Katalog aukcji - Portolan Paweł Podniesiński

Komentarze

Transkrypt

Katalog aukcji - Portolan Paweł Podniesiński
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Regulamin aukcji
1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
2. W zamówieniach pocztowych prosimy podać:
?
numer pozycji;
?
nazwisko autora;
?
pierwsze słowo tytułu;
?
największą oferowaną cenę (limit);
Wysokość limitów oraz nazwiska osób i nazwy instytucji biorących udział w
licytacjach drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych
osób i instytucji licytację przeprowadzą pracownicy Antykwariatu.
3. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą za pobraniem pocztowym. Dla instytucji
płatność drogą przelewu na nasze konto.
4. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania
rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
5. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska mają prawo pierwokupu po cenach
wylicytowanych.
6. Instytucje płatnicy VAT proszone są o podanie na zamówieniach NIP oraz dopisku
upoważniającego Antykwariat do wysyłki zakupionych książek pocztą i wystawienia
faktur bez podpisu odbiorcy.
7. Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza 7% opłaty organizacyjnej (w tym
VAT).
8. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez
podania przyczyny.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie
wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
10. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne
licytowanych pozycji.
11. Na sali aukcyjnej sprzedaż osobom prywatnym realizujemy tylko za gotówkę.
ZAMÓWIENIA POCZTOWE
(formularz znajduje się na końcu katalogu)
oraz inną korespondencję prosimy kierować na adres:
Antykwariat „TOM”
ul. Żelazna 91
00-879 Warszawa
z dopiskiem: AUKCJA
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Spis treści
1. Starodruki i cymelia .................................................................................... 5
2. Czasopisma i kalendarze ........................................................................... 9
3. Druki emigracyjne – polonica XIX i XX wieku ................................. 13
4. Literatura dziecięca i młodzieżowa, przygodowa
i sensacyjna XIX i XX wieku ...................................................................... 16
5.Varia .............................................................................................................. 20
6. Poezja i dramat XIX i XX wieku ........................................................... 25
7. Książki z dedykacjami dla Henryka Berezy [1926–2012] ................ 29
8. Sztuka – grafika.......................................................................................... 32
9. Druki zwarte XIX i XX wieku ............................................................... 35
10. Druki bibliofilskie – oprawy – introligatorstwo – bibliografie...... 54
11. Heraldyka ................................................................................................. 60
12. Judaica........................................................................................................ 61
13. Prawo – medycyna – nauki społeczne – polityka ............................ 62
14. Krajoznawstwo – podróże – regionalia ............................................. 69
15. Mapy........................................................................................................... 75
16. Leśnictwo – łowiectwo – pszczelarstwo –
nauki przyrodnicze – gospodarstwo domowe – sport .................. 76
17. Druki ulotne ............................................................................................ 81
18. Pocztówki ................................................................................................. 83
19. Fotografie ................................................................................................. 85
20. Muzykalia .................................................................................................. 86
W aktualnej sprzedaży ................................................................................. 87
Indeks............................................................................................................... 88
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica I
poz. 2, 4, 6, 7
poz. 226, 246, 258, 259, 273, 276, 344, 358
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica II
poz. 3
poz. 5
poz. 8
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica III
poz. 14, 10
poz. 12
poz. 13
poz. 15
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica IV
poz. 76
poz. 77
poz. 78
poz. 83
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica V
poz. 85
poz. 86
poz. 94
poz. 95
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica VI
poz. 96
poz. 136
poz. 98
poz. 138
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica VII
poz. 111
poz. 149
poz. 163
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica VIII
poz. 204
poz. 212
poz. 213
poz. 214
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica IX
poz. 227
poz. 233
poz. 229
poz. 242
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica X
poz. 248
poz. 252
poz. 253
poz. 256
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XI
poz. 266
poz. 274
poz. 277
poz. 283
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XII
poz. 285
poz. 305
poz. 307
poz. 308
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XIII
poz. 311
poz. 321
poz. 326
poz. 348, 327
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XIV
poz. 328
poz. 329
poz. 333
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XV
poz. 335
poz. 338
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XVI
poz. 347
poz. 351
poz. 354
poz. 429, 421
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XVII
poz. 432
poz. 451
poz. 353
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
poz. 468
Tablica XVIII
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XIX
poz. 472
poz. 478
poz. 487
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XX
poz. 541
poz. 544
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXI
poz. 512
poz. 513
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXII
poz. 514
poz. 515
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXIII
poz. 516
poz. 517
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXIV
poz. 518
poz. 519
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXV
poz. 520
poz. 521
poz. 522
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXVI
poz. 523
poz. 524
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXVII
poz. 525
poz. 526
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXVIII
poz. 527
poz. 528
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXIX
poz. 529
poz. 530
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXX
poz. 532
poz. 533
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXXI
poz. 534
poz. 535
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXXII
poz. 536
poz. 537
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXXIII
poz. 538
poz. 539
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXXIV
poz. 541
poz. 542
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Tablica XXXV
poz. 543
poz. 544
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
5
1. Starodruki i cymelia
1. ARTYKUŁY wojenne powagą Rzpltey, królów polskich y hetmanów W. X. Lit.
różnymi czasy ustanowione, teraz zaś z rozkazu JO. Xiążęcia Jegomości Michała V.
Kazimierza Radziwiłła wojewody Wileńskiego, hetmana W. X. Lit. przedrukowane
w Nieświeżu, w drukarni Radziwiłłowskiey In Collegio Societ. Jezu r. p. 1754. Format 10×16 cm. s. 1 k. tyt., [3] k. (dedyk.), 250, [40] k. (Excerpt ex Volumine Legum
Konstytucji Titulo militares&Nobilem). Opr. introlig. XX-wieczna, lniane płtn.
[Egzemparz z brakami: brak pierwszych 4 stron, oraz stron 237/250. Egzemplarz
posiada Biblioteka Jagiellońska]. Rzadkie.
350,2. DAMBROWSKI Joseph. Reverendi patris Joseph Dambrowski ordinis minor s.
Francisci Refor. Alimonia Spirytualis pascens animas hominum. Brevi resolutione
pracipuorum casuum difficultatum circa administrationem sacramentorum, occurrentium in dispositione moribundorum; sive naturali morte ac peste decedentium, sive jure ad mortem damnatorum: Cum Libello Variarum Benadictionum.
Ad commodum Sacerdotum, prasertim novellorum cum licentia superiorum
corrctius. Tertio Reimpressa. Anno, quo Alimoniam Coelestem qustavit Homo.
Częstochowa 1762. Typis Clari Montis Częstochviensis. Format 9×15 cm. s. [3] k.,
286. [dalej] Wyprawa Duchowna w drogę szczęśliwey wieczności tak kapłanom
dla dyspozycji chorych, y na śmierć skazanych; iako też samym chorym, y zdrowym przez różne akty a osobliwie przez ośmiodniową rekollekcyą łatwą, y krótką, na szczęśliwą śmierć przygotować się pragnącym wydrukowana. Roku którego
się Bóg szukać zbawienia ludzkiego na ten Świat wyprawił 1762. Stron [6] k., 129,
[3] s. regestru. Opr. pełna skóra z epoki, niewielkie ubytki na grzbiecie, ślady po
korniku. Podpis własnościowy: Ex Libris Joannis Sawicz Zabłocki C. O.
350,3. ELIA S. F. Bonaventura. Synopsis oecumenicorum orientalium conciliorum.
Authore p. F. Bonawentura S. Elia panormitano tertio ordinis S. Francisci S. T. M.
& in Collegio Siculo S. Pauli de Arenula Urbis S. T. Lectore. […]. Propositiones
aliquot in Conciliorum & Apostolicę Sedis fauorem defendutur aduersus Recentiores impugnatores. Parsprior eminentiss et reverendiss. D. D. Leandro Colorado
S. R. E. Presbytero Cardinali Dicta. Romae 1687. Typis Angeli Bernabo. Format
8×14 cm. s. [6] k., 380, [2] k. Opr. z epoki, pergamin, zaplamienia. Odręczny wpis
proweniencyjny: Ex Bibliotheca parochiali? r. l. Leszczawiensi? Na wnętrzu tylnej
okładki zapiski – szereg polskich nazwisk.
600,4. HENRY Piotr Józef. Nauki dogmatyczne y moralne o czterech częściach katechizmu chrześcijańskiego to jest: o składzie apostolskim, sakramentach, przykazaniach Boskich i kościelnych, o modlitwie Pańskiey i pozdrowieniu anielskim
ku wygodzie plebanów oraz innego duchowieństwa po parafiach mieszkającego
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
6
napisane od X. [...] s. teologii baccał: plebana de Surice. Z francuskiego na polski
język przetłumaczone przez X. Tomasza Dominika Waluszewicza filozofii doktora,
kaznodziei katedralnego żmudzkiego. Tom III. Wilno. [1779?]. W Drukarni Królewskiey Akademii. Format 10×16 cm. s. [1] k., 316, [1] k., rejestru. Opr. introlig. płsk. z
epoki, otarcia, mały ubytek na górnej krawędzi grzbietu. Podpis własnościowy: Ex
Libris Sawicz Joannis Zabłocki.
250,5. HYLZEN Jan August. Inflanty. W dawnych swych, y wielorakich aż do wieku
naszego dziejach, y rewolucyach; z wywodem godności, y starożytności Szlachty
tameczney, tudzież praw, y wolności zdawna, y teraz jey służących zebrane, y polskiemu światu do wiadomości w Ojczystym języku podane. Przez Jaśnie Wielmożnego Imci Pana [...] Kasztelana Inflanckiego, Starostę Sądowego Brasławskiego,
Marszałka na ów czas W. Trybunalskiego W. X. Lit. Roku Pańskiego 1750, dnia 2.
Stycznia. Wilno 1750 W Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Jesu. Format
16×19 cm. s. [4] k., 414, 57, [6] k., rejestru [brak 3 ostatnich kart rejestru]. Opr.
introlig., XX-wieczna, płsk., zdobiony tłoczeniami, złocone napisy. Narożniki skóra,
wyklejki na okładkach w kolorze brązu, marmoryzowane. Nieaktualne prywatne pieczęcie własnościowe, heraldyczny suchy tłok pieczętny. Ładny egzemplarz.
Rzadkie.
2500,6. JANISZEWSKI Antoni. Kazania przygodne to iest: z różnych okoliczności,
po różnych kościołach miane na dwie części podzielone. Część II. Od kazania w
czasie ceremoni umywania nóg ubogich, aż do końca. Do druku podane od J. X.
Antoniego Janiszewskiego przez znaczny lat przeciąg kaznodzieię w Archi-Katedrze Lwowskiey teraz kanonika oraz kanonika katedralnego Kijowskiego. Tomik
VI. Berdyczów 1779. W Drukarni WW: OO; Karmelitów Bosych Fortecy Najświętszej Maryi Panny za przywilejem J. K. Mći. Format 10×16 cm. s. [1] k., 474, [6]
s. Opr. pełna skóra z epoki, ubytki na krawędziach grzbietu. Na grzbiecie tłoczone
i złocone napisy. Na niektórych kartach brązowe plamy. Podpis własnościowy.
300,7. KĘDZIERSKI Barnaba. Kazań na różne święta całego roku uroczyste y
nieuroczyste przez X. [...] franciszkanina prowincyi ruskiey mianych. Tomik I-II. Z
przydaniem innych. Wydanie drugie. Lwów. [post. 1772]. W Drukarni Antoniego
Pillera. Format 12×18 cm. s. [3] k., 239, [9] stron reiestru; [1] k., 174, [9] stron
reiestru. Opr. introlig. płsk. z epoki, mocno poobcierany, małe ubytki. Podpis własnościowy: Ex Libris Joannis Sawicz Zabłocki.
350,8. [LESZCZYŃSKI Stanisław]. Rys życia i wybór pism Stanisława Leszczyńskiego Króla Polskiego Xięcia Lotaryngii i Baru zwanego Filozofem Dobroczyńcą
podług edycji francuskiej przez Panią Saint-Ouën. Ogłoszony w języku ojczystym
przez Kajetana Lubicz Niezabitowskiego. Ozdobiony dwoma rycinami i facsimile.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
7
W-wa 1828. Nakładem A. Brzeziny. Druk. Józefa Węckiego. Format 12×20 cm.
s. [2] k., XXV, 403, [3] s., [2] ryciny z portretami króla i Marii Leszczyńskiej, [1]
faksymile z drzewem genealogicznym Leszczyńskiego i jego żony. Opr. introlig.
płsk., z epoki. Niewielkie otarcia. Grzbiet zdobiony złoconymi ozdobnikami, na
bordowym szyldziku złocone napisy. Podpis własnościowy. Heraldyczny, suchy tłok
pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Ładny egzemplarz. Rzadkie.
800,9. MONITOR Różnych Ciekawości Roku 1795. Część 7-12. [od 15 kwietnia do
ostatniego dnia czerwca]. Kraków. Druk. JP. Maya. Format 10×16 cm. s. 388, [2] k.,
regestru. Opr. introlig. płsk., z epoki, podniszczony, ubytki. Blok ładny, czysty. Wiele
artykułów związanych z Rewolucją Francuską. Ciekawy dwuwiersz zatytułowany
Nagrobek Robespierra: „Poczciwy Franku! Nie płacz, że ja ginę, gdybym żył, ty byś
szedł pod Gilotynę”.
300,10. NARUSZEWICZ Adam. Adama Naruszewicza Historya Narodu Polskiego od
początku chrześcijaństwa. Panowanie Piastów. Tom II-gi. Edycja Tadeusza Mostowskiego. W-wa 1803. W Drukarni No. 646 przy Nowolipiu. Format 13×20 cm. s.
[1] k., ze sztychem portretowym autora, w miedziorycie, 503. Opr. introlig., pełna
skóra z epoki. Na grzbiecie dwa szyldziki z złoconymi napisami oraz dosyć bogate
złocone zdobienia. Na licu skromna, złocona bordiura. Wyklejki marmoryzowane.
Wyszło w cyklu Wybór Pisarzów Polskich. Historya. Ładny egz.
500,11. NIEMCEWICZ Julian Ursyn. Bayki i powieści. Przez [...]. Tom I-II. W-wa 1817.
W Drukarni przy Nowolipiu Nr. 646. Format 11×15 cm. s. 172, [2] k. ; [2] k., 221.
Opr. karton z epoki, brak grzbietu. Na kartach tytułowych każdego tomu małe ilustracje miedziorytowe. W tomie drugim dodatkowo również na karcie następnej.
Podpisy własnościowe. Rzadkie.
350,12. SEGOING Charles. Armorial Universelle contenant les armes des principales maisons des royaumes de L`Europe. Paris 1654. Chez N. Berey proche les
Augustins aux deux Globles. Format 16×22 cm. s. [1], 150 kart z jednostronnie
odbitymi w miedziorycie herbami, [8] k., skorowidza nazwisk - brak pierwszej
karty. Francuski opis bibliograficzny podaje iż kart z herbami winno być194] Opr.
introlig. - późniejsza XIX wieczna, grzbiet pergaminowy, nadpęknięcia. Miedzioryty
sygnowane Pierre Nolin. Proweniencja: heraldyczna pieczęć Biblioteka Chomętowskiego. Egzemplarz ewidentnie ratowany przez właścicieli w pierwszej
połowie wieku XIX, introligator „orłem” w swoim fachu na pewno nie był, karta
49 po 146, karta 50 po 150. Kilka kart jest podwójnych, są to karty: 66, 66bis, 92,
92bis, 108, 108bis, 119, 119bis, 131, 131bis, 144, 144bis. Karta 68 jest tu w dwóch
egzemplarzach. Brak jest 22 kart, kolejno: 12, 13, 14, 16, 22, 23, 28, 51, 52, 55, 57,
58, 74, 83, 121, 122, 137, 138, 141, 147, 148, 149. Karty z miedziorytami w większości ładne i czyste, herby bardzo starannie odrobione. Pomimo braków rzecz
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
8
warta grzechu (bibliofilskiego oczywiście). W polskich bibliotekach nie odnalazłem
egzemplarza tego wydawnictwa.
650,13. SIMLERI Iosiae. Vallesiae et Alpium descripto. Lugduni Batavorum 1633. Ex Officina Elzeviriana. Format 6×11 cm. s. 377, [7] s. Opr. introlig. pergamin z epoki.
Książka po fachowej konserwacji w pracowni Biblioteki Narodowej. Ostatnie
karty podklejone japońską bibułką. Prywatna, heraldyczna pieczęć: Z Biblioteki
Chomętowskich. Na karcie przedtytułowej XIX wieczna naklejka paryskiej antykwarni: Libraire Ancienne A. Claudin specjalizującej się w rzadkich drukach. Jeden
z wielu samoistnych tomów poświęconych historii i geografii różnych regionów
Europy. „Elzewiry” zawsze były obiektami pożądania kolekcjonerów i możnych
tego świata. Rzadkość.
1500,14. WERGILIUSZ [Publius Vergilius Maro] Les Géorgiques dr Virgile, traduites
en vers Francis par Delille. Nouvelle ditizon, avec les notes et les variantes. Paris.
An VII de la République. De L`Imprimerie de P. Didot L`Ainé. Chez Bleuet, libraire,
Pont S. -Michel. Format 10×16 cm. s. 384, 1 rycina autorstwa Milsana. Opr. introlig.
płsk., z epoki, bogato zdobiony złoceniami, napisy, małe otarcia krawędzi grzbietu.
Na licu i tylnej oprawie oszczędna, liniowa bordiura Wyklejki marmoryzowane.
Heraldyczna pieczęć (herb Zaremba) własnościowa: Księgozbiór Celińskich
z Cekowa oraz pieczęć sygnetowa monogram: M. C. z koroną. [Księgozbiór
sprzedany w 1899, później rozproszony, ostatnim właścicielem był Antoni
Mysław Celiński]. Wergiliusz urodził się 15. X. 70 p. n. e., zmarł 21. IX. 19 p. n. e.
Ładny egzemplarz tego dzieła rzymskiej literatury klasycznej, poemat dydaktyczny
sławiący życie wiejskie. . W czterech księgach Georgik czytamy o uprawie roli,
sadownictwie, hodowli i pasiecznictwie. Tekst ten fascynował kręgi ziemiańskie,
arystokratyczne i królewskie. Stąd w pałacu króla Jana Sobieskiego w Wilanowie
w obu sypialniach królewskich znajdują się pod wielkimi plafonami malowidła
ilustrujące cytaty z Georgik. Autor był największym poetą rzymskim epoki augustiańskiej, oprócz tu prezentowanego tytułu najbardziej znane to Eneida i Bukoliki
gdzie według średniowiecznych badaczy (między innymi Św. Augustyn) przewidział
nadejście Jezusa.
600,15. ZACIĘTY w żalu Starza. Załamaną na śmiertelnym marmurze strzałę J. W.
Jegomości Pana Stanisława na Bełtowie y Jasieńcu CHOMĘTOWSKIEGO
Wojewody Mazowieckiego. Hetmana Polnego Koronnego, Starosty Radomskiego, Drohobyckiego, etc. etc. Jaśnie Wielmożney Jejmości Pani Dorocie z Tarłów
Chomętowskiey Wojewodziny Mazowieckiey Hetmanowy PolneY Koronney
Radomskiey, Drohobyckiey etc. etc. Starościny. Przy okropnym Widoku Zranioney
Rzeczypospolitey Reprezentowany. Lwów 1729. Od ufundowanego w żalu po
Swym Fundatorze Collegium Samborskiego Soc. Jesu. Druk drukarni Collegium
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
9
Societatis Jesu we Lwowie. Format 16×29 cm. s. [14] k. Opr. introlig. ppergamin,
późniejsza. Zabrudzenia okładki, otarcia grzbietu. Na wierzchniej okładzinie heraldyczna pieczęć: Biblioteka Chomętowskiego. Na odwrociu karty tytułowej odbity
w miedziorycie herb Topór rodu Tarłów oraz inskrypcja: Krwią słuszną nieprzyjaciół Toporze polany co za szczerb w ostrzu twoim dziś widzę zadany? Postrzał z
serca Toporów do nieba zawzięty, o Chomętowskich Strzałę Topór w żal zacięty.
W tekście sześć ozdobników i dwa inicjały w miedziorycie. Tekst składa się z
pośmiertnego panegiryku wystosowanego do wdowy od Samborskich Jezuitów
oraz czterech wierszowanych utworów poświęconych zmarłemu. W cyfrowych
zasobach polskich bibliotek egzemplarza tego druku nie stwierdzono. Rzadkość.
1500,-
2. Czasopisma i kalendarze.
16. BROŃ i barwa. Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska. Pod redakcją Władysława Dziewanowskiego. W-wa 1934 – 1939. Całostka wydawnicza
sześć pełnych roczników. Druk. Zakł. Graf. „DRUKPRASA”. Format 20×27 cm.
Opr. jednolita dla wszystkich tomów introlig. ppłtn., narożniki płtn Wyklejki na
licu marmoryzowane. Prywatna pieczęć własn. Wklejone exlibrisy. Bardzo ładny
komplet tego najlepszego w literaturze polskiej periodyku poświęconego historii
rodzimej barwy i broni. Zawiera artykuły wybitnych znawców tematu.
900,17. BRZASK. Pismo Młodych. [W-wa]. 1944 (23.V. 1944). Nr. 6 (33). Format
12×18 cm. s. 8. Pismo konspiracyjne związane z Szarymi Szeregami, jest to kontynuacja „Pisma Młodych”. Ślad składania. [Dobroszycki poz. 106]. Rzadkie. 100,18. BRZASK. Pismo Młodych. [W-wa] 1944 (6.VI. 1944). Nr. 7 (34). Str. 8. Ślad
składania. Rzadkie.
100,19. BRZASK. Pismo Młodych. [W-wa] 1944. (20.VI. 1944). Nr 8 (35). Str. 8. Ślad
składania. Rzadkie.
100,20. CHYLICZANKA. W-wa 1927. Rok VI. Redaktor i wydawca Zarząd Koła Chyliczanek. Druk. „Lech”. Format 15×22 cm. s. 83. Okładki pomazane, zapiski, narożnik nadgryziony przez gryzonie.
45,21. DZIENNIK Związkowy. Polish Daily Zgoda. Chicago 1928. Rok XXI. (Vol. XXI).
Nr. od 231 do 307. (od 1 października do 31 grudnia). Format 44×53 cm. Każdy
numer z osobną paginacją, łącznie ok. 1500 stron. Opr. introlig. płsk., czarny, napisy
na grzbiecie złocone.
300,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
10
22. ECHO Bielańskie. W-wa, 1 listopada [1946?]. Rok II. Nr. 1. s. 11. Maszynopis
powielany. Gazetka szkolna.
45,23. GŁOSY Katolickie. Kraków 1926. Rocznik XXVI. [luty – grudzień, brak maja].
Nr. 304-306; 308-314. Wyd. Księży Jezuitów. Druk. „Przeglądu Powszechnego”.
Współopr. Opr. introlig. płtn., czarne. Na licu i grzbiecie tłoczone napisy. Każdy z
tu zawartych numerów stanowi osobną tematycznie całość. Wszystkie są autorstwa ks. K. Bisztygi. Kolejno zatytułowane: „Hodurowcy”. Żydzi w nowej Polsce.
Rozwody. „Bóg i Ojczyzna”. „Gniewajcie się, ale nie grzeszcie”. „Ojcze Nasz”.
Św. Franciszek Seraficki (700-letni jubileusz zgonu). Święto Chrystusa Króla. Św.
Stanisław Kostka (W 200-letnią rocznicę kanonizacji). Z wiecu katolickiego w
Warszawie (Kościół, rodzina, szkoła).
80,24. KAINIT. Miesięcznik. Poświęcony sprawie nawożenia i uprawie roli. W-wa marzec-kwiecień 1931. Nr. 3/4. Wydawca S-ka Akc. Eksploatacji soli potasowych we
Lwowie. Druk. Górnickiego, Warszawa. s. 14. Ciekawa graficznie okładka.
45,25. KALENDARZ 1945. Polski Czerwony Krzyż Żołnierzowi 2 Korpusu. Włochy
1944. Redakcja Oddział Kultury i Prasy 2-go Korpusu. Drukarnia Polowa. Format
11×13 cm. s. 142, [1]. Opr. brosz. wyd. Ciekawostką jest tu zawarte kalendarium
historyczne w którym nie znajdziemy informacji o odkryciu grobów katyńskich
ani daty rozpoczęcia ataku Niemiec hitlerowskich na Sowieckij Sajuz.
60,26. KALENDARZ Miesięczny. Poradnik dla rolników. Kwiecień 1935 roku. Dodatek bezpłatny do tygodnika „Strzelec”. W-wa. Druk. „Nowoczesna Spółka Wydawnicza”. Format 19×27 cm. s. 32. Brosz. wyd. Ilustrowany.
50,27. KALENDARZ „Nowin Lekarskich” na rok 1926. Pod redakcją dr. med. R.
Wierzbickiego. Zawiera: Kalendarz z notatkami. Dział środków farmaceutycznych.
Dział wypadków nagłych. Wykaz zdrojowisk polskich. Dział terapeutyczny. Poznań
1926. Rocznik III. Nakł. Związku Lekarzy Zachodniej Polski (Okręg Wielkopolski)
w Poznaniu. Druk. Nakładowa Józefa Kawalera w Szamotułach. Format 10×17
cm. s. 440, [25] k. z reklamami. Opr. wyd. płtn. Napisy czernione na licu i tylnej
okładce.
100,28. KRAKOWSKI Miesięcznik Artystyczny. Organ poświęcony sprawom Muzeum Narodowego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Upiększenia Miasta Krakowa. Kraków 1911. Nr. 1-10. Druk. „Czasu”. Str. paginowane od
1 do 94.
300,29. KURYER Polski. Milwaukee, Wis. 1914. Rok XXVII. Nr. 1/154. Od 2 stycznia
do 30 czerwca. I-sze półrocze. Współoprawne. Opr. introlig. płtn. Na grzbiecie
naklejka z tytułem i rokiem. Format 41×57 cm. Rzadkie.
800,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
11
30. MASKI. Literatura. Sztuka i Satyra. Kraków 1918. Zeszyt 2. Str. paginowane od
22 do 39. Okładkę projektował A. S. Procajłowicz. Dodatek ilustracyjny K.
Sichulski, w tekście rysunki Leona Chwistka, A. Procajłowicza i Zbigniewa
Pronaszki.
45,31. MASKI. Kraków 1918. Zeszyt 13. Str. paginowane od 242 do 260. Na okładce anioł wojny St. Wyspiańskiego. Dodatek ilustracyjny K. Sichulskiego.
Wewnątrz rysunki i reprodukcje L. Czechowskiego, J. Mierzejewskiego,T.
Niesiołowskiego, Zb. Pronaszki, W. Weissa, St. Wyspiańskiego.
45,32. MASKI. Kraków 1918. Zeszyt 14. Str. paginowane od 262 do 280. Okładka jak
wyżej. W Dodatek ilustracyjny Zb. Pronaszki. tekście rysunki i reprodukcje z
dzieł L. Chwistka,T. Czyżewskiego,Van Dongena,T. Niesiołowskiego, W.
Skoczylasa, St. Wyspiańskiego.
45,33. MASKI. Kraków 1918. Zeszyt 15. Str. paginowane od 282 do 300. Okładka z
rysunkiem St. Wyspiańskiego, inna jak powyżej. Dodatek ilustracyjny Kaz.
Sichulskiego. W treści rysunki i reprodukcje Van Dongena, El Greco, H.
Matissea, J. Mierzejewskiego, P. Picassa, Andre. Pronaszki, St. Wyspiańskiego.
45,34. OFICYNA Poetów. Kwartalnik. Londyn 1973. Listopad. Rok VIII. Nr. 4 (31).
Copyright by Poets and Painters Press. Format 22×31 cm. s. 59, [1] k. Okładka i
układ graficzny Krystyny Bednarczykowej.
60,35. PAMIĘTNIK Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wydziału Lekarskiego
Uniw. St. Batorego. Organ T-wa Lekarskiego Woj. Nowogródzkiego. Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej. Wilno. Styczeń-luty 1931. Rok VII. Zeszyt 1. Nakł.
Wileńskiego Tow. Lekarskiego Druk Tow. Wyd. „Pogoń”, drukarnia „Pax”. Format
17×24 cm. s. 105. Brosz. wyd. (W. P).
45,36. PISMO Młodych. [W-wa] 1943. Nr. 21 (26) z 7. XII. 1943. Format 12×18 cm. s.
8. Ślad składania. Pismo konspiracyjne związane z Szarymi Szeregami. Wcześniej
ukazywało się pod tytułem „Drogowskaz”. [Dobroszycki poz. 375]. Rzadkie.
80,37. PISMO Młodych. [W-wa]. 1943. (21. XII). Nr. 22 (27). Format j. w. Str. 8. Ślad
składania. Rzadkie.
80,38. POLITYKA Narodowa. Miesięcznik. W-wa marzec 1938. Wydawca Kazimierz
Kowalski. Redaktor odpowiedzialny Wacław Filochowski. Druk. Społeczna. Format
15×22 cm. Str. 107. Brosz. wyd. W śród autorów: Dmowski, Rybarski, Jędrzej
60,Giertych, Stanisław Kozicki.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
12
39. POLSKI Kalendarz Astrologiczny. (Almanach wpływów kosmicznych) na
rok 1937. Rocznik dziesiąty. Bydgoszcz. Wyd. Polskie Tow. Astrologiczne. Druk. A.
Dittmann. Format 16×24 cm. s. 103, [1] k., ilustracyjna. Opr. brosz. wyd. (W. P).
80,40. PRUSY Wschodnie. Jednodniówka Związku Obrony Kresów Zachodnich pod
redakcją Tadeusza Garzteckiego. W-wa 1934. Druk. Zakł. Graf. E. I K. Koziańskich.
Format 24×30 cm. s. 30, [3] k. Brosz. wyd. Grzbiet podklejony, małe zaplamienia
okładki. Okładka barwna projektu Tadeusza Gronowskiego. Ilustrowane.
80,41. SZTANDAR Ludu. Organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Dodatek Nadzwyczajny. Komunikat. (PAP). „Od szeregu dni
zbierały się pod kościołem katedralnym w Lublinie dość liczne tłumy osób, ściągnięte najróżniejszymi fantastycznymi pogłoskami o rzekomych cudach, mających
miejsce w tym kościele”. W rezultacie tego „fanatyzmu religijnego” tłum zadusił
20 letnią Helenę Rabczuk a 19 osób odniosło obrażenia. Prokuratura wszczęła
śledztwo. Druk. Państwowe Lubelskie Zakł. Graf. Format 31×45 cm. Ślady składania, małe naddarcia.
60,42. ŚWIATŁO. Miesięcznik Socjalistyczny. W-wa 1938. Rok III. Nr. 1. Druk. Spółka
Nakł. -Wydawnicza „Robotnik”. Str. 32. Redaktorami byli Adam Ciołkosz, K. Czapiński, Z. Zaremba.
45,43. ŚWIATŁO. Rok III. Nr. 8/9. Str. 32.
45,-
44. ŚWIATŁO. Rok IV. Nr. 1/2. Str. 40.
45,-
45. ŚWIATŁO. Rok IV. Nr. 6/7. Str. 32.
45,-
46. WZLOT. Pismo Młodzieży Lotniczej. W-wa, listopad-grudzień 1943. Pismo
wydawane przez grupę młodzieży związaną z Armią Krajową. Druk. „Wolność”.
Format 18×26 cm. s. 24. Ślad składania. Prasa konspiracyjna. [Dobroszycki poz.
1029, podaje iż ukazało się tylko sześć numerów]. Rzadkie.
100,47. WZLOT. W-wa, styczeń – luty - marzec [1944]. Format j. w. Str. 12 Ubytki na
marginesie stron, bez szkody dla tekstu. Ślad składania. Rzadkie.
80,48. ZALESKA Zofja; ŁADZINA Wanda. Kalendarz Pani Domu na Wsi i w Mieście
1937/1938. W-wa. Druk. Samorządowego Instytutu Wydawniczego. Format 17×24
cm. s. 264, [4] tablice. Opr. brosz. wyd. (W. P).
80,49. ŻYCIE Włocławka i okolicy. Miesięcznik poświęcony sprawom regionalnym.
Włocławek, luty-marzec 1931. Rok VI. Nr. 2/3. Wydawca Miejski Komitet Regionalny we Włocławku. Druk. Zakł. Graf. „Bracia Piotrowscy”. s. 24.
45,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
13
3. Druki emigracyjne – polonica
XIX i XX wieku.
50. ALBUM pamiątkowy z pobytu Naczelnego Wodza Gen. Broni Kazimierza
Sosnkowskiego na Środkowym Wschodzie. Naczelny Wódz na Wschodzie XI
– XII 1943. Nakł. „Dziennika Żołnierza A. P. W”. Wydał Oddział Propagandy i
Kultury A. P. W. Tłoczono w drukarni polowej APW. Grudzień 1943. Format 16×23
cm. s. [16] k. Opr. brosz. wyd. Okładka i układ graficzny Z. i L. Haarowie. Teksty
Jan Jordan. Ilustrowane – fotografie W. Ostrowski i F. Maliniak.
60,51. BLISS LANE Artur. Widziałem Polskę zdradzoną. Przekład i streszczenie
sporządzone z upoważnienia autora przez zjednoczoną prasę polską w Ameryce. Chicago 1948. Nakł. Kongresu polonii Amerykańskiej Chicago, Illinois. Druk.
Dziennika Związkowego. Format 14×20 cm. s. 199. Opr. wyd. płtn. Napisy srebrzone na grzbiecie. Autor był ambasadorem amerykańskim w Polsce w latach
1944-1947.
70,52. BUCZKOWSKI Marian. R. Warszawski dowcip w walce. 1939-1944. Wydanie
trzecie. Toronto 1972. Druk. „Głosu Polskiego-Gazety Polskiej”. Format 15×20
cm. s. 68. Opr. brosz. wyd. W tekście rysunki Leopolda Buczkowskiego i Antoniego Uniechowskiego.
65,53. CYBULSKA Elżbieta Maja. Próby liryczne. Londyn 1980. Wyd. i druk Oficyna
Poetów i Malarzy. Format 14×21 cm. s. 31. Opr. brosz. wyd.
60,54. CZAPSKA Maria. Europa w rodzinie. Paris. 1970. Wyd. Libella. Druk. J. Poreba.
Format 13×19 cm. s. 361. Opr. introlig. ppłtn. Karton okładek ozdobny. Zachowane oryginalne okładki broszurowe. Autorska dedykacja: Panu Józefowi i Pani
Stanisławie Jakliczom najserdeczniej podpisuje Autorka 22/IX. 70 r.
100,55. DĄBROWSKI Roman. Sto dni Mussoliniego. Buenos Aires 1952. Składnica
Książki Polskiej. Drukarnia „Dorrego”. Format 16×22 cm. s. 323, [4]. Opr. brosz.
wyd. Zachowana oryginalna obwoluta projektu artysty malarza L. Wiecheckiego.
Wpis dedykacyjny. Rzadkie.
120,56. DZIAŁANIA 2 Korpusu we Włoszech. Tom I-y. Z przedmową Gen. Broni Władysława Andersa. Redaktor Stanisław Biegański. Londyn 1963. Wydawca Komisja
historyczna 2-go Korpusu. Printed by Gryf Printers. Format 16×24 cm. s. XX, 664.
Dołączony zeszyt pt. Szkice do działań 2 Korpusu we Włoszech. Tom I. Londyn
1956. Sekcja Historyczna 2 Korpusu. Format 16×23 cm. s. 28 kart szkiców. Opr.
brosz. wyd., grzbiet wzmocniony płtn. Wklejony „kawaleryjski” exlibris.
250,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
14
57. EWANGELJE i lekcje z krótkiem ich objaśnieniem, które kościół Rzymsko-Katolicki naznacza do czytania na niedziele i święta całego roku. Żytomierz 1888.
Drukarnia sukcesorów S. Brodowicza w Kijowie. Format 13×18 cm. s. 306, 4, po
stronie 207 następuje 51 stron Kalendarza całego roku, osobno paginowanego.
Opr. wyd. płtn., reperowane, podklejane krawędzie okładek i grzbiet na który
naklejono oryginalny fragment półskórka z złoconym napisem. Na licu okładki
tłoczony krzyż, na tylnej okładzinie tłoczony kielich. Kilka kart podklejanych.
Rzadkie.
200,58. FERRA Bartomeu. Chopin und George Sand auf Mallorca. Aus dem spanischen übertragen von Egon Schoss eingeleitet mit einem auszug aus den „Erinnerungen von Aurore Sand”. Palma de Mallorca 1931. Imprenta de Francisco Soler.
Edicions La Cartoixa. Format 13×20 cm. s 84., [5] k., 1 rozkładany szkic z panoramą Opr. brosz. wyd.
70,59. GAN-GANOWICZ Rafał. Kondotierzy. Londyn 1989. Wyd. Polska Fundacja
Kulturalna. Printed in Great Britain by Caldra House. Format 14×21 cm. s. 189.
Opr. brosz. wyd. Dotyczy walk białych najemników w Kongo i Jemenie z szkolonymi przez sowietów skomunizowanymi tubylcami.
