4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

Transkrypt

4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
KATARZYNA
Galeria
gościńca
KAPŁAN
Jest młodą, utalentowaną studentką filologii polskiej filii UMCS z Białej
Podlaskiej. Spełnia się w plastyce.
Od urodzenia mieszka w Konstantynowie. Jeszcze w latach szkolnych
jej prace wyróżniały się wrażliwością
i oryginalnością spojrzenia. Najchętniej uwiecznia wytwory kultury materialnej regionu, ale też inspiruje ją
sztuka „młodych zbuntowanych”, czyli
graffiti. Największy urok mają dla niej
stare budowle i typowe dla Podlasia
krajobrazy. Kocha zwierzęta, dlatego bywają one częstym tematem jej
prac. Technika, jaką operuje, to szkic
ołówkiem, pastela, wypalanie w drewnie. Interesuje się również florystyką.
Malowanie traktuje jako antidotum na
przeciwności losu i otaczającą nie zawsze łatwą rzeczywistość. Prace Katarzyny są pełne ekspresji.
P
L
A
S
T
Y
K
A
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
W NUMERZE:
Galeria gościńca - Katarzyna Kapłan
Szanowni
Pañstwo
Gościniec samorządowy
2
4-6
Rozmowa z Arturem Niczyporukiem,
kierownikiem oddziału LODR
Porządki wiosenne poprzedziły
Święta Wielkanocne, które przeżywaliśmy w pierwszej
dekadzie kwietnia. Wiele ważnych wydarzeń miało miejsce w życiu naszych społeczeństw lokalnych. Wizyta pani minister Anny Kalaty i obecność I sekretarza
Ambasady Republiki Białoruś w Białej
Podlaskiej to doniosłe i znaczące chwile
w życiu powiatu. Zmodernizowany Dom
Samopomocy Społecznej w Kodniu jest
w mej ocenie niezwykle cenną i ważną
dla całego powiatu inicjatywą. Troska
o bliźnich, szczególnie zaś tych, którzy
tego szczególnie potrzebują, stanowi nasz
obowiązek. Z radością trzeba odnotować
fakt, że mamy wiele dobrych rozwiązań,
którymi możemy się pochwalić w kraju
i za granicą.
Rozwój infrastruktury to dziś najważniejszy cel do realizacji. Budownictwo
drogowe i poprawa warunków funkcjonowania szkół wyznaczają kierunek działań na najbliższy czas i kolejne lata.
Zachęcam Państwa do lektury samorządowego magazynu.
Z poważaniem
Tadeusz Łazowski
Starosta Bialski
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
w Grabanowie
8-9
Minister gościem ośrodka Caritas
10
Wieś jakiej nie znamy
11
Oświadczenie
12
Jubileusz polskiej szkoły
w Baranowiczach
14
Rękodzieło artystyczne w Tucznej
15
Konkurs rękodzieła w Sławatyczach
17
Wierni tradycji
20
Tradycje i zwyczaje Świąt
Wielkanocnych
21
Rozmowa z Romualdem Murawskim
wójtem gminy Konstantynów
24-25
Znają zasady ruchu
26
Forum promuje gminę
27
Burmistrz stawia na inwestycje
28
Niecodzienna lekcja patriotyzmu
30
Rozmowa z Ewą Lipowiecką,
sołtysem Chotyłowa
31
Felieton Gościńca
33
Wiosna w obrzędach
34
Wiosenne marsze na orientację
35
Turniej motoryzacyjny młodzieży
36
Potrawy do codziennego jadłospisu
37
Gościniec historyczny
38
Chwila, która trwała 20 lat
40
Gościniec sportowy
42
Str. 1 okładki - Krajobraz nadbużański fot. Jakub Łazowski
3
samorz¹dowy
ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU
gościniec
VII Sesja Rady Powiatu Bialskiego
odbyła się dnia 23 kwietnia br. Obrady prowadził Przewodniczący Rady
Przemysław Litwiniuk. Podczas sesji
rada udzieliła absolutorium Zarządowi
Powiatu za 2006 rok. Podjęto uchwały
w następujących sprawach:
- zmiany w składach osobowych
komisji bezpieczeństwa i porządku
publicznego, komisji budżetu i finansów, komisji rolnictwa, gospodarki
i infrastruktury oraz komisji spraw
społecznych,
- powołania komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki oraz ustalenia
przedmiotu jej działania i składu osobowego,
- przekazania skargi właściwemu
organowi,
- zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2007 r.,
- przyjęcia pomocy od innych jednostek samorządu terytorialnego.
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania w sprawach:
- wykazu odbiorców roślin energetycznych Agencji Rynku Rolnego,
- niedopuszczania do egzaminów na prawo jazdy obywateli polskich pracujących lub uczących się
w krajach UE, mieszkających na stałe
w Polsce,
- wydatków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zbieranie, transport i utylizację padliny,
- elektronicznych identyfikatorów
dla kóz i owiec,
- obowiązków ciążących na rolnikach w przypadku uboju zwierząt gospodarskich na własny użytek,
- weter ynar yjnych świadect w
przewozowych,
- odchodzenia weterynarzy z państwowych posad w związku z niskimi
płacami,
- obowiązku przedstawienia przez
kierowników ośrodków zdrowia do
końca czerwca br. programu przystosowania ośrodka do wymogów właściwego rozporządzenia,
- celowości utworzenia, wzorem
dawnego wydziału zdrowia, stanowiska powiatowego lekarza,
- wsparcia harcerstwa na terenie
powiatu,
- możliwości remontu 700 m odcinka drogi 1003 we wsi Strzakły – od
poczynku zastępów OSP po przeprowadzonej akcji,
- braku przedstawiciela Komendy
Miejskiej PSP w powiatowym turnieju
tenisa stołowego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, który odbył
się w Rokitnie,
- prowadzenia prac remontowobudowlanych na drogach powiatowych w odpowiednim czasie,
skrzyżowania do drogi wojewódzkiej Międzyrzec Podlaski – Łuków ze
względu na nieprzejezdność ciągników,
- uszkodzenia krawężnika na ul.
Warszawskiej w Międzyrzecu Podlaskim podczas prac remontowych,
- zdyscyplinowania radnych opuszczających posiedzenia komisji,
- sytuacji na drodze w kierunku
Tuliłowa w związku z prowadzoną inwestycją,
- wykonania cząstkowego remontu drogi powiatowej Bubel Łukowiska - Witoldów w miejscowości Bubel Granna,
- przepustu pod drogą powiatową
Klonownica Mała - Kolonia Utkowiec
– Polinów – Komarno,
- formalno-prawnej organizacji wy-
- finansowego wsparcia programu
„Edukacja i współdziałanie, bezpieczeństwo komunikacji Euroregionu”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
III, do którego przystąpiła KMP w Białej Podlaskiej,
- informowania rolników o możliwościach i warunkach ubiegania się
o renty strukturalne,
- planowanego remontu drogi
w Koszelikach,
- możliwości ograniczenia dopuszczalnej prędkości na ulicy Berezowskiej w Międzyrzecu Podlaskim,
- niewykorzystanych powierzchni
w PUP, podczas gdy Urząd wykłada
środki na wynajem sal na kluby pracy,
DROGI BUDZĄ EMOCJE
VI sesję Rady Powiatu Bialskiego,
która odbyła się 30 marca br., prowadził przewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Litwiniuk. Radni zapoznali się z roczną informacją o stanie
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu i rozpatrzyli sprawozda-
4
nie z działalności powiatowego rzecznika konsumentów za 2006 rok.
Zgłosili następujące interpelacje
i zapytania:
Radny Romuald Kulawiec: - Rolnicy proszą o informację na temat zasad
uzyskiwania dofinansowania zakupów
urządzeń do tłoczenia oleju na potrze-
Sławomir Maksymiuk
by własnych gospodarstw. Do kogo
i w jakim terminie, można składać
wnioski w ramach nowego PROW?
Radny poruszał też warunki uzyskiwania dopłat i dotacji przez rolników.
Radny Arkadiusz Maksymiuk,
w imieniu mieszkańców wsi Młyniec
i Wólka Plebańska poruszył problem
nieprzestrzegania warunków umowy
wodno - prawnej, dotyczącej budowli
piętrzących na rzece Danówka, w miejscowości Młyniec. Umowa przewiduje
piętrzenie wody do 145 cm. Skontrolo-
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
gościniec
samorz¹dowy
wany (23 marca br.), na prośbę mieszkańców, poziom rzeki wynosił 180 cm.
Mieszkańcy twierdzą, iż 13 marca wynosił 2 m. Należy wymóc na osobach
odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego poziomu wody przestrzeganie umowy. Łąki w tych miejscowościach są całkowicie zalane. Ich właściciele nie mogą siać nawozów. Woda jest sztucznie piętrzona na potrzeby stawów. Obniżenie poziomu wody
pozwoli na użytkowanie łąk.
Radny Wojciech Kołodyński przekazał na ręce przewodniczącego rady pismo w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie
gminy.
Radny Ryszard Boś: - Opuszczony budynek byłej strażnicy w Jano-
wie Podlaskim (własność Skarbu
Państwa) od kilku lat ulega dekapitalizacji. Jak przedstawia się sprawa przejęcia obiektu przez powiat
i zorganizowania w nim placówki
opiekuńczo-wychowawczej? Bariery architektoniczne nie pozwalają
na usytuowanie w nim warsztatów
terapii zajęciowej. Obiekt przydatny byłby na rodzinny dom dziecka.
Czy możliwe byłoby przejęcie budynku przez powiat, sprzedanie go
i przeznaczenie uzyskanych pieniędzy na potrzeby Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim? Postulował również możliwość poprawienia przepustów na drodze w okolicach wsi
Zaczopki gm. Rokitno. Pytał o termin
rozpoczęcia dalszych prac przy bu-
dowie „nadbużanki” (odcinka Krzyczew – Terespol).
Rada Powiatu podjęła uchwały
w następujących sprawach:
- powiadomienia sekretarza powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego i skutkach niedopełnienia tego obowiązku,
- powiadomienia skarbnika powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego i skutkach niedopełnienia tego obowiązku,
- przystąpienia powiatu bialskiego
do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”,
- w sprawie upoważnienia do reprezentowania powiatu w organach
Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”.
Od ukazania się poprzedniego
„Gościńca Bialskiego” Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekty
uchwał Rady w sprawach:
* przyjęcia pomocy finansowej
od innych jednostek samorządu terytorialnego,
* zmian w budżecie powiatu na
2007 rok,
* udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,
* zmiany w składzie osobowym
komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, komisji budżetu i finansów
i komisji spraw społecznych,
* powołania komisji edukacji,
kultury, sportu i turystyki, ustalenia
przedmiotu jej działania i składu osobowego,
* przekazania skargi właściwemu
organowi.
Zarząd podjął następujące ustalenia:
- wskazał środki rezerwy ogólnej
jako źródło pokrycia udziału powiatu
tytułem członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu „Bug”,
- zapoznał się z potwierdzeniem
o zaplanowaniu w uchwale Rady Miasta Biała Podlaska wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
przez Powiatowy Urząd Pracy,
- zapozna ł się z odpowiedzią
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych, Oddział w Białej Podlaskiej na zapytanie radnego
R. Kulawca w sprawie modernizacji
lub odbudowy urządzeń melioracji
wodnych,
- zapoznał się z potrzebą budowy
chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1027L Serpelice - Janów
Podlaski, zgłoszoną przez mieszkańców wsi Gnojno,
- zapoznał się z prośbą mieszkańców wsi Wólka Korczowska i Korczówka o dokończenie budowy drogi
powiatowej z Wólki Korczowskiej po-
- zapoznał się z prośbą radnego
A. Maksymiuka, złożoną w imieniu
mieszkańców i sołtysa wsi Krzymowskie, w sprawie potrzeby wykonania
ZARZĄD POWIATU POSTANOWIŁ
łożonej w gminie Łomazy do wsi Witoroż w gminie Drelów,
- zapoznał się z zapytaniem radnego R. Kulawca w sprawie środków
w ramach programu „Młody rolnik”, realizowanego w latach 20042006,
- zapoznał się z pismem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departamentu Wspierania
Przedsiębiorczości w sprawie możliwości utworzenia regionalnego parku
w obrębie strefy ekonomicznej,
- przyjął sprawozdanie z kontroli
za 2006 rok,
- wydał łącznie pięć postanowień
o pozytywnym uzgodnieniu projektów
decyzji: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wnioski gm.
Łomazy i Rossosz oraz o warunkach
zabudowy na wniosek gm. Rossosz
i Białej Podlaskiej,
- wyraził zgodę na pomoc finansową w zakupie instrumentu na działalność Orkiestry Dętej w Łomazach,
- zaakceptował treść umowy pomiędzy powiatem bialskim a Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepe ł nosprawnych w Międz yrzecu
Podlaskim na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków z
dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
pilnego remontu dwóch przepustów
wodnych pod drogą nr 1014 L,
- zapoznał się z zapytaniem radnego R. Kulawca w sprawie wyjaśnienia
sprawy budowy przez właścicieli małych gospodarstw rolnych płyt obornikowych w ramach programu „Dostosowanie gospodarstw rolnych do
standardów Unii Europejskiej, oraz
w sprawie kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
- zaakceptował treść wystąpienia
do rektora Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego o informacje dotyczące
dalszych losów Ośrodka KUL w Międzyrzecu Podlaskim,
- zaakceptował treść pisma do
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie nazwisk osób reprezentujących Zarząd Powiatu w komisji inwentaryzacyjnej, powołanej
w sprawie przekazywania mienia przez
Skarb Państwa powiatom i miastom
na prawach powiatu oraz określenia
kategorii mienia wyłączonego z przekazywania,
- przyjął wstępnie kierunek działań
w zakresie inwestycji drogowych w latach 2007- 2009,
- wydał postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dotyczącego planowanej budowy dróg
gminnych w zakresie zadań samorzą-
5
gościniec
dowych powiatu bialskiego na terenie
obrębów: Kukuryki, Kuzawka i Samowicze, gm. Terespol,
- zaakceptował propozycje odcinków dróg, o długości 9,4 km, na których planowany jest w 2007 r. remont
nawierzchni, na co planuje się przeznaczyć 400 tys. zł,
- zaakceptował kierunek działania
w sprawie dalszego funkcjonowania
Rodzinnych Domów Dziecka w Bohukałach.
- zaakceptował przeznaczenie funduszy na remont budynku „dużego
internatu” ZSE w Międzyrzecu Podlaskim w wysokości ok. 250 tys. zł,
- po zapoznaniu z prośbą ZS w Janowie Podlaskim zaakceptował przeznaczenie środków na modernizację
stołówki - z uwagi na sytuację finansową wykonanie w 2007 r. i 2008 r,
- zapoznał się z prośbą LO w Międzyrzecu Podlaskim o zwiększenie
planu finansowego szkoły na 2007 r.
z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i zdecydował, by sprawę obecnie
rozpatrzyć negatywnie, a ewentualne
zwiększenie planu rozważyć po półrocznej analizie wykonania budżetu,
- wyraził zgodę na zwiększenie
środków muzeum o kwotę 6.800 zł,
przeznaczonych na wkład własny na
realizację dwóch zadań z Programu
Operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”,
- wyraził zgodę na dofinansowanie IV Memoriału Marka Żegockiego
w piłce nożnej poprzez zakup nagród
rzeczowych w kwocie 300 zł na prośbę ULPKS „Orlik” w Rossoszu,
- wyraził zgodę na wypłatę wynagrodzeń ekspertom uczestniczącym
w pracach komisji egzaminacyjnych
na uzyskanie awansu zawodowego
na stopień nauczyciela mianowanego
w szkołach powiatowych,
- zaakceptował wniosek w sprawie
zwiększenia budżetu szkół, w celu wypłaty stypendium starosty bialskiego
za okres styczeń – czerwiec 2007 r.,
- zaakceptował wniosek w sprawie przesunięć środków finansowych
w związku z realizacją projektu Powiatowe Dni Ratownictwa i Krwiodawstwa „Na ratunek”,
- przyjął informację z wykonania
budżetu powiatu za I kwartał 2007 r.
Zarząd podjął uchwały w sprawach:
1. zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2007 rok,
2. zmian w układzie wykonawczym
budżetu powiatu na 2007 rok,
3. ogłoszenia wykazu nieruchomości
rolnych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
samorz¹dowy
4. zatwierdzenia warunków umowy zamówienia publicznego uzupełniającego pod nazwą „Modernizacja
Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez wymianę części stolarki
okiennej, odnowienie elewacji zewnętrznej oraz malowanie pomieszczeń użytkowych”,
5. przyjęcia aktualizacji programu
naprawczego DPS w Kostomłotach,
6. przyjęcia aktualizacji programu
naprawczego DPS w Kozuli,
7. powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na
stanowisko dyrektora szkoły i poradni,
8. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na
okres do trzech lat nieruchomości rolnej, stanowiącej własność powiatu,
położonej w Zalutyniu gm. Piszczac,
9. ogłoszenia przetargu na oddanie
w dzierżawę nieruchomości rolnych
wchodzących w skład powiatowego
zasobu nieruchomości położonych
w Zalutyniu gm. Piszczac,
10. zmiany układu wykonawczego
budżetu powiatu na 2007 r.,
11. przyjęcia „Kompleksowego
programu pomocy dziecku i rodzinie w powiecie bialskim na lata 20072013”.
Elżbieta Onopiuk
BIAŁA PODLASKA
III Konkurs Języka Niemieckiego
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego, zainteresowani rozwijaniem kompetencji językowych
i poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, już
po raz trzeci wzięli udział w konkursie
języka niemieckiego. Konkurs został
zorganizowany przez Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej, Stowarzyszenie
Na Rzecz Integracji Polski z Unią Europejską oraz Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne.
Patronat honorowy nad inicjatywą
objęli: ambasador Republiki Federalnej Niemiec dr Reinhard Schweppe oraz starosta bialski Tadeusz Łazowski.
Konkurs składał się z dwóch etapów.
Pierwszy etap odbył się dnia 28 lutego
w liceach ogólnokształcących i technikach. Uczestniczyło w nim 118 uczniów
z 10 szkół miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.
Finał konkursu miał miejsce 31 marca w sali konferencyjnej Delegatury
Urzędu Wojewódzkiego. Uczestniczyło w nim 38 osób. Gośćmi honorowymi byli: przedstawicielka starostwa
Anna Jureczek, dziennikarz „Słowa
Podlasia” Jerzy Trudzik i dyrektor Polsko-Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości Tadeusz Kucharuk. W jury
zasiedli: przewodnicząca Mirosława
Michałek, Katarzyna Borysiuk, Artur
Kryśko i Artur Wierciński.
Laureatką została Aleksandra
Skrzyniarz z I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Drugie miejsce zajęła
Sylwia Kruczek, zaś trzecie Paulina
Kosieradzka, obie z II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej
Podlaskiej.
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane
przez: Hueber Polska, Lagenscheidt Polska, Księgarnię Podlaską, starostę bialskiego oraz Podlaską Agencję Consultingową Rectus-WOC. Trzy najlepsze reprezentacje szkół otrzymały puchary.
Za I miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego
w Białej Podlaskiej – puchar starosty powiatu Oberhavel (Niemcy), za II
miejsce: II Liceum Ogólnokształcące
im. E. Plater w Białej Podlaskiej – puchar starosty powiatu bialskiego, za
III miejsce: Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim – puchar prezesa Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS - WOC.
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
GMINA KODEŃ
24 kwietnia uroczyście poświęcono i przekazano do użytku Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w Kodniu. Jest to pierwsza placówka tego
typu w powiecie, prowadzona przez
gminę.
Myśl o otworzeniu ŚDS pojawiła
się w 2005 r. Natomiast rok później
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął prace nad złożeniem
wniosku o środki finansowe, aby
zrealizować pomysł. Przychylność
wydziału polityki społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawiła że, gmina zdobyła
środki finansowe, które pozwoliły
na adaptację pomieszczeń oraz dobudowę klatki schodowej łącznie z
windą. Pomysł utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy okazał się dobry. Od listopada mamy 12
uczestników. Otrzymali szansę ci,
którzy ze względu na stan zdrowia
nie mogą być uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Zakres usług Środowiskowego
Domu Samopomocy obejmuje następujące świadczenia: rehabilitację
społeczną, profilaktykę psychologiczną, rehabilitację ruchową, pracę
z rodziną uczestnika. Osoby niepełnosprawne mają do dyspozycji pracownię muzyczno- plastyczną, kulinarną
oraz komputerową.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
w Bazylice św. Anny. Przecięcia
wstęgi w domu dokonali; starosta
Tadeusz Łazowski, dyrektor wy-
WYCHODZIĆ NAPRZECIW LUDZIOM
działu polityki społecznej UW Mariusz Kucharek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Halina
Mincewicz oraz wójt gminy Kodeń
Ryszard Zań. Goście zaproszeni wysłuchali części artystycznej w wykonaniu uczestników ŚDS. W uroczystości
uczestniczył również Eugeniusz Ulewicz pracownik PFRON w Lublinie,
dyrektorzy Banku Spółdzielczego oraz
innych placówek działających na terenie naszej gminy jak również radni Rady Gminy Kodeń i radni powiatu bialskiego, duchowni, pracownicy GOPS,
ŚDS oraz WTZ.
– Jako kierownik GOPS pragnę
przekazać wójtowi Ryszardowi Zaniowi słowa podziękowania i uznania za
postawę pełną akceptacji i wsparcia.
Służył pan zawsze pomocą i dobrą
radą. Zrozumienie i pomoc, jaką pan
okazuje, stanowi cenny wkład w rozwiązywaniu problemów społecznych,
z którymi zmaga się społeczeństwo.
Życzę wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sił
i cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności, wszelkiego dobra
i zwykłej ludzkiej życzliwości.
Halina Szkodzińska
BIAŁA PODLASKA
ZACHĘTA DO CZYTANIA
W
miłej atmosferze, wśród
zbiorów filii nr 2 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej odbyło się
spotkanie bibliotekarzy mające na
celu podsumowanie roku 2006 oraz
wskazanie tendencji i możliwości na
rok 2007. Spotkanie otworzył dyrektor
MBP w Białej Podlaskiej Jerzy Flisiński, który złożył gratulacje wszystkim,
którzy w 2006 r. byli nagradzani i wyróżniani, dziękował za trud bibliotecznej pracy i wkład w upowszechnianie
czytelnictwa oraz dobrego wizerunku
bibliotek w środowisku lokalnym. Wymienił sukcesy bibliotek w wojewódzkim konkursie „Pamięć przeszłości”
i ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. – Dobrze, gdyby
to nie były tylko akcje, lecz, aby kształtowała się stała tendencja do wychodzenia z działaniami bibliotek na zewnątrz. To poprawi wizerunek biblioteki wśród lokalnej społeczności, także
władz samorządowych, co może wpłynąć na zwiększenie środków na biblioteki – stwierdził dyrektor J. Flisiński.
Kierownik działu instrukcyjno-metodycznego Zyta Kosińska przedstawiła analizę i wnioski z niej wynikające,
dotyczące sytuacji bibliotek i zbiorów
bibliotecznych w 2006 r. Kolejnym poruszanym na spotkaniu tematem był
ogłoszony przez Radę Powiatu rok
J. I. Kraszewskiego w powiecie bialskim. Mówiono o konkursie czytelniczym organizowanym przez Starostwo
Powiatowe oraz Gminną Bibliotekę Pu-
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
bliczną im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie. Do czytania literatury
J. I. Kraszewskiego zachęcały i przekonywały bibliotekarzy Maria Sawczuk
z GBP im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie oraz Anna Jóźwik z wydziału spraw społecznych starostwa.
Po przerwie poruszane były sprawy bieżące, wśród nich dotacje na zakup książek z pieniędzy Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Halina Bugajewska z MBP w Białej
Podlaskiej przekazała informacje dotyczące kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” i przyszłych akcji,
które na naszym terenie w ramach tej
kampanii mają mieć miejsce.
Na zakończenie, aby zachęcić do
zapoznania się z dorobkiem J. I. Kraszewskiego, Zyta Kosińska zaprezentowała płytę CD „Józef Ignacy Kraszewski – twórca zdumiewający”. (aj)
7
Nasz gość
* Ma pan doświadczenie w prowadzeniu własnego gospodarstwa.
Zna pan problemy pracy i życia na
wsi. Jakich porad oczekują dziś
mieszkańcy naszego powiatu, a jakich będą oczekiwać w latach następnych?
- Potrzeby doradcze mieszkańców
obszarów wiejskich zmieniały się
w miarę postępujących przemian spo-
W następnych latach zadania doradcze Ośrodka Doradztwa Rolniczego
będą polegały na wspieraniu wprowadzenia zasady wzajemnej zgodności.
Będzie ona warunkowała możliwość
uzyskania dopłat bezpośrednich przez
gospodarstwa rolne. Usługi doradcze
muszą przyczynić się do tego, aby rolnik był świadomy procesów przebiegających w gospodarstwie, które są
wych wymogów gospodarowania,
zasad dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska i norm dotyczących bezpieczeństwa pracy i pomoc
rolnikom w tym zakresie spowoduje,
że ważną formą pracy doradczej stanie
się doradztwo indywidualne, połączone z wizytą w gospodarstwie. Podjęcie tego kierunku działań nie będzie
możliwe bez sprawnego systemu do-
NOWOCZESNOŚĆ
GOSPODAROWANIA
Rozmowa z Arturem Niczyporukiem, kierownikiem oddziału
LODR w Grabanowie
łeczno-gospodarczych, które obejmowały też wieś i rolnictwo. Świadczone
usługi doradcze, w zakresie technologii i opłacalności produkcji oraz możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów, nie są dzisiaj w stanie
zaspokoić zmieniających się i rosnących potrzeb ludności obszarów wiejskich. Po integracji Polski z UE nastąpił
wzrost zapotrzebowania rolników na
usługi doradcze. Integracja stała się
szansą na rozwój wsi i rolnictwa. Pojawiła się możliwość pozyskania dużych
środków finansowych. Doradztwo
w tym okresie zostało ukierunkowane na przygotowanie rolników do integracji z UE i wykorzystanie środków
finansowych (dopłaty bezpośrednie,
PROW, SPO).
Mieszkańcy naszego powiatu
oczekiwali porad z możliwości korzystania z pomocy finansowej, porad
w zakresie spełnienia warunków uzyskania pomocy finansowej, pomocy
w wypełnianiu wniosków o pomoc
i porad w zakresie spełnienia zobowiązań po realizacji inwestycji i uzyskaniu
tej pomocy.
Prowadzone doradztwo technologiczne, ekonomiczne oraz socjalno-bytowe także jest dzisiaj ważne.
Mieszkańcy powiatu nadal oczekują
doradztwa w zakresie nowoczesnego gospodarowania, celem poprawy
konkurencyjności i dochodowości gospodarstw, podnoszenia kwalifikacji
i wiedzy, zasad gospodarowania zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Wzrośnie zapotrzebowanie na pomoc
rolnikom i mieszkańcom obszarów
wiejskich w wykorzystaniu środków
finansowych, bo w nowej perspektywie finansowej pojawia się Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a z nim więcej działań i możliwości ich wykorzystania.
