dokument informacyjny | BVT SA

Transkrypt

dokument informacyjny | BVT SA
DOKUMENT INFORMACYJNY
SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C
DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ
GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą
analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami
prawa.
Niniejszy dokument informacyjny sporządzono na dzień 21 sierpnia 2015 roku
Wstęp
Tytuł
Dokument informacyjny spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie.
Nazwa (firma) i siedziba Emitenta
Firma:
Nazwa skrócona:
Adres siedziby:
Forma prawna:
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
BVT Spółka Akcyjna
BVT S.A.
ul. Wałowa 2/2, 33-100 Tarnów
Spółka Akcyjna
+48 14 657 50 71
[email protected]
Nazwa (firma) oraz siedziba Autoryzowanego Doradcy
Firma:
Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:
Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
Adres siedziby:
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
Forma prawna:
Spółka Akcyjna
Numer telefonu:
+48 33 816 17 56
Numer faksu:
+48 33 816 92 26
Adres poczty elektronicznej:
[email protected]
Adres strona internetowej:
www.bbc-polska.com
Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda.
1|Strona
Tabela 1. Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii C
Liczba akcji (szt.)
Udział w kapitale
zakładowym (%)
Liczba głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)
3.600.000
40,00%
7.200.000
57,14%
Seria B
5.400.000
60,00%
5.400.000
42,86%
Suma
9.000.000
100%
12.600.000
100%
Seria A
Tabela 2. Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii C
Liczba akcji (szt.)
Udział w kapitale
zakładowym (%)
Liczba głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)
Seria A
3.600.000
36,00%
7.200.000
52,94%
Seria B
5.400.000
54,00%
5.400.000
39,71%
Seria C
1.000.000
10,00%
1.000.000
7,35%
Suma
10.000.000
100%
13.600.000
100%
2|Strona
Spis treści
1.
CZYNNIKI RYZYKA ............................................................................................................................. 5
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność ................................... 5
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta ................................................................................ 7
Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym ............................................................................... 10
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM .......... 13
2.1.
2.2.
3.
Emitent ................................................................................................................................................. 13
Autoryzowany Doradca ........................................................................................................................ 14
DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU
OBROTU ......................................................................................................................................... 15
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z
instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych ..................................... 15
Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o
wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o wprowadzenie..................................................................................................................... 29
Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ...................................................... 31
Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie ............................................................ 38
Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji .................................................... 39
Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości ............. 45
Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika
podatku ................................................................................................................................................ 46
DANE O EMITENCIE ........................................................................................................................ 52
4.1.
Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami
telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem
według właściwej identyfikacji podatkowej ......................................................................................... 52
4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta ...................................................................................................... 52
4.3. Przepisy prawa, na których podstawie został utworzony Emitent ...................................................... 52
4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru wraz z podaniem daty
dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało
uzyskania zezwolenia – podmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał ........... 52
4.5. Zarys historii działalności Emitenta ...................................................................................................... 52
4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia .................... 53
4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego ..................................................................... 54
4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez
obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w
przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów
subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji ........ 55
4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału
docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału
zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie ..................... 55
4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty
finansowe Emitenta, lub wystawiane w związku z nimi kwoty depozytowe ....................................... 55
4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego
działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do
każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności oraz
udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów ...................................................... 55
4.12. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych ................ 55
3|Strona
4.13. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym
i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług, albo jeżeli jest to
istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych
produktów towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w
podziale na segmenty działalności ....................................................................................................... 57
4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za
okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym .................................................................................. 61
4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub
likwidacyjnym ....................................................................................................................................... 61
4.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności
Emitenta ............................................................................................................................................... 61
4.17. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań
sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co
najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które według wiedzy Emitenta mogą wystąpić, a które to
postępowania mogły mieć, miały w niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację
finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań .............. 61
4.18. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji
ekonomicznej i finansowej ................................................................................................................... 62
4.19. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym. ........................................................... 62
4.20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i
jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po
sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w § 11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO ...... 62
4.21. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz
termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani ............................................................................... 63
4.22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
głosów na Walnym Zgromadzeniu ....................................................................................................... 67
5.
SPRAWOZDANIA FINANSOWE........................................................................................................ 68
5.1.
5.2.
5.3.
6.
Sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy wraz z danymi porównawczymi,
sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali
międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi ..... 68
Raport okresowy za I kwartał 2015 roku ............................................................................................ 104
Raport okresowy za II kwartał 2015 roku ........................................................................................... 113
ZAŁĄCZNIKI .................................................................................................................................. 124
6.1.
6.2.
6.3.
Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ......................................................................................... 124
Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta .................................................................................. 131
Definicje i objaśnienia skrótów .......................................................................................................... 140
4|Strona
1.
CZYNNIKI RYZYKA
Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów
finansowych objętych dokumentem informacyjnym. Wiążą się one w szczególności z sytuacją gospodarczą,
majątkową, finansową i organizacyjną Emitenta.
Wymienione w niniejszym dokumencie rodzaje ryzyk nie mają charakteru zamkniętego. Obejmują
najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnej.
Opisane rodzaje ryzyk, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze
prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie
opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestora celów
inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału.
1.1.
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Działalność oraz rozwój Emitenta ściśle skorelowane są z sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której
Emitent oferuje swoje usługi i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej jego
klientów. Do głównych czynników kształtujących jego sytuację ekonomiczną należy zaliczyć: poziom PKB,
poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych,
stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych.
Dynamika wzrostu gospodarczego zależy od wartości głównych zagregowanych wskaźników
makroekonomicznych, w których skład wchodzą: PKB per capita, poziom bezrobocia, efektywność pracy,
wartość konsumpcji, wartość inwestycji, wartość oszczędności, wartość eksportu netto, podaż pieniądza,
poziom inflacji i wartość stóp procentowych.
Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji
przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na
działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie zasobów finansowych osób fizycznych
którzy są głównymi dłużnikami Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników
finansowych Spółki. Wskazane czynniki, jak również kierunek ich zmian mają wpływ na realizację
założonej przez Emitenta strategii.
Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z
odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian.
Ryzyko działań konkurencyjnych
Emitent działa na rynku, który charakteryzuje się relatywnie dużą konkurencją. Rynek ten, cechuje się
wysoką dynamiką wzrostu, co może prowadzić do powstania nowych firm konkurencyjnych i utraty części
klientów przez Emitenta. Bezpośrednią konkurencję dla Emitenta stanowią zarówno przedsiębiorstwa
zajmujące się odzyskiwaniem wierzytelności o znacznie większej wartości, jak również te, których
działalności jest mniejsza niż skala działalność Emitenta. Nie można jednakże wykluczyć, że w najbliższym
czasie nastąpi zaostrzenie walki konkurencyjnej, bądź powstania przedsiębiorstwa działającego w
zakresie działalności BVT S.A. Mogłoby to bezpośrednio wpłynąć na konieczność modyfikacji procesów
organizacji działalności Emitenta, ograniczając w ten sposób rentowność prowadzonej działalności.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że segmencie rynku na którym Emitent prowadzi działalność,
wierzytelności nabywane są w drodze przetargów, gdzie najważniejszym kryterium wyboru oferenta jest
zazwyczaj cena. Wzrost konkurencji może zatem mieć wpływ na zmianę cen wierzytelności, co może mieć
bezpośredni wpływ na sytuację finansową Emitenta.
Jednakże należy dodać, iż obecnie posiadane przez Emitenta pakiety należności zabezpieczą jego
działalność do końca 2017 roku.
5|Strona
Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych
W sektorze gospodarki na którym Emitent prowadzi działalność, występuje duża zmienność przepisów
prawa oraz brak jednoznacznej ich interpretacji. Problemem są również zmiany w dziedzinie prawa
podatkowego, wynikające z procesów zachodzących na scenie politycznej, związane głównie z
polaryzacją idei i koncepcją rozwoju kraju. Zaistnienie tych czynników, może przyczynić się do możliwości
wejścia w życie regulacji niekorzystnych dla Emitenta. W konsekwencji może przełożyć się to na
konieczność zmodyfikowania przez Emitenta procesów organizacyjnych przedsiębiorstwa, generując tym
samym niespodziewane koszty. Dodatkowo istnieje ryzyko, iż zmiany przepisów prawa w zakresie obrotu
wierzytelnościami, mogą doprowadzić do utrudnienia procesów zakupowych, lub nawet całkowitego ich
zakazania, co mogłoby ograniczyć działalność Spółki lub nawet w marginalnych sytuacjach uniemożliwić
jej funkcjonowanie.
Ponadto, Polska przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wprowadzenia odpowiednich
zmian w przepisach oraz nowych, zgodnych z prawem unijnym regulacji prawnych. Zaistnienie opisanych
czynników, pojedynczo bądź łącznie, skutkować może ograniczeniem działań oraz pogorszeniem się
kondycji finansowej Emitenta.
Ryzyko zmiany prawa podatkowego
Emitent, jak każdy podmiot działający na terenie i w zgodzie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej podlega
zobowiązaniom podatkowym. Wysokość tych podatków uzależniona jest od sytuacji finansowej
gospodarki oraz warunków politycznych. Konieczność ciągłego dostosowywania budżetu państwa do
zmieniających się realiów, w szczególności w przypadku globalnego kryzysu, stwarza ryzyko częstej
zmiany wysokości podatków, w tym stawki podatku VAT, podatku dochodowego czy specjalnych
podatków nałożonych na Spółkę. Podatki te są ważnym czynnikiem determinującym działalność
Emitenta, co z kolei powoduje, iż funkcjonowanie w ciągłej niepewności może prowadzić do
formułowania mylnych prognoz oraz strategii, oraz negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorstwa.
Emitent stara się brać pod uwagę możliwość zmian podatkowych i implementować tę wiedzę w swoich
planach, które będzie realizował w kolejnych latach.
Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych
Ryzyko z punktu widzenia działalności Spółki funkcjonującej w oparciu o przepisy prawa polskiego, wiąże
się z częstotliwością zmian zachodzących w przepisach fiskalnych oraz ich niejednoznacznym
sformułowaniem. Konsekwencją może być odmienne interpretowanie odpowiednich kwestii
podatkowych w stosunku do organów podatkowych, co skutkować może nałożeniem na Spółkę
znacznych zobowiązań fiskalnych. Czynnikiem zwiększającym ryzyko jest także konieczność
dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa Unii Europejskiej, co może przyczyniać się do
dokonywania częstych zmian w jego brzmieniu oraz interpretacji. Istnieje ryzyko potencjalnego wpływu
niniejszych czynników na Emitenta, w tym przede wszystkim na jego wyniki finansowe, narażając go na
niebezpieczeństwo związane z płynnością.
Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych
Ekspozycja Spółki na zmiany stóp procentowych w kwestii kredytu posiadanego przez Emitenta,
związana jest z kosztem jego obsługi, tj. oprocentowania, które bazuje na wskaźniku WIBOR + marża.
Wzrost stóp procentowych oznacza wzrost jego oprocentowania i zarazem kosztów ponoszonych przez
Emitenta z tytułu jego obsługi.
Istnieje zatem ryzyko, iż wzrost stóp procentowych będzie miał negatywny wpływ na działalność
operacyjną Emitenta, z jednej strony podnosząc koszty jego funkcjonowania, z drugiej obniżając
wysokość osiąganych przez niego wyników finansowych.
Emitent ogranicza niniejsze ryzyko poprzez bieżący monitoring sytuacji na rynku pieniężnym.
6|Strona
1.2.
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
Ryzyko związane z wierzytelnościami
Działalność Emitenta polega na nabywaniu pakietów wierzytelności oraz ich obsłudze, tj. odzyskiwaniu
należności od dłużników. W tym modelu biznesowym ryzyko dotyczy przede wszystkim wartości
odzyskanych należności. Aby działalność była rentowna, wielkość odzyskanych środków finansowych
musi przynajmniej pokrywać cenę zakupu wierzytelności oraz koszty jej obsługi.
Nadrzędną wartością jest wybór właściwego pakietu wierzytelności możliwych do odzyskania, we
właściwej cenie. W przypadku błędnego wyboru i nabycia pakietu wierzytelności, istnieje ryzyko braku
możliwości odzyskania długów w wartości pokrywającej koszty jego nabycia i obsługi.
Na etapie obsługi wierzytelności, zasadnicze znaczenie ma z kolei zdolność do osiągnięcia jak
najwyższych korzyści finansowych od dłużników. W związku z czym największą wartość ma prawidłowy
wybór odpowiednich przedsiębiorstw zajmujących się windykacją należności. Spółka nieustannie
współpracuje z przedsiębiorstwem posiadającym wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu należności,
tj. ze spółką Windykacja PL Sp. z o.o. (której właścicielem jest Kupiec S.A., Pan Leszek Wróblewski oraz
Pan Jan Leszkiewicz) w zakresie windykacji jej pakietów należności.
Powyżej opisane ryzyko w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki, w
marginalnych sytuacjach również na jej płynność finansową. Ryzyko to jest ograniczane poprzez
zaangażowanie w realizację każdego projektu osób posiadających duże doświadczenie w branży.
Ryzyko związane z nabywaniem wierzytelności
Obecnie wszystkie posiadane przez Emitenta pakiety wierzytelności pochodzą od przedsiębiorstw z rynku
transportu publicznego. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku zerwania współpracy z którymkolwiek z
tym podmiotów, możliwości pozyskania nowych zleceń będą utrudnione, co może mieć znaczący wpływ
na wyniki osiągane przez Spółkę, a nawet jej płynność finansową. Dodatkowo ryzyko to związane jest
również z chwilowymi lub stałymi trudnościami w odzyskiwaniu wierzytelności od podmiotów będących
uczestnikami tego rynku, a także wartościami odzyskanych kwot.
Emitent ogranicza niniejsze ryzyko poprzez - zapisane w strategii - zdywersyfikowanie rynków obsługi
wierzytelności, tj. wejście w sektor telekomunikacyjny oraz bankowy.
Ryzyko możliwych postępowań sądowych oraz pozasądowych
Charakter prowadzonej działalności, naraża Emitenta na ryzyko wszczęcia przez osoby zadłużone,
klientów czy kontrahentów przeciwko niemu postępowań cywilnego, administracyjnego, arbitrażowego
bądź innych. W związku z powyższym Spółka narażona jest na ponoszenie kosztów związanych z samymi
postępowaniami, jak również z ewentualnymi roszczeniami koniecznymi do zapłaty. W przypadku
znaczących kwot, bądź dużej liczby postępowań wytoczonych przeciwko Emitentowi w krótkim okresie
czasu, może to mieć wpływ na jego sytuację finansową oraz osiągane przez niego wyniki finansowe.
Ryzyko opóźnień w postępowaniach sądowych i komorniczych
W przypadku braku możliwości polubownego wyegzekwowania należności od wierzycieli, Emitent
wchodzi na ścieżkę postępowania sądowego lub komorniczego. W związku z powyższym istnieje ryzyko,
iż postępowania przed tymi organami ulegną przedłużeniu lub opóźnieniom, co może w konsekwencji
wpłynąć na obniżenie rentowności prowadzonych przez Emitenta działań.
Ryzyko wprowadzenia przepisów o upadłości konsumenckiej
Charakter prowadzonej przez Emitenta działalności opiera się na nabywaniu pakietów wierzytelności, w
skład których wchodzą przede wszystkim długi od osób fizycznych. W związku z faktem, iż obecnie
obowiązujące przepisy umożliwiają ogłoszenie przez osoby fizyczne upadłości konsumenckiej, istnieje
ryzyko, iż nabyte pakiety wierzytelności, będą obejmowały również długi konsumentów, co do których
sąd ogłosi upadłość konsumencką, co w konsekwencji uniemożliwi ich wyegzekwowanie.
7|Strona
Emitent nie jest w stanie ocenić, jaki wpływ możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie miała
na wartość możliwych do wyegzekwowania wierzytelności oraz jaki zakres konsumentów których
wierzytelności Emitent nabędzie, zdecydują się na ten krok.
Ryzyko potencjalnych roszczeń klientów
Działalności Emitenta, związana jest z ryzykiem ewentualnych roszczeń podmiotów bezpośrednio
związanych z prowadzoną przez Emitenta działalnością. Osoby te, zgodnie z polskim prawem, mogą
dochodzić roszczeń za spowodowane szkody. Sytuacja taka może negatywnie wpłynąć na reputację
Emitenta. W konsekwencji może mieć to negatywny wpływ na możliwości dokonywania zakupów
kolejnych pakietów wierzytelności a także jego wyniki finansowe.
Emitent ogranicza niniejsze ryzyko poprzez stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa.
Dotychczasowe doświadczenie Emitenta wskazuje, ze ta zasada znacząco minimalizuje powyższe ryzyko.
Ryzyko związane z błędami ludzkimi
Charakter prowadzonej przez Emitenta działalności wiąże się z potrzebą zatrudnienia pracowników,
którzy obsługują procedury związane z nabywaniem oraz obsługą wierzytelności. Błędy lub
niedopatrzenia pracowników mogą doprowadzić do wzrostu niezadowolenia klientów bądź dłużników,
wpływając negatywnie na wizerunek Spółki. Nakłady finansowe poniesione przez Emitenta na
odpowiednie szkolenie i motywowanie zatrudnionych osób oraz w miarę potrzeb na rozbudowę kadry
pracowniczej ograniczają do pewnego stopnia ryzyko powstawania tego typu problemów.
Ryzyko związane z przechowywaniem danych osobowych klientów
Działalność Emitenta, związana jest bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych dłużników.
Wszystkie dane przechowywane są w siedzibie Spółki przez okres od daty rozpoczęcia procedury nabycia
wierzytelności, do zakończenia procedury odzyskiwania wierzytelności. Istnieje zatem ryzyko utraty bądź
wycieku danych osobowych bądź to za sprawą zagubienia przez pracowników Spółki nośnika
zawierającego wrażliwe dane, kradzieży nośnika danych, nieumiejętnego wymazania danych z nośnika
czy też ataku hakera na system IT. Ryzyko związane z utratą danych osobowych należy rozpatrywać z
punktu widzenia operacyjnego (utrata danych zawierających własność intelektualną niezbędną do
przeprowadzania oraz realizacji procedury produktowej), oraz prawnego związanego z utratą danych
osobowych związanych z prywatnością klientów. Zaistnienie tego ryzyka może mieć wpływ na roszczenia
z tytułu niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych.
Emitent stara się ograniczać niniejsze ryzyko poprzez stosowanie wysokiej klasy systemów
teleinformatycznych zabezpieczających wyciek bądź utratę danych, zarówno na poziomie
informatycznych jak i sprzętowym.
Ryzyko utraty kluczowych pracowników
Działalność Emitenta, uzależniona jest w dużym stopniu od prawidłowego wykonywania zadań zarówno
przez osobę zarządzają Spółką oraz osoby w niej zatrudnione. Tworzą oni tzw. kapitał intelektualny.
Ważne zatem jest, aby pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
Dynamiczny rozwój zwiększa zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Potencjalnie lepsze
warunki pracy, zaproponowane przez konkurencyjną firmę, mogą skłonić kluczowych pracowników do
odejścia i w dalszej perspektywie osłabienia pozycji rynkowej Emitenta. Przystąpienie Polski do struktur
UE oraz otwarcie rynków pracy przez niektóre kraje Wspólnoty, spowodowało emigrację części
pracowników, w tym także pracowników wykwalifikowanych.
Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć wpływ na pozycję konkurencyjną Emitenta, a w
konsekwencji obniżyć dynamikę jego rozwoju. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku odejścia
któregokolwiek z kluczowych pracowników działalność Emitenta zostanie zachwiana.
Mając na uwadze niniejsze ryzyko, w Spółce realizowany jest system motywacyjny, budujący pozytywne
relacje z pracownikami. Działania te mają na celu ograniczenie fluktuacji kadry, co ma przełożenie na
utrzymanie wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie doświadczenie w branży.
