Karty przedmiotowe I stopień 2014-2015

Komentarze

Transkrypt

Karty przedmiotowe I stopień 2014-2015
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Matematyka I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
30
30
-
-
-
NIE
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z matematyki na poziomie kursu podstawowego w szkole średniej.
Umiejętność logicznego myślenia.
Umiejętność korzystania z literatury.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami algebry wyższej, geometrii analitycznej i rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.
Nabycie umiejętności posługiwania się poznanymi metodami matematycznymi z zakresu algebry wyższej, geometrii analitycznej i rachunku
różniczkowego funkcji jednej zmiennej.
Treści programowe – Wykład
Definicja i własności oraz działania na liczbach zespolonych w postaci algebraicznej; postać trygonometryczna.
Działania na liczbach zespolonych w postaci trygonometrycznej - wzory de Moivre'a. Równania kwadratowe o współczynnikach zespolonych.
Definicja, własności i działania na macierzach. Metody obliczania wyznaczników.
Macierz odwrotna. Równania macierzowe.
Układy równań liniowych – wzory Cramera, metoda eliminacji Gaussa.
Geometria analityczna – iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany wektorów, równanie prostej i płaszczyzny w przestrzeni R3
Granica ciągu liczbowego, liczba e.
Własności podstawowych funkcji elementarnych. Wprowadzenie funkcji odwrotnych do trygonometrycznych.
Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej.
Pochodna funkcji jednej zmiennej. Twierdzenie de’l Hospitala.
Elementy przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej.
Całka nieoznaczona – całkowanie przez części oraz przez podstawianie.
Całkowanie funkcji wymiernych.
Całka oznaczona – zastosowanie geometryczne.
Test zaliczeniowy.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wykonywanie działań na liczbach zespolonych w postaci algebraicznej. Przedstawianie liczb zespolonych w postaci trygonometrycznej.
Wykonywanie działań na liczbach zespolonych w postaci trygonometrycznej – wzory de Moivre’a. Rozwiązywanie równań kwadratowych o
współczynnikach zespolonych.
Wykonywanie działań na macierzach. Obliczanie wyznaczników.
Wyznaczanie macierzy odwrotnej. Rozwiązywanie równań macierzowych.
Rozwiązywanie układów równań liniowych – wzory Cramera, metoda eliminacji Gaussa.
Geometria analityczna – wyznaczanie iloczynów skalarnego, wektorowego i mieszanego oraz równania prostej i płaszczyzny w przestrzeni R3
Obliczanie granic ciągów liczbowych, granice z liczbą e.
Kolokwium I.
Obliczanie granic i badanie ciągłości funkcji jednej zmiennej.
Obliczanie pochodna funkcji jednej zmiennej. Obliczanie granic – twierdzenie de’l Hospitala.
Wyznaczanie elementów przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej.
Obliczanie całek nieoznaczonych – całkowanie przez części oraz przez podstawianie.
Obliczanie całek nieoznaczonych – całkowanie funkcji wymiernych.
Obliczanie całek oznaczonych – zastosowanie geometryczne.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław
Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław
Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1; Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław
Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1; Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław
Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1, PWN, Warszawa
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Geometria Wykreślna I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
15
-
-
15
-
NIE
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z geometrii, ze szczególnym uwzględnieniem stereometrii, z zakresu szkoły ponadpodstawowej
Umiejętność wykonywania rysunków geometrycznych z użyciem trójkątów i cyrkla
CEL PRZEDMIOTU
Kształtowanie i rozwijanie wyobraźni przestrzennej, umiejętności logicznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków dotyczących układów
przestrzennych.
Poznanie przez studentów metody rzutowania tworów geometrycznych na płaszczyznę (rzut równoległy, rzuty Monge’a)
Opanowanie przez studentów umiejętności wzajemnie jednoznacznego odwzorowania elementów przestrzennych oraz istniejących między nimi
zależności na płaszczyźnie rysunku, niezbędne w praktyce inżynierskiej do sporządzania i czytania rysunków technicznych.
Treści programowe – Wykład
Rzut równoległy
Metoda rzutów Monge’a
Konstrukcje podstawowe. Konstrukcja elementu przynależnego, konstrukcja elementu równoległego
Obroty i kłady
Wielościany
Konstrukcja elementu wspólnego
Uniwersalna konstrukcja stożkowych
Konstrukcja elementu prostopadłego
Transformacje w metodzie Monge’a
Rozwinięcia wielościanów i powierzchni
Dachy. Wypośredniczanie połaci dachowych
Dachy nad budynkami przyległymi. Kłady połaci dachowych, kąt zaciosu
Treści programowe - Projekt
Rzut równoległy
Metoda rzutów Monge’a
Konstrukcje podstawowe. Konstrukcja elementu przynależnego, konstrukcja elementu równoległego
Obroty i kłady
Wielościany
Konstrukcja elementu wspólnego
Uniwersalna konstrukcja stożkowych
Transformacje w metodzie Monge’a
Rozwinięcia wielościanów i powierzchni
Dachy. Wypośredniczanie połaci dachowych
Dachy nad budynkami przyległymi. Kłady połaci dachowych, kąt zaciosu
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Bieliński A.: Geometria Wykreślna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
Czech L.: Uniwersalna konstrukcja stożkowych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2001.
Dubikajtis L.: Wstęp do Geometrii Wykreślnej. PWN 1963.
Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. PWN 2013.
Kania A.: Geometria Wykreślna z Grafiką Inżynierską. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2009.
Lewandowski Z.: Geometria Wykreślna. PWN Warszawa 1975.
Otto F., Otto E.: Zbiór Zadań z Geometrii Wykreślnej. Warszawa 1964.
Repelewicz A. Regulska K.: Dachy. Geometria i konstrukcja. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Szerszeń S.: Nauka o Rzutach. PWN 1978.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Rysunek techniczny
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
-
30
-
-
-
NIE
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z geometrii raz techniki z zakresu szkoły ponadpodstawowej
Umiejętność wykonywania prostych rysunków technicznych z użyciem trójkątów i cyrkla
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu z zakresu rysunku technicznego i rysunku technicznego budowlanego
Poznanie przez studentów obowiązujących norm rysunkowych
Opanowanie przez studentów umiejętności przedstawiania elementów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku, zgodnie z zasadami rysunku
technicznego i obowiązującymi normami
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu: normalizacja w rysunku technicznym, formaty arkuszy, linie rysunkowe, skale rysunkowe, przybory rysunkowe techniki
kreślenia
Pismo techniczne
Wybrane konstrukcje geometryczne (kreślenie okręgów, prostych i łuków wzajemnie stycznych; kreślenie krzywych stożkowych)
Zasada rzutowania rysunkowego na sześć rzutni. Zasady rozmieszczania rzutów. Podstawowy układ rzutów
Przekroje rysunkowe
Wymiarowanie rysunków technicznych
Rysunek budowlany. Rzuty i przekroje w rysunku budowlanym Wymiarowanie na rysunkach budowlanych
Rysunek inwentaryzacyjny. Szkic inwentaryzacyjny i pomiary. Opracowanie szkicu: rysunek inwentaryzacyjny fragmentu budynku
Rysunek konstrukcji budowlanych. Konstrukcje żelbetowe
Rysunek konstrukcji budowlanych. Konstrukcje drewniane
.
Rysunek konstrukcji budowlanych. Konstrukcje stalowe
Rysunek urbanistyczny
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
H.J. Samujłło: Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie. Arkady. Warszawa 1987
S. Ochoński: Rysunek techniczny budowlany. Częstochowa 1997
E. Miśniakiewicz, W. Skowroński: Rysunek techniczny budowlany. Arkady. Warszawa 2008
T. Dobrzański: Rysunek Techniczny Maszynowy. Wydawnictwa Naukowo techniczne. Warszawa 2009
I. Rydzanicz: Rysunek Techniczny jako Zapis Konstrukcji. Zadania. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 2009
Rysunek Techniczny w AutoCadzie. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Posiadały. Częstochowa 2002
Polskie Normy z zakresu Rysunku Technicznego
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
15
15
-
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Geodezja inżynierska I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.
Podstawowe wiadomości z geografii-pojęcie globu ziemskiego, współrzędne geograficzne, siatki kartograficzne, wiedza elementarna o mapach.
Wiedza z prawa-umiejętność odczytywania przepisów prawnych i ich rozumienia.
Umiejętność sporządzania i odczytywania dokumentacji technicznej.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu przydatności geodezji w budownictwie.
Opanowanie umiejętności odczytywania map i innych dokumentów geodezyjnych w celu rozpoznawania i charakteryzowania terenów przeznaczonych
pod budowę.
Opanowanie umiejętności samodzielnego korzystania z map i innych dokumentów geodezyjnych w celu wykonywania opracowań niezbędnych w
realizacji procesu budowlanego.
Treści programowe – Wykłady
Udział geodezji w procesie inwestycyjnym w budownictwie.
Pojęcie mapy-warunki, jakim musi odpowiadać mapa. Skala mapy, podziałki.
Umowność mapy-rodzaje znaków umownych, instrukcja K-1. Odczytywanie mapy.
Płaszczyznowość mapy-rzut prostokątny, zniekształcenia. Zdjęcia lotnicze-konstrukcja geometryczna.
Mapa jako obraz uogólniony-rodzaje i efekty generalizacji. Określenie położenia punktu na Ziemi i na mapie. Matematyczna osnowa mapy,
odwzorowania kartograficzne, odwzorowanie Gaussa-Krugera.
Mapy stosowane w procesie inwestycyjnym w budownictwie. SIT, jako część Systemu Informacji Przestrzennej. Mapa zasadnicza, jako podstawa
SIT(wersja analogowa i elektroniczna)
Mapa topograficzna-skale, treść, zastosowanie. Plany zagospodarowania przestrzennego. Ewidencja Gruntów i Budynków-mapa ewidencyjna,
rejestry.
Wyznaczanie wysokości punktów terenowych na podstawie mapy warstwicowej. Obliczenie powierzchni metodą graficzną.
Obliczanie objętości robót ziemnych na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej
Rachunek współrzędnych geodezyjnych. Układ współrzędnych, azymuty i czwartaki. Azymut odwrotny i następny.
Przyrosty współrzędnych. Obliczenie długości, azymutu i powierzchni metodą analityczną.
Typowe zadania geodezyjne w rachunku współrzędnych geodezyjnych (stosowane jako metody pomiaru sytuacyjnego).
Treści programowe – Ćwiczenia
Zapoznanie się z mapami stosowanymi w procesie inwestycyjnym w budownictwie (zasadnicza, topograficzna, ewidencji gruntów i budynków).
Rozwiązywanie zadań –skala mapy. Poznanie podziałki transwersalnej.
Wykonywanie ćwiczenia „Pomiary na mapie” Układ współrzędnych geodezyjnych na mapie zasadniczej-pomiar współrzędnych, odcinków, obliczenie
odcinków ze współrzędnych-wymogi dokładnościowe.
Obliczenie powierzchni metodą analityczna i porównanie jej z graficzną. Pomiar i przeliczenie z miary stopniowej na gradowa kątów w trójkącie.
Pomiar i obliczenie terenowej wysokości punktów na podstawie mapy warstwicowej.
Kolokwium I-Teoria mapy. Praktyczne umiejętności wykonywania pomiarów na mapie.
Wykonywanie ćwiczenia „Obliczanie objętości robót ziemnych”. Obranie i pomiar na mapie niezbędnej ilości punktów do właściwego
scharakteryzowania konfiguracji terenu (Podział działki na odpowiednią ilość figur podstawowych).
Obliczenie objętości robót ziemnych (m3). Wizualizacja zadania. Obliczenie tonażu, wykonanie kosztorysu robót ziemnych
Kolokwium II- Zadanie: obliczenie objętości robót ziemnych.
Rachunek współrzędnych geodezyjnych-obliczenie długości i azymutu na podstawie współrzędnych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jagielski A., Geodezja I i Geodezja II (PW STABILL) 2005 r.
Jagielski A.. ,Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I (PW STABILL) 2004 r.
Kosiński W., Geodezja (Wydawnictwo Akademickie Żak) 2010 r.
Osada E.,Geodezyjne pomiary terenowe(UxLan Firma Informatyczna Józef Osada)2014 r
Przewłocki S., Geomatyka (PWN) 2012 r.
Przewłocki S., Geodezja inżynieryjno-drogowa (PWN) 2010 r.
Ząbek J., Geodezja I (Politechnika Warszawska ) 2003 r.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Geodezja inżynierska z petrografią
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
15
-
15
-
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
W zakresie szkoły średniej: podstawowa wiedza z geografii, matematyki, fizyki, chemii, ortografii.
Podstawowe umiejętności korzystania z publikacji udostępnionych w obiegu społecznym.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu geologii inżynierskiej i umiejętność posługiwania się nimi.
Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu petrografii i umiejętność posługiwania się nimi..
Treści programowe – Wykłady
Zarys nauk o Ziemi w świetle literatury zalecanej i uzupełniającej.
Stan termiczny Ziemi, stopień, gradient geotermiczny, wstrząsy sejsmiczne i parasejsmiczne, pływy oceaniczne.
Procesy geologiczne endogeniczne.
Procesy geologiczne egzogeniczne.
Geneza, budowa i klasyfikacja skał magmowych i metamorficznych.
Geneza, budowa i klasyfikacja skał osadowych (skały okruchowe, chemiczne i organogeniczne).
Elementy tektoniki i rodzaje deformacji.
Wybrane zagadnienia dotyczące badania gruntów.
Wybrane zagadnienia z hydrogeologii inżynierskiej.
Charakterystyki mechaniczno-fizyczne minerałów i skał pod względem przydatności w budownictwie.
Treści programowe – Laboratorium
Metody badania minerałów i skał
Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał z prezentacją okazów studentom na zajęciach
Czytanie map geologicznych, symbole stosowane na mapach geologicznych
Przygotowaniem wstępu do projektu rozpoznania terenu i górotworu w oparciu o dane z otworów wiertniczo-badawczych: mapa rzeźby powierzchni
terenu, warstwice stropu pokładu lub warstwy, analityczny sposób obliczania rozciągłości i nachylenia warstwy geologicznej, profile i przekroje
geologiczne
Obliczenia dotyczące wybranych zagadnień z hydrologii inżynierskiej.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Żaba J.: Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf, Katowice 2003.
Labus M., Labus K.: Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003
Lewowicki S.: Zarys nauk o Ziemi. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999.
Paleczek W.: Metoda określania wielkości i zasięgu deformacji powierzchni terenu powodowanych podziemną eksploatacją złóż z uwzględnieniem
własności geomechanicznych skał górotworu. Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Warszawa 2007.
Lenczewska-Samotyja E., Łowkis A., Zdrojewska N.: Zarys geologii z elementami geologii inżynierskiej i hydrogeologii. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
Lenczewska-Samotyja E., Łowkis A.: Przewodnik do ćwiczeń z geologii inżynierskiej i petrografii, . Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2005.
Chodyniecka L., Kapuściński T.: Podstawowe metody rozpoznawania skał i minerałów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Kowalski W.M.: Geologia inżynierska i petrografia. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin1983.
Glazer Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN, Warszawa 1991.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Podstawy organizacji i zarządzania
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
15
-
-
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza w zakresie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii oraz matematyki.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania systemów produkcyjnych.
Poznanie podstawowych metod organizacji i zarządzania produkcją.
Treści programowe – Wykłady
Organizacja systemu produkcyjnego, przedsiębiorstwo jako system, otoczenie systemu produkcyjnego.
Czystsza produkcja.
Proces produkcyjny i wytwórczy.
Produktywność systemu produkcyjnego.
Cykl produkcyjny i technologiczny
Typy, formy i odmiany organizacji produkcji.
Nowoczesne koncepcje i metody organizacji produkcji.
Metody i techniki usprawnienia procesów produkcyjnych.
Kolokwium
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Praca zbiorowa redakcja Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005.
Borkowski S., Ulewicz R.: Zarządzania produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008.
Robbins S. P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacją, PWN, Warszawa 2004.
Durlik I.: Inżynieria zarządzania Cz. I - strategie organizacji produkcji. Placet, Warszawa 2004.
Borkowski S., Selejdak J., Salamon S.: Efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
Stoner J.A., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
Brzeziński M.: Organizacja i sterowanie produkcją, projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Agencja Wydawnicza
„Placet”, Warszawa 2002.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Ochrona własności intelektualnej
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
15
-
-
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej oraz umiejętność pozyskiwania informacji z literatury i przepisów prawnych.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz umiejętność korzystania z tych przepisów.
Znajomość procedury dokonywania zgłoszeń rozwiązań patentowych i wzorów użytkowych.
Treści programowe – Wykład
Ochrona własności intelektualnej – podstawowe definicje, rys historyczny
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – przykłady stosowania.
Ustawa – Prawo własności przemysłowej.
Ustawa – Prawo własności przemysłowej – przykłady stosowania.
Dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku – wymagania.
Procedura patentowa – tryb krajowy.
Przykłady opisów zgłoszeniowych.
Ochrona wynalazków w trybie europejskim i międzynarodowym.
Zbiory dokumentacji patentowej. Bazy danych.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst aktualny ujednolicony).
Ustawa „Prawo własności przemysłowej” (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.
Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Krajowa Izba Gospodarcza. Warszawa 2009.
Poradnik Wynalazcy. Red: Andrzej Pyrża. Urząd Patentowy RP. Warszawa 2008.
Przykładowe opisy zgłoszeń patentowych i patentów.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Fizyka
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
30
15
-
-
-
NIE
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej.
Podstawowe wiadomości z matematyki z zakresu szkoły średniej.
Znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z podstawowych działów fizyki takich jak mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm na poziomie akademickim
Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów fizycznych
Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania
Treści programowe – Wykład
Skalary, wektory i tensory w fizyce
Układy inercjalne i nieinercjalne Kinematyka ruchu w kartezjańskim i sferycznym układach współrzędnych z wykorzystaniem rachunku różniczkowego
i całkowego
Zasady dynamiki Newtona. Siły tarcia i siły bezwładności
Dynamika bryły sztywnej
Praca, moc, energia. Zasady zachowania w mechanice
Ruch drgający - oscylator harmoniczny prosty, modele
Oscylator harmoniczny tłumiony i wymuszony
Składanie drgań równoległych i prostopadłych. Modulacja amplitudowa i fazowa
Fale mechaniczne w ośrodkach sprężystych.
Fale dźwiękowe. Akustyka pomieszczeń
Stany skupienia materii – parametry fizyczne
Elementy termodynamiki fenomenologicznej
Elementy teorii transportu masy, pędu, energii
Elektryczne właściwości materii
Magnetyczne właściwości materii
Treści programowe - Ćwiczenia
Zadania dotyczące rachunku wektorowego
Kinematyka ruchu prostoliniowego i krzywoliniowego
Rozkład sił i równania ruchu. Równia pochyła
Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej. Moment bezwładności. Twierdzenie Steinera
Pęd i moment pędu. Praca i energia mechaniczna. Zasady zachowania
Masa zawieszona na sprężynie. Wahadło fizyczne i wahadło matematyczne. Energia mechaniczna
Obliczanie parametrów drgań ruchu tłumionego i wymuszonego
Kolokwium I
Fale podłużne i poprzeczne. Fale stojące.
Psychofizyczne parametry dźwięków. Efekt Dopplera
Układy jedno- i wieloskładnikowe.
Pierwsza i druga zasada termodynamiki. Silniki cieplne
Pole elektryczne, parametry, jednostki
Kolokwium II
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1–3, PWN, Warszawa, 2007
Sz.Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Cześć I - III, PWN, Warszawa, 1980
C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1975
Wybrane zagadnienia z fizyki dla studentów wydziału budownictwa lądowego – pod red. A.Szymańskiego, PWN, Warszawa 1983
A.Januszajtis. Fizyka dla politechnik., tom I, II i III, PWN, Warszawa 1991
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Technologia informacyjna
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
15
-
15
-
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe umiejętności samodzielnej pracy z komputerem osobistym
Znajomość podstawowych aplikacji komputerowych oraz innych treści technologii informacyjnej objętych programem nauczania w szkole średniej w
zakresie podstawowym
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstawowych pojęć informatycznych oraz wybranych metod technik informatycznych, pozyskiwania i
przetwarzania informacji
Opanowanie przez studentów umiejętności przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej,
wybranych narzędzi sprzętowych oraz programowych
Uzyskanie przez studentów umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie umożliwiającym zaliczenie egzaminów
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) zgodnie z procedurami przewidzianymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
Treści programowe – Wykłady
Budowa komputera osobistego, charakterystyka systemu operacyjnego, pojęcia pliku, programu, katalogu i skrótu. Podstawowe terminy technologii
informacyjnej, wiadomości o bezpieczeństwie użytkowania informacji.
Charakterystyka edytorów tekstów, zasady tworzenia tekstu, opis sposobów formatowania, opis tworzenia tabel, importowanie innych obiektów
Zasady funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych, formatowanie i rozbudowywanie arkuszy kalkulacyjnych, standardowe opcje matematyczne, logiczne i
wbudowane, importowanie do arkuszy obiektów, tworzenie wykresów i tabel.
Zasady działania baz danych, tworzenie baz danych za pomocą narzędzi dostępnych w aplikacjach. Pojęcia: typy danych, tabele, pola kluczowe,
relacje, wprowadzanie danych i formularze, sortowanie danych, wyszukiwanie danych.
Metody tworzenia prezentacji multimedialnych, najważniejsze wytyczne dotyczące formatowania prezentacji, efekty specjalne, kreacja wykresów i
tabel.
Zasady wyszukiwania informacji w Internecie, tworzenie raportów z wyników wyszukiwania, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, zasady
dołączenia plików do listów, tworzenie i zarządzanie folderami z wiadomościami
Elementarne wiadomości o algorytmach, proces budowania algorytmu. Prezentacja algorytmu, schematy blokowe. Analiza zadania
programistycznego.
Ogólne zasady pisania i uruchamiania programów w języku C/C++. Struktura programu, podstawowe elementy programów w języku C
Wyrażenia arytmetyczne, instrukcje, deklaracje, funkcje w języku C/C++.
Standardowe biblioteki funkcji. Standardowe wejście i wyjście. Obsługa plików, manipulowanie łańcuchami znakowymi, funkcje matematyczne.
Metodyka programowania strukturalnego. Zasady definiowania i korzystania z funkcji. Zmienne lokalne i globalne. Przekazywanie parametrów do
funkcji
Projektowanie i tworzenie programów w zintegrowanym środowisku programistycznym
Treści programowe – Laboratorium
Zapoznanie się z sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Szkolenie BHP
Wyszukiwanie informacji w sieci internet, obsługa konta pocztowego
Wykonanie opracowania w edytorze tekstu na zadany temat
Opracowanie zadania symulacyjnego z użyciem arkusza kalkulacyjnego
Ćwiczenia z zakresu obsługi programu do tworzenia bazy danych
Opracowanie projektu multimedialnego na zadany temat
Ćwiczenia z zakresu obsługi środowiska programistycznego
Opracowanie i uruchomienie programu z zakresu rachunku macierzowego
Opracowanie programu komputerowego w języku C/C++ na zadany temat)
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Nowakowski Z.: ECUK Użytkowanie komputerów, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M.: ECUK Przetwarzanie tekstów PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M.: ECUK Arkusze kalkulacyjne PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M.: ECUK Grafika menadżerska i prezentacyjna PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M, Sikorski W.: „Bazy danych” Wydawnictwo MIKOM, 2006
Kysiak A., Służalec A.: Podstawy programowania w języku C/C++. Przykłady i zadania, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2003.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Informatyka
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
15
-
15
-
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe umiejętności samodzielnej pracy z komputerem osobistym
Znajomość podstawowych aplikacji komputerowych oraz innych treści technologii informacyjnej objętych programem nauczania w szkole średniej w
zakresie podstawowym
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych pojęć informatycznych oraz wybranych metod technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji
Umiejętność świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie umożliwiającym zaliczenie egzaminów Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych (ECDL) zgodnie z procedurami przewidzianymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
Treści programowe – Wykłady
Budowa komputera osobistego, charakterystyka systemu operacyjnego, pojęcia pliku, programu, katalogu i skrótu. Podstawowe terminy technologii
informacyjnej, wiadomości o bezpieczeństwie użytkowania informacji.
Charakterystyka edytorów tekstów, zasady tworzenia tekstu, opis sposobów formatowania, opis tworzenia tabel, importowanie innych obiektów
Zasady funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych, formatowanie i rozbudowywanie arkuszy kalkulacyjnych, standardowe opcje matematyczne, logiczne i
wbudowane, importowanie do arkuszy obiektów, tworzenie wykresów i tabel.
Zasady działania baz danych, tworzenie baz danych za pomocą narzędzi dostępnych w aplikacjach. Pojęcia: typy danych, tabele, pola kluczowe,
relacje, wprowadzanie danych i formularze, sortowanie danych, wyszukiwanie danych.
Metody tworzenia prezentacji multimedialnych, najważniejsze wytyczne dotyczące formatowania prezentacji, efekty specjalne, kreacja wykresów i
tabel.
Zasady wyszukiwania informacji w Internecie, tworzenie raportów z wyników wyszukiwania, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, zasady
dołączenia plików do listów, tworzenie i zarządzanie folderami z wiadomościami
Elementarne wiadomości o algorytmach, proces budowania algorytmu. Prezentacja algorytmu, schematy blokowe. Analiza zadania
programistycznego.
Ogólne zasady pisania i uruchamiania programów w języku C/C++. Struktura programu, podstawowe elementy programów w języku C
Wyrażenia arytmetyczne, instrukcje, deklaracje, funkcje w języku C/C++.
Standardowe biblioteki funkcji. Standardowe wejście i wyjście. Obsługa plików, manipulowanie łańcuchami znakowymi, funkcje matematyczne.
Metodyka programowania strukturalnego. Zasady definiowania i korzystania z funkcji. Zmienne lokalne i globalne. Przekazywanie parametrów do
funkcji
Projektowanie i tworzenie programów w zintegrowanym środowisku programistycznym
Treści programowe – Laboratorium
Zapoznanie się z sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Szkolenie BHP
Opracowanie algorytmów procedur numerycznych z zakresu rachunku macierzowego
Uruchomienie przykładowych programów w języku C/C++
Opracowanie i uruchomienie programów z zakresu rachunku macierzowego
Opracowanie programu komputerowego w języku C/C++ na zadany temat)
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Nowakowski Z.: ECUK Użytkowanie komputerów, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M.: ECUK Przetwarzanie tekstów PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M.: ECUK Arkusze kalkulacyjne PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M.: ECUK Grafika menadżerska i prezentacyjna PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M, Sikorski W.: „Bazy danych” Wydawnictwo MIKOM, 2006
Kysiak A., Służalec A.: Podstawy programowania w języku C/C++. Przykłady i zadania, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2003.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Matematyka II
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
15
15
-
-
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z zakresu rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej
Wiadomości z algebry liniowej, w szczególności umiejętność rozwiązywania liniowych układów równań oraz wykorzystania własności działań na
macierzach i własności wyznaczników
Wiadomości z geometrii analitycznej, w szczególności umiejętność wykorzystania własności działań na wektorach, zapisywania równań prostej i
płaszczyzny w przestrzeni oraz klasyfikacji powierzchni stopnia drugiego
Podstawowe wiadomości dotyczące działań na liczbach zespolonych i ich interpretacji geometrycznej
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych, rachunku całkowego oraz równań
różniczkowych zwyczajnych.
Nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu analizy matematycznej prezentowanego na wykładach.
Treści programowe – Wykład
Funkcje wielu zmiennych, pochodne cząstkowe.
Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.
Funkcja uwikłana – pochodne i ekstrema.
Całka podwójna po obszarach normalnych i regularnych.
Całka podwójna w układzie biegunowym.
Zastosowanie geometryczne całek podwójnych.
Równania różniczkowe zwyczajne – wprowadzenie, równanie
o zmiennych rozdzielonych, zagadnienie Cauchy’ego.
Równania różniczkowe liniowe pierwszego rzędu.
Równania różniczkowe jednorodne względem x i y (f(y/x))
Równania różniczkowe liniowe jednorodne rzędu drugiego, zagadnienie Cauchy’ego.
Równania liniowe niejednorodne – metoda uzmienniania stałych.
Równania liniowe niejednorodne – metoda przewidywań.
Równania wyższych rzędów - liniowe jednorodne.
Układy równań różniczkowych liniowych.
Przykłady zastosowań równań różniczkowych zwyczajnych
Treści programowe - Ćwiczenia
Wyznaczanie pochodnych cząstkowych funkcji wielu zmiennych.
Wyznaczanie ekstremów funkcji dwóch zmiennych.
Wyznaczanie pochodnych i ekstremów funkcji uwikłanych
Obliczanie całek podwójnych po obszarach normalnych i regularnych.
Obliczanie całek podwójnych w układzie biegunowym.
Obliczanie zadań z zastosowania geometrycznego całek podwójnych.
Kolokwium I.
Rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych rzędu pierwszego.
Rozwiązywanie równań różniczkowych jednorodnych względem x i y (f(y/x))
Rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych jednorodnych rzędu drugiego, zagadnienie Cauchy’ego.
Rozwiązywanie równań liniowych niejednorodnych – metoda uzmienniania stałych.
Rozwiązywanie równań liniowych niejednorodnych – metoda przewidywań.
Rozwiązywanie równań wyższych rzędów - liniowe jednorodne.
Rozwiązywanie układów równań różniczkowych liniowych.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Leitner R.: Zarys matematyki wyższej. Część II i III. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.
Leitner R., Matuszewski W., Rojek Z.: Zadania z matematyki wyższej. Część II. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.
Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna I i II. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
Gewert M., Skoczylas Z., Równania różniczkowe zwyczajne. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
Gewert M., Skoczylas Z., Elementy analizy wektorowej. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 2, PWN, Warszawa
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Chemia
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
30
15
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z matematyki i chemii na poziomie szkoły średniej.
Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie budowy materii w powiązaniu z właściwościami chemicznymi związków i roztworów.
Poznanie budowy i właściwości materiałów budowlanych oraz zrozumienie podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w
budownictwie.
Treści programowe – Wykład
Podstawowe pojęcia, definicje i prawa chemiczne. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków.
Teoria wiązań chemicznych. Wiązania chemiczne w materiałach budowlanych.
Podział i charakterystyka reakcji chemicznych - przykłady reakcji w chemii budowlanej.
Stany skupienia- właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Roztwory.
Układy koloidalne; zawiesiny i emulsje, przemiany fazowe. Podstawy termodynamiki.
Kinetyka chemiczna: mechanizm reakcji, energia aktywacji, kataliza. Równowaga chemiczna, stała równowagi reakcji, reguła przekory.
Elektrolity i ich przewodnictwo, fizykochemia wody; hydratacja, hydroliza soli, równowagi w roztworach elektrolitów, kwasowość roztworów.
Podział materiałów budowlanych. Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych występujących w materiałach budowlanych. Chemia metali
budowlanych.
Chemia mineralnych materiałów budowlanych: krzemiany; glinokrzemiany; siarczany, węglany. Szkło wodne. Kamienne materiały budowlane -podział i
właściwości.
Klasyfikacja budowlanych materiałów wiążących. Spoiwa powietrzne i hydrauliczne. Metody produkcji i właściwości cementu oraz ich modyfikacja.
Odmiany cementów. Hydratacja cementu.
Ceramika budowlana i szkło.
Korozja materiałów budowlanych: metali, materiałów kamiennych, tworzyw cementowych, betonu i zbrojenia. Ochrona przed korozją.
Podstawy chemii organicznych materiałów budowlanych, chemia drewna, chemia tworzyw polimerowych i bitumicznych.
Wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie: żużle hutnicze i metalurgiczne, mikrokrzemionka; gipsy odpadowe.
Kolokwium zaliczeniowe z wykładu.
Treści programowe - Ćwiczenia
Nazewnictwo związków chemicznych
Zapis równań reakcji chemicznych . Hydratacja. Reakcje zobojętniania.
Dysocjacja elektrolityczna. Reakcje jonowe, wytrącanie osadów.
Podstawowe wielkości chemiczne stosowane w obliczeniach składu materiałów: (masa atomowa, masa cząsteczkowa, mol, masa molowa, objętość
molowa gazów, skład procentowy związków chemicznych).
Stężenia roztworów – stężenie procentowe i molowe.
Przeliczanie stężeń. Obliczenia związane z rozcieńczaniem, zatężaniem i mieszaniem roztworów.
Kolokwium I.
Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji i wzorach chemicznych. Skład procentowy związków chemicznych.
Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych.
Obliczenia stechiometryczne z uwzględnieniem z uwzględnieniem praw gazowych i stężeń roztworów.
Obliczanie pH roztworów wodnych. Hydroliza soli.
Szereg napięciowy metali.
Równania redoks w zapisie cząsteczkowym i jonowym.
Kolokwium II.
Zajęcia podsumowujące. Kolokwium poprawkowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
W. Kurdowski, Chemia materiałów budowlanych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.
M. Fiertak, D. Dębska, T. Stryszewska, Chemia dla inżyniera budownictwa, Wydawnictwo PK, Kraków, 2011.
A. Bielański – Podstawy Chemii Nieorganicznej, cz. 1-3, PWN Warszawa 1998
L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, Chemia w budownictwie, Arkady, Warszawa 1995
J. Mcmurr, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
H. Bala, V.Gaudyn, J.Gęga, P.Siemion, Podstawy Obliczeń w Chemii Ogólnej, WIPMiFS, Cz-wa 2005
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Mechanika I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
30
30
-
-
-
TAK
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki.
Podstawowa wiedza z zakresy fizyki.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu Mechaniki Teoretycznej.
Opanowanie przez studentów umiejętności przygotowania schematów konstrukcji prętowych, identyfikowanie układów statycznie wyznaczalnych i
przesztywnionych.
Umiejętność budowania przez studentów układów równań równowagi, poznanie zasad obliczania reakcji więzów w układach belkowych, ramowych i
kratowych oraz metod rozwiązywania układów kratowych.
Treści programowe – Wykłady
Podstawowe zagadnienia z Mechaniki Teoretycznej
Modele ciał w mechanice.
Siła i jej odwzorowanie. Pewniki mechaniki klasycznej.
Siły czynne i bierne. Rodzaje podparcia.
Stopnie swobody - zwolnienia (przegub, teleskop).
Równoważność i składnie pracy sił.
Pojęcie wypadkowej i równowagi sił.
Równowaga płaskiego układu sił.
Równowaga dowolnego układu sił.
Moment siły względem punktu.
Moment pary sił.
Metody rozwiązywania układów kratowych.
Metoda równoważenia węzłów, metoda Rittera i Culmana.
Graficzna metoda rozwiązywania kratownic – metoda Cremony.
Środki ciężkości figur płaskich i brył.
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Powtórzenie zagadnień z matematyki (wektory).
Zasady statyki. Więzy i ich reakcje. Prezentacja toku rozwiązywania zadań ze statyki. Równowaga płaskiego układu sił zbieżnych. Moment sił
względem punktu. Moment pary sił.
Obliczanie reakcji w układach zbieżnych i dowolnych oraz zastosowanie twierdzenia o trzech siłach.
Kolokwium I.
Wprowadzeni do obliczeń kratownic płaskich.
Metoda równoważenia węzłów i metoda Rittera. Graficzny sposób rozwiązywania kratownic płaskich – metoda Cremony i Culmana.
Rozwiązywanie zadań – metoda równoważenia węzłów i metoda Rittera.