8
związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem
publicznym i dobrostanem zwierząt.
Działania Ośrodka Doradztwa Rolniczego muszą gwarantować odpowiednią jakość usług doradczych, które będą przyczyniały się do zaspokajania potrzeb środowiska wiejskiego.
* Czy wasz oddział spełnia oczekiwania?
- Posiadamy wykwalifikowaną kadrę doradców terenowych skupioną
w 4 powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz kadrę specjalistów branżowych w oddziale w Grabanowie. Większość z nich posiada spory staż pracy i doświadczenie w doradztwie, ale są też młodzi pracownicy, którzy „wnoszą” świeże spojrzenie
na problemy wsi i rolnictwa – i to także
jest cenne. Po integracji z UE, kiedy
pojawiły się programy pomocy dla
wsi i rolnictwa, to doradcy włączyli się
aktywnie w pomoc
pozyskiwania środków finansowych dla
ludności wiejskiej.
To dzięki tej aktywności i sprawności
fundusze przedakcesyjne (SAPARD),
a następnie w ramach programów
PROW i SPO zostały tak wysoko wykorzystane. W następnych latach zadania
doradcze Ośrodka
Doradztwa Rolniczego będą polegały na
wspieraniu wprowadzenia zasady wzajemnej zgodności
(cross-compliance).
Spełnienie przez rolników obowiązko-
radztwa rolniczego. Będzie wymagało
jeszcze lepszego przygotowania doradców, już został uruchomiony system szkoleń. Ponadto doradcy zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia
pracy – instrukcje w formie podręczników, wzory odpowiednich dokumentów, specjalistyczne programy komputerowe i przyrządy pomiarowe.
* Czy świadczone usługi doradcze
są odpłatne?
- Ustawa o jednostkach doradztwa
rolniczego określa zakres zadań z zakresu doradztwa rolniczego, które są
świadczone nieodpłatnie. Do usług
świadczonych nieodpłatnie należą
między innymi:
- prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów
wiejskich,
- prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej,
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
Nasz gość
- udzielanie pomocy w zakresie
sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej
ze środków UE lub innych instytucji,
- prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków
produkcji oraz gromadzenie i upowszechnienie informacji rynkowych,
- upowszechnienie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych
dla środowiska,
- podejmowanie działań na rzecz
zachowania dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego wsi oraz ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego,
- upowszechnienie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej,
- współdziałanie w realizacji zadań,
wynikających z programów rolno-środowiskowych i programów działań,
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
Jednocześnie w ustawie określone są zadania doradcze, które ośrodki
mogą wykonywać odpłatnie. Do tych
zadań należą między innymi:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych, działalności promocyjnej gospodarstw rolnych,
- prowadzenie działalności poligraficznej, wydawniczej, hotelarskiej,
udostępniania pomieszczeń i innych
składników majątkowych,
- organizowania targów, wystaw,
pokazów,
- sporządzanie oceny możliwości
inwestycyjnych, analiz ekonomicznych, planów nawozowych, planów
rolno-środowiskowych,
-wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do
ubiegania się o przyznanie pomocy
finansowej.
Chciałbym tu zwrócić uwagę, że
odpłatność za usługi doradcze nie
zawsze oznacza bezpośrednie pokrywanie tych wydatków ze środków
własnych rolnika, ponieważ ośrodki doradztwa będą mogły uzyskiwać
środki finansowe z innych źródeł. Tak
na przykład odbywało się w latach poprzednich - na wypełnianie wniosków
niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy i otrzymanie płatności pozyskaliśmy wsparcie finansowe
w ramach działania SPO – Wsparcie
doradztwa rolniczego. Dzięki temu
rolnicy nie musieli płacić za taką usługę realizowaną u naszych doradców,
inaczej niż gdy kupowali taką usługę
w firmie prywatnej.
PROW na lata 2007 – 2013 przewiduje refundację rolnikom części
kosztów usług doradczych. Koszty te
dotyczyć będą świadczenia usług doradczych rolnikom przez jednostki doradztwa rolniczego w zakresie:
- wspieranie zasady wzajemnej
zgodności (cross-compliance) – czyli
gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt,
- zwiększenia konkurencyjności
i dochodowości gospodarstw rolnych,
- wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach,
- poprawy jakości życia na obszarach wiejskich,
- ochrony środowiska naturalnego,
kodeksu dobrych praktyk rolniczych,
minimum środowiskowego oraz dobrej kultury rolniczej zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
- poprawy bezpieczeństwa pracy.
Świadczenie odpłatnych usług
doradczych w LODR opiera się na zarządzeniu dyrektora LODR. W zarządzeniu tym są określone stawki opłat
pobieranych za poszczególne usługi,
między innymi wypełnianie wniosków,
planów przedsięwzięć i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania
się o pomoc finansową z funduszy UE
i programów krajowych (plany przedsięwzięć do kredytowania). Odpłatne
są kursy kwalifikacyjne (chemizacyjne,
operatorów kombajnów zbożowych).
* Ludzie chcą lepiej żyć i pracować. Poprawia się stale estetyka
mieszkań i zabudowań gospodarczych. Niemała w tym zasługa doradców ODR. Ile osób pracuje w oddziale
w Grabanowie na rzecz rolników.
- Oddział w Grabanowie jest jednym z oddziałów LODR w Końskowoli
i obejmuje 4 powiaty północnej części
Lubelszczyzny: bialski, radzyński, łukowski i parczewski. W Powiatowych
Zespołach Doradztwa Rolniczego zatrudnionych jest 53 doradców terenowych. W Grabanowie pracuje 22 doradców branżowych w następujących
zespołach:
- technologii produkcji i doświadczalnictwa,
- ekologii i ochrony środowiska,
- ekonomiki i przedsiębiorczości,
- metodyki, doradztwa, oświaty,
szkoleń, wydawnictw i informacji,
- gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki,
- rozwoju obszarów wiejskich.
* Jednym z waszych zadań są
szkolenia, podczas których upowszechniacie wiedzę rolniczą i ekonomiczną. Jakie szkolenia przygotowaliście na bieżący rok?
- Oferta szkoleń naszego oddziału jest jak co roku urozmaicona. Za-
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
planowaliśmy szkolenia i seminaria
z zakresu: technologii i ekonomiki
produkcji, prowadzenia działalności
rolniczej zgodnej z wymogami ochrony środowiska, przedsiębiorczości,
agroturystyki. W chwili obecnej odbywają się powiatowe seminaria na
temat „Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013”. Seminaria te mają na celu promocję PROW
i zapoznanie mieszkańców obszarów
wiejskich z możliwościami korzystania
z funduszy strukturalnych w nowym
okresie programowania. Szkolenia będą też realizowane w gminach. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia
w ramach SPO 2004-2006. Realizowane w tym zakresie 2 projekty:
„Spełnianie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt
i konsumenta, a uzyskanie dopłat
bezpośrednich – województwo lubelskie” oraz „ Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i cho wu zwierząt”. Realizacja obejmować będzie szkolenia powiatowe
i gminne w okresie od marca 2007
do marca 2008. Szczegółowe informacje o terminach i tematach szkoleń dostępne są w siedzibie oddziału,
siedzibach PZDR oraz bezpośrednio
u doradców terenowych pełniących
dyżury w Urzędach Gmin. Ponadto informacje te zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej LODR.
* Jak układa się panu współpraca
z samorządem powiatu bialskiego?
- Współpraca z samorządem układa się nam bardzo dobrze. Jesteśmy
zapraszani na szkolenia, seminaria
oraz sesje Rady Powiatu i aktywnie
w nich uczestniczymy. Współpracujemy w zakresie współorganizacji
i realizacji różnych zadań i projektów.
Uczestniczymy w dożynkach powiatowych i gminnych, a samorząd w naszym święcie „Dzień Otwartych Drzwi
w Grabanowie”. Współpraca nie byłaby możliwa, gdyby nie otwartość
i wsparcie organizacyjne ze strony pr zedst awicieli samor ządów.
O wsparciu i pomocy przekonać się
mogli pracownicy Oddziału w trakcie realizacji trzyletniego projektu
z programu „Sokrates-Grundtvig”.
W ramach niego przeprowadzono 4 edycje Kursów Szkoły Ludowej na terenie
4 gmin powiatu bialskiego. Inny przykład współpracy to możliwość publikowania opracowań naszych specjalistów w miesięczniku „Gościniec
Bialski”. Serdecznie dziękujemy za to
staroście bialskiemu Tadeuszowi Łazowskiemu i redakcji.
Rozmawiał Istvan Grabowski
KALENDARIUM
Projekt TACIS CBS SPF
W dniach 3 i 4 kwietnia w Brześciu
na Białorusi odbyło się spotkanie robocze związane z realizacją projektu
TACIS CBS SPF dla regionów przygranicznych trzech państw: Polska,
Białoruś i Ukraina „Rozszerzenie UE
i bezpośrednie inwestycje zagraniczne
na obszarach przygranicznych państw
WNP.” Partnerem wiodącym projektu jest Dom Niemiecko-Białoruski
z Karlsruhe.
W pracach przy projekcie ze strony powiatu bialskiego uczestniczyli:
Jan Bajkowski, wicestarosta bialski,
Bożenna Kaliszuk, dyrektor wydziału
rozwoju i promocji w starostwie bialskim oraz Krzysztof Iwaniuk, wójt
gminy Terespol i Monika Poszalska,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Koroszczynie. Zgodnie z harmonogramem prac nad projektem,
3 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie członków Klubu Biznesowego
BUG, zrzeszającego przedsiębiorców
z trzech współpracujących krajów.
Z powiatu bialskiego w posiedzeniu
Klubu uczestniczyło 5 przedsiębiorców. Pobyt bialskiej delegacji w Brześciu połączono z obecnością na otwarciu i zwiedzaniu międzynarodowych
targów ”Brześć. Sodrużestwo 2007”.
* * *
X Zgromadzenie Ogólne ZPP
W dniach 3-4 kwietnia starosta
Tadeusz Łazowski wziął udział w X
Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się
w Warszawie w hotelu Gromada.
Podczas zgromadzenia wybrano no-
we władze ogólnopolskiej organizacji samorządowej. Podczas drugiego
dnia obrad odbyła się debata poświę-
10
BIAŁA PODLASKA
Minister
gościem
ośrodka
„Misericordia”
Caritas
16 k wietnia z wiz y t ą roboczą
w ośrodku „Misericordia” Caritas
w Białej Podlaskiej gościła minister
pracy i polityki społecznej Anna Kalata. Pani minister zwiedziła funkcjonujący w strukturach ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób
z zaburzeniami zdrowia psychicznego
oraz funkcjonującą w ośrodku jadłodajnię wraz z kuchnią. Placówka funkcjonuje od stycznia br. Minister zwiedziła również część
budynku przeznaczoną do remontu
w bieżącym roku, w której Caritas planuje otworzyć nowe formy działalności i rozszerzyć świadczoną pomoc
o działania wspierające niepełno-
sprawnych oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Białej Podlaskiej i okolic.
Podczas spotkania rozmawiano też
o działaniach realizowanych przez Caritas Diecezji Siedleckiej w sferze pomocy społecznej na terenie diecezji.
W spotkaniu uczestniczyli prezydent
Białej Podlaskiej Andrzej Czapski oraz
starosta bialski Tadeusz Łazowski.
Andrzej Kwaśniewski
Minister Anna Kalata
POWIAT BIALSKI
3 czerwca br. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział
w Grabanowie odbędzie się coroczna impreza promująca osiągnięcia
i działalność doradztwa rolniczego
– Dzień Otwartych Drzwi. Impreza
ta na stałe wpisała się w kalendarz
jako interesujące spotkanie rolników i pracowników zatrudnionych
w sferze rolnictwa i firm działających dla
rolnict wa. Po przez organizację tego święta
Oddział w Grabanowie stara
się zainteresować rolników
nowościami
w t e c hn o l o gi i
p r o d u kc j i r o l niczej, wsparciem ekonomicznym
rolnict wa, jak również promowaniem działalności pozarolniczej na
terenach wiejskich. Działania nasze
z udziałem wystawców spotykają
się z coraz większym zainteresowaniem zwiedzających i przynoszą
obopólne korzyści.
W programie tegorocznego Dnia
Otwartych Drzwi przewiduje się między innymi:
* porady z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, doradztwo technologiczne,
możliwości pozyskania funduszy na
rozwój w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013,
* wystawy
i kiermasze maszyn
rolniczych i urządzeń do w yposażenia budynków inwentarskich,
* prezentację
sprzętu i produktów
pszczelarskich,
* prezentację
i kiermasz wyrobów
rzemieślnicz ych
i artystycznych.
Całość imprezy dopełnią występy artystów i zespołów śpiewaczych
oraz konkursy organizowane przez
wystawców. W imieniu kierownika
oddziału w Grabanowie oraz zatrudnionych pracowników serdecznie zapraszamy.
DZIEŃ
OTWARTYCH
DRZWI
W GRABANOWIE
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
c.d. KALENDARIUM
GMINA DRELÓW
J
uż po raz szósty Gminne Centrum
Kultury w Drelowie było miejscem
spotkania zespołów śpiewaczych i
teatralnych, odtwarzających zwyczaje
dawnej wsi podlaskiej. Zgromadzona
publiczność gorąco oklaskiwała wido-
mały również: gospodynie z Jakówek
wystawiające odwiedziny położnicy,
czyli babską pępkówkę, śpiewaczki
z Leszczanki rozprawiające o nowinkach ze swej miejscowości, Worgulanki przypominające beztroską zabawę
WIEŚ JAKIEJ NIE ZNAMY
wiska, których głównym atutem była
autentyczność przekazu. Każdy z 9
występujących zespołów odtworzył
fragment rzeczywistości, która odeszła w zapomnienie. Trudno bowiem
byłoby znaleźć dziś wieś, gdzie jeszcze
sieje się zboże ręcznie albo spotyka
na tradycyjnych wieczorkach. Świat
poszedł z postępem, a obyczaje towarzyszące codziennemu trudowi rolnika i rozrywkom praktykowanym na
wsi pozostały w pamięci najstarszych
wiekiem mieszkańców. Dla obecnej
na sali młodzieży zajęcia Bagnoszek
z Drelowa były czymś zadziwiającym,
niemal egzotycznym. Tym większy był
ich walor poznawczy. Wielokrotnie nagradzane śpiewaczki postanowiły wy-
towarzyszącą zapustom oraz Ale Baby
z Berezy odtwarzające atmosferę wiejskiego wesela z lat 50-tych. Na wyjątkowe widowisko pokusiła się grupa
Czeladońka z Lubenki gm. Łomazy,
rekonstruująca wiosenny obchód pól
w towarzystwie niesionej w koszu
dziewczynki, zwanej Królewną. Towarzyszył jej orszak barwnych postaci,
które od rana do wieczora wędrowały miedzami głośno śpiewając. W rolę Królewny wcieliła się 4-letnia Jola
Piętka, a widownia zgotowała jej wręcz
entuzjastyczne przyjęcie. W przerwach
między występami poszczególnych
grup popisywały się zespoły wokalne
i muzyczne z gminy Drelów: Czerwone Korale, Harmonijkowe Echo i kapela
cona skutecznej absorpcji funduszy
strukturalnych finansujących ponadlokalne projekty rewitalizacji powiatów oraz miast i gmin. Przedstawiono
sposoby budowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ukierunkowanego
na aktywizację obszarów niedoinwestowanych oraz warunki skutecznego
pozyskiwania funduszy strukturalnych
na inwestycje realizowane przez samorząd powiatowy.
* * *
Spotkanie wielkanocne
W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi 5 kwietnia w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie pracowników z kierownictwem Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej.
* * *
Ocena pracy
Na zaproszenie nadkomisarza
Grzegorza Zadrógi, komendanta
miejskiego policji w Białej Podlaskiej
5 kwietnia starosta Tadeusz Łazowski
uczestniczył w odprawie rocznej poświęconej ocenie pracy policji powiatu bialskiego za rok 2006. W spotkaniu uczestniczył mł. insp. Janusz Guzik, komendant wojewódzki policji w
Lublinie, Andrzej Czapski, prezydent
miasta Biała Podlaska i inni.
Foto Istvan Grabowski
* * *
stąpić w zupełnie innej roli, odtwarzając zajęcia gospodarskie od siewu po
koszenie żyta.
Splotem okoliczności większość
pokazywanych w Drelowie widowisk
dotyczyła przyjemnej sfery życia. Nic
zatem dziwnego, że towarzyszyła im
duża dawka humoru, entuzjastycznie
przyjmowanego przez widzów.
Lewkowianie z Dokudowa przekonywali, że nawet podczas codziennych prac gospodarskich, jak jesienne
kiszenie kapusty, mogło być w chacie
wyjątkowo wesoło. Ten charakter rozrywkowego przedstawienia podtrzy-
z Berezy. Atmosfera beztroskiej zabawy udzieliła się wszystkim, wiec do
późnych godzin wieczornych odnowiona sala widowiskowa GCK rozbrzmiewała muzyką. Zespoły uczestniczące w
przeglądzie nagrodzone zostały grillami
i pomysłowymi dyplomami (z haftami)
ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe, które było współorganizatorem imprezy. Która z grup pojedzie do
Stoczka Łukowskiego na przegląd regionalny zdecydują jurorzy po obejrzeniu widowisk obrzędowych w innych
powiatach Lubelszczyzny.
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Istvan Grabowski
Odnowa ginących zawodów
i rękodzieła artystycznego
Bialskopodlaska Lokalna Grupa
Działania, realizując pilotażowy program Leader+ na terenie powiatu
bialskiego pod nazwą „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich w powiecie bialskim” zorganizowała 5 kwietnia 2007 r. w Białej
Podlaskiej seminarium dotyczące odnowy ginących zawodów i rękodzieła
artystycznego. Seminarium prowadzili pracownicy naukowi: dr inż. Tomasz Nawrocki, dr inż. Marek Niewęgłowski oraz Przemysław Litwiniuk.
Wśród uczestników seminarium byli przedstawiciele wydziału rozwoju
i promocji oraz wydziału spraw społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej.
* * *
Spotkanie robocze
5 kwietnia w gabinecie starosty
Tadeusza Łazowskiego odbyło się
spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu „Rozszerzenie UE i bezpośrednie inwestycje zagraniczne na
obszarach przygranicznych państw
WNP”. Projekt finansowany jest przez
Unię Europejską w ramach programu
TACIS „Wspieranie rozwoju współpracy transgranicznej”. Partnerem wiodącym projektu jest Dom Niemiecko-
KALENDARIUM c.d.
Białoruski, zaś partnerami współpracującymi: Brzeski Rejonowy Komitet
Wykonawczy, Rada Rejonu Szackiego na Ukrainie, powiat bialski i gmina
Terespol. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele strony niemieckiej:
dyrektor DWH g Gmbh Patrycja Ruppert, Ralf Ruppert i Horst Zając oraz
przedstawiciele strony białoruskiej
Iwan Shchadranok, dyrektor Niemiecko-Białoruskiego Domu w Mińsku i Irina Koritskaya, kierownik projektu.
* * *
Infoseminarium
11 kwietnia roku starosta bialski
Tadeusz Łazowski i Bożena Gruzińska,
przedstawiciel starostwa uczestniczyli w zorganizowanym w Międzyrzecu
Podlaskim infoseminarium „Innowacyjność kluczem do rozwoju twojej firmy i pozyskania środków pomocowych
Unii Europejskiej w latach 2007-2013”.
Seminarium przeprowadzone zostało,
na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, przy współudziale
urzędu miasta w Międzyrzecu Podlaskim, w ramach Projektu „Zwiększenie
innowacyjności sektora MŚP”.
Na spotkaniu dr Małgorzata Skibska-Zielińska omówiła m.in. praktyczne znaczenie innowacyjności w funkcjonowaniu firm, dokonała przeglądu
programów wsparcia działań innowacyjnych i wskazała na źródła ich finansowania. Licznie zgromadzeni przedsiębiorcy zostali zapoznani przez burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski
Artura Grzyba i przewodniczącego
Rady Miasta Pawła Puszkarskiego
z działaniami na rzecz rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości.
* * *
Posiedzenie Zarządu Powiatu
11 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu. Podczas obrad
podjęto uchwały, zaopiniowano projekty uchwał, rozważono propozycje
najpilniejszych potrzeb w zakresie
inwestycji drogowych, podjęto postanowienie w sprawie wniosku dotyczącego planowanej budowy dróg
gminnych na terenie obrębów Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol oraz uzgodniono projekt decyzji
o warunkach zabudowy na wniosek
gm. Biała Podlaska.
* * *
Sesja Rady Gminy
N a z a p ro s ze ni e R a d y Gminy
w Rossoszu 11 kwietnia starosta Tadeusz Łazowski wziął udział w sesji
Rady Gminy Rossosz. Głównym tematem obrad były sprawy budownictwa
drogowego.
POWIAT BIALSKI
Oświadczenie
Ja niżej podpisany Arkadiusz Maksymiuk, radny Powiatu Bialskiego infor-
muję opinię publiczną, o wystąpieniu
z klubu radnych LPR PiS i Samoobrona. Powodem mojej decyzji jest różnica w głosowaniach pomiędzy mną,
a kolegami z klubu. Czynione mi są zarzuty jakobym źle głosował w takich
kwestiach jak:
1. Uposażenie starosty,
2. Diety dla radnych,
3. Poparcie budżetu na 2007 r.,
4. Powstanie nowej komórki „Rozwoju i promocji”,
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Starostwa za 2006r.
Odpowiadając na wymienione zarzuty stwierdzam, że:
1. W kwestii poborów dla starosty
zrobiłem dobrze, bo jest to stanowisko odpowiedzialne, pracochłonne
i wbrew pozorom zajmujące czas nie
tylko w godzinach pracy, ale i czas prywatny. W moim odczuciu to nie starosta zarabia za dużo, ale to my obywatele, mieszkańcy powiatu zarabiamy
za mało. To stąd bierze się niezadowolenie społeczne, to tutaj powinniśmy
upatrywać przyczyn.
2. W odniesieniu do diet radnych,
uważam, że zróżnicowanie wysokości
diet i uzależnienie ich od funkcji i włożonej pracy oraz co się z tym wiąże poświęconego czasu jest słuszne.
3. W sprawie budżetu powiatu
uważam, że przyjęcie go jest słuszne,
bo każdy budżet powinien funkcjonować jak najszybciej. Wczesne ustalenie daje komfort pracy zarządowi, pozwala planować i starać się o środki
i uzgodnienia np. planistyczne. Każdy
budżet będzie miał braki i nie wszystkich zadowoli, jednak trzeba dążyć do rozwoju powiatu, a nie
deptania w miejscu. Zawsze
można wystąpić z propozycją zmian w trakcie trwania budżetu na dany rok.
Jednym słowem budżet to
„sztuka kompromisu” i bardziej trzeba kierować się
dobrem Powiatu
i jego mieszkańców, niż własnymi aspiracjami.
Jesteśmy radnymi całego powiatu i jego dobro powinno leżeć nam
na uwadze.
4. Poparłem również w przeciwieństwie do moich kolegów z klubu,
powstanie nowej komórki w powiecie
tzw. „Rozwoju i promocji”. Ma ona za
zadanie, pisanie wniosków oraz pozyskiwanie środków do budżetu oraz promocję powiatu, ponieważ powiat ma
tak naprawdę małe dochody, a budżet
ogromny, oparty w większości na subwencjach państwowych, pozyskiwanie
środków z zewnątrz jest niezbędne.
Dlatego też uważam, że powinna robić
to wyspecjalizowana komórka. Takie
wnioski powinny robić osoby fachowo
przygotowane, przeszkolone, bo od
tych wniosków zależy realizacja wielu
inwestycji budżetowych.
5. Udzieliłem absolutorium Zarządowi Powiatu, za 2006 r., gdyż nie ma
formalnych powodów do tego, aby nie
udzielić absolutorium. Współpraca
z zarządem i starostą układa się w sposób właściwy.
Wychodzę z klubu, gdyż uważam,
że klub powinien korzystać z inicjatywy uchwałodawczej, wnosić nowe
rozwiązania, pomysły, a nie marnować
energię na niczego niewnoszące spory
i kłótnie. Uważam, że społeczeństwo
naszego powiatu bialskiego oczekuje
merytorycznej pracy, ludzie chcą pracy, bezpiecznych dróg, godziwych zarobków, a nie sporów i politycznych
waśni, których, na co dzień w nadmiarze dostarcza prasa i telewizja.
Reasumując moje oświadczenie
stwierdzam, że kierując się przesłaniem, które umieściłem na swojej ulotce wyborczej będę je realizował jako
niezależny radny popierający każdą
cenną inicjatywę służącą dobru powiatu bialskiego i jego mieszkańców.
Z wyrazami szacunku
Radny Powiatu
Bialskiego
Arkadiusz Maksymiuk
PS. Chciałbym sprostować informację prasową zawartą w Dzienniku
Wschodnim z dnia 26
kwietnia br. informującą o rzekomym wyrzuceniu
mnie z Klubu, co
jest ewidentnym
kłamstwem. Fakty
wyglądają inaczej.
D nia23 .0 4 .20 07
po sesji Rady Po-
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
c.d. KALENDARIUM
POWIAT BIALSKI
wiatu odbyło się spotkanie klubu, na
którym poinformowałem kolegów klubowych o mojej decyzji wyjścia z klubu i przedstawiłem powody. Kolega
Uściński Marek fakty te przedstawił
prasie w odwrotnej kolejności, co osobiście uważam za pożałowania godny
fakt hipokryzji.
Moja aktywność i zaangażowanie
społeczne w powiecie oraz obecność
w prasie jest odbierana przez kolegę Uścińskiego jako rzecz karygodna
i naganna, za co przepraszać nie mam
zamiaru, ponieważ uważam to za swój
obowiązek i powinność wobec mieszkańców powiatu.
Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego
Na zaproszenie Artura Grzyba,
burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski, 12 kwietnia starosta Tadeusz
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Konferencja Klastra
Kultury Lubelszczyzny
W przedświątecznym Lublinie odbyła się konferencja ”Klaster Kultury Lubelszczyzny – Tradycje kultury,
a rozwój obszarów wiejskich”, połączona z „Jarmarkiem Wielkanocnym”,
kiermaszem świątecznych wyrobów
rękodzieła ludowego twórców z województwa lubelskiego. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków, we
współpracy z Lubelskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury
w Lublinie i Stowarzyszeniem Twórców Ludowych w Lublinie.
Podczas konferencji prof. Jan Adamowski, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa, Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia
Twórców Ludowych mówił o wielokulturowości i tradycjach ludowych
terenu obecnego województwa lubelskiego. Prof. Sławomir Partycki, kierownik Katedry Mikrostruktur
Społecznych i Współczesnych Teorii
Socjologicznych zaprezentował działalność Towarzystw Regionalnych,
zaś Artur Banach, dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli działalność LODR. Mówił też o pozarolniczych inicjatywach
podejmowanych na terenach wiejskich. Podczas konferencji zasygnalizowane były możliwości pozyskania
środków na realizację zadań z dziedziny kultury w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w latach 2007-2013
(Marek Kowalski, kierownik Oddziału
Programowania, Koordynacji i Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego, Urzędu Marszałkowskiego) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Agnieszka Rozpędek
z W yd zi a ł u Roz woju Lok aln e go
i Współpracy z Samorządami, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi). Dr Barbara Szymoniuk z Katedry Marketingu, Wydziału Zarządzania
i Podstaw Techniki, Politechniki Lubelskiej wskazała możliwości rozwoju
przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez tworzenia klastrów wiejskich, zaś Jerzy Rosiak, wiceprezes
Lubelskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Regionalnego mówił o działaniach, jakie są podejmowane na rzecz rozwoju
turystyki kulturowej w środowiskach
wiejskich. Na koniec Janina Biegalska – p.o. dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie zaprezentowała działalność Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie.
