REGULAMIN KONKURSOWY finansowania w ramach dotacji

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSOWY finansowania w ramach dotacji
REGULAMIN KONKURSOWY
finansowania w ramach dotacji celowej działalności polegającej na prowadzeniu
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu
PROJEKT
Zatwierdzony przez Radę Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
w dniu 25.05. 2012 r.
Obowiązuje od dnia zatwierdzenia
Spis treści:
I Postanowienia ogólne
II Zasady przyznawania środków finansowych na realizację poszczególnych grup prac badawczych
III Aplikacja wniosków
IV Zasady oceny wniosków
V Zasady oceny końcowych raportów z realizacji prac badawczych
VI Zasady ogólne
1
I Postanowienia ogólne
1. Wydział stosuje własny system rozdziału środków finansowych przyznawanych przez ministerstwo
właściwe dla nauki w ramach części celowej dotacji na działalność statutową, który:
• zapewnia optymalny rozwój kadr naukowych,
• stymuluje pozyskiwanie środków na badania z innych źródeł (np. granty ministerstwa
właściwego ds. nauki),
• gwarantuje efektywne wykorzystanie przyznanych środków,
• zwiększa dorobek publikacyjny (ilościowy i jakościowy) pracowników Wydziału,
• zapewnia wysoką pozycję Wydziału we wszelkiego rodzaju rankingach.
2. Wydziałowy fundusz na badania młodych pracowników i uczestników studiów doktoranckich jest
przeznaczony na realizację (według ich ważności):
• prac promocyjnych - doktorskich
i habilitacyjnych, młodych pracowników nauki, którzy w
momencie składania wniosku nie ukończyli 35 lat
• prac promocyjnych słuchaczy dziennych i zaocznych studiów doktoranckich,
3. Finansowanie prac promocyjnych można uzyskać na realizację pracy doktorskiej i na wykonanie
pracy habilitacyjnej.
4. Wykonawcy wszystkich prac są zobowiązani do przedstawienia cząstkowych wyników badań na
konferencjach naukowych, a po zakończeniu pracy - rozpraw w renomowanych czasopismach
naukowych o zasięgu międzynarodowym.
5. Środki finansowe na badania zatwierdza Rada Wydziału, w oparciu o niniejszy regulamin oraz
opinię Wydziałowej Komisji ds. Nauki.
7. Podstawą przyznania środków finansowych na realizację kolejnych etapów badawczych jest pełna, zgodna z
harmonogramem i kosztorysem realizacja prac badawczych poprzedniego etapu oraz udokumentowany
dorobek publikacyjny, wynikający z badań prowadzonych w ramach danej pracy. Oceny raportów z
wykonania badań dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Nauki, a sprawozdanie z ich wykonania zatwierdza
Rada Wydziału.
II Zasady przyznawania środków finansowych na realizację poszczególnych grup
prac badawczych
1. Środki finansowe na realizację promocyjnych prac badawczych przydzielane są w pierwszej
2
kolejności nauczycielom akademickim Wydziału, w dalszej kolejności, w miarę posiadanych
środków, słuchaczom stacjonarnych studiów doktoranckich. a następnie słuchaczom zaocznych
studiów doktoranckich.
2. Wykonawcy prac promocyjnych są zobowiązani do podejmowania prób uzyskania środków
finansowych na ich dalszą realizację z innych źródeł (granty, tematy zlecone).
Prace doktorskie:
1. Wniosek o finansowanie pracy składa:
Młody naukowiec lub uczestnik studiów doktoranckich. Młody naukowiec jest kierownikiem
pracy. W przypadku uczestnika studiów doktoranckich niebędących pracownikami Uczelni
kierownikiem pracy jest opiekun naukowy lub promotor.
2. Maksymalny okres finansowania przez Wydział badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej
może wynosić 2 lata.
3. Młody naukowiec lub uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do podejmowania prób
sfinansowania dalszych etapów badań z innych źródeł (granty, tematy zlecone).
4. Finansowanie pracy w drugim roku realizacji jest uzależnione od spełnienia warunków opisanych
w punkcie I/7 oraz punkcie II/3 i dostępnych środków.
5. Po uzyskaniu finansowania pracy z innych źródeł wstrzymuje się ich finansowanie z w/w dotacji
celowej.
6. Wykonawcy pracy są zobowiązani do publikowania cząstkowych wyników badań.
7. Końcowym rozliczeniem finansowanej pracy jest sfinalizowana rozprawa doktorska oraz
oryginalne prace twórcze będące wynikiem jej realizacji.
Prace habilitacyjne:
1. Wniosek o finansowanie pracy składa osoba ubiegająca się o stopień naukowy doktora
habilitowanego, która pełni funkcję kierownika pracy.