100,60. GUARESCHI Jan. Mały świat Don Kamilla. Wydanie drugie, przejrzane i rozszerzone. Londyn 1960. Nakładem i druk Katolickiego Ośrodka Wydawniczego
„Veritas”. Format 13×19 cm. s. 237. Opr. wyd. płtn., bordowe, napis na grzbiecie
złocony. Jest to tom 50 serii czerwonej „Biblioteki Polskiej”. Ciekawa dedykacja:
„Panu Władysławowi Hańczy na pamiątkę przemiłych chwil i dyskusji od wielbicieli talentu aktorskiego. Danuta i Olgierd. Rzym 1. 6. 69.” [Władysław Hańcza
wybitny polski aktor, niezapomniany z ról w „Chłopach” czy „Sami swoi”]. 70,61. HISTORIA 2 grupy artylerii. Opracowanie i tłumaczenie na angielski W. Łado
i K. Romanowicz. [Rzym 1946/48?] Wydawnictwo 2 Grupy Artylerii. Druk. Instituto Romano Arti Grafiche Tuminelli. Format podłużny 24×16 cm. s. [68]. Opr. brosz.
wyd. Dotyczy walk 2 Korpusu na froncie włoskim. Bogato ilustrowane podobnie
do rzymskiego wydania Monte Cassino Melchiora Wańkowicza.
120,62. KONARSKI Feliks (Ref-Ren). Piosenki z plecaka Helenki (z nutami). Ilustrował L. Wiechecki. Rzym 1946. Nakł. Autora. Druk. G. Menaglia. Format 12×16
cm. s. 172, [9] k. zapisów nutowych, [1] k. z ilustracjami. Opr. brosz. wyd. Praca
dedykowane gen. Andersowi i ochotniczce Helence. Na karcie tytułowej odręczny
zapisek: „egz. ? Helenki”.
65,63. LUTOSŁAWSKI Wincenty. Bolshevism and Poland. Paris 1919. Imp. M.
Flinkowski. Format 16×23 cm. s. 38. Brosz. wyd. Tekst po angielsku. (W. P). 45,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
15
64. NOWAKOWSKI Zygmunt. Rubikon. Londyn 1945. Wyd. M. I. Kolin (Publisher). Format 13×15 cm. s. 337, [2]. Opr. brosz. wyd. Na wierzchniej okładce
autorska dedykacja: Drogiej Pani Mili najmilszej Koleżance Zygmunt Nowakowski.
Londyn, październik 1945.
75,65. PIĘKNE wczoraj Sierpień 1914 – Listopad 1918. Londyn 1964. Nakł. Komitetu
50-lecia Czynu Zbrojnego Józefa Piłsudskiego – 6 Sierpnia 1914r. Opracował
i przygotował do druku Konrad Libicki. Druk. Printed by Gryf Printers. Format
16×23 cm. s [2] k., 224. Opr. wyd. płtn. Na licu napis tytułowy i wpisany w koło
profil z napisem. „Józef Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski”. Jest to rodzaj antologii, zawiera zbiór artykułów na Jego temat i walk legionowych.
80,66. PIŁSUDSKI Józef. Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu. Londyn 1980. Wyd.
Orbis Books. Druk. Short-Run Reprints. Format 14×19 cm. s. 62 Opr. brosz. wyd.
60,67. ROSICA Fr. [prawdopodobnie Hulka-Laskowski Paweł]. Słowo prawdy dla
Ludu Polskiego. Chicago. [Br. r. wyd.]. Nakł. Zjednoczonych Towarzystw Niewiast
Polskich. Format 14×21 cm. s. 48. Brosz. wyd. (W. P).
60,68. POBÓG-MALINOWSKI Władysław. Józef Piłsudski 1867-1914. Londyn. Br.
r. wyd. - lata 50/60 XX w. Wyd. Komitet Wydawniczy. Printed by Gryf Printers.
Format 16×24 cm. s. 439, [5] k., z ilustracjami w tekście. Opr. wyd. płtn. Napisy na
licu i grzbiecie złocone. Na licu bardzo wyblakłe.
100,69. POLSKIE siły zbrojne w ciągu wieków. Tysiąc lat oręża polskiego. Przedmowa Gen. Dyw. Marian Kukiel. Tablice kolorowe K. Pacewicz. Opracowanie historyczne W. Dziewanowski i A. Minkiewicz. London. Nakł. „Orbis” Polish Ravel Office, wydział wydawniczy. Druk. Maxwell Love & Co. Format folio podłużne 38×29
cm. s. [36] k. Opr. wyd. płtn., bordowe, zdobione srebrzonym wizerunkiem ułana
trębacza na koniu. Generalski wężyk w charakterze bordiury. Ozdobne wyklejki.
Małe odbarwienia na licu, na grzbiecie małe naderwanie płótna, blok rozchwiany.
120,70. RACZYŃSKI Edward. W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora
Edwarda Raczyńskiego 1939 – 1945. Londyn 1960. Nakł. Polish Research Centre. Skład główny Orbis (London) LTD. Format 14×21 cm. s. 451. Opr. wyd. płtn.
Napis złocony na grzbiecie. Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja autora
dla emigracyjnego prezesa Stronnictwa Narodowego Tadeusza Bieleckiego,
przeciwnika politycznego Władysława Sikorskiego.
100,71. RACZYŃSKI Edward. Rogalin i jego mieszkańcy. Londyn 1964. Wyd. „The
Polish Research Centre. Druk Oficyny Stanisława Gliwy (dziesiąta publikacja
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
16
tej znakomitej oficyny). Format 15×22 cm. Tom zawiera 240 stron tekstowych, 20
stron ilustracyjnych i wklejony frontispis z portretem i facsimile autografu autora
Opr. wyd. płtn., ciemno pomarańczowe Napisy na grzbiecie złocone. Zachowana
oryginalna obwoluta, z linorytem Stanisława Gliwy. Na wyklejkach reprodukowane
z litografii Leona Wyczółkowskiego „Dęby w Rogalinie”. Exlibris autora tłoczono
z oryginalnego klocka drzeworytniczego Stefana Mrożewskiego. Odbito 1500
egz. na papierze czerpanym, żeberkowym „Belvedere Antiqua Laid, Deckle Edged,
Amber. Jedna z ładniej edytorsko wydanych na emigracji książek.
120,72. SETON–WATSON Hugh. Między wojną a pokojem. Walka o władzę w powojennym świecie. Tłumaczył B. Czaykowski. Londyn 1963. Nakł. Księg. Polskiej Orbis
Polonia. Druk. Poets and Printers Press. Format 14×22 cm. s. 614, 4 mapki. Opr.
wyd. płtn. Na grzbiecie czernione napisy.
100,73. WAŃKOWICZ Melchior. Droga do Urzędowa. New York 1955. Wyd. Roy
Publisher. Printed In Italy. Format 14×20 cm. s. 507, [2] k. Opr. wyd. płtn. Napisy
czernione na grzbiecie. Blok poluzowany. Suchy, heraldyczny tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Książka znajdowała się na czarnych listach cenzury PRL.
70,74. WAŃKOWICZ Melchior. „Kundlizm”. Rzym – Londyn 1947. Wyd. K. Reitera.
Druk. S, A. Arti Grafiche e Fotomeccanische Sansaini & C. Format 12×16 cm. s. 88,
[1] k. Opr. brosz. wyd. Na karcie przedtytułowej obszerna dedykacja autorska
dla emigracyjnego prezesa Stronnictwa Narodowego Tadeusza Bieleckiego.
„Panu Prezesowi T. Bieleckiemu, który z racji swego powołania brodzić musi po
terenach politycznych na których z natury rzeczy kundlizm najpełniej buja. 1.VIII.
47. M. Wańkowicz”.
100,75. WĘDZIAGOLSKI Karol. Pamiętniki. Wojna i rewolucja. Kontrrewolucja. Bolszewicki przewrót. Warszawski epilog. Wydanie drugie. Londyn 1987. Wyd. Polska
Fundacja Kulturalna. Printed In Great Britain by Caldra House, Format 15×21 cm.
s. 442, [3] k. Opr. introlig. płsk. Grzbiet 5-cio polowy, zwięzy wypukłe. Na grzbiecie złocone napisy, narożniki skóra. Prywatny, heraldyczny suchy tłok pieczętny.
Ładny egz. Jeden z ciekawszych polskich pamiętników dotyczących rozpadu Rosji
carskiej.
120,-
4. Literatura dziecięca i młodzieżowa,
przygodowa i sensacyjna XIX i XX wieku.
76. ANCZYC Wł. L. - pseudonim Kazimierz Góralczyk. Dzieje Polski w dwudziestu czterech obrazkach. Wydanie nowe przejrzane i poprawione. W-wa 1914.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
17
Nakł. GiW. Druk. W. L. Anczyca i S-ki. Format 12×18 cm. s. [2]. k., 183. Opr. wyd.
ppłtn. Napis złocony na grzbiecie. Śliczna, barwna okładka z sielankową ilustracją.
W tekście 24 cało stronnicowe, barwne ilustracje poza paginacją. Jedna karta z
podklejonym dolnym marginesem Bardzo ładny egz.
150,77. BRZECHWA Jan. Tańcowała igła z nitką. Rysunki Franciszka Themersona.
W-wa 1950. Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa „Czytelnik”. Drukarnia nr. 3
„Czytelnika” w Krakowie. Format 17×24 cm. s. [24] k. Opr. brosz. wyd.
100,78. CHOTOMSKA Wanda. Opowieść o Arce. Ilustrował J. M. Szancer. W-wa
1962. Biuro Wydawnicze „Ruch”. Druk. PWPW. Format 21×29 cm. s. 24. Opr. wyd.
ppłtn. W oprawie twardej odbito 5000 egz. Wydanie I.
60,79. GAŁECKA Helena. Jaworowi ludzie. Z 28 ilustracjami E. Szczerbowskiej.
Kraków [lata 1945/50]. Wyd. Tadeusz Zapiór i S-ka. Druk Państwowe Krakowskie
Zakł. Graf. Format 15×20 cm. s. 224, [4] s. Opr. wyd. karton. (W. P).
45,80. JACHOWICZ Stanisław. Wiersze i bajki. Zebrała Stefania Posadzowa. Zilustrowała Zofja Stanisławska Poznań. Nakł. i druk Księg. św. Wojciecha. Format
12×17 cm. s. [2] k., 231. Opr. wyd. ppłtn. Napis tłoczony na grzbiecie. Okładka
barwna, mocno wyblakła, zadrapania, niewielkie nadpęknięcie grzbietu.
75,81. KONOPNICKA Marja. Poezje dla dzieci. Wybór 200 utworów wierszowanych
W-wa 1934. Wyd. i druk M. Arcta. Rysunki i okładkę wykonał Antoni Gawiński.
Format 14×20 cm. s. 253. Opr. introlig., współczesna płtn., bordowe. Zachowana
oryginalna, barwna okładka broszurowa, podklejana.
100,82. KRASICKI Ignacy. Bajki i przypowieści. W-wa 1947. Wyd. S. Arcta. Druk. Chłopska Spółdzielnia Wydawnicza. Format podłużny 14×10 cm. s. 48. Opr. brosz. wyd.
Okładka projektu M. Bilińskiej. Zdobienia w tekście Z. Ożerska. Jest to tomik
2-gi z cyklu: Bajki, baśnie, przypowieści, podania pod redakcją Zofii Łempickiej.
Prywatny stempel własn. Ładny egz.
50,83. LEŚMIAN Bolesław. Przygody Sindbada Żeglarza. W-wa 1936. Wyd. Instytut
Wyd. „Biblioteka Polska”. Druk. Zakł. Graf. Instytutu Wydawniczego „Biblioteka
Polska” w Bydgoszczy. Opracowanie graficzne oraz ilustracje Atelier Girs Barcz w W-wie. Format 17×24 cm. s. 193. 4 barwne, całostronicowe ilustracje w
tekście. Opr., ozdobna. wyd. płtn., koloru buraczkowego. Na licu i grzbiecie złocone napisy, na licu również w kolorze granatowym. Na obu okładzinach złocone i
w granacie gwiazdki i księżyc. Na tylnej sygnatura Atelier Girs - Barcz. Ładny egz.
Jak zwykle w przypadku tego znakomitego edytorsko Atelier najwyższy kunszt
wydawniczy.
200,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
18
84. MARLICZ Jerzy - pseudonim. [Właściwie Halina Borowikowa] Ośmiornica.
Powieść. Poznań [1934]. Nakł. i druk Księgarni Św. Wojciecha. Format 18 cm. s.
[4], 512, [2]. Opr. introlig. płtn., niebieskie, napis złocony na grzbiecie. Sygnowana
naklejką: Introligatornia Drawdzik i Mościcki Warszawa. Powieść romansowo-przygodowa rozgrywająca się w Rosji w czasie zbliżającej się burzy rewolucyjnej.
Autorka znana głównie z tytułu „Łowcy przygód”, kontynuacji cyklu Curwooda
„Łowcy wilków” i „Łowcy złota” które tłumaczyła z angielskiego.
70,85. MAY Karl. Der schwarce mustang. Stuttgart/Berlin/Leipzig. Wyd. i druk Union
Deutsche Werlagsgesrllschaft. 67 Auflage. Format 12×17 cm. s. [1] rycina całostronicowa, [2] k., 263. Opr. wyd. płtn. W centrum lica naklejona barwna ilustracja.
Grzbiet zdobiony. Liczne ilustracje czarnobiałe w tekście, sygnowane O. H. Podpis
własnościowy.
60,86. MEISSNER Janusz. Licznik z czerwoną strzałką. Nowele lotnicze. Lwów –
Warszawa 1931. Wydawnictwo i druk Książnica Atlas. Format 14×20 cm. s. 165,
[1] k. Opr. wyd. ppłtn. Barwna okładka projektu Konstantego Sopoćko. Pozycja
wydana w serii Biblioteka Iskier. Powieściowa i popularno - naukowa. Tylna okładka zapisana kredką przez dziecko.
60,87. NIKLEWICZOWA M. Wróbel czarodziej. Ilustrował Samuel Miklaszewski.
W-wa 1956. Wyd. „Nasza Księgarnia”. Druk. Techniczna, Bytom. Format 17×24 cm.
s. 70. Opr. brosz. wyd. Naddarcia na grzbiecie, małe ubytki narożników Dedykacja autorska.
50,88. OSTROWSKA Bronisława. Książka jutra czyli tajemnica geniusza drukarni.
W-wa 1922. Wyd. Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych.
Druk. Wł. Łazarskiego. Format 14×20 cm. s. [52] k. Opr. introlig. ppłtn. Opracowanie graficzne Zygmunta Łazarskiego. Podpis własnościowy. Odbito 11000 egz.
Ten nr. 10391. Dość kuriozalna książeczka autorki znanej z głośnego „Bohaterskiego Misia”.
60,89. [PAPI Teresa Jadwiga]. Teresa Jadwiga. Z dobrych czasów. Powieść z XVIII wieku Tom I/II. W-wa 1905. Nakł. Redakcji „Przyjaciela Dzieci”. Druk. Tow. Akcyjnego
S. Orgelbranda Synów. Format 13×15 cm. s. 176, 127. Opr. wyd. płtn., czerwone.
Ozdobniki i napisy na okładkach i grzbietach tłoczone i czernione. (W. P). 70,90. PRAŻMOWSKA T. Dzieje trzech rozbiorów Polski oraz ruchu narodowego w
XIX w. (poprzedzone zarysem panowania domu saskiego). Dla dorastającej młodzieży opowiedziała [...]. W-wa 1910. Księgarnia Jana Fiszera. Druk. L. Bilińskiego i
W. Maślankiewicza. Format 12×17 cm. s. 366, [1] k., [dalej] to samo z dodatkiem
po tytule (Dalszy ciąg). Stron101, [1] k. Opr. wyd. ppłtn. Na licu i grzbiecie tłoczone i złocone napisy. Złocenia wyblakłe.
80,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
19
91. PRUTKOWSKI Józef. O aniołku złotym co został pilotem. Katowice [ok.
1946]. Wyd. „Bobo” Wytwórnia zabawek. Druk. Żymełka pod zarządem państwowym, Chorzów. Format 14×20 cm. s. 14. Brosz. wyd. Dolny, prawy narożnik
wierzchniej okładki ukruszony. Okładka i rysunki w tekście Leszek Górski.
„Uroczy” wierszyk o tym jak aniołek stał się pilotem w lotnictwie Armii Czerwonej „wyrwałem jedno pióro, by spisać historię lotnika, który lata jak anioł niebieski, który ma polskie serce, a skrzydła sowieckie”
45,92. OPPMAN Artur Or-Ot. Powinszowania wierszem i prozą do użytku dzieci i
młodzieży oraz toasty i wiersze okolicznościowe dla osób dorosłych. Wydanie
trzecie powiększone. W-wa 1909. Nakł. „Księgarni Warszawskiej” W. Wodzińskiego. Druk. E. Nicz i S-ka. Format 13×19 cm. s. 142, II. Opr. introlig. płsk.
70,93. PRZYBOROWSKI Walery. Skarby pradziadowskie. Powieść z XVIII-go wieku.
W-wa 1904. Nakł. „Ziarna”. Druk. A. T. Jezierskiego. Format 9×13 cm. Opr. wyd.
płtn. Grzbiet reperowany. Na licu złocone napisy.
70,94. ROSINKIEWICZ Kazimierz. Ihak mądry osioł. Powieść dla młodzieży. Z
ilustracjami E. Królikowskiej. Poznań. [1937]. Nakł. i druk Księg. św. Wojciecha.
Format 12×18 cm. s. [2] k., 158, [1]. k. Opr. wyd. ppłtn. Zachowana oryginalna
obwoluta, z ubytkami na grzbiecie. Okładka ilustrowana.
65,95. RENARD Maurice. Człowiek który chciał być Bogiem. W-wa 1928. Wyd.
„Lektor-Polonia”. Druk. Przemysłowa, Kraków. Format 13×19 cm. s. [4] k., 271.
Opr. brosz. wyd. Ciekawa graficznie barwna okładka. Stan dobry. Jest to tomik VI z
cyklu Sensacyjne Powieści Wyd. „Lektor-Polonia”. (C. M)
65,96. REUTT Marja (Stabrowska) Legendy świętych. Katowice 1932. Drukiem i
nakładem Księgarni i Drukarni Katolickiej Sp. Akc. Format 12×17 cm. s. [1] k., 102.
Opr. wyd. ppłtn. Barwna, sygnowana okładka.
75,97. SŁOŃSKI Edward. Na progu Polski. Z inicjałami i rycinami Eligiusza. Niewiadomskiego. W-wa 1921. Wyd. G i W. Druk. W. L. Anczyca. Format 18×23 cm.
s. [1] k., 101. Opr. wyd. karton. Rok po wydaniu tej książki jej ilustrator dokonał
zabójstwa pierwszego prezydenta niepodległej Polski Gabriela Narutowicza. ®
60,98. SZPYRKÓWNA M. H. Słoneczny domek. W-wa 1926. Wyd. Społeczny Instytut
Wydawniczy. Druk. Zakł. Graf. „Drukarnia Bankowa”. Format 12×17 cm. s. 119,
[2] k. Opr. brosz. wyd. Jest to z roku I-ego tom V Biblioteki Wesołych i Sensacyjnych Opowieści wychodzących wraz z dodatkiem ilustrowanym „Dekady”, trzy
razy w miesiącu. Okładka barwna projektu L. Jagodzińskiego. (C. M).
60,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
20
99. UMIŃSKI Władysław. W pustyniach Australji. Opisy i przygody w podróży dla
młodzieży. Wydanie II z 25 ilustracjami. W-wa Br. r. wyd. Wyd. Księgarnia M. Ostaszewskiej i S-ki. Druk. Zakł. Graf. Neumann&Tomaszewski, Włocławek. Format
14×19 cm. Opr. wyd. ppłtn. Na okładce barwna ilustracja, mocno przykurzona.
Jedna karta ruchoma. Stan średni. (C. M)
60,-
5.Varia.
100. 3-Klasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa P[olskiej]. M[acierzy]. S[zkolnej].
Kursy handlowe koła P. M. S. Ciechanów 1930. Drukarnia i introligatornia „Dźwignia”. Format 12×22 cm. s. 24. Brosz. wyd.
60,101. AWAŁOW. Z. Federalizm. Sejmy krajowe. W-wa 1905. Wyd. „Bibljoteka Naukowa”. Druk. Piotra Laskauera i S-ki. Format 17×24 cm. s. 40. Brosz. Wyd. Ślad
zalania. Egzemplarz nie rozcięty. (może ktoś się zlituje?). (W. P)
60,102. APHORISMATA ex tawerna Simon et Stecki sub Baccho dicta Varsoviae.
Simon i Stecki Warszawa Sp. z ogr. odp. Druk. Rotograwiura Zakł. „Rotofot”.
Format podłużny 14×9 cm. s. [16] k. Brosz. wyd. Reklamowy folder znanej,
warszawskiej firmy winiarskiej. Ilustrowany, zaopatrzony łacińskimi sentencjami
propagującymi zalety szlachetnych win, miodów, koniaków.
60,103. BEZPRAWIE wyborcze. W-wa 1906. Polska Partia Socjalistyczna. Format
10×16 cm. Brosz. wyd.
45,104. BÓG się rodzi! Zbiór kolęd. W-wa 1932. Druk. Tytus Talikowski. Format 11×15
cm. s. 8. Brosz. wyd.
45,105. CENNIK letni 1934 r. „Olimpjada” Wytwórnia Artykułów Sportowych i
Gimnastycznych. W-wa. Druk. A. Kelter i S-ka. Format 14×17 cm. s. [8]. Brosz.
wyd. Cennik oferuje sprzęt do tenisa, piłki nożnej, lekkiej atletyki, boksu, gier
sportowych, kolarstwa, wioślarstwa i campingu, łucznictwa, kostiumy kąpielowe,
gimnastyki, szermierki, nagrody. Firma w 1934 roku obchodziły X-lecie istnienia.
60,106. CIESIELSKI Andrzej. Katyń. W-wa 1943. Nakł. GiW. Format 18×25 cm. s. 32.
Brosz. wyd. Okupacyjne propagandowe wydanie po odnalezieniu katyńskich grobów pomordowanych polskich oficerów. Ilustrowane. Niemcy chcieli aby druk
ten był firmowany i rozprowadzany przez Polski Czerwony Krzyż – odmówiono.
Stan bdb.
100,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
21
107. DEMBIŃSKI Bronisław. Krasiński a chwila dziejowa. Odczyt miany we
Lwowie w cyklu odczytów o Krasińskim dnia 26 stycznia. Poznań 1912. Odbitka
z Dziennika Poznańskiego. Format 14×22 cm. s. 29. Brosz. wyd. Podkreślenia w
tekście. Autorska dedykacja.
60,108. FUNERALNY obrazek. Ks. Piotr Wawrzyniak Szambelan Jego Świątobliwości
Ojca św. Proboszcz mogileński. Urodz. 30 stycznia 1849 w Wyrzece, zmarł 10
listopada 1910 w Poznaniu. Na awersie obrazka naklejona fotografia portretowa
zmarłego. Na rewersie rycina z podobizną Chrystusa na krzyżu i tekst modlitwy.
Całość w żałobnej obwódce. Format 7×11 cm.
50,109. FUNERALNY obrazek Avv. Attalio Begey Konsole Onorario Della Polonia.
Nato a Bormio il 4 Gennaio 1843 [zm.] a Torino il 25 Ottobre 1928. Druczek
4 stronnicowy. Na okładce rycina z popiersiem Chrystusa w cierniowej koronie.
Na drugiej stronie naklejona fotografia zmarłego. Całość w żałobnej obwódce.
Format 7×11 cm.
45,110. HOENE–WROŃSKI Józef. Cele absolutne ludzkości. Z francuskiego przełożyła Zofja Kozłowska. W-wa 1934. Wyd. Bibjloteka ZET. Druk. Zakł. Graf. To. Wyd.
„Bluszcz”. Format 11×16 cm. s. 30. Brosz. wyd. Podpis własnościowy.
45,111. KARTA Legitymacyjna. Towarzystwo Tatrzańskie w Krakowie. Nr. 527 na
rok 1906. Wystawiona dla Prof. Wacława Tokarza. Podpisy. Stempel Delegata
Tow. Tarzańskiego Ryszarda Schönfelda. Druczek dwu stronnicowy, ozdobny
z widokiem Czarnego Stawu i postacią górala. [Wacław Tokarz (1873-1937),
historyk wojskowości, pułkownik, profesor Uniw. Jagiellońskiego, założyciel i szef
Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego]
200,112. KATALOG Nr. 13. Bazar Literacki w Warszawie wł. Jakób Jabłonko. Dział antykwarski. W-wa 1928, listopad. Druk. „Renoma”. Format 13×19 cm. s. 64. Brosz.
wyd.
60,113. KATALOG. Działu antykwarskiego Księgarni Powszechnej (Jonasza). Nr. 6 Wa-wa. [po 1934]. Druk. Zakł. Graf. „Drukarnia Bankowa” Format 15×22 cm. s. 48.
Brosz. wyd.
60,114. KATALOG. Radiotechnika. Fotografja. J. Kukulski & Syn. Jasło. [1930]. Druk.
„Wisłoka”. Format 15×22 cm. s. 31. Brosz. wyd. Ilustrowany.
60,115. KATALOG Wydawnictw Gospodarczych na wystawie „Książka w Polsce
Współczesnej 26. XI-10. XII 1933. W-wa 1933. Wyd. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie. Druk. Zakł. Graf. „Drukarnia Bankowa”. Format 14×21 cm. s.
60. Brosz. wyd. Prywatny stempel własn.
60,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
22
116. KLEPACZ Michał. Ideały średniowiecza a czasy obecne. Wilno1938. Nakł.
Dwutygodnika „Sprawy Otwarte”. Druk. A. Zwierzyńskiego. Format 15×22 cm.
s. 36. Brosz. wyd. Podpis własnościowy.
60,117. KOMUNIKAT Komisji specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w lesie katyńskim jeńców
wojennych – oficerów polskich. Moskwa 1945. Wyd. Literatury w Językach Obcych. Tipografia „Iskra Rewolucji”. Format 11×16 cm. s. 56. Brosz. wyd. Grzbiet
podklejony skoczem. Jeden z kilku sowieckich, zakłamanych i bydlęckich paszkwili na temat Katynia.
60,118. MARJA Rodziewiczówna w walce o nowego człowieka. Przemówienie Walerji Sokołowskiej na akademii 2 maja 1938 r. W-wa 1938. Nakł. Stołecznego
Klubu Synarchistek. Druk. B-ci Drabczyńskich. Format 12×19 cm. s. 16. Brosz.
wyd.
45,119. MATERIAŁY do szkolenia brygad propagandowych. Część II. [W-wa]. 1946.
wyd. Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy Wojska Polskiego. Format
15×20 cm. s. 47. Brosz. wyd. Wśród zawartych tu rozdziałów ciekawsze to: Kogo
nazywamy reakcją? W Polsce nie będzie dyktatury. Kto pomaga bandom? Antysemityzm.
45,120. NOWENNA Litania i pieśni do Św. Antoniego Padewskiego. W-wa 1930. Druk.
„Ziemiańska”. Format 10×14 cm. s. 8. Brosz. wyd.
45,121. PIEŚŃ o pożegnaniu się z sobą Jezusa i Maryi. Nr. 2. Częstochowa. Br. r. wyd.
Nakł. Józefa Miecznika. Druk. T. Nagłowski i S-ki. Format 12×17 cm. s. 8. Brosz.
wyd.
45,122. PIEŚNI o Matce Boskiej Różańcowej. Nr. 16. Częstochowa. Br. r. wyd. Nakł.
Józefa Miecznika. Druk. T. Nagłowskiego i S-ki. Format jak wyżej. S. 8. Brosz. wyd.
45,123. PIEŚNI do Najsłodszego Serca Jezusowego. Nr. 20. Częstochowa. Br. r. wyd.
Nakład, druk, format jak wyżej. Str. 8. Brosz. wyd.
45,124. PIEŚNI Nowe do Najświętszej Panny Maryi. Nr. 22. Częstochowa. Br. r. wyd.
Nakł, druk, format jak wyżej. Str. 8. Brosz. wyd.
45,125. PIEŚŃ Nowa. O Pielgrzymie i Pasterzu Dobrym. Częstochowa. Br. r. wyd. Nr.
28. Nakł, druk, format jak wyżej. Str. 8. Brosz. wyd.
45,126. PIEŚŃI o Panu Jezusie. Nr. 32. Częstochowa. Br. r. wyd. Nakł, druk, format jak
wyżej. Str. 8. Brosz. wyd.
45,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
23
127. PIEŚŃ Nowa do Najśw. Panny Maryi. Nr. 59. Częstochowa. Br. r. wyd. Nakł,
druk, format jak wyżej. Str. 8. Brosz. wyd.
45,128. 3 PIEŚNI. 1. Koronowana Niebieska Pani. 2. O Częstochowska Królowo. 3.
Dziś dzieci rodziców wcale nie szanują. Częstochowa 1908. Nakł. j. Miecznika.
Druk. T. Nagłowskiego. Format 12×17 cm s. 8. Brosz. wyd.
45,129. PIEŚNI o Sercu Najśw. Panny Maryi. Częstochowa 1908. Nakł. J. Miecznika.
Druk. T. Nagłowskiego. Format 12×17 cm. s. 8. Brosz. wyd.
45,130. PIEŚŃ o całej męce pana Naszego Jezusa Chrystusa. W-wa 1907. Nakł. i własność E. Raczyńskiej, (dawniej E. Lompe). Druk. Braci Thiell. Format 11×16 cm. s.
15. Brosz. wyd.
50,131. TRZY PIEŚNI. 1. O! Matko źle się na świecie dzieje. 2. Pójdźcie chrześcijanie
na Kalwarią. 3. Boże wieczny, Boże żywy. W-wa 1902. Nakł. E. Raczyńskiej, dawniej E. Lompe. Format 10×16 cm. s. 4. Brosz. wyd.
35,132. POWSTANIE styczniowe 1863-1864. [Piotrków 1916?]. Druk. Państwowa
pod zarządem Departamentu Wojskowego N. K. N. Format 11×15 cm. s. 56.
Opr. brosz. wyd.
60,133. PROGRAM Pierwszych Zawodów Łyżwiarskich Państwa Polskiego i mistrzostw Polskiego Związku Łyżwiarskiego w jeździe sztucznej i szybkiej. Wraz z
zawodami w walcu i jazdą sztuczną parami mających się odbyć na torze Lwowskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego we Lwowie w dniach 21 i 22 lutego 1920 r.
Druk. L. Wiśniewskiego. Format 21×26 cm. Druk 4 str. Ślad składania.
65,134. PROGRAM. Teatr Wielki Opera Sezon 1936/37. W-wa. Druk. Tow. Wyd. Inform.
Sp. z. o. O. Format 19×26. s. [14] k. Brosz. wyd. (W. P).
65,135. PRZEPISY Wszechrosyjskiej Wystawy Przemysłowej w 1870 r. w St. -Petersburgu. (Najwyżej zatwierdzone 23go maja 1869 r.). W-wa. Druk. Jana Psurskiego.
Format 13×19 cm. s. 24. Brosz. wyd. (W. P).
80,136. „RAJ” robotników i chłopów. W-wa 1943. Wydawnictwo Glob. Format
14×21 cm. s. 24. Brosz. wyd. Ciekawa, barwna okładka sygnowana literami DPA.
Niemiecka broszura propagandowa, owym „Rajem” jest oczywiście ZSRR.
65,137. RĘKOPIS. Rzut oka na Polskę pod panowaniem pruskim przed rokiem 1806.
Brak autora i roku napisania. Papier, atrament, styl pisma i oprawa wskazują na
pierwszą połowę XIX wieku. Format 12×18 cm. Rękopis składa się z 121 nienumerowanych kart, oraz 10 kart nie zapisanych. Oprawa introlig., szczątkowy
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
24
półskórek, okładki oklejone marmoryzowanym papierem. Na licu naklejka, nie
zapisana.
150,138. RĘKOPIS. Tomik poetycki. Opisany ręcznie Warszawa. [Nr.] 6. [Datowany] 13.
III. 1930 r. - 13. IX. 1930 r. Pisane przez zakochanego mężczyznę (mówiącego o
sobie Longinus Sulima) i dedykowane anonimowej Krystynie. Format 13×20 cm.
Zawiera 52 karty Opr. introlig. pełna, czerwona skóra. Na licu delikatne liniowe
bordiury. Wyklejki marmoryzowane. Wiersze pisane złotym tuszem w artystycznie rozrysowanych ramkach złoconych i srebrzonych. Heraldyczny, suchy tłok
pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Ładna rzecz.
200,139. SZAJNA Józef. Odręczny list na firmowym papierze Teatru Studio z 20. XI.
1982 z podziękowaniami za życzenia noworoczne i przesyłkę skierowane do
Pani Izabelli Potockiej w Bydgoszczy. [Józef Szajna (1922-2008), malarz, scenograf, reżyser, profesor ASP. W latach 1955-1966 założyciel i dyrektor Teatru
Ludowego w Krakowie. W 1972 założył Warszawskie Centrum Sztuki „Studio”].
200,140. TAUBE Karol; SOCHA Michał. Frontem do morza. W-wa 1934. Nakł. Ligi
Morskiej i Kolonialnej. Druk. Zakł. Graf. „Prasa Polska”. Format 13×16 cm. s. 32.
Brosz. wyd. Barwna okładka sygnowana AGAR. Grzbiet podklejony. (W. P). 45,141. USTAWY Bractwa Wstrzemięźliwości. Poznań 1905. Nakł. i druk Księg.
św. Wojciecha. Format 10×16 cm. s. 8. Brosz. wyd.
45,142. WYDAWNICTWO Andrzeja Własta prezentuje najnowsze przeboje z
rewii teatru „Morskie Oko”. Zawiera utwory: Przebacz, Kiedy przymykam oczy,
Twój uśmiech, Tyś mnie nie kochała, Pod samowarem i To jest Paryż. [W-wa. Lata
30-te XX w]. Wyd. własne. Druk. Zakł. Druk. W. Piekarniaka. Druczek składany
harmonijkowo, 8 stronnicowy. Format po rozłożeniu 44×15 cm. Jedna z stron
podklejona skoczem. Brosz. wyd. ®
45,143. WYDAWNICTWO Wspólnoty Interesów Górniczo Hutniczych S. A. Katowice. 6 Rok 1938 wrzesień. Druk. Narodowa, Kraków. Format 21×29 cm. s. 52,
[4] k. Opr. brosz. wyd. Na okładce widok wielkiego pieca w hucie „Piłsudski”
wybudowanego w 1937 r. Ilustrowane.
70,144. WZORY pism Drukarni „Automat” Wacław Wisiorowski Warszawa Wileńska
7. Br. r. wyd. [lata XXX-te XX w.] Format 16×23 cm. s. [31] k. Opr. brosz. wyd.
Grzbiet wiązany wydawniczo sznurkiem.
65,145. ZJEDNOCZENIE Związków Spółdzielni Rolniczych Rzeczypospolitej
Polskiej. Na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. W-wa maj-wrzesień
1929. Wyd. własne. Druk. Zakł. Wyd. M. Arct. Format 23×29 cm. s. 68. Opr. introPlik pobrany ze strony www.portolan.pl
25
lig. ppłtn. Na licu naklejona oryginalna okładka broszurowa. Przed kartą tytułową
portret Franciszka Stefczyka pioniera polskiej spółdzielczości rolniczej i
założyciela Kas Pożyczkowych „Stefczyka”.
75,146. Z okazji 25-lecia wymarszu Legionów polskich z Oleandrów 1914 – 1939.
Młodzieży w darze Henryka Francka Synowie S. A. [Albumik] Skawina 1939.
Nakł. własny. Druk. Salon Malarzy Polskich, Kraków. Format podłużny 23×16 cm.
s. [16] k., z tego 14 z barwnymi ilustracjami według obrazów Jerzego Kossaka.
Brosz. wyd. Na wierzchniej okładce mocno wyblakłe złocone napisy i wojskowe
utensylia.
65,147. ŻEGOTA-JANUSZAJTIS Marjan. Płk. Bryg. Strategiczne granice Polski
na wschodzie. Odbitka z „Bellony”. W-wa 1919. Nakł. Księg. Wojskowej. Druk. L.
Bilińskiego i W. Maślankiewicza. Format 15×23 cm. Opr. introlig. ppłtn. Narożniki
płtn. Wyklejki na okładkach marmoryzowane.
65,-
6. Poezja i dramat XIX i XX wieku
148. BARTELSKI Lesław. M. Przeciw zagładzie. Poemat. W-wa 1948. Skład główny
Oficyna Księgarska. Druk. „Robotnik”. Format 17×24. s. 23. Brosz. wyd. Odbito
1000 egz. Wyd. II-gie. Pierwsze wydanie ukazało się w czasie okupacji jako tom
4 Biblioteki „Sztuki i Narodu” pod pseudonimem Lesława Gieruta. Autorska
dedykacja dla Jana Nagrabieckiego. [Jan Nagrabiecki 1920-2011. Poeta,
debiutował w 1945 r. Żołnierz Armii Krajowej].
65,149. [BEŁZA Władysław]. Kobieta w poezyi polskiej. Głosy poetów o kobiecie
przez autora Antologii Polskiej. Z 8-ma rysunkami E. Andriolliego. Kraków i
Warszawa 1885. Nakł. GiW. Druk W. L. Anczyca i S-ki. Format 15×20 cm. s. XV,
333. Opr. wyd. płtn., ozdobne, czerwone. Na grzbiecie zdobienia i napisy złocone. Na licu wydawniczo drukowana ilustracja Andriolliego, tłoczone bordiury.
Ozdobne, złocone wyklejki. Brzegi kart złocone. Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Piękny egzemplarz.