Konferencja odbyła się w ramach
projektu „Klaster Kultury Lubelszczyzny – wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego środowisk
kulturotwórczych i turystycznych Regionu”, którego głównym celem jest
utworzenie sieci współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, jednostkami
naukowo-badawczymi, ośrodkami
kultury, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, działającymi na rzecz rozwoju kultury na Lubelszczyźnie. Odbywać się to będzie
m.in. poprzez serwis internetowy. Powiat bialski jest jednym z partnerów tej
podjętej inicjatywy.
Wśród uczestników konferencji
i wystawców byli przedstawiciele także powiatu bialskiego: twórcy z gminy
Drelów, Kodeń, Białej Podlaskiej oraz
przedstawiciele Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Grabanowie, jak również
bialskiego Starostwa Powiatowego.
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
(aj)
Łazowski wziął udział w uroczystości wręczenia medali „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”. Jubilaci spotkali się w sali konferencyjnej Miejskiego
Ośrodka Kultury na uroczystym jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
przygotowanym przez Urząd Miasta
oraz Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski. Spotkanie uświetnił program artystyczny w wykonaniu zespołu ludowego Ale Baby i kapeli z Berezy.
* * *
Jubileusz 20-lecia
W dniach 14-15 kwietnia w Domu
Polskim w Baranowiczach na Białorusi
uroczyście obchodzono 20-lecie Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza
Rejtana. Uroczystości rozpoczęły się
mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji pracowników i uczniów szkoły. Uczestniczyło w nich wielu gości z Polski.
Starostwo Powiatowe reprezentowała
Elżbieta Głowińska z wydziału spraw
społecznych.
* * *
IX Nadzwyczajny Kongres PSL
15-osobowa delegacja z powiatu
bialskiego na czele ze starostą bialskim
Tadeuszem Łazowskim i przewodniczącym Rady Powiatu Przemysławem
Litwiniukiem wzięła udział w IX Nadzwyczajnym Kongresie PSL, który odbył się 15 kwietnia w Warszawie.
* * *
Konkurs wyrobów rzemieślniczych
Na zaproszenie Bialskopodlaskiej
Lokalnej Grupy Działania, realizującej
na terenie powiatu bialskiego projekt pod nazwą „Lokalne inicjatywy
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
w powiecie bialskim” 16 kwietnia starosta Tadeusz Łazowski uczestniczył
w uroczystości, podczas której odbył
się konkurs wyrobów rzemieślniczych
w GOK Sławatycze. Po wystąpieniach
zaproszonych gości odbyły się prezentacje wyrobów rzemieślniczych.
3
KALENDARIUM c.d.
Imprezę uświetnił występ zespołu ludowego.
* * *
Wizyta pani minister
Na zaproszenie Caritasu diecezji
siedleckiej minister pracy i polityki
społecznej Anna Kalata odwiedziła
16 kwietnia Ośrodek Misericordia
w Białej Podlaskiej. Pani minister zapoznała się z funkcjonowaniem i działalnością ośrodka. W spotkaniu uczestniczył
T. Łazowski, starosta bialski i prezydent miasta Andrzej Czapski.
* * *
Biała w dawnej pocztówce
16 kwietnia w Galerii „Ulica Krzywa” w Białej Podlaskiej 07”. Koło Regionalne przy IV LO im. St. Staszica
oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zorganizowało wystawę „Biała
na dawnej pocztówce”. Wystawę odwiedził T. Łazowski, starosta bialski.
* * *
Spotkanie z konsulem
16 kwietnia w gabinecie starosty
bialskiego T. Łazowskiego odbyło się
spotkanie z konsulem Republiki Białoruś Aleksandrem Konckim. Głównym
tematem spotkania było omówienie
spraw bieżących w zakresie współpracy powiatu bialskiego z konsulatem.
BARANOWICZE
Jubileusz polskiej szkoły
Społeczna Szkoła Polska w Baranowiczach obchodziła w połowie
kwietnia jubileusz dwudziestolecia.
Jest to najstarsza placówka oświatowa z językiem polskim na Białorusi. Już od 20 lat spełnia doniosłą rolę
w utrwalaniu świadomości narodowej i kultywowaniu języka, tradycji
i kultury polskiej. Jej początki sięgają
1987 roku, kiedy w prywatnym domu
Elżbiety Dołęgi-Wrzosek, obecnego
dyrektora szkoły, prowadzone były
lekcje języka polskiego. Dzieci uczyły
się czytać, mówić i śpiewać w języku
przodków. Z wypowiedzi pani dyrektor wynika, że zorganizowanie polskiej
szkoły w czasach istnienia Związku
Radzieckiego nie było łatwe. Przełomowym okazał się rok 1994, kiedy
szkoła otrzymała siedzibę w nowym
budynku Domu Polskiego. Lokalizacja
stworzyła dzieciom doskonałe warunki do nauki. Obecnie do Społecznej
Szkoły Polskiej, po lekcjach w szko-
dzeni goście, m.in. przedstawiciele
Ambasady RP z Mińska, Konsulatu
z Brześcia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Centralnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli z Warszawy,
polskiego parlamentu, samorządów
i placówek oświatowych oraz miejscowe władze białoruskie. Z naszego
regionu uczestniczyli reprezentanci Starostwa Powiatowego i Urzędu
Miasta z Białej Podlaskiej. Obchody
rozpoczęły się mszą świętą w intencji
szkoły w kościele p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego, a następnie odbyła się uroczysta akademia. Dyrekcja
i pracownicy szkoły otrzymali wiele
życzeń i gratulacji. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej odczytał list okazjonalny od ministra Romana Giertycha. Wszyscy zaproszeni na
uroczystość wsparli szkołę nagrodami
rzeczowymi. Każda nagroda wzbudzała duży aplauz zgromadzonych. Pro-
łach białoruskich, uczęszcza około
300 uczniów. Nauka prowadzona jest
według polskich programów nauczania. Blisko 90 proc. uczniów po zdaniu
matury dostaje się na studia w Polsce.
Szkołę w Baranowiczach wspomagają
różne organizacje i instytucje, m. in.:
„Wspólnota Polska”, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie w
Lublinie, liczne placówki oświatowe z
Polski. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z Warszawy kieruje
do niej nauczycieli z Polski oraz wyposaża w podręczniki oraz pomoce
dydaktyczne.
W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli licznie zgroma-
gram akademii był żywy, pełen radości i entuzjazmu. W jego realizację
zaangażowali się nauczyciele, uczniowie, absolwenci szkoły i również rodzice. Właśnie wokalno-taneczny występ rodziców zaaranżowany wokół
melodii popularnych polskich zespołów rozrywkowych: Ich Troje i Golec
Orkiestra uzyskał największe brawa.
Zachwycała poprawna polszczyzna
naszych rodaków.
Drugiego dnia zaproszeni goście
uczestniczyli w wycieczce do miejsc
związanych z historią Polski w Nieświeżu, Mirze i patrona szkoły Tadeusza Reytana w Hruszówce.
* * *
Rozwój regionu
„Edukacja i rynek pracy, jako bariery i stymulatory rozwoju gospodarczego regionu bialskiego” to hasło konferencji, która miała miejsce
17 kwietnia w bialskim Urzędzie Miasta. Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział
Warszawski i Lubelski), Powiatowy
Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Rynku Pracy (Fundacja Nowy
Staw) oraz Studium Celne w Białej
Podlaskiej. Spotkanie objęli honorowym patronatem i zaszczycili swoją
obecnością starosta bialski Tadeusz
Łazowski oraz prezydent miasta Andrzej Czapski. Konferencja była próbą
rozmowy samorządowców, naukowców, przedsiębiorców i studentów na
powyższe tematy.
* * *
Współpraca z gminą Terespol
17 kwietnia starosta Tadeusz Łazowski spotkał się z wójtem gminy
Terespol Krzysztofem Iwaniukiem.
Tematem spotkania były rozmowy
dotyczące rozwoju infrastruk tury
w Wolnym Obszarze Celnym na terenie gminy Terespol.
4
Elżbieta Głowińska
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
c.d. KALENDARIUM
GMINA TUCZNA
W
niedzielę 22 kwietnia na hali
Szkoły Podstawowej w Tucznej można było podziwiać
wyroby rękodzieła ludowego z niemal całego powiatu bialskiego, a to
za sprawą Bialskopodlaskiej Lokalnej
Grupy Działania, która zorganizowała konkurs wyrobów artystycznych.
Ogromną pracę wykonały miejskie
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej Henryk Makarewicz, wójtowie gmin i dyrektorzy gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu bialskiego, nie tylko mogła oglądać
twórczość artystyczną materialną.
W trakcie prac jury imprezę uświetniały
występy zespołu z Bokinki Królewskiej
oraz kabaret okazjonalny z Worgul.
RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE W TUCZNEJ
i gminne ośrodki kultury, które zaangażowały się w tą formę promocji
i prezentacji dorobku lokalnych twórców ludowych. Było co oglądać i podziwiać: różnorodność technik i dziedzin
twórczości ludowej. Były obrazy, grafiki, fotografie, rzeźby, hafty, koronki,
Jury nie miało łatwego wyboru.
Jednak po naradach zostały nagrodzeni następujący twórcy: w kategorii robótki ręczne – I miejsce - Alina
Kolanowska (Swory), II - Galina Ryl
(Okczyn), III - Barbara Kroszka (Swory), w kategorii zdobnictwo ludowe –
Konferencja informacyjna
Z inicjatywy marszałka województwa lubelskiego, 17 kwietnia w sali
błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja informacyjna o Regionalnym Programie
Operacyjnym województwa lubelskiego na lata 2007-2013, rodzajach uprawnionych beneficjentów, wymaganiach
formalno-prawnych związanych z przygotowaniem inwestycji, a także zasad
stosowania środków informacyjnopromocyjnych przez beneficjentów.
W konferencji udział wzięła Bożenna
Kaliszuk, dyrektor wydziału rozwoju
i promocji w Starostwie Powiatowym.
* * *
Spotkanie wielkanocne
Na zaproszenie członków oraz Rady Podlaskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Tadeusz Łazowski, starosta bialski
18 kwietnia uczestniczył w spotkaniu
wielkanocnym chorych na stwardnienie
rozsiane i ich przyjaciół, które odbyło
się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W czasie spotkania dokonano podsumowania II edycji plebiscytu „Delfinki
2007”. Spotkanie było znakomitą okazją
do wręczenia świadectw ukończenia
kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej”, 19 osobom odbywającym
karę pozbawienia wolności w Zakładzie
Karnym w Białej Podlaskiej.
W godzinach popołudniowych odbyło się otwarcie pierwszego w Polsce
ośrodka pobytu dziennego dla chorych
na stwardnienie rozsiane „Mielinka”, przy
ul. Sienkiewicza w Białej Podlaskiej.
* * *
wyroby z wosku, ozdoby, także związane z Wielkanocą, a nawet metaloplastyka. Zgromadzona publiczność,
a wśród niej zaproszeni goście, którymi
byli poseł na sejm RP Tadeusz Sławecki, starosta bialski Tadeusz Łazowski,
przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Przemysław Litwiniuk,
I miejsce - Iwona Lewczuk (Dąbrowica Duża), II - Teresa Więckowska (Woroniec), III - Anna Mańczyna (Łomazy),
w kategorii malarstwo - I miejsce - Mirosław Gordijuk (Jabłeczna), II - Tadeusz Jeruzalski (Huszcza), III - Swietłana Daniluk (Janów Podlaski), w kategorii metaloplastyka - Stanisław Rafałko (Kodeń), w kategorii fotografia:
I miejsce - Henryk Sokołowski (Bokinka Królewska), II - Renata Strawińska
(Łomazy), III - Karol Waniek (Międzyleś), w kategorii rzeźba – I miejsce - Andrzej Giereło (Zabłocie), II - Mariusz
Kiczyński (Leniuszki), III - Edward Andrzejewski (Bokinka Królewska). Całość
prowadził wójt gminy Tuczna Zygmunt
Litwiniuk, jako gospodarz miejsca oraz
prezes BLGD Mariusz Kostka.
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
(AJ)
Współpraca przy promocji powiatu
18 kwietnia starosta T. Łazowski spotkał się z przedstawicielką wydawnictwa PRO-INFO z Lublina Anną
Winiarczyk. Tematem spotkania było
omówienie spraw dotyczących promocji powiatu poprzez wznowienie
wydania przewodnika turystycznego
po powiecie bialskim oraz zestawu
pocztówek prezentujących najciekawsze miejsca i zabytki w powiecie.
* * *
Spotkanie oświatowe
19 kwietnia starosta Tadeusz Łazowski i przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Litwiniuk spotkali się
z p.o. lubelskiego kuratora oświaty
Markiem Błaszczykiem, w celu omówienia funkcjonowania szkolnictwa
i sytuacji w oświacie na terenie powiatu bialskiego.
* * *
XII Zjazd Wojewódzki ZOSP RP
Na zaproszenie prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
7
KALENDARIUM c.d.
RP Mariana Starownika, 20 kwietnia
T. Łazowski, starosta bialski i przedstawiciele OSP z powiatu bialskiego
uczestniczyli w XII Zjeździe Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. Podczas obrad
zjazdu sprawozdawczo-wyborczego
dokonano wyboru władz zjazdu oraz
komisji zjazdowych, przedstawiono
sprawozdania komisji oraz udzielono
absolutorium ustępującemu zarządowi. W dalszej części zatwierdzono skład
nowego Zarządu OW oraz dokonano
wyboru delegatów na Zjazd Krajowy.
* * *
Dotacje unijne dla szkół
20 kwietnia w Lublinie w siedzibie
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu „Nasza Szkoła - opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Jego celem jest efektywne wsparcie opracowania i wdrożenia programów
rozwoju szkół na wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów pochodzących
z obszarów wiejskich województw ściany wschodniej. Wśród zakwalifikowanych do projektu znalazły się następujące placówki: Zespół Szkół w Janowie
Podlaskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu oraz Liceum
Ogólnokształcące w Wisznicach.
GMINA PISZCZAC
Wiosenny festyn pod takim hasłem przygotowało Nadleśnictwo
Chotyłów w punkcie edukacji leśnej
śnie formy spędzania czasu wolnego.
Organizatorzy pamiętali o niepełnosprawnych dzieciach z pobliskiego
Święto Kwitnącego Zawilca
„Barwinek” w Zalutyniu. W programie były: ognisko, konkursy dla dzieci i całych rodzin, przejażdżki po lesie,
zabawa przy muzyce. Na bliskie spotkanie z rozkwitającą wiosną przybyło wiele osób, nie tylko z Zalutynia
i Chotyłowa, ale również i z dalszych
miejscowości.
– Cel tej imprezy to po prostu bycie
razem z innymi, dobra zabawa, uwrażliwienie na piękno lasu z kobiercami zawilców – mówi Elżbieta Lach, starszy
specjalista Służby Leśnej. – Chciałam,
żeby ludzie byli zadowoleni z takiej wła-
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Wychowankowie placówki bawili się
doskonale; bardzo podobał się im
pomysł malowania zawilców i innych
barwnych motywów na twarzach
uczestników jako symbol przyjaźni z lasem. Dzieci zostały poczęstowane kiełbaskami z grilla i otrzymały upominki.
W przygotowaniu tej ciekawej imprezy E. Lach wspierały: Alicja Krasa-Sidorowicz, pracownica Nadleśnictwa,
Ewa Lipowiecka, sołtys wsi Chotyłów
oraz Anna Sacewicz.
Barbara Brodacka
* * *
Turniej motoryzacyjny
21 kwietnia na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Białej Podlaskiej odbyły się eliminacje regionalne do Ogólnopolskiego
Turnieju Motoryzacyjnego Szkół Ponadgimnazjalnych. Uroczystość otworzył starosta bialski Tadeusz Łazowski, który był także fundatorem pucharu dla najlepszej drużyny turnieju.
* * *
Turniej w Zalesiu
Na zaproszenie Uczniowskiego
Ludowego Pożarniczego Klubu Sportowego „GAJ” z Zalesia, 22 kwietnia
starosta Tadeusz Łazowski uczestniczył w imprezie I Otwartego Turnieju
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o puchar
wójta gminy Zalesie.
* * *
Konkurs wyrobów artystycznych
Na zaproszenie Bialskopodlaskiej
Lokalnej Grupy działania realizującej
na terenie powiatu bialskiego projekt pod nazwą „Lokalne inicjatywy
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
w powiecie bialskim” 22 kwietnia
starosta T. Łazowski uczestniczył
8
BIAŁA PODLASKA
Międzynarodowy Dzień Teatru
Jak co roku świętowano Międzynarodowy Dzień Teatru. Był on okazją
do wyrażenia wdzięczności twórcom
i animatorom teatrów amatorskich.
Organizatorem miejsko-powiatowych
obchodów był Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, Oddział Bialski
Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz
Osiedlowy Dom Kultury w Białej Podlaskiej. Wśród zaproszonych gości
byli m.in. przedstawiciele Starostwa
Powiatowego oraz Urzędu Miasta.
Zebrani mogli usłyszeć laureatów
eliminacji miejsko-powiatowych do
51. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego: Dominikę Jaroszuk,
Katarzynę Stępniak, Olgę Biegajło,
Kamilę Mirończuk oraz Łukasza Kozaka. Po raz kolejny na bialskich ob-
chodach Dnia Teatru wystąpił Przemysław Buksiński, laureat II Ogólnopolskiego Festiwalu Wywodzących ze
Słowa „KOT 2007” w CzechowicachDziedzicach z tekstem „Stara ziemia”
S. Becketta. Wręczane były podziękowania animatorom kultury teatralnej
z naszego terenu.
Spotkanie w bialskim MOK było
szczególną okazją do świętowania.
Podczas MDT swój jubileusz 20-lecia
pracy artystycznej odchodziła Danuta
Szaniawska z Romaszek. Były gratulacje, przemowy oraz występ zespołu teatralnego ze Szkoły Podstawowej
w Rosszoszu z przedstawieniem patriotyczno-obrzędowym. Na koniec zaś
można było porozmawiać i skosztować
jubileuszowego tortu.
(aj)
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
c.d. KALENDARIUM
GMINA SŁAWATYCZE
W
śród śpiewu i efektów pracy
twórczej odbył się konkurs wyrobów rzemieślniczych w Sławatyczach zorganizowany przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania.
16 kwietnia do Gminnego Ośrodka
Kultury zjechało około 30 wystaw-
specjałów kuchni regionalnej: chleba,
sera, sękacza, a nawet tartuna. Podczas, gdy komisja konkursowa rozmawiała i oceniała pracę twórców, można
było się pożywić wyrobami gospodyń
z Bokinki Królewskiej oraz pośpiewać
przy dźwiękach harmonii.
w imprezie, podczas której odbył
się konkurs wyrobów artystycznych
w Tucznej.
* * *
VII sesja Rady Powiatu Bialskiego
23 kwietnia odbyła się VII sesja
Rady Powiatu. Po sprawozdaniu sta-
KONKURS RĘKODZIEŁA
ców indywidualnych. Zainteresowanie zaskoczyło samych organizatorów, ponieważ przybyli także twórcy
z pogranicza nagradzanych dziedzin.
Konkurs służył przedstawieniu i konfrontacji dokonań rzemieślniczych
mieszkańców powiatu bialskiego,
a także inspirowaniu młodego pokolenia i kultywowaniu bogatej tradycji tego terenu. Spotkanie otworzył
wójt gminy Sławatycze Dariusz Trybuchowicz, który nakreślił zgromadzonym ideę spotkania oraz przywitał
zaproszonych gości. Wśród nich byli
przedstawiciele powiatu bialskiego
ze starostą Tadeuszem Łazowskim
i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu
Henrykiem Makarewiczem na czele,
wójtowie gminy Tuczna i Piszczac oraz
dyrektorzy ośrodków kultury z terenu
powiatu. Głos zabrał starosta bialski,
a następnie Bożenna Pawlina-Mak-
Wybór nie był łatwy, komisja składająca się z przedstawicieli starostwa,
ODR z Grabanowa i lokalnej społeczności Sławatycz długo dyskutowała
nad odpowiednim wyborem. W rezultacie przyznano następujące nagrody
w sześciu kategoriach: produkt regionalny: I miejsce otrzymała Urszula Nowicka z Perkowic; II - Zofia Sacharczuk z Kodnia; III – Danuta Niedźwiedzka z Żeszczynki. W kategorii
kowalstwo: I miejsce zajął Krzysztof
Jędrych z Chotyłowa; II miejsce – Mieczysław Więcierzewski z Perkowic;
W plecionkarstwie: I miejsce przyznano Mikołajowi Hasiukowi z Parośla
Pniski; II miejsce – Piotrowi Sęczykowi z Sycyny; zaś III miejsce - Aleksandrze Melaniuk z Leśnej Podlaskiej;
W kategorii tkactwo: I miejsce otrzymała Zofia Jówko z Hruda; II miejsce
– Janina Krasa z Woli Dubowskiej;
rosty z wykonania uchwał rady i działalności zarządu w okresie pomiędzy
sesjami nastąpiły interpelacje i zapytania radnych. W dalszej części rozpatrzono sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok
oraz rozpatrzono wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
za 2006 rok.
* * *
Zwyczaje i obrzędy ludowe na
Podlasiu
23 kwietnia Szkoła Podstawowa
w Rossoszu, Miejski Ośrodek Kultury
w Białej Podlaskiej, Gminny Ośrodek
Kultury w Rossoszu oraz Bialski Oddział Towarzystwa Kultury Teatralnej
byli organizatorami imprezy plenerowej pod nazwą „Wiosna w obrzędach
i zwyczajach ludowych na Podlasiu”.
W trakcie imprezy odbyły się prezentacje widowisk obrzędowych. Wśród
zaproszonych gości byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej, Urzędu Miasta Biała Podlaska, a także lokalne władze samorządowe z wójtem gminy Rossosz Kazimierzem Weremkowiczem na czele.
* * *
symiuk, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Białej Podlaskiej. Dalszego
prowadzenia podjął się prezes Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania Mariusz Kostka.
Każdy, kto w tym dniu przybył na
wystawę mógł podziwiać kunsztowne wyroby z wikliny, żelaza, wosku,
pięknie tkane perybory i makatki, misternie wykonane koronki oraz hafty.
Można było też próbować podlaskich
W koronkarstwie: I miejsce uzyskała
Urszula Lewkowicz z Łomaz; II miejsce – Janina Gryczko z Ortela Królewskiego; III miejsce – Janina Litwiniuk
z Białej Podlaskiej. Szczególne wyróżnienie za podtrzymywanie i rozwijanie
tradycji garncarskiej otrzymały ośrodki: Miejski Ośrodek Kultury z Terespola; Gminny Ośrodek Kultury z Drelowa;
galeria wiejska Janusza Maksymiuka
z Husinki.
(aj)
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Walne zgromadzenie fundacji
Na zaproszenie Jana Łuszczaka,
wiceprzewodniczącego Rady Fundacji
starosta Tadeusz Łazowski uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Specjalnego i Kultury, które odbyło się 24 kwietnia w Międzyrzecu
Podlaskim.
* * *
Partnerstwo instytucji rynku pracy
24 kwietnia w Lublinie odbyła się
konferencja „Partnerstwo instytucji
rynku pracy”, w której powiat bialski
reprezentował Jan Bajkowski, wicestarosta bialski i Edward Tymoszyński, dyrektor PUP w Białej Podlaskiej.
W konferencji udział wziął marszałek
województwa lubelskiego, przedsta-
19
KALENDARIUM c.d.
wiciele administracji rządowej, starostwie powiatów woj. lubelskiego,
dyrektorzy wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy oraz beneficjenci
projektu „Partnerski Kwadrat Wsparcia”. Celem konferencji było forum dyskusyjne na temat zmniejszenia zjawiska
bezrobocia oraz właściwej koordynacji
działań na rzecz aktywizacji zawodowej
mieszkańców Lubelszczyzny.
* * *
Otwarcie Domu Samopomocy
24 kwietnia starosta Tadeusz Łazowski uczestniczył w uroczystym
ot warciu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kodniu. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele św.Anny, następnie po przecięciu wstęgi i powitaniu gości odbyła
się część artystyczna w wykonaniu
uczestników ŚDS.
GMINA TERESPOL
Wystawa fotograficzna w Koroszczynie
„Istnienie” to tytuł wystawy prac
fotograficznych podsumowującej
ćwierćwiecze działalności artystycznej i pracy reporterskiej Adama Trochimiuka, dziennikarza tygodnika
„Słowo Podlasia”. Otwarcie wystawy
analizy zdjęć Adama, dla którego fotografia jest zawsze świadomym, arbitralnie wybranym odcinkiem obrazowanej rzeczywistości. Wtedy ukazała
się grupa fotografii, w których obraz
konsekwentnie przepełniony jest aurą
wiary, miłości i uduchowionej symboliki”. Prezentowane podczas wystawy
fotografie wykonane zostały w różnym czasie i okresie na pograniczu
kultur i religii.
Ekspozycja zmusza widza do zadumy i zastanowieniem się nad drogą
i sensem życia. Wystawa prac zbiegła
miało miejsce 30 marca w Gminnym
Ośrodku Kultury w Koroszczynie. Jak
mówi współtwórca wystawy Leszek
Szczerbicki, „tytuł powstał podczas
się ze świętami Wielkiej Nocy, okresem w którym przygotowujemy się
duchowo do obchodów Święta Zmartwychwstania.
OBRAZOWANIE
PODLASKIEJ
RZECZYWISTOŚCI
* * *
Zebranie Stowarzyszenia
Polska-Białoruś
Na zaproszenie Tadeusza Kochanowskiego, przewodniczącego Od-
MIĘDZYRZEC PODLASKI
działu Lubelskiego Stowarzyszenia
Polska-Białoruś starosta bialski Tadeusz Łazowski, wicestarosta Jan Bajkowski, Bożenna Kaliszuk i Elżbieta
Chwalczuk przedstawiciele Starostwa
Powiatowego uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 25 kwietnia w Urzędzie
Miasta w Białej Podlaskiej. W spotkaniu
uczestniczył Gienadij Wyborny, sekretarz białoruskiej ambasady, Aleksander Koncki, konsul Republiki Białoruś,
bialscy przedsiębiorcy i przedstawiciele Białej Podlaskiej współpracujący ze
stowarzyszeniem. Celem spotkania było przybliżenie wzajemnych stosunków
gospodarczych, społecznych, kulturalnych i sportowych między regionem
bialskim a Białorusią oraz wybór władz
stowarzyszenia.