8|Strona
Ryzyko związane z opóźnieniem lub też niezrealizowaniem celów strategicznych
Przyszła sytuacja majątkowa i gospodarcza, osiągane przychody i ekspansja na nowe obszary rynku
oparta jest na przewidywaniu zmiennych warunków otoczenia, co pozwala na opracowanie i wdrażanie
w życie adekwatnych celów strategicznych. Zaplanowana polityka Emitenta pozwoli mu umocnić swoją
pozycję na rynku, wejść na rynek skupu wierzytelności bankowych, a tym samym zwiększyć obroty,
pozytywnie wpływając na jego płynność finansową oraz wykorzystać dodatkowy przypływ środków
własnych na pozyskanie korzystniejszych umów kontraktowych. Jako dalsze źródło finansowania
przyszłych pakietów wierzytelności, Zarząd zdecydował się na pozyskanie środków o charakterze
udziałowym. Ryzyko braku czy opóźnienia w realizacji celów strategicznych i emisyjnych, może
doprowadzić do konieczności zmiany strategii, powodując zachwianie stabilności firmy oraz pogorszenie
nastrojów inwestorów, a w konsekwencji zmusić Emitenta do poniesienia dodatkowych kosztów obsługi
zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredytów czy pożyczek. Celem ograniczenia niniejszego ryzyka,
Zarząd Spółki stara się na bieżąco reagować w zmiennym otoczeniu, minimalizując ewentualny wpływ
niepożądanych zdarzeń na działalność, a gdy jest to konieczne wprowadzać niezbędne zmiany w strategii
z zachowaniem pierwotnych celów.
Ryzyko związane z wysokością odsetek ustawowych
Działalność Emitenta, implikuje możliwość osiągania przychodów z tytułu odsetek za opóźnienie
płatności według stawek ustawowych (odsetki ustawowe). Obecnie obowiązująca - od 23 grudnia 2014
roku – stawka odsetek ustawowych, określona została na poziomie 8%. Została ona obniżona przez
ustawodawcę z poziomu 13%, obowiązującego od 15 grudnia 2008 roku. Istnieje zatem ryzyko, iż dalszy
spadek wysokości odsetek ustawowych będzie miał negatywny wpływ na wyniki osiągane przez
Emitenta. Należy jednak zaznaczyć, iż przychody Emitenta osiągane z tytułu odsetek ustawowych
stanowią niewielką część całkowitych jego przychodów.
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, udział głównego akcjonariusza, spółki Kupiec S.A. z
siedzibą w Tarnowie w strukturze akcjonariatu wynosi 45,12%. Akcje te uprawniają do 46,12% głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki. Dodatkowo akcjonariuszem spółki posiadającym 6,00% udziału w kapitale
i 6,18% w głosach na walnym zgromadzeniu, jest Kaja Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, której 100%
udziałów posiada Windykacja PL Sp. z o.o. (której właścicielem jest Kupiec S.A., Pan Leszek Wróblewski
oraz Pan Jan Leszkiewicz – Windykacja PL Sp. z o.o. posiada również 0,50% udziału w kapitale i 0,37%
udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta, natomiast Pan Leszek Wróblewski posiada
odpowiednio 0,44% udziału w kapitale i 0,32% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta)
stale współpracująca z Emitentem w zakresie windykacji jego pakietów należności. Dodatkowo Espetel
Sp. z o.o. posiada 40,00% udziału w kapitale i 41,18% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
Emitenta.
Wobec koncentracji akcji istnieje ryzyko, iż mniejsi akcjonariusze nie dysponują odpowiednią ilością
głosów na walnym zgromadzeniu, aby przegłosować projekty uchwał inne niż te, proponowane przez
w/w akcjonariuszy. Ryzyko to jest minimalizowane z uwagi na fakt, iż Prezes Zarządu głównego
akcjonariusza jest zarazem Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, stąd realizowane projekty mają na celu
przede wszystkim rozwój Spółki oraz wypracowanie większego zysku dla wszystkich jej akcjonariuszy.
Dodatkowo zarówno przepisy Kodeksu spółek handlowych, jak i przepisy Ustawy o ofercie należycie
zabezpieczają interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Każdemu z akcjonariuszy Emitenta obecnemu na
walnym zgromadzeniu, który głosował przeciwko danej uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu lub
akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu albo nieobecnemu
na walnym zgromadzeniu z powodu wadliwego zwołania walnego zgromadzenia przysługuje prawo
zaskarżenia uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa lub sprzecznych ze statutem Emitenta lub
dobrymi obyczajami. To samo uprawnienie przysługuje akcjonariuszom nieobecnym na walnym
zgromadzeniu w stosunku do uchwał, które zostały podjęte pomimo, iż nie były objęte porządkiem obrad
walnego zgromadzenia.
9|Strona
1.3.
Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym
Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect
Podejmujący się inwestycji w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect musi liczyć się z faktem,
iż w związku ze stosunkowo krótkim okresem funkcjonowania, rynek ten jest w porównaniu z innymi
rynkami mało płynny. Wobec tego należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia trudności ze zbyciem
zakupionych przez inwestora papierów wartościowych. Ponieważ rynek ten charakteryzuje się
znaczącymi wahaniami cen instrumentów finansowych, decyzje dotyczące inwestycji powinny być
rozważane w perspektywie średnio- i długoterminowej. W porównaniu z rynkiem podstawowym Giełdy
Papierów Wartościowych, ryzyko inwestycji na NewConnect jest znacznie większe, co zarówno oznacza
możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków ale również dużych strat.
Ryzyko niedostatecznej płynności rynku, dużej podaży akcji i wahań cen akcji
W związku z faktem, iż akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu, nie ma pewności, że papiery wartościowe Emitenta wprowadzane do
alternatywnego systemu, będą przedmiotem aktywnego obrotu.
Istnieje ryzyko, że na skutek szeregu czynników, cena akcji będzie niższa niż ich cena emisyjna. Na tą
sytuację mogą mieć wpływ w szczególności:
 pogorszenie sytuacji na rynku,
 zmiany wyników operacyjnych Emitenta,
 poziom inflacji,
 zmiany czynników ekonomicznych krajowych i międzynarodowych,
 sytuacja na światowych rynkach kapitałowych.
Alternatywny system obrotu jest platformą przeznaczoną przede wszystkim dla młodych spółek o
wysokim potencjale wzrostu, oferujących innowacyjne produkty, usługi lub procesy biznesowe. Ze
względu na specyfikę rynku, a w szczególności stosunkowo niskie kapitalizacje notowanych spółek i
mniejszą niż w przypadku rynku regulowanego liczbę aktywnych inwestorów, istnieje ryzyko, że akcje
Emitenta będą charakteryzowały się niższą płynnością, niż by to miało miejsce na rynku podstawowym.
Inwestor przed podjęciem decyzji o nabyciu instrumentów finansowych Spółki, musi brać pod uwagę
ryzyko związane z trudnościami w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co może
powodować dodatkowo obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu.
Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż liczba akcji wprowadzanych do obrotu (1.000.000; słownie:
jeden milion) jest relatywnie niewielka. Dodatkowo, zdecydowana większość z tych akcji (70,71%)
znajduje się w posiadaniu trzech akcjonariuszy. Emitent zaznacza jednak, iż zgodnie z informacjami
uzyskanymi od akcjonariuszy, akcje te mają być przedmiotem aktywnego obrotu na rynku NewConnect.
Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów finansowych Emitenta z
obrotu w alternatywnym systemie obrotu
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., jako organizator alternatywnego systemu obrotu może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
 na wniosek emitenta,
 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.
W przypadkach określonych przepisami prawa, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu
zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda jako organizator
alternatywnego systemu, może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
10 | S t r o n a
-
-
wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania,
wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem
przekształcenia.
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda jako organizator
alternatywnego systemu, wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:
- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku
o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Giełda jako organizator
alternatywnego systemu, może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia
w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1.
Zgodnie z § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w §
15a, § 15b, § 17 - 17b, Giełda jako organizator alternatywnego systemu może, w zależności od stopnia i
zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
1) upomnieć emitenta,
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.
Giełda, jako organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub
kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub
podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może
zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.
W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków
nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Giełda, jako organizator alternatywnego systemu może:
1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną
nałożoną za to samo naruszenie nie może przekraczać 50.000 zł,
2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Giełda, jako organizator alternatywnego systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z
karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu.
Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda
jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie instrumentów
finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu
wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót
określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość
11 | S t r o n a
zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie
Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu zawiesza obrót tymi instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji, Giełda jako
organizator alternatywnego systemu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe,
w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego
systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, albo
powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Ryzyko dotyczące możliwości nakładania na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru
Finansowego za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późń. zm.), Emitent ma obowiązek w ciągu 14 dni licząc od dnia zakończenia
subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia
wprowadzenia papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu, przekazać do Komisji
zawiadomienie związane ze spełnieniem się niniejszych faktów.
Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 5 tej
ustawy, będzie podlegał karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nakładanej przez
KNF.
Ponadto KNF może nałożyć na emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków
wynikających z powołanej powyżej Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
12 | S t r o n a
2.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE
INFORMACYJNYM
2.1.
Emitent
Firma Spółki:
Siedziba, adres:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
Sąd Rejestrowy:
Nr KRS:
REGON:
NIP:
BVT Spółka Akcyjna
ul. Wałowa 2/2, 33-100 Tarnów
+48 14 657 50 71
[email protected]
www.bvtsa.com.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000525241
243210870
9930653149
Osoby działające w imieniu Emitenta:
Katarzyna Szuba
- Prezes Zarządu
Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta:
Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu
należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w dokumencie informacyjnym nie
pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów
finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z
udziałem w obrocie tymi instrumentami.
………………..……………………………
Katarzyna Szuba
Prezes Zarządu
13 | S t r o n a
2.2.
Autoryzowany Doradca
Firma Spółki:
Siedziba, adres:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Sąd Rejestrowy:
Nr KRS:
REGON:
NIP:
Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 17 56
+48 33 816 92 26
www.bbc-polska.com
[email protected]
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego
0000352910
241302763
9372604213
Osoby działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
Bogdan Pukowiec
- Prezes Zarządu
Oświadczenie osób działających w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że dokument informacyjny został
sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie
z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie
informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim
żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę akcji serii C wprowadzanych do
obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi
instrumentami.
………………..……………………………
Bogdan Pukowiec
Prezes Zarządu
14 | S t r o n a
3.
DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU
3.1.
Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z
instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych
Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na
rynku NewConnect
Na podstawie dokumentu informacyjnego Emitent ubiega się o wprowadzenie do alternatywnego
systemu obrotu:
 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
Łączna wartość nominalna akcji serii C wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku
NewConnect wynosi 100.000,00 zł.
Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami
finansowymi Emitenta
Akcje Emitenta serii C wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu nie są akcjami
uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351–353 Kodeksu spółek handlowych. Instrumenty finansowe
Spółki nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń.
Nie jest ograniczona zbywalność akcji serii C. Akcje serii C nie są również przedmiotem żadnych
zabezpieczeń bądź świadczeń dodatkowych.
Akcje Emitenta serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Ograniczenia wynikające z treści statutu Spółki oraz zawartych umów cywilnych
Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zbywalności akcji na okaziciela serii C.
Ograniczenia w zakresie możliwości przenoszenia praw z akcji Emitenta wynikają z obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o obrocie, Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega regulacjom przewidzianym dla takich
spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 154 tej ustawy informacją poufną w rozumieniu ustawy jest określona w sposób
precyzyjny informacja, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego lub kilku emitentów
instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub
zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po
takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na
cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym:
1) Dana informacja jest określona w sposób precyzyjny, gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia,
które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w
wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub
zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi
pochodnych instrumentów finansowych.
2) Po przekazaniu do publicznej wiadomości dana informacja mogłaby w istotny sposób wpłynąć na
cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych
instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora.
15 | S t r o n a
3) Dana informacja w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących
instrumentów finansowych ma charakter informacji poufnej również wtedy, gdy została
przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach i
dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 i 2.
Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz.1384 ze zmianami) opisane poniżej zakazy i wymogi, o których mowa
w art. 156–160 tejże ustawy, mają zastosowanie między innymi do instrumentów finansowych
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 39
ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
Zgodnie z art. 156 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby:
1) posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w
Spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia,
wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym
charakterze, a w szczególności:
a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy,
jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
b) akcjonariusze spółki publicznej, lub
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub
dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do
obrotu na rynku regulowanym, lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do
obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
d) maklerzy lub doradcy, lub
2) osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo
3) osoby posiadające informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli
wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja
poufna
nie mogą:
-
ujawniać informacji poufnej,
-
udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.
Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku uzyskania
informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1 (zakaz ujawniania informacji poufnej), dotyczy również osób
fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Zgodnie z art. 156 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wykorzystywaniem
informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów
finansowych w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na
rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja,
której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu.
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnieniem informacji
poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę
nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:
16 | S t r o n a
1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, które są dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych
państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim
rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest
dokonywana na tym rynku;
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw
członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku,
niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na
tym rynku;
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw
członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku,
niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na
tym rynku.
Art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w okresie zamkniętym (definicja poniżej) mówi,
że członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą:
-
nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, albo
dokonywać, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, innych czynności prawnych,
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi
podczas okresu zamkniętego,
-
działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do
nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta,
praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi
powiązanych, albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny
lub osoby trzeciej,
z zastrzeżeniem, iż powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta ww. ograniczeniami z
art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zleciła zarządzanie portfelem
instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej
rachunek decyzje inwestycyjne, albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, zawartej
na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
3) w wyniku złożenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych
organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
17 | S t r o n a
Okresem zamkniętym, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
jest:
-
okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit a tej
Ustawy, informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych spełniających
warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do momentu
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
-
w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba
fizyczna o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit a tej Ustawy, nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
-
w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu
do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że
osoba fizyczna o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit a tej Ustawy, nie posiadała dostępu do
danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport,
-
w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba że osoba fizyczna o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit a tej Ustawy, nie posiadała
dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które
posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio emitenta oraz
kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy
prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych
przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi
papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.
Podstawę prawną obowiązywania w alternatywnym systemie obrotu przepisów dotyczących okresów
zamkniętych stanowi art. 161a w zw. z art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Komisja Nadzoru Finansowego
może nałożyć karę pieniężną do wysokości 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych) na członka Zarządu,
Rady Nadzorczej, prokurenta, pełnomocnika emitenta, wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta
albo inną osobę pozostającą z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze, który w czasie trwania okresu zamkniętego:
-
nabywa lub zbywa, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje emitenta, prawa pochodne
dotyczące akcji emitenta oraz inne instrumenty finansowe z nimi powiązane, albo dokonuje, na
rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi,
-
działając jako organ osoby prawnej, podejmuje czynności, których celem jest doprowadzenie do
nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta,
praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi
powiązanych, albo podejmuje czynności powodujące lub mogące powodować rozporządzenie
takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
18 | S t r o n a
Nie dotyczy to czynności dokonywanych:
-
przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu wyżej wskazana osoba zleciła
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w
podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo
-
w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej
na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
-
w wyniku złożenia przez wyżej wskazaną osobę zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej,
albo
-
w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez wyżej wskazaną osobę wezwania do zapisywania się
na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
-
w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
-
w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych
organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do instrumentów
finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez spółkę
prowadzącą giełdę, znajdują zastosowanie postanowienia art. 78 ust. 2–4 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Przepisy te określają sytuacje, w których ze względu na bezpieczeństwo
obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub interes inwestorów wprowadzenie lub rozpoczęcie
obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu może zostać wstrzymane, oraz
wskazują przypadki, gdy obrót instrumentami finansowymi może zostać zawieszony lub instrumenty
finansowe mogą zostać wykluczone z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego
systemu wstrzymuje na żądanie KNF wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu, w tym
alternatywnym systemie obrotu, lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
W przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu
lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia
interesów inwestorów na żądanie KNF, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na podstawie
art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiesza obrót tymi instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Na mocy art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przewiduje się wykluczenie z
obrotu, na żądanie KNF, instrumentów finansowych, jeśli obrót nimi zagraża w sposób istotny
prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów
inwestorów.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej też: Ustawa o ofercie
publicznej) każdy:
1
- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w spółce publicznej, albo
1
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%,
1
15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90%, lub mniej ogólnej liczby głosów, albo
19 | S t r o n a
-
kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co
najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie
później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej
liczbie głosów, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o:
- dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie,
- liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,
- liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,
- informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie
12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku, gdy
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby
głosów,
- podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki,
- osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej, tj. osobach
trzecich, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu.
Zgodnie z art. 69 ust. 4a. Ustawy o ofercie publicznej w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do
dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69
ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, powinno zawierać także informacje o liczbie akcji posiadanych
przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki; o liczbie głosów z tych
akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich
procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki, oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów odrębnie dla akcji każdego rodzaju.
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno
dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie
głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W
przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie,
nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję
Nadzoru Finansowego oraz spółkę.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
-
zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo
lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe
prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie zawiera
również informacje o:
-
liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz instrumentu
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji,
dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,
dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy
podmiot, na którego rzecz ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje
zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawo głosu uważa się za należące do
podmiotu, na którego rzecz ustanowiono zabezpieczenie. Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z
brzmieniem art. 87 Ustawy o ofercie publicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w
przepisach, spoczywają również:
20 | S t r o n a
a) na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami
spółki publicznej;
b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem
akcji łącznie przez:
- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane
przez ten sam podmiot,
c) na podmiocie, w którego przypadku osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
- przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z
wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust.
2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot
ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na Walnym
Zgromadzeniu,
- przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
d) na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten
nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
e) łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym
Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
f) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa powyżej w lit. e (art. 87 ust. 1 pkt
5 Ustawy o ofercie publicznej), posiadając akcje spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z
papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi
rozporządzać według własnego uznania. W przypadkach wskazanych w lit. e i f (art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6)
obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony
porozumienia (art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej). Istnienie porozumienia, o którym mowa w
lit. e (art. 87 ust. 1 pkt 5), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:
a) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,
b) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
c) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów
wartościowych,
d) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
- po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty
zależne,
- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1
pkt 4 – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,
- wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5
Ustawy o ofercie publicznej nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub
21 | S t r o n a
obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej
liczby głosów (art. 88a Ustawy o ofercie publicznej).
Zgodnie z art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji
spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem wyżej opisanych obowiązków.
Zakaz wykonywania prawa głosu dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez
podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków
określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1, albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust.
2 lub 3, albo art. 74 ust. 2 lub 5.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew wyżej określonemu zakazowi nie jest
uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z
zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 90 Ustawy o ofercie publicznej przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego znacznych
pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę
inwestycyjną, w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, określonych
regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej akcje obciążone zastawem do chwili jego
wygaśnięcia nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji
następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy z
dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 91, poz. 871; Nr
83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 341). Do akcji tych stosuje się tryb
postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Przepisu art. 69 Ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji
przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, które
łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej, o ile:
a) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane, oraz
b) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację
zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi właściwy dla emitenta organ państwa macierzystego,
o którym mowa w art. 55a, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku
regulowanego, oraz
c) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań związanych z
organizacją rynku regulowanego.
Zgodnie z art. 90 ust. 1b Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego
znacznych pakietów akcji spółek publicznych z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 Ustawy o ofercie
publicznej w zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w
drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego
znacznych pakietów akcji spółek publicznych z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 Ustawy o ofercie
publicznej w zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy nie stosuje się w przypadku udzielenia
pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego
zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego
pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez
pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu.
Normy wynikające z treści art. 90 Ustawy o ofercie publicznej, w zakresie w jakim odnoszą się
wyłącznie do rynku regulowanego nie mają zastosowania do akcji wprowadzanych do alternatywnego
systemu obrotu na rynku NewConnect.
