowa).
rys. 23
F0M0185m
Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç co nast´puje:
❒ otworzyç pokryw´ baga˝nika, nast´pnie odkr´ciç dwie Êruby mocujàce A;
❒ roz∏àczyç konektor elektryczny Êrodkowy, nast´pnie wysunàç zespó∏
klosza na zewnàtrz;
❒ odkr´ciç Êruby E i wyjàç opraw´ ˝arówek;
❒ po∏àczyç konektor elektryczny, ustawiç prawid∏owo zespó∏ w stosunku
do nadwozia samochodu, nast´pnie
wkr´ciç Êruby mocujàce A.
TYLNE ÂWIAT¸A
PRZECIWMGIELNE rys. 24
Aby wymieniç ˝arówk´ tylnych Êwiate∏
przeciwmgielnych A zwróciç si´ do ASO
Fiata.
Aby wymieniç ˝arówk´ Êwiate∏ cofania A
zwróciç si´ do ASO Fiata.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
ÂWIAT¸A COFANIA rys. 25
W RAZIE AWARII
❒ zamontowaç opraw´ ˝arówek i
wkr´ciç Êruby E;
F0M0209m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
❒ wyjàç ˝arówk´ przewidzianà do
wymiany B, C lub D wciskajàc lekko
i obracajàc w lewo (blokowane na
wcisk) i nast´pnie wymieniç;
rys. 25
DANE
TECHNICZNE
F0M0208m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 24
171
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
172
rys. 26
F0M0210m
rys. 27
F0M0211m
TRZECIE ÂWIAT¸O STOP
rys. 26-27
❒ dzia∏ajàc na zaczepy D-rys. 27 wyjàç opraw´ ˝arówek;
Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç co
nast´puje:
❒ wyjàç ˝arówk´ montowanà na
wcisk i wymieniç jà.
❒ otworzyç pokryw´ baga˝nika;
❒ wyjàç korki gumowe A-rys. 26;
OÂWIETLENIE TABLICY
REJESTRACYJNEJ rys. 28-29
❒ nacisnàç na urzàdzenie blokujàce Brys. 26 i wyjàç zespó∏ klosza Crys. 27;
Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç co
nast´puje:
❒ roz∏àczyç konektor elektryczny;
❒ nacisnàç w miejscu wskazanym
strza∏kà i wyjàç zespó∏ klosza A rys. 28;
rys. 28
F0M0212m
rys. 29
F0M0233m
❒ wymieniç ˝arówk´ rys. 29 po od∏àczeniu jej od styków bocznych,
sprawdzajàc czy nowa ˝arówka jest
prawid∏owo zablokowana pomi´dzy tymi stykami.
❒ zamontowaç zespó∏ klosza wywierajàc nacisk.
rys. 30
F0M0213m
rys. 32
F0M0214m
rys. 31
F0M0234m
rys. 33
F0M0235m
❒ otworzyç pokryw´ zabezpieczajàcà B;
❒ wymieniç ˝arówk´ C-rys. 31 po
od∏àczeniu jej od styków bocznych,
sprawdzajàc czy nowa ˝arówka jest
prawid∏owo zablokowana pomi´dzy tymi stykami;
❒ zamknàç pokryw´ B-rys. 31 i zamocowaç lamp´ sufitowà A-rys. 30 w
odpowiednim gnieêdzie sprawdzajàc, czy zablokowa∏a si´ prawid∏owo.
TYLNA LAMPA SUFITOWA
(gdzie przewidziano)
Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç co
nast´puje:
❒ nacisnàç w miejscach wskazanych
strza∏kami i wyjàç lamp´ sufitowà
D-rys. 32;
❒ otworzyç pokryw´ zabezpieczajàcà
E-rys. 33;
❒ wymieniç ˝arówk´ F-rys. 33 po
od∏àczeniu jej od styków bocznych,
sprawdzajàc czy nowa ˝arówka jest
prawid∏owo zablokowana pomi´dzy
tymi stykami;
❒ zamknàç pokryw´ E-rys. 33 i zamocowaç lamp´ sufitowà D-rys. 32 w
odpowiednim gnieêdzie sprawdzajàc, czy zablokowa∏a si´ prawid∏owo.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
❒ nacisnàç w miejscach wskazanych
strza∏kami i wyjàç lamp´ sufitowà
A-rys. 30;
W RAZIE AWARII
Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç co
nast´puje:
OBS¸UGA
SAMOCHODU
PRZEDNIA LAMPA SUFITOWA
DANE
TECHNICZNE
OdnoÊnie typu ˝arówki i jej mocy patrz
rozdzia∏ „Wymiana ˝arówki“.
SPIS
ALFABETYCZNY
WYMIANA ˚ARÓWKI ÂWIATE¸
WEWN¢TRZNYCH
173
F0M0215m
LAMPA NAD DASZKIEM
PRZECIWS¸ONECZNYM rys. 34
Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç co
nast´puje:
F0M0216m
Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç co
nast´puje:
Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç co nast´puje:
❒ wyjàç lamp´ naciskajàc Êrubokr´tem na zaczep A-rys. 36;
❒ otworzyç pokryw´ baga˝nika;
❒ wyjàç lamp´ A podwa˝ajàc jà w
punkcie pokazanym strza∏kà;
❒ nacisnàç lekko na klosz ˝arówki Brys. 37 w pobli˝u dwóch sworzni
mocujàcych i obróciç go;
❒ otworzyç zabezpieczenie B i wymieniç ˝arówk´ mocowanà na wcisk;
❒ wymieniç ˝arówk´ C-rys. 37 mocowanà na wcisk;
❒ zamknàç zabezpieczenie B w kloszu;
❒ zamontowaç klosz wsuwajàc go na
sworznie mocujàce;
SPIS
ALFABETYCZNY
F0M0217m
rys. 37
F0M0229m
LAMPA W DRZWIACH
(gdzie przewidziano) rys. 36
LAMPA OÂWIETLENIA
BAGA˚NIKA rys. 35
174
rys. 36
❒ zamontowaç lamp´ A umieszczajàc
jà w prawid∏owej pozycji wk∏adajàc
najpierw z jednej strony, a nast´pnie naciskajàc na drugà stron´ do
momentu zablokowania.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
❒ wyjàç lamp´ A-rys. 34 podwa˝ajàc
jà w punkcie pokazanym strza∏kà.
rys. 35
DANE
TECHNICZNE
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
rys. 34
❒ zamontowaç lamp´ wsuwajàc jà
najpierw od strony D-rys. 36, a nast´pnie naciskajàc na drugà stron´
do momentu zablokowania.
Nigdy nie zast´powaç bezpiecznika drutem lub innym materia∏em przewodzàcym.
B bezpiecznik nie przepalony rys. 38.
C bezpiecznik z elementem przewodzàcym przepalonym rys. 38.
UWAGA
Nie wymieniaç bezpiecznika na inny o wy˝szej
wartoÊci pràdowej. NIEBEZPIECZE¡STWO PO˚ARU.
UWAGA
Je˝eli bezpiecznik przepali si´ ponownie, zwróciç
si´ do ASO Fiata.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Je˝eli urzàdzenie elektryczne nie dzia∏a, nale˝y sprawdziç odpowiedni bezpiecznik: element przewodzàcy Arys. 38 nie mo˝e byç przerwany. W
przeciwnym razie wymieniç przepalony
bezpiecznik na nowy o tej samej wartoÊci pràdowej (tego samego koloru).
F0M0236m
rys. 38
W RAZIE AWARII
Bezpieczniki zabezpieczajà instalacj´
elektrycznà interweniujàc w przypadku
awarii lub nieprawid∏owego dzia∏ania
instalacji.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
OPIS OGÓLNY
Je˝eli si´ przepali bezpiecznik g∏ówny (MEGA-FUSE, MIDI-FUSE, MAXI-FUSE)
interweniuje zwróciç si´ do ASO
Fiata. Przed przystàpieniem do
wymiany bezpiecznika upewniç
si´, czy kluczyk wyj´ty jest z wy∏àcznika zap∏onu i/lub czy
wszystkie odbiorniki elektryczne
sà wy∏àczone.
DANE
TECHNICZNE
UWAGA
SPIS
ALFABETYCZNY
WYMIANA
BEZPIECZNIKA
175
Bezpieczniki w samochodzie pogrupowane sà w czterech skrzynkach bezpieczników znajdujàcych si´ w desce
rozdzielczej, na biegunie dodatnim akumulatora, w komorze silnika i wewnàtrz
baga˝nika (po stronie lewej).
Skrzynka bezpieczników w
desce rozdzielczej
rys. 39
F0M0016m
Aby uzyskaç dost´p do skrzynki bezpieczników odkr´ciç Êruby A-rys. 39 i
wyjàç pokryw´.
SPIS
ALFABETYCZNY
DANE
TECHNICZNE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
DOST¢P DO BEZPIECZNIKÓW
176
rys. 40
F0M0232m
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Skrzynka bezpieczników w
komorze silnika
Aby uzyskaç dost´p do skrzynki bezpieczników znajdujàcej si´ obok akumulatora wyjàç odpowiednià pokryw´
zabezpieczajàcà rys. 41.
F0M0239m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
W RAZIE AWARII
rys. 41
DANE
TECHNICZNE
F0M0240m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 42
177
Aby uzyskaç dost´p do skrzynki bezpieczników znajdujàcej si´ na biegunie
dodatnim akumulatora, dzia∏aç na zaczepy mocujàce A-rys. 43 i wyjàç pokryw´ zabezpieczajàcà B.
rys. 43
F0M0241m
1
3
2
4
SPIS
ALFABETYCZNY
DANE
TECHNICZNE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
Skrzynka bezpieczników na
biegunie dodatnim
akumulatora
178
rys. 44
F0M0228m
a
b
c
d
Mo˝liwe konfiguracje zmieniajà si´ w zale˝noÊci od prezentowanej wersji/
wyposa˝enia.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Skrzynka bezpieczników w
komorze baga˝nika
Aby uzyskaç dost´p do skrzynki bezpieczników znajdujàcej si´ po lewej
stronie komory baga˝nika nale˝y otworzyç odpowiednià pokryw´ inspekcyjnà
(jak pokazano na rys. 45).
F0M0246m
OBS¸UGA
SAMOCHODU
W RAZIE AWARII
rys. 45
DANE
TECHNICZNE
F0M0244m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 46
179
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
180
ZBIORCZA TABELA BEZPIECZNIKÓW
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej
ODBIORNIKI
BEZPIECZNIK
AMPER
Nie wyst´puje.
F44
–
Zasilanie z + akumulatora zestawu wskaêników, gniazdka diagnostycznego EOBD.
F45
10
Zasilanie z + akumulatora radioodtwarzacza, centralki systemu g∏oÊnomówiàcego z
rozpoznaniem g∏osu i technologià Bluetooth®.
F51
15
Zasilanie z + akumulatora wy∏àcznika zap∏onu.
F85
7,5
Zasilanie pompy elektrycznej spryskiwaczy szyby przedniej, spryskiwacza szyby tylnej.
F42
20
Zasilanie si∏ownika zwalniania pokrywy baga˝nika.
F73
15
Zasilanie si∏owników silników blokowania drzwi, si∏owników silników dead lock .
F77
20
–
–
Zasilanie przedniej lampy sufitowej, tylnej lampy sufitowej, lampy oÊwietlenia
komory baga˝nika, lamp w drzwiach, lampy nad daszkiem przeciws∏onecznym.
F53
10
Zasilanie z + kluczyka centralki sterujàcej systemem elektrycznego wspomagania
kierownicy.
F21
7,5
Zasilanie z + kluczyka zestawu wskaêników, wy∏àcznika peda∏u hamulca
(obwód sterujàcy Êwiat∏ami stop), wy∏àcznika peda∏u sprz´g∏a.
F22
7,5
Zasilanie z + kluczyka centralki sterujàcej systemem hamulcowym, systemu VDC,
wy∏àcznika peda∏u hamulca.
F26
7,5
Zasilanie z + kluczyka centralki sterujàcej systemem air bag.
F58
10
Nie wyst´puje.
7,5
Zasilanie z + kluczyka podÊwietlenia zespo∏u sterowaƒ w lampie sufitowej,
zespo∏u sterowaƒ ogrzewania siedzeƒ przednich (podÊwietlenie i sterowanie
systemu), czujnik deszczu.
F61
7,5
Zasilanie z + kluczyka centralki sterowania systemu dachu otwieranego
elektrycznie, centralki elektronicznej kontroli czujnika ciÊnienia w oponach,
centralki systemu g∏oÊnomówiàcego z rozpoznaniem g∏osu i technologià
Bluetooth, sterowania systemu pomocy w parkowaniu.
F61
7,5
BEZPIECZNIK
AMPER
Zasilanie z + akumulatora centralki body computer w desce rozdzielczej.
F2
60
Zasilanie z + akumulatora systemu hamulcowego (pompa elektryczna).
F4
40
Zasilanie z+ akumulatora systemu hamulcowego (elektrozawory).
F5
30
Zasilanie elektrowentylatora ch∏odnicy silnika (niska pr´dkoÊç)
(silniki 1.2 i 1.4).
F12
20
Zasilanie elektrowentylatora ch∏odnicy silnika (niska pr´dkoÊç)
(silniki 1.3 Multijet wersje z nagrzewnicà).
F12
30
Zasilanie elektrowentylatora ch∏odnicy silnika (niska/Êrednia pr´dkoÊç)
(silniki 1.3 Multijet wersje z klimatyzacjà).
F12
40
Zasilanie elektrowentylatora ch∏odnicy silnika
(silniki 1.9 Multijet wersje z klimatyzacjà).
F12
40
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
ODBIORNIKI
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
F61
W RAZIE AWARII
Zasilanie z + kluczyka podÊwietlenia zespo∏u sterowaƒ bocznych, podÊwietlenia
zespo∏u sterowaƒ w kierownicy, zespo∏u sterowaƒ Êrodkowego
(podÊwietlenie i zarzàdzanie sterowaniem ASR).
OBS¸UGA
SAMOCHODU
AMPER
DANE
TECHNICZNE
BEZPIECZNIK
SPIS
ALFABETYCZNY
ODBIORNIKI
181
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
182
ODBIORNIKI
BEZPIECZNIK
AMPER
Zasilanie elektrowentylatora ch∏odnicy silnika (wysoka pr´dkoÊç) (silniki 1.2 i 1.4).
F13
30
Zasilanie elektrowentylatora ch∏odnicy silnika (wysoka pr´dkoÊç)
(silniki 1.3 Multijet wersje z nagrzewnicà).
F13
40
Zasilanie elektrowentylatora ch∏odnicy silnika (wysoka pr´dkoÊç)
(silniki 1.3 Multijet wersje z klimatyzacjà).
F13
60
Zasilanie elektrowentylatora ch∏odnicy silnika (wysoka pr´dkoÊç)
(silniki 1.3 Multijet wersje z klimatyzacjà).
F13
40
Zasilanie Êwiat∏a mijania w reflektorze lewym, system korektora Êwiate∏ reflektorów.
F14
10
Zasilanie Êwiat∏a mijania w reflektorze prawym.
F15
10
Zasilanie Êwiat∏a drogowego w reflektorze lewym.
F16
10
Zasilanie Êwiat∏a drogowego w reflektorze prawym.
F17
10
Zasilanie elektrowentylatora wn´trza nadwozia.
F18
40
Zasilanie z + kluczyka centralki kontroli silnika.
F20
7,5
Zasilanie z + kluczyka zespo∏u sterowania ch∏odzenia wn´trza, centralki
elektronicznej zarzàdzajàcej automatycznym ruchem szyby po stronie kierowcy,
ruchem lusterek wstecznych zewn´trznych.
F24
7,5
Nie wyst´puje.
F25
–
Zasilanie obcià˝eƒ poÊrednich systemu kontroli silnika.
F27
15
15
Zasilanie centralki kontroli silnika (silnik 1.4).
F29
10
Zasilanie elektrycznej pompy paliwa.
