Załącznik nr 14 - Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających

Transkrypt

Załącznik nr 14 - Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających
Załącznik nr 14
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Imię i nazwisko
Miejscowość, data
………………………………………………………….
PESEL/ NIP
………………………………………………………….
………………………………………………………….
adres
Oświadczenie
o usunięciu wyrobów zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r.
Oświadczam, że odpady zawierające azbest zalegające na terenie nieruchomości
zlokalizowanej w …...............................................................powstały przez usunięcie
wyrobów budowlanych zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r. tj. po dniu wejścia
w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). W/w odpady zostały usunięte
i zabezpieczone przez uprawnionego przedsiębiorcę tj. przedsiębiorcę posiadającego
obowiązującą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, zezwalającą na
wytwarzanie odpadów zawierających azbest, wydaną przez marszałka województwa
właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania przedsiębiorcy.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych
powyżej.
…………………………………………….
(podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Podobne dokumenty