Karty opisu przedmiotów - Studia

Komentarze

Transkrypt

Karty opisu przedmiotów - Studia
Karty opisu przedmiotu – razem dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Geometria wykreślna
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
10
-
-
20
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z geometrii, ze szczególnym uwzględnieniem stereometrii, z zakresu szkoły ponadpodstawowej.
Umiejętność wykonywania rysunków geometrycznych z użyciem trójkątów i cyrkla.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw Geometrii Wykreślnej.
Poznanie przez studentów metod rzutowania tworów geometrycznych na płaszczyznę.
Opanowanie przez studentów umiejętności przedstawiania elementów przestrzennych oraz istniejących między nimi zależności na płaszczyźnie
rysunku.
Treści programowe – Wykład
Rzut równoległy.
Metoda rzutów Monge’a.
Konstrukcje podstawowe. Konstrukcja elementu przynależnego, konstrukcja elementu równoległego.
Obroty i kłady.
Wielościany.
Konstrukcja elementu wspólnego.
Transformacje w metodzie Monge’a.
Rozwinięcia wielościanów i powierzchni.
Dachy. Wypośredniczanie połaci dachowych.
Dachy nad budynkami przyległymi. Kłady połaci dachowych, kąt zaciosu.
Treści programowe - Projekt
Rzut równoległy.
Metoda rzutów Monge’a.
Konstrukcje podstawowe. Konstrukcja elementu przynależnego, konstrukcja elementu równoległego.
Obroty i kłady.
Wielościany.
Konstrukcja elementu wspólnego.
Transformacje w metodzie Monge’a.
Rozwinięcia wielościanów i powierzchni.
Dachy. Wypośredniczanie połaci dachowych.
Kolokwium.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Bieliński A.: Geometria Wykreślna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
Czech L.: Uniwersalna konstrukcja stożkowych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2001.
Dubikajtis L.: Wstęp do Geometrii Wykreślnej. PWN 1963.
Kania A.: Geometria Wykreślna z Grafiką Inżynierską. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2009.
Lewandowski Z.: Geometria Wykreślna. PWN Warszawa 1975.
Otto F., Otto E.: Zbiór Zadań z Geometrii Wykreślnej. Warszawa 1964.
Repelewicz A. Regulska K.: Dachy. Geometria i konstrukcja. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Szerszeń S.: Nauka o Rzutach. PWN 1978.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Mechanika teoretyczna
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
10
10
-
-
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresy matematyki.
Podstawowa wiedza z zakresy fizyki.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu Mechaniki Teoretycznej.
Opanowanie przez studentów umiejętności przygotowania schematów konstrukcji prętowych, identyfikowanie układów statycznie wyznaczalnych
i przesztywnionych.
Budowanie przez studentów układów równań równowagi, poznanie zasad obliczania reakcji więzów w układach belkowych, ramowych i kratowych
oraz metod rozwiązywania układów kratowych.
Treści programowe – Wykład
Podstawowe zagadnienia z Mechaniki Teoretycznej.
Modele ciał w mechanice.
Siła i jej odwzorowanie. Pewniki mechaniki klasycznej.
Siły czynne i bierne. Rodzaje podparcia.
Stopnie swobody - zwolnienia (przegub, teleskop).
Równoważność i składnie pracy sił. Pojęcie wypadkowej i równowagi sił.
Równowaga płaskiego układu sił. Równowaga dowolnego układu sił.
Moment siły względem punktu. Moment pary sił.
Metoda równoważenia węzłów, metoda Rittera i Culmana.
Środki ciężkości figur płaskich i brył.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Powtórzenie zagadnień z matematyki (wektory).
Zasady statyki. Więzy i ich reakcje. Prezentacja toku rozwiązywania zadań ze statyki. Równowaga płaskiego układu sił zbieżnych. Moment sił
względem punktu. Moment pary sił.
Obliczanie reakcji w układach zbieżnych i dowolnych oraz zastosowanie twierdzenia o trzech siłach.
Kolokwium I.
Rozwiązywanie zadań – metoda równoważenia węzłów i metoda Rittera.
Wyznaczanie środków ciężkości figur płaskich i brył.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Leyko J.; Mechanika ogólna, T. 1.- Statyka i kinematyka, T. 2.-Dynamika, Warszawa PWN.
Misiak J.; Mechanika techniczna, T.1.-Statyka i wytrzymałość materiałów,T.2.-Kinematykai dynamika, Warszawa WNT.
Niezgodziński T.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Osiński Z.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Skalmierski B.; Mechanika, Warszawa PWN.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Matematyka I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
18
18
-
-
-
NIE
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu podstaw matematyki na poziomie kursu podstawowego w szkole średniej.
Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania prostych zadań.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym przede wszystkim podręczników oraz zbiorów zadań.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie
studentów
z
podstawowymi
zagadnieniami
z
algebry,
i wstępu do analizy matematycznej, zarówno od strony teoretycznej, jak i metod obliczeniowych.
Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu treści prezentowanych na wykładach.
geometrii
analitycznej
Treści programowe – Wykład
Liczby zespolone - podstawowe definicje i twierdzenia.
Rachunek macierzowy - podstawowe definicje i twierdzenia. Wyznacznik macierzy; macierz odwrotna.
Równania macierzowe. Układy równań liniowych.
Wartości i wektory własne macierzy symetrycznej.
Rachunek wektorowy w R3.
Elementy geometrii analitycznej.
Przegląd elementarnych funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.
Ciągi liczbowe.
Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej.
Treści programowe - Ćwiczenia
Działania na liczbach zespolonych w postaci algebraicznej i trygonometrycznej; wzory de Moivre’a.
Działania na macierzach. Obliczanie wyznaczników – reguła Sarrusa, rozwinięcie Laplace’a. Wyznaczanie macierzy odwrotnej.
Rozwiązywanie równań macierzowych. Zastosowanie wzorów Cramera oraz metody eliminacji Gaussa do rozwiązywania układów równań liniowych.
Wyznaczanie wartości i wektorów własnych macierzy symetrycznej.
Kolokwium 1.
Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany wektorów i ich zastosowanie geometryczne.
Wyznaczanie równań prostej i płaszczyzny w R3. Wyznaczanie rzutu prostokątnego punktu oraz punktu symetrycznego.
Obliczanie granic ciągów liczbowych. Liczba Eulera.
Obliczanie granic i badanie ciągłości funkcji jednej zmiennej.
Kolokwium 2.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jurlewicz T., Skoczylas Z.: Algebra liniowa 1. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
Gdowski B., Pluciński E.: Zbiór zadań z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2006.
Leitner R.: Zarys matematyki wyższej dla studentów. Wyd. Nauk.-Techniczne, Warszawa 2009.
Leitner R., Matuszewski W., Rojek Z.: Zadania z matematyki wyższej. Wyd. Nauk.-Techniczne, Warszawa 2009.
Stankiewicz W.: Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Fizyka
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
18
18
-
-
-
TAK
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej.
Podstawowe wiadomości z matematyki z zakresu szkoły średniej.
Znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z działu fizyki jakim jest mechanika na poziomie akademickim.
Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów fizycznych.
Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.
Treści programowe – Wykład
Skalary, wektory i tensory w fizyce.
Elementy kinematyki ruchu postępowego w kartezjańskim i sferycznym układzie odniesienia z wykorzystaniem rachunku różniczkowego i całkowego.
Układy inercjalne i nieinercjalne. Zasady dynamiki Newtona. Siły tarcia i siły bezwładności.
Dynamika bryły sztywnej.
Praca, moc, energia. Zasady zachowania w mechanice.
Ruch drgający - oscylator harmoniczny prosty, modele.
Oscylator harmoniczny tłumiony i wymuszony.
Składanie drgań równoległych i prostopadłych. Modulacja amplitudowa i fazowa.
Fale mechaniczne w ośrodkach sprężystych.
Fale dźwiękowe. Akustyka pomieszczeń.
Treści programowe - Ćwiczenia
Zadania dotyczące rachunku wektorowego.
Kinematyka ruchu prostoliniowego. Układy odniesienia.
Kinematyka ruchu krzywoliniowego.
Rozkład sił i równania ruchu. Równia pochyła.
Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej. Moment bezwładności. Twierdzenie Steinera.
Pęd i moment pędu. Praca i energia mechaniczna. Zasady zachowania.
Masa zawieszona na sprężynie. Wahadło fizyczne i wahadło matematyczne. Energia mechaniczna.
Obliczanie parametrów drgań ruchu tłumionego i wymuszonego.
Równanie fali. Fale stojące. Efekt Dopplera.
Kolokwium.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1,2, PWN, Warszawa, 2007.
Sz.Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Cześć I, PWN, Warszawa, 1980.
C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1975.
Wybrane zagadnienia z fizyki dla studentów wydziału budownictwa lądowego – pod red. A.Szymańskiego, PWN, Warszawa 1983.
A.Januszajtis. Fizyka dla politechnik., tom I, III, PWN, Warszawa 1991.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
18
-
18
-
-
NIE
5
Karta opisu przedmiotu
Informatyka
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe umiejętności samodzielnej pracy z komputerem osobistym.
Znajomość podstawowych aplikacji komputerowych oraz innych treści technologii informacyjnej objętych programem nauczania w szkole średniej
w zakresie podstawowym.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstawowych pojęć informatycznych oraz wybranych metod technik informatycznych, pozyskiwania
i przetwarzania informacji.
Opanowanie przez studentów umiejętności przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej,
wybranych narzędzi sprzętowych oraz programowych.
Uzyskanie przez studentów umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie umożliwiającym zaliczenie egzaminów
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) zgodnie z procedurami przewidzianymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Treści programowe – Wykład
Budowa komputera osobistego, charakterystyka systemu operacyjnego, pojęcia pliku, programu, katalogu i skrótu. Podstawowe terminy technologii
informacyjnej, wiadomości o bezpieczeństwie użytkowania informacji.
Charakterystyka edytorów tekstów, zasady tworzenia tekstu, opis sposobów formatowania, opis tworzenia tabel, importowanie innych obiektów.
Zasady funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych, formatowanie i rozbudowywanie arkuszy kalkulacyjnych, standardowe opcje matematyczne, logiczne i
wbudowane, importowanie do arkuszy obiektów, tworzenie wykresów i tabel.
Zasady działania baz danych, tworzenie baz danych za pomocą narzędzi dostępnych w aplikacjach. Pojęcia: typy danych, tabele, pola kluczowe,
relacje, wprowadzanie danych i formularze, sortowanie danych, wyszukiwanie danych.
Metody tworzenia prezentacji multimedialnych, najważniejsze wytyczne dotyczące formatowania prezentacji, kreacja wykresów i tabel.
Zasady wyszukiwania informacji w Internecie, tworzenie raportów z wyników wyszukiwania, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, zasady
dołączenia plików do listów, tworzenie i zarządzanie folderami z wiadomościami.
Elementarne wiadomości o algorytmach, proces budowania algorytmu. Prezentacja algorytmu, schematy blokowe. Analiza zadania
programistycznego. Struktura programu, podstawowe elementy programów w języku C.
Ogólne zasady pisania i uruchamiania programów w języku C/C++.
Wyrażenia arytmetyczne, instrukcje, deklaracje, funkcje w języku C/C++. Standardowe biblioteki funkcji. Standardowe wejście i wyjście. Obsługa
plików, manipulowanie łańcuchami znakowymi, funkcje matematyczne.
Metodyka programowania strukturalnego. Zasady definiowania i korzystania z funkcji. Zmienne lokalne i globalne. Przekazywanie parametrów do
funkcji. Projektowanie i tworzenie programów.
Treści programowe - Laboratorium
Zapoznanie się z sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.
Wyszukiwanie informacji w sieci internet, obsługa konta pocztowego.
Wykonanie opracowania w edytorze tekstu na zadany temat.
Opracowanie zadania symulacyjnego z użyciem arkusza kalkulacyjnego.
Ćwiczenia z zakresu obsługi programu do tworzenia bazy danych.
Opracowanie projektu multimedialnego na zadany temat.
Ćwiczenia z zakresu obsługi środowiska programistycznego.
Opracowanie i uruchomienie programu z zakresu rachunku macierzowego.
Opracowanie programu komputerowego w języku C/C++ na zadany temat).
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Nowakowski Z.: ECUK Użytkowanie komputerów, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007.
Kopertowska M.: ECUK Przetwarzanie tekstów PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007.
Kopertowska M.: ECUK Arkusze kalkulacyjne PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007.
Kopertowska M.: ECUK Grafika menadżerska i prezentacyjna PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007.
Kopertowska M, Sikorski W.: „Bazy danych” Wydawnictwo MIKOM, 2006
Kysiak A., Służalec A.: Podstawy programowania w języku C/C++. Przykłady i zadania, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2003.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
9
-
18
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Rysunek techniczny
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z geometrii raz techniki z zakresu szkoły ponadpodstawowej.
Umiejętność wykonywania prostych rysunków technicznych z użyciem trójkątów i cyrkla.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu z zakresu rysunku technicznego i rysunku technicznego budowlanego.
Poznanie przez studentów obowiązujących norm rysunkowych.
Opanowanie przez studentów umiejętności przedstawiania elementów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku, zgodnie z zasadami rysunku
technicznego i obowiązującymi normami.
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu: normalizacja w rysunku technicznym, formaty arkuszy, linie rysunkowe, skale rysunkowe, przybory rysunkowe, techniki
kreślenia.
Pismo techniczne.
Zasada rzutowania rysunkowego na sześć rzutni. Zasady rozmieszczania rzutów; Podstawowy układ rzutów.
Przekroje rysunkowe.
Wymiarowanie rysunków technicznych.
Rysunek budowlany; Rzuty i przekroje w rysunku budowlanym; Wymiarowanie na rysunkach budowlanych.
Rysunek inwentaryzacyjny; Szkic inwentaryzacyjny i pomiary; Opracowanie szkicu: rysunek inwentaryzacyjny fragmentu budynku.
Rysunek konstrukcji budowlanych; Konstrukcje żelbetowe.
Rysunek konstrukcji budowlanych; Konstrukcje drewniane.
.
Rysunek konstrukcji budowlanych; Konstrukcje stalowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
H.J. Samujłło: Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie. Arkady. Warszawa 1987.
S. Ochoński: Rysunek techniczny budowlany. Częstochowa 1997.
E. Miśniakiewicz, W. Skowroński: Rysunek techniczny budowlany. Arkady. Warszawa 2008.
T. Dobrzański: Rysunek Techniczny Maszynowy. Wydawnictwa Naukowo techniczne. Warszawa 2009.
I. Rydzanicz: Rysunek Techniczny jako Zapis Konstrukcji. Zadania. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 2009.
Rysunek Techniczny w AutoCadzie. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Posiadały. Częstochowa 2002.
Polskie Normy z zakresu Rysunku Technicznego
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
18
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Podstawy ekonomii
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z zakresu ekonomii szkoły średniej.
Wiedza z zakresu nauk podstawowych (matematyka).
Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem natury i źródeł prawa.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych procesów ekonomicznych.
Opanowanie wiadomości z zakresu mikro- i makroekonomii.
Ukazanie zastosowania ekonomii do opisu zdarzeń społeczno – gospodarczych.
Treści programowe – Wykład
Ekonomia jako nauka. Wprowadzenie do ekonomii: funkcje, definicje, pojęcia.
Podstawowe kategorie i prawa rynkowe. Popyt, podaż, cena.
Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta. Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa-koszty.
Ocena działalności przedsiębiorstwa. Przychody, koszty i wyniki działalności przedsiębiorstwa. Rachunek wyników, bilans.
Konstrukcja podatków i ich systematyka. Ustalenie zobowiązań podatkowych.
Czynniki wytwórcze, racjonalna praca i płaca.
Makroekonomia. Budżet państwa i jego funkcje.
Społeczno ekonomiczne skutki inflacji.
Istota i rodzaje bezrobocia i sposoby jego zwalczania.
Banki i ich funkcje. Rynek papierów wartościowych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Zapoznanie się z organizacją zajęć, formą ćwiczeń i zaliczeń
Przykłady zastosowania ekonomii – Prezentacja informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski.
Popyt, podaż – przykłady, zadania
Optimum konsumenta i producenta, krzywa obojętności.
Koszty, zysk – zadania.
Rachunek wyniku, bilans przedsiębiorstwa ,wynik finansowy – przykłady, zadania.
Próg rentowności, pojęcie dyskonta – zadania.
Teoria równowagi konsumenta, krzywa obojętności, ograniczenia budżetowe.
Konkurencja doskonała, monopol. Maksymalizacja zysku.
Dochód narodowy, inflacja
Leasing jako forma finansowania działalności przedsiębiorstw.
Kolokwium.
Zaliczenie.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Beg D., Fischer S., Dornbusch R.:Mikroekonomia. PWE, Warszawa 1999.
Beksiak J.: Ekonomia. PWN, Warszawa 2001.
Czarny B.: Podstawy ekonomii. Zbiór zadań. PWE, Warszawa 2000.
Hall R., Taylor J.:Makroekonomia. PWN, Warszawa 1997.
Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996.
Podstawy ekonomii: ćwiczenia i zadania. Red. Milewski R., Kwiatkowski E., PWN, Warszawa 2006.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
9
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Ochrona własności intelektualnej
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów Technologia robót budowlanych i Organizacja produkcji budowlanej.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa budowlanego i ochrony własności intelektualnej. Umiejętność wyszukiwania
przepisów prawnych.
Treści programowe – Wykład
Ochrona własności intelektualnej – podstawowe definicje, rys historyczny
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – przykłady stosowania.
Ustawa – Prawo własności przemysłowej.
Ustawa – Prawo własności przemysłowej – przykłady stosowania.
Dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku – wymagania.
Procedura patentowa – tryb krajowy.
Przykłady opisów zgłoszeniowych.
Ochrona wynalazków w trybie europejskim i międzynarodowym.
Zbiory dokumentacji patentowej. Bazy danych.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst aktualny).
Ustawa – Prawo własności przemysłowej (tekst aktualny).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.
Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Krajowa Izba Gospodarcza. Warszawa 2009.
Poradnik Wynalazcy. Red: Andrzej Pyrża. Urząd Patentowy RP. Warszawa 2008.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
10
20
-
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Geodezja inżynierska
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.
Podstawowe wiadomości z geografii-pojęcie globu ziemskiego, współrzędne geograficzne, siatki kartograficzne, wiedza elementarna o mapach.
Wiedza z prawa-umiejętność odczytywania przepisów prawnych i ich rozumienia.
Umiejętność sporządzania i odczytywania dokumentacji technicznej.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu przydatności geodezji w budownictwie.
Opanowanie umiejętności odczytywania map i innych dokumentów geodezyjnych w celu rozpoznawania i charakteryzowania terenów przeznaczonych
pod budowę.
Opanowanie umiejętności samodzielnego korzystania z map i innych dokumentów geodezyjnych w celu wykonywania opracowań niezbędnych
w realizacji procesu budowlanego.
Treści programowe – Wykład
Udział geodezji w procesie inwestycyjnym w budownictwie. Pojęcie mapy-warunki, jakim musi odpowiadać mapa. Skala mapy, podziałki.
Umowność mapy-rodzaje znaków umownych, instrukcja K-1. Odczytywanie mapy. Płaszczyznowość mapy-rzut prostokątny, zniekształcenia. Zdjęcia
lotnicze-konstrukcja geometryczna.
Mapa jako obraz uogólniony-rodzaje i efekty generalizacji. Określenie położenia punktu na Ziemi i na mapie. Matematyczna osnowa mapy,
odwzorowania kartograficzne, odwzorowanie Gaussa-Krugera.
Mapy stosowane w procesie inwestycyjnym w budownictwie. SIT, jako część Systemu Informacji Przestrzennej. Mapa zasadnicza, jako podstawa
SIT(wersja analogowa i elektroniczna)
Mapa topograficzna-skale, treść, zastosowanie. Plany zagospodarowania przestrzennego. Ewidencja Gruntów i Budynków-mapa ewidencyjna,
rejestry.
Wyznaczanie wysokości punktów terenowych na podstawie mapy warstwicowej. Obliczenie powierzchni metodą graficzną.
Obliczanie objętości robót ziemnych na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej.
Treści programowe - Ćwiczenia
Zapoznanie się z mapami stosowanymi w procesie inwestycyjnym w budownictwie (zasadnicza, topograficzna, ewidencji gruntów i budynków).
Rozwiązywanie zadań –skala mapy. Poznanie podziałki transwersalnej.
Wykonywanie ćwiczenia „Pomiary na mapie” Układ współrzędnych geodezyjnych na mapie zasadniczej-pomiar współrzędnych, odcinków, obliczenie
odcinków ze współrzędnych-wymogi dokładnościowe.
Obliczenie powierzchni metodą analityczną i porównanie jej z graficzną. Pomiar i przeliczenie z miary stopniowej na gradową kątów w trójkącie.
Pomiar i obliczenie terenowej wysokości punktów na podstawie mapy warstwicowej.
Kolokwium I-Teoria mapy. Praktyczne umiejętności wykonywania pomiarów na mapie.
Wykonywanie ćwiczenia „Obliczanie objętości robót ziemnych”. Obranie i pomiar na mapie niezbędnej ilości punktów
do właściwego
scharakteryzowania konfiguracji terenu (Podział działki na odpowiednią ilość figur podstawowych). Obliczenie objętości robót ziemnych (m3).
Wizualizacja zadania. Obliczenie tonażu, wykonanie kosztorysu robót ziemnych.
Kolokwium II- Zadanie: obliczenie objętości robót ziemnych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jagielski A., Geodezja I i Geodezja II (PW STABILL) 2005 r.
Jagielski A.. ,Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I (PW STABILL) 2004 r.
Kosiński W., Geodezja (Wydawnictwo Akademickie Żak) 2005 r.
Łyszkowicz A., Geodezja czyli sztuka mierzenia ziemi (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski0 2007r.
Przewłocki S., Geomatyka (PWN) 2008 r
Przewłocki S., Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych (PWN) 2006 r.
Ząbek J., Geodezja I (Politechnika Warszawska ) 2003 r.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
-
10
-
-
-
NIE
1
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia terenowe z geodezji
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geodezji inżynierskiej I i II.
Uporządkowana i podbudowana teoretycznie wiedza na temat pomiarów geodezyjnych i instrumentarium geodezyjnego.
Umiejętność opracowywania kameralnego wyników pomiarów - znajomość metod obliczeniowych i dokumentacji geodezyjnej.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu pomiarów i obliczeń geodezyjnych związanych z procesem budowlanym.
Opanowanie przez studentów umiejętności sporządzania i odczytywania podstawowej dokumentacji geodezyjnej oraz wykonywania podstawowych
czynności pomiarowych.
Zastosowanie przez studentów wiedzy teoretycznej do praktycznego zinterpretowania warunków terenowych i dobrania prac pomiarowych
i obliczeniowych odnośnie do postrzeganej sytuacji.
Treści programowe - Ćwiczenia
Rozpoznanie terenu przed pomiarem
Zastabilizowanie w terenie dwóch punktów osnowy pomiarowej. Wykonanie opisów topograficznych punktów osnowy.
Wykonanie zamkniętego ciągu niwelacyjnego dowiązanego do reperu (z włączonymi punktami osnowy). Wykonanie szkicu ciągu i dziennika ciągu.
Obliczenie wysokości punktów osnowy.
Pomiar kątów poziomych z punktów osnowy celem wykonania zadania „kątowego wcięcia w przód”. Dziennik pomiaru kątów poziomych, szkic polowy.
Pomiar dwukrotny odległości punktów osnowy-bazy pomiarowej. Dziennik pomiaru długości boków, szkic polowy.
Pomiar kątów pionowych ze stanowisk pomiarowych do wybranych punktów krawędzi obiektu celem wyznaczenia ich przestrzennego usytuowania na
krawędzi. Dziennik pomiaru kątów pionowych. Szkic polowy-rozmieszczenie punktów obserwacyjnych na krawędzi obiektu.
Wykonanie operatu technicznego pomiarowo-obliczeniowego.(Jeden egzemplarz-przekazywany Prowadzącej; Każdy student ma odpowiednik w
zeszycie przedmiotowym).
Zaliczenie ćwiczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jagielski A., Geodezja I i Geodezja II (PW STABILL) 2005 r.
Jagielski A.. ,Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I (PW STABILL) 2004 r.
Kosiński W., Geodezja (Wydawnictwo Akademickie Żak) 2005 r.
Łyszkowicz A., Geodezja czyli sztuka mierzenia ziemi (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski0 2007r.
Przewłocki S., Geomatyka (PWN) 2008 r.
Przewłocki S., Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych (PWN) 2006 r.
Ząbek J., Geodezja I (Politechnika Warszawska ) 2003 r.
Instrukcje geodezyjne.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
18
18
-
-
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Matematyka II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza teoretyczna z wybranych działów algebry, geometrii liniowej i wstępu do analizy matematycznej (Matematyka I – semestr 1) i umiejętności jej praktycznego
wykorzystania.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym przede wszystkim podręczników oraz zbiorów zadań.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz rachunku różniczkowego
funkcji wielu zmiennych, zarówno od strony teoretycznej, jak i metod obliczeniowych.
Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu treści prezentowanych na wykładach.
Treści programowe – Wykład
Pochodna funkcji jednej zmiennej.
Reguła de L’Hospitala . Asymptoty wykresu funkcji.
Elementy przebiegu zmienności funkcji.
Całka nieoznaczona; całkowanie przez części i przez podstawianie.
Całka nieoznaczona; całkowanie funkcji wymiernych i trygonometrycznych.
Całka nieoznaczona; całkowanie funkcji niewymiernych.
Całka oznaczona; całka niewłaściwa. Twierdzenie o wartości średniej, twierdzenie Taylora.
Zastosowanie geometryczne i fizyczne całek oznaczonych.
Funkcje wielu zmiennych, pochodne cząstkowe.
Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wyznaczanie pochodnej funkcji jednej zmiennej; pochodna funkcji złożonej; pochodna funkcji odwrotnej.
Zastosowanie reguły de L‘Hospitala do obliczania granic funkcji. Wyznaczanie asymptot wykresu funkcji.
Monotoniczność i ekstrema funkcji; wklęsłość, wypukłość i punkty przegięcia wykresu funkcji.
Całkowanie przez części i przez podstawianie – rozwiązywanie zadań.
Kolokwium 1
Całkowanie funkcji wymiernych, trygonometrycznych i niewymiernych.
Zastosowanie geometryczne i fizyczne całek oznaczonych.
Funkcje wielu zmiennych: wyznaczanie dziedziny funkcji i pochodnych cząstkowych.
Kolokwium 2
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Leitner R.: Zarys matematyki wyższej dla studentów. Wyd. Nauk.-Techniczne, Warszawa 2009.
Leitner R., Matuszewski W., Rojek Z.: Zadania z matematyki wyższej. Wyd. Nauk.-Techniczne, Warszawa 2009.
Stankiewicz W.: Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna I i II. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach I i II, PWN, Warszawa 2006.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
18
18
-
-
-
NIE
5
Karta opisu przedmiotu
Mechanika
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresy matematyki i fizyki.
Wiedza ze statyczki układów płaskich.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu Mechaniki Teoretycznej II.
Opanowanie przez studentów budowania równań równowagi dla układów przestrzennych. Obliczania parametrów ruchu i ich wykorzystanie do
obliczeń.
Nabycie przez studentów umiejętności przewidywania występowania obciążeń dynamicznych i zjawiska rezonansu. Stosowanie praw dynamiki do
analizy ruchu układów punktu materialnych i brył sztywnych.
Treści programowe – Wykład
Zagadnienia wprowadzające. Podstawowe zagadnienia z Mechaniki Teoretycznej II. Przestrzenny układ sił zbieżnych. Zagadnienia dowolnego
przestrzennego układu sił. Przykłady proste.
Tarcie. Zagadnienia równowagi z uwzględnię sił tarcia. Przykłady proste. Równania ruchu punktu. Prędkość i przyspieszenie punktu. Prędkość
średnia i chwilowa.
Równania ruchu punktu we współrzędnych krzywoliniowych. Współrzędne biegunowe na płaszczyźnie.
Ruch ciała sztywnego. Przyspieszenie w ruchu płaskim.
Ruch złożony punktu. Prędkość i przyśpieszenie punktu w ruchu złożonym. Wiadomości wstępne do dynamiki punktu.
Drgania punktu materialnego. Zasady ruchu środka masy, pędu i krętu.
Zasada d’Alemberta. Wykorzystanie w zadaniach. Momenty bezwładności i dewiacji. Przykłady proste.
Praca sił. Praca sił przyłożonych do ciała sztywnego.
Praca sił. Praca sił przyłożonych do ciała sztywnego.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Powtórzenie zagadnień ze statyki.
Rozwiązywania układów przestrzennych. Zasady obliczeń i metodyka rozwiązywania zadań. Obliczanie układów płaskich z uwzględnieniem sił tarcia.
Rodzaje tarcia i sposoby obliczania.
Kinematyki punktu .Wprowadzenia do rozwiązywania równań ruchu punktu.
Kolokwium I.
Rozwiązywanie zadań – prędkość, prędkość średnia i chwilowa oraz przyspieszenie punktu.
Rucha ciała sztywnego oraz przyspieszenie w ruchu płaskim. Ruch złożony oraz prędkość i przyspieszenie w ruchu złożonych – metodyka
rozwiązywania zadań.
Rozwiązywanie zadań z dynamiki punktu materialnego. Zasady ruchu środka masy, pędu i krętu.
Zasada d’Alemberta Momenty bezwładności ciała materialnego oraz energia kinematyczna układów materialnych.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Leyko J.; Mechanika ogólna, T. 1.- Statyka i kinematyka, T. 2.-Dynamika, Warszawa PWN.