F30
15
Zasilanie przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych.
F31
15
Zasilanie elektrycznej pompy spryskiwaczy reflektorów.
F32
30
Zasilanie sygna∏u dêwi´kowego jednotonowego.
F33
15
Zasilanie spr´˝arki klimatyzacji.
F34
7,5
Zasilanie rozrusznika (elektromagnes + 50).
F35
30
Zasilanie elektrozaworu rozdzielajàcego zasilanie (silnik 1.4).
F36
7,5
Zasilanie z + akumulatora zespo∏u sterowania ch∏odzenia wn´trza.
F38
7,5
Zasilanie z + akumulatora centralki kontroli silnika.
F43
7,5
Zasilanie gniazdka pràdowego w kabinie.
F54
20
Zasilanie z + kluczyka Êwiate∏ cofania, centralki podgrzewania Êwiec ˝arowych,
przep∏ywomierza powietrza, czujnika obecnoÊci wody w oleju nap´dowym.
F59
10
Zasilanie ogrzewanej szyby tylnej.
F69
30
Zasilanie oporników odmra˝ania lusterek wstecznych zewn´trznych.
F70
10
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
F28
W RAZIE AWARII
Zasilanie obcià˝eƒ g∏ównych systemu kontroli silnika (cewki zap∏onowe,
wtryskiwacze, centralka kontroli silnika wersji Multijet).
OBS¸UGA
SAMOCHODU
AMPER
DANE
TECHNICZNE
BEZPIECZNIK
SPIS
ALFABETYCZNY
ODBIORNIKI
183
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
184
ODBIORNIKI
BEZPIECZNIK
AMPER
Zasilanie silnika podnoÊnika szyby w drzwiach przednich po stronie pasa˝era.
F85
20
Zasilanie silnika podnoÊnika szyby w drzwiach przednich po stronie kierowcy.
F86
20
Nie wyst´puje.
FS2
–
Nie wyst´puje.
FS4
–
ODBIORNIKI
BEZPIECZNIK
AMPER
Nie wyst´puje.
F55
–
Nie wyst´puje.
F88
–
Nie wyst´puje.
F56
–
Zasilanie si∏ownika regulacji l´dêwiowej w siedzeniu przednim po stronie kierowcy.
F57
10
Zasilanie gniazdka pràdowego w komorze baga˝nika.
F80
20
Nie wyst´puje.
F84
–
Nie wyst´puje.
F75
–
Zasilanie zespo∏u ogrzewania siedzenia przedniego po stronie kierowcy.
F68
10
Zasilanie zespo∏u ogrzewania siedzenia przedniego po stronie pasa˝era.
F83
10
Zasilanie z + akumulatora silnika podnoÊnika szyby w drzwiach tylnych prawych.
F64
20
Zasilanie z + akumulatora silnika podnoÊnika szyby w drzwiach tylnych lewych.
F81
20
Nie wyst´puje.
FS8
–
Skrzynka bezpieczników w komorze baga˝nika
–
Nie wyst´puje.
F52
–
Zasilanie z + akumulatora centralki sterujàcej kontrolà ciÊnienia w oponach.
F62
10
Zasilanie z + akumulatora wzmacniacza subwoofer systemu audio hi-fi.
F67
20
Zasilanie z + akumulatora systemu dachu otwieranego elektrycznie.
F50
20
BEZPIECZNIK
AMPER
Zasilanie z + akumulatora skrzynki bezpieczników w komorze baga˝nika.
F3
60
Zasilanie z + akumulatora systemu silnika elektrycznej przek∏adni kierownicy.
F6
70
Zasilanie z + akumulatora systemu podgrzewania Êwiec ˝arowych (silniki Multijet).
F7
50
Skrzynka bezpieczników akumulatora
ODBIORNIKI
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
F82
W RAZIE AWARII
Nie wyst´puje.
OBS¸UGA
SAMOCHODU
AMPER
DANE
TECHNICZNE
BEZPIECZNIK
SPIS
ALFABETYCZNY
ODBIORNIKI
185
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
186
DO¸ADOWANIE
AKUMULATORA
❒ po zakoƒczeniu do∏adowania wy∏àczyç prostownik, przed od∏àczeniem
go od akumulatora;
OSTRZE˚ENIE Opisana procedura do∏adowania akumulatora podana jest wy∏àcznie w celu informacyjnym. Aby ja
wykonaç zalecamy zwróciç si´ do ASO
Fiata.
❒ pod∏àczyç zacisk z biegunem ujemnym akumulatora.
Zaleca si´ do∏adowaç akumulator wolno,
pràdem o niskim nat´˝eniu przez oko∏o
24 godziny. Do∏adowanie szybkie akumulatora wysokim nat´˝eniem pràdu
mo˝e spowodowaç jego uszkodzenie.
Akumulator nale˝y do∏adowywaç w nast´pujàcy sposób:
❒ od∏àczyç zacisk od bieguna ujemnego akumulatora;
❒ po∏àczyç zaciski biegunów akumulatora z przewodami prostownika,
przestrzegajàc biegunowoÊci;
❒ w∏àczyç prostownik;
UWAGA
Elektrolit w akumulatorze
jest ˝ràcy i powoduje korozj´; unikaç kontaktu elektrolitu ze skórà i oczami. ¸adowanie
akumulatora powinno byç wykonane w pomieszczeniu wietrzonym, z dala od otwartego ognia i
êróde∏ iskrzenia: niebezpieczeƒstwo wybuchu i po˝aru.
PODNOSZENIE
SAMOCHODU
W razie koniecznoÊci podniesienia samochodu, zwróciç si´ do ASO Fiata, która wyposa˝ona jest w podnoÊniki kolumnowe lub podnoÊniki warsztatowe.
Samochód mo˝na podnieÊç tylko z boku po umieszczeniu ramion podnoÊnika warsztatowego w miejscach pokazanych na rysunku.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
F0M0237m
W RAZIE AWARII
rys. 47
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Samochód wyposa˝ony jest w uchwyt
do holowania, który znajduje si´ w pojemniku z narz´dziami pod dywanikiem
w baga˝niku.
DANE
TECHNICZNE
Nie do∏adowywaç akumulatora zamarzni´tego. Nale˝y go najpierw odmroziç, w przeciwnym razie mo˝e wybuchnàç.
Je˝eli akumulator zamarznie,
przed do∏adowaniem sprawdziç go
przez specjalist´, aby zweryfikowa∏ czy elementy wewn´trzne nie
sà uszkodzone i czy obudowa nie
jest p´kni´ta. Wyciekajàcy elektrolit powoduje korozj´ i jest ˝ràcy.
SPIS
ALFABETYCZNY
HOLOWANIE
SAMOCHODU
UWAGA
187
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
188
ZAMONTOWANIE UCHWYTU
DO HOLOWANIA rys. 48-49
UWAGA
Podczas holowania samochodu nie uruchamiaç
Procedura jest nast´pujàca:
silnika.
❒ wyjàc zaÊlepk´ A;
❒ wyjàç uchwyt do holowania B z odpowiedniego pojemnika;
❒ wkr´ciç do oporu uchwyt na sworzeƒ gwintowany tylny lub przedni.
UWAGA
rys. 49
F0M0243m
rys. 48
F0M0238m
UWAGA
Podczas holowania nie
dzia∏a wspomaganie hamulców i wspomaganie kierownic; aby zahamowaç wymagane
jest u˝ycie wi´kszej si∏y przy naciskaniu na peda∏ i aby skr´ciç wymagane jest u˝ycie wi´kszej si∏y
na kierownic´. Do holowania nie
u˝ywaç linek elastycznych, uniknie si´ szarpni´ç. Podczas przygotowania do holowania sprawdziç,
czy mocowanie ∏àczy w samochodzie nie uszkodzi stykajàcych si´
elementów. W holujàcym samochodzie przestrzegaç przepisów
ruchu drogowego odnoszàcych
si´ urzàdzeƒ holujàcych, jak i zachowania si´ na drodze.
UWAGA
Przed wkr´ceniem uchwytu oczyÊciç dok∏adnie odpowiednie gwintowane gniazdo.
Przed rozpocz´ciem holowania samochodu sprawdziç ponadto, czy
uchwyt jest wkr´cony do oporu w
odpowiednie gniazdo.
Przed holowaniem wy∏àczyç blokad´ kierownicy
(patrz „Wy∏àcznik zap∏onu“ w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie“). Przypomina si´, ˝e podczas holowania nie dzia∏a wspomaganie hamulców i wspomaganie kierownicy; aby zahamowaç
wymagane jest u˝ycie wi´kszej si∏y przy naciskaniu na peda∏ i aby
skr´ciç wymagane jest u˝ycie
wi´kszej si∏y na kierownic´. Do holowania nie u˝ywaç linek elastycznych, uniknie si´ szarpni´ç. Podczas przygotowania do holowania
sprawdziç, czy mocowanie ∏àczy w
samochodzie nie uszkodzi stykajàcych si´ elementów. W holujàcym
samochodzie przestrzegaç przepisów ruchu drogowego odnoszàcych si´ urzàdzeƒ holujàcych, jak i
zachowania si´ na drodze.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
W RAZIE AWARII
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
DANE
TECHNICZNE
OBS¸UGA OKRESOWA .................................................. 190
WYKAZ CZYNNOÂCI OBS¸UGI OKRESOWEJ............. 191
KONTROLE OKRESOWE ............................................... 195
U˚YWANIE SAMOCHODU W WARUNKACH
UCIÑ˚LIWYCH ............................................................... 195
SPRAWDZENIE POZIOMÓW ........................................ 197
FILTR POWIETRZA ......................................................... 202
FILTR PRZECIWPY¸OWY ............................................... 202
AKUMULATOR................................................................ 202
KO¸A I OPONY............................................................... 205
PRZEWODY GUMOWE.................................................. 206
WYCIERACZKA SZYBY PRZEDNIEJ/
WYCIERACZKA SZYBY TYLNEJ..................................... 206
NADWOZIE..................................................................... 208
WN¢TRZE ....................................................................... 210
SPIS
ALFABETYCZNY
OBS¸UGA SAMOCHODU
189
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
190
OBS¸UGA
OKRESOWA
OSTRZE˚ENIE Obs∏uga okresowa przewidziana jest przez konstruktora. Brak jej
wykonania spowoduje utrat´ gwarancji.
W∏aÊciwa obs∏uga decyduje o gwarancji samochodu jego d∏ugiej ˝ywotnoÊci
w optymalnym stanie.
Obs∏ug´ okresowà wykonujà wszystkie
ASO Fiata w przewidzianych okresach.
Z tego wzgl´du FIAT opracowa∏ seri´
kontroli i interwencji obs∏ugowych co
30.000 km.
Obs∏uga okresowa nie wyczerpuje
wszystkich wymagaƒ stawianych samochodowi: tak˝e w okresie rozpoczynajàcym pierwszy przeglàd za 30.000 km
i w nast´pnym, pomi´dzy nimi i innymi, konieczne jest zawsze zwrócenie
uwagi jak na przyk∏ad na kontrole systematycznà z ewentualnym uzupe∏nieniem poziomów p∏ynów, ciÊnienia w
oponach itp.
Je˝eli podczas wykonywania przeglàdu
wystàpi, poza przewidzianymi operacjami, potrzeba dodatkowych wymian
lub napraw, mogà byç one wykonane
tylko za zgodà u˝ytkownika.
OSTRZE˚ENIE Zaleca si´ natychmiast informowaç ASO Fiata o wystàpieniu nawet niewielkich usterek w funkcjonowaniu, bez czekania do nast´pnego
przeglàdu.
Gdy samochód jest cz´sto u˝ywany do
holowania przyczepy, przeglàdy nale˝y
wykonywaç cz´Êciej ni˝ przewiduje to
„Wykaz czynnoÊci obs∏ugi okresowej“ i
innych.
120
150
180
Sprawdzenie stanu/ zu˝ycia opon i ewentualne uzupe∏nienie ciÊnienia.
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie dzia∏ania instalacji oÊwietlenia (reflektorów,
kierunkowskazów, Êwiate∏ awaryjnych, baga˝nika, kabiny,
lampek sygnalizacyjnych w zestawie wskaêników itd.).
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie dzia∏ania wycieraczek spryskiwaczy szyby przedniej.
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie stanu i zu˝ycia klocków hamulców tarczowych przednich.
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie stanu i zu˝ycia ok∏adzin hamulców b´bnowych tylnych.
●
●
●
Sprawdzenie wzrokowe stanu i integralnoÊci: zewn´trznej nadwozia,
zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i elastycznych
przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych),
elementów gumowych (os∏ony, tuleje itp.).
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie stanu czystoÊci zamka pokrywy silnika i baga˝nika,
czyszczenie i nasmarowanie zespo∏u dêwigni.
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie napi´cia i ewentualna regulacja paska/ pasków nap´du
urzàdzeƒ ró˝nych (wersje 1.2 - 1.4 z ogrzewaniem).
●
Sprawdzenie wzrokowe stanu paska/ pasków nap´du urzàdzeƒ ró˝nych.
●
●
●
Wymiana paska/ pasków nap´du urzàdzeƒ ró˝nych.
Sprawdzenie, ewentualna regulacja skoku dêwigni hamulca r´cznego.
Sprawdzenie, ewentualna regulacja luzu popychaczy
(z wyjàtkiem wersji 1,4 16V).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
90
W RAZIE AWARII
60
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
30
Tysiàce km
DANE
TECHNICZNE
Przeglàd musi byç wykonany co 30.000 km
SPIS
ALFABETYCZNY
WYKAZ CZYNNOÂCI OBS¸UGI OKRESOWEJ DLA WERSJI BENZYNOWYCH
191
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
192
Tysiàce km
Sprawdzenie emisji spalin.
30
60
90
120
150
180
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie uk∏adu zapobiegajàcego odparowaniu paliwa.
●
Wymiana wk∏adu filtra powietrza.
●
●
●
●
Wymiana Êwiec zap∏onowych.
●
●
●
●
●
●
Uzupe∏nienie poziomu p∏ynów (ch∏odzenia silnika, hamulcowego,
spryskiwaczy szyb, akumulatora, itd.).
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie stanu paska z´batego nap´du rozrzàdu.
Sprawdzenie funkcjonowania systemu kontroli silnika
(za pomocà gniazdka diagnostycznego).
●
●
●
●
●
Wymiana paska z´batego nap´du rozrzàdu (*).
Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju (lub co 24 miesiàce).
●
●
●
●
●
●
Wymiana p∏ynu hamulcowego (lub co 24 miesiàce).
Wymiana filtra przeciwpy∏owego (lub co 24 miesiàce).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
(*) Niezale˝nie od przebiegu kilometrów, pasek nap´du rozrzàdu musi byç wymieniany co 4 lata przy u˝ywaniu samochodu w trudnych warunkach (klimat zimny, w mieÊcie, d∏ugie przebiegi z obrotami na biegu ja∏owym, w strefach zapylonych) lub co 5 lat.
W przypadku u˝ywania samochodu przede wszystkim do jazdy w mieÊcie i przebiegiem rocznym
mniejszym od 10.000 km konieczna jest wymiana oleju silnikowego i filtra co 12 miesi´cy
60
90
120
150
180
Sprawdzenie stanu/zu˝ycia opon i ewentualne uzupe∏nienie ciÊnienia.
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie dzia∏ania instalacji oÊwietlenia (reflektorów,
kierunkowskazów, Êwiate∏ awaryjnych, baga˝nika, kabiny,
lampek sygnalizacyjnych w zestawie wskaêników itd.).
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie dzia∏ania wycieraczek/spryskiwaczy szyby przedniej.
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie stanu i zu˝ycia klocków hamulcowych
hamulców tarczowych przednich i tylnych (gdzie przewidziano).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie wzrokowe zewn´trznego stanu nadwozia i zabezpieczenia
spodu nadwozia, odcinków sztywnych i elastycznych przewodów
(wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów
gumowych (os∏ony, tuleje itp.).
