zapytania,wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 02.08.16r.

Komentarze

Transkrypt

zapytania,wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 02.08.16r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
FZP.281.33.2016.V
Dotyczy:
Łódź, dnia 01.08.2016r.
postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawę urządzenia
do krakingu rurociągów o średnicy do 300 mm w formie leasingu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
pisemne zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
1. Czy Zamawiający może wskazać firmę leasingową, która może spełnić warunki zawarte w SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia takiej firmy. Jednakże
informujemy, że na podobnych warunkach leasingowych są od kilku lat przeprowadzane postępowania
na dostawy w formie leasingu pojazdów lub sprzętu budowlanego. Postępowania te zakończone zostały
umowami, których stronami były m.in. niżej wymienione firmy leasingowe:
- firma mLeasing Sp. z o.o.,
- firma SG Equipment Leasing Polska S.A.,
- firma Millennium Leasing Polska S.A.
Powyższe informacje można również uzyskać na stronie internetowej ZWIK:
http://www.bip.zwik.lodz.pl/przetargi/ogloszenia-o-wyniku/ogloszenia-o-wyniku-postepowania/.
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podziału zamówienia na dwie części: tj. dostawca sprzętu oraz
firma leasingującą?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza takiego podziału zamówienia.
Ponadto na podstawie rozdz. VIII pkt.4 SIWZ, Zamawiający zmienia odpowiednie zapisy specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
- termin składania ofert z dnia 03.08.2016 r. godz.11.30 na dzień 19.08.2016 r. godz. 11.30.
- termin otwarcia ofert z dnia 03.08.2016 r. godz.12.00 na dzień 19.08.2016 r. godz. 12.00.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Data publikacji niniejszego pisma na stronie internetowej ZWIK Sp. z o.o.: 02.08.2016 r.
Członek Zarządu
Marcin Długoborski
Sprawę prowadzi:
Joanna Kmiecik
tel.42 67 78 120
Strona 1 z 1
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000045146; NIP 725-18-01-126
Wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł

Podobne dokumenty