proPilot Kompaktowe okucie uchylno-rozwierane do okien z PCW Katalog 11/2013 technika

Komentarze

Transkrypt

proPilot Kompaktowe okucie uchylno-rozwierane do okien z PCW Katalog 11/2013 technika
proPilot
Kompaktowe okucie uchylno-rozwierane do okien z PCW
technika
okienna
Katalog 11/2013
Winkhaus proPilot
Informacje ogólne o produkcie
2
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
Objaśnienia symboli
1
x
Dopuszczalny ciężar skrzydła x kg
Komplet podstawowy
2
max.
x m2
Maks. wielkość skrzydła: x m²
max.
x mm
Maks. szerokość skrzydła we wrębie
Elementy opcjonalne
3
4
Elementy okuć zależne od szerokości
(SWO): x mm
FFB
7
8
max.
x mm
FFB
:
max.
y mm
6
Maks. wysokość skrzydła we wrębie
max.
x mm
5
FFH
(WWO): x mm
≤A:B
skrzydła we wrębie (SWO)
Elementy okuć zależne od wysokości
skrzydła we wrębie (WWO)
Stosunek SWO do WWO jest mniejszy/
równy A : B
Widok
Stała wysokość klamki
9
Regulowana wysokość klamki
10
11
Skrzydło rozwierane (R)
12
Skrzydło uchylno-rozwierane (UR)
13
Skrzydło rozwierane/uchylno-rozwierane ze słupkiem ruchomym
(R/UR - słupek ruchomy)
14
15
Widok od wewnątrz
Widok z zewnątrz
FFB (SWO) = szerokość skrzydła we wrębie
FFH (WWO) = wysokość skrzydła we wrębie
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
Informacje ogólne o produkcie
3
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
Spis treści
Informacje ogólne o produkcie
Strony 2 - 15
1
Informacje
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
Strony 16 - 28
Przegląd typów okuć
3
Zasuwnice
Strony 29 - 36
Zasuwnice
4
Narożniki
Strony 37 - 39
Narożniki
5
Ramiona rozwórki
Strona 40
Zawias skrzydła / Zawias ramowy
Strony 41 - 43
Rozwórki / Zawiasy rozwórek
Strony 44 - 48
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
Zawiasy
Strona 49
Przedłużacze ryglujące
Strona 50
Wyposażenie dodatkowe
Strony 51 - 54
Zawiasy
ryglujące
Wyposażenie
Instrukcje montażu okuć
Strony 62 - 69
Regulacja / Konserwacja
Strony 70 - 71
Rysunki montażowe
Strony 72 - 73
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Strony 59 - 61
9
Przedłużacze
Elementy ramowe
Strony 55 - 58
6
Zawias ramowy
Szablony
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
1
2
3
4
Informacje ogólne o produkcie
proPilot: Nowe okucie uchylno-rozwierane
Od 150 lat Winkhaus produkuje i sprzedaje wyroby najwyższej
7
9
Okucie proPilot to markowe okucie firmy Winkhaus,
certyfikowane według norm europejskich
Nowe okucie zostało poddane testom na zgodność z normą
Inteligentne i innowacyjne rozwiązania do okien i drzwi są zna-
europejską DIN EN 13126-8 a także badaniom zgodnie z sys-
kiem firmowym Winkhaus.
temem certyfikacji QM 328 ift Rosenheim, sprawdzającym
odpowiadające
wysokim
wymaganiom
wytrzymałość produktu oraz mechanizmy kontroli jakości stoso-
Kompaktowe okucie uchylno-rozwierane do okien z PCW
wane przez producenta, i posiada odpowiednie certyfikaty.
Obsługa klienta
ekonomiczną produkcję okien prostokątnych. Dodatkowo można
Winkhaus oferuje Klientom szeroki zakres usług dodatkowych:
je wyposażyć w blokadę obrotu klamki, mikrowentylację oraz za-
od wsparcia logistycznego - przez fachowe doradztwo - po kom-
trzask balkonowy. Funkcje te można zastosować także w oknie
pleksowe narzędzia informatyczne w technologii WH OKNA.
już zamontowanym, co pozwala elastycznie dopasować się do
Więcej informacji uzyskacie Państwo od naszych doradców.
potrzeb klienta. W okuciu proPilot wykorzystano sprawdzoną
metodę przycinania i łączenia okuć znaną z systemu autoPilot.
8
PL
klientów.
jakości,
Okucie proPilot jest systemem modułowym, który umożliwia
6
Print-no. 996 000 215 / 1113
proPilot – Nowa klasa okuć kompaktowych
proPilot
5
4
Pozwala ona szybko i sprawnie okuwać okna.
Powłoka
Odpowiedzialność za produkt
Warunkiem ewentualnych roszczeń wobec producenta w przypadku stwierdzenia wad wyrobu jest przestrzeganie wytycznych
dotyczących stosowania okuć uchylno-rozwieranych do okien i
System okuciowy proPilot dostępny jest w atrakcyjnym kolorze
drzwi balkonowych oraz instrukcji użytkowania i konserwacji za-
srebrnym. Dzięki naszej wysokojakościowej technice powleka-
wartych w niniejszym katalogu.
nia galwanicznego spełniamy wymagania normy DIN EN 1670
Ponadto zaleca się korzystać ze wskazówek dotyczących
10
(2007), klasa odporności 4. Oznacza to długotrwałą ochronę
odpowiedzialności za produkt zawartych w broszurze Informacje
przed korozją i wyjątkową żywotność powłoki.
ogólne o produkcie. Szczegółowych informacji udzielają nasi do-
11
Badania i certyfikaty (QM 328)
radcy techniczni.
Nowe okucie zostało poddane testom na zgodność z normą
12
europejską DIN EN 13126-8 a także badaniom zgodnie z systemem certyfikacji QM 328 ift Rosenheim, sprawdzającym
wytrzymałość produktu a także mechanizmy kontroli i jakości
13
14
stosowane przez producenta i posiada odpowiedni certyfikat.
Mocowanie elementów okuć istotnych ze względów
bezpieczeństwa
Aby zagwarantować sprawne działanie okien i drzwi balkonowych przez możliwie jak najdłuższy czas, należy szczególną
15
uwagę poświęcić mocowaniu elementów okuciowych, które istotne są ze względów bezpiecznego użytkowania okien.
Odpowiedzialność za fachowe i zgodne z wytycznymi mocowanie okuć na skrzydle i w ościeżnicy ponosi producent okien i
drzwi balkonowych.
Uwaga: Należy bezwzględnie przestrzegać podanych wytycznych! Należy zawsze stosować wkręty o odpowiedniej długości i
dopasowane do działających obciążeń. Wkręty mocujące zawias
rozwórki i ramowy należy przykręcić we wzmocnienie profilu.
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
Informacje ogólne o produkcie
5
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Zasuwnice
4
Narożniki
5
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Inne certyfikaty dostępne są na naszej stronie internetowej.
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
Informacje ogólne o produkcie
6
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Należy przestrzegać zakresów zastosowań dla poszczególnych systemów okuciowych.
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
Informacje ogólne o produkcie
7
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Zasuwnice
4
Narożniki
5
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
Informacje ogólne o produkcie
8
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
9
Informacje ogólne o produkcie
Print-no. 996 000 215 / 1113
proPilot
PL
GG [kg/m²]
500
1.400
1.000
1
Informacje
Informacje
ogólne o produkcie
2
Diagram dopuszczalnych rozmiarów skrzydła
Przegląd typów okuć
2.500
3
– dopuszczalny ciężar skrzydła 70 kg
Zasuwnice
4
Do okien z PCW z luzem wrębowym 12 mm
2.000
Narożniki
5
Skrzydło rozwierane (R)
Ramiona rozwórki
1.500
Skrzydło uchylno-rozwierane (UR)
Zawias skrzydła /
6
FFH [mm]
Zawias ramowy
Stosunek wysokości do szerokości i obciążenie
dodatkowe
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
1.000
8
Wartości uzyskane bez dodatkowego obciążenia przy stosunku
Zawiasy
szerokości do wysokości 1,5:1.
Wartości
podane
w
diagramach
dopuszczalnych
zakresów
ryglujące
500
kania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Działem
500
Doradztwa Technicznego firmy Winkhaus.
1.000
1.400
FFB [mm]
Wskazówki użytkowania
GG
80
kg/m²
Dopuszczalny zakres zastosowania okuć Winkhaus zaznaczony jest
GG
70
kg/m²
GG
60
kg/m²
części, która znajduje się na lewo od linii wyznaczającej dany ciężar
skrzydła.
Zakres zastosowania
Okucia mogą być kompletowane jedynie z oryginalnych ele-
GG
50
kg/m²
GG
40
kg/m²
AWD_01.50_NR04_DK_70 kg_ohne Zusatzlast_1,5_m
11
12
• FFB (SWO) = szerokość skrzydła we wrębie (mm)
• FFH (WWO) = wysokość skrzydła we wrębie (mm)
• GG = ciężar szyby (kg/m²)
Należy przestrzegać wskazówek systemodawcy
wystąpić usterki niepodlegające gwarancji.
Uwaga! Przykręcanie elementów nośnych okumin. szerokość skrzydła we wrębie 350 mm
min. szerokość skrzydła we wrębie 250 mm z E.U.3/E.K.U.3
maks. szerokość skrzydła we wrębie 1400 mm
min. wysokość skrzydła we wrębie 440 mm
min. wysokość skrzydła we wrębie 340 mm z E.U.3/E.K.U.3
maks. wysokość skrzydła we wrębie 2800 mm
maks. wielkość skrzydła 2,5 m2
szyba 1 mm = 2,5 kg/m2
dopuszczalny ciężar skrzydła 70 kg
stosunek SWO : WWO ≤ 1,5
10
Elementy ramowe
Skróty
mentów firmy Winkhaus. W przypadku wadliwego montażu okuć W ramach ustalenia dopuszczalnych formatów skrzydła
lub kombinacji z elementami nienależącymi do systemu Winkhaus należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych systemoi nieposiadającymi aprobaty technicznej producenta okuć, mogą dawcy!
-
Wyposażenie
dodatkowe
w diagramach dozwolonych zastosowań kolorem szarym. Dotyczy
to jednak nie całej powierzchni zaznaczonej na szaro, lecz tylko
9
Przedłużacze
zastosowań nie uwzględniają obciążeń dodatkowych. W celu uzys-
cia, takich jak zawias rozwórki, ramowy i zawias
skrzydła musi być przeprowadzone zgodnie z
wytycznymi TBDK. Należy dopasować średnicę
wiertła odpowiednio do wkrętów mocujących,
a średnicę wkrętów i ich długość odpowiednio
do działających obciążeń.
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Szablony
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
1
2
3
10
Informacje ogólne o produkcie
Print-no. 996 000 215 / 1113
proPilot
GG [kg/m²]
500
Diagram dopuszczalnych rozmiarów skrzydła
1.000
2.500
– dopuszczalny ciężar skrzydła 100 kg
4
Do okien z PCW z luzem wrębowym 12 mm
5
Skrzydło rozwierane (R)
6
Skrzydło uchylno-rozwierane (UR)
2.000
FFH [mm]
1.500
7
8
PL
Stosunek wysokości do szerokości i obciążenie
dodatkowe
1.000
Wartości uzyskane bez dodatkowego obciążenia przy stosunku
9
szerokości do wysokości 1,5:1.
Wartości
podane
w
diagramach
dopuszczalnych
zakresów
zastosowań nie uwzględniają obciążeń dodatkowych. W celu uzys-
10
11
500
kania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Działem
500
Doradztwa Technicznego firmy Winkhaus.
GG
80
kg/m²
Wskazówki użytkowania
Dopuszczalny zakres zastosowania okuć Winkhaus zaznaczony jest
FFB [mm]
GG
70
kg/m²
GG
60
kg/m²
1.000
GG
50
kg/m²
GG
40
kg/m²
AWD_01.50_NR14_DK_100 kg_ohne_Zusatzlast_1,5_m
w diagramach dozwolonych zastosowań kolorem szarym. Dotyczy
12
to jednak nie całej powierzchni zaznaczonej na szaro, lecz tylko
części, która znajduje się na lewo od linii wyznaczającej dany ciężar
Zakres zastosowania
• FFB (SWO) = szerokość skrzydła we wrębie (mm)
• FFH (WWO) = wysokość skrzydła we wrębie (mm)
• GG = ciężar szyby (kg/m²)
Okucia mogą być kompletowane jedynie z oryginalnych ele-
Należy przestrzegać wskazówek systemodawcy
skrzydła.
13
14
mentów firmy Winkhaus. W przypadku wadliwego montażu okuć
lub kombinacji z elementami nienależącymi do systemu Winkhaus
i nieposiadającymi aprobaty technicznej producenta okuć, mogą
15
Skróty
wystąpić usterki niepodlegające gwarancji.
-
min. szerokość skrzydła we wrębie 350 mm
min. szerokość skrzydła we wrębie 250 mm z E.U.3/E.K.U.3
maks. szerokość skrzydła we wrębie 1400 mm
min. wysokość skrzydła we wrębie 440 mm
min. wysokość skrzydła we wrębie 250 mm z E.U.3/E.K.U.3
maks. wysokość skrzydła we wrębie 2800 mm
maks. wielkość skrzydła 2,5 m2
szyba 1 mm = 2,5 kg/m2
dopuszczalny ciężar skrzydła 100 kg
stosunek SWO : WWO ≤ 1,5
W ramach ustalenia dopuszczalnych formatów skrzydła
należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych systemodawcy!
Uwaga! Przykręcanie elementów nośnych okucia, takich jak zawias rozwórki, ramowy i zawias
skrzydła musi być przeprowadzone zgodnie z
wytycznymi TBDK. Należy dopasować średnicę
wiertła odpowiednio do wkrętów mocujących,
a średnicę wkrętów i ich długość odpowiednio
do działających obciążeń.
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
Informacje ogólne o produkcie
11
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
Klucz doboru opakowań
1
Informacje
Informacje
ogólne o produkcie
2
Firma Winkhaus oferuje swoim klientom sprawdzony, niezawodny system obiegu opakowań zwrotnych. Już w swoim założeniu system ten zakłada uproszczenie w obiegu towarowym, jak też ograniczenie do minimum zużycia opakowań jednorazowych, których
odpady są nie bez znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego. Możliwość układania różnych rozmiarów pojemników z PCW
Przegląd typów okuć
3
na jednej palecie EURO jest rozwiązaniem logistycznym, mającym na celu optymalizację gospodarki składowania towaru, a także
transportu.
Rodzaj opakowania dla poszczególnych artykułów podany jest na karcie katalogowej produktu.