22 | S t r o n a
Ponadto przepisów rozdziału 4 dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje
się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na
zasadach określonych przez:
1) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi,
2) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których
mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym
mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy,
3) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi.
Wyżej opisanych regulacji rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się do podmiotu
dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy
inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem,
że:
a) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi
portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego,
b) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu
głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej,
c) podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w
pkt 1 i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz
firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych
podmiotów.
Ponadto przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyjątkiem art. 69 i
art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – w zakresie
dotyczącym art. 69 tejże, nie stosuje się również w przypadku porozumień dotyczących nabywania
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, dotyczącego istotnych
spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego
wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1,
art. 422, art. 425, art. 429 § 1 K.s.h. (art. 90 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej).
Obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art. 72–74 Ustawy o ofercie
publicznej, czyli:
1. nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów
o więcej niż:
- 10% ogólnej liczby głosów – w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w
ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, lub
- 5% ogólnej liczby głosów – w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego
udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33% wyłącznie w wyniku
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie
mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów,
2. przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wyłącznie w wyniku ogłoszenia
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej
liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w kolejnym punkcie),
3. przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki,
nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do
alternatywnego systemu obrotu.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zamiaru koncentracji, o ile łączny
obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok
23 | S t r o n a
zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 EUR (pięćdziesiąt milionów euro). Przy badaniu
wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup przedsiębiorcy, nad którym ma
być przejęta kontrola, a także jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
-
połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
-
przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w
jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
-
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
-
nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
równowartość 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro).
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. Zamiar
koncentracji nie podlega zgłoszeniu:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy:
-
nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,
-
którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,
-
z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw,
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro).
Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w których wyniku powstanie lub umocni
się pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (a contrario art. 18 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów).
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia, oraz że:
-
instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
-
wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może
przedłużyć w drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce
możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.
3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności,
pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich
sprzedaży,
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której
należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy
przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący
kontrolę lub przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.
24 | S t r o n a
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż 2
miesiące od dnia jego wszczęcia.
Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do urzędu
antymonopolowego (Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z
17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących koncentracji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 134, poz. 935). Rozporządzenie to w § 3 wskazuje, iż obrót przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji oblicza się jako sumę przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym
ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów i materiałów, składających się na operacyjną
działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych rabatów, upustów i innych zmniejszeń oraz
podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały
odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o
rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.
Do podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja ta powinna zostać
wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do
wstrzymania się od dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w oparciu o art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku
której – po spełnieniu przez przedsiębiorców zmierzających dokonać koncentracji warunków
określonych w art. 19 ust. 2 powyższej ustawy – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Ponadto na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK
może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać
koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
-
zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
-
wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez
zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu
zarządzającego bądź nadzorczego jednego albo kilku przedsiębiorców,
-
udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK zakazuje, w drodze
decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona,
w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Jednak w przypadku,
gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do
rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo będzie mogła wywrzeć pozytywny wpływ na
gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.
Na mocy art. 21 ust. 1 przywoływanej ustawy Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, jeżeli
zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy
uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków.
Jeśli jednak koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe
w inny sposób, Prezes UOKiK może na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy, w drodze decyzji, określając
termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
-
podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,
-
zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,
-
zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę z zastrzeżeniem, że
decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji,
karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał
25 | S t r o n a
koncentracji bez uzyskania jego zgody (art. 106 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów).
W oparciu o art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną
w wysokości stanowiącej równowartość od 1 000 EUR do 50 000 000 EUR, jeżeli, choćby nieumyślnie,
we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub w zgłoszeniu
zamiaru koncentracji, podał on nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił
informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również w drodze decyzji nałożyć na
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 500 EUR do 10 000 EUR za
każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji (art. 107
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku
przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
w szczególności w przypadku, gdy osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji
(art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub niewykonania decyzji o zakazie koncentracji,
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających
kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy
sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania
koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy.
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528–550 Kodeksu spółek
handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjecie innych środków
prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji
zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorców (Dz. UE. L 24/1), zwanego dalej Rozporządzeniem dotyczącym
Koncentracji).
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zawiera uregulowania odnoszące się do tzw. Koncentracji o
wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej
zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu
do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
-
zawarciu umowy,
-
ogłoszeniu publicznej oferty, lub
-
przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można
Również dokonać, jeśli przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji
26 | S t r o n a
o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej
koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
-
łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej
niż 5 000 000 000 EUR (pięć miliardów euro),
-
łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 (dwieście pięćdziesiąt milionów
2
euro), chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż /3
swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie
członkowskim,
-
łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej
niż 2 500 000 000 EUR (dwa miliardy pięćset milionów euro),
-
w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro),
-
w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro), z czego
łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co
najmniej 25 000 000 EUR (dwadzieścia pięć milionów euro),
-
łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro), chyba że
2
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż /3 swoich łącznych
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim,
Łączny obrót, w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego koncentracji, obejmuje kwoty uzyskane przez
zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży.
Ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu
Obrót akcjami emitenta podlega zasadom i ograniczeniom zawartym w Regulaminie Alternatywnego
Systemu Obrotu.
Do obrotu na ASO, zgodnie z § 3 Regulaminu ASO mogą być wprowadzone instrumenty finansowe
spełniające następujące wymogi:
- został udostępniony do publicznej wiadomości odpowiedni publiczny dokument informacyjny, z
zastrzeżeniem §3 ust. 2 Regulaminu ASO,
- zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,
- w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne,
- wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł; w przypadku wprowadzania do obrotu praw
do akcji lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną z
przekształcenia tych praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru;
powyższego wymogu nie stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji emitenta,
którego inne akcje lub prawa do akcji zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego systemu
obrotu bez konieczności spełnienia tego wymogu,
- w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do
obrotu w alternatywnym systemie:
o co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co
najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na
walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem; wymóg ten stosuje się
odpowiednio do praw do tych akcji,
o kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł; Organizator Alternatywnego Systemu
może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile poziom środków finansowych
pozyskanych przez emitenta w wyniku oferty akcji, które nie zostały jeszcze zarejestrowane,
pozwala na uprawdopodobnienie spełnienia wymogu po dokonaniu rejestracji tych akcji przez
właściwy sąd,
27 | S t r o n a
o
emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym sprawozdanie finansowe lub
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone i zbadane
zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Z zastrzeżeniem §3 ust. 3 i 4 Regulaminu ASO, jeżeli zgodnie z przepisami prawa w związku z ofertą
publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku
regulowanym nie został udostępniony do publicznej wiadomości odpowiedni publiczny dokument
informacyjny lub upłynął termin ważności takiego publicznego dokumentu informacyjnego,
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie wymaga:
1) sporządzenia przez emitenta właściwego dokumentu informacyjnego,
2) przedstawienia przez emitenta oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, że:
a) dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr
1 do Regulaminu ASO,
b) według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu
przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby
wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a
także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi
instrumentami.
Dodatkowo, zgodnie z §3 ust. 1a Regulaminu ASO, w przypadku gdy:
1) różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się po raz pierwszy o wprowadzenie
akcji lub praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu przekracza 50% niższej z tych cen, a
pomiędzy dniami ustalenia tych cen nie minęło więcej niż 9 miesięcy, lub
2) różnica pomiędzy średnim kursem akcji emitenta w alternatywnym systemie obrotu z ostatnich 3
miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji a tą ceną przekracza
50% tego kursu, a w przypadku notowania akcji emitenta, przed dniem ustalenia tej ceny, przez
okres krótszy niż 3 miesiące – przekracza 50% średniego kursu tych akcji z całego tego okresu
- akcje uprzywilejowane cenowo oraz prawa do tych akcji nie mogą zostać wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały/decyzji o
ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji. W przypadku późniejszej zmiany ceny emisyjnej tych akcji
termin ten liczony jest od daty podjęcia uchwały/decyzji zmieniającej tę cenę.
Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy akcji oraz praw do tych akcji, w przypadku gdy w
stosunku do tych akcji nie zostało wyłączone lub ograniczone prawo poboru.
Organizator Alternatywnego Systemu może niestosować ograniczenia, o którym mowa powyżej, o ile
uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.
28 | S t r o n a
3.2.
Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o
wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o wprowadzenie
Subskrypcja akcji serii C
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej
przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 października 2014 roku.
Zakończenie subskrypcji nastąpiło 10 lutego 2015 roku.
2. Data przydziału akcji:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z
czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż 40.000
(czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda
akcja.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda akcja.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda akcja.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach:
Akcje serii C zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 14 podmiotom.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 12 podmiotami.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o
submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną
jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za
objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez
subemitenta:
Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i
przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia
publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz
z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym Emitenta:
Koszty emisji akcji serii C wyniosły 52.278,49 złotych netto, w tym:
 przygotowanie i przeprowadzenie oferty 52.278,49 złote netto: obejmują koszty aktów
notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału
zakładowego, opłatę za rejestrację w KRS, sporządzenie dokumentu informacyjnego,


wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
promocja oferty: 0 złotych.
29 | S t r o n a
Szczegóły transakcji prywatnych na akcjach serii C, po objęciu ich przez akcjonariuszy w ofercie prywatnej
1. W dniu 27 marca 2015 roku, została podpisana umowa sprzedaży akcji, mocą której dotychczasowy
akcjonariusz BVT S.A. zbył innemu akcjonariuszowi 7.751 akcji serii C Spółki, za cenę 310.040,00 zł, tj.
40,00 zł za jedną akcję.
2. W dniu 27 marca 2015 roku, została podpisana umowa sprzedaży akcji, mocą której dotychczasowy
akcjonariusz BVT S.A. zbył nowemu inwestorowi 50 akcji serii C Spółki, za cenę 2.000,00 zł, tj. 40,00 zł
za jedną akcję.
3. W dniu 27 marca 2015 roku, została podpisana umowa sprzedaży akcji, mocą której dotychczasowy
akcjonariusz BVT S.A. zbył nowemu inwestorowi 500 akcji serii C Spółki, za cenę 20.000,00 zł, tj.
40,00 zł za jedną akcję.
4. W dniu 27 marca 2015 roku, została podpisana umowa sprzedaży akcji, mocą której dotychczasowy
akcjonariusz BVT S.A. zbył nowemu inwestorowi 200 akcji serii C Spółki, za cenę 8.000,00 zł, tj. 40,00
zł za jedną akcję.
5. W dniu 27 marca 2015 roku, została podpisana umowa sprzedaży akcji, mocą której dotychczasowy
akcjonariusz BVT S.A. zbył nowemu inwestorowi 100 akcji serii C Spółki, za cenę 4.000,00 zł, tj. 40,00
zł za jedną akcję.
6. W dniu 08 maja 2015 roku, została podpisana umowa sprzedaży akcji, mocą której dotychczasowy
akcjonariusz BVT S.A. zbył nowemu inwestorowi 100 akcji serii C Spółki, za cenę 5.000,00 zł, tj. 50,00
zł za jedną akcję.
7. W dniu 08 maja 2015 roku, została podpisana umowa sprzedaży akcji, mocą której dotychczasowy
akcjonariusz BVT S.A. zbył nowemu inwestorowi 100 akcji serii C Spółki, za cenę 5.000,00 zł, tj. 50,00
zł za jedną akcję.
W dniu 17 lipca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4, w sprawie
podziału wszystkich akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki, poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z
5,00 zł (słownie: pięć złotych) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby wszystkich
akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji o wartości
nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Rejestracja zmian w Statucie Spółki na podstawie
powyższej uchwały nastąpiła w dniu 23 lipca 2015 roku.
Szczegóły transakcji prywatnych na akcjach serii C, po objęciu ich przez akcjonariuszy w ofercie prywatnej
oraz podziale akcji
1. W dniu 14 sierpnia 2015 roku, została podpisana umowa sprzedaży akcji, mocą której dotychczasowy
akcjonariusz BVT S.A. zbył w dniu 19 sierpnia 2014 roku nowemu inwestorowi 250.000 akcji serii C
Spółki, za cenę 200.000,00 zł, tj. 0,80 zł za jedną akcję.
2. W dniu 14 sierpnia 2015 roku, została podpisana umowa sprzedaży akcji, mocą której dotychczasowy
akcjonariusz BVT S.A. zbył w dniu 19 sierpnia 2015 roku innemu akcjonariuszowi Spółki 250.000 akcji
serii C Spółki, za cenę 200.000,00 zł, tj. 0,80 zł za jedną akcję.
30 | S t r o n a
3.3.
Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych
Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Emitenta jest Walne
Zgromadzenie Emitenta, zgodnie z zapisami art. 431 K.s.h. oraz Zarząd w ramach kapitału docelowego
zgodnie z §8 Statutu Spółki
Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści
Emisja akcji serii C
Akcje serii C wyemitowane zostały przez BVT S.A. zgodnie z Uchwałą nr 3/X/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 08
października 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem
prawa poboru i zmiany §6 oraz §7 ust. 1, ust. 2 Statutu Spółki, zawartą w Akcie notarialnym Rep.
A nr 6510/2014. Objęcie akcji serii C nastąpiło w zamian za wkłady pieniężne w trybie subskrypcji
prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oraz zawarcia umów na objęcie akcji w
podwyższonym kapitale.
Cena emisyjna jednej akcji serii C została ustalona na poziomie 40,00 zł (czterdzieści złotych).
Wartość nominalna jednej akcji serii C wynosiła 5,00 zł (pięć złotych). Akcje te zostały
zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 marca
2015 roku.
W dniu 17 lipca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4, w
sprawie podziału wszystkich akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki, poprzez obniżenie wartości
nominalnej akcji z 5,00 zł (słownie: pięć złotych) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz
zwiększenie liczby wszystkich akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 200.000 (słownie:
dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda do 10.000.000 (słownie:
dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Rejestracja
zmian w Statucie Spółki na podstawie powyższej uchwały nastąpiła w dniu 23 lipca 2015 roku.
Akcje te stanowią 10,00% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania z
nich 7,35%% głosów na walnym zgromadzeniu.
Treść uchwały nr 3/X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia
08 października 2014 roku
31 | S t r o n a
32 | S t r o n a
33 | S t r o n a
Treść oświadczenia Zarządu Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie
dookreślenia wysokości kapitału zakładowego
34 | S t r o n a
35 | S t r o n a
Treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2015
roku w sprawie podziału wszystkich akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki
36 | S t r o n a
37 | S t r o n a
W drodze subskrypcji prywatnej, akcje serii C zostały objęte przez 12 podmiotów, w tym 5 osób
fizycznych oraz 7 osób prawnych.
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego akcje serii C znajdują się w posiadaniu 18
podmiotów, z czego 10 osób fizycznych i 8 osób prawnych.
Sposób opłacenia akcji
Akcje serii C w całości zostały pokryte wkładami pieniężnymi, z tym, że w kwocie 128.800,00 zł
gotówką oraz w kwocie 671.200,00 zł w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności
zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rozliczenie z jednym inwestorem, tj.
ABS Investment S.A. w kwocie 55.680,00 zł nastąpiło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności
za wykonanie usług w zakresie doradztwa gospodarczego, natomiast z pięcioma inwestorami, tj. Kaja
Sp. z o.o., Kupiec S.A., Panem Leszkiem Wróblewskim, ABS Investment S.A. oraz osobą fizyczną
niepowiązaną z Emitentem w łącznej kwocie 615.520,00 zł nastąpiło w ramach potrącenia
wierzytelności za nabycie przez BVT S.A. od tych inwestorów akcji spółki Kupiec S.A. z siedzibą w
Tarnowie (nabycie przez Emitenta akcji spółki Kupiec S.A. spowodowane jest faktem, iż akcje te mają
wartość ekonomiczną uznawaną przez rynki finansowe, a w związku z faktem, iż są notowane na rynku
NewConnect - charakteryzują się płynnością na zadowalającym poziomie, a tym samym mogą zostać w
każdym momencie spieniężone - są wymiernym środkiem płatniczym).
Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji serii C Emitenta będzie Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.
Od momentu rejestracji akcji serii C Emitenta w KDPW, akcje te nie będą miały formy dokumentu.
Akcje Emitenta będą podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy,
o której mowa w art. 5 ust. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawartej przez Emitenta z
KDPW.
3.4.
Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie
Akcje serii C są równe w prawach do dywidendy.
Zgodnie z § 29 Statutu Spółki, zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności m. in. na
dywidendę.
38 | S t r o n a
Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może ustalić inny niż data
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dzień dywidendy, stosownie do postanowień Kodeksu
spółek handlowych.
Uczestnictwo w dywidendzie akcji serii C
Zgodnie z ust. 4 uchwały nr 3/X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BVT Spółka
Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 08 października 2014 roku w sprawie: podwyższenia kapitału
zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru i zmiany §6 oraz §7 ust. 1, ust. 2 Statutu Spółki, akcje
serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
-
-
akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w
dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku,
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia
roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane
lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu
przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie
podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje
te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy
od dnia 01 stycznia tego roku obrotowego.
Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014
Zgodnie z uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie, z dnia 06
maja 2015 roku, zysk za rok obrotowy 2014 w kwocie 532.000,00 zł (2,66 zł na jedną akcję) postanawia
się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę w wysokości 290.021,31 zł wyłączyć od
podziału i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. Dzień dywidendy został ustalony na 06 maja 2015
roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 22 maja 2015 roku.
3.5.
Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
Opisane poniżej uprawnienia wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o ofercie
publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Statutu Spółki Emitenta.
Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych
1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym
Prawo do głosu
Na podstawie art. 411 § 1 K.s.h. akcjonariusz uprawniony jest do jednego głosu z akcji na Walnym
Zgromadzeniu. Prawo głosu występuje od dnia pełnego pokrycia akcji. Akcjonariusz może głosować
3
odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411 ).
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
1
Na podstawie art. 406 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu. Prawo to przysługuje tylko podmiotom będącym akcjonariuszami spółki na 16 dni przed
datą Walnego Zgromadzenia (data rejestracji uczestnika w Walnym Zgromadzeniu).
Prawo do zwołania oraz prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 399–401 K.s.h. akcjonariusz ma prawo do zwołania oraz żądania zwołania Walnego
Zgromadzenia oraz do zgłaszania spraw i projektów uchwał w porządku obrad.
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało przyznane akcjonariuszom
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 K.s.h.).
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje
1
akcjonariuszom posiadającym co najmniej /20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego spółki (art.
39 | S t r o n a
400 § 1 K.s.h.). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod
jego obrady.
1
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej /20 (jedną dwudziestą) kapitału
zakładowego spółki przysługuje prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 K.s.h.). We wniosku o zwołanie
Walnego Zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 K.s.h.).
Prawo do zgłaszania projektów uchwał
Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej, reprezentujący co
1
najmniej /20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Art. 401 § 5 4 K.s.h upoważnia natomiast każdego akcjonariusza, bez względu na liczbę posiadanych
akcji do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
Prawo do żądania wydania odpisu wniosków
Na podstawie art. 407 § 2 K.s.h. akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu wniosków w
sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo do zaskarżania uchwał
W przypadku, gdy uchwała jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami, godzi w interes spółki
lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, zgodnie z art. 422 K.s.h. prawo do wytoczenia powództwa
o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemych,
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
d) akcjonariuszowi, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem
obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2
K.s.h.).
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o
stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o
stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w
terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak, niż w terminie roku od dnia powzięcia
uchwały (art. 425 K.s.h.).
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami
1
Zgodnie z art. 385 § 3 K.s.h. na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej /5 (jedną piątą)
wysokości kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe
Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W tej sytuacji każdej akcji, z
wyjątkiem akcji niemych, przysługuje 1 głos.
