pobierz plik nr 1 - Klub Altom Gniezno

Transkrypt

pobierz plik nr 1 - Klub Altom Gniezno
„Przegl¹d GnieŸnieñski”
6-12 maja 2008 - nr 19
strona 12
Podczas imprezy publicznoœci umila³ czas gnieŸnieñski zespó³
Millenium
Start do biegu przedszkolaków
Rafa³ Wójcik (nr 2) w rozmowie z Joel Komen tu¿ przed startem
Zawodników w czasie biegu dopingowali mieszkañcy Gniezna
Na starcie VI Biegu Europejskiego stanê³o ponad 400 biegaczy
Od samego pocz¹tku na czele biegu uplasowa³ siê Henryk Szost
Klaudiusz Koz³owski i Andrzej Krzyœcin podczas pierwszych metrów

Podobne dokumenty