Zasuwnice
4
Narożniki
BL
BL Woreczek
EA
EA Paleta EURO z nadstawką
5
o wymiarach 800 x 1200 mm
Ramiona rozwórki
KT
KT Karton
BD
EWK
EWK Karton jednorazowy na paletę
Zawias skrzydła /
E3, L6 lub L7
Zawias ramowy
BD Wiązka
K3
L1 Paleta zwrotna I z nadstawką
K3 Karton mały
7
Rozwórki,
L1
Zawiasy rozwórek
8
o wymiarach 800 x 1800 mm
o wymiarach 395 x 295 x 205 mm
6
Zawiasy
K4
K4 Karton duży
L2
o wymiarach 595 x 395 x 205 mm
KK
L2 Paleta zwrotna II z nadstawką
Przedłużacze
o wymiarach 800 x 2400 mm
ryglujące
KK Pojemnik z PCW mały
Wyposażenie
KLT 4321 z pokrywą, plombowany
L3 Paleta zwrotna III z nadstawką
GK Pojemnik z PCW duży
E1
E1 Paleta EURO z nadstawką
Elementy ramowe
12
L4
L4 Paleta zwrotna IV z nadstawką
o wymiarach 800 x 1200 mm
E2
11
o wymiarach 800 x 3500 mm
KLT 6412 z pokrywą, plombowany
o wymiarach 800 x 4200 mm
Szablony
Instrukcje
E2 Paleta EURO z kartonem
10
dodatkowe
L3
GK
9
L5 Paleta zwrotna V z nadstawką
o wymiarach 800 x 1200 mm
13
montażu okuć
L5
o wymiarach 800 x 6500 mm
Regulacja /
14
konserwacja
E3
E3 Paleta jednorazowa z nadstawką
L6
kartonową
L6 Paleta jednorazowa z nadstawką
kartonową o wymiarach 800 x 1800
mm
EK
EK Paleta EURO z podkładem PCW
(zapobiega przesuwaniu się towaru)
o wymiarach 800 x 1200 mm
L7
L7 Paleta jednorazowa z nadstawką
kartonową o wymiarach 800 x 2400
mm
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
1
2
Informacje ogólne o produkcie
12
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
Rozbudowa systemu / dodatkowe korzyści
activPilot Concept
Nowy standard okucia uchylno-rozwieranego
3
System modułowy łączy w sobie wiele rozwiązań, które dzięki
zmodernizowanemu systemowi ryglowania, wielofunkcyjności
elementów standardowych, jak również dzięki nowoczesnemu
4
i funkcjonalnemu wzornictwu tworzą nowy standard systemów
okuciowych.
5
6
7
8
activPilot Select
Całkowicie niewidoczne okucie z zawiasami ukrytymi
w luzie wrębowym
Innowacyjne okucie uchylno-rozwierane do dużych i ciężkich
skrzydeł, które przy zamkniętym oknie jest całkowicie niewidocz-
9
ne. W wersji standardowej jest przystosowane do okien o ciężarze
skrzydła do 100 kg. Poprzez zastosowanie 2 dodatkowych elementów można podwyższyć nośność okucia do 150 kg.
10
11
12
activPilot Control
Czujniki zamknięcia w klasie C (VdS)
13
Dyskretne i niezawodne czujniki zamknięcia informują, które
okna są otwarte, a które zamknięte. Mogą współpracować z systemami grzewczymi i klimatyzacyjnymi.
14
15
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
Informacje ogólne o produkcie
13
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
Informacje
ogólne o produkcie
easyPilot
2
Przegląd typów okuć
Okucie do okien rozwieranych
3
Proste i łatwe w montażu okucie, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom dopasowanym do potrzeb poszczególnych rynków
Zasuwnice
europejskich doskonale nadaje się do okien produkowanych na
4
eksport.
Narożniki
5
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
duoPort SK
Eleganckie
i
funkcjonalne
okucie
7
Rozwórki,
Okucie uchylno-przesuwne
Zawiasy rozwórek
do
skrzydeł
uchylno-
8
przesuwnych o maks. ciężarze do 200 kg. W wersji SK-Z ze
sterowaniem w klamce zapewnia jeszcze większy komfort
Zawiasy
obsługi okien.
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
duoPort S
Okucie do okien przesuwnych
12
Szablony
Okucie pozwala lekko i płynnie przesuwać skrzydła o wadze
13
do 140 kg. Wyróżnia się niewielką ilością elementów i prostotą
Instrukcje
montażu.
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
1
2
Informacje ogólne o produkcie
4
6
7
8
9
M
ADP.L.U
Adapter, liniał
M.U
Blokada ryglująca
ADP.S.U
Adapter, obcinarka
MK.U
Blokada ryglująca z możliwością łączenia z innymi
ANS
Zatrzask oporowy
ASS.AS.U Narożnik
AS.T.U.9
okuciowego do ościeżnicy 13 mm
B
BK
11
elementami
MK.EK.U
Zatrzask balkonowy
D
D
Rozstaw osi trzpienia do czoła zasuwnicy
DL.K.U
Zawias
E
E.U.
Narożnik
E.K.U. ...
Narożnik
EL.K.U
Zawias ramowy
Blokada ryglująca z możliwością łączenia z innymi
elementami
Wodzik, rozstaw osi wrębu
AS.T.U.13 Wodzik, rozstaw osi wrębu
O
OS.U
Ramię rozwórki
S
S.U
Blokada uchyłu
SL.K.U
Zawias rozwórki
SK.U
Rozwórka
SB.U
Zaczep
S.FL.K.U.SL Zaślepka, zawias skrzydła, srebrna
SP.U
Płytka SP
SNH
Wspornik
V
VS.U
Przedłużacz ryglujący
Z
F
Zawias skrzydła typu wrębowego
ZV.FT
Docisk, element skrzydła
FL.K.U
Zawias skrzydła
ZV.RT
Docisk, element ramowy
FLK
Osłona zawiasu skrzydła
FS.U.9
Blokada obrotu klamki, rozstaw osi
FB.U
10
wrębu okuciowego do ościeżnicy 9 mm
FS.U.13
Blokada obrotu klamki, rozstaw osi
Oznaczenie artykułu
wrębu okuciowego do ościeżnicy 13 mm
12
13
14
15
PL
Krótkie oznaczenie
okuciowego do ościeżnicy 9 mm
5
Print-no. 996 000 215 / 1113
Indeks terminów technicznych
A
3
14
G
GK.U
Zasuwnica, stała wysokość klamki
GK.U.ZN
Zasuwnica, stała wysokość klamki
GM.U
Zasuwnica, regulowana wysokość klamki
GM.U.ZN
Zasuwnica, regulowana wysokość klamki
GVM.U
Zasuwnica, regulowana wysokość klamki
GVM.U.ZN Zasuwnica, regulowana wysokość klamki
GS.U
Przekładnia przymykowa
GSM.U
Zasuwnica przymykowa
GSK.U
Zasuwnica z przekładnią przymykową
...RS Prawy
...LS Lewy
...WS
Biały podobny do RAL 9016
...BR
Brązowy podobny do RAL 8019
...SL
1. Srebrny podobny do RAL 9006
2. Srebrny (ocynkowany galwanicznie)
...SGR
Szary podobny do RAL 7037
...KT
Opakowanie kartonowe
K
K.ELK.U
Osłona, zawias ramowy
K.FL.K.U
Osłona, zawias skrzydła
K.SL.K.U
Osłona, zawias rozwórki
K.SK.U
Osłona, rozwórka
KR.U
Rygiel narożny
KS.U
Zaczep uchylny
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
Informacje ogólne o produkcie
15
Print-no. 996 000 215 / 1113
Znaczenie piktogramów
i system numeracji okuć
PL
1
Informacje
Informacje
ogólne o produkcie
2
Szybka orientacja w katalogu
Zastosowany w Przeglądzie typów okuć system
Przegląd typów okuć
3
Zasuwnice
numerowania umożliwia szybkie odnalezienie od-
4
powiedniego elementu na rysunku. Podany w zestawieniu numer okucia odsyła ponadto do karty kata-
Narożniki
logowej, która zawiera szczegółową charakterystykę
5
danego elementu.
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
1
2
16
Przegląd typów okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
Okucie uchylno-rozwierane
ze stałą wysokością klamki
A-Z
14
11.1
5.1
3
7.3
7.2
7.1
4.1
4
Poz.
5
10.2
6
7
SWO
S.FLK.U
6.3
1
FL.K.U.6
6.1
FL.K.U.6-100
6.6***
1
K.FL.K.U. …
6.2
FS.U. …
10.1
1
EL.K.U.3-3
6.4
AS.T.U. …
10.2
1
K.EL.K.U. …
6.5
SU. …
11.4
1
SL.K.U.3-3
7.1
1
K.SK.U. …
7.3
1
K.SL.K.U. …
7.4
2
SB.U. …
11.1
1
KS.U. …
11.3
9.1
11.1
11.1
12
WWO
13
Poz. 9.1
Poz. 9.2
Poz. 11.1
Poz. 7.2
350
–
525
OS1.U.525
526
–
700
OS1.U.700
701
–
875
OS1.U.875-1
MK.U.500-1
+2
SK.U.1. ... RS/LS
876
–
1050
OS1.U.1050-1
MK.U.500-1
+2
SK.U.1. ... RS/LS
1051
–
1225
OS2.U.1225-1
MK.U.700-1
+2
SK.U.2. ... RS/LS
1226
–
1400
OS2.U.1400-1
MK.U.700-1
+2
SK.U.2. ... RS/LS
Poz. 3.1
GK
440
–
575
GK.U.575.ZN
210
576
–
750
GK.U.750.ZN
260
3.1
10
15
4.1*
Poz. 5.1
9
14
E.U.1
+
8
11
Poz.
1
+
11.1
SK.U.1. ... RS/LS
SK.U.1. ... RS/LS
Poz. 9.1
Poz. 9.2
Poz. 11.1
9.2
751
–
925
GK.U.925-1.ZN
375
MK.U.500-1
+2
926
–
1100
GK.U.1100-1.ZN
470
MK.U.500-1
+2
1101
–
1200
GK.U.1275-1.ZN
550
MK.U.500-1
+2
1201
–
1275
GK.U.1275-1.ZN
550
MK.U.700-1
+2
1276
–
1450
GK.U.1450-1.ZN
550
MK.U.700-1
1451
–
1625
GK.U.1625-2.ZN
550
MK.U.500-1 +
+2
M.U.700-1
11.1
+4
1626
–
1800
GK.U.1800-2.ZN
550
MK.U.500-1 +
M.U.700-1
+4
1801
–
1975
GK.U.1975-2.ZN
1050
MK.U.700-1 +
M.U.700-1
+4
1976
–
2150
GK.U.2150-2.ZN
1050
MK.U.700-1 +
M.U.700-1
+4
***
10.1
WWO
6.3
* Odpowiednio do skrzydeł o mniejszych wymiarach można zastosować narożnik E.U.3
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
6.2
SWO
11.1
6.1
6.4
9.1
6.5
11.4
11.1
6.6***
11.3
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
7.4
Winkhaus proPilot
17
Przegląd typów okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
Okucie uchylno-rozwierane
z regulowaną wysokością klamki
z narożnikiem AS.U.1
A-Z
1
Informacje
14
ogólne o produkcie
2
11.1
5.1
PL
7.2
7.3
7.1
7.4
Przegląd typów okuć
3
4.1
Zasuwnice
4
Narożniki
11.1
Poz.
Poz.
1
E.U.1
4.1*
S.FLK.U
6.3
1
FL.K.U.6
6.1
FL.K.U.6-100
6.6***
1
K.FL.K.U. …
6.2
FS.U. …
10.1
1
EL.K.U.3-3
6.4
AS.T.U. …
10.2
1
K.EL.K.U. …
6.5
SU. …
11.4
1
SL.K.U.3-3
7.1
1
K.SK.U. …
7.3
1
K.SL.K.U. …
7.4
2
SB.U. …
11.1
1
KS.U. …
11.3
5
9.1
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
S.U ...
7
Rozwórki,
11.4
11.1
Zawiasy rozwórek
+
Poz. 5.1
350
3.1
SWO
–
525
Poz. 9.1
Poz. 9.2
Poz. 11.1
OS1.U.525
8
Poz. 7.2
Zawiasy
SK.U.1. ... RS/LS
526
–
700
OS1.U.700
701
–
875
OS1.U.875-1
MK.U.500-1
+2
SK.U.1. ... RS/LS
876
–
1050
OS1.U.1050-1
MK.U.500-1
+2
SK.U.1. ... RS/LS
1051
–
1225
OS2.U.1225-1
MK.U.700-1
+2
SK.U.2. ... RS/LS
1226
–
1400
OS2.U.1400-1
MK.U.700-1
+2
SK.U.2. ... RS/LS
SK.U.1. ... RS/LS
11.1
WWO
440
–
550
GM.U.575.ZN
551
–
800
GM.U.800.ZN
801
–
1100
Poz. 4.2
Poz. 9.1
Poz. 9.2
ryglujące
9.2
Poz. 11.1
MK.U.500-1
11
+2
1101
–
1450
GM.U.1450-1.ZN AS.U.1
MK.U.700-1
1451
–
1750
GM.U.1750-2.ZN AS.U.1
MK.U.500-1 +
M.U.700-1
+4
1751
–
2100
GM.U.2100-2.ZN AS.U.1
MK.U.700-1 +
M.U.700-1
+4
Elementy ramowe
+2
11.1
12
Szablony
10.1
***
Instrukcje
SWO
13
montażu okuć
WWO
* Odpowiednio do skrzydeł o mniejszych wymiarach można zastosować narożnik E.U.3
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
Regulacja /
6.3
14
konserwacja
15
6.2
Rysunki montażowe
11.1
6.1
6.4
9.1
6.5
11.4
10
dodatkowe
AS.U.1
GM.U.1100-1.ZN AS.U.1
9
Przedłużacze
Wyposażenie
Poz. 3.1
6
Zawias ramowy
+
10.2
4.2
11.1
6.6***
11.3
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
1
2
18
Przegląd typów okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
Okucie uchylno-rozwierane
z regulowaną wysokością klamki
i narożnikiem E.K.U.1
3
A-Z
14
11.1
5.1
7.2
7.3
4.1
4
10.2
6
7
8
E.U.1
4.1*
S.FLK.U
6.3
1
E.K.U.1
4.1a**
FL.K.U.6-100
6.6***
1
FL.K.U.6
6.1
FS.U. …
10.1
1
K.FL.K.U. …
6.2
AS.T.U. …
10.2
1
EL.K.U.3-3
6.4
1
K.EL.K.U. …
6.5
1
SL.K.U.3-3
7.1
1
K.SK.U. …
7.3
1
K.SL.K.U. …
7.4
2
SB.U. …
11.1
1
SBK.K. …
11.2
11.1
Poz. 5.1
3.1
SWO
10
Poz. 9.3
11.1
12
WWO
Poz. 11.1
525
OS1.U.525
526
–
700
OS1.U.700
701
–
875
OS1.U.875-1
MK.EK.U.500
+2
SK.U.1. ... RS/LS
876
–
1050
OS1.U.1050-1
MK.EK.U.500
+2
SK.U.1. ... RS/LS
1051
–
1225
OS2.U.1225-1
MK.EK.U.500 VS.U.360-0
+2
SK.U.2. ... RS/LS
1226
–
1400
OS2.U.1400-1
MK.EK.U.500 VS.U.360-1
+3
SK.U.2. ... RS/LS
440
–
550
SK.U.1. ... RS/LS
551
–
800
801
–
1100
GM.U.1100-1.ZN
MK.U.500-1
1101
–
1450
GM.U.1450-1.ZN
MK.U.700-1
1451
–
1750
GM.U.1750-2.ZN
MK.U.500-1 +
M.U.700-1
+4
1751
–
2100
GM.U.2100-2.ZN
MK.U.700-1 +
M.U.700-1
+4
SK.U.1. ... RS/LS
Poz. 9. 1
Poz. 9.2
9.3
Poz. 11.1
GK.U.575.ZN
GM.U.800.ZN
SWO
+2
+2
11.1
WWO
* Odpowiednio do skrzydeł o mniejszych wymiarach można zastosować narożnik E.U.3
** Odpowiednio do skrzydeł o mniejszych wymiarach można zastosować narożnik E.K.U.3
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
15
Poz. 7.2
–
***
10.1
14
Poz. 9.4
350
Poz. 3.1
13
9.1
+
9
11
Poz
1
+
5
Poz.