Prawo do uzyskania informacji o spółce
Zgodnie z art. 428–429 K.s.h. podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do
udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej
40 | S t r o n a
informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć
wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji.
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego
Zgodnie z art. 328 § 6 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zdematerializowane, ma
prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 9 tej Ustawy, na żądanie posiadacza rachunku papierów
wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego
rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza
legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści,
które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów
wartościowych.
Świadectwo takie zawiera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa,
liczbę papierów wartościowych,
rodzaj i kod papieru wartościowego,
firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta,
wartość nominalną papieru wartościowego,
imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów
wartościowych,
7. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o
ustanowionych na nich obciążeniach,
8. datę i miejsce wystawienia świadectwa,
9. cel wystawienia świadectwa,
10. termin ważności świadectwa,
11. w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo dotyczące tych samych papierów
wartościowych było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu
ważności – wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa,
12. podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony
pieczęcią wystawiającego.
Prawo do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
3
Na podstawie art. 328 § 6 K.s.h. oraz art. 406 § 2–4 K.s.h. na żądanie uprawnionego ze
zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zaświadczenie to zawiera:
1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna
zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
41 | S t r o n a
Prawo do wydania odpisów sprawozdań
Na podstawie art. 395 § 4 K.s.h. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu
z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy
Na podstawie art. 407 § 1 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo przeglądać listę akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za
zwrotem jego sporządzenia bądź przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną.
Lista powinna zawierać:
1.
2.
3.
4.
nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych,
miejsce zamieszkania bądź siedzibę firmy,
liczbę, rodzaj i numery akcji,
liczbę przysługujących im głosów.
Lista powinna być dostępna w lokalu Zarządu na 3 dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności
1
Zgodnie z art. 410 § 2 K.s.h. akcjonariusze posiadający /10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu mają prawo złożyć wniosek o sprawdzenie listy
obecności na tym Walnym Zgromadzeniu przez wybraną komisję złożoną co najmniej z trzech osób,
gdzie wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji.
Prawo do przeglądania księgi protokołów
Na podstawie art. 421 § 3 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo do przeglądania księgi
protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. Wypis z protokołu
wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez
akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów..
W protokole należy:




stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,
wymienić powzięte uchwały,
wskazać liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę,
zamieścić zgłoszone sprzeciwy.
Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody
zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
Prawo do wniesienia pozwu
Na podstawie art. 486 i 487 K.s.h. akcjonariusz lub inna osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w
zyskach lub podziale majątku, ma prawo wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, jeżeli
spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. W przypadku wytoczenia powództwa oraz w razie upadłości
spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego
Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o
odszkodowanie.
Prawo do przeglądania dokumentów oraz udostępnienia odpisów dokumentów
Akcjonariusz lub inne osoby, którym przysługują jakiekolwiek tytuły uczestnictwa w zyskach lub
majątku spółki, mają prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia bezpłatnie w
lokalu spółki odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h. (w przypadku połączenia
spółek), w art. 540 § 1 K.s.h. (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 K.s.h. (w przypadku
przekształcenia spółki).
42 | S t r o n a
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej
Zgodnie z art. 341 § 1, 7–8 K.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę akcyjną i żądać
odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu
elektronicznego.
Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna),
do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo
adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o
przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.
Prawo do informacji o dominacji lub zależności
Zgodnie z art. 6 § 4 i 6 K.s.h. akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, której jest
akcjonariuszem, udzieliła informacji, czy pozostaje w stosunku dominacji lub zależności wobec
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki sam
stosunek dominacji lub zależności ustał. Podmiot ten ma również prawo do żądania ujawnienia liczby
akcji lub głosów, albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji
oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.
Prawo do umorzenia akcji
Zgodnie z art. 359 § 1 K.s.h. w związku z § 11 Statutu Spółki akcje Spółki mogą być umarzane. Akcje
Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za
wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne), albo
bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością ¾ oddanych głosów. Umorzenie przymusowe
następuje w przypadku:
-
działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z
wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy,
ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może zdecydować
w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy.
Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw
użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na
okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu
akcji imiennych
2. Uprawnienia o charakterze majątkowym
Prawo do udziału w zyskach spółki
Zgodnie z art. 347–348 K.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku w stosunku do liczby
posiadanych przez niego akcji bądź – w przypadku, gdy akcje nie są opłacone w całości – w stosunku do
dokonanych wpłat na akcje. Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie na podstawie
stosownej uchwały, a jeżeli uchwała takiego dnia nie określa – w dniu wyznaczonym przez Radę
Nadzorczą.
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom.
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)
Zgodnie z art. 433 K.s.h. akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do
liczby posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w
4
całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej /5 (czterech
piątych głosów). Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy
zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu
43 | S t r o n a
Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną
cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
4
Większość /5 (czterech piątych) głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy:
-
uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez
instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom
celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,
-
uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w
przypadku likwidacji Emitenta
Na podstawie art. 474 K.s.h. po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić
podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu,
ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu
wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki dzieli się pomiędzy
akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał
zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w
oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.
Prawo do zbywania akcji Emitenta
Zgodnie z art. 337 § 1 K.s.h. akcje Emitenta są zbywalne.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach
Według art. 340 § 3 K.s.h. w okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot
uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji
przysługuje akcjonariuszowi.
3. Uprawnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi i Statutu Spółki
Prawo do zbadania zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej
spraw
Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz ma prawo złożyć projekt uchwały
dotyczącej zbadania przez biegłego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub
prowadzeniem jej spraw. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw
szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w
terminie 14 dni od powzięcia uchwały.
Prawo żądania przymusowego wykupu akcji
Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej, który
samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz
podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5,
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od
pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji.
Prawo żądania wykupu posiadanych akcji
Zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej przysługuje prawo
żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić
solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym
44 | S t r o n a
Zgromadzenia, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego
zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90%
ogólnej liczby głosów.
Prawo do zamiany akcji
Na podstawie § 9 Statutu Spółki, akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne wyłącznie na
wniosek Akcjonariusza i za zgodą wyrażoną przez Zarząd. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje
na okaziciela wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą Zarządu.
Prawo pierwokupu akcji imiennych
Zgodnie z §10 Statutu Spółki, akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo
pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar
zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie
pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu
osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest
przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej. Akcjonariuszom
posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji
imiennych w terminie 45 dni. Proponowana cena akcji nie może być wyższa niż średnia cena z 60 dni
sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień wysłania
propozycji nabycia akcji do pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania
zawiadomienia, o którym mowa w powyżej, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie
oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz
akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie
poinformowany przez Spółkę. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden
akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do
posiadanych przez nich akcji. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo
nabycia pozostałych, po podziale opisanym powyżej, nierównych akcji przysługiwać będzie temu
akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w
miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych
wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje
imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji
spadkobierców.
3.6.
Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości
Zgodnie z polityką Spółki odnośnie dywidendy, realizowanie wypłat odbywa się stosownie do wielkości
wypracowanego zysku i jej możliwości. Zgłaszanie propozycji dotyczących możliwości wypłaty
dywidendy jest podporządkowanie konieczności zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz
kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.
Zgodnie z art. 347 K.s.h., akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie
są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Zgodnie z art. 348
§ 1 K.s.h., kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni
rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z
utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę
dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie
z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały
zapasowy lub rezerwowe.
Na podstawie § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych, Emitent jest zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 10 dni przed dniem ustalenia
prawa do dywidendy, poinformować KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do
dywidendy oraz terminie jej wypłaty, a także przesłać do KDPW odpisy uchwał właściwego organu w
tych sprawach. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW okres między dniem
45 | S t r o n a
ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi wynosić co najmniej 10 dni. Wypłata
dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Zgodnie z § 112
Szczegółowych Zasad Działania KDPW wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym
zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do
dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku
pieniężnym lub rachunku bankowym. Krajowy Depozyt rozdziela środki otrzymane od emitenta na
poszczególne rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników bezpośrednich KDPW, którzy
następnie przekażą je na właściwe rachunki akcjonariuszy.
Procedury związane z ustaleniem terminów wypłaty dywidendy, a także jej wypłaty będą
przeprowadzane zgodnie z regulacjami KDPW (§ 106–114 Szczegółowe zasady działania Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych Załącznik do uchwały Zarządu KDPW S.A. Nr 179/09 z dnia 15 maja
2009 r. z późn. zm.).
Zgodnie z § 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm.) emitenci instrumentów
finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są informować
niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem
instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać, lub o planach
związanych z wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym
zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w
których mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie.
Zapisy określające udział akcji Emitenta w dywidendzie oraz sposób podziału zysku za rok obrotowy
2014 zawarto w punkcie 3.4 dokumentu informacyjnego.
3.7.
Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami
finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów
uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji wynikających z nich praw, a
także z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia
udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19%
uzyskanego dochodu.
Dochodem, o którym mowa powyżej, jest:
-
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23
ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
-
różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23
ust. 1 pkt 38a,
-
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
-
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art.
22 ust. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
-
różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.
46 | S t r o n a
Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja
wynikających z nich praw następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Opisane powyżej zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych
miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu
podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust.
14 oraz dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość
prawną, i obliczyć należny podatek dochodowy.
Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do 30
kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom
skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku
podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w
art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa
się według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jedn. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zmianami):
-
Podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy.
-
Przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach
określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych).
-
Podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych).
-
Płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z
przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu
skarbowego.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 4 lipca 2007 r. (znak DD3066-60/RM/07/MB7-1274) skierowanym do KDPW, potwierdzającym stanowisko wyrażone w piśmie z
dnia 5 lutego 2002 r. (znak PB5/RB-033-34-189/02) oraz w piśmie z dnia 22 stycznia 2004 r. (znak
PB5/RM-068-16-57/04) płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów
wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.
Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Dochodem ze sprzedaży akcji podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy przychodów nad
kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota otrzymana
ze sprzedaży akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie tych
akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy się z dochodami z
innych źródeł. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek
wynosi 19% podstawy opodatkowania.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani
bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty)
osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki
miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku
roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
47 | S t r o n a
Podatnicy mogą również deklarować dochód lub stratę w sposób uproszczony, na zasadach
określonych w art. 25 ust. 5–6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
albo niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika
certyfikatem rezydencji.
Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu dywidendy
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach, w tym także:
-
dochodu z umorzenia akcji,
dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji,
wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego,
dochodu stanowiącego równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby
prawnej
podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
-
Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
-
Uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej, w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
-
Spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale
emitenta.
-
Odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest spółka, o której mowa w pkt 2, albo położony poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z tytułu
udziału w zysku osoby prawnej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności (nie mniej niż 10%)
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie, jeśli okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania akcji upływa po dniu uzyskania tych dochodów, a także w przypadku, gdy
okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. pkt 3 przez
spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, mającej siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji (w wysokości 10% akcji w
kapitale zakładowym) nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskująca dochody (przychody)
będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów w
terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba prawna utraciła prawo do
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym osoba prawna po raz pierwszy
skorzystała ze zwolnienia.
Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki, które dokonują
wypłat należności z tytułu przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany
podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest
48 | S t r o n a
możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych
uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie
kapitału zakładowego spółka pobiera podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się
postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Spółka przekazuje kwotę podatku, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego
właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik
Urzędu Skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani
przesłać Urzędowi Skarbowemu deklarację o pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego
wzoru.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na
podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku,
gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych są wypłacane na rzecz inwestorów
zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:
-
osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3
ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
-
osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art.
3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych
udziałów w zyskach emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione
postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą
Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania
dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są
postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw
podatkowych.
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania
miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat
rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.
W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od
podatnika certyfikatu rezydencji.
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1. Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej, w
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
3. Spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w
kapitale spółki, o której mowa w pkt 1.
49 | S t r o n a
4. Odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest:
-
spółka, o której mowa w pkt 2, albo
zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w
wysokości, o której mowa w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wysokości określonej w pkt 3 przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w
zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po
dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania
udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka, o której
mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów
(przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego
dnia po dniu, w którym spółka po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, jeśli zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz
inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce.
Podatek od spadków i darowizn
Prawa i obowiązki majątkowe akcjonariuszy spółki akcyjnej podlegają dziedziczeniu na zasadach
ogólnych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zmianami) o
podatku od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny praw
majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:
-
w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
-
prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana; zależy od rodzaju pokrewieństwa
lub powinowactwa, albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą, albo
pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14
Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, zgodnie z art. 4a tej samej ustawy, małżonek,
zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha są zwolnieni od przedmiotowego podatku.
Zwolnienie to jest jednak obwarowane określonymi przepisami obowiązkami informacyjnymi.
Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w
drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i
darowizn.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalania się od podatku
sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
50 | S t r o n a
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.
Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi
instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku
regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. W świetle tej definicji obrót instrumentami
finansowymi emitenta jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych.
W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od
czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych
(art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z
art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia
podatku od czynności cywilnoprawnych.
Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi
podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik
odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli
płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy odrębne
przepisy stanowią inaczej albo podatek nie został pobrany z winy podatnika.
51 | S t r o n a
4.
DANE O EMITENCIE
4.1.
Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami
telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem
według właściwej identyfikacji podatkowej
Firma:
Nazwa skrócona:
Kraj siedziby:
Adres siedziby:
Forma prawna:
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
Sąd Rejonowy:
Data rejestracji:
Numer KRS:
REGON:
NIP:
4.2.
BVT Spółka Akcyjna
BVT S.A.
Rzeczpospolita Polska
ul. Wałowa 2/2, 33-100 Tarnów
Spółka Akcyjna
+48 14 657 50 71
[email protected]
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
01 października 2014 roku
0000525241
243210870
9930653149
Wskazanie czasu trwania Emitenta
Zgodnie z §4 ust. 3 Statutu Spółki, Emitent został utworzony na czas nieograniczony.
4.3.
Przepisy prawa, na których podstawie został utworzony Emitent
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu
Spółki i innych właściwych przepisów.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych,
ze spółki BVT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie.
Uchwałę o przekształceniu podjęło Zgromadzenie Wspólników Spółki BVT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w dniu 16 września 2014 roku. Przekształcenie w spółkę akcyjną zostało
zarejestrowane dnia 01 października 2014 roku.
4.4.
Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru wraz z podaniem daty
dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało
uzyskania zezwolenia – podmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01 października 2014 roku., Emitent został
zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000525241.
Profil prowadzonej działalność Emitenta nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zaświadczeń i zezwoleń.
4.5.
Zarys historii działalności Emitenta
Data
Zdarzenie
13.03.2013
Podpisanie umowy Spółki, powołanie Zarządu
18.03.2013
Zmiana siedziby Spółki na miasto Lędziny
23.08.2013
Podpisanie umowy inwestycyjnej z WindykacjaPL Leszek Wróblewski – celem było
kupienie pakietu wierzytelności PKP Przewozy Regionalne
13.09.2013
Zmiana umowy Spółki, zmiana siedziby firmy na Tarnów, powołanie nowego Zarządu
04-10-2014
Wpis Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego - XII Wydział Gospodarczy KRS, Sąd
52 | S t r o n a
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
4.6.
30.10.2013
Zakup pakietu wierzytelności (35.041 sztuk wierzytelności o nominalnej wartości około
13 mln złotych)
21.02.2014
Zakup pakietu wierzytelności (7.000 sztuk wierzytelności o wartości nominalnej około
1,6 mln złotych)
10.06.2014
Podpisanie umowy windykacji z WindykacjaPL Sp. z o.o. – celem windykacji pakietów
wierzytelności
11.06.2014
Zakup pakietu wierzytelności (35.000 sztuk wierzytelności o nominalnej wartości 12,2
mln złotych)
06-09.2014
Negocjacje z kontrahentem w sprawie zakupu kolejnych pakietów wierzytelności
Przekształcenie formy prawnej Sp. z o.o. w spółkę akcyjną
08.10.2014
Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C
14.10.2014
Zakup pakietu wierzytelności (175.842 sztuk wierzytelności o wartości nominalnej około
59,4 mln złotych)
10.02.2015
Zakończenie subskrypcji akcji serii C, poprzez złożenie oświadczenia przez Zarząd o
dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. W ramach
subskrypcji, objętych zostało 20.000 akcji serii C
10.03.2015
Zarejestrowanie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000,00 zł, w drodze emisji akcji
serii C
21.07.2015
Zakup pakietu wierzytelności (4.834 sztuk wierzytelności o wartości nominalnej około
486.318,00 złotych)
17.07.2015
Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału
wszystkich akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki, poprzez obniżenie wartości nominalnej
akcji z 5,00 zł (słownie: pięć złotych) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz
zwiększenie liczby wszystkich akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 200.000
(słownie: dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda do
10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda
23.07.2015
Zarejestrowanie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podziału
wszystkich akcji Spółki oraz zmian w Statucie Spółki
Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia
Na kapitał własny Emitenta składają się:
-
kapitał zakładowy,
kapitał zapasowy,
zysk (strata) z lat ubiegłych,
zysk (strata) netto.
Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 3.054.391,23 zł i dzielił się w
następujący sposób:
1. Kapitał podstawowy:
1) 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), na który składało się:
53 | S t r o n a
a.
3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o
numerach od A1 do A3600000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda
akcja.,
b. 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o
numerach od B1 do B5400000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda
akcja,
c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C1 do
C1000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
2. Kapitał zapasowy:
1) 990.031,37 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden złotych 37/100),
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych:
1) -112.921,18 zł (minus sto dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 18/100),
4. Zysk (strata) netto:
1) 1.177.281,04 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden
złotych 04/100).
Ad 1. Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej akcji, w wysokości zgodnej ze
Statutem Spółki oraz wpisem w rejestrze sądowym,
Ad 2. Kapitał zapasowy, tworzony jest z zysków z lat ubiegłych, w oparciu o art. 396 § 1 Ksh oraz z
nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii powyżej ich wartości nominalnej,
Ad 3. Zysk/strata z lat ubiegłych w wysokości -112.921,18 zł,
Ad 6. Zysk/strata netto w wysokości 1.177.281,04 zł.
Ponadto kapitał własny Emitenta mogą współtworzyć:
-
należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna),
udziały (akcje) własne (wielkość ujemna),
kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).
Tabela 3. Kapitał własny Emitenta (stan na dzień 30.06.2015 roku)
lp.
Wyszczególnienie
Kapitał (Fundusz) własny
1
Kapitał (Fundusz) podstawowy
2
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
3
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
4
Kapitał (Fundusz) zapasowy
5
Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny
6
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
7
Zysk (strata) z lat ubiegłych
8
Zysk (strata) netto
9
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Źródło: Emitent
4.7.
Wartość w zł
3.054.391,23
1.000.000,00
0,00
0,00
990.031,37
0,00
0,00
-112.921,18
1.177.281,04
0,00
Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy został opłacony w całości.
Wszystkie akcje Emitenta serii A i B, jako akcje założycielskie zostały objęte przez akcjonariuszy założycieli, zgodnie z parytetem wymiany udziałów spółki przekształcanej, ustalonym w planie
przekształcenia.
Akcje serii C w całości zostały pokryte wkładami pieniężnymi, z tym, że w kwocie 128.800,00 zł gotówką
oraz w kwocie 671.200,00 zł w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności zgodnie z
właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rozliczenie z jednym inwestorem, tj. ABS
Investment S.A. w kwocie 55.680,00 zł nastąpiło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności za
wykonanie usług w zakresie doradztwa gospodarczego, natomiast z pięcioma inwestorami, tj. Kaja Sp. z
o.o., Kupiec S.A., Panem Leszkiem Wróblewskim, ABS Investment S.A. oraz osobą fizyczną niepowiązaną
z Emitentem w łącznej kwocie 615.520,00 zł nastąpiło w ramach potrącenia wierzytelności za nabycie
54 | S t r o n a
przez BVT S.A. od tych inwestorów akcji spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie (nabycie przez Emitenta
akcji spółki Kupiec S.A. spowodowane jest faktem, iż akcje te mają wartość ekonomiczną uznawaną
przez rynki finansowe, a w związku z faktem, iż są notowane na rynku NewConnect - charakteryzują się
płynnością na zadowalającym poziomie, a tym samym mogą zostać w każdym momencie spieniężone są wymiernym środkiem płatniczym).