Misiak J.; Mechanika techniczna, T.1.-Statyka i wytrzymałość materiałów,T.2.-Kinematykai dynamika, Warszawa WNT.
Niezgodziński T.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Osiński Z.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Skalmierski B.; Mechanika, Warszawa PWN.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
18
18
-
-
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Inżynieria materiałowa
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresy matematyki i fizyki.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Soiński M.: Materiały magnetyczne w technice. Wyd SEP W-wa 2001.
Celiński Z.: Materiałoznawstwo Elektrotechniczne, W.P.W Warszawa 2005
Kędzia J.: Laboratorium materiałoznawstwa elektrycznego. WPO Opole 2003.
Kostrubiec F.: Podstawy fizyczne materiałoznawstwa dla elektryków. WPŁ Łódź 1999.
Ozimina D.: Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe.WPŚ, Kielce 2010
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
18
-
18
-
-
NIE
5
Karta opisu przedmiotu
Podstawy programowania
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z matematyki z zakresu szkoły średniej.
Umiejętność obsługi kompilatora C/C++ nabyta w ramach przedmiotu Technologia Informacyjna.
Znajomość podstaw programowania w języku C/C++ nabyta w ramach przedmiotu Technologia Informacyjna.
Umiejętność opracowania zadanego algorytmu i procedury obliczeniowej dla prostego zagadnienia inżynierskiego z poprzednich zajęć.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw przybliżonych metod obliczeniowych obejmujący podstawy analizy błędów w procesach
algebraicznych oraz analizie numerycznej, stabilności i złożoności obliczeniowej pewnych klas algorytmów.
Zapoznanie ze środowiskiem aplikacji MatCada i Scilaba , opanowanie umiejętności zasad pracy z plikami, wprowadzania danych i formatowania
dokumentów.
Praktyczne zastosowanie poznanych zagadnień w problemach inżynierskich polegające na przygotowaniu projektów w wybranym języku
programowania ( C/C++, MatCad, Scilab ).
Treści programowe – Wykład
Błędy obliczeń (aproksymacji , zaokrągleń i dokładności obliczeń). Zbieżność metod numerycznych i ich miary.
Ogólny przegląd metod interpolacyjnych i ich znaczenie w technice pomiarowej projektowaniu i obliczeniach numerycznych. Interpolacja Lagrange’a.
Technika funkcji spline.
Aproksymacja i jej zastosowanie w opracowaniu danych inżynierskich.
Pojęcie aproksymacji optymalnej i jej znaczenie w interpretacji danych fizycznych. Pojęcie bazy funkcyjnej, normy funkcji i doboru optymalnego.
Różniczkowanie numeryczne. Problem realizacji pojęć analizy numeryczne w technice komputerowej. Wykorzystanie szeregu Taylora w metodach
numerycznych. Zamiana pochodnych na ilorazy różnicowe
( wzory symetryczne i niesymetryczne).
Metody całkowania numerycznego z uwzglednieniem funkcji osobliwych.
Definicja całki na tle możliwości numerycznych i sposoby jej wyznaczania.
Aproksymacja przedziałowa funkcji całkowanej. Metoda prostokątów, trapezów, metoda Simsona, Gaussa.
Rozwiązywanie układu równań liniowych. Metoda Gaussa, Banachiewicza-Choleskiego, metoda Jacobi, Metoda Gaussa- Seidela, równania określone,
nadokreślone.
Metody rozwiązywania układu równań nieliniowych . Problem istnienia
rozwiązania, zbieżności doboru punktu startowego. Metoda Newtona –Raphsona, metoda siecznych, falsi, metoda połowienia.
Wartości własne macierzy i ich wyznaczanie. Pojęcie wartości własnej i
wektora własnego- wyznaczanie analityczne, metoda potęgowa, metoda Jacobi.
Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych metodami numerycznymi. Wykorzystanie wzoru Taylora, metoda Eulera, metoda RungeKutty,sposoby wykorzystania tych technik do rozwiązywania równań brzegowych.
Treści programowe - Laboratorium
Zapoznanie z narzędziem MatCad i Scilab. Opis środowiska i zasady aplikacji zasad z plikami, sposobu wprowadzania danych i formatowania
dokumentów. Zestawienie funkcji i słów kluczowych MatCada i Scilaba.
Interpolacja Lagrange’a. Wzór interpolacyjny Newtona z ilorazami różnicowymi. Interpolacje z zastosowaniem operatorów róznicy zwykłej,
symetrycznej wstecznej. Technika funkcji spline. Optymalny dobór węzłów interpolacji. Interpolacja Czebyszewa.
Porównanie poznanych metod interpolacji . Weryfikacja analityczno -numeryczna. Praca zespołowa. Opracowanie w formie operatu.
Aproksymacja średniokwadratowa, punktowa, jednostajna. Implementacja zagadnienia aproksymacji w obliczeniach inżynierskich.
Różniczkownaie numeryczne. Wzór Taylora, Stirlinga. Implementacja zagadnienia w obliczeniach inżynierskich.
Całkownaie numeryczne. Metoda Newtona- Cotesa, metoda Simpsona, metoda Czebyszewa, kwadratury złożone. Implementacja całkowania
numerycznego w obliczeniach inżynierskich.
Przybliżone rozwiązywanie układu równań nieliniowych. Metoda bisekcji, siecznych i stycznych. Implementacja zagadnienia w obliczeniach
inżynierskich.
Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Metoda Eulera, metoda Rungegeo- Kutty. Implementacja zagadnienia w obliczeniach
inżynierskich.
Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych wyższych rzędów. Metoda szeregów Taylora.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Kysiak A., Służalec A.: Podstawy programowania w języku C/C++. Przykłady i zadania, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2003.
Ralston A.: Wstęp do analizy numerycznej. Warszawa, PWN 1985
D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006
Zuber R.: Metody numeryczne i programowanie. Warszawa WSiP 1995
Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody numeryczne. Warszawa WN-T 2006
Baron B., Piątek Ł.: Metody numeryczne w C++ Builder. Helion 2004
Rosłaniec S.: Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich . OWPW 2002
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
9
9
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Podstawy organizacji i zarządzania
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z matematyki z zakresu szkoły średniej.
Umiejętność obsługi kompilatora C/C++ nabyta w ramach przedmiotu Technologia Informacyjna.
Znajomość podstaw programowania w języku C/C++ nabyta w ramach przedmiotu Technologia Informacyjna.
Umiejętność opracowania zadanego algorytmu i procedury obliczeniowej dla prostego zagadnienia inżynierskiego z poprzednich zajęć.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw przybliżonych metod obliczeniowych obejmujący podstawy analizy błędów w procesach
algebraicznych oraz analizie numerycznej, stabilności i złożoności obliczeniowej pewnych klas algorytmów.
Zapoznanie ze środowiskiem aplikacji MatCada i Scilaba , opanowanie umiejętności zasad pracy z plikami, wprowadzania danych i formatowania
dokumentów.
Praktyczne zastosowanie poznanych zagadnień w problemach inżynierskich polegające na przygotowaniu projektów w wybranym języku
programowania ( C/C++, MatCad, Scilab ).
Treści programowe – Wykład
Błędy obliczeń (aproksymacji , zaokrągleń i dokładności obliczeń). Zbieżność metod numerycznych i ich miary.
Ogólny przegląd metod interpolacyjnych i ich znaczenie w technice pomiarowej projektowaniu i obliczeniach numerycznych. Interpolacja Lagrange’a.
Technika funkcji spline.
Aproksymacja i jej zastosowanie w opracowaniu danych inżynierskich.
Pojęcie aproksymacji optymalnej i jej znaczenie w interpretacji danych fizycznych. Pojęcie bazy funkcyjnej, normy funkcji i doboru optymalnego.
Różniczkowanie numeryczne. Problem realizacji pojęć analizy numeryczne w technice komputerowej. Wykorzystanie szeregu Taylora w metodach
numerycznych. Zamiana pochodnych na ilorazy różnicowe
( wzory symetryczne i niesymetryczne).
Metody całkowania numerycznego z uwzglednieniem funkcji osobliwych.
Definicja całki na tle możliwości numerycznych i sposoby jej wyznaczania.
Aproksymacja przedziałowa funkcji całkowanej. Metoda prostokątów, trapezów, metoda Simsona, Gaussa.
Rozwiązywanie układu równań liniowych. Metoda Gaussa, Banachiewicza-Choleskiego, metoda Jacobi, Metoda Gaussa- Seidela, równania określone,
nadokreślone.
Metody rozwiązywania układu równań nieliniowych . Problem istnienia
rozwiązania, zbieżności doboru punktu startowego. Metoda Newtona –Raphsona, metoda siecznych, falsi, metoda połowienia.
Wartości własne macierzy i ich wyznaczanie. Pojęcie wartości własnej i
wektora własnego- wyznaczanie analityczne, metoda potęgowa, metoda Jacobi.
Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych metodami numerycznymi. Wykorzystanie wzoru Taylora, metoda Eulera, metoda RungeKutty,sposoby wykorzystania tych technik do rozwiązywania równań brzegowych.
Treści programowe - Laboratorium
Zapoznanie z narzędziem MatCad i Scilab. Opis środowiska i zasady aplikacji zasad z plikami, sposobu wprowadzania danych i formatowania
dokumentów. Zestawienie funkcji i słów kluczowych MatCada i Scilaba.
Interpolacja Lagrange’a. Wzór interpolacyjny Newtona z ilorazami różnicowymi. Interpolacje z zastosowaniem operatorów róznicy zwykłej,
symetrycznej wstecznej. Technika funkcji spline. Optymalny dobór węzłów interpolacji. Interpolacja Czebyszewa.
Porównanie poznanych metod interpolacji . Weryfikacja analityczno -numeryczna. Praca zespołowa. Opracowanie w formie operatu.
Aproksymacja średniokwadratowa, punktowa, jednostajna. Implementacja zagadnienia aproksymacji w obliczeniach inżynierskich.
Różniczkownaie numeryczne. Wzór Taylora, Stirlinga. Implementacja zagadnienia w obliczeniach inżynierskich.
Całkownaie numeryczne. Metoda Newtona- Cotesa, metoda Simpsona, metoda Czebyszewa, kwadratury złożone. Implementacja całkowania
numerycznego w obliczeniach inżynierskich.
Przybliżone rozwiązywanie układu równań nieliniowych. Metoda bisekcji, siecznych i stycznych. Implementacja zagadnienia w obliczeniach
inżynierskich.
Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Metoda Eulera, metoda Rungegeo- Kutty. Implementacja zagadnienia w obliczeniach
inżynierskich.
Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych wyższych rzędów. Metoda szeregów Taylora.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Kysiak A., Służalec A.: Podstawy programowania w języku C/C++. Przykłady i zadania, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2003.
Ralston A.: Wstęp do analizy numerycznej. Warszawa, PWN 1985
D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006
Zuber R.: Metody numeryczne i programowanie. Warszawa WSiP 1995
Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody numeryczne. Warszawa WN-T 2006
Baron B., Piątek Ł.: Metody numeryczne w C++ Builder. Helion 2004
Rosłaniec S.: Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich . OWPW 2002
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
18
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Chemia
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z matematyki, fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej.
Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań.
Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie budowy materii w powiązaniu z właściwościami chemicznymi substancji.
Zrozumienie podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w budownictwie i bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych.
Treści programowe – Wykład
Podstawowe pojęcia, definicje i prawa chemiczne.
Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków.
Teoria wiązań chemicznych; wiązania chemiczne w materiałach budowlanych.
Podział i charakterystyka reakcji chemicznych-przykłady reakcji w chemii budowlanej.
Stany skupienia- właściwości gazów, cieczy i ciał stałych, roztwory.
Układy koloidalne; zawiesiny i emulsje, przemiany fazowe. Podstawy termodynamiki.
Kinetyka chemiczna: mechanizm reakcji, energia aktywacji, kataliza.
Równowaga chemiczna, stała równowagi reakcji, reguła przekory.
Elektrolity i ich przewodnictwo, fizykochemia wody; hydratacja, hydroliza soli, równowagi w roztworach elektrolitów.
Kwasowość roztworów.
Treści programowe - Ćwiczenia
Nazewnictwo związków chemicznych.
Zapis równań reakcji chemicznych – reakcje cząsteczkowe.
Dysocjacja elektrolityczna.
Reakcje jonowe, wytrącanie osadów.
Kol 1. Podstawowe wielkości chemiczne stosowane w obliczeniach składu materiałów: (masa atomowa, masa cząsteczkowa, mol, masa molowa,
objętość molowa gazów, skład procentowy związków chemicznych).
Stężenia roztworów – stężenie procentowe i molowe.
Przeliczanie stężeń. Obliczenia związane z rozcieńczaniem, zatężaniem i mieszaniem roztworów.
Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji i wzorach chemicznych. Skład procentowy związków chemicznych.
Obliczenia stechiometryczne z uwzględnieniem z uwzględnieniem praw gazowych i stężeń roztworów.
Zadania wybrane. Kol 2.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
L.Czarnecki, T.Broniewski, O.Henning, Chemia w Budownictwie, Arkady, Warszawa 1995.
W. Kurdowski, Chemia materiałów budowlanych, wydawnictwa AGH, Kraków 2003.
A.Bielański – Podstawy Chemii Nieorganicznej, cz. 1-3, PWN Warszawa 1998.
Pauling, P.Pauling – Chemia, PWN Warszawa 1997.
M.Sienko, R.A.Plane – Chemia. Podstawy i własności, WNT Warszawa 1999.
H.Bala, Chemia Materiałów, Wyd. WIPMiFS Częstochowa, 2001/ Wstęp do chemii materiałów,WNT, 2003
P. A. Cox „Chemia nieorganiczna”, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2004.
P.Mastalerz, Elementarna chemia organiczna, Wyd. Chemiczne, Wrocław 1998.
H.Bala, V.Gaudyn, J.Gęga, P.Siemion, Podstawy Obliczeń w Chemii Ogólnej, WIPMiFS, Cz-wa 2005.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
-
-
-
-
-
-
1
Karta opisu przedmiotu
Praktyka z geodezji – 2 tygodnie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geodezji inżynierskiej I i II.
Uporządkowana i podbudowana teoretycznie wiedza na temat pomiarów geodezyjnych i instrumentarium geodezyjnego.
Umiejętność opracowywania kameralnego wyników pomiarów - znajomość metod obliczeniowych i dokumentacji geodezyjnej.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu pomiarów i obliczeń geodezyjnych związanych z procesem budowlanym.
Opanowanie przez studentów umiejętności sporządzania i odczytywania podstawowej dokumentacji geodezyjnej oraz wykonywania podstawowych
czynności pomiarowych.
Zastosowanie przez studentów wiedzy teoretycznej do praktycznego zinterpretowania warunków terenowych i dobrania prac pomiarowych
i obliczeniowych odnośnie do postrzeganej sytuacji.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jagielski A., Geodezja I i Geodezja II (PW STABILL) 2005 r.
Jagielski A.. ,Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I (PW STABILL) 2004 r.
Kosiński W., Geodezja (Wydawnictwo Akademickie Żak) 2005 r.
Łyszkowicz A., Geodezja czyli sztuka mierzenia ziemi (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski0 2007r.
Przewłocki S., Geomatyka (PWN) 2008 r.
Przewłocki S., Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych (PWN) 2006 r.
Ząbek J., Geodezja I (Politechnika Warszawska ) 2003 r.
Instrukcje geodezyjne.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
20
20
-
10
-
TAK
6
Karta opisu przedmiotu
Wytrzymałość materiałów I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z mechaniki.
Ogólna wiedza z matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie teoretycznych metod projektowania konstrukcji, tak, aby konstrukcje zapewniały bezpieczne przekazywanie obciążeń.
Uzyskanie umiejętności doboru materiałów i wymiarów dla danej konstrukcji w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa, sztywności, stateczności,
ekonomii.
Treści programowe – Wykład
Wiadomości wstępne. Klasyfikacja konstrukcji, podpór, połączeń i obciążeń.
Podstawowe pojęcia i założenia w teorii prętów.
Statyczna i geometryczna wyznaczalność. Siły przekrojowe, definicje, zależności różniczkowe, proste przykłady.
Rozciąganie. Własności mechaniczne materiału przy rozciąganiu. Stałe materiałowe, prawo Hooke’a, praca odkształcenia, energia sprężysta.
Przekroje ukośne przy rozciąganiu, metody wymiarowania na przykładzie rozciągania.
Statyczna próba rozciągania i ściskania. Podstawowe informacje. Odkształcenia liniowe i kątowe.
Płaski stan naprężenia – przekroje ukośne, naprężenia główne, koło Mohra, uogólnione prawo Hooke’a.
Przesuwanie i ścinanie. Związki fizyczne przy czystym ścinaniu. Ścinanie techniczne.
Skręcanie prętów o przekroju kolistym – założenia, podstawowe zależności, przekroje ukośne, naprężenia główne. Skręcanie prętów o przekrojach
niekulistych. Analogia błonowa Prandla.
Zginanie proste – założenia naprężeń normalnych i stycznych, oś odkształcona.
Odkształcenia i przemieszczenia w belkach. Równania osi odkształconej. Metody całkowania równania różniczkowego osi odkształconej. Metoda
Clebsha, metoda obciążeń wtórnych.
Energia sprężysta – energia jednostkowa, energia sprężysta przy rozciąganiu, zginaniu i skręcaniu. Twierdzenie: Clapeyrona, Castigliano, Bettiego,
Maxwella.
Treści programowe - Ćwiczenia
Charakterystyki geometryczne figur płaskich.
Siły przekrojowe w belkach.
Siły przekrojowe w ramach i układach złożonych.
Rozciąganie (ściskanie) prętów – naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia, połączenia prętów. Prawo Hooke’a. Układy statycznie niewyznaczalne.
Skręcanie prętów – naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia. Układy statycznie niewyznaczalne.
Zginanie proste – naprężenia normalne i styczne.
Kolokwium zaliczeniowe.
Treści programowe – Wykład
Obiekty budownictwa ogólnego . Omówienie ogólnych tendencji projektowych i realizacyjnych.
Dokumenty prawne i normatywne dotyczące budownictwa ogólnego w Polsce.
Ustroje nośne w budownictwie ogólnym. Rodzaje i typy rozwiązań w budownictwie ogólnym w Polsce w warunkach powojennych. Technologie
stosowane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Budownictwo systemowe stosowane w Polsce.
Przykłady rozwiązań budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi w Polsce.
Przykłady rozwiązań budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi za granicą.
Pochylnie, schody ruchome, dźwigi.
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał semestralny.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W. : Wytrzymałość materiałów. Arkady. Warszawa 1985.
Brzoska Z. : Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1983.
Kurowski R., Niezgodziński M.E. : Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1970.
Orłowski W., Słowański L. : Wytrzymałość materiałów. Przykłady obliczeń. Arkady, Warszawa 1978.
Magnucki K., Szyc W. : Wytrzymałość materiałów w zadaniach. PWN, Warszawa-Poznań 1987.
Cieślar B. Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
Bachmacz W. : Wytrzymałość materiałów. Badania doświadczalne. Częstochowa 1975.
Timoshenko S.P. : Historia wytrzymalości materiałów. Arkady, Warszawa 1966.
Timoshenko S.P. : Strength of materials. Van Nostrand Comp., New York 1955 (T1) 1956 (T2).
Timoshenko S.P., Gere J.N. : Teoria stateczności spreżystej. Arkady, Warszawa 1963.
German J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Krakowska, Kraków 2001 (wydanie internetowe).
Garstecki A., Dębiński J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Poznańska, Poznań 2004/2005 (wydanie internetowe).
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska: Materiały do statyki i wytrzymałości materiałów (wydanie internetowe).
Zaborski A.P. Przykłady rozwiązań zadań z wytrzymałości materiałów (wydanie internetowe).
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
20
-
10
-
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Materiały budowlane
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i fizyki.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie technologii produkcji materiałów budowlanych. Umiejętność stosowania materiałów budowlanych. Rozumienie procesów zachodzących
w materiałach budowlanych, w tym procesu wiązania spoiw mineralnych i bitumicznych.
Umiejętność kontroli jakości materiałów budowlanych – umiejętność wykonywania badań na podstawie norm europejskich i interpretacji uzyskanych
wyników oznaczeń.
Treści programowe – Wykład
Materiały kamienne; cechy.
Ceramika budowlana: technologia produkcji oraz wyroby ceramiczne.
Szkło budowlane: technologia produkcji oraz wyroby.
Wyroby izolacyjne.
Materiały bitumiczne.
Spoiwa mineralne: cement, wapno, gips. Technologia produkcji, procesy wiązania.
Atestacja i kontrola jakości materiałów.
Treści programowe - Laboratorium
Oznaczenie gęstości oraz gęstości objętościowej.
Przedstawienie metodyki badań cech fizycznych i mechanicznych.
Przedstawienie metodyki badań wyrobów bitumicznych.
Przygotowanie próbek ceramiki budowlanej ) do badań wytrzymałości na ściskanie oraz wykonanie oznaczeń wytrzymałości na ściskanie oraz
nasiąkliwości. Wykonanie oznaczeń cech zewnętrznych wyrobów ceramicznych. Przedstawienie pozostałych oznaczeń dla ceramiki budowlanej.
Badania cementu: przygotowanie zaprawy normowej, oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie, przedstawienie metodyki badań pozostałych
cech.
Kolokwium oraz obrona sprawozdań z przeprowadzonych oznaczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. T. 1, praca zbiorowa pod kierunkiem B. Stefańczyka, Arkady Warszawa 2006, 2007.
Giergiczny Z.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2002.
Lewowicki S.: Zarys technologii materiałów budowlanych. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
Osiecka E.: Materiały budowlane. Kamień - ceramika - szkło. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
Osiecka E.: Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
Gorzelak, Halbiniak, Langier: Przewodnik do Technologii betonów i zapraw, Politechnika Częstochowska, 2005.
Kurdowski W., Chemia cementu i betonu, Warszawa, PWN, 2010.
Normy przedmiotowe PN-EN.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
10
-
-
10
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Budownictwo ogólne I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z geometrii wykreślnej, fizyki budowli, rysunku technicznego.
Znajomość zagadnień matematycznych, fizyki, chemii na poziomie ogólnym i inżynierskim.
Znajomość zagadnień inwentaryzacji obiektów budowlanych a także zagadnień inwentaryzacji geodezyjnej.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień budownictwa ogólnego.
Nabycie wiedzy i umiejętności i kompetencji w zakresie: stosowania przepisów technicznych, kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych i izolacji
w budynkach wznoszonych w technologii tradycyjnej.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych.
Określenie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych z projektowaniem i realizacją budynków.
Określenie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów funkcji i technologii użytkowania wewnętrznego budynku, umożliwiających stworzenie
warunków komfortu wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych.
Znajomość technologii budowlanych oraz organizacji, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji projektów oraz w integracji projektów
w procesie planowania.
Treści programowe – Wykład
Wprowadzenie do przedmiotu „Budownictwo Ogólne”. Wytyczanie budynków i wykopy budowlane.
Posadowienie budynków. Rodzaje fundamentów.
Konstrukcje murowe ścian z elementów drobnowymiarowych.
Zasady projektowania ścian warstwowych. Zasady projektowania ścian kominowych. Dylatowanie ścian.
Nadproża okienne i drzwiowe ; Stropy i rodzaje stropów.
Stropodachy – rodzaje, zasady konstruowania.
Schody. Rodzaje rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych.
Dachy drewniane – przedstawienie charakterystycznych rozwiązań konstrukcyjnych . Pokrycia dachowe.
Okna i drzwi – rozwiązania materiałowe i strukturalne. Izolacje, prace wykończeniowe, podłogi i posadzki.
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał semestralny.
Treści programowe - Projekt
Zapoznanie się z zasadami postępowania w procesie opracowania projektu. Prezentacja najlepszych projektów z ubiegłych lat w celu omówienia
najczęstszych problemów procesu projektowania
Przygotowanie, wybór i zatwierdzenie wariantów projektowych; Wydanie kart tematów i omówienie algorytmu i zasad wykonania pracy.
Opracowanie rzutu przyziemia – zasady koordynacji wymiarowej, oświetlenia światłem, konstruowania ścian zewnętrznych, otworów drzwiowych,
okiennych i nadproży w ścianie budynku.
Opracowanie rzutu przyziemia – projektowanie kuchni, sanitariatu, klatki schodowej, kanałów dymowych, wentylacyjnych i spalinowych.
Opracowanie rzutu przyziemia – projektowanie klatki schodowej.
Opracowanie rzutu przyziemia – projektowanie kanałów dymowych, wentylacyjnych, spalinowych.
Opracowanie rzutu poddasza – zakres i algorytm w kolejności wykonania projektu.
Opracowanie rzutu więźby dachowej .
Opracowanie przekroju więźby dachowej.
Opracowanie przekroju budynku i szczegółów .
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Stefańczyk B.: Budownictwo Ogólne. Materiały Budowlane i systemy budowlane. Tom I. Arkady. Warszawa 2010.
Żenczykowski W.: Budownictwo Ogólne. Elementy i konstrukcje budowlane Tom 2/1, 2/2. Arkady. Warszawa 1990.
Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa 2001.
Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady. Warszawa 2004.
Peła R.: Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie jednorodzinnym. Cz II Konstrukcje murowe niezbrojone. Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2004.
Jasiczak J., Kuciński M., Siewczyńska M.: Obliczanie izolacyjności termicznej nośności murowych ścian zewnętrznych. Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej. Poznań 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Pod red. Dr inż. Adama Ujmy Tom I, II, III wyd. Verlag Dashofer Warszawa
2005/06/07/08/09/10/11.
Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2009.
Poradnik kierownika budowy. Tom I, II. Arkady. Warszawa 1989/91.
Prawo budowlane, rozporządzenia do prawa budowlanego.
Czasopisma: Przegląd budowlany, Materiały Budowlane, Izolacje.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr III
10
-
10
-
-
TAK
4
Karta opisu przedmiotu
Budownictwo komunikacyjne
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza w zakresie arytmetyki i geometrii.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności przyswajania bazy słownictwa i pojęć w zakresie porozumiewania się inżyniera budownictwa ze specjalistami branży
budownictwa komunikacyjnego oraz nauk im pokrewnych w celu precyzyjnego artykułowania zleceń związanych z budownictwem komunikacyjnym
w ogólnie rozumianym procesie inwestycyjnym w budownictwie.
Nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz sporządzania sprawozdań badawczych.
Treści programowe – Wykład
Charakterystyka transportu lądowego. Rys historyczny budowy dróg.
Podział dróg publicznych.
Elementy kształtowania i projektowania dróg kołowych.
Nawierzchnia drogowa. Układy materiałowo konstrukcyjne.
Odwodnienie dróg – wiadomości ogólne.
Elementy eksploatacji i utrzymania dróg.
Komunikacja zbiorowa. Elementy inżynierii ruchu. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Komunikacyjne obiekty inżynierskie – mosty, wiadukty, estakady, przepusty, tunele.
Nawierzchnia kolejowa. Elementy drogi kolejowej.
Podstawowe wiadomości o transporcie lotniczym i wodnym.
Treści programowe - Laboratorium
Program ćwiczeń laboratoryjnych. Przepisy BHP.
Ocena równości nawierzchni metodą łaty i klina.
Automatyczne metody pomiaru równości nawierzchni. Ocena skoleinowania nawierzchni.
System Oceny Stanu Nawierzchni – wykonanie oceny wizualnej, obliczenia wskaźników.
Metody oceny właściwości antypoślizgowych nawierzchni drogowych.
Pomiar wskaźnika szorstkości wahadłem angielskim.
Metody oceny własności podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe.
Sposób wykonania próbek asfaltobetonowych w laboratorium.
Metodyka badania próbek asfaltobetonowych.
Obrona sprawozdań z ćwiczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa o drogach publicznych (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.
Błażejowski K., Styk S.: Technologia warstw bitumicznych. WKiŁ, Warszawa 2000.
Piłat J., Radziszewski P: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa 2004.
Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Polski Cement, Kraków 2004.
Krystek R.: Węzły drogowe i autostradowe. WKŁ. Warszawa 1998.
Bogdaniuk B., Massel A.: Podstawy transportu kolejowego. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1999.
Czasopisma: „Autosrtady”, „Polskie drogi”.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Hydraulika i hydrologia
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu matematyki.
Podstawowe wiadomości z fizyki.
Wiadomości z mechaniki ciała stałego.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych praw i pojęć hydrauliki i hydrologii.
Opanowanie przez studentów metod obliczeniowych wykorzystywanych w urządzeniach przepływowych i budowlach hydrotechnicznych.
Treści programowe – Wykład
Ciśnienie i parcie hydrostatyczne ( definicja ciśnienia, parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione, bryła parcia).
Wypór (definicja wyporu, środek wyporu, warunki równowagi ciał pływających, metacentrum, wysokość metacentryczna, wyporność i płaszczyzna
pływania).
Ruch cieczy (Lepkość cieczy, równanie Bernoulliego dla strugi cieczy doskonałej i rzeczywistej, linia ciśnienia, spad i spadek hydrauliczny, ruch
laminarny i burzliwy, liczba Reylnoldsa).
Przepływ pod ciśnieniem (straty energii na długości i miejscowe, wzór Darcy – Weisbacha, wzór Colebrooka – White’a, współczynnik strat liniowych).
Ruch w korytach otwartych( natężenie przepływu w korycie, spadek i promień hydrauliczny, wzór Bazina, wzór Ganguilleta – Kuttera, wzór Manninga,
energia wewnętrzna, liczba Froude’a, odskok hydrauliczny).
