specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 WĘGLINIEC
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy
Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie
od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca 2016 roku”
(znak sprawy: PR.271.16.2013.ZP)
ZATWIERDZAM: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Węgliniec 08.07.2013r.
1
I. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
NIP – 615 – 18 – 08 – 660
Tel. 75 77 11 435 fax. 75 77 12 551
e-mail: [email protected]
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
zwanej dalej ustawą Pzp.
Wartość zamówienia jest mniejsza od równowartości kwoty 200.000 euro.
3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Złożenie większej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez Wykonawcę ofert.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym
zakresie wizji lokalnej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
opracowania oferty oraz podpisania umowy
7. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące
niniejszego postępowania, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych:
www.wegliniec.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia
uzupełniające. Oferty wariantowe. Aukcja elektroniczna. Zwrot kosztów udziału w
postępowaniu. Odbiory częściowe. Warunki płatności.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności
cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29.07.2013
roku do 28.07.2016 roku.
Zakres zamówienia obejmuje:
a)
b)
c)
d)
e)
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ochotniczych straży pożarnych,
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
Załącznik nr 1 „Szczegółowe warunki zamówienia”
Załącznik nr 2 „Wykaz budynków i budowli Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi ”
Załącznik nr 3 „Wykaz sprzętu elektronicznego Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi”
Załącznik nr 4 „Wykaz pojazdów”
2
Załącznik nr 5 „Wymagana treść klauzul dodatkowych – obligatoryjnych”
Załącznik nr 6 „Klauzule dodatkowe – fakultatywne”
Załącznik nr 7 „Szkodowość”
Kody CPV:
Przedmiot główny
66000000-0 (usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Przedmioty dodatkowe
66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia)
66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów)
66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty)
66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej)
66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej)
66516100-1 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych)
66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)
66516500-5 (usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym
zawodem)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia
podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
III. Termin wykonania zamówienia.
1. Terminy wykonania zamówienia – ubezpieczenie ma obejmować okres 36 miesięcy w terminie
od 29.07.2013 r. do 28.07.2016 r. z rocznym okresem polisowania.
2. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw
nieszczęśliwych wypadków będą wystawiane corocznie z podziałem na trzy okresy
rozliczeniowe:
a) pierwszy okres od dnia 29.07.2013r. do 28.07.2014 r.,
b) drugi okres od dnia 29.07.2014r. do 28.07.2015 r.,
c) trzeci okres od dnia 29.07.2015r. do 28.07.2016 r.,
natomiast polisy ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW będą wystawiane na pełny roczny
okres ubezpieczenia, określony indywidualnie dla każdego pojazdu, rozpoczynający się w okresie
wykonywania zamówienia w terminach określonych w załączniku nr 4 „Wykaz pojazdów”.
3. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie
poszczególnych umów ubezpieczenia, określających m.in. niezbędny okres ubezpieczenia,
składał będzie broker ubezpieczeniowy, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Dom
Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Zgorzelcu.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi Zezwolenie
właściwego organu na prowadzenie przez Wykonawcę działalności ubezpieczeniowej,
obejmującej przedmiot zamówienia tj. ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenia
właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową
obejmującą przedmiot zamówienia
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w
warunek.
1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w
warunek.
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w
warunek.
1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w
warunek.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą
„spełnia - nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w
warunek.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi
spełniać każdy z Wykonawców.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi
spełniać każdy z Wykonawców.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
4
1) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli posiadają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 9 do
SIWZ),
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 10 do SIWZ),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej( załącznik nr
12a, 12b do SIWZ)
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Wegliniec
tel. 75 77 11 435 faks 75 77 12 551
e-mail: [email protected]
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia
jest p. Marek Bader – Dom Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w
Zgorzelcu tel. 75 77 50 355 w godz. 8.00 – 14.00
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno - prawnych
jest p. Barbara Czapiewska tel. 75 77 11 435 wew. 39 w godz. 8.00 – 14.00
VII. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
IX . Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8b do
SIWZ .
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom,
załącza do oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu podwykonawcy (załącznik nr
11 do SIWZ). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie
5
korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone
wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz
oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być sporządzona
w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne
usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie
odrębnego pełnomocnictwa.
4. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 3, z
zastrzeżeniem pkt. 5, 6, 7. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii
dokumentów.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być
dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
6. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania,
wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają
się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do
oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem
przez tego Wykonawcę.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język
polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez
osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników.
Wszystkie pole i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione.
11. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w
wybrany przez siebie sposób.
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu
zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie
posiadać następujące oznaczenie:
„Oferta na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy
Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca
2016 roku” (znak sprawy: PR.271.16.2013.ZP) nie otwierać przed godziną 10.15 dnia 17 lipca
2013r.
13. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres
Wykonawcy.
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Termin składania ofert upływa 17 lipca 2013r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie
zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Doręczenie oferty do innego miejsca lub
pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
6
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2013r. o godz. 10:15, w siedzibie
Zamawiającego.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość
zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT zgodna z ustawą z 2004r. o
podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.).
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (zał.
Nr 1 do SIWZ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT.
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty.
7. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Cenę oferty należy obliczyć za pełen 36-miesięczny okres zamówienia i cały przedmiot
zamówienia opisany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ, z zastrzeżeniami
zamawiającego, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ dotyczącymi terminu
wykonania zamówienia.
9. Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające z
zaoferowanych warunków wykonania zamówienia.
10. Cenę oferty za ubezpieczenie AUTO CASCO pojazdów mechanicznych należy naliczyć od
podanej sumy ubezpieczenia. Cena wykonania zamówienia w tym zakresie zależna będzie od
aktualnej wartości rynkowej pojazdu na dzień wystawiania polisy ubezpieczeniowej.
XII.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione niżej kryteria:
a) cena
90 %
b) zakres i jakość proponowanej ochrony ubezpieczeniowej
10 %
2. Zasady dokonywania oceny:
a) Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny,
b) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 pkt. wg kryteriów i ich wag
Oferta z największą ilością punktów (N) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
N=C+O
gdzie :
N - liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty
O - liczba punktów uzyskanych w kryterium zakresu i jakości ochrony ubezpieczeniowej
3. Sposób punktowania ofert odbędzie się według następujących wag:
Waga A - cena oferty:
C = cena 90 %
Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.
Oferty
7
w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru:
CN x 100 x 0,90
ilość punktów (C) =
CB
gdzie:
CN – cena oferty najtańszej,
CB – cena oferty badanej.
Waga B - zakres i jakość ochrony ubezpieczeniowej:
O = zakres i jakość ochrony ubezpieczeniowej 10 %
a) brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty,
b) za klauzule fakultatywne - zostanie przyznane maksymalnie 10 pkt .
Oferty w kryterium O będą oceniane według następującego wzoru:
OB x 100 x 0,1
ilość punktów (O) =
OM
gdzie:
OB – wartość liczbowa ocenianego kryterium uzyskana w ofercie badanej,
OM – maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa ocenianego kryterium.
c) Komisja przetargowa dokona oceny w kryterium „Zakres i jakość ochrony
ubezpieczeniowej” przyznając danej ofercie punkty (OB) za akceptację przez
wykonawców klauzul fakultatywnych, które otrzymają punkty według niżej
przedstawionego wykazu.
d) Maksymalną ilość punktów ( 10 pkt. ) otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaakceptuje
wszystkie klauzule fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej
punktów, w zależności od zaakceptowanych klauzul.
4. Wykaz klauzul i przyznanych im punktów:
Punkty za akceptację klauzul fakultatywnych
Lp.
Ilość punktów
Nazwa klauzuli
*
**
***
****
*****
1.
Klauzula braku zużycia technicznego
4
4
X
X
X
2.
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków
trwałych
3
3
X
X
X
3.
Klauzula szkód majątkowych
X
X
5
X
X
8
4.
Klauzula funduszu prewencyjnego
5.
Klauzula przeoczenia
30
Klauzula ryzyka wadliwego wykonania robót
lub usług
Klauzula wartości użytkowej sprzętu
elektronicznego
6.
7.
3
3
3
X
2
X
X
10
X
X
X
2
X
X
X
8.
Klauzula sumy ubezpieczenia
5
5
4
X
3
9.
Klauzula prac porządkowych
3
3
3
X
2
18
20
55
0
7
razem:
ogółem:
*
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
**
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
***
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
100
****
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży
pożarnych
***** Ubezpieczenia komunikacyjne
x – nie dotyczy
Dopuszczalna jest zmiana treści klauzul, ale w przypadku zmian odbiegających na niekorzyść
Zamawiającego od treści podanej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.
W przypadku zmian na korzyść przyznana będzie przewidziana ilość punktów.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
dopełnione po wyborze
Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży następujące dokumenty:
1. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców
lub kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
XIV . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XV.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 13 do SIWZ.
XVI.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego
9
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec
czynności (art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy Pzp):
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie wskazanym w art. 182
ustawy Pzp. Kopię odwołania Odwołujący przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
XVII.
Informacje
UWAGA !!!
1. Po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne wykonawca jest zobowiązany do
wystawienia do dnia 31.07.2013 r. polis ubezpieczeniowych i przekazania ich Brokerowi
do sprawdzenia. W przypadku niemożności wystawienia w tym terminie polis
ubezpieczeniowych, wykonawca jest zobowiązany do wystawienia noty pokrycia
ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia
w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 29 lipca 2013 roku. Nota
pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych
dokumentów ubezpieczeniowych.
2. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia,
warunki i przedmiot ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy
Dom Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Zgorzelcu.
3. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ochotniczych straży pożarnych oraz
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych OC/AC/NW wystawione zostaną na
zamawiającego, który będzie ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy te zostaną
wystawione indywidualnie dla każdego rodzaju ubezpieczenia, obejmującego ochroną
wszystkie jednostki organizacyjne zamawiającego.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
- ze strony internetowej Zamawiającego www.wegliniec.pl,
- osobiście, pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Wydział Planowania i Rozwojupokój nr 11, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec. Wnioski o przekazanie SIWZ należy
składać: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec lub faxem: (0
75) 77 12 551.
- listem poleconym za zaliczeniem pocztowym, uwzględniającym koszty przesyłki.
Opłata za formularz SIWZ wynosi 20,00 zł – wpłata na konto nr 12 8382 0001 2600 0648
3000 0010 z dopiskiem – „opłata za SIWZ”.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 „Szczegółowe warunki zamówienia”
Załącznik nr 2 „Wykaz budynków i budowli Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi ”
Załącznik nr 3 „Wykaz sprzętu elektronicznego Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi”
Załącznik nr 4 „Wykaz pojazdów”
Załącznik nr 5 „Wymagana treść klauzul dodatkowych – obligatoryjnych”
Załącznik nr 6 „Klauzule dodatkowe – fakultatywne”
Załącznik nr 7 Szkodowość”
10
Załącznik nr 8 - Formularz oferty.
Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Załącznik nr 11Informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy
podwykonawcom.
Załącznik nr 12a i 12b – wzór informacji, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Prawo
zamówień publicznych
Załącznik nr 13 - Projekt umowy.
11
Szczegółowe warunki zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Przetarg nieograniczony na realizację zadania:
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca 2016 roku"
Miejsce ubezpieczenia: pod adresem jak w wykazie niżej oraz każda lokalizacja, w której te jednostki posiadają
mienie lub prowadzą działalność.
Adresy lokalizacji jednostek objętych ubezpieczeniem:
Lp.
Nazwa jednostki
1
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
2
Zakład Usług Komunalnych
ul. Partyzantów 8 , 59-940 Węgliniec
3
Przedszkole Publiczne
ul. Kościuszki 26A , 59-940 Węgliniec
4
Zespół Szkół w Węglińcu
ul. Kościuszki , 59-940 Węgliniec
5
Filia Zespołu Szkół w Węglińcu
ul. Główna 50 , 59-940 Stary Węgliniec
6
Zespół Szkół w Ruszowie
ul. Zgorzelecka 2 , 59-950 Ruszów
7
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie
ul. Kolejowa 22 , 59-942 Czerwona Woda
8
Dom Kultury w Czerwonej Wodzie
ul. Świerczewskiego 2 , 59-942 Czerwona Woda
9
Dom Kultury w Ruszowie
ul. Strzelecka 3, 59-950 Ruszów
10
Dom Kultury w Starym Węglińcu
ul. Konopnickiej 3, 59-940 Węgliniec
11
Dom Kultury w Jagodzinie
Jagodzin 81, 59-950 Ruszów
12
Park w Czerwonej wodzie
13
Plac zabaw w Węglińcu, ul. Kościelna
14
15
16
17
18
19
20
21
SUW Czerwona Woda
SUW Węgliniec
SUW Ruszów
Przepompownia Stary Węgliniec
Ujęcie wody Zielonka
Park w Ruszowie
Park Miejski Węgliniec, pl. Wolności
Cmentarze komunalne w Węglińcu, Stary Węglińcu, Ruszowie i Jagodzinie
Liczba zatrudnionych pracowników : Urząd Gminy i Miasta Węgliniec – 39 osób
Podległe placówki – 190 osoby.
Budżet na 2013 rok łącznie dla wszystkich jednostek – 21,3 mln zł.
12
1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK.
Zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody będące następstwem wszystkich ryzyk, a szczególności: działanie
ognia, uderzenie pioruna, eksplozja/implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczane
mienie, huk ponaddźwiękowy, powódź, zalanie, wydostawanie się wody i innych cieczy z urządzeń wodociągowokanalizacyjnych (w tym cofnięcie się wody z systemów kanalizacyjnych wskutek niedrożności), deszcz nawalny,
huragan (parametr prędkości wiatru 13 m/s), grad, zaleganie śniegu i lodu oraz skutki ich osuwania, zapadanie lub
osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, katastrofa budowlana, przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów na
ubezpieczone mienie, przepięcia spowodowane wyładowaniami elektrycznymi, lawina, dym, działanie wody
gruntowej, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur,
gwałtowne topnienie śniegu lub lodu, kradzież z włamaniem, dewastacja/wandalizm, rabunek, kradzież zwykła z
limitem określonym w umowie, uszkodzenie chodników, dróg,
i konstrukcji budowlanych
w następstwie w/w zdarzeń, uszkodzenie pojazdów lądowych w miejscu ubezpieczenia w postoju w wyniku zdarzeń
objętych ochroną ubezpieczeniową, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń
objętych zakresem ubezpieczenia, następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej
zdarzeniami.
Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane z zabezpieczeniem
ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją
gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem
pozostałości po szkodzie.
Przedmiot i sumy ubezpieczenia:
1.
2.
2.
3.
4.
4.
5.
Budynki i budowle – załącznik nr 2
Maszyny, urządzenia, wyposażenie
Maszyny, urządzenia, wyposażenie mniejszej wartości
Mienie pracownicze
Mienie osób trzecich
Mienie uczniowskie
Szyby i inne przedmioty od stłuczenia
78 889 736 zł
1 135 902 zł
100 000 zł
100 000 zł
100 000 zł
50 000 zł
6 000 zł
Łączna suma ubezpieczenia: 80 381 638 zł
Pozostałe limity:
Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia :
- Budynki , budowle, stałe elementy
- Maszyny, urządzenia i wyposażenie
- Mienie pracowników
- Mienie uczniowskie
- Mienie osób trzecich
- Koszty naprawy zabezpieczeń
- Kradzież zwykła
100 000 zł
100 000 zł
20 000 zł
10 000 zł
50 000 zł
3 000 zl
5 000 zł
Limit na ryzyko katastrofy budowlanej w wysokości 7 000 000 zł.
Wartość mienia deklarowana do ubezpieczenia:
- Budynki, budowle – wartość odtworzeniowa, wartość rzeczywista, wartość księgowa brutto - zgodnie z
załącznikiem,
- Maszyny, urządzenia wyposażenie – wartość księgowa brutto, odtworzeniowa
- Mienie osób trzecich, mienie pracownicze, mienie uczniowskie – wartość rzeczywista,
- Szyby i inne przedmioty od stłuczenia – wartość odtworzeniowa,
System ubezpieczenia:
- Budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie – sumy stałe, jednakże w ryzyku „wandalizm/dewastacja”pierwsze ryzyko
- Pozostałe mienie – pierwsze ryzyko.
Udział własny i franszyzy:
- integralna - 200 PLN za wyjątkiem szkód polegających na uszkodzeniu szyb i innych przedmiotów od
stłuczenia – 80 PLN.
13
- udziały własne i franszyzy redukcyjne - zniesione.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe standardowe – gaśnice, hydranty.
Szkodowość - załącznik nr 7.
2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH
RYZYK.
Przedmiot i suma ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek
zostały podane w Załączniku nr 3 do SIWZ.
Zakres ubezpieczenia - od szkód materialnych (system all risks).
Zakres ubezpieczenia: od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie
przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres
ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:
 działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i
celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm,
 działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku
wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz
w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),
 działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód
podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu,
samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych
z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne
pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów,
 działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi,
 wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,
 zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
 pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,
 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia
losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
 przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów na ubezpieczone mienie,
Przedmiot ubezpieczenia:
Sprzęt stacjonarny
Sprzęt przenośny
Nośniki danych
Oprogramowania
Koszt odtworzenia danych
452 442,47 zł
336 115,08 zł
20 000 zł
150 000 zł
20 000 zł
Wartość odtworzeniowa
Wartość odtworzeniowa
Wartość odtworzeniowa
Wartość odtworzeniowa
Solidarnie na wszystkie
jednostki
Rozszerzenie zakresu ochrony:
1. ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej z limitem 5 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczający
zobowiązany jest powiadomić o zdarzeniu policję.
2. ubezpieczenie sprzętu przenośnego użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia .
Udział własny i franszyzy (integralne i redukcyjne): zniesione.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe standardowe – gaśnice, hydranty.
Szkodowość – załącznik nr 7
14
3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Dotyczy wszystkich Ubezpieczonych wymienionych w załączniku nr 1 SIWZ
oraz każdej lokalizacji, w której posiadają mienie lub prowadzą działalność.
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia, na jednego i wszystkich Ubezpieczonych: 1 000 000 zł
w agregacie rocznym.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym
mieniem ruchomym i nieruchomym.
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń
zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem
kodeksowego terminu przedawnienia.
Wnioskowane rozszerzenia zakresu odpowiedzialności- OBLIGATORYJNE
odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie działania przy wykonywaniu władzy publicznej
Podlimit: 500 000 zł.
2. odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku przez jego zanieczyszczenie.
Podlimit: 500 000 zł.
3. Odpowiedzialność cywilna placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli,
wychowawców i opiekunów w tym stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą,
czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową),
Prowadzona działalność to również świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz
podopiecznych (np. , opatrunki itp.) z rozszerzeniem o:
szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV,WZW).
Bez podlimitu.
4. Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i zarządzania drogami i ich stanu, w tym za zły stan dróg,
chodników, drzewostanu - za który odpowiedzialny jest ubezpieczony.
Podlimit: 500 000 zł.
5. Odpowiedzialność z tytułu organizacji imprez masowych, w zakresie nie objętym obowiązkowym
ubezpieczeniem.
Podlimit: 500 000 zł.
6. Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy.
Podlimit: 500 000 zł.
7. Szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej.
Bez podlimitu.