4.8.
Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy
uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości
nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych,
ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz
terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji
Spółka nie emitowała obligacji, w tym obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo do
objęcia akcji nowych emisji. Spółka nie emitowała warrantów subskrypcyjnych.
4.9.
Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału
docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału
zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Zgodnie z §8 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania
Spółki do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych,
kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ¾ kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o
kwotę 675.000,00 PLN (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100). Zarząd może wykonać
powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za
wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również
warranty subskrypcyjne i emitować obligacje zamienne na akcje Spółki. W ramach subskrypcji akcji w
zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji
w całości lub w części.
Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jak też na pozbawienie
akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji, Zarząd musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty
finansowe Emitenta, lub wystawiane w związku z nimi kwoty depozytowe
Instrumenty finansowe Emitenta, jak również wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe, nie są ani
nie były dotychczas notowane na żadnych rynkach instrumentów finansowych.
4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego
działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do
każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności oraz udziału
Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego Emitent nie jest podmiotem dominującym ani
jednostką zależną w rozumieniu przepisów K.s.h., Ustawy o rachunkowości i Ustawy o ofercie publicznej.
4.12. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych
Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych Emitenta
Pan Leszek Wróblewski, pełniący funkcję Członka Rady nadzorczej Emitenta, jest akcjonariuszem,
posiadającym 0,44% udziału w kapitale zakładowym i 0,32% w głosach na walnym zgromadzeniu.
Pan Leszek Wróblewski (komandytariusz), Pan Jan Leszkiewicz (komandytariusz) oraz spółka Gran Sp. z
o.o. będący komplementariuszem są wspólnikami w Gran Sp. z o.o. S.K., z którą Emitent ma podpisaną
umowę w zakresie realizacji wszystkich czynności związanych z procesem egzekucji komorniczej
danych wierzytelności. Z kolei udziałowcami Gran Sp. z o.o. (w której Zarząd stanowią Pan Leszek
55 | S t r o n a
Wróblewski oraz Pan Jan Leszkiewicz odpowiednio na stanowiskach Prezesa oraz Wiceprezesa
Zarządu) jest Pan Leszek Wróblewski (70% udziałów) oraz Denarium Sp. z o.o. (30% udziałów), w której
to z kolei udziałowcami są Pani Edyta Leszkiewicz (50% udziałów) oraz Pan Jan Leszkiewicz (50%
udziałów), pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Denarium Sp. z o.o.
Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta
Pan Leszek Wróblewski, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest jednocześnie
Prezesem Zarządu oraz akcjonariuszem posiadającym 50,82% udziału w kapitale i 63,86% udziału w
głosach na walnym zgromadzeniu Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie, która z kolei posiada 45,12%
udziału w kapitale i 46,12% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu BVT S.A.
Pan Leszek Wróblewski jest również udziałowcem w Windykacja PL Sp. z o.o. (Kupiec S.A. - 23 udziały,
Leszek Wróblewski - 47 udziałów oraz Jan Leszkiewicz - 30 udziałów) nieustannie współpracującej z
Emitentem w zakresie windykacji jego pakietów należności. Windykacja PL Sp. z o.o. jest 100%
udziałowcem w Kaja Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, która z kolei jest akcjonariuszem posiadającym
6,00% udziału w kapitale i 6,18% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu BVT S.A. Windykacja PL
Sp. z o.o. jest również akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 0,50% udziału w kapitale zakładowym
oraz 0,37% głosach na walnym zgromadzeniu.
Pan Jan Leszkiewicz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest jednocześnie Członkiem
Rady Nadzorczej Kupiec S.A., posiadającej 45,12% udziału w kapitale i 46,12% udziału w głosach na
walnym zgromadzeniu BVT S.A. Pan Jan Leszkiewicz jest również Prezesem Zarządu spółki Windykacja
PL Sp. z o.o.
Pan Zbigniew Wrzos, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest jednocześnie Prezesem
Zarządu Kaja Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, będącej akcjonariuszem posiadającym 6,00% udziału w
kapitale i 6,18% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu BVT S.A.
Pan Wojciech Fraus, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest jednocześnie Prezesem
Zarządu Espetel Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, która posiada 40,00% udziału w kapitale i 41,18%
udziału w glosach na walnym zgromadzeniu BVT S.A.
Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub
osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)
Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, pełniące funkcję Autoryzowanego
Doradcy dla Emitenta nie posiada akcji BVT S.A. Pan Michał Damek, pełniący funkcję Członka Rady
Nadzorczej Emitenta, jest również Członkiem Rady Nadzorczej spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe
S.A. Znaczącym akcjonariuszem spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. posiadającym 48,75%
udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu jest ABS investment S.A. z siedzibą w BielskuBiałej, posiadający 3,45% udziału w kapitale zakładowym oraz 2,53% udziału w głosach na walnym
zgromadzeniu BVT S.A.
Oprócz wskazanych powyżej nie występują inne istotne powiązania majątkowe, organizacyjne ani
personalne pomiędzy Spółką i osobami wchodzącymi w skład organów Spółki oraz głównymi
akcjonariuszami Spółki a Autoryzowanym Doradcą.
56 | S t r o n a
4.13. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i
ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług, albo jeżeli jest to istotne,
poszczególnych produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów
towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na
segmenty działalności
Zarys działalności
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie prowadzi działalność w zakresie windykacji pakietów wierzytelności
masowych oraz obrotu pakietami wierzytelności, przy czym druga z wymienionych jest działalnością
realizowaną obecnie w niewielkiej skali. Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności
masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zlokalizowanie dłużników obejmuje swoim zasięgiem
teren całego kraju.
Nabyte przez Emitenta pakiety wierzytelności, zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność
w tym zakresie. W końcowym etapie windykacji, w momencie braku efektu windykacji polubownej,
Spółka po konsultacji indywidualnej każdej sprawy przez przydzielonego pracownika decyduje o jej
skierowaniu do egzekucji komorniczej.
Obecnie Spółka specjalizuje się w obsłudze wierzytelności związanych z przedsiębiorstwami z branży
transportu kolejowego oraz miejskiego transportu publicznego.
Rynek, na którym funkcjonuje Emitent obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Jest to spowodowane
faktem, że dłużnicy których wierzytelności te dotyczą rozlokowani są na terenie całego kraju. Przewagą
Spółki jest współpraca z profesjonalną firmą windykacyjną jaką jest Windykacja PL Sp. z o.o. , która
zajmuje się obsługą wierzytelności od 2002 roku i posiada własnych windykatorów terenowych. Spółka
zamierza wykorzystać ten fakt do rozwoju własnej działalności.
Zgodnie z szacunkami Zarządu Emitenta, ściągalność wierzytelności będzie zawierała się w przedziale
20 –25% wartości nominalnej pakietów. Są to wielkości pozwalające na pokrycie kosztów finansowania
i windykacji, a także umożliwiające osiągnięcie godziwego zysku.
Schemat obsługi wierzytelności podzielić można na dwanaście etapów cząstkowych, składających się
na całość procesu windykacyjnego:
1. Przejęcie wierzytelności od wierzyciela pierwotnego (najczęściej dłużnicy wpisani są do KRD, w
związku z czym przejmowane są też te wpisy).
2. Przekazanie obsługi wierzytelności firmie zewnętrznej. W trakcie tej procedury następuje
listowna informacja do dłużnika o zakupie wierzytelności, o jej stanie kwotowym, a także
wezwanie do zapłaty. Weryfikowane są adresy dłużników i ewentualnie ustalane nowe.
Weryfikacji podlegają również informacje o dłużnikach np. ich zgony, sytuacja z pracą itp. Po
kontakcie dłużnika z call center ustalane są warunki ugody i harmonogramy dotyczące spłaty
należności. Wpłaty dłużników księgowane są w ich indywidualnych kartotekach. Po spłacie całości
zadłużenia sprawy są zamykane, a wpisy w KRD usuwane.
3. Każdy dłużnik, do którego informacja o cesji wierzytelności wraz z wezwaniem do zapłaty zostanie
wysłana listem poleconym i który w ciągu 30-stu dni od daty nadania przesyłki nie spłaci
zobowiązania wpisywany jest do bazy dłużników BigInfomonitor. Po spłacie całości zobowiązania
negatywny wpis usuwany jest podobnie jak dzieje się to w przypadku bazy KRD.
4. Sprawy w których nie udało się polubownie dojść do porozumienia z dłużnikiem, są
opracowywane pod względem pełnej informacji o dłużniku, a następnie typowane do egzekucji
komorniczej. Tym samym sprawy wracają do BVT S.A. i pracownicy Spółki przeprowadzają w/w
czynności.
5. W kolejnym etapie następuje sporządzenie odpisów umów zakupu wierzytelności, zostaje złożony
wniosek do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności wraz z przejściem uprawnień na
nowego wierzyciela.
6. Po otrzymaniu prawomocnego postanowienia właściwego sądu, sprawa kierowana jest do
egzekucji komorniczej.
7. Kwestią obsługi procesu egzekucji komorniczych od dnia 1 maja 2015 roku zajmuje się Gran Sp. z
o.o. S.K. Jest ona związana z Emitentem umową współpracy, która opiewa na 20 tys. sztuk
57 | S t r o n a
8.
9.
10.
11.
12.
wierzytelności. Jest to wielkość szacowana przez Emitenta i może ulec zmianie w związku z
jakością nabywanych pakietów.
Sprawy kierowane są do komorników znajdujących się jak najbliżej miejsca zamieszkania dłużnika
i stale współpracujących z Emitentem, co bezpośrednio wpływa pozytywnie na skuteczność
egzekucji komorniczej.
Na każdym etapie obsługi danej wierzytelności, odpowiedzialny jest za nią konkretny pracownik,
który ją nadzoruje. Dzięki temu sprawy nie są odkładane, co generowałoby dodatkowe koszty.
Na każdym etapie obsługi wierzytelności, Emitent współpracuje z własnymi prawnikami oraz
kancelariami prawnymi.
Koszty obsługi wierzytelności w zakresie zaliczek związanych z postępowaniem egzekucyjnym
przejął na swój ciężar zleceniobiorca tych usług tj. Gran Sp. z o.o. S.K.
Do obsługi wszystkich pakietów wierzytelności stosowana jest ta sama procedura ponieważ mają
one taką samą charakterystykę. Zauważyć należy, że obaj zleceniobiorcy Spółki (WindykacjaPL Sp.
z o.o. oraz Gran Sp. z o.o. S.K.) pobierają za swoje usługi wynagrodzenie prowizyjne, którego
wysokość skorelowana jest wprost ze skutecznością procesu windykacji jako całości. Oznacza to,
że ustalona pomiędzy stronami stawka procentowa prowizji odnosi się jedynie do kwot realnie
zwindykowanych. Zabezpiecza to Emitenta przed ponoszeniem dodatkowych wysokich kosztów
(np. utrzymanie infrastruktury windykatorów, zaliczki na postępowanie egzekucyjne) oraz
zapewnia, że zleceniobiorcy widząc w tym swój własny interes dbają o szybki i efektywny
przebieg tegoż procesu.
Obecnie Spółka posiada pięć pakietów wierzytelności:
1.
2.
3.
4.
5.
35.041 sztuk wierzytelności o wartości nominalnej 13 mln zł; zakupiono na podstawie umowy z
dnia 30.10.2013 r.; zakładany okres windykacji około 3 lata,
7.000 sztuk wierzytelności o wartości nominalnej około 1,6 mln złotych; zakupiono na podstawie
umowy z dnia 28.02.2014 r.; zakładany okres windykacji około 2 rok,
35.000 sztuk wierzytelności o wartości nominalnej 12,2 mln złotych; zakupiono na podstawie
umowy z dnia 11.06.2014 r.; zakładany okres windykacji około 3 lata,
175.842 sztuk wierzytelności o wartości nominalnej około 59,4 mln złotych; zakupiono na
podstawie umowy z dnia 14.10.2014 r. (Aneksowano w dniach 28.11.2014 r., 16.01.2015 r.,
06.02.2015 r., 06.03.2015 r., 17.04.2015 r.); zakładany okres windykacji około 3 lata,
4.834 sztuk wierzytelności o wartości nominalnej 486.318,00 zł; zakupiono na podstawie umowy
z dnia 21.07.2015 r.
Pakiety wierzytelności o numerach od 1 do 4 włącznie, zawierają wierzytelności wynikające z przejazdu
bez ważnego biletu lub bez dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu
pociągiem PKP.
Pakiet nr 5 zawiera wierzytelności wynikające z przejazdu bez ważnego biletu, przejazdu bez ważnego
dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, spowodowania
zatrzymania lub zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny.
Na obsługę tych pakietów wierzytelności, Spółka ma podpisane umowy ze spółką Windykacja PL Sp. z
o.o., przy czym na każdy pakiet wierzytelności podpisywana jest osobna umowa. Umowy te nie
zawierają klauzul wyłączności. Wartości umów ściśle skorelowane są z wartościami odzyskanych przez
Windykacja PL Sp. z o.o. wartości wierzytelności (system prowizyjny).
Spółka posiada również podpisaną w dniu 1 maja 2015 roku umowę współpracy z Gran Sp. z o.o. S. K.
w zakresie realizacji wszystkich czynności związanych z procesem egzekucji komorniczej danych
wierzytelności. Jest to jedna umowa opiewająca na orientacyjną ilość 20 tys. sztuk wierzytelności.
Umowa ta obejmuje swoim zakresem wszystkie posiadane przez Emitenta pakiety wierzytelności oraz
pakiety które Emitent nabędzie w przyszłości. W przypadku przekroczenia zawartej w niej ilości
wierzytelności oraz przy stwierdzeniu, że taki model postępowania przynosi zamierzony efekt umowa
będzie aneksowana na następną pulę wierzytelności przekazanych do egzekucji komorniczej, pod
warunkiem jednak że będą to wierzytelności tożsame. W przypadku wierzytelności o innej
charakterystyce (np. bankowe, telekomy) Emitent zakłada dalszą współpracę z w/w zleceniobiorcami
jednak na podstawie odrębnych umów z optymalnie wynegocjowanymi warunkami obsługi.
58 | S t r o n a
Kolejnym obszarem rynku, który stanowi możliwość prowadzenia działalności przez Emitenta jest
rynek wierzytelności bankowych. Zgodnie z założeniem Zarządu oraz przy zakładanym dynamicznym
rozwoju Spółki, wejście na ten rynek będzie miało miejsce na przełomie lat 2016/2017.
Rozwój na tym rynku będzie następował w oparciu o trzy filary windykacji:
1.
2.
3.
Informacja o dłużniku - w branży obsługi wierzytelności, bardzo ważne są źródła informacji o
dłużnikach, stąd też podstawową kwestią jest obecnie realizowana współpraca ze spółką
Windykacja PL Sp. z o.o., która od lat specjalizuje się w windykacji gospodarczej, a także z
wywiadowniami gospodarczymi, rejestrami dłużników i innymi źródłami informacji o dłużnikach.
Wydajna windykacja terenowa – poprzez współpracę z firmą Windykacja PL Sp. z o.o. Spółka
może realizować zadania wymagające nawet kilku tysięcy bezpośrednich wizyt terenowych u
dłużnika, dzięki którym dochodzi do spłaty należności, podpisania ugody w tym zakresie lub
wskazania dłużnika do egzekucji komorniczej. Przyjęty system wynagradzania współpracy z firmą
windykacyjną oparty na prowizji od windykowanych kwot, zabezpiecza z kolei Spółkę przed
nieproporcjonalnie dużymi kosztami windykacji. Nie wyklucza się również podjęcia współpracy w
tym zakresie z innym partnerem.
Skuteczna egzekucja komornicza – Spółka poprzez nawiązaną współpracę w tym zakresie z Gran
Sp. z o.o. S.K. pośrednio nieustannie rozbudowuje paletę współpracujących kancelarii
komorniczych, od których wymaga się skuteczności przy niskich kosztach zaliczek.
Korzystając z efektu skali (Spółka dysponuje przeszło ćwierćmilionową liczbą dłużników) dla swoich
partnerów staje się poważnym kontrahentem co pozwala osiągnąć bardzo wymierne korzyści podczas
negocjacji warunków współpracy.
Strategia rozwoju Emitenta
Strategia rozwoju Spółki zakłada, kontynuację zakupu wierzytelności masowych od operatorów usług
komunikacyjnych (opłaty dodatkowe za brak biletów). Ten model biznesowy sprawdził się w mijającym
roku, a za sprawą uzyskiwania coraz niższych cen zakupu poszczególnych pakietów wierzytelności, a
także zdobyciu znacznie większego doświadczenia w ich windykacji, zyski powinny się zwielokrotnić.
Dodatkowo Zarząd zakłada rozwój obszaru działalności poprzez wejście w zakupy wierzytelności
wynikających z umów telekomunikacyjnych, a także dostaw mediów czy też wywozu odpadów oraz
usług pocztowych. Natomiast nadrzędnym celem (powyższe ma zapewnić drogę do niego) jest
stworzenie pozycji Spółki na rynku wierzytelności bankowych, co ma nastąpić na przełomie 2016/2017
roku.
Struktura organizacyjna
Spółka jest na etapie rozbudowy struktury organizacyjnej. Stanowić ona będzie swego rodzaju trzon
organizacyjny, który w związku z kolejnymi pakietami wierzytelności w portfelu będzie sukcesywnie
rozwijany. Obecna organizacja Spółki opiera się na pięciu działach:





Zarząd,
Obsługa administracyjna (2 osoby),
Dział ds. obsługi przed sądowej (2 osoby),
Dział ds. postępowań sądowych (3 osoby),
Dział ds. postępowań egzekucyjnych (3 osoby).
Cele emisyjne
Pozyskany w drodze oferty prywatnej akcji serii C kapitał, został przeznaczony na sfinansowanie
zakupu części czwartego pakietu wierzytelności, na który składają się 175.842 sztuki wierzytelności o
wartości nominalnej około 59,4 mln złotych. Dodatkowo w niewielkim zakresie środki te zostały
wykorzystane również na bieżącą obsługę nabytych już przez Spółkę pakietów wierzytelności.
Otoczenie rynkowe Emitenta - konkurencja
Do najważniejszych konkurentów Emitenta należy zaliczyć:
59 | S t r o n a








Kruk S.A.,
Intrum Justitia S.A.,
VINDICO DORADZTWO GOSPODARCZE Sp. z o.o.,
WINDYKATOR POLSKA Sp. z o.o.,
Kancelaria „Statima” Sp. z o.o. Sp. k.,
Canton Sp. z o.o.,
WawaLex Sp. z o.o.,
SAF S.A.
Wszystkie te podmioty prowadzą działalność o zasięgu ogólnokrajowym. Należy stwierdzić, że są to
bezpośredni konkurenci BVT zarówno pod kątem docelowej grupy klientów, jak również uczestnictwa
w przetargach. Przewaga BVT nad konkurentami wynika z faktu, iż Spółka zainteresowana jest
zakupem i windykacją także średnich pakietów wierzytelności, takich które są za duże dla małych
przedsiębiorstw i za małe dla dużych, które skupiają się głównie na bankowych pakietach masowych o
wielkich wartościach. Jest to pewnego rodzaju nisza na rynku wierzytelności, o dużych perspektywach
rozwoju.
Rynek wierzytelności w Polsce
Rynek wierzytelności jest częścią rynku usług finansowych. Celem jego funkcjonowania jest
upłynnienie należności podmiotów gospodarczych, a przedmiotem z kolei wszelkiego rodzaju
wierzytelności.
