Pielęgniarki koordynującej odcinek Oddziału Chorób Zakaźnych

Transkrypt

Pielęgniarki koordynującej odcinek Oddziału Chorób Zakaźnych
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO
SPECJALISTYCZ
EGO SZPITALA
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko:
Pielęgniarki koordynującej
odcinek Oddziału Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych
dla Dzieci i Dorosłych (zlokalizowany w pawilonie C parter).
I.
Wymagane
kwalifikacje
i doświadczenie
zawodowe:
Kandydaci na powyższe tanowisko powinni pełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowi k pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 20 II r 151,
poz. 896),
2.
Pożądane kwalifikacje i doświadczenie:
nabyte uprawnienia w zakresie RKO, EKG, znajomo' ć za ad przetaczania krwi oraz preparatów
krwiopochodnych i krwiozastępczych, do świadczenie w kierowaniu praca personelu pielęgniarskiego,
3.
Predyspozycje
osobowe:
komunikatywność, sumienność, prawno' ć, kreatywność inicjatywa, dobra organizacja czasu pracy,
wysoka kultura o obista, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
4.
Umiejętności zawodowe (konieczne i pożądane)
Umiejętność starannego organizowania pracy wła nej oraz kierowanego przez siebie zespołu,
rozwiązywania ytuacji problemowych, umiejętność obsługi komputera w programach: Open Office, Word,
Exel,
5.
Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) k erokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,
d) kserokopia świadectw pracy,
e) kserokopie dokumentów po świadczających kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie (ukończone kursy,
szkolenia),
f) oświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: li t motywacyjny, zczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu
kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z
U. tawą z dnia 29.08.l997r. o ochronie danych o obowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Wymiar czasu pracy:
pełny etat
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki
koordynującej odcinka Oddziału Chorób Zakaźnych Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci, Kliniki Chorób
Zakaźnych Dzieci UM zlokalizowanego w pawilonie Cp"
w terminie do dnia30.0 1.20 15 roku pod adre em:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr WI. Biegańskiego w Łodzi,
ul. Kniaziewicza 1/5, ekcja ds. Organizacyjnych I piętro pok. 16.
DV_SltTOa
~I~
Im.drWŁ.
•

Podobne dokumenty