350,150. BIŃCZAK Józef. Żyto kwitnie. W-wa 1949. Biblioteka Oddziału Wiejskiego
Związku Zawodowego Literatów Polskich. Druk. „Prasa Demokratyczna”. Format 12×18 cm. s. 49, [3] s. Opr. brosz. wyd. Okładka projektu J. A. Dubowskich.
Nakł. 550 egz. Autorska dedykacja dla Jana Nagrabieckiego.
65,151. BRONIEWSKI Władysław. Bagnet na broń. Poezje 1939 – 1943. Jerozolima
1943. Printed At the Jeruzalem Press Ltd. Format 14×20 cm. s. 52. Opr. brosz.
wyd. Na karcie przed tytułowej naklejona wydawniczo reprodukcja portretu
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
26
poety według rysunku Feliksa Topolskiego wykonanego w Moskwie w 1941
roku oraz odręczny autograf W. Broniewskiego. Ładny egzemplarz. 120,152. CHAJJAMA Omar. Wybrane czterowiersze. Przełożył z perskiego Andrzej
Gawroński. Lwów 1933. Wyd. i druk Ossolineum. Format 15×21 cm. s. 124, [1] k.
Opr. brosz. wyd. Egzemplarz nr. 421. (W. P).
60,153. CZERWIŃSKI Mieczysław. Błyski myśli. Aforyzmy. Przekłady. Wiersze. Seria I.
W-wa 1939. Wyd. i druk Zakł. Wyd. B. Matuszewski. Format 14×19 cm. s. 47. Opr.
brosz. wyd. Dedykacja autorska dla Feliksa Bucholca.
60,154. FIK Ignacy. Kłamstwa lustra. Kraków 1932. Wyd. GiW. Druk. M. Kohane
Oświęcim. Format 15×22 cm. s. 64, [1] k. Opr. brosz. wyd.
60,155. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons. Wiersze. Rzym 1946. Nakł. Oddziału
Kultury i Prasy 2 Korpusu. Druk Ciężkiej Drukarni Polowej 2 Korpusu. Format 12×17 cm. s. 57, [1]. k. Opr. introlig. ppłtn. Zachowana oryginalna okładka
broszurowa sygnowana: S. W. Pieczęć Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
Tomik ten ma swoją ciekawą historię, mianowicie krążyły w tym czasie pogłoski że, Gałczyński nie żyje, jego poezja cieszyła się dużą popularnością więc Jan
Olechowicz z pamięci zrekonstruował przedwojenne wiersze poety, stąd wiele
tu błędów i nieścisłości. Galczyński ręcznie poprawiał w wielu egzemplarzach
omyłki, ale w końcu się poddal. Według danych znalezionych na portalu Allegro
(więc wiarygodność nie jest stuprocentowa) okładkę wykonał Stanisław Westwalewicz.
80,156. GROCHOWIAK Stanisłw. Agresty. W-wa 1963. Wyd. Czytelnik. Druk. Toruńskie Zakł. Graf. Format 13×20 cm. s. 96. Opr. brosz. wyd. Obwoluta projektu
Andrzeja Heidricha. Nakł. 2250 egz. Wyd. I. Dedykacja autorska. : Bardzo
sympatycznemu P. Bagińskiemu na pamiątkę miłego spotkania w Sulejówku. 18.
III. 1964.
80,157. HERBERT Zbigniew. Pan Cogito. W-wa 1974. Wyd. Czytelnik. Druk. Narodowa, Kraków. Format 13×20 cm. s. 78, [4] s. Opr. wyd. karton. Okładka projektu
Andrzeja Heidricha. Wyd. pierwsze.
65,158. IŁŁAKOWICZ I. K. Połów. W-wa 1926. Wyd. J. Mortkowicza. Nakł. T-wa
Wydawniczego. Druk. W. L. Anczyca i Sp, Kraków. Format 14×20 cm. s. 127.
Opr. introlig. płtn., lniane. Egzemplarz indywidualnie ozdobiony dziewięcioma,
ładnymi, całostronicowymi akwarelami, nie sygnowanymi.
200,159. IWASZKIEWICZ Jarosław. Warkocz jesieni. W-wa Wyd. PIW. Druk. Zakł.
Graf. im. M. Kasprzaka w Poznaniu. Format 12×17 cm. s. 47. Opr. brosz. wyd.
Nakład 5000 egz. Wyd. I-sze.
45,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
27
160. KASPROWICZ Jan. Księga ubogich. Lwów 1916. Wyd. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Sp. Druk Ossolineum. Format 14×20 cm. s. [4] k., 165, II. Opr.
introlig. ppłtn. Prywatny stempel własnościowy. Wpis dedykacyjny. Odbito 3000
egzemplarzy. (W. P).
60,161. KUBIAK Tadeusz. Fantasmagorie. W-wa 1961. Wyd. Czytelnik. . Druk. Zakł.
Graf. „Dom Słowa Polskiego”. Format podłużny 16×12 cm. s. 206. Opr. brosz.
wyd. Obwoluta i rysunki w tekście Bohdan Butenko.
50,162. LASOŃ Józef. Legiony. Scen dziesięć. W-wa 1917. Skład główny w Księg. W.
Jakowickiego. Druk. Braci Radwan w Kaliszu. Format 13×22 cm. s. 111. Opr.
introlig. ppłtn. Narożniki płtn., wyklejki na okładzinach marmoryzowane. Zachowana ciekawa graficznie barwna okładka broszurowa. Treść dotyczy Legionów
Piłsudskiego. (C. M).
80,163. LIBERA Beata. Poezje. Kraków. 1908. Druk. Literacka. Format 12×17 cm. s.
[80]. Opr. brosz. wyd. Na licu w złoconym kwadracie popiersie kobiece. Podpis
własn. Ładny egz.
70,164. MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 – 1812. Ilustracje Tadeusza Gronowskiego. W-wa 1950. Wyd.
Książka i Wiedza. Format folio 25×34 cm. s. 405, [1] k. Opr. wyd. płtn., koloru
kremowego z tłoczonym i złoconym profilem poety. Na grzbiecie złocone napisy
i wypukłe ozdobniki. Ozdobne wyklejki. Obwoluta z szarego, żeberkowego
papieru. Całość w brązowym, wydawniczym futerale z złoconym profilem jak na
oprawie. Uwaga! Na karcie po tytułowej dedykacja Tadeusza Gronowskiego dla
Gizelli Szancerowej: Wielce Szanownej Pani Gizelli Szancerowej w serdecznym upominku T. Gronowski. W-wa 20 października 1950r.
250,165. OSSORIA – pseudonim. [właściwie SCZANIECKI KAZIMIERZ]. Satyro-Apoteoza. Kraków 1902. Nakł. autora. Druk. „Czasu”. Format 13×21 cm. s. 19. Brosz.
wyd. Utwór niniejszy ofiarowany był przez autora polskim „Sokołom”, na ręce
prezesa Władysława Turskiego. Ciekawa graficznie młodopolska okładka. 60,166. PASTERNAK Leon. Rzeź niewiniątek. W-wa 1946. Wyd. Spółdzielnia Wyd.
„Czytelnik”. Druk. Państwowe Gimnazjum Graficzne. Format 18×25 cm. s. 127.
Opr. introlig., nowa karton ochronny. Zachowana oryginalna okładka broszurowa (podklejona) projektu, podobnie jak ilustracje w tekście Mieczysława.
Piotrowskiego. Dedykacja autorska.
80,167. [POL Wincenty]. Pieśni Janusza. Tom I. [więcej się nie ukazało]. Paryż 1833.
[właściwie 1835 wydanie celowo antydatowano]. Wydał Aleksander Jałowiecki.
Format 10×16 cm. s. 275. Przed kartą tytułową rycina portretowa Kazimierza
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
28
Puławskiego z następującym opisem „Kazimierz Puławski naczelnik Konfederacji Barskiey, rodził się 1746, poległ pod Savannach w 1779 walcząc w obronie
swobód amerykańskich.”, wykonana przez Antoniego Oleszczyńskiego. Opr.
introlig. płtn. Zachowana oryginalna okładka broszurowa w jej centrum wizerunek tarczy z godłami orła i pogoni oraz napisem Boże Zbaw Polskę. Podpis
własnościowy. Pierwsze wydanie.
150,168. POEZJA sowiecka. W przekładach Celiny Becker. W-wa Br. r. wyd. Nakł.
Wyd. „Kultura Wschodu”. Druk. Krajowa. Format 13×19 cm. s. 148, [2] k. Opr.
brosz. wyd. Okładka częściowo odchodzi od oprawy. Z bardziej znanych poetów
są tu wiersze Bagrickiego, Błoka, Jesienina, Majakowskiego, Borysa Pasternaka.
Brak Achmatowej i Mandelsztama.
65,169. POŚWIATOWSKA Halina. Wszystkie wiersze. Kraków 2007. Wyd. Literackie. Druk. Narodowa S. A. Format 15×21 cm. s. 651. Opr. introlig., pełna
skóra. Grzbiet 5-cio polowy. Zwięzy wypukłe, napisy złocone, w wolnych polach
tłoczone ozdobniki. Skórzany futerał. Prywatny, heraldyczny suchy tłok pieczętny.
Piękny egzemplarz.
250,170. RILKE RAINER Maria. Księga godzin. Z trzech ksiąg złożona: O życiu mniszem. O pielgrzymstwie. O ubóstwie i śmierci. Za zezwoleniem autora przełożył
Witold Hulewicz. Wilno 1935. Nakł. i drukiem L. Chomińskiego, Drukarnia
„Lux”. Format 13×18 cm. s. 180, [1] k., portretowa. Opr. introlig. współczesna,
płtn., zielone. Zachowane oryginalne okładki broszurowe.
70,171. PLĄSKOWSKI Włodzimierz. Satyry. Wybór dokonany przez Władysława
Buchnera i Brunona Korotyńskiego. Nakładem przyjaciół. W-wa 1903. Skład
główny w Księgarni Jana Fiszera. Format. 12×18 cm. s. [1] k., portretowa, XII,
320. Opr. introlig. płtn. Napis złocony na grzbiecie. (C. M).
80,172. RYDEL Lucjan. Utwory dramatyczne. Tom I-II. Kraków 1902. Nakł. Księg. D. E.
Friedleina. Druk. Literacka. Format 15×21 cm. s. [2] k., 150; [2] k., 185, [1] k. Opr.
introlig. ppłtn., małe nadpęknięcie górnej części grzbietu. W tomie pierwszym
przed kartą tytułową portret L. Rydla według rysunku Leona Wyczółkowskiego. W tekście bogate, barwne, młodopolskie ozdobniki.
120,173. STAFF Leopold. Dzień duszy. Wyd. trzecie. Lwów 1912. Nakł. Księg. Polskiej
B. Połonieckiego. Druk. Narodowa w Krakowie. Format 12×18 cm. s. [3] k., 162.
Opr. introlig. płtn., bordowe. Napisy złocone na grzbiecie. Ozdobne wyklejki.
Ładny egzemplarz.
70,174. STAFF Leopold. Łabędź i lira. Lwów 1914. Nakł. Księg. B. Połonieckiego. Druk.
Narodowa w Krakowie. Format 12×18 cm. s. 191. Opr. introlig. płtn., bordowe.
Napisy na grzbiecie złocone. Identyczna oprawa jak wyżej.
70,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
29
175. TAGORE Rabindranath. Księżyc przybierający. Przełożył Roman Fajans.
W-wa 1923. Nakł. B. Rudzkiego. Druk. „Rola” J. Buriana. Format 12×16 cm. s. 74,
[2] s. Opr. brosz. wyd. Okładka projektu Edmunda Johna.
65,176. WAT Aleksander. Wiersze. Kraków 1957. Wyd. Literackie. Druk. wydawnicza.
Format 12×17 cm. s. 180, [1] ilustracja portretowa. Opr. brosz. wyd. Nakład
2500 egz. Wydanie pierwsze.
60,177. WAT Aleksander. Wiersze śródziemnomorskie. W-wa 1962. Wyd. PIW. Druk
Toruńska Druk Dziełowa. Format podłużny 17×12 cm. s. 67, [3] s. Opr. brosz.
wyd. Nakł. 2000 egz. Wydanie pierwsze.
60,178. ZIEMBICKI Stanisław. Powrót do miasta. Poemat o Warszawie. W-wa 1947.
Nakł. Tow. Wydawniczego „Rodzina Polska”. Druk. Zakład Salezjański. Format
21×29. s. 32. Opr. brosz. wyd. Wyszło w Bibliotece „Progu”. Na okładce drzeworyt Jana Białostockiego. Odbito 1000 egz. Autorska dedykacja dla Jana
Nagrabieckiego i jego żony
60,-
7. Książki z dedykacjami
dla Henryka Berezy [1926-2012]
wybitnego krytyka literackiego, eseisty, wieloletniego redaktora miesięcznika „Twórczość”,
przez dwa lata przewodniczącego jury nagrody „Nike”.
179. IWASZKIEWICZ Jarosław. Xenie i elegie. W-wa 1970. Wyd. Czytelnik. Druk.
Zakł. Graf. „Dom Słowa Polskiego”. Format 12×19 cm. s. 56. Opr. brosz. wyd.,
obwoluta projektował Andrzej Heidrich. Wyd. I - sze. Dedykacja autorska:
„Drogiemu Heniowi na pamiątkę. Jarosław 18 maja 1970”.
100,180. IWASZKIEWICZ Jarosław. Kochankowie z Marony. W-wa 1961. Wyd. Iskry.
Druk. Zak. Graf. „Dom Słowa Polskiego”. Format 10×18 cm. s. 155. Opr. brosz.
wyd., obwoluta, projektował Jerzy Jaworowski. Wyd. I - sze. Dedykacja
autorska: „Drogiemu Henrykowi Berezie na pamiątkę intymnych rozmów o
biografii J. Iwaszkiewicz. 18.VI. 61 Stawisko”.
100,181. IWASZKIEWICZ Jarosław. Mapa pogody. W-wa 1977. Wyd. Czytelnik. Druk
Zakł. Graf. „Dom Słowa Polskiego”. Format 12×20 cm. s. 88. Opr. wyd. płtn.
Okładkę projektował Andrzej Heidrich. Wyd. I - sze. Dedykacja autorska:
„Henrykowi Berezie z serdecznym pocałunkiem i dobrym słowem. 16. XII. 77.
100,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
30
182. IWASZKIEWICZ Jarosław. Opowiadania muzyczne. W-wa 1971. Wyd.
Czytelnik. Druk. Zakł. Graf., Toruń. Format 12×19 cm. s. 420. Opr. brosz. wyd.,
obwoluta, projektował Jan Młodożeniec. Wyd. I - sze. Dedykacja autorska:
„Heniu Bereza Kochaj mnie. 6. XII. 71.
100,183. IWASZKIEWICZ Jarosław. Tatarak i inne opowiadania. W-wa 1960. Wyd.
Czytelnik. Druk. Toruńskie Zakł. Graf. Format 10×18 cm. s. 260. Opr. brosz. wyd.,
obwoluta, projektował Andrzej Heidrich. Wyd. I-sze. Dedykacja autorska:
„Drogiemu Heniowi Berezie Jarosław. Stawisko 29. 5. 60.
100,184. MYŚLIWSKI Wiesław. Kamień na kamieniu. W-wa 1984. Wyd. PIW. Druk.
Łódzka Drukarnia Dziełowa. Format 12×19 cm. s. 410. Opr. brosz. wyd., obwoluta, projektował Janusz Stanny. Wyd. I - sze. Dedykacja autorska: „Kochany
Heniu, szczęściem tej książki jest to, że narodziła się za Twojej obecności na tym
Bożym świecie, więc pełno Twojej obecności i w niej, Twojego płaczu, Twojego
smutku, Twoich myśli; jest to szczęście wszystkich moich książek toteż żyj tak
długo, póki ja nie skończę pisać, i żyj dalej, kiedy skończę. W-wa 7. IV. 1984 r.”
100,185. MYŚLIWSKI Wiesław. Traktat o łuskaniu fasoli. Kraków 2006. Wyd. Społeczny
Instytut Wyd. Znak. Druk. Rzeszowskie Zakł. Graf. S. A. Format 14×20 cm. s. 400.
Opr. wyd. płtn., obwoluta. Dedykacja autorska: „Kochany Heniu-początkiem naszej długiej przyjaźni była literatura, ona tę naszą przyjaźń ugruntowała i wierzę,
że będzie zawsze stała na jej straży-toteż jesteś w tej książce, tak jak jesteś w
moim sercu. 3 czerwca 2006 r.”
100,186. PELCZYNSKI Zbigniew. Poland 1957. Chapter two. Jest to zapewne nadbitka z Elections Abroad. Edited by D. E. Butler. [Wyd.] Macmillan 1959. Format
14×21 cm. s. paginowane od 120 do 179. Opr. introlig., kartonik ochronny.
Dedykacja autorska: „Henrykowi Berezie na pamiątkę eseju polsko-angielskiego
ten esej angielsko-polski ofiarowuje. Oxford, 29. II. 59.
45,187. REDLIŃSKI Edward. Bum ta ra ra. Szkice z wyprawy antyamerykańskiej.
W-wa 2006. Wyd. Prószyński i S-ka. Druk. Naukowo-Techniczna Oddział PAP SA.
Format 15×20 cm. s. 206. Opr. wyd. karton. Dedykacja autorska: „Jedynemu we
Wszechświecie Henrykowi Berezie z bezgranicznym podziwem i szacunkiem
dla jego ŻYCIOTWÓRCZOŚCI- wdzięczny za Wszystko Edek Redliński. 24. 12.
2006. Jestem zakochany w Oniriadzie. Tę książkę potraktuj jako dowód pamięci
- czytać nie musisz (naprawdę).”
80,188. STRYJKOWSKI Julian. Austeria. W-wa 1966. Wyd. Czytelnik. Druk. Zakł. Graf.
„Dom Słowa Polskiego”. Format 10×18 cm. s. 240. Opr. brosz. wyd., obwoluta,
projektowal Andrzej Heidrich. Wyd. I - sze. Dedykacja autorska; „Heniowi
Mojemu Arystotelesowi. Julian Stryjkowski. Warszawa 4. X. 66.”
100,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
31
189. STRYJKOWSKI Julian. Głosy w ciemności. W-wa 1957. Wyd. Czytelnik.
Druk. Narodowa, Kraków. Format 13×20 cm. s. 430. Opr. wyd. płtn., obwoluta,
projektował Jan S. Miklaszewski. Dedykacja autorska: „Henrykowi Berezie z
podziękowaniem za jego piękne i rozumne słowa w „Życiu Literackim”. W-wa
12. IX. 61.
100,190. STRYJKOWSKI Julian. Imię własne. Opowiadania. W-wa 1964. Wyd. Czytelnik. Druk. Toruńskie Zakł Graf. Format 10×18 cm. s. 155. Opr. brosz. wyd.,
obwoluta, projektował Marian Stachurski. Wyd. I-sze. Dedykacja autorska:
„Heniowi Berezie jak najmilej. W-wa 12. IX. 61.
80,191. STRYJKOWSKI Julian. Sen Azarila. W-wa 1975. Wyd. Czytelnik. Druk.
Narodowa, Kraków. Format 13×20 cm. s. 150. Opr. wyd. karton., projektował
Andrzej Heidrich. Wyd. I-sze. Dedykacja autorska: „Heniowi w dowód stałej
przyjaźni. Julian. Warszawa 11. X. 75.”
100,192. SÜSKIND Patrick. Trzy historie i jedno rozważanie. Tłumaczenie Małgorzata Łukasiewicz. Kraków 1988. Wyd. Społeczny Instytut Wyd. Znak. Druk. Zakł.
Poligraficzny SIW Znak. Format 80. Opr. brosz. wyd., lakierowana. Dedykacja
tłumaczki: „Henryku, w tej książce są przynajmniej dwie z najlepszych rzeczy na
świecie - ogród i biblioteka. Resztę można sobie (w gruncie rzeczy) darować.
45,Małgorzata. 29. IV. 98.
193. TOŁSTOJ Lew. Śmierć Iwana Ilicza. Przełożył Jarosław Iwaszkiewicz. Ilustrował Antoni Uniechowski. W-wa 1960. Wyd. PIW. Druk. Toruńska Drukarnia Dziełowa. Format 10×17 cm. s. 120. Opr. wyd. płtn. okładkę projektowała
Danuta Staszewska. Wyd. I-sze., w serii wydawniczej „Jednorożec” Dedykacja
tłumacza: „Zamiast Tołstoja Jarosław. 26. XII. 60”.
60,194. ZAWIEYSKI Jerzy. Konrad nie chce zejść ze sceny. W-wa 1966 Wyd. Czytelnik. Druk. Wydawnicza, Kraków. Format 12×19 cm. s. 416. Opr. brosz. wyd.,
obwoluta projektu Władysława Brykczyńskiego. Wydanie I. Dedykacja autorska: „Henrykowi Berezie za piękną „Sztukę czytania” z uznaniem i sympatią.
14. I. 67 r”.
100,195. ZAWIEYSKI Jerzy. Romans z Ojczyzną. W-wa 1963. Wyd. Czytelnik. Druk.
Narodowa, Kraków. Format 12×19 cm. s. 200. Opr. wyd. brosz., obwoluta, projektował Władysław Brykczyński. Wyd. I - sze. Dedykacja autorska: „Henrykowi Berezie nie bezinteresownie, ale z prawdziwym uznaniem i sympatią-autor.
1.V. 63.
80,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
32
8. Sztuka – grafika
196. ARCHITEKT. Organ Związku Architektów województwa Krakowskiego.
Kraków 1930. Rok XXII. Zeszyt 5-6. Str. 59, [5] s. Brosz. wyd. Podpis własn. Treść:
Henryk Jasieński o restaurowanych wnętrzach wschodniego skrzydła zamku na
Wawelu – Kronika.
50,197. BADECKI Karol. Leonard Herle ludwisarz i jego lwowskie działa 15441572. Studium archiwalno-muzealne. Z 10 ilustracjami w tekście. Lwów 1932.
Wyd. Ossolineum. Druk. Książnica Atlas. Format 16×24 cm. s. 39. Opr. introlig.
ppłtn. Wyklejki na okładce marmoryzowane. Zachowane oryginalne okładki
broszurowe. Nieaktualna pieczęć własnościowa. Jest to osobne odbicie z XXXI-XXXII tomu „Biblioteki Lwowskiej”, wydanego p. t. „Studia Lwowskie”. 80,198. BOCHEŃSKI Zbigniew. Polskie szyszaki wczesnośredniowieczne. Z 3 rycinami w tekście i 4 tablicami. Kraków 1930. Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności.
Druk. Uniw. Jagiellońskiego. Format 17×25 cm. s. 21, [IV] tablice. Opr. introlig.
ppłtn. Wyklejki na okładkach marmoryzowane. Ładny egzemplarz.
80,199. [BRANDEL Konstanty]. Catalogo da exposicao de aquas-fortes do pintor
polonez Konstanty Brandel organizada pela Associacao Dos Artistas Brasileiros
e Sociedade Polono-Brasileira „Kosciuszko” patrocinada pelos. Snr. Octavo e
Snra. Beatriz Guinle no Salao Nobre do Palace Hotel de 26 de Agosto a 9 de
Setembro 1935. Format 15×20 cm. s. [4]. Brosz. wyd. Trzy reprodukcje akwafort
na okładkach i w tekście.
45,200. GRODECKI Starykoń Konstanty. Kolczuga. W-wa 1934. Bezpłatna premia
do nr. 8 „Broni i Barwy”. Druk. Zakł. Graf. Drukprasa. Format 17×25 cm. s. 31.
Opr. introlig. ppłtn. Wyklejki na okładkach marmoryzowane. Zachowane oryginalne okładki broszurowe projektu M. Wodnickiego. Ładny egzemplarz.
80,201. GROSSE Deutsche Kunstausstellung 1938 im Haus der Deutschen Kunst
zu München 10. Juli – 16. Oktober 1938. München.Verlag F. Bruckmann. Format
15×20 cm. s. 98, 79 stron ilustracji, [4]. k., reklam. Na okładce (małe wykruszenie), hitlerowska „gapa” i głowa rzymskiego wojownika, płonąca pochodnia.
70,202. HARTLEB Zygmunt. Szabla polska. Jej rozwój historyczno-techniczny. Z 12
tablicami. Lwów 1926. Wyd. i druk Ossolineum. Format 15×22 cm. s. 59, [12]
tablic. Opr. introlig. karton oklejony bardzo ładnym marmoryzowanym papierem.
Na grzbiecie papierowy szyldzik z napisem. Wklejony prywatny exlibris, pieczęć
własnościowa. Ładny egz.
100,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
33
203. JARNUSZKIEWICZ Czesław. Szabla wschodnia i jej typy narodowe. Londyn
1973. Wyd. Antykwariat R. Wernika. Druk Poets and Painters Press. Klisze Astra
Litho. Format 18×25 cm. s. 102, [1] k., 54 karty z ilustracjami na kredzie. Opr.
wyd. płtn., obwoluta. Odbito 500 egz. Wklejony exlibris. Rzadkie.
150,204. KATALOG Dwunastej Wystawy Rycin Stowarzyszenia Polskich Artystów
„RYT”. Luty-Marzec 1939 roku. W-wa Wyd. Instytut Propagandy Sztuki. Druk.
Doświadczalna Pracownia Graficzna Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł. Format
17×24 cm. s. 33. [1] k. Brosz. wyd. Odbito 250 egz. Układ graficzny Tadeusza
Cieślewskiego syna. W tekście cztery odbitki z klocków drzeworytniczych:
Dom pod „Pelikanem” T. Cieślewskiego, Majka, S. Hładki-Wajwódowej,
Z gwiazdą, M. Jurgielewicza, „Kandyd”, E. Manteuffla. Odbitki z klisz cynkowych: Burza, St. O. Chrostowskiego, Wielbłądy, M. Dunin-Piotrowskiej,
Pekińczyk, W. Goryńskiej, Strzyżenie owiec, J. Konarskiej, Wykroty, B. Krasnodębskiej-Gardowskiej, St. Tropez, W. Podoskiego, Chartres, . K Sopoćki, Św.
Hubert, K. Srzednickiego, Dziewczęta z gołębiem, L.Turowicza. Rzadkie.
150,205. KATALOG Wystawy. Broń i barwa Niepodległej Polski 1918-1978. Elbląg 1978.
Wyd. Muzeum w Elblągu. Druk. Zakł. Graf. w Gdańsku. Format 16×23 cm. s. 215.
Opr. brosz. wyd. Wystawę zorganizowało Muzeum i Stowarzyszenie Miłośników
Dawnej Broni i Barwy Oddział Pomorski w Gdańsku. Bogato ilustrowane, broń,
mundury, odznaki pułkowe, orzełki.
100,206. KOPERA Feliks. Dzieje malarstwa w Polsce. Wieki średnie. Z 211 rycinami w
tekście, 24 tablicami, w tem barwnych 7 i 12 rotograwjur. Kraków 1925. Druk i
nakład Drukarni Narodowej. Format 20×27 cm. s.VII, 250, [1] k. Opr. wyd. płtn.,
bordowe, napisy na licu i grzbiecie złocone. Górne krawędzie kart barwione na
bordowo. Oprawę wykonał zakład (wytłok na tylnej okładzinie) Roberta Jahody. Na karcie tytułowej wytarty wpis proweniencyjny. Niewielkie odbarwienia
płótna.
250,207. KOPERA Feliks. Dzieje malarstwa w Polsce. Od XVI do XVIII wieku. (Renesans, Barok, Rokoko). Z 313 rycinami w tekscie, 52 tablicami, w tem barwnych
15 i 26 rotograwjur. Kraków 1926. Druk i nakład Drukarni Narodowej. Format
20×27 cm. s. [2] k., 345. Opr. wyd. płtn., bordowe, napisy złocone na licu i grzbiecie. Oprawę wykonał zakład (wytłok na tylnej okładzinie) Roberta Jahody. Na
karcie tytułowej wytarty wpis proweniencyjny. Niewielkie odbarwienia płótna.
350,208. MOSSOR Stefan. Rotmistrz 3 Pułku Szwoleżerów. Centralna Szkoła Kawalerji
w karykaturze. Wydanie I. Grudziądz 1923. Wydawnictwo Biblioteki Wojskowej
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
34
C. S. K. Do nabycia tylko przez pp. oficerów. Format folio 28×42 cm. s. [1]. k., 55.
Opr. Wyd. Ppłtn., grzbiet podniszczony, pęknięcia płótna, zaplamienia okładek. Na
licu okładki rysunek z szybującym na koniu nad wieżą Centralnej Szkoły Kawalerji szwoleżerem. Ochronny, kartonowy futerał. Rzadkie.
350,209. POLSKI wojak na obczyźnie. W 4-ch barwnych karykaturach Stanisława
Toegla. Celle – Hamburg 1946. Wydawnictwo Antoniego Markiewicza. Teka.
folio. Format 33×44 cm. Karykatury naklejone wydawniczo na kartony. Zatytułowane: Szkoda mrugać panie strzelec, Do nas należy cały świat... wszystkie
plantacje kawy, Sorry!. . ja się nie fraternizuje, Chłopcy jak brzytwy. Na wierzchniej okładce podklejony mały ubytek.
250,210. POLSKIE życie artystyczne w latach 1890–1914. Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Wojciechowskiego. Wrocław – Warszawa - Kraków 1967. Wyd.
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Druk. Ossolineum. Format 21×29 cm. s.
271, 184 strony z ilustracjami na kredzie. Opr. wyd. ppłtn. Nakład 1500 egz. Jedna
z podstawowych publikacji dla kolekcjonerów sztuki polskiej.
300,211. PRZEWODNIK Nr. 8. Grudzień. Salon 1925. Wyd. Tow. Zachęty Sztuk Pięknych W-wa Druk. Artystyczna K. Kopytowski i S-ka. Format 16×23 cm. s. 32, [15]
k., ilustracji, [2] k. Opr. brosz. wyd. Karty z śladami zalania. (W. P).
50,212. REICHENSTEIN-MEHLEROWA Olga. Wincenty Smokowski. W-wa
1936. Wydanie i druk Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Warszawie. Format 13×20 cm s. 46, [1] k. Opr. introlig. karton
ozdobny, marmoryzowany. Na licu tytułowy szyldzik. Zachowane oryginalne
okładki. Książkę niniejszą złożono cycerem i garamondem Antykwy Półtawskiego
w nakładzie 700 liczbowanych egz. Ten nr. 225. Heraldyczny suchy tłok pieczętny
(Jastrzębiec Marszewskich). Ładny egz.
120,213. SECOND International Exibition of Lithography and Wood Engraving.
December 4th 1930 to January 25th 1931. The Art. Institute of Chicago. Format 14×22 cm. s. [23] k. Opr. brosz. wyd. Na okładce drzeworyt Sanisława
Ostoji-Chrostowskiego. (Święta Rodzina w drodze do Betlejem) W tekście
14 ilustracji, w tym z polskich oprócz wyżej wymienionego pokazana praca
Tadeusza Kulisiewicza. Z polskich artystów biorących udział w tej wystawie
wymienić trzeba: Tadeusza Cieślewskiego seniora i juniora, Marię Dunin,
Bognę Krasnodębską-Gardowską, Wiktoryę J. Goryńską, Władysława
Skoczylasa. Rzadkie.
100,214. SICHULSKI Kazimierz. Karykatury współczesne. Legiony. Politycy. Literaci. Malarze. Aktorzy. Kraków. [Br. r. wyd., około 1917/1918]. Wyd. Księgarnia
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
35
J. Czernieckiego. Druk. Narodowa. Format 15×20 cm. s. 38, [30] k., ilustracji na
papierze kredowym, [1] k. Opr. wyd. płtn. Na licu tłoczone i złocone napisy oraz
diabelska głowa. Na grzbiecie złocone napisy, płótno oprawy głębokie introligatorsko efektownie „falowane”. Zachowana oryginalna okładka broszurowa
z powtórzonym motywem diabelskiej głowy. Prywatny, heraldyczny suchy tłok
pieczętny. Ładny egzemplarz.
100,215. SOPOĆKO Konstanty. Feliks Dzierżyński w rysunkach Konstantego Sopoćki. [Warszawa 1951]. Wyd. Dział Wydawnictw Artystyczno-Graficznych
RSW „Prasa”. Teka. Format folio 25×34 cm. s. [2] k. Teka kartonowa, zbrudzenia
zawiera 20 reprodukcji rysunków. naszego największego „czerwonego kata” aż
19 z nich dotyczy okresu 1894 – 1910. Dopiero ostatnia związana jest z rokiem
1920 – Dzierżyński przemawia z balkonu pałacu Branickich w Białymstoku siedziby Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, jak wiemy był to „bardzo
tymczasowy” komitet.
200,216. STAŻEWSKI Henryk. [Katalog]. Wystawa prac Henryka Stażewskiego maj
1959 Kordegarda gmachu MK i S Warszawa Krakowskie Przedmieście 15/17.
W-wa 1959. Wyd. Związek Polskich Artystów Plastyków, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Druk LSW. Format 16×22 cm. s. [8] k., XVI stron z reprodukcjami prac. Brosz. wyd.
60,217. ZWIEROWICZ W. Ignacy Łopieński. Szkic biograficzny. Z 11 reprodukcjami. W-wa Br. r. wyd. Nakł. Związku Polskich Artystów Grafików. Druk. „Społem”.
Klisze z Zakł. Cynkograficznego J. Główczewski. Format 16×23 cm. s. 16, [11] k.,
z ilustracjami. Brosz. wyd. Odbito 50 numerowanych egz. na papierze czerpanym
i 250 na papierze kredowym, ten z drugiej grupy.
100,218. ŻYGULSKI Zdzisław. Ze studiów nad dawną sztuką siodlarską. Kraków 1959.
Nadbitka z „Rozpraw i Sprawozdań Muzeum Narodowego w Krakowie”. Tom
V. Format 17×24 cm. s. pag. od 41 do 107, [1] k. Opr. brosz. wyd. Ilustrowane.
Wklejony exlibris.
65,-
9. Druki zwarte XIX i XX wieku
219. ALBUM Muzeum Narodowego w Rapperswyllu. Rok 1876. Pod redakcją
J. J. Kraszewskiego. Lwów 1876. Nakł. Muzeum Narodowego w Rapperswyllu.
Druk. Gazety Narodowej” J. Dobrzańskiego i K. Grommana. Format 14×22
cm. s.VII, 608. Opr. introlig. ppłtn., współczesna. Zawiera liczne artykuły, poezje
z ciekawszych między innymi: Miłkowskiego Aleksandra Rzut oka na kwestię
wschodnią, Oblężenie Pskowa w roku 1581. Dziennik ks. Jana Piotrowskiego
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
36
sekretarza Stefana Batorego, Alfreda Młockiego. J. H. Dąbrowski jenerał wojsk
polskich i twórca legionów polskich i Józef Książe Poniatowski naczelny wódz
wojsk polskich i marszałek Francji. Ciekawy jest też wykaz subskrybentów tego
wydawnictwa. (C. M)
200,220. ARMIA rossyjska. Studium militarne. Napisał były oficer sztabu wojsk austro węgierskich. Napisał X.Y. Z. Kraków 1887. Nakł. księgarni J. K. Żupańskiego & K.
J. Heumanna. Poznań J. K. Żupański. Druk W. Korneckiego. Format 14×21 cm. s.
[2] k., 148. Opr. introlig. płtn., lniane. Zachowane oryginalne okładki broszurowe.
Rzadkie.
120,221. BANK Polski. Podręcznik dla władz i urzędników banku. Wydanie 1928 r.
W-wa 1928. Druk. Banku Polskiego. Format 11×19 cm. s. 134, [1] k. Opr. brosz.
wyd. Dla tego egzemplarza została wykonana specjalna okładka ochronna,
zapewne wykorzystana z innego wydawnictwa. Oprawa ppłtn., z marmoryzowanymi wyklejkami na wierzchnich stronach okładek. Na licu skórzana aplikacja z
złoconym napisem Bank Polski.
80,222. BEZDOMNY – pseudonim. [właściwie Wincenty Helenowski]. Zamordowali proboszcza. Opowiadanie o ś. p. Ks. St. Szulborskim, zamordowanym przez
bolszewików 1920 r. Ilustracji 16. W-wa 1936. Skład główny Księgarnia Prabucki i
Płocha. Druk. B. Wójcik. Format 12×16 cm. s. 100, [2] k. Opr. brosz. wyd. Zamordowany bestialsko ksiądz St. Szulborski był proboszczem we wsi Wyszyny w
powiecie mławskim.
65,223. BÖTTCHER Łucjan. Stoliki wirujące. Szkic informacyjny, zawierający wskazówki praktyczne prowadzenia seansów czyli posiedzeń spirytystycznych (mediumistycznych) z stolikiem wirującym. Wydanie drugie, przejrzane i uzupełnione. Z
25 ilustracjami. Lwów –Warszawa - Poznań. 1912. Wyd. „Kultura i Sztuka”. Druk.
Knollera i Syna, Przemyśl. Format 13×17 cm. s. 109, [3] s., 12 cało stronnicowych
ilustracji poza paginacją. Opr. introlig., nowy karton ochronny. Zachowane oryginalne okładki broszurowe. Wierzchnia z niewielkim ubytkiem, kilka pierwszych
kart podklejanych
70,224. CALLIÉRES Fr. Sztuka dyplomacji. Przełożył i wstępem poprzedził Mieczysław
Szerer. W-wa 1929. Nakł. Księgarni F. Hoesicka. Druk. Zakł. Graf. B. Wierzbicki
i S-ka. Format 13×19 cm. s. 175, [1] k. Opr. introlig., współczesna, płtn., zielone.
