SCC - Scheduling and Cost Control Opracowanie harmonogramu i

Transkrypt

SCC - Scheduling and Cost Control Opracowanie harmonogramu i
...by Twój projekt był Twoim sukcesem
SCC - Scheduling and Cost Control
Opracowanie harmonogramu i kontrola kosztów
Poznaj teorię i praktykę skutecznego zarządzania czasem i kosztami w każdym typie projektów
Czas trwania: 4 dni
PDUs (Professional Development Units): 28
To szkolenie daje możliwość wypracowania skutecznych metod harmonogramowania i kontrolowania przedsięwzięć
poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi zarządzania projektami. Pozwala on skupić się na zarządzaniu
ograniczeniami, z którymi stykamy się w każdym projekcie: limitami czasowymi, niedoborem zasobów ludzkich,
materiałów, ograniczonym budżetem oraz narzuconymi specyfikacjami. Daje przy tym szansę poznania sprawdzonych
sposobów radzenia sobie z tymi ograniczeniami nie dopuszczających do tego, by nałożone na nas limity ograniczały
kreatywność czy innowacyjność.
Już od pierwszych godzin kursu uczestnicy stykają się z praktycznymi doświadczeniami i zyskują możliwość
doskonalenia swych umiejętności poprzez formułowanie wymagań projektu i tworzenie struktury podziału pracy.
Towarzyszy temu prezentacja logicznej i spójnej struktury harmonogramowania i kontrolowania działań w projekcie.
Otrzymuje się także szansę ulepszenia technik szacowania, monitorowania, kontroli, analizy i sprawozdawczości
kosztów, a także interpretacji znaczenia danych w technice wartości wypracowanej. Ćwiczenia indywidualne i
zespołowe zawierają scenariusze pomagające w doskonaleniu tych umiejętności, a rozwinięte instrumentarium
zapewnia ich praktyczne zastosowanie. Materiał kursu obejmuje również szczegółowe materiały źródłowe poświęcone
każdemu z modułów kursu.
Kurs pozwala odkryć wiele zaawansowanych narzędzi i technik, które można wykorzystać w skutecznym zarządzaniu
czasem i kosztami w każdym typie projektów. To jedno z najpopularniejszych szkoleń w ramach całego programu – na
ogół nie brakuje chętnych do uczestniczenia w zajęciach na tym kursie.
Szkolenie uczy, w jaki sposób:







Wykorzystywać strukturę podziału pracy do tworzenia diagramu sieciowego
Tworzyć harmonogramy wykorzystując technikę PERT oraz metodę ścieżki krytycznej
Określać, alokować i zestawiać wymagane zasoby
Przewidywać koszty i czasy trwania prac wykorzystując konkretne typy i poziomy szczegółowości metod
szacowania
Planować rezerwy i przewidywać odchylenia
Przewidywać przyszłe wyniki projektu na podstawie danych archiwalnych
Monitorować zmiany i zamykać projekt w terminie
Tematyka kursu
1. Wiadomości podstawowe
a. Omówienie cyklu życia kierowania projektem
b. Potrójne ograniczenie
c. Narzędzia planowania
Management Training & Development Center
Ul. Klarnecistów 3, 02-875 Warszawa
Tel. +48 22 894-70-50, fax +48 22 641-10-22
e-mail: [email protected]
www.mtdc.pl
1
...by Twój projekt był Twoim sukcesem
SCC - Scheduling and Cost Control
Opracowanie harmonogramu i kontrola kosztów
Poznaj teorię i praktykę skutecznego zarządzania czasem i kosztami w każdym typie projektów
d. Omówienie wymagań projektu
e. Omówienie struktury podziału pracy
2. Alokacja i szacowanie zasobów
a. Wykorzystanie oszacowań dla potrzeb kontroli harmonogramu i kosztów
b. Podstawowe zasady szacowania
c. Poziomy dokładności szacowania i typy oszacowań
- Porównanie szacowania odgórnego (zstępującego) i oddolnego (wstępującego)
- Oszacowania zgrubne (rzędu wielkości)
- Oszacowania budżetowe
- Oszacowania ostateczne
d. Cztery metodyki szacowania
e. Określanie kosztów podlegających kontroli
- Koszty zasobów
- Koszty materiałowe
- Koszty bezpośrednie
- Koszty pośrednie
f. Planowanie pod kątem ryzyka z uwzględnieniem rezerw
g. Tworzenie puli zasobów projektu
- Wykorzystanie zasobów do szacowania
- Macierz obowiązków
h. Oszacowania uwzględniające ograniczenia czasowe
i. Oszacowania uwzględniające ograniczenia zasobów
3. Harmonogramowanie
a. Harmonogramy sieciowe
b. Weryfikacja harmonogramów
c. Diagramy strzałkowe i diagramy następstw
d. Podstawy harmonogramowania i obliczeń w diagramach sieciowych
e. Zaawansowane relacje następstw i ścieżka krytyczna
f. Inne ograniczenia
g. Wykresy Gantta i wykresy kamieni milowych
4. Plan bazowy
a. Wyznaczanie planów bazowych
b. Rozumienie różnych typów planów bazowych
c. Etapowany rozkład kosztów
d. Krzywe kosztów skumulowanych
5. Zarządzanie zmianami w trakcie projektu
a. Proces kontroli
b. Rozpoznawanie źródeł zmian
c. Wstępna selekcja zmian
Management Training & Development Center
Ul. Klarnecistów 3, 02-875 Warszawa
Tel. +48 22 894-70-50, fax +48 22 641-10-22
e-mail: [email protected]
www.mtdc.pl
2
...by Twój projekt był Twoim sukcesem
SCC - Scheduling and Cost Control
Opracowanie harmonogramu i kontrola kosztów
Poznaj teorię i praktykę skutecznego zarządzania czasem i kosztami w każdym typie projektów
d. Aktualizacja planu projektu
e. Informowanie o zmianach
6. Ocena i prognozowanie
a. Przyczyny odchyleń
b. Określanie daty raportu dla potrzeb oceny
c. Kontrola kosztów i harmonogramu na późniejszych etapach projektu
d. Składniki auditu projektu
e. Czynniki uwzględniane przy tworzeniu systemu monitorowania
f. Wartość wypracowana
g. Zaawansowane narzędzia prognozowania na podstawie wartości wypracowanej
7. Strategia zakończenia
a. Etapy zakończenia projektu
b. Weryfikacja zakresu
c. Zamknięcie kontraktów
d. Zamknięcie administracyjne
Obszar wiedzy PMBOK® Guide:





Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
zakresem projektu
czasem w projekcie
kosztami projektu
ryzykiem w projekcie
zamówieniami w projekcie
„PMBOK” jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
Management Training & Development Center
Ul. Klarnecistów 3, 02-875 Warszawa
Tel. +48 22 894-70-50, fax +48 22 641-10-22
e-mail: [email protected]
www.mtdc.pl
3