VISION-X DPB/SWPB XT-EV Original Instructions Oryginalna instrukcja obsługi

Transkrypt

VISION-X DPB/SWPB XT-EV Original Instructions Oryginalna instrukcja obsługi
Original Instructions
Oryginalna instrukcja obsługi
Справка
VISION-X DPB/SWPB
XT-EV
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE CONSOLE
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZED UŻYCIEM KONSOLI
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Réf: 400 713 - 04
EN-PL-RU /XT
Les Portes de Bretagne
P.A. de la Gaultière – 35220 CHATEAUBOURG France
Tél :(33)02-99-00-84-84 · Fax : (33)02-99-62-39-38
Site Internet : www.sulky-burel.com
E-Mail : [email protected]
ADRES POCZTOWY
SULKY-BUREL – CS 20005 – 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX France
Safety instructions
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Требования техники безопасности
EN
• Follow the instructions contained in this manual.
• Follow the Spreader User Manual recommendations.
• Never leave the driver’s position whilst the tractor is running.
• Carry out Spreader adjustments with the tractor stopped.
• Make sure no one is near the machine before calibrating the VISION.
Risk of accident
Risk of damage
to the machine
Operating tip
Do not throw the
unit away
- These symbols are used in these instructions every time recommendations are provided concerning your safety, the
safety of others or the correct operation of the machine.
- These recommendations must be given to all users of the machine.
PL
• Przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
• Przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi rozsiewacza nawozów.
• Nigdy nie opuszczać siedzenia w kabinie ciągnika podczas gdy ciągnik jest uruchomiony.
• Ustawienia rozsiewacza nawozów należy przeprowadzać, gdy ciągnik znajduje się w pozycji postojowej.
• Upewnić się, czy w pobliżu nie ma żadnej osoby przed rozpoczęciem ustawienia i kalibracji konsoli VISION.
Ryzyko wypadku
Ryzyko uszkodzenia
maszyny
Ułatwienie pracy.
Nie wyrzucać urządzenia do śmieci.
- W niniejszej instrukcji obsługi użyto powyższych symboli za każdym razem, gdy opisane zalecenia dotyczą Państwa
bezpieczeństwa jak i osoby postronnej lub działania samej maszyny
- Wszelkie zalecenia należy przekazać każdemu użytkownikowi maszyny.
RU
• Соблюдайте требования настоящего руководства.
• Соблюдайте требования соответствующего руководства пользователя разбрасывателя.
• Не покидайте кабину управления во время движения трактора.
• Все регулировки разбрасывателя следует выполнять при остановленном тракторе.
• При выполнении калибровок консоли VISION убедитесь, что окружающие не создают машине помех.
Риск несчастного
случая
Риск повреждения машины
Рекомендации
по эксплуатации
Не выбрасывать блок
- Эти символы в данном описании используются каждый раз, когда даются соответствующие рекомендации
по вашей технике безопасности, технике безопасности других лиц или нормальной работе машины.
- Эти рекомендации должны быть также доведены до другого персонала, использующего эту машину.
2
English
Pages
6-9
10-11
12-13
14-15
16-17
PRESENTATION
• A Description of the
18-23 • F Description of functions for the
machine with AUGER BOOMS
VISION DPB/SWPB system
• B Tractor interface connections
24-29 • G Description of functions for the
• C Installation of the speed sensor
machine with GRANULE DISCS
30-35 • H Description of functions for the
• D VISION console control unit
• E Selecting the spreading system
machine with WET BULK DISCS
Pages
PROGRAMMING
36-47 • A Drive rate calibration
48-65 • B SWPB static weighing
calibration
66-77 • C Setting the flow rate
78-83 • D Selecting the fertilizer and using
the application rate reducer
84-87 • E Selecting the working width
Pages
122-123
124-125
126-127
Pages
128-143
144-147
148-149
150-151
153
CONTENTS
88-89
90-91
92-95
96-113
114-119
•F
•G
•H
•I
•J
Tribord 3D function
Rate adjustment function
Filling the hopper
ECONOV function
“RTS” FERTITEST import
functions
120-121 • K Additional functions
QUICK START-UP
• English
• Polish
• Russian
INFORMATION
• A Saving data
• B Automatic “GPS” adjustment
• C Diagnosis
• D Maintenance
• E Problems/Solutions
1
2
3
4
Read the operator’s manual carefully before use. Understanding your electronic unitwill
help you make better use of it. For English instructions, follow this symbol : EN
3
Polski
Strony
OPIS
6-9
• A Opis systemu VISION DPB/
SWPB
10-11 • B Podłączenie do ciągnika
12-13 • C Instalacja czujnika prędkości
14-15 • D Konsola obsługowa VISION
16-17 • E Wybór układu rozsiewającego
Strony
PROGRAMOWANIE
36-47 • A Kalibracja prędkości jazdy
48-65 • B SWPB - statyczna kalibracja
dawki (próba kręcona)
66-77 • C Ustawienie dawki rozsiewu
78-83 • D Wybór nawozu i obsługa
reduktora wydatku
84-87 • E Ustawienie szerokości pracy
Strony
122-123
124-125
126-127
Strony
128-143
144-147
148-149
150-151
153
SPIS TREŚCI
18-23 • F Opis funkcji dla maszyny z
belką do środków pylistych
24-29 • G Opis funkcji dla maszyny z
zestawem do granulatów
30-35 • H Opis funkcji dla maszyny
z zestawem do rozsiewu
nawozów luzem, wilgotnych
88-89
90-91
92-95
96-113
114-119
•F
•G
•H
•I
•J
Siew graniczny Tribord 3D
Zmienne dawkowanie
Napełnianie zbiornika
Funkcja ECONOV
Importowanie danych “RTS”
FERTITEST
120-121 • K Dodatkowe funkcje
SZYBKIE URUCHOMIENIE
• Angielski
• Polski
• Rosyjski
INFORMACJE
• A Zapisywanie danych
• B Automatyka “GPS”
• C Diagnostyka
• D Konserwacja
• E Problemy/Rozwiązania
Przed użytkowaniem dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Lepsza znajomość konsoli
elektronicznej ułatwia obsługę. Teskty w j. polskim są oznaczone symbolem: PL
4
Русский
Страницы ОПИСАНИЕ
6-9
• A Описание системы VISION
DPB / SWPB
10-11 • B Соединение с трактором
12-13 • C Установка датчика
скорости
14-15 • D Блок управления консолью
VISION
16-17 • E Выбор системы
разбрасывания
Страницы ПРОГРАММИРОВАНИЕ
36-47 • A Калибровка скорости
продвижения
48-65 • B Калибровка статического
взвешивания SWPB
66-77 • C Регулировка расхода
78-83 • D Выбор удобрения и
использование редуктора
расхода
84-87 • E Выбор ширины захвата
Страницы
122-123
124-125
126-127
ОГЛАВЛЕНИЕ
18-23 • F Описание функций для машины
со шнековыми штангами
24-29 • G Описание функций для машины
с дисками для внесения
гранулированных продуктов
30-35 • H Описание функций для машины
со дисками для внесения
влажных продуктов
88-89
90-91
92-95
96-113
114-119
•F
•G
•H
•I
•J
Функции правого борта 3D
Функция изменения дозы
Заполнение бункера
Функция Econov
Функция программы
Fertitest «RTS»
120-121 • K Дополнительные функции
БЫСТРЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
• Английский
• Польский
• Русский
Страницы ИНФОРМАЦИЯ
128-143 • A Регистрация данных
144-147 • B Автоматическое
изменение (GPS)
148-149 • C Диагностика
150-151 • D Обслуживание
152 • E Неисправности и способы
их устранения
1
2
3
4
Перед эксплуатацией блока внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
Понимание принципа работы блока управления обеспечивает его оптимальную
эксплуатацию. Инструкции на русском языке обозначены буквами RU
5
Presentation / Opis / Описание
A
17
16
5
1
4
2
19
7
12
15
3
6
8
13
9
21
18
22
18
14
20
20
11
11
10
5
14 18
18
11
7 12 19
10
13
9
8
13
20
6
20
Presentation / Opis / Описание
EN
A Description of the Vision DPB/SWPB system
a) Introduction
The spreader fitted with the Vision DPB/SWPB system
must only be operated, maintained and repaired by
competent personnel, familiar with the specifications and
use of the machine.
The Vision DPB/SWPB system is an instrument for measuring and controlling the spreading of fertilizer or soil
improver with an application rate proportional to the
forward speed, known as DPB, or known as SWPB if it is
fitted with static weighing.
(2 or 3 sensors 13 )
1
• THE WEIGHT DATA GIVEN BY THE VISION DPB/SWPB MAY NOT BE
USED FOR COMMERCIAL TRANSACTIONS.
The accuracy is about 3% in static mode, and the
accuracy of the display is about 50 kg.
The spreader fitted with the Vision DPB/SWPB system
must only be used for the purposes for which it was
designed.
The manufacturer will not be liable for any damage
caused by using the machine for other purposes than
those specified in this instruction manual.
PL
A Prezentacja systemu Vision DPB/SWPB
a) Wstęp
Vision DPB/SWPB jest narzędziem pomiarowym i kontrolnym rozsiewu nawozu z wydatkiem proporcjonalnym do
prędkości jazdy, nazywanym w skrócie DPB lub nazywanym skrótem SWPB, jeśli w wyposażeniu znajduje się
także statyczne urządzenie ważące („Waga”).
(2 lub 3 czujniki 13 )
ponoszi żadnej odpowiedzialności.
Rozsiewacz nawozów z systemem Vision DPB / SWPB
musi być obsługiwany, konserwowany i naprawiany tylko
przez osoby kompetentne, zapoznane z charakterystyką i
sposobem wykorzystania maszyny do bezpiecznej pracy.
• INFORMACJE I DANE DOTYCZĄCE CIĘŻARU, POCHODZĄCE Z
URZĄDZENIA VISION DPB/SWPB NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE
DO PRZEPROWADZANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH.
Dokładność pomiaru w trybie statycznym wynosi ok 3%,
natomiast precyzja wyświetlania wynoi około 50 kg.
• Rozsiewacz nawozów z systemem Vision DPB/SWPB
może być przeznaczony wyłącznie do prac, do jakich
został skonstruowany.
W przypadku szkody wynikłej w wypadku podczas
pracy z maszyną niezgodnie z zaleceniami konstruktora
i producenta, wszelka odpowiedzialność spoczywa na
użytkowniku maszyny. W takim przypadku producent nie
A Описание системы Vision DPB / SWPB
a) Введение
Система Vision DPB / SWPB является инструментом
измерения и контроля процесса внесения удобрений с дозированием, пропорциональным скорости
продвижения, называемым DPB, или SWPB, если она
оснащена статическим взвешиванием.
(2 или 3 датчика 13 )
RU
Разбрасыватель с системой Vision DPB / SWPB должен
эксплуатироваться, обслуживаться и ремонтироваться лишь квалифицированным персоналом,
ознакомленным с характеристиками и режимом
эксплуатации машины.
• ИНФОРМАЦИЯ О ВЕСЕ, ВЫДАВАЕМАЯ СИСТЕМОЙ VISION DPB
/ SWPB, НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Точность составляет приблизительно 3% в
статическом режиме, а точность отображения приблизительно 50 кг.
Разбрасыватель с системой Vision DPB / SWPB должен использоваться только для работ, для которых он предназначен.
В случае повреждения, возникшего вследствие использования не по указанному производителем назначению, последний ответственности не несет.
7
Presentation / Opis / Описание
A
17
16
5
1
4
2
19
7
12
15
3
6
8
13
9
21
18
22
18
14
20
20
11
11
10
5
14 18
18
11
7 12 19
10
13
9
8
13
20
8
20
Presentation / Opis / Описание
EN
A
b) Presentation
The system shown corresponds to all the possibilities that may be offered on the machine.
The actual content depends on the configuration of
the machine and its equipment level.
1
ᇗVISION console
2
ᇗ12 volt electrical power supply (+3 A fuses)
3
ᇗDirect supply battery cable (+10 A fuse)
4
ᇗDirect supply battery cable (+50 A fuse)
5
ᇗ12 volt electrical power supply.
6
ᇗConnection cable
7
ᇗMain connection box
8
ᇗForward speed sensor
9
ᇗRotation speed sensor (Spreading booms)
10 ᇗRotation speed sensor (Spreading discs)
11 ᇗApplication rate control electric actuators
12 ᇗCAN connection box
13 ᇗStainless steel weighing sensors (Static weighing)
14 ᇗTribord electric actuator
15 ᇗElectrical control for L/R and/or “ECONOV”
1
application shutters
16 ᇗMATRIX 840GS guidance bar and Smart Boom
17 ᇗGPS antenna (position and/or speed)
18 ᇗ“ECONOV” width adjustment electric actuators
19 ᇗConnection box (AUTOMATIC valves for spreading
booms)
20 ᇗElectric actuators for adjusting the opening of the
boom valves
21 ᇗMultifunction ergonomic handle (machine fitted
with booms)
22 ᇗConnection box and wiring bundle (+20 A fuse)
(machine fitted with booms)
PL
A b) Prezentacja
1
Schemat na stronie obok przedstawia cały zestaw
możliwości, które mogą być zamontowane na
maszynie.
Rzeczywiste wyposażenie maszyny zależy od jej
specyfikacji i kompletacji.
ᇗKonsola elektroniczna VISION
11 ᇗSiłowniki regulujące wydatek
12 ᇗSkrzynka podłączeniowa CAN
13 ᇗCzujnik ważące ze stali nierdzewnej (ważenie
statyczne)
14 ᇗSiłownik elektryczny rozsiewu granicznego TRIBORD
15 ᇗRęczna konsola obsługowa do obsługi Prawego/
Lewego zsypu lub systemu “ECONOV”
2
ᇗWiązka zasilająca 12 V (bezpieczniki +3 A)
3
ᇗPrzewód zasilania bezpośredniego z akumulatora
(bezpiecznik +10 A)
4
ᇗPrzewód zasilania bezpośredniego z akumulatora
(bezpiecznik +50 A)
18 ᇗUkład“ECONOV” z siłownikami elektrycznymi
5
ᇗWiązka zasilająca 12 V
19 ᇗSkrzynka podłączeniowa (AUTOMATYKA zaworów
6
ᇗPrzewód łączący
7
ᇗGłówna skrzynka podłączeniowa
8
ᇗCzujnik prędkości jazdy
9
ᇗCzujnik prędkości obrotowej (belki do pylistych)
10 ᇗCzujnik prędkości obrotowej (tarczy wysiewających)
A b) Описание
Данная система соответствует всем возможностям, которыми может обладать машина.
Реальное содержимое зависит от конфигурации машины и уровня ее оснащенности.
16 ᇗKonsola nawigacyjna MATRIX 840GS iSmart Boom
17 ᇗAntena GPS (odczyt pozycji i/lub prędkości))
na belce do środków pylistych)
20 ᇗSiłowniki elektryczne regulacji otwarcia zaworów
belki do środków pylistych.
21 ᇗErgonomiczna dźwignia wielofunkcyjna (dla
maszyny wyposażonej w belkę do środków
pylistych)
22 ᇗSkrzynka podłączeniowa i wiązka (bezpiecznik
+20 A) (dla maszyny wyposażonej w belkę do
środków pylistych)
RU
11 ᇗЭлектрические приводы контроля расхода
12 ᇗСоединительная коробка CAN
13 ᇗВзвешивающий датчик из нержавеющей стали
(Статическое взвешивание)
14 ᇗЭлектрический привод Правая лопатка
1
ᇗКонсоль VISION
2
ᇗЭлектропитание 12 вольт (+ плавкие предохранители на 3 A)
15 ᇗЭлектрическое управление люками дозирова-
3
ᇗКабель электропитания от батареи (постоянный ток) (+ плавкий предохранитель на 10 A)
16 ᇗНавигационная система MATRIX 840GS и штан-
4
ᇗКабель электропитания от батареи (постоянный ток) (+ плавкий предохранитель на 50 A)
17 ᇗАнтенна GPS (положение и/или скорость)
5
ᇗЭлектропитание 12 вольт
6
ᇗСоединительный кабель
7
ᇗГлавная соединительная коробка
8
ᇗДатчик скорости продвижения
9
ᇗДатчик скорости вращения (Разбрасывающие
штанги)
10 ᇗДатчики скорости вращения (Разбрасываю-
щие диски)
(Tribord)
ния П/Л и/или «ECONOV»
га Smart Boom
18 ᇗЭлектрические приводы системы «ECONOV»
для регулировки ширины
19 ᇗСоединительная коробка (клапаны АВТО для
разбрасывающих штанг)
20 ᇗЭлектрические приводы регулировки откры-
тия клапанов штанг
21 ᇗЭргономичная многофункциональная рукоятка
(машина, оснащенная штангами)
22 ᇗСоединительная коробка и пучок (+ плавкий
предохранитель на 20 A) (машина, оснащенная
штангами)
9
Presentation / Opis / Описание
B
+
-
142 mm
50A
75 mm
10
237 mm
Presentation / Opis / Описание
EN
B Connection to the tractor
a) Linkage
Hitch the machine to the tractor, if necessary fit the
tractor/machine transmission, connect the hydraulic
and electrical lines, according to the instructions in the
user manual (“START-UP” chapter) for the corresponding
spreader.
b) Installing the Vision console
The direct supply battery cables should be fitted with 10 A
fuses for the cable with 3-pin plugs, and 50 A for the main
connection box power supply cable.
The box must be fitted so that it is clearly visible to the
driver, and correctly held in position by the fastenings
provided.
For the L/R and/or “ECONOV” electrical shutter control,
install the control unit on the side of the VISION console.
Its use may be facilitated by positioning it on the armrest.
1
The power supply cables must be connected directly to the
tractor’s 12 V battery.
Once the sockets are connected, the console may be
turned on.
The Vision console has an accumulator making it possible
to save the programmed data in the memory.
The Vision console should be protected by 3 A fuses on its
power supply.
PL
B Podłączenie do ciągnika
a) Przyczepienie rozsiewacza do ciągnika
Przyczepić maszynę do ciągnika, zamocować wałek napędowy łączący ciągnik z maszyną, podłączyć przewody
instalacji hydraulicznej i elektrycznej według zaleceń z
instrukcji obsługi rozsiewacza nawozów (rozdział “URUCHOMIENIE”).
b) Zamocowanie konsoli VISION
Podłączenie zasilania elektrycznego urządzenia musi odbyć się bezpośrednio do akumulatora ciągnika o napięciu
12 V.
Przewody zasilające podłączane bezpośrednio do akumulatora muszą być wyposażone w bezpieczniki 10A dla
przewodu z gniazdem 3-pinowym i w 50A dla przewodu
zasilającego głównej skrzynki podłączeniowej.
Konsolę należy tak zamontować w kabinie ciągnika, aby
była dobrze widoczna przez operatora. Konsola musi być
poprawnie zamocowana przewidzianymi do tego celu
mocowaniami.
W przypadku wersji z elektrycznym otwieraniem Prawego/Lewego zsypu oraz ECONOV, urządzenia obsługowe
należy zamocować obok konsoli VISION. Łatwiejsza
obsługa będzie możliwa, gdy konsola będzie zamocowana na podłokietniku.
Jeśli wtyczka jest podłączona, urządzenie może zostać
włączone.
Konsola systemu VISION posiada własny akumulatorek
umożliwiający zachowanie w pamięci zaprogramowanych danych.
•Konsola VISION musi być chroniona bezpiecznikami 3A
na przewodzie zasilającym.
B Соединение с трактором
а) Сцепка
Сцепите машину с трактором, установите при
необходимости трансмиссию трактор/машина, выполните гидравлические и электрические
подключения согласно инструкциям соответствующего руководства пользователя (раздел «ЗАПУСК»)
разбрасывателя.
b) Установка консоли Vision
Подключение обязательно должно быть выполнено
непосредственно к аккумулятору 12 В, установленному на тракторе.
После соединения разъемов можно включить консоль.
RU
Консоль Vision должна быть защищена плавкими
предохранителями на 3 А, расположенными в системе питания.
Кабели электропитания (постоянный ток) от
батареи должны быть оснащены плавкими предохранителями на 10 А для кабеля с 3 разъемами и на
50 А для кабеля питания главной соединительной
коробки.
Коробка должна быть установлена таким образом,
чтобы оператор мог ее хорошо видеть. Она должна
быть правильно зафиксирована с помощью предусмотренных для этого креплений.
Для электрического управления люками П/Л и/или
«ECONOV» необходимо установить блок управления
со стороны консоли VISION. Для облегчения использования его можно установить на подлокотник.
Консоль Vision имеет в своем составе аккумуляторный источник питания для сохранения в памяти
параметров программирования.
11
Presentation / Opis / Описание
C
a)
2< mm<4
b)
c)
12
Presentation / Opis / Описание
EN
C Installation of the speed sensor
c) By the Teejet MATRIX 840 GS guidance console with
ECONOV Smart Boom.
The speed information may be obtained either:
ᇗBy the wheel of the spreader,
- Use the RS 232 cable of the ECONOV smart boom and
make the connection with the Vision console, on the RS
232 connector located on the top port.
ᇗBy radar information for the pre-fitted and compatible
tractors.
1
ᇗBy GPS antenna.
a) By the wheel of the spreader
The speed sensor is placed on the DPA reducer drive shaft,
or on the axle (factory-fitted).
The adjustment distance between the end of the sensor
and the detector ring should be between 2 and 4 mm.
b) GPS speed sensor.
- Connect the sensor to the RS232 connector on the
console provided for this, located behind the Vision
console. (on the top port)
PL
C Przygotowanie do pracy czujnika prędkości
Informacja dotycząca prędkości roboczej rozsiewacza
nawozów może pochodzić:
ᇗZ koła rozsiewacza przyczepianego.
c) Z konsoli urządzenia nawigacyjnego Teejet MATRIX
840 GS z ECONOV Smart Boom.
- Podłączyć przewód RS 232 skrzynki Smart Boom
ECONOV i podłączyć z konsolą Vision, do gniazda RS
232, znajdującego się w górnej części.
ᇗZ radaru w przypadku ciągników wyposażonych w nie
fabrycznie i kompatybilnych.
ᇗZ anteny GPS.
a) Z koła rozsiewacza przyczepianego
Czujnik prędkości jest umieszczony na wałku napędowym
przekładni redukcyjnej DPA lub na osi (montaż fabryczny). Odległość między końcówką czujnika a koroną musi
wynosić od 2 do 4 mm.
b) Z anteny GPS.
- Podłączyć czujnik do gniazda konsoli, specjalnie
przygotowanego do tego celu. Gniazdo znajduje się z
tyłu konsoli VISION RS232 (górne gniazdo).
RU
C Установка датчика скорости
Информация о скорости может быть получена различными способами:
ᇗС помощью колеса разбрасывателя,
c) С навигатором Teejet MATRIX 840 со штангой
Smart Boom ECONOV.
- Использовать кабель штанги smart boom ECONOV
с разъемом RS 232 и присоединить к консоли Vision
через разъем RS 232 на верхнем порте.
ᇗдля тракторов, предварительно снабженных
радарным устройством, с помощью такого
устройства
ᇗпосредством антенны GPS.
а) С помощью колеса разбрасывателя
Датчик скорости располагается на приводном валу
редуктора DPA или на оси (заводская установка).
Расстояние регулировки от края датчика до
детекторного кольца должно составлять 2 – 4 мм.
b) Датчик скорости посредством GPS
- Присоединить датчик к специальному разъему
RS232 на консоли, расположенному за консолью
Vision. (на верхнем порте)
13
Presentation / Opis / Описание
D
3
1
14
4
10 8 9
5 11 7
2
6
Presentation / Opis / Описание
EN
D VISION console control unit
- 1 - Power on
- 2 - Alphanumeric keypad
- 3 - Multifunction screen
- 4 - Function keys
- 10 - “Settings menu” key: used at the beginning of
spreading
- 11 - SD card reader.
The console operates as a drop-down menu.
- Take the time to read the information.
1
- 5 - Factory settings and after sales service technician
diagnostics menu key
- 6 - Parameter “confirmation” or “entry” key
- 7 - “Back” key
- 8 - “Spreading menu” key: used during spreading
- 9 - “Information menu” key: used for consultation
PL
D Konsola sterująca VISION
- 1 - Włącznik napięcia
- 2 - Klawiatura numeryczno-literowa
- 3 - Ekran z wielofunkcyjnym wyświetlaczem
- 4 - Przyciski funkcyjne
- 5 - Przycisk menu parametrów ustawianych fabrycznie i
- 10 - Przycisk „menu regulacyjne”: używane na początku
rozsiewu
- 11 - Czytnik (gniazdo) karty pamięci SD.
Urządzenie działa wykorzystując zapętlone menu (funkcje
powtarzają się).
- Dokładnie przeczytać informacje zawarte w instrukcji
obsługi.
diagnostycznych serwisu
- 6 - Przycisk „zatwierdzenia” lub „wprowadzenia” (=”ENTER” albo „ENTREE”) parametru
- 7 - Przycisk „powrót”
- 8 - Przycisk „menu rozsiew”: używane w trakcie rozsiewania nawozu
- 9 - Przycisk „menu informacyjne”: używane do konsultacji
RU
D Блок управления консолью VISION
- 1 - Выключатель
- 2 - Алфавитно-цифровая клавиатура
- 3 - Многофункциональный экран
- 4 - Функциональные кнопки
- 5 - Кнопка заводских установок и диагностики
- 10 - Кнопка “меню регулировки параметров”:
используется перед началом внесения
удобрений
- 11 - Устройство считывания SD карт.
Блок работает в соответствии с прокручиваемым
меню.
- Для считывания и выдачи информации требуется
некоторое время.
специалистом по послепродажному
обслуживанию
- 6 - Кнопка подтверждения или ввода данных
ENTER
- 7 - Кнопка возврата на один символ BACKSPACE
- 8 - Кнопка “меню внесения удобрений”:
используется в процессе операций внесения
удобрений
- 9 - Кнопка “меню информации”: используется для
диагностики и мониторинга
15
Presentation / Opis / Описание
E
1
2
16
2
3
3
Presentation / Opis / Описание
EN
E Selecting the spreading system
Select the spreading system on the screen showing the
three possible systems (it is displayed after the console
and the home screen are turned on).
Spreading booms for dry powdered
products.
1
Spreading discs for granular fertilizers.
Spreading discs for coarse products
(crushed limestone, composts), and
organic products (poultry manure,
fillers, pellets).
1
ᇗSpreading system selection indicator (booms,
granule discs, wet bulk discs)
2
ᇗPointer movement keys
3
ᇗOK validation key for the selection of the spreading
system
PL
E Wybór zestawu wysiewającego
Na ekranie przedstawiającym trzy możliwe zestawy
wysiewające należy wybrać odpowiedni zestaw (ekran
wyświetli się po włączeniu konsoli i po ekranie powitalnym.
Belka do środków pylistych.
Tarcze do nawozów granulowanych.
Tarcze do rozsiewu różnych środków
(nierównomiernych, kompostowych,
rozdrobnionych) i środków organicznych (w postaci np. peletu, korków,
kurzego pomiotu, itp.).
1
ᇗWskaźnik wyboru zestawu wysiewającego (belka do
pylistych, tarcze do nawozu granulowanego, tarcze
do materiałów luzem)
2
ᇗPrzyciski zmiany miejsca kursora.
3
ᇗPrzycisk zatwierdzający wybrany zestaw.
E Выбор системы разбрасывания
Выберите систему разбрасывания из трех возможных систем, отображаемых на экране (они появятся после включения консоли и появления домашнего
экрана).
RU
3
ᇗКнопка подтверждения выбора системы разбрасывания
Разбрасывающие штанги для сухих
пылевидных продуктов.
Разбрасывающие диски для гранулированных удобрений.
Разбрасывающие диски для крупнозернистых продуктов (измельченный известняк, компост) и
органических продуктов (помет,
заполнители, гранулы).
1
ᇗИндикатор выбора системы разбрасывания
(штанги, диски для гранулированных продуктов, диски для влажных продуктов)
2
ᇗКнопки перемещения указателя
17
Presentation / Opis / Описание
F
18
a)
17
16
15
1
14
2
3
4
13
5
12
11
6
7
8
9
10
24
19
20
23
11
21
18
22
8
10
Presentation / Opis / Описание
EN
F Description of functions
a) Spreading menu “EPAN” with
Provides you with the main control information.
- 1 - Time
- 2 - Conveyor belt speed (S = Slow; M = Medium or
machine without gearbox; F = Fast).
- 3 - Conveyor belt rotation alarm
(for forward speed > 20 Km/h).
- 4 - Spreading amount
- 5 - Rate adjustment electric actuators position indicator.
- 6 - +10% adjustment key, or return to 100%.
- 7 - - 10% adjustment key, or return to 100%.
- 8 - Width sectioning key.
- 9 - ”Right” or “left” selection for adjustment
or sectioning.
- 10 - Application rate test key
- 11 - Sections opening/closing indicator
in this
example, 4 sections open and two sections closed.
“ = sections open.
Indicated width “
F Przedstawienie funkcji
a) Menu rozsiewu “EPAN” z belką
Mają Państwo do dyspozycji główne informacje
kontrolne:
- 1 - Czas
- 2 - Prędkość podajnika taśmowego (L = Wolna; M =
Średnia lub maszyna bez przekładni; R = Szybka).
- 3 - Alarm prędkości obrotowej podajnika taśmowego
(dla prędkości jazdy > 20 Km/h).
- 4 - Dawka rozsiewu
- 5 - Pozycja siłowników elektrycznych od dawki.
- 6 - Dawka +10% lub powrót do dawki 100%.
- 7 - Dawka -10% lub powrót do dawki 100%.
- 8 - Przycisk sekcji szerokości roboczej.
- 9 - Wybór “prawej” lub “lewej” sekcji w celu zmiany
dawki lub sekcji.
- 10 - Przycisk próby kontrolnej (“próby kręconej”).
- 11 - Wskazanie otwarcia/zamknięcia sekcji
w tym
przypadku, 4 sekcje są otwarte a 2 zamknięte.
F Описание функций*
a) Меню разбрасывания EPAN с
В нем содержится основная информация по
управлению:
- 1 - Время.
- 2 - Скорость ленточного конвейера (L = Низкая ;
M = Средняя или машина без коробки скоростей;
R = Высокая).
- 3 - Предупреждение о вращении конвейерной ленты
(для скорости продвижения > 20 км/ч).
- 4 - Внесенное количество удобрений.
- 5 - Индикатор положения электрических толкателей регулирования расхода.
- 6 - Кнопка модуляции + 10%, или возврат на 100%.
- 7 - Кнопка модуляции - 10%, или возврат на 100%.
- 8 - Кнопка управления секциями ширины.
- 9 - Выбор «правой» или «левой» стороны для модуляции или управления секциями.
- 10 - Кнопка калибровки расхода.
- 11 -Индикатор открытия/ закрытия секций
, в этом
примере 4 секции открыты, а две секции за» = 4 открытые
крыты. Указанная ширина «
секции.
- 12 - Weight in the hopper (Theoretical or actual depending on equipment).
- 13 - Desired rate per hectare.
- 14 - Position of the application rate reducer on the
outlet shutter. (only for granular products)
- 15 - Information that the static weighing of the machine is enabled.
- 16 - Name of the product to be spread.
- 17 - Active SD card reader
.
Please note, the SD card capacity < or = 2 GO/GB.
- 18 - Shutters opening
/closing
or conveyor
belt start/stop indicator.
- 19 - Forward speed. It can be slightly different from that
on the tractor’s speedometer.
- 20 - Application alarm.
- 21 - Width increase or return to 100% key
- 22 - Width reduction key.
- 23 - Position indicator for the electric actuators for
controlling the opening of the boom.
- 24 - Alarm.
1
PL
Symbol “
“ = sekcje otwarte.
- 12 - Ciężar materiału w zbiorniku (Teoretyczny lub
rzeczywisty, zależnie od specyfikacji).
- 13 - Pożądana, docelowa dawka na hektar.
- 14 - Pozycja reduktora wydatku na zasuwie (dotyczy
tylko nawozów granulowanych).
- 15 - Informacja, że aktywne jest ważenie statyczne na
maszynie.
- 16 - Nazwa produktu do rozsiewania.
- 17 - Aktywne gniazdo odczytu karty pamięci SD
.
Uwaga, karta SD o pojemności < lub = 2 GB.
- 18 - Zsypy otwarte
/zamknięte
lub wskaźnik
działania/zatrzymania podajnika taśmowego.
- 19 - Prędkość jazdy. Może trochę różnić się od prędkości
wskazanej na prędkościomierzu ciągnika.
- 20 - Alarm dawkowania.
- 21 - Przycisk zwiększenia szerokości roboczej lub powrotu do dawki 100%
- 22 - Przycisk zmniejszenia szerokości roboczej.
- 23 - Wskaźnik ustawienia siłowników elektrycznych
kontrolujący otwarcie zaworów belki.
RU
- 24 - Alarm.
- 12 - Вес в бункере (теоретический или реальный в
зависимости от оборудования).
- 13 - Заданная доза на гектар.
- 14 - Положение редуктора расхода на люке расхода
(только для гранулированных продуктов).
- 15 - Информация об активации статического взвешивания машины.
- 16 - Наименование разбрасываемого продукта.
- 17 - Устройство считывания SD-карт активно
. Обратите внимание, что емкость SD-карты
не должна превышать 2 Гб.
- 18 - Индикатор открытия
/ закрытия
люков или хода/остановки конвейерной ленты.
