Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję

Transkrypt

Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję
Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów
podyplomowych:
Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym
219 godzin zajęd zostanie zrealizowanych podczas 13 comiesięcznych spotkao (sobota,
niedziela), w tym zaplanowany jeden zjazd wyjazdowy, który odbędzie się w Warszawie
(spotkania z wykładowcami z instytucji kultury i ośrodków edukacyjnych stolicy).
koszt: 1 950 zł za semestr, możliwośd rozłożenia na raty
Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji:
Rekrutacja trwa do 28 września 2012 roku.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinien złożyd w Dziekanacie
Akademii Sztuki w Szczecinie:
- podanie o przyjęcia na studia (załącznik nr 1),
- kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2),
- dyplom ukooczenia studiów wyższych (oryginał lub odpis),
- ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamośd potwierdzone
przez Uczelnię,
- 3 szt. zdjęd (o wymiarach 37x52 mm na jasnym tle, bez nakrycia głowy, podpisane na
odwrocie).
Dodatkowych informacji udziela:
Dziekanat Akademii Sztuki w Szczecinie (pl. Orła Białego 2, 70-560 Szczecin)
p. Agnieszka Madkowska tel.: 664 080 262, e-mail:
[email protected]
Wpłaty należy dokonywad na konto Akademii Sztuki w Szczecinie nr:
39 1440 1143 0000 0000 1221 5037
z dopiskiem „studia podyplomowe” oraz imieniem i nazwiskiem słuchacza.
Charakterystyka studiów
Podyplomowe studia skierowane są do:
- menedżerów i pracowników, praktyków działających w sektorze kultury
- pracowników sektora administracji publicznej wszystkich szczebli zaangażowanych w
organizację działao kulturalnych, w tym urzędników samorządowych
- absolwentów uczelni artystycznych oraz kierunków humanistycznych
- pracowników dydaktycznych szkół artystycznych, nauczycieli
- wszystkich chętnych chcących poszerzyd swoją wiedzę z zakresu zarządzania kulturą.
Celem studiów jest przekazanie obecnym i przyszłym menedżerom kultury wiedzy i
umiejętności niezbędnych do prowadzenia skutecznej działalności kulturalnej w kraju i
zagranicą z uwzględnieniem uwarunkowao gospodarki rynkowej.
Studia są szansą podniesienia kwalifikacji kadry sektora kultury oraz zwracają uwagę na
istotne aspekty rozwoju kulturalnego paostwa.
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych trwających dwa semestry powinien podnieśd swoje
kwalifikacje lub nabyd umiejętności w zakresie zarządzania projektami artystycznymi,
organizacją imprez kulturalnych oraz przygotowania dokumentów strategicznych w
kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Powinien posiadad wszechstronną wiedzę
na temat zarządzania i zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji sektora
pozarządowego, a także szkolnictwa artystycznego.
Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami
zarządzania szkolnictwem artystycznym powinien także posiadad wiedzę na temat realizacji
polityk kulturalnych samorządów, władz centralnych oraz strategii międzynarodowych.
Wszystkie nabyte w trakcie studiów umiejętności oraz wiedza z obszaru kultury powinny
posłużyd absolwentowi do sprawnego funkcjonowania na rynku przemysłów kultury,
umożliwiad zdobywanie pracy w zakresie managementu kultury. Nabyta znajomośd
przepisów prawa z obszaru kultury i edukacji artystycznej powinna stanowid podstawę do
podjęcia profesjonalnych działao w pracy zawodowej.
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie także umiejętności z zakresu finansowania
projektów sektora kultury oraz niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami.
Wszystkie podane powyżej umiejętności mają na celu wykształcenie menedżerów kultury
przygotowanych do funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej przy jednoczesnym
zachowaniu mecenatu paostwa wobec kultury. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż
absolwenci tych studiów podyplomowych będą mieli możliwośd poznania wielu aspektów
zarządzania w szkołach artystycznych, gdyż jest to sektor działający bardzo mocno na styku
działalności edukacyjnej i kulturalnej; jak pokazuje praktyka ostatnich lat w Szczecinie i
regionie - stanowi bardzo szybko rozwijającą się dziedzinę.
Realizacja zajęd następuje poprzez:
- wykłady
- konwersatoria
- zajęcia warsztatowe i wizyty studyjne w instytucjach kultury oraz spotkania z dyrektorami
organizacji kulturalnych oraz innymi praktykami zarządzania
- seminaria ze studium przypadku realizowane z wybranymi podmiotami kultury
- warsztaty praktyczne oparte na samodzielnej pracy
Uczestnicy otrzymują nieodpłatnie materiały szkoleniowe przygotowane przez
wykładowców.
Studia zakooczone egzaminem dyplomowym w formie pracy pisemnej. Absolwent otrzymuje
świadectwo ukooczenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą z
wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym.
Moduły tematyczne obejmują:
1. Podstawowe regulacje z zakresu prawa kultury. Podmiotowe i przedmiotowe aspekty
działalności kulturalnej.
2. Prawne aspekty działalności kulturalnej, ochrona własności intelektualnej i prawo
pracy.
3. Uwarunkowania finansowe działalności kulturalnej, wewnętrzne i zewnętrzne źródła
finansowania kultury - praktyczne przykłady.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zarządzanie finansami w instytucjach kultury.
Zamówienia publiczne w kulturze.
Instytucje kultury i szkoły artystyczne w procesie inwestycyjnym.
Powoływanie nowych instytucji kultury.
Praktyczne przykłady zarządzania instytucją kultury.
Praktyczne przykłady obejmujące powołanie i zarządzanie placówką edukacyjnokulturalną w oparciu o sektor publiczny i prywatny.
10. Organizacje pozarządowe, czyli III sektor w kulturze. Praktyczne zasady zarządzania
stowarzyszeniem i fundacją.
10. Zarządzanie mediami.
11. Podstawy zarządzania w organizacjach.
12. Menedżer kultury – jego rola. Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce
prowadzenia projektów kulturalnych. Zarządzanie projektem.
13. Marketing w działalności podmiotów kultury, reklama i promocja wydarzeo
kulturalnych, kreowanie wizerunku, PR.
14. Międzynarodowa współpraca kulturalna.
15. Polityka kulturalna samorządu regionalnego, modele polityki kulturalnej w Europie.
16. Mecenat, sponsoring.
17. Badania kultury. Koncepcje i praktyki metodologiczne.
18. Aktywizacja społeczeostwa przez kulturę.
19. Opracowanie projektów edukacyjnych w oparciu o zewnętrzne źródła
dofinansowania.
20. Finansowanie kultury ze środków UE. Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie z
funduszy unijnych.
21. Edukacja artystyczna i uczestnictwo w kulturze. Uczelnie wyższe w kontekście
systemu edukacji artystycznej.
22. Formy współpracy z nadzorem pedagogicznym szkół artystycznych oraz kierunki
rozwoju szkolnictwa artystycznego.
23. Wybrane zagadnienia prawne i organizacyjne w zarządzaniu szkołą artystyczną.
24. Szkolnictwo artystyczne - wybrane aspekty prawne z zakresu systemu oświaty i
funkcjonowania szkół artystycznych.
Wykładowcy
Zajęcia prowadzone są przez kadrę Akademii Sztuki, teoretyków i praktyków kultury,
dyrektorów samorządowych instytucji kultury (domów kultury, muzeów, teatrów), kadrę
zarządzającą jednostek samorządu terytorialnego oraz innych menedżerów organizacji
kulturalnych, w tym stowarzyszeo i fundacji. Zajęcia z zakresu zarządzania szkołami
artystycznymi prowadzi doświadczona kadra szkół artystycznych ze Szczecina, Koszalina i
Warszawy.
Opcjonalnie wykłady gościnne poprowadzą menedżerowie kultury zaproszeni z kraju i
zagranicy po indywidualnych ustaleniach terminów (np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, instytucji kultury z Polski i zagranicy) oraz
przedstawiciele władz samorządowych. Zjazd wyjazdowy w Warszawie obejmie spotkania z
wykładowcami i menedżerami najważniejszych instytucji kultury i edukacji w stolicy.

Podobne dokumenty