Spiętrzenia (przelewy, rodzaje przelewów, wydatek przelewu, obliczanie
szerokości przelewu, obliczanie spiętrzenia na przelewie).
Światło mostów i przepustów (obliczanie światła mostów, obliczanie przepustów).
Ruch wód gruntowych (prawo Darcy, współczynnik filtracji – metody wyznaczania).
Odwodnienie wykopów ( rodzaje odwodnień, drenaże, igłofiltry, studnie).
Filtracja w budownictwie (filtracja pod budowami, sufozja, filtracja przez wały, groble i zapory).
Treści programowe – Ćwiczenia
Omówienie własności fizycznych płynów oraz zapoznanie się z podstawowymi prawami hydrostatyki. Rozwiązanie zadań z zastosowaniem poznanych
praw.
Omówienie parcia hydrostatycznego i rozwiązanie przykładowych zadań.
Wykorzystanie równania Bernoulliego dla płynu doskonałego i rzeczywistego w zadaniach.
Omówienie przepływów laminarnych i turbulentnych oraz zapoznanie się z liczbą Reynoldsa
Kolokwium I.
Zapoznanie się z zagadnieniem przepływu w korytach otwartych. Projektowanie przykładowego kanału ziemnego oraz obliczanie natężenia przepływu
w kanale.
Przedstawienie sposobu obliczania spiętrzeń oraz szerokości przelewów – rozwiązanie przykładowych zadań.
Omówienie tematu dotyczącego światła mostów, wymiarowanie przelewów – światło, spiętrzenie.
Omówienie ruchu wód gruntowych oraz przedstawienie sposobu obliczania współczynnika filtracji dla dowolnego gruntu.
Kollokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jaworska B., Szuter A., Utrysko B.: Hydraulika i hydrologia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
Sobota J.: Hydraulika i hydrologia dla studentów kierunku budowlanego, 2004.
Baran – Gurgul K. Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2009.
Troskolański A.T.: Hydromechanika. WNT, 1982.
Książyński K.W.: Hydraulika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006.
Ratajczyk R: Zbiór zadań z hydromechaniki. PWN 1981.
Kisiel A.: Poradnik hydromechanika i hydrotechnika. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2008.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
-
10
-
-
-
NIE
1
Karta opisu przedmiotu
Rysunek odręczny
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresu różnych form rysunkowych.
Umiejętność obserwacji postaci, form i brył w otoczeniu człowieka.
Efektywna praca w zespołach realizujących większe kompozycje plastyczne.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych problemów plastycznych związanych z rysunkiem odręcznym.
Nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się warsztatem rysunkowym.
Nabycie umiejętności pracy zespołowej przy realizacji większych projektów rysunkowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Zapoznanie się z podstawowymi problemami rysunku odręcznego.
Poznanie zasad wykonywania rysunku płaskiego i przestrzennego na przykładzie układu brył.
Wykonanie rysunku perspektywicznego z wykorzystaniem wybranej przestrzeni miejskiej.
Obserwacja własnego ciała pod kątem ogólnych proporcji dla wykonania ogólnego rysunku jako zestawu brył.
Analiza relacji człowiek a wnętrze pod kątem oświetlenia.
Analiza zależności między człowiekiem, obiektem technicznym a pejzażem w zmiennych warunkach oświetlenia.
Przetworzenie rysunkowe dowolnej przestrzeni pod kątem zmiany jej funkcji i znaczenia. Praca zespołowa.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Pignati T. Historia Rysunku od Altamiry do Picassa. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006.
Parra Mont J.M. Jak rysować w perspektywie, Galaktyka, Łódź 1991.
Bevers H. Schatbirn P. Weigel B. Rembrandt. Flamarion, Paris 1991.
Smith S. Rysowanie. Świat Książki, Warszawa 2000.
Stanyer P. Techniki Rysunkowe. Wyd. Delta WZ, Warszawa 2006.
Barrington B. Rysujemy jak wielcy mistrzowie Wyd. Liber, Warszawa 2009.
Sztuka Świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1992.
Sztuka J.F. , Sztuka J. Kształtowanie otoczenia, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2005.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
10
-
10
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Geologia inżynierska z petrografią
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
W zakresie szkoły średniej: podstawowa wiedza z geografii, matematyki, fizyki, chemii, ortografii.
Podstawowe umiejętności korzystania z publikacji udostępnionych w obiegu społecznym.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu geologii inżynierskiej i petrografii.
Opanowanie przez studentów w przedmiotowym zakresie bazy słownictwa niezbędnego do porozumiewania się inżyniera budownictwa
ze specjalistami branży geologii, hydrogeologii, górnictwa.
Treści programowe – Wykład
Zarys nauk o Ziemi w świetle literatury zalecanej i uzupełniającej.
Stan termiczny Ziemi, stopień, gradient geotermiczny, wstrząsy sejsmiczne i parasejsmiczne, pływy oceaniczne.
Procesy geologiczne endogeniczne. Procesy geologiczne egzogeniczne.
Geneza, budowa i klasyfikacja skał ogniowych oraz geneza, budowa i klasyfikacja skał osadowych.
Geneza, budowa i klasyfikacja skał metamorficznych, pochodzenia chemicznego i organicznego.
Minerały skałotwórcze. Formacje geomorfologiczne.
Powierzchniowe ruchy masowe. Elementy tektoniki, deformacje powierzchni terenu i górotworu wskutek oddziaływań technogennych. Wybrane
zagadnienia dotyczące badania gruntów.
Wybrane zagadnienia z hydrogeologii inżynierskiej.
Elementy kartografii geologicznej mającej zastosowanie w budownictwie.
Charakterystyki mechaniczno-fizyczne minerałów i skał pod względem przydatności w budownictwie.
Zastosowanie zadań geologii inżynierskiej w problematyce budowlanej.
Omówienie szkód górniczych jako działalności technogennej i antropogenicznej.
Treści programowe - Laboratorium
Metody badania minerałów i skał. Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał z prezentacją okazów studentom na zajęciach.
Czytanie map geologicznych, symbole stosowane na mapach geologicznych.
Obliczenia związane z przygotowaniem wstępu do projektu rozpoznania terenu i górotworu w oparciu o dane z otworów wiertniczo-badawczych: mapa
rzeźby powierzchni terenu, warstwice stropu pokładu lub warstwy, analityczny sposób obliczania rozciągłości i nachylenia warstwy geologicznej, profile
i przekroje geologiczne.
Obliczenia związane z przygotowaniem wstępu do projektu rozpoznania terenu i górotworu w oparciu o dane z otworów wiertniczo-badawczych: mapa
rzeźby powierzchni terenu, warstwice stropu pokładu lub warstwy, analityczny sposób obliczania rozciągłości i nachylenia warstwy geologicznej, profile
i przekroje geologiczne.
Obliczenia dotyczące wybranych zagadnień z hydrologii inżynierskiej oraz modelowania deformacji powierzchni terenu.
Sprawdzian pisemny i zebranie prac obliczeniowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Bałuk W., Wyrwicki R.: Geologia. Wydawn. Geologiczne, Warszawa 1972.
Gormaz G.: Atlas Mineralogii., Wiedza i Życie, Warszawa 1992.
Żaba J.: Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf, Katowice 2003.
Bolewski A., Parachoniak W.: Petrografia. Wydawn. Geologiczne, Warszawa 1982.
Chodyniecka L., Kapuściński T.: Podstawowe metody rozpoznawania skał i minerałów. Wydawn. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Fajklewicz Z.: Zarys geofizyki stosowanej. Wydawn. Geologiczne, Warszawa 1972.
Glazer Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN, Warszawa 1991.
Klimaszewski M.: Geomorfologia. Wydawn. Geologiczne, Warszawa 1972.
Paleczek W.: Metoda określania wielkości i zasięgu deformacji powierzchni terenu powodowanych podziemną eksploatacją złóż z uwzględnieniem
własności geomechanicznych skał górotworu. Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Warszawa 2007.
Książkiewicz M.: Geologia dynamiczna. Wydawn. Geologiczne, Warszawa 1979
Labus M., Labus K.: Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wydawn. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003
Wieczysty A.: Hydrogeologia inżynierska. PWN, Warszawa 1982.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy I (Język Niemiecki)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Dane osobowe: formularz meldunkowy, autoprezentacja: sylwetka studenta, jego umiejętności, zainteresowania, plany na przyszłość.
Rodzaje dokumentów i dowodów tożsamości. Projekt własnej wizytówki.
Nawiązywanie kontaktów w grupach międzynarodowych. Opis osób: wygląd, cechy charakteru, ubiór.
Podróż służbowa, wybór środka komunikacji (samochód, samolot, pociąg), rezerwacja biletów, sytuacje na dworcu i lotnisku.
Powitanie zagranicznych gości, ustalenie programu wizyty; określenia czasu.
Spotkania służbowe: rozmowy w firmie, ustalanie terminu i miejsca spotkań; daty ważnych wydarzeń i dni świątecznych.
Jubileusz przedsiębiorstwa; przygotowanie zaproszeń, organizacja uroczystego spotkania, opis zdarzeń na podstawie sekwencji filmowej.
Struktura firmy, główne działy i stanowiska; określenia miejsca. Opis przedsiębiorstwa na podstawie schematu.
Poszukiwanie mieszkania; oferty w prasie i Internecie, porównanie warunków, lokalizacji, cen wynajmu, uzasadnienie wyboru.
Praktyki zawodowe/studenckie; harmonogram pracy, zakres obowiązków, przygotowanie stanowiska pracy.
Usługi hotelowe; porównywanie ofert, rezerwacja pokoju, wynajem samochodu; rozmowy telefoniczne, wypełnianie formularzy.
Zwiedzanie miasta, zabytki architektury; zdobywanie informacji na podstawie folderów, przewodników.
Sprawdzian pisemny utrwalający zrealizowany materiał leksykalny i gramatyczny.
Tradycje i zwyczaje świąteczne w krajach niemieckiego obszaru językowego.
Plany na ferie zimowe. Ewaluacja.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2, E. Klett, Stuttgart, 2005.
Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010.
Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007.
Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010.
Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010.
Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007.
Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006.
Bęza S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa 2004.
http://www.detail.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft.
Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003.
Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002.
Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007.
Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen –Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy I (Język Angielski)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Autoprezentacja: wprowadzenie słownictwa dotyczącego edukacji na poziomie wyższym; przypomnienie konstrukcji gramatycznych pomocnych przy przedstawianiu się
(dane osobowe, zainteresowania, rodzina). Powtórzenie czasów teraźniejszych i przeszłych.
Liczby, znaki i symbole- posługiwanie się liczbami, datami, procentami; działania matematyczne, pojęcia geometryczne, jednostki miar, długości,
wagi.
Kariera zawodowa: plany na przyszłość, kompetencje językowe podczas spotkań zawodowych. Powtórzenie czasów przeszłych i przyszłych.
Bachelor’s and Master’s Degree – kontynuacja nauki za granicą. Dyskusja na temat plusów
i minusów studiowania za granicą – słownictwo,
formularze, korespondencja; szok kulturowy.
Pozytywne i negatywne cechy osobowościowe – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Określanie swoich mocnych i słabych stron; antonimy;
stopniowanie przymiotników.
Job Advertisements- język ogłoszeń prasowych - analiza ogłoszeń o pracę: warunki ogólne i wymogi. Zdania warunkowe typI/II.
The right person in the right job- poszukiwanie odpowiednich cech u osób poszukujących pracy; zalety i wady różnych zawodów ze szczególnym
uwzględnieniem zawodów w dziedzinie inżynierii budowlanej.
Powtórzenie i utrwalenie materiału – ćwiczenia dodatkowe.
Cover letter – analiza listu przewodniego.
Kolokwium I.
CV - uzupełnianie danych w życiorysie. (listening & writing).
Analiza życiorysów – praca z tekstem, tworzenie modelu CV: Gramatyka: Gerunds & Infinitives.
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Analiza artykułu: “Tips for Job Interview”. Porady i propozycje - czasowniki modalne: should, may,
might,can, must, need to, have to.
„In Camera” – przykłady rozmów kwalifikacyjnych. Analiza typowych pytań do kandydatów. (materiał realizowany na podstawie filmu tematycznego).
„Civil Engineer – what does it mean”- analiza wypowiedzi inżyniera na temat dziedziny budownictwa oraz jej zastosowań. Pytania w Present Simple.
Powtórzenie i utrwalenie materiału. Analiza bieżących wydarzeń społecznych i popularno – naukowych.
Kolokwium II.
..
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009.
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009.
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008.
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006.
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009.
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008.
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011.
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001.
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002.
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005.
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008.
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki.
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
10
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Historia architektury i budownictwa
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu historii powszechnej.
Podstawowe wiadomości z zakresu teorii rozwoju cywilizacji i kultury.
Znajomość podstawowych definicji i problemów architektury.
Umiejętność rozpoznawania stylów architektury historycznej.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie wiedzy z zakresu historii architektury i historii rozwoju cywilizacji.
Rozwój umiejętności analizowania form i struktur architektury historycznej krytycznej oceny projektowych rezultatów.
Przygotowanie studentów do interdyscyplinarnej analizy architektonicznych i technologicznych aspektów obiektów architektury historycznej.
Przygotowanie studentów do podjęcia tematyki związanej z architektura współczesną.
Treści programowe – Wykład
Główne problemy i zagadnienia dziedziny historii architektury. Podstawowe pojęcia, terminy, definicje.
Teorie rozwoju kultur prehistorycznych. Alternatywne teorie rozwoju cywilizacji i kultury.
Początki estetycznej działalności człowieka i formy kształtowania przestrzeni w czasach prehistorycznych.
Kultura starożytnej Mezopotamii – techniczne i konceptualne uwarunkowania kształtowania formy architektonicznej.
Kultura starożytnego Egiptu – kulturowe uwarunkowania form i struktur architektonicznych.
Kultura i architektura starożytnej Grecji i Rzymu – formalne archetypy kultury antyku i ich wpływ na rozwój architektury europejskiej.
Średniowiecze i początki nowej tradycji europejskiej; architektura romańska i gotycka, podstawowe typy uformowań, rozwój nowych systemów form.
Renesans, Manieryzm, Barok - powrót do przeszłości i problem interpretacji dziedzictwa kultury.
Klasycyzm, Historyzm, Eklektyzm - reinterpretacja tradycji antycznej, podstawy klasycznej interpretacji dziedzictwa antyku.
Podsumowanie. Wpływ dziedzictwa historycznego na formy i struktury architektury współczesnej.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Charytonow E.: Zarys historii architektury. WSiP, Warszawa 1976.
Eco U.: Sztuka i piękno w średniowieczu. Wyd. Znak, Kraków 1994.
Eco U.: Historia piękna. Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2005.
Giedion S.: Przestrzeń, czas i architektura. PWN Warszawa 1987.
Glancey J.: Historia architektury. Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o., 2002.
Gympel J.: Historia architektury, od antyku do czasów współczesnych. Wyd. Konemann 1996, wydanie polskie 2000.
Knotce J.: Sztuka budowania Nasza Księgarnia, Warszawa 1968.
Nuttgens P.: Dzieje architektury. Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o., 1997.
Sprague de Camp L.: Wielcy i mali twórcy cywilizacji, PW Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
Tatarkiewicz W.: Historia estetyki. T. I-III, Arkady, Warszawa 1988.
Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć. PWN Warszawa 1988.
Tobolczyk M.: Narodziny architektury, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
Watkin D.: Historia architektury zachodniej. Arkady, Warszawa 2001.
Sztuka Świata, praca zbiorowa. T I-XII, Arkady, Warszawa 1989-1998.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
10
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Historia techniki i cywilizacji
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych definicji i problemów techniki.
Podstawowe wiadomości z zakresu historii powszechnej.
Podstawowe wiadomości z zakresu teorii rozwoju cywilizacji i kultury.
Umiejętność krytycznej oceny skutków technologicznego rozwoju.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie wiedzy z zakresu historii techniki i rozwoju cywilizacji.
Rozwój umiejętności kreatywnego wykorzystania technologicznych osiągnięć minionych wieków dla realizacji współczesnych zadań w zakresie
architektury i budownictwa.
Przygotowanie studentów do interdyscyplinarnej analizy skutków niekontrolowanego rozwoju technologii i procesów cywilizacyjnych.
Przygotowanie studentów do podjęcia tematyki związanej z głównymi problemami współczesnej cywilizacji.
Treści programowe – Wykład
Główne problemy i zagadnienia dziedziny historii techniki i cywilizacji. Podstawowe pojęcia, terminy, definicje.
Deterministyczne i dyfuzjonistyczne teorie rozwoju cywilizacji.
Początki działalności technicznej człowieka, materialne dowody aktywności społeczeństw prehistorycznych.
Alternatywne teorie rozwoju cywilizacji.
Inżynierskie osiągnięcia kultur starożytnej Mezopotamii. Technika budowlana w początkach ery żelaza.
Technika budowlana starożytnego Egiptu. Alternatywne teorie powstania technicznych artefaktów doliny Nilu.
Kultura i architektura starożytnej Grecji i Rzymu – formalne archetypy kultury antyku i ich wpływ na rozwój architektury europejskiej.
Ewolucja średniowiecznej techniki budowlanej od okresu przejściowego do rozwiniętych struktur okresu gotyku. Gotyckie systemy konstrukcyjne.
Renesans – Klasycyzm. Powrót do przeszłości i problem reinterpretacji dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego. Technika w początkach ery
nowożytnej.
Rewolucja przemysłowa w Europie i jej wpływ na rozwój technologii budowlanej; nowe materiały – nowe konstrukcje
i formy. Pionierskie
realizacje inżynierskie i budowlane z żeliwa, żelaza i stali. Historia odkrycia i rozwój technologii żelbetu.
Podsumowanie. Wpływ dziedzictwa historycznego na formy i struktury współczesnego budownictwa. Nowe zagrożenia cywilizacyjne.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Baturo W.: Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji, PWN, Warszawa 2003.
Coterell (redakcja): Praca zbiorowa, Cywilizacje starożytne. Wyd. Łódzkie, Łódź 1990.
Fiell Ch. & P.: Design XX wieku, Taschen GmbH 2002.
Giedion S.: Przestrzeń, czas i architektura. PWN Warszawa 1987.
Gossel P., Leuthauser G.: Architektura XX wieku.Taschen 2006.
Gympel J.: Historia architektury, od antyku do czasów współczesnych. Wyd. Konemann 1996, wydanie polskie 2000.
Holmes R.: Wiek cudów. Jak odkrywano piękno i grozę nauki, Prószyński Media, 2010.
Knothe J.: Sztuka budowania Nasza Księgarnia, Warszawa 1968.
Knothe J.: Sztuka budowania Nasza Księgarnia, Warszawa 1968
Kopczyński M.: Ludzie i technika. Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, 2009.
Orłowski B.: Powszechna historia techniki, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, 2010.
Roberts M.J.: Pierwsi ludzie, pierwsze cywilizacje. Wyd. Łódzkie 1986.
Sprague de Camp L.: Wielcy i mali twórcy cywilizacji, PW Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
Tobolczyk M.: Narodziny architektury, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
Trzeciak P.: Przygody architektury XX wieku. Nasza Księgarnia, Warszawa 1976.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
20
20
10
-
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Wytrzymałość materiałów II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z mechaniki.
Ogólna wiedza z matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego.
Zaliczony kurs z „Wytrzymałości Materiałów I”.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie teoretycznych metod projektowania konstrukcji, tak, aby konstrukcje zapewniały bezpieczne przekazywanie obciążeń.
Uzyskanie umiejętności doboru materiałów i wymiarów dla danej konstrukcji w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa, sztywności, stateczności,
ekonomii.
Treści programowe – Wykład
Twierdzenie Menabrei, Bettiego, Maxwella.
Belki na podporach sprężystych.
Przestrzenny stan naprężania i odkształcenia. Związki fizyczne między naprężeniami i odkształceniami.
Hipotezy wytrzymałościowe.
Wytrzymałość złożona. Przemieszczenia w złożonym stanie naprężeń.
Jednoczesne zginanie i rozciąganie lub ściskanie prętów prostych.
Rdzeń przekroju.
Stateczność prętów prostych. Naprężenia krytyczne przy ściskaniu prętów prostych.
Wymiarowanie metodą nośności granicznej.
Treści programowe - Ćwiczenia
Twierdzenie Castigliano do wyznaczenia przemieszczeń i kątów obrotu.
Wzór Maxwella-Mohra w zastosowaniu do wyznaczenia przemieszczeń i kątów obrotu. Obliczanie ustrojów statycznie niewyznaczalnych.
Zginanie ukośne.
Jednoczesne zginanie i rozciąganie lub ściskanie prętów prostych.
Rdzeń przekroju.
Hipotezy wytrzymałościowe.
Stateczność prętów prostych – wyboczenie sprężyste.
Kolokwium zaliczeniowe.
Treści programowe – Wykład
Obiekty budownictwa ogólnego . Omówienie ogólnych tendencji projektowych i realizacyjnych.
Dokumenty prawne i normatywne dotyczące budownictwa ogólnego w Polsce.
Ustroje nośne w budownictwie ogólnym. Rodzaje i typy rozwiązań w budownictwie ogólnym w Polsce w warunkach powojennych. Technologie
stosowane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Budownictwo systemowe stosowane w Polsce.
Przykłady rozwiązań budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi w Polsce.
Przykłady rozwiązań budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi za granicą.
Pochylnie, schody ruchome, dźwigi.
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał semestralny.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W. : Wytrzymałość materiałów. Arkady. Warszawa 1985.
Brzoska Z. : Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1983.
Kurowski R., Niezgodziński M.E. : Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1970.
Orłowski W., Słowański L. : Wytrzymałość materiałów. Przykłady obliczeń. Arkady, Warszawa 1978.
Magnucki K., Szyc W. : Wytrzymałość materiałów w zadaniach. PWN, Warszawa-Poznań 1987.
Cieślar B. Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
Bachmacz W. : Wytrzymałość materiałów. Badania doświadczalne. Częstochowa 1975.
Timoshenko S.P. : Historia wytrzymalości materiałów. Arkady, Warszawa 1966.
Timoshenko S.P. : Strength of materials. Van Nostrand Comp., New York 1955 (T1) 1956 (T2).
Timoshenko S.P., Gere J.N. : Teoria stateczności spreżystej. Arkady, Warszawa 1963.
German J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Krakowska, Kraków 2001 (wydanie internetowe).
Garstecki A., Dębiński J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Poznańska, Poznań 2004/2005 (wydanie internetowe).
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska: Materiały do statyki i wytrzymałości materiałów (wydanie internetowe).
Zaborski A.P. Przykłady rozwiązań zadań z wytrzymałości materiałów (wydanie internetowe).
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminariu
m
Egzamin
ECTS
Budownictwo ogólne II
Laboratoriu
m
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
10
-
-
10
-
TAK
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z geometrii wykreślnej, fizyki budowli, rysunku technicznego.
Znajomość zagadnień matematycznych, fizyki, chemii na poziomie ogólnym i inżynierskim.
Znajomość zagadnień inwentaryzacji obiektów budowlanych a także zagadnień inwentaryzacji geodezyjnej.
Znajomość ogólnych zasad materiałowych i technologicznych w budownictwie.
Opanowanie zagadnień projektodawczych, wspomaganych komputerowo.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy i umiejętności i kompetencji w zakresie : stosowania przepisów technicznych, kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych i izolacji
w budynkach wznoszonych w technologii tradycyjnej i uprzemysłowionej.
Rozwiązywanie
problemów
projektowych
i
technologicznych
w
budynkach
wznoszonych
w
technologii
tradycyjnej
i uprzemysłowionej.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych.
Określenie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych z projektowaniem i realizacją budynków w technologii tradycyjnej
i uprzemysłowionej.
Określenie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów funkcji i technologii użytkowania wewnętrznego budynku, umożliwiających stworzenie
warunków komfortu wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych.
Znajomość technologii budowlanych oraz organizacji, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji projektów oraz w integracji projektów
w procesie planowania.
Treści programowe – Wykład
Obiekty budownictwa ogólnego . Omówienie ogólnych tendencji projektowych i realizacyjnych.
Dokumenty prawne i normatywne dotyczące budownictwa ogólnego w Polsce.
Ustroje nośne w budownictwie ogólnym. Rodzaje i typy rozwiązań w budownictwie ogólnym w Polsce w warunkach powojennych. Technologie
stosowane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Budownictwo systemowe stosowane w Polsce.
Przykłady rozwiązań budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi w Polsce.
Przykłady rozwiązań budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi za granicą.
Pochylnie, schody ruchome, dźwigi.
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał semestralny.
Treści programowe - Projekt
Zapoznanie się z zasadami postępowania w procesie opracowania projektu. Prezentacja najlepszych projektów z ubiegłych lat w celu omówienia
najczęstszych problemów procesu projektowania.
Wydanie kart tematów i omówienie algorytmu i zasad wykonania pracy.
Opracowanie rzutu przyziemia – zasady koordynacji wymiarowej, oświetlenia światłem, konstruowania ścian zewnętrznych, otworów drzwiowych,
okiennych i nadproży w ścianie budynku.
Opracowanie rzutu przyziemia – projektowanie kuchni, sanitariatu, klatki schodowej, kanałów dymowych, wentylacyjnych i spalinowych.
Opracowanie rzutu poddasza – zakres i algorytm w kolejności wykonania projektu.
Opracowanie rzutu więźby dachowej.
Opracowanie przekroju więźby dachowej.
Opracowanie przekroju budynku i szczegółów.
Zaliczenie projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Stefańczyk B.: Budownictwo Ogólne. Materiały Budowlane i systemy budowlane. Tom I. Arkady. Warszawa 2010.
Żenczykowski W.: Budownictwo Ogólne. Elementy i konstrukcje budowlane Tom 2/1, 2/2. Arkady. Warszawa 1990.
Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa 2001.
Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady. Warszawa 2004.
Peła R.: Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie jednorodzinnym. Cz II Konstrukcje murowe niezbrojone. Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2004.
Jasiczak J., Kuciński M., Siewczyńska M.: Obliczanie izolacyjności termicznej nośności murowych ścian zewnętrznych. Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej. Poznań 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Pod red. dr inż. Adama Ujmy Tom I, II, III wyd. Verlag Dashofer Warszawa
2005/06/07/08/09/10/11.
Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2009.
Poradnik kierownika budowy. Tom I, II. Arkady. Warszawa 1989/91.
Prawo budowlane, rozporządzenia do prawa budowlanego.
Czasopisma: Przegląd budowlany, Materiały Budowlane, Izolacje.
Błądek Z., Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie. Wydawnictwo Palladium 2004.
Pawłowski A. Z., Cała I. Budynki wysokie. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
Michalak H., Kształtowanie konstrukcyjno przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych. Wydawnictwo Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2006.
Szparkowski Z., Architektura współczesnej fabryki. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
Kiciński A. Muzea. Zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska perspektywa. OWPW Warszawa 2011.
Czarnecki J. Projektowanie obiektów bankowych. Wyd. I Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2005.
Lisik A. Architektura sakralna. Projekty i realizacje. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2010.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
20
20
-
10
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Mechanika budowli I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów.
Wiedza z matematyki w zakresie analizy matematycznej.
Znajomość podstawowych pojęć w zakresie konstrukcji prętowych.
CEL PRZEDMIOTU
Znajomość podstawowych zasad i pojęć mechaniki budowli.
Uzyskanie umiejętności sporządzania linii wpływu dla układów statycznie wyznaczalnych oraz określania na podstawie linii wpływu ekstremalnych
wartości wielkości statycznych.
Nabycie wiedzy w zakresie klasyfikacji i rozwiązywania ustrojów statycznie wyznaczalnych.
Treści programowe – Wykład
Ciśnienie i parcie hydrostatyczne ( definicja ciśnienia, parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione, bryła parcia).
Wypór (definicja wyporu, środek wyporu, warunki równowagi ciał pływających, metacentrum, wysokość metacentryczna, wyporność i płaszczyzna
pływania).
Ruch cieczy (Lepkość cieczy, równanie Bernoulliego dla strugi cieczy doskonałej i rzeczywistej, linia ciśnienia, spad i spadek hydrauliczny, ruch
laminarny i burzliwy, liczba Reylnoldsa).
Przepływ pod ciśnieniem (straty energii na długości i miejscowe, wzór Darcy – Weisbacha, wzór Colebrooka – White’a, współczynnik strat liniowych).
Ruch w korytach otwartych( natężenie przepływu w korycie, spadek i promień hydrauliczny, wzór Bazina, wzór Ganguilleta – Kuttera, wzór Manninga,
energia wewnętrzna, liczba Froude’a, odskok hydrauliczny).
Spiętrzenia (przelewy, rodzaje przelewów, wydatek przelewu, obliczanie
szerokości przelewu, obliczanie spiętrzenia na przelewie).
Światło mostów i przepustów (obliczanie światła mostów, obliczanie przepustów).
Ruch wód gruntowych (prawo Darcy, współczynnik filtracji – metody wyznaczania).
Odwodnienie wykopów ( rodzaje odwodnień, drenaże, igłofiltry, studnie).
Filtracja w budownictwie (filtracja pod budowami, sufozja, filtracja przez wały, groble i zapory).
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Analiza kinematyczna płaskich układów tarczowych.
Sporządzanie linii wpływu wielkości statycznych (reakcji, sił przekrojowych) metodą statyczną dla belek prostych i ciągłych przegubowych.
Sporządzanie linii wpływu wielkości statycznych (reakcji, sił przekrojowych) metodą kinematyczną dla belek prostych i wieloprzęsłowych
przegubowych.
Posługiwanie się liniami wpływu. Obciążanie linii wpływu, określanie najniekorzystniejszego położenia obciążenia na konstrukcji, obliczanie wielkości
statycznych od obciążenia zewnętrznego na podstawie linii wpływu.
