INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia
INFORMACJA
o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych
w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP.
Polisa nr 414-15-430-05914037
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia tj. 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
2. Umowa zawiera się na okres jednego roku. Po upływie tego okresu zostanie automatycznie przedłużona na
kolejny rok, jeżeli nie została wypowiedziana w terminie jednego miesiąca przed datą zakończenia okresu
ubezpieczenia przez żadną ze Stron.
3. Podstawę ubezpieczenia stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zatwierdzone
uchwałą zarządu nr 86/2010 oraz postanowienia szczególne zawarte w niniejszej umowie oraz obowiązujące
przepisy prawa.
4. Ubezpieczający zawiera niniejszą umowę ubezpieczenia na rzecz osób trzecich - Ubezpieczonych
w rozumieniu art. 808 kodeksu cywilnego.
5. Umowa ubezpieczenia ma charakter grupowy i jako Ubezpieczonych obejmuje pracowników - członków
związków zawodowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i
Telekomunikacji PKP.
6. W odniesieniu do wszystkich ubezpieczonych obowiązuje taki sam zakres ubezpieczenia oraz sumy
gwarancyjne określone w niniejszej umowie ubezpieczenia.
7.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa w okresie
obowiązywania umowy.
8. W przypadku pracowników – członków związku, którzy wstąpią do związku w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z dniem wstąpienia do związku.
9.
W przypadku pracowników – członków związku, którzy wystąpią ze związku w trakcie obowiązywania
umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z dniem wystąpienia ze związku
i doręczenia przez związek w formie pisemnej rezygnacji z ubezpieczenia.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 2.
1.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom zrzeszonym w Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, w przypadku gdy w następstwie niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych ze swej winy wyrządzili szkodę osobom trzecim
lub pracodawcy.
2.
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu kolejowym
w tym w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym i łączności na terytorium RP oraz na stacjach
granicznych, na których kończą się odcinki obsługi trakcyjnej i pociągowej.
3.
Służbowymi pojazdami mechanicznymi w rozumieniu niniejszej umowy jest kolejowy tabor trakcyjny
i wagonowy dopuszczony do ruchu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
specjalistyczny sprzęt używany w transporcie wewnętrznym i w pracach manewrowych tj. żurawie – dźwigi
ratunkowe, wózki motorowe /drezyny/, wózki akumulatorowe oraz pojazdy samochodowe, w tym samochody
leasingowane używane do realizacji zadań służbowych.
4.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonych przy
wykonywaniu powierzonych im obowiązków służbowych oraz ich bezpośrednich następstw.
5.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej pracownikom zrzeszonym w Federacji Związków
Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, gdy na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków służbowych wyrządzili pracodawcy szkodę w mieniu kolejowym w
rozumieniu mających zastosowanie przepisów Kodeksu Pracy.
§ 3.
1.
W związku z udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty
odszkodowania w za kresie wynikającym z umowy ubezpieczenia, w granicach sumy gwarancyjnej.
2.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do:
a. poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego
zgodą ,w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody.
b. zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę Ubezpieczonego w celu zmniejszenia szkody
i zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia lub osoby przed szkodą, uzasadnionych
okolicznościami szkody .
c. poniesienia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych w sporze
cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela .
d. pokrycia kosztów obrony, jeżeli w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność
Ubezpieczonego zostanie przeciw ko niemu, jako sprawcy szkody objętej ubezpieczeniem, wszczęte
postępowanie karne.
Koszty, o których mowa w ust. 2 pokrywane są w granicach sumy gwarancyjnej
§ 4.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1. Wyrządzone przez pracowników nieupoważnionych do prowadzenia pojazdów oraz diagnostyki
i utrzymania urządzeń srk i łączności jeżeli szkodę spowodował prowadzący pojazd lub diagnosta
czy pracownik utrzymania urządzeń srk i łączności.
2. Wyrządzone umyślnie.
3. Spowodowane przez pracowników będących w stanie nietrzeźwości (definicja zgodnie z Kodeksem Karnym),
po spożyciu alkoholu lub po zażyciu narkotyków, lub innych podobnie działających środków.
