14-15 listopad 2015

Transkrypt

14-15 listopad 2015
REGULAMIN
II Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Komediowych
Teatrów Amatorskich „Decha”
14-15 listopad 2015
Organizator:
Organizatorem Festiwalu DECHA 2015r. jest:
Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski
Bielski Dom Kultury
Termin i miejsce realizacji:
Festiwal odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2015r
14 listopad Kreatywne Centrum Kultury ul.Studziwodzka 37
Finał – 15 listopad Bielski Dom Kultury ul.3-go Maja 2
Cel Festiwalu:
 Prezentacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich
 Promocja twórczości teatralnej
 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami festiwalu
 Nawiązanie nowych znajomości i kontaktów zespołów teatralnych
 Szukanie nowych form teatralnych
 Inspirowanie instruktorów do poszukiwania nowych form pracy ze swoim zespołem
Na Festiwal składać się będą prezentacje konkursowe, omówienia jurorskie, warsztaty oraz
spotkanie integracyjne
Uczestnicy:
Festiwal „DECHA” jest festiwalem o zasięgu ogólnopolskim skierowanym do nieprofesjonalnych grup
teatralnych
Z udziału w konkursie wyłączone są zespoły profesjonalne i zespoły szkół
aktorskich. Mogą one jedynie wystąpić w części pozakonkursowej.
Warunki udziału:
Podstawą zgłoszenia na Festiwal jest:
 nadesłanie karty zgłoszenia oraz powyższego regulaminu
 nagrania DVD ze spektaklem (plan ogólny bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu,
zabiegów operatorskich lub montażowych) do dnia 15.10.2015 roku na adres :
Kreatywne Centrum Kultury w Bielsku Podlaskim
ul.Studziwodzka 37
17-100 Bielsk Podlaski
Z dopiskiem ,,DECHA”
 Lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] w tytule Festiwal
,,DECHA”
 Organizator powoła radę programowo - artystyczną, która na podstawie nadesłanych
materiałów zakwalifikuje do konkursu maksymalnie 8 spektakli.
 Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie www.kreatywnybielsk.pl a wyłonione grupy
teatralne zostaną powiadomione wiadomością email lub telefonicznie nie później niż do:
20.10.2015r
 Zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu otrzymają szczegółowy program z
uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych, występów zaproszonych gości.
 Zespoły zakwalifikowane mają obowiązek do dnia 25.10 2015 r. uregulować opłatę
akredytacyjną (oraz wysłać informacje reklamowe o zespole i spektaklu) w wysokości 140 zł
od osoby płatną przelewem na konto Organizatora:
PKO BP 95 1020 1332 0000 1102 0786 2032
W tytule przelewu prosimy wpisać: “Opłata akredytacyjna ,,DECHA” 2015 + nazwa zespołu.
Oryginał dokumentu przelewu należy przedstawić organizatorom w dniu przyjazdu.
 Koszty wpisowego i przyjazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy.
 Organizatorzy zapewniają 1 nocleg w terminie 14/15.11.2015 oraz wyżywienie w postaci 2
obiadów i jednej kolacji w sobotę. Kolacja w niedzielę we własnym zakresie.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów zarejestrowanych.
 Odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia winno być zgłoszone Organizatorowi najpóźniej
do dnia 01.11.2015. Rezygnacja z Festiwalu po tym terminie powoduje obciążenia kosztami
związanymi z rezerwacją noclegów i wyżywienia.
 Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 60 minut, a czas na montaż scenografii oraz
ustawienie świateł 30 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane.
 Liczba osób zgłoszonych przez teatr nie może przekraczać 15 osób.
 Kolejność występów ustala Organizator.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych
dowolnymi technikami podczas prezentacji konkursowych i warsztatów oraz spotkań
integracyjnych w publikacjach dotyczących Festiwalu.
 Zespoły zakwalifikowane do udziału zobowiązane są przesłać do 05.11. 2015 materiały
informacyjno-reklamowe zespołu.
 Uczestnicy zespołów zakwalifikowanych są zobowiązani do pełnego i aktywnego
uczestnictwa w imprezie zgodnie z jej harmonogramem.
 Ubezpieczenie uczestników festiwalu leży po stronie instytucji delegującej grupę lub każdego
uczestnika indywidualnie.
Jury i kryteria oceny:
Powołane przez organizatora jury oceniać będzie min.:
 dobór repertuaru
 grę aktorską
 kulturę słowa
 ogólne wrażenia
 oprawę scenograficzną i muzyczną
Jury przyzna nagrody w wysokości łącznej 2500 złotych w kategoriach:
 najlepsza aktorka
 najlepszy aktor
 najlepszy reżyser
 najlepszy spektakl
Wartość nagród może ulec zmianie.
Jury może przyznawać dodatkowe nagrody ufundowane i zaproponowane przez instytucje,
stowarzyszenia lub osoby prywatne.
Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność laureatów na ogłoszeniu werdyktu.
Uwagi techniczne:
Organizatorzy zapewniają warunki sceniczne i obsługę spektakli (m.in.
oświetlenie, nagłośnienie, garderobę). Informacje o indywidualnych potrzebach należy zamieścić w
karcie zgłoszenia.
Spektakle prezentowane będą na scenie Kreatywnego Centrum Kultury w
Bielsku Podlaskim
Wymiary sceny:
długość – 12 metrów
głębokość – 4 metry
wysokość 3m
Oraz Bielskiego Domu Kultury
długość – 20 metrów
głębokość – 15 metrów
wysokość – 7 metrów
Wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania spektaklu lub podczas montażu i demontażu
dekoracji oraz pobytu w miejscu zakwaterowania, wynikłe z winy występującego zespołu pokrywane
będą przez dany zespół.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji
Konkursu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym ogłaszania jego
wyników, prezentacji wybranych prac, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz
sprawozdawczości księgowej i podatkowej).
Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich
poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik,
jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w
Konkursie.

Podobne dokumenty