Pismo Okólne Nr 39/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25

Komentarze

Transkrypt

Pismo Okólne Nr 39/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25
PISMO OKÓLNE Nr 39/15/16
Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na
studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
Podaje się do wiadomości treść uchwały Senatu Politechniki Śląskiej
Nr XXXIX/321/15/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku
akademickim 2016/2017:
I. „W Uchwale Senatu Politechniki Śląskiej Nr XXVIII/233/14/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia
I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017, wprowadzić następujące
zmiany:
1. W § 4 dla kierunku Filologia zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Na specjalności język
włoski, język francuski, język niemiecki i język hiszpański, językiem obcym
uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język angielski, francuski,
niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, słowacki i szwedzki na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym”,
2. W Tabeli Nr 1, w wykazie kierunków technicznych, w poz. 29 w kolumnie Wydział usuwa
się przypis 6) dla Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego,
3. W Tabeli Nr 1, w wykazie kierunków technicznych, w poz. 30 w kolumnie Wydział usuwa
się przypis 6) dla Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów
w Rybniku,
4. W Tabeli Nr 1, w wykazie kierunków technicznych, w poz. 20 w kolumnie Wydział dodaje
się przypis 6) dla Wydziału Mechanicznego Technologicznego,
5. W Tabeli Nr 1, w wykazie kierunków technicznych, poz. 22 otrzymuje brzmienie:
22
KIERUNEK
Technologie metali
WYDZIAŁ
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
6. W Tabeli Nr 1, w wykazie kierunków technicznych, dopisuje się poz. 31 w postaci:
31
KIERUNEK
Fizyka techniczna 7) 8)
WYDZIAŁ
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Politechniki Śląskiej
7. Pod Tabelą Nr 1 przypis 6) otrzymuje brzmienie: „6) Kandydaci na studia dualne przystępują
do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji
przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą dany kierunek studiów”,
8. Pod Tabelą Nr 1 dopisuje się: „7) warunkowo po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego”,
9. Pod Tabelą Nr 1 dopisuje się: „8) laureaci pierwszych trzech miejsc i autorzy prac
wyróżnionych konkursu „Fizyka a ekologia” organizowanego przez Pałac Młodzieży
w Katowicach; uczniowie zakwalifikowani do Międzynarodowej Konferencji Młodych
Naukowców ICYS, laureaci pierwszych pięciu miejsc w Wojewódzkim Drużynowym
Turnieju z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach dodatkowo
otrzymują 30 punktów preferencyjnych”.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Otrzymują:
R,RO,RW,RD,RA,AK
wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni

Podobne dokumenty