Magazyn Studencki _dlaczego_21 najczęstszych

Komentarze

Transkrypt

Magazyn Studencki _dlaczego_21 najczęstszych
18.05.2012
21 najczęstszych błędów rekrutacyjnych - Magazyn Studencki ?dlaczego
s?ow o kluczow e
dlaczego.com.pl
Tw oje pieniądze
rozrywka & kultura
Własna firma
Kredyty
nauka & studia
Oni osiągnęli sukces
To jest szef
finanse & firma
Rankingi
Forum
praca & kariera
Galeria
zaawansowane
szukanie
szukaj
przedmiot
Poznaj Euro
studentka roku
magazyn ?dlaczego
Spraw dź nasza porów nyw arkę finansow ą
Dlaczego.com.pl » Finanse & firma » Aktualności » 21 najczęstszych błędów rekrutacyjnych
21 najczęstszych błędów rekrutacyjnych
A
AA
0
PODAJ LOGIN:
2009/08/02 14:00 | dodał: ol
Jakie gafy popełniają kandydaci do pracy? Które z nich są
dyskwalifikujące? Jakie są absurdalne? Przedstawiamy
listę najczęstszych wpadek na drodze do wymarzonego
etatu.
Niepełne CV
Kandydaci do pracy – choć to w ydaje się absurdalne – często nie
podają podstaw ow ych informacji w CV: imienia i nazw iska, daty
urodzenia, numeru telefonu, adresu... Bardzo w ażne jest, aby
spraw dzić w szystkie dane teleadresow e.
Jolanta Pielachow ska, konsultant, psycholog Job Center: –
Aby umów ić się na rozmow ę kw alifikacyjną, często dzw onimy do
kandydatów . Brak numeru telefonu to brak możliw ości szybkiego
kontaktu z naszej strony i często zaprzepaszczenie sw ojej szansy.
Zły układ chronologiczny CV
Dla życiorysu bardzo w ażny jest odw rócony układ chronologiczny.
Zarów no w edukacji, jak i w dośw iadczeniach zaw odow ych na
Fot. Archiw um
początku piszemy to, co robiliśmy ostatnio. Dopiero na końcu
umieszczamy, gdzie zaczynaliśmy pracę.
Beata Bartkiew icz, Dyrektor Generalny Naj International: – Życiorys pow inien zaw ierać w szystkie w ażne informacje dotyczące
w ykształcenia, kariery zaw odow ej i szkoleń. Aby ułatw ić czytanie, w szystkie informacje pow inny być ułożone chronologicznie
– od najbardziej aktualnych po najstarsze, zgodnie z ich przebiegiem.
Zbędne inform acje
W CV nie należy zamieszczać imion rodziców , nazw iska panieńskiego matki, płci i imion dzieci oraz trzech różnych adresów –
w ybieramy ten, pod którym najłatw iej nas zastać i skąd ew entualnie będziemy dojeżdżali do pracy.
Anna Kazakow , konsultant H.R.K. S.A.: – Umieszczanie takich zbędnych danych w CV w yraźnie św iadczy o braku
znajomości obow iązujących zasad.
Czy m usi byś zdjęcie?
To zależy od pracodaw cy. Dla niektórych z nich brak zdjęcia jest zaletą, zaś dla innych – dużym błędem. U żadnego z
przyszłych szefów niedopuszczalne są zdjęcia z w akacji czy
Gafy z życia w zięte
imprez dołączane do CV.
Beata Bartkiew icz, Dyrektor Generalny Naj International: –
Zdjęcie pow inniśmy zamieścić w CV tylko w tedy, jeśli jest taki
w ymóg w ogłoszeniu. Przy dużej liczbie w pływ ających
życiorysów zdjęcie może w ykluczyć kandydata, a w innym
przypadku spow odow ać rozczarow anie pracodaw cy. A przecież
te pierw sze 3 sekundy są najw ażniejsze...
