Hej! Kolęda! Kolęda!

Transkrypt

Hej! Kolęda! Kolęda!
www.zsmilakowo.one.pl
W TYM NUMERZE:
Hej! Kolęda!
Kolęda!
1
KsiąŜki H.
Sienkiewicza
w oczach
dzieci.
2
Uczmy się
ratować Ŝycie!
3
Nowiny, nowinki.
I ty moŜesz
zostać Św.
Mikołajem!
4
To warto
obejrzeć!
Szkolna lista
przebojów.
5
Opowiadanie
6
Coś dla moli
ksiąŜkowych.
7
Kącik poezji
miłosnej.
8
Sygnały
Nr VI Styczeń– Luty 2007
Hej! Kolęda! Kolęda!
Zespół Redakcyjny:
Beata Sekular
Renata Jasiak
Anna Stakun
Maja Niedzwiecka
Michał Małysa
Łukasz Stolarczyk
Ilona Zabiełło
Magda Sasin
Mariola Niedzwiecka
Patryk Gierszewski
Michał Jędruch
Nasz e-mail:
[email protected]
13 stycznia 2007r. w naszej szkole
odbył się I Przegląd Jasełek Szkolnych. Przyjęliśmy formę przeglądu,
poniewaŜ chcieliśmy, aby spotkanie to
przebiegało w radosnej atmosferze,
która sprzyja nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń. W
związku z tym kaŜdy zespół otrzymał
dyplom uznania, pamiątkową statuetkę i słodycze.
W przeglądzie udział wzięły następujące szkoły:
1. Gimnazjum Publiczne im. Jana
Pawła II w PienięŜnie pod opieką p.
Anny Lanuszko i p. Agnieszki
Szczepłockiej.
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w BaŜynach pod opieką p. Ireny
Bednarskiej i p. Joanny Brzeskiej
oraz ks. Proboszcza Jarosława.
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ornecie
pod kierunkiem p. Janiny KrzyŜanowskiej.
4. Nas reprezentowały dwa zespoły:
- w kategorii klas I-III, klasa II a oraz
kl. II b - przygotowane przez p. Irenę Branicę i p. Dorotę Rekowską
- oraz grupa teatralna ,,Francisco” pod
kierunkiem p. Anny Stakun.
Przegląd rozpoczął się uroczystą
Mszą św. w kościele parafialnym, którą
odprawił o. Joel oraz proboszcz parafii
BaŜyny ks. Jarosław Miller. Podczas
przerwy na gorący posiłek i słodki poczęstunek był czas na swobodne rozmowy,
zwiedzanie szkoły i nawiązanie znajomości między opiekunami oraz uczestnikami przeglądu. Organizatorzy przeglądu tj.
Kapituła Przyjaciół Patrona w sposób
szczególny pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, dzięki których Ŝyczliwości przegląd ten mógł się odbyć.
B. A.
CO SŁYCHAĆ W SZKOLE
STR. 2
KsiąŜki H. Sienkiewicza w oczach dzieci
Na łamach naszej gazetki szkolnej ukazują się (juŜ tradycyjnie) konkursy. W konkursach niestety - nie bierze udziału zbyt duŜo osób. Panie muszą nas wręcz przekonywać o tym, Ŝe dobrze byłoby wziąć jednak udział, bo i nagrody są
dosyć fajne i moŜna otrzymać ocenę pozytywną
ze sprawowania. A to duŜo. Więc i tym razem
postanowiłam, zostać uczestniczką konkursu ,,Twórczość Henryka Sienkiewicza w oczach
dzieci”. Wykonałam pracę plastyczną-ilustrację
do ksiąŜki naszego noblisty.
Od redakcji:
Dobrze Limonko, Ŝe zainteresowałaś się naszym konkursem, gdyŜ czekały na Ciebie ciekawe nagrody w postaci: słodyczy, dyplomu i
przesympatycznych maskotek-breloczków. Mamy nadzieję, Ŝe Twoja postawa zachęci innych
do większej, twórczej aktywności. A oto laureaci konkursu i ich prace, które zostały wystawione w bibliotece:
Limonka
Marlena Hiszpańska kl. Va
Małgorzata Krawczuk kl. VIb
Katarzyna Dobrzyńska kl. Vc
Ewelina Domaradzka kl. Vc
Adrianna Bobicz kl. Va
CO SŁYCHAĆ W SZKOLE
STR. 3
Piotr Tarasiewicz kl. VIb
Hanna Przybyszewska kl. Va
Aleksandra Gruszecka kl. Va
Piotr Tarasiewicz kl. VIb
Uczmy się ratować Ŝycie!