Wyznaczanie środków ciężkości figur płaskich i brył.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Leyko J.; Mechanika ogólna, T. 1.- Statyka i kinematyka, T. 2.-Dynamika, Warszawa PWN.
Misiak J.; Mechanika techniczna, T.1.-Statyka i wytrzymałość materiałów,T.2.-Kinematykai dynamika, Warszawa WNT.
Niezgodziński T.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Osiński Z.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Skalmierski B.; Mechanika, Warszawa PWN.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Podstawy programowania
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
15
-
30
-
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z matematyki z zakresu szkoły średniej oraz wiadomości nabyte w ramach przedmiotu Matematyka I
Umiejętność obsługi kompilatora C/C++ nabyta w ramach przedmiotu Technologia Informacyjna oraz znajomość podstaw programowania w języku
C/C++
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie metod numerycznych. Umiejętność tworzenia algorytmów obliczeniowych. Rozumienie zasad formułowania zagadnień matematycznofizycznych w sposób przybliżony.
Umiejętność samodzielnego sporządzania programów komputerowych do celów obliczeń inżynierskich.
Treści programowe – Wykłady
Błędy obliczeń (aproksymacji, zaokrągleń i dokładności obliczeń). Zbieżność metod numerycznych i ich miary
Ogólny przegląd metod interpolacyjnych i ich znaczenie w technice pomiarowej, projektowaniu i obliczeniach numerycznych. Interpolacja Lagrange’a.
Technika funkcji spline.
Aproksymacja i jej zastosowanie w opracowaniu danych inżynierskich.
Pojęcie aproksymacji optymalnej i jej znaczenie w interpretacji danych fizycznych. Pojęcie bazy funkcyjnej, normy funkcji i doboru optymalnego
Różniczkowanie numeryczne. Problem realizacji pojęć analizy numeryczne w technice komputerowej. Wykorzystanie szeregu Taylora w metodach
numerycznych. Zamiana pochodnych na ilorazy różnicowe
( wzory symetryczne i niesymetryczne).
Metody całkowania numerycznego z uwzględnieniem funkcji osobliwych.
Definicja całki na tle możliwości numerycznych i sposoby jej wyznaczania.
Aproksymacja przedziałowa funkcji całkowanej. Metoda prostokątów, trapezów, metoda Simsona, Gaussa.
Rozwiązywanie układu równań liniowych. Metoda Gaussa,BanachiewiczaCholeskiego, metoda Jacobiego, Metoda Gaussa- Seidela, równania określone, nadokreślone.
Metody rozwiązywania układu równań nieliniowych. Problem istnienia
rozwiązania, zbieżności doboru punktu startowego. Metoda Newtona – Raphsona, metoda siecznych, falsi, metoda połowienia.
Wartości własne macierzy i ich wyznaczanie. Pojęcie wartości własnej i
wektora własnego- wyznaczanie analityczne, metoda potęgowa, metoda Jacobiego
Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych metodami numerycznymi. Wykorzystanie wzoru Taylora, metoda Eulera, metoda Runge - Kutty,
sposoby wykorzystania tych technik do rozwiązywania równań brzegowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu. Wydanie oraz omówienie kart tematu projektowego.
Błędy metody, weryfikacja oraz szacowanie zbieżności metod numerycznych.
Interpolacja Lagrange’a
Wzór interpolacyjny Newtona z ilorazami różnicowymi. Interpolacje z
zastosowaniem operatorów różnicy zwykłej, symetrycznej wstecznej. Technika funkcji spline. Optymalny dobór węzłów interpolacji. Interpolacja
Czebyszewa.
Porównanie poznanych metod interpolacji . Weryfikacja analityczno numeryczna. Praca zespołowa. Opracowanie w formie programu komputerowego
w języku C/C++.
Aproksymacja średniokwadratowa, punktowa.
Aproksymacja jednostajna. Implementacja zagadnienia aproksymacji w obliczeniach inżynierskich.
Różniczkowanie numeryczne. Wzór Taylora, Stirlinga. Implementacja zagadnienia w obliczeniach inżynierskich.
Całkowanie numeryczne. Metoda Newtona - Cotesa, metoda Simpsona, metoda Czebyszewa, kwadratury złożone. Implementacja całkowania
numerycznego w obliczeniach inżynierskich.
Rozwiązywanie równań liniowych. Metody dokładne i przybliżone.
Przybliżone rozwiązywanie układu równań nieliniowych. Metoda bisekcji, siecznych i stycznych. Implementacja zagadnienia w obliczeniach
inżynierskich.
Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Metoda Eulera, metoda Rungegeo- Kutty. Implementacja zagadnienia w obliczeniach
inżynierskich.
Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych wyższych rzędów. Metoda szeregów Taylora.
Obrona projektów.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Kysiak A., Służalec A.: Podstawy programowania w języku C/C++. Przykłady i zadania, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2003.
Ralston A.: Wstęp do analizy numerycznej. Warszawa, PWN 1985
D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006
Zuber R.: Metody numeryczne i programowanie. Warszawa WSiP 1995
Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody numeryczne. Warszawa WN-T 2006
Baron B., Piątek Ł.: Metody numeryczne w C++ Builder. Helion 2004
Rosłaniec S.: Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich . OWPW 2002
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
15
15
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Geodezja inżynierska II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.
Podstawowe wiadomości z geografii-pojęcie globu ziemskiego, współrzędne geograficzne, siatki kartograficzne, wiedza elementarna o mapach.
Wiedza z prawa-umiejętność odczytywania przepisów prawnych i ich rozumienia.
Umiejętność sporządzania i odczytywania dokumentacji technicznej.
Wiedza z fizyki ze szczególnym uwzględnieniem optyki.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu przydatności geodezji w budownictwie i samodzielnego określania potrzeb w zakresie realizowanego procesu budowlanego.
Opanowanie umiejętności odczytywania dokumentów geodezyjnych i ich interpretowania oraz poznania metodologii podstawowych obliczeń
geodezyjnych.
Opanowanie podstawowej wiedzy o sprzęcie i metodach pomiarów geodezyjnych.
Treści programowe – Wykład
Typowe zadania geodezyjne-punkt posiłkowy na prostej.
.Domiar prostokątny, metoda biegunowa, obliczenie powierzchni ze współrzędnych(wyprowadzenie wzoru)
Pomiary geodezyjne-podział, zastosowanie w budownictwie. Zasady obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.
Osnowy geodezyjne poziome i pionowe. Instrukcje geodezyjne. Pomiary sytuacyjne-metody. Pomiary liniowe. Przyrządy i techniki pomiarów liniowych.
Pomiary kątowe-zastosowanie. Przyrządy do pomiarów kątowych. Teodolit i jego obsługa. Kąty poziome-pomiar, zastosowanie do obliczeń
geodezyjnych
Koło pionowe teodolitu, pomiar kąta pionowego. Obliczanie wysokości obiektu dostępnego i niedostępnego. Pomiar pionowości krawędzi budynku
metodą kątowego wcięcia w przód i metodą rzutowania celowych na poziomą łatę.
Pomiary wysokościowe-rodzaje, metody. Niwelacja geometryczna-techniki. Niwelatory, łaty niwelacyjne. Ciąg niwelacji podłużnej. Niwelacja
powierzchniowa.
Tachimetria-istota pomiaru. Fotogrametria-zarys. Fotomapa.
Pomiary realizacyjne. Pomiary powykonawcze w budownictwie. Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.
Dokumentacja techniczna.
Treści programowe - Ćwiczenia
Rachunek współrzędnych geodezyjnych. Rozwiązywanie zadań-punkt posiłkowy na prostej, domiar prostokątny, metoda biegunowa..
Zapoznanie się z dokumentacją techniczną (pomiarową i obliczeniową) i wykonanie operatu technicznego na podstawie danych z pomiaru
sytuacyjnego.
Wykonywanie ćwiczenia „Rachunek współrzędnych geodezyjnych”. Obliczenie powierzchni i długości granic pięciokątnej działki na podstawie danych z
pomiaru sytuacyjnego metodami: domiaru prostokątnego, punktu posiłkowego na prostej i metody biegunowej.
Kolokwium –Rachunek współrzędnych geodezyjnych.
Zapoznanie się z instrumentarium geodezyjnym. Teodolit-budowa, działanie, obsługa. Pomiar katów poziomych i pionowych.
Prezentacja metodyki pomiaru i obliczania wysokości obiektu dostępnego i niedostępnego metodami trygonometrycznymi
Niwelator-budowa, techniki pomiaru niwelacyjnego. Łaty niwelacyjne, odczyty. Ciąg niwelacji podłużnej-dziennik ciągu.
Kolokwium-Teoria pomiarów geodezyjnych
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jagielski A., Geodezja I i Geodezja II (PW STABILL) 2005 r.
Jagielski A.. ,Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I (PW STABILL) 2004 r.
Kosiński W., Geodezja z płytą CD (Wydawnictwo Naukowe PWN) 2010 r.
Osada E.,Geodezyjne pomiary terenowe(UxLan Firma Informatyczna Józef Osada)2014 r.
Przewłocki S., Geomatyka (PWN) 2012 r.
Przewłocki S., Geodezja inżynieryjno-drogowa(PWN) 2010 r.
Ząbek J., Geodezja I (Politechnika Warszawska ) 2003 r.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Geometria wykreślna II
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
30
-
-
15
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z geometrii wykreślnej na poziomie podstawowym (będąca przedmiotem nauczania w semestrze poprzednim), potwierdzona zaliczeniem
przedmiotu ”Geometria Wykreślna I”
Umiejętność sprawnego wykonywania rysunków geometrycznych z użyciem trójkątów i cyrkla
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu Geometrii Wykreślnej i jej zastosowań w budownictwie
Poznanie przez studentów metod rzutowania tworów geometrycznych na płaszczyznę, w tym rzutu cechowanego, rzutu środkowego i aksonometrii
Opanowanie przez studentów umiejętności przedstawiania elementów przestrzennych oraz istniejących między nimi zależności na płaszczyźnie
rysunku w poznanych metodach rzutowania
Treści programowe – Wykład
Aksonometria: aksonometria prostokątna
Aksonometria ukośnokątna
Rzut cechowany – konstrukcje podstawowe
Rzut cechowany – powierzchnie topograficzne; roboty ziemne
Kula
Powierzchnie obrotowe opisane na kuli
Płaskie przekształcenie kolineacyjne okręgu
Zastosowanie przekształcenia kolineacyjnego i powinowatego do przekrojów wielościanów i powierzchni
Cienie
Perspektywa stosowana
Siatki wielościanów; rozwinięcia powierzchni walcowych i stożkowych
Przenikanie wielościanów
Sklepienia
Powierzchnie obrotowe i prostokreślne
Linie i powierzchnie śrubowe
Treści programowe - Projekt
Aksonometria: aksonometria prostokątna
Aksonometria ukośnokątna
Rzut cechowany – konstrukcje podstawowe
Rzut cechowany – powierzchnie topograficzne; roboty ziemne
Kula
Powierzchnie obrotowe opisane na kuli
Płaskie przekształcenie kolineacyjne okręgu
Zastosowanie przekształcenia kolineacyjnego i powinowatego do przekrojów wielościanów i powierzchni
Cienie
Perspektywa stosowana
Siatki wielościanów; rozwinięcia powierzchni walcowych i stożkowych
Przenikanie wielościanów
Sklepienia
Powierzchnie obrotowe i prostokreślne
Sprawdzian (kolokwium końcowe z całości materiału)
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Andrzejowski Z., Pawłowski W., Przewłocki S.: Geometria Wykreślna w Praktyce Inżynierskiej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2002
Bieliński A.: Geometria Wykreślna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Czech L.: Uniwersalna konstrukcja stożkowych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2001
Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. PWN 2013.
Kania A.: Geometria Wykreślna z Grafiką Inżynierską. Część I Rzut cechowany. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2009
Lewandowski Z.: Geometria Wykreślna. PWN Warszawa 1975
Otto F., Otto E.: Zbiór Zadań z Geometrii Wykreślnej. Warszawa 1964
Przewłocki St.: Geometria Wykreślna w Budownictwie. Arkady. Warszawa 1982
Przewłocki St.: Geometria Wykreślna w Zastosowaniach dla Budownictwa i Architektury. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn
2000
Repelewicz A. Regulska K.: Dachy. Geometria i konstrukcja. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004
Repelewicz A.: Rzut cechowany. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2010
Repelewicz A., Szopa R.: Aksonometria w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2012
Szerszeń S.: Nauka o Rzutach. PWN 1978
Andrzejowski Z., Pawłowski W., Przewłocki S.: Geometria Wykreślna w Praktyce Inżynierskiej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2002
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Inżynieria materiałowa
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
15
15
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki i chemii
Podstawowe wiadomości z matematyki
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie budowy oraz właściwości materiałów inżynierskich.
Zapoznanie zasad kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.
Nabycie umiejętności doboru i zastosowania materiałów inżynierskich w praktyce.
Treści programowe – Wykład
Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów.
Charakterystyka podstawowych grup materiałów inżynierskich.
Omówienie układów fazowych wybranych stopów metali.
Wybrane metody kształtowania właściwości i struktury materiałów.
Nowoczesne techniki wytwarzania warstw powierzchniowych.
Zapoznanie z podstawowymi metodami pomiaru parametrów użytkowych materiałów inżynierskich.
Charakterystyka materiałów polimerowych i ich klasyfikacja
Materiały ceramiczne. Ceramika inżynierska
Materiały kompozytowe: klasyfikacja oraz materiał osnowy i zastosowanego wypełniacza/zbrojenia.
Materiały biomedyczne
Ekonomiczna ocena stosowania różnych materiałów inżynierskich - mapy Ashby’ego
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie – omówienie zasad obowiązujących na zajęciach i zaliczenia. Oznaczanie oraz klasyfikacja podstawowych grup materiałów
inżynierskich.
Zapoznanie się z podstawowymi metodami pomiarów właściwości mechanicznych.
Analiza wybranych układów równowagi fazowej o ograniczonej i nieorganicznej rozpuszczalności.
Kolokwium I
Dobór odpowiedniej metody w celu uzyskania wymaganych właściwości materiałów inżynierskich.
Przykłady doboru materiałów inżynierskich na wybrane elementy konstrukcyjne i zapoznanie się z wybranymi strukturami materiałów inżynierskich.
Kollokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT,
Warszawa 2009.
Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa 2000.
Borkowski S., Selejdak J., Ulewicz R.: Materiałoznawstwo dla ekonomistów. WNT, Warszawa 2005.
Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT, Warszawa, 1998
Przybyłowicz K., Podstawy teoretyczne metaloznawstwa. WNT Warszawa 1999.
Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria Powierzchni Metali. WNT, Warszawa 1995.
Muc A.; Optymalizacja struktur kompozytowych i procesów technologicznych ich wytwarzania. Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
Michael F. Ashby: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT, Warszawa 1998.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Podstawy ekonomii
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
30
-
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z zakresu ekonomii ze szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych procesów ekonomicznych oraz przedstawienie zastosowania ekonomii do opisu zdarzeń
społeczno – gospodarczych.
Opanowanie wiadomości z zakresu mikro- i makroekonomii.
Treści programowe – Wykład
Zapoznanie się z organizacją zajęć i formą zaliczeń
Ekonomia, jako nauka. Wprowadzenie do ekonomii: funkcje, definicje, pojęcia.
Podstawowe kategorie i prawa rynkowe.
Przykłady zastosowania ekonomii – Prezentacja informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski.
Popyt, podaż i cena.
Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta
Optimum konsumenta i producenta, krzywa obojętności
Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa-koszty
Ocena działalności przedsiębiorstwa. Przychody, koszty i wyniki działalności przedsiębiorstwa. Rachunek wyników, bilans.
Próg rentowności, pojęcie dyskonta
Konstrukcja podatków i ich systematyka. Ustalenie zobowiązań podatkowych
Kolokwium sprawdzające.
Czynniki wytwórcze, racjonalna praca i płaca
Teoria równowagi konsumenta, krzywa obojętności, ograniczenia budżetowe
Monopolizacja. Konkurencja doskonała, monopol. Maksymalizacja zysku
Makroekonomia. Budżet państwa i jego funkcje
Dochód narodowy, inflacja.Społeczno ekonomiczne skutki inflacji
Istota i rodzaje bezrobocia i sposoby jego zwalczania
Leasing, jako forma finansowania działalności przedsiębiorstw
Banki i ich funkcje. Rynek papierów wartościowych
Kolokwium końcowe testowe
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Beg D., Fischer S., Dornbusch R.:Mikroekonomia. PWE, Warszawa 1999
Beksiak J.: Ekonomia. PWN, Warszawa 2001
Czarny B.: Podstawy ekonomii. Zbiór zadań. PWE, Warszawa 2000
Hall R., Taylor J.:Makroekonomia. PWN, Warszawa 1997
Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996
Podstawy ekonomii: ćwiczenia i zadania. Red. Milewski R., Kwiatkowski E., PWN, Warszawa 2006
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
-
-
-
-
-
NIE
2
Praktyka z geodezji
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geodezji inżynierskiej I i II.
Uporządkowana i podbudowana teoretycznie wiedza na temat pomiarów geodezyjnych i instrumentarium geodezyjnego.
Umiejętność opracowywania kameralnego wyników pomiarów - znajomość metod obliczeniowych i dokumentacji geodezyjnej.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu pomiarów i obliczeń geodezyjnych związanych z procesem budowlanym.
Opanowanie przez studentów umiejętności sporządzania i odczytywania podstawowej dokumentacji geodezyjnej oraz wykonywania podstawowych
czynności pomiarowych.
Zastosowanie przez studentów wiedzy teoretycznej do praktycznego zinterpretowania warunków terenowych i dobrania prac pomiarowych i
obliczeniowych odnośnie do postrzeganej sytuacji.
Treści programowe – Praktyka
Rozpoznanie terenu przed pomiarem
Zastabilizowanie w terenie dwóch punktów osnowy pomiarowej. Wykonanie opisów topograficznych punktów osnowy.
Wykonanie zamkniętego ciągu niwelacyjnego dowiązanego do reperu (z włączonymi punktami osnowy). Wykonanie szkicu ciągu i dziennika ciągu.
Obliczenie wysokości punktów osnowy.
Pomiar kątów poziomych z punktów osnowy celem wykonania zadania „kątowego wcięcia w przód”. Dziennik pomiaru kątów poziomych, szkic polowy.
Pomiar dwukrotny odległości punktów osnowy-bazy pomiarowej. Dziennik pomiaru długości boków, szkic polowy.
Pomiar kątów pionowych ze stanowisk pomiarowych do wybranych punktów krawędzi obiektu celem wyznaczenia ich przestrzennego usytuowania na
krawędzi. Dziennik pomiaru kątów pionowych. Szkic polowy - rozmieszczenie punktów obserwacyjnych na krawędzi obiektu.
Wykonanie operatu technicznego pomiarowo-obliczeniowego.(Jeden egzemplarz wspólny dla grupy - przekazywany Prowadzącej; Ponadto każdy
student wykonuje samodzielnie kopię operatu wspólnego w zeszycie przedmiotowym.)
Zaliczenie praktyki
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jagielski A., Geodezja I i Geodezja II (PW STABILL) 2005 r.
Jagielski A.. ,Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I (PW STABILL) 2004 r.
Kosiński W., Geodezja (Wydawnictwo PWN) 2010 r.
Osada E.,Geodezyjne pomiary terenowe(UxLan Firma Informatyczna Józef Osada)2014 r.
Przewłocki S., Geomatyka (PWN) 2010 r.
Przewłocki S., Geodezja inżynieryjno-drogowa(PWN) 2010 r.
Ząbek J., Geodezja I (Politechnika Warszawska ) 2003 r.
Instrukcje geodezyjne
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Historia architektury i budownictwa (przedmiot
obieralny I )
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
30
-
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu historii powszechnej.
Podstawowe wiadomości z zakresu teorii rozwoju cywilizacji i kultury.
Znajomość podstawowych definicji i problemów architektury.
Umiejętność rozpoznawania stylów architektury historycznej.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie wiedzy z zakresu historii architektury i rozwoju technologii budownictwa.
Rozwój umiejętności analizowania form i struktur architektury historycznej oraz oceny roli jaką ma dziedzictwo historyczne dla architektury
współczesnej.
Przygotowanie studentów do interdyscyplinarnej analizy architektonicznych i technologicznych aspektów obiektów architektury historycznej.
Przygotowanie studentów do podjęcia tematyki związanej z architektura współczesną.
Treści programowe – Wykład
Główne problemy i zagadnienia dziedziny historii architektury. Podstawowe pojęcia, terminy, definicje.
Teorie rozwoju kultur prehistorycznych. Alternatywne teorie rozwoju cywilizacji i kultury.
Początki budowlanej działalności człowieka i formy kształtowania przestrzeni w czasach prehistorycznych.
Kultura starożytnej Mezopotamii – techniczne i terytorialne uwarunkowania kształtowania formy architektonicznej.
Kultura starożytnego Egiptu – kulturowe i klimatyczne uwarunkowania form i struktur architektonicznych.
Kultura prehellenistyczna i architektura starożytnej Grecji. Teoretyczne podstawy i grecka technika budowlana.
Architektura starożytnego Rzymu. Budowle cywilne i inżynierskie antyku i ich wpływ na rozwój architektury europejskiej.
Architektura Bizancjum. Nowe formy i struktury architektury sakralnej.
Architektura Islamu - jej geneza i wpływ na rozwój architektury europejskiej.
Średniowiecze i początki nowej tradycji europejskiej. Architektura romańska, podstawowe typy stosowanych układów przestrzennych.
Architektura gotycka. Rozwój nowych systemów form i układów konstrukcyjnych.
Renesans, Manieryzm, Barok - powrót do przeszłości i problem interpretacji dziedzictwa kultury.
Klasycyzm, Historyzm, Eklektyzm, Secesja – powrót i odwrót od historii
i kulturowego dziedzictwa form.
Architektura XIX wieku i rewolucja przemysłowa. Początki kształtowania się ideologii modernizmu.
Podsumowanie. Wpływ dziedzictwa historycznego na formy i struktury architektury współczesnej.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Barral i Altet, X.: Wczesne średniowiecze. Od późnego okresu antycznego do roku tysięcznego, Warszawa 1998, ISBN 83-7200-222-3
Broniewski T.: Historia architektury dla wszystkich, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1990 r.
Charytonow E.:, Zarys historii architektury. WSiP, Warszawa 1976
Duby G.: Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, wyd. I, Warszawa 1986, wyd. III, Warszawa 2002.
Eco U.: Sztuka i piękno w średniowieczu. Wyd. Znak, Kraków 1994
Eco U.: Historia piękna. Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2005
Estreicher K.: Historia sztuki w zarysie. Warszawa/Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. ISBN 83-01-03664-8
Giedion S.: Przestrzeń, czas i architektura. PWN Warszawa 1987
Glancey J.: Historia architektury. Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o., 2002
Gympel J.: Historia architektury, od antyku do czasów współczesnych. Wyd. Konemann 1996, wydanie polskie 2000
Knotce J.: Sztuka budowania Nasza Księgarnia, Warszawa 1968
Koch W.: Style w architekturze, Warszawa 1996
Krawczuk A. (red.), Wielka Historia Świata Tom1- 3 Świat okresu cywilizacji klasycznych, Oficyna Wydawnicza FOGRA, Warszawa 2005, s.23, 26,
ISBN 83-85719-84-9
Nuttgens P.: Dzieje architektury. Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o., 1997
Sprague de Camp L.: Wielcy i mali twórcy cywilizacji, PW Wiedza Powszechna, Warszawa 1972
Stierlin H.: Islam. Od Bagdadu do Kordoby, Warszawa 1997, ISBN 83-7079-950-7
Tatarkiewicz W.: Historia estetyki. T. I-III, Arkady, Warszawa 1988
Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć. PWN Warszawa 1988
Tobolczyk M.: Narodziny architektury, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000
Tołłoczko. Z: Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1: Architektura.
Kraków: Wydawnictwo PK, 2005. ISBN 83-7242-370-9
Watkin D.: Historia architektury zachodniej. Arkady, Warszawa 2006, ISBN 83-213-4178-0
Encyklopedia sztuki starożytnej, praca zbiorowa, WaiF i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s.199-202, ISBN 83-01-12466-0 (PWN), ISBN
83-221-0684-X (WaiF)
Sztuka baroku. Architektura, rzeźba , malarstwo, praca zbiorowa pod redakcją Rolfa Tomana, Komemann, polskie wydanie 2004, ISBN 83-7423-080-0
Sztuka romańska. Architektura, rzeźba, malarstwo, praca zbiorowa pod redakcją Rolfa Tomana, Komemann, polskie wydanie 2004, ISBN 83-7423160-2
Sztuka polska, praca zbiorowa, T I-III, Arkady 2004, ISBN 83-213-4365-1
Sztuka świata, praca zbiorowa, T I-XII, Arkady, Warszawa 1989-1998
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Historia techniki i cywilizacji (przedmiot obieralny II)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
30
-
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych definicji i problemów techniki.
Podstawowe wiadomości z zakresu historii powszechnej.
Podstawowe wiadomości z zakresu teorii rozwoju cywilizacji i kultury.
Umiejętność krytycznej oceny skutków technologicznego rozwoju.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie wiedzy z zakresu historii techniki i rozwoju cywilizacji.
Rozwój umiejętności kreatywnego wykorzystania technologicznych osiągnięć minionych wieków dla realizacji współczesnych zadań w zakresie
architektury i budownictwa.
Przygotowanie studentów do interdyscyplinarnej analizy skutków niekontrolowanego rozwoju technologii i procesów cywilizacyjnych.
Przygotowanie studentów do podjęcia tematyki związanej z głównymi problemami współczesnej cywilizacji.
Treści programowe – Wykład
Główne problemy i zagadnienia dziedziny historii techniki i cywilizacji. Podstawowe pojęcia, terminy, definicje.
Deterministyczne i dyfuzjonistyczne teorie rozwoju cywilizacji.
Początki działalności technicznej człowieka, materialne dowody aktywności społeczeństw prehistorycznych.
Alternatywne teorie rozwoju cywilizacji. Problemy związane z interpretacją
I datowaniem niewyjaśnionych artefaktów.
Inżynierskie osiągnięcia kultur starożytnej Mezopotamii. Technika budowlana w początkach ery żelaza.
Technika budowlana starożytnego Egiptu. Teorie budowy piramid. Organizacja robót budowlanych.
Alternatywne teorie powstania technicznych artefaktów doliny Nilu.
Technika i architektura starożytnej Grecji. Inżynierowie ery hellenistycznej. Archetypy kultury antyku i ich wpływ na rozwój architektury starożytnej.
Technika budowlana i inżynierskie budowle starożytnego Rzymu. Wpływ techniki rzymskiej na rozwój architektury europejskiej.
Ewolucja średniowiecznej techniki budowlanej od okresu przejściowego do rozwiniętych struktur architektury romańskiej.
Gotyckie systemy konstrukcyjne.
Renesans – Klasycyzm. Powrót do przeszłości i problem reinterpretacji dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego. Technika w początkach ery
nowożytnej.
Rewolucja przemysłowa w Europie i jej wpływ na rozwój technologii budowlanej; nowe materiały – nowe konstrukcje i formy. Pionierskie realizacje
inżynierskie i budowlane z żeliwa, żelaza i stali.
Historia odkrycia i rozwój technologii żelbetu. Pionierskie budowle wzniesione w technologii żelbetu.
Początki architektury modernistycznej. Rola techniki w procesie tworzenia architektury programowo zrywającej z historycznym dziedzictwem.
Podsumowanie. Wpływ dziedzictwa historycznego na formy i struktury współczesnego budownictwa. Nowe zagrożenia cywilizacyjne.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Baturo W.: Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji, PWN, Warszawa 2003
Coterell (redakcja): Praca zbiorowa, Cywilizacje starożytne. Wyd. Łódzkie, Łódź 1990
Fiell Ch. & P.: Design XX wieku, Taschen GmbH 2002
Flaga K., Januszkiewicz K.: Piękno konstrukcji mostowych, Politechnika Krakowska,
Kraków 2012
Giedion S.: Przestrzeń, czas i architektura. PWN Warszawa 1987
Gossel P., Leuthauser G.: Architektura XX wieku.Taschen 2006
Gympel J.: Historia architektury, od antyku do czasów współczesnych. Wyd. Konemann 1996, wydanie polskie 2000
Holmes R.: Wiek cudów. Jak odkrywano piękno i grozę nauki, Prószyński Media, 2010
Knothe J.: Sztuka budowania Nasza Księgarnia, Warszawa 1968
Knothe J.: Sztuka budowania Nasza Księgarnia, Warszawa 1968
Kopczyński M.: Ludzie i technika. Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, 2009
Orłowski B.: Powszechna historia techniki, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, 2010
Roberts M.J.: Pierwsi ludzie, pierwsze cywilizacje. Wyd. Łódzkie 1986
Sprague de Camp L.: Wielcy i mali twórcy cywilizacji, PW Wiedza Powszechna, Warszawa 1972
Tobolczyk M.: Narodziny architektury, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000
Trzeciak P.: Przygody architektury XX wieku. Nasza Księgarnia, Warszawa 1976
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Grafika komputerowa w budownictwie (przedmiot
obieralny I)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
-
-
30
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu rysunku technicznego, potwierdzona zaliczeniem przedmiotu „Rysunek Techniczny”
Umiejętność obsługi komputera
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wykonywania rysunków technicznych przy użyciu graficznych programów komputerowych
Poznanie przez studentów programu AutoCAD
Opanowanie przez studentów umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej w programie AutoCAD, zgodnie z zasadami rysunku technicznego i
obowiązującymi normami
Treści programowe - Laboratorium
Wprowadzenie do przedmiotu: poznanie podstawowych programów graficznych do projektowania wspomaganego komputerowo; uruchamianie
programu, przestrzeń autoCAD-a, tworzenie nowego rysunku, jednostki, granice rysunku, zapis rysunku na dysku, zamknięcie rysunku
Warstwy: sterowanie warstwami, stan i właściwości warstw, pasek narzędzi „warstwy II”
Szablon (rysunek prototypowy); palety; zapytania (parametry obiektów)
Podstawowe obiekty AutoCAD-a, właściwości obiektów i ich modyfikacje, oglądanie rysunku (powiększanie i przesuwanie, widoki). Ustawienia strony
Modyfikacje rysunku
Wymiarowanie rysunków, edycja wymiarów, style wymiarowe
Napisy: napisy proste, akapity tekstowe, styl napisów, modyfikacja napisów
Tworzenie i modyfikacja tabel, styl tabeli, wstawianie bloku lub formuły do komórki
Kreskowanie, edycja kreskowania. Rysowanie precyzyjne: skok, siatka, tryb ortogonalny, punkty charakterystyczne obiektów, śledzenie punktów
charakterystycznych, śledzenie biegunowe
Praca z uchwytami. Bloki: definiowanie, wstawianie, edycja i kopiowanie. Bloki dynamiczne
Rozmieszczenia wydruku (przestrzeń papieru, rzutnie)
Sprawdzian praktyczny z zakresu projektowania 2D
Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej
Układy współrzędnych: sterowanie układami współrzędnych, paski LUW i LUW II, menedżer układów współrzędnych
Sprawdzian praktyczny z zakresu projektowania 3D
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
AutoCAD. Podręcznik użytkownika. Autodesk, Inc. 2010
Babiuch M.: AutoCAD 2007 i 2007 PL.Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion 2008
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2010
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 3D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2011
Ferdyn R.: AutoCAD. Konstrukcje budowlane. Wydawnictwo Helion 2002
Jaskulski A.: AutoCAD 2010/LT i 2010+. PWN 2009
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady. Warszawa 2008
Pikoń A.: AutoCAD 2010 i 2010 PL. Wydawnictwo Helion 2010
Rysunek Techniczny w AutoCADzie. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Posiadały. Częstochowa 2002
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Egzamin
ECTS
(przedmiot
Seminarium
komputerowe
Projekt
Graficzne
techniki
obieralny II)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
-
30
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu rysunku technicznego, potwierdzona zaliczeniem przedmiotu „Rysunek Techniczny”
Umiejętność obsługi komputera
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wykonywania rysunków technicznych przy użyciu graficznych programów komputerowych
Poznanie przez studentów programu AutoCAD oraz innego wybranego programu graficznego (Corel, Inventor, ArchiCAD itp.)
Opanowanie przez studentów umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej w programach CAD, zgodnie z zasadami rysunku technicznego i
obowiązującymi normami
Treści programowe - Laboratorium
Wprowadzenie do przedmiotu: poznanie podstawowych programów graficznych do projektowania wspomaganego komputerowo; uruchamianie
programu, przestrzeń autoCAD-a, tworzenie nowego rysunku, jednostki, granice rysunku, zapis rysunku na dysku, zamknięcie rysunku.
Warstwy: sterowanie warstwami, stan i właściwości warstw, pasek narzędzi „warstwy II”. Szablon, palety, zapytania (parametry obiektów)
Podstawowe obiekty AutoCAD-a, właściwości obiektów i ich modyfikacje, oglądanie rysunku (powiększanie i przesuwanie, widoki). Ustawienia strony.
Modyfikacje rysunku
Wymiarowanie rysunków, edycja wymiarów, style wymiarowe. Napisy: napisy proste, akapity tekstowe, styl napisów, modyfikacja napisów
Tworzenie i modyfikacja tabel, styl tabeli, wstawianie bloku lub formuły do komórki.
Kreskowanie, edycja kreskowania. Rysowanie precyzyjne: skok, siatka, tryb ortogonalny, punkty charakterystyczne obiektów, śledzenie punktów
charakterystycznych, śledzenie biegunowe
Rozmieszczenia wydruku (przestrzeń papieru, rzutnie)
Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej
Układy współrzędnych: sterowanie układami współrzędnych, paski LUW i LUW II, menedżer układów współrzędnych
Sprawdzian praktyczny z zakresu projektowania 2D i i3D w programie AutoCAD
Obsługa wybranego programu graficznego (Corel, Inventor, ArchiCAD lub innego)
Tworzenie obiektów, modyfikacja obiektów, narzędzia, edycja napisów
Tworzenie dokumentacji technicznej, przygotowanie do wydruku
Sprawdzian praktyczny z zakresu projektowania w wybranym programie graficznym
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
AutoCAD. Podręcznik użytkownika. Autodesk, Inc. 2010.
Babiuch M.: AutoCAD 2007 i 2007 PL.Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion 2008.
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2010.
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 3D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2011.
Ferdyn R.: AutoCAD. Konstrukcje budowlane. Wydawnictwo Helion 2002
Jaskulski A.: AutoCAD 2010/LT i 2010+. PWN 2009.
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady. Warszawa 2008
Noga B., Kosma Z., Parczewski J.: Inventor. Pierwsze Kroki. Wydawnictwo Helion 2009.
Pikoń A.: AutoCAD 2010 i 2010 PL. Wydawnictwo Helion 2010.
Rysunek Techniczny w AutoCADzie. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Posiadały. Częstochowa 2002.
Sperber K. H.: ArchiCAD10. Wydawnictwo Helion 2007.
Sydor M.: Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania. PWN 2009.
Zimek R.: ABC Corel Draw X4PL. Wydawnictwo Helion 2009.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Wytrzymałość materiałów I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
30
30
-
15
-
TAK
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z mechaniki
Ogólna wiedza z matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie teoretycznych metod projektowania konstrukcji, tak, aby konstrukcje zapewniały bezpieczne przekazywanie obciążeń
Uzyskanie umiejętności doboru materiałów i wymiarów dla danej konstrukcji w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa, sztywności, stateczności,
ekonomii.