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie stanu czystoÊci zamka pokrywy silnika i baga˝nika,
czyszczenie i nasmarowanie zespo∏u dêwigni.
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie wzrokowe stanu paska/ pasków nap´du urzàdzeƒ
pomocniczych.
●
●
Wymiana paska/ pasków nap´du urzàdzeƒ pomocniczych.
Sprawdzenie, ewentualna regulacja skoku dêwigni hamulca r´cznego.
Sprawdzenie, ewentualna regulacja luzu popychaczy
(wersje 1.9 Multijet).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
SPIS
ALFABETYCZNY
Sprawdzenie stanu i zu˝ycia ok∏adzin hamulcowych hamulców
b´bnowych tylnych (wersje 1.3 Multijet).
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
30
W RAZIE AWARII
Tysiàce km
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
Obs∏uga okresowa musi byç wykonywana co 30.000 km
DANE
TECHNICZNE
WYKAZ CZYNNOÂCI OBS¸UGI OKRESOWEJ DLA WERSJI NA OLEJ
NAP¢DOWY
193
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
194
Tysiàce km
Sprawdzenie emisji/dymienia spalin.
30
60
90
120
150
180
●
●
●
●
●
●
Wymiana filtra paliwa.
●
●
●
Wymiana wk∏adu filtra powietrza.
●
●
●
Uzupe∏nienie poziomu p∏ynów (ch∏odzenia silnika, hamulcowego,
spryskiwaczy szyb, akumulatora, itd.).
●
●
●
●
●
●
Sprawdzenie funkcjonowania systemu kontroli silnika
(za pomocà gniazdka diagnostycznego).
●
●
●
●
●
●
Wymiana paska z´batego nap´du rozrzàdu
(wersje 1.9 Multijet) (*).
●
Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju (wersje Multijet bez DPF)
(lub co 24 miesiàce).
●
●
●
●
●
●
Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju
(wersje Multijet z DPF) (**).
(●)
(●)
(●)
(●)
(●)
(●)
Wymiana p∏ynu hamulcowego (lub co 24 miesiàce).
Wymiana filtra przeciwpy∏owego (lub co 24 miesiàce).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
(*) Niezale˝nie od przebiegu kilometrów, pasek nap´du rozrzàdu musi byç wymieniany co 4 lata przy u˝ywaniu samochodu w trudnych warunkach (klimat zimny, w mieÊcie, d∏ugie przebiegi z obrotami na biegu ja∏owym, w strefach zapylonych) lub co 5 lat.
(**) Rzeczywisty okres pomi´dzy wymianà oleju i filtra oleju silnikowego zale˝y od warunków u˝ywania samochodu i zostanie zasygnalizowany przez
lampk´ sygnalizacyjnà lub komunikat (gdzie przewidziano) w zestawie wskaêników (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty“).
❒ ciÊnienie w oponach i stan opon;
❒ funkcjonowanie instalacji oÊwietlenia (reflektorów, kierunkowskazów,
Êwiate∏ awaryjnych, itp.);
❒ funkcjonowanie instalacji wycieraczek/spryskiwaczy szyb i ustawienie/
zu˝ycie piór wycieraczki szyby
przedniej/tylnej;
Co 3.000 km sprawdziç i ewentualnie
uzupe∏niç; poziom oleju silnikowego.
Zaleca si´ u˝ywanie produktów grupy
FL Selenia, stworzonych g∏ównie dla
samochodów Fiata (patrz tabela „PojemnoÊci“ w rozdziale „Dane techniczne“).
❒ holowania przyczepy lub przyczepy kempingowej;
❒ sprawdziç stan na∏adowania i poziom elektrolitu w akumulatorze;
❒ na drogach zakurzonych;
❒ sprawdziç wzrokowo stan pasków
nap´dów ró˝nych;
❒ na krótkich przebiegach ( mniejszym od 7 - 8 km) i powtarzalnych
i przy temperaturze zewn´trznej
poni˝ej zera;
❒ silniku cz´sto pracujàcym na biegu
ja∏owym lub jeêdzie na d∏ugich dystansach z niskimi pr´dkoÊciami (na
przyk∏ad dostawa od drzwi do
drzwi) lub w przypadku d∏u˝szej nieaktywnoÊci;
❒ przejazdach w mieÊcie;
konieczne jest wykonanie nast´pujàcych
weryfikacji cz´Êciej ni˝ wskazano w
„Wykazie czynnoÊci obs∏ugi okresowej“:
❒ sprawdziç stan i zu˝ycie klocków hamulców tarczowych przednich;
❒ sprawdziç i ewentualnie wymieniç
filtr przeciwpy∏owy;
❒ sprawdziç i ewentualnie wymieniç
filtr powietrza.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
❒ poziom p∏ynu do spryskiwaczy szyb;
W przypadku u˝ywania samochodu
przewa˝nie w nast´pujàcych szczególnie szkodliwych warunkach:
W RAZIE AWARII
❒ poziom p∏ynu hamulcowego;
❒ sprawdziç wzrokowo stan: silnika,
skrzyni biegów, nap´du, przebieg
przewodów sztywnych elastycznych
(wydechowego, zasilania paliwem,
hamulcowych) elementów gumowych (os∏ony, tuleje itp.);
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
❒ poziom p∏ynu ch∏odzàcego silnik;
❒ sprawdziç stan czystoÊci zamków
pokrywy silnika i baga˝nika oczyÊciç
i nasmarowaç dêwignie;
DANE
TECHNICZNE
Co 1000 km lub przed d∏ugà podró˝à
sprawdziç i ewentualnie uzupe∏niç:
U˚YWANIE
SAMOCHODU W
TRUDNYCH
WARUNKACH
SPIS
ALFABETYCZNY
KONTROLE
OKRESOWE
195
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
196
SPRAWDZANIE
POZIOMÓW
UWAGA
Nie paliç nigdy podczas interwencji w komorze silnika; mogà tam wyst´powaç gazy i pary ∏atwopalne, niebezpieczeƒstwo po˝aru.
Uwaga, podczas nape∏niania, nie mieszaç ró˝nych typów p∏ynów, wszystkie sà
niekompatybilne mi´dzy sobà i mogà spowodowaç powa˝ne uszkodzenie samochodu.
rys. 1 - Wersja 1.2 i 1.4 8V
F0M0145m
2. Akumulator.
3. P∏yn spryskiwaczy szyby.
4. P∏yn hamulcowy.
5. Olej silnikowy.
F0M0269m
rys. 3 - Wersja 1.3 Multijet
F0M0146m
W RAZIE AWARII
rys. 2 - Wersja 1.4 16V
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
1. P∏yn ch∏odzàcy silnik.
1. Olej silnikowy.
2. P∏yn ch∏odzàcy silnik.
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
3. P∏yn spryskiwaczy szyby.
4. P∏yn hamulcowy.
5. Akumulator.
SPIS
ALFABETYCZNY
DANE
TECHNICZNE
6. Filtr oleju nap´dowego.
197
198
SPIS
ALFABETYCZNY
DANE
TECHNICZNE
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
1. Olej silnikowy.
2. P∏yn ch∏odzàcy silnik.
3. P∏yn spryskiwaczy szyby.
4. P∏yn hamulcowy.
5. Akumulator.
6. Filtr oleju nap´dowego.
rys. 4 - Wersja 1.9 Multijet
F0M0148m
F0M0150m
OSTRZE˚ENIE Zu˝ycie oleju silnikowego zale˝y od stylu jazdy i warunków
u˝ywania samochodu.
OSTRZE˚ENIE Po uzupe∏nieniu lub wymianie oleju, przed sprawdzeniem poziomu, uruchomiç silnik na kilka sekund i odczekaç kilka minut po jego wy∏àczeniu.
rys. 6 - Wersja 1.4 16V
F0M0268m
OLEJ SILNIKOWY rys. 5, 6, 7 i 8
Sprawdzenie poziomu wykonaç, gdy samochód stoi na poziomym pod∏o˝u, kilka minut (oko∏o 5) po wy∏àczeniu silnika.
Poziom oleju powinien zawieraç si´ pomi´dzy znakami MIN i MAX na wskaêniku bagnetowym B.
Odleg∏oÊç mi´dzy MIN i MAX odpowiada oko∏o 1 litrowi oleju.
rys. 8 - Wersja 1.9 Multijet
F0M0151m
Je˝eli poziom oleju jest w pobli˝u lub poni˝ej znaku MIN, dolaç olej poprzez
wlew oleju A do osiàgni´cia znaku MAX.
Poziom oleju nie powinien nigdy przekraczaç znaku MAX.
UWAGA
Przy goràcym silniku zachowaç wielkà ostro˝noÊç
w komorze silnika: niebezpieczeƒstwo oparzeƒ. Pami´taç, ˝e gdy silnik jest goràcy elektrowentylator
mo˝e si´ nagle w∏àczyç: niebezpieczeƒstwo zranienia. Zwracaç uwag´, na luêno zwisajàce krawaty,
szaliki: mogà zostaç wciàgni´te
przez elementy w ruchu.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
rys. 7 - Wersja 1.3 Multijet
W RAZIE AWARII
F0M0149m
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
rys. 5 - Wersja 1.2 i 1.4 8V
W pierwszym okresie u˝ywania samochodu silnik jest w fazie docierania, dlatego zu˝ycie oleju silnikowego powinno si´ ustabilizowaç tylko po przebiegu pierwszych 5000÷6000 km.
DANE
TECHNICZNE
Orientacyjne zu˝ycie maksymalne oleju
silnikowego wynosi 400 gramów na
1000 km.
SPIS
ALFABETYCZNY
ZU˚YCIE OLEJU SILNIKOWEGO
199
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
200
Je˝eli poziom p∏ynu jest niewystarczajàcy, wlaç powoli przez wlew zbiornika A roztwór: 50 % wody destylowanej
i 50% p∏ynu PARAFLU UP FL Selenia,
do osiàgni´cia znaku MAX.
Roztwór PARAFLU UP i wody destylowanej o st´˝eniu 50 % zabezpiecza przed
zamarzni´ciem do temperatury - 35 °C.
rys. 9
F0M0152m
Nie dolewaç oleju o innych
charakterystykach od tego
jaki znajduje si´ w silniku.
Zu˝yty olej silnikowy i wymieniony filtr oleju zawierajà substancje szkodliwe
dla Êrodowiska. OdnoÊnie wymiany
oleju i filtra zalecamy zwróciç si´ do
ASO Fiata, która gromadzi zu˝yte
oleje i filtry zgodnie z przepisami o
ochronie Êrodowiska.
P¸YN UK¸ADU CH¸ODZÑCEGO
SILNIK rys. 9
Poziom p∏ynu ch∏odzàcego powinien
byç sprawdzany w zimnym silniku i powinien zawieraç si´ pomi´dzy znakami MIN i MAX widocznymi na zbiorniku wyrównawczym.
W uk∏adzie ch∏odzenia silnika zastosowano p∏yn zapobiegajàcy zamarzaniu PARAFLU UP. Aby ewentualnie uzupe∏niç, u˝yç p∏ynu tego samego typu jaki znajduje si´ w uk∏adzie ch∏odzenia. P∏yn PARAFLU UP nie nale˝y
mieszaç z jakimkolwiek innym p∏ynem. Je˝eli jednak tak si´ stanie,
zweryfikowaç ten przypadek unikajàc absolutnie uruchomienia silnika
i skontaktowaç si´ z ASO Fiata.
UWAGA
Uk∏ad ch∏odzenia silnika
jest uk∏adem ciÊnieniowym. W razie wymiany korka
zbiornika wyrównawczego, wymieniç go na oryginalny, poniewa˝
zastosowanie innego spowoduje
zmniejszenie sprawnoÊci uk∏adu.
Gdy silnik jest goràcy nie odkr´caç
korka: niebezpieczeƒstwo oparzeƒ.
rys. 10
F0M0154m
P¸YN DO SPRYSKIWACZY SZYBY
PRZEDNIEJ/SZYBY TYLNEJ rys. 10
Aby uzupe∏niç poziom p∏ynu, odkr´ciç
korek A.
U˝ywaç roztworu wody z p∏ynem TUTELA PROFESSIONAL SC 35 w nast´pujàcych proporcjach:
❒ 30 % p∏ynu TUTELA PROFESSIONAL SC 35 i 70 % wody w lecie;
❒ 50 % p∏ynu TUTELA PROFESSIONAL SC 35 i 50 % wody w zimie.
W przypadku temperatur poni˝ej - 20 °C
stosowaç nierozcieƒczonego p∏ynu TUTELA PROFESSIONAL SC 35.
F0M0155m
P¸YN HAMULCOWY rys. 11
UWAGA
Niektóre dodatki do p∏ynu spryskiwaczy szyb dost´pnego na rynku sà ∏atwo palne. W komorze silnika znajdujà
si´ goràce elementy, które w kontakcie z nim mogà si´ zapaliç.
Odkr´ciç korek A i sprawdziç, czy p∏yn w
zbiorniku osiàga poziom maksymalny.
Poziom p∏ynu w zbiorniku nie mo˝e
przekraczaç znaku odniesienia MAX.
Je˝eli trzeba uzupe∏niç poziom p∏ynu,
stosowaç tylko p∏yny sklasyfikowane jako DOT4. W szczególnoÊci zaleca si´
stosowaç TUTELA TOP 4, którym nape∏niono uk∏ad po raz pierwszy.
OSTRZE˚ENIE P∏yn hamulcowy jest higroskopijny, tzn. wch∏ania wilgoç. Je˝eli samochód u˝ywany jest przewa˝nie
na obszarach o du˝ej wilgotnoÊci atmosferycznej, p∏yn musi byç wymieniany cz´Êciej ni˝ przewiduje to „Wykaz
czynnoÊci obs∏ugi okresowej“.
UWAGA
P∏yn hamulcowy jest ˝ràcy i powodujàcy korozj´.
W razie przypadkowego kontaktu
z nim przemyç natychmiast te
miejsca wodà z myd∏em neutralnym i dobrze sp∏ukaç. W przypadku przedostania si´ p∏ynu do przewodu pokarmowego natychmiast
wezwaç lekarza.
UWAGA
Symbol π, umieszczony
na zbiorniku, oznacza p∏yny hamulcowe typu syntetycznego, w odró˝nieniu od p∏ynów hamulcowych mineralnych. U˝ycie
p∏ynu typu mineralnego spowoduje trwa∏e uszkodzenie specjalnych gumowych uszczelek uk∏adu hamulcowego.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
rys. 11
W RAZIE AWARII
Nie podró˝owaç z pustym
zbiornikiem p∏ynu do spryskiwaczy: dzia∏anie spryskiwaczy
szyb jest fundamentalne dla poprawienia widocznoÊci.
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
UWAGA
DANE
TECHNICZNE
Odkr´cajàc korek zbiornika uwa˝aç, aby p∏ynem
hamulcowym, który jest
powoduje korozj´, nie polaç elementów lakierowanych. Je˝eli tak
si´ stanie, przemyç natychmiast to
miejsce wodà.
SPIS
ALFABETYCZNY
Sprawdzaç poziom p∏ynu przez zbiornik.
201
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
202
FILTR POWIETRZA
AKUMULATOR
OdnoÊnie wymiany filtra powietrza
zwróciç si´ do ASO Fiata.
Akumulator zastosowany w samochodzie jest typu „o ograniczonej obs∏udze“: w normalnych warunkach u˝ycia
nie wymaga uzupe∏niania elektrolitu
wodà destylowanà.
FILTR
PRZECIWPY¸OWY
OdnoÊnie wymiany filtra przeciwpy∏owego zwróciç si´ do ASO Fiata.
SPRAWDZENIE STANU
NA¸ADOWANIA
AKUMULATORA rys. 12-13
Stan na∏adowania akumulatora mo˝na
sprawdziç poprzez wskaênik optyczny
A umieszczony w pokrywie akumulatora w pozycji pokazanej na rys. 12 lub
rys. 13 w zale˝noÊci od zabarwienia,
jakie ten wskaênik mo˝e przybieraç.