Nieaktualna pieczęć własnościowa.
80,225. CHOŁONIEWSKI Antoni. Istota walki polsko-rosyjskiej. Kraków 1916.
Nakł. GiW. Druk W. L. Anczyca i S-ki. Format 14×21 cm. s. 45. Opr. introlig. płtn.
Szkic historyczny naświetlający przyczyny i skutki zmagań od XVI/XVII wieku do
wieku XIX.
80,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
37
226. [CZARNOWSKI Jan Nepomucen]. Dwaj Zygmuncie Jagielloni czyli Polska
w pierwszej połowie XVI wieku. Opowiadanie skreślone przez autora Ukrainy i
Zaporoża. Z czterema rycinami. Część I/II. W-wa 1859. Nakł. J. Breslauera. Druk
J. Jaworskiego. Format 14×21 cm. s. [1] k., 248, [1] k., dwie litografie portretowe
w tekście: Zygmunt I i Jan Tarnowski; [2] k., 258, [1]k., dwie litografie w tekście:
Zygmunt August II i Mikołaj Radziwiłł (Czarny). Litografie wykonane w firmie Lit.
A. Pecq&Co. w Warszawie. Współoprawne. Opr. introlig. płsk., mocno poobcierany, mały ubytek. Brzegi kart marmoryzowane. Blok w stanie wyśmienitym.
Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Rzadkie. 750,227. [CZARNOWSKI Jan Nepomucen]. Stanisław Leszczyński i Polska w pierwszej połowie XVIII wieku przez autora Ukrainy i Zaporoża. Z dwiema rycinami.
Tom I/II. W-wa 1858. Nakł. J. Breslauera. Druk. J. Jaworskiego. Format 14×21 cm.
s. [1] k. portr. [4], 237, [2] s. ; [1] k. portr. [4], 214, [1] s. Współoprawne. Opr.
introlig. płsk., z epoki, mocne otarcia, niewielkie ślady po korniku. Litografie portretowe Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III wykonane w Lit. A. Pecq & Co
w Warszawie oraz w Lit. H. Aschenbrennera. Heraldyczny suchy tłok pieczętny
(Jastrzębiec Marszewskich). Rzadkie.
750,228. CZAPIŃSKI Leopold. Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich,
używanych przez pisarzów polskich. Zebrał [...]. W-wa 1892. Wyd. Kasy im.
Mianowskiego. Druk. S. Orgelbranda Synów. Format 14×20 cm. s. II, 524, 4. Opr.
introlig. płtn. Napisy na grzbiecie złocone. Grzbiet nadpęknięty, podklejany „gęsią
skórką”. Prywatna pieczęć własnościowa.
100,229. CZERNECKI Jan - opracowanie. Mały król na Rusi i jego stolica Krystynopol. Z pamiętnika klasztornego 1766/1787 i z innych źródeł zebrał i zestawił
[...]. Kraków 1939. Wyd. Ksiegarnia J. Czerneckiego. Druk. Krakowskie Zakłady
Graficzne i Wydawnicze. Format 17×25 cm. s. 501. Opr. wyd. płtn., ozdobne,
pomarańczowe. Tłoczone i złocone napisy na licu i grzbiecie. Na licu dodatkowo tłoczone, złocone i barwione na zielono inicjały wydawcy. Mała plamka na
grzbiecie. Wyklejki ozdobne. Górne krawędzie kart barwione w kolorze oprawy.
Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Dołączony 8
stronnicowy druczek reklamujący to wydawnictwo. Ładny egzemplarz.
400,230. CZERSKI Stanisław. Słownik łacińsko – polski. Przez kanonika [...] doktora
teologii, członka Towarz. Łaciń. w Jenie, Arkadów w Rzymie. Lit. łaciń. i grec. naucz. w gimn. Wileń. Napisany. Tom Drugi M – Z. Wilno 1825. Nakł. i drukiem JXX.
Missionarzów. Format 18×23 cm. s. [2] k., paginowane od 780 do 1532, [9]. k.
Opr. introlig. płsk. z epoki, podniszczony, ubytki. Na początkowych i końcowych
kartach ślady po korniku.
350,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
38
231. DANIŁOWSKI Gustaw. Wrażenia więzienne. Lwów 1908. Nakł. Księgarni
Polskiej Bernarda Połonieckiego. Druk. Narodowa, Kraków. Format 14×19 cm.
s. 159. Opr. introlig. płtn., lniane, przybrudzone. Napisy na licu tłoczone i barwione na czerwono. Dwie karty w bloku ruchome. Wspomnienia z syłki i carskich
więzień.
60,232. DEUTSCH Juliusz; ALTER Wiktor. Hiszpania w ogniu. (Rok wojny domowej). W-wa 1937. Wyd. „Myśli Socjalistycznej”. Druk. „Monografia”. Format
14×20 cm. s. 79. Opr. brosz. wyd. Nieaktualna pieczęć własnościowa i prywatny,
suchy, heraldyczny tłok pieczętny.
65,233. DYBCZYŃSKI Tadeusz. Józef Piłsudski jako publicysta i historyk. Szkic
popularny. W-wa 1934. Nakl. Związku Rezerwistów. Druk. Towarzystwa Polskiej
Macierzy Szkolnej. Format 15×24 cm. s. [1] k., rycina portretowa, 142, [1] k.
Opr. brosz. wyd. Ciekawa graficznie okładka projektu T. Kasprzyckiego. Ładny
egzemplarz.
80,234. DYGAT Stanisław. Pola Elizejskie. W-wa 1956. Wyd. Czytelnik. Druk. Zakł.
Graf. „Dom Słowa Polskiego”. Format 12×19 cm. s. 139, [4] s. Opr. brosz. wyd.
Okładkę i kartę tytułową projektował Marian Stachurski. Dedykacja autorska. „Luśkowi, który na Szczecińskim Zjeździe Literatów wydał mi się osobą
niepewną politycznie ponieważ głośno wychwalał niniejszą książkę. 2. X. 56 r.”
100,235. DWINGER Edwin Eryk. Armia za drutem kolczastym. Pamiętnik z Sybiru.
Kraków-Warszawa. Wyd. „Panteon”. Br. r. wyd. - lata 30-te XX w. Druk. Przemysłowa. Format 13×20 cm. s. 352. Opr. introlig. lniane płótno, szyldzik ze złoconym
napisem na grzbiecie. Na wewnętrznej stronie wierzchniej okładki wklejona
oryginalna okładka broszurowa. Pamiętnik niemieckiego żołnierza z lat 19151918. „nie opowiada ani o bitwach, ani o bohaterskich czynach, ale o odwrotnej
stronie, o „podwórzach” wojny, na których ginęły tysiące, bez wojennych komunikatów”
120,236. GAJEWSKI Franciszek. Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego pułkownika wojsk polskich (1802-1831). Do druku przysposobione przez Prof. Dra.
Stanisława Karwowskiego. Tom I. (4 ilustracye w tekście). Poznań. Br. r. wyd. Wyd.
Zdzisław Rzepecki i S-ka. Druk. Dziennika Poznańskiego. Format 15×23 cm. s. [4]
k., 407, [4] k z ilustracjami. Opr. introlig. ppłtn. Narożniki płtn. Ładny egzemplarz.
Ciekawe i nieczęste pamiętniki z epoki napoleońskiej i Księstwa Warszawskiego.
Ten tom doprowadzony jest do wyjazdu Napoleona na Elbę.
250,237. GARNET Dawid. Niezwykła historia o żonie zamienionej w lisa. Przełożył
Józef Brodzki. W-wa 1929. Wyd. Tow. Wyd. „Rój”. Druk. Zakł. Graf. E. D-ra K.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
39
Koziańskich. Format 13×18 cm. s. 136, [VI] s. Opr. brosz. wyd. Barwna okładka
projektu Stefana Norblina, ślad podklejenia.
65,238. GAWĘDY o dawnym obyczaju. Pan na Tulczynie. Wspomnienia o Stanisławie
Szczęsnym Potockim, jego rodzinie i dworze. Zebrał i wydał z 4 ilustracjami i
tablicą genealogiczną Adam Czartoryski. Lwów-Poznań 1925. Nakł. Wydawnictwa Polskiego. Druk. Concordia Sp. Ac. Format 1321 cm. s. XV, 228, tablica
genealogiczna Pilawitów Potockich w kieszonce na tylnej okładce. Opr. introlig.,
współczesna płtn. Zachowane oryginalne okładki broszurowe. Jest to tom VI z
cyklu Gawęd.
80,239. GĄSIEWICZ Stefan. Terenoznawstwo. Kartoznawstwo i zdjęcia terenu. Podręcznik dla oficerów i szkół oficerskich. Wydanie III poprawione i uzupełnione.
W-wa 1931. Wyd. Główna Księgarnia Wojskowa. Druk. Zak. Graf. Pracow. Druk.
Format 18×25 cm. s.VIII, 198. Opr. brosz. wyd. Prywatny stempel własnościowy.
(W. P).
65,240. GĄSIOROWSKI Albert. Adam Mickiewicz od wyjazdu z Petersburga i Pan
Tadeusz przez [...]. Tom pierwszy. [więcej nie wyszło] Wadowice 1874. Nakładem autora. Druk. Franciszka Foltyna. Format 18 cm. s. 192. Opr. introlig. ppłtn.
Nieaktualna pieczęć własnościowa. Krytyczne, nieczęste opracowanie fragmentu
losów wieszcza i jego głównego dzieła.
80,241. GERLACH Jan. Chłopi w obronie Rzeczypospolitej. Studium o piechocie wybranieckiej. Z przedmową Prof. Fr. Bujaka i 5 ilustracjami w tekście. Lwów 1939.
Wyd. Spółdzielnia Wyd. „Wieś”. Druk. L. Wiśniewskiego, Lwów. Format 14×20
cm. s. 254. Opr. brosz. wyd. Jest to tom 9 z cyklu Biblioteka Dziejów i Kultury
Wsi.
70,242. GERMANOWA Zofja. Od Rarańczy do Marmarosz-Sziget. Wspomnienia
sanitariuszki legionów. W-wa 1936. Nakł. „Naszej Księgarni” Sp. Akc. Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Druk. Zakł. Graf. „Nasza Drukarnia. Format 15×20
cm. s. 182, [1] k. Opr. brosz. wyd. Ciekawa graficznie okładka projektu S. Bobińskiego. Dedykacja autorska: Najszanowniejszej i bardzo drogiej Pani
Lucynie Kotarbińskiej z serdecznem przywiązaniem i głębokim podziwem te
dawne legionowe wspomnienia ofiarowuje Zofja Germanowa. Warszawa 6. IX.
1936.
100,243. GOŁĘBIOWSKI Łukasz. Panowanie Władysława Jagiełły przez [...] byłego.
czynnego członka i sekretarza byłego. Towarzystwa Kr. Warszawsk. Przyjaciół
Nauk. W-wa 1846. Druk. S. Orgelbranda. Format 13×21 cm. s. XXV, 569. Opr.
introlig. płsk., z epoki. Napis złocony na grzbiecie. Nieaktualna pieczęć własnościowa. Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich).
650,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
40
244. GRODECKA Ewa – opracowanie. Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego. Materiały do historii. W opracowaniu Dr. [...]. Część III. Służba wojenna II.
W-wa 1938. Nakładem Harcerskiej Szkoły Instruktorskiej na Buczu. Druk. B-ci
Drabczyńskich. Format 13×19 cm. s. 144, [2], [2] mapki w tekście. Opr. brosz.
wyd. Pieczęć archiwum Abwehry z Gdańska. Podane struktury harcerskie z
Kresów, Wielkopolski, Pomorza, Rosji Sowieckiej, Austrii. Czech.
100,245. HANDELSMAN Marceli. Rozwój narodowości nowoczesnej. W-wa 1923.
Wyd. GiW. Druk. L. Bogusławskiego. Format 13×19 cm. s.VIII, 267. Opr. introlig.,
współczesna, płtn., zielone. Nieaktualna pieczęć własnościowa. Główne rozdziały:
Rozwój narodowości na zachodzie europejskim. System narodowo-polityczny
Coli di Rienzo. Ideologia polityczna Towarzystwa Republikanów Polskich (17981807). Dokumenty. Znaczenie Napoleona dla rozwoju narodowościowego
Europy.
80,246. HEJDENSZTEJN Rajnold. Rajnolda Hejdensztejna sekretarza królewskiego
Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594. Ksiąg XII. Z łacińskiego przetłumaczył Michał Gliszczyński. Życiorysem uzupełnił Włodzimierz
Passowicz. Tom I – II. Petersburg 1857. Nakł. drukiem Bolesława Maurycego
Wolffa. Format 13×20 cm. s. [3] k., XVIII, 340; [2] k., 484. Opr. introlig. płsk. z
epoki barwiony na zielono. Na grzbiecie złocone napisy i geometryczne złocone
ozdobniki oraz tłoczenie. Nieaktualne pieczęcie własn. Wklejony exlibris. Ładny
egz. Rzadkie.
350,247. HENNING–MICHAELIS E. Burza dziejowa. Pamiętnik z wojny swiatowej
1914/1917. Tom I/III. W-wa 1928/1929. Wyd. GiW. Druk. [pierwsze dwa tomy]
Zakł. Graf. Straszewiczów. Tom trzeci noszący tytuł: W zamęcie. („Burzy dziejowej” część trzecia. Przyczynek do historii formacyj polskich w Rosji 1917/1918,
drukowany był w Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka. Format 13×18 cm. s. 246; 288;
190. Współoprawne. Opr. introlig. dwudziestowieczna półskórek. Narożniki skóra. Złocone napisy na grzbiecie. Prywatna pieczęć własnościowa oraz, heraldyczny suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Ładny egzemplarz. Nieczęste
w komplecie.
350,248. ILUSTROWANA kronika Legionów Polskich 1914/1918. W-wa 1936.
Nakł. Głównej Księgarni Wojskowej. Druk. Narodowa w Krakowie. Opracowanie graficzne, portrety, plansze kolorowe oraz projekt oprawy Atelier Girs-Barcz. Format 22×27 cm. s. 196, 22, [3] k. Opr. wyd. płtn., szare, zdobione. Na
licu w narożnikach tłoczone srebrne orły, napis tytułowy na przemian złocony i
srebrzony. Na grzbiecie tłoczony i srebrzony miecz oraz złocony napis. Na tylnej
okładzinie tłoczone lwy. Ładny egzemplarz. Jak zwykle w przypadku prac Atelier
Girs-Barcz bardzo staranne, artystyczne wykonanie.
250,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
41
249. JABŁONOWSKI Władysław. Z biegiem lat. Wspomnienia o Romanie
Dmowskim. Częstochowa 1939. Wyd. Antoni Gmachowski i S-ka. Druk. Henryka Nagłowskiego. Format 14×21 cm. s. 63. Brosz. wyd. Nieaktualne pieczęcie
własnościowe.
65,250. JABŁOŃSKI Henryk. Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917-1918.
W-wa 1948. Nakł. Towarzystwa Miłośników Historii. Druk. Zakł. Graf. WINW
Oddział w Łodzi. Format 17×24 cm. s. 165. Opr. brosz. wyd. Jest to Tom III Prac
Instytutu Historycznego Uniw. Warszawskiego. Nakład 1000 egzemplarzy. 65,251. JANUSZ W. Dictionnaire komplet Francais-Polonais. D`aprés les meilleurs
auteurs par [...]. Partie Francaise. Léopol [Lwów] 1848. Éditeur Édouard Winiarz.
Imprimé chez J. P. Sollinger á Vienne. Format 13×18 cm. s. [2] k., 696. Opr. wyd.
płtn., podniszczone, ślady tłoczeń na okładkach i zdobień złoconych na grzbiecie.
Blok lekko poluzowany. Naklejka księgarskiej, wiedeńskiej firmy Augusta Habernichta.
65,252. JAROSY Fryderyk. Mumie. Przekład z niemieckiego Marjana Hemara.
W-wa 1930. Wyd. Alfa. Druk. Zakł. Druk. f. Wyszyński i S-ka. Format 14×20 cm.
s. 167. Opr. brosz. wyd. Urwany górny narożnik tylnej okładki Okładka projektu
100,Jana Mucharskiego.
253. JASTRZĘBIEC Maryan - pseudonim [właściwie Marja Bogusławska]. W
obronie czci Jasnogóry. Poznań 1911. Nakł. Polsko-Katolickiej Księgarni Nakładowej Zdzisława Rzepeckiego i S-ki. Druk. „Praca”. Format 19×25 cm. s. [4]
k. , 191, [11] k., z ilustracjami w tym 3 z barwnymi w tekście. Opr. wyd. płtn.,
czerwone bogato zdobione. W centrum lica wypukły wizerunek obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, po bokach witraże, u góry widok klasztoru, pod
spodem tłoczone napisy barwione na czarno i granatowo. Całość w podwójnych,
złoconych bordiurach. Na grzbiecie napisy złocone. Ozdobne wyklejki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i scenami historycznymi. Heraldyczny,
suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Bardzo ładny egzemplarz
.
500,254. KAMIŃSKI Aleksander. Andrzej Małkowski. Katowice 1934. Nakł. „Na
Tropie”. Druk. Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. Format 13×18 cm. s. 144, [7]
k., z ilustracjami. Opr. introlig. płtn. Pieczęć: Chorągiew Sosnowiecka Komenda
Hufca w Zawierciu. Opowieść biograficzna o twórcy polskiego skautingu. 80,255. KAMIŃSKI Jan Maurycy. O Prostytucji. Napisał [...] Magister Prawa i Administracji. Wydanie drugie, znacznie powiększone. W-wa 1875. Nakł. i drukiem
Aleksandra Pajewskiego. Format 13×19cm. s.VIII, 213. Opr. introlig. z epoki płsk.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
42
Na grzbiecie napisy złocone, otarcia. Bardzo interesująca praca przytaczająca
wiele danych historycznych, prawnych i społecznych. Pierwsze domy publiczne
powstały w Warszawie w 1800 r.
120,256. KARBOWSKI Jerzy. Lot o świcie. Warszawa – Lwów [1932]. Wyd. Książnica
Atlas. Format 15×21 cm. s. 80, [5] kart z ilustracjami. Opr. brosz. wyd. Brak karty
tytułowej. Ciekawa graficznie okładka i ilustracje, nie sygnowane. Rzecz dotyczy
ostatniego lotu Żwirki Wigury.
75,257. KOWALSKI Tadeusz. Na szlakach islamu. Szkice z historii kultury ludów
muzułmańskich. Kraków 1935. Wyd. Polskiego Tow. Do Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu Nr.VIII. Skład główny GiW. Druk W. L. Anczyca. Format
16×24 cm. s. XII, 215. Opr. introlig. współczesna ppłtn. Zachowane oryginalne
okładki brosz.
90,258. KRAJEWSKI Michał. Dzieje panowania Jana Kazimierza od roku 1656 do
jego abdykacyi w roku 1668. Przez Ks. [...]. Tom I/II. W-wa 1846. Nakł. i druk S.
Orgelbranda. Format 14×21 cm. s. [4] k., 338, [1] k., [2] k., 256. Współoprawne.
Opr. introlig. płsk., z epoki, tłoczone napisy na grzbiecie. Wyklejki na okładkach
marmoryzowane. W tomie pierwszym cztery karty początkowe z niewielkimi
ubytkami na marginesach, reszta w stanie bardzo dobrym. Heraldyczna XIX
wieczna pieczęć własnościowa, oraz heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Rzadkie.
750,259. KRASZEWSKI Józef Ignacy. Polska w czasie trzech rozbiorów. 1772-1799.
Studya do historyi ducha i obyczaju [...]. Z 106 illustracyami oraz mapą kolorową Polski z czasów Stanisława Augusta. Przedmowa Prof. Szymona Askenazego.
Tom I – III. W-wa 1902/1903. Nakł. GiW. Druk. Piotra Laskauera. Format 16×24
cm. s. [3] k., XVI, 424, mapa; [3] k., 414; [2] k., 563. Opr. introlig. płsk., z epoki. Napisy na grzbietach złocone. Bardzo ładny egzemplarz dzieła które ciągle należy
do kanonu opracowań historycznych dotyczących czasów Stanisławowskich.
1350,260. KRAUSHAR Alexander. Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego
admirała i wodza Holendrów w Brazylii, starszego nad armatą koronną za
Władysława IV i Jana Kazimierza 1592/1656. Przez [...] Tom I/II. Petersburg 1893.
Księgarnia Br. Rymowicz. Druk. Wł. L. Anczyca i S-ki. Format 12×18 cm. s. [3] k.,
401, [1] rozkładana tablica z kopią planu oblężenia twierdzy Reale; [3] k., 388, [2]
rozkładane tablice z planem bitwy między Camarigibi i Porto Calvo w Brazylii
oraz mapą części Brazylii Jana Blaeuwa z XVII wieku. Opr. introlig. płsk., z epoki.
Grzbiety 5-ciopolowe. Napisy złocone. W każdym tomie wklejony heraldyczny
exlibris z księgozbioru Piotra Witana drukowany u R. Resigera w Łodzi, oraz
heraldyczny suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Ładny egzemplarz.
Rzadkie.
800,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
43
261. KRAUSHAR Aleksander. Nowe epizody z ostatnich lat życia Jmci Pana Jana
Chryzostoma z Gosławic Paska. Przez [...]. Petersburg 1893. Wyd. Księgarnia Br.
Rymowicz. Druk. Wł. L. Anczyca i Sp., w Krakowie. Format 11×17 cm. s. 175, [1],
V, [1] Opr. introlig. płtn., lniane.
120,262. KRAUSCHAR Alexander. Palestra warszawska. Wspomnienia starego
mecenasa z czasów dziesięciolecia przed zniesieniem sądownictwa polskiego
(1866/1876). Wydanie ilustrowane wizerunkami patronów, adwokatów, mecenasów, sędziów trybunału, sądu apelacyjnego Królestwa, senatorów i członków
senatu. W-wa 1919. Nakł. i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. Format 14×20
cm. s. [4] k., 264, XI. Opr. introlig. płtn., ozdobne. Grzbiet zdobiony tłoczonymi
złoceniami i napisami. Na licu tłoczony ozdobny monogram. Marmoryzowane
wyklejki. Zachowane oryginalne okładki broszurowe. Heraldyczny, suchy tłok
pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Ładny egzemplarz.
150,263. KRUSZEWSKI-SKARBEK Ignacy. Pamiętniki z roku 1830-1831 ś. p. Generała [...] herbu Habdank, byłego dowódcy 5-go pułku ułanów polskich, podczas
emigracji dowódcy dywizji lekkiej kawaleryi w wojsku Belgijskim, wydane przez
córkę Karolinę z Kruszewskich Grabiańską. (z portretem Autora i planami
strategicznymi z r. 1830-1831) w Krakowie 1890. Wydanie drugie przez wnuka,
Kazimierza Skarbka-Kruszewskiego (z portretami Autora, planami strategicznymi, oraz ilustracjami). W-wa 1930. Druk. Zakł. Graf. P. Szwede. Format 15×22
cm. s. XVI, 205, [1] k. Opr. wyd. ppłtn. Na licu umieszczona wydawniczo w owalu
rycina z konnym portretem autora. Napisy na licu i grzbiecie złocone. Prywatny,
heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich), oraz inna prywatna pieczęć własnościowa Ciekawa dedykacja: „Wielce Szanownemu Panu
Pułkownikowi Janiszowskiemu, badaczowi historii powstania Listopadowego
z 1830-go roku, do jego księgozbioru te pamiętniki ofiaruje Ks. J. Kobyliński.
Siedlce d. 3. X. 1931 r.” Wklejony ładny, heraldyczny exlibris Janiszowskich.
150,264. KSIĘGA chwały piechoty. W-wa 1937-1939. Wydana przez Departament
Piechoty M. S. Wojsk, przy pomocy finansowej „Przeglądu piechoty” i Tow. Wiedzy Wojskowej. Druk. Zakł. Wyd. M. Arct. Rotograwiurę i cztery barwne tablice
batalistyczne wykonały Zakł. Wklęsłodrukowe „Rotofot”. 16 tablic kolorowych
wykonały Zakł. Litograficzne W. Główczewskiego. Oprawę wykonały Zakł. Introligatorskie Bolesława Zjawińskiego. Układ graficzny oraz projekt oprawy
Anatol Girs i Bolesław Barcz. Plakieta z blaszki miedzianej na okładce projektu Bolesława Barcza. Format, folio 28×36 cm. s. 588, [2] s., rotograwiury
(portretowe: Mościcki, Piłsudski, Rydz-Śmigły) oraz barwne tablice poza paginacją w tekście. Opr. płtn. Na licu wymieniona wyżej plakieta z profilem piechura
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
44
w hełmie, napisy tłoczone i złocone, mocno wyblakłe. Na grzbiecie tłoczone i
złocone napisy, orły, ozdobniki również mocno wyblakłe. Kompendium wiedzy o
piechocie polskiej z lat odzyskiwania niepodległości oraz krótkim rysem historycznym jej dziejów. ®
800,265. KUPCZYŃSKI Tadeusz. Kraków w Powstaniu Kościuszkowskim. Kraków
1912. Nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. (w ramach Biblioteki
Krakowskiej). Druk. „Czasu”. Format 14×21 cm. s. [1] k., 283. [dalej] Sprawozdanie Wydziału Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa za rok 1911.
Kraków 1912. Wyd. i druk jak wyżej. Stron 37. Współoprawne. Opr. introlig. ppłt.
Napis złocony na grzbiecie, wyklejki na okładkach marmoryzowane.
80,266. KWAŚNY Emil. „Krakowskie Dzieci”. (Trzynasty Pułk) na polu chwały 19141915. Kraków 1917. Nakładem autora. Druk Eug. i D-ra Kazim. Koziańskich.
Klisze wykonano w Zakł. T. Jabłoński i S-ka. Format 15×23 cm. s. 160, [11] k.,
ilustracji. Opr. brosz. wyd. Ładna, barwna okładka według akwareli Henryka
Uziembło. Blok lekko nadpęknięty.
150,267. MASSON Fryderyk. Przed stu laty. Szkice o Napoleonie. Z przedmową
prof. Szymona Askenazego. Z siódmego wyd. francuskiego przełożyła Emilia
Leszczyńska. Wydanie drugie. Lwów. Br. r. wyd. Nakł. Księg. H. Altenberga. Druk.
W. L. Anczyca i S-ki. Format 14×19 cm. s. XXI, 321, [4 karty z ilustracjami]. Opr.
introlig. płtn., zielone. Prywatny stempel własnościowy, podpis.
100,268. MATERIAŁY do historji wojny 1918-1920 r. Bitwa Warszawska. Tom II. Bitwa
nad Wisłą. Księga 1. 7.VIII - 12.VIII. 1920. W-wa 1939. Wyd. Wojskowe Biuro
Historyczne. Druk. Główna Drukarnia Wojskowa. Format 17×25 cm. s. XI, 462.
Opr. introlig., współczesna ppłtn., lniane. Narożniki płtn. Zachowana oryginalna
okładka broszurowa.
250,269. MIKLASZEWSKI W. Memorabilia. (Pamiętnik 1914-1915 roku). W-wa 1929.
Nakł. autora. Druk. „Siła”. Format 13×18 cm. s. 239. Opr. brosz. wyd., podklejana.
Ciekawe pamiętniki z pierwszych dwóch lat I-szej wojny światowej.
80,270. MIŁOSZ Czesław. Kontynenty. Kraków 1999. Wyd. Znak. Druk. Narodowa.
Format 15×21 cm. s. 534, [2]. Opr. wyd. płtn., obwoluta. Dedykacja autorska
polskiego noblisty.
100,271. MIŁOSZ Czesław. Zdobycie władzy. Kraków 1999. Wyd. Znak. Druk. Narodowa. Format 15×21 cm. s. 225, [3]. Opr. wyd. płtn., obwoluta. Dedykacja autorska polskiego noblisty
100,272. MIRANDOLA F. - pseudonim. [właściwie Franciszek Pik] Jak winszować.
[Na okładce tytuł brzmi: Zbiór powinszowań imieninowych, noworocznych i
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
45
okolicznościowych zebrał i ułożył F. Mirandola] Lwów - Poznań – Warszawa.
1929. Spółka Nakładowa Merkur. Druk. Concordia. Format 13×21 cm. s. [2] k.,
154, [2] k. Opr. introlig. ppłtn., współczesne. Narożniki płtn. Zachowane oryginalne okładki broszurowe autorstwa Tadeusza Lipskiego.
80,273. MROZIŃSKI Józef. Oblężenie i obrona Saragossy w latach 1808 i 1809, ze
względem szczególniejszym na czynności korpusu polskiego, przez Jenerała [...]
Rzecz przedrukowana z pisma czasowego: „Pamiętnik warszawski”, rok piąty
(1819), tom XIII. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1858. Nakł.
Wyd. Biblioteki Polskiej. Druk. „Czasu”. Format 13×20 cm. s. [1]. k., 94. Opr.
introlig. płsk., granatowy. Grzbiet sześciopolowy, napisy i delikatne zdobienia na
grzbiecie. Ładny egz.
120,274. MROŻEK Sławomir. Słoń. Kraków 1957. Wyd. Literackie. Druk. Krakowskie
Zakł. Graf. Nr. 7. Format 12×19 cm. s. 200, [4] k. Opr. brosz. wyd. Okładki i
rysunki w tekście Daniela Mroza. Nakład 5000 egz. Wyd. pierwsze.
50,275. NEKRASZ Władysław. Harcerze w bojach w latach 1914-1921. Przyczynek
do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w latach
1914-1921. Część I-II. W-wa 1930×1931. Wyd. i druk Główna Księgarnia Wojskowa. Format 15×20 cm. s. XXIII, 214, [3] s. ;VII, 504. Opr. introlig. ppłtn. Tom z
częścią pierwszą ma na licu okładki naklejoną oryginalną okładkę broszurową. W
tomie zawierającym część drugą zachowana oryginalna okładka broszurowa. W
pierwszym tomie wpis własnościowy, w drugim pieczęć Biblioteki Wojskowej 31
Pułku Artylerii Lekkiej. Rzadkie w komplecie.
450,276. NIEMCEWICZ Julian Ursyn. Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, itd. Tom I/III. Przez [...]. Wydanie Kazimierza
Józefa Turowskiego. Kraków 1860. Nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej. Druk.
„Czasu”. Format 13×20 cm. s. LVIII, 281,V; 335,V; 348, XX,VIII-Rzecz o autorze
i jego rzeczach autorstwa Władysława Wolskiego. Współoprawne. Opr. introlig.
płsk., z epoki. Grzbiet 5-cio polowy. Napisy na grzbiecie złocone. Mały ubytek po
korniku. Dwie XIX - czne pieczęcie własnościowe, jedna heraldyczna, druga z
monogramem i koroną książęcą. oraz heraldyczny suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Ładny egzemplarz. Dziś już rzadkie w komplecie.
750,277. OBRAZKI świąteczne Kościoła rzymsko-katolickiego. I. Dzieło naszego odkupienia przedstawione w uroczystościach roku kościelnego. II. Żywoty kilku
wydatniejszych świętych. III. Życiorysy niektórych znakomitych dostojników
kościelnych przez Ks. Proboszcza Bayerle. Z licznemi ilustacyami. Wydanie
drugie. Za aprobacją i poleceniem Najprzew. Ks. Arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego. W-wa 1897. Wyd. Schafstein i Sp., księgarnia nakładowa w Kolonii.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
46
Druk. E. Hermann w Lipsku. Format 20×26 cm. s. [4] k., XV, 744., [16] kart w
tekście z barwnymi rycinami, niektóre chromolitograficzne poza paginacją. Opr.
wyd. płtn., czerwone bardzo bogato zdobione zarówno na licu jak i na grzbiecie.
Tłoczenia złocone i czernione (symbole chrześcijańskie i papieskie, florystyka,
gwiazdki, ozdobniki). Brzegi kart złocone. Wyklejki ozdobne. Heraldyczny, suchy
tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Ładny egzemplarz.
650,278. OPOWIEŚCI miłosne. Zebrał i wydał Adam Czartkowski. Przedmowa Stanisława Wasilewskiego. Poznań [lata 30-te XX w.]. Wyd. Polskie R. Wegnera. Druk.
S. A. „Ostoja”. Osiem miedziodruków wykonano w Drukarni Polskiej. Format
12×19 cm. s.VII, [2] k., 271, [2] k. Opr. introlig. płtn., granatowe. Napis złocony
na grzbiecie. Wyszło w cyklu Gawędy o dawnym obyczaju. Wybór ciekawych
pamiętników XVIII i XIX stulecia. Pierwsze wydanie tej pozycji ukazało się pod
innym tytułem „Obłąkania serdeczne”. Ładny egzemplarz.
75,279. OTWINOWSKI Stefan. Pamiątki i herezje. Kraków 1968. Wyd. Literackie.
Druk. Zakł. Graf. Nr. 1. Format 13×19 cm. s. 225, [3] s. Opr. brosz. wyd., obwoluta i rysunki w tekście Daniela Mroza. Nakład 4000 egz. Wydanie pierwsze.
45,280. PIASECKI Stanisław. Prosto z mostu. W-wa 1934. Wyd. Towarzystwo Wyd.
„Rój”. Druk. „Monolit”. Format 13×19 cm. s. 222, [2[s. Opr. introlig. płtn., nowa.
Zachowane oryginalne okładki broszurowe projektu Tadeusza Gronowskiego. Pieczęć własn. „Cafe Restaurant Polonia w Łowiczu.” [Autor (1900-1941).
Publicysta, krytyk literacki, działacz polityczny związany kolejno z Młodzieżą
Wszechpolską, Obozem Wielkiej Polski, Stronnictwem Narodowym. Zamordowany przez hitlerowców w Palmirach.]
100,281. PIEKARSKI Stanisław. Wyznania religijne w Polsce. Administracja wyznań.
Konstytucja a wyznanie. Wolność sumienia. Konkordat. Prawosławie. Ewangelicy.
Żydzi. Inne wyznania. Rozporządzenia wykonawcze do konkordatu. W-wa 1927.
Wyd. i druk M. Arcta. Format 13×19 cm. s.VII, 96. Opr. introlig., współczesna
płtn., zielone. Nieaktualna pieczęć własnościowa.
80,282. PIETRYKOWSKI Tadeusz. Odwrót. Garść wspomnień i obrazków wojennych z czasu walk bolszewickich 1920 r. na podstawie pamiętnika adiutanta 67
p. p. (9 Pułku Strzelców Wielkopolskich). Z cyklu Boje Polskie Tom XII. Poznań
1926. Wyd. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego. Druk. Polska Tow. Akc. Format 16×24 cm. s. 76, [3] s. Opr. brosz. wyd. Ilustracje piórkowe
w tekście wykonał Bernard Sierecki. Również ilustracje fotograficzne. 65,283. PIŁSUDSKI Józef. 22 stycznia 1863. Z cyklu Boje Polskie tom I. Redaktor
Dr. Maryan Kukiel. Z rysunkami E. Rydza w tekście, z 1 szkicem sytuacyjnym
i 1 mapką garnizonów rosyjskich. Poznań 1920. Wyd. wielkopolska Księgarnia
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
47
Nakładowa Karola Rzepeckiego. Druk. Poznańska drukarnia i zakład nakładowy
T. A. Format 16×24 cm. Opr. brosz. wyd. Na licu okładki naklejona wydawniczo
ilustracja. Rysunki w tekście to prace późniejszego Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Ładny egzemplarz.
65,284. PISKOR Tadeusz. Major Sztabu Generalnego. Wyprawa Wileńska. W-wa 1919.
Wyd. Księgarnia Wojskowa. Druk. l. Bilińskiego i W. Maślankiewicza. Format
15×23 cm. s. 46, [1] k. Brosz. wyd. Jest to zeszyt III z cyklu Polski Wysiłek Zbrojny. Nieaktualna pieczęć własnościowa. Autor w 1939 roku był już generałem,
dowódcą Armii „Lublin”
70,285. PRZYBYSZEWSKI Stanisław. W godzinie cudu. W-wa 1902. Wyd. Jan Fiszer.
Druk. P. Laskauera i W. Babickiego. Format 18×23 cm. s. [2] k., 88. Opr. introlig.
płsk. Mały ubytek górnej części grzbietu. Narożniki skóra. Na licu naklejona oryginalna okładka broszurowa, w manierze secesyjnej projektu T. Noskowskiego.
Nieaktualny stempel własnościowy.
100,286. POBÓG-MALINOWSKI Władysław. Józef Piłsudski 1867-1901. W podziemiach konspiracji. W-wa 1935. Nakł. GiW. Druk. Techniczna. Format 17×24
cm. s. 373, [15] k., z ilustracjami. [brak pierwszej ilustracji, wycięta] Opr. wyd.
płtn., granatowe. Napisy i zdobienia na licu i grzbiecie tłoczone i złocone. Złocenia mocno wyblakłe. Okładka i oprawa według kompozycji T. Piotrowskiego.
Wydanie specjalne w nakładzie 500 numerowanych egzemplarzy. Ten nr. 328.
Większy format niż egzemplarze wydane w broszurze. Ilustracje na papierze
kredowym.
150,287. POBÓG-MALINOWSKI Władysław. Józef Piłsudski 1901-1908. W ogniu
rewolucji. W-wa 1935. Nakł. GiW. Druk. Druk. Techniczna. Format 15×20 cm.
s. [2] k., 651, [15] k., z ilustracjami Opr. brosz. wyd. Okładka i oprawa według
kompozycji T. Piotrowskiego. Wydanie zwykłe. Stan bardzo dobry.