11.1
6.3
6.2
6.1
6.4
4.1a
6.5
9.3
11.1
6.6***
1 1.2
PL
11.1
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
7.1
7.4
Winkhaus proPilot
19
Przegląd typów okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
Okucie do okien rozwieranych
ze słupkiem ruchomym
i stałą wysokością klamki z ryglem KR.U
7.4 7.1 7.3
PL
A-Z
1
Informacje
14
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
11.3
8.2
3
11.2
Zasuwnice
4
Narożniki
Poz.
Poz
1
FL.K.U.6
6.1
S.FLK.U
6.3
1
K.FL.K.U. …
6.2
FL.K.U.6-100
6.6***
1
EL.K.U.3-3
6.4
S.U.21.Z
11.4
1
K.EL.K.U. …
6.5
1
SL.K.U.3-3
7.1
1
K.SK.U. …
7.3
1
K.SL.K.U. …
7.4
1
DLK.U. … pr/lw
8.2
2
KR.U
10.3
2
SB.U.21.Z
11.2
2
KS.U. …
11.3
5
Ramiona rozwórki
10.3
+
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
+
8
200
–
Zawiasy
700
10.5
9
Przedłużacze
ryglujące
SWO
Wyposażenie
10.6
Poz. 10.4
WWO
440
–
575
576
–
750
Poz. 11.2
Poz. 10.5
Poz. 10.6
10.4
11
11.2
Elementy ramowe
751
–
925
1 x UF BK WS
1 x SB.U.21.Z
1 x ZV-FT
1 x ZV-RT
926
–
1100
1 x UF BK WS
1 x SB.U.21.Z
1 x ZV-FT
1 x ZV-RT
1101
–
1200
1 x UF BK WS
1 x SB.U.21.Z
1 x ZV-FT
1 x ZV-RT
1201
–
1275
1 x UF BK WS
1 x SB.U.21.Z
1 x ZV-FT
1 x ZV-RT
1276
–
1450
1 x UF BK WS
1 x SB.U.21.Z
1 x ZV-FT
1 x ZV-RT
1451
–
1625
2 x UF BK WS
2 x SB.U.21.Z
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
1626
–
1800
2 x UF BK WS
2 x SB.U.21.Z
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
Instrukcje
1801
–
1975
2 x UF BK WS
2 x SB.U.21.Z
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
montażu okuć
1976
–
2150
2 x UF BK WS
2 x SB.U.21.Z
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
12
Szablony
6.3
SWO
6.2
6.1
:
max.
2800 mm
Regulacja /
max.
700 mm
6.4
10
dodatkowe
13
14
konserwacja
1,5 : 1
15
WWO
Rysunki montażowe
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
11.2
6.6***
11.4
6.5
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
10.3
11.3
Winkhaus proPilot
1
2
20
Przegląd typów okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
Okucie do okien rozwieranych
ze słupkiem ruchomym
i regulowaną wysokością klamki z ryglem KR.U
3
7.4 7.1 7.3
A-Z
14
11.3
8.2
11.2
4
Poz.
6
7
8
FL.K.U.6
6.1
S.FLK.U
6.3
1
K.FL.K.U. …
6.2
FL.K.U.6-100
6.6***
1
EL.K.U.3-3
6.4
S.U.21.Z
11.4
1
K.EL.K.U. …
6.5
1
SL.K.U.3-3
7.1
1
K.SK.U. …
7.3
1
K.SL.K.U. …
7.4
1
DLK.U. … pr/lw
8.2
2
KR.U
10.3
2
SB.U.21.Z
11.2
2
KS.U. …
11.3
10.3
+
5
Poz
1
+
200
9
–
700
10.5
SWO
10
10.6
12
WWO
Poz. 11.2
1100
1 x UF BK WS
1 x SB.U.21. Z
1 x ZV-FT
1 x ZV-RT
–
1450
1 x UF BK WS
1 x SB.U.21. Z
1 x ZV-FT
1 x ZV-RT
1451
–
1750
2 x UF BK WS
2 x SB.U.21. Z
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
1751
–
2100
2 x UF BK WS
2 x SB.U.21. Z
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
–
551
–
800
801
–
1101
13
max.
700 mm
SWO
14
Poz. 10.5
Poz. 10.6
550
:
max.
2800 mm
11
Poz. 10.4
440
10.4
11.2
1,5 : 1
WWO
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
6.3
15
6.2
11.2
6.4
6.1
6.6***
11.4
6.5
10.3
11.3
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
Przegląd typów okuć
21
Print-no. 996 000 215 / 1113
Okucie do okien rozwieranych
ze słupkiem ruchomym
i stałą wysokością klamki
z przekładnią GSK.U i narożnikem AS.U
7.4 7.1 7.3
8.2
11.1
PL
A-Z
1
Informacje
14
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
11.3
9.1
3
Zasuwnice
4
4.2
Narożniki
5
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
10.5
Wyposażenie
10
dodatkowe
10.6
11
11.2
Elementy ramowe
12
3.1
Szablony
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
6.3
15
6.2
6.4
6.1
14
konserwacja
Rysunki montażowe
6.6***
9.1
6.5
11.2
11.1
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
11.3
Winkhaus proPilot
1
2
Przegląd typów okuć
22
Print-no. 996 000 215 / 1113
Okucie do okien rozwieranych
ze słupkiem ruchomym
i stałą wysokością klamki
z przekładnią GSK.U i narożnikiem E.U.1
3
7.4 7.1 7.3
8.2
A-Z
14
11.1
11.1
9.3
4.1
4
5
6
7
8
9
10.5
10
11
10.6
11.2
12
13
3.1
14
* Odpowiednio do skrzydeł o mniejszych wymiarach można zastosować narożnik E.U.3
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
6.3
15
6.2
6.4
6.1
6.6***
9.1
6.5
11.2
11.1
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
11.3
Winkhaus proPilot
Przegląd typów okuć
23
Print-no. 996 000 215 / 1113
Okucie do okien rozwieranych
ze słupkiem ruchomym
i regulowaną wysokością klamki
z przekładnią GS.U i narożnikiem AS.U
7.4 7.1 7.3
8.2
11.1
9.1
PL
A-Z
1
Informacje
14
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
11.3
3
Zasuwnice
4
Narożniki
4.2
5
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
Zawiasy
3.1
9
Przedłużacze
ryglujące
10.5
11.2
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
10.6
Elementy ramowe
12
Szablony
Instrukcje
13
montażu okuć
** Jeżeli na skrzydle czynnym zastosowano narożnik E.K.U.1, wówczas należy zastosować zaczep SB.U.21.ZU
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
Regulacja /
14
konserwacja
6.3
15
6.2
Rysunki montażowe
3.2
6.4
6.1
6.6***
9.1
6.5
11.2
11.1
11.3
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
1
2
24
Przegląd typów okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
Okucie do okien rozwieranych
ze słupkiem ruchomym
i regulowaną wysokością klamki
z przekładnią GS.U i narożnikiem E.U.1
3
7.4 7.1 7.3
8.2
A-Z
14
11.1
11.1
9.3
4
4.1
5
6
7
8
3.1
9
10.5
10
11
11.2
10.6
12
13
14
* Odpowiednio dla skrzydeł o mniejszych wymiarach można zastosować narożnik E.U.3
** Jeżeli na skrzydle czynnym zastosowano narożnik E.K.U.1, wówczas należy zastosować zaczep SB.U.21.ZU
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
6.3
15
6.2
3.2
6.4
6.1
6.6***
9.1
6.5
11.2
11.1
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
11.3
Winkhaus proPilot
25
Przegląd typów okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
Okucie do okien rozwieranych
ze stałą wysokością klamki
z zasuwnicą GK.U.ZN i narożnikiem E.U.1
11.1
9.3
11.1
PL
A-Z
1
Informacje
14
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
7.3 7.1
8.2
3
7.4
Zasuwnice
4.1
4
Narożniki
5
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
Zawiasy
3.1
9
Przedłużacze
ryglujące
10.5
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
10.6
Elementy ramowe
12
11.1
Szablony
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
6.3
15
Rysunki montażowe
6.2
6.6***
6.1
6.4
9.1
6.5
11.1
11.3
14
konserwacja
* Odpowiednio do skrzydeł o mniejszych wymiarach można zastosować narożnik E.U.3
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
11.1
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
1
2
26
Przegląd typów okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
Okucie do okien rozwieranych
z regulowaną wysokością klamki
z zasuwnicą GM.U.ZN i narożnikiem E.U.1
11.1
3
9.3
11.1
8.2
A-Z
14
7.3 7.1
7.4
4.1
4
5
6
7
8
9
10
3.1
10.5
11.1
11
10.6
12
13
* Odpowiednio do skrzydeł o mniejszych wymiarach można zastosować narożnik E.U.3
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
14
6.3
15
6.2
4.1
6.6***
9.3
6.1
6.4
6.5
11.1
PL
11.1
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
27
Przegląd typów okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
Okucie do okien rozwieranych
ze słupkiem ruchomym
i regulowaną wysokością klamki (z GM.U.ZN)
7.4 7.1 7.3
8.2
11.1
PL
A-Z
14
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
11.1
4.1
9.3
3
Zasuwnice
4
Poz.
E.U.1
4.1*
S.FL.K.U
6.3
1
FL.K.U.6
6.1
FL.K.U.6-100
6.6***
1
K.FL.K.U. …
6.2
S.U.21.Z
11.4
1
EL.K.U.3-3
6.4
1
K.EL.K.U. …
6.5
1
SL.K.U.3-3
7.1
1
K.SK.U. …
7.3
1
K.SL.K.U. …
7.4
1
DLK.U. … pr/lw
8.2
3
UF BK WS
10.4
2
SB.U. …
11.1
2
SB.U.21.Z
11.2
200
–
11.2
5
Ramiona rozwórki
+
Zawias skrzydła /
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
Poz. 11.1
8
3.1
Poz. 9.4
800
Zawiasy
801
–
1300
MK.EK.U.500
2 x SB.U. ...
1301
–
1400
MK.EK.U.500
2 x SB.U. ...
2 x VS.U.360-0
9
Przedłużacze
10.5
6
Zawias ramowy
+
Poz. 9.3
10.4
Poz
2
Narożniki
SWO
ryglujące
Wyposażenie
Poz. 3.1
WWO
Poz. 11.2
Poz. 10.5
Poz. 10.6
10.4
551
–
800
801
–
1100
GM.U.1100-0.ZN
1 x UF BK WS
1 x SB.U.21.Z
1 x ZV-FT
1 x ZV-RT
1101
–
1450
GM.U.1450-0.ZN
1 x UF BK WS
1 x SB.U.21.Z
1 x ZV-FT
1 x ZV-RT
1451
–
1750
GM.U.1750-0.ZN
2 x UF BK WS
2 x SB.U.21.Z
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
1751
–
2100
GM.U.2100-0.ZN
2 x UF BK WS
2 x SB.U.21.Z
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
***
max.
1400 mm
SWO
GM.U.800.ZN
10
dodatkowe
11.2
11
Elementy ramowe
12
:
max.
2800 mm
10.6
Poz. 10.4
Szablony
1,5 : 1
WWO
Instrukcje
13
montażu okuć
* Odpowiednio do skrzydeł o mniejszych wymiarach można zastosować narożnik E.U.3
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
Regulacja /
6.3
14
konserwacja
6.2
11.2
15
Rysunki montażowe
6.4
6.1
6.6***
10.4
9.3
11.4
6.5
11.1
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
4.1
11.1
Winkhaus proPilot
1
2
28
Przegląd typów okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
Okucie do okien rozwieranych
z regulowaną wysokością klamki
z zasuwnicą GVM.U.ZN
3
7.4 7.1 7.3
PL
A-Z
14
8.2
4
5
Poz.
7
FL.K.U.6
6.1
S.FL.K.U
6.3
1
K.FL.K.U. …
6.2
FL.K.U.6-100
6.6***
1
EL.K.U.3-3
6.4
1
K.EL.K.U. …
6.5
1
SL.K.U.3-3
7.1
1
K.SK.U. …
7.3
1
K.SL.K.U. …
7.4
1
DLK.U. … pr/lw
8.2
2
SB.U. …
11.1
11.1
+
6
Poz.
1
3.1
+
8
200
700
11.1
10.5
SWO
10
400
10.6
11
WWO
12
13
–
600
Poz. 11.1
2 x SB.U. ...
Poz. 10.5
Poz. 10.6
600
–
800
GVM.U.600-2 .ZN
2 x SB.U. ...
800
–
1000
GVM.U.800-2 .ZN
2 x SB.U. ...
1 x ZV-FT
1 x ZV-RT
1000
–
1200
GVM.U.1000-3.ZN
3 x SB.U. ...
1 x ZV-FT
1 x ZV-RT
1200
–
1400
GVM.U.1200-3.ZN
3 x SB.U. ...
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
1400
–
1600
GVM.U.1400-3.ZN
3 x SB.U. ...
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
1600
–
1800
GVM.U.1600-3.ZN
3 x SB.U. ...
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
1800
–
2000
GVM.U.1800-4.ZN
4 x SB.U. ...
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
2000
–
2200
GVM.U.2000-4.ZN
4 x SB.U. ...
2 x ZV-FT
2 x ZV-RT
***
max.
700 mm
SWO
14
Poz. 3.1
GVM.U.400-2 .ZN
:
max.