8. Szkody w nieruchomościach i mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy
najmu, leasingu, dzierżawy lub innej nienazwanej.
Podlimit: 100 000 zł.
9. Szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu – woda.
Podlimit: 500 000 zł
10. Szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością sportowców, trenerów, pracowników obsługi sportu,
organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Podlimit: 500 000 zł.
1.
Szkodowość – załącznik nr 7.
Udział własny i franszyzy:
- integralna - 200 PLN.
- udziały własne i franszyzy redukcyjne - zniesione.
15
4.
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
WYPADKÓW
Zgłoszonych do ubezpieczenia – 5 jednostek OSP: Węgliniec, Stary Węgliniec, Ruszów, Jagodzin, Czerwona Woda +
2 młodzieżowa drużyny strażackie.
Do ubezpieczenia zgłoszonych – 161 osób.
I.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczeniem objęte są również
trwałe następstwa zawału mięśnia sercowego oraz krwotoku śródmózgowego.
Zakres świadczeń:
1. Trwały uszczerbek na zdrowiu – 100 % sumy ubezpieczenia (procent za procent)
2. Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia
3. Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz – 15% sumy ubezpieczenia
4. Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – do 15 % sumy ubezpieczenia
5. Koszty leczenia poniesione terytorium RP – 10% sumy ubezpieczenia
6. Oparzenia lub odmrożenia – 20% sumy ubezpieczenia
7. Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu – 5% sumy ubezpieczenia
8. Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy
9. Dieta szpitalna
Sumy ubezpieczenia / wysokość świadczeń na 1 ubezpieczonego :
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
przeszkolenia zawodowego inwalidów
Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów
Koszty leczenia
Oparzenia lub odmrożenia
Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu
Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy
Dieta szpitalna
20 000 zł
20 000 zł
do 3 000 zł
do 3 000 zł
do 2 000 zł
4 000 zł
1 000 zł
50 zł / dzień
100 zł/ dzień
II.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.
Zakres świadczeń:
1. Jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
za każdy procent odniesionego uszczerbku na zdrowiu.
2. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmieci ubezpieczonego.
Wysokość świadczeń na 1 ubezpieczonego :
Wysokość odszkodowania ustala się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U. nr 1673 z późniejszymi zmianami),
dotyczącymi wypłaty jednorazowego odszkodowania w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu oraz z tytułu śmierci.
Sumy ubezpieczenia :
Sumę ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby stanowi przeciętne wynagrodzenie.
Szkodowość – załącznik nr 7 .
16
5. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC, NW, AC, Assistance.
Przedmiot i suma ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek
zostały podane w Załączniku nr 4 do SIWZ
Zakres ubezpieczenia:
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
2. NNW kierowcy i pasażerów.
3. Auto Casco.
4. Assistance.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Suma ubezpieczenia w OC obowiązkowym – ustawowa.
Suma ubezpieczenia NW na osobę: 10 000 zł
Zakres ubezpieczenia AC: pełny (w ruchu i postoju + kradzież).
Rozliczenie szkody: serwisowe.
Amortyzacja wykupiona.
Franszyza integralna w AC – 300 PLN.
Udział własny i franszyzy redukcyjne: zniesione.
Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, zakres i terminy : wykaz pojazdów – załącznik nr 4.
Szkodowość – załącznik nr 7 .
17
Wykaz budynków i budowli Gminy
Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi
Załącznik nr 2 do SIWZ
Przetarg nieograniczony na realizację zadania:
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca 2016 roku"
Lp.
Suma
ubezpieczenia
Lokalizacja i nazwa budynku/budowli
Wartość
( O, RZ,
BK)
1.
Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
1
Budynek biurowy -Węgliniec, ul. Sikorskiego 3
2 525 070 zł
O
2
Boisko sportowe w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna
KB
3
4
Ruiny kościoła poewangelickiego w Ruszowie - zabytek
Remiza strażacka Stary Węgliniec
169 257 zł
1 500 000 zł
5
O
285 000 zł
O
Dom przedpogrzebowy Węgliniec ul. Partyzantów
205 164 zł
O
6
Dom przedpogrzebowy Stary Węgliniec ul. Konopnickiej
226 350 zł
O
7
Park w Czerwonej Wodzie - ul. 3 Maja ( mała architektura)
389 440 zł
O
8
Park w Ruszowie ul. Żagańska ( mała architektura)
1 060 428 zł
O
9
Park Węgliniec ( mała architektura)
514 706 zł
O
10
Przystanek autobusowy w Węglińcu ul. Piłsudskiego
4 360 zł
O
11
Przystanek autobusowy w Ruszowie ul. Dworcowa
8 610 zł
O
12
Remiza strażacka OSP Czerwona Woda
522 114 zł
O
13
Oświetlenie ulic
2 720 955 zł
O
14
Skwer w Ruszowie - ul. II Armii WP (mała architektura )
63 500 zł
O
10 194 954 zł
X
827 234 zł
O
RAZEM
2.
Zakład Usług Komunalnych Węgliniec
1
Budynek biurowy, Węgliniec ul. Partyzantów 8
2
Oczyszczalnia ścieków wraz z wyposażeniem
3 000 000 zł
O
3
Hala sportowa, Węgliniec, ul Kościuszki
Plac zabaw, Jagodzin ( m. in. Ścieżki, chodniki, urządzenia zabawowe,
ogrodzenie)
Plac zabaw, Zielonka ( m. in. Ścieżki, chodniki, urządzenia zabawowe,
ogrodzenie)
Plac zabaw Stary Węgliniec ( m. in. Ścieżki, chodniki, urządzenia zabawowe,
ogrodzenie)
4 452 000 zł
O
7 750 zł
O
37 937 zł
O
4
5
6
7
9
Boisko w Zielonce
Boisko sportowe w Starym Węglińcu ul. Konopnickiej
Plac zabaw Piaseczna ( m. in. Ścieżki, chodniki, urządzenia zabawowe,
ogrodzenie)
10
Kompleks Stadion Miejski w Węglińcu + monitoring
11
12
"Kaławsk " budynki adm-biurowe
Remiza strażacka - Węgliniec ul. K. Wojtyły-umowa użyczenia - właściciel Starosta Zgorzelecki
13
SUW Czerwona Woda
14
SUW Węgliniec
8
135 030 zł
O
282 083 zł
444 963 zł
O
66 280 zł
O
1 326 125 zł
O
11 000 zł
O
KB
2 700 000 zł
O
600 000 zł
O
2 000 000 zł
O
18
1 910 000 zł
O
Przepompownia Stary Węgliniec
180 000 zł
O
330 000 zł
O
18
Ujęcie wody Zielonka
Ruszów ul. Świerczewskiego 24
278 550 zł
R
19
Ruszów ul Pożarna 6/2 część budynku
123 134 zł
O
20
Ruszów ul. Łużycka 16
255 202 zł
O
21
Ruszów ul. Żagańska 2 ośrodek zdrowia + 3 mieszkania
22
Kościelna Wieś 19
556 050 zł
410 448 zł
R
O
23
Kościelna Wieś 23 (wartość remontu)
217 296 zł
O
24
Węgliniec ul. Sikorskiego 40 ośrodek zdrowia + 4 mieszkania
3 199 382 zł
O
25
Stary Węgliniec ul. Konopnickiej 12
666 555 zł
O
26
Stary Węgliniec ul. Stawowa 22
289 426 zł
O
27
Stary Węgliniec ul. Zielona 1a
176 130 zł
O
28
Stary Węgliniec ul. Główna 14
670 600 zł
O
29
Zielonka 4
419 110 zł
O
30
480 556 zł
O
31
Zielonka 3
Zielonka 8 (wartość remontu)
1 074 408 zł
O
32
Ruszów ul. Zgorzelecka 6
459 702 zł
O
33
Czerwona Woda ul. Świerczewskiego 23
280 553 zł
O
34
134 844 zł
O
35
Czerwona Woda ul. Zgorzelecka 21
Czerwona Woda ul. 5-go Grudnia ośrodek zdrowia +1 mieszkanie
506 360 zł
O
36
Piaseczna 76
181 985 zł
O
37
Jagodzin 81
832 485 zł
O
38
Jagodzin 37
384 222 zł
O
39
Jagodzin 30 cz. Mieszkalna
340 672 zł
O
40
160 256 zł
O
41
Jagodzin 63/2 część budynku
Jagodzin 4/2; 4/3 część budynku
284 235 zł
O
42
Węgliniec ul. Wschodnia 25
245 424 zł
O
43
Węgliniec ul. Wojska Polskiego 31
328 992 zł
O
44
Węgliniec ul. Partyzantów 17
247 838 zł
O
45
Czerwona Woda ul. Lubańska 24
386 696 zł
O
31 901 514 zł
X
1 177 020 zł
O
15
SUW Ruszów
16
17
RAZEM
3.
Przedszkole Publiczne, Węgliniec ul. Kościuszki 26A
1
Budynek przedszkola
2
Plac zabaw, Węgliniec, ul. Kochanowskiego ( m. in. Ścieżki, chodniki, urządzenia
zabawowe, ogrodzenie)
31 472 zł
RAZEM
1 208 492 zł
KB
X
4.
Zespół Szkół w Węglińcu
1
Budynek SP w Węglińcu Kościuszki 2
5 682 562 zł
O
2
Budynek świetlicy szkolnej
1 065 535 zł
O
19
3
Plac zabaw - Radosna Szkoła ul. Kościuszki ( m. in. Ścieżki, chodniki, urządzenia
zabawowe, ogrodzenie)
4
Budynek Gimnazjum w Węglińcu ul. Kościuszki 5
2 981 784 zł
O
5
Budynek Szkoły Filialnej w Starym Węglińcu ul. Główna 50
2 613 588 zł
O
6
Boisko
832 724 zł
O
RAZEM
280 741 zł
13 456 934 zł
KB
X
5.