KaŜdy moŜe nauczyć się podstawowych
zasad udzielania pierwszej pomocy. Tak naprawdę polega ona na wykonaniu kilku prostych
czynności. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś,
kto je prawidłowo wykona, moŜe zaleŜeć ludzkie Ŝycie.
W ramach programu ,,Ratujemy i uczymy ratować” klasa IIIb - nauczanie zintegrowa-
ne - krok po kroku, poznawała czynności, którenaleŜy wykonać, by przywrócić zdrowie, lub uratować Ŝycie osoby potrzebującej pomocy.
Uczniowie p. Ewy Stec zobowiązali się,
Ŝe przeszkolą swoje koleŜanki i kolegów z klas IIII . W styczniu juŜ uczą kl. IIIa p. BoŜenki Klepackiej.
Obserwator
Nasi uczniowie w akcji
CO SŁYCHAĆ W SZKOLE
STR. 4
Nowiny, nowinki
W grudniu obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Walki z AIDS. Aby naświetlić skalę
problemu w klasach I-III odbyły się zajęcia z
pielęgniarką Marzeną Brzuziewską. Zajęcia
zakończyły się konkursem, który wygrał Rafał
Piotrowski z IIIC. Organizatorem był opiekun
PCK p. Brygida. Macyra.
• Od 5 grudnia do 17 stycznia trwał konkurs na
maskę, strój karnawałowy. W konkursie wzięło udział 28 uczniów gimnazjum. Oto zwycięzcy: Milena Królikowska- IID, Mateusz Kotowski - IID, Kaja Maciołek - IIIC, Ewa Klepacka - IIIB. Prace zostały przekazane na licytację podczas balu karnawałowego a pieniądze
przekazane Radzie Rodziców. Inne maski trafiły do przedszkola. Organizator p. Brygida
Macyra.
• Dnia 5 grudnia odbył się w SP konkurs przyrodniczy, w którym wzięli udział uczniowie
klas VI-tych. Laureatami konkursu zostali:
Michał Małysa, Paweł Cymer, Atina RóŜnicka. Konkurs został przygotowany i
przeprowadzony przez p. Janinę Drobnicę i
p. Beatę Martyniak. WyŜej wymienieni
uczniowie zakwalifikowali się do konkursu
rejonowego.
• W grudniu odbyła się Olimpiada Zdrowia, w
której wzięło udział 39 gimnazjalistów. ZwycięŜył Mateusz Ozga z IIA .
Organizator - p. Brygida Macyra
•
•
•
•
•
•
3 lutego laureaci szkolnego konkursu przyrodniczego razem z opiekunami p. Beatą
Martyniak i Janiną Drobnicą pojechali
na etap rejonowy Ostróda - Iława.
W styczniu „Teatrzyk Chaosik” działający
pod opieką pani Małgorzaty. Jabłońskiej
wystawił krótką scenkę teatralną pt. „Mit o
Pandorze opowiedziany inaczej”. Przedstawienie obejrzeli uczniowie klas 5 i 6. Teatrzyk działa od października. Spotkania
grupy odbywają się raz w tygodniu. W skład
teatrzyku ,,Chaosik” wchodzą uczniowie z
kl. 5b i 6b.
15. 01. 2007r. odbył się konkurs plastyczny
„Magia Świąt i Karnawału”, w którym
uczennica gimnazjum Olga Zawal z II D
zajęła II miejsce, a Ela Stępień z III A zdobyła wyróŜnienie. Konkurs zorganizowała
p. Małgorzata Dobrzyńska .
Od 15 do 20 stycznia 2007 nauczyciele
świetlicy przeprowadzili ,,Kiermasz serc na
dzień Babci i Dziadka”. Dodatkowo 22.01
2007r. uczniowie naszej szkoły spotkali się
z podopiecznymi MGOPS z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
Dnia 01.02.07 r. w świetlicy szkolnej odbyła
się karnawałowa loteria fantowa. Stanowiska z fantami ustawiono na korytarzu szkolnym. Loterię prowadziły Monika Czarnecka
i Karolina Cichosz. KaŜdy los wygrywał.
