Dzieci i komputer

Komentarze

Transkrypt

Dzieci i komputer
Dzieci i komputer: tak czy nie?
Internet to skrót od angielskiego zwrotu International net, oznaczającego międzynarodową
sieć. Coraz powszechniejszy sposób łączności, działający za pomocą komputerów, które są ze sobą
połączone liniami telefonicznymi. Jedynym warunkiem jest posiadanie modemu, urządzenia
przetwarzającego na potrzeby transmisji cyfrowego sygnału z komputera na analogowy i odwrotnie.
Liczne zastosowania Internetu uczyniły z niego najbardziej rozwojową dziedzinę mediów.
Wykorzystuje się go do między innymi przesyłania wiadomości (tzw. poczta elektroniczna),
korzystania z odległych zasobów informacyjnych, a takŜe usprawnienia i ułatwienia działań firm oraz
instytucji.
Jedną z najlepszych rzeczy w Internecie jest to, Ŝe wysyłanie e-maila w dowolne miejsce
Ziemi lub serfowanie w poszukiwaniu informacji, nigdy nie kosztuje więcej niŜ lokalna rozmowa
telefoniczna, bez względu na to, gdzie się znajdujemy.
Komputer i Internet jest doskonałym narzędziem pomagającym w edukacji i rozwoju dziecka.
Prawidłowy dobór programów edukacyjnych i stron internetowych, moŜe ułatwić dziecku zdobywanie
wiedzy i kształtowanie wielu umiejętności takich jak: logiczne myślenie, kojarzenie faktów,
wytrwałość, cierpliwość, szybkie i celne podejmowanie decyzji. Odpowiednio dobrane programy
(takŜe niektóre strony internetowe) pomagają rozwijać spostrzegawczość, zręczność, sprawność
manualną, refleks oraz podzielność uwagi.
Dostęp dziecka do Internetu pozwoli na zdobywanie wiedzy w przyjemny sposób (surfowanie
po stronach), moŜe równieŜ poznać np. Ŝycie i drogę do sławy swoich największych idoli. Dzięki
komputerowi moŜe się zrelaksować, uspokoić, za pomocą specjalnych gier, programów, a takŜe
interaktywnych stron Internetowych, dzięki czemu jest wesołe przez resztę dnia. Zaletą jest takŜe to,
Ŝe dziecko znajduję się pod stałą opieką rodziców.
Specjalne czaty dla dziecka (które są pod kontrolą rodziców) pozwalają na poznanie nowych
przyjaciół, z obszaru całej Polski. Dziecko poczuje się pewniej, wiedząc, Ŝe ma przyjaciół.
WaŜną rolę odegrały komputery w Ŝyciu dzieci niepełnosprawnych z powaŜnymi poraŜeniami
kończyn oraz zaburzeniami mowy i słuchu. Dobierając indywidualne, dla kaŜdego takiego dziecka
właściwe urządzenia peryferyjne, komputer moŜe stać się dla nich narzędziem porozumiewania i
kształcenia, a w przyszłości wykonywania poŜytecznego społecznie zawodu, co wiąŜe się z
dowartościowaniem i moŜliwością usamodzielnienia się osoby niepełnosprawnej.
Oprócz zalet Internet ma równieŜ wady. ZagroŜenia wynikające z niekontrolowanego dostępu
do Internetu, który jest skarbnicą wszelkiej wiedzy i informacji, moŜe stać się zagroŜeniem podatnej
na manipulacje niedojrzałej psychiki dziecka. Mówię o stronach internetowych zawierające treści
erotyczne, brutalne, wulgarne, nawołujące do rasizmu oraz prowadzące do spotkania dziecka z kimś
poznanym w Internecie (czaty, blogi, itp.).
Komputer nie tylko oddziałuje na psychikę dziecka, ale takŜe na jego zdrowie (w bardzo
duŜym stopniu). Długie spędzanie czasu przed komputerem powoduje: pogłębianie wad postawy,
zmęczenie oczu, a po dłuŜszym czasie nawet krótkowzroczność. Gdy układ nerwowy dziecka jest
długotrwale atakowany strumieniem wielobarwnego światła, kakofonią ekscytujących dźwięków oraz
huśtawką emocji wynikającą z przeŜyć w wirtualnym świecie, dochodzić moŜe do zaburzeń
koncentracji, kłopotów z myśleniem, rozstroju emocjonalnego, wyobcowania z rzeczywistego świata,
zaburzenia więzi uczuciowej z najbliŜszymi oraz do wielu innych zaburzeń osobowości określanych
jako uzaleŜnienie od komputera.
Po upływie jakiegoś czasu (przesiadywania w Internecie długich godzin) dziecko woli Ŝyć w
wirtualnym świecie, stopniowo coraz mniej czasu spędza z kolegami, woli pozostać w domu (blisko
komputera) niŜ wychodzić na dwór. Rzadko inicjuje zabawy ruchowe, nie interesują go zajęcia
plastyczne ani zabawa klockami, za to potrafi przesiedzieć przed monitorem długie godziny. Dziecko
takie powoli traci umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, zawiązywania nowych
przyjaźni, budowania i kształtowania więzi uczuciowej. Nie odczuwa wręcz potrzeby kontaktu z
realnymi przyjaciółmi, woli ich szukać w świecie wirtualnym.
Podsumowując: korzystajmy z Internetu, ale róbmy to z głową i pomyślmy dwa razy zanim
podamy komuś swój adres.
[kk]

Podobne dokumenty