Treści programowe – Wykłady
Wiadomości wstępne. Klasyfikacja konstrukcji, podpór, połączeń i obciążeń. Podstawowe pojęcia i założenia w teorii prętów
Statyczna i geometryczna wyznaczalność. Siły przekrojowe, definicje, zależności różniczkowe, proste przykłady.
Rozciąganie. Własności mechaniczne materiału przy rozciąganiu. Stałe materiałowe, prawo Hooke’a, praca odkształcenia, energia sprężysta.
Przekroje ukośne przy rozciąganiu, metody wymiarowania na przykładzie rozciągania.
Statyczna próba rozciągania i ściskania. Podstawowe informacje. Odkształcenia liniowe i kątowe
Płaski stan naprężenia – przekroje ukośne, naprężenia główne, koło Mohra, uogólnione prawo Hooke’a
Przesuwanie i ścinanie. Związki fizyczne przy czystym ścinaniu. Ścinanie techniczne.
Skręcanie prętów o przekroju kolistym – założenia, podstawowe zależności, przekroje ukośne, naprężenia główne. Skręcanie prętów o przekrojach
niekulistych. Analogia błonowa Prandla.
Zginanie proste – założenia naprężeń normalnych i stycznych, oś odkształcona
Stany naprężenia w belkach, naprężenia główne, koło Mohra.
Odkształcenia i przemieszczenia w belkach. Równania osi odkształconej. Metody całkowania równania różniczkowego osi odkształconej. Metoda
Clebsha.
Wpływ sił poprzecznych na ugięcia belek. Uzupełnione równanie osi odkształconej
Energia sprężysta – energia jednostkowa, energia sprężysta przy rozciąganiu, zginaniu i skręcaniu.
Twierdzenie: Clapeyrona, Castigliano.
Wzór Maxwella-Mohra – wyprowadzenie składników wzoru przy zastosowaniu twierdzenia Castigliano oraz zasady prac wirtualnych.
Powtórzenie wiadomości z wykładów.
Treści programowe – Ćwiczenia
Charakterystyki geometryczne figur płaskich
Siły przekrojowe w belkach
Siły przekrojowe w ramach
Siły przekrojowe w łukach
Siły przekrojowe w układach złożonych
Rozciąganie (ściskanie) prętów – naprężenia, odkształcenia,
Powtórzenie wiadomości
Skręcanie prętów – naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia. Układy statycznie niewyznaczalne
Zginanie proste – naprężenia normalne i styczne
Powtórzenie materiału semestralnego
Kolokwium zaliczeniowe
Treści programowe – Projekt
Wydanie kart i zapoznanie z treścią prac projektowych
Projekt Nr 1. Charakterystyki geometryczne figur płaskich.
Projekt Nr 2. Płaskie układy prętowe – belka statycznie wyznaczalna
Projekt Nr 3. Płaskie układy prętowe – rama statycznie wyznaczalna
Projekt Nr 4. Wyznaczanie przemieszczeń w belkach Metodą Clebscha
Zaliczenie zajęć projektowych
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W. : Wytrzymałość materiałów. Arkady. Warszawa 1985.
Brzoska Z. : Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1983.
Kurowski R., Niezgodziński M.E. : Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1970.
Orłowski W., Słowański L. : Wytrzymałość materiałów. Przykłady obliczeń. Arkady, Warszawa 1978.
Magnucki K., Szyc W. : Wytrzymałość materiałów w zadaniach. PWN, Warszawa-Poznań 1987.
Cieślar B. Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
Bachmacz W. : Wytrzymałość materiałów. Badania doświadczalne. Częstochowa 1975.
Timoshenko S.P. : Historia wytrzymalości materiałów. Arkady, Warszawa 1966.
Timoshenko S.P. : Strength of materials. Van Nostrand Comp., New York 1955 (T1) 1956 (T2).
Timoshenko S.P., Gere J.N. : Teoria stateczności spreżystej. Arkady, Warszawa 1963.
German J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Krakowska, Kraków 2001 (wydanie internetowe).
Garstecki A., Dębiński J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Poznańska, Poznań 2004/2005 (wydanie internetowe).
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska: Materiały do statyki i wytrzymałości materiałów (wydanie internetowe).
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Materiały budowlane
Wykład
Karta opisu przedmiotu
30
-
30
-
-
TAK
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i fizyk
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie technologii produkcji materiałów budowlanych. Umiejętność stosowania materiałów budowlanych. Rozumienie procesów zachodzących w
materiałach budowlanych, w tym procesu wiązania spoiw mineralnych i bitumicznych.
Umiejętność kontroli jakości materiałów budowlanych – umiejętność wykonywania badań na podstawie norm europejskich i interpretacji uzyskanych
wyników oznaczeń.
Treści programowe – Wykłady
Cechy fizyczne i mechaniczne materiałów budowlanych
Materiały kamienne
Ceramika budowlana: technologia produkcji oraz wyroby ceramiczne
Szkło budowlane: technologia produkcji oraz wyroby
Wyroby termoizolacyjne
Tworzywa sztuczne
Materiały bitumiczne
Drewno
Spoiwa mineralne: cement, wapno, gips. Technologia produkcji, procesy wiązania
Atestacja i kontrola jakości materiałów
Treści programowe – Laboratorium
Program ćwiczeń laboratoryjnych. Przepisy BHP. Oznaczenie gęstości oraz gęstości objętościowej
Oznaczenie nasiąkliwości, wilgotności, kapilarności
Oznaczenie ścieralności
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie materiałów kamiennych oraz przedstawienie pozostałych oznaczeń.
Przedstawienie oznaczę dla wyrobów bitumicznych
Wykonanie badań dla szkła budowlanego (wytrzymałość na ściskanie) oraz przedstawienie pozostałych oznaczeń.
Przygotowanie próbek ceramiki budowlanej (min 3 wyroby) do badań wytrzymałości na ściskanie oraz wykonanie oznaczeń wytrzymałości na
ściskanie oraz nasiąkliwości. Wykonanie oznaczeń cech zewnętrznych wyrobów ceramicznych. Przedstawienie pozostałych oznaczeń dla ceramiki
budowalnej.
Badania cementu: przygotowanie zaprawy normowej, oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie, oznaczenie zaczynu o normowej konsystencji
oraz czasu wiązania, oznaczenie stopienia rozdrobnienia
Badania spoiw gipsowych: zaczyn o normowej konsystencji, czas wiązania
Kolokwium oraz obrona sprawozdań z przeprowadzonych oznaczeń
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rajczyk J., Halbiniak J., Langier B., Technologia kompozytów betonowych w laboratorium i w praktyce, Wydawnictwo PCZ, Częstochowa 2012
Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. T. 1, praca zbiorowa pod kierunkiem B. Stefańczyka, Arkady Warszawa 2006, 2007.
Giergiczny Z.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2002.
Lewowicki S.: Zarys technologii materiałów budowlanych. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
Osiecka E.: Materiały budowlane. Kamień - ceramika - szkło. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
Osiecka E.: Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
Gorzelak, Halbiniak, Langier: Przewodnik do Technologii betonów i zapraw, Politechnika Częstochowska, 2005
Kurdowski W., Chemia cementu i betonu, Warszawa, PWN, 2010
Neville. A.M. Właściwości betonu, Polski Cement, 2012
Normy przedmiotowe PN-EN
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Mechanika II
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
15
15
-
-
-
-
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresy matematyki i fizyki.
Wiedza ze statyki układów płaskich.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu Mechaniki Teoretycznej II.
Opanowanie przez studentów budowania równań równowagi dla układów przestrzennych. Obliczania parametrów ruchu i ich wykorzystanie do
obliczeń.
Nabycie przez studentów umiejętności przewidywania występowania obciążeń dynamicznych i zjawiska rezonansu. Stosowanie praw dynamiki do
analizy ruchu układów punktu materialnych i brył sztywnych.
Treści programowe – Wykład
Zagadnienia wprowadzające. Podstawowe zagadnienia z Mechaniki Teoretycznej II.
Przestrzenny układ sił zbieżnych. Zagadnienia dowolnego przestrzennego układu sił. Przykłady proste.
Tarcie. Zagadnienia równowagi z uwzględnię sił tarcia. Przykłady proste.
Równania ruchu punktu. Prędkość i przyspieszenie punktu. Prędkość średnia i chwilowa.
Równania ruchu punktu we współrzędnych krzywoliniowych. Współrzędne biegunowe na płaszczyźnie.
Ruch ciała sztywnego. Przyspieszenie w ruchu płaskim.
Ruch złożony punktu. Prędkość i przyśpieszenie punktu w ruchu złożonym.
Wiadomości wstępne do dynamiki punktu.
Drgania punktu materialnego.
Zasady ruchu środka masy, pędu i krętu.
Zasada d’Alemberta. Wykorzystanie w zadaniach.
Momenty bezwładności i dewiacji. Przykłady proste.
Praca sił. Praca sił przyłożonych do ciała sztywnego.
Pojęcie mocy i zastosowanie w rozwiązywaniu zadań. Energia Kinetyczna.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Powtórzenie zagadnień ze statyki.
Rozwiązywania układów przestrzennych. Zasady obliczeń i metodyka rozwiązywania zadań.
Obliczanie układów płaskich z uwzględnieniem sił tarcia. Rodzaje tarcia i sposoby obliczania.
Kolokwium I.
Kinematyki punktu .Wprowadzenia do rozwiązywania równań ruchu punktu.
Rozwiązywanie zadań – prędkość, prędkość średnia i chwilowa oraz przyspieszenie punktu.
Rucha ciała sztywnego oraz przyspieszenie w ruchu płaskim. Ruch złożony oraz prędkość i przyspieszenie w ruchu złożonych – metodyka
rozwiązywania zadań.
Rozwiązywanie zadań z dynamiki punktu materialnego. Zasady ruchu środka masy, pędu i krętu. Zasada d’Alemberta Momenty bezwładności ciała
materialnego oraz energia kinematyczna układów materialnych.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Leyko J.; Mechanika ogólna, T. 1.- Statyka i kinematyka, T. 2.-Dynamika, Warszawa PWN.
Misiak J.; Mechanika techniczna, T.1.-Statyka i wytrzymałość materiałów,T.2.-Kinematykai dynamika, Warszawa WNT.
Niezgodziński T.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Osiński Z.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Skalmierski B.; Mechanika, Warszawa PWN.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Hydraulika i hydrologia
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
15
15
-
-
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu matematyki
Podstawowe wiadomości z fizyki
Wiadomości z mechaniki ciała stałego
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych praw i pojęć hydrauliki i hydrologii
Opanowanie przez studentów metod obliczeniowych wykorzystywanych w urządzeniach przepływowych i budowlach hydrotechnicznych.
Treści programowe – Wykłady
Ciśnienie i parcie hydrostatyczne ( definicja ciśnienia, parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione, bryła parcia)
Wypór (definicja wyporu, środek wyporu, warunki równowagi ciał pływających, metacentrum, wysokość metacentryczna, wyporność i płaszczyzna
pływania)
Ruch cieczy (Lepkość cieczy, równanie Bernoulliego dla strugi cieczy doskonałej i rzeczywistej, linia ciśnienia, spad i spadek hydrauliczny, ruch
laminarny i burzliwy, liczba Reylnoldsa)
Przepływ pod ciśnieniem (straty energii na długości i miejscowe, wzór Darcy – Weisbacha, wzór Colebrooka – White’a, współczynnik strat liniowych)
Ruch w korytach otwartych( natężenie przepływu w korycie, spadek i promień hydrauliczny, wzór Bazina, wzór Ganguilleta – Kuttera, wzór Manninga,
energia wewnętrzna, liczba Froude’a, odskok hydrauliczny)
Spiętrzenia (przelewy, rodzaje przelewów, wydatek przelewu, obliczanie
szerokości przelewu, obliczanie spiętrzenia na przelewie)
Światło mostów i przepustów (obliczanie światła mostów, obliczanie przepustów)
Ruch wód gruntowych (prawo Darcy, współczynnik filtracji – metody wyznaczania)
Rowy i studnie (równania dopływu do rowu i studni, zasięg depresji)
Odwodnienie wykopów ( rodzaje odwodnień, drenaże, igłofiltry, studnie)
Filtracja w budownictwie (filtracja pod budowami, sufozja, filtracja przez wały, groble i zapory)
Pomiary hydrometryczne (pomiar stanu wody, pomiar głębokości, pomiar prędkości przepływu, pomiar natężenia przepływu, pomiar transportu
rumowiska)
Stany i przepływy w rzekach (stany charakterystyczne, krzywa natężenia przepływu, przepływy charakterystyczne, prawdopodobieństwo przepływów)
Bilans wodny ( rodzaje bilansów wodnych, składniki bilansu wodnego)
Treści programowe – Ćwiczenia
Omówienie własności fizycznych płynów
Zapoznanie się z podstawowymi prawami hydrostatyki oraz rozwiązanie zadań z zastosowaniem poznanych praw
Omówienie parcia hydrostatycznego i rozwiązanie przykładowych zadań
Kollokwium I
Wykorzystanie równania Bernoulliego dla płynu doskonałego i rzeczywistego w zadaniach
Omówienie przepływów laminarnych i turbulentnych oraz zapoznanie się z liczbą Reynoldsa
Zapoznanie się z zagadnieniem przepływu w korytach otwartych. Projektowanie przykładowego kanału ziemnego oraz obliczanie natężenia
przepływu w kanale.
Przedstawienie sposobu obliczania spiętrzeń oraz szerokości przelewów – rozwiązanie przykładowych zadań
Omówienie tematu dotyczącego światła mostów, wymiarowanie przelewów – światło, spiętrzenie
Omówienie ruchu wód gruntowych oraz przedstawienie sposobu obliczania współczynnika filtracji dla dowolnego gruntu
Zapoznanie się i omówienie systemów odwodnień
Kollokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jaworska B., Szuter A., Utrysko B.: Hydraulika i hydrologia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
Sobota J.: Hydraulika i hydrologia dla studentów kierunku budowlanego, 2004
Baran – Gurgul K. Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2009
Troskolański A.T.: Hydromechanika. WNT, 1982
Książyński K.W.: Hydraulika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006.
Ratajczyk R: Zbiór zadań z hydromechaniki. PWN 1981
Kisiel A.: Poradnik hydromechanika i hydrotechnika. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2008.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Podstawy budownictwa drewnianego
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
15
15
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego, chemia budowlana i mechaniki teoretycznej, rysunku technicznego.
Umiejętność korzystania z norm oraz literatury fachowej.
Znajomość ogólnych zasad materiałowych i technologicznych w budownictwie
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania.
Opanowanie zagadnień projektodawczych wspomaganych komputerowo.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy ,umiejętności i kompetencji w zakresie : stosowania przepisów technicznych, kryteriów doboru elementów strukturalnych budynków
drewnianych i izolacji w budynkach w konstrukcji drewnianej wznoszonych w technologii tradycyjnej i uprzemysłowionej.
Rozwiązywanie problemów projektowych i technologicznych w budynkach w konstrukcji drewnianej wznoszonych w technologii tradycyjnej i
uprzemysłowionej.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych
Określenie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych z projektowaniem i realizacją budynków w konstrukcji drewnianej w
technologii tradycyjnej i uprzemysłowionej.
Określenie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów funkcji i technologii użytkowania wewnętrznego budynku w konstrukcji drewnianej,
umożliwiających stworzenie warunków komfortu wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych
Znajomość technologii budowlanych oraz organizacji, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji projektów oraz w integracji projektów w
procesie planowania
Treści programowe – Wykłady
Geneza i rozwój budownictwa drewnianego - wiadomości ogólne.
Budownictwo drewniane w wieku XX i obecnie.
Rodzaje drewna stosowane w budownictwie. . Materiały na bazie drewna.
Zasady obciążeń elementów konstrukcji drewnianych.
Formy i rodzaje konstrukcji dachowych. Więźby dachowe. Elementy składowe. Rodzaje połączeń.
Termoizolacja dachów skośnych.
Stropodachy w budynkach w konstrukcji drewnianej.
Drewniane stropy belkowe.
Elementy strukturalne budynków drewnianych z bali: ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, podłogi, strefa przyziemia.
Elementy strukturalne budynków drewnianych w technologii szkieletu kanadyjskiego i szkieletowo- ryglowej: ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy,
podłogi, strefa przyziemia.
Zasady modernizacji i konserwacji istniejących budynków drewnianych.
Współczesne tendencje dotyczące projektowania i realizacji budynków drewnianych - wybrane przykłady rozwiązań na świecie.
Treści programowe – Ćwiczenia
Zapoznanie się z zasadami postępowania w procesie opracowania projektu. Przygotowanie, wybór i zatwierdzenie wariantów projektowych ; Wydanie
kart tematów i omówienie algorytmu i zasad wykonania pracy
Omówienie najczęstszych problemów procesu projektowania budynków w konstrukcji drewnianej.
Opracowanie rzutu przyziemia budynku drewnianego – zasady koordynacji wymiarowej, konstruowania ścian budynku.
Opracowanie rzutu parteru – oznaczenia na rysunku otworów drzwiowych, okiennych. Zasady koordynacji wymiarowej ścian wewnętrznych nośnych i
działowych
Opracowanie rzutu – projektowanie pomieszczeń o określonych funkcjach w budynku: kuchnia, sanitariat, klatka schodowa, ściana kominowa.
Opracowanie rzutu poddasza / piętra budynku.
Opracowanie rzutu więźby dachowej.
Opracowanie przekroju budynku w konstrukcji drewnianej.
Opracowanie szczegółów elementów konstrukcji drewnianej.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dziarnowski Z., Michniewicz W.: Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych, Arkady. Warszawa. 1974
Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady. Warszawa 2006.
Lenkiewicz W.: Technologia ciesielstwa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa (niedatowane)
Lenkiewicz W., Pyrak S.: Konstrukcje domów jednorodzinnych i małych budynków, projektowanie i obliczanie. Arkady. Warszawa. 1989
Schild E. Oswald R. i inni: Słabe miejsca w budynkach, Tom IV. Arkady. Warszawa. Niedatowane
Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. Archi-Plus. Kraków. 2006
Markiewicz P.: Detale projektowe dla architektów. Archi-Plus. Kraków. 2010
Nożyński W.: Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna. WSiP. Warszawa 1994.
Mielczarek Z.: Budownictwo drewniane. Arkady. Warszawa 1994.
Neuhaus H.: Budownictwo drewniane. PWT. Rzeszów 2008.
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatrem.
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne – Wartości charakterystyczne do projektowania – Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane – Złącza na łączniki mechaniczne – Ogólne zasady określania wytrzymałości i odkształcalności.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Budownictwo ogólne I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
30
-
-
15
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z zakresu geometrii wykreślnej, fizyki, rysunku technicznego.
Znajomość zagadnień matematycznych, fizyki, chemii na poziomie ogólnym i inżynierskim.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie podstawowych zagadnień budownictwa ogólnego.
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania wymagań technicznych i kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych w budynkach
wznoszonych z elementów drobnowymiarowych
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych
Opanowanie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych z projektowaniem i realizacją budynków
Opanowanie problemów z zakresu fizyki budowli oraz technologii użytkowania budynku, umożliwiających stworzenie warunków komfortu
wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych
Znajomość technologii budowlanych oraz przepisów i procedur stosowanych podczas projektowania i realizacji obiektów budownictwa.
Treści programowe – Wykłady
Wprowadzenie do przedmiotu „Budownictwo Ogólne”.
Wytyczanie budynków i wykopy budowlane.
Posadowienie budynków. Rodzaje fundamentów.
Konstrukcje murowe ścian z elementów drobnowymiarowych. Zagadnienia strukturalne, konstrukcyjne i obliczeniowe.
Zasady projektowania ścian warstwowych, fasady wentylowane.
Zasady projektowania ścian kominowych. Dylatowanie ścian .
Stropy i rodzaje stropów. Zasady projektowania, przykłady stosowanych rozwiązań. Zagadnienia strukturalne, konstrukcyjne i obliczeniowe.
Dachy drewniane – przedstawienie podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych;
układy tradycyjne, dźwigary kratowe, konstrukcje klejone.
Pokrycia dachowe – tradycyjne i współczesne techniki krycia dachów.
Stropodachy – rodzaje stosowanych struktur, zasady konstruowania.
Schody – zasady projektowania. Rodzaje stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
Okna i drzwi – rozwiązania materiałowe i strukturalne . Nadproża okienne i drzwiowe. Izolacje, prace wykończeniowe, podłogi i posadzki.
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał semestralny.
Podsumowanie. Omówienie wyników kolokwium. Zaliczenie przedmiotu.
Treści programowe – Projekt
Zapoznanie z podstawowymi zasadami projektowania struktur budowlanych; określenie zakresu wymagań dotyczących zadania semestralnego i
warunków zaliczenia przedmiotu.
Prezentacja najlepszych projektów z ubiegłych lat w celu omówienia najczęstszych problemów procesu projektowania
Przygotowanie, wybór i zatwierdzenie tematów projektowych. Wydanie kart tematów i omówienie zasad wykonania pracy.
Opracowanie rzutu kondygnacji parteru. Zasady konstruowania ścian zewnętrznych, wewnętrznych, nośnych i działowych.
Opracowanie rzutu kondygnacji parteru. Projektowanie kanałów dymowych, wentylacyjnych, spalinowych.
Opracowanie rzutu 2-giej kondygnacji – oznaczenie na rysunku: otworów drzwiowych i okiennych, kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
projekt klatki schodowej.
Opracowanie przekroju pionowego – projekt podłogi na gruncie, stropów, nadproży drzwiowych i okiennych; przekrój klatki schodowej.
Opracowanie przekroju pionowego budynku – projekt konstrukcji dachowej.
Opracowanie rzutu więźby dachowej z uwzględnieniem przebiegu kanałów dymowych, wentylacyjnych i spalinowych.
Opracowanie szczegółów posadowienia budynku – fundamentów, ścian powyżej i poniżej poziomu terenu, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.
Opracowanie szczegółów połączenia stropu ze ścianami zewnętrznymi budynku. Projekt izolacji termicznej, eliminacja ewentualnych mostków
termicznych.
Opracowanie szczegółów struktury połaci dachowej i sposobu jej oparcia na ścianach zewnętrznych.
Złożenie pracy semestralnej stanowiącej podstawę zaliczenia semestru.
Podsumowanie, omówienie uzyskanych wyników, zaliczenie przedmiotu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Czasopisma: Przegląd budowlany, Materiały Budowlane, Izolacje
Jasiczak J., Kuciński M., Siewczyńska M.: Obliczanie izolacyjności termicznej nośności murowych ścian zewnętrznych. Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej. Poznań 2005
Michalak H., Pyrak S. : Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady. Warszawa 2004
Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa 2001
Peła R. : Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie jednorodzinnym. Cz II Konstrukcje murowe niezbrojone. Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2004
Poradnik kierownika budowy. Tom I , II . Arkady. Warszawa 1989/91
Prawo budowlane, rozporządzenia do prawa budowlanego
Stefańczyk B.: Budownictwo Ogólne. Materiały Budowlane i systemy budowlane. Tom I. Arkady. Warszawa 2005/06/07.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Pod red. dr inż. Adama Ujmy Tom I, II, III, IV wyd. Verlag Dashofer Warszawa
2005/06/07/08/09/10/11
Żenczykowski W.: Budownictwo Ogólne. Elementy i konstrukcje budowlane Tom 2/1, 2/2 . Arkady. Warszawa 1990
Pogorzelski J.A.: Fizyka cieplna budowli. Warszawa PWN 1976
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238)
Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Budownictwo komunikacyjne
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
30
15
15
-
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem arytmetyki i geometrii.
CEL PRZEDMIOTU
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu budownictwa komunikacyjnego.
Nabycie umiejętności posługiwania się modelami i algorytmami obliczeniowymi w zakresie budownictwa komunikacyjnego.
Nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym.
Treści programowe – Wykłady
Charakterystyka transportu lądowego. Rys historyczny budowy dróg.
Przepisy prawne dotyczące dróg publicznych. Podział dróg publicznych.
Elementy kształtowania i projektowania dróg kołowych.
Nawierzchnia drogowa. Układy materiałowo konstrukcyjne.
Realizacja i remont nawierzchni drogowej - sposoby
Odwodnienie dróg, urządzenia odwadniające
Elementy eksploatacji i utrzymania dróg.
Elementy inżynierii ruchu. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Komunikacyjne obiekty inżynierskie – mosty, wiadukty, estakady, przepusty, tunele.
Podstawowe wiadomości o transporcie kolejowym, lotniczym i wodnym.
Treści programowe – Ćwiczenia
Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem.
Przepisy dotyczące doboru parametrów dróg różnych klas technicznych. Wydanie indywidualnych założeń do sprawozdania z ćwiczeń.
Zasady kształtowania trasy drogi. Zasady doboru promienia i nachylenia łuku.
Połączenie odcinków prostych łukiem kołowym
Określenie parametru A krzywej przejściowej.
Parametry klotoidy i połączenia prostych łukiem i krzywą przejściową.
Określenie kilometrażu punktów charakterystycznych.
Zasady konstruowania planu sytuacyjnego drogi.
Zasady konstruowania profilu podłużnego drogi.
Obliczenia niwelety drogi.
Widoczność na łukach pionowych wypukłych i wklęsłych.
Zasady doboru warstw nawierzchni drogowej.
Parametry geometryczne skrzyżowań drogowych.
Obrona sprawozdań z ćwiczeń.
Kolokwium.
Treści programowe – Laboratorium
Program ćwiczeń laboratoryjnych. Przepisy BHP.
Ocena równości nawierzchni metodą łaty i klina.
Automatyczne metody pomiaru równości nawierzchni.
System Oceny Stanu Nawierzchni – wytyczne do oceny wizualnej
System Oceny Stanu Nawierzchni – obliczenia wskaźników
Obrona sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych (I)
Pomiar wskaźnika szorstkości wahadłem angielskim.
Metodyka badania właściwości antypoślizgowych nawierzchni
Metodyka badania asfaltu drogowego.
Metodyka wykonania próbek laboratoryjnych i wyciętych z nawierzchni.
Zakres i metodyka badania próbek asfaltobetonowych.
Obrona sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych (II).
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa o drogach publicznych (tekst aktualny ujednolicony)
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony).
Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: Technologia materiałów i nawierzchni drogowych; OWPW 2008.
Błażejowski K., Styk S.: Technologia warstw bitumicznych. WKiŁ, Warszawa 2000.
Piłat J., Radziszewski P: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa 2004.
Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ 2008.
Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Polski Cement, Kraków 2004.
Edel R.: Odwodnienie dróg; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2010.
Bogdaniuk B., Massel A.: Podstawy transportu kolejowego. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1999.
Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego Teoria i praktyka; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2008.
System oceny stanu nawierzchni (SOSN). Instrukcja GDDKiA (wersja aktalna).
Katalog typowych nawierzchni nawierzchni podatnych i półsztywnych. Instrukcja GDDKiA (wersja aktalna).
Instrukcje i wytyczne techniczne wydawane przez GDDKiA oraz normy powołane.
Zeszyty techniczne techniczne wydawane przez IBDiM oraz normy powołane.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Statystyka stosowana (przedmiot obieralny I)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
15
15
-
-
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii zbiorów i rachunku prawdopodobieństwa (zakres – matura z
matematyki na poziomie rozszerzonym),
Ogólna znajomość pojęć i zagadnień z zakresu budownictwa.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw statystyki.
Nabycie umiejętności samodzielnej aplikacji wiedzy teoretycznej w celu analizy probabilistycznej wybranych zagadnień technicznych w obszarze
budownictwa lądowego i zagadnieniach pokrewnych
Treści programowe – Wykłady
Przestrzeń probabilistyczna. Definicja prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe.
Niezależność zdarzeń. Zmienne losowe jednowymiarowe: parametry rozkładu zmiennych losowych, dystrybuanta
Wybrane rozkłady zmiennej losowej: rozkład Bernulliego, Poissona, jednostajny, wykładniczy i normalny.
Zagadnienia standaryzacja zmiennej losowej, tablice rozkładów.
Funkcje zmiennych losowych
Zmienne losowe dwuwymiarowe. Zagadnienia korelacji
Matematyczna analiza zdarzeń masowych. Wprowadzenie pojęcia populacji, próba jako zmienna losowa
Definicja podstawowych statystyk i ich rozkłady
Estymacja punktowa. Klasyfikacja estymatorów. Estymacja przedziałowa. Przedziały ufności. Testowanie hipotez statystycznych. Błąd I i II rodzaju
Testy parametryczne. Testy nieparametryczne
Test zgodności chi-kwadrat. Test niezależności chi-kwadrat
Jednokierunkowa analiza wariancji
Sprawdzian rygorowy
Treści programowe – Ćwiczenia
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W01-W7
Sprawdzian rygorowy nr 1
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W08-W14
Sprawdzian rygorowy nr 2
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Benjamin J.R., Cornell C.A.: Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów. Wydawnictwa NaukowoTechniczne, Warszawa 1977.
Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa, PWN, 1976
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory. GiS, Wrocław 2001.
Kubik L.T.: Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego. PWN, Warszawa 1998.
Leitner R, Zacharski J.: Zarys matematyki wyższej dla studentów część III. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Plucińska A., Pluciński E.: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy stochastyczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2000.
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania. GiS, Wrocław 2001.
Klonecki W.: Statystyka matematyczna. Warszawa, Wyd. Naukowe, PWN, 1999
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I.
Rachunek prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1986
Murzewski J. Bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych. Arkady 1970
Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki, Kraków 1998
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Probabilistyka stosowana (przedmiot obieralny II)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
15
15
-
-
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii zbiorów i rachunku prawdopodobieństwa (zakres – matura z
matematyki na poziomie rozszerzonym),
Ogólna znajomość pojęć i zagadnień z zakresu budownictwa.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu probabilistyki stosowanej.
Nabycie umiejętności samodzielnej aplikacji wiedzy teoretycznej w celu analizy probabilistycznej wybranych zagadnień technicznych w obszarze
budownictwa lądowego i zagadnieniach pokrewnych
Treści programowe – Wykłady
Przestrzeń probabilistyczna. Definicja prawdopodobieństwa.
Zmienne losowe: parametry rozkładu zmiennych losowych, dystrybuanta
Wybrane rozkłady zmiennej losowej: rozkład Bernulliego, Poissona, jednostajny, wykładniczy i normalny.
Rozkład normalny, standaryzacja rozkładu normalnego
Zmienne losowe wielowymiarowe
Przykłady zmiennych losowych dwuwymiarowych.
Matematyczna analiza zdarzeń masowych. Wprowadzenie pojęcia populacji, próba jako zmienna losowa
Definicja podstawowych statystyk i ich rozkłady
Estymacja punktowa. Klasyfikacja estymatorów. Estymacja przedziałowa. Przedziały ufności. Testowanie hipotez statystycznych.
Testy parametryczne. Testy nieparametryczne
Test chi-kwadrat.
Sprawdzian rygorowy
Treści programowe – Ćwiczenia
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W01-W7
Sprawdzian rygorowy nr 1
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W08-W14
Sprawdzian rygorowy nr 2
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Benjamin J.R., Cornell C.A.: Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów. Wydawnictwa NaukowoTechniczne, Warszawa 1977.
Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa, PWN, 1976
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory. GiS, Wrocław 2001.
Kubik L.T.: Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego. PWN, Warszawa 1998.
Leitner R, Zacharski J.: Zarys matematyki wyższej dla studentów część III. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Plucińska A., Pluciński E.: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy stochastyczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2000.
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania. GiS, Wrocław 2001.
Klonecki W.: Statystyka matematyczna. Warszawa, Wyd. Naukowe, PWN, 1999
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I.
Rachunek prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1986
Murzewski J. Bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych. Arkady 1970
Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki, Kraków 1998
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Wychowanie fizyczne I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
-
30
-
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego.
Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny.
CEL PRZEDMIOTU
Realizacja obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.
Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu.
Podwyższenie poziomu umiejętności techniczno- taktycznych z zakresu piłki siatkowej.
Kształtowanie postawy świadomego i systematycznego uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowo – rekreacyjnej.
Treści programowe – Ćwiczenia praktyczne
Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z przepisami BHP.
Omówienie programu zajęć.
Zapoznanie z przepisami gry w piłkę siatkową.
Doskonalenie poruszania się po boisku.
Doskonalenie odbicia piłki oburącz górą i dołem.
Doskonalenie zagrywki tenisowej, szybującej.
Doskonalenie przyjęcia zagrywki dołem i palcami.
Doskonalenie ataku z sektora 2,3,4.
Doskonalenie zastawiania pojedynczego i zbiorowego.
Gra szkolna, gra właściwa.
Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z przepisami BHP.
Omówienie programu zajęć.
Zapoznanie z przepisami gry w piłkę siatkową.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Wołyniec J. Teoria i praktyka gry w piłkę siatkową. AWF Wrocław. 2000.
Bondarowicz A. Zabawy w grach sportowych. WSiP Warszawa. 2003.
Zatyracz Z., Piasecki L. Piłka siatkowa. Szczecin. 2000.
Grzędziel G., Szade D. Piłka siatkowa. Technika i taktyka. AWF Katowice
Talaga J. A-Z sprawności fizycznej. Ypsylon Warszawa. 1995.
Przepisy gry w piłkę siatkową. PZPS. Warszawa. 2005.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Język obcy I (Język Angielski)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
-
30
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Autoprezentacja: wprowadzenie słownictwa dotyczącego edukacji na poziomie wyższym; przypomnienie konstrukcji gramatycznych pomocnych przy przedstawianiu się
(dane osobowe, zainteresowania, rodzina
Liczby, znaki i symbole - posługiwanie się liczbami, datami, procentami; działania matematyczne, pojęcia geometryczne, jednostki miar, długości,
wagi.
Kariera zawodowa: plany na przyszłość, kompetencje językowe podczas spotkań zawodowych. Powtórzenie czasów przeszłych (część I).
Pozytywne i negatywne cechy osobowościowe – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Określanie swoich mocnych i słabych stron; zastosowanie
przymiotników.
Język ogłoszeń prasowych - analiza ogłoszeń o pracę: warunki ogólne i wymogi. Konstrukcje gramatyczne w zdaniach pytających.
Zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodów w dziedzinie inżynierii budowlanej.
Powtórzenie i utrwalenie materiału .
Formy pisemne – zamówienia, faktury, upomnienia.
Kolokwium I.
Tworzenie modelu CV.
Właściwości i rodzaje materiałów budowlanych - praca z tekstem (część I)
Gramatyka: powtórzenie czasu przyszłego.
Porady i propozycje - czasowniki modalne.
Przykłady rozmów kwalifikacyjnych. Analiza typowych pytań do kandydatów
Analiza dziedzin budownictwa oraz ich zastosowań. Tworzenie pytań.