* * *
Spotkanie z kombatantami
25 kwietnia w gabinecie starosty
T. Łazowskiego odbyło się spotkanie
0
MISTERIUM WIELKANOCNE „JEZUS ŻYJE”
Z okazji Świąt Wielkanocnych
w sali widowiskowej kina „Sława” zaprezentowano charytatywne misterium „Jezus żyje”. Zorganizowano je
z inicjatywy Komisji Pomocy Materialnej Uczniom, działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. W
przedstawieniu udział wzięli uczniowie i chór szkolny „dwójki”, dzieci
z Rycerstwa Niepokalanej, działającego przy parafii św. Józefa oraz zespół
tańca „Sezamki”.
Opiekę artystyczną nad przedsięwzięciem objęła s. Maksymilia,
a wspierali ją Cezary Woch, nauczyciel muzyki i Hanna Paluszkiewicz,
instruktor grupy tanecznej. Spektakl
wystawiany był trzy razy przy szczelnie wypełnionej widowni. Zgromadzona publiczność podziwiała wspaniałą scenografię pomysłu s. Maksymilii oraz znakomitą grę małych artystów. Przejmująca opowieść o śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa za każdym razem kończyła się gratulacjami
i podziękowaniami od wzruszonych
widzów.
Komisja Pomocy M a terialnej
Uczniom składa serdeczne podziękowania za współpracę dyrektor Małgorzacie Modrzewskiej oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury. Dziękujemy Waldemarowi Czempińskiemu, właścicielowi piekarni „Bagietka”
za ofiarowanie poczęstunku występującym dzieciom. Pragniemy również
wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy wsparli nasze konto i włączyli się
w akcję „Pomagamy innym”, tj. Zespołowi Szkół Sportowych w Międzyrzecu
Podlaskim, międzyrzeckim przedszkolom, Szkołom Podstawowym w Dołdze i Żakowoli, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu oraz
Warsztatom Terapii Zajęciowej z Międzyrzeca Podlaskiego.
E. Kwaśniewska
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
rozmowa gościńca
CZEKANIE NA
BŁOGI SPOKÓJ
Rozmowa
z Marcinem
Różyckim,
śpiewającym
poetą z Lublina
W kwietniu bialski klub
kultury „Piast” był
organizatorem „Spotkań
z poezją śpiewaną”. W roli
gościa wystąpił lubelski
bard piosenki autorskiej
Marcin Różycki.
Foto autorka
* Czy twórcy piosenki autorskiej
znajdują dziś łatwo odbiorców swej
poezji?
- Nie sądzę, by witano ich wszędzie
z otwartymi ramionami. Jeśli już to
w klubach, gdzie przychodzi określona
publiczność. Bardowie proponują piosenki, które nie mieszczą się w stereotypie łatwych, lekkich i przyjemnych.
Nad niektórymi trzeba się zadumać,
a to już wymaga czasu. Ludzie wolą
dziś łatwe piosenki z przytupem. Bardowie raczej takich nie tworzą. Dlatego muszą bardzo się starać i śpiewać
donośnie, aby zostali dostrzeżeni. Ja
śpiewam o wielkich namiętnościach,
c.d. KALENDARIUM
jakich doświadczają ludzie wrażliwi.
Nie wszyscy chcą takich utworów słuchać. Zrozumieć je, to spojrzeć krytycznie także na siebie.
* Czy laureat kilku festiwali otrzymuje lukratywne propozycje? Na jakiej jest pan teraz fali?
- Mam wrażenie, że na wznoszącej. Otoczyłem się zdolną młodzieżą,
wzmocniłem głos bardziej wyrazistymi instrumentami, komponuję coraz
więcej przemyślanej muzyki, przygotowałem utwory na 2 płyty. Będę próbował żyć że śpiewania.
* Prawdziwi poeci piszą pod impulsem czerpanym z codzienności. Co
pana inspiruje do pisania wierszy?
- Wiele podróżuję i wszędzie gdzie
jestem staram się wędrować szlakiem
nocnych lokali. Czasem przysiadam
się do stolika, obserwuję twarze spotykanych ludzi, słucham ich wynurzeń.
To niewyczerpalna kopalnia tematów.
Przyjęło się twierdzenie, że sensowne teksty powstają zwykle wtedy,
gdy poetę coś zaboli. Potwierdzam
to własnymi doświadczeniami. Ludzie
nie chcą wierzyć, ze większość moich
utworów pochodzi z mojej biografii.
* Każdy twórca to inna osobowość.
Co pana szczególnie intryguje?
- Uwielbiam w ykorzysty wanie
skrajności, które szokują odbiorcę.
Czasami robię to z uśmiechem na twarzy i jestem w stanie przewidzieć reakcję moich słuchaczy. Na koncertach
obserwuję uważnie publiczność
i nigdy nie wykonuję piosenek
w tej samej kolejności. Staram
się tak żonglować nastrojami,
aby nie stracić kontaktu z odbiorcą, nie pozwolić mu na osłabienie uwagi, czy chwilę znużenia.
Recital musi chwytać za gardło.
Ja bardzo przeżywam swoje koncerty i każdy utwór traktuję jak
nową przygodę.
* Czy ludzie chętnie pana
słuchają?
- Różnie z tym bywa. Niektórzy mnie wręcz nie cierpią i nie
wstydzę się tego powiedzieć.
Niektórzy uważają, że celnymi
stwierdzeniami naruszyłem ich
ego, zburzyłem błogi spokój.
Czują się więc dotknięci, przygnębieni.
* Czego nie doświadczył
jeszcze Marcin Różycki?
- Spokoju. Jeśli zrealizuję nakreślone plany, osiągnę błogi spokój.
Nie sądzę jednak, by to było szybko
możliwe. Życie lubi płatać figle. Artystom szczególnie.
Rozmawiała Małgorzata Tomkowska
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
z kombatantami, żołnierzami 34 Pułku
AK na czele z przewodniczącym Tade-
uszem Sobieszczakiem. W spotkaniu
uczestniczyli także kombatanci: Kazimierz Perucki, Kazimierz Wojtkiewicz, Ryszard Zaremba i wójt gminy
Wisznice Piotr Dragan. Celem spotkania było omówienie spraw dotyczących tablicy pamiątkowej na pomniku
w Wisznicach.
* * *
Święto służby więziennej
Na zaproszenie Jerzego Nikołajewa, dyrektora okręgowego Służby
Więziennej w Lublinie oraz Bogusława Woźnicy, dyrektora Zakładu Karnego z Białej Podlaskiej, Tadeusz Ła-
zowski starosta bialski wziął udział
w uroc z ys to ś ciach ok ręgow ych
z okazji święta Służby Więziennej,
które odbyły się 26 kwietnia w Białej Podlaskiej. Po uczestnictwie w nabożeństwach w cerkwi prawosławnej i w kościele katolickim odbyły się
uroczystości w sali konferencyjnej
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz, duchowni i pracownicy
służby więziennej.
* * *
„Pejzaże Podlaskie”
26 kwietnia starosta bialski Tadeusz Łazowski wziął udział w uroczystości otwarcia wystawy malarza Tadeusza Cieślaka ”Pejzaże Podlaskie”
zorganizowanej w Gminnym Ośrodku
Kultury w Koroszczynie.
KALENDARIUM c.d.
Powiatowa Rada Zatrudnienia
Na zaproszenie Edwarda Czecha,
przewodniczącego Powiatowej Rady
Zatrudnienia wicestarosta Jan Bajkowski uczestniczył w posiedzeniu
Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 27 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.
Podczas posiedzenia przedstawiono informację o aktualnej sytuacji na
rynku pracy oraz podjęto uchwały
w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu środków Funduszu Pracy
na 2007 r. i wyrażenia opinii o kierunkach kształcenia.
* * *
Biegi Przełajowe
27 kwietnia w Woskrzenicach
Dużych odbył się finał wojewódzki
w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Organizatorem imprezy był
Bialski Szkolny Związek Sportowy
w Białej Podlaskiej i Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
podczas imprezy reprezentowała Marianna Tumiłowicz, dyrektor wydziału
spraw społecznych i Elżbieta Głowińska, pracownik starostwa.
GMINA ROKITNO
Wierni tradycji
Imponującą frekwencję miało spotkanie mieszkańców wsi Michałki, zorganizowane na dwa tygodnie przed
Wielkanocą. Służyło ono przypomnieniu zwyczajów i tradycji okresu Wielkanocy oraz integracji środowiska.
Specjalnie z tej okazji zdolne gospodynie przygotowały efektowny
wystrój świątecznego stołu, na którym znalazły się tradycyjne potrawy
i wypieki. Zorganizowano też pokaz
sztuki przygotowywania tradycyjnych
pisanek, zdobionych woskiem pszczelim i gotowanych w cebulniku.
Zdobieniem pisanek zajęł y się
członkinie grupy śpiewaczej Podlasianki z Rokitna, a szybko obstąpiła je
gromada dziewczynek, żywo zainteresowanych samodzielnym wykonywaniem ozdób wielkanocnych.
Impreza w Michałkach rozpoczęła się
od koncertu pieśni wielkopostnych w wykonaniu zespołów związanych z Gminną
Instytucją Kultury. Śpiewały: Podlasian-
ki, Jagódki, Żółte Tulipany, trio DMD oraz
nowy duet dziewczęcy. Publiczność zgotowała im gorące przyjęcie.
– Cieszę się, że mieszkańcy Michałek zjawili się w świetlicy tak licznie.
Od pięciu lat organizujemy podobne
imprezy w różnych miejscowościach.
Zaczęliśmy w Rokitnie, potem były
w Lipnicy, Olszynie i Cieleśnicy.
– Tutejsze gospodynie spisały się
na medal, czego dowodem pięknie zastawiony stół z pisankami, barankiem
i palma wielkanocną – twierdzi Jacek
Szewczuk, szef GIK.
Na finał zaproszono przybyłych do
degustacji przygotowanych potraw.
Największym powodzeniem cieszył
się zabielany żurek z wiejską kiełbasą i jajkami.
Impreza w Michałkach dowiodła,
że ludzie chcą się spotykać, wymieniać uwagami, a nade wszystko upowszechniać tradycyjne zwyczaje.
TOM
* * *
Przegląd Teatrów Obrzędowych
Na zaproszenie Gminnego Centrum Kultury w Drelowie Anna Jóźwik
z wydziału spraw społecznych starostwa uczestniczyła w prezentacjach
VI Powiatowego Przeglądu Teatrów
Obrzędowych. Z udziałem 9 grup teatralnych odbyły się one 28 kwietnia
w sali widowiskowej GCK w Drelowie.
* * *
Obchody Dnia Inwalidy
28 kwietnia w sali konferencyjnej
Bialskich Wodociągów i Kanalizacji
„WOD-KAN” w Białej Podlaskiej odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy pod hasłem: „Radą
i pomocą wspierajmy osoby niepełnosprawne”. W spotkaniu uczestniczył starosta Tadeusz Łazowski, który objął patronatem uroczystość obchodów.
* * *
Foto Istvan Grabowski
Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP
Tadeusz Łazowski, starosta bialski uczestniczył w Miejsko-Gminnych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych
Ochotniczej Straży Pożarnej, które
odbyły się 29 kwietnia na stadionie
miejskim w Międzyrzecu Podlaskim.
Oprac . Elżbieta Chwalczuk
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
POWIAT BIALSKI
Święta Wielkanocne to najstarsze
i najważniejsze święta chrześcijańskie
obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania. Poprzedza je Wielki Tydzień.
Pierwszy dzień to Niedziela Palmowa
Sól – życiodajna substancja, posiadająca (wg wierzeń) moc odstraszania
wszelkiego zła.
Wędlina – miała zapewnić zdrowie, płodność i dostatek, najczęściej
nie skromniejszy niż u bogatych, ale
nawet w tych ubogich jedzenia tego
dnia nie brakowało i nikt nie odchodził od stołu głodny. We wszystkich
domach śniadanie rozpoczynało dzie-
Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych
upamiętniająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, między innymi
poprzez święcenie w kościele Palm
Wielkanocnych. Tradycja układania
Palmy przetrwała do dzisiaj. Dawniej
w każdym domu była robiona Palma.
Miała ona chronić ludzi i zwierzęta,
domy i pola przed złymi mocami, zaś
bazie oberwane z poświęconej Palmy
mieszano z ziarnem siewnym. Po powrocie z kościoła chłostano się Palmą,
wołając przy tym:
Nie ja biję – Palma bije
Palma bije, nie zabije.
Wielki Tydzień był trak towany
wyjątkowo, co przejawiało się szczególnym przestrzeganiem postu i
uczestnictwem w kościele, we
Mszy Świętej, ubieraniem
grobu i czuwaniem przy
nim. W Wielką Sobotę święcono pokarmy, które były noszone do poświęcenia w kosz ykach. Miejscem
poświęcenia był
kościół lub prywatny dom. Koszyki wyścielano
serwetką, przystrajano wstążeczkami, listkami
barwinka, borówki
i bukszpanu. Tradycje
święcenia pokarmów w
naszym kraju sięgają XIV
wieku, początkowo święcono
tylko wykonanego z ciasta chlebowego i upieczonego baranka, potem dodawano i inne pokarmy. Dobór pokarmów w koszyku nie był przypadkowy
– każdy z nich coś symbolizował. Ilość
potraw była nieco zmienną liczbą, ale
najczęściej miało ich być siedem – jako siedem błogosławionych darów.
Poszczególne pokarmy w koszykach
symbolizowały:
Chleb – jest podstawowym pokarmem niezbędnym do życia, gwarantował dobrobyt i pomyślność.
Jajko – to symbol odradzającego się życia, symbol zwycięstwa nad
śmiercią.
do święcenia noszona była kiełbasa
– i tak jest do dzisiaj.
Ser – jest symbolem przyjaźni zawartej między człowiekiem a siłami
przyrody, jednocześnie, jako produkt
pochodzący od zwierząt stanowi zapewnienie rozwoju stada zwierząt.
Chrzan – w ludowej symbolice jest
oznaką siły i krzepy fizycznej.
Ciasto – wkładane było do koszyka jako symbol umiejętności i doskonałości. Były to mazurki i wielkanocne baby.
Niedziela Wielkanocna była zakończeniem postu, tego dnia można było
spożywać wszystkie pokarmy. Degustowano więc pokarmy poświęcone
oraz potrawy przygotowywane przez
cały tydzień przed Świętami przez
pracowite gospodynie. Po rezurekcji
zasiadano do śniadania wielkanocnego w rodzinnym gronie. Stół był nakryty śnieżnobiałym obrusem, ale też
często gościł na nich haft regionalny.
Podane potrawy szczególnie starannie udekorowane. Ozdobami wielkanocnych stołów były pisanki, baranek
wielkanocny, barwinek i bukszpan.
W ubogich domach stół był znacz-
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
lenie się poświęconym jajkiem. Wierzono, że skorupka z poświęconego
jajka ma nadzwyczajną moc, chroni
przed szczurami i myszami, dlatego
gospodynie kruszyły ją i rozsypywały w kątach pomieszczeń, w komorze
i sieni, na pole, by zapewnić wysokie
plony oraz tam gdzie chodziły kury.
Również kości ze święconego mięsa
nie mogły się zmarnować, oddawano
je kotom i psom, a chronić je miały od
wścieklizny.
Święta Wielkanocne to także pisanki. Malowanie jaj uważane było za
warunek istnienia świata, wierzono,
że zaprzestanie zwyczaju może doprowadzić do katastrofy. W naszym
regionie pisanki były wykonywane przy użyciu rozpuszczonego wosku, wypisywano różne wzory: baranki, palmy,
ozdóbki, obrazki z
Pisma Świętego.
W Polsce kultywowany był
z w yczaj ob darowywania
się pisankami,
co szczególnego zn a c ze ni a
nabierało, gdy
chłopiec ofiarowywał pisankę wybranej dziewczynie.
Przy okazji wśród młodzieży odbywały się zabawy w tłuczenie jaj. Stukano pisanką o pisankę, a zawsze trafiało się
jajko o wyjątkowo twardej skorupie.
Poniedziałek był dniem oblewania
wodą. Najchętniej urządzano dyngusa
ładnym pannom, ale w dobrym tonie
było polanie wodą każdego domownika. Nikt za to się nie obrażał, bo był
to obrzęd pielęgnowany od wieków.
Polanie wody miało decydować o pomyślności w pracy i życiu osobistym.
Wodą święconą skrapiano także pola
uprawne, aby uchronić je przed gradobiciem.
Bożena Warda
Lubelski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
3
GMINA SOSNÓWKA
Ach jakie palmy
13 kwietnia rozstrzygnięto w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnówce
przegląd palm i pisanek wielkanocnych. Brała w nim udział przedstawiciele kilku pokoleń: młodzież, dzieci
i dorośli mieszkańcy gminy. Na przegląd zgłoszono wiele ciekawych prac.
Nie miał on charakteru konkursu, dlatego każdy z uczestników otrzymał
drobny upominek.
Najciekawsze prace wyróżnili: wójt
Krzysztof Bruczuk i przewodniczący
Rady Gminy Mieczysław Brodzki. Wyróżnienia otrzymali: Agata Lewczuk,
Daria Wołosko i Damian Stępkowski
z Żeszczynki za palmę wielkanocną
oraz Paweł Cybulski (również z Żeszczynki) za wielkanocne pisanki. W konkursie wyróżniono też prace kobiet
z Koła Gospodyń Wiejskich w Sosnówce, które wykonały pisanki, palmę i babkę wielkanocną. Nagrodę
publiczności otrzymała Aleksandra
Olejnik z Romanowa za tradycyjnie
zdobione pisanki. Zespół dziecięcy
ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce
wystąpił z programem artystycznym
o tematyce wielkanocno-wiosennej.
Gościem specjalnym przeglądu
była Janina Łućko z Parczewa, która
zaprezentowała kolekcję przepięknie
zdobionych pisanek, oraz opowiedziała o całym procesie i technice wykonania swoich prac. Na zakończenie
imprezy, wszyscy jej uczestnicy zostali poczęstowani tradycyjnym żurkiem
z białą kiełbasą.
GOK Sosnówka
GMINA SŁAWATYCZE
Konkurs na pisankę
17 k wietnia w Zespole Szkó ł
w Sławatyczach odbyło się podsumowanie konkursu na „najładniejszą pisankę wielkanocną”. Była to już
trzecia edycja konkursu, organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury
i Zespół Szkół w Sławatyczach. Organizatorom zależało na kultywowaniu tradycji chrześcijańskiej oraz tradycji ludowej z terenu nadbużańskiego, poszukiwaniu inspiracji twórczej,
rozwijaniu wyobraźni i pomysłowości
uczniów, kształtowaniu umiejętności
samoprezentacji.
Do udziału przystąpiło 25 uczniów
w tym 15 z klas I –III oraz 10 z klas IV
– VI. Komisja konkursowa dokonała
oceny 70 pisanek. Prace zachwycały sposobem wykorzystania motywów ludowych, różnorodnością pomysłów, kolorystyką, estetyką wykonania.
Jury mimo trudnego zadania wyłoniło oryginalne najbardziej pomysłowe prace przyznając nagrody i wyróżnienia. W kat. klas I – III: I miejsce
– Damian Kuniewicz z kl. II a, II miejsce
– Damian Łuciuk z kl. II b, III miejsce
– Paulina Iwaniuk z kl. I b.
W kat. klas IV – VI: I miejsce –
Agata Pawłowska z kl. VI, II miejsce
– Ewelina Haponiuk z kl. V, III miejsce– Magdalena Onieszczuk z kl. V.
Fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach.
(red.)
GMINA LEŚNA PODLASKA
Pisanki na różne sposoby
4
Na konkurs „Własnoręcznie ozdobioną pisankę wiekanocną”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej, prace dostarczyło 59 uczestników. Sposoby wykonania prac były różne, zarówno tradycyjne: malowanie woskiem, technika
drapania, jak i zupełnie nowoczesne,
wykonane techniką decoupage, oklejane bibułą, nićmi, makaronem itp.
Rozpiętość wiekowa uczestników biorących udział w konkursie była dość
duża, najmłodsi uczestnicy to przedszkolaki, najstarsza uczestniczka konkursu to 87- letnia mieszkanka Worgul.
Prace konkursowe zostały ocenione
przez jury w czterech kategoriach wie-
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
GMINA LEŚNA PODLASKA
kowych: przedszkolaki, dzieci ze szkół
podstawowych, gimnazjum i dorośli.
Podsumowanie konkursu odbyło się
1 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka
Kultury. Zarówno uczestnicy konkur-
su, jak i mieszkańcy mogli podziwiać
pomysłowość i różnorodność wykonanych prac. Zwycięzcy otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane przez
GOK, pozostali pamiątkowe dyplo-
my. Wystawa nie tylko przypomniała
o tradycji zdobienia pisanek w okresie
wielkanocnym, ale również wprowadziła w miłą świąteczną atmosferę.
Aleksandra Melaniuk
GMINA KODEŃ
DOCENIONO STARANNOŚĆ I POMYSŁOWOŚĆ
W Gminnym Centrum Kultur y
Sportu i Turystyki w Kodniu zorganizowano konkurs plastyczny dla
najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Dzieci mogły zaprezentować swoje pomysły i zdolności plastyczne tworząc swoje prace związane z obrzędami i zwyczajami Świąt
Wielkanocnych. Najwięcej było kurczaczków, zajączków ale było też
dużo pisanek, koszyczków. Techniki
prac były różne. Najciekawsze prace dzieci zostały nagrodzone. Doceniono starania: Anity Kopacz, Emilii
Jankowskiej, Dominiki Kopacz, Nateusza Wysokińskiego, Huberta Kopacza i Eryka Tarasiuka. Wszystkie
prace były eksponowane na wystawie pokonkursowej w Centrum Kultury w Kodniu.
Agnieszka Nowacka
TRANSGRANICZNY PROJEKT POLSKO-BIAŁORUSKI
POWSTANIE DOKUMENTACJA TWIERDZY BRZEŚĆ
Gminny Ośrodek Kultury z Koroszczyna informuje, że 6 marca została
podpisana w Chełmie umowa grantowa pomiędzy Stowarzyszeniem
Samorządów EUROREGION BUG,
a Gminnym Ośrodkiem Kultury na realizację projektu „Twierdza Brześć wspólne dziedzictwo historyczno-kulturowe”. Ogólna jego wartość wynosi
97 121 zł, z czego 75 proc., czyli kwota
72 840,75 pochodzi z EFRR.
Inicjatorem jest Gminny Ośrodek
Kultury, zaś strategicznym partnerem
Komitet Wykonawczy Brześcia oraz
Rada Miasta Brześć. Projekt zakłada
sporządzenie dokumentacji fotograficznej i merytorycznej dotyczącej
unikatowych w skali Europy pozostałości obiektów Twierdzy Brześć, pochodzących z pierwszej połowy XIX.
Ma charakter transgraniczny z uwagi na fakt, że jądro twierdzy znajduje
się po stronie białoruskiej, natomiast
na terenie gminy Terespol rozmieszczone są obiekty tzw. Przedmieścia
Terespolskiego. Po zebraniu i analizie
materiałów zostanie przeprowadzona
dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa, z udziałem szerokiego grona ekspertów, podczas której
planuje się podpisanie porozumienia
w sprawie stworzenia strategii i wykorzystania tych obiektów do celów
turystycznych. Wstępny termin konferencji przewidziano na maj br. Efektem
tych spotkań będzie również wydanie
publikacji informacyjnych w formie albumów i folderów.
Inicjatywa „Twierdza Brześć –
wspólne dziedzictwo historyczno kulturowe” wychodzi naprzeciw potrzebie integracji środowisk i instytucji działających na rzecz promocji
turystyki, ochrony zabytków w celu
ich zapoznania i zbliżenia tak, aby zainicjować cykliczne polsko-białoruskie spotkania naukowe, kulturalne
oraz turystyczne związane z unikatowymi w skali Europy obiektami zespołu Fortów Twierdzy Brzeskiej. Ten
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
wyjątkowy zabytek położony po obu
stronach granicy i ma wymiar symboliczny – jest to pomnik historii, ważny
element łączący oba społeczeństwa
po obu stronach granicy i ważne, aby
podejmować próby rozmów na temat
wspólnych elementów historii i prawdy o niej zarówno w Polsce jak i na
Białorusi. Utrudnienia spowodowane
przekraczaniem granicy budują bariery również w przepływie informacji,
a ten projekt ma na celu pokonanie tych
problemów w wymianie doświadczeń.
Realizacja projektu przewidziana jest
od marca do września 2007 r.
5
rozmowa gościńca
* Potrzeby społeczności Konstantynowa miał pan możliwość poznać
od podszewki, jako wieloletni sekretarz Urzędu Gminy. Czy zmiana
na stanowisku decyzyjnym zweryfikowała może niektóre poglądy? Jak
czuje się pan w nowej roli ?
- Zgadza się, podczas sprawowania przez okres 16 lat funkcji sekretarza gminy miałem możliwość pozna-
westycje ze źródeł zewnętrznych. Za
te osiągnięcia pragnę w tym miejscu
złożyć ogromne podziękowanie mojej poprzedniczce Stanisławie Celińskiej. Osobiście starałem się również
w tym dziele uczestniczyć i współpracę tą bardzo sobie cenię. Mieszkańcom głównie zależy na tym, aby kontynuować przedsięwzięcia związane
z tworzeniem podstawowej infrastruktury, mam tu na myśli inwestycje z za-
ZGODA FUNDAMENTEM SUKCESÓW
Rozmowa z Romualdem Murawskim,
wójtem gminy Konstantynów
nia wielu potrzeb mieszkańców. Starałem się służyć ludziom i realizować
nie tylko własne inicjatywy, lecz również potrzeby przez nich zgłaszane.
Po objęciu funkcji wójta musiałem
poddać weryfikacji swoje poglądy. W
dotychczasowej praktyce było tak, że
własne pomysły przedkładane były na
biurko pani wójt, która podejmowała
ostateczne decyzje. Obecnie decyzje
te muszę podejmować osobiście i ponoszę za to pełną odpowiedzialność.
Funkcja wójta to nowe większe obowiązki, stała dyspozycyjność, potrzeba poszukiwania możliwości dofinansowania podejmowanych przedsięwzięć. To także funkcja reprezentacyjna, która wymaga większego wysiłku
i zaangażowania. Lubię tą pracę, ponieważ lubię służyć ludziom w rozwiązaniu ich codziennych problemów.
Jest to bardzo poważna misja do
spełnienia, którą myślę że z udziałem
mieszkańców uda mi się wypełnić.
kresu ochrony środowiska, inwestycje
drogowe oraz tworzenie infrastruktury sportowej. Nie jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie dokonać
rewolucji, lecz dołożymy wszelkich
starań, aby mieszkańcy naszej gminy
dostrzegali, że władzy zależy na spełnieniu ich podstawowych potrzeb. Nie
- Należy z całą stanowczością
st wierdzić, że są to oczekiwania
ogromne, lecz połączenie wysiłków
wójta, rady gminy, mieszkańców może przynieść rezultaty.
