zapytanie ofertowe - urząd gminy płoniawy-bramura

Transkrypt

zapytanie ofertowe - urząd gminy płoniawy-bramura
„Przedszkole naszych marzeń”
POKL.09.01.01-14-128/11
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Płoniawy-Bramura, dnia 15.02.2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Płoniawy-Bramura, w imieniu której działa p.o. Dyrektora Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Płoniawach-Bramurze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez
Wójta Gminy zarządzeniem nr 42/2012 z dnia 2 października 2012 r., zwraca się z prośbą o
przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia : Zakup materiałów dydaktycznych, przede wszystkim podręczników dla
przedszkolaków do nauki języka angielskiego w ramach projektu POKL.09.01.01.-14-128/11 pn.
„Przedszkole naszych marzeń” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących materiałów dydaktycznych:
Zestaw I - pomoce do nauki języka angielskiego:
a) 40 książek Happy Hearts Starter 2 dla 3-4 latków– książka zawiera ćwiczenia i kolorowanki
oraz płytę CD z piosenkami i płytę DVD z bajkami o bohaterach z podręcznika oraz Interactive
Whiteboard Software – dwa programy do tablic interaktywnych;
b) 40 książek Happy Hearts 1 dla 5-latków – książka zawiera płytę CD i DVD, 40 zeszytów ćwiczeń
– Workbook oraz Interactive Whiteboard Software – dwa programy do tablic interaktywnych.
Zestaw II – inne pomoce do zajęć z dziećmi:
1. BAJKI GRAJKI – to przepiękne i pouczające słuchowiska z udziałem wielu znanych polskich
aktorów
a) Świniopas
b) Bolek i Lolek
c) Czerwony Kapturek
d) Alicja w krainie czarów
e) Kot w butach
f) Kopciuszek
g) Stoliczku nakryj się
h) Pinokio
i) Śpiąca królewna
„Przedszkole naszych marzeń”
POKL.09.01.01-14-128/11
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
Przygody Piotrusia Pana
Księżniczka na ziarnku grochu
Ali Baba i 40 rozbójników
O Tadku Niejadku, babci i dziadku
Kubuś Puchatek
Jaś i Małgosia
Chatka Puchatka
Dziadek do orzechów
Pchła Szachrajka
Lampa Alladyna
Bajka o Rybaku i rybce
2. Oprogramowanie do tablic multimedialnych
Interaktywne Pluszaki Rozrabiaki – START z tablicą interaktywną w przedszkolu – to zbiór
materiałów adresowanych do nauczycieli w przedszkolach, którzy rozpoczynają swoją
przygodę z tablicą interaktywną
3. Filmy/Bajki na DVD.
a) Bob budowniczy: Pakiet 48 odcinków
b) Franklin: Kolekcja 120 min
c) Stacyjkowo: Pakiet nr 1(3 x DVD)
d) Stacyjkowo: Pakiet nr 2(3 x DVD)
e) Tomek i Przyjaciele: Zestaw (Pakiet 36 odcinków + film)
f) Asterix 1: Zestaw (3 x DVD)
g) Asterix 1: Zestaw (3 x DVD)
h) Pakiet 10 płyt DVD zawiera 13 pełnometrażowych bajek należących do klasyki bajek dla
Dzieci. Wszystkie bajki wykonane w pięknej kolorowej animacji w pełnym polskim dubbingu.
Na płytach znajdują się następujące bajki: Alicja w krainie czarów, Calineczka, Czerwony
Kapturek, Dziadek do orzechów, Hercules, Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Książę i Żebrak,
Księżniczka na zamku, Pierwszy śnieg, Śpiąca Królewna, Tarzan, Wyspa skarbów.
i) Król Lew kolekcja 3 filmów DVD .
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych dotyczących zakupu jednego
zestawu materiałów dydaktycznych.
2. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Zamówione materiały dydaktyczne należy dostarczyć do
biura projektu: Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w PłoniawachBramurze.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 lutego 2013 r.
3. Kryteria jakościowe zamówienia:
Proponowane produkty powinny być dopuszczone do stosowania w placówkach przedszkolnych
dla dzieci od trzeciego roku życia oraz posiadać znak bezpieczeństwa CE.
„Przedszkole naszych marzeń”
POKL.09.01.01-14-128/11
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kryteria oceny oferty: wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cenowe –
100%.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę brutto
4. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
- Wypełniony formularz ofertowy.
5. Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Teresa Ślaska , tel. 29 71 78 054 , adres email. [email protected] , fax:
29 71 78 061
6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 22 lutego 2013 r. do godziny: 1200
7. Ofertę można:
a) dostarczyć osobiście na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół PłoniawyBramura 83A , 06-210 Płoniawy-Bramura pokój nr 10
b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura z dopiskiem: „Zakup materiałów
dydaktycznych, przede wszystkim podręczników dla przedszkolaków do nauki języka
angielskiego w ramach projektu POKL.09.01.01.-14-128/11 pn. „Przedszkole naszych
marzeń” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
c) przesłać e-mailem na adres: [email protected]
d) przesłać faxem na nr : 29 71 78 061
8. Załączniki:
a) formularz ofertowy
Kierownik projektu
Teresa Ślaska
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
„Przedszkole naszych marzeń”
POKL.09.01.01-14-128/11
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OFERTA
My (Ja), niżej podpisani(y),
……………………………………………………………………………………………………………….…………...
Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na : ……………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę __________________ zł,
słownie złotych: ……………………………….....................................................................................................
Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości: .................................PLN, tj. wg stawki ........%
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: ……………………………………………………………………….
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres_______ dni.
Ofertę składamy na _______ ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1) …………………………..
2) …………………………..
3) …………………………..
4)
………………………., dn. ……………………..
………………….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)

Podobne dokumenty