Deklaracja zgodności Ogrodzenie

Transkrypt

Deklaracja zgodności Ogrodzenie
Krajowa deklaracja zgodności
nr.
SP001
1. Producent wyrobu:
Libet S.A. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
Zakład Produkcyjny: patrz etykieta produktu.
2. Nazwa wyrobu:
Elementy małej architektury
Wzór:
Split Cegła
Split Palisada
Split Stopień
Split Kamień Ogrodowy
Daszek Ogrodzeniowy
Pustak Ogrodzeniowy
Klasa:
C 20/25
Kolor:
wg katalogu producenta
Kształt i wymiary:
wg katalogu producenta
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Betonowe elementy ogrodowe wewnętrzne i zewnętrzne – bez stosowania środków odladzających oraz w
zastosowaniach, w których parametry techniczne zadeklarowane w punkcie 5 deklaracji zgodności
nr SP001 wydanej w dniu 01-03-2014 są wystarczające.
4. Specyfikacja Techniczna:
PN-EN 13198:2005 „Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów”
5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
Właściwości:
jednostka:
wymagania
metody badań wg.
-
Wygląd zgodny z wzornikiem
PN-EN 13198:2005
mm
mm
mm
± 5,0
± 5,0
± 5,0
Klasa betonu
N/mm2
C 20/25
PN-EN 13369:2005
Nasiąkliwość
%
≤ 7,5
PN-EN 13369:2005
Aspekty wizualne:
Odchyłka od wymiarów nominalnych:
- długość:
- szerokość:
- grubość:
PN-EN 13198:2005
6. Nazwy i numeru akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub
numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności
wyrobu budowlanego:
nie dotyczy.
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną
wskazaną w pkt.5
Wrocław, dnia:
1-03-2014
(miejsce i data wystawienia)
(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty