OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH
OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU
MIESZKALNYM
Oświadczenie właściciela (najemcy) : ..............................................................................................
Ul. ......................................................................................... Nr domu ................ Nr lokalu ...........
oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkuje .................. osób.
Należy wpisać osoby faktycznie zamieszkałe (bez względu na meldunek).
O zmianach w stanie podanym w oświadczeniu, będę każdorazowo informował w terminie 7dniowym od dnia ich zaistnienia.
Świnoujście dnia ................................
..............................................................
Podpis użytkownika lokalu (właściciela, najemcy)
Niniejsze oświadczenie służy tylko i wyłącznie na potrzeby ewidencji wewnętrznej Wspólnoty
Mieszkaniowej .
ul. Kościuszki 9 LU 5
72-600 Świnoujście
NIP: 8551587620 – Regon: 364717902
tel. (91) 888 50 86 – email: [email protected]

Podobne dokumenty