Zespół Szkół w Ruszowie, ul. Zgorzelecka 2
1
Budynek Szkoły Podstawowej
2 396 292 zł
O
2
Sala Gimnastyczna
1 186 074 zł
O
3
boisko Orlik
1 176 909 zł
O
4
Plac zabaw
5
Budynek Gimnazjum
196 690 zł
RAZEM
KB
1 723 278 zł
O
6 679 243 zł
X
4 297 632 zł
O
6.
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa 22
1
Budynek szkolny
2
Boisko Czerwona Woda ul. Kolejowa
Plac zabaw Radosna Szkoła ( m. in. Ścieżki, chodniki, urządzenia zabawowe,
ogrodzenie)
694 358 zł
KB
149 415 zł
O
Budynek gospodarczy przy szkole
241 440 zł
O
5 382 845 zł
X
1 016 975 zł
O
192 367 zł
O
3
4
RAZEM
7.
MGOK Węgliniec
1
Świetlica Wiejska w Zielonce
2
Świetlica Wiejska w Piasecznej
3
Dom kultury Jagodzin 30
1 236 988 zł
O
4
Świetlica Wiejska w Czerwonej Wodzie ul. Świerczewskiego
1 835 910 zł
O
5
Dom Kultury, Ruszów ul. Strzelecka
1 296 865 zł
O
6
1 881 059 zł
O
7
Dom Kultury, Stary Węgliniec ul. Konopnickiej
Węglinieckie Centrum Kultury, Węgliniec ul. Wolności 1
1 709 999 zł
O
8
Biblioteka Publiczna w Węglińcu ul. K.Wojtyły 10
719 189 zł
O
9
Świetlica Wiejska Kościelna Wieś 23
176 402 zł
O
10 065 754 zł
X
RAZEM
ŁĄCZNIE MAJĄTEK
78 889 736 zł
20
Wykaz sprzętu elektronicznego Gminy
Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi
Załącznik nr 3 do SIWZ
Przetarg nieograniczony na realizację zadania:
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca 2016 roku"
Lp.
Rodzaj sprzętu
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
Nazwa i typ
Rok
zakupu
lub
produkcji
Wartość
odtworzeniowa
SPRZĘT STACJONARNY
drukarka igłowa
drukarka igłowa
drukarka igłowa
drukarka igłowa
drukarka igłowa
drukarka igłowa
drukarka laserowa
komputer PC
komputer PC
komputer PC
Ksero Duże (dzierżawa)
Ksero Duże (dzierżawa)
Drukarka Laserowa
Drukarka Laserowa
Drukarka Laserowa
komputer PC
drukarka atramentowa Brother DCP J715
HP LaserJet 1102
HP LaserJet 1102
HP LaserJet 1102
HP LaserJet 1102
HP LaserJet 1102
HP LaserJet 1102
HP Laser Color
Actina
Actina
zestaw komputerowy
Konica Minolta
Konica Minolta
HP P2015N
HP P2015
HP CP1515N
zestaw komputerowy
Urządzenie wielofunkcyjne
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2009
2012
2012
2009
2008
2008
2012
2008
2009
2010
2012
400 zł
400 zł
400 zł
400 zł
400 zł
400 zł
1 200 zł
2 500 zł
2 500 zł
2 500 zł
9 760 zł
9 760 zł
900 zł
1 100 zł
1 010 zł
3 172 zł
470 zł
18 drukarka atramentowa Brother MFC 5895CW
Urządzenie wielofunkcyjne
2012
560 zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
razem
37 832 zł
SPRZĘT PRZENOŚNY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
zasilacz awaryjny
zasilacz awaryjny
zasilacz awaryjny
zasilacz awaryjny
zasilacz awaryjny
zasilacz awaryjny
zasilacz awaryjny
zasilacz awaryjny
zasilacz awaryjny
zasilacz awaryjny
zasilacz awaryjny
notebook HP
Kamera
Aparat fotograficzny
Rzutnik Projektor
notebook Asus
notebook Asus
18 Fotoradar z osprzętem
urządzenie pomiarowe, kamera,
USB adapter, IR-lampa, pilot
okablowanie + torba
2009
2009
2009
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2008
2009
2009
2012
2010
2010
225 zł
225 zł
225 zł
230 zł
230 zł
230 zł
230 zł
230 zł
230 zł
230 zł
230 zł
2 000 zł
999 zł
399 zł
2 300 zł
2 000 zł
2 369 zł
2010
107 841 zł
21
19
20
21
22
23
notebookLenovo
notebook Toshiba
notebook Dell
Aparat fotograficzny
notebook Samsung
OLYMPUS
2010
2010
2012
2011
2012
razem
1 300 zł
3 300 zł
3 300 zł
1 643 zł
2 500 zł
132 466 zł
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
SPRZĘT STACJONARNY
1
drukarka SAMSUNG
2
zestaw komputerowy
3
zestaw komputerowy
4
zestaw komputerowy
5
telewizor Samsung 40
6
Playstation3
7
8
9
10
11
zestaw komputerowy + drukarka
zestaw komputerowy + drukarka
zestaw komputerowy
zestaw komputerowy
drukarka laserowa
Lokalizacja Biblioteka
Węgliniec
Lokalizacja - Dom Kultury
Jagodzin
Lokalizacja - Dom Kultury
Jagodzin
Lokalizacja - Dom Kultury
Jagodzin
Lokalizacja - Dom Kultury
Jagodzin
Lokalizacja - Dom Kultury
Jagodzin
biblioteka Stary Węgliniec
biblioteka Czerwona Woda
biblioteka Czerwona Woda
biblioteka Czerwona Woda
biblioteka Węgliniec
2009
1 175 zł
2012
2 500 zł
2012
2 500 zł
2012
2 500 zł
2012
1 400 zł
2012
900 zł
2009 r
2009 r
2009 r
2009 r
2009 r.
razem
2 600 zł
2 600 zł
2 400 zł
2 400 zł
1 600 zł
22 575 zł
SPRZĘT PRZENOŚNY
1
notebook
2
notebok
3
4
notebook
kamera Panaspnic
biblioteka Węgliniec
Lokalizacja Biblioteka
Węgliniec
WCK
biblioteka Węgliniec
2009 r.
1 700 zł
2009
2 180 zł
700 zł
1 500 zł
2013 r.
2011 r.
razem
6 080 zł
AMD 64
AMD 64
AMD 64
AMD
HP Laser Jet 1600
HP Laser Jet
Mustek 2400
panasonic
Tracer
Tracer
Tracer
Benq LCD
HP P1102
Fellowes
Platan
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
razem
2 570 zł
2 570 zł
2 570 zł
4 480 zł
890 zł
760 zł
400 zł
400 zł
1 799 zł
1 799 zł
1 799 zł
526 zł
350 zł
984 zł
1 160 zł
23 057 zł
SONY
Laptop HP PROBOOK
6450b
2008
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
SPRZĘT STACJONARNY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
zestaw komputerowy
zestaw komputerowy
zestaw komputerowy
zestaw komputerowy
drukarka laserowa
urządzenie wielofunkcyjne
skaner
telefax
komputer
komputer
komputer
monitor
drukarka laserowa
niszczarka
centrala telefoniczna
SPRZĘT PRZENOŚNY
1
2
Aparat fotograficzny
komputer
2011
razem
500 zł
3 480 zł
3 980 zł
22
SPRZĘT STACJONARNY Świetlica w Zielonce
1
2
3
4
5
2010
2010
2010
2010
2010
razem
3 200 zł
3 200 zł
590 zł
590 zł
360 zł
7 940 zł
2010
2010
2010
2010
2010
razem
Miejskie Przedszkole Publiczne im. Św. Mikołaja w Węglińcu
3 200 zł
3 200 zł
590 zł
590 zł
360 zł
7 940 zł
expensor 5220
2008
razem
1 500 zł
1 500 zł
2013
2 829 zł
2012
3 662 zł
komputer HP Pavilon P6210
komputer HP Pavilon P6210
monitor
monitor
drukarka EPSON STYLUS PHOTO P50
ASUS
AMD 64
AMD 64
AMD 64
AMD 64
SPRZĘT STACJONARNY Świetlica w Piasecznej
1
2
3
4
5
komputer HP Pavilon P6210
komputer HP Pavilon P6210
monitor
monitor
drukarka EPSON STYLUS PHOTO P50
ASUS
AMD 64
AMD 64
AMD 64
AMD 64
SPRZĘT PRZENOŚNY
1 laptop
Zespół Szkół w Węglińcu
SPRZĘT STACJONARNY SP i Gimnazjum
1
2
3
4
5
6
7
8
kserokopiarka
Kyocera
tablica Interaktywna
Returnstar
Optima EX610
tablica interaktywna
wideoprojektor
podstawa jezdna
zestaw uczniowski stacja robocza+Mac
komputer serwer
drukarka
Router
iMac 17 - 10 szt
i Mac - 1 szt
ML-2571N
D-link DI-524
2012
2012
2008
2008
2008
2008
razem
3 865 zł
2 889 zł
29 980 zł
4 642 zł
1 377 zł
314 zł
49 559 zł
SPRZĘT PRZENOŚNY SP i Gimnazjum
1
2
3
4
komputer przenośny
pracownia e-szkoła-komputer przenośny dla nla
szafka mobilna
wideoprojektor
CHP ProBok 6560B- 7 szt
AHP Pro BOOK-5 szt
SM1
E-D-X20
2012
2012
18 832 zł
2012
2008
razem
1 644 zł
2 191 zł
25 558 zł
2009
2008
2008
2012
2011
razem
357 zł
5 355 zł
4 500 zł
598 zł
32 690 zł
2 891 zł
SPRZĘT STACJONARNY SP Stary Węgliniec - filia
1
2
3
4
5
router-urz. Internetowe
tablica interaktywna
wideoprojektor
router-urz. Internetowe
pracownia komputerowa
tablica Inter White Board
Toshiba
DGN 2200-2 szt
43 500 zł
SPRZĘT PRZENOŚNY SP Stary Węgliniec - filia
1
2
3
laptop
pracownia e-szkoła-kom. przenośny dla n-la
dla ucznia
NB HP PRESARIO
AHP Pro BOOK-5 szt
2010
2012
Net book-8 szt
2012
razem
1 980 zł
14 104 zł
17 720 zł
33 804 zł
2013
2008
872 zł
16 021 zł
Zespół Szkół w Ruszowie
SPRZĘT STACJONARNY Gimnazjum
1
2
Urządzenie wielofunkcyjne
centrum informacyjne (4 komputery)
Panasonic
23
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
pracownia komp. 10 stanowisk
Tablica interaktywna QNB 200S
telewizor 42 cal ( 2 sztuki)
Oprogramowanie pracowni komp
Tablica interaktywna Qomo
projektor wiwirek
telewizor 42 cale Samsung
drukarka Hp LJ 1005
Tablica interaktywna Trace Board
Urządzenie do dziennika elektronicznego
Tablica interaktywna Returnstar
projektor krótkiej projekcji Optima
System testowy Mobiltest EDU
Router Netgear (2 sztuki)
Podstawa jezdna z elektr. regulacja wys.