OdnieÊç si´ do tabeli na nast´pnej
stronie.
UWAGA
Elektrolit w akumulatorze
jest ˝ràcy i powoduje korozj´. Unikaç kontaktu elektrolitu
ze skórà i oczami. Nie zbli˝aç si´ do
akumulatora z otwartym ogniem
lub wywo∏ywaç iskrzenia: niebezpieczeƒstwo wybuchu i po˝aru.
UWAGA
Funkcjonowanie akumulatora przy zbyt niskim
poziomie elektrolitu uszkodzi go
nieodwracalne oraz mo˝e spowodowaç wybuch.
Zwróciç si´ do
ASO Fiata
Zabarwienie ciemne bez
zielonego odcienia
w Êrodku
Niski stan
na∏adowania
akumulatora
Do∏adowaç akumulator
(zaleca si´ zwróciç
do ASO Fiata)
Zabarwienie ciemne z
zielonym odcieniem
w Êrodku
Prawid∏owy poziom elektrolitu
i prawid∏owy stan
na∏adowania akumulatora
Nie wymaga
˝adnego dzia∏ania
WYMIANA AKUMULATORA
W razie koniecznoÊci mo˝na wymieniç
akumulator na inny oryginalny o takich
samych parametrach.
W przypadku wymiany na akumulator
o innych parametrach, zmieniajà si´
okresy obs∏ugi przewidziane w "Wykazie czynnoÊci obs∏ugi okresowej" podane w tym rozdziale.
OdnoÊnie obs∏ugi takiego akumulatora
nale˝y wziàç pod uwag´ zalecenia producenta tego akumulatora.
OSTRZE˚ENIE Zaleca si´ sprawdzaç stan
na∏adowania akumulatora raz w roku,
najlepiej przed rozpocz´ciem zimy, aby
uniknàç zamarzni´cia elektrolitu. T´
kontrol´ wykonywaç cz´Êciej je˝eli samochód u˝ywany jest przewa˝nie na
krótkich przebiegach, lub je˝eli zainstalowano urzàdzenia po kupieniu samochodu pobierajàce ciàgle pràd po wyj´ciu kluczyka.
Akumulatory zawierajà
substancje bardzo szkodliwe dla Êrodowiska. OdnoÊnie wymiany akumulatora zwróciç
si´ do ASO Fiata, która je gromadzi
zgodnie z przepisami o ochronie
Êrodowiska.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Uzupe∏niç poziom
elektrolitu
W RAZIE AWARII
Zabarwienie jasno bia∏e
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
F0M0159m
rys. 13
UWAGA
Je˝eli samochód ma staç
przez d∏u˝szy czas w warunkach ostrego mrozu, wymontowaç akumulator i przenieÊç w
ciep∏e miejsce; w przeciwnym razie mo˝e zamarznàç.
DANE
TECHNICZNE
F0M0242m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 12
Nieprawid∏owy monta˝
akcesoriów elektrycznych
i elektronicznych mo˝e
spowodowaç powa˝ne uszkodzenie samochodu. Je˝eli po zakupie
samochodu zamierza si´ zainstalowaç takie akcesoria (alarm, radiotelefon, itp.) zwróciç si´ do ASO
Fiata, która zasugeruje najbardziej
odpowiednie urzàdzenia i okreÊli
koniecznoÊç u˝ycia akumulatora o
wi´kszej pojemnoÊci.
203
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
204
UWAGA
Przy obs∏udze akumulatora lub przebywajàc w jego
pobli˝u chroniç zawsze oczy przy
pomocy okularów ochronnych.
PO˚YTECZNE RADY DLA
PRZED¸U˚ENIA ˚YWOTNOÂCI
AKUMULATORA
Aby uniknàç szybkiego roz∏adowania
akumulatora i aby zachowaç jego funkcjonalnoÊç z up∏ywem czasu, przestrzegaç skrupulatnie nast´pujàce zalecenia:
❒ parkujàc samochód, sprawdziç czy
drzwi i pokrywy sà dok∏adnie zamkni´te tak aby uniknàç zaÊwiecenia si´ lamp sufitowych;
❒ wy∏àczaç lampy sufitowe; w ka˝dym
razie w samochodzie przewidziano
system automatycznego wy∏àczenia
oÊwietlenia wewn´trznego.
❒ przy wy∏àczonym silniku nie pozostawiaç na d∏u˝szy czas w∏àczonych
urzàdzeƒ (np. radioodtwarzacza,
Êwiate∏ awaryjnych itp.);
❒ przed jakàkolwiek naprawà instalacji elektrycznej od∏àczyç zacisk od
bieguna ujemnego akumulatora;
❒ dokr´caç do oporu zaciski na biegunach akumulatora.
OSTRZE˚ENIE Akumulator nie u˝ywany
przez d∏u˝szym czas w stanie na∏adowania mniejszym od 50% (wskaênik
optyczny zabarwienia ciemnego bez
odcienia zielonego w Êrodku) ulega zasiarczeniu, zmniejsza si´ pojemnoÊç i
uniemo˝liwia uruchomienie silnika.
Ponadto elektrolit w zasiarczonym akumulatorze mo˝e zamarznàç (ju˝ przy 10 °C). W przypadku d∏u˝szego postoju, patrz „D∏ugi postój samochodu“ w
rozdziale „Uruchomienie silnika i jazda“.
Je˝eli, po zakupie samochodu zamierza
si´ zainstalowaç dodatkowe odbiorniki elektryczne wymagajàce ciàg∏ego zasilania elektrycznego (alarm, itd.) albo
odbiorniki pobierajàce du˝à moc, nale˝y zwróciç si´ do ASO Fiata, gdzie specjaliÊci poza tym ˝e zasugerujà odpowiednie urzàdzenie dost´pne w Lineaccessori Fiat okreÊlà tak˝e czy instalacja elektryczna w samochodzie wytrzyma wymagane obcià˝enie i czy konieczne b´dzie u˝yç akumulatora o
wi´kszej pojemnoÊci.
Ponadto, niektóre z tych urzàdzeƒ zasilane sà ciàgle pobierajàc energi´ elektrycznà, tak˝e przy wy∏àczonym silniku
powodujàc stopniowe roz∏adowanie
akumulatora.
Pobór ca∏kowity przez wszystkie odbiorniki (montowane seryjnie i dodatkowo)
nie powinien przekroczyç 0,6 mA x Ah
(akumulatora), tak jak to podano w poni˝szej tabeli:
PojemnoÊç
akumulatora
Maksymalny
pobór
pràdu (*)
40 Ah
24 mA
50 Ah
30 mA
60 Ah
36 mA
(*) Maksymalny pobór pràdu przy wyj´tym kluczyku z wy∏àcznika zap∏onu.
A ciÊnienie normalne: bie˝nik równomiernie zu˝yty.
B ciÊnienie za niskie: bie˝nik zu˝yty na
brzegach.
C ciÊnienie za wysokie: bie˝nik zu˝yty
w Êrodkowej cz´Êci.
Opony powinny byç wymienione, gdy
gruboÊç bie˝nika zmniejszy si´ do 1,6
mm. W ka˝dym razie przestrzegaç norm
w kraju w którym si´ podró˝uje.
OSTRZE˚ENIA
❒ W miar´ mo˝liwoÊci unikaç gwa∏townego hamowania, nag∏ego ruszania a w szczególnoÊci uderzeƒ o
kraw´˝niki, dziury na jezdni oraz
przeszkód ró˝nej natury. D∏uga jazda po drogach o nierównej nawierzchni mo˝e uszkodziç opony;
❒ sprawdzaç okresowo, czy na bokach
opon nie ma p´kni´ç, wybrzuszeƒ
lub nieregularnego zu˝ycia bie˝nika. W takim przypadku zwróciç si´
do ASO Fiata;
❒ unikaç jazdy przecià˝onym samochodem: mo˝e to spowodowaç powa˝ne uszkodzenie kó∏ i opon;
❒ je˝eli opona przebije si´, nale˝y
natychmiast zatrzymaç si´ i wymieniç jà, aby nie uszkodziç samej
opony, obr´czy, zawieszeƒ i uk∏adu kierowniczego;
❒ w razie wymiany, montowaç zawsze
opony nowe, unikaç opon niepewnego pochodzenia;
❒ je˝eli wymienia si´ opon´, nale˝y
równie˝ wymieniç zawór do pompowania;
❒ aby zapewniç równomierne zu˝ycie
opon przednich i tylnych zaleca si´ ich
zamian´ co 10 - 15 tysi´cy kilometrów, z tej samej strony samochodu,
aby nie zmieniaç kierunku obrotu.
UWAGA
Pami´taç, ˝e przyczepnoÊç
kó∏ samochodu do drogi
zale˝y tak˝e od prawid∏owego ciÊnienia napompowanych opon.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
F0M0160m
W RAZIE AWARII
Nieprawid∏owe ciÊnienie w oponie mo˝e spowodowaç ich przedwczesne zu˝ycie rys. 14:
rys. 14
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
U˝ywajàc samochód, jest normalne ˝e
ciÊnienie w oponie wzrasta: odnoÊnie
prawid∏owej wartoÊci ciÊnienia pompowania w oponach patrz „Ko∏a“ w rozdziale „Dane techniczne“.
DANE
TECHNICZNE
Sprawdzaç co oko∏o dwa tygodnie i
przed d∏ugimi podró˝ami, ciÊnienie w
ka˝dej oponie i w kole zapasowym.
Sprawdzenie ciÊnienia nale˝y wykonaç
w oponie uspokojonej i zimnej.
SPIS
ALFABETYCZNY
❒ opona starzeje si´ tak˝e, gdy jest
ma∏o u˝ywana. P´kni´cia gumy na
bie˝niku i bokach sà oznakà starzenia si´ opony. W ka˝dym razie je˝eli opony u˝ywane sà d∏u˝ej ni˝ 6 lat,
konieczna jest ich kontrola przez specjalist´. Pami´taç tak˝e o starannym
skontrolowaniu ko∏a zapasowego;
KO¸A I OPONY
205
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
206
UWAGA
Zbyt niskie ciÊnienie mo˝e
spowodowaç przegrzanie
opony i powa˝ne jej uszkodzenie.
UWAGA
Nie zamieniaç opon po
przekàtnej przek∏adajàc
je z lewej strony samochodu na
prawà i odwrotnie.
UWAGA
Nie wykonywaç obróbki
lakierniczej obr´czy kó∏ ze
stopu lekkiego które wymagajà
u˝ycia temperatury powy˝ej 150 °C.
Charakterystyki mechaniczne kó∏
mogà si´ pogorszyç.
PRZEWODY GUMOWE
OdnoÊnie obs∏ugi przewodów elastycznych z gumy w uk∏adzie hamulcowym
i zasilania, przestrzegaç skrupulatnie to
co przedstawiono w „Wykazie czynnoÊci obs∏ugi okresowej“.
Ozon, wysokie temperatury i d∏ugi brak
p∏ynu w uk∏adzie mogà spowodowaç
utwardzenie i p´kni´cia przewodów z
mo˝liwoÊcià wycieku p∏ynu. Konieczne
wi´c jest okresowe ich sprawdzenie.
WYCIERACZKI SZYBY
PRZEDNIEJ/SZYBY
TYLNEJ
Wymieniaç zawsze pióra wycieraczek,
je˝eli kraw´dê gumowa pióra jest zdeformowana lub zu˝yta. W ka˝dym razie
zaleca si´ ich wymian´ raz w roku.
Przestrzeganie kilku prostych poni˝szych zaleceƒ mo˝e zapobiec uszkodzeniu piór wycieraczek:
❒ przy temperaturze poni˝ej zera
sprawdziç, czy gumowa cz´Êç pióra
nie przymarz∏a do szyby; je˝eli przymarz∏a, nale˝y u˝yç Êrodka przeciwzamarzajàcego;
❒ usunàç Ênieg zgromadzony na szybie; poza ochronà piór wycieraczek
unika si´ przecià˝enia i przegrzania
silniczka elektrycznego wycieraczek’
❒ nie w∏àczaç wycieraczek szyby przedniej i tylnej, gdy szyba jest sucha.
PIÓRA WYCIERACZEK
CzyÊciç okresowo gumowà cz´Êç piór
wycieraczek stosujàc odpowiednie wyroby; zaleca si´ stosowaç p∏yn TUTELA
PROFESSIONAL SC 35.
UWAGA
Jazda ze zu˝ytymi piórami
wycieraczek stanowi powa˝ne ryzyko, poniewa˝ ogranicza widocznoÊç w przypadku z∏ych
warunków atmosferycznych.
Wymiana pióra wycieraczki
szyby tylnej rys. 16
Instrukcje dla wyj´cia pióra sà nast´pujàce:
Procedura jest nast´pujàca:
❒ odchyliç rami´ A wycieraczki od
szyby;
❒ obróciç pióro B o 90 ° wokó∏ sworznia C znajdujàcego si´ na cz´Êci
koƒcowej ramienia:
❒ wyjàç pióro ze sworznia B.
Instrukcje dla za∏o˝enia pióra sà nast´pujàce:
❒ wsunàç sworzeƒ C w otwór znajdujàcy si´ w cz´Êci Êrodkowej pióra B;
❒ ustawiç rami´ z piórem na szybie
przedniej.
❒ odchyliç os∏on´ A i wymontowaç rami´ wycieraczki z samochodu po
odkr´ceniu nakr´tki B mocujàcej rami´ do osi;
❒ ustawiç prawid∏owo nowe rami´ i
dokr´ciç nakr´tk´ do oporu;
❒ opuÊciç os∏on´.
F0M0163m
SPRYSKIWACZE
Szyba przednia (spryskiwacze
szyby przedniej) rys. 17
Je˝eli spryskiwacze nie dzia∏ajà sprawdziç,
czy jest p∏yn w zbiorniku: (patrz „Sprawdzenie poziomów“ w tym rozdziale).
Sprawdzaç okresowo dro˝noÊç otworków dysz spryskiwaczy, np. u˝ywajàc
szpilki.
Spryskiwacze szyby przedniej reguluje
si´ poprzez pochylenie dysz.
Strugi z dyszy muszà byç skierowane
bezpoÊrednio na oko∏o 1/3 wysokoÊci
od górnej kraw´dzi szyby.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Wymiana piór wycieraczek
szyby przedniej rys. 15
rys. 17
W RAZIE AWARII
F0M0162m
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
rys. 16
DANE
TECHNICZNE
F0M0161m
SPIS
ALFABETYCZNY
rys. 15
207
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
208
rys. 18
F0M0164m
Nie mo˝na tak˝e lekcewa˝yç Êciernego
dzia∏ania py∏u atmosferycznego lub piasku unoszonego przez wiatr, b∏ota i
t∏ucznia kamiennego unoszonego przez
inne czynniki.
❒ zastosowano elementy skrzynkowe
„otwarte“, aby uniknàç skraplania
i gromadzenia si´ wody, która mo˝e u∏atwiç powstawanie korozji wewnàtrz tych elementów.
Fiat zastosowa∏ w samochodzie najlepsze nowoczesne rozwiàzania technologiczne dotyczàce skutecznego zabezpieczenia nadwozia przed korozjà.
GWARANCJA NA NADWOZIE I
SPÓD NADWOZIA
Oto g∏ówne z nich:
Szyba tylna (spryskiwacz szyby
tylnej) rys. 18
Dysze spryskiwacza szyby tylnej sà sta∏e.
Obudowa dysz zamontowana jest nad
szybà tylnà.
NADWOZIE
ZABEZPIECZENIE PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI
G∏ównymi przyczynami korozji sà:
❒ zanieczyszczenie atmosfery;
❒ zasolenie i wilgotnoÊç atmosfery
(strefa nadmorska lub o bardzo wilgotnym klimacie);
❒ zmienne warunki atmosferyczne.