– Podczas spotkania kw alifikacyjnego miała miejsce
rozmow a z panią w 7. miesiącu ciąży. Pani zataiła
w iadomość o ciąży w CV, podczas gdy stanow isko, na
które przeprow adzana była rekrutacja miało jasno
w ytyczone ścieżkę długoterminow ego rozw oju.
Mało precyzyjne inform acje o zatrudnieniu
Błędem jest podaw anie w dośw iadczeniach zaw odow ych tylko
roku zatrudnienia np. 1997-1999 r., bez podaw ania miesięcy. Nie
w iadomo w ów czas, jak długo osoba pracow ała na danym
stanow isku. Może od grudnia 1997 do stycznia 1999, a może
odw rotnie – od stycznia 1997 do grudnia 1999, co nam daje de
facto dw a dodatkow e lata.
Anna Mistew icz, Konsultant ds. Rekrutacji i Selekcji
BIGRAM S.A.: – Ważne są nie tylko dane faktograficzne
dotyczące pracy na stanow isku. Liczą się rów nież obow iązki i
sukcesy na danym stanow isku. Brak takich danych to duży błąd.
Chcemy w iedzieć, czy np. przedstaw iciel handlow y pracow ał w
hurcie, detalu, czy w sieci, czy też w innym regionie. Ważne jest
dokładne doprecyzow anie zadań.
– Kiedy dzw oniliśmy do pew nego kandydata na telefon
komórkow y, w łączyła się poczta głosow a, na której było
takie nagranie: „Cześć k..., po co do mnie k... dzw onisz,
k... zadzw oń później, bo ja k... nie będę miał czasu do
ciebie później zadzw onić”. Zostaw iono ten temat bez
absolutnie żadnej kontynuacji.
Mglisty opis znajom ości języka obcego
Zdarza się, że kandydaci, aby ukryć brak dobrej znajomości
języka, w pisują tylko np. angielski, niemiecki – bez określonego
stopnia znajomości. Taki opis znajomości języka nie umknie
uw adze specjalisty HR. Kandydaci niepotrzebnie w pisują też
określenie „język polski – native”.
Agnieszka Górecka, Recruitm ent Specialist z Unilever
Polska: – Kandydaci często tylko w ymieniają języki, np. angielski,
niemiecki lub dodają sformułow ania „bierny”, które nie określa
stopnia znajomości języka obcego.
Kandydat przysłał CV. Dołączył do niego opinię sw ojego
dziecka: „Mój tatuś jest dobry, mądry...”.
List „uniw ersalny ”
List „uniw ersalny ” to list, który nie odpow iada w żaden sposób
w ymaganiom pracodaw cy zamieszczonym w ogłoszeniu. Jest
skierow any tak napraw dę do w szystkich i do nikogo.
Agnieszka Górecka, Recruitm ent Specialists Unilever
Polska: – List „uniw ersalny” może być w ysyłany do w ielu
pracodaw ców , a odpow iadamy przecież na konkretne ogłoszenie,
a zatem na konkretne w ymagania pracodaw cy.
– Przesłanie aplikacji na stanow isko analityka danych,
gdzie poszukiw ane są osoby „dobrze ułożone” z adresu
e-mail: [email protected]
Na rozmow ie o pracę w „pow ażnej” firmie kandydat
chciał pochw alić się umiejętnością naśladow ania głosu
Lorda Vadera.
– W trakcie spotkania na stanow isko asystentki, do
kandydatki zadzw onił telefon – okazało się, że była to
daw no niesłyszana przyjaciółka. Kandydatka raczyła na
ponad 15 minut zapomnieć o obecności w sali osoby
rekrutującej.
PODAJ HASŁO:
ZAPAMIĘTAJ MNIE
zaloguj się
zarejestruj się
nie pam iętam hasła
Czerw iec 2011
Wybierz studentkę roku i wygraj
Paris Maziarska
Malgorzata
Lam precht
Agnieszka
Dzieniszew ska
więcej
Forum
Co sądzisz o dzisiejszym rynku pracy prośba o...
m beindex pisze: Chciałabym Cię zaprosić do udziału w
ankiecie ogólnopolskiego badania...
Skasować konto!