Powtórzenie i utrwalenie materiału.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Język obcy I (Język Niemiecki)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
-
30
-
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Dane osobowe: formularz meldunkowy, autoprezentacja: sylwetka
studenta, jego umiejętności, zainteresowania
Rodzaje dokumentów i dowodów tożsamości. Projekt własnej wizytówki
Nawiązywanie kontaktów w grupach międzynarodowych. Opis osób:
wygląd, cechy charakteru, ubiór
Podróż służbowa, wybór środka komunikacji (samochód, samolot,
pociąg), rezerwacja biletów, sytuacje na dworcu i lotnisku
Powitanie zagranicznych gości, ustalenie programu wizyty; określenia czasu
Spotkania służbowe: rozmowy w firmie, ustalanie terminu i miejsca spotkań; daty ważnych wydarzeń i dni świątecznych
Struktura firmy, główne działy i stanowiska; określenia miejsca. Opis przedsiębiorstwa na podstawie schematu
Praktyki zawodowe/studenckie; harmonogram pracy, zakres
obowiązków, przygotowanie stanowiska pracy
Korespondencja prywatna; zaproszenia, podziękowania, korzystanie z poczty elektronicznej
Usługi hotelowe; porównywanie ofert, rezerwacja pokoju, wynajem
samochodu; rozmowy telefoniczne, wypełnianie formularzy
Poszukiwanie mieszkania; oferty w prasie i Internecie, porównanie warunków, lokalizacji, cen wynajmu, uzasadnienie wyboru
Zwiedzanie miasta, zabytki architektury; zdobywanie informacji na podstawie folderów, przewodników
Prezentacja informacji i materiałów na temat wybranego miasta w Niemczech
Sprawdzian pisemny utrwalający zrealizowany materiał leksykalny i
Gramatyczny Tradycje i zwyczaje świąteczne w krajach niemieckiego obszaru językowego
Plany na ferie zimowe. Ewaluacja
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2,
E. Klett, Stuttgart, 2005
2. Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010
3. Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007
4. Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010
5. Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010
6. Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007
7. Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006
8. Bęza S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa 2004
9. http://www.detail.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
10. Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft
11. Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003
12. Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002
13. Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007
14. Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen –Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008
15.Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa, 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Wytrzymałość materiałów II
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
30
30
15
-
-
TAK
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z mechaniki
Ogólna wiedza z matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego
Zaliczony kurs z „Wytrzymałości Materiałów I”
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie teoretycznych metod projektowania konstrukcji, tak, aby konstrukcje zapewniały bezpieczne przekazywanie obciążeń
Uzyskanie umiejętności doboru materiałów i wymiarów dla danej konstrukcji w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa, sztywności, stateczności,
ekonomii.
Treści programowe – Wykład
Twierdzenie Menabrei, Bettiego, Maxwella.
Belki na podporach sprężystych.
Belki na podłożu sprężystym. Belki na podłożu Winklera-Zimmermanna. Metoda parametrów początkowych dla belek na podłożu Winklera.
Przestrzenny stan naprężania i odkształcenia. Związki fizyczne między naprężeniami i odkształceniami.
Hipotezy wytrzymałościowe
Wytrzymałość złożona. Przemieszczenia w złożonym stanie naprężeń.
Jednoczesne zginanie i rozciąganie lub ściskanie prętów prostych.
Rdzeń przekroju.
Stateczność prętów prostych.
Naprężenia krytyczne przy ściskaniu prętów prostych. Wyboczenie niesprężyste. Wymiarowanie prętów ściskanych z uwzględnieniem wyboczenia.
Wymiarowanie metodą nośności granicznej.
Wstęp do Metody Elementów Skończonych.
Powtórzenie wiadomości z wykładów.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie do laboratorium. Szkolenie BHP.
Twierdzenie Castigliano do wyznaczenia przemieszczeń i kątów obrotu.
Wzór Maxwella-Mohra w zastosowaniu do wyznaczenia przemieszczeń i kątów obrotu.
Metoda obciążeń wtórnych.
Obliczanie ustrojów statycznie niewyznaczalnych. Twierdzenie Menabrei.
Zginanie ukośne.
Powtórzenie wiadomości.
Jednoczesne zginanie i rozciąganie lub ściskanie prętów prostych.
Rdzeń przekroju.
Hipotezy wytrzymałościowe.
Stateczność prętów prostych – wyboczenie sprężyste.
Kolokwium zaliczeniowe.
Treści programowe - Projekt
Statyczna próba rozciągania metali.
Statyczna próba ściskania.
Próby twardości metali
Próby udarności metali.
Badanie wytrzymałości zmęczeniowej metali.
Wyznaczanie modułu sprężystości poprzecznej
Wyboczenie pręta ściskanego
Elastooptyka
Praktyczne zastosowanie zagadnień z zakresu Wytrzymałości Materiałów. Praca w podgrupach
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W. : Wytrzymałość materiałów. Arkady. Warszawa 1985.
Magnucki K., Szyc W. : Wytrzymałość materiałów w zadaniach. PWN, Warszawa-Poznań 1987.
Cieślar B. Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
Timoshenko S.P. : Historia wytrzymałości materiałów. Arkady, Warszawa 1966.
Timoshenko S.P. : Strength of materials. Van Nostrand Comp., New York 1955 (T1) 1956 (T2).
German J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Krakowska, Kraków 2001 (wydanie internetowe).
Garstecki A., Dębiński J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Poznańska, Poznań 2004/2005 (wydanie internetowe).
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska: Materiały do statyki i wytrzymałości materiałów (wydanie internetowe).
Zaborski A.P. Przykłady rozwiązań zadań z wytrzymałości materiałów (wydanie internetowe).
Glinicka A., Wytrzymałość materiałów. Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Technologia betonów i zapraw
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
30
-
30
-
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Materiały budowlane.
CEL PRZEDMIOTU
Umiejętność projektowania składu betonu, opracowania specyfikacji betonu projektowanego i recepturowego, prowadzania badań betonów i zapraw.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami układania, zagęszczania i pielęgnacji betonu.
Umiejętność kontroli jakości zapraw, kruszyw, mieszanki betonowej i betonu – umiejętność wykonywania badań na podstawie norm europejskich i
interpretacji uzyskanych wyników oznaczeń.
Treści programowe – Wykład
Omówienie sylabusa oraz zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi zaliczenia przedmiotu. Zaprawy budowlane
Kruszywa mineralne
Komponowanie mieszanki kruszyw do betonów
Mieszanka betonowa.
Beton. Wymagania w zakresie normy PN-EN 206-1
Domieszki i dodatki do betonów
Projektowanie składu betonu
Układanie, zagęszczanie mieszanki betonowej. Błędy w wykonawstwie.
Pielęgnacja betonu w okresie zimowym i letnim
Treści programowe - Laboratorium
Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi zaliczenia przedmiotu. Zapoznanie z przepisami BHP. Dobieranie składu zapraw murarskich. Badania
konsystencji zaprawy oraz przygotowanie próbek i wykonanie badania wytrzymałości na ściskanie
Badanie składu ziarnowego kruszywa oraz jamistości i gęstości nasypowej. Krzywa uziarnienia
Komponowanie mieszanki kruszyw do betonów. Pole krzywych granicznych, wodożądność mieszanki kruszyw
Projektowanie składu betonu, metody obliczeniowe oraz metoda doświadczalna
Wykonanie badań: konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka, Ve-Be, stolika rozpływowego, Wykonanie oznaczenia zawartości
powierza w mieszance betonowej
Wykonanie próbnego zarobu oraz przygotowanie próbek do badania wytrzymałości na ściskanie, przeprowadzenie oznaczenia
Klasyfikacja betonów na podstawie przeprowadzonych oznaczeń
Samodzielny projekt składu betonu
Kolokwium oraz obrona projektu betonu i sprawozdań z przeprowadzonych oznaczeń
Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi zaliczenia przedmiotu. Zapoznanie z przepisami BHP. Dobieranie składu zapraw murarskich. Badania
konsystencji zaprawy oraz przygotowanie próbek i wykonanie badania wytrzymałości na ściskanie
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rajczyk J., Halbiniak J., Langier B., Technologia kompozytów betonowych w laboratorium i w praktyce, Wydawnictwo PCZ, Częstochowa 2012
Neville A.M. Właściwości betonu, Wyd. Polski Cement, Kraków 2012
Jamroży Z., Beton i jego technologie, PWN, 2005
Rusin Z., Technologia betonów mrozoodpornych. Polski Cement, 2002
Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M, Technologia betonu, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne, Kraków, 2000
Jasiczak J., Wdowska A., Rudnicki T., Betony ultrawysokowartościowe, Polski Cement, 3008
Szwabowski J., Gołaszewski J., Technologia betonu samozagęszczalnego, Polski Cement, 2010
Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. T. 1, praca zbiorowa pod kierunkiem B. Stefańczyka, Arkady Warszawa 2006, 2007.
Giergiczny Z.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2002.
Lewowicki S.: Zarys technologii materiałów budowlanych. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
Kudowski W., Chemia cementu i betonu, Wyd. Polski Cement, Kraków 2010
Osiecka E.: Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
Gorzelak, Halbiniak, Langier: Przewodnik do Technologii betonów i zapraw, Politechnika Częstochowska, 2005
Kurdowski W., Chemia cementu i betonu, Warszawa, PWN, 2010
Normy przedmiotowe PN-EN
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Fizyka budowli
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
15
-
15
15
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu fizyki.
Znajomość planowania badań i statystyki opisowej.
Znajomość zagadnień z materiałów budowlanych i budownictwa ogólnego.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie zagadnień z zakresu teorii wymiany ciepła i masy w elementach budowlanych i budynku.
Opanowanie umiejętności projektowania przegród pod względem cieplnym i wilgotnościowym.
Poznanie aparatury pomiarowej i opanowanie zasad badania zjawisk fizycznych zachodzących w budynku i jego elementach.
Treści programowe – Wykłady
Wprowadzenie do przedmiotu; Czynniki fizyczne oddziałujące na obiekt budowlany; Podstawy zjawisk fizycznych przebiegających w budynku,
konstrukcjach budowlanych oraz ich otoczeniu; Mikroklimat wnętrz; Komfort cieplny człowieka.
Formy wymiany ciepła w przegrodach budowlanych; Wymiana ciepła przez przepływ (konwekcja); Wymiana ciepła przez promieniowanie (radiacja);
Wymiana ciepła przez przewodzenie (kondukcja).
Ustalone warunki wymiany ciepła w przegrodzie budowlanej; Jednowymiarowe przenikanie ciepła; Rozkład temperatury w przegrodzie.
Przegrody z niejednorodnym polem temperatury; Mostki cieplne.
Przepływ ciepła przez przegrody przezroczyste; Wymiana ciepła w szczelinach powietrznych.
Wilgoć w powietrzu i materiałach budowlanych; Zawilgocenie przegród budowlanych; Dyfuzja pary wodnej przez materiały i przegrody budowlane.
Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegrody; Ryzyko wystąpienia pleśni na powierzchni przegrody; Kondensacja pary wodnej we wnętrzu
przegrody; Rozkład ciśnień cząstkowych pary wodnej; Zabezpieczenia przegród przed kondensacją pary wodnej.
Nieustalone warunki przepływu ciepła przez przegrody budowlane; Cykliczne wahania temperatury w przegrodach i gruncie; Stateczność cieplna
przegród budowlanych; Akumulacja ciepła w materiałach i przegrodach budowlanych.
Przepływ ciepła przez przegrody stykające się z gruntem; Ciepłochłonność podłóg.
Filtracja powietrza przez materiały i przegrody budowlane; Wymiana powietrza w budynku.
Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładu.
Realizacja zaliczeń.
Treści programowe – Projekt
Wprowadzenie do projektu: omówienie organizacji zajęć, przedstawienie ustaleń dotyczących warunków, formy i terminów uzyskania zaliczenia
z projektu; Przedstawienie sylabusa.
Wydanie karty tematu ćwiczenia projektowego; Przedstawienie systematyki opracowania ćwiczenia projektowego.
Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła; Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród stykających się z gruntem;
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła i współczynnika przepuszczalności energii całkowitej dla przegród przezroczystych; Przedstawienie
wymagań z zakresu ochrony cieplnej dla przegród i budynków.
Sporządzanie rozkładu temperatury w przegrodach; Określenie głębokości przemarzania przegrody.
Kontrola i omówienie postępów realizacji ćwiczenia projektowego.
Projektowanie przegród pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni i kondensacji powierzchniowej; Przedstawienie wymagań z zakresu kondensacji
powierzchniowej dla przegród.
Określanie możliwości wystąpienia kondensacji międzywarstwowej oraz sporządzanie rozkładu ciśnień cząstkowych pary wodnej; Przedstawienie
wymagań z zakresu kondensacji międzywarstwowej dla przegród.
Wyznaczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła (realizacja obliczeń przy użyciu wybranego programu komputerowego).
Złożenie ćwiczenia projektowego; Sprawdzian pisemny z zakresu ćwiczenia projektowego.
Realizacja zaliczeń.
Treści programowe – Laboratorium
Wprowadzenie do laboratorium: omówienie organizacji zajęć, przedstawienie ustaleń dotyczących warunków, formy i terminów uzyskania zaliczenia
z laboratorium; Przedstawienie sylabusa.
Zapoznanie z zasadami działania i obsługi aparatury pomiarowej; Szkolenie BHP; Przedstawienie systematyki opracowania sprawozdań z ćwiczeń
laboratoryjnych.
Badanie warunków klimatycznych środowiska zewnętrznego i warunków mikroklimatu wnętrz w budynku (ĆW1); Badanie rozkładu temperatury na
wewnętrznej powierzchni przegrody zewnętrznej: ściana nieocieplona, ściana ocieplona, naroże, wnęka okienna, nadproże okienne (ĆW2); Badanie rozkładu
temperatury we wnętrzu przegrody zewnętrznej; Badanie gęstości strumienia ciepła we wnętrzu przegrody zewnętrznej (ĆW3).
Ocena warunków wilgotnościowych na powierzchni przegrody zewnętrznej (ĆW4).
Ocena warunków wilgotnościowych we wnętrzu przegrody zewnętrznej (ĆW5).
Zapoznanie z programami komputerowymi do analizy i projektowania przegród pod względem cieplnym i wilgotnościowym (ĆW6).
Złożenie raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych; Sprawdzian pisemny z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych.
Realizacja zaliczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Alsabry A.: Fizyka cieplna budowli w zadaniach. Zielona Góra Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2007
Alsabry A.: Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia. Zielona Góra Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008
Bobociński A.: Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej. Instrukcje, wytyczne, poradniki nr
469/2011. Warszawa ITB 2011
Bogosłowski W.: Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach. Warszawa Arkady 1985
Budownictwo ogólne. T. 2 Fizyka budowli. Red.: P. Klemm. Warszawa Arkady 2010
Grabarczyk S.: Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. Warszawa Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej 2005
Kaczkowska A.: Podstawowe izolacje budowlane. Warszawa Kabe 2013
Kasperkiewicz K.: Obliczenia cieplne budynków. Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 474/2012. Warszawa ITB 2012
Kubik J.: Podstawy fizyki budowli. Opole Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2008
Laskowski L.: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2008
Normy: PN-EN ISO 7345, PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 13370, PN-EN 12831, PN-EN 12524, PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 13788, PN-EN ISO
13789, PN-B-02402, PN-B-02403,
PN-B-03420, PN-EN ISO 14683, PN-EN ISO 10211.
Pawłowski K.: Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków. Warszawa Medium 2013
Płoński W., Pogorzelski J.A.: Fizyka budowli. Warszawa Arkady 1978
Pogorzelski J.A.: Fizyka cieplna budowli. Warszawa PWN 1976
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami (szczególnie Dz.U. 2013 poz. 926).
Wyrwał J.: Termodynamiczne podstawy fizyki budowli. Opole Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2009
Wysocki K.: Docieplanie budynków. Warszawa Kabe 2008
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Mechanika budowli I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
30
30
-
15
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów
Wiedza z matematyki w zakresie analizy matematycznej
Znajomość podstawowych pojęć w zakresie konstrukcji prętowych
CEL PRZEDMIOTU
Znajomość podstawowych zasad i pojęć mechaniki budowli
Uzyskanie umiejętności sporządzania linii wpływu dla układów statycznie wyznaczalnych oraz określania na podstawie linii wpływu ekstremalnych
wartości wielkości statycznych
Nabycie wiedzy w zakresie klasyfikacji i rozwiązywania ustrojów statycznie wyznaczalnych
Treści programowe – Wykład
Zagadnienia wprowadzające. Podział i charakterystyka konstrukcji inżynierskich, model fizyczny i matematyczny konstrukcji – schemat obliczeniowy.
Kinematyczna analiza budowli. Proste przykłady.
Obciążenia poruszające się. Zasady sporządzania linii wpływu wielkości statycznych - metoda statyczna.
Metoda kinematyczna sporządzania linii wpływu. Zasada wzajemności reakcji i przemieszczeń (Rayleigha) i zasada wzajemności przemieszczeń
(Maxwella).
Belki ciągłe. Zasady sporządzania linii wpływu dla belek ciągłych przegubowych. Macierze wpływowe i obwiednie dla belek ciągłych.
Posługiwanie się liniami wpływu. Linie wpływu w przypadku obciążeń węzłowych.
Podstawy teorii układów kratowych. Proste przykłady.
Linie wpływu dla układów kratowych – metoda statyczna i kinematyczna.
Odkształcenia kratownic. Zasada prac wirtualnych
Belki o osi zakrzywionej lub załamanej, belki kratowe. Łuki trójprzegubowe, ramy trójprzegubowe i kratowe łuki trójprzegubowe.
Linie wpływu przemieszczeń.
Repetytorium.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Analiza kinematyczna płaskich układów tarczowych.
Sporządzanie linii wpływu wielkości statycznych (reakcji, sił przekrojowych) metodą statyczną dla belek prostych i ciągłych przegubowych.
Sporządzanie linii wpływu wielkości statycznych (reakcji, sił przekrojowych) metodą kinematyczną dla belek prostych i wieloprzęsłowych
przegubowych.
Posługiwanie się liniami wpływu. Obciążanie linii wpływu, określanie najniekorzystniejszego położenia obciążenia na konstrukcji, obliczanie wielkości
statycznych od obciążenia zewnętrznego na podstawie linii wpływu.
Kolokwium I.
Kratownice płaskie, ogólne właściwości kratownic, podstawowe założenia, rodzaje i tworzenie kratownic. Kinematyczna analiza układów kratowych.
Określanie sił w prętach kratownic płaskich. Sporządzanie linii wpływu metodą statyczną dla kratownic płaskich układów kratowych prostych i
złożonych.
Sporządzanie linii wpływu metodą kinematyczną dla kratownic. Sporządzanie linii wpływu przemieszczeń ustrojów statycznie niewyznaczalnych.
Zastosowanie równania pracy wirtualnej do obliczania przemieszczeń w kratownicach wywołanych obciążeniami mechanicznymi i niemechanicznymi
(nierównomierny przyrost temperatury na włóknach skrajnych prętów, niedokładność montażu, niesprężyste osiadanie podpór)
Rozwiązywanie analityczne łuków trójprzegubowych. Sporządzanie linii wpływu metodą statyczną dla łuków i ram trójprzegubowych.
Kolokwium II.
Repetytorium.
Treści programowe - Projekt
Podanie założeń dla ćwiczenia projektowego nr I - belki wieloprzęsłowej, statycznie wyznaczalnej
Zbadanie niezmienności ustroju belkowego, sporządzenie wykresów T, M od zadanego obciążenia. Sporządzenie metodą kinematyczną linii wpływu
reakcji oraz T i M w zadanych przekrojach.
Sprawdzenie liniami wpływu wartości sił wewnętrznych T, M w przekrojach. Obliczenie ekstremalnych wartości sił T lub M w zadanym przekroju od
poruszającego się obciążenia o określonym schemacie.
Obliczenie od obciążenia mechanicznego przemieszczenia pionowego oraz kąta obrotu przekroju w funkcji zadanej sztywności EJ poszczególnych
przęseł.
Zaliczenie ćwiczenia projektowego nr I. Podanie założeń dla ćwiczenia projektowego nr II – kratownicy statycznie wyznaczalnej.
Zbadanie niezmienności ustroju kratowego. Obliczenie sił w prętach od zadanego obciążenia metodą Cremony oraz po stronie prawej lub lewej
przegubu (teleskopu) metodą równoważenia węzłów.
Sprawdzenie sił w zadanym przekroju metodą Rittera. Sporządzenie linii wpływu reakcji oraz sił w zadanym przekroju oraz sprawdzenie liniami wpływu
sił w przekroju.
Obliczenie ekstremalnych wartości sił w zadanym przekroju od poruszającego się obciążenia po pasie dolnym (górnym) o określonym schemacie.
Obliczenie od obciążenia mechanicznego przemieszczenia poziomego lub pionowego węzłów oraz zmiany odległości między węzłami.
Zaliczenie ćwiczenia projektowego nr II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Filip F.: Mechanika budowli T. 1, Wyd. 4 Warszawa, PWN 1989 r.
Nowacki W.: Mechanika budowli. Wyd. 3, Warszawa, PWN 1974 r.
Olszowski B., Stojek Z., Waszczyszyn Z., Zarys Mechaniki Budowli, Wyd. Politechniki
Krakowskiej, 1978 r.
Wierzbicki W., Mechanika Budowli, PWN, Warszawa 1961 r.
Chudzikiewicz A., Statyka budowli, PWN, Warszawa 1973 r., 75 (cz.1 + cz.2)
Cywiński Z.: Zbiór zadań z mechaniki budowli, PWN, Warszawa 1998 r.
Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne., PWN, Warszawa, 2008 r.
Bogusz J.: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Przykłady, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
r.
Solecki R., Szymkiewicz J.: Układy prętowe i powierzchniowe. Obliczenia dynamiczne, Warszawa, Arkady 1964 r.
Rakowski G. (red.): Mechanika budowli: ujęcie komputerowe, Warszawa, Arkady 1991 r.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Egzamin
ECTS
15
Seminarium
30
Projekt
Konstrukcje murowe
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z zakresu problematyki dotyczącej zagadnień budownictwa ogólnego i materiałów budowlanych
Znajomość podstawowych zagadnień wytrzymałości materiałów
Ogólna znajomość zagadnień mechaniki teoretycznej
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji murowych zbrojonych, sprężonych, skrępowanych i niezbrojonych.
Znajomość zasad niezawodności, projektowania i wymiarowania poszczególnych rodzajów konstrukcji budowlanych
Określenie problemów konstrukcyjnych i technicznych w cyklu projektowania konstrukcji murowych.
Treści programowe – Wykład
Wprowadzenie do Eurokodu 6. Definicje i terminologia w konstrukcjach murowych
Podstawy projektowania konstrukcji murowych.
Materiały stosowane w konstrukcjach murowych
Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe muru
Trwałość konstrukcji murowych
Wymagania konstrukcyjne murowych niezbrojonych
Wymagania konstrukcyjne dotyczące konstrukcji murowych zbrojonych, sprężonych i skrępowanych
Wymagania wykonawcze konstrukcji murowych. Błędy wykonawstwa
Warunki techniczne odbioru konstrukcji murowych
Zasady wymiarowania konstrukcji murowych niezbrojonych. Ściany obciążone głównie pionowo
Algorytmy sprawdzające nośność ścian obciążonych głównie pionowo
Zasady wymiarowania ścian obciążonych siłą skupioną
Kolokwium zaliczeniowe
Treści programowe –Ćwiczenia
Sprawdzenie nośności ściany konstrukcyjnej wewnętrznej
Sprawdzenie nośności ściany konstrukcyjnej zewnętrznej
Sprawdzenie nośności filarka międzyokiennego ściany zewnętrznej
Sprawdzenie nośności ściany piwnicy
Obliczanie i dobór materiałów ściany nośnej
Obliczanie konstrukcji murowej niezbrojonej filarka międzydrzwiowego ściany wewnętrznej i dobór materiałów
Obliczanie i dobór materiałów filarka międzyokiennego ściany zewnętrznej
Sprawdzenie rezultatów ćwiczeń, kolokwium zaliczeniowe
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Stefańczyk B.: Budownictwo ogólne. Materiały budowlane i systemy budowlane. Tom I. Arkady, Warszawa 2009
Buczkowski W. i inni: Budownictwo ogólne. Tom 4, Konstrukcje budynków. Arkady, Warszawa 2009
Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa 2001
Pela R.: Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie jednorodzinnym. Cz II Konstrukcje murowe niezbrojone. Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2004
Jasiczak J., Kuciński M., Siewczyńska M.: Obliczanie izolacyjności termicznej i nośności murowych ścian zewnętrznych. Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej. Poznań 2005.
Lewicki B. i in., Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 „Projektowanie konstrukcji murowych”. Komentarz naukowo-badawczy do PNEN 1996-1-1:2008, PN-EN 1996-2:2008 i PN-EN 1996-3:2008. tom I i II. ITB Warszawa 2008
Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K., Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław
2009
Pyrak S., Włodarczyk W., Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. Konstrukcje budowlane 3. WSiP Warszawa 2011
Prawo budowlane, rozporządzenia do prawa budowlanego, Przegląd budowlany, Materiały budowlane, Izolacje
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
I. PN-EN 1996-1-1: 2010 ·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.
II. PN-EN 1996-1-2: 2010·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
III. PN-EN 1996-2: 2010 ·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo
konstrukcji murowych.
IV. PN-EN 1996-3: 2010 ·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji
murowych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Budownictwo ogólne II
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
30
15
-
15
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z geometrii wykreślnej, fizyki budowli, rysunku technicznego.
Znajomość zagadnień matematycznych, fizyki, chemii na poziomie ogólnym i inżynierskim.
Znajomość zagadnień inwentaryzacji obiektów budowlanych a także zagadnień inwentaryzacji geodezyjnej.
Znajomość ogólnych zasad materiałowych i technologicznych w budownictwie.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania przepisów technicznych, kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych i izolacji w budynkach
wznoszonych w technologii
uprzemysłowionej.
Rozwiązywanie problemów projektowych i technologicznych w budynkach wznoszonych w technologii uprzemysłowionej.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych
Określenie problemów konstrukcyjnych, strukturalnych i technicznych związanych
z projektowaniem budynków realizowanych we współczesnych technologiach.
Określenie problemów fizyki budowli, oraz problemów technologii użytkowania budynku, umożliwiających stworzenie warunków komfortu
wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych
Znajomość technologii budowlanych oraz organizacji, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji projektów oraz w integracji projektów w
procesie planowania
Treści programowe – Wykład
Obiekty budownictwa ogólnego. Układy konstrukcyjne, zasady projektowania, metody obliczeń i budowa strukturalna obiektów wielkoskalowych i
wielokondygnacyjnych.
Metody fundamentowania budynków wielokondygnacyjnych i wielkokubaturowych. Współpraca nadziemnych i podziemnych elementów
konstrukcyjnych obiektu.
Ściany panelowe; zasady projektowania, stosowane systemy elewacyjne, przykłady stosowanych rozwiązań.
Ściany osłonowe; zasady projektowania, proces produkcyjny i montaż elementów systemu. Przykłady stosowanych rozwiązań.
Fasady wentylowane i zasady ich funkcjonowania. Przykłady stosowanych rozwiązań.
Elewacje dwupowłokowe i zasady ich funkcjonowania. Przykłady stosowanych rozwiązań.
Bariery poziome stosowane w budynkach wielokondygnacyjnych; technologie budowy stropów, podłóg i sufitów podwieszonych.
Stropodachy; typy stosowanych rozwiązań i ogólne zasady ich funkcjonowania, systemy odwodnienia powierzchni przekrycia, przykłady stosowanych
rozwiązań.
Tarasy; zasady projektowania, typy stosowanych rozwiązań, przykłady stosowanych rozwiązań.
Stropodachy zielone; ekologiczne skutki ich funkcjonowania, zasady projektowania, przykłady stosowanych rozwiązań.
Przekrycia strukturalne. Systemy przekryć transparentnych i wielkopowłokowych w budownictwie. Problemy konstrukcyjne, materiałowe i
technologiczne.
Budownictwo z elementów prefabrykowanych. Tradycyjne i współczesne techniki prefabrykacji - perspektywy rozwoju technologii.
Technologie stosowane w budownictwie energoaktywnym. Budynki prototypowe i eksperymentalne. Rola eksperymentu w poszukiwaniu nowych
rozwiązań strukturalnych i konstrukcyjnych.
Projektowanie i realizacja obiektów budowlanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Zasady konstruowania formy i proces fabrykacji obiektu
budowlanego.
Podsumowanie. Kierunki rozwoju współczesnego budownictwa; ocena ekologicznych skutków działalności budowlanej; wpływ różnych technologii
budownictwa na środowisko naturalne i jego zasoby.
Treści programowe - Ćwiczenia
Określenie zakresu analizowanych zagadnień; mówienie oznaczeń graficznych materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie ogólnym.
Omówienie zestawienia niezbędnych materiałów bibliograficznych w tym wymagań normowych niezbędnych dla treści przedmiotu – ćwiczeń
audytoryjnych.
Opracowanie rozwiązania konstrukcyjno technologicznego do zadanego schematu konstrukcyjnego budynku użyteczności publicznej dla
wyznaczonych elementów budynku – omówienie ćwiczenia.
Opracowanie przekroju pionowego obiektu na podstawie zadanego schematu budynku.
Opracowanie szczegółu rozwiązania struktury połaci zadanego budynku.
Opracowanie połączenia stropodachu ze ścianą budynku.
Obliczenie współczynnika przenikania „U” dla projektowanych parametrów stropodachu.
Opracowanie rozwiązań strukturalnych stropów gęstożebrowych (różnych typów) w zależności od: miejsca usytuowania, rozpiętości, rodzaju
obciążenia,itp.
Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „U” dla indywidualnie wyznaczonego stropu w strukturze budynku.
Opracowanie schematów i rysunków konstrukcji stropodachu pełnego
w nawiązaniu do treści wykładów nt. stropodachów – opracowanie schematów
i rysunków konstrukcji stropodachu pełnego.
Projekt i obliczenia wskazanego typu stropodachu pełnego.
Projekt i obliczenia wskazanego typu stropu gęstożebrowego.
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące całość omawianego materiału.
Podsumowanie. Omówienie wyników kolokwium zaliczeniowego.
Treści programowe - Projekt
Zapoznanie się z zasadami postępowania w procesie opracowania projektu.
Prezentacja najlepszych projektów z ubiegłych lat w celu omówienia najczęstszych problemów procesu projektowania
Przygotowanie, wybór i zatwierdzenie tematów projektowych ; Wydanie kart tematów i omówienie algorytmu i zasad wykonania pracy
Analiza technologii zastosowanych w opracowywanym budynku.
Opracowanie rzutu wybranego fragmentu obiektu – wybór obszaru opracowania.
Opracowanie przekroju pionowego wybranego fragmentu obiektu.
Analiza systemów elewacyjnych zastosowanych w projektowanym obiekcie.
Opracowanie struktury ściany zewnętrznej - określenie podstawowych założeń technologicznych
Opracowanie struktury ściany zewnętrznej - szczegóły projektowanej struktury.
Analiza rozwiązań zastosowanych w strukturze przekrycia projektowanego obiektu.
Opracowanie struktury przekrycia – określenie podstawowych założeń technologicznych.
Opracowanie struktury przekrycia – szczegóły projektowanej struktury.
Złożenie pracy semestralnej stanowiącej podstawę zaliczenia semestru.
Podsumowanie, omówienie uzyskanych wyników, zaliczenie przedmiotu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Stefańczyk B.: Budownictwo Ogólne. Materiały Budowlane i systemy budowlane. Tom I. Arkady. Warszawa 2010.
Żenczykowski W.: Budownictwo Ogólne. Elementy i konstrukcje budowlane Tom 2/1, 2/2. Arkady. Warszawa 1990
Markiewicz P., Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych. Archi Plus. Kraków 2004
Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa 2001
Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady. Warszawa 2004
Peła R. : Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie jednorodzinnym. Cz II Konstrukcje murowe niezbrojone. Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2004
Jasiczak J., Kuciński M., Siewczyńska M.: Obliczanie izolacyjności termicznej nośności murowych ścian zewnętrznych. Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej. Poznań 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Pod red. Dr inż. Adama Ujmy Tom I, II, III wyd. Verlag Dashofer Warszawa
2005/06/07/08/09/10/11
Poradnik kierownika budowy. Tom I, II. Arkady. Warszawa 1989/91
Prawo budowlane, rozporządzenia do prawa budowlanego.
Czasopisma: Przegląd budowlany, Materiały Budowlane, Izolacje
Błądek Z., Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie. Wydawnictwo Palladium 2004
Pawłowski A. Z., Cała I. Budynki wysokie. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
Michalak H., Kształtowanie konstrukcyjno przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych. Wydawnictwo Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2006
Szparkowski Z., Architektura współczesnej fabryki. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999
Kiciński A. Muzea. Zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska perspektywa. OWPW Warszawa 2011
Czarnecki J. Projektowanie obiektów bankowych. Wyd. I Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2005
Lisik A. Architektura sakralna. Projekty i realizacje. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2010
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Ćwiczenia terenowe z drogownictwa
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
30
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza w zakresie matematyki oraz budownictwo komunikacyjne.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i sporządzania sprawozdań badawczych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Program ćwiczeniach terenowych. Zasady BHP pracy w terenie.
Zasady określenia średniego ruchu dobowego i kategorii ruchu.
Określenie SRD i KR – wykonanie pomiaru dla przykładowego przekroju drogi w warunkach rzeczywistych.
Określenie SRD i KR – wykonanie sprawozdania
Określenie SRD i KR – obrona sprawozdania
Ocena równości podłużnej i poprzecznej – instrukcja wykonania pomiaru
Ocena równości podłużnej planografem – wykonanie pomiarów.
Ocena równości podłużnej planografem – opracowanie wyników badań, obrona sprawozdania.
Ocena równości poprzecznej profilografem – wykonanie pomiarów.
Ocena równości poprzecznej profilografem – opracowanie wyników badań, obrona sprawozdania..
Metodyka pomiaru nośności i ugięcia nawierzchni – belka Belkelmanna.
Pomiar bezpośredni współczynnika tarcia nawierzchni – wykonanie pomiarów, opracowanie wyników badań.
Ocena wysokości makrotekstury tekstury nawierzchni metodą piasku kalibrowanego – wykonanie pomiarów, opracowanie wyników badań – wykonanie
pomiarów, opracowanie wyników badań..
Metodyka oceny jakości podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe. Ocena jakości podłoża gruntowego płytą dynamiczną
Obrona sprawozdań z ćwiczeń dotyczących współczynnika tarcia, wysokości makrotekstury i jakości podłoża gruntowego
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony).
Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: Technologia materiałów i nawierzchni drogowych; OWPW 2008.
Błażejowski K., Styk S.: Technologia warstw bitumicznych. WKiŁ, Warszawa 2000.
Piłat J., Radziszewski P: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa 2004.
Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ 2008.
Wytyczne pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich. Materiały Ministerstwa Infrastruktury – Departament Dróg i Autostrad (wersja aktualna).
WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Instrukcja GDDKiA (wersja aktualna) oraz normy powołane.
WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Cz.2. Instrukcja GDDKiA (wersja aktualna) oraz normy powołane.
Instrukcje i wytyczne techniczne wydawane przez GDDKiA oraz normy powołane.
Zeszyty techniczne techniczne wydawane przez IBDiM oraz normy powołane.
Instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych.
Czasopisma: „Drogownictwo”, „Autostrady”, „Polskie drogi”.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Praktyka zawodowa – 4 tygodnie
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
-
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa znajomość zasad korzystania z dokumentacji budowlanej, aktów normatywnych instrukcji i źródeł literaturowych.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie cech punktualności, komunikatywności, i odpowiedzialności za powierzone zadanie.
Zapoznanie się z procesem technologicznym produkcji budowlanej oraz procesem kierowania i organizacją pracy w firmie budowlanej.
Nabycie praktycznych umiejętności przy wykonywaniu czynności podczas pracy w firmie budowlanej.