- 19 -Скорость движения. Она может слегка отличаться от той, которую показывает спидометр трактора.
- 20 - Предупреждение дозирования.
- 21 - Кнопка увеличения ширины или возврат на 100%
- 22 - Кнопка уменьшения ширины.
- 23 - Индикатор позиционирования электрических
приводов управления открытием клапанов
штанг.
- 24 - Предупреждение.
19
Presentation / Opis / Описание
F
b)
1
2
3
4
5
20
6
7
8
9
Presentation / Opis / Описание
EN
F
b) Information menu “INFO” with
- 7 - Selection key for data saving function and adjustment by GPS.
The info menu is used to monitor spreading data and
performance.
- 8 - Active alarms information key.
- 1 - Number of tonnes spread (theoretical).
- 9 - Reset key for the hectare and tonnage counters.
- 2 - Area spread (in hectares) (effective).
1
- 3 - Indicator showing the number of hectares or
number of metres over which fertiliser is still to be
spread (theoretical).
- 4 - Spreading augers rotation speed.
- 5 - Selection key for partial (plot) or total (site) spreading data.
- 6 - Selection key for the number of hectares or number
of metres still to be spread with the amount of
fertiliser remaining in the hopper (theoretical).
PL
F
b) Menu informacyjne “INFO” z belką
- 7 - Przycisk wyboru funkcji zapisu danych oraz zmiennego dawkowania z wykorzystaniem sygnału GPS.
Menu informacyjne dostarcza informacji związanych z
pracą i jej wydajnością.
- 8 - Przycisk informacji o aktywnych alarmach.
- 1 - Liczba rozsianych ton (teoretyczna).
- 9 - Przycisk kasowania liczników hektarów i tonażu.
- 2 - Powierzchnia pracy (ha) (efektywna).
- 3 - Wskaźnik liczby hektarów lub metrów pozostałych
do rozsiewu (teoretyczny).
- 4 - Prędkość obrotowa ślimaków belki do pylistych.
- 5 - Przycisk wyboru licznika hektarów częściowego lub
całkowitego.
- 6 - Przycisk wyboru liczby hektarów lub liczby metrów
pozostających do rozsiewu z ilością materiału
znajdującą się w zbiorniku (teoretyczna)
RU
F
b) Информационное меню INFO с
Информационное меню используется для получения
информации о параметрах внесения удобрений и
режимах работы.
- 1 - Теоретическое количество тонн внесенных
удобрений.
- 2 - Реальная площадь в гектарах, на которую
внесены удобрения
- 3 - Индикатор количества гектаров или коли-
- 6 - Кнопка выбора для числа гектар или метров,
оставшихся для внесения удобрений при количестве удобрения, остающегося в бункере.
(теоретически)
- 7 - Кнопка выбора функции записи данных и модуляции с помощью GPS.
- 8 - Кнопка информации об активных аварийных
сигналах.
- 9 - Кнопка обнуления счетчиков гектар и тоннажа
чества метров, оставшихся для внесения
удобрений. (теоретически)
- 4 - Скорость вращения разбрасывающих шнеков.
- 5 - Кнопка выбора частичной информации для
участка или для всей площади, на которой
следует внести удобрения.
21
Presentation / Opis / Описание
F
c)
1
2
3
3
22
4
5
5
6
Presentation / Opis / Описание
EN
F
c) Settings menu “REG” with
The settings menu is used when starting up the spreader.
Either to save final data or to save real-time spreading
data.
- 1 - Console settings data:
1. Time settings
2. Screen brightness settings
3. Measurement units settings
4. Display language settings
5. Help
6. Settings index corresponding to the tyres.
- 2 - Forward speed calibration key
(several possibilities).
- 3 - Hopper filling: this key makes it possible to show
the amount of fertilizer added to the hopper, based
on a weighing or a known weight.
Afterwards, in the EPAN (spreading) function the
unit indicates the theoretical amount of fertilizer
remaining in the hopper by means of a calculation.
If the machine is fitted with static weighing, this
key also allows you to access the weighing device
calibration and the “TARE” button, and to see the
load distribution on the linkage and the axles.
- 4 - Selection key for the product to be spread, saving
(8 levels) and recording the “Facteur T” specific to
each product, and selection of the conveyor belt
speed and the application rate reducer.
- Specific calibration with .
.
- 5 - Selection key for the boom valves adjustment
mode (Manual or Automatic). (Consult the specific
instruction manual for the AUTOMATIC valves).
- 6 - Selection key for the working width and the adjustment of the boom section width.
F
c) Menu regulacyjne “REG” z belką
Menu regulacyjne jest używane podczas uruchomienia
rozsiewacza do zapisu definitywnych parametrów lub
danych związanych z rozsiewem.
- 1 - Parametry regulacyjne konsoli:
1. Ustawienie czasu
2. Regulacja podświetlenia wyświetlacza
3. Ustawienie jednostek pomiarowych
4. Ustawienie języka obsługi używanego na ekranie
5. Pomoc
6. Współczynnik odpowiadający ogumieniu rozsiewacza przyczepianego.
- 2 - Przycisk kalibracji prędkości roboczej
(wiele możliwości).
- 3 - Napełnianie zbiornika: ten przycisk umożliwia
wskazanie ilość granulatu w zbiorniku na podstawie wprowadzonej wagi lub ciężaru.
F
с) Меню настройки REG с
Меню настройки используется при запуске разбрасывателя. Либо для записи окончательных данных,
либо для записи данных по высеву удобрений.
- 1 - Регулировочные параметры консоли:
1. Регулировка времени
2. Регулировка яркости экрана
3. Настройка единиц измерения
4. Выбор языка, используемого на экране
5. Помощь
6. Индекс настройки в соответствии с
шинами.
- 2 - Кнопка калибровки скорости продвижения
(несколько возможностей).
- 3 - Заполнение бункера: эта кнопка позволяет
на основании взвешивания или известного
веса отображать количество удобрений,
загруженных в бункер.
1
PL
Następnie w funkcji EPAN (rozsiew) konsola
wskazuje na podstawie wyliczenia teoretyczną ilość
granulatu pozostałego w zbiorniku.
Jeśli maszyna jest wyposażona w urządzenie ważące staryczne, to ten przycisk umożliwia również
przejście do kalibracji wagi i do przycisku „TARA”
(“TARE”) oraz do odczytu rozdzielenia obciążenia
na zaczep i na osie.
- 4 - Przycisk wyboru nawozu, zapisanego w pamięci
(8 poziomów) i „współczynnika T”, “Facteur T”
odrębnego dla każdego typu nawozu oraz wybór
prędkości posuwu podajnika taśmowego oraz
reduktora wydatku.
- Specyficzna kalibracja.
.
- 5 - Przycisk wyboru trybu ustawienia zaworów belki
(Ręczny lub Automatyczny) (Patrz: instrukcja obsługi Zaworów AUTOMATYCZNYCH).
- 6 - Przycisk wyboru szerokości roboczej oraz ustawienie szerokości sekcji.
RU
Впоследствии в функции EPAN блок управления
благодаря расчетам отображает теоретическое
количество удобрений, оставшихся в бункере.
Если машина оснащена устройством статического взвешивания, эта кнопка также позволяет
выполнять калибровку взвешивания и дает доступ
к кнопке «ТАРА», а также позволяет отобразить
распределение нагрузки на сцепке и осях.
- 4 - Кнопка выбора разбрасываемого продукта,
сохранение в памяти (8 уровней), запись
показателя Facteur T (Коэффициент Т)
каждого продукта и выбор скорости
конвейерной ленты и редуктора расхода.
- • Характерная калибровка с
.
- 5 - Кнопка выбора режима регулировки клапанов
штанги (ручной или автоматический) (см.
специальное руководство для Клапанов АВТО).
- 6 - Кнопка выбора рабочей ширины и настройки
ширины секций.
23
Presentation / Opis / Описание
G
18
a)
17
16
15
1
14
2
3
4
13
5
12
11
6
7
8
9
10
22
19
20
21
11
10
24
Presentation / Opis / Описание
EN
G Description of functions
a) Spreading menu “EPAN” with
Provides you with the main control information:
- 1 - Time
- 2 - Conveyor belt speed (S = Slow; M = Medium or
machine without gearbox; F = Fast).
- 3 - Conveyor belt rotation alarm
(for forward speed > 20 Km/h).
- 4 - Spreading amount
- 5 - Rate adjustment electric actuators position indicator.
- 6 - +10% adjustment key, or return to 100%.
- 7 - - 10% adjustment key, or return to 100%.
- 8 - Tribord control key
- 9 - “Right” or “left” selection for adjustment.
- 10 - Application rate test key
- 11 - With ECONOV: sections opening/closing indicain this
tor
example, 4 sections open and two sections closed.
” = 4 sections open.
Indicated width “
- 12 - Weight in the hopper (Theoretical or actual depending on equipment).
- 13 - Desired rate per hectare.
- 14 - Position of the application rate reducer on the
outlet shutter. (only for granular products)
- 15 - Information that the static weighing of the machine is enabled.
- 16 - Name of the product to be spread.
- 17 - Active SD card reader
.
Please note, the SD card capacity < or = 2 GO/GB.
- 18 - Shutters opening
/closing
or conveyor
belt start/stop indicator.
- 19 - Forward speed. It can be slightly different from that
on the tractor’s speedometer.
- 20 - Application alarm.
- 21 - Position indicator of the width control electric
actuators with ECONOV.
- 22 - Alarm.
1
PL
G Opis funkcji
a) Menu rozsiewu “EPAN” z tarczami
Mają Państwo do dyspozycji główne informacje kontrolne:
- 1 - Czas
- 2 - Prędkość podajnika taśmowego (L = Wolna; M =
Średnia lub maszyna bez przekładni; R = Szybka).
- 3 - Alarm prędkości obrotowej podajnika taśmowego
(dla prędkości jazdy > 20 Km/h).
- 4 - Dawka rozsiewu
- 5 - Pozycja siłowników elektrycznych od dawki.
- 6 - Dawka +10% lub powrót do dawki 100%.
- 7 - Dawka -10% lub powrót do dawki 100%.
- 8 - Przycisk obsługowy rozsiewu granicznego Tribord
- 9 - Wybór “prawej” lub “lewej” sekcji w celu zmiany
dawki lub sekcji.
- 10 - Przycisk próby kontrolnej (“próby kręconej”)
- 11 - Z ECONOV: Wskazanie otwarcia/zamknięcia
w tym
sekcji
przypadku, 4 sekcje są otwarte a 2 zamknięte.
” = 4 sekcje otwarte.
Symbol “
G Описание функций*
a) Меню разбрасывания EPAN с
В нем содержится основная информация по
управлению:
- 1 - Время.
- 2 - Скорость ленточного конвейера (L = Низкая ;
M = Средняя или машина без коробки скоростей;
R = Высокая).
- 3 - Предупреждение о вращении конвейерной ленты
(для скорости продвижения > 20 км/ч).
- 4 - Внесенное количество удобрений.
- 5 - Индикатор положения электрических толкателей регулирования расхода.
- 6 - Кнопка модуляции + 10%, или возврат на 100%.
- 7 - Кнопка модуляции - 10%, или возврат на 100%.
- 8 - Кнопка управления Правой лопаткой (Tribord)
- 9 - Выбор «правой» или «левой» стороны для модуляции.
- 10 - Кнопка калибровки расхода.
- 11 -ECONOV: индикатор открытия/ закрытия
,в
секций
- 12 - Ciężar materiału w zbiorniku (Teoretyczny lub
rzeczywisty, zależnie od specyfikacji).
- 13 - Pożądana, docelowa dawka na hektar.
- 14 - Pozycja reduktora wydatku na zasuwie (dotyczy
tylko nawozów granulowanych)
- 15 - Informacja, że aktywne jest ważenie statyczne na
maszynie.
- 16 - Nazwa produktu do rozsiewania.
- 17 - Aktywne gniazdo odczytu karty pamięci
.
Uwaga, karta SD o pojemności < lub = 2 GB.
- 18 - Zsypy otwarte
/zamknięte
lub wskaźnik
działania/zatrzymania podajnika taśmowego.
- 19 - Prędkość jazdy. Może trochę różnić się od prędkości
wskazanej na prędkościomierzu ciągnika.
- 20 - Alarm dawkowania.
- 21 - Wskaźnik ustawienia siłowników elektrycznych
systemu ECONOV.
- 22 - Alarm.
RU
этом примере 4 секции открыты, а две секции
» = 4 открызакрыты. Указанная ширина «
тые секции.
- 12 - Вес в бункере (теоретический или реальный в
зависимости от оборудования).
- 13 - Заданная доза на гектар.
- 14 - Положение редуктора расхода на люке расхода.
(только для гранулированных продуктов)
- 15 - Информация об активации статического взвешивания машины.
- 16 - Наименование разбрасываемого продукта.
- 17 - Устройство считывания SD-карт активно
. Обратите внимание, что емкость SD-карты
не должна превышать 2 Гб.
- 18 - Индикатор открытия
/ закрытия
люков или хода/остановки конвейерной ленты.
- 19 -Скорость движения. Она может слегка отличаться от той, которую показывает спидометр трактора.
- 20 - Предупреждение дозирования.
- 21 - Индикатор позиционирования электрических
приводов управления шириной с ECONOV.
- 22 - Предупреждение.
25
Presentation / Opis / Описание
G
b)
1
2
3
4
5
26
6
7
8
9
Presentation / Opis / Описание
EN
G
b) Information menu “INFO” with
- 7 - Selection key for data saving function and adjustment by GPS.
The info menu is used to monitor spreading data and
performance.
- 8 - Active alarms information key.
- 1 - Number of tonnes spread (theoretical).
- 9 - Reset key for the hectare and tonnage counters.
- 2 - Area spread (in hectares) (effective).
1
- 3 - Indicator showing the number of hectares or
number of metres over which fertiliser is still to be
spread (theoretical).
- 4 - Rotation speed at the input hydraulic drive motor
for the spreading discs.
- 5 - Selection key for partial (plot) or total (site) spreading data.
- 6 - Selection key for the number of hectares or number
of metres still to be spread with the amount of
fertiliser remaining in the hopper (theoretical).
PL
G
b) Menu informacji “INFO” z tarczami
- 7 - Przycisk wyboru funkcji zapisu danych oraz zmiennego dawkowania z wykorzystaniem sygnału GPS.
Menu informacyjne dostarcza informacji związanych z
pracą i jej wydajnością.
- 8 - Przycisk informacji o aktywnych alarmach.
- 1 - Liczba rozsianych ton (teoretyczna).
- 9 - Przycisk kasowania liczników hektarów i tonażu.
- 2 - Powierzchnia pracy (ha) (efektywna.
- 3 - Wskaźnik liczby hektarów lub metrów pozostałych
do rozsiewu (teoretyczny).
- 4 - Prędkość obrotowa na wlocie silnika hydraulicznego napędzającego tarcze rozsiewające .
- 5 - Przycisk wyboru licznika hektarów częściowego lub
całkowitego.
- 6 - Przycisk wyboru liczby hektarów lub liczby metrów
pozostających do rozsiewu z ilością materiału
znajdującą się w zbiorniku (teoretyczna).
RU
G
b) Информационное меню INFO с
Информационное меню используется для получения
информации о параметрах внесения удобрений и
режимах работы.
- 1 - Теоретическое количество тонн внесенных
удобрений.
- 2 - Реальная площадь в гектарах, на которую
внесены удобрения
- 3 - Индикатор количества гектаров или коли-
- 6 - Кнопка выбора для числа гектар или метров,
оставшихся для внесения удобрений при количестве удобрения, остающегося в бункере.
(теоретически)
- 7 - Кнопка выбора функции записи данных и модуляции с помощью GPS.
- 8 - Кнопка информации об активных аварийных
сигналах.
- 9 - Кнопка обнуления счетчиков гектар и тоннажа
чества метров, оставшихся для внесения
удобрений. (теоретически)
- 4 - Скорость вращения на входе приводного
гидромотора разбрасывающих дисков.
- 5 - Кнопка выбора частичной информации для
участка или для всей площади, на которой
следует внести удобрения.
27
Presentation / Opis / Описание
G
c)
1
2
28
3
4
5
6
Presentation / Opis / Описание
EN
G
X
c) Settings menu “REG” with
The settings menu is used when starting up the spreader.
Either to save final data or to save real-time spreading
data.
- 1 - Console settings data:
1. Time settings
2. Screen brightness settings
3. Measurement units settings
4. Display language settings
5. Help
6. Settings index corresponding to the tyres.
- 2 - Forward speed calibration key (several possibilities).
- 3 - Hopper filling: this key makes it possible to show
the amount of fertilizer added to the hopper, based
on a weighing or a known weight.
Afterwards, in the EPAN (spreading) function the
unit indicates the theoretical amount of fertilizer
remaining in the hopper by means of a calculation.
If the machine is fitted with static weighing, this
key also allows you to access the weighing device
calibration and the “TARE” button, and to see the
load distribution on the linkage and the axles.
1
- 4 - Selection key for the product to be spread, saving
(8 levels) and recording the “Facteur T” specific to
each product, and selection of the conveyor belt
speed and the application rate reducer.
- Specific calibration and use of the FERTITEST
import with an ECONOV machine, with
.
- 5 - Unassigned key.
- 6 - Working width selection key for the calculation of
all the console information and adjustment of the
working width with an ECONOV machine.
PL
G
c) Menu regulacyjne “REG” z tarczami
Menu regulacyjne jest używane podczas uruchomienia
rozsiewacza do zapisu definitywnych parametrów lub
danych związanych z rozsiewem.
- 1 - Parametry regulacyjne konsoli:
1. Ustawienie czasu
2. Regulacja podświetlenia wyświetlacza
3. Ustawienie jednostek pomiarowych
4. Ustawienie języka obsługi używanego na ekranie
5. Pomoc
6. Współczynnik odpowiadający ogumieniu rozsiewacza przyczepianego.
- 2 - Przycisk kalibracji prędkości roboczej
(wiele możliwości).
- 3 - Napełnianie zbiornika: ten przycisk umożliwia
wskazanie ilość granulatu w zbiorniku na podstawie wprowadzonej wagi lub ciężaru.
G
с) Меню настройки REG с
Меню настройки используется при запуске
разбрасывателя. Либо для записи окончательных
данных, либо для записи данных по высеву
удобрений.
- 1 - Регулировочные параметры консоли:
1. Регулировка времени
2. Регулировка яркости экрана
3. Настройка единиц измерения
4. Выбор языка, используемого на экране
5. Помощь
6. Индекс настройки в соответствии с
шинами.
- 2 - Кнопка калибровки скорости продвижения
(несколько возможностей).
- 3 - Заполнение бункера: эта кнопка позволяет
на основании взвешивания или известного
веса отображать количество удобрений,
загруженных в бункер.
Впоследствии в функции EPAN блок
Następnie w funkcji EPAN (rozsiew) konsola
wskazuje na podstawie wyliczenia teoretyczną ilość
granulatu pozostałego w zbiorniku.
Jeśli maszyna jest wyposażona w urządzenie ważące staryczne, to ten przycisk umożliwia również
przejście do kalibracji wagi i do przycisku „TARA”
(“TARE”) oraz do odczytu rozdzielenia obciążenia
na zaczep i na osie.
- 4 - Przycisk wyboru nawozu, zapisanego w pamięci
(8 poziomów) i „współczynnika T”, “Facteur T”
odrębnego dla każdego typu nawozu oraz wybór
prędkości posuwu podajnika taśmowego oraz
reduktora wydatku.
- Specyficzna kalibracja i importowanie danych
z usługi FERTITEST dla rozsiewacza z systemem
ECONOV
.
- 5 - Przycisk nieprzypisany.
- 6 - Przycisk wyboru szerokości roboczej dla wszystkich wyliczeń konsoli oraz ustawienie szerokości
roboczej w wersji ECONOV.
RU
управления благодаря расчетам отображает
теоретическое количество удобрений,
оставшихся в бункере.
Если машина оснащена устройством
статического взвешивания, эта кнопка
также позволяет выполнять калибровку
взвешивания и дает доступ к кнопке «ТАРА», а
также позволяет отобразить распределение
нагрузки на сцепке и осях.
- 4 - Кнопка выбора разбрасываемого продукта,
сохранение в памяти (8 уровней), запись
показателя Facteur T (Коэффициент Т)
каждого продукта и выбор скорости
конвейерной ленты и редуктора расхода.
- Специальная калибровка и использование
импорта FERTITEST с машиной ECONOV с
.
- 5 - Свободная кнопка.
- 6 - Кнопка выбора рабочей ширины для расчета
всех данных по консоли и регулировки рабочей
ширины для машины ECONOV.
29
Presentation / Opis / Описание
H
18
a)
17
16
15
1
14
2
3
4
13
5
12
11
6
7
8
9
10
21
19
20
10
30
Presentation / Opis / Описание
EN
H Description of functions
a) Spreading menu “EPAN” with
Provides you with the main control information.
- 1 - Time
- 2 - Conveyor belt speed (S = Slow; M = Medium or
machine without gearbox; F = Fast).
- 3 - Conveyor belt rotation alarm
(for forward speed > 20 Km/h).
- 4 - Spreading amount
- 5 - Rate adjustment electric actuators position indicator.
- 6 - +10% adjustment key, or return to 100%.
- 7 - - 10% adjustment key, or return to 100%.
- 8 - Unassigned key.
- 9 - ”Right” or “left” selection for adjustment
or sectioning.
- 10 - Application rate test key
H Opis funkcji
a) Menu rozsiewu “EPAN” z tarczami
Mają Państwo do dyspozycji główne informacje kontrolne.
- 1 - Czas
- 2 - Prędkość podajnika taśmowego (L = Wolna; M =
Średnia lub maszyna bez przekładni; R = Szybka).
- 3 - Alarm prędkości obrotowej podajnika taśmowego
(dla prędkości jazdy > 20 Km/h).
- 4 - Dawka rozsiewu
- 5 - Pozycja siłowników elektrycznych od dawki.
- 6 - Dawka +10% lub powrót do dawki 100%
- 7 - Dawka -10% lub powrót do dawki 100%.
- 8 - Przycisk nieprzypisany.
- 9 - Wybór “prawej” lub “lewej” sekcji w celu zmiany
dawki lub sekcji.
- 10 - Przycisk próby kontrolnej (“próby kręconej”)
- 11 - Wskaźnik otwarcia / zamknięcia zasuw lub
H Описание функций*
a) Меню разбрасывания EPAN с
В нем содержится основная информация по управлению:
- 1 - Время.
- 2 - Скорость ленточного конвейера (L = Низкая ;
M = Средняя или машина без коробки скоростей;
R = Высокая).
- 3 - Предупреждение о вращении конвейерной ленты
(для скорости продвижения > 20 км/ч).
- 4 - Внесенное количество удобрений.
- 5 - Индикатор положения электрических толкателей регулирования расхода.
- 6 - Кнопка модуляции + 10%, или возврат на 100%.
- 7 - Кнопка модуляции - 10%, или возврат на 100%.
- 8 - Свободная кнопка.
- 9 - Выбор «правой» или «левой» стороны для модуляции.
- 10 - Кнопка калибровки расхода.
- 11 - Индикатор открытия / закрытия люков или
хода/остановки конвейерной ленты и индика-
- 11 - Shutters opening/closing, or belt start/stop indicator, and spreading width indicator.
The boom section cut-off is not available
with this system
.
- 12 - Weight in the hopper (Theoretical or actual depending on equipment).
- 13 - Desired rate per hectare.
- 14 - Position of the application rate reducer on the
outlet shutter. (only for granular products)
- 15 - Information that the static weighing of the machine is enabled.
- 16 - Name of the product to be spread.
- 17 - Active SD card reader
.
Please note, the SD card capacity < or = 2 GO/GB.
- 18 - Shutters opening
/closing
or conveyor
belt start/stop indicator.
- 19 - Forward speed. It can be slightly different from that
on the tractor’s speedometer.
- 20 - Application alarm.
- 21 - Alarm.
PL
1
włączenie / zatrzymanie podajnika taśmowego i
wskazanie szerokości rozsiewu.
Rozłączanie sekcji rozsiewu z tymi tarczami
.
nie jest możliwe
- 12 - Ciężar materiału w zbiorniku (Teoretyczny lub
rzeczywisty, zależnie od specyfikacji).
- 13 - Pożądana, docelowa dawka na hektar.
- 14 - Pozycja reduktora wydatku na zasuwie (dotyczy
tylko nawozów granulowanych)
- 15 - Informacja, że aktywne jest ważenie statyczne na
maszynie.
- 16 - Nazwa produktu do rozsiewania.
- 17 - Aktywne gniazdo odczytu karty pamięci
.
Uwaga, karta SD o pojemności < lub = 2 GB.
- 18 - Zsypy otwarte
/zamknięte
lub wskaźnik
działania/zatrzymania podajnika taśmowego.
- 19 - Prędkość jazdy. Może trochę różnić się od prędkości
wskazanej na prędkościomierzu ciągnika.
- 20 - Alarm dawkowania.
- 21 - Alarm.
RU
тор ширины разбрасывания.
Управление секциями штанги с систенедоступно.
мой
- 12 - Вес в бункере (теоретический или реальный в
зависимости от оборудования).
- 13 - Заданная доза на гектар.
- 14 - Положение редуктора расхода на люке расхода
(только для гранулированных продуктов)
- 15 - Информация об активации статического взвешивания машины.
- 16 - Наименование разбрасываемого продукта.
- 17 - Устройство считывания SD-карт активно
. Обратите внимание, что емкость SD-карты
не должна превышать 2 Гб.
- 18 - Индикатор открытия
/ закрытия
люков или хода/остановки конвейерной ленты.
- 19 -Скорость движения. Она может слегка отличаться от той, которую показывает спидометр трактора.
- 20 - Предупреждение дозирования.
- 21 - Предупреждение.
31
Presentation / Opis / Описание
H
b)
1
2
3
4
5
32
6
7
8
9
Presentation / Opis / Описание
EN
H
b) Information menu “INFO” with
- 7 - Selection key for data saving function and adjustment by GPS.
The info menu is used to monitor spreading data and
performance.
- 8 - Active alarms information key.
- 1 - Number of tonnes spread (theoretical).
- 9 - Reset key for the hectare and tonnage counters.
- 2 - Area spread (in hectares) (effective).
1
- 3 - Indicator showing the number of hectares or
number of metres over which fertiliser is still to be
spread (theoretical).
- 4 - Rotation speed at the input hydraulic drive motor
for the spreading discs.
- 5 - Selection key for partial (plot) or total (site) spreading data.
- 6 - Selection key for the number of hectares or number
of metres still to be spread with the amount of
fertiliser remaining in the hopper (theoretical).
PL
H
b) Menu informacji “INFO” z tarczami
- 7 - Przycisk wyboru funkcji zapisu danych oraz zmiennego dawkowania z wykorzystaniem sygnału GPS.
Menu informacyjne dostarcza informacji związanych z
pracą i jej wydajnością.
- 8 - Przycisk informacji o aktywnych alarmach.
- 1 - Liczba rozsianych ton (teoretyczna).
- 9 - Przycisk kasowania liczników hektarów i tonażu.
- 2 - Powierzchnia pracy (ha) (efektywna).
- 3 - Wskaźnik liczby hektarów lub metrów pozostałych
do rozsiewu (teoretyczny).
- 4 - Prędkość obrotowa na wlocie silnika hydraulicznego napędzającego tarcze rozsiewające.
- 5 - Przycisk wyboru licznika hektarów częściowego lub
całkowitego.
- 6 - Przycisk wyboru liczby hektarów lub liczby metrów
pozostających do rozsiewu z ilością materiału
znajdująca się w zbiorniku (teoretyczna).
RU
H
b) Информационное меню INFO с
Информационное меню используется для получения
информации о параметрах внесения удобрений и
режимах работы.
- 1 - Теоретическое количество тонн внесенных
удобрений.
- 2 - Реальная площадь в гектарах, на которую
внесены удобрения
- 3 - Индикатор количества гектаров или коли-
- 6 - Кнопка выбора для числа гектар или метров,
оставшихся для внесения удобрений при количестве удобрения, остающегося в бункере.
(теоретически)
- 7 - Кнопка выбора функции записи данных и модуляции с помощью GPS.
- 8 - Кнопка информации об активных аварийных
сигналах.
- 9 - Кнопка обнуления счетчиков гектар и тоннажа
чества метров, оставшихся для внесения
удобрений. (теоретически)
- 4 - Скорость вращения на входе приводного
гидромотора разбрасывающих дисков.
- 5 - Кнопка выбора частичной информации для
участка или для всей площади, на которой
следует внести удобрения.
33
Presentation / Opis / Описание
H
c)
1
2
34
3
4
5
6
Presentation / Opis / Описание
EN
H
c) Settings menu “REG” with
The settings menu is used when starting up the spreader.
Either to save final data or to save real-time spreading
data.
- 1 - Console settings data:
1. Time settings
2. Screen brightness settings
3. Measurement units settings
4. Display language settings
5. Help
6. Settings index corresponding to the tyres.
- 2 - Forward speed calibration key
(several possibilities).
- 3 - Hopper filling: this key makes it possible to show
the amount of fertilizer added to the hopper, based
on a weighing or a known weight.
Afterwards, in the EPAN (spreading) function the
unit indicates the theoretical amount of fertilizer
remaining in the hopper by means of a calculation.
If the machine is fitted with static weighing, this
key also allows you to access the weighing device
calibration and the “TARE” button, and to see the
load distribution on the linkage and the axles.
- 4 - Selection key for the product to be spread, saving
1
(8 levels) and recording the “Facteur T” specific to
each product, and selection of the conveyor belt
speed and the application rate reducer.
- Specific calibration with
.
- 5 - Unassigned key.
- 6 - Selection key for the working width
PL
H
c) Menu regulacji “REG” z tarczami
Menu regulacyjne jest używane podczas uruchomienia
rozsiewacza do zapisu definitywnych parametrów lub
danych związanych z rozsiewem.
- 1 - Parametry regulacyjne konsoli:
1. Ustawienie czasu
2. Regulacja podświetlenia wyświetlacza
3. Ustawienie jednostek pomiarowych
4. Ustawienie języka obsługi używanego na ekranie
5. Pomoc
6. Współczynnik odpowiadający ogumieniu
rozsiewacza przyczepianego.
- 2 - Przycisk kalibracji prędkości roboczej
(wiele możliwości).
- 3 - Napełnianie zbiornika: ten przycisk umożliwia wskazanie ilość granulatu w zbiorniku na podstawie
wprowadzonej wagi lub ciężaru.
Następnie w funkcji EPAN (rozsiew) konsola
wskazuje na podstawie wyliczenia teoretyczną ilość
granulatu pozostałego w zbiorniku.
Jeśli maszyna jest wyposażona w urządzenie
ważące staryczne, to ten przycisk umożliwia
również przejście do kalibracji wagi i do przycisku „TARA” (“TARE”) oraz do odczytu rozdzielenia
obciążenia na zaczep i na osie.
- 4 - Przycisk wyboru nawozu, zapisanego w pamięci
(8 poziomów) i „współczynnika T” “Facteur T”
odrębnego dla każdego typu nawozu oraz wybór
prędkości posuwu podajnika taśmowego oraz
reduktora wydatku.
- Specyficzna kalibracja
.
- 5 - Przycisk nieprzypisany.
- 6 - Przycisk wyboru szerokości roboczej.
RU
H
с) Меню настройки REG с
Меню настройки используется при запуске разбрасывателя. Либо для записи окончательных данных,
либо для записи данных по высеву удобрений.
- 1 - Регулировочные параметры консоли:
1. Регулировка времени
2. Регулировка яркости экрана
3. Настройка единиц измерения
4. Выбор языка, используемого на экране
5. Помощь
6. Индекс настройки в соответствии с шинами.
- 2 - Кнопка калибровки скорости продвижения
(несколько возможностей).
- 3 - Заполнение бункера: эта кнопка позволяет на
основании взвешивания или известного веса
отображать количество удобрений, загруженных в бункер.
Впоследствии в функции EPAN блок управления благодаря расчетам отображает теоретическое количество удобрений, оставшихся
в бункере.
Если машина оснащена устройством статического взвешивания, эта кнопка также позволяет выполнять калибровку взвешивания и
дает доступ к кнопке «ТАРА», а также позволяет отобразить распределение нагрузки на
сцепке и осях.
- 4 - Кнопка выбора разбрасываемого продукта,
сохранение в памяти (8 уровней), запись показателя Facteur T (Коэффициент Т) каждого
продукта и выбор скорости конвейерной
ленты и редуктора расхода.
- Характерная калибровка с
.
- 5 - Свободная кнопка.
- 6 - Кнопка выбора рабочей ширины.
35
Programming / Programowanie / Программирование
A
a)
36
Programming / Programowanie / Программирование
EN
A
Drive rate calibration
Note:
If you know the coefficient corresponding to the wheels
fitted to the machine, by selecting m/pulse you may enter
the value directly from the numeric keypad and then press
to confirm.
SELECT THE REG MENU.
a) Rate sensor
- Peg mark 100 metres.
- Position the tractor opposite the 1st peg mark.
- Check that the pressure of the spreader’s tyres is correct.
- Press
- Position a wheel at the first peg mark.
- Move to the 2nd peg mark approximately 100 m away.
- Select function
- After stopping opposite the 2nd peg mark, press
to validate
.
- Select the sensor type with
to activate.
.
Rate calibration is complete.
