Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w

Komentarze

Transkrypt

Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w
T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W
WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
B I B L I O T E K A
U N I W E R S Y T E C K A
T O R U N I U
W
T O R U N I U
ZAPISKI HISTORYCZNE
POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA
I KRAJÓW BAŁTYCKICH
TOM LXXX – ROK 2015
SUPLEMENT
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO
ORAZ KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2013
Toruń 2015
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO
I ZACHODNIEGO
oraz
KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2013
wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich
Opracowali
ADAM BIEDRZYCKI i URSZULA ZABORSKA
współpraca
WOJCIECH SZRAMOWSKI
RADA REDAKCYJNA ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Przewodniczący: Mieczysław Wojciechowski
Członkowie: Hans-Jürgen Bömelburg, Karola Ciesielska, Jerzy Dygdała, Karin Friedrich,
Rolf Hammel-Kiesow, Grzegorz Jasiński, Edmund Kizik, Janusz Małłek, Ilgvars Misāns,
Michael G. Müller, Alvydas Nikžentaitis, Stanisław Salmonowicz, Jürgen Sarnowsky,
Janusz Tandecki, Kazimierz Wajda, Edward Włodarczyk
KOMITET REDAKCYJNY ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Redaktor: Piotr Oliński, zastępca redaktora: Roman Czaja
Członkowie: Bogusław Dybaś, Mirosław Golon, Tomasz Kempa,
Magdalena Niedzielska, Przemysław Olstowski, Mariusz Wołos
Sekretarze Redakcji: Paweł A. Jeziorski, Joanna Orzeł
Skład i łamanie: WENA Włodzimierz Dąbrowski
Adres Redakcji
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Wysoka 16
www.zapiskihistoryczne.pl
e-mail: [email protected]
Instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej
oraz w każdym zeszycie pierwszym czasopisma
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana
Redakcja stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami ghostwriting i guest authorship
Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in „Historical Abstracts”
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ISSN 0044-1791
TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU
Wydanie I. Ark. wyd. 30,87 Ark. druk. 23,13
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne
Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 15
www.wzg.com.pl
SPIS TREŚCI
I.
II.
III.
IV.
A. Ogólne
Bibliografie ..............................................................................................................................7
Czasopisma ..............................................................................................................................8
Towarzystwa, instytuty i zjazdy naukowe .............................................................................16
Nauki pomocnicze historii .....................................................................................................20
1. Archiwa ..............................................................................................................................20
2. Biblioteki ...........................................................................................................................23
3. Muzea, wystawy ................................................................................................................26
4. Historiografia, krytyka źródeł ............................................................................................32
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka, numizmatyka ............................................................37
6. Geografia historyczna ........................................................................................................39
7. Język i onomastyka ............................................................................................................41
B. Pomorze Wschodnie
Opracowania i zagadnienia ogólne ........................................................................................52
Źródła .....................................................................................................................................54
Zagadnienia społeczno-gospodarcze .....................................................................................59
1. Geografia gospodarcza .......................................................................................................59
2. Osadnictwo i demografia ...................................................................................................60
3. Etnografia ...........................................................................................................................63
4. Historia społeczno-gospodarcza ........................................................................................64
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe ...............................................................................................74
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ......................................................................76
1. Ogólne ................................................................................................................................76
2. Historia nauki i literatury ...................................................................................................78
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ..........................................................................82
4. Historia sztuki ...................................................................................................................86
5. Historia książki, prasy i innych mediów ............................................................................99
VI. Kościoły i wyznania ............................................................................................................103
VII. Regiony i miejscowości ......................................................................................................116
VIII. Osoby ...................................................................................................................................132
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................152
1. Okres do końca XIII w. ...................................................................................................152
2. Od XIV w. do poł. XV w. ...............................................................................................159
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w. ........................................................................................165
4. Od poł. XVII w. do 1815 r. .............................................................................................166
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. .................................................................................................167
1. Od 1815 r. do 1848 r. ......................................................................................................167
2. Od 1849 r. do 1918 r. ......................................................................................................167
3. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................168
4. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................171
XI. Pomorze Wschodnie po 1945 r. ..........................................................................................174
I.
II.
III.
6
C. Pomorze Zachodnie
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................180
Źródła ...................................................................................................................................180
Zagadnienia społeczno-gospodarcze ...................................................................................181
1. Geografia gospodarcza .....................................................................................................181
2. Osadnictwo i demografia .................................................................................................181
3. Etnografia .........................................................................................................................183
4. Historia społeczno-gospodarcza ......................................................................................183
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe .............................................................................................188
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ....................................................................188
1. Ogólne ..............................................................................................................................188
2. Historia nauki i literatury .................................................................................................189
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ........................................................................189
4. Historia sztuki ..................................................................................................................191
5. Historia książki, prasy i innych mediów .........................................................................196
VI. Kościoły i wyznania.............................................................................................................197
VII. Regiony i miejscowości .......................................................................................................201
VIII. Osoby ...................................................................................................................................208
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................212
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. .................................................................................................216
1. Od 1815 r. do 1918 r. ......................................................................................................216
2. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................216
3. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................216
XI. Pomorze Zachodnie po 1945 r. ...........................................................................................217
I.
II.
III.
D. Inne kraje bałtyckie
I.
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................220
II.
Bałtyk słowiański .................................................................................................................222
III. Hanza ...................................................................................................................................222
IV. Bałtyk w XV–XX w. ...........................................................................................................225
V.
Dzieje Inflant oraz Litwy, Łotwy i Estonii...........................................................................227
1. Opracowania i zagadnienia ogólne ..................................................................................227
2. Dzieje do 1815 r. .............................................................................................................232
3. Dzieje po 1815 r. .............................................................................................................248
VI. Dzieje krajów skandynawskich ...........................................................................................271
1. Opracowania i zagadnienia ogólne .................................................................................271
2. Dania ................................................................................................................................278
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................278
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................278
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................280
3. Norwegia ..........................................................................................................................281
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................281
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................282
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................284
4. Szwecja ............................................................................................................................284
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................284
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................285
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................291
5. Finlandia ..........................................................................................................................292
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................292
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................293
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................293
S k o r o w i d z ...............................................................................................................................295
A. OGÓLNE
I. BIBLIOGRAFIE
Zob. też poz.: 21, 35, 49, 106, 325, 363, 1255, 1465, 1791, 1914, 1918, 1957, 1979, 2556, 2810, 2816, 3364
1. ALEKNAVIČIENĖ Ona, ŠINKŪNAS
Mindaugas: Saulius Ambrazas: bibliografija.
Arch. Lithuanicum 2010 [nr] 12 s. 19-28
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_12_2010_110MB.pdf [dostęp: 2 IV 2015]
8. KURZYŃSKA Marta: Materiały do
bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2012 rok. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s. 578606
275 poz.
2. BIEDRZYCKI Adam, ZABORSKA
Urszula: Bibliografia miasta Torunia za rok
2012 wraz z uzupełnieniami. Rocz. Tor. 2013
[R.] 40 s. 349-445
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-69481c52-6a9e49eb-953c-87211fc0495c [dostęp: 7 V 2014].
728 poz.
3. BLOCK Iwona, OPCZYŃSKA Józefina: Bibliografia powiatu wejherowskiego za
lata 2009-2010 / oprac. ...; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego. - Wejherowo , 2013. - 287 s.: il.
2417 poz.
4. FURMAŃSKA Katarzyna: Bibliografia
grudziądzka za lata 2010-2012. Rocz. Grudz.
2013 T. 21 s. 355-379
5. GŁOWIŃSKA Anna: Powiat ostródzki: bibliografia piśmiennictwa lat 1971-1975.
Okolice Ostródy 2013 s. 155-188
434 poz.
6. GUZEWICZ Wojciech: Wykaz publikacji ks. prof. dra hab. Wojciecha Guzewicza
za lata 1993-2012. Stud. Ełckie 2013 [T.] 15
nr 3 s. 418-444. Sum.
Wersja elektron.: http://www.studiaelckie.pl/152013-nr-3 [dostęp: 22 X 2014]
7. KURZYŃSKA Marta: Materiały do
bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2011 rok: suplement. Mat. Zach.- pom.
Nowa Seria 2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr.
2013) s. 571-577
50 poz.
9. MINAKOWSKI Jerzy: Baza artykułów
dotyczących plebiscytu na Warmii, Mazurach
i Powiślu w 1920 roku. - Olsztyn: [OBN],
2010. - [451] s.
Dok. elektron.: http://www.obn.olsztyn.pl/towarzystwo/artykuly/bibkiografia.pdf [dostęp: 9 IV 2015 r.]
10. RUTKOWSKA Katarzyna: Działalność wydawnicza Koła Miłośników Dziejów
Grudziądza w latach 1986-2011. - Grudziądz:
Koło Miłośn. Dziejów Grudz., 2013: il., faks.,
tab., wykr. - (Biblioteka Koła Miłośników
Dziejów Grudziądza; T. 68)
11. SPRUTH Herbert: Landes- und familiengeschichtliche Bibliographie für Pommern: Drucke und Handschriften. - Insingen: Degener, 2012. - XVI, 49 s., s. 805-866
+ 1 CD-Rom. - (Genealogie und Landesgeschichte; Bd. 2)
Przedruk: Neustadt a.d. Aisch, 1965
12. TUMELYTĖ Irena: Lietuvos istorijos
bibliografija 2001 / sud. [...]; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2012. - S. 167, [1] s.
1609 poz.
13. TYMIŃSKI Jan: Bibliografia zawartości „Rocznika Ośrodka Nauk Społecznych
i Wojskowych Marynarki Wojennej” z lat
1962-1970. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen.
2013 nr 28 s. 251-261
14. WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia
historii Pomorza Zachodniego za rok 2012
w wyborze. Prz. Zach.- pom. 2013 R. 28 z. 4
s. 155-202
328 poz.
8
Ogólne
15. WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia
Szczecina za 2012 rok. Kronika Szczec. 2012
Nr 31 (dr. 2013) s. 263-309
308 poz.
16. ZABORSKA Urszula, BIEDRZYCKI Adam: Bibliografia historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego oraz krajów re-
gionu Bałtyku za rok 2011 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich / współpr. Wojciech
Szramowski; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych; Biblioteka
Uniwersytecka w Toruniu. - Toruń, 2013. 332 s. - (Zapiski Historyczne; T. 78 Supl.)
Wersja elektron.: http://opac.bu.umk.pl/isis/baza11.
html [dostęp: 30 V 2014]
3514 poz.
II. CZASOPISMA
Zob. też poz.: 13, 149, 620, 1379, 1703, 1834
17. ACTA Baltico-Slavica / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Naukowe Warszawskie; red. Joanna Pomorska. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw.
2013 [T.] 37. - 630, [1] s.: il., faks., mapy,
tab.
Wersja elektron.: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/47/showToc [dostęp: 17 XI 2015]
18. ACTA Cassubiana / Instytut Kaszubski; przew. kom. red. Józef Borzyszkowski.
- Gdańsk
2013 T. 15. - 456 s.: il., tab., wykr.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_
acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII 2015]
19. ACTA de Arte. Zeszyt Instytutu
Sztuk Pięknych / red. Grażyna KobrzenieckaSikorska. - Olsztyn: Inst. Sztuki UWM
2011 z. 1. - 119, [1] s.: il.
Zesz. pt.: Sztuka i edukacja w przestrzeni kulturowej
regionu
20. ACTA Elbingensia. Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej / red. nauk. Joanna Nowak. - Elbląg
2013 T. 16-19. - 93, [5] s.: tab., wykr.; 104
s.; 120 s.: il., tab., wykr.; 127 s.: tab., wykr.
Wersja elektron.: http://www.euh-e.edu.pl/n/actaelbingensia-kwartalnik-2013/429/1 [dostęp: 17 XII 2015]
T. 19 red.: Izabela Seredocha
21. ARCHAEOLOGIA Baltica / Klaipėda
University; ed. by Vladas Žulkus. - Klaipėda
2013 [T.] 19-20. - 197 s.: il., mapy, pl., tab.,
wykr.;
T. 19 pt.: Societies of the past: approaches to landscape, burial customs and grave goods; wersja elektron.:
http://journals.ku.lt/index.php/AB/issue/view/11/showToc [dostęp: 30 VII 2015].
T. 20 pt.: Frontier societies and environmental change in northeast Europe; wersja elektron.: http://journals.
ku.lt/index.php/AB/issue/current/showToc [dostęp: 28
VII 2015].
Zob. też: GIRININKAS Algirdas: Articles in volumes 1 to 20 of Archaeologia Baltica (1995-2013). Archaeol. Baltica 2013 [T.] 20 s. 10-21
22. ARCHAEOLOGIA Lituana / Vilniaus Universitetas. Archeologijos Katedra;
red. Mykolas Michelbertas. - Vilnius
1999 [T.] 1 - 2013 [T.] 14
23. ARCHIVUM Lithuanicum / Klaipėdos Universitetas [et al.]; vyr. red. Giedrius
Subačius. - Vilnius
1999 [nr] 1 - 2011 [nr] 13
Od nr 3 wyd: Wiesbaden: Harrasowitz.
Wersja elektron. nr 1-10: http://www.uic.edu/classes/
lith/lith520/ALt_1_1999.pdf; http://www.uic.edu/classes/
lith/lith520/ALt_2_2000.pdf;
www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_3_2001.pdf; www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_4_2002.pdf; http://www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_5_2003.pdf; www.uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_6_
2004.pdf; www.uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_7_2005.
pdf;
www.uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_8_2006.pdf;
http://www.uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_9_2007_VID.
pdf; http://www.uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_10_2008.
pdf; wersja elektron. nr 11-13: http://www.uic.edu/classes/
lith/lith520/ALt_11_2009_spalvotas_mazas.pdf;
http://
www.uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_12_2010_110MB.
pdf; http://www.uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_13_2011
_63MB.pdf [dostęp: 2 IV 2015]
24. BALTISCHE Studien. Pommersche
Jahrbücher für Landesgeschichte. Neue Folge / Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V. [et al.];
Schriftleit. Ivo Asmus [et al.]. - Kiel: Ludwig
2012 Bd. 98 (dr. 2013). - 262 s.: il., mapy
9
Ogólne
25. BASZTA / Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego
w Chojnicach; red. Lidia Białkowska [et al.].
- Chojnice
2013 [nr] 12. - 160 s.: il., mapa, portr., tab.
31. BIULETYN Historyczny / Muzeum
w Lęborku; Lęborskie Bractwo Historyczne;
red. Mariola Pruska, Joanna Schodzińska. Lębork
2013 nr 36. - 152 s.: il., faks.
26. BERICHTE und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
/ Red. Eckhard Grunewald. - München: R.
Oldenbourg
2005 Bd. 13. - 409 s.
2006 Bd. 14. - 375 s.: il.
2007 Bd. 15. - 430 s.
2008 Bd. 16. - 383 s.: il., faks.
2010 Bd. 17-18. - 396 s.: il.; 389 s.: il.,
mapa
32. BIULETYN Koła Miłośników Dziejów Grudziądza / red. Tadeusz Rauchfleisz.
- Grudziądz
2013 R. 11 nr 1-35
Od Bd. 17 red. Detlef Haberland, Jens Stüben.
Cd. zob.: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur
und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa poz.
47
27. BIBLIOTEKARZ Kujawsko-Pomorski / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy;
przew. kol. red. Danuta Kaczmarek. - Bydgoszcz
2013 nr 1-2
28. BIBLIOTEKARZ Warmińsko-Mazurski / przew. zesp. red. Andrzej Marcinkiewicz. - Olsztyn: Woj. Bibl. Publ.
2013 nr 1-4
Dok. elektron.: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/
[dostęp: 8 XII 2015]
29. BIBLIOTEKARZ Zachodniopomorski / Książnica Pomorska im. Stanisława
Staszica w Szczecinie [et al.]; przew. kol. red.
Lucjan Bąbolewski. - Szczecin
2013 R. 54 nr 1-4
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31230 [dostęp: 10 VI 2015]
30. BIULETYN Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej / Fundacja Generał Elżbiety
Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie
Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek; red. nacz. Katarzyna Minczykowska. Toruń
2013 R. 25 nr 63. - 121, [4] s.: il., mapa,
portr., tab.
Od nr 10 współred. Janusz Hinz
33. BIULETYN Konserwatorski Województwa Pomorskiego / Stowarzyszenie
Konserwatorów Zabytków O/Gdańsk; red.
nacz. Aleksander Piwek. - Gdańsk
2013 z. 1. - 116 s.
34. BIULETYN Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / red. Małgorzata Birezowska.
- Olsztyn
2011-2013 z. 9-11 (dr. 2013). - 159 s.: il.,
tab.
35. BIULETYN Rady Języka Kaszubskiego = Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka /
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; red. nauk.
Edward Breza. - Gdańsk
2013. - 306 s.: il., tab.
Zob. też: INDEKS zawartości Biuletynów RJK za lata
2007-2012 / red. Dušan-Vladislav Paždjerski; Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie. - Gdańsk 2013. - 221 s.
36. DEUTSCH-BALTISCHES Jahrbuch.
Jahrbuch des baltischen Deutschtums Neue
Folge / Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. im
Auftrag der Deutsch-Baltischen Gesellschaft;
Red. Michael Garleff. - Lüneburg
2013 Bd. 61. - 216 s.: il., faks., tab.
Poprz. tyt.: Jahrbuch des Baltischen Deutschtums
zob. poz. 36
37. ECHA Przeszłości / Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; red. nacz.
Witold Gieszczyński. - Olsztyn
2013 [T.] 14. - 227 s.: il., mapa, tab.
38. EUROPA Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
/ red. nacz. Waldemar Rezmer. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK
10
Ogólne
2013 [T.] 4. - 198 s.: il., faks., mapy, tab.,
wykr.
Wersja elektron.: http://apcz.pl/czasopisma/index.
php/EO/issue/view/339 [dostęp: 2 IV 2015]
39. FOLIA Toruniensia / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu; red. Janusz Tandecki. Toruń
2013 T. 13. - 155 s.: il., faks., portr., tab.
Wersja elektron.: http://kpbc.umk.pl/publication/
76646 [dostęp: 12 III 2015]
Auftrag der Deutsch-Baltischen Gesellschaft;
Red. Michael Garleff. - Lüneburg
2013 Bd. 60. - 292 s.: il., pl., tab.
Cd. zob.: Deutsch-Baltisches Jahrbuch poz. 36
47. JAHRBUCH des Bundesinstituts für
Kultur und Geschichte der Deutschen im
östlichen Europa / Red. Detlef Haberland,
Jens Stüben. - München: R. Oldenbourg
2011 Bd. 19. - 438 s.: il.
2012 Bd. 20. - 696 s.: il.
2013 Bd. 21. - 598 s.: il.
Poprz. tyt.: Berichte und Forschungen zob. poz. 26
40. FORSCHUNGEN zur Baltischen Geschichte / hrsg. v. Mati Laur, Karsten Brüggemann. - Tartu: Akad. Ajalooselts
2013 Bd. 8. - 353 s.: tab., wykr.
41. GDAŃSKI Rocznik Ewangelicki /
red. nacz. Marcin Hintz. - Sopot: Parafia Kościoła Ewang.- Augsb.
2013 Vol. 7. - 413 s.: il., portr., tab.
Wersja elektron.: http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2013.pdf [dostęp: 16 VI 2015 r.]
42. GDAŃSKIE Studia Archeologiczne
/ Uniwersytet Gdański. Instytut Archeologii;
red. Lech Czerniak. - Gdańsk
2012 nr 2. - 245 s.: il., mapy, pl., tab., wykr.
2013 nr 3. - 309 s.: il., mapy, pl., tab., wykr.
43. GDAŃSKIE Zeszyty Numizmatyczne / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Oddział w Gdańsku; red. Aleksander M.
Kuźmin, Dariusz Świsulski. - Gdynia
2013 Nr 113-122
44. HANSISCHE Geschichtsblätter /
hrsg. v. Hansischen Geschichtsverein; Red.
Rolf Hammel-Kiesow, Volker Henn. - Trier:
Porta Alba Verl.
2013 Jg. 131. - [4], 388 s.: mapy, tab.
45. INSTYTUCJE i duchowieństwo Diecezji Elbląskiej / red. Zdzisław Bieg, Kazimierz Pączkowski. - Elbląg: Kuria Diec. Elbl.
2006-2013
Poprz. tyt.: Spis parafii i duchowieństwa diecezji elbląskiej
46. JAHRBUCH des Baltischen Deutschtums / Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. im
48. JOURNAL of Baltic Studies / Association for the Advancement of Baltic Studies;
ed. Terry Clark. - [S.l.]
2013 Vol. 44 nr 1-4
49. KOCIEWSKI Magazyn Regionalny.
Kwartalnik społeczno-kulturalny / red. Halina Rudko. - Tczew: Kociew. Kantor Edyt.
2013 nr 1-4 + wyd. specj.
Zob. też: BIBLIOGRAFIA zawartości Kociewskiego
Magazynu Regionalnego 1986-2012 / całość zebr. i oprac.
Halina Rudko. Kociew. Mag. Region. 2013 wyd. specj. s. 192. - SZWOCH Ryszard: Jak powstawał „Kociewski Magazyn Regionalny”. Kociew. Mag. Region. 2013 nr 3 s. 3-5
50. KOMUNIKATY Instytutu Bałtyckiego / Instytut Bałtycki. Stowarzyszenie Naukowo-Badawcze; Uniwersytet Gdański; red.
Czesław Ciesielski. - Gdańsk
2012 R. 47/48 z. 49. - 235 s.: il., faks.,
mapa, portr., tab., wykr.
Wersja elektron.: http://ib.ug.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/01/komunikaty49.pdf.
Niniejszy opis anuluje poz. 49 w bibliogr. za 2012 r.
Zob. też: SEMKÓW Piotr: „Komunikaty Instytut
Bałtyckiego”: (spojrzenie wstecz). Kom. Inst. Bałt. 2012 R.
47/48 z. 49 s. 209-219, tab. - TYMIŃSKI Jan: Problematyka
Polskiej Marynarki Wojennej na łamach „Komunikatów
Instytutu Bałtyckiego” w latach 1988-2012. Stud. z Dziejów
Pol. Historiografii Wojsk. 2013 T. 14 s. 153-162. Sum.
51. KOMUNIKATY
Mazursko-Warmińskie / Towarzystwo Naukowe i Ośrodek
Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego;
Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie;
red. Wojciech Wrzesiński. - Olsztyn
2013 nr 1-4
Wersja elektron.: http://www.obn.olsztyn.pl/index1.
php?id=komunikaty/zawartosc [dostęp: 10 XII 2015]
Od nr 3 red. Grzegorz Jasiński
11
Ogólne
52. KOSZALIŃSKIE Zeszyty Muzealne.
Seria B-IX: Muzealnictwo / red. Jerzy Kalicki.
- Koszalin: Muzeum
2013 T. 33. - 189 s.: il.
Tom nosi tytuł: Sprawozdania z działalności muzeów Pom. Środk. w roku 2012
53. KOSZALIŃSKO-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii
Biskupiej / red. Krzysztof Włodarczyk, Emilia Gawrońska. - Koszalin
2013 R. 41 [nr] 1-12
54. KOŚCIERSKIE Zeszyty Muzealne /
Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego
Knyby w Kościerzynie; red. Krzysztof Jażdżewski. - Kościerzyna
2013 [nr] 7. - 312 s.: il., faks., mapa, portr.,
tab.
55. KRONIKA Szczecina / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin: „Dokument”
2012 Nr 31 (dr. 2013). - 313, [3] s., [7] s.
tabl.: il., tab.
56. KRONIKA Urzędowa Diecezji Ełckiej. - Ełk: Kuria Biskupia Diec. Ełckiej
2013 nr 1-4
57. LATVIJAS Arhīvi / Latvijas Valsts
Arhīvu Ģenerāldirekcija. Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs. - Rīga
2007-2013
58. LIBRI Gedanenses / Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska; red. Maria
Babnis. - Gdańsk
2011/2012 T. 29/30 (dr. 2013). - 136 s.,
[12] s. tabl.: il., faks., tab.
59. LIETUVOS Istorijos Metraštis = The
Year-Book of Lithuanian History = Jahrbuch
für Litauische Geschichte / Lietuvos Istorijos
Institutas; pirm. red. kol. Zigmantas Kiaupa.
- Vilnius
2012 [nr] 1-2 (dr. 2013)
60. LIETUVOS Istorijos Studijos / Vilniaus Universitetas; vyr. red. Alfredas Bumblauskas. - Vilnius
2013 T. 31-32. - 178, [2] s.: tab., wykr.;
183, [1] s.: il., mapy, pl., tab.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo31.pdf [dostęp: 22 V
2015]; http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo32.pdf [dostęp: 18 IX 2015]
61. LITHUANIAN Historical Studies /
Lithuanian Institute of History; ed. S[tephen]
C. Rowell. - Vilnius
2012 Vol. 17 (dr. 2013). - VI, 291, [3] s.:
tab.
62. LITUANISTICA / Lietuvos Mokslų
Akademija; red. Eugenijus Jovaiša. - Vilnius
2013 T. 59 Nr. 1-4
63. LITUANO-Slavica Posnaniensia. Studia Historica / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kom. red. Stanisław
Alexandrowicz [et al.]. - Poznań
2013 [T.] 14. - 261 s.: tab.
2013 [T.] 16(1). - 323 s.: faks., tab.
Od T. 16(1) red. Rafał Witkowski
64. MATERIAŁY do Dziejów Kultury
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu / Pracownia Dokumentacji, Popularyzacji Zabytków
i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”
w Bydgoszczy; kom. red. Agnieszka Wysocka, Lech Łbik; współpr. Bogna Derkowska-Kostkowska. - Bydgoszcz
2013 z. 17. - 134, [1] s.: il., faks., tab.
65. MATERIAŁY Zachodniopomorskie.
Nowa Seria. Rocznik Naukowy Muzeum
Narodowego w Szczecinie / red. nauk. Anna
B[ogumiła] Kowalska [et al.]. - Szczecin:
Muz. Narod.
2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013). 633 s.: il., mapy, tab., wykr.
66. MIESIĘCZNIK Archidiecezji Gdańskiej / Kuria Metropolitalna Gdańska; red.
Maciej Kwiecień. - Gdańsk
2013 R. 57 [nr] 1-12
67. MIESIĘCZNIK Diecezji Pelplińskiej
/ Kuria Diecezjalna Pelplińska; red. Tadeusz
Brzeziński. - Pelplin: „Bernardinum”
2013 R. 22 z. 1-12
Od z. 5/6 red. Wojciech Węckowski
12
Ogólne
68. NASZE Pomorze. Rocznik Muzeum
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie / Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie; red.
nacz. Janusz Kopydłowski. - Bytów
2012 nr 14 (dr. 2013). - 298 s.: il., faks.,
mapa
69. NAUTOLOGIA / Polskie Towarzystwo Nautologiczne; red. Bolesław Hajduk.
- Gdynia
2013 R. 48 nr 150. - 121, [3] s.: il., faks.,
mapy, portr.
70. NORDOST-Archiv. Zeitschrift für
Regionalgeschichte. Neue Folge / Red. Konrad Maier. - Lüneburg: Nordost-Inst.
2012 Jg. 21 (dr. 2013). - 340 s.: il., faks.,
mapa, tab.
T. 21 pt.: Deportationen in Stalins Sowjetunion: das
Schicksal der Russlanddeutschen und anderer Nationalitäten / wiss. verantw. Otto Luchterhandt
71. OKOLICE Ostródy / red. Waldemar
Mierzwa. - Ostróda: Burmistrz Miasta Ostróda; Ofic. Wydaw. „Retman”
2013. - 190, [2] s.: il., faks., tab.
72. ORDINES Militares: Colloquia Torunensia Historica: Yearbook for the Study
of the Military Orders / ed. Roman Czaja,
Jürgen Sarnowsky. - Toruń: Wydaw. Nauk.
UMK
2013 Vol. 18. - 316, [1] s.: il., mapa
75. PREUSSENLAND. Jahrbuch der
Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung und der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und
Landeskunde Westpreussens: Mitteilungen
aus dem Geheimen Staatsarchiv Preusssicher
Kulturbesitz / Schriftl. Dieter Heckmann,
Klaus Neitmann, Astrid Kaim-Bartels. Osnabrück
2012 Jhb. 3 (dr. 2013). - 208 s.: il.
76. PREZBITERIUM. Pismo urzędowe
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej / Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska;
red. nacz. Robert Masalski. - Szczecin
2013 R. 41 nr 1-12
77. PROWINCJA. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław / red.
nacz. Leszek Sarnowski. - Sztum: Stow. Inicjatyw Obywat. „Taka Gmina”
2013 nr 1-4
78. PRUTHENIA. Pismo poświęcone
Prusom i ludom bałtyjskim / Towarzystwo
Naukowe Pruthenia; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; red. Grzegorz Białuński. - Olsztyn
2013 T. 8. - 319 s.: il., mapy, pl., tab.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V 2015]
Wersja elektron.: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/OM/issue/view/214 [dostęp 7 II 2015]
79. PRZEGLĄD Zachodniopomorski /
Uniwersytet Szczeciński; red. nacz. Radosław
Gaziński. - Szczecin
2013 R. 28 nr 1-4
73. POMERANIA. Miesięcznik społeczno-kulturalny / red. Dariusz Majkowski. Gdańsk: Zarząd Gł. Zrzesz. Kasz.- Pom.
2013 nr 1-12
80. RES Humanitariae / Klaipėdos Universitetas; vyr. red. Rimantas Balsys. - Klaipėda
2009 T. 5 - 2013 T. 14
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.
pl/archiwum/pomerania-2013 [dostęp: 23 V 2015].
Zob. też: 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat z Pomeranią / wyb.
Edmund Szczesiak. - Gdańsk: Zrzesz. Kasz.-Pom. Zarząd
Gł., 2013. - 429, [1] s.: il., faks.
74. POMMERN. Zeitschrift für Kultur
und Geschichte / Pommerscher Zentralverband e.V; Schriftleit. Jana Olschewski. Lübeck-Travemünde
2013 Jg. 51 H. 1-4
Zob. też: 2288, 2496, 2497
Wersja elektron.: http://www.ku.lt/leidykla/leidiniai/
moksliniai-zurnalai/res-humanitariae/mokslinio-zurnalo-res-humanitariae-leidimai; http://journals.ku.lt/index.
php/RH/issue/view/46; http://journals.ku.lt/index.php/
RH/issue/view/47 [dostęp: 2 XII 2015]
81. ROCZNIK Elbląski / red. Andrzej
Groth. - Elbląg
2012 T. 24
Rec.: ZAWADZKI Wojciech, Stud. Gdań. 2013 T. 33
s. 269-273 [wersja elektron.]: www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/pdf/sg_xxxiii.pdf [dostęp: 28 X 2015]
Ogólne
13
82. ROCZNIK Gdański / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych; red. Edmund
Kizik. - Gdańsk: Wydaw. Gdań.
2011/2012 T. 71/72 (dr. 2013). - 178, [5]
s.: il., pl., tab.
89. ROCZNIK Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego = Statistical
Yearbook Warmińsko-Mazurskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew.
zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
2013 R. 14. - 387 s., [8] s. tabl.: mapy,
wykr.
83. ROCZNIK Gdyński / Towarzystwo
Miłośników Gdyni; red. Jacek Dworakowski.
- Gdynia
2013 nr 25. - 255, [1] s.: il., faks., mapy,
portr., tab., wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/olsz/69_
759_PLK_HTML.htm [dostęp: 4 IV 2014]
84. ROCZNIK Grudziądzki / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu; Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu; Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu; red. Wiesław Sieradzan.
- Grudziądz
2013 T. 21. - 379 s.: il., faks., tab.
85. ROCZNIK Mazurski / Starostwo Powiatowe w Szczytnie; przew. kom. red. Zbigniew Kudrzycki. - Szczytno
2013 T. 17. - 350, [1] s.: il., faks., mapy,
portr., tab., wykr.
86. ROCZNIK Sopocki / Towarzystwo
Przyjaciół Sopotu; red. Piotr W. Lorkowski.
- Sopot
2013 [T.] 24. - 200 s.: il., faks., tab.
87. ROCZNIK Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego = Statistical Yearbook of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
/ Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew.
zesp. red. Wioletta Zwara. - Bydgoszcz
2012 R. 13 (dr. 2013). - 370 s., [14] s. tabl.:
mapy, wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/bydgosz/69_
683_PLK_HTML.htm [dostęp: 17 IV 2013]
88. ROCZNIK Statystyczny Województwa Pomorskiego = Statistical Yearbook Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny
w Gdańsku; przew. zesp. red. Jerzy Auksztol.
- Gdańsk
2013. - 424 s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/gdansk/69_
1399_PLK_HTML.htm [dostęp: 4 IV 2014]
90. ROCZNIK Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego = Statistical
Yearbook of the Zachodniopomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Szczecinie;
przew. zesp. red. Dominik Rozkrut . - Szczecin
2013. - 426 s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/szczec/69_
1548_PLK_HTML.htm [dostęp: 28 III 2014]
91. ROCZNIK Toruński / Towarzystwo
Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja
Kopernika; red. Agnieszka Zielińska. - Toruń
2013 [R.] 40. - 449 s.: il., portr., tab.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.cejsh-b59a71c1-85a5-4de3b14d-a2230c0b0913 [dostęp: 22 IV 2014]
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2013 T. 15 s. 306-309 [rec. dot. roczników 38-39 20112012] [wersja elektron.]: instytutkaszubski.republika.
pl/pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
92. RYDWAN. Roczniki muzealne /
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdańskim; red. Andrzej Błażyński. - Starogard Gdański
2013 nr 8. - 224 s.: il., faks., mapy, portr.
93. SCANDINAVIAN Journal of History
/ ed. Guđmundur Hálfdanarson. - [S.l.]: Taylor & Francis
2013 Vol. 38 No. 1-5
Wersja elektron.: http://www.tandfonline.com/loi/sh
is20?open=38&repitition=0#vol_38 [dostęp: 16 IX 2015]
94. SEDINA-Archiv. Familiengeschichtliche Mitteilungen Pommerns / Pommerscher Greif e.V. Verein für pommersche Familien und Ortsgeschichte; Schriftleit. Franz
Waldmann. - Falkenberg
2013 Bd. 14 Jg. 59 [H.] 1-4
14
Ogólne
95. SŁUPSKIE Studia Historyczne / Akademia Pomorska w Słupsku; przew. kol. red.
Jerzy Hauziński. - Słupsk
2013 nr 19. - 304 s.: il., tab.
Wersja elektron.: http://ssh.apsl.edu.pl/ssh019.php
[dostęp: 18 V 2015]
96. STARGARDIA. Rocznik Muzeum
Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza / Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie; red. Marcin Majewski.
- Stargard
2011-2012 T. 7 (dr. 2013). - 419 s.: il.,
mapy, pl., tab.
97. STUDIA Elbląskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej; red.
Andrzej Kilanowski, Stefan Ewertowski. - Elbląg
2013 T. 14. - 534 s.
98. STUDIA Ełckie / red. nacz. Paweł Tarasiewicz. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum
2013 [T.] 15 nr 1-4. - 586 s.: il., tab.
Wersja elektron.: www.studiaelckie.pl/studia-elckieon-line [dostęp: 22 VII 2014]
99. STUDIA Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne; red. nacz. Adam Romejko. - Gdańsk-Oliwa
2013 T. 32-33. - 301, [2] s.: il.; 277, [1] s.
Wersja elektron.: www.studiagdanskie.diecezja.gda.
pl/tom32.html [dostęp: 11 II 2014]; www.studiagdanskie.
diecezja.gda.pl/pdf/sg_xxxiii.pdf [dostęp: 17 II 2015]
100. STUDIA i Materiały do Dziejów
Ziemi Wałeckiej. Rocznik popularno-naukowy / Regionalne Towarzystwo Historyczne
Ziemi Wałeckiej; red. Przemysław Bartosik.
- Wałcz
2013 nr 4. - 232 s.: il., faks., mapy, portr.
101. STUDIA Koszalińsko-Kołobrzeskie
/ Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Koszalinie; red.
Edward Sienkiewicz. - Koszalin
2013 Nr 20 z. 1/2. - 355 s.
Wersja elektron.: www.skkkoszalin.pl/skk_20_2013.
htm [dostęp: 5 V 2015]
102. STUDIA Maritima / Polish Academy of Sciences. Committee of Historical Subjects; University of Szczecin; ed. by Edward
Włodarczyk. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw.
Szczec.
2013 Vol. 26. - 133 s.
103. STUDIA Pelplińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej;
red. nacz. Janusz Szulist. - Pelplin: „Bernardinum”
2013 T. 46. - 319, [1] s.
104. STUDIA Teutonica. Issledovaniâ
po istorii Nemeckogo ordena / otvet. red. Il’â
[O.] Dement’ev. - Kaliningrad
2012 Vyp. 1
Rec.: NOVIKOV A[leksandr] S., Kaliningradskie
Arhivy 2013 Vyp. 10 s. 295-297 [wersja elektron.]: http://
gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf
[dostęp: 9 I 2015]
105. STUDIA Warmińskie / red. nacz.
Zdzisław Kieliszek. - Olsztyn: Wydaw. Uniw.
Warm.- Maz.
2013 [T.] 50. - 344 s.: tab., wykr.
106. STUTTHOF. Zeszyty Muzeum /
red. nauk. Andrzej Gąsiorowski. - Sztutowo:
Muz. Stutthof
2013 [z.] 1(11). - 268 s.
Zob. też: SPIS zawartości nr 1-10 Zeszytów Muzeum
Stutthof z lat 1976-1992. Stutthof 2013 [z.] 11 s. 259-266.
Od 2013 r. nowa numeracja zeszytów
107. SZCZECINER. Magazyn miłośników Szczecina / red. nacz. Paweł Knap. Szczecin: Szymon Jeż, Walkowska Wydaw.
2011 nr 1. - 139, [1] s.: il.., faks., pl.
2012 nr 2. - 191, [1] s.: il., faks., mapy, pl.
2013 nr 3 + nr spec. - 207, [1] s.: il., faks.,
pl.; 50 s.: il., faks., pl.
Nr specj. pt.: 1947: barwy ruin: Szczecin w przededniu (od)budowy, zob. poz. 2610
108. SZCZECIŃSKI Informator Archiwalny / Archiwum Państwowe w Szczecinie;
red. Maria Frankel. - Szczecin: „Dokument”
2013 nr 22. - 226 s.: il.
109. TEKI Gdańskie / red. nacz. Waldemar Jaroszewicz. - Gdańsk: Oddz. Okr. Katol.
Stow. „Civitas Christiana”
2013 T. 13. - 143 s.: tab.
Ogólne
110. TEKI Kociewskie. Czasopismo
społeczno-kulturalne / red. Michał Kargul,
Krzysztof Korda. - Tczew: Zrzesz. Kasz.-Pom.
Oddz. Kociewski
2013 z. 7. - 256 s.: il., mapa, tab.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
111. TERRA Jatwezenorum. Jotvingių
krašto istorijos paveldo metraštis / red. Sigitas Birgelis. - Punsko: Aušros
2013 [T.] 5. - 534 s.: il., mapy, pl.
112. TORUŃSKIE Wiadomości Kościelne / red. nacz. Wojciech Miszewski. - Toruń:
Tor. Wydaw. Diec.
2013 R. 22 nr 1-4
Od nr 3/4 red. nacz. Paweł Borowski
113. UNIVERSITAS Gedanensis / red.
nacz. Zdzisław Kropidłowski. - Gdańsk: Pom.
Tow. Filoz.-Teol.
2013 R. 25 T. 45-46
114. VIKING and Medieval Scandinavia
/ ed. by Carolyne Larrington [et al.]. - Turnhout: Brepols
2013 [Vol.] 9. - XII, 214 s.: il., mapy, tab.
115. WARMIŃSKIE Wiadomości Archidiecezjalne / Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej; red. Paweł Romański.
- Olsztyn
2013 R. 68 nr 123-128
Od nr 126 red. Bartłomiej Matczak
116. WESTPREUSSEN-Jahrbuch. Aus
dem Land an der unteren Weichsel / Landsmannschaft Westpreussen; hrsg. Hans-Jürgen
Kämpfert. - Münster: Westpreussen-Verl.
2013 Bd. 63. - 196 s.: il., faks., mapy, pl.,
tab.
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2013 T. 15 s. 317-319 [wersja elektron.]: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf
[dostęp: 15 XII 2015]
117. WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Kujawsko-Pomorskie Voivodship. Subregions,
powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew. zesp. red. Wioletta Zwara. Bydgoszcz
15
2012 R. 9 (dr. 2013). - 282 s., [16] s. tabl.:
mapy, wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/bydgosz/69_
674_PLK_HTML.htm [dostęp: 17 IV 2013]
118. WOJEWÓDZTWO
Pomorskie.
Podregiony, powiaty, gminy = Pomorskie
Voivodship. Subregions, powiats, gminas /
Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp.
red. Jerzy Auksztol. - Gdańsk
2013. - 332 s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/gdansk/69_
1408_PLK_HTML.htm [dostęp: 4 IV 2014]
119. WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
w Olsztynie; przew. zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
2013. - 301 s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/olsz/69_
764_PLK_HTML.htm [dostęp: 4 IV 2014]
120. WOJEWÓDZTWO Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Zachodniopomorskie Voivodships. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
w Szczecinie; przew. zesp. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin
2013. - 318 s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/szczec/69_
1546_PLK_HTML.htm [dostęp: 28 III 2014]
121. ZAPISKI Historyczne poświęcone
historii Pomorza i krajów bałtyckich / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk
Historycznych; red. Bogusław Dybaś. - Toruń
2013 T. 78 z. 1-4 + Suplement
Supl.: ZABORSKA U., BIEDRZYCKI A.: Bibliografia... zob. poz. 16
122. ZAPISKI Puckie / Muzeum Ziemi
Puckiej im. Floriana Ceynowy; Urząd Miasta
Puck; przew. kom. red. Jan Perszon. - Puck
2012/2013 nr 11/12 (dr. 2013). - 287 s.: il.,
faks., mapy, pl., portr., tab.
123. ZAPISKI Tucholskie. Rocznik społeczno-kulturalny / red. Elżbieta Bukowska, Elżbieta Zielińska. - Tuchola: Miejska Bibl. Publ.
2013 nr 7. - 264 s.: il., faks., tab.
Wyd. specj. pt.: Tradycje kształcenia nauczycieli
w Tucholi: od Seminarium Nauczycielskiego do Liceum
Pedagogicznego
16
Ogólne
124. ZAPISKI Zalewskie. Historia, kultura, środowisko / Towarzystwo Miłośników
Ziemi Zalewskiej; red. Krystyna Kacprzak.
- Zalewo
2013 nr 25-26
125. ZEITSCHRIFT für die Geschichte
und Altertumskunde Ermlands. Beiträge zur
Kirchen und Kulturgeschichte des Preussenlandes / Red. Hans-Jürgen Karp. - Münster:
Aschendorff
2012 Bd. 56 (dr. 2013). - IV, 156 s.: tab.
126. ZEITSCHRIFT für Ostmitteleuropa-Forschung. Neue Folge der Zeitschrift
für Ostforschung / Red. Christoph Schutte.
- Marburg: Herder-Inst.
2013 Jg. 62 H. 1-4. - 714 s.
127. ZESZYTY Bałtyckie / Urząd Miasta Szczecina; Uniwersytet Szczeciński; red.
nacz. Janusz Ruszkowski. - Szczecin
2013 [z.] 8. - 134 s.: mapy, pl., tab., wykr.
128. ZESZYTY Chojnickie / Chojnickie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk; red. Kazimierz
Jaruszewski, Bogdan Kuffel. - Chojnice
2013 nr 28. - 176 s.: il.
chojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp: 15 IX
2015]
129. ZESZYTY Gdyńskie / Wyższa
Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni;
red. Mirosław Gawron, Helena Głogowska.
- Gdynia
2013 nr 8. - 247 s.: il., mapa, tab.
Nr pt.: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
zob. poz. 1567
130. ZESZYTY Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny
w Olsztynku / red. nacz. Ewa Wrochna. - Olsztynek: Muz. Budow. Lud. - Park Etnogr.
2013 R. 4 z. 4. - 224 s.: il.
Drugi tyt. w jęz. ang.
131. ZESZYTY
Siemczyńsko-Henrykowskie / red. nacz. Bogdan Andziak. - Siemczyno: „Tempoprint” Teresa Polak
2013 T. 1-3. - 106, [2] s., il., faks., tab.,
wykr.; 144, [1] s., il., mapy, tab., wykr.; 157,
[2] s., il., mapy, pl.
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_1.pdf; http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_
2.pdf;
http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_3.pdf
[dostęp: 26 XI 2015]
Wersja elektron.: http://miastochojnice.pl/zeszyty-
III. TOWARZYSTWA, INSTYTUTY I ZJAZDY NAUKOWE
Zob. też poz.: 265, 280, 398, 764, 1705, 1712, 1720, 1727-1729, 1756, 1794, 1800, 2745, 2852, 2913, 2986
132. BIEWER Ludwig: Jahresbericht des
Vorsitzenden der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst
e.V. für die Zeit vom 24. September 2011 bis
zum 6. Oktober 2012. Balt. Stud. N.F. 2012
Bd. 98 (dr. 2013) s. 235-243
133. EHRICHT Christoph: Jahresbericht
2012 der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte e.V. Balt. Stud. N.F.
2012 Bd. 98 (dr. 2013) s. 258-260
134. KARP Hans-Jürgen: Der Historische
Verein für Ermland e. V. (gegr. 1856). Blr. f.
Dt. Landesgesch. 2011 Jg. 147 s. 513-518
135. KRÜGER Joachim: Jahresbericht
der Abteilung Vorpommern. Balt. Stud. N.F.
2012 Bd. 98 (dr. 2013) s. 245-249
Gesellschaft für Pommersche Geschichte
136. NIEDZIELSKA Magdalena: Niemieckie towarzystwa naukowe w Prusach
Zachodnich: historia polityczna // In: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich
w XIX i na początku XX wieku. - Poznań,
2012. - S. 137-156
137. SCHOEBEL Martin: Tätigkeitsbericht der Historischen Kommission für Pommern e.V. für die Jahre 2011 und 2012. Balt.
Stud. N.F. 2012 Bd. 98 (dr. 2013) s. 249-258
—————
138. MENDEL Maria: G d a ń s k i e Towarzystwo Naukowe wobec wyzwań współczesności: w stronę kultury heweliuszowskiej // In: Towarzystwa Naukowe w Polsce:
dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. T. 2.
- Warszawa, 2013. - S. 82-92
17
Ogólne
139. PUFELSKA Agnieszka: Between
bourgeoisie and natural science: the Danzig Research Society as model for the Berlin
Society of Friends of Natural History // In:
Notions of the self: the search for identity in
the East Central Europe in the 18th century.
- Zielona Góra, 2012. - S. 161-172
140. REMBALSKI Tomasz, OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2013 roku.
Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 374-386
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_
acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII 2015]
141. DUDA Daniel: Polskie Towarzystwo Nautologiczne [w G d y n i ] w okresie 30
marca 2012 roku - 30 marca 2013 roku. Nautologia 2013 R. 48 nr 150 s. 22-30, il., faks.
142. SITEK Eligiusz Józef: Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Nautologia 2013 R. 48 nr 150 s. 119-121
143. GANCEWSKI Jan: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego
Pruthenia za rok 2012. Pruthenia 2013 T. 8
s. 295-302
Z siedzibą w O l s z t y n i e .
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V
2015]
144. PUCHAJDA Zbigniew, TOMKIEWICZ Ryszard: 50 lat działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie // In: Towarzystwa Naukowe
w Polsce: dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. T. 2. - Warszawa, 2013. - S. 147-151
145. PUCHAJDA Zbigniew, TOMKIEWICZ Ryszard: Sprawozdanie z działalności
Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie za lata 2009-2013.
Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 4 s. 831-839
146. JASNOWSKA Janina: Rola S z c z e cińskiego
Towarzystwa Naukowego
w upowszechnianiu nauki na Pomorzu Zachodnim w XXI w. // In: Towarzystwa Naukowe w Polsce: dziedzictwo, kultura, nauka,
trwanie. T. 1. - Warszawa, 2013. - S. 212-215
147. REMBACKA Katarzyna: Polski
Związek Zachodni w Szczecinie // In: Nad
Odrą i Bałtykiem: myśl zachodnia: ludzie koncepcje - realizacja do 1989 r. - Szczecin,
2013. - S. 679-698
148. SZUKAŁA Maciej: Rola Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza
w Szczecinie (Gesellschaft für Pommersche
Geschichte und Altertumskunde) w XIX w.
w badaniach nad słowiańszczyzną // In:
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich
w XIX i na początku XX wieku. - Poznań,
2012. - S. 157-171
149. SPRAWOZDANIA Towarzystwa
Naukowego w To r u n i u . - Toruń: TNT
2012 [nr] 66 (dr. 2013). - 59, [3] s.
150. ZAWACKA-WAKARECY Dorota, MINCZYKOWSKA Katarzyna, KROMP
Dorota: Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum
i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej Służby Polek w Toruniu za rok
2012. Biul. Fund. Gen. E. Zawackiej 2013 R.
25 nr 63 s. 100-110, tab.
—————
151. REMBALSKI Tomasz: Sprawozdanie z III Seminarium Genealogicznego
„Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich”, G d y n i a ,
8 października 2011 r. Rocz. Lubelskiego Tow.
Geneal. 2012 T. 4 s. 258-261
152. ŻEBROWSKI Mariusz: Konferencja
„Twierdza G r u d z i ą d z - ochrona, zagospodarowanie i zarządzanie”. Cztery Hist. 2011
nr 0(1) s. 78-80
Grudziądz, 11 IX 2009 r.
153. HECKMANN Dieter: Preussenland
und Italien: Bericht über die Internationale
Jahrestagung der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung vom 17. bis 20. Mai 2012 in I n n s b r u c k . Preussenland 2012 Jhb. 3 (dr. 2013)
s. 181-182
18
Ogólne
154. CHOJNOWSKI Zbigniew: Sprawozdanie z konferencji Życie i twórczość Arno
Holza (1863-1929), K ę t r z y n , 26-27 kwietnia 2013 roku. Pr. Literaturoznawcze 2013
[nr] 1 s. 339-341
155. TARNOWSKA Anna: VII konferencja historyków prawa obszaru Morza Bałtyckiego w K i l o n i i . Czas. Prawno - Hist.
2012 T. 64 z. 2 s. 549-550
156. SZLĘZAK Karolina, JĘDRZEJEWSKI Przemysław: „Korespondencja miast
Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza od średniowiecza do XIX wieku”: sprawozdanie
z konferencji naukowej Instytutu Historii
Uniwersytetu Pedagogicznego w K r a k o w i e . Ann. Univ. Paedag. Cracoviensis, Stud.
Historica 2013 [T.] 15 s. 277-281
17-18 XI 2011 r.
157. KURILA Laurynas: Tarptautinė
mokslinė konferencija „Sacred landscapes in
the Baltic region” („Sakraliniai kraštovaizdžiai
Baltijos regione”). Liet. Archeol. 2013 [T.] 39
s. 361-366, il.
K r ó l e w i e c , 17-19 V 2012 r.
158. JEZIERSKI Jacek: Pięćsetlecie urodzin Marcina Kromera. Stud. Warm. 2013
[T.] 50 s. 324-326
Konferencja naukowa, L i d z b a r k Wa r m i ń s k i
- Olsztyn 19-20 IX 2012 r.
159. SKOMIAŁ Jakub: Ogólnopolska konferencja naukowa: „Grunwald i Konstancja.
Geneza współczesnej wojny sprawiedliwej”.
Czas. Prawno - Hist. 2011 T. 63 z. 2 s. 468
Ł ó d ź , 19 XI 2010 r.
160. BONČKUTĖ Roma: Mokslinė konferencija Žemaitijoje, skirta Dionizo Poškos
240-osioms gimimo metinėms paminėti.
Arch. Lithuanicum 2005 [nr] 7 s. 333-338
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_7_2005.pdf [dostęp: 27 II 2015].
Konferencja z okazji rocznicy urodzin Dionizego
Paszkiewicza, M a ž e i k i a i , 11-12 X 2004 r.
162. DANILEWSKA Katarzyna: Sprawozdanie z seminarium: „Ernst Wiechert
- piewca Mazur, przyjaciel prostych ludzi
swoich stron rodzinnych”: w 125. rocznicę
urodzin pisarza: M r ą g o w o , Piecki, Piersławek i Krutyń, 17-19.05.2012. Stud. Niemcozn.
2013 T. 51 s. 652-654
163. DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK
Emilia: Konferencja naukowa „Organizacja
Todt i praca przymusowa w czasie II wojny
światowej” (Organisation Todt og tvangsarbeid under okkupasjonen) w N a r v i k u (Norwegia) [14-15 V 2013 r.]. Europa Orientalis
2013 [T.] 4 s. 191-193
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
EO.2013.016 [dostęp: 2 IV 2015]
164. DEMENT’EV I[l’â] O.: Meždunarodnaâ konferenciâ „Kontakty i kul’turnyj
transfer v istoričeskom regione Vostočnoj
Prussii (1700-2000)”. Vestnik Balt. Feder.
Univ. im. I. Kanta 2013 Vyp. 12 s. 158-161
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/
iblock/85e/Dementev_158-161.pdf [dostęp 14 I 2015].
N i d a , 22-23 IX 2013 r.
165. KOŁODZIŃSKA Magdalena: Kształtowanie się kultur pamięci miast na obszarach
wielokulturowych (analiza porównawcza na
przykładzie O l s z t y n a i Kłajpedy po II wojnie światowej): międzynarodowe warsztaty
metodologiczne 24-27 stycznia 2012 roku.
Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 2 s. 407-410
166. KORYBUT-MARCINIAK Maria:
Pruzzenland: regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec,
Polski, Litwy i Rosji: sprawozdanie z konferencji. Echa Przeszłości 2013 [T.] 14 s. 205209
Olsztyn, 5-6 VII 2013 r.
167. BARTKOWIAK Zbigniew: Pieniądz
i banki na Pomorzu: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gdań. Zesz. Numizm. 2013
nr 116 s. 26-28
P o z n a ń , 17-18 I 2013 r.
161. KAS’ÂN A.: Rossiâ i Norvegiâ:
prošloe i nastoâŝee. Novaâ i Novejšaâ Ist.
2008 No 3 s. 249-252
M o s k w a , 8 VI 2007 r.
168. KONOPKA Witold: Sprawozdanie
z międzynarodowej konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych
19
Ogólne
na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich
oraz Pomorza, P r z y s i e k , 7-9 XI 2013 r. Hereditas Monasteriorum 2013 Vol. 3 s. 439-442
Wersja elektron.: http://hm.kasaty.pl/wp-content/
uploads/2014/07/hm3-439.pdf [dostęp: 10 II 2015]
169. MUTRYNOWSKA Alicja: Konferencja „Losy i znaczenie dziedzictwa po
klasztorach skasowanych na obszarze Prus
Zachodnich i Wschodnich oraz Pomorza”,
Przysiek pod Toruniem, 7-9 listopada 2013
roku. Klio (Toruń) 2013 T. 27 s. 252-255
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.
2013.067 [dostęp: 7 X 2014]
170. WEJMAN
Grzegorz:
Pamięć
i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim: Słudzy Boży kard. August Hlond i kard. Stefan
Wyszyński. Kronika Szczec. 2012 Nr 31 (dr.
2013) s. 67-77, il.
Konferencje, P y r z y c e 11 X 2012 r.; Szczecin 30 XI
2012 r.
171. KREEM Juhan: The First Conference of Baltic Urban History in R i g a (10.-12.
Oktober 2012): ein Tagungsbericht. Forsch. z.
Balt. Gesch. 2013 Bd. 8 s. 255-258
172. MÂGKOV M[ihail] Û.: Meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ „Vtoraâ vojna
i strany Baltii. 1939-1945 gg.”. Novaâ i Novejšaâ Ist. 2007 No 3 s. 251-255
Ryga, 14-15 XII 2006 r.
173. STANKEVIČ Adam: III Powszechny Zjazd Historyków Litewskich: S z a w l e ,
26-29 września 2013 r. Biul. Hist. Pogranicza
2013 nr 13 s. 161-169
174. SUBAČIUS Giedrius: Tarptautinė
konferencija „Tautinis tapatumas ir kalba:
draudimo aplinkybės, pasekmės, asmenybių vaidmuo”: (Šiaulių universitetas, 2004
05 27-29). Arch. Lithuanicum 2004 [nr] 6 s.
371-380
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_6_2004.pdf [dostęp: 2 III 2015].
Konferencja dot. tożsamości narodowej i języka
175. KSIĘGA pamiątkowa IV Kongresu
Kociewskiego: Dni Kongresowe Tc z e w, 8
maja 2010 roku, Starogard Gdański, 3 lipca
2010 roku, Świecie, 9 października 2010 roku
/ red. Mirosław Kalkowski. - Starogard Gdań-
ski: Tow. Miłośn. Ziemi Kociew., 2013. - 547
s.: il., faks., tab.
176. KONOPKA Witold: Konferencja
naukowa „Klasztor dominikański w To r u n i u . W 750 rocznicę fundacji”. Rocz. Tor.
2013 [R.] 40 s. 325-326
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-8ba9b1a0-2513485d-b138-79af9a1c5cd7 [dostęp: 7 V 2014].
Toruń, 4 X 2013 r.
177. KONOPKA Witold: Konferencja
naukowo-metodyczna „Nekropolie i miejsca
pamięci”. Rocz. Tor. 2013 [R.] 40 s. 331-334
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-5a87467a-6b184657-abce-1c7c2f36c43e [dostęp: 7 V 2014].
Toruń, 21 XI 2013 r.
178. KONOPKA Witold: Sprawozdanie
z konferencji naukowo-metodycznej z cyklu
„Region kujawsko-pomorski w przeszłości”
pt. „Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy”.
Rocz. Grudz. 2013 T. 21 s. 325-327
To r u ń , 15 XI 2012 r.
179. KONOPKA Witold: Sympozjum
naukowe w setną rocznicę urodzin Ludmiły
Roszko. Rocz. Tor. 2013 [R.] 40 s. 327-330
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-bc1bdd4c-ef2b4db2-9676-9e20c3726255 [dostęp: 7 V 2014].
Toruń, 16 X 2013 r.
180. MOSZUMAŃSKI Zbigniew: Tradycje szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu:
konferencja naukowa w 90-lecie powstania
Oficerskiej Szkoły Artylerii. Prz. Hist.- Wojsk.
2013 R. 14 nr 3 s. 231-232
7 VI 2013 r.
181. ROZYNKOWSKI Waldemar: Konferencja Klasztor dominikański w Toruniu. W 750
rocznicę fundacji, Toruń, 4 X 2013 r. Hereditas
Monasteriorum 2013 Vol. 3 s. 416-417
Wersja elektron.: http://hm.kasaty.pl/wp-content/
uploads/2014/07/hm3-416.pdf [dostęp: 10 II 2015]
182. ALEKNAVIČIENĖ Ona, TRIŠKAITĖ Birutė: Lietuvos mokslų akademijos seminaras „Mažosios Lietuvos religinė knyga”.
Arch. Lithuanicum 2010 [nr] 12 s. 381-395
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_12_2010_110MB.pdf [dostęp: 2 IV 2015].
W i l n o , 29 IV 2010 r.
20
Ogólne
183. GAIDIS Ryszard: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo ir atminties
aktualumas (konferenciją prisimenant).
[Dziedzictwo i znaczenie pamięci o Wielkim
Księstwie Litewskim (przypomnienie konferencji)]. Liet. Ist. Stud. 2013 T. 31 s. 172-177
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo31.pdf [dostęp: 22 V
2015].
Wilno, 15-16 XI 2012 r.
184. KLOVAS Mindaugas: Konferencijos
„Lietuva-Lenkija-Švedija: Europos dinastinės
jungtys ir istoriniai-kultūriniai ryšiai”
apžvalga. [Konferencja „Litwa-Polska-Szwecja: dynastyczne powiązania i relacje historyczno-kulturowe w Europie”]. Liet. Ist. Stud.
2013 T. 31 s. 169-171
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/
LietuvosIstorijosStudijosNo31.pdf [dostęp: 22 V 2015].
Wilno, 4-5 X 2012 r.
185. SARCEVIČIENĖ Jolita: Tarptautinė
mokslinė konferencija „Lietuva-LenkijaŠvedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai-kultūriniai ryšiai”. [Międzynarodowa
konferencja naukowa „Litwa-Polska-Szwe-
cja: europejskie związki dynastyczne i relacje
historyczno-kulturowe”]. Liet. Ist. Metraštis
2012 [nr] 2 (dr. 2013) s. 203-207
Wilno, 4-5 X 2012 r.
186. ŠINKŪNAS Mindaugas: Seminarium grammaticum 2003. Arch. Lithuanicum
2004 [nr] 6 s. 367-370, faks.
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_6_2004.pdf [dostęp: 2 III 2015].
Wilno, 21 XI 2003 r.
187. ZASZTOWT Leszek: Fenomeny
dziejów i tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego: Miejsca pamięci narodów, międzynarodowa konferencja w Wilnie, 15-16 listopada 2012 r. Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2013 R.
58 nr 3 s. 173-181
188. ZUBAITIENĖ Vilma: Tarptautinė
mokslo konferencija „Danielius Kleinas
[1609-1666] ir jo epocha”. [Międzynarodowa konferencja „Daniel Klein i jego epoka”].
Arch. Lithuanicum 2009 [nr] 11 s. 467-471
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_11_2009_spalvotas_mazas.pdf [dostęp: 2 IV
2015].
Wilno, 25 VI 2009 r.
IV. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1. Archiwa
Zob. też poz.: 108, 243, 250, 263, 401, 413, 445, 760, 951,
1117, 1170, 1356, 1532, 1914, 1915, 2022, 2274, 2295,
2336, 2375, 2504, 2578, 2661, 2773, 2850
189. ANTE Kristīne: Avoti par Kurzemes
guberņas iedzīvotāju konversijām Latvijas,
Lietuvas un Krievijas arhīva fondos. (Archival sources about the conversions of inhabitants of the Province of Courland (Historical
Archives of Latvia, Lithuania and Russia)).
Latv. Arhīvi 2012 Nr. 1/2 s. 7-26, faks. Sum.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/Kristine_Ante.pdf [dostęp: 7
XII 2015]
190. Die ARCHIVE Estlands im europäischen Kontext: Vorträge der Konferenz
im Tallinner Stadtarchiv vom 15. bis zum 16.
September 2005 / hrsg. v. Lea Kõiv, Peep Pillak. - Tallinn, 2012
Rec.: BOETTICHER Manfred v., Forsch. z. Balt.
Gesch. 2013 Bd. 8 s. 352-353
191. ARHIIVIJUHT. [K.] 3: Vabad
ühendused, ettevõted, kollektsioonid. [Przewodnik archiwalny. T. 3: Stowarzyszenia
publiczne, firmy, kolekcje] / koost. Lea Teedema; Ajalooarhiiv. - Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2010. - 512 s.
T. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2480
192. EGODOKUMENTAI ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje: straipsinų rinkinys. (Egodocuments and the private sphere
in Lithuania from the 16th to the 20th century) / sud. Arvydas Pacevičius; Vilniaus Universiteto Komunikacijos Fakultetas; Torunės
M. Koperniko Universiteto. Istorijas ir Archyvistikos Institutas. - Vilnius, 2013. - 508,
[1] s.: il., faks., mapa, wykr., tab . Sum.
Z treści: CHORĄŻYCZEWSKI Waldemar, ROSA
Agnieszka: Metodologiniai lietuviškųjų egodokumentų
paieškos aspektai lenkišku požiūriu. (Methodological
aspects of searching Lithuanian egodocuments from
the Polish viewpoint) s. 27-45. - PACEVIČIUS Arvydas:
21
Ogólne
Lietuvos egodokumentinio paveldo samprata ir tyrimų
kryptys. (Egodocumental heritage of Lithuania: conception and research trends) s. 113-126. - CICĖNIENĖ Rima:
Egodokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
bibliotekos rankraščių fonduose. (Egodocuments in the
manuscript holdings of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences) s. 163-193. - ČIJUNSKIENĖ Virginija: Egodokumentai Lietuvos valstybės istorijos
archyvo fonduose. (Egodocuments in fonds of Lithuanian
state historical archives) s. 195-220. - STEPONAITIENĖ
Jolita: Rankraštinių egodokumentų telkiniai Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. (Bodies of
manuscript egodocuments in the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania) s. 221-244. - ZARANKAITĖ
Toma: Egodokumentų telkiniai Lietuvos atminties institucijose: Vilniaus universiteto bibliotekos atvejis. (Egodocuments in the Lithuania’s institutions of memory: the
case of Vilnius University Library) s. 245-256. - BURBA
Domininkas: Portretinės marginalijos XVIII ir XIX amžių
Lietuvos bajorų korespondencijoje. (Marginalia portraits
in the Lithuanian nobility correspondence of eighteenth
and nineteenth centuries) s. 291-306. - PETREIKIS Tomas: Egodokumentai knygų paraštėse. (Egodocuments
in the book margins) s. 307-324. - GRIŠKAITĖ Reda:
„...noriu būti Tavo Knygoje...”: XIX amžiaus pirmosios pusės moterų atminimų albumai (lietuviškieji pavyzdžiai).
(„...I want to be in your book...”: women’s friendship books of the first half of the 19th century (Lithuanian cases))
s. 327-402. - ŽALTAUSKAITĖ Vilma: Luomo tapatybės
ženklai Romos katalikų dvasininkų dienoraščiuose (XIX
a. antroji pusė-XX a. pirmieji dešimtmečiai). (Evidence of
estate identity in the Roman Catholic priest diaries (second
half of the 19th-first decades of the 20th century)) s. 403423. - BONČKUTĖ Roma: Sofijos Pšibiliauskienės (Lazdynų Pelėdos) [1867-1926], Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
[1861-1943], Vilhelmo Storosto (Vydūno) [1868-1953]
laiškai Klaipėdos universiteto bibliotekos Kazio Pemkaus
[1920-1996] fonde. (Lazdynų Pelėda’s (S. Pšibiliauskienė),
Bitė’s (G. Petkevičaitė) and Vydūnas’ (Vilhelmas Storostas)
letters from Kazys Pemkus’s fond in Klaipėda University
Library) s. 425-472
193. HÜNERSON Reet, KÜNG Enn,
LUST Kersti: Archival sources of maritime
accidents in Estonia from the 17th to the
early 20th century. Muinasaja Teadus 2013
[Vol.] 23 s. 63-102
194. KALNCIEMA Aija: Atmodas un
Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas laika dokumenti zonālajos valsts arhīvos. (Dokumente aus der Zeit des „Erwachens” und
der Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Lettlands in den zonalen Staatsarchiven). Latv. Arhīvi 2012 Nr. 3/4 s. 7-31,
faks. Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/7-31.pdf [dostęp: 9 XII 2015]
195. KIBAL Birgit: Estnische Archivmaterialien im Internet. Forsch. z. Balt. Gesch.
2013 Bd. 8 s. 215-219
196. KOREJWO Mariusz: „Nowe” źródła w archiwach państwowych na przykładzie
wybranych rodzajów dokumentacji // In:
Źródła współczesne w zasobach archiwów:
czy jesteśmy gotowi na nowe? - [Olsztyn,
2013]. - S. 30-57: faks., mapa, tab.
Dot. Warmii i Mazur oraz Pom. Gdań.
197. NADOLNY Anastazy: Archiwa kościelne Pomorza Nadwiślańskiego // In: Non
cesso gratias agere Deo et hominibus: prace
ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi
Szteinke [...]. - Kraków, 2013. - S. 309-319
198. SZUKAŁA Maciej: Pruskie archiwa
państwowe a niemieckie badania wschodnie
(deutsche Ostforschung) w okresie międzywojennym XX wieku (1918-1939): między
nauką a politycznym zaangażowaniem. Szczecin, 2011
Rec.: WRÓBLEWSKI Łukasz, Archiwa - Kancelarie
- Zbiory 2013 nr 4 s. 275-288
199. TEOD OROWICZ-HELLMAN
Ewa: Polonika w Szwecji: partytura „Tańców polskich” z uroczystości koronacyjnych
Zygmunta III Wazy w Uppsali oraz polonika
w Bibliotece Diecezjalnej w Väterås: informacje wstępne o pracach w obydwu projektach // In: Stan badań nad wielokulturowym
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 6.
- Białystok, 2013. - S. 187-197. Sum.
200. ZAJAS Krzysztof: Było i nie ma,
czyli trochę o nieobecnych polonikach bałtyckich. Miscellanea Hist.- Arch. 2013 T. 20 s.
77-73. Sum.
—————
201. KOŚCIELAK Sławomir: Sprawozdanie z kwerendy w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w B e r l i n i e
w dniach 26-30 VIII 2013 r. Hereditas Monasteriorum 2013 Vol. 3 s. 444-450, tab.
Wersja elektron.: http://hm.kasaty.pl/wp-content/
uploads/2014/07/hm3-444.pdf [dostęp: 10 II 2015].
Dot. klasztoru brygidek w Gdańsku
22
Ogólne
202. INFORMATOR o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w B y d g o s z c z y : (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.)
/ oprac. Stanisław Błażejewski, Melania Dereszyńska-Romaniuk, Lidia Wakuluk; Archiwum Państwowe w Bydgoszczy. - Bydgoszcz,
2013. - 958 s.: il., faks., mapy. Bibliogr. s. 947958
203. MUSIAŁ Jolanta: Księgi i akta
gruntowe w zasobie Archiwum Państwowego w G d a ń s k u i Oddziału w Gdyni // In:
Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją. - Toruń, 2013. - S. 307-317
204. STANOVLENIE arhivnoj služby
Kaliningradskoj [K r ó l e w i e c ] oblasti /
[oprac.] A. N. Fedorova. Kaliningradskie Arhivy 2013 Vyp. 10 s. 5-14
Zawiera: Doklad o rabote Arhivnogo otdela Kaliningradskoj oblasti s. 7-14.
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
205. EX PRAESENTI praeteritum: księga
pamiątkowa jubileuszu 60-lecia Archiwum
Państwowego w Elblągu z siedzibą w M a l b o r k u . - Malbork: Arch. Państw. w Elbl.,
2012. - 166 s.: il., faks., tab.
Treść: GÓRSKA Justyna, WEŁNIAK Arkadiusz: Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą
w Malborku s. 7-12. - GÓRSKA Justyna: Powiatowe Archiwum Państwowe w Malborku w latach 1952-1966 w świetle kronik i sprawozdań Eligiusza Gumprechta s. 13-20.
- WEŁNIAK Arkadiusz: Sylwetka Eligiusza Gumprechta
[1924-2002] s. 21-22. - WEŁNIAK Arkadiusz: Charakterystyka zasobu Archiwum sprzed 1945 r. s. 23-33. - WEŁNIAK Arkadiusz: Charakterystyka powojennego zasobu
archiwalnego s. 34-42. - KRYNICKA Renata: Z doświadczeń pracownika nadzoru: refleksje i wspomnienia s. 4351. - GÓRSKA Justyna: Działalność usługowa Archiwum
Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku w zakresie
przechowywania dokumentacji niearchiwalnej, w szczególności osobowo-płacowej s. 52-57. - PUSTUŁKA Joanna:
Udostępnianie zbiorów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Elblągu z/s w Malborku s. 58-63. - KUKOWSKI Tomasz: Działalność popularyzatorska i edukacyjna
Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku
s. 64-73. - JANUSZ Małgorzata: Działalność szkoleniowoedukacyjna Archiwum: kursy kancelaryjno-archiwalne
s. 74-81. - WEŁNIAK Arkadiusz: Księgi i akta gruntowe
z okresu przed 1945 rokiem w zasobie Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku i ich znaczenie
w badaniach genealogicznych i własnościowych s. 82-93.
- WEŁNIAK Arkadiusz: Zbiór dokumentacji projektowej
Stoczni F. Schichau w Elblągu: charakterystyka i podstawowe problemy opracowania materiałów s. 94-102. - PU-
STUŁKA Joanna: Źródła do dziejów kształtowania się
administracji polskiej w Malborku w latach 1945-1947
w zasobie Archiwum s. 103-116. - KUKOWSKI Tomasz:
Źródła do dziejów Elbląga z lat 1945-1947 w zasobie Archiwum Państwowego w Elblągu z/s. w Malborku s. 117-126.
- KUKOWSKI Tomasz: Wartość akt Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Elblągu w badaniach historii regionalnej
s. 127-152. - WYKAZ pracowników Powiatowego Archiwum Państwowego w Malborku, Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku wraz
z Ekspozyturami w Elblągu i Braniewie oraz Archiwum
Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku s. 153-157
206. NOWOSAD Wiesław: Źródła do
dziejów Prus Królewskich w zespole „Książęta Radziwiłłowie” (Fond 694) w Narodowym
Archiwum Historycznym Białorusi w M i ń s k u . Archiwa - Kancelarie - Zbiory 2013 nr 4
s. 11-32. Streszcz. Sum.
207. KOSTŠOV Û[rij] V.: Obzor fondov R[ossijskogo] G[osudarstvennogo]
A[rhiva] S[ocialno-] P[olitičeskoj I[storii] po
istorii stanovleniâ Kaliningradskoj oblasti //
In: Problemy istočnikovedeniâ i istoriografii:
sb[ornik] nauč[nyh] tr[udov]. Vyp. 4. - Kaliningrad, 2006. - S. 46-54
W Moskwie
208. DYBAŚ Bogusław: Śladami Gustawa Manteuffla [1832-1916]: archiwum powiatu piltyńskiego w R y d z e . Miscellanea
Hist.- Arch. 2013 T. 20 s. 55-62. Sum.
209. IVANOVS Aleksandrs: Dokumenti
par Rīgas, Gotlandes un Hanzas attiecībām
ar Lielo Novgorodu Latvijas Valsts vēstures
arhīvā (12.-16. gs.). (Documentary records
on Riga, Gothland, and Hanseatic League
relations with Novgorod in the Latvian State
Historical Archives (12th-16th century)).
Latv. Arhīvi 2010 Nr. 2 s. 7-34, il., faks. Sum.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/Ivanovs.Dokumenti.pdf [dostęp: 29 V 2015]
210. JEZIORSKI Paweł A.: Źródła do
dziejów południowo-wschodnich Inflant
(późniejszych Inflant Polskich) w latach
1561-1600 w archiwach Rygi i Wilna. Miscellanea Hist.- Arch. 2013 T. 20 s. 63-76. Sum.
211. LATVIJAS Valsts arhīva fondu
rādītājs. 1-2 d. [Wykaz zasobu Archiwum
23
Ogólne
Państwowego Łotwy. T. 1-2] / projekta
vadītāja Rita Aukona; Latvijas Valsts Arhīvs.
- Rīga, 2004-2005. - 591 s.; 451 s.
219. GRABOWSKI Janusz: Udział Archiwum Głównego Akt Dawnych [w Wa r s z a w i e ] w dniach Grunwaldu w 2012 roku.
Miscellanea Hist.- Arch. 2013 T. 20 s. 283-285
212. NAGIELSKI Mirosław, BOBIATYŃSKI Konrad: Źródła do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie rządów
Wazów i „królów rodaków” w archiwum książąt kurlandzkich w Łotewskim Państwowym
Archiwum Historycznym w Rydze. Miscellanea Hist.-Arch. 2013 T. 20 s. 113-126. Sum.
220. KULECKI Michał: Źródła do dziejów Inflant i Kurlandii w XIII-XVIII wieku
w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych. Miscellanea Hist.- Arch. 2013 T. 20
s. 85-89, faks. Sum.
213. SZUKAŁA Maciej: Akta miasta
Biały Bór w zasobie Archiwum Państwowego
w S z c z e c i n i e. Szczec. Inf. Arch. 2013 nr 22
s. 23-26
221. MANYŚ Bernadetta: Ze spuścizny
archiwalnej Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w W i l n i e // In: Archiwa i ich zasoby: materiały pomocnicze do źródłoznawstwa. - Poznań, 2012. - S. 235-256
214. GUSSARSSON
WIJK
Maria,
HÖGLUND Mats, LUNDSTRÖM Bo: Med
kartan i fokus: en vägledning till de civila
och militära kartorna i Riksarkivet. - [Stockholm]: Riksarkivet, 2013. - 398 s.: il., mapy,
pl. - (Skrifter Utgivna av Riksarkivet; 36)
(Meddelanden fran Krigsarkivet; 31). Bibliogr. s. 378-389
Mapy szwedzkich w Riksarkivet w S z t o k h o l m i e
Aneks: Diariusz albo notacyje roku całego, czyli ceremonie kościelne różne i różnych czasów obserwowane
s. 248-256
222. ĀRNESTA Dināra: Atmodas laika
notikumu atspoguļojums Ventspils zonālajā
valsts arhīvā uzkrātos dokumentos, 1988.1991. gads. (Die Widerspiegelung der Zeit
des „Erwachens” in den Dokumenten des
zonalen Staatsarchivs in Ventspils [Wi n d aw i e ], 1988-1991). Latv. Arhīvi 2012 Nr.
3/4 s. 32-42, il. Zsfg.
215. STEMBROWICZ Inga, TRUŚCIŃSKI Łukasz: Seria Diplomatica Polonica w zasobie Riksarkivet w Sztokholmie. Miscellanea
Hist.- Arch. 2013 T. 20 s. 127-133. Sum.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/32-42.pdf [dostęp: 9 XII 2015]
216. EX ARCHIVO civitatis: Ta l l i n n a
Linnaarhiivi ajaloost. (Ex archivo civitatis:
über die Geschichte des Stadtarchivs) / koost. Lea Kõiv. - Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv,
2008. - 216 s.: il. - (Tallinna Linnaarhiivi Toimetised; 12). Zsfg.
Zob. też poz.: 27, 29, 39, 58, 192, 199, 332, 576, 649, 674,
951, 1255, 1257, 1261, 1386, 1749, 1752, 1782, 1783,
1855, 1969, 2291, 2480, 2485, 2635, 2651, 2659, 2685,
3320
217. COŁBECKA Monika: Badanie systemu informacji archiwalnej na przykładzie
Archiwum Państwowego w To r u n i u . Archiwa - Kancelarie - Zbiory 2013 nr 4 s. 79135, il., tab. Streszcz. Sum.
218. ROZYNKOWSKI Waldemar: Archiwalia dotyczące toruńskich jezuitów w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej.
Hereditas Monasteriorum 2013 Vol. 2 s. 498499
Wersja elektron.: http://hm.kasaty.pl/wp-content/
uploads/2013/06/kron_pr_zesp_2.pdf [dostęp: 18 II 2014]
2. Biblioteki
223. KOSMAN Janina: Z dziejów bibliotek w pruskiej prowincji Pomorze w XIX
i początkach XX wieku. - Szczecin: Książnica
Pom., 2013. - 184 s.: il., faks., mapa, portr.,
tab. - (Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”; T. 11). Bibliogr. s. 178-184
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/30753 [dostęp: 10 III 2014]
Rec.: GAZIŃSKI Radosław, Bibl. Zach.-pom. 2013 R.
54 nr 2/3 s. 158-160 [wersja elektron.]: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/publication/31837 [dostęp: 3 VI 2015]. - ,
GĘBOŁYŚ Zdzisław, Prz. Bibl. 2013 R. 81 z. 4 s. 518-521
KRAKOWIAK J.: Sylwetki wybitnych bibliotekarzy...
= poz. 1702
24
Ogólne
224. RĄCZKA Teresa: Księgozbiory polskich Inflantczyków w świetle nieznanych
archiwaliów (koniec XVIII - początek XIX
w.) // In: Stan badań nad wielokulturowym
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 6.
- Białystok, 2013. - S. 531-558. Sum.
225. WESOŁOWSKA Sylwia: Kształtowanie sieci bibliotecznej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 // In: Oblicza
utopii, obłudy i zakłamania. [T.] 1. - Poznań,
2013. - S. 143-154: il.
226. ZANDERS Viesturs: Izučenie istorii
bibliotek Latvii: avtory i tematika publikacij
(XVIII-XXI v.). Knygotyra 2013 T. 60 s. 212221. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
—————
227. ŠINKŪNAS Mindaugas: Lietuviškos
XVI-XVIII amžiaus knygos Prūsijos kultūros
paveldo fonde Berlyne. [Litewskie książki
z XVI-XVIII w. Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w B e r l i n i e ]. Arch. Lithuanicum 2007 [nr] 9 s. 387-415, faks., tab.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_9_2007_VID.pdf [dostęp: 2 IV 2015]
228. KAMLER Anna, KUŹMINA Dariusz: Szwedzkie losy b r a n i e w s k i e j biblioteki // In: Szlachta polska i jej dziedzictwo:
księga na 65 lat prof. dr. hab. Jana Dzięgielewskiego. - Warszawa, 2013. - S. 147-153
229. BABNIS Maria: Rękopisy o proweniencji cysterskiej w zbiorach Biblioteki G d a ń s k i e j . Libri Gedan. 2011/2012
T. 29/30 (dr. 2013) s. 5-34, [4] s. tabl. Sum.
Zsfg.
230. GRYZIO Beata: Samuel Schelwig
(1643-1715): promocja biblioteki u progu
Oświecenia // In: Bibliotekarz - przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji. Gdańsk, 2013. - S. 163-172
Biblioteka Rady Miasta Gdańska
231. KAMIŃSKI Zbigniew, RYBITW
Beata: Z dziejów Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ann.
Acad. Medicae Gedan. 2013 T. 43 s. 183-195,
il., faks. Sum.
Wersja elektron.: http://annales.gumed.edu.pl/attachment/attachment/23610/18_V_Kaminski.pdf [dostęp: 23 XII 2014]
232. LARCZYŃSKA Agata: Sztambuchy
gdańszczan XVIII i XIX wieku. Libri Gedan.
2011/2012 T. 29/30 (dr. 2013) s. 58-70, [6] s.
tabl., tab. Sum. Zsfg.
W zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN
233. PENKALLA Ewa: Czytelnik - humanista we współczesnej biblitece naukowej:
rola i zadania pracowników obsługi na bazie
doświadczeń ostatniej dekady pracy w PAN
Bibliotece Gdańskiej // In: Fizyczna przestrzeń biblioteki. - Gdańsk, 2013. - S. 208219
234. TYLEWSKA-OSTROWSKA Zofia:
Sprawozdanie z działalności PAN Biblioteki Gdańskiej za lata 2011-2012. Libri Gedan.
2011/2012 T. 29/30 (dr. 2013) s. 121-133, tab.
235. TYMIŃSKI Jan: Biblioteka Muzeum Marynarki Wojennej w G d y n i : historia,
zbiory, działalność. Rocz. Gdyński 2013 nr 25
s. 171-186, il.
236. HAVU Sirkka: The Polish-Lithuanian collections donated to the University of
H e l s i n k i in 1830’s in the National Library
of Finland // In: Libri recogniti: nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi
w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii. - Kraków, 2013. - S. 71-80
237. NIERZWICKI Krzysztof: Biblioteki
K a r t u z j i Kaszubskiej oraz jej konwentów
filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach. Pelplin, 2001
Rec.: ŻMUDA Ryszard, Fides 2011 nr 1/2 s. 220-224
238. FILIP Halina: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło nr 4 przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej w K o ł o b r z e g u : kalendarium. Cz. 2. Bibl. Zach.- pom. 2013 R. 54
nr 1 s. 27-47, il., faks.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31229 [dostęp: 3 VI 2015].
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 238
Ogólne
239. FLORIANOWICZ Magdalena, ZIELONKA Monika: Działalność i organizacja
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w K o s z a l i n i e na przestrzeni trzydziestu lat istnienia. Fides 2012 nr 2 s. 59-73,
il.
240. IMAŃSKA Iwona: Biblioteka Jakuba Bliwernitza (1667-1731), burmistrza
M a l b o r k a . Tor. Stud. Bibliolog. 2013 nr 2 s.
9-30, il. Streszcz. Sum.
241. SZTURO Grzegorz: Księgozbiory
poniemieckie w powiecie morąskim w latach
1945-1947: sprawozdania z archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w To r u n i u . Okolice
Ostródy 2013 s. 93-104, il.
242. RUDNICKA Ewa: Zarządzanie organizacją tradycyjnych zbiorów w bibliotece
akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UW-M w O l s z t y n i e // In: Fizyczna przestrzeń biblioteki. - Gdańsk, 2013.
- S. 230-246
243. ROGAČEVSKIJ Aleksandr [L.]:
Baltische Staats- und Rechtsgeschichte des
13. bis 18. Jahrhunderts in den Handschriftensammlungen von S t . P e t e r s b u r g . Blr.
f. Dt. Landesgesch. 2009/2010 Jg. 145/146 s.
217-280, il.
Aneks źródłowy s. 260-280
244. ŜEGLOV Andrej D.: Švedskoe
srednevekov’e i XVI vek v Otdele rukopisej
Rossijskoj Nacional’noj biblioteki. Srednie
Veka 2007 Vyp. 68 [nr] 2 s. 111-142
Wersja elektron.: http://www.srednieveka.ru/upload/
journal/68%282%29.111-142.pdf [dostęp: 22 XII 2015].
W Sankt Petersburgu
245. AWTUSZEWSKI Andrzej: Czy
książki ze szwedzkich zaborów mogą znajdować się w bibliotekach s z c z e c i ń s k i c h ?
Bibl. Zach.- pom. 2013 R. 54 nr 4 s. 90-94,
faks.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31838 [dostęp: 3 VI 2015]
246. CENDROWSKA Barbara: Z kart
historii Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
25
w Szczecinie. Cz. 3. Bibl. Zach.- pom. 2013 R.
54 nr 1 s. 76-79, il.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31229 [dostęp: 10 VI 2015].
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 247
247. GILL-TARNOWSKA Dorota: Biblioteka Filologiczna Uniwersytetu Szczecińskiego: krótki rys działalności. Bibl. Zach.pom. 2013 R. 54 nr 4 s. 83-89, il.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31838 [dostęp: 3 VI 2015]
248. HANDBUCH des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven. Bd. 27-31: Stettin,
Pommersche Stanisław-Staszic-Bibliothek,
Staatsarchiv. Tl. 1-5 / hrsg. v. Sabine Beckmann; unter Mitarb. v. Stefan Anders. - Hildesheim: Olms-Weidmann, 2013. - 2086 s.
249. LISKOWACKA Jolanta: Miłosz
i poeci Kwadrygi w zbiorach Muzeum Literackiego Książnicy Pomorskiej [w Szczecinie]
// In: Czesław Miłosz i rewolucja. - Szczecin,
2011. - S. 41-52
250. POMERANICA XVI i XVII wieku
w zbiorach Biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie: katalog / oprac. Janina Kosman; Archiwum Państwowe w Szczecinie.
- Szczecin: Wydaw. „Dokument”, 2013. - 121,
[1] s.: il.
251. WALUŚ Justyna: Księgozbiór Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Szczecińskiego. Fides 2012 nr 1 s. 19-28, il.
252. BARECKI Grzegorz, BRODA Anna,
WALC-WIŚNIEWSKA Agnieszka: Udział
Książnicy Kopernikańskiej [w To r u n i u ]
w tworzeniu bibliografii narodowej. Folia Toruniensia 2013 T. 13 s. 61-80, tab. Sum. Zsfg.
Wersja
elektron.:
http://kpbc.umk.pl/publication/76646 [dostęp: 12 III 2015]
253. CENTEK Barbara, CENTEK Jarosław: Zakurzone białe kruki: niemieckie roczniki oficerskie (Ranglisty) w zbiorach Książnicy
Kopernikańskiej [w Toruniu]. Folia Toruniensia
2013 T. 13 s. 45-60, faks., tab. Sum. Zsfg.
Wersja elektron.: http://kpbc.umk.pl/publication/
76646 [dostęp: 12 III 2015]
26
Ogólne
254. IMAŃSKA Iwona: Książnica Kopernikańska a kolekcjonerstwo w dawnym
Toruniu: na przykładzie książek z biblioteki
pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta
[1686-1757]. Folia Toruniensia 2013 T. 13 s.
29-43, faks. Sum. Zsfg.
Wersja
elektron.:
http://kpbc.umk.pl/publication/76646 [dostęp: 12 III 2015]
255. KRAJNIAK Weronika: Katalog grudziądzkich afiszy teatralnych z lat 1957-1989
w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Folia Toruniensia 2013 T. 13 s. 81-123, tab.
Wersja
elektron.:
http://kpbc.umk.pl/publication/76646 [dostęp: 12 III 2015]
256. SZCZURKO Elżbieta: Rękopisy
Jana Michała Wieczorka [1904-1980] w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu //
In: Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach. - Bydgoszcz, 2013. - S. 105121: nuty, tab.
257. SZRAMOWSKI Wojciech: Starodruki z dawnej Bibliothek des Königlichen
und Gröningschen Gymnasiums w Stargardzie Szczecińskim w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Folia Toruniensia
2013 T. 13 s. 131-138, tab.
Wersja
elektron.:
http://kpbc.umk.pl/publication/76646 [dostęp: 12 III 2015]
258. URBANIAK Irena: Druki elbląskie
w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu: analiza formalna. Cz. 1. Folia Toruniensia 2013 T. 13 s. 9-27, tab. Sum. Zsfg.
Wersja
elektron.:
http://kpbc.umk.pl/publication/76646 [dostęp: 12 III 2015]
259. WAGNER Arkadiusz: Nieznane
cymelia introligatorstwa średniowiecznego
w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rocz. Bibl. Narod. 2013 [T.] 44 s. 177210, il. Sum.
260. WYSZOMIRSKA Krystyna: Nieznana księga z biblioteki króla Zygmunta Augusta w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Folia Toruniensia 2013 T. 13 s. 125-130
Wersja
elektron.:
http://kpbc.umk.pl/publication/76646 [dostęp: 12 III 2015]
261. GRYBIENĖ Aida: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVIII a. periodiniai leidiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
bibliotekoje. (18th century periodicals of the
Grand Duchy of Lithuania in the Wroblewski
Library of the Lithuanian Academy of Sciences). Liet. Mokslų Akad. Vrublevskių Bibl.
2009/2010 (dr. 2013) s. 42-49, tab. Sum.
W Wi l n i e
262. KUČINSKAITĖ Justina: Vilniaus
teatro afišos Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių bibliotekos fonduose. (Playbills
of the Vilnius City Theatre in the collections
of the Wroblewski Library of the Lithuanian
Academy of Sciences). Liet. Mokslų Akad.
Vrublevskių Bibl. 2009/2010 (dr. 2013) s. 5064, faks. Sum.
263. KUCZYŃSKI Krzysztof: Spór niemiecko-litewski o archiwalia królewieckie
w zbiorach wileńskiej Akademii Nauk // In:
Kultura, literatura, język: prace ofiarowane
profesorowi Lechowi Kolago [...]. - Warszawa, 2007. - S. 97-104
264. NIEDŹWIEDŹ Jakub: Ku oświeceniu Wilnian: biblioteki wileńskich instytucji
kościelnych od XIV do połowy XVII wieku
// In: Byle w ludziach światło było...: księga
pamiątkowa ku czci profesora Wacława Woźnowskiego [...]. - Kraków, 2012. - S. 209-217
3. Muzea, wystawy
Zob. też poz.: 54, 65, 96, 130, 235, 864, 960, 1143, 1600,
1615, 1670, 1734, 1754, 1767, 1843, 1862, 1897, 1981,
2401, 2425, 2442, 2578, 2653, 2762, 2763, 2882, 2896
265. 1 [FIRST] Baltic Sea Maritime Museums Seminar: the future of Baltic Museum
Ships: 4th-5th September 2012 at the Polish
Maritime Museum in Gdańsk / ed. Robert
Domżał. - Gdańsk: Centr. Muz. Morskie,
2013. - 132 s.: il., mapa, tab.
266. HOCHLEITNER Janusz: Interpretacja przeszłości, a inscenizacje historyczne
na przykładzie bitwy grunwaldzkiej i oblężenia Malborka // In: Historia w muzeum.
- Bydgoszcz, 2013. - S. 102-112: il.
Ogólne
267. KRASZCZUK Robert: Katalog
zbiorów ziemi wałeckiej i okolic. Cz. 2: Epoka
brązu. Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2013 nr 4 s. 8-40, il., mapy
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 267
268. MACHAŁEK Małgorzata: Muzea
a (re)konstrukcje pamięci: wybrane przykłady z Pomorza Zachodniego // In: Historia
ludzi: historia dla ludzi: krytyczny wymiar
edukacji historycznej. - Kraków, 2013. - S.
477-490. Sum.
—————
269. SKONKA Czesław: Zanim powstało Muzeum Hymnu. Pieśń Skrzydlata 2013 R.
23 nr 2 s. 8-13
Acc.: SKONKA Cz.: Kto pierwszy „nagłośnił” B ę d o m i n ? s. 14-16
270. WAWRZYK Henryk: Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie. Pieśń
Skrzydlata 2013 R. 23 nr 2 s. 3-8
271. MALINOWSKI Bronisław: Izba
Muzealna w B o b o l i c a c h : sprawozdanie
z działalności w roku 2012. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2013 T. 33 s.
165-178, il.
272. KOPYDŁOWSKI Janusz: Muzeum
Zachodniokaszubskie w B y t o w i e : sprawozdanie z działalności w roku 2012. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2013 T.
33 s. 125-138, il.
Zob. też: KOPYDŁOWSKI J.: Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za
2012 rok. Nasze Pomorze 2012 nr 14 (dr. 2013) s. 287298, il.
273. BIAŁKOWSKA Lidia: Twórczość
Józefa Chełmowskiego w zbiorach Muzeum
Historyczno-Etnograficznego w C h o j n i c a c h . Baszta 2013 [nr] 12 s. 7-19, 97-104, il.
274. KOŁYSZKO Marek, SYNAK Marcin: Kołatka ze zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzykowskiego
w Chojnicach: konserwacja i próba atrybucji.
Baszta 2013 [nr] 12 s. 31-35, il.
27
275. RZĄSKA Hanna: Pucharki szklane
w chojnickich zbiorach muzealnych. Baszta
2013 [nr] 12 s. 21-30
276. [SPRAWOZDANIE Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach] /
[aut.] A[nna] Cz[apczyk] [et al.]. Baszta 2013
[nr] 12 s. 111-135
277. HOMA-ROŻEK Ewa, MONIKOWSKA Krzysztofa: Muzeum Regionalne
w C z ł u c h o w i e : sprawozdanie z działalności w roku 2012. Koszal. Zesz. Muz. Seria
B-IX: Muzealnictwo 2013 T. 33 s. 151-163, il.
278. BUZIAŁKOWSKI Jerzy: Muzeum
Zamek Książąt Pomorskich w D a r ł o w i e :
sprawozdanie z działalności w roku 2012.
Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo
2013 T. 33 s. 139-149, il.
279. BOBKOWSKA Jolanta, LIPIŃSKI Jarosław: Sala Historii Policji w KWP
w G d a ń s k u // In: Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo
policyjne: historia i współczesność [...]. Kielce, 2013. - S. 13-16: il.
280. KERSKI Basil: „Denke global,
handle lokal”: ein Porträt des Europäischen
Solidarność-Zentrums in Danzig. Inter Finitimos 2012 [Bd.] 10 s. 113-126
281. LOGEMANN Daniel: Die entstehende Dauerausstellung des Museums des
Zweiten Weltkrieges in Danzig. Inter Finitimos 2012 [Bd.] 10 s. 126-133
282. MONDZELEWSKI Marcin: Wirtualne muzea kościelne: nowe szanse i wyzwania związane z digitalizacją dziedzictwa
kulturowego na przykładzie autorskiej koncepcji wirtualnego muzeum kościoła św.
Janów w Gdańsku // In: Muzeum kościelne
w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa [...]. - Katowice, 2013. - S.
103-112
283. PANER Henryk: Średniowieczne
świadectwa kultu maryjnego: pamiątki pielgrzymie w zbiorach Muzeum Archeologicz-
28
Ogólne
nego w Gdańsku. - Gdańsk: Muz. Archeol.,
2013. - 319 s.: il., pl. - ( Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae;
T. 4). Bibliogr. s. 301-318
284. PANER Henryk: Średniowieczne
znaki pielgrzymie z Einsiedeln w zbiorach
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Archaeol. Hist. Polona 2013 T. 21 s. 171-185, il.
Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.
2013.008 [dostęp: 17 I 2015]
285. PRZYJACIELE dla Muzeum: dary
i działania TP CMM na rzecz Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku zebrane
i wydane w 55-lecie istnienia Towarzystwa /
red. Anna Ciemińska; Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego 19582013. - Gdańsk, 2013. - 318 s.: il.
286. SZYMAŃSKA Ewa: Rola pedagogiki zabawy w edukacji muzealnej na przykładzie Muzeum Miasta G d y n i // In: Edukacja
muzealna: konteksty teoretyczne i praktyczne. - Białystok, 2013. - S. 123-141. Sum.
291. PRZYBYSZ Marcin: Kolej w Muzeum Obrony Wybrzeża [w H e l u ]. Świat Kolei
2008 [nr] 4 s. 30-31, il.
292. ROSZCZYNIALSKA Magdalena:
Szyk kamieni: kolekcja muzealna w K a m i e n i u P o m o r s k i m // In: Kamień w literaturze, języku i kulturze. T. 2. - Kraków, 2013.
- S. 369-387. Streszcz. Sum.
293. MARKIEWICZ Malwina: Muzeum
Oręża Polskiego w K o ł o b r z e g u : sprawozdanie z działalności w roku 2012. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2013 T.
33 s. 97-123, il.
294. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Muzeum
Oręża Polskiego [w Kołobrzegu] w służbie historii i kultury / red. Bogusław Polak [et al.];
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Kołobrzeg, 2013. - 267, [1] s.: il., faks., portr.
295. MOSIEWICZ Anna: Stulecie Muzeum w K o s z a l i n i e : młodość (!) muzealnego stulatka. Kultura Koszal. 2012 (dr. 2013) s.
126-130, il.
287. ŚLIWA Anna: Baranowski - Litwin
- Sobieraj: maryniści z Pracowni Plastycznej
Marynarki Wojennej w zbiorach Muzeum
Miasta Gdyni. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2013 nr 28 s. 218-241, il.
296. SZUMOWSKA-CHRABIN Monika:
Muzeum w Koszalinie: sprawozdanie z działalności w roku 2012. Koszal. Zesz. Muz. Seria
B-IX: Muzealnictwo 2013 T. 33 s. 5-44, il.
288. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat Muzeum
Miasta Gdyni 1983-2013 / red. Marzena Markowska, Dagmara Płaza-Opacka. - Gdynia:
Muz. Miasta Gdyni, 2013. - 168 s.: il., faks.,
mapy. Bibliogr. s. 144-146
297. MAČIULIS Dangiras: Nacionalinio
muziejaus idėja ir kolektyvinė atmintis Nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 m. (Idea
of the National Museum and collective memory in independent Lithuania in 1918-1940).
Istorija (Vilnius) 2013 [nr] 89 s. 58-67. Sum.
W Kownie
289. WOJCIECHOWSKI
Zbigniew:
Możliwości rozwoju Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni // In: Wojskowość - bezpieczeństwo - wychowanie: księga jubileuszowa profesora Lecha Wyszczelskiego w 70.
rocznicę urodzin. T. 1. - Siedlce, 2012. - S.
482-490
290. WESOŁOWSKI Marian: Sprawozdanie z działalności Muzeum im ks. dr. Władysława Łęgi w G r u d z i ą d z u w roku 2012.
Rocz. Grudz. 2013 T. 21 s. 333-353, il., tab.
298. MARTENS Jürgen, SACHA Magdalena: Das Regionalmuseum Krockow/K r o k o w a im kaschubischen Grenzland. Inter
Finitimos 2012 [Bd.] 10 s. 133-148
299. KOSTUCH Martyna, SZYMANKIEWICZ Iwona: Kafle piecowe w zbiorach
Muzeum w L ę b o r k u w świetle dokumentów dotyczących historii lęborskiego kaflarstwa. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2013 nr 36
s. 39-56, il., faks.
29
Ogólne
300. SPRAWOZDANIE z działalności
Muzeum w Lęborku za styczeń - grudzień
2013 roku. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2013
nr 36 s. 114-134, il.
301. POSPIESZNA Barbara: Kafle i piece kaflowe w zbiorach Muzeum Zamkowego
w M a l b o r k u . - Malbork, 2013. - 508 s.: il.,
tab. - (Katalogi Zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku). Bibliogr. s. 485-505
302. TRUPINDA Janusz: Polska-Niemcy-Krzyżacy: tak zwane „trudne tematy”
w polityce wystawienniczej Muzeum Zamkowego w Malborku // In: Historia w muzeum.
- Bydgoszcz, 2013. - S. 42-47
303. HYSS Lothar: Muzeum Prus Zachodnich [w M ü n s t e r ] ambasadorem
kultury między Polską a Niemcami. Rydwan
2013 nr 8 s. 142-149, il., faks.
Toż w jęz. niem. pt.: Westpreussischen Landesmuseum: Kulturbotschafter zwischen Deutschland und Polen.
Westpr.- Jahrb. 2013 Bd. 63 s. 167-172
304. MARTYKA Kacper: Żelazne elementy broni drzewcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii
i Mazur w O l s z t y n i e . - Olsztyn: Muz.
Warm. i Maz., 2013. - 96 s., [30] s. tabl.: il.,
tab., wykr. + 1 CD-ROM. Bibliogr. s. 38-42,
86-87. Sum. Zsfg.
CD-Rom zawiera: Badania materiałowe żelaznych
elementów włóczni z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
305. STRZYŻEWSKA Małgorzata: Muzeum Dom „Gazety Olsztyńskiej” w latach
1992-2012. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 2 s.
369-383
306. ŚREDNIOWIECZNE skarby srebrne z Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur / red. nacz. Elżbieta Jelińska. - Olsztyn: Muz. Warmii i Maz., 2013.
- 305, [1] s., [8] s. tabl.: il., mapa, tab., wykr.
Sum. Zsfg.
Treść: SOBIERAJ Jarosław, MARTYKA Kacper,
HOFFMANN Mirosław J.: Znaleziska skarbów i ich weryfikacja w terenie s. 7-13. - BOGUCKI Mateusz, ILISCH
Peter, KULESZA Michał: Monety zachodnioeuropejskie
w skarbie z Mózgowa s. 14-139. - MALARCZYK Dorota: Monety arabskie w skarbie z Mózgowa s. 140-157.
- NOWAKIEWICZ Tomasz: Niemonetarna część skarbu
z Mózgowa s. 158-188. - BOGUCKI Mateusz, KULESZA Michał: Monety zachodnioeuropejskie w skarbie
z Olbrachtówka s. 189-213. - MALARCZYK Dorota:
Monety arabskie w skarbie z Olbrachtówka s. 214-220.
- CZONSTKE Karolina, KOPERKIEWICZ Arkadiusz:
Biżuteria ze skarbu w Olbrachtówku s. 221-252. - ZAWADZKI Michał: Skarb szelągów krzyżackich z Karolewa k. Susza s. 253-289. - ANALIZA składu chemicznego zabytków srebrnych z Olbrachtówka / [aut.] Ryszard
Kaźmierczak [et al.] s. 290-294. - MARTYKA Kacper,
SZWONKA Marcela: Konserwacja elementów średniowiecznych skarbów srebrnych z Mózgowa, Karolewa
i Olbrachtówka s. 295-300. - GRUPA Dawid: Pozostałości
tekstylne w skarbie z Olbrachtówka s. 301-306
307. MUZEUM Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w O l s z t y n k u : 100
lat / red. Ewa Wrochna. - Olsztynek: Muz.
Budow. Lud. - Park Etnogr., 2013. - 349, [2]
s.: il., portr., tab. Bibliogr. s. 340-343
308. WROCHNA Ewa: Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2012. Zesz.
Nauk. Muz. Budownictwa Lud. - Park Etnogr.
w Olsztynku 2013 R. 4 z. 4 s. 207-221
309. WROCHNA Ewa: Rok jubileuszowy Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku. Zesz. Nauk.
Muz. Budownictwa Lud. - Park Etnogr. w Olsztynku 2013 R. 4 z. 4 s. 3-11, il.
310. ŻEBROWSKA Marta: Rekonstrukcja wyposażenia plebanii ewangelickiej z początku XX wieku w Muzeum Budownictwa
Ludowego - Parku Etnograficznym w Olsztynku. Zesz. Nauk. Muz. Budownictwa Lud.
- Park Etnogr. w Olsztynku 2013 R. 4 z. 4 s.
149-155, il.
311. SZTYBER Beata: Muzeum Diecezjalne w P e l p l i n i e i Muzeum Narodowe
w Gdańsku: zbiór paramentów katedralnych
- wspólne poszukiwania zaginionych śladów
// In: Tekstylia w zbiorach sakralnych: inwentaryzacja, konserwacja, przechowywanie. Warszawa, 2013. - S. 138-144, 367-369: il.
312. EJANKOWSKI Jan: 46 lat muzeum
w P i a s e c z n i e [pow. tczew.]. Cz. 4. Kociew.
Mag. Region. 2013 nr 1 s. 42-45, il., faks.
Cz. 3 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 298
30
Ogólne
313. FIJAŁKOWSKI Marek: Pamiątki
Straży Granicznej z lat 1928-1939 w zbiorach
Muzeum Okręgowego w P i l e . Biul. Centr.
Ośr. Szkol. Straży Granicz. 2013 nr 1/2 s. 2736, il.
322. KOZIŃSKA Bogdana: Walter Riezler [1878-1965] i Muzeum Miejskie w Szczecinie = Walter Riezler und das Stadtmuseum
Stettin // In: 1913: święto wiosny. - Szczecin,
2013. - S. 63-89: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
314. KRZYSTOWSKA-WÓJCIK Emilia,
WÓJCIK Kamil: Wybrane zabytki poddane
konserwacji w dziale konserwatorskim Muzeum Ziemi P u c k i e j w latach 2010-2011.
Zap. Puckie 2012/2013 nr 11/12 (dr. 2013) s.
236-244, il.
315. PISKUREWICZ Jan: Ośrodek kopernikański w R z y m i e i jego twórcy w drugiej połowie XIX wieku. Kom. Maz.- Warm.
2013 nr 3 s. 523-531. Zsfg. Sum.
Muzeum Kopernikańskie i Astronomiczne w Rzymie
316. FOLTYN Rafał: Muzeum Pomorza Środkowego w S ł u p s k u : sprawozdanie z działalności w roku 2012. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2013 T. 33 s.
45-79, il.
317. Z ŻYCIA Muzeum [w S t a r g a r d z i e S z c z e c i ń s k i m ] / [aut.] Jolanta
Aniszewska [et al.]. Stargardia 2011-2012 T.
7 (dr. 2013) s. 253-419, il., pl.
318. WAŁASZEWSKA Magdalena: Działalność archeologiczna Muzeum Ziemi Kociewskiej w S t a r o g a r d z i e G d a ń s k i m .
Rydwan 2013 nr 8 s. 9-15, il.
319. ABRAMOWICZ Aleksandra: Szczecińska Hellada: Muzeum Miejskie w S z c z e c i n i e // In: Kamień w literaturze, języku
i kulturze. T. 2. - Kraków, 2013. - S. 276-292:
il. Streszcz. Sum.
320. HOROSZKO Genowefa: Skarby
mennic pomorskich: cenne nabytki w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie.
- Szczecin: Muz. Narodowe, 2013. - 16 s.: il.
Zsfg.
321. KACPRZAK Dariusz, KUBIAK Szymon P[iotr]: Rok 1913: wiosna szczecińskiego muzealnictwa. Spotk. z Zabyt. 2013 [R.] 37
[nr] 7/8 s. 57-60, il.
323. KUCYPERA Paweł, KURASIŃSKI
Tomasz, PUDŁO Piotr: Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej
analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej. Cz. 2. Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s.
269-296, il., mapy. Sum.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 320
324. PAWŁOWSKA Agnieszka: Zabytki
cechowe w zbiorach Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Prz. Zach.- pom. 2013 R. 28 z.
4 s. 23-40. Sum.
325. 100 [STO] lat Muzeum w Szczecinie
= 100 Jahre Museum in Stettin / red. nauk.
Szymon Piotr Kubiak, Dariusz Kacprzak. Szczecin: Muz. Narod., 2013. - 241, [3] s.: il.
Z treści: KOZIŃSKA Bogdana: Szczecińskie muzeum wczoraj = Das Stettiner Museum gestern s. 15-182.
- KARWOWSKI Lech: Muzeum Narodowe w Szczecinie
dziś i jutro = Das Nationalmuseum Stettin heute und
morgen s. 183-209. - JĘDRZEJCZAK Adrianna: Wykaz
publikacji (1834-2013) s. 211-241
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
326. DUDŹ Jerzy: Muzeum Regionalne
w S z c z e c i n k u : sprawozdanie z działalności w roku 2012. Koszal. Zesz. Muz. Seria BIX: Muzealnictwo 2013 T. 33 s. 81-96, il.
327. SZCZĘSNA Aleksandra: Izba Pamięci Polskiej Policji w Wyższej Szkole Policji
w S z c z y t n i e // In: Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo
policyjne: historia i współczesność [...]. Kielce, 2013. - S. 153-155: il.
328. OWSIŃSKI Marcin: Projekt „Pomorska Teka Edukacyjna” i regionalny program edukacyjny „Być Polakiem na Pomorzu
Gdańskim 1920-1945. Historia dotyczy zwykłych ludzi” jako nowe spojrzenie na regionalną edukację pozaszkolną na przykładzie
31
Ogólne
działań Muzeum Stutthof w S z t u t o w i e //
In: Historia ludzi: historia dla ludzi: krytyczny wymiar edukacji historycznej. - Kraków,
2013. - S. 491-501. Sum.
329. OWSIŃSKI Marcin: Wystawiennictwo i edukacja we współczesnym polskim
muzeum martyrologicznym na przykładzie
działań Muzeum Stutthof w Sztutowie // In:
Historia w muzeum. - Bydgoszcz, 2013. - S.
202-210: il.
330. OWSIŃSKI Marcin: (Z)rozumienie
historii (Muzeum Stutthof w Sztutowie) // In:
Obóz - muzeum: trauma we współczesnym
wystawiennictwie. - Kraków, 2013. - S. 81-95,
[2] s. tabl. Streszcz.
331. BIELIŃSKA-MAJEWSKA Beata:
Materiały krzemienne z miejscowości Vaudeurs w zbiorach Muzeum Okręgowego
w To r u n i u // In: Retusz, jak i dlaczego?:
„wieloperspektywiczność elementu twardzowego”. - Kraków, 2013. - S. 327-335: il., faks.,
mapa. Sum. Streszcz.
332. CYBULSKA Katarzyna A.: Historia
pewnej kolekcji: Mela Muter w zbiorach Liny
i Bolesława Nawrockich, obecnie w Muzeum
Uniwersyteckim w Toruniu // In: Historia
sztuki w dobie globalizacji: Środkowoeuropejskie Forum Doktorantów Historii Sztuki
[...]. - Wrocław, 2013. - S. 147-158: il. Sum.
333. JĘDRZEJEWSKA Anna Kornelia:
Mikołaj Kopernik, Toruńskie pierniki i Gotyk na dotyk: interaktywne formy edukacji
historycznej w Muzeum Okręgowym w Toruniu // In: Historia w muzeum. - Bydgoszcz,
2013. - S. 172-175: il.
334. KOLEKCJA Toruńska: zbiory Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu = Toruń Collection: the collection of
the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń / red. Anna Markowska. - Toruń:
Centr. Sztuki Współ. „Znaki Czasu”, 2013. 351, [1] s.: il. Bibliogr. s. 345-351
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
UZIEMBŁO B.: Toruńskie lotnictwo... = poz. 1683
335. SADKOWSKI Tadeusz: Kościół
z Bożegopola Wielkiego w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wd z y d z a c h K i s z e w s k i c h . Nasze Pomorze
2012 nr 14 (dr. 2013) s. 105-122, il.
336. KOKOWSKI Andrzej: Kreismuseum Flatow (Z ł o t ó w ) - Provinzmuseum
Schneidemühl (Piła): nieznane dzieje archeologicznych zbiorów muzealnych w dawnej
prowincji Grenzmark-Westpreussen. Fontes
Archaeol. Posnanienses 2011 Vol. 47 s. 345363, il., portr. Sum.
—————
337. VOGEL Gerd-Helge: Gedanken zur
Ausstellung „Auf der suche nach dem Licht
- Der Maler des göttlichen Lichts, Fritz von
Uhde (1848-1911), trifft auf Louis Douzette
(1834-1924), den pommerschen Magier der
Nacht” im Vineta-Museum B a r t h vom 26.
Mai bis 4. November 2012. Pommern 2012 Jg.
50 H. 3 s. 25-27
338. JEDLICKI Grzegorz: Wartownia
nr 1 na Westerplatte: katalog wystawy. Gdańsk: Muz. Hist. Miasta Gdań., 2013. - 63
s.: il.
G d a ń s k , 1 IX - 31 X 2013 r.
339. MALINOWSKA Ewa: Wokół Polaków Wolnego Miasta Gdańska: historia
pewnej codzienności. - Gdańsk: Muz. Hist.
Miasta Gdańs., [2013]. - 60 s.: il., faks.
Wystawa, Gdańsk 29 VI - 10 X 2013 r.
340. TRUPINDA Janusz: Citius - altius
- fortius: lokalny wymiar wielkiej idei sportu.
- Gdańsk: Muz. Hist. Miasta Gdań., 2012. 72 s.: il., faks.
Katalog wystawy, Gdańsk, 25 V - 30 IX 2012 r.
341. ŻYCIE miasta w cieniu wielkiej
wojny i polityki czyli Wolne Miasto Gdańsk
1807-1813/14 / red. nauk. Andrzej Nieuważny. - Gdańsk: Muz. Hist. Miasta Gdań., 2013.
- 93, [2] s.: il. + 1 CD-Rom
Z treści: NIEUWAŻNY Andrzej: Wolne Miasto
Gdańsk 1807-1813/14: rys historyczny s. 8-25. - KATALOG s. 27-93
Wystawa, Gdańsk 8 VI - 31 XII 2013 r.
32
Ogólne
342. JUJKA Przemysław: Wystawa kartograficzna w Muzeum Miasta Gdyni z okazji
dziewięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia budowy portu. Pol. Prz. Kartogr. 2013 T. 45 nr
1 s. 86, il.
G d y n i a , 9 XII 2012 r. - 24 II 2013 r.
343. CHOJECKA Joanna: Wystawa „Plany miast w zasobie Archiwum Państwowego
w Koszalinie”. Pol. Prz. Kartogr. 2013 T. 45 nr
1 s. 87-88, il.
K o s z a l i n , 12 XII 2012 r. - 28 III 2013 r.
344. GARLEFF Michael: Zur Eröffnung
der Ausstellung „Glanz und Elend - Mythos
und Wirklichkeit der Herrenhäuser im Baltikum”. Deutsch-Balt. Jahrb. 2013 Bd. 61 s.
7-10
L ü n e b u r g , 1 XII 2012 r. - 14 IV 2013 r.
345. ŚWIĘCI orędownicy: rzeźba gotycka na Zamku w M a l b o r k u : katalog wystawy / red. Monika Czapska; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork, 2013. - 328
s.: il. Bibliogr. s. 314-327
Wystawa stała
346. ANISZEWSKA Jolanta: Pomeranija:
serbscy jeńcy wojenni w II Okręgu Wojskowym Wehrmachtu 1941-1945: katalog wystawy. - Stargard: Muz. Archeol.-Hist., 2013.
- 55 s.: il., faks., mapy, portr.
S t a r g a r d S z c z e c i ń s k i , 7 XI 2013 r. - 26 I 2014 r.
347. BILEWICZ Hubert: Jaskółki nowoczesności: wystawa tkanin i ceramiki sopockiej w Wa r s z a w i e w 1955 roku // In:
Wizje nowoczesności: lata 50. i 60. - wzornictwo, estetyka, styl życia [...]. - Warszawa,
2012. - S. 113-122: il. Sum.
ZŁOTY wiek Pomorza... [wystawa w S z c z e c i n i e ]
... = poz. 2437
348. BUKOWSKA Izabela Katarzyna:
Święci Kaszub: biografie pomorskich duchownych. Nasze Pomorze 2012 nr 14 (dr.
2013) s. 85-102, il.
Wystawa, We j h e r o w o IV-V 2012 r.
349. SELČINSKAJA Danutė: Wystawa
Uratowane dziecko żydowskie na Litwie opo-
wiada o Holocauście // In: Historia w muzeum. - Bydgoszcz, 2013. - S. 81-86
Wystawa stała w Państw. Muz. Żydowskim w W i l nie
350. ŽALGIRIO pergalės atmintis: Žalgirio mušio 600 metų minėjimo programos
ikonografinė paroda: ekspozicijos katalogas. [Pamięć zwycięstwa pod Grunwaldem:
ikonograficzny program obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem: katalog wystawy] / tekstu aut. Mindaugas Šapoka, Dalia
Tarandaitė. - Vilnius: Liet. Dailės Muz., 2010.
- 55, [2] s.: il., faks., mapy. Sum.
Wilno, 2010 r.
4. Historiografia, krytyka źródeł
Zob. też poz.: 50, 146, 148, 192, 198, 201, 205, 226, 456,
509, 567, 589, 602, 605, 606, 629, 944, 958, 964, 966,
1284, 1300, 1356, 1382, 1398, 1552, 1588, 1600, 1615,
1677, 1682, 1707, 1726, 1727, 1729, 1764, 1791, 18291831, 1877, 1878, 1892, 1905, 1907, 1988, 1994, 1997,
2000, 2025, 2032, 2056, 2070, 2083, 2103, 2138, 2270,
2357, 2399, 2496, 2497, 2504, 2514, 2567, 2640-2645,
2662, 2664, 2665, 2682, 2703, 2704, 2708, 2745, 2773,
2781, 2800, 2805, 2816, 2837, 2854, 2879, 2896, 2908,
2927, 2977, 2983, 2986, 2987, 3038, 3039, 3047, 3057,
3060, 3068, 3103, 3108, 3188, 3209, 3276, 3292, 3364,
3368, 3420, 3441, 3462, 3472, 3485, 3490, 3507, 3521,
3529, 3543, 3544, 3609, 3633, 3650, 3655, 3669, 3673
351. ACHREMCZYK Stanisław: Zakon
krzyżacki i Grunwald w historiografii warmińskiej XVI-XVIII wieku // In: Między
barokiem a oświeceniem: wielkie bitwy. - Olsztyn, 2010. - S. 7-17
352. ÅGREN Henrik: Erik den helige:
landsfader eller beläte?: en rikspatrons öde
i svensk historieskrivning från reformationen till och med upplysningen. - Lund: Sekel,
2012. - 498 s.: il.
353. ANDERSEN Tyge, RAUDKIVI Priit: From Saxo Grammaticus to Peter Friedrich
Suhm [1728-1798]: Danish views on medieval Estonian history. Acta Hist. Tallinnensia
2007 [nr] 11 s. 3-29 . Streszcz. w jęz. est.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2007/acta-2007-1-1.pdf [dostęp: 16 X 2013]
354. ANDRESEN Andres: „Kõige selgem õiguslik järjepidevus valitses Eestimaa
Ogólne
kubermangus”: ühe baltisaksa ajalookirjutuse paradigma kriitika. („The strongest legal
continuity was in the province of Estland”:
a critique of a paradigm in Baltic German
historiography). Ajalooline Ajakiri 2013 No 1
s. 29-54. Sum.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/AA.2013.1.02/917 [dostęp: 7 IX 2015]
355. ANTANAVIČIUS Darius: „Cnotliwy Litwin” (1592 m.) autorius ir teksto šaltiniai. [D.] 1-2. Ist. Šaltinių Tyrimai 2011 [T.] 3
s. 111-129; 2012 [T.] 4 s. 133-155
356. BALCEREK Mariusz: Potrzeba
osobnego opracowania wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty w latach 1600-1629:
stan badań wraz z analizą zbiorów archiwalnych // In: Stan badań nad wielokulturowym
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 6.
- Białystok, 2013. - S. 243-254. Sum.
357. BARCIAK Antoni: Bitwa grunwaldzka w relacjach średniowiecznych śląskich
kronikarzy i rocznikarzy // In: Od Lwówka
Śląskiego do Lwowa: studia i materiały z dziejów południowej Polski . - Rzeszów, 2012. - S.
385-390
BATORŠINA I. A., MEGEM M. E.: Vosstanovlenie...
= poz. 3172
358. BŁACHOWSKA Katarzyna: Wiele historii jednego państwa: obraz dziejów
Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569
roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich
w XIX wieku. - Warszawa, 2009
Rec.: GRIŠKAITĖ Reda, Liet. Ist. Metraštis 2012 (dr.
2013) [nr] 1 s. 153-166
359. BŁASZCZYK Grzegorz: Unia horodelska w historiografii litewskiej. Zap. Hist.
2013 T. 78 z. 3 s. 59-65. Zsfg. Sum.
360. BOJE MORTENSEN Lars: The status of the „mythical” past in Nordic Latin
historiography (c. 1170-1220) // In: Medieval
narratives between history and fiction: from
the centre to the periphery of Europe, c. 11001400. - Copenhagen, 2012. - S. 103-140
33
361. BRAUER Michael: Erfindung oder
Entdeckung?: neue Zugänge zur Erforschung
des Heidentums am Beispiel des Preussenlands im 15. und 16. Jahrhundert. Zs. f. Hist.
Forsch. 2011 Bd. 38 H. 2 s. 185-216. Zsfg.
Sum.
362. BUGIANI Piero: Sul Chronicon Livoniae in edizione italiana. Res Balticae 2005
[Vol.] 10 s. 213-222
363. CRUSADING and chronicle writing on the medieval Baltic frontier: a companion to the Chronicle of Henry of Livonia
/ ed. Marek Tamm, Linda Kaljundi, Carsten
Selch Jensen. - Farnham, 2011
Rec.: BUGIANI Piero, Res Balticae 2013 [Vol.] 13
s. 151-163 [wersja elektron.]: https://www.academia.
edu/4959535/SGUARDI_SUL_NORD [dostęp: 29 IV
2015]. - HONEMANN Volker, Forsch. z. Balt. Gesch.
2013 Bd. 8 s. 259-263. - WÜST Marcus, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2013 Jg. 62 H. 1 s. 111-112
364. CZERNIECKA-HABERKO Anna:
Chrystianizacja Litwy w twórczości historycznej Jerzego Kłoczowskiego // In: Si vis
pacem, para bellum: bezpieczeństwo i polityka Polski [...]. - Częstochowa, 2013. - S.
1061-1071
365. CZERNIECKA-HABERKO Anna:
Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2013. - 341 s. Bibliogr. s. 316-341
366. DEKAŃSKI Dariusz Aleksander:
Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich
mediewistów XIX i początku XX wieku: najwybitniejsi przedstawiciele, kierunki badań,
ośrodek naukowy. - Gdańsk, 2009
Rec.: KIZIK Edmund: Raz jeszcze o kontrowersyjnej książce Dariusza A. Dekańskiego na temat „Toruńsko-pelplińskich mediewistów polskich”, Rocz. Gdań.
2011/2012 T. 71/72 (dr. 2013) s. 143-156
367. DINI Pietro U.: Baltų kalbotyros
apyaušriai: baltų kalbų paleokomparatyvistinės sampratos kalbotyros istoriografijos
kontekste. Arch. Lithuanicum 2009 [nr] 11 s.
439-462, tab., wykr.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_11_2009_spalvotas_mazas.pdf [dostęp: 2 IV
2015]
34
Ogólne
368. DOBROSIELSKA Alicja, BIAŁUŃSKI Grzegorz: Dyskretny urok źródeł czyli
o aktualności pracy Maxa Toeppena: „Exkurs
über die Verschreibungen des ordens für
Stammprussen im 13. Jahrhundert”. Pruthenia 2013 T. 8 s. 197-217. Zsfg. Sum.
2012 No 3/4 s. 359-366 [wersja elektron.]: http://ojs.utlib.
ee/index.php/EAA/article/view/770/749 [dostęp: 9 IX
2015]. - TAMM Marek, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd.
8 s. 263-269
Acc.: TOEPPEN Max Pollux: Exkurs über die Verschreibungen des Ordens für Stammprussen im 13. Jahrhundert s. 219-240.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V
2015]
374. GŁOMBIOWSKA Zofia: List? Reportaż? Broszura polityczna?: Andrzeja
Krzyckiego [1482-1537] De negotio Prutenico epistola // In: Epistolografia w dawnej
Rzeczypospolitej. T. 3: Stulecia XV-XIX:
perspektywa historycznoliteracka. - Kraków,
2013. - S. 75-90
369. DŹWIGAŁ Tomasz: Książka Ziemia gromadzi prochy autorstwa Józefa Kisielewskiego [1905-1966] i jej rola w przypominaniu Polakom o polsko-słowiańskich
korzeniach ziemi pomorskiej // In: Nad Odrą
i Bałtykiem: myśl zachodnia: ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 r. - Szczecin, 2013.
- S. 111-122
375. GREBEN Evgenij: Istoriâ Latvii
v sovremennoj belorusskoj istoriografii //
In: Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās
fakultātes XXI starptautisko zinātnisko
lasījumu materiāli: Vēsture XV. - Daugavpils,
2012. - S. 92-100. Streszcz. w jęz. łot. Sum.
370. EESTI ajaloost 19.-20. sajandil: uurimusi historiograafiast, allikaõpetusest ja
institutsioonidest. [Estońska historia XIXXX wieku: badania historiograficzne, źródłoznawcze i do historii instytucji] / koost. Tõnu
Tannberg. - Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2012.
- 555 s.: il. - (Eesti Ajalooarhiivi Toimetised;
19 (26)). Sum.
Rec.: JÄÄRATS Raiko, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013
Bd. 8 s. 292-294
371. EFREMOV L. A.: Istoriâ issledovaniâ prusskih poselenij // In: Problemy
istočnikovedeniâ i istoriografii: sb[ornik]
nauč[nyh] tr[udov] Vyp. 4. - Kaliningrad,
2006. - S. 61-73
EKDAHL S.: Das Ultimatum Sigmunds v. Luxemburg... = poz. 2062
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
376. GRZECHNIK Marta: Regional histories and historical regions: the concept of
the Baltic Sea region in Polish and Swedish
historiographies. - Frankfurt/M.: Lang, 2012.
- 185 s. - (Geschichte, Erinnerung, Politik;
Bd. 3). Bibliogr. s. 175-185
377. GUT Paweł, KOŚCIELNA Alicja:
O potrzebie wydania pomorskich kronik
z XV-XVIII wieku. Szczec. Inf. Arch. 2013 nr
22 s. 161-169
378. GWIAZDOWSKA Ewa: Źródła
obrazowe w badaniach dziejów pomorskich
prof. Tadeusza Białeckiego. Prz. Zach.- pom.
2013 R. 28 z. 1 s. 175-192. Sum.
372. FEISTNER Edith: Vom Kampf
gegen das „Andere”: Pruzzen, Litauer und
Mongolen in lateinischen und deutschen
Texten des Mittelalters. Zs. f. Dt. Altertum u.
Dt. Literatur 2003 Bd. 132 s. 281-294
379. HAJDAROV T[imur] F.: Osnovnye
etapy razvitiâ nemeckoj istoriografii Ganzejskogo sojuza v XIX-XX vv. Srednevekovyj
Gorod 2011 Vyp. 21 s. 198-214
373. GESCHICHTSSCHREIBUNG im
mittelalterlichen Livland / hrsg. v. Matthias
Thumser. - Berlin, 2011
380. HISTORIESKRIVNINGEN i Sverige / red. Gunnar Artéus, Klas Åmark. - Lund,
2012
Rec.: KALA Tiina, Nordost-Arch. N.F. 2012 Jg. 21
(dr. 2013) s. 327-333. - KREEM Juhan, Ajalooline Ajakiri
Rec.: BERGGREN Lars, Hist. Tidskr. (S) 2013 [Bd.]
133 [nr] 4 s. 713-717
Ogólne
381. HORMUTH Dennis: Livonia est
omnis divisa in partes tres: Studien zum mental mapping der livländischen Chronistik in
der Frühen Neuzeit (1558-1721). - Stuttgart,
2012
Rec.: LAIDLA Janet, Nordost-Arch. N.F. 2012 Jg.
21 (dr. 2013) s. 276-279. - SELART Anti, Forsch. z. Balt.
Gesch. 2013 Bd. 8 s. 280-283
382. JAHNKE Carsten: Regionalgeschichte in Skandinavien: Stand und Zukunftsperspektiven am Beispiel Dänemarks,
Schwedens und Norwegens. Blr. f. Dt. Landesgesch. 2011 Jg. 147 s. 115-130
JĒKABSONS Ē.: Termin „czasy polskie”... = poz.
3008
383. JÓŹWIAK Sławomir: Review of research on the battle of Grunwald (15th july
1410) in historical studies over the past halfcentury. Quaest. Medii Aevi Novae 2013 Vol.
18 s. 281-301 . Sum.
384. KAJI Sayaka: Research on the history of Lithuania at Vilnius University in the
early nineteenth century // In: From Krakow
to Vilnius: report of the 2nd International
Itinerant Seminar „The Common Heritage of
Eastern Borderlands of Europe” (2010). - Tokyo, 2013. - S. 47-53
385. KNAP Paweł: „Spacerkiem po
bastionie polskości”: propagandowy obraz
dziejów Szczecina na łamach wybranych
przewodników i informatorów miejskich
(1945-1960) // In: Nad Odrą i Bałtykiem:
myśl zachodnia: ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 r. - Szczecin, 2013. - S. 715-721
386. KREPLIN Klaus-Dieter: Zur Geschichte der Familienforschung in Pommern.
Sedina-Archiv N.F. 2013 Bd. 14 Jg. 57 [H.] 4 s.
98-109, il., faks.
35
388. KUBICKI Rafał: Sources for the history of mendicant economy in Royal Prussia
from the 15th till the beginning of the 16th
century. Hereditas Monasteriorum 2013 Vol.
3 s. 55-65, mapa, tab., wykr. Streszcz. Sum.
389. KWIATKOWSKI Krzysztof: Najnowsze badania nad bitwą pod Grunwaldem/Tannenbergiem/Žalgiris: próba sprawozdawczego przeglądu. Rocz. Hist. 2013 R.
79 s. 153-182. Zsfg. Sum.
390. LAIDLA Janet: Gootitsismist Balti
varauusaegses ajalookirjutuses. (Gothicism
in early modern Baltic historiography). Ajalooline Ajakiri 2013 No 3 s. 299-320. Sum.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/AA.2013.3.02/1048 [dostęp: 7 IX 2015]
391. LEWANDOWSKA Izabela: Olsztyńskie badania i działania w kręgu oral
history // In: Kultura pamięci: studia i szkice.
- Bydgoszcz, 2013. - S. 249-263: tab. Sum.
392. LUST Kersti: The impact of the Baltic emancipation reforms on peasant-landlord relations: a historiographical survey.
J. Balt. Stud. 2013 Vol. 44 nr 1 s. 1-18
393. MASTALERZ-KRYSTJAŃCZUK
Małgorzata: Pomorze Zachodnie w pracach
Mikołaja Rudnickiego [1881-1978] w latach
1919-1939 // In: Nad Odrą i Bałtykiem: myśl
zachodnia: ludzie - koncepcje - realizacja do
1989 r. - Szczecin, 2013. - S. 123-138
394. MATUZOVA V[era] I.: Prussy glazami Petra iz Dusburga. Balto-slav. Issledov.
2009 [Vyp.] 18 s. 606-613
Wersja elektron.: http://www.inslav.ru/images/stories/books/BSI-XVIII%282009%29.pdf [dostęp: 9 X
2015]
387. KRETININ G[ennadij] V.: Bitva
za Vostočnuû Prussiû v 1944-1945 godah
v otečestvennoj istoriografii. Kaliningradskie
Arhivy 2013 Vyp. 10 s. 138-157
395. MENTZEL-REUTERS Arno: Unde
den vride machten wider in dem lande: Kriegsziele in der Historiographie des Deutschen
Ordens. Ordines Militares 2013 Vol. 18 s. 81103. Zsfg.
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/OM.
2013.006 [dostęp: 20 II 2015]
36
Ogólne
396. MISĀNS Ilgvars: Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas problēmām. (Klio in
Latvia: articles on historiography problems).
- Rīgā: LU Akad. Apgāds, 2012. - 158 s.: il.
- (Vēstures un Filozofijas Fakultātes raksti.
Sērija „Vesture” / Latvijas Universitātes; 2)
Rec.: ŽVINKLIS Arturs, Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2013 Nr. 2 s. 191-194 [wersja elektron.]: http://www.lvi.
lv/lv/LVIZ_2013_files/2numurs/A_Zvinklis_Recenzija_LVIZ_2013_2.pdf [dostęp: 7 IX 2015]
397. NASTROŻNY Paweł: Fortyfikacje
Twierdzy Chełmno w latach 1900-1945: historiografia i stan badań. Stud. z Dziejów Pol. Historiografii Wojsk. 2013 T. 14 s. 123-131. Sum.
398. NODZYŃSKI Tomasz: Twórcy
myśli zachodniej w kraju przed i po 1945 r.:
wybrane sylwetki i poglądy // In: Nad Odrą
i Bałtykiem: myśl zachodnia: ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 r. - Szczecin, 2013.
- S. 31-49
Dot. m.in. Józefa Borowika (1891-1968), dyr. Inst.
Bałtyckiego
399. OKUPĒTĀ Latvija 20. gadsimta 40.
gados: Latvijas Vesturnieku Komisijas 2004.
gada petijumi. (Occupied Latvia in 20th century (1940-s): research of the Commission of
the Historians of Latvia 2004) / sast. Dzintars
Ērglis; Latvijas Vēsturnieku Komisija. - Rīga,
2005. - 450 s.: il., mapy. - (Latvijas Vesturnieku
Komisijas raksti; Sēj. 16)
Treść: IVANOVS Aleksandrs: Okupācijas varu
maiņa Latvijā 1940.-1945. gadā Latvijas historiogrāfijā.
(Historiography of the history of Latvia on the change
of occupation powers in Latvia, 1940-1944/45) s. 11-72.
- ZUNDA Antonijs: Baltijas valstis un Apvienotā Karaliste Otrā pasaules kara sākumā (1939-1941). (The Baltic
States and Great Britain at the beginning of World War II)
s. 73-92. - FELDMANIS Inesis: Nacistu okupācijas politika Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (1941-1945): salīdzinošs
raksturojums. (Nazi occupation policy in Latvia, Lithuania and Estonia (1941-1945): a comparative description) s. 93-105. - STRODS Heinrihs: Latvijas pirmās
padomju okupācijas aktīvistu vajāšanas (1941. gada 23.
jūnijs - 1945. gads). (Persecutions of Soviet activists
in Latvia during the years of Nazi occupation (23 June
1941-1945)) s. 106-204. - PAVLOVIČS Juris: Okupācijas
varu maiņa Rīga 1941. gada vasarā. (Change of occupying powers in Rīga in summer 1941) s. 205-234. - ZELLIS Kaspars: Nacionālsociālistiskās Vācijas propaganda
okupētajā Latvija (1941. gada jūnijs-decembris). (The
propaganda of Nazi Germany in the occupied Latvia
(June-December 1941)) s. 235-277. - KANGERIS Kārlis:
Policijas struktūras Latvijā vācu okupācijas laikā (19411945). (Der Aufbau der Polizei in Lettland während der
deutschen Okkupation (1941-1945)) s. 278-318. - DREIMANE Inese: Sieviešu sadarbība ar nacistu represīvajām
struktūrām Latvijā 1941.-1944. gadā. (Women’s collaboration with Nazi repressive structures in Latvia from 1941
to 1944) s. 319-368. - NEIBURGS Uldis: Latvijas Republikas diplomāti Rietumos un Latvijas Centrālā padome
(1943-1944): politiskā nostāja, pretrunas un risinājumi.
(Diplomats of the Republic of Latvia in the West and the
Central Council of Latvia during 1943-1944: political
stance, contradictions and solutions) s. 369-394. - JANSONS Ritvars: Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas ietekme uz Latvijas PSR lekšlietu tautas komisariāta
darbību (1944-1945). (The influence of the Communist
Party on the People’s Commissariat of the Interior of the
Latvian SRR (1944-1945)) s. 395-414. - RIEKSTIŅŠ Jānis:
Latvijas iedzīvotāju mobilizācija Sarkanajā armijā (19441945). (Mobilisierung der Einwohner Lettlands in die
Rote Armee (1944-1945)) s. 415-449
400. OŻÓG Krzysztof: O naukowym
plonie 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem
w historiografii. Kwart. Hist. 2013 R. 120 nr
1 s. 115-138
401. PAWLIK Radosław: Późnośredniowieczne zapiski obituarne w aktach kamieńskiej kapituły katedralnej. Szczec. Inf. Arch.
2013 nr 22 s. 11-21
402. POSPIESZNY Kazimierz: Między
historykiem, archeologiem a historykiem
sztuki, czyli w kwestii zgodności źródeł na
linii zamek - kościół wiejski (na przykładach
z Prus krzyżackich) // In: Między panem
a plebanem: wieś, miasto, władza świecka
i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy [...]. - Poznań, 2013. - S. 229-243: il.
RASMUS A.: SS-Jagdverband Ost.. = poz. 3342
403. RUSAKIEWICZ Monika: Historiograficzny byt wolińskiej kąciny (od połowy
XX w.) // In: Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich. - Wrocław, 2013. S. 163-172. Zsfg.
Dot. pogańskiej świątyni
404. SKIRIUS Juozas: Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1918-1939 m. naujausioje
lietuvių istoriografijoje. (Lithuanian-Polish
relations in 1918-1939 in the most up-to-date
Lithuanian historiography). Istorija (Vilnius)
2013 [nr] 90 s. 47-52. Sum.
405. STĘPIŃSKI Włodzimierz: Polska
i niemiecka historiografia regionalna Ziem
37
Ogólne
Zachodnich XIX i XX w. (do 1945 r.) w III
RP i zjednoczonych Niemczech lat 19902010: (przykład Pomorza Zachodniego).
Małopolska 2011 [T.] 13 s. 41-70. Sum.
406. SURYNT Izabela: Sendungsbewusstsein und Kolonialträume: die Kreuzritter im preussisch-deutschen Diskurs der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts // In:
Narrative des Nationalen: deutsche und polnische Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert. - Osnabrück, 2010. - S. 181-206
407. VOLUNGEVIČIUS Vytautas: The
castle in the Grand Duchy of Lithuania: historiography, search for definitions, research
model. Lithuanian Hist. Stud. 2012 Vol. 17
(dr. 2013) s. 1-38. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
w małym mieście. Kwart. Hist. Kult. Mat.
2013 R. 61 nr 3 s. 453-462, il. Sum.
413. SZYBKOWSKI Sobiesław: Przyczynki do sfragistyki Jagiellonów na podstawie materiałów z Archiwum Państwowego
w Gdańsku. Rocz. Gdań. 2011/2012 T. 71/72
(dr. 2013) s. 9-18, il. Sum.
—————
414. CISEWSKI Tomasz Marcin: Pomorskie korzenie: rodowód Ossowskich. Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2013. - 120
s.: il., faks., tab. + [10] s. tabl. skł. - (Pomorskie Rody; nr 1)
Rec: BRUNKA Mariusz, Zesz. Chojn. 2013 nr 28 s.
152-154 [wersja elektron.]: http://miastochojnice.pl/zeszyty-chojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp:
15 IX 2015]
408. WYBRANOWSKI Dariusz: Okres
średniowiecza i Pomorze średniowieczne
w twórczości naukowej prof. Tadeusza Białeckiego. Prz. Zach.- pom. 2013 R. 28 z. 1 s.
193-222. Sum.
415. FLEISCHMANN Dietrich: Von
Sachsen nach Hinterpommern: eine Familiengeschichte von 1751 bis 1945. - Lahr: Pericolini, 2012. - 170 s.: il., mapy
409. ZAJAS Krzysztof: Historia i polityka w pisarstwie Gustawa Manteuffla // In:
Polityka historyczna w literaturze polskiej. Lublin, 2011. - S. 145-153
416. KOSTKA Jerzy Antoni: Kostkowie
herbu Dąbrowa. - Koszalin: Z.P. „Polimer”,
2010. - 480 s.: il. Bibliogr. s. 433-448
Dot. Inflant
MINAKOWSKI M. J.: Elita inflancka... = poz. 2906
ZIEMIE pruskie w podręcznikach... = poz. 624
MINAKOWSKI M. J.: Elita żmudzka... = poz. 2907
410. ZIÓŁKOWSKI Konrad: Starcie pod
Radziejowem-Płowcami z 27 września 1331
roku na kartach polskiej historiografii. Stud.
z Dziejów Pol. Historiografii Wojsk. 2013 T. 14
s. 35-48. Sum.
—————
417. ADAMOWICZ Marek, LONGA
Anna: Fontanna, żabki i herb Lęborka. Biul.
Hist. / Muz. w Lęborku 2013 nr 36 s. 95-99, il.
411. ZONENBERG Sławomir: Kto był
autorem „Epitome gestorum Prussie?”. Zap.
Hist. 2013 T. 78 z. 4 s. 85-102. Zsfg. Sum.
418. BORCKE Wulf-Dietrich v.: Name,
Helm und Wappenschild: Ahnenproben des
pommerschen Adels in der Vormoderne.
Pommern 2013 Jg. 51 H. 4 s. 4-12, il.
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka,
numizmatyka
Zob. też poz.: 43, 151, 167, 306, 320, 386, 401, 903, 1484,
1516, 1518, 1698, 1712, 2324, 2401, 2639, 2654, 2672,
2681, 2705, 2726, 2825, 3040
419. GUT Agnieszka: Recepcja niemieckiej heraldyki samorządowej we współczesnych herbach powiatów zachodniopomorskich. Prz. Zach.- pom. 2013 R. 28 z. 4 s. 5-21,
il. Sum.
412. JANOWSKI Andrzej: Średniowieczny tłok pieczętny (typariusz) z Wolina:
przyczynek do statusu społecznego szewców
420. KOSTECKI Robert: Herby w kościele gotyckim w Mariance koło Pasłęka. Gens
2011/2012 s. 17-30, il. Sum.
38
Ogólne
421. NAŁĘCZ Jerzy Jan: Herb w przestrzeni samorządowej na ziemi drawskiej
w przeszłości i współcześnie. Zesz. Siemczyńsko-Henrykowskie 2013 T. 3 s. 102-107, il.
Festschrift zum 65. Geburtstag von Peter
Ilisch am 28. April 2012. - Osnabrück, 2012.
- S. 363-382
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_3.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
430. KRÜGER Joachim: Die Münzen von
der Ausgrabung Klosterberg in Altentreptow.
Bodendenkmalpfl. in Mecklenburg-Vorpommern 2012 Bd. 59 (dr. 2011) s. 189-198
—————
422. BARTKOWIAK Zbigniew: Mennica w Sopocie 1983-1986. Gdań. Zesz. Numizm. 2013 nr 122 s. 3-7, il.
423. DENIS Andrzej: Epizod gdański
w twórczości medalierskiej Hansa Schwarza
1526-1527: medale portretowe Zygmunta I
Starego. Gdań. Zesz. Numizm. 2013 nr 117 s.
23-31, il.
424. DENIS Andrzej: „Oblężnicze” toruńskie brandtalary z 1630 roku pamiątką
wojny polsko-szwedzkiej. Gdań. Zesz. Numizm. 2013 Nr 114 s. 10-23, il., portr.
425. DYMOWSKI Arkadiusz: Najnowsze
znaleziska monet rzymskich z Pomorza. Cz.
3. Gdań. Zesz. Numizm. 2013 nr 115 s. 3-6
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 358
426. DYMOWSKI Arkadiusz, GURBA
Andrzej: Rzymski aureus (ponownie) odkryty na Pomorzu. Biul. Numizm. 2013 nr 4 s.
241-246, pl. Sum.
ECONOMIES, monetisation and society... = poz.
2704
427. GULLBEKK Svein H.: Salvation
and small change: medieval coins in Scandinavian churches // In: Nummi docent!:
Münzen - Schätze - Funde: Festschrift zum
65. Geburtstag von Peter Ilisch am 28. April
2012. - Osnabrück, 2012. - S. 227-233
428. HALJAK Gunnar: Livonian coins
XIII-XVIII century. Pt. 1: Feudal states: Livonian coins from XVI-XVI century. - Tallinn:
Haljak, 2010. - 399 s.: il., mapy
429. ILISCH Lutz: Der arabische Münzfund von Stegen/Stegna (1722) und das gelehrte Milieu Preussens 1719-1725 // In:
Nummi docent!: Münzen - Schätze - Funde:
431. LEUKHARDT Markus: Die Wittenund Schillingprägung der Herzöge von Pommern-Wolgast und Pommern-Barth. Balt.
Stud. N.F. 2012 Bd. 98 (dr. 2013) s. 7-29, il.
432. NOWALIŃSKI Karol: Polski pieniądz w polskim Gdańsku. Gdań. Zesz. Numizm. 2013 nr 118 s. 3-16, il.
433. PASZKIEWICZ Borys: Moneta
w dawnym Gdańsku: badania archeologiczne
w latach 1997-2009. - Gdańsk: Muz. Archeol., 2013. - 416 s.: il., mapa, tab. - (Archeologia Gdańska; T. 6. Monografia; 1). Bibliogr. s.
297-309. Sum. s. 311-335
434. PASZKIEWICZ Borys: Ostatnie
lata mennictwa Krzyżaków pruskich // In:
Mincovnictví církevních institucí ve střední
Evropě. - Kroměříž, 2010. - S. 9-26
435. PASZKIEWICZ Borys: The Pomeranian imitative coinage and the recent discoveries from Gdańsk // In: Nummi docent!:
Münzen - Schätze - Funde: Festschrift zum
65. Geburtstag von Peter Ilisch am 28. April
2012. - Osnabrück, 2012. - S. 127-142
436. PAWŁOWSKI Mieszko: Siedemnastowieczny skarb monet zachodniopomorskich z Choszczna. Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s.
407-454, il., tab. Sum.
437. SIKORSKI Bogumił: Nieznane lub
mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur. Cz. 9. Biul. Numizm. 2013 nr 1 s. 31-36, il. Sum.
438. ŚWISULSKI Dariusz: Medale Uniwersytetu Gdańskiego. Gdań. Zesz. Numizm.
2013 nr 120 s. 17-29, il.
Ogólne
439. WALASEK Grzegorz: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddziału w Koszalinie: sprawozdanie z działalności w roku
2012. Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2013 T. 33 s. 179-189, il.
6. Geografia historyczna
Zob. też poz.: 214, 342, 343, 534, 1781, 2548, 2578, 2792,
2800, 3101
440. AHLBERG Nils: Svensk stadsplanering: arvet från stormaktstiden, resurs i dagens stadsutveckling. - Stockholm:
Forskningsrådet Formas, 2012. - 423 s.: il. (T / Forskningsradet Formas; 2012:3)
Dot. planów miast m.in. z terenu Pomorza i krajów
bałtyckich
Rec.: OSE Ieva, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2013 Nr. 4
s. 185-187 [wersja elektron.]: http://www.lvi.lv/lv/LVIZ_
2013_files/4numurs/I_Ose_Recenzija_LVIZ_2013_4.pdf
[dostęp: 8 IX 2015]
441. ATLAS historyczny miast polskich.
T. 1: Prusy Królewskie i Warmia / red. hist.
Roman Czaja; red. kartogr. Zenon Kozieł. Toruń
Z. 6: Świecie / oprac. hist. R. Czaja; oprac.
kartogr. Radosław Golba, Z. Kozieł, Agnieszka Pilarska, współpr. Dariusz Chwiałkowski,
Agnieszka Noryśkiewicz. - 2012
Rec.: SIERADZAN Wiesław, Rocz. Grudz. 2013 T. 21
s. 321-323
442. ATLAS historyczny miast polskich.
T. 1: Prusy Królewskie i Warmia / red. hist.
Roman Czaja; red. kartogr. Zenon Kozieł. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK
Z. 7: Chojnice / oprac. hist. R. Czaja;
oprac. kartogr. Radosław Golba, Z. Kozieł,
Izabela Lewandowska. - 2013. - 25 s., [17] k.
tabl. [w tym skł.]
Tekst w jęz. pol. i ang.
443. ATLAS Twierdzy Toruń / red. Janusz Tandecki, Lech Narębski; Towarzystwo
Naukowe w Toruniu; Towarzystwo Przyjaciół
Fortyfikacji. Oddział im. Adama Freytaga
w Toruniu. - Toruń
Z. 6: POKRZYWNICKI Janusz: Bramy
Twierdzy Toruń. - 2013. - 25, [2] s., [37] s.
tabl. Zsfg.
39
444. EESTI ajaloo atlas / koost. Aivar
Kriiska [et al.]. - Tallinn: Avita, 2006. - 137
s.: il., mapy
445. EILHARDA Lubinusa [1565-1621]
podróż przez Pomorze = Eilhard Lubinus
Reise durch Pommern / red. nauk. Radosław
Skrycki. - Szczecin: Zamek Książąt Pom.,
2013. - 407, [1] s.: il., faks., mapy, portr.
Treść: WIELKA Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa = Die Grosse Karte des Herzogtums
Pommern von Eilhard Lubinus s. 17-43. - GAZIŃSKI
Radosław: Księstwo Pomorskie w czasach Lubinusa =
Das Herzogtum Pommern zur Zeit von Lubinus s. 45-78.
- JÄGER Eckhard: Eilharda Lubinusa mapa Rugii (1609)
= Die Rügen-Karte des Eilhard Lubinus (1609) s. 81-115.
- SKRYCKI Radosław: Wielka Mapa Pomorza Eilharda
Lubinusa a kartografia regionu = Die Grosse Landkarte
Pommerns von Eilhard Lubinus und die Kartografie der
Region s. 117-136. - SZELIGA Jan: Dokładność mapy Pomorza Eilharda Lubinusa = Die Genauigkeit der Landkarte Pommerns von Eilhard Lubinus s. 139-163. - GWIAZDOWSKA Ewa: O ikonografii Wielkiej Mapy Księstwa
Pomorskiego Eilharda Lubinusa = Zur Ikonografie der
Grossen Landkarte des Herzogtums Pommern von Eilhard
Lubinus s. 165-219. - GRZELAK Jerzy: Źródła archiwalne
z lat 1610-1622 dotyczące sporządzenia przez Lubinusa
mapy Pomorza: uwagi edytorskie = Archivalische Quellen aus den Jahren 1610-1622 über die Herstellung durch
Lubinus der Landkarte von Pommern: Bemerkungen zur
Edition s. 223-237. - DOKUMENTY z Archiwum Książąt
Szczecińskich odnoszące się do sporządzenia przez Lubinusa mapy Pomorza = Aktenstücke aus dem Herzoglich
Stettiner Archiv über die Herstellung der Landkarte von
Pommern durch Lubinus s. 239-323. - LÜBBEN Eilert:
Tagebuch von der Lubinus Reise durch Ostpommern im
Jahr 1612 = Dziennik podróży Lubinusa przez Pomorze
Wschodnie w roku 1612 Jerzy Grzelak, Tomasz Grzelak /
przeł. Jerzy Grzelak, współpr. Tomasz Grzelak s. 325-373.
- CIEŚLUK Małgorzata: Eilharda Lubinusa Krótki opis
Pomorza: słowo od tłumaczki = Eilhard Lubinus Kurzbeschreibung Pommerns: Wort der Übersetzerin s. 375-382.
- LÜBBEN Eilert: E. Lubinus Kurze Beschreibung Pommerns und seiner Denkwürdigkeiten = E. Lubinusa Krótki opis Pomorza i z nim związanych, godnych pamięci
spraw / przeł. Małgorzata Cieśluk s. 383-401
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
446. GLIOŽAITIS
Algirdas
Antanas: Lietuvos administracinis suskirstymas
žemėlapiuose: nuo seniausių laikų iki XXI
amžiaus pradžios. (Administrative territorial
division of Lithuania in maps from the 15th
to 20th centuries). - Vilnius: Gairės, 2008.
- 397, [3] s.: il., faks., mapy, tab. Bibliogr. s.
356-361. Sum.
40
Ogólne
447. GRABOWSKI Piotr: Obraz historycznej Warmii w opracowaniach włoskich
i francuskich kartografów z XVI-XVIII wieku
// In: Dawne mapy jako źródła w badaniach
geograficznych i historycznych: XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii [...]. - Lublin, 2013. - S. 20-21
448. GRZEGORZ Maksymilian: Słownik
historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu. - Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2013. - 98, [4] s.: mapa
449. KIJAKOWSKI Jacek: Mapy morskie B[iura] H[ydrograficznego] M[arynarki]
W[ojennej] rejonu Zalewu Wiślanego. Prz.
Hydrograficzny 2012 nr 8 s. 19-34, il., mapy,
tab.
450. KOCIUBA Jarosław: Granice Księstwa Pomorskiego na przestrzeni wieków.
Szczeciner 2012 nr 2 s. 30-37, il., mapy
451. LOECK Gottfried: Epitomen: Pommern en miniature. Balt. Stud. N.F. 2012 Bd.
98 (dr. 2013) s. 51-66, mapy
452. ŁUCZYŃSKI Jarosław: Przestrzeń
Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie radziwiłłowskiej Tomasza Makowskiego [15751630] z 1613 roku w świetle treści kartograficznej i opisowej. Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 1 s.
73-99, [1] k. map skł. Zsfg. Sum.
453. Die SCHWEDISCHE Landesaufnahme von Pommern 1692-1709: Perspektiven eines Editionsprojekts: Beiträge des
Workshops am 9. und 10. Oktober 2009 im
Pommerschen Landesmuseum Greifswald /
hrsg. v. Michael Busch [et al.]. - Kiel, 2011
Rec.: JÖRN Nils, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2012 Bd. 58 (dr. 2013) s. 298-300 [wersja elektron.]:
http://www.degruyter.com/view/supplement/
s21919909_Inhaltsverzeichnis.pdf [dostęp: 16 IV 2015]
454. Die SCHWEDISCHE Landesaufnahme von Vorpommern 1692-1709: Karten
und Texte, Ortsbeschreibung. Bd. 2: Insel Rügen. Tl. 3: Südostrügen, Greifswald / bearb. v.
Heiko Wartenberg; Historische Kommission
für Pommern e.V.; Landesarchiv Greifswald
Gesellschaft für pommersche Geschichte,
Altertumskunde und Kunst e.V. - Kiel, 2012.
- 278 s.
Tl. 2 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 387
455. Die SCHWEDISCHE Landesaufnahme von Vorpommern 1692-1709: Karten
und Texte: Städte. Bd. 3. Tl. 3: Stettin / übers.
und eingel. von Dirk Schleinert; Historische
Kommission für Pommern e.V.; Landesarchiv Greifswald; Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst
e.V. - Peenemünde, 2013. - 229 s.: il., mapy
Tl. 1-2 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 400
456. SKRYCKI Radosław: Wielka mapa
Pomorza Eilharda Lubinusa: dotychczasowy
stan wiedzy i nowe ustalenia // In: Kamienie
milowe w kartografii. - Warszawa, 2013. - S.