120,288. POKER Jim – pseudonim. [właściwie GINSBERT Julian]. Błękitni rycerze. W-wa
1931. Wyd. Tow. Wyd. „Rój”. Druk Zakł. Druk. Karola Prochaski w Cieszynie.
Format 13×18 cm. s. 328, [2] s. Opr. introlig. płtn. Złocony napis na grzbiecie.
Ładne marmoryzowane wyklejki. Podpis własnościowy. Autor tak charakteryzuje
utwór „garść wspomnień osobistych, ujęta w formę jędrnej żołnierskiej anegdo70,ty”. Dotyczy „Błękitnej” Armii Hallera.
289. PORWITT Marjan. Duch żołnierski. (Organizacja wychowania żołnierza).
W-wa 1935. Wyd. GKW. Druk Narodowa w Krakowie. Format 12×19 cm. s. [6],
238. Opr. introlig. ppłtn. Pieczęć Biblioteki Szkoły Podchorążych Inżynierji oraz
niemiecka gdańskiej placówki wywiadu Abwehery. Podstawowa praca z dydaktyki wojskowej drugiej RP.
80,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
48
290. PRAUZIŃSKI L.; ULRICH A. W marszu i w bitwie. Szlakiem powstańców
wielkopolskich. Poznań 1939. Wyd. i druk Ksiegarnia Św. Wojciecha. Format
18×25 cm. s. 231, [4] s. Od strony 101 do 148 rysunki autorstwa L. Prauzińskiego. Opr. brosz. wyd. Okładka ilustrowana (zapewne autorstwa jak wyżej).
Egzemplarz wymaga ponownego zszycia. Prywatna pieczęć i podpis własnościowy. (W. P).
65,291. PRZEWODNIK duchowy w życiu polskiego żołnierza. Włocławek 1919.
Skład główny w Księg. Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej. Format 7×11 cm. s.
216. Opr. wyd. płtn.
60,292. RAWITA GAWROŃSKI Fr. Walka o wolność w roku 1863. praca nagrodzona pierwszą nagrodą na konkursie Komitetu 1863-1913. Lwów 1913. Nakł.
Komitetu. Druk. „Prasa”. Format 14×20 cm. s. 142, [1] k. Opr. wyd. płtn. Napisy
na licu tłoczone i złocone. Tarcza z godłami Polski. Litwy i Rusi, koroną królewską i napisem Boże zbaw Polskę. Nieaktualna pieczęć własnościowa., nalepka
Księgarni Ludowej z Detroit. ®
80,293. ROGOWSKI Jan. W obronie Lwowa. Lwów 1939. Nakładem Księgarni A.
Krawczyński. Druk. Polska A Wysłoucha. Format 15×23 cm. s. 144. Opr. brosz.
wyd. Prywatny stempel własnościowy. Ilustrowane. Rzecz dotyczy walk o Lwów
w 1918 roku.
100,294. RUNDT Artur. Sowiety tworzą nowego człowieka. Wrażenia z podróży po
Rosji Sowieckiej. Przekład autoryzowany z niemieckiego M. F. Sieniawskiego.
W-wa 1932. Wyd. Nowoczesne. Druk Zakł. Drukarskie F. Wyszyński i S-ka. Format 12×18 cm. s. 216, [1]. Opr. introlig. ppłtn. Na wierzchniej okładce naklejony,
podniszczony exlibris 22 Pułku Piechoty, w książce pieczęcie własnościowe tej
jednostki. Interesujące spojrzenie Niemca na rzeczywistość sowiecką, a pakt
Ribbentrop – Mołotow już tuż, tuż.
75,295. RYDEL Lucyan. Awanturnik XVIII wieku Książe „Denassów”. Szkic historyczno-obyczajowy. Kraków 1903. Spółka Wydawnicza Polska. Druk. „Czasu”. Format 13×20 cm. s. 140. Opr. introlig., współczesna ppłtn. Narożniki płtn., wyklejki
na okładkach marmoryzowane. Ładny egzemplarz. Dotyczy wyjątkowo barwnej
postaci księcia Karola Mikołaja Ottona de Nassau-Siegen. Uczestnik wyprawy
naokoło świata Bougainvilla, postać znana na dworze hiszpańskim, francuskim,
saskim, rosyjskim, polskim Stanisława Augusta, Obracał się w kręgach polskich
arystokratów. Ożeniony z Karoliną Gozdzką. Od jego nazwiska pochodzi nazwa
warszawskich Dynasów gdzie w swoim czasie miał pałac. Kawaler orderu Orła
Białego, Złotego Runa i wielu innych. Zmarł w majątku Tynna na Podolu. 120,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
49
296. SADOWSKI Jan – opracowanie. Studia taktyczne z historii wojny polskiej
1918/20. Tom VIII. Bój pod Brzostowicami. Opracował [...] podpułkownik sztabu
generalnego. Z atlasem. W-wa 1928. Wyd. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Druk. Zakł. Graf. „Polska Zjednoczona”. Format 17×25 cm. s. [6]. k., 260,
[1]. k., [6]. k., z naklejonymi panoramami i planszami. W tekście 4 rozkładane
mapki. Opr. introlig. płtn. Zachowana oryginalna okładka broszurowa ze śladami
zalania.
150,297. SAMOZWANIEC Magdalena - pseudonim. [właściwie Niewidowska z
Kossaków Magdalena] Wielki szlem. Powieść tylko dla brydżystów. W-wa 1933.
Tow. Wydawnictw Periodycznych Sp. Z. o. o. Druk. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka.
Format 14×18 cm. s. 105, [4] s. Opr. introlig. płtn. Nieaktualne pieczęcie własnościowe.
50,298. SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław. „Jeszcze polska nie zginęła!”. Dzieje
Legionów Polskich. Opowieść dziejowa z lat 1796-1806. Kraków 1897. Spółka
Wydawnicza Polska. Druk. „Czasu” Fr. Kulczyckiego i S-ki. Format 14×20 cm. s.
228. Opr. introlig. płtn., lniane. Na grzbiecie zielony szyldzik z złoconym napisem.
Bogato ilustrowane. Prywatny, suchy, heraldyczny tłok pieczętny (Jastrzębiec
Marszewskich). Podkreślenia, zapiski ołówkiem w tekście. Ładny egzemplarz.
200,299. SERINI Karol. Symbol w wolnomularstwie. W-wa 1933. Skład główny „Dom
Książki Polskiej. Druk. Jan Cotty. Format 17×24 cm. s. 51. Brosz. wyd. Tylna okładka podklejona. Podpis własnościowy.
60,300. SIEROSZEWSKI Wacław. Z fali na falę. Wydanie drugie. Kraków [1910].
Wyd. Spółka Nakładowa „Książka”. Druk. Ludowa. Format 13×20 cm. s. [2]
k., 401, XXIX. Opr. introlig. płsk., z epoki. Napis złocony na grzbiecie. Podpis
własnościowy. Prywatny, heraldyczny suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Egzemplarz z tzw. marką ochronną, odręcznie podpisany i numerowany (1238) przez autora. Rzecz dotyczy Japonii. Ładny egzemplarz. 150,301. SKŁADKOWSKI Sławoj Felicjan. Benjaminów 1917-1918. W-wa 1935.
Wyd. Instytut Badania Najnowszej Historii Polski. Druk. Piotr Pyz i S-ka. Format
16×23 cm. s. [4] k., 424. Opr. introlig. czarny syntetyk. Napis złocony i skromne
zdobienia na grzbiecie. Bardzo ładny egzemplarz. Autor generał wojska polskiego,
piłsudczyk, minister, twórca słynnych „sławojek”. Benjaminów miejsce internowania legionistów po tzw. kryzysie przysięgowym.
200,302. SMOLEŃSKI Władysław. Ostatni rok Sejmu Wielkiego. Kraków 1896. Nakładem Autora. Druk. W. L. Anczyca. Format 15×22 cm. s. [2] k., II, 481, [1] k. Opr.
introlig. ppłtn. Nieaktualny stempel własn., zamazane znaki proweniencyjne.
150,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
50
303. SPRAWY ponure. Obrazy z kronik sądowych wieku oświecenia. Zebrał i
przedmowę napisał Stanisław Wasylewski. Lwów – Poznań 1922. Nakł. Wyd.
Polskiego. Druk. „Poradnika Gospodarskiego” w Poznaniu. Format 12×19 cm.
s [4] k., 156, [2] k. Opr. introlig. ppłtn. Jest to tom V z cyklu Gawędy o dawnym
obyczaju. Wybór ciekawych pamiętników XVIII i XIX wieku. Zawiera między
innymi: Zbrodnia wojewodziny wileńskiej, spalenie dwunastu czarownic, relacja o
straszliwem zamordowaniu Imć pana Wyleżyńskiego, Rzeź w Humaniu itd.
70,304. STARZEWSKI Jan. Józef Piłsudski. Zarys psychologiczny. W-wa 1930. Nakł.
Księgarni F. Hoesicka. Druk. W. l. Anczyca i S-ki, Kraków. Format 15×22 cm.
s. XI, 395. Opr. wyd. płtn. Napisy na licu i grzbiecie złocone. Skromne liniowe
ozdobniki. Opr. sygnowana tłokiem: Introligatornia W. Dippel. Warszawa. Ładny
egzemplarz.
200,305. STEINHAUS Władysław. Pamiętnik legionisty. Bł. P. Władysława Steinhausa
podchorążego 6 PP. Legionów Polskich. Kraków 1916. Nakł. Centralnego Biura
Wydawnictw N. K. N. Druk. Narodowa. Format 18×23 cm. s. [1] k., z ryciną
portretową autora., 76, [12] k., z fotografiami na papierze kredowym wykonanymi przez autora. Opr. brosz. wyd. Bardzo piękna, oszczędna w formie okładka
projektu A. S. Procajłowicza. Ładny egzemplarz.
120,306. STIEPANIAK S. M. - pseudonim. [właściwie Sergiusz Michałowicz Krawczyński] Podziemna Rosja. Obrazki z przeszłości młodej Rosji. Lwów 1897.
Wyd. Gubrynowicz & Schmidt. Druk. „Dziennika Polskiego”. Format 14×21 cm.
s. [4] k., 227. Opr. introlig. ppłtn. Nieaktualne pieczęcie własnościowe. Autor
Rosjanin wybitny autor polityczny, ostro krytykujący stan państwa rosyjskiego w
końcu XIX wieku. Z przedmowy: „gdy chcesz walczyć z nieprzyjacielem, poznaj
jakim jest u siebie w domu”. Rzadkie.
120,307. STOLARZEWICZ Ludwik. Dzieje i czyny nieśmiertelnego Wodza Narodu.
Dotychczasowe wydanie p. t. „Pierwszy Żołnierz Polski Odrodzonej” Dra Stefana Hińczy. Zupełnie nowe wydanie powiększone i poprawione z 40 ozdobnemi
ilustracjami. W-wa 1936. Wyd. Książnica Polska. Druk. Przemysłowa, Kraków.
Format 16×22 cm. s. [3] k., 625, [1] k. Opr. wyd. płtn., bordowe, zdobione. . Na
licu stylizowany, srebrzony orzeł, na jego piersi złote serce z literami JP. Napisy złocone. Na grzbiecie srebrzona marszałkowska buława i inicjały JP, napisy.
Okładka projektu Henryka Starzyńskiego. Oprawę wykonał Zakład Introligatorski Piotra Grzywy z Krakowa, tłok firmowy na tylnej oprawie. Oczywiście
dotyczy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ładny egzemplarz.
500,308. STOLARZEWICZ Ludwik. Włodarz Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy
Mościcki Człowiek-Uczony. W tekście 68 ilustracyj. W-wa 1937. Wyd. Książnica
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
51
Polska. Druk. Przemysłowa, Kraków. Format 16×22 cm. s. 619, [68] k., ilutracji
w tekście. Opr. wyd. płtn., bordowe, zdobione. Na licu srebrzony orzeł, złocone
popiersie Prezydenta, złocone napisy. Całość w bogatej, złoconej z elementami
srebrnymi bordiurze. Na grzbiecie złocone napisy i inicjały IG, ozdobniki. Oprawę wykonał Zakład Introligatorski Piotra Grzywy z Krakowa. Można domniemywać że autorem projektu okładki jest jak powyżej Henryk Starzyński.
Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Ładny egzemplarz.
500,309. SULIMA Zygmunt Lucyan – pseudonim. [właściwie Walery PRZYBOROWSKI]. Polacy w Hiszpanii (1808-1812). Przez [...]. W-wa 1888. Nakł. GiW.
Druk. Wł. L. Anczyca i Sp., Kraków. Format 12×19 cm. s. [1] k., 351. Opr. introlig.
płtn., współczesna. Prywatna pieczęć własnościowa. Rzadkie.
150,310. SZELĄGOWSKI Adam. Obrazy z dziejów Polski. Z ilustracjami. W-wa
[1920]. Wyd. i druk Instytut Wyd. „Bibljoteka Polska”. Format 12×16 cm. s. 386.
Opr. introlig. płtn. Na licu i grzbiecie tłoczone i złocone napisy. Podpis własnościowy. Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich).
100,311. ŚWIAT w obrazach Nr. 1. Cykl Biograficzny. I. Marszałek Józef Piłsudski.
115 zdjęć. Tekst opracował Wacław Sieroszewski. W-wa 1932. Wyd. Wł.
Dzwonkowskiego i St. Radlińskiego. Druk. Narodowa, Kraków. Format 17×24
cm. s. [2] k., 21, [32] k., z fotografiami. Opr. wyd. ppłtn. Napis złocony na grzbiecie. Ładny egzemplarz.
80,312. THOMPSON J. M. Robespierre. Tom I-II. W-wa 1937. Wyd. J. Przeworskiego.
Druk. Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka. Format 15×22 cm. s. 439; 364. Opr. introlig.
płtn., brązowe. Napisy złocone na licach i grzbietach obu tomów. Każdy tom w
futerale. Górne brzegi kart barwione. Bardzo staranna oprawa, ładny, elegancki
egzemplarz. Oryginalne okładki broszurowe (tu nie zachowane) projektowało
do tego wydania znane Atelier „Mewa”. Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Tom pierwszy zawiera okres od urodzenia Robespierra
do śmierci Ludwika XVI. Tom drugi od śmierci Ludwika XVI do śmierci Robespierra.
250,313. TOKAKARZEWSKI Szymon. Ciernistym szlakiem. Pamiętniki Szymona
Tokarzewskiego z więzień, robót ciężkich i wygnania. Dalszy ciąg pamiętników p.
t. „Siedem lat katorgi”. W-wa 1909. Nakładem i drukiem Drukarni L. Bilińskiego
i W. Maślankiewicza. Format 13×19 cm. s. 249, [1] k. Opr. introlig. płtn., lniane.
Grzbiet 3 polowy, zwięzy wypukłe. Napisy czernione na grzbiecie. Heraldyczny,
suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Ładny egzemplarz.
100,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
52
314. UJEJSKI Józef. Król nowego Izraela. Karta z dziejów mistyki wieku oświeconego. W-wa 1924. Wyd. z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. Druk. L. Bogusławskiego. Format 15×22 cm. s. [1] k ilustracja portretowa hrabiego Grabianki, 178. Opr. introlig., współczesna płtn. Rzecz dotyczy
dość tajemniczej postaci starosty liwskiego Tadeusza Leszczyca Grabianki propagatora idei St. Martina w Polsce i Rosji, masona.
100,315. WALIGÓRA Bolesław. Dzieje 85-go Pułku Strzelców Wileńskich. W-wa 1928.
W-wa 1928. Wyd. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Druk. Ministerstwa Spraw Wojskowych. Klisze ilustracyjne wykonano w zakładach „Strzelczyk, Grabski i S-ka” Format 17×24 cm. s. [4] k., 468, [10]k kart z fotografiami
korpusu oficerskiego na papierze kredowym. Opr. introlig. płtn., czerwone. Napis
złocony na grzbiecie. Zachowana broszurowa wierzchnia okładka, zdobiona złoceniami i symbolami pułkowymi projektu Wiesława Poznańskiego. Prywatny,
heraldyczny suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszawskich). Ładny egzemplarz.
Rzadkie.
400,316. WALIGÓRA Bolesław. Walka o Wilno. Okupacja Litwy i Białorusi w 19181919 r. przez Rosję Sowiecką. Wilno 1938. Wydawnictwo i druk Zarządu
Miejskiego w Wilnie. Format 16×23 cm. s. [4] k. 483, 8 kart szkiców. Opr. introlig.
ppłtn. Grzbiet i narożniki płtn., brązowe, centrum lustra oprawy płtn., zielone
z złoconym napisem. Wyklejki z wzorem kwiatowym. Ładny egz. Jest to tom 9
Biblioteczki Wileńskiej.
250,317. WAŃKOWICZ Melchior. W kościołach Meksyku. W-wa 1927. Nakładem
Tow. Wydawniczego „Rój”. Druk. Sp. Akc. Zakł. Graf. „drukarnia Polska”. Format
13×18 cm. s. [8] k. z ilustracjami, 180, [12] s. Opr. introlig. ppłtn. Prywatny, suchy
tłok heraldyczny (Jastrzębiec Marszewskich).
70,318. WEYSSENHOF Józef. Za błękitami. Z ilustracjami K. Górskiego. W-wa
1903. Nakł. GiW. Druk. W. L. Anczyca. Format 12×16 cm. s. [2]. k., 162. Opr.
wyd. płtn., zielone. Napisy na licu i grzbiecie złocone. Na licu dwie złocone linie.
Górne krawędzie kart złocone. Podpis własnościowy: Wł. Strumiłło.
80,319. WIĘCKOWSKI Stanisław. Historia 17 Pułku Artylerii polowej (2 p. a. l.
Wlkp.) 1919/1920 oraz kronika dziesięciolecia. W-wa 1931. Wyd. Wojskowy
Instytut Naukowo-Wydawniczy. Druk. Józef Jankowski. Format 17×24 cm. s.
X, 272, na tylnej okładce opaska z 30 szkicami (brak szkicu 28 i 29)i drzewem
genealogicznym pułku. W tekście liczne ilustracje w tym 10 kart poza paginacją.
Na jednej kart wklejka z barwnym wizerunkiem odznaki pułkowej. Opr. introlig.
płtn., czerwone. Napisy złocone na grzbiecie. Podpis własnościowy i heraldyczny,
suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Pułk wywodził się z Gniezna.
Ładny egzemplarz. Rzadkie.
350,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
53
320. WILKOŃSKI August. Ramoty i ramotki. Tomik I – VI. Z popiersiem autora.
Złoczów 1891. Nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla. Format 10×14 cm. s. [1[k.,
z rycin, 71; 95; 80; 82; 85. Współoprawne. Opr. introlig. ppłtn. Ciekawsze tytuły:
Napoleon i żydki swarzędzkie. Najdroższa na Litwie śmietanka. J. I. Kraszewski
w Warszawie. Przedślubne przygody Juliana Byczkowskiego.
100,321. WÓJCICKI Kazimierz Władysław. Obrazy starodawne. Tom I/II. Z drzeworytami Wincentego Smokowskiego. W-wa 1843. Nakładem G. Sennewalda.
Druk. pod firmą M. Chmielewskiego. Format 15×22 cm. s. frontospis w drzeworycie, [4], II, 292; [4] s., frontospis w drzeworycie, [2], 284, [4] s. Opr. introlig.
płtn., granatowe. Napisy na grzbiecie złocone. Zachowane oryginalne okładki
broszurowe. Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich).
Ładny egzemplarz. Tom pierwszy zawiera rozdziały: Przysłowia zmarłe. Hussarze.
Lisowczyki. Hajducy. Żaki. Błazny. Pieśni historyczne. Dawna siła. Artykuły cechu
haftarskiego. Tom drugi: Turnieje i gonitwy. Zbytek. Tatarzy. Kalwaryje. Włochy.
Pątnicy. Astrologia. Chorągwie. Dworzanin. Reasumacya ordinacyey szlachetnego
magistratu miasta Torunia. Rzadkie.
800,322. WSPOMNIENIA wojenne Pułku Ziemi Tarnowskiej (obecnie 16 P. P.) z lat
1914 i 1915. (Opracowane przez oficerów pułku 16 piechoty). W-wa 1919. Księgarnia Wojskowa. Druk. L. Bilińskiego i W. Maślankiewicza. Format 1319 cm. s. 82.
Opr. brosz. wyd.
65,323. ZACHEMSKI Antoni. Gęśle z Jawora. Kraków 1935. Nakł. Krakowskiego
Ogniska Związku Podhalan. Druk. Przemysłowa. Format 13×19 cm. s. 63. Opr.
brosz. wyd. Podpis własnościowy. Pisane gwarą góralską. (W. P).
65,324. ZATORSKI Wacław Mjr. Dypl. Czyngis-Chan. Z 6 mapami i 3 szkicami. W-wa
1939. Wyd. staraniem Sekcji Kawalerii Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. Główna
księg. Wojskowa. Druk. Zakł. Graf. „Biblioteka Polska” Bydgoszcz. Format 17×24
cm. s. 263. Opr. introlig. płtn. Dedykacja autorska.
100,325. ŻUKIEWICZ Konstanty Maria. Pamiątka koronacji cudownego obrazu
Matki Boskiej w kościele ormiańskim w Stanisławowie dnia 30 maja 1937 r. Stanisławów 1937. Nakł. Komitetu koronacyjnego cudownego obrazu Najśw. Marii
Panny Łaskawej w Stanisławowie. Format 11×14 cm. s. 102. Opr. brosz. wyd.
50,326. ŻYCIORYSY panujących w Polsce od Mieczysława Igo do Stanisława Augusta. W-wa 1861. [Na chromolitografowanej karcie przed tytułowej z barwnymi
herbami ziem polskich tytuł brzmi: Wizerunki królów polskich wydane nakładem
Zakładu Artystyczno Litograficznego A. Dzwonkowski i S-ka]. Nakł. Księgarni
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
54
Polskiej A. Dzwonkowskiego i Spółki. Druk. J. Jaworskiego. Format 19×27 cm.
s. 128, [40] k., z litografowanymi portretami królewskimi według rysunków
A. Lessera, wykonanymi w Litografii H Aschenbrennera. . Opr. introlig. płtn.
(podniszczona, blok rozchwiany, karty i ryciny w stanie dobrym). Na grzbiecie
tłoczony i złocony napis, na licu mocno wypłowiałe liniowe, złocone ozdobniki.
Prywatny stempel własnościowy. Rzadkie w komplecie.
900,-
10. Druki bibliofilskie – oprawy –
– introligatorstwo – bibliografie.
327. BYRON Jerzy Gordon. Don Juan. Przekład Edwarda Porębowicza. Wydanie
nowe przerobione. W-wa 1922. Wyd. i druk Instytut Wydawniczy „Bibljoteka
Polska”. Format 14×19 cm. s. [2] k., 631. Opr. introligatorska, artystyczna płsk.
Sygnowana na tylnej okładzinie monogramem Radziszewskiego. Grzbiet 5cio
polowy, zwięzy wypukłe. Jak na oprawy Radziszewskiego mocno oszczędne
zdobienia (brak też charakterystycznych kolorowych „cepeliowskich” wstawek),
tłoczone i złocone. Wykończenia półskórka na okładkach zamknięte złoconą
bordiurą (Otarcia). Ładne, marmoryzowane wyklejki. Odbito 1500 numerowanych egzemplarzy. Ten nr. 626. Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec
Marszewskich).
450,328. CANTIONALE ecclesiasticum complectens ea omnia, quae in eclesiis,
praecipue parochialibus, passim decantari solent; cum adjecta brevi et facili ad
cantum choralem instructione; ad exemplaria, quibus ex praescripto et approbatione Synodorum Provincialium Ecclesia polonica utitur, fideliter correctumae
editum. Facultate superiorum.Varszviae 1823. Typis Congregationis Missionis ad
S. Crocem. Format 12×18 cm. s. [1] k., 96, 120, [12] k. Oprawa artystyczna introligatorska z epoki. Pełna skóra lakierowana i marmoryzowana, na obu okładkach
złocone i tłoczone delikatne bordiury. Na grzbiecie złocony napis oraz tłoczone
i złocone florystyczne ozdobniki, a także tłoczenia imitujące skórę węża. Całość
w dwu częściowym futerale typu dawnych futerałów okularowych – wsuwany
jeden w drugi. Piękny egzemplarz i rzadko spotykany typ oprawy. Zapiski z epoki.
Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich) Rara.
2000,329. CHODŹKO Ignacy. Pamiętniki kwestarza. Z dwunastoma rycinami E. M.
Andriolliego. W-wa 1881. Nakład i własność wydawców. Gebethner i Wolff
w Warszawie i Józef Zawadzki w Wilnie. Format folio 27×34. s. [2] k., 240, [12]
kart z całostronicowymi rycinami. Opr. artystyczna wydawnicza płótno koloru fioletowego, lico bogato zdobione złoceniami i elementami czernionymi.
W centrum, w owalu podobizna tytułowego kwestarza. Oprawa sygnowana
R. Gerholds G. A., Leipzig. Brzegi kart złocone. Nadpęknięcie grzbietu, otarcia
narożników. Wklejony exlibris. Bardzo efektowne wydanie.
1500,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
55
330. CHOJNACKI Władysław. Bibliografia polskich publikacji podziemnych
wydanych pod rządami komunistycznymi w latach 1939/1941 i 1944/1953.
Czasopisma Druki zwrotne. Druki ulotne. W-wa 1996. Wyd. Literackie Towarzystwo Wydawnicze. Druk. Kawdruk. Format 17×24 cm. s. 352. Opr. wyd. karton
lakierowany. Odbito 555 numerowanych egzemplarzy. Ten nr. 51. Pierwsza polska
bibliografia dotycząca druków antykomunistycznych, jej autor ze względu na
benedyktyńską pracę jaką włożył w badanie i katalogowanie wydawnictw okupacyjnych został ochrzczony „Estreicherem podziemia”.
150,331. CHWALEWIK Edward. Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów.
Wrocław 1949. Wyd. Ossolineum. Druk. Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Format 12×20 cm. s. 15, [2]. s Opr. brosz. wyd. Karty z cienkiego kartonu.
Odbito 500 egz. Wydano z okazji otwarcia wystawy „Dzieje Polskiego Exlibrisu”
w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
65,332. GDYBY Można było usłyszeć głosy milionów istnień ludzkich zamordowanych
w Oświęcimiu-Brzezince potężne ich wołanie byłoby najstraszniejszym ostrzeżeniem ludzkości. W-wa 1967. Wyd. Doświadczalnej Oficyny Graficznej Pracownie Sztuk Plastycznych w Warszawie. Format 16×18 cm. s. [4] k. Opr. brosz. wyd.
Odbito 800 numerowanych egz. Ten nr. 85. Papier ręcznie czerpany Albrecht
Dürer, czcionka New Times. Druk wydany z okazji odsłonięcia pomnika i manife65,stacji w oświęcimskim obozie.
333. KADEN BANDROWSKI Juljusz. Zawody. W-wa 1937. Odbito w Pracowni
Technik Graficznych Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Warszawie. Drukował, składał i zdobił drzeworytami Wacław Waśkowski. Format 14×21 cm.
s. 13, [1] k. Brosz. wyd. Nakładu nie podano, druk na pewno nisko nakładowy,
bardzo ciekawy graficznie. Na karcie tytułowej dedykacja Waśkowskiego: „Na
pamiątkę przykrych cierpień ??? w M. S. S. Z.
120,334. KOCHANOWSKI Jan. Satyr albo dziki mąż. Wytłoczono z klisz wykonanych
wedle egzemplarza z Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich w maju roku 1930 w
Zakł. Graf. S. A. Książnica-Atlas we Lwowie, na papierze czerpanym z fabryki
„Dąbrowica” w ilości 1000 egzemplarzy. Z tego egz. numerowane od 1 do 100
zatrzymał wydawca, numerowane od 101 do 600 ofiarowano II Ogólnopolskiemu Zjazdowi Nauczycieli Polonistów odbytemu w czerwcu roku 1930 w Krakowie. Resztę egzemplarzy przeznaczono do sprzedaży. Ten egz. nr. 61 Format
15×19 cm. s. [12] k. Brosz. wyd. Ładny egzemplarz. ®
60,335. KRASZEWSKI Józef Ignacy. Dwa światy. Powieść. Przez [...]. Z portretem
autora. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez autora. Tom I-III. Lwów
1872. Nakł. Rogosza, Gubrynowicza, Pillera & Schmidta. Druk. Kornela Pillera.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
56
Format 12×18 cm. s. [1]. Rycina portretowa, 142; 160; 160. Współoprawne. Opr.
introlig. płsk., z epoki. Grzbiet 5-cio polowy, zwięzy ślepe, dwa tłoczone ozdobniki, napisy złocone. Otarcia. Oprawa sygnowana dużą litografowaną 9×13 cm.
ozdobną, firmową nalepką: Zakład Galanteryjno Introligatorski M. Winkler.
Ulica Leszno No. 657 (8) w Warszawie. Buchbinder M. Winkler in Warschau.
Nalepka wykonana firmie litograficznej F. Nowakowskiego. Rzadko są spotykane
sygnowane oprawy tego warszawskiego zakładu introligatorskiego.
300,336. KSIĄŻKA polska zagranicą. Literatura. Plastyka. Muzyka. 1900-1933. [Katalog]. W-wa. Wystawa listopad/grudzień 1933. Staraniem Komitetu Propagandy
przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych pod przewodnictwem Pani Ministrowej
Jadwigi Beckowej i Józefa Becka. Druk. Narodowa, Kraków. Format 13×18
cm. s. XXVI, [2] k., 279. Opr. brosz. wyd.
100,337. KSIEGA pamiątkowa Stowarzyszeń Drukarzy Krakowskich
1850/1930. Wydana w roku jubileuszowym 80-lecia Stowarzyszeń Drukarzy i
Pokrewnych Zawodów oraz 60-lecia Stow. Emerytalnego „Siła”. Kraków 1930.
Nakł. Stowarzyszeń Drukarzy i Pokr. Zawodów „Ognisko” w Krakowie. Druk i
rotograwiury wykonano w Drukarni Narodowej. Klisze cynkograficzne wykonała „Fotochemia”. Klisze i rotograwjury według zdjęć St. Muchy. Format 21×28
cm. s.VI, 256, [1] k. W tekście poza paginacją 20 kart z rotograwiurami, głównie portrety zasłużonych księgarzy. Opr. wyd. płtn., zielone. Na licu i grzbiecie
złocone napisy. Na licu tłoczony i złocony wizerunek Gryfa rysowany według
oryginału z 1546 roku przez J. Augustyna. Oprawiał Franciszek Soja. Odbito
900 egzemplarzy. Ładny egzemplarz.
250,338. MYCIELSKI Jerzy; WASYLEWSKI Stanisław. Portrety polskie Elżbiety Vigée-Lebrun 1755/1842. Dwadzieścia cztery ryciny w heliograwiurze na
osobnych tablicach. Lwów/Poznań 1917. Nakł. Wydawnictwa Polskiego. Druk.
„Poradnika Gospodarskiego”. Format folio 23×31 cm. s. XIV, 148, 15, 24 karty
z rycinami. Opr. brosz. wyd. Egzemplarz jest w znakomitym stanie, ale wymaga zszycia gdyż klejenie puściło. Całość w wydawniczym futerale oklejonym
marmoryzowanym papierem. Papier czerpany z Mirkowskiej Fabryki Papieru.
Heliograwiury wykonał F. Paulussen&Co. w Wiedniu. Kartę tytułową i okładkę projektował Ernest Czerper. Bardzo ciekawa dedykacja napisana przez
właściciela wydawnictwa Rudolfa Wegnera dla noblisty Bernarda Shaw: „To
Bernard Shaw the autor of „The apple cart” as a small token of gratulede from
the Publisher of the Nobel Prizes winners Library. Poznań 17.VII. 1929. Rudolf
Wegner”. Wydawnictwo Wegnera wydawało serię Laureatów Nagrody Nobla.
Jak widać upominek nie został wysłany.
800,339. NORWID Cyprian. Polka. Z nieznanymi szkicami autora. Zielona Góra 1978.
Wyd. Klub Bibliofilów Pro Libris. Druk. PZGK. Format 15×21 cm. s. [8]. Brosz.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
57
wyd. Papier czerpany. Na kartach wklejonych 6 reprodukcji rysunków poety ze
zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Tekst jest dwujęzyczny, polski i rosyjski gdyż druk ten został wydany z
okazji Dni Literatury Radzieckiej. Odbito 100 egz. Ten nr. 22.
60,340. OKOŃ L. J. Ekslibrisy nie tylko bibliofila. Katalog pierwszej wystawy ekslibrisu chełmskiego zorganizowanej w 40-lecie PRL. Chełm 1984. Druk. LZGraf.
„Zwierciadło”. Format 15×20 cm. s. 16. Opr. brosz. Wyd., obwoluta. Odbito 300
numerowanych i podpisanych przez autora egz. Ten nr. 31.
50,341. OWIDJUSZ. Sztuka kochania. Wolny przekład Juljana Ejsmonda. W-wa 1928.
Wyd. Towarzystwo Wydawnicze „Rój”. Druk. „Rola” J. Buriana. Format 19×26
cm. s. 91, [3] s. Opr. wyd. płtn., brązowe. Na grzbiecie i licu złocone napisy.
Dodatkowo na licu złocony ozdobnik. Wyklejki marmoryzowane. Na tylnej
okładzinie. tłoczony znak wydawnictwa oraz sygnatura Zakładu Introligatorskiego Roberta Jahody z Krakowa. Lekkie poluzowanie bloku, niewielkie otarcia
okładek. Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich)
150,342. OYVED Moysheh. The Book of Affinity. By [...]. Coloured drawings by Jacob
Epstein. London 1933. Wyd. William Heinemann Ltd. Printed and made In
Great Britain At the Windmill Press, Kingswood, Surrey. Collotype reproductions printed by Donald Macbeth. Format 25×31 cm. s. 111, [7] k., z naklejonymi
na karton barwnymi ilustracjami. Opr. wyd. płtn., podniszczone, z śladami zalania.
Trzy pierwsze karty z rudymi zaplamieniami. Reszta i tablice z ilustracjami czyste. Edycja limitowana, odbito 525 egz. z czego 500 przeznaczono do sprzedaży
w Wielkiej Brytanii i Irlandii, te egzemplarze są podpisane i ręcznie numerowane
przez autora. Ten ma numer 377 i jest podpisany zarówno po hebrajsku jak i
alfabetem łacińskim. Judajik. Rzadkie. ®
200,343. PROGRAM. IX Zjazd Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce oraz Jubileusz Stowarzyszeń Drukarzy Krakowskich 1850-1930
w Krakowie w dn. 15/18 sierpnia 1930. Format 14×20 cm. s. 4. Ładny druczek na
papierze żeberkowym, czcionki koloru brązowego i czerwonego.
45,344. PRZEWODNIK po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny
1939/1945. W-wa 1966. Wyd. „Sport i Turystyka” na zlecenie Rady Ochrony
Pomników Walki i Męczeństwa. Druk tekstów Drukarnia Wydawnicza. Ilustracje
rotograwiurowe wykonała Drukarnia Narodowa w Krakowie. Format 13×20
cm. s. 375, [56] k z ilustracjami. Na tylnej okładce kieszonka z dwoma, barwnym,
rozkładanymi mapami. Opr. introlig., pełna skóra, wiśniowa. Grzbiet 5cio polowy, napisy i liniowe zdobienia złocone. Brzegi kart barwione w kolorze oprawy.
Futerał. Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Piękna,
elegancka XX wieczna oprawa.
250,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
58
345. [PRZYPKOWSCY]. Chapitre de L`order des Bibliophiles Corbeau Blanc de
Pologne. Jędrzejów 1969. Format 14×20 cm. s. [6] k. Brosz. wyd. Papier czerpany
Wklejone wydawniczo cztery ilustracje. Druczek odbito z powodu VI międzynarodowego kongresu bibliofilskiego który miał miejsce w wrześniu 1969 r.
Spotkania odbyły się w Krakowie, Jędrzejowie i Warszawie. (W. P).
45,346. RAJEWSKA Wanda – opracowanie. Introligatorstwo w domu i w szkole. Z
24 rysunkami w tekście. Cieszyn 1924. Nakł. Księgarni B. Kotuli. Druk. „Dziedzictwa”. Format 12×17 cm. s. 47. Opr. brosz. wyd. Jest to Nr. 1 Praktycznej
Biblioteki Dla Dziewcząt. Stempel na tylnej okładce: Składy Papieru, Tektur i
towarów introligatorskich J. K. Sudecki Warszawa Przeskok Nr. 2.
45,347. STAGRACZYŃSKI J. – opracowanie. Historya biblijna dla rodzin chrześcijańskich czyli gruntowne i jasne objaśnienie Dziejów Starego i Nowego Testamentu. Opracował ks. [...]. Dwa tomy. Tom pierwszy zawiera Stary Testament, tom
drugi Nowy Testament. [tu mamy tylko tom II]. Nowe wydanie. Mikołów 1898.
Druk i nakład Karola Miarki „Wydawnictwo Dzieł Ludowych”. Format 18×25
cm. s. [2] k., IV, 810, [4] k., z barwnymi rycinami. Opr. wyd. pełna, czarna skóra z
bardzo bogatymi zdobieniami tłoczonymi i złoconymi na licu i grzbiecie. Brzegi
kart złocone. Kilka kart z podklejonymi bibułką naddarciami. Ładny, efektowny
egzemplarz.