Rynek wierzytelności rozwija się coraz szybciej, przede wszystkim za sprawą wzrastającej liczby
wypowiadanych kredytów konsumenckich udzielanych przez banki oraz pożyczek udzielanych przez
podmioty obrotu gospodarczego. Przewiduje się, że w najbliższym czasie, zwiększy się liczba pakietów
wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży, gdyż bankom i pierwotnym wierzycielom w coraz
mniejszym stopniu będzie opłacało się nakłanianie dłużników do regulowania swoich zadłużeń, a w
większym stopniu sprzedaż pakietów wierzytelności podmiotom zewnętrznym. Trend ten sprawia, że
polski rynek wierzytelności jest coraz atrakcyjniejszy dla wyspecjalizowanych w odzyskiwaniu
wierzytelności podmiotów zagranicznych. Dodatkową zachętą jest fakt, iż w sprzedawanych przez
banki pakietach, znajdują się oprócz wierzytelności przedmioty zabezpieczeń. Oznacza to, iż w
przypadku wierzytelności sprzed licytacji komorniczej dłużnik ma możliwość porozumienia się z
wierzycielem, unikając tym samym utraty domu czy mieszkania.
Szacuje się jednak, że długi wobec banków to jedynie niewielka część całkowitego zadłużenia Polaków,
które na zakończenie 2014 roku wynosiło przeszło 40,94 mld zł (tj. około 2,38 mln osób zalegało z
płatnościami) i było wyższe o 1,1 mld zł niż na koniec roku 2013. W okresie ostatnich kilku lat,
zauważalny jest również wzrost wartości średniej wierzytelności, wśród wierzytelności wystawionych
do sprzedaży. Średnia wartość wierzytelności posiadanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się
zarządzaniem wierzytelnościami oraz zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w I
kwartale 2014 roku wynosiła 6,13 tys. zł, a największą przeciętną wartość osiągały wierzytelności
bankowe, tj. 14,8 tys. zł.
Struktura wartościowa wierzytelności wskazuje na zdecydowaną dominację wierzytelności
zarządzanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych (z udziałem w wysokości 72,6%), z portfelem
wynoszącym ogółem przeszło 32,5 mld zł. Biorąc pod uwagę strukturę podmiotową, w I kwartale 2014
roku, około połowa przedsiębiorstw zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami posiadała w
swoim portfelu wierzytelności bankowe, a 64% z nich zarządzało wierzytelnościami w imieniu funduszy
sekurytyzacyjnych. Tyle samo obsługuje w 2014 roku wierzytelności zlecone przez pozostałe podmioty.
Szczególnie gwałtowny rozwój oczekiwany jest w konsumenckim sektorze windykacji, z uwagi na fakt,
iż obowiązują w nim największe obostrzenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Znaczący wzrost przewidywany jest również w sektorze kredytów
hipotecznych, gdyż banki coraz częściej wystawiają przeterminowane długi hipoteczne na sprzedaż.
Zgodnie z szacunkami analityków, rynek wierzytelności 2015 roku w Polsce może wynieść nominalnie
od 15 do nawet 20 mld zł. W Polsce udaje się odzyskać średnio około 55% windykowanych
wierzytelności, jednak wszystko zależy od posiadanego portfela wierzytelności.
60 | S t r o n a
Rynek windykacyjny rozwija się obecnie prężnie z wielu powodów. Przepisy prawne w Polsce są bardzo
skomplikowane i podlegają częstym zmianom, a podmioty rynku (będące najczęściej mikro i małymi
przedsiębiorstwami) nie mają wiedzy, zasobów i możliwości by samodzielnie prowadzić działalność
windykacyjną. Dodatkowym powodem jest również konsumpcyjny styl życia na kredyt, który
doprowadza do znacznego wzrostu liczby dłużników. Wzrost liczby dłużników oraz akceptowanie
wysokiego i ryzykownego poziomu zadłużenia w dłuższym okresie czasu doprowadziło do wzrostu
przeterminowanych należności oraz ich wartości, dając podłożę do intensywnego rozwoju branży
windykacyjnej. Wciąż rosnąca liczba zaciąganych kredytów, zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne,
doprowadza wierzycieli nierzadko do problemów z egzekwowaniem terminowych spłat należności,
przez co coraz częściej i chętniej korzystają oni z usług zewnętrznych, wyspecjalizowanych firm
windykacyjnych. Jest to spowodowane między innymi poprawą wizerunku polskich firm
windykacyjnych, które przez ostatnie lata mocno poprawiły jakość oferowanych usług.
4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za
okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie posiada 607.812
zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie,
stanowiących 13,76% udziału w jej kapitale zakładowym oraz 9,47% udziału w głosach na walnym
zgromadzeniu. Akcje te zostały nabyte w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy
Emitentem a podmiotami obejmującymi akcje BVT S.A. (oraz udziały jego poprzednika prawnego), w tym
z inwestorami obejmującymi akcje serii C oraz inwestorami obejmującymi udziały w spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem w spółkę akcyjną. Akcje te nie są traktowane
jako inwestycja długoterminowa.
Informacje o innych inwestycjach prowadzonych przez Spółkę, zawarte zostały w punkcie 4.13
niniejszego dokumentu.
4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub
likwidacyjnym
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne.
Według najlepszej wiedzy, na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego nie istnieją okoliczności
mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowań upadłościowych, układowych lub
likwidacyjnych.
4.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności
Emitenta
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne.
Według najlepszej wiedzy, na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego nie istnieją okoliczności
mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowań ugodowych, arbitrażowych lub
egzekucyjnych.
4.17. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań
sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co
najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które według wiedzy Emitenta mogą wystąpić, a które to
postępowania mogły mieć, miały w niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację
finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie
arbitrażowe, które mogłyby mieć istotny wpływ na jego sytuacje finansową.
Wobec Spółki nie toczą się jakiekolwiek postępowania sądowe mające charakter sporu sądowego.
Należy jednak wskazać, iż wierzytelności jakie zostały przez Spółkę zakupione opatrzone są sądowymi
nakazami zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakazy te opatrzone są klauzulą wykonalności,
61 | S t r o n a
jednak dotyczy ona pierwotnego wierzyciela. W momencie w którym BVT S.A. chce skierować sprawy na
drogę egzekucji komorniczej musi zwrócić się do właściwego Sądu o nadanie klauzuli wykonalności wraz
z przejściem uprawnień na nowego wierzyciela. W związku z powyższym nie są to co do zasady spory
sądowe a jedynie wnioski formalne traktowane jako czynność konieczna bez której postępowanie
egzekucyjne nie mogłoby mieć miejsca.
4.18. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji
ekonomicznej i finansowej
Emitent nie ma zobowiązań z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2
ust. 1 Ustawy o obrocie. Do dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego Spółka nie emitowała innych
instrumentów finansowych niż akcje, w szczególności nie emitowała żadnych instrumentów dłużnych.
4.19. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie nie wystąpiły
nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki Emitenta.
4.20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i
jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu
danych finansowych, o których mowa w § 11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO
W dniu 24 czerwca 2014 roku, Emitent zawarł z Panią Katarzyna Szuba, pełniącą funkcję Prezesa Zarządu
Emitenta umowę pożyczki, mocą której otrzymał pożyczkę w wysokości 80.000,00 zł. Oprocentowanie
pożyczki wynosi 10,15% + WIBOR 3M.
W dniu 24 czerwca 2014 roku, Emitent zawarł z Panem Leszkiem Wróblewskim, pełniącym funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta umowę pożyczki, mocą której otrzymał pożyczkę w
wysokości 115.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% + WIBOR 3M.
W dniu 24 czerwca 2014 roku, Emitent zawarł z WindykacjaPL Leszek Wróblewski, umowę pożyczki,
mocą której otrzymał pożyczkę w wysokości 137.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% +
WIBOR 3M.
Wskazane powyżej pożyczki z Panią Katarzyną Szuba, Panem Leszkiem Wróblewskim oraz WindykacjaPL
Leszek Wróblewski zostały spłacone przed 30 czerwca 2015 roku.
W 30 październiku 2014 roku, Emitent zawarł z Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, umowę
kredytu, mocą której otrzymał kredyt obrotowy w wysokości 750.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu
wynosi 3,75% + WIBOR 3M. Kredyt został udzielony z karencją w spłacie rat kapitałowych na okres 10
miesięcy, tj. do 30 sierpnia 2015 roku. Zgodnie z umową kredyt ma zostać spłacony do dnia 29
października 2017 roku. Zabezpieczeniem kredytu jest wpis hipoteczny na nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność ESPETEL Sp. z o.o., będącego akcjonariuszem BVT S.A. Nieruchomość ta o
2
powierzchni 26.131 m położona jest w Mikołowie. Na okoliczność zabezpieczenia finansowania zawarto
w pomiędzy stronami w dniu 31 października 2014 roku porozumienie określające płatne jednorazowo
wynagrodzenie za ustanowienie prawno-rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności w kwocie 30 000 zł.
Wynagrodzenie to zostało na podstawie faktury wystawionej przez ESPETEL Sp. z o.o. zapłacone w
czerwcu 2015 roku.
Łączna wartość zobowiązań z tytułu kredytu pozostała do spłaty na dzień 31 lipca 2015 roku wynosiła
750.000,00 zł. Do chwili obecnej nowych zobowiązań nie zaciągnięto. Środki uzyskane w ramach
powyższych zobowiązań, przeznaczone zostały w całości na nabycie pakietów wierzytelności.
Po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym oraz opisanych w
poprzednich punktach, nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
Emitenta.
62 | S t r o n a
4.21. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz
termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani
Zarząd
Zgodnie z §14 Statutu, Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa pięć
lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Członków Zarządu, w tym Prezesa
Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach, jak również ustala ich liczbę Rada Nadzorcza.
Pierwszy skład Zarządu powołany został przez Założycieli. Pierwszy powołany Zarząd jest
jednoosobowy.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Katarzyna Szuba
Prezes Zarządu
A
Kadencja
od
16.09.2014
do
15.09.2019
Katarzyna Szuba – Prezes Zarządu
Pani Katarzyna Szuba jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału
Zarządzania o specjalności Rachunkowość. Ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania
nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Krakowskiej Szkole Biznesu,
uzyskując Licencję zarządcy nieruchomości. W roku 2011 Pani Katarzyna Szuba pracowała w
Biurze Turystycznym „Barbara” w Tarnowie na stanowisku Referenta do spraw administracji. W
latach 2003 – 2004 pracowała w MPR Technology s.c., oddział w Tarnowie, gdzie zajmowała się
prowadzeniem biura oddziału, obsługą oraz częściową opieką nad siatką handlowców,
prowadzeniem korespondencji oraz obsługą bazy danych. W latach 2006 – 2013 pracowała w
Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie na stanowisku Referent, Księgowa
Rady Rodziców. Od roku 2010 pracuje w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska na stanowisku
Głównej księgowej. Od roku 2013 pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki BVT S.A. (BVT Sp. z o.o.
przed przekształceniem).
Pani Katarzyna Szuba, w okresie ostatnich trzech lat, nie była członkiem organów zarządzających
lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego. Pani Katarzyna Szuba nie
prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Pani Katarzyna Szuba nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Katarzyna Szuba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też w okresie ostatnich pięciu lat nie
została skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich
pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Rada Nadzorcza
Zgodnie z §20 Statutu, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu Członków. Kadencja Członków
Rady Nadzorczej trwa pięć lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
W dniu 17 lipca 2015 roku, ze skutkiem na moment rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, Pan Sławomir Jarosz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BVT
S.A. W tym samym dniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Pana
Michała Damka.
63 | S t r o n a
Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:
Imię i nazwisko
Leszek Wróblewski
Wojciech Fraus
Michał Damek
Zbigniew Wrzos
Jan Leszkiewicz
Stanowisko
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Kadencja
od
16.09.2014
16.09.2014
17.07.2015
16.09.2014
16.09.2014
do
15.09.2019
15.09.2019
15.09.2019
15.09.2019
15.09.2019
Leszek Wróblewski
Pan Leszek Wróblewski posiada 23 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami i
przedsiębiorstwami o skali obrotów od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Od 2000 roku
prowadzeni własną firmę windykacyjną ukierunkowaną wcześniej na obsługę dużych podmiotów
w zakresie wierzytelności gospodarczych, a obecnie na obsługę należności masowych osób
fizycznych.
Pan Leszek Wróblewski jest udziałowcem (47% udziałów) w Spółce Windykacja PL Sp. z o.o.
współpracującej z Emitentem w zakresie windykacji listownej i terenowej (w tej spółce do 7
stycznia 2014 roku zasiadał również na stanowisku Wiceprezesa Zarządu) oraz Prezesem Zarządu
oraz akcjonariuszem posiadającym 50,82% udziału w kapitale i 63,86% udziału w głosach na
walnym zgromadzeniu Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie, która z kolei posiada 45,12% udziału w
kapitale i 46,12% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu BVT S.A. Pan Leszek Wróblewski
jest również wspólnikiem w Gran Sp. z o.o. S.K. oraz udziałowcem w Gran Sp. z o.o., w której pełni
również funkcję Prezesa Zarządu. Pan Leszek Wróblewski w okresie ostatnich trzech lat, nie był
członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa
handlowego. Pan Leszek Wróblewski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla
Emitenta. Pan Leszek Wróblewski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Leszek Wróblewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też w okresie ostatnich pięciu lat nie został
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Wojciech Fraus
Pan Wojciech Fraus posiada 20 lat doświadczenia w branży windykacyjnej. Doświadczenie
zdobywał w dużych przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem wierzytelnościami (UTECH
Poznań, Gwarant GK, Smart) na stanowiskach kierowniczych i zarządzających..
Pan Wojciech Fraus jest Prezesem Zarządu spółki Espetel Sp. z o.o. (akcjonariusz posiadający
40,00% udziału w kapitale i 41,18% udziału w glosach na walnym zgromadzeniu BVT S.A.). Pan
Wojciech Fraus obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w następujących spółkach: Espetel Sp. z
o.o., MIK Sp. z o.o., Commplex Sp. z o.o., Dolpol Sp. z o.o. Pan Wojciech Fraus w okresie ostatnich
trzech lat, był członkiem organów zarządzających (Prezesem Zarządu) następujących spółek:
Clever Sp. z o.o.., Aviga Sp. z o.o., A-Z Development S.A. Pan Wojciech Fraus w okresie ostatnich
trzech lat nie był członkiem nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego. Pan
Wojciech Fraus nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Wojciech
Fraus nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
64 | S t r o n a
Pan Wojciech Fraus nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też w okresie ostatnich pięciu lat nie został
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Michał Damek
Pan Michał Damek jest prawnikiem, aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od
organizacji pozarządowych nadzorując projekty w zakresie integracji środowiska prawniczego. Od
kilku lat związany z rynkiem kapitałowym. Doradza spółkom publicznym w zakresie prawidłowego
wykonywania obowiązków informacyjnych oraz w bieżącej działalności. Członek Rad Nadzorczych
sześciu spółek z rynku NewConnect, w tym z funkcją przewodniczącego. Wielokrotnie
przewodniczył Walnym Zgromadzeniom w spółkach publicznych.
W okresie ostatnich 3 lat Pan Michał Damek był członkiem
- organów zarządzających:
- w spółce lex.edu.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej;
- organów nadzorczych:
- w spółce Leasing-Experts SA z siedzibą we Wrocławiu (nadal),
- w spółce SferaNET SA z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal),
- w spółce Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal),
- w spółce LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal),
- w spółce Inbook SA z siedzibą we Dąbrowie Górniczej (nadal),
- w spółce Uboat-Line SA z siedzibą w Krakowie (rezygnacja),
Obecnie jest wspólnikiem w spółce lex.edu.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej zajmującej się
doradztwem prawnym.
Pan Michał Damek nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też
działalności konkurencyjnej również jako wspólnik konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej
albo członek organu spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej.
Pan Michał Damek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też nie został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Michał
Damek sprawował funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Zbigniew Wrzos
Pan Zbigniew Wrzos posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami,
prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i finansowania działalności
gospodarczej. Jest specjalistą w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw, posiadający certyfikat
menadżerski Crestcom „Trainers to the World”. Pan Zbigniew Wrzos jest Prezesem Zarządu spółki
Kaja Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, będącej akcjonariuszem posiadającym 6,00% udziału w
kapitale i 6,18% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu BVT S.A.
Pan Zbigniew Wrzos, w okresie ostatnich trzech lat, nie był członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego. Pan Zbigniew Wrzos nie
65 | S t r o n a
prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Zbigniew Wrzos nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Zbigniew Wrzos nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też w okresie ostatnich pięciu lat nie został
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat
nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego.
Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Jan Leszkiewicz
Pan Jan Leszkiewicz od 1987 roku pracuje w służbach podległych MSW. Od 2006 roku prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie windykacji wierzytelności gospodarczych. Od 2013 roku jest
udziałowcem (50%) oraz Prezesem Zarządu spółki Denarium Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
zajmującą się restrukturyzacją zobowiązań. Pan Jan Leszkiewicz jest również udziałowcem (30%)
oraz Prezesem Zarządu w spółce Windykacja PL Sp. z o.o. współpracującej z Emitentem w zakresie
windykacji listownej i terenowej. Pan Jan Leszkiewicz jest również wspólnikiem w Gran Sp. z o.o.
S.K., a także Wiceprezesem Zarządu w Gran Sp. z o.o. Pan Jan Leszkiewicz jest również Członkiem
Rady Nadzorczej spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie, która z kolei posiada 45,12% udziału w
kapitale i 46,12% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu BVT S.A.
Pan Jan Leszkiewicz, w okresie ostatnich trzech lat, nie był członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego. Pan Jan Leszkiewicz nie
prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Jan Leszkiewicz nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Jan Leszkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też w okresie ostatnich pięciu lat nie został
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat
nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego.
Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
66 | S t r o n a
4.22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
głosów na Walnym Zgromadzeniu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień
sporządzenia dokumentu informacyjnego.
Akcjonariusz
Kupiec S.A.
Espetel Sp. z o.o.
Kaja Sp. z o.o.
Seria
akcji
Liczba akcji
Liczba głosów
A, B, C
A, B
A, B
4.512.450
4.000.000
600.000
Pozostali
Razem
6.272.450
5.600.000
840.000
Udział w
kapitale
zakładowym
45,12%
40,00%
6,00%
Udział w
liczbie
głosów
46,12%
41,18%
6,18%
887.550
887.550
8,88%%
6,53%
10.000.000
13.600.000
100%
100%
Pozostali
6,53%
Kupiec S.A.
46,12%
Espetel Sp. z
o.o.
41,18%
Kaja Sp. z o.o.
6,18%
67 | S t r o n a
5.
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
5.1.
Sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy wraz z danymi porównawczymi,
sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali
międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi
68 | S t r o n a
69 | S t r o n a
70 | S t r o n a
71 | S t r o n a
72 | S t r o n a
73 | S t r o n a
74 | S t r o n a
75 | S t r o n a
76 | S t r o n a
77 | S t r o n a
78 | S t r o n a
79 | S t r o n a
80 | S t r o n a
81 | S t r o n a
82 | S t r o n a
83 | S t r o n a
84 | S t r o n a
85 | S t r o n a
86 | S t r o n a
87 | S t r o n a
88 | S t r o n a
89 | S t r o n a
90 | S t r o n a
91 | S t r o n a
92 | S t r o n a
93 | S t r o n a
94 | S t r o n a
95 | S t r o n a
96 | S t r o n a
97 | S t r o n a
98 | S t r o n a
99 | S t r o n a
100 | S t r o n a
101 | S t r o n a
102 | S t r o n a
103 | S t r o n a
5.2.
Raport okresowy za I kwartał 2015 roku
RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 R.
tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 r.
sporządzony w dniu 12 maja 2015 roku
Raport za I kwartał 2015 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
104 | S t r o n a
I.