119-138. Sum.
457. SZALAST Grzegorz, TOMASZEWSKI Radosław: „Dziwny” przypadek na Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego: przyczynek do badań nad poprawnością sieci wodnej
na dawnych mapach // In: Dawne mapy jako
źródła w badaniach geograficznych i historycznych: XXVII Ogólnopolska Konferencja
Historyków Kartografii [...]. - Lublin, 2013.
- S. 55-56
458. TALLINN ajaloolistel linnaplaanidel 1634-1989. (Maps of the city of Tallinn
1634-1989) / koost. Tõnu Raid. - Tallinn:
Grenader, 2011. - 184 s.: mapy
459. TOPODEMOGRAFICZNY atlas
gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku / wst., oprac. nauk.
i red. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk; red. kartogr. Andrzej Giza, Paweł Terefenko. - Szczecin, 2012
Rec.: STRAUCHOLD Grzegorz, Prz. Zach.- pom.
2013 R. 28 z. 2 s. 141-144
460. WOLAK Bogdan: Próba oceny przedstawienia rzeźby terenu na mapie
Schroettera (1796-1802) // In: Dawne mapy
jako źródła w badaniach geograficznych
i historycznych: XXVII Ogólnopolska Konfe-
Ogólne
rencja Historyków Kartografii [...]. - Lublin,
2013. - S. 64-66
41
und Rätsel”). Arch. Lithuanicum 2011 [nr] 13
s. 39-72, faks., tab. Sum. Zsfg.
Dot. mapy „Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch und West-Preussen nebst dem Netzdistrict”
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_13_2011_63MB.pdf [dostęp: 2 IV 2015]
461. WOLAK Bogdan: Znaki kartograficzne i metody prezentacji zastosowane na
drukowanej Karte von Ost-Preussen nebst
Preussich Lithauen und West-Preussen nebst
dem Netzdistrict... (1802-1810) // In: Kamienie milowe w kartografii. - Warszawa, 2013.
- S. 215-222. Sum.
466. AMBRAZAS Vytuatas: Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. (Historische Syntax der
litauischen Sprache). - Vilnius: Liet. Kalbos
Inst., 2006. - 609 s. Bibliogr. s. 553-594. Zsfg.
7. Język i onomastyka
Zob. też poz.: 1, 23, 35, 175, 182, 186, 188, 367, 605, 616,
728, 951, 971, 980, 1000, 1045, 1053, 1146, 1255-1258,
1260, 1274, 1287, 1292, 1357, 1489, 1542, 1872, 1892,
1907, 2280, 2578, 2593, 3365
462. AFELTOWICZ Beata: Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego. - Szczecin,
2012
Rec.: NOBIS Iwona, Onomastica 2013 R. 57 s. 268271
Rec.: SCHMALSTIEG William R., Arch. Lithuanicum 2007 [nr] 9 s. 339-350 [wersja elektron.]: http://
www.uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_9_2007_VID.pdf
[dostęp: 2 IV 2015]
467. ANDRONOV A[leksej] V.: O peterburgskom ekzemplâre II prusskogo katehizisa. Balto-slav. Issledov. 2009 [Vyp.] 18 s.
205-209, il.
Wersja elektron.: http://www.inslav.ru/images/stories/books/BSI-XVIII%282009%29.pdf [dostęp: 8 X
2015]
468. BABICKIENĖ Zofija: Zapożyczenia
z języków słowiańskich w gwarze żmudzkiej
// In: Mała ojczyzna wobec wielokulturowej
Europy. - Pruszcz Gdański, 2013. - S. 313320. Sum.
463. ALEKNAVIČIENĖ Ona: Gotfrydo
Ostermejerio [1716-1800] prierašai Jokūbo
Brodovskio [1692-1744] rankraščiuose: „Litauische Sprichwörter und Rätsel” ir „Lexicon
Germanico-Lithvanicum et Lithvanico-Germanicvm”. (Gottfried Ostermeyer’s inscriptions in the manuscripts of Jacob Brodowski:
„Litauische Sprichwörter und Rätsel” and
„Lexicon Germanico-Lithvanicum et Lithvanico-Germanicum”). Acta Linguistica Lithuanica 2012 T. 67 s. 23-51, faks. Sum.
Wersja elektron.: http://journals.ku.lt/index.php/
RH/article/view/719/550 [dostęp: 18 XI 2015].
Dot. regionu kłajpedzkiego
464. ALEKNAVIČIENĖ Ona: Jono
Bretkūno [1536-1602] Postilės (1591) teksto
istorija: perikopių redagavimo šaltiniai. (The
history of pericope texts of Jonas Bretkūnas’s
Postilla (1591): sources of the editing). Arch.
Lithuanicum 2008 [nr] 10 s. 29-60. Sum.
470. BALOWSKI Mieczysław: Czeska relacja wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów
z Gdańskiem w 1577 roku // In: Cum reverentia, gratia, amicitia...: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi. [T.] 1. - Poznań, 2013. - S. 105-115
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_10_2008.pdf [dostęp: 2 III 2015]
465. ALEKNAVIČIENĖ Ona: Rankraštinio šaltinio „Litauische Sprichwörter und
Rätsel” atribucija. (The attribution of the
manuscript source „Litauische Sprichwörter
469. BALČIŪNIENĖ Asta, BUKANTYTĖ Eglė: Epitafijos lie. „Czon / Czonai ilses /
ilsis Devieje / Deweje / Dewije / Dievuje”evo.
„Hier ruhet in Gott”. (Linguistic characteristics of the epitaph Lith. „Czon / Czonai ilses
/ ilsis Devieje / Deweje / Dewije / Dievuje”:
Germ. „Hier ruhet in Gott”). Res Humanitariae 2012 T. 12 s. 46-64, il., mapa, tab. Sum.
471. BALTISCHE Ortsnamen in Ostpreussen / bearb. v. Grasilda Blažienė. - Stuttgart, 2005
Rec.: PÜHN Jehns, Res Balticae 2007 [Vol.] 11 s. 177178. - SCHMALSTIEG William R., Arch. Lithuanicum
2006 [nr] 8 s. 339-342 [wersja elektron.]: www.uic.edu/
classes/lith/lith520/ALt_8_2006.pdf [dostęp: 2 III 2015]
42
Ogólne
472. BARTELIK Piotr: Die kaschubichen
sein- und haben- Konstruktionen als Widerspiegelung deutsch-kaschubischer Sprachkontakte // In: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit . - Frankfurt/M., 2013. - S.
89-94
473. BARTELIK Piotr: Das moderne Kaschubische im Spannungsfeld zwischen Sprachkontinuität, Sprachkontakt
und Sprachwandel // In: Wschód - Zachód:
sprachliche Einheiten in System und Text . Słupsk, 2013. - S. 10-19
474. BIOLIK Maria: Apelatywne nazwy
osób w wierszach mazurskich poetów ludowych z drugiej połowy XIX w. Pr. Językozn. /
Uniw. Warm.- Maz. 2013 Z. 15/2 s. 5-17. Sum.
475. BLAŽIENĖ G[rasilda]: Zu den altpreussischen dehydronymischen Oikonymen. [Tl. 1]. Indogermanische Forsch. 2006
Vol. 111 s. 305-319
Tl. 2: Balto-slav. Issledov. 2009 [Vyp.] 18 s. 254-261;
wersja elektron.: http://www.inslav.ru/images/stories/
books/BSI-XVIII%282009%29.pdf [dostęp: 8 X 2015]
476. BOBROWSKI Johannes: Pruzzische
Vokabeln: an old Prussian glossary / ed. by
Kristina Brazaitis. - Dunedin, 2010
Rec.: KISELIŪNAITĖ Dalia, Res Humanitariae 2010
T. 8 s. 134-136 [wersja elektron.]: http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2010_28.pdf [dostęp: 28
XI 2015]. - ČEPAITIENĖ Giedrė, BROKARTAITĖ-PLADIENĖ Indrė, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd. 8 s. 289-292
477. BONFANTE Giuliano: Baltistikos
raštai. (Scritti baltistici) / par. Pietro U. Dini,
Bonifacas Stundžia. - Vilnius: Vilniaus Univ.
L-kla, 2008. - 259, [1] s.: il.
Rec.: AMBRAZAS Saulius, Arch. Lithuanicum 2009
[nr] 11 s. 407-418
478. BREZA Edward: Persónowé miona,
jaczé pòchôdają òd òkresleniów zwierzãtów.
Biul. Rady Jęz. Kasz. 2013 s. 92-111
Toż w jęz. pol. pt.: Imiona osobowe pochodzące od
określeń zwierząt s. 200-219
479. BREZA Edward: Pochodzenie niektórych przysłów polskich i kaszubskich.
Rocz. Gdań. 2011/2012 T. 71/72 (dr. 2013) s.
129-142. Sum.
480. BRODOWSKI Jacob: Lexicon Germanico-Lithvanicum et Lithvanico-Germanicum: rankraštinis XVIII amžiaus žodynas.
T. 1-3. (Lexicon Germanico-Lithuanicum et
Lithuanico-Germanicum: manuscript dictionary of the 18th century) / par. Vincentas
Drotvinas. - Vilnius: Liet. Kalbos Inst., 2009.
- LV, 951, [1] s., faks.; 1079, [1] s., faks.; XVIII,
366, [1] s., faks. Sum. Zsfg.
Rec.: SCHILLER Christiane, Arch. Lithuanicum 2010
[nr] 12 s. 265-272
481. BUKANTYTĖ Eglė: Martino Lutherio Naujojo Testamento (1522-1546) įtaka
Jono Bretkuno Naujojo Testamento vertimui
(1579-1580) sintaksės aspektu. - Klaipėda:
Klaip. Univ. L-kla, 2007. - 260, [4] s. Bibliogr.
s. 239-244. Zsfg.
Rec.: JUDŽENTIS Artūras, Arch. Lithuanicum 2008
[nr] 10 s. 237-248 [wersja elektron.]: http://www.uic.edu/
classes/lith/lith520/ALt_10_2008.pdf [dostęp: 2 III 2015]
482. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
zwierząt w toponimii powiatu białogardzkiego. Nasze Pomorze 2012 nr 14 (dr. 2013)
s. 231-274
483. CYBULSKI Marek: O problemach
z normalizacją morfonologiczną kaszubszczyzny literackiej (na przykładzie Łiskawicë
Stanisława Jankego) // In: Cum reverentia,
gratia, amicitia...: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi. [T.] 1. - Poznań, 2013. - S. 285-293
484. CYBULSKI Marek: Standaryzacja
kaszubszczyzny: zakres, historia, przykłady
// In: Językowa przeszłość i współczesność
Mazowsza i Podlasia. - Łomża, 2013. - S. 93103. Sum.
485. CYBULSKI Marek, ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Język kaszubski // In:
Słowiańskie języki literackie: rys historyczny.
- Kraków, 2011. - S. 29-42
486. CZERNIAKOWSKA Małgorzata:
Jakie jest pochodzenie nazwiska znanego astronoma Jana Heweliusza? // In: Mówię, więc
jestem: rozmowy o współczesnej polszczyźnie. [T.] 4. - Gdańsk, 2013. - S. 253-255
Ogólne
487. DANIELIUS Kleinas [1609-1666]
ir jo epocha. [Daniel Klein i jego epoka] /
par. Artūras Judžentis; Vilniaus universitetas.
- Vilnius, 2010. - 266, [1] s.: il., faks. - (Bibliotheca archivi Lithuanici; 9)
Treść: KLEIN Liane: „nennet Er mich einen unbefonnenen Kerle, auch einen Delatorem”: versuchte Erläuterungen zu einem Brief von Daniel Klein aus dem Jahre
1654 s. 11-30. - SCHILLER Christiane: Das Wörterbuch
von Daniel Klein: ein Opfer der Flammen? s. 31-34. KOŽENIAUSKIENĖ Regina: Šlovės retorika gramatikui
Danieliui Kleinui (proginės iškalbos konstravimo modeliai) s. 35-46. - WALTER Axel E.: Daniel Klein und Simon
Dach [1605-1659]: Beispiele gelehrter Kommunikation
und kulturellen Transfers in Kleinlitauen im 17. Jahrhundert s. 47-65. - FOJTIKOVÁ Olga: Lauryno Benedikto
Nudožeriškio [1555-1615] Grammaticae Bohemicae [...]
libri duo (1603) ir Danieliaus Kleino Grammatica Litvanica (1653) prakalbos s. 66-118. - MICHELINI Guido:
Dėl Danieliaus Kleino giesmyno sudarymo aplinkybių.
[Zbiór hymnów okolicznościowych Daniela Kleina] s.
119-125. - SIDABRAITĖ Žavinta: Danieliaus Kleino
giesmių recepcija XVIII amžiaus švietėjiškos minties tradicijoje. [Tradycja osiemnastowiecznej myśli edukacyjnej
w odbiorze pieśni Daniela Kleina] s. 126-145. - BENSE
Gertrud: Maldos Čėsu Pavietros: Bemerkungen zum
Gebetbuch von Daniel Klein s. 146-158. - PAJĖDIENĖ
Jūratė: Danieliaus Kleino Maldų knygelės: vertinimo
istorija ir vertybių schema. [Maldų knygelės Daniela Kleina: zarys oceny historycznej] s. 159-178. - DINI Pietro
U.: Pastabos apie kai kurias Danieliaus Kleino kalbines
idėjas. [Uwagi na temat niektórych pomysłów językowych Daniela Kleina] s. 179-189. - GELUMBECKAITĖ
Jolanta: Lietuvių kalbos ortografijos reformos: Danieliaus
Kleino gramatikoje s. 190-203. - SCHILLER Christiane:
Daniel Kleins Rezeption der Wörterbücher von Konstantinas Sirvydas s. 204-220. - BUKANTYTĖ Eglė: Kai kurie
Danieliaus Kleino sintaksės aspektai. [Niektóre aspekty
składni Daniela Kleina] s. 221-231. - ZUBAITIENĖ Vilma: Vardažodis XVII-XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos
gramatikose s. 232-258
Rec.: KLEIN Manfred, Arch. Lithuanicum 2011 [nr]
13 s. 267-272
488. DEVOTO Giacomo: Baltistikos
raštai. (Scritti Baltistici). - Vilnius: Tyto Alba,
2004. - 263 s.
Rec.: AMBRAZAS Saulius, Arch. Lithuanicum 2005
[nr] 7 s. 223-228 [wersja elektron.]: www.uic.edu/classes/
lith/lith520/ALt_7_2005.pdf [dostęp: 2 III 2015]
489. DINI Pietro U.: A note on the tradition of the Old Prussian „GrH”. Res Balticae
2013 [Vol.] 13 s. 51-59
490. DINI P[ietro] U.: Zur vergleichendkontrastiven Analyse der baltischen Fassungen von Luthers „Kleinem Katechismus”: Dt.
43
„leyder” und seine Entsprechungen. Baltoslav. Issledov. 2009 [Vyp.] 18 s. 210-221, tab.
Dot. m.in. jęz. pruskiego.
Wersja elektron.: http://www.inslav.ru/images/stories/books/BSI-XVIII%282009%29.pdf [dostęp: 8 X
2015]
491. DOŁOWY-RYBIŃSKA Nicole: Kaszubi jako mniejszość językowa: sytuacja
języka kaszubskiego w oczach młodych zaangażowanych Kaszubów // In: O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu
życia: szkice socjologiczne i gerontologiczne.
- Gdańsk, 2013. - S. 75-90
492. DROTVINAS Vincentas, RIMKUTĖ Aušra: Rankraštiniai Kristijono Gotlybo Milkaus prierašai jo žodyne
Littauisch=deutsches und Deutsch=littauisches
Wörter=Buch (1800). (Marginal inscriptions by Kristijonas Gotlybas Milkus in
his dictionary: Littauisch=deutsches und
Deutsch=littauisches Wörter=Buch (1800)).
Arch. Lithuanicum 2005 [nr] 7 s. 67-80, faks.
Sum.
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_7_2005.pdf [dostęp: 27 II 2015]
493. DROZD Andrzej: Inskrypcje tatarskie z XVII w. na terytorium Litwy // In:
Studia z dziejów i kultury ludów tureckich.
- Warszawa, 2013. - S. 57-69. Sum.
494. DUBISZ Stanisław: Językoznawcze
studia polonistyczne: (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione). [Cz.] 1: Dialektologia
i jej pogranicza. - Warszawa: Wydz. Polon.
Uniw. Warszaw., 2013 . - 138 s.: tab., mapa.
Bibliogr. s. 131-134
Z treści: Z dziejów gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich s. 13-35
495. DUMA Jerzy: Kilka ciekawych nazw
terenowych z Pomorza Zachodniego (z wieloznacznym elementem *-anc, niem. -anz) //
In: Chrematonimia jako fenomen współczesności. - Olsztyn, 2011. - S. 161-168. Sum.
496. DUMA Jerzy: O kaszubskiej i bułgarskiej rdzy // In: Niejedno ma imię ...: prace
onomastyczne i dialektologiczne [...]. - Warszawa, 2013. - S. 109-115. Sum.
44
Ogólne
497. DUMA Jerzy: Słowiańskie dwuczłonowe imiona przezwiskowe ze „Słownika
nazw terenowych Pomorza Zachodniego”. Pr.
Językozn. / Uniw. Warm.- Maz. 2013 Z. 15/3
s. 5-14, mapa. Sum.
506. IWIŃSKI Wawrzyniec: Lauryno
Ivinskio [1810-1881] lenkų-lietuvių kalbų
žodynas. [Słownik polsko-litewski Wawrzyńca Iwińskiego] / par. Ona Kažukauskaitė. Vilnius: Liet. Kalbos Inst., 2010. - XLVI, 523
s.: faks. + 1 CD-ROM
498. DYBO V. A.: O sisteme akcentnyh
paradigm v prusskom âzyke. Balto-slav. Issledov. 2009 [Vyp.] 18 s. 131-182
Rec.: VENCKUTĖ Regina, Arch. Lithuanicum 2011
[nr] 13 s. 283-296
Wersja elektron.: http://www.inslav.ru/images/stories/
books/BSI-XVIII%282009%29.pdf [dostęp: 8 X 2015]
499. FRIEDELÓWNA Teresa: Teksty
wybrane / wyb., wst. i oprac. Joanna KamperWarejko. - Toruń: TNT, 2013. - 563, [1] s.:
portr. - (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu;
T. 39 z. 2). Bibliogr. s. 557-564
Z treści Rozdz. 1: Polszczyzna Torunia i Pomorza s.
15-328
500. GLIWA Bernd: Altpreussisch tubo
- filcz (E 448). Res Balticae 2007 [Vol.] 11 s.
45-52
501. GOŁĄBEK Eugeniusz: Słownik polsko-kaszubski. T. 2: L-O. - Gdańsk: Zrzesz.
Kasz.-Pom., 2013. - 591 s.
T. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 466
502. GROENKE Ulrich: Strassennamen
in Danzig und Gdańsk: Beobachtungen und
Anmerkungen // In: Studia Scandinavica et
Germanica: vom Sprachlaut zur Sprachgeschichte [...]. - Wrocław, 2013. - S. 103-106
503. GUBIN A. B.: Toponimiâ Kaliningrada. Kaliningradskie Arhivy 2003 Vyp. 5 s.
139-196
504. GUBIN A. B.: Toponimika Kaliningrada: rajony i poselki. Kaliningradskie Arhivy 2004 Vyp. 6 s. 173-200
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/
kaliningradarchives/-6/361-2010-03-28-17-45-10 [dostęp: 2 XI 2015]
505. GUBIN A. B.: Toponimika Kaliningrada: reki i vodoemy. Kaliningradskie Arhivy
2007 Vyp. 7 s. 197-228
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/
kaliningradarchives/-7/399-2010-03-28-18-18-59 [dostęp: 2 XI 2015]
507. JANNERMANN Oswald: Slawische
Orts- und Gewässernamen in Deutschland:
von Belgard in Pommern bis Zicker auf Rügen. - Norderstedt: Books on Demand, 2009.
- 153 s.: il.
508. JANSONE Ilga, STAFECKA Anna:
Atlas of the Baltic languages: plant names of
Slavonic origin. Acta Balt.- Slav. 2013 [T.] 37
s. 499-513, mapy. Sod.
Wersja elektron.: htpps://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2013.034 [dostęp: 17 XII
2015]
509. JĘZYKOWY, literacki i kulturowy
obraz Pomorza / red. Małgorzata Klinkosz,
Zenon Lica. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2013. - 313 s.: il., mapa, tab.
Z treści: POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Językowy obraz Kaszub dawniej i dziś s. 11-17. - ZIENIUKOWA
Jadwiga: Język kaszubski w tekstach naukowych s. 19-27.
- MAŃCZAK Witold: Skąd przybyli Kaszubi? s. 29-35.
- TREDER Jerzy: Poglądy Eugeniusza Gołąbka na normalizację kaszubszczyzny s. 37-53. - CYBULSKI Marek,
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Kaszubskie powitania
w dramatach Jana Karnowskiego s. 55-68. - LICA Zenon:
Antroponimy w twórczości Hieronima Derdowskiego
[1852-1902] s. 69-76. - KLINKOSZ Małgorzata: Chrematonimy kaszubskie jako przykład poliwalencji kulturowej
s. 77-82. - ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: O motywach
historycznych wpisanych w etymologie ludowe pomorskich choronimów i toponimów s. 85-97. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Antroponimy równe nazwom wsi pomorskich w Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope
Rugenwold (1406-1528), cz. 5: Damerow-Fritzowe s. 99108. - SZUTA Jarosław: Nazwy geograficzne w księgach
parafialnych Jeleńcza (XVI-XIX wiek) s. 109-118. - BADYDA Ewa: Tendencje nominacyjne we współczesnym
trójmiejskim nazewnictwie osiedli i budynków mieszkaniowych s. 119-128. - KĘPKA Izabela: Język kazania
ks. Stanisława Trebnica wygłoszonego podczas mszy
pogrzebowej Jakuba Wejhera 22 marca 1657 roku na tle
epoki s. 131-142. - JĘDRZEJCZAK Beata: Językowo-kulturowy obraz województwa pomorskiego na podstawie
sloganów promujących pomorskie marki terytorialne
s. 143-150. - STRUMOWSKA Katarzyna: „Wzianam se
mantel na głowa”, czyli o frazeologii w dialekcie kociewskim na podstawie nowych tekstów gwarowych s. 151-
45
Ogólne
157. - LINKNER Tadeusz: O kościerskich Kaszubach pod
pruskim zaborem s. 161-177. - KALINOWSKI Daniel:
Zbrutalizowany liryzm i przeklęte Pomorze: świat prozy
Daniela Odii s. 179-190. - DOŁOWY-RYBIŃSKA Nicole: Kaszubi na tle innych mniejszości językowych Europy
s. 193-203. - BORZYSZKOWSKI Józef: Zróżnicowanie
etniczne i wspólnota kulturowa Pomorza s. 205-216. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Wielojęzyczność
Pomorza: doświadczenia historyczne a współczesne
praktyki społeczne s. 217-237. - STANULEWICZ Danuta: Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość
kaszubszczyzny i jej użycie (badania pilotażowe) s. 239249. - DERLATKA Tomasz: O obrazie Pomorza w materiałach czeskich (historiografia, literatura, malarstwo)
dotyczących wyprawy husytów na Pomorze w roku 1433
s. 251-272. - SOBIECKA Anna: Motywy pomorsko-kaszubskie w repertuarze Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”
w Słupsku s. 273-282. - SZCZEŚNIAK Krystyna: Nazwy
własne w Wielkim skarbcu mazurskich bajek, legend i podań Güntera Schiwego s. 297-313
510. KABAŠINSKAITĖ Birutė: Diakritiniai ženklai Baltramiejaus Vilento [15251587] Enchiridione ir Evangelijose bei Epistolose (1579): <ũ>, <ô>, <ò>, <ó>. (Diacritical
marks in Baltramiejus Vilentas’ texts (1579):
<ũ> and <ô>, <ò>, <ó>). Arch. Lithuanicum
2005 [nr] 7 s. 45-66, faks., tab. Sum. Zsfg.
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_7_2005.pdf [dostęp: 27 II 2015]
511. KAUKIENĖ Audronė: Balsių kaita
prūsų kalbos veiksmažodžio sistemoje: atvirosios dvibalsinės šaknys. (Ablaut im System
des Preussischen Verbs: die Wurzel mit offenen vokalischen Diphtongen). Res Humanitariae 2010 T. 7 s. 7-28. Zsfg.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2010_17.pdf [dostęp: 3 XII
2015]
512. KAUKIENĖ Audronė: Imitatyvinės
kilmės veiksmažodžiai prūsų kalboje. (The
origin of verbs of imitation in Prussian). Acta
Linguistica Lithuanica 2011 T. 64-65 s. 31-50.
Sum.
513. KAUKIENĖ Audronė: Prūsų kalbos
tyrinėjimai. [D.] 2 / Klaipėdos Universitetas.
Baltistikos Centras. - Klaipėda, 2011. - 360 s.
D. 1 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 437
514. KELER Karolina: Rola tradycji
i wierzeń kaszubskich w nauczaniu języka
kaszubskiego w Słupsku // In: Mała ojczyzna
wobec wielokulturowej Europy. - Pruszcz
Gdański, 2013. - S. 279-287 . Sum.
515. KLEIN Daniel: D. Kleino „Naujos
giesmju knygos”: tekstai ir jų šaltiniai. (D.
Kleins „Naujos giesmju knygos”: die Texte
und ihre Quellen) / leidinį par. Guido Michelini; Lietuvių Kalbos Institutas; Universita
Degli Studi di Parmá. - Vilnius, 2009. - 470,
[2] s.: il.
Reprint wyd.: Königsberg, 1666
Rec.: ALEKNAVIČIENĖ Ona, STRUNGYTĖLIUGIENĖ Inga, Arch. Lithuanicum 2009 [nr] 11 s. 419436
516. KLINKOSZ Małgorzata: Pomorskie
odmiejscowe nazwiska na -ski pochodzące
od nazw miejscowości będących w posiadaniu szlachty pomorskiej // In: Nasz język
w przeszłości - nasza przeszłość w języku.
[T.] 1. - Pelplin, 2011. - S. 73-80
517. KLINKOSZ Małgorzata: Potencjał nominacyjny kaszubskiego słownictwa
w chrematonimach Pomorza Gdańskiego
// In: Chrematonimia jako fenomen współczesności. - Olsztyn, 2011. - S. 251-258.
Sum.
518. KLINKOSZ Małgorzata: Przestrzeń
chrematonimiczna jako twórca obrazu kultury w komunikacyjnej wspólnocie Kaszubów
// In: Semantika movi i tekstu: materiali XI
Mižnarodnoi nukovoi konferencii [...]. - Ivano-Frankivs’k, 2012. - S. 230-238
519. KORTLANDT Frederik: Baltica &
Balto-Slavica. - Amsterdam: Rodopi, 2009.
- XIV, 440 s.: tab. - (Leiden Studies in IndoEuropean; 16). Bibliogr. s. 371-398
W znacznym stopniu dot. jęz. pruskiego
520. KORTLANDT Frederik: Old Prussian verb classes reconsidered. Res Balticae
2007 [Vol.] 11 s. 29-33
521. KREMER L. A., PETEŠOVA O[l’ga]
V.: Istoriko-lingvističeskij analiz regional’nyh
gidronimov. Kaliningradskie Arhivy 2013
Vyp. 10 s. 201-206
Na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
46
Ogólne
522. KRIŠTOPAITIENĖ Daiva: Kristijonas Donelaitis [1714-1780] ir brošiūra apie
separacijos naudą (1769): kalbos analizė.
(Kristijonas Donelaitis and the pamphlet on
the usefulness of pasture separation (1769):
linguistic analysis). Arch. Lithuanicum 2007
[nr] 9 s. 215-234. Sum.
529. LEWIŃSKA Aneta: Ojców mowę
znać należy: język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach
1840-1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania. - Pelplin, 2012
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_9_2007_VID.pdf [dostęp: 2 IV 2015]
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Elbingensia
2013 T. 17 s. 77-82 [wersja elektron.]: http://www.euhe.edu.pl/n/acta-elbingensia-kwartalnik-2013/429/1/ [dostęp: 17/XII 2015]
523. KRIŠTOPAITIENĖ Daiva: Kristijono Donelaičio [1714-1780] raštų rengimo
ir redagavimo principai: ankstesnieji ir 1977
bei 1994 metų leidimai. Arch. Lithuanicum
2005 [nr] 7 s. 287-302, tab.
530. LEWIŃSKA Aneta: Wielka i mała
historia w nazwach ulic Tczewa // In: Cum reverentia, gratia, amicitia...: księga jubileuszowa
dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi. [T.] 2. - Poznań, 2013. - S. 243-251
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_7_2005.pdf [dostęp: 27 II 2015]
524. KRUSZONA Bogdan: Kociewie czy
kociołki. - Pelplin: „Bernardinum”, 2013. - 86
s.: il., faks., mapy
Wersja
elektron.:
http://pl.scribd.com/doc/
168957473/Kociewie-czy-kocio%C5%82ki-szary-150
dpi#scribd [dostęp: 20 VI 2015]
525. KUNICKA Kristine: Nazwy naczyń
stołowych i sztućców w mowie łatgalskich
Polaków. Acta Balt.- Slav. 2013 [T.] 37 s. 449458. Sum. Sod.
Wersja elektron.: htpps://ispan.waw.pl/journals/index.
php/abs/article/view/abs.2013.030 [dostęp: 17 XII 2015]
526. KUZBORSKA Alina, SIDABRAITĖ
Žavinta: 13 naujai surastų Prūsijos valdžios
įsakų. [13 nowo odkrytych zarządzeń władz
pruskich]. Arch. Lithuanicum 2011 [nr] 13 s.
149-212, faks., tab.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_13_2011_63MB.pdf [dostęp: 2 IV 2015].
Dot. Prus Wsch.
527. LANGENFELD M.: Process pereimenovanij v Kaliningraskoj oblasti. Kaliningradskie Arhivy 2011 Vyp. 9 s. 158-171, tab.
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/kaliningradarchives/-9/676-2013-07-15-11-0935?start=1 [dostęp: 8 I 2015]
528. LEMEŠKIN Ilâ: Prahos vokiečiųlietuvių rankraštinio žodyno autorystės
klausimu. (On the issue of authorship of the
Prague manuscript German-Lithuanian dictionary). Acta Linguistica Lithuanica 2013 T.
69 s. 269-279, faks. Sum.
Rękopis powstały w Prusach Wsch.
531. LICA Aneta: Kto mieszka na Kociewiu? // In: Mówię, więc jestem: rozmowy
o współczesnej polszczyźnie. [T.] 4. - Gdańsk,
2013. - S. 98-100
532. LICA Zenon: Co łączy pomorskie
nazwiska Brand, Thieme czy Kunz? // In:
Mówię, więc jestem: rozmowy o współczesnej polszczyźnie. [T.] 4. - Gdańsk, 2013. - S.
261-264
533. LICA Zenon: Niemieckie zjawiska fonetyczno-fonologiczne i słowotwórcze
w nazwiskach pomorskich // In: Chrematonimia jako fenomen współczesności. - Olsztyn, 2011. - S. 293-299
534. LIETUVIŠKI tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos
ir Lenkijos. [Tradycyjne litewskie nazwy miejscowości: Białoruś, Obwód Kaliningradzki,
Łotwa i Polska] / sud. Marija Razmukaitė,
Aistė Pangonytė; Valstybinė Lietuvių Kalbos
Komisija. - Vilnius: Mokslo ir Encikl. Leid.
Inst., 2002. - 144, [4] s.
535. ŁOPUSZAŃSKA-KRYSZCZUK
Grażyna: Danziger Umgangssprache und
ihre Spezifik. - Frankfurt/M.: Lang-Ed., 2013.
- 156 s.: il. - (Schriften zur diachronen und
synchronen Linguistik; Bd. 11)
536. ŁUCARZ Anna: Galuny, zabugery
i bose antki w języku i świadomości mieszkańców południowego Kociewia // In: Język,
Ogólne
wielokulturowość, tożsamość. - Bydgoszcz,
2013. - S. 285-296: wykr. Sum.
537. MACHNICKA Violetta: Bajkorozważania, czyli o języku bajek Igora Sikiryckiego [1920-1985] - „przyjaciela Warmii
i Mazur” // In: Między człowiekiem i człowiekiem: prace dedykowane profesorowi
Zbigniewowi Lisowskiemu. - Siedlce, 2013.
- S. 439-461
538. MAKURAT Hanna: O słowotwórczych interferencjach polszczyzny w gwarach
kaszubskich na przykładzie form stopniowania przysłówka // In: Mówię, więc jestem:
rozmowy o współczesnej polszczyźnie. [T.] 4.
- Gdańsk, 2013. - S. 104-106
539. MALISZEWSKI Rafał: Język jako
więź wewnątrzgrupowa we wspólnocie komunikatywnej Gochów. - Chojnice, 2012
Rec.: SZULIST Władysław // In: Mściszewice: kartki
z przeszłości XX wieku - Lipusz, 2013. - S. 85-89
540. MASKULIŪNAS Bronius: Savybinių įvardžių formos Mikalojaus Daukšos
Katekizme (1595). (Concerning the forms of
possessive pronouns in Mikalojus Daukša’s
Katekizmas (1595)). Arch. Lithuanicum 2006
[nr] 8 s. 233-242, tab. Sum.
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_8_2006.pdf [dostęp: 2 III 2015]
541. MATUSIAK-KEMPA Iza: Nazwiska
mieszkańców komornictwa jeziorańskiego
(XVI-XVIII w.). - Olsztyn, 2009
Rec.: PRZERACKI Jerzy: W sprawie pomijania ksiąg
metrykalnych w badaniach nad nazwiskami mieszkańców nowożytnej Warmii (na marginesie książki [...]),
Czasy Nowożytne 2013 T. 26 s. 183-215
47
stwo na ziemiach polskich w perspektywie
historycznej - ciągłość czy zmiana? - Warszawa, 2012. - S. 151-172: tab.
544. MILEWSKA Beata: Kaszubskie
przymiotniki paradygmatyczne (stan współczesny). Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 139151, tab. Sum.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
545. MILEWSKA Beata: Słowotwórstwo
kaszubskiego przymiotnika: formacje denominalne. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2013. - 209 s. Bibliogr. s. 194-205. Sum.
Streszcz. w jęz. kasz.
546. MOSAKOWSKI Janusz: Zmiany
w słownictwie mieszkańców powiatu grudziądzkiego. Rozpr. Kom. Język. / Łódz. Tow.
Nauk. 2013 T. 59 s. 143-163, tab. Streszcz.
Sum.
547. NEPOKUPNYJ A. P.: Dva etûda
o cvetooboznačeniâh v Elbingskom slovare.
Balto-slav. Issledov. 2006 [Vyp.] 17 s. 99-109,
tab.
Wersja elektron.: http://www.inslav.ru/images/stories/books/BSI-XVII%282006%29.pdf [dostęp: 8 X
2015]
548. NOMACHI Motoki: On the periphrastic perfect in Kashubian literary language. Slavia Occid. Iaponica 2008 [Vol.] 11
s. 4-23
549. NOVICKAS Elizabeth: The printer and the scholar: the making of Daniel
Klein’s [1609-1666] „Grammatica Litvanica”.
Arch. Lithuanicum 2004 [nr] 6 s. 17-42, faks.
Streszcz. w jęz. lit. Sum.
542. MENZEL Thomas: Der morphologische Ausdruck des Präteritums im Sprachkontakt: der Fall des Lemkischen und Kaschubischen. Wiener Slavistisches Jahrb. N.F.
2013 Bd. 1 s. 99-128
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_6_2004.pdf [dostęp: 2 III 2015]
543. MIKULSKI Krzysztof: Rodzinne
mikroświaty w nurcie życia miejskiego Polski przedrozbiorowej: (mody onomastyczne
wśród mieszczan miast polskich na przykładzie Torunia w XVII-XVIII wieku) // In: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewień-
550. NOWOWIEJSKI Bogusław: Pan
Tadeusz jako źródło niemiecko-polskich
słowników Mrongowiusza // In: Cum reverentia, gratia, amicitia...: księga jubileuszowa
dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi. [T.] 2. - Poznań, 2013. - S. 499-512
48
Ogólne
551. OWSIŃSKI Piotr: Die Spuren des
Pruzzischen in ausgewählten deutschen Namen der polnischen Flüsse und Ortschaften
von Ermland-Mazuren. Stud. Warm. 2013
[T.] 50 s. 271-281. Streszcz. Sum. Zsfg.
te Wörterbuch *A). Arch. Lithuanicum 2010
[nr] 12 s. 83-120, faks., tab. Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_12_2010_110MB.pdf [dostęp: 2 IV 2015]
552. PAJĄKOWSKA-KENSIK
Maria:
O listach z Kociewia jako zabytkach gwary.
Rydwan 2013 nr 8 s. 150-155, faks.
558. POMIERSKA Justyna: Nauczanie
języka kaszubskiego w dobie powszechnej
globalizacji i uniwersalizacji // In: Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy. - Pruszcz
Gdański, 2013. - S. 289-300: tab., wykr. Sum.
553. PAKERYS Jurgis: Priesaginių veiksmažodžių daryba Kleino, Sapūno-Šulco ir
Hako gramatikose. (The derivation of Lithuanian suffixed verbs in the grammars of Klein,
Sappuhn-Schultz and Haack). Arch. Lithuanicum 2006 [nr] 8 s. 211-232. Sum.
559. POMIERSKA Justyna: Przysłowia
kaszubskie: studium z paremiografii i paremiologii. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2013. - 696 s.:
faks., wykr.
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_8_2006.pdf [dostęp: 2 III 2015]
554. PALMAITIS Letas: Peculiarities
of the Old Prussian verb. Res Balticae 2013
[Vol.] 13 s. 61-78
Wersja elektron.: http://donelaitis.vdu.lt/prussian/
pruverb.pdf [dostęp: 29IV 2015]
555. PALUSZAK-BRONKA Anna: Nowo
wydany Kancjonał pruski z królewieckiej oficyny Jana Henryka Hartunga [1699-1756]:
studium językowe. - Bydgoszcz: Wydaw.
Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2013. - 222 s.:
il., faks. Bibliogr. s. 187-198. Sum.
Rec.: KROPIDŁOWSKI Zdzisław, Stud. Gdań. 2013
T. 33 s. 251-254 [wersja elektron.]: www.studiagdanskie.
diecezja.gda.pl/pdf/sg_xxxiii.pdf [dostęp: 17 II 2015]
556. PAŽDJERSKI
Dušan-Vladislav:
Adaptacjô pòzwów gwôsnëch cëzégò pòchòdzënkù w kaszëbsczim jãzëkù: dokłôdk do
diskùsji. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2013 s. 130-137
Toż w jęz. pol. pt.: Adaptacja nazw własnych obcego
pochodzenia w języku kaszubskim: przyczynek do dyskusji s. 239-246
557. PLAUŠINAITYTĖ Lina: Du Jokūbo
Brodovskio žodyno šaltiniai: Johanno Jacobo
Dentzlerio Clavis Germanico-Latina (1709)
bei Andreaso Corvino [1589-1648] Fons latinitatis (1638) tipo hipotetinis žodynas *A.
(Zwei Quellen des Wörterbuchs von Jacob
Brodowski: die Clavis Germanico-Latina von
Johann Jacob Dentzler (1709) und das hypothetische, mit dem Fons latinitatis (1638)
von Andreas Corvinus typologisch verwand-
560. POMIERSKA Justyna, LEWIŃSKA
Aneta: Przysłowia w elementarzach z Pomorza Gdańskiego z lat 1840-1920 a zbiory paremiograficzne Floriana Ceynowy. Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 152-166, tab. Sum.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
POPULARNY słownik dialektu sztumskiego... =
poz. 685
561. RAIDŽIŲ draudimo metai / sud.
Darius Staliūnas. - Vilnius, 2004
Rec.: BONČKUTĖ Roma, Arch. Lithuanicum 2006
[nr] 8 s. 343-352 [wersja elektron.]: www.uic.edu/classes/
lith/lith520/ALt_8_2006.pdf [dostęp: 2 III 2015]
562. ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa:
Derywaty słowotwórcze w felietonach Rómka Drzeżdżónka i Tómka Fópczi jako przykład roli słowotwórstwa w kształtowaniu kaszubszczyzny literackiej // In: Słowotwórstwo
w różnych odmianach języka [...]. - Gdańsk,
2013. - S. 241-257. Sum.
563. ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa,
CYBULSKI Marek: Kreowanie obrazu przeszłości w procesie podnoszenia statusu językowego kaszubszczyzny (na przykładzie
„Kaszëbsczégo słowôrza normatiwnégo” Eugeniusza Gołąbka) // In: Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku. [T.] 1.
- Pelplin, 2011. - S. 127-136
564. RUCKA Iveta: Niby-”tutejsza” polszczyzna mówiona na Łotwie okresu między-
Ogólne
49
wojennego w oczach jej użytkowników (na
materiale prasowym z lat 1922-1940). Acta
Balt.- Slav. 2013 [T.] 37 s. 433-448. Sum. Sod.
kographie: Probleme und Lösungsansätze.
Arch. Lithuanicum 2011 [nr] 13 s. 9-38, tab.
Streszcz. w jęz. lit.
Wersja elektron.: htpps://ispan.waw.pl/journals/index.
php/abs/article/view/abs.2013.029 [dostęp: 17 XII 2015]
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_13_2011_63MB.pdf [dostęp: 2 IV 2015]
565. RYMAR Edward: Metryka nazw
wybranych miejscowości powiatu stargardzkiego. Stargardia 2011-2012 T. 7 (dr. 2013) s.
113-128. Zsfg.
572. SCHMALSTIEG William R.: A note
on Old Prussian Wissegarbe and „Wissedarge”. Res Balticae 2005 [Vol.] 10 s. 35-37
566. RZETELSKA-FELESZKO
Ewa,
DUMA Jerzy: Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie.
T. 2: Q-Ž / Polska Akademia Nauk. Instytut
Slawistyki; Fundacja Slawistyczna. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw., 2013. - 166 s., [1] k.
map skł. - (Język na Pograniczach; 40)
T. 1 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 532
567. SABALIAUSKAS Algirdas: Lietuvių
kalbos tyrinėjimo istorija: 1980-2010 m.
[Historia badań języka litewskiego w latach
1980-2010]. - Vilnius: Liet. Kalbos Inst.,
2012. - 766 s.: il.
Rec.: PAULAUSKIENĖ Aldona, KĻAVIŅA Sarma,
Acta Linguistica Lithuanica 2013 T. 69 s. 299-323
568. ŠARKYTĖ Raimonda: Mikalojaus
Daukšos raštų ilgosios šaknies sta kamieno veiksmažodžiai. (Sta stem verbs with
long root attested in the texts of Mikalojus
Daukša). Acta Linguistica Lithuanica 2012 T.
67 s. 9-22, tab. Sum.
569. SCHILLER Christiane: Der Psalter
Davids (1625) von Johann Rehsa als Quelle
für die preussisch-litauische Lexikographie.
Arch. Lithuanicum 2006 [nr] 8 s. 43-66, tab.
Streszcz. w jęz. lit.
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_8_2006.pdf [dostęp: 2 III 2015]
570. SCHILLER Christiane: Berufsnamen im Preussisch-litauischen. Acta Linguistica Lithuanica 2012 T. 66 s. 48-63, tab.
Streszcz. w jęz. lit.
571. SCHILLER Christiane, ZUBAITIENĖ Vilma: Die Wörterbücher von Konstantinas Sirvydas [1579-1631] als Quelle für die
handschriftliche preussisch-litauische Lexi-
573. SIDABRAITĖ Žavinta: Christiano
Gottliebo Mielcke’s [1733-1807] „Kūlikas”:
klasicistinio vertimo pavyzdys. (The Thresher
(1800) by Christian Gottlieb Mielcke: an example of a classicist style translation). Arch.
Lithuanicum 2004 [nr] 6 s. 117-130, faks., tab.
Sum.
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_6_2004.pdf [dostęp: 2 III 2015]
574. SIKORA Adam Ryszard: Przekłady tekstów biblijnych na kaszubski: historia,
stan aktualny, perspektywy. Scripta Biblica et
Orientalia 2013 [T.] 5 s. 129-152, tab. Sum.
575. SIMSONS Raitis: Elbingas vācuprūšu vārdnīcas izmantošanas iespējas senprūšu sabiedrības pētniecībā. (The possibilities of using the German-Prussian Elbing
vocabulary in the research of ancient Prussian society) // In: Vēsture: avoti un cilvēki:
humanitārās fakultātes XXII starptautisko
zinātnisko lasījumu materiāli: Vēsture XVI.
- Daugavpils, 2013. - S. 334-341: tab. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021 [dostęp: 20 X 2015]
576. ŠINKŪNAS Mindaugas: Danieliaus
Kleino gramatikų (1653 ir 1654) konvoliutas
Vilniaus universiteto bibliotekoje. (Daniel
Klein’s grammars (1653 and 1654) in the Library of Vilnius University). Arch. Lithuanicum 2004 [nr] 6 s. 43-50, faks. Sum.
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_6_2004.pdf [dostęp: 2 III 2015]
577. ŠINKŪNAS Mindaugas: XVI-XVII
amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija. - Vilnius: Liet. Kalbos Inst., 2010. - 157,
[1] s.: il., faks., tab. Bibliogr. s. 139-156
Rec.: ALEKNAVIČIENĖ Ona, Arch. Lithuanicum
2010 [nr] 12 s. 331-342
50
Ogólne
578. SŁUPECKA Anna: Deutsch-polnische Sprachkontakte im Lichte der Onomastik: die Strassennamen der Danziger Altstadt // In: Sprach- und Kulturkontakte aus
interkultureller Sicht. - Gdańsk, 2011. - S.
54-64
579. SMOCZYŃSKI W[ojciech]: Grupy
spółgłoskowe języka staropruskiego. Baltoslav. Issledov. 2009 [Vyp.] 18 s. 95-130
Wersja elektron.: http://www.inslav.ru/images/stories/books/BSI-XVIII%282009%29.pdf [dostęp: 8 X
2015]
580. STAMIROWSKA Zofia: Kociewie
i inne nazwy grup językowo-terytorialnych
na pierwotnym Pomorzu. Teki Kociewskie
2013 z. 7 s. 238-252, mapa
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
581. STANULEWICZ Danuta: Leksykalné pòle RUCHNA w Słowarzu jãzëka
pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò Sztefana
Ramùłta [1859-1913]. Biul. Rady Jęz. Kasz.
2013 s. 178-187
Toż w jęz. pol. pt.: Pole leksykalne ODZIEŻ w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta s. 273-282
582. STIFTER David: Old Prussian
kellewesze „Driver of a cart”. Hist. Sprachforsch. 2008 Bd. 121 (dr. 2010) s. 280-295
583. STUNDŽIA B[onifacas]: Sostavnye
cuŝestvitelnye v Elbingskom slovarike. Baltoslav. Issledov. 2009 [Vyp.] 18 s. 183-204, tab.
Wersja elektron.: http://www.inslav.ru/images/stories/books/BSI-XVIII%282009%29.pdf [dostęp: 8 X
2015]
584. STURMOWSKA Katarzyna: Kim
jestem?: dylemat współczesnych mieszkańców pogranicza Kaszub i Kociewia // In:
Język, wielokulturowość, tożsamość. - Bydgoszcz, 2013. - S. 415-425: mapy. Sum.
585. SZCZEŚNIAK Krystyna: Antroponimia zapisana w pamięci byłych mieszkańców Kreis Goldap // In: Język, wielokulturowość, tożsamość. - Bydgoszcz, 2013. - S.
427-438. Sum.
586. SZUTA Jarosław: Słowotwórstwo
nazwisk w najstarszych księgach parafii Jeleńcz w Borach Tucholskich // In: Słowotwórstwo w różnych odmianach języka [...].
- Gdańsk, 2013. - S. 387-407 . Sum.
587. ŚWIĘCICKA Małgorzata: Kilka
uwag o językowych świadectwach dziedzictwa technicznego (na materiale z Borów
Tucholskich) // In: Cum reverentia, gratia,
amicitia...: księga jubileuszowa dedykowana
profesorowi Bogdanowi Walczakowi. [T.] 3.
- Poznań, 2013. - S. 333-338
588. TAMOŠIŪNAITĖ Aurelija: Viena kalba - dvi abėcėlės: kirilika ir lotyniška
abėcėle rašyti Petro Survilo laiškai. (One language - two alphabets: Petras Survilas’ letters
in cyrillic and latin alphabets (beginning of
the twentieth century)). Arch. Lithuanicum
2010 [nr] 12 s. 157-182, faks., tab. Sum.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_12_2010_110MB.pdf [dostęp: 2 IV 2015]
589. TREDER Jerzy: Poznańscy uczeni
w historii badań kaszubszczyzny // In: Cum
reverentia, gratia, amicitia...: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi
Walczakowi. [T.] 3. - Poznań, 2013. - S. 357365
590. TREDER Jerzy: Słowotwórstwo
nazw mieszkańców w kaszubszczyźnie // In:
Słowotwórstwo w różnych odmianach języka
[...]. - Gdańsk, 2013. - S. 409-433. Sum.
591. TRIŠKAITĖ
Birutė:
Pirmujų
lietuvių kalbos gramatikų pėdsakai rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana.
(Traces of the first Lithuanian grammars in
the manuscript dictionary Clavis GermanicoLithvana). Arch. Lithuanicum 2009 [nr] 11 s.
63-120, faks., tab. Sum. s. 105-106; Zsfg. s.
103-104
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_11_2009_spalvotas_mazas.pdf [dostęp: 2 IV
2015]
592. URBONAVIČIŪTĖ Asta: Klaipėdos
krašto lietuviškos ir vokiškos profesinės
kilmės pavardės etnolingvistiniu požiūriu.
(Lithuanian and German surnames of pro-
Ogólne
fessional origin of Klaipeda District (ethnolinguistic standpoint)). Filologija 2005 Nr. 10
s. 84-88. Sum.
593. URBONAVIČIŪTĖ Asta: Patronimų
su priesagomis -aitis, -(i)unas vartojimas ir
paplitimas XVI a. Prūsijos kunigaikštystės
Sembos vardyne. (Patronymic with the suffix
-ait-, -(i)un- consumption and prevalece in
Semba area of Prussian Kingdom onomastics
in the XVI century). Res Humanitariae 2011
T. 10 s. 28-53. Sum.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2011_210.pdf [dostęp: 3 XII
2015]
594. UZDILA Algis: Ką pasakoja vietovardžiai (M-Ž). (Co nam mówią toponimy
(M-Ž)?). Terra Jatwezenorum 2013 [T.] 5 s.
81-135, portr. Streszcz. s. 488. Sum. s. 514
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 512
595. VAIŠNIENĖ Daiva: Juozo Aleksandravičiaus Kretingos tarmės žodynas: transponavimo principai ir keblesni atvejai. (The
dictionary of the Kretinga dialect by Juozas
Aleksandravičius: principles of transposition
and problematic cases). Acta Linguistica Lithuanica 2012 T. 67 s. 130-139, wykr. Sum.
596. WADYL Sławomir: The usefulness
of toponymy in settlement studies: instructive Pomesanian-Lubavian example. Gdań.
Stud. Archeol. 2013 nr 3 s. 51-58. Streszcz.
597. WARDA-RADYS Lucyna: O perswazji w XVIII-wiecznych gdańskich dokumentach urzędowych // In: Pragmatyczne
aspekty tekstu i dyskursu. - Gdańsk, 2011.
- S. 135-146
51
598. WICHERKIEWICZ Tomasz: Językowe odmiany dolnoniemieckie Pomorza
w bazie dokumentacji zagrożonych języków
// In: O społecznym znaczeniu tożsamości,
miejsca i czasu życia: szkice socjologiczne
i gerontologiczne. - Gdańsk, 2013. - S. 109123
599. WOLIŃSKI Grzegorz: Etymologia
nazwy wsi Tymawa. Kociew. Mag. Region.
2013 nr 2 s. 16-19, il., mapa
Wyd. popr. i uzup.: Kociew. Mag. Region. nr 4 s. 7-10,
il., mapa
600. WOŹNIAKIEWICZ Joanna: Języki
kaszubski i friulijski: zagrożenia i szanse: porównanie stopnia zaawansowania procesów
odchodzenia od języka. - Kraków: Księgarnia
Akad., 2013. - 236 s.: mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 221-231
601. YOUNG Steven: Old Prussian-East
Baltic hybrid forms. Res Balticae 2007 [Vol.]
11 s. 53-57
602. ZIENIUKOWA Jadwiga: Z historii
kaszubskiego języka literackiego i badań kaszubszczyzny // In: Cum reverentia, gratia,
amicitia...: księga jubileuszowa dedykowana
profesorowi Bogdanowi Walczakowi. [T.] 3.
- Poznań, 2013. - S. 569-580
603. ZUBAITIENĖ Vilma: Neišlikusių
XVIII
amžiaus
Mažosios
Lietuvos
rankraštinių žodynų fragmentai. (Fragmente der nicht erhaltenen handschriftlichen
Wörterbücher des 18. Jh. aus Klein Litauen).
- Vilnius: Liet. Kalbos Inst., 2009. - 215 s.: il.
- (Bibliotheca Archivi Lithuanici; 8). Zsfg.
Rec.: TRIŠKAITĖ Birutė, Arch. Lithuanicum 2010
[nr] 12 s. 293-304
B. POMORZE WSCHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 51, 72, 73, 75, 80, 126, 143, 340, 391, 584, 701, 757, 1001, 2794, 2797
604. ACHREMCZYK Stanisław: Historia Warmii i Mazur. T. 1-2. - Olsztyn, 20102011
Rec.: BÖMELBURG Hans-Jürgen, Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 110-112
605. BALTIJSKIJ region v istorii Rossii
i Evropy / red. koll. Andrej P. Klemešev [et
al.]; Rossijskij Gosudarstvennyj Universitet
im. I. Kanta; Baltijskij Mežregionalnyj Institut Obŝestvennyh Nauk „Rossiâ i Evropa:
prošloe, nastoâŝee, buduŝee”. - Kaliningrad,
2005. - 251 s.
Z treści: GAL’COV V[alerij]: Kënigsbergskij
universitet i ego istoričeskaâ rol s. 9-27. - ERMAKOVA
N[adežda] I.: Professor K. G. Hagen [1749-1829] i modernizaciâ obrazovaniâ v Kënigsbergskom universitete
s. 28-33. - KRETININ G[ennadij] V.: O Kënigsbergskom
universitete, I. Kante i rossijskih studentah v Semiletnûû
vojny 1756-1763 gg. s. 34-42. - GAL’COV V[alerij]: Istoričeskoe obrozovanie i nauka v Kaliningradskom universitete za 25 let s. 43-56. - FILÛŠKIN A[leksandr] I.:
Vojna za Pribaltiku kak „svâŝennaâ vojna” v istorii Rossii
i Evropy s. 57-66. - KITANINA T[aisiâ] M.: Finlândiâ na
puti k nacionalnoj ekonomičeskoj nezavisimosti (konec
XIX-načalo XX v.) s. 67-77. - BARYŠNIKOV V[ladimir]
N.: „Alandskij vopros” v meždunarodnyh otnošeniâh
Baltijskogo regiona v 1939 g. s. 96-108. - KARBOVSKIJ
A[ndrej] S.: Uste Odera v sovetskoj vnešnej politike 19451956 gg. s. 109-116. - ČERNIKOV I. D.: Zemlevladenie
pribaltijskih gubernij vo vtoroj polovine XIX-načale XX
v. s. 130-136. - SOBCZAK Jan: Rossiâ i Daniâ na rubeže
XIX-XX vv.: vzaimootnošeniâ pravâŝih dinastij s. 150160. - GĄSSOWSKI J[erzy]: Issledovaniâ Baltijskogo
regiona v Institute antropologii i arheologii Vysšej gumanitarnoj školy im. Aleksandra Gejštora v Pultuske s.
169-177. - KULAKOV V[ladimir] I.: Vklad russkih, polskih i litovskih učënyh v issledovanie doordenskoj istorii Prussii s. 178-189. - HOPPE B[ert]: Kënigsberg/Kaliningrad v XX v.: fokus sovremennoj evropejskoj istorii
s. 190-200. - BRODERSEN P[er]: „Pozovi menâ tiho po
imeni...”: kampaniâ pereimenovanij v Kaliningradskoj
oblasti v 1946-1950 gg. v kontekste kaliningradsko-moskovskih otnošenij poslevoennogo vremeni s. 201-210.
- KOSTŠOV Û[rij] V.: Obratničestvo v processe zaseleniâ Kaliningradskoj oblasti v 1950-e gg. s. 211-219.
- MASLOV V[italij] N.: Problemy razvitiâ proftehobrazovaniâ v Kaliningradskoj oblasti v 1950-e gg. s. 220-226
606. BARBARIANS at the gates: a monograph based on material from the VI International Study Session on the History of Peoples on the Baltic Sea: Wolin 5-7 August 2011
/ ed. by Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2013. - 524
s.: il., tab., wykr. - (Mare Integrans)
Z treści: A „BARBARIAN” WEAPON?: a sax find
from the vicinity of Malbork in Prussia / [aut.] Marcin
Biborski [et al.] s. 27-53. - SIKORA Jerzy: Early medieval
inhumation burials as manifestation of the barbaric
mentality?: the case of Pomerania s. 54-64. - BABIJ Paweł: Pomeranian retainers: a part of the barbarian elite
s. 85-102. - JANIK Michał: A duel instead of a battle in
the Early Middle Ages: (Gesta Danorum, lib. III, cap. 5)
s. 103-114. - SKUPIŃSKA-LØVSET Cecilie: The power
of the king: a psychological profile of king Harald III Sigurdsson Hardråde s. 134-144. - MAKOWSKI Andrzej:
Maritime piracy: barbarism or a common way of performing the sea trade s. 183-205. - WADYL Sławomir: Some
remarks on early medieval pottery in Prussia s. 206-223.
- KAJKOWSKI Kamil: The role of alcoholic beverages in
the rites of the Baltic slavs s. 224-248. - STROYNOWSKI
Andrzej: Swedish-Russian war of 1788-1790 in the light
of the relation of the newspaper „Gazeta Warszawska” s.
328-343. - TROJAN Sergij: The Baltic territories in the
German colonial discourse: (from „Liviandische Chronik” F. Nyenstadta to „Das Deutsche Ordensland Preussen” H. von Treitschke) s. 347-363. - BAZANIAK Rafał:
Examples of barbarization in Polish-Danzig relationships
in the twenties of 20th century s. 378-384. - DRZEWIECKI Andrzej: Manipulating history of the „people’s” navy
is also a „barbarity” s. 385-408. - NAWROT Dariusz: The
Polish Navy in the age of Stalinism s. 409-431. - KĘCIŃSKA-KACZMAREK Jowita: Literary images of barbarity
of the time of war (and peace) in historical novels of Franciszek Fenikowski [1922-1982] s. 447-459
Część art. to tłum. z: Barbarzyńcy u bram: monografia oparta na materiałach z VI Międzynarodowej Sesji
Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 5-7
sierpnia 2011. - Toruń, 2012.
607. BORCHERS Roland: Identitäten
und Identifikationen der Deutschen in der
Kaschubei. Westpr.- Jahrb. 2013 Bd. 63 s. 150165, mapa
Pomorze Wschodnie
608. BURAKOWSKI Jan: Prusy Wschodnie wczoraj i dziś: fakty, interpretacje, komentarze. - Sierpc: Tow. Przyj. Ziemi Sierpeckiej,
2013. - 214 s. Bibliogr. s. 201-205
609. CHRZANOWSKI Bernard: Na kaszubskim brzegu: zwięzły przewodnik z sześciu krajobrazami i mapą. - Gdańsk: Wydaw.
Oskar, 2013. - [12], 99 s.: il., mapa
Reprint wyd. 2: Lwów, 1920
610. ERDVIŲ pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje / sud. Vasilijus Safronovas.
- Klaipėda, 2012
Rec.: ZOLOV Aleksander V., Kaliningradskie Arhivy
2013 Vyp. 10 s. 313-317 [wersja elektron.]: http://gako.
name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
611. KOMOROWSKI Krzysztof: Sprawa
tożsamości narodowej i regionalnej w kontekście Kaszubów i Ślązaków // In: Wokół
historii... historia wokół: studia. - Białystok,
2013. - S. 221-233
612. KOSSERT Andreas: Prusy Wschodnie: historia i mit. - Warszawa, 2009
Rec.: GOŁASZEWSKA Dominika, Rocz. Mazur.
2013 T. 17 s. 346-350
613. KOSZNAJDERIA: dzieje niemieckiej enklawy osadniczej na Pomorzu Gdańskim / red. Jerzy Szwankowski. - Chojnice:
Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy, 2013.
- 375 s.: il., faks., mapy, portr., tab.
Z treści: SZWANKOWSKI Jerzy: Wstęp s. 7-19.
- SIKORA Jerzy, TRZCIŃSKI Łukasz: Z prehistorii terenów Kosznajderii s. 21-54. - ZONENBERG Sławomir:
Ukształtowanie się i dzieje osadnictwa niemieckiego
między Chojnicami a Tucholą w średniowieczu s. 55-90.
- GROTH Andrzej: Tereny Kosznajderii w dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej s. 91-169. - SZWANKOWSKI Jerzy: Powrót na niemieckie łono: pod berłem królewskim
i cesarskim (1772-1920) s. 171-257. - JASTRZĘBSKI
Włodzimierz: Kosznajderia w latach II Rzeczypospolitej
s. 259-335. - JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Kosznajderia
w okresie wojny i okupacji (1939-1945) s. 337-352
614. KOŚCIŃSKI Konstanty: Kaszubi
giną: wiązanka wiadomości historycznych
i statystycznych. - Gdańsk: Wydaw. Oskar,
2013. - [2], V, 67 s.
Reprint wyd.: Poznań, 1905
615. LIEDTKE Herbert: Die Landschaften Ostpreusens: Namen und Abgrenzungen
53
naturgeographischer und historischer Landschaften in Ostpreussen und angrenzenden
Gebieten. - Leipzig, 2011
Rec.: JÄHNIG Bernhart, Jahrb. f. d. Gesch. Mittelu. Ostdeutschl. 2012 (dr. 2013) Bd. 58 s. 303-304 [wersja
elektron.]: http://www.degruyter.com/view/supplement/
s21919909_Inhaltsverzeichnis.pdf [dostęp: 16 IV 2015].
- ZLOCH Stephanie, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml.
2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 109-110
616. [ŁĘGOWSKI Józef]: Kaszuby i Kociewie: język, zwyczaje, przesądy, podania,
zagadki i pieśni ludowe w północnej części
Prus Zachodnich / zebr. i oprac. Dr. Nadmorski. - Gdańsk: Maszoperia Literacka, 2013. VIII, 167, [1] s.
Reprint wyd.: Poznań, 1892
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2013 T. 15 s. 301-305 [wersja elektron.]: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf
[dostęp: 15 XII 2015]
617. MAŽOSIOS Lietuvos enciklopedija.
T. 4. - Vilnius, 2009
Rec.: JURKIEWICZ Jan, Lituano - Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2013 [T.] 14 s. 233-235
618. MOBILITÄT und regionale Vernetzung zwischen Oder und Memel: eine europäische Landschaft neu zusammensetzen /
hrsg. v. Ol’ga [V.] Kurilo. - Berlin, 2011
Rec.: LAMBRECHT Karen, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2013 Jg. 62 H. 3 s. 510-511
619. PISKOZUB Andrzej: Prusy: historyczny region nadbałtycki // In: Europa od
Atlantyku do Pacyfiku: europejska myśl integracyjna po 2004 roku. - Częstochowa, 2013.
- S. 33-70
620. PRUSY Królewskie: społeczeństwo,
kultura, gospodarka, 1454-1772: szkice z dziejów / red. Edmund Kizik. - Gdańsk, 2012
Rec.: SALMONOWICZ Stanisław, Zap. Hist. 2013 T.
78 z. 2 s. 155-158
621. SAFRONOVAS Vasilijus: Apie istorinio regiono virsmą vaizduotės regionu:
Mažosios Lietuvos pavyzdys. (On the turning
of a historical region into a region of imagination: the case of Lithuania Minor). Istorija
(Vilnius) 2012 [nr] 86 s. 67-80. Sum.
622. SZUTA Jarosław: Kociewie jako
mała ojczyzna na tle Pomorza // In: Mała
54
Pomorze Wschodnie
ojczyzna wobec wielokulturowej Europy. Pruszcz Gdański, 2013. - S. 321-329. Sum.
623. URBAN William: I cavalieri Teutonici: storia militare delle crociate del Nord.
- Gorizia: LEG, [2006]. - 401, [6] s.: il. - (Leguerre; 35)
analiza regionalnych konstrukcji tożsamości
w XX-XXI wieku / red. Izabela Lewandowska, Stephanie Zloch. - Olsztyn: Inst. Hist.
i Stos. Międz. Uniw. Warm.-Maz., 2013. 311, [1] s. Bibliogr. s. 269-311
Rec.: SOKAL Joanna, Pruthenia 2013 T. 8 s. 287-291
[wersja elektron.]: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_
624. ZIEMIE pruskie w podręcznikach
Polski, Niemiec, Litwy i Rosji: porównawcza
8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V 2015]
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz.: 205, 206, 363, 374, 411, 470, 499, 785, 863, 905, 913, 929, 936, 992, 1029, 1052, 1062, 1064, 1071, 1337,
1417, 1450, 1466, 1475, 1534, 1635, 1682, 1693, 1743, 1832, 1839, 1989, 2016, 2061, 2074, 2183, 2193, 2254, 2263, 2264,
2282, 2286, 2298, 2357, 2934
625. AKCJE gestapo przeciwko konspiracji pomorskiej na terenie Grudziądza
i Gdyni w latach 1940-1943: (nieznany dokument Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) /
[oprac.] Bogdan Chrzanowski. Stutthof 2013
[z.] 1(11) s. 187-218. Sum.
626. Die APOLOGIEN Herzog Albrechts
/ hrsg. v. Almut Bues. - Wiesbaden, 2009
Rec.: MAŁŁEK Janusz, Czasy Nowożytne 2013 T. 26
s. 219-220. - MAŁŁEK Janusz, Kom. Maz.- Warm. 2013
nr 1 s. 161-163. - WIJACZKA Jacek, Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 124-127
627. BLINOV Viktor: Robotnicy i władze w grudniu 1970 i styczniu 1971 roku
w świetle sprawozdania delegacji Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego na
„Dni Leningradu” w Gdańsku / [wyd.] Michał Sempołowicz. Polska 1944/45-1989 2013
[T.] 11 s. 359-372
628. BORZYMOWSKI Marcin: Von
Danzig nach Lübeck: eine Meeresfahrt im
Jahre 1651 / hrsg. v. Jürgen Vietig u. mit einer
Einleit. versehen v. Witold Kośny. - Frankfurt/M.: Lang, 2013. - 131 s.: il. - (Colloquia
Baltica; 23)
629. BÖTTICHER Eberhard: Chronik
der Marienkirche in Danzig: das „Historische Kirchen Register” von Eberhard Bötticher (1616): Transkription und Auswertung
= Kronika kościoła Mariackiego w Gdańsku:
das „Historische Kirchen Register” von Eberhard Bötticher (1616): transkrypcja i analiza
/ bearb. v. Christofer Herrmann, Edmund
Kizik. - Köln: Böhlau, 2013. - 775 s.: il., faks.,
tab. - (Veröffentlichungen aus den Archiven
Preussischer Kulturbesitz; Bd. 67). Bibliogr.
s. 723-726
Zawiera również: KIZIK Edmund: Danzig in der
Zeit Eberhard Böttichers (zweite Hälfte 16. und Anfang
17. Jahrhundert) = Gdańsk w czasach Eberharda Böttichera (w drugiej połowie XVI i początkach XVII w.) s.
15-67. - KIZIK E.: Eberhard Bötticher (1554-1617) Kaufmann, Chronist und Kirchenvater der Marienkirche in
Danzig = Eberhard Bötticher (1554-1617) kupiec, kronikarz, witryk kościoła Mariackiego w Gdańsku s. 69-113. HERRMANN Christofer: Die Kirchenväter der Danziger
Marienkirche: Stellung, Aufgaben und Wirken vom 14.
bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts = Witrycy kościoła
Mariackiego w Gdańsku: pozycja, zadania i działalność
od XIV do początku XVII w. s. 115-204. - HERRMANN
Ch.: „Zur Zier geputzett und rein gemacht”: das Verhältnis
der Kirchenväter zu den Kunstwerken der Marienkirche =
„Zur Zier geputzett und rein gemacht”: stosunek witryków
do dzieł sztuki w kościele Mariackim s. 205-224. - KIZIK
E.: Werkverzichnis der Schriften Eberhard Böttichers
(Chroniken, Dokumentensammlungen, Tagebücher,
Amtsbücher - Autographen, Abschriften und Fortsetzungen, erhaltene und verschwundene Arbeiten) = Zestawienie dorobku pisarskiego Eberharda Böttichera: kroniki,
zbiory dokumentów, pamiętniki i księgi urzędowe, autografy, odpisy i kontynuacje, prace zachowane i zaginione
s. 225-255. - KIZIK E.: Das Historische Register: Werkbeschreibung und Quellen = Historisches Kirchen Register:
opis autografu oraz jego źródeł s. 257-312.
Tekst częściowo w jęz. niem. i pol.
630. ČERNÂHOVSKAÂ gosudarstvennaâ zavodskaâ koûšnâ v 1948 godu / [wyd.]
G. A. Sirotinskaâ. Kaliningradskie Arhivy
2011 Vyp. 9 s. 192-196
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/kaliningradarchives/-9/676-2013-07-15-11-0935?start=4 [dostęp: 8 I 2015]
Pomorze Wschodnie
631. Die BITTSCHRIFTEN und Statuten
der Widminner Schusterzunft (1671/1687)
/ hrsg. v. Danuta Bogdan. Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s.
85-96
632. DZIEJE malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647-1744: z rękopisu
H 11 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej
w Olsztynie / przeł. [i oprac.] Julian Wojtkowski. - Olsztyn: Inst. Hist. i Stos. Międz. Uniw.
Warm.-Maz., 2013. - 289, [2] s.: il., faks.
633. Das ELBINGER Kriegsbuch (13831409): Rechnungen für städtische Aufgebote
/ bearb. v. Dieter Heckmann; unter Mitarb.
v. Krzysztof Kwiatkowski. - Köln: Böhlau,
2013. - 436 s. - ( Veröffentlichungen aus den
Archiven Preussischer Kulturbesitz; Bd. 68).
Bibliogr. s. 69-85
634. INSTRUKCJA z 5 stycznia 1920
roku dla przedstawicieli wojskowych przy
Generalnym Komisarzu Rzeczypospolitej
Polskiej w Gdańsku / [wyd.] Artur Jendrzejewski. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 3 s. 619627
635. INWENTARZE Starostwa Człuchowskiego z lat 1676 i 1696 wraz z inwentarzami wsi Debrzno i Małe Chojniczki / wyd.
Marian Fryda; współudz. Krzysztofa Monikowska. - Człuchów, 2011
Rec.: KLEMP Aleksander, Acta Cassubiana 2013 T.
15 s. 310-316 [wersja elektron.]: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15
XII 2015]
636. KOROLEWICZ-WIL AMOWSKI Bohdan: Położenie ludności mazuskiej
i warmińskiej w świetle „Memoriału posła KRN B. Korolewicza-Wilamowskiego
do M[inisterstwa] Z[iem] O[dzyskanych]”
z dnia 20 listopada 1946 roku / [wyd.] Andrzej Sakson. Prz. Zach. 2013 R. 69 nr 3 s.
291-300
KOŚCIELAK S.: Księga metrykalna... = poz. 1415
637. KOŚCIOŁY i wyznania niekatolickie w województwie olsztyńskim w latach
1965 i 1966 w świetle sprawozdania Służby
55
Bezpieczeństwa / [wyd.] Grzegorz Jasiński.
Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 2 s. 269-282.
Zsfg. Sum.
638. KRONIKA szkoły w Kolonii koło
Kartuz / [wyd.] Benedykt Karczewski. Kościerskie Zesz. Muz. 2013 [nr] 7 s. 93-146, il.,
faks.
639. KSIĘGA ławnicza miasta Nowego
nad Wisłą (1416-1527) / wyd. Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad. - Toruń, 2012
Rec.: JEZIORSKI Paweł A., Zap. Hist. 2013 T. 78 z.
4 s. 159-162
640. KSIĘGA proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358-1412) / wyd. Bożena Wyrozumska; Towarzystwo Naukowe
w Toruniu. - Toruń, 2013. - XXIV, 69 s.: tab.
- (Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu; 107)
641. KSIĘGA prześwietnego bractwa
bułkarzy i ciastkarzy królewskiego miasta
Gdańska zapoczątkowana w Roku Pańskim
1724, w której zapisano nazwiska nowych
czeladników po latach terminowania / oprac.
i wyd. Zdzisław Kropidłowski. - Gdańsk,
2010
Rec.: NOWAK Zbigniew, Rocz. Gdań. 2011/2012 T.
71/72 (dr. 2013) s. 169-172
METRYKALNA baza danych... = poz. 1706
642. MILENIUM pod szczególną kontrolą: źródła do uroczystości w diecezji warmińskiej / wst. i oprac. Andrzej Kopiczko.
- Olsztyn: Inst. Hist. i Stos. Międz. UWM,
2013. - 233, [1] s.: il., tab.
643. NARODZINY „Solidarności”: Krajowa Komisja Porozumiewawcza, 17 września
- 10 listopada 1980 r. / wst. i oprac. Tomasz
Kozłowski; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. - Warszawa, 2013. - 547, [1] s.:
wykr. - (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu; T. 56)
644. OTČET politotdela upravleniâ po
graždanskim delam Kaliningradskoj oblasti /
56
Pomorze Wschodnie
podgot. V[italij] N. Maslov, V. A. Gricaenko.
Kaliningradskie Arhivy 2013 Vyp. 10 s. 158200, tab.
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
645. PERESELENČESKIE
kolhozy
v 1946-1953 godah: povestki dnâ / podgot.
Û[rij] V. Kostâšov. Kaliningradskie Arhivy
2013 Vyp. 10 s. 248-256
Spisy protokołów zebrań pracowników kołchozów
Obwodu Kaliningradzkiego.
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
646. PIONIERSKIE czasy Nowego Dworu Gdańskiego: (z archiwum historii Żuław)
/ [wyd.] Marcin Owsiński. Prowincja (Sztum)
2013 nr 1 s. 134-144, il.
647. PLAN zabezpieczenia operacji milicyjnej meczu Lechia Gdańsk - Juventus
Turyn w dniu 28.09.1983 / [wyd.] Remigiusz
Kasprzycki. Ann. Univ. Paedag. Cracoviensis,
Stud. de Securitate et Educatione Civili 2013
[T.] 3 s. 190-195, faks.
648. POLSKA obrona przeciwlotnicza
1939. T. 3 Cz. 3-4: Relacje / red. nauk. Andrzej Wesołowski. - Warszawa: Centr. Arch.
Wojsk., 2013. - 529 s., [1] k. map skł.: il.,
mapy, portr.; 580 s.: il., portr., tab. - (Wojskowe Teki Archiwalne; T. 3)
Pomorza dot. relacje: Cz. 3: Stanisława Jabłońskiego s. 189-213. - Władysława Faczyńskiego s. 214-217.
- Mariana Wojcieszeka s. 217-236. - Jerzego Dreszera s.
236-247. - Ignacego Dziubińskiego s. 248-259. - Ludwika
Teofila Wilczyńskiego s. 259-290. - Antoniego Krzemińskiego s. 342-350; Cz. 4: Lutomiła Kozłowskiego s. 186189
649. POWOJENNA ochrona zbiorów
bibliotecznych w Polsce w latach 19441955: wybór źródeł / [wyd.] Ryszard Nowicki. - Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza
Wielkiego, 2013. - 175 s. Bibliogr. s. 169-171.
Sum.
Dot. m.in. Gdańska, Torunia, Szczecina i woj. bydgoskiego
650. PRAETORIUS Matthaeus: Prūsijos
įdomybės, arba Prūsijos regykla. T. 4 Kn. 7:
Prusu bažnyčios kronika. (Deliciae Prussicae,
oder Preussische Schaubühne) / Matas Pretorijus; par. Ingė Lukšaitė. - Vilnius: Liet. Ist.
Inst. L-kla, 2011. - 912 s.
T. 3 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 591
651. PTASIŃSKI Jan: I sekretarz KW
PZPR w Gdańsku o sprawach kaszubskich
z lat 1960-1966 / [wyd.] Grzegorz Berendt.
Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 239-260
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_
acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII 2015]
652. RADZIWIŁŁ Michał Kazimierz:
Podróże litewskiego magnata do Gdańska,
Człuchowa, a nawet i dalej...: fragmenty
„Diariusza” Michała Kazimierza Radziwiłła
„Rybeńki” z lat 1721, 1737 i 1752 / wyd. Jerzy
Dygdała. - Warszawa: Inst. Hist. PAN, 2013.
- 146 s., [1] k. tabl. Bibliogr. s. 119-127
653. REGESTR pogłównego generalnego z 1662 roku dla powiatów mirachowskiego, tucholskiego i człuchowskiego / [wyd.]
Andrzej Groth. Acta Cassubiana 2013 T. 15
s. 197-238
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
654. STAROSTOWIE i wicestarostowie
Okręgu Mazurskiego w charakterystykach
naczelnika Wydziału Inspekcji Starostw
Urzędu Pełnomocnika Rządu RP Zygmunta Walewicza z 16 października 1945 roku
/ [wyd.] Robert Syrwid. Kom. Maz.- Warm.
2013 nr 4 s. 801-826
655. Die STATUTEN des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften / hrsg.
[v.] Max Perlbach. - Hildesheim: Olms, 2013.
- LIX, 354 s.
Reprint wyd.: Halle a.S., 1890
656. SZEPSI CSOMBOR Márton: Mártona Csombora Podróż do Gdańska / tłum.
Jan Ślaski, współpr. Sándor Kovács; przyp.
opatrz. Wacław Zawadzki, koment. do przypisów oprac. Andrzej Januszajtis. - Gdańsk:
Ofic. Gdań., 2013. - 104, [4] s.: il.
657. „SZEREGOWIEC - istota pozbawiona własnej osobowości”: opozycja młodzie-
57
Pomorze Wschodnie
żowa w regionie gdańskim wobec zasadniczej służby wojskowej w świetle dokumentów
Służby Bezpieczeństwa / [wyd.] Jarosław Wąsowicz. Grot 2006 R. 7 nr 26 s. 124-133
658. ŚMIAROWSKI Tomasz: Testament
Tomasza Śmiarowskiego, dziedzica wsi Żardeniki w komornictwie dobromiejskim z 2/6
marca 1730 roku / [wyd.] Danuta Bogdan.
Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 3 s. 603-618
659. TESTAMENTY szlachty Prus Królewskich z XVII wieku / oprac. i wyd. Jacek
Kowalkowski, Wiesław Nowosad; Polskie Towarzystwo Historyczne. - Warszawa: Wydaw.
DiG, 2013. - 436 s. - ( Szlachta i Ziemiaństwo
na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej). Bibliogr. s. 381-391
660. WILKIERZ olęderskiej wsi Brankówka [pow. grudz.] z 1752/1753 r. / [wyd.]
Michał Targowski. Rocz. Grudz. 2013 T. 21 s.
233-245
661. WILKIERZ wsi Kosowo i Chrystkowo [pow. świec.] z pierwszej połowy XVIII
wieku / oprac. i przekł. Michał Targowski. Gruczno: Tow. Przyj. Dolnej Wisły, 2013. - 58
s.: faks.
662. WŁADZE i mieszkańcy Gdańska
w 1945 roku w świetle sprawozdań / wst.
i oprac. Piotr Perkowski. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2013. - 145 s.
663. WYWIAD gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938 / wst., wyb. i oprac. Piotr Kołakowski, Ryszard Techman. - Słupsk, 2010
Rec.: KOZŁOWSKI Piotr, Rocz. Przemyski T. 48 z. 1
s. 329-332
664. Z DZIEJÓW religijnych Pomezanii
w XVII wieku. T. 2: Źródła do dziejów XVIIwiecznej Pomezanii / [wyd.] Mieczysław Józefczyk. - Malbork: Muz. Zamkowe, 2013.
- 501 s.
T. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1226
665. Z KART kroniki szkolnej w Gościszewie [pow. sztum.] / [wyd.] Piotr Ostro-
wski. Prowincja (Sztum) 2013 nr 4 s. 110113, il.
666. ZARZĄDZENIA wielkiego mistrza
zakonu krzyżackiego w sprawie domu pokutnic przy klasztorze brygidek i przytułku dla
biednych w Starym Mieście Gdańsku z około
1417 r. / [wyd.] Rafał Kubicki. Rocz. Gdań.
2011/2012 T. 71/72 (dr. 2013) s. 19-28. Sum.
667. ZNACZENIE Gdańska w planach
operacyjnych Reichsheer / [wyd.] Jarosław
Centek. Europa Orientalis 2013 [T.] 4 s. 141145. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/EO.
2013.010 [dostęp: 2 IV 2015]
—————
668. BADZIĄG Kazimierz Antoni: Es
war eine Zeit: Erinnerungen eines Pfadfinders aus Pommerellen. - Sztutowo: Muz. Sutthof, 2013. - 210 s.: il.
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 581
669. DENC Leon: Redzkie wspomnienia / oprac. Bogusław Breza. - Reda: Zrzesz.
Kasz.-Pom. Oddz., 2013. - 108 s.: il. - (Redzka
Biblioteka; T. 1)
670. DONIMIRSKA Maria: Bóg dał nam
czas próby: wspomnienia z lat 1918-1935
/ wst. i przyp. opatrz. Andrzej Lubiński. Sztum, 2012
Rec.: ŁASZKIEWICZ Tomasz: O potrzebie i zasadach edycji źródłowych dokumentów dwudziestowiecznych: uwagi na marginesie publikacji wspomnień [...],
Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 3 s. 187-196
671. DYBICKI Jerzy: Chirurgia, moja
miłość: wspomnienia gdańskiego profesora.
T. 3. - Gdańsk: Sefer, 2013. - 416 s., [208] s.
tabl.
T. 2 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 594
672. FEITEK Alojzy: Wypoczynek w Rowach i nie tylko. - Inowrocław: Drukarnia
Pozkal, [2013]. - 260 s.: il., faks., portr., tab.
Wspomnienia nauczyciela ze szkoły w Starych Polaszkach
58
Pomorze Wschodnie
673. GENCZA Izydor: Wspomnienia
z powstania antyhitlerowskiej organizacji
„Jaszczurka”. Rydwan 2013 nr 8 s. 83-91, il.,
faks.
674. GIŻYŃSKA-BURAKOWSKA Halina: Panna z Wilczogóry: wspomnienia 19322007. - Sierpc: Tow. Przyj. Ziemi Sierp., 2008.
- 262 s.: il., portr.
Dot. m.in. pracy w Woj. i Miejskiej Bibl. Publ. w Olsztynie w l. 1957-1992
675. GMINA Sztum: historie mówione
/ wywiady, oprac. i red. Andrzej Lubiński. Sztum: [S.n.], 2013. - 54 s.: il.
Rec.: LEWANDOWSKA Izabela: Oral history,
sztumskie historie mówione, Prowincja (Sztum) 2013 nr
4 s. 94-104, il., tab.
676. INSTERBURŽCY i soldaty Napoleona / podgot. L. V. Klimova, G. V. KaštanovaErofeeva. Kaliningradskie Arhivy 2013 Vyp.
10 s. 61-66
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
677. JAŁOWIECKI Mieczysław: Na
skraju Imperium i inne wspomnienia. - Warszawa: Czytelnik, 2013. - 775, [1] s.
Wspomnienia w znacznym stopniu dot. pobytu
w Gdańsku w l. 1919-1921 jako Delegata Rządu Polskiego
678. JANTA-POŁCZYŃSKA
Maria,
JANTA-POŁCZYŃSKI Leon: Pamiętniki /
oprac. Włodzimierz Jastrzębski, Jerzy Szwankowski. - Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2013. - 271 s.: il.
Dot. m.in. Pom. Wsch.
679. KAMINSKI Karol: Niedawno nad
brzegami jeziora Ewingi. Zap. Zalewskie 2013
nr 26 s. 13-20, il.
Wspomnienie z l. 1956-1958
680. KUROWSKI Helmut: Pozostaliśmy
w Prusach Zachodnich // In: Być Niemcem
w Polsce: ludzkie losy w wykładach i we
wspomnieniach. - Opole, 2011. - S. 169-177,
177-187
Tekst w jęz. pol. i niem. z numeracją przeciwstawną
681. LEHNDORFF Hans v.: Dziennik
z Prus Wschodnich: zapiski lekarza z lat
1945-1947. - Warszawa: Ośrodek Karta, 2013.
- 349, [3] s., [12] s. tabl.: il., mapa. - (Świadectwa. Niemcy XX Wiek)
682. LIEDTKE Klaus-Jürgen: Die versunkene Welt: ein ostpreussisches Dorf in
Erzählungen der Leute. - Frankfurt/M., 2008
Rec.: BARFOD Jörn, Nordost-Arch. N.F. 2012 Jg. 21
(dr. 2013) s. 295-296
683. ŁAGA Stanisław: Wspomnienia
łowieckie. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2013. - 175, [3] s.: il.
Z Pom. Wsch.
684. MIELEWCZYK Zygfryd Stefan: Fotograficzne promieniowanie tła: wspomnienia syna polskiego pocztowca z Wolnego
Miasta Gdańska. - Gdańsk: Wydaw. Oskar,
2013. - 236 s.: il., faks., portr.
685. NASZ dom: mieszkańcy Mikołajek
Pomorskich i okolic, ich historie i wspomnienia oraz słownik dialektu sztumskiego / red.
Marek Karczewski. - Mikołajki Pomorskie:
Gm. Mikołajki Pom., 2013. - 192 s., [16] s.
tabl.: il., faks., mapy
Z treści: WSPOMNIENIA / [aut.] Czesława Augustyniak [et al.] s. 13-98. - MALISZEWSKI Waldemar: Ks.
dr Feliks Schreiber [1857-1889]: syn mikołajskiej ziemi s.
99-104. - DZIKOWSKI Arkadiusz: Działania 5 Wileńskiej
Brygady AK na Powiślu s. 105-116. - KARCZEWSKI Marek: Proboszcz i męczennik z Krasnej Łąki: ks. Bronisław
Sochaczewski [1886-1940] s. 127-130. - ŻMUDZIŃSKI
Marek: Cichy bohater Warmii: ks. infułat Wojciech Zink
[1902-1969] s. 131-133. - POPULARNY słownik dialektu
sztumskiego / red. Marek Karczewski s. 141-170
686. PAMIĘTNIKI chojnickie / oprac.
Kazimierz I. Ostrowski. - Chojnice: Zrzesz.
Kasz.- Pom., 2013. - 166, [1] s.: il.
687. POGRANICZA: Stara Kiszewa /
wyb. tekstów i red. Maria Krawczyk; współpr.
red. Agnieszka Knyt, Katarzyna Madoń-Mitzner. - Warszawa: Ośrodek KARTA,
2013. - 309, [2] s.: il. - (Małe Ojczyzny)
688. ROMAN Mariusz A.: Wiosenne topienie generała - Sopot 1988 r. // In: Wszyscy
proletariusze bądźcie piękni!: Pomarańczowa
Pomorze Wschodnie
Alternatywa w dokumentach aparatu represji
PRL (1987-1989). - Wrocław, 2011. - S. 345346
689. RYSZEWSKI Bohdan: Wspomnienie o seminarium doktoranckim Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w latach 1966-1974. Archiwa - Kancelarie Zbiory 2013 nr 4 s. 195-203. Streszcz. Sum.
690. SAMSEL Józef: Pierwsze lata powojennej szkoły w Borecznie [pow. iław.] (wg
kroniki szkolnej prowadzonej przez Józefa
Samsela - kierownika szkoły od 1950 r.). Cz.
1-2 / [oprac.] Krystyna Kasprzak, Bernard
Król. Zap. Zalewskie 2013 nr 25 s. 18-25, il.;
nr 26 s. 42-44, il.
691. SASS Marek: „Dzieciństwo moich
dzieci” Teresy Górskiej [1898-1990]: nieznany przyczynek do dziejów rodziny ziemiańskiej na Pomorzu. Prz. Pedagog. (Bydgoszcz)
2012 nr 1 s. 235-247, il. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://repozytorium.ukw.edu.pl/
handle/item/611 [dostęp: 25 VI 2015].
Wspomnienia dot. l. 1928-1934
692. STEINKE Zbigniew: Wspomnienia
Chojniczanina. - Chojnice: Zrzesz. Kasz.Pom. Oddz. Miejski, [2011]. - 98 s.: il., faks.
693. SUMOWSKI Hans-Burkhard: „Jetzt
war ich ganz allein auf der Welt”: Erinnerungen an eine Kindheit in Königsberg, 1944-
59
1947. - München: Dt. Verl.-Anst., 2007. - 252
s.
694. THIEL-ORNASS Kamila: Dom nad
jeziorem [w Sztumie]. Prowincja (Sztum)
2013 nr 1 s. 90-97, il.
Wspomnienia
695. TOLEIKIS Martynas: Ir Žodžiai
tapo Kunū. - Klaipėda: S. Jokužio L-kla-Spaustuve, 2008. - 254 s.: il., mapy. - (Skaitiniai
apie Klaipėdos kraštą; 4)
Wspomnienia dot. okręgu Kłajpedzkiego w l. 19141959
696. 1945 [TYSIĄC dziewięćset czterdzieści pięć] - 1948: wspomnienia i świadectwa / [aut.] Udo Mierau [et al.]. Rocz. Sopocki 2013 [T.] 24 s. 65-99
Sopot
697. WARMIŃSKI Zygmunt: Gdańsk moje korzenie. - Wyd. 2 popr. - Gdańsk: Wydaw. Oskar, 2013. - 315, [2] s.
Wspomnienia z Gdańska z l. 1925-1956.
Wyd. w jęz. niem. pt.: Danzig - Heimatland ; lustige
und wehmütige Erinnerungen eines Wanderers zwischen
dem alten Europa und der Neuen Welt. - Frankfurt, 2000
698. WSPOMNIENIA
pracowników
byłych państwowych gospodarstw rolnych
/ oprac. Zygfryd Gładkowski, Bolesław Pilarek. - Olsztyn: OBN, [2013]. - 245 s.: il.,
portr., tab.
Z Warmii i Mazur
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
Zob. też poz.: 585, 810, 814, 1149, 1484, 2079
BOJAROWICZ T.: Koncepcja przekopu... = poz.
2219
699. CZARNECKI Adam, LEWANDOWSKA-CZARNECKA Anna: System
wodny ujścia Wisły, potencjalne zagrożenia
i zrównoważony rozwój. Czas. Techn., Architektura 2011 R. 108 z. 6-A s. 63-69, il., mapa,
tab. Streszcz. Sum.
700. DĄBROWSKI Mieczysław: Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne
obiegu wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich. - Warszawa: Inst. Meteor. i Gosp.
Wod. - Państ. Inst. Bad., 2013. - 251 s.: il.,
mapy, tab., wykr. - (Monografie / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Bibliogr. s.
245-251
701. DZIEDZICTWO
przyrodnicze
Warmii, Mazur i Powiśla: interdyscyplinarne
i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych:
60
Pomorze Wschodnie
przewodnik do warsztatów terenowych 56.
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 24-30 czerwca 2013, Olsztyn / red. Hanna Ciecierska, Czesław Hołdyński. - Olsztyn,
2013. - 379 s.: il., mapy, tab., wykr.
706. NOVOVA Elena E.: Pograničnye O[sobo] O[hranâemye] P[rirodnye]
T[erritorii] Kaliningradskoj oblasti. - Moskva: OOO „Kniga po Trebovaniû”. - 212 s.
Z treści: ACHREMCZYK Stanisław: Warmia i Mazury zarys dziejów s. 11-28. - ŻURKOWSKA Tekla, FENYK Mieczysława Aldona: Olsztyn: miasto ogród s. 2943. - KLUCZENKO Magdalena, SZYDŁOWSKA Justyna:
Akademicki kampus Kortowo [w Olsztynie] s. 71-79. KUSZEWSKA Krystyna: Leśne Arboretum w Kudypach
[pow. olszt.] s. 101-114. - ŹRÓBEK-SOKOLNIK Anna,
DYNOWSKI Piotr, KUCEWICZ Magdalena: Osadnictwo
na Żuławach Wiślanych s. 151-158. - DYNOWSKI Piotr,
ŹRÓBEK-SOKOLNIK Anna: Budowle i urządzenia hydrotechniczne Żuław Wiślanych s. 159-168. - SZAL Marta, KUPRYJANOWICZ Mirosława, WYCZÓŁKOWSKI
Mariusz: Wpływ długotrwałej antropopresji na roślinność
mikroregionu osadniczego nad jeziorem Salęt (Pojezierze
Mrągowskie): wstępne wyniki s. 325-338. - SZAL Marta, KUPRYJANOWICZ Mirosława, WYCZÓŁKOWSKI
Mariusz: Lokalny charakter zmian roślinności w sąsiedztwie kompleksu osadniczego w Poganowie (Pojezierze
Mrągowskie) s. 339-349. - WACNIK Agnieszka, KARCZEWSKI Maciej: Przemiany roślinności a działalność
społeczności rolniczych w rejonie Staświn na Pojezierzu
Mazurskim (północno-wschodnia Polska) s. 351-364.
- INTENSYWNA eksploatacja lasów przez ludność kultury bogaczewskiej: mikroregion osadniczy nad jeziorem
Wons (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich) / [aut.] Mirosława Kupryjanowicz [et al.] s. 365-379
707. OLSZAK Ireneusz J.: Wpływ rzeźby
terenu na rozmieszczenie osad neolitycznych
na Pojezierzu Starogardzkim. Landform Analysis 2008 Vol. 9 s. 309-313, il., mapa
702. GIERAŃCZYK Wieńczysław: Walory przyrodnicze województwa kujawskopomorskiego jako podstawa rozwoju turystyki. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Socio-Oecon.
2013 [T.] 13 s. 217-235. Sum.
703. KRUSZELNICKI Jerzy: O potrzebie
ochrony charakterystycznych krajobrazów
Warmii i Mazur na tle rewizji typów krajobrazu. Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2011-2013 z. 9-11 (dr. 2013) s.
7-17, il. s. 121-123. Sum.
704. MŁYNARCZYK Krzysztof: Przyroda Warmii, Mazur i Powiśla. Ziemia (Warszawa) 2013 s. 111-116, il.
705. NORYŚKIEWICZ Agnieszka M.:
Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie: studium palinologiczne. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2013. - 205 s., [7] k. tabl. skł.: il., mapy, tab.,
wykr. Bibliogr. s. 183-195. Sum.
708. POSPIESZYŃSKA
Aleksandra,
PRZYBYLAK Rajmund: Ekstremalne warunki klimatyczne w Toruniu w okresie pomiarów instrumentalnych, 1871-2010 // In:
Od powietrza, głodu, ognia i wojny...: klęski
elementarne na przestrzeni wieków. - Wrocław, 2013. - S. 187-196: il., tab., wykr. Sum.
709. SIDORCZUK Magdalena, ŚCIBISZ-KOSANOWSKA Michalina: Georóżnorodność Warmii i Mazur. - Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013. - 63 s.: il., mapy, wykr.
710. WAWRZYŃSKI Cezary: Kanał Dobrzycki (niem. Weinsdorfer Kanal). Zap. Zalewskie 2013 nr 26 s. 2-12, il., mapy
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz.: 339, 371, 509, 580, 596, 605, 607, 610, 611,
613, 620, 636, 662, 701, 705, 781, 793, 902, 923, 925, 931,
932, 995, 1021, 1317, 1348, 1357, 1429, 1484, 1555, 1562,
1588, 1600, 1634, 1638, 1659, 1672, 2056, 2090, 2149,
2190, 2222, 2223, 2229, 2270, 2279
711. BELZYT Leszek C.: Pruska statystyka językowa (1825-1911) a Polacy zaboru
pruskiego, Mazur i Śląska. - Zielona Góra:
Ofic. Wydaw. Uniw. Zielonog., 2013. - 359 s.:
tab. Bibliogr. s. 337-343. Zsfg.
712. BIELAWNY Krzysztof: Zmiany demograficzne w wyniku emigracji w archidiecezji warmińskiej na koniec 2012 r. - Olsztyn:
Warm. Wydaw. Diec., 2013. - 50, [1] s.: tab.
713. BURZYŃSKA-WENTLAND Lidia:
Sytuacja Niemców i polskiej ludności rodzimej w województwie gdańskim po II wojnie
światowej w warunkach zmian geopolitycznych // In: Autochtoniczne mniejszości na
Pomorze Wschodnie
pograniczach a ich stosunki z odseparowanym etnosem macierzystym. - Białystok,
2009. - S. 113-127. Sum.
714. CHALIMONIUK Krzysztof: Czesi
i Słowacy w Gdyni po 1945 roku. Rocz. Gdyński 2013 nr 25 s. 140-146
715. CHRZANOWSKI Bogdan: Relacje
ludności polskiej i niemieckiej na Pomorzu
podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu // In: Wymiary zmienności społecznej współczesnej Europy. - Gdańsk, 2013.
- S. 263-296. Streszcz.
716. CICHARSKA Aleksandra, DOPIERAŁA Łukasz: Kierunki przemian demograficznych w Gdyni. Rocz. Gdyński 2013 nr 25
s. 147-153, mapa, wykr.
717. CICHARSKA Aleksandra, DOPIERAŁA Łukasz: Przemiany struktur i procesów demograficznych w gminie Sierakowice.
Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 101-113, wykr.
Sum.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
718. GIERSZEWSKI Andrzej: Procesy demograficzne wśród ludności rybackiej
w rejonie Zalewu Kurońskiego w XVI wieku.
Pruthenia 2013 T. 8 s. 59-94, mapa, tab. Zsfg.
Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V
2015]
719. GRIGOR’EVA R. A.: Belorusy
i polâki v Kaliningradskoj oblasti: konfessiâ
i identičnost’ // In: Belarus’ vačyma pol’skih
etnografaǔ XIX - perŝaj palovy XX st. Minsk, 2013. - S. 41-50
720. HOSODA
Shinsuke:
Historia
i aktualna sytuacja mniejszości etnicznych
w Polsce i Japonii na przykładzie Kaszubów,
Ajnów i Okinawańczyków. Acta Cassubiana
2013 T. 15 s. 89-100, il. Sum.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
61
721. IBSEN Timo: Viskiauten/Mohovoe: v poiskah rannesrednevekogo poseleniâ
v Kaliningradskoj oblasti // In: Novgorodskie
arheologičeskie čteniâ-3: materialy meždunarodnoj konferencii „Arheologiâ srednevekovogo goroda [...]. - Velikij Novgorod, 2011.
- S. 196-205
722. JÄHNIG Bernhart: Vertreibung,
Aufnahme und Ansiedlung der evangelischen Salzburger Emigranten in Preussen.
Preussenland 2012 Jhb. 3 (dr. 2013) s. 14-31
JAŻEWICZ I.: Miejska sieć osadnicza... = poz. 2302
KACPRZAK P.: Weryfikacja narodowościowa... =
poz. 2247
723. KASPRZYCKI Emir: Problematyka
małżeństw mieszanych katolicko-ewangelickich oraz konwersje na Mazurach w latach
1850-1960 // In: Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa. - Łódź, 2013. - S.
181-204: tab. Streszcz. Sum.
724. KAWSKI Tomasz: Spory i konflikty
polsko-żydowskie na Kujawach i Pomorzu
w XX wieku // In: Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim. - Toruń, 2013. - S.
53-96: tab.
725. KIEŁBIK Jerzy: Rodzina mieszczańska a rodzina chłopska na Warmii w 1701
roku w świetle spisu komunikujących parafii
w Reszlu // In: Między barokiem a oświeceniem: społeczeństwo stanowe. - Olsztyn,
2013. - S. 66-70
726. KLASSEN Peter J.: Mennonites in
early modern Poland & Prussia. - Baltimore,
2009
Rec.: EPP Marlene, Renaissance a. Reformation 2012
Vol. 35 [no] 1 s. 209-212
727. KOPICZKO Andrzej: Struktura narodowościowa i wyznaniowa Warmii i Mazur: od jedności do wielości. Ziemia (Warszawa) 2013 s. 85-94, mapa
728. LEMAŃCZYK Magdalena: Język
niemiecki jako czynnik kształtujący poczucie
tożsamości narodowej i identyczności gru-
62
Pomorze Wschodnie
powej liderów stowarzyszeń mniejszości niemieckiej w Polsce Północnej // In: O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu
życia: szkice socjologiczne i gerontologiczne.
- Gdańsk, 2013. - S. 125-137
729. LEMAŃCZYK Magdalena: Liderzy
mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim po 1989 roku. Prz. Zach. 2013 R. 69 nr 3
s. 179-196, tab. Sum.
730. LUBOCKA-HOFFMANN Maria:
Osadnictwo miejskie na Warmii i Mazurach.
Ziemia (Warszawa) 2013 s. 95-104, il., mapy
731. ŁODZIŃSKI Sławomir: Mierzenie
kaszubskiej tożsamości: społeczność kaszubska wobec Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności w 2011 roku // In: O społecznym
znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia: szkice socjologiczne i gerontologiczne.
- Gdańsk, 2013. - S. 59-74
732. MANKEVIČ D[mitrij] V.: K voprosu o zaselenii sel’skih rajonov Kaliningradskoj
oblasti. Kaliningradskie Arhivy 2011 Vyp. 9 s.
149-157, tab.
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/
kaliningradarchives/-9/676-2013-07-15-11-09-35 [dostęp: 8 I 2015]
733. MANKEVIČ D[mitrij] V.: Nekotorye arhivnye materialy po istorii sel’skogo naseleniâ Kaliningradskoj oblasti v 1950-e gg. //
In: Problemy istočnikovedeniâ i istoriografii:
sb[ornik]. nauč[nyh]. tr[udov]. Vyp. 5. - Kaliningrad, 2009. - S. 34-41
734. MANKEVIČ D[mitrij] V.: O čislennosti i polovozrastnoj strukture naseleniâ
Kaliningradskoj oblasti vo vtoroj polovinie
1940-h - 1950-h godah. Kaliningradskie Arhivy 2013 Vyp. 10 s. 233-247, tab.
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
735. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubi: ćwierć wieku po wielkiej zmianie.
Prz. Zach. 2013 R. 69 nr 3 s. 157-178. Sum.
736. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubi: ruch kaszubski - tradycje
i współczesność // In: Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej. - Kraków, 2013. - S. 344-367
737. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Społeczność kaszubska w socjologicznym
oglądzie Brunona Synaka // In: O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu
życia: szkice socjologiczne i gerontologiczne.
- Gdańsk, 2013. - S. 29-41
738. REKOWSKI Mirosław: Śladami
chojniczan wyznania mojżeszowego. Zesz.
Chojn. 2013 nr 28 s. 63-66, faks.
Wersja elektron.: http://miastochojnice.pl/zeszytychojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp: 15 IX
2015]
739. SAFRONOVAS Vasilijus: Apie repatriaciją ir Lietuvoje vyraujantį požiūrį
į Klaipėdos krašto senbuvius. Kultūros Barai
2010 Nr. 6 s. 10-14
Wersja elektron.: http://www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id19/KB_2010_6_pdf.pdf [dostęp: 21 X 2015]
740. SAKSON Andrzej: Mazurzy i Warmiacy: stowarzyszenia Mazurów i Warmiaków // In: Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce
po II wojnie światowej. - Kraków, 2013. - S.
368-386: il.
741. SAKSON Andrzej: Mniejszości narodowe w Polsce Północnej. Ziemia (Warszawa) 2013 s. 183-190
742. SARNOWSKI Leszek: Gmina żydowska w Dzierzgoniu. Prowincja (Sztum)
2013 nr 2 s. 107-116, il., tab.
743. SAWICKI Krzysztof Piotr: Imigranci w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej po 1990 r. Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2013 T. 10 s. 251-266, tab.
Sum.
744. SCHUCH Hans-Jürgen: Elbing um
1772/73: von der Bevölkerungsentwicklung
seit 1237 bis 1945. Westpr.- Jahrb. 2013 Bd. 63
s. 5-32, il., pl., tab.
63
Pomorze Wschodnie
745. ŚLĘZAK Jarosław: Ruch migracyjny
w Gdańsku w XIX i na początku XX wieku.
Cywilizacja i Polityka 2013 nr 11 s. 350-368,
tab.
746. TROSIAK Cezary: „Między żywym murem elementu narodowego” a dziedzictwem kulturowym Ziem Zachodnich
i Północnych”: procesy społeczno-kulturowe
zachodzące na ZZiP po 1989 roku // In: Polsko-niemieckie transgranicza: rozmyte konfiguracje tożsamości. - Wrocław, 2011. - S.
29-44. Sum.
747. VILEIŠIS Vincas: Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje ligi Didžiojo karo
istorijos ir statistikos šviesoje. (Die Nationalitätenverhältnisse in Klein-Litauen bis zum
Weltkriege in geschichtlicher und statistischer Beleuchtung). - 2. papildyta laida. - Vilnius: Versus Aureus, 2009. - IX, 275, [11] s.:
mapy. - (Sugrįžimai; 1)
Wyd. 1: Kaunas, 1935
748. WEIGLE Jurgen: O mennonitach:
Żuławy Malborskie. Prowincja (Sztum) 2013
nr 4 s. 83-93, il.
749. WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan:
Wrogość czy koegzystencja?: codzienne relacje Polaków i Niemców na Pomorzu Nadwiślańskim przed pierwszą wojną światową:
(zarys problematyki). Czasy Nowożytne 2013
T. 26 s. 117-125. Sum.
WRÓBEL A.: Żydzi w Gdyni... = poz. 1568
750. ZIELIŃSKA Agnieszka: Od warsztatu rzemieślniczego do fabryki: przemiany
w strukturze zawodowej mieszkańców Torunia w XIX i początku XX wieku // In: W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie. - Toruń, 2013. - S. 77-101: tab., wykr.
751. ŻĘGOTA Krzysztof: Znaczenie diaspory polskiej Obwodu Kaliningradzkiego
FR w relacjach polsko-rosyjskich // In: Polska
polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego.
- Olsztyn, 2013. - S. 273-284
3. Etnografia
Zob. też poz.: 130, 273, 307, 335, 463, 509, 537, 559, 560,
614, 616, 768, 831, 844, 861, 955, 956, 1092, 1101, 1296,
1348, 1401, 1600, 1740, 2046, 2320, 2321, 2401, 2897,
3475
752. BALSYS Rimantas: Lietuvių ir
prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki
prietaro. (Lithuanian and Prussian gods and
spirits: from ritual to superstition). - 2-asis
patais. ir papild. leid. - Klaipėda: Klaip. Univ.
L-kla, 2010. - 523, [1] s.: il. Bibliogr. s. 448460. Sum.
753. BLOCKYTĖ Kristina: Užgavėniu
šventės (Šiupinio vakaro) specifika Klaipėdos
krašte. (The specifics of the shrove-tide celebrations (Stew Eve) in the Klaipeda Region).
Res Humanitariae 2010 T. 7 s. 243-265, il.,
faks. Sum.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2010_17.pdf [dostęp: 28 XI
2015]
754. BLOCKYTĖ Kristina: Vasaros
saulėgrąžos šventė Mažojoje Lietuvoje:
tradicijų rekonstrukcija. (Midsummer Festival in Lithuania Minor: the reconstruction
of traditions). Res Humanitariae 2013 T. 14 s.
275-302, il. Sum.
Wersja elektron.: http://journals.ku.lt/index.php/
RH/article/view/770/783 [dostęp: 19 XI 2015]
755. BORZYSZKOWSKI Józef: Chrzest,
pierwsza komunia, bierzmowanie, ślub i pogrzeb: po kaszubsku // In: Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej: zbiór
studiów. - Warszawa, 2013. - S. 61-82
756. FRYDRYCHOWICZ Romuald: Podania i legendy pomorskie zebrane w latach
1914-1922 / red. i oprac. Patrycja Frenkiel. Starogard Gd.: Ognisko Pracy Pozaszk., 2013.
- 139 s.: il.
757. KLIMEK Robert: O Świętym Kamieniu spod Tolkmicka, zamku Naito i krwawych walkach olbrzymów - czyli ile prawdy
o Prusach można znaleźć w legendach. Kom.
Maz.- Warm. 2013 nr 2 s. 363-368
64
Pomorze Wschodnie
758. KUNIEWSKI Jerzy: Kobieta na Kaszubach i jej doświadczenie rzeczywistości:
studium z pogranicza socjologii i etnografii.
- Gdańsk: Inst. Kasz., 2013. - 263 s.: tab. Bibliogr. s. 251-258
759. KUNIEWSKI Jerzy: Znaczenie społeczne kuźni jako ważnego ośrodka skupienia
męskiej części społeczności wiejskiej. Nasze
Pomorze 2012 nr 14 (dr. 2013) s. 143-152
Na Kaszubach i Kociewiu
760. MAČIULSKIS Vidmantas: Lietuvininkų šokis profesoriaus Juozo Lingio archyve. (Lietuvininkai (Prussian Lithuanians)
dance in the archives of professor Juozas
Lingys). Res Humanitariae 2009 T. 5 s. 174202, il., nuty, tab. Sum.
Wersja elektron.: http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/
09/Visas_tekstas_2009_15.pdf [dostęp: 28 XI 2015]
761. MARKOWSKA Marika: Kaszubska
„Baśka” w nowej odsłonie. Acta Cassubiana
2013 T. 15 s. 114-138. Sum.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_
acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII 2015].
Gra karciana
762. MÖLLER Mirosława: Słów kilka
o początkach zespołów ludowych na Kociewiu. Rydwan 2013 nr 8 s. 156-166, il.
763. PETROŠIENĖ Lina: Vaikų dainuojamoji tautosaka Mažojoje Lietuvoje. (Melodic children’s folklore in Lithuania Minor).
Res Humanitariae 2010 T. 7 s. 79-105, il.,
nuty. Sum.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2010_17.pdf [dostęp: 28 XI
2015]
764. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Eikim
kruwom! czyli „Chodźmy na zebranie!”: uwagi o kolekcji kriwul ze zbiorów etnograficznych Altertumsgesellschaft Insterburg i trwałości staropruskiej tradycji. Pruthenia 2013 T.
8 s. 181-193, il. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V 2015]
765. SZERLE Weronika: Ciemne suknie
ślubne na Kaszubach: próba interpretacji zjawiska. Lud 2013 T. 97 s. 305-317, il.
766. SZERLE Weronika: Stroje ślubne na
Kaszubach w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle zachowanych fotografii. Nasze
Pomorze 2012 nr 14 (dr. 2013) s. 123-141, il.
767. UGOWSKA Bożena: Midzë prôwdą, a legendą: w òpòwiescë zarzekłé pamiątczi materialny kùlturë Kaszëb. Biul. Rady Jęz.
Kasz. 2013 s. 188-197
Toż w jęz. pol. pt.: Między prawdą a legendą: w opowieści zaklęte pamiątki kultury materialnej Kaszub s.
297-306
768. WADYL Sławomir: Znaczenie głowy w kulturze i religii Prusów // In: Motyw
głowy w dawnych kulturach w perspektywie
porównawczej. - Bytów, 2013. - S. 264-280.
Sum.
769. ZABIELIENĖ Aušra: Klaipėdos
krašto vaikų folkloro ansambliai. (Klaipėda
Region children folklore groups). Res Humanitariae 2011 T. 9 s. 168-189, portr., tab.,
wykr. Sum.
Wersja elektron.: http://www.ku.lt/leidykla/files/
2012/09/Visas_tekstas_2011_19.pdf [dostęp: 28 XI 2015]
770. ZIELIŃSKI Edmund: Z wizytą
u moich ziomków. Rydwan 2013 nr 8 s. 167178, il.
Twórcy ludowi na Kociewiu
4. Historia społeczno-gospodarcza
Zob. też poz.: 87, 88, 117-119, 203, 291, 340, 388, 422,
432, 434, 587, 610, 614, 618, 620, 630, 631, 635, 641, 645,
653, 663, 683, 701, 702, 708, 710, 725, 748, 758, 759, 930,
932, 1020, 1023, 1096, 1114, 1115, 1152, 1164, 1192,
1200, 1215, 1262, 1264, 1307, 1328, 1334, 1349, 1364,
1400, 1416, 1479, 1481, 1482, 1488, 1492, 1509, 1511,
1528, 1544, 1567, 1572, 1577, 1588-1590, 1611, 1670,
1672, 1678-1680, 1693, 1774, 1775, 1778, 1779, 1809,
1824, 1840, 1951, 1967, 2009, 2058, 2109, 2122, 2129,
2135, 2153, 2167, 2174, 2204, 2215, 2216, 2219, 2237,
2250, 2255, 2256, 2276, 2325, 2326, 2328, 2704, 2796,
2809, 2851, 2859, 3596
771. ACHREMCZYK Stanisław: Supliki chłopów z Żuław malborskich na sejmiki
generalne Prus Królewskich. Kom. Maz.Warm. 2013 nr 3 s. 499-507. Zsfg. Sum.
772. ANSZPERGER Andrzej: Tourist
product of Kuyavian-Pomeranian province
Pomorze Wschodnie
// In: Regional tourism product: theory and
practice. - Wrocław, 2013. - S. 319-331. Sum.
Streszcz.
773. AULEYTNER Julian: Początki
Poczty Polskiej na Pomorzu 1920 = Anfänge
der Polnischen Post in Westpreussen 1920. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 2013. - 299
s.: il., faks., pl., tab. + [10] s. map skł.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
774. BAJNAZAROV M. F.: Pivovarennaâ
promyšlennost’ Kaliningradskoj oblasti. Kaliningradskie Arhivy 2013 Vyp. 10 s. 206-217,
tab.
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
775. BEBENOW Filip, FEY Grzegorz:
Żuławska wąskotorówka. Prowincja (Sztum)
2013 nr 2 s. 78-87, il., mapa
776. BOBIŃSKI Stanisław: Działalność
Lokalnej Grupy Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstw
z powiatów elbląskiego i braniewskiego. Acta
Elbingensia 2013 T. 19 s. 49-63, tab. Streszcz.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.euh-e.edu.pl/media/_
js/filemenager/userfiles/wydawnictwo/Acta/XIX/Acta19.
pdf [dostęp: 17 XII 2015]
L. 2009-2014
BRODA M.: Lekarze w państwie zakonu... = 2054
777. BRODOWSKI Paweł, RUDNICKI
Roman: Metropolia bydgosko-toruńska jako
obszar wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim
w świetle danych GUS w latach 1996-2011 .
Acta Univ. N. Copern., Ekonomia 2013 T. 44
nr 1 s. 77-92, mapy, tab., wykr. Sum.
Wersja elektron.: http://www.aunc.ekonomia.umk.
pl/Pliki/2013/07_BrodowskiRudnicki.pdf [dostęp: 29 IX
2014]
778. BRZEZIŃSKI Piotr: Systematyka
kujawsko-pomorskich kolejowych wież ciśnień. Przestrzeń i Forma 2013 nr 19 s. 81-90,
il. Streszcz. Sum.
Toż w jęz. ang. pt.: Systematics of railway water towers in the Kuyavian-Pomeranian region s. 90-94
65
779. CZAPIEWSKA Gabriela: Grupy
producentów rolnych w rozwoju obszarów
wiejskich Pomorza. Acta Univ. Lodz., Folia
Geogr. Socio-Oecon. 2013 [T.] 13 s. 165-178,
mapa, tab., wykr. Sum.
Lata 2004-2013
780. DANILEWSKA Katarzyna: Kuchnia mazurska w świetle literatury polskiej
i niemieckiej. Stud. Niemcozn. 2013 T. 52 s.
53-68
DŁUGOKĘCKI W.: D. Gemeinschaften gegen Naturkräfte... = poz. 2057
781. DROZD Jarosław: Gdynia to NeveYam: the Jewish fisherman’s courses within
the Bays of Gdańsk and Puck in the interwar
period. Stud. Marit. 2013 Vol. 26 s. 55-68.
Streszcz. Sum.
782. EFREMOV L. A.: Kurorty kaliningradskogo vzmor’â na etape stanovleniâ. Kaliningradskie Arhivy 2013 Vyp. 10 s. 218-233
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
783. FRYDA Marian: Dzieje projektu
budowy linii kolejowej na Gochach w latach
20. XX wieku. Nasze Pomorze 2012 nr 14 (dr.
2013) s. 53-72, mapa
Aneks s. 68-72
784. GAZIŃSKI Radosław: Prusy a handel solą w Rzeczypospolitej w latach 17721795. - Warszawa, 2007
Rec.: PILARCZYK Piotr M., Czas. Prawno - Hist.
2011 T. 63 z. 1 s. 499-502
785. GŁOWACKI Marian: Turystyka
w XIX i początkach XX wieku na ziemiach
polskich pod zaborem pruskim, na podstawie pamiętników i wspomnień z epoki // In:
Wartość kontynuacji idei i praktyki w turystyce. - Warszawa, 2013. - S. 313-332: il.,
faks., mapa
Częściowo dot. Pom. Wsch.
GWIAŹDZIŃSKA-GORAJ M., JEZIERSKA-THÖLE
A.: Zmiany w strukturze pracujących... = poz. 2329
786. HALICKI Krzysztof: Działalność
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna na Pomo-
66
Pomorze Wschodnie
rzu w okresie międzywojennym // In: Edukacja, działania społeczne, rodzina. - BielskoBiała, 2008. - S. 159-170
787. HINC Michał: Reforma rolna i osadnictwo wiejskie powiatu morskiego w świetle
danych statystycznych. Zap. Puckie 2012/2013
nr 11/12 (dr. 2013) s. 163-177, tab.
788. JURSZ Henryk: Koleją z Wrzeszcza
na Kaszuby. - Gdańsk: Wydaw. Oskar, 2013.
- 267, [1] s.: il., mapy. Bibliogr. 257-268
789. KAMOSIŃSKI Sławomir: Proces
industrializacji w regionie Kujaw i Pomorza
w okresie Polski Ludowej (1945-1989): próba
bilansu // In: W warsztacie, w manufakturze,
w fabryce i w sklepie. - Toruń, 2013. - S. 161183: tab.
790. KARDASZ Cezary: Rynek kredytu pieniężnego w miastach południowego
pobrzeża Bałtyku w późnym średniowieczu
(Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel). Toruń: TNT, 2013. - 473 s.: tab., wykr. - (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R.
94 z. 2). Bibliogr. s. 423-461. Sum. Zsfg.
791. KIEŁBIK Jerzy: Wodociągi miejskie
na Warmii w czasach Kopernika. Kom. Maz.Warm. 2013 nr 2 s. 357-362, tab. Zsfg. Sum.
792. KLUBA Mieczysław: Gospodarka gruntami rolnymi jako wyraz przemian
w rolnictwie na przykładzie województwa
kujawsko-pomorskiego. Acta Univ. Lodz.,
Folia Geogr. Socio-Oecon. 2013 [T.] 13 s. 179198, mapy, tab. Sum.
793. KNIEĆ Wojciech, GOSZCZYŃSKI Wojciech, OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary: Kapitał społeczny wsi pomorskiej. Wieżyca: Kasz. Uniw. Lud., 2013. - 239, [1] s.:
il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 209-214
794. KOSTŠOV Û[rij] V.: Pereselenčeskie kolhozy v 1946-1953 godah: kartiny
sel’skoj žizni. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I.
Kanta 2012 Vyp. 6 s. 130-143, il., faks. Sum.
Sod.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/uplo-
ad/iblock/8e5/qsuvzkiezyglyiqi_130-143.pdf [dostęp: 14
I 2015].
W obwodzie kaliningradzkim
795. KRZEPTOWSKI Maciej, KRZEPTOWSKA Janina: Zasolony król. - Gdynia:
Morski Inst. Rybacki - Państw. Inst. Badaw.,
2012. - 352 s.: il., mapa. Bibliogr. s. 349-352
W znacznym stopniu dot. połowów śledzi na Bałtyku oraz Hanzy
796. KUBICKI Rafał: Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIIIXV wieku (do 1454 r.). - Gdańsk, 2012
Rec.: KLIMEK Robert, Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 2
s. 403-406. - KOŁODZIEJCZYK Anna, Echa Przeszłości
2013 [T.] 14 s. 194-198
797. KUBICKI Rafał: Das Mühlwesen
als Bestandteil der Wirtschaftspolitik des
Deutschen Ordens in Preussen. Quaest. Medii Aevi Novae 2013 Vol. 18 s. 303-333, mapa,
tab., wykr. Zsfg.
798. KUBICKI Rafał: Sieć młynów wodnych w dobrach klasztornych na Pomorzu
Wschodnim w XIII-XVI w. Hereditas Monasteriorum 2013 Vol. 2 s. 35-56, mapa, tab.
Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://hm.kasaty.pl/wp-content/
uploads/2013/08/artykul2.pdf [dostęp: 18 II 2014]
799. KULCZYKOWSKI Wacław: Studnie zamkowe na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 1
s. 3-17. Zsfg. Sum.
800. KWIATKOWSKI Stefan: Problem
sezonowego salariatu w ziemi chełmińskiej
w drugiej połowie XIII wieku w świetle pośrednich danych źródłowych // In: Rycerze,
wędrowcy, kacerze: studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej. - Kielce, 2013. - S. 331-339
801. LABUDA Grzegorz: Ideologiczna
strona elektryfikacji kolei w Trójmieście w latach pięćdziesiątych XX wieku na przykładzie artykułów w „Dzienniku Bałtyckim” //
In: Znaczenie kolei dla dziejów Polski: studia
z historii kolejnictwa. - Rybnik, 2012. - S. 6774
Pomorze Wschodnie
67
802. LUBIŃSKI Andrzej: Kontakty towarzystw rolniczych i spółek pożyczkowych
Powiśla i ziemi gniewskiej w XIX wieku. Teki
Kociewskie 2013 z. 7 s. 118-125
809. MAZUREK Kamil: Król Zygmunt
II August ojcem polskiej floty wojennej. Ibidem 2013 T. 9 s. 29-45
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
810. MISTEWICZ Marek: XVII-wieczne
mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle
ikonografii, kartografii i źródeł pisanych. Warszawa: Inst. Badaw. Dróg i Mostów, 2012.
- 258 s.: il., tab. - (Studia i Materiały / Instytut
Badawczy Dróg i Mostów; z. 71). Bibliogr. s.
238-252. Streszcz. Sum.
803. ŁASZKIEWICZ Tomasz: Obraz
służby dworskiej w korespondencji rodzeństwa Zamoyskich z Różanki w pierwszej dekadzie II Rzeczypospolitej // In: Ziemiaństwo
na Lubelszczyźnie V: praca i życie codzienne
w majątku ziemiańskim: materiały V sesji naukowej [...]. - Lublin, 2012. - S. 489-504
Dot. m.in. Pomorza
804. ŁASZKIEWICZ Tomasz: Zbytkowne hobby ziemian czy racjonalna gospodarka?: łowiectwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zap. Hist.
2013 T. 78 z. 2 s. 39-58. Zsfg. Sum.
805. ŁASZKIEWICZ Tomasz: Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia
międzywojennego: w perspektywie codzienności. - Inowrocław: Pol. Tow. Hist., Oddz.,
2013. - 484, [2] s.: il., tab. Bibliogr. s. 439-461
806. ŁOWIECTWO na Pomorzu Gdańskim / red. Ryszard Mazurowski. - Pelplin:
„Bernardinum”, 2013. - 393, [7] s.: il., mapy,
portr., tab., wykr.
807. MAKOWIECKI Daniel: Animals
in the landscape of the medieval countryside
and urban agglomerations of the Baltic Sea
countries // In: Cittá e campagna nei secoli
altomedievali [...]. - Spoleto, 2009. - S. 427444: il., mapa, pl., tab., wykr.
Wersja elektron.: http://www.academia.edu/5437121/
ANIMALS_IN_THE_LANDSCAPE_OF_THE_MEDIEVAL_COUNTRYSIDE_AND_URBAN_AGGLOMERATIONS_OF_THE_BALTIC_SEA_COUNTRIES
[dostęp: 29 VII 2015]
808. MAKOWIECKI Daniel, MAKOWIECKA Marzena: The character of animal
exploitation and the environment at the Polish/
Prussian frontier in the medieval period: a case
study. Archaeol. Baltica 2013 [T.] 20 s. 91-116,
mapa, pl., tab., wykr. Streszcz. w jęz. lit.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.15181/ab.
v20i0.810 [dostęp: 29 VII 2015]
MISZTAL Z.: Udział grup przemysłowych... = poz.
2337
811. MUSEKAMP Jan: Eisenbahn und
Grenzüberschreitung: die Königlich Preussische Ostbahn und ihre Bedeutung für die
Kontakte zwischen Preussen und dem Russländischen Reich 1848-1914: Umrisse eines
Forschungsprojekts. Berichte u. Forsch. 2010
Bd. 18 (dr. 2011) s. 241-247, il., mapa
812. MUSIAKA Łukasz: Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej
wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur.
- Łódź: Wydaw. Uniw. Łódz., 2013. - 200, [1]
s.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 186-201
813. MUSIAKA Łukasz: Średniowieczny zamek jako atrakcja turystyczna w opinii
turystów: wybrane obiekty Pomorza, Warmii
i Mazur // In: Zamki i twierdze w rozwoju
współczesnej turystyki. - Gdańsk, 2013. - S.
338-354: tab., wykr. Streszcz.
814. NOCNY Waldemar: Trzecie ujście
Wisły. - Gdańsk: Fund. „Meritum”, 2013. 419 s.: il., mapy, tab. Bibliogr. s. 409-419
Dot. historii Żuław, Mikoszewa oraz dzielnic Gdańska: Przegalina i Świbna
815. OCHOTNICZE Straże Pożarne na
Warmii i Mazurach: historia, tradycja, organizacja / aut. Stanisław Mikulak [et al.];
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn: Pracow. Wydaw. „ElSet”, 2013. - 215,
[1] s.: il., portr., tab.
68
Pomorze Wschodnie
816. PASZKOWSKA Anna: Nauczyciele wiejscy województwa gdańskiego jako
uczestnicy kolektywizacji wsi (1948-1956) //
In: Zaangażowanie? opór? gra?: szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u. - Toruń,
2013. - S. 241-257
817. PIĄTEK Eufrozyna, GROCHOWSKI Robert, WEYNA Wojciech: Podziemne górnictwo węgla brunatnego w Borach
Tucholskich / Stowarzyszenie Mieszkańców
i Miłośników Piły nad Brdą „Buko”. - Piła,
2012. - 142 s.: il.
818. POLH P[avel] P.: Formulâr statističeskogo otčeta kolhoza v poslevoennuû
epohu: istočnikovedčeskie vozmožnosti (na
materialah Kaliningradskoj oblasti) // In:
Problemy istočnikovedeniâ i istoriografii:
sb[ornik]. nauč[nyh]. tr[udov]. Vyp. 5. - Kaliningrad, 2009. - S. 23-34
819. POLH P[avel] P.: Meliorativnye sistemy Kaliningradskoj oblasti i pri-graničnyh regionov Pol’šy v kontekste meždunarodnogo sotrudničestva na regional’nom urovne
v 1960-e gody. Kaliningradskie Arhivy 2013
Vyp. 10 s. 267-276
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
820. PRODUKT turystyczny województwa pomorskiego: wybrane zagadnienia / red.
Mieczysław Gulda. - Gdańsk: Wyż. Szk. Turyst. i Hotel., 2013. - 282 s.: il., tab., wykr.
821. PRZEGIĘTKA Marcin: Jabłonowo
Pomorskie - Prabuty. Świat Kolei 2012 [nr] 9
s. 26-29, il., mapa, tab.
Linia kolejowa
822. PRZEGIĘTKA Marcin: Kolej Lokalna Twarda Góra - Nowe. Świat Kolei 2010
[nr] 4 s. 18-23, il., faks.
W pow. świec.
823. PRZEGIĘTKA Marcin: Toruń Mokre - Łysomice. Świat Kolei 2007 [nr] 2 s. 3941, il., mapa, tab.
Linia kolejowa
824. PRZEGIĘTKA Marcin: Wielkie
śniegi w Prusach Wschodnich (1929). Świat
Kolei 2010 [nr] 1 s. 24-25, il.
Komunikacja kolejowa
825. SIEMIANOWSKI Jordan: Problem
transportu morskiego bawełny do portów
polskiego obszaru celnego a kwestia utworzenia norweskiego wicekonsulatu honorowego
w Łodzi w 1932 r. Rocz. Łódzki 2013 T. 60 s.
133-148. Sum.
826. SIEMIANOWSKI Jordan: Współpraca Polskiego Towarzystwa Żeglugi Morskiej „Sarmacja” z Bergenske Baltic Transports Ltd. oraz Walford Baltic Transports Ltd.
w latach 1920-1926. Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 4
s. 119-142. Zsfg. Sum.
827. SOLOGUBOV A[leksandr] M.:
Istoričeskie obstoâtel’stva utraty plemennogo i sortovogo materiala v byvšej Vostočnoj
Prussii i problemy ego vosstanovleniâ v Kaliningradskoj oblasti. Vestnik Balt. Feder. Univ.
im. I. Kanta 2012 Vyp. 12 s. 68-75. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/ec6/D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0
%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.
%20%D0%9C._68-75.pdf [dostęp: 13 I 2015]
828. STANKEWICZ Ryszard: Gdańsk
Wrzeszcz - Stara Piła. Świat Kolei 2012 [nr]
10 s. 16-25, il., mapa, tab.
Linia kolejowa
829. STARSKI Michał: Naczynia białoszare w Pucku i na Pomorzu Gdańskim - rodzime czy obce: próba identyfikacji jednego
z nurtów późnośredniowiecznej wytwórczości garncarskiej. Archaeol. Hist. Polona 2013
T. 21 s. 187-208. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.
2013.009 [dostęp: 17 I 2015]
830. TERCZYŃSKI Paweł: Ostatnie parowozy w Północnej DOKP. Świat Kolei 2012
[nr] 7 s. 14-23, il.
831. THEIL Marcin Artur: Młynarstwo,
karczmarstwo i kowalstwo w dobrach królewskich na Kujawach, w ziemi dobrzyńskiej
oraz ziemi chełmińskiej w okresie nowożyt-
69
Pomorze Wschodnie
nym // In: W warsztacie, w manufakturze,
w fabryce i w sklepie. - Toruń, 2013. - S. 5175: il., tab.
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/kaliningradarchives/-9/676-2013-07-15-11-0935?start=2 [dostęp: 8 I 2015]
832. TOMKIEWICZ Ryszard: Gospodarka mięsna na Warmii i Mazurach po 1945
roku: zarys problematyki. - Olsztyn: OBN,
2013. - 187 s.: il., faks., tab. Bibliogr. s. 172180
839. ZEIGERT Dieter: Verschwundene
Gleise: die „Kaiserbahn” Goldap-Szittkehmen: Fragmente der ostpreussischen Eisenbahngeschichte. - 2., überarb. Aufl. - Stade:
Kreisgemeinschaft
Goldap/Ostpreussen,
2011. - XII, 123 s.: il., mapy
833. TRAMWAJE w Polsce / red. Justyna
Żurawicz. - Łódź: Księży Młyn Dom Wydaw.,
2013. - 305 s.: il., tab.
Z treści: CZAPNIK Marcin: Elbląg s. 46-50. CZAPNIK Marcin: Gdańsk s. 51-62. - KLASSA Marcin:
Grudziądz s. 88-92. - GOŁUBICKI Bogdan: Koszalin s.
111-117. - BOBROWICZ Andrzej: Olsztyn s. 166-170.
- SZYMAJDA Michał: Słupsk s. 189-194. - CZEJAREK
Roman: Szczecin s. 200-211. - KOLA Robert: Toruń s.
215-225. - KLASSA Marcin: Wąbrzeźno s. 261. - HUBISZ
Ryszard: Wilno s. 295-303
834. VOLOKITIN Û. I.: O sozdanii i razvitii gosudarstvennogo strahovaniâ v Kaliningradskoj oblasti v 1946-1990 godah. Kaliningradskie Arhivy 2011 Vyp. 9 s. 197-207,
tab.
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/kaliningradarchives/-9/676-2013-07-15-11-09-35?
start=5 [dostęp: 8 I 2015]
WIŚNIEWSKI J.: Uposażenie kościołów... = poz.
1392
835. WITKOWSKI Roman: Historia linii
Kętrzyn - Węgorzewo. Świat Kolei 2008 [nr]
9 s. 22-25, il.
836. WITKOWSKI Roman: Koleje wąskotorowe na Żuławach Gdańskich. [Cz.] 16. Świat Kolei 2007 [nr] 2 s. 18-27, il., mapy;
[nr] 7 s. 16-27, il., mapy, tab.; [nr] 12 s. 16-22,
il., mapy, tab.; 2008 [nr] 3 s. 22-29, il.; [nr] 9 s.
36-45, il.; [nr] 11 s. 36-41, il.
837. WOŚ Zbigniew Jerzy: Z historii kolei żelaznej w rejonie Zalewa. Zap. Zalewskie
2013 nr 25 s. 29-32, il.
WSPOMNIENIA pracowników... = poz. 698
838. ŽDANOVIČ L. N.: Sanitarno-epidemiologičeskaâ situaciâ v Kaliningradskoj
oblasti v pervye poslevoennye gody. Kaliningradskie Arhivy 2011 Vyp. 9 s. 171-181
840. ZŁOTY jubileusz marynarskiej turystyki: 50 lat Oddziału PTTK Marynarki
Wojennej 1963-2013 / red. Dariusz Dębski,
Katarzyna Jabłońska, Andrzej Tokarski; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Gdynia, 2013. - 98, [1] s.: il., tab., wykr.
—————
841. PRZEGIĘTKA Marcin: Historia kolei w B i s k u p c u P o m o r s k i m . Świat Kolei 2010 [nr] 11 s. 20-27, il., mapa, pl.
842. LEWICKI Jacek, LEWICKI Wojciech: C h e ł m i ń s c y myśliwi: historia
i działalność Koła Łowieckiego „Orzeł’
w Chełmnie. - Chełmno: Koło Łowiec.
„Orzeł”, 2013. - 261, [3] s.: il., faks., mapy,
portr., tab.
843. BIRECKI Piotr, MELLER Dariusz,
SEROCZYŃSKI Marcin: 130 lat Cukrowni
w C h e ł m ż y. - Toruń: White Plum, [2013].
- 128 s.: il.
844. ŁAUKAJTYS Barbara: Higiena
i lecznictwo ludowe na terenie miasta i gminy Chełmża: przyczynek do badań nad antropologią medyczną ziemi chełmińskiej w XX
wieku. - Chełmża: [S.n.], 2011. - 52 s. Zsfg.
845. SARNOWSKI Leszek: Kombinat
rolny „Powiśle” w C z e r n i n i e [pow. sztum.]
w czasach „Solidarności”. Prowincja (Sztum)
2013 nr 3 s. 115-129, il.
846. BEITRÄGE zur Handels- und Wirtschaftsgeschichte Elbings [E l b l ą g ] und
Danzigs in Mittelalter und Neuzeit / hrsg. v.
Dieter Heckmann. - Münster/Westf.: Nico-
70
Pomorze Wschodnie
laus-Copernicus-Verl., 2013. - VII, 107, [2]
s.: il., tab., wykr. - (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens; nr 36)
Treść: HECKMANN Dieter: Schiffer der Altstadt Elbing um 1400: Rückgrat für Wirtschaft, Stadtgesellschaft
und Krieg s. 1-11. - HUANG Angela Ling: Die Hansestadt Elbing im preussischen Tuchhandel um 1400 s.
13-40. - GROTH Andrzej: Die Rutzau-Neustädtischen
Güter im Lichte des Inventars aus dem Jahre 1711 s. 4150. - HARTMANN Stefan: Die Anfänge der preussischen
Herrschaft über Elbing (1772-1774) s. 51-66. - SZKOLNICKA Joanna: Landwirtschaft und Tierhaltung in der
Elbinger Gegend im 19. Jahrhundert s. 67-75. - HAJDUK
Bolesław: Hauptfragen der Danziger Wirtschaft in den
Kriegsjahren 1939-1945 s. 77-107
847. GIRSZTOWT Aleksandra: Kobiety
na elbląskim rynku renty w okresie średniowiecza. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 3 s. 481498, wykr. Zsfg. Sum.
848. MARCINKOWSKI Mirosław: Cechy obce i lokalne w średniowiecznej i nowożytnej ceramice elbląskiej: zarys problematyki na podstawie wybranych przykładów.
Archaeol. Hist. Polona 2013 T. 21 s. 239-255,
il. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.
2013.011 [dostęp: 17 I 2015]
849. JUSSIS Bogdan, KUROWSKI Edmund: Szpital we F r o m b o r k u : historia
i ludzie 1928-2013. - Frombork: SPSPZOZ,
2013. - 199 s.: il., faks., portr., tab.
850. KUROWSKI Edmund: „Kanał Kopernika”: kunsztem średniowiecznej sztuki
inżynierskiej. Acta Elbingensia 2013 T. 16 s.
65-76
Wersja elektron.: http://www.euh-e.edu.pl/media/_js/
filemanager/userfiles/wydawnictwo/Acta/XVI/ACTA_
ELBINGENSIA_tom_16.pdf [dostęp: 17 XII 2015]
Wodociągi we Fromborku
853. DARGACZ Janusz: Początki kąpieli morskich w okolicach Gdańska (około
1800 r.) // In: Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. T. 1.
- Wrocław, 2013. - S. 177-197: tab. Sum.
854. DĄBAL Joanna: Brytyjskie wyroby
ceramiczne na gdańskim rynku produktów
w XVIII i XIX wieku. Archaeol. Hist. Polona
2013 T. 21 s. 319-350, il. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.
2013.014 [dostęp: 17 I 2015]
855. DENZEL Markus: Danzig und Breslau: die Zentren des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Polen und Schlesien im 17. und
18. Jahrhundert. Historie (Berlin) 2012/2013
Folge 6 (dr. 2013) s. 196-219
856. DRÓŻDŻ Remigiusz: Turystyka
kulturowa w Gdańsku // In: Zamki i twierdze
w rozwoju współczesnej turystyki. - Gdańsk,
2013. - S. 140-156. Streszcz.
DZIEJE pallotyńskiego Hospicjum.. = poz. 1412
857. HAJDUK Bolesław: Anglia i Anglicy w gospodarce Gdańska ze szczególnym
uwzględnieniem okresu międzywojennego
XX wieku (1919-1939). Kom. Inst. Bałt. 2012
R. 47/48 z. 49 s. 5-28, tab.
Wersja elektron.: http://ib.ug.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/01/komunikaty49.pdf [dostęp: 11 II 2015]
858. JACOBSON Krystian: Chełm: nowa
linia [tramwajowa] w Gdańsku. Świat Kolei
2008 [nr] 4 s. 48-53, il., pl., tab.
859. KOŁAKOWSKI Andrzej: Działalność opiekuńcza Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej w Gdańsku (1946-1949). Prz.
Hist.- Ośw. 2013 R. 56 nr 3/4 s. 167-181
851. BAKUN Maciej: Zarys dziejów
organizacji strażackich w XIX-wiecznym
G d a ń s k u . Rocz. Gdań. 2011/2012 T. 71/72
(dr. 2013) s. 59-70, tab. Sum.
860. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Szpitale-przytułki średniowiecznego Gdańska // In:
Lux ex Silesia: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin. - Warszawa, 2013.
- S. 383-390
852. BURCZYK Dariusz: „Bojownicy
ludu” z Nowego Portu [w Gdańsku]. Pamięć
i Sprawiedliwość 2013 [nr] 1 s. 127-140. Sum.
861. LEWANDOWSKI Henryk Jan: Tradycje biesiadowania w dawnym Gdańsku. Pelplin: „Bernardinum”, 2013. - 94, [2] s.: il.
Pomorze Wschodnie
862. ŁĄCZYŃSKA Ewa: Formen der beruflichen Tätigkeit der Danziger Schiffer im
18. Jahrhundert. Słup. Stud. Hist. 2013 nr 19
s. 73-85. Sum.
Wersja elektron.: http://ssh.apsl.edu.pl/baza/wydawn/
ssh019/EWA_LACZYNSKA.pdf [dostęp: 18 V 2015]
863. MOŻDŻEŃ Julia: Zapiski z ksiąg
handlowych jako świadectwa życia gdańskich
kramarzy na przełomie XV i XVI wieku. Zap.
Hist. 2013 T. 78 z. 3 s. 67-92, tab., wykr. Zsfg.
Sum.
864. „SOŁDEK”: pierwsza powojenna
polska stępka: sympozjum w Centralnym
Muzeum Morskim w Gdańsku 3 kwietnia
2013 roku / red. Anna Ciemińska. - Gdańsk:
Centr. Muz. Morskie, 2013. - 96 s.: il., faks.,
pl., tab. - (Studia i Materiały Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. T. 14. Seria
B: Materiały Źródłowe; nr 13)
Z treści: MAZURKIEWICZ Bolesław: Historia
Stoczni Gdańskiej przed rozpoczęciem budowy rudowęglowca „Sołdek” s. 9-15. - FRYSKA Ryszard: Organizacja Stoczni Gdańskiej w chwili budowy rudowęglowca
„Sołdek” s. 16-20. - JASKUŁA Andrzej: Na styku polskiego projektu i francuskiej dokumentacji warsztatowej przyszłego „Sołdka” s. 21-38. - MAKSYMOWICZ
Maciej: Uroczystość położenia stępki pod rudowęglowiec „Sołdek” s. 39-43. - STACHOWIAK Maksymilian:
Technologia i narzędzia używane przez stoczniowców [w
Gdańsku] budujących s.s. „Sołdek” s. 44-66. - KOZAK
Janusz: Metody pomiarowe w budowie kadłuba: czasy
budowy „Sołdka” a dziś s. 67-72. - JUŚCIŃSKI Radosław:
Dzienniki okrętowe s.s. „Sołdek” z okresu eksploatacji:
stan ilościowy i wykorzystanie s. 73-80. - KUSZEWSKI
Witold: Współzawodnictwo pracy w Stoczni Gdańskiej
w okresie budowy rudowęglowca „Sołdek” s. 81-85.
- WIELICZKO Leonard: Statek-muzeum „Sołdek”: charakterystyka przeprowadzonego remontu i zamierzenia
na przyszłość s. 86-92
865. 140 [STO czterdzieści] lat gdańskich
tramwajów = 140 years of Gdańsk trams / red.
i oprac. Maciej Kosycarz, Dariusz Łazarski ;
współpr. Maciej Uzięłbło. - Gdańsk: Kosycarz
Foto Press KFP, 2013. - 72 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
866. STRAJK dokerów w 1946 r.: materiały z konferencji w Gdańsku Nowym Porcie
6 września 2013 / red. Dariusz [Aleksander]
Dekański. - Gdańsk: Urząd Miejski, 2013. 110 s.: il., faks., pl., portr.
Treść: NOCNY Waldemar: Historia Nowego Portu:
od XIII wieku do 1945 r. s. 9-33. - BYKOWSKA Sylwia:
71
Sytuacja społeczna w Gdańsku po 1945 r.: wybrane zagadnienia s. 34-65. - BERENDT Grzegorz: Strajk dokerów w Gdańsku Nowym Porcie w sierpniu 1946 r. s. 6692. - KORNACKI Krzysztof: Co mogli oglądać dokerzy
z Nowego Portu?: Polska Kronika Filmowa w 1946 roku
s. 93-109
867. SZLAGA Michał: Stocznia Szlaga =
Shipyard Szlaga. - Gdańsk: Fund. Karrenwall,
2013. - 269, [2] s.: il. - (Przemyśleć Miasto.
Perspektywy Gdańskie; 2)
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
W Gdańsku
868. SZMUNIEWSKI Marcin, WENDT
Jan: Tranzyt a geopolityka w portach Gdańska i Gdyni w latach 1989-2007. Kom. Inst.
Bałt. 2012 R. 47/48 z. 49 s. 166-186, tab.
Wersja elektron.: http://ib.ug.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/01/komunikaty49.pdf [dostęp: 11 II 2015]
869. WOŁYŃSKA Marta: Nowe znaleziska naparstników ze stanowiska archeologicznego przy ulicy 3 Maja w Gdańsku:
przyczynek do krawiectwa gdańskiego. In
Gremium 2013 [T.] 7 s. 145-157, il. Sum.
870. LABUDDA Krzysztof: Projekt kolei
G d y n i a - Wiczlino. Świat Kolei 2007 [nr] 4
s. 24-27, mapa, wykr.
871. ROZKOSZ Barbara, CZECH Łukasz: Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
1928-2013: 85 lat: ludzie i domy. - Gdynia:
Gdyń. Spółdz. Mieszk., 2013. - 172 s.: il.,
faks., tab., portr.
872. WIDERNIK Mieczysław: Rola Banku
Gospodarstwa Krajowego w rozwoju gospodarczym Gdyni w okresie międzywojennym.
Rocz. Gdyński 2013 nr 25 s. 111-125, tab.
873. KILIAN Przemysław: Dochody
starostwa g n i e w s k i e g o na podstawie lustracji województw Prus Królewskich. Teki
Kociewskie 2013 z. 7 s. 70-75, tab.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
874. KONKOL Antoni: Wędzarnia Juliusza Kohnkego [1863-1939] w J a s t a r n i .
Zap. Puckie 2012/2013 nr 11/12 (dr. 2013) s.
119-138, il., faks.
72
Pomorze Wschodnie
875. SEMBRZYCKI Jan: Klaipėdos karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto istorija. D. 3: Klaipėdos apskrities istorija / [red.]
Romas Adomavičius. - Kaunas: Aušra, 2011.
- 351 s.: il., mapy
Dot. handlu w okręgu K ł a j p e d y.
T. 2 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 1139
876. TRANAVIČIŪTĖ Brigita: Ekonominė Klaipėdos jūreivių veikla sovietinio
verslumo kontekste XX a. 8-9 dešimtmečiuose. (Economic activities of Klaipėda seamen
in the context of Soviet entrepreneurship in
the 1970s-1980s). Istorija (Vilnius) 2013 [nr]
89 s. 59-68. Sum.
877. JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Z dziejów k o ś c i e r s k i e g o piwowarstwa do 1945
roku. Kościerskie Zesz. Muz. 2013 [nr] 7 s. 7391, il., portr., tab.
878. KOSTŠOV Û[rij] V.: Sovetskij
Soûz na Kënigsbergskoj ârmarke 1940 goda.
Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2006
Vyp. 6 s. 27-35
Wersja elektron.: http://cyberleninka.ru/article/n/
sovetskiy-soyuz-na-kyonigsbergskoy-yarmarke-1940goda [dostęp: 5 V 2015].
Królewiec
879. PALMOWSKI Tadeusz: Kaliningrad - szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej?: monografia społeczno-gospodarcza.
- Gdańsk: Uniw. Gdań.; Peplin: „Bernardinum”, 2013. - 352 s.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 318-339
880. BIAŁK-WOLF Anna, WARMOWSKA Milena: Analiza porównawcza sezonowości ruchu turystycznego w zamku
w Neuschwanstein i w M a l b o r k u a rozwój
turystyki w regionie // In: Zamki i twierdze
w rozwoju współczesnej turystyki. - Gdańsk,
2013. - S. 113-123: tab. Streszcz.
881. GANCEWSKI Jan: Początki gospodarki folwarcznej w kompleksie zamkowym
w Malborku i na terenie komturstwa malborskiego. Echa Przeszłości 2013 [T.] 14 s. 29-38,
tab. Sum.
882. ELSNER Irena: Od huty do huty:
wędrowny zawód hutników szkła. Baszta
2013 [nr] 12 s. 87-95, il., mapa
W N o w e j K a r c z m i e , pow. kośc. i Karwnie, pow.
byt.
883. WIŚNIEWSKI Jan: Materialne podstawy funkcjonowania parafii N o w y S t a w
na Żuławach Wielkich w XVI-XVIII w. // In:
Ut in omnibus glorificetur Deus: księga pamiątkowa ofiarowana siostrze profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej. - Olsztyn, 2013.
- S. 407-429
884. LEŚNIOWSKI Henryk: O l s z t y ń s k i e skrzydła: 100 lat lotniska Olsztyn-Dajtki 1913-2013. - Olsztyn: Edytor „Wers”, 2013.
- 201, [7] s.: il., faks., mapa
885. WOJCIESZAK Jan: Sto lat miejskiej
komunikacji zbiorowej w Olsztynie. Świat
Kolei 2008 [nr] 9 s. 48-53, il., tab.
886. KANDLER Udo, KOCH Matthias:
Palmnicken/Jantarnyj [P a l m n i k i ]: kopalnia bursztynu na brzegu Bałtyku. Świat Kolei
2013 [nr] 9 s. 18-25, il., mapy, tab.
887. BELINA Karolina: Uwarunkowania
geograficzne a produkcja zbożowa starostwa
p u c k i e g o w świetle lustracji województwa pomorskiego w 1565 roku. Zap. Puckie
2012/2013 nr 11/12 (dr. 2013) s. 23-31, tab.
888. GROCHOWSKA Joanna: Epidemia cholery w 1831 roku w parafii puckiej
(w świetle rejestracji metrykalnej). Zap. Puckie 2012/2013 nr 11/12 (dr. 2013) s. 59-72,
il., tab.
889. KOS-DĄBROWSKA Barbara: Baza
noclegowa w Pucku w latach 1945-1989. Zap.
Puckie 2012/2013 nr 11/12 (dr. 2013) s. 178192, tab.
890. BELINCEVA I[rina] V.: Letnie doma
dlâ Raušena (Svetlogorska) [R u s z o w i c ] : k
stoletiû konkursa 1911 goda. Kaliningradskie
Arhivy 2013 Vyp. 10 s. 66-82
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015].
Pomorze Wschodnie
891. GROTH Andrzej: Dobra r z u c e w s k o -wejherowskie w świetle inwentarza
z 1711 roku. Zap. Puckie 2012/2013 nr 11/12
(dr. 2013) s. 49-58, tab.
892. OCHOTNICZA Straż Pożarna
w S k ą p e m [pow. tor.]: szkic z dziejów /
oprac Henryk Śmiałek. - Chełmża: Wąbrzes.
Zakł. Graf., 2013. - 144 s.: il., faks.
893. ZIENKIEWICZ Ryszard: Z pocztowych dziejów S o p o t u . Rocz. Sopocki 2013
[T.] 24 s. 104-133, il., faks., tab.
894. BURCZYK Kazimierz, SWOBODZIŃSKI Michał: 150 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w S t a r o g a r d z i e G d a ń s k i m .
Rydwan 2013 nr 8 s. 191-211, il.
895. HALICKI Krzysztof: Katastrofa kolejowa pod Starogardem w 1925 roku: studium przypadku. Probl. Kryminalistyki 2009
[nr] 265 s. 63-71, il. Streszcz. Sum.
896. LABUDDA Krzysztof: S t r z e b i e l i n o M o r s k i e [pow. wejh.]. Świat Kolei
2007 [nr] 5 s. 20-28, il.
Stacja kolejowa
897. KOZON Ryszard: Łowiectwo po
drugiej wojnie światowej na terenie powiatu
s z c z y c i e ń s k i e g o . Cz. 3: (2005-2012).
Rocz. Mazur. 2013 T. 17 s. 89-196, il., mapy,
portr., tab., wykr.
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 776
898. POŁUKORD Krzysztof: Z dziejów
drogownictwa szczycieńskiego do 2006 roku.
Cz. 4: (1991-2006). Rocz. Mazur. 2013 T. 17 s.
197-318, il., faks., mapy, portr., tab., wykr.
Cz. 3 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 777
899. LIDZBARSKI Ryszard: W poszukiwaniu t c z e w s k i c h wież ciśnień. - Pelplin:
„Bernardinum”, 2013. - 143, [1] s.: il., pl., tab.,
wykr. Bibliogr. s. 139-144
900. ANSZPERGER Andrzej: Konkurencyjność miejsca docelowego w turystyce
na przykładzie To r u n i a , lata 2005-2012
// In: Wybrane aspekty turystyki i rekreacji.
- Toruń, 2013. - S. 143-156: tab., wykr.
73
901. ANSZPERGER Andrzej: Turystyka
forteczna jako element turystyki przyjazdowej do Torunia // In: Fortyfikacje nowożytne
w Polsce - badania, realizacje, projekty: zagospodarowanie do współczesnych funkcji.
- Toruń, 2013. - S. 177-185: tab., wykr. Sum.
902. BIENIASZEWSKA Anna: Handel
i rzemiosło żydowskie Torunia do 1939 roku
// In: W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie. - Toruń, 2013. - S. 103-137: il.
903. BONCZKOWSKA Żaneta: Konflikty krzyżackiego zwierzchnika mennicy
toruńskiej Jana von Lichtenstein z mieszczanami Starego i Nowego Miasta Torunia na
przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych
XV wieku. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 1 s.
129-147
904. BUGOWSKI Radosław: Kariera
braci Cierpiałkowskich, właścicieli „Pomorskiej Fabryki Samochodów, Motorów i Maszyn” (w międzywojennym Toruniu). Klio
(Toruń) 2013 T. 24 s. 75-98, il., tab. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
KLIO.2013.004 [dostęp: 23 IX 2013]
905. HLEBIONEK Marcin: Dowód ze
szkuty, czyli o sporach Solca z Toruniem.
Rocz. Solecki 2013 [T.] 4 s. 89-94
906. KAMOSIŃSKI Sławomir: Tradycja
i nowoczesność: kształtowanie się przestrzeni przemysłowej w Toruniu w latach Polski
Ludowej // In: W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie . - Toruń, 2013. - S.
185-199: tab.
907. KOPERSKI Andrzej, WĄCHALSKI
Krzysztof: Most łukowy przez Wisłę w Toruniu: wybrane zagadnienia // In: Obiekty
mostowe w infrastrukturze miejskiej [...]. Wrocław, 2013. - S. 221-228: il. Sum.
908. PRZEGIĘTKA Marcin: Historia
stacji Toruń Miasto. Świat Kolei 2013 [nr] 7
s. 17-27, il.
909. PRZEWOSKA Katarzyna: Historia
i dzieje pierwszych aptek w Toruniu. Rocz.
74
Pomorze Wschodnie
Tor. 2013 [R.] 40 s. 37-59, il. Sum. Zsfg.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-d95bca25-aafd436c-ac9a-37d77aa765f8 [dostęp: 7 V 2014]
910. WITKOWSKI Roman: Kolejki wojskowe w Toruniu w czasie I wojny światowej.
Świat Kolei 2008 [nr] 7 s. 38-45, il., mapy, tab.