400,348. STRUG Andrzej. [właściwie Andrzej Gałecki]. Mogiła nieznanego żołnierza.
Powieść. W-wa. 1922. Wyd. Tow. Wyd. „IGNIS”. Druk. „Rola” J. Buriana. Format
13×18 cm. s. 411. Opr. introlig., artystyczna płsk. (Niewielkie otarcia). Sygnowana
na tylnej okładzinie tłoczonym inicjałem Franciszka Radziszewskiego jednego z najlepszych polskich introligatorów. Grzbiet 3 polowy. Zwięzy wypukłe, tłoczone roślinne ozdobniki, złocone napisy. Płótno na okładkach i wyklejki ładnie
marmoryzowane. Zachowane oryginalne okładki broszurowe projektu Tadeusza Gronowskiego. Na odwrocie karty tytułowej naklejony wydawniczo
exlibris z sygnetem wydawnictwa IGNIS, odręcznie podpisany przez autora.
Odbito 5200 egz. Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich).
750,349. SYROKOMLA Władysław. Księgarz uliczny. Toruń 1978. Wyd. Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu. Druk. Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej im.
M. Kopernika. Format 18×24 cm. s. [8] k. Opr. brosz. wyd. Złocony napis na licu
oprawy. Odbito 200 nr. egz. Ten nr. 54. Wydane z okazji Ogólnopolskiego Zjazdu
Bibliofilów w Toruniu w dniach 23-24 września 1978 r.
60,350. WITKIEWICZ Kazimierz. Bibljografja druków Miejskiego Muzeum Przemysłowego w Krakowie 1868-1928. Kraków 1929. Wyd. z zasiłku Ministerstwa
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
59
W. R. I. O. P. Druk. Muzeum. Format 15×22 cm. s. 78. Opr. brosz. wyd. Ładny krój
i układ czcionki.
60,351. ZBIÓR pieśni i modlitw chrześciańskich do publicznego i prywatnego
nabożeństwa dla wyznawców Ewangelicko-Reformowanych przeznaczony. W-wa
1866. Wyd. GiW. Format 12×18 cm. s. 238. Opr. introlig., artystyczna pełna skóra
z epoki. Bogate tłoczenia i złocenia. W centrum lica tłoczony złotem inicjał
A. CH. Piękne, florystyczne bordiury. Na grzbiecie złocenia i napisy. Na tylnej
okładzinie tłoczone dwie daty pierwsza 1839 (co wskazywało by iż Zbiór Pieśni
został oprawiony w oprawę z innej książki), druga data złocona 1873. Zdobione
złoceniami są nawet krawędzie oprawy. Wyklejki mora. Narożniki otarte. Prywatny stempel własnościowy oraz heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec
Marszewskich). Bardzo ciekawa i efektowna oprawa.
1000,352. ZEGADŁOWICZ Emil. Siedem pieśni zgrzebnych o Janie Kasprowiczu.
Napisał [...]. Kraków 1927. Nakładem Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. Druk. Muzeum Przemysłowego w Krakowie. Klisze sporządzono w Zakładzie artystyczno-cynkograficznym St. Welanyka. Oprawę wykonano w pracowni
introligatorskiej Muzeum Przemysłowego. Format 22×27 cm. s. [27[k., w tym 7
kart z trójbarwnymi cynkografiami autorstwa Zbigniewa Pronaszki. Opr. brosz
wyd. Ślady zakurzenia wierzchniej okładki Odbito 500 numerowanych egz. Ten
nr. 327. Nieczęste.
150,353. ZGODA. W Krakowie Roku 1564. Wytłoczono z klisz wykonanych wedle egzemplarza z Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich m maju roku 1930
w Zak. Graf. S. A. Książnica-Atlas we Lwowie, na papierze czerpanym z fabryki
„Dąbrowica”, w ilości 1000 egz. Egzemplarze numerowane od 1 do 100 zatrzymał wydawca, numerowane od 101 do 600 ofiarowano II Ogólnopolskiemu
Zjazdowi Nauczycieli Polonistów odbytego w Krakowie w czerwcu 1930 roku,
reszta została przeznaczona do sprzedaży. Ten eg. Nr. 82. Format 15×19 cm. s. [7]
k. Ładny egz. ®
60,354. ŻYCIE chrześcijanina w obrzędach kościoła. Modlitewnik liturgiczny. Ułożył
Ks. Dr. Kazimierz Thullie przy współudziale Komisji Ministerstwa Wyznań
Religijnych I O. P. w Warszawie. Wydanie drugie dla młodzieży. Lwów-Warszawa
1935. Wyd. i druk Książnica-Atlas. Format 8×12 cm. s.VII, 670, 8. Oprawa artystyczna, pełna skóra, brązowa. Grzbiet 5-cio polowy. Na licu oprawy bardzo
delikatne liniowe bordiury. W centrum lustra w prostokątnym liniowaniu krzyż.
W narożnikach tłoczone gwiazdki. Tylna oprawa identyczna jak przód tylko bez
krzyża. Kartonowy, oklejony bardzo starannie płótnem futerał. Piękny egzemplarz w stylu opraw Bonawentury Lenarta.
800,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
60
11. Heraldyka
355. FOX-DAVIES Artuhur Charles. A complete guide to heraldry. London
1993. Wyd. Bracken Books. Printed in India. Format 15×24 cm. s. [5], 647. Opr.
wyd. płtn. Napisy na grzbiecie złocone. Bogato ilustrowane rysunkami w tekście.
Pierwsze wydanie tej pracy wyszło w 1929 roku.
120,356. KRZEPELA Józef. Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej. Przewodnik historyczno-topograficzny do wydawnictw i badań archiwalnych oraz do wszystkich dotychczasowych herbarzy. Część I. Małopolska. Tom
I. Kraków 1915. Wyd. G. Gebethner i Sp. Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Format 17×26 cm. s. XI, 439. Opr. brosz. wyd. Obejmuje litery A - J.
150,357. MAŁECKI Antoni. Studya heraldyczne. Tom I – II. Lwów 1890. Nakł. Autora.
Druk. Ossolineum. Format 15×22 cm. s. [2] k., 351; 399, tablica. Opr. introlig.
płtn. Na licu obu tomów złocone napisy. W tekście w ramach paginacji tablice z
rysunkami herbów. Ładny komplet. Rzadkie. [Małecki Antoni 1821-1913. historyk
literatury, mediewista, heraldyk. Rektor Uniwersytetu Lwowskiego, profesor
Uniw. Jagiellońskiego i w Insbrucku. Poseł na Sejm Krajowy Galicji. W 1881
został dożywotnim członkiem austriackiej Izby Panów.
800,358. PAPROCKI Bartosz. Herby rycerstwa polskiego. Przez [...] zebrane i wydane
r. p. 1584. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1858. Nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej. Druk. „Czasu”. Format 20×25 cm. s. [1] k., 956, CLXII,
13 – Wiadomość o życiu i pismach Bartłomieja Paprockiego. Opr. introlig. płsk.
z epoki sygnowana naklejką: Jan Kutrzeba introligator w Krakowie. . Grzbiet
5ciopolowy, zwięzy wypukłe, napis złocony na grzbiecie. Trochę otarć na grzbiecie i narożnikach. Przed kartą tytułową faksymile karty tytułowej z pierwszego
wydania. W sumie ładny egz. tego tak ważnego dzieła heraldyki polskiej. 1000,359. RODOWÓD domu Chomętowskich godła Jednorożec, zawołania Bończa,
przymiana Socha, na radomskich Chomętowach: Illikowym czyli Soszynym, Puszczowie, Szczygłowie i Zawiszynym albo Wielkim, który to ród epoki piastowskiej
sięgający, śród tysiąclecia krzewienia się w Polsce, w każdem pokoleniu czynem
stwierdzał zasadę: „Wszystko bezinteresownie oddać Bogu i Ojczyźnie”. Z
autentyków, archiwów, kwerend urzędowych i herbarzy, spisał Ks. Konstanty Czaykowski. Tablica ta stanowi część składową przygotowanych do druku
sumariusza dokumentów i źródłowej monografii, prostującej usterki co do
rozgałęzienia rodziny i szczebli przez najnowszych genealogistów, począwszy od
A[milikara] Kosińskiego, popełnione. Tablica składana formatu podłużnego 72×52
cm. oznaczona nr. 118. [Patrz w dziale starodruki Zacięty w żalu Starza.]. 100,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
61
360. The ZABRISKIE family. A three hundred and one Lear History of the
descendants of Albrecht Zaborowskij (Ca 1638 – 1711) of Bergen County,
New Jersey.Volume I – II. 1963. Compiled by George Olin Zabriskie member
of The Holland Society of New Jork, The Genealogical Society of New Yersey,
The Polish American Historical Association, Sons of The American Revolution.
Lithographed in U. S. A. by Publihers Press, Salt Lake City, Utah. Format 16×23
cm. s. [10] k., 1043; [10] k., paginowane od 1044 do 1950. Oprawa jednolita,
wydawnicza płtn. Na licu i grzbietach złocone napisy. Pomnikowa monografia
rodu Zaborowskich (Zborowskich?) zapewne jednych z pierwszych Polaków
biorących udział w zdobywaniu i cywilizowaniu „Dzikiego Zachodu”. Rzadkie.
800,361. WŁODARSKI Aleksander - opracowanie. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej.
Uzupełnienia i sprostowania z materiałów archiwalnych. Opracowane przez [...].
Część VI. W-wa 1938. Skład główny Księgarni GiW. Druk. Zakł. Graf. Jan Zieliński.
Format 30×21 cm. s. 19. Brosz. wyd.
65,-
12. Judaica
362. KRASNOWSKI Zbigniew - pseudonim [właściwie Tadeusz Gluziński].
Światowa polityka żydowska. Socjalizm, komunizm, anarchizm. W-wa 1936. [Adres wyd: s. n.]. Druk. „Wzór”. Format 15×23 cm. s. [4] k., 222. Opr. brosz. wyd.
Jedna karta pomięta.
80,363. REMBOWSKI Bogumił. Jak mogę być rasistą? Urywki wspomnień. Słowo
wstępne profesora O. Bujwida. Kraków 1935. Nakładem autora. Druk. „Renaissance”. Format 14×22 cm. s. 128. Opr. brosz. wyd. Ciekawa graficznie, barwna
okładka projektu Jerzego Szwarcenberg-Czernego, zaplamienia. Dotyczy
wojny polsko-bolszewickiej, bohaterem jest żydowski chłopiec, „zatracone gheto
żydowskie w sercu sponiewieranego malca bije głębokim przywiązaniem. On
musi bronić tej ziemi razem z polskim żołnierzem.”
80,364. RUDZKI Bolesław – opracowanie. Protokóły mędrców Syjonu. Czyli wykłady
mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez żydów.
Krakau [Kraków]. 1943. Nakł. „Nauka i Sztuka”. Format 15×21 cm. Opr. introlig.,
nowa karton ochronny. Hitlerowskie, propagandowe, antyżydowskie wydawnictwo.
80,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
62
13. Prawo – medycyna – nauki społeczne –
– polityka
365. BIERDIAJEW Mikołaj. Problem komunizmu. W-wa 1937. Wyd. Tow. Wyd.
„Rój”. Druk. „Linolit”. Format 13×18 cm. 201, [5] s. Opr. brosz. wyd. Zachowane
fragmenty obwoluty.
80,366. BODUSZYŃSKI Stanisław. O zabójstwie ze stanowiska teoryi i prawodastw
obowiązujących przez [...] magistra prawa i administracyi. W-wa 1871. Wyd. i
druk S. Orgelbranda. Format 15×23 cm. s. 260, II. Opr. introlig. ppłtn. Na grzbiecie naklejka z odręcznie wypisanym tytułem. Wyklejki na okładkach marmoryzowane.
100,367. BUCHARIN N. Teoria materializmu historycznego. Drugie niezmienione
wydanie. W-wa 1936. Wyd. „Znicz”. Druk. P. Brzeziński. Format 15×19 cm. s. [1]
k., II, 492. Opr. introlig. płtn. Podpis własn.
150,368. COLE G. D. H. Istotny sens marksizmu. Z upoważnienia autora przełożył Dr.
Antoni Pański. W-wa 1935. Wyd. Tow. Wyd. „Rój”. Druk. Piotra Laskauera. Format 16×24 cm. s. 291, [5] s. Opr. brosz. wyd., obwoluta. Egz. nr. 1074.
80,369. CYBICHOWSKI Zygmunt. Na szlakach nacjonalizmu. Rozważania prawnopolityczne. W-wa 1939. Wyd. GiW. Druk „Drukarnia Polska”. Format 13×19 cm.
s. 233. Opr. brosz. wyd. Okładki z nad darciami i małymi ubytkami.
80,370. DMOWSKI Roman. Anglia powojenna i jej polityka. Uwagi ogólne. W-wa
1926. Nakł. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. Druk. „A. Michalski”. Format
13×20 cm. s. 107. Opr. brosz. wyd. Podpis własnościowy.
65,371. DMOWSKI Roman. Upadek myśli konserwatywnej w Polsce. W-wa 1914.
Nakł. Spółki Wyd. Warszawskiej A. Radzewicz, M. Niklewicz i S-ka. Druk. F.
Wyszyński i S-ka. Format 14×19 cm. s. [1] k., 200. Opr. brosz. wyd. Okładka
przykurzona, blok czysty, podpis własn. Nieczęsta praca przywódcy Narodowej
Demokracji.
80,372. DOBRZAŃSKI L.; URBAŃSKI J. Podręcznik weterynarii. Dla użytku
hodowców, rolników oraz słuchaczów wyższych i średnich szkół rolniczych. Z
223 ilustracjami w tekście. W-wa 1939. Wyd. Towarzystwa Oświaty Rolniczej.
Księgarnia Rolnicza. Druk. Warszawskie Zakł. Graf. Format 15×23 cm. s. 520, [2]
k. Opr. introlig. płtn. Napisy złocone na licu i grzbiecie. Zachowane oryginalne
okładki broszurowe. Podpis własnościowy.
120,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
63
373. DUGUIT Leon. Kierunki rozwoju prawa cywilnego od początku XIX wieku.
Warszawa-Kraków 1938. Wyd. Księgarnia Powszechna. Biblioteka Umiejętności
Prawnych i Politycznych Nr. 8. Druk. „Monolit”. Format 15×20 cm. s. 175. Opr.
brosz. wyd. Grzbiet podklejony.
80,374. KODEX handlowy. Z zlecenia JW. Ministra Sprawiedliwości przełożony przez
Walentego Skorochod Maiewskiego, P. A. X. W. T. K. W. P. N. Przybranego
Członka. Edycya druga poprawna. W-wa 1811. W Drukarni Wiktora Dąbrowskiego. Format 11×18 cm. s. [1] k., 223, [4] k., erraty. Opr. introlig. płsk., z epoki,
narożniki skóra, wyklejki na okładkach marmoryzowane. W tekście zapiski i
podkreślenia. Podpisy własnościowe.
200,375. KODEKS postępowania cywilnego oraz przepisy wprowadzające kodeks
postępowania cywilnego. (Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
29 listopada 1930 r., Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 631, 652). Z przepisami pozostającemi w związku objaśnione na podstawie materiałów komisji kodyfikacyjnej
Rzplitej Polskiej i orzecznictwa sądów polskich z wstępem, zawierającym rzut
oka na polski proces cywilny. Opracowali Dr. Stanisław Gołąb i Zygmunt
Wusatowski. Kraków [po 1933]. Księgarnia Powszechna. Druk. Przemysłowa.
Format 12×17 cm. s. XXI, [1] k., 912. Opr. wyd. płtn. Złocone napisy na grzbiecie
150,i tłoczone na licu.
376. KONSTYTUCJA Rzeczypospolitej polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. Komentarz opracował Jan Dinks. Wydanie czwarte. W-wa. Wyd. Księgarni i Czytelni
Szylinga. Druk. Zakł. Graf. F. Wyszyński i S-ka. Format 13×18 cm. s. 70, [1] k. z
portretem Marszałka. Opr. brosz. wyd.
60,377. KROŃSKI Aleksander. Teorja samorządu terytorialnego. W-wa 1932. Nakł.
Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej. Druk. Samorządowa Instytutu
Wydawniczego. Format 16×23 cm. s. 38. Opr. brosz. wyd. Podpis własn. Jest to
odbitka z 1 zeszytu kwartalnika „Samorząd Terytorialny”.
50,378. KUMANIECKI – LANGROD – WACHHOLZ. Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce. Kraków – Warszawa 1939. Księgarnia Powszechna. Druk. Pospieszna, Kraków. Format 17×23 cm. s. X, 1001, 20
skorowidz. Opr. wyd. płtn. Napisy na licu i grzbiecie złocone. Małe nadpęknięcie
grzbietu, poza tym stan bdb.
500,379. KWIATKOWSKI Eugenjusz. Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i
obecnej. Kraków 1931. Nakł. Towarzystwa szkoły Ludowej. Druk. Przemysłowa.
Format 15×21 cm. s. 307. Opr. brosz. wyd. Grzbiet podklejony papierem. Podkreślenia w tekście. Egzemplarz nr 1222.
80,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
64
380. LAKHOVSKY Georges. Od Moskwy do Madrytu. Paradoks demokracji.
W-wa 1938. Wyd. Instytut Wydaw., „Biblioteka Polska”. Druk. Zakł. Graf. Biblioteka Polska w Bydgoszczy. Format 13×19 cm. s. 216, [1] k. Opr. brosz. wyd.
Nieaktualna pieczęć własn. Zawiera między innymi rozdziały: Rewolucja rosyjska.
Hiszpania. Skąd pochodzą pieniądze na rewolucję światową. Rewolucja i Żydzi.
80,381. LIMANOWSKI Bolesław. Rozwój polskiej myśli socjalistycznej. W-wa 1929.
Nakł. Księg. F. Hoesicka. Druk. Piotr Pyz i S-ka. Format 16×23 cm. s. 28. Brosz.
wyd.
45,382. ŁUŻYCKI A. Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze.
W-wa 1938. Drukarnia Państwowa. Format 15×23 cm. s. 175. Opr. brosz. wyd.
65,383. MACIEIOWSKI Wacław Alexander. Historya prawodastw słowiańskich
przez [...] Dra prawa i profesora w Alexandrowskim Uniwersytecie w Warszawie. Tom I. Obeymuie: Wstęp do okresu I. Prawo polityczne, historyę oświaty
i prawodastw słowiańskich aż do wieku XIV. W Warszawie i w Lipsku 1832. W
Księgarni Brzeziny i Heinricha. Druk. J. Węckiego w Warszawie. Format 11×18
cm. s. XII, 292. Opr. introlig. karton z epoki, oklejony marmoryzowanym papierem. Na grzbiecie szyldzik z złoconym napisem. Podpis własnościowy.
150,384. MAJER J. Fizyologija układu nerwowego wyłożona przez Dra. [...] profesora
fizjologii w Krakowie. Kraków 1854. Nakł. D. E. Friedleina. Format 14×20 cm.
s. XV, 487. Opr. introlig. płsk. z epoki. Na grzbiecie tłoczone napisy i ozdobniki.
Wyklejki na okładzinach marmoryzowane. Brzegi kart prószone.
250,385. MAN Henryk. O psychologii socjalizmu. W-wa 1937. Wyd. Tow. Wyd. „Rój”.
Druk. B-ci wójcikiewicz. Format 16×23 cm. s. 360, [5] s. Opr. brosz. wyd. Podpis
własn. Z francuskiego tłumaczył Adam Pragier.
70,386. MIĘDZYNARODÓWKI socjalistyczno–komunistyczne eksploatujące
sprawę robotniczą. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Glassa Katowice
1938. Wyd. i druk Księgarnia i Drukarnia Katolicka. Format 14×21 cm. s. 138, [2]
s. Opr. brosz. wyd. Podpis własnościowy.
65,387. NASZA Konstytucja. Cykl odczytów urządzonych staraniem dyrekcji Szkoły
Nauk Politycznych w Krakowie od 12 – 25 maja 1921r. Przy udziale; Wład. Abrahama, Tad. Dwernickiego, Stan. Estreichera, Wł. L. Jaworskiego, St. Kutrzeby, M.
Rostworowskiego, St. Wróblewskiego i Fryd. Zolla. Kraków 1922. Nakł. Autorów.
Druk. Uniw. Jagiellońskiego. Format 16×23 cm. Opr. introlig. ppłtn. Narożniki płtn,
wyklejki marmoryzowane.
65,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
65
388. NIEDZIAŁKOWSKI Mieczysław. Demokracja parlamentarna w Polsce.
Jak powstała Konstytucja z dn. 17 marca 1921r. „Kryzys” Konstytucji z dnia 17
czerwca 1921r. Krytyka i projekty „napraw” Konstytucji z dn. 17 marca 1921.
Obrona demokracji parlamentarnej. W-wa 1930. Nakł. „Księgarni Robotniczej”.
Druk. „Robotnik”. Format 12×16 cm. s. 120. Opr. introlig. ppłtn. Napis czerniony
na grzbiecie. [Mieczysław Niedziałkowski (1893-1940), działacz polityczny, najwybitniejszy ideolog międzywojennej PPS, zamordowany w Palmirach].
60,389. OBYWATELSTWO Państwa Polskiego. Systematyczny zbiór przepisów
prawnych, dotyczących nabycia i utraty obywatelstwa polskiego. Opracował
Aleksander Bagiński emerytowany radca urzędu wojewódzkiego lubelskiego.
Lublin, czerwiec 1938. Br. wyd. Druk. „Drukarnia Popularna”, A. Michalski i L.
Rybiński. Format 16×23 cm. s. X, 252. Opr. brosz. wyd.
70,390. ODROWĄŻ-WYSOCKI Stefan. Międzynarodowe stosunki prawne Polski.
Kraków-Warszawa 1939. Wyd. Księgarnia Powszechna. Druk. Przemysłowa,
Kraków. Format 16×23 cm. s. XIV, 863. Opr. introlig. płtn. Sygnowana na tylnej
okładzinie wytłokiem: Grzywa. Introl. Kraków. Napisy złocone na licu i grzbiecie. Ładny egz.
200,391. PETRAŻYCKI Leon. Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej. Tłumaczył Jerzy Lande prof. U. J. W-wa 1930. Nakł. Księg. F.
Hoesicka. Druk. Narodowa, Kraków. Format 16×23 cm. s. XII, [3] k., 311. Opr.
brosz. wyd. Blok poluzowany. Jest to dzieł L. Petrażyckiego wydanych staraniem
Komitetu Jubileuszowego tom pierwszy. [Prof. Leon Petrażycki był członkiem
Polskiej Akademii Umiejętności, Międzynarodowego Instytutu Socjologicznego w
Paryżu, Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego].
80,392. PLANIOL M. O Zobowiązaniach. Dowody. Nauka ogólna o zobowiązaniach.
Umowy. Część I-III. Z dziewiątego wydania francuskiego przełożyli: Andrzej
Kramsztyk i Mieczysław Przedborski pod redakcją Jana Namitkiewicza. W-wa
1928. Wyd. F. Hoesicka. Druk. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka. Format 15×22 cm.
s.VI, 413. [część I-II paginowane łącznie]; część trzecia stron 680. Współoprawne.
Opr. wyd. płtn. Napisy na licu i grzbiecie tłoczone i złocone. Na odwrocie karty
tytułowej informacja iż każdy egzemplarz tego dzieła winien być podpisany przez
przedstawiciela zarządu firmy „Librairie générale de droit et de jurisprudence”,
wydawcy oryginału francuskiego – takowy tu widnieje.
200,393. PLECHANOW J. Podstawowe zagadnienia marksizmu. W-wa 1925. Nakł.
Spółdzielni Księgarskiej „Książka”. Druk. W. Maślankiewicz i F. Jabczyński. Format
16×23 cm. s. XVI, 128. Opr. brosz. wyd.
65,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
66
394. PRAWO CYWILNE obowiązujące w Królestwie Polskiem. Wydał Stanisław
Zawadzki rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej w Warszawie.
Tom III-ci. W-wa 1863. Nakł. wydawcy. Druk. Karola Kowalewskiego. Format
13×18 cm. opr. introlig., współczesna płtn., bordowe. Tom ten zawiera: Prawo o
Towarzystwie Kredytowem ziemskiem z r. 1825. Instrukcja dla tegoż Towarzystwa z r. 1826. Dodatkowa instrukcja z r. 1829. Prawo o temże Towarzystwie z r.
1838. Dodatkowe przepisy postępowania dla tegoż Towarzystwa z r. 1838. Prawa
o temże Towarzystwie z r. 1853 i 1860. Organizacja Sądownictwa Cywilnego z r.
1808. Zmiany w tej Organizacji wprowadzone Statutem Organicznym. Ustawy o
Senacie z r. 1841 i 1842, oraz Wewnętrzne Urządzenie dla Senatu z r. 1842. Organizacja Prokuratoryi. Organizacja Sądownictwa Administracyjnego. Przepisy z
r. 1862 co do równouprawnienia żydów i w przedmiocie urządzenia stosunków
włościańskich. Porównanie artykułów Kodeku Cywilnego Polskiego z r. 1825,
z odpowiedniemi artykułami Ks. I. Kodeku Napoleona i nawzajem. Porównanie
artykułów textu dawnego z odpowiedniemi artykułami textu nowego, co do
prawa o przedaży przymusowej wprowadzonego we Francyi w r. 1841 i 1842,
oraz co do prawa o bankructwie wprowadzonego we Francyi w r. 1838. Skorowidz chronologiczny i Skorowidz wyrazowy – do wszystkich trzech tomów.
Sprostowanie omyłek.
200,395. PREZZOLINI Giuseppe. Faszyzm. Przedmowa autora do wydania polskiego. W-wa 1926. Nakł. Księgarni F. Hoesicka. Druk. Narodowa, Kraków. Format.
13×19 cm. s. [3] k., 168. Opr. introlig., współczesna płtn. Zachowane oryginalne
okładki broszurowe.
75,396. RADBRUCH Gustaw. Zarys filozofji prawa. Warszawa-Kraków. 1938. Wyd.
Księgarnia Powszechna. Druk. „Monolit”. Format 15×20 cm. s. XV, 335. Opr.
brosz wyd. Podpis własnościowy. Jest to tom 6 Biblioteki Umiejętności Prawnych
i Politycznych. [Autor był profesorem Uniwersytetu w Heidelbergu oraz sprawował urząd Ministra Sprawiedliwości Rzeszy Niemieckiej. Na polski przełożył
prof. Uniwersytetu Poznańskiego Czesław Znamierowski].
100,397. ROSENBERG Artur. Historia bolszewizmu. Od Marksa do doby obecnej.
Wydanie drugie. W-wa 1936. Wyd. Nowoczesne. Druk. „Grafia”. Format 14×20
cm. s. 299, [1]. Opr. introlig. ppłtn. Prywatny stempel własnościowy. Autor był
profesorem uniwersytetu w Liverpoolu. Przekładu dokonał M. F. Sieniawski.
Ciągle wartościowe opracowanie tematu.
100,398. ROSZKOWSKI Antoni. Korporacjonizm. Poznań 1937. Biblioteczka Akcji
Katolickiej Nr. 74. Druk. Wydawnicza Fr. Krajna Sp. z. z. o. Format 16×22 cm. s.
16 Opr. brosz. wyd.
45,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
67
399. RITTERMAN Stefan. Komentarz do ustawy o prawie autorskim. Z przedmową Stefana Sieczkowskiego wiceministra sprawiedliwości. Kraków 1937. Wyd.
Leon Frommer. Druk. W. L. Anczyca i S-ki. Format 16×23 cm. s. XXVIII, 384. Opr.
wyd. płtn. Na licu i grzbiecie tłoczone i złocone napisy. Na licu podkreślone
od dołu i na górze grubymi złoconymi liniami. Na grzbiecie logo wydawnictwa
Leona Frommera z datą założenia 1876. Podpis własnościowy.
150,400. RUNDSTEIN Szymon. W poszukiwaniu prawa cywilnego. W-wa 1939. Księgarnia Powszechna. Biblioteka Umiejętności Prawnych i Politycznych. Druk. Zakł.
Graf. „Monolit”. Format 15×20 cm. s. 150, [2] k. Opr. brosz. wyd. Wystrzępienia
grzbietu. Podpis własn.
70,401. RYBARSKI Roman. Idee przewodnie gospodarstwa Polski. W-wa 1939. Br.
Wyd. [zapewne „Myśl Narodowa”] Druk. Zakł. Druk. F. Wyszyński. Format
15×20 cm. s. 212, [3] s. Opr. introlig., współczesna płtn., zielone. Zachowane
oryginalne okładki broszurowe, podklejane.
100,402. RYBARSKI Roman. Przyszłość gospodarcza Polski. W-wa 1933. Brak wyd. [zapewne „Myśl Narodowa”] Druk. Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka. Format 15×21
cm. s. 221. Opr. introlig., współczesna płtn., zielone. Zachowane oryginalne
100,okładki broszurowe. Podpis własnościowy.
403. RYBARSKI Roman. Polityka i gospodarstwo. Napisał [...]. W-wa 1927. Nakł.
Obozu Wielkiej Polski. Druk. A. Michalskiego Format 16×23 cm. s. 29. Brosz.
wyd. Ukruszone narożniki okładek. Jest to Zeszyt II Wskazań Programowych
Obozu Wielkiej Polski.
50,404. RYBARSKI Roman. Podstawy narodowego programu gospodarczego. W-wa
1934. Skład główny Dom Książki Polskiej. Druk. Zakł. Graf. F. Wyszyński i S-ka.
Format 14×19 cm. s. 76. Opr. brosz. wyd. Grzbiet podklejony. Podpis własnościowy.
65,405. RYBARSKI Roman. Program gospodarczy. W-wa 1937. Skład w administracji
„Myśli Narodowej”. Druk. Społeczna. Format 14×20 cm. s. [5] k., 150. Opr. introlig., współczesna płtn., zielone. Zachowane oryginalne okładki broszurowe.
100,406. RYBARSKI Roman. System ekonomii politycznej. Tom II. Teoria gospodarstwa
społecznego. W-wa 1930. Wyd. Kasy im. Mianowskiego. Druk. St. Niemiry Syn
i S-ka. Format 17×24 cm. s. [3] k., 235. Opr. introlig. współczesna płtn., zielone.
Zachowane oryginalne okładki broszurowe.
100,407. RYBARSKI Roman. System ekonomii politycznej. Tom III. Psychologia społeczno-gospodarcza. W-wa 1939. Wyd. i druk Kasy im. Mianowskiego. Format 18×26
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
68
cm. s. [3] k., 368. Opr. introlig. współczesna płtn., zielone. Zachowane oryginalne
okładki broszurowe.
120,408. SOCJALIZM. Zarys bibliograficzny i metodologiczny. Praca zbiorowa. Kraków
1931. Wydawnictwa TUR Nr. 1. Format 15×23 cm. s. XI, 111. Opr. brosz. wyd.
Brak strony tytułowej. W komitecie redakcyjnym byli Oskar Lange i Władysław Malinowski.
65,409. STATUT oficerskich sądów honorowych. W-wa 1929. Wydany i zaopatrzony komentarzem przez: Gen. Bryg. Emila Mecnarowskiego, Płk. K. S. Stanisława
Lubodzieckiego, Płk. K. S. Marjana Buszyńskiego. Druk. MSW. Format 12×16 cm.
s. [4] k., 241, [3] s. Opr. wyd. płtn., bordowe, napisy na licu i grzbiecie złocone.
Jest to zeszyt nr. 4 wydawnictw Sekcji Prawniczej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej.
80,410. STPICZYŃSKI Wojciech. Głos prawdy. Miraże pacyfizmu i duch epoki. Groźne skrzywienia psychiki polskiej. U źródeł niedostatku. Refleksy wewnętrznych
zmagań w tragedii Piłsudskiego. W-wa 1930. Wyd. F. Hoesick. Druk. Ministerstwa
Spraw Wojsk. Format 14×20 cm. s.VIII, 281. Opr. introlig. płtn. Napis na grzbiecie
złocony. Prywatna pieczęć własnościowa. Autor, dziennikarz, działacz polityczny,
ideolog obozu sanacyjnego.
80,411. STPICZYŃSKI Wojciech. Polska która idzie. W-wa 1929. Wyd. F. Hoesick.
Druk. „Drukarnia Krajowa”. Format 14×20 cm. s. XI, 239. Opr. brosz. wyd. Tytuły
głównych rozdziałów: Jak Polska szła. Zagadnienie władzy w barwach dramatycznych. Piłsudczycy na dalszych etapach drogi Piłsudskiego. Partjokratyczno
- biurokratyczny ogród udręczeń obywatela. Oligarchja możnowładców w walce
z ideą demokratyczną. Od centralizmu i biurokracji do decentralizacji i społeczeństwa. Rzeczywiste wymiary sprawy narodowej. Nasze problemy wewnętrzne oraz warunki i zadania zewnętrzne. W sferze problemów gospodarczych i
socjalnych.
80,412. SZAWLEWSKI Mieczysław. Polonizm. Ustrój Narodu Polskiego. W-wa
1938. Wyd. „Biblioteka Polska”. Druk. Wzorowa. Format 18×25 cm. s. 47. Opr.
brosz. wyd. Blok lekko poluzowany, podklejenia okładek, tylna z zaplamieniem.
Na karcie tytułowej autorska dedykacja dla Zygmunta Henda, oraz ołówkiem zapisek: „M. Szawlewski związany z Delegaturą Rządu na Kraj, był jednym
z powieszonych przez niemieckich zbrodniarzy, w dniu 16 października 1942
r. (50-więźniów Pawiaka powieszono na 5-ciu szubienicach ustawionych na
przedmieściach Warszawy w odwet za wysadzenie torów kolejowych w ramach
„Akcji Wieniec”).
120,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
69
413. SZER Seweryn. Prawo hipoteczne. Obowiązujące w województwach centralnych i wschodnich. Wyd. II, uzupełnione. W-wa 1937. Wyd. „Biblioteka Prawnicza.
Druk. Zakł. Graf. „Drukprasa”. Format 17×24 cm. s. 84. Opr. broszurowa, wtórna.
60,414. VADE MECUM Lekarza Praktyka. Zasady celowego a oszczędnego stosowania leków oraz pisania recept. Praca zbiorowa pod redakcją Dr. Ryszarda
Kunickiego. Wydanie drugie przejrzane i uzupełnione. Kraków 1925. Nakł. Okręgowego Związku Kas Chorych w Krakowie. Druk. Ludowa. Format 11×14 cm. s.
318, [2] k. Opr. wyd. płtn. Na licu czernione napisy. Jest to tom III Biblioteki Okr.
Zw. Kas Chorych w Krakowie. Prywatna, lekarska pieczęć własn.
70,415. WARSZWICKI Krzysztof. O pośle i poselstwach. Opracował Jerzy Życki.
Przedmowa Ignacego Matuszewskiego. W-wa 1935. Nakł. Księg. F. Hoesicka.
Druk. Współczesna. Format 10×15 cm. s.VII, 272. Opr. brosz. wyd. Ładny egz.
Oryginał tego tekstu ukazał się w Gdańsku w 1646, warto by było aby obecnie
miłościwie nam panujący posłowie z tym tekstem się zapoznali.
100,416. WAŚKOWSKI Eugeniusz. System procesu cywilnego. [cz] I. Wstęp teoretyczny. Zasady racjonalnego ustroju sądów i procesu cywilnego. Wilno 1932.
Druk. „Zorza”. Format 18×25 cm. Opr. brosz. wyd. Blok odchodzi od oprawy.
Podpis własn. Autor był profesorem Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie.
60,417. ZBIÓR PRAW. Postanowienia i rozporządzenia rządu w guberniach Królestwa Polskiego obowiązujące, wydane po zniesieniu w 1871 roku urzędowego wydania Dziennika Praw Królestwa Polskiego. Zebrał i przełożył Stefan
Godlewski adwokat przysięgły. Tom XXI. W-wa 1885. Skład główny i ekspedycja
u Stefana Godlewskiego. Druk. S. Orgelbranda Synów. Format 16×23 cm. s. 399.
Opr. introlig., współczesna ppłt. Zachowane oryginalne okładki broszurowe.
Tekst dwujęzyczny, polski i rosyjski.
200,418. ZDZIECHOWSKI Jerzy. Mit złotej waluty. W-wa 1937. Wyd. Instytut Wyd.
„Biblioteka Polska”. Druk. Zakł. Graf. Biblioteki Polskiej, Bydgoszcz. Format
15×20 cm. s. 325. Opr. brosz. wyd.
80,-
14. Krajoznawstwo – podróże – regionalia.
419. BOJER K. – opracowanie. Przewodnik po Kazimierzu. Kazimierz nad Wisłą.
Wyd. Księg. w. Cholewiński. Druk. Zakł. Graf. J. Pietrzykowski, Lublin. Format
10×14 cm. s. 19. Brosz. wyd. Ilustrowane.
50,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
70
420. BORKOWSKA M.; WYSOCKI St. Iłża. Starachowice 1937. Nakł. Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego Oddział Starachowice. Druk. Jan Cotty, Warszawa.
Format 14×21 cm. s. 45, [1]. Opr. brosz. wyd. (C. M).
65,421. CARREY Emil. Ośm dni pod równikiem. Przez [...]. Wilno 1859. Nakł. i druk
Józefa Zawadzkiego. Format 12×18 cm. s. 306. Jest to Serya piąta Biblioteki
podróży i malowniczo-historycznych opisów różnych krajów wydawanych przez
Adama Zawadzkiego. [dalej]. LAMARTINE. Wychodźcy francuzcy w Luizjanie.