❒ produkty lakiernicze i sposoby lakierowania nadajà samochodowi
szczególna odpornoÊç na korozj´ i
Êcieranie;
❒ zastosowano blachy ocynkowane
(lub odpowiednio wst´pnie obrobione) posiadajàce wysokà odpornoÊç na korozj´;
❒ zakonserwowano spód nadwozia,
komor´ silnika, wn´trza nadkoli i inne elementy wyrobami woskowymi
o du˝ej zdolnoÊci zabezpieczajàcej;
❒ zastosowano zabezpieczenia elementów z tworzywa sztucznego w
miejscach najbardziej nara˝onych na
korozj´: progi, wn´trze b∏otników,
kraw´dzie itd.;
Nadwozie blaszane lakierowane obj´te jest gwarancjà na wady lakiernicze i
gwarancjà na perforacj´ blach.
Szczegó∏owe warunki gwarancji podane sà w „Ksià˝ce gwarancyjnej“.
ZALECENIA DOTYCZÑCE
DOBREJ KONSERWACJI
NADWOZIA
Lakier
Lakier nie tylko spe∏nia funkcj´ estetycznà ale tak˝e zabezpiecza blachy.
W przypadku starcia lub pojawienia si´
g∏´bokich rys, zaleca si´ natychmiast
wykonaç konieczne zaprawki, aby uniknàç powstania korozji. Do zaprawek lakierniczych stosowaç tylko oryginalne
produkty (patrz „Tabliczka identyfikacyjna lakieru nadwozia“ w rozdziale „Dane techniczne“).
❒ sp∏ukaç dobrze wodà i wysuszyç
nadwozie strumieniem powietrza
lub przetrzeç irchà.
Przy suszeniu zadbaç przede wszystkim
o mniej widoczne cz´Êci jak np. wn´ki
drzwi, pokryw, obrze˝a reflektorów, w
których woda mo˝e gromadziç si´ ∏atwiej. Zaleca si´ nie wstawiaç samochodu do zamkni´tego pomieszczenia, ale
zostawiç go na zewnàtrz, aby u∏atwiç
odparowanie wody.
Detergenty zanieczyszczajà wod´. Dlatego samochód nale˝y myç w miejscach wyposa˝onych do gromadzenia i oczyszczania p∏ynów stosowanych do mycia.
Szyby
Do czyszczenia szyb u˝ywaç specjalnych
detergentów. Stosowaç czyste szmatki,
aby nie porysowaç szyb lub nie zmieniç
ich przejrzystoÊci.
Po ka˝dej zimie dok∏adnie umyç komor´ silnika zwracajàc uwag´, aby nie kierowaç strumienia wody bezpoÊrednio na
centralki elektroniczne. Mycie komory silnika nale˝y wykonaç w wyspecjalizowanej myjni. Detergenty zanieczyszczajà
wod´, dlatego mycie komory silnika powinno byç wykonywane w miejscach
wyposa˝onych w urzàdzenia do gromadzenia i oczyszczania p∏ynów do mycia.
OSTRZE˚ENIE Komor´ nale˝y myç przy
zimnym silniku i kluczyka obróconym w
w po∏o˝enie STOP. Po umyciu komory
silnika dok∏adnie sprawdziç stan ró˝nych os∏on i zabezpieczeƒ (kapturki gumowe i ró˝ne os∏ony), czy nie zosta∏y
wyciàgni´te lub uszkodzone.
Reflektory przednie
OSTRZE˚ENIE Do czyszczenia elementów przeêroczystych z tworzywa sztucznego reflektorów przednich nie u˝ywaç
substancji aromatycznych (np. benzyny)
lub ketonów (np. acetonu).
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
❒ przemyç nadwozie gàbkà nasàczonà roztworem o ma∏ej iloÊci detergentu, p∏uczàc cz´sto gàbk´;
OSTRZE˚ENIE Odchody ptaków muszà
byç natychmiast starannie zmywane,
poniewa˝ ich kwasowoÊç jest szczególnie szkodliwa dla lakieru.
Komora silnika
W RAZIE AWARII
❒ polaç nadwozie strumieniem wody
o niskim ciÊnieniu;
Unikaç, o ile to mo˝liwe, parkowania
samochodu pod drzewami. Krople ˝ywicy spadajàce z drzew mogà spowodowaç zmatowienie lakieru oraz mo˝liwoÊç wystàpienia korozji.
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
❒ zdjàç anten´ z dachu samochodu,
aby uniknàç jej uszkodzenia podczas
mycia w myjni automatycznej;
Zewn´trzne cz´Êci z tworzywa sztucznego powinny byç myte w taki sposób,
jak zazwyczaj myje si´ samochód.
OSTRZE˚ENIE Podczas czyszczenia szyby tylnej zwróciç uwag´, aby nie uszkodziç elementów grzejnych na wewn´trznej powierzchni szyby tylnej.
Przecieraç je delikatnie, zgodnie z kierunkiem przewodów.
DANE
TECHNICZNE
Aby w∏aÊciwie umyç samochód, nale˝y:
Nie myç samochodu nagrzanego przez
s∏oƒce lub pokrywie komory silnika nagrzanej przez pracujàcy silnik: lakier
mo˝e zmatowieç.
SPIS
ALFABETYCZNY
Normalna obs∏uga lakieru polega na
myciu, jej cz´stotliwoÊç zale˝y od warunków otoczenia i u˝ywania. Na przyk∏ad, w strefach o wysokim zanieczyszczeniu atmosfery, lub je˝eli drogi posypane sà solà dobrze jest myç samochód cz´Êciej.
209
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA I
KONSERWACJA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
210
WN¢TRZE
SIEDZENIA I ELEMENTY
POKRYTE TKANINÑ
Okresowo sprawdzaç, czy pod dywanikami nie zbiera si´ woda (ociekajàca z
butów, parasoli itp.), która mog∏aby
spowodowaç korozj´ blachy.
Usunàç kurz mi´kkà szczotkà lub odkurzaczem. Aby oczyÊciç pokrycie welurowe zaleca si´ zwil˝yç szczotk´. Przetrzeç
siedzenia gàbkà zamoczonà w roztworze wody i neutralnego detergentu.
UWAGA
Nigdy nie stosowaç produktów ∏atwopalnych takich jak eter lub rektyfikowana
benzyna, do czyszczenie wewn´trznych cz´Êci samochodu. ¸adunki elektrostatyczne powstajàce podczas przecierania lub czyszczenia mogà spowodowaç po˝ar.
UWAGA
Nie trzymaç butli aerozolowych w samochodzie;
niebezpieczeƒstwo wybuchu. Butle aerozolowe nie powinny byç
poddawane dzia∏aniu temperatury powy˝ej 50 °C. Wewnàtrz samochodu nagrzanego przez s∏oƒce temperatura mo˝e znacznie
przekroczyç tà wartoÊç.
Pokrycia z tkaniny w samochodzie sà bardzo trwa∏e w
normalnych warunkach
u˝ytkowania. Tym niemniej, nale˝y
bezwzgl´dnie unikaç przypadkowych i/lub d∏ugotrwa∏ych otarç ubraniem posiadajàcym sprzàczki metalowe, guziki ozdobne, mocowania z
Velcro itp, które w sposób zlokalizowany i z zwi´kszonym naciskiem na
w∏ókno, mogà spowodowaç przerwanie niektórych Êciegów i w konsekwencji uszkodziç te pokrycia.
ELEMENTY Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO
Zaleca si´ czyÊciç elementy wewn´trzne
z tworzywa sztucznego wilgotna szmatkà i detergentem neutralnym nieÊcieralnym. Dla usuni´cia plam t∏ustych lub
trwa∏ych u˝ywaç produktów specyficznych czyszczenia dla tworzyw sztucznych bez rozpuszczalników, które nie
zmieniajà wyglàdu i koloru elementów.
OSTRZE˚ENIE Nie stosowaç alkoholu
lub benzyny do czyszczenia zestawu
wskaêników lub innych elementów z
tworzywa sztucznego.
KIEROWNICA/UCHWYT
DèWIGNI ZMIANY BIEGÓW
POKRYTE SKÓRÑ
Czyszczenie tych elementów musi byç
wykonane wy∏àcznie wodà i myd∏em
neutralnym.
Nie u˝ywaç nigdy alkoholi i/lub produktów na bazie alkoholu.
Przed u˝yciem produktów dost´pnych
w sprzeda˝y specyficznych dla czyszczenia elementów wewn´trznych samochodu sprawdziç uwa˝nie czytajàc informacje podane na etykiecie produktu, czy nie zawierajà alkoholi i/lub produktów na bazie alkoholu.
Je˝eli podczas czyszczenia szyby przedniej produktami specyficznymi dla szyb,
krople tego produktu spadnà przypadkowo na kierownic´ / uchwyt dêwigni zmiany biegów konieczne jest ich natychmiastowe usuni´cie i nast´pnie przemycie
tych miejsc wodà z myd∏em neutralnym.
OSTRZE˚ENIE W przypadku u˝ycia blokady kierownicy, zwróciç maksymalnà
uwag´ przy wykonywaniu tej operacji,
aby uniknàç odrapania skóry poszycia.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
W RAZIE AWARII
DANE IDENTYFIKACYJNE............................................. 212
KODY SILNIKÓW - WERSJE NADWOZIA ..................... 214
SILNIK .............................................................................. 215
ZASILANIE....................................................................... 216
PRZENIESIENIE NAP¢DU .............................................. 216
HAMULCE ....................................................................... 217
ZAWIESZENIA................................................................. 217
UK¸AD KIEROWNICZY ................................................. 217
KO¸A................................................................................ 218
WYMIARY ........................................................................ 222
OSIÑGI ............................................................................. 223
MASY................................................................................ 224
POJEMNOÂCI .................................................................. 226
ZALECANE P¸YNY I SMARY .......................................... 227
ZU˚YCIE PALIWA ........................................................... 229
EMISJA CO2...................................................................... 230
DANE TECHNICZNE
SPIS
OBS¸UGA
ALFABETYCZNY
SAMOCHODU
DA N E T E C H N I C Z N E
211
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I
SPIS
ALFABETYCZNY
KONSERWACJA
212
DANE
IDENTYFIKACYJNE
H Dopuszczalny nacisk na oÊ tylnà.
I
L Kod wersji nadwozia.
Zaleca si´ zwróciç uwag´ na symbole
identyfikacyjne. Dane identyfikacyjne sà
wyt∏oczone i umieszczone na tabliczkach, których usytuowanie w samochodzie jest nast´pujàce:
❒ Tabliczka znamionowa z danymi
identyfikacyjnymi.
❒ Oznaczenie numeru nadwozia.
❒ Tabliczka identyfikacyjna lakieru
nadwozia.
❒ Oznaczenie silnika.
Typ silnika.
M Numer na cz´Êci zamienne.
N Prawid∏owa wartoÊç wspó∏czynnika
dymienia (dla silników diesel).
rys. 1
F0M0166m
TABLICZKA ZNAMIONOWA I
DANE IDENTYFIKACYJNE rys. 1
Tabliczka umieszczona jest po lewej
stronie pod∏ogi tylnej baga˝nika i zawiera nast´pujàce dane:
A Nazw´ producenta.
B Numer homologacyjny.
C Kod identyfikacyjny typu samochodu.
D Kolejny numer fabryczny nadwozia.
E Dopuszczalna masa ca∏kowita samochodu.
F Dopuszczalna masa ca∏kowita samochodu wraz z przyczepà.
G Dopuszczalny nacisk na oÊ przednià.
F0M0167m
TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA
LAKIERU NADWOZIA rys. 2
Tabliczka umieszczona jest na s∏upku zewn´trznym pokrywy baga˝nika (po
stronie lewej) komory baga˝nika i zawiera nast´pujàce dane:
A Producent lakieru.
B Nazwa koloru.
C Kod koloru Fiata.
D Kod koloru do zaprawek lub ponownego lakierowania.
rys. 3
F0M0168m
OZNACZENIE NADWOZIA rys. 3
Tabliczka umieszczona jest po prawej
stronie pod∏ogi tylnej baga˝nika i zawiera nast´pujàce dane:
❒ typ nadwozia (ZFA 199000);
❒ kolejny numer fabryczny nadwozia.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
rys. 2
W RAZIE AWARII
Oznaczenie silnika wyt∏oczone jest na
bloku cylindrów i zawiera typ i kolejny
numer fabryczny silnika.
DANE TECHNICZNE
SPIS
OBS¸UGA
ALFABETYCZNY
SAMOCHODU
OZNACZENIE SILNIKA
213
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I
SPIS
ALFABETYCZNY
KONSERWACJA
214
KODY SILNIKÓW - WERSJE NADWOZIA
Wersje
Kod
typu silnika
Kod wersji nadwozia
3 drzwi
5 drzwi
4 miejsca
5 miejsc
1.2
199A4000
199AXA1A 00C
199AXA1A 00
199BXA1A 01
1.4
350A1000
199AXB1A 02C
199AXB1A 02
199BXB1A 03
1.4 16V
199A6000
199AXG1B 13B
199AXG1B 13
199BXG1B 14
1.3 Multijet 75 KM
199A2000
199AXC1A 04C
199AXC1A 04
199BXC1A 05
1.3 Multijet 90 KM
199A3000
1.9 Multijet
939A1000
1.9 Multijet Sport
199A5000
(❒) Wersja z pi´ciobiegowà skrzynià biegów.
(❍) Wersja z szeÊciobiegowà skrzynià biegów.
(*) Wersja z DPF.
199AXD1A 11B (❒) 199AXD1A 11 (❒)
199BXD1A 12 (❒)
199AXD1B 06C (❍) 199AXD1B 06 (❍)
199AXD1B 06E (*) 199AXD1B 06D (*)
199BXD1B 07 (❍)
199BXD1B 07B (*)
199AXE1B 08E
199AXE1B 08
199AXE1B 08H (*) 199AXE1B 08G (*)
199BXE1B 09
199BXE1B 09B (*)
199AXF1B 10C
199AXF1B 10
–
Cykl
IloÊç i pozycja cylindrów
1.4
1.4 16V
199A4000
350A1000
199A6000
199A2000
199A3000
939A1000
199A5000
Otto
Otto
Otto
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
4 w rz´dzie
4 w rz´dzie
4 w rz´dzie
4 w rz´dzie
4 w rz´dzie
4 w rz´dzie
4 w rz´dzie
Ârednica i skok t∏oka
mm
70,8 x 78,86
72 x 84
72 x 84
69,6 x 82
69,6 x 82
82 x 90,4
82 x 90,4
Ca∏kowita pojemnoÊç
cm3
1242
1368
1368
1248
1248
1910
1910
11,1
11,1
10,8:1
17,6
17,6
18
18
kW
KM
obr/min
48
65
5500
57
77
6000
70
95
6000
55
75
4000
66
90
4000
88
120
4000
96
130
4000
Maks. moment obrotowy (CEE) Nm
kGm
przy obrotach
obr/min
102
10,4
3000
115
11,7
3000
125
12,9
4500
190
19,4
1750
200
20,4
1750
280
28,5
2000
280
28,5
2000
NGK
ZKR7A-10
NGK
ZKR7A-10
NGK
ZKR7A-10
–
–
–
–
Stopieƒ spr´˝ania
Moc maksymalna (CEE)
przy obrotach
Âwiece zap∏onowe
Rodzaj paliwa
Benzyna
Benzyna
Olej
Benzyna
Olej
bezo∏owiowa bezo∏owiowa bezo∏owiowa nap´dowy
nap´dowy
o LO 95
o LO 95
(Specyfikacja (Specyfikacja
o LO 95
EN 590)
(Specyfikacja (Specyfikacja (Specyfikacja
EN 590)
EN228)
EN228)
EN228)
Olej
Olej
nap´dowy
nap´dowy
(Specyfikacja (Specyfikacja
EN 590)
EN 590)
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Kod typu
1.3 Multijet 1.3 Multijet 1.9 Multijet 1.9 Multijet
Sport
75 KM
90 KM
1.2
W RAZIE AWARII
OPIS
DANE TECHNICZNE
SPIS
OBS¸UGA
ALFABETYCZNY
SAMOCHODU
SILNIK
215
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I
SPIS
ALFABETYCZNY
KONSERWACJA
216
ZASILANIE
1.2 - 1.4 - 1.4 16V
Zasilanie
1.3 Multijet - 1.9 Multijet
Wtrysk elektroniczny Multipoint.