Kolokwium I.
Kratownice płaskie, ogólne właściwości kratownic, podstawowe założenia, rodzaje i tworzenie kratownic. Kinematyczna analiza układów kratowych.
Określanie sił w prętach kratownic płaskich. Sporządzanie linii wpływu metodą statyczną dla kratownic płaskich układów kratowych prostych i
złożonych.
Sporządzanie linii wpływu metodą kinematyczną dla kratownic. Sporządzanie linii wpływu przemieszczeń ustrojów statycznie niewyznaczalnych.
Zastosowanie równania pracy wirtualnej do obliczania przemieszczeń w kratownicach wywołanych obciążeniami mechanicznymi i niemechanicznymi
(nierównomierny przyrost temperatury na włóknach skrajnych prętów, niedokładność montażu, niesprężyste osiadanie podpór).
Rozwiązywanie analityczne łuków trójprzegubowych. Sporządzanie linii wpływu metodą statyczną dla łuków i ram trójprzegubowych.
Kolokwium II.
Treści programowe – Wykład
Ciśnienie i parcie hydrostatyczne ( definicja ciśnienia, parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione, bryła parcia).
Wypór (definicja wyporu, środek wyporu, warunki równowagi ciał pływających, metacentrum, wysokość metacentryczna, wyporność i płaszczyzna
pływania).
Ruch cieczy (Lepkość cieczy, równanie Bernoulliego dla strugi cieczy doskonałej i rzeczywistej, linia ciśnienia, spad i spadek hydrauliczny, ruch
laminarny i burzliwy, liczba Reylnoldsa).
Przepływ pod ciśnieniem (straty energii na długości i miejscowe, wzór Darcy – Weisbacha, wzór Colebrooka – White’a, współczynnik strat liniowych).
Ruch w korytach otwartych( natężenie przepływu w korycie, spadek i promień hydrauliczny, wzór Bazina, wzór Ganguilleta – Kuttera, wzór Manninga,
energia wewnętrzna, liczba Froude’a, odskok hydrauliczny).
Spiętrzenia (przelewy, rodzaje przelewów, wydatek przelewu, obliczanie
szerokości przelewu, obliczanie spiętrzenia na przelewie).
Światło mostów i przepustów (obliczanie światła mostów, obliczanie przepustów).
Ruch wód gruntowych (prawo Darcy, współczynnik filtracji – metody wyznaczania).
Odwodnienie wykopów ( rodzaje odwodnień, drenaże, igłofiltry, studnie).
Filtracja w budownictwie (filtracja pod budowami, sufozja, filtracja przez wały, groble i zapory).
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Filip F.: Mechanika budowli T. 1, Wyd. 4 Warszawa, PWN 1989 r.
Nowacki W.: Mechanika budowli. Wyd. 3, Warszawa, PWN 1974 r.
Olszowski B., Stojek Z., Waszczyszyn Z., Zarys Mechaniki Budowli, Wyd. Politechniki
Krakowskiej, 1978 r.
Wierzbicki W., Mechanika Budowli, PWN, Warszawa 1961 r.
Chudzikiewicz A., Statyka budowli, PWN, Warszawa 1973 r., 75 (cz.1 + cz.2).
Cywiński Z.: Zbiór zadań z mechaniki budowli, PWN, Warszawa 1998 r.
Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne., PWN, Warszawa, 2008 r.
Bogusz J.: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Przykłady, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
r.
Solecki R., Szymkiewicz J.: Układy prętowe i powierzchniowe. Obliczenia dynamiczne, Warszawa, Arkady 1964 r.
Rakowski G. (red.): Mechanika budowli: ujęcie komputerowe, Warszawa, Arkady 1991 r.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
10
-
10
-
-
TAK
4
Karta opisu przedmiotu
Technologia betonów i zapraw
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Materiały budowlane.
CEL PRZEDMIOTU
Umiejętność projektowania składu betonu, opracowania specyfikacji betonu projektowanego i recepturowego, prowadzania badań betonów i zapraw.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami układania, zagęszczania i pielęgnacji betonu.
Umiejętność kontroli jakości zapraw, kruszyw, mieszanki betonowej i betonu – umiejętność wykonywania badań na podstawie norm europejskich
i interpretacji uzyskanych wyników oznaczeń.
Treści programowe – Wykład
Zaprawy budowlane.
Kruszywa.
Komponowanie mieszanki kruszyw do betonów.
Mieszanka betonowa.
Beton. Wymagania w zakresie normy PN-EN 206-1.
Domieszki i dodatki do betonów.
Projektowanie składu betonu.
Układanie, zagęszczanie mieszanki betonowej.
Pielęgnacja betonu w okresie zimowym i letnim.
Treści programowe - Laboratorium
Dobieranie składu zapraw murarskich. Badania konsystencji zaprawy oraz przygotowanie próbek i wykonanie badania wytrzymałości na ściskanie.
Badanie składu ziarnowego kruszywa oraz jamistości i gęstości nasypowej.
Komponowanie mieszanki kruszyw do betonów.
Projektowanie składu betonu.
Przedstawienie badań: konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka, Ve-Be, stolika rozpływowego, zawartości powierza w mieszance
betonowej wytrzymałości na ściskanie, klasyfikacja betonów.
Kolokwium oraz obrona sprawozdań z przeprowadzonych oznaczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. T. 1, praca zbiorowa pod kierunkiem B. Stefańczyka, Arkady Warszawa 2006, 2007.
Giergiczny Z.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2002.
Lewowicki S.: Zarys technologii materiałów budowlanych. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
Osiecka E.: Materiały budowlane. Kamień - ceramika - szkło. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
Osiecka E.: Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
Gorzelak, Halbiniak, Langier: Przewodnik do Technologii betonów i zapraw, Politechnika Częstochowska, 2005.
Kurdowski W., Chemia cementu i betonu, Warszawa, PWN, 2010.
Normy przedmiotowe PN-EN.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy II (Język Angielski)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
Treści programowe – Wykład
Ciśnienie i parcie hydrostatyczne ( definicja ciśnienia, parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione, bryła parcia).
Wypór (definicja wyporu, środek wyporu, warunki równowagi ciał pływających, metacentrum, wysokość metacentryczna, wyporność i płaszczyzna
pływania).
Ruch cieczy (Lepkość cieczy, równanie Bernoulliego dla strugi cieczy doskonałej i rzeczywistej, linia ciśnienia, spad i spadek hydrauliczny, ruch
laminarny i burzliwy, liczba Reylnoldsa).
Przepływ pod ciśnieniem (straty energii na długości i miejscowe, wzór Darcy – Weisbacha, wzór Colebrooka – White’a, współczynnik strat liniowych).
Ruch w korytach otwartych( natężenie przepływu w korycie, spadek i promień hydrauliczny, wzór Bazina, wzór Ganguilleta – Kuttera, wzór Manninga,
energia wewnętrzna, liczba Froude’a, odskok hydrauliczny).
Spiętrzenia (przelewy, rodzaje przelewów, wydatek przelewu, obliczanie
szerokości przelewu, obliczanie spiętrzenia na przelewie).
Światło mostów i przepustów (obliczanie światła mostów, obliczanie przepustów).
Ruch wód gruntowych (prawo Darcy, współczynnik filtracji – metody wyznaczania).
Odwodnienie wykopów ( rodzaje odwodnień, drenaże, igłofiltry, studnie).
Filtracja w budownictwie (filtracja pod budowami, sufozja, filtracja przez wały, groble i zapory).
Treści programowe – Ćwiczenia
Terminologia specjalistyczna: materiały i ich właściwości.
Wykresy i diagramy. Poprawne zapisywanie i odczytywanie danych na wykresach i diagramach, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny
budownictwa.
„Civil Engineering” – Przybliżenie dziedziny budownictwa wodno-lądowego; omówienie dyscyplin budownictwa oraz pracy inżyniera budowlanego.
Praca z tekstem technicznym.
Rozwijanie kanałów komunikacyjnych: rozmowy telefoniczne: umawianie się na spotkania, zmiany terminów, odwoływanie umówionych spotkań,
potwierdzanie treści, zachowania językowe w przypadku niedosłyszenia treści przekazu , zostawianie wiadomości.
Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu: wywiady ze sławnymi osobami w dziedzinie budownictwa. (praca z Internetem- laboratorium).
Wprowadzenie terminologii specjalistycznej: fachowe określenia architektoniczne, rodzaje domów mieszkalnych i większych budowli, rysunki, plany,
rzuty ukośne, legenda rysunku (ilustrowany słownik budowlany).
Terminologia specjalistyczna: konstrukcja domu, fundamenty, wiązar dachowy, elementy zewnętrzne domu
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Kolokwium I.
„Construction” – wznoszenie i montaż budynku, elementy robót budowlanych – analiza tekstu technicznego.
„Civil Engineering” – studium opłacalności projektu - praca z tekstem specjalistycznym.
„Civil Engineering” – funkcje, obowiązki i odpowiedzialność inżyniera budowlanego. Zdania warunkowe z „if” i „unless”. Praca z tekstem
specjalistycznym.
Inżynieria geotechniczna – praca z tekstem specjalistycznym.
Rozwijanie kompetencji językowej w zakresie brania udziału w dyskusji: wyrażanie pozytywnych opinii, reakcja na pytania, propozycje, prośby,
podziękowania, sposoby wtrącenia się do dyskusji.
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Kolokwium II.
..
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009.
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009.
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008.
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006.
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009.
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008.
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011.
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001.
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002.
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki.
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy II (Język Niemiecki)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Wykład
Ciśnienie i parcie hydrostatyczne ( definicja ciśnienia, parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione, bryła parcia).
Wypór (definicja wyporu, środek wyporu, warunki równowagi ciał pływających, metacentrum, wysokość metacentryczna, wyporność i płaszczyzna
pływania).
Ruch cieczy (Lepkość cieczy, równanie Bernoulliego dla strugi cieczy doskonałej i rzeczywistej, linia ciśnienia, spad i spadek hydrauliczny, ruch
laminarny i burzliwy, liczba Reylnoldsa).
Przepływ pod ciśnieniem (straty energii na długości i miejscowe, wzór Darcy – Weisbacha, wzór Colebrooka – White’a, współczynnik strat liniowych).
Ruch w korytach otwartych( natężenie przepływu w korycie, spadek i promień hydrauliczny, wzór Bazina, wzór Ganguilleta – Kuttera, wzór Manninga,
energia wewnętrzna, liczba Froude’a, odskok hydrauliczny).
Spiętrzenia (przelewy, rodzaje przelewów, wydatek przelewu, obliczanie
szerokości przelewu, obliczanie spiętrzenia na przelewie).
Światło mostów i przepustów (obliczanie światła mostów, obliczanie przepustów).
Ruch wód gruntowych (prawo Darcy, współczynnik filtracji – metody wyznaczania).
Odwodnienie wykopów ( rodzaje odwodnień, drenaże, igłofiltry, studnie).
Filtracja w budownictwie (filtracja pod budowami, sufozja, filtracja przez wały, groble i zapory).
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2, E. Klett, Stuttgart, 2005.
Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010.
Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007.
Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010.
Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010.
Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007.
Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006.
Bęza S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa 2004.
http://www.detail.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft.
Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003.
Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002.
Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007.
Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen –Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
-
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Praktyka zawodowa – 4 tygodnie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych zasad BHP.
Umiejętność korzystania z dokumentacji budowlanej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych, normatywnych i źródeł literaturowych.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie cech punktualności, komunikatywności, i odpowiedzialności za powierzone zadanie.
Zapoznanie się z procesem technologicznym produkcji budowlanej oraz procesem kierowania i organizacją pracy w firmie budowlanej.
Nabycie praktycznych umiejętności przy wykonywaniu czynności podczas pracy w firmie budowlanej.
Treści programowe – Praktyka
Praktyka w firmach związanych z budownictwem (firmy projektowe, wykonawcze, produkujące elementy budowlane itp.) realizowana na podstawie
indywidualnych porozumień w sprawie odbycia praktyki, zawieranych między uczelnią a zakładem pracy. Przed rozpoczęciem pracy konieczne
szkolenie BHP (ogólne i stanowiskowe).
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
20
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia terenowe z drogownictwa
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza w zakresie matematyki oraz budownictwo komunikacyjne.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i sporządzania sprawozdań badawczych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Ogólne wiadomości o ćwiczeniach terenowych. Szkolenie BHP.
Zasady określenia kategorii ruchu. Określenie kategorii ruchu przekroju drogi w warunkach rzeczywistych.
Ocena równości podłużnej planografem – wykonanie badania.
Ocena równości podłużnej planografem – opracowanie wyników badań.
Ocena równości poprzecznej profilografem.
Pomiar bezpośredni współczynnika tarcia. Ocena tekstury nawierzchni metodą piasku kalibrowanego.
Ocena jakości podłoża gruntowego płytą dynamiczną.
Metodyka pobierania próbek asfaltobetonowych w warunkach terenowych. Ocena wizualna próbek wyciętych z nawierzchni.
Ocena nośności nawierzchni belką Benkelmanna.
Obrona sprawozdań z ćwiczeń terenowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.
Klabińska M., Piłat J., Radziszewski P. Technologia materiałów i nawierzchni drogowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2003
Błażejowski K., Styk S.: Technologia warstw bitumicznych. WKiŁ, Warszawa 2000.
Piłat J., Radziszewski P: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa 2004.
Instrukcje obsługi urządzeń badawczych.
Czasopisma: „Autostrady”, „Polskie drogi”
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Statystyka stosowana (przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii zbiorów i rachunku prawdopodobieństwa (zakres – matura z
matematyki na poziomie rozszerzonym).
Ogólna znajomość pojęć i zagadnień z zakresu budownictwa.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw statystyki.
Nabycie umiejętności samodzielnej aplikacji wiedzy teoretycznej w celu analizy probabilistycznej wybranych zagadnień technicznych w obszarze
budownictwa lądowego i zagadnieniach pokrewnych.
Treści programowe – Wykład
Przestrzeń probabilistyczna. Definicja prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe.
Niezależność zdarzeń. Zmienne losowe jednowymiarowe: parametry rozkładu zmiennych losowych, dystrybuanta.
Wybrane rozkłady zmiennej losowej: rozkład Bernulliego, Poissona, jednostajny, wykładniczy i normalny.
Zagadnienia standaryzacja zmiennej losowej, tablice rozkładów.
Zmienne losowe dwuwymiarowe. Zagadnienia korelacji.
Matematyczna analiza zdarzeń masowych. Wprowadzenie pojęcia populacji, próba jako zmienna losowa.
Definicja podstawowych statystyk i ich rozkłady.
Estymacja punktowa. Klasyfikacja estymatorów. Estymacja przedziałowa. Przedziały ufności. Testowanie hipotez statystycznych. Błąd I i II rodzaju.
Testy parametryczne. Testy nieparametryczne. Test zgodności chi-kwadrat. Test niezależności chi-kwadrat.
Sprawdzian rygorowy.
Treści programowe – Ćwiczenia
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W01-W5.
Sprawdzian rygorowy nr 1.
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W08-W14.
Sprawdzian rygorowy nr 2.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Benjamin
J.R.,
Cornell
C.A.:
Rachunek
prawdopodobieństwa,
statystyka
matematyczna
i teoria decyzji dla inżynierów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977.
Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa, PWN, 1976.
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory. GiS, Wrocław 2001.
Kubik L.T.: Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego. PWN, Warszawa 1998.
Leitner R, Zacharski J.: Zarys matematyki wyższej dla studentów część III. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Plucińska A., Pluciński E.: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy stochastyczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2000.
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania. GiS, Wrocław 2001.
Klonecki W.: Statystyka matematyczna. Warszawa, Wyd. Naukowe, PWN, 1999.
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I.
Rachunek prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1986.
Murzewski J. Bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych. Arkady 1970.
Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki, Kraków 1998.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Probabilistyka stosowana (przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii zbiorów i rachunku prawdopodobieństwa (zakres – matura
z matematyki na poziomie rozszerzonym).
Ogólna znajomość pojęć i zagadnień z zakresu budownictwa.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu probabilistyki stosowanej.
Nabycie umiejętności samodzielnej aplikacji wiedzy teoretycznej w celu analizy probabilistycznej wybranych zagadnień technicznych w obszarze
budownictwa lądowego i zagadnieniach pokrewnych.
Treści programowe – Wykład
Przestrzeń probabilistyczna. Definicja prawdopodobieństwa.
Zmienne losowe: parametry rozkładu zmiennych losowych, dystrybuanta.
Wybrane rozkłady zmiennej losowej: rozkład Bernulliego, Poissona, jednostajny, wykładniczy i normalny.
Rozkład normalny, standaryzacja rozkładu normalnego.
Przykłady zmiennych losowych dwuwymiarowych.
Matematyczna analiza zdarzeń masowych. Wprowadzenie pojęcia populacji, próba jako zmienna losowa.
Definicja podstawowych statystyk i ich rozkłady.
Testy parametryczne. Testy nieparametryczne.
Sprawdzian rygorowy.
Treści programowe – Ćwiczenia
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W01-W5.
Sprawdzian rygorowy nr 1.
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W06-W09.
Sprawdzian rygorowy nr 2.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Benjamin
J.R.,
Cornell
C.A.:
Rachunek
prawdopodobieństwa,
statystyka
matematyczna
i teoria decyzji dla inżynierów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977.
Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa, PWN, 1976.
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory. GiS, Wrocław 2001.
Kubik L.T.: Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego. PWN, Warszawa 1998.
Leitner R, Zacharski J.: Zarys matematyki wyższej dla studentów część III. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Plucińska A., Pluciński E.: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy stochastyczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2000.
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania. GiS, Wrocław 2001.
Klonecki W.: Statystyka matematyczna. Warszawa, Wyd. Naukowe, PWN, 1999.
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I.
Rachunek prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1986.
Murzewski J. Bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych. Arkady 1970.
Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki, Kraków 1998.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
20
20
-
10
-
TAK
6
Karta opisu przedmiotu
Mechanika budowli II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów.
Wiedza z matematyki w zakresie analizy matematycznej.
Znajomość podstawowych pojęć w zakresie konstrukcji prętowych.
Zaliczony kurs „Mechanika Budowli I”.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy w zakresie efektywnego rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych.
Uzyskanie umiejętności rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych metodą sił.
Uzyskanie umiejętności rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych metodą przemieszczeń.
Umiejętność budowy linii wpływu dla układów statycznie niewyznaczalnych.
Treści programowe – Wykład
Teoria układów statycznie niewyznaczalnych. Metoda sił - wprowadzenie.
Metoda sił – belki ciągłe.
Metoda sił – ramy płaskie.
Metoda sił – kratownice. Przemieszczenia dla układów statycznie niewyznaczalnych. Obciążenia statyczne mechaniczne i niemechaniczne. Równanie
trzech, czterech i pięciu momentów.
Metoda przemieszczeń. Stopień kinematycznej niewyznaczalności układu. Równania transformacyjne i równania kanoniczne metody przemieszczeń.
Metoda przemieszczeń – belki ciągłe, ramy jedno i wielokondygnacyjne, kratownice, łuki.
Wykorzystanie symetrii i antysymetrii konstrukcji w rozwiązywaniu układów z nadliczbowymi więzami. Linie wpływu – belki ciągłe i kratownice z
nadliczbowymi więzami.
Stateczność układów prętowych, siły krytyczne. Komputerowe metody analizy konstrukcji prętowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Określanie stopnia statycznej niewyznaczalności układów,
omówienie sposobów rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych.
Rozwiązywanie belek i ram statycznie niewyznaczalnych przy pomocy metody sił - równania kanoniczne metody sił, obliczanie przemieszczeń od
obciążeń jednostkowych i od obciążeń zewnętrznych dla układów podstawowych.
Rozwiązywanie płaskich kratownic statycznie niewyznaczalnych przy pomocy metody sił. Obliczanie przemieszczeń ustrojów statycznie
niewyznaczalnych wywołanych obciążeniami mechanicznymi i niemechanicznymi (nierównomierny przyrost temperatury na włóknach skrajnych
prętów, niedokładność montażu, niesprężyste osiadanie podpór).
Kolokwium I.
Rozwiązywanie belek wieloprzęsłowych na podporach stałych i sprężystych metodą sił – równanie trzech, czterech
i pięciu momentów.
Metoda przemieszczeń. Określanie stopnia kinematycznej niewyznaczalności układów. Rozwiązywanie belek ciągłych i ram statycznie
niewyznaczalnych od obciążeń zewnętrznych i czynników niemechanicznych.
Sporządzanie linii wpływu dla belek statycznie niewyznaczalnych z wykorzystaniem równania trzech momentów.
Kolokwium II.
Treści programowe – Projekt
Omówienie metody sił. Podanie założeń dla ćwiczenia projektowego nr I - ramy trzykrotnie statycznie niewyznaczalnej. Przyjęcie układu
podstawowego ramy, zapisanie układu równań kanonicznych.
Obliczenie przemieszczeń dla układu podstawowego ramy. Rozwiązanie układu równań kanonicznych.
Sporządzenie wykresów sił wewnętrznych ramy statycznie niewyznaczalnej z wykorzystaniem zasady superpozycji. Wykonanie sprawdzenia
poprawności obliczeń.
Podanie założeń dla ćwiczenia projektowego nr. II – kratownicy trzykrotnie statycznie niewyznaczalnej. Omówienie metody sił dla kratownic. Przyjęcie
układu podstawowego, zapisanie układu równań kanonicznych.
Wyznaczenie sił w prętach kratownicy. Obliczenie przemieszczeń dla układu podstawowego.
Rozwiązanie układu równań kanonicznych. Obliczenie sił w prętach układu rzeczywistego. Wykonanie kontroli obliczeń przez sprawdzenie zgodności
odkształceń.
Zaliczenie ćwiczenia projektowego nr II. Metoda przemieszczeń dla ram przesuwnych. Określenie stopnia kinematycznej niewyznaczalności ramy z
ćwiczenia projektowego nr I, przyjęcie układu podstawowego.
Wyznaczenie rzeczywistych przemieszczeń układu z równań kanonicznych metody przemieszczeń. Obliczenie momentów gnących z zasady
superpozycji. Porównanie wyników z metodą sił.
Zaliczenie ćwiczenia projektowego nr I.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Filip F.: Mechanika budowli T. 1, Wyd. 4 Warszawa, PWN 1989 r.
Nowacki W.: Mechanika budowli. Wyd. 3, Warszawa, PWN 1974 r.
Olszowski B., Stojek Z., Waszczyszyn Z., Zarys Mechaniki Budowli, Wyd. Politechniki
Krakowskiej, 1978 r.
Wierzbicki W., Mechanika Budowli, PWN, Warszawa 1961 r.
Chudzikiewicz A., Statyka budowli, PWN, Warszawa 1973 r., 75 (cz.1 + cz.2).
Cywiński Z.: Zbiór zadań z mechaniki budowli, PWN, Warszawa 1998 r.
Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne., PWN, Warszawa, 2008 r.
Bogusz J.: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Przykłady, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
r.
Solecki R., Szymkiewicz J.: Układy prętowe i powierzchniowe. Obliczenia dynamiczne, Warszawa, Arkady 1964 r.
Rakowski G. (red.): Mechanika budowli: ujęcie komputerowe, Warszawa, Arkady 1991 r.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
20
10
20
-
-
TAK
6
Karta opisu przedmiotu
Mechanika gruntów
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geologii inżynierskiej.
Podstawowe wiadomości z zakresu mechaniki teoretycznej, wytrzymałości materiałów raz hydrauliki.
Wiedza Umiejętność zakresu matematyki i fizyki przydatna do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu geotechniki.
Umiejętność manualne prowadzenia pomiarów w badaniach eksperymentalnych.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu mechaniki ośrodka gruntowego.
Opanowanie umiejętności rozwiązywania problemów geotechnicznych.
Opanowanie umiejętności wyznaczania parametrów geotechnicznych, identyfikowania podłoża dla posadowienia obiektów budowlanych.
Treści programowe – Wykład
Miejsce i zadania mechaniki gruntów. Zjawiska fizyczne w gruncie. Dokumentowanie geotechniczne, kategorie geotechniczne, badania polowe
gruntów.
Klasyfikacja gruntów, cechy fizyczne gruntów.
Woda w gruncie. Ciśnienie porowe i naprężenia efektywne.
Przepływ wody w gruncie. Ciśnienie spływowe, spadek krytyczny. Zmiany wywołane filtracją i zabezpieczenie przed nimi.
Cechy mechaniczne gruntów. Stan graniczny naprężenia. Badania wytrzymałości na ścinanie. Ściśliwość gruntów.
Naprężenia w podłożu gruntowym. Pionowe i poziome naprężenia pierwotne w gruncie. Naprężenia od obciążenia zewnętrznego.
Nośność podłoża gruntowego, naprężenia krytyczne i graniczne w gruncie.
Odkształcalność podłoża gruntowego. Konsolidacja gruntu, osiadanie podłoża gruntowego.
Parcie gruntów. Stany oddziaływania gruntu. Teoria Rankine’a .Metoda Coulomba. Stateczność zboczy. Metody stanu granicznego.
Treści programowe – Ćwiczenia
Klasyfikacja gruntów. Wyznaczanie rodzaju gruntów na podstawie uziarnienia. Obliczanie wskaźników uziarnienia.
Obliczanie podstawowych cech fizycznych gruntu. Obliczanie pochodnych cech fizycznych.
Obliczanie współczynników filtracji na podstawie wzorów empirycznych.
Obliczanie wydatku przepływającej wody, obliczanie ciśnienia spływowego, sprawdzenie współczynnika bezpieczeństwa dna wykopu.
Obliczanie całkowitych i efektywnych naprężeń pierwotnych pierwotnych podłożu.
Obliczanie naprężeń od siły skupionej oraz obszaru obciążonego. Obliczanie naprężeń zastosowaniem metody punktów narożnych. Analiza stanu
naprężenia.
Obliczanie osiadań podłoża gruntowego (metoda jedno- i trójosiowego stanu odkształcenia).
Obliczanie parcia i odporu gruntu.
Kolokwium
Treści programowe – Laboratorium
Organizacja pracy w laboratorium. Warunki BHP i Ppoż. Próbki gruntu, metody pobierania, klasy jakości próbek. Analiza makroskopowa gruntów.
Laboratoryjne metody wyznaczania rodzaju gruntu.
Wyznaczanie gęstości objętościowej i wilgotności naturalnej gruntów spoistych i niespoistych.
Metody wyznaczania gęstości właściwej szkieletu gruntowego. Obliczanie pochodnych cech fizycznych gruntu na podstawie cech podstawowych.
Analiza wyników obliczeń.
Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Stany gruntów niespoistych.
Wyznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych. Wyznaczanie granic konsystencji gruntów.
Wyznaczanie wilgotności optymalnej gruntu i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. Obliczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
Wyznaczanie edometrycznych modułów ściśliwości gruntu.
Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych gruntów w bezpośrednim ścinaniu i trójosiowym ściskaniu.
Sporządzanie końcowej dokumentacji z przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Kolokwium.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa 1987.
Glazer Z.: Mechanika gruntów. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1985.
Dembicki E.: Parcie, odpór i nośność gruntów. Arkady. Warszawa 1979.
Lambe T. W., Whitman R. V.: Mechanika gruntów. Tom I i II. Arkady. Warszawa 1977.
Pisarczyk S.: Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2010.
Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierski. PWN. Warszawa 2001.Warszawskiej. Warszawa 2005.
Glazer Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN. Warszawa 1991.
Jeż J.: Gruntoznawstwo budowlane. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa 1980.
Obrycki M., Pisarczyk S.: Zbiór zadań z mechaniki gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002.
Przedecki T.: Ćwiczenia rachunkowe z geotechniki. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 1987.
Bolt A.: Mechanika gruntów w zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1982.
Sękowski J.: Laboratorium z mechaniki gruntów w zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 1990.
Myślińska E.: Laboratoryjne badania gruntów. PWN. Warszawa 1992.
Hrytsuk M., Kosmala-Kot W., Koniecko M.: Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki gruntów. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.
Częstochowa 2003.
Trąmpczyński W., Sokołowski K.: Wstęp do mechaniki gruntów. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2004.
Ishibashi I. Hazarika H – Soil Mechanics Fundamentals. CRC Press Taylor&Francis Group. 2011
http://geo.verruijt.net/ - Soil Mechanics Book.pdf
Przedmiotowe normy geotechniczne.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
20
10
-
-
-
NIE
6
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje betonowe I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu chemii budowlanej, technologii betonu, właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych betonu i stali
zbrojeniowej.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków prostych żelbetowych
elementów konstrukcyjnych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie żelbetu, jako materiału konstrukcyjnego i istoty konstrukcji żelbetowych.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów żelbetowych zginanych, ściskanych, rozciąganych oraz elementów
ścinanych według Stanów Granicznych Nośności.
Nabycie umiejętności obliczania konstrukcji według Stanów Granicznych Użytkowalności.
Treści programowe – Wykład
Beton: klasy, odkształcalność i wytrzymałość, reologia.
Stal: klasyfikacja i identyfikacja, wytrzymałość, spajalność.
Przyczepność betonu i stali. Kotwienie i przedłużanie zbrojenia.
Trwałość konstrukcji żelbetowych.
Wprowadzenie do Stanów Granicznych Nośności i Stanów Granicznych Użytkowalności.
Ogólne zasady obliczeń według SGN i obliczanie przekrojów zginanych.
Ścinanie w elementach żelbetowych, obliczanie nośności i zbrojenia na ścinanie.
Elementy żelbetowe ściskane, obliczanie zbrojenia i nośności.
Elementy żelbetowe rozciągane, obliczanie zbrojenia i nośności.