Treści programowe - Ćwiczenia
Praktyka w firmach związanych z budownictwem (firmy projektowe, wykonawcze, produkujące elementy budowlane itp.) realizowana na podstawie
indywidualnych porozumień w sprawie odbycia praktyki, zawieranych między uczelnią a zakładem pracy. Przed rozpoczęciem pracy konieczne
szkolenie BHP (ogólne i stanowiskowe).
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Literatura zalecana indywidualnie przez zakład pracy, w którym student odbywa praktykę.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Wychowanie fizyczne II
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
30
-
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.
Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny.
CEL PRZEDMIOTU
Realizacja obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.
Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu.
Podwyższenie poziomu umiejętności techniczno- taktycznych z zakresu piłki siatkowej.
Kształtowanie postawy świadomego i systematycznego uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowo – rekreacyjnej.
Treści programowe - Ćwiczenia
Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z przepisami BHP. Omówienie programu zajęć.
Zapoznanie z przepisami gry w piłkę nożną.
Doskonalenie prowadzenia piłki ze zmianą kierunku i tempa.
Doskonalenie uderzeń piłki nogą: wewnętrzną częścią stopy, prostym podbiciem.
Doskonalenie uderzeń piłki głową.
Doskonalenie przyjęć piłki toczonej: wewnętrzną częścią stopy, podeszwą.
Doskonalenie przyjęć piłki w powietrzu: nogą, udem, klatką piersiową.
Doskonalenie zwodów z piłką: zwód pojedynczy i podwójny, zwodne uderzenie piłki.
Gry uzupełniające doskonalące technikę przyjęć i podań piłki:
4 x 2, 5 x 2, 6 x 3.
Doskonalenie strzałów do bramki: po prowadzeniu piłki, po podaniu piłki z bocznej strefy pola gry, po pojedynku 1 x 1.
Dynamiczne fragmenty gry doskonalące działania w ataku i w obronie: atak 2 x1 zakończony strzałem do bramki, atak 2 x2 zakończony strzałem do
bramki.
Gra szkolna – zwracanie uwagi na nadużywanie gry indywidualnej, zbyt częste wykonywanie podań górą, tempo powrotu zawodników po zakończonej
akcji ofensywnej, „grę bez piłki” w działaniach ofensywnych i defensywnych, przestrzeganie zasad „fair play”.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. Wołyniec J. Teoria i praktyka gry w piłkę siatkową. AWF Wrocław. 2000.
2. Bondarowicz A. Zabawy w grach sportowych. WSiP Warszawa. 2003.
3. Zatyracz Z., Piasecki L. Piłka siatkowa. Szczecin. 2000.
4. Grzędziel G., Szade D. Piłka siatkowa. Technika i taktyka. AWF Katowice
5. Talaga J. A-Z sprawności fizycznej. Ypsylon Warszawa. 1995.
6. Przepisy gry w piłkę siatkową. PZPS. Warszawa. 2005.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Język obcy II (Język Angielski)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
30
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Terminologia specjalistyczna - prace budowlane w terenie (część I).
Terminologia specjalistyczna - prace budowlane w terenie (część II).
Analiza tekstów technicznych związanych z pracami budowlanymi. Tworzenie notatek
Rozwijanie kanałów komunikacyjnych: rozmowy telefoniczne. Pisanie instrukcji.
Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu. Czasy przeszłe (część II)
Właściwości i rodzaje materiałów budowlanych - praca z tekstem (część II)
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Kolokwium I.
Elementy robót budowlanych – analiza tekstu technicznego ( część I).
Strona bierna w kontekście inżynierii budowlanej – zdania twierdzące.
Strona bierna w kontekście inżynierii budowlanej – zdania pytające.
Elementy robót budowlanych – analiza tekstu technicznego( część II).
Przedstawienie zasad efektywnej prezentacji.
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Język obcy II (Język Niemiecki)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
30
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych
Treści programowe - Ćwiczenia
Struktura przedsiębiorstwa, organizacja pracy, zarząd firmy, działy
pomocnicze. Opis wybranych przedsiębiorstw
Bezpieczeństwo pracy, nakazy i zakazy na stanowisku pracy; użycie
czasowników modalnych do ich wyrażania
Sytuacje zawodowe: przedstawienie nowego pracownika, przekazanie obowiązków, rola szefa działu i stażysty
Rozmowy w przerwie obiadowej w pracy (smalltalk), typowe tematy: pogoda, rodzina, zainteresowania, wypoczynek; menu stołówki zakładowej
Korespondencja służbowa: redagowane zaproszeń, podziękowania,
odmowy, potwierdzenia i zmiany terminów
Wyposażenie nowoczesnego biura, przygotowanie stanowiska pracy. Określenia miejsca – użycie przyimków z III i IV przypadkiem
Zamawiane niezbędnych materiałów biurowych, sporządzanie zleceń i zamówień, nazwy jednostek wielkości, ilości
Komputer w pracy, jego funkcje i obsługa, zgłaszanie usterek.
Wyrażanie prośby i polecenia
Inne urządzenia techniczne: drukarka, kserokopiarka, system nawigacyjny, instrukcje ich obsługi
Poszukiwanie pracy; ogłoszenia w prasie i Internecie, porównywanie
ofert, warunków pracy, wymagań i świadczeń socjalnych
Opracowanie dokumentów dla kandydata ubiegającego się o pracę: CV oraz listu motywacyjnego wg standardów europejskich. Użycie zdań
czasowych ze spójnikami „wenn” i „als” w formie opisowej życiorysu
Rozmowa kwalifikacyjna; rola przedstawiciela firmy i osoby ubiegającej się o pracę
Pisemny sprawdzian leksykalno-gramatyczny z materiału realizowanego w jednostkach lekcyjnych 1-12
Wypoczynek latem: formy spędzania czasu, wyszukiwane ofert w katalogach niemieckich biur podróży
Plany wakacyjne, krótkie prezentacje wybranych ofert. Ewaluacja
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2, E. Klett, Stuttgart, 2005
Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010
Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007
Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010
Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010
Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007
Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006
Bęza S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa 2004
http://www.detail.de/, http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft
Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003
Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002
Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007
Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen –Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008
Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Mechanika budowli II
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
30
30
-
30
-
TAK
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów
Wiedza z matematyki w zakresie analizy matematycznej
Znajomość podstawowych pojęć w zakresie konstrukcji prętowych
Zaliczony kurs „Mechanika Budowli I”
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy w zakresie efektywnego rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych
Uzyskanie umiejętności rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych metodą sił
Uzyskanie umiejętności rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych metodą przemieszczeń
Umiejętność budowy linii wpływu dla układów statycznie niewyznaczalnych
Treści programowe – Wykłady
Teoria układów statycznie niewyznaczalnych. Metoda sił - wprowadzenie.
Metoda sił – belki ciągłe.
Metoda sił – ramy płaskie.
Metoda sił – kratownice. Przemieszczenia dla układów statycznie niewyznaczalnych. Obciążenia statyczne mechaniczne i niemechaniczne.
Równanie trzech, czterech i pięciu momentów.
Metoda przemieszczeń. Stopień kinematycznej niewyznaczalności układu.
Równania transformacyjne i równania kanoniczne metody przemieszczeń.
Metoda przemieszczeń – belki ciągłe, ramy jedno i wielokondygnacyjne, kratownice, łuki.
Wykorzystanie symetrii i antysymetrii konstrukcji w rozwiązywaniu układów z nadliczbowymi więzami.
Linie wpływu – belki ciągłe i kratownice z nadliczbowymi więzami.
Stateczność układów prętowych, siły krytyczne. Komputerowe metody analizy konstrukcji prętowych.
Repetytorium.
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Określanie stopnia statycznej niewyznaczalności układów,
omówienie sposobów rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych.
Rozwiązywanie belek i ram statycznie niewyznaczalnych przy pomocy metody sił - równania kanoniczne metody sił, obliczanie przemieszczeń od
obciążeń jednostkowych i od obciążeń zewnętrznych dla układów podstawowych. Wykorzystanie symetrii konstrukcji w obliczeniach.
Rozwiązywanie płaskich kratownic statycznie niewyznaczalnych przy pomocy metody sił. Obliczanie przemieszczeń ustrojów statycznie
niewyznaczalnych wywołanych obciążeniami mechanicznymi i niemechanicznymi (nierównomierny przyrost temperatury na włóknach skrajnych
prętów, niedokładność montażu, niesprężyste osiadanie podpór).
Kolokwium I.
Rozwiązywanie belek wieloprzęsłowych na podporach stałych i sprężystych metodą sił – równanie trzech, czterech i pięciu momentów.
Metoda przemieszczeń. Określanie stopnia kinematycznej niewyznaczalności układów. Rozwiązywanie belek ciągłych i ram statycznie
niewyznaczalnych od obciążeń zewnętrznych i czynników niemechanicznych.
Sporządzanie linii wpływu dla belek statycznie niewyznaczalnych z wykorzystaniem równania trzech momentów.
Kolokwium II.
Repetytorium.
Treści programowe – Projekt
Omówienie metody sił. Podanie założeń dla ćwiczenia projektowego nr I - ramy trzykrotnie statycznie niewyznaczalnej z prętem ukośnym. Przyjęcie
układu podstawowego ramy, zapisanie układu równań kanonicznych
Obliczenie przemieszczeń dla układu podstawowego ramy. Rozwiązanie układu równań kanonicznych.
Sporządzenie wykresów sił wewnętrznych ramy statycznie niewyznaczalnej z wykorzystaniem zasady superpozycji. Wykonanie sprawdzenia
poprawności obliczeń
Podanie założeń dla ćwiczenia projektowego nr. II – kratownicy trzykrotnie statycznie niewyznaczalnej. Omówienie metody sił dla kratownic. Przyjęcie
układu podstawowego, zapisanie układu równań kanonicznych.
Wyznaczenie sił w prętach kratownicy. Obliczenie przemieszczeń dla układu podstawowego
Rozwiązanie układu równań kanonicznych. Obliczenie sił w prętach układu rzeczywistego. Wykonanie kontroli obliczeń przez sprawdzenie zgodności
odkształceń.
Zaliczenie ćwiczenia projektowego nr II. Podanie założeń dla ćwiczenia projektowego nr III – belki ciągłej statycznie niewyznaczalnej
Omówienie metody trzech momentów. Przyjęcie układu podstawowego. Zapisanie równań i obliczenie nadliczbowych momentów gnących.
Sporządzenie wykresów sił wewnętrznych belki statycznie niewyznaczalnej.
Rozwiązanie belki statycznie niewyznaczalnej z ćwiczenia projektowego nr III przy pomocy metody przemieszczeń. Określenie stopnia kinematycznej
niewyznaczalności, przyjęcie układu podstawowego, obliczenie rzeczywistych przemieszczeń układu. Obliczenie rzeczywistych momentów gnących z
zasady superpozycji. Porównanie wyników z metodą trzech momentów.
Zaliczenie ćwiczenia projektowego nr III. Metoda przemieszczeń dla ram przesuwnych. Określenie stopnia kinematycznej niewyznaczalności ramy z
ćwiczenia projektowego nr I, przyjęcie układu podstawowego
Wyznaczenie rzeczywistych przemieszczeń układu z równań kanonicznych metody przemieszczeń. Obliczenie momentów gnących z zasady
superpozycji. Porównanie wyników z metodą sił.
Zaliczenie ćwiczenia projektowego nr I.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Filip F.: Mechanika budowli T. 1, Wyd. 4 Warszawa, PWN 1989 r.
Nowacki W.: Mechanika budowli. Wyd. 3, Warszawa, PWN 1974 r.
Olszowski B., Stojek Z., Waszczyszyn Z., Zarys Mechaniki Budowli, Wyd. Politechniki
Krakowskiej, 1978 r.
Wierzbicki W., Mechanika Budowli, PWN, Warszawa 1961 r.
Chudzikiewicz A., Statyka budowli, PWN, Warszawa 1973 r., 75 (cz.1 + cz.2)
Cywiński Z.: Zbiór zadań z mechaniki budowli, PWN, Warszawa 1998 r.
Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne., PWN, Warszawa, 2008 r.
Bogusz J.: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Przykłady, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Krakowskiej,
Kraków 2003 r.
Solecki R., Szymkiewicz J.: Układy prętowe i powierzchniowe. Obliczenia dynamiczne, Warszawa, Arkady 1964 r.
Rakowski G. (red.): Mechanika budowli: ujęcie komputerowe, Warszawa, Arkady 1991 r.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Mechanika gruntów
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
30
15
30
-
-
TAK
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geologii inżynierskiej.
Podstawowe wiadomości z zakresu mechaniki teoretycznej, wytrzymałości materiałów raz hydrauliki.
Wiedza Umiejętność zakresu matematyki i fizyki przydatna do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu geotechniki.
Umiejętność manualne prowadzenia pomiarów w badaniach eksperymentalnych.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu mechaniki ośrodka gruntowego.
Opanowanie umiejętności rozwiązywania problemów geotechnicznych.
Opanowanie umiejętności wyznaczania parametrów geotechnicznych, identyfikowania podłoża dla posadowienia obiektów budowlanych.
Treści programowe – Wykłady
Miejsce i zadania mechaniki gruntów. Zjawiska fizyczne w gruncie.
Dokumentowanie geotechniczne, kategorie geotechniczne, badania polowe gruntów.
Klasyfikacja gruntów, cechy fizyczne gruntów.
Woda w gruncie. Ciśnienie porowe i naprężenia efektywne.
Przepływ wody w gruncie. Ciśnienie spływowe, spadek krytyczny. Zmiany wywołane filtracją i zabezpieczenie przed nimi.
Cechy mechaniczne gruntów. Stan graniczny naprężenia.
Badania wytrzymałości na ścinanie. Ściśliwość gruntów.
Naprężenia w podłożu gruntowym. Pionowe i poziome naprężenia pierwotne w gruncie. Naprężenia od obciążenia zewnętrznego.
Nośność podłoża gruntowego, naprężenia krytyczne i graniczne w gruncie.
Odkształcalność podłoża gruntowego. Konsolidacja gruntu, osiadanie podłoża gruntowego.
Parcie gruntów. Stany oddziaływania gruntu. Teoria Rankine’a . Metoda Coulomba.
Stateczność zboczy. Metody stanu granicznego.
Treści programowe – Ćwiczenia
Klasyfikacja gruntów. Wyznaczanie rodzaju gruntów na podstawie
uziarnienia. Obliczanie wskaźników uziarnienia.
Obliczanie podstawowych cech fizycznych gruntu. Obliczanie pochodnych cech fizycznych.
Obliczanie współczynników filtracji na podstawie wzorów empirycznych.
Obliczanie wydatku przepływającej wody, obliczanie ciśnienia spływowego, sprawdzenie współczynnika bezpieczeństwa dna wykopu.
Kolokwium I
Obliczanie całkowitych i efektywnych naprężeń pierwotnych w podłożu.
Obliczanie naprężeń od siły skupionej oraz obszaru obciążonego. Obliczanie naprężeń z zastosowaniem metody punktów narożnych. Analiza stanu
naprężenia.
Obliczanie osiadań podłoża gruntowego (metoda jedno- i trójosiowego stanu odkształcenia).
Obliczanie parcia i odporu gruntu.
Kolokwium II
Treści programowe – Laboratorium
Organizacja pracy w laboratorium. Warunki BHP i Ppoż. Próbki gruntu, metody pobierania, klasy jakości próbek.
Analiza makroskopowa gruntów.
Laboratoryjne metody wyznaczania rodzaju gruntu.
Wyznaczanie gęstości objętościowej i wilgotności naturalnej gruntów
spoistych i niespoistych.
Metody wyznaczania gęstości właściwej szkieletu gruntowego. Obliczanie pochodnych cech fizycznych gruntu na podstawie cech podstawowych.
Analiza wyników obliczeń.
Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Stany gruntów niespoistych.
Wyznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych. Wyznaczanie granic konsystencji gruntów.
Wyznaczanie wilgotności optymalnej gruntu i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. Obliczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
Wyznaczanie edometrycznych modułów ściśliwości gruntu.
Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych gruntów w bezpośrednim ścinaniu i trójosiowym ściskaniu.
Wyznaczanie współczynnika filtracji dla gruntów niespoistych.
Sporządzanie końcowej dokumentacji z przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Kolokwium zaliczające.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa 1987.
Glazer Z.: Mechanika gruntów. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1985.
Dembicki E.: Parcie, odpór i nośność gruntów. Arkady. Warszawa 1979.
Lambe T. W., Whitman R. V.: Mechanika gruntów. Tom I i II. Arkady. Warszawa 1977.
Pisarczyk S.: Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2010.
Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierski. PWN. Warszawa 2001.Warszawskiej. Warszawa 2005.
Glazer Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN. Warszawa 1991.
Jeż J.: Gruntoznawstwo budowlane. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa 1980.
Obrycki M., Pisarczyk S.: Zbiór zadań z mechaniki gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002.
Przedecki T.: Ćwiczenia rachunkowe z geotechniki. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 1987.
Bolt A.: Mechanika gruntów w zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1982.
Sękowski J.: Laboratorium z mechaniki gruntów w zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 1990.
Myślińska E.: Laboratoryjne badania gruntów. PWN. Warszawa 1992.
Hrytsuk M., Kosmala-Kot W., Koniecko M.: Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki gruntów. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.
Częstochowa 2003.
Trąmpczyński W., Sokołowski K.: Wstęp do mechaniki gruntów. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2004.
Ishibashi I. Hazarika H – Soil Mechanics Fundamentals. CRC Press Taylor&Francis Group. 2011
http://geo.verruijt.net/ - Soil Mechanics Book.pdf
Przedmiotowe normy geotechniczne.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Konstrukcje betonowe I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
30
30
-
-
-
NIE
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu chemii budowlanej, technologii betonu, właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych betonu i stali
zbrojeniowej
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków prostych żelbetowych
elementów konstrukcyjnych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie żelbetu, jako materiału konstrukcyjnego i istoty konstrukcji żelbetowych.
Nabycie wiedzy i umiejętności projektowania zbrojenia i obliczania nośności dla przekrojów elementów żelbetowych zginanych, ściskanych,
rozciąganych oraz elementów ścinanych według Stanów Granicznych Nośności oraz nabycie wiedzy i umiejętności obliczania elementów konstrukcji
według Stanów Granicznych Użytkowalności.
Treści programowe – Wykłady
Omówienie zakresu materiału i zasad zaliczania przedmiotu. Beton: klasy, odkształcalność i wytrzymałość, reologia.
Stal: klasyfikacja i identyfikacja, wytrzymałość, spajalność.
Przyczepność betonu i stali.
Kotwienie i przedłużanie zbrojenia.
Trwałość konstrukcji żelbetowych.
Wprowadzenie do Stanów Granicznych Nośności i Stanów Granicznych Użytkowalności.
Ogólne zasady obliczeń według SGN i obliczanie przekrojów zginanych.
Ścinanie w elementach żelbetowych, obliczanie nośności i zbrojenia na ścinanie
Elementy żelbetowe ściskane, obliczanie zbrojenia i nośności.
Elementy żelbetowe rozciągane, obliczanie zbrojenia i nośności.
Ogólne zasady zbrojenia belek i słupów. Ogólne zasady obliczeń według SGU.
Procedury Stanu Granicznego Ugięcia.
Procedury Stanów Granicznych Zarysowania. Kolokwium z wykładu.
Treści programowe – Ćwiczenia
Omówienie zakresu materiału i zasad zaliczania przedmiotu. Zapoznanie się z normą PN-EN 1992-1-1:2008.
Wyznaczanie wytrzymałości betonu i stali. Wyznaczanie otuliny zbrojenia.
Przekroje zginane prostokątne pojedynczo zbrojone – obliczanie nośności i zbrojenia.
Przekroje zginane prostokątne podwójnie zbrojone – obliczanie nośności i zbrojenia.
Przekroje zginane teowe pojedynczo zbrojone – obliczanie nośności i zbrojenia.
Kolokwium I.
Elementy ścinane – obliczanie nośności i zbrojenia.
Obliczanie współczynnika pełzania.
Sprawdzanie Stanu Granicznego Ugięcia i obliczanie ugięcia doraźnego
Sprawdzanie Stanu Granicznego Zarysowania
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom I, PWN, Warszawa 2011.
Praca pod red. Ajdukiewicza A.: Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych, Polski Cement, Kraków 2009.
Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010.
Knauff M.: Obliczanie konstrukcji żebetowych według Eurokodu 2, PWN, Warszawa 2012.
Knauff M., Golubińska A., Knyziak P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń, PWN, Warszawa 2013.
Casandjian C., Challamel C., Lanos C., Hellesland J.: Reinforced concrete beams , Columns and frames, ISTE Ltd. 2013.
Beeby A.W., Narayanan R.S.: Designer’s guide to Eurocode 2: Design of concrete structures. Thomas Tellford Publishing, Thomas Tellford Ltd.,
London 2013
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Konstrukcje metalowe I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
30
30
-
-
-
NIE
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie metalu (stali), jako materiału konstrukcyjnego i istoty konstrukcji metalowych.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów stalowych zginanych, ściskanych, rozciąganych i ścinanych według
SGN oraz połączeń spawanych i śrubowych.
Nabycie umiejętności obliczania elementów konstrukcji według SGU.
Treści programowe – Wykłady
Podstawowe zagadnienia konstrukcji metalowych.
Produkcja stali, asortyment wyrobów stalowych.
Nośność elementów rozciąganych.
Klasyfikacja przekrojów (LUS)
Nośność elementów ściskanych.
Nośność elementów ściskanych (wyboczenie).
Nośność elementów zginanych.
Nośność elementów zginanych (zwichrzenie).
Nośność elementów ścinanych.
Nośność połączeń śrubowych.
Nośność połączeń śrubowych.
Nośność połączeń spawanych.
Podstawowe zagadnienia zasad wykonywania rysunków konstr. stalowych.
Podstawowe zagadnienia zasad wykonywania rysunków konstr. stalowych.
Kolokwium zaliczeniowe.
Treści programowe – Ćwiczenia
Zajęcia organizacyjne zapoznanie się z normą PN-EN 1993-1-cz.1,5 i 8.
Elementy rozciągane - obliczanie nośności.
Elementy rozciągane - obliczanie nośności.
Obliczanie klasy przekroju.
Elementy ściskane - obliczanie nośności.
Elementy ściskane - obliczanie nośności.
Elementy zginane - obliczanie nośności (SGN i SGU).
Elementy zginane - obliczanie nośności.
Elementy ścinane - obliczanie nośności.
Elementy zginane i ścinane - obliczanie nośności.
Połączenia śrubowe - obliczanie nośności.
Połączenia śrubowe - obliczanie nośności.
Połączenia spawane - obliczanie nośności.
Połączenia spawane - obliczanie nośności.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Biegus A.: Połączenia śrubowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław, 1997
Boretti Z., Bogucki W.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Arkady 1993.
Bogucki W.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady. Warszawa 1996.
Bródka J., Goczek J.: Podstawy konstrukcji metalowych. T.1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993
Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1, Rzeszów 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Łubiński M., Czarnecki J., Giżejowski M.: Projektowanie elementów konstrukcji stalowych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. I Arkady. Warszawa 2000 (wyd. II)
PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Blachownice.
PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Technologia robót budowlanych I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
30
-
-
30
-
TAK
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów: Budownictwo ogólne I i Budownictwo ogólne II.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności analizy i doboru sposobu realizacji robót budowlanych w założonym zakresie.
Nabycie wiedzy na temat aktualnych technologii w zakresie robót budowlanych.
Treści programowe – Wykłady
Znaczenie technologii robót budowlanych.
Mechanizacja robót budowlanych.
Technologie transportu budowlanego.
Technologia i mechanizacja robót ziemnych.
Technologia robót murowych.
Tradycyjne i systemowe rozwiązania rusztowań budowlanych
Technologia i mechanizacja robót zbrojarskich i betonowych.
Tradycyjne i systemowe rozwiązania deskowań budowlanych
Podstawowe zasady prefabrykacji elementów budowlanych.
Technologia i mechanizacja montażu konstrukcji budowlanych.
Technologia i mechanizacja robót wykończeniowych.
Treści programowe – Projekt
Wydanie indywidualnych założeń do ćwiczenia z zakresu technologii robót budowlanych
Omówienie metody kwadratów i trójkątów.
Obliczenia mas ziemnych. Bilans mas ziemnych.
Dobór maszyn i urządzeń. Obliczenia wydajności. Dobór środków transportu.
Sprawozdanie zaliczeniowe nr 1 z ćwiczeń
Wydanie indywidualnych założeń do ćwiczenia z zakresu doboru deskowania systemowego.
Obliczenia parcia betonu.
Dobór elementów deskowania.
Opracowanie schematu graficznego.
Sprawozdanie zaliczeniowe nr 2 z ćwiczeń
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny
ujednolicony)
Lenkiewicz W.: Technologia robót budowlanych. PWN, Warszawa 1985.
Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy. Arkady. Warszawa 1991.
Dyżewski A: Technologia i mechanizacja robót. Arkady, Warszawa 1990.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Vademecum budowlane. Red. M. Chudzicki. Arkady, Warszawa 2001.
Bartniczuk W., Kozubski K.: Podstawy technologii produkcji budowlanej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999.
Biliński T., Gaczek W.: Budownictwo systemowe. PWN, Warszawa 1983.
Poradnik inżyniera i technika budowlanego. Arkady. Warszawa 1983.
Poradnik kierownika budowy. Arkady. Warszawa 1990.
Stefański A.: Technologia zmechanizowanych robót budowlanych., Arkady, Warszawa 1983.
Technologia i organizacja budownictwa. Praca zbiorowa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wrocław 1990.
Technologia i zarządzanie w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
Martinek W., Nowak P., Woyciechowski P.: Technologia robót budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Red. A. Ujma. Verlag
Dashofer, Warszawa -aktualizacja bieżąca.
Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Red. M. Kuliński. Verlag Dashofer, Warszawa - aktualizacja bieżąca.
Instrukcje ITB.
Normy związane z technologią robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Instalacje budowlane
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
15
15
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość zagadnień z materiałów budowlanych.
Znajomość zagadnień z budownictwa ogólnego.
Znajomość zagadnień z fizyki budowli.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych rodzajów wyposażenia technicznego budynków oraz jego parametrów uwzględnianych w charakterystyce energetycznej i
świadectwie charakterystyki energetycznej budynków.
Poznanie zasad doboru, sytuowania i działania podstawowego wyposażenia technicznego budynków.
Opanowanie umiejętności wykonywania wybranych obliczeń z zakresu podstawowego wyposażenia technicznego budynków.
Treści programowe – Wykład
Wprowadzenie do przedmiotu; Podstawowe wiadomości o wyposażeniu technicznym budynków.
Podstawowe zasady prowadzenia przewodów w budynku i w terenie; Instalacje zewnętrzne.
Podstawy ogrzewnictwa; Bilans cieplny; Zapotrzebowanie na moc grzewczą; Zapotrzebowanie na ciepło i chłód pomieszczeń i budynku; Wskaźniki
zapotrzebowania na energię; Źródła ciepła; Kotłownie; Węzły cieplne; Instalacje odprowadzania spalin; Kominy; Instalacje centralnego ogrzewania.
Instalacje ciepłej wody użytkowej.
Wentylacja pomieszczeń; Odzyskiwanie ciepła.
Klimatyzacja pomieszczeń.
Instalacje gazowe.
Instalacje wodociągowe.
Instalacje kanalizacyjne; Instalacje odwodnieniowe.
Instalacje elektryczne; Instalacje telemechaniczne; Instalacje odgromowe; Budynki inteligentne.
Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładu.
Realizacja zaliczeń.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie do ćwiczeń: omówienie organizacji zajęć, przedstawienie ustaleń dotyczących warunków, formy i terminów uzyskania zaliczenia
z ćwiczeń; Przedstawienie sylabusa.
Wydanie karty tematu zadania obliczeniowego; Akceptacja podkładów projektowych wykorzystanych przy realizacji zadania; Przedstawienie
systematyki opracowania zadania obliczeniowego.
Straty i zyski ciepła, bilans cieplny budynków; Podstawowe wymagania odnośnie wentylacji w budynkach, wyznaczenie objętości powietrza
wentylowanego i strat ciepła na wentylację; Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku, obliczenie zapotrzebowania na energię użytkową
na potrzeby ogrzewania; Wyznaczenie sprawności systemu grzewczego, obliczenie zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby ogrzewania;
Wyznaczenie wskaźników EA i EV; Wyznaczenie mocy cieplnej dla poszczególnych pomieszczeń w budynku, dobór elementów grzejnych (realizacja
obliczeń przy użyciu wybranego programu komputerowego).
Kontrola i omówienie postępów realizacji zadania obliczeniowego.
Określenie zapotrzebowania na zimną wodę, wyznaczenie zapotrzebowanie na moc grzewczą na potrzeby ciepłej wody użytkowej, obliczenie
zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ciepłej wody użytkowej; Wyznaczenie sprawności systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
obliczenie zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby ogrzewania; Dobór źródła ciepła, określenie wartości opałowej wybranych paliw,
wyznaczenie ilości paliwa na pokrycie zapotrzebowania na ciepło budynku.
Złożenie zadania obliczeniowego; Sprawdzian pisemny z zakresu zadania obliczeniowego.
Realizacja zaliczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
ABC instalacji grzewczych. Dom Wydawniczy. Warszawa Medium 2013
Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe. Warszawa PWN 2013
Brzezińska S.: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło. Warszawa Dashofer 2011
Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych. Warszawa Ośrodek Informacji Technika
instalacyjna w budownictwie 2012
Chodura j.: Instalacje słoneczne. Warszawa Dom Wydawniczy Medium 2011
Foit H.: Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji. Gliwice Politechnika Śląska 2013
Gutkowski K. M., Butrymowicz D. J.: Chłodnictwo i klimatyzacja. Warszawa WNT 2013
Guzik J.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Kabe, Warszawa 2014
Instalacje elektryczne i teletechniczne. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Red.: J. Strzałka Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
Instalacje gazowe, ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i wodno-kanalizacyjne w budownictwie. Red. M. Rubik. Warszawa WEKA Sp. z o. o.
Instalacje grzewcze. Warszawa Longin Media 2010
Instalacje i sieci gazowe dla praktyków. Red.: M Łaciak. Warszawa Verlag Dashöfer
Instalacje wewnętrzne w budynkach. Praktyczny poradnik. Warszawa WEKA Sp. z o. o.
Lejdy B.: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Warszawa WNT 2005
Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Warszawa WNT 2012
Nantka M. B.: Wentylacja z elementami klimatyzacji. Gliwice Politechnika Śląska 2011
Nantka M. B.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. T 1 i 2. Gliwice Politechnika Śląska 2013
Normy: PN-EN 12831, PN-EN ISO 13790, PN-B-02402, PN-B-02403, PN-B-03430,
PN-B-03420, PN-B-03421, PN-EN 12792, PN-EN 15242
Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Certyfikacja energetyczna. Eksploatacja. Warszawa Systherm technik 2009
Pokój T., Pawłowska M., Klimiuk E.: Biopaliwa. Warszawa PWN 2012
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
Sosnowski S., Chudzicki J.: Instalacje kanalizacyjne. Warszawa Seidler-Przywecki 2011
Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. Warszawa WNT 2007
Szkarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo. Warszawa WNT 2013
Taubman J.: Węgiel i alternatywne źródła energii. Warszawa PWN 2011
Wapińska B., Popek M.: O instalacjach sanitarnych najkrócej. Warszawa WSiP 2012
Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie. Red.: T.R. Fodemski. Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
Wieloletnie rośliny energetyczne. Warszawa Multico 2011
Wodociągi i kanalizacja" Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja Red.: W. Żuchowicki. Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Organizacja produkcji budowlanej
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
30
-
-
15
-
TAK
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Budownictwo ogólne I i Budownictwo ogólne II.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z planowaniem, harmonogramowaniem i organizowaniem realizacji robót budowlanych w ramach zidentyfikowanych ograniczeń robót.
Opanowanie umiejętności sporządzenia harmonogramu robót budowlanych oraz interpretowanie.
Treści programowe – Wykłady
Założenia wyjściowe do tworzenia harmonogramów robót budowlanych.
Baza normatywna wspomagająca procesy tworzenia harmonogramów.
Graficzna metoda przedstawienia harmonogramu robót budowlanych na przykładzie wykresu Ganta.
Sposób agregacji robót, a poziom dokładności planowania czasookresów realizacji robót budowlanych.
Optymalizacja planów realizacji.
Studium organizacji procesu inwestycyjnego.
Wytyczne realizacji inwestycji WRI.
Projekt organizacji budowy i robót POR.
Schematy typowej organizacji i metod pracy.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
Drogi tymczasowe i transport szynowy.
Tymczasowe obiekty kubaturowe.
Magazyny i składy.
Laboratoria budowlane - polowe.
Treści programowe – Projekt
Wydanie indywidualnych założeń projektowych z zakresu projektu organizacji robót.
Opracowanie zakresu robót
Opracowanie przedmiaru robót
Dobór maszyn i urządzeń
Obliczenia nakładów pracy żywej i pracy maszyn
Dobór brygad roboczych
Opracowanie części analitycznej harmonogramu
Opracowanie części graficznej harmonogramu
Opracowanie części sprawdzającej harmonogramu
Opracowanie harmonogramów szczegółowych
Obrona projektów
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982.
Lenkiewicz W.: Organizacja i planowanie budowy. PWN, Warszawa 1985.
Jaworski K: Podstawy organizacji budowy. PWN, Warszawa 2004.
Jaworski K. i inni: Podstawy organizacji zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady, Warszawa 1985.
Linczowski C., Sobczyk Z.: Organizacja i planowanie w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
Linczowski C.: Organizacja i planowanie w przedsiębiorstwie budowlanym. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1992.
Bortniczuk W., Kozubski K.: Podstawy organizacji i kalkulacji budowlanej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie budowlanym: materiały do studiowania. Red: Jerzak M. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego, Katowice 1992.
Technologia i organizacja budownictwa. Praca zbiorowa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wrocław 1990.
Katalogi Nakładów Rzeczowych i inne normatywy związane z obliczaniem nakładów przy robotach udowlanych.
Instrukcje ITB.
Normy związane z organizacją robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Modelowanie procesów budowlanych
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
30
-
-
15
-
TAK
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Budownictwo ogólne I i Budownictwo ogólne II.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu modelowania procesów budowlanych.
Opanowanie umiejętności sporządzenia dokumentacji organizacyjnej budowy na różnym etapie przygotowania inwestycji.
Treści programowe – Wykłady
Dane wyjściowe do tworzenia założeń organizacyjnych produkcji budowlanej
Normatywy jako baza wyjściowa dla ustalania nakładu pracy.
Harmonogram kalendarzowy jako interpretacja graficzna przebiegu produkcji budowlanej w czasie.
Modelowanie procesu budowlanego w aspekcie alternatywnym poziomie agregacji robót budowlanych.
Algorytmy obliczeniowe wspomagające planowanie robót w czasie – optymalizacja harmonogramu
Studium organizacji procesu budowlanego.
Założenia techniczno ekonomiczne dla modelowania procesu budowlanego.
Projekt budowlany jako podstawa sporządzania projektu planowania procesów budowlanych.
Metody organizacji procesu budowlanego.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
Komunikacja na placu budowy w powiązaniu z drogami publicznymi.
Zaplecze placu budowy
Zaplecze socjalno- bytowe placu budowy
Badania terenowe jako typowa kontrola przeprowadzonych procesów budowlanych
Treści programowe – Projekt
Wydanie indywidualnych założeń projektowych z zakresu modelowania procesów budowlanych
Opracowanie specyfikacji szczegółowego zakresu planowanych do realizacji robót
Zestawienie ilościowe robót wraz z przyporządkowaniem prawidłowych jednostek miar.
