Abstrakt - Elsevier

Transkrypt

Abstrakt - Elsevier
Rozpowszechnienie
obniżonej
ostrości
widzenia
wśród
dzieci
w
wieku
przedszkolnym w amerykańskiej populacji miejskiej. Badanie chorób oczu u dzieci
z miasta Baltimore, zastosowane metody i uzyskane wyniki
Prevalence of Decreased Visual Acuity among Preschool-Aged Children in an American
Urban Population: The Baltimore Pediatric Eye Disease Study, Methods and Results
David S. Friedman, Michael X. Repka, Joanne Katz, Lydia Giordano, Josephine Ibrionke,
Patricia Hawes, Diane Burkom, James M. Tielsch
Streszczenie
Cel badania: Okreslenie rozpowszechnienia obniżonej ostrości widzenia (VA) związanej
z wiekiem i pochodzeniem wśród dzieci rasy białej i czarnej w wieku przedszkolnym.
Projekt: Badanie przekrojowe.
Uczestnicy: Badanie The Baltimore Pediatric Eye Disease Study jest opartym
na populacji oszacoewaniem rozpowszechnienia zaburzeń okulistycznych u dzieci w
wieku 6-71 miesiące życia z miasta Baltimore w stanie Maryland (USA). Spośród 4132
zarejestrowanych dzieci do badania zakwalifikowano 3990 dzieci spełniających kryteria
(97%), a 2546 dzieci (62%) przebadano. W niniejszym sprawozdaniu skupiono się
na 1714 dzieciach z 2546 przebadanych (67%) w wieku 30-71 miesięcy życia.
Metody: Zidentyfikowano 63 737 zamieszkałych domostw w 54 obwodach spisowych.
Rodzice lub opiekunowie uczestników spełniajacych kryteria odpowiedzieli w soich
domach na pytania, natomiast zakwalifikowane dzieci przeszły kompleksowe badanie
oczu, w tym sprawdzenie ostrości widzenia (VA) z użyciem optotypów u dzieci w wieku
30 miesięcy i starszych; dodatkowo badanie powtórzono zgodnie z protokołem u dzieci,
u których stwierdzono VA na poziomie niższym niż przewidywany standard dla danej
grupy wiekowej.
Główny wynik pomiaru: Procent dzieci w wieku 30-71 miesięcy życia, u których była
możliwość zbadania VA, oraz procent dzieci z obniżoną VA, zgodnie z wcześniej
zdefiniowanymi kryteriami.
Wyniki: Ostrość widzenia można było sprawdzić u 1504 z 1714 dzieci (87,7%) w wieku
30-71 miesięcy życia. Odnotowano jej obniżoną wartość podczas badania wstępnego
(w okularach, jeśli przyniesiono je na badanie) w obu oczach u 7 z 577 dzieci rasy białej
(1,21%, 95% przedział ufności [Cl], 0,49-2,50) oraz u 13 z 725 dzieci rasy czarnej
(1,79%, 95% Cl, 0,95-3,08), różnica bez znaczenia statystycznego. Obniżoną VA w obu
gałkach ocznych po ponownym badaniu stwierdzono u 3 z 598 dzieci rasy białej (0,50%,
95% Cl, 0,10-1,48) oraz 8 z 757 dzieci rasy czarnej (1,06%, 95% Cl=0,45, 2,10), co
również stanowi różnicę nieistotną statystycznie. Nieskorygowana wada refrakcji
wyjaśnia obniżoną VA przy badaniu wstępnym u 10 z 20 dzieci.
Wnioski: Obniżona VA w obu gałkach ocznych podczas pierwszego badania dzieci
w wieku 30-71 miesięcy życia z miasta Baltimore wyniosła 1,2% w przypadku dzieci
rasy białej i 1,8% w przypadku dzieci rasy czarnej. Po ponownym przebadaniu w ciągu
60 dni od pierwszego badania, gdy dzieci stosowały najlepszą korekcję wady refrakcji,
wartość obniżonej VA w obu oczach wynosiła 0,5% wśród dzieci rasy białej i 1,1%
wśród dzieci rasy czarnej.

Podobne dokumenty