Ogólne zasady zbrojenia belek i słupów.
Treści programowe – Ćwiczenia
Zapoznanie się z normą PN-EN 1992-1-1:2008.
Wyznaczanie wytrzymałości betonu i stali.
Wyznaczanie otuliny zbrojenia.
Przekroje zginane prostokątne pojedynczo zbrojone – obliczanie nośności i zbrojenia.
Przekroje zginane prostokątne podwójnie zbrojone – obliczanie nośności i zbrojenia.
Przekroje zginane teowe pojedynczo zbrojone – obliczanie nośności i zbrojenia.
Elementy ścinane – obliczanie nośności i zbrojenia.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom I, PWN, Warszawa 2011.
Praca pod red. Ajdukiewicza A.: Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych, Polski Cement, Kraków 2009.
Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
20
10
-
-
-
NIE
6
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje metalowe I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie metalu (stali), jako materiału konstrukcyjnego i istoty konstrukcji metalowych.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów stalowych zginanych, ściskanych, rozciąganych i ścinanych według
SGN oraz połączeń spawanych i śrubowych.
Nabycie umiejętności obliczania elementów konstrukcji według SGU.
Treści programowe – Wykład
Podstawowe zagadnienia konstrukcji metalowych.
Nośność elementów rozciąganych.
Klasyfikacja przekrojów (LUS).
Nośność elementów ściskanych.
Nośność elementów zginanych.
Nośność elementów ściskanych oraz zginanych (wyboczenie i zwichrzenie).
Nośność elementów ścinanych.
Nośność połączeń śrubowych.
Nośność połączeń spawanych.
Kolokwium zaliczeniowe.
Treści programowe – Ćwiczenia
Zajęcia organ., zapoz. się z normą PN-EN 1993-1 – Elementy rozciągane.
Elementy rozciągane - obliczanie nośności.
Obliczanie klasy przekroju.
Elementy ściskane - obliczanie nośności.
Elementy zginane - obliczanie nośności (SGN i SGU).
Elementy ścinane - obliczanie nośności.
Elementy zginane i ścinane - obliczanie nośności.
Połączenia śrubowe - obliczanie nośności.
Połączenia spawane - obliczanie nośności.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Biegus A.: Połączenia śrubowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław, 1997.
Boretti Z., Bogucki W.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Arkady 1993.
Bogucki W.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady. Warszawa 1996.
Bródka J., Goczek J.: Podstawy konstrukcji metalowych. T.1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993.
Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1, Rzeszów 2010.
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Łubiński M., Czarnecki J., Giżejowski M.: Projektowanie elementów konstrukcji stalowych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. I Arkady. Warszawa 2000 (wyd. II).
PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Blachownice.
PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
10
-
10
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Fizyka budowli
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu fizyki, szczególnie termodynamiki.
Znajomość planowania badań i statystyki opisowej.
Znajomość materiałów budowlanych i podstawowych zasad konstruowania przegród.
Umiejętność korzystania z norm, katalogów i dokumentacji technicznej.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie zjawisk fizycznych zachodzących w budynku i w jego elementach.
Opanowanie zagadnień z zakresu teorii wymiany ciepła i masy w przegrodach.
Poznanie wymagań z zakresu ochrony cieplnej i przeciwwilgociowej budynków oraz podstaw bilansu energetycznego budynków.
Poznanie aparatury pomiarowej i zasad pomiaru zjawisk fizycznych.
Treści programowe – Wykład
Obiekty budownictwa ogólnego . Omówienie ogólnych tendencji projektowych i realizacyjnych.
Dokumenty prawne i normatywne dotyczące budownictwa ogólnego w Polsce.
Ustroje nośne w budownictwie ogólnym. Rodzaje i typy rozwiązań w budownictwie ogólnym w Polsce w warunkach powojennych. Technologie
stosowane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Budownictwo systemowe stosowane w Polsce.
Przykłady rozwiązań budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi w Polsce.
Przykłady rozwiązań budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi za granicą.
Pochylnie, schody ruchome, dźwigi.
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał semestralny.
Treści programowe - Laboratorium
Strumień ciepła, gęstość strumienia ciepła; Współczynnik przenikania ciepła przegrody budowlanej; Liniowy współczynnik przenikania ciepła;
Współczynniki przejmowania ciepła na powierzchni przegrody budowlanej.
Rozkład temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody zewnętrznej.
Temperatura w pomieszczeniu i na zewnątrz; Rozkład temperatury we wnętrzu przegrody budowlanej.
Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu, Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegrody budowlanej.
Dyfuzja pary wodnej przez przegrodę budowlaną; Kondensacja pary wodnej we wnętrzu przegrody budowlanej.
Opracowanie raportów z przeprowadzonych pomiarów.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Alsabry A.: Fizyka cieplna budowli w zadaniach. Zielona Góra Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2007.
Alsabry A.: Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia. Zielona Góra Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008.
Bogosłowski W.: Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach. Warszawa Arkady 1985.
Budownictwo ogólne. T. 2 Fizyka budowli. Red.: P. Klemm. Warszawa Arkady 2010.
Grabarczyk S.: Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. Warszawa Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej 2005.
Kubik J.: Podstawy fizyki budowli. Opole Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2008.
Laskowski L.: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2008.
Normy: PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 14683, PN-EN 12524, PN-EN ISO 13370, PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 13788, PN-B-02402, PN-B-02403.
Płoński W., Pogorzelski J.A.: Fizyka budowli. Warszawa Arkady 1978.
Pogorzelski J.A.: Fizyka cieplna budowli. Warszawa PWN 1976.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238).
Wyrwał J.: Termodynamiczne podstawy fizyki budowli. Opole Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2009.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 469/2011. Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej - A.
Bobociński. Wydawnictwo ITB, Warszawa 2011.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy III (Język Angielski)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Gramatyka: czasy przeszłe w kontekście technicznym.
Inżynieria konstrukcyjna: rodzaje budynków- przygotowanie do prezentacji na temat projektu budowy słynnych budowli – praca z tekstem technicznym.
Przygotowanie prezentacji – poznanie technik efektywnej prezentacji (ze szczególnym uwzględnieniem typowych błędów, wprowadzenie kluczowych
wyrażeń, mowa ciała).
„Tower Conversion” i „Kansai Airport” – wyzwania technologiczne nietypowych konstrukcji.
„Burj al Arab” - nowoczesny hotel.
Najwyższe konstrukcje: The Empire State Building.
Ćwiczenia konwersacyjne. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Kolokwium I.
Wprowadzenie terminologii specjalistycznej: mosty – charakterystyka, opisy, dopasowywanie opisów do zdjęć.
Mosty – klasyfikacja mostów – praca z tekstem technicznym.
Ewolucja rozwiązań budowy mostów- praca z tekstem.
Nowoczesne mosty (1).
Nowoczesne mosty (2).
Projekt mostu – obciążenia i siły; sposoby wznoszenia mostów. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009.
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009.
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008.
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006.
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009.
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008.
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011.
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001.
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002.
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005.
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007.
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005.
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008.
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki.
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy III (Język Niemiecki)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Postęp w technice; ważne wynalazki techniczne na przestrzeni wieków. Użycie konstrukcji bezokolicznikowej „um …….zu …” do określenia celu.
Wynalazcy z krajów niemieckiego obszaru językowego i ich wynalazki. Zdania okolicznikowe celu ze spójnikiem „damit”.
Wybór i przygotowanie materiałów do prezentacji na temat „Najważniejsze wynalazki techniczne”. Przedstawienie pracy na forum grupy.
Budownictwo – podstawowe pojęcia ogólne, definicje pojęć. Budowle, ich rodzaje i podział z uwagi na funkcje.
Cechy i właściwości fizyczne materiałów, podstawowe jednostki miar - opis wybranych materiałów i przedmiotów.
Ważne ośrodki przemysłowe Niemiec, Austrii i Szwajcarii; poszukiwanie materiałów w dostępnych źródłach, sporządzenie notatek i przekazanie
informacji.
Nowoczesna architektura na podstawie wybranych przykładów (BMW-Welt w Monachium, Elbphilharmonie w Hamburgu, Peek & CloppenburgKaufhaus w Köln).
Przedstawienie dowolnej budowli architektonicznej z uzasadnieniem wyboru i wykorzystaniem terminologii specjalistycznej. Prezentacja z
wykorzystaniem środków multimedialnych.
Budowa domu; elementy budynku, wyposażenie, sprzęt budowlany. Zawody w budownictwie.
Etapy budowy domu, wykonywane czynności. Użycie strony biernej do opisu powstawania domu.
„Inteligentny” dom – zasady funkcjonowania. Porównania – stopniowanie przymiotnika, zdania porównawcze.
„Inteligentny” dom; argumenty za i przeciw (dyskusja).
Powtórzenie i utrwalenie terminologii specjalistycznej i struktur gramatycznych; kolokwium zaliczeniowe.
Budowle 21. wieku w świecie – quiz na podstawie opisu i fotografii.
Ewaluacja.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2, E. Klett, Stuttgart, 2005.
Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010.
Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007.
Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010.
Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010.
Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007.
Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006.
http://www.detail.de/ http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft.
Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003.
Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002.
Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007.
Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen –Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
10
-
-
10
-
TAK
4
Karta opisu przedmiotu
Fundamentowanie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geologii inżynierskiej.
Podstawowe wiadomości z budownictwa ogólnego z zakresu elementów konstrukcyjnych budowli.
Ugruntowana wiedza z zakresu mechaniki i mechaniki gruntów.
Podstawowe wiadomości z konstrukcji betonowych w zakresie wymiarowania przekrojów elementów żelbetowych.
Umiejętność stosowania w obliczeniach procedur programów Mathcad, Exel.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu fundamentowania budowli.
Nabycie umiejętności modelowania teoretycznego i wymiarowania konstrukcji fundamentów.
Nabycie wiedzy z zakresu zabezpieczania ścian wykopów i stosowania odwodnienia podłoża.
Treści programowe – Wykład
Stany graniczne w projektowaniu fundamentów bezpośrednich.
Konstrukcje fundamentów bezpośrednich, ławy, stopy, płyty, ruszty, skrzynie.
Kształtowanie wykopów fundamentowych ich odwodnienie. Ochrona fundamentów przed szkodliwym działaniem wody.
Ścianki szczelne i ściany szczelinowe. Rodzaje, technologia, wymiarowanie.
Fundamenty palowe. Wymiarowanie konstrukcji palowych. Technologie wykonywania pali.
Wzmacnianie istniejących fundamentów.
Treści programowe - Projekt
Zaprojektowanie posadowienia bezpośredniego. Ustalenie geometrii posadowienia. Sprawdzenie stanu granicznego nośności.
Sprawdzenie stanu granicznego ze względu na słabszą warstwę.
Analiza stanu naprężenia pod fundamentem.
Obliczenie osiadań fundamentów budowli.
Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Przystański J.: Wykopy fundamentowe i odwodnienie gruntów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 1981.
Biernatowski K., Dembicki E. i inni - Fundamentowanie. Projektowanie i wykonawstwo. Arkady. Warszawa. 1987/1988r.
Motak E. - Fundamenty bezpośrednie. Wzory, tablice, przykłady. Arkady. Warszawa. 1988r.
Rossiński B. - Fundamentowanie. Arkady. Warszawa. 1978r.
Rossiński B. i inni - Fundamenty. Projektowanie i wykonawstwo. Arkady. Warszawa. 1976r.
Dembicki E., Tejchman A. - Wybrane zagadnienia fundamentowania budowli hydrotechnicznych. PWN. Warszawa. 1974r.
Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. - Fundamentowanie. Wyd. Politechniki Warszawskiej . Warszawa. 2005r.
Obrycki M., Pisarczyk S. – Wybrane zagadnienia z fundamentowania. Przykłady obliczeń. Wyd. Politechniki Warszawskiej . Warszawa. 2005r.
Rybak Cz. – Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław. 1999r.
Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierski. PWN. Warszawa 2001.
Pogorzelska J. - Komentarz do normy PN-81/B-03020. Wyd. ITB. W-wa1984r
Cios I., Garwacka-Piórkowska S. - Projektowanie fundamentów. Ławy. Stopy. Ściany oporowe. Pale. Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
2008r.
Czarnota-Bojarski R., Lewandowski S. - Fundamenty budowli lądowych. Przykłady obliczeń. Arkady. Warszawa. 1978r.
Gwizdała K. Kowalski J.R. – Prefabrykowane pale wbijane. Politechnika Gdanska .Gdańsk 2005r
Gwizdała K. – Fundamenty palowe. T1. PWN. Warszawa 2011r.
Czasopisma:
Inżynieria i Budownictwo.
Inżynieria Morska i Geotechnika.
Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele.
Normy z zakresu fundamentowania.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
20
-
10
10
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje betonowe II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli.
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu materiałów budowlanych z technologią betonu, budownictwa ogólnego, mechaniki gruntów i
fundamentowania, podstaw konstrukcji betonowych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków prostych żelbetowych
elementów konstrukcyjnych.
CEL PRZEDMIOTU
Uzyskanie podstawowych wiadomości dotyczących kształtowania, wymiarowania i konstruowania zbrojenia w elementach konstrukcyjnych.
Zdobycie umiejętności zaprojektowania monolitycznego stropu płytowo-belkowego.
Poznanie wybranych metod badań nieniszczących i odpowiednich przyrządów, umiejętność zbudowania ogólnego zarysu eksperymentalnego projektu
badawczego, zapoznanie się z niektórymi technikami pomiarowymi.
Treści programowe – Wykład
Ogólne zasady projektowania konstrukcji żelbetowych.
Stropy żelbetowe.
Stropy płytowo-belkowe (zasady rozplanowania elementów, płyty prostokątne pracujące jednokierunkowo, żebra, podciągi), słupy zwykłe (eo=0) i
uzwojone.
Stropy krzyżowo zbrojone.
Stropy płaskie.
Fundamenty stopowe i ławowe, ustroje płytowo-belkowe (płyty prostokątne jednoprzęsłowe i ciągłe pracujące dwukierunkowo, belki podporowe).
Schody (ze stopniami wspornikowymi, swobodnie podpartymi, płytowe z biegami podpartymi): kształtowanie elementów monolitycznych i
prefabrykowanych, obliczenia statyczne, wymiarowanie i konstruowanie zbrojenia.
Konstrukcje sprężone: idea sprężania konstrukcji, rys historyczny, metody sprężania, klasyfikacja konstrukcji sprężonych, technologie strunobetonu
i kablobetonu.
Badania nieniszczące i laboratoryjne konstrukcji żelbetowych.
Treści programowe - Projekt
Zajęcia organizacyjne. Wydanie założeń projektowych.
Zasady rozplanowania elementów (słupów, żeber i podciągów).
Projekt wstępny – zbieranie obciążeń i dobór wstępny przekrojów.
Wymiarowanie płyty monolitycznej.
Wymiarowanie żebra.
Zasady wykonanie rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych
Obrona pracy projektowej i zaliczenie
Treści programowe - Laboratorium
Zapoznanie z zasadami i szkolenie BHP, diagnostyka konstrukcji betonowych, podział i omówienie metod badań nieniszczących, przyrządy pomiarowe
stosowane do badań, literatura i normy wymagane do zajęć
Metoda elektromagnetyczna oceny zbrojenia. Fizyczne podstawy zasady działania przyrządu Ferroscan FS-10.
Badania laboratoryjne modelu zbrojenia przy użyciu Ferroscanu.
Metoda sklerometryczna badania konstrukcji. Twardość statyczna, twardość dynamiczna, straty energii, rodzaje młotków Schmidta.
Metoda ultradźwiękowa badania konstrukcji. Fizyczne podstawy zasady działania przyrządu, rodzaje fal, prezentacja
i omówienie przyrządu do
badań, rodzaje głowic, oznaczenia głowic, wybór powierzchni pomiarowych, metody badań (skrośna, pośrednia, powierzchniowa.
Metody niszczące badania konstrukcji na przykładzie badania belki jednoprzęsłowej.
Kolokwium sprawdzające.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom 1, 2, PWN, Warszawa 2011.
Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, DWE, 2010.
Łapko A., Jensen B.Ch.: Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych, Arkady, 2008.
Ajdukiewicz A., Mames J.: Betonowe konstrukcje sprężone. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2001.
Ajdukiewicz A., Starosolski W., Sulimowski Z.: Konstrukcje betonowe. Laboratorium. Wydawnictwo Politechniki Śląska. Gliwice 1982.
Zybura A.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu. Atlas rysunków, Wyd. 2, PWN, 2010.
Ajdukiewicz A.: Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych, Polski Cement, 2009.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
20
-
10
10
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje metalowe II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania.
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I, umiejętność korzystania z norm EC3 cz.1, 5, 8.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad konstruowania stropów belkowych stalowych, zasad wykonywania dokumentacji projektowej.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów stalowych wg SGN oraz połączeń spawanych i śrubowych.
Nabycie umiejętności obliczania elementów konstrukcji wg SGU.
Treści programowe – Wykład
Informacje podstawowe, układy konstrukcyjne, rozplanowanie.
Zasady zbierania obciążeń.
Obliczanie belek drugorzędnych, zabezpieczenia przed zwichrzeniem.
Obliczanie belek gł. (obliczenia statyczne, dobór przekroju).
Obliczanie belek gł. (sprawdzenie warunków nośności), żeberka.
Połączenia skręcane belek drugorzędnych z głównymi, poł. belek głównych.
Projektowanie słupów.
Zasady wyk. dokumentacji rysunkowej.
Zasady wyk. dokumentacji rysunkowej.
Kolokwium zaliczeniowe.
Treści programowe - Projekt
Wprowadzenie, wydanie założeń projektowych, omówienie formy i zakresu wykonania projektu, rozplanowanie układu stropu.
Zestawienie obciążeń.
Sprawdzenie SGN i SGU dla założonego przekroju żebra.
Wyk. obliczeń statycznych podciągu oraz weryfikacja uzyskanych wyników.
Sprawdzenie SGN i SGU podciągu.
Sprawdzenie SGN i SGU podciągu.
Projektowanie połączeń spawanych oraz śrubowych elem. konstrukcyjnych.
Omówienie formy i zakresu rysunku zestawczo-montażowego.
Omówienie formy i zakresu rysunku warsztatowego żeber.
Omówienie formy i zakresu rysunku warsztatowego podciągu.
Treści programowe - Laboratorium
Stal – klasyfikacja, rodzaje stali.
Właściwości stali z uwagi na skład chemiczny.
Oznaczenia stali wg zastosowania i właściwości.
Właściwości fizyczne i mechaniczne stali.
Rozpoznawanie rodzaju stali na podstawie badania jej twardości.
Spoiny stosowane w konstrukcjach stalowych, rodzaje styków spawanych.
Typy spoin i ich oznaczenia na rysunkach.
Wady spoin i metody ich wykrywania.
Połączenia śrubowe, rodzaje śrub stosowanych w konstrukcjach stalowych.
Ogólne zasady wymiarowania elementów na rysunkach warsztatowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Biegus A.: Połączenia śrubowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław, 1997.
Boretti Z., Bogucki W.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Arkady 1993.
Bogucki W.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady. Warszawa 1996.
Bródka J., Goczek J.: Podstawy konstrukcji metalowych. T.1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993.
Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1, Rzeszów 2010.
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Łubiński M., Czarnecki J., Giżejowski M.: Projektowanie elementów konstrukcji stalowych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. I Arkady. Warszawa 2000 (wyd. II).
PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Blachownice.
PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
27
-
-
-
TAK
3
Karta opisu przedmiotu
Język obcy IV (Język Angielski)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Terminologia specjalistyczna: budowa dróg i autostrad.
Drogi – rodzaje dróg, rodzaje nawierzchni, przekrój poprzeczny ulicy.
Aktualizacje danych w projekcie - opis etapów budowy – strona bierna.
„Interconnection” – sposoby łączenia elementów konstrukcyjnych – strona bierna; praca z tekstem oraz ćwiczenia dodatkowe.
„Rigid Pavement performance” – konstrukcja nawierzchni dróg; praca z tekstem; słowotwórstwo.
Railways – budowa szlaków kolejowych – praca z tekstem.
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości „Brooklyn Bridge” – film specjalistyczny, przypomnienie tematyki mostów.
Kolokwium I.
Tunele – klasyfikacja i procedury budowlane – praca z tekstem.
Tunele drążone w twardych i miękkich podłożach – praca z tekstem.
Tamy i zapory – rodzaje i ich przeznaczenie – praca z tekstem.
Budowa stadionu w Pekinie – film specjalistyczny.
Indywidualne prezentacje.
Indywidualne prezentacje
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009.
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009.
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008.
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006.
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009.
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008.
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011.
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001.
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002.
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005.
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007.
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008.
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki.
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
27
-
-
-
TAK
3
Karta opisu przedmiotu
Język obcy IV (Język Niemiecki)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Przygotowanie materiałów do prezentacji wybranej firmy; informacje dotyczące jej historii, formy prawnej, profilu działalności, stanu zatrudnienia,
rozwoju.
Prezentacja przedsiębiorstwa w formie multimedialnej z wykorzystaniem fotografii, schematów, diagramów.
Targi budowlane w kraju i za granicą; poszukiwanie materiałów w dostępnych źródłach, streszczenie najważniejszych informacji.
Przygotowanie i organizacja stanowiska na targach. Rozmowy z przedstawicielami firm, przegląd broszur i folderów.
„Baustoffe für die Schräge” - pokrycia dachowe, rodzaje materiałów, właściwości.
Zalety i wady stosowanych materiałów na pokrycie dachu – dyskusja. Typowe pokrycia dachów w Polsce – uzasadnienie.
Rodzaje powszechnie stosowanych materiałów budowlanych; cechy „idealnego” materiału.
„Porenbeton” (beton komórkowy); skład i właściwości betonu komórkowego. Opis produkcji; użycie strony biernej z czasownikami modalnymi.
Budownictwo ekologiczne – „słoneczny dom” w Regensburgu.
Mój wymarzony dom – wybór materiałów i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych; prezentacja na forum grupy.
„Wiadukt Milleau” jako przykład nowoczesnych obiektów inżynierskich.
Podział mostów; typowe cechy i różnice pomiędzy nimi – przykłady, porównania.
Kolokwium zaliczeniowe z materiału realizowanego w semestrze VI - terminologii zawodowej i specjalistycznej oraz odpowiednich struktur
gramatycznych.
Plany zawodowe i osobiste po ukończeniu studiów. Wybór miejsca pracy i zamieszkania
Przygotowanie do egzaminu. Ewaluacja.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2, E. Klett, Stuttgart, 2005
Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010.
Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007.
Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010.
Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010.
Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007.
Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006.
Bęza S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa 2004.
http://www.detail.de/ http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft
Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003.
Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002.
Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007.
Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen –Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
10
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia terenowe z geotechniki
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geologii inżynierskiej.
Uporządkowana i podbudowana teoretycznie wiedza z mechaniki gruntów.
Elementarna wiedza Umiejętność zakresu fundamentowania.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu badań terenowych gruntu oraz prowadzenia prac „in situ”.
Opanowanie przez studentów umiejętności sporządzania dokumentacji geotechnicznej oraz ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej identyfikowania podłoża dla celów budownictwa.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wykonanie jednego otworu wiertniczego. Pobranie prób gruntu do badań laboratoryjnych.
Wykonanie jednego sondowania sondą dynamiczną SD-10.
Przeprowadzenie badań laboratoryjnych w celu ustalenia właściwości badanych gruntów.
Sporządzenie charakterystyk sondowań dynamicznych. Ustalenie korelacji między parametrami geotechnicznymi.
Sporządzenie dokumentacji z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jeż J.: Gruntoznawstwo budowlane. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa 1980.
Hrytsuk M., Kosmala-Kot W., Koniecko M.: Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki gruntów. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.
Częstochowa 2003.
Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierski. PWN. Warszawa 2001.
Glazur Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN. Warszawa 1991.
Normy przedmiotowe.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Praktyka z geotechniki – 2 tygodnie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geologii inżynierskiej.
Uporządkowana i podbudowana teoretycznie wiedza z mechaniki gruntów.
Elementarna wiedza Umiejętność zakresu fundamentowania.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu badań terenowych gruntu oraz prowadzenia prac „in situ”.
Opanowanie przez studentów umiejętności sporządzania dokumentacji geotechnicznej oraz ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej identyfikowania podłoża dla celów budownictwa.
Treści programowe - Praktyka
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jeż J.: Gruntoznawstwo budowlane. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa 1980.
Hrytsuk M., Kosmala-Kot W., Koniecko M.: Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki gruntów. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.
Częstochowa 2003.
Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierski. PWN. Warszawa 2001.
Glazur Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN. Warszawa 1991.
Normy przedmiotowe.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
-
20
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Grafika komputerowa w budownictwie
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu rysunku technicznego, potwierdzona zaliczeniem przedmiotu „Rysunek Techniczny”.
Umiejętność obsługi komputera.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wykonywania rysunków technicznych przy użyciu graficznych programów komputerowych.
Poznanie przez studentów programu AutoCAD.
Opanowanie przez studentów umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej w programie AutoCAD, zgodnie z zasadami rysunku technicznego i
obowiązującymi normami.
Treści programowe - Laboratorium
Wprowadzenie do przedmiotu: poznanie podstawowych programów graficznych do projektowania wspomaganego komputerowo; uruchamianie
programu, przestrzeń autoCAD-a, tworzenie nowego rysunku, jednostki, granice rysunku, zapis rysunku na dysku, zamknięcie rysunku.
Warstwy: sterowanie warstwami, stan i właściwości warstw, pasek narzędzi „warstwy II”. Szablon (rysunek prototypowy); palety; zapytania (parametry
obiektów).
Podstawowe obiekty AutoCAD-a, właściwości obiektów i ich modyfikacje, oglądanie rysunku (powiększanie i przesuwanie, widoki). Ustawienia strony.
Wymiarowanie rysunków, edycja wymiarów, style wymiarowe.
Napisy: napisy proste, akapity tekstowe, styl napisów, modyfikacja napisów.
Tworzenie i modyfikacja tabel, styl tabeli, wstawianie bloku lub formuły do komórki. Rozmieszczenia wydruku (przestrzeń papieru, rzutnie).
Kreskowanie, edycja kreskowania. Rysowanie precyzyjne: skok, siatka, tryb ortogonalny, punkty charakterystyczne obiektów, śledzenie punktów
charakterystycznych, śledzenie biegunowe.
Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej.
Sprawdzian praktyczny z zakresu projektowania 2D i 3D.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
AutoCAD. Podręcznik użytkownika. Autodesk, Inc. 2010.
Babiuch M.: AutoCAD 2007 i 2007 PL.Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion 2008.
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2010.
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 3D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2011.
Ferdyn R.: AutoCAD. Konstrukcje budowlane. Wydawnictwo Helion 2002.
Jaskulski A.: AutoCAD 2010/LT i 2010+. PWN 2009.
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady. Warszawa 2008.
Pikoń A.: AutoCAD 2010 i 2010 PL. Wydawnictwo Helion 2010.
Rysunek Techniczny w AutoCADzie. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Posiadały. Częstochowa 2002.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
-
20
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Graficzne techniki komputerowe
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu rysunku technicznego, potwierdzona zaliczeniem przedmiotu „Rysunek Techniczny”.
Umiejętność obsługi komputera.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wykonywania rysunków technicznych przy użyciu graficznych programów komputerowych.
Poznanie przez studentów programu AutoCAD oraz innego wybranego programu graficznego (Corel, Inventor, ArchiCAD itp.).
Opanowanie przez studentów umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej w programach CAD, zgodnie z zasadami rysunku technicznego
i obowiązującymi normami.
Treści programowe - Laboratorium
Wprowadzenie do przedmiotu: poznanie podstawowych programów graficznych do projektowania wspomaganego komputerowo; uruchamianie
programu, przestrzeń autoCAD-a, tworzenie nowego rysunku, jednostki, granice rysunku, zapis rysunku na dysku, zamknięcie rysunku.
Warstwy: sterowanie warstwami, stan i właściwości warstw, pasek narzędzi „warstwy II”. Szablon, palety, zapytania (parametry obiektów).
Podstawowe obiekty AutoCAD-a, właściwości obiektów i ich modyfikacje, oglądanie rysunku (powiększanie i przesuwanie, widoki). Ustawienia strony.
Wymiarowanie rysunków, edycja wymiarów, style wymiarowe. Napisy: napisy proste, akapity tekstowe, styl napisów, modyfikacja napisów. Tworzenie i
modyfikacja tabel, styl tabeli, wstawianie bloku lub formuły do komórki.
Kreskowanie, edycja kreskowania. Rysowanie precyzyjne: skok, siatka, tryb ortogonalny, punkty charakterystyczne obiektów, śledzenie punktów
charakterystycznych, śledzenie biegunowe. Rozmieszczenia wydruku (przestrzeń papieru, rzutnie).
Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej.
Układy współrzędnych: sterowanie układami współrzędnych, paski LUW i LUW II, menedżer układów współrzędnych.
Sprawdzian praktyczny z zakresu projektowania 2D i i3D w programie AutoCAD.
Obsługa wybranego programu graficznego (Corel, Inventor, ArchiCAD lub innego.
Tworzenie obiektów, modyfikacja obiektów, narzędzia, edycja napisów w wybranym programie graficznym.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
AutoCAD. Podręcznik użytkownika. Autodesk, Inc. 2010.
Babiuch M.: AutoCAD 2007 i 2007 PL.Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion 2008.
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2010.
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 3D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2011.
Ferdyn R.: AutoCAD. Konstrukcje budowlane. Wydawnictwo Helion 2002.
Jaskulski A.: AutoCAD 2010/LT i 2010+. PWN 2009.
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady. Warszawa 2008.