2200 mm
9
–
1,5 : 1
WWO
*** Stosowany, jeżeli ciężar skrzydła przekracza 70 kg
15
6.3
6.2
6.4
6.1
6.6***
6.5
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
11.1
Winkhaus proPilot
29
Zasuwnice
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Zasuwnica GK.U
Zasuwnice
4
- ze stałą wysokością klamki
- kaseta z tworzywa
Narożniki
- wysokość klamki mierzona od krawędzi wrębu skrzydła
5
zgodnie z „Wymiarem GK” (patrz tabela)
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
Ramiona rozwórki
- szerokość listwy zasuwnicy 16 mm
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
Zawias skrzydła /
- możliwość zamontowania blokady obrotu klamki FS.U
6
Zawias ramowy
- skok zasuwnicy ok. 37 mm osiągany poprzez obrót klamki
7
o 180°
Rozwórki,
- ustalona w położeniu środkowym (pozycja rozwarta)
Zawiasy rozwórek
- mocowanie klamki wkrętami M5 x ...DIN 965,
8
rozstaw otworów bazowych klamki 43 mm
- kształtowo-siłowe połączenie elementów okuć
Zawiasy
(bez płytek łączących)
9
- rozstaw osi trzpienia do czoła zasuwnicy 15,5 mm
Przedłużacze
- układ otworów – patrz grupa 15, rysunki montażowe
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Oznaczenie artykułu
GK.U.575
GK.U.750
GK.U.925-1
GK.U.1100-1
GK.U.1275-1
GK.U.1450-1
GK.U.1625-2
GK.U.1800-2
GK.U.1975-2
GK.U.2150-2
Nr artykułu
4939611
4939612
4939614
4939616
4939617
4939619
4939630
4939631
4939632
4939633
Zakres zastosowania
WWO 440 - 575
WWO 576 - 750
WWO 751 - 925
WWO 926 - 1100
WWO 1101 - 1275
WWO 1276 - 1450
WWO 1451 - 1625
WWO 1626 - 1800
WWO 1801 - 1975
WWO 1976 - 2150
Wymiar GK
2
3
5
6
6
7
8
9
10
11
210
260
375
470
550
550
550
550
1050
1050
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak.2
sztuk
typ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
500
500
400
400
320
400
400
400
400
400
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
E3
E3
E3
E3
L6
L6
L6
L6
L7
L7
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
30
Zasuwnice
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
Zasuwnica GK.U.ZN
- ze stałą wysokością klamki
- kaseta metalowa (ZnAl)
- wysokość klamki mierzona od krawędzi wrębu skrzydła
5
zgodnie z „Wymiarem GK” (patrz tabela)
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
- szerokość listwy zasuwnicy 16 mm
6
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
- możliwość zamontowania blokady obrotu klamki FS.U
- skok zasuwnicy ok. 37 mm osiągany poprzez obrót klamki
7
o 180°
- ustalona w położeniu środkowym (pozycja rozwarta)
- mocowanie klamki wkrętami M5 x ...DIN 965,
8
rozstaw otworów bazowych klamki 43 mm
- kształtowo-siłowe połączenie elementów okuć
(bez płytek łączących)
9
- rozstaw osi trzpienia do czoła zasuwnicy 15,5 mm
- układ otworów – patrz grupa 15, rysunki montażowe
10
11
12
13
14
15
Oznaczenie artykułu
GK.U.575.ZN
GK.U.750.ZN
GK.U.925-1.ZN
GK.U.1100-1.ZN
GK.U.1275-1.ZN
GK.U.1450-1.ZN
GK.U.1625-2.ZN
GK.U.1800-2.ZN
GK.U.1975-2.ZN
GK.U.2150-2.ZN
Nr artykułu
4988177
4988178
4988179
4988181
4988182
4988183
4988184
4988185
4988186
4988187
Zakres zastosowania
WWO 440 - 575
WWO 576 - 750
WWO 751 - 925
WWO 926 - 1100
WWO 1101 - 1275
WWO 1276 - 1450
WWO 1451 - 1625
WWO 1626 - 1800
WWO 1801 - 1975
WWO 1976 - 2150
Wymiar GK
2
3
5
6
6
7
8
9
10
11
210
260
375
470
550
550
550
550
1050
1050
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak.2
sztuk
typ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
500
500
400
400
320
400
400
400
400
400
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
E3
E3
E3
E3
L6
L6
L6
L6
L7
L7
PL
Winkhaus proPilot
31
Zasuwnice
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Zasuwnica GM.U
Zasuwnice
4
- z regulowaną wysokością klamki
- kaseta z tworzywa
Narożniki
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
5
- szerokość listwy zasuwnicy 16 mm
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
Ramiona rozwórki
- możliwość zamontowania blokady obrotu klamki FS.U
- skok zasuwnicy ok. 37 mm osiągany poprzez obrót klamki
Zawias skrzydła /
o 180°
6
Zawias ramowy
- ustalona w położeniu środkowym (pozycja rozwarta)
7
- mocowanie klamki wkrętami M5 x ...DIN 965,
Rozwórki,
rozstaw otworów bazowych klamki 43 mm
Zawiasy rozwórek
- kształtowo-siłowe połączenie elementów okuć
8
(bez płytek łączących)
- rozstaw osi trzpienia do czoła zasuwnicy 15,5 mm
Zawiasy
- układ otworów – patrz grupa 15, rysunki montażowe
9
Przedłużacze
Zasuwnica GM.U 0
ryglujące
- opis jak wyżej
- bez punktu ryglowania
Wyposażenie
- przystosowana do okna ze słupkiem ruchomym z dwiema
dodatkowe
klamkami
10
11
- po zamontowaniu ukryta pod profilem słupka
Elementy ramowe
GM.U
12
GM.U 0
Szablony
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
Zakres zastosowania
GM.U.800
GM.U.1100-1
GM.U.1450-1
GM.U.1750-2
GM.U.2100-2
GM.U.1100-0
GM.U.1450-0
GM.U.1750-0
GM.U.2100-0
4939634
4939635
4939636
4939637
4939639
4949516
4949517
4949518
4949519
WWO 550 - 800
WWO 750 - 1100
WWO 1100 - 1450
WWO 1400 - 1750
WWO 1750 - 2100
WWO 750 - 1100
WWO 1100 - 1450
WWO 1400 - 1750
WWO 1750 - 2100
2
4
6
8
10
4
6
8
10
13
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
Instrukcje
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1200
1200
960
1200
1200
360
360
360
400
E3
E3
L6
L6
L7
E3
L6
L6
L7
montażu okuć
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
32
Zasuwnice
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
Zasuwnica GM.U.ZN
- z regulowaną wysokością klamki
- kaseta metalowa (ZnAl)
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
5
- szerokość listwy zasuwnicy 16 mm
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
- możliwość zamontowania blokady obrotu klamki FS.U
6
- skok zasuwnicy ok. 37 mm osiągany poprzez obrót klamki
o 180°
- ustalona w położeniu środkowym (pozycja rozwarta)
7
- mocowanie klamki wkrętami M5 x ...DIN 965,
rozstaw otworów bazowych klamki 43 mm
- kształtowo-siłowe połączenie elementów okuć
8
(bez płytek łączących)
- rozstaw osi trzpienia do czoła zasuwnicy 15,5 mm
- układ otworów – patrz grupa 15, rysunki montażowe
9
10
11
Zasuwnica GM.U.0.ZN
- opis jak wyżej
- bez punktu ryglowania
- przystosowana do okna ze słupkiem ruchomym z dwiema
klamkami
- po zamontowaniu ukryta pod profilem słupka
12
13
14
15
GM.U.ZN
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
Zakres zastosowania
GM.U.800.ZN
GM.U.1100-1.ZN
GM.U.1450-1.ZN
GM.U.1750-2.ZN
GM.U.2100-2.ZN
GM.U.1100-0.ZN
GM.U.1450-0.ZN
GM.U.1750-0.ZN
GM.U.2100-0.ZN
4987358
4987359
4987410
4987411
4987412
4988241
4988242
4988243
4988244
WWO 550 - 800
WWO 750 - 1100
WWO 1100 - 1450
WWO 1400 - 1750
WWO 1750 - 2100
WWO 750 - 1100
WWO 1100 - 1450
WWO 1400 - 1750
WWO 1750 - 2100
2
4
6
8
10
4
6
8
10
GM.U.0.ZN
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1200
1200
960
1200
1200
360
360
360
400
E3
E3
L6
L6
L7
E3
L6
L6
L7
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
33
Zasuwnice
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Zasuwnica do okien
rozwieranych GVM.U
Zasuwnice
4
Narożniki
- z regulowaną wysokością klamki
- kaseta z tworzywa
5
- rozstaw osi trzpienia do czoła zasuwnicy 15,5 mm
Ramiona rozwórki
- skok zasuwnicy 18,5 mm przy przekręceniu klamki o 90°
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
Zawias skrzydła /
- klamki mocowane wkrętami M5 x ....., DIN 965,
Zawias ramowy
rozstaw otworów bazowych klamki 43 mm
6
7
- ustalona w położeniu środkowym (pozycja rozwarta)
Rozwórki,
- szerokość listwy czołowej 16 mm
Zawiasy rozwórek
- układ otworów - patrz grupa 15, rysunki montażowe
8
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
Zakres zastosowania
GVM.U.400-2
GVM.U.600-2
GVM.U.800-2
GVM.U.1000-3
GVM.U.1200-3
GVM.U.1400-3
GVM.U.1600-3
GVM.U.1800-4
GVM.U.2000-4
4942870
4942871
4942872
4942873
4942874
4942875
4942877
4942879
4942880
WWO 400 - 600
WWO 600 - 800
WWO 800 - 1000
WWO 1000 - 1200
WWO 1200 - 1400
WWO 1400 - 1600
WWO 1600 - 1800
WWO 1800 - 2000
WWO 2000 - 2200
4
4
6
6
8
9
10
12
13
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
800
800
400
400
400
400
400
400
400
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
E3
E3
E3
E3
L6
L6
L6
L7
L7
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
34
Zasuwnice
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
Zasuwnica do okien
rozwieranych GVM.U.ZN
- z regulowaną wysokością klamki
5
- kaseta metalowa (ZnAl)
- rozstaw osi trzpienia do czoła zasuwnicy 15,5 mm
- skok zasuwnicy 18,5 mm przy przekręceniu klamki o 90°
6
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
- klamki mocowane wkrętami M5 x ....., DIN 965,
7
rozstaw otworów bazowych klamki 43 mm
- ustalona w położeniu środkowym (pozycja rozwarta)
- szerokość listwy czołowej 16 mm
8
- układ otworów - patrz grupa 15, rysunki montażowe
9
10
11
12
13
14
15
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
Zakres zastosowania
GVM.U.400-2.ZN
GVM.U.600-2.ZN
GVM.U.800-2.ZN
GVM.U.1000-3.ZN
GVM.U.1200-3.ZN
GVM.U.1400-3.ZN
GVM.U.1600-3.ZN
GVM.U.1800-4.ZN
GVM.U.2000-4.ZN
4988169
4988220
4988221
4988222
4988223
4988224
4988225
4988226
4988227
WWO 400 - 600
WWO 600 - 800
WWO 800 - 1000
WWO 1000 - 1200
WWO 1200 - 1400
WWO 1400 - 1600
WWO 1600 - 1800
WWO 1800 - 2000
WWO 2000 - 2200
4
4
6
6
8
9
10
12
13
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
800
800
400
400
400
400
400
400
400
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
E3
E3
E3
E3
L6
L6
L6
L7
L7
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
35
Zasuwnice
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
GS.U
GSM.U
GSK.U
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Przekładnia GS.U
Zasuwnice
4
- dźwignia słupka ruchomego
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
Narożniki
- jedna przekładnia do regulowanej i stałej wysokości klamki
5
- szerokość listwy 16 mm
- kształtowo-siłowe połączenie elementów okuć (bez płytek
Ramiona rozwórki
łączących)
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
GS.U
Zawiasy
9
Przedłużacze
Zasuwnica GSM.U…
ryglujące
- do regulowanej wysokości klamki
- możliwość przycinania z obu stron
Wyposażenie
- stosowana w połączeniu z przekładnią GS.U
dodatkowe
- możliwość przykręcenia do zasuwnicy zaczepu SB.U.21 Z
10
11
GSM.U
Elementy ramowe
12
Szablony
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
Zakres zastosowania
GS.U
GSM.U 1100-1
GSM.U 1450-1
GSM.U 1750-2
GSM.U 2100-2
5002639
5002781
5002782
5002783
5002784
WWO 576 - 2150
WWO 750 - 1100
WWO 1101 - 1450
WWO 1401 - 1750
WWO 1751 - 2100
4
2
4
4
6
13
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
Instrukcje
10
10
10
10
10
1000
600
600
600
600
E3
E3
E3
L6
L7
montażu okuć
BD
BD
BD
BD
BD
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
36
Zasuwnice
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
Zasuwnica GSK.U…
4
- ze stałą wysokością klamki
5
- możliwość przycinania tylko z jednej strony
- stosowana w połączeniu z przekładnią GS.U
- możliwość przykręcenia do zasuwnicy zaczepu SB.U.21 Z
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
Zakres zastosowania
GSK.U 750
GSK.U 925-1
GSK.U 1100-1
GSK.U 1275-1
GSK.U 1450-1
GSK.U 1625-2
GSK.U 1800-2
GSK.U 1975-2
GSK.U 2150-2
5002785
5002786
5002787
5002788
5002789
5002790
5002791
5002792
5002793
WWO 575 - 750
WWO 751 - 925
WWO 926 - 1100
WWO 1101 - 1275
WWO 1276 - 1450
WWO 1451 - 1625
WWO 1626 - 1800
WWO 1801 - 1975
WWO 1976 - 2150
1
2
2
3
5
5
6
8
8
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
600
600
600
600
600
600
600
600
600
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
E3
E3
E3
E3
E3
L6
L6
L6
L7
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
37
Narożniki
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
E.U.1
3
Narożnik E.U.1
Zasuwnice
4
- uniwersalny – przystosowany do okien lewych i prawych
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
Narożniki
- szerokość listwy narożnika 16 mm
5
- sprężyste listwy z nierdzewnej stali zamontowane w prowadnicy
zapewniają płynne przenoszenie napędu
Ramiona rozwórki
- ustalony w położeniu środkowym (pozycja rozwarta)
- kształtowo-siłowe połączenie elementów okuć
Zawias skrzydła /
(bez płytek łączących)
6
Zawias ramowy
- długość ramienia 105 mm
E.K.U.1
7
Rozwórki,
Narożnik E.K.U.1
Zawiasy rozwórek
- wersja jak wyżej, ale z dodatkowym trzpieniem grzybkowym
8
E.K.U.1.P
ryglującym skrzydło w uchyle
Zawiasy
- trzpień grzybkowy bez możliwości regulacji docisku skrzydła
do ościeżnicy
- stosowany w połączeniu z zaczepami uchylnymi z systemu
9
Przedłużacze
ryglujące
activPilot
Narożnik E.K.U.1.P
Wyposażenie
10
dodatkowe
- wersja jak wyżej, ale z dodatkowym trzpieniem grzybkowym
11
ryglującym skrzydło w uchyle
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
Elementy ramowe
- stosowany w połączeniu z zaczepami uchylnymi z systemu
12
activPilot
Szablony
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
E.U.1
E.K.U.1
E.K.U.1.P
4937771
4987427
5005010
4
4
4
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
150
150
150
3600
3600
3600
K3
K3
K3
E3
E3
E3
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
38
Narożniki
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
Narożnik E.U.3
- długość ramienia 105 mm
- uniwersalny – przystosowany do okien lewych i prawych
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
5
E.U.3
- sprężyste listwy ze stali zamontowane w prowadnicy
narożnikowej zapewniają płynne przenoszenie napędu
- szerokość listwy narożnika 16 mm
6
- ustalony w położeniu środkowym (pozycja rozwarta)
7
- dostarczany w komplecie z wkrętem łączącym narożnik z listwą
- kształtowo-siłowe połączenie elementów okuć (bez płytek
łączących)
8
9
E.K.U.3
Narożnik E.K.U.3
- wersja jak wyżej, ale z trzpieniem grzybkowym ryglującym
skrzydło w uchyle
- bez możliwości regulacji docisku skrzydła do ościeżnicy
10
11
12
13
14
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
E.U.3
E.K.U.3
4941717
5001150
3
3
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
150
150
3600
3600
K3
K3
E3
E3
15
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
39
Narożniki
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Narożnik ASS.AS.U
Zasuwnice
4
- uniwersalny – przystosowany do okien lewych i prawych
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
Narożniki
- szerokość listwy narożnika 16 mm
5
- ryglowanie w uchyle poprzez zaczep bagnetowy
- ustalony w położeniu środkowym (pozycja rozwarta)
Ramiona rozwórki
- kształtowo-siłowe połączenie elementów okuć
(bez płytek łączących)
Zawias skrzydła /
- długość ramienia 105 mm
6
Zawias ramowy
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Oznaczenie artykułu
ASS.AS.U
Nr artykułu
4938613
2
13
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
Instrukcje
300
K3
7200
E3
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
40
Ramiona rozwórki
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
Ramię rozwórki OS1.U
- uniwersalne – przystosowane do okien lewych i prawych
- stosowane w połączeniu z rozwórką SK.U.1 do okien z PCW
- możliwość stosowania OS1.U ... do skrzydeł o szerokości we
5
wrębie nieprzekraczającej 1050 mm
- blokada obrotu klamki zabezpieczająca skrzydło w położeniu
uchylnym montowana jest standardowo
6
- ustalone w położeniu środkowym (pozycja rozwarta)
7
- dzięki specjalnej konstrukcji rozwórka i ramię rozwórki
- kształtowo-siłowe połączenie elementów okuć bez płytek
łączących
stanowią po zmontowaniu stabilne połączenie
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
8
9
Ramię rozwórki OS2.U
- opis jak wyżej
- zakres stosowania od 1050 do 1400 mm
10
- stosowane w połączeniu z rozwórką SK.U.2 do okien z PCW
11
12
13
14
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
Zakres zastosowania
OS1.U.525
OS1.U.700
OS1.U.875-1
OS1.U.1050-1
OS2.U.1225-1
OS2.U.1400-1
4937982
4937983
4937984
4937985
4937986
4937987
SWO 350 - 525
SWO 526 - 700
SWO 701 - 875
SWO 876 - 1050
SWO 1051 - 1225
SWO 1226 - 1400
2
3
4
5
8
9
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
150
10
10
10
10
10
1800
480
640
500
500
500
E3
E3
E3
E3
L6
L6
K4
BD
BD
BD
BD
BD
15
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
41
Zawias skrzydła / Zawias ramowy
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Zawias ramowy EL.K.U.3-3
Zasuwnice
4
- uniwersalny – przystosowany do okien lewych i prawych
- układ otworów zawiasu ramowego EL.K.U.3-3 symetryczny
Narożniki
z zawiasem rozwórki SL.K.U.3-3
5
- regulacja boczna skrzydła +/- 2 mm
- dopuszczalny ciężar skrzydła 100 kg
Ramiona rozwórki
- układ otworów – patrz grupa 15, rysunki montażowe
- ocynkowany na kolor srebrny
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
Osłona zawiasu ramowego K.EL.K.U ...