Wtrysk bezpoÊredni Multijet „Common Rail“.
UWAGA
Zmiany lub naprawy instalacji zasilania wykonane w sposób niew∏aÊciwy, bez uwzgl´dnienia charakterystyk technicznych instalacji, mogà spowodowaç anomalie w funkcjonowaniu oraz niebezpieczeƒstwo po˝aru.
PRZENIESIENIE NAP¢DU
1.2
Skrzynia biegów
Sprz´g∏o
Przeniesienie nap´du
1.4
1.3 Multijet
75KM
Pi´ç biegów do jazdy do przodu
z synchronizatorami oraz bieg wsteczny.
1.3 Multijet
90KM
Pi´ç lub szeÊç biegów
do jazdy do przodu
z synchronizatorami
oraz bieg wsteczny.
Samoregulacyjne z peda∏em bez skoku ja∏owego.
Na ko∏a przednie.
1.4 16V 1.9 Multijet
SzeÊç biegów
do jazdy do przodu
z synchronizatorami
oraz bieg wsteczny.
1.4 - 1.4 16V
1.3 Multijet
1.9 Multijet
Hamulce:
tarczowe (wentylowane dla wersji gdzie przewidziano);
– przednie
– tylne
b´bnowe lub tarczowe (w niektórych wersjach).
Hamulec r´czny
sterowany dêwignià r´cznà, dzia∏ajàcy na ko∏a tylne.
OSTRZE˚ENIE Woda, lód i sól znajdujàce si´ na drodze mogà gromadziç si´ na tarczach hamulcowych, zmniejszajàc sprawnoÊç podczas pierwszego hamowania.
W RAZIE AWARII
ZAWIESZENIA
1.2 - 1.4 - 1.4 16V - 1.3 Multijet - 1.9 Multijet
Przednie
ko∏a niezale˝ne typu Mc Pherson.
ko∏a po∏àczone osià skr´tnà.
Tylne
UK¸AD KIEROWNICZY
1.2
Typ
Minimalna Êrednica
zawracania
1.4
1.4 16V
1.3 Multijet
75 KM
1.3 Multijet
90 KM
1.9 Multijet
z´bnik z listwà z´batà z elektrycznym wspomaganiem kierownicy.
m
10,1
10,1
10,5
10,1
10,9
10,9
DANE TECHNICZNE
SPIS
OBS¸UGA
ALFABETYCZNY
SAMOCHODU
1.2
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
HAMULCE
217
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I
SPIS
ALFABETYCZNY
KONSERWACJA
218
KO¸A
DOJAZDOWE KO¸O ZAPASOWE
OBR¢CZE KÓ¸ I OPONY
Obr´cz z wyt∏oczki stalowej. Opona bezd´tkowa „tubeless”.
Obr´cze kó∏ wykonane sà z wyt∏oczki
stalowej lub ze stopu lekkiego. Opony
Tubeless radialne. W wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji podane sà ponadto wszystkie opony homologowane.
OSTRZE˚ENIE W przypadku ewentualnych rozbie˝noÊci pomi´dzy oponami
podanymi w „Instrukcji obs∏ugi”, a „Wyciàgiem ze Êwiadectwa homologacji”
nale˝y przyjàç dane przedstawione w
wyciàgu.
Aby zapewniç bezpiecznà jazd´, wszystkie ko∏a samochodu powinny mieç zamontowane opony tego samego typu i
producenta.
OSTRZE˚ENIE W oponach bezd´tkowych (tubeless) nie stosowaç d´tek.
USTAWIENIE KÓ¸
Zbie˝noÊç kó∏ przednich: 1 ± 1 mm.
Zbie˝noÊç kó∏ tylnych: 1,3 ± 2 mm.
WartoÊci odnoszà si´ do samochodu
gotowego do jazdy.
rys. 4
F0M0169m
PRAWID¸OWE ODCZYTANIE
OZNACZENIA OPON rys. 4
Przyk∏ad: 175/65 R 15 84T
175 =SzerokoÊç nominalna (S - odleg∏oÊç w mm mi´dzy bokami
opony).
65 =Stosunek wysokoÊci do szerokoÊci (H/S).
R
=Opona radialna.
15 =Ârednica obr´czy ko∏a w calach
(Ø).
84 =Oznaczenie obcià˝enia (przenoszonego).
T
=Oznaczenie pr´dkoÊci maksymalnej.
Q =do 160 km/h
70 = 335 kg
81 = 462 kg
Przyk∏ad: 6J x 15 ET43
R =do 170 km/h
71 = 345 kg
82 = 475 kg
6
=szerokoÊç obr´czy w calach 1;
S =do 180 km/h
72 = 355 kg
83 = 487 kg
J
T =do 190 km/h
73 = 365 kg
84 = 500 kg
U =do 200 km/h
=profil kraw´dzi (wyst´p boczny, na
którym powinno opieraç si´ obrze˝e opony) 2;
74 = 375 kg
85 = 515 kg
H =do 210 km/h
15
75 = 387 kg
86 = 530 kg
V =do 240 km/h
76 = 400 kg
87 = 545 kg
=Êrednica obr´czy w calach (odpowiada Êrednicy opony, która ma byç
zamontowana) 3 = Ø;
Oznaczenia pr´dkoÊci
maksymalnej dla opon
zimowych
77 = 412 kg
88 = 560 kg
78 = 425 kg
89 = 580 kg
79 = 437 kg
90 = 600 kg
80 = 450 kg
91 = 615 kg
QM + S = do 160 km/h
TM + S = do 190 km/h
HM + S = do 210 km/h
ET43 =osadzenie ko∏a (odleg∏oÊç pomi´dzy p∏aszczyznà symetrii obr´czy, a
p∏aszczyznà styku obr´czy z piastà).
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
PRAWID¸OWE ODCZYTANIE
OZNACZENIA OBR¢CZY KÓ¸ rys. 4
W RAZIE AWARII
Oznaczenie obcià˝enia
(przenoszonego)
DANE TECHNICZNE
SPIS
OBS¸UGA
ALFABETYCZNY
SAMOCHODU
Oznaczenia pr´dkoÊci
maksymalnej
219
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I
SPIS
ALFABETYCZNY
KONSERWACJA
220
Wersja
Obr´cze (*)
Opony
seryjne
zimowe
Dojazdowe ko∏o zapasowe
Obr´cz (*)
Opona
1.2
6J X 15“ - ET 43
175/65 R15 84T
185/65 R15 88T
175/65 R15 84T (M+S)
185/65 R15 88T (M+S)
6J X 15“ - ET 43
175/65 R15 84T
185/65 R15 88T
1.4
6J X 15“ - ET 43
175/65 R15 84T
185/65 R15 88T
175/65 R15 84T (M+S)
185/65 R15 88T (M+S)
6J X 15“ - ET 43
175/65 R15 84T
185/65 R15 88T
6J X 15“ - ET 43
6J X 16“ - ET 45
6,5J X 17“ - ET 46
185/65 R15 88T
195/55 R16 87H
205/45 R17 88V
185/65 R15 88T (M+S)
195/65 R16 87H (M+S)
6J X 15“ - ET 43
185/65 R15 88T
1.3 Multijet
75 KM
6J X 15“ - ET 43
175/65 R15 84T
185/65 R15 88T
175/65 R15 84T (M+S)
185/65 R15 88T (M+S)
6J X 15“ - ET 43
175/65 R15 84T
185/65 R15 88T
1.3 Multijet
90 KM
6J X 15“ - ET 43
6J X 16“ - ET 45
6,5J X 17“ - ET 46
185/65 R15 88T
195/55 R16 87H
205/45 R17 88V
185/65 R15 88T (M+S)
195/55 R16 87H (M+S)
6J X 15“ - ET 43
185/65 R15 88T
1.9 Multijet
6J X 15“ - ET 43
6J X 16“ - ET 45
6,5J X 17“ - ET 46
185/65 R15 88H
195/55 R16 87H
205/45 R17 88V
185/65 R15 88H (M+S)
195/55 R16 87H (M+S)
6J X 15“ - ET 43
185/65 R15 88H
1.4 16V
(*) Âruby mocowania kó∏ M12 x 1,5 o rozstawie 100 mm, u˝ywaç tylko do kó∏ przewidzianych dla tego samochodu.
1.4
1.4 16V
1.3 Multijet
75 KM
Przód
Ty∏
Przód
Ty∏
Przód
Ty∏
175/65 R15 84T
Obcià˝enie Êrednie:
Obcià˝enie pe∏ne:
2,2
2,2
2,1
2,2
2,2
2,2
2,1
2,2
–
–
185/65 R15 88T
Obcià˝enie Êrednie:
Obcià˝enie pe∏ne:
2,2
2,2
2,0
2,2
2,2
2,2
2,0
2,2
185/65 R15 88H
Obcià˝enie Êrednie:
Obcià˝enie pe∏ne:
–
–
–
–
–
–
195/55 R16 87H
Obcià˝enie Êrednie:
Obcià˝enie pe∏ne:
–
–
–
–
205/45 R17 88V
Obcià˝enie Êrednie:
Obcià˝enie pe∏ne:
–
–
–
–
1.3 Multijet
90 KM
1.9 Multijet
Przód
Ty∏
Przód
Ty∏
Przód
Ty∏
–
–
2,4
2,5
2,1
2,2
–
–
–
–
–
–
–
–
2,2
2,2
2,0
2,2
2,3
2,3
2,1
2,3
2,3
2,3
2,1
2,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,4
2,4
2,2
2,2
–
–
–
–
2,2
2,2
2,0
2,2
–
–
–
–
2,3
2,4
2,1
2,4
2,4
2,6
2,2
2,4
–
–
–
–
2,4
2,4
2,2
2,4
–
–
–
–
2,4
2,5
2,2
2,4
2,6
2,8
2,3
2,5
W oponach nagrzanych wartoÊç ciÊnienia powinna byç wi´ksza o 0,3 bara w stosunku do wymaganej wartoÊci. Sprawdzaç zawsze poprawnà
wartoÊç ciÊnienia w zimnych oponach.
W oponach zimowych wartoÊç ciÊnienia powinna byç wi´ksza o 0,2 bara w stosunku do wymaganej wartoÊci dla opon b´dàcych na wyposa˝eniu
samochodu.
W przypadku jazdy z pr´dkoÊcià wi´kszà od 160 km/h, pompowaç opony do wartoÊci ciÊnienia przewidywanego dla warunków
pe∏nego obcià˝enia.
W systemie T.P.M.S. wartoÊç ciÊnienia powinna byç wi´ksza o 0,1 bara w stosunku do wymaganej wartoÊci.
W systemie T.P.M.S. nie sà przewidziane opony 175/65 R15 84T.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
1.2
W RAZIE AWARII
Wersje
DANE TECHNICZNE
SPIS
OBS¸UGA
ALFABETYCZNY
SAMOCHODU
CIÂNIENIE POMPOWANIA W ZIMNYCH OPONACH (bar)
221
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I
SPIS
ALFABETYCZNY
KONSERWACJA
222
WYMIARY
Wymiary podane sà w mm i odnoszà si´
do samochodu wyposa˝onego w standardowe opony.
WysokoÊç odnosi si´ do samochodu nieobcià˝onego.
Obj´toÊç baga˝nika
Obj´toÊç przy samochodzie
nieobcià˝onym
(norma V.D.A.) ......................275 dm3.
rys. 5
Obj´toÊç przy siedzeniach
tylnych z∏o˝onych
ca∏kowicie ............................638 dm3
F0M0170m
Wersje
3 - 5 drzwi
1.2 - 1.4 - 1.4 16V
1.3 Multijet
1.9 Multijet
A
B
C
D
E
F
G
H
4030
875
2510
645
1490
1473
1687
1466
OSTRZE˚ENIE W zale˝noÊci od wymiaru obr´czy dopuszczalne sà niewielkie zmiany wymiaru.
1.2
1.4
1.4 16V
155
165
178
WERSJE MULTIJET
1.3 Multijet 75 KM
1.3 Multijet 90 KM
1.9 Multijet
1.9 Multijet Sport
165
175
190
200
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
WERSJE BENZYNOWE
W RAZIE AWARII
Pr´dkoÊç maksymalna w km/h po pierwszym okresie u˝ytkowania samochodu.
DANE TECHNICZNE
SPIS
OBS¸UGA
ALFABETYCZNY
SAMOCHODU
OSIÑGI
223
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I
SPIS
ALFABETYCZNY
KONSERWACJA
224
MASY
Wersje benzynowe
Masy (kg)
Masa samochodu gotowego
dojazdy (z ko∏em zapasowym,
pe∏nymi zbiornikami p∏ynów,
narz´dziami i akcesoriami):
1.2
1.4
1.4 16V
3 drzwi 3 drzwi 5 drzwi 3 drzwi 3 drzwi 5 drzwi 3 drzwi 3 drzwi 5 drzwi
4 miejsca 5 miejsc 5 miejsc 4 miejsca 5 miejsc 5 miejsc 4 miejsca 5 miejsc 5 miejsc
1015
1015
1030
1025
1025
1040
1060
1060
1075
Obcià˝enie u˝ytkowe (*)
wraz z kierowcà:
480
560
560
480
560
560
480
560
560
Maksymalny nacisk (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– ca∏kowite:
850
850
1495
850
850
1575
850
850
1590
850
850
1505
850
850
1585
850
850
1600
850
850
1540
850
850
1620
850
850
1635
Nacisk na hak holowniczy:
– przyczepy z hamulcem:
– przyczepy bez hamulca:
900
400
900
400
900
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
Maksymalne obcià˝enie
dachu (***):
75
75
75
75
75
75
75
75
75
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Maksymalne obcià˝enie
kuli haka(przyczepa z
hamulcem):
(*)
W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (dach otwierany, hak do holowania przyczepy itp.) masa zwi´ksza si´ i w konsekwencji
zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.
(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekraczaç. U˝ytkownik odpowiedzialny jest na roz∏o˝enie baga˝u w baga˝niku lub na powierzchni ∏adunkowej
zgodnie z maksymalnymi dopuszczalnymi obcià˝eniami.
1.9 Multijet
3 drzwi 3 drzwi 5 drzwi 3 drzwi 3 drzwi 5 drzwi 3 drzwi 3 drzwi 5 drzwi
4 miejsca 5 miejsc 5 miejsc 4 miejsca 5 miejsc 5 miejsc 4 miejsca 5 miejsc 5 miejsc
Masa samochodu gotowego
dojazdy (z ko∏em zapasowym,
pe∏nymi zbiornikami p∏ynów,
narz´dziami i akcesoriami):
1090
1090
1105
1130
1130
1145
1205
1205
1220
Obcià˝enie u˝ytkowe (*)
wraz z kierowcà:
480
560
560
480
560
560
480
560
560
Maksymalny nacisk (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– ca∏kowite:
950
850
1570
950
850
1650
950
850
1665
950
850
1610
950
850
1690
950
850
1705
1000
850
1685
1000
850
1765
1000
850
1780
Nacisk na hak holowniczy
– przyczepy z hamulcem:
– przyczepy bez hamulca:
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
75
75
75
75
75
75
75
75
75
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Maksymalne obcià˝enie
dachu (***):
Maksymalne obcià˝enie
kuli haka(przyczepa z
hamulcem):
(*)
W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (dach otwierany, hak do holowania przyczepy itp.) masa zwi´ksza si´ i w konsekwencji
zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.