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
Dane teleadresowe
nazwa firmy
adres siedziby
numer telefonu
numer faksu
adres poczty elektronicznej
adres strony internetowej
sąd rejestrowy
numer krs
regon
nip
BVT Spółka Akcyjna
ul. Wałowa 2/2, 33-100 Tarnów
+48 14 657 50 71
[email protected]
www.bvtsa.com.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000525241
243210870
9930653149
Organy Spółki
Zarząd:
Katarzyna Szuba
- Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
Leszek Wróblewski
Wojciech Fraus
Sławomir Jarosz
Zbigniew Wrzos
Jan Leszkiewicz
- Członek rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł
i dzieli się na 200.000 akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda akcja, w tym:
 72. 000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,
 108.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
105 | S t r o n a
Tabela 4 Wykaz akcjonariuszy posiadający przynajmniej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
Lp.
Dane akcjonariusza
Liczba akcji
Liczba głosów
125.449
112.000
26.800
Udział w kapitale
zakładowym
45,12%
40,00%
11,00%
Udział w liczbie
głosów
46,12%
41,18%
9,85%
1.
2.
3.
Kupiec S.A.
Espetel Sp. z o.o.
Kaja Sp. z o.o.
90.249
80.000
22.000
Pozostali
7.751
7.751
3,88%
2,85%
suma
200.000
272.000
100,00%
100,00%
Źródło: Spółka
Pozostali
2,85%
Espetel Sp. o.o.
41,18%
Kupiec S.A
46,12%
Kaja Sp.
zo.o.
9,85%
Wykres 1 Struktura akcjonariatu powyżej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
Źródło: Spółka BVT SA
106 | S t r o n a
II.
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Wynik finansowy za dany kwartał roku obrotowego obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na
jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
składników majątku pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy
aktualizujące ich wartość.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Pozycja ta zawiera istotny element jakim są inne należności
krótkoterminowe. W ich skład ujmuje się wartość zakupionych wierzytelności, podatek VAT do
rozliczenia w następnym okresie (naliczony) oraz ewentualne nadpłaty od dostawców.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy Spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe ujmują wartość netto zakupionych wierzytelności oraz zaliczki od
kontrahentów (w przypadku sprzedaży wierzytelności przez Spółkę).
Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 marca 2015 roku oraz
rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku. W związku z faktem iż Spółka
BVT SA została zarejestrowana w KRS w dniu 1 października 2014 roku, dane finansowe w układzie
porównawczym dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – BVT Sp. z o.o.
Raport kwartalny BVT SA za I kwartał 2015 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
107 | S t r o n a
III.
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS - AKTYWA
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
B.
I.
II.
III.
IV.
31.03.2015
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
BILANS - PASYWA
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
B.
I.
II.
III.
IV.
0,00
615.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.006.555,80
300.686,50
67.199.951,10
505.943,52
0,00
14.796.855,00
0,00
14.293.069,56
503.785,44
0,00
68.644.086,09
14.796.855,00
0,00
21.984,97
31.03.2015
KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
31.03.2014*
637.504,97
2.978.583,03
31.03.2014
1.000.000,00
0,00
0,00
700.010,00
0,00
0,00
709.100,19
569.472,84
0,00
65.665.503,06
0,00
610.940,00
553.835,98
64.500.727,08
892.200,15
900.000,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
-112.921,18
105.111,33
0,00
13.904.654,85
0,00
0,00
769.161,24
13.135.493,61
68.644.086,09
14.796.855,00
108 | S t r o n a
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
A.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
- od jednostek powiązanych
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie
wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata)brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
1.01.201531.03.2015
1.01.201431.03.2014*
1.660.516,24
1.660.516,24
0,00
0,00
305.208,48
305.208,48
0,00
0,00
0,00
0,00
949.103,34
1.320,53
17.760,41
793.334,45
83.646,00
0,00
0,00
169.748,50
0,00
3.877,11
141.186,70
10.256,66
40.362,53
5.695,53
6.983,89
7.500,00
1.555,50
5.372,53
711.412,90
2.528,07
0,00
2.493,30
34,77
0,62
0,00
0,00
0,62
713.940,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.719,51
14.719,51
0,00
0,00
0,00
0,00
699.220,84
0,00
0,00
0,00
699.220,84
129.748,00
0,00
569.472,84
135.459,98
1.280,93
300,00
0,00
980,93
690,00
0,00
0,00
690,00
136.050,91
135,55
0,00
0,00
135,55
0,00
0,00
0,00
0,00
18.380,13
18.380,13
18.368,53
0,00
0,00
0,00
117.806,33
0,00
0,00
0,00
117.806,33
12.695,00
0,00
105.111,33
109 | S t r o n a
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
C.
I.
II.
III.
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D.
1.01.2015 - 1.01.2014 –
31.03.2015 31.03.2014*
1.609.110,19
787.088,82
1.609.110,19
787.088,82
2.978.585,03
892.200,15
1.01.201531.03.2015
1.01.201431.03.2014*
569.472,84
-869.109,90
-299.637,06
105.111,33
-38.532,06
66.579,27
0,00
23.305,50
435,55
0,00
184.480,00
18.913,05
165.566,95
0,00
339.206,30
-339.206,30
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
-157.375,61
-272.191,48
E.
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
-157.375,61
0,00
-272.191,48
0,00
F.
Środki pieniężne na początek okresu
163.309,13
275.966,92
G.
Środki pieniężne na koniec okresu
- o ograniczonej możliwości dysponowania
5.933,52
0,00
3.775,44
0,00
*) Wyniki poprzednika prawnego BVT SA
110 | S t r o n a
IV.
CHARAKTERYSTYKA DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW
I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
Spółka BVT SA w pierwszym kwartale 2015 roku osiągnęła przychody netto na poziomie 1.660.516,24
zł tj. o 1.355.307,76 zł wyższe niż w analogicznym okresie w roku 2014. Tak istotny wzrost przychodów
spowodowany został sukcesywnym wdrażaniem windykacji posiadanych pakietów wierzytelności. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, iż w pierwszym kwartale 2014 roku Spółka była właścicielem około 42
tysięcy sztuk wierzytelności, podczas gdy na koniec pierwszego kwartału 2015 roku ilość ta zwiększyła
się do około 222 tysięcy sztuk wierzytelności. Z posiadanych 222 tysięcy sztuk wierzytelności w
pierwszym kwartale 2015 roku około blisko 204 tysiące wierzytelności wdrożonych było do realnej
windykacji.
Wzrost ilości posiadanych wierzytelności możliwy był częściowo poprzez zwiększenie finansowania
związane z rejestracją w dniu 10 marca 2015 roku podniesienia kapitału zakładowego, które przełożyło
się na realizację kolejnego etapu umowy zakupu pakietu 175.842 sztuk wierzytelności. Zakończenie
wszystkich etapów tej umowy przewidziane było na 30 kwietnia 2015 roku, a wdrożenie do realnej
windykacji wszystkich pakietów wierzytelności z niej wynikających nastąpi prawdopodobnie do 30
czerwca 2015 roku.
Na chwilę obecną Spółka wywiązała się ze wszystkich ciążących na niej zobowiązań wynikających z
umowy sprzedaży wierzytelności i koncentruje się na wdrożeniu wszystkich pakietów do windykacji.
Porównując kwestię kosztów jakie ponosiła Spółka, zauważyć należy ich znaczny wzrost
z poziomu 169.748,50 zł do poziomu 949.103,34, a więc o 779.354,84. Wzrost ten wynika wprost z
wdrażania do windykacji kolejnych pakietów wierzytelności i jest proporcjonalny do przychodów z tego
faktu wynikających. Z procesem sukcesywnego wdrażania wierzytelności do windykacji wiążą się
koszty, które stanowią niemal w 100% usługi obce. Składają się na nie:
 koszty windykacji polubownej,
 różnego rodzaju opłaty notarialne, sądowe a także urzędowe związane z nadaniem klauzuli
wykonalności wraz z przejściem uprawnień na nowego wierzyciela,
 koszty zastępstwa procesowego,
 koszty administracyjne związane z bieżącą obsługą wierzytelności windykowanych,
 koszty zaliczek w postępowaniu egzekucyjnym.
Wszystkie powyższe koszty związane są tylko i wyłącznie z windykacją nabytych pakietów
wierzytelności i w ich obsłudze mają swoje źródło. W związku z powyższym ich poziom zależy wprost
proporcjonalnie od ilości przekazanych do windykacji pakietów należności. Zauważyć należy, że koszty
te mają każdorazowo odzwierciedlenie w osiąganych przez Spółkę przychodach z jej działalności
podstawowej. Należy też zdać sobie sprawę, że w przyszłych okresach funkcjonowania Spółki będą one
wzrastać lub spadać w zależności od aktualnej wielkości wolumenu wierzytelności jaki Spółka będzie
utrzymywać w realnej windykacji.
Porównanie pozycji rachunku zysków i strat dotyczącej zysku netto w analogicznych okresach 2014
oraz 2015 roku wskazuje na jego zwielokrotnienie z poziomu 105.111,33 zł na dzień
31 marca 2014 do poziomu 569.472,84 zł na dzień 31 marca 2015 roku. Jest to wzrost
o 464.361,51 zł co stanowi wzrost o 441,78%. Taka sytuacja ekonomiczna spółki wskazuje na
systematyczne wdrażanie do windykacji nowo nabywanych pakietów wierzytelności. Niebagatelny
wpływ na taki obraz sytuacji ma skonkretyzowany plan działania w procesie windykacji wierzytelności.
Założenia tego planu stworzone na początku działalności Spółki zostały dostosowane do
powiększającego się portfela wierzytelności jakie Spółka posiada, a następnie konsekwentne
stosowanie tych procedur przekłada się wprost na zwiększające się przychody, a co bezpośrednio z
tym związane na generowany zysk.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Spółka na bieżąco podejmuje działania zmierzające do zakupu
kolejnych pakietów wierzytelności oraz do realizacji umów już zawartych. Koszty ponoszone przez
Spółkę są stale optymalizowane i opierają się o kalkulację mającą na celu osiągnięcie zakładanego
progu rentowności pakietów wierzytelności a także eliminacji transakcji nieopłacalnych.
111 | S t r o n a
Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku Spółka posiadała zobowiązania wynikające
z pożyczek krótkoterminowych w wysokości 319.380,00 zł. Zobowiązanie to zostało zaciągnięte w celu
realizacji umowy sprzedaży wierzytelności. Jego termin wymagalności upływa w dniu 30.06.2015 roku.
Na bieżąco realizowane są płatności związane z obsługą tego finansowania tj. odsetki oraz sukcesywnie
spłacany jest kapitał. Koszty związane z obsługą finansowania odzwierciedlone są w rachunku zysków i
strat w pozycji kosztów finansowych. Dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki pozwala na
założenie uregulowania w/w należności zgodnie z terminem ich wymagalności.
Drugim składnikiem jaki odzwierciedlony jest w powyższej pozycji jest koszt związany
z obsługą finansowania jakie Spółka uzyskała w październiku 2014 roku w Banku Polskiej
Spółdzielczości. Finansowanie to zostało w pełni wykorzystane na zakup pakietów wierzytelności.
Kwota nominalna kredytu wyniosła 750.000 zł. Został on zabezpieczony wpisem hipotecznym do księgi
wieczystej nieruchomości należącej do jednego ze znaczących Akcjonariuszy Spółki. Ze względu na
tendencję wzrostową wyniku finansowego Spółki kredytujący bank uwzględnił w harmonogramie spłat
dziesięciomiesięczną karencję w spłacie kapitału, pozwalając na uiszczanie przez Spółkę jedynie rat
odsetkowych. Pozwoli to na wprowadzenie do windykacji wszystkich zakupionych dzięki temu
finansowaniu pakietów wierzytelności, a przychody stąd pochodzące zapewnią pokrycie rat
kapitałowych. Zakończenie finansowania przewidziane jest na 29 października 2017roku.
V.
PROGNOZY FINANSOWE
Spółka nie publikowała prognoz finansowych.
VI.
OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ
BVT S.A. nie posiada jednostek zależnych. Spółka nie jest również jednostką zależną względem innego
podmiotu.
VII.
INFORMACJE
NA
TEMAT
AKTYWNOŚCI W
OBSZARZE
INNOWACYJNYCH WPROWADZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ROZWIĄZAŃ
W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie podejmowała działań w obszarze rozwiązań
innowacyjnych.
VIII.
INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA,
W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie
art. 2 pkt 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz art. 5 Załącznika 1 do tego rozporządzenia:
 zatrudnienie w osobach – 5,
 zatrudnienie w etatach – 5.
112 | S t r o n a
5.3.
Raport okresowy za II kwartał 2015 roku
RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R.
tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r.
sporządzony w dniu 21 sierpnia 2015 r.
Raport za II kwartał 2015 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
113 | S t r o n a
I.
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
Dane teleadresowe
nazwa firmy
adres siedziby
numer telefonu
numer faksu
adres poczty elektronicznej
adres strony internetowej
sąd rejestrowy
numer krs
regon
nip
BVT Spółka Akcyjna
ul. Wałowa 2/2, 33-100 Tarnów
+48 14 657 50 71
---------------[email protected]
www.bvtsa.com.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000525241
243210870
9930653149
Organy Spółki
Zarząd:
Katarzyna Szuba
- Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
Leszek Wróblewski
Wojciech Fraus
Michał Damek
Zbigniew Wrzos
Jan Leszkiewicz
- Członek rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł
i dzieli się na 10.000.000akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:
 3.600.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,
 5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
114 | S t r o n a
Tabela 5 Wykaz akcjonariuszy posiadający przynajmniej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
Lp.
Dane akcjonariusza
Liczba akcji
Liczba głosów
6.272.450
5.600.000
840.000
Udział w kapitale
zakładowym
45,12%
40,00%
6,00%
Udział w liczbie
głosów
46,12%
41,18%
6,18%
1.
2.
3.
Kupiec S.A.
Espetel Sp. z o.o.
Kaja Sp. z o.o.
4.512.450
4.000.000
600.000
Pozostali
887.550
887.550
8,88%
6,53%
suma
10.000.000
13.600.000
100,00%
100,00%
Źródło: Spółka
Pozostali
6,53%
Kupiec S.A.
46,12%
Espetel Sp. z o.o.
41,18%
Kaja Sp. z o.o.
6,18%
Wykres 2 Struktura akcjonariatu powyżej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
Źródło: Spółka BVT SA
115 | S t r o n a
II.
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy za dany kwartał roku obrotowego obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac
rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników
majątku pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Pozycja ta zawiera istotny element jakim są inne należności
krótkoterminowe. W ich skład ujmuje się wartość zakupionych wierzytelności, podatek VAT do rozliczenia w
następnym okresie (naliczony) oraz ewentualne nadpłaty od dostawców.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i
zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy Spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
w
wysokości określonej
w umowie lub
statucie i
wpisanej
Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe ujmują wartość netto zakupionych wierzytelności oraz zaliczki od kontrahentów
(w przypadku sprzedaży wierzytelności przez Spółkę).
Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz
rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku. W związku z faktem, iż Spółka BVT S.A.
została zarejestrowana w KRS w dniu 1 października 2014 roku, dane finansowe w układzie porównawczym
dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – BVT Sp. z o.o.
Raport kwartalny BVT SA za II kwartał 2015 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
116 | S t r o n a
III.
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS - AKTYWA
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
B.
I.
II.
III.
IV.
30.06.2015
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
BILANS - PASYWA
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
B.
I.
II.
III.
IV.
PASYWA RAZEM
0,00
20.004,17
709.603,06
73.326.406,56
26.606.046,95
73.310.180,15
16.226,41
26.103.678,51
502.368,44
74.056.013,79
26.606.046,95
30.06.2015
KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
30.06.2014*
729.607,23
30.06.2014*
3.054.391,23
1.000.000,00
1.022.634,38
900.000,00
990.031,37
10,00
-112.921,18
1.177.281,04
-112.921,18
235.545,56
71.001.622,56
25.583.412,57
610.940,00
207.956,99
70.182.725,57
1.271.691,29
24.311.721,28
74.056.013,79
26.606.046,95
117 | S t r o n a
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
A.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
- od jednostek powiązanych
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
1.04.201530.06.2015
1.01.201530.06.2015
1.04.201430.06.2014*
1.01.201430.06.2014*
1.674.306,28 3.334.822,52
1.674.306,28 3.334.822,52
396.640,06
396.640,06
701.848,54
701.848,54
962.490,62 1.911.593,96
1.980,80
3.301,33
15.948,44
33.708,85
809.436,32 1.602.770,77
76.573,61
160.219,61
217.287,02
387.035,52
3.461,16
186.452,60
12.175,11
7.338,27
327.639,30
22.431,77
86.644,85
11.988,26
12.960,29
8.025,00
1.664,39
5.508,76
15.525,00
3.219,89
10.881,29
711.815,66 1.423.228,56
8.625,04
11.153,11
179.353,04
1.515,47
314.813,02
2.796,40
300,00
2.493,30
8.659,81
2.856,78
1.515,47
0,33
2.496,40
690,33
2.856,16
2.856,78
717.584,54 1.431.524,89
60.649,06
60.649,06
0,33
180.868,18
0,00
690,33
316.919,09
135,55
46.282,32
6.292,73
5.976,40
8.625,04
2.856,16
135,55
60.649,06
60.649,06
118 | S t r o n a
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata)brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
38.687,40
38.687,40
53.406,91
53.406,91
17.174,95
17.174,95
17.174,95
35.555,08
35.543,48
35.543,48
739.546,20 1.438.767,04
163.693,23
281.499,56
739.546,20 1.438.767,04
131.738,00
261.486,00
163.693,23
33.259,00
281.499,56
45.954,00
607.808,20 1.177.281,04
130.434,23
235.545,56
1.04.201530.06.2015
2.978.583,03
1.01.201530.06.2015
1.609.110,19
1.04.201430.06.2014*
892.200,15
1.01.201430.06.2014*
787.088,82
2.978.583,03
1.609.110,19
892.200,15
787.088,82
3.054.391,23
3.054.391,23
3.054.391,23
3.054.391,23
1.022.634,38
1.022.634,38
1.022.634,38
1.022.634,38
119 | S t r o n a
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
C.
I.
II.
III.
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D.
1.04.201530.06.2015
1.01.201530.06.2015
607.808,20 1.177.281,04
-209.428,26 -1.039.850,76
398.379,94
137.430,28
1.04.201430.06.2014*
130.434,23
-610.479,92
-480.045,69
1.01.201430.06.2014*
235.545,56
-649.023,58
-413.478,02
435,55
23.305,50
-23.305,50
435,55
466.576,00
854.663,05
-388.087,05
1.176.576,00
1.437.783,50
-261.207,50
495.803,64
17.174,95
478.628,69
174.977,47
35.543,48
139.433,99
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
10.292,89
-147.082,72
-1.417,00
-273.608,48
E.
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
10.292,89
-147.082,72
-1.417,00
-273.608,48
F.
Środki pieniężne na początek okresu
5.933,52
163.309,13
3.775,44
275.966,92
G.
Środki pieniężne na koniec okresu
- o ograniczonej możliwości dysponowania
16.226,41
16.226,41
2.358,44
2.358,44
*) Wyniki poprzednika prawnego BVT SA
120 | S t r o n a
IV.
CHARAKTERYSTYKA DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW
I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
Spółka BVT S.A. w drugim kwartale 2015 roku osiągnęła przychody netto na poziomie 1,674,306,28 zł
tj. o 1.277.666,22 zł wyższe niż w analogicznym okresie w roku 2014. Tak kształtujące się wartości
pozwoliły uzyskać w okresie pierwszego półrocza 2015 roku przychód netto w wysokości 3.334.822,52
zł. Wartość ta jest ponad czterokrotnie wyższa od uzyskanej na dzień 30 czerwca 2014 roku.
Nabyte przez Spółkę pakiety wierzytelności, windykowane były wg wypracowanych i sprawdzonych w
Spółce procedur co zapewniało stały wpływ środków finansowych jednocześnie niwelując ryzyko
inwestowania czasu pracy oraz środków, w wierzytelności z góry ocenione jako nierentowne.
