UPOWAŻNIENIE Na podstawie decyzji nr

Transkrypt

UPOWAŻNIENIE Na podstawie decyzji nr
……………………………………………
…………………………….
Oznaczenie organu
Miejscowośd, data
UPOWAŻNIENIE
Na podstawie decyzji nr ………………………….. Ministra Spraw Wewnętrznych (do 01.01.2016 r.)
lub Ministra Cyfryzacji z dnia ……………………………………..
upoważniam
Pana/Panią……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
Zajmowane stanowisko/sprawowana funkcja
do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w
• rejestrze PESEL*,
• Rejestrze Dowodów Osobistych*
oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone przedmiotowe rejestry.
Upoważnienie może byd wykonywane od dnia ……………………………………………………………
…………………………………………….
Podpis
* Upoważnienie może dotyczyd przetwarzania danych, tylko w tym rejestrze, którego dotyczy decyzja administracyjna
wyrażająca zgodę na udostępnianie danych za pomocą urządzeo teletransmisji danych. Niepotrzebny rejestr skreślid.

Podobne dokumenty