LG42LG 3000
kpl
QWB200
D530
A90 z oprogr
IQ Board PS 80
EX610 ST
15 użytkownik
DGN 2200
mikroskop biologiczny
2008
2008
2009
2008
2010
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
razem
SPRZĘT PRZENOŚNY
1 Kamera internetowa Lgitech Webcam
2 urządzenie do monitoringu (pogoda)
3 komputer przenośny AHP ProBook (6 szt)
4 komputer przenośny CHP ProBook (16 szt)
5 aparat cyfrowy Samsung
6 dyktafon sony
7 Kamera cyfrowa
SPRZĘT STACJONARNY Szkoła Podstawowa
1 tablica interaktywna
2 komputer serwer
3 Pracownia komp 9 stanowisk
4 komputer stacja robocza
5 skaner
6 Drukarka laserowa Samsung
7 monitor LG-19 Samsung 11 szt.
8 Drukarka Brother HL
9 drukarka Epson
10 Komputer LG
11 Drukarka Brother
12 komputer
13 projektor benq
14 telewizor plazmowy 2 szt.
HD C 615
6560 B z opr
6560 B z opr
NTT Tytan 945 G
NTT Business
NTT Business
HP SJ G 270
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
41 072 zł
5 600 zł
4 198 zł
13 900 zł
5 200 zł
2 000 zł
1 899 zł
385 zł
5 695 zł
4 530 zł
3 669 zł
3 865 zł
7 117 zł
598 zł
2 889 zł
1 169 zł
120 680 zł
299 zł
1 690 zł
16 926 zł
43 044 zł
229 zł
423 zł
393 zł
razem
63 004 zł
2011
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2012
razem
5 500 zł
2 976 zł
17 019 zł
2 516 zł
507 zł
725 zł
8 173 zł
244 zł
110 zł
2 173 zł
244 zł
1 399 zł
2 599 zł
3 198 zł
47 383 zł
SPRZĘT PRZENOŚNY
1
2
3
komputer przenośny DELL
videoprojektor
kamera
2008
2008
2008
razem
2 522 zł
1 830 zł
1 499 zł
5 851 zł
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie
SPRZĘT STACJONARNY
1
2
3
4
5
Komputer jednostka centralna
Komputer jednostka centralna
Komputer jednostka centralna
Komputer jednostka centralna
Komputer jednostka centralna
NTT Tytan 945gcmx-s2
NTT Busines W6741
NTT Busines W6741
NTT Busines W6741
NTT Busines W6741
2008
2008
2008
2008
2008
2 976 zł
1 891 zł
1 891 zł
1 891 zł
1 891 zł
24
6
7
8
9
10
Komputer jednostka centralna
Komputer jednostka centralna
Komputer jednostka centralna
Komputer jednostka centralna
Komputer jednostka centralna
11 Komputer jednostka centralna
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Skaner A 4
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Router
Router
Drukarka etykiet
27 Czytnik kodów
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Rejestrator
kamera
Monitor
Drukarka
Urządzenie wielofukncyjne
Telefax
Wideoprojektor
Urządzenie wielofunkcyjne
Tablica interaktywna
Tablica interaktywna
Projektor
Punkt dostępowy
Punkt dostępowy
Punkt dostępowy
Punkt dostępowy
Router
44 Kontroler
NTT Busines W6741
NTT Busines W6741
NTT Busines W6741
NTT Busines W6741
NTT Busines W6741
NTT Busines W6741
81832048954
HP Scan Jet G2710
Samsung920 NW
Samsung920 NW
Samsung920 NW
Samsung920 NW
Samsung920 NW
Samsung920 NW
Samsung920 NW
Samsung920 NW
Samsung920 NW
Samsung920 NW
Samsung920 NW
Edimax ADSL
Edimax ADSL
Zebra
Metrologic Voyager
MS95208605150957
Ovisilk
Ovisilk
LG Flatrol LCD 18,5"
Samsung ML2571N
HP CM1312
Panasonic KXFP207
Hitachi ED- X22
Brother MFCJ6910DW
Smart Board SB680
Smart Board SB680
Acer X1311WH
Draytek vigor AP800
Draytek vigor AP800
Draytek vigor AP800
Draytek vigor AP800
Draytec vigor 2830Vn plus
Netgear prosafe 16- AP
Wireless Management
Sysytem (WMS5316)
2008
2008
2008
2008
2008
1 891 zł
1 891 zł
1 891 zł
1 891 zł
1 891 zł
2008
2 516 zł
507 zł
743 zł
743 zł
743 zł
743 zł
743 zł
743 zł
743 zł
743 zł
743 zł
743 zł
743 zł
189 zł
189 zł
1 320 zł
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2012
2012
2010
2010
2010
2010
2011
2008
2011
2009
2008
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
390 zł
1 546 zł
1 182 zł
399 zł
725 zł
1 040 zł
370 zł
1 830 zł
2 714 zł
7 036 zł
7 036 zł
2 538 zł
643 zł
643 zł
643 zł
643 zł
1 353 zł
2012
45 komputer składak
46 kamera
47 Szafa- wózek na laptopy
LC-359 IP
Abes
2011
2013
2012
razem
SPRZĘT PRZENOŚNY
1 Laptop
2 Laptop
3 komputr przenośny
4 Komputer przenośny
5 Komputer przenośny
6 Komputer przenośny
7 Komputer przenośny
Asus K50W
Asus F30
Dell Latitude D531
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
2009
2008
2008
2012
2012
2012
2012
3 342 zł
1 890 zł
399 zł
3 342 zł
72 591 zł
2 020 zł
2 371 zł
2 522 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
25
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
Komputer przenośny
projektor
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 B820
Lenovo B580 i3-2370M
Lenovo B580 i3-2370M
Lenovo B580 i3-2370M
Lenovo B580 i3-2370M
BenQ MS513P
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
razem
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
1 989 zł
2 706 zł
2 706 zł
2 706 zł
2 706 zł
1 278 zł
62 772 zł
Zakład Usług Komunalnych
SPRZĘT STACJONARNY
1
2
drukarka HP Laser Jest 1020
drukarka HP Laser Jest 2015
1020
2015
2007
2007
357 zł
738 zł
3
drukarka HP Laser Jest 1018
1018
2007
299 zł
4
drukarka HP F2180
F2180
2008
284 zł
5
drukarka laserowa SAMSUNG SCX03
SCX03
2012
321 zł
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
komputer IBM
komputer IBM
komputer IBM
komputer serwer HP ProLirnt ML110G6
Komputer 2266 Pentium 4/CPQ/D515
komputer HP DC 7800
komputer INCORE
monitor LCD Benq E900
monitor ACER
monitor LCH HP 1940 19"
Monitor ASUS
Monitor ASUS
Monitor ASUS
Monitor ASUS
serwer IBM
2010
2010
2010
2011
2012
2011
2012
2009
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2002
razem
SPRZĘT PRZENOŚNY
1 laptop FUJITSU SIEMENS
2009
razem
OGÓŁEM
sprzęt stacjonarny
sprzęt przenośny
246 zł
246 zł
246 zł
1 800 zł
208 zł
493 zł
1 306 zł
500 zł
302 zł
257 zł
260 zł
260 zł
260 zł
260 zł
10 740 zł
19 386 zł
1 100 zł
1 100 zł
452 442 zł
336 115 zł
26
Wykaz pojazdów
Załącznik nr 4 do SIWZ
Przetarg nieograniczony na realizację zadania:
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca 2016 roku"
L.p.
Nr rej.
Marka i typ
Rok
Poj.
Ład.