Poza tym niezbędna jest zgoda,
która jest fundamentem wszelkich
sukcesów. Z punktu widzenia praw
ekonomii do spełnienia oczekiwań
konieczne są pieniądze, które bez
względu na to z jakich źródeł pochodzą przynoszą wymierne korzyści
w postaci nowych inwestycji. Zrobimy
wszystko, aby nie zawieść tych, którzy
obdarzyli nas swoim zaufaniem.
* Które sfery infrastruktury gospodarczej wymagają największych
nakładów ?
- Największych nakładów wymagają na dzień dzisiejszy zadania związane
z ochroną środowiska, a głównie budowa kanalizacji sanitarnej we wszystkich
miejscowościach bez względu na rozwiązania techniczne, czy to kanalizacja
sieciowa, czy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Niezmiernie istotne są inwestycje drogowe. Gmina nasza posiada bogatą sieć dróg, na dzień dzisiejszy mamy 114 km dróg gminnych,
zdecydowana z nich część wymaga
poprawy ich jakości. Pomimo, że co
roku powstają nowe nawierzchnie na
kolejnych odcinkach dróg, to potrzeby
w tym zakresie są jeszcze duże.
* Jaką strategię rozwoju Konstantynowa przyjął pan z radnymi na najbliższe lata?
* W ostatnich latach Konstantynów doświadczył znacznych zmian.
Proszę powiedzieć jakich decyzji
oczekują od wójta mieszkańcy?
- Tak, należy stwierdzić, że okres
zarządzania gminą przez panią Stanisławę Celińską to okres wielu pozytywnych zmian. Gmina zmieniła całkowicie swoje oblicze. Powstało wiele
nowych obiektów, wybudowano podstawową infrastrukturę, co znacznie
ułatwia życie mieszkańców, zostało
to dostrzeżone przez wielu organizatorów rankingów i podsumowań. Jako
przykład należy tu podać 49. pozycję
w „Złotej Setce Samorządów 2005 r.”
w Polsce, 6 miejsce w rankingu prowadzonym przez Związek Gmin Lubelszczyzny, oceniającym ilość zdobytych środków finansowych na in-
* Czy są to oczekiwania możliwe
do spełnienia ?
zawsze musi to być związane z wielkimi inwestycjami, lecz wielokrotnie
niewielka pomoc w różnorakiej formie, która zrekompensuje ból, smutek
a przyniesie radość. Myślę że podsumować to należy jednym stwierdzeniem – mieszkańcy oczekuję wszelkich decyzji, które dotyczą poprawy
warunków ich życia.
- Strategię rozwoju gminy oraz plan
rozwoju lokalnego gminy przyjęła rada
poprzedniej kadencji. W dokumentach
tych zapisano w jakim kierunku powinien przebiegać rozwój gminy, aby
uzyskać podstawowy cel strategiczny
„ Zrównoważenie poziomu życia mieszkańców gminy poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz usług związanych
z agroturystyką i rekreacją”. W planie
rozwoju lokalnego przyjętym uchwałą Rady Gminy w 2004 roku przedstawiono wieloletni plan inwestycyjny,
który podlega ciągłej modyfikacji, a to
głównie z powodu nieotrzymania dofinansowania w ostatnim okresie alokacji środków unijnych 2004 – 2006.
Niektóre zadania należało rozpocząć
z udziałem środków z innych źródeł,
w kolejnych natomiast przesunięto
okres rozpoczęcia. Wspólnie z radny-
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
rozmowa gościńca
mi ustalono, że najistotniejszymi zadaniami tej kadencji będą te, na które
jest szansa uzyskania dofinansowania
ze źródeł zewnętrznych (głównie inwestycje związane z ochroną środowiska).
Kontynuowane będą te inwestycje,
które zostały rozpoczęte w poprzedniej kadencji.
* Które zadania w gminie mają
zielone światło?
- Najważniejszym zadaniem, które będzie realizowane – liczę że z dofinansowaniem środków unijnych – to
budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konstantynowa oraz
Zakanalu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków. Nie będzie to możliwe
bez udziału środków z zewnątrz (mam
tu na myśli znaczące kwoty z unijnych
programów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego).
Pilną potrzebą jest budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum
i Szkole Podstawowej w Konstantynowie oraz boiska przy Szkole Podstawowej i Domu Dziecka w Komarnie.
Zadanie, które w tym roku zostanie
oddane do użytku to zbiornik małej
retencji położony na gruntach Konstantynowa i Zakanala. Zbiornik jest
niewielki, ponieważ lustro wody będzie zajmowało powierzchnię 1,70 ha,
ale jego położenie w bezpośrednim
sąsiedztwie z parkiem, zagospodarowanym terenem rekreacyjnym pozwoli na odpoczynek i spokojne spędzenie
czasu. Jego funkcje w zasadzie będą
retencyjne, ale zagospodarowany położony nad nim teren (zasadzone rośliny, ustawione ławeczki, przygotowany parking dla pojazdów, ścieżka
dla pieszych wokół zbiornika) uatrakcyjni to miejsce. Tradycyjnie jak co
roku budowane są nowe nawierzchnie na kolejnych odcinkach dróg.
W roku bieżącym wybudowana zostanie nawierzchnia betonowa na kolejnym ponad kilometrowym odcinku
drogi w Antolinie, na jednym odcinku
podbudowy betonowej w Komarnie
zostanie ułożony dywanik asfaltowy.
Należy też skoncentrować się na modernizacji obiektów użyteczności publicznej, zwiększając ich funkcje. Nieodzownym jest również umożliwienie
mieszkańcom dostępu do szerokopasmowego Internetu. Podjęto pierwsze czynności i liczę, że w najbliższym
okresie uda się to zrealizować.
* Jesteście gminą typowo rolniczą
o walorach agroturystycznych. Czy
macie plany ich wykorzystania?
- Gmina Konstantynów ma bardzo
piękne położenie, szczególnie mam tu
na myśli tereny położone nad rzeką
Bug i miejscowość Gnojno. Walory
tego rejonu nie są w pełni wykorzystane. Nie zauważa się zapału mieszkańców w kierunku tworzenia gospodarstw agroturystycznych. Pierwsze gospodarstwa agroturystyczne
w gminie już powstają, lecz jest to
proces bardzo powolny. Gmina jest
właścicielem 75 hektarowego obszaru położonego wzdłuż Bugu, który docelowo jest przeznaczony na
funkcje rekreacyjne, oczekujemy na
oferty osób indywidualnych lub podmiotów gospodarczych, które chciałyby zainwestować w tym miejscu.
Gmina posiada inne nieruchomości,
gdzie można mile spędzić czas, do
których zalicza:
- stanicę harcerską w Gnojnie (teren przekazany harcerzom na którym
powstał obiekt wybudowany staraniem władz gminy) - piękne pole namiotowe, na którym może jednocześnie odpoczywać kilkaset osób,
- schronisko młodzieżowe z 0,5
hektarowym terenem, gdzie przejazdem można odpocząć lub zorganizować biwak.
Dużą atrakcją staje się w chwili
obecnej turystyka konna. Jest kilka
osób, które zajmują się hodowlą koni
dla potrzeb rekreacyjnych. Należy tu
wymienić gospodarstwa Mariana Gryglasa z Komarna, Szczepana Wereszki
z Zakanala czy Marka Sawczuka z Konstantynowa. Coraz więcej osób korzysta z tej formy wypoczynku. Pocieszającym jest fakt, że pojawiają się osoby
z zewnątrz, które budują piękne pensjonaty, zagospodarowują zaniedbane posesje lub budują obiekty na nie
zagospodarowanych terenach. Myślę,
że te walory należy reklamować i w
tym kierunku winien zmierzać rozwój
naszej gminy, która nie ma możliwości przyciągnięcia innych podmiotów
mogących tu zainwestować.
* Jak układa się panu współpraca
z sołtysami?
- St wierdzam, że wspó ł praca
z sołtysami układa się pomyślnie. Jesteśmy po wyborach sołtysów, w 4
miejscowościach nastąpiły zmiany, na
osoby znane i młode, liczę że sprostają oczekiwaniom mieszkańców i władz
gminy. Radni i sołtysi są pomostem
pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami, a jednocześnie są siłą napędową wszelkich pomysłów, inicjatyw
pojawiających się w poszczególnych
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
miejscowościach. Z dotychczasowych
doświadczeń wynika, że współpraca
na tym poziomie przynosi największe
rezultaty. Za dotychczasową współpracę pragnę bardzo serdecznie podziękować.
* Co należałoby zmienić w kontaktach z samorządem powiatowym?
- Myślę, że współpraca z samorządem powiatowym jest dość dobra. Wynika to między innymi z faktu, że starosta bialski Tadeusz Łazowski jest mieszkańcem Konstantynowa i w miarę swoich możliwości
wspiera naszą gminę – za co bardzo
serdecznie dziękuję. Istnieje potrzeba częstszych kontaktów z radnymi
powiatowymi, dlatego będą kierowane zaproszenia przynajmniej na
sesje rady gminy. Rozumiem potrzeby samorządu powiatowego, są one
ogromne, lecz uważam za zasadne
rozważenie możliwości zwiększenia
procentowego udziału powiatu przy
realizacji zadań z udziałem środków
gminy na przedsięwzięciach, które należą do kompetencji powiatu
(mam tu na myśli inwestycje na drogach powiatowych).
* Co spędza sen z oczu wójta gminy Konstantynów?
- Najważniejszą przyczyną bezsennych nocy wójta jest potrzeba znalezienia pomysłu na zagospodarowanie kompleksu pałacowo-parkowego
w Konstantynowie. Ta „perła” naszej
gminy potrzebuje gospodarza, który przywróci dawną świetność temu
zespołowi. 15 hektarowy park i pałac
są własnością gminy, więc wszelkie
decyzje będą zapadały na szczeblu
gminy w uzgodnieniu z niezbędnymi
jednostkami. Poprzedni właściciele
nie roszczą pretensji do tych nieruchomości. Pałac wymaga wielu nakładów, ale w obecnym stanie po
przeprowadzonych przez ostatniego
użytkownika pracach remontowych
jest przygotowany do prowadzenia
w nim działalności. Zapobiegamy temu aby obiekt nie niszczał, w sezonie
zimowym jest on ogrzewany, poprawiono system wentylacji oraz odwodnienia budynku, co zdecydowanie
zmniejszy nakłady finansowe przez
przyszłego użytkownika a poza tym
obniża koszty bieżącej eksploatacji.
Zapraszam chętnych do zainwestowania w ten kompleks.
Rozmawiał Istvan Grabowski
27
BIAŁA PODLASKA
ZNAJĄ ZASADY RUCHU
24 kwietnia na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej odbyły się
regionalne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego. Celem konkursu jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy
stanu bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, w tym bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży szkolnej poprzez:
- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po
drogach,
- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników
ruchu,
- popularyzowanie podstawowych
zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- popularyzowanie roweru jako
środka transportu, a także rekreacji
i sportu.
Eliminacje zorganizowane zostały
przez: Automobilklub Bialskopodlaski, Delegaturę Kuratorium Oświaty
w Białej Podlaskiej, Komendę Miejską Policji z Białej Podlaskiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
z Białej Podlaskiej, Starostwo Bialskie
i Urząd Miasta.
W eliminacjach uczestnicz ył y
trzyosobowe drużyny reprezentujące 26 szkół podstawowych z miasta
i powiatu bialskiego. Ogółem w turnieju wzięło udział 78 zawodników
i zawodniczek oraz 26 nauczycieli –
opiekunów. Konkurs turniejowy, który otworzył dyrektor Wojewódzkiego
8
Ośrodka Ruchu Drogowego Zbigniew
Kot, składał się z 2 konkurencji. Pisemny test był trudny, przygotowany przez specjalistów, składający się
z 25 pytań jednokrotnego wyboru.
Pytania testowe obejmowały: zasady
i przepisy o ruchu pieszych i rowerzystów, znaki drogowe, sytuacje w ruchu drogowym, udzielanie pierwszej
pomocy. Jazda sprawnościowa rowerem polegała na przejechaniu przez
każdego zawodnika ustalonego toru
przeszkód.
W eliminacjach wojewódzkich miasto i powiat bialski reprezentować będzie drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Zalesiu w składzie: Maciej Haponiuk, Bartłomiej Migienko i Dominika Taranowicz, która zajęła pierwsze
miejsce i uzyskała tytuł Mistrza Regionu. I wicemistrzem została drużyna
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana
Kochanowskiego w Białej Podlaskiej
w składzie: Daniel Syrytczyk, Michał
Mateńko i Magdalena Sawczuk, zaś II
wicemistrzem drużyna Szkoły Podstawowej z Dąbrowicy Dużej w składzie:
Małgorzata Czernik, Karol Sidoruk
i Adrian Soćko.
Turniej zakończył się indywidualnym zwycięstwem Bartłomieja Migienko ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu, natomiast drugie miejsce wywalczył Maciej Haponiuk również ze
Szkoły Podstawowej w Zalesiu, a trzecie miejsce zajęła Małgorzata Czerniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2
z Międzyrzeca Podlaskiego. Wszystkie
szkoły uczestniczące w turnieju otrzymały dyplomy uczestnictwa a dzięki
sponsorom, którymi byli starosta bialski, prezydent miasta Biała Podlaska,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Białej Podlaskiej, Europejski
Serwis Finansowy – Marek Łysakowski, Komenda Miejska Policji z Białej
Podlaskiej, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Międzyrzeca Podlaskiego, Przedsiębiorstwo Handlowo
– Usługowe Trasa z Białej Podlaskiej,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budomex z Białej Podlaskiej, trzy zwycięskie drużyny otrzymały puchary
i atrakcyjne nagrody. Ponadto wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali drobne
upominki. Dodatkowo nagrodę oraz
dyplom otrzymała uznana za najlepszego opiekuna – nauczyciela drużyn
uczestniczących w turnieju Bogumiła
Ewa Wasztan ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu a wyróżnienia w postaci
dyplomów opiekunowie – nauczyciele Robert Mieleszczuk z Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Jana Kochanowskiego
w Białej Podlaskiej i Władysław Tereda ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy Dużej. Ponadto zauważyć należy, że
„najlepszym kierowcą roweru” został
Patryk Koryciński ze Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym, zaś najlepszą wiedzą z zakresu przepisów ruchu
drogowego wykazała się Małgorzata
Czerniewicz ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim. Uroczystego zamknięcia turnieju dokonała
zastępca komendanta miejskiego policji sukcesów Białej Podlaskiej - Katarzyna Samociuk, życząc sukcesów
zwycięskiej drużynie w eliminacjach
wojewódzkich.
Szczególne uznanie należy się gospodarzom, czyli dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 5
w Białej Podlaskiej, którzy zapewnili profesjonalnie przygotowany teren
do rozegrania poszczególnych konkurencji turnieju i znakomite warunki
do pracy organizatorom i komisji sędziowskiej jak też zapewnili posiłek
wszystkim uczestnikom.
Marek Łysakowski
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
GMINA WISZNICE
Owocnie zapowiada się współpraca kulturalna Wisznic z rejonem
brzeskim. Dzięki grantowi uzyskanemu z Euroregionu Bug, wisznickie
Forum Rozwoju Regionu przygotuje dwa spotkania kultur pogranicza
i letnie turnusy integracyjne.
POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
I UBOGIM
Forum powstało przed trzema laty
z zamiarem pomocy niepełnosprawnym i potrzebującym opieki. Pierwszą inicjatywą było zorganizowanie
w Wisznicach wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
uzyskiwanego z darow izn oraz z a
pośrednictwem fundacji pozarządowych. Wypożyczalnia prowadzona
przez skarbnika stowarzyszenia Mirosławę Grabek (prywatnie dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) udostępnia sprzęt bezterminowo
chorym i niepełnosprawnym. Za użyczenie płacą symboliczną kaucję (510 zł). Mogą korzystać z: chodzików
FORUM PROMUJE GMINĘ
i przeprowadzi warsztaty dla osób
niepełnosprawnych i starszych wiekiem wymagających opieki. Warsztaty z udziałem rehabilitantów, psychologa, pielęgniarki środowiskowej
i socjologa dotyczyć mają rehabilitacji i bieżącej pomocy pielęgnacyjnej. Dotacja uzyskana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w
wysokości blisko 10 tys. zł pozwoli
na wyposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Osoby niepełnosprawne będą mogły z niego
korzystać pod okiem rehabilitanta,
a nabyte umiejętności przenosić do
środowiska domowego.
Z EKOLOGIĄ NA TY
Również w kwietniu stowarzyszenie przewiduje rozpoczęcie prac związanych z budową ścieżki ekologicznej
przy zbiorniku wodnym w Horodysz-
twa z Włodawy na pomoc przy budowie ścieżki edukacyjnej.
– Podczas warsztatów ekologicznych uczniowie zbiorą materiały potrzebne do wykonania tablic poglądowych, opracują gazetkę szkolną poświeconą najbliższej okolicy, wykonają
zdjęcia przydatne do wystawy „Moje
miejsce na ziemi” oraz strony internetowej poświęconej ścieżce wokół
zbiornika. Zakładany program wzbogaci wiedzę młodzieży z dziedziny ochrony środowiska – twierdzi prezes stowarzyszenia Teresa Szpilewicz.
PROMOCJA GMINY
Bardzo interesująco zapowiadają
się tegoroczne spotkania kultur pogranicza, realizowane dzięki dotacji
uzyskanej z Euroregionu Bug (168
tys. zł). Partnerem spotkań będzie organizacja Społecznego Zjednoczenia
Białoruskiego Społeczeństwa Inwalidów z Brześcia. Głównych ich założeniem ma być wymiana doświadczeń
kulturalnych i zacieśnianie współpracy turystycznej. Dwukrotne spotkania (wiosenne i jesienne) umożliwią mieszkańcom Wisznic poznanie
ciekawych wykonawców z Brześcia
i okolic. Członkowie Forum liczą, że
podejmowane działania służyć będą
lepszej promocji gminy Wisznice. Zamierzają jeszcze w tym roku zakupić
stroje ludowe dla zespołu tanecznego z gimnazjum, organizować wyjazdy krajoznawcze dla gimnazjalistów
i poprowadzić cykl szkoleń dla aktywnych kobiet wiejskich.
Istvan Grabowski
przydatnych osobom niedołężnym,
wózków inwalidzkich dla dorosłych
i dzieci, nakładek na wanny i sedesy,
podnośników przydatnych do kąpieli,
a także urządzeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn. Ponadto rozdaje ubogim ludziom używaną odzież
pochodzącą z darów. Wypożyczalnia, zorganizowana w wynajętym pomieszczeniu prywatnym, czynna jest
codziennie, a korzystają z niej mieszkańcy Wisznic i pobliskich wsi.
ŚWIETLICA REHABILITACYJNA
Dzięki staraniom wolontariuszy
stowarzyszenia w kwietniu otwarta
zostanie świetlica szkoleniowo-rehabilitacyjna, zlokalizowana w budynku
wisznickiego GOK. Zorganizuje ona
czu. Umowa zawarta w zarządem wojewódzkim Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie pozwoliła uzyskać
zgodę na turystyczne i rekreacyjne
wykorzystanie zbiornika i terenu wokół niego. Teraz wspólnie ze szkołą
podstawową z Horodyszcza i gimnazjum z Wisznic działacze Forum planują zorganizować ścieżkę ekologiczną,
wydać ulotkę informacyjną i przeprowadzić urozmaicony program edukacyjny. Pozwoli on dzieciom uczestniczyć w warsztatach i zajęciach organizowanych przez nauczycieli przyrody, biologii, plastyki i wychowania
fizycznego. Stowarzyszenie uzyskało
drzewka owocowe na nasadzenie wokół zalewu oraz obietnicę nadleśnic-
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
CZEKAJĄC NA
TALENTY
Konkurs „Bialskie Talenty” za
rok 2006 rozstrzygnięty zostanie
28 września br. w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Uroczystości wręczenia
nagród zbiegną się z obchodami
dnia patrona szkoły. Regulamin
wraz z drukami zgłoszeń, będą
przesłane do szkół, ośrodków
kultury i samorządów lokalnych
w terminie późniejszym.
(aj)
TERESPOL
BURMISTRZ STAWIA NA INWESTYCJE
Po wstąpieniu Polski do Wspólnoty
Europejskiej Terespol stał się wschodnią granicą Unii. Na terenie miasta
zlokalizowane są dwa przejścia graniczne z Białorusią samochodowe dla
ruchu osobowego i kolejowe. Strategiczne położenie miasta na obszarze
pełniącym funkcje pomostu pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią
otwiera przed przedsiębiorcą szanse zaistnienia na chłonnych rynkach
wschodnich. Znaczącym atutem przygranicznego miasta jest malownicze
położenie w obrębie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
a sąsiedztwo rezerwatów „Szwajcaria Podlaska” i „Czapli Stóg” stanowi
istotny czynnik sprzyjający rozwojowi
turystyki i usług jej towarzyszącym.
Burmistrz Jacek Danieluk na początku kadencji postawił sobie za cel, aby Terespol wykorzystując niewątpliwe atuty
rozwijał się gospodarczo i turystycznie,
mieszkańcy byli zadowoleni, a goście
z chęcią tutaj
wracali.
Do zrobienia
jest bardzo du żo, dlatego nowy
burmistrz
ostro zabrał
się do pracy.
Reorganizacja samego urzędu i podległych jednostek organizacyjnych
pozwolił y na w ygospodarowanie
oszczędności. Zmiana budżetu z konsumpcyjnego na inwestycyjny dała zielone światło koniecznym do
rozwoju miasta inwestycjom. Łączna wartość planowanych inwestycji
szacowana jest na około 20 milionów
zł. Miasto liczy na dofinansowanie ze
środków Unijnych, dlatego rozpoczęte zostały prace nad kompletowaniem
dokumentacji, potrzebnej do złożenia
wniosków o wsparcie. Planowane jest
złożenie 3 projektów na kanalizację,
budowę nowych i remont istniejących dróg, termomodernizacje szkół
i przedszkola.
Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców, przygotowywane są
tereny pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu o roboczej nazwie
Kodeńska II. Równocześnie przygotowywane są plany podziału działek w
centrum Terespola pod budownictwo
wielorodzinne. Trwają prace przygotowawcze do realizacji rozbudowy budynku na potrzeby Stacji Pogotowia
Ratunkowego.
Mamy nadzieję, iż nowe inwestycje
zapoczątkują planowaną w późniejszym okresie rewitalizację miasta.
Z inicjatywy burmistrza zostały podjęte rozmowy z dyrekcją Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA w sprawie ronda
przy dworcu PKP. Od lat w czasie
deszczów rondo jest nieprzejezdne.
W połowie zalewa je woda, a kiedy
woda wyschnie straszą dziury w jezdni. Na spotkaniu ustalono kierunki
współpracy Urzędu Miasta i PKP SA.
Istnieje możliwość wspólnej inwestycji w latach 2007-2008 polegającej na
odwodnieniu i położeniu nawierzchni asfaltowej na rondzie, odnowienia
chodników i parkingów wokół dwor-
ca PKP, a także uregulowania własności terenu.
Uruchomione zostały procedury
przygotowania dokumentacji odwodnienia ronda. Wprowadzone przez burmistrza zmiany w budżecie pozwoliły
na wygospodarowanie funduszy na remont Zespołu Szkół nr 1. 20 marca zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a burmistrzem
miasta. Remont dotyczy modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Szkół Ogólnokształcących nr 1. Wartość remontu wg.
kosztorysu inwestycyjnego stanowi
kwotę 140.318 zł brutto i będzie finansowany proporcjonalnie do udziału we
własności nieruchomości. Burmistrz
sfinansuje 41% co stanowi 57.530 zł.
Zarząd Powiatu 59 proc., co stanowi
kwoty w wysokości 82.788 zł. Ponadto
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
dzięki staraniom Jacka Danieluka i dyrektora placówki Tomasza Oleszczuka,
zakwalifikował się do projektu NASZA
SZKOŁA. Opracowanie i wdrażanie programów szkół Polski Wschodniej.
Szkoły w ramach projektu otrzymają:
- metodologię diagnozowania
szkoły i środowiska,
- metodologię opracowania i wdrażania programu rozwoju szkoły,
- szkolenia i doradztwo w zakresie opracowania programów rozwoju szkoły,
- dotację w wysokości 110.000 zł na
realizację programu rozwoju szkoły.
Fundusze unijne to jedyna szansa
na to, aby zaplanowane w naszym
mieście przedsięwzięcia mogły być
zrealizowane w następnych latach.
Licząc na dofinansowanie mamy nadzieję, że w 2008-2010 roku Terespol,
stanie się wielkim placem budowy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wszelkiego rodzaju inwestycjami
w mieście. Możecie państwo liczyć na
życzliwe przyjęcie.
Zofia Arseniuk
GMINA TERESPOL
GMINA
TERESPOL
LIDEREM
30
28 marca odbyło się w Krakowie
pierwsze z pięciu spotkań regionalnych, podczas którego zostały zaprezentowane wyniki rankingu „Europejska gmina - europejskie miasto”, sporządzonego przez „Gazetę Prawną”
wspólnie z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.
Wyróżniono samorządowych liderów w pozyskiwaniu środków unijnych województw: małopolskiego,
podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Podczas kolejnych spotkań zostaną zaprezentowane wyniki rankingu
dla pozostałych województw. Jednym
z liderów województwa lubelskiego
została gmina Terespol. Wyróżnienie
odebrał wójt Krzysztof Iwaniuk.
Ranking sporządzony został na
podstawie zbieranych przez Ministerst wo Roz woju Regionalnego
informacji o wartości umów o dofi-
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
GMINA TERESPOL
nansowanie, podpisanych z Unią Europejską przez administrację rządową, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa. Dokumentacja obejmuje
stan na koniec czerwca 2006 roku.
Decydująca o kolejności punktacja
jest sumą ważoną trzech mierników:
wartości umów w relacji do liczby
mieszkańców, wartości przeciętnego
projektu unijnego oraz liczby projektów przypadających na 1000 mieszkańców miasta lub gminy. Preferowana była wielkość projektów. Zastosowano wspólną punktację dla
całego kraju.
Danuta Wowczeniuk
BIAŁA PODLASKA
„Edukacja i rynek pracy, jako bariery i stymulatory rozwoju gospodarczego regionu bialskiego’’ to hasło konferencji, która miała miejsce 17 kwietnia
br. w bialskim Urzędzie Miasta. Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne (Oddział Warszawski
i Lubelski), Powiatowy Urząd Pracy
w Białej Podlaskiej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Rynku
Pracy (Fundacja Nowy Staw) oraz Studium Celne w Białej Podlaskiej.
Spotkanie objęli honorowym patronatem i zaszczycili obecnością starosta bialski Tadeusz Łazowski oraz
prezydent miasta Andrzej Czapski.
Patronat medialny nad konferencją
sprawowało Radio Podlasie. Referaty
wygłosili: prof. dr hab. Jacek Brdulak
(Szkoła Główna Handlowa), Lokalne
rynki pracy – szanse i problemy, prof.
dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Kapitał
intelektualny jako czynnik sukcesu w
społeczeństwie wiedzy, mgr Konrad
Kształcenie i potrzeby rynku
Konefał (Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw - Lublin), Uwarunkowania decyzji o emigracji zarobkowej
pracowników i młodzieży, dr Joanna
Marchel (naczelnik wydziału edukacji
Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej),
Kierunki kształcenia zawodowego
a rynek pracy, mgr Edward Tymoszyński (dyrektor PUP w Białej Podlaskiej),
Sytuacja na lokalnym rynku pracy, Monika Trocewicz (Koło Socjologiczne
UMCS), Aspiracje zawodowe studentów i szanse ich realizacji w Białej Podlaskiej, Małgorzata Trębicka (Studium
Celne), Wielotorowość kształcenia jako próba powiększenia szans na zdobycie zatrudnienia, mgr inż. Tadeusz
Kucharuk (Studium Celne), Racjonalne
kształcenie szansą regionu.