1st wheel – 2nd wheel – 3rd wheel
- Select
The VISION console calculates the coefficient (in m/pulse)
corresponding to the wheels fitted to the machine and will
retain this in its memory.
opposite the 1st peg mark.
- Select calibrage sur 100 m.
If you intend to change the inflation pressure of the
tyres significantly, a new calibration may prove
necessary in order to readjust the coefficient.
PL
A Kalibracja prędkości roboczej
Uwaga:
Jesli znają Państwo współpczynnik odpowiadający kołom
zamontowanym na maszynie, to mozna wybrać m/pulse i
wprowadzić tę wartość bezpośrednio używając w tym celu
klawiatury numerycznej, następnie zatwierdzić przyciskiem
.
WYBRAĆ MENU REGULACJI REG.
a) Czujnik prędkości
2
- Wyznaczyć odcinek 100 m.
- Ustawić koło ciągnika na początku odcinka.
- Sprawdzić, czy ciśnienie w ogumieniu rozsiewacza jest
prawidłowe.
- Nacisnąć
- Ustawić koło na początku odcinka.
- Przejechać odcinek 100 metrów.
- Wybrać funkcję
- Zatrzymać się na końcu wyznaczonego odcinka i
zatwierdzić przyciskiem
.
- Wybrać typ czujnika za pomocą przycisków
w celu uruchomienia.
.
Kalibracja czujnika prędkości została przeprowadzona.
1-sze koło, 2-gie koło, 3-koło...
- Wybrać CAL
Konsola VISION oblicza współczynnik (w m/puls) dla danego
rodzaju ogumienia rozsiewacza i zachowuje go w pamięci
na początku odcinka.
- Wybrać “Kalibracja na 100 m” calibrage sur 100 m.
Jeśli muszą Państwo zmienić ciśnienie w ogumieniu, to będzie konieczne przeprowadzenie nowej
kalibracji, by dostosować współczynnik.
RU
A Калибровка скорости перемещения
Примечание:
Если известен коэффициент, соответствующий
колесам, установленным на машине, при выборе
m/pulse можно напрямую ввести значение с цифровой
клавиатуры, а затем нажать
для подтверждения.
Выбрать меню REG.
а) Датчик скорости
- Провесить (установить вешки) на дистанции 100 м.
- Установить трактор перед первой вешкой.
- Проверить давление в шинах разбрасывателя.
- Для активации нажать кнопку
.
- Установить колесо напротив первой вешки
- Выбрать функцию
- Кнопками
- Переместиться до 2-ой вешки, пройдя дистанцию
в 100 м.
.
выбрать тип датчика.
- После остановки на второй вешке нажать для
подтверждения кнопку
.
Первое колесо - Второе колесо - Третье колесо
Калибровка скорости выполнена.
- Перед первой вешкой выбрать функцию
.
- Выбрать Calibrage sur 100m «Калибровка на 100
м».
Консоль VISION рассчитала коэффициент (в м/импульс), соответствующий колесам, установленным
на машине, и сохранила его в памяти.
Если вам необходимо значительно изменить
давление в шинах, может потребоваться
новая калибровка для повторной настройки
коэффициента.
37
Programming / Programowanie / Программирование
A
38
b)
Programming / Programowanie / Программирование
EN
A
b) GPS speed antenna with RS 232 connector
This antenna must be placed on a top, for example on the
roof of a tractor’s cab.
- Place Port du haut (TOP PORT) on GPS Only with the
and
keys then
- Baud rates settings, Select
.
- Select 4. Réglages généraux (4. GENERAL PF SETUP).
At power on, wait 1 to 2 minutes.
- Select 5. GPS Baudrate.
SETTINGS WITH THE GARMIN ANTENNA
- Select 9600
.
with the
keys then
- Connect this sensor to the RS 232 connector located
behind the console and on the top port.
- On the VISION console you must configure the top port,
on the VISION console select the button .
- Select 4. Réglages généraux (4. GENERAL PF SETUP).
- Then select X 6. Réglages des ports (X 6. PORTS
SETUP)
PL
A
b) Czujnik prędkości GPS podłączany do gniazda RS 232
Czujnik GPS zamocować wysoko, na przykład na dachu
kabiny ciągnika.
- Ustawienie parametrów Baudrate, Wybrać
Po włączeniu napięcia należy odczekać przynajmniej 1 do 2 minut.
.
USTAWIENIE PARAMETRÓW CZUJNIKA GPS GARMIN
- Podłączyć czujnik do gniazda RS 232 umieszczonego z
tyłu konsoli, górny port.
2
- Przestawić na PORT GÓRNY Port du haut (Top port)
na Tylko GPS GPS Only za pomocą
i
a następnie zatwierdzić przyciskiem
.
- Wybrać 4.USTAWIENIA OGÓLNE 4. Réglages généraux
AP.
- Wybrać 5. GPS Baudrate 5. GPS Baudrate.
- Wybrać wartość 9600
za pomocą
następnie zatwierdzić przyciskiem
.
a
- Na konsoli VISION należy ustawić parametry górnego
portu, w tym celu na konsoli VISION należy wybrać
przycisk
.
- Wybrać 4.USTAWIENIA OGÓLNE AP 4. Réglages
généraux AP.
- Następnie wybrać 6. USTAWIENIA PORTÓW X 6.
Réglages des ports
RU
A
b) Антенна скорости GPS с разъемом RS 232
Эта антенна устанавливается наверху, например,
на крыше кабины трактора.
После включения подождать 1-2 минуты.
- Установить Port du haut наGPS Only с помощью
кнопок
и
, затем нажать
.
- Задание параметров скорости передачи данных,
выбрать
.
- Выбрать 4. Réglages généraux .
Задание параметров антенны Garmin
- Выбрать 5. GPS Baudrate .
- Присоединить датчик к разъему RS 232 за
консолью на верхнем порте.
- Выбрать
кнопок
, затем нажать
с помощью
.
- На консоли VISION необходимо задать параметры
верхнего порта, на консоли VISION выбрать кнопку
.
- Выбрать 4. Réglages généraux AP.
.
- Затем выбрать X 6. Réglages des ports
39
Programming / Programowanie / Программирование
A
b)
1
2
3
4
40
5
6
7
Programming / Programowanie / Программирование
EN
A
SETTING UP THE FORWARD SPEED WITH THE GARMIN ANTENNA
RECEPTION CONTROL. YOU MAY CHECK THE RECEPTION OF THE NMEA
MESSAGE
- Select the REG menu
To check the reception of the NMEA message
- Select the
- Select the INFO menu
function.
- Choose sensor No. 5 with
- Select
- Confirm with
- Select
Satellite reception is now displayed
.
- Following confirmation, a limit for the minimum speed
is enabled. When under this limit, the speed considered
automatically reverts to zero. By default this value is
2 km/h.
1.Number of satellites
2.Latitude
3.Altitude
- It is now OK, you do not have to calibrate over 100 m,
the speed is automatically correct.
4.Speed
5.Yes or no confirmation of the reception of an Egnos type
differential signal
6.Longitude
7.Direction
A
USTAWIENIE PARAMETRÓW ROBOCZYCH CZUJNIKA GARMIN: PRĘDKOŚĆ
ROBOCZA :
PL
KONTROLA ODBIORU. MOGĄ PAŃSTWO SPRAWDZIĆ ODBIÓR SYGNAŁU
NMEA
W celu sprawdzenia odbierania informacji NMEA należy:
2
- Wybrać menu regulacji REG
- Wybrać menu informacji INFO
- Wybrać funkcję
.
- Wybrać
- Wybrać czujnik Nr 5 za pomocą przycisków
- Zatwierdzić przyciskiem
- Wybrać
Będzie widać odbiór sygnału z dostępnych satelit
.
- Po zatwierdzeniu określenie limitu prędkości minimalnej
jest włączone. Kiedy maszyna będzie poruszać się
poniżej tej prędkości, to uwzględniana prędkość
jazdy zostanie automatycznie przestawiona na zero.
Domyślnie ta wartość jest ustawiona na 2 km/h.
1. Liczba satelit
2. Szerokość geograficzna
3. Wysokość bezwzględna
4. Prędkość
- Począwszy od tej chwili wszystko jest ustawione
POPRAWNIE i nie trzeba przeprowadzać kalibracji
prędkości na odcinku 100 m. Prędkość będzie
automatycznie poprawna.
5. Potwierdzenie: tak lub nie – odbioru sygnału
różnicowego typu EGNOS
6. Długość geograficzna
7. Kierunek
A
ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СКОРОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ С АНТЕННОЙ GARMIN
- Выбрать меню REG
- Выбрать функцию
RU
КОНТРОЛЬ ПРИЕМА. ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ ПРИЕМ NMEAСООБЩЕНИЯ.
Для проверки приема NMEA-сообщения
.
- Выбрать меню INFO
- Выбрать датчик N°5 с помощью кнопок
- Подтвердить с помощью
.
.
- Выбрать
.
- Выбрать
.
- На дисплее появятся принимаемые спутники
- После подтверждения активируется ограничение
минимальной скорости. Если учитываемая
скорость оказывается ниже этого ограничения,
она автоматически обнуляется. По умолчанию
это значение составляет 2 км/ч.
- Теперь все в порядке, не нужно калибровать через
100 м, скорость автоматически корректируется.
1. Количество спутников
2. Широта
3. Высота
4. Скорость
5. Подтверждение или отсутствие подтверждения
приема дифференциального сигнала типа Egnos
6. Долгота
7. Направление
41
Programming / Programowanie / Программирование
A
c)
42
Programming / Programowanie / Программирование
EN
A
c) Connection with a Teejet guidance bar alone or with
the smart Boom using the NMEA protocol
- Baud rates settings, Select
.
- Select 4. Réglages généraux AP (general PF setup).
- Use the RS 232 connector located either on the bundle
of the guidance bar or the Stop&Go smart Boom or the
ECONOV smart Boom.
- Connect the RS 232 connector at the back of the VISION
console on the top port.
- On the Teejet console no settings must be done.
- On the VISION console you must configure the top port,
on the VISION console select the button .
- Select 5. GPS Baudrate.
- Select 19200
.
with the
keys then
NOTE:
It is possible to connect with certain guidance bars available
on the market.
You must always check compatibility with your dealer and
use a suitable cable.
- Select 4. Réglages généraux AP (general setup).
- Then select X 6. Réglages des ports (ports setup).
In case of any damage caused by using a non-referenced
cable, the manufacturer’s warranty will automatically
become invalid.
- Place Port du haut (top port) on GPS Only with the
and
keys then
PL
A
c) Podłączenie z urządzeniem prowadzącym SULKY
(samym urządzeniem) lub z SMART BOOM z wykorzystaniem protokołu NMEA
- Wykorzystać wtyczkę RS 232, które znajduje się na
wiązce urządzenia prowadzącego lub SMART BOOM
STOP& GO lub SMART BOOM ECONOV.
Tylko GPS GPS Only za pomocą przycisków
a następnie zatwierdzić
i
- Ustawienie parametrów Baudrate, wybrać przycisk
2
.
- Wybrać 4. Ustawienia ogólne AP 4. Réglages
généraux AP.
- Wybrać 5. GPS Baudrate.
- Podłączyć wtyczkę do gniazda RS 232 umieszczonego z
tyłu konsoli VISION, do górnego portu.
- Na konsoli TeeJet nie trzeba przeprowadzać żadnych
ustawień parametrów.
- Na konsoli VISION należy ustawić parametry górnego
portu, w tym celu na konsoli VISION należy wybrać
przycisk .
- Wybrać 4. Ustawienia ogólne AP 4. Réglages
généraux AP.
- Następnie wybrać: 6 Ustawienia portów X 6. Réglages
des ports. (X 6. PORTS SETUP).
- Wybrać wartość 19200
i zatwierdzić
.
za pomocą
UWAGA:
Możliwe jest podłączenie do innych urządzeń prowadzących, dostępnych na rynku.
W tym celu prosimy skontaktować się ze sprzedawcą w
celu uzyskaniu informacji i o kompatybilności urządzeń i
konieczności użycia odpowiedniego przewodu łączącego
oba urządzenia.
W przypadku szkód powstałych w wyniku użycia złego
przewodu gwarancja na urządzenie zostanie automatycznie utracona.
- Przestawić GÓRNY PORT Port du haut (TOP PORT) na
RU
A
с) Подключение только с помощью навигатора
Suky или вместе со штангой smart Boom с использованием протокола NMEA
- Задание параметров скорости передачи данных,
выбрать .
- Выбрать 4. Réglages généraux AP .
- Использовать разъем RS 232, расположенный либо
на пучке навигатора, либо на штанге smart Boom
stop&Go, либо на штанге smart Boom ECONOV.
- Подключить разъем RS 232 на задней стороне
консоли VISION к верхнему порту.
- Не задавать параметры на консоли Teejet.
- На консоли VISION необходимо задать параметры
верхнего порта, на консоли VISION выбрать кнопку
.
- Выбрать 5. GPS Baudrate. .
- Выбрать
кнопок
, затем нажать
с помощью
.
Примечание:
Можно подключить несколько имеющихся на рынке
навигационных систем.
В обязательном порядке необходимо получить от дилера подтверждение совместимости и использовать
подходящий кабель.
- Выбрать 4. Réglages généraux AP .
- Затем выбрать X 6. Réglages des ports. .
В случае повреждения, возникшего вследствие использования нерекомендованного кабеля, гарантия
производителя автоматически аннулируется.
- Установить Port du haut на GPS Only с помощью
и
, затем нажать
кнопок
.
43
Programming / Programowanie / Программирование
A
c)
44
Programming / Programowanie / Программирование
EN
A
FORWARD SPEED SETTINGS TO BE DONE ON THE VISION CONSOLE
For each solution you must perform the corresponding settings on the guidance console and on the VISION console.
Contact your dealer for information.
- Select the REG menu
- Select the
function.
If you use a cable that is not compatible, there is a risk of
irreversible damage to the VISION console.
If there is damage related to the use of a cable that is not
compatible, the application of the manufacturer’s guarantee will automatically be cancelled.
- Choose sensor No. 5 with
- Confirm with
.
- Following confirmation, a limit for the minimum speed
is enabled. When under this limit, the speed considered
automatically reverts to zero.
By default this value is 2 km/h.
- It is now OK, you do not have to calibrate over 100 m, the
speed is automatically correct.
NOTE
It is possible to link the VISION console to various guidance
systems; for each solution you must use a suitable cable.
PL
A
USTAWIENIE PARAMETRÓW PRĘDKOŚCI ROBOCZEJ NA
KONSOLI VISION
- Wybrać menu regulacji REG
- Wybrać funkcję
.
UWAGA:
Możliwe jest podłączenie do innych urządzeń prowadzących, dostępnych na rynku.
W tym celu prosimy skontaktować się ze sprzedawcą w
celu uzyskaniu informacji i o kompatybilności urządzeń i
konieczności użycia odpowiedniego przewodu łączącego
oba urządzenia.
2
- Wybrać czujnik nr 5 za pomocą przycisków
- Zatwierdzić przyciskiem
W przypadku szkód powstałych w wyniku użycia złego
przewodu gwarancja na urządzenie zostanie automatycznie utracona.
.
- Po zatwierdzeniu określenie limitu prędkości minimalnej
jest włączone. Kiedy maszyna będzie poruszać się
poniżej tej prędkości, to uwzględniana prędkość
jazdy zostanie automatycznie przestawiona na zero.
Domyślnie ta wartość jest ustawiona na 2 km/h.
- Począwszy od tej chwili wszystko jest ustawione
POPRAWNIE i nie trzeba przeprowadzać kalibracji
prędkości na odcinku 100 m. Prędkość będzie
automatycznie poprawna.
RU
A
ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СКОРОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ НА КОНСОЛИ VISION
- Выбрать меню REG
- Выбрать функцию
.
- Выбрать датчик N°5 с помощью кнопок
- Подтвердить с помощью
.
,
Для каждого решения необходимо задать соответствующие параметры на навигаторе и на консоли
VISION.
Проконсультируйтесь у своего дилера.
В случае использования несовместимого кабеля существует риск непоправимого повреждения консоли
VISION.
В случае повреждения, возникшего вследствие использования несовместимого кабеля, гарантия производителя автоматически аннулируется.
- После подтверждения активируется ограничение
минимальной скорости. Если учитываемая
скорость оказывается ниже этого ограничения,
она автоматически обнуляется.
По умолчанию это значение составляет 2 км/ч.
- Теперь все в порядке, не нужно калибровать через
100 м, скорость автоматически корректируется.
Примечание:
Можно присоединить к консоли VISION различные
системы навигации, для каждого решения необходимо
использовать подходящий кабель.
45
Programming / Programowanie / Программирование
A
d)
46
Programming / Programowanie / Программирование
EN
A
d) Forward speed simulation
Speed simulation may be used:
when there is a problem with the sensor.
to perform a diagnosis when stationary.
- Select the REG menu.
- Select the
function.
- Select the
function.
- Enter the forward speed with the numeric keypad.
- Validate by
to begin simulation.
TO STOP SIMULATION
- Select
and validate
again.
PL
2
A
d) Symulacja prędkości roboczej
Symulacja prędkości roboczej może być wykorzystana
- kiedy występuje problem z czujnikiem prędkości.
- do przeprowadzenia diagnostyki podczas postoju.
- Wybrać menu regulacji REG.
- Wybrać funkcję
.
- Wybrać funkcję
.
- Wprowadzić prędkość roboczą za pomocą klawiatury
numerycznej.
- Zatwierdzić przyciskiem
symulacji.
w celu rozpoczęcia
W CELU ZATRZYMANIA SYMULACJI PRĘDKOŚCI
- Wybrać
i ponownie zatwierdzić
.
RU
A
d) Моделирование скорости перемещения
Моделирование скорости может использоваться:
ჹпри наличии проблем с датчиком.
ჹдля выполнения калибровки в стационарном
состоянии.
- Выбрать меню REG..
- Выбрать функцию
.
- Выбрать функцию
.
- С цифровой клавиатуры ввести скорость
перемещения.
- Для начала моделирования подтвердить
введенную скорость
.
ДЛЯ ОСТАНОВКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ:
- Выбрать
и вновь подтвердить выбор
.
47
Programming / Programowanie / Программирование
B
a)
48
Programming / Programowanie / Программирование
EN
B SWPB static weighing calibration on the Vision
console
- Select the “REG” (settings) menu.
- Select the
function
Note:
The tare must always be performed when adding an attachment to the machine, the weight of which is < 250 kg, or
when mud or product remains stuck to the machine.
- Make sure there is no product left in the hopper before
performing another tare.
a) Tare
A tare (weighing sensors zeroing) must be done regularly,
e.g. after 3 or 4 loadings.
Before performing the tare, it is essential to stop
the tractor/machine unit in a straight line, not
braked on flat, level ground, and without having
reversed, then confirm with
- Press
(for about 3 s) until the values are 0.00 t; an
audible beep signals that the tare has been performed.
PL
B SWPB Ustawienie dawki rozsiewu - kalibracja
statyczna za pomocą konsoli VISION
- Wybrać menu regulacji “REG” ..
- Wybrać funkcję
Uwaga:
Tarę należy bezwzględnie przeprowadzić, gdy na rozsiewaczu nawozów zamontowano jakiekolwiek doposażenie
o ciężarze < 250 kg lub gdy na maszynie osadza się na
przykład błoto.
2
.
- Przed przeprowadzeniem tary należy upewnić się, czy w
skrzyni zasypowej nie znajduje się nawóz.
a) Tara
Wymagane jest ustawienie Tary (wyzerowanie miernika
wagi) regularnie, na przykład co 3 lub 4 załadunki.
Przed przeprowadzeniem tary zestaw ciągnika z
maszyną musi znajdować się w pozycji postoju,
w prostej linii, bez hamowania, na płaskim
podłożu i w pozycji poziomej, bez cofania,
następnie zatwierdzić przyciskiem
- Nacisnąć przez około 3 sekundy na przycisk
SET
TARE aż pojawi się wartość 0,00t, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy (bip), gdy tara zostanie przeprowadzona.
RU
B Калибровка статического взвешивания SWPB
на консоли vision
- Выбрать меню REG
- Выбрать функцию
Примечание:
Взвешивание тары обязательно при навешивании
дополнительного оборудования на машину, вес которого < 250 кг, или если к машине прилипла грязь или
продукт.
a) Тара
Необходимо регулярно выполнять взвешивание
тары (сброс датчиков взвешивания на ноль), например, через 3 или 4 загрузки.
- Перед повторным взвешиванием тары убедитесь,
что в бункере не остался продукт.
Перед взвешиванием тары необходимо
остановить трактор с машиной, установить их на прямой линии, с выключенным
тормозом на плоской и горизонтальной
поверхности, не включая задний ход, и
подтвердить, нажав
- Нажать и удерживать кнопку
(в течение
приблизительно 3 с) до сброса значений на 0,00 t,
затем раздастся звуковой сигнал, оповещающий о
том, что взвешивание тары выполнено.
49
Programming / Programowanie / Программирование
B
b)
50
Programming / Programowanie / Программирование
EN
B
b) SWPB static weighing calibration
BEFORE USING THE FUNCTION, IT IS IMPORTANT TO:
This function can be used to easily calibrate the console.
Calibration must be carried out by a specialist weighing
expert
- Provide a weighbridge of sufficient size to be able
to perform the measurements of the weight of the
machine/tractor unit on flat, level ground.
IT SHOULD BE USED WHEN:
- This weighbridge should also have been checked
recently (less than 12 months) by a competent company
approved for this operation.
For example approval is granted in France by COFRAC
- The weight displayed in the hopper is inconsistent with
the actual load weight and the difference is greater than
+/- 3%.
http://www.cofrac.fr/
- Adding a new, heavy item of equipment (greater than
250 kg), e.g. an auger boom.
- Changing the tyres or the track.
- Have a sufficient volume of product (fertiliser, grain, etc.)
to load into the hopper.
The quantity loaded must closely reflect the machine’s
maximum carrying capacity.
- Changing the position of the draw-bar.
- Identify a way of loading and emptying the hopper,
either by spreading the load on a plot of land or with the
“Integral emptying kit” option.
PL
B
b) Statyczna kalibracja SWPB
2
PRZED PRZEPROWADZENIEM KALIBRACJI NALEŻY:
Ta funkcja umożliwia przeprowadzenie prostej kalibracji.
Musi być przeprowadzona przez technika serwisowego,
który zna niniejszą instrukcję obsługi.
- Zapewnić wagę najazdową o dopowiednich rozmiarach,
aby móc przeprowadzić pomiar ciężaru zestawu
maszyna + ciągnik na płaskim, poziomym podłożu.
KALIBRACJĘ PRZEPROWADZA SIĘ, GDY:
- Waga najazdowa musi być również kontrolowana
(częściej niż raz na rok) przez upoważnioną jednostkę.
Przykładowo, we Francji jest to COFRAC
- Wyświetlana waga znajdującego się w zbiorniku
produktu nie jest rzeczywista a różnica odczytu jest
większa niż +/- 3%.
- Gdy na maszynie zamontowano dodatkowe
wyposażenie (o wadze powyżej 250 kg), np. belkę do
rozsiewu środków pylistych.
- Gdy dokonano zmiany ogumienia lub rozstawu kół.
- Gdy zmieniono pozycję dyszla zaczepowego.
http://www.cofrac.fr/
- Przewidzieć odpowiednią ilość produktu (nawozu
granulowanego, zboża, itp), który będzie załadowany
do zbiornika. Ilość produktu do załadunku powinna
być możliwie najbliższa dopuszczalnemu załadunkowi
maszyny.
- Przewidzieć rozwiązanie dla załadunku oraz do
rozładunku zbiornika: rozsiewając produkt na polu
lub posługując się zestawem do opróżniania zbiornika
(wyposażenie opcjonalne)..
RU
B
b) Калибровка статического взвешивания SWPB
Эта функция позволяет выполнить простую
калибровку. Она должна выполняться специалистом, ознакомившимся с содержанием настоящего
руководства.
ОНА НЕОБХОДИМА, КОГДА:
Отображение веса в бункере не соответствует
действительности и если разница превышает +/3%.
- Добавляется новое тяжелое оборудование
(> 250 кг), например, шнековая штанга.
- При замене шин или колеи.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ НЕОБХОДИМО:
- Предусмотреть платформенные весы для
взвешивания машины с трактором на ровной
горизонтальной поверхности.
- Платформенные весы должны быть проверены
(не менее чем за 12 месяцев) специализированной
организацией, аккредитованной в данной сфере.
Например, во Франции аккредитацию выдает
организация COFRAC
http://www.cofrac.fr/
- Предусмотреть значительное количество
продукта (удобрения, зерновые и т.д.) для загрузки
в бункер.
Загружаемое количество должно быть как можно
ближе к полезной нагрузке машины.
- При изменении положения сцепного устройства.
- Предусмотреть способ загрузки и зачистки
бункера либо путем разбрасывания по участку,
либо с помощью опции «комплект Встроенная
зачистка».
51
Programming / Programowanie / Программирование
B
b)
52
Programming / Programowanie / Программирование
EN
B
b) SWPB static weighing calibration (continued)
DURING CALIBRATION
It is essential that all weight measurements to be confirmed are performed when the tractor/machine unit is
stopped in a straight line, not braked on flat, level ground,
and without having reversed.
- If the machine is fitted with a trailing axle lock, this must
be unlocked.
MACHINE WITH SINGLE AXLE OR DOUBLE AXLE AS BOGIE
- Select “REG” (settings)
then
then
then
- Enter the access code
keypad, and confirm
with the numeric
.
- Weigh the tractor/machine unit unladen, then enter the
weight read (in tons, e.g. 10.5 t) with the numeric keypad,
and confirm
.
- Make sure no external element touches the machine.
- Select
to go to the next stage.
Do not switch the VISION console off before
confirming all the unladen weights, otherwise
the calibration procedure will be cancelled.
PL
2
B
b) Statyczna kalibracja SWPB (ciąg dalszy)
PODCZAS KALIBRACJI
Zestaw ciągnika z maszyną musi znajdować się w pozycji
postoju, w prostej linii, bez hamowania, na płaskim
podłożu i w pozycji poziomej, bez cofania.
- Jeśli maszyna jest wyposażona w blokadę osi skrętnej, to
ta musi ona odblokowana.
- Upewnić się, czy żaden zewnętrzny element nie dotyka
maszyny.
Maszyna z jedną osią lub z dwoma osiami Boggie
- Wybrać menu regulcaji “REG”
następnie
potem
potem
- Wprowadzić kod dostępu
za pomocą
klawiatury numerycznej i zatwierdzić
.
- Zważyć zestaw Ciągnik-Maszyna bez załadunku,
następnie wprowadzić odczytany pomiar w tonach (np.
10,5 t) za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić
przyciskiem
.
- Wybrać
, by przejść do kolejnego etapu.
Nie wyłączać konsoli VISION przed
zatwierdzeniem wszystkich pomiarów masy
własnej (maszyna niezaładowana), gdyż w
innym przypadku procedura kalibracji będzie
anulowana.
RU
B
b) Калибровка статического взвешивания SWPB
(продолжение)
ВО ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ:
Все измерения веса, подлежащие подтверждению,
должны обязательно выполняться на остановленном на прямой линии тракторе с машиной, с выключенным тормозом на плоской и горизонтальной
поверхности, не включая задний ход.
- Если машина оснащена блокиратором ведомой
оси, необходимо его разблокировать.
- Убедиться, что ничто снаружи не касается
машины.
Одноосная или двуосная машина
- Выбрать REG
затем
, затем
, затем
- С помощью цифровой клавиатуры ввести код
доступа
и подтвердить
.
- Взвесить трактор с порожней машиной, затем
с помощью цифровой клавиатуры ввести
полученный вес (в тоннах, например, 10,5 т) и
подтвердить
.
- Для перехода к следующему этапу нажать
.
Не выключать консоль VISION до
подтверждения всех взвешиваний без
загрузки. В противном случае процедура
калибровки будет аннулирована.
53
Programming / Programowanie / Программирование
B
b)
54
Programming / Programowanie / Программирование
EN
B
b) SWPB static weighing calibration (continued)
The
key allows you to return (if necessary) to
the previous stages, but to continue from an
earlier stage it is essential to adhere to all the
conditions indicated for each stage.
- Weigh on the axle (or axles) of the unladen machine,
then enter the weight read (in tons, e.g. 2.2 t) with the
numeric keypad, and confirm
.
- Select
- Weigh the tractor/machine unit laden, then enter
the weight read (in tons, e.g. 18.5 t) with the numeric
keypad, and confirm
.
to go to the next stage
- Perform the tare by pressing
tractor/machine unit
- Select
before moving the
- Select
to go to the next stage.
to go to the next stage
After this you should load the machine.
If you switch the VISION console off, when you
turn it back on, the calibration procedure will restart from the screen which allows you to confirm
the weight of the tractor/machine unit laden.
PL
B
b) Statyczna kalibracja SWPB (ciąg dalszy)
- Dokonać pomiaru wagi na osi (lub osiach) maszyny bez
załadunku, następnie wprowadzić odczytany pomiar w
tonach (np. 2,2 t) za pomocą klawiatury numerycznej i
zatwierdzić przyciskiem
.
- Wybrać
, by przejść do kolejnego etapu.
Przycisk ECHAP
umożliwia (w razie
konieczności) powrót do poprzednich etapów,
jednak do ponownego przystąpienia do
przeprowadzenia wcześniejszego etapu należy
zadbać, by spełniano określone wcześniej
wymagania każdego takiego etapu.
- Wykonać TARĘ naciskając na przycisk
SET TARE
przed przestawieniem zestawu Ciągnik-Maszyna.
- Zważyć zestaw Ciągnik-Maszyna z załadunkiem,
następnie wprowadzić odczytany pomiar w tonach (np.
18,5 t) za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić
przyciskiem
.
- Wybrać
- Wybrać
, by przejść do kolejnego etapu.
2
, by przejść do kolejnego etapu.
Teraz można załadować maszynę.
Jeśli konsola VISION zostanie wyłączona, to po jej
ponownym uruchomieniu procedura kalibracji
zostanie podjęta na nowo począwszy od ekranu,
który umożliwia zatwierdzenie wagi zestawu
Ciągnik-Maszyna z załadunkiem.
RU
B
b) Калибровка статического взвешивания SWPB
(продолжение)
- Выполнить взвешивание на оси (или осях)
порожней машины, затем с цифровой клавиатуры
ввести полученный вес (в тоннах, например, 2,2 т)
и подтвердить
.
- Для перехода к следующему этапу нажать
- Выполнить взвешивание тары, нажав на
перемещения трактора с машиной.
Кнопка
позволяет вернуться (при
необходимости) к предыдущим этапам, но
для продолжения с предыдущего этапа
необходимо в точности соблюсти все
условия, указанные для каждого этапа.
- Взвесить трактор с загруженной машиной,
затем с помощью цифровой клавиатуры ввести
полученный вес (в тоннах, например, 18,5 т) и
подтвердить
.
, до
- Для перехода к следующему этапу нажать
.
- Для перехода к следующему этапу нажать
После этого нужно загрузить машину.
Если консоль VISION была выключена,
при ее повторном включении процедура
калибровки возобновляется с этапа
подтверждения взвешивания трактора с
загруженной машиной.
55
Programming / Programowanie / Программирование
B
b)
56
Programming / Programowanie / Программирование
EN
B
b) SWPB static weighing calibration (continued)
- Weigh on the axle (or axles) of the laden machine, then
enter the weight read (in tons, e.g. 7.7 t) with the numeric
keypad, and confirm
- Select
- Press
to go to the next stage
to confirm the calibration procedure
- Select
to view the values of the calibration
coefficients for the sensors.
- Confirm with
to exit the calibration procedure
and return to the main screen.
The actual weight is then displayed in grey. The value
flashes if the machine is moving or on a steep slope.
NB:
The theoretical weight is displayed in black, and it alternates with the actual weight in grey every 5 seconds to
allow a comparison.
PL
2
B
b) Statyczna kalibracja SWPB (ciąg dalszy)
- Dokonać pomiaru wagi na osi (lub osiach) maszyny z
załadunkiem, następnie wprowadzić odczytany pomiar
w tonach (np. 7,7 t) za pomocą klawiatury numerycznej i
zatwierdzić przyciskiem
- Wybrać
- Nacisnąć na
kalibracji.
by przejść do kolejnego etapu.
SET CAL, by zatwierdzić procedurę
- Wybrać
, by wyświetlić wartości współczynników
kalibracji czujników.
- Zatwierdzić przyciskiem
, by opuścić procedurę
kalibracji i powrócić do głównego ekranu.
Rzeczywista waga jest wyświetlana na szaro. Wartość
pulsuje, gdy maszyna jest w ruchu lub na pochyłości.
Uwaga:
Teoretyczny ciężar jest wyświetlany na czarno i zmienia
się na przemian z rzeczywistym ciężarem wyświetlanym
na szaro co 5 sekund, by móc odczyty porównać ze sobą.
RU
B
b) Калибровка статического взвешивания SWPB
(продолжение)
- Выполнить взвешивание на оси (или осях)
загруженной машины, затем с помощью цифровой
клавиатуры ввести полученный вес (в тоннах,
например, 7,7 т) и подтвердить
.
- Для перехода к следующему этапу нажать
Внимание:
Теоретический вес выделен черным цветом; каждые
5 секунд он меняется на текущий вес, выделенный
серым цветом, чтобы можно было их сравнить.
.
- Для подтверждения процедуры калибровки
нажать
.
- Для вывода на экран значений коэффициентов
калибровки датчиков выбрать
.
- Подтвердить, нажав
, для выхода из
процедуры калибровки и возврата к главному
экрану.
Текущий вес появится на экране и будет выделен
серым цветом. Значение будет мигать, если
машина движется или стоит под сильным
уклоном.
57
Programming / Programowanie / Программирование
B
b)
58
Programming / Programowanie / Программирование
EN
B
b) SWPB static weighing calibration (continued)
MACHINE WITH DOUBLE AXLE IN TANDEM
- Select “REG” (settings)
then
then
then
- Enter the access code
keypad, and confirm
with the numeric
.
- Weigh the tractor/machine unit unladen, without the
rear axle of the machine, then enter the weight read
(in tons, e.g. 12.9 t) with the numeric keypad, and
confirm
.
- Select
to go to the next stage.
PL
2
B
b) Statyczna kalibracja SWPB (ciąg dalszy)
MASZYNA Z DWOMA OSIAMI (TANDEM)
- Wybrać menu regulacji “REG” (ustawienia)
potem
następnie
potem
- Wprowadzić kod dostępu
za pomocą
klawiatury numerycznej i zatwierdzić
.
- Zważyć zestaw Ciągnik-Maszyna bez załadunku, bez
tylnej osi maszyny, następnie wprowadzić odczytany
pomiar w tonach (np. 12,9 t) za pomocą klawiatury
numerycznej i zatwierdzić przyciskiem
.
- Wybrać
, by przejść do kolejnego etapu.
RU
B
b) Калибровка статического взвешивания SWPB
(продолжение)
МАШИНА СО СДВОЕННОЙ ОСЬЮ
- Выбрать REG
затем
, затем
, затем
- С помощью цифровой клавиатуры ввести код
доступа
и подтвердить
.
- Взвесить трактор с порожней машиной без задней
оси, затем с помощью цифровой клавиатуры
ввести полученный вес (в тоннах, например,
12,9 т) и подтвердить
.
- Для перехода к следующему этапу нажать
.
59
Programming / Programowanie / Программирование
B
b)
60
Programming / Programowanie / Программирование
EN
B
b) SWPB static weighing calibration (continued)
- Weigh the tractor/machine unit unladen, then enter the
weight read (in tons, e.g. 16.5 t) with the numeric keypad,
and confirm
.
- Select
The
key allows you to return (if necessary) to
the previous stages, but to continue from an
earlier stage it is essential to adhere to all the
conditions indicated for each stage.
to go to the next stage
- Weigh on the axles of the unladen machine, then enter
the weight read (in tons, e.g. 7.0 t) with the numeric
keypad, and confirm
- Select
to go to the next stage
- Perform the tare by pressing
tractor/machine unit
- Select
before moving the
to go to the next stage.
After this you should load the machine.
If you switch the VISION console off, when you
turn it back on, the calibration procedure will restart from the screen which allows you to confirm
the weight of the tractor/machine unit laden.
B
b) Statyczna kalibracja SWPB (ciąg dalszy)
- Zważyć zestaw Ciągnik-Maszyna bez załadunku,
następnie wprowadzić odczytany pomiar w tonach (np.
16,5 t) za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić
przyciskiem
.
- Wybrać
, by przejść do kolejnego etapu.
- Dokonać pomiaru wagi na osiach maszyny bez
załadunku, następnie wprowadzić odczytany pomiar w
tonach (np. 7,0 t) za pomocą klawiatury numerycznej i
zatwierdzić przyciskiem
- Wybrać
PL
Teraz można załadować maszynę.
Jeśli konsola VISION zostanie wyłączona, to po jej
ponownym uruchomieniu procedura kalibracji
zostanie podjęta na nowo począwszy od ekranu,
który umożliwia zatwierdzenie wagi zestawu
Ciągnik-Maszyna z załadunkiem.
2
Przycisk ECHAP
umożliwia (w razie
konieczności) powrót do poprzednich etapów,
jednak do ponownego przystąpienia do
przeprowadzenia wcześniejszego etapu należy
zadbać, by spełniano określone wcześniej
wymagania każdego takiego etapu.
, by przejść do kolejnego etapu.
- Wykonać TARĘ naciskając na przycisk
SET TARE
przed przestawieniem zestawu Ciągnik-Maszyna.
- Wybrać
, by przejść do kolejnego etapu.
RU
B
b) Калибровка статического взвешивания SWPB
(продолжение)
- Взвесить трактор с порожней машиной, затем
с помощью цифровой клавиатуры ввести
полученный вес (в тоннах, например, 16,5 т) и
подтвердить
.
- Для перехода к следующему этапу нажать
- Выполнить взвешивание на осях порожней
машины, затем с помощью цифровой клавиатуры
ввести полученный вес (в тоннах, например, 7,0 т)
и подтвердить
.
После этого нужно загрузить машину.
Если консоль VISION была выключена,
при ее повторном включении процедура
калибровки возобновляется с этапа
подтверждения взвешивания трактора с
загруженной машиной.
Кнопка
позволяет вернуться (при
необходимости) к предыдущим этапам, но
для продолжения с предыдущего этапа
необходимо в точности соблюсти все
условия, указанные для каждого этапа.
- Для перехода к следующему этапу нажать
- Выполнить взвешивание тары, нажав на
перемещения трактора с машиной.
- Для перехода к следующему этапу нажать
, до
.
61
Programming / Programowanie / Программирование
B
62
b)
Programming / Programowanie / Программирование
EN
B
b) SWPB static weighing calibration (continued)
- Select
to view the values of the calibration
coefficients for the sensors.
- Weigh the tractor/machine unit laden, without the rear
axle of the machine, then enter the weight read
(in tons, e.g. 23.0 t) with the numeric keypad, and
confirm
.
- Select
to go to the next stage
- Weigh the tractor/machine unit laden, then enter the
weight read (in tons, e.g. 34.5 t) with the numeric keypad,
and confirm
.
- Select
to go to the next stage
- Weigh on the axles of the laden machine, then enter the
weight read (in tons, e.g. 22.5 t) with the numeric keypad,
and confirm
.
- Select
- Press
to go to the next stage
to confirm the calibration procedure
PL
B
b) Statyczna kalibracja SWPB (ciąg dalszy)
- Wybrać
, aby wyświetlić wartości współczynników
kalibracji czujników ważących.
2
- Dokonać pomiaru wagi zestawu Ciągnik-Maszyna w
załadunku, bez tylnej osi maszyny i wprowadzić wagę (w
tonach, np. 23,0 t) za pomocą klawiatury numerycznej i
zatwierdzić przyciskiem
.
- Wybrać
, by przejść do kolejnego etapu.
- Dokonać pomiaru wagi zestawu Ciągnik-Maszyna w
załadunku, następnie wprowadzić wagę (w tonach, np.
34,5 t) za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić
przyciskiem
.
- Wybrać
, by przejść do kolejnego etapu
- Zważyć na osiach maszyny, w załadunku, następnie
wprowadzić odczytany ciężar (w tonach, np. 22,5 t)
za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić
przyciskiem
.
- Wybrać
- Nacisnąć
kalibracji.
, by przejść do kolejnego etapu
SET CAL, by potwierdzić procedurę
RU
B
b) Калибровка статического взвешивания SWPB
(продолжение)
.
- Для подтверждения процедуры калибровки
нажать
.
- Взвесить трактор с загруженной машиной
без задней оси, затем с помощью цифровой
клавиатуры ввести полученный вес (в тоннах,
например, 23,0 т) и подтвердить
.
- Для перехода к следующему этапу нажать
- Для перехода к следующему этапу нажать
- Для вывода на экран значений коэффициентов
калибровки датчиков выбрать
.
.
- Взвесить трактор с загруженной машиной,
затем с помощью цифровой клавиатуры ввести
полученный вес (в тоннах, например, 34,5 т) и
подтвердить
.
- Для перехода к следующему этапу нажать
.
- Выполнить взвешивание на осях загруженной
машины, затем с помощью цифровой клавиатуры
ввести полученный вес (в тоннах, например,
22,5 т) и подтвердить
.
63
Programming / Programowanie / Программирование
B
b)
c)
64
d)
1
Programming / Programowanie / Программирование
EN
B
b) SWPB static weighing calibration (continued)
- Confirm
to exit the calibration procedure and
return to the main screen.
Conversely, as long as the load in the hopper is not
reduced or the conditions for movement are not suitable,
the alarm will be appear again.
d) Adjusting the offsets of the weighing sensors
The actual weight is then displayed in grey. The value
flashes if the machine is moving or on a steep slope and
cannot be considered to be valid.
NB: The theoretical weight is displayed in black, and
it alternates with the actual weight in grey every
5 seconds to allow comparison.
The offsets of the weighing sensors are factory-set on the
machine to 4.00 volts. This means that when the machine
is not loaded, all sensors must be at 4.00 V.
- To adjust the offsets again (e.g. when replacing a
weighing sensor), a specific offset setting unit must be
used 1 .
c) Overload alarm
When the machine is overloaded (e.g. the load in the
hopper exceeds the permitted limit, or the conditions for
movement when laden are too abrupt), an alarm goes off
and the „Charge utile Dépassé (Max weight exceeded)
message is displayed.
This operation should only be performed by a
person with the necessary skills.
- To suspend the alarm select
PL
B
b) Statyczna kalibracja SWPB (ciąg dalszy)
- Zatwierdzić przyciskiem
, by opuścić procedurę
kalibracji i powrócić do głównego ekranu.
Tak długo jak nie zmniejszy się obciążenie zbiornika lub
gdy warunki jazdy nie zostaną dostosowane, tak długo
alarm będzie się ponownie pojawiać.
2
d) Regulacja ustawienia czujników ważących (offset)
Rzeczywista waga jest wyświetlana na szaro. Wartość
pulsuje, gdy maszyna jest w ruchu lub na pochyłości i nie
może być uważana jako właściwa.
Uwaga: Teoretyczny ciężar jest wyświetlany na czarno
i zmienia się na przemian z rzeczywistym
ciężarem wyświetlanym na szaro co 5 sekund, by
móc odczyty porównać ze sobą.
c) Alarm przeciążenia
Kiedy maszyna jest przeciążona (np. gdy ciężar załadowanego materiału w zbiorniku przekracza dopuszczalną
granicę lub gdy warunki jazdy pod obciążeniem są zbyt
gwałtowne), rozlega się alarm dźwiękowy oraz pojawia
się komunikat „Przekroczono maksymalną wagę”
(“Max weight exceeded” („Charge utile Dépassé) .
Czujniki ważące maszyny są ustawione na 4.00 Volty.
Oznacza to, że gdy maszyna nie znajduje się pod obciążeniem, to wszystkie czujniki ważące muszą być pod
napięciem 4.00 Voltów.
- W celu ponownego ustawienia parametru offset (np. w
razie wymiany czujnika ważącego), należy użyć do tego
specjalnego urządzenia kalibrującego parametr offset
1 .
Tę czynność musi być przeprowadzona przez
osobę o wymaganych kompetencjach (prosimy o
kontakt z autoryzowanym serwisem).
- W celu wyłączenia alarmu nacisnąć na
RU
B
b) Калибровка статического взвешивания SWPB
(продолжение)
- Подтвердить, нажав
, для выхода из
процедуры и возврата к главному экрану.
Текущий вес появится на экране и будет выделен
серым цветом. Значение будет мигать, если машина движется или стоит под сильным уклоном и не
может считаться работоспособной.
Внимание: Теоретический вес выделен черным
цветом; каждые 5 секунд он меняется на
текущий вес, выделенный серым цветом,
чтобы можно было их сравнить.
c ) Предупреждение о перегрузке
Если машина перегружена (например, загрузка
бункера превышает разрешенное ограничение, или
перемещение с нагрузкой слишком резкое), раздается звуковой сигнал и появляется сообщение
Charge utile Dépassé (Превышение полезной нагрузки).
- Для приостановки предупреждения выбрать
Если загрузка бункера не уменьшится, а перемещения не смягчится, предупреждение появится снова.
d ) Настройка сдвига взвешивающих датчиков
Сдвиг взвешивающих датчиков машины устанавливается на заводе на 4,00 вольт. То есть, если
машина не перегружена, все датчики должны быть
установлены на 4,00 В.
- Для повторной регулировки сдвига (например,
при замене взвешивающих датчиков) необходимо
использовать специальный блок настройки
сдвигов 1 .
Эта операция должна выполняться
квалифицированным специалистом.
65
Programming / Programowanie / Программирование
C
a)
66
Programming / Programowanie / Программирование
EN
C Setting the application rate
The machine’s application rate is volumetric, making it
possible to guarantee good extraction regularity from the
beginning to the end of emptying the hopper.
However, calibrating the “Facteur T” of the product with a
test is recommended, in order to correct possible extraction
density errors, i.e. the actual density of the product when it
comes out of the rear shutter.
After the test is performed, you may note the max. dose/
hectare possible with the selected product depending on the
adjustment configuration of the machine
(e.g. MAX. RATE 1031 kg/ha).
The working speed must be adapted so as not to
exceed the capacities of the spreading system
(consult the machine’s instruction manual).
- Prime the dosing meter, by recovering an amount of
product without weighing it, or after spreading a few
metres.
- Select from the “EPAN” (spreading) menu the
function, or from the “REG” (settings) menu then
then
for calibration.
- Select
. Calibration test
- Select
.
- Engage the DPA (the conveyor belt) and slowly move
forwards, the fertilizer flows, and an audible alarm is
triggered to warn of the risk of the buckets overflowing.
- At the end of the test, disengage the DPA and press
then weigh the total content of the buckets.
,
a) Calibration test using the bucket kit
- Install the calibration test kit (see the machine’s
instruction manual)
- Adjust and open the outlet shutter
C Ustawienie dawki rozsiewu
Wydatek rozsiewacza przyczepianego jest wolumetryczny,
czyli objętościowy, umożliwia więc zapewnienie dobrej
równomierności od początku do końca, aż po opróżnienie
zbiornika. Jednak zalecane jest skalibrowanie “Współczynnik T” “Facteur T” produktu do rozsiewu, aby skorygować
ewentulane błędy związane z ciężarem właściwym produktu, to znaczy z rzeczywistym ciężarem właściwym, gdy
produkt wychodzi przez tylną zasuwę.
Po przeprowadzeniu próby, mogą Państwo stwierdzić
maksymalną dawkę/ha możliwą z wybranym produktem i
w zależności od konfiguracji ustawień maszyny.
(np. MAKSYMALNA DAWKA 1031 kg/ha).
Prędkość robocza musi być dostosowana i nie może
przekraczać możliwości zestawu rozsiewającego
(patrz: instrukcja obsługi maszyny).
a) Próba kręcona z zestawem wiaderek
PL
2
- Ustawić i otworzyć zasuwę dozującą.
- Rozruszać uklad rozdzielający, zebrać produkt (bez
ważenia) po kilku metrach jazdy.
- W menu rozsiewu “EPAN” wybrać funkcję kalibracji
lub z poziomu menu regulacji “REG” a następnie
potem zatwierdzić
dla kalibracji.
- Wybrać: próba kręcona
- Wybrać
i
. (Test kalibracji)
(DEBUT = POCZĄTEK).
- Włączyć napęd DPA (podajnika taśmowego) i wolno
jechać, nawór granulowany jest dawkowany, uruchamia
się alarm dźwiękowy, by ostrzec przed ryzykiem
przesypania produktu z wiaderek.
- Na końcu próby kręconej, wyłączyć napęd DPA
podajnika taśmowego i nacisnąć na
(FIN =
KONIEC), aby móc zważyć zawartość z obu wiaderek.
- Zamontować zestaw do przeprowadzenia próby
kręconej (patrz: instrukcja obsługi maszyny)
RU
C Настройка расхода
- Настроить и открыть расходную заслонку
Расход машины является объемным показателем.
Это позволяет гарантировать равномерность
выдачи продукта до самого конца зачистки бункера.
Тем не менее, рекомендуется откалибровать
Facteur T (Коэффициент Т) продукта для исправления возможных ошибок в плотности выдачи, то
есть реальной плотности продукта на выходе
через заднюю заслонку.
После проведения корректировки можно определить максимально возможную дозировку/га в зависимости от выбранного продукта и конфигурации
настройки машины
(например: максимальный расход 1031 кг/га).
Скорость работы должна быть подобрана
таким образом, чтобы не превышать
возможностей системы разбрасывания (см.
руководство по эксплуатации машины).
a) Калибровка расхода с помощью набора ковшей
- Начать внесение, используя (без взвешивания)
некоторое количество продукта или через
несколько метров разбрасывания.
- Выбрать в меню EPAN функцию
или в меню REG, затем
, затем
калибровки.
- Выбрать
- Выбрать
для
. Калибровка
.
- Включить DPA (конвейерную ленту) и медленно
начать движение, удобрение движется, а
звуковой сигнал раздается для предупреждения об
опасности переполнения ковшей.
- По окончании калибровки отключить DPA и
нажать на
, затем выполнить взвешивание
всего содержимого ковшей.
- Установить набор калибровки расхода (см.
руководство к машине)
67
Programming / Programowanie / Программирование
C
a)
68
Programming / Programowanie / Программирование
EN
C
a) Calibration test using the bucket kit (continued)
- Enter the weight obtained in kg (e.g. 25.82 kg) with the
numeric keypad, and confirm with
.
The console calculates the new “Facteur T” specific to the
product (e.g. 1.055 instead of 1.000 entered initially)
- Confirm with
, or select
restart or to cancel the test.
if you want to
The VISION console will memorise the last value of the
“Facteur T” that was confirmed for the selected product
(A B C D E F G H).
PL
2
C
a) Próba kręcona z zestawem wiaderek (ciąg dalszy)
- Wprowadzić uzyskaną wagę nawozu w kg (np. 25,82 kg)
za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić
przyciskiem
.
Konsola obliczy nowy „Współczynnik T” “Facteur T”
specyficzny do używanego nawozu (np. 1,055 zamiast
początkowo wprowadzonego współczynnika 1.000).
- Zatwierdzić przyciskiem
, albo wybrać
,
jeśli chcą Państwo jeszcze raz wykonać lub anulować
test kalibracyjny.
Konsola VISION zachowa w pamięci ostatnią wartość
„Współczynnika T” “Facteur T” , która została zatwierdzona na wybranym produkcie (A B C D E F G H).
RU
C
a) Калибровка расхода с помощью набора ковшей
(продолжение)
- Ввести с помощью цифровой клавиатуры
полученный вес в кг (например: 25,82 кг) и
подтвердить, нажав
.
Консоль рассчитает новый Facteur T (Коэффициент Т) продукта (например: 1,055 вместо первоначального 1,000)
- Подтвердить, нажав
, или выбрать
,
для возобновления или аннулирования калибровки.
Консоль VISION сохранит в памяти последнее
значение Facteur T (Коэффициент Т), которое было
подтверждено для выбранного продукта (A B C D E
F G H).
69
Programming / Programowanie / Программирование
C
b)
70
Programming / Programowanie / Программирование
EN
C
b) Calibration test by weighing the machine before the
test and again at the end of the test.
- Weigh the machine (W2) and the remaining load
- Calculate the actual weight (W) spread: W = W1 – W2
- Weigh the machine (W1) laden
- Adjust and open the outlet shutter, and prime the dosing
meter
- Enter the weight obtained (W) in kg (e.g. 90.54 kg) with
the numeric keypad, and confirm with
.
- Select from the “EPAN” (spreading) menu the
function, or from the “REG” (settings) menu then
for calibration.
then
The console has calculated the new “Facteur T” specific to the product (e.g. 1.053 instead of 1.000 entered
initially).
- Select
. Calibration test
- Select
- Confirm with
, or select
restart or to cancel the test.
.
- Engage the DPA (the conveyor belt) and move forwards
to spread, the fertilizer flows (do not take into account
the alarm that is triggered to warn of the risk of the
buckets overflowing if the buckets are being used for a
calibration test).
The duration of the test must be determined by the driver,
as a minimum it should be carried out over an area of
0.25 hectares.
if you want to
The VISION console will memorise the last value of the
“Facteur T” that was confirmed for the selected product
(A B C D E F G H).
Note:
The calibration is generally more accurate using this
method b).
Conversely, if the weighing method is with a weighbridge,
the weight (W) should be at least 1000 kg.
- At the end of the test, disengage the DPA and press
C
PL
- Zważyć (P2) z maszyną i pozostałym załadunkiem.
b) Test kalibracji dawki przeprowadzając ważenie
maszyny przed przeprowadzeniem próby kręconej i
ważenia na końcu próby.
- Obliczyć rzeczywisty ciężar (P) rozsianego materiału:
P = P1 – P2
- Zważyć maszynę z załadunkiem (P1).
- Ustawić i otworzyć zasuwę dozującą, dobrze zasilić
część rozdzielającą.
- W menu rozsiewu “EPAN” wybrać funkcję kalibracji
lub z poziomu menu regulacji “REG” a następnie
potem zatwierdzić
dla kalibracji.
- Wybrać: próba kręcona
- Wybrać
- Wprowadzić uzyskany ciężar (P) w kg (np. 90,54 kg) za
pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić
.
i
. (Test kalibracji)
Konsola obliczy nowy „Współczynnik T” “Facteur T”
specyficzny do używanego nawozu (np. 1,053 zamiast
początkowo wprowadzonego współczynnika 1.000).
- Zatwierdzić przyciskiem
, albo wybrać
,
jeśli chcą Państwo jeszcze raz wykonać lub anulować
test kalibracyjny.
(DEBUT = POCZĄTEK).
- Włączyć napęd DPA (podajnika taśmowego) i ruszyć do
przodu, by rozsiewać, nawóz wysypuje się (nie zwracać
uwagi na alarm dźwiękowy, który uruchamia się, by
ostrzec przed przesypaniem produktu zbieranego do
wiaderek podczas testu kalibracji.
Czas trwania próby musi określić operator, minimalnie
należy przeprowadzić to na powierzchni 0,25 ha.
- Na końcu próby wyłączyć napęd DPA i nacisnąć
C
b) Калибровка расхода путем взвешивания машины перед испытанием и по окончании испытания.
Konsola VISION zachowa w pamięci ostatnią wartość
„Współczynnika T” “Facteur T” , która została zatwierdzona na wybranym produkcie (A B C D E F G H).
Uwaga:
Kalibracja metodą b) jest zwykle dokładniejsza.
Natomiast jeśli do ważenia używana jest waga najazdowa, to ciężar (P) musi wynosić przynajmniej 1000 kg.
RU
- По окончании калибровки отключить DPA и
нажать на
- Выполнить взвешивание (P2) с машиной и
оставшимся грузом
- Выполнить взвешивание (P1) с загруженной
машиной
- Рассчитать реально внесенный вес (P): P = P1 – P2
- Настроить и открыть расходную заслонку и
начать внесение
- Ввести с помощью цифровой клавиатуры
полученный вес (Р) в кг (например: 90,54 кг) и
подтвердить, нажав
.
- Выбрать в меню EPAN функцию
или в меню REG, затем
, затем
калибровки.
- Выбрать
- Выбрать
2
для
Консоль рассчитает новый Facteur T
(Коэффициент Т) продукта (например: 1,053
вместо первоначального 1,000).
. Калибровка
.
- Включить DPA (конвейерную ленту) и начать
движение для внесения, удобрение движется (не
учитывать звуковой сигнал предупреждения об
опасности переполнения в случае проведения
испытания расхода с использованием ковшей).
Продолжительность калибровки определяется
оператором, минимальная площадь - 0,25 га.
- Подтвердить, нажав
, или выбрать
для возобновления или аннулирования калибровки.
Консоль VISION сохранит в памяти последнее значение
Facteur T (Коэффициент Т), которое было подтверждено для выбранного продукта (A B C D E F G H).
Примечание:
Использование метода b), как правило, позволяет
выполнить более точную калибровку.
При использовании платформенных весов необходимо, чтобы вес (Р) был не менее 1000 кг.
71
Programmation / Programowanie / Programmierung
C
c)
72
Programming / Programowanie / Программирование
EN
C
c) Calibration test with correction mode by SWPB static
weighing
A tare (weighing sensors reset) must be performed.
Before performing the tare, it is essential to stop
the tractor/machine unit in a straight line, not
braked on flat, level ground, and without having
reversed.
- Make sure there is no product in the hopper before
performing the tare.
- Select the “REG” (settings) menu, then the
then confirm with
.
function,
- Press
(for 3 s) until the values are 0.00 t; an audible
beep signals that the tare has been performed.
PL
2
C
c) Test kalibracji dawki z trybem korekcji przez ważenie
statyczne SWPB
Należy przeprowadzić tarę (wyzerowanie czujników
ważących).
Zestaw ciągnika z maszyną musi znajdować się
w pozycji postoju, w prostej linii, bez hamowania,
na płaskim podłożu i w pozycji poziomej, bez
cofania.
- Przed przeprowadzeniem tary należy upewnić się, czy w
zbiorniku nie ma żadnego produktu.
- Wybrać menu regulacji “REG” , następnie funkcję
zatwierdzić przyciskiem
.
i
- Nacisnąć na przycisk
(przez 3 sekundy) aż wartości
zostaną wyzerowane 0,00 t; sygnał dźwiękowy (bip)
sygnalizuje, że tara została przeprowadzona.
RU
C
c) Калибровка расхода в режиме корректировки
статическим взвешиванием SWPB
Необходимо выполнить взвешивание тары (обнуление взвешивающих датчиков).
Перед взвешиванием тары обязательно
остановить трактор с машиной,
установить их на прямой линии, с
выключенным тормозом на плоской и
горизонтальной поверхности, не включая
задний ход.
- Перед взвешиванием тары убедитесь, что бункер
пуст.
- Выберите меню REG, затем функцию
подтвердите, нажав
.
, затем
- Нажать и удерживать кнопку
(в течение
3 секунд) до сброса значений на 0,00 t, затем
раздастся звуковой сигнал, оповещающий о том,
что взвешивание тары выполнено.
73
Programming / Programowanie / Программирование
C
c)
74
Programming / Programowanie / Программирование
EN
C
c) Calibration test with correction mode by SWPB static
weighing (continued)
a - Load the machine (e.g. 12,100 kg)
- Select
. The console displays “PATIENTER SVP
– LECTURE DE POIDS” (PLEASE WAIT – READING
WEIGHT) for several seconds and the TEST flashes.
- Adjust and open the outlet shutter, and prime the dosing
meter
- Select the “EPAN” (spreading) menu
- Select the
function when stationary, ensuring the
tractor-machine unit is in a straight line, not braked on
flat, level ground, and without having reversed, then
confirm with
.
The console displays the weight values distributed on the
linkage and the axles.
- Select the
function, then enter the current actual
weight (e.g. 12,100 kg) with the numeric keypad, then
confirm with
, then
to return to the
previous screen.
PL
C
c) Test kalibracji dawki z trybem korekcji przez ważenie
statyczne SWPB (ciąg dalszy)
a - Załadować maszynę (np. 12,100 kg)
- Wybrać
. Konsola wyświetli komunikat “PATIENTER
SVP – LECTURE DE POIDS” (PLEASE WAIT – READING
WEIGHT) (PROSZĘ CZEKAĆ - ODCZYT CIĘŻARU) przez
kilka sekund, napis TEST pulsuje.
2
- Ustawić i otworzyć zasuwę dozującą, dobrze zasilić
część rozdzielającą.
- Wybrać menu rozsiewu “EPAN”
- Wybrać funkcję
podczas postoju, zestaw ciągnika
z maszyną musi znajdować się w pozycji postoju, w
prostej linii, bez hamowania, na płaskim podłożu i w
pozycji poziomej, bez cofania, następnie zatwierdzić
przyciskiem
.
Konsola wyświetli wartości ciężaru rozłożonego na
zaczep i na osie.
- Wybrać funkcję
a następnie wprowadzić aktualną
rzeczywistą wagę (np. 12,100 kg) za pomoc klawiatury
numerycznej i zatwierdzić przyciskiem
, następnie nacisnąć na
w celu powrócenia do
poprzedniego ekranu.
RU
C
c) Калибровка расхода в режиме корректировки
статическим взвешиванием SWPB (продолжение)
a - Загрузить машину (например: 12 100 кг)
- Выбрать
. На консоли на несколько секунд
появится (PATIENTER SVP – LECTURE DE POIDS/
(ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ – ИДЕТ СЧИТЫВАНИЕ
ВЕСА)) и замигает надпись TEST (КАЛИБРОВКА).
- Настроить и открыть расходную заслонку и
начать внесение
- Выбрать меню EPAN
- При остановленном тракторе выбрать функцию
, убедившись, что трактор с машиной стоят
на прямой линии, с выключенным тормозом
на плоской и горизонтальной поверхности,без
включения заднего хода, затем подтвердить,
нажав
.
На консоли отобразится значение веса,
распределенного на сцепке и осях.
- Выбрать функцию
, затем ввести с помощью
цифровой клавиатуры Текущий реальный вес
(например: 12 100 кг), затем подтвердить, нажав
, затем
для возврата к предыдущему
экрану.
75
Programming / Programowanie / Программирование
C
c)
c
d
b
76
a
Programming / Programowanie / Программирование
EN
C
c) Calibration test with correction mode by SWPB static
weighing (continued)
b - Engage the DPA (the conveyor belt) and spread the
product.
The authorisation to stop is possible after 200 kg have
been spread, and the STOP flashes.
However, at least 1000 kg of product should be
spread for sufficient accuracy. After the first
calibration test, performing other tests with
higher application rates (e.g. 2500 kg, then
5000 kg) is recommended in order to optimise the
Facteur T (T factor)
c - Stop spreading, disengage the DPA and make sure
the tractor-machine unit is in a straight line, not
braked on flat, level ground, and without having
reversed.
NB: The theoretical weight is displayed in black, and
it alternates with the actual weight in grey every
5 seconds to allow comparison.
function. The console displays
- Select the
“PATIENTER SVP – LECTURE DE POIDS” (PLEASE WAIT
– READING WEIGHT) for several seconds, then it displays
the new “T factor” specific to the product (e.g. 0.949
instead of 1.000 entered initially).
- Confirm with
, or select
restart or to cancel the test.
if you want to
The VISION console will memorise the last value of the
Facteur T (T factor) that was confirmed for the selected
product (A B C D E F G H).
d - The Vision console works in DPA mode for the rest of
the plot. You may repeat the test whenever you want.
The value of the actual weight is displayed in
grey. If the value flashes, the unit should be
moved to flatter, more level place, otherwise the
result will be incorrect.
C c) Test kalibracji dawki z trybem korekcji przez ważenie
statyczne SWPB (ciąg dalszy)
b - Włączyc napęd DPA (podajnika taśmowego) i
rozsiewać produkt.
Począwszy od rozsianych 200 kg możliwe jest
zatrzymanie (STOP pulsuje).
Jednakże należy rozsiać przynajmniej 1000 kg
produktu, aby uzyskać wystarczającą precyzję.
Po pierwszej prbie dawki, zalecane jest
przeprowadzenie kolejnych prób, gdy dawki są
zwiększane (np. 2500 kg, a potem 5000 kg), aby
zoptymalizować “współczynnik T” Facteur T
(T factor)”.
c - Zatrzymać rozsiew, wyłączyć napęd DPA podajnika
taśmowego, zestaw ciągnika z maszyną musi
znajdować się w pozycji postoju, w prostej linii,
bez hamowania, na płaskim podłożu i w pozycji
poziomej, bez cofania.
Wartość rzeczywistego ciężaru jest wyświetlana
na szaro. Jeśli wartość pulsuje, to przestawić
zestaw ciągnik-maszyna na płaskim i poziomym
podłożu, gdyż w innym przypadku odczyt będzie
błędny.
PL
Uwaga: Ciężar teoretyczny jest wyświetlany na czarno,
przemiennie z ciężarem rzeczywistym w kolorze
szarym, co 5 sekund, by umożliwić porównanie.
2
. Konsola wyświetli komunikat
- Wybrać funkcję
“PATIENTER SVP – LECTURE DE POIDS” (PLEASE
WAIT – READING WEIGHT) (PROSZĘ CZEKAĆ - ODCZYT
CIĘŻARU) przez kilka sekund, a następnie zostanie
wyświetlony nowy “Współczynnik T” “T factor”
specyficzny dla produktu (np. 0.949 zamiast wcześniej
wprowadzonego 1.000).
, albo wybrać
w
- Zatwierdzić przyciskiem
celu ponownego rozpoczęcia lub anulowania próby
dawki.
Konsola VISION zachowa w pamięci ostatnią wartość
„Współczynnika T” Facteur T (T factor) , która została
zatwierdzona na wybranym produkcie (A B C D E F G H).
d - Konsola Vision pracuje w trybie DPA (dawkowanie
proporcjonalne do prędkości jazdy) przez resztę pola.
Mogą Państwo powtórzyć próbę w dowolnej chwili.
RU
C
c) Калибровка расхода в режиме корректировки
статическим взвешиванием SWPB (продолжение)
b - Включить DPA (конвейерную ленту) и начать
внесение продукта. После того как будет
разбросано 200 кг продукта, возможна
остановка, при этом начинает мигать надпись
STOP (СТОП).
Тем не менее, для достижения достаточной
точности необходимо внести не менее 1000 кг
продукта. Для лучшей оптимизации Facteur T
(Коэффициент Т) после первой калибровки
расхода рекомендуется выполнить другие
испытания с более значительным расходом
(например, 2500 кг, затем 5000 кг).
c - Остановить разбрасывание, отключить DPA
и убедиться, что трактор с машиной стоят
прямой линии, с выключенным тормозом на
плоской и горизонтальной поверхности и без
включения заднего хода.
Значение реального веса выделено серым
цветом. Если значение мигает, необходимо
переместить трактор с машиной на более
плоскую и горизонтальную поверхность, в
противном случае, результат будет неверным.
Внимание: Теоретический вес выделен черным
цветом; каждые 5 секунд он меняется на
текущий вес, выделенный серым цветом,
чтобы можно было их сравнить.
- Выбрать функцию
. На консоли на несколько
секунд появится сообщение “PATIENTER SVP –
LECTURE DE POIDS” (ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ
– ИДЕТ СЧИТЫВАНИЕ ВЕСА), затем вновь появится
«Коэффициент Т» продукта (например: 0,949
вместо первоначального 1,000).
- Подтвердить, нажав
, или выбрать
для возобновления или аннулирования калибровки.
Консоль VISION сохранит в памяти последнее
значение Facteur T (Коэффициент Т), которое было
подтверждено для выбранного продукта (A B C D E
F G H).
d - На оставшейся части обрабатываемого
участка консоль VISION работает в режиме DPA.
Теперь в любой момент времени калибровку
можно повторить.
77
Programming / Programowanie / Программирование
D
78
Programming / Programowanie / Программирование
EN
D Selecting the fertilizer and using the application
rate reducer
To make full use of the VISION console’s capacities, it is
recommended that your various products are saved in the 8
possible memories.
Note
If you know the Facteur T (T Factors) of the product (coefficient corresponding to the actual extraction density of
the product when it comes out of the rear shutter), you may
manually select:
- Select Facteur T (T Factors) using
Before each spreading session, choose the corresponding
product or the one that is closest from a physical point of
view (particle size, density, etc.).
The factory default for the Facteur T (T Factors) is 1.
After each calibration test, the console retains the last
Facteur T (T Factors) calculated in the memory.
- Select the “REG” (settings) menu, THEN
- Choose the product using
.
- Enter the value using the numeric keypad and validate
- Select
to exit.
EXAMPLE OF AVERAGE Facteur T (T Factors)
..
.
- Select
then
if you want record the name
of the products using the alphanumeric keypad, and
confirm
.
Ammonium nitrate 33.5
Complete fertiliser 17/17/17
Potassium chloride
18/46
Powdered lime
Fillers/Pellets
Crushed limestone
T = 0.95
T = 1,1
T = 1,15
T = 1,02
T = 1.1
T = 0.8
T = 1.25
PL
D Wybór nawozu i użycie reduktora wydatku
Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu DPB Polyvrac,
zaleca się wprowadzenie do pamięci urządzenia różnych
typów nawozu granulowanego. Możliwych jest 8 wpisów do
pamięci.
Przed każdym rozsiewem należy wybrać odpowiedni nawóz
lub najbliższy nawóz, przypominający swoimi charakterystykami nawóz wcześniej wprowadzony (podobna granulometria i ciężar właściwy...).
Domyślne fabryczne ustawienie Facteur T „Współczynników T” (T Factors) wynosi 1.
Po każdym przeprowadzeniu próby dawki rozsiewu z wiaderkiem, konsola zachowuje w pamięci ostatni wyliczone
Facteur T „Współczynniki T”( T Factors).
- Wybrać menu regulacji “REG” a potem
- Wybierz produkt klawiszami
..
.
- Wybrać
a potem
jeśli chcą Państwo
zapisać nazwę produktów za pomocą klawiatury
alfanumerycznej i zatwierdzić przyciskiem
.
D Выбор удобрения и использование редуктора
расхода
Для того, чтобы использовать всевозможности
консоли VISION, рекомендуется ввести разные типы
продуктов в 8 возможных блоков памяти.
Перед разбрасыванием подобрать соответствующий
продукт или схожий с ним по физическим параметрам
(гранулометрия, плотность и т.д.).
Заводская установка по умолчанию Facteurs T «Коэффициента Т» составляет 1.
После каждого испытания по расходу консоль сохраняет в памяти последний расчетный Facteurs T
«Коэффициент Т».
- Выбрать меню REG, затем
.
- Выбрать продукт с помощью кнопок
Uwaga
Jeśli znamy Facteur T „Współczynnik T” “(T factor)” (Współczynnik zsypowy odrębny dla każdego nawozu i rozsiewacza), jest możliwe ręczne dokonanie wyboru:
2
- Wybrać Facteur T “Współczynnik T” (T Factor) za
pomocą
przycisków
.
- Wprowadzić wartość klawiaturą numeryczną i
zatwierdzić przyciskiem
- Wybrać
w celu wyjścia.
PRZYKŁAD DLA ŚREDNIEGO Facteur T WSPÓŁCZYNNIKA T (T Factor)
Saletra amonowa 33.5
Nawóz mineralny 17/17/17
Chlorek potasowy
Nawóz kompleksowy 18/46
Wapno pyliste
Korki/Pellet
Kruszywo wapienne
T = 0.95
T = 1,1
T = 1,15
T = 1,02
T = 1.1
T = 0.8
T = 1.25
RU
Примечание:
Если известен Facteur T (Коэффициент Т) продукта
(коэффициент реальной плотности выдачи на выходе
через заднюю заслонку), его можно выбрать вручную:
- Выбрать Facteurs T «Коэффициент 1» с помощью
кнопок
- Ввести значение с помощью цифровой клавиатуры
и подтвердить выбор клавишей
.
- Для выхода выбрать
Пример фактора: Facteur T (Коэффициент Т) Средний
Нитрат аммония 33,5
T= 0,95
Комбинированное удобрение 17/17/17 T= 1,1
Хлористый калий
T = 1,15
18/46
T = 1,02
Известковый порошок
T = 1,1
Заполнители / Гранулы
T = 0,8
Измельченный известняк
T = 1,25
- Выбрать , затем
, если хотите ввести
название продукта с помощью буквенно-цифровой
.
клавиатуры, и подтвердить, нажав
79
Programming / Programowanie / Программирование
D
80
Programming / Programowanie / Программирование
EN
D
The Facteur T (T factor) may be modified if you notice a
discrepancy between the programmed and actual rate /
hectare.
E.g 1.
At the start the Facteur T (T factor) = 0,98
- programmed rate / hectare
= 400 kg/ha
- actual rate achieved
= 352 kg/ha
The difference is - 12 %
In this case the Facteur T (T factor) can be adjusted,
the new “T factor” = 0.98 - (0.98 x 12%) = 0.86
E.g 2.
At the start the In this case the Facteur T (T factor) can be
adjusted,
= 0,98
- programmed rate / hectare
= 400 kg/ha
- actual rate achieved
= 440 kg/ha
The difference is + 10 %
In this case the In this case the Facteur T (T factor) can be
adjusted, can be adjusted,
the new “T factor” = 0.98 + (0.98 x 10%) = 1.08
On the ECONOV machine, option “RTS” Fertitest import
allows you, with the SD card (max 2 GO/GB), to memorise
the data corresponding to the fertilisers selected.
For its use, refer to chapter “RTS” FERTITEST IMPORT
PL
2
D
Facteur T “Współczynnik T” (T factor) może być zmodyfikowany, jeśli zostanie stwierdzona rozbieżność między
dawką / ha zaprogramowaną a dawką / ha rzeczywiście
rozsianą.
Przykład 1.
Początkowy
Facteur T “Współczynnik T” (T factor) = 0,98
- Ustawiona dawka na hektar = 400 kg/ha
- Rzeczywista rozsiana dawka = 352 kg/ha
Różnica wynosi - 12 %
W tym przypadku można zmienić Początkowy
Facteur T “Współczynnik T” (T factor) = 0,98 ,
Nowy “Współczynnik T” = 0,98 - (0,98 x 12%) = 0,86
Przykład 2.
Początkowy Facteur T “Współczynnik T” (T factor)
= 0,98
- Ustawiona dawka na hektar = 400 kg/ha
- Rzeczywista rozsiana dawka = 440 kg/ha
Różnica wynosi + 10 %
W tym przypadku można zmienić W tym przypadku można
zmienić Początkowy
Facteur T “Współczynnik T” (T factor)
Nowy “Współczynnik T” = 0,98 + (0,98 x 10%) = 1,08
W przypadkurozsiewacza z systemem ECONOV opcja
importowania danych “RTS” jest możliwa, do tego celu
potrzebna jest karta pamięci SD (o maksymalnej pojemności 2GB), by wprowadzić do pamięci dane odpowiadające
wybranym nawozom.
W celu wykorzystania tej opcji, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem IMPORTOWANIE DANYCH Z USŁUGI FERTITEST
«RTS»
RU
D
Если зафиксирована разница между
запрограммированной дозировкой/га и реально
вносимой дозировкой/га, можно изменить Facteur T
(Коэффициент Т).
Пример 2:
В начале Facteur T (Коэффициент Т)
- запрограммированная дозировка/га
- внесенная дозировка на га
= 0,98
= 400 кг/га
= 440 кг/га
Пример 1:
В начале Facteur T (Коэффициент Т)
- запрограммированная дозировка/га
- внесенная дозировка/га
= 0,98
= 400 кг/га
= 352 кг/га
Разница составляет -12 %
В этом случае можно изменить «Коэффициент Т»
новый Facteur T (Коэффициент Т) = 0,98 - (0,98 x 12%) =
0,86
Разница составляет + 10 %
В этом случае можно изменить Facteur T (Коэффициент Т), новый «Коэффициент Т» = 0,98 + (0,98 x 10%) =
1,08
При использовании машины ECONOV опция Import Fertitest (Импорт Fertitest) «RTS» позволяет
сохранять на SD-карте (максимум 2 GO/GB) данные,
соответствующие выбранным удобрениям.
По вопросам, связанным с ее использованием, см.
раздел ПРОГРАММА FERTITEST «RTS»
81
Programming / Programowanie / Программирование
D
1
82
1
Programming / Programowanie / Программирование
EN
D
USING THE APPLICATION RATE REDUCER
1
The application rate reducer may only be used
for granular fertilizers.
(consult the machine’s instruction manual).
- confirm with
to check the max. permitted
application rate with the application rate reducer (e.g.
rate of 165 kg/ha).
When there is a risk of clumps larger than or equal to
1.5 cm and the desired application rate/hectare is, for
example, less than or equal to 100 l/ha over 24 m, it is
recommended that the application rate reducer is used.
- To set it on the console you must:
FROM THE REG (SETTINGS) MENU
- Select
.
- Position the cursor on RÉDUCTEUR (REDUCER) using
the
keys.
- Choose OUI (YES) using
the other cases.
, leave NON (NO) in
PL
D
UŻYCIE REDUKTORA WYDATKU
Reduktor wydatku 1 może być użyty wyłącznie
dla nawozów granulowanych.
(patrz: instrukcja obsługi maszyny).
- Zatwierdzić za pomocą przycisku
w celu
zweryfikowania maksymalnej dopuszczalnej dawki z
reduktorem wydatku (np. maksymalnie165 kg/ha).
2
Kiedy występuje ryzyko grudek większych lub równych
1,5 cm i że pożądane dawkowanie na hektar może być
przykładowo mniejsze lub równe 100 l/ha na szerokość 24
m, to zalecane jest użycie reduktora wydatku.
- Żeby wybrać go na konsoli, należy:
Z POZIOMU MENU REGULACJI REG
- Wybrać
.
- Ustawić kurson na RÉDUCTEUR REDUKTORZE
(REDUCER) używając
w tym celu przycisków
.
- Wybrać TAK OUI (YES) za pomocą
,
pozostawić NIE NON (NO) w innych przypadkach.
D
RU
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕДУКТОРА РАСХОДА
Редуктор расхода 1 можно использовать
только для гранулированных удобрений.
(см. руководство по эксплуатации машины).
- подтвердить, нажав
для проверки
максимальной дозировки, разрешенной с
редуктором расхода (Например, максимальный
расход 165 кг/га).
В случае опасности образования комков размером
больше или равным 1,5 см при желаемой дозировке/
га, например, менее или равной 100 л/га на 24 м,
рекомендуется использовать редуктор расхода.
- Чтобы его установить на пульте управления
необходимо:
В МЕНЮ REG
- Выбрать
- Установить курсор с помощью кнопок
RÉDUCTEUR (редуктор)
- Выбрать OUI (ДА) с помощью кнопок
в остальных случая оставить NON (НЕТ).
на:
,
83
Programming / Programowanie / Программирование
E
84
Programming / Programowanie / Программирование
EN
E Selecting the working width
- Match the width selected in the VISION unit with the
spreading width used when working.
a) For a standard machine
- Match the width selected in the VISION unit with the
spreading width used when working.
- From the “REG” (settings) menu, select
.
- Enter the value in metres using the numeric keypad and
validate with
.
- Select
to exit.
PL
2
E Ustawienie szerokości roboczej
- W konsoli VISION ustawić szerokość roboczą zgodną z
szerokością używaną w pracy.
a) W przypadku maszyny standardowej
- W konsoli VISION ustawić szerokość roboczą zgodną z
szerokością używaną w pracy.
- W menu regulacyjnym “REG” wybrać
.
- Wprowadzić wartość za pomocą klawiatury
numerycznej w metrach i zatwierdzić
.
- Wybrać
w celu wyjścia.
RU
E Выбрать ширину захвата
- Обеспечить соответствие ширины захвата,
выбранной в консоли VISION , и рабочей ширины
разбрасывания, фактически используемой в
работе.
a) Для стандартной машины
- Обеспечить соответствие ширины захвата,
выбранной в консоли VISION , и рабочей ширины
разбрасывания, фактически используемой в
работе.
- В меню REG выбрать
.
- Ввести значение в метрах с помощью цифровой
клавиатуры и подтвердить выбор
.
- Для выхода выбрать
.
85
Programming / Programowanie / Программирование
E
86
Programming / Programowanie / Программирование
EN
E
b) For an ECONOV machine
This adjustment is done for the total width example
= Chute mark when 3 sections are
open on the left and/or on the right.
- Match the width selected in the VISION unit with the
spreading width used when working.
- From the “REG” (settings) menu, select
- Select
On the screen we see the position the chute will take
when certain sections will be closed, for example :
= Position of a chute with 1 external section closed and 2 internal sections open.
.
to validate your sets of vanes
- Enter the spreading width in metres (example: 24m)
using the numeric keypad and validate with
.
You must ensure a logical matching between the
programmed width and the set of vanes selected
and also the set of vanes installed on the machine
the day of spreading.
- Select
- Select
or
- Select
to exit.
Example:
Do not use the machine with
as the borders
will be impossible to carry out correctly.
to adjust the chutes.
Never use the machine when the required width
is greater than the maximum capacity of the
vanes:
PL
E
b) W przypadku rozsiewacza z systemem ECONOV
- W konsoli VISION ustawić szerokość roboczą zgodną z
szerokością używaną w pracy.
- W menu regulacji “REG” wybrać:
- Wybrać
.
- Wprowadzić wartość za pomocą klawiatury
numerycznej w metrach (np. 24 metry), a następnie
zatwierdzić przyciskiem
.
Trzeba upewnić się o właściwym dobraniu
zaprogramowanej szerokości a dobranym
zestawem łopatek rozsiewających, zamocowanych
na rozsiewaczu.
- Wybrać
lub
- Wybrać
w celu opuszczenia.
2
Na ekranie przedstawiona jest pozycja, którą zajmie
dźwignia na skali, gdy niektóre sekcje zostaną zamknięte,
przykład:
= Pozycja dźwigni na
skali zsypu, gdy 1 zewnętrzna sekcja jest zamknięta a 2
sekcje wewnętrzne są otwarte.
by zatwierdzić zestaw łopatek
- Wybrać
ustawień.
To ustawienie jest przeprowadzone dla całkowitej szerokości roboczej, przykład:
= Ustawienie
dźwigni na skali od ustawiania szerokości znajduje się na
wartości 130, gdy 3 sekcje są otwarte z lewej i / lub z prawej
strony.
w celu przeprowadzenia
Przykład:
Nie wolno używać maszyny z
gdyż rozsiew
graniczny nie będzie mógł być poprawnie przeprowadzony.
Nigdy nie używać maszyny, gdy pożądana szerokość robocza jest wyższa niż maksymalna szerokość
robocza łopatek rozsiewających:
RU
E
3 секции открыты справа и/или слева.
На экране отображается положение лотка, которое
он примет, когда несколько секций закроются, например:
= Положение лотка с 1
закрытой внешней секцией и 2 открытыми внутренними секциями.
b) Для машины ECONOV
- Обеспечить соответствие ширины захвата,
выбранной в консоли VISION , и рабочей ширины
разбрасывания, фактически используемой в
работе.
- В меню REG выбрать
- Выбрать
лопаток s
.
.
Необходимо убедиться в логическом соответствии запрограммированной ширины и
выбранного комплекта лопаток, а также
установленного на машине комплекта
лопаток на момент внесения удобрений.
для подтверждения комплекта
- Ввести значение ширины разбрасывания в метрах
(например, 24 м) с помощью цифровой клавиатуры
и подтвердить выбор
.
- Выбрать
Например:
Не использовать машину с
, поскольку невозможно правильно сформировать
границы.
.
- Для регулировки лотков выбрать
- Для выхода выбрать
или
.
Запрещено использовать машину в случае,
если требуемая ширина превышает максимальную производительность лопаток:
.
Эта регулировка выполняется для общей ширины, на= Положение лотка, когда
пример:
87
Programming / Programowanie / Программирование
F
88
Programming / Programowanie / Программирование
EN
F Tribord 3D function
With an ECONOV machine, the Tribord 3DI is called
“smart” because it has a self-adjustment function in
relation to the type of fertiliser.
1) SELECT THE TRIBORD FUNCTION.
• Pressing the
key once allows you to enable the
Tribord function in yield mode, wait 2 to 3 s.
The icon displays
.
In concrete terms, the output of the tribord electric actuator moves differently based on the width adjustment. This
allows for optimised border spreading according to the
fertiliser families.
• Pressing the key
twice in a row allows you to enable
the tribord function in environment mode.
The border respects the standard. The dose on the right
hand is automatically reduced by 15%.
The icon displays
.
• Pressing the
key once allows you to return to
normal spreading, the icon displays
.
Note:
If there is a malfunction with the tribord, the console
displays: “Problème TRIBORD” (TRIBORD problem) by
flashing.
PL
F Funkcja rozsiewu granicznego Tribord 3D
1) WYBÓR FUNKCJI ROZSIEWU GRANICZNEGO TRIBORD 3D.
• Nacisnąć jeden raz na przycisk z napisem EPAN
w celu uruchomienia funkcji Tribord w trybie
wydajnościowym, zaczekać 2 do 3 sekund.
Wyświetli się ikona
.
W przypadku rozsiewacza nawozów wyposażonego
w system ECONOV, układ rozsiewający TRIBORD 3Di (i
= inteligentny) jest inteligentny, gdyż posiada funkcję
automatycznego dopasowania ustawień do danego typu
nawozu granulowanego.
2
Konkretnie oznacza to, że wysuw tłoczyska siłownika elektrycznego układu TRIBORD będzie różnił się w
zależności od ustawienia szerokości roboczej. Umożliwia
to zoptymalizowanie rozsiewu granicznego w zależności
od rodzaju rozsiewanego nawozu.
• Jeśli naciśnie się 2 razy na przycisk EPAN
to
umożliwiony będzie rozsiew w trybie ochrony
środowiska, spełniający wymagania normy EN, dawka
z prawej strony rozsiewacza zostanie automatycznie
zmniejszona o 15%..
Wyświetli się ikona
.
• Ponowne naciśnięcie na przycisk
- powraca się do
normalnego rozsiewu nawozu, wyświetli się ikona
.
Uwaga:
Jeśli w systemie wystąpi awaria to zostanie wyświetlony
komunikat „Problem TRIBORD” Napis będzie pulsować
F Функция Правый борт 3D
1) Выбор функции Правый борт
• 1 нажатие на клавишу
позволяет
активировать функцию Правый борт в режиме
производительности. Подождать 2-3 сек
Появляется иконка
.
• 2 последовательных нажатия на клавишу
позволяют активировать правый борт в
экологичном режиме.
Граница соответствует норме. Доза с правой
стороны автоматически снижается на 15%.
Появляется иконка
RU
Примечание:
В случае неисправности правого борта
на консоли появляется мигающее сообщение: „Проблема ПРАВОГО БОРТА“.
Машина ECONOV оснащена так называемым „умным“
3 D Правым бортом, поскольку имеет функцию автоматической регулировки в зависимости от типа
удобрения.
В момент выхода стержня толкателя с электроприводом движение правой стороны зависит от регулировки ширины. Это позволяет формировать оптимизированную границу в соответствии с видами
удобрений.
.
• 1 нажатие на клавишу
позволяет вернуться
к нормальному разбрасыванию, отображается
иконка
.
89
Programming / Programowanie / Программирование
G
90
Programming / Programowanie / Программирование
EN
G Rate adjustment function
• Pressing the
dose/ha.
or
key once allows you to adjust
• After pressing the
or
key once or several times,
a new icon is displayed
or
, and the dose/
hectare flashes and indicates the dose changed based
on the increased or reduced percentage.
• To return to dose programming, you must press and hold
the
ou
key.
• 1 Press and hold the
shutter selected with
key to close the shutters or the
.
PL
2
G Funkcja zmiany dawki rozsiewu
• Jedno naciśnięcie na przycisk +10%
lub -10%
umożliwia zmianę dawki rozsiewu na hektar.
• Po każdym kolejnym naciśnięciu na przycisk
lub
pojawi się nowy piktogram
lub
a wyświetlana dawka na hektar będzie pulsowała i
wskazywała dawkę zmodyfikowaną procentowo.
• W celu powrotu do głównej zaprogramowanej dawki
należy dłużej przytrzymać przycisk
lub
• 1 długie naciśnięcie na przycisk
umożliwia
zamknięcie zasuw lub wybranej zasuwy za pomocą
przycisku
.
RU
G Функция Изменение дозировки
• 1 нажатие на клавишу
или
позволяет
изменить количество удобрений, вносимых на
гектар.
• После одного или нескольких нажатий на кнопку
или
появляется новая пиктограмма
или
, а отображаемая дозировка/га мигает
и представляет собой измененную дозировку
на основании увеличения или уменьшения
процентного соотношения.
• Чтобы вернуться к запрограммированной
дозировке, необходимо нажать и удерживать
клавишу
или
.
• 1 долгое нажатие на кнопку
позволяет
закрыть заслонки или заслонку, выбранную с
помощью
.
91
Programming / Programowanie / Программирование
H
92
Programming / Programowanie / Программирование
EN
H Filling the hopper
The filling the hopper function enables the amount of fertiliser added to the hopper based on a weight or number of Big
bags to be indicated.
Then, in the “EPAN” (spreading) menu, the console calculates the theoretical amount of fertilizer remaining in the
hopper, displaying the value in black.
- Here you can enter the value that corresponds to the
machine’s maximum load using the numeric keypad
(e.g. = 18,000 kg) and confirm
.
This maximum load should be in line with the
current road transport regulations and the
machine’s capacities.
This allows comparison with the weight from the actual
weighing displayed in grey if it is enabled.
PROGRAMMING THE “FILLING THE HOPPER” FUNCTION
From the REG (Settings) menu
- Select the
function. If the machine is fitted with a
static weighing device which is enabled, select
then
then
.
- Position the cursor f on
keys
using the
PL
H Napełnianie zbiornika
Funkcja napełniania zbiornika umożliwia wskazanie ilości
nawozu w zbiorniku rozsiewacza począwszy od przeprowadzenia ważenia lub wprowadzenia ilości big-bagów.
Następnie w funkcji ROZSIEW “EPAN” urządzenie dzięki
przeliczeniu wskazuje teoretyczną ilość nawozu pozostającą
w zbiorniku.
- Tutaj można za pomocą klawiatury numerycznej
wprowadzić wartość odpowiadającą maksymalnemu
załadunkowi maszyny (np. = 18,000 kg) i zatwierdzić
przyciskiem
.
2
Ta wartość maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia nie może być niezgodna z obowiązującymi przepisami drogowymi w kraju użytkowania maszyny.
Umożliwia to porównanie z rzeczywistym zważonym ciężarem wyświetlanym na szaro, jeśli jest to aktywowane.
PARAMETRY ‘NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA’
Z poziomu menu regulacyjnego REG
- Wybrać funkcję
. Jeśli maszyna jest wyposażona w
statyczny układ ważący, który jest włączony, to wybrać
następnie
następnie
.
- Ustawić kurson f na
przycisków
za pomocą
RU
H Заполнение бункера
Эта функция заполнения бункера позволяет, основываясь на взвешивании или на количестве Big sac, отобразить количество удобрений, загруженных в бункер.
Затем в меню EPAN блок рассчитывает теоретическое количество удобрений, оставшееся в бункере,
это значение выделено черным цветом.
- Здесь с помощью цифровой клавиатуры можно
вести значение максимальной разрешенной
загрузки машины (например, 18 000 кг), и
подтвердить, нажав
.
Эта максимальная загрузка должна соответствовать текущим дорожным требованиям и возможностям машины.
Это позволяет сравнить его с реальным весом, выделенным серым цветом, если он активен.
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ » «ЗАПОЛНЕНИЯ БУНКЕРА»
В меню REG
- Выбрать функцию
. Если машина оснащена
статическим взвешиванием, которое
активировано, выбрать
, затем
,
затем
.
- Вы устанавливаете курсор f с помощью кнопок
на
93
Programming / Programowanie / Программирование
H
94
Programming / Programowanie / Программирование
EN
H
. ON
- Here if necessary, you may adjust the actual amount
found in the hopper, and confirm
.
. ON f Remplir trémie (FILL HOPPER)
- Confirm
when the cursor is on Remplir trémie
(FILL HOPPER)
The console will display the Maxi (maximum) directly.
. ON
0 KG
- In the “EPAN” (spreading) menu using the numeric
keypad you can enter a minimum threshold value at
which a cuve vide (tank empty) alarm will be triggered
(example = 200 kg).
This alarm will make the,machine operator aware
of the specific moment when the actual theoretical
Actuel f (Amount f )of product remaining in the
hopper
has reached this threshold.
. ON f AJOUTER 5900 KG (ADD 5900 KG)
- The console suggests you add the maximum,
(example = 5,900 kg).
You can enter the actual and known value of the weight
that you are currently adding to the hopper using the
numeric keypad.
- Confirm with
PL
H
. W POZYCJI
- Tutaj można dopasować, jeśli to konieczne, ilość obecną
w zbiorniku rozsiewacza, jeśli nie odpowiada ona
rzeczywistemu stanowi, zatwierdzić
.
. W POZYCJI f Remplir trémie
(FILL HOPPER) (NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA)
gdy kursor znajdzie się w pozycji
- Zatwierdzić
Remplir trémie (FILL HOPPER) (NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA)
. W POZYCJI
0 KG
- Wykorzystując klawiaturę numeryczną mogą Państwo
także wskazać wartość progową, począwszy od której
rozlegnie się alarm w menu “EPAN” cuve vide (“tank
empty (= Pusty zbiornik, brak ziarna)” (np. = 200 kg).
2
Ten alarm umożliwia operatorowi maszyny bycie poinformowanym w precyzyjnym momencie o teoretycznej ilości
produktu pozostającego w zbiorniku Actuel f
(Amount
f ) (Ilość aktualna).
Konsola bezpośrednio wyświetli Maxi. (maximum).
. W POZYCJI f AJOUTER 5900 KG
(ADD 5900 KG) (DODAJ 5900 KG)
- Konsola podpowiada, że maksymalnie można dodać,
5,900 kg.
Za pomocą klawiatury numerycznej można wprowadzić
rzeczywistą i znaną wartość ciężaru, który jest
dodawany w tej chwili do zbiornika.
- Zatwierdzić za pomocą
H
. НА
Здесь при необходимости можно настроить
текущее количество продукта в бункере и
подтвердить, нажав
.
. НАf REMPLIR TRÉMIE (« НАПОЛНИТЬ БУНКЕР »)
- Подтвердить выбор
, когда курсор
находится на REMPLIR TRÉMIE (« НАПОЛНИТЬ БУНКЕР »)
пульт управления отображает непосредственно
Maxi (« Maкс. »).
RU
. НА
0 KG (« 0 КГ »)
- С помощью цифровой клавиатуры можно
указать минимальное пороговое значение, по
достижении которого в меню EPAN появляется
предупреждение о cuve vide зачистке бака.
(например, 200 кг)
Это предупреждение позволяет оператору машины
узнать точный момент, когда текущее теоретическое количество Actuel f
продукта в бункере
достигнет этого порогового значения.
. НА f AJOUTER 5900 KG (« ДОБАВИТЬ 5900 КГ »)
- Консоль предложит добавить максимальное
количество (например, 5900 кг).
Вы можете с помощью цифровой клавиатуры
ввести реальное и известное значение веса,
которое вы добавляете в этот момент в бункер.
- Подтвердить с помощью
95
Programming / Programowanie / Программирование
I
1
96
Programming / Programowanie / Программирование
EN
I
ECONOV function
OPTIMISING FERTILISER SPREADING IN HEADLANDS AND FIELD BORDERS.
Description of the system
The ECONOV system is able to retrieve the data from a guidance bar and/or its boom section control system in order to
prevent over- and under-application in headlands and field
borders. It also allows at the end of the plot to adjust the
width at the last tramline to the most accurate one.
The guidance bars and the boom control systems are the
basis of the products intended for the spraying of phytosanitary products.
They provide guidance for the user as well as automatically
shutting off boom sections to ensure that each part of the
field is sprayed only once.
The ECONOV therefore uses the data provided by the sprayer’s boom section control module of a sprayer with the 840
GS guidance bar.
This is due to the possibility of changing the width programmed.
The change is done with 6 sections that are automatically adjusted at a width corresponding to 1/6 of the width
programmed.
The adjustment of the width is done by changing the positions of the spreading chutes.
PL
I
Funkcja ECONOV
OPTYMALIZACJA ROZSIEWU NAWOZU NA UWROCIACH
I NA BRZEGACH POLA.
Opis systemu
ECONOV jest systemem, który może zbierać dane pochodzące z urządzenia prowadzącego (wykorzystującego
sygnał GPS) i / lub wykorzystać układ odłączający sekcje
wysiewające, by uniknąć zbyt dużego lub zbyt małego
dawkowania nawozu na uwrociach i na brzegach pola. System umożliwia również na końcu pola dopasować szerokość
podczas ostatniego wyznaczania ścieżek technologicznych
do najbardziej dokładnego.
Dostosowanie szerokości odbywa się poprzez zmianę pozycji zsypów rozsiewacza, regulujących w ten sposób szerokość
roboczą.
2
Urządzenia prowadzące i odłączające sekcje wysiewające
były oryginalnie przeznaczone do współpracy z opryskiwaczami wykonującymi opryski środkami chemicznymi.
Umożliwiają one prowadzenie użytkownika oraz automatyczne odłączanie danej sekcji roboczej maszyny, aby
oprysk miał miejsce w wyznaczonym miejscu.
System ECONOV wykorzystuje te dane pochodzące z
modułu zarządzającego odłączaniem sekcji opryskiwacza
dzięki konsoli prowadzącej MATRIX 840 GS.
.
Jest to możliwe dzięki możliwości zmodyfikowania zaprogramowanej szerokości pracy.
Zmiana szerokości pracy odbywa się z wykorzystaniem 6
sekcji, które są automatycznie dopasowane do szerokości
odpowiadającej 1/6 zaprogramowanej szerokości pracy.
RU
I
Функция ECONOV
ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ УДОБРЕНИЙ НА ПОВОРОТНОЙ ПОЛОСЕ
И ГРАНИЦАХ ОБРАБАТЫВАЕМОГО УЧАСТКА.
Описание системы
Система ECONOV способна анализировать информацию, получаемую от навигационной системы и/или
системы управления секциями штанги, во избежание
передозировки и разбрасывания неполной дозы на
поворотной полосе и границах обрабатываемого
участка, она также позволяет уточнять ширину по
последней колее в конце участка.
Корректировка ширины выполняется при изменении
положения распределительных лотков.
Навигаторы и секции штанги являются основными
элементами систем, предназначенных для распыления средств защиты растений.
Они позволяют направлять оператора, а также
автоматически перекрывать каждую секцию штанги
машины, чтобы обеспечить однократное распыление
в одной точке.
Система ECONOV использует информацию, получаемую от модуля управления секциями штанги опрыскивателя с навигатором 840 GS.
Это возможно благодаря её способности изменения
запрограммированной ширины.
Изменение производится в 6 секциях, которые автоматически подгоняются на ширину, соответствующую 1/6 запрограммированной ширины.
97
Programming / Programowanie / Программирование
I
1
98
Programming / Programowanie / Программирование
EN
I
The configuration of the boom sections is pre-set, you must
simply choose the profile corresponding to its width and to
the characteristics of the vanes installed on the machine.
The 840 GS guidance bar allows you to consider the actual
distribution area of the fertiliser, a crescent shape will be
displayed on the screen.
Depending on the total spreading width, each boom section
is represented by a rectangle.
The pre-set profiles in the guidance bar allow you to
consider the boom sections for the majority of the spreading widths used (refer to the MATRIX 840 GS guidance bar
instruction manual).
Note
For spreading widths of less than 28 m, depending on the tractor/machine linkage length, the
position of the antenna and the GPS-related
adjustment possibilities, it may be appropriate to
perform the spreading operation over twice the
working width on the perimeter or in the headland depending on its configuration.
E.g. If you are spreading over a width of 24 m, by
spreading twice this width, i.e. 48 m in the headland, the boom section cut-off will not operate
when turning round.
For use with a guidance bar other than the one supplied
with the machine, the configuration of the boom sections
will be performed as for a sprayer.
- To link the guidance bar to the ECONOV unit, you must
connect to connector 1 .
PL
I
Konfiguracja sekcji jest wstępnie zaprogramowana,
wystarczy po prostu wybrać profil odpowiadający
szerokości roboczej i dopasować rodzaj łopatek
rozsiewających używanych na maszynie.
Urządzenie prowadzące Matrix 840 GS umożliwia
Państwu uwzględnienie prawdziwego rozkładania
nawozu, na ekranie mogą Państwo zobaczyć kształt
rozłożenia rozsiewanego nawozu przypominający
rogalik.
W zależności od całkowitej szerokości rozsiewu, każda
sekcja jest określona przez prostokąt.
Wstępne zaprogramowanie profili w urządzeniu
prowadzącym umożliwia uwzględnienie sekcji dla
większości używanych szerokości pracy (prosimy
o przeczytanie instrukcji obsługi urządzenia
prowadzącego MATRIX 840 GS).
2
W celu podłączenie urządzenia prowadzącego ze
systemem ECONOV, należy podłączyć wtyczkę z
gniazdem 1 .
Uwaga
W przypadku szerokości rozsiewu mniejszych
od 28 metrów, w zależności od długości zaczepu
Ciągnik / Maszyna, pozycja anteny i możliwości
ustawień związane z GPS, odpowiednim będzie
przeprowadzić rozsiew na na podwójnej szerokości roboczej na obwodzie lub na końcu pola w
zależności od ustawienia.
Przykład:
Jeśli sieją Państwo na szerokość 24 m, przeprowadzając na końcu pola dwa razy taką szerokość, czyli w sumie 48 m, to rozłączanie sekcji
nie będzie następowało podczas wykonywania
nawrotów.
W przypadku używania innego urządzenia
prowadzącego niż Sulky, konfiguracja sekcji odbywa się
w taki sposób jak dla opryskiwacza.
RU
I
Конфигурация секций штанги должна быть предварительно запрограммирована; необходимо выбрать
профиль, соответствующий ее ширине и характеристикам лопаток, установленных на машине.
Навигатор 840 GS позволяет учесть реальную зону
разброса удобрений, которая будет отображаться на
экране в форме серпа.
В соответствии с общей шириной разброса каждая
секция штанги выполнена в виде прямоугольника.
Предварительное программирование профилей в
навигаторе позволяет учесть секции для большей
части используемых вариантов ширины разброса (см.
инструкцию по эксплуатации навигатора MATRIX 840
GS).
Примечание:
Для ширины разбрасывания менее 28 м в
зависимости от длины сцепки трактор/машина, положения антенны и возможностей
настройки GPS, может быть уместно производить разбрасывание на двойной рабочей
ширине по периметру или в конце участка в
соответствии с конфигурацией.
Например:
Если, например, ширина разбрасывания
составляет 24 м с двойной шириной в конце
поля, то есть 48 м, управление секциями
штанги на развороте производиться не
будет.
Для использования с навигатором марки, отличной
от поставляемой вместе с машиной, конфигурация
секций штанги производится как для опрыскивателя.
Для связи навигатора с системой ECONOV необходимо
присоединиться к разъему 1 .
99
Programming / Programowanie / Программирование
I
1
4
2
3
5
P
7
6
8
9
19
10
18
12
16
13
14
15
11
+
+
5+
+
1 6
+
COLOUR
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
Red
Brown
Blue
Violet
Green
Yellow
Black
Left external section
Left central section
Left internal section
Right internal section
Right central section
Right external section
0V
+
+
2
+
100
3 4
+
1 6
+
5+
+
P
2
7-ШТЕКЕРНЫЙ РАЗЪЕМ
+
+
(УПРАВЛЕНИЕ СЕКЦИЯМИ ШТАНГИ)
+
3 4
+
1 6
+
5+
+
P
2
PIN
Wtyczka 7-pinowa, typu męskiego
(Sterowanie sekcjami)
+
3 4
P
+
7-pin male connector
(Boom section management)
17
PIN
KOLOR
FUKCJA
1
2
3
4
5
6
Czerwony
Brązowy
Niebieski
Fioletowy
Zielony
Żółty
Czarny
Sekcja zewnętrzna Lewa
Sekcja centralna Lewa
Sekcja wewnętrzna Lewa
Sekcja wewnętrzna Prawa
Sekcja centralna Prawa
Sekcja zewnętrzna Prawa
0V
ШТЕКЕР
ЦВЕТ
ФУНКЦИЯ
1
Красный
Левая внешняя секция
2
Коричневый Левая центральная секция
3
Синий
Левая внутренняя секция
4
Фиолетовый Правая внутренняя секция
5
Зеленый Правая центральная секция
6
Желтый
Правая внешняя секция
Черный
0В
Programming / Programowanie / Программирование
EN
I
SYSTEM WIRING
8
The boom section cut-off should be powered by connecting
the two systems on the direct battery Cobo socket, using a
“Y” shaped Cobo fitting (one male plug, two female sockets).
9
10
11
For the part located on the tractor side, these are from No.
1 to 9 .
For the part located on the machine side, these are from No.
10 to 19 .
12
13
14
15
16
Battery direct electrical power supply (10 A fuse)
Battery direct electrical power supply (50 A fuse)
CAN Connection box
3D tribord actuator
Actuator for left-hand chute (width)
Actuator for right-hand chute (width)
Left-hand application rate control actuator
Right-hand application rate control actuator
Forward speed sensor
Rotation speed sensor (spreading discs)
Weighing sensors
Main connection box
1
VISION console
2
Boom section management (Smart boom)
3
Guidance bar (Matrix Pro 840 GS)
4
GPS Antenna
5
ECONOV control unit
Connector plan
6
Connection cable
7
12 volt electrical power supply (3 A fuses)
In automatic mode, the supply of 12 volts on one of the
pins (1 to 6) allows the corresponding boom section to be
opened.
17
18
19
P
for the SMART BOOM: (see table)
PL
I
8
OKABLOWANIE SYSTEMU
System odłączania sekcji może być zasilany poprzez podłączenie dwóch systemów do tego samego gniazda typu cobo
lub poprzez wykorzystanie rozgałęziacza cobo w kształcie
litery “Y” (jedno gniazdo typu męskiego, dwa gniazda typu
żeńskiego), lub poprzez wykorzystanie drugiego gniazda
typu cobo w ciągniku.
9
10
11
12
13
14
15
Dla części umieszczonej w ciągniku są to numery:
od 1 do 9 .
Dla części umieszczonej na maszynie są to numery:
od 10 do 19 .
I
1
Konsola VISION
2
Sterowanie sekcjami (Smart boom)
3
Urządzenie prowadzące (Matrix Pro 840 GS)
4
Antena GPS
5
Jednostka sterująca ECONOV
6
Przewód łączący
7
Zasilanie elektryczne 12 V (bezpiecznik 3 A)
16
17
18
19
1
9
Номера с по расположены со стороны трактора.
Номера с 10 по 19 расположены со стороны машины.
2
Skrzynka podłączeniowa CAN
Siłownik systemu do rozsiewu granicznego TRIBORD 3D
Siłownik zsypu lewego (szerokość robocza)
Siłownik zsypu prawego (szerokość robocza)
Siłownik ustawienia dawki, lewy
Siłownik ustawienia dawki, prawy
Czujnik prędkości jazdy
Czujnik prędkości obrotowej (tarczy rozsiewających)
Czujniki ważące
Główna skrzynka podłączeniowa
Plan wtyczki
P
dla SMART BOOM: (patrz tabela)
W trybie automatycznym sygnał 12 Voltów na jednym z
pinów (od 1 do 6) umożliwia otwarcie danej odpowiadającej mu sekcji.
RU
9
Электропитание от аккумулятора (постоянный
ток) (плавкий предохранитель на 50 A)
10
Соединительная коробка CAN
11
Толкатель tribord 3D
12
Толкатель левого лотка (ширина)
13
Толкатель правого лотка (ширина)
14
Привод управления левой подачей
15
Привод управления правой подачей
ПРОВОДКА СИСТЕМЫ
Питание системы управления секциями штанги
должно осуществляться при включении двух систем
в розетку прямого тока cobo от аккумулятора с
использованием Y-образного тройника cobo (один
штекерный разъем и две розетки).
Bezpośrednie zasilanie z akumulatora (bezpiecznik10 A)
Bezpośrednie zasilanie z akumulatora (bezpiecznik50 A)
1
Консоль VISION
16
Датчик скорости продвижения
2
Управление секциями штанги (Smart boom)
17
3
Навигатор (Matrix Pro 840 GS)
Датчики скорости вращения
(разбрасывающие диски)
4
Антенна GPS
18
Взвешивающие датчики
5
Система управления ECONOV
19
Главная соединительная коробка
6
Соединительный кабель
7
Электропитание 12 вольт
(+ плавкий предохранитель на 3 A)
8
Электропитание от аккумулятора (постоянный
ток) (плавкий предохранитель на 10 A)
План разъема
P
для штанги smart Boom: (см. таблицу)
В автоматическом режиме питание в 12 В одного из
штекеров (с 1 по 6) позволяет открыть соответствующую секцию штанги.
101
Programming / Programowanie / Программирование
I
102
Programming / Programowanie / Программирование
EN
I
SYSTEM WIRING
The ECONOV system uses electric actuators that act directly
on the spreader shutters.
The ECONOV system also uses electric actuators to manage
the working width, and they are located on the machine’s
chutes, one per side.
The ECONOV may work without the guidance bar and its
smart boom; in such case its use is manual and limited to
two boom sections one on the right side and one on the left
side.
On the VISION console you can view the position (open or
closed) for each boom section in automatic mode.
Open boom section =
Every time the console is turned on, the actuator
stroke must be calibrated, confirm with
and wait for the SPANNING ACTUATORS
procedure to finish.
While working, the actuator calibration is automatic after several adjustment sequences and the
SPANNING ACTUATORS procedure then appears
momentarily when the shutters are closed; wait
for the procedure to finish before the shutters are
reopened.
Closed boom section =
When the shutter is closed or the conveyor belt is stopped, a
cross
is displayed.
The ECONOV must be linked to the guidance bar and its
“smart boom” section management system.
PL
I
OKABLOWANIE SYSTEMU
System ECONOV wykorzystuje siłowniki elektryczne, które
działają bezpośrednio na zsypy rozsiewacza.
System ECONOV wykorzystuje również siłowniki elektryczne
dla sterowania szerokością roboczą, siłowniki są umieszczone na rynienkach zsypowych, po jednym na każdą stronę.
System ECONOV może funkcjonować bez urządzenia prowadzącego i jego SMART BOOM, w takim przypadku należy
obsługiwać go w trybie ręcznym i będzie ograniczony do
dwóch sekcji, jednej ze strony prawej i jeden ze strony lewej.
2
Na konsoli VISION WPB możliwe jest przedstawienie trybu
automatycznego pozycji (otwarta lub zamknięta) dla każdej
sekcji.
Sekcja otwarta =
Po każdym włączeniu konsoli skok siłowników musi
być skalibrowany, zatwierdzić przycikiem
i zaczekać aż procedura SPANNING ACTUATORS
zostanie zakończona.
Podczas pracy kalibracja siłowników jest automatyczna po kilku sekwencjach regulacji i procedura
SPANNING ACTUATORS pojawia się natychmiast,
gdy zasuwy wysypowe są zamknięte, odczekać aż
ta procedura zostanie zakończona przed ponownym otwarciem zasuw wysypowych.
Sekcja zamknięta =
Kiedy zasuwa jest zamknięta, to jest to przedstawione symbolem krzyżyka
.
System ECONOV musi być połączony z urządzeniem prowadzącym i jego systemem zarządzającym sekcjami „SMART
BOOM”.
RU
I
ПРОВОДКА СИСТЕМЫ
Система ECONOV использует толкатели с электроприводом, которые напрямую воздействуют на
заслонки разбрасывателя.
В системе ECONOV также используются толкатели с
электроприводом для управления рабочей шириной,
они расположены на лотках машины, по одному с
каждой стороны.
При каждом включении консоли необходимо
выполнять эталонирование хода приводов,
его подтверждение нажатием на
и
ожидание завершения процедуры SPANNING
ACTUATORS (СТЯГИВАНИЕ ПРИВОДОВ).
Во время работы эталонирование приводов
производится автоматически после нескольких процедур настройки; тогда процедура
SPANNING ACTUATORS (СТЯГИВАНИЕ ПРИВОДОВ) появляется на короткое время при
закрытых заслонках. Необходимо подождать,
пока процедура будет закончена и заслонки
откроются.
ECONOV следует подсоединить к навигатору и его
системе управления секциями « smart boom ».
ECONOV может работать без навигатора и его системы „smart boom“, в таком случае система ECONOV
будет использоваться в ручном режиме и она будет
ограничена двумя секциями, одной с правой стороны, и
одной с левой стороны.
На блоке управления VISION можно отобразить в
автоматическом режиме положение (открыт или
закрыт) для каждой секции.
Секция открыта =
Секция закрыта =
Когда заслонка закрыта или конвейерная лента остановлена, на экране появляется крест
103
Programming / Programowanie / Программирование
I
104
Programming / Programowanie / Программирование
EN
I
SETTINGS
A series of parameters must be defined within the guidance
bar to enable it to operate correctly with both the ECONOV
unit and the reality of the centrifugal spreading.
- First set all the distances relating to the positioning of
the GPS antenna.
- Always position the antenna at the same distance from
the spreading system (see distance Y0 on the distance
setting diagram opposite).
- Specify a machine comprising 6 boom sections.
- Make sure that you correctly configure the use of the
sections that have been connected.
The overlap rate indicates the point when the system will
stop spreading when it encounters an area where fertiliser
has already been spread.
- Note that the higher this value, the lower the risk of gaps
in the coverage.
- Conversely, a low value contributes to limiting overapplication in the field.
Depending on the overlap rate used, the type of guidance
system and the boom section control system in your possession, it may be normal to see small white areas on the field
display that correspond to where spreading stopped shortly
(recurring small areas in the field).
However, because of the way in which a fertilizer spreader
functions by multi-overlap, these areas may, in fact, prove
to have a density close to the average dose of fertiliser to be
provided.
PL
I
USTAWIENIA
W urządzeniu prowadzącym musi być określona seria
parametrów umożliwiająca urządzeniu prowadzącemu
odpowiednie współdziałanie z systemem ECONOV, a także
z rzeczywistym rozsiewem nawozu za pomocą tarczy
rozsiewających.
- Najpierw ustawić parametry wszystkich relatywnych
odległości ustawienia anteny GPS.
- Czujnik GPS należy zawsze ustawiać w takiej samej
zestawu rozsiewającego (patrz: odległość Y0 na
schemacie z ustawianiem odległości).
- Zdefiniować rozsiewacz jako maszynę z 6 sekcjami
rozsiewającymi.
- Upewnić się, czy parametry dotyczące użytkowania
podłączonych sekcji zostały dobrze ustawione.
Współczynnik pokrycia określa w którym momencie system
ma zatrzymać rozsiew, gdy znajdzie się w strefie, gdzie
nawóz był już rozsiany.
2
- Należy pamiętać, że im wyższa jest ta wartość, tym
bardziej ryzyko braku nawozu podczas rozsiewu
zmniejsza się.
- Odwrotnie, niska wartość wpływa na ograniczenie
nadmiernego dawkowania nawozu na polu.
W zależności od używanego współczynnika pokrycia, typ
urządzenia prowadzącego i odłączanie sekcji rozsiewających, których są Państwo w posiadaniu, może się okazać,
że normalną sytuacją będzie wyświetlenie na polu małych
białych stref, odpowiadającym krótkim zatrzymaniom
rozsiewu (częsty przypadek, występujący na klinach pola).
Jednakże, biorąc pod uwagę sposób rozsiewu granulatu przez rozsiewacz, oparty na nachodzących na siebie
strefach, okaże się, że na tych strefach uzyskano rozłożenie
bliskie średniej dawce nawozu, który jest rozsiewany.
RU
I
НАСТРОЙКИ
В навигаторе необходимо задать ряд параметров для
согласованной работы с ECONOV, а также с текущим
состоянием внесения удобрения центробежным
разбрасывателем.
- Предварительно задать все расстояния,
связанные с положением антенны GPS.
- При смене трактора всегда устанавливать
антенну на одинаковом расстоянии от системы
разбрасывания (см. расстояние Y0 на схеме
регулировки расстояний).
- Укажите машину, которая имеет 6 секций.
- Проследите за тем, чтобы задать
соответствующие параметры использования
секций, которые были подсоединены.
Коэффициент перекрытия показывает тот момент
времени, когда система прекратит разбрасывание
удобрений при обнаружении уже обработанного
участка.
- Следует отметить, что чем больше эта
величина, тем меньше риск пропустить участок
при разбрасывании удобрений.
- И напротив, небольшое значение помогает
ограничить чрезмерный расход удобрения на поле.
В зависимости от используемого коэффициента
перекрытия, типа системы управления и контроля
секций, которыми вы располагаете, может не вызывать беспокойство факт наличия на изображении
поля небольших белых участков, которые соответствуют кратковременному прекращению разбрасывания удобрения (повторяющиеся небольшие секторы
на поле).
В то же время, принимая во внимание особенности
работы разбрасывателя удобрений, а именно множественное перекрытие, может оказаться, что на этих
участках плотность удобрения близка к средней дозе
удобрения, которую следует внести.
105
Programming / Programowanie / Программирование
I
Y0
Y3 Y2 Y1
Y6 Y5 Y4
1
6
5
2
3
4
X3 X4
X2
X5
X1
X6
24 36
24
106
28
32
5,33
32 44
40 50
36
32
36
40
44
40
42
44
48
50
6
5,33
6
6,66
7,33
6,66
7
7,33
-15
-13,33
-15
-16,7 -18,33 -16,7
-17,5
-18
-20
-21
WIDTH OF A SECTION (M)
SZEROKOŚĆ JEDNEJ
SEKCJI(M)
ШИРИНА СЕКЦИИ (M)
4
4,66
X1
-10
-11,66 -13,33
X2
-6
-7
-8
-9
-8
-9
-10
-11
-10
-10,5
-11
-12
-12,5
X3
-2
-2,33
-2,66
-3
-2,66
-3
-3,33
-3,66
-3,33
-3,5
-3,7
-4
-4,2
X4
2
2,33
2,66
3
2,66
3
3,33
3,66
3,33
3,5
3,7
4
4,2
X5
6
7
8
9
8
9
10
11
10
10,5
11
12
12,5
X6
10
Y1
-8
-8,5
Y2
-9,5
Y3
11,66 13,33
8
8,33
15
13,33
15
16,7
18,33
16,7
17,5
18
20
21
-8,5
-8
-10,5
-10
-9,5
-9
-11
-10,5
-10
-9,5
-9
-11
-12
-12,5
-12,5
-13
-13
-12,5
-14
-13,5
-13,5
-13
-13
-11,5
-13,5
-14
-15
-15,5
-16
-16
-16
-17
-17
-17
-17
-17
Y4
-11,5
-13,5
-14
-15
-15,5
-16
-16
-16
-17
-17
-17
-17
-17
Y5
-9,5
-11
-12
-12,5
-12,5
-13
-13
-12,5
-14
-13,5
-13,5
-13
-13
Y6
-8
-8,5
-8,5
-8
-10,5
-10
-9,5
-9
-11
-10,5
-10
-9,5
-9
%
50
50
60
70
60
70
70
80
60
60
60
70
80
TPS (S) OPEN
TPS (S) OTWARCIE
ЗАСЛОНКИ (С) ОТКРЫТЫ
0,5
0,5
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
TPS (S) CLOSE
TPS (S) ZAMKNIĘCIE
ЗАСЛОНКИ (С) ЗАКРЫТЫ
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Programming / Programowanie / Программирование
EN
I
The overlap values in the table are an optimised average for
different fertilisers.
Nevertheless, for fertilisers such as potassium chloride and
urea, the overlap rate should be increased by a further
10 percent.
It is up to the user to adjust the values according to his
judgement.
The table opposite shows the different parameters that
relate to the 6 boom sections.
These parameters must be configured in the boom section
control system and/or the guidance bar.
The values indicated take into account the type of fertiliser
spreader as well as the working width used.
24 36
ᇗ Sets of vanes on the machine.
ᇗ Working width (spreading) in metres.
%
ᇗ Recommended overlap rate in percentage
Tps (s) O ᇗ Expected
time taken to control the opening of
the shutters, in seconds
Tps (s) C ᇗ E xpected time taken to control the closing of
the shutters, in seconds
I
Wartości pokrycia z tabeli są średnią zoptymalizowaną dla
różnych typów nawozów granulowanych.
Jednakże takie nawozy jak saletra amonowa lub mocznik
mogą wymagać zwiększenia współczynnika pokrycia o
10%. Tę decyzję podejmuje użytkownik, według własnej
oceny.
Tabela na stronie obok przedstawia różne parametry odnoszące się do 6 sekcji.
Te parametry należy zaprogramować w systemie, który
steruje sekcjami i / lub urządzeniem prowadzącym.
Wskazane wartości uwzględniają typ rozsiewacza nawozów
oraz używaną szerokość pracy
..
24 36
ᇗ Zestaw łopatek na rozsiewaczu.
ᇗ Szerokość pracy (rozsiewu) w metrach.
%
ᇗ Zalecany współczynnik pokrycia w procentach.
Tps (s) O ᇗ Wyprzedzenie
czasu otwierania zsypów w
sekundach.
Tps (s) C ᇗ O
późnienie czasu zamykania zsypów w sekundach.
I
Значения перекрытия, представленные в таблице,
являются оптимальными средними значениями для
различных удобрений.
Тем не менее, при использовании таких удобрений как
хлористый калий и мочевина, необходимо дополнительно увеличить коэффициент перекрытия на 10
процентов.
Пользователь может регулировать эти значения по
своему усмотрению.
В таблице напротив представлены различные параметры для 6 секций.
Эти параметры необходимо задать в системе управления секциями и/или навигатором.
Значения указаны с учетом типа разбрасывателя
удобрения, а также используемой рабочей ширины.
24 36
ᇗ Комплект лопаток на машине.
ᇗ Рабочая ширина (разбрасывание) в
метрах.
%
ᇗ Рекомендуемый коэффициент пере-
крытия в процентах.
Заслонки (с) O ᇗ Ожидаемое время, необходимое для
управления открытием заслонок,
выраженное в секундах.
Заслонки (с) З ᇗ Ожидаемое время, необходимое для
управления закрытием заслонок,
выраженное в секундах.
The pre-sets integrated into the Matrix 840 GS are
provided for an approach speed in the headland of
about 10 km/h, when the tractor reaches about
25 m before turning around.
If your working speed is significantly different from
10 km/h the pre-sets must be adjusted accordingly.
Notes:
The possibilities for programming the parameters corresponding to the spreading area and the antenna position
are limited more or less depending on the brand and / or
model of the boom section control system and / or the
guidance bar. It is essential to read the relevant instruction
manuals in order to have accurate knowledge of the limits
Caution:
If you make a mistake when setting the parameters, this
may result in either over- or under-application of fertiliser.
The factory will not accept any liability in this eventuality.
With the “MATRIX 840 GS” guidance bar, the settings related
to the sections are memorised on the console. You must
simply choose the profile, the sets of vanes and the width
required.
PL
Ustawione wyprzedzenia w konsoli Matrix 840 GS
są przewidziane dla prędkości zbliżania się do
końca pola ok. 10 km/h, gdy ciągnik dojeżdża na
odległość ok. 25 metrów przed wykonaniem
nawrotu. Jeśli Państwa prędkość jazdy trochę różni
się od 10km/h, to należy poprawić wartości
wyprzedzeń/opóźnień.
2
WSKAZÓWKI
Możliwości zaprogramowania parametrów odpowiadających warstwie rozsiewu i pozycji anteny są bardziej lub
mniej ograniczone w zależności od producenta i modelu
systemu sterującego odcinaniem sekcji i / lub od urządzenia prowadzącego. Dlatego konieczne jest skrupulatne
zapoznanie się z instrukcjami obsługi tych urządzeń – wtedy
wszelkie ograniczenia będą dokładnie znane.
UWAGA
Błąd parametru może pociągnąć za sobą powstanie stref, w
których nastąpi przedawkowanie lub niedomiar rozsiewanego nawozu. W takich przypadkach SULKY nie ponosi
żadnej odpowiedzialności.
W urządzeniu prowadzącym „MATRIX 840 GS” parametry
związane z sekcjami są wprowadzone do pamięci konsoli.
Wystarczy po prostu wybrać profil, zestaw łopatek rozsiewających i pożądaną szerokość roboczą.
RU
В навигаторе Matrix 840 GS предусмотрены
предварительные настройки для скорости
приближения к концу поля, равной
приблизительно 10 км/ч, если до разворота
трактора остается приблизительно 25 м.
Если скорость работы значительно
отличается от 10 км/ч, необходимо изменить
предварительные настройки.
Примечания:
Возможности задавать параметры, соответствующие зоне разбрасывания и положению антенны, в
большей или меньшей степени ограничиваются маркой и/или моделью системы управления отключением
и/или системы управления навигатором. Чтобы
знать точные пределы значения, необходимо обязательно ознакомиться с соответствующей инструкцией по эксплуатации.
Внимание:
Ошибка при установке параметров может привести
к появлению участков с превышенной или недостаточной дозой удобрения. В таком случае производитель не несет никакой ответственности.
При наличии навигатора « MATRIX 840 GS » настройки
секций сохраняются в памяти блока управления. Нужно всего лишь выбрать профиль, комплект лопаток и
требуемую ширину.
107
Programming / Programowanie / Программирование
I
Y0
Y3 Y2 Y1
Y6 Y5 Y4
1
6
5
2
3
4
X3 X4
X2
X5
X1
X6
24 36
24
108
28
32
5,33
32 44
40 50
36
32
36
40
44
40
42
44
48
50
6
5,33
6
6,66
7,33
6,66
7
7,33
-15
-13,33
-15
-16,7 -18,33 -16,7
-17,5
-18
-20
-21
WIDTH OF A SECTION (M)
SZEROKOŚĆ JEDNEJ
SEKCJI(M)
ШИРИНА СЕКЦИИ (M)
4
4,66
X1
-10
-11,66 -13,33
X2
-6
-7
-8
-9
-8
-9
-10
-11
-10
-10,5
-11
-12
-12,5
X3
-2
-2,33
-2,66
-3
-2,66
-3
-3,33
-3,66
-3,33
-3,5
-3,7
-4
-4,2
X4
2
2,33
2,66
3
2,66
3
3,33
3,66
3,33
3,5
3,7
4
4,2
X5
6
7
8
9
8
9
10
11
10
10,5
11
12
12,5
X6
10
Y1
-8
-8,5
Y2
-9,5
Y3
11,66 13,33
8
8,33
15
13,33
15
16,7
18,33
16,7
17,5
18
20
21
-8,5
-8
-10,5
-10
-9,5
-9
-11
-10,5
-10
-9,5
-9
-11
-12
-12,5
-12,5
-13
-13
-12,5
-14
-13,5
-13,5
-13
-13
-11,5
-13,5
-14
-15
-15,5
-16
-16
-16
-17
-17
-17
-17
-17
Y4
-11,5
-13,5
-14
-15
-15,5
-16
-16
-16
-17
-17
-17
-17
-17
Y5
-9,5
-11
-12
-12,5
-12,5
-13
-13
-12,5
-14
-13,5
-13,5
-13
-13
Y6
-8
-8,5
-8,5
-8
-10,5
-10
-9,5
-9
-11
-10,5
-10
-9,5
-9
%
50
50
60
70
60
70
70
80
60
60
60
70
80
TPS (S) OPEN
TPS (S) OTWARCIE
ЗАСЛОНКИ (С) ОТКРЫТЫ
0,5
0,5
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
TPS (S) CLOSE
TPS (S) ZAMKNIĘCIE
ЗАСЛОНКИ (С) ЗАКРЫТЫ
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Programming / Programowanie / Программирование
EN
I
X1 = Distance between the longitudinal axis of section No. 1
and the tractor advance axis.
Y2 = Distance between the transversal axis of section No. 2
and the axis of the discs.
X2 = Distance between the longitudinal axis of section No. 2
and the tractor advance axis.
Y3 = Distance between the transversal axis of section No. 3
and the axis of the discs.
X3 = Distance between the longitudinal axis of section No. 3
and the tractor advance axis.
Y4 = Distance between the transversal axis of section No. 4
and the axis of the discs.
X4 = Distance between the longitudinal axis of section No. 4
and the tractor advance axis.
Y5 = Distance between the transversal axis of section No. 5
and the axis of the discs.
X5 = Distance between the longitudinal axis of section No. 5
and the tractor advance axis.
Y6 = Distance between the transversal axis of section No. 6
and the axis of the discs.
X6 = Distance between the longitudinal axis of section No. 6
and the tractor advance axis.
Y0 = Distance between the GPS antenna and the axis of the
spreading discs.
Y1 = Distance between the transversal axis of section No. 1
and the axis of the discs.
PL
I
X1 = Odległość między osią podłużną sekcji Nr 1 a osią jazdy
ciągnika.
Y2 = Odległość między osią poprzeczną sekcji Nr 2 a osią
tarczy rozsiewających.
X2 = Odległość między osią podłużną sekcji Nr 2 a osią jazdy
ciągnika.
Y3 = Odległość między osią poprzeczną sekcji Nr 3 a osią
tarczy rozsiewających.
X3 = Odległość między osią podłużną sekcji Nr 3 a osią jazdy
ciągnika.
Y4 = Odległość między osią poprzeczną sekcji Nr 4 a osią
tarczy rozsiewających.
X4 = Odległość między osią podłużną sekcji Nr 4 a osią jazdy
ciągnika.
Y5 = Odległość między osią poprzeczną sekcji Nr 5 a osią
tarczy rozsiewających.
X5 = Odległość między osią podłużną sekcji Nr 5 a osią jazdy
ciągnika.
Y6 = Odległość między osią poprzeczną sekcji Nr 6 a osią
tarczy rozsiewających.
2
X6 = Odległość między osią podłużną sekcji Nr 6 a osią jazdy
ciągnika.
Y0 = Odległość między czujnikiem GPS a osią tarczy rozsiewających.
Y1 = Odległość między osią poprzeczną sekcji Nr 1 a osią
tarczy rozsiewających.
RU
I
X1 = Расстояние между продольной осью секции №1 и
осью продвижения трактора.
Y3 = Расстояние между поперечной осью секции №3 и
осью дисков.
X2 = Расстояние между продольной осью секции №2 и
осью продвижения трактора.
Y4 = Расстояние между поперечной осью секции №4 и
осью дисков.
X3 = Расстояние между продольной осью секции №3 и
осью продвижения трактора.
Y5 = Расстояние между поперечной осью секции №5 и
осью дисков.
X4 = Расстояние между продольной осью секции №4 и
осью продвижения трактора.
Y6 = Расстояние между поперечной осью секции №6 и
осью дисков.
X5 = Расстояние между продольной осью секции №5 и
осью продвижения трактора.
X6 = Расстояние между продольной осью секции №6 и
осью продвижения трактора.
Y0 = Расстояние между антенной GPS и осью дисков
разбрасывания.
Y1 = Расстояние между поперечной осью секции №1 и
осью дисков.
Y2 = Расстояние между поперечной осью секции №2 и
осью дисков.
109
Programming / Programowanie / Программирование
I
110
Programming / Programowanie / Программирование
EN
I
PRINCIPLE
The ECONOV system has two operating modes: automatic
and manual.
AUTOMATIC MODE
- Press the yellow “auto” button
When you have finished spreading the field, always
disengage the DPA and return to manual mode
with the shutters closed, then disconnect the
ECONOV control unit.
Moreover, you are also advised to switch off the
guidance bar.
Please consult your guidance bar manual in the
event the GPS signal is lost.
The yellow LED on indicates operation in automatic mode.
Once a job is started in the guidance bar, the boom section
control module will, where appropriate, send signals to
control the electric actuators.
Depending on the brand, the guidance bar will
close the fertiliser spreader shutters (safety), or
leave them in the position in which they were before
the GPS signal was lost.
Only engage the DPA (the conveyor belt) when you
begin work in the field.
If in doubt, the ECONOV control unit allows you to
work in manual mode. This is strongly recommended.
The guidance bars are not generally able to monitor
the tractor in reverse. You should therefore never
attempt to do this, in order to avoid incorrect
spreading in the area of the plot concerned.
PL
I
ZASADA DZIAŁANIA
System ECONOV może pracować w jednym z dwóch dostępnych trybów: w trybie automatycznym lub w trybie ręcznym.
TRYB AUTOMATYCZNY
- Nacisnąć na żółty przycisk „auto”.
Dioda LED zapal się na żółto wskazując, że tryb automatyczny został uruchomiony.
Ten tryb jest wykorzystywany, gdy wcześniej urządzenie
zostało podłączone do urządzenia prowadzącego i układu
odłączania sekcji rozsiewających. Moduł odłączający sekcje
rozsiewające wyśle odpowiednie sygnały, które będą sterowały siłownikami elektrycznymi.
Napęd DPA (podajnika taśmowego) należy włączać
wyłącznie, gdy rozpoczynana jest praca na polu.
2
Na końcu pola zawsze należy przejść do trybu
ręcznego, zsypy zamknięte, następnie odłączyć
urządzenie ECONOV.
Dodatkowo, zalecane jest wyłączenie urządzenia
prowadzącego.
W przypadku utraty sygnału GPS, należy zapoznać
się z informacjami dotyczącymi działania posiadanego urządzenia prowadzącego.
W zależności od marki, urządzenie prowadzące
zamknie zsypy rozsiewacza nawozów (zabezpieczenie) lub pozostawi je w ich poprzedniej pozycji, w
stanie poprzedzającym utratę sygnału GPS.
W przypadku wahania, urządzenie ECONOV
umożliwia tzw. Ręczny tryb działania, co jest mocno
zalecane.
Urządzenia prowadzące zwykle nie obsługują jazdy
ciągnikiem wstecz. Nie należy się więc nimi posługiwać w przypadku jazdy ciągnikiem do tyłu, aby
uniknąć nieprawidłowego rozsiewu na danym polu.
RU
I
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Система ECONOV имеет два режима работы: автоматический режим и ручной режим.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
- Нажмите желтую кнопку « auto ».
Светящийся желтый светодиод указывает на то,
что включен автоматический режим.
Как только запущена работа в навигаторе, модуль
управления секциями будет, при необходимости, посылать сигналы, которые будут управлять толкателями с электроприводом.
Включать DPA (конвейерную ленту) только в
начале поля.
В конце поля всегда выключать DPA и
переключаться в ручной режим, закрыв
заслонки, затем отключать управление
ECONOV.
Более того, рекомендуется отключить
навигатор.
В случае потери сигнала GPS проверьте
функциональные возможности имеющегося
навигатора.
В зависимости от марки навигатор
закроет заслонки разбрасывателя
удобрения (в целях безопасности) или
опустит их до того уровня, который
предшествовал потере сигнала GPS.
В случае неопределенности устройство
управления ECONOV позволяет работать
в ручном режиме, что мы настоятельно
рекомендуем.
Как правило, навигаторы не управляют
задним ходом трактора. Таким образом,
никогда не используйте задний ход
трактора, чтобы избежать ошибочного
разбрасывания удобрения на участке поля.
111
Programming / Programowanie / Программирование
I
112
Programming / Programowanie / Программирование
EN
I
The user may return to manual mode at any time to avoid
dependence on the boom section control system.
To open just one shutter (right or left) simply press the button corresponding to the desired side.
MANUAL MODE
For example the two shutters are closed
You want to open just one shutter,
- for the left, press here
- for the right, press here
- Press the right button. The indicator turns on
and confirms that you are in manual mode.
Only engage the DPA (the conveyor belt) when
you begin work in the field.
Manual mode makes it possible to perform:
The general opening of the two shutters
simultaneously
= 1 press on the button allows opening, the
two indicators will turn on
The general closing of the 2 shutters
simultaneously
= 1 press on the button allows closing; the
two indicators will turn off.
The indicator corresponding to the shutter will then light up.
When the two shutters are open, it is possible to close just
one shutter (left or right).
Simply press the button corresponding to the desired side.
For example the two shutters are open
You want to close just one shutter,
- for the left, press here
- for the right, press here
The indicator corresponding to the chute will turn off.
When you have finished spreading the field,
always disengage the DPA.
PL
I
W każdej chwili użytkownik może powrócić do trybu ręcznego, aby nie być uzależnionym od systemu rozłączania sekcji.
TRYB RĘCZNY
- Nacisnąć na czerwony przycisk, kontrolka
zapali się potwierdzając, tryb ręczny.
Napęd DPA (podajnika taśmowego) należy
włączać wyłącznie, gdy rozpoczynana jest praca
na polu.
Tryb ręczny umożliwia:
Całkowite i jednoczesne otwarcie obu zsypów
= 1 naciśnięcie na przycisk umożliwia otwarcie
zsypów, obie kontrolki będą się świecić
Całkowite i jednoczesne zamknięcie obu zsypów
= 1 naciśnięcie na przycisk umożliwia
zamknięcie zsypów, obie kontrolki będą
zgaszone.
W celu otwarcia tylko jednego zsypu (lewego lub prawego)
wystarczy nacisnąć na przycisk odpowiadający lewej lub
prawej stronie.
2
Przykład, gdy obie zasuwy są zamknięte
Dla otwarcia tylko jednej zasuwy,
- lewa strona, nacisnąć lewy przycisk
- prawa strona, nacisnąć prawy przycisk
Kontrolka odpowiadająca danej stronie zostanie zapalona.
Kiedy obie zasuwy są otwarte, możliwe jest zamknięcie tylko
jednej zasuwy (lewej lub prawej). Wystarczy nacisnąć na
przycisk odpowiadający lewej lub prawej stronie.
Przykład, gdy oba zasuwy są otwarte
Dla zamknięcia tylko jednej zasuwy,
- lewa strona, nacisnąć lewy przycisk
- prawa strona, nacisnąć prawy przycisk
Kontrolka odpowiadająca danej stronie zgaśnie.
Po zakończeniu rozsiewu zawsze wyłączyć napęd
DPA (napęd podajnika taśmowego).
RU
I
В любое время пользователь может вернуться в
ручной режим, чтобы больше не зависеть от системы
контроля секций.
Чтобы открыть только одну заслонку (левую или
правую), необходимо просто нажать на кнопку, которая соответствует выбранной стороне.
РУЧНОЙ РЕЖИМ
- Нажмите красную кнопку. Засветится
сигнал, подтверждающий, что вы
включили ручной режим.
Например: две заслонки закрыты
Вам нужно открыть одну заслонку,
- чтобы открыть заслонку слева,
нажмите здесь
- чтобы открыть заслонку справа,
нажмите здесь
Включать DPA (конвейерную ленту) только
в начале поля.
В ручном режиме можно выполнить:
Общее одновременное открытие двух
заслонок
= 1 нажатие на кнопку разрешает
открытие, засветятся две сигнальные
лампочки.
Общее одновременное закрытие двух
заслонок
= 1 нажатие на кнопку разрешает
закрытие, две сигнальные лампочки
погаснут.
Затем загорится сигнальная лампочка, соответствующая заслонке.
Когда открыты две заслонки, можно закрыть только
одну из них (левую или правую). Необходимо просто
нажать кнопку, соответствующую выбранной стороне.
Например: две заслонки открыты.
Вам нужно закрыть одну заслонку,
- чтобы закрыть заслонку слева,
нажмите здесь
- чтобы закрыть заслонку справа,
нажмите здесь
Затем загорится сигнальная лампочка, соответствующая заслонке.
В конце поля всегда выключать DPA.
113
Programming / Programowanie / Программирование
J
114
Programming / Programowanie / Программирование
EN
J “RTS” FERTITEST import functions
DESCRIPTION
The RTS (Ready To Spread) is an automated adjustment
device for an ECONOV fertilizer spreader.
The RTS allows you to set a fertiliser spreader in a completely
automatic manner from the tractor cab, equally for the dosing, border spreading functions and the working width.
For each fertiliser, the farmer downloads the parameters
from the FERTITEST database available on the internet:
Once this data is uploaded on the VISION console from the
cab, the fertiliser spreader is calibrated automatically and
the farmer may fertilise his plot straight away.
For each fertiliser, you may import 6 essential parameters
from FERTITEST on a SD card (! maximum capacity 2 GO/GB):
ჹFertiliser designation.
ჹT factor (extraction density).
ჹDesired dose/ha setting.
ჹChoice of ejection blades.
ჹDesired width setting.
ჹAdjustment factor of adjustable chutes.
PL
J “RTS” FERTITEST funckja importowania danych
OPIS
RTS (= „Ready To Spread”, czyli „Gotowy do rozsiewu”) to
automatyczna funkcja znajdująca się w wyposażeniu
rozsiewaczy nawozów Sulky X40 ECONOV oraz X50 ECONOV.
RTS umożliwia ustawić rozsiewacz nawozów w całkowicie
zautomatyzowany sposób, z kabiny ciągnika, równie dobrze
w zakresie ustawienia dawki rozsiewu, rozsiewu granicznego
jak i szerokości roboczej.
Dla każdego nawozu granulowanego operator może
ściągnąć przez Internet parametry ustawień znajdujące się
w bazie usługi FERTITEST – dostępnej pod adresem www.
sulky-burel.com lub www.sulky.pl (zakładka FERTITEST).
Po ściągnięciu danych do konsoli VISION, znajdującej się w
kabinie ciągnika, rozsiewacz nawozów automatycznie dokona odpowiednich nastaw, a operator będzie mógł rozpocząć
pracę na polu.
Dla każdego typu nawozu możliwe jest zaimportowanie
6 podstawowych parametrów z usługi FERTITEST na kartę
pamięci SD (maksymalna pojemność obsługiwanej karty
wynosi 2 GB).
Są to:
2
ჹNazwa nawozu granulowanego.
ჹWspółczynnik T (współczynnik przepustowości danego
nawozu granulowanego).
ჹUstawienie pożądanej dawki na hektar.
ჹWybór łopatek rozsiewających.
ჹUstawienie pożądanej szerokości roboczej.
ჹWspółczynnik ustawienia przestawianych zsypów.
RU
J Функции программы FERTITEST «RTS»
ОПИСАНИЕ
RTS (Ready To Spread) - это автоматическое регулирующее устройство для разбрасывателя удобрений
ECONOV.
RTS позволяет полностью автоматически регулировать работу разбрасывателя удобрения из кабины
трактора, как параметры дозировки, разбрасывания
по краю участка, так и рабочую ширину.
Для каждого вида удобрений фермер загружает
необходимые параметры из базы данных FERTITEST,
которая доступна в сети Интернет.
Для каждого удобрения можно загрузить 6 основных
параметров FERTITEST на SD-карту (! максимальная
емкость 2 Гб):
ჹ название удобрения,
ჹ Коэффициент T (плотность выдачи).
ჹ требуемую настройку доза/га,
ჹ выбор лопаток разбрасывания,
ჹ требуемую настройку ширины,
ჹ корректировочный коэффициент поворотных
лотков.
Как только эти данные загружены в консоль VISION в
кабине, разбрасыватель удобрения будет автоматически калиброван, и фермер сможет сразу же приступить к внесению удобрений на своем участке.
115
Programming / Programowanie / Программирование
J
116
Programming / Programowanie / Программирование
EN
J
OPERATING STAGES OF THE RTS DEVICE
5- Select the working width.
First you must use a SD card with a maximum capacity of
2 GO/GB.
6- Select the average rate/ha.
7- Import the data onto an SD card.
On the SD card you must create an RDS file and
in the file you import the data.
RDS_DATA.XXX
8- Load the data on the VISION console in the cab and
launch the spreading data.
1- Access the online FERTITEST database from
the internet site
2- Select the fertiliser (perform the approximate search
if the fertiliser is not listed in the FERTITEST
database).
3- Choose the fertiliser spreader (ECONOV).
4- Choose the sets of vanes corresponding to the working
width (4 possible sets of vanes: 24-36 m, 32-44 m or
40-50 m).
PL
J
ETAPY DZIAŁANIA FUNKCJI RTS
5- Wybór szerokości roboczej.
Najpierw należy zaopatrzyć się w kartę pamięci SD o maksymalnej pojemności do 2 GB.
6- Wybór średniej dawki na hektar.
2
7- Importowanie danych na kartę pamięci SD.
Na karcie pamięci SD należy utworzyć folder
„RDS_DATA.XXX”. Do tego folderu będą importowane dane.
RDS_DATA.XXX
8- Wprowadzenie danych z karty pamięci SD do konsoli
VISION w kabinie ciągnika i rozpoczęcie pracy.
1- Dostęp do bazy danych uzyskuje się przez Internet, w
bazie usługi FERTITEST .
2- Wybór nawozu granulowanego (w przypadku jeśli
nawóz nie znajduje się w bazie FERTITEST, można wykorzystać funkcję „Szukanie podobnego”:
.
3- Wybór modelu rozsiewacza nawozów (z systemem
ECONOV).
4- Wybór zestawu łopatek rozsiewających, odpowiadający danej szerokości roboczej (możliwe są 4 zestawy
łopatek rozsiewających: 24-36 m, 32-44 m lub 40-50
m).
RU
J
ЭТАПЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА RTS
5- Выберите рабочую ширину.
Сначала необходимо использовать SD-карту с максимальной емкостью 2 Гб.
6- Выберите средний расход на один гектар.
7- Импортируйте данные на SD-карту.
На SD-карте следует создать файл RDS и в
этот файл импортировать данные.
RDS_DATA.XXX
1- Доступ к базе FERTITEST он-лайн с сайта.
8- Измените данные на консоли VISION в кабине и
приступайте к работе на участке разбрасывания
удобрений.
2- Выберите удобрение (используйте приблизительный поиск
, если удобрение не внесено в базу
FERTITEST).
3- Выберите разбрасыватель удобрения (ECONOV).
4- Выберите комплект лопаток, соответствующий
рабочей ширине (4 возможных комплекта лопаток:
24-36 м, 32-44 м или 40-50 м).
117
Programming / Programowanie / Программирование
J
118
Programming / Programowanie / Программирование
EN
J
Before the FERTITEST import you must select a memory
where the new fertiliser will be saved, the old memory will be
deleted automatically when importing.
NOTE
To import more fertilisers, you must select a letter
before every import.
On the console there are 8 possible memories.
By validating IMPORT FERT DATA, the VISION console
performs a scan of the SD card and displays the products
stored on the card.
- All you need to do is choose the fertiliser from the card
using the
keys then validate
.
The information connected to that fertiliser (name, programmed dose/ha, programmed width etc.) will now be
automatically loaded on the previously selected memory
of the VISION console.
PL
J
Wybrać pamięć
usługi FERTITEST.
przed zaimportowaniem danych z
Na konsoli VISION istnieje możliwość wprowadzenia do
pamięci danych dla 8 różnych nawozów granulowanych.
UWAGA
W celu zaimportowania wielu nawozów granulowanych z
ich ustawieniami, przed każdym importem należy wybrać
literę
2
.
Zatwierdzając importowanie danych z usługi FERTITEST
„Import Fertitest Data” IMPORT FERT DATA, konsola
VISION przeprowadza skanowanie karty pamięci SD i wyświetla produkty obecne na karcie.
- Wystarczy wybrać odpowiedni nawóz granulowany na
karcie wykorzystując w tym celu przyciski ze strzałkami
a następnie zatwierdzić przyciskiem
.
Od tego momentu, informacje dotyczące z tym nawozem
granulowanym (nazwa, zaprogramowana dawka na hektar, zaprogramowana szerokość robocza…) są automatycznie załadowane do wybranej wcześniej pamięci
konsoli VISION.
RU
J
Прежде чем импортировать FERTITEST, необходимо
выбрать память
, в которую будет внесена
информация о новом удобрении. Предыдущая память
автоматически удаляется после импорта данных.
Примечание
Чтобы импортировать сведения о нескольких удобрениях, перед каждой операцией импортирования
необходимо выбирать одну букву
.
В блоке управления имеется 8 возможных вариантов
памяти.
При подтверждении команды IMPORT FERT DATA
(Импортировать данные Fertitest) консоль VISION
выполняет сканирование SD-карты и выводит на
экран объекты, которые на ней хранятся. (проверить
перевод, представленный в PDF-документе и
переписать фразу в случае внесения изменений).
Все, что вам требуется - это выбрать удобрение на
карте с помощью кнопок
, а затем подтвердить
.
После этого все сведения, относящиеся к этому
удобрению (название, заданная доза/га, ширина и т.д.),
будут автоматически загружены в ранее выбранную
консоли VISION.
память
119
Programming / Programowanie / Программирование
K
a
b
c
d
120
Programming / Programowanie / Программирование
EN
K Additional functions
4) Language
- Select 4.
- Adjust the translation mode with
- Select
to exit.
FROM THE “REG” (SETTINGS) MENU
1) Time/date
- Select 1.
- Adjust values with
- Select
to exit.
5) Help
and numeric pad.
2) Display (see example)
a Select 2
b c
Adjust brightness and contrast with
and
.
d Select
.
6) Index
The adjustment index is determined according to the
tyres. Consult the section on setting the flow rate in the
machine’s instruction manual. A table indicates the adjustment values that correspond to the tyres that can be
used on the fertiliser spreader.
The index is also indicated at the rear of the machine.
- Select 6
- Adjust the values using
validate
- Select
Escape) to exit
to exit.
3) Units
- Select 3.
Default setting = metric.
- Select
to exit.
and press
to
PL
K Fukcje dodatkowe
4) Język
- Wybrać 4.
- Wybrać język za pomocą
- Wybrać
w celu wyjścia.
Z POZIOMU MENU REGULACYJNEGO“REG”
1) Czas/data
- Wybrać 1.
- Ustawić wartość za pomocą
- Wybrać
w celu wyjścia.
5) Pomoc
i klawiatury.
2) Wyświetlacz (patrz: przykład)
a Wybrać 2
b c
Dostosować podświetlenie i ekran za pomocą
przycisków
oraz
.
d Wybrać
2
.
6) Wskaźnik ustawienia
Wskaźnik ustawienia jest określany w zależności od
zamontowanego ogumienia na kołach rozsiewacza przyczepianego. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi
maszyny, z rozdziałem poświęconym na ustawienie
dawki. Tabela podaje wskaźniki ustawienia odpowiadające ogumieniu rozsiewacza nawozów.
Wskaźnik ten również jest umieszczony na naklejce umieszczonej z tyłu maszyny.
w celu wyjścia.
- Wybrać 6
- Adjust the values using
validate
- Wybrać
w celu wyjścia.
3) Units
- Wybrać 3.
Default setting = metric.
- Wybrać
w celu wyjścia.
and press
to
RU
K Дополнительные функции
По умолчанию устанавливается метрическая система измерения
В МЕНЮ REG
- Для выхода выбрать
1) Время/Дата
.
4) Язык
- Выбрать 1.
- Настроить значение с помощью кнопок
или с цифровой клавиатуры.
- Для выхода выбрать
.
2) Визуализация (см. пример)
Выбрать 2.
b c
Отрегулировать яркость экрана с помощью
кнопок
и
.
d
Для выхода выбрать
- Выбрать 3.
.
5) Помощь
a
3) Система измерения
- Выбрать 4.
- Выбрать язык с помощью кнопок
- Для выхода выбрать
.
.
6) Индекс
Индекс регулировки определяется в зависимости
от шин. См. в руководстве по эксплуатации машины главу Регулировка расхода продукта. На таблице
указаны индексы регулировки, соответствующие
шинам, используемым на разбрасывателе удобрений.
Индекс также указан сзади машины.
- Выбрать 6
- отрегулируйте значения при помощи
подтвердите выбор клавишей
- Для выхода выбрать
.
,
121
Quick start-up
a)
2
1
3
5
4
6
3
ON
b)
+
-
6
1
+
2
5
4
3
2
c)
2
2
3
1
5
6
7
122
4
Quick start-up
EN
- 6 - Select
a) “REG” (settings) menu
- 1 - Select the REG (Settings) menu.
- 2 - Program the INDICE (INDEX) that corresponds to
or
(key available only with booms
) for the adjustment of the opening of
the boom valves (Consult the specific instructions
for AUTOMATIC VALVES).
the tyres.
- 3 - Check that all the parameters have been saved
correctly: speed coefficient
.
and working width
- 4 - Select your fertilizer
, check the conveyor belt
VITESSE (SPEED) selection (Slow, Medium or Fast)
and the use of the application rate REDUCTEUR
(REDUCER) (Yes or No). (consult the machine
instruction manual).
- 5 - Select
then
then
, and perform
the tare (if the machine is fitted with static weighing device)
Note:
You may now fill the spreader hopper.
b) “INFO” menu
- 1 - Select the INFO menu.
- 2 - Select
mode.
- 3 - Reset each counter to zero using the
(RTZ)
function.
- 4 - As soon as the alarm sounds and the bell appears
on the screen, select
to find out why.
Select OK to return to the initial screen.
- 5 - Select
if you wish to save your work.
3
- 6 - Check that the rotation speed of the spreading
system is adequate (consult the machine’s
instruction manual).
- 4 - Carry out a flow rate test
c) “EPAN” (spreading) menu
(see section
- 1 - Select the EPAN (Spreading) menu.
- 2 - Check:
• That the product selection is correct.
• That the conveyor belt speed is correct
= Slow,
= Medium, (or without gearbox)
= Fast,
and that it corresponds to the combination fitted on
the gearbox at the rear of the machine.
• That the position of the application rate reducer,
= NON (NO),
= OUI (YES), corresponds to the position on the machine.
2
C Setting the flow rate”).
- 5 - You can adjust your application rate / hectare:
select
or
,then return to the initial rate by
which will be displayed.
selecting
or
- 6 - You can adjust
the right-hand side by selecting
or the left-hand side by selecting
Return to the same right / left hand application
rate by selecting
.
- 7 - You may activate the Tribord 3D (with granule
discs
), or the working width sectioning
(with booms
).
- 3 - Programme the dose per hectare, use the numeric
keypad directly and confirm with
.
123
Szybkie uruchomienie
a)
2
1
3
5
4
6
3
ON
b)
+
-
6
1
+
2
5
4
3
2
c)
2
2
3
1
5
6
7
124
4
Szybkie uruchomienie
PL
- 6 - Wybrać
a) “REG” - menu regulacji
lub
(przycisk dostępny wyłącznie
w przypadku wyposażenia w belkę
)
celem ustawienia otwarcia zaworów belki do środków pylistych (patrz: instrukcja obsługi ZAWORÓW
AUTOMATYCZNYCH).
- 1 - Wybrać menu regulacji REG .
- 2 - Wprowadzić INDICE WSPÓŁCZYNNIK (INDEX)
odpowiadający zamontowanemu ogumieniu
rozsiewacza.
- 3 - Sprawdzić, czy wszystkie parametry są poprawnie
zapisane: współczynnik prędkości
kość robocza
.
oraz szero-
- 4 - Wybrać nawóz
, sprawdzić prędkość podajnika taśmowego VITESSE (SPEED) (Wolna, Średnia,
Szybka) oraz czy jest używany reduktor wydatku
REDUCTEUR (REDUCER) (Tak lub Nie). (patrz:
instrukcja obsługi maszyny).
- 5 - Wybrać
potem
następnie
i
przeprowadzić tarę (jeśli maszyna jest wyposażona
w statyczny układ ważący)
Uwaga:
Od tej chwili mogą Państwo napełnić zbiornik
rozsiewacza.
b) INFO - Menu informacji
- 1 - Wybrać menu informacji INFO.
- 2 - Wybrać tryb wyboru licznika hektarów
.
- 3 - Wyzerować każdy licznik za pomocą funkcji
.
- 4 - W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek
alarmu dźwiękowego i pojawienia się symbolu
dzwonka na ekranie, wybrać przycisk
w celu
ustalenia przyczyny.
Wybrać OK w celu powrotu do ekranu
podstawowego.
- 5 - Wybrać
, jeśli praca ma zostać zapisana.
3
- 6 - Sprawdzic, czy prędkość obrotowa zestawu
rozsiewającego jest dostosowana (patrz: instrukcja
obsługi maszyny).
c) “EPAN” - Menu rozsiewu
- 1 - Wybrać menu rozsieu EPAN .
- 2 - Sprawdzić:
• Czy wybrano właściwy produkt.
• Czy wybrano właściwą prędkość podajnika
taśmowego
= WOLNA (Slow),
= ŚREDNIA (Medium) (lub bez przekładni)
= SZYBKA (Fast),
i czy prędkość odpowiada kombinacji kół zębatych
w przekładni zamontowanej z tyłu maszyny .
• Czy pozycja reduktora wydatku,
= NIE (NO),
= TAL (YES), odpowiada pozycji reduktora na maszynie.
- 3 - Wprowadzić dawkę na hektat używając
- 4 - Przeprowadzić próbę kręconą
(patrz: sekcja
2
C „Ustawienie dawki”).
- 5 - Mogą Państwo zmieniać dawkę: wybrać
lub
,powrót do dawki początkowej jest
uzyskiwany za pomocą przycisku
lub
który zostanie wyświetlony.
- 6 - Mogą Państwo wybrać
stronę prawą wybierając:
lub stronę lewą wybierając
Powrót do tej samej dawki na prawą / lewą stronę
poprzez wybranie
.
- 7 - Mogą Państwo uruchomić zestaw do rozsiewu
granicznego Tribord 3D (w przypadku tarczy do
rozsiewu nawozu granulowanego
), lub
sekcję szerokości roboczej
(w przypadku wyposażenia w belkę do środków
pylistych
).
bezpośrednio klawiatury numerycznej, następnie
zatwierdzić przyciskiem
.
125
Быстрый ввод в эксплуатацию
a)
2
1
3
5
4
6
3
ON
b)
+
-
6
1
+
2
5
4
3
2
c)
2
2
3
1
126
Быстрый ввод в эксплуатацию
RU
- 6 - Выбрать
a) Меню REG
- 1 - Выбрать меню REG.
- 2 - Введите в программу INDICE (ИНДЕКС), соот-
или
(кнопка доступна
только со штангами
) для регулировки открытия приводов штанги (см. специальное руководство для Клапанов АВТО).
ветствующий шинам.
- 3 - Проверьте, чтобы все параметры были правильно записаны: коэффициент скорости
и рабочая ширина l
.
- 4 - Выбрать удобрение
, проверить выбор
VITESSE (скорости) конвейерной ленты
(низкая, средняя или высокая) и использование
REDUCTEUR (РЕДУКТОРА) расхода (да или нет).
(см. руководство по машине).
- 5 - Выбрать
, затем
, затем
и
выполнить взвешивание тары (если машина
оснащена статическим взвешиванием).
Примечание:
Теперь можно загружать бункер разбрасывателя.
b) Меню INFO
- 1 - Выбрать меню INFO.
- 2 - Выбрать режим
.
- 3 - С помощью функции
обнулить каждый
счетчик.
- 4 - При поступлении аварийного звукового
сигнала и появлении колокольчика на экране
выбрать
для определения причины. Для
возврата на основной экран выбрать OK.
- 5 - Если требуется зарегистрировать работу,
следует выбрать
.
3
- 6 - Убедиться, что скорость вращения системы
разбрасывания соответствующая (см.
руководство по машине).
- 4 - Выполните тест на расход продукта (см.
c) Меню EPAN
- 1 - Выбрать меню EPAN.
- 2 - Убедиться:
. что продукт выбран правильно.
. что скорость конвейерной ленты выбрана
правильно
= низкая,
= средняя,
= высокая,
и что она соответствует комплекту,
установленному в коробке скоростей сзади
машины.
. что положение редуктора расхода
= НЕТ,
= ДА, соответствует
положению на машине.
главу
2
“ C - Регулировка расхода продукта”)
- 5 - Вы можете смодулировать вашу дозу на
гектар: - Выбрать
или
, затем
вернуться к исходному расходу, выбрав из
появившихся
или
.
- 6 - Вы можете смодулировать
либо правую сторону, выбрав
либо левую сторону, выбрав
Возврат к той же дозе право/лево производится
путем выбора
.
- 7 - Вы можете включить правую лопатку 3D
(с дисками для гранулированных продуктов
) или управление секциями рабочей
ширины (со штангами
).
- 3 - Программировать дозировку/га с помощью
цифровой клавиатуры и подтвердить, нажав
.
127
Information / Informacje / Информация
A
a)
128
Information / Informacje / Информация
EN
A Saving data
a) Entering the names
The console allows you to enter alphabetical information
directly on the screen: fertiliser name or plot name for
example.
- Use the numeric keypad and its symbols:
=A•B•C
=J•K•L
=T•U•V
=D•E•F
=M•N•O
=W•X•Y•Z
=G•H•I
=P•Q•R•S
- Confirm with
.
PL
A Zapisywanie danych
a) Zapisywanie nazw
Konsola umożliwia bezpośrednie zapisanie na ekranie przydatne informacje: nazwę nawozu lub nazwę
przykładowego pola.
- Wykorzystać w tym celu klawiaturę numeryczną i
symbole:
=A•B•C
=J•K•L
=T•U•V
=D•E•F
=M•N•O
=W•X•Y•Z
=G•H•I
=P•Q•R•S
- a następnie zatwierdzić przyciskiem
.
RU
A Регистрация данных
a) Запись имен
Блок управления позволяет выполнять записи буквенной информации непосредственно на экране: например, название удобрения или название участка поля.
- Используйте цифровую клавиатуру и ее символы:
=A•B•C
=J•K•L
=T•U•V
=D•E•F
=M•N•O
=W•X•Y•Z
=G•H•I
=P•Q•R•S
- Подтвердить кнопкой
4
.
129
Information / Informacje / Информация
A
b)
130
Information / Informacje / Информация
EN
A
b) Saving sites
Before:
You must configure the ports.
- Select the
- Select
settings menu.
general settings.
- Select 6 port settings using the
keys or .
and
- Place the bottom port on CHARGE PC (LOAD PC) using the
keys then
.
PL
A
b) Zapisywanie danych z pól
Przed
należy skonfigurować porty.
- Wybrać
menu ustawiania parametrów.
- Wybrać
ogólne ustawienia.
- Wybrać pozycję 6 ustawienia portów za pomocą
przycisków
i
lub .
- Ustawić port górny na pozycję CHARGE PC (LOAD PC) za
pomocą
przycisków
,a następnie zatwierdzić
.
RU
A
b) Регистрация участков
Перед регистрацией:
необходимо задать параметры портов
- выбрать
.
меню задания параметров ;
- выбрать общие настройки;
- Выбрать 6 настройку портов с помощью кнопок
и
или .
4
- С помощью клавиш
, затем
установить нижний порт на CHARGE PC.
131
Information / Informacje / Информация
A
b)
132
Information / Informacje / Информация
EN
A
b) Saving sites (continued)
To memorise the functions, validate the 12 functions
PROCEDURE FOR SAVING SITES
- If you are not entering any function, press
You are ready to work on your site.
(example spread fertiliser)
- Select
.
INFO menu.
- Select the
icon located at the bottom centre of the
screen
- Choose
- Choose 3_ENR. RÉSUMÉ (3_save.summary)
- Enter the farm No. (example:
then
)
- Enter the field No. (example:
then
)
AT THE END OF THE SITE:
- Return to the INFO menu and
- Select the
icon.
YOUR SITE IS MEMORISED.
.
.
CONSULTING SITES
You may enter up to 12 functions
(using the alphanumeric keypad)
It is possible to retrieve a list that has already been saved
and
keys
(see procedure below) using the
then
)
INFO menu.
- Select the
icon.
The VISION unit displays the memory capacity
(example: 3/75)
To consult the records or save them to PC
Each function has a maximum of 9 characters.
Example:
Func 1: JD 6920 and
Func 2: Durum wheat and
)
- Select the
icon.
The VISION unit displays the last site saved, to consult
the others, press
.
PL
A
b) Zapisywanie danych z pól (ciąg dalszy)
PROCEDURA CELEM ZAPISANIA DANYCH Z PÓL
Menu informacji INFO.
- Wybrać ikonę
umieszczoną na dole i pośrodku
ekranu
- Wybrać POCZĄTEK
- Wybrać 3_ENR. RÉSUMÉ (3_save.summary)
- Wybrać nr gospodarstwa (np.:
zatwierdzić
- EWybrać nr pola (np:
zatwierdzić
)
W celu zapamiętania funkcji należy zatwierdzić
wszystkie 12 funkcji
- Jeśli nie chcą Państwo wybrać żadnej funkcji, to należy
nacisnąć
nawozu
- Wybrać
)
Istnieje możliwość zapisania do 12 funkcji
(używając klawiatury literowo numerycznej)
It is possible to retrieve a list that has already been saved
and
keys
(see procedure below) using the
then
)
Każdej funkcji można nadać nazwę składającą się maksymalnie z 9 znaków.
Przykład:
Fukcja 1: JD 6920 i zatwierdzić
Fukcja 2: Pszenica DURUM i zatwierdzić
)
. Teraz są Państwo gotowi do rozsiewania
.
NA KOŃCU POLA:
- Wrócić do menu informacji INFO i
- Wybrać ikonę KONIEC
.
DANE PAŃSTWA POLA ZOSTAŁY ZAPISANE.
.
CONSULTING SITES
Menu informacji INFO.
- Wybrać ikonę
.
Konsola VISION wyświetli pojemność pamięci (np. 3/75)
W celu odczytu danych z pamięci lub ich zapisania na
komputerze PC:
- Wybrać ikonę
.
Konsola VISION wyświetli ostatnie zapisane pole. W celu
odczytu danych z innych pól, użyć przycisków
.
RU
A b) Регистрация участков (продолжение)
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТКОВ:
Для внесения функций в память, необходимо подтвердить 12 функций
Меню INFO
- Выбрать иконку
, расположенную в нижней
части в центре экрана
- Выбрать
.
- Выбрать 3_ENR. RÉSUMÉ (« 3_сохр. краткое
содержание»).
- Ввести № фермы (пример: , а затем
)
- Ввести № поля (пример: , а затем
)
- Если Вы не вводите никакой функции, тогда
нажмите на
Теперь Вы можете обрабатывать Ваш участок
(например: вносить удобрения)
- Выбрать
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ УЧАСТКА:
,
- Вернуться в меню INFO и
.
- Выбрать иконку
ВАШ УЧАСТОК ВНЕСЕН В ПАМЯТЬ.