Analiza wydajności eksploatacyjne w odniesieniu do doboru maszyn i urządzeń
Zestawienie ilościowy zapotrzebowania pracy ludzkiej, maszyn i urządzeń
Opracowanie części analitycznej harmonogramu kalendarzowego
Opracowanie części graficznej harmonogramu kalendarzowego
Obrona projektów
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny
ujednolicony)
Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982.
Jaworski K: Podstawy organizacji budowy. PWN, Warszawa 2004.
Ignasiak E.: Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Zarządzanie w budownictwie: Organizacje, procesy, metody. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003.
Lenkiewicz W.: Organizacja i planowanie budowy. PWN, Warszawa 1985.
Linczowski C., Sobczyk Z.: Organizacja i planowanie w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
Linczowski C.: Organizacja i planowanie w przedsiębiorstwie budowlanym. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1992.
Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie budowlanym: materiały do studiowania. Red: Jerzak M. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego, Katowice 1992.
Bortniczuk W., Kozubski K.: Podstawy organizacji i kalkulacji budowlanej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
Jaworski K. i inni: Podstawy organizacji zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady, Warszawa 1985.
Podstawy organizacji, zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady, Warszawa 1985.
Katalogi Nakładów Rzeczowych i inne normatywy budowlane
Instrukcje ITB.
Normy związane z modelowaniem robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Język Obcy III (Język Angielski)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
-
30
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Gramatyka: czasy przeszłe w kontekście technicznym. Pisanie maili i listów formalnych.
Wyzwania technologiczne nietypowych konstrukcji na podstawie materiałów filmowych.
Przygotowanie prezentacji – wprowadzenie kluczowych wyrażeń.
Fundamenty- klasyfikacja, praca z tekstem technicznym (część I)
Fundamenty- klasyfikacja, praca z tekstem technicznym (część II)
Praca z tekstem technicznym – dziedziny budownictwa wodno – lądowego.
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Kolokwium I
Wprowadzenie terminologii specjalistycznej: mosty – charakterystyka.
Mosty – klasyfikacja mostów – praca z tekstem technicznym.
Ewolucja rozwiązań budowy mostów .
Nowoczesne mosty (1)
Nowoczesne mosty (2)
Projekt mostu – obciążenia i siły; sposoby wznoszenia mostów
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Język Obcy III (Język Niemiecki)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
-
30
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Postęp w technice; ważne wynalazki techniczne na przestrzeni wieków.
Użycie konstrukcji bezokolicznikowej „um …….zu …”do określenia celu
Wynalazcy z krajów niemieckiego obszaru językowego i ich wynalazki. Zdania okolicznikowe celu ze spójnikiem „damit”
Wybór i przygotowanie materiałów do prezentacji na temat „Najważniejsze wynalazki techniczne”. Przedstawienie pracy na forum grupy
Budownictwo – podstawowe pojęcia ogólne, definicje pojęć. Budowle, ich rodzaje i podział z uwagi na funkcje
Cechy i właściwości fizyczne materiałów, podstawowe jednostki miar - opis wybranych materiałów i przedmiotów
Ważne ośrodki przemysłowe Niemiec, Austrii i Szwajcarii; poszukiwanie materiałów w dostępnych źródłach, sporządzenie notatek i przekazanie
informacji
Nowoczesna architektura w Niemczech; opis budynków
Przedstawienie dowolnej budowli architektonicznej z uzasadnieniem wyboru i wykorzystaniem terminologii specjalistycznej. Prezentacja z
wykorzystaniem środków multimedialnych
Budowa domu; elementy budynku, wyposażenie, sprzęt budowlany. Zawody w budownictwie
Etapy budowy domu, wykonywane czynności. Użycie strony biernej do opisu powstawania domu
„Inteligentny” dom – zasady funkcjonowania. Porównania – stopniowanie przymiotnika, zdania porównawcze
„Inteligentny” dom; argumenty za i przeciw (dyskusja)
Powtórzenie i utrwalenie terminologii specjalistycznej i struktur gramatycznych; kolokwium zaliczeniowe
Budowle 21. wieku w świecie – quiz na podstawie opisu i fotografii
Zimowe kurorty w Austrii i Niemczech i Szwajcarii. Ewaluacja
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2,
E. Klett, Stuttgart, 2005
2. Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010
3. Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007
4. Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010
5. Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010
6. Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007
7. Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006
8. Bęza S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa 2004
9. http://www.detail.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
10. Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft
11. Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003
12. Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002
13. Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007
14. Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen – Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008
15.Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa, 2009
16.Targosz E.:Angst vor Fachtexten?-Das kann doch leichter sein, Wyd.SPNJO PK, Kraków 2005
17.Sokołowska M., Żak K.; Niemiecko-polski słownik budowlany, WNT, Warszawa 2006
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Fundamentowanie
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
30
-
-
30
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geologii inżynierskiej.
Podstawowe wiadomości z budownictwa ogólnego z zakresu elementów konstrukcyjnych budowli.
Ugruntowana wiedza z zakresu mechaniki i mechaniki gruntów.
Podstawowe wiadomości z konstrukcji betonowych w zakresie wymiarowania przekrojów elementów żelbetowych.
Umiejętność stosowania w obliczeniach procedur programów Mathcad, Exel.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu fundamentowania budowli.
Nabycie umiejętności modelowania teoretycznego i wymiarowania konstrukcji fundamentów.
Nabycie umiejętności projektowania zabezpieczeń ścian wykopów i stosowania odwodnień podłoża.
Treści programowe – Wykład
Wpływ warunków geologicznych na fundamentowanie.
Stany graniczne w projektowaniu fundamentów bezpośrednich.
Konstrukcje fundamentów bezpośrednich, ławy, stopy, płyty, ruszty, skrzynie.
Kształtowanie wykopów fundamentowych ich odwodnienie. Ochrona fundamentów przed szkodliwym działaniem wody.
Ścianki szczelne i ściany szczelinowe. Rodzaje, technologia,wymiarowanie.
Fundamenty palowe. Wymiarowanie konstrukcji palowych. Technologie wykonywania pali.
Fundamenty na studniach i kesonach.
Wzmacnianie istniejących fundamentów.
Treści programowe - Projekt
Zaprojektowanie posadowienia bezpośredniego. Ustalenie geometrii posadowienia
Sprawdzenie stanu granicznego nośności. Sprawdzenie stanu granicznego ze względu na słabszą warstwę.
Analiza stanu naprężenia pod fundamentem. Obliczenie osiadań fundamentów budowli. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności.
Zaprojektowanie zabezpieczenia ścian wykopu ścianką szczelną. Obliczenie parcia i odporu gruntu. Sporządzenie wykresów wypadkowych
oddziaływań.
Rozwiązanie ścianki metodą analityczno-graficzną Bluma Dobór geometrii ścianki.
Zaprojektowanie posadowienia konstrukcji na palach. Analiza jakości podłoża i dobór technologii pala. Wyznaczenie sił w palach. Sprawdzenie
warunków stanu granicznego nośności ze względu na rodzaj pracy pala.
Sporządzenie rysunków końcowych zaprojektowanej konstrukcji.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Przystański J.: Wykopy fundamentowe i odwodnienie gruntów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 1981.
Biernatowski K., Dembicki E. i inni - Fundamentowanie. Projektowanie i wykonawstwo. Arkady. Warszawa. 1987/1988r
Motak E. - Fundamenty bezpośrednie. Wzory, tablice, przykłady. Arkady. Warszawa. 1988r.
Rossiński B. - Fundamentowanie. Arkady. Warszawa. 1978r.
Rossiński B. i inni - Fundamenty. Projektowanie i wykonawstwo. Arkady. Warszawa. 1976r.
Dembicki E., Tejchman A. - Wybrane zagadnienia fundamentowania budowli hydrotechnicznych. PWN. Warszawa. 1974r.
Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. - Fundamentowanie. Wyd. Politechniki Warszawskiej . Warszawa. 2005r.
Obrycki M., Pisarczyk S. – Wybrane zagadnienia z fundamentowania. Przykłady obliczeń. Wyd. Politechniki Warszawskiej . Warszawa. 2005r.
Rybak Cz. – Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław. 1999r.
Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierski. PWN. Warszawa 2001.
Pogorzelska J. - Komentarz do normy PN-81/B-03020. Wyd. ITB. W-wa1984r
Cios I., Garwacka-Piórkowska S. - Projektowanie fundamentów. Ławy. Stopy. Ściany oporowe. Pale. Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
2008r.
Czarnota-Bojarski R., Lewandowski S. - Fundamenty budowli lądowych. Przykłady obliczeń. Arkady. Warszawa. 1978r.
Gwizdała K. Kowalski J.R. – Prefabrykowane pale wbijane. Politechnika Gdanska .Gdańsk 2005r
Gwizdała K. – Fundamenty palowe. T1. PWN. Warszawa 2011r
Czasopisma:
Inżynieria i Budownictwo.
Inżynieria Morska i Geotechnika.
Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele
Normy z zakresu fundamentowania.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Konstrukcje betonowe II
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
30
-
15
30
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza i umiejętności z zakresu kursu „Konstrukcje Betonowe I” na studiach I-go stopnia oraz wiedza i umiejętności wstępne wymagane przed
przystąpieniem do tego kursu.
Wiedza i umiejętności z budownictwa ogólnego, mechaniki budowli w zakresie niewyznaczalnych układów płaskich, teorii sprężystości, mechaniki
gruntów i fundamentowania.
Umiejętność sporządzania i czytania rysunków technicznych i rysowania w programach CAD.
Znajomość norm EC0, EC1 i EC2 koniecznych do obliczania konstrukcji żelbetowych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozszerzenie wiedzy na typowe konstrukcje przestrzenne.
Zapoznanie się ze specyfiką konstrukcji sprężonych.
Rozumienie pracy konstrukcji przestrzennej i zastosowanie wiedzy w projekcie.
Nabycie wiedzy i podstawowych umiejętności w zakresie diagnostyki konstrukcji żelbetowych.
Nabycie ogólnej wiedzy na temat zasad planowania projektu badawczego i podstawowych technik pomiarowych.
Treści programowe – Wykład
Ustroje płytowo-belkowe: wprowadzenie, płyty jednokierunkowo zbrojone – obliczanie i konstruowanie
Ustroje płytowo-belkowe: belki pierwszo- i drugorzędowe – obliczanie i konstruowanie
Ustroje płytowo-belkowe: płyty dwukierunkowo zbrojone – obliczanie i konstruowanie
Słupy – obliczanie i konstruowanie
Schody – obliczanie i konstruowanie
Stopy i ławy fundamentowe – obliczanie i konstruowanie
Stropy płaskie – obliczanie i konstruowanie
Docisk – sprawdzanie nośności i obliczanie zbrojenia
Przebicie – sprawdzanie nośności i obliczanie zbrojenia
Podstawy konstrukcji sprężonych
Konstrukcje żelbetowe - podstawy badań niszczących
Treści programowe - Projekt
Wprowadzenie, rozplanowanie elementów
Projekt wstępny: zestawienie obciążeń
Projekt wstępny: dobór wymiarów elementów konstrukcyjnych – płyt, belek, słupów
Projekt techniczny: obliczenia statyczne płyt i wymiarowanie
Projekt techniczny: obliczenia statyczne belek i wymiarowanie
Projekt techniczny: obliczenia statyczne słupów i wymiarowanie
Projekt techniczny: obliczenia statyczne fundamentów i wymiarowanie
Projekt techniczny: obliczenia statyczne schodów i wymiarowanie
Projekt techniczny: dokumentacja rysunkowa, zestawienie stali
Treści programowe - Laboratorium
Wprowadzenie do laboratorium. Szkolenie BHP. Metodyka diagnostyki
Wprowadzenie do metod badań nieniszczących, klasyfikacja
Badanie wytrzymałości betonu
Lokalizacja wad w betonie
Badania sklerometryczne - omówienie
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodą sklerometryczną – młotkiem Schmidta typu N, ćwiczenie
Badania ultradźwiękowe - omówienie
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodą ultradźwiękową, ćwiczenie
Metoda elektromagnetyczna badania rozmieszczenia, średnicy i otuliny zbrojenia - wprowadzenie
Badanie zbrojenia metodą elektromagnetyczną – Ferroscan FS10, ćwiczenie
Badania niszczące wytrzymałości betonu: wycinanie rdzeni, przygotowanie próbek do badania
Kolokwium. Zaliczenie
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom I, PWN, Warszawa 2011.
Praca pod red. Ajdukiewicza A.: Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych, Polski Cement, Kraków 2009.
Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010.
Ajdukiewicz A., Mames J.: Betonowe konstrukcje sprężone. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2001.
Ajdukiewicz A., Starosolski W., Sulimowski Z.: Konstrukcje betonowe. Laboratorium. Politechniki Śląska. Gliwice 1982.
Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe. Arkady, Warszawa: tom 1 - 1984, tom 2 - 1987.
Runkiewicz L.: Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1999.
Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali.
Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zybura A., Jaśniak M., Jaśniak T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu. Wydawnictwa
Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Instrukcja ITB nr 209. Instrukcja stosowania metody ultradźwiękowej do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji.
Instrukcja ITB nr 210. Instrukcja stosowania metody sklerometrycznej do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-76/B-03001 – Konstrukcje i podłoża budowlane. Ogólne zasady obliczeń.
PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obciążenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 12504:2002 – Badania betonu w konstrukcjach. Część 2. Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-4 – Badania betonu w konstrukcjach. Część 4. Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
ECTS
-
Egzamin
-
Seminarium
30
Projekt
Podstawy kosztorysowania w budownictwie
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
30
-
-
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów dotyczących budownictwa ogólnego oraz technologii i organizacji robót budowlanych realizowanych na
wcześniejszych semestrach.
Podstawowa znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy na temat metod planowania i monitorowania nakładów realizacyjnych.
Nabycie umiejętności projektowania modeli sieciowych oraz sporządzenia przedmiaru robót.
Treści programowe – Wykład
Modele sieciowe dla przedsięwzięć budowlanych w ujęciu ewolucyjnym budowy struktur logicznych.
Budowa prawidłowej struktury sieci.
Sporządzenie graficznej interpretacji listy czynności w postaci wykresu kalenarzowego
Wyznaczenie ścieżki krytycznej dla interpretacji listy wykresu kaledarzowego
Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych.
Zasady sporządzania przedmiarów w zależności od rodzaju robót.
Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) - prezentacja normatywu jako podstawy sporządzania przedmiaru robót.
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR) prezentacja normatywu jako podstawy sporządzania przedmiaru robót.
Tabelaryczne zestawienie wyników przedmiaru robót.
Kolokwium końcowe z treści wykładu.
Treści programowe - Projekt
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania modelu sieciowego.
Sieci czynności.
Metody opracowania norm czasu.
Określenie czynności krytycznych i czas krytyczny, określenie rezerw czasowych dla czynności niekrytycznych, określenie najwcześniejszych i
najpóźniejszych momentów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych czynności.
Graficzna interpretacja listy czynności w postaci wykresu kalendarzowego
Obrona usta projektu I.
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania przedmiaru robót.
Dane techniczne obiektu i ich wpływ na planowany zakres robót.
Interpretacja jednostek miar.
Szczegółowe czytanie uwag i rysunków stanowiących podstawę do przedmiarowania.
Zasady i podstawy sporządzania przedmiarów i obmiarów w zależności od rodzaju robót – budowa ciągów technologicznych zdarzeń.
Obrona usta projektu II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Wspólny słownik Zamówień Publicznych (CPV) Załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
SKB - Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych –wersja aktualna.
Katalogi Nakładów Rzeczowych i inne akty normatywne z zakresu budownictwa.
Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego. Red. H. Gawron. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1991.
Głowacz Ł.: Analiza ekonomiczna przedsięwzięć. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.
Rajczyk M.: Kosztorysowanie robót budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
Smoktunowicz E., Deszczyński R., Pondarzewski M., Orłowski H. J.: Kalkulacja cen pracy najmu sprzętu budowlanego. Polcen, Warszawa 1999.
Smoktunowicz E.: Kosztorysowanie robót i obiektów budowlanych. Polcen, Warszawa 2001.
Vademecum kosztorysanta. Praca zbiorowa. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”, Warszawa 2005.
Welk R: Podręcznik samodzielnej nauki kalkulacji kosztów, cen i kosztorysowania w budownictwie. PTE. Warszawa 1999.
Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982.
Lenkiewicz W.: Organizacja i planowanie budowy. PWN, Warszawa 1985.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Konstrukcje metalowe II
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
30
-
15
30
-
TAK
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania.
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I, umiejętność korzystania z norm EC3 cz.1, 5, 8.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad konstruowania stropów belkowych stalowych, zasad wykonywania dokumentacji projektowej.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów stalowych wg SGN oraz połączeń spawanych i śrubowych.
Nabycie umiejętności obliczania elementów konstrukcji wg SGU.
Treści programowe – Wykład
Informacje podstawowe, układy konstrukcyjne, rozplanowanie.
Zasady zbierania obciążeń.
Obliczanie belek drugorzędnych, zabezpieczenia przed zwichrzeniem.
Obliczanie belek gł. (obliczenia statyczne, dobór przekroju).
Obliczanie belek gł. (sprawdzenie warunków nośności).
Obliczanie belek gł. (dobór żeberek usztywniających, połączenia spaw.).
Połączenia skręcane belek drugorzędnych z głównymi.
Połączenia skręcane belek głównych.
Zasady wykonywania rysunków konstrukcyjnych (rys. zest.-mont.).
Zasady wykonywania dokumentacji rysunkowej.
Projektowanie słupów.
Zasady wyk. dokumentacji rysunkowej.
Zasady wyk. dokumentacji rysunkowej.
Zasady wyk. dokumentacji rysunkowej.
Kolokwium zaliczeniowe.
Treści programowe - Projekt
Wydanie tematów projektów
Zbierania obciążeń
Obliczanie belek drugorzędnych, zabezpieczenia przed zwichrzeniem
Obliczanie belek gł. (obliczenia statyczne, dobór przekroju)
Obliczanie belek gł. (sprawdzenie warunków nośności)
Obliczanie belek gł. (dobór żeberek usztywniających, połączenia spaw.)
Połączenia skręcane belek drugorzędnych z głównymi
Połączenia skręcane belek głównych
Zasady wykonywania rysunków konstrukcyjnych (rys. zest.-mont.)
Dokumentacja rysunkowa.
Projektowanie słupów.
Dokumentacja rysunkowa.
Dokumentacja rysunkowa.
Wykazy materiałów.
Zaliczenie projektu
Treści programowe - Laboratorium
Wprowadzenie. Omówienie zasad BHP.
Statyczna próba rozciągania stali.
Badania niszczące połączeń śrubowych.
Badania niszczące połączeń spawanych.
Badanie twardości.
Wyboczenie prętów stalowych.
Badania makro- i mikroskopowe spoin.
Badanie udarności.
Zaliczenie.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Biegus A.: Połączenia śrubowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław, 1997
Boretti Z., Bogucki W.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Arkady 1993.
Bogucki W.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady. Warszawa 1996.
Bródka J., Goczek J.: Podstawy konstrukcji metalowych. T.1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993
Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1, Rzeszów 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Łubiński M., Czarnecki J., Giżejowski M.: Projektowanie elementów konstrukcji stalowych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. I Arkady. Warszawa 2000 (wyd. II)
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Praktyka z geotechniki
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
-
-
-
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geologii inżynierskiej i mechaniki gruntów.
Umiejętność korzystania z aktów prawnych, normatywnych, instrukcji i zaleceń.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu badań terenowych gruntu oraz prowadzenia prac „in situ”.
Opanowanie przez studentów umiejętności sporządzania dokumentacji geotechnicznej oraz ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej identyfikowania podłoża dla celów budownictwa.
Treści programowe – Ćwiczenia
Wykonanie dwóch otworów wiertniczych. Pobranie prób gruntu do badań laboratoryjnych.
Wykonanie dwóch sondowań sondą dynamiczną SD-10.
Przeprowadzenie badań laboratoryjnych w celu ustalenia właściwości badanych gruntów.
Sporządzenie charakterystyk sondowań dynamicznych.
Ustalenie korelacji między parametrami geotechnicznymi.
Sporządzenie dokumentacji z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.
Zaliczenie praktyki
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jeż J.: Gruntoznawstwo budowlane. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa 1980.
Hrytsuk M., Kosmala-Kot W., Koniecko M.: Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki gruntów. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.
Częstochowa 2003.
Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierski. PWN. Warszawa 2001.
Glazur Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN. Warszawa 1991.
Normy przedmiotowe.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Egzamin
ECTS
15
Seminarium
15
Projekt
Kierowanie procesami inwestycyjnymi
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów dotyczących budownictwa ogólnego oraz technologii i organizacji w budownictwie.
CEL PRZEDMIOTU
Kierowanie procesem inwestycyjnym na jego różnych etapach.
Umiejętność formułowania i negocjacji kontraktów budowlanych.
Treści programowe – Wykład
Elementy prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego, oraz samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia ( Dz. U Nr 120 poz. 1126).
Budowy wymagające opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Międzynarodowe zasady realizacji inwestycji według procedur FIDIC.
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r.Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jako dokumentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych i montażowych.
Rozliczanie robót budowlanych.
Operat kolaudacyjny.
Oddanie obiektu do użytkowania.
Kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania planu BIOZ.
Treść planu BIOZ.
Część opisowa planu BIOZ.
Część graficzna planu BIOZ.
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania operatu kolaudacyjnego.
Oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
Dokumentacja powykonawcza wykonanych robót.
Dziennik budowy.
Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu.
Rozliczenie rzeczowo finansowe.
Protokoły badań.
Kolokwium zaliczeniowe z treści ćwiczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawy: Prawo Budowlane oraz Prawo Zamówień Publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi (tekst aktualny, ujednolicony..
Świderska G.: Bioz w budownictwie, Polcen, Warszawa 2006.
M.Połoński (red.) ,Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
Rak A.: Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji, PWN, Warszawa 2014.
Krzakiewicz K.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
Linczowski C., Sobczyk Z.: Organizacja i planowanie w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
Pabian A.: Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2000.
Pabian A.: Marketing w budownictwie: poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1999.
Sainte M. G.: Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem: 10 etapów. Wydaw. POLTEXT, Warszawa 1992.
Ziółko J.: Dokumenty w zarządzaniu inwestycjami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Egzamin
ECTS
15
Seminarium
15
Projekt
Procesy inwestycyjne w budownictwie
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów dotyczących budownictwa ogólnego oraz technologii i organizacji w budownictwie.
CEL PRZEDMIOTU
Kierowanie procesem inwestycyjnym na jego różnych etapach.
Umiejętność formułowania i negocjacji kontraktów budowlanych.
Treści programowe – Wykład
Prawo budowlane oraz przepisy związane jako podstawa prawna prowadzenia procesów inwestycyjnych w budownictwie.
Prawa i obowiązki uczestników procesów inwestycyjnych w świetle obowiązujących aktów prawnych
Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia ( Dz. U Nr 120 poz. 1126).
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo przeciw pożarowe w trakcie prowadzenia procesów inwestycyjnych w budownictwie
Zasady prowadzenia procesów inwestycyjnych przy zaangażowaniu środków publicznych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jako dokumentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
Specyfikacje techniczne jako wytyczne realizacyjne i odbiorowe procesów inwestycyjnych w budownictwie
Zasady prowadzenia inwestycji według wytycznych międzynarodowych
Ochrona ekonomiczna inwestora jako kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych
Dokumentacja formalno – prawna zakończenia procesu inwestycyjnego w budownictwie
Przekazanie obiektu do użytkowania oraz procesy legalizacyjne .
Kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania dokumentacji legalizacyjnej samowolę budowlaną
Elementy składowe ekspertyzy budowlanej jako dokumentacji legalizacyjnej samowolę budowlaną.
Część opisowa dokumentacji legalizacyjnej samowolę budowlaną
Część graficzna dokumentacji legalizacyjnej samowoLę budowlaną
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania dokumentacji formalno prawnej zakończenia procesu inwestycyjnego
Dziennik budowy i księga obmiarów
Dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
Dokumentacja powykonawcza wykonanych robót.
Oświadczenia uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie
Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu.
Rozliczenie rzeczowo finansowe.
Protokoły badań i sprawdzeń
Kolokwium zaliczeniowe z treści ćwiczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawy: Prawo Budowlane oraz Prawo Zamówień Publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi (tekst aktualny, ujednolicony..
Świderska G.: Bioz w budownictwie, Polcen, Warszawa 2006.
M.Połoński (red.) ,Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
Rak A.: Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji, PWN, Warszawa 2014.
Krzakiewicz K.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
Linczowski C., Sobczyk Z.: Organizacja i planowanie w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
Pabian A.: Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2000.
Pabian A.: Marketing w budownictwie: poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1999.
Sainte M. G.: Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem: 10 etapów. Wydaw. POLTEXT, Warszawa 1992.
Ziółko J.: Dokumenty w zarządzaniu inwestycjami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
Dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Egzamin
ECTS
30
Seminarium
-
Projekt
Język obcy IV (Język Angielski)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
-
-
TAK
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Terminologia specjalistyczna: budowa dróg i autostrad.
Drogi – rodzaje dróg, rodzaje nawierzchni, przekrój poprzeczny ulicy.
Strona bierna – powtórzenie.
Konstrukcja nawierzchni dróg; praca z tekstem; słowotwórstwo.
Opis procesów budowlanych – ćwiczenia pisemne.
Ćwiczenia dodatkowe z zakresu konstrukcji mostów.
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Kolokwium I.
Tunele – klasyfikacja i procedury budowlane – praca z tekstem.
Tunele drążone w twardych podłożach.
Tunele drążone w miękkich podłożach.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne w budownictwie.
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Kolokwium II.
Indywidualne prezentacje
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Egzamin
ECTS
30
Seminarium
-
Projekt
Język obcy IV (Język Niemiecki)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
-
-
TAK
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Przygotowanie materiałów do prezentacji wybranej firmy; informacje dotyczące jej historii, formy prawnej, profilu działalności, rozwoju
Prezentacja przedsiębiorstwa w formie multimedialnej z wykorzystaniem fotografii, schematów, diagramów
Targi budowlane w kraju i za granicą; poszukiwanie materiałów w dostępnych źródłach, streszczenie najważniejszych informacji
Przygotowanie i organizacja stanowiska na targach. Rozmowy z przedstawicielami firm, przegląd broszur i folderów
„Baustoffe für die Schräge” - pokrycia dachowe, rodzaje materiałów, właściwości
Zalety i wady stosowanych materiałów na pokrycie dachu – dyskusja. Typowe pokrycia dachów w Polsce - uzasadnienie
Rodzaje powszechnie stosowanych materiałów budowlanych; cechy „idealnego” materiału
„Porenbeton” (beton komórkowy); skład i właściwości betonu komórkowego. Opis produkcji; użycie strony biernej z czasownikami modalnymi
Budownictwo ekologiczne – „słoneczny dom” w Regensburgu.
Mój wymarzony dom – wybór materiałów i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych; prezentacja na forum grupy
„Wiadukt Milleau” jako przykład nowoczesnych obiektów inżynierskich
Podział mostów; typowe cechy i różnice pomiędzy nimi – przykłady, porównania
Kolokwium zaliczeniowe z materiału realizowanego w semestrze VI - terminologii zawodowej i specjalistycznej oraz odpowiednich struktur
gramatycznych
Plany zawodowe i osobiste po ukończeniu studiów. Wybór miejsca
pracy i zamieszkania
Przygotowanie do egzaminu. Ewaluacja
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2,
E. Klett, Stuttgart, 2005
2. Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010
3. Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007
4. Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010
5. Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010
6. Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007
7. Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006
8. Bęza S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa 2004
9. http://www.detail.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
10. Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft
11. Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003
12. Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002
13. Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007
14. Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen –Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008
15.Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa, 2009
16.Sokołowska M., Żak K.; Niemiecko-polski słownik budowlany, WNT, Warszawa 2006
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Podstawy konstrukcji zespolonych
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
30
15
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu technologii betonu, właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych betonu i stali konstrukcyjnej.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania układów nośnych budynków.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
CEL PRZEDMIOTU
Zrozumienie idei współpracy betonu i stali w przekroju zespolonym.
Nabycie umiejętności obliczania zadań w zakresie wymiarowania przekrojów zginanych elementów zespolonych (belek) według Stanów Granicznych
Nośności.
Nabycie umiejętności obliczania zadań w zakresie wymiarowania przekrojów zginanych elementów zespolonych (belek) według Stanów Granicznych
Użytkowania.
Treści programowe – Wykłady
Wiadomości wstępne dot. konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych (zasada współdziałania betonu i stali w przekroju zespolonym, omówienie
różnic w przenoszeniu obciążeń między przekrojem zespolonym a analogicznym przekrojem stalowo-betonowym bez zespolenia)
Założenia przyjmowane przy projektowaniu konstrukcji zespolonych, parametry i wielkości wykorzystywane przy obliczeniach
Sprawdzanie SGN i SGU zespolonych belek stalowo-betonowych dla przejściowej sytuacji obliczeniowej (faza realizacji).
Określanie szerokości efektywnej półki betonowej dla przekroju podporowego i przęsłowego, definiowanie pozostałych parametrów przekroju
Wyznaczanie położenia osi obojętnej przekroju zespolonego dla SGN dla różnych przypadków
Wpływ klasy przekroju na obliczanie nośności przekroju
Wyznaczanie nośności na zginanie przekroju zespolonego (przęsłowego i podporowego) na podstawie teorii sztywno-plastycznej oraz na podstawie
analizy sprężystej.
Sprawdzanie nośności przekroju zespolonego na ścinanie poprzeczne i podłużne.
Określanie nośności łączników sworzniowych zapewniających zespolenie przekroju, parametry geometryczne, zasady dotyczące ich rozmieszczania,
nośność łączników w płytach wykonanych na blachach fałdowych.
Wyznaczanie nośności przekroju zespolonego betonowej płyty stropowej wykonanej na blasze profilowanej
Omówienie zjawiska zwichrzenia zespolonych belek stalowo-betonowych
Metoda przekroju zastępczego
Sprawdzanie SGU zespolonych belek stropowych
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie, omówienie formy i zakresu ćwiczeń
Wykonanie zestawienia obciążeń dla przejściowej (faza realizacji) i trwałej (faza eksploatacji) sytuacji obliczeniowej.
Sprawdzenie SGN i SGU dla fazy realizacji – zasady dotyczące stosowania ewentualnych podparć montażowych.
Wyznaczenie położenia osi obojętnej przekroju – przykłady liczbowe
Wyznaczanie klasy przekroju – przykłady liczbowe
Wyznaczanie nośności na zginanie dla różnych przypadków – przykłady liczbowe.
Wyznaczanie nośności na ścinanie podłużne i poprzeczne – przykłady liczbowe.
Wyznaczanie nośności łączników – przykłady liczbowe
Wyznaczanie nośności przekroju zespolonego betonowej płyty stropowej wykonanej na blasze profilowanej – przykład
liczbowy.
Uwzględnianie zjawiska zwichrzenia przy sprawdzaniu nośności na zginanie zespolonych belek stropowych.
Wyznaczanie przekroju zastępczego – przykład liczbowy.
Sprawdzanie SGU zespolonych belek stropowych – przykład liczbowy
Przegląd najważniejszych kwestii z zakresu podstaw projektowania zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Kucharczuk W., Labocha S.: Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków, Arkady, Warszawa 2007
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część I, Arkady, Warszawa 2000
Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część II, Arkady, Warszawa 2004
Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przykładami obliczeń, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, Białystok 2001
Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I., Łaguna J., Ślęczka L.: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych – tom 1, Polskie
Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2009
Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Część pierwsza, Wybrane elementy i połączenia, pod redakcją A. Kozłowskiego,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010
Budownictwo ogólne, tom 5, stalowe konstrukcje budynków projektowanie według euro kodów z przykładami obliczeń, Praca zbiorowa, Arkady,
Warszawa 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008
Normy PN-EN 1991, PN-EN 1992, PN-EN 1993, PN-EN 1994
Materiały firm produkujących łączniki sworzniowe
Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przykładami obliczeń, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, Białystok 2001
Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I., Łaguna J., Ślęczka L.: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych – tom 1, Polskie
Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Prawo budowlane (przedmiot obieralny I)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
30
-
-
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów zawodowych realizowanych na sem 1-6.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy związanej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi budownictwa.
Umiejętność wyszukiwania aktualnych źródeł prawnych.
Treści programowe – Wykłady
Prawo kodeksowe: Kodeks cywilny.
Prawo kodeksowe: Kodeks spółek handlowych.
Prawo kodeksowe: Kodeks postępowania administracyjnego.
Wytyczne prawa budowlanego: Podział obiektów budowlanych. Zasady usytuowania budynku na działce.
Wytyczne prawa budowlanego: Tryb otrzymania pozwolenia na budowę.
Wytyczne prawa budowlanego: Tryb prowadzenia i odbioru budowy.
Parametry geometryczne pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych w budynkach o różnej funkcji użytkowej.
Wyposażenie techniczne budynków.
Zasady ochrony elementów budowlanych.
Zasady wykonania dokumentacji budowlanej.
Samodzielne funkcje w budownictwie.
Pozostałe przepisy wykonawcze do prawa budowlanego.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa „Prawo budowlane” (tekst aktualny ujednolicony).
Publikacje opatrzone komentarzem w zakresie stosowania prawa budowlanego.
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (tekst aktualny ujednolicony) i pozostałe akty wykonawcze prawa budowlanego.
Ustawy kodeksowe: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego.
Publikacje opatrzone komentarzem w zakresie stosowania prawa kodeksowego.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Egzamin
ECTS
(przedmiot
Seminarium
gospodarczego
Projekt
Elementy
prawa
obieralny II)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
30
-
-
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu „Ekonomia w budownictwie” oraz przedmiotów zawodowych realizowanych na sem 1-6.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy związanej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi prawa gospodarczego.
Umiejętność wyszukiwania aktualnych źródeł prawnych.
Treści programowe – Wykłady
Podstawowe zasady obrotu gospodarczego.
Organizacje gospodarcze – rys historyczny.
Współczesne organizacje gospodarcze w Polsce i na świecie
Przepisy dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczę w ujęciu kodeksu cywilnego
Kodeks spółek handlowych – przedsiębiorstwa nie posiadające osobowości prawnej
Kodeks spółek handlowych – przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną
Przepisy dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczę w ujęciu kodeksu postępowania administracyjnego
Przepisy podatkowe – rys historyczny
Aktualne przepisy podatkowe dla podmiotów gospodarczych.
Zasady udzielania zamówień publicznych.
Działalność firm w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych
Kolokwium zaliczeniowe
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa „Kodeks spółek handlowych” (tekst aktualny ujednolicony).
Ustawa „Prawo własności przemysłowej” (tekst aktualny ujednolicony).
Publikacje opatrzone komentarzem w zakresie stosowania prawa gospodarczego.
Ustawy kodeksowe: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa o zamówieniach publicznych (tekst aktualny ujednolicony).
Ustawa z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst aktualny ujednolicony).
Publikacje opatrzone komentarzem w zakresie stosowania prawa podatkowego.
Ustawa „Kodeks spółek handlowych” (tekst aktualny ujednolicony).
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Seminarium
Egzamin
ECTS
budownictwie (przedmiot
Projekt
Ergonomia i BHP w
obieralny I)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
30
-
-
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów Technologia robót budowlanych i Organizacja produkcji budowlanej.