Noga B., Kosma Z., Parczewski J.: Inventor. Pierwsze Kroki. Wydawnictwo Helion 2009.
Pikoń A.: AutoCAD 2010 i 2010 PL. Wydawnictwo Helion 2010.
Rysunek Techniczny w AutoCADzie. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Posiadały. Częstochowa 2002.
Sperber K. H.: ArchiCAD10. Wydawnictwo Helion 2007.
Sydor M.: Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania. PWN 2009.
Zimek R.: ABC Corel Draw X4PL. Wydawnictwo Helion 2009.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
TAK
4
Karta opisu przedmiotu
Organizacja produkcji budowlanej
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Budownictwo ogólne I.
Zakres wiadomości z przedmiotu Ekonomika budownictwa.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu organizacji produkcji budowlanej.
Opanowanie umiejętności sporządzenia projektu zagospodarowania placu budowy.
Treści programowe - Wykład
Studium organizacji procesu inwestycyjnego.
Wytyczne realizacji inwestycji WRI.
Projekt organizacji budowy i robót POR. Schematy typowej organizacji i metod pracy.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
Część ogólna projektu ZPB. Część analityczna projektu ZPB.
Część graficzna projektu ZPB.
Drogi tymczasowe i transport szynowy.
Tymczasowe obiekty kubaturowe. Magazyny i składy.
Laboratoria budowlane - polowe.
Bezpieczeństwo pracy w realizacji procesów budowlanych.
Treści programowe - Projekt
Wydanie indywidualnych założeń projektowych z zakresu projektu organizacji robót.
Opracowanie zakresu robót; Opracowanie przedmiaru robót.
Dobór maszyn i urządzeń.
Obliczenia nakładów pracy żywej i pracy maszyn.
Dobór brygad roboczych.
Opracowanie części analitycznej harmonogramu.
Opracowanie części graficznej harmonogramu.
Opracowanie części sprawdzającej harmonogramu.
Opracowanie harmonogramów szczegółowych.
Obrona projektów.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Zarządzanie w budownictwie: Organizacje, procesy, metody. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003.
Bortniczuk W., Kozubski K.: Podstawy organizacji i kalkulacji budowlanej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
Ignasiak E.: Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Jaworski K. i inni: Podstawy organizacji zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady, Warszawa 1985.
Jaworski K: Podstawy organizacji budowy. PWN, Warszawa 2004.
Lenkiewicz W.: Organizacja i planowanie budowy. PWN, Warszawa 1985.
Linczowski C., Sobczyk Z.: Organizacja i planowanie w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
Linczowski C.: Organizacja i planowanie w przedsiębiorstwie budowlanym. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1992.
Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie budowlanym: materiały do studiowania. Red: Jerzak M. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego, Katowice 1992.
Podstawy organizacji, zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady, Warszawa 1985.
Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982.
Technologia i organizacja budownictwa. Praca zbiorowa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wrocław 1990.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Kierowanie procesami inwestycyjnymi
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Ekonomika budownictwa.
Zakres wiadomości z przedmiotu Technologia robót budowlanych I.
Zakres wiadomości z przedmiotu Organizacja produkcji budowlanej.
CEL PRZEDMIOTU
Kierowanie procesem inwestycyjnym na jego różnych etapach.
Umiejętność formułowania i negocjacji kontraktów budowlanych.
Treści programowe - Wykład
Elementy prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego, oraz samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia ( Dz. U Nr 120 poz. 1126). Budowy wymagające opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Międzynarodowe zasady realizacji inwestycji według procedur FIDIC.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jako dokumentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i montażowych. Rozliczanie robót budowlanych.
Operat kolaudacyjny.
Oddanie obiektu do użytkowania.
Kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania planu BIOZ.
Treść planu BIOZ. Część opisowa planu BIOZ.
Część graficzna planu BIOZ.
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania operatu kolaudacyjnego.
Oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
Dokumentacja powykonawcza wykonanych robót. Dziennik budowy.
Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu.
Rozliczenie rzeczowo finansowe.
Protokoły badań.
Kolokwium zaliczeniowe z treści ćwiczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawy: Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi.
Bortniczuk W., Kozubski K.: Podstawy organizacji i kalkulacji budowlanej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego. Red. H. Gawron. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1991.
Krzakiewicz K.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
Linczowski C., Sobczyk Z.: Organizacja i planowanie w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
Pabian A.: Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2000.
Pabian A.: Marketing w budownictwie: poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1999.
Sainte M. G.: Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem: 10 etapów. Wydaw. POLTEXT, Warszawa 1992.
Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncepcje, funkcje,. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1995.
Ziółko J.: Dokumenty w zarządzaniu inwestycjami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Instalacje budowlane
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość materiałów budowlanych i zasad konstruowania przegród.
Umiejętność sporządzania projektów technicznych, budowlanych.
Podstawowe wiadomości z zakresu teorii procesów przepływowych.
Umiejętność korzystania z norm, katalogów i dokumentacji technicznej.
CEL PRZEDMIOTU
Zrozumienie zasad działania budowlanych urządzeń instalacyjnych.
Zapoznanie z procesem projektowania i realizacji typowych instalacji budowlanych.
Poznanie charakterystyki energetycznej i bilansu energetycznego budynków.
Zdobycie umiejętności wprowadzenia odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.
Treści programowe – Wykład
Wprowadzenie do przedmiotu; Podstawowe wiadomości o instalacjach budowlanych wykorzystywane przez projektanta i wykonawcę; Podział
instalacji; Podstawowe zasady prowadzenia przewodów w budynku i w terenie.
Bilans cieplny; Zapotrzebowanie na ciepło i chłód pomieszczeń i budynku; Współczynnik charakterystyki cieplnej budynku; Zapotrzebowanie na moc
grzewczą.
Źródła ciepła; Kotłownie; Kominy; Węzły cieplne; Instalacje odprowadzania spalin.
Instalacji ogrzewcze; Układy hydrauliczne c.o; Instalacje ciepłej wody użytkowej.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie.
Wentylacja pomieszczeń; Odzyskiwanie ciepła; Maszynownie wentylacyjne.
Klimatyzacja; Centrale chłodnicze; Maszynownie chłodnicze.
Instalacje gazowe; Instalacje wodociągowe; Zaopatrzenie w wodę.
Instalacje kanalizacyjne; Technologia ścieków; Ochrona przed hałasem wywoływanym przez instalacje wodno-kanalizacyjne; Instalacje
odwodnieniowe.
Instalacje elektryczne; Instalacje telemechaniczne; Instalacje odgromowe; Instalacje alarmowe; Budynki inteligentne.
Treści programowe – Ćwiczenia
Wybrane zagadnienia z zakresu instalacji grzewczych c.o. i c.w.u.
Bilans cieplny; Zapotrzebowanie na ciepło i moc grzewczą; Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego i zużycia ciepła na potrzeby ogrzewania
i chłodzenia.
Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Wybrane zagadnienia z zakresu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wybrane zagadnienia z zakresu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wybrane zagadnienia z zakresu instalacji gazowych.
Wybrane zagadnienia z zakresu instalacji elektrycznych.
Opracowanie zadania końcowego.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe. Warszawa WNT 2007.
Instalacje gazowe, ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i wodno-kanalizacyjne w budownictwie. Red. M. Rubik. Warszawa WEKA Sp. z o. o.
Instalacje elektryczne i teletechniczne. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Red.: J. Strzałka Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
Instalacje i sieci gazowe dla praktyków. Red.: M Łaciak. Warszawa Verlag Dashöfer.
Lejdy B.: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Warszawa WNT 2005.
Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Warszawa WNT 2005.
Lewandowski W. M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa WNT 2006.
Instalacje wewnętrzne w budynkach. Praktyczny poradnik. Warszawa WEKA Sp. z o. o.
Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, eksploatacja. Red.: H. Koczyk. Poznań SYSTHERM SERWIS Danuta Gazińska s.j. 2005.
Robakiewicz M.: Termodenizacja budynków i systemów grzewczych. Poradnik. Warszawa Fundacja Poszanowania Energii 2002.
Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. Warszawa WNT 2007
Szarowski A., Łatowski L: Ciepłownictwo. WNT Warszawa 2006.
Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Komfort cieplny, zasady obliczeń i urządzenia. Red.: B. Gaziński Poznań SYSTHERM SERWIS Danuta
Gazińska s.j. 2005
Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie. Red.: T.R. Fodemski. Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
Wodociągi i kanalizacja" Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja Red.: W. Żuchowicki. Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
20
-
-
10
-
TAK
4
Karta opisu przedmiotu
Technologia robót budowlanych I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Ekonomika budownictwa.
Zakres wiadomości z przedmiotu Budownictwo ogólne I.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności analizy i doboru technologii robót.
Nabycie podstaw teoretycznych prowadzenia robót zgodnie z ich technologią.
Nabycie podstaw teoretycznych tworzenia harmonogramów budowy.
Treści programowe – Wykład
Znaczenie technologii robót budowlanych. Mechanizacja robót budowlanych.
Technologie transportu budowlanego.
Technologia i mechanizacja robót ziemnych.
Technologia i mechanizacja robót zbrojarskich i betonowych.
Technologia robót murowych.
Technologia i mechanizacja montażu konstrukcji budowlanych.
Technologia i mechanizacja robót wykończeniowych.
Założenia wyjściowe do tworzenia harmonogramów robót budowlanych. Baza normatywna wspomagająca procesy tworzenia harmonogramów.
Graficzna metoda przedstawienia harmonogramu robót budowlanych na przykładzie wykresu Ganta.
Sposób agregacji robót, a poziom dokładności planowania czasookresów realizacji robót budowlanych. Optymalizacja planów realizacji.
Treści programowe - Projekt
Wydanie indywidualnych założeń projektowych z zakresu technologii zmechanizowanych robót ziemnych – metoda kwadratów, metoda trójkątów.
Obliczenia mas ziemnych. Bilans mas ziemnych.
Dobór maszyn i urządzeń. obliczenia wydajności.
Dobór środków transportu.
Obrona ustna ćwiczenia projektowego.
Wydanie indywidualnych założeń projektowych z zakresu doboru deskowania systemowego.
Obliczenia parcia betonu.
Dobór elementów deskowania.
Opracowanie schematu graficznego.
Obrona ustna ćwiczenia projektowego.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Bartniczuk W., Kozubski K.: Podstawy technologii produkcji budowlanej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999.
Jaworski K. i in.: Podstawy organizacji zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady, Warszawa 1985.
Biliński T., Gaczek W.: Budownictwo systemowe. PWN, Warszawa 1983.
Ciołek R.: Kompleksowa mechanizacja produkcji budowlanej. Arkady. Warszawa 1985.
Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy. Arkady. Warszawa 1991.
Dyżewski A: Technologia i mechanizacja robót. Arkady, Warszawa 1990.
Lenkiewicz W.: Technologia robót budowlanych. PWN, Warszawa 1985.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Poradnik inżyniera i technika budowlanego. Arkady. Warszawa 1983.
Poradnik kierownika budowy. Arkady. Warszawa 1990.
Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Red. M. Kuliński. Verlag Dashofer, Warszawa, aktualizacja bieżąca.
Rowiński L.: Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, Warszawa 1986.
Stefański A.: Technologia zmechanizowanych robót budowlanych., Arkady, Warszawa 1983.
Świątkiewicz H. J.: Zasady bezpiecznej pracy. Maszyny budowlane. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
Technologia i organizacja budownictwa. Praca zbiorowa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wrocław 1990.
Technologia i zarządzanie w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
Vademecum budowlane. Red. M. Chudzicki. Arkady, Warszawa 2001.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Red. A. Ujma. Verlag
Dashofer, Warszawa, aktualizacja bieżąca.
Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady. Warszawa 1990.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Ergonomia i bhp w budownictwie
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów Technologia robót budowlanych i Organizacja produkcji budowlanej.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP na budowie. Umiejętność rozpoznawania zagrożeń w miejscu pracy.
Umiejętność kształtowania miejsca pracy pod kątem wymagań ergonomicznych.
Treści programowe - Wykład
Podstawy nauk ergonomicznych. Charakterystyka środowiska pracy w budownictwie pod względem zagrożeń i utrudnień dla pracowników.
Czynniki fizyczne środowiska pracy.
Czynniki chemiczne środowiska pracy.
Czynniki biologiczne środowiska pracy.
Ocena wysiłku fizycznego.
Ocena wysiłku psychicznego.
Antropometria.
Warunki ergonomiczne, jakim powinno odpowiadać środowisko pracy w budownictwie.
Ogólne przepisy BHP.
Szczegółowe przepisy BHP dotyczące budownictwa.
Treści programowe - Ćwiczenia
Ocena czynników środowiska pracy – oświetlenie.
Ocena czynników środowiska pracy – hałas.
Lista kontrolna obciążenia fizycznego.
Lista kontrolna obciążenia psychicznego.
Ergonomiczne kształtowanie stanowiska pracy.
Ocena ryzyka zawodowego.
Pomiary antropometryczne.
Przepisy BHP na teranie przykładowych zakładów pracy.
Obrona sprawozdań z ćwiczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Akty prawne dotyczące przepisów BHP w budownictwie.
Rosner J.: Podstawy ergonomii. PWN, Warszawa, 1982.
Wojtowicz R.: Zarys ergonomii technicznej. PWN, Warszawa, 1997.
Wojciechowska-Piskorska H., Rączkowski B.: BHP w budownictwie.
Zespół autorów pod redakcją Ratańskiego Sz.: Przepisy techniczno- budowlane dla praktyków, WEKA Sp. z o. o., Warszawa, 2000.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów Technologia robót budowlanych i Organizacja produkcji budowlanej.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Umiejętność rozpoznawania zagrożeń
w miejscu pracy.
Treści programowe - Wykład
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rys historyczny.
Charakterystyka środowiska pracy w budownictwie pod względem zagrożeń i utrudnień dla pracowników.
Zagrożenia czynnikami fizycznymi.
Zagrożenia czynnikami chemicznymi.
Zagrożenia czynnikami biologicznymi.
Ogólne przepisy BHP.
Szczegółowe przepisy BHP dotyczące budownictwa.
Środki ochrony osobistej w budownictwie.
Zasady wykonania planu BIOZ.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Treści programowe - Ćwiczenia
Obciążenie fizyczne – lista kontrolna.
Obciążenie psychiczne – lista kontrolna.
Zagrożenia czynnikami fizycznymi – lista kontrolna.
Zagrożenia czynnikami chemicznymi – lista kontrolna.
Zagrożenia czynnikami biologicznymi – lista kontrolna.
Ogólne przepisy BHP - przykłady.
Szczegółowe przepisy BHP dotyczące budownictwa - przykłady.
Środki ochrony osobistej w budownictwie - dobór.
Plan BIOZ - przykład
Obrona sprawozdań z ćwiczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
Rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad BHP (tekst aktualny).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas. wykonywania robót budowlanych. (tekst aktualny).
Rosner J.: Podstawy ergonomii. PWN, Warszawa, 1982.
Booss K.: BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie. Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2006.
Łozowska-Stupnicka T.: Ocena ryzyka i zagrożeń w złożonych systemach człowiek-obiekt techniczny-środowisko. Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej, Kraków 2000.
Wasińska K.: Jakość środowiska pracy i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka w systemach technicznych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, Zielona Góra 1999.
Wojciechowska-Piskorska H., Rączkowski B.: BHP w budownictwie.
Zespół autorów pod redakcją Ratańskiego Sz.: Przepisy techniczno- budowlane dla praktyków, WEKA Sp. z o. o., Warszawa, 2000.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Podstawy kosztorysowania w budownictwie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z ze studiów I stopnia.
CEL PRZEDMIOTU
Przygotowanie danych wyjściowych do kosztorysowania. Sporządzanie dokumentacji kosztorysowej.
Treści programowe - Wykład
Akty prawne i przepisy związane, regulujące sporządzanie dokumentacji kosztorysowej. Podstawy normatywne kosztorysowania.
Sposoby określania czynników płacy w budownictwie. Rodzaje kosztorysów oraz podstawy ich sporządzania.
Sposób przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych.
Metody kosztorysowania robót budowlanych – kalkulacja uproszczona i szczegółowa.
Forma i układ dokumentacji kosztorysowej.
Dane wyjściowe do kosztorysowania.
Składniki cenotwórcze w kosztorysowaniu robót budowlanych. Kalkulacja indywidualna.
Kosztorysowanie robót budowlanych z zastosowaniem programów komputerowych.
Wartość Kosztorysowa Inwestycji - WKI.
Wspólny słownik Zamówień Publicznych - CPV.
Treści programowe - Projekt
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania dokumentacji kosztorysowej
Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) praca z normatywem – analiza poziomu scalenia nakładów dla robót budowlanych.
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR) praca z normatywem – analiza poziomu scalenia nakładów dla robót budowlanych.
Indywidualne metody ustalania nakładów rzeczowych
Dane wyjściowe do kosztorysowania – tworzenie protokołu danych wraz ze składnikami cenotwórczymi oraz dobór prawidłowych kodów CPV
Zasady i podstawy sporządzania przedmiarów i obmiarów w zależności od rodzaju robót – budowa ciągów technologicznych zdarzeń
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej w wysokim poziomie agregacji ceny na podstawie Wartości Kosztorysowej Inwestycji.
Obrona projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U. nr 130 z 2004 r., poz.1389).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz.2072)
Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem
12 grudnia 2001 r. zmiany w obowiązujących przepisach w
sprawie kosztorysowania budowlanego.
Wspólny słownik Zamówień Publicznych (CPV) Załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
SKB - Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa 2001.
Katalogi Nakładów Rzeczowych.
Koziarski K., Starzec M.: Kosztorysowanie w budownictwie: zasady wraz z przykładami. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004
Rajczyk M.: Kosztorysowanie robót budowlanych. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
Smoktunowicz E., Deszczyński R., Pondarzewski M., Orłowski H. J.: Kalkulacja cen pracy najmu sprzętu budowlanego. Polcen, Warszawa 1999.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Prawo budowlane
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów Technologia robót budowlanych i Organizacja produkcji budowlanej.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa budowlanego i ochrony własności intelektualnej. Umiejętność wyszukiwania
przepisów prawnych.
Treści programowe - Wykład
Prawo kodeksowe: Kodeks cywilny.
Prawo kodeksowe: Kodeks spółek handlowych.
Prawo kodeksowe: Kodeks postępowania administracyjnego. Kodeks pracy.
Wytyczne prawa budowlanego.
Wytyczne rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie.
Samodzielne funkcje w budownictwie i inne przepisy wykonawcze do prawa budowlanego.
Wytyczne ustawy o prawach autorskich. Prawo patentowe.
Wytyczne wykonania dokumentacji patentowej.
Treści programowe - Ćwiczenia
Przykłady zastosowania kodeksu cywilnego.
Przykłady zastosowania kodeksu spółek handlowych.
Przykłady zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu pracy.
Podział obiektów budowlanych.
Tryb otrzymania pozwolenia na budowę. Tryb prowadzenia budowy.
Zasady usytuowania budynku na działce.
Parametry geometryczne pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych.
Zasady wykonania dokumentacji budowlanej.
Przykłady zastosowania ustawy o prawach autorskich. Przykład dokumentacji palantowej.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 414.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowania. Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.
Kodeksy prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa handlowego.
Publikacje opatrzone komentarzem w zakresie interpretacji prawa budowlanego.
Obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności
przemysłowej. Dziennik Ustaw Nr 119, poz.1117.
Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o ratyfikacji konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1885.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80, poz. 904.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Elementy prawa gospodarczego
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów Technologia robót budowlanych i Organizacja produkcji budowlanej.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi elementów prawa gospodarczego. Umiejętność wyszukiwania przepisów prawnych.
Treści programowe - Wykład
Zasady obrotu gospodarczego.
Organizacje gospodarcze – rys historyczny.
Przepisy prawa gospodarczego w ujęciu kodeksu cywilnego.
Kodeks spółek handlowych – przedsiębiorstwa nie posiadające osobowości prawnej.
Kodeks spółek handlowych – przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną.
Przepisy podatkowe dla podmiotów gospodarczych.
Wytyczne ustawy o prawach autorskich.
Prawo patentowe.
Wytyczne wykonania dokumentacji patentowej.
Treści programowe - Ćwiczenia
Zasady obrotu gospodarczego – przykłady praktyczne.
Organizacje gospodarcze – przykłady praktyczne.
Umowy cywilno-prawne - przykłady.
Przedsiębiorstwa nie posiadające osobowości prawnej – przykłady.
Przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną – przykłady.
Przepisy podatkowe dla podmiotów gospodarczych - przykłady.
Przykłady zastosowania ustawy o prawach autorskich.
Przykład dokumentacji patentowej.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Kodeks cywilny (tekst aktualny).
Kodeks spółek handlowych (tekst aktualny).
Ustawa „Prawo własności przemysłowej” (tekst aktualny).
Publikacje opatrzone komentarzem w zakresie stosowania prawa gospodarczego.
Publikacje opatrzone komentarzem w zakresie interpretacji prawa budowlanego.
Konkurencja a ochrona własności przemysłowej w gospodarce rynkowej. Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, Poznań 1993.
Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o ratyfikacji konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1885.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80, poz. 904.
Karta opisu przedmiotu dla specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie - KBI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Podstawy konstrukcji mostowych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu technologii betonu, właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych betonu i stali zbrojeniowej.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Wiedza z zakresu Konstrukcji betonowych I i Mechaniki gruntów.
Umiejętność korzystania z norm Eurokod, Eurokod 1, Eurokod 2 oraz literatury fachowej.
Znajomość i umiejętność wykorzystania oprogramowania MathCAD, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz AutoCAD.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie istotę konstrukcji mostowych jako obiektów inżynierskich.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności prostych przekrojów elementów mostowych zginanych, ściskanych, rozciąganych oraz
elementów ścinanych według Stanów Granicznych Nośności i Stanów Granicznych Użytkowalności.
Wykonanie projektu konstrukcji mostowych z wykorzystaniem nabytej wiedzy teoretycznej.
Treści programowe - Wykład
Wiadomości ogólne na temat obiektów inżynierskich. Podstawowe elementy mostów i przepustów. Klasyfikacja mostów i przepustów.
Projektowanie komunikacyjne mostów. Rodzaje materiałów budowlanych.
Skrajnie w obiektach inżynierskich. Obliczanie światła mostów i przepustów.
Modele obliczeniowe. Obciążenia na obiekty mostowe. Rodzaje obciążeń.
Zasady wymiarowania konstrukcji mostowych. Wymiarowanie na zginanie, ścinanie, ściskanie, rozciąganie, skręcanie, docisk, przebicie.
Stany graniczne użytkowalności w konstrukcjach mostowych.
Ogólne zasady kształtowania podpór mostowych.
Wytyczne do projektowania kładek dla pieszych.
Treści programowe - Projekt
Zapoznanie się z normą PN-91/S-10042:1992 oraz Rozporządzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U. Nr43 Poz.430 oraz Dz.U. Nr63
Poz.735.
Wydanie tematów projektu mostu drogowego. Harmonogram pracy.
Budowa modeli obliczeniowych. Wymiarowanie przekrojów zginanych prostokątnych i teowego pojedynczo i podwójnie zbrojonych.
Obliczanie światła mostu.
Wyznaczanie obciążeń w konstrukcjach mostowych. Obliczenia sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń mostu.
Elementy ścinane belki mostowej. Przekroje ściskane i rozciągane – obliczanie nośności i zbrojenia.
Obliczanie Stanu Granicznego Użytkowalności – zarysowanie i ugięcie.
Sporządzenie dokumentacji opisowej projektu.
Sporządzenie dokumentacji rysunkowej projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Madaj A., Wołowicki W.: Projektowanie mostów betonowych. WKŁ. Warszawa 2010.
Madaj A., Wołowicki W.: Podstawy projektowania budowli mostowych. WKŁ. Warszawa 2009.
Furtak K., Śliwiński J.: Materiały budowlane w mostownictwie. WKŁ. Warszawa 2003.
Czudek H., Jaworowska B., Pisarczyk S., Radomski W.: Budowa mostów cz. 1. WSP. Warszawa 1993.
Rybak M.: Obciążenia mostów. Komentarz do PN-85/S-10030. WKŁ. Warszawa 1989.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1992-2:2006 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty betonowe. Projektowanie i szczegółowe zasady.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje murowe
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z zakresu problematyki dotyczącej zagadnień inżynierskich i materiałowo konstrukcyjnych.
Znajomość zagadnień Fizyki Budowli i Chemii Budowlanej.
Znajomość zagadnień Mechaniki Budowli I i Mechaniki Budowli II.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji murowych zbrojonych i niezbrojonych.
Znajomość metod gromadzenia informacji dla celów obliczeniowych.
Określenie problemów konstrukcyjnych i technicznych w cyklu projektowania konstrukcji murowych.
Treści programowe - Wykład
Konstrukcje ścian budynków.
Zasady projektowania konstrukcji murowych.
Ściany obciążone głównie pionowo.
Charakterystyka niektórych elementów ścian murowych.
Charakterystyka niektórych elementów ścian murowych.
Właściwości konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe – wymagania konstrukcyjne i wykonawcze.
Kolokwium zaliczeniowe.
Treści programowe - Ćwiczenia
Sprawdzenie nośności filarka międzyokiennego w poziomie parteru na podstawie analizy struktury budynku w technologii tradycyjnej.
Obliczenie konstrukcji murowej nie zbrojonej wg modelu ciągłego na podstawie analizy struktury budynku wykonanego w technologii tradycyjnej.
Sprawdzenie rezultatów ćwiczeń, test zaliczeniowy.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Stefańczyk B.: Budownictwo ogólne. Materiały budowlane i systemy budowlane. Tom I. Arkady, Warszawa 2009.
Buczkowski W. i in.: Budownictwo ogólne. Tom 4, Konstrukcje budynków. Arkady, Warszawa 2009.
Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa 2001.
Pela R.: Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie jednorodzinnym. Cz II Konstrukcje murowe niezbrojone. Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2004.
Jasiczak J., Kuciński M., Siewczyńska M.: Obliczanie izolacyjności termicznej i nośności murowych ścian zewnętrznych. Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej. Poznań 2005.
Lewicki B. i in., Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 „Projektowanie konstrukcji murowych”. Komentarz naukowo-badawczy do PNEN 1996-1-1:2008, PN-EN 1996-2:2008 i PN-EN 1996-3:2008. tom I i II. ITB Warszawa 2008.
Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K., Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław
2009.
Pyrak S., Włodarczyk W., Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. Konstrukcje budowlane 3. WSiP Warszawa 2011.
Prawo budowlane, rozporządzenia do prawa budowlanego, Przegląd budowlany, Materiały budowlane, Izolacje.
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
I. PN-EN 1996-1-1: 2010 ·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.
II. PN-EN 1996-1-2: 2010·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
III. PN-EN 1996-2: 2010 ·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo
konstrukcji murowych.
IV. PN-EN 1996-3: 2010 ·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji
murowych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
TAK
4
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje betonowe III
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli.
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu materiałów budowlanych z technologią betonu, budownictwa ogólnego, mechaniki gruntów i
fundamentowania, podstaw konstrukcji betonowych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków prostych żelbetowych
elementów konstrukcyjnych.
CEL PRZEDMIOTU
Uzyskanie podstawowych wiadomości dotyczących kształtowania, wymiarowania i konstruowania zbrojenia w ustrojach szkieletowych.
Zdobycie umiejętności zaprojektowania hali żelbetowej w technologii monolitycznej.
Treści programowe - Wykład
Hale o konstrukcji żelbetowej.
Układy ramowe i szkieletowe.
Układy słupowo-ryglowe.
Osłonowe elementy prefabrykowane, suwnice, torowisko, belki podsuwnicowe.
Kształtowanie, wymiarowanie i zbrojenie słupów.
Krótki wspornik, naroża i węzły.
Fundamenty – stopa ostrosłupowa, kielichowa.
Przeguby i docisk. Dylatacje.
Tarcze żelbetowe.
Silosy.
Treści programowe - Projekt
Zajęcia organizacyjne. Wydanie założeń projektowych.
Projekt wstępny – zbieranie obciążeń i dobór wstępny przekrojów.
Wymiarowanie rygla ramy.
Wymiarowanie słupów.
Wymiarowanie stóp fundamentowych.
Zasady wykonanie rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych.
Obrona pracy projektowej i zaliczenie.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom 1, 2, PWN, Warszawa 2011.
Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, DWE, 2010.
Łapko A., Jensen B.Ch.: Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych, Arkady, 2008.
Dowgrid R.: Prefabrykowane żelbetowe konstrukcje szkieletowe, Arkady, 1975.
Normy EC0, EC1 i EC2.
Zybura A.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu. Atlas rysunków, Wyd. 2, PWN, 2010.
Ajdukiewicz A.: Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych, Polski Cement, 2009.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
TAK
4
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje metalowe III
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I i II.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków warsztatowych i
zestawczo-montażowych w zakresie konstrukcji stalowych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad konstruowania budynków o konstrukcji stalowej (hal).
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów konstrukcyjnych hal stalowych według Stanów Granicznych Nośności.
Nabycie umiejętności obliczania konstrukcji według Stanów Granicznych Użytkowalności.
Treści programowe - Wykład
Podstawowe układy konstrukcyjne hal stalowych wraz z przykładami zastosowań.
Charakterystyka wiązarów kratowych oraz zasady ich projektowania.
Zasady dotyczących konstruowania wiązarów kratowych wraz z przykładami rozwiązań konstrukcyjnych.
Wiązary z rur kwadratowych i prostokątnych.
Rodzaje i zakres stosowania stalowych płatwi dachowych.
Rozwiązania konstrukcyjne świetlików dachowych hal stalowych.