I ty moŜesz zostać Św. Mikołajem
Kolejna grudniowa akcja „I ty moŜesz zostać
Św. Mikołajem” zakończona. W br. klasie IIIa i
organizatorce corocznej akcji Pani Ewie Stec
bardzo aktywnie pomagały wolontariuszki:
•
Mariola Niedzwiedzka (z opiekunką p. Anną Kosel)
•
Jola Bernatowska
•
Justyna Łątka
•
Małgosia Rawska (z opiekunką p. Małgosią Kwaśnik)
Zebrano bardzo wiele darów: odzieŜy, zabawek,
przyborów szkolnych. Atrakcją okazał się rowerek dziecięcy, który otrzymała rodzina z Warka-
łek. Pozostałe rzeczy przekazano 27 uczniom
naszej szkoły i dwóm grupom wychowanków SOSW. Za wszystkie przykazane dary
organizatorka serdecznie dziękuje przede
wszystkim uczniom klasy I b pani BoŜeny
Strzałkowskiej, III c pani Marii Maciołek,
III b pani Ewy Stec i indywidualnym osobom: p. Halinie Nasucie i Ewie Klepackiej,
uczennicy klasy IID gimnazjum, oraz
wszystkim wolontariuszom.
Obserwator
ROZMAITOŚCI
STR. 5
To warto obejrzeć!
Czy stworki ze skrzydełkami istnieją?
Są bliŜej, niŜ mogłoby się Wam wydawać!
śyją tuŜ obok nas, prawie niewidoczne , ale
bardzo sympatyczne . Mowa oczywiście o
słodkich Minimkach, czyli inaczej elfach.
Kiedy zły przedsiębiorca zamierza
zagarnąć dom babci Artura , chłopak wpada w
panikę . Za wszelką cenę chce pomóc, ale 10 latek kontra świat dorosłych to raczej pojedy-
nek bez szans . Wtedy Artur trafia na ksiąŜkę
dziadka , który zginął w tajemniczych okolicznościach . Tam znajduje klucz do świata elfów.
Okazuje się Ŝe to właśnie one mogą mu
pomóc i wyjaśnić wiele tajemnic... Kiedy Artur
trafia do krainy Minimków, staje się jednym z
nich. Jak potoczyły się dalsze losy Artura i Minimów, moŜecie się dowiedzieć, idąc do kina.
Magda Sasin
Szkolna lista przebojów
Ze względu na prośbę Naszych Czytelników
postanowiliśmy kontynuować przegląd najpopularniejszych przebojów. W tej edycji ,,listy
przebojów” wyniki są następujące:
1. Malancia - Deep Tipp
2. Basshunter - Botten Anna
3. Akcent - Pragnienie miłości
4. US5 - In the club
5. Mezo i Kasia Wilk - Sacrum
6. Verba - śycie
7. Gosia Andrzejewicz - Trochę ciepła
8. Jojo - To Littre tp late
9. Jamal - Policeman
10.Akon feat. Eminem - Smack that
11.Vanilla Nina - Rockstars
12. Akcent - Jokero
13. Holly Dolly - Dolly song’s
14. Paris Hilton - Nothing in this Word
15. Christina Aguilera - Hurt
16. Blue Cafe - My Road
17. The Pussycat Dolls - I don’t need a man
18. Doniu feat. Liber - Dzień dobry Polsko
19. Kalwi i Remi - Imagination
20. Blog 27 - Who I Am
21. Fregie - London BridŜe
Z powyŜszej listy wynika, Ŝe najlepszą piosenką
roku jest Deep Tipp Malancii. Cieszymy się, Ŝe
nasze nastolaty mają niezły gust
Pozdrowienia przesyłają
VELVET&SCHMETER
ROZMAITOŚCI
STR. 6
Opowiadanie
Szli pustynią juŜ kilka dni. Upał coraz bardziej dawał im się we znaki.
-Gdyby nie ten brzęk monet, który wyobraŜam sobie, gdy pomyślę o uwolnieniu tego mistrza gildii złodziei to nie wszedłbym na tę przeklętą pustynię nawet będąc torturowanym przez najgorszego łotra.
Słowa Irela dobrze określiły myśli całej druŜyny. Wyruszyli na ratunek porwanemu przez nieznanych ludzi mistrzowi gildii złodziei. Gildia, najlepiej zarabiająca w mieście mimo wielkiej siatki
szpiegów w całej osadzie i poza jej granicami nie zdobyła wielu informacji. Przywódcy mogli jedynie zgadywać, kto porwał ich najlepszego zabójcę i najwaŜniejszego z członków rady rządzącej
gildią. Musiał to być ktoś o nieprzeciętnych zdolnościach. Musiał teŜ mieć jakiś powód.