CEL PRZEDMIOTU
Uzyskanie wiedzy z zakresu wpływu czynników środowiskowych na stanowisko pracy.
Znajomość zasad kształtowania miejsca pracy pod kątem wymagań ergonomicznych.
Treści programowe – Wykłady
Podstawy nauk ergonomicznych.
Charakterystyka środowiska pracy w budownictwie pod względem zagrożeń i utrudnień dla pracowników.
Czynniki fizyczne środowiska pracy.
Czynniki chemiczne środowiska pracy.
Czynniki biologiczne środowiska pracy.
Ocena wysiłku fizycznego – lista kontrolna.
Ocena wysiłku psychicznego – lista kontrolna.
Antropometria.
Zasady kształtowania środowiska pracy.
Ogólne przepisy BHP.
Szczegółowe przepisy BHP dotyczące budownictwa.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst aktualny ujednolicony)..
Rosner J.: Podstawy ergonomii. PWN, Warszawa, 1982.
Wojtowicz R.: Zarys ergonomii technicznej. PWN, Warszawa, 1997.
Wojciechowska-Piskorska H., Rączkowski B.: BHP w budownictwie.
Zespół autorów pod redakcją Ratańskiego Sz.: Przepisy techniczno- budowlanychdla praktyków, WEKA Sp. z o. o., Warszawa, 2000.
Normy, listy kontrolne i inne materiały dotyczące ergonomii w budownictwie.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Seminarium
Egzamin
ECTS
30
Projekt
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie
(przedmiot obieralny II)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
-
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów realizowanych na sem 1-6.
CEL PRZEDMIOTU
Uzyskanie wiedzy z zakresu wpływu czynników stanowiących zagrożenie w miejscu pracy.
Znajomość zasad minimalizacji zagrożeń środowiskowych i przepisów BHP.
Treści programowe – Wykłady
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rys historyczny.
Charakterystyka środowiska pracy w budownictwie pod względem zagrożeń i utrudnień spowodowanych czynnikami fizycznymi.
Charakterystyka środowiska pracy w budownictwie pod względem zagrożeń i utrudnień spowodowanych czynnikami chemicznymi i biologicznymi.
Wypadki przy pracy – przyczyny.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy
Przepisy Rozporządzenia w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Przepisy Rozporządzenia w bezpieczeństwa i higieny pracy podczas. wykonywania robót budowlanych.
Kształtowanie pomieszczeń w budynkach i stanowisk pracy w ujęciu przepisów higieniczno-sanitarnych
Kształtowanie pomieszczeń w budynkach i stanowisk pracy w ujęciu przepisów przeciwpożarowych.
Zasady zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy.
Środki ochrony osobistej w budownictwie.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Kolokwium zaliczeniowe
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst aktualny ujednolicony)..
Rosner J.: Podstawy ergonomii. PWN, Warszawa, 1982.
Booss K.: BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie. Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2006.
Łozowska-Stupnicka T.: Ocena ryzyka i zagrożeń w złożonych systemach człowiek-obiekt techniczny-środowisko. Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej, Kraków 2000.
Wasińska K.: Jakość środowiska pracy i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka w systemach technicznych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, Zielona Góra 1999.
Wojciechowska-Piskorska H., Rączkowski B.: BHP w budownictwie.
Zespół autorów pod redakcją Ratańskiego Sz.: Przepisy techniczno- budowlane dla praktyków, WEKA Sp. z o. o., Warszawa, 2000.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
ECTS
-
Egzamin
-
Seminarium
30
Projekt
Podstawy konstrukcji mostowych
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
15
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu technologii betonu, właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych betonu i stali zbrojeniowej
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Wiedza z zakresu Konstrukcji betonowych I i Mechaniki gruntów.
Umiejętność korzystania z norm EC0, EC1, EC2 oraz literatury fachowej.
Znajomość i umiejętność wykorzystania oprogramowania MathCAD, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz AutoCAD.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie istotę konstrukcji mostowych jako obiektów inżynierskich.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności prostych przekrojów elementów mostowych zginanych, ściskanych, rozciąganych oraz
elementów ścinanych według Stanów Granicznych Nośności i Stanów Granicznych Użytkowalności.
Wykonanie projektu konstrukcji mostowych z wykorzystaniem nabytej wiedzy teoretycznej.
Treści programowe – Wykład
Wiadomości ogólne na temat obiektów inżynierskich. Podstawowe elementy mostów i przepustów. Klasyfikacja mostów i przepustów.
Projektowanie komunikacyjne mostów.
Materiały budowlane w obiektach inżynierskich. Wyposażenie mostów.
Skrajnie w obiektach inżynierskich. Światło mostów i przepustów.
Mosty betonowe. Podstawowe wiadomości, mosty płytowe i belkowe. Modele obliczeniowe konstrukcji mostowych.
Obciążenia działające na obiekty mostowe. Rodzaje obciążeń dla mostów drogowych, tramwajowych i kolejowych.
Zasady wymiarowania konstrukcji mostowych. Wymiarowanie na zginanie, ścinanie, skręcanie, docisk, przebicie.
Wymiarowanie konstrukcji mostowych na ściskanie i rozciąganie.
Stany graniczne użytkowalności w konstrukcjach mostowych.
Wytyczne do projektowania kładek dla pieszych. Wymiarowanie kładek dla pieszych.
Treści programowe – Projekt
Zapoznanie się z normami oraz Rozporządzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U. Nr43 Poz.430 oraz Dz.U. Nr63 Poz.735.
Wydanie kart ćwiczenia projektowego. Omówienie zakresu i warunków zaliczenia projektu. Omówienie podstawowych rozwiązań projektowych.
Budowa modeli obliczeniowych. Omówienie zagadnień związanych ze skrajnią, światłem mostu, niweletą oraz kształtowaniem obiektu w planie.
Wytyczne do projektowania przekroju poprzecznego mostu. Elementy wyposażenia projektowanego mostu.
Wyznaczanie obciążeń w konstrukcjach mostowych. Obliczenia sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń mostu. Obliczenia statyczne i
wytrzymałościowe elementów mostu. Obliczanie stanu granicznego użytkowalności – zarysowanie i ugięcie.
Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe elementów ściskanych. Sprawdzenie stanów granicznych nośności i użytkowalności.
Wykonanie rysunków konstrukcyjnych podstawowych elementów mostu. Sporządzenie kompletnej dokumentacji rysunkowej projektu.
Sporządzenie kompletnej dokumentacji opisowej projektu.
Zaliczenie projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Madaj A., Wołowicki W.: Projektowanie mostów betonowych. WKŁ. Warszawa 2010.
Madaj A., Wołowicki W.: Podstawy projektowania budowli mostowych. WKŁ. Warszawa 2009.
Furtak K., Śliwiński J.: Materiały budowlane w mostownictwie. WKŁ. Warszawa 2003.
Czudek H., Jaworowska B., Pisarczyk S., Radomski W.: Budowa mostów cz. 1. WSP. Warszawa 1993.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1992-2:2006 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty betonowe. Projektowanie i szczegółowe zasady.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
ECTS
-
Egzamin
-
Seminarium
15
Projekt
Budowle podziemne
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
15
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu technologii betonu, właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych betonu i stali zbrojeniowej
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Wiedza z zakresu Konstrukcji betonowych I i Mechaniki gruntów.
Umiejętność korzystania z norm EC0, EC1, EC2, EC7 oraz literatury fachowej.
Znajomość i umiejętność wykorzystania oprogramowania do obliczeń konstrukcji inżynierskich.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie istotę budowli podziemnych jako obiektów inżynierskich.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności prostych przekrojów elementów budowli podziemnych według Stanów Granicznych Nośności
i Stanów Granicznych Użytkowalności.
Nabycie umiejętności projektowania małych obiektów podziemnych w oparciu o nabytą wiedzę.
Treści programowe – Wykład
Wiadomości ogólne na temat projektowania budowli podziemnych. Kryteria ekonomiczne wyboru projektu inwestycji budowli podziemnej.
Rys historyczny budowli podziemnych.
Budowa geologiczna masywu skalnego, warunki hydrogeologiczne, zagrożenia gazowe, termiczne.
Problematyka związana z oświetleniem budowli podziemnych.
Systemy przewietrzania (wentylacji). Przegląd metod wykonywania tuneli. Bezpieczeństwo pracy pod ziemią.
Obciążenie budowli podziemnych. Elementy mechaniki górotworu.
Ciśnienie górotworu na obudowę obiektu podziemnego.
Współpraca budowli z górotworem.
Statyka i dynamika budowli podziemnych.
Metody wykonywania budowli podziemnych.
Sposoby urabiania górotworu.
Wyrobiska udostępniające.
Treści programowe – Projekt
Obliczanie granicznej nośności górotworu.
Obliczanie podstawowych elementó obudowy tymczasowej z wykorzystaniem MES: belki stropnicowe, słupy podporowe.
Obliczanie ciśnień geostatycznych według wybranych hipotez, rozkład naprężeń wokół wyrobisk pionowych i poziomych.
Obliczanie obudowy murowanej łukowej.
Obliczanie ciśnień stropowych, ociosowych i spągowych wg hipotez.
Obliczanie ciśnień w górotworze warstwowym.
Obliczanie wentylacji wymuszonej w tunelu komunikacyjnym.
Obliczanie oświetlenia wyrobiska podziemnego.
Obliczenia przy wykonywaniu wyrobisk pionowych. Obliczanie wskaźników deformacji terenu i górotworu wskutek eksploatacji górniczej.
Sprawdzian wiadomości i odbiór indywidualny projektu obliczeniowego.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Glinicki S.: Budowle podziemne. Wyd. Polit. Białostockiej, Białystok 1994
Gałczyński S.: Budowle podziemne. Zarys projektowania i wykonawstwa. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1979
Bartoszewski J., Lessaer S.: Tunele i przejścia podziemne w miastach. WKiŁ, Warszawa 1971
Borecki M., Chudek M.: Mechanika górotworu. Wyd. Śląsk, Katowice 1972
Motyczka A.: Tunelowanie metodami górniczymi. Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 2006
Kisiel I.: Reologia skał. Ossolineum, Wrocław 1973
Kidybiński A.: Podstawy geotechniki kopalnianej. Wyd. Ślask, Katowice 1982
Kowalczyk Z.: Miernictwo górnicze. Górnictwo XVII. Wyd. Śląsk, Katowice 1965
Stamatello H.: Tunele i miejskie budowle podziemne. Arkady, Warszawa 1970
Paleczek W.: Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz i modelowania deformacji terenów górniczych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa 2011
Budryk W., Knothe S.: Przewietrzanie wyrobisk. Wyd. Górniczo-Hutnicze, Katowice 1961
Kuliczkowski A., Madryas C.: Tunele wieloprzewodowe. Wyd. Polit. Świętokrzyskiej, Kielce 2002
Nawrat S., Napieraj S.: Wentylacja i bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005
Chudek M.: Obudowa wyrobisk górniczych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1986
Krupiński B.: Poradnik Górnika. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1972
Filcek H., Walaszczyk J., Tajduś A. Metody komputerowe w geomechanice górniczej. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1994
Piwowarski W., Dżegniuk B., Niedojadło Z.: Współczesne teorie ruchów górotworu i ich zastosowanie. Wydawn. AGH, Kraków 1995
Paleczek W.: Metoda określania wielkości i zasięgu deformacji powierzchni terenu powodowanych podziemną eksploatacją złóż z uwzględnieniem
własności geomechanicznych skał górotworu. Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2007
Lipowczan A.: Górnicze zagrożenia naturalne 2008. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2008
Konopko W.: Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa,
Katowice 2008
PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.
PN-82/B-02004: Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Obciążenie pojazdami.
PN-88/B-02014: Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.
PN-G-05020: Obudowa sklepiona.
PN-S-02203: Tunele komunikacyjne.
PN-93/G-15000/03: Odrzwia łukowe podatne - łuki.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; (Dz.U.Nr 63, poz.735).
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Naprawa i wzmocnienie konstrukcji betonowych
(Przedmiot obieralny I)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
15
-
-
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Umiejętność projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów żelbetowych zginanych, ściskanych, rozciąganych oraz elementów ścinanych
według Stanów Granicznych Nośności oraz umiejętność obliczania konstrukcji według Stanów Granicznych Użytkowalności
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków prostych żelbetowych
elementów konstrukcyjnych.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności inwentaryzacji uszkodzeń konstrukcji betonowych oraz analizy dokumentacji technicznej, informacji uzyskanych od wykonawcy i użytkownika obiektu
Zrozumienie zasad diagnostyki technicznej konstrukcji betonowych
Nabycie umiejętności wyboru optymalnego sposobu naprawy konstrukcji
Treści programowe – Wykład
Eksploatacja, naprawy, wzmocnienia budynków – pojęcia i definicje.
Awarie, uszkodzenia i katastrofy budynków: statystyki, przykłady.
Ogólna metodyka diagnostyki technicznej konstrukcji żelbetowych.
Zasady sporządzania oceny stanu technicznego oraz dokumentowanie przeglądów i badań
Pomiary i badania konstrukcji żelbetowych: geodezyjne, geotechniczne, fotogrametryczne. Badania betonu i stali zbrojeniowej.
Ocena obciążeń konstrukcji. Obciążenia próbne elementów konstrukcji
Ogólne zasady wzmacniania napraw i wzmocnień konstrukcji.
Wzmacnianie metodą doklejania materiałów kompozytowych lub stalowych
Wzmacnianie konstrukcji metodą iniekcji
Wzmacnianie budynków wielkopłytowych i budynków istniejących przy realizacji obiektów plombowych
Przykłady wzmacniania fundamentów i słupów żelbetowych
Wzmacnianie belek i stropów żelbetowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Runkiewicz L: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011
Masłowski E, Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2000
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom I, PWN,
Warszawa 2011.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Naprawa i wzmocnienie konstrukcji metalowych
(Przedmiot obieralny II)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
15
-
-
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I i II.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków warsztatowych i
zestawczo-montażowych w zakresie konstrukcji stalowych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad pracy konstrukcji stalowych.
Nabycie umiejętności projektowania w zakresie wzmacniania stalowych elementów konstrukcji.
Nabycie umiejętności projektowania w zakresie naprawy stalowych elementów konstrukcji.
Treści programowe – Wykład
Wzmacnianie konstrukcji metalowych techniką spawania pod obciążeniem.
Charakterystyka pola temperatur przy spawaniu ręcznym konstrukcji stalowych elektrodami otulonymi oraz półautomatycznym
Wpływ temperatury (energii łuku elektrycznego) na zmiany podstawowych właściwości mechanicznych i fizycznych stali konstrukcyjnych
Ocena wpływu pola temperatur spawalniczych na zmianę nośności i sztywności prętów spawanych w stanie nieobciążonym i obciążonym
Odkształcenia spawalnicze w fazie zamocowania obciążonych konstrukcji stalowych.
Praktyczne przykłady wzmacniania konstrukcji w stanie częściowego obciążenia
Zasady kształtowania wzmocnień, wybór technologii spawania (minimalizacja naprężeń o odkształceń spawalniczych)
Prostowanie o odkształcanie termiczne niektórych typów konstrukcji
Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcji stalowych
Wzmacnianie konstrukcji poprzez zmianę: schematu statycznego, zespolenie, sprężenie
Diagnostyka oddziaływań dynamicznych wybranych typów maszyn i ich wpływ na stalowe konstrukcje szkieletowe
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ziółko J.: Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1991
Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część II, Arkady, Warszawa 2004
Augustyn J.: Awarie konstrukcji metalowych, Warszawa 1987
Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przykładami obliczeń, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, Białystok 2001
Bródka J.: Przebudowa i utrzymanie konstrukcji stalowych, Warszawa 1995
Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Część pierwsza, Wybrane elementy i połączenia,Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne - reguły uzupełniające dla konstrukcji z
kształtowników i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Konstrukcje betonowe III
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
30
-
-
15
-
NIE
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli.
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu materiałów budowlanych z technologią betonu, budownictwa ogólnego, mechaniki gruntów i
fundamentowania, podstaw konstrukcji betonowych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków prostych żelbetowych
elementów konstrukcyjnych.
CEL PRZEDMIOTU
Ukształtowanie umiejętności projektowania elementów ściskanych mimośrodowo.
Zapoznanie z podstawami projektowania ław i stóp fundamentowych.
Ukształtowanie umiejętności analizy pracy elementów żelbetowych w konstrukcjach szkieletowych i ramowych.
Treści programowe – Wykłady
Ogólna metodologia projektowania konstrukcji
Hale o konstrukcji żelbetowej
Układy ramowe i szkieletowe
Układy słupowo-ryglowe
Osłonowe elementy prefabrykowane
Suwnice, torowisko, belki podsuwnicowe
Kształtowanie, wymiarowanie i zbrojenie słupów
Krótki wspornik
Naroża i węzły
Fundamenty – stopa ostrosłupowa
Fundamenty - stopa kielichowa
Przeguby i docisk
Dylatacje
Tarcze żelbetowe
Silosy
Treści programowe – Projekt
Zajęcia organizacyjne. Wydanie założeń projektowych.
Projekt wstępny – zbieranie obciążeń i dobór wstępny przekrojów.
Wymiarowanie rygla ramy.
Wymiarowanie słupów.
Wymiarowanie stóp fundamentowych.
Zasady wykonanie rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych
Obrona pracy projektowej i zaliczenie
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Knauff M., Obliczenie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, PWN, 2013
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom 3, PWN, 2012
Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, DWE, 2010
Łapko A.: Eurokody. Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów, Zeszyt 2, Builder, 2011
Dowgrid R.: Prefabrykowane żelbetowe konstrukcje szkieletowe, Arkady, 1975
Normy EC0, EC1 i EC2
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Konstrukcje metalowe III
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
30
-
-
15
-
NIE
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I i II.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków warsztatowych i
zestawczo-montażowych w zakresie konstrukcji stalowych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad konstruowania hal stalowych, budynków szkieletowych o konstrukcji stalowej oraz przekryć o dużych rozpiętościach.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów konstrukcyjnych hal stalowych według Stanów Granicznych Nośności.
Nabycie umiejętności obliczania konstrukcji według Stanów Granicznych Użytkowalności.
Treści programowe – Wykłady
Podstawowe układy konstrukcyjne hal stalowych wraz z przykładami zastosowań.
Charakterystyka wiązarów kratowych oraz zasady ich projektowania.
Zasady dotyczących konstruowania wiązarów kratowych wraz z przykładami rozwiązań konstrukcyjnych.
Wiązary z rur kwadratowych i prostokątnych.
Rodzaje i zakres stosowania stalowych płatwi dachowych
Rozwiązania konstrukcyjne świetlików dachowych hal stalowych
Stężenia ścienne i dachowe hal stalowych
Słupy – zasady konstruowania oraz przykłady rozwiązań konstrukcyjnych
Typy obudów hal stalowych
Budynki stalowe o konstrukcji szkieletowej - wprowadzenie
Systemy statyczno-konstrukcyjne stalowych budynków szkieletowych
Podstawowe elementy konstrukcyjne stalowych budynków szkieletowych
Przekrycia o dużych rozpiętościach
Treści programowe – Projekt
Wprowadzenie, wydanie założeń projektowych, omówienie formy i zakresu wykonania projektu, rozplanowanie układu konstrukcyjnego hali.
Zestawienie obciążeń.
Dobór blachy przekrycia dachowego oraz sprawdzenie SGN i SGU dla założonego przekroju płatwi dachowej.
Przygotowanie danych do obliczeń statycznych wiązara.
Wykonywanie obliczeń statycznych wiązara oraz weryfikacja uzyskanych wyników.
Sprawdzenie SGN i SGU stalowego wiązara dachowego.
Projektowanie stężeń dachowych.
Kształtowanie połączeń warsztatowych oraz montażowych projektowanych elementów konstrukcji.
Projektowanie połączeń spawanych oraz śrubowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
Sprawdzanie nośności węzłów wiązarów z rur kwadratowych lub prostokątnych.
Omówienie formy i zakresu rysunku zestawczo-montażowego.
Omówienie formy i zakresu rysunku warsztatowego wiązara.
Omówienie formy i zakresu rysunku warsztatowego płatwi.
Omówienie formy i zakresu rysunków warsztatowych stężeń dachowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część I, Arkady, Warszawa 2000
Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część II, Arkady, Warszawa 2004
Biegus A.: Stalowe budynki halowe, Arkady, Warszawa 2008
Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przykładami obliczeń, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, Białystok 2001
Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I., Łaguna J., Ślęczka L.: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych – tom 1, Polskie
Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2009
Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Część pierwsza, Wybrane elementy i połączenia,Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne - reguły uzupełniające dla konstrukcji z
kształtowników i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Komputerowe modelowanie konstrukcji
betonowych (przedmiot obieralny I)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
-
-
15
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z mechaniki budowli i konstrukcji betonowych.
Umiejętność analitycznych obliczeń statycznych konstrukcji budowlanych.
Umiejętność analitycznego wymiarowania konstrukcji żelbetowych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad modelowania konstrukcji betonowych.
Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń statycznych i wymiarowania składowych elementów konstrukcji w programie Autodesk Robot Structural
Analysis Professional.
Nabycie umiejętności graficznego przedstawienia konstrukcji przy wykorzystaniu programu Autodesk AutoCAD.
Treści programowe – Laboratorium
Szkolenie bhp. Wydanie założeń do pracy zaliczeniowej 1
Informacje ogólne o systemie Autodesk Robot Structural Analysis Professional
Definicja konstrukcji prętowych w module Ramy 2D
Definicja obciążeń i kombinacji obciążeń
Analiza rezultatów – graficzna i tabelaryczna
Wymiarowanie konstrukcji stalowych
Wymiarowanie belek żelbetowych, słupów i fundamentów
Obrona pracy zaliczeniowej 1 i wydanie założeń do pracy zaliczeniowej 2
Definicja geometrii płyt żelbetowych
Podpory w płytach żelbetowych
Siatkowanie konstrukcji płytowych
Obciążenia płyt
Rezultaty dla konstrukcji płytowych
Zbrojenie teoretyczne i rzeczywiste płyt żelbetowych
Obrona pracy zaliczeniowej 2 i zaliczenie przedmiotu
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Starosolski W.: Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich, Politechnika Śląska, 2009
Sieczkowski J.: Podstawy komputerowego modelowania konstrukcji budowlanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001
Zienkiewicz O.C.: Metoda elementów skończonych, Arkady, 1972
Autodesk Robot Structural Analysis 2010 - Podręcznik użytkownika, Autodesk, 2010
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Komputerowe modelowanie konstrukcji
metalowych(przedmiot obieralny II)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
-
-
15
-
-
NIE
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I i II.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność definiowania układów statycznych.
Znajomość zasad wymiarowania elementów konstrukcji metalowych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków warsztatowych i
zestawczo-montażowych w zakresie konstrukcji stalowych
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad modelowania konstrukcji metalowych.
Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń statycznych i wymiarowania składowych elementów konstrukcji w programie ROBOT.
Nabycie umiejętności graficznego przedstawienia konstrukcji przy wykorzystaniu programu AutoCAD.
Treści programowe – Laboratorium
Wprowadzenie, wiadomości wstępne, omówienie istoty projektowania i modelowania konstrukcji metalowych.
Wprowadzanie i ogólne zasady tworzenia modelu w programie ROBOT (bazy profili, typy prętów, podstawowe schematy statyczne konstrukcji).
Modelowanie schematu statycznego konstrukcji na podstawie wydanych założeń (definicja prętów, węzłów, podpór)
Definiowanie poszczególnych schematów obciążeń i ustalanie ich kombinacji.
Analiza wyników obliczeń statycznych (dane tabelaryczne, wykresy sił wewnętrznych, przemieszczeń).
Analiza wyników obliczeń w zakresie doboru przekrojów poszczególnych elementów konstrukcji.
Porównanie wyników otrzymanych na podstawie komputerowego modelowania konstrukcji z wynikami otrzymanymi w oparciu o tradycyjne algorytmy
wymiarowania.
Wprowadzanie i ogólne zasady tworzenia grafiki w programie AutoCAD.
Korzystanie z poleceń i zmiennych systemowych, omówienie układów współrzędnych.
Tworzenie obiektów, metody edycji, wykorzystanie warstw i cech obiektów.
Tworzenie wymiarów.
Stosowanie bloków i odnośników zewnętrznych.
Kreślenie rysunków wg zadanych założeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Sieczkowski J.M.: Podstawy komputerowego modelowania konstrukcji budowlanych, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
Starosolski W.: Wybrane zagadnienia z komputerowego modelowania konstrukcji inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001
ROBOT Millenium Podręcznik użytkownika, www.robotoffice.com/downloads/.../ROBOT_podr
AutoCAD Podręcznik użytkownika, http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD%202010%20User%20Documentation/
AutoCAD Pierwsze kroki - filmy, http://www.autodesk.pl/adsk/servlet/pc/index?siteID=553660&id=18377511
Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Część pierwsza, Wybrane elementy i połączenia,Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne - reguły uzupełniające dla konstrukcji z
kształtowników i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Seminarium dyplomowe KBI
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
-
-
-
-
30
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie sem. 1-6 studiów inżynierskich
Ogólne wiadomości w tematyce własnej pracy inżynierskiej
Znajomość języka technicznego.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych.
CEL PRZEDMIOTU
Wykształcenie umiejętności w projektowaniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
Synteza wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia.
Dyskusja w grupach w celu rozwiązywania zagadnień z zakresu pracy dyplomowej.
Treści programowe – Seminarium
Praca inżynierska – charakterystyka zadania, przedmiot cel i zakres pracy.
Dobór metod i środków wykonania zadania.
Wymagania formalne.
Charakterystyka źródeł literaturowych.
Wymagania dotyczące poprawności języka technicznego.
Wymagania dotyczące części rysunkowej pracy inżynierskiej.
Ocena wyników pracy inżynierskiej.
Formułowanie wniosków z pracy.
Wymagania edytorskie.
Sposoby prezentacji seminaryjnej.
Prezentacja i dyskusja tematyki prac dyplomowych uczestników seminarium.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Billingham J.: Redagowanie tekstów. PWN, Warszawa 2007
Blein B.: Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych. RM. Warszawa 2010.
Grzybowski P.: Sawicka K.: Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Impuls. Kraków 2010.
Majchrzak J. Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Nowara W.: Proces dyplomowania w uczelniach technicznych (kierunek – budownictwo). Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Politechnika Śląska, Gliwice 1996
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Technologia robót budowlanych II
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
15
-
-
15
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Technologia robót budowlanych I.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy w zakresie tendencji rozwoju technologii w budownictwie.
Umiejętność planowania operacji w procesie technologicznym w budownictwie.
Treści programowe – Wykład
Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów ziemnych.
Nowe technologie realizacji robót ziemnych.
Tendencje rozwoju technologii w budownictwie kubaturowym.
Technologia szkła budowlanego.
Technologia realizacji fasad szklanych.
Technologia robót kamieniarskich.
Systemowe rozwiązania rusztowań.
Systemowe rozwiązania deskowań.
Materiały kompozytowe w budownictwie.
Użycie materiałów odpadowych w budownictwie.
Treści programowe – Projekt
Projekt nr 1. „Technologia przykładowego procesu budowlanego”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Ustalenie technologicznej kolejności czynności.
Dobór maszyn i urządzeń.
Dobór brygady roboczej.
Prezentacja i obrona projektów wykonanych według indywidualnych założeń na podstawie analizy przykładowego procesu budowlanego. W zakres
projektu wchodzi wykonanie plansz lub modeli demonstracyjnych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny
ujednolicony)
Lenkiewicz W.: Technologia robót budowlanych. PWN, Warszawa 1985.
Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy. Arkady. Warszawa 1991.
Dyżewski A: Technologia i mechanizacja robót. Arkady, Warszawa 1990.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Poradnik inżyniera i technika budowlanego. Arkady, Warszawa 1983.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Red. A. Ujma. Verlag
Dashofer, Warszawa -aktualizacja bieżąca.
Instrukcje ITB.
Normy związane z technologią robót budowlanych.
Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Ekologia w budownictwie
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
15
15
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstaw fizyki, chemii, fizyki budowli i bilansu energetycznego budynku.
Znajomość systemów c.o., c.w.u., wod-kan. i wentylacyjnych budynków.
Znajomość podstaw analizy energetycznej i ekonomicznej eksploatacji budynku.
Umiejętność korzystania z norm, katalogów i dokumentacji technicznej.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie idei i zasad budownictwa zrównoważonego oraz proekologicznych rozwiązań stosowanych w budownictwie.
Poznanie ekologicznych aspektów procesu budowy, eksplantacji, modernizacji i demontażu obiektu budowlanego.
Opanowanie umiejętności oceny możliwości wykorzystania energii z surowców odnawialnych.
Treści programowe – Wykład
Podstawy ekologii; Komponenty systemów ekologicznych. Zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń.
Klimat środowiska zurbanizowanego. Oddziaływanie budownictwa i gospodarki komunalnej na środowisko.
Aspekt ekologiczny produkcji materiałów budowlanych. Możliwości ograniczania zużycia surowców naturalnych. Energochłonność wytwarzania
materiałów i komponentów budowlanych.
Aspekt ekologiczny realizacji obiektu budowlanego. Energochłonność, zanieczyszczenia i utylizacja odpadów.
Aspekt ekologiczny eksploatacji obiektu budowlanego; Mikroklimat pomieszczeń, zanieczyszczenia, warunki higieniczne.
Aspekt ekologiczny funkcjonowania miasta; Mikroklimat i zanieczyszczenia, obieg energii, odpadów, wody i ścieków na terenie zabudowanym.
Aspekt ekologiczny likwidacji obiektu budowlanego: Cykl życia obiektu budowlanego. Zagospodarowanie zużytych materiałów budowlanych.
Aspekt ekologiczny realizacji i użytkowania obiektów infrastruktury drogowej.
Ekorozwój. Idea, cechy i podstawowe zasady rozwoju zrównoważonego.
Budownictwo zrównoważone. Ocena procesu inwestycyjnego według zasad zrównoważonego rozwoju.
Metody oceny oddziaływania obiektu budowlanego na środowisko. Zasady wykonywania oceny - audytu ekologicznego rozwiązań budowlanych
obiektów nowoprojektowanych i modernizowanych.
Znakowanie ekologiczne materiałów i wyrobów budowlanych; Systemy znakowania i certyfikacji ekologicznej.
Opłaty środowiskowe w eksploatacji budynków; Dofinansowanie ekologicznych rozwiązań w procesach modernizacyjnych i remontowych obiektów
budowlanych.
Redukcja ilości odpadów i zanieczyszczeń w procesie budowlanym.
Kolokwium zaliczeniowe
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie do zajęć. Wydanie tematów referatów i zadań obliczeniowych. Warunki zaliczenia.
Analiza wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych ( pompy cieplne, energia wiatru) na potrzeby energetyczne wybranego budynku i określenie
efektów ekologicznych tych działań.
Analiza wykorzystania energii promieniowania słonecznego na potrzeby energetyczne wybranego budynku i określenie efektów ekologicznych tych
działań.
Analiza możliwości wykorzystania wód opadowych na potrzeby wybranego budynku i ocena efektów ekonomicznych zastosowania takiego
rozwiązana.
Analiza możliwości zastosowania proekologiczne rozwiązań podczas modernizacji i remontów obiektów budowlanych. Możliwości finansowania
rozwiązań proekologicznych.
Analiza możliwości zastosowania proekologiczne rozwiązań podczas wznoszenia obiektów budowlanych. Możliwości dofinansowania budownictwa
ekologicznego.
Analiza ekologicznych korzyści usuwania wyrobów azbestowych. Oszacowanie kosztów tych działań dla wybranych budynków .
Ocena prac. Zaliczenie
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Mikoś J., Budownictwo ekologiczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Górzyński J., Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007
Ocena jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównowa-żonego. Pod red. E. Niezabitowskiej i D. Masły.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007
Hymers P., Dom ekologiczny. Publicat, Warszawa 2009
Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2008
Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Warszawa 2007
Egbert B., G. von Rienk, Fizyka środowiska, Warszawa 2002
Rosiński M., Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
Egbert B., G. von Rienk, Fizyka środowiska, Warszawa 2002
Rosiński M., Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
15
-
-
15
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Eksploatacja
obieralny I)
obiektów
budowlanych
(przedmiot
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu budownictwa ogólnego i materiałów budowlanych.
Umiejętność korzystania z dokumentacji projektowej.
CEL PRZEDMIOTU
Pozyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki i warunków eksploatacji obiektów budowlanych.
Pozyskanie umiejętności redagowania opinii technicznych na podstawie oceny wizualnej.
Treści programowe – Wykład
Teoretyczne podstawy trwałości i eksploatacji obiektów budowlanych.
Klasyfikacja środowisk agresywnych wpływających na trwałość i eksploatacje obiektu.
Kategorie części budowli z punktu widzenia okresu przydatności użytkowej.
Techniczne zużycie budynków.
Cechy prawidłowej eksploatacji budynków.
Korozja chemiczna i biologiczna elementów konstrukcyjnych.
Korozja betonu, stali i innych materiałów budowlanych.
Projektowanie zabezpieczeń przeciwwodnych i antykorozyjnych.
Diagnostyka stanów i przyczyn zawilgocenia. Osuszanie budowli, analiza metod i ich efektywności.
Ograniczenie oddziaływania środowiska na konstrukcję poprzez dobór rozwiązań konstrukcyjnych.
Zasady, techniki i materiały związane z utrzymaniem obiektów budowlanych; ich stosowanie w projektowaniu i eksploatacji.
Materiałowo-strukturalna ochrona budowli.
Przepisy prawne związane z odbiorem i eksploatacją budynków.
Treści programowe – Projekt
Projekt nr 1. „Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Opis techniczny i założenie zakresu opracowania.
Ocena stanu technicznego fundamentów i ścian stykających się z gruntem.
Ocena stanu technicznego ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
Ocena stanu technicznego stropów i podłóg.
Ocena stanu technicznego więźby i pokrycia dachowego.
Identyfikacja słabych miejsc w budynkach.
Obliczenia stopnia zużycia elementów konstrukcyjnych.
Obliczenia średnioważonego stopnia zużycia budynku.
Określenie zakresu i sposobów usunięcia przyczyn zidentyfikowanych defektów.
Obrona prac projektowych
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny
ujednolicony)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (tekst aktuany
ujednolicony).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Red. A. Ujma. Verlag
Dashofer, Warszawa -aktualizacja bieżąca.
Czapliński K.: Sposób i forma opracowania ekspertyz budowlanych; Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; 2012.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Poradnik kierownika budowy. Arkady. Warszawa 1990.
Zyska B.: Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa 1990.
Gruner M: Korozja i ochrona betonu. Arkady, Warszawa 1990.
Ściślewski Z.: Trwałość budowli. Politechnika Świętokrzyska, Kielce,1995
Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Red. M. Kuliński. Verlag Dashofer, Warszawa, aktualizacja bieżąca.
Abramowicz M. red.: Remonty i modernizacja budynków: poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości, oraz firm remontowo –
budowlanych. Wydawnictwo „Verlag Dashöfer”, Warszawa 2001.
Linczowski C.: Naprawy, remonty i modernizacja budynków. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1997
Masłowski E.: Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1988
Neufert. Ernst Podręcznik Projektowania architektoniczno budowlanego. Arkady , Warszawa 2007
Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych.
Instrukcje ITB.
Normy związane z technologią robót budowlanych.