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
- dostępna w kolorze białym i brązowym
8
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Instrukcje
Oznaczenie artykułu
EL.K.U.3-3
K.ELK.U.WS
K.ELK.U.BR
K.EL.K.U.BZ-RB
K.EL.K.U.F9
Nr artykułu
4937788
4937789
4937791
5009113
5009118
3
Dopuszczalny ciężar
skrzydła (kg)
Jedn. opak. 1
sztuk
100
600
100
100
100
100
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
K3
BL
BL
BL
BL
14400
2500
2500
2500
2500
13
montażu okuć
typ
Jedn. opak. 3
sztuk
typ
E3
K3
K3
K3
K3
60000
20000
60000
60000
Regulacja /
WS = biały, BR = brązowy, SL = srebrny, BZ-RB = F4 (stare złoto), F9 = stalowy
E3
E3
E3
E3
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
42
Zawias skrzydła / Zawias ramowy
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
Zawias skrzydła FL.K.U.6
- uniwersalny – przystosowany do okien lewych i prawych
- regulacja wysokości skrzydła +/- 3 mm
- dopuszczalny ciężar skrzydła 70 kg
5
- ocynkowany na kolor srebrny
6
Zawias skrzydła FL.K.U.6.100
- układ otworów - patrz grupa 15, rysunki montażowe
- opis jak wyżej
7
- wzmocniony stalowym trzpieniem
8
Zaślepka zawiasu skrzydła S.FL.K.U.SL
- dopuszczalny ciężar skrzydła 100 kg
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
9
- srebrna
Osłona zawiasu skrzydła K.FL.K.U
10
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
- dostępna w kolorze białym i brązowym
11
12
13
14
15
Oznaczenie artykułu
FL.K.U.6
FL.K.U.6.100
S.FL.K.U.SL
K.FL.K.U.WS
K.FL.K.U.BR
K.FL.K.U.BZ-RB
K.FL.K.U.F9
Nr artykułu
4940180
4940181
4940184
4940182
4940183
5009112
5009117
2
2
Dopuszczalny ciężar
skrzydła (kg)
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
Jedn. opak. 3
sztuk
typ
70
100
250
250
3000
100
100
100
100
K3
K3
K3
BL
BL
BL
BL
6000
6000
72000
800
800
800
800
E3
E3
E3
K3
K3
K3
K3
19200
19200
19200
19200
E3
E3
E3
E3
WS = biały, BR = brązowy, SL = srebrny, BZ-RB = F4 (stare złoto), F9 = stalowy
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
Zawias skrzydła / Zawias ramowy
43
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Zawias skrzydła typu
wrębowego FB.U. 20 ...
Zasuwnice
4
Narożniki
- do okien z przylgą 20 mm i rozstawem osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy 9 mm lub 13 mm
5
- regulacja wysokości skrzydła +/- 3 mm
Ramiona rozwórki
- wykonany w całości ze stali
- dopuszczalny ciężar skrzydła 100 kg
Zawias skrzydła /
- widoczne elementy w kolorze srebrnym
6
Zawias ramowy
Osłona zawiasu skrzydła FLK FWV
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
- dostępna w kolorze białym i brązowym
8
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Instrukcje
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
FB.U.20-9.RS
4952488
FB.U.20-9.LS
4952500
FB.U.20-13.RS
4952501
FB.U.20-13.LS
4952502
FLK FWV RS WS
2301616
FLK FWV LS WS
2301624
FLK FWV RS BR
2301595
FLK FWV LS BR
2301608
WS = biały, BR = brązowy, SL = srebrny
RS = prawy, LS = lewy
4
4
4
4
Dopuszczalny ciężar
skrzydła (kg)
Przylga
100
100
100
100
20
20
20
20
Rozstaw osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy
Jedn. opak. 1
sztuk
9
9
13
13
100
100
100
100
100
100
100
100
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
K3
K3
K3
K3
BL
BL
BL
BL
2400
2400
2400
2400
300
300
300
300
E3
E3
E3
E3
KK
KK
KK
KK
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Jedn. opak. 3
sztuk
13
montażu okuć
typ
Regulacja /
14
konserwacja
2400
2400
2400
2400
EK
EK
EK
EK
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
44
Rozwórki / Zawiasy rozwórek
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
2
3
4
Rozwórka SK.U.1.20 - ...
- do okien z przylgą 20 mm i rozstawem osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy 9 mm lub 13 mm
- tylko dwa rozmiary rozwórek
5
- zakres stosowania 350 do 1050 mm
- rozwórka kątowa do okien z PCW
- szerokość uchyłu ok. 135 do 140 mm (zależna od profilu)
6
- regulacja boczna skrzydła w zakresie +3,5/-2,0 mm
- widoczne elementy w kolorze srebrnym
- dopuszczalny ciężar skrzydła 100 kg
7
- dzięki specjalnej konstrukcji rozwórka i ramię rozwórki
stanowią po zmontowaniu stabilne połączenie
- dostępna w dwóch wersjach – do okien lewych lub prawych
8
9
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
(poprzez grzybki na ramieniu rozwórki)
Rozwórka SK.U.2.20 - ...
10
- opis jak wyżej
11
Osłona zawiasu K.SK.U
12
- rozwórka SK.U.2. ..., zakres stosowania 1050 do 1400 mm
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
- dostępna w kolorze białym i brązowym
13
Oznaczenie artykułu
14
15
SK.U.1.20-9.RS
SK.U.1.20-9.LS
SK.U.2.20-9.RS
SK.U.2.20-9.LS
SK.U.1.20-13.RS
SK.U.1.20-13.LS
SK.U.2.20-13.RS
SK.U.2.20-13.LS
K.SK.U.WS
K.SK.U.BR
K.SK.U.BZ-RB
K.SK.U.F9
Nr artykułu
4992358
4992359
4992366
4992367
4992360
4992361
4992368
4992369
4938515
4938516
5009114
5009119
Dopuszczalny ciężar
skrzydła (kg)
100
100
100
100
100
100
100
100
Przylga
20
20
20
20
20
20
20
20
Rozstaw osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy
9
9
9
9
13
13
13
13
Jedn. opak. 1
sztuk
10
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
100
typ
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BL
BL
BL
BL
Jedn. opak. 2
sztuk
60
60
80
80
60
60
80
80
2000
2000
2000
2000
RS = prawy, LS = lewy
WS = biały, BR = brązowy, SL = srebrny, BZ-RB = F4 (stare złoto), F9 = stalowy
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
typ
K3
K3
K4
K4
K3
K3
K4
K4
K3
K3
K3
K3
Jedn. opak. 3
sztuk
1440
1440
960
960
1440
1440
960
960
48000
48000
48000
48000
typ
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
Winkhaus proPilot
Rozwórki / Zawiasy rozwórek
45
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Rozwórka SK.U.1.21-13
Zasuwnice
4
- zakres stosowania 350 do 1050 mm
- do okien z przylgą 21 mm i rozstawem osi wrębu okuciowego
Narożniki
do krawędzi ościeżnicy 13 mm
5
- tylko dwa rozmiary rozwórek
- rozwórka kątowa do okien z PCW
Ramiona rozwórki
- szerokość uchyłu ok. 135 do 140 mm
(uzależniona od profilu)
Zawias skrzydła /
- regulacja boczna skrzydła w zakresie +3,5/-2,0 mm
6
Zawias ramowy
- widoczne elementy w kolorze srebrnym
7
- dopuszczalny ciężar skrzydła 100 kg
Rozwórki,
- dzięki specjalnej konstrukcji rozwórka i ramię rozwórki
Zawiasy rozwórek
stanowią po zmontowaniu stabilne połączenie
8
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Rozwórka SK.U.2.21-13
- opis jak wyżej
Wyposażenie
- zakres stosowania 1050 do 1400 mm
10
dodatkowe
11
Osłona zawiasu K.SK.U
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
Elementy ramowe
- dostępna w kolorze białym i brązowym
12
Szablony
Oznaczenie artykułu
SK.U.1.21-13.RS
SK.U.1.21-13.LS
SK.U.2.21-13.RS
SK.U.2.21-13.LS
K.SK.U.WS
K.SK.U.BR
K.SK.U.BZ-RB
K.SK.U.F9
Nr artykułu
4992362
4992363
4992370
4992371
4938515
4938516
5009114
5009119
Dopuszczalny ciężar
skrzydła (kg)
100
100
100
100
Rozstaw osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy
13
13
13
13
Przylga
21
21
21
21
Jedn. opak. 1
sztuk
10
10
10
10
100
100
100
100
typ
BD
BD
BD
BD
BL
BL
BL
BL
RS = prawy, LS = lewy
WS = biały, BR = brązowy, SL = srebrny, BZ-RB = F4 (stare złoto), F9 = stalowy
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Jedn. opak. 2
sztuk
60
60
80
80
2000
2000
2000
2000
typ
K3
K3
K4
K4
K3
K3
K3
K3
Jedn. opak. 3
sztuk
1440
1440
960
960
48000
48000
48000
48000
typ
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
Rozwórki / Zawiasy rozwórek
46
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
2
3
Rozwórka SK.U.1.22-13
4
- zakres stosowania 350 do 1050 mm
5
- tylko dwa rozmiary rozwórek
- do okien z przylgą 22 mm i rozstawem osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy 13 mm
- rozwórka kątowa do okien z PCW
- szerokość uchyłu ok. 135 do 140 mm
6
(uzależniona od profilu)
- regulacja boczna skrzydła w zakresie +3,5/-2,0 mm
- widoczne elementy w kolorze srebrnym
7
- dopuszczalny ciężar skrzydła 100 kg
- dzięki specjalnej konstrukcji rozwórka i ramię rozwórki
stanowią po zmontowaniu stabilne połączenie
8
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
9
Rozwórka SK.U.2.22-13
- opis jak wyżej
10
- zakres stosowania 1050 do 1400 mm
Osłona zawiasu K.SK.U
11
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
- dostępna w kolorze białym i brązowym
12
13
14
15
Oznaczenie artykułu
SK.U.1.22-13.RS
SK.U.1.22-13.LS
SK.U.2.22-13.RS
SK.U.2.22-13.LS
K.SK.U.WS
K.SK.U.BR
K.SK.U.BZ-RB
K.SK.U.F9
Nr artykułu
4992364
4992365
4992372
4992373
4938515
4938516
5009114
5009119
Dopuszczalny ciężar
skrzydła (kg)
100
100
100
100
Rozstaw osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy
13
13
13
13
Przylga
22
22
22
22
Jedn. opak. 1
sztuk
10
10
10
10
100
100
100
100
typ
BD
BD
BD
BD
BL
BL
BL
BL
RS = prawy, LS = lewy
WS = biały, BR = brązowy, SL = srebrny, BZ-RB = F4 (stare złoto), F9 = stalowy
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Jedn. opak. 2
sztuk
60
60
80
80
2000
2000
2000
2000
typ
K3
K3
K4
K4
K3
K3
K3
K3
Jedn. opak. 3
sztuk
1440
1440
960
960
48000
48000
48000
48000
typ
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
Winkhaus proPilot
Rozwórki / Zawiasy rozwórek
47
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Rozwórka SK.U.1.20-14
Zasuwnice
4
- zakres stosowania 350 do 1050 mm
- do okien z przylgą 20 mm i rozstawem osi wrębu okuciowego
Narożniki
do krawędzi ościeżnicy 14 mm
5
- tylko dwa rozmiary rozwórek
- rozwórka kątowa do okien z PCW
Ramiona rozwórki
- szerokość uchyłu ok. 135 do 140 mm
(uzależniona od profilu)
Zawias skrzydła /
- regulacja boczna skrzydła w zakresie +3,5/-2,0 mm
6
Zawias ramowy
- widoczne elementy w kolorze srebrnym
7
- dopuszczalny ciężar skrzydła 100 kg
Rozwórki,
- dzięki specjalnej konstrukcji rozwórka i ramię rozwórki
Zawiasy rozwórek
stanowią po zmontowaniu stabilne połączenie
8
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Oznaczenie artykułu
SK.U.1.20-14.LS
SK.U.1.20-14.RS
SK.U.2.20-14.LS
SK.U.2.20-14.RS
K.SK.U.WS
K.SK.U.BR
K.SK.U.BZ-RB
K.SK.U.F9
Nr artykułu
4995905
4995904
4995907
4995906
4938515
4938516
5009114
5009119
Dopuszczalny ciężar
skrzydła (kg)
100
100
100
100
Rozstaw osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy
13
13
13
13
Przylga
22
22
22
22
Jedn. opak. 1
sztuk
10
10
10
10
100
100
100
100
typ
BD
BD
BD
BD
BL
BL
BL
BL
RS = prawy, LS = lewy
WS = biały, BR = brązowy, SL = srebrny, BZ-RB = F4 (stare złoto), F9 = stalowy
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Jedn. opak. 2
sztuk
60
60
80
80
2000
2000
2000
2000
typ
K3
K3
K4
K4
K3
K3
K3
K3
Jedn. opak. 3
sztuk
1440
1440
960
960
48000
48000
48000
48000
typ
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
48
Rozwórki / Zawiasy rozwórek
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
Zawias rozwórki SL.K.U.3-3
- symetryczny układ otworów zawiasu rozwórki SL.K.U.3-3
i zawiasu ramowego EL.K.U.3-3
- z zabezpieczeniem przed przekręceniem trzpienia zawiasu
5
rozwórki
- układ otworów – patrz grupa 15, rysunki montażowe
- dopuszczalny ciężar skrzydła 100 kg
6
- symetryczny układ otworów zawiasu ramowego i zawiasu
7
- ocynkowany na kolor srebrny
8
Osłona zawiasu rozwórki K.SL.K.U
rozwórki umożliwia nawiercanie otworów w profilu przed
zgrzaniem ościeżnicy
9
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
- dostępna w kolorze białym i brązowym
10
11
12
13
14
Oznaczenie artykułu
SL.K.U.3-3
K.SL.K.U.WS
K.SL.K.U.BR
K.SL.K.U.BZ-RB
K.SL.K.U.F9
Nr artykułu
4938517
4938513
4938514
5009115
5009120
3
Dopuszczalny ciężar
skrzydła (kg)
100
Jedn. opak. 1
sztuk
400
100
100
100
100
typ
K3
BL
BL
BL
BL
Jedn. opak. 2
sztuk
9600
600
600
600
600
typ
E3
K3
K3
K3
K3
WS = biały, BR = brązowy, SL = srebrny, BZ-RB = F4 (stare złoto), F9 = stalowy
15
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Jedn. opak. 3
sztuk
typ
14400
14400
14400
14400
E3
E3
E3
E3
PL
Winkhaus proPilot
49
Zawiasy
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Zawias DL.K.U.20-9
Zasuwnice
4
- do okien z przylgą 20 mm i rozstawem osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy 9 mm
Narożniki
- regulacja boczna skrzydła w zakresie +3,5/-2,0 mm
5
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
- dostępny w dwóch wersjach – do okien lewych lub prawych
Ramiona rozwórki
- ocynkowany na kolor srebrny
Zawias skrzydła /
Zawias DL.K.U.20-13 do okien rozwieranych
6
Zawias ramowy
- opis jak wyżej
- do okien z przylgą 20 mm i rozstawem osi wrębu okuciowego
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
do krawędzi ościeżnicy 13 mm
8
Zawias DL.K.U.21-13 do okien rozwieranych
Zawiasy
- opis jak wyżej
9
- do okien z przylgą 21 mm i rozstawem osi wrębu okuciowego
Przedłużacze
do krawędzi ościeżnicy 13 mm
ryglujące
Zawias DL.K.U.22-13 do okien rozwieranych
Wyposażenie
- opis jak wyżej
10
dodatkowe
- do okien z przylgą 22 mm i rozstawem osi wrębu okuciowego
11
do krawędzi ościeżnicy 13 mm
Elementy ramowe
Zawias DL.K.U.20-14
12
- do okien z przylgą 20 mm i rozstawem osi wrębu okuciowego
Szablony
do krawędzi ościeżnicy 14 mm
Osłona zawiasu K.SK.U
Instrukcje
13
montażu okuć
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
- dostępna w kolorze białym i brązowym
Regulacja /
14
konserwacja
Oznaczenie artykułu
DL.K.U.20-9.RS
DL.K.U.20-9.LS
DL.K.U.20-13.RS
DL.K.U.20-13.LS
DL.K.U.21-13.RS
DL.K.U.21-13.LS
DL.K.U.22-13.RS
DL.K.U.22-13.LS
DL.K.U.20-14.RS
DL.K.U.20-14.LS
K.SK.U.WS
K.SK.U.BR
K.SK.U.BZ-RB
K.SK.U.F9
Nr artykułu
4938559
4938560
4938562
4938566
4964294
4964295
4964296
4964297
4995908
4995909
4938515
4938516
5009114
5009119
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dopuszczalny ciężar
skrzydła (kg)
Rozstaw osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy
Przylga
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
9
13
13
13
13
13
13
14
14
20
20
20
20
21
21
22
22
20
20
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
BL
BL
BL
BL
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2000
2000
2000
2000
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
K3
K3
K3
K3
RS = prawy, LS = lewy
WS = biały, BR = brązowy, SL = srebrny, BZ-RB = F4 (stare złoto), F9 = stalowy
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Jedn. opak. 3
sztuk
typ
15
Rysunki montażowe
48000
48000
48000
48000
E3
E3
E3
E3
Winkhaus proPilot
50
Przedłużacze ryglujące
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
2
3
4
MK.U
M.U
Blokada ryglująca MK.U
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
- szerokość listwy blokady 16 mm
5
- blokada w położeniu środkowym jest usuwana automatycznie
w momencie przykręcenia okucia do skrzydła
- do zastosowania poziomego i pionowego
6
- blokadę ryglującą łączy się z ramieniem rozwórki lub
z narożnikiem
- możliwość przedłużenia blokadą ryglującą M.U.700
7
8
9
Blokada ryglująca M.U
- służy do przedłużenia blokady ryglującej MK.U
- do łączenia z innym elementem służą wypusty na listwie
wewnętrznej
Przedłużacz ryglujący VS.U.360-1
- umożliwia przedłużenie zasuwnic
10
- przystosowany do bezpośredniego połączenia z narożnikiem
E.U.1
- zakres przycinania 175 mm
11
12
- regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy +/- 0,8 mm
Przedłużacz VS.U.360-0
- opis jak wyżej
- bez punktu ryglującego
13
Blokada ryglująca MK.EK.U...