Liczba
Suma
ubezp.
prod.
silnika
[kg]
miejsc
brutto
-
5
X
Rodz
Poj.*
1
DZG P800
FIAT
DOBLO
O
2003
1242
2
DZG 90VV
SKODA
OCTAVIA
O
2007
1 896
3
DZG 00228
MERCEDES
BENZ
O
1994
2874
STAR
S
4
DZG 44KJ
5
-
7
Składka
OC+
NW
AC
X
26 500 zł
X
razem
Okres ubezpieczenia
OC
AC
15.05.2014
14.05.2015
X
X
09.01.2014
08.01.2015
09.01.2014
08.01.2015
01.07.2013
30.06.2014
X
X
01.01.2014
31.12.2014
X
X
08.10.2013
07.10.2014
X
X
14.01.2014
13.01.2015
X
X
08.12.2013
07.12.2014
X
X
09.07.2014
08.07.2015
X
X
23.11.2013
22.11.2014
23.11.2013
22.11.2014
08.10.2013
07.10.2014
X
X
01.01.2014
31.12.2014
X
X
X
1983
6830
3500
6
X
X
5
DZG 69AM
STAR
S
1987
6842
5000
6
X
X
6
7
DZG C289
DZG G991
OPEL
ASTRA
O
STAR
S
2000
1389
0
5
X
X
1987
6842
2800
6
X
X
8
DZG 85PT
STAR
S
1990
6842
-
6
X
X
9
DZG 02266
FIAT
DUCATO
S
2009
2 999
890
6
162.500 zł
10
JGX 6663
POLONEZ
TRUCK
C
1998
1598
875
5
X
STAR
S
1988
6842
5000
6
X
X
11
DZG K251
12
DZG 31TL
MERCEDES
BENZ
S
2008
6374
-
6
347.000 zł
18.12.2013
17.12.2014
18.12.2013
17.12.2014
13
DZG 13412
TOYOTA
HILUX
S
2011
2494
-
5
105.500 zł
15.03.2014
14.03.2015
15.03.2014
14.03.2015
14
DZG 13998
FORD
TRANSIT
S
2012
2198
-
6
83.500 zł
21.03.2014
20.03.2015
21.03.2014
20.03.2015
15
DZG 22WN
RYDWAN
p
2012
0
500
0
X
30.10.2013
29.10.2014
X
X
23.09.2013
22.09.2014
23.09.2013
22.09.2014
05.11.2013
04.11.2014
x
x
16.03.2014
15.03.2014
x
x
25.07.2014
24.07.2015
x
x
X
X
16
DZG 07112
MAN
S
2010
6871
0
6
493.000 zł
17
DZG 11822
FIAT
DOBLO
C
2005
1248
720
2
X
FORD
TRANSIT
C
RYDWAN
+ urządzenie
mini WUKO
P
18
19
DZG 13287
DZG 85WL
X
2001
2402
1397
7
x
x
2012
0
480
0
x
x
Razem
27
L.p.
Nr rej.
Marka i typ
Rok
Poj.
Ład.
Liczba
Suma
ubezp.
prod.
silnika
[kg]
miejsc
brutto
-
5
X
5
23.850 zł
7
X
Rodz
Poj.*
1
DZG P800
FIAT
DOBLO
O
2003
1242
2
DZG 90VV
SKODA
OCTAVIA
O
2007
1 896
3
DZG 00228
MERCEDES
BENZ
O
1994
2874
STAR
S
4
DZG 44KJ
-
Składka
OC+
NW
AC
X
razem
Okres ubezpieczenia
OC
AC
15.05.2015
14.05.2016
X
X
09.01.2015
08.01.2016
09.01.2015
08.01.2016
01.07.2014
30.06.2015
X
X
01.01.2015
31.12.2016
X
X
08.10.2014
07.10.2015
X
X
14.01.2015
13.01.2016
X
X
08.12.2014
07.12.2015
X
X
09.07.2015
08.07.2016
X
X
23.11.2014
22.11.2015
23.11.2014
22.11.2015
08.10.2014
07.10.2015
X
X
01.01.2015
31.12.2015
X
X
X
1983
6830
3500
6
X
X
5
DZG 69AM
STAR
S
1987
6842
5000
6
X
X
6
7
DZG C289
DZG G991
OPEL
ASTRA
O
STAR
S
2000
1389
0
5
X
X
1987
6842
2800
6
X
X
8
DZG 85PT
STAR
S
1990
6842
-
6
X
X
9
DZG 02266
FIAT
DUCATO
S
2009
2 999
890
6
146.250 zł
10
JGX 6663
POLONEZ
TRUCK
C
1998
1598
875
5
X
STAR
S
11
DZG K251
X
1988
6842
5000
6
X
X
12
DZG 31TL
MERCEDES
BENZ
S
2008
6374
-
6
312.300 zł
18.12.2014
17.12.2015
18.12.2014
17.12.2015
13
DZG 13412
TOYOTA
HILUX
S
2011
2494
-
5
95.000 zł
15.03.2015
14.03.2016
15.03.2015
14.03.2016
14
DZG 13998
FORD
TRANSIT
S
2012
2198
-
6
75.000 zł
21.03.2015
20.03.2016
21.03.2015
20.03.2016
15
DZG 22WN
RYDWAN
p
2012
0
500
0
X
30.10.2014
29.10.2015
X
X
23.09.2014
22.09.2015
23.09.2014
22.09.2015
05.11.2014
04.11.2015
x
x
16.03.2014
15.03.2015
x
x
25.07.2015
24.07.2016
x
x
X
16
DZG 07112
MAN
S
2010
6871
0
6
443.500 zł
17
DZG 11822
FIAT
DOBLO
C
2005
1248
720
2
X
FORD
TRANSIT
C
RYDWAN
+
urządzenie
mini WUKO
P
18
19
DZG 13287
DZG 85WL
X
2001
2402
1397
7
x
x
2012
0
480
0
x
x
Razem
28
L.p.
Nr rej.
Marka i typ
Rok
Poj.
Ład.
Liczba
Suma
ubezp.
prod.
silnika
[kg]
miejsc
brutto
-
5
X
5
21.500 zł
7
X
Rodz
Poj.*
1
DZG P800
FIAT
DOBLO
O
2003
1242
2
DZG 90VV
SKODA
OCTAVIA
O
2007
1 896
3
DZG 00228
MERCEDES
BENZ
O
1994
2874
STAR
S
DZG 44KJ
4
-
Składka
OC+
NW
AC
X
razem
Okres ubezpieczenia
OC
AC
15.05.2016
14.05.2017
X
X
09.01.2016
08.01.2017
09.01.2016
08.01.2017
01.07.2015
30.06.2016
X
X
01.01.2016
31.12.2017
X
X
08.10.2015
07.10.2016
X
X
14.01.2016
13.01.2017
X
X
08.12.2015
07.12.2016
X
X
09.07.2016
08.07.2017
X
X
23.11.2015
22.11.2016
23.11.2015
22.11.2016
08.10.2015
07.10.2016
X
X
01.01.2016
31.12.2016
X
X
X
1983
6830
3500
6
X
X
DZG 69AM
5
STAR
S
1987
6842
5000
6
X
X
DZG C289
6
DZG G991
7
OPEL
ASTRA
O
STAR
S
2000
1389
0
5
X
X
1987
6842
2800
6
X
X
DZG 85PT
8
STAR
S
1990
6842
-
6
X
X
9
DZG 02266
FIAT
DUCATO
S
2009
2 999
890
6
131.500 zł
10
JGX 6663
POLONEZ
TRUCK
C
1998
1598
875
5
X
STAR
S
11
DZG K251
X
1988
6842
5000
6
X
X
12
DZG 31TL
MERCEDES
BENZ
S
2008
6374
-
6
281.000 zł
18.12.2015
17.12.2016
18.12.2015
17.12.2016
13
DZG 13412
TOYOTA
HILUX
S
2011
2494
-
5
85.500 zł
15.03.2016
14.03.2017
15.03.2016
14.03.2017
14
DZG 13998
FORD
TRANSIT
S
2012
2198
-
6
67.500 zł
21.03.2016
20.03.2017
21.03.2016
20.03.2017
15
DZG 22WN
RYDWAN
p
2012
0
500
0
X
30.10.2015
29.10.2016
X
X
23.09.2015
22.09.2016
23.09.2015
22.09.2016
05.11.2015
04.11.2016
x
x
16.03.2015
15.03.2016
x
x
25.07.2016
24.07.2017
x
x
X
16
DZG 07112
MAN
S
2010
6871
0
6
400.000 zł
17
DZG 11822
FIAT
DOBLO
C
2005
1248
720
2
X
FORD
TRANSIT
C
RYDWAN
+
urządzenie
mini WUKO
P
18
19
DZG 13287
DZG 85WL
X
2001
2402
1397
7
x
x
2012
0
480
0
x
x
Razem
*
0 – samochód osobowy
C – samochód ciężarowy
S – samochód specjalny, pożarniczy
P – przyczepa
29
Wymagana treść klauzul dodatkowych –
obligatoryjnych
Załącznik nr 5 do SIWZ
Przetarg nieograniczony na realizację zadania:
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca 2016 roku"
Zamawiający wskazuje zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul obligatoryjnych.
Brak akceptacji klauzul obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.
KLAUZULE OBLIGATORYJNE:
1. Klauzula przepięć
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu ruchomym oraz
w instalacjach elektrycznych i energetycznych powstałe na skutek przepięć spowodowanych wyładowaniami
atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz
związane z tym szkody następcze.
Wartość sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko: 500 000 zł
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
2. Klauzula reprezentantów
Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody
spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów ubezpieczającego. Za reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami
i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk.
3. Klauzula LEEWAY-a
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą umowy ubezpieczenia w tym określonych we
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku mienia dla
którego suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej, księgowej brutto lub rzeczywistej
zasada proporcji nie będzie stosowana jeśli wartość uszkodzonego lub utraconego mienia w dniu szkody nie
będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
4. Klauzula automatycznego pokrycia
Niniejszą klauzulą obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i pozostałe wyposażenie oraz
środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych inwestycji,
ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na
Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek
zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni
po zakończeniu każdego kwartału w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie
naliczona wg. taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata temporis”.
Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju
mienia.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk.
5. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
Niniejszą klauzulą automatycznie obejmuje się ochroną ubezpieczeniową nowe lokalizacje, w których
Ubezpieczony rozpoczyna działalność w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w nowej
lokalizacji ustala się limit 100 000zł. Warunkiem udzielenia ochrony wynikającej z tej klauzuli jest
zadeklarowanie nowej placówki do ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej otwarcia.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk..
6. Klauzula powiadomienia o szkodzie
Termin powiadomienia o szkodzie wynosi 7 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o szkodzie.