Tym ktosiem musiał być potęŜny czarodziej o imieniu Vanevaar. Z niewiadomego powodu nienawidził mistrza Gildii Złodziei. Nie widziano go juŜ co prawda od wybuchu jakiegoś składnika w
jego laboratorium ponad 30 lat temu. KrąŜyły jednak legendy, Ŝe osiedlił się w podziemnym
schronieniu przy jednej z oaz na północ od Wuingardu, miasta w którym znajduje się główna siedziba gildii. Nikt jeszcze nie odwaŜył się sprawdzić, czy prawdziwe są te legendy.
Nagle przed ich oczami ukazały się dwa zmutowane skorpiony. Idący na przedzie Irel instynktownie sypnął im w oczy piaskiem, czym druŜyna zyskała czas na wyciągnięcie broni. Ustawili szyk
bojowy. Na przedzie stał łowca Irel i paladyn Kalign. Bard Mleczyk schował się w cień i zachodził skorpiony od tyłu, chcąc wykorzystać swój opanowany do perfekcji cios w plecy. Z tyłu czarami wspomagali resztę czarodziejka Natia i kapłan Toron. Kapłan rzucił na Irela czar rozmycia,
co pozwoliło mu na lepszą obronę. Natomiast Natia, rzuciła prosty czar, który wywołał małą burzę piasakową, dezorientującą jednego ze skorpionów. Irel rzucił się na wolnego skorpiona wprawiając w ruch swój ukochany topór-”Zoregon”. Szybko wymierzył nim cios w podbródek swojego przeciwnika. Potwór częściowo odparł obraŜenia dzięki swojemu pancerzowi.
Jednak część ostrza topora wbiła się w jego ciało. Nie czekając na reakcję przeciwnika łowca wywinął młyńca toporem i zmiaŜdŜył nim głowę przeciwnika. W tym samym czasie Kalign precyzyjnym ciosem w serce zabił skorpiona, który wyszedł zdezorientowany z burzy piaskowej. Po
walce postanowili odpocząć. Gdy zebrali się wszyscy w jednym miejscu, aby odpocząć i posilić
się przed drogą, niewidzialne sidła złapały ich w pułapkę. Nie widzieli nic pod sobą, ale czuli siatkę. Nagle spod ziemi wyrosło czterech oprychów, uzbrojonych w krótkie miecze i łuki na plecach. NiewaŜne co planowali, ale nie mieli dobrych zamiarów.
-To koniec naszej przygody.
-I koniec naszej druŜyny.
-Natia, Toron-krzyknął- Irel- spróbujcie coś wyczarować!
-Nie moŜemy się poruszyć, poza tym wyczuwa się antymagię.
-To koniec. Nieeee!
Od autora:
Co stanie się z naszą dzielną druŜyną w następnym odcinku naszej powieści? Czy dadzą sobie
radę w tak trudnej sytuacji? Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, Ŝe nie poddadzą się bez walki.
CDN.
Yrel
ROZMAITOŚCI
STR. 7
Coś dla moli ksiąŜkowych
Pierwsza
seria
ksiąŜek
z
cyklu
o
Drizzcie
Do’Urdenie
Drizzt - renegat ze złej i mrocznej Krainy Podmroku, nim na stałe opuści ziemie, w których się wychował, nauczy się wielu rzeczy o swojej naturze i naturze jego braci, które do Menzoberranzan - miasta, w jakim się wychował, skutecznie go zniechęcą. Poznamy więc, jak w młodym Do'Urdenie rosną
obawy i niepewności związane ze wszystkimi tymi ciemnymi rzeczami, jakimi na co dzień bawią się
Drowy (a które napawają go jedynie obrzydzeniem), nazywając je przyjemnościami. Przede wszystkim, Menzoberranzan to niezwykłe miasto intryg i wojen Domów (potęŜnej ostoi sukcesu Mrocznych
Elfów w Podmroku - rodzin podporządkowanych sile Matek - Wysokich Kapłanek okrutnej Lloth), co
Salvatore ukazuje nam juŜ z początku. Kiedy brat Drizzta - Nalfein ginie z ręki jego drugiego brata Dinina, Drizzt właśnie ma być złoŜony przez swoje siostry w ofierze Lloth, jako, Ŝe jest trzecim męŜczyzną, który wyszedł z łona Malice - opiekunki domu Do'Urden (wiadomo, Ŝe męŜczyźni u Drowów
są pogardzani i stanowią raczej siłę roboczą niźli wysokie stanowiska społeczne - choć istnieją teŜ i
pewne wyjątki, z zasady potwierdzające jednak regułę). Jako, Ŝe po śmierci Nalfeina (z której Dinin
czerpie korzyści najstarszego obecnego z synów Malice) pozostaje juŜ tylko dwóch braci w Domu główny bohater zostaje oszczędzony. Mimo to, dreszczyk emocji jest obecny... W następnych częściach Drizzt przeŜywa niesamowite przygody, które mogą zainteresować nawet tych, którzy z reguły
ksiąŜek nie czytają. Miłym smaczkiem jest poznanie słynnego domu DeVir, z którego pochodzi
Drowka, bohaterka Baldur's Gate, chodząca po powierzchni - Viconia.