2. Maksymalny okres finansowania przez Wydział badań realizowanych w ramach pracy
habilitacyjnej może wynosić 3 lata.
3. Kierownik pracy jest zobowiązany do podejmowania prób sfinansowania dalszych etapów badań z
innych źródeł.
4. Finansowanie pracy w kolejnych latach jest uzależnione od spełnienia warunków opisanych w
punkcie I/7 oraz punkcie II/3 i dostępnych środków.
5. Po uzyskaniu finansowania z innych źródeł wstrzymuje się finansowanie pracy z w/w dotacji
celowej.
3
6. Kierownik pracy jest zobowiązany do publikowania cząstkowych wyników badań.
7. Końcowym rozliczeniem finansowanej pracy jest opublikowana rozprawa habilitacyjna oraz
wartościowy dorobek publikacyjny będący rezultatem realizacji zadań badawczych.
III Aplikacja wniosków
Wniosek o realizację prac badawczych realizowanych w ramach środków finansowych w/w dotacji
celowej składany jest na zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału formularzu i musi
zawierać:
1. aktualny stan wiedzy w ramach proponowanej tematyki badawczej, łącznie ze spisem literatury,
2. wyraźnie wyodrębnioną, jasno sformułowaną hipotezę badawczą, wynikającą z punktu 1,
3. cel badań, dokładną metodykę służącą jego realizacji oraz szczegółowy kosztorys dla
poszczególnych lat realizacji pracy,
4. harmonogram badań, w całym okresie finansowania, z podziałem na poszczególne lata (zadania
badawcze), wraz z ich ogólnym kosztem,
5. specyfikację poszczególnych pozycji kosztorysu przygotowaną na druku obowiązującym w
Uczelni wraz z powiązaniem kosztów z harmonogramem badań,
6. oczekiwane wyniki i efekty badań.
IV Zasady oceny wniosków
1. Ewaluacja wniosków odbywa się w trybie konkursowym, zgodnym z procedurą oceny
projektów w MNiSzW.
2. Konkurs prowadzi Wydziałowa Komisja ds. Nauki wyznaczając dwóch niezależnych, nie
będących w konflikcie interesów recenzentów oraz ustalając ranking prac badawczych.
3. Recenzenci oceniają części składowe prac badawczych przyznając następujące wartości
punktów:
i) wartość naukowa i (lub innowacyjna) pracy – ocena 0-4 pkt.
ii) poprawność przyjętych metod badawczych – ocena 0-2 pkt.
iii) zasadność planowanych kosztów – ocena 0-1 pkt.
vi) realna możliwość wykonania pracy – ocena 0-3 pkt.
Ocena końcowa (suma punktów z elementów ocen i) do vi)
Skala oceny końcowej:
4
praca wyróżniająca się...........9 – 10 pkt
praca bardzo dobra................7 – 8 pkt
praca dobra............................5 – 6 pkt
praca słaba.............................3 – 4 pkt
praca nie do przyjęcia........... 0 – 2 pkt
3. Prace badawcze finansowane są w kolejności ustalonego rankingu w zależności od dostępnych
środków.
V. Zasady ocen końcowych raportów z realizacji prac badawczych
1. Kierownika pracy obowiązuje składanie wyczerpujących etapowych raportów z prowadzonych
badań, na druku obowiązującym w Uczelni, pozwalających na ocenę efektywności wykonania
strony merytorycznej i finansowej pracy.
2. Podstawą pozytywnej oceny końcowego raportu z realizacji badań jest:
a/ sporządzenie w/w raportu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b/ wykonanie wszystkich zadań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem pracy,
c/ wykazanie się wartościowym dorobkiem publikacyjnym,
d/ uzyskanie kolejnych stopni naukowych oraz wykazanie się wartościowym dorobkiem publikacyjnym
(prace promocyjne)
3. System końcowej oceny prac badawczych oparty jest na aktualnej punktacji ministerstwa
właściwego ds. nauki.
VI. Zasady ogólne
1. Środki finansowe na realizację badań przyznawane są od momentu zatwierdzenia podziału
środków do dnia 31.12. roku, na który zostały przyznane.
2. Jeżeli realizacja badań finansowanych z dotacji celowej zostaje przerwana lub uczestnik
studium doktoranckiego rezygnuje ze studiów lub zostaje skreślony z listy uczestników, środki
finansowe mogą być wykorzystane do tego momentu, o czym jest zobowiązany powiadomić
Prodziekana ds. Nauki.
3. Środki finansowe z dotacji celowej nie wykorzystane przez osoby realizujące badania w roku,
na który zostały przyznane, w roku następnym podlegają przesunięciu do puli dziekana
Wydziału.
4. Oceny raportów z wykonania badań dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Nauki, a sprawozdanie z ich
wykonania zatwierdza Rada Wydziału.
5

Podobne dokumenty