Oświadczenie-Naprawienie szkody

Transkrypt

Oświadczenie-Naprawienie szkody
OŚWIADCZENIE
W związku z moim dobrowolnym udziałem w Mistrzostwach Polski Wyścigów Rydwanów lub w konkursie
zgodności historycznej i jakości wykonania rydwanu lub w inscenizacjach historycznych organizowanych
w ramach VII Europejskiego Święta Bursztynu 2013 ("Impreza") organizowanym przez LTC Sp. z o.o. dla
Gminy Wieluń ("Organizatorzy"), niniejszym oświadczam, że ponoszę osobistą odpowiedzialność za wszelkie
szkody (na osobach i mieniu), które z mojej winy zostały wyrządzone komukolwiek podczas Imprezy,
w szczególności wynikające ze złego stanu technicznego zaprzęgu lub spowodowane przez konia, niezależnie
od tego w którym momencie i w jakich okolicznościach nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Podobne dokumenty