Regulamin Red Bull 111 Megawatt

Transkrypt

Regulamin Red Bull 111 Megawatt
RED BULL 111 MEGAWATT
REGULAMIN ZAWODÓW
1. Cel imprezy
Red Bull 111 Megawatt to zawody motocyklowe hard enduro, dające możliwość zarówno
amatorom (nie posiadającym licencji zawodniczej), jak i profesjonalnym zawodnikom, ścigania się
w wyścigu ze startu wspólnego na specjalnie przygotowanej trasie terenowej.
Celem zawodów jest promocja sportów motorowych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
Zawody mają za zadanie wyłonić najlepszego zawodnika spośród zgłoszonych do startu.
2. Termin i miejsce
Termin:
• Kwalifikacje: 6 września 2014
• Wyścig finałowy: 7 września 2014
Miejsce:
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, ul. 9/7 Boczna, 97-410 Kleszczów
http://goo.gl/maps/5MmhThttp://goo.gl/maps/5MmhT
Koordynanty GPS: 51.222807,19.323763
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Rogowiec, ul. Św. Barbary 3
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100
Buro zawodów – czynne w dniach rozgrywania zawodów (6,7 września), na miejscu imprezy.
3. Organizator
Organizator projektu:
Red Bull Sp. z o.o.,
1
Al. Wyścigowa 8a,
02-681 Warszawa,
e-mail: [email protected]
Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.redbull111megawatt.pl
Organizator zawodów, na zlecenie Red Bull:
Rochstar Events Sp. z o.oC
ul. Wał Miedzeszyński 384C
03-994 Warszawa
Biuro:Cul. Racławicka 99C
02-634 Warszawa
Dyrektor Sportowy zawodów:
Bartosz Obłucki
4. Harmonogram
6 września (sobota)
• 9:00-12:00 Rejestracja (kontrola techniczna, odbiór pakietów startowych)
• 12:30 Odprawa dla zawodników
• 13:00 Otwarcie toru testowego
• 13:00 Start kwalifikacji
Kwalifikacje odbędą się w dwóch przejazdach na czas, na dwóch specjalnie przygotowanych
trasach. Jako wynik kwalifikacji będzie obowiązywał łączny czas przejazdu obu tras.
Próba przejazdu po trasie zawodów poza biegiem kwalifikacyjnym będzie oznaczać dyskwalifikację
zawodnika.
Limit liczby osób, które mogą zakwalifikować się do finału zostanie ustalony po zamknięciu list
startowych, na podstawie liczby osób zgłoszonych do startu w zawodach i będą ogłoszone na
odprawie dla zawodników.
Pełne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu przejazdu.
Na podstawie wyników kwalifikacji wyłoniony zostanie zespół osób zakwalifikowanych do udziału
w finałowym przejeździe 7 września 2014; numery startowe pozostaną te same, co przy rejestracji
do zawodów.
Biorąc udział w eliminacjach zawodnicy deklarują, że są w stanie wystartować w przejeździe
finałowym, 7 września 2014.
2
Finał – 07 września - Ramowy plan dnia
• 09:00 Otwarcie Biura Zawodów
• 11:00 Odprawa dla zawodników
• 12:00 Otwarcie toru testowego
• 13:00 Start wyścigu
• 17:00 Przewidywane zakończenie zawodów
Wyścig finałowy odbędzie się ze startu wspólnego. Zawodnicy zostaną ustawieni w linii, według
czasów uzyskanych w kwalifikacjach.
Podane powyżej godziny mogą ulec zmianie.
Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia w czasie lub odwołania przejazdu finałowego z
uwagi na warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu zawodników.
5. Warunki uczestnictwa w zawodach
Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy, którzy spełnią kolejne, podane poniżej, warunki:
● Ukończone 18 lat (organizator dopuszcza możliwość startu zawodników, którzy w dniu
zawodów ukończyli 16 lat, pod warunkiem pisemnej zgody rodziców lub prawnych
opiekunów – formularz dostępny jest na oficjalnym serwisie internetowym zawodów
www.redbull111megawatt.pl).
● Zarejestrowanie się w oficjalnym serwisie internetowym zawodów oraz wniesienie opłaty
startowej w wysokości 70 zł. Rejestracja do zawodów będzie możliwa także w dniu
kwalifikacji, w biurze zawodów. W tym dniu będzie obowiązywała, jednak, wyższa opłata
startowa, w wysokości 90 zł.
● Zgłoszenie się osobiście w biurze zawodów 6 września 2014, w wyznaczonych godzinach.
● Zapoznanie się z regulaminem zawodów i potwierdzenie tego faktu pisemnie w biurze
zawodów (specjalny dokument: Oświadczenie uczestnika).
● Posiadanie aktualnego ubezpieczenia uczestnika NNW i OC z tytułu startu w zawodach
motocyklowych (Nie obowiązują licencje zawodnicze).
● Posiadanie sprawnego technicznie motocykla offroad (enduro, motocross, trial), który
przejdzie standardową kontrolę techniczną. Kategoria open, bez podziału na kategorie i
pojemności.
● Posiadanie homologowanego kasku motocyklowego oraz odzieży ochronnej (gogle,
rękawice, buty) i ochraniaczy.
3
● Posiadanie, przez cały czas trwania zawodów, odpowiednio umieszczonego numeru
startowego na motocyklu (naklejki z przodu oraz po bokach motocykla) przekazanego przez
organizatora w pakiecie startowym,.
● Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.
● Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na start w zawodach sportowych.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tzw. „dzikich kart” dla specjalnych gości
zaproszonych do udziału w zawodach.
6. Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów można dokonywać internetowo w serwisie www.redbull111megawatt.pl
oraz na miejscu imprezy w dniu eliminacji w wyznaczonych godzinach.
By zawodnik znalazł się na liście startowej zobowiązany jest wnieść opłatę startową, w wysokości
70 zł brutto – w przypadku zgłoszeń internetowych lub 90 zł brutto – w przypadku zgłoszeń na
miejscu, w biurze zawodów. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia m.in.: pakiet startowy (numery, transpondery do
pomiaru czasu, napoje, upominek – oficjalny gadżet imprezy, posiłek) oraz miejsce campingowe
(zabezpieczona przestrzeń do ustawienia pojazdu i/lub namiotu).
Organizator nie zapewnia: paliwa, ubezpieczenia.
Organizator może zdecydować o zamknięciu zgłoszeń, w wypadku przekroczenia limitu miejsc. O
dopuszczeniu do startu w kwalifikacjach decyduje kolejność zgłoszeń.
Start w finałowym przejeździe zapewnia kwalifikacja z eliminacji.
Przy odbieraniu pakietu startowego, każdy z zawodników jest zobowiązany okazać dokument
potwierdzający tożsamość (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz podpisać
oświadczenie dotyczące, m.in., zgody na wykorzystanie wizerunku w produkcjach filmowych i
zdjęciowych oraz faktu posiadania ważnego ubezpieczenia OC oraz NNW. Oświadczenie dostępne
jest na oficjalnej stronie internetowej zawodów.
Do startu zostaną dopuszczeni jedynie zawodnicy posiadający sprawnie działający sprzęt
motocyklowy, akceptowany przez przedstawicieli organizatora, podczas kontroli technicznej.
Zawodnicy otrzymają jednorazowe transpondery do “odznaczania” swojej obecności w Punkcie
Kontroli Przejazdu.
4
7. Nagrody
Lista nagród w zawodach zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.
8. Podział na kategorie
Nie ma podziału na kategorie oraz płcie. C
9. Parametry trasy:
Opis i profil trasy zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. Planowana trasa będzie miała
kilkanaście kilometrów długości i będzie składała się z 3 kolejnych sektory: crossowy, enduro-cross
i extreme enduro.
Zarówno dokładniejszy opis trasy, jak i zasady dotyczące rywalizacji w zawodach zostaną
przedstawione przez direktora sportowego zawodów, podczas odprawy dla zawodników, przed
rozpoczęciem zawodów.
10. Postępowanie w razie nieukończenia zawodów
Zawodnik, który nie może, bądź nie chce ukończyć zawodów, powinien poinformować o tym
obsługę zawodów (wyposażoną w środki łączności) znajdującą się na trasie i dalej postępować
zgodnie z instrukcjami.
11. Protesty
Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej w ciągu 15 minut od
ogłoszenia nieoficjalnych wyników w biurze zawodów. Do pisemnego protestu należy załączyć
kaucję w wysokości 300 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W
przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.
12. Reklama
Podczas trwania zawodów, zabrania się aktywnego promowania produktów i marek, których
producenci nie są oficjalnymi partnerami zawodów, bez zgody organizatora. Za taką promocję
5
uznaje się, dla potrzeb tego regulaminu, m.in.: samplowanie i sprzedaż produktów, wywieszanie
bannerów, itp.
13. Oficjalni partnerzy Imprezy
Oficjalnym partnerem imprezy jest Polska Grupa Energetyczna.
14. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik zdaje sobie sprawę z ryzyka jakie niesie za sobą udział w zawodach
motocyklowych, oraz składa aplikację i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator projektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,
podczas jakiegokolwiek etapu zawodów.
Zawodnik zgłaszający się do udziału w zawodach zobowiązany jest do odpowiedniego
ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i od odpowiedzialności cywilnej.
Polisa powinna być ważna na dzień eliminacji i finałów.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas każdego z
etapów zawodów.
Zawody (zarówno kwalifikacje, jak i finał) będą rejestrowane przez kamery i fotografów.
Uczestnicy, biorąc udział w projekcie, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich
wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach
reklamowych Organizatora projektu i spółek z grupy Red Bull oraz oficjalnych partnerów Imprezy i
zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę, która
umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów.
Jeśli warunki pogodowe utrudnią lub nie pozwolą na rozegranie zawodów w planowanym terminie,
Organizator może dokonać zmian w programie zawodów, sposobie rozgrywania zawodów,
przesunąć ich termin, miejsce, lub odwołać. Opłaty startowe nie są zwracane. Wszystkie aktualne
informacje o ewentualnych zmianach będą zakomunikowane na oficjalnym serwisie internetowym
zawodów.
Wszystkie sporne kwese, nie objęte niniejszym regulaminem, będą rozstrzygane przez
Organizatora projektu.
6