OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA

Transkrypt

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA
…………………………………………..
(pieczęć firmowa pracodawcy )
…………………………………
, dnia …………………….
OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ PO
UKOŃCZONYM SZKOLENIU
Nazwa pracodawcy: ……………………………………………………...……………………………………….…
…………………………….….……………….……………………………..……………………………………….…
Adres siedziby pracodawcy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
…………………………….……….………….……………………………..……………………………………….…
Numer telefonu / faxu ……………………..….……………………………..……………………………………….
NIP……………………………………………….…… REGON ………………………………………
Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uprawnionej do reprezentacji pracodawcy (upoważnienie
to musi wynikać z dokumentów rejestrowych podmiotu lub stosownych pełnomocnictw) 1
…………………………….……………….……………………………..……………………………………….…
Rodzaj prowadzonej działalności:
…………………………….……………….……………………………..……………………………………….…
Przedstawiając powyższe informacje oświadczam, że zobowiązuję się do zatrudnienia
Pana/Pani: ……….…………………………………………………………..…………….……………….……
(imię i nazwisko osoby, która zostanie zatrudniona)
PESEL…………………………………………………...
po ukończeniu szkolenia z zakresu:
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………………
( nazwa szkolenia, wymagane uprawnienia)
na okres:
 co najmniej 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli koszt jednostki
szkolącej nie przekroczy 4.000,00 zł;
 co najmniej 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli koszt jednostki
szkolącej przekroczy 4.000,00 zł.
na stanowisku:
…………………….……………………………………………..……………………………………………
Ponadto zobowiązujemy się do złożenia oferty pracy na w/w stanowisko w terminie 14 dni od
ukończenia szkolenia / uzyskania uprawnień (kwalifikacji) przez w/w osobę. Jednocześnie
zobowiązujemy się przedłożyć do Urzędu Pracy umowę o pracę zawartą ze wskazaną osobą w
terminie 7dni od jej zawarcia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jeleniej Górze Zasadami organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych.
Nie wywiązanie się ze złożonego zobowiązania jest brane pod uwagę w przypadku chęci skorzystania z
usług i instrumentów rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, jak również podczas
kolejnych składanych deklaracji innym osobom bezrobotnym .
…………………………
(data)
…………………………………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji
i składania oświadczeń, zgodnie z dokumentem rejestrowym)
Należy dołączyć uwierzytelnioną kserokopię pełnomocnictwa do reprezentowania Pracodawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca oświadczenie jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Pracodawcy w
odnośnym dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej.
1

Podobne dokumenty