(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekraczaç. U˝ytkownik odpowiedzialny jest na roz∏o˝enie baga˝u w baga˝niku lub na powierzchni ∏adunkowej
zgodnie z maksymalnymi dopuszczalnymi obcià˝eniami.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
1.3 Multijet 90 KM
W RAZIE AWARII
Masy (kg)
1.3 Multijet 75 KM
DANE TECHNICZNE
SPIS
OBS¸UGA
ALFABETYCZNY
SAMOCHODU
Wersje Multijet
225
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I
SPIS
ALFABETYCZNY
KONSERWACJA
226
POJEMNOÂCI
1.2
1.4
1.4
16V
1.3
1.9
1.3
Multijet Multijet Multijet
75 KM 90 KM
Zbiornik paliwa:
w tym rezerwa:
litry
litry
45
5÷7
45
5÷7
45
5÷7
–
–
–
–
–
–
Zbiornik paliwa:
w tym rezerwa:
litry
litry
–
–
–
–
–
–
45
5÷7
45
5÷7
45
5÷7
Uk∏ad ch∏odzenia
silnika:
litry
5,27
5,27
5,27
7,3
7,4
6,35
Miska olejowa silnika:
Miska olejowa silnika i filtr:
litry
litry
2,4
2,6
2,4
2,6
2,75
2,9
–
–
–
–
–
–
Miska olejowa silnika:
Miska olejowa silnika i filtr:
litry
litry
–
–
–
–
–
–
3,0
3,2
3,0
3,2
3,8
4,18
Skrzynia biegów/
mechanizm ró˝nicowy:
kg
Uk∏ad hydrauliczny hamulców:
kg
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Zbiornik p∏ynu spryskiwaczy
szyby przedniej, tylnej:
i reflektorów:
litry
litry
2,2
4,5
2,2
4,5
2,2
4,5
2,2
4,5
2,2
4,5
2,2
4,5
Zalecane paliwa
produkty
Benzyna bezo∏owiowa o
LO nie mniejszej od 95
(Specyfikacja EN 228)
Olej nap´dowy
(Specyfikacja EN 590)
Roztwór wody destylowanej i
p∏ynu PARAFLU UP po 50%
SELENIA K
SELENIA WR
1,5 (❒) 1,5 (❒) 1,7 (❒) 1,8 (❒) 2,08 (❍) 2,08 (❍) TUTELA CAR TECHNYX (❒)
TUTELA CAR MATRYX (❍)
(*)
(**)
(*) WartoÊci dotyczà równie˝ wersji 1.3 Multijet 90 KM z pi´ciobiegowà skrzynià biegów.
(**) Wersja z szeÊciobiegowà skrzynià biegów.
TUTELA TOP 4
Roztwór wody destylowanej i p∏ynu
TUTELA PROFESSIONAL SC 35
Charakterystyki jakoÊciowe olejów, smarów i p∏ynów
dla poprawnego funkcjonowania samochodu
Zalecane
oleje i p∏yny
Oleje dla silników
benzynowych
Olej na bazie syntetycznej o lepkoÊci SAE 5W-40
spe∏niajàcy wymagania FIAT 9.55535-M2.
SELENIA K
Oleje dla silników
olej nap´dow
Olej na bazie syntetycznej o lepkoÊci SAE 5W- 40
spe∏niajàcy wymagania FIAT 9.55535-N2
SELENIA WR
Zastosowanie
Zale˝nie od „Wykazu
czynnoÊci obs∏ugi
okresowej“
Zale˝nie od „Wykazu
czynnoÊci obs∏ugi
okresowej“
Dla prawid∏owego dzia∏ania wersji Multijet z DPF u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnego oleju. W przypadkach awaryjnych, gdzie oryginalny olej jest
niedost´pny, uzupe∏niç do maksymalnie 0,5 l i zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata.
W przypadku olejów SAE 5W-40 nieoriginalnych, dost´pne sà oleje o parametrach co najmniej ACEA A3 do silników benzynowych, ACEA B4
dla silników Diesla; w tych przypadkach nie gwarantujemy optymalnych osiàgów silników.
U˝ywajàc materia∏ów o charakterystykach ni˝szych, odpowiednio ACEA A3 i ACEA B4, mo˝e wystàpiç uszkodzenie silnika, którego nie obejmuje
gwarancja.
Przy u˝ytkowaniu samochodu w warunkach klimatycznych szczególnie surowych, nale˝y si´ zwróciç do ASO Fiata w celu zastosowania w∏aÊciwego
oleju silnikowego z gamy Selenia.
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Przeznaczenie
W RAZIE AWARII
ZALECANE MATERIA¸Y EKSPLOATACYJNE I ICH CHARAKTERYSTYKI
DANE TECHNICZNE
SPIS
OBS¸UGA
ALFABETYCZNY
SAMOCHODU
P¸YNY I SMARY
227
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I
SPIS
ALFABETYCZNY
KONSERWACJA
228
Przeznaczenie
Charakterystyki jakoÊciowe olejów, smarów i p∏ynów
dla poprawnego funkcjonowania samochodu
Zalecane
oleje i p∏yny
Zastosowanie
Olej syntetyczny o lepkoÊci SAE 75W- 85.
Przewy˝sza wymagania specyfikacji API GL4 PLUS.
TUTELA CAR
TECHNYX
Skrzynia biegów i
mechanizm ró˝nicowy
(wersje benzynowe i
wersja 1.3 Multijet 75KM)
Olej syntetyczny o lepkoÊci SAE 75W-85.
Przewy˝sza wymagania specyfikacji API GL-4.
TUTELA CAR
MATRYX
Skrzynia biegów i
mechanizm ró˝nicowy
(wersja 1.3 Multijet 90 KM i
wersja 1.9 Multijet)
Smar na bazie myde∏ litowych. Konsystencja NL.GI. 2
TUTELA
STAR 500
Przeguby homokinetyczne
od strony ko∏a
Smar na bazie myde∏ litowych.
Konsystencja NL.GI. 0
TUTELA
MRM ZERO
Przeguby homokinetyczne
od strony mechanizmu
ró˝nicowego (z wyjàtkiem
wersji 1.9 Multijet)
Smar syntetyczny na bazie poli-mocznika do wysokiej temperatury. Konsystencja NL.GI. 2
TUTELA
STAR 325
Przeguby homokinetyczne
od strony mechanizmu ró˝nicowego (wersje 1.9 Multijet)
P∏yn hanulcowy
P∏yn syntetyczny FMVSS nr 116 DOT 4, ISO 4925 SAE J1704,
CUNA NC 956- 01
TUTELA TOP 4
Hamulce hydrauliczne i
uk∏ady hydrauliczne
sprz´g∏a
P∏yn
przeciwzamarzajàcy
do ch∏odnicy
Ochronny o dzia∏aniu zapobiegajàcym zamarzaniu, koloru
czerwonego dla uk∏adów ch∏odzenia silnika na bazie glikolu
jednoetylowego, niekorozyjnego ze zwiàzkami organicznymi.
Przewy˝sza wymagania specyfikacji CUNA NC 956-16, ASTM
D 3306
PARAFLU UP (*)
Uk∏ady ch∏odzenia. Roztwór
do stosowania: 50% wody i
50% PARAFLU UP
P∏yn do spryskiwaczy/
szyby przedniej /tylnej
Roztwór alkoholi, wody, Êrodków powierzchniowo czynnych
CUNA NC 956-II
TUTELA
PROFESSIONAL
SC 35
U˝ywaç w postaci czystej lub
rozcieƒczonej do spryskiwaczy szyb
Oleje i smary do
mechanizmów
przenoszenia nap´du
❒ cykl miejski: obejmujàcy uruchomienie zimnego silnika, a nast´pnie symulacj´ ró˝nych warunków jazdy
w cyklu miejskim;
❒ zu˝ycie paliwa w cyklu mieszanym:
zosta∏o okreÊlone z podzia∏em na
oko∏o 37 % w cyklu miejskim i oko∏o 63 % w cyklu poza miastem.
Zu˝ycie paliwa zgodnie z dyrektywà 1999/100/CE (litry x 100 km)
Wersje
Cykl miejski
Cykl poza miastem
Cykl mieszany
1.2
7,4
5,0
5,9
1.4
7,2
5,1
5,9
1.4 16V
8,4
4,6
6,0
1.3 Multijet 75 KM
1.3 Multijet 90 KM (5 biegów)
5,5
3,9
4,5
1.3 Multijet 90 KM (6 biegów)
5,9
3,9
4,6
1.9 Multijet
7,4
4,4
5,5
1.9 Multijet Sport
7,8
4,7
5,8
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Aby okreÊliç zu˝ycie paliwa zastosowano procedury:
OSTRZE˚ENIE Styl jazdy, sytuacje na drodze, warunki atmosferyczne, stan ogólny samochodu, poziom wyposa˝enia /
dodatków/akcesoriów, obcià˝enie samochodu, obecnoÊç baga˝nika dachowego, u˝ywanie klimatyzacji, zastosowanie wyposa˝enia specyficznego zmieniajàcego wspó∏czynnik aerodynamiczny lub opory podczas jazdy mogà sprawiç, ˝e wartoÊç zu˝ycia paliwa b´dzie
si´ ró˝niç od podanych w zestawieniu.
W RAZIE AWARII
WartoÊci zu˝ycia paliwa podane w poni˝szych tabelach zosta∏y okreÊlone na
podstawie prób homologacyjnych przewidzianych w specyfikacji Dyrektywy
Europejskiej.
❒ cykl poza miastem: zosta∏a wykonana jazda, która symulowa∏a zu˝ycie
samochodu w warunkach ruchu poza miastem z cz´stymi przyspieszeniami na wszystkich biegach i z pr´dkoÊcià przebiegu od 0 do 120 km/h;
DANE TECHNICZNE
SPIS
OBS¸UGA
ALFABETYCZNY
SAMOCHODU
ZU˚YCIE PALIWA
229
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I
SPIS
ALFABETYCZNY
KONSERWACJA
230
EMISJA CO2
WartoÊç emisji CO2 przedstawia poni˝sza tabela i odnosi si´ do zu˝ycia paliwa w cyklu mieszanym.
Wersje
Emisje CO2
zgodnie z dyrektywà 1999/100/CE (g/km)
1.2
140
1.4
140
1.4 16V
142
1.3 Multijet 75 KM
1.3 Multijet 90 KM (5 biegów)
119
1.3 Multijet 90 KM (6 biegów)
122
1.9 Multijet
145
1.9 Multijet Sport
153
Baga˝nik ....................................
82
– dachowy / na narty ................ 88
– obj´toÊç ................................ 222
– otwarcie awaryjne pokrywy
baga˝nika .............................. 83
– otwarcie i zamkni´cie pokrywy
baga˝nika .............................. 82
86
CiÊnienie w oponach .................. 221
CODE Card (karta kodowa) .......... 8
Cruise Control (regulator sta∏ej
pr´dkoÊci) .................................. 62
Czujnik deszczu .......................... 60
Czujniki parkowania .................... 101
Czyszczenie
– elementów z tworzywa
sztucznego ............................ 209
– siedzeƒ .................................. 210
– szyb ...................................... 59
Dach otwierany..........................
74
Dane techniczne .......................... 211
EBD ............................................
92
Elektryczne podnoÊniki szyb ........ 79
Emisja CO2 .................................. 230
EOBD (system) ............................ 95
ESP (system)................................ 92
Fiat CODE (system)
.................... 6
Filtr DPF ...................................... 108
Filtr powietrza ............................ 202
Filtr przeciwpy∏owy .................... 202
Fix & Go automatic ...................... 161
Follow me home ........................ 58
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
Cargo Box ..................................
Dane identyfikacyjne .................. 212
Dead lock (urzàdzenie) ................ 77
Daszki przeciws∏oneczne ............ 73
Deska rozdzielcza ........................ 5
Deska rozdzielcza i sterowanie .... 4
D∏ugi postój samochodu.............. 138
Dojazdowe ko∏o zapasowe.......... 220
Do∏adowanie akumulatora .......... 186
Drzwi .......................................... 76
Dualdrive (elektryczne
wspomaganie kierownicy) .......... 96
W RAZIE AWARII
Air Bag
– poduszki powietrzne boczne .. 124
– poduszki powietrzne
przednie ................................ 121
Alarm .......................................... 11
Akcesoria zakupione przez
u˝ytkownika................................ 105
Akumulator
– do∏adowanie akumulatora .... 186
– sprawdzenie stanu
na∏adowania .......................... 202
– uruchamianie przy pomocy
dodatkowego akumulatora .... 154
– wymiana................................ 203
ASR
– w∏àczanie / wy∏àczanie .......... 94
– powi´kszanie baga˝nika ........ 83
– wyj´cie pó∏ki tylnej ................ 84
Bezpieczeƒstwo .......................... 109
Bezpieczny przewóz dzieci .......... 115
Bezpieczniki (wymiana) .............. 175
Blokada ko∏a kierownicy.............. 13
Boczne poduszki powietrzne ...... 124
Brake Assist (wspomaganie
hamowania awaryjnego) ............ 92
OBS¸UGA
SAMOCHODU
91
DANE
TECHNICZNE
ABS ............................................
SPIS
ALFABETYCZNY
S P I S A L FA B E T Y C Z N Y
231
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
232
Fotelik „Isofix universale“ ............ 120
Foteliki dla dzieci ........................ 115
Gniazdko pràdowe ....................
73
Gwarancja .................................. 208
Hamulce
– charakterystyka...................... 217
– poziom p∏ynu hamulcowego .. 201
Hamulec r´czny .......................... 131
Hill holder .................................. 93
Holowanie przyczepy .................. 134
– monta˝ haka holowniczego.... 135
– schemat monta˝u .................. 136
Holowanie samochodu................ 187
„Isofix universale“ (fotelik) .......... 120
Inteligentne spryskiwacze szyb.... 60
Instalacja przystosowana dla
radionawigatora.......................... 104
Kieszenie w drzwiach ................