4. Eksploatacyjne, wynikłe z normalnego zużycia technicznego pojazdu.
5. Powstałe na skutek rabunku pojazdu, kradzieży, pożaru, lub wybuchu, jeżeli pożar lub wybuch nie
są spowodowane następstwem zdarzeń wymienionych w § 2 ust. 1.
6. W przypadku gdy postępowanie dyscyplinarne nie stwierdzi winy osoby ubezpieczonej.
7. Nie przekraczające 200,00 zł.
SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA
§ 5.
1.
Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela (sumą gwarancyjną) w odniesieniu do jednego
Ubezpieczonego za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia jest kwota trzymiesięcznego
wynagrodzenia brutto Ubezpieczonego, nie więcej niż 12 000.00 zł (suma gwarancyjna na jeden
i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdego z Ubezpieczonych).
2. Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego
odszkodowania aż do jej całkowitego wyczerpania.
3. W przypadku kontynuacji umowy na kolejny okres suma gwarancyjna ulega odnowieniu do kwoty
podstawowej.
§ 6.
1.
Należna składka opłacana będzie przez ubezpieczającego miesięcznie od jednego pracownika – członka
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP.
2.
Składka miesięczna zaliczkowa jest płatna w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa, składka zostanie rozliczona w
dwóch półrocznych okresach rozliczeniowych,
I okres rozliczeniowy: rozliczenie składki po zakończeniu 6 miesiąca ubezpieczenia, jednak
nie później niż do 15.12.15 r.,
II okres rozliczeniowy: rozliczenie składki po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jednak nie później
niż do 15.06.2016 r.
w oparciu o faktyczną liczbę Ubezpieczonych.
3. Ubezpieczający jest zobowiązany do dostarczenia Ubezpieczycielowi imiennej listy pracowników zrzeszonych
w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji, za których została opłacona
składka miesięczna z podaniem, którego miesiąca lista dotyczy. Listę należy dostarczyć do 30 dnia każdego
miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęła się ochrona
ubezpieczeniowa.
4. Opłacenie składki w terminie jest warunkiem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku
do Ubezpieczonego, za którego składka miała być opłacona.
5.
W odniesieniu do pracowników zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki
i Telekomunikacji PKP, którzy wstąpią i wystąpią ze związku należna jest składka ubezpieczeniowa
za miesiąc w którym zdarzenie nastąpiło.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY
§ 7.
1.
W przypadku powstania szkody osoba ubezpieczona zobowiązana jest:
a.
W miarę możliwości zapobiec powiększeniu się szkody,
b.
Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od ujawnienia szkody zawiadomić Ubezpieczyciela
o jej zaistnieniu na numer infolinii +48 224 224 224 do kontaktu telefonicznego z konsultantami
czynnej od pon. do pt. w godz. 8.00-20.00; w soboty w godz. 9.00-15.00.
c.
Nie dokonywać w uszkodzonym mieniu żadnych napraw albo zmian bez uprzedniego
przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela TUiR Allianz Polska S.A. chyba że:
- jest to uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszego bezpiecznego wykonywania
obowiązków służbowych,
-przedstawiciel Ubezpieczyciela nie przeprowadził oględzin najdalej w terminie 7 dni od dnia
pisemnego zawiadomienia o szkodzie lub w innym ustalonym terminie;
- została powołana niezależna Kolejowa Komisja Powypadkowa do zbadania przyczyn i skutków
w takim wypadku Towarzystwo ma prawo do otrzymania protokołu.
Postanowienie końcowe
§ 8.
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastanowienie postanowienia Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Allianz Polska SA nr 86/2010 oraz powszechnie obowiązujące
przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz odpowiednie przepisy branżowe .
2.
Wszelkie zmiany warunków umowy mogą być dokonywane na podstawie aneksów do umowy
podpisywanych przez strony.
3.
Wszelkie wątpliwości dotyczące umowy, w przypadku braku porozumienia stron rozstrzyga Sąd Rejonowy
dla miasta Warszawy dzielnica Praga.
Imię i nazwisko ubezpieczonego: …………………………………..............................; Komisja Zakładowa:....................................................;
Zakład Pracy:.........................................………………….......; Organizacja Związkowa:...............…………………..........................................;
Zapoznałem się z warunkami ubezpieczenia ………….……………………………………………………................................................................
(miejscowość data i podpis ubezpieczonego)

Podobne dokumenty