Stężenia ścienne i dachowe hal stalowych.
Słupy – zasady konstruowania oraz przykłady rozwiązań konstrukcyjnych.
Typy obudów hal stalowych.
Treści programowe - Projekt
Wprowadzenie, wydanie założeń projektowych, omówienie formy i zakresu wykonania projektu, rozplanowanie układu konstrukcyjnego hali.
Zestawienie obciążeń.
Dobór blachy przekrycia dachowego oraz sprawdzenie SGN i SGU dla założonego przekroju płatwi dachowej.
Wykonywanie obliczeń statycznych wiązara oraz weryfikacja uzyskanych wyników.
Sprawdzenie SGN i SGU stalowego wiązara dachowego.
Projektowanie stężeń dachowych.
Projektowanie połączeń spawanych oraz śrubowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
Omówienie formy i zakresu rysunku zestawczo-montażowego.
Omówienie formy i zakresu rysunku warsztatowego wiązara.
Omówienie formy i zakresu rysunków warsztatowych płatwi oraz stężeń dachowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część I, Arkady, Warszawa 2000.
Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część II, Arkady, Warszawa 2004.
Biegus A.: Stalowe budynki halowe, Arkady, Warszawa 2008.
Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przykładami obliczeń, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, Białystok 2001.
Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I., Łaguna J., Ślęczka L.: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych – tom 1, Polskie
Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2009.
Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Część pierwsza, Wybrane elementy i połączenia,Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne - reguły uzupełniające dla konstrukcji z
kształtowników i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Budowle podziemne
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza studenta w zakresie podstaw geologii z hydrogeologią, chemii, matematyki, mechaniki, bezpieczeństwa i higieny pracy
Umiejetność podstaw obsługi opragramowania wykorzystującego: arkusz kalkulacyjny, prosty edytor tekstowy, edytor graficzny, program
do modelowania np. MES.
Umiejętność korzystania z literatury fachowej, katalogów, dokumentacji technicznej, sporządzania dokumentacji projektu.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu budowli podziemnych.
Opanowanie przez studentów umiejętności projektowania budowli podziemnych.
Treści programowe - Wykład
Problematyka związana z projektowaniem budowli podziemnych w świetle literatury zalecanej i uzupełniającej.Kryteria ekonomicznedotyczące wyboru
projektu inwestycji budowli podziemnej. Rys historyczny budowli podziemnych.
Budowa geologiczna masywu skalnego, warunki hydrogeologiczne, zagrożenia gazowe, termiczne.
Problematyka związana z oświetleniem budowli podziemnych. Sposoby urabiania górotworu.
Systemy przewietrzania (wentylacji).
Przegląd metod wykonywania tuneli. Bezpieczeństwo pracy pod ziemią.
Obciążenie budowli podziemnych.
Elementy mechaniki górotworu.
Ciśnienie górotworu na obudowę obiektu podziemnego. Statyka i dynamika budowli podziemnych.
Współpraca budowli z górotworem. Metody wykonywania budowli podziemnych. Wyrobiska udostępniające.
Obudowy tymczasowe i ostateczne.
Treści programowe - Projekt
Obliczanie granicznej nośności górotworu.
Obliczanie podstawowych elementó obudowy tymczasowej z wykorzystaniem MES: belki stropnicowe, słupy podporowe.
Obliczanie ciśnień geostatycznych według wybranych hipotez, rozkład naprężeń wokół wyrobisk pionowych i poziomych.
Obliczanie obudowy murowanej łukowej.
Obliczanie ciśnień stropowych, ociosowych i spągowych według wybranych hipotez.
Obliczanie ciśnień w górotworze warstwowym.
Obliczanie wentylacji wymuszonej w tunelu komunikacyjnym.
Obliczanie oświetlenia wyrobiska podziemnego.
Obliczenia przy wykonywaniu wyrobisk pionowych. Obliczanie wskaźników deformacji terenu i górotworu wskutek eksploatacji górniczej.
Sprawdzian wiadomości i odbiór indywidualnych projektów obliczeniowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Glinicki S.: Budowle podziemne. Wyd. Polit. Białostockiej, Białystok 1994.
Gałczyński S.: Budowle podziemne. Zarys projektowania i wykonawstwa. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1979.
Bartoszewski J., Lessaer S.: Tunele i przejścia podziemne w miastach. WKiŁ, Warszawa 1971.
Borecki M., Chudek M.: Mechanika górotworu. Wyd. Śląsk, Katowice 1972.
Motyczka A.: Tunelowanie metodami górniczymi. Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 2006.
Kisiel I.: Reologia skał. Ossolineum, Wrocław 1973.
Kidybiński A.: Podstawy geotechniki kopalnianej. Wyd. Ślask, Katowice 1982.
Kowalczyk Z.: Miernictwo górnicze. Górnictwo XVII. Wyd. Śląsk, Katowice 1965.
Stamatello H.: Tunele i miejskie budowle podziemne. Arkady, Warszawa 1970.
Paleczek W.: Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz i modelowania deformacji terenów górniczych. Wydawnictwo Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
Budryk W., Knothe S.: Przewietrzanie wyrobisk. Wyd. Górniczo-Hutnicze, Katowice 1961.
Kuliczkowski A., Madryas C.: Tunele wieloprzewodowe. Wyd. Polit. Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
Nawrat S., Napieraj S.: Wentylacja i bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005.
Chudek M.: Obudowa wyrobisk górniczych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1986.
Krupiński B.: Poradnik Górnika. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1972.
Filcek H., Walaszczyk J., Tajduś A. Metody komputerowe w geomechanice górniczej. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1994.
Piwowarski W., Dżegniuk B., Niedojadło Z.: Współczesne teorie ruchów górotworu i ich zastosowanie. Wydawn. AGH, Kraków 1995.
Paleczek W.: Metoda określania wielkości i zasięgu deformacji powierzchni terenu powodowanych podziemną eksploatacją złóż z uwzględnieniem
własności geomechanicznych skał górotworu. Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2007.
Lipowczan A.: Górnicze zagrożenia naturalne 2008. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2008.
Konopko W.: Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa,
Katowice 2008.
PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.
PN-82/B-02004: Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Obciążenie pojazdami.
PN-88/B-02014: Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.
PN-G-05020: Obudowa sklepiona.
PN-S-02203: Tunele komunikacyjne.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; (Dz.U.Nr 63, poz.735).
PN-93/G-15000/03: Odrzwia łukowe podatne - łuki.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Naprawa i wzmocnienie konstrukcji betonowych
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Umiejętność projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów żelbetowych zginanych, ściskanych, rozciąganych oraz elementów ścinanych
według Stanów Granicznych Nośności oraz umiejętność obliczania konstrukcji według Stanów Granicznych Użytkowalności.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków prostych żelbetowych
elementów konstrukcyjnych.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności inwentaryzacji uszkodzeń konstrukcji betonowych oraz analizy dokumentacji technicznej, informacji uzyskanych od wykonawcy i użytkownika obiektu.
Zrozumienie zasad diagnostyki technicznej konstrukcji betonowych.
Nabycie umiejętności wyboru optymalnego sposobu naprawy konstrukcji.
Treści programowe - Wykład
Eksploatacja, naprawy, wzmocnienia budynków – pojęcia i definicje. Awarie, uszkodzenia i katastrofy budynków: statystyki, przykłady.
Ogólna metodyka diagnostyki technicznej konstrukcji żelbetowych. Zasady sporządzania oceny stanu technicznego oraz dokumentowanie przeglądów
i badań.
Pomiary i badania konstrukcji żelbetowych: geodezyjne, geotechniczne, fotogrametryczne. Badania betonu i stali zbrojeniowej.
Ocena obciążeń konstrukcji. Obciążenia próbne elementów konstrukcji.
Ogólne zasady wzmacniania napraw i wzmocnień konstrukcji.
Wzmacnianie metodą doklejania materiałów kompozytowych lub stalowych.
Wzmacnianie konstrukcji metodą iniekcji.
Wzmacnianie budynków wielkopłytowych i budynków istniejących przy realizacji obiektów plombowych.
Przykłady wzmacniania fundamentów i słupów żelbetowych.
Wzmacnianie belek i stropów żelbetowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
Runkiewicz L: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011.
Masłowski E, Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2000.
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom I, PWN,
Warszawa 2011.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Naprawa i wzmocnienie konstrukcji metalowych
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I i II.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków warsztatowych i
zestawczo-montażowych w zakresie konstrukcji stalowych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad pracy konstrukcji stalowych.
Nabycie umiejętności projektowania w zakresie wzmacniania stalowych elementów konstrukcji.
Nabycie umiejętności projektowania w zakresie naprawy stalowych elementów konstrukcji.
Treści programowe - Wykład
Wzmacnianie konstrukcji metalowych techniką spawania pod obciążeniem.
Charakterystyka pola temperatur przy spawaniu ręcznym konstrukcji stalowych elektrodami otulonymi oraz półautomatycznym.
Wpływ temperatury (energii łuku elektrycznego) na zmiany podstawowych właściwości mechanicznych i fizycznych stali konstrukcyjnych.
Ocena wpływu pola temperatur spawalniczych na zmianę nośności i sztywności prętów spawanych w stanie nieobciążonym i obciążonym.
Odkształcenia spawalnicze w fazie zamocowania obciążonych konstrukcji stalowych.
Praktyczne przykłady wzmacniania konstrukcji w stanie częściowego obciążenia.
Zasady kształtowania wzmocnień, wybór technologii spawania (minimalizacja naprężeń o odkształceń spawalniczych).
Prostowanie o odkształcanie termiczne niektórych typów konstrukcji.
Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcji stalowych.
Wzmacnianie konstrukcji poprzez zmianę: schematu statycznego, zespolenie, sprężenie.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ziółko J.: Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1991.
Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część II, Arkady, Warszawa 2004.
Augustyn J.: Awarie konstrukcji metalowych, Warszawa 1987.
Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przykładami obliczeń, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, Białystok 2001.
Bródka J.: Przebudowa i utrzymanie konstrukcji stalowych, Warszawa 1995.
Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Część pierwsza, Wybrane elementy i połączenia,Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne - reguły uzupełniające dla konstrukcji z
kształtowników i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
10
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Komputerowe modelowanie konstrukcji betonowych
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z mechaniki budowli i konstrukcji betonowych.
Umiejętność analitycznych obliczeń statycznych konstrukcji budowlanych.
Umiejętność analitycznego wymiarowania konstrukcji żelbetowych.
CEL PRZEDMIOTU
Studenci nabywają wiedzę dotyczącą modelowania i projektowania prostych i złożonych, prętowych i płaskich konstrukcji budowlanych z
wykorzystaniem programów obliczeniowych.
Zrozumienie założeń teoretycznych modelowania skomplikowanych obiektów budowlanych oraz interpretacji i weryfikacji wyników.
Studenci zdobywają umiejętność stosowania i doboru oprogramowania stosowanego w praktyce projektowej dla rozwiązywania prętowych i płaskich,
złożonych obiektów budowlanych.
Treści programowe - Laboratorium
Zajęcia organizacyjne. Wydanie założeń do pracy projektowej 1.
Definicja konstrukcji prętowych w module Ramy 2D.
Definicja obciążeń i kombinacji obciążeń. Analiza rezultatów – graficzna i tabelaryczna.
Wymiarowanie belek żelbetowych, słupów i fundamentów.
Obrona pracy projektowej 1 i wydanie założeń do pracy projektowej 2.
Definicja geometrii płyt żelbetowych. Podpory w płytach żelbetowych.
Siatkowanie konstrukcji płytowych.
Obciążenia płyt. Rezultaty dla konstrukcji płytowych.
Zbrojenie teoretyczne i rzeczywiste płyt żelbetowych.
Obrona pracy projektowej 2 i zaliczenie.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Starosolski W.: Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich, Politechnika Śląska, 2009.
Sieczkowski J.: Podstawy komputerowego modelowania konstrukcji budowlanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001
Zienkiewicz O.C.: Metoda elementów skończonych, Arkady, 1972.
Autodesk Robot Structural Analysis 2010 - Podręcznik użytkownika, Autodesk, 2010.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
10
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Komputerowe modelowanie konstrukcji metalowych
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I i II
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność definiowania układów statycznych.
Znajomość zasad wymiarowania elementów konstrukcji metalowych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków warsztatowych
i zestawczo-montażowych w zakresie konstrukcji stalowych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad modelowania konstrukcji metalowych.
Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń statycznych i wymiarowania składowych elementów konstrukcji w programie ROBOT.
Nabycie umiejętności graficznego przedstawienia konstrukcji przy wykorzystaniu programu AutoCAD.
Treści programowe - Laboratorium
Wprowadzenie, wiadomości wstępne, omówienie istoty projektowania i modelowania konstrukcji metalowych.
Wprowadzanie i ogólne zasady tworzenia modelu w programie ROBOT (bazy profili, typy prętów, podstawowe schematy statyczne konstrukcji).
Modelowanie schematu statycznego konstrukcji na podstawie wydanych założeń (definicja prętów, węzłów, podpór).
Definiowanie poszczególnych schematów obciążeń i ustalanie ich kombinacji.
Analiza wyników obliczeń statycznych (dane tabelaryczne, wykresy sił wewnętrznych, przemieszczeń).
Analiza wyników obliczeń w zakresie doboru przekrojów poszczególnych elementów konstrukcji.
Wprowadzanie i ogólne zasady tworzenia grafiki w programie AutoCAD.
Korzystanie z poleceń i zmiennych systemowych, omówienie układów współrzędnych.
Tworzenie obiektów, wymiarów, metody edycji, wykorzystanie warstw i cech obiektów.
Kreślenie rysunków wg zadanych założeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Sieczkowski J.M.: Podstawy komputerowego modelowania konstrukcji budowlanych, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
Starosolski W.: Wybrane zagadnienia z komputerowego modelowania konstrukcji inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
ROBOT Millenium Podręcznik użytkownika, www.robotoffice.com/downloads/.../ROBOT_podr
AutoCAD Podręcznik użytkownika, http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD%202010%20User%20Documentation/
AutoCAD Pierwsze kroki - filmy, http://www.autodesk.pl/adsk/servlet/pc/index?siteID=553660&id=18377511
Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Część pierwsza, Wybrane elementy i połączenia,Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne - reguły uzupełniające dla konstrukcji z
kształtowników i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
-
-
20
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Seminarium dyplomowe KBI
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie sem. 1-7 studiów inżynierskich.
Ogólne wiadomości w tematyce własnej pracy inżynierskiej.
Znajomość języka technicznego.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych.
CEL PRZEDMIOTU
Przygotowanie studenta do realizacji i redakcji pracy inżynierskiej.
Opanowanie przez dyplomantów umiejętności wyciągania wniosków z pracy inżynierskiej.
Opanowanie umiejętności prezentacji wyników pracy inżynierskiej.
Treści programowe - Seminarium
Praca inżynierska – charakterystyka zadania, przedmiot cel i zakres pracy.
Dobór metod i środków wykonania zadania. Wymagania formalne.
Charakterystyka źródeł literaturowych.
Wymagania dotyczące poprawności języka technicznego.
Wymagania dotyczące części rysunkowej pracy inżynierskiej.
Ocena wyników pracy inżynierskiej. Formułowanie wniosków z pracy.
Wymagania edytorskie.
Sposoby prezentacji seminaryjnej.
Prezentacja i dyskusja tematyki prac dyplomowych uczestników seminarium.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Billingham J.: Redagowanie tekstów. PWN, Warszawa 2007.
Braszczyński J.: Podstawy badań eksperymentalnych. PWN, Warszawa 1992.
Godziszewski J.: Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych. Tonik, Zielona Góra 1987.
Górecka R.: Teoria i technika eksperymentu. Politechnika Krakowska, Kraków 1995.
Kuczyński E.: Opracowanie wyników doświadczeń. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1969.
Lech J.: Opracowanie wyników pomiarów w pierwszej pracowni fizycznej. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.
Majchrzak J. Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Nowara W.: Proces dyplomowania w uczelniach technicznych (kierunek – budownictwo). Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Politechnika Śląska, Gliwice 1996.
Pabian A., Gworys W.: Pisanie i redagowanie prac dyplomowych. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Częstochowa 1997.
Polański Z.: Współczesne metody badań doświadczalnych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
Rajczyk J., Rajczyk M., Respondek Z.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa.
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Żaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
Karta opisu przedmiotu dla specjalności: Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie TOZB
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Technologia robót budowlanych II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Technologia robót budowlanych I.
CEL PRZEDMIOTU
Analiza i dobór technologii robót. Organizacja robót zgodnie z ich technologią. Kierowanie robotami zgodnie ze specyfikacją techniczną i
obowiązującymi przepisami budowlanymi.
Treści programowe - Wykład
Nowe technologie robót ziemnych.
Nowe technologie w budownictwie kubaturowym.
Technologia robót kamieniarskich.
Systemowe rozwiązania rusztowań.
Systemowe rozwiązania mechanizacji i automatyzacji robót budowlanych.
Materiały kompozytowe w budownictwie.
Technologia realizacji fasad szklanych.
Użycie materiałów odpadowych w budownictwie.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Technologia przykładowego procesu budowlanego”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Ustalenie technologicznej kolejności czynności.
Dobór maszyn i urządzeń.
Dobór brygady roboczej.
Prezentacja i obrona projektów wykonanych według indywidualnych założeń na podstawie analizy przykładowego procesu budowlanego. W zakres
projektu wchodzi wykonanie plansz lub modeli demonstracyjnych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Bartniczuk W., Kozubski K.: Podstawy technologii produkcji budowlanej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999.
Biliński T., Gaczek W.: Budownictwo systemowe. PWN, Warszawa 1983.
Ciołek R.: Kompleksowa mechanizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1985.
Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy. Arkady, Warszawa 1991.
Dyżewski A: Technologia i mechanizacja robót. Arkady, Warszawa 1990.
Lenkiewicz W.: Technologia robót budowlanych. PWN, Warszawa 1985.
Jaworski K. i in.: Podstawy organizacji zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady, Warszawa 1985.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Red. A. Ujma. Verlag
Dashofer, Warszawa, aktualizacja bieżąca.
Vademecum budowlane. Red. M. Chudzicki. Arkady, Warszawa 2001.
Technologia i zarządzanie w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
Świątkiewicz H. J.: Zasady bezpiecznej pracy. Maszyny budowlane. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
Technologia i organizacja budownictwa. Praca zbiorowa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wrocław 1990
Stefański A.: Technologia zmechanizowanych robót budowlanych. Arkady, Warszawa 1983
Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Red. M. Kuliński. Verlag Dashofer, Warszawa, aktualizacja bieżąca.
Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.
Poradnik inżyniera i technika budowlanego. Arkady, Warszawa 1983.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Ekologia w budownictwie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstaw fizyki, chemii, fizyki budowli i bilansu energetycznego budynku.
Znajomość systemów c.o., c.w.u., wod-kan. i wentylacyjnych budynków.
Znajomość podstaw analizy energetycznej i ekonomicznej eksploatacji budynku.
Umiejętność korzystania z norm, katalogów i dokumentacji technicznej.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie zasad oceny ekologicznej wyrobów i budynków.
Poznanie zasad wdrażania rozwiązań budownictwa zrównoważonego.
Opanowanie umiejętności wyznaczania rodzajów i wielkości zanieczyszczeń budowlanych odprowadzanych do środowiska.
Poznanie rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych racjonalizujących gospodarkę materiałowo-energetyczną i odpadową
budynków.
Opanowanie umiejętności oceny możliwości wykorzystania energii i surowców odnawialnych.
Treści programowe - Wykład
Podstawy ekologii; Zanieczyszczenia środowiska naturalnego; Wpływ zanieczyszczeń na organizmy; Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń.
Aspekt ekologiczny produkcji materiałów budowlanych; Energochłonność wytwarzania materiałów i komponentów budowlanych.
Aspekt ekologiczny realizacji obiektu budowlanego; Energochłonność, zanieczyszczenia i utylizacja odpadów.
Aspekt ekologiczny eksploatacji obiektu budowlanego; Mikroklimat, zanieczyszczenia, warunki higieniczne.
Możliwości racjonalizacji gospodarki cieplnej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej w budownictwie ekologicznym.
Aspekt ekologiczny likwidacji obiektu budowlanego: Cykl życia technicznego budynku; Utylizacja materiałów; Recycling materiałów budowlanych.
Idea, cechy i podstawowe zasady rozwoju zrównoważonego; Ekorozwój; Ocena okresu eksploatacyjnego według zasad zrównoważonego rozwoju.
Budownictwo zrównoważone
Znakowanie ekologiczne materiałów i wyrobów budowlanych; Systemy znakowania i certyfikacji ekologicznej..
Metody oceny oddziaływania obiektu budowlanego na środowisko.
Treści programowe - Ćwiczenia
Związek między zapotrzebowaniem na energię użytkową, końcową i pierwotną a emisją produktów spalania przy produkcji energii. Wydanie tematów referatów
i zadań obliczeniowych.
Określanie rocznej oraz dla okresu eksploatacji wybranego budynku emisji bezpośredniej i zastępczej (równoważnej) przy produkcji ciepła.
Propozycje ograniczenia emisji i ocena efektów z ich zastosowania dla wybranego obiektu.
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego na potrzeby energetyczne wybranego budynku i określenie efektów ekologicznych tych działań.
Zapoznanie z metodami oceny oddziaływania obiektu na środowisko. Przepisy regulujące obowiązek uiszczania opłat ekologicznych.
Określanie możliwości wykorzystania wód opadowych na potrzeby wybranego budynku i ocena efektów ekonomicznych zastosowania takiego
rozwiązana.
Prezentowanie systemów budowlanych i instalacyjnych proekologicznych.
Prezentowanie przykładowych obiektów zaliczanych do grupy ekologicznych.
Zapoznanie z możliwościami finansowania budownictwa ekologicznego.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Mikoś J., Budownictwo ekologiczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Hymers P., Dom ekologiczny. Publicat, Warszawa 2009
Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2008
Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Warszawa 2007
Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe. Pod red. E.A. Czech, Warszawa 2006
Egbert B., G. von Rienk, Fizyka środowiska, Warszawa 2002
Rosiński M., Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
Górzyński J., Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007
Ocena jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego. Pod red. E. Niezabitowskiej i D. Masły.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007
Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Adamczyk W., Ekologia wyrobów. Jakość, cykl życia, projektowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004
Czasopisma: Ekologia i Technika; GLOBEnergia; Czysta Energia; ekopartner; EKOświat; RECYKLING, Doradca energetyczny
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Technologia realizacji konstrukcji betonowych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów Technologia robót budowlanych I oraz Technologia betonów i zapraw.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie głównych procesów realizacji konstrukcji betonowych oraz przekazanie wiedzy na temat obróbki powierzchni betonowych.
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu technologii i organizacji robót betonowych oraz specyfikacji technicznej robót betonowych.
Opanowanie przez studentów umiejętności udzielenia odpowiedzi na temat projektowania mieszanki betonowej, rodzajów szalunków oraz sprzętu do
robót betonowych.
Treści programowe - Wykład
Charakterystyka i podstawowe parametry betonu. Rys historyczny.
Sposoby doboru składu i parametrów mieszanki betonowej. Sposoby modyfikacji właściwości betonu.
Produkcja betonu towarowego.
Transport mieszanki betonowej.
Technologia prefabrykacji zbrojenia do żelbetu.
Warunki techniczne układania i zagęszczania mieszanki betonowej
Deskowania systemowe.
Technologia i organizacja pracy w wytwórni prefabrykatów betonowych.
Obróbka powierzchni betonowych.
Technologia wykonania ścianek szczelinowych. Technologia betonowania podwodnego.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Projekt technologii i organizacji robót betoniarskich”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Opis techniczny i założenie zakresu robót. Koncepcja wykonania robót betoniarskich.
Dobór składu i parametrów mieszanki betonowej.
Obliczenia parcia mieszanki betonowej i dobór elementów systemu deskowania.
Obliczenia technologiczno-organizacyjne. Dobór brygady roboczej.
Opracowanie części rysunkowej.
Przepisy BHP robót betonowych.
Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej.
Obrona prac projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jamroży Z.: Beton i jego technologia. PWN. Warszawa 2006.
Lenkiewicz W: Technologia robót budowlanych. PWN. Warszawa, 1985.
Rowiński L.: Technologia monolitycznego budownictwo betonowego. PWN. Warszawa 1986.
Rowiński L.: Organizacja procesów budowlanych. PWN. Warszawa 1976.
Rowiński L., Widera J: Zmechanizowane roboty budowlane. Arkady. Warszawa 1976.
Stefański A.: Technologia zmechanizowanych robót budowlanych. Arkady. Warszawa 1983.
Praca zbiorowa. Poradnik kierownika budowy. Arkady. Warszawa 1989.
Abramowicz. M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Katalogi firmowe.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Technologia robót inżynieryjnych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Budownictwo komunikacyjne.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu robót drogowych, drogowych budowli inżynierskich oraz ogólnych informacji na temat obiektów i urządzeń
związanych z drogami i budowlami inżynierskimi.
Poznanie sposobów realizacji budowli inżynierskich
Treści programowe - Wykład
Ogólna charakterystyka dróg i drogowych budowli inżynierskich.
Sposoby odwodnienia korpusu drogowego i obiektów inżynierskich.
Technologia realizacji drogowych budowli ziemnych.
Technologia realizacji drogowych konstrukcji oporowych.
Rozwiązania węzłów komunikacyjnych.
Sposoby realizacji mostów, kładek, wiaduktów i tuneli.
Obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (MOP, parkingi, zatoki).
Urządzania techniczne drogi (bariery, osłony akustyczne i przeciwwietrzne).
Urządzania techniczne i instalacje w pasie drogowym i ich wpływ na projektowanie i technologię wykonania nawierzchni.
Technologia wykonania oznaczenia poziomego drogi.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Projekt rozwiązania odwodnienia drogi”. Charakterystyka zadania.
Projekt nr 1. Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Projekt nr 1. Obliczenia zlewni. Dobór parametrów urządzeń odwadniających.
Projekt nr 1. Plan sytuacyjny. Szczegółowa specyfikacja techniczna.
Projekt nr 1. Obrona projektu.
Projekt nr 2. „Projekt technologii i organizacji realizacji parkingu”. Charakterystyka zadania.
Projekt nr 2. Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Projekt nr 2. Dobór parametrów geometrycznych. Dobór układu warstw nawierzchni.
Projekt nr 2. Obliczenia technologiczno-organizacyjne. Harmonogram robót.
Projekt nr 2. Obrona projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa o drogach publicznych (tekst aktualny ujednolicony)
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie.
Piłat J., Radziszewski P: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa 2004.
Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Polski Cement, Kraków 2004
Edel R.: Odwodnienie dróg. WKŁ, Warszawa 2009.
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Ogólne specyfikacje techniczne. (roboty inwestycyjne, roboty remontowe) – wersja aktualna
Czasopisma: „Autosrtady”, „Polskie drogi”
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Eksploatacja obiektów budowlanych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego.
Podstawowe wiadomości z konstrukcji budowlanych.
Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa prac budowlanych.
Umiejętność sporządzenia dokumentacji projektu.
Umiejętność korzystania z katalogów i dokumentacji technicznej.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu trwałości i eksploatacji obiektów budowlanych oraz zasad ochrony i zabezpieczenia.
Zapoznanie się z przepisami prawa budowlanego. Opanowanie przez studentów umiejętności kierowania robotami konserwatorskimi zgodnie ze
specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami budowlanymi.
Nabycie umiejętności wykonania specyfikacji technicznej robót konserwatorskich w wybranym budynku.
Treści programowe - Wykład
Teoretyczne podstawy trwałości i eksploatacji obiektów budowlanych. Klasyfikacja środowisk agresywnych wpływających na trwałość i eksploatacje
obiektu.
Kategorie części budowli z punktu widzenia okresu przydatności użytkowej.
Techniczne zużycie budynków. Cechy prawidłowej eksploatacji budynków.
Korozja chemiczna i biologiczna elementów konstrukcyjnych. Korozja betonu, stali i innych materiałów budowlanych.
Projektowanie zabezpieczeń przeciwwodnych i antykorozyjnych.
Diagnostyka stanów i przyczyn zawilgocenia. Osuszanie budowli, analiza metod i ich efektywności.
Ograniczenie oddziaływania środowiska na konstrukcję poprzez dobór rozwiązań konstrukcyjnych.
Zasady, techniki i materiały związane z utrzymaniem obiektów budowlanych; ich stosowanie w projektowaniu i eksploatacji.
Materiałowo-strukturalna ochrona budowli.
Przepisy prawne związane z odbiorem i eksploatacją budynków.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Projekt zabezpieczeń elementów budynku przed działaniem czynników środowiskowych”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Opis techniczny i założenie zakresu opracowania.
Ocena stanu technicznego elementów budynku.
Określenie stopnia zużycia poszczególnych elementów lub grup elementów składowych obiektu.
Analiza czynników środowiskowych wpływających na warunki eksploatacji budynków.
Analiza ograniczenia oddziaływania środowiska na konstrukcję poprzez dobór rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
Wybór metod ochrony i zabezpieczenia wybranego budynku.
Obrona prac projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbiory robót budowlano-montażowych. Arkady, Warszawa 20031990
Zyska B. Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa 1990.
Gruner M, Korozja i ochrona betonu. Arkady, Warszawa 1990.
Ściślewski Z.Trwałość budowli. Politechnika Świętokrzyska, Kielce,1995
Poradnik Majstra Budowlanego. Wyd. IV. „Arkady” – Warszawa 1985
Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.
.Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Red. M. Kuliński. Verlag Dashofer, Warszawa, aktualizacja bieżąca.