Ksiązki z cyklu o drowie Drizzcie Do'Urdenie mogę polecić kaŜdemu, i młodemu i starszemu czytelnikowi.
Dawid "Jarlaxle" Widzy
O patronie na wesoło
Niedługo po tym, jak Karol Wojtyła został papieŜem, zatroskany o zdrowie przyjaciela biskupa
Andrzeja Deskura, osobiście zatelefonował do
szwajcarskiej kliniki, w której leczył się Deskur.
Gdy telefonistka w szpitalu w Zurychu usłyszała
w słuchawce: ,, Jestem papieŜem, dzwonię z Watykanu`` odpowiedziała :
-Taak? A ja jestem cesarzową Chin.
Uwaga konkurs!!!
W tym numerze dalszy ciąg konkursu ,,Jaki to
władca?:
Wielki Mistrz, Ulrykiem zwany, to krzyŜacki rycerz cwany. Ze dwadzieścia skłonił nacji, by
broniły jego racji. I sprowadził nawet działa.
ToŜ Europa nie widziała dotąd takiej wielkiej
bitwy, więc król Polski oraz Litwy wszystkie siły
swoje zbiera i pod
Grunwald
się wybiera. Ulryk,
gdy
go
słońce piecze, śle
królowi nagie miecze: przez
tę jawną
prowokację
chciał
przyśpieszyć konfrontacje, a
gdy mu
się nie udało, ruszył
na
przód
siłą całą.
Nie wyraŜę
jednym
zdaniem,
jakie zakon dostał lanie (i Ulryka z Jungingenu Litwin
posłał do Edenu). Władca Litwy i Korony przegnał wroga w jego strony… Nieśmiertelna stąd
jest sława Jagiellona…….. !
ROZMAITOŚCI
STR. 8
Kącik poezji miłosnej
Adam Asnyk - ,,Między nami nic nie było”
Jonasz Kofta - ,,Co to jest miłość”
Między nami nic nie było!
śadnych zwierzeń, wyznań Ŝadnych.
Nic nas z sobą nie łączyło -Prócz wiosennych marzeń zdradnych;
Co to jest miłość
Nie wiem
Ale to miłe
śe chcę ją mieć
Dla siebie
Na nie wiem
Ile
Prócz tych woni, barw i blasków
Unoszących się w przestrzeni,
Prócz szumiących śpiewem lasków
I tej świeŜej łąk zieleni!
Prócz tych kaskad i potoków
Zraszających kaŜdy parów,
Prócz girlandy tęcz, obłoków,
Prócz natury słodkich czarów;
Gdzie mieszka miłość
Nie wiem
MoŜe w uśmiechu
Czasem ją słychać w śpiewie
A czasem
W echu
Prócz tych wspólnych, jasnych zdrojów,
Z których serce zachwyt piło,
Prócz pierwiosnków i powojów,
Między nami nic nie było!
Co to jest miłość
Powiedz
Albo nic nie mów
Ja chcę cię mieć
Przy sobie
I nie wiem
Czemu
Piotr Hełka - ,,Z miłości do niej”
Zdzisław Dębicki - ,,Fiołkami Ci drogę
uścielę”
Z miłości do niej
zrodzona iskierka
rozpalająca umysł aŜ do białości
Z miłości do niej
wszelkie marzenia
ogarniające cele przyszłości
Z miłości do niej
drŜenie mego ciała
spowodowane jej bliskością
Z miłości do niej
czarna rozpacz
kiedy myślę o jej obojętności.
Fiołkami ci drogę uścielę,
Kwiaty rzucę pod stopy pachnące,
Wonne lasów i pól naszych ziele
I storczyki, co rosną na łące...
Fiołkami ci drogę uścielę,
śe nie dotknie się stopa twa ziemi,
I powiodę cię, biały aniele,
I powiodę szlakami jasnemi...
W marzeń cichym klękniemy kościele
Gdzieś od ludzi daleko i światła,
Mój ty biały, serdeczny aniele,
Moja duszo ty jasna, skrzydlata!...

Podobne dokumenty