Czasopisma: „Przegląd Budowlany”, „Izolacje”, „Materiały Budowlane”.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Trwałość i ochrona budowli (przedmiot obieralny II)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
15
-
-
15
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu budownictwa ogólnego i materiałów budowlanych.
Umiejętność korzystania z dokumentacji projektowej.
CEL PRZEDMIOTU
Pozyskanie wiedzy z zakresu trwałości i ochrony elementów i obiektów budowlanych.
Pozyskanie umiejętności redagowania opinii technicznych na podstawie oceny wizualnej.
Treści programowe – Wykład
Teoretyczne podstawy trwałości budowli.
Działanie wody i innych czynników środowiskowych na budynek. Korozja chemiczna.
Mykologia w budownictwie. Korozja biologiczna.
Wizualne i instrumentalne metody oceny stopnia zużycia technicznego elementów budowlanych i budynków.
Sposoby osuszania budynków.
Zabezpieczenia antykorozyjne i renowacja konstrukcji kamiennych, betonowych i murowych.
Zabezpieczenia antykorozyjne i renowacja konstrukcji stalowych.
Zabezpieczenia antykorozyjne i renowacja konstrukcji drewnianych.
Systemy hydroizolacji.
Ochrona przeciwpożarowa budynków.
Treści programowe – Projekt
Projekt nr 1. „Projekt zabezpieczeń elementów budynku przed działaniem czynników środowiskowych”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Opis techniczny i założenie zakresu opracowania.
Ocena stanu technicznego elementów budynku.
Określenie stopnia zużycia poszczególnych elementów lub grup elementów składowych obiektu.
Analiza czynników środowiskowych wpływających na warunki eksploatacji budynków.
Analiza ograniczenia oddziaływania środowiska na konstrukcję poprzez dobór rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
Wybór metod ochrony i zabezpieczenia wybranego budynku.
Obrona prac projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny
ujednolicony)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Red. A. Ujma. Verlag
Dashofer, Warszawa -aktualizacja bieżąca.
Czapliński K.: Sposób i forma opracowania ekspertyz budowlanych; Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; 2012.
Praca zbiorowa pod red. Błaszczyńskiego T.: Trwałość budynków i budowli; Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; 2012.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Poradnik kierownika budowy. Arkady. Warszawa 1990.
Zyska B.: Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa 1990.
Gruner M: Korozja i ochrona betonu. Arkady, Warszawa 1990.
Ściślewski Z.: Trwałość budowli. Politechnika Świętokrzyska, Kielce,1995
Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Red. M. Kuliński. Verlag Dashofer, Warszawa, aktualizacja bieżąca.
Abramowicz M. red.: Remonty i modernizacja budynków: poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości, oraz firm remontowo –
budowlanych. Wydawnictwo „Verlag Dashöfer”, Warszawa 2001.
Linczowski C.: Naprawy, remonty i modernizacja budynków. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1997
Masłowski E.: Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1988
Neufert. Ernst Podręcznik Projektowania architektoniczno budowlanego. Arkady , Warszawa 2007
Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych.
Instrukcje ITB.
Normy związane z technologią robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Technologia robót inżynieryjnych
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
30
-
-
15
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Budownictwo komunikacyjne.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy o technologii realizacji drogowych budowli inżynierskich oraz urządzeń z nimi związanych.
Zapoznanie się ze sposobami realizacji budowli inżynierskich oraz z zasadami doboru parametrów urządzeń odwadniających.
Treści programowe – Wykłady
Ogólna charakterystyka dróg i drogowych budowli inżynierskich.
Sposoby odwodnienia korpusu drogowego i obiektów inżynierskich.
Technologia realizacji drogowych budowli ziemnych.
Technologia realizacji drogowych konstrukcji oporowych.
Rozwiązania węzłów komunikacyjnych.
Sposoby realizacji mostów, kładek i wiaduktów.
Sposoby realizacji tuneli.
Obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (MOP, parkingi, zatoki).
Urządzania techniczne drogi (bariery, osłony akustyczne i przeciwwietrzne).
Urządzania techniczne i instalacje w pasie drogowym i ich wpływ na projektowanie i technologię wykonania nawierzchni.
Technologia wykonania oznaczenia poziomego drogi.
Treści programowe – Projekt
Projekt nr 1. „Projekt obliczenia światła przepustu ”. Charakterystyka zadania. Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Odwodnienie dróg. Wymagania ogólne.
Obliczenia parametrów ruchu w korytach otwartych.
Obliczenia światła przepustów.
Metodyka obliczeń hydraulicznych przepustów.
Część graficzna projektu i szczegółowa specyfikacja techniczna.
Projekt nr 1. Obrona projektu.
Projekt nr 2. „Projekt technologii i organizacji realizacji parkingu”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Dobór parametrów geometrycznych. Dobór układu warstw nawierzchni.
Część graficzna projektu i harmonogram robót.
Projekt nr 2. Obrona projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony)
Edel R.: Odwodnienie dróg; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2010.
Szyling Z., Pacześniak E.: Odwodnienie budowli komunikacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
Bzówka J., Juzwa A., Knapik K., Stelmach K.: Geotechnika komunikacyjna; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2013.
Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
Węzły drogowe i autostradowe; Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2008.
Pirczyk S.; Metody modyfikacji podłoża gruntowego. OWPW, 2005.
Instrukcje i wytyczne techniczne wydawane przez GDDKiA oraz normy powołane.
Zeszyty techniczne techniczne wydawane przez IBDiM oraz normy powołane.
Czasopisma: „Drogownictwo”, „Autostrady”, „Polskie drogi”.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Technologia realizacji konstrukcji betonowych
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
30
-
-
15
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu „Technologia betonów i zapraw” „Budownictwo ogólne I” „Budownictwo ogólne II” „Technologia robót budowlanych I” i
„Technologia robót budowlanych II”.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy o procesach związanych z realizacją konstrukcji betonowych oraz sposobach obróbki powierzchni betonowych.
Zapoznanie się z maszynami i urządzeniami stosowanymi w technoogii realizacji konstrukcji betonowych..
Treści programowe – Wykłady
Charakterystyka i podstawowe parametry betonu. Rys historyczny.
Sposoby doboru składu i parametrów mieszanki betonowej.
Sposoby modyfikacji właściwości betonu.
Produkcja betonu towarowego.
Transport mieszanki betonowej.
Technologia prefabrykacji zbrojenia do żelbetu.
Warunki techniczne układania i zagęszczania mieszanki betonowej
Deskowania systemowe.
Technologia i organizacja pracy w wytwórni prefabrykatów betonowych.
Obróbka powierzchni betonowych.
Technologia wykonania ścianek szczelinowych.
Technologia betonowania podwodnego
Treści programowe – Projekt
Projekt nr 1. „Projekt technologii i organizacji robót monolitycznych”. Charakterystyka zadania.
Ogólna charakterystyka materiałów do robót monolitycznych.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Dobór składu i parametrów mieszanki betonowej.
Obliczenia parcia mieszanki betonowej i dobór elementów systemu deskowania.
Deskowanie konstrukcji betonowych.
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych.
Betonowanie konstrukcji żelbetowych.
Przerwy robocze w betonowaniu.
Przepisy BHP robót betonowych.
Harmonogram robót budowlanych.
Opracowanie części rysunkowej.
Kontrola robót betonowych.
Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej.
Obrona prac projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jamroży Z.: Beton i jego technologia. PWN. Warszawa 2006.
Lenkiewicz W: Technologia robót budowlanych. PWN. Warszawa, 1985.
Rowiński L.: Technologia monolitycznego budownictwo betonowego. PWN. Warszawa 1986.
Rowiński L.: Organizacja procesów budowlanych. PWN. Warszawa 1976.
Rowiński L., Widera J: Zmechanizowane roboty budowlane. Arkady. Warszawa 1976.
Stefański A.: Technologia zmechanizowanych robót budowlanych. Arkady. Warszawa 1983.
Praca zbiorowa. Poradnik kierownika budowy. Arkady. Warszawa 1989.
Abramowicz. M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Katalogi firmowe.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Technologia robót montażowych (przedmiot
obieralny I)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
15
-
-
15
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu „Budownictwo ogólne I” „Budownictwo ogólne II” „Technologia robót budowlanych I” i „Technologia robót
budowlanych II”.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu technologii i organizacji robót montażowych.
Treści programowe – Wykłady
Prefabrykacja w budownictwie. Rys historyczny.
Podstawowe zasady konstruowania elementów przeznaczonych do montażu.
Rodzaje montażu.
Charakterystyka maszyn montażowych.
Zasady doboru maszyn i urządzeń montażowych.
Technologia montażu betonowych elementów prefabrykowanych.
Technologia łączenia elementów stalowych.
Technologia montażu konstrukcji stalowych.
Technologia montażu elementów drewnianych.
Zasady organizacji robót montażowych.
Treści programowe – Projekt
Projekt nr 1. „Technologia i organizacja produkcji w wytwórni elementów budowlanych”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Sposoby pozyskiwania materiałów i półproduktów.
Schematy linii technologicznej.
Sposoby organizacji pracy.
Prezentacja i obrona projektów wykonanych indywidualnie na podstawie wizyty w wybranym zakładzie produkującym elementy budowlane lub źródeł
literaturowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Banyś K.: Maszynoznawstwo w prefabrykacji budowlanej. PWSZ. Warszawa 1971.
Ciołek R.: Kompleksowa mechanizacja produkcji budowlanej. Arkady. Warszawa 1985.
Wolfke S.: Technologia wyrobów wapienno-piaskowych. PWN. Warszawa 1979.
Ziemba B.: Technologia szkła. Arkady. Warszawa 1987.
Lewowicki S.: Technologia materiałów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1995.
Artykuły w czasopismach specjalistycznych.
Materiały informacyjne firm.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Prefabrykacja w budownictwie (przedmiot obieralny
II)
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
15
-
-
15
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu „Budownictwo ogólne I” „Budownictwo ogólne II” „Technologia robót budowlanych I” i „Technologia robót
budowlanych II”.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie się z wiedzą na temat prefabrykacji w budownictwie, umiejętność samodzielnego wyszukiwania danych na temat najnowszych technologii
produkcji wybranych asortymentów wyrobów budowlanych.
Treści programowe – Wykłady
Historia prefabrykacji w Polsce i na świecie.
Metody organizacyjne montażu elementów prefabrykowanych.
Dawniej stosowane systemy budownictwa z prefabrykatów betonowych.
Współczesne prefabrykaty betonowe.
Prefabrykacja i montaż elementów stalowych.
Prefabrykacja i montaż wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych.
Prefabrykowane płyty warstwowe.
Technologia produkcji stolarki i ślusarki budowlanej.
Prefabrykowane konstrukcje szklano-aluminiowe.
Treści programowe – Projekt
Projekt nr 1. „Technologia i organizacja produkcji w wytwórni prefabrykatów budowlanych”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Sposoby pozyskiwania materiałów i półproduktów.
Schematy linii technologicznej.
Sposoby organizacji pracy.
Prezentacja i obrona projektów wykonanych indywidualnie na podstawie wizyty w wybranym zakładzie produkującym prafabrykaty budowlane lub
źródeł literaturowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Bielawski J. Chrabczyński G. Hładyniuk W.: Projektowanie form do prefabrykacji budowlanej. WNT, Warszawa, 1978.
Bortniczuk W.: Technologia produkcji prefabrykatów z betonu. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993.
Cieszyński K., Śliwiński K., Wróblewski S.: Przemysłowa produkcja prefabrykatów: organizacja produkcji. PWN, Warszawa 1983.
Ciołek R.: Kompleksowa mechanizacja produkcji budowlanej”. Arkady, Warszawa, 1985.
Czerski Z.: Technologiczne projektowanie konstrukcji i prefabrykatów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.
Artykuły w czasopismach specjalistycznych.
Materiały informacyjne firm.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Seminarium dyplomowe TOZB
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
-
-
-
-
30
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie sem. 1-6 studiów inżynierskich
Ogólne wiadomości w tematyce własnej pracy inżynierskiej
Znajomość języka technicznego.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych.
CEL PRZEDMIOTU
Przygotowanie studenta do realizacji i redakcji pracy inżynierskiej.
Opanowanie przez dyplomatów umiejętności wyciągania wniosków z pracy inżynierskiej.
Opanowanie umiejętności prezentacji wyników pracy inżynierskiej.
Treści programowe – Seminarium
Praca inżynierska – charakterystyka zadania, przedmiot cel i zakres pracy.
Dobór metod i środków wykonania zadania.
Wymagania formalne.
Charakterystyka źródeł literaturowych.
Wymagania dotyczące poprawności języka technicznego.
Wymagania dotyczące części rysunkowej pracy inżynierskiej.
Ocena wyników pracy inżynierskiej.
Formułowanie wniosków z pracy.
Wymagania edytorskie.
Sposoby prezentacji seminaryjnej.
Indywidualne prezentacje związane z realizowaną pracą - dyskusja.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braszczyński J.: Teoria eksperymentu technologicznego. Część 1: Projektowanie, wykonanie i opis eksperymentu. Politechnika Częstochowska,
Częstochowa 1989.
Chrabaczyński G., Woźniak R.: Przemysłowa produkcja prefabrykatów budowlanych. Projektowanie dyplomowe. PWN, Warszawa 1982.
Górecka R.: Teoria i technika eksperymentu. Politechnika Krakowska, Kraków 1995.
Kuczyński E.: Opracowanie wyników doświadczeń. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1969.
Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Majdan K., Sawicki A.: Opracowywanie wyników pomiarów. Wyznaczanie niepewności pomiarów. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
ORGMASZ, Warszawa 1994.
Nowara W.: Proces dyplomowania w uczelniach technicznych (kierunek – budownictwo). Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
Polański Z.: Współczesne metody badań doświadczalnych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
Rajczyk J., Rajczyk M., Respondek Z.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa.
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Warchala T.: Teoria eksperymentu technologicznego. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1985.
Żaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Projektowanie architektoniczne
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AWB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
30
-
-
30
-
NIE
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z geometrii wykreślnej i fizyki budowli.
Znajomość rysunku technicznego, rysunku odręcznego i aksonometrycznego.
Umiejętność inwentaryzowania obiektów.
Umiejętność inwentaryzacji geodezyjnej z elementami geotechniki.
CEL PRZEDMIOTU
Umiejętność sporządzenia projektów architektonicznych spełniających wymagania budowlano – techniczne.
Znajomość wiedzy z dziedziny historii i teorii architektury, oraz dziedzin pokrewnych technicznych.
Zrozumienie zależności występujących pomiędzy przestrzenią zabudowaną a skalą
i potrzebami ludzi, zarówno w obrębie budynków,
jak i pomiędzy budynkami a ich otoczeniem.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych.
Zrozumienie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych
z projektowaniem i realizacją budynków.
Zrozumienie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów funkcji i technologii użytkowania wewnętrznego budynku, umożliwiających stworzenie
warunków komfortu wewnętrznego
i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych.
Umiejętność projektowania uwzględniająca spełnienie wymagań użytkowych budynków
w ramach ograniczeń wynikających z
czynników finansowych i przepisów budowlanych.
Znajomość technologii budowlanych oraz organizacji, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji projektów oraz w integracji projektów w
procesie planowania.
Treści programowe – Wykład
Podstawowe wiadomości o projektowaniu. „Projektowanie” jako pojęcie. Projektowanie jako dyscyplina.
Czynniki kulturowe warunkujące proces projektowania. Projektowanie jako instytucja społeczna.
Źródła wiedzy o projektowaniu. Podmiot projektowania. Przedmiot projektowania.
Proces projektowania, fazy procesu projektowania: koncepcja, projekt techniczny, projekt wykonawczy.
Zasady projektowania uniwersalnego. Projektowanie zróżnicowanych funkcjonalnie obiektów architektonicznych.
Projektowanie budynków mieszkalnych. Obiekty turystyki.
Projektowanie budynków usługowych: Budynki administracyjne biurowe, budynki na potrzeby oświaty.
Budowle i budynki na potrzeby kultury i sportu.
Budynki i obiekty sakralne.
Obiekty służby zdrowia. Budownictwo na potrzeby komunikacji.
Budownictwo związane z handlem i rzemiosłem. Budownictwo sieci zbiorowego żywienia.
Projektowanie obiektów przemysłowych: plan generalny zakładu przemysłowego (lokalizacja szczegółowa, zabudowa, transport w zakładzie
przemysłowym, sieć przewodów, plan generalny a możliwość przystosowania zakładu do nowych potrzeb.
Budynki przemysłowe.
Projektowanie obiektów dla rolnictwa: Podstawowe funkcje gospodarstwa rolnego, plan generalny gospodarstwa rolnego, gospodarstwa rolne
indywidualne.
Budynki na potrzeby hodowli. Budynki składowe.
Treści programowe – Projekt
Wydanie kart i zapoznanie z treścią prac projektowych. Projekt architektoniczny budynku jednorodzinnego w warunkach gminy, małego miasta.
Ocena wartości zabytkowej i krajobrazowej rewitalizowanego terenu.
Inwentaryzacja trenu. Analiza kontekstu miejsca i czynników wpływających na formę przestrzenną obiektu.
Propozycja usytuowania obiektu w terenie, powiązanie z istniejącą infrastrukturą.
Budowa układu konstrukcyjnego obiektu.
Propozycja rozwiązań materiałowych i technologicznych obiektu.
Rozwiązania rzutowe obiektu.
Rozwiązania szczegółów architektonicznych obiektu.
Projekt detalu ( projekt ogrodzenia dostosowany do sylwety budynku).
Zaliczenie zajęć projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dorosiński W.: Zarys metodyki projektowania. Arkady. Warszawa 1981.
Wróbel T.: Zarys historii budowy miast. Ossolineum 1971.
Charytonow E.: Projektowanie architektoniczne. WSiP. Warszawa 1974.
Buchner M. i inni: Zarys projektowania i historii architektury. WSiP. Warszawa 1976.
Szafer T. P.: Nowa architektura polska. Arkady. Warszawa 1981.
Korzeniewski W.: Budownictwo mieszkaniowe. Arkady. Warszawa 1989.
Latour S., Szymski A.: Projektowanie systemowe w architekturze. PWN. Warszawa – Poznań 1982.
Radziewanowski Z.: O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków
2005.
Rezolucja ResAP (2001) 1 dotycząca wprowadzenia zasad uniwersalnego projektowania do programów nauczania wszystkich zawodów związanych z
tworzeniem środowiska budowlanego. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Warszawa 2001.
PN-60/B-02029: Projekty architektoniczne budowlane. Wymiarowanie na rysunkach.
PN-62/B-01031: Plany realizacyjne. Oznaczenia graficzne.
PN-80/N-01607: Rysunek techniczny. Oznaczenia graficzne materiałów.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Urbanistyka i ruralistyka
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AWB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
30
-
-
15
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość zagadnień z Budownictwa ogólnego – projektowanie struktur budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, gospodarczych itp.
Znajomość procesów projektowych w zakresie konstrukcji drewnianych, murowych, żelbetowych, stalowych itp.
Znajomość rysunku technicznego, rysunku odręcznego i aksonometrycznego.
Umiejętność inwentaryzowania obiektów.
Umiejętność inwentaryzacji geodezyjnej z elementami geotechniki.
Ogólna wiedza w zakresie architektury współczesnej i historycznego środowiska
kulturowego.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących wiedzy urbanistycznej i ruralistyki.
Znajomość wiedzy z dziedziny historii i teorii architektury, oraz dziedzin pokrewnych technicznych.
Znajomość wiedzy z zakresu podstaw urbanistyki i planowania przestrzennego.
Zrozumienie zależności występujących pomiędzy przestrzenią zabudowaną a skalą i potrzebami ludzi, zarówno w obrębie budynków, jak i pomiędzy
budynkami a ich otoczeniem.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych.
Zrozumienie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych z projektowaniem i realizacją budynków.
Zrozumienie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów funkcji i technologii użytkowania wewnętrznego budynku, umożliwiających stworzenie
warunków komfortu wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych.
Umiejętność projektowania uwzględniająca spełnienie wymagań użytkowych budynków w ramach ograniczeń wynikających z czynników finansowych i
przepisów budowlanych.
Znajomość technologii budowlanych oraz organizacji, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji projektów oraz w integracji projektów w
procesie planowania.
Treści programowe – Wykład
Wiadomości wstępne dotyczące przedmiotu :pojecie „urbanistyka”, pojęcia pochodne, zakres i obszar urbanistyki.
Podstawowe wiadomości z urbanistyki.
Zagadnienia osadnicze. Czynniki miastotwórcze.
Rodzaje miast w zależności od uwarunkowań miastotwórczych.
Przegląd zagadnień rozwoju miast w historycznym ciągu cywilizacyjnym – od cywilizacji starożytnych do współczesności.
Piękno miast. Zasady kompozycji. Elementy kompozycji urbanistycznej.
Zagadnienia ekologii miasta jako nauki o organicznym rozwoju struktury przestrzennej miasta.
Podstawowe wiadomości z ruralistyki. Podstawowe wiadomości i zagadnienia osadnictwa wiejskiego.
Współczesne zagadnienia rozwoju wsi polskiej. Koncepcje rozwoju wiejskich układów osadniczych.
Historyczne zagadnienia rozwoju polskiej wsi : od okresu przedfeudalnego , wczesnego średniowiecza, do rozpadu społeczeństwa feudalnego.
– Piękno i krajobraz – układy osadnicze- analiza na przykładach wsi dawnych i współczesnych.
– Plany osiedli wiejskich – organizacja sieci osiedleńczej w warunkach współczesnych.
Wybrane zagadnienia projektowania obiektów dla rolnictwa..
Podstawowe funkcje gospodarstwa rolnego, plan generalny gospodarstwa rolnego ,gospodarstwa rolne indywidualne. Budynki na potrzeby hodowli.
Budynki składowe.
Rozwój historyczny osiedli wiejskich w Polsce.
Treści programowe – Projekt
Wydanie kart i zapoznanie z treścią prac projektowych. Projekt zagospodarowania działki zagrodowej w gospodarstwie wiejskim.
Ocena wartości zabytkowej i krajobrazowej rewitalizowanego terenu.
Inwentaryzacja trenu. Analiza kontekstu miejsca i czynników wpływających na formę przestrzenną obiektu. Poszukiwanie i opracowanie materiałów
historycznych.
Koncepcja zagospodarowania działki zagrodowej.
Propozycja usytuowania obiektu w terenie, powiązanie z istniejącą infrastrukturą.
Budowa układu konstrukcyjnego obiektu.
Propozycja rozwiązań materiałowych i technologicznych obiektu
Rozwiązania rzutowe obiektu.
Rozwiązania szczegółów architektonicznych obiektu.
Prezentacja i omówienie całości projektu.
Zaliczenie zajęć projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Czarnecki W. :Planowanie miast i osiedli. Tom I . Wiadomości ogólne. Planowanie przestrzenne. Wydawnictwo II PWN. Warszawa 1965.
Gałecki T. : Metodyka konstruowania planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miast. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 1994.
Małachowski E. ; Ochrona środowiska kulturowego. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1982.
Radziewanowski Z. : O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i i urbanistyce. Wyd. Politechniki Krakowskiej Kraków 2005.
Wróbel T. : Zarys historii budowy miast. Ossolineum 1971.
Kłosek- Kozłowska D. : Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Chmielewski J. M. : Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Rzymkowski A. Chowaniec M. : Ruralistyka, planowanie obszarów rolniczych i budownictwo wiejskie. Wyd. ARKADY.1972.
Czarnecki W. : podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego. Wyd WSFiZ 2004.
Kotwica J.; „Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”, Wyd. Arkady Warszawa 2004.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Informatyczne techniki dokumentacji
architektonicznej
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
-
-
15
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z zakresu wykonywania rysunku budowlanego
Podstawowe umiejętności planowania funkcji w budynkach mieszkalnych
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie normowych zasad projektowania obiektów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego
Poznanie podstaw modelowania i wizualizacji obiektów przestrzennych w programie architektonicznym „Archicad”
Treści programowe – Laboratorium
Wydanie kart i zapoznanie z treścią prac laboratoryjnych.
Analiza przepisów „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie”.
Analiza aktualnych norm z zakresu projektowania architektonicznego.
Projekty architektoniczne budowlane i wykonawcze. Różnice w zakresie opracowania i ich zawartości. Niezbędne dokumenty uprawniające do
uzyskania pozwolenia na budowę.
Problemy architektoniczne dla projektów indywidualnych.
Wstępne projektowanie indywidualnego obiektu mieszkalnego. Dobór kształtu, kubatury, funkcjonalności budynku.
Wstęp do modelowanie przestrzennego w programie „Archicad”. Indywidualne ustawienia początkowe oraz parametry modelowania.
Przedstawienie podstawowych funkcji modelowania obiektu przestrzennego: ścian, fundamentów, stropów, dachu, elementów wizualizacji krajobrazu
oraz wnętrz.
Przedstawienie problematyki wizualizacji oraz renderingu.
Przedstawienie możliwości programu w procesie tworzenia niezbędnej w projekcie architektonicznym dokumentacji.
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Markiewicz P., „Budownictwo ogólne dla architektów”, Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2006r.
Markiewicz P., „Detale projektowe dla architektów”, Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2019r.
Markiewicz P., „Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budolanych”, Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2006r.
Neufert E. „Podręcznik projektowania architektoniczno budowlanego”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2011r.
Korzeniewski W., „Projektowanie mieszkań”, Arkady, Warszawa 2011r.
Korzeniewski W., „ Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków”, Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2008r.
Korzeniewski W., „Znowelizowane warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie 2010. Suplement”, Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2008r.
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”
Sperber K.-H. „ArchiCAD 10” Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007r.
Miśniakiewicz E., Skowroński W., „Rysunek techniczny budowlany”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009r
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
PN-ISO 128-23:2002 „Rysunek techniczny. Ogólne zasady przedstawiania. Część 23: Linie na rysunkach budowlanych”
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Historia architektury
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
30
-
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza w zakresie historii architektury i środowiska kulturowego.
Umiejętność inwentaryzowania obiektów.
Znajomość rysunku technicznego, rysunku odręcznego i aksonometrycznego.
Umiejętność rysunkowo przeanalizować formę i konstrukcję dzieł architektonicznych, poprzez przedstawianie obiektów w planie, przekroju
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących wiedzy z dziedziny historii i teorii architektury.
Znajomość wiedzy z zakresu podstaw architektury i planowania przestrzennego.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych.
Treści programowe – Wykłady
Architektura: terminologia, chronologia, styl, tektonika, pojęcie harmonii i piękna budowli
Początki sztuki budowania – dom prehistoryczny, megality
Architektura starożytnego Egiptu
Architektura Mezopotamii i Persji
Architektura starożytnej Grecji
Architektura starożytnego Rzymu
Architektura Bizanciuma
Architektura romańska
Architektura gotycka
Rozwój architektury okresu odrodzenia
Rozwój architektury okresu baroku
Rozwój architektury okresu klasycyzmu
Architektura eklektyzmu i secesji
Architektura na przełomie XIX i XX w.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Broniewski T. Historia architektury dla wszystkich. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Krakow-Gdańsk, 1990
Pevsner N., Historia architektury europejskiej. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976.
Watkin D., Historia Architektury Zachodniej, Arkady, Warszawa 2001.
Małachowski E. ; Ochrona środowiska kulturowego. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1982.
Radziewanowski Z. : O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce. Wyd. Politechniki Krakowskiej Kraków 2005.
Wróbel T. : Zarys historii budowy miast. Ossolineum 1971.
Kłosek- Kozłowska D. : Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Chmielewski J. M. : Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Gałecki T. : Metodyka konstruowania planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miast. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 1994.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Rysunek odręczny
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
-
30
-
-
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z geometrii z zakresu szkoły średniej.
Umiejętność odczytywania prostych rysunków technicznych.
Umiejętność wykonywać ćwiczenia rysunkowe
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie i opanowanie pojęć i zasad dotyczących technik wykonywania rysunków odręcznych
Nabycie umiejętności posługiwania się językiem graficznym
Opanowanie zasad dotyczących kształtowania formy
Treści programowe – Ćwiczenia
Rysunek odręczny- najczęstsza i najszybsza forma komunikowania. Amorficzność przestrzeni i jej rozumienie. Oko jako miara postrzegania
przedmiotów. Aksonometria i perspektywa- wyjaśnienie zasad
Perspektywa podstawowych brył geometrycznych. Szkic
Zajęcie klauzurowe. Wykonanie rysunku „Perspektywa podstawowych brył geometrycznych”
Perspektywa kola, stożka, walca. Szkic.
Zajęcie klauzurowe. Wykonanie rysunku „Perspektywa kola, stożka, walca”.
Perspektywa kuli. Szkic.
Zajęcie klauzurowe. Wykonanie rysunku „Perspektywa kuli”
Figury regularne i nieregularne w perspektywie (wykorzystanie siatki perspektywicznej). Szkic
Zajęcie klauzurowe. Wykonanie rysunku „ Figura nieregularna w perspektywie z wykorzystaniem siatki perspektywicznej”.
Perspektywa wnętrz architektonicznych (budynku, pomieszczeń) Szkic
Zajęcie klauzurowe. Wykonanie rysunku „Perspektywa wnętrz pokoju”
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Hanna i Jerzy Samujłtowie, Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie, Arkady Warszawa 1987.
Janusz Ducki, Józef Rokosza, Jan Rylke, Janusz Skalski, Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu, Warszawa 2003
Leon Marek Suzin, Perspektywa wykresowa dla architektów, Arkady, Warszawa 1974
Jerzy Strumiłło, Rysunek odręczny, Red. Wydaw. Nauk. Politech. Łódzkiej. Łódź 1968.
Zbigniew Lewandowski, Rysunek poglądowy aksonometryczny, PWN, Warszawa 1973
Marian Fikus, Przestrzeń w autorskich zapisach graficznych, Poznań 1991
Ryszard Natusiewicz, Rysunek architekta, Wrocław 1992.
Karl Christian Heuser, Freihandig zeichnen und skizzieren. Bauverlag GMBH, Wiesbaden und Berlin, 1976
Jan Bruzda, Szkice Perspektywiczne w Architekturze. PWN, Warszawa 1971.
Mo Zell, Kurs Rysunku Architektonicznego. ABE Dom Wydawniczy, 2008.
Michał Gałek, W. Franzblau, M. Uruszczak, Podstawy rysunku architektonicznego. Atropos, Krakow, 2008.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Historia sztuki
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
15
-
-
-
-
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresu głównych stylów historycznych w okresie starożytności i sztuce nowożytnej
Umiejętność ogólnego analizowania obiektów plastycznych i architektury w odniesieniu do epoki
Umiejętność dostrzegania zależności między sztuką, kulturą a życiem społecznym
Umiejętność pracy w zespole projektującym i prezentującym problematykę sztuki w przestrzeni architektonicznej
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych definicji i problemów związanych z historią sztuki a szczególnie związanych z malarstwem, rzeźbą, i architekturą na
przestrzeni wieków
Nabycie umiejętności ogólnej oceny i analizowania dzieła sztuki w aspekcie plastycznym i kontekście historycznym.
Nabycie umiejętności pracy w zespole przy analizie większych obiektów /budowle i ich wyposażenie/
Treści programowe – Wykłady
Podstawowe definicje i problemy dot. historii sztuki a szczególni związane z malarstwem, rzeźbą, architekturą i wyposażeniem wnętrz
Kultury prehistoryczne i okresu neolitu
Okres brązu na wybranych przykładach Europy i Azji i sztuki egipskiej
Sztuka grecka – relacje między rzeźbą malarstwem a architekturą
Sztuka rzymska i jej wpływ na obszary imperium
Sztuka starochrześcijańska /katakumby/ i okres późniejszy /IV – VII w./
Sztuka bizantyjska
Sztuka Islamu
Sztuka Indii
Sztuka Chin i Dalekiego Wschodu
Sztuka karolińska i romańska
Sztuka gotycka
Sztuka renesansu i baroku i jj wpływ na inne kontynenty
Sztuka XIX i XX wieku
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Cumming R. Sztuka, Wiedza i życie, Warszawa, 2005
Broniewski T. Historia architektury dla wszystkich, Wyd. Ossolineum, 1990
Jankowiak- Konik B. Historia malarstwa, Wyd. IBIS, Poznań, 2010
Koch W. Style w architekturze, Wyd. Świat Książki, 2000
Murray P. i L. Sztuka renesansu, Wyd. VIA. 1999
Niemczyk E. Cztery żywioły w architekturze, Wyd. Zakł Narod. Ossolińskich, 2002
Osińska B. Sztuka i czas. Tom I i II , Warszawa, 2005
Rodriguez R. Historia architektury, Wyd. Buchmann. 2008
Sztuka Świata, Wyd. Arkady. Warszawa, 1992
Watkin D. Historia architektury zachodniej, Wyd. Arkady, 2006
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Seminarium dyplomowe AwB
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
-
-
-
-
30
NIE
2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie sem. 1-6 studiów inżynierskich
Ogólne wiadomości w tematyce własnej pracy inżynierskiej
Znajomość języka technicznego.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych.
CEL PRZEDMIOTU
Przygotowanie studenta do realizacji i redakcji pracy inżynierskiej.
Opanowanie przez dyplomatów umiejętności wyciągania wniosków z pracy inżynierskiej.
Opanowanie umiejętności prezentacji wyników pracy inżynierskiej.
Treści programowe – Seminarium
Praca inżynierska – charakterystyka zadania, przedmiot cel i zakres pracy.
Dobór metod i środków wykonania zadania.
Wymagania formalne.
Charakterystyka źródeł literaturowych.
Wymagania dotyczące poprawności języka technicznego.
Wymagania dotyczące części rysunkowej pracy inżynierskiej.
Ocena wyników pracy inżynierskiej.
Formułowanie wniosków z pracy.
Wymagania edytorskie.
Sposoby prezentacji seminaryjnej.
Indywidualne prezentacje związane z realizowaną pracą - dyskusja.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braszczyński J.: Teoria eksperymentu technologicznego. Część 1: Projektowanie, wykonanie i opis eksperymentu. Politechnika Częstochowska,
Częstochowa 1989.
Chrabaczyński G., Woźniak R.: Przemysłowa produkcja prefabrykatów budowlanych. Projektowanie dyplomowe. PWN, Warszawa 1982.
Górecka R.: Teoria i technika eksperymentu. Politechnika Krakowska, Kraków 1995.
Kuczyński E.: Opracowanie wyników doświadczeń. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1969.
Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Majdan K., Sawicki A.: Opracowywanie wyników pomiarów. Wyznaczanie niepewności pomiarów. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
ORGMASZ, Warszawa 1994.
Nowara W.: Proces dyplomowania w uczelniach technicznych (kierunek – budownictwo). Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
Polański Z.: Współczesne metody badań doświadczalnych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
Rajczyk J., Rajczyk M., Respondek Z.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa.
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Warchala T.: Teoria eksperymentu technologicznego. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1985.
Żaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.

Podobne dokumenty

Karty opisu przedmiotów - Studia I stopnia

Karty opisu przedmiotów - Studia I stopnia Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003 Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1; Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wyda...

Bardziej szczegółowo

Karty przedmiotu Studia niestacjonarne I stopnia wszystkie

Karty przedmiotu Studia niestacjonarne I stopnia wszystkie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Krajowa Izba Gospoda...

Bardziej szczegółowo

Karty opisu przedmiotów - Studia

Karty opisu przedmiotów - Studia Karty opisu przedmiotu – razem dla specjalności: KBI, TOZB, AwB POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo