Karta powtórzeniowa z działu: Poznajemy naszą ojczyznę i inne

Transkrypt

Karta powtórzeniowa z działu: Poznajemy naszą ojczyznę i inne
…………………………………………………..
Imię i nazwisko
………
………………
Klasa
Ocena
Karta powtórzeniowa z działu:
Poznajemy naszą ojczyznę
i inne kraje europejskie- kl5
1 Pod każdą fotografią zapisz, jaka siła zewnętrzna ukształtowała przedstawioną na niej
formę terenu.
..............................................
.................................................
...............................................
2 Połącz linią najwyższy szczyt w Polsce z właściwym pasmem górskim.
Śnieżka
Góry Świętokrzyskie
Łysica
Tatry
Rysy
Sudety
3 Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy krain geograficznych
wchodzących w skład podanych pasów ukształtowania powierzchni Polski.
Pas ukształtowania powierzchni
Krainy geograficzne
Wyżyny
1.
1.
Góry
2.
2.
4 Uzupełnij zdania.
Drugą pod względem długości rzeką w Polsce jest ...................................... . Jej źródło znajduje
się na terytorium .......................................................................................... . Uchodzi do Zalewu
..................................................... . Najdłuższą rzeką Polski jest ................................................. .
Wypływa ze stoków ...................................................................................... . Uchodzi do Morza
...................................................................... .
5 Zaznacz znakiem „x” punkt, w którym podano, jaką część obszaru Polski porastają lasy.
a) 1/3
b) 1/2
c) 1/4
d) 3/4
6 Wymień trzy korzyści, jakie przyniosło Polsce i Polakom przystąpienie do Unii
Europejskiej.
1. .............................................................. 1 2. ...........................................................................
3. ..............................................................
7 Oznacz zdanie literą P, jeśli jest prawdziwe, a literą F, jeśli jest fałszywe.
1. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2007 roku.
2. Wspólną walutą wszystkich państw Unii Europejskiej jest euro.
3. Do Unii Europejskiej należy 25 państw.
4. Szwajcaria jest członkiem Unii Europejskiej.
8 Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy krajów sąsiadujących z Polską.
3
...........................................................
5
...........................................................
7
...........................................................
9 Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca właściwe nazwy miast i państw.
Zabytek
Miasto
Państwo
Brama Brandenburska
Zamek na Hradczanach
10 A. Na mapie Polski zakreskuj pionowymi liniami obszar województwa, w którym
mieszkasz. Obok okienka zapisz nazwę tego województwa.
.............................................................
B. Na mapie Polski zakreskuj poziomymi
liniami obszar trzech województw, które
sąsiadują z twoim województwem.

Podobne dokumenty