Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów w m

Transkrypt

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów w m
Termin wydruku: 01-03-2017
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów w m. Broniszów
Image not readable or empty
W dniu 29 czerwca pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a
loga
do strony
../../../files/redactor/source/loga%20do%20strony.jpg
Powiatem Ropczycko
ጀ
Sędziszowskim zawarta została umowa dotycząca
przyznania pomocy na realizację operacji pn. Ḁ倀爀稀攀戀甀搀漀眀愀 drogi powiatowej Nr
1343R Gnojnica – Broniszów w m. Broniszów”. Podpisanie umowy jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację
typu
Ḁ䈀甀搀漀眀愀
Ḁ圀猀瀀愀爀挀椀攀
lub modernizacja dróg lokalnych
ᴀ
w ramach poddziałania
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach
działania Ḁ倀漀搀猀琀愀眀漀眀攀 usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ᴀ⸀ Realizacja tej operacji pozwoli na osiągnięcie celu,
którym jest: Poprawa warunków komunikacyjnych w miejscowości Broniszów poprzez przebudowę drogi na dł. 538m.
Przebudowa obejmie wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem oraz budowę jednostronnego chodnika.
Planowany koszt przebudowy to 890 420,37 zł, z czego 63,63% w wysokości 566 574,00 zł stanowi pomoc w ramach
wspomnianego wyżej programu, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW). W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu, w wyniku którego wybrany zostanie
wykonawca tej inwestycji.
publikacja: 08-07-2016 , autor: Wydział WD Marta Cesarz
http://www.spropczyce.pl/page/show/960,przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1343r-gnojnica-broniszow-w-m-broniszow

Podobne dokumenty