W przypadku niemożliwości powiadomienia ubezpieczyciela o powstałym zdarzeniu szkodowym w terminach
określonych powyżej, należy go powiadomić w jak najkrótszym możliwym terminie. Niedopełnienie tego
30
obowiązku może być jedynie przyczyną zmniejszenia odszkodowania, tylko i wyłącznie w sytuacji, jeżeli do
naruszenia tego obowiązku doszło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, a naruszenie to przyczyniło się do
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk.
7. Klauzula ograniczonego zniesienia zasady proporcji (dotyczy, jeśli OWU stanowi inaczej)
W przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia
nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie
suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy
ubezpieczenia (niedoubezpieczenie).
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
8. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
Zakład Ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapozna się ze stanem zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych w lokalizacjach w których mienie zostaje ubezpieczone i zgłosi
przed zawarciem umowy wszelkie zastrzeżenia bądź rekomendacje. Brak zastrzeżeń będzie oznaczał, że
w okresie ubezpieczenia zakład nie będzie mógł podnosić zarzutu o niedostatecznej formie zabezpieczenia
mienia.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
9. Klauzula remontowa
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów,
prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach
będących przedmiotem takich prac:
a. w mieniu przechowywanym, będącym przedmiotem ubezpieczenia i znajdującym się w
remontowanych obiektach - do pełnej sumy ubezpieczenia,
b. w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych – do kwoty 100 000zł na
jedno i wszystkie zdarzenia.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
10.Klauzula przeniesienia mienia.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się , że do zakresu ochrony
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku przeniesienia
go z miejsca ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia do innej lokalizacji, z zastrzeżeniem,
że lokalizacja do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie jest również wskazane w dokumencie
ubezpieczenia jako miejsca ubezpieczenia : limit 50 000 zł.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
11. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia,
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło
niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na
poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa suma
ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na
pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
wynosi: 500.000,00 PLN
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk.
12. Klauzula wykonywania władzy publicznej
Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony jest o odpowiedzialność cywilną za działanie lub
zaniechanie ubezpieczonego o charakterze władczym, porządkowym lub organizacyjnym mieszczące się
w kompetencjach organów władzy publicznej.
Podlimit: 500 000 zł.
Dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
31
Klauzule dodatkowe – fakultatywne
Załącznik nr 6 do SIWZ
Przetarg nieograniczony na realizację zadania:
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca 2016 roku"
Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych –
fakultatywnych.
Klauzule dodatkowe-fakultatywne będą brane pod uwagę w ocenie kryterium jakości proponowanej
ochrony ubezpieczeniowej.
KLAUZULE DODATKOWE- FAKULTATYWNE:
1. Klauzula braku zużycia technicznego
Odszkodowanie jest wypłacane zgodnie z przyjętą podstawą szacowania wartości, co oznacza, że stopień
zużycia technicznego nie jest brany pod uwagę przy wypłacie odszkodowania, bez względu na wartość
zużycia technicznego mienia.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
2. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych
Dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub
zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową danego środka trwałego,
odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego,
bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie
odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości
księgowej brutto danego środka trwałego.
Dla środków ubezpieczanych wg wartości odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub
zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową odszkodowanie
wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia
umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania
środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości odtworzeniowej
danego środka trwałego.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
3. Klauzula szkód majątkowych
Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody majątkowe, nie będące bezpośrednim
następstwem szkód rzeczowych, ani szkód na osobie, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Podlimit sumy ubezpieczenia – 200 000 zł.
Dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
4. Klauzula funduszu prewencyjnego
Zakład ubezpieczeń na wniosek Ubezpieczającego wydeleguje 10% z zapłaconej składki na rzecz inwestycji
o charakterze prewencyjnym, zwiększającym bezpieczeństwo majątku przed skutkami wystąpienia zdarzeń
losowych lub/i zabezpieczającymi przed ich wystąpieniem
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk.
5. Klauzula przeoczenia
Zakład ubezpieczeń nie odmówi wypłaty odszkodowania pełnego w przypadku gdy Ubezpieczający przed
zawarciem umowy ubezpieczenia lub w trakcie jej obowiązywania, nie podał do wiadomości zakładu ubezpieczeń
okoliczności istotnych dla oceny ryzyka, zakresu odpowiedzialności lub wysokości składki, także wtedy gdy
Ubezpieczyciel zapytywał o nie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Wyłączenie to nie będzie miało
zastosowania w przypadkach gdy Ubezpieczający umyślnie nie przekazał takich informacji zakładowi
ubezpieczeń.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk.
6. Klauzula ryzyka wadliwego wykonania robót lub usług
Ochroną objęte są szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi, wynikłe z jej
wadliwego wykonania, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego. Limit 100 000zł.
Dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
32
7. Klauzula wartości użytkowej sprzętu elektronicznego
Ustala się, że odszkodowanie dla sprzętu nie starszego niż 7-dmio letni, liczone od daty zakupu ujętego
w fakturze zakupu, wypłacane będzie według zasady szacowania wartości bez potrącania zużycia. Dla sprzętu
starszego obowiązywać będzie zasada potrącania zużycia w wysokości 0,8% za każdy miesiąc od daty
zakupu, jednak nie więcej niż 75%.
Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
8. Klauzula sumy ubezpieczenia
Po zaistnieniu zdarzenia, na skutek którego do zakładu ubezpieczeń zostaje skierowane roszczenie o wypłatę
odszkodowania, suma ubezpieczenia ulega automatycznemu odnowieniu bez konieczności pisemnego
wniosku ze strony Ubezpieczającego. Limit ten jest automatycznie przywrócony pod warunkiem opłacenia
składki, na pisemne wezwanie Ubezpieczyciela, proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne, ubezpieczenia komunikacyjne.
9. Klauzula prac porządkowych
W przypadku zaistnienia szkody, której szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 zł ubezpieczający w celu
uniknięcia zakłóceń w pracy zakładu może niezwłocznie rozpocząć prace porządkowe i naprawcze,
z zastrzeżeniem iż wykona dokumentację zdjęciową szkody, sporządzi protokół szkody i powiadomi faksem
lub telefonicznie Zakład Ubezpieczeń. W przypadku pozostałych szkód, Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się
dokonać oględziny w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia szkody.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
33
Szkodowość
Załącznik nr 7 do SIWZ
Przetarg nieograniczony na realizację zadania:
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca 2016 roku"
Zestawienie szkód na dzień 06.05.2013 r.
34
Szkodowość komunikacyjna:
Od roku 1997 r. do dnia 07.05.2013 r. brak szkód w zakresie OC, NNW, w zakresie AC
2 szkody na łączną kwotę 8 935,33 zł (2011, 2013 r.).
35
Załącznik nr 8 do SIWZ
Oferta
Przetarg nieograniczony na realizację zadania:
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca 2016 roku"
Nazwa wykonawcy
………………………………
………………………………
NIP:
…………………
REGON:
…………………
…………………………
(data)
Zamawiający:
Gmina Węgliniec
Ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: " Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz
odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku
do 28 lipca 2016 roku"
oferujemy:
wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, za cenę ryczałtową:
………………….PLN, słownie złotych……………………………………………………...
(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004
o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm., o którym mowa
w Dziale VIII, Rozdz. 2, art. 43)
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej oferty (załącznik nr 7A do
SIWZ)
2. Akceptację klauzul fakultatywnych zawiera załącznik do niniejszej oferty (załącznik nr 7B do SIWZ)
3. Termin wykonania zamówienia - zgodnie z zapisami pkt. 14 SIWZ
4. Termin związania z ofertą – 30 dni
5. Warunki płatności:
- sposób płatności – przelew na konto wskazane w umowie przez Wykonawcę
- termin zapłaty – I rata płatna do dnia …………….2013 roku w kwocie…………………. zł,
II rata płatna do dnia …………….2014 roku w kwocie ………………….. zł,
III rata płatna do dnia ……………2015 roku w kwocie……………..…….zł
6. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z treścią i warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uznajemy
się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz przyjęliśmy warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
8. Załączony do specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
9. Potwierdzam, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
10. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne
36
w rozumieniu art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
11. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Prawo Zamówień Publicznych
i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
12. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe
i dokładne w każdym szczególe.
13. Osoba upoważniona do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy ...................................
14. Pełnomocnik Wykonawcy ustanowiony do podpisania niniejszej oferty, jeżeli nie wynika to bezpośrednio
z załączonych dokumentów ................................................... (pełnomocnictwo w załączeniu)
15. Oświadczamy, że akceptujemy/nie akceptujemy klauzule obligatoryjne wyszczególnione w załączniku nr 5 do
SIWZ.
* - niepotrzebne skreślić
16. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
Lp.
Wyszczególnienie
Nr strony
Zastrzeżenie:
Załącznik nr………………………………………………………nie mogą być udostępnione, ponieważ zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
……………………………………………….
(pieczątka i podpis wykonawcy)
37
Załącznik nr 8A do SIWZ
Formularz cenowy
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca 2016 roku"
FORMULARZ CENOWY
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Suma
ubezpieczenia
78 889 736 zł
100 000 zł
Przedmiot ubezpieczenia
Budynki i budowle
Maszyny, urządzenia,
wyposażenie – mniejszej
wartości
Maszyny, urządzenia,
wyposażenie
Mienie osób trzecich
Mienie pracownicze
Mienie uczniowskie
Szyby i inne przedmioty od
stłuczenia
Składka łączna za
okres 36 miesięcy
Składka
za 1 rok
Składka za
2 rok
Składka za 3
rok
1 135 902 zł
100 000 zł
100 000 zł
50 000 zł
6 000 zł
Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm
100 000 zł
Budynki i budowle stałe
elementy
maszyny, urządzenia,
wyposażenie
100 000 zł
Mienie osób trzecich
Mienie pracowników
Mienie uczniowskie
Koszty naprawy zabezpieczeń
Kradzież zwykła
50 000 zł
20 000 zł
10 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
Suma składek:
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Sprzęt stacjonarny
Sprzęt przenośny
Nośniki danych
Oprogramowania
Koszt odtworzenia danych
Kradzież zwykła
452 442,47 zł
336 115,08 zł
20 000 zł
150 000 zł
20 000 zł
5 000 zł
Suma składek:
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedzialność cywilna
deliktowa z rozszerzeniem
ochrony zgodnie z SIWZ
1 000 000 zł
Suma składek:
4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży
pożarnych
I
II
20 000 zł
przeciętne
wynagrodzenie
Suma składek:
5. Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, Assistance
Numer rej.