- służy do połączenia z narożnikiem
14
15
Oznaczenie artykułu
MK.U.300-1
MK.U.500-1
MK.U.500-2
MK.U.700-1
MK.U.700-2
M.U.700-1
VS.U.360-1
VS.U.360-0
MK.EK.U.500-1
Nr artykułu
4965551
4938708
4965388
4938709
4965389
4938720
4940202
4969300
5005020
2
4
4
5
5
5
3
3
3
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
Jedn. opak. 3
sztuk
typ
10
10
10
10
10
10
125
125
20
BD
BD
BD
BD
BD
BD
K4
K4
BD
500
400
400
500
500
500
1500
1500
160
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
K4
1920
E3
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
VS.U
MK.EK.U
Wyposażenie dodatkowe
Winkhaus proPilot
51
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
Wodzik AS.T.U.9/13
AS.T.U.9/13
3
Zasuwnice
4
- obrót klamki o 135° umożliwia mikrowentylację
- uniwersalny – przystosowany do okien lewych i prawych
Narożniki
- element jednoczęściowy
5
- nie wymaga zastosowania dodatkowych elementów
na skrzydle
Ramiona rozwórki
- montowany bezpośrednio pod zaczepem
- do okien z rozstawem osi wrębu okuciowego do krawędzi
Zawias skrzydła /
ościeżnicy 9 lub 13 mm
SP.U
Płytka SP.U
7
Rozwórki,
- służy do połączenia narożnika z innym przycinanym
6
Zawias ramowy
Zawiasy rozwórek
elementem (np. zasuwnicą, ramieniem rozwórki)
8
Uwaga! W przypadku zastosowania ramienia rozwórki
OS.1.U.525 płytka nie może służyć do połączenia
Zawiasy
z narożnikiem.
- należy stosować tylko w przypadku naprawy, ponieważ
9
Przedłużacze
kształtowo-siłowe połączenie nie spełnia już swojej funkcji
ryglujące
- element należy przyciąć prosto
Uwaga! Jeśli płytka SP.U zastosowana jest jako element
Wyposażenie
łączący narożnik EU.1 z połączonymi ze sobą ramieniem
SNH
rozwórki OS1.525 i blokadą ryglującą MK.U..., należy
10
dodatkowe
11
zamontować wspornik SNH.
Elementy ramowe
Wspornik SNH
12
- służy jako dodatkowe zabezpieczenie ramienia rozwórki
Szablony
OS1.525
- montaż – patrz grupa 15, rysunki montażowe
Instrukcje
- kolor: podobny do RAL 7016
Zatrzask oporowy ANS 90°
Regulacja /
ANS
- służy do zablokowania funkcji uchylnej w oknach uchylno-
Rysunki montażowe
- zatrzaskiwany na narożniku E.U.1
- kolor: podobny do RAL 7035
Nr artykułu
AS.T.U.9
AS.T.U.13
SP.U.SL
SNH.AGR
ANS RAL 7035
4940414
4940413
4940716
4938874
1217895
2
2
1
2
0
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
Jedn. opak. 3
sztuk
typ
800
800
100
400
1000
19200
19200
1000
9600
5000
24000
E3
40000
EK
K3
K3
BL
KK
BL
14
konserwacja
15
rozwieranych
- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych
Oznaczenie artykułu
13
montażu okuć
E3
E3
K3
EK
KK
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
52
Wyposażenie dodatkowe
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
Blokada obrotu klamki
FS.U.9/13
- blokuje uruchamianie okucia przy otwartym skrzydle
5
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
- nie wymaga zastosowania elementu ramowego
- dla systemów z rozstawem osi wrębu okuciowego do
6
ościeżnicy 9 i 13 mm
Zatrzask balkonowy BK
7
8
9
- przeznaczony do drzwi balkonowych z luzem wrębowym
12 mm
- wykonany z odlewu cynkowego
- przy zamykaniu drzwi wyczuwalny jest lekki opór
- uzależniony od profilu
- zwiększone dociąganie skrzydła przez zatrzask
Zatrzask balkonowy BK-BN
10
11
- opis jak wyżej
- stosowany w oknach ze słupkiem ruchomym
z naprzeciwległym wrębem okuciowym
12
13
14
15
Oznaczenie artykułu
FS.U.9
FS.U.13
BK 52 SL
BK 60 SL
BK 61 RC SL
BK 97 SL
BK 121 SL
BK 134 SL
BK 144 SL
BK 192 SL
BK 226 RC SL
BK 552 RC SL
BK BN SL
BK SL KT
Nr artykułu
4941932
4941933
1919545
1919553
4933092
2101382
1848396
2103935
1919570
1919609
2393055
2522321
1848353
2893519
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
800
800
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
K3
K3
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
K3
19200
19200
800
800
1600
800
800
800
800
800
800
800
800
2400
E3
E3
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
E1
SL = srebrny
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Wyposażenie dodatkowe
Winkhaus proPilot
53
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Podnośnik skrzydła FH
Zasuwnice
4
Narożniki
- przejmuje ciężar skrzydła i podnosi je w zależności od potrzeby nawet do 8,5 mm
5
- zapewnia optymalną pozycję skrzydła w ościeżnicy
Ramiona rozwórki
- zapobiega uszkodzeniom ościeżnicy
- mocowanie na ramie w dowolnym miejscu 2 wkrętami
Zawias skrzydła /
- dostępny w 6 wariantach
6
Zawias ramowy
- możliwość stosowania w oknach o różnych kształtach
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Podnośnik skrzydła FH.R...
- dodatkowy skos z drugiej strony podnośnika skrzydła
Wyposażenie
zapewnia łatwiejsze otwieranie w przypadku niektórych
10
dodatkowe
systemów profilowych
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
FH.144
FH.152
FH.161
FH.192
FH.205
FH.60
FH.H
FH.L.192
FH.L.205
FH.R.144
FH.R.152.M10
FH.R.152
FH.R.161
FH.R.192
FH.R.205
FH.R.60
4949433
4949428
4949431
4949434
4949429
4949432
4987305
5008876
5002710
4995856
5011126
4995853
4995855
4995858
4995854
4995857
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
500
500
500
500
500
400
400
500
500
500
500
500
500
12000
12000
12000
12000
12000
9600
9600
12000
12000
12000
12000
12000
12000
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
typ
Instrukcje
13
montażu okuć
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
54
Wyposażenie dodatkowe
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
Rygiel narożny KR.U.SGR
KR.U.SGR
- służy do ryglowania skrzydeł ze słupkiem ruchomym
z naprzeciwległym wrębem okuciowym
- układ otworów pod zaczep SB.U.21.Z
5
- montowany na górnym lub dolnym narożu skrzydła
6
Rygiel narożny KR.U.16/200
- ryglowanie w zaczepie uchylnym KS.U
- opis jak wyżej
7
- wykonany ze stali
Podkładka BK biała
8
- stosowana w połączeniu z zaczepem SB.U.21.Z
9
- kolor biały
10
w skrzydłach ze słupkiem ruchomym z naprzeciwległym
wrębem okuciowym
Zaczep SB.U.21.Z
- służy do ryglowania skrzydeł uchylno-rozwieranych
ze słupkiem ruchomym
11
12
13
14
Oznaczenie artykułu
KR.U.SGR
KR.U.16/200
UF BK WS
SB.U.21.Z
Nr artykułu
4941012
4965602
1477943
4997593
2
2
2
1
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
300
300
100
1000
7200
2400
500
24000
E3
E3
KK
E3
K3
K3
BL
K3
Jedn. opak. 3
sztuk
typ
4000
EK
15
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
KR.U.16/200
PL
Winkhaus proPilot
55
Elementy ramowe
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Zaczep SB.U ...
Zasuwnice
4
- uniwersalny – przystosowany do okien lewych i prawych
- do okien z PCW z rozstawem osi wrębu okuciowego do
Narożniki
krawędzi ościeżnicy 13 mm
5
- przykręcany tylko w przedniej komorze profilu
- przyporządkowanie do profilu – patrz grupa 15, rysunki
Ramiona rozwórki
montażowe
Zawias skrzydła /
Zaczep SB.U.21.Z
6
Zawias ramowy
- do przykręcania na zasuwnicach GSM.U.../GSK.U...
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
Zaczep SB.U.21.ZU
8
- do przykręcania na zasuwnicach GSM.U... / GSK.U...
Zawiasy
- montowany w dolnej części
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
Elementy
11
ramowe
Elementy ramowe
12
Szablony
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
SB.U.162
SB.U.60
SB.U.205
SB.U.76
SB.U.105
SB.U.73
SB.U.105+1
SB.U.21.Z
SB.U.21.ZU
4940072
4940075
4994951
4940078
4940079
4965495
4984288
4997593
5002832
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
Instrukcje
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
montażu okuć
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
56
Elementy ramowe
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
Blokada uchyłu S.U. ...
- montowana bezpośrednio pod zaczepem
(na dole po stronie klamki)
- stosowana zarówno w oknach jak i w drzwiach balkonowych
5
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
- przykręcana tylko w przedniej komorze profilu
- przyporządkowanie do profilu – patrz grupa 15, rysunki
6
montażowe
- dla systemów z rozstawem osi wrębu okuciowego do krawędzi
ościeżnicy 9 i 13 mm
7
Blokada uchyłu S.U.GS
8
- montowana na przekładni GS.U
- stosowana zarówno w oknach jak i w drzwiach balkonowych
9
- uniwersalna – przystosowana do okien lewych i prawych
- dla systemów z rozstawem osi wrębu okuciowego do krawędzi
ościeżnicy 9 i 13 mm
10
11
12
13
14
Oznaczenie artykułu
Nr artykułu
S.U.9-4
S.U.13-5
S.U.21Z
S.U.13-4
S.U.GS (od 2014)
4965387
4965386
4965546
4965385
2
2
2
2
2
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
1000
1000
1000
1000
24000
24000
24000
24000
E3
E3
E3
E3
K3
K3
K3
K3
15
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
57
Elementy ramowe
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Zaczep uchylny KS.U
Zasuwnice
4
- uniwersalny – przystosowany do okien lewych i prawych
- ze zintegrowanym wślizgiem
Narożniki
- przykręcany w komorze przedniej profilu
5
- służy do blokowania skrzydła w pozycji uchyłu w oknach
uchylno-rozwieranych i do ryglowania skrzydła biernego
Ramiona rozwórki
w oknach ze słupkiem ruchomym
- regulowany poprzez obrót o 180° (- 1 mm)
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
Elementy
11
ramowe
Elementy ramowe
12
Szablony
Oznaczenie artykułu
KS.U.162
KS.U.60
KS.U.205
KS.U.76
KS.U.105
KS.U.73
KS.U.63
KS.U.72
KS.U.162.P5
KS.U.76.WIN
Nr artykułu
4940408
4940409
4940410
4940411
4940412
4965498
4990395
4977741
4994650
4994818
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
Elementy ramowe
58
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
Docisk i zaczep
4
5
6
Docisk ZV-FT-P
- element skrzydłowy
- docisk środkowy do okien rozwieranych
7
- montaż na skrzydle
- ukryty w luzie wrębowym
- do okien z luzem wrębowym 11 do 14 mm
8
- stosuje się w kombinacji z zaczepem ZV-RT SL
Zaczep ZV-RT SL
9
10
11
- element ramowy
- docisk środkowy do okien rozwieranych
- montaż w ościeżnicy
- ukryty w luzie wrębowym
- do okien z luzem wrębowym 11 do 14 mm
- uzależniony od profilu – patrz grupa 15, rysunki montażowe
12
13
14
15
Oznaczenie artykułu
ZV-FT-P
ZV-RT 162 SL
ZV-RT 60 RC SL
ZV-RT 452/13 SL
ZV-RT 134 SL
ZV-RT 226 RC SL
ZV-RT 169 RC SL
ZV-RT 61 RC SL
ZV-RT 105 SL
ZV-RT 452/9 SL
ZV-RT 144 SL14
ZV-RT 160
ZV-RT 62 SL
ZV-RT 161 RC SL
SL = srebrny
Nr artykułu
4965238
2088350
2312155
2074732
2864478
2389494
2398147
1213944
1975344
2074741
2020081
4933117
2094258
1213945
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Rozstaw osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy
Jedn. opak. 1
sztuk
typ
Jedn. opak. 2
sztuk
typ
Jedn. opak. 3
sztuk
typ
9/13
10
500
500
500
100
500
500
400
500
500
100
500
500
400
BL
KK
KK
KK
BL
KK
KK
KK
KK
KK
BL
KK
KK
KK
100
4000
4000
4000
500
4000
4000
3200
4000
4000
500
4000
4000
3200
800
EK
4000
EK
4000
EK
KK
EK
EK
EK
KK
EK
EK
EK
EK
EK
KK
EK
EK
EK
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
59
Szablony
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Szablon LE.B.FL.K.U do
montażu zawiasu skrzydła
Zasuwnice
4
Narożniki
- do okien z przylgą 20 - 22 mm
- osobne szablony do systemów z rozstawem osi wrębu okuciowego do
5
krawędzi ościeżnicy 9 i 13 mm
Ramiona rozwórki
Szablon zawiasu ramowego
i zawiasu rozwórki LE.B.EL.SL.U20
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
- wyłącznie do okien z przylgą 20 mm
- w przypadku innego wymiaru przylgi szablon należy
7
Rozwórki,
odpowiednio przestawić
Zawiasy rozwórek
8
Szablon LE.N.T.U
- dwa rozmiary
Zawiasy
- do okien z regulowaną wysokością klamki
- szablon z gniazdami do pozycjonowania zaczepów
9
Przedłużacze
ryglujące
Szablon LE.N.K.U
Wyposażenie
- cztery różne wielkości
10
dodatkowe
- do okien ze stałą wysokością klamki
11
- przeznaczony dla ramion rozwórek oraz blokad ryglujących
z regulowaną wysokością klamki
Elementy ramowe
- szablon z gniazdami do pozycjonowania zaczepów
12
Szablon LE.N.T.GVM.U...