911. WALUSZKO Janusz: Protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej Ż a r n o w i e c w latach 1985-1990 / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział
w Gdańsku. - Gdańsk, 2013. - 82 s.: tab. (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T.
10). Bibliogr. s. 71-82
ZIELIŃSKA A.: Od warsztatu rzemieślniczego...
poz. = 750
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz.: 205, 526, 620, 654, 660, 661, 965, 1276, 1334, 1356, 1386, 1468, 1494, 1501, 1508, 1556, 1567, 1608, 1639,
1693, 1710, 1801, 1839, 1902, 1939, 2035, 2050, 2056, 2122, 2178, 2222
912. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Nieznany
wilkierz miasta Giżycka. Echa Przeszłości
2013 [T.] 14 s. 39-48. Sum.
913. BOGDAN Danuta: Pierwszy sejmik
warmiński za rządów biskupa Jana Stanisława
Zbąskiego z 29/30 stycznia 1690 roku // In:
Między barokiem a oświeceniem: społeczeństwo stanowe. - Olsztyn, 2013. - S. 177-184
Aneks źródłow s. 185-193
914. BOGDAN Danuta: Warmińska ordynacja krajowa „Landesordnung” z 1526
roku i kwestia udziału w jej redakcji Mikołaja
Kopernika. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 2 s.
283-293. Zsfg. Sum.
915. BONCZKOWSKA Żaneta: Sądowe
księgi ziemskie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w późnym średniowieczu:
przyczynek do ich funkcjonowania. Rocz.
Grudz. 2013 T. 21 s. 75-86. Sum.
916. BURCZYK Dariusz: Wojskowy Sąd
Rejonowy w Gdańsku (1946-1955). - Gdańsk,
2012
Rec.: SALMONOWICZ Stanisław, Zap. Hist. 2013 T.
78 z. 1 s. 175-179
917. BURCZYK Dariusz: Wybrane zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania kancelarii Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Szkice Arch.- Hist. 2013 nr
10 s. 179-200. Zsfg. Sum.
BYKOWSKA S.: Karać czy rehabilitować?... = poz.
2221
CZAJA R.: Organizacja władz miasta... = poz. 1500
CZAJA R.: Organizacja władz miejskich... = poz.
1491
GROTH A.: Burmistrzowie i prezydenci... = poz.
1505
918. GUT Paweł: Ustrój, organizacja
i działalność sądownictwa patrymonialnego
we wschodnich prowincjach Prus w latach
1740-1849: studium z dziejów instytucji
prawnej / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Szczecin, 2013. - 432, [1] s., [1] k. tabl.
skł.: tab. Bibliogr. s. 367-401. Zsfg. Sum.
919. JANICKA Danuta: Die Rezeption
der preussischen Justizverfassung am Beispiel Thorn in Westpreussen // In: Justiz und
Justizverfassung: Siebter Rechtshistorikertag
im Ostseeraum [...] . - Frankfurt/M., 2013. S. 23-31
920. JANICKA Danuta: Sądowym szlakiem dawnego Torunia (do 1939 r.) // In: Pro
memoria: księga dla uczczenia pamięci profesor Krystyny Kamińskiej. - Toruń, 2013. - S.
83-104
921. KALININGRADSKIJ
notariat
1946-2008 gody: očerki istorii, dokumenty
i materialy. Č. 1: Gosudarstvennyj notariat
1946-1993 gody / sost. V. N. Maslov, E. V.
Maslov. - Moskva: Fond Razvitiâ Pravovoj
Kult., 2008. - 303 s.: il., tab. - (Zolotye Stranicy Rossijskogo Notariata)
Pomorze Wschodnie
75
922. KARABOWICZ Anna: Sprawy
sejmowe i dorobek prawodawczy „tempore
Conventi Generalis Torunensis A.D. 1576”
w świetle Metryki Koronnej. Krak. Stud.
z Hist. Państ. i Prawa 2008 T. 2 s. 73-90.
Sum.
930. SZTACHELSKI Piotr: Orzecznictwo
Olsztyńskiej Delegatury Komisji Specjalnej
do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem
Gospodarczym w świetle zachowanych akt
(1950-1954). Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 4 s.
665-730, tab., wykr. Zsfg. Sum.
923. KITOWSKI Piotr: Ordynacja sieroca królewskiego miasta Chojnice z 1727
roku. Czas. Prawno - Hist. 2013 T. 65 z. 2 s.
214-228, faks.
931. SZULC Michał: Agents of the implementation of emancipation laws in Prussia: a case study on the introduction of the
Municipal Ordinance of 19 November 1808
in the towns of West Prussia. Stud. Judaica
2012 R. 15 nr 1/2 s. 97-120. Sum.
924. KITOWSKI Piotr: Sukcesja spadkowa w świetle rewizji prawa chełmińskiego
(1566, 1580, 1594 r.) // In: Pro memoria: księga dla uczczenia pamięci profesor Krystyny
Kamińskiej. - Toruń, 2013. - S. 169-200
925. KITOWSKI Piotr, RADECKA Natalia: Normatywny model opieki nad sierotami
w XVI-wiecznych rewizjach prawa chełmińskiego: zarys instytucji. Czas. Prawno - Hist.
2012 T. 64 z. 1 s. 113-127
926. MONIUK Jacek: Ewolucja struktury terytorialnej prokuratury na Pomorzu
w okresie międzywojennym. Stud. z Zakresu
Nauk Prawnoustrojowych 2013 T. 3 s. 31-45.
Sum.
927. MYNARCZYK Paweł Piotr: Dawni
starostowie i burmistrzowie chojniccy (od
XIV do początku XX w.): zarys problematyki.
Zesz. Chojn. 2013 nr 28 s. 84-91
Wersja elektron.: http://miastochojnice.pl/zeszytychojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp: 15 IX
2015]
928. NAWORSKI Zbigniew: U źródeł
notariatu toruńskiego: staropolskie kancelarie (urzędy) sądowe w województwie
chełmińskim // In: Pro memoria: księga dla
uczczenia pamięci profesor Krystyny Kamińskiej. - Toruń, 2013. - S. 415-442
929. SZCZEPAŃSKI Łukasz: Nominacja
Stefana Ucińskiego [1908-?] na burmistrza
Ostródy w świetle dokumentów ze zbiorów
Muzeum w Ostródzie. Okolice Ostródy 2013
s. 65-71, il.
932. TARGOWSKI Michał: Samorząd
wiejski w osadach olęderskich w Dolinie
Dolnej Wisły w przepisach wilkierzy z XVII
i XVIII wieku: organizacja, kompetencje, zasady funkcjonowania. Klio (Toruń) 2013 T. 25
s. 169-190. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.
2013.020 [dostęp: 7 X 2014]
933. WOJTKOWSKI Julian: Zło zakonu, miasta, gromady, człowieka i jego kara
w dziejach Warmii XV-XVI-XVII w. // In: Ut
in omnibus glorificetur Deus: księga pamiątkowa ofiarowana siostrze profesor Ambrozji
Jadwidze Kalinowskiej. - Olsztyn, 2013. - S.
431-444
934. WRZESIŃSKI Szymon: Kat w dawnej Polsce, na Śląsku i Pomorzu. - Zakrzewo,
2010
Rec.: STĘPIEŃ Bogdan, Pr. Hist.- Archiwal. 2013 T.
25 s. 285-287
935. WYKOWSKI Bogumił: Administracja państwowa na przykładzie pracowników starostwa, a zwłaszcza Waltera Późnego,
i wybranych instytucji użyteczności publicznej w powiecie szczycieńskim w latach 19451949. Rocz. Mazur. 2013 T. 17 s. 21-68, tab.
936. ZIELIŃSKI Marek G.: Wpisy obductio verberum i obductio vulnerum w księgach miejskiego sądu ławniczego w Świeciu
z XVII-XVIII wieku // In: Interpretatio rerum gestarum: studia ofiarowane profesorowi Januszowi Ostoja-Zagórskiemu [...].
- Bydgoszcz, 2013. - S. 195-204
76
Pomorze Wschodnie
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz.: 164, 175, 499, 509, 519, 856, 974, 975,
1013, 1018, 1022, 1024, 1042, 1061, 1247, 1251, 1347,
1406, 1447, 1528, 1542, 1600, 1615, 1676, 1740, 1809,
1846, 1894, 1900, 2070, 2082, 2108, 2109, 2398, 2401
937. ACHREMCZYK Stanisław: Duchowe dziedzictwo Warmii // In: Niematerialne
dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, dokumentacja, ochrona, interpretacja, pojęcia,
poglądy [...]. - Warszawa, 2013. - S. 255-263.
Sum.
938. BOGUCKI Andrzej: Dziedzictwo
kultury szlachecko-ziemiańskiej w Bydgoszczy i okolicach. - Bydgoszcz: Inst. Wydaw.
„Świadectwo”, 2013. - 128 s. Bibliogr. s. 109128
Rec.: GĄSIOROWSKI Paweł Bogdan, Kron. Bydg.
2013 [T.] 34 s. 603-607
939. BRZEZIŃSKA Anna Weronika:
Stosunek do miejsc pamięci na terenie Żuław
po II wojnie światowej w narracjach pierwszych osadników // In: Pod dyktando ideologii: studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej. - Szczecin, 2013. - S.
265-276: il.
940. GROCHOWINA Sylwia: Polityka
kulturalna niemieckich władz okupacyjnych
w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie,
w Okręgu Rzeszy Kraj Warty i w rejencji katowickiej w latach 1939-1945. - Toruń: Fund.
Gen. E. Zawackiej, 2013. - 310 s. Bibliogr. s.
261-278. Streszcz. Zsfg. Sum.
941. HOJDIS Bogdan: Tematyka średniowieczna w polskiej fabule filmowej. - Poznań: Wydaw. „Pozn. Stud. Polon.”, 2013.
- 203, [1] s.: il. Bibliogr. s. 182-204
Z treści: Relacje polsko-krzyżackie s. 33-62
942. JANIAK Alicja: Dziedzictwo niematerialne a region: problematyka odnajdywania tożsamości regionalnej w kontekście
Żuław Wiślanych // In: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, dokumentacja, ochrona, interpretacja, pojęcia, poglądy [...]. - Warszawa, 2013. - S. 363-379. Sum.
943. JOSKOWSKI Zbigniew: Obcowanie
z literaturą, jego skutki i szanse: na przykładzie parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gowidlinie [pow.
kart.] w jej przedwojennych granicach. Nasze
Pomorze 2012 nr 14 (dr. 2013) s. 73-84
944. KLEMEŠEVA M[arina] A.: Kul’turnoe razvitie Kaliningradskoj oblasti s serediny 40-h do serediny 70-h gg.: istoriografiâ
problemy // In: Problemy istočnikovedeniâ
i istoriografii: sb[ornik]. nauč[nyh]. tr[udov].
Vyp. 5. - Kaliningrad, 2009. - S. 104-113
945. KOPERSKA-KOŚMICKA Marta:
Zanikanie: cmentarze mennonickie w przestrzeni kulturowej Żuław // In: Cmentarze
i ogrody w krajobrazie: o sacrum, symbolice,
kompozycji i przemijaniu. - Sosnowiec, 2013.
- S. 53-62: il., mapa. Streszcz. Sum.
946. KOZIEŁ Marcin: Śladami mazurskich staroobrzędowców // In: Krajobrazy
pogranicza kulturowego. - Sosnowiec, 2013.
- S. 150-160: il., mapa. Streszcz. Sum.
947. KOŻYCZKOWSKA Adela: „Młodokaszubi” - fenomen kulturowy: przyczynek do namysłu nad edukacją regionalną.
Eduk. Międzykulturowa 2013 nr 2 s. 97-133.
Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.weinoe.us.edu.pl/sites/
default/files/Edukacja_Mi%C4%99dzykulturowa_2013_
nr_02.pdf [dostęp: 9 III 2015]
948. KWAŚNIEWSKA Anna: Niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszubów: stan
i perspektywy zachowania // In: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, dokumentacja, ochrona, interpretacja, pojęcia,
poglądy [...]. - Warszawa, 2013. - S. 271-288.
Sum.
949. ŁAGA Zuzanna: Pamięć i zapominanie jako formy kształtujące tożsamość na
przykładzie Żuław Gdańskich. Zesz. Wiejskie
2013 Z. 18 s. 230-239. Sum.
Wersja elektron.: http://www.zw.uni.lodz.pl/tom/
zeszyt%20wiejski%2018.pdf [dostęp: 21 VII 2014]
Pomorze Wschodnie
950. MASTYKARZ Krzysztof: Czas
wolny i rozrywka średnich i niższych grup
społecznych o charakterze korporacyjnym
w Toruniu i Chełmnie w XV-XVI wieku // In:
Rycerze, wędrowcy, kacerze: studia z historii
średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej. - Kielce, 2013. - S. 365-373
951. MAŽOJI Lietuva: paribio kultūros
tyrimai. [Mała Litwa: studia nad kulturą pogranicza] / sud. Grasilda Blažienė, Nadežda Morozova, Jolanta Zabarskaitė; Europos
Kalbų ir Kultūrų Dialogo Tyrėjų Asociacija.
- Vilnius, 2012. - 271, [1] s.: il., faks., mapy.
- (Kalbų ir Kultūrų Sankirtų Archyvai). Sum.
Streszcz. w jęz. lit.
Treść: BLAŽIENĖ Grasilda: Dar viena Jono
Bretkūno [1536-1602] duktė? s. 11-30. - LEMEŠKIN
Ilâ: Friedrichui Wilhelmui Haackui priskiriamas Prahos
rankraštinis vokiečių-lietuvių kalbų žodynas s. 31-58.
- DROTVINAS Vincentas: Frydricho Kuršaičio [18061886] žodyno „Littauisch-deutsches wörterbuch” (Halle
a. S., 1883) leksikografinio metodo bruožai s. 59-86. STRAKAUSKAITĖ Nijolė: Lokalios tapatybės (Prūsijos
Lietuva) aktualizavimo tradicija Rytų Prūsijoje XIX-XX
amžių sandūroje: problemos atspindys Franzo Tetznerio [1863-1919] ir Alberto Zwecko [1857-1934] darbuose s. 87-110. - MIKULĖNIENĖ Danguolė: Adalbertas
Bezzenbergeris (1851-1922): asmenybės ir veiklos aktualizacija XIX amžiaus lietuvių tarmėtyros kontekste s.
111-130. - ŠIROUHOV Roman: „Prūsijos” muziejaus archeologijos kolekcijos ir archyvai s. 131-166. - BAUBLYS
Arūnas: Paribio kultūra: Klaipėdos miestas s. 167-182.
- KOSTŠOV Ûrij [V.]: Sovetizaciâ Vostočnoj Prussii posle vojny s. 183-206. - DEMENT’EV Il’â [O.]: V poiskah
soveršennogo âzyka: istoričeskoe soznanie kalilingradcev
i izmeneniâ v sfere kul’tury (1990-2000-e gg.) s. 207-238.
- ZABARSKAITĖ Jolanta: Kitoks didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno” skaitymas: Adalbertas Bezzenbergeris, marios, pamarys, pamariškis s. 239-254
952. MOHR Robert: Die Tischlesung im
Deutschen Orden: eine institutionsspezifische Lehrform. Mittelalter 2012 Bd. 17 H. 1
s. 76-84
953. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubska kultura popularna: tożsamość
na sprzedaż czy przyjemność wyróżniania
się? // In: Antropologiczne inspiracje: księga
jubileuszowa dla profesor Ewy Nowickiej. Warszawa, 2013. - S. 198-207
954. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Rola niematerialnego dziedzictwa
77
kulturowego w kształtowaniu tożsamości
regionalnej Kaszubów // In: Niematerialne
dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, dokumentacja, ochrona, interpretacja, pojęcia,
poglądy [...]. - Warszawa, 2013. - S. 289-306.
Sum.
955. PAPROT Aleksandra: Niematerialne dziedzictwo kulturowe w regionach
o przerwanej ciągłości kulturowej (przykład
Żuław i Powiśla) // In: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła, wartości, ochrona. - Lublin, 2013. - S. 317-328. Sum.
956. PAPROT Aleksandra: Współczesny
regionalizm Żuław. Nasze Pomorze 2012 nr
14 (dr. 2013) s. 153-170, il.
957. PONIEDZIAŁEK Jacek: Dziedzictwo historyczne i kulturowe Warmii jako
zasób rozwoju regionu: neoregionalizm Stowarzyszenia „Dom Warmiński”. Kom. Maz.Warm. 2013 nr 1 s. 87-127. Zsfg. Sum.
958. PRZYBYŁA Piotr: 1410, „Gedächtnisfrisch”: Deutsche und polnische Tannenberg- / Grunwald-Imaginationen zwischen
Geschichte und Gedächtnis // In: Narrative
des Nationalen: deutsche und polnische Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert. Osnabrück, 2010. - S. 181-206
959. STRAKAUSKAITĖ Nijolė: Kultūros
kraštovaizdis prie Kuršių marių. - Klaipėda,
2010
Rec.: MANKEVIČ M[ariâ] A., Vestnik Balt. Feder.
Univ. im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s. 165-168 [wersja elektron.]: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/806/%
D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2
%D0%B8%D1%87%20%D0% 90._165-168.pdf [dostęp:
13 I 2015]
960. WAWRZYK Aniela: Dwór w Będominie: przykład ośrodka kulturotwórczego
wczoraj i dziś // In: Nuta wolności w pismach
i działalności Józefa Wybickiego. - Gdańsk,
2013. - S. 175-185
961. ŽDANOVIČ L. N.: „O pravil’nom
ispol’zovanii repertuara”: iz istorii kul’turnoj
žizni Kaliningrada v 1960-e gody. Kaliningradskie Arhivy 2013 Vyp. 10 s. 276-280
Zawiera: Spravka o rabote estradnyh orkestrov,
78
Pomorze Wschodnie
obsluživaûŝih restorany gor[oda] Kaliningrada s. 279280.
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz.: 138, 144, 154, 362, 391, 398, 474, 483, 499,
537, 562, 605, 606, 754, 767, 943, 1034, 1056, 1069, 1080,
1253, 1259, 1296, 1364, 1521, 1534, 1552, 1588, 1590,
1600, 1615, 1671, 1677, 1701, 1716, 1745, 1748, 1749,
1757, 1771, 1774-1777, 1804, 1805, 1812, 1828, 1858,
1861, 1864, 1866, 1867, 1871, 1889, 1896, 1901, 1948,
1975, 1976, 2056, 2399, 2402
962. ACHREMCZYK Stanisław: Profesora Stanisława Herbsta [1907-1937] związki
z Olsztynem. Rocz. Mazowiecki 2013 T. 25 s.
21-27. Sum.
963. BRODNICKI Mariusz: Recepcje
philosophiae recentiorum w Athenae Gedanenses i jej wpływ na filozofię w szkolnictwie
pijarskim: przyrodoznawstwo łącznikiem
wyznawców chrześcijaństwa // In: Z historii
polskich pijarów: 350-lecie Polskiej Prowincji
Zakonu Pijarów. - Kraków, 2013. - S. 59-79.
Sum.
964. HOFFMANN Mirosław J.: Dzieje
archeologii Prus Wschodnich od początku
XVIII wieku do 1920 roku. - Olsztyn: Prac.
Wydaw. Nauk., 2013. - 212 s.
965. JOACHIM Oelhaf [1570-1630]
i jego następcy / red. Adam Szarszewski, Bartłomiej Siek; Gdański Uniwersytet Medyczny. - Gdańsk, 2013. - 237, [2] s.: il., faks., tab.
Sum.
Z treści: MOKRZECKI Lech: Z tradycji naukowych
dawnego Gdańska (XVI-XVIII w.) s. 9-20. - BRODNICKI Mariusz: Związek filozofii z medycyną w Gdańskim
Gimnazjum Akademickim: zarys problematyki s. 21-32.
- SZARSZEWSKI Adam: Joachim Oelhaf (1570-1630) s.
33-41. - KONIECZNA Seweryna: Sekcja zwłok z 1613 r.
noworodka z Pruszcza Gdańskiego z punktu widzenia
neurologa s. 43-49. - OELHAF Joachim: Korespondencja
Joachima Oelhafa z Casparem Bauhinem / [wyd.] Anna
Ryś, Bartłomiej Siek s. 51-58. - KIZIK Edmund: Pogrzeby
dzieci w Gdańsku w XVII-XVIII wieku s. 59-82. - IŻYCKA-ŚWIESZEWSKA Ewa, HERMANN Blanka, GULCZYŃSKI Jacek: Johann Adam Kulmus [1689-1745]
i publiczna sekcja zwłok bliźniąt zrośniętych w 1724 roku
[w Gdańsku] s. 83-91. - RASZEJA Stefan: Medycyna sądowa lub prawna w Gdańsku na przestrzeni wieków s.
93-101. - OTTO Maria: Książka przyrodniczo-medycz-
na w gdańskich księgozbiorach prywatnych między XV
a XVIII wiekiem s. 103-109. - SZARSZEWSKI Adam:
Epitafia lekarzy w kościołach gdańskich w XVI i XVII w.
s. 141-161. - PALUCHOWSKI Piotr: Teksty popularnonaukowe z zakresu medycyny w gdańskiej prasie w II połowie XVIII w. na przykładzie „Danziger Erfahrungen” s.
163-170. - SEMKÓW Piotr: Od Rudolfa Spannera [18951960] do Günthera von Hagens: anatomia wobec historii
XX wieku s. 171-183. - TOMKIEWICZ Monika: Anatomisches Institut der Medizinischen Akademie in Danzig
w latach 1940-1945 s. 185-195. - SIEK Bartłomiej: Korespondencja prof. Rudolfa Spannera w zbiorach Zakładu
Historii i Filozofii Nauk Medycznych GUMed: wstępne
rozpoznanie zasobu s. 197-206. - LEWICKI Krzysztof,
BUKOWSKI Marek: Profesor Michał Reicher [18881973], twórca gdańskiej szkoły anatomicznej s. 215-226
966. KUKLIK Mirosław: Helski początek polskich badań morza. - [Wejherowo]:
Stow. „Przyjaciele Helu”, 2013. - 67 s.: il., faks.
- (Zeszyt Helski; 17)
967. MOKRZECKI Lech: Gdańskie tradycje nauki i oświaty w latach I Rzeczypospolitej // In: Człowiek, idea, dzieło: prace dedykowane profesor Stefanii Walasek. - Wrocław,
2013. - S. 511-525
968. TABLICA astronomiczna Mikołaja
Kopernika na zamku w Olsztynie: stan badań / red. Elżbieta Jelińska. - Olsztyn: Muz.
Warm. i Maz., 2013. - 117, [1] s.: il., mapa,
tab., wykr.
Treść: CYGAŃSKI Janusz: Wybrane zagadnienia
z historii badań i konserwacji tablicy astronomicznej
Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie s. 9-33. MIAŁDUN Jerzy: Numeryczny model tablicy Mikołaja
Kopernika na olsztyńskim zamku s. 35-59. - SZUBIAKOWSKI Jacek: Astronomiczny aspekt badań słonecznej
tablicy obserwacyjnej na olsztyńskim zamku s. 61-89. DZIECIĄTKOWSKA Justyna: Badania konserwatorskie
tablicy astronomicznej Mikołaja Kopernika na zamku
w Olsztynie s. 91-109. - „COLLOQUIA Coppernicana”:
sprawozdanie z podsumowującego posiedzenia interdyscyplinarnego zespołu badań nad tablicą kopernikańską
s. 111-117
—————
969. ADELGEJM Irina: „Tak oto urodziłem się w Gdańsku”...: („odzyskanie” Ziem
Odzyskanych w młodej polskiej prozie lat 90.
XIX wieku). Napis 2013 Ser. 19 s. 325-346.
Sum.
ALEKSANDER Labuda: życie, literatura... = poz.
1828
Pomorze Wschodnie
971. BARNIŠKIENĖ Sigita: Apie Marthos Springborn romano Paskutinis Prūsų
sukilėlis Herkus Mantas vertimą į lietuvių
kalbą. (Zur Übersetzung des Romans Herkus
Monte. Eine Erzählung aus Altpreussens Vorzeit von Martha Springborn ins Litauische).
Arch. Lithuanicum 2007 [nr] 9 s. 235-248.
Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_9_2007_VID.pdf [dostęp: 2 IV 2015]
972. BRANDT Marion: Bije blaszany bębenek: Günter Grass, Gdańsk i „przełamanie
niepamięci”. Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 718. Sum.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
973. CHŁOSTA Jan: Zapomniani poeci
z Powiśla. Prowincja (Sztum) 2013 nr 4 s. 1319, il.
Franciszek Jankowski (1904-1956) i Franciszek Jujka
(1906-1943)
974. CHOJNOWSKI Zbigniew: Kamienie w krajobrazach poezji Warmii i Mazur //
In: Kamień w literaturze, języku i kulturze.
T. 2. - Kraków, 2013. - S. 169-185. Streszcz.
Sum.
975. CHOJNOWSKI Zbigniew: Przeszłość wyobrażona Mazurów pruskich. Wiek
XIX 2013 R. 6 s. 303-321
976. CZARNECKA Mirosława: Polnische Literatur und polonophile Panegyrik im
Königsberger Dichterkreis // In: Kultura, literatura, język: prace ofiarowane profesorowi
Lechowi Kolago [...]. - Warszawa, 2007. - S.
325-332
977. DERLATKA Tomasz: O problemie
sekwencji deskryptywnych w wybranych
utworach prozatorskich Alojzego Budzisza
[1874-1934]. Nasze Pomorze 2012 nr 14 (dr.
2013) s. 213-222
978. DRAŻBA Iwona: Lyck/Ełk: o Muzeum ziemi ojczystej Siegfrieda Lenza // In: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria
2. - Białystok, 2013. - S. 555-560
79
979. DUNAJ-DZIECIELSKA Katarzyna:
PRL w Gdańsku oczami małej dziewczynki
w powieści Brabary Piórkowskiej Szklanka
na pająki // In: Konfrontacje literackie i językowe. - Gdańsk, 2013. - S. 29-33
980. GOŁĄBEK Ludmiła: Współczesna
poezja kaszubska i jej związki z Biblią // In:
Konfrontacje literackie i językowe. - Gdańsk,
2013. - S. 133-138
981. GRZYWKA Katarzyna: „...viel mehr
als all die dunklen Wälder und die kristallnen
Seen...”: zu Petra Reskis Ostpreussenbild // In:
Sprache und Kultur als gemeinsames Erbe im
Grenzgebiet. - Gdańsk, 2010. - S. 201-212
JĘZYKOWY, literacki i kulturowy... = poz. 509
982. KALINOWSKI Daniel: Snôżota
z òddaleniô: Hieronim Derdowsczi [18521902], Aleksander Majkòwsczi [1876-1938]
i Stanisłôw Pestka [1929-] ò Kaszëbach. Biul.
Rady Jęz. Kasz. 2013 s. 116-124
Toż w jęz. pol. pt.: Piękno z oddalenia: Hieronim
Derdowski, Aleksander Majkowski, Stanisław Pestka
o Kaszubach s. 224-233
983. KAMIŃSKA Ewelina: Erinnerte Vergangenheit - inszenierte Vergangenheit: Deutsch-polnische Begegnungsräume
Danzig/Gdańsk und Stettin/Szczecin in der
polnischen Prosa im Kontext der Wende
von 1989. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw.
Szczec., 2009. - 504 s.: il. - (Rozprawy i Studia
/ Uniwersytet Szczeciński; T. 747). Bibliogr. s.
465-496
984. KĘCIŃSKA-KACZMAREK Jowita: Remusową stegną. - Złotów: Inst. Kasz.,
2013. - 270 s.
KOCIUMBAS P.: Zwischen Diakonat und Kantorat... = poz. 1246
985. KONIECZNY Jerzy: Literatura polska na kartach kalendarzy pomorskich czasu niewoli // In: Książka i prasa w kulturze.
- Bydgoszcz, 2013. - S. 70-88. Zsfg.
986. KUIK-KALINOWSKA Adela: Dokôzë Alojzego Budzisza [1874-1934]: rozu-
80
Pomorze Wschodnie
mienie kaszubskiej ojczyzny. Nasze Pomorze
2012 nr 14 (dr. 2013) s. 205-211
987. KUIK-KALINOWSKA Adela: Literatura kaszubska w perspektywie antropologii kulturowej. Slavia Occid., Litteraria 2013
T. 70/2 s. 27-36. Sum.
988. LEWIŃSKA Aneta: „Młody książę”:
zapomniana pomorska powieść historyczna
Lecha Bądkowskiego we współczesnej szkole // In: Językowa przeszłość i współczesność
Mazowsza i Podlasia. - Łomża, 2013. - S. 167174. Sum.
989. LINKNER Tadeusz: Z literatury
młodokaszubów: Aleksander Majkowski
[1876-1938]: studia i szkice. - Pelplin: „Bernardinum”, 2013. - 511, [3] s. Bibliogr. s. 489502
990. LOEW Peter Oliver: Gdańsk: przewodnik literacki: osiem spacerów po Gdańsku.
- Gdańsk: Inst. Kult. Miejskiej, 2013. - 402, [1]
s.: il., pl. - (Miasto). Bibliogr. s. 375-386
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 803
Rec.: BRANDT Marion // In: Günter Grass: Werk
und Rezeption - Gdańsk, 2013. - S. 165-171 [rec. dot.
wyd. w jęz. niem.]
991. ŁUKA Agata: Inviolata tuos extendat
fama labores: Janusa Secundusa [1511-1536]
utwory dla Jana Dantyszka // In: Ut in omnibus glorificetur Deus: księga pamiątkowa ofiarowana siostrze profesor Ambrozji Jadwidze
Kalinowskiej. - Olsztyn, 2013. - S. 243-254
992. MALINOWSKA Elżbieta: Śladami
Konrada Wallenroda: Stanisława Tarnowskiego [1837-1917] relacja z pobytu w Malborku // In: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej...: autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 3.
- Katowice, 2009. - S. 113-119. Streszcz.
Wersja elektron.: http://www.sbc.org.pl/publication/76742 [dostęp: 21 VII 2015]
993. MALIŠAUSKAS Ju[rgis]: Po sledam
istorii kraâ K[ristijonasa] Donelajtisa [17141780]. Kaliningradskie Arhivy 2013 Vyp. 10 s.
107-113
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
994. MIŁOSZ: Gdańsk i okolice: relacje,
dokumenty, głosy / red. Krystyna Chwin,
Stefan Chwin. - Gdańsk: Wydaw. Tytuł, 2012.
- 463, [5] s., [108] s. tabl.: il. - (Monografie
Humanistyki Polskiej) (Światopoglądy / Wydawnictwo Tytuł)
995. MIŁOSZ na Żuławach: epizod z biografii poety / red. nauk. Małgorzata Czermińska, Andrzej Kasperek. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2013. - 154, [2] s., [48 s. tabl.
Sod. Sum. Zsfg.
Z treści: KASPEREK Andrzej: „Kraina płaska wzięta
z wody i płomieni...”: żuławskie ślady Czesława Miłosza s.
75-90. - DŁUGOKĘCKI Wiesław: Z dziejów Żuław, Mierzei Wiślanej i wsi Drewnica do początków XX wieku s.
91-100. - WEŁNIAK Arkadiusz: Drewnica i losy jej niemieckich mieszkańców (1945-1949) s. 101-111. - HORBACZEWSKI Henryk: O przesiedleńcach z Kresów i ludności napływowej z innych rejonów Polski na Żuławach
po II wojnie światowej s. 113-122
996. MUSZCZYŃSKI Leszek: Wisła w literaturze niemieckiej w XIX i XX wieku. Teki
Kociewskie 2013 z. 7 s. 41-54
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
Dot. gł. dolnej Wisły.
997. OSSOWSKI Mirosław: Literatura
powrotów - powrót literatury: Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku. Gdańsk, 2011
Rec.: CHŁOSTA Jan, Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 1 s.
163-166. - DANILEWSKA Katarzyna, Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2013 Jg. 62 H. 4 s. 689-690
998. PARZYCH Małgorzata: Źródło sukcesu czy niepowodzenia?: o genologicznej
heterogeniczności pisarstwa Pawła Huellego.
Stud. Gdań. 2013 T. 33 s. 191-207. Streszcz.
Sum.
Wersja elektron.: www.studiagdanskie.diecezja.gda.
pl/pdf/sg_xxxiii.pdf [dostęp: 28 X 2015]
999. PERZYŃSKI Benedykt Zygfryd: Od
Działdowskiego Almanachu Poezji po Działdowską Kuźnię Słowa: subiektywne spojrzenie na życie kulturalne na obszarze obecnego
powiatu działdowskiego w latach 1993-2013.
- Działdowo: Starostwo Pow., 2013. - 63, [1]
s.: il.
Pomorze Wschodnie
1000. POEZJA zrzeszyńców / [aut. ] Jan
Trepczyk [et al.]; oprac. Hanna Makurat;
wst. Józef Borzyszkowski, Daniel Kalinowski,
Hanna Makurat. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2013.
- CLVI, 724 s. - ( Biblioteka Pisarzy Kaszubskich; T. 8)
Treść: BORZYSZKOWSKI Józef: Zrzeszyńcy
a Zrzeszenie Regionalne Kaszubów i „Zrzesz Kaszëbskô”
w dziejach ruchu kaszubskiego s. V-XXXVIII. - KALINOWSKI Daniel: Pieśń i sława: o liryce zrzeszyńców s.
XXXIX-LXXXIV. - MAKURAT Hanna: Charakterystyka
języka utworów lirycznych zrzeszyńców s. LXXXV-CLVI.
- POEZJA zrzeszyńców s. 1-724
1001. RUDNICKI Jakub: Mit Dzikiego
Zachodu w polskich narracjach prozatorskich
o Warmii i Mazurach lat 1945-1989. Pr. Literaturoznawcze 2013 [nr] 1 s. 129-139. Sum.
1002. RUDNICKI Jakub: Pomiędzy
ucieczką a rezygnacją: przegrani i wykluczeni
bohaterowie we współczesnej prozie pisarzy
z Warmii i Mazur // In: Między wykluczeniem
a przynależnością: poszukiwania tożsamości
autentycznej. - Olsztyn, 2013. - S. 79-89. Sum.
SIMON Dach... = poz. 1749
1003. STOFF Andrzej: Literacki obraz
miasta jako fakt świadomości kulturowej
i historycznej: Pieśń o Gdańsku Wiktora Gomulickiego // In: Wiktor Gomulicki znany
i nieznany. - Toruń, 2012. - S. 61-128
1004. STÜBEN Jens: ... wie ich aus dem
bittersten Nordnordosten: Arno Holz [18891929] und Ostpreussen // In: Arno Holz
i jego dzieło: w 150 rocznicę urodzin poety
[...]. - Kętrzyn, 2013. - S. 65-79
Toż w jęz. pol. pt.: ... jak ja z najsurowszego północnego wschodu: Arno Holz i Prusy Wschodnie s. 81-94
1005. SUPADY Grzegorz: Chłopiec na
drodze do Elgnówka: topografa (pamięci)
małych ojczyzn u Erwina K r u k a . Okolice
Ostródy 2013 s. 127-140, il.
1006. SZWEDEK-KWIECIŃSKA Zuzanna: Legenda o pustelniku: mit o ocaleniu.
Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 19-28. Sum.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_
81
acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII 2015].
Dot. twórczości Lecha Bądkowskiego (1920-1984)
1007. SZYDŁOWSKA Joanna: Mazurska wielokulturowość: rzeczywistość czy mit
inteligenta?: refleksje na marginesie prozy
dokumentalnej Waldemara Mierzwy „Miasteczko”. Okolice Ostródy 2013 s. 141-152,
faks.
Dot. Dąbrówna
1008. SZYDŁOWSKA Joanna: Narracje
pojałtańskiego Okcydentu: literatura polska
wobec pogranicza na przykładzie Warmii
i Mazur (1945-1989). - Olsztyn: Wydaw.
Uniw. Warm.-Maz., 2013. - 554 s . Bibliogr.
s. 499-531. Sum.
1009. ŚLIWIŃSKA Milena M.: „Przegląd
Artystyczno-Literacki” jako kulturalna inicjatywa Torunia // In: Książka i prasa w kulturze. - Bydgoszcz, 2013. - S. 240-257. Sum.
1010. „VREMENA” Donelaitisa: novyj
perevod / [oprac.] A[leksandras] Žalys [et
al.]. Kaliningradskie Arhivy 2013 Vyp. 10 s.
93-106
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
1011. W CIENIU morza czasu: literackie
obrazy Kaszub i Gdańska / red. Miłosława
Borzyszkowska-Szewczyk. - Gdańsk: Zrzesz.
Kasz.-Pom., 2013. - 107, [1]; 27, [1] s.: il.
ZACHARSKA J.: Polityczny potencjał Grunwaldu...
= poz. 2107
1012. ZAŁUSKI Stanisław: Odchodzą
ostatni pisarze tego pokolenia. Rocz. Sopocki
2013 [T.] 24 s. 166-175
Dot. Stanisława Dejczera (1931-2012) i Sławomira
Siereckiego (1924-2012) związanych z Sopotem
1013. ZYBURA Marek: Krzyżak: zur
Entstehung des negativen Deutschenbildes
in der polnischen Romantik // In: Narrative
des Nationalen: deutsche und polnische Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert. Osnabrück, 2010. - S. 147-158
82
Pomorze Wschodnie
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz.: 123, 231, 328, 438, 558, 560, 605, 610, 620,
665, 671, 689, 690, 701, 814, 816, 947, 963, 965, 967, 988,
1250, 1258, 1268, 1279, 1291, 1454, 1600, 1704, 1723,
1734, 1739, 1745, 1753, 1760, 1765, 1773-1775, 1786,
1792, 1827, 1833, 1884, 1885, 1887, 1901, 1904, 1911,
1912, 1914, 1915, 1921-1923, 1925, 1927, 1928, 1934,
1935, 1938, 1942, 1944, 1946, 1947, 1968, 1980, 2298,
2410, 3638
1014. BURZYŃSKA-WENTLAND Lidia: Szkolnictwo oraz działalność kulturalno-oświatowa w zakresie podtrzymywania
tożsamości narodowej, religijnej i językowej
mniejszości narodowych i etnicznych w województwie gdańskim (pomorskim) w latach:
1989-2007. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2013. - 554, [1] s.: tab. Bibliogr. s. 528-549
1015. DOMAŃSKA Joanna M.: Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego
w domach dziecka w latach 1945-1989 na
Warmii i Mazurach. Stud. Warm. 2013 [T.]
50 s. 111-138, tab., wykr. Sum. Zsfg.
1016. FUKSON Lazar M., KLEMEŠEV
Andrej P.: Vospityvat i obučat: doškolnye
obrazovatelnyee učreždeniâ, detskie doma,
školy-internaty i specialnye školy Kaliningradskoj oblasti (1945-1991). - Kaliningrad:
Izd. Ross. Gos. Univ., 2005. - 104, [1] s.: tab.
1020. KICOWSKA Alicja: Szkolna edukacja rolnicza na poziomie niższym na Warmii i Mazurach (1945-1989) // In: Edukacja
szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy. Olsztyn, 2010. - S. 131-139. Sum.
1021. KOSSAK-GŁÓWCZEWSKI Kazimierz: Edukacja regionalna i regionalizacja
nauczania na Kaszubach - szansą reinhabitacji czyli ponowanego „zamieszkiwania” Kaszubów? // In: Autochtoniczne mniejszości
na pograniczach a ich stosunki z odseparowanym etnosem macierzystym. - Białystok,
2009. - S. 159-168. Sum.
1022. KOŻYCZKOWSKA Adela, KOSSAK-GŁÓWCZEWSKI Kazimierz: Edukacja języka i kultury kaszubskiej na terenie
Kaszub: wybrane aspekty // In: Szkoły dla
mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce. - Warszawa, 2013. - S.
159-202: tab., wykr.
1023. LINOWSKI Łukasz: Dzieci na
koloniach w województwie pomorskim
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (w świetle materiałów archiwalnych). Prz. Pedagog.
(Bydgoszcz) 2012 nr 1 s. 263-272, il., tab.
Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://repozytorium.ukw.edu.pl/
handle/item/609 [dostęp: 25 VI 2015]
1017. FUKSON Lazar M., KRETININ
Gennadij V.: Direktorskij korpus: učreždeniâ obrazovaniâ Kaliningradskoj oblasti
i ih rukovoditeli, 1945-2005 gg.: spravočnik
/ Glavnoe Upravlenie Obrozovaniâ i Nauki; Administraciâ Kaliningradskoj Oblasti;
Rossijskij Gossudarstvennyj Universitet im.
I. Kanta. - Kaliningrad, 2005. - 172 s.
1024. PIOCH Danuta: Bëcé tematiczi
sparłãczony z kùlturą w kaszëbsczi edukacji.
Biul. Rady Jęz. Kasz. 2013 s. 138-145
1018. GĄSIOROWSKI Andrzej: Działalność kulturalna i oświatowa polskiej
młodzieży pozaszkolnej w byłych Prusach
Wschodnich (1923-1933). Prz. Hist.- Ośw.
2011 R. 54 nr 1/2 s. 44-67, tab.
1025. PULIŃSKA Urszula: Doskonalenie
zawodowe nauczycieli w Olsztyńskiem w latach 1945-1950 // In: Zaangażowanie? opór?
gra?: szkic do portretu nauczyciela w latach
PRL-u. - Toruń, 2013. - S. 414-426
1019. GROCHOWINA Sylwia: Niemieckie szkolnictwo średnie ogólnokształcące
w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie
w latach 1939-1945. Rozpr. z Dziejów Ośw.
2013 T. 50 s. 99-112
1026. PULIŃSKI Andrzej: Szykany i represje wobec nauczycieli na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956 // In: Zaangażowanie? opór? gra?: szkic do portretu nauczyciela
w latach PRL-u. - Toruń, 2013. - S. 207-218
Toż w jęz. pol. pt.: Obecność tematyki związanej
z kulturą w edukacji kaszubskiej s. 247-254
Pomorze Wschodnie
83
1027. RADZISZEWSKA Maria: Edukacja
nauczycieli szkół powszechnych na Warmii
i Mazurach w latach 1945-1948 // In: Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy.
- Olsztyn, 2010. - S. 177-190: tab. Sum.
1034. BRODNICKI Mariusz: Filozoficzne interpretacje komet Jakuba Gadebusza
w G d a ń s k i m Gimnazjum Akademickim
z 1619 r. // In: Historia, interpretacja, reprezentacja. - Gdańsk, 2012. - S. 93-104
1028. RADZISZEWSKA Maria: „Święto Dziecka” w polskich szkołach na Warmii
(1929-1939) // In: Dziecko w historii: wątek
Korczakowski. - Białystok, 2013. - S. 127-141:
il., tab.
1035. CZERNIAK Lech: Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2002-2011:
pierwsze podsumowanie. Gdań. Stud. Archeol. 2012 nr 2 s. 9-15, il. Sum.
1029. RADZISZEWSKA Maria: Życie
prywatne nauczycieli w powojennym Olsztyńskiem w świetle wspomnień i pamiętników // In: Zaangażowanie? opór? gra?: szkic
do portretu nauczyciela w latach PRL-u. - Toruń, 2013. - S. 568-581
1030. WRÓBLEWSKA Urszula: Codzienność szkolna na Żuławach po 1945 roku:
w świetle wspomnień nauczycieli i dokumentów szkolnych // In: Zaangażowanie? opór?
gra?: szkic do portretu nauczyciela w latach
PRL-u. - Toruń, 2013. - S. 229-240: il.
1031. ZABOENKOVA A. S.: Osobennosti razvitiâ škol’noj seti Kaliningradskoj
oblasti v 1950-h - načale 1980-h gg.: (po
materialam G[osudarstvennyj] A[rhiv]
K[aliningradskoj] O[blasti]) // In: Problemy
istočnikovedeniâ i istoriografii: sb[ornik].
nauč[nyh]. tr[udov]. Vyp. 5. - Kaliningrad,
2009. - S. 52-62
ZIEMIE pruskie w podręcznikach... = poz. 624
1032. ŻEGLIŃSKA Anna: Seminarium
doktoranckie profesora Bohdana Ryszewskiego. Archiwa - Kancelarie - Zbiory 2013 nr
4 s. 205-213. Streszcz. Sum.
W Toruniu i Olsztynie
—————
1033. HAMERSKA Małgorzata: Szkolnictwo na terenie C h o j n i c dawniej i dziś:
zarys problematyki. Zesz. Chojn. 2013 nr 28
s. 92-101
Wersja elektron.: http://miastochojnice.pl/zeszytychojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp: 15 IX
2015]
1036. DZIENIS Helena: Akademia Handlowa w Gdańsku: fundacja Jacoba Kabruna
[1759-1814]. Libri Gedan. 2011/2012 T. 29/30
(dr. 2013) s. 91-110, il., faks. Sum. Zsfg.
1037. GDAŃSKIE Gimnazjum Akademickie. T. 1-5 / red. Edmund Kotarski [et al.].
- Gdańsk, 2008-2012
Rec.: BARTNICKA Kalina, Rozpr. z Dziejów Ośw.
2012 T. 49 s. 227-235 [rec. dot. T. 1-5]. - MALISZEWSKI
Kazimierz: Najnowsze zbiorowe dzieło z historii gdańskiego gimnazjum akademickiego w dobie Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 3 s. 175186 [rec. dot. T. 1-5]. - MARKIEWICZOWA Hanna, Prz.
Hist.- Ośw. 2013 R. 56 nr 3/4 s. 187-189 [rec. dot. T. 5].
- ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK Dorota, Biul. Hist. Wychow.
2013 [T.] 29 s. 149-152 [rec. dot. T. 1-5]
1038. GORLOFF Elżbieta: Nauczyciele
w przestrzeni działań KW PZPR w Gdańsku
// In: Zaangażowanie? opór? gra?: szkic do
portretu nauczyciela w latach PRL-u. - Toruń, 2013. - S. 83-94: tab.
1039. HALASZ Jacek, ZABADAŁA Natalia: Kronika [Akademii Medycznej w Gdańsku] (2012). Ann. Acad. Medicae Gedan. 2013
T. 43 s. 295-334, il.
1040. HLEBOWICZ Jan: Niepokorni
z „Topolówki”: działalność niezależna uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im.
Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach
1970-1989 / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. Oddział w Gdańsku. - Gdańsk,
2013. - 143, [2] s., [19] s. tabl. - (Publikacje
Gdańskiego Oddziału IPN; T. 29). Bibliogr. s.
132-139
84
Pomorze Wschodnie
1041. HLEBOWICZ Jan: Niepokorni
z Topolówki: działalność niezależna młodzieży III LO im. Bohaterów Wersterplatte
w Gdańsku w latach 1977-1989 // In: Letnia
Szkoła Historii Najnowszej 2012: referaty. Warszawa, 2013. - S. 42-56
1042. KONIECZNA Seweryna: Realizacja idei humanizmu w Akademii Medycznej
w Gdańsku: wybrane zagadnienia // In: Etyka
w medycynie - wczoraj i dziś: wybrane zagadnienia. - Kraków, 2013. - S. 55-62
1043. KSIĘGA Pamiątkowa absolwentów
Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku:
rocznik 1956-1961/62 / red. Renata Kiedrowska, Jerzy Matkowski; Gdański Uniwersytet
Medyczny. - Gdańsk: Wydaw. Region, 2012.
- 373, [1] s.: il.
1044. MOKRZECKI Lech: Pisma jubileuszowe jako źródło wiedzy o działalności
gdańskiego Gimnazjum Akademickiego //
In: Edukacja - tradycja i współczesność: księga jubileuszowa [...]. - Częstochowa, 2013.
- S. 281-296
zesp. red. Ewa Jankowska, Łukasz Krefta, Dorota Zadroga. - Gniewino: Wydaw. MS, 2013.
- 122 s.: il.
1049. PODRÓŻ w czasie: zarys dziejów
Zespołu Szkół w J a b ł o n o w i e P o m o r s k i m / zesp. red. Beata Jankowska, Małgorzata Modrzejewska, Magdalena Seidler;
Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim . Brodnica: Multi, 2013. - 120 s., [64] s. tabl.:
il., tab.
1050. NACEL Jerzy: O kształceniu k a r t u s k i e j młodzieży. Pomerania 2013 nr 3 s.
40-43, il.
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/MARZEC_2013.pdf [dostęp: 23 V 2015]
1051. ISTORIJOS mokslas Klaipėdos
[K ł a j p e d a ] universitete: Baltijos regiono
istorijos ir archeologijos institutas, 19922007 / sud. Silva Počytė; Klaipėdos Universitetas. - Klaipėda, 2007. - 78, [1] s., 16 k. tabl.:
il. Sum.
KRONIKA szkoły w K o l o n i i ... = poz. 638
1045. PAWŁOWSKA Regina: Nauczanie
języka polskiego w Gdańsku w XVII wieku
(do 1678 r.) // In: Nasz język w przeszłości
- nasza przeszłość w języku. [T.] 1. - Pelplin,
2011. - S. 310-318
1052. ABSOLWENCI Królewskiego Progimnazjum w K o ś c i e r z y n i e w latach
1890-1915 / [oprac.] Grzegorz Kloskowski.
Kościerskie Zesz. Muz. 2013 [nr] 7 s. 147-163,
tab.
1046. STUDIA i absolwenci Oddziału
Geologii Politechniki Gdańskiej 1951-1960 /
red. Stanisław Downorowicz. - Gdańsk: Tow.
Konsultantów Pol., 2013. - 304 s.: il., portr.
1053. CITAVIČIŪTĖ Liucija: Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras: istorija ir reikšmėe lietuvių kultūrai.
- Vilnius, 2004
1047. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Akademia Marynarki Wojennej [w G d y n i ]: kuźnia dowódców i oficerów sztabowych PMW.
Kwart. Bellona 2012 R. 6 nr 3 s. 158-172, tab.
Wersja elektron.: http://www.polska-zbrojna.pl/
AppData/TinyMceFiles/bellona3_2012.pdf [dostęp: 9 II
2015]
1048. SAMORZĄDOWY Zespół Szkół
w G n i e w i n i e [pow. wejh.], Samorządowa
Szkoła Podstawowa im. Gabriela Narutowicza, Samorządowe Gimnazjum: historia /
Królewiec
Rec.: SCHMALSTIEG William R., Arch. Lithuanicum 2005 [nr] 7 s. 229-234 [wersja elektron.]: www.uic.
edu/classes/lith/lith520/ALt_7_2005.pdf [dostęp: 2 III
2015]
1054. GIL’MANOV V[ladimir] H.: Simon
Dah [1605-1659] v istorii Kënigsbergskogo
universiteta. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I.
Kanta 2012 Vyp. 12 s. 61-68. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/2cc/D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0
%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9
2.%20%D0%A5%_61-68.pdf [dostęp: 13 I 2015]
Pomorze Wschodnie
1055. ROSSIJSKIJ Gosudarstvennyj Universitet imeni Immanuila Kanta [v Kaliningrade]: istoriâ i sovremennost / otv. red. Andrej P.
Klemešev. - Kaliningrad: Izd. Ross. Gos. Univ.,
2007. - 417, [2] s.: il., tab.
1056. SCHALLER Helmut Wilhelm:
Geschichte der slawischen und baltischen
Philologie an der Universität Königsberg. Frankfurt/M., 2009
Rec.: DEMENT’EV I[l’â] O., Vestnik Balt. Feder.
Univ. im. I. Kanta 2012 Vyp. 6 s. 149-153 [wersja elektron.]:
http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/0cd/
jpbcjwbuffudmfcvwk_149-153.pdf [dostęp: 14 I 2015]
1057. TILITZKI Christian: Die Albertus-Universität Königsberg: ihre Geschichte
von der Reichsgründung bis zum Untergang
der Provinz Ostpreussen (1871-1945). - Berlin: Akademie Verl.
Bd. 1: 1871-1918. - 2012. - IX, [1], 813 s.:
il., portr. Bibliogr. s. 651-733
Bd. 2: 1918-1945. - 2013. - 680 s.: il.
1058. FUCHS Henry: Chronik der
Schule zu Nidden [N i d a ] / hrsg. v. Gitanas
Nausėda, Vilija Gerulaitienė. - Vilnius: Petro
Ofsetas, 2013. - 330, [13] s.: il., faks., mapy
Obecnie część miejscowości Nerynga na Mierzei
Kurońskiej
1059. OD ZASADNICZEJ Szkoły Mechanizacji Rolnictwa do Zespołu Szkół
nr 2 (1962-2013) [w N o w y m D w o r z e
G d a ń s k i m ] / red. Wioletta Przyborowska,
Justyna Kwiatkowska, Łukasz Kępski. - Nowy
Dwór Gdański, 2013. - 143 s.: il.
1060. INSTYTUT Historii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w O l s z t y n i e (19691988-2013): dzieje, profil badawczy, absolwenci / red. Andrzej Kopiczko. - Olsztyn:
Inst. Hist. i Stos. Międz. UWM, 2013. - 334,
[1] s.: il., portr., tab., wykr.
85
- ACHREMCZYK Stanisław: Kortowo: von einem Vorwerk bis zu einem Universitätscampus s. 63-81. - CHŁOSTA Jan: Drei seltsame Geheimnisse Kortowos s. 82-96.
- DĄBKOWSKA Barbara: Die Cieszyner Wurzeln der
Warmia und Mazury Universität in Olsztyn s. 97-116.
- ZAKRZEWSKA Aldona: Die Olsztyner Akademische
Seelsorge in Kortowo s. 117-143. - RADZISZEWSKA
Maria: Der Polnische Lehrerverband im akademischen
Umfeld s. 144-172. - MALEWSKA Eugenia: Die Alltäglichkeit des kulturellen Lebens in Kortowo s. 173-179.
- BARTNIKOWSKA Urszula: Eine kurze Geschichte des
Kortowischen Humors s. 180-190. - SAWCZUK Wiktor:
Kulturbildende Rolle des Uni-Campus in Kortowo s. 191204. - ANTONOW Agnieszka: Die Goldenen Zeiten des
Volleyballs: Sportliche Eindrücke in Kortowo aus der
Perspektive eines Fans s. 205-226
Kortowo dzielnica Olsztyna
1062. OLSZTYN uniwersytecki: historia,
wspomnienia, refleksje / red. Andrzej Faruga.
- Olsztyn: Stow. Absolw. Uniw. Warm.-Maz.,
2013. - 702 s.: il., faks., mapa, pl., tab.
1063. MADEJ Małgorzata, NOWOTKA
Marek: Z badań nad świadomością historyczną i regionalną oraz edukacją regionalną młodzieży gminy R o z o g i . Rocz. Mazur.
2013 T. 17 s. 319-343, tab.
1064. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.: S o p o c k a Alma Mater. Acta Cassubiana 2013
T. 15 s. 178-187
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_
acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII 2015].
Wspomnienia dot. Wyż. Szk. Handlu Morskiego
1065. LUBIŃSKI Andrzej: Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w S z p r u d o w i e [pow. tczew.] 1945-1950. Kociew. Mag.
Region. 2013 nr 3 s. 32-34, faks.
1066. WATKOWSKI Adrian: Kadra pedagogiczna szkół powszechnych powiatu
tczewskiego w świetle dokumentów Inspektoratu Szkolnego w Tc z e w i e z lat 19351939. Scient. Bull. of Chełm. Section of Pedagogy 2013 No. 1 s. 65-78. Streszcz. Sum.
1061. KORTOWOS Mikrogeschichte:
Kontexte - Relexionen - Narrationen / Red.
Joanna Maria Garbula. - Olsztyn: Verl. Warm.
a. Maz. Univ., 2013. - 240 s.: il., tab. Sum.
1067. WATKOWSKI Adrian: Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tczewskiego
oraz ocena metod i wyników ich pracy w latach 1935-1939. Teki Kociewskie 2013 z. 7 s.
152-175
Z treści: OLUBIŃSKI Andrzej: Kortowo als eine
„Lebenswelt” und „Heimat” im Bildungsraum s. 35-59.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
86
Pomorze Wschodnie
1068. BOCHEN Jan, LEWANDOWSKI Adam: „Ci, co nie zawiedli”: nauczyciele
i pracownicy oświaty To r u n i a i powiatu
toruńskiego w latach wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945: martyrologia. - Toruń:
Prac. Sztuk Plast., [2013]. - 224 s.: il., portr.
1069. KARPIŃSKA Karolina: O nauczaniu geometrii w Gimnazjum Toruńskim w II
połowie XIX wieku. Rozpr. z Dziejów Ośw.
2013 T. 50 s. 113-148, il.
1070. KWIATKOWSKA Wiesława: Jak
kształcić archiwistów?: programy nauczania na polskich uniwersytetach w ostatniej
dekadzie // In: Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość: pamiętnik VI Powszechnego
Zjazdu Archiwistów Polskich [...]. - Warszawa, 2013. - S. 139-149
Dot. m.in. Torunia
1071. UNIWERSYTET Mikołaja Kopernika: wspomnienia absolwentów: plon
trzeciego konkursu ogłoszonego w 2011 roku
przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK /
red. Izabela Walczyk. - Toruń: Wydaw. Nauk.
UMK, 2013. - 150 s.: il., faks.
1072. 90 [DZIEWIĘĆDZIESIĄT] lat tradycji kształcenia zawodowego w Tu c h o l i
1921-2011 / red. Maria Budkiewicz [et. al]. Tuchola: Agencja Rekl. „Maltext”, 2012. - 194
s.: il.
1073. REDLARSKI Paweł: Dzieje i działalność Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi w latach 1920-1936. Zap.
Tucholskie 2013 nr 7 s. 41-112, il., faks., tab.
1074. SASS Marek: Liceum Pedagogiczne w Tucholi w świetle dokumentów i wspomnień. Zap. Tucholskie 2013 nr 7 s. 113-230,
il., faks., tab.
1075. SZWANKOWSKI Jerzy: Kształcenie nauczycieli szkół ludowych w Tucholi
w dobie zaboru pruskiego. Zap. Tucholskie
2013 nr 7 s. 11-39, il., faks., tab.
1076. SZWANKOWSKI Jerzy: Pamięć
o Seminarium i Liceum: zjazdy, spotkania
towarzyskie, wydawnictwa. Zap. Tucholskie
2013 nr 7 s. 231-264, il., faks., tab.
1077. 100 [STO] lat Szkoły Podstawowej
im. Władysława Broniewskiego we W ł a d y s ł a w o w i e / zesp. red. Piotr Szewczyński [et
al.]. - Poznań: JM Stefko, Małgorzata Stefko
i Synowie, 2012. - 139, [5] s.: il.
4. Historia sztuki
Zob. też poz.: 33, 167, 256, 273, 274, 287, 301, 306, 335,
347, 350, 397, 402, 443, 509, 620, 629, 766, 778, 799, 812,
814, 865, 867, 890, 899, 1263, 1267, 1282, 1314, 1327,
1352, 1353, 1362, 1377, 1385, 1386, 1428, 1429, 1432,
1435, 1447, 1456, 1472, 1484, 1492, 1507, 1516, 1521,
1533, 1535, 1567, 1578, 1591, 1615, 1620, 1624, 1627,
1655, 1664, 1665, 1670, 1676, 1683, 1690, 1713, 1714,
1716, 1724, 1734, 1743, 1761, 1769, 1772, 1774, 1775,
1781, 1787, 1788, 1797, 1818, 1823, 1855, 1856, 1858,
1880, 1881, 1883, 1886, 1906, 1917, 1924, 1961, 1997,
2050, 2052, 2056, 2090, 2151, 2401, 2548, 2787, 3081,
3463
1078. AGEJCZYK Tomasz: Pomniki wojenne sprzed 1945 roku. Cz. 1: Powiat malborski i sztumski; Cz. 2: Powiat kwidzyński
i nowodworski. Prowincja (Sztum) 2013 nr 2
s. 50-61, il.; nr 3 s. 102-111, il.
1079. BIREZOWSKA Małgorzata: Kolorystka architektury i budownictwa na przykładzie wybranych zabytków Warmii i Mazur. Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw.
Zabyt. 2011-2013 z. 9-11 (dr. 2013) s. 52-78,
tab., il. s. 129-137. Sum.
1080. BORCHMANN Janina: Inspiracje
malarskie literaturą kaszubską. - Bolszewo:
Bibl. Publ. Gm. Wejherowo, 2013. - 279 s.: il.
- (Biblioteczka Gminy Wejherowo; T. 25)
BOSKO J.: Ikonografia św. Antoniego... = poz. 1310
1081. DUCHNOWSKI Tomasz Marcin:
Obiekty fortyfikacyjne i koszarowe twierdz
Dolnej Wisły z II połowy XIX i pocz. XX wieku: przeszłość i teraźniejszość // In: Zamki
i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki.
- Gdańsk, 2013. - S. 36-47: il. Streszcz.
1082. GRUNT Stanisław: Budownictwo
sakralne w diecezji pelplińskiej: rok 2011. Pelplin: „Bernardinum”, 2013. - 196, [2] s.: il.
Pomorze Wschodnie
1083. HERRMANN Christofer: Architekturlandschaftsforschung auf empirisch-statistischer Grundlage: eine objektive Methode?: allgemeine Überlegungen und konkrete
Erfahrungen am Beispiel der mittelalterlichen
Baukunst des Preussenlandes. Siedlungsforschung 2011 Bd. 29 s. 155-175, il., mapy
1084. HERRMANN Christofer: Bemerkungen zur Funktion des Parchams bei den
Deutschordensburgen im Preussenland // In:
Zwinger und Vorbefestigungen [...]. - Langenweissbach, 2007. - S. 103-106
1085. HERRMANN Christofer: Kościoły wiejskie w diecezjach pruskich // In:
Między panem a plebanem: wieś, miasto,
władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy [...]. - Poznań, 2013. - S.
159-175: il., mapa
1086. HERRMANN Christofer: Mittelalterliche Architektur im Preussenland: Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft
und -geographie. - Petersberg, 2007
Rec.: LISSOK Michael, Kunstform 2008 Nr. 7 [dok.
elektron.] http://www.arthistoricum.net/kunstform/rezension/ausgabe/2008/7/13674/ [dostęp: 16 I 2015]
1087. HERRMANN Christofer: Ragnit,
Neidenburg, Bütow: die letzten drei Deutschordensburgen in Preussen // In: Die Burg im
15. Jahrhundert: Kronberg 2009. - Braubach,
2011. - S. 155-164
1088. HERRMANN Christofer: Stadtbefestigungen im Deutschordensland Preussen
// In: Backsteinbaukunst: zur Denkmalkultur
des Ostseeraums. - Bonn, 2012. - S. 116-125:
il.
1089. JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: „Mentis oculos levavit”: obrazowe
aspekty mistyki Doroty z Mątów. Stud. Elbl.
2013 T. 14 s. 307-326
JAKUBEK-RACZKOWSKA M.: Przykłady artystycznej oprawy liturgii... = poz. 1324
1090. JAKUTOWICZ Joanna: Polityka, pamięć, przestrzeń: pomniki, tablice pamiątkowe i substancja zabytkowa na Warmii
87
i Mazurach (1945-1949) // In: Pod dyktando
ideologii: studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej. - Szczecin, 2013.
- S. 288-296: il.
1091. JANUSZAJTIS Andrzej: Zegary
„na wynos” // In: Dawne i nowsze zegary
w Polsce. - Toruń, 2009. - S. 9-15: il.
M.in. w Gdańsku i Chełmnie
1092. KLEIN-WROŃSKA Sonia, SADKOWSKI Tadeusz: Gusta nie podlegają krytyce?: tradycyjna zabudowa wsi pomorskiej
a „estetyczne” wizje współczesnych inwestorów. Biul. Stow. Muzeów na Wolnym Powietrzu
w Polsce 2012 nr 13 (dr. 2013) s. 145-159, il.
1093. KNYSPEL-KOPEĆ Renata: Dzieje
pomników grunwaldzkich w Polsce Ludowej
// In: Pod dyktando ideologii: studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej. - Szczecin, 2013. - S. 297-304
1094. KOSYCARZ Zbigniew, KOSYCARZ Maciej: Fot. Kosycarz: niezwykłe zwykłe zdjęcia Kaszub / red. i oprac. Maciej Kosycarz [et al.]. - Gdańsk: Kosycarz Foto Press
KFP, 2013. - 159 s.: il.
1095. KRUPSKA Katarzyna: Modlitwa
w srebrze zaklęta: siedemnasto- i osiemnastowieczne wota z Ziemi Chełmińskiej.
Kwart. Hist. Kult. Mat. 2013 R. 61 nr 1 s. 1525, il. Sum.
1096. KUJAWSKI Wojciech: Łyna - Wadąg: szlak wodny = Ein Wasserweg. - Olsztyn:
QMiKa, 2013. - 447 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
1097. LIPSKA Dąbrówka: Warmińskie
baptysteria: pochodzenie, forma, treść // In:
Historia sztuki w dobie globalizacji: Środkowoeuropejskie Forum Doktorantów Historii
Sztuki [...]. - Wrocław, 2013. - S. 51-60. Sum.
1098. MAJKOWSKA Aleksandra, MAJKOWSKI Dariusz: Cegłowi gòtik na Kaszëbach: przikładë. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2013 s.
125-129
Toż w jęz. pol. pt.: Gotyk ceglany na Kaszubach:
przykłady s. 234-238
88
Pomorze Wschodnie
1099. MITINA E[katerina] S.: Poslevoennoe gradostroitel’stvo v Kaliningradskoj
oblasti po vospominaniâm arhitektora L.
V. Čerkasovoj. Kaliningradskie Arhivy 2011
Vyp. 9 s. 181-192
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/kaliningradarchives/-9/676-2013-07-15-11-0935?start=3 [dostęp: 8 I 2015]
1100. MOISAN-JABŁOŃSKA Krystyna:
Polskie przygody grafiki zachodnioeuropejskiej XVII-XVIII wieku. - Ciche: Sarmatia
Artistica, 2013. - 495, [1] s.: il. Bibliogr. s.
442-462. Sum. Rés.
Z treści: Jean de Sainy-Igny bądź Justus van Egmont
autorem malarskich pierwowzorów dla cyklu „Żywiołów” rytowanego przez Jeremiasz Falcka s. 17-63. - Wokół
paryskich cykli „Czterech pór roku” Jeremiasza Falcka s.
65-107. - Serie „Czterech części dnia” Jeremiasza Falcka:
nowe atrybucje i oddziaływania s. 109-138. - Kompozycje
Johannesa Stradanusa, Pietera van der Borchta i Francesca
Vanniego wzorami dla trzech malowideł ściennych z kościoła farnego w Nowym Mieście Lubawskim s. 173-208.
- Pasyjna wymowa obrazów Matki Bożej z Dzieciątkiem
z Krakowa i Nowego Miasta Lubawskiego owocem naśladownictwa kompozycji Maartena de Vosa s. 309-327
1101. OFICJALSKA Elżbieta: Obrazy fabryczne: rozwój i upowszechnienie popularnych wydawnictw drukowanych z uwzględnieniem regionu Warmii i Mazur. Zesz. Nauk.
Muz. Budownictwa Lud. - Park Etnogr. w Olsztynku 2013 R. 4 z. 4 s. 15-51, il. Sum. Sod.
PASZENDA J.: Budowle jezuickie... = poz. 1366
1102. PONIEWSKI Michał: Wpływ architektury tradycyjnej na współczesne budownictwo Warmii i Mazur. Biul. Stow. Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce 2012 nr
13 (dr. 2013) s. 181-196, il., mapa
1103. RACZKOWSKI Juliusz: Monumentalne zespoły Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego
w Prusach. - Pelplin: „Bernardinum”, 2013.
- 492 s.: il. Bibliogr. s. 432-466. Zsfg.
1104. RACZKOWSKI Juliusz: Wprowadzenie do problematyki polichromii rzeźb
i detali architektonicznych z tzw. sztucznego kamienia w sztuce państwa zakonnego
w Prusach. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn.
i Konserw. 2013 [z.] 44 s. 41-55, il. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ZiK.2013.002 [dostęp: 7 II 2015]
1105. RENKEWITZ Werner, JANCA
Jan, FISCHER Hermann: Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreussen von
1333 bis 1944. Bd. 2,1: [Johann Josua] Mosengel [(1663-1731), Georg Sigismund] Caspari [(1693-1741), Adam Gottlob] Casparini
[1715-1788]. - Berlin: Pape, 2008. - 491 s.: il.
- (Veröffentlichung der Gesellschaft der Orgelfreunde / Gesellschaft der Orgelfreunde;
238)
Bd. 1 zob. bibliogr. za 1985 r. poz. 406
1106. SAMÓL Piotr: Awarie budowlane w dawnych kościołach dominikańskich
w Chełmnie, Elblągu i Tczewie. Biul. Konserw. Woj. Pom. 2013 z. 1 s. 87-96
1107. STRAKAUSKAITĖ Nijolė, MOTUZIENĖ Lina: Kuřių nerija Hugo Scheu
atvirukų rinkinyje: XIX a. pabaiga XX a.
pradžia = Die Kurische Nehrung in der Ansichtskartensammlung von Hugo Scheu:
Ende des 19.-Anfang des 20. Jahrhunderts /
Klaipėdos Universiteto. Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas. - Klaipėda,
2010. - 95, [1] s.: il., faks., mapy
Tekst równol. w jęz. lit. i niem.
ŚNIEGULSKA-GOMUŁA M.: Zabytki hafciarstwa...
= poz. 1401
1108. TARUNOV A[leksej] M.: Pamâtniki epohi pozdnego romantizma v arhitekture Vostočnoj Prussii. Vestnik Balt. Feder.
Univ. im. I. Kanta 2012 Vyp. 6 s. 122-129.
Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/d62/mpfegqnfppcmzb_122-129.pdf [dostęp:
14 I 2015]
1109. TRADYCJONALIZM i neotradycjonalizm w sztuce XIX i XX wieku na Pomorzu / red. Józef Tarnowski, Roman Nieczyporowski. - Gdańsk, 2012
Rec.: JAKUBOWSKA Joanna, Miscell. Anthropol. et
Sociol. 2013 [T.] 14 [nr] 1 s. 234-238. - KAL Elżbieta: Dwa
tradycjonalizmy: refleksje na marginesie książki [...], Biul.
Hist. Sztuki 2013 R. 75 nr 2 s. 345-359, il.
89
Pomorze Wschodnie
1110. TURNBULL Stephen R.: Hrady
Řádu německých rytířů. - Praha: Grada
[T. 1]: Cihlové hrady v Prusku 1230-1466.
- 2008. - 64 s.: il., mapy, pl.
[T.] 2: Kamenné hrady v Lotyšsku a Estonsku 1185-1560. - 2010. - 64 s.: il., mapy, pl.
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 817, bibliogr. za 2004 r. poz. 1513
1111. TYLICKI Jacek: Johann Aken [ok.
1629-1689]: zapomniany malarz obszaru bałtyckiego i jego dzieła. Sztuka i Kultura 2013
T. 1 s. 51-86, il. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/SZiK.
2013.003 [dostęp: 24 XI 2014]
1112. WIEWIÓRA Marcin: Zamki
krzyżackie na ziemi chełmińskiej w świetle
najnowszych badań wybranych obiektów.
Kwart. Archit. i Urb. 2013 T. 58 z. 1 s. 97-116,
il. Streszcz. Sum.
Toż w jęz. ang. pt.: Teutonic Order castles in the
Chełm region in the light of new research of selected subjects s. 117-123.
Wersja elektron.: www.kaiu.pan.pl/images/stories/
1.2013/M.Wiewiora.pdf [dostęp: 21 IV 2015]
1113. WOZIŃSKI Andrzej: O kilku średniowiecznych bramach miejskich w Prusach,
ich funkcji i symbolice // In: U drzwi Twoich:
fides et visu. - Lublin, 2013. - S. 251-278: il.
Sum.
1114. ZAMKI, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim / red.
Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski. - Toruń: Wydaw.
Nauk. UMK, 2013. - 219, [1] s. - (Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości; T. 1)
Z treści: JÓŹWIAK Sławomir: Zamki krzyżackie
w średniowiecznych źródłach pisanych s. 13-31. - DYGDAŁA Jerzy: Siedziby szlachty chełmińskiej w XVI-XVIII
wieku s. 33-62. - WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan: Polskie dwory ziemiańskie na Pomorzu Nadwiślańskim
w XIX wieku s. 63-77. - KRZEMIŃSKI Tomasz: Krytyka
działalności społecznej ziemiaństwa polskiego Prus Zachodnich w opinii prasy ruchu ludowego na przełomie
XIX i XX stulecia s. 79-94. - ZIMNA-KAWECKA Karolina: Zamki, pałace i dwory regionu pomorskiego w okresie
II RP: rola działań konserwatorskich w zakresie edukacji
historyczno-kulturalnej s. 95-116
1115. ŻYWICZYŃSKI Adam: Wschodniopruska pozycja obronna: historia, stan
zachowania, badania i zagospodarowanie do
celów turystycznych // In: Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty:
zagospodarowanie do współczesnych funkcji.
- Toruń, 2013. - S. 237-247: il., mapa, tab.
—————
1116. BELINCEVA I[rina] V.: Arhitekturnyj kompleks byvšej psihiatričeskoj lečebnicy v Allenberge [A l e m b o r k ] . Kaliningradskie Arhivy 2011 Vyp. 9 s. 35-48, il.
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/kaliningradarchives/-9/679-2013-07-17-13-54-41?
start=3 [dostęp: 8 I 2015]
1117. MACIEJKO Karol: Nieznane malowidło z 1805 r. pochodzące ze skasowanego
klasztoru bernardynów w B a r c z e w i e . Hereditas Monasteriorum 2013 Vol. 3 s. 231-239,
il. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://hm.kasaty.pl/wp-content/
uploads/2014/07/hm3-231.pdf [dostęp: 10 II 2015].
Przechowywane w Arch. Państw. w Olsztynie
1118. GŁOGOWSKI Paweł: Krzyż
Prus Zachodnich w B i a ł e j G ó r z e [pow.
sztum.]. Prowincja (Sztum) 2013 nr 3 s. 8286, il.
1119. ZGLIŃSKA Anna, WIŚNIEWSKI
Michał: Płyta nagrobna z B o r e k (gmina
Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski). Kron.
Bydg. 2013 [T.] 34 s. 365-375, il., mapa. Sum.
Zsfg.
1120. ZIELIŃSKI Andrzej: Zabytki powiatu b r a n i e w s k i e g o w akwarelach. Pelplin: „Bernardinum”, [2013]. - 104 s.: il.
Tekst w jęz. pol., ang., ros. i niem.
1121. RACZKOWSKI Juliusz: Siedziba
zwierzchnika a kościół parafialny: dwie realizacje artystyczne w XIV-wiecznej B r o d n i c y // In: Między panem a plebanem: wieś,
miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy [...]. - Poznań,
2013. - S. 403-427: il.
1122. JURKOWLANIEC Tadeusz: Kogo upamiętnia gotycki nagrobek biskupa
w C h e ł m n i e ? Biul. Hist. Sztuki 2013 R. 75
nr 4 s. 625-640, il. Zsfg.
90
Pomorze Wschodnie
1123. PAWELEC Elżbieta: Chełmno:
średniowieczny wzorzec. Spotk. z Zabyt. 2013
[R.] 37 [nr] 5/6 s. 30-37, il.
1124. SEROCZYŃSKI Marcin: C h e ł m ż y ń s k i e miejsca pamięci: pomniki - tablice
- kamienie. - Chełmża: Tow. Przyj. Chełmży,
2013. - 45 s.: il.
1125. SEROCZYŃSKI Marcin: Zatrzymany czas: zarys dziejów chełmżyńskiej fotografii. - Chełmża: Tow. Przyj. Chełmży, 2013.
- 52 s.: il., portr.
1126. OLEKSY Michał: Relikty rozwiązań architektonicznych ujawnione podczas
prac konserwatorsko-restauratorskich we
wnętrzach Bramy Człuchowskiej [w C h o j n i c a c h ]. Baszta 2013 [nr] 12 s. 47-52, il.
1127. WŁODARCZAK Agata: Ikona
staroobrzędowców z badań archeologicznych
w Chojnicach. Zesz. Chojn. 2013 nr 28 s. 1535, il., pl. Sum.
Wersja elektron.: http://miastochojnice.pl/zeszytychojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp: 15 IX
2015]
1128. AGEJCZYK Tomasz: O pomnikach wojennych Powiatu E l b l ą s k i e g o
do 1945 r. = Über die Kriegsdenkmäler des
Elbinger Kreises bis 1945. - Elbląg: Wydaw.
Uran, 2013. - 157, [3] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
ELBLĄG w starej fotografii... = poz. 1502
1129. KLEIN Hans-Jürgen: Die Geschichte des sogenannten „Königshauses” in Elbing.
Westpr.- Jahrb. 2013 Bd. 63 s. 33-46, il.
1130. ARCZYŃSKI Stefan: Fotografie
Stefana Arczyńskiego: G d a ń s k 1952-1959 /
red. Jerzy W. Wołodźko; kom. do fot. Marcin
Gawlicki. - Gdańsk: Fund. Karrenwall, 2013.
- 99, [1] s.: il. - (Przemyśleć Miasto. Perspektywy Gdańskie. Archiwum)
1131. BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa, SZYMAŃSKI Wojciech: Guide to the
Uphagen House in Gdańsk. - Gdańsk: Hist.
Mus. of Gdań., 2013. - 66, [2] s.: il.
1132. BOGDANOWICZ Stanisław, GOŁASIEWICZ-KLAT Róża, KLAT Marek: Bazylika Mariacka w Gdańsku: skarb kultury
europejskiej. - Gdańsk: Ofic. Pom., [2013].
- 79, [1] s.: il.
1133. BUŁHAK Jan, CZARNECKI Paweł: Jan Bułhak i Paul Czarnecki: z Wilna do
Gdańska: polscy fotograficy i wydawnictwa
pocztówkowe w Wolnym Mieście Gdańsku
= From Wilno to Gdańsk: Polish photographers and postcard publishers in the Free City
of Danzig / red. Jerzy W. Wołodźko. - Gdańsk:
Fund. Karrenwall, 2013. - 168 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1134. DARECKA Katarzyna: Okna
w Dworze Artusa w Gdańsku: historia, problematyka konserwatorska i wymiana. Biul.
Konserw. Woj. Pom. 2013 z. 1 s. 45-52
1135. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Uwagi
o zamku krzyżackim w Gdańsku: na marginesie pracy Beaty Możejko, „Zamek krzyżacki w Gdańsku w świetle inwentarzy z lat
1384-1446”. Rocz. Gdań. 2009/2010 T. 69/70
(dr. 2011) s. 179-193
Dot. art. zawartego w pracy: KRZYŻACY, szpitalnicy, kondotierzy. - Malbork, 2006; zob. bibliogr. za 2006
r. poz. 472
Polem.: MOŻEJKO Beata: O początkowych dziejach
zamku krzyżackiego w Gdańsku: odpowiedź Wiesławowi Długokęckiemu, Rocz. Gdań. 2011/2012 (dr. 2013) T.
71/72 s. 157-167
1136. DUNAJSKI Ireneusz Witold: Fotografia w Gdańsku 1839-1862 = Photography
in Danzig 1839-1862. - [Tczew]: Dimedia
Ireneusz Dunajski, 2013. - 247, [1] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Rec.: WIELOWIEJSKI Zygmunt, Dagerotyp 2013 nr
22 s. 107-110
1137. FRĄCKOWSKA Anna: Srebrne
kufle gdańskie XVII i XVIII wieku: typologia,
stylistyka, ikonografia. - Warszawa: Arx Regia - Ośr. Wyd. Zamku Królew., 2013. - 492
s.: il. Bibliogr. s. 434-450
Toż w jęz. ang. pt.: Gdańsk silver tankards of the
17th and 18th centuries: typology, styles, iconography.
- Gdańsk, 2011
Pomorze Wschodnie
1138. GAWLICKI Marcin: Zabytkowa
architektura Gdańska w latach 1945-1951:
kształtowanie koncepcji konserwacji i odbudowy. - Gdańsk, 2012
Rec.: ZIMNOWODA-KRAJEWSKA Bożena, Rocz.
Gdań. 2011/2012 T. 71/72 (dr. 2013) s. 174-176
1139. GRUSZKOWSKI Wiesław: Ruiny:
fotografie Wiesława Gruszkowskiego = Ruins:
photographs by Wiesław Gruszkowski / red.
Justyna Gabriel. - Gdańsk: Fund. Karrenwall,
2012. - 150, [10] s.: il. + [1] k. pl. skł. - (Przemyśleć Miasto. Perspektywy Gdańskie; 1)
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.; fotografie Gdańska
z lat 1945-1947
1140. GRUSZKOWSKI Wiesław: Targ
węglowy, ważna część Głównego Miasta
w Gdańsku. Biul. Konserw. Woj. Pom. 2013 z.
1 s. 53-62
1141. HIRSCH Theodor: Das Kloster
Oliva: ein Beitrag zur Geschichte der Westpreussischen Kunstbauten. - Whitefish: Kessinger Publ., 2010. - 78 s.
Reprint wyd.: Danzig, 1850
1142. JANUSZAJTIS Andrzej: W ratuszowych izbach [w Gdańsku]. - Gdańsk: Wydaw. „Marpress”, 2013. - 127, [1] s.: il., mapa.
- (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
Wyd. popularne
1143. JAŚNIEWICZ Aleksandra: Spacer przed murami Gdańska Andreasa Stecha
ze zbiorów Herzog Anton Ulrich-Muzeum
w Brunszwiku // In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 5. - Białystok, 2013. - S. 95-110:
il., portr. Sum.
1144. KANTON Krzysztof J.: Gotycka
Pieta z dominikańskiego kościoła św. Mikołaja w Gdańsku // In: Studia anthropologica:
pogranicza historii sztuki i kultury. - Lublin,
2013. - S. 125-155: il. Sum.
1145. KAPUŚCIŃSKI Antoni: Dawne
więźby dachowe kościoła pw. św. Katarzyny
w Gdańsku. Biul. Konserw. Woj. Pom. 2013 z.
1 s. 63-76
91
1146. KOTŁOWSKI Grzegorz, STAREK
Elżbieta: Łacińskie inskrypcje w kościołach
Gdańska: Bazylika Mariacka. - Pelplin: „Bernardinum”, 2013. - 105, [3] s.: il.
1147. KRAJEWSKI Krzysztof, SOBCZYK Aleksandra: Sanktuarium św. Wojciecha w Gdańsku-Oruni: prace konserwatorskie przy polichromii drewnianego stropu
i fryzie ściennym w plebani z XVII/XVIII w.
Biul. Konserw. Woj. Pom. 2013 z. 1 s. 5-14
1148. KROMER Adam: Zapomniane
płyty nagrobne w bazylice archikatedralnej
w Oliwie. Rocz. Gdań. 2011/2012 T. 71/72
(dr. 2013) s. 37-46, il. Sum.
1149. LIJKA Justyna: Krajobraz po wielkiej wodzie: o zapomnianych widokach Górek pod Gdańskiem Johanna Carla Schultza
[1801-1873] z 1840 roku. Kom. Maz.- Warm.
2013 nr 4 s. 773-787
1150. LITWIN Jerzy: Morskie zabytki
Gdańska i okolic. - Gdańsk, 2011
Rec.: TYMIŃSKI Jan, Teki Gdań. 2013 T. 13 s. 141143
1151. ŁUŻYNIECKA Ewa: Badania gotyckiego kościoła św. Mikołaja w Gdańsku
// In: III Forum Architecturae Poloniae Medievalis. - Kraków, 2013. - S. 225-242: il.
1152. MACIAKOWSKA Zofia: Das
Akzise- und Zolldirektionsgebäude: David
Gillys vergessenes Werk in Danzig: Organisation und Vorbereitung dieser Investition.
Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 4 s. 55-75, il. Streszcz.
Sum.
1153. NOWORYTA-KUKLIŃSKA Bożena: „I usłyszałem liczbę opieczętowanych:
sto czterdzieści cztery tysiące...”: uroczyste
otwarcie retabulum ołtarza głównego kościoła Mariackiego w Gdańsku // In: Czas Apokalipsy: wizje dni ostatecznych w kulturze
europejskiej od starożytności do wieku XVII.
- Warszawa, 2013. - S. 160-165. Sum.
1154. PURC-STĘPNIAK Beata: Brama
Raju w tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Mem-
92
Pomorze Wschodnie
linga // In: U drzwi Twoich: fides et visu. Lublin, 2013. - S. 153-182: il. Sum.
1155. STARĘGA Magdalena: Dzieje
i architektura pomennonickiego kościoła
w Gdańsku. Gdań. Rocz. Ewang. 2013 Vol. 7
s. 55-81, il. Sum.
Wersja elektron.: http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2013.pdf [dostęp: 16 VI 2015 r.]
1156. SZCZEPANOWSKA
Karolina:
Wpływ teatru włoskiego na przedstawienia
figuralne na kaflach: nowe źródła do studiów
nad dekoracją kafli pochodzących z badań
archeologicznych w Gdańsku. Archaeol. Hist.
Polona 2013 T. 21 s. 297-318, il. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
AHP.2013.013 [dostęp: 17 I 2015]
1157. SZMELTER-FAUSEK Bożena: Badania obrazów Antona Möllera [1563-1611]
i Hermanna Hana [1580-1628] jako przyczynek do rozpoznania gdańskiego warsztatu
malarskiego ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII wieku // In: Historia sztuki
w dobie globalizacji: Środkowoeuropejskie
Forum Doktorantów Historii Sztuki [...]. Wrocław, 2013. - S. 21-29: il. Sum.
1158. SZMELTER-FAUSEK
Bożena:
Sąd Ostateczny w twórczości Antona Möllera i artystów z jego warsztatu malarskiego //
In: Czas Apokalipsy: wizje dni ostatecznych
w kulturze europejskiej od starożytności do
wieku XVII. - Warszawa, 2013. - S. 207-212.
Sum.
1159. SZTUKA na marginesie: trójmiejskie graffiti i murale / red. Magdalena Howorus-Czajka. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2013. - 142 s.: il., pl.
1160. TARASZKIEWICZ Antoni: Research by design w architekturze [Gdańska]. Gdańsk: Wydaw. Polit. Gdań., 2013. - 91, [1]
s.: il., pl. Sum.
Dot. również Gdyni, Elbląga i Sopotu
1161. WIDOK Gdańska z Góry Biskupiej
1855-1970: (ikonografia jednej panoramy)
= Gdańsk from Biskupia Góra: a panorama
through time / red. Arkadiusz Staniszewski,
Jerzy W. Wołodźko. - Gdańsk: Fund. Karrenwall, 2013. - 159, [1] s.: il. - (Panorama Gdańska)
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1162. WOJTCZAK Katarzyna Anna: Die
Umgestaltung der Stadt Danzig/Gdańsk in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und
die Rolle des Stadtbaumeisters Julius Albert
Gottlieb Licht [1821-1898]. Jahrb. d. Bundesinst. f. Kultur u. Gesch. d. Dt. im östl. Europa
2013 Bd. 21 s. 177-188
1163. KRIEGSEISEN Anna: Budynek
dworca „G d y n i a Główna-Osobowa”: wystrój wnętrza. Biul. Konserwatorski Woj. Pom.
2013 z. 1 s. 15-28
1164. KRIEGSEISEN Anna: Interior decoration of the rail station in Gdynia - Gdynia
Główna Osobowa // In: The inspiration from
the past in the art of the 20th and 21st centuries. - Cracow, 2013. - S. 173-180
1165. MAŁSZYCKI Dariusz, MIKOŁAJCZUK Barbara: Na styku morza i lądu:
Gdynia na fotografii = At the junction of the
land and the sea: Gdynia in photographs. Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 2013. - [100] s.:
il. - (Studia i Materiały Muzeum Miasta Gdyni. Seria 4: Albumy; nr 1)
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1166. CHMIELEWSKI Jan Maciej, KARDAŚ Agnieszka: G o ł d a p : małe miasto przygraniczne. Kwart. Archit. i Urb. 2013 T. 58 z. 4
s. 31-49, il., mapy, pl., tab. Streszcz. Sum.
Toż w jęz. ang. pt.: Gołdap: small border town s. 5056.
Wersja elektron.: www.kaiu.pan.pl/images/4.2013
pdf/JM.ChmielewskiA.Kardascz1pl.pdf; www.kaiu.pan.
pl/images/4.2013pdf/JM.ChmielewskiA.Kardascz2pl.pdf
[dostęp: 21 IV 2015]
1167. NOWAKOWSKI Aleksander: Konserwacja polichromowanego stropu w dawnym kościele ewangelickim, obecnie cerkwi
greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w G ó r o w i e I ł a w e c k i m // In:
Światło Wschodu w przestrzeni gotyku [...].
- Górowo Iławeckie, 2013. - S. 275-288: il.
Pomorze Wschodnie
93
1168. BIERNAT Magdalena: Historyczne
przemiany formy krajobrazowej i funkcji zabytkowego Parku Miejskiego w G r u d z i ą d z u . Rocz. Grudz. 2013 T. 21 s. 273-292, il.
1176. REGLIŃSKI Roman Apolinary:
Zespół poklasztorny kartuzów „Raj Maryi”
w Kartuzach: ilustrowany przewodnik. - Gdynia: Region, 2013. - 173 s.: il., faks., mapy, pl.
1169. KUCHARCZYK Ryszard Bogdan:
Zamek w Grudziądzu. Cz. 2: Metody badawcze / [współaut.] Monika Kucharczyk. - Grudziądz: R. B. Kucharczyk, 2012. - 101 s.: il.
1177. DEMERECKAS Kęstutis, BACHITOVAS Jurijus: Klaipėdos [K ł a j p e d a ]
bauhauzas: modernizmo architektūra. (Das
Bauhaus in Memel: Architektur des Modernismus). - Klaipėda: Libra Memelensis, 2011.
- 95 s.: il. Zsfg. Sum.
1170. NASTROŻNY Paweł: Konserwacja
i rozbiórka fortyfikacji twierdz w Grudziądzu
i Chełmnie w latach 1920-1921 w świetle
zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu.
Rocz. Grudz. 2013 T. 21 s. 123-147, tab. Sum.
1171. PASIK Henryk: Budowle obronne
powiatu grudziądzkiego: informator. - Wyd.
2 popr. - Grudziądz: KRD sp.j., 2012. - 72 s.:
il., mapy, pl.
1172. WĘGŁOWSKA Katarzyna, KOŁYSZKO Marek: Kształtki ceramiczne z fragmentami szkiców z Góry Zamkowej w Grudziądzu. Rocz. Grudz. 2013 T. 21 s. 209-225,
il.
1173. SKOK Wiktor: Pomnik G r u n w a l d z k i i pomnik - mauzoleum Hindenburga w Tannenbergu // In: Architektura
przymusu: interdyscyplinarne studia nad
dyscyplinującymi funkcjami architektury. Łódź, 2013. - S. 145-158: il.
1174. RODZIŃSKA-CHORĄŻY Teresa:
Kilka uwag w sprawie metody prezentacji
i interpretacji reliktów budowli sakralnych
w K a ł d u s i e . Czas. Techn., Architektura
2011 R. 108 z. 7-A s. 369-380, il. Streszcz.
Sum.
1175. PARADISUS Mariae: kultura artystyczna kaszubskiego Raju Marii w K a r t u z a c h / tekst Krzysztof Maciej Kowalski.
- Kartuzy, 2012
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2013 T. 15 s. 331-334 [wersja elektron.]: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf
[dostęp: 15 XII 2015]
1178. NABAŽAITĖ Raimonda: Ikireformacinio laikotarpio religiniai siužetai
Klaipėdos reljefiniuose kokliuose. (Pre-reformation religious subjects in Klaipėda relief
stove tiles). Liet. Archeol. 2013 [T.] 39 s. 121144, il., tab. Sum.
1179. KARPENKO Anna [M.]: Historia
„cerkiewnej prywatyzacji” w Kaliningradzie.
Prowincja (Sztum) 2013 nr 4 s. 124-131, il.
Królewiec
1180. ODINCOV I[gor’] A.: Kafedral’nyj
sobor v Kaliningrade. - Kaliningrad: Ântarnyj Skaz, 2005. - 198 s.: il., mapy
1181. PODEHL Markus: Architektura
Kaliningrada: wie aus Königsberg Kaliningrad wurde. - Marburg, 2012
Rec.: BELINCEVA I[rina] V., Kaliningradskie Arhivy
2013 Vyp. 10 s. 313-317 [wersja elektron.]: http://gako.
name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
1182. ROGOWSKI Marek: Pomnik nagrobny Albrechta Hohenzollerna von Ansbach w Królewcu. Artifex 2013 nr 15 s. 4-11,
il.
1183. WAGNER Wulf D.: Die Entwürfe
des Baumeister Valerian Müller [1771-1839]
für die Huldigung 1798 zu Königsberg. Preussenland 2012 Jhb. 3 (dr. 2013) s. 52-69, il.
1184. WAGNER Wulf D., LANGE Heinrich: Das Königsberger Schloss: eine Bauund Kulturgeschichte. Bd. 2. - Regensburg,
2011
Rec.: HERRMANN Christofer, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 138-139
94
Pomorze Wschodnie
1185. HERRMANN Christofer: Die pomesanische Kapitelsburg und der Dom in
Marienwerder [Kw i d z y n ] // In: Burg und
Kirche: Herrschaftsbau im Spannungsfeld
zwischen Politik und Religion [...]. - Braubach, 2013. - S. 231-242: il., mapy
w M a r i a n c e [pow. elbl.] jako przykład patronatu krzyżackiego na pruskiej prowincji //
In: Między panem a plebanem: wieś, miasto,
władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy [...]. - Poznań, 2013. - S.
207-227: il.
1186. JAKUBOWSKI Melchior: Kapituła pomezańska a funkcje i architektura jej
zamków w Kwidzynie i Szymbarku. Teka Historyka 2012 z. 45 s. 17-56, il., tab.
1194. KLIMEK Robert: Mons Geckenstein, Castrum Medyn: czyli o zaginionej
warowni w M e d y n a c h [pow. lidzb.]. Kom.
Maz.- Warm. 2013 nr 3 s. 593-596
1187. KRANTZ-DOMASŁOWSKA Liliana: Tropem jednego szczegółu: przedstawienia biskupów w katedrze kwidzyńskiej
i na zamku w Lidzbarku // In: Między panem
a plebanem: wieś, miasto, władza świecka
i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy [...]. - Poznań, 2013. - S. 85-103
1195. KONIECZNY Aleksander: Zegar
wieżowy z 1664 roku w M o ł t a j n a c h [pow.
kętrz.] // In: Dawne i nowsze zegary w Polsce.
- Toruń, 2009. - S. 55-58: il.
1188. WIŚNIEWSKI Jan: Zabytkowy
wystrój i wyposażenie pomezańskiego kościoła katedralnego w Kwidzynie. Stud. Elbl.
2013 T. 14 s. 63-83
1189. KAPLICA na zamku w L i d z b a r k u Wa r m i ń s k i m : dzieje, architektura,
fundacje artystyczne, konserwacja i restauracja / red. nauk. Andrzej Rzempołuch. - Olsztyn, 2010
Rec.: HERRMANN Christofer, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 151-153
1190. WASIK Bogusz: Zamek w L i p i e n k u na ziemi chełmińskiej. Rocz. Grudz.
2013 T. 21 s. 51-74, il. Sum.
1191. KRUPSKA Katarzyna: Najstarsze
zachowane srebrne wota w Polsce. Kwart.
Hist. Kult. Mat. 2013 R. 61 nr 4 s. 515-527,
il. Sum.
W kościele w L u b a w i e , pow. iław.
1192. KULPA Joanna: Wiatrak holender
w Ł ą k o r z u [pow. nowom.]. Spotk. z Zabyt.
2013 [R.] 37 [nr] 7/8 s. 51-53, il.
1196. SOLARZ-TACIAK Sonia, TACIAK Piotr W.: M o r ą s k i e pomniki. Cz. 1:
Okres do 1945 roku. Okolice Ostródy 2013 s.
51-64, il.
1197. MARCINIAK-KAJZER Anna: Za
wcześnie i za późno, czyli o badaniach warowni w N a r z y m i u [pow. działd.]. Czas.
Techn., Architektura 2011 R. 108 z. 7-A s.
243-250, il. Streszcz. Sum.
1198. JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Fara jako ogniskowa życia religijnego
w małych miastach państwa krzyżackiego
w Prusach na przykładzie wystroju kościoła
w N o w y m M i e ś c i e L u b a w s k i m //
In: Między panem a plebanem: wieś, miasto,
władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy [...]. - Poznań, 2013. - S.
429-452: il.
1199. CHMIELEWSKI Dariusz: Kościół
poewangelicki w N o w y m S t a w i e [pow.
malb.]: historia i badania. Biul. Konserw. Woj.
Pom. 2013 z. 1 s. 29-44
ŚWIĘCI orędownicy: rzeźba gotycka na Zamku
w M a l b o r k u = poz. 345
1200. BIREZOWSKA Małgorzata: Zabytkowa stacja ejektorowa IV w O l s z t y n i e . Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw.
Zabyt. 2011-2013 z. 9-11 (dr. 2013) s. 83-106,
il. s. 139-147. Sum.
1193. RACZKOWSKI Juliusz: Cykl
przedstawień apostołów w kościele wiejskim
1201. DOLEŻYŃSKA-SEWERNIAK
Ewa: Kolorystyka fasad zabytkowych budyn-
Pomorze Wschodnie
ków z przełomu XIX i XX wieku Olsztyna
i małych miast Warmii i Mazur. Acta Univ. N.
Copern., Zabytkozn. i Konserw. 2013 [z.] 44 s.
349-378, il., tab. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ZiK.2013.014 [dostęp: 7 II 2015]
1202. KOBRZENIECKA-SIKORSKA
Grażyna: Wokół jednego sztambucha: echa
artystycznej szkoły wileńskiej w środowisku
plastycznym Olsztyna. Stud. Ełckie 2013 [T.]
15 nr 4 s. 537-553. Sum.
Wersja elektron.: http://www.studiaelckie.pl/152013-nr-4 [dostęp: 22 VII 2014]
1203. KOBRZENIECKA-SIKORSKA
Grażyna: Z centrów na prowincję: olsztyńskie środowisko artystyczne w okresie powojennym // In: Centrum, prowincje, peryferia:
wzajemne relacje w dziejach sztuki. - Łódź,
2013. - S. 323-336. Sum.
TABLICA astronomiczna Mikołaja Kopernika na
zamku w Olsztynie... = poz. 968
1204. WYSOCKI Adam: Sprawa „rondla”. Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw.
Zabyt. 2011-2013 z. 9-11 (dr. 2013) s. 79-82,
il. s. 138. Sum.
Mury obronne w Olsztynie
1205. PODRUCZNY Grzegorz: Zapomniany arsenał obronny w O s t r ó d z i e :
nieznane dzieło pruskiej architektury obronnej z I połowy XIX wieku // In: Fortyfikacje
nowożytne w Polsce - badania, realizacje,
projekty: zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 65-72: il.
1206. WIEWIÓRA Marcin: Studia nad
średniowiecznym warsztatem budowlanym
zamku krzyżackiego w P a p o w i e B i s k u p i m [pow. chełm.]. Ochr. Zabyt. 2013 [R.] 66
nr 1-4 s. 181-200, il., mapa. Sum.
Wersja elektron.: http://www.nid.pl/upload/iblock/
d10/d10fca01834545d2d0934c0698fc9e23.pdf [dostęp:
13 X 2015]
1207. LADDACH Agnieszka: Katedra
P e l p l i n XVII wiek: kulturowy wymiar barokowej liturgii. - Pelplin: „Bernardinum”,
2013. - 179 s.: il. Bibliogr. s. 166-179
95
1208. POKRZYWNICKI Janusz: Fortyfikacje P i ł a w y w XIX wieku: historia i stan
zachowania // In: Fortyfikacje nowożytne
w Polsce - badania, realizacje, projekty: zagospodarowanie do współczesnych funkcji.
- Toruń, 2013. - S. 73-84: il.
1209. RUMANOWSKI Piotr: Wybrane
aspekty artystyczne, teologiczne i historyczne w obrazach „Alegoria Wiary” i „Adoracja
Chrystusa jako Odkupiciela” z kościoła św.
Apostołów Piotra i Pawła w P u c k u . Arch.,
Bibl. i Muz. Kośc. 2013 T. 99 s. 209-233, il.
Sum.
1210. BRZOSKOWSKI Wiesław: Przewodnik po kościele świętego Michała Archanioła w S k a r s z e w a c h [pow. starog.]. Skarszewy: „Bernardinum”, 2013. - 112 s.: il.
1211. DOBROWOLSKI Tomasz, FUŁEK
Wojciech: Wchodzić bez pukania. - Sopot:
Estilla, 2012. - 138, [2] s.: il.
Dot. S o p o t u
1212. FREUS Paweł: Malowidło ścienne
z przedstawieniem Sądu Ostatecznego w kościele parafialnym pw. św. Mateusza w S t a r o g a r d z i e G d a ń s k i m : problematyka
ikonograficzna i artystyczna // In: Czas Apokalipsy: wizje dni ostatecznych w kulturze
europejskiej od starożytności do wieku XVII.
- Warszawa, 2013. - S. 150-159. Sum.
1213. KOŁYSZKO Marek: Dewocjonalia
odkryte w otoczeniu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ś l i w i c a c h [pow.
tuch.]. Zesz. Chojn. 2013 nr 28 s. 36-45, il.
Sum.
Wersja elektron.: http://miastochojnice.pl/zeszytychojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp: 15 IX
2015]
1214. JAGLA Jowita: „Pływające wizerunki”: o cudownej mobilności świętych
obrazów i ich „wodnych” predylekcjach. Cz.
1: Matka Boska ze Ś w i e c i a . Mat. do Dziejów Kult. i Sztuki Bydg. i Reg. 2013 z. 17 s. 98110, il.
96
Pomorze Wschodnie
1215. GOLICKI Józef: Album Tc z e w s k i : fotografie mostów przez Wisłę. - [Tczew]:
Gaz. Reklam., Agenc. Impresar. POP & ART,
2013. - 96 s.: il.
żackim: przykład Torunia. RIHA Journal
2013 [nr] 0067: [dok. elektron.] http://www.
riha-journal.org/articles/2013/2013-janmar/krantz-domaslowska-miasta-podwojne.
Streszcz.
1216. WILOCH-KOZŁOWSKA Renata:
Mury obronne średniowiecznego Tczewa.
Biul. Konserwatorski Woj. Pom. 2013 z. 1 s.
97-109
Toż w jęz. ang.: RIHA Journal 2013 [nr] 0068
[dok. elektron.] http://www.riha-journal.org/articles/
2013/2013-jan-mar/krantz-domaslowska-double-cities
[dostęp: 10IX 2013]
1217. BIRECKI Piotr: Epitafium Krzysztofa Floriana z kościoła pw. św. Janów
w To r u n i u // In: Kultura radości na Ziemi
Wschowskiej: obraz uroczystości, jubileuszy,
wizyt gości, świąt. - Wschowa, 2013. - S. 205219: il. Zsfg.
1218. BIRECKI Piotr: Z dziejów staromiejskiego kościoła ewangelickiego obecnie
kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha
w Toruniu. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek; ToMiTo, 2013. - 118 s.: il. - (Biblioteka
ToMiTo). Bibliogr. s. 76-79
1219. DORAWA Marian: Organy Torunia i okolicznych kościołów. - Toruń, 2011
Rec.: GRAJEWSKI Czesław, Liturgia Sacra 2012 R.
18 nr 1 s. 280-282
1220. GÓRSKI Marcin: Die Stadtbefestigungen von Thorn vom Mittelalter bis zum
19. Jahrhundert // In: Backsteinbaukunst: zur
Denkmalkultur des Ostseeraums. - Bonn,
2012. - S. 108-115: il., mapy
1221. JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Kaznodziejski potencjał malowidła
w prezbiterium fary świętojańskiej w Toruniu: treść i forma. Acta Univ. N. Copern.,
Zabytkozn. i Konserw. 2013 [z.] 44 s. 75-124,
il. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ZiK.2013.004 [dostęp: 7 II 2015]
1222. KLUCZWAJD Katarzyna: Toruńskie zegary przestrzeni publicznej XIX i XX
wieku // In: Dawne i nowsze zegary w Polsce.
- Toruń, 2009. - S. 31-44: il., tab.
1223. KRANTZ-D OMASŁOWSKA
Liliana: Miasta podwójne w państwie krzy-
1224. KRANTZ-D OMASŁOWSKA
Liliana: Miasta podwójne w państwie krzyżackim: chciane czy niechciane sąsiedztwo
mniejszego z większym // In: Między panem
a plebanem: wieś, miasto, władza świecka
i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy [...]. - Poznań, 2013. - S. 339-356: il., pl.
Na przykładzie Torunia
1225. KROPLEWSKA-GAJEWSKA
Anna: Architektura Torunia w twórczości
członków Konfraterni Artystów w Toruniu
w latach 1920-1939 // In: Architektura malowana, architektura rzeczywista: miasto z epoki Leona Wyczółkowskiego. - Bydgoszcz,
2012. - S. 45-62: il. Streszcz. Sum.
1226. KRUPSKA Katarzyna, ŁYCZAK
Bartłomiej: Nieznana panorama Torunia
z 1793 roku i jej autor - Ernst Friedrich Kussmahly [1762-1805]. Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 1
s. 101-122, il. Zsfg. Sum.
1227. NAWROCKI Konrad: Zegar wieżowy Michaela Fabiana z 1643 roku: czy
najstarszy, kompletnie zachowany wieżowy zegar toruńskiego mistrza? // In: Dawne
i nowsze zegary w Polsce. - Toruń, 2009. - S.
17-22: il.
Obecnie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Opolu Lubelskim
1228. NAWROCKI Zbigniew: Skomplikowane dzieje jednej z toruńskich kamienic.
Rocz. Tor. 2013 [R.] 40 s. 203-232
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-93d319bc-80894941-865f-c6a592f95ae5 [dostęp: 7 V 2014]
1229. OPUS temporis: toruńskiej katedry historia najnowsza: prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000-2013 /
red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Marek Ru-
Pomorze Wschodnie
miński. - Toruń: TWD, 2013. - 278 s.: il.
Treść: CZYŻNIEWSKA Lucyna, RUMIŃSKI Marek:
Opus temporis: toruńskiej katedry historia najnowsza:
prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 20002013 s. 13-30. - ROZYNKOWSKI Waldemar: Z historii
parafii katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu (1992-2013) s. 31-40. - ŁUKASZEWICZ Jadwiga W.: Konserwacja katedry Świętojańskiej
w Toruniu: kilka uwag na temat koncepcji i zakresu prac
z lat 2000-2013 s. 41-47. - DOBRZYŃSKA-MUSIELA
Małgorzata, BRZOSTOWSKA Izabella: „Czasu jusz nie
będzie więcy - Robcie dobrze poki czas macie”: historia
najnowszej konserwacji katedry Świętojańskiej w latach
2006-2013 s. 49-84. - ROMANISZYN Mirosława: Finansowanie programu konserwacji katedry w ramach projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO” s. 85-88. - OPUS temporis:
kronika fotograficzna / wyb. il. Katarzyna Kluczwajd,
Izabella Brzostowska s. 89-192. - BRZOSTOWSKA Izabella: Detal architektoniczny wnętrza korpusu nawowego
kościoła Świętojańskiego w Toruniu s. 195-204. - KURKOWSKI Michał: Ryty i malowany maswerk w dekoracjach elewacji kościoła Świętojańskiego w Toruniu s.
205-212. - PILECKA Elżbieta: Krucyfiks z ołtarza Krzyża
Świętego w kościele Świętojańskim w Toruniu: gotycka
forma i barokowa szata średniowiecznego zabytku s. 213224. - PILECKA Elżbieta: Średniowieczne malowidło
ścienne z kanonicznym przedstawieniem Ukrzyżowania
na filarze kościoła Świętojańskiego w Toruniu s. 225-236.
- TOMASZEWSKA-SZEWCZYK Alina: „Nowy czas”
starej tarczy zegara Flisaczego kościoła Świętojańskiego
w Toruniu s. 237-242. - ZIEMLEWICZ Joanna: Wyposażenie wybranych kaplic bocznych kościoła Świętojańskiego w Toruniu w świetle ostatnich prac konserwatorskich
i restauratorskich s. 243-258. - JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Piękna Madonna: obraz i wiara w średniowiecznym Toruniu s. 259-268
1230. PILECKA Elżbieta, KURKOWSKI
Michał: „Tutaj przeszłość wrzeźbiła się w kamień”: o rytych i malowanych dekoracjach
maswerkowych średniowiecznych budowli
Torunia. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn.
i Konserw. 2013 [z.] 44 s. 13-40, il. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ZiK.2013.001 [dostęp: 7 II 2015]
1231. SAAR-KOZŁOWSKA
Alicja:
Szczęśliwość wieczna królewny Anny Wazówny: w niebie pod kopułą pomnika grobowego. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn.
i Konserw. 2013 [z.] 44 s. 125-162. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ZiK.2013.005 [dostęp: 7 II 2015]
1232. STARE i nowe dziedzictwo Torunia / red. nauk. Juliusz Raczkowski; Wydział
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. - Toruń,
97
2013. - 280 s., [38] s. tabl.: il. - (Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia
i Regionu; T. 1). Sum.
Treść: POSPIESZNY Kazimierz: Kościół zamkowy
w Toruniu: próba rekonstrukcji formy budowlanej i programu ikonograficznego s. 13-26. - BŁAŻEJEWSKA Anna:
Kościół św. Jakuba w Toruniu w kontekście dyskusji nad
znaczeniem patronatu krzyżackiego dla jego budowy i architektonicznej formy s. 27-40. - KRANTZ-DOMASŁOWSKA Liliana: Kościół św. Jakuba w Toruniu: co nowego? s.
41-57. - SULKOWSKA-TUSZYŃSKA Krystyna: Primum
non nocere!: o archeologicznych badaniach wokół toruńskiego kościoła św. Jakuba s. 58-73. - CICHA Anna: Domy
Zakonne zamykają się, mają ścisłą klauzurę (...), aby siostry
(...) przyzwoitość zakonną jak najprzykładniej zachowywał:
tzw. łącznik nowożytny między klasztorem a kościołem św.
Jakuba Apostoła w świetle badań archeologiczno-architektonicznych s. 74-86. - BRZOSTOWSKA Izabella: Przyczynki do dziejów budowlanych oraz wystroju malarskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
w Toruniu s. 87-98. - DANIEL Katarzyna: XV-wieczny
warsztat rzemieślniczy i artystyczny budowniczych kościoła Świętojańskiego w Toruniu s. 99-107. - RACZKOWSKI
Juliusz, JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Gotyckie
rzeźby z kościoła w Świerczynkach: przyczynek do badań
nad średniowiecznym dziedzictwem Torunia s. 108-125. TAJCHMAN Jan: Toruńskie elewacje w typie tzw. Domu
Kopernika s. 126-142. - NAWROCKA Ewelina: Kamienica
przy Rynku Staromiejskim 20 w Toruniu: analiza zabytkoznawcza budynku s. 143-159. - BYSTROŃ-KWIATKOWSKA Anna: Malarski wystrój wnętrza kamienicy przy Rynku Staromiejskim 20 w Toruniu s. 160-167. - NAWROCKI
Zbigniew: Kilka nie od razu rozpoznanych elementów
wyposażenia kamienic toruńskich s. 168-175. - KUCHARZEWSKA Joanna: Pałac Fengerów przy ulicy Mostowej
w Toruniu w świetle nowych badań zabytkoznwaczo-konserwatorskich s. 176-190. - WAWRZAK Małgorzata: Treści polityczne zawarte w dekoracjach fundacji burmistrza
Henryka Strobanda: przyczynek do ikonosfery nowożytnego Torunia s. 191-205. - SKIBIŃSKI Franciszek: Rzeźba
kamienna w Toruniu ok. 1580-1650: pomiędzy produkcją
miejscową a importem z czołowych ośrodków rzeźbiarskich Rzeczypospolitej s. 206-224. - MOSINGIEWICZ
Anna: Pomniki Bąkowskich w kościele św. Jana Chrzciciela
i św. Jana Ewangelisty w Toruniu: historia i fundacja s. 225235. - ŁYCZAK Bartłomiej: Funkcjonowanie cechowych
warsztatów malarskich w osiemastowiecznym Toruniu
na przykładzie pracowni Daniela Ortmanna s. 236-252.
- KRUPSKA Katarzyna: Srebne wota z toruńskiego kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w okresie
nowożytnym s. 253-271. - GRUPA Małgorzata: Ubiory
mieszczan i szlachty z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP
świadectwem kontaktów między Wschodem a Zachodem
s. 272-280
1233. SZYCHLIŃSKI Grzegorz: Stołowy
zegar poziomy Michaela Fabiana z Torunia //
In: Dawne i nowsze zegary w Polsce. - Toruń,
2009. - S. 23-30: il.
Przechowywany w British Horological Institute
w Upton
98
Pomorze Wschodnie
1234. TURSKA Halina: Veraicon w średniowiecznym Toruniu. Acta Univ. N. Copern.,
Zabytkozn. i Konserw. 2013 [z.] 44 s. 57-73, il.
Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ZiK.2013.003 [dostęp: 7 II 2015]
1235. WASZAK Przemysław: Krucyfiks
na Drzewie Życia z dominikańskiego kościoła św. Mikołaja w Toruniu: nowe spojrzenie.
Sztuka i Kultura 2013 T. 1 s. 9-36, il., tab.
Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/SZiK.
2013.001 [dostęp: 24 XI 2014].
Obecnie w kościele św. Jakuba
1236. WIERZBICKA Monika: Geneza
i pierwsza faza budowy kościoła św. Jakuba
w Toruniu w pierwszej połowie XIV wieku.
Rocz. Tor. 2013 [R.] 40 s. 7-35, il. Sum. Zsfg.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-aac3b252-afd94484-9fe0-efe29a8d42cc [dostęp: 7 V 2014]
1237. DZISKO-WADAS Grażyna: Konserwacja obrazu Opłakiwanie z U k t y [pow.
piski]. Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2011-2013 z. 9-11 (dr. 2013) s.
114-118, il. s. 153-159. Sum.
1238. DZISKO-WADAS Grażyna: Obraz
Opłakiwanie z Ukty: atrybucja i datowanie.
Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2011-2013 z. 9-11 (dr. 2013) s. 107-113,
il. s. 148-152. Sum.
1239. ROZMARYNOWSKA Katarzyna:
Siedziba rodziny Zawadzkich z „ogrodem
włoskim” w Wa p l e w i e W i e l k i m [pow.
sztum.] (ok.1629-1759). Biul. Konserw. Woj.
Pom. 2013 z. 1 s. 77-86
traże kalwarii kaszubskiej w Wielu. Sacrum et
Decorum 2013 R. 6 s. 173-185, il.
Tekst równol. w jęz. ang. i pol.
1242. OLCZAK Małgorzata: Ołtarz
główny w kościele w W i e l k i m G a r c u
[pow. tczew.]. Kociew. Mag. Region. 2013 nr
2 s. 4-7, il.
1243. JANCZYŃSKI Mateusz: Wstępne
wyniki badań archeologicznych rezydencji
Lewald-Jezierskich i Sikorskich w W i e l k i c h C h e ł m a c h , pow. chojnicki sezon
2012. Baszta 2013 [nr] 12 s. 53-72, il., tab.
—————
1244. KOCH Klaus-Peter: Musikerreisen im 17. und 19. Jahrhundert von Westund Mitteleuropa über die baltischen Länder
nach Osteuropa. Jahrb. d. Bundesinst. f. Kultur u. Gesch. d. Dt. im östl. Europa 2012 Bd.
20 s. 13-29
Dot. m.in. Pomorza, Prus Wsch. i krajów bałtyckich
1245. KOCIUMBAS Piotr: Das Multikulturelle an der Mottlau: zum Phänomen
der Gelegenheitskantate im Danzig des 18.
Jh.s // In: Sprache und Kultur als gemeinsames Erbe im Grenzgebiet. - Gdańsk, 2010.
- S. 193-200
1246. KOCIUMBAS Piotr: Zwischen
Diakonat und Kantorat: Michael Albinus’
Dichtung mit Christoph Werners Musik als
Beispiel einer künstlerischen Kooperation im
Danzig des 17. Jahrhunderts. Jahrb. d. Bundesinst. f. Kultur u. Gesch. d. Dt. im östl. Europa
2012 Bd. 20 s. 253-275, faks., nuty, tab.
1247. KONNAK Paweł: Gangrena: mój
punk rock song. - Warszawa: Narod. Centr.
Kult., 2011. - 440 s., [16] s. tabl.: il., faks.
1240. LADEMANN Mirosław: Ecce
patria: Brama Piaśnicka w We j h e r o w i e : pomnik - mauzoleum ofiarom walk
i męczeństwa zniewolonej Ojczyzny w latach
1939-1989. - Wejherowo: Wydaw. WR, 2013
. - 254 s.: il., faks.
KRAJNIAK W.: Katalog grudziądzkich afiszy teatralnych... = poz. 255
1241. REINHARD-CHLANDA Małgorzata: Stained-glass windows of the Kashubian Calvary in W i e l e [pow. kośc.] = Wi-
1248. KŠANIENĖ Daiva: Jono Vanagaičio [1869-1946] indėlis į Mažosios Lietuvos
kultūrinių (muzikinių) draugijų veiklą. (Jo-
Dot. gł. Gdańska.
Wyd. 2: Warszawa, 2012
Pomorze Wschodnie
nas Vanagaitis: contribution to the activity of
cultural (musical) societies of Lithuania Minor). Res Humanitariae 2010 T. 7 s. 106-119,
portr. Sum.
Wersja elektron.: http://www.ku.lt/leidykla/files/
2012/09/Visas_tekstas_2010_17.pdf [dostęp: 28 XI 2015]
1249. KULECZKA Monika: Między
sztuką a religią: dramat i teatr protestancki
w Prusach Królewskich (Gdańsk, Toruń, Elbląg, 1550-1650) na tle mieszczańskiej kultury materialnej i duchowej. - Kraków, 2011
Rec.: MAŁŁEK Janusz, Gdań. Rocz. Ewang. 2013
Vol. 7 s. 354-357
1250. KUŹNIAK Roman: Utwory na
fagot w zasobach archiwalnych Szkoły Muzycznej w Świętej Lipce // In: Od pieśni do
symfonii: artystyczne i społeczne konteksty
twórczości Feliksa Nowowiejskiego. - Barczewo, 2013. - S. 61-70: il., tab.
1251. OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary, BORZYSZKOWSKI Józef: Zum immateriellen Kulturerbe der Kaschubei: Geschichte, Erforschung und Rezeption von
Musik und Liedgut. Jahrb. d. Bundesinst. f.
Kultur u. Gesch. d. Dt. im östl. Europa 2012
Bd. 20 s. 489-509, il., faks.
1252. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Rozwij dzysdniowi mùzyczi kaszëbsczi na
przëkładze sétmë lat dzejaniégò karna „Spiéwné kwiôtczi”. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2013 s.
157-163
Toż w jęz. pol. pt.: Rozwój współczesnej muzyki
kaszubskiej na przykładzie siedmioletniej działalności
zespołu „Spiéwné kwiôtczi” s. 266-272
1253. ROJEK Józef Jacek, ROJEK Zbigniew: Kto się boi braci Rojek?: antologia satyry & satyryków Warmii i Mazur 1945-2010.
- Katowice: By Kowalski Pro Media, 2012. 464 s.: il., tab., portr.
1254. SZARZYŃSKI Leszek: Ponad różnicami: kilka refleksji o muzyce na Warmii
i Mazurach. Ziemia (Warszawa) 2013 s. 117124, il.
99
5. Historia książki, prasy i innych mediów
Zob. też poz.: 39, 49, 50, 182, 229, 237, 254, 256, 258,
260, 411, 463, 464, 467, 487, 492, 510, 515, 526, 528, 529,
540, 555, 569, 574, 591, 603, 606, 801, 943, 951, 965, 985,
1008, 1114, 1542, 1685, 1703, 1774, 1775, 1824, 1834,
1852, 1853, 1897, 2052, 2118, 2133, 2147, 2228, 2278,
2486, 2896, 2948, 3216
1255. ALEKNAVIČIENĖ Ona: „Nebibliografinė” Jono Bretkūno [1536-1602]
Postilė (1591): Vlado Daumanto [1885-1977]
egzempliorius. (The Postilla (1591) by Jonas Bretkūnas: a copy belonging to Vladas
Daumantas and unmentioned in previous
bibliographies). Arch. Lithuanicum 2004 [nr]
6 s. 63-86, faks., tab. Sum.
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_6_2004.pdf [dostęp: 2 III 2015].
Egzemplarz pochodzący z Biblioteki Zamkowej
w Królewcu, przechowywany w Galerii Sztuki w Kownie
1256. ALEKNAVIČIENĖ Ona: Pirmasis
Baltramiejaus Vilento [1525-1587] Enchiridiono leidimas: terminus ad quem - 1572-ieji.
(The first edition of Enchiridion by Baltramiejus Vilentas: the year of 1572 is its terminus ad quem). Arch. Lithuanicum 2009 [nr]
11 s. 121-158, faks., tab. Sum.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_11_2009_spalvotas_mazas.pdf [dostęp: 2 IV
2015]
1257. ALEKNAVIČIENĖ Ona: Renesansinis Jono Bretkūno [1536-1602] Postilės
(1591) įrišimas: Vlado Daumanto [18851977] ir LMAB egzemplioriai. (Renaissance
bindings of Jonas Bretkūnas’ Postilla (1591):
the copies of Vladas Daumantas and of the
Library of Lithuanian Academy of Sciences
in Vilnius). Arch. Lithuanicum 2004 [nr] 6 s.
87-116, faks. Sum.
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_6_2004.pdf [dostęp: 2 III 2015].
Egzemplarze Postylli z bibliotek królewieckich, przechowywane w Gaelrii Sztuki w Kownie i Bibliotece Lit.
Akad. Nauk w Wilnie
1258. BADSTÜBNER-KIZIK
Camilla, KIZIK Edmund: Polnischer Wegweiser
Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza jako
przykład gdańskiego podręcznika do nauki
języka polskiego z początku XIX wieku //
100
Pomorze Wschodnie
In: Lesestunde. - Warszawa, 2013. - S. 65-82.
Zsfg.
1259. CHOJNOWSKI Zbigniew: Biblia
w piśmiennictwie Mazurów pruskich XIX
wieku // In: Biblia w literaturze polskiej:
Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska.
- Gdańsk, 2013. - S. 379-396 . Zsfg.
1260. CITAVIČIŪTĖ Liucija: Įsruties
apskrities bažnyčių ir mokyklų vizitacijos
potvarkio Resessus generalis (1639) reikšmė
lietuvių raštijai ir jo vykdytojas Danielius Kleinas [1609-1666]. (The decree Recessus generalis (1639) on inspecting Įsrutis (Insterburg)
county churches and schools: its importance
for the development of Lithuanian writings
and Danielius Kleinas, who implemented the
decree). Arch. Lithuanicum 2009 [nr] 11 s. 962, faks., tab. Sum.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_11_2009_spalvotas_mazas.pdf [dostęp: 2 IV
2015]
1261. CZYŻAK Marta, WAGNER Arkadiusz: Odnaleziony modlitewnik biskupa
chełmińskiego Wikbolda Dobilsteina. Zap.
Hist. 2013 T. 78 z. 2 s. 99-116, il. Zsfg. Sum.
1262. DUMANOWSKI Jarosław, MAZURKIEWICZ Maciej J.: „Nauka gotowania do użytku ludu polskiego”: grudziądzka
książka kucharska z 1915 roku. Rocz. Grudz.
2013 T. 21 s. 103-122, faks. Sum.
1263. GARDZIELEWSKA Janina: Kartki z prehistorii Oficyny Drukarskiej: kronika
Janiny Gardzielewskiej / [wyd.] Zefiryn Jędrzyński. Folia Toruniensia 2013 T. 13 s. 139142, faks.
Wersja elektron.: http://kpbc.umk.pl/publication/
76646 [dostęp: 12 III 2015]
1264. IMAŃSKA Iwona: Księgarze i ich
klienci: handel księgarski w XVIII wieku na
przykładzie Prus Królewskich // In: Europejski wiek osiemnasty: uniwersalizm myśli,
różnorodność dróg: studia i materiały. - Kraków, 2013. - S. 513-520
1265. KAUNAS Domas: Mažosios Lietuvos knygų link: dokumentinio paveldo
socialinėje aplinkoje sakytinė ir vaizdinė istorija. (Towards the books of Lithuania Minor:
the oral and visual story of the documentary
heritage in the social environment). - Vilnius:
Vilniaus Univ. L-kla, 2013. - 279 s.: il. Sum.
1266. KUKLA Wiesław, MISZCZUK
Marian: Harcerska działalność wydawnicza
w Niemczech, Wolnym Mieście Gdańsku
i Austrii w XX wieku // In: Polacy w Niemczech: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
- Białystok, 2013. - S. 42-65
1267. LASKOWSKA-KWIATKOWSKA
Ewa: The circle of sources of the „Prussian
cantional” // In: Traditional musical cultures
in Central-Eastern Europe: ecclesiastical and
folk transmission. - Warsaw, 2009. - S. 385396. Streszcz.
1268. LEWIŃSKA Aneta: Nauka religii
w pomorskich elementarzach XIX wieku //
In: Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm Pozytywizm - Młoda Polska. - Gdańsk, 2013.
- S. 429-445. Zsfg.
1269. MICHELINI Guido: Mažosios Lietuvos giesmynai iki 1705 m. (Gli innari della
Lituania Minore fino al 1705). Res Humanitariae 2012 T. 11 s. 27-53. Streszcz. w jęz. wł.
Wersja elektron.: http://journals.ku.lt/index.php/
RH/article/view/702/534 [dostęp: 18 XI 2015]
1270. PETREIKIS Tomas: Regioniniai
knygos kultūros tyrimai Lietuvoje. (Regional studies of the book culture in Lithuania).
Knygotyra 2013 T. 60 s. 124-146, il. Sum.
1271. PŁÓCIENNIK Tomasz: Apokalipsa w latrynie, czyli o odkryciu fragmentu
pergaminowej karty zawierającej tekst IV
księgi Ezdrasza na parceli Głównego Miasta
w Gdańsku. Rocz. Bibl. Narod. 2013 [T.] 44 s.
79-90. Sum.
1272. SKOLIMOWSKA Anna: Praesidium czy ornamentum?: o bibliofilskich zainteresowaniach Jana Dantyszka // In: Libris
satiari nequeo. - Warszawa, 2010. - S. 63-72,
[1] k. tabl. Streszcz. w jęz. łac. Sum. Streszcz.
w jęz. wł.
101
Pomorze Wschodnie
1273. ZAMRZYCKA Judyta: Toruńskie
kodeksy z XV, XVI i początku XVII wieku
jako nośnik introligatorskich cech artystycznych i konstrukcyjnych. Rocz. Tor. 2013 [R.]
40 s. 153-171, il.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-b1ebefe1-027248b0-9fea-2f9c6c294103 [dostęp: 7 V 2014]
—————
1274. BROKARTAITĖ-PLADIENĖ
Indrė: Špygelis oder Zerkolas bzw. Veidrodis?:
zu Dubletten und Ersatzwörtern von deutschen Lehnwörtern in der litauischen Presse
Ostpreussens . Res Humanitariae 2009 T. 5 s.
120-141, tab., wykr. Streszcz. w jęz. lit.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2009_15.pdf [dostęp: 28 XI
2015]
1275. DOVYDENKO L[idiâ] V.: Iz istorii kaliningradskoj žurnalistyki s 1957 po
1990 god. Kaliningradskie Arhivy 2013 Vyp.
10 s. 256-266
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
1276. GZELLA
Grażyna:
Kłopoty
z prawem zapomnianych gazet pomorskich
(1910-1915). Tor. Stud. Bibliolog. 2013 nr 2 s.
153-166. Streszcz. Sum.
1277. GZELLA Grażyna: Mało znane
periodyki pomorskie z lat 1910-1915. Rocz.
Hist. Prasy Pol. 2013 T. 16 z. 2 s. 19-35.
Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://rhpp.up.krakow.pl/article/
view/1942/1636 [dostęp: 23 X 2015]
1278. JARMOŁOWICZ Barbara: Geneza i rozwój czasopiśmiennictwa morskiego
w okresie międzywojennym: próba usystematyzowania. Słup. Stud. Hist. 2013 nr 19 s.
179-196, tab. Sum.
Wersja elektron.: http://ssh.apsl.edu.pl/baza/wydawn/ssh019/BARBARA_JARMOLOWICZ.pdf [dostęp:
18 V 2015]
1279. KICOWSKA Alicja, PULIŃSKA
Urszula: Problemy szkolnictwa i oświaty na
łamach prasy olsztyńskiej (1945-1947) // In:
Addenda do dziejów oświaty: z badań nad
prasą drugiej połowy XX i początków XXI
wieku. - Łódź, 2013. - S. 125-140
1280. KOWALEWSKA Danuta: Toruńskie i gdańskie kalendarze Pawła Patera
[1656-1724] // In: Kalendarze staropolskie.
- Warszawa, 2013. - S. 169-181
1281. MILEWSKA-WAŹBIŃSKA Barbara: Herostrates i bluźnierca: sylwetki dwóch
polskich szlachciców w kalendarzu gdańskim
na rok 1759 // In: Kalendarze staropolskie. Warszawa, 2013. - S. 197-1204: faks.
1282. PALUCHOWSKI Piotr: Kompozycja graficzna kart tytułowych gdańskich kalendarzy XVI-XVII wieku. Rocz. Bibl. Narod.
2013 [T.] 44 s. 90-112, il., tab. Sum.
1283. ROK 1863: prasa polska o odgłosach powstania styczniowego na Warmii
i Mazurach / wyb. i oprac. Grzegorz Jasiński,
Janusz Jasiński, Danuta Kasparek. - Olsztyn:
OBN, 2013. - 177, [1] s.: il. - (Biblioteka Olsztyńska; nr 64). Bibliogr. s. 158-162. Zsfg.
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2013 T. 15 s. 320-322 [wersja elektron.]: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf
[dostęp: 15 XII 2015]
1284. ROMANOW Andrzej: Prasa pomorska w latach 1848-1939: stan badań
i perspektywy badawcze // In: Maski dziennikarstwa: księga poświęcona prof. dr. hab.
Wiktorowi Peplińskiemu. - Pelplin, 2012. - S.
215-229
—————
1285. BILIŪTĖ-ALEKNAVIČIENĖ Elvyra: Dvi „A u š r o s ” apie Lietuvos laisvės
priešaušrį. (Dwie „Auszry”). Terra Jatwezenorum 2013 [T.] 5 s. 246-277, il., portr. Streszcz.
s. 494-496. Sum. s. 520-521
1286. PALUCHOWSKI Piotr: D a n z i g e r E r f a h r u n g e n w latach 1739-1793:
studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa. - Warszawa: Wydaw. Nauk. Semper,
2013. - 583 s.: il., faks., tab., wykr. Bibliogr.
s. 244-266
102
Pomorze Wschodnie
1287. SIKORA Jan: Sprechhandlungen
im publizistischen Material der „D a n z i g e r
n e u e s t e n N a c h r i c h t e n”. - Frankfurt/
M.: Lang, 2013. - 263 s.: il., faks., tab., wykr. (Danziger Beiträge zur Germanistik; Bd. 42).
Bibliogr. s. 253-263. Zsfg.
1288. JASTRZĘBSKI Przemysław: „G a z e t a B y d g o s k a” 1922-1933 // In: Prasa
Narodowej Demokracji. T. 4: Prasa lokalna,
regionalna, środowiskowa. - Lublin, 2013. - S.
125-136: il.
STRZYŻEWSKA M.: Muzeum Dom „G a z e t y O l s z t y ń s k i e j ”... = poz. 305
1289. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat G a z e t y
Tc z e w s k i e j : „Złota Trzydziestka” / red.
Czesław Czyżewski, Włodzimierz Szymański. - Tczew: Wydaw. Pom., 2012. - 218, [1]
s.: il.
1290. H O M E K : pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego [w Gdańsku]
1983-1990 / red. Grzegorz Berendt [et al.].
- Gdańsk: IPN, 2013. - 255 s.: il., faks. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T. 36)
Treści: WALUSZKO Janusz, STYBEL Zbigniew,
SKIBA Krzysztof: Przedmowa s. 7-21. - BRZECHCZYN
Krzysztof: Ruch Społeczeństwa Alternatywnego w dokumentach Służby Bezpieczeństwa s. 22-27. - BIOGRAMY
/ [aut.] Krzysztof Filip [et al.] s. 28-41, il. - HOMEK od
nr 1 do nr 45 1983-1990: (reprinty) s. 43-205, il. - SYNTETYCZNY spis treści numerów Homka 1983-1990
w porządku alfabetycznym: (nie obejmuje krótkich,
pozbawionych tytułu i autora informacji) s. 206-211. SYNTETYCZNY spis treści numerów Homka 1983-1990
w porządku chronologicznym: (nie obejmuje krótkich,
pozbawionych tytułu i autora informacji) s. 212-218
1291. CHRZANOWSKI Tomasz: „K ö nigsberger Hartungsche Zeitung”
jako źródło do dziejów wschodniopruskiego
szkolnictwa średniego w II połowie XIX w.
// In: Addenda do dziejów oświaty: z badań
nad prasą XIX i początków XX wieku. - Łódź,
2013. - S. 93-102
1292. BROKARTAITĖ-PLADIENĖ
Indrė: Laikraščio „N a u j a s i s T i l ž ė s k e l e i v i s ” (1924-1940) akistata su laikmečiu ir
lietuvių kalbos padėtimi Rytprūsiuose. (Die
Auseinandersetzung der Zeitung „Naujasis
Tilžės keleivis” (1924-1940) mit dem Zeitgeschehen und mit der Situation des Litauischen in Ostpreussen). Arch. Lithuanicum
2008 [nr] 10 s. 9-28, faks., tab. Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_10_2008.pdf [dostęp: 2 III 2015]
1293. ŻMIJKOWSKA Magdalena: Magazyn ilustrowany „P a n o r a m a P ó ł n o c y ”
(1957-1981): analiza treści i formy: Wydaw.
Uniw. Warm.-Maz., 2013. - 391 s.: il., tab.,
wykr. - (Studia z Teorii Komunikacji i Medioznawstwa; 3). Bibliogr. s. 370-375
1294. ŻMIJKOWSKA Magdalena: Problematyka historyczna na łamach „Panoramy
Północy” // In: „Nie należy dopuszczać do
publikacji”: cenzura w PRL: zbiór studiów. Toruń, 2013. - S. 139-154: tab., wykr. Sum.
1295. OSTROWSKI Piotr: Media diecezji pelplińskiej: dwutygodnik „P i e l g r z y m”,
Radio Głos // In: Media religijne i wyznaniowe w polskim systemie medialnym. - Szczecin, 2013. - S. 165-178
ŚLIWIŃSKA M. M.: „P r z e g l ą d A r t y s t y c z n o L i t e r a c k i ” = poz. 1009
DRZEŻDŻON R.: Biografie aùtorów cządnika
„P r z y j a c i e l L u d u K a s z u b s k i e g o” = poz. 1696
1296. KALINOWSKI Daniel: Zawartość
literacka „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego”
oraz „Bënë ë Buten”. Nasze Pomorze 2012 nr
14 (dr. 2013) s. 191-204
KĘCIŃSKA-KACZMAREK J.: Jan Sas (Jan Patock)
na łamach „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego” = poz. 1866
1297. HINZ Janusz: „P r z y j a c i e l
M ł o d z i e ż y Te r m i n u j ą c e j ”: przyczynek do badań nad zapomnianym czasopismem, wydawanym w Grudziądzu w latach
1937-1939, dodatkiem do czasopisma Rzemieślnik. Rocz. Grudz. 2013 T. 21 s. 247-253,
faks., portr.
1298. BIAŁOKUR Marek: Odzyskanie
niepodlegości przez Polskę po I wojnie światowej w świetle rocznicowej publicystyki
„Kuriera Poznańskiego”, „S ł o w a P o m o r s k i e g o” i „Gazety Bydgoskiej” w latach
1919-1928 // In: Prasa Narodowej Demokra-
103
Pomorze Wschodnie
cji. T. 4: Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa. - Lublin, 2013. - S. 95-112
1299. WOJDYŁO Witold: „Słowo Pomorskie” (1920-1939): regionalny organ prasowy Narodowej Demokracji na Pomorzu //
In: Prasa Narodowej Demokracji. T. 4: Prasa
lokalna, regionalna, środowiskowa. - Lublin,
2013. - S. 113-123
1300. CISZEWSKA Wanda A., KOWALSKA Małgorzata: „To r u ń s k i e S t u d i a
B i b l i o l o g i c z n e”: formuła wydawnicza
- profil - perspektywy. Acta Univ. Lodz., Folia Librorum 2013 [T.] 17 s. 157-172, il., tab.,
wykr. Sum.
1301. GODLEWSKI Włodzimierz: „Ty g o d n i k O s t r ó d z k i ” czyli gazeta wyborcza. Okolice Ostródy 2013 s. 115-125, faks.
—————
1302. MACIEJEWSKA-MIESZKOWSKA Katarzyna: Obraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w audycjach
Polskiego Radia Olsztyn // In: Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna
województwa warmińsko-mazurskiego. - Olsztyn, 2013. - S. 311-321: tab.
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz.: 6, 41, 66, 97-99, 105, 112, 115, 158, 169, 176, 197, 201, 218, 283, 311, 335, 348, 361, 411, 420, 555, 620,
629, 637, 650, 666, 712, 722, 723, 725, 748, 755, 768, 800, 814, 860, 933, 946, 991, 1061, 1082, 1085, 1089, 1095, 1097,
1103, 1121, 1122, 1132, 1141, 1144, 1147, 1155, 1174-1176, 1178-1180, 1185-1189, 1191, 1193, 1198, 1199, 1207, 1209,
1210, 1214, 1217, 1221, 1229, 1232, 1236, 1241, 1246, 1249, 1259, 1267, 1268, 1295, 1364, 1470, 1525, 1531, 1574, 1600,
1615, 1629, 1661, 1686, 1692, 1700, 1706, 1716, 1717, 1721, 1733, 1737, 1742, 1744, 1746, 1747, 1750, 1758, 1759, 1768,
1779, 1784, 1789-1791, 1798, 1806, 1811, 1812, 1815, 1816, 1819, 1826, 1837, 1844, 1847, 1849, 1851, 1854, 1863-1865,
1870, 1874, 1879, 1882, 1884, 1885, 1888, 1890, 1893, 1895, 1910, 1913, 1916, 1918, 1932, 1936, 1940, 1941, 1943, 1949,
1952, 1953, 1962, 1963, 1965, 1966, 1978, 1982, 1983, 1992, 1993, 2021, 2032, 2050, 2056, 2090, 2108, 2109, 2127, 2401,
2505, 2510, 2516, 2517, 2523, 2526, 2527, 2677, 2862, 2988
1303. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Brun von
Querfurt // In: Religiöse Erinnerungsorte in
Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. - Berlin, 2013 . - S. 524-533
1304. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Brunon
z Kwerfurtu: pamięć i kult. Pruthenia 2013 T.
8 s. 167-179, il. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V
2015]
1305. BIELAWNY Krzysztof: Udział duchowieństwa z województwa olsztyńskiego
w zjeździe wrocławskim 23 listopada 1962
r. w raportach służb specjalnych // In: Ut in
omnibus glorificetur Deus: księga pamiątkowa ofiarowana siostrze profesor Ambrozji
Jadwidze Kalinowskiej. - Olsztyn, 2013. - S.
53-69: tab.
1306. BIELINOWICZ Adam: Rewindykacja majątku kościelnego w diecezji i archidiecezji warmińskiej po 1989 roku // In:
W służbie Bogu i człowiekowi: księga pamiątkowa [...]. - Olsztyn, 2013. - S. 227-236
1307. BIENIEK Maria, JÓŹWIAK Iwona: Działalność charytatywno-opiekuńcza
Kościoła rzymskokatolickiego na Warmii
i Mazurach w pierwszych latach powojennych: zarys tematyki // In: Wokół historii...
historia wokół: studia. - Białystok, 2013. - S.
383-397
1308. BISKUP Radosław: Elekcje biskupów sambijskich w XV i na początku XVI
wieku // In: Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich.
- Toruń, 2013. - S. 9-27
1309. BOGDANOWICZ Stanisław: Zygmunt Józef Pawłowicz [1927-2010]: biskup
pomocniczy w Gdańsku. - Gdańsk: Ofic.
Pom., 2013. - 291, [1] s.: il. Bibliogr. s. 16-31
BORCHERT H. J.: Deutschordensmönche... = poz.
2053
104
Pomorze Wschodnie
1310. BOSKO Janina: Ikonografia św.
Antoniego Padewskiego w sztuce sakralnej na Warmii // In: Święty Antoni z Padwy
w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2013.
- S. 45-56. Sum.
1311. BRAUER Michael: Die Entdeckung
des „Heidentums” in Preussen: die Prussen
in den Reformdiskursen des Spätmittelalters
und der Reformation. - Berlin, 2011
Rec.: KERSKEN Norbert, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 117-120
1312. BUGIANI Piero: Sul prussiano
Criwe e la sua preistoria. Res Balticae 2013
[Vol.] 12 s. 25-37
1313. CHROSTOWSKI Waldemar: Bp
prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga (24 V 1940
- 25 IV 2012). Zesz. Nauk. Stow. Biblistów Pol.
2012 R. 9 s. 504-513
1314. CURA animarum: Seelsorge im
Deutschordensland Preussen / hrsg. v. Stefan
Samerski. - Köln: Böhlau, 2013. - 249 s.: il.,
mapy, tab. - (Forschungen und Quellen zur
Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands; Bd. 45)
Treść: MENTZEL-REUTERS Arno: Der Deutsche
Orden als geistlicher Orden s. 15-43. - CZAJA Roman:
Die Identität des Deutschen Ordens in Preussen s. 44-57.
- BISKUP Radosław: Bistümer im Deutschordensstaat
in Preussen (bis 1525) s. 58-73. - KUBICKI Rafał: Die
Rolle der Bettelorden im Ordensland Preussen s. 74-91.
- OLIŃSKI Piotr: Die Franziskaner und ihre missionarische und friedensstiftende Aktivität im Deutschordensland des 13. Jahrhunderts s. 92-104. - FEISTNER Edith:
Zur Katechese der Ritterbrüder in den Anfängen des
Deutschordensstaates s. 105-120. - NEECKE Michael:
Identitätsstiftung durch Bibelepik?: die „Judith von 1254”,
ihre gewalttätige Neu-Deutung und ein radikaler Redaktor s. 121-131. - HERRMANN Christofer: Die Architektur der mittelalterlichen Kirchen in den preussischen Bistümern s. 132-160. - LÖFFLER Anette: Die Liturgie des
Deutschen Ordens in Preussen s. 161-184. - HESS Cordelia: Himmelskönigin und Geburtshelferin: Marienverehrung im spätmittelalterlichen Preussen s. 185-199. - SAMERSKI Stefan: Dorothea und kein Ende: Bemerkungen
zur Prozess- und Kulturgeschichte der hl. Dorothea von
Montau s. 200-216. - MILITZER Klaus: Die Verzögerten
Wirkungen der Bruderschaften im Osten im Mittelalter
s. 217-226. - Der DEUTSCHORDENSSTAAT als literarischer Katecheseschauplatz: Schondochs Erzählung „Der
Litauer” (mittelhochdeutsch Text mit neuhochdeutscher
Übersetzung) / [hrsg. v.] Edith Feistner s. 227-238
1315. CZERNIK Zbigniew: Mikołaj Kopernik a oznaczanie czasu w liturgii // In: W
służbie Bogu i człowiekowi: księga pamiątkowa [...]. - Olsztyn, 2013. - S. 237-248: faks.,
tab.
1316. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Parafie
wiejskie archidiakonatu pomorskiego biskupstwa włocławskiego w rejestrze dziesięciny papieskiej z 1236/1237 r. // In: Scientia et
Fidelitate: księga pamiątkowa Ewy i Czesława
Deptułów, profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lublin, 2013. - S. 213225
1317. DROZD Jarosław: Przemiany
w religijności Żydów pomorskich w Drugiej
Rzeczypospolitej: wybrane aspekty // In: Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej: zbiór studiów. - Warszawa, 2013. - S.
333-351
1318. DULLAK Kazimierz: I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012):
misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej
Ewangelizacji. Stud. Koszal.- Kołobrz. 2013
Nr 20 z. 1/2 s. 33-47. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.skkkoszalin.pl/skk_
20_2013/03_dullak_kazimierz.pdf [dostęp: 5 V 2015]
1319. DYGDAŁA Bogusław: Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVIIXVIII wieku. - Toruń, 2009
Rec.: MOSKAL Tomasz, Rocz. Hist. Kościoła 2013 T.
5 s. 313-315. - ZAWADZKI Wojciech, Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 131-133
1320. FIGURSKI Paweł: Mactata hostia: o tożsamości Brunona z Kwerfurtu oraz
„logice wizji” dla czasów ottońskich // In: Ja
- My - Oni: tożsamości ludzi średniowiecza.
- Warszawa, 2012. - S. 67-84
1321. GOEDTKE Isaac Gottfried: Kirchengeschichte der evangelischen kleinen
Städte im Polnischen Preussen. - Hamburg,
2010
Rec.: JASIŃSKI Grzegorz, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 121-124. JASIŃSKI Grzegorz, Gdań. Rocz. Ewang. 2013 Vol. 7 s.
345-349
Pomorze Wschodnie
1322. HOCHLEITNER Janusz: Pielgrzymki w życiu bł. Doroty z Mątów Wielkich. Stud. Elbl. 2013 T. 14 s. 327-342
1323. HOCHLEITNER Janusz: Warmińskie łosiery: studium lokalnego pielgrzymowania. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.-Maz.,
2013. - 334 s.: il., tab. Bibliogr. s. 269-310.
Zsfg.
INSTYTUCJE i duchowieństwo Diecezji Elbląskiej
= poz. 45
1324. JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Przykłady artystycznej oprawy liturgii
z kościołów wiejskich państwa zakonnego w Prusach do początku XV wieku // In:
Między panem a plebanem: wieś, miasto,
władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy [...]. - Poznań, 2013. - S.
177-206: il.
1325. JAN z KWIDZYNA: Księga
o świętach mistrza Jana z Kwidzyna: objawienia błogosławionej Doroty z Mątów / przeł.
Julian Wojtkowski. - Olsztyn: Arcybiskup
Metropolita Warmiński, 2013. - 247 s.
Na s. tyt.: Z krytycznego wydania: Dr Anneliese
Birch-Hirschfeld Triller przy współpracy Ernesta Borcherta po przygotowaniach Jana Westpfahla.
Tłum. wyd. pt.: Liber de festis... - Köln: Böhlau Verl.,
1992
1326. JANUS Eligiusz, SCHOLZ Stephan: Heiliger Bonifatius und heiliger Adalbert: vom Märtyrertod zum Symbol der
europäischen Einigung // In: Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Bd. 3: Parallelen. - Paderborn, 2012. - S. 128-146
1327. JARZEBOWSKI Marc: Die Residenzen der preussischen Bischöfe bis 1525.
- Toruń, 2007
Rec.: KRAJNIAK Radosław: Einige Anmerkungen
zu den Offizialenverzeichnissen und zur Umgebung der
preussischen Bischöfe im Mittelalter in der Arbeit von
[...], Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr.
2013) s. 98-108, tab.
1328. JASIŃSKI Grzegorz: Ewangelickie
zakłady opiekuńcze na Mazurach w drugiej
połowie XIX wieku. Gdań. Rocz. Ewang. 2013
Vol. 7 s. 114-139. Sum.
105
Wersja elektron.: http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2013.pdf [dostęp: 16 VI 2015 r.]
1329. JAŻDŻEWSKI Leszek: Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik [1870-1942]: życie i pamięć o nim na Kaszubach i Pomorzu.
- Pelplin: „Bernardinum”, 2013. - 275, [1] s.:
il., faks., portr. Bibliogr. s. 231-253
1330. JODKOWSKI Marek: Dni świąteczne diecezji warmińskiej w XIX wieku.
Forum Teolog. 2013 [T.] 14 s. 91-102. Sum.
Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=18778b6d-28a6-4aec-a6d10058bc9b20dd&articleId=6f55075d-5518-4ea1-8c42cee39856e86d [dostęp: 21 X 2015]
1331. JODKOWSKI Marek: Placówki
duszpasterskie i kościoły diecezji warmińskiej dedykowane św. Antoniemu Padewskiemu w pierwszej połowie XX wieku // In:
Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2013. - S. 79-90. Sum.
1332. KALINOWSKI Jerzy Karol: Wawrzyniec Gembicki jako biskup chełmiński
i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator (1600-1610). - Toruń, 2011
Rec.: OPALIŃSKI Edward, Kwart. Hist. 2013 R. 120
nr 1 s. 172-180. - PROKOP Krzysztof R[afał], Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 286-300 [wersja elektron.]: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.
pdf [dostęp: 15 XII 2015]
1333. KAMIŃSKI Arkadiusz: Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Górę w latach
1979-1991. - Pelplin: „Bernardinum”, 2013. 334, [2] s.: il., faks. Bibliogr. s. 281-291
1334. KLIMCZUK Zygmunt: Sprawiedliwość na Warmii i Mazurach w świetle nauki
społecznej Kościoła // In: W służbie Bogu
i człowiekowi: księga pamiątkowa [...]. - Olsztyn, 2013. - S. 109-121
1335. KMAK-PAMIRSKA Aleksandra:
Przemiany obrazu biskupa Carla Marii Spletta w pamięci historycznej w Polsce i w Niemczech na przestrzeni lat // In: Letnia Szkoła
Historii Najnowszej 2012: referaty. - Warszawa, 2013. - S. 184-196
106
Pomorze Wschodnie
1336. KOCH Krzysztof: Biskup Konstantyn Dominik: nadzwyczajna zwyczajność.
- Pelplin, 2011
Rec.: GRYGIEL Marek, Kościół w Polsce 2012 [T.] 11
s. 195-200
1337. KONOPKA Witold: Uroczystość
końcowa obchodów milenijnych diecezji
chełmińskiej w Chełmży. Rocz. Grudz. 2013
T. 21 s. 255-261
Aneks źródłowy s. 262-265
1338. KOPICZKO Andrzej: Diecezja
warmińska za rządów bp. Józefa Drzazgi
(1965-1978): zarys problematyki // In: Droga
do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych
po II wojnie światowej [...]. - Wrocław, 2013.
- S. 195-209
1339. KOPICZKO Andrzej: Jesuits in the
Diocese of Ermland in the 16th-18th centuries // In: Jėzuitai Lietuvoje (1608-2008):
gyvenimas, veikla, paveldas. - Vilnius, 2012.
- S. 257-272
1340. KOPICZKO Andrzej: Kapłani
z części wschodniej Mazur: męczennicy systemów totalitarnych nazizmu i komunizmu
// In: Chrześcijańskie świadectwo wczoraj
i dziś. - Ełk, 2013. - S. 161-174
1341. KOPICZKO Andrzej: Reorganizacja Kościoła katolickiego w Prusach na podstawie bulli „De salute animarum” [z 1821 r.].
Kościół w Polsce 2013 [T.] 12 s. 65-85. Sum.
Dot. m.in. Pom. Wsch. i Zach. oraz Warmii
1342. KOŚCIELAK Sławomir: Jezuici
w trzech wielkich miastach pruskich w XVIXVIII w. Hereditas Monasteriorum 2013 Vol.
3 s. 155-187. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://hm.kasaty.pl/wp-content/
uploads/2014/07/hm3-155.pdf [dostęp: 10 II 2015]
1343. KOWALCZYK Marta: Myśli przewodnie „Siedmiolilii” oraz „Żywota” Doroty
z Mątów na podstawie przekazu Mistrza Jana
z Kwidzyna. Stud. Elbl. 2013 T. 14 s. 289-305
1344. KOZAKIEWICZ Stanisław: Sługi
Bożego Stanisława kardynała Hozjusza umi-
łowanie Kościoła // In: Ut in omnibus glorificetur Deus: księga pamiątkowa ofiarowana
siostrze profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej. - Olsztyn, 2013. - S. 229-242
1345. KOZAKIEWICZ Stanisław: Stanisława Hozjusza nauka o zbawieniu w Kościele katolickim: rozwój wybranych aspektów
eklezjologicznych i soteriologicznych myśli Hozjusza w relacji do osiągnięć teologii
współczesnej. - Olsztyn: Wydz. Teol. Uniw.
Warm.-Maz., 2013. - 306, [2] s. - (Biblioteka
Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; nr 82). Bibliogr. s. 295-306.
Sum.
1346. KOZUBEL Władysław: Rola Kościoła greckokatolickiego w życiu społeczności ukraińskiej na Warmii i Mazurach // In:
Światło Wschodu w przestrzeni gotyku [...].
- Górowo Iławeckie, 2013. - S. 141-162: il.
KRONIKA Urzędowa Diecezji Ełckiej = poz. 56
1347. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Ewangelickie agendy liturgiczne w kulturze Prus
Królewskich i Książęcych // In: Książka i prasa w kulturze. - Bydgoszcz, 2013. - S. 39-51.
Sum.
1348. KSIĄDZ Karol Fox [1878-1953]:
kapłan trudnych czasów / red. Ryszard Skawiński. - Stare Juchy: Parafia pw. Trójcy Przenajśw., 2013. - 138 s.: il., tab.
Treść: ŁAPO Jerzy M.: W cieniu Pielakorni: z mazurskich wierzeń ludowych s. 19-53. - KOPICZKO Andrzej:
Budowa struktur Kościoła katolickiego na Mazurach: zarys problematyki s. 55-66. - BIELAWNY Krzysztof: Katolicy w przedwojennym Ełku s. 67-75. - BIAŁOUS Tadeusz:
Parafia katolicka w Starych Juchach [pow. ełcki] s. 77-95.
- SYCHOWICZ Krzysztof: Działania władz komunistycznych wobec duchowieństwa katolickiego we wschodniej
części diecezji warmińskiej w latach 1945-1956 s. 97-115.
- SKAWIŃSKI Ryszard: Ksiądz Karol Foks w pamięci
wiernych z parafii Stare Juchy s. 117-138
1349. KUBICKI Rafał: Miejsce czynszów
z młynów w dochodach wybranych klasztorów mniszych na Pomorzu Wschodnim do
połowy XVIII w. // In: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. - Wrocław,
2013. - S. 533-546: tab., wykr. Sum.
Pomorze Wschodnie
KUBICKI R.: Sources for the history of mendicant
= poz. 388
1350. KUPRJANIUK Stanisław: Patroni
warmińskich kapliczek: św. Antoni z Padwy
// In: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna
i uniwersalna. - Olsztyn, 2013. - S. 91-110.
Sum.
1351. LAUER Wiesław: Archidiecezja
gdańska: historia 1992-2004. [Cz. 10-13].
Mies. Archidiec. Gdań. 2013 R. 57 [nr] 1-3 s.