Marka i typ
Składka za okres 36 miesięcy
Ubezpieczenie Assistance –
bezskładkowo
38
OC
DZG P800
FIAT DOBLO
DZG 90VV
SKODA OCTAVIA
DZG 00228
MERCEDES BENZ
DZG 44KJ
STAR
DZG 69AM
STAR
DZG C289
OPEL ASTRA
DZG G991
STAR
DZG 85PT
STAR
DZG 02266
FIAT DUCATO
JGX 6663
POLONEZ TRUCK
DZG K251
STAR
DZG 31TL
MERCEDES BENZ
DZG 13412
TOYOTA HILUX
DZG 13998
FORD TRANSIT
DZG 22WN
RYDWAN
DZG 07112
MAN
DZG 11922
FIAT DOBLO
DZG 13298
FORD TRANSIT
DZG 85WL
RYDWAN +urządzenie mini WUKO
AC
NW
Łączna
składka za
OC, AC, NNW
Suma składek:
Składka ogółem za wszystkie ubezpieczenia Słownie zł……………………………………………………………………………………….
Data………………………………….
……………………………………
(pieczątka i podpis wykonawcy)
39
FORMULARZ
Załącznik nr 8B do SIWZ
OFERTY
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2013 roku do 28 lipca 2016 roku"
Akceptacja klauzul fakultatywnych
Akceptacja
Klauzule dodatkowe-fakultatywne
*
**
***
****
*****
1.
Klauzula braku zużycia technicznego
X
X
X
2.
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych
X
X
X
3.
Klauzula szkód majątkowych
4.
Klauzula funduszu prewencyjnego
5.
Klauzula przeoczenia
6.
X
X
X
X
Klauzula ryzyka wadliwego wykonania robót lub usług
X
X
X
X
7.
Klauzula wartości użytkowej sprzętu elektronicznego
X
X
X
8.
Klauzula sumy ubezpieczenia
X
X
9.
Klauzula prac porządkowych
X
X
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej proszę wpisać słowo „Tak” w
przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak
słowa „Tak” lub „Nie” uznane zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli.
Data………………………………………
………………………………………………
(pieczątka i podpis wykonawcy)
UWAGA:
W przypadku nie podpisania przez uprawnioną osobę niniejszego załącznika lub podpisania przez osobę
nieuprawnioną Zamawiający uzna, że żadna z wymienionych klauzul dodatkowych i postanowień szczególnych nie
zostały zaakceptowane, niezależnie od ich przyjęcia albo nieprzyjęcia („TAK” albo „NIE”) w poszczególnych
wierszach
*
ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
**
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
***
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
**** ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków człnków ochotniczych straży pożarnych
***** ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC , Assistance
x – nie dotyczy
40
Załącznik nr 9 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.16.2013.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ...................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności
cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 30 lipca
2013 roku do 29 lipca 2016 roku” (znak sprawy: PR.271.16.2013.ZP) oświadczam (y), że
Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Data
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy *
* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik
41
Załącznik nr 10 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.16.2013.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ...................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności
cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 30 lipca
2013 roku do 29 lipca 2016 roku” (znak sprawy: PR.271.16.2013.ZP) oświadczam (y), że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Data
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy *
* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa i podpisuje każdy z Wykonawców
42
Załącznik nr 11 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.16.2013.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/
Informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom.
Zakres usług wykonywanych przez podwykonawcę
Lp. Zakres usług wykonywanych przez podwykonawcę
Data
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy *
* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik
43
Załącznik nr 12a do SIWZ
Znak sprawy PR.271.16.2013.ZP
___________________________
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ..................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z
jednostkami organizacyjnymi w okresie od 30 lipca 2013 roku do 29 lipca 2016 roku” (znak
sprawy: PR.271.16.2013.ZP) oświadczam(y), że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty:
……………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………...……...…........................
Data
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy *
44
Załącznik nr 12b do SIWZ
Znak sprawy PR.271.16.2013.ZP
___________________________
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/
INFORMACJA
Ja, nizej podpisany/my, niżej podpisani ..................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z
jednostkami organizacyjnymi w okresie od 30 lipca 2013 roku do 29 lipca 2016 roku” (znak
sprawy: PR.271.16.2013.ZP) informuję/informujemy, że nie należę/ nie należymy do grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Data
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy *
45
Załącznik nr 13 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.16.2013.ZP
UMOWA nr
- /13
zawarta w dniu ........................ roku w Węglińcu, pomiędzy:
Gminą Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
NIP 615-100-33-01, REGON 000530689
reprezentowanym przez …………………….. i …………………………….
przy udziale brokera ubezpieczeniowego:
Dom Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wyszogrodzka 8/119,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000264905, którego kapitał zakładowy
i wpłacony wynosi 60 000 PLN, posiadającą zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działalność
brokerską 1431/06 oraz numer NIP 5242587000 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a
....................................................................................................................................................................................
wpisanym przez Sąd Rejonowy ...............................................do KRS pod nr...............................,
posiadającym NIP ....................... i REGON ......................., którego wysokość kapitału zakładowego
i wpłaconego wynosi ...................................... w imieniu którego działa:
Panem/Panią ............................................... zam. w ........................................ przy ul...........................................
prowadzącym(ą) działalność gospodarczą pod nazwą..........................................................................................
z siedzibą w .................................................. przy ul. ..............................................................................................
wpisanym(ą) do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........................................................
pod nr ......................., posiadającym NIP....................................., REGON ........................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony
ubezpieczeniowej
w zakresie określonym w SIWZ w odniesieniu do wszystkich miejsc prowadzonej przez Zamawiającego
i wyszczególnione w SIWZ podmioty, działalności.
2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy będą:
a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów w systemie wszystkich ryzyk,
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk,
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
d) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych,
e) Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance).
3. W przypadku konieczności zawarcia umów dotyczących dodatkowych rodzajów ubezpieczeń sporządzone
zostaną odpowiednie aneksy określające szczegółowo przedmiot, zakres i termin udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej.
§2
1. Umowa dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 zawarta zostaje na okres 36 miesięcy, od dnia
29.07.2013 r. do dnia 28.07.2016 r. z podziałem na trzy okresy rozliczeniowe:
a)
pierwszy okres od dnia 29.07.2013 r. do dnia 28.07.2014 r.
b)
drugi okres od dnia 29.07.2014 r. do dnia 28.07.2015 r.
c)
trzeci okres od dnia 29.07.2015 r. do dnia 28.07.2016 r.;
2. Na każdy okres rozliczeniowy Ubezpieczyciel wystawi oddzielne polisy ubezpieczeniowe
potwierdzające
zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. Przed upływem terminu każdego okresu rozliczeniowego Zamawiający przedłoży
Ubezpieczycielowi
uaktualnione dane dotyczące przedmiotu i sum ubezpieczenia.
46
4. Polisy wystawiane na kolejne okresy rozliczeniowe będą uwzględniały zmiany w przedmiocie ubezpieczenia
przekazane przez Zamawiającego.
§3
1. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz
Zamawiającego działa broker ubezpieczeniowy Dom Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o. w Warszawie,
Oddział w Zgorzelcu, który będzie składał do Ubezpieczyciela wnioski o wystawienie dokumentów
ubezpieczeniowych oraz nadzorował i administrował wykonaniem umów ubezpieczenia (polisami).
2. Wykonawca każdorazowo będzie informował Zamawiającego i Brokera o prowadzonym postępowaniu
likwidacyjnym dotyczącym szkód oraz o jego wyniku.
§4
1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy określony został szczegółowo w SIWZ oraz
w załącznikach do SIWZ. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą miały zastosowanie
postanowienia SIWZ, niniejszej Umowy oraz właściwych ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczeń.
2. Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami
zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami
ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które
będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.
§5
1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy, ustalona w wyniku postępowania
przetargowego w łącznej wysokości .............................., zostanie podzielona na ………. rat.
2. Termin zapłaty – I rata płatna do dnia ………..2013 roku w kwocie …….… zł,
II rata płatna do dnia ……….2014 roku w kwocie ………. zł,
III rata płatna do dnia ………2015 roku w kwocie………..zł
3. Ewentualne dodatkowe ubezpieczenia zawierane w trakcie trwania umowy kalkulowane będą na bazie stawek
określonych w Formularzu Cenowym (załącznik nr 8A do SIWZ).
§6
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. oferta złożona przez………………………………………. w dniu………..
§7
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy
dotyczące :
2.1.terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1.
w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,
b) w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych
terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia,
c) działania siły wyższej,
d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron,
e) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego.
wzrostu/obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany stawek
podatku dochodowego/lub stawek podatku od towarów i usług.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:
3.1.Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego);
a)
47
3.3.Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami
4.Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony aneksu
określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 2.
5.Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później
niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
§8
Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy oraz umów ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej(Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz.1151),
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152), ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1154) oraz ustawy prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)
§ 10
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 3 egzemplarze dla zamawiającego i 1
egzemplarz dla wykonawcy.
………………………….
Wykonawca
……………………………
Zamawiający
48

Podobne dokumenty