Microsoft Word Viewer - Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz

Transkrypt

Microsoft Word Viewer - Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz
WEZWANIE
DO USUNIĘCIA SKUTKÓW NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH
W związku z publikacją w wydaniu Polska Gazeta Krakowska, dodatek tarnowski, z dn.
19.11.2013 r., artykułu pt. „RIO straciła cierpliwość do Nowego Wiśnicza” wzywam do
niezwłocznego zaniechania naruszeń dóbr osobistych Gminy Nowy Wiśnicz i jej organów w
postaci dobrego imienia oraz do usunięcia skutków owego naruszenia poprzez złożenia
stosownego oświadczenia w tej kwestii.
W ww. artykule red. Małgorzata Więcek-Cebula twierdzi, że zadłużenie Gminy na koniec
2012 roku wg RIO wynosiło 62%. W publikacji tej znalazło się też następujące stwierdzenie:
„Zła ocena przede wszystkim wiąże się ze zbyt wysokim zadłużeniem gminy, które na koniec
ubiegłego roku przekroczyło dopuszczalny 60-procentowy próg.” Stwierdzenia owe nie mają
oparcia w rzeczywistości, bowiem z treści uzasadnienia do uchwały Nr S.O.VI/423/4/13
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dn.
12.04.2013 r. w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z
informacją o stanie mienia Gminy Nowy Wiśnicz wynika, że „Poziom zadłużenia Gminy na
koniec 2012 roku nie przekroczył limitu określonego wskaźnikiem z art. 170 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który na podstawie art. 121 ust 7 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późń. zm.) został
utrzymany w mocy do 31 grudnia 2013 roku. Wskaźnik, o którym mowa powyżej wyniósł
54,27%, przy ustawowo dopuszczalnym poziomie, który nie może przekroczyć 60%.”
Natomiast w uzasadnieniu do uchwały Nr S.O.VI/422/14/13 Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dn. 27.09.2013 r. w sprawie: opinii o
przedłożonej przez Burmistrza Nowego Wiśnicza informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Nowy Wiśnicz za I półrocze 213 roku wskazuje się, że „Całkowite (wynikające z
analizowanych dokumentów) zadłużenie Gminy na koniec II kwartału br. wynosiło
22.042.612,41 zł – co stanowiło 48,11% planowanych w roku budżetowym dochodów Gminy,
czyli mieściło się w granicach wskaźnika obowiązującego do 31 grudnia 2013 r. […].”
Wobec powyższego zwracam się o niecierpiące zwłoki usunięcie skutków naruszania dóbr
osobistych Gminy Nowy Wiśnicz i jej organów w postaci dobrego imienia poprzez publikację
stosownego oświadczenia uwzględniającego wyżej zacytowane treści uzasadnienia uchwał
RIO. Oświadczenie owo proszę zamieścić nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania
niniejszego wezwania w Polska Gazeta Krakowska, dodatek tarnowski, s. 05, w formacie
odpowiadającym formatowi publikacji naruszającej dobra Gminy i tożsamą czcionką.
Jednocześnie wskazuje, że brak złożenia stosowanego oświadczenia sprawi, że Gmina
będzie zmuszona podjąć stosowne kroki sądowe celem ochrony swego dobrego imienia.