108-165; [nr] 4-6 s. 350-405; [nr] 7-9 s. 503559; [nr] 10-12 s. 705-735
Od cz. 11 podtyt.: historia 1992-2008
1352. LIŻEWSKA Iwona: Adaptacje protestanckich wnętrz kościelnych na Warmii
i Mazurach na potrzeby kultu innych wyznań
// In: Światło Wschodu w przestrzeni gotyku.
- Górowo Iławeckie , 2013. - S. 225-234: il.
1353. LUBOWICKA Alicja, WIRWICKI
Zdzisław: Kościoły Diecezji Pelplińskiej - nasze dziedzictwo. T. 5 = Kirchen der Diözese
von Pelplin - unser Erbe. Bd. 5. - Bydgoszcz:
Ikona, [2013]. - 187 s.: il.
Album; tekst równol. w jęz. pol. i niem.
T. 4 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1223
1354. ŁAZOWSKI Wojciech: Organizacja kościelna diecezji warmińskiej w latach
1918-1945. - Olsztyn: Warm. Wydaw. Diec.,
2013. - 101 s.: tab. Bibliogr. s. 8-12
1355. MAŁŁEK Janusz: Spory i konflikty religijne na Pomorzu i Kujawach w XVIXVIII wieku // In: Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim. - Toruń, 2013. - S.
23-33
1356. MARCIN Kromer i jego czasy
(1512-1589): w 500-lecie urodzin biskupa
warmińskiego Marcina Kromera / red. Stanisław Achremczyk. - Olsztyn: OBN, 2012.
- 239 s. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 60)
Treść: ACHREMCZYK Stanisław: Marcin Kromer
(1512-1589), historyk i biskup warmiński: w 500. rocznicę urodzin s. 5-16. - KOPICZKO Andrzej: Duchowieństwo katolickie w diecezji warmińskiej w okresie rządów
biskupa Marcina Kromera s. 17-36. - JEZIERSKI Jacek:
Przedmiot sporu z luteranami w Rozmowy Dworzanina
107
z Mnichem Marcina Kromera s. 37-54. - ACHREMCZYK
Stanisław: Indygena bez indygenatu s. 55-73. - BOGDAN
Danuta: Działalność prawodawcza biskupa warmińskiego Marcina Kromera s. 74-91. - WYSOCKI Marcin:
Marcin Kromer - polski Liwiusz?: czyli rzecz o bohaterze kromerowej Historii s. 92-110. - DZIUBA Agnieszka:
Warsztat historiograficzny Marcina Kromera: refleksja
nad opisem klęski bukowińskiej s. 111-131. - KUPIŃSKA JANIEC Zofia: Epicki sposób kreowania narracji
w De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX Marcina
Kromera s. 132-168. - NOWAK Władysław: Biskup Marcin Kromer jako liturgista s. 169-184. - WIŚNIEWSKI
Jan: Organizacja i funkcjonowanie kancelarii biskupiej
Marcina Kromera s. 185-196. - KALINOWSKA Jadwiga
Ambrozja: Korespondencja Stanisława Hozjusza z Marcinem Kromerem (1537-1579) s. 197-218. - MAKARCZYK
Irena: Kromeriana w spuściźnie księdza profesora Alojzego Szorca (1935-2010) s. 219-233. - MAKSYMOWICZ
Sławomir Jan: Archiwalia kromerowskie w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie s. 234-238
1357. MARYNIAKOWA Irena: Początki
badań kultury i języka staroobrzędowców
w Polsce. Acta Balt.- Slav. 2013 [T.] 37 s. 211220. Sum. Sod.
Wersja elektron.: htpps://ispan.waw.pl/journals/index.
php/abs/article/view/abs.2013.014 [dostęp: 17 XI 2015]
Dot. m.in. staroobrzędowców na Mazurach
1358. MAZANOWSKA Izabela: „Będą
was prześladować z mego powodu”: polityka
władz państwowych wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych diecezji chełmińskiej
w latach 1956-1970 / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku. Gdańsk, 2013. - 346, [2] s., [4] s. tabl. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T. 30). Bibliogr. s. 323-333
1359. MAZUROWSKI Wiesław: Diecezja pelplińska // In: Zginęli za wiarę: kandydaci na ołtarze II procesu beatyfikacyjnego
2 grupy polskich męczenników z okresu II
wojny światowej. - Pelplin , 2011. - S. 29-87:
portr.
1360. MEIWES Relinde: Von Ostpreussen in die Welt: die Geschichte der ermländischen Katharinenschwestern (1772-1914).
- Paderborn, 2011
Rec.: BENDEL Rainer, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 139-143
MIESIĘCZNIK Archidiecezji Gdańskiej... = poz. 66
108
Pomorze Wschodnie
MIESIĘCZNIK Diecezji Pelplińskiej = poz. 67
MILENIUM pod szczególną kontrolą = poz. 642
1361. MOLENDOWSKI Leszek: Księża Zmartwychwstańcy na Kociewiu (19451967). Teki Kociewskie 2013 z. 7 s. 26-40
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
a hymnal in modern Lithuanian). Res Humanitariae 2012 T. 11 s. 7-26, faks. Sum.
Wersja elektron.: http://journals.ku.lt/index.php/
RH/article/view/701/533 [dostęp: 18 XI 2015].
Dot. regionu Kłajpedy
1368. PLOTTKE Jan, STARKOWICZ
Rafał: Biskup Andrzej Śliwiński [1939-2009].
- Starzyno: Hurtownia Książek i Dewocjonaliów „Św. Paweł”, 2013. - 188 s.: il.
1362. NAWROCKA-WYSOCKA Arleta:
Lutheran hymn singing in Masuria: ecclesiastic norms and the local tradition // In: Traditional musical cultures in Central-Eastern
Europe: ecclesiastical and folk transmission.
- Warsaw, 2009. - S. 365-383. Streszcz.
1369. PRZYBYLSKA Lucyna: Krzyże pamięci przy ulicach Trójmiasta // In: Obiekty
religijne w krajobrazie. - Sosnowiec, 2013. S. 77-88: il., tab. Streszcz. Sum.
1363. NOWICKI Tomasz: Ministri ecclesiae: służba kościelna i witrycy w diecezji
włocławskiej w XVIII wieku. - Lublin, 2011
1370. PUCHALSKA-DĄBROWSKA
Bernadetta: Błogosławiona Dorota z Mątów
jako wzorzec świeckiej świętości w hagiografii polskiej XVII i XVIII wieku. Stud. Elbl.
2013 T. 14 s. 343-357
Rec.: SKIERSKA Izabela, Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 2
s. 158-162
1364. ODKRYWAMY Warmię na nowo:
Dni Dziedzictwa Warmii - XII / aut. publ. Jacek Jezierski [et al.]. - Lidzbark Warmiński:
Starostwo Pow., 2013. - 103, [3] s.: mapy. (Dziedzictwo Warmii; 9)
Treść: JEZIERSKI Jacek: Uwagi do teologii Stanisława Hozjusza [1504-1579] s. 7-24. - MAŁŁEK Janusz:
Kontakty Jana Dantyszka [1485-1548] z humanistami europejskimi s. 25-40. - SIKORSKI Jerzy: Mikołaj Kopernik
na Warmii s. 41-63. - ACHREMCZYK Stanisław: Związki
Warmii z Rygą i Gnieznem s. 64-89. - CHYL Marta: Turystyka pielgrzymkowa na Warmii s. 90-103
1365. OLSZEWSKA Karolina: 20 lat diecezji toruńskiej: Kościół na Pomorzu Nadwiślańskim w Służbie Bogu i człowiekowi. Rocz.
Hist. Kościoła 2013 T. 5 s. 268-270
1366. PASZENDA Jerzy: Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w. T. 5 / red. Andrzej
Betlej, Ludwik Grzebień. - Kraków: Akad. Ignatianum, 2013. - 345 s.: il. Sum.
Z treści: Braniewo: kolegium s. 119-126. - Braniewo:
kościół św. Krzyża s. 127-134. - Grudziądz s. 165-170.
- Mitawa (Jelgava) s. 189-190. - Reszel s. 237-246. - Żodziszki s. 301-306
1367. PETKŪNAS Darius: Prieškario Liuteronų bažnyčios pastangos išleisti
giesmyną bendrine lietuvių kalba. (Pre-war
attempts of the Lutheran church to publish
1371. RADZIMIŃSKI Andrzej: Christianisierung, Umstände und Verlauf der
Evangelisierung der Prussen im Deutschordensstaat in Preussen // In: Credo: Christianisierung Europas im Mittelalter. Bd. 1: Essays. - Petersberg, 2013. - S. 427-433
1372. RADZIMIŃSKI Andrzej: Cristianización y evangelización de Prusia. Anuario
Hist. Iglesia 2011 Vol. 20 s. 293-307, mapa
Wersja elektron.: http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3649166 [dostęp: 19 VI 2015]
1373. RICHTER Manfred: Johann Amos
Comenius und das Colloquium Charitativum
von Thorn 1645: ein Beitrag zum Ökumenismus / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Pracownia Comeniologii i Badań Interdyscyplinarnych; Deutsche
Comenius-Gesellschaft. - Siedlce, 2013. - 545
s.: il. - (Labyrinthi; t. 1). Bibliogr. s. 438-465.
Sum. Streszcz. w jęz. czes. Streszcz. w jęz. wł.
1374. ROZYNKOWSKI Waldemar: Pielgrzymki do św. Jakuba z obszaru państwa
zakonu krzyżackiego w Prusach: zarys problematyki badawczej // In: 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. - Kraków, 2013. - S. 257-268. Sum.
Streszcz. w jęz. hiszp.
Pomorze Wschodnie
1375. ROZYNKOWSKI Waldemar: Rozwój ruchów katolickich na przykładzie diecezji chełmińskiej i toruńskiej: ważny wymiar
Kościoła posoborowego // In: Studia Soborowe: historia i nauczanie Vaticanum II. - Toruń, 2013. - S. 305-318
1376. ROZYNKOWSKI Waldemar: Studia nad liturgią w zakonie krzyżackim w Prusach: z badań nad religijnością w późnym
średniowieczu. - Toruń, 2012
Rec.: GETKA-PESTA Sylwia, Rocz. Grudz. 2013 T.
21 s. 303-312
1377. SACRED space in the state of the
Teutonic Order in Prussia / ed. by Jarosław
Wenta in coop. with Magdalena Kopczyńska.
- Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2013. - 307 s.:
il., mapa, pl. - ( Sacra Bella Septentrionalia; 2)
(Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK; nr 5)
Z treści: WADYL Sławomir: The sacred sphere of
Prussian life in the early Middle Ages s. 39-58. - SIEMIANOWSKA Ewelina: Sacred places in the research
on early medieval roads and routes: the Prussian case s.
59-85. - VILLADS JENSEN Kurt: Physical extermination
of physical sin: remarks on theology and mission in the
Baltic region around 1200 s. 87-99. - KWIATKOWSKI
Krzysztof: Christ ist erstanden... and Christians win!: liturgy and the sacralization of armed fight against pagans
as determinants of the identity of the members of the
Teutonic Order in Prussia s. 101-127. - JÓŹWIAK Sławomir: The living and utilitarian space of the Teutonic castle in Marienburg, Prussia, in the time of Grand Masters
(1309-1457) s. 131-141. - ROZYNKOWSKI Waldemar:
The liturgical space in the chapels of Teutonic monasteries in Prussia: selected issues s. 143-152. - WOŹNIAK
Michał F.: Art and liturgy in Teutonic castle churches s.
153-180. - JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Between
the ideology of power and lay piety: visual arts in the State
of the Teutonic Order in Prussia (from the late thirteenth
to the middle fifteenth century) s. 181-222. - JEZIORSKI
Paweł A.: Places of executions as an element of sacred
space in Prussian and Livonian cities in the late Middle
Ages and the Early Modern Period s. 265-276. - SIERADZAN Wiesław: The sacral space in Mazovian cities as an
example of late reception of European models s. 277-290.
- SIMIŃSKI Rafał: Church as sacred space in the light of
thirteenth and fifteenth-century Livonian and Prussian
sources s. 291-307
1378. SAMERSKI Stefan: Dorothea von
Montau // In: Religiöse Erinnerungsorte in
Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. - Berlin, 2013. - S. 609-617
109
1379. SCHEMATYZM Diecezji Ełckiej /
red. nacz. Antoni Skowroński. - Ełk
2012
Rec.: GUZEWICZ Wojciech, Stud. Ełckie 2013 [T.]
15 nr 1 s. 123-129
1380. SIKORSKI Jerzy: Warmia Mikołaja Kopernika. Ziemia (Warszawa) 2013 s.
105-110, il.
1381. STECKIEWICZ Jerzy: Kościół katolicki w obwodzie kaliningradzkim w latach
1945-2009. - Kraków: Wydaw. „Czuwajmy”,
2013. - 417 s., [16] s. tabl. Bibliogr. s. 391417
1382. SUMOWSKI Marcin: Biskup chełmiński Heidenryk w kronice Piotra z Dusburga: próba nowego spojrzenia // In: Wojna
a religia w średniowieczu: VIII Ogólnopolska
Studencka Sesja Mediewistyczna, 1-4 grudnia 2009. - Kraków, 2010. - S. 79-87
1383. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Chomor
Sancti Adalberti (1249) a możliwości lokalizacji terenowej wybranych kościołów Pomezanii. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 1 s. 19-45,
il., mapy. Zsfg. Sum.
TYLKO A.: Wydarzenia stanu wojennego na terenie
diecezji chełmińskiej... = poz. 2273
1384. URBAŃCZYK Przemysław: Hipoteza „pomezańska” misji św. Wojciecha
do Prusów // In: ...myśli o średniowieczu /
P. Urbańczyk. - Wodzisław Śląski, 2013. - S.
97-103
Przedr. z: Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha / red. Antoni Barciak. - Katowice, 1998.
- S. 189-200
1385. WALTER-MAZUR Magdalena:
Muzyka jako element klasztornych uroczystości w świetle XVIII-wiecznych archiwaliów benedyktynek kongregacji chełmińskiej.
Hereditas Monasteriorum 2013 Vol. 2 s. 5780, il., tab. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://hm.kasaty.pl/wp-content/
uploads/2013/08/artykul3.pdf [dostęp: 18 II 2014]
1386. WARMIŃSKA Kapituła Katedralna: dzieje i wybitni przedstawiciele / red.
110
Pomorze Wschodnie
Andrzej Kopiczko, Jacek Jezierski, Zdzisław
Żywica. - Olsztyn, 2010
Rec.: ZYGNER Leszek, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 112-115
1387. WENTA Jarosław: Holy islands
and their christianization in medieval Prussia // In: Islands and cities in medieval myth,
literature and history: papers delivered at the
International Medieval Congress, University
of Leeds, in 2005, 2006 and 2007. - Frankfurt/
M., 2011. - S. 37-54
1388. WĘSIERSKI Adam: Predylekcje polityczne a formy oporu pomorskiego
duchowieństwa wobec obchodów imienin
marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 19331935. Stud. Pelpl. 2013 T. 46 s. 251-260, tab.
Sum.
1389. WIŚNIEWSKI Bogumił: Pustelnia
Doroty [z Mątów]. Prowincja (Sztum) 2013
nr 1 s. 107-112, il.
1390. WIŚNIEWSKI Jan: Bł. Dorota
z Mątów Wielkich w pomezańskim Kwidzynie (1391-1394-XXI w.). Stud. Elbl. 2013 T. 14
s. 271-288
1391. WIŚNIEWSKI Jan: Święty Wojciech na ziemi „pomezańskich” Prusów. Forum Teolog. 2010 [T.] 11 s. 171-183. Zsfg.
Sum.
1392. WIŚNIEWSKI Jan: Uposażenie
kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji pomezańskiej (XVI-XVIII w.).
- Olsztyn: Wydz. Teol. Uniw. Warm.- Maz.,
2013. - 446 s.: tab. - ( Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; nr 78). Bibliogr. s. 437-444
Rec.: LUBIŃSKI Andrzej, Prowincja (Sztum) 2013
nr 4 s. 166-169
1393. WOŁOS Ryszard: Święty Wojciech:
patron Archidiecezji Gdańskiej. - Pelplin:
„Bernardinum”, 2008. - 383 s.: il. Bibliogr. s.
381-383
Z DZIEJÓW religijnych Pomezanii... = poz. 664
1394. ZAKRZEWSKI Edward: Diecezja
warmińska w latach 1945-1972: studium kanonistyczne. - Olsztyn: Warm. Wydaw. Diec.,
2013. - 121 s. Bibliogr. s. 114-121
1395. ZAWADZKI Wojciech: Księża Ślązacy w diecezji chełmińskiej i warmińskiej
1525-1945 // In: Lux ex Silesia: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi
Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin. - Warszawa, 2013. - S. 773-787: tab.
1396. ZAWADZKI Wojciech: Losy franciszkanów w Prusach Zachodnich w okresie
kasaty ich klasztorów. Hereditas Monasteriorum 2013 Vol. 2 s. 95-107. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://hm.kasaty.pl/wp-content/
uploads/2013/08/artykul5.pdf [dostęp: 18 II 2014]
1397. ZAWADZKI Wojciech: Zakony
w Pomezanii w XVII-XIX wieku. - Olsztyn:
Studio Poligr. Komp. „SQL”, 2013. - 383, [1]
s.: tab. Bibliogr. s. 345-356. Zsfg.
Rec.: LUBIŃSKI Andrzej, Prowincja (Sztum) 2013
nr 4 s. 169-172
1398. ZIELIŃSKI Zygmunt: Continuum
czy nowy początek?: problem historiografii
kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych // In: Lux ex Silesia: księga pamiątkowa
dedykowana księdzu profesorowi Józefowi
Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin. - Warszawa, 2013. - S. 805-814
—————
1399. OLIŃSKI Piotr: Atrakcyjność
modlitewna a nadania i legaty na rzecz klasztorów funkcjonujących w późnośredniowiecznych miastach na przykładzie C h e ł m n a i Torunia // In: Klasztor w gospodarce
średniowiecznej i nowożytnej. - Wrocław,
2013. - S. 197-208: tab. Sum.
1400. ROZYNKOWSKI Waldemar: Na
co ksieni Magdalena Mortęska wydawała pieniądze?: o wydatkach benedyktynek
w świetle Kroniki benedyktynek chełmińskich
// In: Klasztor w gospodarce średniowiecznej
i nowożytnej. - Wrocław, 2013. - S. 293-301.
Sum.
Pomorze Wschodnie
1401. ŚNIEGULSKA-GOMUŁA Magdalena: Zabytki hafciarstwa z warsztatów
klasztornych Panien Benedyktynek Kongregacji Chełmińskiej od 1579 roku do końca
XVIII stulecia // In: Tekstylia w zbiorach sakralnych: inwentaryzacja, konserwacja, przechowywanie. - Warszawa, 2013. - S. 206-213,
386-392: il.
1402. PACHOŃ Leszek: C h e ł m o n i e [pow. golub.-dobrz.]: o historii parafii
rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego
Bartłomieja Apostoła: zarys monograficzny. Chełmonie: Formator, 2013. - 140 s.: il.
1403. KRAJNIAK Radosław: Duchowieństwo kapituły katedralnej w C h e ł m ż y
do 1466 roku: studium prozopograficzne.
- Toruń: Europ. Centr. Eduk., 2013. - 281 s.
Bibliogr. s. 248-268. Zsfg.
1404. KRAJNIAK Radosław: Prałaci
kapituły katedralnej w Chełmży w okresie
krzyżackim (do 1466 r.) // In: Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na
obszarach sąsiednich. - Toruń , 2013. - S. 73117: tab.
1405. KŁOS Aleksander, PONDO Kazimierz: XXX lat: Kościół Królowej: Parafia
Matki Boskiej Królowej Polski w C h o j n i c a c h . - Pelplin: „Bernardinum”, 2013. - 139,
[1] s.: il., portr.
1406. GONIA Alicja, MICHNIEWICZANKIERSZTAJN Hanna: Rola sacrum w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich na
przykładzie gminy D ą b r o w a C h e ł m i ń s k a // In: Obiekty religijne w krajobrazie.
- Sosnowiec, 2013. - S. 37-45: il., tab., wykr.
Streszcz. Sum.
1407. JODKOWSKI Marek: Geneza i powstanie katolickiej parafii w D ą b r ó w n i e
[pow. ostr.] w XIX wieku. Stud. Redemptorystowskie 2013 nr 11 s. 305-316. Sum.
Wersja elektron.: http://www.studia.redemptorysci.
eu/pl/81488/0/Zobacz_calosc_numeru.html [dostęp: 15
IX 2015]
111
1408. BIELAWNY Krzysztof: Dzieje parafii rzymskokatolickiej w D ź w i e r z u t a c h
[pow. szczyc.]. - Olsztyn: Warm. Wydaw.
Diec., 2013. - 94, [1] s.: il., tab.
1409. JODKOWSKI Marek: Geneza i powstanie parafii katolickiej w Dźwierzutach
[pow. szczyc.] w XIX wieku // In: W służbie
Bogu i człowiekowi: księga pamiątkowa [...].
- Olsztyn, 2013. - S. 261-272
1410. ZAWADZKI Wojciech: Kapłani
diecezji łuckiej w E l b l ą g u po 1945 roku.
Stud. Elbl. 2013 T. 14 s. 7-19
1411. BOBULSKI Stanisław: Klerycy
- marynarze Westerplatte 1964-1966 na tle
przemian Kościoła w Polsce po II wojnie
światowej. - Kraków: Wydaw. ITKM, [2013].
- 255, [1] s. [64] s. tabl.: il., pl.
Gdańsk
BÖTTICHER E.: Chronik der Marienkirche in Danzig... = poz. 629
1412. DZIEJE pallotyńskiego Hospicjum w Gdańsku: trzydzieści lat w służbie
umierającym 1983-2013 / red. Piotr Krakowiak, Anna Janowicz. - Wyd. 2 zm. i rozsz.
- Gdańsk: Fund. Hospicyjna, 2013. - 320 s.,
[16] s. tabl.: il., portr. - (Biblioteka Fundacji
Hospicyjnej; 14)
1413. IWICKI Zygmunt: Święta Oliwa
z Anagni: wprowadzenie jej kultu w Oliwie. Pelplin: „Bernardinum”, 2013. - 79, [1] s., [1]
k. skł.: il., portr. Bibliogr. s. 71-76
1414. KOŚCIELAK Sławomir: Katolicy
w protestanckim Gdańsku: od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku. - Gdańsk,
2012
Rec.: DYGDAŁA Jerzy, Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 4 s.
163-169. - KROPIDŁOWSKI Zdzisław, Univ. Gedan.
2013 R. 25 T. 45 s. 195-199
1415. KOŚCIELAK Sławomir: Księga
metrykalna z jezuickiej stacji misyjnej na
plebanii NMP.: najstarsze zapisy chrztów
i ślubów sprzed 1683 r. w parafii katolickiej
w Gdańsku. Rocz. Gdań. 2011/2012 T. 71/72
(dr. 2013) s. 29-36. Sum.
112
Pomorze Wschodnie
1416. KOŚCIELAK Sławomir: Majątek
nieruchomy i ruchomy klasztoru brygidek
w Gdańsku u progu kasat oraz jego losy po kasacie w 1835 r.: wstępne ustalenia // In: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. - Wrocław, 2013. - S. 597-609: tab. Sum.
1417. MOŻEJKO Beata: Spätmittelalterliche Wallfahrten im Licht Danziger Quellen //
In: Wallfahrer aus dem Osten: mittelalterliche
Pilgerzeichen zwischen Ostsee, Donau und
Seine [...]. - Frankfurt/M., 2013. - S. 69-80
1424. JODKOWSKI Marek: Parafia
G o w i d l i n o [pow. kart.] na Kaszubach
w XIX wieku. Stud. Gdań. 2013 T. 33 s. 51-62.
Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: www.studiagdanskie.diecezja.gda.
pl/pdf/sg_xxxiii.pdf [dostęp: 17 II 2015]
1425. BOBERSKI Bohdan: Geneza pristosouvannâ gotickoï svâtuni do schidnoï
liturgiï zgidno gurovs’kogo proektu // In:
Światło Wschodu w przestrzeni gotyku [...].
- Górowo Iławeckie, 2013. - S. 265-274: il.
W Górowie Iławeckim
1418. SZAGŻDOWICZ Marta: Kościół
rzymskokatolicki jako czynnik integrujący
społeczeństwo Gdańska w latach 1945-1956.
Teki Gdań. 2013 T. 13 s. 123-140. Streszcz.
Sum.
1426. CIĘŻKA Paula: Artystyczna asymilacja: przemiany historyczno-kulturowe
w obecnej cerkwi w Górowie Iławeckim // In:
Światło Wschodu w przestrzeni gotyku [...].
- Górowo Iławeckie, 2013. - S. 245-264: il.
1419. ŻUKOWSKA Lucyna: Szkic działalności opiekuńczo-wychowawczej ewangelickiej Misji Wewnętrznej w Gdańsku w I połowie XX w. Gdań. Rocz. Ewang. 2013 Vol. 7
s. 140-159, il., tab. Sum.
1427. KISZKO Bogdan: Współczesność
i przeszłość greckokatolickiej parafii pod
wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego
w Górowie Iławeckim // In: Światło Wschodu w przestrzeni gotyku [...]. - Górowo Iławeckie, 2013. - S. 183-222: il.
Wersja elektron.: http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2013.pdf [dostęp: 16 VI 2015 r.]
1420. DOMASŁOWSKI Jerzy: Dzieje
Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w G d y n i (1931-1939). Cz. 2. Gdań. Rocz.
Ewang. 2013 Vol. 7 s. 160-177, il., portr. Sum.
Wersja elektron.: http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2013.pdf [dostęp: 16 VI 2015 r.].
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1313
1421. PRZYBYLSKA Lucyna: Model
przestrzeni sakralnej Gdyni. Peregrinus Cracoviensis 2006 Z. 17 s. 59-67, il., wykr. Sum.
1422. HOCHLEITNER Janusz: Wybrane
postawy religijne pielgrzymów w G i e t r z w a ł d z i e i Głotowie u schyłku XIX wieku
// In: Życie prywatne Polaków w XIX wieku.
- Olsztyn, 2013. - S. 137-152
1423. JODKOWSKI Marek: Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w G o ł d a p i
w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Stud.
Ełckie 2013 [T.] 15 nr 3 s. 305-319. Sum.
Wersja elektron.: http://www.studiaelckie.pl/152013-nr-3 [dostęp: 22 VII 2014]
1428. ROZYNKOWSKI Waldemar: Święci w kaplicy krzyżackiego domu zakonnego
w G r u d z i ą d z u . Rocz. Grudz. 2013 T. 21 s.
227-232
1429. OJCEWICZ Agnieszka: Menonicki dom modlitwy w J e z i o r z e [pow. elbl.].
Prowincja (Sztum) 2013 nr 2 s. 159-166, il.
1430. JODKOWSKI Marek: Przyczynek
do dziejów kościoła i parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w K ę t r z y n i e w XIX
i pierwszej połowie XX w. Nasza Przeszłość
2013 [T.] 119 s. 237-254. Sum.
1431. MOLENDOWSKI Leszek: Księża zmartwychwstańcy w K o ś c i e r z y n i e
(1945-1992). Kościerskie Zesz. Muz. 2013 [nr]
7 s. 27-50, il.
DZIEJE m a l b o r s k i e j malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego = poz. 632
1432. TORBUS Tomasz: Die Marienburg
// In: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmittel-
Pomorze Wschodnie
europa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff.
- Berlin , 2013. - S. 91-98
1433. WOJTKOWSKI Julian: Święty Antoni Padewski w „Dziejach m a l b o r s k i e j
rezydencji Towarzystwa Jezusowego 16471744” // In: Święty Antoni z Padwy w wierze,
kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2013. - S. 1316. Sum.
1434. ZACHARIAS Rainer: Evangeliches Leben in und um Marienburg/Malbork
bis 1772. Gdań. Rocz. Ewang. 2013 Vol. 7 s.
178-194, il. Sum. Streszcz.
Wersja elektron.: http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2013.pdf [dostęp: 16 VI 2015 r.]
1435. GRABOWSKA-LYSENKO Alicja:
Wpływ osoby i kultu błogosławionej Doroty na życie duchowe parafii i wyposażenie
kościoła w M ą t o w a c h W i e l k i c h [pow.
malb.] od średniowiecza do współczesności.
Stud. Elbl. 2013 T. 14 s. 47-61
1436. CZUDEK Franciszek: Od reformacji do współczesności: życie parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w M i k o ł a j k a c h . - Olsztyn: Agenc. Fotogr.-Wydaw.
„Mazury”, [2010]. - 86, [1], 29, [2] s.: il.
1437. JODKOWSKI Marek: Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w M o r ą g u
w XIX wieku. Stud. Elbl. 2013 T. 14 s. 85-94
1438. JODKOWSKI Marek: Z dziejów
Kościoła katolickiego w M r ą g o w i e przed
1945 rokiem // In: In persona Christi: w służbie pasterskiej obecności Chrystusa [...]. - Olsztyn, 2013. - S. 317-331. Streszcz. Sum.
1439. MAJEWSKI Piotr: Z przeszłości
parafii ewangelickiej w Mrągowie. - Dziegielów: Wydaw. Warto, 2013. - 277, [1] s.: il.,
faks. Bibliogr. s. 241-247
Zawiera: HASSEL Georg v.: Historia miasta Sensburga na tle dziejów Prus Wschodnich s. 92-214.
Tekst w jęz. pol. i niem.
1440. JODKOWSKI Marek: Przyczynek
do dziejów parafii pw. Niepokalanego Poczę-
113
cia Maryi w N i d z i c y w XIX wieku. Rocz.
Hist. Kościoła 2013 T. 5 s. 181-194, tab. Sum.
WIŚNIEWSKI J.: Materialne podstawy funkcjonowania parafii N o w y S t a w. . . = poz. 883
1441. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja: Siostry benedyktynki misjonarki w O l s z t y n i e // In: W służbie Bogu i człowiekowi: księga pamiątkowa [...]. - Olsztyn, 2013.
- S. 273-284
1442. KLEPACKI Artur: Powstanie parafii św. Mateusza Ewangelisty w Olsztynie //
In: W służbie Bogu i człowiekowi: księga pamiątkowa [...]. - Olsztyn, 2013. - S. 285-290
1443. ROZEN Barbara: Parafia nie(zwykłe) miejsce wzrastania w wierze
i braterstwie: dwadzieścia lat istnienia Parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
w Olsztynie. Stud. Warm. 2013 [T.] 50 s. 295314. Sum. Zsfg.
1444. GRABOWSKA-CIEŚLIKOWSKA
Beata: Fundacja kościoła w O p a l e n i u
[pow. tczew.] przez Jakuba Hutten-Czapskiego [ok. 1700-1774] w 1773 roku. Teki Kociewskie 2013 z. 7 s. 64-69, il.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
1445. JODKOWSKI Marek: Historia mazurskiej parafii pw. św. Józefa w O p a l e ń c u
[pow. szczyc.] w XIX i pierwszej połowie XX
wieku. Stud. Redemptorystowskie 2012 nr 10
s. 421-435. Sum.
Wersja elektron.: http://www.studia.redemptorysci.
eu/pl/71047/0/Zobacz_calosc_numeru.html [dostęp: 15
IX 2015]
1446. WIŚNIEWSKI Jan: Parafia O s t a s z e w o [pow. nowodw.] w XVI-XVIII wieku: z życia religijnego na Żuławach Wielkich
// In: In persona Christi: w służbie pasterskiej
obecności Chrystusa [...]. - Olsztyn, 2013. - S.
359-380. Streszcz. Sum.
1447. ANTOLAK Mariusz: Sacrum
w krajobrazie kulturowym gminy O s t r ó d a
// In: Obiekty religijne w krajobrazie. - Sosnowiec, 2013. - S. 47-55: il., mapa. Streszcz.
Sum.
114
Pomorze Wschodnie
1448. JODKOWSKI Marek: Parafia katolicka w Ostródzie w XIX i pierwszej połowie
XX wieku. Tarnowskie Stud. Teolog. 2012 T.
31 [z.] 2 s. 67-81, tab. Sum.
Wersja elektron.: http://www.wt.diecezja.tarnow.
pl/index.php/archiwum-ts/45-tarnowskie-studia-teologiczn/numer-312/323-ks-marek-jadkowski-parafia-katolicka-w-ostrodzie-w-xix-i-pierwszej-polowie-xx-wieku [dostęp: 14 IX 2015]
1449. JODKOWSKI Marek: Z dziejów
Kościoła katolickiego w P a s ł ę k u w XIX
i pierwszej połowie XX w. // In: Ut in omnibus glorificetur Deus: księga pamiątkowa
ofiarowana siostrze profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej. - Olsztyn, 2013. - S.
171-186
1450. PASŁĘK: z kronik katolickiej parafii / wyb., oprac. i ułożył Wiesław Rodzewicz.
- Gniezno: Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 2013. - 203, [1] s.: il.
1451. CZERWIŃSKI Daniel: Działania
gdańskiego aparatu bezpieczeństwa wobec
kurii biskupiej w P e l p l i n i e w pierwszej
połowie lat pięćdziesiątych XX wieku // In:
Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012: referaty. - Warszawa, 2013. - S. 24-33
GOLON M.: Pelplin w działalności... = poz. 2238
1452. EJANKOWSKI Jan: Piasecka parafia w latach drugiej wojny światowej. Cz. 1.
Kociew. Mag. Region. 2013 nr 4 s. 30-32, il.
Pi a s e c z n o, pow. tczew.
1453. EJANKOWSKI Jan: Pieniążkowska
parafia w latach drugiej wojny światowej. Cz.
2-4. Kociew. Mag. Region. 2013 nr 1 s. 14-16,
il., faks; nr 2 s. 42-43, il., faks; nr 3 s. 30-31,
il., mapa
Pi e n i ą ż kowo, pow. tczew.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1347
1454. BRZOZOWSKI Janusz: Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w P i e n i ę ż n i e [pow. bran.] w latach
1948-2008 // In: Veni sancte spiritus: księga
pamiątkowa poświęcona księdzu biskupowi
Jerzemu Mazurowi. - Ełk, 2013. - S. 73-82
1455. FĄS Ludwik: Misyjność klasztoru księży werbistów w Pieniężnie w latach
1986-1992 // In: Veni sancte spiritus: księga
pamiątkowa poświęcona księdzu biskupowi
Jerzemu Mazurowi. - Ełk, 2013. - S. 119-127
1456. JODKOWSKI Marek: Troska
o ewangelickie budynki kościelne w Pieniężnie w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 2 s. 213-226.
Zsfg. Sum.
1457. KREBS Magdalena Łucja: Działalność Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pieniężnie. Stud. Elbl. 2013 T. 14
s. 34-46
1458. GAWRON Mirosław: Duszpasterze posługujący w P r ę g o w i e [pow. gdań.]
od XIV do XXI wieku // In: In persona Christi: w służbie pasterskiej obecności Chrystusa
[...]. - Olsztyn, 2013 . - S. 297-315. Streszcz.
Sum.
1459. PRZERACKI Jerzy: Zakrystianie
(kościelni) kościoła prafialnego w R e s z l u
[pow. kętrz.] w XVII-XIX wieku. Kom. Maz.Warm. 2013 nr 3 s. 597-602
1460. WĄSOWICZ Jarosław: Kult Wspomożycielki Wiernych w Zakładzie Salezjańskim w R u m i w latach 1937-1960 // In:
Auxilium Christianorum: studia i materiały
teologiczno-historyczne z kongresów ku czci
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi w latach 2000-2012. - Rumia, 2013. - S. 157-179
1461. WĄSOWICZ Jarosław: Od kapliczki do sanktuarium: kalendarium rozwoju kultu NMP Wspomożenia Wiernych
w Rumi w latach 1937-2013 // In: Auxilium
Christianorum: studia i materiały teologiczno-historyczne z kongresów ku czci NMP
Wspomożenia Wiernych w Rumi w latach
2000-2012. - Rumia, 2013. - S. 19-26
1462. WĄSOWICZ Jarosław: Zakład Salezjański w Rumi 1937-1960. - Piła: Zakł. Poligraf. H. Górowski, 2012. - 184 s.: il. - (Studia
i Materiały Źródłowe pod Patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej; T.
3). Bibliogr. s. 149-166
Pomorze Wschodnie
1463. BRZOSKOWSKI Wiesław: Ewangelicki Związek Narodowy w S k a r s z e w a c h [pow. starog.]. Rydwan 2013 nr 8 s.
115-117, faks.
1464. KOSECKI Alojzy, KOSECKI Rafał:
U Wszystkich Świętych. - Skórcz: Tow. Przyj.
Skórcza i Ziemi Kociew., 2012. - 95 s.: il.
Kościół pw. Wszystkich Świętych w S k ó r c z u , pow.
starog.
1465. DUSZPASTERSTWO w parafii św.
Mateusza w S t a r o g a r d z i e G d a ń s k i m
po 1945 roku / red. Ryszard Szwoch. - Pelplin: „Bernardinum”, 2013. - 215 s.: il., faks.,
portr., tab.
Treść: SEBUNIA Radomir: Duszpasterstwo w parafii
św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim w latach 19452006 s. 11-129. - SZWOCH Ryszard: Rządcy parafii św.
Mateusza w Starogardzie Gdańskim od 1945 do 1988
roku s. 131-155. - SZWOCH Ryszard: Ks. prałat dr Stanisław Człapa: dziekan i proboszcz parafii farnej ostatniego
ćwierćwiecza s. 157-174. - KS. prałat Stanisław Człapa
w relacjach współpracowników i przyjaciół / [aut.] Ireneusz Smagliński [et al.] s. 177-183. - SZWOCH Ryszard:
Materiały do bibliografii publikacji ks. prał. dr. Stanisława
Człapy s. 185-205
1466. LIPPKY Wolfgang: Das Protokoll
einer Vertreibung in einem Visitationsbericht des Jahres 1739. Westpr.- Jahrb. 2013 Bd.
63 s. 55-61, il.
Dot. m.in. parafii w S t a r y m D z i e r z g o n i u
1467. JODKOWSKI Marek: Geneza i powstanie katolickiej placówki duszpasterskiej
w S u s z u [pow. iław.]. Stud. Warm. 2013 [T.]
50 s. 251-262. Sum. Zsfg.
1468. KUDRZYCKA Aleksandra: Prawne aspekty przejęcia kościołów ewangelickich
przez Kościół katolicki na przykładzie powiatu s z c z y c i e ń s k i e g o . Rocz. Mazur. 2013
T. 17 s. 79-88
WĘSIERSKI A.: Przeszłość ś l i w i c k i c h wsi... =
poz. 1665
1469. ZIELIŃSKI Alfons Edwin: Historia parafii Ś w i e r k i [pow. malb.], piórem ks.
Alfonsa Zielińskiego spisana / red. Wojciech
Zawadzki. - Elbląg: Wydaw. Quo Vadis, 2013.
- 73 s. Sum.
115
1470. KOPICZKO Andrzej: Heiligelinde
[Ś w i ę t a L i p k a ] // In: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution
und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. - Berlin, 2013. - S.
126-135
1471. CIENIEWICZ Stanisław, ICKIEWICZ Kazimierz, ZABROCKI Maciej: Matka Kościoła: parafia NMP Matki Kościoła
w Tc z e w i e . - Tczew: Kociew. Kantor Edyt.,
2013. - 180 s.: il., portr.
BIRECKI P.: Z dziejów staromiejskiego kościoła
ewangelickiego [...] w To r u n i u ... = poz. 1218
1472. KLASZTOR dominikański w Toruniu: w 750. rocznicę fundacji / red. Piotr
Oliński, Waldemar Rozynkowski, Juliusz
Raczkowski. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2013. - 179, [1] s.: il., mapa
Treść: RADZIMIŃSKI Andrzej: Dominikanie toruńscy na tle życia zakonnego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach s. 9-23. - KUBICKI Rafał: Miejsce klasztoru
toruńskiego w prowincji polskiej dominikanów w średniowieczu s. 25-41. - ZONENBERG Sławomir: Stosunki
krzyżacko-dominikańskie w Prusach do 1466 roku s. 4377. - JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika, RACZKOWSKI Juliusz: Dominikanie: obraz i kult: średniowieczne
elementy wystroju kościoła św. Mikołaja w Toruniu s.
79-116. - MYSZKA Łukasz: Działalność duszpasterska
dominikanów toruńskich w czasach nowożytnych s. 117144. - ROZYNKOWSKI Waldemar: Księgi metrykalne
parafii w Kaszczorku w kontekście ostatnich lat pobytu
dominikanów w Toruniu s. 145-160. - OLIŃSKI Piotr:
Warstwy pamięci w kronice dominikanów toruńskich s.
161-171. - KONOPKA Witold: Losy wyposażenia klasztoru dominikańskiego w Toruniu po kasacie: wybrane
przykłady s. 173-180
1473. KONOPKA Witold: Ingerencja
władz komunistycznych w organizację procesji Bożego Ciała w Toruniu w latach 19561970 // In: Letnia Szkoła Historii Najnowszej
2012: referaty. - Warszawa , 2013. - S. 34-41
1474. KONOPKA Witold: Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu:
z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po
II wojnie światowej. - Toruń, 2012
Rec.: GOLON Mirosław, Rocz. Tor. 2013 [R.] 40 s.
285-289. - [Wersja elektron.]: http://cejsh.icm.edu.pl:80/
cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-eb3df50bb329-4146-b7b0-68a3ae995e42 [dostęp: 20 III 2014].
- OLEKSIEWICZ Magdalena, Stud. Pelpl. 2013 T. 46 s.
285-288. - POLESIAK Krzysztof, Rocz. Grudz. 2013 T. 21
s. 313-315
116
Pomorze Wschodnie
1475. OLSZEWSKA Karolina: Księga
Bractwa Świętej Anny przy kościele Mariackim w Toruniu z lat 1726-1821. Rocz. Tor.
2013 [R.] 40 s. 185-201, tab.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-7ca3574d-121e4691-ba95-03cd7f8e6032 [dostęp: 7 V 2014]
1476. SUMOWSKI Marcin: Duchowni
diecezjalni w średniowiecznym Toruniu: studium prozopograficzne. - Toruń, 2012
Rec.: MICHALSKA Joanna, Rocz. Tor. 2013 [R.] 40
s. 279-281 [Wersja elektron.]: http://cejsh.icm.edu.pl:80/
cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a6b6ccfdc9e1-42aa-b7b3-62169a0a3441 [dostęp: 20 III 2014]
1477. SUMOWSKI Marcin: Kler diecezjalny w społeczeństwie średniowiecznego
Torunia: przyczynek do badań nad funkcjonowaniem duchowieństwa miejskiego epoki
// In: Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich.
- Toruń, 2013. - S. 167-196
1478. KURPIEWSKI Maciej: Historia
wspólnoty ewangelickiej w We j h e r o w i e
i jej cmentarza w latach 1643-1951. Gdań.
Rocz. Ewang. 2013 Vol. 7 s. 82-113, il. tab.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2013.pdf [dostęp: 16 VI 2015 r.]
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz.: 81, 122, 156, 165, 205, 502, 543, 605, 640, 687, 696, 697, 790, 807, 931, 995, 1007, 1342, 1734, 1764, 1779,
1809, 1810, 1997, 2108, 2302, 2795, 2811, 3526
1479. GÖLLNER Enrico: Bory Tucholskie z Czerskiem, Tucholą, Osiem i Tleniem:
spojrzenie w przeszłość. Rydwan 2013 nr 8 s.
26-43, il.
1480. KRZEMIŃSKI Tomasz: Der Alltag in den kleinen und mittelgrossen Städten
von Pommerellen in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts als Gegenstand der historischen Analyse (Probleme und Forschungsvorschläge). Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 4 s. 41-54.
Streszcz. Sum.
1481. KRZEMIŃSKI Tomasz: Prostytucja w miastach pomorskich w okresie międzywojennym (zarys problematyki) // In:
Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej. - Warszawa, 2013. - S. 275-289
1482. LINOWSKI Łukasz: Enklawy biedy w miastach Wielkiego Pomorza w dwudziestoleciu międzywojennym i ich miejsce
w polityce lokalnych władz // In: Margines
społeczny Drugiej Rzeczypospolitej. - Warszawa, 2013. - S. 313-329
—————
1483. WADYL Sławomir: Niektóre
związki chronologiczno-przestrzenne wczes-
nośredniowiecznej ceramiki z mikroregionu
B a l d r a m -Podzamcze, gm. Kwidzyn. Rocz.
Grudz. 2013 T. 21 s. 35-50, il. Sum.
1484. B E Z Ł AW K I [pow. kętrz.]: ocalić od zniszczenia: wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008-2011
/ red. Arkadiusz Koperkiewicz; Uniwersytet
Gdański. Instytut Archeologii i Etnologii.
- Gdańsk, 2013. - 320, [3] s.: il., faks., mapy,
tab., wykr. + 1 DVD. - (Gdańskie Studia Archeologiczne. Seria Monografie; nr 3). Sum.
Treść: SZCZEPAŃSKI Seweryn: Bezławki w kontekście osadniczym plemiennej Barcji oraz kętrzyńskiego okręgu prokuratorskiego w średniowieczu s. 14-38.
- SMOLSKA Ewa, SZWARCZEWSKI Piotr: Geologia
i geomorfologia wzgórza zamkowego w Bezławkach, gm.
Reszel s. 39-43. - KOPERKIEWICZ Arkadiusz: Zamek
w Bezławkach w świetle badań archeologicznych s. 4476. - ANALIZA zabytków ruchomych z badań archeologicznych w Bezławkach / [aut.] Arkadiusz Koperkiewicz
[et al.] s. 77-108. - WÓŁKOWSKI Wojciech: Architektura zamku w Bezławkach s. 109-118. - BRILLOWSKI
Wojciech: Analiza funkcjonalna założenia obronnego
w Bezławkach s. 119-136. - KOPERKIEWICZ Arkadiusz: Cmentarzysko w Bezławkach (stanowisko XV):
badania w latach 2010-2011 s. 137-159. - IWANEK Beata, ŁUKASIK Sylwia, PIONTEK Janusz: Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych pochodzących
z cmentarzyska w Bezławkach, gm. Reszel, stanowisko
XV (sezony 2010-2011) s. 160-182. - PASZKIEWICZ Borys: La monnoye des Prussenayres: monety z Bezławek s.
183-219. - HEJBUDZKA Karolina, DUMALSKI Andrzej,
ŁATA Paweł: Dokumentacja 3D obiektów zabytkowych
metodą skanowania laserowego s. 220-234. - NOWAKIE-
Pomorze Wschodnie
WICZ Tomasz: Grodzisko w Bezławkach jako element
średniowiecznej sieci osadniczej w Prusach krzyżackich
s. 235-249. - KOPERKIEWICZ Arkadiusz: Podsumowanie s. 250-256. - KOPERKIEWICZ Arkadiusz: Konserwacja zabytków metalowych z badań archeologicznych
w Bezławkach w latach 2008-2011 s. 260-270. - WAŻNY
Tomasz: Analiza dendrochronologiczna drewna z zamku
w Bezławkach (woj. warmińsko-mazurskie) s. 272-273.
- NAWROCKI Wiesław: Badania termowizyjne i geofizyczne kościoła w Bezławkach s. 274-278. - PORZUCZEK Łukasz: Badania geofizyczne dziedzińca kościoła
i cmentarzyska w Bezławkach (stan. II - zamek, stan.
XV - cmentarzysko) s. 279-282. - DUMALSKI Andrzej,
MIAŁDUN Jerzy: Pomiary geodezyjne stanowiska II
(zamek) i XV (cmentarzysko) w Bezławkach s. 283-285.
- MICHEL Adam, MICHEL Helena: Rekonstrukcja,
wizualizacja i animacja 3D założenia w Bezławkach na
podstawie danych archeologicznych, historycznych i pomiarów geodezyjnych s. 286-290. - ZANDER Otto: Ojczyzna Prusy Wschodnie (1): strażnica i kościół Bezławki
s. 291-320
1485. SACHA Magdalena: B ę d o m i n
[pow. kośc.] i Bendomin: polska i niemiecka
opowieść o miejscu pamięci // In: Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego. - Gdańsk, 2013. - S. 187-207
1486. PAŁASZEWSKA Mirosława: B i a ł a P i s k a sentymentalnie. - Biała Piska:
Miejsko-Gminna Bibl. Publ., 2013. - 383, [1]
s.: il., portr.
WILKIERZ olęderskiej wsi B r a n k ó w k a = poz.
660
1487. POŁCZYŃSKI Łukasz: Osada
ludności kultury pucharów lejkowatych na
stanowisku B r u k n i e w o 33, gm. Lubiewo,
pow. tucholski. Gdań. Stud. Archeol. 2013 nr
3 s. 119-148, il., mapy, pl., tab., wykr. Sum.
1488. STROBIN Anna, MOLĘDA Natalia: Piece do wypału ceramiki z wczesnej epoki żelaza odkryte w miejscowości B r z y n o ,
pow. pucki. Gdań. Stud. Archeol. 2013 nr 3 s.
211-242, il. Sum.
1489. PIERÓG Ireneusz: Pradzieje i pochodzenie nazw miejscowości gminy B u k o w i e c w powiecie świeckim. Teki Kociewskie
2013 z. 7 s. 132-151, il.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
117
1490. MUZIOŁ Marta: Rola lokalnego cmentarza w utrwalaniu tożsamości (na
przykładzie cmentarza przyklasztornego
w B y s ł a w k u [pow. tuch.]) // In: Język, wielokulturowość, tożsamość. - Bydgoszcz, 2013.
- S. 321-328. Sum.
1491. CZAJA Roman: Organizacja władz
miejskich i podstawy ustrojowe C h e ł m n a
w średniowieczu (do 1454 r.) // In: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej
Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII-XVIII w.
- Toruń, 2013. - S. 7-21
1492. GONIA Robert: Twierdza Chełmno: przykład zintegrowanej ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego: możliwości wykorzystania do celów
turystycznych // In: Fortyfikacje nowożytne
w Polsce - badania, realizacje, projekty: zagospodarowanie do współczesnych funkcji.
- Toruń, 2013. - S. 231-236: il., mapa
NASTROŻNY P.: Fortyfikacje Twierdzy Chełmno...
= poz. 397
1493. SIKORSKA Paulina: Chełmno:
szukanie tożsamości miasta // In: Metamorfozy przestrzeni: idea, treść, forma. [T. 1]. Warszawa, 2013. - S. 47-53: il. Streszcz. s. 244.
Sum. s. 256-257
1494. ZIELIŃSKI Marek [G.]: Organizacja i funkcje samorządu Chełmna w XVIXVIII w. // In: Organizacja władz miejskich
na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na
Śląsku w XIII-XVIII w. - Toruń, 2013. - S. 2253
ATLAS historyczny miast polskich T.1 Z. 7: C h o j n i c e ... = poz. 442
1495. DZIEJE ziemi i powiatu chojnickiego. T. 1: Przeszłość i teraźniejszość ziemi
chojnickiej / red. Jacek Knopek. - Chojnice:
Przeds. Mark. Logo, 2013. - 733, [1] s., [16] s.
tabl.: il., faks., mapy, pl., tab. Bibliogr. s. 701722
1496. PESTKA Krzysztof, PESTKA Jadwiga, BIESEK Tomasz: Chojnicki Klub
Żeglarski: monografia. - Chojnice: Certus
118
Pomorze Wschodnie
Janusz Szczepański, Rafał Wełninski, 2013.
- 185 s.: il.
ZESZYTY Chojnickie = poz. 128
WILKIERZ wsi Kosowo i C h r y s t k o w o ... = poz.
661
1497. RATAJCZYK Zdzisława: Jednak
ostrogi: brązowe okucia typu lutomierskiego
w świetle najnowszych badań na cmentarzysku w C i e p ł e m , gm. Gniew. Slavia Antiqua
2013 T. 54 s. 287-305, il., mapa. Sum.
1498. JUGA-SZYMAŃSKA Anna, SZYMAŃSKI Paweł: Funde aus dem Hügel 38
des Gräberfeldes C z e r w o n y D w ó r bei
Goldap: Anmerkungen über den Anfänge der
Bogaczewo-Kultur. Archaeol. Lituana 2013
[T.] 14 s. 78-87, il., mapy. Streszcz. w jęz. lit.
1499. NAMENANIK Janusz: D z i e r z g o ń : szkice z dziejów miasta. - Warszawa:
CeDeWu, 2013. - 242, [1] s., [24] s. tabl.: il.,
tab. Bibliogr. s. 165-172
Rec.: LUBIŃSKI Andrzej, Prowincja (Sztum) 2013
nr 3 s. 170-172
1500. CZAJA Roman: Organizacja
władz miasta E l b l ą g a w średniowieczu //
In: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku
w XIII-XVIII w. - Toruń, 2013. - S. 54-77
1501. CZAJA Roman: Urzędnicy miejscy
Elbląga do 1524 roku. - Elbląg, 2010
Rec.: STACHOWIAK Remigius, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 115-116
Das ELBINGER Kriegsbuch... = poz. 633
1502. ELBLĄG w starej fotografii / wyb.,
wst. i oprac. Lidia Potykanowicz-Suda; Archiwum Państwowe w Gdańsku. - Gdańsk,
2013. - 174 s.: il. - (Skarby Gdańskiego Archiwum)
1503. GLINIECKI Tomasz: Elbląg czasów wojny: między fantazją a prawdą. - Elbląg: Wydaw. Uran, 2013. - 212, [3] s.: il.,
faks., portr.
Wyd. popularne
1504. GLINIECKI Tomasz: Elbląskie
okruchy XX wieku. - Elbląg: Wydaw. Uran,
2013. - 252, [3] s.: il., faks.
Wyd. popularne
1505. GROTH Andrzej: Burmistrzowie
i prezydenci Elbląga w latach 1286-1950. - Elbląg: Bibl. Elbl., 2013. - 108 s.: il., tab., portr.
Rec.: DOMINO Jerzy, Stud. Elbl. 2013 T. 14 s. 509513
1506. KWIATKOWSKI Krzysztof: A porosz városok részvétele a német lovagrend
hadjárataiban a 14-15 szazad. fordulóján
(a hadellátás és finanszírozás kerdese Altstadt Elbing péladáján) // In: „A hadtáp wolt
maga a fegyver”: tanulmányok a középkori
hadszervezet és katonai logisztika kérdéseirő.
- Budapest, 2013. - S. 134-148
Udział miast pruskich w kampaniach krzyżackich
w XIV-XV w. na przykładzie Elbląga
1507. MARCINKOWSKI
Mirosław,
FONFEREK Joanna, SIEŃKOWSKA Urszula: Badania na terenie dawnego zamku krzyżackiego w Elblągu. Pruthenia 2013 T. 8 s.
307-309, il.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V
2015]
1508. MIKULSKI Krzysztof: Urzędnicy
miejscy Elbląga w latach 1524-1772. - Elbląg,
2010
Rec.: STACHOWIAK Remigius, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 115-116
1509. NAWROLSKA Grażyna: Przemiany kulturowe w XIII-wiecznym Elblągu efektem spotkania tradycji i obcych wpływów.
Archaeol. Hist. Polona 2013 T. 21 s. 79-99, il.
Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.
2013.005 [dostęp: 17 I 2015]
1510. NOWAK Oskar, MIŁOSZ Elżbieta,
PIONTEK Janusz: Anthropological characteristics of skeletal material from the cemetery of St. Nicholas’ Church in Elbląg (13th
century). - Poznań: Wydaw. Inst. Antrop.,
2013. - 97 s.: il., tab., wykr. - (Monografie /
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; nr 15).
Bibliogr. s. 93-97
Pomorze Wschodnie
SCHUCH H.-J.: Elbing um 1772/73... = poz. 744
1511. WOSIŃSKA Grażyna: Pożar
i szpiedzy: pierwsza książka o Sprawie Elbląskiej, sprzedajnych biegłych, śledczych
sadystach oraz władzy zależnej od Sowietów.
- Warszawa: 3S Media, 2013. - 373 s.: il., faks.
- (Biblioteka Wolności). Bibliogr. s. 360-366
Dot. pożaru hali produkcyjnej Zamechu 16/17 VII
1949 r.
1512. PUZOWSKI Jerzy: Dzieje miejscowości G a c k i w powiecie świeckim. - Bydgoszcz: Przeds. Mark. LOGO, 2013. - 31 s.:
faks.
1513. ADAMKOWICZ Marek: Siedem
lat z Napoleonem. Pomerania 2013 nr 7/8 s.
21-23, il.
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/LIPIEC-SIERPIEN_2013.
pdf [dostęp: 23 V 2015].
Wolne Miasto G d a ń s k z lat 1807-1814
ADAMOWICZ P., DRZYCIMSKI A., KINASZEWSKI A.: Danzig... = poz. 1956
1514. ANDRZEJEWSKI Marek: Z dziejów kina w Gdańsku w latach 1896-1945.
- Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2013. - 134,
[1] s.: tab. Bibliogr. s. 120-129
1515. ARCHEOLOGIA Dolnego Miasta
w Gdańsku: północno-zachodnia część kwartału ulic Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska
Grobla, Św. Barbary / red. nauk. Bogdan Bobowski. - Łódź, 2010
Rec.: KRZYWDZIŃSKI Robert // In: Archeologia
Gdańska. T. 5 - Gdańsk, 2013. - S. 435-442
1516. ARCHEOLOGIA Gdańska. T. 5 /
red. Henryk Paner. - Gdańsk: Muz. Archeol.,
2013. - 442 s.: il., pl., tab., wykr. Sum.
Z treści: MACIAKOWSKA Zofia: U zbiegu ulic
Szafarnia i Długie Ogrody: historia miejsca s. 7-22. KRZYWDZIŃSKI Robert: Analiza przestrzenno-funkcjonalna archeologicznych reliktów zagospodarowania
działek mieszczańskich z południowo-zachodniej części
kwartału ulic: Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla i Św. Barbary w Gdańsku s. 23-132. - ZOCHNIAK
Marta: Sposoby fundamentowania budynków murowanych ze stanowiska w południowo-zachodnim narożniku
kwartału ulic: Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla i Św. Barbary w Gdańsku s. 133-244. - ZOCHNIAK
Marta: Ciesielskie znaki montażowe z konstrukcji odkry-
119
tych podczas badań archeologicznych w południowo-zachodniej części kwartału ulic: Długie Ogrody, Szafarnia,
Angielska Grobla i Św. Barbary w Gdańsku s. 245-259.
- BEDNARZ Szymon: Fajki z wykopalisk przeprowadzonych w południowo-zachodniej części kwartału ulic:
Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla i Św. Barbary
w Gdańsku, w latach 2008 i 2009 s. 261-278. - DĄBAL Joanna: Inkrustowane naczynie ceramiczne z badań archeologicznych południowo-zachodniej części kwartału ulic:
Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla i Św. Barbary
w Gdańsku s. 279-284. - GARLICKI Przemysław: Żetony
z wykopalisk przeprowadzonych w południowo-zachodniej części kwartału ulic: Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla i Św. Barbary w Gdańsku w latach 2008
i 2009 s. 285-307. - KASPRZAK Monika: Noże ze stanowiska w południowo-zachodniej części kwartału ulic:
Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla i Św. Barbary
w Gdańsku s. 309-336. - LITWIŃSKI Adrian: Militaria
z wykopalisk przeprowadzonych w południowo-zachodniej części kwartału ulic: Szafarnia, Angielska Grobla,
Św. Barbary i Długie Ogrody w Gdańsku w latach 2008
i 2009 s. 337-353. - PASZKIEWICZ Borys: Materiały
numizmatyczne i metrologiczne ze stanowiska Szafarnia
w Gdańsku: (SAZ 255/100/05) s. 355-378. - URBAŃSKI
Piotr: Plomby tekstylne z wykopalisk przeprowadzonych
w południowo-zachodniej części kwartału ulic: Szafarnia,
Angielska Grobla, Św. Barbary i Długie Ogrody w Gdańsku w latach 2008 i 2009 s. 379-413. - ZOCHNIAK Marta:
Pierścionki i łańcuchy ze stanowiska w południowo-zachodniej części kwartału ulic: Długie Ogrody, Szafarnia,
Angielska Grobla i Św. Barbary w Gdańsku s. 415-428
1517. BERENDT Grzegorz: Gdańska
Służba Bezpieczeństwa wobec „syjonistów”
(po 1960 roku). Kom. Inst. Bałt. 2012 R. 47/48
z. 49 s. 102-114
Wersja elektron.: http://ib.ug.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/01/komunikaty49.pdf [dostęp: 11 II 2015]
1518. BOBOWSKI Bogdan: Plomby
tekstylne z wykopalisk na terenie Dolnego
Miasta w Gdańsku. - Łódź, 2009
Rec.: KRZYWDZIŃSKI Robert // In: Archeologia
Gdańska. T. 5 - Gdańsk, 2013. - S. 429-434
1519. CZARNECKA Dominika: Próba
wysadzenia gdańskiego pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w 1949 roku (w świetle
akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku). Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 3 s. 105-128.
Zsfg. Sum.
1520. DANILUK Jan: SS w Gdańsku: wybrane zagadnienia / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku.
- Gdańsk, 2013. - 169, [2] s., 8] s. tabl.: tab.
120
Pomorze Wschodnie
- (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T.
28). Bibliogr. s. 163-170
Rec.: BREZA Bogusław, Pomerania 2013 nr 11 s. 51-52
1521. DANZIGER Identitäten: eine mitteleuropäische Debatte / hrsg. v. Basil Kerski.
- Potsdam, 2011
Rec.: BRANDT Marion // In: Günter Grass: Werk
und Rezeption - Gdańsk, 2013. - S. 165-171
1522. ENCYKLOPEDIA Gdańska / zesp.
red. Błażej Śliwiński [et al.]. - Gdańsk, 2012
Rec.: SZULIST Władysław: Refleksje o [...] // In:
Mściszewice: kartki z przeszłości XX wieku - Lipusz,
2013. - S. 102-108
1523. FILIP
Krzysztof:
Powstanie
i początki działalności Milicji Obywatelskiej
w Gdańsku-Dolnym Wrzeszczu (kwiecieńwrzesień 1945 r.). Teki Gdań. 2013 T. 13 s.
55-88, tab.
1524. GŁUSZKO Tadeusz T.: Gdańska
kula czasu. Spotk. z Zabyt. 2013 [R.] 37 [nr]
3/4 s. 48-49, il.
Na wygaszonej latarni morskiej
1525. GRABOWSKI Klaudiusz: Problem
cmentarzy rzymskokatolickich w Gdańsku
w latach 1945-1948. Rocz. Gdań. 2011/2012
T. 71/72 (dr. 2013) s. 121-127. Sum.
1526. GROT Elżbieta Maria: Praca więźniów z przejściowych obozów dla jeńców
cywilnych w Gdańsku, Nowym Porcie i Stutthofie na Westerplatte w latach 1939-1941.
Stutthof 2013 [z.] 1(11) s. 79-98. Sum.
1527. GUZOW Przemysław: Centrum
Hewelianum w Gdańsku: przykład zagospodarowania zabytku na cele turystycznoedukacyjne, aspekt zarządczy // In: Zamki
i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki.
- Gdańsk, 2013. - S. 297-312. Streszcz.
1528. HILLEBRAND Almut: Danzig
und die Kaufmannschaft grossbritanischer
Nation: Rahmenbedingungen, Formen und
Medien eines englischen Kulturtransfers im
Ostseeraum des 18. Jahrhunderts. - Frankfurt/M., 2009
Rec.: ŁĄCZYŃSKA Ewa, Słup. Stud. Hist. 2013 nr 19
s. 277-286 [wersja elektron.]: http://ssh.apsl.edu.pl/baza/
wydawn/ssh019/EWA_LACZYNSKA-2.pdf [dostęp: 18
V 2015]
1529. HLEBOWICZ Jan: Historia Gdańskiej Młodzieżowej Grupy Wywiadowczej.
Kom. Inst. Bałt. 2012 R. 47/48 z. 49 s. 115135
Wersja elektron.: http://ib.ug.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/01/komunikaty49.pdf [dostęp: 11 II 2015]
1530. JASKULSKA Marta: Pomnik
a kształtowanie i utrwalanie własnej tożsamości: na przykładzie miasta Gdańsk // In:
Tożsamość w wielokulturowym kontekście.
- Lublin, 2013. - S. 373-387
JOACHIM Oelhaf i jego następcy... = poz. 965
1531. KMAK-PAMIRSKA Aleksandra:
„Nasza ojczyzna - Gdańsk”: miasto Gdańsk
w pamięci zbiorowej gdańskich katolików
w Niemczech // In: Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 1: Historia i edukacja. - Kraków, 2013. - S. 201-215
KONNAK P.: Gangrena: mój punk rock... = poz.
1247
1532. KRÜGER Anna: Historia gdańskich cmentarzy przy Wielkiej Alei na podstawie planów i projektów z Archiwum Państwowego w Gdańsku. Rocz. Gdań. 2011/2012
T. 71/72 (dr. 2013) s. 71-88, il., pl. Sum.
1533. KWIATEK Robert: Happeningi
w Gdańsku pod koniec lat osiemdziesiątych
// In: Wszyscy proletariusze bądźcie piękni!:
Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach
aparatu represji PRL (1987-1989). - Wrocław,
2011. - S. 338-344
1534. LINKNER Tadeusz: Z ks. Konstantym Damrotem z Oliwy do Gdańska. Teki
Gdań. 2013 T. 13 s. 15-21
1535. LISIECKI Karol, PANEK Tomasz,
WABIK Wojciech: Gdańsk w stanie wojennym 1981-1983. - Gdańsk: IPN, 2013. - 351,
[1] s.: il., faks., portr., tab. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T. 35)
Album
Pomorze Wschodnie
1536. LOEW Peter Oliver: Gdańsk: biografia miasta. - Gdańsk: Inst. Kult. Miejskiej,
[2013]. - 319, [7] s.: il., mapa, tab. Bibliogr. s.
308-314
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 1254
Rec.: BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA Ewa, Rocz.
Gdań. 2011/2012 T. 71/72 (dr. 2013) s. 176-178. - BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA Ewa, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2013 Jg. 62 H. 1 s. 109-110 [rec. dot. wyd. w jęz. niem.]
1537. LOEW Peter Oliver: Gdańsk i jego
przeszłość: kultura historyczna miasta od
końca XVIII wieku do dzisiaj. - Gdańsk,
2012
121
1543. ORŁOWSKA Anna Paulina: Zwei
Brüder - zwei Städte: die Nürnberger Gebrüder Geier in Danzig // In: „Es geht um die
Menschen”: Beiträge zur Wirtschafts- und
Sozialgeschichte des Mittelalters [...]. - Frankfurt/M., 2012. - S. 103-110
1544. PERKOWSKI Piotr: Gdańsk miasto od nowa: kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2013. - [62]
s. tabl., 531, [5] s. Bibliogr. s. 495-517
Rec.: RAJEWSKI Adam: Kultura historyczna jako
kategoria badań nad obecnością przeszłości w teraźniejszości: propozycje teoretyczne Petera O. Loewa, Rocz.
Antrop. Hist. 2013 R. 3 nr 1 s. 357-364
1545. ROMANOWICZ Paulina: Dziewiętnastowieczny wiatrak-zabawka z badań
archeologicznych w Gdańsku. Kwart. Hist.
Kult. Mat. 2013 R. 61 nr 4 s. 603-610, il. Sum.
1538. LOEW Peter Oliver: Gdańsk, miasto wielu kultur: mit i rzeczywistość historyczna // In: Po co nam historia? - Gdynia,
2013. - S. 13-32: [1] k. tabl.
1546. SCHENK Dieter: Danzig 19301945: das Ende einer Freien Stadt. - Berlin:
Links, 2013. - 219 s.: il., faks., mapa, portr.
1539. ŁACH Wiesław Bolesław: Polityczno-wojskowy status Wolnego Miasta Gdańska a kwestia militarnej pozycji Polski nad
Bałtykiem // In: Wojskowość - bezpieczeństwo - wychowanie: księga jubileuszowa profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę
urodzin. T. 1. - Siedlce, 2012. - S. 222-232
NARODZINY „Solidarności”... = poz. 643
1540. NAWROCKI Karol: Więcej niż
mecz: Lechia Gdańsk - Juventus Turyn // In:
Nieczysta gra: tajne służby a piłka nożna. Chorzów, 2012. - S. 151-159
Antykomunistyczne manifestacje gdańskich kibiców
28 IX 1983 r.
1541. OLSZEWSKA Danuta: Über Heimatgefühle aus der Perspektive der ehemaligen Danziger // In: Sprache und Kultur als
gemeinsames Erbe im Grenzgebiet. - Gdańsk,
2010. - S. 97-105
1542. OLSZEWSKA Izabela: Cultural
identity of citizens of Gdańsk from ethnolinguistic perspective on the basis of chosen
texts of the Free City of Gdańsk. Colloquia
Humanistica 2013 Vol. 2 s. 133-157. Streszcz.
Sum.
1547. STAŻEWSKI Marek: Gdańskie
Bractwo Strzeleckie Fryderyka Wilhelma
w świetle statutów z lat 1818-1913. Rocz.
Gdań. 2011/2012 T. 71/72 (dr. 2013) s. 89103. Sum.
1548. SZCZEPANOWSKA
Karolina:
Stemple szklane z badań archeologicznych
Gdańska (stanowisko 100, Szafarnia-Angielska Grobla). Gdań. Stud. Archeol. 2013 nr 3 s.
283-300, il. Sum.
1549. ŚWIERK Paulina: W przededniu
45-lecia działalności Regionalnej Pracowni
Krajoznawczej PTTK w Gdańsku // In: Wartość kontynuacji idei i praktyki w turystyce.
- Warszawa, 2013. - S. 121-154: il., faks.
1550. WĄSOWICZ Jarosław: Futbol
i polityka: przypadek kibiców Lechii Gdańsk
// In: Nieczysta gra: tajne służby a piłka nożna. - Chorzów, 2012. - S. 130-150: il.
WŁADZE i mieszkańcy Gdańska... = poz. 662
1551. ZAJEWSKI Władysław: Rezydenci
francuscy w Gdańsku napoleońskim. Ann.
Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. F: Historia
2007 Vol. 62 s. 53-67. Rés.
122
Pomorze Wschodnie
1552. FUDZIŃSKI Mirosław: Dzieje
badań prehistorycznych na terenie G d y n i .
Rocz. Gdyński 2013 nr 25 s. 11-29, il., faks.,
mapa
zesp. aut. Jan Gronda [et al.]. - Gdynia: Morski Klub Seniorów Lotn. Wojsk. Oddz. Stow.
Seniorów Lotn. Wojsk. RP, 2012. - 209 s.: il.,
portr. - (Biblioteczka Morskich Skrzydeł; 8)
1553. FUDZIŃSKI Piotr: Kiedy żelazo
było na wagę złota: społeczności epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza. Rocz. Gdyński 2013
nr 25 s. 37-56, il.
1562. PUDŁO Aleksandra: Antropologia
w rekonstrukcji dawnych populacji ludzkich.
Rocz. Gdyński 2013 nr 25 s. 82-87
Na przykładzie Gdyni
Badania archeol. na terenie Gdyni
1554. GAWRON Mirosław: Karty z dziejów Gdyni Cisowej. - Gdynia: Stow. Przyjaciół Cisowej, 2013. - 447 s.: il., faks., portr.
Bibliogr. s. 443-447
1555. JAKIMOWICZ-OSTROWSKA
Iwona: Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944-2005. - Gdynia, 2008
Rec.: BURZYŃSKA-WENTLAND Lidia, Biul. Hist.
Wychow. 2013 [T.] 29 s. 171-176
1556. KARDAS Mariusz: Gdynia i jej
władze w latch 1926-1950: główne problemy administracji publicznej miasta. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2013. - 963 s.: il.
Bibliogr. s. 857-945
1557. KARDAS Mariusz, MICHAŚ Julian A.: Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem w Gdyni w latach 1928-1935. Niepodległość 2013 T. 62 s. 185-223
1558. KRÓL Danuta, STARSKI Michał:
Badania czasów nowożytnych na terenie
miasta Gdyni. Rocz. Gdyński 2013 nr 25 s.
88-97, il.
1559. MAŁKOWSKI Kazimierz, MAŁSZYCKI Dariusz: Nowy bedeker gdyński. Gdańsk: Wydaw. Oskar, 2013. - 362, [1] s.: il.
1560. MAŁSZYCKI Dariusz: Formy
działalności harcerstwa gdyńskiego w latach
1959-1989. Rocz. Gdyński 2013 nr 25 s. 126139
1561. NASZE pięćdziesięciolecie: historia Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
Wojskowego w Gdyni Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP /
1563. RATAJCZYK Zdzisława: Osadnictwo wczesnośredniowieczne Gdyni i najbliższej okolicy w świetle badań archeologicznych. Rocz. Gdyński 2013 nr 25 s. 66-81,
il., mapy
ROCZNIK Gdyński... = poz. 83
1564. SADOWSKA Danuta, ZWIERCAN Roman, KOŁODZIEJ Andrzej: Ludzie
Sierpnia 80 w Gdyni. [T. 1]-2. - Gdynia:
Fund. Pom. Inicjatywa Hist., 2013. - 178, [1]
s.: il.; 196, [2] s.: il.
Współaut. T. 2: Michał Guć
1565. SOKOŁOWSKA Małgorzata: Chylonia, Cisowa. - Gdynia: Ofic. Verbi Causa,
2013. - 175, [1] s.: il., faks., portr.
Dzielnice Gdyni
1566. SOŁTYSIK Maria Jolanta: Gdzie
w Kolibkach stał dwór królowej Marysieńki.
Rocz. Gdyński 2013 nr 25 s. 98-102, il., mapa
Dzielnica Gdyni
1567. TOŻSAMOŚĆ kulturowo-cywilizacyjna Gdyni / red. Mirosław Gawron, Helena Głogowska; Wyższa Szkoła Komunikacji
Społecznej w Gdyni. - Gdynia, 2013. - 247
s.: il., mapa, tab. - (Zeszyty Gdyńskie; nr 8).
Sum.
Z treści: SOBIECKA Marta, ŚLĘZAK Mikołaj:
Teoretyczne podstawy samorządu terytorialnego na
przykładzie Gdyni s. 29-43. - LESKA-ŚLĘZAK Joanna:
Wektory emigracyjne w Gdyni w XX-leciu międzywojennym s. 45-50. - KARDAS Mariusz: Gdynia w strukturze administracji ogólnej w latach 1926-1930 s. 51-79.
- GŁOGOWSKA Helena: Kpt. mar. Ignacy Antoniewicz
[1889-?]: komendant Szkoły Marynarzy i pracownik
przedwojennego Urzędu Morskiego w Gdyni s. 81-87.
- POŁEĆ Rafał: Żandarmeria Wojskowa w obronie Wybrzeża we wrześniu 1939 roku s. 89-101. - GAWRON
Mirosław: Cierpienia i straty ludności polskiej w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945 na podstawie relacji
Pomorze Wschodnie
mieszkańców Gdyni Cisowej s. 103-142. - SUTOWSKI
Sławomir: Represje polityczne w Marynarce Wojennej
w latach 1945-1956 s. 143-151. - HYBIAK Mariusz: Przestrzeń miejska Gdyni w twórczości filmowej s. 165-169.
- PRZYBYLSKA Lucyna: Dawne i współczesne formy
obiektów sakralnych w Gdyni i innych miastach s. 171187. - TUSZYŃSKI Michał: Problematyka mierzenia
rozwoju lokalnego w kontekście badania rozwoju Gdyni
s. 195-206
1568. WRÓBEL
Agnieszka:
Żydzi
w Gdyni w latach 1926-1939. - [Wyd. 2] - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2013. - 190 s.:
il., faks., mapa, tab. Bibliogr. s. 174-180
ZESZYTY Gdyńskie... = poz. 129
1569. DOLATOWSKI Dariusz: G i e m l i c e i Długie Pole [pow. gdań.]: z dziejów
społeczno-gospodarczych wsi i okolic od czasów najdawniejszych do 1945 roku. - Trutnowy: Stow. „Żuławy Gdańskie”, 2013. - 59 s.: il.,
faks., mapy, tab. Bibliogr. s. 43-46
BIAŁUŃSKI G.: Nieznany wilkierz miasta G i ż y c k a ... = poz. 912
1570. SCHABIEŃSKI Jarosław: Sprawa
operacyjnego rozpracowania „Cmentarz”.
Rocz. August.- Suwal. 2010 T. 10 s. 97-101
Dot. antysowieckich napisów na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Giżycku w 1981 r.
1571. BORKOWICZ Jakub: Starostwo
g n i e w s k i e w XVII wieku. Teki Kociewskie
2013 z. 7 s. 56-63
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
1572. LISIECKI Krzysztof: Rola i miejsce
mecenatu w rozwoju turystyki i kultury na
przykładzie Grupy Polmlek i Zamku Gniew
// In: Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki. - Gdańsk, 2013. - S. 87-100.
Streszcz.
1573. ŻUCHOWSKI Leszek: Miasto
nadgraniczne: szkice i materiały z historii
G o l u b i a - D o b r z y n i a . - Golub-Dobrzyń:
Wszechnica Eduk. i Wydaw. „Verbum”, 2013.
- 291 s.: il., faks., mapy, portr.
1574. KOWALKOWSKI Krzysztof: Od
najdawniejszego osadnictwa do roku 1650.
123
Cz. 1-3. Pomerania 2013 nr 7/8 s. 43-45, il.;
nr 9 s. 26-27, il.; nr 10 s. 46-47, il.
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/LIPIEC-SIERPIEN_2013.
pdf [dostęp: 23 V 2015].
Dot. G o r ę c z y n a , pow. kart.
1575. KLOTZKE Zbigniew: Osiem wieków G o w i n a [pow. wejh.]. - Wejherowo:
Wydaw. WR, 2013. - 222 s.: il., portr., tab.
1576. NECIO Jerzy: G ó r o w o I ł a w e c k i e [pow. bart.]: historyczny mikrokosmos natangijskiego miasteczka // In: Światło
Wschodu w przestrzeni gotyku [...]. - Górowo Iławeckie, 2013. - S. 163-182: il.
1577. PUZOWSKI Jerzy: Dzieje G r ó d k a w województwie kujawsko-pomorskim,
w powiecie świeckim, w gminie i parafii
Drzycim. - Bydgoszcz: Przeds. Mark. LOGO,
2013. - 110, [1] s.: il., faks., mapa
FURMAŃSKA K.: Bibliografia g r u d z i ą d z k a ... =
poz. 4
ROCZNIK Grudziądzki... = poz. 84
RUTKOWSKA K.: Działalność wydawnicza Koła
Miłośników Dziejów Grudziądza... = poz. 10
1578. SCHOENWALD Dawid: Ulice
i zaułki Grudziądza: Aleja 23 Stycznia i okolice. - Grudziądz, 2012
Rec.: POLESIAK Krzysztof, Rocz. Grudz. 2013 T. 21
s. 313-315
1579. TWIERDZA Grudziądz: monografia / [aut.] Jakub Franczak [et al.]. - Grudziądz, [2010]
Rec.: NASTROŻNY Paweł, Klio (Toruń) 2013 T. 24
s. 169-182 [Wersja elektron.]: http://dx.doi.org/10.12775/
KLIO.2013.007 [dostęp: 23 IX 2013]
1580. ŻEBROWSKI Mariusz: Projekt
wojskowego cmentarza wojennego w Grudziądzu 1939-1941. Rocz. Grudz. 2013 T. 21
s. 267-271
1581. DĄBAL Joanna: H e l , stanowisko
11: stan i perspektywy badań miasta portowego. Gdań. Stud. Archeol. 2013 nr 3 s. 258282, il., mapy. Sum.
124
Pomorze Wschodnie
1582. CNOTLIWY Eugeniusz: Przedmioty z poroża i kości z J a n o w a P o m o r s k i e g o [pow. elbl.]. - Elbląg: Muz. Archeol.Hist., 2012. - 259, [1] s.: il., tab., wykr. - (Studia
nad Truso; T. 2 ). Bibliogr. s. 174-181
Zawiera: MAKOWIECKI Daniel: Wytwory z poroża
i kości w ujęciu zoologicznym s. 183-220. - BOGUCKI
Mateusz, JAGODZIŃSKI Marek Franciszek, MAKOWIECKI D.: Katalog przedmiotów z poroża i kości z Janowa Pomorskiego s. 221-259.
Tekst w jęz. pol. i ang.
1583. PŁAZA Dominik Kacper: Materiały krzemienne ze stanowiska J a s t r z ę b i a
G ó r a [pow. pucki] 4 w świetle najnowszych
analiz. Gdań. Stud. Archeol. 2013 nr 3 s. 7990, il., mapa. Sum.
1584. KORDOWSKI Marek: Z dziejów
J a ź w i s k [pow. tczew.]. Teki Kociewskie
2013 z. 7 s. 76-99
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
1585. BIAŁUŃSKI Grzegorz: O strażnicy
krzyżackiej w J e g ł a w k a c h [pow. kętrz.].
Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 3 s. 585-591, il.
1586. K A M I E N I C A [pow. tuch.] na
pograniczu borowiacko-krajeńskim: miejsce ludzi - ludzie miejsca / red. Marek Sass.
- Bydgoszcz: Margraf, 2012. - 152 s.: il., faks.
1587. SATKE Zbigniew: Z dziejów ZHP
w Hufcu K a r t u z y. Cz. 1-2. Pomerania 2013
nr 4 s. 23-25, il; nr 5 s. 14-16, il.
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/KWIECIEN_2013.pdf
[dostęp: 23 V 2015]
1588. KLAIPĖDA [K ł a j p e d a ] Europos
istorijos kontekstuose. (The city of Klaipėda
in the contexts of European history) / sud.
ir moks. red. Vasilijus Safronovas; Klaipėdos
Universiteto. Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas. - Klaipėda, 2013. - 255,
[1] s.: il., faks., mapy, tab. Sum.
Treść: SAFRONOVAS Vasilijus: Klaipėdos miesto
istorijos ir jo vieta Europoje (vietoj įvado). (Histories of
Klaipėda city and its place in Europe: instead of introduction) s. 6-24, 224-239. - CZAJA Roman: Klaipėdos
vieta Baltijos jūros prekyboje viduramžiais. (Memel’s
place in the Baltic trade in the middle ages) s. 26-32, 240241. - ELERTAS Dainius: Juodoji mirtis ir komunikacija:
Klaipėda, 1350 metai. (Black Death and communication:
Memel, 1350) s. 34-53, 241. - ŠIMKUTĖ Indrė: Svaigieji
gėrimai ir jų importas Klaipėdoje XIII-XIX amžiais.
(Strong drinks and their import to Memel in the 13th to
the 19th century) s. 54-65, 242. - NABAŽAITĖ Raimonda: XVI amžiaus Klaipėdos koklio intymioji scena ir jos
užkulisiai. (Klaipėda stove tile of the 16th century: intimate scene and backstage) s. 66-83, 243. - WALTER Axel
E.: Simonas Dachas [1605-1659]: poetas iš Klaipėdos ir
XVII amžiaus Europos Res publica literaria literatūrinės
tradicijos. (Simon Dach: poet from Memel, and the literary traditions of the European Republic of Letters of
the 17th century) s. 84-105, 244. - VAREIKIS Vygantas:
Zwischen Ost und West: Klaipėda ir Klaipėdos kraštas
keliautojų ir svetimšalių akimis XVIII-XIX amžiais. (Zwischen Ost und West: Memel and Memel territory as seen
by travellers and foreigners in the 18th-19th centuries) s.
106-125, 245. - SAFRONOVAS Vasilijus: Modernieji lietuviai įsitvirtina mieste: kaip tai vyko Klaipėdoje XIX-XX
amžių sandūroje? (Modern Lithuanians get established in
cities: how did it look in Klaipėda at the turn of the 20th
century?) s. 126-151, 246-247. - ADOMAVIČIUS Romualdas: Du gyvenimai: Klaipėdos uostas Baltijos jūros
pietryčių pakrantėje XX amžiaus pirmojoje pusėje. (Two
lives: Klaipėda port on the south-eastern coast of the Baltic in the first half of the 20th century) s. 152-166, 247.
- JĒKABSONS Ēriks: Klaipėda Europos dėmesio centre:
1939 metai s. 168-187, 248. - VITKUS Hektoras: Žydų
civilizacijos pabaiga Europoje ir Klaipėdos krašte. (The
end of the Jewish civilization in Europe and in Klaipėda
region) s. 188-222, 248-249
1589. KOCHANOWSKI Jerzy: (Nad)morskie pogranicze nowoczesności: Rostock,
Kłajpeda i Tallin od lat 70. XIX do lat 20. XX
w. Rocz. Dziejów Społ. i Gosp. 2013 T. 73 s.
153-176. Sum.
1590. MEMEL als Brücke zu den baltischen Ländern: Kulturgeschichte Klaipėdas
vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert / hrsg.
v. Bernhart Jähnig. - Osnabrück, 2011
Rec.: TILITZKI Christian, Jahrb. f. d. Gesch. Mittelu. Ostdeutschl. 2012 Bd. 58 (dr. 2013) s. 315-317 [wersja
elektron.]: http://www.degruyter.com/view/supplement/
s21919909_Inhaltsverzeichnis.pdf [dostęp: 16 IV 2015]
1591. NABAŽAITĖ Raimonda: 15421678 m. gyvenamojo namo dubeninių
koklių krosnis prie Kurpių gatvės Klaipėdoje.
Kultūros Paminklai 2010 [nr] 15 s. 28-37
Dot. pieców kaflowych w Kłajpedzie
1592. POCYTĖ Silva: XX a. Klaipėdos
krašto gyventojų klaipėdiškių kultūrinio ir
tautinio tapatumo išraiškos epitafijose. (Expressions of cultural and national identity
Pomorze Wschodnie
of the residents from the Klaipėda Region
Klaipėdiškiai of the 20th century in epitaphs).
Lituanistica 2013 T. 59 Nr. 4 s. 235-251, tab.
Sum.
1593. SAFRONOVAS Vasilijus: Competing ideologies of identity in the town of
Memel/Klaipėda: a case study. Jahrb. d. Bundesinst. f. Kultur u. Gesch. d. Dt. im östl. Europa 2012 Bd. 20 s. 548-552
1594. SAFRONOVAS Vasilijus: The
competition of identity ideologies in a city
of South-Eastern Baltic Sea region: the casestudy of Klaipeda in the 20th century. Klaipėda: Klaip. Univ. l-kla, 2010. - 48, [1] s.
Tekst w jęz. ang. i lit.
1595. ŠIMKUTĖ Indrė: XVI-XIX a. stikliniai buteliai Klaipėdoje: tipologija, chronologija, reikšmė. (16th-19th century glass
bottles in Klaipėda: typology, chronology,
and significance). Liet. Archeol. 2013 [T.] 39
s. 145-176, il., pl., wykr. Sum.
1596. VAREIKIS Vygantas: 99 Klaipėdos
miesto istorijos = 99 stories about Klaipeda. Klaipėda: Leidybos grupė Druka, 2008. - 231,
[1] s.: il.
Tekst równol. w jęz. lit. i ang.
1597. JANCZYŃSKI Mateusz: Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych późnośredniowiecznego bergfriedu w K o n a r z y n a c h , pow. chojnicki. Baszta 2013 [nr] 12 s.
73-82, il.
WILKIERZ wsi K o s o w o i Chrystkowo... = poz.
661
1598. BLOCH Marta, OSTASZ Adam,
POGODZIŃSKI Paweł Marek: Wstępne
wyniki archeologicznych badań rozpoznawczych przeprowadzonych w ramach planowanej obwodnicy K o ś c i e r z y n y. Kościerskie
Zesz. Muz. 2013 [nr] 7 s. 51-72, il., mapa, pl.
1599. WOŹNIAK Marcin: A iron ballshaped pendant from the cemetery of the
Wielbark Culture in K o z ł ó w k o [pow.
nidz.] in northern Masovia. Archaeol. Lituana 2013 [T.] 14 s. 51-62, il., mapa. Streszcz.
w jęz. lit.
125
1600. KÖNIGSBERG - K r ó l e w i e c Kaliningrad: dziedzictwo historyczne / red.
Krystyna Jarosz; Towarzystwo Ratowania
Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych
i Obecnych „Ojcowizna” w Węgorzewie;
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Węgorzewo,
2013. - 105, [1] s.; 120 s.
Treść: ACHREMCZYK Stanisław: Królewiec jako
ośrodek europejskiej nauki i kultury s. 7-38. - KOSTŠOV
Ûrij [V.]: Rola Königsbergu w naukowej i kulturalnej
współpracy z Rosją w XVIII-XX w. s. 39-49. - STECKIEWICZ Jerzy: Historia pojawienia się chrześcijaństwa na
terenie Sambii w świetle literatury rosyjskojęzycznej s.
50-55. - ŁAPO Jerzy [M.]: O Królewcu i innych „zamorskich krainach” w folklorze mazurskim s. 56-65. - BARYŁA Tadeusz: Procesy migracyjne na obszarze byłych
ziem pruskich i problem tożsamości regionalnej ich nowych mieszkańców s. 66-67. - HOJSZYK Wacław: Dzieje
Kaliningradu i jego mieszkańców widziane z Olsztyna s.
68-72. - JAROSZ Krystyna: Współczesne ślady polskości
w krajobrazie historycznym obwodu kaliningradzkiego s.
73-85. - SZCZĘSNA Danuta: Z doświadczeń nauczyciela języka polskiego w Kaliningradzie w końcu XX w. s.
86-92. - GRIBOVSKAÂ Svetlana: Popularyzacja kultury
polskiej przez kaliningradzki zespół „Camerata Sambia”
s. 93-98. - MARTYNÛK Andrej: Kaliningradzkie spacery
wirtualne i realne: doświadczenie rozszeszenia przestrzeni muzealnej s. 99-105
Teksty także w jęz. ros., wyd. w kierunku przeciwstawnym, z odrębną numeracją stron pt.: Kënigsberg Krulevec - Kaliningrad: istoričeskoe nasledie
1601. KOSTŠOV Û[rij] V.: Nemeckorusskij klub v dovoennom Kënigsberge. Vestnik KGU 2003 Vyp. 2 s. 53-59
Wersja elektron.: kaliningrad.mid.ru/nemecko-russkij-klub-v-dovoennom-kenigsberge [dostęp: 5 V 2015]
1602. KOSTŠOV Û[rij] V.: O meste
nahoždeniâ i štatah sovetskogo konsul’stva
v Kënigsberge. Kaliningradskie Arhivy 2013
Vyp. 10 s. 82-92, il., tab.
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
1603. KOSTŠOV Û[rij] V.: Obŝestvo
druzej Novoj Rossii v Kënigsberge // In: Problemy istočnikovedeniâ i istoriografii: sbornik
naučnyh trudov. Vyp. 3. - Kaliningrad, 2004.
- S. 76-81
Wersja elektron.: www.academia.edu/4971847/
The_Society_of_Friends_of_the_New_Russia_in_
K%C3%B6nigsberg_according_to_SARF [dostęp: 5 V
2015]
126
Pomorze Wschodnie
1604. KULAKOV V[ladimir] I.: Istoriâ
gorodskoj arheologii Kënigsberga. Balto-slav.
Issledov. 2006 [Vyp.] 17 s. 458-475, il., pl.
Wersja elektron.: http://www.inslav.ru/images/stories/books/BSI-XVII%282006%29.pdf [dostęp: 8 X
2015]
1605. MITROFANOV Aleksej: Gorodskie progulki: Kaliningrad. - Moskva: KljučS, 2008. - 240 s.: il.
1606. ZINOVIEV Andrei V.: Human
osseal remains from a medieval cemetery
Königsberg Cathedral (Kaliningrad, Russia).
Bull. International Assoc. Paleodontology 2009
[Vol.] 3(2) s. 14-27, il., tab., wykr.
Wersja elektron.: hrcak.srce.hr/file/71008 [dostęp:
15 IV 2015]
1607. GROSS Radosław: Od Gdańskiego Sierpnia do stanu wojennego: lokalne
struktury partyjne wobec przemian w kraju
na przykładzie Komitetu Miejskiego PZPR
w L i d z b a r k u Wa r m i ń s k i m (19801981) // In: Polska w XX wieku: w kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych: księga pamiątkowa [...]. - Bydgoszcz,
2013. - S. 251-275
1608. KIEŁBIK Jerzy: Die Beamten der
Stadt Heilsberg (1650-1750). Zs. f. d. Gesch.
u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013)
s. 48-67, tab. Streszcz. Sum.
1609. POTOCKI Janusz: L i p i n k i
S z l a c h e c k i e [pow. starog.] w dokumentach i wspomnieniach. - Starogard Gdański:
Drukarnia KIM, 2013. - 200 s.: il.
1610. OSIPOWICZ Grzegorz: Nie tylko
krzemieniem zbrojono strzałę?: o kamiennych narzędziach retuszowanych ze stanowiska L u d o w i c e 6 [pow. wąbrz.] // In: Retusz,
jak i dlaczego?: „wieloperspektywiczność
elementu twardzowego”. - Kraków, 2013. - S.
165-185: il., mapa, tab. Sum. Streszcz.
1611. OSIPOWICZ Grzegorz: Przemysł
ze skał niekrzemiennych w mezolicie ziem
polskich?: z wyników badań stanowiska Ludowice 6, gm. Wąbrzeźno. Prz. Archeol. 2013
T. 61 s. 145-188, il., mapy, tab. Sum.
1612. MIK Hanna: Materiały ze zniszczonych grobów kultury wielbarskiej z Ł ę g o w a , gmina Pruszcz Gdański. Gdań. Stud.
Archeol. 2012 nr 2 s. 143-149, il., mapa. Sum.
1613. AGEJCZYK Tomasz: Festung Marienburg [M a l b o r k ]. Prowincja (Sztum)
2013 nr 1 s. 113-120, il., pl.
1614. KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA
Barbara: Malbork w XVIII-wiecznych publikacjach brytyjskich. Kom. Maz.- Warm. 2013
nr 2 s. 203-211. Zsfg. Sum.
1615. Die MARIENBURG: vom Machtzentrum des Deutschen Ordens zum Mitteleuropäischen Erinnerungsort / hrsg. v. Bernd
Ulrich Hucker, Eugen Kotte, Christine Vogel.
- Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2013. 242, [1] s.: il.
Treść: HUCKER Bernd Ulrich, KOTTE Eugen,
VOGEL Christine: Einleitung: die Marienburg - Erinnerungssymbol im Wandel s. 7-17. - MILITZER Klaus:
Die Marienburg als Zentrale des Ordens im 14. und
15. Jahrhundert s. 19-33. - HUCKER Bernd Ulrich: Die
Marienburg im Spiegel des Burgenbauprogramms und
der Symbolik des Deutschen Ordens s. 35-52. - KOPICZKO Andrzej: Das religiöse Leben in Marienburg
(Malbork) in den Jahren 1525-1772 s. 53-69. - VOGEL
Christine: Die Marienburg in der Geschichtskultur des
Königlichen Preussens s. 71-88. - KOSIŃSKI Paweł:
Polnische Besucher auf dem Schloss Marienburg im 19.
Jahrhundert: Motive - Eindrücke - Kommentare s. 89102. - WERQUET Jan: „Jedes Volk müsste sein heiteres
Westminster haben”: die Marienburg als preussisches
Geschichtsdenkmal zwischen Romantik und Restauration s. 103-124. - KOTTE Eugen: Die Marienburg in der
Historiographie und Belletristik des 19. Jahrhunderts s.
125-146. - BARNIŠKIENĖ Sigita: Die Beschreibung der
Marienburg im Roman „Heinrich von Plauen” von Ernst
Wichert s. 147-158. - KIENEMANN Christoph: „Basis
und Grundstein” des preussischen Staates: die Konstruktion des Mythos Marienburg in der antipolnischen Stereotypie des 19. Jahrhunderts s. 159-171. - GARSTKA
Christoph: „Das Kreuz mit den Rittern”: die Darstellung
der Ordensritter in der polnischen Literatur des 19. Jahrhunderts s. 173-186. - JOACHIMSTHALER Jürgen: Geschichtsrückbau: die Dekonstruktion des Motivgeflechts
„Deutscher Orden” in der deutschsprachigen Literatur
seit Kriegsende (1945-2012) s. 187-205. - TORBUS Tomasz: Die Marienburg im polnischen Pressespiegel 19451973: der Wiederaufbau und die „Domestizierung eines
fremden Erbes” s. 207-221. - AUFGEBAUER Lukas,
MITTWOLLEN-STEFANIAK Izabela: Die Marienburg
im Rahmen des europäischen Museumswesens s. 223234. - ARNOLD Udo: Symbolik und Repräsentationen
der Marienburg: Rivalität - Konfrontation - Kooperation:
Bilanzierende Gedanken s. 235-242
Pomorze Wschodnie
1616. PLUSKOWSKI Aleksander, SEETAH Krish, MALTBY Mark: Potential osteoarchaeological evidence for riding and
the military use of horses at Malbork Castle,
Poland. Intern. J. Osteoarchaeol. 2010 Vol. 20
no. 3 s. 335-343, il., mapa, tab.
Wersja elektron.: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/oa.1048/abstract [dostęp: 16 IV 2015]
1617. ZACHARIAS Rainer: Ein Massengrab gibt zu denken: Marienburg 1939 - 1945
Malbork. Preussenland 2012 Jhb. 3 (dr. 2013)
s. 102-177, il.
1618. EARLY neolithic material from
M a ł e R a d o w i s k a site 27, Wąbrzeźno
comm., Kujawy-Pomerania / [aut.] Grzegorz
Osipowicz [et al.]. Spraw. Archeol. 2013 [T.]
65 s. 263-281, [2] s. tabl., il., mapa. Sum.
127
1624. MIECZKOWSKI Andrzej: Gawędy o N i e d ź w i e d z i u [pow. wąbrz.]. - Wąbrzeźno: Wąbrz. Zakł. Graf., 2013. - 65 s.: il.
1625. WIELOKULTUROWE cmentarzysko w N o w y m Ta r g u : stan. 6, gm. Stary Targ / red. Ewa Fudzińska, Piotr Fudziński;
Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork,
2013. - 495 s., [3] k. tabl. skł.: il., tab., wykr.
Bibliogr. Sum. Zsfg.
1626. BRZOSKOWSKI Wiesław: N o w y
W i e c [pow. starog]: miejsce urodzenia błogosławionej siostry Marty Wieckiej. - Skarszewy: Introligatornia Mirex, 2010. - 38 s.: il.,
faks., mapy, tab., wykr.
Toż w jęz. pol. pt.: Materiały wczesnoneolityczne ze
stanowiska Małe Radowiska 27, gm. Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie s. 282-291
1627. BIAŁUŃSKI Grzegorz: O początkach zamku w O l s z t y n i e . Kom. Maz.Warm. 2013 nr 4 s. 645-664, il., mapy. Zsfg.
Sum.
1619. JASKÓŁOWSKI Paweł: M i ł o m ł y n [pow. ostr.] 1990-2010. - Miłomłyn:
Paweł Jaskółowski, 2013. - 182 s.: il., faks.,
tab., portr., wykr. Bibliogr. s. 173-178
1628. BIAŁUŃSKI Grzegorz, KLIMEK
Robert: Początki Olsztyna: przewodnik archeologiczny. - Olsztyn: Stow. „Nasze Gady”,
2013. - 36 s.: il.
1620. SKROBOT Wiesław: Miłomłyn:
o potrzebie przywracania miejskości. Okolice
Ostródy 2013 s. 5-18, il.
1621. GACKOWSKI Jacek, OSIPOWICZ
Grzegorz: Przedmioty krzemienne z osady
obronnej ludności kultury łużyckiej w M i r a k o w i e -Grodnie (stanowisko 6), pow. Toruń. Fontes Archaeol. Posnanienses 2013 Vol.
49 s. 177-192, il., tab. Sum.
1622. MĄCZYŃSKA Magdalena: Die
Goldfibel von M ł o t e c z n o (Hammersdorf), Kr. Braniewo in Nordostpolen. Archaeol. Lituana 2013 [T.] 14 s. 181-198, il., mapa.
Streszcz. w jęz. lit.
HASSEL G.: Historia miasta Sensburga [M r ą g o w a ] = poz. 1439
1623. SZULIST Władysław: M ś c i s z e w i c e [pow. kart.]: kartki z przeszłości XX
wieku. - Lipusz: [s. n.], 2013. - 117, [3] s., [92]
s. tabl.: il., mapy, pl.
Dok. elektron.: naszegady.pl/publikacje/poczatki_
olsztyna.pdf [dostęp: 7 V 2015]
1629. GIESZCZYŃSKI Witold: Działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie (1980-2013). Echa Przeszłości 2013 [T.] 14
s. 123-138. Sum.
1630. GOŁOTA Janusz: Wojewódzki
Obywatelski Komitet Ochrony Pomników
Walk i Męczeństwa w Olsztynie (1961-1990)
// In: Społeczeństwo - wojsko - polityka: studia i szkice ofiarowane profesorowi Adamowi
Czesławowi Dobrońskiemu [...]. - Białystok,
2013. - S. 545-557: tab. Sum.
1631. JASIŃSKI Janusz: Tradycje kopernikańskie w Olsztynie w XIX wieku. Kom.
Maz.- Warm. 2013 nr 3 s. 509-522. Zsfg. Sum.
1632. SAKSON Andrzej: Olsztyn w świadomości jego mieszkańców // In: O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu
życia: szkice socjologiczne i gerontologiczne.
- Gdańsk, 2013. - S. 225-234
128
Pomorze Wschodnie
1633. SIKORSKI Jerzy: Galopem przez
stulecia: dzieje Olsztyna 1353-2013. - Olsztyn:
Edytor Wers, 2013. - 382, [1] s.: il., portr.
Wyd. popularnonaukowe
1634. MIESAŁA Marek: Żyli wśród nas
...: z dziejów Niemców w gminie O s i e [pow.
świec.]. - Osie: Bractwo Czarnej Wody, 2013.
- 60 s.: il., mapy, tab. - (Dziedzictwo Kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego)
Współwyd.: LEJK Marek J., MIESAŁA Marek: Legenda o Osiu s. 48-60, il.
GŁOWIŃSKA A.: Powiat o s t r ó d z k i : bibliografia... = poz. 5
1635. TOMKIEWICZ Ryszard: Ostróda
w lipcu 1945 roku w relacji pierwszego burmistrza Stefana Ucińskiego. Okolice Ostródy
2013 s. 73-80
1636. ŁAGUNA Wanda, RAYSS Joanna:
Zmiany w krajobrazie kulturowym wywołane rekonstrukcją grodziska średniowiecznego w O w i d z u (gmina Starogard Gd.) - jako
przykład świadomego kształtowania krajobrazu historycznego. Teka Komisji Archit.,
Urban. i Stud. Krajobr. 2013 T. 9/1 s. 55-69,
il., pl. Streszcz. Sum.
1637. SOLECKI Bogdan, BRZEZIŃSKI
Seweryn: P e l p l i n dawny i współczesny
= Old and contemporary Pelplin. - Pelplin:
„Bernardinum”, 2011. - 237, [2] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1638. SZWOCH Ryszard: Elity społeczne Pelplina XIX i połowy XX wieku. Rydwan
2013 nr 8 s. 47-60, il.
1639. POLIŃSKI Dariusz: P i e ń : siedziba krzyżackich prokuratorów w ziemi
chełmińskiej. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2013. - 214 s.: il., mapa, tab., wykr. + 1 CDRom. Bibliogr. s. 185-201. Sum.
1640. ÂKIMOV Sergej A.: Hronika šturma Pillau [P i ł a w a ]. - Kaliningrad: Misutkina, 2007. - 299 s.: il., mapy
1641. KOCHANOWSKI Marian: Zapomniany gród w P i n c z y n i e [pow. starog.].
Rydwan 2013 nr 8 s. 16-25, il.
1642. KOWALKOWSKI Krzysztof: P o ł o m , zaginiona wieś na Kociewiu. Kociew.
Mag. Region. 2013 nr 4 s. 4-6, mapa
1643. STARSKI Michał: Badania archeologiczne pasa nadmorskiego w P u c k u . Zap.
Puckie 2012/2013 nr 11/12 (dr. 2013) s. 1222, il., pl.
1644. PRZEWODNIK turystyczny po
gminie P u r d a [pow. olszt.] / red. Izabela
Lewandowska. - Purda: Urząd Gminy, 2013.
- 160 s.: il. + [2] s. tabl. skł.
1645. CYMEK Lidia, ROŻNOWSKI
Franciszek: Wyniki badań szczątków kostnych ludności zamieszkującej w okresie halsztackim na terenie dzisiejszego P u z d r o w a
i Rumi, woj. pomorskie. Słup. Pr. Biol. 2013
nr 10 s. 51-62. Sum.
1646. SIKORA Jerzy, TRZCIŃSKI Łukasz: Castrum Raczans [R a c i ą ż ]: przyczynek do obcych wpływów na XIII-wiecznym
Pomorzu Wschodnim. Archaeol. Hist. Polona
2013 T. 21 s. 101-126. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
AHP.2013.006 [dostęp: 17 I 2015]
1647. PIŁAT Patrycja: Rola rekonstrukcji historycznej w promocji zamku w R a d z y n i u C h e ł m i ń s k i m // In: Młodość
historii: rekonstrukcja historyczna na Kujawach i Pomorzu jako pasja i przedmiot badań
naukowych: zbiór studiów. - Toruń, 2013. - S.
31-55: il.
1648. PLATES from Radzyń Chełmiński
/ [aut.] Krzysztof Cackowski [et al.]. Fasc. Archaeol. Hist. 2013 Fasc. 26 s. 63-74, il., mapa,
tab., wykr. Streszcz.
1649. ALMONAITIS Vytenis: Raudžių
[R a u d s z e n ] (Nemunijos) piliakalnis:
užmirštas pietų Skalvos archeologijos ir istorijos paminklas. (Raudžiai (Nemunija) hillfort: forgotten archaeological and historical
monument of southern Scalovia). Istorija
(Vilnius) 2012 [nr] 88 s. 3-16, il., pl., wykr.
Sum.
Pomorze Wschodnie
1650. WADYL Sławomir: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w R e j s y t a c h
[pow. elbl.], gm. Rychliki (stan. 1 i 2) w świetle wyników badań archeologicznych. Pruthenia 2013 T. 8 s. 149-164, il., pl. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V
2015]
1651. GOSSLER Norbert, JAHN Christoph: Die archäologischen Untersuchungen
am spätmittelalterlichen Gräberfeld und am
Burgwall von Unterplehnen, Kr. Rastenburg
(R ó w n i n a D o l n a , pow. Kętrzyński) zwischen 1827 und 1940: ein Rekonstruktionsversuch anhand der Materialien im Berliner
Bestand der Prussia-Sammlung (ehem. Königsberg/Ostpreussen). Acta Praehist. et Archaeol. 2013 Bd. 45 s. 217-278, il, mapy. Zsfg.
Sum.
1652. BREZA Bogusław: Przemiana
w miasto. Cz. 1-2. Pomerania 2013 nr 4 s. 4950, il.; nr 5 s. 21-22, il.
129
nych. Gdań. Stud. Archeol. 2013 nr 3 s. 243257, il., tab. Sum.
1657. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Życie polityczne, sądowe, religijne, gospodarcze i kulturalne w S k a r s z e w a c h w stolicy
województwa pomorskiego za I Rzeczypospolitej. Z. 3. - Sopot: Wydaw. POMORSSAP,
2013. - 28 s.: il.
Z. 2 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1602
1658. BABICZ-KACZMAREK Karolina: S o p o c i a n i e 1945-1948. Rocz. Sopocki
2013 [T.] 24 s. 57-64, il.
1659. BYKOWSKA Sylwia: Losy mieszkańców Sopotu w pierwszych powojennych
latach. Rocz. Sopocki 2013 [T.] 24 s. 34-56,
faks.
ROCZNIK Sopocki... = poz. 86
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/KWIECIEN_2013.pdf
[dostęp: 23 V 2015].
Rumia
1660. GOGAN Wiesław: S t a r o g a r d z k i e Kurkowe Bractwo Strzeleckie (13512013). - Starogard Gdański: Introligatornia
Mirex, 2013. - 255 s.: il., portr. Bibliogr. s.
252-255
1653. BREZA Bogusław: Życie codzienne Polaków i Niemców. Pomerania 2013 nr
6 s. 21-23, il.
1661. BELGRAU Józef: S t r z e p c z [pow.
wejh.]: dzieje wsi i parafii. - Pelplin: „Bernardinum”, 2013. - 167, [1] s.: il., faks., mapa
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/CZERWIEC_2013.pdf
[dostęp: 23 V 2015].
W Rumii
1654. WILDE Manfred: Mitten in Europa: Richlawo, R y c h ł a w a [pow. świec.].
- Münster/Westf., 2010
Rec.: HARTMANN Stefan, Jahrb. f. d. Gesch. Mittelu. Ostdeutschl. 2012 Bd. 58 (dr. 2013) s. 312-315 [wersja
elektron.]: http://www.degruyter.com/view/supplement/
s21919909_Inhaltsverzeichnis.pdf [dostęp: 16 IV 2015]
1655. R Y J E W O [pow. kwidz.]: historia i pamięć / red. Justyna Pytlarczyk, Anna
Biskupska. - Ryjewo: Gm. Bibl. Publ., 2013.
- 83, [1] s.: il.
1656. KUJAWSKA Alicja: S a l i n o [pow.
wejh.]: wczesnośredniowieczne grodzisko
w świetle wstępnych badań archeologicz-
1662. SZRAMOWSKI Wojciech: Dzieje
miasta S z t u m u w latach 1416-1772. - Toruń, 2011
Rec.: ZAWADZKI Wojciech, Zap. Hist. 2013 T. 78 z.
1 s. 172-174
1663. KURZYK Krzysztof: Pozostałości
osadnictwa z późnego neolitu i wczesnej epoki brązu na stanowisku 4 w S z t y n w a g u ,
gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie.
Acta Univ. N. Copern., Archeol. 2013 [z.] 33 s.
21-51, il., mapy. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ARCH.2013.002 [dostęp: 28 I 2015]
1664. WĘSIERSKI Adam: Historia Ś l i w i c [pow. tuch.] i okolic fotografią pisana.
- Bydgoszcz: Przeds. Mark. LOGO, 2013. 112 s.: il.
130
Pomorze Wschodnie
1665. WĘSIERSKI Adam: Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. T. 3: Życie
religijne. - Tuchola: Przeds. Mark. LOGO,
2013. - 111 s.: il., portr., tab.
T. 1-2 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1619
1666. KŁODZIŃSKI Marcin: W oczekiwaniu na wolny stolik, czyli gdzie t c z e w i a n i e spędzali wolny czas w pierwszych latach
po II wojnie światowej. Teki Kociewskie 2013
z. 7 s. 12-19
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
= Wystawa „Dawny most przez Wisłę w Tczewie”: reprodukcje tablic s. 115-217
Tekst równol. w jęz. niem. i pol. oraz częściowo
w jęz. ang.
1671. OHRANA i vossozdanie v poselke Čystye Prudy [To l l m i n g k e h m e n ]
nesterovskogo rajona memorial’nyh mest
K. Donelajtisa / podgot. V[italij] N. Maslov,
E[vgenij] A. Maslov. Kaliningradskie Arhivy
2013 Vyp. 10 s. 113-137, tab.
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
ATLAS Twierdzy To r u ń . Z. 6 ... = poz. 443
1667. MŁYŃSKA Alicja: Cmentarz żołnierzy austriackich w Tczewie-Suchostrzygach. Teki Kociewskie 2013 z. 7 s. 126-131, il.,
tab.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015]
1668. WĘGLIŃSKI Marcin: Twarze
tczewskiej bezpieki (1945-1990): biogramy
funkcjonariuszy i rys historyczny / Instytut
Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział
w Gdańsku. - Gdańsk, 2013. - 315, [1] s., [9]
s. tabl.: portr., tab. - (Publikacje Gdańskiego
Oddziału IPN; T. 37). Bibliogr. s. 303-316
1669. WIECKI Radosław: Tczew pod
okupacją hitlerowską. - Tczew: Fabryka
Sztuk, 2013. - 103, [1] s.: il., faks.
1670. ZEUGIN der Geschichte: die Alte
Weichselbrücke in Dirschau = Świadek przeszłości: dawny most przez Wisłę w Tczewie
/ hrsg. v. Wieland Ramm. - Kaiserslautern:
Technische Univ., 2004 . - 217 s.: il., mapy,
portr.
Z treści: MODRZEJEWSKI Marek, WIÓREK
Mariusz: Dirschau heute: der Kreis, die Stadt und die
Brücke = Tczew dzisiaj: powiat, miasto, most s. 13-19.
- RICKEN Herbert: Die Anfänge des Eisenbahnsbaus
in Preussen: die preussische Ostbahn - die Brücken bei
Dirschau und Marienburg = Początki budownictwa kolejowego w Prusach: Pruska Kolej Wschodnia - mosty
w Tczewie i Malborku s. 45-59. - RAMM Wieland: Der
Bau und das bewegte Schicksal der Dirschauer Brücke =
Budowa i burzliwa historia tczewskiego mostu s. 61-77.
- PASSARGE Louis: Dirschau: der Strom - die Brücke Werkstätten = Tczew: rzeka - most - warszaty s. 79-99.
- RAMM Wieland, GROH Christoph: Die Ausstellung
„Alte Weichselbrücke Dirschau”: Wiedergabe der Tafeln
BIEDRZYCKI A., ZABORSKA U.: Bibliografia miasta Torunia... = poz. 2
1672. BIENIASZEWSKA Anna: Toruński pejzaż żydowski. - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek; ToMiTo, 2013. - 244 s.: il., faks.,
tab. - (Biblioteka ToMiTo)
Rec.: ZIELIŃSKA Agnieszka, Rocz. Tor. 2013 [R.] 40
s. 281-285 [wersja elektron.]: http://cejsh.icm.edu.pl:80/
cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-08de00281187-4449-b250-b25eb0b940b7 [dostęp: 20 III 2014]
BUKOWSKA H.: Obóz jeniecki Stalag XXA... poz.
2186
1673. DRZEWIECKI Bartosz, PĘKACKA-FALKOWSKA Katarzyna: Historia Parku Miejskiego w Toruniu (1817/1818-1939).
- Toruń, 2012
Rec.: BIRECKI Piotr, Rocz. Tor. 2013 [R.] 40 s. 290291 [Wersja elektron.]: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-f1810ad1-c611449e-ace6-dc0aaf087a36 [dostęp: 20 III 2014]
1674. HUPPENTHAL Janina: Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela
w Toruniu: osiemdziesiąt lat działalności
1926-2006. - Toruń: Tow. Bibliofilów, 2006.
- 39, [1] s.: il., faks., portr.
1675. KIEŁBASIEWICZ Sylwester: Kłopoty z początkiem, czyli spór o dziedzictwo
krzyżackie w Toruniu // In: Krajobraz kulturowy wolnej Polski: zbiór studiów. - Toruń,
2013. - S. 15-33: il.
1676. KLUCZWAJD Katarzyna: Toruńskie teatry świetlne, czyli kina, wytwórczość
filmowa i miejscowe gwiazdy 1896-1939:
Pomorze Wschodnie
o kulturze czasu wolnego dawnych torunian.
- Toruń: Stow. Hist. Sztuki , [2013]. - [2], 407
s.: il., faks. Bibliogr. s. 373-376. Sum.
1677. KRUSZEWSKI Tomasz: Deliciae
Thorunienses: poszukiwania tożsamości
miasta w literaturze podróżniczej. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2013. - 321 s.: il.,
tab. Bibliogr. s. 295-311. Zsfg.
1678. KRZEMIŃSKI Tomasz: Prostytucja w międzywojennym Toruniu (szkic zagadnienia). Rocz. Tor. 2013 [R.] 40 s. 61-76.
Sum. Zsfg.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-4f5b93c1-ae1642a6-a7fe-5db46a568238 [dostęp: 7 V 2014]
1679. NOWAKOWSKI Paweł: Przyczynek do studiów nad stosunkiem załóg przedsiębiorstw toruńskich do tzw. nowych związków zawodowych w latach 1983-1989. Zap.
Hist. 2013 T. 78 z. 1 s. 123-146, tab., wykr. Zsfg.
Sum.
1680. PĘKACKA-FALKOWSKA Katarzyna: Miłość w czasach zarazy, czyli mór,
pantofel i muzyka. Rocz. Tor. 2013 [R.] 40 s.
173-184
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-46e715ac-e0ca4d13-812c-9bd0e797cf13 [dostęp: 7 V 2014].
Epidemia dżumy w Toruniu w 1710 r.
1681. POLAK Wojciech: Wielbiciele
panny „S”: Ruch Wolność i Pokój w Toruniu. - Toruń: Inst. Pomorski, 2013. - 126 s.:
il., faks.
ROCZNIK Toruński... = poz. 91
1682. SUPERCZYŃSKI Mateusz: Mokre
w okresie staropolskim: źródła do dziejów
przedmieścia Torunia. Rocz. Tor. 2013 [R.] 40
s. 129-151
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-025db3f3-3c774c37-b22f-f14ab77d0e7e [dostęp: 7 V 2014]
1683. UZIEMBŁO Bogusław: Toruńskie lotnictwo wojskowe II Rzeczpospolitej
w fotografii ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. - Toruń: Muz. Okr., 2013. - 180
s.: il. + [2] k. tabl. skł.
131
1684. UZIEMBŁO Romualda: Rejestr
stanowisk archeologicznych i znalezisk
z terenu Torunia. Cz. 2: Za lata 1999-2011 z uzupełnieniami. - Toruń: Muz. Okr., 2013.
- 125, [3] s., 8 s. tabl.: il. Bibliogr. s. 15-19
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 1330
1685. ZIELIŃSKI Piotr: Rola Torunia
i Pomorza w okresie interwencjonizmu państwowego 1936-1939 w świetle publicystyki.
Rocz. Tor. 2013 [R.] 40 s. 77-101. Sum. Zsfg.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-6d55f382-4b9f4c7b-b82d-b8cc13aac140 [dostęp: 7 V 2014]
1686. WĘSIERSKI Adam: Szkice z dziejów Tu c h o l i i powiatu w dwudziestoleciu
międzywojennym. [T. 1]. - Bydgoszcz: Przeds.
Mark. LOGO, 2013. - 135 s.: il., portr., tab.
1687. BECKER Paweł: Wą b r z e s k i e
opowieści o wielkich Polakach. - Wąbrzeźno:
Wąbrz. Zakł. Graf., 2013. - 148 s.: il., faks.,
portr.
BLOCK I., OPCZYŃSKA J.: Bibliografia powiatu
we j h e r o w s k i e g o ... = poz. 3
1688. DZIEJE gminy Wejherowo / red.
Bogusław Breza. - Wejherowo; Kraków: Imagine Design Group, 2013. - 813, [3] s., [16] s.
tabl.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 742-744.
Sum. Zsfg.
1689. KONTNY Bartosz, NATUNIEWICZ-SEKUŁA Magdalena: Astonishing
finds in a well-known site: newly found spurs
from We k l i c e [pow. elbl.] (the Wielbark
culture). Fasc. Archaeol. Hist. 2013 Fasc. 26 s.
11-24, il., tab. Streszcz.
1690. ŁAPO Jerzy M.: Dawne Wę g o r z e w o w stu ilustrowanych opowieściach. Dąbrówno: Oficyna Retman, 2013. - 112 s.: il.
- (Miasta Dawnych Prus Wschodnich w Stu
Ilustrowanych Opowieściach; 1: Węgorzewo)
(Moja Biblioteka Mazurska; nr 22)
1691. KURZYŃSKA Małgorzata: Wę g r o w o [pow. grudz.], stan. 11: cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego i wczesnej
fazy okresu wędrówek ludów na ziemi cheł-
132
Pomorze Wschodnie
mińskiej / z analizami specjalistycznymi Tomasza Kozłowskiego [et al.]; Muzeum im. ks.
dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. - Grudziądz, 2013. - 211 s.: il., pl., tab., wykr. + 1
CD-Rom. Bibliogr. s. 89-98. Zsfg.
1692. W I E L K I M ę d r o m i e r z [pow.
tuch.] (1313-2013): dziedzictwo przeszłości /
red. Marek Sass. - Bydgoszcz: Magraf, 2013.
- 150, [2] s.: il., faks., mapy, tab.
Treść: SASS Marek: Wielki Mędromierz i jego mieszkańcy w świetle dokumentów, wspomnień, relacji oraz
kronik s. 11-111. - KOCH Krzysztof: Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wielkim Mędromierzu
i jej duszpasterze s. 112-129. - KRONIKA Parafii Rzymsko Katolickiego Kościoła w Wielkim Mędromierzu, powiat Tuchola: od lipca 1952 roku: wypisy s. 130-148
VIII. OSOBY
Zob. też poz.: 6, 154, 158, 162, 179, 205, 230, 256, 273, 287, 315, 348, 398, 414, 416, 420, 423, 486, 610, 629, 658, 659,
668, 671, 685, 691, 852, 904, 914, 929, 935, 962, 965, 968, 973, 978, 986, 988, 989, 991, 993, 995, 998, 1004-1006, 1010,
1012, 1032, 1043, 1052, 1054, 1089, 1100, 1105, 1146, 1152, 1158, 1162, 1182, 1183, 1217, 1227, 1231-1233, 1239, 1243,
1246, 1253, 1272, 1309, 1313, 1315, 1329, 1335, 1336, 1340, 1344, 1348, 1368, 1373, 1380, 1386, 1403, 1410, 1415, 1435,
1459, 1465, 1476, 1485, 1501, 1508, 1561, 1567, 1588, 1624, 1631, 1634, 1638, 1658, 1668, 1671, 1687, 2056, 2058, 2061,
2108, 2122, 2130, 2147, 2195, 2199, 2220, 2224, 2264, 2279, 2298, 2401, 2442, 2527, 2670, 2997, 3081
1693. AMT Wandlacken: Orte, Wohnplätze und ihre Einwohner 1768-1876 / zsgst.
nach den Präsentationstabellen des Domänenamtes Wandlacken 1768-1876 v. Helga
Wolf. - Hamburg: Selbstverl. d. Ver., 2013. LV, [1], 543, [3], 9 s.: wykr. - (Sonderschriften
des Vereins für Familienforschung in Ostund Westpreussen e.V.; Nr. 116)
BIENIECKI I.: Noty biograficzne... = poz. 2633
BOCHEN J., LEWANDOWSKI A.: „Ci, co nie zawiedli”: nauczyciele... = poz. 1068
1694. BRZEZIŃSKI Piotr: Zapomniani
dygnitarze: pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach
1945-1990: szkice biograficzne / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział
w Gdańsku. - Gdańsk, 2013. - 467 s. [48] s.
tabl.: tab. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału
IPN; T. 39) (Struktury i Działalność Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej; T. 2). Bibliogr. s. 434-457
1695. DRÓŻDŻ Krzysztof Henryk: Westerplatte: leksykon biograficzny. - Warszawa:
K. H. Dróżdż, 2012. - 499 s.: il.
1696. DRZEŻDŻON Roman: Biografie
aùtorów cządnika „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”. Nasze Pomorze 2012 nr 14 (dr. 2013)
s. 173-190, il., faks., portr.
1697. ETMAŃSKA Maria Jolanta: Zasłużone osoby dla Kościerzyny i regionu.
Kościerskie Zesz. Muz. 2013 [nr] 7 s. 165-278,
il., faks., portr.
1698. FRĄCKOWIAK Miłosz: Prezesi
Oddziału Gdańskiego PTN po 1971 roku.
Gdań. Zesz. Numizm. 2013 nr 120 s. 11-14
1699. GÓLSKI Ludwik: Wspomnienia
o kilku rodach z Kociewia. - Świecie: Nakł.
autora, 2013. - 343 s.
M.in. rody Gólskich, Jagłów, Krawczaków i Wiśniewskich
GROTH A.: Burmistrzowie i prezydenci... = poz.
1505
1700. GUZ Marzena: Identyfikacja osób
w księdze chrztów parafii reszelskiej z lat
1579-1580. Onomastica 2013 R. 57 s. 145154. Sum.
1701. IBARTH Helga: Marie Baum
[1874-1964] - Marianne Plehn [1863-1946]:
biographische und zeitgeschichtliche Reminiszenzen. Westpr.- Jahrb. 2013 Bd. 63 s. 7383
1702. KRAKOWIAK Justyna: Sylwetki
wybitnych bibliotekarzy warmińskich XIX
i XX wieku // In: Bibliotekarz - przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji. Gdańsk, 2013. - S. 155-162
133
Pomorze Wschodnie
1703. KULAS Jan: Wybitne indywidualności z Tczewa, Kociewia, Pomorza na łamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Kociew. Mag. Region. 2013 nr 3 s. 15-17
1704. LUDZIE Akademii Medycznej
w Gdańsku / red. Seweryna Konieczna;
Gdański Uniwersytet Medyczny. - Gdańsk,
2013. - 185 s.: portr. - (Prace Zakładu Historii
i Filozofii Nauk Medycznych. Seria Biograficzna; T. 12)
Treść: KAMIŃSKI Zbigniew, RYBITW Beata:
Adamczewski Ignacy (1907-2000) s. 5-44. - KAMIŃSKI
Zbigniew, KONIECZNA Seweryna: Celińska Wacława
Michalina (1922-2012) s. 45-62. - KAMIŃSKI Zbigniew,
KULA Marta: Dembińska-Migas Wanda Jadwiga (19392013) s. 63-78. - KONIECZNA Seweryna: Dilling-Ostrowska Ewa Władysława (1934-2012) s. 79-91. - KAMIŃSKI Zbigniew, OSTRYSZ Elżbieta: Hoppe Anzelm
Ryszard (1943-2003) s. 92-110. - SZOSTAKIEWICZ
Łukasz, ŁUCKA Izabela: Iwaszkiewicz-Bilikiewicz Barbara (1935-2011) s. 111-120. - KAMIŃSKI Zbigniew,
KONIECZNA Seweryna: Sawlewicz Józef (1909-2000) s.
121-145. - MAŁECKA Mariola, KAMIŃSKI Zbigniew:
Zegarska Zofia (1925-2012) s. 146-165
1705. MATERIAŁY bio- i bibliograficzne
członków wydziałów Towarzystwa [Naukowego w Toruniu]: (ciąg dalszy). Spraw. Tow.
Nauk. Tor. 2012 [nr] 66 (dr. 2013) s. 57-60
PROKOP K. R.: Polscy biskupi dominikańscy... =
poz. 2517
1708. SŁOWNIK biograficzny Pomorza
Nadwiślańskiego. Supl. 3 / red. Zbigniew Nowak. - Gdańsk, 2012
Rec.: SZULIST Władysław // In: Mściszewice: kartki
z przeszłości XX wieku - Lipusz, 2013. - S. 93-96
1709. SŁOWNIK biograficzny powiatu
toruńskiego. T. 2 / red. Jan Krajewski; Starostwo Powiatowe w Toruniu. - Toruń, 2013. 138 s.: il., faks., portr.
1710. STRAUBEL Rolf: Biographisches
Handbuch der preussischen Verwaltungsund Justizbeamten 1740-1806/15. Tl. 1-2. München, 2009
Rec.: MARCUS Paul, Preussenland 2012 (dr. 2013)
Jhb. 3 s. 193-198
1711. SZWOCH Ryszard: Słownik biograficzny Kociewia. T. 4. - Starogard Gdański:
Tow. Miłośn. Ziemi Kociew., 2013. - 351, [1]
s.: portr.
T. 3 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 1514
MAZUROWSKI W.: Diecezja pelplińska... = poz.
1359
1 7 1 2 . S Z YM A Ń SKA- BU KOWSKA
Aleksandra: Sylwetki założycieli i kolejnych prezesów Oddziału Gdańskiego PTA,
PTAiN, PTN. Gdań. Zesz. Numizm. 2013 nr
120 s. 3-10
1706. METRYKALNA baza danych parafii Pręgowo 1711-1750. Cz. 2: Źródła / [wyd.]
Tadeusz Wilczewski. - Gdańsk: Galan, 2013.
- 613 s.: il., tab., wykr. Bibliogr. s. 608-613
1713. ŻĘDZIANOWSKA Joanna: Pro
memoria: w hołdzie Artystom Teatrów Wybrzeża. - Gdańsk: Zw. Artystów Scen Pol.,
Oddz., 2013. - 267 s.: il., portr.
Wersja elektron.: http://pbc.gda.pl/publication/
35372 [dostęp: 20 III 2014].
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1668
1707. ODNOWIENIE doktoratów profesorów Jacka Staszewskiego, Mieczysława
Wojciechowskiego i Wojciecha Wrzesińskiego / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych. - Toruń, 2013. - 147, [1] s.: portr. - (Homines et
Historia; 12)
Treść: PORAZINSKI Jarosław: Profesor Jacek
Staszewski: nauczyciel i mistrz (1933-2013) s. 15-68. KARPUS Zbigniew, KŁACZKOW Jarosław: Mieczysław
Wojciechowski: jubilat, naukowiec i patron naukowy s.
71-105. - KULAK Teresa [M.]: Profesor zwyczajny doktor habilitowany Wojciech Wrzesiński (6 X 1934 - 2 VII
2013) s. 109-148
1714. ŻĘDZIANOWSKA Joanna: Pro
memoria: w hołdzie artystom pochowanym
na gdyńskich cmentarzach. - Gdańsk: Zw.
Artyst. Scen Pol., Oddz., 2013. - 58, [2] s.: il.,
pl., portr.
—————
TYLICKI J.: Johann A k e n ... = poz. 1111
1715. WIJACZKA Jacek: A l b r e c h t
von Brandenburg-Ansbach (1490-1568):
ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”. - Olsztyn, 2010
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 128-131
134
Pomorze Wschodnie
1716. SAAR-KOZŁOWSKA
Alicja:
Szczęśliwość wieczna królewny A n n y Wa z ó w n y : w orszaku zbawionych w panegiryku żałobnym Marcina Opitza oraz w trzecim
niebie, o którym pisała do pastora Herbergera // In: Kultura radości na Ziemi Wschowskiej: obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt
gości, świąt. - Wschowa, 2013. - S. 221-245:
il. Zsfg.
Uroczystości żałobne w Toruniu w 1636 r.
1717. MAZUROWSKI Wiesław: Sługa
Boży ksiądz Antoni A r a s m u s [1894-1939]
z Kiełpina k. Kartuz: (duszpasterska posługa
i męczeńska śmierć). Teki Gdań. 2013 T. 13
s. 109-121
1718. MAJER Piotr: Generał dywizji
M[ilicji] O[bywatelskiej] dr Józef B e i m
[1937-1987] // In: Policjanci wczoraj i dziś:
materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum
Biografistyki Policyjnej [...]. - Kielce, 2011.
- S. 81-84: portr.
W l. 1956-1973 na Pom. Wsch.
1719. DUDA Daniel: Mateusz B e r e ż e c k i starszy mechanik okrętowy Polskiej Marynarki Handlowej (21.09.1929-11.09.1995).
Zap. Puckie 2012/2013 nr 11/12 (dr. 2013) s.
253-259, portr.
1720. CIBA Jan: Józef B i e n i a s z (19071939): absolwent U.J., sekretarz generalny
i zastępca dyrektora Instytutu Bałtyckiego,
por. rezerwy, poległy w obronie Wybrzeża.
Kom. Inst. Bałt. 2012 R. 47/48 z. 49 s. 200208, portr.
Wersja elektron.: http://ib.ug.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/01/komunikaty49.pdf [dostęp: 11 II 2015]
1721. WYKOWSKI Bogumił: Posługa
duszpasterska ks. Brunona Jana B i e ń k a
[1909-1985] w diecezji warmińskiej // In: Ut
in omnibus glorificetur Deus: księga pamiątkowa ofiarowana siostrze profesor Ambrozji
Jadwidze Kalinowskiej. - Olsztyn, 2013. - S.
445-449
1722. STEFAN B i e s z k (1895-1964) /
zebr., oprac. oraz wst. i koment. opatrz. Józef
Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2013. 798, [2] s.: il., faks., portr. - (Pro Memoria)
Rec.: POMIERSKA Justyna, Acta Cassubiana 2013 T.
15 s. 323-326 [wersja elektron.]: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15
XII 2015]
1723. LUDZIE Akademii Medycznej
w Gdańsku / red. Seweryna Konieczna;
Gdański Uniwersytet Medyczny. - Gdańsk,
2013. - 170 s.: portr. - (Prace Zakładu Historii
i Filozofii Nauk Medycznych. Seria Biograficzna; T. 13). Bibliogr. s. 143-155
Zawiera: KUJAWSKI Ryszard: Tadeusz B i l i k i e w i c z (1901-1980) lekarz, historyk i filozof medycyny.
Cz. 1
1724. NARĘBSKI Lech: Krzysztof B i s k u p 1952-2000: od „Toruńskiego Klubu
Fortołazów” do Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji - od młodzieńczych fascynacji do
nauki // In: Fortyfikacje nowożytne w Polsce
- badania, realizacje, projekty: zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń,
2013. - S. 13-17: il.
1725. WICHROWSKI Marcin: Warowne krajobrazy Krzysztofa Biskupa, czyli po co
nam historia fortyfikacji? // In: Fortyfikacje
nowożytne w Polsce - badania, realizacje,
projekty: zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 19-32
1726. ARNOLD Udo: Marian B i s k u p
zum Gedenken [1922-2012]. Preussenland
2012 Jhb. 3 (dr. 2013) s. 178-180
1727. OLSZEWSKI Henryk: Marian Biskup (1922-2012). Czas. Prawno - Hist. 2012
T. 64 z. 2 s. 539-541
1728. TANDECKI Janusz: Marian Biskup (19 XII 1922 - 16 IV 2012). Stud. Źródłoznawcze 2013 [T.] 51 s. 241-243
1729. TANDECKI Janusz: Professor Marian Biskup (1922-2012): Leben und Werk.
Quaest. Medii Aevi Novae 2013 Vol. 18 s. 365372, portr.
Pomorze Wschodnie
1730. BEDYŃSKI Krystian: Leon B i g o s z e w s k i : naczelnik więzienia w Elblągu
w latach 1945-1947. Prz. Więziennictwa Pol.
2013 nr 79 s. 63-75. Sum.
135
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
Brako kūryba. (Creative work of artist Adomas Brakas)
s. 45-71. - ARBUŠAUSKAITĖ Arūnė L.: Brakų šeima:
totalitarinių režimų politikos įkaitė (1939-1958). (The
Brakas family under Nazis and Soviet totalitarian regimes
(1939-1958)) s. 72-91. - TUMAVIČIŪTĖ Irena: Su Brakų
šeima susiję nacių okupacijos laikotarpio dokumentai
Lietuvos Centriniame Valstybės Archyve. [Dokumenty
dotyczące rodziny Brakas w okresie okupacji hitlerowskiej w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym]
s. 92-96. - GENIENĖ Zita: Adomo Brako šeimos archyvinis palikimas Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkiniuose. (A. Brakas family archives heritage in the collections of History Museum of Lithuania Minor) s. 97-104.
- DARGUŽAS Eugenijus: Adomo Brako architektūrinės
veiklos pėdsakai Pagėgiuose tarpukariu. [Architektoniczne ślady aktywności Adomasa Brakasa w Pojegach
w okresie międzywojennym] s. 118-121. - BRAKAS
Tautvydas: Atsiminimai apie Adomą Braką - tetį. [Wspomnienia o Adomasie Brakasie - tacie] s. 142-147
1732. WELTI Manfred Edwin: Pożegnanie z Giovannim Bernardinem B o n i f a c i e m , markizem d’Oria (1517-1597).
- Gdańsk: Wydaw. Słowo/Obraz Terytoria,
2013. - 121, [4] s., [15] s. tabl.
1735. DUDA Daniel: Aleksander B r a m i ń s k i [1915-1989]: starszy pilot gdańskiego portu, uczestnik rejsu s/v Dar Pomorza dookoła świata. Zap. Puckie 2012/2013 nr
11/12 (dr. 2013) s. 274-279, il., portr.
Wersja elektron.: http://sw.gov.pl/Data/Files/kunickim/pwp/pwp_79.pdf [dostęp: 13 III 2015]
IMAŃSKA I.: Biblioteka Jakuba B l i w e r n i t z a ... =
poz. 240
1731. BORZYSZKOWSKI Józef: Lech
B o l t (1938-2013) - dr med., ginekolog i położnik, lekarz, przyjaciel i humanista. Acta
Cassubiana 2013 T. 15 s. 421-424
Dot. m.in. gdańskiego okresu życia G. B. Bonifacia
1733. SZWOCH Ryszard: Starogardzki
etap duszpasterstwa ks. infułata Tadeusza
B o r c z a [1929-2002]. Rydwan 2013 nr 8 s.
129-133, portr.
1734. KLAIPĖDOS krašto istorijos
ir kultūros atodangos: Klaipėdos krašto
visuomenės veikėjui dailininkui Adomui
B r a k u i [1886-1952] atminti / sud. Kristina
Jokubavičienė, Silva Pocytė. - Klaipėda: Klaip. Univ. Balt. Regiono Ist. ir Archeol. Inst.,
2007. - 165, [2] s., 48 s. tabl.: il., faks. Bibliogr.
s. 152-165. Zsfg. Sum.
Z treści: POCYTĖ Silva: Klaipėdos krašto politinė
ir kultūrinė aplinka tarpukariu. (Das politische und kulturelle Umfeld des Memelgebiets in der Zwischenkriegszeit) s. 9-19. - STRAKAUSKAITĖ Nijolė: Klaipėdos
krašto švietimo situacija: Adomo Brako pavyzdys: nuo
Tilžės iki Vytauto Didžiojo Gimnazijos. (Zur Bildungssituation im Memelgebiet am Beispiel von Adomas
Brakas: von Tilsit bis zum Vytautas-Gymnasium) s. 2027. - KŠANIENĖ Daiva: Adomas Brakas ir Klaipėdos
kultūrinės-meninės draugijos („Santara”, „Aida”, „Aukuras”, Giedotojų draugijų sąjunga). (Adomas Brakas
and cultural artistic associations of Klaipėda („Santara”,
„Aida”, „Aukuras”, Union of singers associations, etc.) s.
28-35. - BAGDONAVIČIUS Vaclovas: Adomas Brakas:
Vydūno [1868-1953] talkininkas ir bendražygis. (Adomas Brakas: aid and comrade-in-arms of Vydūnas) s.
36-44. - JOKUBAVIČIENĖ Kristina: Dailininko Adomo
1736. DUDA Daniel, SMOLARZ Natalia: Kmdr por. Tadeusz B r a m i ń s k i : oficer
hydrografii marynarki wojennej - pracownik Towarzystwa „Żegluga Polska” w Gdyni
(1875-1943). Zap. Puckie 2012/2013 nr 11/12
(dr. 2013) s. 260-273, il., portr.
1737. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
kanonik Tadeusz Henryk B r o d z i k [19352012]. Tor. Wiad. Kośc. 2013 R. 22 nr 3/4 s.
304-309, portr.
1738. KRAJNIAK Weronika: Lucjan
B r o n i e w i c z (1961-2011): szkic biograficzny. Rocz. Tor. 2013 [R.] 40 s. 261-268, il.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-c086948e-a5d4461e-82f2-01d60e5da876 [dostęp: 7 V 2014].
Dyr. Planetarium w Toruniu
1739. BALCERSKA Anna: Wacława
C e l i ń s k a (1922-2012): prof. dr hab., kierownik I Kliniki Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii AMG w latach 1984-1992. Ann. Acad.
Medicae Gedan. 2013 T. 43 s. 197-198, portr.
1740. BORZYSZKOWSKI Józef: Józef
C h e ł m o w s k i (1934-2013): wybitny twór-
136
Pomorze Wschodnie
ca ludowy, rzeźbiarz, malarz - na szkle i płótnie, konstruktor, kolekcjoner, pszczelarz i filozof. Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 433-439
Dach: w 400 rocznicę urodzin]. - Klaipėda:
Jokužis, 2005. - 107 s.: il.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
1749. SIMON Dach [1605-1659] im
Kontext preussischer Kulturgeschichte der
Frühen Neuzeit / hrsg. v. Klaus Garber,
Hans-Günther Parplies. - Berlin: Duncker &
Humblot, 2012. - 192 s. - ( Literarische Landschaften; 13)
1741. SZUTOWICZ Andrzej: Kmicic
z Brzeźna Szlacheckiego, czyli niezwykła historia komendanta. Biul. Centr. Ośr. Szkol.
Straży Granicz. 2013 nr 4 s. 73-88, il., portr.
Czesław C h l u d z i ń s k i (1905-1940), komendant
Komisariatu Straży Granicznej
1742. JARUSZEWSKI Kazimierz: Ks.
Kazimierz C h m i e l e c k i [1880-1929]: filomata chojnicki i badacz pradziejów Pomorza.
Baszta 2013 [nr] 12 s. 83-86, il.
1743. FIGURNIAK Magdalena Liliana:
The journal and letters of Daniel Nikolaus
C h o d o w i e c k i (1726-1801) Polish-German printmaker, engraver and painter: egodocuments as an example and expression of
national identity. Biul. Pol. Misji Hist. 2013 nr
8 s. 235-254. Streszcz. Zsfg.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org./10.12775/
BPMH.2013.007 [dostęp: 11 III 2014]
1744. ŚP. KS. KANONIK Stanisław C i e r k o w s k i [1970-2013]. Tor. Wiad. Kośc. 2013
R. 22 nr 1/2 s. 215-219, portr.
1745. WARYLEWSKI Jarosław: Profesor Marian C i e ś l a k [1921-2010]: dzieło
naukowe w okresie pracy na Uniwersytecie
Gdańskim // In: Profesor Marian Cieślak:
osoba, dzieło, kontynuacje. - Warszawa,
2013. - S. 19-25
1746. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Ksiądz Ignacy C y r a (1856-1914) prezes Towarzystwa Młodokaszubów. - Bytów:
Zrzesz. Kasz.-Pom., Oddz., 2012. - 31 s.: il.
1747. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Stanisław C z ł a p a [1938-2013]. Mies. Diec. Pelpl.
2013 R. 22 z. 10-12 s. 293-295, portr.
1748. SAULĖNIENĖ Jovita: Simonas
D a c h a s Klaipėdietis prusas: 400-osioms gimimo metinėms. [Kłajpedzki Prusak Simon
Treść: GIL’MANOV Vladimir: Die „Kürbishütte
der Welt” in der Dichtung von Simon Dach s. 13-38. WALTER Axel E.: Simon Dachs Durchbruch als Dichter
1638/39 s. 39-128. - KÜHLMANN Wilhelm: Simon Dach
und Valentin Thilo (Thiel) [1607-1662], zwei Kollegen in
Königsberg: Kasualgedichte als ästhetische Kommunikation s. 129-148. - DOMS Misia Sophia: „Wenn sich niemand kühn erzeigt, /Vnd, was sonst sol reden, schweigt,/
Müssen Steine schreyen.”: Simon Dachs dichterischer
Umgang mit dem Leiden s. 149-174. - GARBER Klaus:
Ein europäisches Juwel des Adels in Preussen: die Wallenrodtsche Bibliothek [in Königsberg] und ihre Rekonstruktion s. 175-192
1750. ŚP. KS. MARIAN Ryszard D a r s z n i k [1950-2013]. Tor. Wiad. Kośc. 2013 R.
22 nr 1/2 s. 219-223, portr.
1751. SKERSKA Elżbieta: Roman D e k a r c z y k [1925-2013]. Biul. Fund. Gen. E.
Zawackiej 2013 R. 25 nr 63 s. 81-82, portr.
Żołnierz AK Inspektoratu Grudziądz
1752. BINKOWSKA Dagmara: Janina
Rappé D e s L o g e s [1911-1998] i prace nad
piśmiennictwem morskim w Bibliotece PAN
w Gdańsku // In: Bibliotekarz - przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji. Gdańsk, 2013. - S. 173-182
1753. PILARSKA Ewa, KONIECZNA
Seweryna: Ewa D i l l i n g - O s t r o w s k a
(1934-2012): prof. dr hab., kierownik Kliniki
Neurologii Rozwojowej AMG w latach 19972005. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2013 T. 43
s. 205-208, portr.
1754. KITKAUSKAS Napalys, KITKAUSKIENĖ Laimutė, BARTFEL’D Boris: Memorial Kristionasa D o n e l a j t i s a [1714-1780]
v p. Čistye Prudy (Toll’mingkemen, Tolminkemis): istoriâ sozdaniâ / Ministerstvo
Kul’tury Kaliningradskoj Oblasti; Kaliningradskij Oblastnoj Istoriko-Hudožestvennyj
Pomorze Wschodnie
Muzej; Fond Podderžki Kul’tury Pri Ministerstve Kul’tury Litovskoj Respubliki. - Kaliningrad, 2013. - 389, [1] s., [32] s. tabl.: il.,
faks., mapy, pl., portr.
1755. WIŚNIEWSKI Bogumił: Szukanie
przeszłości. Prowincja (Sztum) 2013 nr 2 s.
62-71, il.
Rodzina D o n i m i r s k i c h
1756. PROFESOR
Jan
Mieczysław
D r w a l (1943-2012): prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1998-2012.
Rocz. Gdań. 2011/2012 T. 71/72 (dr. 2013) s.
5-7, il.
1757. ŚWIATY możliwe Jana D r z e ż d ż o n a / red. Daniel Kalinowski. - Bolszewo:
Bibl. Publ. Gm. Wejh., 2013. - 501, [3] s.: il.
- (Biblioteczka Gminy Wejherowo; T. 23)
Współwyd.: PAMIĘCI Jana Drzeżdżona / red. Janina Borchmann, Bartłomiej Wiszowaty. - S. 133-501
1758. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Kazimierz D z i e r z ę c k i [1932-2013]. Mies.
Diec. Pelpl. 2013 R. 22 z. 5/6 s. 118-119
1759. MARSCHLER Thomas: Karl
E s c h w e i l e r (1886-1936): theologische
Erkenntnislehre und nationalsozialistische
Ideologie. - Regensburg, 2011
Rec.: BENDEL Rainer, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 148-151
1760. ZIENTKOWSKI Przemysław: O
tym, który pisał do Kanta: Christian Gottfried E w e r b e c k [1761-1837]. Zesz. Chojn.
2013 nr 28 s. 80-83
Wersja elektron.: http://miastochojnice.pl/zeszytychojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp: 15 IX
2015].
Prof. Gimn. Akad. w Gdań.
1761. SALM Jan: Der Architekt Kurt
F r i c k (1884-1963): eine Porträtskizze. Berichte u. Forsch. 2006 Bd. 14 s. 159-186, il.
W Prusach Wsch.
1762. SMUŁKOWA Elżbieta: Profesor
Teresa F r i e d e l ó w n a (1934-2011). Biul.
Pol. Tow. Językozn. 2013 Z. 68 s. 9-13, portr.
KALINOWSKI J. K.: Wawrzyniec G e m b i c k i ... =
poz. 1332
137
1763. OLLICK Maria: Przywracamy pamięć: dr Józef G i e r s z e w s k i (1860-1932).
Pomerania 2013 nr 3 s. 16-18, il.
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/MARZEC_2013.pdf [dostęp: 23 V 2015].
Lekarz, działacz patriotyczno-niepodległościowy
w Tucholi
1764. BORZYSZKOWSKI Józef: Życie
i dokonania profesora Stanisława G i e r s z e w s k i e g o (1929-1993) a Gochy i Zabory (w dwudziestolecie śmierci). Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 389-399
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
1765. KUBÓW Stefan: Karol G ł o m b i o w s k i [1913-1986]: badacz, nauczyciel,
mistrz // In: Bibliotekarz - przewodnik po
księgozbiorze, wiedzy i informacji. - Gdańsk,
2013. - S. 183-188
Prof., od 1971 r. pracownik Uniw. Gdań.
1766. ALBRECHT Stefan: Brodnickie
legendy i rzeczywistość. - Kraków: Stefan Albrecht, 2013. - 151 s.: il., faks., tab.
Z treści: Leo von der Goltz i jego rodzina s. 7-42.
Publikacja zawiera także tłumaczenie polskie powieści: Biała dama autorstwa Berty v. d. Goltz
1767. DRYWA Danuta: Janina G r a b o w s k a - C h a ł k a : dyrektor Muzeum Stutthof (8 luty 1945 - 7 listopad 2004). Stutthof
2013 [z.] 1(11) s. 253-254
1768. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Kaszubski Kordecki: życie i twórczość ks. Franciszka G r u c z y [1911-1993]. - Wyd. 2 popr
- Banino: Wydaw. Rost, 2013. - 164 s.: il. Bibliogr. s. 158-162
1769. DĄBROWSKI Kazimierz: Profesor Roman G r u c z a : organista, dyrygent,
pedagog, animator kultury [w Toruniu] // In:
Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu
i Kujawach. - Bydgoszcz, 2013. - S. 209-220:
il., faks., portr.
1770. KULAS Jan: Alfons G u z i ń s k i
[1894-1982]: legenda sportu Tczewa. Kociew.
Mag. Region. 2013 nr 4 s. 33-38, il.
138
Pomorze Wschodnie
1771. ARNAŠIUS Helmutas: Johannas
Georgas H a m a n n a s [1730-1788]: žodžių
magas iš šiaurės. (Johann Georg Hamann:
the nordic magician). Res Humanitariae 2012
T. 11 s. 102-128. Sum.
Wersja elektron.: http://journals.ku.lt/index.php/
RH/article/view/707/539 [dostęp: 18 XI 2015].
Filozof, teolog w Królewcu
1772. DENIUSIUK Jarosław: O czasie
i przestrzeni w malarstwie Janusza H a n k o w s k i e g o . Prowincja (Sztum) 2013 nr 3
s. 150-152, il.
1773. RASZEJA Stefan, JANKOWSKI
Zbigniew, WIERGOWSKI Marek: Roman
H a u s e r (1950-2012): prof. dr hab., kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
AMG w latach 1993-1999. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2013 T. 43 s. 217-218, portr.
1774. JAN H e w e l i u s z i kultura heweliuszowska: utilitas et delectatio / red. Maria
Mendel, Józef Włodarski. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2013. - 262 s.: il., tab., portr.,
wykr. Sum.
Z treści: WŁODARSKI Józef: Jan Heweliusz: rajca
miejski i polityk s. 15-25. - BŁAŻEJOWSKI Jerzy: Jan Heweliusz: browarnik gdański s. 27-31. - KAMOLA Elwira:
Ozdoba wieku i chluba ojczyzny: Jan Heweliusz, życie
i edukacja s. 33-41. - BRODNICKI Mariusz: Program
edukacji przyrodniczej w okresie pobytu Jana Heweliusza w Athenae Gedanenses s. 43-52. - FRIEDRICH Jacek:
Pejzaż architektoniczny Gdańska czasów Heweliusza s. 5362. - JACKOWSKA Krystyna: Portrety Jana Heweliusza s.
63-98. - OTTO Maria: Siedemnastowieczny gdański Hiob:
Jan Heweliusz o pożarze swojego obserwatorium s. 99118. - ŻMUDZKA-BRODNICKA Monika: „Atlas uczonego świata”: o poezji pisanej ku czci Jana Heweliusza s.
121-128. - WITCZAK Agnieszka: Iohannes Petrus Titius
[1619-1689]: wiersze okolicznościowe dedykowane Heweliuszowi s. 129-145. - KITOWSKI Piotr: Abrys niebieskiego
dziwnego światła: zorza polarna nad Gdańskiem w nocy
17/18 marca 1716 roku w opisie Johanna Arnda [16821748] s. 147-155. - PALUCHOWSKI Piotr: Sto lat później:
informacje o astronomii i fizyce w gdańskim czasopiśmie
„Danziger Erfahrungen” w latach 1739-1793 s. 157-163. GNACIŃSKI Piotr: Obserwacje Heweliusza a współczesna
astronomia s. 165-171. - DARGACZ Janusz: Nowe ustalenia w sprawie lokalizacji domów Jana Heweliusza s. 173188. - WOZIŃSKI Andrzej: Astrologia w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Gdańsku w kontekście
tutejszych realizacji artystycznych s. 189-207. - ZALEWSKA Anna: Rocznice, pomniki, wystawy, pamiątki jako
przejawy „niedomkniętej rzeczywistości”: Jan Heweliusz
(1611-2011) i jego miejsce (w) pamięci zbiorowej s. 223235. - ZBIERSKI Andrzej: Wiek Heweliusza: uczonego,
gdańszczanina, Europejczyka s. 237-240. - MENDEL Ma-
ria: Uczeni i miejsca: o kulturze heweliuszowskiej s. 241252. - TARANEK Andrzej: Pamięci dzieła Jana Heweliusza
Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia: ekslibris
Papieża Jana Pawła II, Gdańsk 1987 s. 253-256
1775. JOHANNES Hevelius and his
Gdańsk / ed. by Marian Turek. - Gdańsk:
Gdań. Tow. Nauk., 2013. - 251 s.: il., faks., tab.
+ 1 CD-Rom
Treść: BALCEWICZ Jarosław: Johannes Hevelius
as entrepreneur and investor s. 17-34. - BŁAŻEJOWSKI
Jerzy: Hevelius’ breweries within the context of the brewing industry in Gdańsk s. 35-39. - GNACIŃSKI Piotr:
Hevelius’ observations and modern astronomy s. 41-46.
- SIEMIGINOWSKA Anna: The private printing house of
Johannes Hevelius during the period 1662-1669 s. 47-54.
- SZYCHLIŃSKI Grzegorz: Johannes Hevelius’ invention
of the pendulum clock s. 55-59. - WŁODARSKI Józef: Johannes Hevelius the city councillor and politician s. 61-70.
- DARGACZ Janusz: New findings regarding the site of the
houses belonging to Johannes Hevelius s. 73-79. - FRIEDRICH Jacek: The architectural landscape of Gdańsk in
the time of Johannes Hevelius s. 81-103. - JANUSZAJTIS
Andrzej: The family environment of Johannes Hevelius s.
105-112. - OTTO Maria: The Job of seventeenth-century Gdańsk: the response of Johannes Hevelius to the fire
at his observatory s. 113-122. - BRODNICKI Mariusz:
The natural science curriculum of the Gdańsk Academic
Gymnasium during Johannes Hevelius’ time s. 125-134.
- SZLAGOWSKA Danuta: Music in Gdańsk in the time
of Johannes Hevelius s. 135-154. - ŻMUDZKA-BRODNICKA Monika: Poetry in honour of Johannes Hevelius in
Machinae coelestis pars posterior (1679) s. 155-159. - BEELEY Philip, McLEAN-FIANDER Kim: Scholarly collaboration and the promotion of knowledge in the seventeenth
century and today: Hevelius, Wallis and early modern letters online s. 163-180. - DÉBARBAT Susanne: The astronomical observations of Jean-Félix Picard and Johannes
Hevelius according to documents held at the Observatoire
de Paris s. 181-185. - LISIAK Bogdan: Philosophical and
scientific issues in the correspondence between Johannes
Hevelius and the Jesuit Adam Kochański [1631-1700] s.