Inspiracją do organizacji tej konferencji były wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez Instytut Rynku Pracy (Fundacja Nowy Staw)
Spotkanie z teatrem
Miłośnicy Melpomeny zainteresowani kondycją ruchu amatorskiego
mogli przez dwa dni (14-15 kwietnia)
zapoznać się z działalnością dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych z Białej Podlaskiej i powiatu
bialskiego.
Na miłośników czekała miła niespodzianka. Odbyło się, aż 13 różnorodnych spektakli teatralnych. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Były teatry lalek, obrzędowe, ruchu, a nawet
kabaret. Prezentowały się grupy szkolne, a także działające przy ośrodkach
kultury. Licznie prezentowały się grupy z Białej Podlaskiej i Terespola, ale
także można było podziwiać młodych
aktorów z Rogoźnicy, Wólki Dobryńskiej, Małaszewicz, Koroszczyna, Zalesia i Rossosza. Można było obejrzeć
bajki i baśnie w ciekawej interpretacji,
ale także przedstawienia, poruszające współczesne problemy młodzieży.
XXXI Bialskie Spotkania Teatralne by-
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
na terenie województwa lubelskiego.
Badaniami objęto pracodawców, pracowników i młodzież. Wyniki dwuletnich badań są bardzo niepokojące. Ponad 70 proc. uczniów szkół średnich
deklaruje chęć wyjazdu za granicę.
W grupie studentów taką deklarację
złożyło 55 proc. badanych. Badania
wskazały jednoznacznie na brak dostosowania profili kształcenia do potrzeb rynku pracy. Mimo statystycznego bezrobocia, występuje deficyt
rąk do pracy. Jednym z wielu tematów poruszanych w trakcie konferencji
był brak miejsc pracy w regionie dla
absolwentów studiów wyższych oraz
związana z tym emigracja zarobkowa
do większych miast lub za granicę.
Konferencja była próbą rozmowy
samorządowców, naukowców, przedsiębiorców i studentów na powyższe
tematy.
Anna Jureczek
ły okazją do wymiany doświadczeń,
ale także miały charakter szkoleniowy.
Po każdym przedstawieniu profesjonalne jury z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie zapraszało instruktorów na omówienie spektaklu.
Dodatkowo wszystkie przedstawienia
były nagrywane, jako materiał instruktażowy, pomocny w dalszej pracy.
Spotkania teatralne miały przede
wszystkim wyłonić najlepszą grupę,
która będzie reprezentować kulturę naszego terenu na Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Zamościu.
W tym roku nagrodę uzyskał teatr „AnDOK. NA STR. 30
3
BIAŁA PODLASKA
DOK. ZE STR. 29
trakt” z Publicznego Gimnazjum nr 2
w Białej Podlaskiej (instruktor Justyna
Stępka) ze spektaklem „PANOramka”.
Drugą nagrodę otrzymał Teatr „Elipsa” działający przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Białej Podlaskiej – instruktor Anna Stanek za przedstawienie
„Ciach i błysk”. Dodatkowo wyróżnie-
nia przyznano: szkolnemu teatrzykowi
„Marionetki” ze Szkoły Podstawowej
w Rogoźnicy (instruktorzy: Zofia Frąckiewicz i Barbara Iwaniuk) za „Szewczyka Dratewkę”, kabaretowi „Gnat”
z Zespołu Szkół w Terespolu (instruktor Anna Warakomska) za „Kłopotów
przez uczniów wiele – oj biedni ci nauczyciele!” oraz zespołowi teatralnemu ze Szkoły Podstawowej w Rosso-
szu (instruktor Danuta Szaniawska)
za „Zamiast”.
Organizatorem imprezy był Oddział
Bialski Towarzystwa Kultury Teatralnej
oraz Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków przyznanych ze Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta.
(aj)
GMINA PISZCZAC
Niecodzienna lekcja patriotyzmu
W
kwietniu, Miesiącu Pamięci
Narodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu odbyła się doniosła uroczystość,
na którą przybyli: komandor inż. Włodzimierz Szczepański, proboszcz parafii Piszczac ksiądz kanonik Michał
Śliwowski, ksiądz prałat Henryk Bujnik, zastępca wójta Andrzej Salamon,
skarbnik gminy Danuta Gdula, przewodniczący komisji oświaty Bernard
Furmańczyk oraz rodzice, nauczyciele
i uczniowie klas IV-VI. Każdy uczestnik
spotkania otrzymywał przy wejściu
kokardę w barwach narodowych.
Wszystkich powitała dyrek tor
szkoł y Irena Tiutiurska, która zaprosiła do w ysłuchania montażu
słowno-muzycznego „Polska to kraj
piękniejszy od innych…” przygotowanego przez uczniów zespołu pod
kierunkiem Sylwii Gduli i Lucyny
Hołowni.
Gość honorowy komandor Włodzimier z Szczepańsk i odznacz ył
sztandar szkoły Złotym Krzyżem za
Zasługi dla Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Był ych
Więźniów Politycznych. Komandor
jest absolwentem Szkoły Powszechnej w Piszczacu. Szkołę ukończył
przed rozpoczęciem II wojny światowej, tj. w czerwcu 1939 roku. Zawsze mile wspomina czasy szkolne,
doskonale pamięta kierownika szkoły
Janinę Tarasiukową oraz swoich nauczycieli i wychowawców, min. panią Hyczkówną i pana Podobasa. Ta
szczególna więź z placówką sprawiła, że chętnie tu wraca, choć mieszka
w odległym Szczecinie.
W. Szczepański opowiedział o latach wojny, niewoli, przedstawił drogę do wolności lotników walczących
w Anglii ( był wśród nich stryj komandora), przybliżył historię statku „Powstaniec Warszawski”. Nadmienił, że
3
był żołnierzem Armii Krajowej i więźniem obozu w Skrobowie na Lubelszczyźnie. Był pełen podziwu dla postawy patriotycznej uczniów. Ogłosił
indywidualny konkurs dla uczniów
„Polskie drogi do niepodległości” oraz
konkurs międzyklasowy „Co wiem
o mojej Ojczyźnie i jej bohaterach”.
Ufundował dyplomy i nagrody pieniężne w konkursie indywidualnym
(I miejsce - 250 zł, II – miejsce - 150 zł,
III miejsce - 100 zł) oraz puchar prze-
chodni jako nagrodę w konkursie międzyklasowym. Nagrodził specjalnie
wybitym medalem uczennicę Natalię
Brodacką, laureatkę wielu konkursów
plastycznych, od której podczas ostatniej wizyty otrzymał linoryt. Szkole
ofiarował wiele pozycji książkowych
opisujących lata wojny i okupacji, pamiątkowe medale i zdjęcia.
– Nie chodzi tu o moją osobę –
powiedział komandor Włodzimierz
Szczepański. – Ważne jest, aby pamięć
o tamtych trudnych dla naszego kra-
ju czasach i ludziach, którym przyszło
w nich żyć i tworzyć historię nacechowaną czynami pełnymi poświecenia
była wiecznie żywa.
Gość honorowy chętnie odpowiadał na pytania uczniów i rodziców. Za
niezwykłą lekcję patriotyzmu, której
byliśmy świadkami otrzymał owacje
na stojąco.
Zastępca wójta Andrzej Salamon
odznaczył komandora inżyniera Włodzimierza Szczepańskiego odznaką
„Zasłużony dla Gminy Piszczac”. Rodzice, uczniowie i nauczyciele wręczyli
drogiemu gościowi pamiątkowy grawerton. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć z lat trzydziestych, gazet-
ka,, Piszczac - mała Ojczyzna”, zwiedzanie Szkolnego Miejsca Pamięci,
które dzięki ofiarności W. Szczepańskiego wzbogaciło się o wiele nowych
i cennych eksponatów.
Uroczystość zakończyła dyrektor
szkoły, która w imieniu wszystkich
zgromadzonych podziękowała komandorowi W. Szczepańskiemu za przybycie i życząc zdrowia wyraziła nadzieję rychłego spotkania na kolejnej tak
wspaniałej lekcji patriotyzmu.
Dorota Sierpatowska
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
GMINA PISZCZAC
* Jakie są główne cele projektu?
Na czym polegał dobór uczestniczek
szkolenia?
- Etapem wstępnym było wypełnienie ankiety opracowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Dotyczyła udziału w szkoleniu realizowanym przez fundację we współpracy
z Gazetą Sołecką. Pomysłodawczynią
i główną koordynatorką projektu jest
Zuzanna Musiałowska z biura FRLD,
natomiast koordynatorem w regionie
lubelskim Agnieszka Gałan. Projekt
współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany jest do kobiet pełniących funkcję sołtysa lub liderek społeczności wiejskich, np. żon sołtysów,
członkiń stowarzyszeń, kobiet, które
chcą działać na rzecz swojej miejscowości. Po pierwszych spotkaniach
dało się zauważyć, że uczestniczki
nie są osobami przypadkowymi, lecz
starannie dobranymi. To kobiety wiedzące czego chcą, autentycznie zaangażowane, zdecydowane na aktywne
działanie w swoim środowisku.
* Ile przedstawicielek powiatu
bialskiego bierze udział w przedsięwzięciu?
- Uczestniczą cztery województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie,
mazowieckie i wielkopolskie. W naszym województwie było duże zainteresowanie programem. Do lubelskiego ośrodka zgłosiło się 213 pań,
a do szkolenia zakwalifikowano 25.
Z powiatu bialskiego oprócz mnie
uczestniczą jeszcze: Eugenia Szczur
z Mościc Dolnych i Barbara Łazowska ze Swór.
* Czego dotyczą problemy poruszane podczas szkoleń?
- Są dwa rodzaje tematów, tzw.
„miękkie” i „twarde”. Te pierwsze były zasygnalizowane nam w ankietach.
Miałyśmy wybrać pięć spośród ośmiu
tematów i ewentualnie podać, co poza
tymi zagadnieniami jeszcze nas interesuje. Proponowane nam zagadnienia to: „Poznawanie samej siebie”,
„Miejsce i rola w grupie”, „Kreowanie
własnego wizerunku”, „Identyfikacja
zasobów, problemów i potrzeb lokalnych”, „Mobilizowanie społeczności
lokalnej do działania”, „Korzystanie z
internetu”, „Praca metodą projektu”,
„Źródła finansowania projektu oraz
inicjatywy na rzecz rozwiązywania
problemów”. Natomiast druga grupa
tematów ma na celu przygotowanie
nas do opracowania konkretnego programu do realizacji u siebie we wsi.
* Jakie są pierwsze odczucia
uczestniczek? Czy zakres tematów
i rodzaj zajęć satysfakcjonują panią
i inne liderki?
- Wszystkie jesteśmy pod wrażeniem profesjonalizmu. Program oceniamy jako trafiony, bardzo dobry i
rzeczywiście dostosowany do naszych oczekiwań oraz potrzeb wiej-
podsumowanie projektu opracują broszurę prezentującą najlepsze praktyki
i najciekawsze pomysły.
* Czy ma już pani pomysł na projekt?
- Potrzeb jest tak wiele, że jeszcze nie
mam sprecyzowanych planów. Wiem
ZALEŻY MI NA PARTNERSTWIE
Rozmowa z Ewą Lipowiecką ,
uczestniczką pilotażowego projektu
„ Sołtyski i liderki wiejskie – kobiety
zar ządzają pol ską wsią”
skich środowisk. W trakcie naszych
spotkań wymieniamy się doświadczeniami, udzielamy sobie nawzajem rad,
dzielimy się pomysłami. Jest to ważne
i cenne, szczególnie dla pań, które
chcą coś zrobić dla lokalnej społeczności, ale nie wiedzą jak i od czego
zacząć. Naszym zdaniem taki projekt
to świetny pomysł na ożywienie wsi,
potrzeba więcej takich inicjatyw.
* Ma pani jako sołtys spory dorobek jeśli chodzi o ciekawe akcje, inicjatywy na rzecz swojej wsi. Co daje
pani udział w projekcie?
- Wspomniane przeze mnie wcześniej „miękkie” tematy niejako „przerobiłam” w praktyce podczas poprzedniej kadencji. Stąd bardziej interesują mnie zagadnienia z zakresu
przygotowania mojego własnego projektu. Ich treść to: „Skąd wziąć pieniądze na rozwiązanie problemów mojej
wsi - źródła finansowania projektów”
oraz „Jak zrealizować pomysł w mojej wsi - przygotowanie do realizacji
mojego pomysłu”. Bardzo istotne
jest, że szkoli nas fachowa kadra.
Eksperci i trenerzy udzielają nam
konkretnych, rzeczowych wskazówek. Ponadto po zakończeniu cyklu
szkoleń będziemy mogły korzystać
z doradztwa ekspertów „Poradni
Sołeckiej” w zakresie prawa oraz
pomocy przy realizacji inicjatyw
na rzecz wsi. To, że nie będziemy
pozostawione same sobie w trakcie działania, jest naprawdę bardzo
motywujące i ważne. Będziemy też
mogły wziąć udział w wizytach studyjnych w tych wsiach, w których
zrealizowane zostaną najciekawsze przedsięwzięcia powstałe
i wspierane w ramach projektu.
We wszystkich tych działaniach
towarzyszyć nam będą dziennikarze „Gazety Sołeckiej”, którzy
swoje relacje opublikują na łamach tego miesięcznika, a jako
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
tylko, że zaangażuję wielu ludzi do realizacji, chcę też, żeby jak najwięcej osób
skorzystało z projektu. Zależy mi na
partnerstwie lokalnym. Chcę włączyć
do działania Urząd Gminy w Piszczacu, wójta, Radę Gminy, Stowarzyszenie
Społeczno-Oświatowe „Żyć Godnie”
w Zalutyniu, Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Chotyłowie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Piszczacu.
* Funkcja sołtysa to zaszczyt, ale
chyba przede wszystkim wiele obowiązków?
- To przede wszystkim odpowiedzialność i zobowiązanie wobec zaufania, jakim darzą mnie ludzie. Sam
urząd sołtysa nie dodaje blasku, to
człowiek musi robić wszystko, aby
swoją postawą, czynami, osobowością dodać blasku temu urzędowi.
Rozmawiała Barbara Brodacka
35
BRZEŚĆ
WSPÓLNIE O ROZWOJU REGIONU
3 i 4 kwietnia w Brześciu na Białorusi odbyło się spotkanie robocze
związane z realizacją projektu TACIS
CBS SPF dla regionów przygranicznych trzech państw: Polska, Białoruś
i Ukraina „Rozszerzenie UE i bezpośrednie inwestycje zagraniczne na obszarach
przygranicznych państw WNP.”
Partnerem wiodącym projektu jest
Dom Niemiecko-Białoruski z Karlsruhe. W pracach przy projekcie ze strony powiatu bialskiego uczestniczyli:
Jan Bajkowski, wicestarosta bialski,
Bożenna Kaliszuk, dyrektor wydziału rozwoju i promocji w starostwie
oraz Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy
Terespol i Monika Poszalska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie.
3 kwietnia odbyło się pierwsze
spotkanie członków Klubu Biznesowego BUG, zrzeszającego przedsiębiorców z trzech współpracujących
krajów. Z powiatu bialskiego w posie-
dzeniu klubu uczestniczyło 5 przedsiębiorców: Tadeusz Konaszuk - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VIKKING
KTS”, Mikołaj Żuk - SGS Polska, Stanisław Mazur – Przedsiębiorstwo GAMA, Jarosław Jakoniuk – JAKONTRANS i Dariusz Łobejko – PKP CARGO, Zakład Przewozów Towarowych
i Przeładunku.
Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy mieli możliwość wymiany doświadczeń i uwag dotyczących
prowadzonej działalności oraz perspektyw związanych z inwestycjami
zagranicznymi na wspólnym dla partnerów projektu obszarze. Pobyt bialskiej delegacji w Brześciu połączono
z obecnością na otwarciu i zwiedzaniu
międzynarodowych targów „Brześć.
Sodrużestwo 2007”.
Bożenna Kaliszuk
GMINA JANÓW PODLASKI
SAMORODNY TALENT
Wacław Kosiński urodził się w roku 1918 w Starym Pawłowie koło Janowa Podlaskiego w rodzinie chłopskiej. Ukończył tylko miejscową siedmioklasową szkołę powszechną. Od
najmłodszych lat przejawiał wszechstronne zainteresowania. Dużo czytał, wcześnie zaczął tworzyć poezję.
Był ulubieńcem nauczycieli historii
i języka polskiego. Żadna akademia,
czy wieczornica okolicznościowa nie
mogły się obejść bez udziału młodego Wacława. Jego nauczyciel historii
mawiał, iż „Kosiński ma szaloną pamięć”. Jako ciekawostkę można podać
fakt, że w latach trzydziestych Wacław
Kosiński potrafił zorganizować grupę
zapaleńców, mieszkańców Starego
Pawłowa i wystawić z okazji święta
3 Maja przedstawienie teatralne. Jego
przyjacielem był o rok młodszy Stanisław Kolada, urodzony w Janowie
Podlaskim, późniejszy solista opery
wrocławskiej. Obaj przyjaciele spotykali się często w domu rodzinnym Wacława, czytając na głos swoje utwory
i wzajemnie je recenzując. Wacławowi
Kosińskiemu nie było dane kontynuowanie nauki w szkole średniej. Wiedzę poszerzał drogą samokształcenia
i namiętnej lektury. Pierwsze zachowane wiersze napisał w wieku nie-
3
spełna piętnastu lat. Aktywnie udzielał się w janowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej i w innych organizacjach
społecznych. Pochodził z pokolenia
„Kolumbów”. Jego marzeniem była armia i osobisty udział w wojnie
o wolną Polskę. Był niepocieszony,
gdy koledzy i znajomi szli do wojska,
a on nie. W tragicznym roku 1939 po
pracy w polu pytał o to, czy nie nadeszła przypadkiem jego karta powołania. Nie dane mu było walczyć. W czasie wojny przebywał w domu rodzinnym w Starym Pawłowie. Był agronomem. Wiosną 1941 roku wraz z grupą
rolników z okolic Janowa Podlaskiego wybrał się do Białej Podlaskiej po
materiał siewny. W drodze powrotnej,
w okolicach Cicibora, furmanka mijała się z niemieckim pojazdem wojskowym. Ustępując drogi woźnica zjechał
na bok, wjeżdżając na kamień. Wóz się
przechylił, a Wacław spadł prosto pod
gąsienicę. Zginął na miejscu. Stało się
to 22 kwietnia 1941 roku.
Wiersze, jakie pozostały, Wacław
Kosiński zebrał, poprawił i przepisał „na czysto” do czarnego zeszytu
w końcu lutego 1941 roku. Ostatni
wiersz – bez tytułu – nie został zamieszczony w zbiorku. Został on zapisany po latach przez siostrę, Jadwi-
gę Sawczuk z domu Kosińską. Poeta
zginął w dwa miesiące po uporządkowaniu własnych wierszy. Śmierć jego była szokiem nie tylko dla rodziny,
ale dla całej społeczności Pawłowa
i okolicy. Pochowany został na cmentarzu rzymskokatolickim w Janowie
Podlaskim.
Notkę biograficzną opracował
Wiktor Omelaniuk
Modlitwa
Z szarugą zimy w chmurny
dzień
Błagalny wznosim głos.
Chciej Boże rozwiać
smutku cień
I ciężki zmienić los.
Już dosyć kary, dosyć już,
Chylimy kornie głowy,
Niech najjaśniejsza
z wszystkich zórz
Na dzień nam świeci nowy.
Ześlij pociechę na Twój lud
Skróć nasze męki, skróć
Powtórz sprzed lat
nad Wisłą cud
I wolność Polsce wróć…
Grudzień 1940 r.
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
felieton gościńca
N
iejeden z nas zastanawia się nad
istotą państwa i sprawnością jego działania. Państwo powstało
przecież w interesie obywateli; dla ich
ochrony, pomocy i organizacji przestrzeni społeczno-gospodarczo-kulturowej. W wymiarze współczesnym
najważniejszą istotą działania państwa
jest jego polityka społeczna, rozumiana jako kształtowanie ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz
stosunków społecznych opartych na
równości i sprawiedliwości społecznej, tudzież zaspokajanie potrzeb społecznych. Najważniejszym kryterium
realizacji polityki społecznej są pieniądze uzyskiwane przez państwo przede
wszystkim z podatków.
Popularne definicje podatku zasadzają się na konstatacji, iż jest to
przymusowe i bezzwrotne świadczenie, nakładane jednostronnie przez
państwo, gdzie termin płatności jest
z góry określony (na dzień lub okres)
lub wiąże się z zaistnieniem jakiegoś
zdarzenia.
Wobec wielu nazw szczegółowych opodatkowywania obywateli, zobowiązania przybierają różne
nazwy: akcyza, bykowe, pieski podatek, VAT, składka emerytalna,
rentowa, świadczenie zdrowotne itp. Aby nie nadużywać słowa
podatek, państwo wprowadziło
inną jego nazwę - abonament. Najczęściej spotykany jest abonament
miesięczny, płatny „z góry”. Opłatę abonamentową stosuje się „zwyczajowo” w przypadku, kiedy trudno
jest określić ilość zużywanego dobra
czy usługi, kiedy zużycie jest stałe
i niewiele się zmienia w okresie rozliczeniowym. Rodzaje i wysokość opłat
abonamentowych zależą od dostawcy, świadczonej usługi, terminów płatności. Czasami są powiązane z dodatkowymi opłatami wyszczególnionymi
w cenniku dostawcy.
Abonamentem często nazywa się
zryczałtowaną formę opłaty podatkowej, związanej z korzystaniem z określonego dobra publicznego. Jest nim
przede wszystkim podatek od posiadania odbiorników radiowych i telewizyjnych. To w naszym kraju istnieje
podatek przeznaczony na utrzymanie
publicznej telewizji i radia. Kryterium
jego naliczania jest fakt posiadania
odbiornika. W polskim prawie opłaty
abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych oraz
telefonicznych, przy domniemaniu,
że osoba, która go posiada, korzysta
z niego na co dzień. Abonament rtv
jest w Polsce najbardziej krytykowanym, dolegliwym i uciążliwym. O jego
wysokości decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zaś instytucją odpowiedzialną za ściąganie jest Pocz-
stwierdzenia, że abonament radiowo-telewizyjny jest coraz bardziej fikcyjnym podatkiem, a państwo nie ma
narzędzi prawnych do jego powszechnego stosowania. Najbardziej komicz-
ABONAMENT RTV
– ZA A NAWET PRZECIW
ta Polska. Szacuje się, że ściągalność
wynosi jednak nie więcej niż 50 proc.
Podłość tego podatku polega też na
tym, że to zwykli ludzie zmuszani są do
wystawania przy okienkach pocztowych, pamiętania o terminach i okresach rozliczeniowych, często w sytuacji, gdy powinni w tym czasie pracować, czy móc swobodnie kształtować
swoje budżety domowe.
Ponoć
dwie rzeczy są nieuchronne: podatki
i śmierć. Widząc skalę ściągalności
podatku należy jednak mocno rozważyć konieczność jego funkcjonowania.
Abonament rtv staje się powoli podatkiem iluzorycznym, który płacą jedynie instytucje, zakłady pracy, urzędy
i dla świętego spokoju co zamożniejsi obywatele. Gra na polu mediów
i elektronicznych źródeł przekazu informacji wypiera coraz bardziej telewizję i radio publiczne z rynku mediów.
Nie tworzy dobrego klimatu zwalnianie z opłat abonamentowych licznych
rodzin emeryckich i rencistów. To daje
asumpt do licznych kombinacji i tworzy pole nadużyć. Publiczne środki
przekazu nie mogąc zapewnić sobie
swobody finansów funkcjonują w coraz większym zakresie w rynku reklam.
Wszystko zaś prowadzi do prostego
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
ną próbą poprawy ściągalności opłat
abonamentowych z ostatniego czasu
była propozycja abolicji w opłatach
abonamentowych w zamian za deklaracje i obietnice opłat w przyszłości.
Społeczeńst wo polskie winno
mieć realny wpływ na państwo. Powinno mieć wpływ na to, jakie i w jakiej wysokości ma płacić podatki. To
wybrani w demokratycznych wyborach posłowie i senatorowie powinni
jak najszybciej doprowadzić do likwidacji anachronicznych podatków i iluzorycznych abonamentów. Być może
lepszym rozwiązaniem dla funkcjonowania radia i telewizji jest ich powszechna prywatyzacja. Niech staną
się własnością poprzez akcje tych, co
opłacają i chcą opłacać abonament.
Niech rady nadzorcze będą wybierane przez akcjonariuszy. Inna formą może być podporządkowanie finansowe parlamentowi, który tworząc budżet państwa w oparciu o i
tak wysokie podatki, będzie miał
realny wpływ na kształt i sposób
funkcjonowania publicznych mediów. Oznacza to też konieczność
poddania finansów mediów publicznych autentycznej i rzeczywistej kontroli społecznej w każdym zakresie.
Nie może być tak, że Polak opłacający
abonament zastanawia się, dlaczego
to robi – z głupoty?, a unikający opłat
jest przekonany o braku nieuchronności kary za uchylanie się od płacenia
tego podatku. Demokracja w ramach
polityki społecznej polega na równości i sprawiedliwości społecznej. Na
przykładzie abonamentu rtv widać
jednak, że prostą drogą zmierzamy
do anarchii. Czas najwyższy, by polski parlament pochylił się nad problemami rodaków, nad konstytucyjnymi
prawami i obowiązkami, a represyjność państwa była stosowana z równą miarą jednakowo wobec wszystkich. Winno być tak, że divitiae apud
sapientem vitrum in servitute isunt,
apud stutum in imperio (Bogactwa u
mądrego pozostają na służbie, u głupiego przy władzy).
