Oświadczenie osoby udzielającej zabezpieczenia kredytu/pożyczki

Transkrypt

Oświadczenie osoby udzielającej zabezpieczenia kredytu/pożyczki
Deutsche Bank
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU Z DNIA
nr DEC/201
/
-
- 201
R.
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANYCH AKTYWACH
DANE WNIOSKODAWCY
Inny dok. tożsamości (rodzaj i numer):
Imię:
PESEL:
Nazwisko:
Dowód osobisty: seria:
numer:
NIERUCHOMOŚCI
L.p.
Rodzaj nieruchomości
Nr KW
Adres
Sąd wieczysto - księgowy
Szacunkowa wartość
rynkowa (w PLN)
Właściciel/
Współwłaściciele
Hipoteka (kwoty nominalne)
Przychody z wynajmu
Wierzyciel oraz aktualna kwota zadłużenia
Kapitał i odsetki (w skali roku)
1.
2.
3.
4.
5.
7.
1/2
WZ/2013/03/07, v. 2.0
6.
POZOSTAŁE AKTYWA
Rodzaj składnika majątku
(środki na rachunkach bankowych, papiery wartościowe, samochody, inne)
Szacowana wartość w PLN
Deklarowane
do sprzedaży
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
Właściciel/e
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy iż na podstawie przedstawionych powyżej informacji, Bank podejmie decyzję kredytową, a informacje niezgodne ze stanem faktycznym mogą spowodować stratę finansową
Banku i w konsekwencji pociągniecie osoby je podającej do odpowiedzialności finansowej.
PODPIS KLIENTA
-
Potwierdzam własnoręczność podpisów Klienta
-
Czytelny podpis Wnioskodawcy
1
Wypełnia Doradca Klienta
Imię i nazwisko Doradcy Kredytowego
2/2
WZ/2013/03/07, v. 2.0
Data:
PODPIS DORADCY1

Podobne dokumenty