187-193. - MILANI Nausicaa Elena: The Prodromus cometicus in the Académie des Sciences and the Royal Society:
the Hevelius-Auzout controversy s. 195-208. - LIMON
Jerzy: 1611: a remarkable year for Gdańsk and its theatre
s. 211-228. - MIKOŁAJCZYK Monika: 2011: the year of
Johannes Hevelius s. 229-241
1776. JOHANNES Hevelius [1611-1687]
and his world: astronomer, cartographer,
philosopher and correspondent / ed. by Richard L. Kremer, Jarosław Włodarczyk; Polish Academy of Science. Institute for the
History of Science; Copernicus Center for
Interdisciplinary Studies. - Warsaw, 2013. VII, [1], 235 s.: il., faks., tab., wykr. - (Studia
Copernicana; 44)
Z treści: MÜLLER Kathrin: Drawing lines: art and
Pomorze Wschodnie
science in Johannes Hevelius’s Selenographia (1647) s.
1-17. - VERMIJ Rienk: Hevelius’s place in the history of
natural philosophy s. 19-37. - OMODEO Pietro Daniel:
Abraham von Franckenberg [1593-1652] and Johannes
Hevelius: the Brunian and the Galileian spirits of seventeenth-century astronomy in Gdańsk s. 39-60. - JASIŃSKI Maciej: The inhabitants of the moon in Hevelius’s
Selenographia s. 61-67. - VERBUNT Frank: A modern
analysis of the star catalogue of Hevelius s. 69-80. - REK
Radosław: Hevelius’s sunspot observations s. 81-102. SARIDAKIS Voula: The Hevelius-Hooke controversy in
context: transforming astronomical practice in the late
seventeenth century s. 103-135. - KREMER Richard L.:
Hevelius as an astronomical table maker s. 137-157. JENSEN Derek: Judging Hevelius: was he a second Tycho
Brahe? s. 159-183. - KEYES Susan: The correspondence of
Hevelius at the Paris Observatory s. 185-200. - HERBST
Klaus-Dietrich: Hevelius’s correspondence with scholars
in Leipzig s. 201-211. - KAMINSKIS Jānis, KLĒTNIEKS
Jānis: The activities of Georgius Krüger [1642-1707],
secretary of the astronomer Johannes Hevelius, in Courland s. 231-235
1777. SUPADY Grzegorz: Theodor Gottlieb von H i p p e l [1741-1796]: ekscentryczny literat z Królewca. - Warszawa: Semper,
2013. - 244 s. Bibliogr. s. 195-202
1778. ALFONS H o f f m a n n [18851963]: prof. inż. elektryk / Stowarzyszenie
Elektryków Polskich. Oddział Bydgoski [et
al.]. - Bydgoszcz, 2013. - 36 s.: il., faks., mapy,
portr.
1779. CHUDECKI Mariusz, MALINOWSKI Józef: Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna [1885-1963] i ks. dr. Bernarda Sychty [1907-1982] po Ziemi Świeckiej. - Osie:
Bractwo Czarnej Wody, 2013. - 187, [4] s.: il.,
faks., mapy, pl. + [1] k. map skł. - (Dziedzictwo Kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego; T. 1)
Treść: CHUDECKI M.: Profesor Alfons Hoffmann:
w służbie energetyki i pieśni: przewodnik historyczny s.
9-65. - MALINOWSKI J.: Śladami prof. Alfonsa Hoffmanna, twórcy pomorskiej energetyki i turysty: przewodnik turystyczny s. 67-99. - CHUDECKI M.: Śladami
ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej: przewodnik
historyczny s. 103-145. - MALINOWSKI J.: Na szlaku im.
ks. dr. Bernarda Sychty s. 147-189
1780. DROZD Jarosław: Leon H o l z e r
(1895-1972): życiorys polskiego patrioty wyznania mojżeszowego z Gdynią w tle. Nautologia 2013 R. 48 nr 150 s. 95-99, portr.
139
1781. KOZICA Kazimierz: Gdański rytownik i wydawca Wilhelm H o n d i u s (po
1597-1652) i jego prace na polu kartografii
polskiej // In: Kamienie milowe w kartografii.
- Warszawa, 2013. - S. 139-174. Sum.
1782. FRANKOWSKI Stanisław: Janina
H u p p e n t h a l (1928-2013): z sercem do ludzi. Rocz. Tor. 2013 [R.] 40 s. 269-277, portr.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-58fc792a-400a43b9-9608-74f18863849e [dostęp: 7 V 2014].
Wicedyr. Bibl. Publ. i Książnicy Miejskiej oraz prezes
Tow. Bibliofilów w Toruniu
1783. KREŁOWSKA Danuta: Janina
Huppenthal 1928-2013. Folia Toruniensia
2013 T. 13 s. 149-152, portr.
Wersja elektron.: http://kpbc.umk.pl/publication/
76646 [dostęp: 12 III 2015]
1784. WITCZAK Agnieszka: Enoch
H ü t z i n g [1600-1678]: Gdańsk preacher.
Univ. Gedan. 2013 R. 25 T. 45 s. 135-154.
Sum.
1785. RZEPCZYŃSKI Łukasz: Losy rodziny I s a k o w i t z z Marienwerder. Prowincja (Sztum) 2013 nr 1 s. 66-74, il.
1786. SZUDY Józef, BIELSKI Andrzej:
Aleksander J a b ł o ń s k i (1898-1980): fizyk,
muzyk, żołnierz. - Toruń, 2010
Rec.: GŁOWACKI Marian, Kwart. Hist. Nauki
i Techn. 2013 R. 58 nr 3 s. 160-163
1787. HENRYK Hubertus J a b ł o ń s k i
(1915-1989): kompozytor gdański / red. Janusz Krassowski [et al.]. - Gdańsk: Akad.
Muz., 2009. - 40, [4] s.: il.
1788. SZEMIEL Marek: Henryk Hubertus Jabłoński [1915-1989]. Pomerania 2013
nr 4 s. 32-34, il.
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/KWIECIEN_2013.pdf
[dostęp: 23 V 2015]
1789. WITKOWSKI Bogusław: S. M.
Petra Weronika J a k o w s k a CSSE (18961970). Zap. Puckie 2012/2013 nr 11/12 (dr.
2013) s. 84-118, il., faks., portr.
140
Pomorze Wschodnie
1790. STEINSTRÄSSER Inge: Ein Leben
zwischen Kulmerland, Lemberg und Grüssau: Sr. Josepha J e t t k a OSB (1901-1981).
Arch. f. schlesische Kirchengesch. 2012 Bd. 70
s. 225-256, il.
Toż zob.: Preussenland 2012 Jhb. 3 (dr. 2013) s. 70101, il.
1791. JODKOWSKI Marek: Życiorys siostry profesor Ambrozji Jadwigi K a l i n o w s k i e j OSB // In: Ut in omnibus glorificetur
Deus: księga pamiątkowa ofiarowana siostrze
profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej. Olsztyn, 2013. - S. 25-34
Acc.: JODKOWSKI M.: Bibliografia publikacji siostry profesor Ambrozji Jadwigi Kalinowskiej OSB za lata
1979-2012 s. 35-40
1792. KĘDZIA Anna: Miron K a ł o w s k i
(1929-2012): prof. dr hab., kierownik Zakładu Mikrobiologii Jamy Ustnej AM w Gdańsku w latach 1972-1992. Ann. Acad. Medicae
Gedan. 2013 T. 43 s. 227-228, portr.
1793. GACA Andrzej: Krystyna K a m i ń s k a (1946-2010). Czas. Prawno - Hist.
2011 T. 63 z. 1 s. 537-538
Prof., prawnik, od 1969 r. pracownik UMK w Toruniu
1794. SZAJNA Michał, DUDA Daniel:
Profesor Doktor Honoris Causa Bolesław
Piotr K a s p r o w i c z , honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (1895-1983). Nautologia 2013 R. 48 nr 150
s. 89-92, il.
1795. JANKOWSKA Aleksandra: Dlaczego Wojciech K ę t r z y ń s k i (1838-1918)
poparł powstanie styczniowe? // In: „W
krwawem polu srebrne ptaszę”: powstanie
styczniowe na Pomorzu i Kujawach. - Toruń,
2013. - S. 49-62
1796. HALASZ Jacek: W poszukiwaniu
etycznych fundamentów działań lekarskich:
Tadeusz K i e l a n o w s k i [1905-1992] - lekarz i humanista // In: Etyka w medycynie
- wczoraj i dziś: wybrane zagadnienia. - Kraków, 2013. - S. 63-78
Od 1956 r. w Gdańsku
1797. JUSTA Jolanta: Szkic do portretu
Macieja K i l a r s k i e g o [1922-2003]. Cz. 2.
Pomerania 2013 nr 1 s. 29-30, il.
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/STYCZEN_2013.pdf [dostęp: 23 V 2015].
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1771
1798. ŚP. KS. WIKARIUSZ Piotr Jan
K l e i n [1973-2012]. Tor. Wiad. Kośc. 2013
R. 22 nr 1/2 s. 224-228, portr.
1799. JUGA-SZYMAŃSKA Anna: „Mein
lieber Wilhelm K ö g l e r ”: o zapomnianym
pruskim archeologu. Wiad. Archeol. 2013 T.
64 s. 153-159, il., tab. Sum.
1800. BOGDAN Danuta: Obchody Dni
Dziedzictwa K o p e r n i k a ń s k i e g o na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
w 2013 roku. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 4
s. 841-849
1801. BORAWSKA Teresa: Prawnicy
w otoczeniu Mikołaja Kopernika. Kom. Maz.Warm. 2013 nr 2 s. 295-322. Zsfg. Sum.
1802. GAWŁOWICZ Józef, POZARZYCKI Adrian: Światłocienie Kopernika.
- Szczecin: Wydaw. Nauk. Akad. Morskiej,
2013. - 147 s., [XVI] s. tabl.: il., faks. Sum.
Zsfg.
1803. GĘBSKI Stanisław Maciej: Obchody uroczystości 500-lecia urodzin Mikołaja
Kopernika w PTTK na Warmii i Mazurach
// In: Wartość kontynuacji idei i praktyki
w turystyce. - Warszawa, 2013. - S. 155-166:
il., faks.
1804. GODDU André: Copernicus and
the Aristotelian tradition: education, reading, and philosophy in Copernicus’s path to
heliocentrism. - Leiden: Brill, 2010. - XXVII,
[1], 545 s.: il., mapy. - (Medieval and Early
Modern Science; Vol. 12) (History of Science
and Medicine Library; Vol. 15). Bibliogr. s.
495-524
Wersja elektron.: http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&db=e000xww&AN=350992&site=edslive&scope=site [dostęp: 20 X 2015]
Pomorze Wschodnie
1805. HORSKÝ Zdeněk: Koperník a české země: soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě / uspořádali a k vydání připravili Vojtěch Hladký, Tomáš Hermann, Iva
Lelková. - Červený Kostelec: Pavel Mervart,
2011. - 491, [2] s.: il. Bibliogr. s.454-461
1806. JEZIERSKI Jacek: Trudności
w kościelnej akceptacji myśli Kopernika.
Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 2 s. 323-333.
Zsfg. Sum.
1807. MAŁŁEK Janusz: Nowa książka
o Koperniku. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 4 s.
731-755. Zsfg. Sum.
Dot.: WASIUTYŃSKI Jeremi: The solar mystery. Oslo, 2003; zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1783
1808. MIKOŁAJ Kopernik: album wydany w 540 rocznicę urodzin i 470 rocznicę jego
śmierci = Nicholas Copernicus: an album
published on the 540th anniversary of his
birth and the 470th anniversary of his death /
wprow. i red. Zdzisław Pietrzyk. - Proszówki:
Prowincjonalna Ofic. Wydaw., 2013. - 215,
[1] s.: il., mapy, portr. + Teka [8], [8] k. tabl.
- (Wielcy Polacy)
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1809. MIKOŁAJ Kopernik i jego czasy /
red. wyd. Agnieszka Markuszewska; wst. Teresa Borawska. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2013. - 489, [3] s.: il.
Z treści: NOWAK Zenon [Hubert]: Kultura umysłowa Prus Królewskich w czasach Kopernika s. 17-91.
- RYMASZEWSKI Bohdan: Toruń w czasach Kopernika:
urbanistyka - architektura - sztuka s. 93-137. - GÓRSKI
Karol: Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika s. 139-175. - BISKUP Marian: Działalność publiczna
Mikołaja Kopernika s. 177-258. - CACKOWSKI Stefan:
Mikołaj Kopernik jako ekonomista s. 259-318. - VOISÉ
Waldemar: Mikołaj Kopernik: dzieje jednego odkrycia
s. 319-386. - [ŁUBIEŃSKA-]IWANISZEWSKA Cecylia:
Astronomia Mikołaja Kopernika s. 429-489
Publikacja zawiera prace, które ukazały się w serii
„Biblioteczka Kopernikańska” w latach 1968-1973
1810. POLAK Wojciech: Obchody pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973
roku w Toruniu. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr
3 s. 573-584. Zsfg. Sum.
1811. SKOLIMOWSKA Anna: Mikołaj
Kopernik i Jan Dantyszek: nowe źródła, nowe
141
interpretacje. Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 2 s.
335-355, tab. Zsfg. Sum.
1812. SZORC Alojzy: Mikołaj Kopernik:
kanonik warmiński. - Wyd. 2. - Olsztyn: Tow.
Nauk.; OBN, 2013. - 127 s.: il. - (Biblioteka
Olsztyńska; nr 61)
1813. TOMKIEWICZ Ryszard: Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w województwie olsztyńskim. Kom.
Maz.- Warm. 2013 nr 3 s. 533-572. Zsfg.
Sum.
1814. ROBACZEWSKI Roman: Zawsze
z Polską w sercu. Cz. 1-2. Pomerania 2013 nr
1 s. 27-28, portr.; nr 2 s. 23-24, il.
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/STYCZEN_2013.pdf [dostęp: 23 V 2015].
Partyzant, więzień obozu w Sutthofie, działacz społeczny Stanisław K o s t k a (1910-1994)
1815. BORZYSZKOWSKI Józef: Ks.
prałat Edmund K o s z n i k (1921-2013)
z Ostrzyc: emerytowany proboszcz parafii
Goręczyno, nestor kapłanów diecezji pelplińskiej. Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 425-432
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
1816. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Edmund Kosznik [1921-2013]. Mies. Diec. Pelpl.
2013 R. 22 z. 5/6 s. 115-117, portr.
1817. KŁODZIŃSKI Marcin: Jadwiga
K o ś ć : zapomniany sekretarz. Cz. 2. Kociew.
Mag. Region. 2013 nr 1 s. 8-11
I sekretarz Komitetu Pow. PPR w Tczewie.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1788
1818. RISSMANN Agata: Józef K o t l a r c z y k 1922-1994: malarstwo, rysunek,
grafika. - Toruń: Muz. Okr., 2013. - 127, [1]
s.: il. Bibliogr. s. 18-25
1819. ŚP. KS. KANONIK Jerzy Jan K o w a l s k i [1925-2012]. Tor. Wiad. Kośc. 2013
R. 22 nr 1/2 s. 228-232, portr.
142
Pomorze Wschodnie
1820. SITEK Eligiusz Józef: Ignacy K r a m a r c z y k : dentysta w Pucku zamordowany
w Piaśnicy. Zap. Puckie 2012/2013 nr 11/12
(dr. 2013) s. 196-200, il.
1821. PIEPER Katarzyna: K r a s i c k i
und Lehndorff: eine polnisch-preussische
Adelsfreundschaft des 18. Jahrhunderts. Berichte u. Forsch. 2010 Bd. 18 (dr. 2011) s. 250255
1822. NAWROCKI Karol: Astronom,
podziemny wydawca, poseł: sylwetka Edmunda „Marcina” K r a s o w s k i e g o // In:
Czas bibuły. [T.] 1. - Wrocław, 2013. - S. 109121
W Elblągu
1823. RUDOLF Th. K u h n (1842-1900):
fotograf krajobrazu, architektury i morza =
Rudolf Th. Kuhn (1842-1900): Fotograf der
Landschaft, Architektur und Ostsee / red.
Jacek Bielak. - Gdańsk: Fund. Karrenwall,
2012. - 248 s.: il.
W Gdańsku.
Tekst równol w jęz. pol. i niem.
1824. KRZEMIŃSKI Tomasz: Odbudowa autorytetu czy polityczne bankructwo?:
działalność polityczna i wydawnicza Wiktora
K u l e r s k i e g o w niepodległej Polsce (19181935). Rocz. Hist. Prasy Pol. 2013 T. 16 z. 2 s.
37-48. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://rhpp.up.krakow.pl/article/
view/1943 [dostęp: 23 X 2015]
1825. KULAS Jan: Zygmunt K u ł a k o w s k i [1917-1986] wybitny społecznik Tczewa
i animator kultury. Kociew. Mag. Region. 2013
nr 3 s. 38-45, il.
1826. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Tadeusz K u r a c h [1943-2013]. Mies. Diec. Pelpl.
2013 R. 22 z. 5/6 s. 114-115, portr.
KRUPSKA K., ŁYCZAK B.: Nieznana panorama [...]
i jej autor - Ernst Friedrich K u s s m a h l y... = poz. 1226
1827. BOGUŚ Piotr, CIESIELSKI Bartłomiej: Bartłomiej Kw i a t k o w s k i (19392012): prof. dr hab., kierownik Katedry
i Zakładu Fizyki i Biofizyki AMG w latach
(1995-2008). Ann. Acad. Medicae Gedan.
2013 T. 43 s. 239-240, portr.
1828. ALEKSANDER L a b u d a [19021981]: życie, literatura, mit / red. Daniel Kalinowski. - Bolszewo: Bibl. Publ. Gm. Wejh.,
2013. - 165, [2] s.: il. - (Biblioteczka Gminy
Wejherowo; T. 22)
Z treści: BORZYSZKOWSKI Józef: Zrzeszenie Regionalne Kaszubów w Kartuzach a Aleksander Labuda
i zrzeszyńcy s. 13-38. - LINKNER Tadeusz: Kaszubski
panteon Aleksandra Labudy s. 39-50. - KUIK-KALINOWSKA Adela: Pomiędzy programem a emocją: bieguny liryki Aleksandra Labudy s. 51-61. - KALINOWSKI
Daniel: Fabularyzacja mitu w twórczości Aleksandra Labudy s. 62-77. - SAMP Jerzy: „Świat na opak” Guczowégo
Macka s. 78-86. - LABUDDA Jaromir: Alaksander Labuda jako humorysta s. 87-98. - CYBULSKI Marek: Językowy obraz polskiej rzeczywistości społecznej i politycznej
po 1945 roku w felietonach Aleksandra Labudy s. 99-110
1829. DOBOSZ Józef: Profesor Gerard
L a b u d a (28 grudnia 1916 - 1 października
2010). Lituano - Slavica Posnan., Stud. Hist.
2013 [T.] 14 s. 31-35
1830. JASIŃSKI Tomasz: Professor
Gerard Labudas Leben und Werk (19162010). Quaest. Medii Aevi Novae 2013 Vol. 18
s. 373-387, portr.
1831. OLSZEWSKI Henryk: Gerard Labuda (1916-2010). Czas. Prawno - Hist. 2011
T. 63 z. 1 s. 533-536
1832. SZULTKA Zygmunt: Profesor Gerard Labuda w moich wspomnieniach. Acta
Cassubiana 2013 T. 15 s. 188-194
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
1833. CHMIELEWSKA
Aleksandra:
Henryk L a m p a r c z y k (1947-2012): prof.
dr. hab., kierownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej GUMed w latach
1993-2006, kierownik Zakładu Biofarmacji
Studium Farmaceutycznego CMKP w Bydgoszczy w latach 1991-2001. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2013 T. 43 s. 251-254, portr.
1834. ICKIEWICZ Kazimierz: Roman
L a n d o w s k i [1937-2007]: twórca i redak-
Pomorze Wschodnie
tor „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”.
Kociew. Mag. Region. 2013 nr 3 s. 6-9, il.
1835. OCHAŁ Artur: Kaszub w służbie
KOP i obrońca Warszawy we wrześniu 1939
roku. Biul. Centr. Ośr. Szkol. Straży Granicz.
2013 nr 4 s. 57-72, il.
Walerian L e m a ń c z y k (1912-1980)
1836. OCHAŁ Artur: Walerian Lemańczyk [1912-1980]: Kaszub w służbie Korpusu
Ochrony Pogranicza (1934-1936) i obrońca
Warszawy we wrześniu 1939 r. Zesz. Chojn.
2013 nr 28 s. 46-62, il. Sum.
Wersja elektron.: http://miastochojnice.pl/zeszytychojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp: 15 IX
2015].
Toż pt.: Kaszub w służbie KOP i obrońca Warszawy
we wrześniu 1939 roku. Biul. Centr. Ośr. Szkol. Straży
Granicz. 2013 nr 4s. 57-72, il.
1837. KSIĄDZ kanonik Roman L e w a n d o w s k i 1932-2012: pierwszy proboszcz bazyliki mniejszej [w Chojnicach] / red. Emilia
Kalitta [et al.]. - Chojnice: Certus, [2013].
- 123 s.: il. - ( Biblioteka Filomaty / Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. Filomatów Chojnickich; T. 26)
1838. LINDNER Bruno: Rodziny L i n d n e r ó w z Boreczna. Zap. Zalewskie 2013
nr 26 s. 21-27, il.
1839. KITOWSKI Piotr: Sprawa śmierci
i spadku Macieja Aleksego L i p i ń s k i e g o :
inwentarz pośmiertny kościerskiego plebana
z 1721 r. Rocz. Gdań. 2011/2012 T. 71/72 (dr.
2013) s. 47-58 . Sum.
Aneks s. 55-57
1840. MOŻDŻEŃ Julia: Jakob L u b b e s
Familienaufzeichnungen als Zeugnis der
Lebensselbstdarstellung eines Krämers im
Danzig um die Wende des 15. Jahrhunderts.
Biul. Pol. Misji Hist. 2013 nr 8 s. 187-233, tab.,
wykr. Streszcz. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org./10.12775/
BPMH.2013.006 [dostęp: 11 III 2014]
1841. HELMS Simon: L u t h e r v o n
B r a u n s c h w e i g : der Deutsche Orden in
Preussen zwischen Krise und Stabilisierung
143
und das Wirken eines Fürsten in der ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts. - Marburg, 2009
Rec.: HECKMANN Dieter, Preussenland 2012 (dr.
2013) Jhb. 3 s. 188-190
1842. WESZPIŃSKI Paweł E.: Doktor
Jarosław Ł u c z y ń s k i 20 IV 1975 - 2 X 2012
// In: Kamienie milowe w kartografii. - Warszawa, 2013. - S. 19-24
Dr, historyk kartografii, nauczyciel
1843. SZELĄGOWSKA Grażyna: Janina
Ł u k a s i e w i c z - D r e w n o w s k a (19502013). Biul. Stow. Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce 2012 nr 13 (dr. 2013) s. 217-218,
il.
Kustosz Muz. Etnogr. w Toruniu
1844. JEZIERSKI Jacek: Śp. ks. Ryszard
Ł u k a s z e w i c z (1957-2013). Warm. Wiad.
Archidiec. 2013 R. 68 nr 127 s. 63-64
1845. ROBACZEWSKI Roman: Wszystko poświęcił Ojczyźnie. Pomerania 2013 nr 3
s. 43-44
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/MARZEC_2013.pdf [dostęp: 23 V 2015].
Stefan Ł u k o w i c z (1894-1942), filomata, major
Wojska Polskiego
1846. BORZYSZKOWSKI Józef: Jan
M a c h u t (1937-2006): nauczyciel, społecznik, organizator życia kulturalnego w Kościerzynie i powiecie oraz działacz Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego. Acta Cassubiana
2013 T. 15 s. 400-407
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
1847. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Wiesław M a d z i ą g [1959-2013]. Mies. Diec.
Pelpl. 2013 R. 22 z. 7-9 s. 158-159, portr.
1848. KARNOWSKI Jan: Aleksander
M a j k o w s k i [1876-1938]: wspomnienia,
listy, uwagi / oprac. i wst. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk, 2012
Rec.: WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan, Czasy Nowożytne 2013 T. 26 s. 253-255
144
Pomorze Wschodnie
1849. SAWICKI Ryszard: Werner Siegfried M a r i e n f e l d (1908-1989) ostatni pastor ewangelicki w Wieliczkach [pow. olec.]
// In: Ratio in Christianitate. - Ełk, 2013. - S.
203-208: portr.
1858. BUURMAN Rainer: Ein vergessener Universalgelehrter: zur Leben und Werk
von Heinrich N i t s c h m a n n (1826-1905).
Berichte u. Forsch. 2009 Bd. 17 s. 165-183
1850. DZIACZKOWSKA Lucyna: Mistrz
życia: wspomnienie o Jerzym Materne // In:
Źródła wielkości mistrzów: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi. - Lublin, 2013. - S. 455-470
1859. PRZYBYSZEWSKI
Kazimierz:
Emil O g ł o z a (1913-1973), urzędnik państwowy, działacz społeczny. Rocz. Tor. 2013
[R.] 40 s. 243-252, portr.
Pedagog, w l. 1969-1976 pracownik UMK
1851. SKOWROŃSKI Antoni: Ksiądz
Kazimierz M i k o ł a j c z y k [1958-2013].
Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej 2013 nr 1/2 s.
121-123, portr.
1852. MILSKI
Bernard
Zygmunt:
Z kroniki rodziny M i l s k i c h / oprac. Zofia Eichstaedt-Jabłońska. - Pruszcz Gdański:
Wydaw. Jasne, 2013. - 42 s., [2] s. tabl.: il.,
faks.
1853. CZERNIAKOWSKA Ewa: Bernard Zygmunt M i l s k i [1856-1926] jako
miłośnik Mickiewicza. - Wyd. 2 popr. i uzup.
- Gdańsk: Wydaw. Jasne, 2013. - 61, [1] s.: il.,
faks., portr. Sum. Zsfg.
Wydawca, drukarz, redaktor Gazety Gdańskiej
1854. ZIEMBA Wojciech: Ś.P. ksiądz prałat Józef M i s i a k [1937-2013]. Warm. Wiad.
Archidiec. 2013 R. 68 nr 123 s. 107-108
1855. LEWANDOWSKA Ilona: Spuścizna kompozytorska Zygmunta M o c z y ń s k i e g o [1871-1940] w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu // In: Świadkowie
kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach.
- Bydgoszcz, 2013. - S. 25-37: faks.
1856. BARANOWSKA Aneta: Marian
M o k w a [1889-1987]: życie i twórczość.
Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2013 nr 28
s. 242-250, il.
1857. GOŁĘBIEWSKI Grzegorz: Jan
M y ś l i s z (1895-1975): latarnik helski, bohaterski obrońca Płocka w 1920 r.: zarys biografii. Zap. Puckie 2012/2013 nr 11/12 (dr.
2013) s. 139-162, il., faks., mapy, portr.
Poeta, kompozytor w Elblągu
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-c15b8ad9-550d49ef-b100-307579748e40 [dostęp: 7 V 2014]
1860. JEZIERSKI Jacek: Śp. Roma
Ogrodnik
(1940-2013):
katechetka
w Elblągu i Olsztynie. Warm. Wiad. Archidiec. 2013 R. 68 nr 126 s. 73-74
1861. NIGDY nie wypuszczał pióra
z ręki...: wspomnienia o Władysławie O g r o d z i ń s k i m [1918-2012] / wst i oprac. Jan
Chłosta. - Olsztyn: OBN, 2013. - 259, [1] s.
- (Biblioteka Olsztyńska ; nr 62)
Historyk, pisarz, publicysta, działacz regionalny
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2013 T. 15 s. 327-330 [wersja elektron.]: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf
[dostęp: 15 XII 2015]
1862. GĄSIOROWSKI Andrzej: Dr hab.
Marek J. O r s k i , prof. UG, starszy kustosz
w Muzeum Stutthof (5 stycznia 1955 - 10
kwietnia 2011). Stutthof 2013 [z.] 1(11) s.
255-258
1863. ŚP. KS. Jerzy Leopold P a j d a k
[1943-2013]. Tor. Wiad. Kośc. 2013 R. 22 nr
1/2 s. 233-236, portr.
1864. BORZYSZKOWSKI Józef: Ks. Janusz St. P a s i e r b (1929-1993) a małe i wielkie Ojczyzny Europy. Acta Cassubiana 2013
T. 15 s. 29-38. Sum.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
1865. WILCZEK Maria: Ksiądz Janusz
Pasierb [1929-1993]: szkic do portretu. - Pelplin: Wydaw. „Bernardinum”, 2013. - 91, [1]
s. Bibliogr. s. 87-91
Pomorze Wschodnie
PIRAMIDOWICZ D.: Litewskie realizacje Wilhelma R i c h t e r a ... = poz. 3081
1866. KĘCIŃSKA-KACZMAREK Jowita: Jan S a s (Jan Patock [1886-1940]) na łamach „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego”. Nasze
Pomorze 2012 nr 14 (dr. 2013) s. 223-228
1867. JAN P i e p k a (1926-2001) / zebr.,
oprac. oraz wst. i koment. opat. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2013. - 800 s.:
il., faks., portr. - (Pro Memoria)
1868. DUDA Daniel: 90. rocznica urodzin Hieronima Henryka P i e t r a s z k i e w i c z a , kontradmirała Marynarki Wojennej,
honorowego członka Polskiego Towarzystwa
Nautologicznego. Nautologia 2013 R. 48 nr
150 s. 83-85, portr., faks.
1869. MOIM powołaniem jest służba
publiczna: rzecz o Macieju P ł a ż y ń s k i m
[1958-2010] / oprac. Adam Chmielecki. Warszawa: Stow. „Wspólnota Polska”, 2013.
- 142, [1] s.: il.
1870. KRZEMIŃSKI Jan Michał: Sromotna chwała Jana P o h l a n d a pastora
w Malborku. Libri Gedan. 2011/2012 T. 29/30
(dr. 2013) s. 52-57, faks. Sum. Zsfg.
145
1874. NOWAK Przemysław: Friede mit
der Kirche: Bernhard P o s c h m a n n (18781955) und seine dogmengeschichtlichen
Forschungen zum Busssakrament. - Köln:
Böhlau, 2013. - 306 s.: il. - ( Forschungen und
Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte
Ostdeutschlands: Bd. 47). Bibliogr. s. 211242
1875. LEYK Wiktor Marek: Walter P ó ź n y (1910-2012). Rocz. Mazur. 2013 T. 17 s.
344-345, il.
Działacz narodowy na Mazurach, dziennikarz, polityk
1876. PUZYNA Józef A.: P u z y n a Włodzimierz Władysław (16.05.1894-15.11.1961),
wł. maj. Gronowo (pow. toruński) // In: Ziemianie polscy XX wieku: słownik biograficzny. Cz. 10. - Warszawa, 2013. - S. 87-89
1877. MAKSIMOWICZ Krystyna: Profesor Edmund R a b o w i c z [1928-1987]
jako badacz Józefa Wybickiego // In: Nuta
wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego. - Gdańsk, 2013. - S. 15-20
Acc.: KANTELECKA Teresa: Gdańska Pracownia
Edytorska profesora Edmunda Rabowicza s. 21-22.
Historyk literatury Uniw. Gdań.
Rec.: ZAJEWSKI Władysław, Kom. Maz.- Warm.
2013 nr 1 s. 169-171
1878. JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Hugo R a s m u s (1925-2003): niemiecki historyk rodem z Bydgoszczy // In: Interpretatio
rerum gestarum: studia ofiarowane profesorowi Januszowi Ostoja-Zagórskiemu [...].
- Bydgoszcz, 2013. - S. 260-274
1872. TREDER Jerzy: Profesor Hanna
P o p o w s k a - Ta b o r s k a : wybitna slawistka, pomorzoznawczyni i kaszubolog. Acta
Cassubiana 2013 T. 15 s. 367-373
1879. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Jerzy
Stanisław R e g l i ń s k i [1928-2013]. Mies.
Diec. Pelpl. 2013 R. 22 z. 10-12 s. 295-297,
portr.
1871. PONAD hafem wicher wyje...: studia o Wincentym P o l u / red. Norbert Kasparek, Andrzej Korytko. - Olsztyn, 2011
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
1873. JARUSZEWSKI Kazimierz: Edward Jan P o p p e k (1913-1977), dziennikarz, wydawca, działacz harcerski: przyczynek biograficzny w 100. rocznicę urodzin.
Zesz. Chojn. 2013 nr 28 s. 111-114, il.
Wersja elektron.: http://miastochojnice.pl/zeszytychojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp: 15 IX
2015]
1880. B[ERNATOWICZ] A[leksandra]:
R o g a l s k i (Rogalli) Stanisław (Stanislaus),
malarz, ur. 1732, zm. 31 X 1777 // In: Słownik
artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa, 2013. - S. 30
Na dworze biskupa warmińskiego
1881. WRÓBLEWSKA K[amila], BERNATOWICZ A[leksandra]: R o g a w s k i
146
Pomorze Wschodnie
(Rogalski), malarz, pozłotnik, czynny na
Warmii w 2. i 3. ćw. XVIII w. // In: Słownik
artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa, 2013. - S. 31
1887. SYRWID Robert: Ignacy R o w i c k i (1888-1963): działacz społeczny, nauczyciel i poseł (w 125. rocznicę urodzin i 50.
rocznicę śmierci). Kom. Maz.- Warm. 2013
nr 1 s. 47-67, portr. Zsfg. Sum.
1882. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Iwo
R o h w e d e r [1698-1765] jako budowniczy kościoła i duszpasterz parafii w Łęgowie
[pow. gdań.]. Arch., Bibl. i Muz. Kośc. 2013 T.
99 s. 93-110. Sum.
1888. JEZIERSKI Jacek: Ś.p. ks. kan.
Eugeniusz R u m b u ć (1930-2013). Warm.
Wiad. Archidiec. 2013 R. 68 nr 126 s. 71-73
1883. WRÓBLEWSKA K[amila], BERNATOWICZ A[leksandra]: R o s e Daniel,
malarz, rysownik, zm. 1639 lub 1640 // In:
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce
działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa,
2013. - S. 96-97
W Królewcu
1884. DAMAZYN Michał: Profesor Ludka: życie i wiara. - Toruń: [S.n.], 2013. - 261,
[1] s.: il., faks., portr.
Ludmiła R o s z k o (1913-2000), geograf, pracownik
UMK w Toruniu, współzałożycielka Inst. Miłosierdzia
Bożego
1885. LUDMIŁA Roszko 1913-2000:
wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę
urodzin / red. Wojciech Polak, Waldemar
Rozynkowski, Wojciech Wysota. - Toruń:
Wydaw. Nauk. UMK, 2013. - 242, [1] s.: il.,
faks., mapy, portr.
Z treści: WIŚNIEWSKI Edward: Charakterystyka
dorobku naukowego Ludmiły Roszko s. 11-55. - OLSZEWSKI Antoni: Ludmiła Roszko jako nauczyciel akademicki i wychowawca s. 57-90. - DAMAZYN Michał:
Zarys biografii i życia duchowego Ludmiły Roszko s. 93117. - ROZYNKOWSKI Waldemar: Instytut Miłosierdzia
Bożego: zarys historii s. 131-153. - POLAK Wojciech:
Działania Służby Bezpieczeństwa przeciwko Instytutowi
Miłosierdzia Bożego w 1960 r. s. 155-196. - WSPOMNIENIA / [aut.] Cecylia Bojasińska [et al.] s. 197-220
1886. BERNATOWICZ A[leksandra]:
R o s z k o w s k i (Rokoszowski) Jan, malarz //
In: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.):
malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa,
2013. - S. 137-138
W Chełmnie w XVIII w.
1889. BRANDT Marion: Gdański poeta
i dziennikarz Erich R u s c h k e w i t z (19041941?). Rocz. Gdań. 2011/2012 T. 71/72 (dr.
2013) s. 105-120. Sum.
1890. KS. Edward Jan R u s i ń s k i [19562013]. Mies. Archidiec. Gdań. 2013 R. 57 [nr]
10-12 s. 691-692
1891. B[ERNATOWICZ] A[leksandra]:
R u t l e n H. J., malarz, czynny w 1 ćw. XVIII
w. w Prusach // In: Słownik artystów polskich
i obcych w Polsce działających (zmarłych
przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T.
9. - Warszawa, 2013. - S. 315
1892. AFELTOWICZ Beata: Dorobek
naukowy prof. dr hab. Ewy R z e t e l s k i e j F e l e s z k o w zakresie onomastyki. Slavia
Occid., Linguistica 2013 T. 70/1 s. 193-196
1893. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Franciszek R z o s k a [1932-2013]. Mies. Diec. Pelpl.
2013 R. 22 z. 7-9 s. 159-160, portr.
1894. JAKUBOSZCZAK
Agnieszka:
Sarmacka dama: Barbara S a n g u s z k o w a
(1718-1791) i jej salon towarzyski. - Poznań:
Wydaw. Pozn., 2008. - 286, [2] s., [10] s. tabl.,
[1] k. tabl. skł.: il. Bibliogr. s. 247-262. Rés.
Dot. m.in. Gdańska
1895. BABIŃSKI Jarosław: Ks. Franciszek S a w i c k i [1877-1952] jako pedagog.
Stud. Koszal.- Kołobrz. 2013 Nr 20 z. 1/2 s.
7-17. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: www.skkkoszalin.pl/skk_20_
2013/01_babinski_jaroslaw.pdf [dostęp: 5 V 2015].
W Wyż. Seminarium Duchownym w Pelplinie
WINTER Friedrich: Friedrich S c h a u e r. . . = poz.
2677
Pomorze Wschodnie
1896. PALUCHOWSKI Piotr: Kwestie
filozoficzne podejmowane przez Christiana
S e n d e l a [1719-1789]: gdańskiego lekarza
okresu oświecenia // In: Etyka w medycynie
- wczoraj i dziś: wybrane zagadnienia. - Kraków, 2013. - S. 31-39
1897. RÓD S i e r a k o w s k i c h na ziemi
malborskiej / red. Janusz Hochleitner, Piotr
Szwedowski. - Malbork: Malb. Centr. Kult.
i Edu., [2013]. - 222, [2] s.: il., tab. - (Biblioteka Malborska )
Treść: ACHREMCZYK Stanisław: Szlachta malborska w XVIII wieku s. 13-22. - HOCHLEITNER Janusz:
Wybrane zagadnienia z dziedzictwa polskiej kultury na
ziemi malborskiej s. 23-37. - LIGUZ Justyna: Wydarzenia
na Powiślu po I wojnie światowej s. 39-52. - ŁASZKIEWICZ Tomasz: Więzi rodzinne w środowisku ziemian
pomorskich w dobie dwudziestolecia międzywojennego s. 53-68. - RADZIWIŁŁOWICZ Dariusz: Walka
z rewizjonizmem terytorialnym Republiki Weimarskiej
w polskiej publicystyce i działalności wybranych ugrupowań politycznych II RP s. 69-94. - KRAIŃSKI Maciej:
Panowie na Waplewie: rodzina hrabiów Sierakowskich
z Ziemi Malborskiej s. 97-114. - RZYSKA-LAUBE Dobromiła: Początki waplewskich zbiorów artystycznych za
czasów Antoniego Sierakowskiego (1783-1842) s. 115126. - RYSZKOWSKI Janusz: Alfons i Adam Sierakowscy
na łamach „Torunianki” s. 127-140. - LUBIŃSKI Andrzej:
Adam Sierakowski [1846-1912]: uczony podróżnik s.
141-152. - BORZYSZKOWSKI Józef: Sierakowscy i Waplewo a o. Maksymilian Napiątek (1881-1933): redemptorysta, rekolekcjonista i misjonarz z Galicji s. 153-177. CHŁOSTA Jan: Nad biografią Stanisława Sierakowskiego
[1881-1939]: pierwszy między Polakami w Niemczech s.
179-194. - STAWSKI Łukasz: Zabytki z kolekcji hrabiów
Sierakowskich z Waplewa Wielkiego w zbiorach Muzeum
w Kwidzynie s. 197-213. - BOGDANOWICZ Anna: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Rodziny Sierakowskich
w Waplewie Wielkim: dzieło, które trwa s. 215-222
1898. ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof: Lekarz z Westerplatte: major Mieczysław Mikołaj S ł a b y 1905-1948. - Rzeszów, 2008
Rec.: BĄKOWSKI Andrzej, Palestra 2012 R. 57 nr
7/8 s. 222-224
1899. GAJOWNIK Tomasz: Wspomnienie o profesorze Janie S o b c z a k u [19322013]. Echa Przeszłości 2013 [T.] 14 s. 225227, il.
Od 1992 r. w Olsztynie
1900. KONIECZNY Feliks: Kulturotwórcza działalność Adama Lwa S o ł t a n a [18241901): (karta z dziejów Waplewa). Univ. Gedan. 2013 R. 25 T. 45 s. 155-173. Zsfg.
147
1901. SPIGARSKI Henryk: Mikrofon,
scena i dziedzictwo morskie: profesor dr. hab.
Zygmunt S ó j k a : monografia. - Gdańsk:
Tow. Przyj. Centr. Muz. Morskiego, 2013.
- XII, 268 s.: il., faks. - (Zasłużeni dla Gospodarki Morskiej i Dziedzictwa Morskiego
Polski; T. 1)
1902. ACHREMCZYK
Stanisław:
Z działalności starosty braniewskiego Ludwika S t a n i s ł a w s k i e g o // In: Ut in omnibus
glorificetur Deus: księga pamiątkowa ofiarowana siostrze profesor Ambrozji Jadwidze
Kalinowskiej. - Olsztyn, 2013. - S. 43-51
1903. SCHOENWALD Dawid: Zofia
S t a r u s z k i e w i c z (1918-1996): wielokrotna mistrzyni Polski w lekkoatletyce. Rocz.
Grudz. 2013 T. 21 s. 293-302, il., faks., portr.,
tab.
1904. ACHREMCZYK Stanisław: Pamięci profesora Jacka S t a s z e w s k i e g o
[1933-2013] // In: Między barokiem a oświeceniem: społeczeństwo stanowe. - Olsztyn,
2013. - S. 5-10
1905. PORAZINSKI Jarosław: Profesor
Jacek Staszewski: nauczyciel i mistrz (19332013). Klio (Toruń) 2013 T. 25 [załącznik] s.
1-8
Wersja elektron.: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/1769/1722 [dostęp: 7 I 2016]
1906. ZACHARIAS Rainer: Conrad
S t e i n b r e c h t : 40 Jahre Baumeister an
der Marienburg zwischen 1882 und 1922.
Westpr.- Jahrb. 2013 Bd. 63 s. 85-117, il.
1907. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Badacz dialektów kaszubskich i inicjator prac
nad Atlasem językowym kaszubszczyzny //
In: Zdzisław Stieber (1903-1980): materiały
i wspomnienia. - Warszawa, 2013. - S. 59-66:
il., faks., mapa
Zdzisław S t i e b e r
1908. BAGDONAVIČIUS
Vaclovas,
MARTIŠIUTĖ Aušra: Vidunas v zapadnoevropejskom kul’turnom kontekste: meždu
nacional’nym i global’nym. - Vil’nûs: Inst. Li-
148
Pomorze Wschodnie
tov. Lit. i Fol’kl., 2013. - 218 s.: il. Bibliogr. s.
171-177, 215-216
Wilhelm S t o r o s t (1868-1953)
1909. OSTROWSKI Kazimierz [I.]: Odszedł Zbigniew S t r o m s k i (1930-2013).
Zesz. Chojn. 2013 nr 28 s. 105-108, portr.
Wersja elektron.: http://miastochojnice.pl/zeszytychojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp: 15 IX
2015].
Archiwista, działacz społ. w Chojnicach
1910. KS. kanonik Witold Józef S t r y k o w s k i [1939-2012]. Mies. Archidiec. Gdań.
2013 R. 57 [nr] 1-3 s. 101-103
1911. ŚPICA Paweł: Jerzy S u c z y ń s k i
(1929-1996): nauczyciel, historyk, opozycjonista: szkic do portretu // In: Zaangażowanie? opór? gra?: szkic do portretu nauczyciela
w latach PRL-u . - Toruń, 2013. - S. 310-323
W Chojnicach
CHUDECKI M.: Śladami ks. dr. Bernarda S y c h t y... = poz. 1779
1912. KACZMARCZYK Michał: Szkic
do sylwetki profesora Brunona S y n a k a
[1943-2013] // In: O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia: szkice
socjologiczne i gerontologiczne. - Gdańsk,
2013. - S. 11-25
1916. MAKARCZYK Irena: S z o l c Zachariasz Jan h. własnego (ok. 1630-1692),
kanonik, kustosz kapituły warmińskiej // In:
Pol. słownik biogr. T. 48. - Warszawa, 2013.
- S. 493-495
1917. KNITTER Rajmund: „Pokorny
sługa muzyki”. Pomerania 2013 nr 7/8 s. 3638, il., faks.
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/LIPIEC-SIERPIEN_2013.
pdf [dostęp: 23 V 2015].
Lubomir S z o p i ń s k i (1913-1961), dyrygent, kompozytor i pedagog w Kościerzynie
1918. MAKARCZYK Irena: Ksiądz profesor Alojzy S z o r c (6 X 1935 - 27 XII 2010).
Kościół w Polsce 2012 [T.] 11 s. 365-370
Acc.: BIBLIOGRAFIA prac księdza profesora Alojzego Szorca s. 370-376
1919. BIEDRZYCKA Agnieszka, SZCZUCZKO Witold: S z o r c Jan h. Mora (zm.
1607), podkomorzy malborski // In: Pol.
słownik biogr. T. 48. - Warszawa, 2013. - S.
557-560
1920. MAĆKOWSKI Tomasz: S z o r c
Piotr z Obrębu h. Mora (zm. ok. 1503), rotmistrz wojsk królewskich, starosta kiszewski,
namiestnik starosty malborskiego // In: Pol.
słownik biogr. T. 48. - Warszawa, 2013. - S.
560-561
Socjolog, pracownik Uniw. Gdań.
1913. JANCA-BRZOZOWSKA Róża: Ks.
Paweł S z a r o w s k i [1907-1968]: odnowiciel
kościoła św. Wojciecha, zwanego „na polu”
[w Starogardzie Gdańskim]. Rydwan 2013 nr
8 s. 138-141, portr.
1921. SROKA Stanisław Tadeusz: S z o s t a k i e w i c z - S a w i c k a Helena Janina
(1919-1991), lekarz medycyny, profesor
Akademii Medycznej w Gdańsku // In: Pol.
słownik biogr. T. 48. - Warszawa, 2013. - S.
572-574
Acc.: WYSZOMIRSKA Monika: Bibliografia publikacji Witolda Szczuczki s. 163-173.
Dr, pracownik Arch. Państw. w Toruniu
1922. KASPAREK Norbert: S z o s t a k o w s k i (Kobelis-Szostakowski) Stanisław
(1929-1994), historyk, profesor Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie // In: Pol.
słownik biogr. T. 48. - Warszawa, 2013. - S.
578-579
1915. WYSZOMIRSKA Monika: Doktor
Witold Szczuczko (15 kwietnia 1947 - 22 listopada 2012). Archiwista Pol. 2013 R. 18 nr
1 s. 110-113, il.
1923. KASPAREK Norbert: S z o s t k i e w i c z (Lasota-Szostkiewicz) Adam (19051974), inżynier rolnictwa, zastępca profesora
i rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie
1914. MAŁŁEK Janusz: Witold S z c z u c z k o (1947-2012). Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 3
s. 153-161. Zsfg. Sum.
Pomorze Wschodnie
// In: Pol. słownik biogr. T. 48. - Warszawa,
2013. - S. 580-581
1924. WŁODEK Roman, WÓJTOWICZ
Agnieszka: S z p a k i e w i c z Mieczysław Jan
(1890-1945), aktor, reżyser, dyrektor teatru
// In: Pol. słownik biogr. T. 48. - Warszawa,
2013. - S. 591-596
W l. 1921-1924 dyr. Teatru w Toruniu
1925. SROKA Stanisław Tadeusz: S z p o r
Stanisław (1908-1981), inżynier elektrotechnik, profesor Politechniki Gdańskiej // In:
Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa, 2013.
- S. 18-19
1926. KOWALSKI Zdzisław G.: S z p u n a r Ignacy Stanisław (1891-1947), podpułkownik piechoty Wojska Polskiego // In: Pol.
słownik biogr. T. 49. - Warszawa, 2013. - S.
41-42
Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. na Wybrzeżu
1927. SROKA Stanisław Tadeusz: S z r e d e r Władysław Maciej (1902-1972), lekarz
medycyny, patofizjolog, profesor Akademii
Medycznej w Gdańsku // In: Pol. słownik
biogr. T. 49. - Warszawa, 2013. - S. 60-61
1928. DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA Joanna: S z t a f r o w s k i Marian (19381993), architekt, nauczyciel akademicki // In:
Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa, 2013.
- S. 77-78
Prof. Polit. Gdań.
1929. RYŃCA Mariusz: S z t u k o w s k a
z Falewiczów Helena (1901-1985), adwokatka // In: Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa,
2013. - S. 122-123
W Wilnie i Toruniu
1930. TUREK Wojciech: S z t u r m o w s k i Piotr Jan (1887-1939), działacz Narodowej Demokracji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej // In: Pol. słownik biogr. T. 49.
- Warszawa, 2013. - S. 139-140
1931. JASIŃSKI Janusz: S z u l c Kazimierz (1825-1887), działacz niepodległościowy, nauczyciel, publicysta // In: Pol. słownik
biogr. T. 49. - Warszawa, 2013. - S. 238-241
149
1932. DYGDAŁA Bogusław: S z u l c
(Schulz, Schultz) Mikołaj Antoni (16951761), dziekan kapituły warmińskiej, wikariusz generalny warmiński // In: Pol. słownik
biogr. T. 49. - Warszawa, 2013. - S. 248
1933. MARKIEWICZ Anna: S z u l c
(Szulc-Prątnicki) w zakonie Tomasz (ok.
1642-1705), dominikanin, przeor, pisarz religijny // In: Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa, 2013. - S. 257-258
W Gdańsku i Toruniu
1934. SROKA Stanisław Tadeusz: S z u l c z y ń s k i Tadeusz (1925-1982), inżynier
budowlany, profesor Politechniki Gdańskiej
// In: Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa,
2013. - S. 268-269
1935. SROKA Stanisław Tadeusz: S z u l k i n Paweł (1912-1987), fizyk, radiotechnik,
profesor i rektor Politechniki Gdańskiej // In:
Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa, 2013.
- S. 277-279
1936. TYTKO Marek Mariusz: S z u m a n Henryk Antoni (1882-1939), ksiądz
rzymskokatolicki, działacz społeczno-oświatowy // In: Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa, 2013. - S. 297-299
1937. TYTKO Marek Mariusz: S z u m a n
Leon Stanisław (1852-1920), lekarz chirurg,
działacz społeczny // In: Pol. słownik biogr. T.
49. - Warszawa, 2013. - S. 300-303
W Toruniu
1938. TYTKO Marek Mariusz: S z u m a n Wanda Jadwiga Józefa (1890-1994),
nauczycielka, pedagog, działaczka społeczno-oświatowa i katolicka // In: Pol. słownik
biogr. T. 49. - Warszawa, 2013 . - S. 310-313
W Toruniu
1939. PRZYBYSZEWSKI
Kazimierz:
S z u m a n Władysław (1868-1924), adwokat,
sędzia, działacz społeczny // In: Pol. słownik
biogr. T. 49. - Warszawa, 2013. - S. 313-315
W Toruniu
150
Pomorze Wschodnie
1940. MACZAN Marcin: Ksiądz kanonik mgr Ireneusz S z y m k i e w i c z (19452013). Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej 2013 nr
3/4 s. 98-99
1941. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Bolesław Ś l e d ź [1922-2013]. Mies. Diec. Pelpl.
2013 R. 22 z. 5/6 s. 119-120, portr.
1942. KMIEĆ Zbigniew: Barbara Ś m i e c h o w s k a (1930-2012): prof., nadzw. w Katedrze i Zakładzie Histologii Akademii Medycznej w Gdańsku, prodziekan Wydziału
Lekarskiego AMG w latach 1975-1981, dziekan Wydziału Lekarskiego AMG w latach
1981-1986 oraz 1990-1996. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2013 T. 43 s. 273-274, portr.
1943. FOX Ulrich: Erzpriester Maximilian Ta r n o w s k i [1883-1981]: Seelsorger im
Deutschen Reich und in Volkspolen. Zs. f. d.
Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr.
2013) s. 3-47. Streszcz. Sum.
W diecezji warmińskiej
1944. PRZYBYSZEWSKI
Kazimierz:
Władysława Ta t a r z a n k a (1893-1970),
pedagog, dyrektorka Miejskiego Gimnazjum
Żeńskiego w Toruniu. Rocz. Tor. 2013 [R.] 40
s. 233-242, il.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-caf3dcd9-72764cf9-855b-1ef88ac2a684 [dostęp: 7 V 2014]
1945. KSIĄŻEK Marek: Roman Tc h ó r z
[1949-1999]: marzyciel w mundurze. Okolice
Ostródy 2013 s. 105-114, il.
1948. KÄMPFERT Hans-Jürgen: Alexander Tr e i c h e l [1837-1901] aus Hoch Paleschken: wegbereiter volkskundlicher Forschungen in Westpreussen. Westpr.- Jahrb.
2013 Bd. 63 s. 63-72, il., mapa
1949. PERSZON Jan: Skarb w naczyniu
glinianym: ksiądz Zygmunt Tr e l l a [19332005] - proboszcz i pielgrzym z Mechowa.
- Gdańsk: Wydaw. Zrzesz. Kasz.-Pom., 2013.
- 123 s., [51] s. tabl. Sum.
1950. T R Z E B I AT O W S C Y:
XIV
Zjazd Rodzin Trzebiatowskich, 13-15 września 2013, Wejherowo-Jastrzębia Góra. Cz. 13
/ red. Zdzisław Zmuda Trzebiatowski. - [S.l.]:
Rada Rodzin Trzebiatowskich, 2013. - 199,
[1] s.: il.
Cz. 12 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1903
1951. NOWICKI Wacław Jan: Wspomnienie o sierżancie Janie Antonim Tu r l e j s k i m [1896-1922] jednym z budowniczych
linii kolejowej Swarzewo - Hel. Zap. Puckie
2012/2013 nr 11/12 (dr. 2013) s. 223-227, il.,
portr.
1952. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp.
ks. kanonik Leon Kazimierz U l a t o w s k i
[1948-2013]. Tor. Wiad. Kośc. 2013 R. 22 nr
3/4 s. 314-320, portr.
1953. ZIEMBA Wojciech, OGLĘDZKI
Artur: Ś.P. ksiądz kanonik dr Jan U s i ą d e k
[1939-2013]. Warm. Wiad. Archidiec. 2013 R.
68 nr 123 s. 105-106
Pisarz, dziennikarz w Ostródzie
1946. ROLIK Irena, ZASADA Agnieszka: Jubileusz 90. rocznicy urodzin profesora
Andrzeja To m c z a k a . Archiwista Pol. 2013
R. 18 nr 1 s. 89-92
1947. KULAS Jan: Dyrektor Antoni
To m c z y k (1909-1980): żywot człowieka
niepospolitego. Teki Kociewskie 2013 z. 7 s.
100-117, portr.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 18 II 2015].
Dyr. Liceum Ogólnokszt. im. A. Mickiewicza
w Tczewie
1954. WELKER Lesław: Adam Wa l c z a k (1915-2003), harcerz, oficer Wojska
Polskiego i Armii Krajowej. Rocz. Tor. 2013
[R.] 40 s. 253-259, portr.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-dcd42593-29554b76-acaf-73de390abd4b [dostęp: 7 V 2014].
W Toruniu
1955. CHODYŃSKI Antoni Romuald:
Johann Jacobi von Wa l l h a u s e n : autor
podręczników sztuki wojennej i kapitan,
zmarły w Gdańsku w 1627 r. Muzealnictwo
Wojsk. 2013 T. 9 s. 342-373, il.
Pomorze Wschodnie
1956. ADAMOWICZ Piotr, DRZYCIMSKI Andrzej, KINASZEWSKI Adam: Danzig
in den Worten von Lech Wa ł ę s a . - Gdańsk:
Stadtamt in Danzig, 2013. - 127, [1] s.: il.
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 1913
1957. GRABOWSKI Janusz: Zygmunt
Wd o w i s z e w s k i (1894-1978): archiwista,
bibliotekarz, muzealnik, znawca nauk pomocniczych historii. Miscellanea Hist.- Arch.
2013 T. 20 s. 191-201. Sum.
Acc.: BIBLIOGRAFIA prac Zygmunta Wdowiszewskiego s. 202-211
1958. CZAPCZYK Anna: Otton We i l a n d [1887-1966] w świetle zachowanych
materiałów. Baszta 2013 [nr] 12 s. 37-46, il.,
faks.
Żeglarz, szkutnik w Chojnicach
1959. KUKLIK Mirosław: Rzecz o staroście puckim Janie We j h e r z e (1580-1626)
najwybitniejszym polskim dowódcy kaperskim i naszym człowieku w Moskwie w roku
1612. Zap. Puckie 2012/2013 nr 11/12 (dr.
2013) s. 32-48, il., portr.
1960. TRZUPEK Zbigniew: Pamięci
komandora podporucznika Zbigniewa Wę g l a r z a (1914-2007) - jednego z ostatnich
dowódców ORP „Błyskawica”. Rocz. Gdyński
2013 nr 25 s. 106-108, portr.
1961. WINNICKA Marlena: Jan Michał
W i e c z o r e k (1904-1980): toruński pedagog, dyrygent i kompozytor. - Bydgoszcz:
Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2013.
- 376 s.: il., faks., nuty, portr. Bibliogr. s. 244256. Sum.
1962. WIERNY Bogu, bliski ludziom:
ks. Włodzimierz Wincenty W i e l g a t 19272011 / red. Wojciech Guzewicz, Marcin Radziłowicz. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum,
2013. - 275 s.: il., faks.
1963. JEZIERSKI Jacek: Ks. prałat Wiesław W i ę c e k : szkic do biografii // In:
W służbie Bogu i człowiekowi: księga pamiątkowa [...]. - Olsztyn, 2013. - S. 11-18
151
1964. DUDA Daniel: Kpt. ż.w. Leszek
W i k t o r o w i c z : kaphornowiec, wieloletni
dowódca statków handlowych i Daru Młodzieży, wychowawca pokoleń kadr oficerskich (1937-2010). Zap. Puckie 2012/2013 nr
11/12 (dr. 2013) s. 280-287, il.
1965. ŚP. KS. Leszek W i t k o w s k i
[1983-2012]. Tor. Wiad. Kośc. 2013 R. 22 nr
1/2 s. 236-242, portr.
1966. SIWICKI Piotr: Czy bł. Władysław
M i e g o ń był komandorem podporucznikiem?: o właściwą nomenklaturę stopni duchowieństwa wojskowego II Rzeczypospolitej
// In: Scientia et Fidelitate: księga pamiątkowa
Ewy i Czesława Deptułów, profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lubiln,
2013. - S. 769-777
1967. BILISZCZUK Jan, FILIPIUK Stefan: Maksymilian Wo l f f (1921-2007): pionier nowych technologii budowy mostów
w Polsce // In: Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej [...]. - Wrocław, 2013. - S.
37-42: il., portr. Sum.
1968. CHMIELEWSKI Witold: Teresa
Wr ó b l e w s k a (1936-2009). Prz. Hist.- Ośw.
2011 R. 54 nr 1/2 s. 141-144, portr.
Prof., pracownik naukowy szkół wyższych w Toruniu, Słupsku i Olsztynie
1969. JASIŃSKI Janusz: Jan Wr ó b l e w s k i [1926-2009]: organizator i historyk bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach. Kom.
Maz.- Warm. 2013 nr 2 s. 227-268, il., portr.
Zsfg. Sum.
1970. JASIŃSKI
Janusz:
Wojciech
Wr z e s i ń s k i (1934-2013): wspomnienia poważne i mniej poważne. Kom. Maz.Warm. 2013 nr 2 s. 429-436
1971. KASPAREK Norbert: Profesor
Wojciech Wrzesiński [1934-2013]: doktor
honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: wspomnienie o historyku. Echa Przeszłości 2013 [T.] 14 s. 221-223,
il.
152
Pomorze Wschodnie
1972. KAWALEC Krzysztof, SULEJA
Włodzimierz: Prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński (ur. 6 października 1934 r., zm. 2 lipca
2013 r.). Dzieje Najn. 2013 R. 45 nr 4 s. 209212
1973. KULAK Teresa M., ŁUKASZEWICZ Bohdan: Profesor Wojciech Stanisław
Wrzesiński (6 października 1934 - 2 lipca
2013). Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 2 s. 419424. Zsfg. Sum.
1974. SIKORSKI Jerzy: Dokąd idziesz
Wojtuś...? Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 2 s.
425-428
Prof. Wojciech Wrzesiński
1975. DRAMATY Józefa Wy b i c k i e g o . T. 1-2 / oprac. Paweł Chmielewski [et al.];
pod kier. Ireny Kadulskiej. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2013. - 495, [2] s.: il.; [4], 815,
[15] s.: faks + 1 CD-Rom
Z treści T. 1: Józef Wybicki: portret dramaturga s. 720. - Twórczość dramatyczna s. 21-76
1976. KĄKOL Piotr: Józef Wybicki
[1747-1822] na przedmieściach Gdańska //
In: Nuta wolności w pismach i działalności
Józefa Wybickiego. - Gdańsk, 2013. - S. 161174
1977. SKERSKA Elżbieta: Jan Edmund
Z a k r z e w s k i [1928-2013]. Biul. Fund.
Gen. E. Zawackiej 2013 R. 25 nr 63 s. 93-94,
portr.
Współpracownik Inspektoratu AK w Brodnicy
1978. ZIEMBA Wojciech: Ś.p. Ksiądz Kanonik Edmund Stanisław Z a ł ę s k i [19372013]. Warm. Wiad. Archidiec. 2013 R. 68 nr
123 s. 108-109
1979. OSSOWSKI Waldemar: Andrzej
Z b i e r s k i (1926-2013). Gdań. Stud. Archeol. 2013 nr 3 s. 301-306, il.
Acc.: Wybór ważniejszych prac prof. dr hab. Andrzeja Zbierskiego z zakresu archeologii s. 307-309
1980. CICHOREK Mirosława: Zofia
Z e g a r s k a (1925-2012): dr hab., prof. nadz.
AMG, kierownik Pracowni Embriologii
AMG w latach 1971-1996. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2013 T. 43 s. 279-280, portr.
1981. TUBAJA Roman: Zdzisław Z g i e r u n (1937-2013). Biul. Stow. Muzeów na
Wolnym Powietrzu w Polsce 2012 nr 13 (dr.
2013) s. 221-225, il., portr.
Kustosz Muz. Etnogr. w Toruniu
1982. BOBER Sabina: Generalvikar
Adalbert (Wojciech) Z i n k [1902-1969] und
Dr. Ignacy Tokarczuk. Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s.
68-77
Rec.: KOPICZKO Andrzej, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 78-84
1983. JEZIERSKI Jacek: Śp. ks. infułat
Julian Ż o ł n i e r k i e w i c z [1931-2013].
Warm. Wiad. Archidiec. 2013 R. 68 nr 127 s.
64-65
IX. OKRES DO 1815 R.
1. Okres do końca XIII w.
Zob. też poz.: 78, 368, 371, 372, 406, 448, 604-606, 623,
701, 705, 707, 764, 768, 800, 964, 1303, 1304, 1320, 1374,
1377, 1383, 1384, 1391, 1393, 1472, 1477, 1483, 1484,
1552, 1562, 1563, 1582, 1598, 1611, 1618, 1621, 1641,
1646, 1650, 1663, 2071, 2073, 2270, 2702, 2710, 2728,
2729, 2739, 2988, 3030, 3039, 3095, 3128, 3496, 3568
1984. ARHEOLOGIÂ Baltijskogo regiona / red. N[ikolaj] A. Makarov, A[nna] V.
Mastykova, A[Leksandr] N. Hohlov; Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Arheologii.
- Moskva: Nestor-Istoriâ, 2013. - 265, [3] s.:
il. Sum.
Z treści: ŽILIN M. G.: Novye pamâtniki mezolita na
Vištyneckom ozere s. 9-21. - ZAL’CMAN Edvin B.: Ob
itogah izučeniâ poseleniâ Pribrežnoe v Kaliningradskoj
oblasti s. 22-35. - SKVORCOV K[onstantin] N.: Zapadnye
Balty i ih sosedy na Vislinskom zalive v rimskoe vremâ s.
36-48. - CHILIŃSKA-DRAPELLA Agata: Unknown cemeteries at Corjeiten/Putilovo in the Samland Peninsula
s. 49-59. - MASTYKOVA A[nna] V., DOBROVOL’SKAÂ
M. V.: Paleoantropologičeskie issledovaniâ i pogrebalnyj inventar’ sambijsko-natangijskoj kul’tury s. 74-79.
- PRASSOLOW Jaroslaw A.: K voprosu ob ispol’zovanii
Pomorze Wschodnie
perevâzej tipa balteus Vidgiriai na territorii sambijskonatangijsskoj kultury v IV-V vv. n.e. s. 80-96. - KAZANSKIJ M. M., MASTYKOVA A[nna] V.: O morskih kontaktah estiev v epohu Velikogo pereseleniâ narodov s.
97-112. - NOWAKOWSKI Wojciech: Meždu Mazurskim
Poozer’em i Nadroviej: mogilniki epohi Velikogo pereseleniâ narodov na srednej Lave s. 113-121. - KONTNY
Bartosz, PIETRZAK Mirosław: Merovingian belt on the
Vidivarian waist?: unexpected import from the Elbląg
Group cemetery at Nowinka, Tolkmicko com. s. 122-133.
- BLIUJIENĖ Audronė: Lifestyle and transport communications in a common geopolitical space: remarks on the
southeast and east Baltic Sea regions in the Late Migration Period s. 134-144. - POSELENIÂ prussov na severe
Sambijskogo poluostrova v rajone p. Kulikovo (Strobjehnen) / [aut.] N. A. Krenke [et al.] s. 145-160. - BRISBANE Mark: Early trading centres of the Baltic: a view
from the English coast s. 161-166. - FEVEILE Claus: Ribe:
emporium and town: in the 8th and the 9th centuries s.
167-172. - HEDEBY: methods and results of settlement
archaeology / [aut.] Claus v. Carnap-Bornheim [et al.] s.
173-183. - IBSEN Timo: On Prussians and Vikings: new
excavation results from the early medieval Viking Age
site Wiskiauten/Mohovoe in the Kaliningrad Region,
Russia s. 241-249. - WEMHOFF Matthias: The Deutsche
Forschungsgemeinschaft research project „Prussia Collection Berlin”: the history of the Prussia-Collection and
its way to Berlin s. 250-254. - HOHLOV A[leksandr] N.:
Ohrannye raskopki IA RAN v Kaliningradskoj oblasti v
2005-2010 gg. s. 255-261
1985. BAHTIN A[natolij] P.: Zavoevanie Prussii Tevtonskim ordenom po ostatočnomu principu. Kaliningradskie Arhivy 2013
Vyp. 10 s. 20-35
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/
publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
1986. BROWN Alex, PLUSKOWSKI
Aleksander: Medieval landscape transformation in the southeast and eastern Baltic:
palaeoenvironmental perspectives on the
colonisation of frontier landscapes . Archaeol.
Baltica 2013 [T.] 20 s. 24-46, mapy, tab., wykr.
Streszcz. w jęz. lit.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.15181/ab.
v20i0.806 [dostęp: 28 VII 2015]
1987. BUGIANI Piero: I Cavalieri Teutonici: crudeltà dei pagani e vite esemplari dei
Fratres. Nobiltà 2011 A. 18 no. 100 s. 89-104
Wersja elektron.: http://www.academia.edu/6812341/
I_CAVALIERI_TEUTONICI._CRUDELT%C3%80_
DEI_PAGANI_E_VITE_ESEMPLARI_DEI_FRATRES_
DEL_DEUTSCHRITTERORDEN [dostęp: 28 IV 2015]
1988. CETWIŃSKI Marek: Latrunculus
Christianus: człowiek pogranicza w Kronice
153
Piotra z Dusburga // In: Rycerze, wędrowcy, kacerze: studia z historii średniowiecznej
i wczesnonowożytnej Europy Środkowej. Kielce, 2013. - S. 57-63
1989. COLLOREDO Pierluigi Romeo
di: I cavalieri della croce nera: l’Ordensbuch
del 1264: statuto, regola e storia militare
dell’Ordine Teutonico. - Genova: Associazione Italia, 2009. - 159 s.: il., mapy
1990. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Instytucja wodzostwa u Prusów w XIII wieku // In:
Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur. - Poznań, 2013. - S. 355-387. Sum.
1991. DOBROSIELSKA Alicja: Opór
Prusów wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju i budowy władztwa krzyżackiego: szkic z antropologii politycznej Prusów.
Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 3 s. 445-479.
Zsfg. Sum.
1992. DOBROSIELSKA Alicja, RADZICKI Bogdan: Między Cholinun a Rzymem:
zmiana jako autopojeza systemu społecznego Prusów. Pruthenia 2013 T. 8 s. 7-57. Zsfg.
Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V
2015]
1993. DORNA Maciej: Uwagi o interpretacji tzw. układu włocławskiego pomiędzy biskupem Prus Chrystianem a Krzyżakami ze
stycznia 1230 roku. Kom. Maz.- Warm. 2013
nr 2 s. 181-201. Zsfg. Sum.
1994. EFREMOV L. A.: Arheologičeskie
issledovaniâ v Vostočnoj Prussii v period
meždu mirovymi vojnami. Kaliningradskie
Arhivy 2011 Vyp. 9 s. 18-30
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/kaliningradarchives/-9/679-2013-07-17-13-54-41?
start=1 [dostęp: 8 I 2015]
1995. GACKOWSKI Jacek: Wyobrażenia
antropo- i zoomorficzne z wczesnej epoki
żelaza w międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Osy.
Rocz. Grudz. 2013 T. 21 s. 11-34, il. Sum.
154
Pomorze Wschodnie
1996. GALIŃSKI Tadeusz: Typological,
chronological and cultural verification of
pleistocene and early holocene bone and antler harpoons and points from the Southern
Baltic zone. Prz. Archeol. 2013 T. 61 s. 93-144,
il., mapy
1997. GRODZISKA Warmii i Mazur:
stan wiedzy i perspektywy badawcze. [T.]
1 / red. Zbigniew Kobyliński. - Warszawa:
Uniw. Kard. S. Wyszyńskiego, 2013. - 468 s.:
il., mapy, portr., tab., wykr. - (Archaeologica
Hereditas; 2). Sum.
Treść: KLĘCZAR Bartłomiej, RUTYNA Magdalena:
Stan badań grodzisk województwa warmińsko-mazurskiego s. 7-29. - MARCINIAK-KAJZER Anna: Czego
relikty skrywają średniowieczne „grodziska”: refleksje po
badaniach nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim s. 31-44. - GRODZISKA Jaćwieży w perspektywie
badań Działu Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie / [aut.] Marcin Engel [et
al.] s. 45-63. - KOMPLEKS osadniczy w Poganowie, pow.
kętrzyński, stanowisko IV: wstępne wyniki badań interdyscyplinarnych / [aut.] Mariusz Wyczółkowski [et al.] s.
65-82. - GRĄŻAWSKI Kazimierz: Z nowszych badań nad
grodziskami pogranicza słowiańsko-pruskiego s. 83-108.
- WADYL Sławomir: Badania weryfikacyjno-sondażowe
grodzisk wczesnośredniowiecznych w dorzeczu górnej
Drwęcy (Domkowo, Lipowiec, Ornowo-Lesiak, Morliny)
s. 109-124. - GAZDA Daniel: Między grodem a zamkiem:
wieloczłonowe obiekty warowne prusko-krzyżackie na
południe od Zalewu Wiślanego s. 125-134. - BADANIA
Archeologicznej Misji Pomezańsko-Bałtyckiej obiektów
warownych w Starym Dzierzgoniu i Bogdanach w latach 2009-2012 / [aut.] Daniel Gazda [et al.] s. 135-180.
- JAGODZIŃSKI Marek [Franciszek]: Wyniki badań
archeologicznych grodzisk w Myślęcinie, Kwietniewie
i Weklicach s. 181-203. - KLIMEK Robert: Zaginione
zamki i strażnice poświadczone w źródłach z pierwszej
połowy XIV wieku z obszaru Warmii biskupiej oraz propozycje ustalenia ich lokalizacji s. 205-224. - KOBYLIŃSKI Zbigniew: Projekt Katalog grodzisk Warmii i Mazur.
Część I: Pomezania, Pogezania i Warmia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: cele, założenia i pierwszy etap realizacji w 2012 roku s. 225-231.
- SZCZEPAŃSKI Seweryn: „Wykopaliska” w archiwach:
archeologia archiwalna na przykładzie stanowisk Pojezierza Iławskiego s. 233-252. - NITYCHORUK Jerzy, WELC
Fabian: Sytuacja geomorfologiczno-geologiczna wybranych grodzisk w okolicach jeziora Jeziorak s. 253-280.
- KOBYLIŃSKI Zbigniew, WACH Dariusz, RUTYNA
Magdalena: Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Kamionce, st. 9, gm. Iława: wstępne
wyniki badań z 2012 roku s. 281-303. - GRĘZAK Anna:
Materiał osteologiczny z grodziska w Kamionce, st. 9 z badań w 2012 roku s. 297-300. - JASKULSKA Elżbieta: Kości ludzkie z grodziska w Kamionce, st. 9 z badań w 2012
roku s. 301-303. - GRODZISKA z czasów plemiennych
(?) w Gulbiu, na wyspie Bukowiec na jeziorze Jeziorak,
w Urowie i Dubie w powiecie iławskim: wstępne wyniki
badań z 2012 roku / [aut.] Zbigniew Kobyliński [et al.]
s. 305-325. - WYSOCKI Jacek, KLĘCZAR Bartłomiej:
Grodziska typu stożkowatego na wyspie Wielka Żuława
w Iławie, w Lasecznie Małym i Mozgowie w powiecie
iławskim: wstępne wyniki badań z 2012 roku s. 327-349. HERBICH Tomasz: Wyniki badań metodą magnetyczną
wybranych stanowisk archeologicznych w rejonie Iławy
w 2012 roku s. 351-359. - PYDYN Andrzej: Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w wybranych jeziorach Pojezierza Iławskiego s. 361-372. - PRZEPRAWA
mostowa na wyspę Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak /
[aut.] Mateusz Popek [et al.] s. 373-380. - LASEK Piotr,
PRZYPKOWSKI Jan: Najstarszy widok Iławy i zamku na
Wielkiej Żuławie z 1620 roku w zbiorach Instytutu Sztuki
PAN s. 381-383. - ŻUREK Magdalena: Boreczno, stanowisko 4 (AZP 24-54), gm. Zalewo, woj. warmińsko-mazurskie: analiza stratygraficzna s. 385-411. - MISIEWICZ
Krzysztof, MAŁKOWSKI Wiesław: Badania nieinwazyjne
na stanowisku 4 w Borecznie, woj. warmińsko-mazurskie
w 2012 roku s. 413-421. - BOJANOWSKI Maciej, KOBYLIŃSKA Urszula, KOBYLIŃSKI Zbigniew: Wyniki
badań petrograficznych ceramiki z grodzisk w Kamionce,
Mozgowie i Borecznie w powiecie iławskim s. 423-456.
- KAŁUŻNA-CZAPLIŃSKA Joanna, KOBYLIŃSKA Urszula, KOBYLIŃSKI Zbigniew: Zawartość kwasów tłuszczowych w ceramice z grodzisk w Kamionce, Mozgowie
i Borecznie w powiecie iławskim s. 457-466
1998. GUSAKOV M[ichail] G.: Kult’
predkov v pogrebal’nom obrâde pomorskoj
kul’tury (epoha rannego želaza). Kratkie Soobščeniâ Inst. Arheol. 2013 Vyp. 229 s. 33-43,
il., tab. Sum.
1999. HARASIM Przemysław: Studia
nad lateńskimi oraz prowincjonalnorzymskimi importami w kulturze oksywskiej. Wiad.
Archeol. 2013 T. 64 s. 3-48, il., mapy. Sum.
2000. JAGODZIŃSKI Marek F[ranciszek]: Przynależność kulturowa rejonu ujścia
Wisły od I do IX wieku w świetle źródeł archeologicznych i historycznych. Pruthenia
2013 T. 8 s. 97-126, il., mapy, tab. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V
2015]
2001. JAGODZIŃSKI Marek Franciszek:
Truso: między Weonodlandem a Witlandem.
- Elbląg, 2010
Rec.: BIERMANN Felix, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2012 Bd. 58 (dr. 2013) s. 304-308 [wersja
elektron.]: http://www.degruyter.com/view/supplement/
s21919909_Inhaltsverzeichnis.pdf [dostęp: 16 IV 2015]
Pomorze Wschodnie
2002. JASKANIS Jan: Jotvingių ritualai,
apeigos ir papročiai: bandymas interpretuoti
gavinius. (Rytuały, obchody, zwyczaje: próba
interpretacji danych). Terra Jatwezenorum
2013 [T.] 5 s. 7-17. Streszcz. s. 483. Sum. s.
510
Dot. Mazur
2003. KALINOWSKI Sebastian: Pogranicze kujawsko-pomorskie we wczesnym
średniowieczu: wybrane problemy badawcze.
Acta Univ. N. Copern., Archeol. 2013 [z.] 33 s.
111-127, mapa. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ARCH.2013.006 [dostęp: 28 I 2015]
2004. KALKA Piotr: Na przełomie er:
rzymskim szlakiem bursztynowym. Rocz.
Gdyński 2013 nr 25 s. 57-65, il.
Dot. Pom. Gdań.
2005. KOPERKIEWICZ Arkadiusz: Mowa umarłych: przekaz zawarty w sposobie
ułożenia ciała na przykładzie cmentarzysk
wczesnośredniowiecznych z Polski Północno-Wschodniej. Gdań. Stud. Archeol. 2012
nr 2 s. 151-180, il., mapa, tab. Sum.
2006. KRÓL Danuta: Pierwsi mieszkańcy z epoki kamienia: najstarsi łowcy, zbieracze i rolnicy na terenie Gdyni. Rocz. Gdyński
2013 nr 25 s. 30-36, il., mapa
2007. KULAKOV Vladimir [I.]: Die Entstehung der Dolchmessern. Archaeol. Lituana 2013 [T.] 14 s. 36-50, il., mapy. Streszcz.
w jęz. lit.
Dot. m.in. Obwodu Kaliningradzkiego
2008. KULAKOV V[ladimir] I.: Malyj
Kaup: dve formy obrâdnosti. Pruthenia 2013
T. 8 s. 127-147, il., mapa, pl. Streszcz. Zsfg.
Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V
2015]
2009. KULAKOV Vladimir I.: Nemanskij ântarnyj put’ v epohu vikingov. - Kaliningrad, 2012
Rec.: ŠIROUHOV Roman, SKVORCOV Konstantin
[N.]: Novaâ publikaciâ materialov mogil’nika Kaup-Viskâuten, Pruthenia 2013 T. 8 s. 243-264, il. [wersja elek-
155
tron.]: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V 2015]. - Polem.:
KULAKOV Vladimir I.: Moim byvšim učenikam, Pruthenia 2013 T. 8 s. 265-269 [wersja elektron.]: http://pismo.
pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.
pdf [dostęp: 29 V 2015]
2010. KULAKOV Vladimir I.: Oružie
gorizonta Sësdala-Unterzibenbrunn v Ântarnom krae // In: Arheologiâ Vostočnoj Evropy v I tysâčeletii n. e.: problemy i materialy.
- Moskva, 2010. - S. 112-143
2011. KULAKOV V[ladimir] I.: Raskopki poseleniâ i mogilnika epohi vikingov
Kaup: 1956-2004 gg. Balto-slav. Issledov. 2006
[Vyp.] 17 s. 413-457, il., pl.
Wersja elektron.: http://www.inslav.ru/images/stories/books/BSI-XVII%282006%29.pdf [dostęp: 8 X
2015]
2012. KULAKOV V[ladimir] I.: Sambiâ
i Natangiâ // In: Vostočnaâ Evropa v seredine
I tysâčletiâ n. e. - Moskva, 2007. - S. 333-357:
il., mapy. Sum.
Wersja elektron.: http://www.archaeolog.ru/media/
2011/03/rsm9-s.pdf [dostęp: 29 V 2015]
2013. KULAKOV Vladimir I.: Sosudy s
nalepami v drevnastâh Estev (na materiale
mogilnika Lauth / B. Isakovo). Slavia Antiqua
2013 T. 54 s. 117-141, il., mapa. Sum.
2014. KULAKOV Vladimir I., SKVORCOV Konstantin N.: Rezul’taty issledovaniâ
gruntovnogo mogil’nika Lauth-B. Isakovo v
2003 g.: raskop XIII (Nord) // In: Drevnosti
Belarusi v sisteme mežkul’turnyh svâzej. Minsk, 2006. - S. 58-73
2015. LEŻAŃSKI Piotr: Późny paleolit
i mezolit we wschodniej części Pojezierza
Starogardzkiego. Gdań. Stud. Archeol. 2013
nr 3 s. 59-78, il., mapa, tab
2016. MATUZOVA V[era] I.: K voprosu sozdaniâ istoričeskoj pamâti: rannie
pis’mennye pamâtniki Tevtonskogo ordena v
Prussii. Gosudarstvo, Religiâ, Cerkov’ v Rossii
i za Rubežom 2010 No 1 s. 34-47
Tekst źródłowy s. 41-47.
Wersja elektron.: http://religion.rane.ru/sites/default/files/2010_1.pdf [dostęp: 19 I 2015]
156
Pomorze Wschodnie
2017. MOGIL’NIK Povarovka X-XIII
vv.: (Kaliningradskaâ oblast’) / otv. red. A. M.
Oblomskij. - Moskva, 2006
Rec.: EFREMOV L. A. // In: Problemy istočnikovedeniâ i istoriografii: sb[ornik] nauč[nyh] tr[udov]. Vyp. 5
- Kaliningrad, 2009. - S. 121-129
2018. NEW technology or adaptation at
the frontier?: butchery as a signifier of cultural transitions in the medieval eastern Baltic /
[aut.] Krish Seetah [et al.]. Archaeol. Baltica
2013 [T.] 20 s. 59-76, il., mapa, tab., wykr.
Streszcz. w jęz. lit.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.15181/
ab.v20i0.808 [dostęp: 29 VII 2015]
2019. NIEDZIÓŁKA Kamil: Przemiany kulturowe na Pomorzu Wschodnim we
wczesnej epoce żelaza: wybrane zagadnienia
badawcze. Gdań. Stud. Archeol. 2013 nr 3 s.
193-210. Sum.
2020. NOVIKOV A[leksandr] S.: K voprosu o skandinavo-russko-pruskih svâzâh
(po dannym „Sagi o knûtlingah”). Kaliningradskie Arhivy 2011 Vyp. 9 s. 11-18
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/
kaliningradarchives/-9/679-2013-07-17-13-54-41 [dostęp: 8 I 2015]
2021. NOVIKOV A[leksandr] S.: Kazn’
Genriha Monte i motiv „dvojnoj smerti”
u Prussov. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I.
Kanta 2012 Vyp. 6 s. 118-122. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/e3e/apuyhakhdldycq_118-122.pdf [dostęp: 14
I 2015]
2022. NOWAKOWSKI Wojciech: Masuren in der Römischen Kaiserzeit: Auswertung
der Archivalien aus dem Nachlass von Herbert Jankuhn [1905-1990]. - Neumünster:
Wachholtz, 2013. - 306 s., 230 s. tabl.: il., tab.
- (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete; Bd. 12). Bibliogr. s. 267-291
2023. NOWAKOWSKI Wojciech: „Ein
Pferd, ein Kleid, ein Schwert”: die Suche
nach kaiserzeitlichen Reiterkriegergräbern in
Masuren // In: Historia archaeologica: Festschrift für Heiko Steuer zum 70. Geburtstag.
- Berlin, 2009. - S. 164-177
2024. XVIII [OSIEMNASTA] Sesja Pomorzoznawcza: materiały z konferencji, 1618 listopada 2011. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / red. Ewa
Fudzińska; Muzeum Zamkowe w Malborku.
- Malbork, 2013. - 427 s.: il., mapy, pl., tab.,
wykr. Sum. Streszcz.
Treść: DZIEWANOWSKI Marcin: Wyniki badań
interwencyjnych na wielokulturowym stanowisku nr 5
(AZP 30-04/106) w Mierzynie, gm. Dobra Szczecińska
s. 11-28. - MATUSZEWSKA Agnieszka, SZYDŁOWSKI
Marcin: Projekt weryfikacji grobowców megalitycznych
na terenie Pomorza Zachodniego s. 29-37. - RĄCZKOWSKI Włodzimierz, WILGOCKA Aleksandra: Rekonesans lotniczy jako element identyfikacji grobowców
megalitycznych na Pomorzu Zachodnim (sezon 2011):
możliwości i ograniczenia s. 39-48. - GÓRZYŃSKA Agnieszka, HILDEBRANDT Tomasz, SIEWIARYN Marta:
Wielokulturowy kompleks osadniczy w Płąchawach, gm.
Płużnica, stan. 23 i 26 s. 49-62. - SZYDŁOWSKI Marcin:
Badania zabytków kamiennych z Pomorza Zachodniego
w latach 2010-2012, zagadnienie kamiennych surowców
importowanych s. 63-68. - DZIEWANOWSKI Marcin:
Najnowsze odkrycie późnoneolitycznej pracowni krzemieniarskiej na północno-wschodnim brzegu Jeziora
Wełtyńskiego s. 69-80. - GAWROŃSKA Joanna: Komponent kultury amfor kulistych na stanowisku I w Starych Babkach, gm. Stegna s. 81-94. - OSTASZ Adam,
ROGALSKI Bartłomiej: Osada z fazy marianowskiej
w Troszynie, pow. Kamień Pomorski, stan. 12 s. 95-114.
- FUDZIŃSKI Piotr, FUDZIŃSKI Mirosław: Ratownicze
badania wykopaliskowe z wczesnej epoki żelaza w Sychowie, gm. Luzino, stan. 2 s. 115-124. - GRĄŻAWSKI
Kazimierz: Sprawozdanie z archeologicznych badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w Radomnie w 2011
roku s. 125-131. - KRZYSIAK Agnieszka: Czarnówko
stan. 5, gm. Nowa Wieś Lęborska, pow. Lębork: wyniki
badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach
2008-2010 roku s. 133-156. - NIEDZIÓŁKA Kamil: Pochówek kultury oksywskiej z cmentarzyska w Czarnówku
5, a kwestia początków kultury oksywskiej w pradolinie
Łeby - Redy s. 157-163. - STROBIN Anna: Wielokulturowe stanowisko w Brzynie, pow. pucki s. 165-170.
- ANTOSIK Łukasz: Analiza technologiczna fragmentów tekstylnych z obiektu nr 9, z Brzyna, stan. 12, pow.
pucki, woj. pomorskie s. 171-174. - KLEEMANN Jörg,
ŁUCZKIEWICZ Piotr, MÜNSTER Joanna: Stand und
Perspektiven der Erforschung der Fundstelle 1 von Malbork - Wielbark, Wojewodschaft Pomorskie s. 175-188. FUDZIŃSKA Ewa: Badania na cmentarzysku w Nowym
Targu, gm. Stary Targ, stanowisko nr 6 (sezon 2011) s.
189-198. - FUDZIŃSKA Ewa, FUDZIŃSKI Piotr: Wielokulturowa osada w Kobysewie, gm. Przodkowo, stan. 17:
badania ratownicze w 2010 roku s. 199-205. - MESSAL
Sebastian, ROGALSKI Bartłomiej: Polsko-niemiecki
projekt badawczy Frühe Slawen im Odermündungsgebiet
- zur Siedlungsgeschichte des Pyritzer Landes (Polen) vom
6. bis 9. Jahrhundert: pierwszy sezon badań - metody,
wyniki, oczekiwania s. 207-216. - WCZESNOŚREDNIOWIECZNY zespół osadniczy w Ostrowitem, gm.
Chojnice, w świetle badań z lat 2010-2011 / [aut.] Alicja
Pomorze Wschodnie
Drozd-Lipińska [et al.] s. 217-240. - WCZESNOŚREDNIOWIECZNY zespół osadniczy w Kałdusie: wyniki
badań prowadzonych w 2010 i 2011 roku / [aut.] Jacek
Bojarski [et al.] s. 241-255. - KOWALEWSKA Barbara,
CHUDZIAK Wojciech, KAŹMIERCZAK Ryszard: Badania weryfikacyjno-sondażowe wczesnośredniowiecznego
zespołu osadniczego w Bobięcinie, gm. Miastko (badania
2011 roku) s. 257-270. - NIERYCHLEWSKA Anna: Archeologiczne badania ratownicze wczesnośredniowiecznej osady w Jankowie Gdańskim, gm. Kolbudy s. 271291. - JANOWSKI Andrzej, KRAJEWSKI Przemysław:
Wyniki badań na grodzisku wczesnośredniowiecznym
w Dobrej koło Nowogardu w 2010 roku s. 293-302. - FUDZIŃSKA Ewa, FUDZIŃSKI Piotr, ŻAK-BORYSZKO
Dorota: Wczesnośredniowieczne grodzisko i osada podgrodowa w miejscowości Siwiałka, gm. Starogard Gdański, stan. 2 i 3: badania w latach 2010-2011 s. 303-318.
- WADYL Sławomir: Badania sondażowo-weryfikacyjne
wczesnośredniowiecznych grodzisk w Ornowie-Lesiaku,
gm. Ostróda oraz Domkowie, gm. Grunwald s. 319-332.
- BANASZEK Łukasz: Badania teledetekcyjne wybranych
grodzisk Ziemi Sławieńskiej s. 333-349. - GAZDA Daniel:
Prace archeologiczne Archeologicznej Misji Pomezańsko-Bałtyckiej obiektu warownego w Bogdanach w 2011
roku s. 351-364. - GAZDA Daniel, JEZIERSKA Joanna:
Badania archeologiczne obiektu warownego w Starym
Dzierzgoniu w latach 2010-2011 s. 365-383. - JEZIERSKA Joanna: Militaria pozyskane w trakcie badań Misji
Pomezańsko-Bałtyckiej w latach 2009-2010 s. 385-394. WILOCH-KOZŁOWSKA Renata: Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na wale grodziska gdańskiego
przy ul. Grodzkiej 9 i Grodzkiej 19 s. 395-423
Zob. też poz. 2089
2025. OŚCIŁOWSKI Jarosław: Jeszcze
w sprawie lokalizacji Wallewony-Wisenburga. Pruthenia 2013 T. 8 s. 271-286, mapy.
Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_8/Pruthenia_8_2013_int_full.pdf [dostęp: 29 V
2015]
2026. I [PIERWSZA] Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza za lata 20082012 poświęcona pamięci prof. J. Okulicza-Kozaryna: książka abstraktów = 1st
Varmia-Masuria Report Session (for years
2008-2012) dedicated to the memory of prof.
J. Okulicz-Kozaryn: abstract book / red. Mirosław Hoffmann, Maciej Karczewski, Sławomir Wadyl; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Instytut Archeologii [et al.]. - Białystok, 2013.
- 95 s.: il., mapy, pl.
2027. PILIČIAUSKAS Gytis: Kuršių nerijos archeologinių tyrimų strategijos. (Archaeological investigation strategy in the
157
Curonian Spit). Liet. Archeol. 2013 [T.] 39 s.
255-284, il., pl., wykr., tab. Sum.
2028. PLUSKOWSKI
Aleksander,
BROWN Alex: Detecting the environmental
impact of the Baltic Crusades on a late-medieval (13th-15th century) frontier landscape:
palynological analysis from Malbork Castle
and hinterland, Northern Poland. J. Archaeol.
Science 2011 Vol. 38 Is. 8 s. 1957-1966, mapy,
pl. tab., wykr.
Wersja elektron.: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0305440311001397 [dostęp: 29 VII
2015]
2029. PRASSOLOW Jaroslaw A.: Warrior burials with knives-daggers: socio-cultural aspects of research: a comparative analysis of early migration period warrior graves
in the Sambian-Natangian group area (The
Kaliningrad region of Russia). Archaeol. Baltica 2013 [T.] 19 s. 119-139, il. Sum. Streszcz.
w jęz. lit.
Wersja elektron.: http://journals.ku.lt/index.php/
AB/article/view/278/pdf [dostęp: 30 VII 2015]
2030. RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ Aleksandra: The graves from Czerwony Dwór, site XXI in late migration period: Sudovia in the light of radiocarbon data
// In: The early Slavic settlement in Central
Europe in the light of new dating evidence.
- Wrocław, 2013. - S. 73-78: il., mapa
2031. SAŁAŃSKI
Marcin:
„Swoi”
i „obcy” na etniczno-kulturowym pograniczu: przykład Prus i Śląska w XIII - pierwszej
połowie XIV w. Prz. Hist. 2013 T. 104 z. 3 s.
481-504. Sum.
2032. ŠČAVINSKAS Marius: Czy stosowano przemoc podczas pokojowych misji
chrystianizacyjnych?: kilka uwag o misjach
chrystianizacyjnych w strefie bałtyckiej. Zap.
Hist. 2013 T. 78 z. 1 s. 7-30. Zsfg. Sum.
2033. SCHREIBER Hermann: Der deutsche Orden unter den Kreuzrittern. - Hamburg: Nikol, 2008. - 351, [16] s.: il., mapy. Bibliogr. s. 323-327
158
Pomorze Wschodnie
2034. SIKORA Jerzy: O interpretacji etnicznej wczesnośredniowiecznych pochówków elitarnych: Skandynawowie w państwie
pierwszych Piastów i na Pomorzu? Slavia Antiqua 2013 T. 54 s. 61-96, il., mapy. Sum.
2035. SIKORSKI Dariusz Adam: Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na
tle struktury społecznej i terytorialnej). - Olsztyn, 2010
Rec.: DOBROSIELSKA Alicja: Przemiany Prus pogańskich - możliwości poznawcze: uwagi na marginesie
książki [...], Kom. Maz.- Warm. 2013 nr 2 s. 385-402
2036. SKVORCOV Konstantin N.: Krieger, dicke Vögel und gehörnte Pferde?: ein
Sattelbeschlag aus Mitino (obl. Kaliningrad).
Archäologisches Korrespondenzblatt 2011 Jg.
41 H. 3 s. 419-438
2037. SKVORCOV K[onstantin] N.: Novye nahodki pamâtnikov rimskogo vremeni na poberež’e Vislinskogo zaliva // In: Ot
Rimskogo Limesa do Velikoj Kitajskoj Steny:
rimskie paradnye šlemy s ženskimi ličinami.
- Sankt-Peterburg, 2012. - S. 107-127. Sum.
2038. SKVORCOV Konstantin N.: Znaleziska zapinek typu 216/217 VII Almgrena na obszarze kultury Dollkeim-Kovrovo.
Wiad. Archeol. 2013 T. 64 s. 210-217, il.,
mapa. Sum.
2039. SPIRIDONOVA E. A., ALEŠINSKAÂ A. S., KOČANOVA M. D.: Osobennosti prirodnoj sredy i hozâjstvennogo osvoeniâ bassejna r. Alejki na Sambijskom p-ove s
železnogo veka do Novogo vremeni. Kratkie
Soobščeniâ Inst. Arheol. 2013 Vyp. 229 s. 217226, tab. Sum.
2040. STROBIN Anna: Naczynia zdobione wątkiem bogato zróżnicowanym w kulturze oksywskiej. Gdań. Stud. Archeol. 2012 nr
2 s. 65-96, il. Sum.
Z terenów Pom. Wsch. i Zach.
2041. SUBAČIUS Kęstutis: Kultūros
paveldas Šešupės aukštupio ir Kirsnos upės
areale. (Dziedzictwo kulturowe w dorzeczu górnej Szeszupy i rzeki Kirsna). Terra
Jatwezenorum 2013 [T.] 5 s. 18-56, il., mapy.
Streszcz. s. 483-486. Sum. s. 510-512
2042. SZYMAŃSKI Paweł: Z badań nad
chronologią i zróżnicowaniem kulturowym
społeczności Mazur w późnej starożytności
i u progu wczesnego średniowiecza / Uniwersytet Warszawski. Instytut Archeologii. Zakład Archeologii Europy Starożytnej. - Warszawa, 2013. - 185 s.: il., mapy. - (Barbaricum;
T. 9). Bibliogr. s. 169-185
2043. TESKA Milena: Osady kultury oksywskiej z prawobrzeżnego dolnego Powiśla.
Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2012 T. 9 z. 1:
Archeologia (dr. 2013) s. 101-125, il., mapy.
Sum.
2044. URBAŃCZYK Przemysław: Czy
Wulfstan był w Truso? // In: ...myśli o średniowieczu / P. Urbańczyk. - Wodzisław Śląski, 2013. - S. 116-121: il., faks.
Przedr. z: JAGODZIŃSKI Marek F[ranciszek]: Truso: między Weonodlandem a Witlandem. - Elbląg, 2010.
- S. 31-36
2045. WADYL Sławomir: Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z mezoregionu dorzecza górnej Drwęcy. Acta Univ. N.
Copern., Archeol. 2013 [z.] 33 s. 129-152, il.,
mapa, wykr. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ARCH.2013.007 [dostęp: 28 I 2015]
2046. WAŁKOWSKA Joanna: O rzekomych posążkach słowiańskich z Pomorza:
próba reinterpretacji. Nasze Pomorze 2012 nr
14 (dr. 2013) s. 11-24, il.
2047. WĄS Marcin: Stan rozpoznania
i perspektywy badawcze mezolitu północnej części Pomorza Gdańskiego. Gdań. Stud.
Archeol. 2012 nr 2 s. 17-41, il., mapy, pl., tab.
Sum.
2048. WEINKAUF Marcin: Źródła nieceramiczne z początku wczesnego średniowiecza ze strefy chełmińsko-dobrzyńskiej.
Acta Univ. N. Copern., Archeol. 2013 [z.] 33 s.
153-182il., mapa, tab. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ARCH.2013.008 [dostęp: 28 I 2015]
Pomorze Wschodnie
2049. WYSOCKI Jacek: Nowa metoda
detekcji i ewidencji stanowisk archeologicznych: kompleksowe, niedestrukcyjne rozpoznanie zasobów archeologicznych, wnioski
z realizacji projektów na terenie Starego Kraju, zespołu starożytnych kopalni krzemienia
koło Krzemionek, pow. opatowski i ostrowiecki, oraz Garbu Lubawskiego w latach
2011-2012. Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow.
Konserw. Zabyt. 2011-2013 z. 9-11 (dr. 2013)
s. 18-26, il. s. 123-125. Sum.
2050. ZAKON krzyżacki w Prusach i Inflantach: podziały administracyjne i kościelne
w XIII-XVI wieku / red. Roman Czaja, Andrzej Radzimiński. - Toruń: Wydaw. Nauk.
UMK, 2013. - 573 s., [7] k. map skł.: il., mapy,
pl., tab. + [2] k. map skł. - (Dzieje Zakonu
Niemieckiego; T. 2)
Treść: CZAJA Roman, NOWAK Zenon Hubert:
Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach: próba charakterystyki s. 11-27, [1] k. map skł. - TANDECKI Janusz:
Podziały administracyjne państwa zakonnego w Prusach
s. 29-53, [1] k. map skł. - ARSZYŃSKI Marian: Zamki
i umocnienia zakonu krzyżackiego i hierarchii kościelnej
w Prusach s. 55-80, [1] k. map skł. - CZAJA Roman: Miasta i przestrzeń miejska w państwie zakonu krzyżackiego
w Prusach s. 81-106. - RADZIMIŃSKI Andrzej: Podziały
kościelne w Prusach s. 107-128, [1] k. map skł. - BISKUP
Marian: Parafie w państwie krzyżackim s. 129-149. - BISKUP Marian: Władztwa terytorialne w średniowiecznych Inflantach i ich granice s. 153-165. - TANDECKI
Janusz: Struktury i podziały administracyjne w zakonie
krzyżackim w Inflantach s. 167-181, [1] k. map skł. - ARSZYŃSKI Marian: Zamki i umocnienia zakonu krzyżackiego i biskupów w Inflantach s. 183-213, [1] k. map
skł. - CZAJA Roman: Miasta inflanckie XIII-XVI w. s.
215-240, [1] k. map skł. - RADZIMIŃSKI Andrzej: Podziały kościelne Inflant s. 241-275. - JÄHNIG Bernhart:
Dostojnicy zakonu krzyżackiego w Prusach s. 279-329.
- MILITZER Klaus: Dostojnicy i urzędnicy zakonu kawalerów mieczowych i zakonu krzyżackiego w Inflantach
s. 331-357. - RADZIMIŃSKI Andrzej: Wykaz biskupów
diecezji pruskich oraz biskupów i wójtów biskupich
w Inflantach s. 359-370. - SŁOWNIK nazw miejscowych
w Prusach / oprac. Marian Arszyński, Roman Czaja s.
373-376. - GENEZA i powstanie zakonu krzyżackiego /
[oprac.] Leszek Zygner s. 379-396. - POCZĄTKI władztwa terytorialnego / [oprac.] Tomasz Jasiński s. 397-426.
- STRUKTURA wewnętrzna / [oprac.] Janusz Tandecki s.
427-450. - ORGANIZACJA Kościoła i duchowieństwo s.
451-471. - SPOŁECZEŃSTWO: kształtowanie się reprezentacji stanowej / [oprac.] Sławomir Jóźwiak s. 473-492.
- OBLICZA kultury intelektualnej / [oprac.] Wiesław
Sieradzan s. 493-523. - DZIAŁALNOŚĆ gospodarcza /
[oprac.] Roman Czaja s. 525-543. - BUDOWNICTWO /
[oprac.] Marian Arszyński s. 545-573
159
2051. ZAL’CMAN Edvin B.: Dwelling
construction materials from Pribrezhnoye in
the context of the formation of Primorskaya
culture. Archaeol. Baltica 2013 [T.] 19 s. 1229, il., tab. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
Wersja elektron.: http://journals.ku.lt/index.php/
AB/article/view/271/pdf [dostęp: 30 VII 2015]
2. Od XIV w. do poł. XV w.
Zob. też poz.: 78, 219, 266, 374, 394, 406, 410, 604, 620,
623, 790, 846, 881, 903, 915, 941, 958, 1013, 1088, 1093,
1194, 1308, 1311, 1472, 1476, 1477, 1484, 1506, 1585,
1590, 1615, 1627, 1649, 1841, 1985, 1987, 1989, 1997,
2016, 2018, 2026, 2028, 2031, 2033, 2039, 2050, 2160,
2522, 2730, 2811, 2932, 3003, 3058, 3108, 3124, 3128,
3526
ACHREMCZYK S.: Zakon krzyżacki i Grunwald...
= poz. 351
BARCIAK A.: Bitwa grunwaldzka... = poz. 357
2052. BISKUPSKA Kamilla: Jak wygląda
bitwa pod Grunwaldem?: pamięć społeczna
w obrazach przestrzeni publicznej - dyskursywana analiza medialnych wyobrażeń
wydarzeń historycznych // In: Przeszłość
w dyskursie publicznym. - Warszawa, 2013.
- S. 185-207: il.
2053. BORCHERT
Hans
Joachim:
Deutschordensmönche. Westpr.- Jahrb. 2013
Bd. 63 s. 47-54, il.
BRAUER M.: Erfindung oder Entdeckung?... = poz.
361
2054. BRODA Michalina: Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIVXV wieku. - Kraków: Tow. Aut. i Wydaw.
Prac Nauk. UNIVERSITAS, 2013. - 226 s.:
tab. Bibliogr. s. 205-220. Sum.
2055. CHAZBIJEWICZ Selim, MOĆKUN Sławomir: Tatarzy pod Grunwaldem.
- Grunwald: Muz. Bitwy pod Grunwaldem,
2012. - 63, [1] s.: il.
2056. CONFLICTUS magnus apud
Grunwald 1410: między historią a tradycją /
red. Krzysztof Ożóg, Janusz Trupinda; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork, 2013.
- 375 s.: il.
160
Pomorze Wschodnie
Z treści: FRANASZEK Piotr: Krakowskie obchody
rocznic grunwaldzkich w 2010 r. s. 7-9. - TRUPINDA Janusz: Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Malborku s. 11-14. - CZAJA Roman: Społeczeństwo i władza
terytorialna w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
na początku XV wieku s. 17-27. - SZWEDA Adam: Zakon Niemiecki (krzyżacki) w życiu politycznym Rzeszy
na przełomie XIV i XV wieku s. 29-37. - JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Sztuka w państwie zakonnym
w Prusach w latach 1309-1410: panorama zjawisk w przededniu tzw. wielkiej wojny s. 39-64. - TORBUS Tomasz:
Zamki krzyżackie na terenie pruskiego państwa Zakonu:
uwagi na temat stanu badań, perspektyw badawczych
oraz zachowania obiektów s. 65-70. - MOLENDA Maria:
The symbols of power: about the meaning of textiles and
garments in Polish king’s and Grand Master’s representation in 14th and 15th century s. 71-78. - EKDAHL Sven:
Probleme und Perspektiven der Grunwaldforschung s.
81-89. - URBAN William: Tannenberg/Grunwald today
s. 91-97. - JANICKI Marek A.: Co Jan Długosz wiedział
o miejscu stoczenia bitwy grunwaldzkiej i jaki ma to
wpływ na jej rekonstrukcję albo o kontrowersjach wokół jednej frazy z XI. księgi Annales i kilku zapoznanych
zdaniach z Chorografii w księdze I. s. 99-118. - PARAVICINI Werner: Von Kreuzzug zum Soldzug: die Schlacht
bei Tannenberg und das Ende der Preussenfahrten des
europäischen Adels s. 119-126. - KORCZAK Lidia: Ludzie litewsko-krzyżackiego pogranicza w służbie Władysława Jagiełły i Witolda w okresie wielkiej wojny s.
127-133. - SZYBKOWSKI Sobiesław: Polscy starostowie
w Prusach po Grunwaldzie s. 135-147. - STARZYŃSKI
Marcin: Kupcy w świecie wielkiej polityki: Kraków wobec
konfliktów z zakonem krzyżackim w XIV i XV wieku s.
149-167. - KWIATKOWSKI Stefan: Społeczeństwo pruskie wobec Zakonu po 1410 r.: pokolenie, które przeżyło
Grunwald s. 159-172. - WALCZAK Maria: Inscenizacja
triumfu: Grunwald wobec tradycji propagandowej zwycięstw wojennych w średniowieczu s. 173-185. - MILITZER Klaus: Das Echo der Schlacht bei Tannenberg in
deutschen Städten und auf deutschen Reichstagen s. 187191. - GOUGUENHEIM Sylvain: Das Echo der Schlacht
bei Grunwald im Frankreich des XV. und XVI. Jahrhunderts s. 193-206. - TRIMONIENĖ Rita: Echa bitwy pod
Grunwaldem w Czechach i na Węgrzech w XV wieku s.
207-212. - ROZYNKOWSKI Waldemar: Religijne pokłosie bitwy grunwaldzkiej s. 213-219. - STARNAWSKA
Maria: Grunwald, Jerozolima i święto Rozesłania Apostołów s. 221-228. - BRACHA Krzysztof: Święto wiktorii
grunwaldzkiej w kaznodziejstwie polskim późnego średniowiecza s. 231-247. - CZYŻEWSKI Krzysztof J.: Wawel,
Grunwald i inne triumfy s. 261-277. - GUDMANTAS
Kęstutis: Opowiadanie o bitwie grunwaldzkiej w Kronice
Bychowca: źródła i konteksty s. 279-293. - NEKRAŠEVIČ-KAROTKAÂ Žanna: Jan z Wiślicy: piewca bitwy
pod Grunwaldem oraz dynastii Jagiellonów i jego koncepcja patriotyzmu w poemacie Bellum Prutenum (Kraków, 1516) s. 295-299. - KAROTKI Uladzimir: Zwycięzcy
bitwy pod Grunwaldem - król Jagiełło i wielki książę Witold - w literaturze starobiałoruskiej s. 301-305. - KIZIK
Edmund: Bitwa grunwaldzka w przekazach gdańskich
i pruskich kronikarzy i historiografów nowożytnych (w
2. połowie XVI - do pocz. XIX wieku) s. 307-318. - BUJ-
NICKI Tadeusz: Trzy literackie wyobrażenia bitwy pod
Grunwaldem (Kraszewski - Sienkiewicz - Przyborowski)
s. 321-328. - SYNOWIEC Andrzej: Praojcom na chwałę, braciom na otuchę: dzieje pomnika Grunwaldzkiego
w Krakowie s. 329-338. - SZCZERSKI Andrzej: Pomnik
Grunwaldzki i 550. rocznica bitwy pod Grunwaldem s.
339-356. - OŻÓG Kazimierz: Motywy krzyżackie w propagandzie Polski Ludowej s. 357-362. - STACHÓWNA
Grażyna: Bitwa pod Grunwaldem (1960) Aleksandra Forda na kinowym ekranie s. 363-375
CURA animarum: Seelsorge im Deutschordensland... = poz. 1314
2057. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Die Gemeinschaften gegen Naturkräfte: Zusammenarbeit und Streiten des Grosswerderschen
Deichverbandes mit der Stadt Elbing und
ihren Werderdörfern im 14.-16. Jahrhundert
// In: Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter. - Toruń, 2012. - S. 289314: mapy
Anhang s. 308-312
2058. DUDA Michalina: Sprawy toruńskiego kupca Johannesa Warschowa: przyczynek do zagadnienia rozwiązywania konfliktów między poddanymi wielkiego mistrza
zakonu krzyżackiego a mieszkańcami sąsiednich władztw w I dekadzie XV stulecia // In:
Średniowiecze polskie i powszechne. T. 5(9).
- Katowice, 2013. - S. 94-105. Sum. Zsfg.
2059. EIBL Elfie-Marita: Fern von Kaiser und Reich?: die Beziehungen zwischen
Deutschem Orden und Reich in der Zeit
Kaiser Friedrichs III. Blr. f. Dt. Landesgesch.
2009/2010 Jg. 145/146 s. 149-166
2060. EKDAHL Sven: Der 1. Thorner
Frieden (1411) im Spiegel der Söldnerfrage.
Ordines Militares 2013 Vol. 18 s. 67-79
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/OM.
2013.005 [dostęp 20 II 2015]
2061. EKDAHL Sven: Andrzej Nadolski
und Grunwald: Erinnerungen // In: „Broń
zwierciadłem epoki”: Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje. Łódź, 2013. - S. 23-30. Sum.
2062. EKDAHL Sven: Das Ultimatum
Sigmunds von Luxemburg an Władysław
Jagiełło vom 17. Juni 1410: zur Frage der
Pomorze Wschodnie
Datierung der Urkunde // In: Między
historią a literaturą: księga jubileuszowa dedykowana prof. Krzysztofowi Antoniemu
Kuczyńskiemu. - Łódź, 2013. - S. 399-409: il.
2063. FUKALA Radek: Velká válka s
křižáky 1409-1411: světla a stíny grunvaldského vítězství. - Praha: Nakladatelství Epocha, 2011. - 243, [2] s., [16] s. tabl.: il., mapy,
pl. - ( Polozapomenuté Války; sv. 26). Bibliogr. s. 230-235
2064. GOUGUENHEIM Sylvain: L’ordre
Teutonique en Prusse au XIIIe siècle: expansion de la chrétienté latine et souveraineté
politique // In: L’expansion occidentale: (XIe
- XVe siècles): formes et conséquences. - Paris, 2003. - S. 97-114
2065. GOUGUENHEIM Sylvain: Die
Perspektive der Erforschung der Ritterorden
im Lichte der „neuen Militärgeschichte”: einige Bemerkungen aus der Geschichte des
Deutschen Ordens. Ordines Militares 2013
Vol. 18 s. 7-25
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/OM.
2013.001 [dostęp 20 II 2015]
2066. GOUGUENHEIM Sylvain: Tannenberg: 15 juillet 1410. - Paris, 2012
Rec.: JÓŹWIAK Sławomir, Ordines Militares 2013
Vol. 18 s. 307-309 [wersja elektron.]: http://www.apcz.
pl/czasopisma/index.php/OM/article/view/NO_DOI_
007/1962 [dostęp 20 II 2015]. - JÓŹWIAK Sławomir, Zap.
Hist. 2013 T. 78 z. 1 s. 169-172
2067. HECKMANN Dieter: Zwischen
Tannenberg und Thorn: Krisenbewältigung
des Rates der Altstadt Elbing i. J. 1410. Ordines Militares 2013 Vol. 18 s. 55-65. Zsfg.
161
2069. ILGIEWICZ Henryka: Žalgirio
mūšio minėjimas 1910 metais: politinis ir
kultūrinis aspektai. [Upamiętnienie bitwy
pod Grunwaldem w 1910 roku: aspekty polityczne i kulturowe]. Mokslo ir Techniko Raida
2010 No. 2 s. 94-108
2070. ISTORINIAI mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: Žalgiris ir Orša. [Historyczne
bitwy w dawnym piśmiennictwie litewskim:
Grunwald i Orsza] / sud. ir par. Mintautas
Čiurinskas. - Vilnius: Liet. Literatūros ir Tautosakos Inst., 2011. - 329 s. - (Senoji Lietuvos
Literatūra; 31)
Z treści: KUOLYS Darius: Žalgirio vaizdinys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje. (The image
of the battle of Grunwald in the writings of the Grand
Duchy of Lithuania) s. 13-46. - DĄBRÓWKA Andrzej:
Singing in the battle: about the Bogurodzica s. 47-64. GUDMANTAS Kęstutis: Bychoveco kronicos pasakojimas apie Žalgirio mūšį: šaltiniai ir kontekstas. (The tale
of the battle of Dubrowno in the Bychowiec Chronicle:
the sources and the context) s. 65-92. - OKOŃ Jan: Dwie
renesansowe wizje Grunwaldu: Jan Kochanowski a Maciej Stryjkowski s. 93-126. - NEKRAŠEVIČ-KAROTKAÂ
Žanna: Pobeda v Grûnval’dskoj bitve kak omen faustum
dinastii Âgellonov v geroičeskoj poeme Prusskaâ vojna
(1516) Âna Vislickogo s. 183-220. - KAVALËŬ Sârgej:
Bitva za Pruskuû vajnu: dzve versii pahobžannâ Âna Vislickaga s. 221-250. - KAROTKI Uladzimir: Istoričeskoe
i hudožestvennoe videnie Grûnval’dskoj bitvy v drevnej
belorusskoj literature s. 251-264. - DILYTĖ Dalia: Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos naratyvo
bruožai. (Peculiarities of the narrative in Historia Lituana
by Albertas Vijūkas-Kojalavičius) s. 265-316
2071. JÄHNIG Bernhart: Vorträge und
Forschungen zur Geschichte des Preussenlandes und des Deutschen Ordens im Mittelalter: ausgewählte Beiträge zum 70. Geburtstag / hrsg. v. Hans-Jürgen Kämpfert.
- Münster, 2011
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
OM.2013.004 [dostęp: 20 II 2015]
Rec.: GÖTZ Johannes, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2012 Bd. 58 (dr. 2013) s. 309-312 [wersja
elektron.]: http://www.degruyter.com/view/supplement/
s21919909_Inhaltsverzeichnis.pdf [dostęp: 16 IV 2015]
2068. HOCHLEITNER Janusz, MAKOWSKI Michał: Reconstruction of the
battle of Grunwald as emotional message.
GeoJournal of Tourism a. Geosites 2011 vol. 7
no. 1 s. 107-114, il. Sum.
2072. JÓŹWIAK Sławomir: Negocjacje
pokojowe w trakcie trwania pierwszej fazy
wojny polsko-krzyżackiej (16 VIII - 8 X 1409
roku). Rocz. Hist. 2013 R. 79 s. 57-72. Zsfg.
Sum.
Wersja elektron.: http://gtg.webhost.uoradea.ro/
PDF/GTG-1-2011/10_83_HOCHLEITNER.pdf [dostęp:
2 IX 2015]
JÓŹWIAK S.: Review of research on the battle of
Grunwald... = poz. 383
162
Pomorze Wschodnie
2073. JÓŹWIAK Sławomir, TRUPINDA
Janusz: Krzyżackie zamki komturskie w Prusach: topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych.
- Toruń, 2012
Rec.: MOŻDŻEŃ Julia, Ordines Militares 2013
Vol. 18 s. 309-312 [Wersja elektron.]: http://www.apcz.
pl/czasopisma/index.php/OM/article/view/NO_DOI_
007/1963 [dostęp 20 II 2015]
2074. KACZOR Korneliusz: Dokument
króla Kazimierza Jagiellończyka z 21 września 1454 roku. Rocz. Hist. 2013 R. 79 s. 147152, faks. Zsfg. Sum.
List uwierzytelniejący
2075. KAHL Hans-Dietrich: Zur kulturellen Stellung der Deutschordensritter in
Preussen // In: Heidenfrage und Slawenfrage
im deutschen Mittelalter: ausgewählte Studien 1953-2008. - Leiden , 2011. - S. 881-908
2076. KASPRZYK Damian: Miecze
grunwaldzkie: materialne skutki mutacji idei.
Rocz. Muz. Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 2013
T. 4 s. 55-70. Sum.
Wersja
elektron.:
http://mazowsze.hist.pl/34/
Rocznik_Muzeum_Wsi_Mazowieckiej_w_Sierpcu/1001/2013/36530/ [dostęp: 24 III 2015]
2077. KMET’ ĺrina: Gimn grûnval’ds’koj
peremogi nad tevtoncâmi: ukrajns’ki aspekti diskusij pro pohodžennâ pam’âtki. Visnik
L’vivs’kogo Univ., Ser. Knigozn., bibliotekozn.
ta inf. tehnol. 2010 Vip. 5 s. 304-314
2078. KNYSPEL-KOPEĆ Renata: Polska
i Litwa wobec geopolitycznych priorytetów
zakonu krzyżackiego na przełomie XIV i XV
w. // In: Czas i przestrzeń: czynnik geograficzny w badaniu przeszłości. - Częstochowa,
2013. - S. 9-20
2079. KOWALCZYK-HEYMAN Elżbieta: Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej:
(między Pisą a Biebrzą). - Warszawa: Wydaw.
DiG, 2013. - 395 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 335395. Sum.
2080. KUBON Sebastian: Der Friede von
Racianz/Raciążek. Ordines Militares 2013
Vol. 18 s. 39-53
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/OM.
2013.003 [dostęp 20 II 2015].
1404 r.
2081. KWIATKOWSKI Krzysztof: Kulturelle Bedingungen der militärischen Aktivität im Spätmittelalter: der Fall des Preussen(landes) unter der Herrschaft des Deutschen
Ordens. [Tl.] 1. Ordines Militares 2013 Vol.
18 s. 105-180. Zsfg.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/OM.
2013.007 [dostęp: 20 II 2015]
KWIATKOWSKI K.: Najnowsze badania nad bitwą
pod Grunwaldem... = poz. 389
2082. KWIATKOWSKI Krzysztof: Zakon niemiecki jako „corporatio militaris”.
Cz. 1: Korporacja i krąg przynależących do
niej: kulturowe i społeczne podstawy działalności militarnej zakonu w Prusach (do początku XV wieku). - Toruń, 2012
Red.: MUTRYNOWSKA Alicja, Ordines Militares
2013 Vol. 18 s. 312-314 [wersja elektron.]: http://www.
apcz.pl/czasopisma/index.php/OM/article/view/NO_
DOI_007/1964 [dostęp: 20 II 2015]
2083. MAROŃ Jerzy: O osobliwościach
polskiej historii wojskowości. - Wrocław:
Wydaw. Chronicon, 2013. - 326 s. - (Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości; T. 3).
Bibliogr. s. 279-310. Zsfg.
Z treści: Anachronizm w historiografii militarnej:
Grunwald 1410 s. 105-127
MENTZEL-REUTERS A.: Unde den vride machten
wider in dem lande... = poz. 395
2084. MILITZER Klaus: Saksa Ordu ajalugu. [Historia zakonu krzyżackiego]. - Tartu:
Atlex, 2013. - 222 s.: il. Bibliogr. s. 203-212
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 465
2085. MILLIMAN Paul: „The slippery
memory of men”: the place of Pomerania in
the medieval Kingdom of Poland. - Leiden:
Brill, 2013. - XV, 319 s.: mapy. - (East Central
and Eastern Europe in the Middle Ages, 4501450; Vol. 21). Bibliogr. s. 279-312
2086. MUTRYNOWSKA Alicja: Udział
rycerstwa ziemi chełmińskiej w życiu politycznym państwa zakonu krzyżackiego
w Prusach w latach 1410-1454. Studenckie
Zap. Hist. 2013 z. 6 s. 125-158
2087. NIEWIŃSKI Andrzej: Podróżnik
i król: Gilbert de Lannoy [1386-1462] na
Pomorze Wschodnie
dworze Władysława Jagiełły. Rocz. Human.,
Hist. 2013 T. 61 z. 2 s. 25-39. Sum.
Dot. m.in. działalności Gilberta de Lannoy na terenie państwa krzyżackiego
2088. NIEWIŃSKI Andrzej: Problematyka militarnej niewoli w okresie zamagań
polsko-krzyżackich (1327-1332). Rocz. Human., Hist. 2012 T. 60 z. 2 (dr. 2013) s. 5-21.
Sum.
2089. XVIII [OSIEMNASTA] Sesja Pomorzoznawcza: materiały z konferencji, 1618 listopada 2011. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nawożytnych / red. Ewa
Fudzińska; Muzeum Zamkowe w Malborku.
- Malbork, 2013. - 368 s.: il., mapy, pl., tab.,
wykr. Sum.
Treść: BOBOWSKI Bogdan, MUNTOWSKI Patryk,
MICYK Paweł: Wyniki badań archeologicznych na wale
von Plauena w Malborku s. 11-35. - ŻABIŃSKI Grzegorz,
MUNTOWSKI Patryk: Średniowieczne i wczesnonowożytne militaria z wału von Plauena na zamku w Malborku s. 37-58. - GAZDA Daniel: Prace archeologiczne oraz
projekty konserwatorskie na zamku krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim w 2010 roku s. 59-75. - WIEWIÓRA Marcin: Zamek biskupów w Wąbrzeźnie w świetle
wyników badań archeologiczno-architektonicznych s.
77-86. - WIEWIÓRA Marcin: Nowe źródła do dziejów
zamku w Grudziądzu s. 87-104. - DROZD Ewelina:
Zabytki bursztynowe z grodu i osady pozyskane podczas badań przy ulicy Czopowej, Grodzkiej i Tartacznej
w Gdańsku, w latach 2006-2010 s. 105-113. - RAPIEJKO
Adam: Średniowieczne i nowożytne elementy uzbrojenia
z badań przy ul. Tartacznej w Gdańsku s. 115-122. - DĄBAL Joanna: Naczynia ceramiczne typu werra i wezer
w świetle badań archeologicznych przy ul. 3-go Maja 9a
w Gdańsku s. 123-135. - WOŁYŃSKA Marta: Naparstki
ze stanowiska 111 przy ul. 3-go Maja w Gdańsku s. 137148. - PIŃSKA Katarzyna, WILOCH-KOZŁOWSKA
Renata, BADURA Monika: Stanowisko archeologiczne
w rejonie ulic: Bogusławskiego, Podwale Przedmiejskie
i Zbytki (Teatr Szekspirowski) w Gdańsku w świetle badań archeobotanicznych s. 149-167. - KUJAWSKA Alicja:
Plomby ołowiane z badań w rejonie ulic Bogusławskiego, Podwale Przedmiejskie i Zbytki w Gdańsku - Teatr
Szekspirowski s. 169-177. - CZONSTKE Karolina: Kafle
z badań w rejonie ulic Bogusławskiego, Podwale Przedmiejskie i Zbytki w Gdańsku - Teatr Szekspirowski s.
179-190. - CEYNOWA Beata: Renesansowe kaftany skórzane z badań przy ul. Toruńskiej w Gdańsku s. 191-197.
- DĄBAL Joanna: Fajki z badań archeologicznych południowej części Wyspy Spichrzów w Gdańsku s. 199-220.
- BOJARSKI Jacek: Badania archeologiczne prowadzone
w Toruniu na stanowisku 577, na obszarze historycznego
Przedmieścia Chełmińskiego s. 221-234. - SULKOWSKA-TUSZYŃSKA Krystyna, CICHA Anna: Badania
archeologiczno-architektoniczne przy kościele św. Jakuba
Apostoła w Toruniu (sezon 2010) s. 235-242. - WILOCH-
163
KOZŁOWSKA Renata: Wstępne wyniki badań archeologicznych w krypcie kościoła farnego w Tczewie s. 243253. - FUDZIŃSKI Piotr: Nowe badania archeologiczne
i nadzory na terenie Starego Miasta w Tczewie s. 255-274.
- KWIATKOWSKI Karol: Stargardzkie „miejsce sekretne”: późnośredniowieczna latryna odkryta przy ulicy
Kramarskiej s. 275-282. - KWIATKOWSKI Karol: Fajki
gliniane z badań interwencyjnych przy odwachu w Stargardzie s. 283-298. - BLUSIEWICZ Karolina, NAZARUK
Ireneusz, STARSKI Michał: Badania archeologiczne otoczenia miasta lokacyjnego w Pucku s. 299-308. - GARLICKI Przemysław: Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w wybranych punktach murów miejskich
i na Placu Spółdzielczym w Lęborku w 2010 roku s. 309322. - ZOCHNIAK Marta: Zbiorniki garbarskie z badań
archeologicznych w Lęborku w 2010 roku s. 323-339.
- BORKOWSKI Jacek, KUCZKOWSKI Andrzej, KULESZA Michał: Kościół pocysterski w Koszalinie w świetle
najnowszych badań s. 341-346. - GAZDA Daniel: Badania archeologiczne Archeologicznej Misji PomezańskoBałtyckiej we Fromborku w 2011 roku s. 347-365
Zob. też poz. 2024
OŻÓG K.: O naukowym plonie 600. rocznicy bitwy
pod Grunwaldem... = poz. 400
2090. PLUSKOWSKI Aleksander: The
archaeology of the Prussian Crusade: holy
war and colonisation. - London: Routledge,
2013. - XIX, [1], 428 s.: il., mapy. Bibliogr. s.
386-422
2091. POLEJOWSKI Karol: The Teutonic Order’s propaganda in France during
wars against Poland and Lithuania (fifteenth
century) // In: Die geistlichen Ritterorden in
Mitteleuropa: Mittelalter. - Brno, 2011. - S.
233-244
2092. PÓSÁN László: Sigismund von Luxemburg und der erste Frieden von Thorn //
In: Konfliktbewältigung und Friedensstiftung
im Mittelalter. - Toruń, 2012. - S. 123-133
2093. RÜTHER Andreas: Geheimdiplomatie - Schauprozess - Medienkrieg: PolenLitauen und der Deutsche Orden um die Zeit
des Konzils von Konstanz (1414-1418). Biul.
Pol. Misji Hist. 2013 nr 8 s. 43-74. Streszcz.
Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org./10.12775/BPMH.
2013.002 [dostęp: 11 III 2014]
SACRED space in the state of the Teutonic Order...
= poz. 1377
164
Pomorze Wschodnie
2094. XVII [SIEDEMNASTA] Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / red. Henryk
Paner, Mirosław Fudziński; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. - Gdańsk, 2013. - 639 s.,
[4] s. tabl. skł.: il., mapy, pl., tab., wykr. Zsfg.
Z treści: SULKOWSKA-TUSZYŃSKA Krystyna,
CICHA Anna: Badania archeologiczno-architektoniczne
przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu: (sezon 2008)
s. 13-20. - SIWIAK Anna, SIWIAK Wojciech: Badania
archeologiczno-architektoniczne baszty „Monstrancja”
przy ulicy Podmurnej w Toruniu s. 33-44. - MAJEWSKI
Marcin: Późnośredniowieczny warsztat ludwisarski odkryty na kwartale IX w Stargardzie s. 45-69. - KWIATKOWSKI Karol: Zespół jednorodnych fajek glinianych
z badań archeologicznych kwartału IX w Stargardzie s.
71-90. - STAŃ Karolina: Obuwie i przedmioty skórzane
pozyskane w trakcie badań archeologicznych na kwartale
IX [w Stargardzie Szczecińskim] s. 91-100. - KAMIŃSKI
Roman, SŁOWIŃSKI Sławomir, UCIECHOWSKA-GAWRON Anna: Wyniki archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych na placu rynkowym w Darłowie
s. 101-112. - WIEWIÓRA Marcin: Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim w latach 2006-2008 s. 113-124. - GAZDA Daniel: Badania archeologiczne zamku krzyżackiego
w Radzyniu Chełmińskim, w sezonach 2007-2009 s. 125153. - WIEWIÓRA Marcin: Wstępne sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na
zamku w Grudziądzu w 2009 roku s. 156-168, [4] s. tabl.
skł. - WIEWIÓRA Marcin: Badania archeologiczno-architektoniczne zamku głównego w Radzyniu Chełmińskim
w latach 2008-2009 s. 169-178. - OSSOWSKI Waldemar:
Klamry szkutnicze z terenu Polski s. 179-192. - GAZDA
Daniel: Badania archeologiczne Castroum Pomesarum
w Starym Dzierzgoniu w sezonie 2009 s. 193-214. - ROMANOWICZ Paulina: Akcesoria gier i zabaw z najnowszych badań w Stargardzie s. 215-229. - NAWROLSKA
Grażyna: Fortyfikacje Elbląga w średniowieczu i wczesnym
okresie nowożytnym s. 231-242. - MUNTOWSKI Patryk:
Architektura zamku krzyżackiego i rezydencji starostów
w Osieku [pow. starog.] w świetle badań archeologicznych
s. 243-262. - BOBOWSKI Bogdan, OSSOWSKI Waldemar: Gdańskie plomby tekstylne z wyobrażeniem statków:
nowe znaleziska s. 263-270. - GÓRZYŃSKA Agnieszka,
GÓRZYŃSKI Tomasz: Funeralny charakter krużganka
w klasztorze dominikanów w Toruniu w świetle badań archeologicznych s. 271-282. - MARCINKOWSKI Mirosław:
Kryzys garncarstwa elbląskiego XV i XVI wieku?: wstępne
ustalenia s. 283-295. - WILOCH-KOZŁOWSKA Renata:
Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w kościele św. Jana w Gdańsku: 2009 rok s. 297-301. - GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA Judyta J.: Gdańszczanie parafii
św. Jana pochowani wewnątrz kościoła: badania wstępne
s. 303-335. - MISIUK Zbigniew: Wstępne wyniki badań
archeologicznych prowadzonych na obszarze protomiasta gdańskiego pomiędzy dzisiejszymi ulicami Tartaczną
i Panieńską w Gdańsku w latach 2008-2010 s. 337-370. DĄBAL Joanna, MUNTOWSKI Patryk, SZCZEPANOWSKA Karolina: Industrializacja południowej części Wyspy
Spichrzów w Gdańsku w świetle najnowszych źródeł ar-
cheologicznych s. 371-404. - BLUSIEWICZ Karolina: Późnośredniowieczne obuwie z badań archeologicznych działki miejskiej w Pucku s. 405-414. - FONFEREK Joanna:
Naczynia szklane z ulicy Stary Rynek 2-7 na Starym Mieście w Elblągu s. 415-428. - DĄBAL Joanna: Hiszpańskomauretańskie naczynia ceramiczne a status ekonomiczny
ich posiadaczy i użytkowników: nowe źródła z badań archeologicznych w Gdańsku s. 429-446. - DRĄŻKOWSKA
Anna: Sposoby zdobienia wyrobów skórzanych i motywy
dekoracyjne na przykładzie wybranych zabytków pozyskanych z badań na ulicy Panieńskiej w Gdańsku s. 447-456. SZCZEPANOWSKA Karolina: Kafle miniaturowe z badań
archeologicznych przy ulicy Tartacznej w Gdańsku s. 457470. - KUCZMA Filip, DYRDA Krzysztof: Sprawozdanie
z ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w kościele św. Jakuba w Gdańsku w 2009 r. s. 471485. - DYRDA Krzysztof, KUCZMA Filip: Sprawozdanie
z badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Kleszej
w Gdańsku w 2008-2009 roku s. 487-500. - KASPRZAK
Monika: Wyniki badań sondażowych podziemnych partii
Bramy Wyżynnej w Gdańsku s. 501-510. - KOPERKIEWICZ Arkadiusz, KOCIŃSKA Maria Karolina: Wstępne
wyniki badań archeologicznych prowadzonych na stanowisku nr 89 przy ulicy Tokarskiej 21-25 w Gdańsku s.
511-524. - FUDZIŃSKA Ewa: Wstępne wyniki badań
archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na terenie przedzamcza zamku malborskiego (sezon 2008) s.
525-530. - JARZĘCKA-STĄPOREK Joanna, KOCIŃSKA
Maria Karolina: Gród i krzyżacki zamek w świetle badań
na stanowisku 1 przy ul. Grodzkiej 10-11 w Gdańsku s.
531-548. - BEDNARZ Tomasz, DĄBAL Joanna: Sprzęty
kuchenne i naczynia stołowe z wraka W-27 s. 549-564. WILOCH-KOZŁOWSKA Renata: Badania archeologiczne
przy baszcie wodnej w Tczewie s. 565-569. - GRĄŻAWSKI
Kazimierz, GRĄŻAWSKA Natalia: Inicjalna faza bitwy
grunwaldzkiej: wyniki archeologicznych badań podwodnych i weryfikacyjno-sondażowych w Kurzętniku i w Bratianie s. 571-578. - MOŻEJKO Beata, BADURA Monika:
Między źródłem pisanym a archeobotaniką: rośliny użytkowe w późnośredniowiecznym Gdańsku (XIV-XV w.) s.
579-589. - FUDZIŃSKI Piotr, FUDZIŃSKI Mirosław: Ratownicze badania wykopaliskowe na osadzie średniowiecznej w Czaplach, gm. Żukowo, stanowisko nr 8 s. 591-600.
- PRAGER Jakub: Historia pewnej piwnicy: badania nad
pozostałościami gdańskich fortyfikacji nowożytnych z ulicy Nowe Ogrody 1-6 s. 601-615. - JAGIEŁŁO Sławomir,
PRAGER Jakub: Wstępne wyniki badań archeologicznych
na stanowisku nr 255/20/52 przy ulicy Chmielnej 63/64 na
Wyspie Spichrzów w Gdańsku s. 617-626
T. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 1803
2095. SIERADZAN Wiesław: Der Thorner Frieden von 1411 und die Prozesse zwischen dem Deutschen Orden und Polen als
Beispiel der Bewältigung zwischenstaatlicher
Konflikte im Spätmittelalter // In: Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter. - Toruń, 2012. - S. 135-149
Pomorze Wschodnie
2096. STĘPIŃSKI Janusz, ŻABIŃSKI
Grzegorz, STRZYŻ Piotr: The light field cannon from Kurzętnik: a unique example of
medieval artillery (against the background
of development of firearms in the Teutonic
Order’s state in Prussia). Acta Militaria Mediaevalia 2013 T. 9 s. 155-201, il., tab., wykr.
Sum. Streszcz.
2097. SZWEDA Adam: Wyprawa Ludwika Andegaweńskiego z 1377 r. w kontekście
litewskiej polityki zakonu krzyżackiego. Białorus. Zesz. Hist. 2013 [nr] 39 s. 7-20. Sum.
Streszcz. w jęz. białorus.
2098. TANNENBERG/GRUNWALD
2010: gesammelte Beiträge. - Wien: Amt des
Hochmeisters, 2010. - 67 s.: il. - (Miscellanea
Ordinis Teutonici; 1)
2099. TORBUS Tomasz: Die „Heimholung der bei Tannenberg erbeuteten Fahnen”:
Rezeption und Instrumentalisierung einer
mittelalterlichen Schlacht in der NS-Kunstpropaganda // In: Mittelalterbilder im Nationalsozialismus. - Berlin, 2013. - S. 153-169: il.
2100. TRUPINDA Janusz: Polskie obchody rocznic bitwy grunwaldzkiej po 1989 roku
(ze szczególnym uwzględnieniem obchodów
600. rocznicy): próba oceny // In: Wymiary
zmienności społecznej współczesnej Europy.
- Gdańsk, 2013. - S. 161-180. Streszcz.
2104. WNĘK Jan: Galicyjskie obchody
pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem
// In: Virtuti et ingenio: księga pamiątkowa
dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi. - Kraków, 2013. - S. 571-584
2105. WOKÓŁ Grunwaldu: 600-lecie
bitwy pod Grunwaldem / red. Dariusz A.
Rymar; Archiwum Państwowe w Gorzowie
Wielkopolskim; Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim; Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. - Gorzów Wielkopolski,
2010. - 28 s., [4] s. tabl.: il., faks, mapa
Treść: RYMAR Edward: W 600-lecie bitwy grunwaldzkiej: udział i rola Nowej Marchii w wojnie polsko-krzyżackiej (1409-1411) s. 5-12. - SZOZDA Grzegorz: Dzieje
Pomorza do czasów grunwaldzkich s. 13-15. - OCHĘCKI Mateusz Konrad: Grunwald 15 lipca 1410: taktyka
i uzbrojenie s. 16-19. - ZALEWSKI Jan: Śladami grunwaldzkiej wiktorii, czyli o potrzebie zbiorowej pamięci
s. 20-23
2106. WÜST Marcus: Studien zum
Selbstverständnis des Deutschen Ordens im
Mittelalter. - Weimar: VDG, 2013. - IX, 333
s., [4] s. tabl. - (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens; Bd. 73). Bibliogr. s. 294-324
2107. ZACHARSKA Jadwiga: Polityczny
potencjał Grunwaldu w literaturze czasu zaborów // In: Polityka historyczna w literaturze polskiej. - Lublin, 2011. - S. 57-69
2101. TURNBULL Stephen R.: Grunwald/Tannenberg 1410: osudná porážka
Řádu německých rytířů. - Praha: Grada,
2008. - 96 s.: il., mapy, portr.
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 1592
2102. TYNÂNOVA O. N.: Evropejskaâ
šahmatnaâ doska: mittel’špil’ v „Mittel’evrope”
(k 625-letiû Krevskoj unii i 600-letiû
Grûnval’dskoj bitvy). Prostranstvo i Vremâ
2010 Vyp. 1 s. 79-90
2103. VENNEBUSCH Jochen Hermann:
Zentrale Facetten der Spiritualität des Deutschen Ordens im Spiegel der „Älteren Hochmeisterchronik”. Ordines Militares 2013 Vol.
18 s. 243-265, il.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/OM.
2013.012 [dostęp: 20 II 2015]
165
ŽALGIRIO pergalės atmintis... = poz. 350
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w.
Zob. też poz.: 447, 470, 604, 620, 626, 718, 726, 915, 925,
1088, 1311, 1355, 1386, 1476, 1506, 1801, 1919, 1920,
1959, 2050, 2057, 2059, 2084, 2089, 2090, 2094
BOGDAN D.: Pierwszy sejmik warmiński... = poz.
913
CURA animarum: Seelsorge im Deutschordensland... = poz. 1314
2108. MAŁŁEK Janusz: Poland and
Prussia in the Baltic Area from the sixteenth
to the eighteenth century. - Toruń: Wydaw.
Nauk. UMK, 2013. - 392 s. - (Studies Presented to the International Commission for the
166
Pomorze Wschodnie
History of Representative and Parliamentary
Institutions; 91) (Opera Selecta; Vol. 2)
Rec.: COHN Henry J., Parliaments, Estates & Representation 2013 Vol. 33 nr 2 s. 204-205
2109. La PRUSSE, du duché au royaume
(1525-1772) / [aut.] Jean Bérenger [et al.]. Paris: Armand Colin, 2013. - 139 s.: il., maps.
- (Histoire, Économie et Société; No 2). Bibliogr. 123-125. Rés. Sum.
Treść: CHALINE Olivier: La Prusse, du duché au
royaume s. 3-17. - JÄHNIG Bernhart: Albert de Brandebourg-Ansbach et la sécularisation de l’Ordre teutonique
en Prusse s. 19-27. - MAŁŁEK Janusz: La naissance du
protestantisme dans le duché de Prusse s. 29-38. - PELUS-KAPLAN Marie-Louise: La Prusse orientale dans
le commerce baltique au XVIe siècle s. 39-49. - BÉRENGER Jean: La Prusse ducale entre la Pologne et le Brandebourg au XVIIe siècle s. 51-70. - MALETTKE Klaus:
L’organisation politique du duché et du royaume de Prusse du XVIIe au XVIIIe siècle s. 71-78. - LIECHTENHAN
Francine-Dominique: Königsberg, capitale de la Nouvelle
Russie?: la Prusse orientale sous l’occupation russe (17581762) s. 79-95. - CHALINE Olivier: Königsberg, microcosme d’histoire prussienne s. 97-108
2110. SZELĄGOWSKI Adam: O ujście
Wisły: wielka wojna pruska / oprac., wst.
i posł. Andrzej Korytko. - Dąbrówno: Ofic.
Retman, 2012. - 277, [1] s.: il., tab. - (Militaria
Prussica; nr 3)
4. Od poł. XVII w. do 1815 r.
Zob. też poz.: 341, 447, 604, 613, 620, 628, 676, 722, 771,
846, 1355, 1373, 1386, 1528, 1551, 1897, 1902, 1955,
1975, 1976, 2108, 2109, 3638
lung Polen-Litauens: die österreichische,
preussische und russländische Regierungspraxis in Galizien, Westpreussen und den
weissrussischen Gouvernements Polack und
Mahilëǔ im Vergleich (1772-1806/07) // In:
Die Teilungen Polen-Litauens: Inklusionsund Exklusionsmechanismen - Traditionsbildung - Vergleichsebenen. - Osnabrück,
2013. - S. 171-200
2114. EJLAU 1807 goda i Vostočnaâ
Prussiâ v epohu napoleonovskih vojn: materialy VII Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Bagrationovsk, 9 fevralâ 2007 g. - Kaliningrad: KGT, 2007. - 162, [5] s.: il.
2115. GOLOVANOV M. V.: Vopros ob
istoričeskoj prinadležnosti Vostočnoj i Zapadnoj Prussii k gosudarstvu Gogencollernov po „Istorii Brandenburgskoj” Fridriha
II // In: Problemy istočnikovedeniâ i istoriografii: sb[ornik]. nauč[nyh]. tr[udov]. Vyp. 5.
- Kaliningrad, 2009. - S. 62-69
2116. GÖSE Frank: Friedrich I. (16571713): ein König in Preussen. - Regensburg:
Pustet, 2012. - 392 s.: il. Bibliogr. s. 367-382
2117. HARTMANN Stefan: Einheit und
Vielfalt der Friderizianischen Politik und
Regierungspraxis in Westpreussen. Preussenland 2012 Jhb. 3 (dr. 2013) s. 32-51
2111. ACHREMCZYK Stanisław: Senatorowie Prus Królewskich drugiej połowy
XVII wieku // In: Między barokiem a oświeceniem: społeczeństwo stanowe. - Olsztyn,
2013. - S. 272-288
2118. HOLSTE Karsten: Konkurencyjne
koncepcje przestrzeni: różnorodność wyznaniowych i politycznych geografii w niemieckojęzycznej publicystyce z czasu tumultu
toruńskiego w 1724 roku. Odrodz. i Reform.
w Pol. 2013 T. 57 s. 76-95
2112. BAUMGART Peter: BrandenburgPreussen unter dem Ancien régime: ausgewählte Abhandlungen / hrsg. v. Frank-Lothar
Kroll. - Berlin: Duncker & Humblot, 2009.
- VIII, 595 s.: il. - ( Historische Forschungen;
92)
2119. PANČENKO A. A.: Ot „nesčastlivoj vojny” k osvoboždeniû ot napoleonovskogo gospodstva: Vostočnaâ Prussiâ v 18061813 gg. - Kaliningrad: Kaliningr. Gor. Tip,
2007. - 211 s.: il.
Rec.: ROHRSCHNEIDER Michael, Zs. f. Hist. Forsch. 2011 Bd. 38 H. 4 s. 700-701
2113. BÖMELBURG Hans-Jürgen: Inklusion und Exklusion nach der Ersten Tei-
2120. PANČENKO A. A.: Til’zitskij mir
i Vostočnaâ Prussiâ. Kaliningradskie Arhivy
2011 Vyp. 9 s. 86-93
Wersja
elektron.:
http://www.gako.name/main-
Pomorze Wschodnie
site/kaliningradarchives/-9/678-2013-07-17-07-2306?start=2 [dostęp: 8 I 2015]
2121. TURNER George: Friedrich der
Grosse und sein Verhältnis zu Ostpreussen.
Forsch. zur Brandenb. u. Preuss. Gesch. N.F.
2012 Bd. 22 H. 1 s. 105-113
2122. WIJACZKA Jacek: Niedole katowskiego życia: Conrad Johann Stoff a Caspar
Friedrich Gebhard. Czasy Nowożytne 2013 T.
26 s. 75-97. Sum.
167
2123. WIJACZKA Jacek: Spory o pochówki katów w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w czasach wczesnonowożytnych. Prz. Hist. 2013 T. 104 z. 3 s. 539-548
2124. WŁODARSKI Józef: Oświecony
przyjaciel czy wróg?: ewolucja poglądów Józefa Wybickiego wobec antypolskiej polityki
Fryderyka II Hohenzollerna w latach 17681772 // In: Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego. - Gdańsk, 2013.
- S. 25-43
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1848 r.
Zob. też poz.: 604, 888
2125. JĘDRYSIAK Jacek: Koncepcje
obrony wschodniej granicy Prus w latach
1815-1819 // In: Wojsko, polityka, społeczeństwo: studia z historii społecznej od antyku
do współczesności. - Wrocław, 2013. - S. 149188
2. Od 1849 r. do 1918 r.
Zob. też poz.: 192, 561, 604, 613, 618, 745, 785, 958, 989,
1114, 1463, 1667, 1746, 1795
2126. BOYSEN Jens: Zivil-militärische
Beziehungen in den preussischen Ostprovinzen Posen und Westpreussen während des
ersten Weltkriegs // In: Besetzt, interniert,
deportiert: der Erste Weltkrieg und die deutsche, jüdische, polnische und ukrainische Zivilbevölkerung im östlichen Europa. - Essen,
2013. - S. 127-152
2127. CHŁOSTA Jan: Pierwsza wojna
światowa w powiecie szczycieńskim w relacjach trzech księży katolickich. Rocz. Mazur.
2013 T. 17 s. 8-12
2128. CZEREP Stanisław: Uwagi o udziale wojsk rosyjskich w operacji mazursko-augustowskiej (7-21 lutego 1915) // In: Wokół
historii... historia wokół: studia. - Białystok,
2013. - S. 357-370
2129. DZIEJE militarne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: XXVII seminarium
krajoznawcze Wojska Polskiego: Wilkasy,
21-25 kwietnia 2013 r. / red. Wiesław Bolesław Łach, Dariusz Radziwiłłowicz, Stanisław
Janowicz; Ministerstwo Obrony Narodowej.
- [Warszawa], 2013. - 260 s.: il., faks., mapy,
pl., tab.
Z treści: RADZIWIŁŁOWICZ Dariusz: Czy bitwa
pod Tannenbergiem była Kannami I wojny światowej? s.
7-50. - CHRZCZANOWICZ Daniel: Zapomniana bitwa
pod Biesowem w sierpniu 1914 roku s. 51-67. - ŁACH
Wiesław Bolesław: Bitwa na jeziorach mazurskich: walki
w okolicach Giżycka, Orzysza, Białej Piskiej, Pozezdrza,
Kruklanek i Ełku we wrześniu 1914 r. s. 69-92. - FIGURA-OSEŁKOWSKA Emilia: Turystyka militarna w Prusach Wschodnich w latach 1918-1939 s. 93-104. - ŁACH
Wiesław Bolesław: Niemieckie kwatery dowodzenia
w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich w systemie militarnym III Rzeszy niemieckiej s. 105-132. - BRENDA
Waldemar: Militarne dzieje Ziemi Piskiej w XX w. s. 133169. - BURCHART Damian: Przełamanie obrony Prus
Wschodnich (Wielkich Jezior Mazurskich) w 1945 r. s.
171-191. - ŁACH Halina: W cieniu granicy polsko-rosyjskiej w byłych Prusach Wschodnich po II wojnie światowej s. 193-212
2130. JASIŃSKI Janusz: Rola hrabiów
Dąmbskich na Mazurach w czasie powstania
styczniowego. Rocz. Mazur. 2013 T. 17 s. 3-7, il.
2131. JĘDRYSIAK Jacek: Niemieckie
planowanie wojenne na froncie wschodnim
w latach 1906-1914 // In: Front wschodni
I wojny światowej: studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych. - Kraków,
2013. - S. 11-27
W znacznym stopniu dot. Prus Wsch.
168
Pomorze Wschodnie
2132. KRETININ G[ennadij] V.: K itogam Gumbinnenskogo sraženiâ: eŝe raz ob
ocenke U. Čerčillem pobedy russkih vojsk v
Vostočnoj Prussii 20 avgusta 1914 goda. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2012 Vyp.
6 s. 144-148
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/059/injrsyqmeuvoyuau_144-148.pdf [dostęp:
14 I 2015]
- Moskva: Moskov. Gosud. Oblast. Univ.,
2012. - 225 s.: il., mapy
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/
kaliningradarchives/-9/675-2013-07-15-09-36-08 [dostęp: 9 I 2015]
Rec.: PAHALÛK K. A., Kaliningradskie Arhivy 2013
Vyp. 10 s. 302-306 [wersja elektron.]: http://gako.name/
mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9
I 2015]
ROK 1863: prasa polska... = poz. 1283
2133. KRZEMIŃSKI Tomasz: Pogłoska
jako przejaw komunikacji społecznej w okresie pierwszej wojny światowej (przykład Prus
Zachodnich) // In: Front wschodni I wojny
światowej: studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych. - Kraków, 2013. - S.
137-152
2134. LEISEROWITZ Ruth: Sabbatleuchter und Kriegerverein: Juden in der
ostpreussisch-litauischen Grenzregion 18121942. - Osnabrück, 2010
Rec.: JASIŃSKI Grzegorz, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2012 Bd. 56 (dr. 2013) s. 143-148. - TILITZKI
Christian, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2012
Bd. 58 (dr. 2013) s. 317-319 [wersja elektron.]: http://
www.degruyter.com/view/supplement/s21919909_Inhaltsverzeichnis.pdf [dostęp: 16 IV 2015]
2135. LUBIŃSKI Andrzej: Między romantycznym porywem, a pracą. Prowincja
(Sztum) 2013 nr 2 s. 102-106, il.
Echa powstania styczniowego na ziemi sztumskiej
2136. ŁACH Wiesław Bolesław: Społeczeństwo Prus Wschodnich wobec agresji rosyjskiej // In: Wielka wojna poza linią frontu.
- Białystok, 2013. - S. 31-43: il.
2137. MITKIEWICZ Leon: Bitwa zimowa na Mazurach (6-21.II.1915 r.). - Oświęcim: Wydaw. NapoleonV, 2013. - 114 s., [3] k.
tabl. skł.: mapy
Reedycja wyd.: Warszawa, 1936
2138. MROCZKO Marian: U źródeł polskiej myśli zachodniej // In: Nad Odrą i Bałtykiem: myśl zachodnia: ludzie - koncepcje
- realizacja do 1989 r. - Szczecin, 2013. - S.
15-27
2139. POSTNIKOV N. D.: 1-aâ armiâ
Rennenkampfa: bitva za Vostučnuû Prussiû.
2140. TILSE Mark: Transnationalism in
the Prussian East: from national conflict to
synthesis. - Basingstoke, 2011
Rec.: ZLOCH Stephanie, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2013 Jg. 62 H. 4 s. 665-666
2141. TRABA Robert: Ostpreussen: die
Konstruktion einer deutschen Provinz: eine
Studie zur regionalen und nationalen Identität 1914-1933. - Osnabrück, 2010
Rec.: SCHMIDT Jürgen W., Preussenland 2012 (dr.
2013) Jhb. 3 s. 201-202
2142. TRYBUSZEWSKI Henryk: Początki niemieckiej i polskiej piłki nożnej na
Pomorzu i Kujawach 1894-1923. - Nakło n/
Notecią: [s.n.], 2013. - 192 s.: il., faks., mapa,
tab.
2143. WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan:
Pomorze i Kujawy w powstaniu styczniowym
1863-1864: aspekt militarny i polityczny //
In: „W krwawem polu srebrne ptaszę”: powstanie styczniowe na Pomorzu i Kujawach.
- Toruń, 2013. - S. 11-20
WIERZCHOSŁAWSKI S.: Wrogość czy koegzystencja?... = poz. 749
3. Od 1919 r. do 1939 r.
Zob. też poz.: 9, 198, 328, 561, 604, 606, 613, 618, 634,
663, 667, 677, 691, 724, 773, 786, 805, 857, 879, 1028,
1288, 1298, 1299, 1420, 1463, 1520, 1557, 1568, 1603,
1657, 1685, 1686, 1859, 1897, 1966, 2129, 2134, 2138,
2141, 2142, 2270, 2838, 2842, 2846, 2857, 3279
2144. ADAMCZAK Piotr: Odradzanie
się floty. Prz. Morski 2012 nr 3 s. 53-57, il.
Dot. polskiej Marynarki Wojennej
2145. BOCHACZEK-TRĄBSKA Joanna: Wkład mjr. Jana Henryka Żychonia
Pomorze Wschodnie
[1902-1944] w rozpoznanie bezpieczeństwa
II Rzeczypospolitej ze strony Niemiec // In:
Wojskowość - bezpieczeństwo - wychowanie: księga jubileuszowa profesora Lecha
Wyszczelskiego w 70. rocznicę urodzin. T. 1.
- Siedlce, 2012. - S. 382-395
Dot. Pom. Gdań.
2146. BREZA Bogusław: Z[rzeszenie]
R[egionalne] K[aszubów] nadal skrywa tajemnice. Cz. 1-2. Pomerania 2013 nr 10 s. 1415, faks.; nr 11 s. 18-20, faks.
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/PAZDZIERNIK_2013.pdf
[dostęp: 23 V 2015]
2147. CHŁOSTA Jan: Lista polskich
agitatorów przed plebiscytem w 1920 roku
w powiecie szczycieńskim. Rocz. Mazur. 2013
T. 17 s. 13-20
2148. CHŁOSTA Jan: Plebiscyt 11 lipca
1920 roku w powiecie ostródzkim. Okolice
Ostródy 2013 s. 19-34, il., faks.
2149. CHŁOSTA Jan: Polacy na Powiślu przed 1939 rokiem. Cz. 1-2. Prowincja
(Sztum) 2013 nr 1 s. 121-133, il.; nr 2 s. 117126
2150. CHMIELECKI Czesław: Nieznana
odznaka 31. Pułku Artylerii Lekkiej z Torunia. Biul. Numizm. 2013 nr 1 s. 45-52, il., faks.
Sum.
2151. DETTLAFF Ludwik: Filatelistyka
a sprawa zaślubin Polski z morzem: Puck 10
lutego 1920. Zap. Puckie 2012/2013 nr 11/12
(dr. 2013) s. 73-83, il., faks., mapa
2152. GIERSZEWSKI Janusz: Początki
policyjnych klubów sportowych w województwie pomorskim w II RP. Policja 2006
[nr] 1 s. 86-87
2153. HALICKI Krzysztof: Kadra Policji
Państwowej na terenie województwa pomorskiego: pochodzenie, system szkolenia oraz
sytuacja społeczno-materialna. Policja 2009
[nr] 2 s. 99-104, tab.
169
2154. JĒKABSONS Ēriks: Klaipēdas
nonākšana Vācijas varā 1939. gada martā:
skats no Latvijas. (Angliederung des Gebietes Klaipeda/Memel an das Deutsche Reich
im März 1939: ein Aspekt von der lettischen
Seite). Latv. Arhīvi 2011 Nr. 1/2 s. 108-134.
Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/108-134.pdf [dostęp: 27 X 2015]
2155. JENDRZEJEWSKI Artur: Polski
wywiad wojskowy w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1930. - Gdańsk: Wydaw.
„Marpress”, 2013. - 289, [1] s.: il., faks. Bibliogr. s. 241-254
2156. JENDRZEJEWSKI Artur: Współpraca wywiadowcza Oddziału II Sztabu
Głównego Wojska Polskiego z jednostkami
Straży Granicznej na Pomorzu na wybranych
przykładach. Biul. Centr. Ośr. Szkol. Straży
Granicz. 2013 nr 1/2 s. 59-77
2157. JUSZKIEWICZ Ryszard: Działania
militarne na Mazowszu północnym i w korytarzu pomorskim: 1920 rok. - Mława, 2011
Rec.: KROWICKI Stanisław Ludwik, Rocz. Mazowiecki 2012 T. 24 s. 244-247
2158. KEMPA Robert: Prusy Wschodnie
w polityce niemieckiej Józefa Piłsudskiego.
Białostockie Teki Hist. 2013 T. 11 s. 181-194.
Sum.
2159. KLUCZYŃSKI Marian: Chluba
Marynarki Wojennej. Prz. Morski 2012 nr 1
s. 116-121, il.
Dot. okrętów podwodnych
2160. KNYSPEL-KOPEĆ Renata: Tradycja grunwaldzka w myśli politycznej obozu narodowego na Pomorzu (1918-1939) //
In: Nad Odrą i Bałtykiem: myśl zachodnia:
ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 r. Szczecin, 2013. - S. 337-347
2161. KOPER Sławomir: Dwudziestolecie międzywojenne. T. 4: Morze, nasze
morze. - Warszawa: Bellona; Edipresse Pol.,
2013. - 131, [4] s.: il.
170
Pomorze Wschodnie
2162. KOSTŠOV Û[rij] V.: Eŝe raz o vizite delegacii iz Vostočnoj Prussii v SSSR v
1929 godu. Kaliningradskie Arhivy 2011 Vyp.
9 s. 31-35, 48-60
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/kaliningradarchives/-9/679-2013-07-17-13-5441?start=4 [dostęp: 8 I 2015]
2163. KOŚMIDER Tomasz: Obrona
polskiego wybrzeża w poglądach generała
do prac przy G[eneralnym] I[nspektoracie]
S[ił] Z[brojnych] i inspektora armii gen.
Władysława Bortnowskiego [1891-1966] //
In: Wojskowość - bezpieczeństwo - wychowanie: księga jubileuszowa profesora Lecha
Wyszczelskiego w 70. rocznicę urodzin. T. 1.
- Siedlce, 2012. - S. 233-246
2164. KOVOS keliais: Klaipėdos krašto
prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas / red.-leid. Jonas Vanagaitis. - Vilnius: Petro Ofsetas, 2012.
- XVIII, 315, [1] s.: il.
Reprint wyd.: Klaipėda, 1938
2165. KOWALKOWSKI Krzysztof: Niezwykłe przeżycia narodowców w drodze na
zebranie w powiecie starogardzkim. Kociew.
Mag. Region. 2013 nr 2 s. 13-16, il., mapa
Zatrzymanie członków Stronnictwa Narodowego
przez policję 7 X 1934 r.
2166. KUDRZYCKI Zbigniew: Wyniki plebiscytu 11 lipca 1920 roku w powiecie
ostródzkim. Okolice Ostródy 2013 s. 35-49,
tab.
2167. ŁABAZIEWICZ Zbigniew: Budowniczowie zrębów II Rzeczypospolitej na
(Po)morzu. Prz. Morski 2012 nr 3 s. 17-23, il.
ŁACH W. B.: Polityczno-wojskowy status Wolnego
Miasta Gdańska... = poz. 1539
2168. NEFAS Mindaugas: Šaulių vaidmuo Klaipėdos krašto gynybos sistemoje.
(Role of riflemen in the defence system of
Klaipėda Region). Istorija (Vilnius) 2012 [nr]
87 s. 16-24. Sum.
2169. NEFAS Mindaugas: Šauliai valstybės tarnyboje ir valstybinėse įmonėse Klaipė-
dos krašte 1923-1939 m. (Riflemen in the civil service and public enterprises of Klaipėda
Region in 1923-1939). Istorija (Vilnius) 2012
[nr] 86 s. 3-10. Sum.
2170. OLCZAK Jacek: Dziedzic Kamienia kupił Westerplatte. Dziedzictwo Kult.
Miasta Kalisza i Reg. Połud. Wielkop. 2013
[T.] 3 s. 171-181
Dot. działalności Mieczysława Jałowieckiego
w Gdańsku w latach dwudziestych XX w.
2171. OLSTOWSKI Przemysław: Rola
oficerów Wojska Polskiego w administracji
państwowej w latach 1926-1939 na przykładzie województwa pomorskiego: zarys problematyki // In: Wojsko, polityka, społeczeństwo: studia z historii społecznej od antyku
do współczesności. - Wrocław, 2013. - S. 345366
2172. OLSZEWSKI Wiesław: Tropami
Wańkowicza. Prowincja (Sztum) 2013 nr 1 s.
78-89, il.
Na Powiślu w 1935 r. i w okresie powojennym
2173. PREZYDENCI Rzeczypospolitej
Polskiej na Pomorzu i Kujawach / red. Michał Białkowski, Wojciech Polak. - Toruń:
Urząd Marszałkowski Woj. Kuj.-Pom., 2013.
- 184 s.
Treść: ROGUCKI Krzysztof: Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski i Prezydent RP Stanisław Wojciechowski
na Pomorzu i Kujawach s. 9-56. - ROGUCKI Krzysztof:
Prezydent RP Ignacy Mościcki na Pomorzu i Kujawach s.
57-95. - BIEGAŃSKI Zdzisław: Związki Prezydenta RP
Władysława Raczkiewicza z Pomorzem i Kujawami s.
97-119. - MAZANOWSKA Izabela: Prezydent RP Lech
Wałęsa na Pomorzu i Kujawach s. 121-139. - BIAŁKOWSKI Michał: Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski na
Pomorzu i Kujawach s. 141-160. - GAJEWSKI Szymon:
Wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w województwie kujawsko-pomorskim s. 161-184
2174. SHINDO Rikako: Ostpreussen,
Litauen und die Sowjetunion in der Zeit der
Weimarer Republik: Wirtschaft und Politik
im deutschen Osten. - Berlin: Duncker u.
Humblot, 2013. - 888 s.: il., faks., mapy, portr.
tab. - (Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte;
Bd. 45). Bibliogr. 812-852. Sum.
Pomorze Wschodnie
2175. SKÓRA Wojciech: Działalność
polskiego kontrwywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939:
zarys problematyki // In: Kontrwywiad II RP
(1914) 1918-1945 (1948). T. 1. - Warszawa,
2013. - S. 116-137: tab.
2176. SKÓRA Wojciech: Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia
Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w. // In: Si vis pacem, para bellum: bezpieczeństwo i polityka Polski [...].
- Częstochowa, 2013. - S. 449-470
2177. SMOLIŃSKI Aleksander: Obsada
personalna formacji Pomorskiej Brygady Kawalerii po wiosennej mobilizacji alarmowej
oraz po mobilizacji w sierpniu 1939 r.: stan
na dzień 23 marca i 1 września. Rocz. Grudz.
2013 T. 21 s. 149-207, tab. Sum.
2178. SYKUT Piotr: Burmistrzowie,
wójtowie i sołtysi a komendanci posterunków oraz komisariatów Policji Państwowej
w województwie pomorskim w latach 19201933. Policja 2009 [nr] 1 s. 76-82
2179. SZYMANOWICZ Adam: Na tajnym froncie polsko-niemieckim: polski wywiad w Prusach Wschodnich 1918-1939.
- Gdynia: General Marketing, 2013. - 401 s.:
il., tab., portr. Bibliogr. s. 380-389
2180. WAŁDOCH Marcin: Sprawa
o szpiegostwo Józefa Maculewicza, podkomisarza Straży Celnej w Chojnicach w dokumentach instytucji bezpieczeństwa II RP
(1924-1925): struktura afery szpiegowskiej.
Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2013 T. 10
s. 451-466, il., tab. Sum.
2181. WASZKIEWICZ Szymon: Emigracja i przemyt ma pograniczu polsko-niemieckim na suwalszczyźnie w okresie międzywojennym: przyczynek do badań. Kom.
Maz.- Warm. 2013 nr 4 s. 789-799, mapy,
tab.
WĘSIERSKI A.: Predylekcje polityczne a formy oporu... = poz. 1388
171
2182. WOŹNIAKOWSKI
Arkadiusz,
MŚCIWOJEWSKI Piotr, CHWIETKIEWICZ
Tomasz: Pozycja Lidzbarska: odcinek Łozy jezioro Tauty. Cztery Historie 2011 nr 0(1) s.
37-50. Sum.
2183. ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof: The
defence of Westerplatte in correspondence of
major Stefan Fabiszewski. Wieki Stare i Nowe
= Old a. the New Ages 2013 Vol. 2 s. 73-94.
Sum. Zsfg.
Wersja pol. zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 2248
4. Od 1939 r. do 1945 r.
Zob. też poz.: 328, 338, 604, 606, 613, 625, 648, 668, 669,
673, 684-686, 715, 724, 846, 878, 879, 926, 1019, 1240,
1335, 1386, 1503, 1520, 1526, 1531, 1546, 1567, 1590,
1617, 1669, 1720, 1741, 1751, 1820, 1835, 1836, 1898,
1926, 1977, 2129, 2159, 2223, 2257, 2277, 2286, 2856,
2865, 3463
2184. ADAMCZAK Piotr: Wojenne losy
kanonierek. Prz. Morski 2012 nr 1 s. 88-93,
il., tab.
2185. ADAMCZEWSKI Leszek: Dymy
nad Gdańskiem: agonia Prus Zachodnich. Zakrzewo: Wydaw. Replika, 2013. - 366, [2]
s., XVI s. tabl.: il.
BOCHEN J., LEWANDOWSKI A.: „Ci, co nie zawiedli”: nauczyciele... = poz. 1068
2186. BUKOWSKA Hanna: Obóz jeniecki Stalag XXA w Toruniu 1939-1945. Rocz.
Tor. 2013 [R.] 40 s. 103-128, il. Sum. Zsfg.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-67f7cded-f0314aad-b7c2-daa71d6b3270 [dostęp: 7 V 2014]
2187. CLARK Peter B.: The death of East
Prussia: war and revenge in Germany’s easternmost province. - Chevy Chase, MDm:
Andover Press, 2013. - XLV, [1], 562, [1] s.:
il., mapy. Bibliogr. s. 505-520
2188. DITRICH Andrzej: Poligon rakietowy we Władysławowie na tle niemieckich
badań rakietowych. Cztery Hist. 2011 nr 0(1)
s. 51-61. Sum.
172
Pomorze Wschodnie
2189. DRÓŻDŻ Krzysztof Henryk:
Przyczynek do badań nad stanem liczbowym
załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej na
Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Prz.
Hist.- Wojsk. 2013 R. 14 nr 2 s. 196-200
DRÓŻDŻ K. H.: Westerplatte... = poz. 1695
2190. DRYWA Danuta: Żydzi z Wielkopolski w obozie koncentracyjnym Stutthof
// In: Mniejszości narodowe w Wielkopolsce
i ich dziedzictwo. T. 1: Żydzi. - Poznań, 2012.
- S. 221-235. Streszcz.
2191. FILIP Krzysztof: „Jaszczurka”
w oczach bezpieki: obraz organizacji i jej
członków w sprawozdaniach Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Starogardzie Gdańskim. Rydwan 2013 nr 8 s. 92114, il., portr.
2192. GAJ Krzysztof: Analiza działań 81
Dywizjonu Pancernego Pomorskiej Brygady
Kawalerii w 1939 roku // In: Militaria pomorskie: zbiór studiów. T. 5. - Bydgoszcz, 2013.
- S. 161-200: il., mapy, tab.
2193. GAJDUS Wojciech: Nr 20998 opowiada. - Wyd. 2 uzup. - Pelplin: „Bernardinum, 2013. - 341, [2] s.: il.
Z treści: Fort VII Toruń s. 13-92. - Stutthof s. 93190.
Wyd. 2 zawiera: GROT Elżbieta [Maria]: Błogosławieni męczennicy obozu Stutthof s. 305-335
2194. GĄSIOROWSKI Andrzej: Komenda Obrońców Polski: Okręg Pomorze.
- Toruń, 2012
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka
2013 nr 11 s. 478-482
2195. GĄSIOROWSKI Andrzej: Współpraca z gestapo Władysława Jędrzejewskiego,
jej konsekwencje oraz jego powojenne poszukiwanie przez UB i SB. Stutthof 2013 [z.]
1(11) s. 219-252. Sum.
2196. GĄSIOROWSKI Andrzej, STEYER Krzysztof: Tajna Organizacja Wojskowa
„Gryf Pomorski”. - Gdańsk, 2010
Rec.: BREZA Bogusław, Pomerania 2013 nr 10 s. 5254
2197. GERLACH Horst: General Heinz
Guderian und der Polenfeldzug 1939. Westpr.- Jahrb. 2013 Bd. 63 s. 119-149, il., faks.,
mapa
Dot. m.in. Pom. Wsch.
GROCHOWINA S.: Polityka kulturalna niemieckich władz... = poz. 940
2198. ICKIEWICZ Kazimierz: Druga
wojna światowa wybuchła w Tczewie: szkice
historyczne. - Wyd. 5 rozsz. - Tczew; Pelplin:
„Bernardinum”, 2012. - 159, [1] s.: il., faks.,
pl., tab. Bibliogr. s. 149-156
2199. KATYŃ: ofiary z Kujaw i Pomorza
w 73. rocznicę zbrodni katyńskiej / red. Władysław Kubiak, Zbigniew Karpus; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. - Włocławek,
2013. - 252 s.: il., faks., tab.
Z treści: REZMER Waldemar: Jednostki Wojska Polskiego na Pomorzu i Kujawach we wrześniu 1939 roku
s. 31-49. - KUBIAK Władysław: Uznani za zmarłych po
1945 roku: ofiary Katynia, Charkowa i Miednoje spośród
mieszkańców Pomorza i Kujaw s. 119-147. - HALICKI
Krzysztof: Policjanci z Okręgu XII Pomorskiego - ofiary
Miednoje s. 163-184. - BIERNAT Agata: Władysław Michał Milewski [1903-?]: pamięci cichego obrońcy ojczyzny s. 243-252
2200. KŁYS Agnieszka: „Były takie
straszne, że więźniowie dostawali ciężkich
nerwic”: z historii oddziału psów służbowych
w obozie Stutthof. Stutthof 2013 [z.] 1(11) s.
161-185. Sum.
KRETININ G. V.: Bitva za Vostočnuû Prussiû... =
poz. 387
2201. KUŹNIEWSKI Bogumił, SUCHOWIECKI Adam: Obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein. - Olsztynek: Tow. Przyj. Olsztynka,
2013. - 158 s.: il., tab. Streszcz. Sum. Rés. Sod.
Zsfg.
Królikowo, pow. olszt.
Rec.: TOMKIEWICZ Ryszard, Kom. Maz.- Warm.
2013 nr 1 s. 827-830
2202. LEŚNICY i drzewiarze z Pomorza
i Kujaw - ofiary Zbrodni Katyńskiej / zesp.
red. Tadeusz Chrzanowski, Tomasz Skowronek, Piotr Szubarczyk; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu; Polskie
Towarzystwo Leśne. Oddział w Toruniu. Toruń, 2013. - 91 s.: il., faks., portr.
Pomorze Wschodnie
2203. MAGER Magdalena: Die GustloffKatastrophe in den Werken von Heinz Schön
[1926-2013]. Stud. Niemcozn. 2013 T. 52 s.
69-80. Sum.
MAZUROWSKI W.: Diecezja pelplińska... = poz.
1359
2204. NAJCIEKAWSZE epizody II wojny
światowej w Borach Tucholskich / aut. Robert
Grochowski [et al.]; Stowarzyszenie na Rzecz
Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”; Stowarzyszenie Mieszkańców
i Miłośników Piły nad Brdą „Buko”; Fundacja
„Chcę poznać moją wieś”. - [Tuchola, 2010].
- 98 s.: il., mapy
Z treści: GROCHOWSKI Robert: Tucholski wrzesień:
szlakiem fortyfikacji Armii „Pomorze” s. 7-26. - WEYNA
Wojciech: Podziemne kopalnie węgla brunatnego w Pile:
badania niemieckie w latach 1943-1944 s. 27-45. - MĄKA
Wojciech: Poligon rakietowy „Heidekraut”: zarys historii
i próba rekonstrukcji s. 65-80. - WOŹNY Jacek: Poligon
rakietowy „Heidekraut” w Borach Tucholskich w świetle
badań archeologicznych s. 81-98
2205. ORSKI Marek: Losy jeńców wojennych i internowanych więźniów cywilnych w obozach Wehrmachtu na Pomorzu
w latach 1939-1945. Stutthof 2013 [z.] 1(11)
s. 11-78
2206. OWSIŃSKI Marcin: Obóz specjalny w KL Stutthof 1944-1945. Stutthof 2013
[z.] 1(11) s. 99-160. Sum.
2207. OWSIŃSKI Marcin: Stutthof 19391945, eine etwas andere Geschichte... // In:
Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in Polen und Österreich: Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven.
- Frankfurt/M., 2013. - S. 43-70: il., mapy.
Streszcz.
173
2208. OWSIŃSKI Marcin: Trzy światy Stutthofu: kurort - obóz - normalność.
Prowincja (Sztum) 2013 nr 2 s. 127-140, il.,
portr.
OWSIŃSKI M.: (Z)rozumienie historii (Muzeum
Stutthof... = poz. 330
2209. PIĘTKA Bohdan: Księga pamięci:
transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944. T. 1-3. - Oświęcim:
Państw. Muz. Auschwitz-Birkenau, 2013.
- 575 s.: il., faks., portr.; S. [6], 583-1151: il.,
faks., portr.; S. [8], 1161-1536: il., faks., portr.
Bibliogr. s. 175-189
2210. ŠMUTINSKIJ M. A.: Desant na
kosu Friše Nerung: planirovanie desantnoj
operacii po vzâtiû Pilau. Kaliningradskie Arhivy 2011 Vyp. 9 s. 135-148
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/kaliningradarchives/-9/677-2013-07-17-06-4817?start=1 [dostęp: 8 I 2015]
2211. SZARSKI Władysław: Zapomniana tragedia Oksywia. - Hel: Muz. Obrony
Wybrzeża Stow. „Przyjaciele Helu”, 2013. - 64
s.: il., mapy, portr. - (Zeszyt Helski; 16)
2212. WOŹNY Aleksander: Inne spojrzenie na „Tajemnicę Westerplatte” // In:
Kraje niemieckiego obszaru językowego na
arenie międzynarodowej: konteksty historyczne, polityczne, kulturalne i gospodarcze.
- Włocławek, 2013. - S. 75-108
2213. WRÓBLEWSKA Urszula: Obrazy
dzieciństwa zachowane w pamięci mieszkańców Żuław Elbląskich po 1945 roku. Prz.
Pedagog. (Bydgoszcz) 2012 nr 1 s. 273-285.
Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://repozytorium.ukw.edu.pl/
handle/item/608 [dostęp: 25 VI 2015]
174
Pomorze Wschodnie
XI. POMORZE WSCHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz.: 205, 491, 527, 604, 610, 618, 627, 636, 637, 642, 643, 646, 647, 651, 654, 657, 662, 681, 685, 686, 688, 713,
715, 719, 720, 724, 727, 736, 737, 743, 746, 751, 801, 816, 838, 840, 859, 879, 911, 916, 917, 921, 939, 951, 956, 979, 1001,
1008, 1015, 1026, 1027, 1038, 1040, 1041, 1090, 1093, 1138, 1290, 1305, 1307, 1333, 1340, 1381, 1386, 1394, 1418, 1468,
1474, 1511, 1517, 1519, 1529, 1533, 1535, 1540, 1550, 1555, 1567, 1570, 1600, 1607, 1630, 1635, 1640, 1659, 1679, 1718,
1730, 1803, 1810, 1813, 1817, 1822, 1835, 1836, 1859, 1869, 1911, 1956, 1960, 2056, 2129, 2172, 2173, 2187, 2191, 2195,
2337, 2398, 2402, 2516, 2633, 2759, 2762, 2763, 2774, 2840-2844, 2857, 2864
2214. BIAŁAS Tadeusz: Od uznania
do wrogości: represje wobec członków Ligi
Morskiej w latach 1945-1953. Kom. Inst. Bałt.
2012 R. 47/48 z. 49 s. 61-72
Wersja elektron.: http://ib.ug.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/01/komunikaty49.pdf [dostęp: 18 II 2015]
BIELINOWICZ A.: Rewindykacja majątku kościelnego... = poz. 1306
BIENIECKI I.: Kształtowanie poglądów wygodnych
dla władzy... = poz. 2755
2215. BIENIECKI Ireneusz: Przestępczość graniczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX wieku: wybrane problemy.
- Słupsk, 2012
Rec.: PARUS Waldemar, Probl. Ochr. Granic 2013 nr
52 s. 101-104
2216. BIERNACKI Leszek: Początki
Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
Wolność i Solidarność 2013 nr 5 s. 50-62
BOBULSKI S.: Klerycy - marynarze Westerplatte...
= poz. 1411
2217. BOGUCKI Jakub: Kształt pamięci historycznej w ideologii Ziomkostwa
Wschodniopruskiego i Ziomkostwa Prus Zachodnich: zarys problemu. Racja Stanu 2009
nr 1 s. 131-142
2218. BOGUCKI Ryszard: Śladami „Łupaszki”: V Wileńska Brygada AK: od Wileńszczyzny po Warmię i Mazury. Okolice Ostródy 2013 s. 81-91, il.
2219. BOJAROWICZ Tomasz: Koncepcja przekopu Mierzei Wiślanej i jej wpływ na
relacje polsko-rosyjskie // In: Polska polityka
wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. - Olsztyn,
2013. - S. 141-154: il.
2220. BRZEZIŃSKI Piotr: Szefowie KW
PZPR w Gdańsku w latach 1948-1990: próba
portretu zbiorowego. Teki Gdań. 2013 T. 13
s. 35-53, tab.
BRZEZIŃSKI P.: Zapomniani dygnitarze... = poz.
1694
BURCZYK D.: „Bojownicy ludu” z Nowego Portu...
= poz. 852
2221. BYKOWSKA Sylwia: Karać czy
rehabilitować?: powojenne ustawodawstwo
polskie wobec osób wpisanych na Niemiecką
Listę Narodowościową. Czas. Prawno - Hist.
2012 T. 64 z. 1 s. 149-167
2222. BYKOWSKA Sylwia: Rehabilitacja
i weryfikacja narodowościowa ludności polskiej w województwie gdańskim po II wojnie
światowej. - Gdańsk, 2012
Rec.: SALMONOWICZ Stanisław: O losach ludności rodzimej Pomorza Gdańskiego w latach 1939-1950,
Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 263-277 [wersja elektron.]:
instytutkaszubski.republika.pl/pdfy_acta/acta_2013_
XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII 2015]
2223. BYKOWSKA Sylwia: Volksdeutsche i eingedeutsche w optyce powojennego ustawodawcy, czyli o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.
Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2013 T. 10
s. 421-432. Sum.
2224. CENCKIEWICZ Sławomir, GONTARCZYK Piotr: SB a Lech Wałęsa: przyczynek do biografii. - Gdańsk, 2008
Rec.: TOKARZ Grzegorz, Racja Stanu 2008 nr 2 s.
411-413
2225. CHMIELIŃSKA-JAMROZ Marta: „Wyklęci” na Powiślu. Prowincja (Sztum)
2013 nr 1 s. 155-162, il., portr.
2226. CHRZANOWSKI Bogdan: Konspiracja antykomunistyczna: epilog. Kom.
Inst. Bałt. 2012 R. 47/48 z. 49 s. 94-101
Na Pom. Wsch.
Wersja elektron.: http://ib.ug.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/01/komunikaty49.pdf [dostęp: 11 II 2015]
Pomorze Wschodnie
2227. CHURSKA Kamila: Terror i propaganda: działania aparatu represji wobec
PSL w województwie pomorskim w okresie
referendum ludowego i wyborów do Sejmu
Ustawodawczego // In: Polska w XX wieku:
w kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych: księga pamiątkowa [...]. Bydgoszcz, 2013. - S. 113-154: tab.
2228. CIECHORSKA-KULESZA Karolina: Odkryć i oswoić: przeszłość lokalna według liderów i mediów byłego województwa
elbląskiego // In: Przeszłość w dyskursie publicznym. - Warszawa, 2013. - S. 165-184
2229. CZABAN Radosław: Uwarunkowania historyczno-społeczne polityki państwa ludowego wobec mniejszości rodzimej
na Warmii i Mazurach // In: Letnia Szkoła
Historii Najnowszej 2012: referaty. - Warszawa, 2013. - S. 103-112: tab.
2230. CZERWIŃSKI Daniel: Działania
aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec zachodnich placówek dyplomatycznych
w Trójmieście na przełomie lat czterdziestych
i pięćdziesiątych XX w. (zarys zagadnienia).
Słup. Stud. Hist. 2013 nr 19 s. 221-238, tab.
Sum.
Wersja elektron.: http://ssh.apsl.edu.pl/baza/wydawn/ssh019/DANIEL_CZERWISNKI.pdf [dostęp: 18
V 2015]
CZERWIŃSKI D.: Działania gdańskiego aparatu
bezpieczeństwa... = poz. 1451
2231. DWIE godziny: wspomnienia
mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła” / red. Marcin Gościk [et al.]. - Lublin: Fund. Dialog Narodów,
2013. - 257 s.: il., faks.
Dot. także Warmii i Mazur
2232. EISLER Jerzy: Grudzień 1970: geneza, przebieg, konsekwencje. - Warszawa,
2012
Rec.: KRASUCKI Eryk, Prz. Zach.- pom. 2013 R. 28
z. 4 s. 83-89. - SZULC Paweł, Pamięć i Przyszłość 2013
nr 2 s. 76-79
2233. GAFERT Bärbel: Am Ende von
Flucht und Massenvertreibung. Tl. 2: Die
„Sondertransporte” aus dem Königsberger/
175
Kaliningrader Gebiet 1947/48 in die SBZ. Zs.
d. Forschungsverbund. SED-Staat 2011 H. 29
s. 4-25
2234. GĄSIOROWSKI Andrzej: Rozpracowanie środowiska byłych członków Tajnej
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
przez Urząd Bezpieczeństwa. Kom. Inst. Bałt.
2012 R. 47/48 z. 49 s. 73-93
Wersja elektron.: http://ib.ug.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/01/komunikaty49.pdf [dostęp: 11 II 2015]
2235. GIESZCZYŃSKI Witold: Armia
Sowiecka na Warmii i Mazurach w latach
1945-1948: szkic do monografii. Zesz. Nauk.
/ Ostrołęckie Tow. Nauk. 2013 [T.] 27 s. 59-75
2236. GIESZCZYŃSKI Witold: Tajny
współpracownik Służby Bezpieczeństwa ps.
„Maksym”: refleksje na temat pewnego werbunku // In: Polska w XX wieku: w kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych: księga pamiątkowa [...]. - Bydgoszcz,
2013. - S. 285-299
Dot. Przemysława Kaperzyńskiego, studenta WSP
w Olsztynie
2237. GŁADKOWSKI Krzysztof: Kaliningrad - Königsberg - Królewiec: trzy narracje, czy potrzebna czwarta? // In: Polska
polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego.
- Olsztyn, 2013. - S. 285-310
2238. GOLON Mirosław: Pelplin w działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tczewie w latach 19491951: zarys problematyki. Stud. Pelpl. 2013 T.
46 s. 49-69. Sum.
2239. GOLON Mirosław: Armia Czerwona/Radziecka na Pomorzu Nadwiślańskim
w latach 1945-1947 // In: Wojska radzieckie
w Polsce 1939-1993. - Legnica, 2013. - S. 101113. Streszcz. Sum. Sod.
2240. GORYŃSKI Grzegorz: Dwadzieścia lat funkcjonowania Straży Granicznej na
Wybrzeżu. Kom. Inst. Bałt. 2012 R. 47/48 z.
49 s. 136-154
Wersja elektron.: http://ib.ug.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/01/komunikaty49.pdf [dostęp: 11 II 2015]
176
Pomorze Wschodnie
2241. GÓRNIKIEWICZ Marcin: Rola
regionu nadbałtyckiego w polskiej polityce
bezpieczeństwa // In: Wokół historii... historia
wokół: studia. - Białystok, 2013. - S. 473-480
2242. GUCEWICZ Daniel: „Idziemy na
Wyszyńskiego”: studenci Trójmiasta w uroczystościach milenijnych 1966 r. // In: Interdyscyplinarny kongres naukowy „Studenci
polscy w XIX i XX wieku: historia, kultura,
język”, Warszawa, 22-23 listopada 2013 r.:
streszczenia wystąpień. - Warszawa, 2013. S. 61-63
2243. HINC Michał: Historia niespełnionej nadziei: Polskie Stronnictwo Ludowe
w powiecie morskim w latach 1945-1947
(wstęp do dyskusji). Acta Cassubiana 2013 T.
15 s. 59-88, tab. Sum.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
2244. HINC Michał: Reperkusje sprawy
gryfickiej w województwie gdańskim. Teki
Gdań. 2013 T. 13 s. 89-107, tab.
2245. HINC Michał: Sprawa obiektowa
„Prowincja”: przyczyny inwigilacji wsi powiatu puckiego: (prolog). Teki Gdań. 2013 T.
13 s. 23-33
2246. JASIŃSKI Łukasz: Okręgowa
Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Gdańsku w latach 1965-1989: geneza
i działalność. Pamięć i Sprawiedliwość 2013
[nr] 1 s. 245-274. Sum.
2247. KACPRZAK Paweł: Weryfikacja
narodowościowa ludności rodzimej i rehabilitacja tzw. „volksdeutschów” w latach 19451949. Czas. Prawno - Hist. 2011 T. 63 z. 2 s.
149-165, tab. Sum. Rés.
W znacznym stopniu dot. Warmii i Mazur
2248. KŁODZIŃSKI Marcin: Wydział
II Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza wobec „Solidarności” oraz opozycji
antykomunistycznej (1980-1983). Aparat Represji w Pol. Lud. 1944-1989 2013 [nr] 1(11)
s. 195-218
2249. KOMOROWSKI Krzysztof: Fenomen regionalizmów we współczesnej Europie
na przykładzie Kaszub i Śląska // In: Wymiary
zmienności społecznej współczesnej Europy.
- Gdańsk, 2013. - S. 183-200. Streszcz.
KONOPKA W.: Ingerencja władz komunistycznych... = poz. 1473
2250. KOSTŠOV Û[rij] V.: Ideologičeskie kampanii perioda pozdnego stalinizma
v kolhozah Kaliningradskoj oblasti: istoriâ
povsednevnosti. Vestnik Balt. Feder. Univ. im.
I. Kanta 2012 Vyp. 12 s. 75-84. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/e95/D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1
%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.%20%D
0%92._75-84.pdf [dostęp: 13 I 2015]
2251. KOTOWICZ Wojciech: Problem
Zalewu Wiślanego i Cieśniny Piławskiej w relacjach polsko-rosyjskich: historia i współczesność // In: Polska polityka wschodnia
a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. - Olsztyn, 2013. - S.
121-139
2252. KRETININ G[ennadij] V.: Ob
osobennostâh sohraneniâ pamâti o Velikoj
Otečestvennoj vojne u naseleniâ Kaliningradskoj oblasti. Kaliningradskie Arhivy 2011
Vyp. 9 s. 127-135
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/
kaliningradarchives/-9/677-2013-07-17-06-48-17 [dostęp: 8 I 2015]
2253. KRETININ G[ennadij] V.: Voennye sovhozy Krasnoj armii na territorii byvšej
Vostočnoj Prussii v 1945-1946 godah. Vestnik
Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2013 Vyp. 12 s.
75-83. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/84f/Kretinin_75-83.pdf [dostęp: 14 I 2015]
2254. KUDRZYCKI Zbigniew: Granica
polsko-rosyjska przylegająca do Morza Bałtyckiego 1945-1958. - Toruń: Wydaw. DrukTor, 2013. - 283 s.: il., mapy, tab. Bibliogr. s.
221-228
2255. KUFEL Jakub: Dialog jako metoda
rozstrzygania konfliktów: casus strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. // In:
Pomorze Wschodnie
Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim. - Toruń, 2013. - S. 97-107
2256. KUFEL Jakub: Strajk sierpniowy
w Stoczni Gdańskiej i narodziny „Solidarności” // In: Solidarność od wewnątrz 19801981. - Warszawa, 2013. - S. 39-53
LEMAŃCZYK M.: Liderzy mniejszości niemieckiej... = poz. 729
2257. LEMAŃCZYK Magdalena: „Wielka ucieczka” we współczesnym dyskursie polsko-niemieckim // In: Przeszłość w dyskursie
publicznym. - Warszawa, 2013. - S. 147-164
Dot. ludności niemieckiej w północnej Polsce po
1945 r.
2258. MASLOV V[italij] N.: Iz istorii
stanovleniâ Kaliningradskoj oblasti: pervoe
soveŝanie pri Kënigsbergskom oblastnom
upravlenii po graždanskim delam 26-27 iûnâ
1946 goda. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I.
Kanta 2013 Vyp. 12 s. 83-96. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/249/Maslov_83-96.pdf [dostęp: 14 I 2015]
MAZANOWSKA I.: „Będą was prześladować...” =
poz. 1358
2259. MIKUSIŃSKI Wiktor J.: Ruch
reformatorsko-związkowy funkcjonariuszy
MO w 1981 r. w garnizonach bydgoskim,
toruńskim i włocławskim (obecne woj. kujawsko-pomorskie). - Warszawa: Wiktor J.
Mikusiński, 2013. - 49, [1] s.
2260. NOWOTKA Marek: O Armii Radzieckiej w powiecie szczycieńskim: przyczynek do zagadnienia. Rocz. Mazur. 2013 T. 17
s. 69-78
OBRACHT-PRONDZYŃSKI C.: Kaszubi... = poz.
735
2261. PERKOWSKI Piotr: Narastanie
buntu w Stoczni Gdańskiej przed strajkami
w sierpniu 1980 roku (charakterystyka środowiska). Prz. Hist. 2013 T. 104 z. 4 s. 749768, wykr. Sum.
2262. POLAK Wojciech: Konflikty społeczne jako źródło strajków w regionie ku-
177
jawsko-pomorskim w sierpniu 1980 r. // In:
Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim. - Toruń, 2013. - S. 109-137
POLAK W.: Wielbiciele panny „S”... = poz. 1681
2263. POLÂKOV K. V.: Pereselency. Kaliningradskie Arhivy 2011 Vyp. 9 s. 208-219,
il.
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/
kaliningradarchives/-9/675-2013-07-15-09-36-08 [dostęp: 8 I 2015]
2264. POTYCZKA pod Lipinkami [pow.
świec.] 6 czerwca 1946 r. / oprac. Marzena
Kruk; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku. - Gdańsk, 2013.
- 37, [2] s., [8] s. tabl. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T. 33)
Treść: KRUK Marzena: Księdza Sylwestra Kończala [1915-1991] potyczki z bezpieką: przyczynek do badań nad zagadnieniem stosunku ludności pomorskiej
do „władzy ludowej” s. 8-23. - KRAJEWSKI Kazimierz:
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” [1910-1951] s. 24-26. KRUK Marzena: Jan Sikorski „Wilk” [1922-1946] s. 27-29.
- KRUK Marzena: Władysława Żórawska „Wanda” [19192008] s. 30-31. - CZARTORYSKA Teresa: „Nie można
było inaczej” / rozm. Tadeusz Chrzanowski s. 32-38
2265. RESZKA Benedykt: Czas zła: sowieckie bezprawie na kaszubskich Gochach.
- [Wyd. 2 uzup.] - Kartuzy: Nowator, Papier
i Poligrafia, 2013. - 260, [2] s.
SADOWSKA D., ZWIERCAN R., KOŁODZIEJ A.:
Ludzie Sierpnia 80... = poz. 1564
2266. SAKSON Andrzej: Ostpreussen
- eine geteilte Region im Bewusstsein der
heutigenen Litauer, Russen und Polen // In:
Regionen des östlichen Europas im 20. Jahrhundert. [Bd.] 1: Geteilte Regionen - geteilte
Geschichtskulturen?: Muster der Identitätsbildung im europäischen Vergleich. - München, 2013. - S. 253-272
2267. SAWICKI Krzysztof [Piotr]: Obwód Kaliningradzki FR w ładzie międzynarodowym. - Toruń: Dom. Wydaw. Duet,
2013. - 736 s.: mapy, tab., wykr. Bibliogr. s.
703-736
178
Pomorze Wschodnie
2268. SOLIDARNOŚĆ Walcząca w Trójmieście: materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 25-lecia / red. nauk. Roman
Zwiercan. - Warszawa: Fund. Pom. Inicjatywa Hist., 2012. - 70, [2] s.: il.
2269. SOSKA Michał: Pamięć o ofiarach
grudnia 1970: na wieczną rzeczy pamięć... Wrocław, 2010
Rec.: BRZEZIŃSKI Piotr, Rocz. Gdań. 2011/2012 T.
71/72 (dr. 2013) s. 172-174
2270. SOVETIZACIÂ Kaliningradskoj
oblasti / otv. red. I[l’â] O. Dement’ev. - Kaliningrad: Izdat. Balt. Feder. Univ., 2013. - 172
s.: il., mapy. - (Baltijskie Issledovanija; Vyp.
7)
Z treści: MARKIN D. G.: Problema vyezda nemeckogo naseleniâ iz Kaliningradskoj oblasti nakanune pereseleniâ 1947-1948 godov s. 7-20. - MANKEVIČ D[mitrij]
V.: Demografičeskoe „eho” vojny: regional’nyj aspekt s.
21-35. - DOLOTOVA A[nastasiâ] Û.: Periodičeskaâ pečat’
Kaliningradskoj oblasti na etape stanovleniâ (1946-1950
gody) s. 36-48. - MISIÂNCEVA E. N.: Nekotorye aspekty istorii vosstanovleniâ gorodov sovetskoj Pribaltiki
i Kaliningradskoj oblasti v pervye poslevoennye gody s.
49-62. - DEMENT’EV I[l’â] O.: „Zolotaâ žila” ântarnogo
kraâ: obrazy Vostočnoj Prussii i Kaliningradskoj oblasti
v period gospodstva socialističeskogo realizma s. 63-93.
- KARPENKO A[nna] M.: Sovetizaciâ Kaliningradskoj
oblasti v zapadnoj akademičeskoj literature s. 94-100. ZAL’CMAN E[dvin] B.: Issledovaniâ pamâtnikov kul’tury
šnurovoj keramiki v pribrežnoj polose Vislinskogo zaliva
s. 114-130. - VORONOV O[leg] V.: „Zdes’ neobhodimo
sozdat’ rodinu”: vosstanovlenie Vostočnoj Prussii meždu
1914 i 1925 godami s. 131-150. - MANKEVIČ M[ariâ]
A.: Vil’nûsskij vopros i diplomatičeskie otnošeniâ Litvy s
Vatikanom (1918-1927 gody) s. 151-160
Rec.: ČUMAKOV A. D., Kaliningradskie Arhivy
2013 Vyp. 10 s. 317-322 [wersja elektron.]: http://gako.
name/mainsite/images/publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
STRAJK dokerów w 1946 r. ... = poz. 866
2271. SYKULSKI Leszek: „Polska między
Niemcami a Rosją”: kod geopolityczny i jego
ewolucja po 1989 r.: przyczynek do genezy
Trójkąta Kaliningradzkiego // In: Europa od
Atlantyku do Pacyfiku: europejska myśl integracyjna po 2004 roku. - Częstochowa, 2013.
- S. 201-214: mapy
2272. SZROEDER Jaromir: Nadzieje
społeczności kaszubskiej w zderzeniu z obłudą ustroju powojennej Polski // In: Oblicza
utopii, obłudy i zakłamania. [T.] 1. - Poznań,
2013. - S. 241-248
SZTACHELSKI P.: Orzecznictwo Olsztyńskiej Delegatury... = poz. 930
2273. TYLKO Agnieszka: Wydarzenia
stanu wojennego na terenie diecezji chełmińskiej w świetle dokumentów archiwum
diecezji pelplińskiej // In: Funkcjonowanie
organów państwa w okresie stanu wojennego. - Koszalin, 2013. - S. 159-172
2274. WAROT Paweł: Problemy z korzystaniem z akt byłej policji politycznej Polski
Ludowej // In: Źródła współczesne w zasobach archiwów: czy jesteśmy gotowi na nowe?
- [Olsztyn, 2013]. - S. 101-123
WĘGLIŃSKI M.: Twarze tczewskiej bezpieki... =
poz. 1668
2275. WIERNI akowskiej przysiędze /
[oprac. red.] Ewa W. Ostrowska; Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg
Pomorski. - Gdynia: Ofic. Wydaw. „Miniatura”, 2013. - 538, [1] s., LXIV s. tabl.: il., faks.
Dot. gł. działalności Okr. Pom. Światowego Związku
Żołnierzy AK
WYKOWSKI B.: Administracja państwowa... = poz.
935
2276. ZASADA Maciej: Współpraca
między Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Kaliningradzką Dumą
Obwodową // In: Polska polityka wschodnia
a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. - Olsztyn, 2013. - S.
101-105
2277. ZBIERZCHOWSKA Alicja: Niepamięć o egzekucji „Pohulanka” i próby
jej rekonstruowania // In: Obóz - muzeum:
trauma we współczesnym wystawiennictwie.
- Kraków, 2013. - S. 151-169. Streszcz.
W Gdańsku w 1946 r.
2278. ZWOLSKI Marcin: Podziemna
prasa RKW-TZR NSZZ Solidarność Region
Pojezierze 1986-1989 // In: Czas bibuły. [T.]
1. - Wrocław, 2013. - S. 37-45
Pomorze Wschodnie
2279. ŻOŁNIERZE Wyklęci na ziemi
malborskiej / red. Janusz Hochleitner, Piotr
Niwiński. - Malbork: Malb. Centr. Kult.
i Eduk., 2013. - 226, [2] s.: il., portr., tab. (Biblioteka Malborka )
Z treści: NIWIŃSKI Piotr: Podziemie niepodległościowe w Polsce po 1944 roku s. 33-54. - GARBA Bartłomiej: Ludność rodzima na ziemi malborskiej 1945-1946
s. 57-85. - JUSTA Jolanta: Ziemia Malborska w latach
1945-1946: struktura władz i zmiany ludnościowe s. 87109. - KRUK Marzena: Sztumska Grupa Wsparcia 5. Wileńskiej Brygady AK: z badań nad stosunkiem ludności
pomorskiej wobec partyzantki antykomunistycznej s.
179
111-163. - DZIKOWSKI Arkadiusz: Działalność 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na Powiślu (1945-1946)
s. 165-174. - JAMROZ Robert: Marian Babiński i Stanisław Ludwikowski: żołnierze podziemia niepodległościowego w szeregach Urzędu Bezpieczeństwa s. 175-191. CHMIELIŃSKA-JAMROZ Marta: Pamięć o ofiarach czy
pamięć o katach?: pomniki „utrwalaczowskie” i miejsca
upamiętniające żołnierzy podziemia niepodległościowego w powiecie malborskim i sztumskim s. 195-204.
- BABIRECKA Katrzyna, LEŚNIAK Natalia, HELLWIG
Krystian: UB w siedzibie naszej szkoły [w Malborku] s.
205-211. - OSTAPIUK Michał: Wzajemne relacje pomiędzy pomorskim a olsztyńskim środowiskiem kombatantów s. 217-226
C. POMORZE ZACHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 11, 14, 74, 79, 101, 126, 137, 146, 250, 268, 369, 393, 405, 606, 614, 616
2280. Z DZIEJÓW ziemi drawskiej
i szczecineckiej: międzynarodowa konferencja naukowa: Siemczyno, gm. Czaplinek, 6
lipca 2012 r.: materiały / red. Andrzej Chludziński. - Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne,
2013. - 129 s.: il., mapy, portr. Streszcz. Zsfg.
Treść: RESZTA Krzysztof: Historia kościoła w Kluczewie koło Czaplinka s. 9-21. - BREDOW Mathias v.:
Geschichte der Familie von Bredow in Heinrichsdorf
(1907-1945) s. 23-42. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
miejscowe gminy Czaplinek: (wybór) s. 43-68. - PŁOTKOWIAK Maciej: Więźby dachowe wybranych przykładów barokowej architektury rezydencjonalnej z Pomorza
Zachodniego s. 69-82. - WITEK Maria, WITEK Waldemar: Zabytki na Poligonie Drawskim: krajobraz kulturowy „za szlabanem” s. 83-106. - SOBISZ Zbigniew: Flora
naczyniowa parków dworskich i folwarcznych gminy
Czaplinek s. 107-124
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz.: 445, 635, 649, 652, 672, 2417, 2524, 2533, 2534, 2637, 2641, 2751
2281. BARTHOLOMÄUS Sastrow [15201603]: denkwürdige Geschichten aus meinem
Leben: kurzweilig erzählt von einem norddeutschen Stadtbürger des 16. Jahrhunderts /
hrsg. v. Horst Langer. - Schwerin: Helms, 2011.
- 183 s.
BRÜGGEMANN L. W.: Ausführliche Beschreibung... = poz. 2697
2282. CHOJNICCY harcerze organizatorami wycieczki Polaków z powiatu bytowskiego do Poznania w dniach od 30 kwietnia
do 4 maja 1938 r. / [wyd.] Marian Fryda. Zesz.
Chojn. 2013 nr 28 s. 67-79, il.
Wersja elektron.: http://miastochojnice.pl/zeszytychojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf [dostęp: 15 IX
2015]
2283. DONOSY rezydenta PUBP w Wałczu o ps. „Maciej” z 1945 r. / [wyd.] Przemysław Bartosik. Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi
Wałeckiej 2013 nr 4 s. 206-208
2284. Die
KOLBERGER
Totenbeschauprotokolle 1845-1872 / hrsg. v. Ernst
Schroeder, Henry Kuritz; bearb. v. Stefan
Sienell, Bernd Görtz; Arbeitsgruppe Kolberg des Pommerschen Greif e.V.; Archiwum
Państwowe w Szczecinie. - Greifswald: Pommerscher Greif, 2013. - 1 CD-ROM. - (Ma-
terialien zur pommerschen Familien- und
Ortsgeschichte. Sedina-Archiv N.F.; Sonderh. 5)
2285. PRZESILENIE: szczecińskie społeczeństwo i władza w styczniu i lutym 1971
r.: obraz źródłowy / [wyd.] Eryk Krasucki. Szczecin, 2010
Rec.: KOŚCIELNY Robert: Kilka smutnych refleksji
nad [...], Dzieje Najn. 2012 R. 44 nr 2 s. 193-202
2286. WOJENNY raport Armii Czerwonej / [wyd.] Andrzej Barański. Biul. Hist. /
Muz. w Lęborku 2013 nr 36 s. 5-24, il.
Dot. działań pomiędzy Koszalinem a Gdańskiem
2287. ZBRODNIE niemieckie na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej popełnione
w latach 1939-1945 w świetle śledztw prowadzonych przez Oddziałową Komisję Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Szczecinie: wybór źródeł / oprac. Maciej
Maciejowski; współpr. Magdalena Dźwigała.
- Szczecin: IPN, 2013. - 141 s.
—————
2288. BIAŁECKI Tadeusz: Ze wspomnień redaktora naczelnego „Przeglądu Zachodniopomorskiego”. Prz. Zach.- pom. 2013
R. 28 z. 1 s. 9-21
Pomorze Zachodnie
2289. KOKOWSKI Andrzej: Złotów:
opowieść o małym miasteczku. - Lublin: Wydaw. UMCS., 2012. - 261, [2] s.: il., faks.
2290. MEINE Ostsee: Literarisches von
Flensburg bis Usedom / hrsg. v. Gregor Gumpert, Ewald Tucai. - Neumünster: Wachholtz,
2013. - 247 s.
Zbiór wspomnień
2291. MICHNAL Władysław: Moje
wspomnienia z pracy [w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie] pod kierunkiem dyrektora
dr. Stanisława Badonia [1926-1997], w piętnastą rocznicę jego śmierci. Bibl. Zach.- pom.
2013 R. 54 nr 2/3 s. 127-133, il.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31837 [dostęp: 3 VI 2015]
2292. MNIE to miasto od innych droższe... / red. Jerzy Banasiak; Stowarzyszenie
Przyjaciół Koszalina; Klub Pioniera Miasta
Koszalina; Koszalińska Biblioteka Publiczna.
- Koszalin, [2013]. - 166 s.: il., portr.
Wspomnienia dot. Koszalina
PAWLAK A.: Junak i Edward Kurowski oraz wspomnienia... = poz. 2383
2293. PRZESIEDLONA młodość: wspomnienia mieszkańców gminy Główczyce
[pow. słup.] / oprac. Paweł Żmuda. - Główczyce: Gminny Ośr. Kult., 2013. - 158 s.: il.
181
2294. STASIŃSKA Mirosława: Wspomnienia z ziemi obiecanej. Szczeciner 2013
nr 3 s. 156-179, il., faks.
Dot. gł. Szczecina
2295. TUREK-KWIATKOWSKA Lucyna: W Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie: fragment pamiętnika.
Szczec. Inf. Arch. 2013 nr 22 s. 185-198
2296. WIECZOREK Marian: Byłem
komendantem wojennym miasta Stary Dąb
(Szczecin-Dąbie) / wst. i oprac. nauk. Tadeusz Białecki. - Szczecin: Szczec. Tow. „Pogranicze”, 2013. - 162, [1] s.: il.
Rec.: BIAŁECKI Tadeusz, Kronika Szczec. 2012 Nr
31 (dr. 2013) s. 149-152. - SARAN Marta // In: Pomorze
militarne. Cz. 6 z. 1 - Szczecin, 2013. - S. 233-237
WSPOMNIENIA pionierów szkolnictwa... = poz.
2411
2297. WSPOMNIENIA z Twierdzy Świnoujście. T. [1]-2 / spisane przez Piotra Laskowskiego. - Warszawa: Wydaw. Rajd, 20092012. - 136 s.: il.; 92 s.: il.
2298. ŻERKO Józef: Edukacyjny „tor
przeszkód” nauczycielskiej profesji: refleksja
osobista // In: Zaangażowanie? opór? gra?:
szkic do portretu nauczyciela w latach PRLu. - Toruń, 2013. - S. 329-335
Wspomnienia dot. pracy na Pom. Zach. i studiów
w WSP w Gdańsku
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz.: 453, 2280
Zob. też poz.: 735, 741, 746, 2319, 2410, 2547, 2556,
2594, 2628, 2630, 2632, 2672, 2783
FLOREK W.: Naturalne krajobrazy ziemi sławieńskiej... = poz. 2578
KONARSKI P.: Ewolucja wybrzeża... = poz. 2399
Die SCHWEDISCHE Landesaufnahme von Vorpommern 1692-1709. Bd. 2-3... = poz. 454, 455
SOBISZ Z.: Flora naczyniowa... = poz. 2578
TOPODEMOGRAFICZNY atlas gmin... = poz.459
2299. DROZD Roman: Osiedlenie ludności ukraińskiej w powiecie kołobrzeskim
w 1947 r. Litopys 2013 no 3 s. 30-41. Streszcz.
Sum. Streszcz. w jęz. ukr.
2300. GAZIŃSKA Mirosława, GAZIŃSKI Radosław: Z badań nad rozwojem ludności wiejskiej Pomorza Pruskiego w latach
182
Pomorze Zachodnie
1762-1775: analiza taksonomiczna // In: Klasyfikacja i analiza danych: teoria i zastosowania. - Wrocław, 2008. - S. 77-88: faks., tab.,
wykr. Sum.
2301. GAZIŃSKI Radosław: Z dziejów
długowieczności: rejestracja osób zmarłych
powyżej 90 roku życia na Pomorzu w XVIII
wieku. - Szczecin: Szczec. Tow. Nauk., 2004.
- 33 s. - (Wykłady na Posiedzeniach Publicznych Walnego Zebrania Członków STN /
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe; z. 1)
2302. JAŻEWICZ Iwona: Miejska sieć
osadnicza regionu nadmorskiego / Akademia
Pomorska w Słupsku. - Słupsk, 2013. - 223,
[1] s.: mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 203-218.
Sum.
2303. KOZŁOWSKA Urszula: Wysiedlenie ludności niemieckiej i jego wpływ na
sytuację sanitarno-epidemiologiczną województwa szczecińskiego w latach 1946-1949.
Miscell. Anthropol. et Sociol. 2013 [T.] 14 [nr]
2 s. 57-68. Streszcz. Sum.
2304. KOZŁOWSKI Łukasz: Przekrój
społeczno-zawodowy przedmieść Szczecina
w latach 1875-1906 na podstawie akt małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego na Gumieńcach. Szczec. Inf. Arch. 2013 nr 22 s. 27-50
2305. ORGAS Steffen: Das Leben der
Anderen: Juden in Anklam. Pommern 2013
Jg. 51 H. 3 s. 12-20, il., faks.,tab., wykr.
2306. REIMANN Heike, RUCHHÖFT
Fred, WILLICH Cornelia: Rügen im Mittelalter: eine interdisziplinäre Studie zur mittelalterlichen Besiedlung auf Rügen. - Stuttgart,
2011
2308. SIL Bartłomiej: Osadnictwo społeczności kultury łużyckiej na obszarach
Równiny Białogardzkiej i zachodniej części
Wybrzeża Słowińskiego w epoce brązu i początkach epoki żelaza. Stargardia 2011-2012
T. 7 (dr. 2013) s. 11-96, mapy, tab. Zsfg.
2309. SŁABIG Arkadiusz: Pozostać
czy wyemigrować?: autochtoni i Ukraińcy
w województwie pilskim w latach 1975-1989
w dokumentach Służby Bezpieczeństwa. Zap.
Hist. 2013 T. 78 z. 2 s. 59-97. Zsfg. Sum.
2310. SŁABIG Arkadiusz: Ukraińcy na
Pomorzu Środkowym w latach 1975-1989:
liczebność, rozmieszczenie, działalność społeczno-kulturalna i wyznaniowa, zagadnienia
emigracji, inwigilacja. Słup. Stud. Hist. 2013
nr 19 s. 239-266, tab. Sum.
2311. TYM samym pociągiem...: przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1939-1949:
w wyborze prac magisterskich powstałych
na seminarium Jana M. Piskorskiego / red.
Katarzyna Marciszewska, Paweł Migdalski.
- Chojna: Stow. Hist.-Kult. „Terra Incognita”,
2013. - 206, [2] s.: il., faks., tab. - (Terra Incognita; T. 5). Bibliogr. s. 195-206. Zsfg.
KIBITLEWSKA-ŻABIŃSKA Dagmara: Od Tempelburga do Czaplinka s. 13-25. - KARPOWICZ Adam: Od
Wangerin do Węgorzyna: dzieje miasta w latach 19391949 s. 27-38. - MOCKAŁO Bernadetta Paulina: Od
Bahn do Bań s. 57-66. - BŁAŻEWICZ Piotr: Ukraińcy
z akcji „Wisła” w Trzebiatowie nad Regą s. 67-77. - MARCISZEWSKA Katarzyna: Od Augustwalde do Wielgowa
s. 81-97. - MODZELEWSKI Łukasz: Dolice w 1945 roku
s. 117-126. - BULAK Adelina: Rola prasy w integracji
ludności polskiej na Pomorzu Zachodnim na przykładzie
„Pioniera” s. 163-172
Rec.: KLAMMT Anne, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2013 Jg. 62 H. 2 s. 346-348
2312. WILHELMUS Wolfgang: Fäden
eines Teppichs: Spuren jüdischen Lebens in
Pommern und der Welt. - Rostock: Koch,
2013. - 158 s.: il.
2307. SCHODZIŃSKA Joanna: Starzy
i nowi Łebianie: przemiany ludnościowe
w mieście w pierwszych latach po II wojnie
światowej. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2013
nr 36 s. 32-38
2313. ZDRENKA Joachim: Żydzi powiatu złotowskiego (1859-)1874-1945. - Złotów:
[s.n.], 2013. - 411 s., [12] s. tabl.: il., pl., tab.
- (Biblioteka Muzeum Ziemi Złotowskiej; T.
10)
Pomorze Zachodnie
3. Etnografia
Zob. też poz.: 403, 514, 614, 616, 758, 766, 767, 2046,
2356, 2615, 2622, 2625, 2710, 2715, 2725, 2728, 2734,
3475
2314. FILIPOWIAK Wojciech: Łódź
- dłubanka z XVII wieku z Gryfina. Kwart.
Hist. Kult. Mat. 2013 R. 61 nr 3 s. 463-467.
Sum.
2315. LOECK Gottfried: Pommersche
Weihnachtsbräuche und Winterfreuden im
Spiegelbild grafischer Belege. Pommern 2013
Jg. 51 H. 4 s. 36-39, il., mapa
2316. ŁYSIAK Wojciech: Co morze zabrało: folklorystyczne interpretacje zaginionych miejscowości. Stargardia 2011-2012 T.
7 (dr. 2013) s. 235-247. Zsfg.
Dot. Pom. Zach.
2317. MAKOWSKI Andrzej: Bogowie
i demony Słowian bałtyckich. Prz. Religioznawczy 2011 nr 2 s. 15-32. Sum.
2318. MATŁAWSKI Bogdan: Tradycyjne
obrzędy we współczesnej kulturze Pomorza
Zachodniego na przykładzie dożynek w Żabnicy z 2011 roku. Zwierciadło Etnologiczne
2013 nr 2 s. 83-99, il.
2319. MATŁAWSKI Bogdan: Zachowane dziedzictwo niematerialne osadników
wartością współczesnej kultury ludowej na
Pomorzu Zachodnim // In: Niematerialne
dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, dokumentacja, ochrona, interpretacja, pojęcia,
poglądy [...]. - Warszawa, 2013. - S. 409-422.
Sum.
2320. STELMACHOWSKA Bożena: Słowińcy: ich dzieje i kultura (do 1956 r.) / oprac.
Anna Kwaśniewska. - Gdańsk: Inst. Kasz.;
Słupsk: Muz. Pom. Środk., 2013. - 512 s.: il.
2321. SZULTKA Zygmunt: Wokół książki Aleksandra Hilferdinga o Kaszubach. Zap.
Hist. 2013 T. 78 z. 1 s. 147-167, tab.
Dot. pracy: GIL’FERDING A. F.: Resztki Słowian na
południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. - Gdańsk,
1989
183
2322. TRKANJEC Luka: Chthonic aspects of the Pomeranian deity Triglav and
other tricephalic characters in Slavic mythology. Stud. Mythologica Slavica 2013 no 16 s.
9-25. Streszcz. w jęz. chorwac.
Wersja elektron.: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/16/01sms16-trkanjec.pdf [dostęp: 14 III 2015].
Dot. m.in. Pom. Zach.
4. Historia społeczno-gospodarcza
Zob. też poz.: 88, 90, 118, 120, 324, 412, 459, 614, 635,
758, 779, 790, 795, 812, 813, 830, 833, 840, 882, 1967,
2300, 2303, 2304, 2399, 2412, 2484, 2503, 2529, 2539,
2547, 2548, 2556, 2578, 2598, 2614, 2615, 2650, 2675,
2684, 2703, 2743, 2773, 2796, 2809, 2824, 2859
2323. BECKER Bert: Globalisierung und
Küstenschiffahrt in der Ostsee und in Ostasien im 19. Jahrhundert. Blr. f. Dt. Landesgesch. 2011 Jg. 147 s. 397-424
2324. BOENKE Karl-Christian: Die
Notgeldscheine der Rügenschen Kleinbahnen-Actiengesellschaft. Pommern 2013 Jg. 51
H. 4 s. 28-34, il., pl.
2325. CETWIŃSKI Marek: Komes Wojsław i inni: rany, choroby i lekarze w polskich
kronikach średniowiecznych // In: Zdrowie
i choroba: wpływ jakości życia na kulturę
w Europie Środkowej. - Katowice, 2013. - S.
62-69. Zsfg.
2326. DĄBROWSKA Barbara J.: Pomerania castles in international tourism offer
on the Internet // In: Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki. - Gdańsk, 2013.
- S. 274-285: tab. Sum.
ECONOMIES, monetisation and society... = poz.
2704
2327. ESSEN, Trinken, Schlafen: Gastgeber und Wirte im ehemaligen Kreis Bütow
in Pommern: eine Dokumentation / bearb.
u. hrsg. v. Klaus-Dieter Kreplin; in Zsarb.
mit dem Heimatkreis Bütow. - Herdecke:
Genealog. Archiv Kreplin; Pruszcz Gdański:
Wydaw. Jasne, 2013. - 256 s.: il., faks., mapy,
tab. - (Veröffentlichungen aus dem Genealogischen Archiv Kreplin; Nr. 6)
184
Pomorze Zachodnie
2328. GIL Łukasz: Fajki oraz sposoby
używania tytoniu na obszarze obecnych zachodnich ziem polskich od XVII do początku
XX w. Fol. Praehist. Posnan. 2011 T. 16 s. 435442. Sum.
Dot. gł. Pom. Zach. i Pom. Gdań.
2329. GWIAŹDZIŃSKA-GORAJ Marta,
JEZIERSKA-THÖLE Aleksandra: Zmiany
w strukturze pracujących i bezrobocia na obszarach wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich. Acta Univ.
Lodz., Folia Geogr. Socio-Oecon. 2013 [T.] 13
s. 115-132, tab., wykr. Sum.
L. 2003-2013
2330. JUSZCZAK Damian: Militarna
turystyka kulturowa w północno-zachodniej
Polsce: projekt szlaku niemieckich fortyfikacji z okresu II wojny światowej // In: Kultura
fizyczna a rozwój człowieka i społeczeństwa.
- Poznań, 2013. - S. 225-237: il., mapa, wykr.
2331. KALLAUR Kazimierz: Funkcje
gospodarcze miast dorzecza Wieprzy i Grabowej i ich zaplecze rynkowe w drugiej połowie XVIII wieku. Prz. Zach.- pom. 2013 R. 28
z. 2 s. 5-46, tab. Sum.
2332. KOZŁOWSKA Urszula: Organizacja zwalczania chorób zakaźnych jako
element polityki zdrowotnej państwa na
Pomorzu Zachodnim (1944/45-1972) / Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. - Szczecin, 2013. - 594 s.: faks., mapy, tab.,
wykr. Bibliogr. s. 562-584. Sum.
2333. KRAWCZYŃSKA Grażyna, PISKUŁA Bożena: Historia diagnostyki gruźlicy i leczenia chorób płuc w regionie zachodniopomorskim // In: Walka z gruźlicą u ludzi
i zwierząt w Polsce: stulecie pierwszego polskiego laboratorium prątka [...]. - Warszawa,
2012. - S. 49-57: il.
2334. LOECK Gottfried: Die bunte Welt
alter Reiseprospekte: Urlaubsfreuden an der
Ostsee. Pommern 2013 Jg. 51 H. 2 s. 24-33,
il.
Dot. Pom. Zach.
2335. MACHAŁEK Małgorzata: Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach
1945-1956. - Szczecin, 2012
Rec.: JACHEWICZ Wiesław, Stud. Hist. Slavo- Germ.
2012/2013 T. 29 (dr. 2013) s. 152-154
2336. MACHAŁEK Małgorzata: Sytuacja
na wsi zachodniopomorskiej w świetle materiałów Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Szczecinie (1945-1947). Szczec. Inf. Arch.
2013 nr 22 s. 91-99
2337. MISZTAL Zdzisław: Udział grup
przemysłowych w przejęciu gospodarki Pomorza po zakończeniu II wojny światowej.
Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2013 nr 28
s. 111-135
2338. MYSZCZYSZYN Janusz: Protekcjonizm agrarny, a rozwój przemysłu
w Królestwie Prus w drugiej połowie XIX w.
i początkach XX w. na przykładzie prowincji
Pomorze. Stud. z Hist. Społ.- Gosp. XIX i XX
Wieku 2013 T. 11 s. 29-44, wykr. Sum.
2339. RAILLARD Susanne: Die See- und
Küstenfischerei Mecklenburgs und Vorpommerns 1918 bis 1960: traditionelles Gewerbe unter ökonomischem und politischem
Wandlungsdruck. - München: Oldenbourg,
2012. - IX, 453 s. - (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte; Bd. 87)
2340. ROHR Hans Christoph v.: Ein
konservativer Kämpfer: der Agrarpolitiker
und NS-Gegner Hansjoachim von Rohr. Stuttgart, 2010
Rec.: BIEWER Ludwig, Balt. Stud. N.F. 2012 Bd. 98
(dr. 2013) s. 191-192
2341. RZESZOTARSKA-PAŁKA Magdalena: Tradycja winnych sadów na terenie
Pomorza Zachodniego. Czas. Techn., Architektura 2012 R. 109 z. 8-A s. 145-152, il.
Streszcz. Sum.
2342. SADOWSKI Sławomir: Rola Wojska Polskiego w przejęciu i zagospodarowaniu
poniemieckich gruntów rolnych na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945-1946 // In: Polska
w XX wieku: w kręgu badań historycznych,
Pomorze Zachodnie
politologicznych i prawnych: księga pamiątkowa [...]. - Bydgoszcz, 2013. - S. 88-112: tab.,
wykr.
2343. 65 [SZEŚĆDZIESIĄT pięć] lat
leśnictwa północno-zachodniej Polski 19452010 w administracji RDLP w Szczecinie
/ red. Aleksandra Stachak, Jolanta Sojka.
- Szczecin: Reg. Dyr. Lasów Państw., 2013.
- 547, [1] s.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s.
527-533
2344. SZULTKA Zygmunt: Rola stanów
w powstaniu i działalności publicznych domów resocjalizacyjnych na Pomorzu Zachodnim na przełomie XVIII-XIX wieku. Prz.
Zach.- pom. 2013 R. 28 z. 2 s. 47-57. Sum.
2345. URBANOWICZ Adam Andrzej:
Znaczenie ekonomiczne polskiej emigracji
sezonowej na Pomorze Zachodnie w końcu
XIX i w pierwszej połowie XX wieku // In:
Wojna i emigracja: studia i szkice. T. 2: Emigracja i losy Polaków na obczyźnie. - Gorzów
Wielkopolski, 2013. - S. 29-40
2346. VANDRÉ Rudolf: Müller als Unternehmer im 18. Jahrhundert. Genealogie
2011 Jg. 60 H. 1 s. 447-456
Na Pom. Zach.
2347. ZIEZIULA Jolanta, MALKOWSKA Agnieszka: Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego: charakterystyka i znaczenie dla
rozwoju gmin Pobrzeża / Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie . - Szczecin, 2010. - 140 s.: mapy, tab., wykr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji
Publicznej w Szczecinie; wyd. specj.)
—————
2348. WOŹNY Jacek: Poligon B o r n e
S u l i n o w o w tradycji historycznej i militarnej turystyce kulturowej // In: Młodość
historii: rekonstrukcja historyczna na Kujawach i Pomorzu jako pasja i przedmiot badań
naukowych: zbiór studiów. - Toruń, 2013. - S.
57-70: il., pl., tab.
185
2349. KOREK Renata Teresa: Bryczka
kierownika PGR D a r g o s ł a w [pow. gryfic.]: studium wsi pomorskiej po 1945 roku //
In: Oblicza utopii, obłudy i zakłamania. [T.]
1. - Poznań, 2013. - S. 249-275: il.
2350. SEILS Hermann: Die Bauern, die
Höfe und die Ackerwerke in den Kämmereidörfern der Stadt Rügenwalde (D a r ł o w o )
in den Jahren 1717 (Hufenklasssifikation)
und 1719 (Visitation). - Richtenberg: Selbstverl., 2012. - 98 s.
2351. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Nadleśnictwa D r a w s k o 1962-2012 / red. Jerzy
Wohl, Marcin Kuchto. - Drawsko Pomorskie:
Drawska Ofic. Wydaw. Wohl-Press, 2012. 92 s.: il.
2352. BURZYKOWSKI Ryszard: Kolej
Cukrowni G r y f i c e . Świat Kolei 2011 [nr] 4
s. 36-43, il., pl.
2353. BAUER Hans-Ulrich: Die Eisenbahnhubbrücke K a r n i n : Berlin-Usedom
in 2 Stunden. - Heringsdorf: IGEL Usedom
Verl., 2012. - 107 s.: il., mapy
2354. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Problemy
farmaceutyczne w K o ł o b r z e g u do 1945
r. - Kołobrzeg: [S.n.], 2013. - 402 s.: il., faks.,
mapa, pl., tab. Bibliogr. s. 387-399. Sum.
2355. JUSZCZAK-MARASZKIEWICZ
Elżbieta: Z dziejów najnowszych K o s z a l i n a : zakłady komunalne 1945-1989. - Koszalin, 2012
Rec.: KACHNICZ Zenon, Symbolae Europaeae 2013
nr 6 s. 141-143
2356. SZYMANKIEWICZ Iwona: Historia bartnictwa na ziemi l ę b o r s k i e j
w świetle XVI-wiecznych praw bartnych. Nasze Pomorze 2012 nr 14 (dr. 2013) s. 41-51, il.
2357. TURYSTYCZNE
odkrywanie
M i ę d z y z d r o j ó w : dzieła i kontynuacje /
red. Jan Paweł Piotrowski. - Międzyzdroje:
Pol. Tow. Turyst.-Kraj. Oddz., 2013. - 175 s.:
il., faks., pl., tab., wykr.
Z treści: ŚCIGAŁA Joanna: Z dziejów Międzyzdrojów 1186-1972 s. 21-28. - WIŚNIEWSKI Jan: Wspomnie-
186
Pomorze Zachodnie
nia pioniera Międzyzdrojów s. 29-36. - KĘDZIERSKI
Eugeniusz: Z historii turystyki w Międzyzdrojach: zapiski kronikarskie z działalności Oddziału PTTK w latach
1948-2005 s. 37-64. - KĘDZIERSKI Eugeniusz: Drugie
narodziny Międzyzdrojów s. 65-74. - PIOTROWSKI Jan
Paweł: Międzyzdroje w literaturze turystyczno-krajoznawczej s. 105-134
2358. KAZANIECKI Józef: Fabryka
amunicji w M o s t a c h [pow. golen.]. - Goleniów: Urząd Gm. i Miasta, 2012. - 31, [1] s.: il. (Biblioteka Wiedzy o Goleniowie; szkic nr 10)
2359. LUBLOW Meta: Stolper Buchhandlungen: ein Stück Stadtgeschichte. Pommern 2013 Jg. 51 H. 2 s. 38-41, il.
Słupsk
2360. PIECHOCIŃSKI Rafał Cezary:
Pasażerskie krążowniki (i ich historia) na ulicach Słupska - 100 tysięcznej stolicy Pomorza
Środkowego. - Słupsk: Stolbud Tomasz Urbaniak, 2012. - 288 s.: il.
Autobusy miejskie
2361. GROCHOWIAK Remigiusz: S t a r g a r d S z c z e c i ń s k i : historia komunikacji
miejskiej 50 lat Miejskiego Zakładu Komunikacji 1961-2011. - Poznań: Kolpress, 2011.
- 112 s.: il.
2362. FESTSCHRIFT anlässlich des
525. Jahrestages der Gründung der SchifferCompagnie S t r a l s u n d - gegründet 1488
/ Schiffer-Compagnie. - Stralsund: Hanse
Druck, 2013. - 144 s.
2366. BLEY Peter: Eisenbahnknoten
Stettin-Szczecin: 170 Jahre Eisenbahngeschichte an der unteren Oder. - Berlin: VBNVerl. Neddermeyer, 2009. - 256 s.: il., mapy
2367. BURDZY Maciej: Krótka opowieść
o szczecińskich zdunach. Szczeciner 2013 nr
3 s. 138-151, il., faks., tab.
2368. BURZYKOWSKI Ryszard: Kolej
Huty Szczecin. Świat Kolei 2007 [nr] 7 s. 1519, il., tab.
2369. BURZYKOWSKI Ryszard: Kolej
Stoczni Szczecińskiej. Świat Kolei 2012 [nr] 9
s. 22-26, il., pl., tab.
2370. CHROBAK Piotr: Gospodarka
Szczecina w XX-XXI wieku. Kronika Szczec.
2012 Nr 31 (dr. 2013) s. 109-117
2371. CHROBAK Piotr: Rozwój szczecińskiego rzemiosła w latach 1945-1947 na
podstawie sprawozdań Narodowego Banku
Polskiego. Szczec. Inf. Arch. 2013 nr 22 s. 101117
2372. FLORCZYK Robert: Łasztownia
pachnąca czekoladą. Szczeciner 2013 nr 3 s.
130-137, il., faks.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego w Szczecinie
2363. MARONDE Horst-Dieter: Die
Stralsunder Pfundkammer. StraleSunth 3013
[Bd. 3] s. 28-31
2373. GRABOWSKI Michał, OSTASZ
Aleksander: Ster zawiasowy z terenu portu
w Szczecinie. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s. 545554, il.
2364. ARSOBA-HADDAJI
Barbara:
Działalność wydawnicza i okołowydawnicza
Wydawnictwa Barbara [w S z c z e c i n i e ].
Bibl. Zach.- pom. 2013 R. 54 nr 4 s. 44-51
2374. GROCHOWIAK Remigiusz, JANIAK Mirosław: Wagony z Oslo i Bergen
w Szczecinie. Świat Kolei 2009 [nr] 1 s. 46-53,
il., tab.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31838 [dostęp: 3 VI 2015]
2365. BIELECKA-ŁAŃCZAK Oksana:
Zapomniana tradycja szczecińskich winnic:
przeszłość i przyszłość. Przestrzeń i Forma
2013 nr 20 s. 317-330, il. Streszcz. Sum.
Toż w jęz. ang. pt.: Forgotten tradition of vineyyards
in Szczecin: the past and future s. 331-336
Tramwaje
2375. GUT Paweł: Dzieje wodociągów
i kanalizacji w Szczecinie do 1945 roku oraz
dokumentacja wodno-kanalizacyjna Szczecina w zasobie Archiwum Państwowego
w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 2013 nr 22 s.
51-89, tab.
Pomorze Zachodnie
2376. GUT Paweł: Ogrzewanie w Szczecinie do 1945 roku. Kronika Szczec. 2012 Nr
31 (dr. 2013) s. 61-65
187
Szczerbińskiego. - Szczecin: Teresa Pawlak,
2013. - 347, [1] s.: il., tab.
Wyd. 2 rozsz.: Szczecin, 2013.
Produkcja motocykli w Szczecinie
2377. JANIAK Mirosław: Przepraszam,
czy to kopie?: rzecz o początkach szczecińskich tramwajów elektrycznych. Szczeciner
2012 nr 2 s. 76-89, il.
2384. REDENZ Kurt: Aus der Postgeschichte der Stadt Stettin. - Falkensee-Finkenkrug: K. Redenz, 2012. - 92 s.: il.
2378. KACZMARSKI Tomasz: Browary
północnego Szczecina. Szczeciner 2011 nr 1
s. 26-36, il., faks.
2385. SIEDZIAKO Michał: Szczecińscy
studenci w walce o poprawę warunków leczenia Polaków. Pamięć i Przyszłość 2013 nr
3 s. 31-37, il., faks.
2379. KOSMAN Janina: Jak zorganizowano Zjazd - czyli migawki prasowe z „III
Zjazdu Przemysłowego Ziem odzyskanych
w Szczecinie”. Szczec. Inf. Arch. 2013 nr 22 s.
119-126, il.
W 1947 r.
2380. KOWALSKA Anna Bogumiła:
Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie
= Leatherworking in late medieval Szczecin
Chyżyńska Neighbourhood. - Szczecin: Muz.
Narod., 2013. - 276 s.: il., wykr. + 1 CD-ROM.
Bibliogr. s. 253-275
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
2381. KOZŁOWSKA Urszula: Trudny
rok 1945: choroby zakaźne na terenie Szczecina. Kronika Szczec. 2012 Nr 31 (dr. 2013)
s. 97-108
2382. OSYPIŃSKA Marta: Zwierzęta
w gospodarce wczesnośredniowiecznego
Szczecina / Polska Akademia Nauk. Instytut
Archeologii i Etnologii. Ośrodek Studiów
Pradziejowych i Średniowiecznych. - Poznań,
2013. - 289 s.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s.
229-241. Sum.
2383. PAWLAK Aleksy: Junak i Edward
Kurowski oraz wspomnienia Zdzisława
2386. WRZOSEK Małgorzata: Stara
Rzeźnia Miejska [w Szczecinie]. Szczeciner
2011 nr 1 s. 52-56, il.
2387. GRONDYS Grzegorz: S z c z e c i n e k a militarna turystyka regionalna. Zesz.
Nauk. / Państw. Wyż. Szk. Zawod. im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu 2013 nr
27 s. 67-89, il., mapy
2388. BURZYKOWSKI Ryszard: Kolej
wąskotorowa Portu Wojennego w Ś w i n o u j ś c i u . Świat Kolei 2013 [nr] 2 s. 34-37, il.
2389. TUCHOLSKI Zbigniew: Tabor
kolejowy Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu. Świat Kolei 2013 [nr] 6 s. 40-43, il.,
tab.
2390. CHYRKOWSKI Krystian, HLEBIONEK Marcin: Wykaz posiadłości ziemskich z powiatu w a ł e c k i e g o w latach
siedemdziesiątych XVIII w. Stud. i Mat. do
Dziejów Ziemi Wałeckiej 2013 nr 4 s. 51-67,
il, tab.
2391. STANISŁAWSKI Błażej M.: Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Wo l i n a . - Wrocław, 2012
Rec.: BIERMANN Felix, Balt. Stud. N.F. 2012 Bd. 98
(dr. 2013) s. 204-206
188
Pomorze Zachodnie
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz.: 2356, 2410, 2563, 2572, 2878
2392. CZAIŃSKI Jacek: Działalność sądów w okresie stalinowskim na przykładzie
Sądu Powiatowego w Wałczu. Stud. i Mat.
do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2013 nr 4 s. 120123
2393. GREIFSWALD: Spiegel der deutschen Rechtswissenschaft 1815 bis 1945 /
hrsg. v. Joachim Lege. - Tübingen, 2009
Rec.: TILITZKI Christian, Jahrb. f. d. Gesch. Mittelu. Ostdeutschl. 2012 Bd. 58 (dr. 2013) s. 300-302 [wersja
elektron.]: http://www.degruyter.com/view/supplement/
s21919909_Inhaltsverzeichnis.pdf [dostęp: 16 IV 2015]
dia 2011-2012 T. 7 (dr. 2013) s. 175-192, il.,
mapa, pl. Zsfg.
2395. KONOPKA Wojciech: Szczecińskie miejsca straceń na tle obiektów jurysdykcji karnej w Europie Środkowej: próba
lokalizacji wybranych obiektów z XIII-XIX
wieku. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2012 T.
9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s. 297-315, il.,
pl. Sum.
GUT P.: Ustrój, organizacja i działalność sądownictwa... = poz. 918
2396. KUCZKOWSKI Andrzej: Pomniki
dawnego prawa na terenie Koszalina. Pomniki Dawnego Prawa 2011 z. 14 s. 18-27, il. Zsfg.
Streszcz. w jęz. czes.
2394. KONOPKA Wojciech: Próba
uchwycenia lokalizacji wybranych obiektów
związanych z prawem karnym w Wolinie,
Kamieniu, Gryfinie i Białogardzie. Stargar-
2397. SCHMIDT Jürgen W.: Die Landräte des Kreises Schivelbein (1865-1932). Balt.
Stud. N.F. 2012 Bd. 98 (dr. 2013) s. 81-108,
portr.
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz.: 948, 954, 1024, 2578, 2586, 2613, 2667,
2741, 2756
2398. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kultura pamięci kaszubskiego pogranicza: specyfika ziemi bytowskiej // In: Kultura
pamięci: studia i szkice. - Bydgoszcz, 2013.
- S. 194-211. Sum.
2399. OPRACOWANIA dotyczące słupskich jubileuszy 2013 r., problemy środkowopomorskiej literatury oraz rękodzieła, wybrane zagadnienia przyrodnicze, wspomnienia
zmarłych działaczy / red. Józef Cieplik; Słupskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne. Koło
Miłośników Regionu i Przyjaciół Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. - Słupsk, 2013.
- 144, [1] s.: il., mapy, pl., wykr. - ( Materiały
i Studia do Regionalizmu Słupskiego; T. 12)
Z treści: KĘCIŃSKA-KACZMAREK Jowita: Kaszubska chata Anny Łajming s. 7-9. - KALINOWSKI Daniel:
Oswajanie Słupska: o wątku topograficznym w poezji
Marty Aluchny-Emelianow s. 10-17. - ZIELONKA Zbigniew: Zadania badawcze nad Słupskiem i jego regionem
s. 18-22. - KATAFIASZ Tomasz: Historyczno-kulturowe
dziedzictwo w krajobrazie wsi pomorskich i jego potencjał społeczno-ekonomiczny s. 23-49. - TURCZYK
Stanisław: Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
1964-2013 w przededniu 50-lecia s. 50-52. - MAJOR-MILEWCZYK Barbara: 45-lecie Koła Miłośników Regionu
i Przyjaciół Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (1968-2013)
s. 53-55. - DZIUBA Edyta Grażyna: 50-lecie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Człuchowskiej s. 56-58. - KONARSKI
Piotr: Ewolucja wybrzeża w rejonie portu w Ustce s. 5969. - WALBURG Urszula: Alfred Lubocki [1914-1993]:
wirtuoz koloru i mistrz formy s. 77-82. - BARTOSIEWICZ Katarzyna, MAZURKIEWICZ-PALACZ Krystyna: Zabytkowe drzwi drewniane w Słupsku s. 83-104.
- CIEPLIK Józef: Koło Miłośników Regionu i Przyjaciół Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” S[łupskiego]
T[owarzystwa] S[połeczno-] K[ulturalnego]: w świetle
publikacji we własnych i wspólnych wydawnictwach
(1968-2013) s. 105-117. - CIEPLIK Józef: Słupsk: historyczne, średniowieczne miasto Środkowego Wybrzeża
w północno-zachodniej części współczesnego Województwa Pomorskiego, jako znaczący ośrodek kulturowy: (przyczynek do poznania dziejów Słupska) s. 118124. - MAZURKIEWICZ-PALACZ Krystyna: Mgr inż.
architekt Zdzisław Kazimierz Daczkowski - 1942-2012 s.
125-126. - MAZURKIEWICZ-PALACZ Krystyna: Mgr
Stanisław Szpilewski - 1939-2012 s. 127-132
Pomorze Zachodnie
2400. SOBIECKA Anna: Regionalizm
i mała ojczyzna: propozycja Zbigniewa Zielonki // In: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee
Europy. Seria 1. - Białystok, 2013. - S. 87-91
Dot. regionu słupskiego
2401. WIELKIE Pomorze: kultura i sztuka / red. Adela Kuik-Kalinowska, Daniel Kalinowski; Akademia Pomorska w Słupsku.
- Gdańsk: Inst. Kasz., 2013. - 447, [1] s.: il.,
nuty
Z treści: OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary:
Kultura pomorska czy pomorskie kultury?: między sąsiedztwem a zderzeniem kultur na pograniczu s. 1324. - STELMASIAK Izabela: Aksjologiczny potencjał
literatury w warunkach wielokulturowego Pomorza:
perspektywa pedagogiczna s. 25-37. - FOLTYN Rafał:
Sztuka przedchrześcijańskiego Pomorza i Połabia na wybranych przykładach świątyń i miejsc sacrum s. 41-60.
- BORZYSZKOWSKI Józef: Parafia a sztuka na Pomorzu
Nadwiślańskim w XX wieku s. 61-90. - NOWAK Bronisław: Motywy heraldyczne i ich symbolika w herbach pomorskich: gryf s. 91-135. - BROCHOCKA Anna: Zabytki
funeralne w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku s. 136-162. - SOBIECKA Anna: Formy teatru
lokalnego na Pomorzu Środkowym s. 163-174. - FRANKOWSKA Witosława: Literatura kaszubsko-pomorska
jako źródło inspiracji muzycznej s. 185-197. - KAL Elżbieta: Między uniwersalizmem a prowincjonalizmem:
secesja w architekturze Słupska s. 198-231. - SELLHEIM
Isabel: Das Malerparadies am Garder See der Vorkriegszeit s. 232-242. - VOGLER Hans-Udo: Ernst Moritz
Arndt (1769-1860): ein Mann aus Pommern, ein Kämpfer gegen Unterdrückung, ein Christ, ein Gelehrter und
ein Dichter s. 245-252. - KALINOWSKI Daniel: Philipp
Otto Runge [1777-1810] i romantyczna synteza sztuki s.
253-273. - LINKNER Tadeusz: Gulgowski jako etnograf,
folklorysta i literat s. 274-292. - HAMMER Klaus: Man
spürt, wie unveränderbar diese hinterpommersche Landschaft ist: das Erlebnis Hinterpommerns in der Kunst
Karl Schmidt-Rottluffs [1884-1976] s. 293-299
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz.: 398, 767, 987, 1080, 2290, 2399, 2401,
2496, 2595, 2658, 2674, 2691, 2772
2402. BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK
Miłosława: Pamięć dla przyszłości: literatura
wspomnieniowa potomków szlachty pruskiej
z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich
po 1945 roku. - Wrocław, 2009
Rec.: SÖHNER Felicitas, Inter Finitimos 2012 [Bd.]
10 s. 253-257
2403. DERLATKA Tomasz: Wineta - literacka „przestrzeń utracona” Słowian zachod-
189
nich?: rozważania na wybranych przykładach
z literatur zachodniosłowiańskich. Porównania 2013 T. 12 s. 177-192. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.staff.amu.edu.pl/ćomparis/attachments/article/270/Derlatka.pdf [dostęp: 25
XI 2014]
2404. KALINOWSKI Daniel: Ziemia ojców: Pomorze zaodrzańskie w literaturze kaszubskiej. Porównania 2013 T. 12 s. 193-207.
Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.staff.amu.edu.pl/ćomparis/attachments/article/271/Kalinowski.pdf [dostęp:
25 XI 2014]
KAMIŃSKA E.: Erinnerte Vergangenheit... = poz.
983
MASTALERZ-KRYSTJAŃCZUK M.: Pom. Zach.
w polskiej nauce, publicystyce... = poz. 2745
2405. SKRZYNIARZ Marta Patrycja:
Stereotype in der Literatur am Beispiel Pommerns. Berichte u. Forsch. 2006 Bd. 14 s. 243247
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz.: 251, 1024, 1968, 2298, 2469, 2480, 2504,
2525, 2676, 2691, 2743, 2746, 2780
2406. APANEL Danuta: Zakłady kształcenia nauczycieli na Pomorzu Środkowym
w okresie Polski Ludowej (1945-1975) // In:
Zaangażowanie? opór? gra?: szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u. - Toruń, 2013.
- S. 351-362: tab.
2407. HECHLER Daniel, PASTERNACK
Peer: Zwischen Aufarbeitung und Traditionsbeglaubigung: der Umgang der Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern mit ihrer
DDR-Geschichte. Zeitgesch. Regional 2011 Jg.
15 H. 1 s. 13-23, il., tab.
2408. KOŹMIAN Danuta: Nauczyciele
Pomorza Zachodniego i ich funkcje społeczno-oświatowe w latach powojennych // In:
Zaangażowanie? opór? gra?: szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u . - Toruń,
2013. - S. 561-567
190
Pomorze Zachodnie
2409. KRÓL Joanna: Społeczno-kulturowa rola edukacji na Pomorzu Zachodnim po
II wojnie światowej // In: Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu: pedagogika międzykulturowa i regionalna - aspekty wychowawcze. - Kraków, 2013. - S. 105-121. Sum.
2410. SZKOLNICTWO i oświata na
Pomorzu (XVI-XX w.): XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska / red. Zenon Romanow;
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku;
Akademia Pomorska w Słupsku. Instytut Historii i Politologii. - Słupsk, 2013. - 232 s.: il.,
mapy, tab.
Treść: SZULTKA Zygmunt: Szkolnictwo słupskie
w okresie początków reformacji i po jej proklamacji
w Księstwie Pomorskim s. 11-32. - KALLAUR Kazimierz:
Szkolnictwo elementarne w powiecie słupskim w drugiej
połowie XVIII wieku s. 33-47. - TOMASZEWSKI Roman:
Konserwatyzm w strategiach wychowania na Pomorzu
1653-1945 s. 49-61. - ŻUKOWSKA Justyna: Szkolnictwo
jezuickie w Prusach Królewskich w XVI-XVIII wieku s.
63-77. - PENCARSKI Kacper: Prawodawstwo prezydium
rejencji koszalińskiej wobec szkolnictwa rejencji w latach
1918-1933 s. 79-89. - SKÓRA Wojciech: Słupski proces
Jana Bauera z 1932 roku jako element działań administracji i mediów Niemiec oraz Polski s. 91-114. - ROMANOW Zenon: Nauczyciele prywatnych katolickich
szkół powszechnych z polskim językiem wykładowym
w powiecie bytowskim i złotowskim w latach 19291939 i ich późniejsze losy s. 115-134. - HEJGER Maciej:
Szkolnictwo z niemieckim językiem nauczania w województwie koszalińskim w latach 1950-1959 s. 135-144. BURZYŃSKA-WENTLAND Lidia, GORLOFF Elżbieta:
Uwarunkowania powstania i rozwoju szkolnictwa niemieckiego w województwie koszalińskim w latach 19501959 s. 145-154. - CYBA Witold: Szkolnictwo ukraińskie
na Pomorzu Zachodnim w latach 1952-1989 s. 155-165.
- MASTALERZ-KRYSTJAŃCZUK Małgorzata: Pomorze
i stosunki polsko-niemieckie w podręcznikach szkolnych z lat 1945-1956 s. 167-186. - SZULC Paweł: Rola
Wszechnicy Radiowej w stalinowskim systemie oświaty
w województwie szczecińskim s. 187-194. - KRÓL Joanna: Społeczno-polityczne uwarunkowania rozwoju szkół
średnich ogólnokształcących w województwie szczecińskim w latach 1945-1989 s. 195-207. - SKONIECZNY
Tomasz: Kształtowanie powojennej wiejskiej sieci szkolnej na przykładzie północno-zachodniej części powiatu
koszalińskiego (1945-2011) s. 209-228
2411. SZKOLNICTWO specjalne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2010 / red.
Urszula Morcinek; Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
- Szczecin, 2013. - 523 s.: mapy, tab.
Z treści: PLEWKA Czesław: Społeczno-polityczne
i organizacyjno-administracyjne uwarunkowania przemian oświatowych województwa zachodniopomorskiego
w latach 1945-2010 s. 17-70. - PENAR Karol: Szkolnictwo
specjalne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2005
s. 71-111. - ŁAŚ Helena: Kształcenie pedagogów specjalnych na Pomorzu Zachodnim (w latach 1964-2005)
s. 119-135. - PENAR Karol: Szkolnictwo specjalne dla
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sensoryczną s.
139-163. - MORCINEK Urszula: Szkolnictwo specjalne
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną s. 167-264. - KOWAŃDY Kazimierz, MORCINEK
Urszula: Placówki dla dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanej s. 267-289. - MORCINEK Urszula, PENAR
Karol: Rozwój i funkcjonowanie placówek specjalnych
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową
i somatyczną s. 293-316. - WSPOMNIENIA pionierów
szkolnictwa specjalnego Pomorza Zachodniego / [aut.]
Irena Dolińska [et al.] s. 397-500
2412. WDOWIARZ-BILSKA Matylda:
Ośrodki technologiczne niemieckiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Czas. Techn., Architektura 2012 R. 109 z. 4-A/2 s. 151-160,
tab. Streszcz. Sum.
Toż w jęz ang. pt.: Technological centres on the German coast of the Baltic Sea s. 161-171, il.
—————
2413. SKONIECZNY Tomasz: Rozwój
szkolnictwa podstawowego w gminie B ę d z i n o w latach 1945-1954. Biul. Hist. Wychow. 2013 [T.] 29 s. 117-134. Sum.
2414. ALEX René: Die Schulen G r e i f s w a l d s um 1800. Balt. Stud. N.F. 2012 Bd. 98
(dr. 2013) s. 67-80
2415. ALVERMANN Dirk: Das Spruchkollegium der Greifswalder Juristenfakultät
1561 bis 1893: Geschichte und Quellen // In:
Leder ist Brot: Beiträge zur norddeutschen
Landes- und Archivgeschichte: Festschrift
für Andreas Röpcke. - Schwerin, 2011. - S.
311-324
2416. LANGER Herbert: Die Universität
Greifswald im Dreissigjährigen Krieg. Militär
u. Gesellschaft in d. Frühe Neuzeit 2011 Jg. 15
H. 1 s. 72-97
Wersja elektron.: https://publishup.uni-potsdam.de/
opus4-ubp/frontdoor/index/index/docId/5545 [dostęp: 6
V 2015]
2417. QUELLEN zur Verfassungsgeschichte der Universität Greifswald. Bd. 2:
Pomorze Zachodnie
Die schwedische Grossmachtzeit bis zum
Ende des Grossen Nordischen Krieges / hrsg.
v. Dirk Alvermann [et al]. - Stuttgart, 2012
Rec.: GAZIŃSKI Radosław, Prz. Zach.- pom. 2013 R.
28 z. 2 s. 145-148
2418. SKONIECZNY Tomasz: Dzieje
szkolnictwa gromady M ś c i c e [pow. koszal.] (1954-1972) na tle przemian oświatowych. Biul. Hist. Wychow. 2011 [T.] 27 (dr.
2012) s. 101-125, tab. Sum.
2419. GIL Jacek: Szkoła Policji w S ł u p s k u nowoczesną jednostką szkoleniową
z bogatą tradycją i historią // In: Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne: historia i współczesność [...]. - Kielce, 2013. - S. 47-51: il.
2420. JANKOWSKI Robert: Dwudziestolecie Zakładu i Katedry Historii Wychowania w Uniwersytecie S z c z e c i ń s k i m
(1992-2012). Biul. Hist. Wychow. 2013 [T.] 30
s. 155-163. Sum.
2421. KOŹMIAN Danuta: Do czterech
razy sztuka: trudne drogi powołania Uniwersytetu Szczecińskiego // In: Człowiek, idea,
dzieło: prace dedykowane profesor Stefanii
Walasek. - Wrocław, 2013. - S. 489-496
2422. KRÓL Joanna: Idea „powrotu do
macierzy” w teorii i praktyce edukacyjnej
szkół średnich ogólnokształcących województwa szczecińskiego w okresie pionierskim // In: Nad Odrą i Bałtykiem: myśl zachodnia: ludzie - koncepcje - realizacja do
1989 r. - Szczecin, 2013. - S. 617-628
4. Historia sztuki
Zob. też poz.: 271, 272, 278, 293, 296, 299, 316, 326, 337,
445, 509, 766, 812, 1080, 1087, 1109, 1244, 2280, 2330,
2386, 2399, 2401, 2504, 2532, 2533, 2548, 2556, 2557,
2570, 2578, 2580, 2588, 2592, 2613, 2615, 2639, 2655,
2663, 2666, 2667, 2676, 2686, 2692, 2711, 2725, 2740,
2773, 3463
2423. BARTOSZ Dorota, SŁOMIŃSKI
Maciej: Powiat pyrzycki. - Warszawa: Inst.
Sztuki PAN, 2013. - LVII, 274, [3] s., [309]
s. tabl.: il., mapa. - (Katalog zabytków sztuki
191
w Polsce. Seria nowa. T. 13: Województwo
zachodniopomorskie; z. 1)
BIAŁECKI T.: Pomorze Zachodnie... = poz. 2754
2424. CHOROBA Tomasz: Między historyzmem a modernizmem: pomorskie
projekty Martina (1824-1880) i Waltera Gropiusa (1883-1969). Zesz. Siemczyńsko-Henrykowskie 2013 T. 3 s. 44-55, il., pl
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_3.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
2425. FRENSSEN Birte: Wenn einer eine
Reise tut...: Neuerwerbung des Gemäldes
„Swinemünde bei Mondschein” von Johan
Christian Dahl (1788-1857) für das Pommersche Landesmuseum. Pommern 2012 Jg.
50 H. 3 s. 28-30, il.
2426. GONCIARZ Dawid, SOJA Henryk:
Współczesne kierunki rozwoju budownictwa
szkieletowego na terenie Krainy w Kratę. Biul.
Stow. Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
2012 nr 13 (dr. 2013) s. 161-179, il.
Pom. Zach.
2427. KARGE Wolf: Schlösser und Herrenhäuser in Vorpommern. - Rostock: Hinstorff, 2013. - 252 s.: il., mapy
2428. KIRCHEN an Trebel und Ibitz:
ein kunst- und kulturhistorischer Führer zu
den vorpommerschen Dorfkirchen Glewitz,
Medrow, Nehringen, Deyelsdorf, Rakow und
Bretwisch / [aut.] Detlef Witt [et al.]. - Petersberg: Imhof, 2012. - 208 s.: il., mapy
Rec.: BADSTÜBNER Ernst, Balt. Stud. N.F. 2012 Bd.
98 (dr. 2013) s. 210-212
2429. LUBOWICKA Alicja, MÓWIŃSKA Maja: Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: nasze dziedzictwo. T. 3 =
Kirchen der Erzdiözese Stettin-Cammin: unser Erbe. Bd. 3. - Bydgoszcz: Ikona, [2013].
- 231, [1] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., niem. i ang.
T. 1 zob. ukazał się w 2014 r. - T. 2 zob. bibliogr. za
2012 r. poz. 2450
OCHENDOWSKA-GRZELAK B.: Hans Lutsch... =
poz. 2668
192
Pomorze Zachodnie
2430. OCHENDOWSKA-GRZELAK
Barbara: Rozwój miast a ochrona zabytków:
recepcja myśli Camilla Sittego [1843-1903]
w Prusach w latach 1900-1920 na przykładzie pism Hansa Lutscha [1854-1922] // In:
Architektura malowana, architektura rzeczywista: miasto z epoki Leona Wyczółkowskiego. - Bydgoszcz, 2012. - S. 137-150. Streszcz.
Sum.
M.in. na obszarze Pom. Zach.
2431. RADACKI Zbigniew Raimund:
Neue Forschungsergebnisse an pommerschen Burgen: Supplement zu Zbigniew Radacki: „Mittelalterliche Burgen in Pommern”,
Warschau 1976. Burgen und Schlösser 2011
Jg. 52 H. 1 s. 2-21, il., mapy. Sum. s. 67
Dot. pracy: Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego. - Warszawa, 1976
2432. REINITZER Heimo: Tapetum
concordiae: Peter Heymans Bildteppich für
Philipp I. von Pommern und die Tradition
der von Mose getragenen Kanzeln. - Berlin:
De Gruyter, 2011. - 379 s.: il . - (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in
Hamburg; 1)
Rec.: SLENCZKA Ruth, Balt. Stud. N.F. 2012 Bd. 98
(dr. 2013) s. 223-225
2433. STUTZ Reno, WARTENBERG
Heiko: Gestern auf Fischland, Darss und
Zingst: historische Alltagsfotografie. - Rostock: Hinstorff, 2013. - 119 s.: il., mapy
2434. WALKIEWICZ Radosław: Szlacheckie dwory i pałace na Pomorzu Zachodnim w okresie renesansu i baroku. Zesz.
Siemczyńsko-Henrykowskie 2013 T. 3 s. 108122, il.
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_3.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
2435. WITEK Maria, WITEK Waldemar:
Budownictwo ryglowe w powiecie drawskim.
Zesz. Siemczyńsko-Henrykowskie 2013 T. 3 s.
123-139, il.
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_3.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
2436. ZANIEWSKI Piotr Adam: Zamki
księstwa Gryfitów pomorskich w średniowie-
czu // In: III Forum Architecturae Poloniae
Medievalis. - Kraków, 2013. - S. 373-388:
mapy, tab.
2437. ZŁOTY wiek Pomorza: sztuka na
dworze książąt pomorskich w XVI i XVII
wieku = Das goldene Zeitalter Pommerns:
Kunst am Hofe der pommerschen Herzöge
im 16. und 17. Jahrhundert / red. Rafał Makała. - Szczecin: Muz. Narod., 2013. - 397, [2]
s.: il., portr.
Treść: MAKAŁA Rafał: Sztuka w służbie książąt pomorskich w XVI i XVII wieku = Kunst im Dienste der
Herzöge von Pommern im 16. und 17. Jahrhundert s. 1541. - BĄDKOWSKA Justyna: Malarstwo na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Szczecinie = Malerei am Hofe der pommerschen Herzöge im 16. und 17. Jahrhundert aus der
Sammlung des Muzeum Narodowe w Szczecinie s. 43-59.
- KRASNODĘBSKA Kinga: Nowożytna rzeźba kamienna
na dworach książąt pomorskich w okresie złotego wieku
Pomorza = Neuzeitliche Steinplastik an den Höfen der
pommerschen Herzöge während des goldenen Zeitalters
Pommerns s. 61-79. - FRANKOWSKA-MAKAŁA Monika: „Cały strój był z pięknej kwiecistej złotej sztuki materiału...”: ubiory i klejnoty książąt pomorskich ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Szczecinie = „Das gantze Kleidt
ist gewesen von einem schönen geblümbten Güldenen
stück...”: der Pommerschenherzöge Kleider und Juwelen
aus der Sammlung des Muzeum Narodowe w Szczecinie
s. 81-107. - KATALOG / [aut.] Justyna Bądkowska [et al.]
s. 109-379
Tekst równol. w jęz. pol. i niem. Wystawa stała
w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Rec.: KRIEGSEISEN Jacek, Biul. Hist. Sztuki 2013 R.
75 nr 2 s. 341-344
—————
2438. SCHLEINERT Dirk: Ein neuer
Gutshof für Beweringen [B o b r o w n i k i ]
im Kreis Saatzig. Pommern 2013 Jg. 51 H. 1
s. 12-16, il., mapa
2439. PRZEWODNIK po lokalnej tradycji architektonicznej Puszczy D r a w s k i e j /
[aut.] Alicja Cykalewicz-Tymbarska [et al.].
- Drawno: Draw. Park Narod., 2013. - 189,
[3] s.: il., pl. - ( Ekomuzeum Rzeki Drawy).
Bibliogr. s. 187-189
Wersja
elektron.:
http://dpn.pl/filemanager/
ekomuzemu%20rzeki%20drawy/PDF/Przewodnik_
po__tradycji_architektonicznej_Puszczy_Drawskiej.
pdf?t=0.9024087152072511 [dostep: 27 II 2015]
Pomorze Zachodnie
2440. GIBCZYŃSKI Maciej, KURKA
Grzegorz, UCIECHOWSKA-GAWRON Anna: Historia znikania: losy wiejskich kościołów i cmentarzy na przykładzie G o s t y n i a
w gminie Świerzno. Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s.
349-374, il., pl. Sum.
2441. WITT Detlef: Geschichten vom
Meer: die Altarbilder der Bugenhagen-Kirche in G r e i f s w a l d -Wieck: Auszüge aus
der Kirchenchronik: Nachrichten zur alten
Wiecker Fachwerkkirche / Evangelische Kirchengemeinde Greifswald-Wieck/Eldena. Greifswald, 2012. - 81 s.: il.
2442. WIELKI fotograf w małym mieście: Jan Bułhak [1876-1950] w K a m i e n i u P o m o r s k i m w 1946 r.: katalog wystawy: Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej,
30.06.2012-26.07.2013 / red. Błażej Bubnowicz, Grażyna Dreścik, Grzegorz Kurka.
- Kamień Pomorski: Muz. Hist. Ziemi Kamieńskiej, 2013. - 50 s.: il.
2443. OBER Marek: Kościoły w K a r l i n i e i Łobzie: ostatnie gotyckie fary na
Pomorzu Zachodnim // In: Między panem
a plebanem: wieś, miasto, władza świecka
i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy [...]. - Poznań, 2013. - S. 453-466: il.
2444. ŁUCZAK Marek: Gotyckie kościoły Gminy K o ł b a s k o w o = Die gotischen
Kirchen der Gemeinde Kolbitzow. - Szczecin:
Zapol, 2013. - 144 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2445. ZITZEWITZ Lisaweta v.: K u l i c e
[pow. golen.]. - Kulice: Fund. Akad. Europ.
Kulice-Kültz, 2013. - 32, XVI s.: il. - (Zamki
i Ogrody w Województwie Zachodniopomorskim; nr 1)
Tekst w jęz. pol. i niem.
2446. L A S S A N E R Stadtansichten: gestern & heute / [red.] Bernd Jordan. - Lassan,
2013. - 104 s.: il. - (Beiträge zur Lassaner Heimatgeschichte; 12)
193
2447. LONGA Anna: Badania archeologiczno-architektoniczne kwartału dawnej
zabudowy L ę b o r k a . Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2013 nr 36 s. 106-113, il.
2448. WALKIEWICZ Radosław: M a c i e j e w o [pow. golen.]. - Kulice: Fund.
Akad. Europ. Kulice-Kültz, 2013. - 28, XII s.:
il., mapy. - (Zamki i Ogrody w Województwie
Zachodniopomorskim; nr 6)
Tekst w jęz. pol. i niem.
2449. KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera, OPĘCHOWSKI Mirosław: P ę z i n o
[pow. starg.]. - Kulice: Fund. Akad. Europ.
Kulice-Kültz, 2013. - 28, XII s.: il., mapa. (Zamki i Ogrody w Województwie Zachodniopomorskim; nr 4)
Tekst w jęz. pol. i niem.
2450. BYŁO takie miasto: P i ł a na dawnych kartach pocztowych 1896-1944 / aut.
tekstów Rafał Ruta, Maciej Usurski; Muzeum
Stanisława Staszica w Pile. - Piła, 2013. - 399
s.: il., tab. + 1 pl. skł.
2451. SŁOMIŃSKI Maciej: P r z e l e w i c e [pow. pyrzyc.]. - Kulice: Fund. Akad. Europ. Kulice-Kültz, 2013. - 28, XII s.: il., mapy.
- (Zamki i Ogrody w Województwie Zachodniopomorskim; nr 5)
Tekst w jęz. pol. i niem.
2452. WALKIEWICZ Anna: R y b o k a r t y [pow. gryfic.]. - Kulice: Fund. Akad.
Europ. Kulice-Kültz, 2013. - 28, XII s.: il.,
mapy. - (Zamki i Ogrody w Województwie
Zachodniopomorskim; nr 3)
Tekst w jęz. pol. i niem.
2453. POŁEĆ Kamil: Powojenne losy
pałacu w S i e m c z y n i e [pow. draw.]. Zesz.
Siemczyńsko-Henrykowskie 2013 T. 2 s. 6879, il., pl.
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_2.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
2454. SROKA Jan: S ł a w n o : dawne fotografie i pocztówki. - Gdynia: Wydaw. Region, 2012. - [210] s.: il.
194
Pomorze Zachodnie
2455. MAJEWSKI Marcin: Katalog zabytków powiatu s t a r g a r d z k i e g o : suplement / Powiat Stargardzki; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.
- Stargard, 2013. - 226 s.: il., tab. Bibliogr. s.
133-136
2456. BORCKE Wulf-Dietrich v.: S t a r o g a r d Ł o b e s k i . - Kulice: Fund. Akad.
Europ. Kulice-Kültz, 2013. - 28, XII s.: il.,
mapa. - (Zamki i Ogrody w Województwie
Zachodniopomorskim; nr 2)
Tekst w jęz. pol. i niem.
2463. CZEJAREK Roman: Kolorowy
Szczecin na starych pocztówkach = Stettin
in Farbe auf alten Postkarten. - Łódź: Księży
Młyn Dom Wydaw., 2013. - 152 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2464. GOŁĘBIEWSKI Jakub Ignacy:
Perspektywy odbudowy tkanki miejskiej
na obszarze szczecińskiego Śródodrza // In:
Nowoczesność w architekturze: integracja
- identyfikacja - innowacja. T. 3: Innowacja.
- Gliwice, 2013. - S. 89-98: il.
2465. HAJDAMOWICZ Ryszard: Nieprzemijający modernizm: casus Szczecina.
Czas. Techn., Architektura 2011 R. 108 z. 4A/2 s. 135-140, il.
2457. HIPPE Annekathrin, WITT Detlef: Szenen aus dem Georgsmartyrium in der
St. Nikolaikirche zu S t r a l s u n d : zur restauratorischen Untersuchung der mittelalterlichen Wandmalerei. Pommern 2012 Jg. 50 H.
2 s. 22-25, il.
2466. HAŁABURA Ryszard: Moellendorf & Bachmann: photographisches Atelier
Stettin. Szczeciner 2012 nr 2 s. 52-68, il., faks.
2458. WEGNER Martina: Ein renaissancezeitlicher Kachelkomplex aus Stralsund:
Rekonstruktionsansatz der Kachelserien. Bodendenkmalpfl. in Mecklenburg-Vorpommern
2012 Bd. 59 (dr. 2011) s. 199-250
2467. MAKAŁA Rafał: Auf dem Weg
zur Metropole: Architektur und Städtebau
der Gründerzeit in Stettin/Szczecin. Jahrb. d.
Bundesinst. f. Kultur u. Gesch. d. Dt. im östl.
Europa 2013 Bd. 21 s. 189-214, il., pl.
2459. KOSICKI Paweł: Pałac w S w o b n i c y [pow. gryfiń.]: zapomniana perła Pomorza Zachodniego. Spotk. z Zabyt. 2013
[R.] 37 [nr] 3/4 s. 40-43, il.
2468. MAKAŁA Rafał: Między prowincją a metropolią: architektura Szczecina w latach 1891-1918. - Szczecin, 2011
2460. PUŁAWSKI Andrzej: Zamek
S z a d z k o w średniowieczu. Stargardia
2011-2012 T. 7 (dr. 2013) s. 139-147, il. Zsfg.
2461. BInSt [krypt.]: Niezachowane
świątynie lewobrzeżnego S z c z e c i n a z XIX
i XX w. Szczeciner 2011 nr 1 s. 57-61, il.
2462. BIRANOWSKA-KURTZ Alicja: I
co dalej z tym zabytkiem?: problemy konserwatorskie zabudowy mieszkaniowej zespołu
Braunsfelde w Szczecinie, pochodzącej z początków XX wieku, na przykładzie budynku
przy ul. Marii Konopnickiej 27. Ochr. Zabyt.
2013 [R.] 66 nr 1-4 s. 129-146, il., pl. Sum.
Wersja elektron.: http://www.nid.pl/upload/iblock/
d10/d10fca01834545d2d0934c0698fc9e23.pdf [dostęp:
13 X 2015]
Rec.: MUTHESIUS Stefan: Ambitionierte Architektur als Provinzphänomen?: der Fall Stettin, Kunstchronik
2013 Jg. 65 H. 7 s. 358-362
2469. „MŁODZIEŻY dla wychowania
w dobrych obyczajach”: opis nowego budynku szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego /
oprac. Bogdana Kozińska. Szczeciner 2012 nr
2 s. 165-171, il.
2470. POMNIKI, akcenty rzeźbiarskie,
tablice pamiątkowe Szczecina / red. Joanna
Kozakowska. - Szczecin, 2012
Rec.: MACHAŁEK Małgorzata, Kronika Szczec. 2012
Nr 31 (dr. 2013) s. 123-125
2471. RACZYŃSKI Miłosz: Pozorna
identyfikacja zabudowy mieszkaniowej na
przykładzie północnych dzielnic Szczecina //
In: Nowoczesność w architekturze: integracja
- identyfikacja - innowacja. T. 2: Identyfikacja. - Gliwice, 2013. - S. 97-102: il.
Pomorze Zachodnie
2472. REMBAS Michał: Cuda na fasadach [szczecińskich kamienic]. Szczeciner
2011 nr 1 s. 106-115, il.
2473. ROOS Julia: Denkmalpflege und
Wiederaufbau im Nachkriegspolen: die Beispiele Stettin und Lublin. - Hamburg, 2010
Rec.: LISSOK Michael, Balt. Stud. N.F. 2012 Bd. 98
(dr. 2013) s. 197-200
2474. RZESZOTARSKA-PAŁKA Magdalena: Szczecińskie przedogródki z przełomu XIX i XX wieku. Czas. Techn., Architektura 2012 R. 109 z. 6-A s. 127-133, il. Streszcz.
Sum.
2475. WENDT Eckhard: Stettins Wasserseite: Panoramaansichten aus dem Jahr 1905.
Pommern 2013 Jg. 51 H. 3 s. 24-28, il., pl.
2476. FASSBINDER Stefan: Auf der Suche nach einer Petrusfigur: die Altäre der
Kirchen von Hoff [Tr z ę s a c z ]. Pommern
2013 Jg. 51 H. 1 s. 24-29, il.
—————
195
2479. BUGENHAGEN Beate: Gelehrte Musiker?: Kantoren und Organisten im
frühneuzeitlichen Stralsund // In: Gelehrte
Geistlichkeit - geistliche Gelehrte: Beiträge
zur Geschichte des Bürgertums in der Frühneuzeit. - Berlin, 2012. - S. 185-195
2480. KULTURA muzyczna / red. Robert Masalski. - Szczecin: Książnica Pom.,
2013. - 119, [1] s.: il., tab.
Z treści: WEJMAN Grzegorz: Festiwale muzyki
organowej i kameralnej na Pomorzu Zachodnim po II
wojnie światowej s. 11-26. - TARNOWSKA Anna: Śpiew
chóralny elementem kultury muzycznej Pomorza Zachodniego s. 27-32. - FABIAŃCZYK-MAKUCH Sylwia:
Marynistyka w polskiej literaturze chóralnej w twórczości
kompozytorów XX i XXI wieku: zarys s. 33-41. - BORYSOWSKA Agnieszka: „Anielskie chóry” na pogrzebie
księcia Jerzego III: z funeraliów Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie s. 52-63. - MASALSKI Robert: Wybrani
współcześni twórcy katolickiej kultury muzycznej na
Pomorzu Zachodnim s. 83-93. - WOŹNIAK Zbigniew:
Budownictwo organowe w Szczecinie w czasach najnowszych s. 94-107. - PAWŁOWSKA Anna: 50 lat wyższego
szkolnictwa muzycznego na Pomorzu Zachodnim s. 108114. - LISKOWACKA Jolanta: Muzykalia w zbiorach rękopisów Książnicy Pomorskiej s. 115-119
2477. BITTNER Karolina: Propagandowe funkcje piosenki na przykładzie Festiwalu
Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Pamięć
i Sprawiedliwość 2013 [nr] 2 s. 233-261. Sum.
2481. MACHNIK Justyna: Przed Państwem...: Nieznani! Szczeciner 2012 nr 2 s.
140-147, il., faks.
2478. Die BUCHHOLZ-ORGEL im
Greifswalder Dom St. Nikolai / hrsg. v. Matthias Schneider. - Schwerin: Helms, 2013.
- 267 s.: il. - (Veröffentlichungen der Gesellschaft der Orgelfreunde; 256)
2482. RAPA Wojciech: Mocne uderzenie
po szczecińsku. - Szczecin: Szczec. Agencja
Artyst., 2013. - 235, [1] s.: il., faks., portr.
Z treści: LISSOK Michael: Die künstlerische Neugestaltung und Neuaustattung der Nikolaikirche in
Greifswald zwischen 1824 und 1832 s. 12-36. - GRAVE
Johannes: Kreuzlandschaften: Caspar David Friedrich
[1774-1840] als Maler von Altarbildern? s. 55-76. - ASSEL Heinrich: „Prophetische Bürger einer spätern Welt”:
theologisch-ästhetische Netzwerke in Greifswald und auf
Rügen 1799 bis 1833 s. 77-98. - WINKLER Lutz: Greifswalder Kirchenmusikpflege im frühen 19. Jahrhundert: der Organist Carl Ludwig Lithander [1773-1843]
s. 99-120. - HEINEMANN Michael: Zur norddeutschen
Orgelmusik im frühen 19. Jahrhundert s. 121-130. FUNCK Markus T.: Die Orgeln des Greifswalder Doms
St. Nikolai: Vorgängerinstrumente, Konzept-, Planungsund Bauphase sowie spätere Umbauten der BuchholzOrgel s. 131-151
Szczeciński zespół muzyczny
2483. SOBIECKA Anna: Teatr na prowincji a prowincjonalizm: na marginesie uwag do dziejów scen dramatycznych
w Słupsku w latach 1945-2008 // In: Prowincjonalizm w kulturze europejskiej. - Wrocław, 2010. - S. 307-319
2484. TRZECIAK Bohdan: Tradycje
muzykoterapii w uzdrowisku Kołobrzeg:
przeszłość i teraźniejszość // In: Znaczenie
muzykoterapii w procesie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji. - Ciechocinek,
2013. - S. 33-39. Streszcz. Sum.
196
Pomorze Zachodnie
5. Historia książki, prasy i innych mediów
Zob. też poz.: 225, 245, 248, 257, 2288, 2311, 2364,
2379, 2410, 2498, 2570, 2578, 2586, 2669, 2743, 2745,
2746, 2752
2485. MYCIO Andrzej: Znaczenie kodeksu rękopiśmiennego w XVIII-wiecznej
Europie na przykładzie biblioteki historyka
Pomorza Ludwiga Wilhelma Brüggemanna
[1743-1817] // In: Książka i prasa w kulturze.
- Bydgoszcz, 2013. - S. 52-69. Sum.
Inwentarz rekopisów pochodzących z biblioteki Ludwiga Wilhelma Brüggemann, przechowywanych obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu s. 57-69
2486. NIEĆ Grzegorz: „O książkę polską
dla placówek antykwarycznych na Ziemiach
Odzyskanych” (organizacja i funkcjonowanie sieci państwowych antykwariatów na
Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1989
w świetle doniesień i komentarzy prasowych) // In: Oblicza prasy Ziem Zachodnich
w latach 1945-2012. - Zielona Góra, 2013. - S.
383-401: faks.
—————
2487. FLASIŃSKI Krzysztof: Prasa samorządów gminnych powiatów kamieńskiego i gryfickiego. Eduk. Human. 2012 nr 2 s.
43-61, tab., wykr. Streszcz. Sum.
2488. KANIA Jan, URBAS Michał: Lokalny rynek prasowy w powiatach nadmorskich Pomorza Zachodniego. Eduk. Human.
2012 nr 2 s. 9-28, il., tab. Streszcz. Sum.
2489. OLECHOWSKA Paulina: Funkcje
prasy szkolnej: charakterystyka na przykładzie powiatów kamieńskiego, świnoujskiego
i gryfickiego. Eduk. Human. 2012 nr 2 s. 2942, tab., faks. Streszcz. Sum.
2490. SIEDZIAKO Michał: „Domysły”
i „Korzenie”: czasopisma niezależnego środowiska katolików świeckich w Szczecinie //
In: Czas bibuły. [T.] 1. - Wrocław, 2013. - S.
75-89
2491. WEJMAN Grzegorz: Prasa parafialna jako media kościelne na przykładzie
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej // In:
Media religijne i wyznaniowe w polskim systemie medialnym. - Szczecin, 2013. - S. 129147: tab.
2492. WEJMAN Grzegorz: Prasa parafialna w parafiach nadbałtyckich: w granicach
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Eduk.
Human. 2012 nr 2 s. 63-72. Streszcz. Sum.
2493. WIŚNIEWSKI Jacek: Internetowa
prasa powiatów gryfickiego i kamieńskiego
oraz Świnoujścia. Eduk. Human. 2012 nr 2 s.
87-111. Streszcz. Sum.
—————
2494. SZULC Paweł: „G ł o s S z c z e c i ń s k i ” w okresie stalinowskim // In: Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 19452012. - Zielona Góra, 2013. - S. 290-299
2495. WOŹNICA Marcin: Zur kulturellen Integrationsstrategie der „P o m m e r s c h e n P r o v i n z i a l b l ä t t e r ” hinsichtlich der Vereinigung der Landesteile und
der Integration Gesamtpommerns in den
preussischen Staat. Germanistische Werkstatt
2013 [Bd.] 5 s. 289-302. Streszcz. Zsfg.
BIAŁECKI Tadeusz: Ze wspomnień redaktora naczelnego „P r z e g l ą d u Z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o” = poz. 2288
2496. PTASZYŃSKI Radosław:
ność nauk politycznych na łamach
glądu Zachodniopomorskiego” w
1963-2012. Prz. Zach.- pom. 2013 R.
s. 97-116. Sum.
Obec„Przelatach
28 z. 1
2497. STĘPIŃSKI Włodzimierz: Problematyka historyczna na łamach „Przeglądu
Zachodniopomorskiego” lat 1963-2012. Prz.
Zach.- pom. 2013 R. 28 z. 1 s. 39-96. Sum.
2498. WŁODARCZYK
Edward:
„S z c z e c i n”: czasopismo poświęcone sprawom regionu zachodniopomorskiego jako
prekursor „Przeglądu Zachodniopomorskiego” w latach 1957-1962. Prz. Zach.- pom.
2013 R. 28 z. 1 s. 23-38. Sum.
Pomorze Zachodnie
BITTNER K.: Kołobrzeg: portret miasta na łamach
„Z a Wo l n o ś ć i L u d ”
—————
197
2499. OSTROWSKI Piotr: Radio Kołobrzeg w Trzebiatowie. Eduk. Human. 2012 nr
2 s. 131-138, wykr. Streszcz. Sum.
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz.: 53, 76, 169, 170, 401, 1316, 1341, 1363, 1398, 2280, 2310, 2322, 2401, 2428, 2429, 2440, 2441, 2443, 2444,
2461, 2476, 2480, 2490-2492, 2556, 2565, 2631, 2638, 2645, 2649, 2658, 2673, 2677, 2680, 2690, 2693, 2700, 2704, 2727,
2731, 2742, 2785, 2862
2500. ANSORGE Jörg: Pilgerzeichen
und Pilgerzeichenforschung in Mecklenburg-Vorpommern // In: Wallfahrer aus dem
Osten: mittelalterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee, Donau und Seine [...]. - Frankfurt/M., 2013. - S. 81-144
2501. BUCHHOLZ Werner: Hochstift
und Fürstentum Kammin im Spannungsfeld
von Papst, Kaiser und Reich in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Blr. f. Dt. Landesgesch. 2009/2010 Jg. 145/146 s. 125-148
2502. CICHOCKA Marta: Działalność
prymasa Stefana Wyszyńskiego wobec Pomorza Zachodniego w latach 1949-1953 //
In: Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej [...]. - Wrocław, 2013. - S. 48-56: tab.
2503. CICHOCKA Marta: Siostry:
zgromadzenia zakonne w służbie zdrowia
w czasach Polski Ludowej na przykładzie
Pomorza Zachodniego. Miscell. Anthropol. et
Sociol. 2013 [T.] 14 [nr] 2 s. 41-55, tab., wykr.
Streszcz. Sum.
2504. 40-LECIE [czterdziestolecie] Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972-2012 /
red. Tadeusz Ceynowa. - Koszalin: Bibl. Wyż.
Sem. Duchow., 2012. - 215 s.: il., mapy, tab.
Z treści: ZADARKO Krzysztof: Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej: narzędzie działania biskupa diecezjalnego s. 13-22. - MAZUR
Radosław: Funkcjonowanie Wydziału Katechetycznego
Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej w przededniu
40-lecia istnienia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej s.
23-27. - DULLAK Kazimierz: Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej s. 29-39. - WALKUSZ Adam:
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej s. 41-52. - JASTRZĄB Dariusz: Modele formacyjne w trzydziestoleciu
istnienia Wyższego Seminarium Duchownego w Koszali-
nie s. 53-60. - BUJAK Janusz: Ruch ekumeniczny w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej s. 61-72. - WÓJTOWICZ
Wojciech: Duszpasterstwa specjalne, wybrane ruchy,
inicjatywy i wspólnoty kościelne w diecezji koszalińskokołobrzeskiej s. 81-103. - WOŹNIAK Zbigniew: Historia
kongresów i ruchów w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
s. 105-111. - BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech: Działalność
szkół katolickich w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej s.
113-123. - WEJMAN Grzegorz: Historiografia kościelna
Pomorza Zachodniego: zarys ogólny s. 125-133. - CEYNOWA Tadeusz: Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej s. 135-147. - ROMANIK Henryk: „Skarby i serca”: przyczynek do refleksji o opiece nad zabytkami sztuki
sakralnej w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej s. 149-161.
- BASTOWSKA Krystyna: Budownictwo sakralne w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 1972-2012 s. 163-170.
- CEYNOWA Tadeusz: Ważniejsze wydarzenia z dziejów
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 1972-2012 s. 171-200
2505. GRAJEWSKI Andrzej: Normalizacja administracji kościelnej na Ziemiach
Odzyskanych w kontekście watykańskiej polityki wschodniej // In: Droga do stabilizacji
polskiej administracji kościelnej na Ziemiach
Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej [...]. - Wrocław, 2013. - S. 101-120
2506. GUMMELT Volker: Melanchthons
Einfluss auf das Kirchenwesen im Nordosten
des Reiches: ein Vergleich zwischen Mecklenburg und Pommern // In: Philipp Melanchthon: Lehrer Deutschlands, Reformator
Europas. - Leipzig, 2011. - S. 191-198
2507. JAMROZIAK Emilia: Survival
and success on medieval borders: Cistercian
houses in medieval Scotland and Pomerania
from the twelfth to late fourteenth century. Turnhouts, 2011
Rec.: BÜTTNER Bengt, Balt. Stud. N.F. 2012 Bd. 98
(dr. 2013) s. 208-209. - STRZELCZYK Jerzy, Kwart. Hist.
2013 R. 120 nr 1 s. 147-152
2508. JAŻEWICZ Iwona, RYDZ Eugeniusz: Kościoły maryjne w przestrzeni sakral-
198
Pomorze Zachodnie
nej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Słup.
Pr. Geogr. 2013 [nr] 10 s. 21-49, il., mapa, tab.,
wykr. Streszcz. Sum.
2509. KERSKEN Norbert: Otto von
Bamberg // In: Religiöse Erinnerungsorte in
Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. - Berlin, 2013. - S. 561-573
2510. KUCHARSKI Wojciech: Stabilizacja polskiego Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle raportów polskich dyplomatów w Rzymie z lat 1945-1972
// In: Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich
i Północnych po II wojnie światowej. - Wrocław, 2013. - S. 121-136
2511. KULESZA Wojciech: Pomnik Jana
Pawła II nad jez. Krępskim Średnim na ziemi
wałeckiej w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2013 nr 4 s. 174-182, il., faks.
2512. LEC Zdzisław: Biskup Jan Kropidło (1394-1398) na tle czternastowiecznych
biskupów diecezji kamieńskiej // In: Lux
ex Silesia: księga pamiątkowa dedykowana
księdzu profesorowi Józefowi Mandziukowi
w 70. rocznicę urodzin. - Warszawa, 2013. S. 431-436
2513. MAJEWSKI Marcin: Pilgerzeichnen auf Glocken in hinterpommerschen Kirchen // In: Wallfahrer aus dem Osten: mittelalterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee,
Donau und Seine. - Frankfurt/M., 2013. - S.
51-68
2514. MIGDALSKI Paweł: Biskup szczecińsko-kamieński Kazimierz Majdański
[1916-2007] epigonem polskiej myśli zachodniej // In: Nad Odrą i Bałtykiem: myśl
zachodnia: ludzie - koncepcje - realizacja do
1989 r. - Szczecin, 2013. - S. 139-154
2515. NIXDORF Wolfgang: Die Pommersche Evangelische Kirche und der Staat:
aus der Sicht von Kirchenleitung und Konsistorium: Beispiele aus vier DDR-Jahrzehn-
ten. Balt. Stud. N.F. 2012 Bd. 98 (dr. 2013) s.
131-169, il., portr.
2516. PIETRZAK Jerzy: Rola prymasa
Hlonda w ustanowieniu polskiej administracji kościelnej na ziemiach przyłączonych do
Polski po II wojnie światowej: trudne odkrywanie faktów // In: Droga do stabilizacji
polskiej administracji kościelnej na Ziemiach
Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej. - Wrocław, 2013. - S. 33-45
2517. PROKOP Krzysztof Rafał: Polscy
biskupi dominikańscy: słownik biograficzny.
- Kraków: Nakł. aut., 2013. - 382, [1] s. Bibliogr. s. 364-377
Z treści: Albert (Albrecht) Katschen (po 1461), biskup sufragan kamieński 1456 (1455) - 1461 (?) s. 20-21.
- Arnold z Eltz (1330), biskup ordynariusz kamieński
1324-1330 s. 21-24. - Ernest z Torgau (?) (1259), biskup
ordynariusz pomezański 1248/48-1259 s. 38-42. - Gerard
z Reppin (po 1426), biskup sufragan kamieński 1426-(?)
s. 44-45. - Grope Goswin z Lubeki (po 1368), domniemany biskup sufragan kamieński (?) s. 45. - Heidenryk (Heidenreich) - Henryk (1263), biskup ordynariusz chełmiński 1245-1263 s. 49-54. - Jan Schadland (1311/12-1373)
(Schadlant, Schadelant, Szandelant), biskup ordynariusz
chełmiński 1359-1363 s. 69-72. - Jan (Johlin?) (po 1401
(?)), domniemany biskup sufragan kamieński (1388) s.
72-74. - Jan Kaldeborn (1416), (Caldeborn, Caldenborn,
Kaldenborn, Caldenburg), biskup sufragan chełmiński
(1399)-(1402), włocławski (1402/04)-(1411/14) i warmiński (1415/16), domniemany biskup sufragan kamieński
(przed 1396)-(1398) s. 76-79. - Michał z Rentelen (1473),
biskup sufragan kamieński (1468) s. 102-103. - Mikołaj
Afri (Afre) (1323), biskup ordynariusz chełmiński 13191323 s. 104-107. - Piotr Polak (Polonus) (1301), biskup
ordynariusz kamieński 1296-1301 s. 123-128. - Tetward
(Thetward) (po 1256/57(?)), biskup (ordynariusz?) sambijski (Sambii) 1251-1256/57(?) s. 138-143. - Wichmann
(po 1453), biskup sufragan kamieński (1449 (1447/49))
s. 150-151. - Wit (1263/69), biskup misyjny Litwy 12531255 s. 153-158. - Mikołaj Bykowski (Jaxa-Bykowski)
(1748-1806/14(?)), (biskup pomocniczy w diecezji wileńskiej) s. 159-165. - Cyprian ze Środy (1536(?)-1594),
biskup sufragan wileński 1572-1594 s. 166-174. - Feliks
z Kazimierza (1554), biskup sufragan wileński 1532-1554
s. 182-186. - Antoni Malinowski (1742-1816), biskup
sufragan żmudzki 1782-(1791/95(?)) s. 230-239. - Walentyn Wołczacki (1740/41-1810) (biskup pomocniczy
w diecezji wileńskiej) s. 285-291. - Meinard (Meinhard),
święty, biskup i apostoł Liwonii s. 310-311. - Petroniusz
Kamieński, przeor wileńskiego konwentu Ducha Świętego s. 330-333. - Tomasz Hanusewicz, przeor wileński
w latach 1727-1730 s. 337-338
2518. PTASZYŃSKI Maciej: Lutherisches Kirchenregiment im Kreuzfeuer in-
Pomorze Zachodnie
terner Kritik?: Konfliktsituationen zwischen
dem Stralsunder Superintendenten und dem
pommerschen Generalsuperintendenten in
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunders // In:
Zwischen Ekklesiologie und Administration:
Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europäischen Reformationen. - Göttingen, 2013.
- S. 155-192
2519. PTASZYŃSKI Maciej: Orthodoxie aus der Provinz und Buchgelehrsamkeit:
theologisches Selbstverständnis der evangelischen Kirche in Pommern (16./17. Jahrhundert) // In: Gelehrte Geistlichkeit - geistliche
Gelehrte: Beiträge zur Geschichte des Bürgertums in der Frühneuzeit. - Berlin, 2012.
- S. 53-74
2520. RĘBKOWSKI Marian: The finds
of the pilgrim badges from the Polish Baltic
coast // In: Wallfahrer aus dem Osten: mittelalterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee,
Donau und Seine [...] . - Frankfurt/M., 2013.
- S. 33-50
2521. ROSIK Stanisław: Gens Pomeranorum u wrót Europy: znaczenie chrystianizacji
w kształtowaniu Pomorza Zachodniego (XIXII w.) // In: Od chrystianizacji do współczesności: studia zebrane z okazji Jubileuszu
750-lecia kościoła Świętego Ducha w Moryniu. - Chojna, 2013. - S. 23-33
2522. SIMIŃSKI Rafał: Konrad Bonow
[ok. 1365-1417]: archidiakon Tribsees, nadpleban Stralsundu i administrator biskupstwa
kamieńskiego na tle stosunków pomorskokrzyżackich w pierwszych dziesięcioleciach
XV wieku // In: Kościół i duchowieństwo
w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich. - Toruń, 2013. - S. 139-166
2523. SMOLIŃSKI Marek: Der Johanniterorden in Pommern und Pommerellen im
Mittelalter: Politik, Wirtschaft, Menschen //
In: Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa: Mittelalter. - Brno, 2011. - S. 139-156
2524. STEFAN kardynał Wyszyński: pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim:
199
materiały z konferencji naukowej z 30 listopada 2012 roku / red. Aleksander Ziejewski,
Grzegorz Wejman; Uniwersytet Szczeciński.
Wydział Teologiczny; Parafia pw. Św. Jana
Chrzciciela w Szczecinie; Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Szczecin, 2013. - 325,
[3] s.: il., faks.
Z treści: ZIEJEWSKI Aleksander: Stefan kardynał
Wyszyński a bazylika św. Jana Chrzciciela w Szczecinie s.
27-34. - WEJMAN Grzegorz: Kardynał Stefan Wyszyński
w procesie organizacji Kościoła katolickiego na Pomorzu
Zachodnim s. 45-69. - KOZŁOWSKI Kazimierz: Rola
kardynała Stefana Wyszyńskiego w procesie polonizacji ziem nad Odrą i Bałtykiem (z perspektywy 2012 r.)
s. 71-81. - DWIE wizyty prymasa Polski księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego na Pomorzu Zachodnim /
[wyd.] Jan Macholak s. 139-157. - CZARCIŃSKA Iwona:
Zachodniopomorskie zbiory Instytutu Prymasowskiego
s. 159-165. - CEYNOWA Tadeusz: Pobyt prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenach diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej s. 179-216. - PRYMAS Stefan
Wyszyński w Szczecinie: fotografie s. 217-237
2525. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat seminariów duchownych na Pomorzu Zachodnim /
pod red. Tadeusza Ceynowy. - Koszalin: Bibl.
Wyż. Sem. Duchow., 2013. - 219 s.: il., tab.
Z treści: BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech: Wykształcenie duchowieństwa katolickiego duszpasterzującego
ma Pomorzu Zachodnim w XIX wieku s. 25-32. - KOŁODZIEJ Bernard: Towarzystwo Chrystusowe w służbie
Kościoła na Pomorzu Zachodnim s. 33-38. - WEJMAN
Grzegorz: 30-lecie Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie s. 49-69. - CEYNOWA
Tadeusz: 30 lat Wyższego Seminarium Duchownego
w Koszalinie s. 71-125. - FLORIANOWICZ Magdalena,
ZIELONKA Monika: Biblioteka Wyższego Seminarium
Duchownego w Koszalinie s. 141-147
2526. URBAŃCZYK Przemysław: Misja
Brunona z Kwerfurtu na tle sytuacji Kościoła na obszarze okołobałtyckim // In: ...myśli
o średniowieczu / P. Urbańczyk. - Wodzisław
Śląski, 2013. - S. 104-115
Przedr. z: Święty Brunon: patron lokalny czy symbol
jedności Europy i powszechności Kościoła / red. Andrzej
Kopiczko. - Olsztyn, 2009. - S. 137-148
2527. URBAŃCZYK Przemysław: Św.
Brunon z Kwerfurtu: patron „przyjaźni” polsko-niemieckiej? // In: ...myśli o średniowieczu / P. Urbańczyk. - Wodzisław Śląski, 2013.
- S. 122-128
Przedr. z: Święty Brunon: patron lokalny czy symbol
jedności Europy i powszechności Kościoła / red. Andrzej
Kopiczko. - Olsztyn, 2009. - S. 137-148
200
Pomorze Zachodnie
2528. WEJMAN Grzegorz: Formacja
kleryków po włączeniu seminariów duchownych w struktury uniwersyteckie na przykładzie metropolii szczecińsko-kamieńskiej.
Kościół w Polsce 2012 [T.] 11 s. 145-160.
Sum.
des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts] / bearb. v. Stefan Sienell, unter Mitarb. Joachim
Radmer. - Greifswald: Pommerscher Greif,
2013. - 592 s. - (Pommersche Kirchenbücher
und Personenstandsregister; Bd. 3)
2529. WEJMAN Grzegorz: Posługa sióstr
zakonnych w placówkach społeczno-opiekuńczych na terenie obecnej archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej w latach 1945-1972
// In: Człowiek, religia, zdrowie. - Szczecin,
2011. - S. 437-451
2535. BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech:
Z dziejów parafii Mariackiej w K o s z a l i n i e
(XIX wiek). - Koszalin: Wydaw. Lech Bończa-Bystrzycki, 2013. - 306 s.: il. Bibliogr. s.
267-296. Streszcz. Sum. Zsfg.
2530. WEJMAN Grzegorz: Sytuacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim
w okresie hitleryzmu: (w granicach dzisiejszej diecezji szczecińsko-kamieńskiej) // In:
Lux ex Silesia: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin. - Warszawa, 2013.
- S. 677-694
2531. WIĄZOWSKI Eugeniusz Grzegorz: Kardynał Stefan Wyszyński jako inspirator i protektor rozwoju życia religijnego na
Pomorzu Zachodnim. Stud. Koszal.- Kołobrz.
2013 Nr 20 z. 1/2 s. 331-351. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: www.skkkoszalin.pl/skk_20_
2013/24_wiazowski_eugeniusz.pdf [dostęp: 5 V 2015]
—————
2532. KAJKOWSKI Kamil, SZCZEPANIK Paweł: Kościół pw. św. Katarzyny w B y t o w i e w świetle źródeł archeologicznych.
Nasze Pomorze 2012 nr 14 (dr. 2013) s. 25-37,
il.
2533. SŁOMSKI Józef: Z Podgórza nad
Bałtyk. - Kołobrzeg: Wydaw. Kamera, 2012.
- 119, [1] s.: il.
Dot. bazyliki pw. Wniebowzięcia NMP w K o ł o brzegu
2534. TRAUREGISTER Kolberg. Bd. 3:
Supplementum: St. Marien 1866-1927, Gemeindeblätter St. Marien, Gemeindeblätter
St. Nikolai, Gemeindeblätter St. Georg, Gemeindeblätter evangelische Militärgemeinde,
evangelisch-reformierte Gemeinde: [Ende
Bd. 2 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 2301
2536. NAPOROWSKI Andrzej, POŁEĆ
Kamil: Czterdziestolecie parafii pw. Matki
Boskiej Różańcowej w S i e m c z y n i e [pow.
draw.]. Zesz. Siemczyńsko-Henrykowskie 2013
T. 3 s. 26-36, il., portr.
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_3.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
2537. WIESE René: 400 Jahre Abendmahlskelch der Kirche in Stolpe [S ł u p s k ]:
die Anfechtungen des Pastors Johannes Prange und das Jahr 1609 // In: Leder ist Brot: Beiträge zur norddeutschen Landes- und Archivgeschichte: Festschrift für Andreas Röpcke.
- Schwerin, 2011. - S. 87-98
2538. SAMARITER Renate: Neue Pilgerzeichen und religiöse Zeichen aus S t r a l s u n d // In: Wallfahrer aus dem Osten: mittelalterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee,
Donau und Seine. - Frankfurt/M., 2013. - S.
145-178
2539. HARASIMIAK Grzegorz: Instytucjonalne represjonowanie Kościoła
katolickiego na Pomorzu Zachodnim na
przykładzie szpitala św. Karola Boromeusza w S z c z e c i n i e // In: Człowiek, religia,
zdrowie. - Szczecin, 2011. - S. 465-483
2540. KOPYCIŃSKA Ludmiła: Powstanie parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja
w Szczecinie po drugiej wojnie światowej.
Kronika Szczec. 2012 Nr 31 (dr. 2013) s. 7996, il., tab.
2541. WEJMAN Grzegorz: 750-lecie powstania szczecińskiej kapituły kolegiackiej
201
Pomorze Zachodnie
św. Piotra Apostoła (Mariackiej). Rocz. Hist.
Kościoła 2013 T. 5 s. 19-48. Sum.
geschichte: Festschrift für Andreas Röpcke.
- Schwerin, 2011. - S. 29-44
2542. WEJMAN Grzegorz: Kult maryjny
w Tr z e b i a t o w i e . Rocz. Skrzatuski 2013 T.
1 s. 117-135
2544. CIECHANOWICZ Jarosław: Jezuici i ich działalność na ziemi w a ł e c k i e j
w latach 1665-1780. Stud. i Mat. do Dziejów
Ziemi Wałeckiej 2013 nr 4 s. 41-50, il., mapy
2543. SCHOEBEL Martin: Das Chorherrenstift Mariental in U e c k e r m ü n d e : ein
pommersches Priorat der Kongregation von
St. Viktor in Paris // In: Leder ist Brot: Beiträge zur norddeutschen Landes- und Archiv-
2545. WEJMAN Grzegorz: Kościelne
dzieje miasta i gminy Wę g o r z y n o [pow.
łob.]. Colloquia Theol. Ottoniana 2013 [nr] 2
s. 91-119. Streszcz. Sum.
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz.: 412, 462, 790, 2285, 2302, 2305, 2311, 2316, 2357, 2481, 2694, 2752, 2793
2546. KABATEK Mateusz, KULCZYŃSKI Robert: Lotnicza historia ziemi pilskiej
1910-1945. - Sandomierz: Stratus, 2011. - 191
s.: il.
2547. SOŁTYSIAK Michał: Podstawy
ekonomiczne powstawania średniowiecznych ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim w świetle badań archeologicznych.
- Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2013. - 352,
[1] s.: il., mapy. - (Archeologia / Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 52).
Bibliogr. s. 322-344. Sum.
2548. STADT und Meer im Ostseeraum
im 17. und 18. Jahrhundert: Seehandel, Sozialstruktur und Hausbau: dargestellt in historischen Informationssystemen: Beiträge des
wissenschaftlichen Kolloquiums in Stralsund
vom 8. und 9. September 2005 / hrsg. v. Frank
Braun. - Berlin: Lit-Verl., 2013. - 330 s.: il.,
faks., mapy, pl., tab., wykr + CD-ROM. - (Geschichte. Forschung und Wissenschaft; 17)
Z treści: BÖCKER Heidelore: „Stadtlandschaft”
- „Städtelandschaft” - „Städtesystem”: der Beitrag kleiner Städte zur „Urbanisierung” im „hansischen Raum”
während des späten Mittelalters s. 30-69. - HOJENSKI
Carina: Kleinstädte in Schwedisch-Pommern um die
Wende zum 18. Jahrhundert: ein erster Überblick s. 7090. - KAHLE Sabina, THOMAS Friederike: Stralsunder
Baukultur des 17. und 18. Jahrhunderts: Untersuchungen
zur Architektur der Schwedenzeit s. 91-177. - GRABINSKY Anne: Zerstörung und Wiederaufbau: die Bautätigkeit in Stralsund in der Folge der beiden Grossbrände
von 1678 und 1680 s. 178-207. - LABAHN Karsten:
Quartiere, Dämme und die Hafenvorstadt in Stralsund:
zur sozialräumlichen Gliederung der frühneuzeitlichen
Stadt s. 208-247. - KROLL Stefan, PÁPAY Gyula: Die
Historisch-Geographischen Stadtinformationssysteme
„Greifswald 1707/08” und „Stettin 1706/07” s. 283-296.
- WAHRMANN Carl Christian: Beschreibung des Historischen Informationssystems „Schifffahrt und Seehandel
Pernau 1764-1782” s. 297-301. - SCHELTJENS Werner:
Quantitative sources for the study of Dutch shipping and
trade in the Gulf of Finland in the first half o f the 18th
Century s. 302-329
—————
SZUKAŁA M.: Akta miasta B i a ł y B ó r... = poz.
213
2549. FRĄCEK Zachariasz: C h a r b r o w o [pow. lęb.]. Cz. 2 rozsz. Biul. Hist. / Muz.
w Lęborku 2013 nr 36 s. 57-94, il.
2550. JANUSZANIEC Zbigniew: Tajemnice codzienności a historia. Zesz. Siemczyńsko-Henrykowskie 2013 T. 2 s. 25-40, il., pl.
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_2.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
Dot. topografii C z a p l i n k a i Siemczyna.
2551. CZEKAJ-ZASTAWNY Agnieszka, KABACIŃSKI Jacek, TERBERGER Thomas: Geneza kultury pucharów lejkowatych
w kontekście przemian kulturowych w Europie Północnej w V tys. BC. Prz. Archeol. 2013
T. 61 s. 189-213, il., mapy, tab. Sum.
Na podstawie badań w D ą b k a c h , pow. sław.
2552. MILER Zbigniew: Dobre Miasteczko: szkice z przeszłości D o b r e j [pow.
202
Pomorze Zachodnie
łob.] i okolicy. - [Szczecin]: Drukarnia, Wydaw. POLBIUR, [2012]. - 182 s.: il.
2553. SCHMIDT Jens-Peter: Alles im
Fluss?: der älterbronzezeitliche Hortfund
von G o l c h e n , Lkr. Demmin // In: Kulturwandel im Spannungsfeld von Tradition und
Innovation: Festschrift für Michael MüllerWill. - Neumünster, 2013. - S. 161-174
2554. KAZANIECKI Józef: G o l e n i o w s k a Mila Niepodległości. - Goleniów:
Urząd Gm. i Miasta, 2013. - 223 s.: il., tab.
2555. MACHAJEWSKI Henryk: G r o n o w o : ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur
in Westpommern / Fundacja Monumenta
Archaeologica Barbarica [et al.]. - Warszawa,
2013. - 210 s.: il., mapy, tab., wykr. - (Monumenta Archaeologica Barbarica; T. 18). Bibliogr. s. 77-85
BENKEN P.: Aparat bezpieczeństwa a geneza wypadków g r y f i c k i c h ... = poz. 2753
2556. GRYFICE: dzieje miasta / red. Tadeusz Białecki. - Szczecin: Urząd Miasta Gryfice, 2013. - 623, [1] s.: il., faks., mapy, pl., tab.,
wykr.
Treść: DWORACZYK Marek: Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie gminy Gryfice s. 17-28. SIMIŃSKI Rafał: Gryfice w średniowieczu (do 1523 roku)
s. 29-80. - GAZIŃSKI Radosław: Dzieje Gryfic w XVI
wieku i 1. połowie XVII wieku s. 81-120. - GUT Paweł:
Gryfice w 2. połowie XVII wieku i w wieku XVIII (16531806) s. 121-158. - SZUKAŁA Maciej: Gryfice od wojen
napoleońskich do roku 1945 s. 159-208. - GWIAZDOWSKA Ewa: Miasto w świetle przekazów ikonograficznych
s. 209-234. - KOCHANOWSKA Janina: Zabytkowa zabudowa Gryfic i jej konserwacja s. 235-256. - PTASZYŃSKI
Radosław: Powstanie i działalność administracji polskiej
1945-2010: (od Tymczasowej Rady Doradczej do Rady
Powiatu) s. 259-272. - PTASZYŃSKI Radosław: Życie
polityczne Gryfic po 1945 s. 273-292. - PTASZYŃSKI
Radosław: Bezpieczeństwo publiczne i wymiar sprawiedliwości s. 293-302. - BIAŁECKI Tadeusz, NOWAK Lucyna Henryka: Procesy demograficzne w latach 1945-2010
s. 303-324. - GAŁAJ-DEMPNIAK Renata: Budownictwo
i gospodarka komunalna s. 325-342. - GAŁAJ-DEMPNIAK Renata: Przemysł i spółdzielczość s. 343-368.
- CICHOCKA Marta: Rzemiosło miejskie s. 369-380.
- CICHOCKA Marta: Handel i aprowizacja s. 381-398.
- CICHOCKA Marta: Rolnictwo w mieście s. 399-406.
- CIEŚLIŃSKI Antoni: Oświata w Gryficach s. 407-440. MAZURSKI Ireneusz: Służba zdrowia i opieka społeczna
s. 441-460. - CIEŚLIŃSKI Antoni: Życie religijne w Gry-
ficach po 1945 s. 461-474. - CIEŚLIŃSKI Antoni: Kultura i media s. 475-510. - GRZĘDA-KEMPIŃSKI Marian:
Sport i kultura fizyczna na ziemi gryfickiej po drugiej
wojnie światowej s. 511-528. - CICHOCKA Marta: Turystyka s. 529-536. - SOBKOWIAK Marek: Wojsko polskie
w Gryficach s. 537-550. - GUT Agnieszka: Herb miasta
s. 551-558. - FRANKEL Maria: Bibliografia do dziejów
miasta i gminy Gryfice s. 559-566. - GUT Paweł, CIEŚLIŃSKI Antoni, BIAŁECKI Tadeusz: Leksykon podgryfickich miejscowości s. 567-612
2557. PUŁAWSKI Andrzej: Relikty murów obronnych miasta I ń s k o . Stargardia
2011-2012 T. 7 (dr. 2013) s. 251-252
2558. BITTNER Karolina: K o ł o b r z e g :
portret miasta na łamach „Za Wolność i Lud”
// In: Pod dyktando ideologii: studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej. - Szczecin , 2013. - S. 346-359
50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Muzeum Oręża
Polskiego [w Kołobrzegu]... = poz. 294
2559. GALEWSKI Tomasz, KUCZKOWSKI Andrzej: Ślady osadnictwa kultury
pomorskiej oraz wczesnośredniowiecznej na
stanowisku 3 w K o n i k o w i e , gm. Świeszyno, pow. Koszalin. Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s.
469-505, il., mapa, tab.
2560. JANOWSKI Andrzej: Kilka uwag
o odważniku z domniemanym znakim runicznym znalezionym na Górze Chełmskiej
w K o s z a l i n i e . Slavia Antiqua 2013 T. 54 s.
267-273, il. Sum.
MNIE to miasto [Koszalin] od innych droższe... =
poz. 2292
2561. MIECZKOWSKI Zbigniew: Wczoraj Woltersdorf dzisiaj L i n o w n o [pow.
draw.]: zarys dziejów wsi. - Linowno: Dom
Judy, 2012. - 136 s.: il.
2562. WEDEL Kay v.: Lassehne [Ł a s i n
K o s z a l i ń s k i ] und das „Rote Schloss”: die
Geschichte eines Kunkellehens. Pommern
2013 Jg. 51 H. 1 s. 4-11, il.
2563. LIBICH Bogdan: Poczet burmistrzów Ł e b y po 1945 roku. Biul. Hist. / Muz.
w Lęborku 2013 nr 36 s. 25-31
Pomorze Zachodnie
2564. HISTORIA i kultura ziemi m i a s t e c k i e j i okolic / red. Janusz Gawroński,
Jan Sroka. - Miastko: Miej.- Gmin. Ośr. Kult.,
2012. - 224 s.: il.
2565. ŁUCZAK Marek: M i e r z y n przez
wieki = Möhringen im Laufe der Zeit. - Szczecin: Zapol, 2013. - 144 s.: il., faks., pl.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2566. BARTOSIK Przemysław: Sytuacja społeczno-polityczna w M i r o s ł a w c u w okresie stanu wojennego (1981-83):
w świetle dokumentów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Stud. i Mat.
do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2013 nr 4 s. 196203, faks.
2567. BARTOSIK Przemysław: Wybrane
zagadnienia z dziejów Mirosławca (XVIII/
XIX w.) w świetle badań Ernesta Berga. Stud.
i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2013 nr 4
s. 68-88, il., faks.
2568. KUHLMANN Norbert: Ein slawischer Brunnen der Zeit um 1000 n. Chr. aus
P e l s i n , Lkr. Vorpommern-Greifswald. Archäol. Berichte aus Mecklen.-Vorpomm. 2012
Bd. 19 s. 104-108
2569. RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława: P i ł a : pięć wieków rozwoju. - Piła:
Państw. Wyż. Szk. Zaw., 2013. - 247 s.: il.,
mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 229-238
2570. ŁOPUCH Wojciech: Książki w Sali
Rycerskiej. Bibl. Zach.- pom. 2013 R. 54 nr 1
s. 96-99, il.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31229 [dostęp: 10 VI 2015].
P ł o t y, pow. gryfic.
2571. SITARZ Bartosz: Waldsiedlung
- Im Waldpark - Osiedle Greckie [w P o l i c a c h ]. Szczeciner 2013 nr 3 s. 36-50, il.,
faks.
2572. HANNEMANN Siegfried: Vor
725 Jahren: Gründung der Stadt Regenwalde
[R e s k o ]: Schrittweise Verleihung des Stadtrechts. Sedina-Archiv N.F. 2013 Bd. 14 Jg. 57
[H.] 2 s. 41-46, il.
203
2573. KITA Artur: Piłka nożna kobiet
w działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” S.P. 2 S i a n ó w w latach
1997-2012. - Częstochowa: Wydaw. Akad. im.
J. Długosza, 2013. - 272 s.: il., tab. Bibliogr. s.
237-244. Sum.
2574. JANUSZANIEC Zbigniew: Tu
działa się historia. Zesz. Siemczyńsko-Henrykowskie 2013 T. 1 s. 18-25, il.
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_1.pdf [dostęp: 26 XI 2015].