Szablony
- szablon z gniazdami do pozycjonowania zaczepów stosowanych z zasuwnicami GVM.U...
Instrukcje
13
montażu okuć
Oznaczenie artykułu
LE.B.FL.K.U.20-13
LE.B.FL.K.U.21-13
LE.B.FL.K.U.22-13
LE.B.FL.FK-F.U.20-13
LE.B.FL.K.U.20-9
LE.B.FL.K.20-9
LE.B.EL.SL.U.20-13-20
LE.N.T.U.0750-1100
LE.N.T.U.1101-2100
LE.N.K.U.0440-0750
LE.N.K.U.0751-1100
LE.N.K.U.1101-1450
LE.N.K.U.1451-2150
LE.N.T.GVM.U.400-2
LE.N.T.GVM.U.600-2
LE.N.T.GVM.U.800-2
LE.N.T.GVM.U.1000-3
LE.N.T.GVM.U.1200-3
LE.N.T.GVM.U.1400-3
LE.N.T.GVM.U.1600-3
LE.N.T.GVM.U.1800-4
LE.N.T.GVM.U.2000-4
Nr artykułu
4941353
4964986
4964987
4988739
4952494
4977449
4966353
4941358
4941359
4941354
4941355
4941356
4941357
5002905
5002906
5002907
5002908
5002909
5002950
5002951
5002952
5002953
Przylga
20
21
22
20
20
20
20
Rozstaw osi wrębu okuciowego
do krawędzi ościeżnicy
13
13
13
13
9
9
13
Jedn. opak. 1
sztuk
10
10
10
10
10
10
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
typ
K3
K3
K3
KK
K3
KK
K3
EA
L1
KK
EA
EA
L1
EA
EA
EA
L1
L1
L2
L2
L2
L2
Jedn. opak. 2
sztuk
80
80
80
80
80
80
200
E3
200
EK
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
typ
E3
E3
E3
EK
E3
EK
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
60
Szablony
Print-no. 996 000 215 / 1113
1
2
3
4
Obcinarka AP/FS
- obcinarka z włącznikiem nożnym
- wymagane ciśnienie robocze wynosi 6 bar
- prawidłowe pod względem technicznym przycięcie elementu
5
6
7
gwarantuje adapter ADP.S.U
Przymiar AP/FS
- przymiar ze stojakiem
- służy do ustawienia wymiarów skrzydła we wrębie
8
9
10
Obcinarka ręczna AP.HH
11
12
13
14
15
Oznaczenie artykułu
Obcinarka AP/FS
Przymiar AP/FS
Obcinarka AP.HH
Nr artykułu
1466339
1466321
4970430
Jedn. opak. 1
sztuk
1
20
1
typ
GK
L2
KT
Jedn. opak. 2
sztuk
12
typ
EK
48
EA
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
GAM
GAK
OS
GAM
GAK
OS
PL
Winkhaus proPilot
61
Szablony
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Przegląd typów okuć
3
Adapter ADP.S.U
do obcinarki AP/FS
Zasuwnice
ADP.S.U
4
- w celu zapewnienia prawidłowego przycięcia okucia należy
Narożniki
zamontować na obcinarce AP/FS specjalny adapter
5
Ramiona rozwórki
Adapter ADP.L.U do przymiaru AP/FS
ADP.L.U
- adapter należy zamontować na przymiarze obcinarki AP/FS
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
Uwaga! Przed przystąpieniem do przycinania elementów okuć
7
Rozwórki,
proPilot należy zamocować adapter ADP.S.U na obcinarce
Zawiasy rozwórek
AP/FS. Natomiast adapter ADP.L.U zamocować należy na przy-
8
miarze AP/FS.
ADP.L.GS.U
Adapter ADP.L.GS.U
Zawiasy
9
Przedłużacze
- adapter należy zamontować na adapterze ADP.L.U
ryglujące
- służy do przycinania zasuwnic GSK.U i GSM.U
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Instrukcje
13
montażu okuć
Oznaczenie artykułu
ADP.S.U
ADP.L.U
ADP.L.GS.U
Nr artykułu
4952569
4952570
Jedn. opak. 1
sztuk
100
100
typ
K3
K3
Jedn. opak. 2
sztuk
800
800
typ
E3
E3
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
1
2
62
Instrukcje montażu okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
Instrukcje montażu okuć proPilot
Niniejsza instrukcja odnosi się wyłącznie do montażu okuć uchylno-rozwieranych typu proPilot do okien i drzwi balkonowych z
3
PCW, których wymiary nie przekraczają podanych niżej wartości:
- min. szerokość skrzydła we wrębie 250 mm
4
5
6
7
- maks. szerokość skrzydła we wrębie 1400 mm
- min. wysokość skrzydła we wrębie 440 mm
- maks. wysokość skrzydła we wrębie 2800 mm
- dopuszczalny ciężar skrzydła 70/100 kg
- maks. wielkość skrzydła 2,5 m²
(Stosunek SWO : WWO ≤ 1,5)
(Grubość szyby 1 mm = 2,5 kg/m²)
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla personelu
fachowego, który posiada doświadczenie w montażu tradycyjnych
systemów okuć. Podczas obróbki okuć należy przestrzegać infor-
8
9
10
macji o odpowiedzialności za produkt.
Zakres zastosowania
Okucia mogą być kompletowane jedynie z oryginalnych elementów firmy Winkhaus. W przypadku wadliwego montażu okuć
lub kombinacji z elementami nienależącymi do systemu Winkhaus
11
12
i nieposiadającymi aprobaty technicznej producenta okuć, mogą
wystąpić usterki niepodlegające gwarancji.
Uwaga! Do mocowania okuć należy dobrać wkręty
odpowiednie
13
14
15
do
działających
obciążeń.
Proszę
przestrzegać wskazówek dotyczących mocowania
okucia.
Typ profilu
Okucie montuje się w oknach spełniających poniższe warunki:
- okna z PCW ze standardowym wrębem okuciowym
- luz wrębowy 12 mm
- przylga 20, 21 i 22 mm
- rozstaw osi wrębu okuciowego do krawędzi ościeżnicy
9 mm i 13 mm
12
Patrz rysunek 1:
20
Rysunek 1: Typ profilu
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
Instrukcje montażu okuć
63
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
Przed przystąpieniem do montażu wszystkie elementy
1
okuć należy dobrać zgodnie ze wskazówkami zawarty-
Informacje
mi w Przeglądzie typów okuć.
ogólne o produkcie
Następnie zamontować adapter ADP.S.U na obcinarce
2
AP/FS (patrz rysunek 1) i adapter ADP.L.U na przymiarze AP/FS.
Przegląd typów okuć
3
Przycinanie zasuwnicy GM.U
(regulowana wysokość klamki)
Zasuwnice
4
Narożniki
Patrz rysunek 2:
Rysunek 1: Montaż adaptera ADP.S.U na obcinarce AP/FS
5
1. Ustawić wymiar WWO na skali obcinarki dla GAM/GRM.
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
Uwaga! Przesunięcie na skali GAM o jedną kreskę
6
Zawias ramowy
odpowiada rzeczywistej zmianie długości o 2 mm.
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
2. Kasetę zasuwnicy umieścić w adapterze.
3. Przyciąć zasuwnicę na odpowiedni wymiar.
Zawiasy
4. Przed przycięciem drugiej strony zasuwnicy należy ją obrócić
a kasetę zasuwnicy ponownie umieścić w adapterze. Następnie
9
Przedłużacze
przyciąć zasuwnicę.
ryglujące
Rysunek 2: Ustawienie skali dla GAM/GRM
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
Przycinanie zasuwnicy GK.U
(stała wysokość klamki)
i ramienia rozwórki OS.U
12
Szablony
13
Patrz rysunek 3:
Instrukcje
1. Po zmierzeniu wysokości skrzydła we wrębie (zasuwnica) lub
montażu okuć
szerokości skrzydła we wrębie (ramię rozwórki) należy ustawić
odpowiedni wymiar na skali obcinarki dla GAK (OS)/GRK (OR).
Regulacja /
2. Zasuwnicę GK.U lub ramię rozwórki OS.U (1) należy przyłożyć
14
konserwacja
do płytki bazującej adaptera na przymiarze.
15
3. Przyciąć zasuwnicę lub ramię rozwórki.
Rysunki montażowe
Rysunek 3: Pozycja na obcinarce zasuwnicy ze stałą wysokością
klamki oraz ramienia rozwórki GAK (GRK) /OS (OR)
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
Instrukcje montażu okuć
1
Przycinanie zasuwnicy GSK.U
(stała wysokość klamki)
2
Patrz rysunek 1:
3
4
64
Print-no. 996 000 215 / 1113
1. Adapter ADP.L.GS.U umieścić w podłużnym otworze adaptera
przymiaru.
2. Ustawić wymiar WWO (dla zasuwnicy) na skali obcinarki dla GRK
(OS).
3. Zasuwnicę GSK.U należy przyłożyć do płytki bazującej adaptera
ADP.L.GS.U.
4. Przyciąć zasuwnicę.
ADP.L.GS.U
5
6
7
GSK.U
8
9
10
Przycinanie zasuwnicy GSM.U
(regulowana wysokość klamki)
Patrz rysunek 2:
11
1. Adapter ADP.L.GS.U umieścić w podłużnym otworze adaptera
przymiaru.
2. Ustawić wymiar WWO (dla zasuwnicy) na skali obcinarki dla
GRM.
12
3. Zasuwnicę GSM.U przyłożyć do płytki bazującej adaptera
13
4. Przyciąć zasuwnicę.
ADP.L.GS. Strzałka zaznaczenia musi wskazywać w kierunku obcinarki.
ADP.L.GS.U
5. Obrócić zasuwnicę i przyciąć z drugiej strony.
14
15
Uwaga! Przesunięcie na skali GAM o jedną kreskę
odpowiada rzeczywistej zmianie długości o 2 mm.
GSM.U
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
Instrukcje montażu okuć
65
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
Montaż elementów okuć
na skrzydle okiennym
Informacje
Wersja uchylno - rozwierana
Przegląd typów okuć
1
ogólne o produkcie
2
3
1. Ustalenie wysokości klamki:
Zasuwnice
Wysokość klamki dla zasuwnicy GM.U
4
Patrz rysunek 1:
Narożniki
W przypadku zastosowania zasuwnicy GM.U... (z regulowaną
wysokością klamki), wymiar GM wynosi połowę wysokości skrzydła
GM ½
H
FF
we wrębie.
5
Ramiona rozwórki
H½
FF
Zawias skrzydła /
Rysunek 1: Wysokość skrzydła we wrębie w oknie z regulowaną
wysokością klamki
7
Rozwórki,
Wysokość klamki przy zasuwnicy GK.U
6
Zawias ramowy
Zawiasy rozwórek
Patrz rysunek 2:
8
Jeśli zastosowana jest zasuwnica GK.U ... (ze stałą wysokością klamki), wymiar GK zmienia się w zależności od wysokości skrzydła we
GK
wrębie. Dokładne wymiary przedstawia poniższa tabela.
H
FF
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
Rysunek 2: Wysokość skrzydła we wrębie w oknie ze stałą
11
wysokością klamki
Elementy ramowe
Wysokość skrzydła
we wrębie WWO (mm) 12
Położenie klamki (mm)
Szablony
440 - 575
GK = 210
576 - 750
GK = 260
751 - 925
GK = 375
926 - 1100
GK = 470
1101 - 1275
GK = 550
1276
1800 - 1450
2250
GK = 550
1050
Regulacja /
1451 - 1625
GK = 550
konserwacja
1626 - 1800
GK = 550
1801 - 1975
GK = 1050
1976 - 2100
GK = 1050
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Instrukcje
13
montażu okuć
14
15
Rysunki montażowe
Instrukcje montażu okuć
66
Print-no. 996 000 215 / 1113
GK.U / GM.U / GVM.U ... ZN
Ø10
2. Otwory pod kasetę zasuwnicy wyfrezować zgodnie z rysunkiem.
Ø12
12
Ø10
Frezowanie pod kasetę zasuwnicy odbywa się od strony wrębu.
43
43
2
GK.U / GM.U / GVM.U
Patrz rysunek 3:
56
1
PL
60
Winkhaus proPilot
3
15,5
GM / GK
15.5
12
5
12
4
6
7
8
28
3. Zamontować narożnik górny po stronie klamki
4. Jeśli stosowana jest zasuwnica GK.U, element należy przyciąć
Rysunek 3: Kaseta zasuwnicy
zgodnie z opisem.
5. W razie potrzeby blokadę ryglującą MK.U połączyć z narożnikiem
AS.U lub zasuwnicą GK.U.
9
10
Patrz rysunek 4:
Przed połączeniem blokady ryglującej z przedłużaczem
ryglującym, należy usunąć zacisk tworzywowy wskaza-
11
ny na rysunku strzałką.
12
13
Rysunek 4: Zacisk tworzywowy
6. Zamontować na skrzydle narożnik lub zasuwnicę GK.U.
7. Przy zastosowaniu zasuwnicy GM.U, element należy przyciąć
i przymocować zgodnie z opisem.
14
Patrz rysunek 5:
15
8. Ramię rozwórki przyciąć zgodnie z opisem i w razie potrzeby
1.
połączyć z blokadą ryglującą MK.U.
Przyłożyć ramię rozwórki i przykręcić.
2.
Rysunek 5: Połączenie blokady MK.U z ramieniem rozwórki.