Abramowicz M. red.: Remonty i modernizacja budynków: poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości, oraz firm remontowo –
budowlanych. Wydawnictwo „Verlag Dashöfer”, Warszawa 2001.
Linczowski C. Naprawy, remonty i modernizacja budynków. Politechnika Świętokrzyska Kielce 1997
Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1988
Neufert. Ernst Podręcznik Projektowania architektoniczno budowlanego. Wydanie 3 „Arkady” 2007
Czasopisma: „Przegląd Budowlany”, „Izolacje”, „Materiały Budowlane”.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Trwałość i ochrona budowli
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego.
Podstawowe wiadomości z konstrukcji budowlanych.
Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa prac budowlanych.
Umiejętność sporządzenia dokumentacji projektu.
Umiejętność korzystania z katalogów i dokumentacji technicznej
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu trwałości i eksploatacji obiektów budowlanych oraz zasad ochrony i zabezpieczenia.
Zapoznanie się z przepisami prawa budowlanego. Opanowanie przez studentów umiejętności kierowania robotami konserwatorskimi zgodnie ze
specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami budowlanymi.
Nabycie umiejętności wykonania specyfikacji technicznej robót konserwatorskich w wybranym budynku.
Treści programowe - Wykład
Teoretyczne podstawy trwałości budowli.
Działanie wody i innych czynników środowiskowych na budynek. Korozja chemiczna.
Mykologia w budownictwie. Korozja biologiczna.
Wizualne i instrumentalne metody oceny stopnia zużycia technicznego elementów budowlanych i budynków.
Sposoby osuszania budynków.
Zabezpieczenia antykorozyjne i renowacja konstrukcji kamiennych, betonowych i murowych.
Zabezpieczenia antykorozyjne i renowacja konstrukcji stalowych.
Zabezpieczenia antykorozyjne i renowacja konstrukcji drewnianych.
Systemy hydroizolacji.
Ochrona przeciwpożarowa budynków.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń. Opis techniczny i założenie zakresu opracowania.
Ocena stanu technicznego fundamentów i ścian stykających się z gruntem.
Ocena stanu technicznego ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
Ocena stanu technicznego stropów i podłóg.
Ocena stanu technicznego więźby i pokrycia dachowego.
Identyfikacja słabych miejsc w budynkach.
Obliczenia stopnia zużycia elementów konstrukcyjnych. Obliczenia średnioważonego stopnia zużycia budynku.
Określenie zakresu i sposobów usunięcia przyczyn zidentyfikowanych defektów.
Obrona prac projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbiory robót budowlano-montażowych. Arkady, Warszawa 20031990
Zyska B. Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa 1990.
Gruner M, Korozja i ochrona betonu. Arkady, Warszawa 1990.
Ściślewski Z.Trwałość budowli. Politechnika Świętokrzyska, Kielce,1995
Poradnik Majstra Budowlanego. Wyd. IV. „Arkady” – Warszawa 1985
Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.
.Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Red. M. Kuliński. Verlag Dashofer, Warszawa, aktualizacja bieżąca.
Abramowicz M. red.: Remonty i modernizacja budynków: poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości, oraz firm remontowo –
budowlanych. Wydawnictwo „Verlag Dashöfer”, Warszawa 2001.
Linczowski C. Naprawy, remonty i modernizacja budynków. Politechnika Świętokrzyska Kielce 1997
Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1988
Neufert. Ernst Podręcznik Projektowania architektoniczno budowlanego. Wydanie 3 „Arkady” 2007
Czasopisma: „Przegląd Budowlany”, „Izolacje”, „Materiały Budowlane”.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
10
-
-
10
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Metody produkcji i montażu elementów
budowlanych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów Technologia robót budowlanych I i Materiały budowlane.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie się z wiedzą na temat metod produkcji elementów budowlanych, umiejętność samodzielnego wyszukiwania danych na temat najnowszych
technologii produkcji wybranych asortymentów wyrobów budowlanych.
Treści programowe - Wykład
Metody organizacyjne produkcji elementów budowlanych.
Technologia produkcji wyrobów ceramicznych.
Technologia produkcji wyrobów betonowych.
Technologia produkcji wyrobów z betonów lekkich i wyrobów gipsowych.
Technologia produkcji wyrobów do izolacji termicznej i hydroizolacji.
Technologia produkcji wyrobów do pokryć dachowych.
Technologia produkcji wyrobów ze szkła budowlanego.
Technologia produkcji wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych.
Technologia produkcji stolarki i ślusarki budowlanej oraz wyrobów metalowych.
Wykorzystanie surowców odpadowych przy produkcji elementów budowlanych.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Technologia i organizacja produkcji w wytwórni elementów budowlanych”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Sposoby pozyskiwania materiałów i półproduktów.
Schematy linii technologicznej.
Sposoby organizacji pracy.
Prezentacja i obrona projektów wykonanych indywidualnie na podstawie wizyty w wybranym zakładzie produkującym elementy budowlane lub źródeł
literaturowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Banyś K.: Maszynoznawstwo w prefabrykacji budowlanej. PWSZ. Warszawa 1971.
Ciołek R.: Kompleksowa mechanizacja produkcji budowlanej. Arkady. Warszawa 1985.
Wolfke S.: Technologia wyrobów wapienno-piaskowych. PWN. Warszawa 1979.
Ziemba B.: Technologia szkła. Arkady. Warszawa 1987.
Lewowicki S.: Technologia materiałów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1995.
Artykuły w czasopismach specjalistycznych.
Materiały informacyjne firm.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
10
-
-
10
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Prefabrykacja i roboty montażowe w budownictwie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów Technologia robót budowlanych I i Materiały budowlane.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie się z wiedzą na temat prefabrykacji w budownictwie, umiejętność samodzielnego wyszukiwania danych na temat najnowszych technologii
produkcji wybranych asortymentów wyrobów budowlanych.
Treści programowe - Wykład
Historia prefabrykacji w Polsce i na świecie. Metody organizacyjne produkcji prefabrykatów budowlanych.
Dawniej stosowane systemy budownictwa z prefabrykatów betonowych.
Współczesne prefabrykaty betonowe.
Prefabrykaty stalowe.
Prefabrykacja wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych.
Prefabrykowane płyty warstwowe.
Prefabrykowane konstrukcje szklano-aluminiowe.
Technologia produkcji stolarki i ślusarki budowlanej.
Prefabrykowane elementy wykończeniowe.
Wykorzystanie surowców odpadowych z prefabrykatów betonowych.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Technologia i organizacja produkcji w wytwórni prefabrykatów budowlanych”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Sposoby pozyskiwania materiałów i półproduktów.
Schematy linii technologicznej.
Sposoby organizacji pracy.
Prezentacja i obrona projektów wykonanych indywidualnie na podstawie wizyty w wybranym zakładzie produkującym prafabrykaty budowlane lub
źródeł literaturowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Bielawski J. Chrabczyński G. Hładyniuk W.: Projektowanie form do prefabrykacji budowlanej. WNT, Warszawa, 1978.
Bortniczuk W.: Technologia produkcji prefabrykatów z betonu. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993.
Cieszyński K., Śliwiński K., Wróblewski S.: Przemysłowa produkcja prefabrykatów: organizacja produkcji. PWN, Warszawa 1983.
Ciołek R.: Kompleksowa mechanizacja produkcji budowlanej”. Arkady, Warszawa, 1985.
Czerski Z.: Technologiczne projektowanie konstrukcji i prefabrykatów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.
Artykuły w czasopismach specjalistycznych.
Materiały informacyjne firm.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
-
-
20
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Seminarium dyplomowe TOZB
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie sem. 1-7 studiów inżynierskich
Ogólne wiadomości w tematyce własnej pracy inżynierskiej
Znajomość języka technicznego.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych.
CEL PRZEDMIOTU
Przygotowanie studenta do realizacji i redakcji pracy inżynierskiej.
Opanowanie przez dyplomatów umiejętności wyciągania wniosków z pracy inżynierskiej.
Opanowanie umiejętności prezentacji wyników pracy inżynierskiej.
Treści programowe - Seminarium
Praca inżynierska – charakterystyka zadania, przedmiot cel i zakres pracy.
Dobór metod i środków wykonania zadania. Wymagania formalne.
Charakterystyka źródeł literaturowych.
Wymagania dotyczące poprawności języka technicznego.
Wymagania dotyczące części rysunkowej pracy inżynierskiej.
Ocena wyników pracy inżynierskiej. Formułowanie wniosków z pracy.
Wymagania edytorskie.
Sposoby prezentacji seminaryjnej.
Indywidualne referaty seminaryjne.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braszczyński J.: Teoria eksperymentu technologicznego. Część 1: Projektowanie, wykonanie i opis eksperymentu. Politechnika Częstochowska,
Częstochowa 1989.
Chrabaczyński G., Woźniak R.: Przemysłowa produkcja prefabrykatów budowlanych. Projektowanie dyplomowe. PWN, Warszawa 1982.
Górecka R.: Teoria i technika eksperymentu. Politechnika Krakowska, Kraków 1995.
Kuczyński E.: Opracowanie wyników doświadczeń. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1969.
Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Majdan K., Sawicki A.: Opracowywanie wyników pomiarów. Wyznaczanie niepewności pomiarów. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
ORGMASZ, Warszawa 1994.
Nowara W.: Proces dyplomowania w uczelniach technicznych (kierunek – budownictwo). Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
Polański Z.: Współczesne metody badań doświadczalnych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
Rajczyk J., Rajczyk M., Respondek Z.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa.
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Warchala T.: Teoria eksperymentu technologicznego. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1985.
Żaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
Karta opisu przedmiotu dla specjalności: Architektura w Budownictwie - AwB
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
10
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Rysunek odręczny II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Istotne wiadomości z zakresu rodzajów rysunku odręcznego, używanych materiałów i rozwiązywanych problemów plastycznych.
Umiejętność realizowanych bardzo złożonych kompozycji rysunku z właściwie użytą techniką wykonawczą.
Rozumienie i umiejętności projektów i rysowania zmiennych układów kompozycyjnych z sylwetką ludzką.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie zasadniczych problemów plastycznych związanych z rysunkiem odręcznym i praktyczne ich realizowanie.
Podnoszenie umiejętności posługiwania się warsztatem rysunkowym.
Nabycie umiejętności projektowania i wykonywania kompozycji rysunkowych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu historii sztuki i architektury.
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie i przypomnienie podstawowych problemów z rysunku odręcznego i przedstawienie programu ćwiczeń.
Poznanie wybranych okresów rysunku odręcznego na przestrzeni wieków/ od Altamiry do XXI wieku.
Rysowanie układu otwartego zestawu prostych brył geometrycznych./kostka brukowa, kamienie…/ w nawiązaniu do układu bloków kamiennych okresu
neolitu.
Kompozycja rysunkowa z rytmicznymi układami brył w przestrzeni otwartej i zamkniętej w odniesieniu do architektury antycznej.
Rysowanie postaci ludzkiej we wnętrzu o cechach architektury dynamicznej i wertykalnej w nawiązaniu do cech architektury romańskiej i gotyckiej.
Kontrastowe zestawienie detali architektonicznych o przeciwstawnych cechach ekspresji plastycznej; Kompozycja rysunkowa z wykorzystaniem cech
perspektywy linearnej i powietrznej, okres renesansu i baroku.
Pejzaż futurystyczny w kompozycji rysunkowej inspirowanej architekturą przemysłową, rozwiązaniami komunikacji morskiej, lądowej, powietrznej,
kosmicznej.
Kompozycja rysunkowa pt. „ Harmonia między architekturą a przyrodą” z wykorzystaniem różnych technik rysunkowych.
Kolokwium
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Pignati T. Historia Rysunku od Altamiry do Picassa. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006.
Parra Mont J.M. Jak rysować w perspektywie, Galaktyka, Łódź 1991.
Bevers H. Schatbirn P. Weigel B. Rembrandt. Flamarion, Paris 1991.
Smith S. Rysowanie. Świat Książki, Warszawa 2000.
Stanyer P. Techniki Rysunkowe. Wyd. Delta WZ, Warszawa 2006.
Barrington B. Rysujemy jak wielcy mistrzowie Wyd. Liber, Warszawa 2009.
Sztuka Świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1992.
Sztuka J.F. , Sztuka J. Kształtowanie otoczenia, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2005.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Urbanistyka i ruralistyka
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AWB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
20
-
-
10
-
NIE
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość zagadnień z Budownictwa ogólnego – projektowanie struktur budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, gospodarczych itp.
Znajomość procesów projektowych w zakresie konstrukcji drewnianych, murowych, żelbetowych, stalowych itp.
Znajomość rysunku technicznego, rysunku odręcznego i aksonometrycznego.
Umiejętność inwentaryzowania obiektów.
Umiejętność inwentaryzacji geodezyjnej z elementami geotechniki.
Ogólna wiedza w zakresie architektury współczesnej i historycznego środowiska
kulturowego.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących wiedzy urbanistycznej i ruralistyki.
Znajomość wiedzy z dziedziny historii i teorii architektury, oraz dziedzin pokrewnych technicznych.
Znajomość wiedzy z zakresu podstaw urbanistyki i planowania przestrzennego.
Zrozumienie zależności występujących pomiędzy przestrzenią zabudowaną a skalą i potrzebami ludzi, zarówno w obrębie budynków, jak i pomiędzy
budynkami a ich otoczeniem.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych.
Zrozumienie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych z projektowaniem i realizacją budynków.
Zrozumienie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów funkcji i technologii użytkowania wewnętrznego budynku, umożliwiających stworzenie
warunków komfortu wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych.
Umiejętność projektowania uwzględniająca spełnienie wymagań użytkowych budynków w ramach ograniczeń wynikających z czynników finansowych i
przepisów budowlanych.
Znajomość technologii budowlanych oraz organizacji, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji projektów oraz w integracji projektów w
procesie planowania.
Treści programowe – Wykład
Wiadomości wstępne dotyczące przedmiotu :pojecie „urbanistyka”, pojęcia pochodne, zakres i obszar urbanistyki.
Podstawowe wiadomości z urbanistyki.
Zagadnienia osadnicze. Czynniki miastotwórcze.
Rodzaje miast w zależności od uwarunkowań miastotwórczych.
Przegląd zagadnień rozwoju miast w historycznym ciągu cywilizacyjnym – od cywilizacji starożytnych do współczesności.
Piękno miast. Zasady kompozycji. Elementy kompozycji urbanistycznej.
Podstawowe wiadomości z ruralistyki. Podstawowe wiadomości i zagadnienia osadnictwa wiejskiego.
Współczesne zagadnienia rozwoju wsi polskiej. Koncepcje rozwoju wiejskich układów osadniczych.
Historyczne zagadnienia rozwoju polskiej wsi : od okresu przedfeudalnego , wczesnego średniowiecza, do rozpadu społeczeństwa feudalnego.
Rozwój historyczny osiedli wiejskich w Polsce.
Treści programowe – Projekt
Wydanie kart i zapoznanie z treścią prac projektowych. Projekt zagospodarowania działki zagrodowej w gospodarstwie wiejskim.
Ocena wartości zabytkowej i krajobrazowej rewitalizowanego terenu.
Inwentaryzacja trenu. Analiza kontekstu miejsca i czynników wpływających na formę przestrzenną obiektu. Poszukiwanie i opracowanie materiałów
historycznych.
Koncepcja zagospodarowania działki zagrodowej.
Propozycja usytuowania obiektu w terenie, powiązanie z istniejącą infrastrukturą.
Budowa układu konstrukcyjnego obiektu.
Propozycja rozwiązań materiałowych i technologicznych obiektu
Rozwiązania rzutowe obiektu.
Rozwiązania szczegółów architektonicznych obiektu.
Prezentacja i omówienie całości projektu.
Zaliczenie zajęć projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Czarnecki W. :Planowanie miast i osiedli. Tom I . Wiadomości ogólne. Planowanie przestrzenne. Wydawnictwo II PWN. Warszawa 1965.
Gałecki T. : Metodyka konstruowania planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miast. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 1994.
Małachowski E. ; Ochrona środowiska kulturowego. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1982.
Radziewanowski Z. : O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i i urbanistyce. Wyd. Politechniki Krakowskiej Kraków 2005.
Wróbel T. : Zarys historii budowy miast. Ossolineum 1971.
Kłosek- Kozłowska D. : Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Chmielewski J. M. : Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Rzymkowski A. Chowaniec M. : Ruralistyka, planowanie obszarów rolniczych i budownictwo wiejskie. Wyd. ARKADY.1972.
Czarnecki W. : podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego. Wyd WSFiZ 2004.
Kotwica J.; „Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”, Wyd. Arkady Warszawa 2004.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Seminarium
Egzamin
10
-
-
20
-
TAK
ECTS
Projekt
Projektowanie architektoniczne
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AWB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z geometrii wykreślnej i fizyki budowli.
Znajomość rysunku technicznego, rysunku odręcznego i aksonometrycznego.
Umiejętność inwentaryzowania obiektów.
Umiejętność inwentaryzacji geodezyjnej z elementami geotechniki.
CEL PRZEDMIOTU
Umiejętność sporządzenia projektów architektonicznych spełniających wymagania budowlano – techniczne.
Znajomość wiedzy z dziedziny historii i teorii architektury, oraz dziedzin pokrewnych technicznych.
Zrozumienie zależności występujących pomiędzy przestrzenią zabudowaną a skalą i potrzebami ludzi, zarówno w obrębie budynków, jak i pomiędzy
budynkami a ich otoczeniem.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych.
Zrozumienie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych z projektowaniem i realizacją budynków.
Zrozumienie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów funkcji i technologii użytkowania wewnętrznego budynku, umożliwiających stworzenie
warunków komfortu wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych.
Umiejętność projektowania uwzględniająca spełnienie wymagań użytkowych budynków w ramach ograniczeń wynikających z czynników finansowych i
przepisów budowlanych.
Znajomość technologii budowlanych oraz organizacji, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji projektów oraz w integracji projektów w
procesie planowania.
Treści programowe – Wykład
Podstawowe wiadomości o projektowaniu. „Projektowanie” jako pojęcie. Projektowanie jako dyscyplina.
Źródła wiedzy o projektowaniu. Podmiot projektowania. Przedmiot projektowania.
Proces projektowania, fazy procesu projektowania: koncepcja, projekt techniczny, projekt wykonawczy.
Zasady projektowania uniwersalnego. Projektowanie zróżnicowanych funkcjonalnie obiektów architektonicznych.
Projektowanie budynków mieszkalnych. Obiekty turystyki.
Projektowanie budynków usługowych: Budynki administracyjne biurowe, budynki na potrzeby oświaty.
Budowle i budynki na potrzeby kultury i sportu.
Budynki przemysłowe.
Projektowanie obiektów dla rolnictwa: Podstawowe funkcje gospodarstwa rolnego, plan generalny gospodarstwa rolnego, gospodarstwa rolne
indywidualne.
Budynki na potrzeby hodowli. Budynki składowe.
Treści programowe – Projekt
Wydanie kart i zapoznanie z treścią prac projektowych. Projekt architektoniczny budynku jednorodzinnego w warunkach gminy, małego miasta.
Ocena wartości zabytkowej i krajobrazowej rewitalizowanego terenu.
Inwentaryzacja trenu. Analiza kontekstu miejsca i czynników wpływających na formę przestrzenną obiektu.
Propozycja usytuowania obiektu w terenie, powiązanie z istniejącą infrastrukturą.
Budowa układu konstrukcyjnego obiektu.
Propozycja rozwiązań materiałowych i technologicznych obiektu.
Rozwiązania rzutowe obiektu.
Rozwiązania szczegółów architektonicznych obiektu.
Projekt detalu ( projekt ogrodzenia dostosowany do sylwety budynku).
Prezentacja i omówienie całości projektu.
Zaliczenie zajęć projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dorosiński W.: Zarys metodyki projektowania. Arkady. Warszawa 1981.
Wróbel T.: Zarys historii budowy miast. Ossolineum 1971.
Charytonow E.: Projektowanie architektoniczne. WSiP. Warszawa 1974.
Buchner M. i inni: Zarys projektowania i historii architektury. WSiP. Warszawa 1976.
Szafer T. P.: Nowa architektura polska. Arkady. Warszawa 1981.
Korzeniewski W.: Budownictwo mieszkaniowe. Arkady. Warszawa 1989.
Latour S., Szymski A.: Projektowanie systemowe w architekturze. PWN. Warszawa – Poznań 1982.
Radziewanowski Z.: O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków
2005.
Rezolucja ResAP (2001) 1 dotycząca wprowadzenia zasad uniwersalnego projektowania do programów nauczania wszystkich zawodów związanych z
tworzeniem środowiska budowlanego. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Warszawa 2001.
PN-60/B-02029: Projekty architektoniczne budowlane. Wymiarowanie na rysunkach.
PN-62/B-01031: Plany realizacyjne. Oznaczenia graficzne.
PN-80/N-01607: Rysunek techniczny. Oznaczenia graficzne materiałów.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Historia architektury
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
-
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza w zakresie historii architektury i środowiska kulturowego.
Umiejętność inwentaryzowania obiektów.
Znajomość rysunku technicznego, rysunku odręcznego i aksonometrycznego.
Umiejętność rysunkowo przeanalizować formę i konstrukcję dzieł architektonicznych, poprzez przedstawianie obiektów w planie, przekroju
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących wiedzy z dziedziny historii i teorii architektury.
Znajomość wiedzy z zakresu podstaw architektury i planowania przestrzennego.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych.
Treści programowe – Wykłady
Architektura: terminologia, chronologia, styl, tektonika, pojęcie harmonii i piękna budowli
Architektura starożytnego Egiptu i Grecji
Architektura Mezopotamii i Persji
Architektura starożytnego Rzymu
Architektura romańska
Architektura gotycka
Rozwój architektury okresu odrodzenia, baroku i klasycyzmu
Architektura eklektyzmu i secesji
Architektura na przełomie XIX i XX w.
Architektura XX w.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Broniewski T. Historia architektury dla wszystkich. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Krakow-Gdańsk, 1990
Pevsner N., Historia architektury europejskiej. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976.
Watkin D., Historia Architektury Zachodniej, Arkady, Warszawa 2001.
Małachowski E. ; Ochrona środowiska kulturowego. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1982.
Radziewanowski Z. : O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce. Wyd. Politechniki Krakowskiej Kraków 2005.
Wróbel T. : Zarys historii budowy miast. Ossolineum 1971.
Kłosek- Kozłowska D. : Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Chmielewski J. M. : Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Gałecki T. : Metodyka konstruowania planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miast. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 1994.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Historia sztuki
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
20
-
-
-
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresu głównych stylów historycznych w okresie starożytności i sztuce nowożytnej
Umiejętność ogólnego analizowania obiektów plastycznych i architektury w odniesieniu do epoki
Efektywna praca w zespołowych działaniach dotyczących sztuki historycznej i współczesnej
Rozumienie zależności między sztuką, kulturą a życiem społecznym w organizmach miejskich i wiejskich
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych definicji i problemów związanych z historią sztuki a szczególnie związanych z malarstwem, rzeźbą, i architekturą na
przestrzeni wieków
Nabycie umiejętności ogólnej oceny i analizowania dzieła sztuki w aspekcie plastycznym i kontekście historycznym.
Nabycie umiejętności pracy w zespole przy analizie większych obiektów /budowle i ich wyposażenie/
Treści programowe – Wykłady
Sztuka rzymska i jej wpływ na obszary imperium
Sztuka starochrześcijańska /katakumby/ i okres późniejszy /IV – VII w./
Sztuka bizantyjska
Sztuka Islamu
Sztuka Indii
Sztuka Chin i Dalekiego Wschodu
Sztuka Afryki, Ameryki, Australii i Oceanii
Sztuka karolińska i romańska
Sztuka gotycka
Sztuka renesansu i baroku i jj wpływ na inne kontynenty
Sztuka XIX i XX wieku
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Cumming R. Sztuka, Wiedza i życie, Warszawa, 2005
Broniewski T. Historia architektury dla wszystkich, Wyd. Ossolineum, 1990
Jankowiak- Konik B. Historia malarstwa, Wyd. IBIS, Poznań, 2010
Koch W. Style w architekturze, Wyd. Świat Książki, 2000
Murray P. i L. Sztuka renesansu, Wyd. VIA. 1999
Niemczyk E. Cztery żywioły w architekturze, Wyd. Zakł Narod. Ossolińskich, 2002
Osińska B. Sztuka i czas. Tom I i II , Warszawa, 2005
Rodriguez R. Historia architektury, Wyd. Buchmann. 2008
Sztuka Świata, Wyd. Arkady. Warszawa, 1992
Watkin D. Historia architektury zachodniej, Wyd. Arkady, 2006
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Informatyczne techniki dokumentacji
architektonicznej
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
20
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z zakresu wykonywania rysunku budowlanego
Podstawowe umiejętności planowania funkcji w budynkach mieszkalnych
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie normowych zasad projektowania obiektów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego
Poznanie podstaw modelowania i wizualizacji obiektów przestrzennych w programie architektonicznym „Archicad”
Treści programowe – Laboratorium
Wydanie kart i zapoznanie z treścią prac laboratoryjnych.
Analiza przepisów „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie”.
Analiza aktualnych norm z zakresu projektowania architektonicznego.
Projekty architektoniczne budowlane i wykonawcze. Różnice w zakresie opracowania i ich zawartości. Niezbędne dokumenty uprawniające do
uzyskania pozwolenia na budowę. Problemy architektoniczne dla projektów indywidualnych.
Wstępne projektowanie indywidualnego obiektu mieszkalnego. Dobór kształtu, kubatury, funkcjonalności budynku.
Wstęp do modelowanie przestrzennego w programie „Archicad”. Indywidualne ustawienia początkowe oraz parametry modelowania.
Przedstawienie podstawowych funkcji modelowania obiektu przestrzennego: ścian, fundamentów, stropów, dachu, elementów wizualizacji krajobrazu
oraz wnętrz.
Przedstawienie problematyki wizualizacji oraz renderingu.
Przedstawienie możliwości programu w procesie tworzenia niezbędnej w projekcie architektonicznym dokumentacji.
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Markiewicz P., „Budownictwo ogólne dla architektów”, Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2006r.
Markiewicz P., „Detale projektowe dla architektów”, Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2019r.
Markiewicz P., „Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budolanych”, Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2006r.
Neufert E. „Podręcznik projektowania architektoniczno budowlanego”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2011r.
Korzeniewski W., „Projektowanie mieszkań”, Arkady, Warszawa 2011r.
Korzeniewski W., „ Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków”, Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2008r.
Korzeniewski W., „Znowelizowane warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie 2010. Suplement”, Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2008r.
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”
Sperber K.-H. „ArchiCAD 10” Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007r.
Miśniakiewicz E., Skowroński W., „Rysunek techniczny budowlany”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009r
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
PN-ISO 128-23:2002 „Rysunek techniczny. Ogólne zasady przedstawiania. Część 23: Linie na rysunkach budowlanych”
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Seminarium dyplomowe AwB
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
-
-
20
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie sem. 1-6 studiów inżynierskich
Ogólne wiadomości w tematyce własnej pracy inżynierskiej
Znajomość języka technicznego.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych.
CEL PRZEDMIOTU
Przygotowanie studenta do realizacji i redakcji pracy inżynierskiej.
Opanowanie przez dyplomatów umiejętności wyciągania wniosków z pracy inżynierskiej.
Opanowanie umiejętności prezentacji wyników pracy inżynierskiej.
Treści programowe – Seminarium
Praca inżynierska – charakterystyka zadania, przedmiot cel i zakres pracy.
Dobór metod i środków wykonania zadania.
Wymagania formalne.
Charakterystyka źródeł literaturowych.
Wymagania dotyczące poprawności języka technicznego.
Wymagania dotyczące części rysunkowej pracy inżynierskiej.
Ocena wyników pracy inżynierskiej.
Formułowanie wniosków z pracy.
Wymagania edytorskie.
Sposoby prezentacji seminaryjnej.
Indywidualne referaty seminaryjne.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braszczyński J.: Teoria eksperymentu technologicznego. Część 1: Projektowanie, wykonanie i opis eksperymentu. Politechnika Częstochowska,
Częstochowa 1989.
Chrabaczyński G., Woźniak R.: Przemysłowa produkcja prefabrykatów budowlanych. Projektowanie dyplomowe. PWN, Warszawa 1982.
Górecka R.: Teoria i technika eksperymentu. Politechnika Krakowska, Kraków 1995.
Kuczyński E.: Opracowanie wyników doświadczeń. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1969.
Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Majdan K., Sawicki A.: Opracowywanie wyników pomiarów. Wyznaczanie niepewności pomiarów. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
ORGMASZ, Warszawa 1994.
Nowara W.: Proces dyplomowania w uczelniach technicznych (kierunek – budownictwo). Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
Polański Z.: Współczesne metody badań doświadczalnych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
Rajczyk J., Rajczyk M., Respondek Z.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa.
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Warchala T.: Teoria eksperymentu technologicznego. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1985.
Żaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.

Podobne dokumenty

Karty przedmiotu Studia niestacjonarne I stopnia wszystkie

Karty przedmiotu Studia niestacjonarne I stopnia wszystkie Kania A.: Geometria Wykreślna z Grafiką Inżynierską. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2009 Lewandowski Z.: Geometria Wykreślna. PWN Warszawa 1975 Ochoński S.: Geometria Przekryć w Budowni...

Bardziej szczegółowo

Karty przedmiotowe I stopień 2014-2015

Karty przedmiotowe I stopień 2014-2015 Labus M., Labus K.: Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003 Lewowicki S.: Zarys nauk o Ziemi. Wydawnictwo Politechniki Częstochow...

Bardziej szczegółowo