Historia S i e m c z y n a , pow. draw.
2575. LESZCZEŁOWSKI Jarosław: Rozważania o początkach wsi Heinrichsdorf
[Siemczyno, pow. draw.]. Zesz. SiemczyńskoHenrykowskie 2013 T. 2 s. 41-52, mapy
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_2.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
2576. LESZCZEŁOWSKI
Jarosław:
Z Siemczyna do Cieszyna: wędrówka w pięciu wymiarach. Zesz. Siemczyńsko-Henrykowskie 2013 T. 3 s. 66-85, il., mapy
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_3.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
2577. DAWNY powiat S ł a w n o =
Frühere Kreis Schlawe / [aut.] Joanna Kluszczyńska [et al.]. - Słupsk: Grawipol, 2007. 302 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2578. HISTORIA i kultura ziemi sławieńskiej. T. 11: Ośrodki miejskie / red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka; Fundacja
„Dziedzictwo”. - Darłowo; Sławno, 2013. 415 s.: il., faks., mapy, portr., tab. Zsfg.
Treść: RĄCZKOWSKI Włodzimierz, SROKA Jan:
Ośrodki miejskie ziemi sławieńskiej: czynnik kulturotwórczy? s. 7-13. - RĄCZKOWSKI Włodzimierz, SROKA
Jan: Stracone złudzenia?: 20 lat zmagań z rzeczywistością:
kalendarium Fundacji „Dziedzictwo” s. 15-43. - BANASZEK Łukasz, WRÓBLEWSKA Lidia: Teledetekcja archeologicznych krajobrazów ziemi sławieńskiej s. 45-79,
381-382. - FLOREK Wacław: Naturalne krajobrazy ziemi
sławieńskiej w kontekście geologicznej historii Pomorza
s. 81-107, 383-385. - SOBISZ Zbigniew: Flora naczyniowa alei i szpalerów gminy Sławno s. 109-123, 386-387.
- SCHOEBEL Martin: Die archivische Überlieferung der
Städte und Gemeinden des Landkreis Schlawe im Landesarchiv Greifswald = Źródła archiwalne do dziejów
miast i gmin powiatu sławieńskiego w zasobie Archiwum
Krajowego w Greifswaldzie s. 125-143, 388-389. - CHLU-
204
Pomorze Zachodnie
DZIŃSKI Andrzej: Nazwy miast powiatu sławieńskiego s.
145-159. - GWIAZDOWSKA Ewa: Rozwój urbanistyczny
Sławna w świetle planów miasta od czasów nowożytnych
po współczesność s. 161-181. - CHOJECKA Joanna: Gottlieb Samuel Pristaff [?-1736] i jego widoki miast pomorskich s. 183-198, 390-391. - WITEK Maria, WITEK Waldemar: Zabudowa ryglowa w przestrzeni miast powiatu
sławieńskiego s. 199-220, 392-395. - LINDMAJER Józef:
Prasa w powiecie sławieńskim do II wojny światowej: fakty i rozważania s. 221-266. - PENCARSKI Kacper: Problemy społeczne i gospodarcze Darłowa i Sławna w latach
1918-1939 s. 267-300. - SIWIŃSKI Wojciech: Sytuacja
aprowizacyjna ludności powiatu sławieńskiego w pierwszych miesiącach polskiej administracji w 1945 roku s.
301-312. - BUZIAŁKOWSKI Jerzy: 80 lat Muzeum na
zamku w Darłowie (1930-2010) s. 313-356. - KONTOWSKI Konstanty: Cmentarze i miejsca pamięci o zmarłych
w Darłowie s. 357-377, 396
2579. SCHROEDER Karl-Heinz: Schlawe nach dem Dreissigjährigen Krieg. SedinaArchiv N.F. 2013 Bd. 14 Jg. 57 [H.] 3 s. 87-89
2580. SROKA Jan: Uchwycone w kadrze
- uchwycone w słowie: szkice o powojennym
Sławnie. - Sławno: Fund. „Dziedzictwo”, 2013.
- 116, [3] s.: il., faks., portr.
Teksty: Magiczne Sławno mojego dzieciństwa, Fundacja „Rodzina”, Z dziejów „Społem” PSS w Sławnie napisała Maria Poprawska
2581. MAZURKIEWICZ-PALACZ Krystyna: Dawne cmentarze w powiecie s ł u p s k i m . - Słupsk: Starostwo Pow., 2012. - 251
s.: il.
Wyd. 2 popr.: Słupsk, 2013
2582. WODECKI Jan: Słupska lekkoatletyka w latach 1945-2007: Ryszard Ksieniewicz (1933-2010) i inni... - Słupsk: Jan Wodecki, 2008. - 470 s.: il.
2583. ARCHEOLOGIA S t a r g a r d u .
T. 1: Badania zachodniej części kwartału V /
red. Karol Kwiatkowski; Muzeum w Stargardzie. - Stargard, 2012. - 298 s.: il., mapy, tab.,
wykr. Zsfg.
Treść: KWIATKOWSKI Karol: Źródła archeologiczne s. 23-30. - KWIATKOWSKI Karol, MAJEWSKI Marcin: Struktura przestrzenna i społeczna s. 33-86. - ROMANOWICZ Paulina, ZYŚKO Andrzej: Średniowieczna
ceramika naczyniowa s. 89-109. - KWIATKOWSKI Karol, MAJEWSKI Marcin: Wyroby ceramiczne okresu nowożytnego s. 113-145. - MAJEWSKI Marcin: Przedmioty
szklane s. 149-158. - JANOWSKI Andrzej: Przedmioty
metalowe s. 161-167. - STAŃ Karolina: Wyroby skórzane
s. 171-182. - BOBIK Izabela: Zabytki drewniane z póź-
nośredniowiecznej latryny s. 185-195. - DEMKOWICZ
Karol, MICHALAK Arkadiusz: Militaria z siedziby grupy terenowej NSDAP - Ortsgruppe Neustadt s. 199-241.
- KOSZAŁKA Joanna: Znaleziska roślinne z wypełniska
późnośredniowiecznej latryny s. 245-255. - MAKOWIECKI Daniel: Badania archeozoologiczne szczątków kostnych s. 259-280
Powyższy opis anuluje poz. 2599 w bibliogr. za 2012 r.
2584. RYMAR Edward: Fragmenty dziejów Stargardu nad Iną do 1253 roku. Stargardia 2011-2012 T. 7 (dr. 2013) s. 97-111. Zsfg.
2585. ZYŚKO Andrzej: Ceramika siwa
z badań parcel przy ulicy Bolesława Chrobrego (Świętojańska) w obrębie kwartału IX
w Stargardzie. Stargardia 2011-2012 T. 7 (dr.
2013) s. 151-173, il., pl. Zsfg.
2586. ZYŚKO Andrzej: Stilusy ze Stargardu źródłem znajomości pisma w średniowiecznym mieście. Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s.
317-348, il., pl. Sum.
2587. KUHLMANN Norbert: Ein Gehöft
aus der Frühphase der römischen Kaiserzeit
von S t o l p e , Lkr. Vorpommern-Greifswald.
Archäol. Berichte aus Mecklen.-Vorpomm.
2012 Bd. 19 s. 95-98
2588. BERNATZKI Bodo: Eine Lücke im
Befestigungssystem der Stadt [S t r a l s u n d ].
StraleSunth 3013 [Bd. 3] s. 12-17
2589. KONZE Marlies, SAMARITER
Renate: Mittelalterliche Spielpläne für TricTrac und Schach: Dame aus Stralsund, Quartier Frankenhof. Archäol. Berichte aus Mecklen.-Vorpomm. 2012 Bd. 19 s. 132-149
2590. OLDACH Robert: Das Einquartierungswesen in der schwedischen Festung
Stralsund 1721-1807. Militär u. Gesellschaft
in d. Frühe Neuzeit 2012 Jg. 16 H. 2 s. 218256, tab., wykr.
Wersja elektron.: http://pub.ub.uni-potsdam.de/volltexte/2012/6206/ [dostęp: 6 V 2015]
2591. OLDACH Robert: Stadt und Festung Stralsund: Studien zur Organisation
und Wahrnehmung schwedischer Militär-
Pomorze Zachodnie
205
Wersja elektron.: https://publishup.uni-potsdam.de/
opus4-ubp/frontdoor/index/index/docId/5545 [dostęp: 6
V 2015]
2599. MUSEKAMP Jan: Między Stettinem a Szczecinem: metamorfozy miasta
od 1945 do 2005. - Poznań: Wydaw. Nauka
i Innowacje, 2013. - 465, [1] s.: il. - (Studia
Brandtiana. Translationes; Vol. 5). Bibliogr. s.
407-437
2592. GOŁĘBIEWSKI Jakub Ignacy: Plany rewitalizacji Wyspy Grodzkiej w S z c z e c i n i e . Czas. Techn., Architektura 2012 R.
109 z. 6-A/2 s. 177-182, il. Streszcz. Sum.
2600. PAZIEWSKI Michał: Grudzień
1970 w Szczecinie. - Szczecin: IPN, 2013. 552 s.: il., faks. Bibliogr. s. 455-477
präsenz in Schwedisch-Pommern 1721-1807:
(Dissertationsprojekt). Militär u. Gesellschaft
in d. Frühe Neuzeit 2011 Jg. 15 H. 1 s. 187192
Toż w jęz ang. pt.: The revitalisation plans for the city
isle (Wyspa Grodzka) in Szczecin s. 183-188
2593. GRZELAK Jerzy: Wizja szaty
ideologicznej miasta w koncepcji urbanistyki socjalistycznej na przykładzie nazw ulic
i placów Szczecina w latach 1945-1990 // In:
Pod dyktando ideologii: studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej. Szczecin, 2013. - S. 371-397: tab.
2594. IWAŃCZUK Jan: Rozmieszczenie
punktów zborczych dla przesiedleńców niemieckich na terenie Szczecina w latach 19451947. Szczeciner 2012 nr 2 s. 112-123, il., pl.
2595. JUDEK Cecylia: Czesław Miłosz
w Szczecinie, czyli idylla na Głębokiem // In:
Czesław Miłosz i rewolucja. - Szczecin, 2011.
- S. 53-74: il., faks.
2596. KNAP Paweł: Z dymem pożarów, czyli kto na cokół w Szczecinie? Pamięć
i Przyszłość 2013 nr 4 s. 13-16, il.
2597. KOKIEL Andrzej, CEGIEŁKA
Tomasz: Pamięć i tożsamość mieszkańców
Szczecina. Eduk. Human. 2012 nr 1 s. 135145. Streszcz. Sum.
KRONIKA Szczecina... = poz. 55
2598. KÜCKENMÜHLER Spuren: die
Geschichte der Kückenmühler Anstalten in
Stettin: von ihrer Gründung im Jahr 1863,
über ihre Auflösung im Jahr 1940, bis zu
dem lebendigen Erbe im Jahr 2013: zum 150.
Gründungstag / freigelegt u. interpretiert
durch Friedrich Bartels. - [Greifswald]: Griepommern-Verl., 2013. - 212 s.: il., mapy
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 2725
2601. PTASZYŃSKI Radosław: Szczeciński Marzec [‘68]. Pamięć i Przyszłość 2013
nr 2 s. 15-18
2602. SAWICKI Jan Kazimierz: Pomnik
pamięci „Tym, którzy nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Nautologia 2013 R. 48 nr 150 s. 31-44, il.
Sum.
2603. SIEDZIAKO Michał: Codzienność
strajkującego miasta. Pamięć i Przyszłość
2013 nr 4 s. 57-64, il.
Sierpień ‘80 w Szczecinie
2604. SITARZ Bartosz: Miasto moje widzę ogromne...: wizje rozwoju aglomeracji
szczecińskiej. Szczeciner 2012 nr 2 s. 130-139,
il., pl.
100 [STO] lat Muzeum w Szczecinie... = poz. 325
2605. SZAFKOWSKA Irena, SZAFKOWSKI Zbigniew: Sport szczeciński w latach 2011-2012: fakty i wydarzenia. - Gorzów
Wielkopolski: Lubuska Rada Olimpijska,
2013. - 136 s.: il.
2606. SZAFKOWSKI Zbigniew: Kronika sportowa Szczecina. Cz. 17: Rok 2012. Prz.
Zach.- pom. 2013 R. 28 z. 4 s. 115-154
Cz. 16 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 2627
2607. TECHMAN Ryszard: Anfänge
des Konsulardienstes skandinavischer Staaten in Stettin nach dem Zweiten Weltkrieg.
Stud. Marit. 2013 Vol. 26 s. 107-133. Streszcz.
Sum.
206
Pomorze Zachodnie
2608. TECHMAN Ryszard: Przedstawiciele służby konsularnej Finlandii w Szczecinie po drugiej wojnie światowej. Kom. Inst.
Bałt. 2012 R. 47/48 z. 49 s. 40-60, tab.
Wersja elektron.: http://ib.ug.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/01/komunikaty49.pdf [dostęp: 11 II 2015]
2609. TESZE Roman: Niektóre realia
szczecińskie w latach III Rzeszy. - Szczecin:
R. Tesze, 2009. - 66 s.: il.
2610. 1947 [TYSIĄC dziewięćset czterdziesty siódmy]: barwy ruin: Szczecin
w przededniu (od)budowy / scen. i teksty
Paweł Knap, Małgorzata Wrzosek; współpr.
Krzysztof Jaszczyński. - Szczecin: Szymon Jeż
Walkowska Wydaw., 2013. - 50 s.: il. - (Szczeciner; nr spec.)
WESOŁOWSKA S.: Bibliografia Szczecina... = poz. 15
2611. WRZOSEK Małgorzata: Na zgliszczach ul. Sołtysiej [w Szczecinie]. Szczeciner
2013 nr 3 s. 66-81, il.
2612. WRZOSEK Małgorzata: Przy Łabędzim Stawie. Szczeciner 2012 nr 2 s. 90111, il., pl.
Park w Szczecinie
2613. GESCHICHTE
Neustettins
[S z c z e c i n e k ]. Bd. 1: (Bis 1939) / unter d. Red. v. Radosław Gaziński; erarb. v. R.
Gaziński [et al.]. - Szczecin: Wydaw. Jasne,
2013. - 454 s.: il., mapy, pl., tab. Bibliogr. s.
433-454
Wersja pol. zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 2748
2614. GRABOWSKI Michał, OSTASZ
Aleksander: Drewniana tylnica z terenu
„Gazoportu” w Ś w i n o u j ś c i u . Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2012 T. 9 z. 1: Archeologia
(dr. 2013) s. 535-543, il.
2615. TRZEBIATÓW: spotkania pomorskie 2012 / red. Janina Kochanowska. - Trzebiatów: Trzeb. Ośr. Kult., 2013. - 274, [1] s.,
[34] s. tabl.: il., portr., tab. Zsfg.
Treść: DWORACZYK Marek: Trzebiatów: miasto
średniowiecznych tajemnic s. 15-23. - KAMIŃSKI Roman: Zabudowa wschodniej części kwartału na Starym
Mieście w Trzebiatowie (pomiędzy ulicami Słowackiego,
Kopernika i Sienkiewicza) s. 24-38. - BIENEK Dariusz:
Trzebusz: rys historyczny wsi do 1945 roku s. 39-55.
- PIOTROWSKI Andrzej: Hipotetyczne tsunami Anno
Domini 1757 w okolicach Trzebiatowa: komunikat s. 5660. - KARPIŃSKI Tomasz: Działania pruskiego korpusu
gen. D. F. von Platena w trakcie kampanii 1761 roku na
Pomorzu s. 61-85. - JARZĄB Wojciech: Deszcz pada na
świątynię: o niektórych tajemnicach farmazonii trzebiatowskiej s. 86-100. - VOGLER Hans-Udo: Erweckungsbewegung in Pommern: das Zentrum in Trieglaff = Ruch
Przebudzeniowy na Pomorzu: centrum w Trzygłowie s.
101-112. - VOGLER Marlene: Soziale Aspekte der Erweckungsbewegung in Pommern = Społeczne aspekty
Ruchu Przebudzeniowego na Pomorzu s. 113-119. - ŻAK
Piotr: O dostępie do mikrofonu i „cudzie nad urną”, czyli
życie społeczno-polityczne w Gryficach i Trzebiatowie
w latach 1946-1950 s. 120-139. - SZULC Marzena: Rozwój Trzebiatowa w dokumentach KMG PZPR Trzebiatów
s. 140-152. - KOREK Renata Teresa: Przeobrażenia wsi
pomorskiej po 1945 roku na przykładzie Dargosławia
w powiecie gryfickim s. 153-184. - SZULC Paweł: Spółdzielczość produkcyjna w powiecie gryfickim w latach
1949-1955 s. 185-198. - KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera: Kamień Pomorski (Cammin): osiedle katedralne
- dom biskupów diecezji kamieńskiej i zabudowa towarzysząca s. 199-210. - ZYZIK Małgorzata: Badania polichromii drewnianego stropu kościoła parafialnego pw.
Chrystusa Króla w Gosławiu, gmina Trzebiatów s. 211218. - GWIAZDOWSKA Ewa: Nieznany rysunek Karla
Friedricha Schinkla z widokiem Trzebiatowa s. 219-225.
- KOCHANOWSKA Janina: Trudne dziedzictwo historii:
dekoracje budynków dawnego ośrodka szkolenia Wehrmachtu w Mrzeżynie (obecnie siedziby 36 Dywizjonu
Rakietowego OP) s. 226-237. - SOBISZ Zbigniew: Parki
miasta Gryfice s. 238-247. - WITEK Maria, WITEK Waldemar: Młyny, spichlerze, magazyny w przestrzeni miejskiej powiatu gryfickiego s. 248-266. - BORKOWSKA
Urszula: Fryderyka Dorota Zofia Wirtemberska [17361798] w Trzebiatowie s. 267-274
2616. WEGNER Kornelia: Neue Untersuchungen in der Vorburgsiedlung zum
Burgwall Bauhof, Stadt U s e d o m , Lkr. Vorpommern-Greifswald. Archäol. Berichte aus
Mecklen.-Vorpomm. 2012 Bd. 19 s. 120-131
2617. KRAWCZYK Magdalena: Sytuacja społeczno-polityczna Wa ł c z a w latach
1980-1982. Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi
Wałeckiej 2013 nr 4 s. 183-195
2618. KOWALSKA Anna Bogumiła,
KOZŁOWSKA Dorota: Osada w We ł t y n i u , gm. Gryfino, stanowisko nr 11 (AZP
34-05/120). Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s. 507515, il., mapa
Pomorze Zachodnie
2619. SZULTKA Zygmunt: Historia
W i e l i n a [pow. koszal.] do 1945 roku. Sławno: Fund. „Dziedzictwo”, 2013. - 109 s.:
il., tab. Bibliogr. s. 95-109
2620. ADAMCZYK Dariusz: Wo l l i n
und sein Hinterland im kontinentalen und
transkontinentalen Beziehungsgeflecht um
das Jahr 1000 // In: Geschichte, um zu verstehen: Traditionen, Wahrnehmungsmuster,
Gestaltungsperspektiven [...]. - Bielefeld,
2013. - S. 299-317
2621. JANOWSKI Andrzej: Średniowieczna antropomorficzna szlufka do pasa
z Wolina. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2012
T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s. 517-520,
il.
2622. JUSZA Mieczysław: Wrak wczesnośredniowiecznej łodzi wydobyty z Dziwny w okolicy Srebrnego Wzgórza w Wolinie.
Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2012 T. 9 z. 1:
Archeologia (dr. 2013) s. 249-268, il., mapy.
Sum.
2623. STANISŁAWSKI Błażej M.: Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga: studium
archeologiczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemie polskie / Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii.
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza. - Wrocław, 2013.
- 355 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 301-343. Sum.
2624. STANISŁAWSKI Błażej [M.], FILIPOWIAK Władysław: Wolin wczesnośredniowieczny. Cz. 1. - Warszawa: Fund. na
Rzecz Nauki Pol., 2013. - 370 s., [24] s. tabl.:
il., mapy, tab. - (Origines Polonorum; T. 6).
Bibliogr. s. 331-342. Sum.
207
2625. WOJTKOWIAK Joanna: Skandynawskie wpływy kulturowe w Wolinie (IX-XI
wiek). - Wrocław, 2012
Rec.: JANOWSKI Andrzej, Slavia Antiqua 2013 T. 54
s. 329-336
2626. LESZCZEŁOWSKI Jarosław: Z ł o c i e n i e c nie całkiem odzyskany 1945-1956.
- Warszawa: Agencja Wydaw.- Usług. „Aljar”,
2009. - 358 s.: il.
Trzecia cz. cyklu: Złocieniec: przygoda z historią; cz.
1-2 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 2348
Rec.: KOZŁOWSKI Kazimierz: O potrzebie recenzowania monografii regionalnych: refleksja na przykładzie
trylogii Jarosława Leszczełowskiego o losach Złocieńca,
Prz. Zach.- pom. 2013 R. 28 z. 2 s. 123-132. - Polem.:
LESZCZEŁOWSKI Jarosław: Czy moja trylogia została
poddana rzetelnej recenzji?, Prz. Zach.- pom. 2013 R. 28
z. 2 s. 132-140
2627. KOKOWSKI Wojciech: Dzieje
sportu polonijnego na ziemi z ł o t o w s k i e j .
- Krajenka: Muz. Ziemi Złotowskiej, 2008. 296 s.: il. - (Biblioteka Muzeum Ziemi Złotowskiej)
2628. KOKOWSKI Wojciech: Polskie
szeregi na ziemi złotowskiej. - Wyd. 2, zm.
i uzup. - Krajenka: Wydaw. Media Zet Zuzanna Przeworska, 2013. - 515 s.: il., faks., mapa,
tab. Bibliogr. s. 483-493
Wyd. 1 pt.: W polskim szeregu. - Krajenka, 2004
2629. CHUDZIAK Wojciech, KAŹMIERCZAK Ryszard: Zdobnictwo przedmiotów drewnianych z Ż ó ł t e g o na Pomorzu
Zachodnim jako przykład tzw. pomorskiej
szkoły ornamentyki skandynawsko-insularnej . Archaeol. Hist. Polona 2013 T. 21 s. 7-30,
il., mapa. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
AHP.2013.001 [dostęp: 17 I 2015]
208
Pomorze Zachodnie
VIII. OSOBY
Zob. też poz.: 94, 246, 322, 337, 386, 415, 1830, 1855, 1892, 1967, 1968, 2280, 2284, 2291, 2298, 2340, 2399, 2401, 2410,
2424, 2478, 2512, 2522, 2527, 2534, 2562, 2563, 2578, 2595, 2615, 2730, 2773, 2779
2630. BÄRENKLAU Joachim: Todesfälle
von Flüchtlingen und Vertriebenen aus dem
Kreis Greifenhagen. Tl. 1-2. Sedina-Archiv
N.F. 2013 Bd. 14 Jg. 57 [H.] 1 s. 5-12; [H.] 2
s. 54-59
2631. BERGMEIER Jürgen: Die Trauungen im Kirchspiel Neuenkirchen bei Greifswald 1597-1728. Tl. 4-7. Sedina-Archiv N.F.
2013 Bd. 14 Jg. 57 [H.] 1 s. 13-18; [H.] 2 s.
47-53; [H.] 3 s. 79-86; [H.] 4 s. 113-115
Tl. 1-3 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 2649
2632. BERICHTE über die Flucht und
Vertreibung der Einwohner des Kreises Belgard-Schivelbein in Hinterpommern. Bd. 1-2
/ hrsg. v. Manfred Pleger, Gerhard Rühlow.
- Laboe: M. Pleger, 2011. - 444 s.: il., mapy;
268 s.: il., mapy
2633. BIENIECKI Ireneusz: Noty biograficzne wybranej kadry kierowniczej formacji ochraniających polską granicę morską
w latach 1945-1991. Cz. 1-2. Biul. Centr. Ośr.
Szkol. Straży Granicz. 2013 nr 3 s. 76-96, tab.;
nr 4 s. 91-100
2634. BIOGRAPHISCHES Lexikon für
Pommern. Bd. 1 / hrsg. v. Dirk Alvermann,
Nils Jörn. - Köln: Böhlau, 2013. - 277 s.: il.,
portr. - (Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Pommern. Reihe 5: Forschungen zur Pommerschen Geschichte; Bd.
48, 1)
2635. GARLICKI Przemysław: Maria Quirini [1895-1975] i inni pracownicy
Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych
w Szczecinie. Bibl. Zach.- pom. 2013 R. 54 nr
2/3 s. 69-74, il.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31837 [dostęp: 3 VI 2015]
2636. KOSMAN Janina, PAWLIK Radosław: Nekrologia 2012. Kronika Szczec. 2012
Nr 31 (dr. 2013) s. 247-261
2637. LIEBLING Gert: Auch ich war ein
Rüganer: Bekanntes und Unbekanntes aus
dem Leben auf Rügen geborener Persönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts. - 2.,
überarb. u. erw. Aufl. - Putbus: Wiss.-Verl.,
2010. - 317 s.: il. Bibliogr. s. 309-316
PROKOP K. R.: Polscy biskupi dominikańscy... =
poz. 2517
2638. REMBALSKI Tomasz: Dostępna
tylko wirtualnie. Cz. 1-2. Pomerania 2013 nr
4 s. 46-48, il., faks; nr 5 s. 17-19, il.
Wersja elektron.: http://www.miesiecznikpomerania.pl/files/pomerania%20pdf/KWIECIEN_2013.pdf
[dostęp: 23 V 2015].
Dot. metrykalnej księgi zgonów z ziemi bytowskiej
2639. SCHLEINERT Dirk: Pommerns
Herzöge: die Greifen im Porträt. - Rostock,
2012
Rec.: WERLICH Ralf-Gunnar, Balt. Stud. N.F. 2012
Bd. 98 (dr. 2013) s. 177-179
SCHMIDT J. W.: Die Landräte... = poz. 2397
—————
GWIAZDOWSKA E.: Źródła obrazowe w badaniach dziejów pomorskich prof. Tadeusza B i a ł e c k i e g o = poz. 378
2640. KOZŁOWSKI Kazimierz: Profesor
Tadeusz Białecki - historyk Szczecina. Prz.
Zach.- pom. 2013 R. 28 z. 1 s. 117-126. Sum.
2641. KRASUCKI Eryk: Ciekawość jako
źródło radości: o pamiętnikarskiej przygodzie Tadeusza Białeckiego. Prz. Zach.- pom.
2013 R. 28 z. 1 s. 155-173. Sum.
2642. RYMAR Edward: Tadeusz Białecki
jako leksykograf i encyklopedysta. Prz. Zach.pom. 2013 R. 28 z. 1 s. 137-153. Sum.
2643. SKRYCKI Radosław: Chojna w zainteresowaniach naukowych Tadeusza Białeckiego: przyczynek do portretu profesora
regionalisty. Prz. Zach.- pom. 2013 R. 28 z. 1
s. 127-135. Sum.
Pomorze Zachodnie
2644. ŚLEPOWROŃSKI Tomasz: Tadeusz Białecki wobec badań Instytutu Zachodniopomorskiego poświęconych Niemieckiej
Republice Demokratycznej. Prz. Zach.- pom.
2013 R. 28 z. 1 s. 223-232. Sum.
WYBRANOWSKI D.: Okres średniowiecza i Pomorze średniowieczne w twórczości naukowej prof. Tadeusza Białeckiego.. = poz. 408
2645. SZULTKA Zygmunt: Pastor Paul
B o l d u a n [1563-1626]: ze studiów nad
XVII-wiecznym piśmiennictwem i kulturą
Pomorza. Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 3958. Sum.
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/pdfy
_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII 2015]
2646. BREDOW Mathias v.: Historia rodziny von B r e d o w. Zesz. Siemczyńsko-Henrykowskie 2013 T. 1 s. 26-35, il., faks.
Toż w jęz. niem. pt.: Geschichte der Familie von Bredow in Heinrichsdorf s. 36-43.
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_1.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
2647. GARBE Irmfried: Johannes B u g e n h a g e n // In: Religiöse Erinnerungsorte
in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. - Berlin, 2013. - S. 678-685
2648. LAUSTEN Martin Schwarz: Johann Bugenhagen [1485-1558]: luthersk reformator i Tyskland og Danmark. [Johannes
Bugenhagen: luterański reformator w Niemczech i Danii]. - København: Anis, 2011. 306 s.: il. - (Kirkehistoriske Studier; 3. række
nr 16)
Rec.: OLESEN Jens E., Balt. Stud. N.F. 2012 Bd. 98
(dr. 2013) s. 219-221
2649. Der SPÄTE Bugenhagen / hrsg. v.
Irene Dingel, Stefan Rhein. - Leipzig: Evang.
Verl.-Anst., 2011. - 256 s.: il. - (Schriften der
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt; 13)
2650. TECHMAN Ryszard: Ludzie morskiego Szczecina. Cz. 22: [Władysław C z a j a
(1910-1999)]. Kronika Szczec. 2012 Nr 31 (dr.
2013) s. 133-141, portr.
Makler okrętowy, wicedyr. Morskiej Agencji w Szczec.
209
2651. KRAJEWSKA Katarzyna: Sylwetki
szczecińskich bibliotekarzy archeologów: Cecylia Zofia G a ł c z y ń s k a . Bibl. Zach.- pom.
2013 R. 54 nr 4 s. 76-82, portr.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31838 [dostęp: 3 VI 2015]
2652. LESZCZEŁOWSKI Jarosław: Starostowie i raubritterzy. Zesz. SiemczyńskoHenrykowskie 2013 T. 1 s. 44-52
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_1.pdf [dostęp: 26 XI 2015].
Ród G o l c z ó w
2653. FILIPOWIAK Władysław: Alicja
H a m l i n g (29 sierpnia 1928 - 28 czerwca
2011). Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2012 T. 9
z. 1: Archeologia (dr. 2013) s. 630-631, il.
Starszy kustosz Muz. Narod. w Szczecinie
2654. KOEDING Wolfram: Stammbaum
und Deszendenz der Familie von H e b r o n
(auch Hepburn) in Pommern und Preussen.
Sedina-Archiv N.F. 2013 Bd. 14 Jg. 57 [H.] 4
s. 110-112
2655. LICHTNAU Bernfried: Mechthild
H e m p e l (1925-2012): eine bedeutende
Greifswalder Malerin und Grafikerin. Pommern 2013 Jg. 51 H. 3 s. 29-34, il.
2656. KNAP Paweł: Druga strona medalu: Bolesław K a c z y ń s k i (1908-1963). Pamięć i Przyszłość 2013 nr 3 s. 38-45, il., portr.
Lekarz w Szczecinie
2657. WNUK Edyta: Szczecińskie epizody Ruth von K l e i s t [1867-1945]. Szczeciner
2012 nr 2 s. 69-75, il.
2658. WEJMAN Grzegorz: Literacka
działalność księży: inf. Romana K o s t y n o w i c z a [1921-2008] i kan. dr. Jana Marcina
Mazura. Bibl. Zach.- pom. 2013 R. 54 nr 2/3 s.
55-68. Streszcz.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31837 [dostęp: 3 VI 2015]
2659. MICHNAL Władysław: Jadwiga
K o w a l c z y k - nestorka bibliotekarzy szczecińskich. Bibl. Zach.- pom. 2013 R. 54 nr 2/3
s. 121-126
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31837 [dostęp: 3 VI 2015]
210
Pomorze Zachodnie
2660. CHROBAK Piotr: Piękny jubileusz: 70-lecie urodzin prof. zw. dr. hab. Kazimierza K o z ł o w s k i e g o - historyka, archiwisty i politologa. Prz. Zach.- pom. 2013 R.
28 z. 4 s. 91-97
2661. FRANKEL Maria, MACHOLAK
Jan: Redaktorowi „Kroniki Szczecina” Kazimierzowi Kozłowskiemu na siedemdziesiąte
urodziny. Kronika Szczec. 2012 Nr 31 (dr.
2013) s. 167-173, il.
2662. KOZŁOWSKI Kazimierz: Dlaczego zostałem Kaszëbą. Acta Cassubiana 2013
T. 15 s. 169-177
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015].
Dot. Pom. Zach.
2663. VOGEL Gerd-Helge: Wilhelm August K r a u s e (1803-1864): die Malerei des
„Pommern-Krause” als fehlendes Bindeglied
zwischen Caspar David Friedrichs und Louis Douzettes Mondscheinbildern. Pommern
2013 Jg. 51 H. 2 s. 16-23, il.
2668. OCHENDOWSKA-GRZELAK
Barbara: Hans L u t s c h (1854-1922): architekt - konserwator zabytków - badacz architektury. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw.
Szczec., 2013. - 577 s.: il. - ( Rozprawy i Studia
/ Uniwersytet Szczeciński; T. 856). Bibliogr. s.
329-362. Zsfg.
2669. MAZUR Jan Marcin: Jan M a z i a k o w s k i , antykwariusz szczeciński (19151976). Bibl. Zach.- pom. 2013 R. 54 nr 4 s.
31-43, il., faks., portr.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31838 [dostęp: 3 VI 2015]
2670. RYSZKOWSKI Janusz: Klepsydra doktora Stanisława [M o r a w s k i e g o
(1897-1951)]. Prowincja (Sztum) 2013 nr 2 s.
41-49, faks.
2671. M Ü L L E R Johann Christian:
Meines Lebens Vorfälle und Neben-Umstände. Tl. 2: Hofmeister in Pommern (17461755) / hrsg. v. Katrin Löffler, Nadine Sobirai.
- Berlin: Lehmstedt, 2013. - 452, [4] s.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 2390
2664. BRZOSTOWICZ Michał: Profesor
Lech L e c i e j e w i c z (1931-2011). Fontes Archaeol. Posnanienses 2011 Vol. 47 s. 399-401,
il.
Prof., historyk, archeolog, badacz dziejów Pom.
Zach.
2665. ROSIK Stanisław: Lech Leciejewicz (1931-2011) // In: Mediewiści. [T.] 2.
- Poznań, 2013. - S. 79-89
2672. SZULTKA Zygmunt: N a t z m e r o w i e : z badań nad zróżnicowaniem politycznym, ekonomicznym i kulturowym przygranicznej szlachty pomorskiej pierwszej
połowy XVI wieku. Słup. Stud. Hist. 2013 nr
19 s. 33-46. Sum.
Wersja elektron.: http://ssh.apsl.edu.pl/baza/wydawn/ssh019/ZYGMUNT_SZULTKA.pdf [dostęp: 18 V
2015]
2666. LIPCZUK Ryszard: Carl L o e w e
[1796-1869] in Stettin 1820-1866 // In: Kultura, literatura, język: prace ofiarowane profesorowi Lechowi Kolago [...]. - Warszawa,
2007. - S. 649-656
2673. FENRYCH Zofia: Działalność
duszpasterska ks. dr. Grzegorza O k r o y a
[1933-2009] TCHr. Colloquia Theol. Ottoniana 2013 [nr] 1 s. 157-178. Streszcz. Sum.
2667. WYRZYKIEWICZ
Dominika:
„Künstlerisches Schaffen, wohltuende Geselligkeit und ein Kreis theilnehmender Freunde”: Carl Loewe [1796-1869] und der Stettiner Künstlersalon Sophie Auguste Tilebeins.
Jahrb. d. Bundesinst. f. Kultur u. Gesch. d. Dt.
im östl. Europa 2012 Bd. 20 s. 127-140
2674. KOZŁOWSKI Kazimierz: Literatmarynista, piewca ziemi i morza, Pomorza:
Jerzy P a c h l o w s k i 1930-2012. Acta Cassubiana 2013 T. 15 s. 440-443, il.
W l. 1965-1974 w Szczecinie
Wersja elektron.: instytutkaszubski.republika.pl/
pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
Pomorze Zachodnie
2675. BARTELS Friedrich: Kommerzienrat Johannes Q u i s t o r p (1822-1899).
Pommern 2013 Jg. 51 H. 1 s. 40-46, il., portr.
Szczeciński przedsiębiorca
2676. FORYŚ Andrzej: Artysta plastyk
Guido R e c k [1919-1981]: twórca Liceum
Plastycznego w Szczecinie. Kronika Szczec.
2012 Nr 31 (dr. 2013) s. 161-166
2677. WINTER Friedrich: Friedrich
S c h a u e r (1891-1958): Seelsorger - Bekenner - Christ im Widerstand. - Berlin: Wichern-Verl., 2011. - 215 s.: il.
Duchowny ewangelicki i teolog działający w Prusach
Wsch. i na Pom. Zach.
2678. BIEWER Ludwig: In memoriam
Roderich S c h m i d t [1925-2011]. Blr. f. Dt.
Landesgesch. 2011 Jg. 147 s. 525-529
Historyk
2679. LANGNER Christoph: „Der mit
der Keule den Löwen erschlug”: das vorpommersche Geschlecht derer von S c h m i t e r l ö w. StraleSunth 2013 [Bd. 3] s. 65-68
2680. SIEDZIAKO Michał: Działalność
duszpasterska o. dr. Władysława S i w k a
[1905-1973] TJ w Szczecinie. Colloquia Theol.
Ottoniana 2013 [nr] 1 s. 179-203. Streszcz.
Sum.
2681. SOMNITZ Harri P.: Die Stammlinien der pommerschen Familie S o m n i t z .
Sedina-Archiv N.F. 2013 Bd. 14 Jg. 57 [H.] 3 s.
70-78, il., wykr.
2682. DELIDA Radosław: Aktywność
piśmiennicza Władysława S t a n i s ł a w s k i e g o [1927-1988] jako regionalisty zachodniopomorskiego. Bibl. Zach.- pom. 2013
R. 54 nr 2/3 s. 5-42
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31837 [dostęp: 3 VI 2015]
2683. SMOLANA Krzysztof: S z t a r k
Heliodor (1886-1969), inżynier, dyplomata,
konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej
w Szczecinie [w l. 1931-1938] // In: Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa, 2013. - S. 84-86
211
2684. TYTKO Marek Mariusz: S z u m a n Antoni (1867-1944), działacz niepodległościowy i społeczny, przedsiębiorca // In:
Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa, 2013.
- S. 294-295
W l. 1893-1919 w Szczecinie
2685. LIS Renata: Ś w i d e r s k i Włodzimierz jako zasłużony bibliotekarz [szczeciński]. Bibl. Zach.- pom. 2013 R. 54 nr 4 s.
26-30, il., tab.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31838 [dostęp: 3 VI 2015]
2686. WILFERT Michael, WENDT Eckhard: Der Stettiner Johann August Wilhelm
To d t (1833-1900) war einer der besten Organisten seiner Zeit. Pommern 2013 Jg. 51 H.
3 s. 21-23, il., nuty
2687. MILCZEWSKI RoseMarie v.: Zwischen Rügen und Rom: das Leben des Guido
von U s e d o m . - Schwerin, 2010
Rec.: BIEWER Ludwig, Balt. Stud. N.F. 2012 Bd. 98
(dr. 2013) s. 184-185
2688. MIECZKOWSKI Zbigniew: Rodzina Conrada von Wa n g e n h e i m a na
Ziemi Drawskiej. Zesz. Siemczyńsko-Henrykowskie 2013 T. 2 s. 62-67, il.
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_2.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
2689. MIECZKOWSKI Zbigniew: W
tym jest pies pogrzebany? Zesz. SiemczyńskoHenrykowskie 2013 T. 3 s. 86-89, il.
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_3.pdf [dostęp: 26 XI 2015].
Rodzina Wagenheimów z Siemczyna
2690. GOŁĘBIOWSKI Robert: Odszedł
do Pana śp. ks. kan. Stanisław W ł o d e k
[1935-2013]. Prezbiterium 2013 R. 41 nr 11
s. 530-532, il.
2691. KRUPIŃSKI Piotr: Zofia Wó j c i c k a (20 marca 1931 - 28 czerwca 2011).
Pam. Literacki 2012 R. 103 z. 1 s. 275-279,
portr. Sum.
Historyk literatury, prof. Uniw. Szczec.
2692. GUT Anna: Megality Zygmunta
Wu j k a . - Koszalin: Koszal. Bibl. Publ., 2013.
- 50, [4] s., XVIII s. tabl.: il. Sum.
Rzeźbiarz, autor licznych pomników
212
Pomorze Zachodnie
2693. ŻYCIE spełnione: wspomnienie
o ks. Grzegorzu Z a k l i c e [1945-2010] / red.
Krzysztof Łuszczek. - Szczecin: Volumina.pl,
2012. - 108 s.: il.
Dot. gł. Pom. Zach.
2694. KRASUCKI Eryk: Z a r e m b a
non-fiction: kilka refleksji wokół sporu o biografię. Kronika Szczec. 2012 Nr 31 (dr. 2013)
s. 199-205
Prof. Piotr Zaremba (1910-1993), prezydent Szczecina
IX. OKRES DO 1815 R.
Zob. też poz.: 7, 8, 267, 323, 377, 403, 436, 445, 448, 450, 454, 606, 790, 1996, 2034, 2040, 2046, 2094, 2105, 2300, 2306,
2322, 2344, 2380, 2382, 2391, 2416, 2460, 2480, 2501, 2522, 2532, 2547, 2548, 2551, 2578, 2613, 2615, 2620, 2623-2625,
2629, 2795, 2797, 2800, 2878, 3480, 3490, 3492, 3496, 3508, 3568, 3621
2695. AUGE Oliver: Handlungsspielräume fürstlicher Politik im Mittelalter: der
südliche Ostseeraum von der Mitte des 12.
Jahrhunderts bis in die frühe Reformationszeit. - Ostfildern, 2009
Rec.: HUSCHNER Wolfgang, Zs. f. Hist. Forsch. 2011
Bd. 38 H. 4 s. 679-681
2696. BOGUCKI Mateusz: On Wulfstan’s right hand: the Viking Age emporia in
West Slav Lands // In: From one sea to another: trading places in the European and Mediterranean early middle ages: proceedings of
the International Conference Comacchio,
27th-29th March 2009. - Turnhout, 2012. - S.
81-109
2697. BRÜGGEMANN Ludwig Wilhelm: Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen
Herzogthums Vor- und Hinterpommern. Tl.
2, Bd. 1. - Greifswald: Pommerscher Greif
e.V., 2013. - [24], XCVIIII, [1], 460 s.: il., tab.
- (Materialien zur pommerschen Familienund Ortsgeschichte; H. 14)
Reprint wyd.: Stettin, 1784.
Tl. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 2707
2698. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek: Potyczka pod Żalęcinem: epizod wojny
pomorsko-brandenburskiej z 1479 roku (?).
Stargardia 2011-2012 T. 7 (dr. 2013) s. 129137. Zsfg.
2699. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek: Udział rycerstwa z Granowa na Ziemi
Choszczeńskiej w wojnach drugiej połowy
XV w. Nadwarciański Rocz. Hist.- Arch. 2013
nr 20 s. 39-62
2700. BUGIANI Piero: Elmoldo di Bosau, gli Slavi e il Baltico. Res Balticae 2011
[Vol.] 7 s. 111-126
2701. CHLASTAWA Jacek B.: Słowianie
czy wikingowie?: etnos a obrządek pogrzebowy // In: Ja - My - Oni: tożsamości ludzi średniowiecza. - Warszawa, 2012. - S. 57-65
2702. CIEŚLIŃSKI Adam: The presence
of float graves at the burial mound cemeteries of the Wielbark Culture in Northern and
Eastern Poland. Wiad. Archeol. 2013 T. 64 s.
49-84, il, mapa, tab., wykr. Streszcz.
2703. DZIEWANOWSKI Marcin: Stan
badań nad przemysłami środkowo-późnoneolitycznymi na Pomorzu Zachodnim. Acta
Univ. Lodz., Folia Archaeol. 2012 [z.] 28 s. 2556, il. Sum.
2704. ECONOMIES, monetisation and
society in the west Slavic lands 800-1200 AD:
Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II / ed.
by Mateusz Bogucki, Marian Rębkowski. Szczecin: Wydaw. IAE PAN, 2013. - 380 s.: il.,
mapy, tab.
Z treści: KRAJEWSKI Przemysław: Notes on the
archaeology of Wolin Island in the light of changeable features of geographic environment s. 13-23. - JÖNS Hauke, MESSAL Sebastian: Neue Forschungen zur Struktur
mittelalterlicher Hafenanlagen an der südwestlichen
Ostseeküste s. 25-43. - JANOWSKI Andrzej: Harbours
of early medieval Wolin in the light of recent research s.
45-58. - URBAŃCZYK Przemysław: Political and economic status of the Odra estuary area at the turn of the
1st and the 2nd millennia AD s. 59-72. - SKRE Dagfinn:
Money and trade in Viking-Age Scandinavia s. 75-87. SŁUPECKI Leszek P.: Temple fiscality of pagan Slavs and
Scandinavians s. 109-113. - ADAMCZYK Dariusz: Fernhandelsemporien, Herrschaftszentren, Regional- und
Lokalmärkte: die ökonomischen Funktionen von Silber
Pomorze Zachodnie
oder: wie lässt sich der Grad der Monetarisierung in den
frühmittelalterlichen Gesellschaften des Ostseeraums
„messen”? s. 115-136. - SZYDŁOWSKI Marcin: The use
of stone artifacts as commodity money in the light of the
finds from early medieval Wolin s. 169-173. - PINIŃSKI
Jerzy: Coins in Pomerania between the 8th and 10th century s. 323-335. - ILISCH Peter: Hoards Berlin I and II
(Pomorze VII and VIII) s. 337-344. - BOGUCKI Mateusz: Coin finds from Wolin and its hinterland s. 345-358
2705. GUMMELT Volker: Leichenpredigten pommerscher Herzöge und ihrer Frauen in Wolgast 1560-1632: eine Untersuchung
zum Herrscherbild im Zeitalter der Konfessionalisierung. Herbergen der Christenheit
2008/2009 Jahrb. 32/33 (dr. 2011) s. 29-36
2706. GUZIKOWSKI Krzysztof: Obce
rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku XIV wieku. - Szczecin: Wydaw. Nauk.
Wydz. Hum. US „Minerwa”, 2013. - 382 s. Bibliogr. s. 325-345. Zsfg.
2707. JANDAUSCH Kathleen: Ein
Name, Schild und Geburt: niederadelige
Familienverbände der Neuzeit im südlichen
Ostseeraum. - Bremen: Ed. Temmen, 2011.
- 392 s.: il., tab. - (Quellen und Studien aus
den Landesarchiven Mecklenburg-Vorpommerns; Bd. 12)
Dot. m.in. Pom. Zach.
Rec.: SCHLEINERT Dirk, Balt. Stud. N.F. 2012 Bd.
98 (dr. 2013) s. 176-177
2708. JANKOWSKA Dobrochna: Początki działalności Katedry Archeologii
UAM na Pomorzu Środkowym: akcja weryfikacyjna grodzisk wczesnośredniowiecznych.
Fol. Praehist. Posnan. 2013 T. 18 s. 105-118,
il., mapy. Sum.
2709. JANUSZANIEC Zbigniew: Lustratorzy, Golczowie i granice. Zesz. SiemczyńskoHenrykowskie 2013 T. 3 s. 56-65, portr.
Wersja elektron.: http://siemczyno.pl/images/zeszyty/tom_3.pdf [dostęp: 26 XI 2015]
2710. KAJKOWSKI Kamil: The symbolism and ritual significance of the human
head among the Pomeranians in the early
middle ages // In: Motyw głowy w dawnych
kulturach w perspektywie porównawczej. Bytów, 2013. - S. 156-193: il. Streszcz.
213
2711. KAJKOWSKI Kamil, SZCZEPANIK Paweł: Drobna plastyka figuralna wczesnośredniowiecznych Pomorzan. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2012 T. 9 z. 1: Archeologia
(dr. 2013) s. 207-247, il. Sum.
2712. KOWALSKI Krzysztof, MATUSZEWSKA Agnieszka, TEUL Iwona: Groby
wielopochówkowe dolnoodrzańskiej grupy
kultury ceramiki sznurowej // In: Mente et
rutro: studia archaeologica Johanni Machnik
viro doctissimo octogesimo vitae anno ab
amicis, collegis et discipulis oblata. - Rzeszów,
2010. - S. 219-233: il., mapa, wykr. Zsfg.
2713. KUCZKOWSKI Andrzej: Cholin
= Gollenberg = Góra Chełmska: źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej
koło Koszalina / Muzeum w Koszalinie. - Koszalin, 2013. - 235 s., [1] k. tabl. skł.: il. - (Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B - VIII:
Archeologia; T. 3) (Źródła Archeologiczne
do Dziejów Miast Pomorza Środkowego; T.
3). Bibliogr s. 221-235
2714. LUDWIG Ulrike: Von Scherzen
und Duellen: Wettkampfspiele als Typus von
Ehrkonflikten im schwedisch-pommerschen
Offizierskorps. Zs. f. Hist. Forsch. 2011 Bd. 38
H. 3 s. 371-403. Sum.
2715. ŁUCZYŃSKI Michał: Herberti De
miraculis as a source to the history of religion
of western Slavs. Stud. Mythologica Slavica
2013 no 16 s. 69-77. Sod.
Annex s. 173-175.
Wersja elektron.: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/16/05sms16-luczynski.pdf [dostęp: 14 III 2015].
Dot. gł. Pom. Zach
2716. MATUSZEWSKA Agnieszka: Dolnoodrzańska enklawa kultury ceramiki sznurowej w ramach circumbałtyckiego kręgu
K[ultury] C[eramiki] Sz[nurowej]. Fol. Praehist. Posnan. 2011 T. 16 s. 353-360. Sum.
2717. MATUSZEWSKA Agnieszka: Grobowce megalityczne Pomorza Zachodniego:
program badawczo-konserwatorski. Mat.
Zach.- pom. Nowa Seria 2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s. 625-629, il.
2718. MATUSZEWSKA Agnieszka: Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nad-
214
Pomorze Zachodnie
odrzu / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Instytut Prahistorii. - Poznań:
Wydaw. Pozn., 2011. - 309 s.: il., mapy, tab.,
wykr. - (Archaeologia Bimaris. Monografie;
T. 5). Bibliogr. s. 217-232. Sum.
2719. MOHR Lutz: Das Blutbad und
Strafgericht an der Raxa anno 955. Stier u.
Greif 2011 Bd. 21 s. 59-73
XVIII [OSIEMNASTA] Sesja Pomorzoznawcza... =
poz. 2024
XVIII [OSIEMNASTA] Sesja Pomorzoznawcza... =
poz. 2089
2720. PAWLETA Michał: The past in the
present: the case of the ancient stone rings in
Pomerania (Poland) // In: Integrating archaeology: science - wish - reality: International
Conference on the Social Role, Possibilities
and Perspectives of Classical Studies [...]. Frankfurt/M., 2012. - S. 9-16: il. Zsfg.
2721. Der PEENERAUM zwischen Frühgeschichte und Mittelalter: archäologische
Beiträge zur Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte des 8. bis 14. Jahrhunderts / hrsg. v.
Felix Biermann, mit Beitr. v. Norbert Benekke. - Bonn: Habelt, 2011. - 349 s.: il., mapy.
- (Studien zur Archäologie Europas; 16)
Treść: RUCHHÖFT Fred: Der Peeneraum im hohen
Mittelalter s. 21-30. - KRÜGER Alexander: Eisenzeitliche und frühslawische Siedlungsreste vom Fundplatz
Göslow 7 in Vorpommern s. 31-70. - BIERMANN Felix:
Untersuchungen zum frühgeschichtlichen Wirtschaftsund Herrschaftszentrum Usedom III.: Lesefunde vom
Burgwall Bauhof s. 71-168. - Eine SPÄTSLAWISCHE
Siedlung bei Ziethen, Lkr. Ostvorpommern / [aut.] Felix
Biermann [et al.] s. 169-248. - BLUM Ottilie: Die spätslawische Siedlung von Anklam, Fpl. 197, Lkr. Ostvorpommern s. 249-308. - FREY Katrin: Die Wüstung Zwinrowe
bei Gützkow und der Wandel des Siedlungswesens im
hoch- und spätmittelalterlichen Vorpommern s. 309-348
2722. PIOTROWSKA Magdalena: Epoka
żelaza w dorzeczu środkowej Słupi / Uniwersytet Łódzki. Instytut Archeologii; Fundacja
Uniwersytetu Łódzkiego. - Poznań: Wydaw.
Nauka i Innowacje, 2013. - 430 s., [1] k. tabl.
skł.: il., mapy, tab., wykr. + 1 CD-Rom. - (Spatium Archaeologicum; Vol. 5). Bibliogr. s.
341-353. Sum.
Zawiera: Analizy specjalistyczne: WASZCZUK Kamila: Analiza zwierzęcych szczątków kostnych ze stanowiska nr 15 w Łosinie, gm. Kobylnica, pow. Słupsk
s. 367-368. - SULIGA Ireneusz: Sprawozdanie z badań
żużli z wykopalisk archeologicznych w rejonie Łosina
s. 369-405. - PIETRZAK Sławomir, LANGER Jerzy J.:
Badania archeometryczne pozostałości organicznych ze
stanowiska 15 w Łosinie, pow. Słupsk, woj. pomorskie s.
407-417. - ABRAMÓW Joanna: Opracowanie wyników
analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych
z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr
13 zlokalizowanego w miejscowości Łosino, gm. Kobylnica, pow. Słupsk, woj. pomorskie s. 419-422. - ABRAMÓW J.: Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych
ze stanowiska archeologicznego nr 15 zlokalizowanego
w miejscowości Łosino, gm. Kobylnica, pow. Słupsk, woj.
pomorskie s. 423-430
2723. RIBBE Wolfgang: Die brandenburgische Neumark um 1337: Überlegungen
zum politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Umfeld des Landbuches. Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl.
2012 Bd. 58 (dr. 2013) s. 137-151
Wersja elektron.: http://www.degruyter.com/view/
supplement/s21919909_Inhaltsverzeichnis.pdf [dostęp:
16 IV 2015].
Częściowo dot. Pom. Zach.
2724. ROGALSKI Bartłomiej, MESSAL
Sebastian: Frühe Slawen im Pyritzer Land:
erste Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsvorhabens. Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2012 T. 9 z. 1: Archeologia (dr. 2013) s.
127-206, il., mapy. Sum. Streszcz.
ROSIK S.: Gens Pomeranorum...= poz. 2521
2725. SCHIRREN Michael: Zwei Vögel
aus Usedom: zur christlichen Deutung von
Metallschmuck des 12. Jahrhunderts aus
Vorpommern // In: Kulturwandel im Spannungsfeld von Tradition und Innovation:
Festschrift für Michael Müller-Will. - Neumünster, 2013. - S. 301-312
2726. SCHLEINERT Dirk: „Wie von alterss zwischen diesen beiden landen... allwege
gute correspondentz gewesen”: zur zweiten
Hochzeit Herzog Ulrichs III. von Mecklenburg mit Anna von Pommern und weiteren
Beziehungen zwischen den Herzögen von
Pommern und Mecklenburg im späten 16.
und frühen 17. Jahrhundert // In: Leder ist
Brot: Beiträge zur norddeutschen Landesund Archivgeschichte: Festschrift für Andreas
Röpcke. - Schwerin, 2011. - S. 153-166
Pomorze Zachodnie
2727. SCHNEIKART Monika: Das „regiment” der Herzoginwitwe Sophia Hedwig
von Pommern-Wolgast (1561-1631): Landesmutter oder „Weiber-Herrschaft”? Balt. Stud.
N.F. 2012 Bd. 98 (dr. 2013) s. 31-50, il.
2728. SIKORA Jerzy: Akulturacja, wymuszona chrystianizacja czy migracja?:
problem genezy wczesnośredniowiecznej
inhumacji na Pomorzu // In: Migracje: Funeralia Lednickie, spotkanie 15. - Poznań, 2013.
- S. 135-146: mapy
2729. SIKORA Jerzy: Głowa w grobie:
rola głowy w sposobach komunikowania
tożsamości zmarłego na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach pomorskich // In:
Motyw głowy w dawnych kulturach w perspektywie porównawczej. - Bytów, 2013. - S.
194-234: il., tab., wykr. Sum.
2730. SIMIŃSKI Rafał: Kontakte der Familie von Kameke mit dem Deutschen Orden
in Preussen um die Wende vom 14. bis zum
15. Jahrhundert: ein Beitrag zur Funktionierung der Ritterelite des Herzogtums Pommern-Stolp im Grenzraum von Pommern
und dem Deutschordensstaat. Stud. Marit.
2013 Vol. 26 s. 5-28. Streszcz. Sum.
2731. SIMIŃSKI Rafał: Kontakty biskupa
kamieńskiego Mikołaja Bocka z krzyżackimi
wójtami Nowej Marchii w latach 1402-1410.
Nadwarciański Rocz. Hist.- Arch. 2013 nr 20
s. 63-75, tab.
2732. SOMMER-SCHEFFLER Markus:
Die Befestigungen des 17.-19. Jahrhunderts
auf der Insel Rügen. Bodendenkmalpfl. in
Mecklenburg-Vorpommern 2010 Bd. 58 (dr.
2011) s. 181-204
2733. STRZELCZYK Jerzy: Słowianie połabscy. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2013. 141, [2] s.: il., mapa. Bibliogr. s. 119-141
2734. SZCZEPANIK Paweł: Wczesnośredniowieczne figurki wielotwarzowe z terenów basenu Morza Bałtyckiego: dowód kontaktów międzykulturowych czy uniwersalny
fenomen? Archaeol. Hist. Polona 2013 T. 21 s.
215
49-60, il., mapa. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.
2013.003 [dostęp: 17 I 2015]
2735. SZCZEPANIK Paweł, KAJKOWSKI Kamil: The multi-faced so-called miniature idols from the Baltic Sea area. Stud.
Mythologica Slavica 2013 no 16 s. 55-86, il.,
mapa. Streszcz.
Wersja elektron.: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/16/04sms16-kajkowski_szczepanik.pdf [dostęp: 14 III 2015].
Dot. m.in. Wolina
2736. TERBERGER Thomas, KABACIŃSKI Jacek: The neolithisation of Pomerania: a critical review // In: Die Neolithisierung Mitteleuropas. Bd. 2. - Mainz, 2010. - S.
375-405
2737. TOMASZEWSKI Radosław: Grociki krzemienne z młodszego neolitu i początków epoki brązu z terenu dolnego Nadodrza. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2012 T. 9
z. 1: Archeologia (dr. 2013) s. 7-50, il., mapa,
tab., wykr. Sum.
2738. WERLICH Ralf-Gunnar: Zur Entwicklung ständischer Partizipation an der
Heerrschaftsausübung im mittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Pommern: ein Überblick // In: Der Vertrag von Ripen 1460 und
die Anfänge der politischen Partizipation in
Schleswig-Holstein, im Reich und in Nordeuropa: Ergebnisse einer internationalen Tagung [..]. - Ostfildern, 2012. - S. 275-298
2739. WIERZBICKI Jacek: Migracje: przypadek grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych // In: Migracje: Funeralia Lednickie,
spotkanie 15. - Poznań, 2013. - S. 31-43
2740. WILKE Gerard: Mittelalterliche
Brücken im nordwestlichen Teil Polens im
Lichte der archäologischen Quellen: Möglichkeiten der Rekonstruktion und ihre Beschränkungen // In: Archäologie der Brücken:
Vorgeschichte, Antike, Mittelalter, Neuzeit. Regensburg, 2011. - S. 171-177: il. Sum.
WYBRANOWSKI D.: Okres średniowiecza i Pomorze średniowieczne w twórczości naukowej prof. Tadeusza Białeckiego.. = poz. 408
216
Pomorze Zachodnie
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1918 r.
Zob. też poz.: 2345, 2397, 2707
2741. CHLEBOWSKA Agnieszka: „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione: samotne
szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914
na przykładzie prowincji Pomorze. - Szczecin, 2012
Rec.: MOLIK Witold, Acta Cassubiana 2013 T. 15 s.
278-282 [wersja elektron.]: instytutkaszubski.republika.
pl/pdfy_acta/acta_2013_XV_01-456.pdf [dostęp: 15 XII
2015]
2742. KOZŁOWSKI Kazimierz: Pomorze
Zachodnie w XX wieku: wybrane problemy
społeczne i religijne // In: Człowiek, religia,
zdrowie. - Szczecin, 2011. - S. 401-418: mapy
2743. MELLIES Dirk: Modernisierung in
der preussischen Provinz?: der Regierungsbezirk Stettin im 19. Jahrhundert. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. - 380 s.:
il. - (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft; Bd. 201)
Rec.: BIEWER Ludwig, Balt. Stud. N.F. 2012 Bd. 98
(dr. 2013) s. 179-181
2744. MIROWSKA Barbara, STĘPIŃSKI
Włodzimierz: Mit groźnego sąsiada: społeczeństwo pruskiej prowincji Pomorze wobec
sprawy polskiej i Drugiej Rzeczypospolitej
w okresie schyłku cesarstwa i w Republice
Weimarskiej (1916-1932) // In: Świat wokół
Rzeczypospolitej: problematyka zagraniczna
w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku. - Lublin, 2007. - S. 85-106
2. Od 1919 r. do 1939 r.
Zob. też poz.: 198, 2345, 2410, 2742, 2744
2745. MASTALERZ-KRYSTJAŃCZUK
Małgorzata: Pomorze Zachodnie w polskiej
nauce, publicystyce i działalności politycznej
w latach 1919-1939 / Akademia Pomorska
w Słupsku. - Słupsk, 2013. - 256, [1] s. Bibliogr. s. 231-247
2746. NA DRODZE do niemieckiej katastrofy: twórcy idei, sportowcy, uczeni, policjanci / red. Włodzimierz Stępiński, Tomasz
Ślepowroński. - Wrocław: Wydaw. GAJT,
2012. - 175, [1] s. - ( Niemcy (Nie)znane? /
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’go Brandta Uniwersytetu
Wrocławskiego)
Z treści: BUTKIEWICZ Tomasz: Cele i działalność
Szkoły Wychowania Narodowo-Politycznego w Koszalinie (Köslin) w latach 1933-1945 s. 33-56. - STĘPIŃSKI
Miłosz: Niemieckie Turnerstwo między sportem a polityką w latach 20. XX w. w świetle „Turnblatt der Pommern”
- regionalnego organu w prowincji Pomorze s. 57-84. WICHERT Wojciech: Antysemicka propaganda narodowych socjalistów w Szczecinie w 1933 roku w świetle „Die
Parole” - czasopisma NSDAP stolicy prowincji Pomorze
s. 85-108. - CIECHANOWSKI Jakub: Szczecin pod bombami w okresie drugiej wojny światowej s. 139-154. ŚLEPOWROŃSKI Tomasz: Historycy w „godzinie zero”:
proces denazyfikacji i instrumentalizacji dziejopisarstwa
niemieckiego w Radzieckiej Strefie Okupacyjnej (Uniwersytet w Greifswaldzie/Gryfii w latach 1945-1949/52)
s. 155-175
3. Od 1939 r. do 1945 r.
Zob. też poz.: 346, 2286, 2296, 2311, 2330, 2530, 2609,
2742, 2746, 2773
2747. BARTOSIK Krzysztof: Sytuacja
militarna powiatu wałeckiego przed 1945 r.
Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2013
nr 4 s. 89-98
2748. CIECHANOWSKI
Grzegorz:
Działania lotnictwa aliantów nad prowincją
Pommern w okresie II wojny światowej //
In: Przeciwdziałanie zagrożeniom i skutkom
zamachów terrorystycznych w kontekście
bezpieczeństwa gazoportu w Świnoujściu. Szczecin, 2013. - S. 245-259: il., mapa, tab.
Toż w jęz. ang.: The allied air forces operations over
the Province of Pommern (Pomerania) during world war
II s. 511-524
2749. CIECHANOWSKI Grzegorz, CIECHANOWSKI Jakub, MURAWSKI Marek J.:
Kurs bojowy Stettin: bombardowania Szczecina w okresie 1940-1945. - Wyd. 2 poszerz. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2013. - 266
s.: il., mapy, portr., tab. Bibliogr. s. 222-227
Pomorze Zachodnie
2750. GOŁEMBSKI Jarosław: Użycie
artylerii podczas przełamania Wału Pomorskiego: wnioski i doświadczenia. Prz. Hist.Wojsk. 2013 R. 14 nr 3 s. 220-227
217
2751. STĘPIŃSKI Włodzimierz: Szczeciński projekt „Uchronić od zapomnienia”
polskich świadków czasu. Szczec. Inf. Arch.
2013 nr 22 s. 147-160
ZBRODNIE niemieckie na Pomorzu Zachodnim...
= poz. 2287
XI. POMORZE ZACHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz.: 147, 385, 605, 746, 840, 2215, 2232, 2241, 2244, 2249, 2257, 2272, 2283, 2285, 2293, 2296, 2299, 2303,
2307, 2309-2311, 2332, 2335, 2337, 2342, 2348, 2349, 2392, 2398, 2402, 2410, 2411, 2422, 2477, 2490, 2502, 2505, 2511,
2515, 2516, 2539, 2558, 2563, 2573, 2578, 2593, 2594, 2599, 2603, 2606-2608, 2615, 2630, 2632, 2633, 2742, 2746, 2786,
2840, 2864
2752. AISCHMANN Bernd: Mecklenburg-Vorpommern, die Stadt Stettin ausgenommen: eine zeitgeschichtliche Betrachtung. - Schwerin, 2008
Rec.: MIJAL Witold, Szczec. Inf. Arch. 2013 nr 22 s.
173-181
2753. BENKEN Paweł: Aparat bezpieczeństwa a geneza wypadków gryfickich
w 1951 r. Aparat Represji w Pol. Lud. 19441989 2013 [nr] 1(11) s. 107-127
2754. BIAŁECKI Tadeusz: Pomorze
Zachodnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w fotografii Tadeusza Białeckiego / red. nauk. Paweł Migdalski; Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra
Incognita” [etc.]. - Chojna, 2013. - 236, [3] s.:
il. Bibliogr. s. 235-237
2755. BIENIECKI Ireneusz: Kształtowanie poglądów wygodnych dla władzy: proces
szkolenia ideowo-politycznego i partyjnego
żołnierzy jednostek ochraniających granicę
morską w latach 1956-1991 // In: „Nie należy
dopuszczać do publikacji”: cenzura w PRL:
zbiór studiów. - Toruń, 2013. - S. 155-170.
Sum.
2756. BIERCA Andrzej: Formy i przykłady propagandowego wykorzystania miejsc
upamiętnień poległych żołnierzy Armii
Czerwonej zlokalizowanych na terenie Stargardu Szczecińskiego // In: Pod dyktando
ideologii: studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej. - Szczecin, 2013.
- S. 314-325: il.
2757. BIERCA Andrzej: Radzieckie wojska lotnicze na Pomorzu Zachodnim (19451992) // In: Wojska radzieckie w Polsce 19391993. - Legnica, 2013. - S. 223-237. Streszcz.
Sum. Sod.
2758. BIERCA Andrzej: Wycofanie 239.
Baranowickiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego Armii Radzieckiej z Pomorza Zachodniego. Prz. Zach.- pom. 2013 R. 28 z. 2
s. 81-121. Sum.
2759. DOMKE Radosław: Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie
lat 1945-1948. - Zielona Góra, 2010
Rec.: SYKULSKI Leszek, Racja Stanu 2011 nr 1 s.
311-313. - POPIELIŃSKI Paweł, Rocz. Pol.-Niem. 2012
nr 20 s. 181-190
2760. FLOREK Dariusz: „Polskie Betlejem”: wojska radzieckie w Białogardzie // In:
Wojska radzieckie w Polsce 1939-1993. - Legnica, 2013. - S. 165-176. Streszcz. Sum. Sod.
GORYŃSKI G.: Dwadzieścia lat funkcjonowania
Straży Granicznej... = poz. 2240
2761. GRÄFE Wolfgang: Ein Abhörsender des MfS in der Greifswalder Jakobikirche
1962-1963. Zeitgesch. Regional 2011 Jg. 15 H.
1 s. 24-35, il.
2762. HAŁAGIDA Igor: Akcja „Wisła”
na Pomorzu // In: W poszukiwaniu utraconych światów: 65 lat po akcji „Wisła”: katalog
wystawy. - Przemyśl, 2012. - S. 9-13
218
Pomorze Zachodnie
2763. JEŁOWICKI Arkadiusz: To jest
domowe, a to jest tutejsze...: Akcja „Wisła”
i ukraińskie losy na Pomorzu // In: W poszukiwaniu utraconych światów: 65 lat po akcji
„Wisła”: katalog wystawy. - Przemyśl, 2012.
- S. 14-32
2764. KACHNICZ Zenon: Sowieci na
Pomorzu Zachodnim w 1945 roku. Symbolae
Europaeae 2013 nr 6 s. 71-85. Streszcz. Sum.
2765. KLASIK Marian: Tajna operacja
wywiadu PRL: szpital polowy nr 250 w Dziwnowie. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Goleniów:
[S.n.], 2012. - 93 s., [17] k. tabl.: il.
2766. KRASUCKI Eryk: „W świetle
uchwał XX Zjazdu...”: szczecińskie echa moskiewskich wydarzeń z lutego 1956 roku. Cz.
2. Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 1 s. 47-71. Zsfg.
Sum.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 2770
2767. KUBAJ Artur: Nie wyrośli z marzeń: szczecińska podziemna Solidarność.
- Warszawa, 2011
Rec.: OLASZEK Jan, Wolność i Solidarność 2013 nr
5 s. 212-215
2768. LASKOWSKI Leszek: Działalność
Stowarzyszenia „PAX” w strukturach Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego
w województwie koszalińskim w świetle akt
sprawy obiektowej kryptonim „Mediator”
(1983-1989) // In: Funkcjonowanie organów
państwa w okresie stanu wojennego. - Koszalin, 2013. - S. 93-102
2769. LEMAŃSKI Jarosław, BARTOSIK
Przemysław: Sprawa obiektowa o kryptonimie „REJON II”: kontrwywiadowcze „zabezpieczenie” powiatu wałeckiego przez Służbę
Bezpieczeństwa w latach 1973-1975. Stud.
i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2013 nr 4
s. 133-173, faks., portr.
2770. MIELCZARSKI Zbigniew: Opór
społeczeństwa na terenie województwa koszalińskiego w okresie lipiec - wrzesień 1982
r. // In: Funkcjonowanie organów państwa
w okresie stanu wojennego. - Koszalin, 2013.
- S. 185-210
2771. MIKUSIŃSKI Wiktor J.: Ruch
reformatorsko-związkowy funkcjonariuszy
MO w 1981 r. w garnizonach szczecińskim
i koszalińskim oraz gorzowskim i zielonogórskim na tle ruchów reformatorskich funkcjonariuszy MO w kraju. - Warszawa: Wiktor J.
Mikusiński, 2013. - 91 s.
2772. MOTAS Maciej: Myśl zachodnia
w działalności Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia PAX w Szczecinie // In: Nad
Odrą i Bałtykiem: myśl zachodnia: ludzie koncepcje - realizacja do 1989 r. - Szczecin,
2013. - S. 665-678
OBRACHT-PRONDZYŃSKI C.: Kaszubi... = poz.
735
PAZIEWSKI M.: Grudzień 1970 w Szczecinie... =
poz. 2600
2773. POMORZE militarne. Cz. 6 z. 1 /
red. Kazimierz Kozłowski [et al.]; Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”. - Szczecin,
2013. - 261 s.: il., faks., tab.
Z treści: PAŁGAN Jan: 20 lat po podpisaniu polskoniemieckiej umowy o współpracy w dziedzinie wojskowej: refleksje zachodniopomorskie s. 35-54. - PACAŁA
Zdzisław, CHROBAK Piotr: Zaopatrzenie Szczecina
w ciepło w okresie Polski Ludowej 1945-1989 s. 55-70.
- WOJTASZAK Andrzej: Akta gen. bryg. Aleksandra
Litwinowicza [1879-1948] w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie: przyczynek do biografii s. 71-92.
- FASZCZA Dariusz: Udział 5. pułku piechoty w walkach
na Pomorzu w 1945 r. w świetle „Dziennika działań bojowych 5. pułku piechoty” s. 93-95. - DZIENNIK działań
bojowych 5. Pułku Piechoty: zarys historii pułkowej 5.
Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 2. Warszawskiej Orderu
Czerwonego Sztandaru Dywizji Piechoty imienia Henryka Dąbrowskiego: (fragmenty) / [wyd.] Dariusz Faszcza s.
97-111. - CIECHANOWSKI Grzegorz, CIECHANOWSKI Jakub: Dawne kompleksy koszarowe w dzisiejszym
Szczecinie s. 125-141. - WALCZAK Henryk: Problematyka wojny i wojskowości na Pomorzu Zachodnim
w pracach magisterskich obronionych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (do 2012 r.)
s. 207-215. - PACAŁA Zdzisław: Z życia Szczecińskiego
Towarzystwa „Pogranicze” od chwili jego powstania do
2013 r. s. 241-245. - CHROBAK Piotr: Jubileusz: 70-lecie urodzin prof. Kazimierza Kozłowskiego, historyka,
archiwisty i politologa s. 247-251. - KOZŁOWSKI Kazimierz: Pułkownik Józef Roman (1914-2003): żołnierska
droga od utraconego Wołynia do polskiego Szczecina s.
253-257
Cz. 5 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 2527
Pomorze Zachodnie
2774. PROCHWICZ Jerzy: Politycznomilitarne aspekty ochrony granicy morskiej
przez jednostki Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej 1945-1946 // In: Wojska radzieckie w Polsce 1939-1993. - Legnica, 2013.
- S. 147-164. Streszcz. Sum. Sod.
2775. PTASZYŃSKI Radosław: „Ziemie
Zachodnie piękne, gospodarne i kulturalne”:
działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Szczecinie w latach 1957-1970 //
In: Nad Odrą i Bałtykiem: myśl zachodnia:
ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 r. Szczecin, 2013. - S. 699-714
2776. ROMANOW Zenon: Dzieje regionu w polityce i propagandzie władz Pomorza
Środkowego w latach 1950-1975 // In: Nad
Odrą i Bałtykiem: myśl zachodnia: ludzie koncepcje - realizacja do 1989 r. - Szczecin,
2013. - S. 575-592
2777. RYCHTEROWICZ
Wojciech:
Skargi i prośby internowanych w ośrodkach
odosobnienia na terenie województwa koszalińskiego // In: Funkcjonowanie organów
państwa w okresie stanu wojennego. - Koszalin, 2013. - S. 59-70
2778. SARNIAK Jan: Aspekty gospodarcze stacjonowania radzieckich jednostek wojskowych na Pomorzu Zachodnim
w latach 1945-1956 // In: Wojska radzieckie
w Polsce 1939-1993. - Legnica, 2013. - S. 75100. Streszcz. Sum. Sod.
2779. SKALIMOWSKI Andrzej: „Czekam aż wyjdą z domu by zrobić ze sobą koniec”: przypadek pracownika szczecińskiego
219
„Domu Książki”. Polska 1944/45-1989 2013
[T.] 11 s. 235-242. Sum.
Józef Wiszniewski (1912-1952)
2780. SZULC Paweł: Podgrodzie [dz.
Nowego Warpna, pow. polic.]: republika
dziecięca nad Zalewem Szczecińskim. Pamięć
i Przyszłość 2013 nr 3 s. 62-69, il., faks.
2781. SZULC Paweł: Pomorze Zachodnie w propagandzie władz PRL w latach
1945-1947 // In: Nad Odrą i Bałtykiem: myśl
zachodnia: ludzie - koncepcje - realizacja do
1989 r. - Szczecin, 2013. - S. 563-573
2782. TARKA Wawrzyniec: VII Zjazd
Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego w Wałczu z 3 maja 1959 r. Stud.
i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2013 nr 4
s. 124-132, il.
2783. VERTREIBUNG der deutschen
Bevölkerung 1945-1947: Vertreibungslager
in Stettin / Historischer Arbeitskreis Stettin.
- 2. Aufl. - Lübeck, 2012. - 117 s.: il., mapy.
- (Stettiner Heft; Nr. 19)
2784. WIRSKI Adam: Praca socjalna w negocjacjach Zarządu Regionu „Pobrzeże” NSZZ
„Solidarność” z władzami województwa koszalińskiego (listopad 1981 rok) // In: Funkcjonowanie organów państwa w okresie stanu wojennego. - Koszalin, 2013. - S. 79-92: tab.
2785. WŁODKOWSKI Robert: Zachodnia granica państwa a stosunki państwo Kościół w latach 1945-1956: doświadczenia
szczecińskie // In: Nad Odrą i Bałtykiem:
myśl zachodnia: ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 r. - Szczecin, 2013. - S. 629-647
D. I N N E K R A J E BA ŁT YC K I E
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 40, 48, 126, 376, 606, 1377, 1984, 2032, 2526, 2809, 2810, 2988, 3108, 3480
2786. The BALTIC Sea region and the
Cold War / eds. Olaf Mertelsmann, Kaarel
Piirimäe. - Frankfurt/M., 2012
Rec.: BODEN Ragna, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2013 Jg. 62 H. 2 s. 376-378. - BRÜGGEMANN Karsten,
Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd. 8 s. 335-341
2787. CASTELLA Maris Baltici. [Vol.]
10: Finland 24-29.8.2009 Raseborg, Olavinlinna and Häme Castles / ed. Kari Uotila, Terhi Mikkola, Anna-Maria Vilkuna. - [Turku]:
Suomen Keskiajan Arkeologian Seura, 2012.
- 218, [6] s.: il., mapy, pl., tab., wykr. - (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae; 18)
Z treści: ANDERSEN Charlotte Boje H.: Possibilities
and limitations in artefacts from older castle excavations:
experience from a study of Danish castle finds s. 11-18.
- HERRMANN Christofer: Empirisch-statistische Untersuchungsmethoden in den Architekturforschung: ein
Erfahrungsbericht s. 19-26. - POSPIESZNY Kazimierz:
Quellen-Kohärenz in der Kastellologie: Beispiele aus dem
Ordensland Preussen s. 27-32. - BRILLOWSKI Wojciech,
KOPERKIEWICZ Arkadiusz: Archaeological and art history research in Bezławki: analysis of form and function
of small castle architecture in the eastern part of Teutonic
Order’s lands s. 33-43. - GRÖNLUND Elisabeth, SIMOLA Heikki: Vegetation and landscape history in the environs of Häme castle as reflected in pollen stratigraphy
of lacustrine sediments s. 55-60. - HAGGRÉN Georg,
JANSSON Henrik: Raseborg through the ages s. 61-70.
- KOCK Jan: Nørre Vosborg: a fortified manor house and
the predecessors of this on the western coast of Jutland,
Denmark s. 71-84. - KORPELA Jukka: Nordöstliches
Fennoskandien im späteren 15. Jahrhundert s. 85-92. PLITH LAURITSEN Leif: Royal castles on Lolland and
Falster: a possible change in location and castle type in
the 13th century on the islands of Lolland and Falster s.
93-102. - OSE Ieva, JURKĀNE Anna: Einige neue Aspekte der Erforschung der Burg Turaida/Treiden s. 103-110.
- LAHTINEN Anu: Labour and leisure, fights and festivities: what literary sources can tell about everyday life in
sixteenth century Swedish castles s. 127-136. - MIKKOLA Terhi: The construction stages, research and the oldest restorations of Olavinlinna s. 137-144. - FLINK Selja:
Olavinlinna castle and its restoration = Die Burg Olavinlinna und ihre Restaurierung s. 145-150. - ULRIKA Mebus: Making the cultural heritage useful and accessible:
St Nicolas in Visby goes „cultudral” s. 155-159. - SAKSA
Aleksandr: Vyborg: new evidence of the fortifications of
the city s. 161-172. - HARJULA Janne, IMMONEN Visa:
Reviving old archaeological material: a project analysing
finds from the early medieval fortified site of Koroinen in
Turku s. 183-190. - CONTEXT dating of medieval Turku:
wiggle matching technique scrutinized at Aboa Vetus /
[aut.] M[arkku] Oinonen [et al.] s. 191-196. - RATILAINEN Tanja: To study medieval brick building techniques
by applying digital surveying methods cases: Holy Cross
Church of Hattula and Häme Castle s. 197-208
2788. CHRISTIANSEN Eric: Le crociate del Nord: il Baltico e la frontiera cattolica
1100-1525. - Bologna: Il Mulino, 2008. - 346
s.: il. - (Storica Paperbacks; 43)
Tłum. pracy: The Northern crusades. - London,
1997
2789. DOSE Inken: Nationale Minderheiten im Ostseeraum: Geschichte und Gegenwart, Identität und territoriale Anbindung. - Berlin: Berliner Wiss.-Verl., 2011.
- 490 s.: il. - (The Baltic Sea Region; 14). Bibliogr. s. 425-458
Rec.: MARK Rudolf A., Nordost-Arch. N.F. 2012 Jg.
21 (dr. 2013) s. 270-274
2790. JAWORSKI Paweł: Polska w polityczno-wojskowej strategii niezaangażowanych państw bałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii (październik
1398 - październik 1939 r.) // In: Kampania
polska 1939 r.: polityka - społeczeństwo kultura. T. 1: Strategia. - Warszawa, 2013. - S.
267-282. Sum.
2791. LUNDE Henrik O.: Hitler’s wavebreaker concept: an analysis of the German
end game in the Baltic. - Philadelphia: Oxford, 2013. - 278 s., [8] s. tabl.: il., mapy. Bibliogr. s. 253-263
2792. Die ORDNUNG des Raums: mentale Landkarten in der Ostseeregion / hrsg. v.
Norbert Götz. - Berlin: Berliner Wiss.-Verl.,
2006. - 422 s.: il., mapy. - (The Baltic Sea re-
Inne kraje bałtyckie
gion. Northern dimensions - European perspectives; 6)
Z treści: SCHULTZ Hans-Dietrich: Raumgliederungen in der deutschsprachigen Geographie und das Beispiel des europäischen Nordens s. 25-60. - ENGELEN Hilde: Die Konstruktion der Ostseeregion: Akteure, mentale
Landkarten und ihr Einfluss auf die Entstehung einer Region s. 61-92. - HENNINGSEN Bernd: Die schwedische
Vermessung des Nordens durch die Rudbecks: zum frühmodernen Beginn einer zivilisatorischen Raumkonstruktion s. 93-110. - HECKER-STAMPEHL Jan: Finnland
- Teil des Nordens?: das eigene Andere auf der mentalen
Landkarte des Nordens s. 151-188. - HACKMANN Jörg:
Nordosteuropa: die baltischen Nationen und die Renaissance der Ostseeregion s. 189-226. - MÜLLER Matthias:
Der Mythos von der „Bürgerkathedrale”: die Backsteinkirchen in den Hansestädten des Ostseeraums als Symbol
bürgerlicher Emanzipation s. 271-308. - BEHSCHNITT
Wolfgang: Literarische Landkarten: Karten und Kartierung in der skandinavischen Gegenwartsliteratur s. 309334. - KROHN Axel: Die Ostseeregion auf der sicherheitspolitischen Landkarte des Kalten Krieges s. 335-366
2793. RAUMBILDUNG durch Netzwerke?: der Ostseeraum zwischen Wikingerzeit
und Spätmittelalter aus archäologischer und
geschichtswissenschaftlicher
Perspektive:
Beiträge des am 28. und 29. Oktober 2010
in Kiel veranstalteten internationalen Workshops. - Bonn: Habelt, 2012. - 188 s.: il., mapy.
- (Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters;
Beih. 23)
Z treści: SINDBÆK Søren M.: Viking disruptions
or growing integration?: contextualising communication
networks in the 10th century North Sea s. 19-38. - MÜLLER Ulrich: Networks of towns - networks of periphery?:
some relations between the North European medieval
town and its hinterland s. 55-78. - IGEL Karsten: Stadtbildung und Netzwerke im südwestlichen Ostseeraum:
Überlegungen zu Greifswald und Stralsund s. 79-94.
- ZWICK Daniel: Lineare nautische Netzwerke im Ostseeraum des Mittelalters? s. 95-116. - BURKHARDT
Mike: Kaufmannsnetzwerke und Handelskultur: zur
Verbindung von interpersonellen Beziehungsgeflechten
und kaufmännischem Habitus im spätmittelalterlichen
Ostseeraum s. 117-130. - EWERT Ulf Christian, SUNDER Marco: Trading networks, monopoly and economic
development in Medieval Northern Europe: an agent-based simulation of early hanseatic trade s. 131-154. - MEESENBURG Anja: Zwischen Trave und Tiber: zur Rolle
von Netzwerken bei der Besetzung des Lübecker Domkapitels im 15. Jahrhundert s. 155-164. - JAHNKE Carsten:
Zu Ehren Gottes und zum Wohle der Kasse: religiöse und
soziale Netzwerke in den spätmittelalterliche Hansestädten und deren Funktionen s. 165-182
2794. ŚMIGERSKA-BELCZAK Iwona:
Geneza bałtyckiej współpracy regionalnej.
Zesz. Bałt. 2013 [z.] 8 s. 17-33. Sum.
221
2795. TRADE and communication networks of the first millennium AD in the
northern part of Central Europe: central places, beach markets, landing places and trading centres / hrsg. v. Babette Ludowici [et al.].
- Stuttgart: Theiss, 2010. - 383 s.: il., mapy. (Neue Studien zur Sachsenforschung; Bd. 1)
Z treści: HÅRDH Birgitta: Case study 2: Uppåkra Lund: a central place and a town?: Western Scania in the
Viking Age s. 101-111. - CARNAP-BORNHEIM Claus
v.: Comment on: Uppåkra - Lund: a central place and
a town?: Western Scania in the Viking Age (B. Hård) s.
112-114. - MÜLLER Ulrich: Case study 3: Trading centres
- Hanseatic towns on the southern Baltic Coast: structural
continuity or a new start? s. 115-140. - BÄRENFÄNGER
Rolf: General comment on: Trading centres - Hanseatic
towns on the southern Baltic Coast: structural continuity
or a new start? (U. Müller) s. 141-142. - BRATHER Sebastian: Silver, weights and scales around the Baltic, 8th to
11th centuries s. 143-164. - KILGER Christoph: General
comment on: Silver, weights and scales around the Baltic, 8th to 11th centuries (S. Brather) s. 165-169. - ARMBRUSTER Barbara: Remains of the Viking-Age goldsmith’s
craft and workshop s. 191-213. - STEUER Heiko: Comments on: Remains of the Viking-Age goldsmith’s craft
and workshop (B. Armbruster) s. 214-219. - SKRE Dagfinn: Centrality and places: the central place Skiringssal
in Vestfold, Norway s. 220-231. - MÜLLER-WILLE Michael: Comments on: Centrality and places: the central
place Skiringssal in Vestfold, Norway (D. Skre) s. 232-237.
- WEHNER Donat: The hinterland of the early medieval
trading places Wolin and Menzlin: a comparison s. 258266. - BOGUCKI Mateusz: The Baltic emporia and their
hinterland: comments on Donat Wehner’s study of Wolin
and Menzlin s. 267-272. - JØRGENSEN Lars: Gudme and
Tissø: two magnates’ complexes in Denmark from the
3rd to the 11th century AD s. 273-286. - SKRE Dagfinn:
Comments on: Gudme and Tissø: two magnates’ complexes in Denmark from the 3rd to the 11th century AD (L.
Jørgensen) s. 287-288. - GRIMM Oliver: Traffic-related reflections on Norway’s prehistory and some remarks about
Sweden s. 315-327. - BILL Jan: Towards an archaeology of
transport: some comments on: Traffic-related reflections
on Norway’s prehistory and some remarks about Sweden
(0. Grimm) s. 328-334. - DOBAT Andres S.: „...and hold
therein feasts of sacrifice”: archaeological perspectives on
the sacral functions and significance of late iron age Scandinavian central places s. 362-373. - PESCH Alexandra:
Comments on: „...and hold therein feasts of sacrifice”:
archaeological perspectives on the sacral functions and
significance of late iron age Scandinavian central places
(A. Dobat) s. 374-379
2796. VEREINSKULTUR und Zivilgesellschaft in Nordosteuropa: regionale Spezifik und europäische Zusammenhänge / hrsg.
v. Jörg Hackmann. - Wien, 2012
Rec.: TAMUL Sirje, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd.
8 s. 294-298
222
Inne kraje bałtyckie
II. BAŁTYK SŁOWIAŃSKI
Zob. też poz.: 69, 864, 2622, 2695, 2793, 2810, 2812, 2859, 3477, 3496, 3497, 3526
2797. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Bezpieczeństwo morskie państwa w polskiej polityce od X do XVIII wieku. Rocz. Bezpieczeństwa Międzyn. 2011/2012 [R. 6] s. 155-169,
mapy. Sum.
Wersja elektron.: http://www.wydawnictwo.dsw.
edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/spisy_tresci/RBM_2_2012_spis_tre%C5%9Bci.pdf [dostęp: 24 II
2015]
2798. BUGIANI Piero: Baltico: tra medioevo e terzo millennio. Settentrione 2008 n.
20 s. 126-137
2799. EHRENSVÄRD Ulla, KOKKONEN Pellervo, NURMINEN Juha: Die Ostsee: 2000 Jahre Seefahrt, Handel und Kultur.
- Hamburg: National Geographic Dt., 2010.
- 285 s.: il., mapy
2800. De la MER du Nord à la mer Baltique: identités, contacts et communications
au Moyen Âge: actes de l’Atelier de Jeunes
Chercheurs, Boulogne-sur-Mer, les 15-17
octobre 2009 / éd. Alban Gautier, Sébastien
Rossignol. - Villeneuve d’Ascq: Inst. de Recherches Historiques du Septentrion, 2012.
- 257 s.: il., mapy. - (Histoire et littérature de
l’Europe du Nord-Ouest; 49)
Z treści: GAUTIER Alban, ROSSIGNOL Sébastien:
De la mer du Nord à la mer baltique: géographie, communications, cultures s. 5-26. - IWAŃCZAK Wojciech:
La mer Baltique dans la cartographie médiévale s. 27-44.
- ROSSIGNOL Sébastien: Modes de communication dans
les emporia de la mer Baltique s. 105-118. - GUÉNOLÉ
Agnès: Innensité, délimitation et appropriation de la mer
dans les Gesta Danorum de Saxo Grammaticus s. 173188. - SIMIŃSKI Rafał: Ex Livonia ultima regione Europea: l’image de la Livonie dans la littérature de l’Europe
occidentale du IXe au début du XVIe siècle s. 189-204.
- SŁOŃ Marek: L’influence de Hambourg sur le développement des villes de l’espace baltique: l’exemple des villes
doubles s. 221-230. - WOJCIESZAK Magdalena: Traces
archéologiques de commerce et de réseaux de contacts
avec les espaces des mers du Nord et Baltique en Pologne
médiévale s. 231-248
TRADE and communication networks... = poz.
2795
2801. WITT Jann M.: Die Ostsee: Schauplatz der Geschichte. - Darmstadt: Wiss.
Buchges., 2009. - 143 s.: il., mapy
III. HANZA
Zob. też poz.: 44, 846, 1588, 2548, 2695, 2792, 2799, 2820, 3005, 3108, 3530
2802. Die HANDELSBÜCHER des Hildebrand Veckinchusen: Kontobücher und
übrige Manuale / hrsg. v. Mihail P. Lesnikov,
Walter Stark. - Köln: Böhlau, 2013. - LXXVI,
638 s., [4] s. tabl.: il. - (Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte; Bd. 67)
2803. HANSEAKTEN aus England 1275
bis 1412 / [bearb. v.] Karl Kunze. - Hamburg:
Severus Verl., 2013. - XIV, XLVIII, 404 s.
Darstellungen zur hansischen Geschichte;
Bd. 64)
2805. AUGE Oliver, GÖLLNITZ Martin: Hansegeschichte als Regionalgeschichte:
das Beispiel des Kieler Historikers Wilhelm
Koppe (1908-1986). Hans. Gesch.- blr 2013
Jg. 131 s. 229-273. Sum.
—————
2806. BAUR Kilian: Der spätmittelalterliche Barchenthandel vom Heiligen Römischen Reich nach Dänemark. Hans. Gesch.blr 2013 Jg. 131 s. 77-110. Sum.
2804. AMELSBERG Werner: Die „samende” im lübischen Recht: eine Vermögensgemeinschaft zwischen Eltern und Kindern im spätmittelalterlichen Lübeck. - Wien:
Böhlau, 2012. - XIII, 420 s. - (Quellen und
2807. BESSUDNOVA Marina B.: „Neobyčnaâ torgovlâ” v ramkah livonsko-novgorodskogo tovaroobmena vo vtoroj polovine XV veka: k postanovke problemy //
In: Novgorodica - 2012: u istokov rossijskoj
Reprint wyd.: Halle, 1891
Inne kraje bałtyckie
gosudarstvennosti. T. 1. - Velikij Novgorod,
2013. - S. 285-293
2808. BRAND Hanno: Een vete tussen
Staveren en Lübeck (1329-1335) // In: Stedelijk verleden in veelvoud: opstellen over
laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de
Nederlanden voor Dick de Boer. - Hilversum,
2011. - S. 59-74
2809. BULACH Doris: Handwerk im
Stadtraum: das Ledergewerbe in den Hansestädten der südwestlichen Ostseeküste (13.
bis 16. Jahrhundert). - Köln: Böhlau, 2013.
- 464 s.: il., mapa. - ( Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte; Bd. 65).
Bibliogr. s. 402-448
2810. CRUSADE and conversion on the
Baltic frontier 1150-1500 / ed. by Alan V.
Murray. - Aldershot, 2001
Rec.: BUGIANI Piero, Res Balticae 2013 [Vol.] 13
s. 151-163 [wersja elektron.]: https://www.academia.
edu/4959535/SGUARDI_SUL_NORD [dostęp: 29 IV
2015]
2811. CZAJA Roman: Zur sozialen Differenzierung in den preussischen Hansestädten im Spätmittelalter. Zap. Hist. 2013 T. 78 z.
4 s. 5-18. Streszcz. Sum.
DALHEDE C.: Eisen aus Göteborg... = poz. 3632
2812. FRANKOT Edda: „Of laws of ships
and shipmen”: medieval maritime law and its
practice in urban Northern Europe. - Edinburgh: Univ. Press, 2012. - XIV, 223 s.: mapy.
- (Scottish Historical Review Monographs;
20)
Dot. m.in. Gdańska, Tallina i Lubeki
2813. GAIMSTER David: Archaeology
of a trade network: the Hanseatic League,
1200-1500 // In: The archaeology of medieval
Europe. [Vol.] 2: Twelfth to sixteenth centuries. - Aarhus, 2011. - S. 340-350
2814. GRASSMANN Antjekathrin: Zu
den wirtschaftlichen und persönlichen Beziehungen Lübecks ins Baltikum im Lichte
einer unbeachteten mittelalterlichen Quellengruppe // In: Leder ist Brot: Beiträge zur
223
norddeutschen Landes- und Archivgeschichte: Festschrift für Andreas Röpcke. - Schwerin, 2011. - S. 125-136
HAJDAROV T. F.: Osnovnye etapy razvitiâ nemeckoj
istoriografii... = poz. 379
2815. The HANSE in medieval and early
modern Europe / ed. by Justyna Wubs-Mrozewicz, Stuart Jenks. - Leiden: Brill, 2013. - VI,
295 s.: mapy, tab., wykr. - (The Northern
World; Vol. 60)
2816. HANSISCHE Umschau / in Verb.
mit Norbert Angermann [et al.]; bearb. v.
Volker Henn, Nils Jörn. Hans. Gesch.- blr
2013 Jg. 131 s. 297-377
2817. HERING Rainer: Alldeutsche
Hansa?: zur Sozialstruktur des Alldeutschen
Verbandes Lübeck // In: Aus der Mitte des
Landes: Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt
zum 65. Geburtstag. - Neumünster, 2013. - S.
451-462
2818. IVANOV Ivan A.: Eine vergessene Quelle zur Geschichte der hansischen
Gesandtschaft nach Moskau von 1603: die
Reisebeschreibung des Zacharias Meyer in
der Lübecker Rehbein-Chronik. Zs. d. Ver. f.
Lübeckische Gesch. u. Altertumskunde 2013
Bd. 93 s. 67-120
IVANOVS A.: Dokumenti par Rīgas, Gotlandes un
Hanzas... = poz. 209
2819. JAHNKE Carsten: Die Hanse
Überlegungen zur Entwicklung des Hansebegriffes und der Hanse als Institution resp.
Organisation. Hans. Gesch.- blr 2013 Jg. 131
s. 1-32. Sum.
2820. KÄMPF Tobias: Das Revaler Ratsurteilsbuch: Grundsätze und Regeln des Prozessverfahrens in der frühneuzeitlichen Hansestadt. - Köln: Böhlau, 2013. - 253 s.: mapy.
- (Quellen und Darstellungen zur hansischen
Geschichte. N.F.; 66)
KRZEPTOWSKI M., KRZEPTOWSKA J.: Zasolony
król... = poz. 795
224
Inne kraje bałtyckie
2821. LAGUNIN Igor I.: Izborsk i Ganza: Niburov mir: 1391 g. Vestnik Pskovskogo
Gosud. Univ. Ser.: Social.-gumanit. i Psihologo-pedagog. Nauki 2013 Vyp. 2 s. 33-39
Wersja elektron.: http://cyberleninka.ru/article/n/izborsk-i-ganza-niburov-mir-1391-g [dostęp: 1 XII 2015]
2822. MEESENBURG Anja: Herkunft,
Haushalt und Hamburger Bier - Domkapitulare in der Hansestadt Lübeck am Ende des
Mittelalters // In: „Es geht um die Menschen”:
Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters [...]. - Frankfurt/M., 2012.
- S. 71-86
2823. MROTZEK Thomas: Das Ringen
der Hansestädte mit König Waldemar IV
Atterdag: Krieg oder Diplomatie?: vom Ende
des ersten Waldemarkrieges bis zum Entstehen der Kölner Konföderation 1364-1367. München: GRIN Verl. GmbH, 2013. - 26 s.:
tab.
2824. MÜHLIG Lena: Deutsche Kaufmannsgilden auf Bornholm 1327-1525. Hans.
Gesch.- blr 2013 Jg. 131 s. 111-144, mapy, tab.
Sum.
2828. NOLDEN Nico: Aussichten stabil
wechselhaft: die Suche nach dem Charakter
der Hanse in städtischen Überlieferungen
des Hohen uns Späten Mittelalters. Hans.
Gesch.- blr 2013 Jg. 131 s. 275-295. Sum.
2829. PETERMANN Kerstin, RASCHE
Anja: „Netzwerk Kunst und Kultur der Hansestädte”. Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 4 s. 77-83.
Streszcz. Sum.
2830. PETERSEN Niels: Göttingen und
die Hanse // In: Aus dem Süden des Nordens:
Studien zur niedersächsischen Landesgeschichte für Peter Aufgebauer zum 65. Geburtstag. - Bielefeld, 2013. - S. 419-432
RAUMBILDUNG durch Netzwerke?... = poz. 2793
RIIS T.: The Prussian towns and the Hanseatic... =
poz. 3526
2831. SCHIPMANN Johannes Ludwig:
Hanse und Reich im späten Mittelalter und
in der frühen Neuzeit: wie kaiserfern war
die Hanse wirklich? Blr. f. Dt. Landesgesch.
2009/2010 Jg. 145/146 s. 95-111
2825. MUSIN E. A.: Evropejskaâ geraldika v materialah raskopok srednevekovogo Novgoroda: k istorii svâzej Novgoroda
i Ganzy. Zap. Inst. Ist. Mat. Kult. RAN 2012
[Vyp.] 7 s. 132-147. Sum.
2832. SEGGERN Harm v.: Zur Tätigkeit
der Prokuratoren vor dem Lübecker Rat gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Hans. Gesch.blr 2013 Jg. 131 s. 195-227, tab. Sum.
2826. NEDKVITNE Arnved: Das Bergener Kontor im Mittelalter. Hans. Gesch.- blr
2013 Jg. 131 s. 145-188. Sum.
2833. SELZER Stephan: Die Herren der
Kathedrale: Überlegungen zu Bischöfen in
der hansischen Elitelandschaft (1230-1530).
Blr. f. Dt. Landesgesch. 2011 Jg. 147 s. 195220, mapy
W związku z tym zob.: BURKHARDT Mike: Entgegnung auf Nedkvitne, das Bergener Kontor, 1. Hans.
Gesch.- blr 2013 Jg. 131 s. 189-192. - WUBS-MROZEWICZ Justyna: Entgegnung auf Nedkvitne, das Bergener
Kontor, 2. Hans. Gesch.- blr 2013 Jg. 131 s. 193-194
2827. NIKULINA T[amara] S.: Reformaciâ i konfessionalizaciâ v ganzejskih gorodah
Severnoj Germanii / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii; Dera’noe
Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatelnoe
Učreždenie Vysšego Professionalnogo Obrazovaniâ „Samarskij Gosudarstvennyj Universitet”. - Samara: Izdat. „Samarskij Univ.”, 2011.
- 215, [1] s. Bibliogr. s. 199-214
TRADE and communication networks... = poz.
2795
2834. TYMIŃSKI Jan: Konkurencja angielska na Bałtyku w XIV i XV wieku w czasach świetności Hanzy. Teki Gdań. 2013 T. 13
s. 7-13
2835. TYMIŃSKI Jan: Konkurencja handlowa na Bałtyku pomiędzy Anglią a Hanzą
w XIV i XV wieku. Nautologia 2013 R. 48 nr
150 s. 53-56. Sum.
Inne kraje bałtyckie
2836. WEIDINGER Ulrich: Interessengemeinschaft, Wertegemeinschaft oder Ordnungsmacht?: die Hanse und Bremens Hanseausschlüsse von 1427 und 1563. Bremisches
Jahrb. 2013 Bd. 92 s. 47-78
225
2837. WESTSTRATE Job: „... sy is in’t
verbont der Hansesteden”: de plaats van de
Hanze in de historiografie van Nijmegen //
In: Stedelijk verleden in veelvoud: opstellen
over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in
de Nederlanden voor Dick de Boer. - Hilversum, 2011. - S. 75-88
IV. BAŁTYK W XV–XX W.
Zob. też poz.: 50, 69, 193, 265, 287, 449, 809, 825, 966, 1278, 1411, 1561, 1868, 1901, 1960, 2144, 2151, 2159, 2161, 2184,
2215, 2314, 2323, 2548, 2602, 2797-2799, 2801, 2812, 2834, 3005, 3339, 3463, 3497, 3639
2838. ADAMCZAK Piotr: Polski „krążownik pancernopokładowy”. Prz. Morski
2012 nr 2 s. 85-92, il., tab.
2839. BALTUŠKA Raimundas: Baltijos
jūra ir Lietuvos laivynas. [Morze Bałtyckie
i flota litewska]. - Vilnius: Baltos Lankos,
2009. - 231, [1] s.: il., faks., mapy, pl.
2840. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Oficerowie radzieccy w polskiej marynarce wojennej
i ich wpływ na jej rozwój od 1945 do 1991
roku // In: Wojska radzieckie w Polsce 19391993. - Legnica, 2013. - S. 115-127. Streszcz.
Sum. Sod.
2841. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Relacje
polsko-radzieckie w pierwszej połowie lat 20.
XX wieku a bezpieczeństwo w basenie Morza
Bałtyckiego. Rocz. Bezpieczeństwa Morskiego
2013 R. 7 cz. 2 s. 79-96. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.amw.gdynia.pl/library/
File/WDiOM/RBM/2013/RBM_2013_cz_II.pdf [dostęp:
24 II 2015]
2842. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Wpływ
doradców wojskowych na działalność i organizację sił morskich na przykładzie Polskiej
Marynarki Wojennej. Rocz. Bezpieczeństwa
Morskiego 2009 R. 3 s. 241-261. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.amw.gdynia.pl/library/
File/new/RBM_2009_cz_2.pdf [dostęp: 9 II 2015]
2843. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Wpływ
polityki wewnętrznej na rozwój i zadania
Polskiej Marynarki Wojennej w pierwszej
dekadzie po zakończeniu II wojny światowej
// In: Forum bezpieczeństwa: bezpieczeństwo
wewnętrzne i ochrona infrastruktury krytycznej. T. 1. - Gdynia, 2012. - S. 49-70
2844. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Współpraca militarna państw nadbałtyckich na
rzecz bezpieczeństwa do wybuchu II wojny
światowej: próba usystematyzowania. Rocz.
Bezpieczeństwa Morskiego 2013 R. 7 cz. 4 s.
215-245, tab. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.amw.gdynia.pl/library/
File/WDiOM/RBM/2013/RBM_2013_cz_IV.pdf [dostęp:
24 II 2015]
2845. BODNIAK Stanisław: Polska
a Bałtyk za ostatniego Jagiellona. - Oświęcim:
Wydaw. NapoleonV, 2013. - 196 s.
Reedycja wyd.: Kórnik, 1946
2846. CZECHOWSKI Janusz: Bałtyk
a problem politycznego i ekonomicznego
bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. Stud.
Hist. 2012 R. 55 z. 2 s. 201-216, tab. Sum.
Dot. m.in. Łotwy, Estonii i Finlandii
2847. DRZEWIECKI Andrzej: O „specjalistach” radzieckich w polskiej flocie wojennej po 1945 r.: próba oceny // In: Wojska
radzieckie w Polsce 1939-1993. - Legnica,
2013. - S. 129-145. Streszcz. Sum. Sod.
2848. ERICSON WOLKE Lars: Sjöslag
och rysshärjningar: kampen om Östersjön
under stora nordiska kriget 1700-1721. - Stockholm: Norstedt, 2012. - 350 s., [8] k. tabl.:
il., mapy
Dot. walk o Bałtyk w czasie wielkiej wojny północnej
1700-1721
Rec.: KUVAJA Christer, Hist. Tidskr. f. Finl. 2013 [nr]
1 s. 88-90
226
Inne kraje bałtyckie
2849. GAC Miłosz: Polska Marynarka
Wojenna w latach 1989-1999. Rocz. Bezpieczeństwa Morskiego 2013 R. 7 cz. 1 s. 31-44.
Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.amw.gdynia.pl/library/
File/WDiOM/RBM/2013/RBM_2013_cz_I.pdf [dostęp:
24 II 2015]
2850. GAZIŃSKI Radosław: Die Kaperflotte von Iwan IV. dem Schrecklichen im
Licht von Akten des Herzoglichen Stettiner
Archivs. Stud. Marit. 2013 Vol. 26 s. 29-38.
Streszcz. Sum.
2851. GORYŃSKI Grzegorz: Okręty patrolowe projektu „912” zbudowane w Stoczni Marynarki Wojennej dla Wojsk Ochrony
Pogranicza. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen.
2013 nr 28 s. 155-198, il., tab.
2852. GRZECHNIK Marta: Równowaga na Bałtyku: neutralność skandynawska
w ujęciu Instytutu Bałtyckiego w okresie
międzywojennym // In: Nowocześni i postępowi?: cywilizacyjny wymiar Skandynawii
z polskiej perspektywy. - Gdańsk, 2013. - S.
67-80. Sum.
2853. KROKOSZ Paweł: Bałtycka polityka Rosji Piotra I // In: Stan badań nad
wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 6. - Białystok, 2013. - S. 279313. Sum.
2854. PASTOREK Anna: Holenderska
historiografia wobec Polaków i polskiej marynarki wojennej XVII i XVIII wieku. Stud.
z Dziejów Pol. Historiografii Wojsk. 2013 T. 14
s. 57-65. Sum.
2855. PIETKIEWICZ Iwona, SZULCZEWSKI Adam, KOMOROWSKI Antoni
F.: Rola statków latarniowych w zabezpieczeniu żeglugi na Baltyku // In: Forum bezpieczeństwa: bezpieczeństwo wewnętrzne
i ochrona infrastruktury krytycznej. T. 1. Gdynia, 2012. - S. 175-187: il., wykr.
2856. PRINCE Cathryn J.: Death in the
Baltic: the World War II sinking of the Wilhelm Gustloff. - New York: Palgrave Macmil-
lan, 2013. - XII, 236 s., [8] s. tabl. Bibliogr. s.
219-227
2857. PRZYBYLSKI Jerzy: Polacy - absolwenci morskich uczelni Rosji i ZSSR oraz
ich rola w polskiej Marynarce Wojennej w latach 1918-1989 // In: Wojskowość - bezpieczeństwo - wychowanie: księga jubileuszowa
profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę urodzin. T. 1. - Siedlce, 2012. - S. 468478
2858. PRZYBYLSKI Jerzy, PRZYBYLSKI
Paweł: Polska Marynarka Wojenna w latach
1945-1995: (studia i materiały). Cz. 1 / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte. - Gdynia, 2013 . - 254 s.: tab.,
mapy. Bibliogr. s. 243-246
2859. RADCZUK Jerzy: Historia żeglugi
i budownictwa okrętowego Europy północnej do końca XVI w. - Gdynia: Novae ResWydaw. Innowacyjne, 2013. - 280, [3] s.: il.,
mapy
Dot. m.in. Pomorza, Bałtyku, krajów bałtyckich
i krajów skandynawskich
2860. SIKORA Piotr: Bezpieczeństwo
żeglugi i rybołówstwa na Morzu Bałtyckim
w aspekcie historycznych materiałów wybuchowych. Rocz. Bezpieczeństwa Morskiego
2012 R. 6 s. 81-94, il., mapy, mapy. Streszcz.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.amw.gdynia.pl/library/File/WDiOM/RBM/2012/RBM_2012_I.pdf [dostęp:
24 II 2015]
2861. SURGAILIS Gintautas: Lietuvos
karinis laivynas, 1935-1940. [Marynarka
wojenna Litwy, 1935-1940] / Generolo Jono
Žemaičio Lietuvos Karo Akademija. - Vilnius, 2003. - 207, [1] s.: il., faks. - (Lietuvos
Kariuomenės Istorija)
2862. SZEŁOMOW Aleksander: Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1995-2012. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.Maz., 2013. - 260, [14] s., [10] s. tabl. Bibliogr.
s. 251-260
Inne kraje bałtyckie
2863. TULISZKA Jarosław: Układy polityczne szefów Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2013 nr 28 s. 7-27, tab.
2864. URBAŃCZYK Andrzej: A jednak
żeglowaliśmy: jachting polski w latach 19451989. - Kraków: Wydaw. Arcana, 2013. - 364
s., [32] s. tabl. - (Arkana Historii). Bibliogr.
s. 349-355
227
2865. WALDEN Stefan de, WALDENGAŁUSZKO Krystyna, SZARSKI Władysław: ORP Wicher i jego dowódca. - Hel:
Muz. Obrony Wybrzeża Stow. Przyjeciele
Helu, 2013. - 78 s.: il., faks., portr. - (Zeszyt
Helski; 18)
2866. WŁODARCZYK Edward: The
Baltic Sea and the integration of the Second
Republic of Poland. Stud. Marit. 2013 Vol. 26
s. 39-54. Streszcz. Sum.
V. DZIEJE INFLANT ORAZ LITWY, ŁOTWY I ESTONII
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 1, 12, 21, 23, 36, 46, 57, 59, 61, 62, 80, 111,
171, 173, 174, 182, 185, 190-192, 195, 211, 216, 221, 243,
264, 375, 384, 409, 428, 446, 466, 477, 481, 515, 534, 561,
567, 568, 573, 617, 752, 763, 959, 1053, 1107, 1248, 1270,
1366, 1367, 1596, 2027, 2517, 2792, 2794, 2810
2867. ARBUZOV Leonid: Očerk istorii Liflândii, Estlândii i Kurlândii. - Moskva:
Troica, 2009. - 301 s.
2868. ARHITEKTŪRA un māksla Rīgā:
idejas un objekti. [Architektura i sztuka Rygi:
idee i obiekty] / sast. Jānis Zilgalvis. - Rīga:
Neputns, 2004. - 207 s.: il. - (Materiāli Latvijas Mākslas Vēsturei). Sum.
2869. AUFKLÄRER im Baltikum: europäischer Kontext und regionale Besonderheiten / hrsg. v. Ulrich Kronauer. - Heidelberg,
2011
Rec.: BARTLETT Roger, Slavonic a. East. Europ.
2013 Vol. 91 no 3 s. 644-645. - WILHELMI Anja, Nordost-Arch. N.F. 2012 Jg. 21 (dr. 2013) s. 293-295
2870. BALTISCHES biographisches Lexikon digital. - Berlin: Balt. Hist. Kommission, 2012. - 901 s.
Dok. elektron.: http://www.bbl-digital.de [dostęp: 16
IV 2015]
2871. BARANOW Andrzej: Kategoria
„małej ojczyzny” w kontekście komparatystycznym: aspekt litewski // In: Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy. - Pruszcz
Gdański, 2013. - S. 91-97. Sum.
2872. BOGOÂVLENSKA Svetlana: Antisemitism in Latvia // In: Antisemitism in
Eastern Europe: history and present in comparison. - Frankfurt/M., 2010. - S. 113-134
Wersja elektron.: http://tinyurl.com/o6qkasn [dostęp: 29 IX 2015]
2873. BRÜGGEMANN Karsten, TUCHTENHAGEN Ralph: Tallinn: kleine Geschichte der Stadt. - Köln, 2011
Rec.: GAMSA Mark, J. Balt. Stud. 2013 Vol. 44 nr 3
s. 407-409
2874. BUTRIMAS Adomas: Marija Alseikaitė-Gimbutienė [1921-1994]: baltų archeologijos tyrėja. (Marija Alseikaitė-Gimbutienė: investigations of the prehistory of
the Balts). Lituanistica 2012 T. 58 Nr. 1 s. 311. Sum.
2875. CARPINI Claudio: Storia della
Lituania: identità europea e cristiana di un
popolo. - Roma: Citta Nuovà, 2007. - 208 s.:
mapy. - (I Volti della Storia; 17). Bibliogr. s.
167-180
2876. CAUNE Māra: Rīgas pils - senā un
mainīgā. [Zamek w Rydze i jego zmienna historia]. - Rīgā: Jumava, 2004. - 216 s., [30] k.
tabl.: il., mapy. Zsfg.
2877. CYWIŃSKI Bohdan: Szańce kultur:
szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej.
- Warszawa: Wydaw. Trio, 2013. - 678 s., [27] s.
tabl. Bibliogr. s. 651-655. Sum.
Z treści: Litwini s. 238-281. - Finowie s. 282-319. Estończycy s. 320-357. - Łotysze s. 358-387
228
Inne kraje bałtyckie
EESTI ajaloo atlas... = poz. 444
2878. EINHEIT und Vielfalt in der
Rechtsgeschichte im Ostseeraum: sechster
Rechtshistorikertag im Ostseeraum, 3.-5.
Juni 2010 Tartu (Estland) / Riga (Lettland)
/ hrsg. v. Marju Luts-Sootak, Sanita Ospova,
Frank L. Schäfer. - Frankfurt/M., 2012
Rec.: LEPPIK Marelle, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2013 Jg. 62 H. 4 s. 647-649
2879. FORGOTTEN pages in Baltic history: diversity and inclusion / ed. by Martyn Housden, David J. Smith. - Amsterdam,
2011
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, Nordost-Arch. N.F.
2012 Jg. 21 (dr. 2013) s. 279-282
2880. FÜLBERTH Andreas: Riga: kleine
Geschichte der Stadt. - Wien: Böhlau, 2013.
- 250 s.: il.
Wersja elektron.: http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/246261 [dostęp: 16 V 2015]
2881. GARLEFF Michael: Deutschbalten als Mittler zwischen Staaten, Völkern und
Kulturen. Deutsch-Balt. Jahrb. 2013 Bd. 61 s.
38-58. Zsfg.
2882. GLANZ und Elend: Mythos und
Wirklichkeit der Herrenhäuser im Baltikum
/ hrsg. v. Ilse v. Zur Mühlen; Carl-SchirrenGesellschaft e.V.; Ostpreussisches Landesmuseum. - Lindenberg im Allgäu: Kunstverl.
Josef Fink, 2012. - 279 s.: il.
Treść: WÖRSTER Peter: Vasallen - Adel - Ritterschaften: Beobachtungen zur Entstehung des baltischen
Herrenstandes und seiner Geschichte vom 13. bis 17.
Jahrhundert s. 10-15. - PISTOHLKORS Gert v.: Die Ritterschaften als Herrschaftsstand in den Ostseeprovinzen
Russlands: zur Geschichte der Baltischen Ritterschaften
1710 bis 1920 s. 16-23. - ZUR MÜHLEN Ilse v.: „Seit dieser Zeit hat diese Gegend grosse Verschönerungen und
malerische Scenen erhalten”: zur Architekturgeschichte
der baltischen Herrenhäuser s. 24-53. - ZUR MÜHLEN
Ilse v.: „... selbstverständlich verzichtete er, herrenmässig
wie er war, auf Gardinen”: zur Ausstattung des baltischen
Herrenhauses im 18. bis frühen 20. Jahrhundert s. 54-73.
- HEIN Ants: Gärten und Parks der Güter in Estland s.
74-83. - ROSENBERG Tiit: Güter als Wirtschaftseinheiten am Beispiel Estlands s. 84-101. - LANCMANIS
Imants: Das Leben auf den Gütern über die Jahrhunderte
s. 102-117. - ROSENBERG Tiit: „Die Zeit der Restgüter”:
deutsche Landwirte in Estland und Lettland 1918-1939 s.
118-127. - BRUĢIS Dainis: Die Herrenhäuser Lettlands
während der Zeit der Ersten Lettischen Republik (1918-
1940) und unter der Sowjetherrschaft (1940-1991) s. 128147. - REMMEL Mari-Ann: Die Herrenhäuser und ihre
Bewohner in der Erinnerung der Esten s. 162-173. - SAAGPAKK Maris: Die Herrenhäuser in der deutsch-baltischen Erinnerung s. 174-181. - BOETTICHER Manfred
v.: Forschungsmöglichkeiten zu den baltischen Herrenhäusern und ihrer Bewohner in deutschen und baltischen
Archiven s. 182-184. - ZUR MÜHLEN Ilse v.: Katalogteil
mit ausgewählten Ausstellungsobjekten s. 185-269
2883. HACKMANN Jörg: Nationale
Vereinshäuser im städtischen Raum Estlands
// In: Heimstätten der Nation: Ostmitteleuropäische Vereins- und Gesellschaftshäuser im
transnationalen Vergleich . - Marburg, 2013.
- S. 71-88
2884. IWANOWICZ Maria: Druki wileńskie czasów powstania kościuszkowskiego
z biblioteki Akademii Nauk im. Wróblewskich w indeksie kontrolnym „Polska książka
na Litwie w XVIII wieku” // In: Libri recogniti: nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi,
Ukrainy, Litwy i Finlandii. - Kraków, 2013.
- S. 81-99
2885. IWASZKIEWICZ Michał: Kościół
katolicki w Estonii na tle innych wyznań: historia i współczesność. Prz. Religioznawczy
2011 nr 1 s. 199-211. Sum.
2886. JARKIEWICZ Katarzyna: The
importance of the cult of our Lady of Ostra
Brama/Aušros Vartai to the Polish and Lithuanian religiosity // In: Stanisław Wyspiański
- Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: the
neighbouring of cultures, the borderlines of
arts. - Kraków, 2012. - S. 103-113
W Wilnie
2887. JONUKS Tõnno: Der estnische
Nationalismus und sein Konzept der prähistorischen Religion: die Nation als Gestalterin des Religionsbildes. Forsch. z. Balt. Gesch.
2013 Bd. 8 s. 145-164. Sum.
2888. JONUKS Tõnno: Rahvuslus ja
muinasusund: religioon eestlase loojana. (Nationality and prehistoric religion: the making
of Estonian identity). Ajalooline Ajakiri 2012
No 3/4 s. 269-285. Sum.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/769/748 [dostęp: 3 XII 2015]
Inne kraje bałtyckie
2889. KAISERLICHE Universität Dorpat 200: Academia Gustaviana 370: Tartu
Ülikooli juubel / toim. Reet Mägi, Wolfgang
Drechsler. - Tartu: Tartu Univ. Press, 2004. 229 s.: il.
2890. KAMINSKA Rūta, BISTERE Anita: Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā. (Heritage
of religious architecture and art in the historical Preiļi district). - Rīga: Neputns, 2013.
- 279, [1] s.: il., pl.
2891. KARLING Sten: Tallinn: Kunstiajalooline ülevaade. [Tallinn: zarys historii
sztuki]. - Tartu: Kunst, 2006. - 192 s.: il.
2892. KASEKAMP Andres: Historia
państw bałtyckich / Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych. - Warszawa, 2013. - 237
s.: mapy, tab.
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 3088
Rec.: SAFRONOVAS Vasilijus, Lithuanian Hist.
Stud. 2012 Vol. 17 (dr. 2013) s. 260-263 [rec. dot. wyd.
w jęz. ang.]
2893. KATZ Dovid: Lithuanian Jewish
culture. - Vilnius, 2010
Rec.: L’HOMMEDIEU Jonathan H., J. Balt. Stud.
2012 Vol. 43 nr 1 s. 137-139
2894. KLIMKA Libertas: Senosios baltų
mitologijos ir religijos likimas. (The fate of
the ancient Baltic mythology and religion).
Lituanistica 2012 T. 58 Nr. 1 s. 89-95. Sum.
2895. KÕIVUPUU Marju: Dusze spoczywają w drzewach: drzewa-krzyże w krajobrazie południowo-wschodniej Estonii. Kwart.
Hist. Kult. Mat. 2013 R. 61 nr 4 s. 591-601,
il., mapa. Sum.
2896. LIETUVOS Didžiosios Kunigaikštijos istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų
atminties vietos. [Fenomeny dziejów i tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego: miejsca
pamięci narodów] / sud. Alfredas Bumblauskas, Grigorijus Potašenko. - Vilnius: Vilniaus
Univ. l-kla, 2013. - 258, [2] s., [44] s. tabl.: il.,
faks., mapy. - (Specialusis „Lietuvos Istorijos
Studiju” Leidinys; T. 9). Sum.
Z treści: BUMBLAUSKAS Alfredas: Lietuvos
Didžioji Kunigaikštija: tautų atminties vieta: nuo isto-
229
riografinio mandagumo prie septynknygės idėjos. (The
Grand Duchy of Lithuania: realm of memory for nations:
from historiographical courtesy to the idea of Heptateuch) s. 17-43. - GAIDIS Ryszard: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija kaip atminties vieta: Liudviko Abramovičiaus
[1879-1939] ir Juzefo Mackievičiaus [1902-1985] atvejai.
(The Grand Duchy of Lithuania as the place of memory: Ludwik Abramovich and Józef Mackiewicz’ cases) s.
45-58. - TEMČINAS Sergejus: Primoji Lietuvos Didžioje
Kunigaikštijoje lietuviškai spausdinta (katalikiška) knyga: hipotetinis 1585 metų ar Mikalojaus Daukšos 1595
metų katekizmas? (The first (Catholic) Lithuanian book
printed in the Grand Duchy of Lithuania: the hypothetical Catechism of 1585 or Mikalojus Daukša’s Catechism
of 1595?) s. 61-79. - MAROSZEK Józef: Wilno jako
Slavia orthodoxa czy Slavia unita w dziejach Wielkiego
Księstwa Litewskiego do 1569 r. s. 81-91. - MIKNYS Rimantas, STALIŪNAS Darius: Lenkų ir lietuvių konfliktas XIX amžiaus pabaigoje-XX amžiaus pradžioje: senų
koncepcijų atgimimas. (Polish-Lithuanian conflict in the
end of XIXth century-beginning of the XXth century: revival of old concepts) s. 173-184. - ZASZTOWT Leszek:
„Zapomniane” Wielkie Księstwo Litewskie: kilka krytycznych uwag na temat przyczyn regresu pojęcia w historiografii polskiej XIX i XX wieku s. 185-195. - ŠVEDAS Aurimas: Nepriklausomos Lietuvos kinematografas
ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorija: kas būtų,
jeigu?. (The cinematography of the independent Lithuania and the history of the Grand Duchy of Lithuania:
what if..?) s. 209-226. - ZASZTOWT Leszek: Fenomeny
dziejów i tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego:
miejsca pamięci narodów, międzynarodowa konferencja
w Wilnie 15-16 listopada 2012 r. s. 229-238. - GAIDIS
Ryszard: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos paveldo ir
atminties aktualumas (konferenciją prisimenant). [Aktualność dziedzictwa i pamięci Wielkiego Księstwa Litewskiego (sprawozdanie z konferencji) Wilno, 15-16 listopada 2012 r.] s. 239-247
2897. LIETUVOS etnologijos ir antropologijos enciklopedija / sud. Vida Savoniakaitė. - Vilnius: Lit. Ist. Inst l-kla, 2011. - 516
s. Sum.
2898. LIETUVOS istorija / [aut.] Alfonsas Eidintas [et al.]. - Vilniaus: Vilniaus Univ.
L-kla, 2012. - 279, [1] s.: il., faks.
Toż w jęz. pol. pt.: HISTORIA Litwy. - Wilno, 2013
[wersja elektron.] http://www.ebooksbylanguage.com/
pl/ksiazka-elektroniczna/479.historia-litwy/ [dostęp: 27
II 2015]; w jęz. ros. pt.: ISTORIÂ Litvy. - Vil’nûs, 2013;
w jęz. niem. pt.: GESCHICHTE Litauens. - Vilnius, 2013;
w jęz. ang. pt.: The HISTORY of Lithuania. - Vilnius,
2013; w jęz. franc. pt.: HISTOIRE de la Lituanie. - Vilnius, 2013; w jęz. hiszp. pt.: HISTORIA de Lituania. - Vilnius, 2013
Rec.: LIEPUONIUS Vladas [et al.], Liet. Ist. Stud.
2013 T. 31 s. 157-163 [wersja elektron.]: http://www.if.vu.
lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo31.pdf
[dostęp: 22 V 2015]
230
Inne kraje bałtyckie
2899. LIETUVOS istorija: enciklopedinis žinynas. T. 1: A-K / sud. Eugenijus Manelis, Antanas Račis. - Vilnius, 2011
Rec.: BALSYS Rimantas, Res Humanitariae 2012 T.
12 s. 296-300 [wersja elektron.]: http://journals.ku.lt/index.php/RH/article/view/731/562 [dostęp: 18 XI 2015]
2900. LIETUVOS pilys ir tvirtovės. [Litewskie zamki i twierdze] / [aut.] Valentinas
Baltrūnas [et al.]. - Kaunas: L-kla „Šviesa”,
2011. - 206 s.: il., mapy
2901. LIETUVOS vidaus reikalų istorija
/ Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija. - Vilnius, 2008. - 405, [1] s.: il. Sum.
Dot. policji i służby bezpieczeństwa Litwy
2902. LIETUVOS žydai: istorinė studija
/ sud. Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas,
Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė. - Vilnius:
Baltos Lankos, 2012. - 567 s.: il., mapy. Sum.
LUST K.: The impact of the Baltic emancipation... =
poz. 392
2903. MANTEUFFEL Gustaw: Portrety
miast inflanckich / wst. i red. Krzysztof Zajas;
oprac. tekstu Karol Łopatecki, Wojciech Walczak. - Białystok: Inst. Bad. nad Dziedz. Kult.
Europy, 2013. - XIX, [1], 308 s.: il., mapa, tab.
- (Pisma Wybrane; T. 2)
Współwyd.: MANTEUFFEL G.: Pieśni gminne s.
217-308
i województwo trockie (z Kownem, Grodnem
i Suwalszczyzną). - Kraków: Dr Minakowski,
2013. - 878 s., [1] k. tabl. skł. - (Elita Rzeczypospolitej; T. 11)
MISĀNS I.: Klio Latvijā... = poz. 396
2908. MĪTI Latvijas vēsturē. (Myths in
the history of Latvia) / sast. Kaspars Zellis. Rīga: Latv. Univ. Žurnala Latv. Vest. Fonds,
2006. - 146 s.: il. Sum.
Z treści: EIHMANE Eva: Līvzemes kristianizācijas
periods kā bāze paliekošiem mītiem s. 13-18. - MUIŽNIEKS Vitolds: Kristieši vai pagāni, mīts vai īstenība? s.
19-28. - CEIPE Gundars: Mīti un Latvijas vēstures izpraatnes problemātika: brāļu draudzes darbinieks Skangaļu
Jēkabs s. 29-38. - PAZUHINA Nadežda: Krievu vecticībnieki Latvijā: savējie vai svešie? s. 39-47. - MINTAURS
Mārtiņš: Vēsturiskie mīti un sociālā prakse: epizodes no
Latvijas arhitektūras pieminekļu aizsardzības vēstures
(1920.-1930. gadi) s. 48-55. - LIPŠA Ineta: „Mazā Parīze
- Rīga”: vēstures mīta ģenēze s. 56-64. - BOLDĀNE Ilze:
„Labo Ulmaņlaiku” mīta vitalitāte Latvijas iedzīvotāju
apziņā s. 65-72. - ZELMENIS Gints: Kārļa Ulmaņa ieceres un realitāte valsts veidošanā 1934.-40. gadā s. 73-79.
- PĀRPUCE Rasa: Mītu atblāzmas Latvijas muzeju darbā
1930. gados s. 80-91. - ZELLIS Kaspars: „Baigais gads”:
mīts un tā evolūcija s. 92-103. - OĻEHNOVIČS Dmitrijs: „Viņi cīnījās par dzimteni...” vai avīze „Za rodinu”
nacistu okupētajā Latvijā s. 104-111. - BAMBALS Ainārs:
Padomju vēstures mitokrātijas tematikas atspoguļojums
Latvijas PSR VDK krimināllietās s. 112-120. - JANSONS
Ritvars: Genocīds Latvijā: mīts, politizācija vai juridiska
nekonsekvence s. 121-129. - KRŪMIŅŠ Gatis: Padomju
okupācijas periodā radītie tautsaimnieciskie mīti s. 130136
2904. MEDNIS Imants: Savu vēsturi mēs
rakstījām visi kopā. [Wszyscy jesteśmy autorami wspólnej historii]. - Rīga: Latv. Univ.
žurnāla „Latv. Vēst.” fonds, 2005. - 136 s.
2909. NARVA: kadunud kirikute linn:
mälestusi ning uurimusi. [Narwa: miasto
utraconych kościołów: wspomnienia i badania] / koost. Villu Jürjo. - Narva: EELK Narva
Aleksandri Kogudus, 2010. - 142 s.: il., mapy
2905. MEILŪNAS Egidijus: Litwa i Polska na przestrzeni wieków. Lituano - Slavica
Posnan., Stud. Hist. 2013 [T.] 14 s. 11-26
2910. NORTH Michael: Geschichte der
Ostsee: Handel und Kulturen. - München,
2011
Rec.: WOODWORTH Bradley D., J. Balt. Stud. 2013
Vol. 44 nr 3 s. 416-419
2906. MINAKOWSKI Marek Jerzy: Elita
inflancka czyli łotewska: województwo inflanckie czyli część dzisiejszej Łotwy w granicach Rzeczypospolitej. - Kraków: Dr Minakowski, 2013. - 791 s., [1] k. tabl. skł. - (Elita
Rzeczypospolitej; T. 14)
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, Nordost-Arch. N.F.
2012 Jg. 21 (dr. 2013) s. 306-310. - SEPPAL Martel, Slavonic a. East Europ. Rev. 2013 Vol. 91 No 2 s. 349-351
2907. MINAKOWSKI Marek Jerzy: Elita
żmudzka i nadniemeńska: księstwo żmudzkie
2912. Die POLITISCHEN Systeme der
baltischen Staaten: eine Einführung / hrsg.
2911. PLAKANS Andrejs: A concise history of Baltic states. - Cambridge, 2011
Inne kraje bałtyckie
v. Michèle Knodt, Sigita Urdze. - Wiesbaden:
Springer VS, 2012. - 418 s. Bibliogr.
2913. RAUN Toivo U.: Transnational
contacts and cross-fertilization among Baltic
historians in exile, 1968-1991. J. Balt. Stud.
2012 Vol. 43 nr 3 s. 315-327
2914. RUSSLAND an der Ostsee: imperiale Strategien der Macht und kulturelle
Wahrnehmungsmuster (16. bis 20. Jahrhundert) / hrsg. v. Karsten Brüggemann, Bradley
D. Woodworth. - Wien, 2012
Rec.: LAUR Mati, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd. 8
s. 272-275
2915. SAARD Riho: Hiiumaa ja hiidlased: usutuultest tormatud ja piiratud: usu ja
kiriku ajalugu Hiiumaal XIII sajandist Eesti
taasiseseisvumiseni: vaimulikkond, pühakojad, kogudused, usuliikumised. [Wyspa Hiiumaa i jej ludzie: rozwój wspólnot religijnych:
historia wiary i Kościoła na Hiiumaa od XIII
w. do uzyskania niepodległości przez Estonię:
duchowieństwo, miejsca kultu, zbory, ruchy
religijne]. - Tallinn: Saard, 2009. - 438 s.: il.
SAFRONOVAS V.: Apie istorinio regiono... = poz.
621
2916. SALUPERE Malle: Kultuuriloolisi
vaatlusi Tartu teljel. - Tartu: Ilmamaa, 2012.
- 390 s.
Dot. życia kulturalnego w Dorpacie
2917. SENĀ Jelgava. [Stara Jelgava] /
sast. Elita Grosmane. - Rīga: Neputns, 2010.
- 336 s.: il., mapy
231
2921. SUBAČIUS Paulius V.: Die „Chronik der Litauischen Katholischen Kirche” //
In: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff.
- Berlin, 2013. - S. 420-429
2922. SZCZUROWSKI Maciej: Zmienność przestrzeni politycznej życia społecznego na Litwie: studium symboliki obrzędowości publicznej // In: Wymiary zmienności
społecznej współczesnej Europy . - Gdańsk,
2013. - S. 121-140. Streszcz.
TALLINN ajaloolistel linnaplaanidel... = poz. 458
2923. TAMM Egle, KREEM Tiina-Mall:
Tallinna Kaarli kirik. [Kościół św. Karola
w Tallinie]. - Tallinn: Muinsuskaitseamet,
2007. - 248 s.: il. - (Eesti Kirikud; 2). Sum.
2924. TOŁŁOCZKO Zdzisława, TOŁŁOCZKO Tomasz: Architectura sine historiae nihil est: z dziejów architektury i urbanistyki ziem Łotwy. - Kraków: Wydaw. PK,
2013. - 334 s.: il. Bibliogr. s. 303-320. Sum.
2925. ULANOWSKA Stefania: Pūļu Inflantejis Latvīši, i seviški Rēzeknis apriņka
Viļānu pogosta: etnografiskys tāluojums /
atb. red. Aleksej V. Andronov, Lidija Leikuma. - Reiga, 2011
Rec.: RĄCZKA Teresa: Kilka słów o Stefanii Ulanowskiej i jej spuściźnie na marginesie reprintu [...], Zap.
Hist. 2013 T. 78 z. 4 s. 145-158
2926. VENCLOVA Tomas: Wilno: przewodnik biograficzny. - Warszawa: PIW, 2013.
- 407, [1] s.: il., portr.
Wyd. w jęz. lit.: Vilnius, 2006
2918. ŠINKŪNAITĖ LAIMA: Franciszkański (Bernardyński) kościół św. Jerzego
w Kownie. - Kaunas: Kauno Šv. Jurgio konventas, 2010. - 38, [2] s.: il., faks., pl.
2919. SKŁODOWSKI Jan: Polskie ślady
przeszłości na żmudzkich cmentarzach. Stud.
Podlaskie 2013 T. 21 s. 259-277, il. Sum. Sod.
2920. SKŁODOWSKI Jan: Wędziagoła: „stolica polska na Litwie”. Spotk. z Zabyt.
2013 [R.] 37 [nr] 7/8 s. 48-50, il.
2927. ZALKIN Mordechai: Naujos Lietuvos žydų istorijos perspektyvos. - Vilnius,
2009
Rec: TROSKOVAITĖ Dovilė, Pinkas 2010 Vol. 3 s.
152-155
2928. ZINKEVIČIUS Zigmas: Lietuviai:
praeities didybė ir sunykimas. (The Lithuanians: their past greatness and decline). Vilnius: Mokslo ir Encikl. Leid. Centr., 2013.
- 503 s.: il., mapy. Sum.
Zob. też: ZINKEVIČIUS Z.: Lietuviai: praeities
232
Inne kraje bałtyckie
didybė ir sunykimas. Terra Jatwezenorum 2013 [T.] 5 s.
381-397, il. Streszcz. s. 501-502. Sum. s. 526-527
inslav.ru/images/stories/books/BSI-XVII%282006%
29.pdf [dostęp: 8 X 2015]
2929. ZUBIŃSKI Tadeusz: Historia literatury estońskiej od początków piśmiennictwa do roku 1940: szkice literackie. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2013. - 230, [1] s.
2934. HENRICUS LETTUS: Chronicon
Livoniae: la crociata del nord (1184-1227) /
Enrico di Lettonia; testo latino con versione
italiana a fronte e commento a cura di Piero
Bugiani; prefazione di Pietro U. Dini. - Livorno, 2005
2930. ZUR MÜHLEN Ilse v.: Das Leben
im Herrenhaus und auf den Gütern im Baltikum. Deutsch-Balt. Jahrb. 2013 Bd. 61 s. 1137, il.
2. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 22, 187, 188, 193, 200, 208-210, 212, 220,
224, 358, 363, 370, 372, 373, 381, 390, 452, 463, 487, 492,
493, 510, 522, 540, 557, 569, 591, 606, 747, 922, 1111,
1244, 1256, 1260, 1269, 1364, 1377, 1590, 1871, 1984,
2009, 2018, 2020, 2032, 2041, 2070, 2091, 2093, 2102,
2548, 2734, 2787, 2788, 2796, 2800, 2807, 2810, 2814,
2820, 2878, 2882, 2893, 2896, 2908, 2914, 3274, 3377,
3394, 3463, 3480, 3526, 3568, 3652, 3666
ANTANAVIČIUS D.: „Cnotliwy Litwin”... = poz.
355
2931. BAŽNYTINĖS žemėvaldos pavyzdys: trys vienos teritorijos XVII-XIX amžiaus
planai. (An example of church land ownership: tree plans of one property from the
17th-19th centuries) / [par.] Tomas Čelkis,
Valentina Karpova. Liet. Ist. Stud. 2013 T. 32
s. 159-172, pl. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo32.pdf [dostęp: 22 V
2015].
Dot. Litwy
2932. DORNA Maciej: Akt delimitacji
litewsko-inflanckiej z 7 lipca 1473 roku. Lituano - Slavica Posnan., Stud. Hist. 2013 [T.]
14 s. 87-102
Źródło pt.: Panowie litewscy i przedstawiciele inflanckiej prowincji zakonu krzyżackiego ustalają przebieg
wspólnej granicy s. 98-102
2933. DZÂRNOVIČ Aleg I.: „...in nostra Livonia”: dakumentalnyâ krynicy na gistoryi palityčnyh adnosinaǔ pamiž Vâlikim
Knâstvam Litoǔskim i Livonijaǔ u kancy XV
- peršaǔ palove XVI sts.: sistematyzacyâ i aktavy analiz. T. 1. - Minsk, 2003
Rec.: NAZAROVA E[vgeniâ] L., Balto-slav. Issledov.
2006 [Vyp.] 17 s. 511-513 [wersja elektron.]: http://www.
Rec.: MERISALO Outi, Arch. Lithuanicum 2007
[nr] 9 s. 371-374 [wersja elektron.]: http://www.uic.edu/
classes/lith/lith520/ALt_9_2007_VID.pdf [dostęp: 2 IV
2015]
2935. HEYKING Karl Heinrich: Aus
Polens und Kurlands letzten Tagen: Memoiren des Baron Karl Heinrich Heyking (17521796) / hrsg. v. Alfons Heyking. - Paderborn:
Europ. Geschichtsverl., 2012. - [8], 501 s.
Reprint wyd.: Berlin, 1897
2936. KRONIKA bernardynów wileńskich z lat 1761-1795 / [wyd.] Krzysztof
R[afał] Prokop. Lituano - Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2013 [T.] 16(1) s. 61-105
2937. LAND Rolle des Herzothums Ehstland, welche auf Befehl des Gerichtshofes der
Civil Rechts Sachen vom 28 April 1792 von
saemtlichen Kreis-Gerichten ist angef[e]rtigt
worden oder Verzeichniss deren im Herzogthum Ehstland belegenen publiquen und
privat Gueter mit beygefügter Haacken und
Seelen Zahl wie auch die Nahmen der gegenwärtiger Besitzer mit einem doppelten
Register der Guether, und der Possessoren
versehen / Vorwort Henning v. Wistinghausen, Geleitwort Ivar Leimus; Eesti Ajaloomuuseum. - Tallinn, 2007. - XXXV, 378 s. - (Thesaurus Historiae; 1)
Faksimile rękopisu przechowywane w Eesti Ajaloomuuseum w Tallinnie
2938. LIETUVOS Metrika = Lithuanian
Metrica = Litovskaâ Metrika / Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius
Kn. Nr. 5: (1427-1506): užrašymų knyga 5
/ par. Algirdas Baliulis, Artūras Dubonis, Darius Antanavičius. - 2012. - 583, [2] s.: faks.
Kn. Nr. 37: (1552-1561): užrašymų knyga
37 / par. Darius Baronas. - 2011. - 630 s.
233
Inne kraje bałtyckie
2939. LIETUVOS Metrika / Vilniaus
Universitetas. - Vilnius
[Kn. nr 234]: (1546-1548): 19-oji Teismų
bylų knyga: (XVI a. pabaigos - XVII a. pradžios kopija) / par. Irena Valikonytė, Saulė
Viskantaitė-Saviščevienė, Lirija Steponavičienė. - 2009. - XXXIV, 287, [2] s.: faks. Sum.
Sod.
2940. NUORAŠAI ne lotynų kalba Lietuvos Metrikos knygoje nr. 525: 1491 m. Valmieros sutartis. (Nichtlateinische Abschriften im Buch der Litauischen Matrikel Nr.
525: der Vertrag von Wolmar 1491) / [sud.]
Inga Ilarienė. Ist. Šaltinių Tyrimai 2012 [T.] 4
s. 261-284. Zsfg.
2941. PAWŁOWICZ Grzegorz: Świat
ducha i świat materii w świetle testamentu
księdza Grzegorza Pawłowica Dziewałtowskiego ołtarzysty w kościele wiłkomierskiem
i innych dokumentów / [wyd.] Jan Tęgowski
// In: Kultura staropolska: poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum. - Toruń, 2013.
- S. 63-79
2942. RECKE Elisa v.d.: Kādas Kurzemes
muižnieces atmiņas. [Wspomnienia kurlandzkiej posiadaczki ziemskiej]. - [Aizpute]:
Harro fon Hirschheydt, 2004. - 342 s.: il.
2943. XVI [ŠEŠIÓLITAS] amžiaus Lietuvos ir Lenkijos politinės kultūros šaltiniai:
(1562 metų tekstai). (Sixteenth-century
sources of political culture of Poland-Lithuania: texts of 1562) / par. Jūratė Kiaupienė;
Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius: Eugrimas, 2008. - 119, [1] s.: il. - (Historiae Lituaniae Fontes Minores; 5). Sum.
2944. SVIDETELSTVO rižskogo magistrata o tovarah, otobrannyh gercogom Vitovtom u rižskih kupcov v Polocke: Riga,
1413 god 3 fevralâ / [wyd.] Maksimilian
Alešin. Vestnik Pskovskogo Gosud. Univ. Ser.:
Social.-gumanit. i Psihologo-pedagog. Nauki
2013 Vyp. 2 s. 40-46
2945. 1413 [TŪKSTANTIS keturi šimtai
tryliktas] m. Horodlės aktai: (dokumentai
ir tyrinėjimai) / sud. Jūratė Kiaupienė, Lidia
Korczak; par. J. Kiaupienė [et al.]; Lietuvos Istorijos Institutas; Polska Akademia
Umiejętności. - Vilnius, 2013. - 543, [1] s.: il.,
tab. - (Lietuvos Užsienio Politikos Dokumentai. XIII-XVIII a.). Bibliogr. s. 491-514. Sum.
Tekst w jęz. łac., pol. i lit.
2946. 1686 [TŪKSTANTIS šeši šimtai
aštuoniasdešimtas šeštas] metų Biržų pilies
revizijos įgaliotinių įpareigojimai Rygos architektui Heinrichui Hinckenui ir šalintinų
trūkumų sąrašas. (The prescriptions of the
authorized Biržai castle investigators to Riga’s
architect Heinrich Hincken and a list of removable defects (AD 1686)) / [par.] Edvardas Gudavičius. Liet. Ist. Stud. 2013 T. 32 s.
154-158
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo32.pdf [dostęp: 22 V
2015]
2947. UKMERGĖS dekanato topografinis aprašymas 1784 m. (Descriptio topographica decanatus Ukmergensis A.D. 1784) /
par. Sigitas Jegelevičius. Liet. Katalikų Mokslo
Akad. Metraštis 2013 T. 37 s. 368-568, faks.
—————
2948. ALEKNAVIČIENĖ Ona: Rotunda, švabachas, fraktūra, antikva ir kursyvas
lietuviškuose XVI amžiaus spaudiniuose.
(Rotunda, schwabacher, fraktur, latin antiqua and italic in Lithuanian prints of the sixteenth century). Arch. Lithuanicum 2005 [nr]
7 s. 249-286, faks. Sum.
Wersja elektron.: www.uic.edu/classes/lith/lith520/
ALt_7_2005.pdf [dostęp: 27 II 2015]
2949. ALTTOA Kaur: Die Kirche zu
Urbs/Urvaste und die Frage der Rigenser
Bauschule im 13. Jahrhundert. Balt. J. Art
Hist. 2013 Vol. 6 s. 9-47, il., pl. Sum.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/bjah/
article/view/BJAH.2013.6.01/1160 [dostęp: 10 IX 2015]
ANDERSEN T., RAUDKIVI P.: From Saxo Grammaticus... = poz. 353
2950. ANDRESEN Andres: The formal
stipulation and practical implementation
of religious privileges in Estland, Livland,
and Courland under Russian supremacy:
234
Inne kraje bałtyckie
researching the core of Baltic regional identity. Ajalooline Ajakiri 2012 No 1/2 s. 33-54.
Streszcz. w jęz. est.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/582/570 [dostęp: 9 IX 2015]
ANDRESEN A.: „Kõige selgem õiguslik järjepidevus... = poz. 354
2951. ANDRESON Krista: Der Schöne Christus aus St. Katharinen (Kadrina):
Ergänzungen zu den Kunstkontakten des
Gebiets des Deutschen Ordens in der ersten
Hälfte des 15. Jahrhunderts. Balt. J. Art Hist.
2012 [Vol. 4] s. 81-115, il. Streszcz. w jęz. est.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/bjah/
article/view/931/907 [dostęp: 9 IX 2015]
2952. ANTONČIK Viktoriâ: Polskie środowisko muzyczne Wilna w pierwszej połowie
XIX wieku // In: Dziedzictwo Kresów: nauka
i edukacja. - Kraków, 2013. - S. 229-238. Sum.
2953. ÂNUŠKEVIČ Andrej: Livonskaâ
vojna: Vilno protiv Moskvy 1558-1570. - Moskva: Kvadriga, 2013. - 384 s.: il., mapy
2954. ÂNUŠKEVIČ Andrej: Livonskaâ
vojna 1558-1570 gg. i Velikoe Knâžestvo Litovskoe. - Minsk: „Medisont”, 2013. - 361 s.
2955. ASCHE Matthias: Reformaciâ
i lûteranskaâ konfessionalizaciâ na Baltike:
puti i formy kulturnogo obmena meždu stranami Baltijskogo regiona // In: Konfessionalizaciâ v zapadnoj i Vostočnoj Evrope v rannee Novoe vremâ: doklady russko-nemeckoj
naučnoj konferencii 14-16 noâbrâ 2000 g. Sankt-Petersburg, 2004. - S. 93-104. Zsfg.
2956. BALCEREK Mariusz: Ordre de Bataille armii walczących pod Kircholmem dnia
27 września 1605 r. // In: Do szarży marsz,
marsz...: studia z dziejów kawalerii. T. 4. - Toruń, 2013. - S. 27-62: il. Sum.
2958. Das BALTIKUM im sprachgeschichtlichen Kontext der europäischen Reformation / hrsg. v. Jolanta Gelumbeckaitė,
Jost Gippert. - Vilnius, 2005
Rec.: STUNDŽIA Bonifacas, Arch. Lithuanicum
2008 [nr] 10 s. 231-236 [wersja elektron.]: http://www.
uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_10_2008.pdf [dostęp: 2
III 2015]
2959. Die BALTISCHEN Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung: Livland, Estland, Ösel, Ingermanland,
Kurland und Lettgallen: Stadt, Land und
Konfession 1500-1721. Tl. 4 / hrsg. v. Matthias Asche, Werner Buchholz, Anton Schindling. - Münster, 2012
Rec.: MAASING Madis, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013
Bd. 8 s. 276-280. - TISCHER Anuschka, Biul. Pol. Misji
Hist. 2013 nr 8 s. 517-521 [wersja elektron.]: http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/BPMH/article/view/BPMH.2013.017/2076 [dostęp: 11 III 2014]. WITTRAM Heinrich, Nordost-Arch. N.F. 2012 Jg. 21 (dr.
2013) s. 261-263 [red. dot. Tl. 3]
2959a. BANYTĖ-ROWELL Rasa: Baitai
Cemetery Grave 37: an inspiration to return
to the question of contacts between Western
Balt Areas in Late Roman Period. Archaeol.
Lituana 2013 [T.] 14 s. 157-180, il. Streszcz.
w jęz. lit.
2960. BARANOV Aleksandr: Magistr
Livonskogo ordena Bernd von der Borch
i Pskovskaâ Zemlâ v kontekste livonskih
vnutripolitičeskih otnošenij (1471-1474) //
In: Arheologiâ: seminar imieni akademika
V. V. Sedova: materialy 58-go zasedaniâ. Moskva, 2013. - S. 133-142
2961. BERNOTAS Rivo: Brick-making
in medieval Livonia: the Estonian example.
Eston. J. Archaeol. 2013 [Vol.] 17 [nr] 2 s. 139156, il., mapy, pl. Streszcz. w jęz. est.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Archaeology/2013/issue_2/arch-2013-2-139-156.pdf [dostęp: 4
IX 2015]
2957. BALCEREK Mariusz: Polacy w armii Karola IX w bitwie pod Kircholmem 27
IX 1605 roku. Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 3 s. 93104. Zsfg. Sum.
2962. BERNOTAS Rivo: Estonian small
towns in the middle ages: archaeology and
the history of urban defense. Ajalooline Ajakiri 2013 No 3 s. 265-297, il., mapa, pl., tab.
Streszcz. w jęz. est.
BALCEREK M.: Potrzeba osobnego opracowania
wojny... = poz. 356
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/AA.2013.3.01/1047 [dostęp: 7 IX 2015]
Inne kraje bałtyckie
2963. BERNOTAS Rivo: New insights
on the changes of townscape in 14th-century
Tartu. Eston. J. Archaeol. 2012 [Vol.] 16 [nr] 2
s. 153-168, il., mapy, tab. Streszcz. w jęz. est.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Archaeology/2012/issue_2/arch-2012-2-153-168.pdf [dostęp: 4
IX 2015]
2964. BIČEVSKIS Raivis, TAIMIŅA
Aija: Johann Georg Hamanns [1730-1788]
kameralwissenschaftliche Studien und Johann Christoph Berens’ [1729-1792] Vision
von Riga: ein utopisches Projekt aus der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Forsch.
z. Balt. Gesch. 2013 Bd. 8 s. 127-144. Sum.
BŁASZCZYK G.: Unia horodelska... = poz. 359
2965. BOBIATYŃSKI Konrad: Sejmiki
litewskie wobec kryzysu wewnętrznego Rzeczypospolitej latem 1672 roku // In: Po unii:
sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVIXVIII wieku. - Siedlce, 2013. - S. 227-243
2966. BOMBI Barbara: Innocent III and
the origins of the Order of Sword Brothers //
In: The Military Orders. Vol. 3: History and
heritage. - Aldershot, 2008. - S. 147-153
BROWN A., PLUSKOWSKI A.: Medieval landscape
transformation... = poz. 1986
2967. BRUŽAITĖ Reda: Parish clergy in
the dioceses of Vilnius and Samogitia from
the 15th to the 3rd quarter of the 16th century. Lituano - Slavica Posnan., Stud. Hist. 2013
[T.] 16(1) s. 107-126, tab.
235
the medieval North and publishing the Chronicon Livoniae of Henry of Latvia. Settentrione 2012 n. 24 s. 31-43
Wersja
elektron.:
http://www.academia.edu/
5700403/BALTIC_CRUSADES_HOW_TO_PRESENT_
A_WORLD_APART [dostęp: 28 IV 2015]
2970. BUGIANI Piero: Un ordine religioso-militare de Nord: i cavalieri Portaspada. Settentrione 2012 n. 24 s. 19-30
Dot. zakonu kawalerów mieczowych w Inflantach
2971. BURBA Domininkas: Jėzuitai kaltintojai ir kaltinamieji: 1734-1773 m. Vilniaus
pavieto teismų knygų informacija. [Prokuratorzy jezuiccy i oskarżeni: informacje z akt
Sądu Okręgowego w Wilnie z lat 1734-1773]
// In: Jėzuitai Lietuvoje (1608-2008): gyvenimas, veikla, paveldas. - Vilnius, 2012. - S.
161-176
2972. ČAPAITĖ Rūta: Sprawy zdrowia
i chorób w listach Witolda i jego korespondentów // In: Zdrowie i choroba: wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej.
- Katowice, 2013. - S. 36-61. Zsfg.
2973. CARPINI Claudio: Dilatatio christianitatis: sull’insediamento della chiesa cattolica in Lituania. Res Balticae 2005 [Vol.] 10
s. 223-229
2974. ČELKIS Tomas: Keliais po viduramžių Lietuvą. [D.] 1-2. (By the medieval
Lithuania roads. [P.] 1-2). Lituanistica 2013
T. 59 Nr. 2 s. 61-76; Nr. 3 s. 125-137. Sum.
Zob. też: BRUŽAITĖ Reda: Parish clergy in the diocesis of Vilnius and Samogitia in the 15th - 3rd quarter
of the 16th century: summary of doctoral dissertation
Humanitarian sciences, history (05 H) - Vilnius, 2012.
- 32 s.
Cz. 1 pt.: XIII-XV a. pirmosios pusės sausumos kelių
samprata. (The conception of the overland routes in the
13th-the first half of the 15th centuries). - cz. 2 pt.: XIIIXV amžiaus pradžios karo žygių sąlygos. (Feats of arms in
the 13th - the first half of the 15th centuries)
2968. BUES Almut: Das Meer und die
südliche Grenze Kurlands: der Hafen von
Heiligenaa im 17. und 18. Jahrhundert. Latv.
Arhīvi 2013 Nr. 3/4 s. 7-37, il., faks., pl. Streszcz. w jęz. łot.