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
Instrukcje montażu okuć
67
Print-no. 996 000 215 / 1113
9. Rozwórkę zawiesić na ramieniu rozwórki
PL
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
Uwaga! Przy zawieszaniu rozwórki na elemencie
Przegląd typów okuć
kontrującym słyszalny musi być odgłos „kliknięcia“.
3
Zasuwnice
4
Patrz rysunek 6:
Narożniki
10.Jeśli wymagane są dodatkowe punkty ryglowania po stronie
5
zawiasowania, należy połączyć blokadę ryglującą M.U.700 z
blokadą MK.U!
Ramiona rozwórki
Rysunek 6: Połączenie M.U z MK.U
Zawias skrzydła /
Patrz rysunek 7:
7
11.Zamontować zawias skrzydła:
Rozwórki,
- szablon wcisnąć we wrąb okuciowy i nawiercić otwory 6 mm
Zawiasy rozwórek
pod wypusty zawiasów
8
- otwory pod wkręty o średnicy 3 mm wywiercić w pierwszej
ściance profilu
6
Zawias ramowy
Zawiasy
- przyłożyć zawias skrzydła i przykręcić wkrętami 4,2 x 40 mm
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
Rysunek 7: Szablon pod zawias skrzydła
Wersja rozwierana
1. Zamontować rygiel narożny na górnym i dolnym narożu skrzydła
ze słupkiem ruchomym:
- zaczep SB.U.21.Z przykręcić na ryglu narożnym
- jeśli wymagane są dodatkowe punkty ryglowania, należy zastosować podkładkę UF.BK pod zaczep SB.U.21.Z
2. Przyłożyć zawias i przykręcić.
W razie potrzeby zastosować docisk ZV-FT.
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
12
Szablony
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
1
68
Instrukcje montażu okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
Montaż okuć w ościeżnicy
2
3
4
Patrz rysunek 1:
Przy pomocy odpowiedniego szablonu nawierca się otwory pod
wkręty zawiasu ramowego i zawiasu rozwórki.
Zawias ramowy i zawias rozwórki mają ten sam układ otworów, dlatego stosować można ten sam szablon.
5
1
6
7
8
Wskazówka:
Zawias
rozwórki
i
zawias
ramowy
przymocować dopiero po zamontowaniu zaczepów.
Należy zastosować wkręty 4,2 x 40 mm.
Rysunek 1: Szablon pod zawias ramowy / zawias rozwórki
9
10
11
12
13
14
15
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
69
Instrukcje montażu okuć
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
Pozycje zaczepów
1
Informacje
Na rysunkach 1, 2, 3 i 4 przedstawione są możliwe pozycje za-
ogólne o produkcie
czepów. Ilość zaczepów uzależniona jest od wielkości okna.
GVM.U.400-2 = 109
GVM.U.600-2 = 209
GVM.U.800-2 = 309
GVM.U.1000-3 = 75 + 409
GVM.U.1200-3 = 75 + 509
GVM.U.1400-3 = 75 + 609
GVM.U.1600-3 = 75 + 709
GVM.U.1800-4 = 274 + 809
GVM.U.2000-4 = 274 + 909
3
Zasuwnice
4
GVM.U.400-2 = 91
GVM.U.600-2 = 191
GVM.U.800-2 = 291
GVM.U.1000-3 = 391
GVM.U.1200-3 = 491
GVM.U.1400-3 = 591
GVM.U.1600-3 = 691
GVM.U.1800-4 = 791 + 256
GVM.U.2000-4 = 891 + 256
MK.U.700-1 + M.U.700-1 = 700 + 1400
2
Przegląd typów okuć
Narożniki
5
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
12
6
KS.U
6
Zawias ramowy
Rysunek 3: Pozycje zaczepów GVM.U
68
GK.U.2150-2 = 700 + 1400
GK.U.1975-2 = 700 + 1400
GK.U.1800-2 = 700 + 1200
GK.U.1625-2 = 700 + 1200
GK.U.1450-1 = 700
GK.U.1275-1 = 700
GK.U.1100-1 = 600
GK.U.925-1 = 500
MK.U.500-1 = 500
MK.U.700-1 = 700
62
OS1.U.875-1 = 480
OS1.U.1050-1 = 480
OS2.U.1225-1 = 680
OS2.U.1400-1 = 680
7
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
A-A
8
MK.U.500-1 = 480
MK.U.700-1 = 680
Zawiasy
Rysunek 1: Pozycje zaczepów GK.U
12
6
KS.U GM.U.1750-2 = 334
GM.U.2100-2 = 334
GM.U.1750-2 = 316
MK.U.500-1 = 480
GM.U.2100-2
MK.U.700-1
= 680 = 316
MK.U.500-1 = 500
MK.U.700-1 = 700
MK.U.500-1 = 500
MK.U.700-1 = 700
MK.U.700-1 + M.U.700-1 = 700 + 1400
MK.U.700-1 + M.U.700-1 = 700 + 1400
MK.U.300-1 = 294
MK.U.500-1 = 494
62
62
GM.U.1750-2 = 316
GM.U.2100-2 = 316
68
GM.U.1100-1 = 63
GM.U.1450-1 = 63
GM.U.1100-1 = 63
GM.U.1450-1 = 63
OS1.U.875-1 = 480
OS1.U.1050-1 = 480
OS2.U.1225-1 = 680
OS2.U.1400-1
GM.U.1750-2
= 334 = 680
GM.U.2100-2 = 334
10
dodatkowe
11
KS.U
A
A
MK.U.300-1 = 294
MK.U.500-1 = 494
OS1.U.875-1 = 480
OS1.U.1050-1 = 480
OS2.U.1225-1 = 680
OS2.U.1400-1 = 680
Elementy ramowe
12
Szablony
KS.U
A
A
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
KS.U
MK.U.300-1 = 294
MK.U.500-1 = 494
MK.U.500-1 = 474
MK.U.700-1 = 674
81
EK.U.1.P
71,5
Rysunek 2: Pozycje zaczepów GM.U
ryglujące
Wyposażenie
EK.U.1.P
MK.EK.U.500-1 = 480
MK.EK.U.500-1+ M.700-1 = 480 + 1180
9
Przedłużacze
OS1.U.875-1 = 480
OS1.U.1050-1 = 480
OS2.U.1225-1 = 680
OS2.U.1400-1 = 680
A-A
OS1.U.875-1 = 480
OS1.U.1050-1 = 480
OS2.U.1225-1 = 680
OS2.U.1400-1 = 680
65,5
MK.U.300-1 = 294
MK.U.500-1 = 494
MK.EK.U.500-1 = 480
MK.EK.500-1 + M.U.700-1 = 480 + 1180
Rysunek 4: Pozycje zaczepów w oknach ze słupkiem ruchomym.
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
15
Rysunki montażowe
Winkhaus proPilot
1
2
3
Regulacja / Konserwacja
70
Print-no. 996 000 215 / 1113
Regulacja okuć
Zawias ramowy / Zawias skrzydła
Regulacja wysokości (+/- 3 mm) i regulacja boczna skrzydła
(+/- 2 mm).
4
5
6
7
8
Rolki ryglujące
Regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy (+/- 0,8 mm) poprzez
przekręcanie rolki kluczem imbusowym (SW4) do śrub z gniazdem
± 0,8 mm
sześciokątnym.
9
10
11
12
Ramiona rozwórki
Regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy (+/- 0,8 mm) poprzez
przekręcanie rolki kluczem imbusowym (SW 4) do śrub z gniazdem
sześciokątnym lub kluczem płaskim 7 mm.
13
14
15
Rozwórka
Regulacja boczna na rozwórce (-2 mm w kierunku od zawiasu,
+3,5 mm w kierunku do zawiasu).
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
± 0,8 mm
PL
Winkhaus proPilot
Regulacja / Konserwacja
71
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
Konserwacja
1
Informacje
BD
Punkty smarowania
Rysunek 1 przedstawia możliwe punkty smarowania.
Punkty A, C, D = miejsca smarowania ważne dla prawidłowego funk-
C
C
stwa.
Wskazówka: Przedstawiony obok schemat okucia nie
musi odpowiadać zamontowanemu. Ilość punktów ry-
D
C
2
3
D
C
C
D
C
C
C
Zasuwnice
4
D
Narożniki
C
5
glowania uzależniona jest od wielkości i typu skrzydła
okiennego.
B D
Uwaga! Niebezpieczeństwo skaleczenia. Podczas zdej-
ogólne o produkcie
Przegląd typów okuć
cjonowania okucia.
Punkt B = miejsca smarowania ważne ze względów bezpieczeń-
D
D
D
Rysunek 1: Schemat poglądowy punktów smarowania
mowania skrzydło okienne może spaść i spowodować
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
6
Zawias ramowy
7
zranienie. Nie wyjmować skrzydła w celu konserwacji.
Rozwórki,
Zawiasy rozwórek
8
A
Rozwórka (rysunek 2):
Zawiasy
Rozwórkę należy raz do roku smarować we wszystkich miejscach
9
współpracujących z ramieniem rozwórki specjalnym olejem do
Przedłużacze
okuć.
ryglujące
1. Punkty smarowania (A) naoliwić kilkoma kroplami oleju
niezawierającego żywic i kwasów.
Wyposażenie
Rysunek 2: Rozwórka
10
dodatkowe
11
Zaczepy (rysunek 3,4):
W celu utrzymania płynności funkcjonowania okucia zaczepy należy
Elementy ramowe
konserwować raz do roku specjalnym smarem.
12
Zaczepy (C) konserwować na krawędziach roboczych odpowiednim
smarem.
Szablony
C
D
Instrukcje
13
montażu okuć
C
Regulacja /
14
Konserwacja
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Rysunek 3: Zaczepy
Określanie krawędzi roboczych:
Okno lewe; klamka z prawej
Okno prawe; klamka z lewej
Powierzchnie
robocze
grzybków
niezawierającym żywic i kwasów.
(D)
przesmarować
olejem
Rysunek 4: Krawędzie robocze zaczepów
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
Winkhaus proPilot
72
Rysunki montażowe
1
Rysunki montażowe
2
Zasuwnice
Zawias rozwórki
GK.U / GM.U / GVM.U ... ZN
GK.U / GM.U / GVM.U
Ø10
3
15,5
16
16
15.5
16
GM / GK
6
16
Ø10
60
Ø12
43
43
5
7,5
Ø3
12
56
4
Print-no. 996 000 215 / 1113
19
12
12
7
8
9
28
10
11
28
B-3-1: Układ otworów pod GK.U / GM.U / GVM.U / GK.U.ZN / GM.U.ZN / 12
B-7-1: Układ otworów pod SL.K.U.3-3
GVM.U.ZN
Zawias ramowy
Zawias skrzydła
13
Ø3
Ø6
14
16
16
16
32
26
7,5
16
16
15
12
29
19
10
B-6-1: Układ otworów pod EL.K.U.3-3
B-6-2: Układ otworów pod FL.K.U
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
PL
Winkhaus proPilot
73
Rysunki montażowe
Print-no. 996 000 215 / 1113
PL
Tabela doboru zaczepów w zależności od profilu
1
Informacje
ogólne o produkcie
2
SB.U
SBA.K
KS.U
SBK.K
ZV-RT
BK
T.U
S.U
Adopen
60
60/560
60
60
61
13/3
13-5
Aluplast 2000-3000
60
61
60
61
61
13/3
13-5
Aluplast 4000-8000
60
161
60
161
161
13/3
13-5
Aptek
76
60/560
76
60
60
13/3
13-5
105
105
105
105
105
9/3
9-4
Asaspen
Auss
105
105
105
105
105
9/3
9-4
Brokelmann
162
94/505
162
94
162
13/3
13-4
Brügmann
162
94/505
162
94
452/13
13/3
13-4
76
60/560
76
60
60
13/3
13-5
Decco
Brusbox
162
28/560
162
28
61
13/3
13-4
Deceuninck
162
169
162
169
169
13/3
13-4
13-5
Przegląd typów okuć
3
Zasuwnice
4
Narożniki
5
Ramiona rozwórki
Zawias skrzydła /
Dimex
60
15
60
15
161
13/3
Exprof
105
105
105
105
105
9/3
9-4
Funke
162
162/552
162
162
162
13/3
13-4
Rozwórki,
Gealan S 3000
162
62
162
62
162
13/3
13-4
Zawiasy rozwórek
Gealan S7000/8000
162
162/562
162
162
162
13/3
13-4
Internova 6000
205
205/505
205
205
452/13
13/3
13-5
KBE
205
205/505
205
205
60
13/3
13-5
KBE 9er
105
KBE 58 (227)
105+1
KBM
105
105
105
105
105
9/3
9-4
105P10
105
105
105
9/3
9-4
105
105
105
105
9/3
9-4
13-5
Kömmerling
205
144
205
144
60
13/3
Krauss
105
105
105
105
105
9/3
9-4
60
13/3
13-5
13/3
13-5
LB.Profile
60
12
60
12
Next
60
60/560
60
60
Novotex
105
105
105
105
105
9/3
9-4
Openteck
205
205/505
205
205
60
13/3
15-5
Oras
76
60/560
76
60
60
13/3
Oras
105
105
105
105
105
9/3
9-4
76
60/560
76
60
61
13/3
13-5
162
162/552
162
162
162
13/3
13-4
Plustec
76
60/560
76
60
60
13/3
13-5
Proplex
105
105
105
105
105
9/3
9-4
Ratex
105
105
105
105
105
9/3
9-4
Rehau
60
60/560
60
60
60
60
13/3
13-5
Rehau Geneo
60
160/560
60
160
60
60
13/3
13-5
SBK.K.211
24/552
205
211
205
60
13/3
13-5
Salamander
60
28/560
60
28
162
13/3
13-5
Schüco CT 60
60
66/552
60
66
161
13/3
13-5
Schüco CT 70
60
166/552
60
166
61
13/3
13-5
Pimapen
Plafen
Roplasto
Sheffer
e
60
60/560
60
60
60
Thyssen
SBK.K.192
192
162
192
192
Trocal 2000 / 88+
SBK.K.126
126
frezowany
126
26/9-13
Trocal A5 / M5
SBK.K.226
226
60
226
13/3
13-5
192
13/3
13-4
226
226
13/3
13-5
61
Veka
162
152/552
162
152
452/13
Waimar
162
114/505
162
114
60
WDS
61
15-5
8-4
13/3
13-5
13/3
13-4
76
60/560
76
60
452/13
13/3
13-5
Winbau
162
162/552
162
162
61
13/3
13-4
Wintech
76
60/560
76
60
60
13/3
13-5
Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64 -130 Rydzyna · T +48 (0) 65 52 55 700 · F +48 (0) 65 52 55 800 · www.winkhaus.pl
6
Zawias ramowy
7
8
Zawiasy
9
Przedłużacze
ryglujące
Wyposażenie
10
dodatkowe
11
Elementy ramowe
12
Szablony
Instrukcje
13
montażu okuć
Regulacja /
14
konserwacja
15
Rysunki montażowe
Notatki
Notatki
ul. Przemysłowa 1
PL-64 130 Rydzyna
T +48 (0) 65 52 55 700
F +48 (0) 65 52 55 800
www.winkhaus.pl
[email protected]
Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone
996 000 215 / 1113 PL
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Print-no.
Winkhaus Polska Beteiligungs

Podobne dokumenty

activPilot Giant

activPilot Giant Powłoka System okuciowy activPilot dostępny jest w atrakcyjnym kolorze srebrnym. Dzięki naszej wysokojakościowej technice powlekania galwanicznego spełniamy wymagania normy DIN EN 1670 (2007), klas...

Bardziej szczegółowo