Krzysztof Kolumb. Wilno 1859. Nakł. i druk oraz format jak wyżej. Str. 341, [1]
k. Jest to wspomniane wyżej Biblioteki Podróży Serya szósta. Współoprawne.
Opr. introlig. płsk., z epoki, mały ślad po korniku. Grzbiet 5ciopolowy. Napisy na
grzbiecie złocone. Wyklejki na okładkach marmoryzowane. Prywatny stempel
i pieczęć własnościowa – kolejno: Majątek Warpensy, poczta Jasieniec, powiat
Grójec z okresu międzywojennego i XIX wieczna: Z księgozbioru Lemańskich.
Podpis własnościowy. Ładny egz.
150,422. CHRZĄSZCZEWSKA Jadwiga; WARNAKÓWNA Jadwiga. Z biegiem
Wisły. Obrazki o kraju. Z 200 rysunkami w tekście i 2 mapami [map brak]. W-wa
1901. Nakł. GiW. Druk. P. Laskauera i W. Babickiego. Format 14×21 cm. s. [2] k.,
372,VI. Opr. wyd. płtn., ozdobne, podniszczone. Ozdobniki czernione, napisy na
licu złocone. Grzbiet nowy. Oprawa sygnowana na tylnej okładzinie wytłokiem:
Introligatornia Puget Warszawa. Prywatny stempel własn. (C. M)
100,423. CZEKANOWSKI Jan. W głąb lasów Aruwimi. Dziennik wyprawy do Afryki
Środkowej. Wrocław 1958. Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Druk. Zakł.
Kartograficzne. Format 17×24 cm. s. 461. Opr. brosz. wyd. Wyprawa miała miejsce w latach 1907-1909, pokonano około 7000 tysięcy kilometrów. Ilustrowane.
Egzemplarz nie rozcięty. Wydanie I-sze.
80,424. CZTERY broszury z cyklu Popularna Biblioteka Krajoznawcza Nr. XIV, XVI,
XVIII, XIX. Gubałówka i doliny reglowe, Giewont i Czerwone Wierchy, Morskie
Oko, Bukowina Tatrzańska. W-wa[lata 50-te XX w.]. Wyd. Warszawskie Spółdzielnie Wydawnicze. Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Dokumentarnej.
Spółdzielczy Instytut Wydawniczy. Druk. Wielkopolskie Zakł. Graf. w Poznaniu.
Format 11×16 cm. s. (każda) 8. Brosz. wyd. Teksty i rysunki autorstwa Z. i W.
Paryskich. Fotografie wykonali Zwolieńscy i Falkowski. Podpisy własnościowe.
(W. P).
60,425. ELJASZ Walery [RADZIKOWSKI]. Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin
i Szczawnic przez [...]. Z 58 illustracyami i mapą Tatr. [brak]. Kraków [1896].
Wydanie piąte, przerobione i uzupełnione. Nakładem Autora. Druk. W. L. Anczyca i S-ki. Format 10×15 cm. s.VIII, 401, XVI-reklam. Opr. wyd. płtn., bordowe,
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
71
zdobione. Na licu widok stojącej na skale kozicy i napis: „Tatry przez W. Eljasza”.
Oprawa w stanie średnim, w bloku jedna karta z ilustracją ruchoma.
150,426. FISCHER Jan J. Pod żaglami. W-wa 1931. Wyd. GiW. Druk. W. L. Anczyca i
S-ki. Format 12×19 cm. s. 110. Opr. brosz. wyd. Żeglarska wyprawa na jachcie
„Carmen” na wody skandynawskie. Autorska dedykacja.
65,427. GŁĘBOWICZ Wł. - harcmistrz. „Harcerska Rada Spisza”. Wiadomości monograficzne o Spiszu w opracowaniu hm. Wł. Głębowicza. Maszynopis powielany.
Format 21×28 cm. Stron 22. Opr. introlig. płtn. Podpis własnościowy.
45,428. GOETEL Ferdynand. Przez płonący wschód. Wrażenia z podróży. Z ilustracjami. W-wa. Wyd. i druk Instytut Wyd. „Bibljoteka Polska”. Format 12×18 cm.
s. [2] k., 261. Opr. introlig. ppłtn. Narożniki płtn. Wyklejki na okładkach marmoryzowane. Na grzbiecie szyldzik z złoconym napisem. Prywatna pieczęć własn.
Ładny egz. Rzecz barwnie napisana, dotyczy terenów Azji opanowanych przez
bolszewików. (C. M)
100,429. GRABOWSKI Ambroży. Kraków i jego okolice, opisał historycznie [...].
Wydanie drugie. Kraków 1830. Nakład i druk Józefa Czecha. Format 12×18 cm.
[3] k., 432, [1] k., rejestr. W tekście rozkładane, 4-y litografowane ryciny formatu 27×18 cm: [Kraków od zachodu. Format Widok zamku krakowskiego od
północy. Widok Tyńca z natury rysował Louis. Format Widok Żup Wielickich w 3
piętrach podziemnych według Stachowicza wykonał Langner w Wiedniu. Format
Dwie pierwsze wykonane w Litografii Wyszkowskiego w Krakowie podług
rysunków J. Nepomucena Głowackiego]. Ponad to 6 litografii całostronicowych
[Wejście wojsk polskich do Krakowa 1809 r., Zajęcie odwachu głównego i
zawieszenie Orła, Wewnętrzne oświecenie gmachu Sukiennic na przyjęcie Wojsk
Polskich, Kościół Panny Maryi, Widok Balic, Widok rozwalin Tęczyna. oraz 12
barwnych, ręcznie kolorowanych rycin z strojami ludowymi: Krakowiak-Krakowianka, Proszowiak-Proszowianka, Szkalmierzak - Od Szkalmierza, Kijak - Kijaczka z Podgórza, Skawiniak - Od Skawiny, Góral – Góralka. [Estreicher podaje
że powinno być rycin 19 i nie różnicuje litografii od ręcznie kolorowanych, tu
jest więcej]. Opr. introlig., ozdobna z epoki. Tektura oklejona zielonym papierem
imitującym skórę. Grzbiet bogato zdobiony tłoczonymi złoceniami, minimalny
ubytek. Lico oprawy i tył zdobiony dyskretnymi złoconymi liniami. Podpis własnościowy: Z księgozbioru Józefa Trzemeskiego. Ładny egz. Jedno z piękniejszych
wydawnictw traktujących o dawnej stolicy Polski.
600,430. ILUSTROWANY przewodnik po Krakowie. Trzecie wydanie. Kraków
1936. Wyd. „Polski Znicz”. Druk. Przemysłowa. Format 15×22 cm. s. 32, mapka.
Opr. brosz. wyd., wystrzępienia na grzbiecie.
60,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
72
431. ILUSTROWANY przewodnik po Lublinie. Lublin 1931. Wyd. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Oddział Lubelski. Druk. Państwowa w Lublinie. Format
11×16 cm. s. 133, [3]. k., reklam. Opr. wyd. płtn. Napisy złocone na licu oprawy.
Blok lekko rozchwiany.
90,432. KARDASZEWICZ Stanisław. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materyały
do historyi Wołynia. Z przedmową Aleksandra Jabłonowskiego oraz życiorysem autora przez Henryka Mościckiego. W-wa 1913. Wyd. GiW. Druk. W. L.
Anczyca i S-ki. Format 15×21 cm. s.VIII, 291, [1] k. Opr. introlig. karton oklejony
bardzo oryginalnie marmoryzowanym papierem. [oprawa wygląda na międzywojenną, inaczej podejrzewałbym że pochodzi z pracowni prof. Tuszewskiego].
Wpis proweniencyjny: Własność W. Żółtowski Ostróg nad Horyniem. Apteka.
Bardzo rzadkie.
500,433. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien. Mit einer
Besprechung der benachbarten deutsche Städte. Mit einem Titelbilde und zahlreichen Abbildungen im Text. Herausgegeben vom Deutschen Landesverband für
Fremdenverkehr in Mähren und Schlesien. Achte Ausgabe. Wien 1912. Selbstverlag des Verbandes Geschäftsleitung. Druk. Karl Prochaska, Teschen [Cieszyn].
Format 11×18 cm. s. 294, [3] s. Opr. brosz. wyd. Bogato ilustrowane.
100,434. [KOŁOBRZEG]. Deutschlands Städtebau. Kolberg. Sonderausgabe herausgegeben vom Magistrat Kolberg. Bearbeiter Dr. Ing. H. Göbel Stadtbaurat und
Bürgermaister. Berlin-Halensee 1921. Wyd. „Dari” Deutscher Architektur und
Industrie Verlag. Druk. Paul Zimmermann. Format 23×30 cm. s. 36. Opr. brosz.
wyd. Ilustrowane, papier kredowy.
80,435. KRAKÓW Paulina. Obrazy i obrazki Warszawy skreślone przez [...]. W-wa
1848. Nakł. G. Sennewalda. Druk. Józefa Ungra. Format 12×18 cm. s.V, 267, [1]
k. Opr. introlig. płtn. Napis złocony na grzbiecie. Kilka pierwszych kart z śladem
zawilgocenia.
150,436. LEPECKI Mieczysław. Podróż do Egiptu. Wrażenia z podróży, odbytej w roku
1932 z Marszałkiem Piłsudskim. W-wa [1933]. Wyd. Główna Księg. Wojsk.
Druk. Główna Drukarnia Wojsk. Format 16×23 cm. s. 200. Opr. introlig. płtn. Na
grzbiecie szyldzik z złoconym napisem.
80,437. MĄCZYŃSKI Józef. Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic przez
[...]. Z rycinami i planami. Część I. Kraków 1845. Nakładem i drukiem Józefa
Czecha. Format 11×15 cm. s. [1] k., 227, [1] k., [3] k., tablic. Opr. płsk., z epoki
(brak grzbietu). Podpisy własnościowe. Ostatnia karta urwana, bez straty dla tek-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
73
stu. Na tablicach dwie mapy: mapa okręgu Wolnego Miasta Krakowa, plan miasta
Krakowa, oraz litografia z widokiem Bramy Floriańskiej.
90,438. MOLENDZIŃSKI Kazimierz. Klasztor pofranciszkański w Międzyrzeczu
Ostrogskim. (Badania przeprowadzone przy finansowem poparciu Kasy im.
Mianowskiego). Osobne odbicie z „Rocznika Wołyńskiego” Tom IV. Równe 1935.
Nakł. Zarządu Wołyńskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Druk.
„Orbis”, Kraków. Format 17×24 cm. s. 37, [10] k. ilustracji na papierze kredowym. Opr. brosz. wyd. Niewielkie zabrudzenia okładki.
65,439. PRZYBOROWSKI Walery. Z przeszłości Warszawy. Szkice historyczne. [Serya pierwsza]. W-wa 1899. Nakł. Księg. A. G. Dubowskiego. Druk. P. Laskauera i
W. Babickiego. Format 12×18 cm. s. 266, [1] k. Opr. introlig. współczesna, zielone
płtn. Zawiera: Zycie miejskie w W-wie w XVII i XVIII wieku. Życie klasztorne.
Kary Boże. Cudzoziemcy w W-wie w XVII i XVIII wieku. Żydzi w W-wie. 120,440. PRZYBOROWSKI Walery. Z przeszłości Warszawy. Szkice historyczne.
Serya Druga. Legendy Warszawskie. W-wa 1902. Nakł. Księg. A. G. Dubowskiego.
Druk. F. Csernaka. Format 12×19 cm. s. 262, [1]. k. Opr. introlig. ppłtn. Narożniki
płtn. Napis złocony na grzbiecie. Prywatny stempel własn. Zawiera piętnaście
120,legend. Ładny egz.
441. RADWAN Mieczysław. O pomnik prof. Marjana Raciborskiego w Ćmielowie.
Ostrowiec 1930. Wyd. Oddziału Ostrowieckiego P. T. K. Nr. 1. Druk. A. Słupowski
i S-ka. Format 14×19 cm. s. 15. Brosz. wyd.
50,442. SCHUMMER-SZERMENTOWSKI Eugenjusz. M. Pod znakiem Pogoni. Z
16 rycinami. Lwów-Warszawa 1935. Wyd. i druk Książnica-Atlas. Format 14×21
cm. s. 143. Opr. brosz. wyd. Okładka projektu K. Sopoćko. (R).
60,443. SIEK Wawrzyniec. Zwyczaje i przesądy Ziemi Opoczyńskiej z przed 50-ciu
laty. Zebrał i w powiastce przedstawił Ks. [...]. Sandomierz 1939. Druk. Diecezjalny Zakł. Graf. -Drukarski. Format 12×16 cm. s. 79, [4] k., z ilustracjami w tekście.
Opr. brosz. wyd.
60,444. SOSNOWSKI P. Opisanie Królestwa Polskiego. Część I. Przyroda kraju. (Z
rysunkami i mapami). Opracował [...]. Wydanie II, poprawione. W-wa 1907. Skład
główny w Księg. Polskiej. Druk. Piotra Laskauera i S-ki. Format 14×19 cm. s. 160,
2 rozkładane, barwne mapki. Opr. wyd. ppłtn. Zaplamienia okładki. (C. M) 60,445. STĘPOWSKI Marjan. W dżungli poleskiej. Wrażenia z wędrówek radjokronikarza. Z cyklu Co wiesz o Polsce Nr. 77. Lwów 1933. Nakł. Państwowego Wyd.
Książek Szkolnych. Druk. J. Żydaczewskiego. Format 13×18 cm. s. 29, [1] k. Brosz.
wyd. Ilustrowane.
45,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
74
446. TOEPLITZ Teodor. Z dziejów rozbudowy Warszawy po wojnach napoleońskich. W-wa 1922. Towarzystwo Wydawnicze. Druk. Tłocznia Miejska. Format
16×23 cm. s. 16. Brosz. wyd.
45,447. TRIPPLIN T. Dziennik podróży po Litwie i Żmudzi odbytej w 1856 roku przez
D-ra. [...]. Tom I-II. Wilno 1858. Nakł. Maurycego Orgelbranda. Druk. Drukarnia
S. Rozensona. Format 12×18 cm. s. [4] k. , 267; [2] k. , 230. Opr. introlig. ppłtn. Na
okładkach naklejone oryginalne okładki broszurowe. Podpis własnościowy, prywatny, heraldyczny suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Rzadkie.
350,448. WARSZAWA 1939-1945. W-wa 1946. Wyd. PIW. Druk. Państwowa Nr. 1.
Klisze Wytwórnia Chemigraficzna J. Zawadzki i W. Gralewski. Format 24×22 cm.
Opr. brosz. wyd. Okładka, ornamenty oraz układ graficzny projektu Tadeusza
Gronowskiego. Tekst Jerzego Andrzejewskiego. Zdjęcia Zofii Chomętowskiej,
Tadeusza Przypkowskiego, Janiny Mierzeckiej i Marii Chrząszczewskiej. Na
fotografiach przedstawione zabytkowe budowle miasta przed i po zniszczeniach
1944 r.
65,449. WARSZAWA. Informator. Przewodnik. Z 30 mapkami i planami. W-wa 1937.
Wyd. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy. Druk. Techniczna. Format 10×14 cm. s. 256, 29 kart z mapami i planami. Opr. brosz. wyd.
80,450. WASILEWSKI Leon. Kresy Wschodnie. Litwa i Białoruś. Podlasie i Chełmszczyzna. Galicya Wschodnia. Ukraina. W-wa 1917. Wyd. Towarzystwo Wydawnicze.
Druk. Naukowa. Format 15×20 cm. s.VII, 109, 26, 49, 68. Opr. brosz. wyd. 80,451. WĘŻYK Władysław. Podróże po starożytnym świecie. Część I/II. W-wa 1842.
W Drukarni przy ulicy Rymarskiej. Format 14×20 cm. s. [5] k., 230; [2] k., 203,
[1] s. Współoprawne. Opr. introlig. płsk., z epoki. Grzbiet bogato zdobiony złoceniami, napisy. Okładki oklejone ozdobnym papierem. Narożniki skóra (otarcia).
Podpis własnościowy. Heraldyczny, suchy tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich. Ładny egzemplarz. Rzadkie.
650,452. WIATROWSKI Antoni. Ilustrowany przewodnik po Ziemi Olkuskiej z mapką.
Olkusz 1938. Nakł. Zarządu Obwodu Związku Harcerstwa Polskiego w Olkuszu.
Druk. Drukarnia i introligatornia Marii Stachurskiej. Format 12×17 cm. s. 144,
mapka (ksero). Opr. brosz. wyd. (C. M)
80,453. WIDOKI Warszawy. W-wa 1899. Wyd. Romana Kreczmara. Druk. P. Laskauera i W. Babickiego. Klisze wykonano w Zakładzie Fotochemigraficznym
Wierzbickiego i S-ki. Drukowano na papierze kredowym z fabryki Towarzystwa
John Dickinson & Co. Format podłużny 26×18 cm. s. [20] k. Opr. wyd. płtn. Lico
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
75
zdobione w manierze secesyjnej, tłoczone i złocone kwiaty, wschodzące słońce
na tle zabudowy Warszawy, napisy. Grzbiet podklejony, blok poluzowany. 70,454. WIŚNIEWSKI Jan. Dekanat Opatowski. Opisał Ks. [...]. Radom 1907. Druk.
i Lit. „Jan Kanty Trzebiński”. Format 15×22 cm. s. 572, [1] k. Opr. introlig. płtn.,
lniane. Na grzbiecie granatowy szyldzik z złoconym napisem. Prywatny, suchy,
heraldyczny tłok pieczętny (Jastrzębiec Marszewskich). Ilustrowane. Ładny
egzemplarz.
250,455. Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Szkice monograficzne. Z
ilustracjami. Redaktor Marjan Kantor-Mirski. Zeszyty 3-14; 16-25. Sosnowiec
1931. Wyd. Towarzystwa Naukowego Zagłębia Dąbrowskiego. Druk Dąbrowsko-Śląskich Zakł. Drukarskich i Wydawniczych Sp. z. o. O. M. Koziński i B. Ojdanowski. Format 15×24 cm. s. paginowane od 33 do 406 (z brakiem numerów
1, 2, 15-ego). Brosz. wyd. Odbito 1500 egz. Zeszyty te stanowią tom pierwszy
wydawnictwa., treściowo zawierają: Zagłębie Dąbrowskie w najdawniejszych dokumentach. Miasto Będzin. Miasto Czeladź. Miasto Dąbrowa. Miasto Sosnowiec.
Spis prenumeratorów.
300,456. ZWOLIŃSKI Tadeusz. Krótki przewodnik po Tatrach i Zakopanem. Zakopane 1947. Nakł. Księgarni L. Zwolińskiego. Druk. „Polonia” J. Trybała. Format
12×18 cm. s. 44. Brosz. wyd. Podpis własnościowy. (W. P).
45,-
15. Mapy.
457. BABIA GÓRA. Mapa WIG. W-wa 1934. Pas 50. Słup 29. Skala 1: 100 000.
Format 41×35 cm. Składana, podklejona na płótnie. Barwna.
60,458. MAPA administracyjna Rosji Europejskiej (Związku Socjalistycznych Republik Rad). Opracowana na podstawie najnowszych źródeł. W skali 1: 4000000.
W-wa 1928. Nakł. Głównej Księgarni Wojskowej. Instytut Kartograficzno-Wydawniczy „Gea” Druk. Polska. Mapa w oryginalnej broszurowej okładce. Format
po rozłożeniu 79×109 cm. Barwna. Podklejone naddarcia.
80,459. MAPA etnograficzna Pomorza i Poznańskiego wydana w r. 1913 przez
„Ostmarkenverein” – niemiecki związek nacjonalistyczny. Opracowana została
na podstawie powszechnego spisu ludności z dnia 1 grudnia 1910. Przedstawia
według źródeł niemieckich stan etnograficzny ziem, które dziś wchodzą w skład
Państwa Polskiego. Brak danych wydawniczych. Wydana w latach 20/30 XX w.
Mapka w wydawniczej, broszurowej okładce. Format po rozłożeniu 21×31 cm.
65,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
76
460. MAPA szczegółowa okolic Warszawy. Wykonał kartograf Zdzisław Jaworski. W-wa 1933. Wyd. Kartograficzne Spółki Wydawniczej. Druk. Zakł. Graf.
W. Cukrzyński i S-ka. Skala 1: 100 000. Format 62×74 cm. Mapa barwna, składana,
podklejona na płótnie.
150,461. PLAN odbudowy i przebudowy Warszawy autorstwa Barbary i Eugeniusza Olszewskich. W-wa 1946. Wyd. Naczelnej Rady Odbudowy M. St. Warszawy. Druk. „Automa”. Format 20×29 cm. s. 12, [2] rozkładane harmonijkowo
plany. Brosz. wyd. Jest to odbitka z „przeglądu Budowlanego”. Rok XVIII. Nr. 3-4
z 1946 r.
50,462. PLAN Stołecznego Miasta Poznania. Nakładem Księgarni Wydawniczej
„Pomoc” w Poznaniu. Opracowany przez Biuro Wydawnicze „Eles”. Rysunki wykonał K. W. Kledecki. Brak roku wydania, po 1945. Plan w broszurowej okładce.
Format po rozłożeniu 66×52 cm. Barwny. Liczne reklamy jeszcze nie upaństwowionych firm.
60,463. PLAN turystyczny Warszawy. W-wa. Około 1930 r. Wyd. Związku Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy. Format po rozłożeniu 57×42 cm.
Składany harmonijkowo. Barwny. Okładki zaprojektowane przez Tadeusza
Cieślewskiego.
80,464. PLAN Wojewódzkiego Miasta Łodzi. Wydany nakładem Głównej Księgarni Wojskowej w Łodzi. Brak roku wydania, zapewne lat 30-te XX w. Format
po rozłożeniu 59×73 cm. Czarnobiały. Podklejenia w miejscach składania. Kilka
rdzawych plamek.
80,465. TATRY POLSKIE. Mapa środkowej części Tatr. Rysował Tadeusz Zwoliński.
Wydanie trzecie. [1922] Wydawnictwo Księgarni L. Zwolińskiego w Zakopanem
Druk. Zakł. Kartograficznego G. Freitaga&Berndta w Wiedniu. Skala 1: 37500.
Format 86×62 cm. Barwna. Składana. Stan bdb. Podpis własnościowy. (W. P). 80,466. UJSOŁY. Mapa WIG. W-wa 1934. Pas 51. Słup 28. Skala 1: 100 000. Format
41×35 cm. Składana, naklejona na płótno. Barwna
60,-
16. Leśnictwo – łowiectwo – pszczelarstwo – nauki
przyrodnicze – gospodarstwo domowe – sport.
467. ALTE und Neue Jäger Lieder. Mit Bildern und Singweisen. Sechte Auflage.
Hann. Münden 1919.Verlag von Hans Augustyn. Format 14×22 cm. s. 88. Opr.
wyd. płtn., zielone. Na licu bielony i tłoczony napis tytułowy oraz czernione
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
77
secesyjne bordiury. Tylna okładka z odbarwieniami. Prywatny stempel własnościowy. Myśliwskie pieśni ilustrowane rysunkami, z nutami.
80,468. BREHM [Alfred Edmund]. Życie Zwierząt. Tom I – II. W-wa. [1936]. Nakł.
Księgarni Trzaska, Evert i Michalski. Druk. Narodowa w Krakowie. Format 22×28
cm. s. XXVII, 442, [8] k. z naklejonymi barwnymi ilustracjami; XVIII, 531, [11] k z
naklejonymi barwnymi ilustracjami. Opr. wyd. płtn., ozdobne. Na licu obu tomów
tłoczone sylwetki jelenia i łani w barwach brązu i złota. Napisy na licu i grzbiecie
w kolorze brązowym oraz sygnet wydawniczy. Zachowane w obu tomach obwoluty (naddarcia i małe ubytki) co jest już dziś rzadkością, sygnowane inicjałami
NJN. Oba tomy w futerale kartonowym. Całość zawiera w tekście 1090 ilustracji Egzemplarz numer 3023. Ładny, efektowny komplet.
600,469. C. C. G. Wspomnienia z rykowisk. [Cz.] I-sza. Lwów 1927. Brak wydawnictwa.
Druk. Narodowa, Lwów. Format 15×22 cm. s. 107, [4] całostronicowe ilustracje
w tekście. Opr. introlig. płtn., szare Napis złocony na grzbiecie. Prywatna pieczęć
własnościowa. Wspomnienia dotyczą lat 1904-1918. Ciotecznym bratem ojca
autora był Piotr Mycielski z Smolnik.
150,470. CZERNIEJEWSKI Władysław. W puszczach i stepach. 40 lat myślistwa.
W-wa. Br. r. wyd. - lata 30-e XXw. Wyd. Biblioteka Przygód Myśliwskich pod
redakcją Juliana Ejsmonda. Druk. Zakł. Graf. „Polska Zbrojna”. Format 12×17
cm. Opr. introlig. płtn., szare. Napisy złocone na grzbiecie. Prywatna pieczęć
własn. Zachowana oryginalna okładka broszurowa – przycięta, projektu Kamila
Mackiewicza. Ładny egz.
80,471. DYGASIŃSKI Adolf. Wilk, psy i ludzie. W puszczy. (Nowele). Z przedmową
Teodora Jeske-Choińskiego. W-wa 1898. Druk. Granowskiego i Sikorskiego. Format 12×17 cm. s. 159. Opr. introlig. płtn. Jest to tom 55 Biblioteki Dzieł Wyborowych.
45,472. EJSMOND Juljan. Moje przygody łowieckie. Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. Poznań [lata 30-te XX w.]. Nakł. i druk Księgarni Św. Wojciecha. Format
18×24 cm. s. [2] k., 315. Opr. wyd. płtn., lniane. Na licu nadrukowana sylwetka
myśliwego według rysunku Mackiewicza, napisy na licu i grzbiecie. Ozdobne
wyklejki Stan bdb. (W. P).
120,473. GUBATTA Adam. Zarys gry w golfa. W-wa 1932. Wyd. Główna Księgarnia
Wojskowa. Druk. Zakł. Graf. A. Konarzewskiego. Format 12×16 cm. s. 72. Opr.
brosz. wyd. Okładka barwna podniszczona. Jest to Biblioteczki Sportowej Nr. 24.
Nieaktualny stempel biblioteczny
80,474. ILLUSTRIERTES Buch der Patiencen. Neue Folge. Noch 60 Patience mit
Abbildungen zur Deranschaulichung der Lage der Karten. 5 Auflage. Breslau.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
78
Br. r. wyd. – ok. 1920. Wyd. J. U. Kerns Verlag (Max Müller). Druck von Graf, Barth
und Comp. (W. Friedrich). Format 15×22 cm. s. XIV, 132, [1] k. Opr. wyd. karton.
Na licu tłoczone i czernione ozdobniki, w centrum wizerunek czterech kart z
talii. W tekście 60 czarno - czerwonych rysunków przykładowych pasjansów.
80,475. KAROLI Władysław. Co czuję wobec praw przyrody. (Strzępy myśli). Odbitka
z „Dziennika Kujawskiego”. Wydanie popularne. Warszawa/Lwów 1913. Wyd. E.
Wende i S-ka H. Altenberg. Druk. Tłocznia Braci Piotrowskich, Włocławek. Format podłużny 16×12 cm. s. 48. Opr. brosz. wyd., wystrzępienia na grzbiecie. Myśli
z gatunku pompatyczno grafomańskich.
45,476. KOŻUCHOWSKI Jerzy. Dzikie kaczki. W-wa 1951. Wyd. Rolnicze i Leśne.
Druk. Krakowskie Zakł. Graf. Format 17×24 cm. s. 331. Opr. brosz. wyd. Ilustrowane rysunkami.
65,477. KRASIŃSKI Edward. Obrazki łowieckie. Karpaty Wschodnie. Polesie. W-wa
1927. Nakł. Księg. F. Hoesicka. Druk. Narodowa w Krakowie. Format 14×18 cm.
s. 69. Opr. introlig. płtn., szare. Napisy złocone na grzbiecie. Prywatna pieczęć
własnościowa.
80,478. LEWICKA Anna. Wśród naszych łąk i borów. Obrazki z życia zwierząt dla
młodzieży. Z licznemi ilustracjami w tekście. Lwów 1930. Nakł. Księgarni Wydawniczej L. Igla. Druk. Artura Goldmana. Format 17×23 cm. s. 258, [1] k. Opr.
wyd. ppłtn. Okładka ilustrowana, napisy złocone na grzbiecie. Niewielkie ślady
zalania na ostatnich kartach, poza tym stan dobry.
100,479. LUSŁAWA. O powinnościach matek i wpływie jaki ze swego stanowiska na
społeczeństwo wywierać mogą. Przez „Lusławę” autorkę powieści ludowych.
W-wa 1880. Wyd. GiW. Druk. J. Bergera. Format 12×17 cm. s. [2] k.,V, [1], 328.
Opr. introlig. płsk z epoki. Grzbiet 5-cio polowy, otarcia. Napisy na grzbiecie
złocone. Na karcie tytułowej niewielkie obcięcie górnego marginesu bez szkody
dla tekstu.
80,480. MAJEWSKI J. Tresura psa pokojowego. Z 38 rycinami. Lwów 1926. Nakł. księg.
A. Bardacha. Druk. Knollera i Syna, Przemyśl. Format 13×17 cm. s. 159., [6] k
z ilustracjami wykonanymi przez artystę malarza Pawła Zaporskiego Opr.
introlig. płtn., współczesne.
80,481. MNISZEK Albert. Jarząbek. (Banasia Betulina) Monografia myśliwska. Lwów
1925. Nakł. Małopolskiego Tow. Łowieckiego. Druk. Narodowa we Lwowie. Kliszę trójbarwną wykonano w Zakł. Graf. W. Hotra we Lwowie. Format 15×21 cm.
s. 38, [1] tablica. Opr. introlig. płtn., szare. Napis złocony na grzbiecie. Prywatna
pieczęć własn. Ładny egzemplarz.
100,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
79
482. NIEWIAROWSKA Florentyna. Kucharka Polska czyli szkoła gotowania
tanich smacznych i zdrowych obiadów zebrana przez Florentynę i Wandę. Część
druga. Wydanie siódme rozszerzone. Lwów. [1901]. Druk. Narodowa St. Maniecki i S-ka. Format 12×16 cm. s. [2] k., 361, [2] k., ogłoszeń. Opr. introlig. płtn.
Grzbiet podklejony, blok nieco rozchwiany.
100,483. ORSKI. St. W. „A było to wczas rano”. Zdobił K. Sichulski. Lwów [1927].
Wyd. i druk Ossolineum. Format 19×24 cm. s. 123. Opr. introlig. szare płótno.
Zachowane oryginalne okładki broszurowe. W tekście 7 cało stronnicowych ilustracji oraz liczne w tekście. Tematyka łowiecka. Prywatna pieczęć własn. Ładny
egz.
100,484. PIELOWSKI Zygmunt. Zając. Monografia przyrodniczo – łowiecka. W-wa
1966. Wyd. Rolnicze i Leśne. Druk. Katowicka Drukarnia Dziełowa. Format
14×20 cm. s. 95. Opr. brosz. wyd.
45,485. PRAKTYCZNY kucharz warszawski zawierający 1503 przepisy różnych
potraw oraz pieczenia ciast i sporządzenia zapasów spiżarniowych. Wydanie
ośmnaste znacznie powiększone z dodaniem 4-ch tablic kolorowych. W-wa
1906. Nakł. Ferdynanda Hoesicka. Druk. M. Filipowskiej. Format 14×19 cm. [3]
k., 602, XXII. Opr. introlig. płtn., lniane (przybrudzone). Narożniki okute złotą
blaszką.
200,486. ROŚLINY lecznicze. Atlasiki kieszonkowe. 46 rysunków kolorowych na 12
tablicach. W-wa. Br. r. wyd. [okres międzywojenny]. Wyd. M. Arcta. Format 9×15
cm. s. 12. Brosz. wyd. Atlas rozkładany typu leporello. Zaplamienie tylnej okładki.
60,487. ROŚLINY europejskie. 72 tablice barwne z 144 gatunkami roślin oraz liczne
ryciny czarne w tekście. Według Dr. E. Schleyera. Opracowała Marja Arct - Golczewska. W-wa 1911. Wyd. i druk M. Arcta. Format podłużny 18×13 cm. s. 104,
72 tablice barwne. Opr. wyd. ppłtn. Na licu barwna lustr. Na grzbiecie srebrzone
napisy i florystyczny ozdobnik. Podpis własn. Blok poluzowany.
120,488. SMOLIK Przecław. Wśród wyznawców Burchan-Buddhy. Szkice z życia, opowieści i legendy Mongoło-Burjatów. Z pięćdziesięciu ilustracjami. Kraków 1925.
Nakł. i druk Księg. Geograficznej „Orbis”. Format 15×23 cm. s. 236. Opr. brosz.
wyd. Grzbiet lekko nadpęknięty. ®
65,489. SOKOŁOWSKI Jan. Drop (Otis tarda L.) w Polsce. Die Trappe in Polen.
Napisał [...]. Kraków 1939. Nakł. Państwowej Rady Ochrony Przyrody. [Wydawnictwo nr. 51]. Druk. W. L. Anczyca i S-ki. Format 15×22 cm Opr. brosz. wyd. Na
karcie tytułowej i pierwszej stronie niewielkie wycięcia. Odbito 1150 egzempla80,rzy. Ilustrowane.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
80
490. SZTOLCMAN Jan. Nad Nilem Niebieskim. Wyprawa myśliwska Józefa hr.
Potockiego. Wydanie II. W-wa 1928. Wyd. GiW. Druk. Zakł. Druk. W. Piekarniaka.
Format 17×23 cm. s. 151, [1] k. Opr. introlig., szare płótno. Napis złocony na
grzbiecie. Zachowane oryginalne okładki broszurowe. Ilustrowane. Ładny egzemplarz.
150,491. SZTOLCMAN Jan. Żubr jego przeszłość i przyszłość. W-wa 1926. Nakł.
Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich. Druk. Zakł. Druk. W.
Piekarniaka. Format 14×21 cm. s. 104. Opr. introlig. szare płtn. Prywatna pieczęć
własn. Zachowana oryginalna okładka broszurowa. Ładny egz.
100,492. TARNAWSKA R. ;TARNAWSKI A. Kosowska kuchnia jarska. I. Przepisy
napisała [...]. Układ i objaśnienia D-ra. [...]. II. Objaśnienia higieniczne podał Dr.
[...]. W-wa 1929. Wyd. i druk M. Arcta. Format 12×18 cm. s. [3] k., 474. Opr. introlig. płtn., lniane. Odręczne zapiski z przepisami w tekście. Autorzy prowadzili w
Kosowie na Huculszczyźnie znany ośrodek leczniczo-dietetyczny.
120,493. WODZICKI Hr. Aleksander. Ośmset kilometrów w Afryce środkowej.
Wyprawa myśliwska. Z 80 rycinami. Lwów [1910]. Wyd. Nakł. H. Altenberga.
Druk. Jakubowskiego. Format 17×24 cm. s. [4] k., 318. Opr. wyd. płtn. Grzbiet
naprawiany, na nowe płótno naklejony oryginalny. Na licu naklejona wydawniczo
fotografia murzyńskiego wojownika – myśliwego. Ozdobne wyklejki. Podpis
własnościowy.
300,494. WODZICKI HR. Kazimierz. Słonka. Lwów 1929. Nakł. Małopolskiego Tow.
Łowieckiego. Druk. W. L. Anczyca i S-ki. Format 12×18 cm. s. 88. Opr. introlig.
płtn., szare. Napisy złocone na grzbiecie. Prywatna pieczęć własnościowa. Jest
to przedruk z lwowskiego „Łowca” z 1886 r. Tomik ten otrzymał nr. X nadany
przez Małopolskie Tow. Łowieckie w serii „Zapisków ornitologicznych”.
80,495. WODZICKI HR. Kazimierz. Wspomnienia z życia łowieckiego. Wydanie
drugie. Lwów 1928. Nakł. Małopolskiego Tow. Łowieckiego. Druk. W. L. Anczyca i
S-ki. Format 13×19 cm. s. 233, [1] k. Opr. introlig., szare płótno. Prywatna pieczęć
własn. Zachowane oryginalne okładki brosz. Przed kartą tytułową ilustracja z
portretem autora.
100,496. ZABOROWSKI Stanisław. W sercu kniei. Obrazy myśliwskie. W-wa. Br. r.
wyd. - lata 30-te XX w. Wyd. Biblioteka Przygód Myśliwskich. E. Wende i S-ka.
Druk. Zakł. Graf. „Polska Zbrojna”. Format 12×17 cm. s. 117, [3]. Opr. introlig.
płtn., szare. Napis złocony na grzbiecie. Prywatna pieczęć własn. Zachowana oryginalna okładka broszurowa. Jest to Biblioteki Przygód Myśliwskich Roku I-ego
Tom II.
70,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
81
497. ZAWADZKA Wincentyna. Kucharka Litewska. Zawierająca: przepisy gruntowne i jasne, własnem doświadczeniem sprawdzone, sporządzania smacznych,
wykwintnych. tanich i prostych rozmaitych rodzajów potraw tak mięsnych jako
i postnych, oraz ciast, legumin, lodów, kremów, galaret, konfitur i innych deserowych przysmaków, tudzież rozlicznych aptecznych zapraw, konserw i rzadszych
specjałów. Z przydaniem dyspozycyi stołu. Przez W. A. L. Z. Wydanie szóste
poprawne i znacznie pomnożone. Nakładem Autorki. Wilno 1881. Drukiem
Józefa Zawadzkiego. Format 13×20 cm. s. XXVIII, 492. Opr. introlig. płsk. z epoki.