Na koniec drugiego kwartału 2015 roku Spółka była właścicielem blisko 245 tys. sztuk wierzytelności
zawartych w poszczególnych pakietach. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wszystkie z tych pakietów
wdrożone zostały do realnej windykacji.
Realizacja wszystkich etapów umowy zakupu pakietu 175.842 sztuk wierzytelności została wykonana
przed terminem, który wyznaczony był na dzień 30 kwietnia 2015 roku.
Po uzyskaniu finansowania z rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zapewniło
realizację pośrednich etapów umowy, oraz wdrożeniu ich do windykacji, Spółka uzyskała środki własne
pozwalające na finansowanie ostatnich etapów umowy we własnym zakresie.
W chwili obecnej Spółka koncentruje się na efektywnej windykacji posiadanego wolumenu
wierzytelności.
Omawiając kwestię kosztów jakie ponosiła Spółka, zauważyć należy ich znaczny wzrost
z poziomu 949.103,34 zł na koniec I kwartału do poziomu 1.911.593,96 zł na dzień 30 czerwca 2015
roku a więc o 962.490,62 zł. Wzrost ten wynika wprost z wdrażania w II kwartale 2015 roku do
windykacji kolejnych pakietów wierzytelności i jest proporcjonalny do przychodów z tego faktu
wynikających. Z procesem sukcesywnego wdrażania wierzytelności do windykacji wiążą się koszty,
które niemal w 84% stanowią usługi obce. Składają się na nie:
 koszty windykacji polubownej,
 różnego rodzaju opłaty notarialne, sądowe a także urzędowe związane z nadaniem klauzuli
wykonalności wraz z przejściem uprawnień na nowego wierzyciela,
 koszty zastępstwa procesowego,
 koszty administracyjne związane z bieżącą obsługą wierzytelności windykowanych,
 koszty zaliczek w postępowaniu egzekucyjnym.
Wszystkie powyższe koszty związane są tylko i wyłącznie z windykacją nabytych pakietów
wierzytelności i w ich obsłudze mają swoje źródło. W związku z powyższym ich poziom zależy wprost
proporcjonalnie od ilości przekazanych do windykacji pakietów należności. Zauważyć należy, że koszty
te mają każdorazowo odzwierciedlenie w osiąganych przez Spółkę przychodach z jej działalności
podstawowej. Należy też zdać sobie sprawę, że w przyszłych okresach funkcjonowania Spółki będą one
wzrastać lub spadać w zależności od aktualnej wielkości wolumenu wierzytelności jaki Spółka będzie
utrzymywać w realnej windykacji.
Pozostałe pozycje kosztów są marginalne w porównaniu z kosztami dotyczącymi bezpośrednio
windykacji pakietów i składają się na nie:
 podatki – 8% ogółu kosztów,
 wynagrodzenia wraz z narzutami – 5,4% ogółu kosztów,
 zużycie materiałów i energii – 1,8% ogółu kosztów,
 pozostałe koszty – 0,8%.
Powyższe pozycje związane są z ogólnymi obciążeniami związanymi z prowadzeniem Spółki.
Pozycja rachunku zysków i strat dotycząca zysku netto na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się
w kwocie 1.177.281,04 zł, z czego kwota 607.808,20 zł dotyczy zysku wypracowanego w II kwartale
2015 roku. Zestawiając tą wartość z analogiczną w roku 2014 tj. zyskiem z II kwartału 2014 w kwocie
130.434,23 zł wyraźnie można zauważyć jego zwielokrotnienie. Taka sytuacja ekonomiczna Spółki
wskazuje na zakończenie wdrażania do realnej windykacji wszystkich nabytych pakietów
121 | S t r o n a
wierzytelności. Niebagatelny wpływ na taki obraz sytuacji ma skonkretyzowany plan działania w
procesie windykacji wierzytelności. Założenia tego planu stworzone na początku działalności Spółki
zostały dostosowane do powiększającego się portfela wierzytelności jakie Spółka posiada, a następnie
konsekwentne stosowanie tych procedur przekłada się wprost na zwiększające się przychody, a co
bezpośrednio z tym związane na generowany zysk.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Spółka na bieżąco podejmuje działania zmierzające do zakupu
kolejnych pakietów wierzytelności oraz do dywersyfikacji posiadanego portfela wierzytelności.
Dywersyfikacja pozwoli Spółce na zaistnienie na kolejnych obszarach związanych z wierzytelnościami
takich jak wierzytelności bankowe czy gospodarcze.
Koszty ponoszone przez Spółkę są stale optymalizowane i opierają się o kalkulację mającą na celu
osiągnięcie zakładanego progu rentowności pakietów wierzytelności a także eliminacji transakcji
nieopłacalnych.
Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku Spółka posiadała zobowiązania wynikające
z pożyczek krótkoterminowych w wysokości 319.380,00 zł. Zobowiązanie to zostało zaciągnięte w celu
realizacji umowy sprzedaży wierzytelności. Jego termin wymagalności upłynął w dniu 30.06.2015 roku,
wszystkie należności wynikające z tej pozycji zostały uregulowane w całości przed upływem terminu
wymagalności. Koszty związane z obsługą finansowania odzwierciedlone są w rachunku zysków i strat
w pozycji kosztów finansowych. Uregulowanie całości należności przed upływem terminu
wymagalności świadczy o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.
Na wartość wykazaną w powyższej pozycji ma wpływ koszt związany z obsługą finansowania jakie
Spółka uzyskała w październiku 2014 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości. Finansowanie to zostało w
pełni wykorzystane na zakup pakietów wierzytelności. Kwota nominalna kredytu wyniosła 750.000,00
zł. Został on zabezpieczony wpisem hipotecznym do księgi wieczystej nieruchomości należącej do
jednego ze znaczących Akcjonariuszy Spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest wpis hipoteczny na
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność ESPETEL Sp. z o.o. – jednego z udziałowców BVT
2
S.A. Nieruchomość położona jest w Mikołowie, ma powierzchnię 26.131 m .
Na okoliczność zabezpieczenia finansowania zawarto w pomiędzy stronami w dniu 31.10.2014 roku
porozumienie określające płatne jednorazowo wynagrodzenie za ustanowienie prawno-rzeczowego
zabezpieczenia wierzytelności w kwocie 30.000,00 zł. Wynagrodzenie to zostało na podstawie faktury
wystawionej przez ESPETEL zapłacone w czerwcu 2015 roku.
Ze względu na tendencję wzrostową wyniku finansowego Spółki, kredytujący bank uwzględnił w
harmonogramie spłat dziesięciomiesięczną karencję w spłacie kapitału, pozwalając na uiszczanie przez
Spółkę jedynie rat odsetkowych. Pozwoliło to na wprowadzenie do windykacji wszystkich zakupionych
dzięki temu finansowaniu pakietów wierzytelności, a przychody stąd pochodzące zapewnią pokrycie
rat kapitałowych. Zakończenie finansowania przewidziane jest na 29 października 2017 roku.
W dniu 20 maja 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę
nr 321/2015 (sprostowaną uchwałą nr 333/2015 z dnia 21 maja 2015 roku), mocą której postanowił
przyznać spółce BVT SA status uczestnika depozytu papierów wartościowych w typie EMITENT, oraz
zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz oznaczyć je kodem
PLBVTSA00012, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu. W
związku z podziałem akcji, Zarząd KDPW podjął uchwałę nr 526/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku,
zmieniającą wskazaną wyżej uchwałę w taki sposób, aby dostosować ją do aktualnego stanu prawnego
uwzględniającego podział akcji (split).
W dniu 22 maja 2015 roku, została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2014 w kwocie brutto
532.000,00 zł. Pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2014 została przekazana na kapitał
rezerwowy Spółki. Dywidenda na jedną akcję wyniosła 2,66 zł brutto. Dywidendę otrzymali
akcjonariusze, którzy na koniec dnia 06 maja 2015 r. (dzień ustalenia prawa do dywidendy) posiadali
akcje Emitenta. Podstawą prawną do wypłaty dywidendy była uchwała Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
122 | S t r o n a
W dniu 14 maja 2015 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 20.000
(dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5,00 zł każda akcja. W
związku z chęcią zapewnienia przez Zarząd Spółki większej płynności akcji w obrocie publicznym, w
dniu 26 czerwca 2015 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o
wycofanie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnekt, 20.000
(dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. Zarząd zaznaczył jednocześnie, że w
dalszym ciągu intencją Spółki jest wprowadzenie jej akcji do publicznego obrotu.
W dniu 17 lipca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4, w sprawie
podziału wszystkich akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki, poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z
5,00 zł (słownie: pięć złotych) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby wszystkich
akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji o wartości
nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Rejestracja zmian w Statucie Spółki na podstawie
powyższej uchwały nastąpiła w dniu 23 lipca 2015 roku.
Już po zakończeniu bieżącego okresu sprawozdawczego (II kwartał 2015 r.), w dniu 21 lipca 2015 roku
została zawarta umowa sprzedaży wierzytelności pomiędzy BVT S.A. oraz Miejskim Zakładem
Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu. Wierzytelności, których dotyczy umowa wynikają z przejazdu bez
ważnego biletu, przejazdu bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego
albo ulgowego przejazdu, spowodowania zatrzymania lub zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej
przyczyny. Wierzytelności w liczbie 4.834 sztuki o wartości nominalnej 486.318,00 złotych zostaną
wdrożone w całości do realnej windykacji do końca IV kwartału 2015 roku, a wpływ środków z tych
działań, będzie odzwierciedlony w wynikach finansowych Spółki w I kwartale 2016 roku.
V.
PROGNOZY FINANSOWE
Spółka nie publikowała prognoz finansowych.
VI.
OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ
BVT S.A. nie posiada jednostek zależnych. Spółka nie jest również jednostką zależną względem innego
podmiotu.
VII.
INFORMACJE
NA
TEMAT
AKTYWNOŚCI W
OBSZARZE
INNOWACYJNYCH WPROWADZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ROZWIĄZAŃ
W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie podejmowała działań w obszarze rozwiązań
innowacyjnych.
VIII.
INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA,
W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie
art. 2 pkt 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz art. 5 Załącznika 1 do tego rozporządzenia:
 zatrudnienie w osobach – 6,
 zatrudnienie w etatach – 6.
123 | S t r o n a
6.
ZAŁĄCZNIKI
6.1.
Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru
124 | S t r o n a
125 | S t r o n a
126 | S t r o n a
127 | S t r o n a
128 | S t r o n a
129 | S t r o n a
130 | S t r o n a
6.2.
Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta
STATUT
SPÓŁKI
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Tarnów, lipiec 2015 rok
131 | S t r o n a
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Spółka działa pod firmą: BVT Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy BVT S.A.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest Tarnów.
§ 3.
1. Założycielami Spółki są:
1) Spółka ESPETEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach;
2) Spółka KAJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie;
3) Spółka KUPIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie;
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek
handlowych, ze spółki BVT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie.
§ 4.
1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą, jak również
tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej i zagranicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 5.
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:
1) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana –
63.99.Z;
2) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z;
4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych – 66.19.Z;
5) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych – 70.10.Z;
6) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z;
7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania –
70.22.Z;
8) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim – 77.40.Z;
9) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – 82.91.Z;
10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana – 82.99.Z.
132 | S t r o n a
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 6.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych).
§7
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
1) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o
numerach od A1 do A3600000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
2) 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od
B1 do B5400000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
3) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C1 do C1000000, o
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Wszystkie akcje serii A i B objęły, przy założeniu Spółki (w ilościach i wartościach nominalnych
sprzed podziału akcji w stosunku 1:50), osoby wymienione w §3 ust. 1 Statutu (Założyciele), w
następujący sposób::
1) Akcjonariusz, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1) obejmuje:
a) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od
A1 do A32000, o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda akcja,
b) 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B1 do
B48000, o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda akcja;
2) Akcjonariusz, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2) obejmuje:
a) 4.800 (cztery tysiące osiemset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od
A32001 do A36800, o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda akcja,
b) 7.200 (siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B48001
do B55200, o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda akcja;
3) Akcjonariusz, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 3) obejmuje:
a) 35.200 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o
numerach od A36801 do A72000, o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda akcja,
b) 52.800 (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od
B55201 do B108000, o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda akcja.
3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z
nich daje prawo do dwóch głosów.
§ 8.
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki do
podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, kapitału
zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ¾ kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o
kwotę 675.000,00 PLN (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100). Zarząd może
wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno
za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne i
emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki
pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
133 | S t r o n a
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jak też na pozbawienie
akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji, Zarząd musi uzyskać zgodę Rady
Nadzorczej.
§ 9.
Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za
zgodą wyrażoną przez Zarząd. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela wyłącznie na
wniosek Akcjonariusza i za zgodą Zarządu.
§ 10.
1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku
do pozostałych akcji imiennych.
2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o
swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za
pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia
akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy
akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.
3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku
do pozostałych akcji imiennych w terminie 45 dni. Proponowana cena akcji nie może być wyższa
niż średnia cena z 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym
poprzedzających dzień wysłania propozycji nabycia akcji do pozostałych akcjonariuszy.
4. Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 3, żaden z
akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na
zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje,
może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.
5. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji
imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych
przez nich akcji.
6. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych,
po podziale opisanym w pkt 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który
zaoferuje najwyższą cenę.
7. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych.
Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie
30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia
wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.
§ 11.
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za
wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne),
albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością ¾ oddanych głosów.
2. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
1) Działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale
podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;
2) Ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może
zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia
dotyczy;
3. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu,
świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być
134 | S t r o n a
imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się
odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.
4. W sprawach opisanych w ust. 2 pkt 2), nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,
stosownie do art. 359 §6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala
wówczas Rada Nadzorcza.
§ 12.
1. Zastawienie akcji imiennych i ustanowienie na nich użytkowania wymaga zgody Spółki. Zgodę
wyraża Zarząd.
2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z akcji wyłącznie za zgodą Zarządu,
która w każdej chwili może zostać odwołana bez podania przyczyny.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 13.
Organami Spółki są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.
A) ZARZĄD
§ 14.
1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa pięć lata. Członków
Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach, jak
również ustala ich liczbę Rada Nadzorcza.
§ 15.
1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień
zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego
Członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.
§ 16.
W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu
wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu
jednoosobowo, pozostały członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub pozostały członek Zarządu
łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury samoistnej do
jednoosobowej reprezentacji Spółki.
§ 17.
1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu, ustala ich wynagrodzenie
i reprezentuje Spółkę wobec Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze
uchwały, jednego lub więcej ze swych Członków do dokonania takich czynności prawnych.
135 | S t r o n a
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników
Spółki wykonuje każdy z Członków Zarządu lub inna wskazana przez Zarząd osoba.
§ 18.
Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy.
§ 19.
Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się działalnością
konkurencyjną, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.
B) RADA NADZORCZA
§ 20.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej
trwa pięć lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
§ 21.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący
ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej
oraz przewodniczy jej obradom, bez prawa głosu – chyba że został ponownie do Rady wybrany – do
chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes
Zarządu, w terminie tygodnia od dnia zarejestrowania Spółki, na dzień przypadający nie później, niż
na miesiąc od zarejestrowania Spółki. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również inne osoby
pełniące w Radzie określone funkcje, powołuje Rada Nadzorcza spośród swego grona.
§ 22.
Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek
Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia
złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem miesiąca od dnia złożenia
wniosku.
§ 23.
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków
doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenie wysłane
może być na piśmie lub za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość a w
szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej zostali powiadomieni w powyższej formie o treści projektu uchwały. Na
okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół,
który podpisują wszyscy fizycznie obecni na zebraniu Rady Nadzorczej członkowie.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli w
posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali
zaproszeni. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
136 | S t r o n a
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu
na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający jej szczegółowy tryb działania, który
podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
6. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady
Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i na
zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.
7. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
8. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione
przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do
wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej
uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady
Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest
tajne.
§ 24.
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, oraz spraw wskazanych w innych postanowieniach Statutu
lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i programów jej działania;
2) Ocena rocznego sprawozdania finansowego, oraz rocznego sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki;
3) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki;
4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których
mowa w pkt 1 i pkt 2;
5) Wyrażanie opinii i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad przygotowanych przez
Zarząd, a dotyczących podziału zysku, w tym określania kwoty przeznaczonej na wpłaty na
poszczególne fundusze, kwoty przeznaczone na dywidendy i terminów wypłaty dywidend,
lub zasad pokrycia strat;
6) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i
zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
7) Ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenie innych zmian o
charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Zarządu obowiązani są wziąć udział w posiedzeniach Rady i składać stosowne
wyjaśnienia, ilekroć Rada lub jej Przewodniczący podejmie taką decyzję.
4. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych.
C) WALNE ZGROMADZENIE
§ 25.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie
zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie przewidzianym w Kodeksie
Spółek Handlowych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza.
137 | S t r o n a
4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego,
który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego w Spółce, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
§ 26.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o
ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły
oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
b) Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem §23 ust. 8.
c) Wybór pierwszego Zarządu,
d) Dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
e) Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej,
f) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
g) Rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub
prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 27.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana,
a w razie braku takiej osoby którykolwiek z obecnych na Zgromadzeniu Członków Rady
Nadzorczej, a w dalszej kolejności Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania
wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin lub korzysta z regulaminu poprzedniego Walnego
Zgromadzenia.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 28.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31
grudnia 2014r.
§ 29.
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) Kapitał zapasowy,
2) Kapitał rezerwowy,
3) Dywidendę,
4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
138 | S t r o n a
3. Walne Zgromadzenie może ustalić inny niż data odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia dzień
dywidendy, stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
handlowych.
139 | S t r o n a
6.3.
Definicje i objaśnienia skrótów
Akcje serii A
Akcje serii B
Akcje serii C
Akcjonariusz
ASO
Dokument
Informacyjny
Dz. U.
Emitent
EUR, EURO, Euro
Giełda, GPW, GPW
S.A.
GUS
KDPW, KDPW S.A.,
Depozyt
Kodeks Cywilny, K.c.
Kodeks spółek
handlowych, K.s.h.
Komisja, KNF
KRS
MSR
NBP
Ordynacja
podatkowa
Organizator ASO,
Organizator
Alternatywnego
Systemu Obrotu
PKB
Prawo Dewizowe
Rada Nadzorcza,
RN
Regulamin ASO,
Regulamin
Alternatywnego
Systemu Obrotu
Spółka
UOKiK
USD
Ustawa o KRS
Ustawa o obrocie
instrumentami
finansowymi
Ustawa o ochronie
konkurencji i
konsumentów
3.600.000 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
Uprawniony z Akcji Spółki
Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie,
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i
finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii C w
związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez GPW
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Główny Urząd Statystyczny
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z
późn. zmianami)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr
94, poz. 1037 ze zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr Sądowy
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Narodowy Bank Polski
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Produkt Krajowy Brutto
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 202 r. Nr 141, poz. 1178 z
późn. zmianami)
Rada Nadzorcza Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z
późn. zm.)
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz.
U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2007 r. Nr 50, poz. 331)
140 | S t r o n a
Ustawa o ochronie
niektórych praw
konsumentów
Ustawa o ofercie
publicznej
Ustawa o opłacie
skarbowej
Ustawa o podatku
dochodowym od
osób fizycznych
Ustawa o podatku
dochodowym od
osób prawnych
Ustawa o podatku
od czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o podatku
od spadków i
darowizn
Ustawa o
rachunkowości,
UoR
Ustawa o
swobodzie
działalności
gospodarczej
WZ, Walne
Zgromadzenie
Zarząd, Zarząd
Spółki,
Zarząd Emitenta
Zarząd Giełdy
Złoty, zł, PLN
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z
2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.
U. 2009 r. Nr 93 poz. 768 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity:
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity:
Dz. U. 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późń. zm.)
Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
Zarząd Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od
dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego
(Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późń. zm.)
141 | S t r o n a