73
Kierownica
– blokada kierownicy ................ 13
– regulacja kierownicy .............. 38
Klimatyzacja dwustrefowa
automatyczna ........................ 50, 56
Klimatyzacja manualna................ 44
Kluczyk mechaniczny .................. 9
Kluczyk z pilotem ........................ 8
Kluczyki ...................................... 8
Kody silników.............................. 214
Ko∏a
– oznaczenie ............................ 218
– ustawianie ............................ 218
– wymiana................................ 155
– zapasowe dojazdowe ............ 220
Ko∏a i opony................................ 205
Komora silnika (mycie) ................ 209
Korek wlewu paliwa.................... 107
Korektor Êwiate∏ reflektorów........ 89
Lakier (konserwacja) .................. 208
Lampa oÊwietlenia baga˝nika .... 66
– wymiana ˝arówki .................. 174
Lampa oÊwietlenia tablicy
rejestracyjnej .............................. 172
Lampki sygnalizacyjne i
komunikaty ................................ 140
Lampy sufitowe przednie
– w∏àczanie .............................. 64
– wymiana ˝arówki .................. 173
Lampy sufitowe tylne
– w∏àczanie .............................. 65
– wymiana ˝arówki .................. 173
Lampa w drzwiach ...................... 66
– wymiana ˝arówki .................. 174
Lusterka wsteczne
– wewn´trzne .......................... 38
– zewn´trzne ............................ 39
Lampa za daszkiem
przeciws∏onecznym
– przycisk w∏àczania.................. 66
– wymiana ˝arówki .................. 174
Lakier .......................................... 208
¸aƒcuchy przeciwÊlizgowe.......... 137
Masa (samochodu) .................... 224
Monta˝ haka holowniczego ........ 135
M.S.R. ........................................ 94
Nadajniki radiofoniczne i telefony
komórkowe ................................ 105
Nadwozie (oznaczenie)................ 213
– kod wersji nadwozia .............. 214
– konserwacja .......................... 208
Nagrzewnica dodatkowa ............ 56
Napinacze pasów
bezpieczeƒstwa .......................... 112
Na postoju .................................. 131
Nape∏nianie zbiornika paliwa ...... 106
Narz´dzia .................................... 157
Radionawigacja.......................... 104
Radioodtwarzacz ........................ 103
Recyrkulacja
powietrza ............ 42, 44-45, 49, 54
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
W RAZIE AWARII
– silniki benzynowe .................. 106
– silniki diesla .......................... 106
– wskaênik poziomu.................. 17
– wy∏àcznik blokujàcy zasilanie
silnika .................................... 69
– zu˝ycie .................................. 229
Pasy bezpieczeƒstwa
– jak utrzymaç w sprawnoÊci .... 115
– napinacze pasów
bezpieczeƒstwa...................... 112
– ogranicznik obcià˝enia .......... 112
– stosowanie pasów
bezpieczeƒstwa...................... 110
– uwagi ogólne ........................ 113
– u˝ycie .................................... 115
Pióra wycieraczek szyby
przedniej i tylnej.......................... 207
P∏yny i smary .............................. 227
Podnoszenie samochodu ............ 187
Pod∏okietnik ................................ 71
PodnoÊnik samochodowy ............ 156
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Paliwo
Podstawa na kubki - butelki ........ 72
PojemnoÊci.................................. 226
Pokrywa baga˝nika .................... 82
Pokrywa komory silnika .............. 86
Popielniczka ................................ 73
Powi´kszenie baga˝nika.............. 83
Poziom oleju silnikowego ............ 199
Poziom p∏ynu ch∏odzàcego
silnik .......................................... 200
Poziom p∏ynu do spryskiwania
szyby przedniej / tylnej /
reflektorów.................................. 200
Poziom p∏ynu hamulcowego........ 201
Poziomy p∏ynów .......................... 196
Pr´dkoÊci maksymalne ................ 223
Pr´dkoÊciomierz .......................... 16
Przednie poduszki powietrzne .... 121
Przeniesienie nap´du .................. 216
Przewody gumowe...................... 206
Przyciski sterujàce........................ 18
Przystosowanie do monta˝u
fotelika „Isofix universale“ .......... 120
DANE
TECHNICZNE
– prawid∏owe odczytanie
oznaczenia ................................ 219
Obrotomierz ................................ 16
Obs∏uga samochodu.................... 189
– kontrole okresowe ................ 195
– obs∏uga okresowa.................. 190
– u˝ywanie samochodu w
trudnych warunkach .............. 195
– wykaz czynnoÊci obs∏ugi
okresowej...................... 191, 193
Ochrona Êrodowiska.................... 107
Ograniczniki obcià˝enia .............. 112
Ogrzewana szyba tylna
– przycisk w∏àczania........ 43, 48, 56
Ogrzewanie i wentylacja ............ 40
Olej silnikowy
– charakterystyki techniczne...... 227
– sprawdzenie poziomu ............ 199
– zu˝ycie oleju .......................... 199
Opony
– ciÊnienie pompowania .......... 221
– na wyposa˝eniu .................... 220
– obs∏uga.................................. 205
– oznaczenie ............................ 218
– zimowe ........................ 137, 220
Osiàgi (samochodu) .................... 223
Oszcz´dnoÊç paliwa .................... 133
Oznaczenie nadwozia.................. 213
Oznaczenie obr´czy .................... 219
Oznaczenie opon ........................ 218
Oznaczenie silnika ...................... 213
SPIS
ALFABETYCZNY
Obr´cze kó∏
233
LAMPKI
DESKA
SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE
ROZDZIELCZA
W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE
OBS¸UGA
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
234
Reflektory
– korektor ustawienia
reflektorów ............................
– ustawianie wiàzki Êwietlnej....
– ustawienie Êwiate∏ reflektorów
za granicà ..............................
Regulacja kierownicy ..................
Regulacja siedzeƒ........................
Regulator sta∏ej pr´dkoÊci
(Cruise Control) ..........................
Regulowane wyloty powietrza ....
89
89
90
38
34
62
41
Schowek na karty magnetyczne schowek na CD .......................... 72
Schowki ...................................... 70
Siedzenia .................................... 34
– czyszczenie ............................ 210
– regulacja ................................ 34
Silnik
– dane techniczne .................... 215
– kod identyfikacyjny ................ 212
– oznaczenie silnika .................. 213
Skrzynia biegów
– u˝ywanie manualnej
skrzyni biegów ...................... 132
Spryskiwacze reflektorów
– poziom p∏ynu do
spryskiwaczy reflektorów ...... 200
– uruchamianie ........................ 61
Sprawdzenie poziomów .............. 196
Spryskiwacze szyby przedniej
– poziom p∏ynu do
spryskiwaczy szyb .................. 200
– uruchamianie ........................ 59
Spryskiwacze szyby tylnej
– poziom p∏ynu do spryskiwania
szyby...................................... 200
– uruchamianie ........................ 61
Sprz´g∏o...................................... 216
Sky-Dome (dach otwierany) ........ 74
Sygna∏ Êwietlny .......................... 57
Symbolika .................................. 6
System ABS ................................ 91
System ASR ................................ 94
System EOBD .............................. 95
System ESP.................................. 92
System Fiat CODE ........................ 6
System g∏oÊnomówiàcy z
rozpoznaniem g∏osu i technologià
Bluetooth .................................... 104
System Hill Hilder ........................ 93
System T.P.M.S. ............................ 98
Szyby (czyszczenie) ...................... 209
Âwiat∏a awaryjne........................
67
Âwiat∏a cofania............................ 171
Âwiat∏a drogowe
– sygna∏ Êwiat∏ami .................... 57
– w∏àczanie .............................. 57
– wymiana ˝arówki .................. 169
Âwiat∏a kierunkowskazów
– w∏àczenie .............................. 58
– wymiana ˝arówki bocznej ...... 170
– wymiana ˝arówki przedniej.... 168
– wymiana ˝arówki tylnej ........ 170
Âwiat∏a mijania
– w∏àczanie .............................. 57
– wymiana ˝arówki .................. 169
Âwiat∏a pozycyjne
– w∏àczenie .............................. 57
– wymiana ˝arówki przedniej.... 168
– wymiana ˝arówki tylnej ........ 170
Âwiat∏a przeciwmgielne przednie
– przycisk w∏àczenia.................. 67
– wymiana ˝arówek .................. 170
Âwiat∏a przeciwmgielne tylne
– przycisk w∏àczenia.................. 68
– wymiana ˝arówek .................. 171
Âwiat∏a zewn´trzne .................... 57
Âwiece zap∏onowe
– typ ........................................ 215
Zag∏ówki
– przednie ................................ 36
– tylne ...................................... 37
Zamek centralny .......................... 69
Zapalniczka ................................ 72
Zasilanie...................................... 216
Zawieszenie ................................ 217
Zestaw szybkiej naprawy
opon Fix & Go automatic ............ 161
Zestaw wskaêników .................... 14
Zu˝ycie oleju silnikowego............ 199
Zu˝ycie paliwa ............................ 229
˚arówki (wymiana jednej)
– typy ˝arówek ........................ 166
– uwagi ogólne ........................ 166
– wymiana................................ 166
LAMPKI
URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO
DESKA
SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA
ROZDZIELCZA
I KOMUNIKATY
I STEROWANIE
42
Wersje nadwozia ........................ 214
Wn´trze ...................................... 210
W razie awarii ............................ 153
Wskaênik poziomu paliwa .......... 17
Wskaênik temperatury p∏ynu
ch∏odzàcego silnik ...................... 17
Wskaêniki.................................... 16
Wycieraczka / spryskiwacz szyby
przedniej / tylnej ........................ 206
Wycieraczki szyby przedniej
– pióra wycieraczek .................. 207
– spryskiwacze.......................... 207
– uruchamianie ........................ 59
Wycieraczki szyby tylnej
– pióra wycieraczek .................. 207
– spryskiwacz .................... 61, 208
– uruchamianie ........................ 61
Wykaz czynnoÊci obs∏ugi
okresowej .......................... 191, 193
Wy∏àcznik zap∏onu ...................... 13
Wy∏àczniki .................................. 67
W RAZIE AWARII
Uk∏ad kierowniczy ...................... 217
Uruchamianie silnika .................. 128
– awaryjne................................ 154
– nagrzewanie silnika zaraz po
uruchomieniu ........................ 130
– procedura uruchamiania
dla wersji benzynowych ........ 128
– procedura uruchamiania
dla wersji diesla .................... 129
– przy pomocy dodatkowego
akumulatora .......................... 154
– przy pomocy manewrów
bezw∏adnoÊciowych .............. 155
– wy∏àczenie silnika .................. 130
– wy∏àcznik zap∏onu.................. 13
Uruchamianie silnika i jazda ........ 127
Urzàdzenie „Follow me home“ .... 58
Urzàdzenie Dead lock .................. 77
Urzàdzenie zabezpieczajàce
dzieci .......................................... 78
Wentylacja ................................
Wy∏àcznik blokujàcy zasilanie
silnika ........................................ 69
Wymiana bezpiecznika ................ 175
Wymiana ko∏a ............................ 155
Wymiary samochodu .................. 222
Wyposa˝enie wewn´trzne .......... 70
Wspomaganie kierownicy
„Dualdrive“ ................................ 96
WyÊwietlacz cyfrowy .................. 18
WyÊwietlacz wielofunkcyjny ........ 23
OBS¸UGA
SAMOCHODU
Uchwyt do holowania ................ 188
U˝ywanie manualnej skrzyni
biegów........................................ 132
Ustawianie zegara .................. 21,27
Ustawienie kó∏ ............................ 218
DANE
TECHNICZNE
nadwozia .................................... 213
Tabliczka znamionowa ................ 212
Trip computer (funkcja) ................ 32
Trzecie Êwiat∏o stop .................... 172
Tylna szyba ogrzewana .... 43, 48, 56
SPIS
ALFABETYCZNY
Tabliczka identyfikacyjna lakieru
235
N O TAT K I
®
®
Twój mechanik zaleca olej
Twój samochód wybra∏ Seleni´.
Silnik twojego samochodu powsta∏ razem z olejem Selenia.
Gama tych olejów spe∏nia najsurowsze wymagania
mi´dzynarodowe. Specyficzne testy i charakterystyki
techniczne stawiajà Seleni´ wÊród najdoskonalszych olejów
zapewniajàc Twojemu silnikowi bezpieczeƒstwo i najwy˝sze osiàgi.
JakoÊç olejów Selenia stawia je wÊród produktów technologicznie zaawansowanych:
SELENIA PERFORMER MULTIPOWER
Olej idealny do zabezpieczenia silników benzynowych
nowej generacji, eksploatowanych w ekstremalnych
warunkach klimatycznych. Gwarantuje zmniejszone
zu˝ycie paliwa (Energy conserving) i jest idealny równie˝
do alternatywnych zespo∏ów nap´dowych.
SELENIA K
Olej syntetyczny wykonany w innowacyjnej technologii,
który gwarantuje silnikom benzynowym zwi´kszenie mocy
w niskich temperaturach i zapewnia maksymalnà ochron´ równie˝ dla warunków typowej jazdy „miejskiej“. Dzi´ki
lepkoÊci 5W-40 i jej specjalnej formule pozwala ona na
bardziej efektywne ograniczenie emisji szkodliwych sub–
stancji wymaganych przez nowe normy Europejskie i
przewy˝sza wi´kszoÊç specyfikacji miedzynarodowych.
SELENIA WR
Olej specyficzny do silników diesla, common rail i Multijet.
Idealny przy uruchomieniach na zimno, gwarantuje maksymalne zabezpieczenie przed zu˝yciem, kontroluje popychacze hydrauliczne, zmniejsza zu˝ycie paliwa i stabilny w
wysokich temperaturach.
SELENIA DIGITECH
Olej w pe∏ni syntetyczny do silników benzynowych i diesel.
Zaawansowana technologia wchodzi do silnika aby zagwarantowaç maksymalnà ochron´, zmniejszajàc zu˝ycie paliwa,
niezawodnoÊç w warunkach klimatycznych ekstremalnych.
Gama olejów Selenia obejmuje oleje Selenia StAR, Selenia Racing, Selenia 20K Alfa Romeo, Selenia TD i Selenia Performer 5W-40.
Wi´cej szczegó∏ów dotyczàcych odpowiednich produktów Selenia, patrz strona www.flpoland.pl
CIÂNIENIE POMPOWANIA W ZIMNYCH OPONACH (bar)
Wersje
1.2
Przód
Ty∏
1.4
Przód
Ty∏
1.4 16V
Przód
Ty∏
1.3 Multijet 75 KM
Przód
Ty∏
1.3 Multijet 90 KM
Przód
Ty∏
1.9 Multijet
Przód
Ty∏
175/65 R15 84T
Obcià˝enie Êrednie
Obcià˝enie pe∏ne
2,2
2,2
2,1
2,2
2,2
2,2
2,1
2,2
–
–
–
–
2,4
2,5
2,1
2,2
–
–
–
–
–
–
–
–
185/65 R15 88T
Obcià˝enie Êrednie
Obcià˝enie pe∏ne
2,2
2,2
2,0
2,2
2,2
2,2
2,0
2,2
2,2
2,2
2,0
2,2
2,3
2,3
2,1
2,3
2,3
2,3
2,1
2,3
–
–
–
–
185/65 R15 88H
Obcià˝enie Êrednie
Obcià˝enie pe∏ne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,4
2,4
2,2
2,2
195/55 R16 87H
Obcià˝enie Êrednie
Obcià˝enie pe∏ne
–
–
–
–
–
–
–
–
2,2
2,2
2,0
2,2
–
–
–
–
2,3
2,4
2,1
2,4
2,4
2,6
2,2
2,4
205/45 R17 88V
Obcià˝enie Êrednie
Obcià˝enie pe∏ne
–
–
–
–
–
–
–
–
2,4
2,4
2,2
2,4
–
–
–
–
2,4
2,5
2,2
2,4
2,6
2,8
2,3
2,5
W oponach nagrzanych wartoÊç ciÊnienia powinna byç wi´ksza o 0,3 bara w stosunku do wymaganej wartoÊci. Sprawdzaç zawsze poprawnà wartoÊç ciÊnienia w zimnych oponach.
W oponach zimowych wartoÊç ciÊnienia powinna byç wi´ksza o 0,2 bara w stosunku do wymaganej wartoÊci dla opon b´dàcych na wyposa˝eniu samochodu.
WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO
1.2
Miska olejowa i filtr
1.4
litry
kg
litry
kg
2,6
2,25
2,6
2,25
1.4 16V
litry
kg
2,9
2,55
1.3 Multijet 75 KM 1.3 Multijet 90 KM
litry
kg
litry
kg
3,2
2,75
3,2
2,75
POJEMNOÂå ZBIORNIKA PALIWA (litry)
1.2 - 1.4 - 1.4 16V - 1.3 Multijet 75 KM - 1.3 Multijet 90 KM - 1.9 Multijet
Zbiornik paliwa
Rezerwa
45
5÷7
Nape∏niaç zbiornik paliwa samochodu z silnikiem benzynowym wy∏àcznie benzynà bezo∏owiowà o liczbie oktanowej nie ni˝szej od 95.
Nape∏niaç zbiornik paliwa samochodu z silnikiem diesla olejem nap´dowym autoryzowanym (specyfikacja EN 590).
Fiat Auto Poland SA Dyrekcja Handlowa - Obs∏uga Klienta ul. Komorowicka 79, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Publikacja nr 60360996 - 1 edycja - 06/2006 Wydawca: Satiz Poland - ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Bia∏a
1.9 Multijet
litry
kg
4,18
3,49
Wszystkie dane zawarte w niniejszej instrukcji sà oparte o najnowsze informacje producenta. Tym niemniej FIAT
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do opisywanych modeli i wersji, nie wp∏ywajàcych na warunki eksploatacji,
bez dodatkowego powiadamiania u˝ytkowników. Ewentualne wàtpliwoÊci nale˝y wyjaÊniaç w Autoryzowanej Stacji Obs∏ugi.

Podobne dokumenty