Grzbiet 5-cio polowy Z tłoczonym napisem. Narożniki skóra. Blok lekko poluzowany, kilka kart podklejonych.
200,-
17. Druki ulotne.
498. AFISZ satyryczno – propagandowy z okresu pierwszej wojny światowej z cyklu
Kriegsbilderbogen gezeichnet von Bruno Bielefeldt. Berlin [około 1914/15r].
Verlag von Paul Sontag. Cztery barwne, satyryczne scenki z znanymi z „C. K.
Dezerterów” wierszykami: Jeder Schuss – ein Russ!, Jeder Stos – ein Francos!,
Jeder Klaps – ein Japs!, Jeder Tritt – ein Brit! Format 33×45 cm. Ślad składania,
niewielkie naddarcia na krawędziach. (C. M)
150,499. DEKLARACJA. Dnia 6 kwietnia b. r. uchwaliła Tymczasowa Rada Stanu następującą Deklarację oraz Komunikat w sprawie organizacji Wojska Polskiego.
„Tymczasowa Rada Stanu, powołana do życia wolą dwu Monarchów sprzymierzonych, rozpoczęła swoją działalność odezwą do Narodu [...]. Warszawa, dnia
20 kwietnia 1917 r. Druk 4 str. Format 23×30 cm. Ślad składania. (W. P). 80,500. [KNORR]. Dwie różne ulotki reklamujące zupę rakową i kalafiorową firmy
Knorr. „1 kostka= dwa talerze tylko 20 groszy” Z pewnością wydawnictwo
firmowe. Lata 30-te XX w. Format podłużny 15×10 cm. Barwne.
60,501. LOS LOTERYJNY. Pierwsza Dobroczynna Loteria Klasowa Legionów Polskich 1917 r. Czwarta klasa. ¼ losu. No. 23130 C. Główna Kolektura Tadeusz
Żychliński Warszawa, Trębacka 2. Druk. Art. K. Korytowskiej i S-ka. Format
podłużny 16×9 cm. Barwny, elementy patriotyczne: orzeł wpisany w tarczę, biało
czerwona wstęga. Druk 2 str. Ślad składania.
50,502. NALEPKA OKIENNA. KWESTARSKA Ratujcie Dzieci! Wielka Kwesta
Ogólnokrajowa. Główny Komitet Ratunkowy. Rada Główna Opiekuńcza. Lublin
– Warszawa 1917 od 3-go do 10-go czerwca. Druk. Litografia W. Główczewski,
W-wa. Format 13×18 cm. Druk 1 str. Litografia w kolorze brązu, anioł miłosierdzia, przy nim dzieci na tle miasta.
65,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
82
503. ODEZWA. Obywatele Polacy! „Nadszedł wreszcie czas, gdy nasze ideje i
marzenia za słuszne prawo uznane być mają. Zyskać musimy jedyną istotną
gwarancję przyrzeczonej nam wolnej przyszłości państwowej: stworzyć musimy
armię. [...] Polska Organizacja Wojskowa. Brak danych wydawniczych. Około
1917 r. Druk 1 stronnicowy. Format 22×30 cm. Naddarcia na marginesach. Ślad
składania. (W. P).
65,504. ODEZWA. Towarzystwo Katolickie Polskiej Szkoły Ludowej w Wilnie. „Obok
Wiary, najdroższym skarbem każdego narodu jest jego język, a największą
potrzebą narodu jest oświata. Od stu lat z górą byliśmy pozbawieni tych praw,
które w innych krajach mają dzisiaj wszystkie narody. [...]. Wilno, 7 stycznia 1916
r. Druk 2 stronnicowy. Format 22×28 cm. Ślad składania. (W. P)
65,505. ODEZWA. „Wybiła dla Polski wielka godzina! Będzie wolną, niepodległą, będzie miała swego Króla, swój rząd, swoje wojsko, będzie w niej chłop, mieszczanin, szlachcic – wolny, szczęśliwy, bogaty. A Litwa? Cóż z nią się stanie? [...]. Niech
żyją połączone Polska z Litwą. Wolne i niepodległe. [zapewne 1917 r.] Druk 1 str.
Format 21×30 cm. Rzadkie. (W. P).
100,506. PIŁSUDSKI. Komendant Piłsudzki (sic!) skupia w sobie w obecnej chwili główną część sprawy polskiej: tworzenia polskiej armii. [...]. Sprawa ta to powierzenie
Komendantowi Piłsudskiemu organizowania armii polskiej przeciw Rosyi. Jest to
odbitka z „Notatek Politycznych” Nr. 2. Druk 4 str. Format 15×24 cm. (W. P).
65,507. ULOTKA. Niemiec łowi nas do robót głodowych. Moskal gnał nas do okopów,
zabrał fabryki, zniszczył zapasy. Rosja to nasza macocha, a Niemiec ojczym. [...].
Warunkiem wolności jest własna siła, własne wojsko. Jedność Narodowa. [zapewne 1917 r.]. Druk 11 str., powielaczowy. Format 10×12 cm. Rzadkie. (W. P).
100,508. ULOTKA. „Pomimo nędzy, głodu i ucisku bije jeszcze serce polskie w naszym grodzie Jagiellońskim i nie zamiera w nas nieśmiertelna pamięć o naszych
bohaterach, którzy, jak Zygmunt Sierakowski z bronią w ręku walcząc na Litwie
o wolność i zjednoczenie z Polską, znaleźli tu śmierć z ręki katów. Wilno 17
czerwca 1917 r. Jedność Narodowa. Druk 1 str. Format 12×21 cm. Rzadkie.
(W. P).
100,509. ULOTKA reklamowa. Tradycja stanowi o kulturze narodów. 150 lat istnienia. Dbajcie o zdrowie przez wypoczynek. Już za króla Stasia Damy i Panowie
urządzali zebrania, spotkania i herbatki towarzyskie w najwytworniejszym lokalu
Cukierni L. Lourse Krakowskie przedmieście 13. [...]. W-wa. Lata 30-te XX w.
Druk. J. E. Skrobińskiego. Druk 1 str. Format 15×23 cm.
50,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
83
510. ULOTKA. Wilno w dniu M. B. Królowej Polski. „Nie chcemy Niemca ani
Moskala. Żądamy niepodległego Królestwa polskiego, do którego powinno być
włączone Wilno i cała ta część dawnej Litwy, gdzie jest większość polska. [...].
Niema ani jednego polaka, któryby się zgodził na oderwanie Wilna od Warszawy! Jedność Narodowa. [Zapewne 1917 r.] Druk 1 str., powielaczowy. Format
11×9 cm. Rzadkie. (W. P).
100,511. ULOTKA. Zarządzenie. Powtarzające się często wypadki strzelania z dachów i
okien domów są jednym ze źródeł niepokoju i zamętu wśród ludności naszego
Rejonu. Wypadki te dłużej tolerowane być nie mogą. [...]. Dowódca Rejonu I AK.
Warszawa, dn. 9.VIII. 1944. Drukarnia Stronnictwa Ludowego. Format 17×24
cm. Niewielkie naddarcia. Ulotka z okresu Powstania Warszawskiego dotycząca
zwalczania tzw. „gołębiarzy”. Rzadkie.
100,-
18. Pocztówki.
512. [ELBLĄG]. Elbing. Hohenbrücke. Wyd. Stengel & Co., Dresden. Sygn. nr. 63392.
Data stempla pocztowego 1930. Cz. -b.
45,513. [ELBLĄG]. Eling. Jahnschule. Sygn.Verlag Schöning&Co., Beck. Lata 30-te XX
w. Cz. -b. Czysta.
45,514. [EŁK]. Lyck, Opr.Vom Wasserturm gesehen. Sygn. Kunst u Verlags Ansztalt
Schaar u Dathe Komm. Ges. a Akt Trier. L/13 N. Lata 20-te XX w. Cz. -b. Zapisana, bez obiegu pocztowego.
45,515. [GIŻYCKO]. Lötzen. Gemeindehaus. Brak wydawnictwa. Sygn. nr. 14 69909.
Data stempla pocztowego 1915 r. Cz. -b.
45,516. [GIŻYCKO]. Lizen. Marktplaz. Sygn. Aug. Schwartzkopff&Co., Lizen. Lata 30-te
XX w. Sepia. Czysta.
45,517. [LĄDEK ZDRÓJ]. Bad Landeck. Krieger-Denkmal. Sygn.Verlag u. Aufnahme
Photogr. J. Hübel, Bad Landeck. Nr. 3228. Poczt. Fotograficzna. Data stempla
poczt. 1932 r. Pomnik poległych w pierwszej wojnie światowej w kształcie kuli.
45,518. [LĄDEK ZDRÓJ]. Bad Landeck i. Schles. Ring. Sygn.Verlag Photohaus „Hedwig”, Bad Landeck i. Schles. [lata 30-te XX w.]. Poczt. Fotograf. Cz. -b. Czysta.
45,519. ŁAZIENKI obok Niemirowa. „Bazar”. Sygn. Nakł. Mojżesza Mechesa w Niemirowie. [Nr.] 931. Około 1910/1914. Cz. -b. Czysta.
45,Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
84
520. MACIEJOWICE. Szpital. Pocztówka fotograficzna wykonana przez wysyłającą
ją osobę (lekarkę lub pielęgniarkę – tak wynika z treści). Datowana 1936. Cz. -b.
45,521. MERZOWICZ-MIRZA Roman pseudonim Gruzin. Urodzony w 1888 w
Komarnie, zmarły w 1946 w Wałczu. Malarz pejzażysta, pedagog. Założyciel
otwartych kursów rysunku i malarstwa w Grudziądzu (wraz z Konstantym
Zacharkiewiczem). Legionista 2 pułku piechoty. Ukończył krakowską ASP w 1917
roku, uczeń Malczewskiego i Axentowicza. Pocztówka fotograficzna przedstawia
artystę w swojej pracowni na tle malowanego obrazu. Na awersie dedykacja malarza „Kochanemu Stasiowi na pamiątkę razem spędzonych chwil doli i niedoli
przy Legionach Rom. Merzowicz. Kraków w lutym 1916”. Cz. -b Czysta. 60,522. MŁAWA. Kathol. Kirche in Mława. Nie sygnowana. Ok. 1915 r. Cz. -b. Czysta.
45,523. MŁAWA. Pensya 7-mio kl. [asowa]. Nie sygnowana. Ok. 1915 r. Cz. -b. Czysta.
45,524. MYSŁOWICE. Most Modrzejowski. Modrzejower Brücke. Sygn. Nakład Teofil
45,Pakulla Mysłowice G. Śl. 300965. Lata 20/30 XX w. Sepia. Czysta.
525. PAMIĄTKI Polskie w Prusach Wschodnich: Stare kapliczki w Olsztynie na
Warmii. a) Kaplica Jerozolimska, najstarsza świątynia w mieście (w niej stacje polskie), b) Kaplica przedmiejska z roku 1855 (w tym czasie burmistrzem
Olsztyna był Polak). Na dole napis Pamiętaj o Warmii, Mazurach i Powiślu! Wydawnictwo Komitetu Tygodnika Propagandowego Z. O. K. Z. [Związek Obrony
Kresów Zachodnich], rok 1933. Drukarnia Narodowa Jana Kawalera w Szamotułach. Pocztówka dwu widokowa. Cz-b. Czysta.
45,526. [PASŁĘK]. Pr. Holland (O. -P). Mühlentor. Wyd. Emil Link, Buchhandlung, Pr.
Holland (O. -P.). Sygn. nr. E 2485. [lata 30-te XX w.] Pocztówka fotograficzna.
Czysta.
45,527. PUŁAWY. Pałac ks. Czartoryskich. Sygn. Nakł. i fot. A. Zychowicz 1918 r. No.
126. Barwna. Czysta.
45,528. RABKA. Diabli młyn w słonem. Nakładem „Praca” Rabka 1910. Odcień zielonkawy. Z obiegiem pocztowym. Adresowana do hrabiego Jana Chomętowskiego.
45,529. RADZYŃ. Zamek w Radzyniu. Sygn. W. P. Rep. Z. 1940. R. Maran. Poczt. Fotograf. Cz. -b. Czysta.
45,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
85
530. ROGOŹNO (Wlkp.). Kościół katolicki. Sygn. Nakł. M. Skrzypczak, Rogoźno
Wlkp. Lata 30 XX w. Odcień zielonkawy. Czysta.
45,531. [SZCZYTNO]. Ortelsburg, Ostpr. Haussee mit Rathuaus. Sygn.Verlag Hans
Andersen, Ortelsburg, Ostpr. Lata 30-ra XX w. Cz. -b. Czysta.
45,532. [ŚWIĘTA LIPKA]. Heiligelinde O. -Pr. Kirche.Verlag von Bruno Perling,
Königsberg. Sygn. nr. 7915. Data stempla pocztowego 1917. Barwna.
45,533. TARNOPOL. Ul. Świętojańska. Sygn. Drukarnia Polska w Krakowie? Nakł.
księg. J. Pola w Tarnowie. Data st. poczt. 1918 r. Odcień niebieskawy.
45,534. TARNOWSKIE GÓRY. Rynek. Sygn. Wyd. polskiego Tow. Księgarni kolejowych „RUCH” S. A. K.V. /38. [Numer] 102. Druk. Zakłady Reprodukcyjne
„Akropol”, Kraków [Rok 1938]. Czysta.
45,535. WISŁA. Pozdrowienia z Wisły. „Sokół” willa p. Leśniewskich. Sygn. Wyd. Maurycy Roth Wisła Szląsk aust. Przed 1914 r. Cz. -b. Czysta. Architektura drewniana.
45,536. WISŁA. Śląsk Ciesz. Schronisko na Stożku. Poczt. Fotograficzna. Lata 30-te XX
w. Z obiegiem poczt. Architektura drewniana.
45,537. WŁODZIMIERZ. Ogólny widok. Sygn. Wyd. U. Migdał i Sz. Kołtun, Włodzimierz. Druk. „Akropol”, Kraków. Lata 30-te XX w. Sepia. Czysta.
45,538. WRZEŚNIA. Widok z koszar. Sygn.Verlag Georg Sasse, Buch und Papierhandlung, Jauer [Jaworów] i Schles. Nr. 184140. [ok. 1914 r.]. Cz. -b. Czysta.
45,539. ZŁOTY POTOK. Skała z krzyżem w Złotym Potoku. Nakł. W. Majchrowski
fot., Częstochowa. Sygn. M. R. -B. C. nr. 367706. Cz. -b. Czysta.
45,-
19. Fotografie.
540. Album. Warszawa IX. 1939. Zapewne propagandowy album niemiecki wykonany po kapitulacji Warszawy, brak danych wydawniczych. Składa się z 31 kart z
naklejonymi fotografiami formatu 12×9 cm. Album podłużny formatu 20×12 cm.
Grzbiet związany sznurkiem. O jego niemieckiej proweniencji świadczy fakt iż
otwiera go fotografia hitlerowskiego plakatu propagandowego pt. „Anglio Twoje
Dzieło” Świetna jakość zdjęć. Rzadkie.
200,541. Atelier Avita Szuberta w Szczawnicy. Fotografia zbiorowa 10 postaciowa, 4
kobiety i 6 mężczyzn. Fotografia wykonana w studiu na tle imitującym górski
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
86
pejzaż Lata 80/90 XIX w. Format 25×19 cm. Fotografia w passe-partout formatu
30×24 cm. Wśród rozpoznanych osób pierwszy z prawej Henryk Sienkiewicz
z ukochanym jamnikiem, drugi z lewej w białej czapce znakomity malarz Jan
Stanisławski. Panie w pięknych kreacjach i eleganckich kapeluszach. Rzadkie.
450,542. [KUSOCIŃSKI Janusz]. Pocztówka fotograficzna. Grupowe zdjęcie sportowców z wojskowym opiekunem? - trenerem?, na tle budynków, opisane na
odwrocie ołówkiem: Obóz Klumberga 1929. Pierwszy z lewej leży Janusz Kusociński nasz złoty mistrz olimpijski z Los Angeles w 1932 r. . Aleksander Klumberg
był estońskim trenerem naszej kadry Fotografia sygnowana: R. Walter, Warszawa
Wiejska 1 m. 8. Cz. -b.
100,543. RYBKOWSKI Tadeusz. Fotografia portretowa na kartoniku formatu 6×10
cm. Wykonana w Wiedeńskiej firmie: Photographisches Atelier u. Kunstverlag
Victor Angerer. Około 1890 r.
100,544. TABLEAU. Abiturienci Państwowej Średniej Szkoły Ogrodniczej w Ursynowie
1941. Fotografia formatu 22×16 cm. naklejona na tekturę formatu 34×28 cm.,
wykonana w zakładzie fotograficznym Foto ARTE, Krakowskie Przedmieście 4.
Na fotografii portrety kadry nauczycielskiej i abiturientów oraz widok budynku
szkoły. Niewielkie nadłamania passe-partout.
120,-
20. Muzykalia.
545. CHOPIN Frédéric. Oeuvres de piano. Marche funébre op. 35 bis. ditizon de
Jean Kleczyński revue et corrigée d`aprés les premiéres autorités pedagogiques
et artistques par Rodolphe Strobl. W-wa. Br. r. wyd. Wyd. GiW. Sygn. G353W.
Druk. A. T. Jezierskiego. Str. 5.
45,546. CHOPIN Frédéric. Oeuvres de piano. Préludes op. 28 A-dur. No. 20. C-moll.
[Wydanie jak wyżej] W-wa. Br. r. wyd. Wyd. GiW. Sygn. G1916W. Str. 4. Portret
kompozytora na okładce.
45,547. JACKOWSKI Bolesław. Cieniom Bolesława Prusa Fragment Żałobny. W-wa
Około 1910 r. Wyd. GiW. Odbito w litografii C. Wilanowskiego. Sygn. G5261W.
Str. 5. Okładka litografowana z portretem pisarza otoczonym wieńcem kwiatów,
gałązkami dębiny, księgi, rękopis, symboliczna sowa.
60,548. MONIUSZKO Stanisław –muzyka. Widma sceny liryczne poematu Dziady.
Układ na fortepian przez autora. W-wa 1858 Nakł. GiW. Sygn. G444W. s. 51.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
87
Brosz. wyd. Okładki przykurzone. Utwór dedykowany przez kompozytora
(dedykacja drukowana): „Jaśnie Wielmożnej Pani z Hrabiów Nesselrode Maryi
Kalergis jako pamiątkę wdzięczności poświęca St. Moniuszko. Wilno, dnia 25
marca 1858 r.” Rzadkie.
200,549. NOWOWIEJSKI Feliks. Święty ogień. Na chór męski á apella. Słowa Miriam
Przesmycki. Poznań 1929. Nakł. Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych.
Druk. Papierdruk. Format 23×30 cm. s. 7. Wydane z okazji Wszechsłowiańskiego
Zjazdu Śpiewaczego w Poznaniu 18-22 maja 1929 ku uczczeniu 10-lecia Niepodległości Polski.
45,550. PUCCINI Giacomo. Turandot. Drama lirico in treatti e cinque quadri di G.
Adami e R. Simoni. Milano 1926. Editori G. Rocordi & C. Sygn. 120201. s. 3.
Bardzo efektowna okładka, sygnowana Brunellesci.
45,551. ZDOLIŃSKI Wiktor. Album 45 kompozycyj kościelnych na chór męski i
mieszany z organami. [Cz.] I. W-wa. Br. r. wyd. Nakł. autora. Druk. Litografia i
sztycharnia nut J. Konarzewski. Sztychował W. Kościesza. Format 24×32 cm. s.
129, [1] k. Opr. introlig. płtn. Okładka broszurowa naklejona na licu okładki. Ślady
kornika na tylnej oprawie.
100,-
Oferta. Posiadamy w bieżącej sprzedaży.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Litwy i innych krajów słowiańskich. W-wa
1880/1902. Nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego. Druk. „Wieku”.
REPRINT. W-wa 1987. Wyd. Artystyczne i Filmowe Tom 1/15 (w 16 Voluminach) plus
suplement z indeksem nazwisk wydanym w 1995 r. przez Wyd. DiG.
2800,-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Indeks
A
Achmatowa
Alter Wiktor
Anczyc Wł. L.
Andre
Andriolli E.
Andriolli E. M.
Augustyn J.
Awałow Z.
B
Badecki Karol
Bagiński Aleksander
Bagricki
Barcz
Barcz Bolesław
Bartelski Lesław
Bayerle
Beck Józef
Becker Celina
Beckowa Jadwiga
Bełza Władysław
Bereza Henryk
Białostocki Jan
Bielecki Tadeusz
Bielefeldt Bruno
Bierdiajew Mikołaj
Bilińska M.
Bińczak Józef
Bliss Lane Artur
Błok
Bobiński S.
Bocheński Zbigniew
Boduszyński Stanisław
Bogusławska Marja
Bojer K.
Borkowska M.
Borowikowa Halina
Böttcher Łucjan
Brandel Konstanty
Brehm Alfred Edmund
Broniewski Władysław
Brykczyński Władysław
Brzechwa Jan
Bucharin N.
Buczkowski Leopold
Buczkowski Marian R.
Butenko Bohdan
Byron Jerzy Gordon
C
Calliéres Fr.
168
232
76
33
149
329
338
101
197
389
168
83, 248
264
148
277
336
168
336
149
178
178
74
498
365
82
150
51
168
242
198
366
253
419
420
84
223
199
468
151
195
77
367
52
52
161
327
Carrey Emil
421
Celiński Antoni Mysław
14
Chajjama Omar
152
Chodźko Ignacy
329
Chojnacki Władysław
330
Chołoniewski Antoni
225
Chomętowscy
359
Chomętowski
12, 15
Chopin
58
Chopin Frédéric
545, 546
Chotomska Wanda
78
Chrostowski St. O.
204
Chrząszczewska Jadwiga
422
Chwalewik Edward
331
Chwistek Leon
30, 32
Ciesielski Andrzej
106
Cieślewski Tadeusz
204, 463
Cieślewski Tadeusz senior
213
Ciołkosz Adam
42
Cole G. D. H.
368
Cybichowski Zygmunt
369
Cybulska Elżbieta Maja
53
Czapiński K.
42
Czapiński Leopold
228
Czapska Maria
54
Czarnowski Jan Nepomucen
226, 227
Czartkowski Adam
278
Czartoryski Adam
238
Czechowski L.
31
Czekanowski Jan
423
Czernecki Jan
229
Czerniejewski Władysław
470
Czerper Ernest
338
Czerski Stanisław
230
Czerwiński Mieczysław
153
Czyżewski T.
32
D
Dambrowski Joseph
2
Daniłowski Gustaw
231
Dąbrowski Roman
55
Dembiński Bronisław
107
Deutsch Juliusz
232
Dippel W.
304
Dmowski Roman 38, 249, 370, 371
Dobrzański L.
372
Dubowscy J. A.
150
Duguit Leon
373
Dunin Maria
213
Dunin-Piotrowska M.
204
235
224 Dwinger Edwin Eryk
Dybczyński Tadeusz
Dygasiński Adolf
Dygat Stanisław
Dzierżyński Feliks
E
Ejsmond Juljan
El Greco
Elias F. Bonaventura
Epstein Jacob
F
Ferra Bartomeu
Fik Ignacy
Fischer Jan J.
Fox-Davies Artuhur Charles
233
471
234
215
472
33
3
342
58
154
426
355
G
Gajewski Franciszek
236
Gałczyński Konstanty Ildefons 155
Gałecka Helena
79
348
Gałecki Andrzej
Gan-Ganowicz Rafał
59
Garnet Dawid
237
Gawiński Antoni
81
Gąsiewicz Stefan
239
Gąsiorowski Albert
240
Gerholds R.
329
Gerlach Jan
241
Germanowa Zofja
242
Giertych Jędrzej
38
Ginsbert Julian
288
Girs
83, 248
Girs Anatol
264
Glass Henryk
386
Gliwa Stanisław
71
Gluziński Tadeusz
362
Głębowicz Wł.
427
Godlewski Stefan
417
Goetel Ferdynand
428
Gołąb Stanisław
375
Gołębiowski Łukasz
243
Goryńska W.
204
Goryńska Wiktorya J.
213
Góralczyk Kazimierz
76
Górski K.
318
Górski Leszek
91
Grabowski Ambroży
429
Grochowiak Stanisław
156
Grodecka Ewa
244
Grodecki Starykoń Konstanty 200
Gronowski Tadeusz
40, 164,
280, 348, 448
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Grzywa Piotr
Guareschi Jan
Gubatta Adam
307, 308 Kędzierski Barnaba
7
60 Klepacz Michał
116
473 Kobyliński J.
263
Kochanowski Jan
334
H
Konarski Feliks
62
Haarowie Z. i L.
50 Konopnicka Marja
81
Handelsman Marceli
245 Kopera Feliks
206
Hańcza Władysław
60 Kossak Jerzy
146
Hartleb Zygmunt
202 Kotarbińska Lucyna
242
Heidrich Andrzej
156, 157, 179, Kowalski Tadeusz
257
181, 183, 188, 190, 191 Kozicki Stanisław
38
Hejdensztejn Rajnold
246 Krajewski Michał
258
Helenowski Wincenty
222 Kraków Paulina
435
Hemar Marjan
252 Krasicki Ignacy
82
Henning-Michaelis E.
247 Krasiński Edward
477
Henry Piotr Józef
4 Krasnodębska-Gardowska
Herbert Zbigniew
157
Bogna
213
Herle Leonard
197 Krasnowski Zbigniew
362
Hładko-Wajwódowa S.
204 Kraszewski Józef Ignacy 259, 335
Hoene–Wroński Józef
110 Kraushar Alexander 260, 261, 262
Hylzen Jan August
5 Kroński Aleksander
377
Królikowska E.
94
I
Kruszewski-Skarbek Ignacy
263
Iłłakowicz I. K.
158 Krzepela Józef
356
Iwaszkiewicz Jarosław
159, 179, Kubiak Tadeusz
161
180, 181, 182, 183, 193 Kulisiewicz Tadeusz
213
Kumaniecki
378
J
Kupczyński Tadeusz
265
Jabłoński Henryk
250 Kusociński Janusz
542
Jachowicz Stanisław
80 Kutrzeba Jan
358
266
Jackowski Bolesław
547 Kwaśny Emil
379
Jagodziński L.
98 Kwiatkowski Eugenjusz
Jahoda Robert
207, 341
Janiszewski Antoni
6 L
380
Janiszowski
263 Lakhovsky Georges
408
Janusz W.
251 Lange Oskar
378
Jarnuszkiewicz Czesław
203 Langrod
162
Jarosy Fryderyk
252 Lasoń Józef
354
Jastrzębiec Maryan
253 Lenart Bonawentura
436
Jaworowski Jerzy
180 Lepecki Mieczysław
326
Jaworski Zdzisław
460 Lesser A.
8
Jesienin
168 Leszczyński Stanisław
83
John Edmund
175 Leśmian Bolesław
478
Jurgielewicz M.
204 Lewicka Anna
Libera Beata
163
Limanowski Bolesław
381
K
272
Kaden Bandrowski Juljusz
333 Lipski Tadeusz
479
Kalergis Maryia
548 Lusława
63
Kamiński Aleksander
254 Lutosławski Wincenty
Kamiński Jan Maurycy
255
Karbowski Jerzy
256 Ł
48
Kardaszewicz Stanisław
432 Ładzina Wanda
88
Karoli Władysław
475 Łazarski Zygmunt
217
Kasprowicz Jan
160, 352 Łopieński Ignacy
382
Kasprzycki T.
233 Łużycki A.
M
Macieiowski Wacław Alexander
Mackiewicz Kamil
Majakowski
Majer J.
Majewski J.
Malinowski Władysław
Małecki Antoni
Małkowski Andrzej
Man Henryk
Mandelsztam
Manteuffel E.
Marlicz Jerzy
Masson Fryderyk
Matisse H.
May Karl
Mączyński Józef
Meissner Janusz
Merzowicz-Mirza Roman
Michałowicz Krawczyński
Sergiusz
Mickiewicz Adam
Mierzejewski J.
Miklaszewski Jan S.
Miklaszewski Samuel
Miklaszewski W.
Miłosz Czesław
Mirandola F.
Młodożeniec Jan
Mniszek Albert
Molendziński Kazimierz
Moniuszko Stanisław
Mossor Stefan
Mościcki Henryk
Mroziński Józef
Mrożek Sławomir
Mrożewski Stefan
Mróz Daniel
Mucharski Jan
Myśliwski Wiesław
383
470, 472
168
384
480
408
357
254
385
168
204
84
267
33
85
437
86
521
306
164
31, 33
189
87
269
270, 271
272
182
481
438
548
208
432
273
274
71
274, 279
252
184, 185
N
Nagrabiecki Jan
148, 150, 178
Napoleon
236, 245, 267, 320
Naruszewicz Adam
10
Nekrasz Władysław
275
Niedziałkowski Mieczysław
388
Niemcewicz Julian Ursyn 11, 276
Niesiołowski T.
31, 32
Niewiadomski Eligiusz
97
Niewiarowska Florentyna
482
Niklewiczowa. M.
87
Nolin Pierre
12
Norblin Stefan
237
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Norwid Cyprian
Noskowski T.
Nowakowski Zygmunt
Nowowiejski Feliks
339
285
64
549
O
Odrowąż-Wysocki Stefan
390
Okoń L. J.
340
Oleszczyński Antoni
167
Olszewscy Barbara i Eugeniusz 461
Oppman Artur
92
Or-Ot
92
Orski St. W.
483
Ossoria
165
Ostoja-Chrostowski Stanisław 213
Ostrowska Bronisława
88
Otwinowski Stefan
279
Owidjusz
341
Oyved Moysheh
342
Ożerska Z.
82
P
Papi Teresa Jadwiga
89
Paprocki Bartosz
358
Paryscy Z. i W.
424
Pasternak Borys
168
Pasternak Leon
166
Pelczynski Zbigniew
186
Petrażycki Leon
391
Piasecki Stanisław
280
Picasso P.
33
Piekarski Stanisław
281
Pielowski Zygmunt
484
Pietrykowski Tadeusz
282
Pik Franciszek
272
Piłsudski Józef
65, 66, 143, 283,
286, 287, 307, 311, 436, 506, 304
Piotrowski Mieczysław
166
Piotrowski T.
286, 287
Piskor Tadeusz
284
Planiol M.
392
Pląskowski Włodzimierz
171
Plechanow J.
393
Pobóg-Malinowski Władysław 68,
286, 287
Poker Jim
288
Pol Wincenty
167
Porwitt Marjan
289
Poświatowska Halina
169
Potocka Izabella
139
Poznański Wiesław
315
Pragier Adam
385
Prauziński L.
290
Prauziński L.
290
Prażmowska T.
90
Prezzolini Giuseppe
395
Procajłowicz A. S.
30
Pronaszko Zbigniew 30, 31, 32, 33
Prutkowski Józef
91
Przesmycki Miriam
549
Przyborowski Walery
93, 309,
439, 440
Przybyszewski Stanisław
285
Przypkowscy
345
Puccini Giacomo
550
Puławski Kazimierz
167
R
Raczyński Edward
70, 71
Radbruch Gustaw
396
Radwan Mieczysław
441
Radzikowski Eljasz Walery
425
Radziszewski
327
Radziszewski Franciszek
348
Rajewska Wanda
346
Rawita Gawroński Fr.
292
Redliński Edward
187
Reichenstein-Mehlerowa Olga 212
Rembowski Bogumił
363
Renard Maurice
95
Reutt Marja
96
Rilke Rainer Maria
170
Ritterman Stefan
399
Robespierre
312
Rodziewiczówna Marja
118
Rogowski Jan
293
Rosenberg Artur
397
Rosica Fr.
67
Rosinkiewicz Kazimierz
94
Roszkowski Antoni
398
Rudzki Bolesław
364
Rundstein Szymon
400
Rundt Artur
294
Rybarski
38
Rybarski Roman
401, 402, 403,
404, 405, 406, 407
Rybkowski Tadeusz
543
Rydel Lucjan
172, 295
Rydz-Śmigły Edward
283
S
Sadowski Jan
296
Samozwaniec Magdalena
297
Sand George
58
298
Schnür-Pepłowski Stanisław
Schummer-Szermentowski Eugenjusz
442
Sczaniecki Kazimierz
165
Segoing Charles
12
Serini Karol
299
Seton-Watson Hugh
72
Sichulski K.
30, 31, 214, 483
Siek Wawrzyniec
443
Sienkiewicz Henryk
541
Sierecki Bernard
282
Sieroszewski Wacław
300, 311
Simleri Iosiae
13
Simon
102
Składkowski Sławoj Felicjan
301
Skoczylas Władysław
32, 213
Skorochod Maiewski Walenty
Słoński Edward
97
Smokowski Wincenty
212, 321
Smoleński Władysław
302
Smolik Przecław
488
Socha Michał
140
Sokołowska Walerja
118
Sopoćko Konstanty 86, 204, 215
Sosnowski P.
444
Srzednicki K.
204
Stabrowska
96
Stachurski Marian
190, 234
Staff Leopold
173, 174
Stagraczyński J.
347
Stanisławska Zofja
80
Stanisławski Jan
541
Stanny Janusz
184
Starzewski Jan
304
Starzyński Henryk
307, 308
Stażewski Henryk
216
Stecki
102
Stefczyk Franciszek
145
Steinhaus Władysław
305
Stępowski Marjan
445
Stiepaniak S. M.
306
Stolarzewicz Ludwik
307
Stolarzewicz Ludwik
308
Stpiczyński Wojciech
410, 411
Strug Andrzej
348
Stryjkowski Julian 188, 189, 190,191
Sulima Zygmunt Lucyan
309
Süskind Patrick
192
Syrokomla Władysław
349
Szajna Józef
139
Szancer J. M.
78
Szancerowa Gizella
164
Szawlewski Mieczysław
412
Szczerbowska E.
79
Szelągowski Adam
310
Szer Seweryn
413
Szpyrkówna M. H.
98
Sztolcman Jan
490
Szwarcenberg-Czerny Jerzy
363
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
T
Tagore Rabindranath
Tarnawska R.
Tarnawski A.
Taube Karol
Themerson Franciszek
Thompson J. M.
Thullie Kazimierz
Toegl Stanisław
Toeplitz Teodor
Tokakarzewski Szymon
Tokarz Wacław
Tołstoj Lew
Topolski Feliks
Tripplin T.
Turowicz L.
Tuszewski
U
Ujejski Józef
Ulrich A.
Umiński Władysław
Uniechowski Antoni
Urbański J.
Uziembło Henryk
V
Van Dongen
175
492
492
140
77
312
354
209
446
313
111
193
151
447
204
432
314
290
99
52, 193
372
32, 33
W
Wachholz
378
Waligóra Bolesław
315, 316
Wańkowicz Melchior 73, 74, 317
Warnakówna Jadwiga
422
Warszwicki Krzysztof
415
Wasilewski Leon
450
Wasylewski Stanisław
303
Waśkowski Eugeniusz
416
Waśkowski Wacław
333
Wat Aleksander
176, 177
Wawrzyniak Piotr Ks.
108
Weiss W.
31
Wergiliusz
14
Westwalewicz Stanisław
155
Weyssenhof Józef
318
Wędziagolski Karol
75
Wężyk Władysław
451
Wiatrowski Antoni
452
Więckowski Stanisław
319
Wigura
256
Wilkoński August
320
Winkler M.
335
Wiśniewski Jan
454
Witkiewicz Kazimierz
350
Włast Andrzej
142
Włodarski Aleksander
361
Wodnicki M.
200
Wodzicki Kazimierz
494, 495
Wodzicki Aleksander
493
Wójcicki Kazimierz Władysław 321
Wusatowski Zygmunt
375
Wyczółkowski Leon
172
Wysocki St.
420
Wyspiański St.
31, 32, 33
Z
Zaborowski Stanisław
Zachemski Antoni
Zaleska Zofja
Zaporski Paweł
Zaremba Z.
Zatorski Wacław
Zawadzka Wincentyna
Zawadzki Stanisław
Zawieyski Jerzy
Zdoliński Wiktor
Zdziechowski Jerzy
Zegadłowicz Emil
Ziembicki Stanisław
Zjawiński Bolesław
Zwierowicz W.
Zwoliński Tadeusz
496
323
48
480
42
324
497
394
194, 195
551
418
352
178
264
217
456
Ż
Żegota-Januszajtis Marjan
Żukiewicz Konstanty Maria
Żwirko
Żygulski Zdzisław
147
325
256
218
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Pieczęć instytucji
........................................ dnia .................... 2014 r.
.............................
nr. NIP
ANTYKWARIAT TOM
ul. Żelazna 91, 00-879 Warszawa
tel. 22 620 13 01,
fax. 22 625 72 22
tel. kom. 607 156 791
e-mail: [email protected]
ZAMÓWIENIE NA AUKCJĘ ANTYKWARYCZNĄ
22 MARCA 2014r.
Imię i nazwisko (nazwa instytucji)............................................................................
Adres ........................................................................................................................
Zamawiam(y) niżej wymienione pozycje:
L.p.
Nr. kat.
Autor, tytuł
Limit
Wylicytowane pozycje proszę przesłać na powyższy adres.
Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu (podpisu odbiorcy)
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl

Podobne dokumenty

katalogu - Portolan Paweł Podniesiński

katalogu - Portolan Paweł Podniesiński 3. Zakupione pozycje wysyłamy poczta za pobraniem pocztowym. Dla instytucji płatność droga przelewu na nasze konto. 4. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachu...

Bardziej szczegółowo