Em peratriz pisze:
http://w w w .emperatriz.user.dlaczego.com.pl/
Ciekaw e, bardzo ciekaw e, czemu tak...
Jak odwołać się od wyniku egzaminu?
dva06 pisze: Nie pytaj się Pań w Dziekanacie bo one
nie zaw sze obiektyw ne są. Biblią...
więcej
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymyw ać informacje i unikalne materiały z
magazynu ?Dlaczego dopisz się do listy:
Wyślij
E-mail:
Zapisz
Wypisz
Użytkownicy
Ostatnio zalogow ani
Aplikant na stanow isko przedstaw iciela handlow ego
rozparł się na krześle, zw isając z niego malow niczo, żuł
gumę z zaangażow aniem i uśmiechając się szelmow sko,
zapytał: „No to jak będzie, pani Aniu, idziemy na kaw kę, a
potem pani mnie bierze... yyyy..... do firmy, nie?”.
Jeden z kandydatów na miły początek rozmow y
próbow ał w ręczyć bombonierkę.
Now i użytkow nicy
Błędna nazw a pracodaw cy w nagłów ku
www.finanse-firma.dlaczego.com.pl/news/show/739/
1/3
18.05.2012
21 najczęstszych błędów rekrutacyjnych - Magazyn Studencki ?dlaczego
Przez roztrzepanie i brak spostrzegaw czości można stracić szansę na ciekaw ą pracę. Złe dane adresata często decydują, że
pracodaw ca nie czyta listu do niego niezaadresow anego...
Monika Iw anek, Personnel Specialist Jobpilot: – W nagłów ku listu motyw acyjnego w pisyw anie nazw y innego
pracodaw cy lub innego stanow iska niż to, na które się aplikuje, to błąd, który często dyskw alifikuje.
1
2
3
Tagi: gafa kariera błąd aplikacja rozmow a list motyw acyjny rozmow a kw alifikacyjna curriculum vitae kandydat
cv rekrutacja
Oceń artykuł:
Najw ięcej znajom ych
0.00
Wykop
Blipnij
Sfora
Google
Facebook
Tw itter
Śledzik
Pinger
> więcej
Poprzedni Peter Doherty “Grace/Wastelands”
Pow iązane artykuły:
George Dorn Scream s "O'Malley's Bar" Następny
Artykuł z numeru 63:
Wrzuć monetę - w yjmij CV
Do czego przyda się w CV…
23 zasady dobrego CV
Aaaaaaby nie dać się oszukać
Stw órz zakręcone CV i w ygraj
Rekrutacja show , czyli case study
Pod ostrzałem dziw nych pytań
10 sposobów na podrasow anie CV
Jak podkręcić sw oje CV
Pracuj u studentów
NETykieta CV
Blogi - nowe notki
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
Dodaj sw ój kom entarz:
dabek38
dodane: 02/10/2011
Zapraszam
Progres
dodane: 10/06/2011
Półkolonie...
więcej
Shoutbox
w yślij
Imprezy
Brak imprez
Tagi
ibm pozyczka studencka najlpesza firma Stoczniow iec
ComArch luz Energa Warszawa praca odpoczynek Karol
Kow alczuk Chad Hurley Cracovia stres chillout room Łodź
odstersow ać integracja rekrutacja dlaczego Akademia
Medyczna kreatyw ność najlepszy pracodaw ca na św iecie
pytajnik AIESEC fitness google w arunki pracy Patrick Walker
www.finanse-firma.dlaczego.com.pl/news/show/739/
2/3
18.05.2012
21 najczęstszych błędów rekrutacyjnych - Magazyn Studencki ?dlaczego
ranking pracodaw ców Harvard pytania konsola microsoft
Akademia Wychow ania Fizycznego agencja reklamow a relaks
Polityka pryw atności
Regulamin
Reklama
Kanały rss
Kontakt
Mapa strony
Dlaczego.com.pl 2007-2012 Wszelkie praw a zastrzeżone
0.6731
www.finanse-firma.dlaczego.com.pl/news/show/739/
3/3

Podobne dokumenty