Возможность ввода до 12 функций (используя цифровые клавиши)
ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТКАХ
Возможность обратиться к предварительно зарегистрированному списку (ср. порядок операций, приведенный ниже) с помощью клавиш
и
,
а затем
Каждая функция – максимум 9 символов
Пример:
Функция 1: JD 6920 и
Функция 2: Пшеница твердого сорта и
4
Меню INFO
- Выбрать иконку
Vision выводит на экран информацию о емкости
памяти (пример: 3/75)
Чтобы обратиться к памяти или внести в
память компьютера
- Выбрать иконку
Vision выводит на экран информацию о последнем
зарегистрированном участке. Чтобы вывести
информацию о других участках, необходимо
щелкнуть по
133
Information / Informacje / Информация
A
c)
134
Information / Informacje / Информация
EN
A
c) Editing a list of functions:
- Enter the
menu.
- Enter the
SETTING).
menu RÉGLAGES GÉNÉRAUX AP (GENERAL AP
- Enter the menu using the
or
VALEUR FONCTION. (NAME/VALUE FUNCTION).
keys NOM/
- Using the
key, change the name of the function
(e.g.: TRACTOR)
- Then edit a list for this function using the
keys and the numeric keypad (e.g.: JD 6920)
- Then validate
and
to move on to the next function
Note:
- Check that for every function the icon in the bottom left
is displaying
, otherwise change it.
PL
A c) Edycja listy funkcji:
- Wejść do menu
.
- Wejść do menu
USTAWIENIA OGÓLNE RÉGLAGES
GÉNÉRAUX AP (GENERAL AP SETTING).
- Wejść do menu za pomocą przycisków
lub
NAZWA/WARTOŚC FUNKCJI VALEUR FONCTION. (NAME/VALUE
FUNCTION)
- Za pomocą przycisku
zmienić funkcję (np. wybrać
nazwę używanego ciągnika) (np: TRAKTOR)
- Listę dla tej funkcji można edytować za pomocą
i
oraz klawiatury numerycznej (np. JD 6920).
- Zatwierdzić przyciskiem
kolejnej funkcji.
w celu przejścia do
Uwaga:
- Sprawdzić, czy dla każdej funkcji ikona znajdująca się na
, jeśli jest inaczej, to
dole, po lewej stronie wskazuje
zmienić to ustawienie
RU
A c) Печать списка функций:
- Войти в меню
- Войти в меню
НАСТРОЙКИ AP»
RÉGLAGES GÉNÉRAUX AP «ОБЩИЕ
- С помощью клавиш
NOM/VALEUR FONCTION.
или
войти в меню
- С помощью клавиши
изменить наименование
функции (напр.: трактор)
4
- Затем с помощью клавиш
и
и цифровых
клавиш распечатать список для этой функции
(напр.: JD 6920)
- Подтвердить
следующей функции
, чтобы перейти к
Примечание:
- убедиться в том, что для каждой функции внизу
слева появляется иконка
. В противном случае,
внести изменения.
135
Information / Informacje / Информация
A
d)
+
-
136
Information / Informacje / Информация
EN
A
d) Transferring saved sites to a PC or the SD card
PROCEDURE FOR TRANSFERRING DATA FROM THE VISION UNIT TO A PC
1) Before disconnecting the Vision unit from the
tractor.
2) Connecting the VISION unit and the PC
- Connect the RS 232 cable between the VISION unit
(top port) and the PC (example: COM 1).
- Provide the 12 volt direct current electricity supply
with a transformer, using the RS 232 cable.
- Check the settings of the VISION ports:
blue wire = negative (-)
brown wire = positive (+)
- Enter the
menu.
- Enter the
SETTINGS).
menu RÉGLAGES GÉNÉRAUX AP (GENERAL AP
- Enter the RÉGLAGE DES PORT (PORT SETTINGS) programme
using the
or
keys.
- Using the
keys, under the heading PORT
DU BAS (BOTTOM PORT), set to CHARG. PC (LOAD PC) then
validate
.
PL
A
d) Przesyłanie zapisanych danych pól do komputera PC
lub na kartę pamięci SD
2) Podłączenie urządzenia VISION i komputera PC
PROCEDURA PRZESYŁU DANYCH Z KONSOLI VISION DO KOMPUTERA PC
- Do podłączenia użyć przewodu RS 232 między
konsolą Vision (Górny port) a komputerem PC (np.
COM 1).
1) Przed odłączeniem urządzenia VISION od ciągnika.
- Sprawdzić ustawienie portów konsoli VISION:
- Wejść do menu
- Zasilanie elektryczne z akumulatora o stałym
napięciu 12 Volt, z transformatorem, za pomocą
przewodu RS 232.
.
- Wejść do menu
OGÓLNE USTAWIENIA RÉGLAGES
GÉNÉRAUX AP (GENERAL AP SETTINGS).
Przewód niebieski = biegun ujemny (-)
Przewód brązowy = biegun dodatni (+)
- Wejść do programu „Regulacja portów” RÉGLAGE DES
PORT (PORT SETTINGS) używająć w tym celu
lub
.
- Za pomocą przycisków
pod opisem PORT
GÓRNY PORT DU BAS (BOTTOM PORT), ustawić “Przesył
do PC” CHARG. PC (LOAD PC) a następnie zatwierdzić
przyciskiem
.
RU
A
d) Перевод зарегистрированных участков в компьютер или на карту SD
ПОРЯДОК ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ДАННЫХ ИЗ БЛОКА VISION В
2) Подсоединении блока Vision и компьютера
- Соединить кабелем RS 232 блок Vision (верхний
порт) и компьютер (пример: COM 1)
КОМПЬЮТЕР
1) Перед отсоединением блока Vision от
трактора.
- Проверить параметры портов блока Vision:
- По кабелю RS 232 подать электропитание через
трансформатор (12 В постоянного тока),
синий провод
коричневый провод
=
=
минус (-)
плюс (+)
4
- Войти в меню
- Войти в меню
НАСТРОЙКИ AP»
RÉGLAGES GÉNÉRAUX AP «ОБЩИЕ
- С помощью клавиш
или
войти в
программу RÉGLAGE DES PORTS « НАСТРОЙКА ПОРТОВ »
- С помощью клавиш
, под названием PORT
DU BAS « НИЖНИЙ ПОРТ », указать CHARG. PC « ЗАГРУЗКА
КОМПЬЮТЕРА », а затем подтвердить
.
137
Information / Informacje / Информация
A
d)
+
-
138
Information / Informacje / Информация
EN
A
d) Transferring saved sites to a PC or the SD card
(continued)
3) Transferring data
In the PARAMÈTRE DU PORT (PORT SETTING), window choose:
Bits/second
4800
Bits/data
8
Stop bits
1
Flow control
Xon/Xoff
ᇗ Switch on the VISION unit and the PC
- Then validate.
ᇗOn the PC (Windows 98 minimum)
IN THE MENU:
DEMARRER (START)
TOUS LES PROGRAMMES (ALL PROGRAMMES)
YOU ARE NOW READY TO SAVE THE DATA FROM YOUR VISION UNIT
ᇗ On the VISION
ACCESSOIRES (ACCESSORIES)
INFO menu.
HYPER TERMINAL (HYPER TERMINAL)
- Select the
The NOUVELLE CONNEXION (NEW CONNECTION) window is
displayed:
- Choose the name that you want to give to your entry
(example: NITROGEN 1) then validate.
The VISION unit displays the memory capacity
(example: 3/75)
COMMUNICATION (COMMUNICATION)
icon.
To consult the records or save them to PC:
- Select the
icon.
The CONNECTION window is displayed.
- choose the type of port used (example: COM 1).
PL
A
d) Przesyłanie zapisanych danych pól do komputera PC
lub na kartę pamięci SD (ciąg dalszy)
3) Przesyłanie danych
ᇗ Uruchomić konsolę VISION i komputer PC
ᇗNa komputerze z systemem Windows (system operacyjny przynajmniej w wersji Windows 98)
W MENU:
DEMARRER (START)
TOUS LES PROGRAMMES (ALL PROGRAMMES)(WSZYSTKIE PROGRAMY)
ACCESSOIRES (ACCESSORIES)(AKCESORIA)
COMMUNICATION (COMMUNICATION)(KOMUNIKACJA)
HYPER TERMINAL (HYPER TERMINAL)
W USTAWIENIACH PORTU PARAMÈTRE DU PORT (PORT
SETTING), wybrać:
Bity/sekundę
4800
Bity/dane
8
Bity zatrzymania 1
Kontrola przepływu
Xon/Xoff
- Następnie zatwierdzić.
TERAZ MOGĄ PAŃSTWO ZAPISYWAĆ DANE Z URZĄDZENIA VISION
ᇗ W konsoli VISION
INFO - w menu informacji.
- Wybrać ikonę
.
Pojawi się okno NOWE POŁACZENIENOUVELLE CONNEXION
(NEW CONNECTION)
- Nadać nazwę np. AZOT 1, a następnie zatwierdzić.
Konsola VISION wyświetli pojemność pamięci (np.
3/75)
Pojawi się okno połączenie CONNECTION.
- wybrać typ używanego portu (np. : COM 1).
W celu odczytu danych z pamięci lub ich zapisania na
komputerze PC:
- Wybrać ikonę
.
RU
A
d) Перевод зарегистрированных участков в компьютер или на карту SD (продолжение)
3) Передача данных
Окно PARAMÈTRE DU PORT « ПАРАМЕТР ПОРТА » , выбрать:
Бит/секунды 4800
Бит/данные 8
Стоп-бит 1
Управление потоком Х вкл/Х выкл
ᇗВключить VISION и компьютер
- Подтвердить
ᇗНа компьютере (Windows 98, как минимум)
В меню:
DEMARRER « старт »
TOUS LES PROGRAMMES « все программы »
ACCESSOIRES « принадлежности »
COMMUNICATION « связь »
HYPER TERMINAL « гипертерминал »
Появляется окно NOUVELLE CONNEXION « НОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ » :
- выбрать имя, которое Вы хотите дать Вашей
записи (пример: AZOTE 1), а затем подтвердить
Появляется окно CONNEXION « СОЕДИНЕНИЕ »
- выбрать тип используемого порта
(пример: COM 1)
СЕЙЧАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬ
ДАННЫЕ ВАШЕГО БЛОКА VISION
4
ᇗНа блоке Vision
Меню INFO
- Выбрать иконку
На экране появляется информация о емкости
памяти (пример: 3/75)
Чтобы обратиться к памяти или внести в
память компьютера:
- Выбрать иконку
139
Information / Informacje / Информация
A
d)
140
Information / Informacje / Информация
EN
A
d) Transferring saved sites to a PC or the SD card
(continued)
The Vision unit displays the last site saved, to consult the
others, press
then IMPR (print).
- To transfer only the last site saved, press DERN (last) then
IMPR (print)
- To transfer the entire data, press PLAGE (range) then IMPR
(print)
- (Move the cursor located on the right of the screen to the
top so that you can view the data better)
4) Consulting data saved on the PC
- Open HYPER TERMINAL.
- Cancel the connection.
- Select the open a file
icon.
- Choose (example: Nitrogen 1)
- Then choose the page layout
TEXT MODE (recommended)
CSV MODE
- Then validate.
The file will open with all the saved functions.
MOVE THE CURSOR ON THE RIGHT TO THE TOP TO VIEW THE SITE.
The unit will then indicate the transfer progress
The information on the site(s) will now appear on the PC; do
not forget to save the file!
PL
A
d) Przesyłanie zapisanych danych pól do komputera PC
lub na kartę pamięci SD (ciąg dalszy)
Konsola VISION wyświetla ostatnie zapisane pole. W celu
odczytu innych pól wykorzystać przyciski
a
potem DRUKUJ IIMPR (print).
- W celu przesłania tylko danych ostatniego zapisanego
pola należy nacisnąć na OSTATNI DERN (last) a potem
DRUKUJ IMPR (print)
- W celu przesłania całego zestawu danych wszystkich
pól należy nacisnąć na ZAKRES PLAGE (range) a potem
DRUKUJ IMPR (print)
W tym momencie, informacje z jednego pola lub wielu pól
będą pojawiały się w komputerze PC.
Należy pamiętać o zapisaniu pliku na komputerze!
- (Przesunąć kursor umieszczony po prawej stronie ekranu
do górny, aby lepiej wyświetlić dane)
4) Odczyt danych zapisanych na komputerze PC
- Otworzyć HYPER TERMINAL.
- Anulować połączenie.
- Wybrać ikonę i otworzyć plik
- Potem wybrać rozmieszczenie na stronie (Układ wydruku):
TEXT MODE (TRYB TEKSTOWY - Zalecany)
CSV MODE (TRYB CSV)
- Następnie zatwierdzić.
Następnie urządzenie wyświetli pasek postępu
.
- Wybraź (example: Azot 1)
Otwarty zostanie plik z wszystkimi zapisanymi funkcjami.
PRZESUNĄĆ KURSOR Z PRAWEJ STRONY DO GÓRY, ABY WYŚWIETLIĆ
POLE.
RU
A d) Перевод зарегистрированных участков в компьютер или на карту SD (продолжение)
Vision выводит на экран информацию о последнем
зарегистрированном участке. Чтобы вывести информацию о других участках, необходимо щелкнуть
, а затем IMPR « ПЕЧАТЬ ».
по
- Чтобы перенести информацию только о
последнем зарегистрированном участке,
необходимо нажать на DERN « ПОСЛЕДНИЙ » , а затем
на IMPR. « ПЕЧАТЬ »
- Чтобы перенести все данные, необходимо нажать
на PLAGE « ДИАПАЗОН », а затем на IMPR « ПЕЧАТЬ »
- затем выбрать вывод на Страницу
TEXT MODE « ТЕКСТОВОЙ РЕЖИМ » (рекомендуется)
CSV MODE « РЕЖИМ CSV »
- Подтвердить
- (чтобы лучше визуализировать данные,
переведите расположенный в правой части экрана
курсор в верхнюю часть)
4) Вывод записанных данных на экран компьютера
- Открыть HYPER TERMINAL (гипертерминал)
- Отменить соединение
- Выбрать иконку, открыть файл
4
- Выбрать (пример: Azote 1)
- Файл открывается со всеми записанными
функциями.
Чтобы вывести на экран участок, необходимо
переместить курсор с правой части экрана в
верхнюю часть.
Vision выводит на экран информацию о процессе
переноса данных
В этот момент на экране появляется информация
или участки. Не забудьте записать файл!
141
Informations / Information / Informationen
A
d)
142
Information / Informacje / Информация
EN
A
d) Transferring saved sites to a PC or the SD card
(continued)
- To transfer only the last site saved, press DERN (last) then
IMPR (print)
PROCEDURE FOR TRANSFERRING DATA FROM THE VISION UNIT TO THE SD
CARD READER
- To transfer the entire data, press PLAGE (range) then IMPR
(print)
- Set the bottom port on the RDS data module.
- Then choose the page layout
TEXT MODE (recommended)
INFO menu.
- Select the
CSV MODE
icon.
The VISION unit displays the memory capacity
(example: 3/75)
To consult the records or save them to the SD card:
- Select the
- Then validate. The unit will then indicate the transfer
progress
The site(s) information is now memorised on the SD card.
icon.
The VISION unit displays the last site saved, to consult the
others, press
then “IMPR” (print).
PL
A
d) Przesyłanie zapisanych danych pól do komputera PC
lub na kartę pamięci SD (ciąg dalszy)
PROCEDURA PRZESYŁU DANYCH Z URZĄDZENIA VISION NA KARTĘ
DANYCH SD
- Ustawić parametry górnego portu na moduł danych
RDS.
INFO - w menu informacji.
- Wybrać ikonę
.
- W celu przesłania tylko danych ostatniego zapisanego
pola należy nacisnąć na OSTATNI DERN (last) a następnie
DRUKUJ IMPR (print)
- W celu przesłania całego zestawu danych wszystkich pól
należy nacisnąć na ZAKRES PLAGE (range) a następnie
DRUKUJ IMPR (print)
Potem wybrać rozmieszczenie na stronie (Układ wydruku):
TEXT MODE (TRYB TEKSTOWY - Zalecany)
CSV MODE (TRYB CSV)
Konsola VISION wyświetli dostępną pojemność (np. 3/75).
W celu sprawdzenia danych w pamięci lub zapisania ich
w komputerze należy:
- Wybrać ikonę
.
- Następnie zatwierdzić. Urządzenie wyświetli pasek
postępu:
W tym momencie, informacje z jednego pola lub wielu pól
będą zapisywane na karcie pamięci SD.
Konsola VISION wyświetla ostatnie zapisane pole. W celu
odczytu innych pól wykorzystać przyciski
a
następnie DRUKUJ “IMPR” (print).
RU
A
d) Перевод зарегистрированных участков в компьютер или на карту SD (продолжение)
Порядок переноса данных из блока Vision на
устройство считывания с карты SD
- Задать параметры нижнего порта на модуле
данных RDS.
МЕНЮ INFO
- Выбрать иконку
- Чтобы перенести информацию только о
последнем зарегистрированном участке,
необходимо нажать на DERN « ПОСЛЕДНИЙ » , а затем
на IMPR« ПЕЧАТЬ »
- Чтобы перенести все данные, необходимо нажать
на PLAGE « ДИАПАЗОН » , а затем на IMPR « ПЕЧАТЬ »
- затем выбрать вывод на Страницу
TEXT MODE « ТЕКСТОВОЙ РЕЖИМ » (рекомендуется)
CSV MODE « РЕЖИМ CSV »
Vision выводит на экран информацию о емкости
памяти
(пример : 3/75)
Подтвердить. Vision выводит на экран информацию
о процессе переноса данных
Чтобы вывести данные из памяти или записать их
на карте SD :
В этот момент информация или участки заносятся в память на карте SD.
4
- Выбрать иконку
Vision выводит на экран информацию о последнем
зарегистрированном участке. Чтобы вывести информацию о других участках, необходимо щелкнуть
по
, а затем по IMPR. « ПЕЧАТЬ ».
143
Information / Informacje / Информация
B
144
Information / Informacje / Информация
EN
B Automatic adjustment
PROCEDURE FOR USING THE SD CARD READER WITH GPS ADJUSTMENT.
ON THE PC:
- A recommendation map must be produced for each plot,
in RDS format.
The software to produce a recommendation map in RDS
format is:
1) AGRIMAP available on http://www.isagri.com
2) FARMSTAR available on www.farmstar-conseil.fr
3) BGRID available on http://www.bgrid.fr
4) FARMWORKS http://www.farmworks.com
5) FARMSAT www.geosys.com
6) CERELIA www.cerelia.geosys-eu.com
7) SOYL http://www.soyl.com
8) SMS www.agleader.com
The file containing this map must be identified:
E.g.: 0007 0005.f01
Where: 7 is the plot number.
5 is the number of the task to be carried out.
(e.g. spreading fertiliser)
1 is the farm number
B Automatyczna zmiana dawki
PROCEDURA UŻYCIA ODCZYTU KART PAMIĘCI SD ZE ZMIENNYM
DAWKOWANIEM WYKORZYSTUJĄCYM SYGNAŁ GPS.
NA KOMPUTERZE PC:
- Wcześniej należy przygotować mapę kartograficzną
z zaleceniami rozsiewu dla każdego pola, w formacie
zgodnym z RDS.
Różne programy mogą przygotować taką mapę:
1) AGRIMAP dostępny na: http://www.isagri.com
2) FARMSTAR dostępny na: www.farmstar-conseil.fr
3) BGRID dostępny na: http://www.bgrid.fr
4) FARMWORKS http://www.farmworks.com
5) FARMSAT dostępny na: www.geosys.com
6) CERELIA dostępny na: www.cerelia.geosys-eu.com
7) SOYL dostępny na: http://www.soyl.com
8) SMS dostępny na: www.agleader.com
Plik zawierający mapę musi posiadać następujące parametry identyfikacyjne:
Np: 0007 0005.f01
Gdzie: 7 jest numerem pola.
5 jest numerem zadania do przeprowadzenia
(np. rozsiewu nawozu)
1 jest numerem gospodarstwa
B Автоматическое изменение
ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА СЧИТЫВАНИЯ С КАРТЫ SD С
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ GPS
На компьютере:
- Необходимо создать карту с рекомендациями для
каждого участка, в формате RDS.
Ниже указано программное обеспечение, при
помощи которого можно создать карту с
рекомендациями в формате RDS:
1) AGRIMAP на сайте http://www.isagri.com
2) FARMSTAR на сайте chez www.farmstar-conseil.fr
3) BGRID на сайте chez http://www.bgrid.fr
4) FARMWORKS http://www.farmworks.com
5) FARMSAT www.geosys.com
6) CERELIA www.cerelia.geosys-eu.com
7) SOYL http://www.soyl.com
8) SMS www.agleader.com
Файл с такой картой должен быть обозначен
следующим образом:
Например:
0007 0005.f01
Где: 7 - это номер участка.
5 - это номер задания, которое необходимо
выполнить (например, разбросать
удобрение).
1 - это номер фермы.
On the SD card you must create a folder and name it:
“RDS_DATA.XXX”
Put the files containing the recommendation maps in this
folder.
ON THE VISION UNIT YOU NEED:
• A GPS ANTENNA for the position that must be connected
behind the Vision unit in the top port.
(see chapter 1 - C Speed sensor).
• CONFIGURE THE PORT FOR THE CARD READER.
•
SETTINGS MENU
- Select
RÉGLAGES GÉNÉRAUX AP (GENERAL AP SETTINGS).
- Select
RÉGLAGE DES PORTS (PORT SETTINGS).
- Adjust the settings using the
keys.
and
- Set the bottom port to MODULE DE DONNÉES RDS (RDS DATA
MODULE).
PL
Na karcie pamięci SD (o pojemności maksymalnie 2 GB)
należy utworzyć folder i nazwać go: “RDS_DATA.XXX”
W tym folderze zapisuje się plik lub pliki zawierające dane z
map zmiennego dawkowania.
W KONSOLI VISION NALEŻY :
• PODŁĄCZYĆ ANTENĘ GPS celem odczytu pozycji, antena musi
być podłączona z tyłu konsoli Vision, do górnego portu.
(Patrz rozdział 1 - C “Czujnik prędkości”).
• SKONFIGUROWAĆPORT CZYTNIKA KART PAMIĘCI.
•
MENU USTAWIEŃ
- Wybrać OGÓLNE USTAWIENIA
(GENERAL AP SETTINGS).
- Wybrać USTAWIENIA PORTU
SETTINGS).
- Użyć przycisków
oraz
RÉGLAGES GÉNÉRAUX AP
RÉGLAGE DES PORTS (PORT
.
- Ustawić port dolny na MODUŁ DANYCH RDS MODULE DE
DONNÉES RDS (RDS DATA MODULE).
RU
На SD-карте необходимо создать папку и назвать ее:
« RDS_DATA.XXX ».
В этой папке должны храниться все файлы, в которых
содержатся карты с рекомендациями.
На блоке Vision вам потребуется:
• АНТЕННА GPS для позиционирования, которая должна
быть подсоединена за блоком Vision через верхний
порт.
(см. раздел 1 - C Датчик скорости)
4
• НАСТРОИТЬ ПОРТ для устройства считывания с карты.
Меню настройки
- Выберите
RÉGLAGES GÉNÉRAUX AP « ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПР ».
- Выберите
RÉGLAGE DES PORTS « НАСТРОЙКА ПОРТОВ ».
- Отрегулируйте настройки, используя кнопки
и
.
- Установите нижний порт на MODULE DE DONNÉES RDS «
модуль данных rds».
145
Information / Informacje / Информация
B
146
Information / Informacje / Информация
EN
B
LOADING THE RECOMMENDATION ON THE VISION UNIT
- Use the
- At the end of the plot you must return to the INFO menu
and select
and the
icon.
key
The unit generates a file where you will find a map correჹ
- Press start
sponding to the spreading performed
- Then 1_APPLIQUER LE PLAN (1_APPLY THE PLAN). Validate
.
- Enter the farm No. (example:
then
)
- Enter the field No. (example:
then
)
- Select
.
The Vision unit then loads the recommendation. Wait until
the end (can be viewed at the bottom of the screen)
- At the end press
.
You are then ready to spread, in the ÉPANDAGE (SPREADING)
menu the application rate should correspond with the
recommendation
PL
B
WPROWADZENIE DANYCH DO KONSOLI VISION
- Na końcu pola należy powrócic do menu INFORMACJI
INFO , wybrać
a potem ikonę KONIEC
.
- Użyć przycisku
Urządzenie tworzy plik, który znajduje sie na mapie
ჹ
- Wybrać start (POCZĄTEK)
odpowiadającej miejscu przeprowadzenia rozsiewu.
- Potem 1_ZATWIERDZENIE ZALECEŃ
1_APPLIQUER LE PLAN (1_APPLY THE PLAN) Następnie
zatwierdzić
.
- Wprowadzić nr gospodarstwa (np:
- Wprowadzić nr pola (np:
- Wybrać
potem
potem
)
)
.
Odczekać aż urządzenie Vision pobierze dane (jest to przedstawiane na dole wyświetlacza).
- Na końcu nacisnąć ESC
.
Teraz mogą Państwo rozsiewać, w menu ROZSIEWU
ÉPANDAGE (SPREADING) dawka musi odpowiadać zalecanej
dawce z mapy
B
RU
ЗАГРУЗКА РЕКОМЕНДАЦИЙ В VISION
• В конце участка необходимо вернуться в меню
INFO « INFORMATION » (информация) и выбрать
иконку
- использовать клавишу
Блок Vision генерирует файл или находим карту,
ჹ
- провести дебют
- затем 1_APPLIQUER LE PLAN (1 для применения плана)
подтвердить
- Ввести № фермы (пример:
- Ввести № поля (пример:
и
, а затем
, а затем
)
соответствующую произведенному внесению
удобрений
4
)
- выбрать
После этого Vision загружает рекомендации (визуализация в нижней части экрана)
- В конце внести
Теперь Вы готовы вносить удобрения. Указанная в
меню ÉPANDAGE « ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ » дозировка соответствует рекомендованной.
147
Information / Informacje / Информация
C
148
Information / Informacje / Информация
EN
C Diagnostics
- Select the
- Select
mode.
.
The default values of the console are displayed.
Any intervention on the console or the connection box must
be carried out by a competent person, familiar with the
equipment and trained by the personnel.
- Contact your dealer.
PL
C Diagnostyka
- Wybrać tryb
.
- Wybrać *
Pojawią się domyślne parametry konsoli.
•Każda czynność przeprowadzana na tym etapie na konsoli
lub na skrzynce połączeniowej musi być przeprowadzana
przez osobę kompetentną, ze znajomością obsługi urządzenia i przeszkoloną.
- Prosimy o skontaktowanie się z Autoryzowanym
Serwisem SULKY.
RU
C Диагностика
- Выбрать режим
.
- Выбрать .
Вы увидите отображение значений по умолчанию,
относящихся к консоли.
Только компетентное лицо, знакомое с оборудованием и обученное персоналом, может осуществлять
техническое обслуживание консоли или соединительной коробки.
4
- За дополнительной информацией обращайтесь к
своему агенту по продажам.
149
Information / Informacje / Информация
D
150
Information / Informacje / Информация
FR
D Maintenance
- Follow the instructions in the machine’s user manual.
- Do not use high-pressure cleansers, especially on the
electrical parts of the machine.
(Connection unit, socket, electric actuators).
- Store the console in a dry place, in its case provided for
this.
It is forbidden to do any welding work on the spreader.
During the first hours of operating the machine, check the
tightness of all screws.
PL
D Konserwacja
- Postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi
rozsiewacza .
- Nie używać maszyn myjących ze strumieniem wody
pod ciśnieniem, aby uniknąć uszkodzenia elektrycznych
podzespołów maszyny. (skrzynka połączeniowa,
gniazdo, siłowniki elektryczne).
- Urządzenie przechowywać w miejscu suchym, w
przewidzianym do tego opakowaniu.
Przeprowadzanie prac spawalniczych na rozsiewaczu wyposażonym w system Vision jest zabronione.
Po pierwszych godzinach pracy maszyną, należy dokładnie
sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub.
RU
D Обслуживание
- Следуйте инструкциям, приведенным в
Руководстве по эксплуатации машины.
- Не допускается очистка водой под высоким
давлением, особенно электрических частей
машины.
- Хранить консоль в сухом помещении в специально
предусмотренном для этого чемодане.
4
Проведение сварочных работ на дозаторе запрещено.
В первые часы эксплуатации машины проверьте,
хорошо ли затянуты все винты.
151
Information / Informacje / Информация
EN
E Troubleshooting
FAULT
SOLUTIONS
The unit will not switch on
Check
- unit / power cable connections
- power cable fuses
The forward speed is not correct
Check
- connection on unit
- distance between the detection ring / sensor
- that the detection ring is rotating correctly
- sensor wire continuity
- 100m coefficient
Tonnage counter reading incorrect
Check
- connection / machine
- working width
- forward speed
- product extraction density (T factor)
- shutter opening and closing
Calibration test
Check
- calibration factor (T)
- that the shutters are open
Repeat the test
152
Shutters open to maximum then to minimum
Check
- tractor forward speed coefficient.
- spreading width (24.00 beware of the decimal point)
The unit switches on correctly, but the actuators do
not move
Check
- the fuses
- the battery power supply
Surface area counter reading incorrect
Check
- connection / machine
- working width
- forward speed
Application rate incorrect
Check
- programmed flow rate
- product extraction density (T factor)
- conveyor belt speed (S, M or F)
- spreading width
- tractor forward speed
- shutter opening
- positioning of application rate adjustment plates
inside the hopper
- actuator travel
- tramlining
Information / Informacje / Информация
PL
E Usuwanie awarii
AWARIA
ROZWIĄZANIA
Urządzenie nie uruchamia się
Sprawdzić
- podłączenia konsoli / przewód zasilający
- bezpieczniki na przewodzie zasilającym
Odczyt prędkości roboczej jest niepoprawny
Sprawdzić
- podłączenia konsoli
- odległość od pierścienia / czujnika
- czy pierścień obraca się
- oporność przewodu czujnika
- 100m - współczynnik prędkości
Liczenie tonażu nie jest poprawne
Sprawdzić
- podłączenia / maszyna
- szerokość roboczą
- prędkość roboczą
- współczynnik nawozu („współczynnik T”)
- otwarcie i zamknięcie zsypów
Próba dawki rozsiewu (Test kalibracji)
Sprawdzić
- współczynnik kalibracji nawozu (T)
- czy zsypy zostały dobrze zamknięte
Ponownie przeprowadzić próbę dawki
Zsypy otwierają się na maximum a następnie na
minimum
Sprawdzić
- współczynnik prędkości ciągnika
- szerokość roboczą (np. 24,00 – zwrócić uwagę na
pozycję przecinka)
Urządzenie uruchamia się poprawnie ale siłowniki
nie działają
Sprawdzić
- bezpieczniki
- akumulator
Liczenie powierzchni nie jest poprawne
Sprawdzić
- podłączenia / maszyna
- szerokość roboczą
- prędkość roboczą
Dawka rozsiewu nie jest poprawna
Sprawdzić
- zaprogramowaną dawkę
- współczynnik nawozu (współczynnik T)
- prędkość posuwu podajnika taśmowego (S, M lub F) =
Szybka, Średnia lub Wolna)
- szerokość roboczą rozsiewu
- prędkość roboczą ciągnika
- otwarcie/zamknięcie zsypów
- ustawienie osłony regulującej wydatek wewnątrz
maszyny,
- skok tłoków siłowników
- przejazd w ścieżce
4
153
Information / Informacje / Информация
RU
E Неисправности и способы их устранения
Неисправность
Проверить - клеммную коробку / кабели питания.
- плавкие предохранители кабелей питания
Скорость перемещения некорректна
Проверить - соединения на блоке управления
- расстояние между кольцом обнаружения/
датчиком
- правильное вращение кольца обнаружения
- целостность провода датчика
- коэффициент/ 100 м
Проверить - соединение / машина
- ширину захвата
- скорость перемещения
- плотность выдачи продукта (коэффициент T)
- открытие и закрытие заслонок
Проверить - коэффициент калибровки (T)
- чтобы люки были открыты
Возобновить тест
Счетчик тоннажа работает некорректно
Калибровка расхода
Заслонки открываются на максимум, затем
на минимум
Блок управления включен, но толкатели не
перемещаются
Неправильные показания счетчика площади
Неправильная норма внесения
154
Способ устранения
Блок управления не включается
Проверить - коэффициент скорости перемещения трактора
- ширину захвата (24,00 уделите внимание
запятой)
Проверить - плавкие предохранителя
- питание от аккумулятора
Проверить - соединение / машина
- ширину захвата
- скорость перемещения
Проверить - запрограммированный расход
- плотность выдачи продукта
- скорость конвейерной ленты (L, M или R)
- ширину внесения удобрений
- скорость перемещения трактора
- открытие заслонок
- положение пластин регулировки расхода внутри
бункера
- ход толкателей
- провешивание.
Notes / Notatki / Замечания
4
155

Podobne dokumenty

KOLUMNY SUFITOWE KENDROPORT CEILING SUPPLY UNITS

KOLUMNY SUFITOWE KENDROPORT CEILING SUPPLY UNITS The unlimited possibilities of configuration regardless of the amount of electrical sockets, terminal units for medical gases and other equipment Не ограничивает нас число электрических розеток, га...

Bardziej szczegółowo

Sulky VISION DPB II dla rozsiewaczy DPX

Sulky VISION DPB II dla rozsiewaczy DPX (3) Przycisk wyboru nawozu, wpisany w pamięć (8 poziomów) i zapis „Współczynnika T” odrębnego dla każdego typu nawozu. (4) Przycisk wyboru symulacji prędkości jazdy w przypadku zamiany trybu DPA (d...

Bardziej szczegółowo