Romuald Szudejko
37
GMINA ROSSOSZ
Wiosna w obrzędach
Pośpiech i wyścig z mijającym
czasem nie są sprzymierzeńcami refleksji, zachwytu nad pięknem, które
mija. Chociaż ludzie na wsi żyją i dziś
w zgodzie z naturą, a czas ich pracy,
wypoczynku, wyznacza rytm przyrody, często nie potrafią kontemplować
wiosny jako najradośniejszej pory roku. Mało kto ze zbliżającą się wiosną
spogląda w górę nad pustym, szarym
polem i wsłuchuje się w ciszę. Dawniej mieszkańcy wsi czekali na śpiew
skowronka – pierwszego zwiastuna
zbliżającej się wiosny. Jeśli usłyszeli jego śpiew, w ich sercach budziła
się nadzieja i radość, bowiem był to
znak, że „gdy skowronek zaświergoli
– rolnik myśli o roli”. Zaś z wypędzaniem bydła na pastwiska rolnicy czekali do 23 kwietnia, od kiedy to św. Jerzy roztaczał opiekę nad pasącymi się
zwierzętami. Dzisiaj, mało kto wie, po
co pieczono w piecu chlebowym ciasto w kształcie łapek bocianich, które
spożywano na Zwiastowanie. Ale wie
o tym i o wielu innych zwyczajach Alina Faluszewska, śpiewaczka i poetka
ludowa, która pełniła rolę bajarza ludowego podczas imprezy pod nazwą
„Wiosna w obrzędach i zwyczajach
ludowych na Podlasiu”. Impreza miała miejsce 23 kwietnia w Szkole Podstawowej w Rossoszu. Uczestniczące
w niej zespoły obrzędowe i teatralne
starały się przywrócić szacunek tradycjom ludowym z naszego rejonu,
Doluk, dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Kolembrodach, prowadzone przez
Zofię Jakimowicz, zespół teatralny
z Ulana Majoratu, prowadzony przez
Sławomira Żyłkę, zespół obrzędowy
Skowroneczki z Roskosza, prowadzony przez Anielę Halczuk, zespół teatralny Wierzbaki ze Szkoły Podstawowej w Rossoszu, prowadzony przez
Danutę Szaniawską.
Do 2005 r. w kwietniu lub w maju,
impreza ta odbywała się w Romasz-
a były to: zespół obrzędowy Czeladońka z Lubenki – prowadzony przez Kazimierza Kusznierowa, zespół teatralny
ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Białej
Podlaskiej, prowadzony przez Dorotę
w mieniący się barwami sad śpiewały
pieśni „tkliwe i rzewne”. Zmieniają się
krajobrazy, zwyczaje. W poprzednich
edycjach tejże imprezy, poza odkrywaniem, rekonstrukcją, przez zespoły
38
kach. Tam, „zakorzeniła się” na 9 lat
w miejscowej szkole. Zakwitające
o tej porze półwieczne stare jabłonie
otaczały szkołę niczym korona. Wtedy
to, dziewczyny w kratówkach i w bluzkach z pereborami, wkomponowane
coraz to nowych zwyczajów, obrzędów ludowych, związanych z wiosną,
odbywały się konkursy. Były między
innymi konkursy: na marzannę, palmę
wielkanocną, pisankę, ciasto obrzędowe, literackie - na wiersz o Podlasiu,
plastyczne. Służyło to przybliżeniu
Podlasia – krainy piaszczystej, ubogiej,
lecz bogatej w tradycje.
W 2007 r. przypada setna rocznica
powstania Towarzystwa Kultury Teatralnej. Zatem, prezentacjom widowisk obrzędowych, podczas imprezy,
towarzyszyły wzmianki o w/w rocznicy, dotyczące też genezy teatru, jego
„korzeni” właśnie w obrzędach ludo-
wych. Prezentacje poszczególnych zespołów przebiegały chronologicznie,
od tych najwierniej osadzonych w tradycje własnego środowiska, jak bajarz
A. Faluszewska, czy zespół z Lubenki,
do etiud teatralnych – jak tej, w wykonaniu zespołu z Ulana.
Podczas imprezy nawiązano też do
mojej 20-letniej przygody z teatrem.
Większość z tych lat (18) dotyczyła mojej pracy w Romaszkach. Tam,
specyfiką miejscowej szkoły było upowszechnianie działań kulturalnych,
zwłaszcza teatralnych. Tam, odbywały
się dzięki współpracy z MOK-iem z Białej Podlaskiej imprezy ponadpowiatowe a czasem międzywojewódzkie:
„Karnawał Teatralny” (przez 14 lat),
„Strachy Polne” (przez 9 lat), „Wiosna
w zwyczajach i obrzędach ludowych
na Podlasiu” (9 lat) – imprezy szczególnie mi bliskie.
Jakże miło, że mały jubileusz –
dziesiąta „Wiosna w obrzędach...”
mogła być tu, gdzie pracuję. Za tę
przychylność chylę czoło i dziękuje
organizatorom: Szkole Podstawowej
w Rossoszu, MOK-owi z Białej Podlaskiej, GOK-owi z Rossosza i bialskiemu
oddziałowi TKT.
Danuta Szaniawska
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
GMINA SOSNÓWKA
WIOSENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ
W dniach 13-15 kwietnia 2007 r. odbyła się w Żeszczynce impreza turystyczno- krajoznawcza, zorganizowana przez Uczniowski Klub Sportowy
„Orientalik”. Zgromadziła 173 uczestników, ich opiekunów, organizatorów
i gości. Wśród uczestników byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież pozaszkolna. Bazę imprezy stanowił budynek szkolny w Żeszczynce
a konkurencje rozgrywały się w szkole,
okolicznych lasach, budynku remizy
strażackiej i w Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie.
Celem imprezy było zainteresowanie dzieci i młodzieży turystyką
i krajoznawstwem, upowszechnianie
marszów na orientację oraz poznanie walorów krajoznawczych powiatu bialskiego.
Główne konkurencje to dwuetapowe marsze na orientację przeprowadzone w 4 kategoriach wiekowych „O
puchar starosty bialskiego”. Oprócz
marszów odbyły się inne konkurencje
towarzyszące do których należały:
* bieg patrolowy na orientację
w 3 kategoriach wiekowych, polegający nie tylko na sprawnym poruszaniu się w terenie z mapą i kompasem
ale również na zaprezentowaniu wiedzy turystycznej, udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, znajomości
przepisów ruchu drogowego jak też
wiedzy o regionie bialskim,
* konkurs wiedzy krajoznawczej,
* konkurs „niespodzianka”, w którym uczestnicy mogli popisać się wiedzą z różnych dziedzin nauki,
* konkurs fotograficzny, na który wpłynęło 67 zdjęć przedstawiających piękno ziemi bialskiej i woj. lubelskiego.
Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Romanowa, gdzie mogli
zwiedzić muzeum wielkiego pisarza
i uczestniczyć w konkursie wiedzy o J. I. Kraszewskim przygotowanym przez pracowników
muzeum.
Wsz yscy uczestniczyli również we mszy
w kościele w Żeszczynce
oraz w sobotnim ognisku
i dyskotece.
Impreza była częściowo finansowana ze środków starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej a także dotowana przez Urząd Gminy
w Sosnówce. W organizacji pomagali nauczyciele
ze szkoły w Żeszczynce,
jak też nauczyciele emerytowani związani z tą
szkołą, absolwenci szkoły i młodzież ze Szkolnego Koła TurystycznoKrajoznawczego prz y
Publicznym Gimnazjum
w Sosnówce. Do współpracy przy organizacji
imprezy przystąpili również: Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie, Policja z Posterunku
w Wisznicach , Straż Graniczna z placówki w Sławatyczach, Oddział PTTK
w Radzyniu Podlaskim,
Ochotnicza Straż Pożarna
w Żeszczynce oraz ks.
proboszcz parafii Żeszczynka. Pogoda sprzyjała uczestnikom. Spędzili oni aktywnie wolny
czas, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę
i umiejętności z różnych
dziedzin.
Sabina Sakowicz
Wyniki marszów na orientację
Wyniki biegu patrolowego na orientację
Wyniki konkursu krajoznawczego
Wyniki konkursu „Niespodzianka”
Wyniki konkursu fotograficznego
Wyniki konkursu wiedzy o J.I. Kraszewskim
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
39
BIAŁA PODLASKA
21 kwietnia na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Białej Podlaskiej odbyły się regionalne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu miasta
Biała Podlaska i powiatu bialskiego.
trum Kształcenia Ustawicznego im.
Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a trzecie miejsce zajął Bartosz
Kolenda z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury.
Wszystkie szkoły uczestniczące
w turnieju otrzymały dyplomy uczest-
mów nauczyciele Mariusz Demianiuk
z Janowa Podlaskiego i Andrzej Kalinowski z Leśnej Podlaskiej.
„Najlepszym kierowcą motoroweru” został Michał Pitruczuk z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, a najlepszą wiedzą z zakresu przepisów ruchu
TURNIEJ MOTORYZACYJNY MŁODZIEŻY
Potraktowano je jako przygotowanie
do uprawiania sportów motorowych
i okazję do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Eliminacje zorganizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przy
współudziale Automobilklubu Bialskopodlaskiego, Komendy Miejskiej Policji, Delegatury Kuratorium Oświaty,
Starostwa Bialskiego i Urzędu Miasta.
Startowały trzyosobowe drużyny reprezentujące 7 szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem wzięło udział 21 zawodników i 7 nauczycieli – opiekunów.
Konkurs składał się z 4 konkurencji.
Otworzył je trudny test pisemny. Następnie sprawdzono umiejętności rozpoznawania części lub podzespołów
z nazwy i funkcji w pojeździe. Dokonano też sprawdzianu z udzielania pomocy przedmedycznej. Zadania zakończyła jazda sprawnościowa motorowerem.
Punktowany był czas przejazdu oraz
jego dokładność. O przygotowaniu zawodników najlepiej świadczy fakt, że
niektóre konkurencje wykonywane były
bezbłędnie przez większość drużyn.
W eliminacjach wojewódzkich
miasto Biała Podlaska i powiat bialski reprezentować będzie drużyna
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im.
F. Żwirki i S. Wigury z Białej Podlaskiej
w składzie: Bartosz Kolenda, Michał
Pietruczuk i Łukasz Segeniewicz, która zajęła pierwsze miejsce i uzyskała
tytuł Mistrza Regionu. I wicemistrzem
została drużyna z Zespołu Szkół im.
Adama Naruszewicza z Janowa Podlaskiego w składzie Paweł Żelejko,
Bartłomiej Nowicki i Kamil Kamiński. II wicemistrzem została drużyna
z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa z Leśnej Podlaskiej
w składzie: Marek Mielniczuk, Krzysztof Markowski i Paweł Weśniuk.
Turniej zakończył się indywidualnym zwycięstwem Michała Pietruczuka z Zespołu Szkół Zawodowych nr
2 im. F. Żwirki i S. Wigury, natomiast
drugie miejsce wywalczył Paweł Weśniuk z Zespół Szkół Rolniczych Cen-
40
nictwa. Dzięki sponsorom, którymi byli
starosta bialski, prezydent miasta, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Europejski Serwis Finansowy - Marek Łysakowski i Autoryzowany Salon i Serwis Nissan z Białej Podlaskiej – Józefa
i Tomasza Szeptyckich, trzy zwycięskie
drogowego wykazał się Bartosz Kolenda również z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
Uroczystego zamknięcia turnieju
dokonał starosta Tadeusz Łazowski,
życząc sukcesów zwycięskiej drużynie
w eliminacjach wojewódzkich. Szcze-
drużyny otrzymały puchary, a ponadto
wszyscy uczestnicy turnieju atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Dodatkowo atrak-
gólne uznanie należy się dyrekcji i pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu drogowego, którzy zapewnili
cyjną nagrodę otrzymał zwycięzca indywidualny turnieju Michał Pietruczuk
jak też uznany za najlepszego opiekuna
– nauczyciela drużyn uczestniczących
w turnieju Dariusz Kamiński z Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.
Wigury, a wyróżnienia w postaci dyplo-
profesjonalnie przygotowany teren
do rozegrania poszczególnych konkurencji i znakomite warunki do pracy
komisji sędziowskiej.
Prezes Automobilklubu
Bialskopodlaskiego
Marek Łysakowski
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
POWIAT BIALSKI
W tym miesiącu prezentuję przepisy
potraw z różnych grup produktów. Prawidłowe planowanie i przygotowanie
posiłków jest zajęciem pracochłonnym,
wymagającym wiedzy w zakresie zasad
racjonalnego żywienia. Posiłki urozmaicone, w których występuje jak najwięcej
różnorodnych produktów, dają pewność,
że organizm otrzyma wszystkie niezbędne
dla prawidłowego funkcjonowania składniki pokarmowe.
Sałatka z ziemniaków
i rzodkiewki
Składniki – 4 średniej wielkości ugotowane ziemniaki, pęczek rzodkiewek, 1 ogórek, pęczek szczypiorku, sól, pieprz, mała
główka zielonej sałaty, pół szklanki kefiru,
3 łyżki oleju, 1 łyżeczka musztardy, natka
pietruszki, 8 dkg sera żółtego.
Ugotowane ziemniaki i ogórek pokroić
w kostkę, rzodkiewki w plasterki. Z główki sałaty pozostawić 4-5 liści do dekoracji
półmiska, pozostałą pokroić, dodać pokrojony szczypiorek. Wszystkie składniki
wymieszać. W kubeczku wymieszać olej
z musztardą, dolewając kefir i intensywnie
mieszać. Przed podaniem sałatkę osolić
i oprószyć pieprzem i polać sosem. Ułożyć na liściach sałaty i posypać startym
żółtym serem.
Potrawy do codziennego jadłospisu
dy, krojone jabłka lub śliwki, wymieszać.
Smażyć na oleju i podawać gorące, można
posypać cukrem pudrem.
Pierogi z farszem
ziemniaczanym
Ciasto na pierogi: 0,5 kg mąki, 1 jajo, woda.
Farsz : z ziemniaków gotowanych,.
Ziemniaki gotowane przepuścić przez maszynkę, słoninę usmażyć z cebulą, wymieszać z ziemniakami, dodać przyprawy.
Farsz z ziemniaków surowych – ziemniaki zetrzeć na tarce i usmażyć ze słoniną,
cebulą i przyprawami.
Zagnieść ciasto, które po rozwałkowaniu i wykrojeniu krążków nadziewać
jednym z wymienionych farszy.
Ryba pieczona
z ziemniakami
Składniki: 5 dużych ziemniaków (oko-
Racuchy
z owocami
2 szklanki mąki, 2 szklanki mleka zsiadłego, 1 jajko, pół łyżeczki cukru, pół łyżeczki proszku do pieczenia.
Wszystkie składniki roztrzepać trzepaczką. Do ciasta dodać owoce, np. jago-
ło 0,5 0kg), 0,30 kg filetów rybnych, 2 cebule, 5 łyżek oleju, łyżeczka mąki ziemniaczanej, sól, pieprz, natka pietruszki,
koperek.
Obrane i umyte ziemniaki pokroić
w niezbyt grube plasterki, ułożyć w żaroodpornym naczyniu, wysmarowanym
olejem. Osolić, oprószyć pieprzem. Filety pokroić w kostkę (najlepiej zamrożone), osolić i oprószyć pieprzem i mąką
ziemniaczaną. Drobno pokroić cebulę
i wymieszać z ryba i 3 łyżkami oleju,
rozłożyć na ziemniakach i wstawić do
dobrze nagrzanego piekarnika. Posypać zieleniną. Podawać na gorąco z surówką.
Klopsy w sosie
koperkowym
Składniki: 0,50 kg mielonego mięsa,
1 bułka, jajko, sól, pieprz, 2 szklanki wody, pół kostki rosołowej, 2 łyżki masła,
2 płaskie łyżki mąki, zielony koperek, łyżka
przyprawy do zup w płynie.
Przygotować masę mięsną i dokładnie wymieszać, uformować 5 jednakowej
wielkości kulek. Zagotować wodę z kostka rosołową, do wrzącej włożyć klopsy
i na małym ogniu gotować około 20 minut. W połowie gotowania klopsy odwrócić i po ugotowaniu wyjąć. Stopione
masło wymieszać z mąką, zagotować,
dodać sól, pieprz i wsypać pokrojony
koperek. Można podawać z ryżem ugotowanym na sypko.
Przepisy wybrała: Bożena Warda
z Lubelskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
Oddział w Grabanowie
GMINA ZALESIE
Zwycięska drużyna z Zalesia
Bezpieczeństwo dzieci jest od lat
sprawą priorytetową w Szkole Podstawowej w Zalesiu. Wynika to z położenia placówki przy ruchliwej trasie
K-2 oraz z faktu dojeżdżania uczniów
z różnych miejscowości. Stąd konieczne stało się wprowadzenie zajęć
z wychowania komunikacyjnego od
najmłodszych klas oraz podejmowanie szeregu akcji propagujących bezpieczeństwo dzieci. Młodzież szkolna
bierze również udział w wielu konkursach typu: Jestem bezpieczny, Pierwsza pomoc przedmedyczna, konkursie
PPOŻ oraz turnieju bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
W kolejnych latach szkoła osią-
ga znaczące sukcesy w turnieju BRD,
zdobywając czołowe miejsca w powiecie i kwalifikując się do etapu wojewódzkiego.
24 kwietnia w szkole nr 5 w Białej
Podlaskiej odbyła się kolejna edycja
regionalnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. I miejsce zajęła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową z Zalesia w składzie: Dominika
Taranowicz, Paweł Miginko i Maciej
Haponiuk pod opieką pani Bogumiły
Wasztan.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w rywalizacji indywidualnej I miejsce zajął
Paweł Miginko, II zaś Maciej Haponiuk
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
obaj ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Zwycięska ekipa będzie reprezentowała powiat bialski w wojewódzkich
eliminacjach turnieju, rozgrywanych
w Opolu Lubelskim.
Na zdjęciu zwycięska drużyna
z opiekunką
4
gościniec
Sawczuk Kajetan (1892- 1917), poeta działacz ludowy i niepodległościowy. Urodzony we wsi Komarno pod Białą
Podlaską w rodzinie unickiej, był synem
Romana, średniozamożnego gospodarza
wiejskiego, trudniącego się dodatkowo
młynarstwem we własnym wiatraku w
Komarnie. Sawczuk ukończył elementarną czteroklasową szkołę rosyjską w Ko-
wysiłki jego zakończyły się niepowodzeniem. Równolegle kontynuował twórczość
poetycką na łamach utworzonego w marcu
1911, dodatku do ,,Zarania ‘’- ,,Świt – Młodzi idą’’ redagowanego przez Kosmowską, przy współudziale Sawczuka. Ok.
1909 – 1910 Sawczuk nabawił się gruźlicy.
Wiosną 1912 przebywał w sanatorium dra.
M. Geislera w Otwocku pod Warszawą.
PODLASKI SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY
marnie, dalsze wykształcenie zdobył jako samouk. Równocześnie pomagał ojcu
przy pracy w wiatraku i gospodarstwie.
Z początkiem listopada 1909 wyjechał na
półroczny kurs rolniczo-oświatowy do
Sokołówka pod Ciechanowem. Po drodze zatrzymał się w Warszawie, składając wizytę Maksymilianowi Malinowskiemu; zawarł wówczas znajomość m. in.
z Ireną Kosmowską. Na kursie, pozostającym pod wpływem ruchu zaraniarskiego,
ukształtował się światopogląd Sawczuka;
poznał też Aleksandra Świętochowskiego
i Tomasza Nocznickiego. Nawiązał wtedy stałą współpracę z redakcją ,,Zarania’’,
włączając się do działalności społeczno-oświatowej inspirowanej przez tygodnik, m. in. w Tow. Kółek Rolniczych im.
Staszica. Z pobytem na kursie w Sokołówku wiąże się początek twórczości poetyckiej Sawczuka. Swoje pierwsze wiersze opublikował na łamach ,,Zarania’’
w roku 1910: Z kolęd chłopskich (nr 4)
i Hej, zmartwychwstania bije dzwon (nr
12). Opuszczając wiosnę 1910 Sokołówek,
napisał wiersz Dokąd pójdziemy, w którym
zawarł poetycką wizję emancypacji kulturalnej i społecznej we wsi głoszonej przez
młodych zaraniarzy.
Po powrocie do Komarna Sawczuk
podjął próbę założenia spółdzielni mleczarskiej i usiłował wprowadzać nowe metody gospodarowania w rodzinnej wsi, ale
Powiat Bialski, w partnerstwie z Rejonem Samborskim z Ukrainy, realizuje
projekt pt.: „Smaki pogranicza – promocja walorów kulinarnych regionu”.
Najistotniejszym punktem projektu jest otwarta impreza plenerowa,
która odbędzie się w dniu 17 czerwca
bieżącego roku w godzinach 10.00 –
17.00 na placu Europejskiego Centrum
Kształcenia w Roskoszy.
W programie imprezy znajdą się
m.in. takie atrakcje jak: wystawa po-
4
Koszty pobytu i leczenia pokryła Kosmowska. W listopadzie t. r. udał się Sawczuk na
dalszą kurację do Zakopanego. W sanatorium uczącej się młodzieży ,,Bratnia Pomoc’’ przebywał do 1 VII 1913. Wystarali
się o to zapewne Stefan Żeromski i Władysław Orkan. Większość kosztów ponownie
jednak pokryła Kosmowska, która ponadto
podjęła się wydania jego utworów. Zawierający 20 wierszy tomik Pieśni Sawczuka
ukazał się w roku 1912 w Warszawie i spotkał się z zainteresowaniem i przychylnością krytyki; wysoko ocenił jego wiersze
autor anonimowego wstępu do tomiku
(być może S. Żeromski). Pieśni wydrukowano w 5 tys. egzemplarzy, lecz większość
nakładu została skonfiskowana, a Kosmowkiej wytoczono proces zakończony wyrokiem skazującym na rok twierdzy, której
uniknęła dzięki tysiącrublowej kaucji: kara ominęła też Sawczuka przebywającego
w Zakopanem.
Po p o w r o c i e z k u r a c j i S a w c z u k
mieszkał w Warszawie. Pisał nadal do
„ Z arania” i „Świtu”, wspó ł pracowa ł
z konspiracyjnymi pismami „ Już blisko” i „Na naszej ziemi”. Po wybuchu
wojny 1914 r. włączył się do działalności w Polskiej Organizacji Wojskowej.
W grudniu znalazł się wśród trzydziestu
zaraniarzy- sygnatariuszy protestu przeciwko działalności prorosyjskiego Komitetu Narodowego Polskiego. Wobec na-
traw połączona z degustacją, konkurs
kulinarny z atrakcyjnymi nagrodami,
prelekcje na temat rejestracji i promocji tradycyjnych produktów żywnościowych, występy zespołów ludowych i wiele innych.
Ponadto wydana zostanie kolorowa broszura kulinarna zawierająca
przepisy tradycyjnych potraw, prezentowanych w trakcie imprezy, jak
również przepisy na charakterystyczne dania kuchni ukraińskiej. Publikacja
historyczny
silających się represji przeciwko ruchowi zaraniarskiemu wrócił do Komarna.
Zorganizował nauczanie dzieci w języku
polskim, prowadził kursy dla dorosłych.
Nadal pisał, jednak wobec zamknięcia
przez władze rosyjskie „Zarania” utworów nie publikował. Według tradycji
rodzinnej samych wierszy zebrało się
8 grubych brulionów i kufer innych rękopisów.
W wierszach Sawczuka wzorowanych
na poezji romantycznej, przeważała tematyka patriotyczna i społeczna. Sprawił pracę na roli, opisywał urodę ziemi podlaskiej,
kilka utworów poświęcił ulubionym pisarzom- Marii Konopnickiej i S. Żeromskiemu. Wyróżnia jednak te wiersze poczucie
osamotnienia i przedwczesności podejmowanych wysiłków, próby operowania
symbolami i innymi środkami artystycznymi charakterystycznymi dla poezji młodopolskiej. Jego twórczość wysoko ocenił
Stanisław Pigoń. Karol Ludwik Koniński
sądził, że w niej: (poezja ludowa osiągnęła swój szczyt najwyższych).
Ledwie zaleczona choroba Sawczuka
nasiliła się w roku 1916. Wobec powtarzających się krwotoków Nocznicki i inni
działacze ludowi sprowadzili Sawczuka
do Warszawy i umieścili w szpitalu praskim, gdzie zmarł 10 II 1917. Pochowany
został na cmentarzu Powązkowskim (wojskowym).
Ze spuścizny Sawczuka zachowało się
niewiele. W roku 1924 w Wilnie ukazał się
poszerzony w stosunku do wyd. z. roku
1912 tom Pieśni z przedmową Kosmowskiej (podpisaną K.); w roku 1957 Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza w serii „Biblioteka Dawnych Pisarzy Chłopskich” opublikowała tomik Pieśni Sawczuka, zawierający 62 wiersze (także inedita) w wyborze
i ze wstępem Henryka Syski. Wiersze
Sawczuka inscenizowano w zespole teatralnym uniwersytetu ludowego w Gaci
Przeworskiem w latach trzydziestych. W
roku 1928 staraniem Klubu Poselskiego
PSL „Wyzwolenie” wzniesiono pomnik na
grobie Sawczuka.
Szczepan Kalinowski
wydana zostanie w dwóch wersjach
językowych (polskiej i ukraińskiej),
co istotnie przyczyni się do propagowania kultury sąsiadów po obu stronach granicy.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach
Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/Tacis
CBC 2004-2006
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
GMINA KONSTANTYNÓW
Z
inicjatywy Moniki Demianiuk, nauczycielki wychowaniu fizycznego
w Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie we współpracy z Gimnazjum im. Cypriana Norwida odbyły się 21 kwietnia zawody
o puchar wójta gminy Konstantynów
w tenisa stołowego. Zawody przeprowadzono w hali sportowej i zgromadziły one 54 zawodniczek i zawodników. Rozegrano turniej w 5 kategoriach wiekowych.
W grupie dziewcząt ze szkół podstawowych zwyciężyła Monika Sijko
z Komarna, wyprzedzając Agnieszkę
Sawczuk z Konstantynowa i Paulinę
Szczygielską z Komarna. W kategorii
gimnazjalistek pierwsze miejsce zdobyła Katarzyna Niedziółka z Konstantynowa, drugie Weronika Dorofiejuk,
również z Konstantynowa, a trzecie
Angelika Iwaniuk z Komarna.
W grupie chłopców ze szkół podstawowych najlepszym okazał się Łukasz Peszuk z Komarna. Drugą lokatę
zdobył Arkadiusz Daniluk, a trzecią
Daniel Sijko (obaj z Komarna)
W grupie gimnazjalistów zwycięstwo wywalczył Jakub Pawelec. Za
nim uplasowali się: Dawid Firsiuk
i Adrian Skubisz.
W kategorii open pierwsze miejsce
uzyskał Mariusz Płatek, drugie Piotr
Woźniak, a trzecie Piotr Stefaniuk.
Puchary i medale dla zwycięzców
zawodów ufundował wójt Romuald
Murawski. Wójt złożył serdeczne podziękowanie Monice Demianiuk i Markowi Dencikowskiemu, dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Komarnie za
pomysł zorganizowania zawodów
i ich koordynowanie oraz nauczycielom wychowania fizycznego ze szkół
z terenu gminy (Piotrowi Woźniako-
Puchary dla
najlepszych
wi, Wojciechowi Konarskiemu, Dariuszowi Domitrzowi) za pomoc i sędziowanie. Podkreślił jednocześnie,
że poziom reprezentowany przez zawodników, głównie uczniów ze szkoły w Komarnie jest bardzo wysoki, jest
nadzieja, że ci uczniowie będą mogli
z powodzeniem występować w zawodach szczebla ponadgminnego. Zaprosił wszystkich do udziału w kolejnym turnieju.
(r)
GMINA SŁAWATYCZE
Walczyli o puchar komendanta NOSG
TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH
W hali sportowej Zespołu Szkół
w Sławatyczach zorganizowano III Halowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych im. por. Zdzisława Główki, tragicznie zmarłego w 2006 roku
zasłużonego działacza społecznego
przyjaciela młodzieży Lubelszczyzny.
Po uroczystym otwarciu pamięć zmarłego uczczono minutą ciszy.
Do rywalizacji sportowej po rozlosowaniu na grupy przystąpiły następujące drużyny: PSG Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Dołhobrody,
Włodawa, Zbereże, Dorohusk, Horodło, Hrubieszów, Komisariat Policji
z Międzyrzeca Podlaskiego i Wisznicac,
Komenda Miejska Policji z Białej Podlaskiej, Komenda Miejska PSP z Białej
Podlaskiej, Urząd Celny z Białej Podla-
skiej, Nadleśnictwo Lasów Państwowych z Sobibora, OSP z Tucznej.
Po rywalizacji grupowej systemem
każdy z każdym oraz w dalszej części
systemem pucharowym, wyłoniona
została czwórka turnieju.
I miejsce zajęła drużyna Komendy
Miejskiej PSP z Białej Podlaskiej wygrywając w finale w rzutach karnych z
PSG Hrubieszów zdobywcę II miejsca.
O trzecie miejsce walczył Komisariat
Policji z Międzyrzeca Podlaskiego w
ostatniej sekundzie strzelając zwycięską bramkę przechylił szalę zwycięstwa w rywalizacji z drużyną PSG Sławatycze, która zdobyła IV miejsce.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
został wybrany Łukasz Jaworski, reprezentant PSG Hrubieszów. Klasyfi-
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
kację na najlepszego bramkarza wygrał
Leszek Szubiński, reprezentant drużyny Komendy Miejskiej PSP z Białej
Podlaskiej. Zwycięskie drużyny i wyróżnieni zawodnicy otrzymali okazałe
puchary, statuetki i dyplomy z rąk z-cy
komendanta NOSG ppłk Wojciecha
Wołocha, komendanta PSG w Kodniu
ppłk Ryszarda Marczuka, komendanta
PSG we Włodawie ppłk Janusza Wulczyńskiego, por. Grzegorza Niewiadomskiego z PSG w Zbereżu, przedstawiciela NSZZ FSG, komendanta PSG
w Zbereżu por. Artura Rapy, Dariusza
Trybuchowicza, wójta gminy Sławatycze, Mirosława Wiśniewskiego, dyrektora Zespołu Szkół w Sławatyczach.
Organizatorem turnieju stojącym na
bardzo wysokim poziomie sportowym
i organizacyjnym był NSZZ FSG przy
PSG w Kodniu we współpracy z Zespołem Szkół i Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Sławatyczach.
B. Szulej
43
GMINA ROSSOSZ
Podobno „wspomnienia są jak klejnoty – mają w sobie coś z pereł i coś
z łez”. Dzisiaj, zatrzymuję się w swojej
wędrówce przez życie na chwile i rozważam czy tak jest naprawdę.
Dwadzieścia lat temu, po kilku latach pracy w szkole, zdałam sobie
sprawę z faktu, że ze swoich szkolnych
raz szersze kręgi publiczności i sympatyków. Niewiele jest miejscowości
w dawnym województwie bialskopodlaskim, gdzie nie występowałyby
w oprawie artystycznej różnych wydarzeń kulturalnych – zespół „Brzdące” (a często też w kraju). Zespół tak
nazwany tworzyły początkowo dzieci
su zabawy na teatralne poszukiwania.
Przybywające tu (od kilku do kilkunastu w każdym roku) zespoły teatralne
z wielu powiatów – twórczo spędzały
czas, wzbogacając się o nowe przeżycia estetyczne.
Do tej wsi, przez dziewięć lat, zazwyczaj w pierwszy dzień jesieni
CHWILA, KTÓRA TRWAŁA 20 LAT
lat najbardziej pamiętam nie lekcje,
sprawdziany, ale wycieczki, wspólne występy artystyczne. Znaczy to,
że były one bardzo głęboko przeżyte
i stanowiły istotne uzupełnienie procesu nauczania. Obecnie, mając za
sobą ćwierć wieku pracy zawodowej,
wiem, że w szkole jest dużo miejsca
na upowszechnianie kultury, na amatorski ruch artystyczny. Zwłaszcza
w miejscowościach o ubogiej infrastrukturze kulturalnej.
Dwadzieścia lat moich działań artystycznych wśród dzieci, to okres,
który dotyczył głównie małej wsi
w gminie Rossosz – Romaszek. Tam,
na bazie miejscowej szkoły prowadziłam przez 18 lat zespoły: teatralne, recytatorskie, obrzędowe i kolędnicze.
Starałam się zaszczepić w najmłodszym pokoleniu szacunek do słowa,
wyczulić na piękno naszego języka.
Ponieważ była to szkoła wiejska, za-
5,6-cio letnie, z czasem skład zespołu
zwiększał się o nowy „nabytek”. Dzisiaj, większość z tamtych dzieci, założyło już rodziny i wychowuje własne
dzieci. Myślę, że jeśli któreś z nich zatrzyma się kiedyś przy pustym polu,
aby usłyszeć śpiew skowronka, albo
wstanie przed świtem, by dojrzeć piękno otwierających się płatków dziewanny – to mogę mieć spokojne sumienie, bo jest to wrażliwy, wartościowy
człowiek. Wtedy też myślę nieskromnie, że chociaż troszeczkę miałam
w tym swój udział. Uważam, że bardzo
ważne jest kształtowanie wrażliwości.
Jest to podstawowa cecha warunkująca rozwój takich bezcennych wartości
jak: dobro, miłość, piękno. A człowiek
wyposażony w te wartości jest silny,
potrafi się wznieść ponad otaczające
je zło. Potrafi wyjść z trudnych sytuacji
z podniesioną głową, ale też zasypia
ze spokojnym sumieniem. Dlatego też
leżało mi też na tym, aby dzieci nabyły odwagi, wiary we własne siły.
Tworzyliśmy (wspólnie z dziećmi)
etiudy, sztuki własnego autorstwa,
nie powielając gotowych scenariuszy, nie kopiując nikogo. Naszą oryginalnością, „świeżym” podejściem,
radością tworzenia zyskiwaliśmy co-
bawiąc się z dziećmi w teatr i działania parateatralne wiem, że nie jest to
tylko zabawa.
W małej wsi Romaszki przez 14
lat, każdego roku w okresie karnawału, młodzi ludzie interesujący się teatrem bawili się inaczej. Łączyła ich
nie dyskoteka, ale chęć spędzania cza-
44
zjeżdżały się zespoły teatralne z kilku
województw, na imprezę plenerową
„Strachy polne”. Każdego roku był to
happening z innym motywem, wkomponowany w podlaski, smętny pejzaż. Uczestniczące tu zespoły teatralne wymieniały się doświadczeniem,
tworząc etiudy, których inspiracją była
jesień i strachy polne. Imprezom tym
towarzyszyły liczne działania, akcje
artystyczne.
W tej to miejscowości, przez dziewięć lat, na wiosnę odbywała się impreza plenerowa „Wiosna w obrzędach i zwyczajach ludowych na Podlasiu”. Uczestniczące w niej zespoły
obrzędowe odkrywały skarbnicę mądrości prostego ludu. Poza prezentacjami widowisk obrzędowych, miały
tu miejsce ekspozycje prac plastycznych dzieci, próby twórczości literackiej – inspirowanej pięknem własnego
miejsca, z którego się wywodzą. Poprzez to starałam się nauczyć dzieci
szacunku do ich „korzeni”– kultywując i rekonstruując zwyczaje, obrzędy
ludowe. To ważne, aby dzieci miały
świadomość, że jest takie miejsce na
ziemi, które należy do nich i że o to
miejsce trzeba dbać. A szanując swoje korzenie, nie mamy prawa podcinać
korzeni innym...
Prowadzony przeze mnie zespół
obrzędowy „Rumianki” występował
w każdym roku przez siedem lat podczas „Sobótek” w Białej Podlaskiej.
A zespół kolędniczy kilkakrotnie reprezentował nasze województwo na
międzywojewódzkich przeglądach
kolędniczych z widowiskiem Herody
i Jasełka (np. w Ostrołęce, w Łomży).
Mając świadomość ogromnego wpływu wychowania estetycznego na rozwój osobowości dzieci, często organizowałam im warsztaty artystyczne.
Warsztaty teatralne (w Drohiczynie, Serpelicach, Radzyniu Podlaskim,
Romaszkach) najczęściej prowadził
zaprzyjaźniony z naszym zespołem
„Brzdące” - animator, mim – Przemek
Buksiński. To postać szczególna, bo-
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
GMINA ROSSOSZ
wiem pełnił on przez wiele lat honory
gospodarza „Strachów Polnych”. To
on przyczynił się do występów zespołu przed „ciałem akademickim” UMCS
kiedy bronił pracę dyplomową.
Zaś kilkukrotnie warsztaty plastyczne prowadzone przez artystę
plastyka – pana Mieczysława Skalimowskiego zaowocowały wieloma
ciekawymi wystawami prac dzieci,
nagrodami w konkursach.
Dzięki zaangażowaniu szerokiego
grona osób w tradycyjne i niekonwen-
cjonalne formy działań artystycznych
o małej wsi Romaszki w każdym roku
ukazywało się od kilku do kilkunastu artykułów w prasie. Promocja wsi, gminy,
odbywała się również poprzez radio i telewizję. Między innymi przez dziewięć lat
w drugi dzień Świąt Wielkanocnych emitowany był program w TV o kultywowaniu ludowych zwyczajów przez dziecięcy
zespół obrzędowy i teatralny.
Liczne działania artystyczne, które
były specyfiką tamtej szkoły, mogły
się odbyć dzięki współpracy z wieloma
placówkami, szkołami. Dlatego chylę
nisko czoło przed wszystkimi osobami, z którymi wspólnie tworzyliśmy
piękne chwile – chwile, które są warte wspomnień.
Teraz, drugi rok próbuję działań artystycznych w Szkole Podstawowej
w Rossoszu. Podobno nie należy „zakopywać” swoich zdolności, umiejętności.
Ale jeśli się nimi podzielimy z innymi, to
(wbrew matematycznym zasadom) one
się pomnożą. Czas to zweryfikuje.
Danuta Szaniawska
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Strefa nowoczesnych
usług i produkcji
Obecność niewielkich zakładów
przemysłowych na terenie Międzyrzeca Podlaskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem ich lokalizacji w obrębie dzielnic domów jednorodzinnych, czyni je uciążliwymi dla mieszkańców tych osiedli. Wypadałoby
wystąpić z realną, racjonalną propozycją dla przedsiębiorców, tudzież
wszystkich, którzy aktualnie zgłaszają wolę zainwestowania pieniędzy na
terenie miasta. Inwestycje te można
byłoby ulokować w jednym miejscu,
dzięki czemu udałoby się uniknąć
uciążliwości dla mieszkańców. Lokalizując je w strefie nowoczesnych
usług i produkcji, ograniczylibyśmy
koszty organizacji miejsc pracy, a to
poprzez dostępność takich obiektów
infrastrukturalnych, jak kanalizacja
deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa, dostępność sieci gazowej,
sieci telekomunikacyjnych oraz energetycznych.
Nie wolno dopuścić do sytuacji,
w której inwestor zamierzający uruchomić np. myjnię samochodową
będzie usiłował ulokować pieniądze
na terenie objętym budownictwem
mieszkaniowym, bądź objętym ochroną konserwatorską. Strumień potencjalnych inwestycji wypadałoby uczynić ukierunkowanym.
Wspomniana wyżej infrastruktura znajduje uzasadnienie przy założeniu, że do każdej z tak zlokalizowanych
firm przedsiębiorcy dysponowaliby
bezpiecznym i wygodnym dojazdem.
Przygotowanie infrastruktury na terenie o powierzchni 91,5 ha obejmowałoby wydzielenie ponad 7 km ulic
miejskich, 7 km kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, około 7 km sieci gazowej oraz ciepłowniczej i 6 km sieci
telekomunikacyjnych. Wybudowano
by także blisko 15 km sieci energetycznych niskiego napięcia i oświetleniowych i 5 stacji trafo. Uwzględniając
przebudowę drogi K-2 oraz budowę
międzyrzeckiej obwodnicy, należałoby
w ich pobliżu zlokalizować inwestycje
pełniące funkcję służebną w stosunku do branży transportowej - motele,
myjnie, warsztaty samochodowe, parkingi. Z drugiej strony bliskość osiedli
jedno- i wielorodzinnych rodzi potrzebę zlokalizowania tam punktów usługowych dla ludności, rozrzuconych
obecnie na obszarze miasta.
Na terenie Międzyrzeca Podlaskiego funkcjonuje Cech Rzemiosł
Różnych, dlatego warto wystąpić ze
szczególną ofertą do jego członków.
Ustawodawstwo zmierza ku wsparciu rzemieślników legitymujących się
dyplomami ukończenia stosownych
kursów, szkół i eliminacji z rynku tych,
którzy świadczą usługi w sposób przypadkowy. Koncentracja zakładów rzemieślniczych w jednym miejscu zapewne dobrze służyłaby rzemieślnikom i odbiorcom ich usług.
W strefie nowoczesnych usług
i produkcji winny znaleźć swe miejsce także niewielkie, nieuciążliwe zakłady produkcyjne. Można tu myśleć
o branży spożywczej, cukierniczej
czy garmażeryjnej. Odnosząc się do
obecnych problemów w branży odzieżowej i obuwniczej, należy żywić nadzieję, że napływ tanich i tandetnych
produktów, nie zawsze legalnego pochodzenia, uda się zahamować. Należy myśleć o rozwoju rodzimych firm
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
przeżywających obecnie dość poważne problemy. Takie zakłady warto by
zaprosić do strefy, a przedsiębiorców
namówić do tworzenia płaszczyzn
współpracy, która uczyniłaby ich działania kompatybilnymi.
Istotnym celem projektu jest poprawa efektywności współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy.
Ułatwiona byłaby identyfikacja potrzeb potencjalnych pracodawców.
Ak t y wne przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia poprzez organizację szkoleń, kursów i straży trafiałoby w konkretne zapotrzebowanie.
Możliwe stałoby się prognozowanie
optymalnych kierunków pozyskiwania kwalifikacji przez potencjalnych
pracowników.
Miasto Międzyrzec Podlaski w roku
2006 zgłosiło projekt w ramach planu
inwestycyjnego Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” (PO
RPW) na lata 2007-2013. Dotyczy on
priorytetu I (nowoczesna gospodarka) w ramach działania 1.3 - wspieranie innowacji.
20 grudnia Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 wraz z Indykatywnym Planem Inwestycyjnym dla
programu. Na liście kluczowych projektów dla osi priorytetowej I znalazł
się projekt „Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje - międzyrzeckiej strefy nowoczesnych usług
i produkcji”.
Z powyższym wiąże się fakt wstępnej deklaracji jego realizacji oraz zarezerwowanie na ten cel środków w ramach budżetu PO RPW. Zapisane
w planie projekty (w tym m.in. projekt
miasta) nie będą podlegały procedurze konkursowej, jednak realizacja ich
będzie uzależniona od zaakceptowania
pełnej dokumentacji projektu przez Instytucję Zarządzającą PO RPW.
Biuro ds. Promocji i Rozwoju
45
gościniec
Nie zabrakło mistrzów świata
ZALESIE ZARAŻONE
WYCISKANIEM
Po Janowie Podlaskim i Konstantynowie również trzecia gmina z bialskiego powiatu ziemskiego postanowiła zorganizować zawody w wyciskaniu sztangi leżąc. Roli gospodarza
podjął się Zespół Szkół w Zalesiu, posiadający od niedawna piękną i dobrze
wyposażoną siłownię. Nikogo zatem
nie zdziwiło, że to właśnie miejscowy
klub Gaj zajął w klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce, wyprzedzając
mocarzy z Knurowa i Chorzowa. Zawodnicy trenowani przez Franciszka
Szabluka zdobyli w sumie 14 medali,
w tym 3 złote, 9 srebrnych i 2 brązowe. Przyglądał się temu m.in. starosta
Tadeusz Łazowski.
W zawodach wzięło udział blisko
pięćdziesięciu zawodniczek i zawodników. Na najlepszych czekały puchary
ufundowane przez wójta Jana Sikorę. W gronie faworytów znajdowali
się m.in. mistrzowie świata: Barbara Pawlik, Grażyna Kozioł, Eugeniusz
Mechlich i Marian Herok. Dlatego duże
zaskoczenie stanowiła postawa miejscowych sportowców. Poniżej podajemy wyniki tych ciężarowców z naszego powiatu, którzy uplasowali się
w czołowych trójkach.
Kobiety – kat. 56 kg: 2. Bogusława
Ziomek (Gaj) – 42,5 kg; kat. 60 kg: 2.
Sandra Syliwoniuk (Gaj) – 45 kg; kat.
+67,5 kg: 2. Katarzyna Chaciewicz
(Gaj) – 57,5 kg, 3. Iwona Dudziuk (Janów Podl.) – 52,5 kg. Mężczyźni – kat.
48 kg: 1. Adrian Kopania (Gaj) – 62,5
kg, 2. Dariusz Puczko (Gaj) – 52,5 kg,
3. Rafał Kasjaniuk (Gaj) – 22,5 kg; kat.
52 kg: 1. Marek Melaniuk (Gaj) – 70 kg;
kat. 56 kg: 1. Kamil Dziewiński (Konstantynów) – 80 kg, 2. Przemysław Hałaburda (Gaj) – 77,5 kg; kat. 60 kg: 1.
Piotr Jankiewicz (Zakalinki) – 87,5 kg,
2. Łukasz Onuszko (Gaj) – 75 kg; kat.
67,5 kg: 1. Paweł Saniewski (Kozły)
– 135 kg, 3. Daniel Selewoniuk (Gaj)
– 105 kg; kat. 75 kg: 1. Radosław Doluk (Kozły) – 135,5 kg, 2. Robert Kasjaniuk (Gaj) – 135 kg, 3. Rafał Marczuk
(Gaj) – 105 kg; kat. 82,5 kg: 2. Jakub
Sposób (Gaj) – 90 kg; kat. 90 kg: 1. Cezary Tarań (Konstantynów) – 175 kg,
2. Krzysztof Łukaszuk (Janów Podl.) –
165 kg, 3. Krystian Kielecki (Łomazy)
– 142 kg; kat. 100 kg: 1. Adrian Brojek
(Konstantynów) – 150 kg, 2. Andrzej
Wodniak (Janów Podl.) – 145 kg, 3.
Mateusz Toczyński (Wólka P.) – 130 kg;
46
kat. +100 kg: 3. Grzegorz Nowicki (Janów Podl.) – 175 kg. Rywalizacja master
– kat. 82,5 kg: 1. F. Szabluk (Gaj) – 155
kg, 2. Ireneusz Czypryn (Gaj) – 100 kg.
Michał Fedoruk
KONSTANTYNÓW
GOŚCIŁ SIŁACZY
Blisko 60 zawodniczek i zawodników uczestniczyło w Konstantynowie
w IV Turnieju Siłowym o puchar wójta.
W końcowej punktacji, dokonanej wg tabeli Carolla, zwyciężył Cezary Tarań, faworyzowany przedstawiciel gospodarzy.
W kategorii do 90 kg wycisnął on ciężar
dający mu aż 162,5 punktów. Kilka tygodni wcześniej ten sam siłacz wygrał podobne zawody w Janowie Podlaskim.
Oto kolejność w poszczególnych
kategoriach: 48 kg – 1. A. Kopania, 2.
D. Puczko, 3. M. Szpański; 52 kg – 1.
P. Wierzchucki, 2. M. Melaniuk, 3.
Ł. Mazurkiewicz; 60 kg – 1. S. Steć, 2.
P. Bartoszuk, 3. P. Jankiewicz; 68 kg – 1.
P. Saniewski, 2. T. Brzozowski, 3. K. Łukaszuk; 76 kg – 1. R. Doluk, 2. P. Kulik,
3. M. Ługowski; 83 kg – 1. F. Szabluk, 2.
M. Skatulski, 3. K. Kamiński; 90 kg – 1.
C. Tarań, 2. R. Ogórek, 3. G. Brojek;
pow. 90 kg – 1. K. Celiński, 2. A. Brijek, 3.
T. Chwalczuk; kobiety – 1. M. Niścioruk,
2. K. Chaciewicz, 3. S. Syliwoniuk.
Nagrodzono także najlepszych
w kategoriach wiekowych. Puchary
otrzymali: R. Ogórek (do lat 21), R. Doluk (do lat 18), M. Toczyński (do lat 16)
i K. Hryciuk (do lat 13). Pucharem niespodzianką wyróżniono P. Gryglasa.
Zawody odbyły się dzięki wsparciu:
starosty bialskiego, miejscowego wójta i UKS Płomień Konstantynów. (mf)
PINGPONGIŚCI
FELIXA MISTRZAMI
WOJEWÓDZTWA
Marcin Litwiniuk, tenisista stołowy Felixa Rossosz, wywalczył tytuł mistrza województwa juniorów.
W decydującym meczu pokonał on
swojego klubowego partnera Łukasza Aleksandrowicza 4:2. Na tej samej
imprezie podlaski talent, występując
w parze z Wiktorią Kamińską (Tajfun
Ostrów Lub.), zdobył jeszcze medal
brązowy w grze mieszanej.
Sukces odniósł jeszcze Marian
Wardzyński, kapitan drugoligowego
Felixa. Stanął on na najwyższym stopniu podium mistrzostw województwa
LZS seniorów.
(mf)
sportowy
II Grand Prix Powiatu
Bialskiego
MIRSTAL SŁAWATYCZE
Z PUCHAREM STAROSTY
Mirstal Zaświatycze zwyciężył
w dwóch z trzech ostatnich turniejów
piłki siatkowej i bezapelacyjnie zajął
pierwsze miejsce w końcowej klasyfikacji II Grand Prix Powiatu Bialskiego. W nagrodę zdobył puchar starosty
Tadeusza Łazowskiego.
Marcowe imprez y odbył y się
w Ciciborze, Łomazach i Sławatyczach.
W pierwszej z nich Mirstal pokonał 2:0
ZSP Międzyrzec Podlaski, po 2:1 FC
Time Biała Podlaska i Gladiatora Sarnaki-Lipno oraz w meczu o pierwszą
lokatę miejscowy GKS Reymont 2:1.
Tydzień później przyszłym mistrzom
całego cyklu poszło jeszcze łatwiej,
gdyż w finałowej grupie pokonali oni
dwie ostatnie drużyny po 2:0. Dopiero w Sławatyczach znaleźli pogromcę,
a okazał się nim GKS Reymont, który
pokonał ich w decydującym spotkaniu Mirstal 2:1.
Ostatecznie w całym cyklu zespół
z Zaświatycz uzyskał 10 punktów przewagi nad Reymontem Cicibór Duży
oraz 23 nad Gladiatorem Sarnaki-Lipno. Ponadto w czołowej dziesiątce
(łącznie sklasyfikowano 19 drużyn)
znalazły się: Kłos Jabłoń, OKK Eureka I Silverstar Biała Podlaska, FC Time
Biała Podlaska, Greg-GOKiS Gimnazjum Hanna, OKK Eureka II, Spartakus
Sławatycze, Serbinów Biała Podlaska.
Zespoły te otrzymały puchary ufundowane przez bialskie starostwo powiatowe. Wręczył je starosta Tadeusz
Łazowski. Najlepszym zawodnikiem
uznano Arkadiusza Łachmickiego
(Mirstal). Nagrodzono też najmłodszego z uczestników – 13-letniego
Przemysława Maksymiuka (SWS Czosnówka). Organizatorem Grand Prix
było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Białej Podlaskiej.
(mf)
NORMA MATEUSZA
Sukcesy zaczynają odnosić młodzi
szachiści z Terespola, członkowie działającego przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 koła szachowego. Ostatnio
najlepiej z nich spisuje się mistrz tej
szkoły Mateusz Żaluk, uczeń drugiej
klasy gimnazjum. W czasie turnieju
Grand Prix Lubelszczyzny w Kąkolewnicy podopieczny Marka Ferensa wypełnił normę na trzecią kategorię. (mf)
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007
ZE STAREJ FOTOGRAFII
Biała Podlaska, skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Zamkowej 1959 r.
– Bożena Makowska
Biała Podlaska, budynek sądu przy
ul. Prostej – Bożena Makowska
Biała Podlaska, Plac Wolności 1959 r.- Bożena Makowska
Foto ze zbiorów KODAK EXPRES
Plac Wolności, przed wojną - Pietruczuk
Ryszard
Quiz gościńca
Kwiecień to miesiąc pamięci, składamy hołd pomordowanym
w Katyniu, w Auschwitz-Birkenau i w tysiącach innych miejsc, gdzie
były więzienia, obozy, łagry niemieckie oraz rosyjskie.
Czy znamy MPN w naszym regionie ?
1. Maria i Ludwik Kuglerowie byli właścicielami majątku Styrzyniec.
Zostali zamordowani 27 i 28 IX 1939 r., proszę podać przez kogo?
2. Kilka razy Niemcy rozstrzeliwali członków ruchu oporu w lasach
Grabarka, gdzie pochowano ofiary?
3. Znane jest MPN na Placu Wolności w Białej Podl., proszę podać
daty egzekucji dokonanych przez gestapo?
4. W jakim dziale Muzeum Południowego Podlasia znajdują się
dokumenty zbrodni okupantów z lat 1939-1945?
Szczepan Kalinowski
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Wydawca:
NUMER ZAMKNIĘTO
30 kwietnia 2007 r.
Egzemplarz bezpłatny
Nakład 1200 egz.
5. Proszę wymienić przynajmniej trzy pomniki w powiecie upamiętniające zbrodnie niemieckie lub rosyjskie dokonane na obywatelach
II Rzeczpospolitej.
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji do 15 czerwca
2007 r.
Prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe z nr 2/2007
1. Wacław Czech
2. 1962 r.
3. 10 lat, potem okazyjnie odwiedzał Romanów
4. styl klasycystyczny
5. Anna Czobodzińska – Przybysławska
Nagrodę książkową za prawidłowe rozwiązanie konkursu nr 2/07
otrzymuje pan Tadeusz Krawczyk z Zabłocia.
Redaguje zespół: koordynator Jan Jańczuk, Elżbieta Chwalczuk sekretarz redakcji
Współpracują: Istvan Grabowski, Aniela Halczuk, Kazimierz Halczuk, Anna Jóźwik, Szczepan Kalinowski,
Ryszard Kornacki, Romuald Szudejko, Edyta Wegiera.
Adres redakcji: Starostwo Powiatowe ul. Brzeska 41; 21-500 Biała Podlaska, tel. 083 343 75 31; fax: 083 343 36 09;
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected],
4/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
GRAFIKA I DRUK: „CALAMUS” Biała Podlaska
47
48
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2007

Podobne dokumenty

Luty 2015 - Powiat Bialski

Luty 2015 - Powiat Bialski jednorodzinnego w miejscowości Dokudów Pierwszy gm. Biała Podlaska przyległej do drogi powiatowej Dokudów – droga powiatowa 1071L oraz projektu decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ...

Bardziej szczegółowo

2/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

2/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 6. zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej, działającej przy SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, 7. zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, 8. przyjęcia strategii informatyza...

Bardziej szczegółowo