2975. ČERPINSKA Anita: Daugavpils
cietokšņa celtniecības sākuma periods
(1810-1812). (The initial period of building the Daugavpils Fortress (1810-1812))
// In: Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās
fakultātes XX starptautisko zinātnisko
lasījumu materiāli: Vēsture XIV. - Daugavpils,
2011. - S. 95-101. Sum.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/7-37-Almut_Bues.pdf [dostęp: 8 XII 2015]
2969. BUGIANI Piero: How to present
a world apart: finding a ratio in introducing
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/956/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIV_2011.pdf?1358357604 [dostęp: 26 X 2015]
236
Inne kraje bałtyckie
2976. CILVĒKS, vide un teksts: Ikšķile
un tās iedzīvotāji viduslaikos un agrajos
jaunajos laikos (13.-17. gs.). [Człowiek,
otoczenie i tekst: Ikšķile i jego mieszkańcy
w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (XIII-XVII w.) / sast. Valdis Villerušs.
- Rīga: Apgāds Mantojums, 2012. - 271 s.: il.
- (Ikšķiles Almanahs; 4)
2982. EESTI- ja Liivimaa talurahva olukorrast Rootsi aja lõpus. (The status of peasantry in Estland and Livland at the end of
the Swedish reign) / [aut.] Enn Küng [et al.].
Ajalooline Ajakiri 2013 No 3 s. 375-403, tab.
Sum.
2977. The CLASH of cultures on the medieval Baltic frontier / ed. by Alan V. Murray.
- Farnham, 2009
2983. EHRICHT Christoph: Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation
und Konfessionalisierung: Publikation als
Ergebnis eines internationalen Forschungsprojektes Anfang und Ziele des Projektes.
Gdań. Rocz. Ewang. 2013 Vol. 7 s. 322-330.
Streszcz. Sum.
Rec.: BUGIANI Piero, Res Balticae 2013 [Vol.] 13 s.
151-163 [wersja elektron.]: https://www.academia.edu/
4959535/SGUARDI_SUL_NORD [dostęp: 29 IV 2015]
2978. CZEPPE Maria, DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA Joanna: Szulc Michał
Anioł (1769-1812), architekt, teoretyk architektury, profesor Uniwersytetu Wileńskiego
// In: Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa,
2013. - S. 246-248
CZERNIECKA-HABERKO A.: Chrystianizacja Litwy... = poz. 364
CZERNIECKA-HABERKO A.: Unie polsko-litewskie... = poz. 365
2979. CZYŻ Anna Sylwia: O pochówkach serc Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Klary Izabelli de Mailly-Lascarisowej Pacowej oraz o nekropolii Paców w Pożajściu.
Biul. Hist. Sztuki 2013 R. 75 nr 4 s. 671-695,
il. Sum.
2980. DZÂRNOVIČ Aleg [I.]: Nezakonny dosved: kanibalizm u Vâlikim Knâstve Litoǔskim i Inflântah ǔ XVI-XVIII stst.:
pamiž invektyvami hranistaǔ i dosvedam
kul’turnaj antrapalogii // In: Silva rerum
nova: štydyi ǔ gonar 70-goddzâ Georgiâ Â.
Galenčanki. - Minsk, 2009. - S. 84-95
2981. EESTI ajalugu. [K.] 2: Eesti keskaeg / Tiina Kala [et al.]; koost. ja toim. Anti
Selart. - Tartu, 2012
Rec.: ALTTOA Kaur, Ajalooline Ajakiri 2013 No 2
s. 255-262 [wersja elektron.]: http://ojs.utlib.ee/index.
php/EAA/article/view/AA.2013.2.07/1004 [dostęp: 7
IX 2015]. - VAHTRE Lauri, Ajalooline Ajakiri 2013 No
2 s. 251-254 [wersja elektron.]: http://ojs.utlib.ee/index.
php/EAA/article/view/AA.2013.2.06/1003 [dostęp: 7 IX
2015]
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/AA.2013.3.04/1050 [dostęp: 7 IX 2015]
Wersja elektron.: http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2013.pdf [dostęp: 16 VI 2015 r.]
2984. EIHMANE Eva: Livonijas bīskapu
delegācijas slepkavība 1428. gadā: zināmais
un nezināmais. (The murder of the delegation of Livonian bishops in 1428: the known
and unknown aspects). Latv. Vēstures Inst.
Žurn. 2013 [nr] 1 s. 29-59. Sum.
Wersja elektron.: http://www.lvi.lv/lv/LVIZ_2013_
files/1numurs/E_Eihmane_Livonijas_biskapu_delegacijas_LVIZ_2013_1.pdf [dostęp: 7 IX 2015]
2985. EREMIN E[vgenij] M.: Svedeniâ
o knâze litovskom Mindovge v staršej livonskoj rifmovannoj hronike. Vestnik Samarskogo
Gosud. Univ. 2009 Vyp. 73 s. 152-156
2986. FEDUSZKA Jacek: Unia horodelska w 600. rocznicę 1413-2013. Wrocł. Stud.
Wsch. 2013 R. 17 s. 9-24. Sod. Sum.
2987. FILÛŠKIN Aleksandr I.: Izobretaâ
pervuû vojnu Rossii i Evropy: Baltijskie vojny
vtoroj poloviny XVI v. glazami sovremennikov i potomkov. - Sankt-Peterburg: Bulanin,
2013. - 845, [32] s.: il. - (Studiorum Slavicorum Orbis; 6)
2988. FONNESBERG-SCHMIDT Iben:
Papieże i krucjaty bałtyckie 1147-1254. Warszawa, 2009
Rec.: WYŻLIC Joanna, Kom. Maz.- Warm. 2013 nr
3 s. 629-633
Inne kraje bałtyckie
2989. FRICK David: Kith, Kin, and
neighbors: communities and confessions in
seventeenth- century Wilno. - Ithaca: Cornell
Univ. Press, 2013. - XXIV, [2], 529 s.: il., pl.,
tab. Bibliogr. s. 485-505
Wersja elektron.: http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&db=e000xww&AN=671426&site=edslive&scope=site [dostęp: 25 VI 2015]
2990. GĄSSOWSKA Maja: Inflanccy biskupi i arcybiskupi na wygnaniu w XIII i XIV
wieku // In: Między panem a plebanem: wieś,
miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy [...]. - Poznań,
2013. - S. 43-54: il.
2991. GĄSSOWSKA Maja: Klasztory
żeńskie w średniowiecznym Rewalu (Tallinie) // In: Aktywność publiczna kobiet na
ziemiach polskich: wybrane zagadnienia. Warszawa, 2013. - S. 11-18
2992. GĄSSOWSKA Maja: Narwa: inflanckie miasto na granicy państw i kultur
w średniowieczu // In: Między panem a plebanem: wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy
[...]. - Poznań, 2013. - S. 357-368
2993. GĄSSOWSKA Maja: Pierwotne
uposażenie i gospodarka opactwa cystersów
z Mons Sancti Nicolai w Inflantach w XIII w.
// In: Klasztor w gospodarce średniowiecznej
i nowożytnej. - Wrocław, 2013. - S. 347-360.
Sum.
W Rydze
2994. GODEK Sławomir: „Rodzay ludzi
znaiomych tam pod imieniem Adwokatów,
Patronów, Agentów, Jurystów”, czyli o palestrze w guberni litewskiej za panowania Pawła I. Czas. Prawno - Hist. 2011 T. 63 z. 2 s.
283-303
2995. GRALA Tomasz: Ugoda kiejdańska i jej sygnatariusze. Lituano - Slavica Posnan., Stud. Hist. 2013 [T.] 16(1) s. 171-178
2996. GRIGONIS Evaldas P., ČIBINËV
Vâčeslav M.: Obrazovanie Velikogo knâžestva
Litovskogo i ego značenie dlâ razvitiâ gosu-
237
darstva i prava stran Vostočnoj Evropy (k
tysâčeletiû Litvy). Mir Ûridičeskoj Nauki 2009
Vyp. 1 s. 24-30
2997. GRZEBIEŃ Ludwik: Szrubowski
(Szrabowski, Šrubauskis, Śrubowski) Franciszek (1620-1680), jezuita, kaznodzieja litewski, rektor kolegiów, pisarz // In: Pol. słownik
biogr. T. 49. - Warszawa, 2013. - S. 70-71
2998. HAAK Arvi: The castle of Viljandi
(Fellin), Estonia: the role of its location on its
construction (13th-16th century) // In: Burg
und ihr Bauplatz. - Praha, 2006. - S. 127-138
2999. HALJAK Gunnar: Tallinna ja Tartu
lübischete dateerimisest ca 1390-1420. (The
dating od Tallinn and Tartu lübische ca 13901420) // In: Räägime asjast: ajaloomuuseumi
teaduskonverentsi materjale. - Tallinn, 2008.
- S. 16-31. Sum.
3000. HEIN Ants: Koluvere. (Koluvere
castle in Estonia). - Tallinn: Hattorpe, 2009.
- 175 s.: il. Sum. Zsfg. Sod.
3001. HORMUTH Dennis: Wahlen in
der Grossen Gilde zu Riga: ein Beitrag zu
bürgerlichen Patrizipationsformen in der
vormodernen Stadt. Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 4
s. 19-40. Streszcz. Sum.
3002. ILJA Voldemar: Vennastekoguduse (Herrnhutluse) ajalugu Eestimaal (Pohja-Eesti). [Sēj] 6: Palvemajad. [Bracia czescy
(Herrnhutluse) w historii Estonii (północna
Estonia). Cz. 6: Miejsca kultu]: Logos, 2010.
- 314 s.: il.
T. 5 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 3224a
3003. JÄHNIG Bernhart: Verfassung
und Verwaltung des Deutschen Ordens und
seiner Herrschaft in Livland. - Berlin, 2011
Rec.: DYGO Marian, Kwart. Hist. 2013 R. 120 nr 4 s.
951-955. - MAASING Madis, Ajalooline Ajakiri 2012 No
3/4 s. 366-371 [wersja elektron.]: http://ojs.utlib.ee/index.
php/EAA/article/view/764/744 [dostęp: 9 IX 2015]. - SELART Anti, Nordost-Arch. N.F. 2012 Jg. 21 (dr. 2013) s.
282-283
3004. JAKOVĻEVA Mārīte: Hercogs
Ferdinands [1655-1737] un viņa mēģinājums
238
Inne kraje bałtyckie
ieviest Kurzemē „Dzimtbūšanu ar cilvēcīgu
seju”. (Herzog Ferdinand und sein Versuch
im Herzogtum Kurland eine „Leibeigenschaft mit menschlichem Antlitz” einzuführen”). Latv. Arhīvi 2012 Nr. 1/2 s. 61-83, il.,
faks. Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/Marite_Jakovleva.pdf
[dostęp: 7 XII 2015]
3005. JAKOVĻEVA Mārīte: Mythos und
Realität: zur Flotte und zum Schiffbau im
Herzogtum Kurland. Forsch. z. Balt. Gesch.
2013 Bd. 8 s. 81-102, il. Sum.
3006. JANICKI Arkadiusz: Kurlandia
w latach 1795-1915: z dziejów guberni i jej
polskiej mniejszości. - Gdańsk, 2011
Rec.: ZASZTOWT Leszek, Kwart. Hist. Nauki
i Techn. 2013 R. 58 nr 1 s. 171-183
3007. JANKIEWICZ Adam: Inflanty
i Księstwo Kurlandii i Semigalii: inflanckie
„Prusy” trochę inaczej: kilka uwag o zapomnianej Unii Wileńskiej 1561 roku. Miscellanea Hist.- Arch. 2013 T. 20 s. 19-42. Sum.
Aneks źródłowy s. 30-41
3008. JĒKABSONS Ēriks: Termin „czasy
polskie” w historiografii łotewskiej: jego treść
i znaczenie. Miscellanea Hist.- Arch. 2013 T.
20 s. 43-54. Sum.
3009. JUODAGALVIS Vygandas: Užnemunės priešistorė. [Prehistoria regionu
Užnemunė] / Lietuvos Istorijos Institutas. Vilnius: „Diemedžio” l-kla, 2010. - 239, [1] s.:
il., mapy. Bibliogr. s. 220-228. Sum.
3010. JURGAITIS Robertas: Vilniaus
seimelio veikla 1717-1795 m. [Funkcjonowanie sejmiku wileńskiego w latach 1717-1795]
/ Vytauto Didžiojo Universitetas; Lietuvos
Istorijos Institutas. - Kaunas, 2007. - 279, [1]
s.: il. Bibliogr. p. 255-274. Sum.
3011. JURKIEWICZ Jan: Od Palemona
do Giedymina: wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy. Cz. 1: W kręgu latopisów litewskich. - Wyd. 2 uzup. - Poznań:
Wydaw. Nauk. UAM, 2013. - 318, [1] s., [4] s.
tabl., [1] k. tabl. skł. - (Historia / Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 221).
Bibliogr. s. 272-295. Sum.
3012. KALA Tiina: Jutlustajad ja hingede päästjad: dominiiklaste ordu ja Tallinna
Püha Katariina konvent. - Tallinn: Tallinna
Ülikooli Kirjastus, 2013. - 476 s.: il. - (Tallinna Linnaarhiivi toimetised; 13). Bibliogr. s.
403-428
Dot. klasztoru dominikańskiego w Tallinie
3013. KALCZYŃSKA Maria: Polacy
w Dyneburgu: historia i współczesność: zarys
problemu // In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej.
T. 6. - Białystok, 2013. - S. 415-442: il. Sum.
3014. KALME Guntis: Sv. Meinards: laikmets, misija, mācība Baznīcai un sabiedrībai.
[Św. Meinard: epoka, misja, nauczanie
w Kościele i społeczeństwie] // In: Ikšķiles
almanahs: veltījums Ikšķiles 825. gadadienai.
- Rīga, 2010. - S. 17-38: il.
Wersja elektron.: http://www.ikskile.lv/attachments/
article/223/Ikskiles%20almanahs3.pdf [dostęp: 11 VI
2015].
W Inflantach
3015. KAMINSKA Rūta: Filippo Castaldi [1734-1814] and his heritage in Polish
Livonia (Latgale) // In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 5. - Białystok, 2013. - S. 225247: il. Streszcz.
3016. KAMIŃSKA Janina: Studenci Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1793-1803:
zarys problematyki // In: Virtuti et ingenio:
księga pamiątkowa dedykowana profesorowi
Julianowi Dybcowi. - Kraków, 2013. - S. 173187
3017. KAMIŃSKA Janina: Universitas
Vilnensis 1793-1803: od Szkoły Głównej
Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego. - Warszawa: Wydaw. Uniw. Warszaw., 2012. - 420
s., [16] s. tabl.: faks., tab. Bibliogr. s. 338-361.
Sum. Streszcz. w jęz. lit.
Rec.: SCHILLER Joanna, Rozpr. z Dziejów Ośw.
2012 T. 49 s. 236-245. - ZASZTOWT Leszek: Dlaczego
Uniwersytet Wileński pierwszej połowy XIX stulecia był
Inne kraje bałtyckie
najlepszy w naszej części Europy?: na kanwie książki [...],
Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2013 R. 58 nr 4 s. 103-111
3018. KAPLŪNAITĖ Irma: Arheologičeskie issledovaniâ „Nemeckogo goroda”
v Vilnûse // In: Arheologiâ: seminar imieni
akademika V. V. Sedova: materialy 58-go zasedaniâ. - Moskva, 2013 . - S. 384-388
239
3025. KIAUPIENĖ Jūratė, PETRAUSKAS Rimvydas: Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė: Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė 1386-1529 m. - Vilnius, 2009
Rec.: JURKIEWICZ Jan, Lituano-Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2013 [T.] 14 s. 237-240
3019. KARP Sławomir: Dymitr Karp
(ok. 1560-1621), podwojewodzi wileński:
nota biograficzna. Kom. Maz.- Warm. 2013
nr 4 s. 757-771
3026. KOCZERSKA Maria: Horodło
1413 w kontekście związków Korony z Litwą
w późnym średniowieczu // In: Od Horodła do Horodła (1413-2013): unia horodelska
- dzieje i pamięć: wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski
[...]. - Zamość, 2013. - S. 11-29. Sum.
3020. KARP Sławomir: Jan Zygmunt
Karp, generał kryxkomissarz wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego rodzina: szkice z dziejów szlachty litewskiej w XVIII wieku. Lituano-Slavica Posnan., Stud. Hist. 2013
[T.] 14 s. 121-144
3027. KORCZAK
Lidia:
„Večnoe
dokončanie” as one of the formulas in the
Lithuanian peace treaties (the case of Lithuanian-Ruthenian treaties) // In: Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter. - Toruń, 2012. - S. 151-161
3021. KATILIUS Algimantas: Vilniaus
vienuolynai XVIII a. pabaigoje - XX a.
pradžioje. (Monasteries of the Vilnius city at
the end of 18th century - beginning of 20th
century). Liet. Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2013 T. 37 s. 131-170. Sum.
3028. KOWAL Jolanta: Późne Oświecenie na Litwie: (rejestr zadań) // In: Libri
recogniti: nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji,
Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii. - Kraków, 2013. - S. 397-424
3022. KEMPA Tomasz: Poselstwo Rzeczypospolitej do Francji po Henryka Walezego: kwestia litewska oraz problem wyznaniowy // In: Kontakty, tradycje i stosunki
polsko-francuskie od XVI do początków XX
wieku: zbiór studiów. - Toruń, 2012. - S. 1043. Rés.
3029. KRAWCZUK Wojciech: Inflanty
1587-1591 w świetle wpisów w Metryce Koronnej. Miscellanea Hist.- Arch. 2013 T. 20 s.
91-96. Sum.
3023. KEMPA Tomasz: Sprawy prawosławnego bractwa wileńskiego na sejmikach
litewskich w czasie panowania Zygmunta III
// In: Po unii: sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku . - Siedlce, 2013.
- S. 99-124
3030. KREDŽDYS Rolandas: Baltų metempsichozė: velionio išlydėjimo papročio,
aprašyto P. Orozijaus kronikos Wulfstano
intarpe ir „Sūduvių knygelėje”, verifikavimo
klausimu. (Baltic souls’ transmigration phenomenon: verification of the departed deadoffice in the P. Orosius „Historiae adversum
paganos” relation of Wulfstan and „Yatvigian
book”). Res Humanitariae 2011 T. 10 s. 71107, il. Sum.
3024. KIAUPIENĖ Jūratė: Two paths
towards the Union of Lublin (1569): an aspect of the political culture // In: Stanisław
Wyspiański - Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: the neighbouring of cultures, the borderlines of arts. - Kraków, 2012. - S. 85-89
3031. KREEM Juhan: Seasonal isolation
in the communication in Livonia // In: Isolated Islands in medieval nature, culture and
mind. - Budapest, 2011. - S. 36-44
Wersja elektron.: http://www.ku.lt/leidykla/files/
2012/09/Visas_tekstas_2011_210.pdf [dostęp: 2 XII
2015]
240
Inne kraje bałtyckie
3032. KRIEGSEISEN Wojciech: Die
Protestanten in Polen-Litauen (1696-1763):
rechtliche Lage, Organisation und Beziehungen zwischen den evangelischen Glaubensgemeinschaften. - Wiesbaden: Harrassowitz,
2011. - VI, 350 s. - (Jabloniana; Bd. 2)
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 1996 r. poz. 1945
3033. KÜNG Enn: Riigitaalrite kasutusest Roots Läänemereprovintsides 17.
sajandil. (The use of riksdaler in the Baltic
provinces of the Swedish realm in the seventeenth century). Ajalooline Ajakiri 2013 No 2
s. 183-201, tab. Sum.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/AA.2013.2.02/999 [dostęp: 7 IX 2015]
3034. KURISOO Merike: Ristimise läte:
ristimiskivid keskaegsel Liivimaal. (Medieval
baptismal fonts in Livonia). - Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2009. - 119 s.: il. - (Eesti Kirikute Sisustus; 2). Sum.
3035. LAUR Mati: „Gute Policey” Katariina-aegsel Liivimaal. (Gute Policey in Livonia in the era of Catherine the Great). Tuna
2013 nr 3 s. 28-34. Sum. s. 156-157
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Artiklid/2013/Tuna_2013_3.pdf [dostęp: 9 IX
2015]
3036. LAUR Mati: Katrīna II un muižniecības autonomija Baltijā. (Catherine II
and the autonomy of the landed gentry in the
Baltics). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2013 [nr] 3
s. 31-44. Sum.
Wersja elektron.: http://www.lvi.lv/lv/LVIZ_2013_
files/3numurs/M_Laurs_Katrina_II_un_muiznieciba_
LVIZ_2013_3.pdf [dostęp: 8 IX 2015]
3037. LAUŽIKAS Rimvydas: Dubingių
mikroregiono ekonominės raidos i amžiujeXVI amžiaus viduryje specifika. (Specificity
of the economic development of the Dubingiai microregion in the 1st-the middle of the
16th century). Liet. Ist. Stud. 2013 T. 32 s. 3363, mapa, tab. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo32.pdf [dostęp: 22 V
2015]
3038. LAZUTKA Stanislovas, GUDAVIČIUS Edvardas: Pastabos apie I Lietuvos Sta-
tuto surašymą. (Die Bemerkungen über die
Niederschreibung des 1. Litauischen Statuts).
Liet. Ist. Stud. 2013 T. 32 s. 9-32, tab. Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo32.pdf [dostęp: 22 V
2015]
3039. LEDOVOE poboiŝe v zerkale epohi: sbornik naučnyh rabot, posvâŝennyj 770letiû bitvy na Čudskom ozere / sost. i otv.
red. M[arina] B. Bessudnova; Federalnoe
Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatelnoe Učreždenie Vysšego Professionalnogo
Obrazovaniâ „Lipeckij Gosudarstvennyj
Pedagogičeskij Universitet”. Istoričeskij Fakultet. - Lipeck, 2013. - 295 s.: il., mapy. Sum.
Z treści: SALMIN Sergej: Eŝe raz o ledovom poboiŝe:
neučtennye realii s. 42-58. - SELART Anti: Ledovoe
poboiŝe 1242 goda s. 59-68. - DIRKS Bernhard: Vojna
i mir v otnošeniâh russkih zemel s Livoniej s. 92-113. KONOPLENKO Andrej [A.]: Orden mečenoscev vo vtorom krestonosnom zavoevanii ûžnoj Estonii s. 114-124.
- GĄSSOWSKA Maja: Ezel v pervoj polovine XIII veka
s. 125-139. - BARANOV Aleksandr: Zavoevanie Kurlândii Tevtonskim ordenom v 1241-1242 godah s. 140-152.
- USTINOVA Anastasiâ: Papa Grigorij IX i krestovye
pohody v Pribaltiku s. 153-165. - BAHTIN Anatolij [P.]:
Vnutrennie i vnešnepolitičeskie problemy Tevtonskogo
ordena v Prussii i Livonii v konce 1230-načale 1240-h
godov s. 166-181. - BESSUDNOVA Marina B.: Livonskaâ vetv nemeckogo ordena na načalnom etape svoego
suŝestvovaniâ s. 182-199. - PEŽEMSKIJ Denis: Antropologičeskij sostav gorodskogo i sel’skogo naseleniâ pskovskogo-livonskogo porubež’â (tezisy) s. 208-211. - BESSUDNOVA Marina B., KUN Evgenij: Torgovaâ politika
Livonskogo ordena na načalnoj stadii razvitiâ torgovli
Velikogo Novgoroda s zapadom s. 212-229. - BOLDYREV Roman: Političeskaâ borba v Pskove i ee rol v podgotovke pohoda Livonskogo ordena na russkie zemli s.
247-252. - KONČAKOVA Elizaveta: Ledovoe poboiŝe v
otraženii agiografii i pskovsko-novogrodskoj letopisnoj
tradicii s. 253-258
3040. LEIMUS Ivar: Monetary history of
medieval Courland: some speculations. Latv.
Vēstures Inst. Žurn. 2013 [nr] 4 s. 37-59, il.,
mapa. Streszcz. w jęz. łot.
Wersja elektron.: http://www.lvi.lv/lv/LVIZ_2013_
files/4numurs/I_Leimus_Monetary_History_LVIZ_
2013_4.pdf [dostęp: 8 IX 2015]
3041. LEPPIK Lea: The provincial reforms of Catherine the Great and the Baltic
common identity. Ajalooline Ajakiri 2012 No
1/2 s. 55-78. Streszcz. w jęz. est.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/583/571 [dostęp: 9 IX 2015]
Inne kraje bałtyckie
3042. LIETUVOS katalikų dvasininkai
XIV-XVI a. / [aut.] Vytautas Ališauskas [et
al.]. - Vilnius, 2009
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Lituano - Slavica
Posnan., Stud. Hist. 2013 [T.] 16(1) s. 313-320
241
3050. MÄESALU Mihkel: Päpstliche
und kaiserliche Machtansprüche im livländischen Kreuzzugsgebiet im 13. Jahrhundert.
Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2013 Jg. 63 H. 3
s. 472-489
3043. LINNAS ja linnuses: uurimusi Narva ajaloost. [Miasto i zamek: studia z dziejów
Narwy] / koost. Aivar Kriiska. - Narva: Narva
Muuseum, 2006. - 174 s.: il., mapy. - (Narva
Muuseum Toimetised; 6)
3051. MÄND Anu: Frauen, memoria
und Sakralräume im spätmittelalterlichen
Livland. Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd. 8 s.
11-39, tab. Sum.
3044. Die LITAUISCHE Wolfenbütteler
Postille von 1573. Bd. 1-2 / hrsg. v. Jolanta
Gelumbeckaitė. - Wiesbaden, 2008
3052. MÄND Anu: Kirikute hõbevara:
altaririistad keskaegsel Liivimaal. (Church
silver: liturgical vessels in medieval Livonia).
- Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2008. - 270 s.:
il. - ( Eesti Kirikute Sisustus; 1). Sum.
Rec.: JÄHNIG Bernhart, Preussenland 2012 (dr.
2013) Jhb. 3 s. 191-192
3045. LOIT Aleksander: Feodalsamhällets uppluckring i de svenska Östersjöprovinserna Estland och Livland i slutet av 1600-talet // In: Allt på ett bräde: stat, ekonomi och
bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren.
- Uppsala, 2013. - S. 33-44
Szwedzkie prowincje Estonia i Inflanty w końcu
XVII w.
3046. ŁĄCKA-MAŁECKA Małgorzata:
Chrzest Mieszka I i chrzest Litwy w „Rocznikach” Jana Długosza // In: Częstochowskie
spotkania młodych historyków. T. 1. - Częstochowa, 2013. - S. 17-29
3047. ŁOPATECKI Karol: Charakterystyka „miejskich artykułów wojskowych” na
przykładzie Rigischer Artikelsbrieff z 1600
roku. Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 2 s. 5-38. Zsfg.
Sum.
3048. MAČIUKAS Žydrūnas: Lenkijos
bajorai kryžiaus žygių į Lietuvą dalyviai XIV
amžiaus antroje pusėje. (Polish nobles as participants of the crusades to Lithuania in the
2nd half of the 14th century). Istorija (Vilnius) 2013 [nr] 92 s. 3-13. Sum.
3049. MÄESALU Ain, PEETS Jüri: Medieval leather arm guards from Tartu in Estonia. Acta Militaria Mediaevalia 2013 T. 9 s.
231-237, il. Sum. Streszcz.
Toż w jęz. est. zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 3038
3053. MÄND Anu, RANDLA Anneli:
Sacred space and corporate identity: the Black
Heads’ chapels in the mendicant churches of
Tallinn and Riga. Balt. J. Art Hist. 2012 [Vol.
4] s. 43-80, pl. Streszcz. w jęz. est.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/bjah/
article/view/930/906 [dostęp: 9 IX 2015]
3054. MEINARTE Anita: Die kulturhistorische Landschaft Kurlands in den
Zeichnungen und Aquarellen von Hermann
Friedrich Waeber (1761-1833). Jahrb. d. Balt.
Deutscht. 2013 Bd. 60 s. 24-41, il.
3055. MIHAILOV Nikolai: Ancora una
volta sul Trattato di mitologia samogizia di
Jan Łasicki [1534 - po 1599]. Res Balticae
2007 [Vol.] 11 s. 145-153
3056. MRÓZ Janusz: Historia XVI-wiecznego świecznika Hansa Meyera z kościoła
św. Piotra w Rydze: przyczynek do kwestii
restytucji dzieł sztuki w czasach współczesnych // In: Stan badań nad wielokulturowym
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 4.
- Białystok, 2013. - S. 83-107: il. Sum.
3057. MURRAY Alan V.: Henry of Livonia and the Wends of the Eastern Baltic: ethnography and biography in the thirteenthcentury Livonian mission. Studi Medievali
2013 [Vol.] 54 [no] 6 s. 807-833
242
Inne kraje bałtyckie
3058. MURRAY Alan V.: The Sword
Brothers at war: observations on the military
activity of the Knighthood of Christ in the
conquest of Livonia and Estonia (1203-1227).
Ordines Militares 2013 Vol. 18 s. 27-37
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/OM.
2013.002 [dostęp: 20 II 2015]
3059. NAGIELSKI Mirosław: Szukszta
Krzysztof Piotr (zm. 1647), podkomorzy kowieński // In: Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa, 2013. - S. 220-221
3060. NAWROT Dariusz: Chłopi na
Litwie na przełomie XVIII i XIX wieku:
uwagi na marginesie pracy Waleriana Stroynowskiego [1759-1834]: O ugodach dziedziców z włościanami // In: Między barokiem
a oświeceniem: społeczeństwo stanowe. - Olsztyn, 2013. - S. 71-87
3061. NAWROT Dariusz: Propaganda
wojenna na Litwie w 1812 roku i wykorzystanie w niej pamięci wielkich zwycięstw z czasów Rzeczypospolitej // In: Między barokiem
a oświeceniem: wielkie bitwy. - Olsztyn, 2010.
- S. 75-91
3062. NAWROT Dariusz: Udział wojska litewskiego w kampanii 1812 roku. Zesz.
Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Hist. 2013 [T.] 140 z.
1 s. 45-63. Sum.
3063. NEITMANN Klaus: Fürst und
Räte vor der Herausforderung „guter Ökonomie und Haushaltung”: Aufbau und Unterhaltung der Hof- und Landesverwaltung
des erzbischöflich rigischen Koadjutors
Markgraf Wilhelm von Brandenburg 15291539 // In: Hofwirtschaft: ein ökonomischer
Blick auf Hof und Residenz in Spätmittelalter
und Früher Neuzeit. - Ostfildern, 2008. - S.
77-121
Tekst źródłowy s. 111-121
3064. NIEDŹWIEDŹ Jakub: Kultura literacka Wilna (1323-1655): retoryczna organizacja miasta. - Kraków: Tow. Aut. i Wydaw.
Prac Nauk. Universitas, 2012. - 500, [4] s.: il.,
faks., tab. - (Biblioteka Literatury Pogranicza;
T. 20). Bibliogr. s. 413-446. Sum.
3065. NIEMSCH Tatjana: Reval im 16.
Jahrhundert: erfahrungsräumliche Deutungsmuster städtischer Konflikte. - Frankfurt/M.: Lang, 2013. - 207, [1], XL, [6] s.: il.
- (Kieler Werkstücke. Reihe G: Beiträge zur
frühen Neuzeit; Bd. 6). Bibliogr. s. V-XL
3066. NIENDORF Mathias: Das Grossfürstentum Litauen: Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569-1795).
- Wiesbaden, 2006
Rec.: DAUGIRDAS Kęstutis, Arch. Lithuanicum
2008 [nr] 10 s. 265-268 [wersja elektron.]: http://www.
uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_10_2008.pdf [dostęp: 2
III 2015]
3067. NIKODEM Jarosław: Dlaczego jesienią 1430 r. Witold zrezygnował z planów
koronacyjnych? Lituano - Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2013 [T.] 14 s. 155-168
3068. NIKODEM Jarosław: Kontrowersje wokół unii polsko-litewskiej. Białorus. Zesz. Hist. 2013 [nr] 39 s. 21-37. Sum.
Streszcz. w jęz. białorus.
3069. NIKODEM Jarosław: Unia horodelska: skuteczny kompromis czy zarzewie
przyszłych konfliktów? Zap. Hist. 2013 T. 78
z. 3 s. 7-38. Zsfg. Sum.
3070. NIKODEM Jarosław: Witold:
Wielki Książę Litewski (1354 lub 1355 - 27
października 1430). - Kraków: Wydaw. Avalon, 2013. - 511 s. Bibliogr. s. 457-489
3071. NIKŽENTAITIS Alvydas: Unie
polsko-litewskie w kulturach pamięci Litwy
// In: Od Horodła do Horodła (1413-2013):
unia horodelska - dzieje i pamięć: wystawa
Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski [...]. - Zamość, 2013. - S.
103-117. Sum.
3072. NORKĀRKLS Reinis: Ebreji un
Katoļu baznīca Poļu Livonijā. (Jews and Roman catholic church in Polish Livonia) // In:
Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu
materiāli: Vēsture XVI. - Daugavpils, 2013.
- S. 259-266. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021 [dostęp: 20 X 2015]
Inne kraje bałtyckie
3073. OGLE Kristīne: Saints of catholic
spiritual orders in the artistic heritage of Polish Livonia // In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 5. - Białystok, 2013. - S. 111-142:
il. Streszcz.
3074. OSE Ieva: Burg und ihr Bauplatz
im mittelalterlichen Lettland // In: Burg und
ihr Bauplatz. - Praha, 2006. - S. 339-350
3075. PALGINÕMM Kerttu: Der dem
Meister der Lucialegende zugeschriebene
Revaler (Tallinner) Retabel: kostbare Stoffe und ein unbekannter Meister? Balt. J. Art
Hist. 2012 [Vol. 4] s. 117-141, il. Zsfg. Streszcz. w jęz. est.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/bjah/
article/view/932/908 [dostęp: 9 IX 2015]
3076. PALUSZYŃSKI Tomasz: Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech
rozbiorach?: nowe określenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości państwowej Księstw
Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Poznań: Wydaw.
„Rys”, 2012. - 131 s.: il., faks., mapy, portr.
Bibliogr. s. 81-85. Sum. Zsfg. Res. Streszcz.
w jęz. hisz. i lit.
243
3079. PIIRIMÄE Pärtel: Staatenbund
oder Ständestaat?: der livländische Landtag
im Zeitalter Wolters von Plettenberg (14941535). Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd. 8 s. 4080, tab. Sum.
3080. PIIRIMÄE Pärtel: Swedish or Livonian patria?: on the identities of Livonian
nobility in the seventeenth century. Ajalooline Ajakiri 2012 No 1/2 s. 13-32. Streszcz.
w jęz. est.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/581/569 [dostęp: 9 IX 2015]
3081. PIRAMIDOWICZ Dorota: Litewskie realizacje Wilhelma Richtera [ok.
1600-1667], gdańskiego rzeźbiarza epoki baroku // In: Stan badań nad wielokulturowym
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 5.
- Białystok, 2013. - S. 301-319: il., faks. Sum.
3082. PLATH Ulrike: Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands:
Fremdheitskonstruktionen, Lebenswelten,
Kolonialphantasien 1750-1850. - Wiesbaden,
2011
Rec.: MERTELSMANN Olaf, Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2013 Jg. 62 H. 3 s. 495-496
3083. PULLAT Raimo: Instrumenty muzyczne mieszkańców Tallina w XVIII wieku.
Kwart. Hist. Kult. Mat. 2013 R. 61 nr 1 s. 8590, tab. Sum.
3084. RACHUBA Andrzej: Szukszta Jan
Stanisław (zm. ok. 1696), podkomorzy kowieński // In: Pol. słownik biogr. T. 49. - Warszawa, 2013. - S. 218-220
3077. PAWLIKOWSKA-BUTTERWICK
Wioletta: Kelias į designatio personae, arba
bažnytinių beneficijų suteikimas XVI a. antroje pusėje: Vilniaus kapitulos pavyzdys.
(The path to designatio personae, or granting
of church benefices in the second half of the
16th century: an example of Vilnius chapter).
Liet. Ist. Metraštis 2012 [nr] 1 (dr. 2013) s. 523, tab. Sum.
3085. RACHUBA Andrzej: Szukszta
Piotr (zm. 1635), ciwun ejragolski, sędzia
ziemski żmudzki // In: Pol. słownik biogr. T.
49. - Warszawa, 2013. - S. 221-222
3078. PETRAUSKAS Rimvydas: Europa
późnego średniowiecza a rozwój społeczeństwa i kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zap. Hist. 2013 T. 78 z. 3 s. 39-57. Zsfg.
Sum.
3086. RACHUBA Andrzej: Uczestnicy
sejmików litewskich w latach 1565-1764 //
In: Po unii: sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. - Siedlce, 2013. - S.
15-30
244
Inne kraje bałtyckie
3087. RAILA Eligijus: Ignotus Ignotas:
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokubas Masalskis
[1727-1794]. - Vilnius: Aidai, 2010. - 236 s.:
il. Bibliogr. s. 205-220
Rec.: ŽIEMELIS Darius, Lithuanian Hist. Stud. 2012
Vol. 17 (dr. 2013) s. 202-212
3088. RANKEVICS Andris: Die Herstellung des Balsams im 18. Jahrhundert: von
Kunze bis Ljeljuchin. Deutsch-Balt. Jahrb.
2013 Bd. 61 s. 142-150
3089. RANNAMÄE Eve, VALK Heiki:
Some spatial and temporal aspects of animal
utilisation in Viljandi, medieval Livonia. Archaeol. Baltica 2013 [T.] 20 s. 47-58, il., pl.,
wykr. Streszcz. w jęz. lit.
1587. Miscellanea Hist.- Arch. 2013 T. 20 s.
97-112, faks. Sum.
3095. ŠČAVINSKAS Marius: Some notes
on the issue of the development of Balt society in the ninth to the 13th centuries in the
context of the socio-political structures of the
Baltic region. Archaeol. Baltica 2013 [T.] 19 s.
82-101, mapa. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
Wersja elektron.: http://journals.ku.lt/index.php/
AB/article/view/276/pdf [dostęp: 30 VII 2015]
Dot. m.in. Pomorza
3096. SCHIRREN Carl: Vorlesungen
über livländische Geschichte. - Lüneburg:
Balt. Hist. Kommission, 2011. - VI, 153 s.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.15181/
ab.v20i0.807 [dostęp: 28 VII 2015]
Wersja elektron.: http://www.balt-hiko.de/onlinepublikationen/vorlesungen-von-carl-schirren/ [dostęp:
16 IV 2015]
3090. RAUDKIVI Priit: Vana-Liivimaa
maapäev: ühe keskaegse struktuuri kujunemislugu. [Sejmik staroinflancki: powstanie
średniowiecznej struktury]. - [Tallinn]: Argo,
2007. - 135 s. Sum.
3097. SELART Anti: Ivan Groznyj, Kajzer Livonskij?: k istorii vozniknoveniâ idei
o rossijskom vassal’nom gosudarstve v Livonii. Stud. Slavica et Balcanica Petropolitana
2013 no 2 s. 180-197. Sum. Sod.
3091. ROWELL S[tephen] C.: The role of
charitable activity in the formation of Vilnius
society in the 14th to mid-16th centuries.
Lithuanian Hist. Stud. 2012 Vol. 17 (dr. 2013)
s. 39-69. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
Appendix s. 51-68
3092. SAMBORSKA-KUKUĆ Dorota:
Literatura polska nad Dźwiną w 1. poł. XIX
wieku: zarys syntetyczny // In: Stan badań
nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej
Rzeczypospolitej. T. 6. - Białystok, 2013. - S.
559-597: tab. Sum.
3093. SAWA Robert: Biskup i jego emisariusze: łacińska korepondencja duchownych wendeńskich z biskupem Marcinem
Kromerem jako przykład szesnastowiecznej
epistolografii użytkowej // In: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 3: Stulecia
XV-XIX: perspektywa historycznoliteracka.
- Kraków, 2013. - S. 91-99
3094. SAWA Robert: Wendeński epizod
krakowskiego humanisty: Andrzej Patrycy
Nidecki [1522-1587], biskup Wenden 1585-
Wersja elektron.: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=12c671f9-5fb2-4458-b2c45c98e9aa7394&articleid=958ad865-83d5-4bf4-ab0fb48ecc6af7d3#a958ad865-83d5-4bf4-ab0f-b48ecc6af7d3
[dostęp: 19 I 2015]
3098. ŠIURYTĖ-ŠIMULIENĖ Regina:
Individas - dievas - bendruomenė: modernioji trejybė Kristijono Gotlybo Milkaus
[1733-1807] „Missknygose”. (Individual
- God - community: the modern trinity in
a sermons collection Missknygos of Kristijonas Gotlybas Milkus). Res Humanitariae
2013 T. 14 s. 56-69. Sum.
Wersja elektron.: http://journals.ku.lt/index.php/
RH/article/view/757/770 [dostęp: 19 XI 2015]
3099. ŠNĒ Andris: Divas ticības, divas kultūras, divas identitātes: kristietība
un pagānisms Livonijā 12. un 13. gadsimtā.
[Dwa wierzenia, dwie kultury, dwie tożsamości: chrześcijaństwo i pogaństwo Inflant
w XII i XIII wieku] // In: Ikšķiles almanahs:
veltījums Ikšķiles 825. gadadienai. - Rīga,
2010. - S. 59-80
Wersja elektron.: http://www.ikskile.lv/attachments/
article/223/Ikskiles%20almanahs3.pdf [dostęp: 11 VI
2015]
Inne kraje bałtyckie
3100. SOMMERLAT Anne: La Courlande et les Lumières. - Paris, 2010
Rec.: CARREZ Maurice, Nordost-Arch. N.F. 2012 Jg.
21 (dr. 2013) s. 322-327
3101. SPĀRĪTIS Ojārs: Die kartographische Darstellung der Belagerung Rigas von
Georg Schwengeln (1621) als kulturhistorisches Zeugnis. Militär u. Gesellschaft in d.
Frühe Neuzeit 2012 Jg. 16 H. 1 s. 69-92, il.,
pl.
Wersja elektron.: https://publishup.uni-potsdam.de/
opus4-ubp/frontdoor/index/index/docId/5986 [dostęp: 6
V 2015]
3102. SPIRĢIS Roberts: Arheologičeskie
svidetel’stva rasprostraneniâ christianstva na
zemlâh daugavskih livov v XI-XII vv. // In:
Arheologiâ: seminar imieni akademika V. V.
Sedova: materialy 58-go zasedaniâ. - Moskva,
2013. - S. 370-378
3103. STANKIEWICZ Adam: Wincentego Dowgiałły Narbutta [1812-1883] Krótki
rys historyczny Trybunału Litewskiego z połowy XIX w. Lituano - Slavica Posnan., Stud.
Hist. 2013 [T.] 14 s. 197-214, tab.
3104. ŠTERNS Indriķis: Latvijas vēsture
1290-1500. - Rīga, 1997
Rec.: NAZAROVA E[vgeniâ] L., Balto-slav. Issledov.
2006 [Vyp.] 17 s. 515-519 [wersja elektron.]: http://www.
inslav.ru/images/stories/books/BSI-XVII%282006 29.pdf
[dostęp: 8 X 2015]
3105. ŠTERNS Indriķis: Latvijas vēsture,
1180-1290: krustakari. - Rīga, 2002
Rec.: NAZAROVA E[vgeniâ] L., Balto-slav. Issledov.
2006 [Vyp.] 17 s. 515-519 [wersja elektron.]: http://www.
inslav.ru/images/stories/books/BSI-XVII%282006 29.pdf
[dostęp: 8 X 2015]
3106. STIKĀNE Vija: Algots sieviešu
darbs Livonijas pilīs un muižās viduslaikos
un jauno laiku sākumā. (Women and wage
labour in Livonian castles and manors in the
medieval times and at the beginning of modern history) // In: Vēsture: avoti un cilvēki:
humanitārās fakultātes XXI starptautisko
zinātnisko lasījumu materiāli: Vēsture XV. Daugavpils, 2012. - S. 298-304. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
245
3107. SUBOTKEVIČIENĖ Rinata: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų
dvasininkų studijos užsienio universitetuose: aukštojo mokslo pasirinkimo krypčių ir
požiūrių kaitos tendencijos XIV a. pabaigoje
- XVI a. 8 dešimtmetyje. (Studies of catholic
clergymen of the Grand Duchy of Lithuania
at external universities: tendencies in the
changes of higher education trends and attitudes in the period from late 14th century to
the 1570s). Liet. Ist. Metraštis 2012 [nr] 2 (dr.
2013) s. 5-21. Sum.
3108. SVĚT tajemných Baltů / ed. Jan
Libor, Petr Kostrhun, Zdeňka Nerudová.
- Brno: Moravské Zemské Muzeum, 2013. 223 s.: il., mapy
Z treści: GRICIUVIENĖ Eglė: Baltské kmeny v 5.-13.
století s. 55-66. - MAŘIK Jan: Slavníkovci a svatý Vojtěch s.
67-72. - RADIŅŠ Arnis: Vztahy Pobaltí a Skandinávie od
7. do 12. století ve svědectví písemných a archeologických
pramenů s. 73-82. - POŠKUS Vidas: Litevské velkoknížectví:
stát a společnost od 13. do 18. století s. 83-90. - REMECAS
Eduardas: Křest’anské symboly na nejranějších mincích
Litevského velkoknížectví: mezi Východem a Západem s.
91-98. - LIBOR Jan: Role českých zemí v budování panství
řádu německých rytířů v Prusku s. 99-116. - MISĀNS
Ilgvars: Středověké Livonsko: řád, města, venkovské obyvatelstvo s. 117-124. - SELART Anti: Livonsko a české
země ve 14. století s. 125-130. - BOROVSKÝ Tomáš: Jan
Lucemburský [1296-1346], Karel IV. [1316-1378] a Litva
s. 131-140. - ČAPSKÝ Martin: Obchod, hanza: české země
a Pobaltí s. 141-148. - EKDAHL Sven: Vojenské aspekty
bitvy u Tannenbergu 1410 s. 149-158. - ARNOLD Udo:
Zobrazování bitvy u Grunwaldu s. 159-170. - BOČEK Pavel: Litva a pravoslavná metropolie vší Rusi ve 14. století s.
171-190. - STEJSKAL Jan: Dva Jeronýmové na Litvě s. 191200. - ŠEFERIS Vaidas, HEBEDOVÁ Petra: Středověké
písemnictví v Pobaltí s. 201-213
SZWEDA A.: Wyprawa Ludwika Andegaweńskiego... = poz. 2097
3109. TAIMIŅA Aija, KĻAVIŅŠ Kaspars: Ticība un neticība Livonijā: Mārtiņš
Luters & Matiass Knutsens [1646-1674].
[Wiara i niewiara w Inflantach: Marcin Luter i Matthias Knutzen]. - Salzburg: Kļaviņš,
2013. - 143 s.: il.
3110. TAMUL Sirje: Eraalgatuslikest
stipendiumidest Tartu Ülikoolis 1802-1918.
(Die private Studienstiftungen an der Kaiserlichen Universität Tartu 1802-1918). - Tartu:
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. - 370 s. - (Dissertationes Historiae Universitatis Tartuensis; 14). Zsfg.
246
Inne kraje bałtyckie
3111. TARKIAINEN Kari, TARKIAINEN Ülle: Provinsen bortom havet: Estlands
svenska historia 1561-1710. [Prowincja za
morzem: szwedzka historia Estonii 15611710]. - Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2013. - 379 s.: il. - (Skrifter /
Svenska Litteratursällskapet i Finland; 778).
Bibliogr. s. 349-370
3112. TARKIAINEN Ülle: Maarevisjonid
Eesti- ja Liivimaal Rootsi võimuperioodi alguses. (Land revisions in Estland and Livland at
the beginning of the Swedish reign). Ajalooline
Ajakiri 2013 No 2 s. 143-181, faks. Sum.
3118. 1812 [TYSÂČA vosemsot dvenadcat] god v Pribaltijskom krae: kniga
posvâŝaetsâ 200-letiû pobedy Rossii v Otečestvennoj vojne 1812 goda / red.-sost. Igor’
N. Gusev. - Riga: Fond „Russkij Mir”, 2012.
- 159 s.: il., mapy. - (Seriâ Klio)
Rec.: ČERPINSKA Anita, Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2013 Nr. 1 s. 193-198 [wersja elektron.]: http://www.lvi.
lv/lv/LVIZ_2013_files/1numurs/A_Cerpinska_Recenzija_LVIZ_2013_1.pdf [dostęp: 7 IX 2015]
3119. VAICEKAUSKAS Mikas: Lietuviškos katalikiškos XVI-XVIII amžiaus giesmės:
monografija. - Vilnius, 2005
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/AA.2013.2.01/998 [dostęp: 7 IX 2015]
Rec.: KABAŠINSKAITĖ Birutė, Arch. Lithuanicum
2006 [nr] 8 s. 365-372 [wersja elektron.]: www.uic.edu/
classes/lith/lith520/ALt_8_2006.pdf [dostęp: 2 III 2015]
3113. TERRITORIAL model of Eastern
Lithuania during the 1st-15th centuries /
[aut.] Renaldas Augustinavičius [et al.] // In:
Migracje: Funeralia Lednickie, spotkanie 15.
- Poznań, 2013. - S. 59-74: il., mapy, tab.
3120. VAITKEVIČIUS Vykintas: The
sacred groves of the Balts: lost history and
modern research. Folklore 2009 no. 42 s. 8194, il. Sum.
3114. TOHVRI Epi: Valgustusideede
mõju Tartu arhitektuurikultuurile 19. sajandi
alguses. (Intellectual history of the architecture in the early 19th century Tartu). - Tartu:
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. - 314 s.: il. (Dissertationes Historiae Universitatis Tartuensis; 18). Sum.
3115. TRAJDOS Tadeusz M.: Najstarsze
fundacje dla Kanoników Regularnych od Pokuty w diecezji wileńskiej. Nasza Przeszłość
2013 [T.] 119 s. 21-66. Sum.
3116. TRAJDOS Tadeusz M.: Opactwo
benedyktyńskie w Starych Trokach w świetle
inwentarzy z 1797 i 1799 r. Lituano - Slavica
Posnan., Stud. Hist. 2013 [T.] 16(1) s. 9-59
TURNBULL S. R.: Hrady Řádu německých rytířů...
= poz. 1110
3117. TVAURI Andres: The migration
period, pre-Viking age, and Viking age in Estonia. - Tartu: Tartu Univ. Press, 2012. - 384
s.: il., mapy, pl., wykr. - (Estonian Archaeology; 4). Bibliogr. s. 331-375
Wersja elektron.: http://www.oapen.org/download?t
ype=document&docid=423944 [dostęp: 17 IV 2015]
Rec.: VASKS Andrejs, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd.
8 s. 259-263
Dok. elektron.: http://www.folklore.ee/folklore/
vol42/vaitkevicius.pdf [dostęp: 28 IV 2015]
3121. VAIVADA Vacys: Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a.: esminiai raidos bruožai. - Klaipėda, 2004
Rec.: KARVELIS Deimantas, Arch. Lithuanicum
2005 [nr] 7 s. 235-242 [wersja elektron.]: www.uic.edu/
classes/lith/lith520/ALt_7_2005.pdf [dostęp: 2 III 2015]
3122. VALK Heiki: Christian and nonChristian holy sites in medieval Estonia // In:
The European frontier: clashes and compromises in the middle ages: international symposium [...]. - Lund, 2004. - S. 299-310
3123. VASKA Baiba: Ornamentation on
Roman iron age jewellery in Latvia made in
openwork technique. Archaeol. Lituana 2013
[T.] 14 s. 88-110, il. Streszcz. w jęz. lit.
3124. VEBER D[mirty] I.: Nemeckij orden v Livonii na načal’nom etape konfessionalizacii. Kaliningradskie Arhivy 2013 Vyp. 10
s. 35-47
Wersja elektron.: http://gako.name/mainsite/images/
publication/ka10/KA10.pdf [dostęp: 9 I 2015]
3125. VILIMAS Darius: Žemaičių bajorai žemės teisme XVI a. pabaigoje (trumpa
buvusių ir esamų Žemaitijos žemės teismų
Inne kraje bałtyckie
247
knygų apžvalga). (Samogitian nobles in the
land court at the end of the 16th century
(a brief review of the former and surviving
Samogitian land court books)). Lituanistica
2013 T. 59 Nr. 4 s. 221-234, tab. Sum.
3132. WILLOWEIT Dietmar: Livland,
das Reich und das Rechtsdenken des Mittelalters // In: Juristen werdent herren ûf erden:
Recht - Geschichte - Philologie [...]. - Göttingen, 2006. - S. 179-188
3126. VILKA Aija: Some aspects of child
burials in the middle and late iron age (5th 12 th c.) in the territory of Latvia // In: Child
and childhood in the light of archaeology:
studies . - Wrocław, 2013. - S. 113-135: il.
3133. WYROZUMSKI Jerzy: Mindaugas
and Gediminas: the great organizers of the
Lithuanian state // In: Stanisław Wyspiański
- Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: the
neighbouring of cultures, the borderlines of
arts. - Kraków, 2012. - S. 61-76
3127. VINNAL Hannes: Der baltische
Getreidehandel und das internationale Preisniveau: der Roggenpreis in Reval im 18. Jahrhundert. Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd. 8 s.
103-126, tab., wykr. Sum.
3128. VITKUNAS Manvidas: Šturm
i oborona litovskih zamkov v vojnah s Tevtonskim ordenom (XIII-načalo XV veka) //
In: Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās
fakultātes XXII starptautisko zinātnisko
lasījumu materiāli: Vēsture XVI. - Daugavpils,
2013. - S. 367-376. Streszcz. w jęz. łot. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021 [dostęp: 20 X 2015]
3129. VITKUNAS Manvidas: Voennye
pohody litovcev i âtvâgov v XII-XIII vv.: vooruženie i sposoby vedeniâ voennyh dejstvij
// In: Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās
fakultātes XXI starptautisko zinātnisko
lasījumu materiāli: Vēsture XV. - Daugavpils,
2012. - S. 337-347. Streszcz. w jęz. łot. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
VOLUNGEVIČIUS V.: The castle in the Grand Duchy of Lithuania... = poz. 407
3130. VUNK Aldur: Jeesus läks maal
kõndimaie: ristisõjad ja palverännakud Eesti
keskajal. - Tallinn: Argo, 2005. - 399 s.: il. Bibliogr. s. 370-391
Dot. krucjat i pielgrzymek w Estonii
3131. WAWRZYKOWSKA-WIERCIOCHOWA Dioniza: Dzieje „Mazurka Dąbrowskiego” na Litwie. Pieśń Skrzydlata 2013
R. 23 nr 2 s. 21-25
3134. ZAJAS Krzysztof: Absent culture:
the case of Polish Livonia. - Frankfurt/M.:
Lang, 2013. - 408 s. - (Polish Studies: Transdisciplinary Perspectives; Vol. 4). Bibliogr. s.
391-408
Wersja elektron.: http://eds.a.ebscohost.com/eds/
detail?sid=620d5301-1e98-4af8-a94d-d60109cc6c7d%40
sessionmgr4002&vid=1&hid=4203&bdata=Jmxhbmc9c
Gwmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=e000xww&A
N=652237 [dostęp: 4 VII 2014].
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 2761
ZAKON krzyżacki w Prusach i Inflantach... = poz.
2050
3135. ZALKIN Mordechai: Antisemitism in Lithuania // In: Antisemitism in Eastern Europe: history and present in comparison. - Frankfurt/M., 2010. - S. 135-170
Wersja elektron.: http://tinyurl.com/o85ndo8 [dostęp: 29 IX 2015]
3136. ŽEMAIČIŲ krikštas: tyrimai ir
refleksija. [Chrzest Żmudzinów: badania
i refleksje] / sud. Darius Baronas; Lietuvių
Katalikų Mokslo Akademija. - Vilnius, 2013.
- 239, [1] s. Bibliogr. s. 230-233
3137. ZEMĪTIS Guntis: Ikšķiles vieta un
loma 12. un 13. gadsimta Baltijas notikumu
kontekstā. [Miejsce i rola Ikšķile w XII i XIII
w. w kontekście wydarzeń nad Bałtykiem] //
In: Ikšķiles almanahs: veltījums Ikšķiles 825.
gadadienai. - Rīga, 2010. - S. 81-94: il.
Wersja elektron.: http://www.ikskile.lv/attachments/
article/223/Ikskiles%20almanahs3.pdf [dostęp: 11 VI
2015]
3138. ZIEJKA Franciszek: „Przy lackim
orle, przy koniu Kiejstuta, Archanioł Rusi na
proporcach błysł!”: tradycje unii horodelskiej
248
Inne kraje bałtyckie
w życiu narodowym czasów niewoli. Niepodległość i Pamięć 2013 R. 20 nr 3/4 s. 49-71.
Streszcz. Sum. Zsfg. Sod.
Rec.: BODEN Ragna, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2013 Jg. 62 H. 3 s. 498-499
3139. ZIEMLEWSKA Anna: Ryga wobec
rozpadu średniowiecznych władztw terytorialnych w Inflantach. Miscellanea Hist.Arch. 2013 T. 20 s. 11-18. Sum.
3144. KUBERTAVIČIUS Vincas: Gyvenimo kryžkelėse: Lietuvos kario memuarai.
[Na rozdrożu życia: wspomnienia litewskiego żołnierza]. Laisvės Kovų Arch. 2011 Nr. 44
s. 5-192, il., portr.
3. Dzieje po 1815 r.
3145. LATVIJAS PSR Ministru Kabineta
sēžu protokoli: 1940. gada 23. jūlijs-24. augusts. [Protokoły z posiedzeń Gabinetu Ministrów Łotewskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej: 23 lipca - 24 sierpnia 1940 r.] /
sast. Irēne Šneidere, Arturs Žvinklis; LU Latvijas Vēstures Institūts. - Rīga, 2008. - 319 s.
Zob. też poz.: 172, 193, 297, 349, 358, 506, 526, 549, 564,
576, 588, 605, 610, 739, 747, 790, 833, 876, 971, 1244,
1590, 1734, 1929, 2270, 2786, 2789, 2790, 2791, 2796,
2839, 2846, 2861, 2882, 2893, 2896, 2908, 2914, 2931,
2942, 2952, 3006, 3013, 3021, 3054, 3082, 3092, 3110,
3114, 3131, 3135, 3274, 3414, 3463
3140. APVĒRSUMS: 1934. gada 15.
maija notikumi: avotos un pētījumos / sost.
Valters Ščerbinskis, Ēriks Jēkabsons. - Rīga,
2012
Rec.: BĒRZIŅŠ Valdis, Latvijas Arhīvi 2012 Nr. 3/4
s. 236-240 [wersja elektron.]: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/236-240.pdf [dostęp: 7 XII
2015]
3141. BRUŅOTĀ cīņa Lielvārdes, Skrīveru, Kokneses un Stukmaņu apkaimē 1905.
gada rudenī. (Armed uprisal near Lielvārde,
Skrīveri, Koknese and Stukmani in the Autumn of 1905) / dokumentus no krievu valodas tulk., public. sagat. un koment. Līga Lapa.
Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2013 [nr] 1 s. 138162
Wersja elektron.: http://www.lvi.lv/lv/LVIZ_2013_
files/1numurs/L_Lapa_Brunota_cina_LVIZ_2013_1.pdf
[dostęp: 7 IX 2015]
3142. DĖL liaudies giedojimo Žemaitijos
bažnyčiose per Mišias: Juozapo Noreikos 1854 metų laiškas Motiejui Valančiui.
[O śpiewie ludowym w kościele żmudzkim
podczas mszy: list Juozapasa Noreiki z 1854 r.
do Macieja Wołonczewskiego] / [par.] Agnė
Zemkajutė. Arch. Lithuanicum 2009 [nr] 11
s. 359-395, faks.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_11_2009_spalvotas_mazas.pdf [dostęp: 2 IV
2015]
3143. ERINNERUNGSMETROPOLE
Riga: deutschsprachige Literatur- und Kulturvielfalt im Vergleich / hrsg. v. Michael Jau-
mann, Klaus Schenk. - Würzburg, 2010
3146. LATVIJAS Republikas Pagaidu
valdības sēžu protokolos, notikumos, atminās, 1918-1920: veltījums Latvijas Republikas pasludināšanas 95. gadadienai. (Years
1918-1920 in the Republic of Latvia Provisional Government meeting minutes, events,
and memories) / red. Ilze Antēna [et al.]. Rīga: Latv. Vēstnesis, 2013. - 799 s.: il. Sum.
Rés. Zsfg. Sod.
Rec.: ŠILIŅŠ Jānis, Latvijas Arhīvi 2013 Nr. 3/4 s.
215-221 [wersja elektron.]: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/215-228-Recenzija.pdf [dostęp: 8 XII 2015]
3147. LIETUVOS ir Lenkijos diplomatiniai santykiai 1938-1940 metais: dokumentų
rinkinys. (Lithuanian-Polish diplomatic relations in 1938-1940) / sud. Algimantas Kasparavičius, Paweł Libera; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2013. - 622 s. Sum.
Rec.: KASPERAVIČIUS Algis Povilas, Liet. Ist. Stud.
2013 T. 31 s. 157-163 [wersja elektron.]: http://www.if.vu.
lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo32.pdf
[dostęp: 22 V 2015]
3148. LIETUVOS tarptautinės sutartys:
1920-1939 metais. [Traktaty międzynarodowe Litwy 1920-1939] / [red. ir sud.] Violeta
Baltušytė. - Vilnius: Žaltvykslė, 2007. - 109 s.
- ( Mokyklinis Istorijos Archyvas; 1)
3149. LITEWSKI plan oswobodzenia
Wilna z rąk polskich / [wyd.] Bogusław Kosel. Stud. Podlaskie 2013 T. 21 s. 331-342.
Sum. Sod.
249
Inne kraje bałtyckie
3150. NAKANUNE Holokosta: front litovskih aktivistov i sovetskie repressii v Litve,
1940-1941 gg.: sbornik dokumentov / sost.
A[leksandr] R. Dûkov. - Moskva: Istoričeskaâ
Pamât, 2012. - 535 s. - (Vostčnaâ Evropa. XX
vek; 2)
3151. NĀKOTNES melnraksti: Latvija
1934. g. - 1941. g. [Projekty na przyszłość:
Łotwa 1934-1941] / [wyd.] Jānis Urbanovičs,
Igor J. Jurgens, Juris Paiders. - Rīga: Izd. „Baltijas Forums”, 2011. - 448 s.: il.
3152. PADOMJU varas organizēšana
Latvijā 1918. gada novembrī-decembrī. (Organization of Soviet power in Latvia November - December 1918) / publ. sagat. Jānis
Šiliņš. Latv. Arhīvi 2013 Nr. 1/2 s. 102-114.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/102-114.pdf [dostęp: 7 XII 2015]
3153. POLITIKA Moskvy v respublikah
Baltii v poslevoennye gody (1944-1956):
issledovaniâ i dokumenty / [izd.] Tõnu Tannberg. - Moskva, 2010
Rec.: LAUKAITYTĖ Regina, Lithuanian Hist. Stud.
2012 Vol. 17 (dr. 2013) s. 251-255. - ZUBKOVA Elena, J.
Balt. Stud. 2013 Vol. 44 nr 3 s. 419-421
3154. PRISIKĖLIMO apygardos partizanų kautynių aprašymai. Laisvės Kovų Arch.
2013 Nr. 45 s. 23-100, il., mapa
Źródła dot. walk partyzanckich na Litwie po 1945 r.
3155. SSSR i Litva v gody Vtoroj mirovoj
vojny. T. 2: Litva v politike SSSR i v meždunarodnyh otnošeniâh: (avgust 1940 - sentâbr’ 1945 gg.): sbornik dokumentov / sost.
Algimantas Kasparavičius, Česlovas Laurinavičius, Natal’â S. Lebedeva. - Vilnius, 2012
Rec.: MATZ Johan, J. Balt. Stud. 2013 Vol. 44 nr 4
s. 547-550
3156. STANOWISKO Łotwy w konflikcie polsko-litewskim w okresie międzywojennym: próba pośrednictwa ministra spraw
zagranicznych Łotwy Vilhelmsa Muntersa
w marcu 1938 roku / [wyd.] Ēriks Jēkabsons.
Prz. Wsch. 2010 T. 11 z. 1 s. 173-188
3157. 1949. [TŪKSTOTIS deviņsimt
četrdesmitais devītais] gada 25. martā izvesto
balsis: dažu Daugavpils un Ilūkstes apriņķa
deportēto ǵimeņu likteņi mutvārdu vēstures
avotos un arhīva dokumentos. [Głosy deportowanych 25 marca 1949 r.: losy rodzin
deportowanych z powiatu dyneburskiego
i iłuksztańskiego w relacjach ustnych i dokumentach archiwalnych] / sast. Irēna Saleniece; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils,
2008. - 399 s.: il. Zsfg.
3158. WROGIE sąsiedztwo / podał do
dr. Mindaugas Sereičkas. Karta 2013 [nr] 74
s. 16-53, il.
Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym
3159. WSPOMNIENIA o szkołach wileńskich / red. Henryk Dubowik. - Bydgoszcz:
Tow. Miłośn. Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2012.
- 167 s.: il., faks., portr. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B; nr 76)
Z treści: DZIEWULSKI Wacław: Szkolnictwo średnie na Wileńszczyźnie 1915-1939 r. s. 9-14. - BRZOZOWSKI Jerzy: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie s. 15-31.
- CYWIŃSKA-KRYSZEWSKA Julia: Szkoła Nazaretu [w
Wilnie] we wspomnieniu uczennicy s. 32-70. - MICHALSKA Irena: Moje wileńskie szkoły s. 71-85. - WASILEWSKI Tadeusz: Wspomnienia z lat szkolnych w Wilnie s. 86102. - EHRMANN-STANKIEWICZ Maria Magdalena: O
Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie: kilka
mini-wspomnień s. 103-107. - KOROLOW Anatol: Kartki z życia gimnazjum im. J. Słowackiego w Wilnie s. 108120. - OLECHNOWICZ Maria: Wspomnienie o jeszcze
jednej wileńskiej szkole, mało znanej, bo istniała krótko
s. 121-123. - SIEMASZKO Henryk: Moje wspomnienia
z wileńskiej P[aństwowej] S[zkoły] T[echnicznej] s. 130135. - CHIMORODO Longin: Gimnazjum dla uchodźców w Wilnie s. 136-146. - MALINOWSKI Leszek J.:
Liceum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie w latach
okupacji litewskiej i drugiej sowieckiej s. 147-157. - CYWIŃSKA-KRYSZEWSKA Julia: Szkoły w Wilnie w latach
1939-1941 s. 158-165
—————
3160. ADOMAVIČIUS
Romualdas:
Jūrinis savarankiškumas: Lietuvos prekybos laivyno kūrimosi istorija (1921-1940
m.). [Morska autonomia: historia tworzenia
marynarki handlowej Litwy (1921-1940)]. [Klaipėda]: Liet. Jūrų Muz., [2012]. - 123, [1]
s.: il., faks., portr. Sum.
250
Inne kraje bałtyckie
3161. AGARIN Timofey: A cat’s lick: democratisation and minority communities in
the post-Soviet Baltic. - Amsterdam: Rodopi,
2010. - XVII, 379 s.: tab. - (On the Boundary
of Two Worlds; 22). Bibliogr. s. 333-379
Wersja elektron.: http://www.tinyurl.pl?2ZK1784O
[dostęp: 22 IX 2015]
Rec.: SIRUTAVIČIUS Vladas, Lithuanian Hist. Stud.
2012 Vol. 17 (dr. 2013) s. 269-271
3162. AMBRULEVIČIŪTĖ Aelita: Vilniaus pirklių krikščionių dinastijos: socialinės
tapatybės stiprinimo veiksnys (XIX a. antroji
pusė). (Vilnius Christian merchants dynasties: factor of strengthening social identity
in the 2nd half of the 19th century). Istorija
(Vilnius) 2012 [nr] 88 s. 17-31. Sum.
3163. BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara: Bajorų žemvaldžių sudėtis Kauno ir Vilniaus
gubernijose XIX a. antrojoje pusėje. (The
makeup of noble landowners in Kaunas and
Vilnius provinces in the second half of the
19th century). Lituanistica 2013 T. 59 Nr. 1 s.
9-23, tab. Sum.
3164. BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara: Lietuvoses ir žemėvalda: nuosavybės santykiai
XIX amžiaus antroje pusėje. (Noblewomen
of Lithuania and landownership: property
relations in the second half of the nineteenth
century). Liet. Ist. Stud. 2013 T. 32 s. 84-98.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo32.pdf [dostęp: 22 V
2015]
3165. BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara, MEDIŠAUSKIENĖ Zita, MIKNYS Rimantas:
Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia.
- Vilnius, 2011
Rec.: GAIDIS Ryszard, Lithuanian Hist. Stud. 2012
Vol. 17 (dr. 2013) s. 218-223
3166. BALBUS Tomasz: „Korab” wilniuk
klasyczny: doktor Roman Korab-Żebryk
(1916-2004): biografia wilnianina, oficera
Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka
Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku).
- Wrocław: IPN, 2012. - 630, [2] s., XXXII,
XXIV, XXXII, XXXII s. tabl.: il + [1] k. tabl..
Bibliogr. s. 555-584. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
3167. BALKELIS Tomas: Moderniosios
Lietuvos kūrimas. - Vilnius: Liet. Literaturos
ir Tautosakos Inst., 2012. - 254 s.: il.
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 2934
3168. BALKELIS Tomas: Nation state,
ethnic conflict, and refugees in Lithuania
1939-1940 // In: Shatterzone of empires:
coexistence and violence in the German,
Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands. - Bloomington, 2013. - S. 243-257
3169. BALODIS Aivars: Die Mentzendorffs und Ligat: chronologischer Überblick
zur Entstehung der Ligater Papierfabrik
und ihre spätere Verbindung mit der Familie Mentzendorff (1865-1920). Deutsch-Balt.
Jahrb. 2013 Bd. 61 s. 131-141
3170. The BALTIC States under stalinist rule / hrsg. v. Olaf Mertelsmann. - Köln:
Böhlau, 2013. - 248 s. - (Das Baltikum in Geschichte und Gegenwart; Bd. 4)
3171. BARANOW Andrzej: Dziewiętnastowieczność w litewsko-polskich związkach
literackich (wybrane aspekty) // In: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria 2. Białystok, 2013. - S. 427-436
3172. BATORŠINA I[rina] A., MEGEM
M[aksim] E.: Vosstanovlenie političeskoj
nezavisimosti Litvy v konce 1980-h - načale
1990-h godov: istoriografičeskij obzor. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2012 Vyp.
12 s. 101-108. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/12b/D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D
1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%
9C%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC_101-108.pdf
[dostęp: 13 I 2015]
3173. BAUBLYS Arūnas: Reformatai
aušrininkai ir varpininkai Lietuvos tautinio
atgimimo procese. (Die Reformierten in der
nationalen Erweckungsbewegung als Anhänger der „Auszra” und „Varpas” Strömungen).
Res Humanitariae 2009 T. 5 s. 64-85, tab.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.ku.lt/leidykla/files/
2012/09/Visas_tekstas_2009_15.pdf [dostęp: 28 XI 2015]
Inne kraje bałtyckie
3174. BĒRZIŅA Aiga: Latvijas Sieviešu
palīdzības korpuss Bermondtiādes laikā,
1919. gada oktobris-decembris. (Latvian
Women’s Relief Corps during the Bermondt
Affair (October-December 1919)). Latv.
Arhīvi 2013 Nr. 3/4 s. 155-179, il., faks.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/155-179-Aiga.pdf [dostęp: 8
XII 2015]
3175. BĒRZIŅŠ Jānis: Provinciālpadomju
izveide un latviešu deputātu vieta tajās (19061907). (The formation of provincial councils
and the role of the Latvian deputies in their
activities (1906-1907)). Latv. Vēstures Inst.
Žurn. 2013 [nr] 1 s. 60-88. Sum.
Wersja elektron.: http://www.lvi.lv/lv/LVIZ_2013_
files/1numurs/J_Berzins_Provincialpadomju%20_izveide_LVIZ_2013_1.pdf [dostęp: 7 IX 2015]
3176. BIAŁYNICKA-BIRULA J[oanna],
POLANOWSKA J[olanta]: Rypiński Karol
[1809-1892], malarz, rysownik, grafik // In:
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce
działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa,
2013. - S. 393-396
W Wilnie
3177. BIERNACKA M[ałgorzata]: Rouba
Michał [1893-1941], malarz, grafik, nauczyciel // In: Słownik artystów polskich i obcych
w Polsce działających (zmarłych przed 1966
r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa, 2013. - S. 144-151
W Wilnie
3178. BIERNACKA M[ałgorzata]: Ruszczyc Ferdynand Emanuel [1870-1936], malarz, rysownik, grafik, scenograf, inscenizator,
pedagog, organizator życia artyst. w Wilnie //
In: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.):
malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa,
2013. - S. 273-296
BILIŪTĖ-ALEKNAVIČIENĖ E.: Dvi „Aušros” apie
Lietuvos... = poz. 1285
3179. BLOMBERGOWA Maria Magdalena: Szukiewicz Wandalin Maciej (18521919), archeolog, etnograf, działacz społecz-
251
ny, publicysta // In: Pol. słownik biogr. T. 49.
- Warszawa, 2013. - S. 211-213
Na Litwie
3180. BŁASZCZAK Tomasz: Litwini
- studenci Uniwersytetu Stefana Batorego:
zarys problematyki // In: Interdyscyplinarny
kongres naukowy „Studenci polscy w XIX
i XX wieku: historia, kultura, język”, Warszawa, 22-23 listopada 2013 r.: streszczenia wystąpień. - Warszawa, 2013. - S. 17-19
3181. BÖCKLER Teddy: Tallinna raekoda: uurimine ja restaureerimine 1952-2004.
[Ratusz w Tallinie: badania i prace konserwatorskie 1952-2004]. - Tallinn: [Böckler],
2004. - 298 s.: il., mapy
3182. BOLIN Per: Between national and
academic agendas: ethnic policies and „national disciplines” at the University of Latvia,
1919-1940. - Huddinge: Södertörns Högskola, 2012. - 347 s.: il. - (Södertörn Studies
in History; 13) (Södertörn Academic Studies;
51)
3183. BRAŽŪNE Alda: Francijas intereses Baltijas savienības izveides projektos.
(France’s interest in the projects of formation
of the Baltic Union (Entente)) // In: Vēsture:
avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XX
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli.
Vēsture XIV. - Daugavpils, 2011. - S. 65-70.
Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/956/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIV_2011.pdf?1358357604 [dostęp: 26 X 2015]
BROKARTAITĖ-PLADIENĖ I.: Laikraščio „Naujasis Tilžės keleivis”... = poz. 1292
3184. BUCHOWSKI Krzysztof: Litvomanai ir polonizuotojai: mitai, abipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XX amžiaus pusėje. [Litwomani
i polonizatorzy: mity, wzajemne postrzeganie
i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich
w pierwszej połowie XX wieku]. - Vilnius:
„Baltų Lankų” Leidyba, [2012]. - 603, [1] s.:
il., faks., mapy . Bibliogr. s. 538-586
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2730
252
Inne kraje bałtyckie
3185. BUCHOWSKI Krzysztof: Polityka
zagraniczna Litwy 1990-2012: główne kierunki i uwarunkowania. - Białystok: Trans
Humana Wydaw. Uniw., 2013. - 293, [1] s.
Bibliogr. s. 251-280. Streszcz. Sod. Sum.
3186. BUJNICKI Tadeusz: Wilno międzywojenne: kresowe? regionalne? pograniczne? // In: Pogranicza, Kresy, Wschód
a idee Europy. Seria 2. - Białystok, 2013. - S.
417-426
i społecznym od końca XIX do początku XXI
wieku // In: Polska polityka zagraniczna: wyzwanie regionalne czy globalne? - Warszawa,
[2013]. - S. 115-133. Sum.
3191. CZAPSKA Ewelina: Sprawa zajęcia
Wilna przez generała Lucjana Żeligowskiego
w październiku 1920 roku w świetle „Kuriera
Poznańskiego”. Pozn. Zesz. Human. 2013 [T].
20 s. 157-167. Streszcz. Sum.
3187. BUTTAR Prit: Between giants: the
battle for the Baltics in World War II. - Oxford: Osprey, 2013. - 400, [16] s.: il., mapy.
Bibliogr.
3192. CZARNECKI Witold: Pluton harcerski Szarych Szeregów w Wilnie / Zarząd
Okręgu Białostockiego Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej. - Białystok, 2012.
- 283 s.: il.
3188. CARL Schirren [1826-1910] als
Gelehrter im Spannungsfeld von Wissenschaft und politischer Publizistik: dreizehn
Beiträge zum 22. Baltischen Seminar 2010
/ hrsg. v. Michael Garleff; Carl-SchirrenGesellschaft. - Lüneburg, 2013. - 256 s.: il. (Schriftenreihe Baltische Seminare; 20)
3193. DAMBĪTIS Kārlis: Latvijas armijas artilērijas vienību formēšanas problēmas
(1918-1921). (The problem in forming the
Latvian Army artillery units 1918-1921) // In:
Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu
materiāli: Vēsture XVI. - Daugavpils, 2013.
- S. 66-72. Sum.
Z treści: GARLEFF Michael: Zur Bestandsaufnahme
und Neubewertung des Lebenswerks von Carl Schirren:
Einführung s. 9-14. - TAMUL Sirje: Die Universität Dorpat zur Zeit der Lehrtätigkeit von Carl Schirren s. 15-40. LENZ Wilhelm: Schirrens Archivforschungen und seine
Vorlesung zur livländischen Geschichte s. 41-60. - UNGERN-STERNBERG Jürgen v.: Die Debatte um die baltischen Kapitulationen und Privilegien im 19. Jahrhundert s. 83-102. - GARLEFF Michael: Russen und Russland
bei Carl Schirren und sein Einfluss auf das Russlandbild
der Deutschbalten s. 121-142. - PISTOHLKORS Gert v.:
Carl Schirren und die politische deutschbaltische Erneuerungsbewegung nach 1919 s. 143-164. - ROSENBERG
Tiit: Die Rezeption Carl Schirrens in der estnischen Historiographie s. 165-176
3189. ČEPULYTĖ Aistė, VAITKEVIČIUS Vykintas: Iš 1949 metų Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta.
(On the Lithuanian partisans’ commander
meeting 1949.: discovery of date and place).
Liet. Ist. Stud. 2013 T. 32 s. 99-124, il., mapy.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo32.pdf [dostęp: 22 V
2015]
3190. CHUDZIK Ada: Polsko-litewska
„wojna o pokój”: zmiany stosunków państw
sąsiednich na tle historycznym, politycznym
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021 [dostęp: 20 X 2015]
3194. DAMBĪTIS Kārlis: Rīgas apgabala garnizona gaisa aizsardzības plāns. (Air
defence plan of the Riga District Garrison).
Latv. Arhīvi 2011 Nr. 1/2 s. 86-107, il., pl.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/Karlis_Dambitis.pdf [dostęp:
28 X 2015]
3195. DAUDZE Argita: Latvija Zviedrijas politikā, 1945-1991. [Łotwa w polityce
Szwecji, 1945-1991]. - Riga: Zvaigzne ABC,
2011. - 229 s.: il. - (Latvijas Vēstures Mazā
Bibliotēka)
Rec.: KALNCIEMA Aija, Latvijas Arhīvi 2012 Nr.
1/2 s. 194-204 [wersja elektron.]: http://www.arhivi.lv/
sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/Recenzijas.pdf [dostęp: 7 XII 2015]
3196. DĄBROWSKI Przemysław, GAIDIS Ryszard: Rzeź katolików w Krożach:
przyczynek do dziejów walki Polaków i Litwinów przeciwko rządom carskim w XIX
wieku. Czas. Prawno - Hist. 2012 T. 64 z. 1
s. 129-139
Inne kraje bałtyckie
3197. DEUTSCHSPRACHIGE Literatur
im Baltikum und in Sankt Petersburg / hrsg.
v. Carola L. Gottzmann. - Berlin, 2010
Rec.: LUKAS Liina, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2013
Jg. 62 H. 1 s. 123-125
3198. DIDRIHSONE-TOMAŠEVSKA
Ineta, ORINSKA-SPIRĢE Ginta: Dokumenti par Latvijas un Padomju Krievijas Miera
līguma sagatavošanu un noslēgšanu Latvijas
Valsts Vēstures Arhīvā: 1920. gada janvārisaugusts. (Documents concerning the preparation and conclusion of the „Peace Treaty
between Latvia and Russia” in the depositories of the Latvian State Historical Archives).
Latv. Arhīvi 2010 Nr. 2 s. 35-56, faks., portr.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/Didrihsone_Orinska.pdf [dostęp: 29 V 2015]
3199. DIECKMANN Christoph: Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944.
Bd. 1-2. - Göttingen, 2011
Rec.: JOCKHECK Lars, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2013 Jg. 62 H. 3 s. 542-543. - MERTELSMANN Olaf, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd. 8 s. 323-326
3200. DOLBILOV Mihail D.: Russkij
kraj, čužaâ vera: etnokonfessionalnaâ politika
imperii v Litve i Belorussii pri Aleksandre II
/ Gosudarstvennyj Universitet. Vysšaâ Škola
Ekonomiki. Fakultet Istorii. - Moskva, 2010.
- 999, [1] s.: il. - (Historia Rossica)
253
3203. FELDER Björn M.: Lettland im
Zweiten Weltkrieg: zwischen sowjetischen
und deutschen Besatzern 1940-1946. - Paderborn, 2009
Rec.: CAMPENHAUSEN Axel v., Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2013 Bd. 60 s. 255-260
3204. FELDMANIS Inesis: Latvija Otrajā
pasaules karā, (1939-1945): jauns konceptuals skatijums. [Łotwa w czasie II wojny światowej (1939-1945): nowe spojrzenie]. - Rīga:
LU Akad. Apgāds, 2012. - 97 s. - (Latvijas
Vēstures Mazā Bibliotēka)
3205. GAŁĘDEK Michał: Autonomia
ziemi wileńskiej w inkorporacyjnym programie polskiego rządu na przełomie 1921
i 1922 roku. Imponderabilia 2013 nr 5 s. 7191. Sum.
3206. GAŁĘDEK Michał: Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie
międzywojennym. - Gdańsk: Wydaw. Hist.
Tabularium, 2012. - [6], 378, [6] s.: il., portr.
Bibliogr. s. 359-375
3207. GARLEFF Michael: Selbstäusserungen deutschbaltischer Schriftsteller aus
den Jahren 1931/32: die Artikelreihe „Deutsche Dichter baltischer Herkunft über ihr
Leben und Werk” in der „Rigaschen Rundschau”. Berichte u. Forsch. 2009 Bd. 17 s. 215269, portr.
EESTI ajaloost 19.-20. sajandil... = poz. 370
3201. EESTI kunsti ajalugu. (History of
Estonian art) / peatoimetaja Krista Kodres. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia
[K.] 5: 1900-1940 / koost. ja toim. Mart
Kalm. - 2010. - 711, [1] s.: il.
[K.] 6 Osa 1: 1940-1991 / koost. ja toim.
Jaak Kangilaski. - 2013. - 503, [1] s.: il.
3202. FEDOROWICZ Irena: Szkolnictwo polskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie
w XIX i na początku XX wieku // In: Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach:
zbiór studiów z języka i kultury. - Wrocław,
2013. - S. 17-29. Sum.
3208. GAWROŃSKA-GARSTKA Magdalena: Rola i znaczenie Uniwersytetu Stefana Batorego w wileńskim życiu kulturalnym
// In: Cum reverentia, gratia, amicitia...: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi
Bogdanowi Walczakowi. [T.] 1. - Poznań,
2013. - S. 497-504
3209. GEISTESWISSENSCHAFTEN
und Publizistik im Baltikum des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts / hrsg. v. Norbert
Angermann, Wilhelm Lenz, Konrad Maier.
- Berlin, 2011
Rec.: PISTOHLKORS Gert v., Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2013 Jg. 62 H. 4 s. 659-661
254
Inne kraje bałtyckie
3210. The GEOPOLITICS of history
in Latvian-Russian relations / ed. by Nils
Muižnieks. - Rīga: Acad. Press of the Univ. of
Latvia, 2011. - 238 s.: il.
Rec.: PABRIKS Artis, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd.
8 s. 349-351
3211. GIMŽAUSKAS Edmundas: Vilniečių nuostatos ir Vilniaus politinio lietuviškumo klausimas 1918 m. lapkričio-gruodžio
mėn. (Attitudes of Vilnius citizens and the
issue of Vilnius political Lithuanianness in
November-December of 1918). Liet. Ist. Metraštis 2012 [nr] 2 (dr. 2013) s. 83-108. Sum.
3212. GÓRECKI Dariusz: Realizacja
praw mniejszości polskiej na Litwie i mniejszości litewskiej w Polsce // In: Dziedzictwo
pogranicza: realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce. - Łódź,
2013. - S. 69-111, tab.
3213. GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: The
consulate of Lithuania in Vilnius (1939):
new sources and conceptions // In: Vēsture:
avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XXI
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli:
Vēsture XV. - Daugavpils, 2012. - S. 101-111.
Streszcz. w jęz. łot.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
3214. GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje (1939
m. rugsėjis-spalis). (Consulate-General of
Lithuania in Vilnius (September-November
1939)). Lituanistica 2013 T. 59 Nr. 3 s. 158175, tab. Sum.
3215. GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: Why
did Lithuania need a consulate in Vilnius in
1939?: new sources and versions // In: Vēsture:
avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XXII
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli:
Vēsture XVI. - Daugavpils, 2013. - S. 112-121.
Streszcz. w jęz. łot.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021 [dostęp: 20 X 2015]
3216. GRIŠKAITĖ Reda: Mikalojaus
Akelaičio [1829-1887] rankraščio Opisanie
Wielkiego Księstwa Litewskiego (1862) istorija. (The story of Mikalojus Akelaitis’s manuscript Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego
(1862)). Arch. Lithuanicum 2009 [nr] 11 s.
205-276, faks., tab. Sum.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_11_2009_spalvotas_mazas.pdf [dostęp: 2 IV
2015]
3217. HALLAS-MURULA Karin: Baltisaksa arhitekte Eestis: Ernst Kühnert
(1885-1961). [Niemiecko-bałtyccy architekci
w Estonii: Ernst Kühnert (1885-1961)]. - Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2010. - 95
s.: il. Zsfg.
3218. HALLAS-MURULA Karin: Tallinna juugendarhitektuur: Jacques Rosenbaum (1878-1944). (Jugendstil architecture
in Tallinn: Jacques Rosenbaum (1878-1944)).
- Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2010.
- 127 s.: il.
3219. HANDRACK Hans: Die Ergebnisse der Katasterzählung der estländischen
Deutschen im Frühjahr 1936. Jahrb. d. Balt.
Deutscht. 2013 Bd. 60 s. 99-121, tab.
3220. HANOVS Deniss, TĒRAUDKALNS Valdis: Laiks, telpa, vadonis: autoritārisma kultūra Latvijā: 1934-1940. - Rīga,
2012
Rec.: ZAKE Ieva, J. Balt. Stud. 2012 Vol. 44 nr 2 s.
275-278
3221. IJABS Ivars: Break out of Russia:
Miķelis Valters [1874-1968] and the national
issue in early Latvian socialism. J. Balt. Stud.
2012 Vol. 43 nr 4 s. 437-458
3222. ILGIEWICZ Henryka: Kontakty
wileńskich towarzystw naukowych na początku XX w. // In: Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na
ziemiach polskich w XIX i na początku XX
wieku. - Poznań, 2012. - S. 67-82
3223. JAKŠTYS Gintautas: Latvia in
the Lithuanian military press in 1919-1940
// In: Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās
Inne kraje bałtyckie
fakultātes XXII starptautisko zinātnisko
lasījumu materiāli: Vēsture XVI. - Daugavpils, 2013. - S. 152-156. Streszcz. w jęz. łot.
255
3228. JANICKI
Arkadiusz,
LASZCZKOWSKI Michał, JĒKABSONS Ēriks: Polentechnikum. - Warszawa, 2012
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021 [dostęp: 20 X 2015]
Rec.: JĘDRYCHOWSKA Barbara, Prz. Hist.- Ośw.
2013 R. 56 nr 1/2 s. 207-213. - TUCHOLSKI Zbigniew,
Prz. Hist. 2013 T. 104 z. 2 s. 414-418
3224. JAKŠTYS Gintautas: The Lithuanian war of independence in 1918-1920:
actions against the Bolsheviks in the area of
Zarasai and Daugavpils // In: Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XXI
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli:
Vēsture XV. - Daugavpils, 2012. - S. 129-133.
Streszcz. w jęz. łot.
3229. JANUŠAUSKAITĖ Viltė: Socialistinio miesto standartų ir paveldosaugos
dilema: pirmojo Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos projekto variantai. (The dilemma
of socialist city standards and heritage protection: variants of the first Vilnius old town
reconstruction project). Liet. Ist. Stud. 2013
T. 31 s. 138-154. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
3225. JANAUSKAS Pranas: Otnošenie
polskih zemlevladelcev Litvy k litovskoj gosudarstvennosti v 1918-1919 gg. // In: Vēsture:
avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XXI
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli:
Vēsture XV. - Daugavpils, 2012. - S. 134-138.
Streszcz. w jęz. łot. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
3226. JANAUSKAS Pranas: Pol’sko-litovskie konflikty v katoličeskih kostëlah
Kaunasa v 20-e gody XX veka // In: Vēsture:
avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XXII
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli:
Vēsture XVI. - Daugavpils, 2013. - S. 157-162.
Streszcz. w jęz. łot. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021 [dostęp: 20 X 2015]
3227. JANICKI Arkadiusz: Prawa i obowiązki studentów Ryskiego Instytutu Politechnicznego w świetle przepisów (prawił)
zatwierdzonych przez Ministra Oświecenia
Narodowego w dniu 27 grudnia 1902 roku
// In: Interdyscyplinarny kongres naukowy
„Studenci polscy w XIX i XX wieku: historia,
kultura, język”, Warszawa, 22-23 listopada
2013 r.: streszczenia wystąpień. - Warszawa,
2013. - S. 71-72
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo31.pdf [dostęp: 22 V
2015]
3230. JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ
Joanna: Together or apart?: nations living in
Vilnius region towards a perspective of selfdetermination after the First World War (till
the beginning of 1920). Wieki Stare i Nowe =
Old a. the New Ages 2013 Vol. 2 s. 38-55. Sum.
Zsfg.
3231. JAWORSKA Dorota: Tożsamość
narodowa na pograniczu: poczucie tożsamości narodowej w narracjach uczniów, rodziców i nauczycieli polskich szkół na Litwie. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - 330
s.: tab. Bibliogr. s. 308-330
3232. JAWORSKI Jacek: Powstańcza
artyleria na Podlasiu i Litwie w 1863 roku.
Rocz. August.- Suwal. 2013 T. 13 s. 109-118,
il. Sum.
3233. JĒKABSONS Ēriks: Aizmirstie
karavīri: ebreji Latvijas armijā 1918.-1940.
gadā. (The forgotten soldiers: Jews in the Latvian army 1918-1940). - Rīga: Šamir, 2013.
- 281 s.: il. Sum.
Rec.: ZELLIS Kaspars, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2013
Nr. 3 s. 190-193 [wersja elektron.]: http://www.lvi.lv/lv/
LVIZ_2013_files/3numurs/K_Zellis_Recenzija_LVIZ_
2013_3.pdf [dostęp: 8 IX 2015]
3234. JĒKABSONS Ēriks: Amerikāņi
Rīgā: Amerikas Palīdzības administrācija
1919. gada maijā-jūnijā, darbības pirmais
posms. (Americans in Riga: American Relief
256
Inne kraje bałtyckie
Administration in Latvia in May-June 1919,
the first phase of action). Latv. Arhīvi 2013
Nr. 3/4 s. 113-154, faks. Sum.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/113-154-Eriks_Jekabsons.pdf
[dostęp: 8 XII 2015]
3235. JĒKABSONS Ēriks: Latvijas un Polijas konflikts Daugavpils apriņķa poļu skolu
jautājumā 1921. gadā: norise un starptautiskās
sekas. (The conflict between Latvia and Poland regarding the question of Polish schools
in Daugavpils District in 1921: process and
international consequences). Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2013 [nr] 3 s. 45-71. Sum.
Wersja elektron.: http://www.lvi.lv/lv/LVIZ_2013_
files/3numurs/E_Jekabsons_Latvijas_un_Polijas_LVIZ_
2013-3.pdf [dostęp: 8 IX 2015]
3236. JĒKABSONS Ēriks: Polijas armijas virsnieku stažēšanās Latvijas bruņotajos
spēkos 20. gadsimta 30. gados. (Militärische
Weiterbildung polnischer Offiziere in den
lettischen Streitkräften in den 1930er Jahren). Latv. Arhīvi 2012 Nr. 3/4 s. 144-178,
faks. Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/144-178.pdf [dostęp: 7 XII 2015]
3237. JĒKABSONS Ēriks: Uzbrukums
Padomju Savienības diplomātiskajiem kurjeriem pie Ikškįles 1926. gada 5. februārī. [Atak
na sowieckich kurierów dyplomatycznych
w Ikšķile w dniu 5 lutego 1926 r.]. - Rīgā: Zvaigzne ABC, 2012. - 156 s.: il.
3238. JERMOLĀJEVS Oļegs: Latviešu
baptisma vēstures avoti: Latvijas Baptistu
draudžu savienības arhīva materiāli par
1918.-1940. gadu. (Historical records on Latvian baptism history: archival documents of
the Union of Latvian Baptist Churches from
1918 to 1940) // In: Vēsture: avoti un cilvēki:
humanitārās fakultātes XXI starptautisko
zinātnisko lasījumu materiāli: Vēsture XV. Daugavpils, 2012. - S. 148-156. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
3239. JOKUBAUSKAS Vytautas: „Vienui
vieni”: šaulių rengimas partizaniniam karui
1924-1940 m. Lietuvoje. („All alone”: rifle-
men training for the guerilla warfare in Lithuania in 1924-1940). Istorija (Vilnius) 2012
[nr] 86 s. 11-24. Sum.
3240. JUNDO-KALISZEWSKA Barbara:
Etnolingwistyczna istota nacjonalizmu litewskiego i antypolonizm Litwinów na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Acta Univ. Lodz., Folia Hist. 2013
[z.] 91 s. 219-240. Sod.
3241. JURKOWSKI Roman: Kazimierz
Przerwa Tetmajer w Wilnie w 1906 roku
i pierwszy po powstaniu styczniowym publiczny odczyt w języku polskim. Pam. Literacki 2012 R. 103 z. 2 s. 167-177 . Sum.
3242. JUZALA Gustaw: Folklor in the
modern culture of Lithuania and Latvia. Ethnologia Polona 2012/2013 Vol. 33/34 s. 185195. Sum. Streszcz.
3243. KAPENIEKS Krišs: Kursenieku
faktors Latvijas un Lietuvas attiecībās (19321933). (The Curonian factor in the Latvian-Lithuanian relations in 1932-1933) //
In: Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās
fakultātes XXII starptautisko zinātnisko
lasījumu materiāli: Vēsture XVI. - Daugavpils,
2013. - S. 172-179. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021 [dostęp: 20 X 2015]
3244. KAPENIEKS Krišs: Latvijas valsts
interese par Lietuvas kurseniekiem (1923.1939.) // In: Kursenieki mainīgajā pasaulē.
- Rīga, 2007. - S. 33-54
3245. KASPARAVIČIUS
Algimantas:
Poland in the political and military strategy
of Lithuania, October 1938 - October 1939 //
In: Kampania polska 1939 r.: polityka - społeczeństwo - kultura. T. 1: Strategia. - Warszawa, 2013. - S. 201-225. Streszcz.
3246. KAWĘCKI Krzysztof: Polacy na
Wileńszczyźnie 1990-2012. - Warszawa: Europ. Centr. Analiz Geopolit., 2013. - [2], 254
s.: mapa. - (Biblioteka Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych; T. 4). Bibliogr.
s. 222-247
Inne kraje bałtyckie
3247. KEEVALLIK Juta, LOODUS Rein,
VIIROJA Lehti: Tekste kunstist ja arhitektuurist. (Texte über Kunst und Architektur). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus
K. 2: Kunstikirjutus Eestis, 1864-1900.
(Kunstschreibung in Estland von 1864 bis
1900). - 2004. - 431 s., il.
K. 3: Kunstikirjutus Eestis, 1900-1918.
(Kunstschreibung in Estland von 1900 bis
1918). - 2006. - 360 s., il.
T. 1 zob. bibliogr. za 2000 r. poz. 2113
3248. KEIDOŠIŪTĖ Elena: Katalikų
Bažnyčia permąsto žydų konversijas: misijų
strategijos ir veiksmingumas tarpukario Vilniuje. (Catholic church rethinks Jewish conversions: mission strategies and effectiveness
in the interwar Vilnius). Liet. Ist. Stud. 2013
T. 31 s. 79-97. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo31.pdf [dostęp: 22 V
2015]
3249. KENKMANN Peeter: 1937. aasta
põhiseadus: autoritaarse režiimi „reformimise” katse. (The Constitution of 1937: an „attempt at reform” by an authoritative regime?).
Tuna 2013 nr 1 s. 70-89, il., faks. Sum. s. 159
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Summary/summary2013-1.pdf [dostęp: 9 IX
2015]
3250. KIEROŃCZYK Przemysław: O specyfice pierwszych konstytucji państw bałtyckich. Stud. Iuridica Toruniensia 2013 T. 13 s.
35-65. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
SIT.2013.016 [dostęp: 7 VI 2014]
3251. KLEMEŠEV A[ndrej] P., TARASOV I[l’â] N.: Pribaltika nakanune i vo vremâ
vtoroj mirovoj vojny: dilemma nezavisimosti. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2013
Vyp. 12 s. 70-75. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/21f/Klemeshev_70-75.pdf [dostęp: 13 I 2015]
3252. KNORRE Alexander v.: Die
Druckgrafik im Baltikum während des 19.
Jahrhunderts am Beispiel der Stadt Dorpat/
Tartu. Deutsch-Balt. Jahrb. 2013 Bd. 61 s. 88105, il., portr.
257
KOCHANOWSKI J.: (Nad)morskie pogranicze nowoczesności... = poz. 1589
3253. KOHRS Michael: Die Litauische
Nationale Union - Porträt einer (Staats-)Partei: die Litauische Nationale Union (LTS) und
ihre Bedeutung für das autoritäre Regime der
Zwischenkriegszeit in Litauen 1924 bis 1940.
- Frankfurt/M.: Lang, 2012. - 374 s.: il., mapy
3254. KOLENDO Ireneusz T.: Położenie polityczno-ekonomiczne mieszkańców
ziem łotewskich od połowy XIX w. do końca
I wojny światowej. Zesz. Wiejskie 2013 Z. 18
s. 66-87
Wersja elektron.: http://www.zw.uni.lodz.pl/tom/
zeszyt%20wiejski%2018.pdf [dostęp: 21 VII 2014]
3255. KOMORI Hiromi: Non-territorial
autonomy and the Jews in interwar Lithuania and Estonia // In: From Krakow to Vilnius: report of the 2nd International Itinerant
Seminar „The Common Heritage of Eastern
Borderlands of Europe” (2010). - Tokyo,
2013. - S. 31-36
3256. KOSMAN Marceli: Między diariuszem a pamiętnikiem: Wilno u schyłku XIX
i w pierwszej ćwierci XX w. we wspomnieniach Ferdynanda Ruszczyca // In: Z dziejów
staropolskiego pamiętnikarstwa: przekroje
i zbliżenia. - Kraków, 2012. - S. 347-360
3257. KOSMAN Marceli: Między nauką
i polityką: z dziejów ostatniego stulecia // In:
Litwini. - Warszawa, 2013. - S. 109-130
Dot. Litwy
3258. KOWALSKI Mariusz: Ludność
polska w wieloetnicznych regionach Litwy,
Łotwy i Białorusi // In: Przestrzenny wymiar
wielokulturowego dziedzictwa. - Łódź, 2013.
- S. 205-237: tab., mapa. Streszcz. Sum.
3259. KRAJEWSKA Maria: Antoni Zaborski [1850-1907] and his collector’s passion. Liet. Archeol. 2013 [T.] 39 s. 309-342, il.,
mapa, portr. Streszcz. w jęz. lit.
3260. KRASTIŅŠ Jānis: Die lettischen Vereinshäuser und das Kulturhaus
„Ziemeļblāzma” in Riga // In: Heimstätten
258
Inne kraje bałtyckie
der Nation: Ostmitteleuropäische Vereinsund Gesellschaftshäuser im transnationalen
Vergleich. - Marburg, 2013. - S. 215-236: il.
3261. KRETININ G[ennadij] V., FEDOROV G[ennadij] M.: Istoričeskie
i nacional’nye istoki formirovaniâ sovremennogo pol’sko-litovskogo konflikta. Vestnik
Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2012 Vyp. 12
s. 46-55. Sum.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/7d5/D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%82%D0
%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%93.%20%D
0%92.,%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%
80%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%20%D0%9C._4655.pdf [dostęp: 13 I 2015]
3262. KUBILIUS Vytautas: Litauische
Literatur auf dem Wege zur Freiheit. Res Balticae 2001 [Vol.] 7 s. 131-145
3263. KULDKEPP Mart: „Grundbesitzer
aus Estland”: activist regionalism in the Baltic Sea area in 1916. Ajalooline Ajakiri 2012
No 1/2 s. 137-165. Streszcz. w jęz. est.
Dot. Aleksandra Kesküli, estońskiego polityka.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/591/576 [dostęp: 9 IX 2015]
3264. KULDKEPP Mart: Intriigid, provokatsioonid ja iseseisvuse sünd: Eesti välisdelegatsioon ja Aleksander Kesküla [18821963]. (Intrigue, provocation, and the birth
of independence: the Estonian foreign delegation and Aleksander Kesküla). Ajalooline
Ajakiri 2013 No 3 s. 321-374. Sum.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/AA.2013.3.03/1049 [dostęp: 7 IX 2015]
3265. KUZBORSKA Elżbieta: Ochrona
prawna mniejszości narodowych na Litwie.
- Wilno: [s.n.], 2011. - 239 s. Bibliogr. s. 224239
3266. KUZBORSKA Elżbieta: Sytuacja
prawna mniejszości narodowych na Litwie:
w kontekście międzynarodowych i ponadnarodowych standardów ich ochrony. - Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2012. - 311 s. Bibliogr.
s. 255-283
3267. LAAR Mart: Sinimäed 1944: II
maailmasoja lahingud Kirde-Eestis. - [Tal-
linn]: Varrak, 2006. - 374, [1] s., 16 k. tabl.: il.,
portr., mapy. Bibliogr. s. 350-374
Wyd. 2: Tallinn, 2008. - Wyd. 3: Tallinn, 2012.
Walki w północno-wschodniej Estonii w 1944 r.
3268. LANCMANIS Imants: Die Bedeutung des Deutschbalten Heinrich Pirang
(1867-1919) in der Architektur- und Kunstgeschichte Lettlands. Deutsch-Balt. Jahrb.
2013 Bd. 61 s. 79-87
3269. LASZCZKOWSKI Michał: Dawny
karcer studencki w Rydze // In: Stan badań
nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej
Rzeczypospolitej. T. 4. - Białystok, 2013. - S.
345-369: il. Sum.
3270. LASZCZKOWSKI Michał: Sanacyjne korporacje akademickie na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie // In: Interdyscyplinarny kongres naukowy „Studenci
polscy w XIX i XX wieku: historia, kultura,
język”, Warszawa, 22-23 listopada 2013 r.:
streszczenia wystąpień. - Warszawa, 2013. S. 105-107
3271. LASZCZKOWSKI Michał: Welecja: dzieje korporacji. - Warszawa: Tow. Tradycji Akad., 2012. - 398, [1] s.: il. Bibliogr. s.
366-375. Sum. Streszcz. w jęz. est. Streszcz.
w jęz. łot. Zsfg. Sod.
W znacznym stopniu dot. działalności w Rydze
3272. LATVIJAS Universitātes Vēstures
un filozofijas fakultātes vēsture padomju
laikā: personības, struktūras, idejas, (19441991). [Historia Wydziału Historyczno-filozoficznego Uniwersytetu Łotewskiego
w czasach sowieckich: osoby, struktura, idee
(1944-1991)] / [aut.] Jānis Keruss [et al.]. Rīga: Latv. Univ. Akad. Apgāds, 2010. - 351
s.: il.
3273. LEHTMA Kathrin Laine: „Kulturträgertum” - „Unterdrückungstrauma” „gemeinsames Kulturerbe”: deutschbaltische
und estnische Selbstwahrnehmung nach
Umsiedlung und Flucht. Berichte u. Forsch.
2009 Bd. 17 s. 290-294
Inne kraje bałtyckie
3274. LEPPIK Lea: Kalefaktoripojast
professoriks: Tartu ülikooli teenistujate sotsiaalne mobiilsus 1802-1918. (Social mobilty
of the employees of the Tartu University
(1802-1918)). - Tartu: Kleio, 2011. - 380 s.: il.,
mapy. Bibliogr. s. 345 - 365. Sum.
Rec.: WOODWORTH Bradley D., Forsch. z. Balt.
Gesch. 2013 Bd. 8 s. 299-304
3275. LETKO Paweł: Zaangażowanie Patriarchatu Moskiewskiego w Estonii w kontekście rozbicia estońskiego prawosławia.
Prz. Wschodnioeurop. 2013 [T.] 4 s. 171-190.
Sum.
3276. LIEPAITĖ Inga: Lietuvos bibliofilija sovietmečiu: istoriografinis aspektas.
(Lithuanian bibliophilia in the Soviet period:
historiographical aspect). Knygotyra 2013 T.
60 s. 147-161. Sum.
3277. LIETUVOS politinės minties antologija. (An anthology of Lithuanian political thought) / sud. Justinas Dementavičius [et
al.]; Vilniaus Universitetas. - Vilniaus. Sum.
[T.] 1: Lietuvos politinė mintis 1918-1940.
(Lithuanian political thought in 1918-1940).
- 2012. - 590, [2] s.: il., faks.
[T.] 2: Politinė mintis išeivijoje 1944-1990.
(Political thought of the Lithuanian diaspora
1944-1990). - 2013. - 639, [1] s., il., faks.
3278. LIETUVOS šaulių sąjunga valstybės ir visuomenės tarnyboje, 1919-2004.
[Służba społeczeństwu przez Związek
Strzelców Litewskich w l. 1919-2004] / sud.
Vilius Kavaliauskas, Juozas Širvinskas, Sigitas Jegelevičius; Lietuvos Šaulių Sąjunga. Kaunas, 2005. - 311, [1] s.: il., faks. Sum.
3279. LIETUVOS III Seimas: 19261927 išbandymu metai: mokslinių straipsnių
rinkinys. (The Third Seimas of Lithuania
1926-1927, the year of challenges) / sud. Saulius Kaubrys, Arūnas Vyšniauskas; Vilniaus
Universitetas. - Vilnius, 2013. - 213, [2] s.:
il. - (Lietuvos Valstybingumo Paveldas; T. 2).
Sum.
Z treści: TAMOŠAITIS Mindaugas: Nuo valdžios
iki opozicijos: valstiečių liaudininkų, socialdemokratų ir
tautinių mažumų santykiai III Seimo laikotarpiu. (From
governance to opposition: political relationships among
259
the Peasants Populists, Social Democrats and parties of
national minorities in the Third Seimas of Lithuania) s.
17-30. - KASPERAVIČIUS Algis Povilas: Zigmo Toliušio
[1889-1971] veikla Trečiajame Lietuvos Respublikos Seime. (The work of Zigmas Toliušis in the Third Seimas of
the Republic of Lithuania) s. 31-44. - GRIGARAVIČIUS
Algirdas: Apie Lietuvių tautininkų sąjungos partinę organizaciją 1924-1926 metais. (On the party organisation
of the Lithuanian Nationalist Union 1924-1926) s. 45-60.
- VAREIKIS Vygantas: 1923-1929 metai: keli Klaipėdos
krašto istorijos epizodai. (1923-1929: a few episodes from
the history of the Klaipėda region) s. 61-78. - KASPERAVIČIUS Algis Povilas: Vlado Skorupskio [1895-1959]
liudijimai apie 1926 metų gruodžio septynioliktosios
perversmą. (Vladas Skorupskis on the coup d’état of 17
December 1926 in Lithuania) s. 79-91. - REZMER Waldemar: Lenkijos larinė žvalgyba apie politinę ir karinę situaciją Lietuvoje 1926 metais. (The Polish military intelligence on the political and military situation in Lithuania
in 1926) s. 92-114. - JĒKABSONS Ēriks: 1926 metų gruodžio valstybės perversmas Lietuvoje: Latvijos požiūris.
(The coup d’état of December 1926 in Lithuania: the
Latvian view) s. 115-124. - PIVORAS Saulius: Valstybės
perversmo ir jo padarinių Lietuvoje interpretacijos Švedijos diplomatų aplinkoje (1926-1936). (Interpretations
of the Lithuanian coup d’état in 1926 and its consequences in Swedish diplomatic circles (1926-1936)) s. 125141. - ILMJÄRV Magnus: 1934 m. kovo 12 d. valstybės
perversmas Estijoje: vidaus ir išorės veiksniai. (The coup
d’état of 12 March 1934 in Estonia: internal and external
factors) s. 142-151
3280. LOOS Helmut: Geistliche Konzerte und Orgelvorträge von Johannes Sermuksl
in der Dreifaltigkeitskirche zu Libau an der
Welt grösster Orgel (1887-1912): ein Beitrag
zur Repertoireforschung. Jahrb. d. Bundesinst. f. Kultur u. Gesch. d. Dt. im östl. Europa
2012 Bd. 20 s. 361-378
3281. LUČINSKAS Gintaras: Nacių nusikaltimai: žudynės Šeštokų apylinkėse 1941
m. birželį. (Zbrodnie nazistowskie: egzekucja miejscowej ludności i jeńców w czerwcu
1941 r. w pobliżu miejscowości Šeštokai).
Terra Jatwezenorum 2013 [T.] 5 s. 306-316, il.
Streszcz. s. 498-499. Sum. s. 523-524
3282. ŁACH Wiesław Bolesław: Obszar
Wileńszczyzny w systemie obronnym II Rzeczypospolitej // In: Społeczeństwo - wojsko
- polityka: studia i szkice ofiarowane profesorowi Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu
[...]. - Białystok, 2013. - S. 299-312: il., mapy.
Sum.
260
Inne kraje bałtyckie
3283. MACKIEWICZ Marta: Rozwój
socjalistycznej myśli politycznej na Wileńszczyźnie w latach 1918-1922. Imponderabilia 2013 nr 6 s. 9-21. Sum.
3284. MACKIEWICZ Marta: Uwarunkowania polityczne powstania i wcielenia do
II Rzeczypospolitej Litwy Środkowej. Imponderabilia 2013 nr 5 s. 58-70. Sum.
3285. MALICKA Danuta: Studium historii prawa litewskiego (1934-1939) przy
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie:
zarys działalności. Lituano-Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2013 [T.] 14 s. 145-154
3286. MALINOWSKI J[erzy]: Rusiecki
Kanuty (Kanut) [1800-1860], malarz, rysownik, pedagog // In: Słownik artystów polskich
i obcych w Polsce działających (zmarłych
przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T.
9. - Warszawa, 2013. - S. 240-250
W Wilnie
3287. MANDEL Mati: Roovennad või
„Pilliroo pataljon”. (Reed Brothers or the
„Reed Battalio”). Tuna 2013 nr 4 s. 82-87, il.,
pl. Sum. s. 155-156
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Artiklid/2013/Tuna_2013_4.pdf [dostęp: 9 IX
2015]
3288. MANDEL Mati: Ühest kõnekast
meenutustekatkendist: (muulaste küüditamine Eestist 1941. aastal). (About a telling reminescence: (deportation of foreigners from
Estonia in 1941)) // In: Räägime asjast: ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale.
- Tallinn, 2008. - S. 110-124. Sum.
3289. MANKEVIČ M[ariâ] A.: Vzaimodejstvie Litvy i SSSR v 1920 godu: diskussionnye voprosy. Vestnik Balt. Feder. Univ. im.
I. Kanta 2012 Vyp. 12 s. 39-46. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/ca4/D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0
%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9C.%20%D0
%90._39-46.pdf [dostęp: 13 I 2015]
3290. MARIPUU Meelis: Omavalitsuseta omavalitsused: halduskorraldus Eestis
Saksa okupatsiooni ajal 1941-1944. [Samo-
rząd bez samorządności: zarząd administracyjny w Estonii podczas okupacji niemieckiej
1941-1944]. - Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus,
2012. - 331 s.: il. - (Dissertationes historiae
Universitatis Tartuensis; 26). Sum.
3291. MEDIJAINEN Eero: The 1934
Treaty of the Baltic Entente: perspectives for
understanding. Ajalooline Ajakiri 2012 No
1/2 s. 183-200. Streszcz. w jęz. est.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/
article/view/588/573 [dostęp: 9 IX 2015]
3292. MERKYS Vytautas: Jerzy Ochmański (1933-1996) we wspomnieniach litewskiego historyka: (fragment wspomnień
prof. Vytautasa Merkysa) / [oprac.] Jan Jurkiewicz. Lituano - Slavica Posnan., Stud. Hist.
2013 [T.] 14 s. 67-73
Fragmenty książki: MERKYS V.:
prošvaistės: atsiminimai. - Vilnius, 2009
Atminties
3293. MERTELSMANN Marju, MERTELSMANN Olaf: Landreform in Estland
1919: die Reaktion von Esten und Deutschbalten. - Hamburg, 2012
Rec.: LEPPLAAN Heidi, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013
Bd. 8 s. 311-314. - PISTOHLKORS Gert v., Nordost-Arch.
N.F. 2012 Jg. 21 (dr. 2013) s. 298-300
3294. MERTELSMANN Olaf: Everyday life in Stalinist Estonia. - Frankfurt/M.:
Lang, 2012. - 163 s. - (Tartu Historical Studies; Vol. 2)
Rec.: LIIVIK Olev, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd.
8 s. 327-335
3295. MERTELSMANN Olaf: Die Sowjetisierung Estlands und seiner Gesellschaft.
- Hamburg, 2012
Rec.: LIIVIK Olev, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd.
8 s. 327-335
3296. MICHALISZYN Monika: Działalność i upadek łotewskich narodowych komunistów. Stud. Polit. 2011 nr 28 s. 157-194
3297. MICHALISZYN Monika: Poļulatviešu kultūras attiecības pēc Pirmā pasaules kara (1918-1928). (Polish-Latvian
cultural relations after the First World War
(1918-1928)) // In: Vēsture: avoti un cilvēki:
humanitārās fakultātes XXI starptautisko
Inne kraje bałtyckie
zinātnisko lasījumu materiāli: Vēsture XV. Daugavpils, 2012. - S. 246-252: tab. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
3298. MICHALUK Dorota: Latviâ:
soûznik Belorusskoj Narodnoj Respubliki
(1918-1920) // In: Vēsture: avoti un cilvēki:
humanitārās fakultātes XXI starptautisko
zinātnisko lasījumu materiāli: Vēsture XV.
- Daugavpils, 2012. - S. 253-260. Streszcz.
w jęz. łot. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
3299. MIKNYS Rimantas: „Žaiskime ir
mes, istorikai, savo žaidimą, be susipriešinimo. Ir dar - tegul istoriografijoje žydi visos
gėlės...”: Vytautas Merkys (1929 05 05-2012
07 25). Liet. Ist. Metraštis 2012 [nr] 1 (dr.
2013) s. 203-207, portr.
3300. MIKNYS Rimantas: Powstanie
1863 roku na Litwie i jego miejsce we wspólnym dziedzictwie europejskim. Biul. Hist. Pogranicza 2013 nr 13 s. 37-45. Sum. Streszcz.
w jęz. białorus. Streszcz. w jęz. lit.
3301. MIKŠTAITĖ Odeta: Der „Singende Stalinismus”: zur Entstehung der Massenkultur auf dem Gebiet der Foklore in der Litauschen SSR. Forsch. z. Balt. Gesch. 2013 Bd.
8 s. 192-213. Sum.
3302. MINKINA Olga: The election of
Jewish deputies in Vilna in 1818: government
projects and Jewish claims. East European Jewish Affairs 2013 Vol. 43 Is. 2 s. 206-216
3303. MIREK Agata: Zostały, by modlić
się za Rosję: działalność Zgromadzenia Córek
Maryi Niepokalanej na Wileńszczyźnie w latach 1945-1991 // In: Żeńskie zgromadzenia
zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej
wobec totalitaryzmu komunistycznego. Warszawa, 2012. - S. 125-135. Sum.
3304. MÖLDRE Aile: The popularisation
of book history in Estonian textbooks and
periodical press (19th century-1917). Knygotyra 2013 T. 60 s. 191-211. Streszcz. w jęz. lit.
261
3305. NARKOWICZ Liliana: Tyszkiewicz hr. Aleksander (6.04.1864-27.05.1945),
wł. majątku Kretynga // In: Ziemianie polscy XX wieku: słownik biograficzny. Cz. 10.
- Warszawa, 2013. - S. 121-122
3306. NARKOWICZ Liliana: Tyszkiewicz hr. Andrzej (21.04.1899-28.12.1977), wł.
maj. Zatrocze i Dowgierdziszki // In: Ziemianie polscy XX wieku: słownik biograficzny.
Cz. 10. - Warszawa, 2013. - S. 132-133: il.
3307. NARKOWICZ Liliana: Tyszkiewicz hr. Antoni (6.06.1867-1920), wł. maj.
Kojrany // In: Ziemianie polscy XX wieku:
słownik biograficzny. Cz. 10. - Warszawa,
2013. - S. 125-126
3308. NARKOWICZ Liliana: Tyszkiewicz hr. Feliks (1870-14.04.1933), wł. maj.
Połąga // In: Ziemianie polscy XX wieku:
słownik biograficzny. Cz. 10. - Warszawa,
2013. - S. 129-130
3309. NARKOWICZ Liliana: Tyszkiewicz hr. Maria (22.11.1871-1941), wł. fol.
Dymitrowo // In: Ziemianie polscy XX wieku: słownik biograficzny. Cz. 10. - Warszawa,
2013. - S. 130-131
3310. NARKOWICZ Liliana, E[PSZTEIN]
T[adeusz]: Tyszkiewicz hr. Władysław
(26.06.1865-21.09.1936), wł. maj. Landwarów
// In: Ziemianie polscy XX wieku: słownik biograficzny. Cz. 10. - Warszawa, 2013. - S. 122125
3311. NARKOWICZ Liliana, K[ONARSKA] B[arbara]: Tyszkiewicz hr. Józef (18687.06.1917), wł. maj. Zatrocze // In: Ziemianie
polscy XX wieku: słownik biograficzny. Cz.
10. - Warszawa, 2013. - S. 127-129, il.
3312. NIWIŃSKI Piotr: Armia Krajowa
na Wileńszczyźnie po lipcu 1944 r. // In: Żołnierze wyklęci: antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. - Warszawa, 2013.
- S. 51-84: il., faks., portr.
3313. NOMURA Mari: Rattenfänger
von Hameln oder: die verschwundene Welt
262
Inne kraje bałtyckie
der Deutschbalten // In: From Krakow to Vilnius: report of the 2nd International Itinerant
Seminar „The Common Heritage of Eastern
Borderlands of Europe” (2010). - Tokyo,
2013. - S. 7-16: il. Sum.
3314. OBRAZ drugogo: strany Baltii
i Sovetskij Soûz pered Vtoroj mirovoj vojnoj
/ sost. Reinhard Krumm, Deniss Hanovs, Nikita Lomagin. - Moskva: ROSSPEN, 2012. 204 s. - (Istoriâ Stalinizma)
Z treści: PAAVLE Indrek: Meždu strahom i nadeždoj: predstavleniâ estonskogo naroda o meždunarodnom
položenii vo vtoroj polovine 1930-h gg. s. 16-30. - HIIO
Toomas: Služba gosudarstvennoj propagandy Estonskoj
Respubliki v 1934-1940 gg. s. 31-57. - RANNAST-KASK
Liisi: Osvešenie sovetskoj dejstvitel’nosti v estonskih
ežednevnyh gazetah „Postimees” i „Päevaleht” s. 58-78. HANOVS Deniss: Vožd’, vrag i vojna: obrazy Stalina i Sovetskoj Rossii v presse latvijskogo avtoritarnogo režima
(1934-1940 gg.) s. 79-105. - VOLKOV Vladislav: Obraz
SSSR v latvijskoj gazete „Segodnâ” v 1934-1040 gg. s. 106120. - KASPARAVIČIUS Algimantas, LAURINAVIČIUS
Česlovas: Percepciâ Rossii/Sovestskogo Soûza v mežvoennoj Litve s. 121-136. - RUDIS Gediminas: Formirovanie avtoritarnogo režima Antanasa Smâtony [1874-1944]
s. 137-150. - MAČIULIS Dangiras: Praktiki legitimacii
avtoritarnogo režima v Litve v mežvoennyj period s. 151166. - LOMAGIN Nikita, SAVINOVA Natal’â: Obraz pribaltijskih stran v SSSR v predvoennyj period (1934-1940
gg.) s. 167-202
Rec.: BUTKUS Zenonas, Lithuanian Hist. Stud. 2012
Vol. 17 (dr. 2013) s. 243-250. - TANNBERG Tōnu, Forsch.
z. Balt. Gesch. 2013 Bd. 8 s. 314-316
3315. OBRĘBSKA Anna Barbara: Szpakowski Karol (1800-1863), ziemianin, pionier
cukrownictwa na Litwie // In: Pol. słownik
biogr. T. 48. - Warszawa, 2013. - S. 602-603
OKUPĒTĀ Latvija 20. gadsimta 40. gados... = poz.
399
3316. OLECH Barbara: Tożsamość na
pograniczu: Wspomnienia Polaka z Łotwy
Stanisława Butnickiego // In: Pogranicza,
Kresy, Wschód a idee Europy. Seria 1. - Białystok, 2013. - S. 427-435
3317. OLĘDZKI Mirosław: Obraz szkoły
okupacyjnej na wschodniej Wileńszczyźnie
we wspomnieniach Wandy Kocięckiej // In:
Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach: zbiór studiów z języka i kultury. - Wrocław, 2013. - S. 49-59. Sum.
3318. PAAVLE Indrek: Hirmu ja lootuse
vahel: Eesti elanike ettekujutus rahvusvahelisest olukorrast 1930. aastate teisel poolel.
[Między lękiem i nadzieją: opinie Estończyków o sytuacji międzynarodowej w drugiej
połowie lat 30-tych XX w.]. Akadeemia 2013
Nr. 2 s. 212-238
Wersja elektron.: http://digar.nlib.ee/digar/show/
?id=130563 [dostęp: 18 IV 2015]
3319. PABST Martin: Deutschbaltischer
Neubeginn 1945-1952. Forsch. z. Balt. Gesch.
2013 Bd. 8 s. 165-191. Sum.
3320. PACEVIČIUS Arvydas: Vincento
Vilmiko [1780-1836] iš Valmusų 1827 metų
„Pranešimas” apie dovanojamas Vilniaus universiteto bibliotekai Kantyczkas žemaytyszkas
(1826). Arch. Lithuanicum 2008 [nr] 10 s.
195-208, faks.
Wersja elektron.: http://www.uic.edu/classes/lith/
lith520/ALt_10_2008.pdf [dostęp: 2 III 2015]
3321. PADOMJU deportāciju pieminēšana Latvijā: atmiņu politika un publiskā telpa / [aut.] Ivars Indāns [et al.]. - Riga: Mansards, 2012. - 191 s.: il.
Deportacje na Łotwie w l. 1949-1945
3322. PAJUR Ago: Tartu rahuleping: kaasaegsete hinnangud. (Tartu Peace Treaty:
contemporaries’ evaluations). Tartu Linnamuuseumi Aastaraamat 2010 [K.] 16 s. 11-22,
il. Sum.
Traktat z 1920 r. kończący wojnę estońsko-bolszewicką
3323. PAZĀNE Baiba: Streiku kustība
Latvijā 20. gs. 20.-30. gados. (Streikbewegung in Lettland in den 1920er-1930er Jahren). Latv. Arhīvi 2013 Nr. 1/2 s. 139-160, il.
Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/139-160.pdf [dostęp: 7 XII 2015]
3324. PAZĀNE Baiba: Vācu okupācijas
vara un Pareizticīgā Baznīca Latvijā 1941.1944. gads. (Die Orthodoxe Kirche in Lettland während der deutschen Okkupation
(1941-1944). Latv. Arhīvi 2010 Nr. 2 s. 165203, il. Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/165-203.pdf [dostęp: 29 V 2015]
Inne kraje bałtyckie
3325. PETKŪNAS Darius: The repression of the Evangelical Lutheran Church in
Lithuania during the Stalinist Era. - Klaipėda,
2011
Rec.: STREIKUS Arūnas, Res Humanitariae 2012 T.
11 s. 247-250 [wersja elektron.]: http://journals.ku.lt/index.php/RH/article/view/714/546 [dostęp: 18 XI 2015]
3326. PIHLAMÄGI Maie: Väikeriik maailmaturul: Eesti väliskaubandus 1918-1940.
(A small country in the world market: Estonian foreign trade, 1918-1940). - Tallinn:
Argo, 2004. - 406 s., [8] k.: il. Sum.
3327. PISTOHLKORS Gert v.: Die Ostseeprovinzen als „westliches Randgebiet”
des Russischen Reiches: zur Erinnerung an
den amerikanischen Historiker Edward Carl
Thaden (1922-2008). Jahrb. d. Balt. Deutscht.
2013 Bd. 60 s. 226-244, portr.
3328. PISTOHLKORS Gert v.: Reinhard
Wittram in Riga 1925-1939: Versuch einer
Annäherung. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2013
Bd. 60 s. 122-155, portr.
3329. PISTOHLKORS Gert: Tiefgreifende agrarische Umwälzungen und Umstrukturierungen in den neu gegründeten baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen
1919/1920/1922: Motivation und Ergebnisse
bis 1940 // In: Agrarreformen und ethno-demographische Veränderungen: Südosteuropa
vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die
Gegenwart. - Stuttgart, 2009. - S. 175-206
3330. POCIŪNAS Arvydas: Ad vojny
u Kovenskoj kreposti: 1915 god: istoričeskaâ
rekonstrukciâ sobytij. - Vilnius: Inst. Voennogo Naslediâ, 2012. - 214, [2] s.: il., mapy,
pl., tab.
3331. POKLEWSKI Józef: Wileńskie Trzy
Krzyże. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn.
i Konserw. 2013 [z.] 44 s. 163-182, il. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ZiK.2013.006 [dostęp: 7 II 2015]
3332. POLANOWSKA J[olanta]: Rusiecki Bolesław Michał Juliusz [1824-1913],
malarz, rysownik, kolekcjoner // In: Słownik
artystów polskich i obcych w Polsce działa-
263
jących (zmarłych przed 1966 r.): malarze,
rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa, 2013. S. 237-240
W Wilnie
3333. POŻAROWSZCZYK Jakub: Wyprawa korpusu gen. Antoniego Giełguda
[1792-1831] na Litwę w świetle prasy warszawskiej roku 1831. Ibidem 2013 T. 9 s. 4776
3334. A PRAGMATIC alliance: JewishLithuanian political cooperation at the beginning of the 20th century / ed. by Vladas
Sirutavičius, Darius Staliūnas. - Budapest,
2011
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, Forsch. z. Balt.
Gesch. 2013 Bd. 8 s. 305-308. - POLONSKY Antony, J.
Balt. Stud. 2013 Vol. 44 nr 1 s. 108-110
3335. PRAŠMANTAITĖ Aldona: Archyviniai šaltiniai XIX a. Lietuvos katalikų
dvasininkijos socialinės raidos tyrimams: tarnybos lapai. (Archival sources for research on
the social development of Lithuania’s catholic
clergy in 19th century: service sheets). Liet.
Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2013 T. 37
s. 41-64. Sum.
3336. PRAŠMANTAITĖ Aldona: Powstanie styczniowe w pamiętnikach bpa
Macieja Wołonczewskiego. Themis Pol. Nova
2013 nr 2(5) s. 204-220
3337. PŠIBILSKIS Vygintas Bronius:
Mykolas Biržiška [1882-1962] ir Vilniaus
universitetas: veiklos studija ir atsiminimų
publikacija. (Mykolas Biržiška and Vilnius
University: the study of activities and memoirs). - Vilnius: Vilniaus Univ. l-kla, 2005.
- 273, [2] s., XII s. tabl. - (Fontes Historiae
Universitatis Vilnensis). Sum.
3338. PUGA Arturs: Eiropa: Latvijas un
Krievijas 1920. gada miera līgums: dokumenti, liecības un atziņas. [Europa: traktat
pokojowy między Łotwą i Rosją z 1920]. Rīgā: Zvaigzne ABC, 2010. - 204 s. - (Latvijas
Vēstures Mazā Bibliotēka)
264
Inne kraje bałtyckie
3339. PULLAT Raimo, PULLAT Risto:
Morze wódki: przemyt spirytusu na Bałtyku
w okresie międzywojennym. - Kraków: PAU,
2013. - 501 s., [1] k. map skł.: il., portr., tab.
Bibliogr. s. 465-480
Toż w jęz. est. zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 3613
3340. PURS Aldis: Baltic facades: Estonia, Latvia and Lithuania since 1945. - London, 2012
Rec.: OBELENĖ Vaida, J. Balt. Stud. 2012 Vol. 44 nr
2 s. 281-283
3341. RAHI-TAMM Aigi, MERTELSMANN Olaf: Gebrandmarkt für immer und
ewig: die Deportierten von 1941 (am Beispiel
Estlands). Nordost-Arch. N.F. 2012 Jg. 21 (dr.
2013) s. 182-203. Sum.
3342. RASMUS Andis: SS-Jagdverband
Ost operācija „Mežakaķis” (1944-1945):
historiogrāfiskis vērtējums. (Operation Wildkatze of the SS Jagdverband Ost (1944-1945):
historiographic overview) // In: Vēsture:
avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XXI
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli:
Vēsture XV. - Daugavpils, 2012. - S. 282-288.
Streszcz. w jęz. łot. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
Dot. działań partyzantów na Łotwie.
3343. REICHSKOMMISSARIAT Ostland: Tatort und Erinnerungsobjekt / hrsg. v.
Sebastian Lehmann, Robert Bohn, Uwe Danker. - Paderborn, 2012
Rec.: ZELLIS Kaspars, Forsch. z. Balt. Gesch. 2013
Bd. 8 s. 319-323
3344. RICHTER Klaus: „Seit einer Woche brennen Sumpf und Wälder”: der Krieg
in den Gouvernements Suwałki, Kovno und
Kurland in der Erfahrung der Zivilbevölkerung 1915/16 // In: Wielka wojna poza linią
frontu. - Białystok, 2013. - S. 117-131
in the Estonian War of Independence). Tuna
2013 nr 1 s. 35-49, il. Sum. s. 157
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Artiklid/2013/Tuna_2013_3.pdf [dostęp: 9 IX
2015]
3346. RÓŻALSKA J[olanta]: Romer
(Römer) Stanisław Maria Jan [1892-1965],
wojskowy, malarz i rysownik amator, fotograf
amator // In: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed
1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9. Warszawa, 2013. - S. 91-93
Na Litwie
3347. RÓŻALSKA J[olanta]: Romer
(Römer, Romerówna, Römerówna, Roemerówna) Helena [1860-1946], malarka // In:
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce
działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa,
2013. - S. 87-88
Na Litwie
3348. RÓŻALSKA J[olanta]: Römer Kazimierz Ignacy Lucjan Marian [1848-1921],
rysownik i malarz amator // In: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających
(zmarłych przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze,
graficy. T. 9. - Warszawa, 2013. - S. 88-90
Na Litwie
3349. RÓŻALSKA J[olanta]: Römer Seweryn Justyn (Justus) [1814-1891], rysownik
amator // In: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed
1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9. Warszawa, 2013. - S. 90-91
Na Litwie
3350. RÓŻALSKA J[olanta]: Romer Stefan Jerzy [1900-1951], malarz, rzeźbiarz, grafik, pedagog // In: Słownik artystów polskich
i obcych w Polsce działających (zmarłych
przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T.
9. - Warszawa, 2013. - S. 93
Na Litwie
3345. ROSENTHAL Reigo: Eesti Vabariigi juhtkonna välispoliitiline ja sõjaline strateegia Vabadussõjas (1918-1920). (The strategy for foreign policy and military strategy
of the leadership of the Republic of Estonia
3351. ŠALDA Vitālijs: Latviešu prese
par Rīgas Pilsētas (vācu) teātri 19. gs. beigās.
(Latvian press on Riga’s City (German)
Theatre in late 19th century) // In: Vēsture:
Inne kraje bałtyckie
avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XX
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli:
Vēsture XIV. - Daugavpils, 2011. - S. 301-310.
Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/956/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIV_2011.pdf?1358357604 [dostęp: 26 X 2015]
3352. ŠALDA Vitālijs: Rīgas pilsētas
teātru ēku liktenis 1914.-1920. gadā. (The
fate of the buildings of Riga City Theatres in
1914-1920) // In: Vēsture: avoti un cilvēki:
humanitārās fakultātes XXI starptautisko
zinātnisko lasījumu materiāli: Vēsture XV. Daugavpils, 2012. - S. 313-321. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
3353. SALENIECE Irēna, SWAIN Geogffrey: Sovetizaciâ latgalskoj molodeži: sistema obrazovaniâ i komsomol (1944-1945) //
In: Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu
materiāli: Vēsture XIV. - Daugavpils, 2011. S. 272-283: wykr. Streszcz. w jęz. łot. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/956/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIV_2011.pdf?1358357604 [dostęp: 26 X 2015]
3354. SAWANIEWSKA-MOCHOWA
Zofia: Obraz życia dworu ziemiańskiego na
Litwie w okresie międzywojennym na podstawie wspomnień Stefanii Romer. Stud. Kresowe 2010 T. 1 s. 163-189
3355. SAWANIEWSKA-MOCHOWA
Zofia: Zapiski domowe biskupa Macieja Wołonczewskiego [1801-1875] jako przyczynek
do poznania sytuacji społecznej i językowej
na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego pod władzą carów. Acta Balt.- Slav.
2013 [T.] 37 s. 65-83, faks., tab. Sum. Sod.
Wersja elektron.: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2013.005 [dostęp: 17 XII
2015]
3356. SCHUCHARDT Siegfried W.: Jaan
wird Johann Stern: in Livland Knecht, in Josefowo Herr: zwischen Embach und Disna:
die Erfolgsgeschichte der Familie Stern. Münster: Verl. Marius Jacoby, 2013. - 208 s.:
il., faks., mapa
265
3357. ŠENAVIČIENĖ Ieva: Dvasininkija
ir lietuvybė: Katalikų Bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje XIX a. 5-7-ajame
dešimtmetyje. - Vilnius, 2005
Rec.: BONČKUTĖ Roma, Arch. Lithuanicum 2007
[nr] 9 s. 351-358 [wersja elektron.]: http://www.uic.edu/
classes/lith/lith520/ALt_9_2007_VID.pdf [dostęp: 2 IV
2015]
3358. ŠENAVIČIENĖ Ieva: Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 metų sukilimo išvakarėse. - Vilnius, 2010
Rec.: BONČKUTĖ Roma, Arch. Lithuanicum 2011
[nr] 13 s. 319-326
3359. SENN Alfred Erich: Lithuania
1940: revolution from above. - Amsterdam,
2007
Rec.: SUŽIEDĖLIS Saulis, Nordost-Arch. N.F. 2012
Jg. 21 (dr. 2013) s. 318-322
SHINDO R.: Ostpreussen, Litauen... = poz. 2174
3360. SIDORKIEWICZ Krzysztof: Działalność polsko-litewskiej Rady Międzyrządowej w świetle dokumentów (1997-1998).
Prz. Wschodnioeurop. 2013 [T.] 4 s. 191-201.
Sum.
3361. SIILIVASK Mart: Tartu arhitektuur 1830-1918: historitsism ja juugend: arhitektuurideed ja stiilieeskujud kohalike arhitektide loomingus 19. sajandil ja 20. sajandi
algul. (Tartuer/Dorpater Architektur, 18301918: Historismus und Jugendstil: Ideen und
Stilvorbilder im Schaffen der örtlichen Baumeister im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts). - Tartu: Rahvusarhiiv, 2006. - 487 s.:
il. Sum. Zsfg.
3362. ŠILIŅŠ Jānis: Padomju Latvija,
1918-1919. (Soviet Latvia (1918-1919)). Rīga: Vēst. Izpētes un Populariz. Biedrība,
2013. - 263 s.: il. Bibliogr. s. 237-247. Sum.
Rec.: IVANOVS Aleksandrs, Latvijas Arhīvi 2013 Nr.
3/4 s. 215-221 [wersja elektron.]: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/215-228-Recenzija.pdf
[dostęp: 8 XII 2015]
3363. ŠILIŅŠ Jānis: Totalitārā režīma
cilvēciskā seja: latviešu lielinieku līderu
sociālais portrets. (Human face of the totalitarian regime: social portrait of Latvian bolshevik leaders) // In: Vēsture: avoti un cilvēki:
266
Inne kraje bałtyckie
humanitārās fakultātes XX starptautisko
zinātnisko lasījumu materiāli: Vēsture XIV. Daugavpils, 2011. - S. 311-318: tab. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/956/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIV_2011.pdf?1358357604 [dostęp: 26 X 2015]
3364. ŠIMĖNAS Valdemaras: Profesorius Mykolas Michelbertas: senojo geležies
amžiaus tyrinėtojas - 75-mečio jubiliejui artėjant. Archaeol. Lituana 2013 [T.] 14 s. 7-15
Acc.: ŠIMĖNAS V.: Mykolo Michelberto bibliografija (1961-2012) s. 16-29; Literatūra apie M. Michelbertą
s. 29-35
3365. SINDECKAÂ Nataliâ: Villem Ernits (1891-1982): pervyj estonskij polonist.
Acta Balt.- Slav. 2013 [T.] 37 s. 593-599.
Sum.
Wersja elektron.: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2013.041 [dostęp: 17 XII
2015]
SKIRIUS J.: Lietuvos ir Lenkijos santykiai... = poz.
404
3366. SKŁODOWSKI Jan: Cmentarze na
Żmudzi: polskie ślady przeszłości obojga narodów = Žemaičių kapinės: lenkiški pėdsakai
abiejų tautų istorijoje. - Warszawa: Min. Kult.
i Dziedz. Narod., 2013. - 409, [9] s.: il. - (Poza
Krajem). Streszcz. Streszcz. w jęz. lit.
Tekst równol. w jęz. pol. i lit.
3367. SKŁODOWSKI Jan: Wytwórcy
nagrobków z polskojęzycznymi inskrypcjami
na żmudzkich cmentarzach // In: Stan badań
nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej
Rzeczypospolitej. T. 5. - Białystok, 2013. - S.
393-413: il., mapa. Sum.
3368. SMITH David [J.]: In memoriam:
John Hiden 1940-2012. J. Balt. Stud. 2012
Vol. 43 nr 3 s. III-IV
Prof., historyk
3369. SOBCZAK Jacek: Potomkowie Lecha i Giedymina: stosunki polityczne między
Litwą a Polską w pierwszych latach odrodzenia państwa litewskiego. - Poznań, 2009
Rec.: SIRUTAVIČIUS Vladas, Lithuanian Hist. Stud.
2012 Vol. 17 (dr. 2013) s. 264-268
3370. SOBCZAK Jacek: Sytuacja prawna
mniejszości polskiej na Litwie // In: Obszar
byłego ZSRR: klęska demokracji czy transformacji? - Toruń, 2013. - S. 111-146
3371. SOLAK Andrzej: Kresy w płomieniach 1908-1957. - Kraków: Wydaw. eSPe,
2013. - 377 s. - (Nasza Historia / eSPe)
W znacznym stopniu dot. Litwy
3372. SOLSKA Magdalena: Litwa, Łotwa, Estonia. Ann. Univ. Paedag. Cracoviensis, Stud. Politologica 2013 [T.] 11 s. 113-129.
Sum.
3373. SOWIECKI system obozów i więzień: przykłady wybranych państw / red. Jerzy Bednarek. - Łódź: IPN, 2013. - 287, [1] s.:
tab. - (Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Łodzi ; T. 32)
Z treści: ROMAN Wanda Krystyna: Status formalnoprawny i traktowanie Polaków internowanych na Litwie i Łotwie w obozach NKWD (lipiec 1940 r. - sierpień
1941 r.) s. 43-58. - NIWIŃSKI Piotr: Miejsca sowieckich
represji wobec Wileńskiej Armii Krajowej s. 59-74.
- JANKAUSKIENĖ Edita: Obywatele Litwy jako więźniowie obozów i kolonii GUŁagu s. 151-160. - BUBNYS
Arūnas: Izolator śledczy KGB Litewskiej Socjalistycznej
Republiki Sowieckiej w Wilnie w latach 1954-1991 s.
161-174. - JANSONS Ritvars: Centralne więzienie w Rydze: główne miejsce przetrzymywania represjonowanych
za przekonania polityczne w Łotewskiej Socjalistycznej
Republice Sowieckiej w latach 1940-1941 i 1944-1953 s.
175-182. - MARIPUU Meelis: Przegląd sowieckich więzień i obozów w Estonii w latach 1940-1950 s. 183-191
3374. STALIŪNAS Darius: Antisemitic
tension during the 1905 Revolution in Lithuania. Jahrb. f. Antisemitismusforsch. 2012 [Jg.]
21 s. 54-88
3375. STALIŪNAS Darius: How insulted
religious feelings turned into pogroms: Lithuania in 1900. East Europ. Jewish Affairs 2013
Vol. 43 Is. 2 s. 119-142
3376. STALIŪNAS Darius: Making Russians: meaning and practice of russification
in Lithuania and Belarus after 1863. - Amsterdam, 2007
Rec.: SUBAČIUS Giedrius, Arch. Lithuanicum 2008
[nr] 10 s. 269-282 [wersja elektron.]: http://www.uic.edu/
classes/lith/lith520/ALt_10_2008.pdf [dostęp: 2 III 2015].
- LIEKIS Šarūnas, Pinkas 2010 Vol. 3 s. 148-151
Inne kraje bałtyckie
3377. STALIŪNAS Darius: Žydai ir
kraujo vartojimas: vieno prietaro apraiškos
XIX amžiaus Lietuvoje. (The Jews and consumption of blood: manifestations of a superstition in Lithuania in the 19th century). Liet.
Ist. Metraštis 2012 [nr] 1 (dr. 2013) s. 51-80.
Sum.
3378. STANKEVIČIUS Česlovas Vytautas: Complicated negotiations between Lithuania and Moscow in 1990-1992. - Vilnius:
Liet. Respublikos Seimo Kanceliarija, 2013.
- 150, [2] s.: il., tab.
3379. STEFANEK Paweł: Polscy studenci na Uniwersytecie w Dorpacie w XIX wieku
// In: Interdyscyplinarny kongres naukowy
„Studenci polscy w XIX i XX wieku: historia,
kultura, język”, Warszawa, 22-23 listopada
2013 r.: streszczenia wystąpień. - Warszawa,
2013. - S. 161-165
3380. STEPENS Ojārs: Latvijas krievu
iedzīvotājiem paredzētā propaganda nacistu
okupētajā Latvijā (1941-1945). (Propaganda towards ethnic Russians in Latvia during
Nazi occupation (1941-1945)) // In: Vēsture:
avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XX
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli:
Vēsture XIV. - Daugavpils, 2011. - S. 295-300.
Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/956/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIV_2011.pdf?1358357604 [dostęp: 26 X 2015]
3381. STRADIŅŠ Jānis: Das alte Rigasche Polytechnikum (1862-1918): seine
Bedeutung für das Baltikum und die internationale Welt. Deutsch-Balt. Jahrb. 2013 Bd. 61
s. 59-65
3382. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Ethnicdemographic changes in the data of the statistical sources of the city of Vilnius (1920-1939).
Lithuanian Hist. Stud. 2012 Vol. 17 (dr. 2013)
s. 125-146, tab. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
3383. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Lenkija ir Lietuvos lenkai: 1944-1953 m. (Poland
and Lithuanian Poles 1944-1953). Istorija
(Vilnius) 2013 [nr] 89 s. 31-38. Sum.
267
3384. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Lietuvos lenkų trėmimai: 1941-1952 m. (Deportations of Lithuanian Poles 1941-1952). Istorija
(Vilnius) 2012 [nr] 87 s. 39-47, tab. Sum.
3385. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Rytų
ir Pietryčių Lietuvos gyventojų lenkų ir rusų
santykiai: 1944-1964 metai. (Relationships
between Polish and Russian population of
East and Southaest Lithuania in 1944-1964).
Liet. Ist. Metraštis 2012 [nr] 2 (dr. 2013) s.
125-138. Sum.
3386. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Stosunki międzyetniczne w Wilnie w latach
1920-1939. Biul. Hist. Pogranicza 2013 nr
13 s. 85-100. Sum. Streszcz. w jęz. białorus.
Streszcz. w jęz. lit.
3387. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Tarp
gimtinės ir Tėvynes: Lietuvos SSR gyventojų
repatriacija į Lenkiją (1944-1947, 1955-1959
m.). - Vilnius: LII L-kla, 2011. - 510 s.: il.
Repatriacja Polaków z Litwy
Rec.: WEEKS Theodore R., Lithuanian Hist. Stud.
2012 Vol. 17 (dr. 2013) s. 256-259
3388. STRELCOVAS Simonas: Guerrilla
Warfare as regional expression of identity:
the example of Northern Lithuania. Europa
Orientalis 2013 [T.] 4 s. 81-89, mapy, tab.
Streszcz.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/EO.
2013.006 [dostęp: 2 IV 2015].
Dot. działań partyzanckich w l. 1863-1864 i w 1919 r.
3389. STRODS Heinrihs: Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956. [Łotewska
wojna partyzancka, 1944-1956]. - Rīga: LU
Akad. Apgāds, 2012. - 147 s.: il., mapy. (Latvijas Vēstures Mazā Bibliotēka)
3390. STRODS Heinrihs: PSRS politiskā
cenzūra Latvijā, 1940-1990. (Soviet political
censorship in Latvia from 1940-1990). - Rīga:
Jumava, 2010. - 471 s.: il. Sum.
3391. SUBOCZ Jarosław: Polityka zagraniczna Litwy wobec Polski w latach 19181923. - Lublin: Tow. Nauk. KUL, 2013. - 296,
[2] s.: faks. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego; 406). Bibliogr. s. 243-251. Sum.
268
Inne kraje bałtyckie
3392. SURGAILIS Gintautas: Uchodźcy
wojenni i polscy żołnierze internowani na
Litwie w czasie II wojny światowej. - [Warszawa]: Inst. Wydaw. Erica, 2013. - 307 s.: il.,
faks., portr., tab.
Toż w jęz. lit. zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 2732
3393. SVARAUSKAS Artūras: Valstybinė
opozicija ir politinė krizė Lietuvoje 1940 m.
okupacijos išvakarėse. (State opposition and
political crises in Lithuania on the eve of the
Soviet occupation in 1940). Istorija (Vilnius)
2013 [nr] 90 s. 22-35. Sum.
3394. SYRNICKA Krystyna: Pomnik
nagrobny jako znak pamięci (na przykładzie
XIX-wiecznych cmentarzy wileńskich) // In:
Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 2: Literatura i kultura. - Kraków, 2013. - S. 35-45. Sum.
3395. SZOSTAKOWSKI Józef: Sztrall
Kazimierz Karol (1859-1927), kupiec i cukiernik wileński // In: Pol. słownik biogr. T.
49. - Warszawa, 2013. - S. 118-119
3396. SZPOPER Dariusz: Gente Lithuana, natione Lithuana: myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851-1934).
- Gdańsk: Arche, 2009. - 487 s.: il. Bibliogr. s.
439-466. Sum. Sod. Streszcz. w jęz. lit.
Rec.: ZMIERCZAK Maria, Lituano - Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2013 [T.] 14 s. 253-256
3397. ŚLIWIŃSKA Barbara Gerarda:
Siostry katarzynki na Litwie wobec totalitaryzmu komunistycznego // In: Żeńskie
zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu komunistycznego. - Warszawa, 2012. - S. 57-64.
Sum.
3398. TAMOŠAITIS Mindaugas: Valstiečių liaudininkų požiūris į Lietuvos užsienio politiką (1926-1940 m.). (Approach of
the Peasant Populists towards the Lithuanian
foreign policy (1926-1940)). Istorija (Vilnius)
2012 [nr] 88 s. 50-66, il. Sum.
3399. TAMOŠAITIS Mindaugas: Valstiečiai liaudininkai Jono Černiaus ir Antano
Merkio vyriausybių darbo laikotarpiu (1939
m. kovas-1940 m. birželis). (Peasant Populists in the terms of office of the government
led by Jonas Černius and Antanas Merkys
(March 1939-June 1940)). Istorija (Vilnius)
2012 [nr] 86 s. 37-52. Sum.
3400. TARKA Krzysztof: Litwini w III
RP. Prz. Zach. 2013 R. 69 nr 3 s. 77-92. Sum.
3401. TOLKAČEVSKI Kšištof: Asmens
įvaizdis XIX a. Vilniaus kapinių epitafijose:
komunikacinis aspektas. (Image of person
in 19th century tombstone epitaphs found in
Vilnius cemeteries: dimension of communication). Knygotyra 2013 T. 61 s. 45-83. Sum.
3402. TOŁŁOCZKO Zdzisława: Z kart
dziejów historyzmu europejskiego na przykładzie architektury rezydencjonalno-reprezentacyjnej na Łotwie w XIX wieku. Czas.
Techn., Architektura 2011 R. 108 z. 5-A s.
225-270, il. Streszcz. Sum.
3403. TOMAŠEVSKIS Jānis: Latviešu
strēlnieki starp februāra revolūciju un oktobra apvērsumu: nacionālais faktors. (Lettische Schützen in der Zeit zwischen der
Februarrevolution und dem Oktober-Staatsstreich: nationaler faktor). Latv. Arhīvi 2013
Nr. 1/2 s. 72-101, il., faks. Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/72-101.pdf [dostęp: 7 XII 2015]
3404. TOMASZEWSKI Patryk: Oblicze
społeczno-polityczne prasy studenckiej na
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
w latach 1919-1939 // In: Interdyscyplinarny
kongres naukowy „Studenci polscy w XIX
i XX wieku: historia, kultura, język”, Warszawa, 22-23 listopada 2013 r.: streszczenia wystąpień. - Warszawa, 2013. - S. 183-185
3405. TREI Armand: Unustatud rügement: Balti pataljon (rügement) Eesti Vabadussõjas. [Zapomniany pułk: Bałtycki
Batalion (Pułk) w estońskiej wojnie o niepodległość]. - [Tallinn]: Grenader, 2010. 319 s.: il., mapy
Inne kraje bałtyckie
3406. TUREK Wojciech: Stronnictwo
Narodowe wobec konfliktu polsko-litewskiego w marcu 1938 r. Dzieje Najn. 2013 R. 45 nr
1 s. 73-85. Sum.
3407. UGAINE Edīte: Nodokļu politikas
ieviešanas principi un problēmas pirmajos
Latvijas Valsts attīstības gados. (Principles
and problems of implementation of the taxation policy during the first years of the Republic of Latvia). Latv. Arhīvi 2012 Nr. 1/2 s.
84-109. Sum.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/Edite_Ugaine.pdf [dostęp: 7
XII 2015]
3408. ULMAŅLAIKI: leǵendas un fakti.
[Era Ulmanisa: legendy i fakty] / sast. Viesturs Avots. - Rīgā: Jumava, 2004. - 220 s.,
[16] k. tabl.: il.
3409. VAINOVSKA Guna: Burtliču
dumpis Rīgā. (Typesetters’ rebellion in Ryga)
// In: Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās
fakultātes XXI starptautisko zinātnisko
lasījumu materiāli: Vēsture XV. - Daugavpils,
2012. - S. 322-327. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 [dostęp: 20 X 2015]
3410. VASILIAUSKAS Ernestas: Julijus
Dioringas [1818-1898]: XIX amžiaus Šiaurės
Lietuvos tyrėjas. (Julius Döring: a 19th-century North Lithuania investigator). Archaeol.
Lituana 2013 [T.] 14 s. 129-156, il., mapy,
portr., wykr. Sum.
3411. VENCLAUSKAS Linas: Kauno
jėzuitų gimnazijos bendruomenės kūrimasis
(1924-1944). [Utworzenie społeczności gimnazjum jezuickiego w Kownie (1924-1944)]
// In: Jėzuitai Lietuvoje (1608-2008): gyvenimas, veikla, paveldas. - Vilnius, 2012. - S.
273-282
3412. VĪKSNA Arnis: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1919-1950. [Rīga]: LU Akad. Apgads, 2011. - 499 s.: il.
Bibliogr. s. 485-497
269
3413. WEEKS Theodore R.: Jews and
others in Vilna-Wilno-Vilnius: invisible
neighbors, 1831-1948 // In: Shatterzone of
empires: coexistence and violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands. - Bloomington, 2013. - S. 81-99
3414. WĘDZINA Dariusz: Szkoły średnie Wileńskiego Okręgu Naukowego jako
obszar badawczy losów Polski i Polaków pod
zaborami // In: Dziedzictwo Kresów: nauka
i edukacja. - Kraków, 2013. - S. 53-63. Sum.
3415. WIERZBICKA A[nna], RÓŻALSKA J[olanta]: Römer (Roemer, Romer) Alfred Izydor [1832-1897], malarz, rzeźbiarz,
medalier, heraldyk, kolekcjoner // In: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze,
rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa, 2013.
- S. 70-79
Na Litwie
3416. WIERZBICKA A[nna], RÓŻALSKA J[olanta]: Römer (Romer, Roemer)
Edward Jan [1806-1878], literat, działacz społeczny i niepodległościowy, malarz i rysownik amator // In: Słownik artystów polskich
i obcych w Polsce działających (zmarłych
przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T.
9. - Warszawa, 2013. - S. 81-84
Na Litwie
3417. WIERZBICKA A[nna], RÓŻALSKA J[olanta]: Römer (Römerówna) Anna
Filareta [1805-1890], malarka amatorka // In:
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce
działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa,
2013. - S. 79-80
Na Litwie
3418. WIERZBICKA A[nna], RÓŻALSKA J[olanta]: Römer Bronisław Antoni
[1856-1899), rysownik amator // In: Słownik
artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze,
rzeźbiarze, graficy. T. 9. - Warszawa, 2013.
- S. 80-81
Na Litwie
270
Inne kraje bałtyckie
3419. WISZOWATY Marcin Michał: Litewski ruch korporacyjny w Republice Litewskiej w XX i na początku XXI wieku: geneza,
historia, współczesność. Imponderabilia 2013
nr 6 s. 159-179. Sum.
3420. WITKOWSKI Rafał: Juliusz Bardach (3 listopada 1914 - 26 stycznia 2010).
Lituano - Slavica Posnan., Stud. Hist. 2013
[T.] 14 s. 27-29
Prof., historyk, autor prac lituanistycznych
3421. WITTRAM Heinrich: Kleine
evangelische Gemeinden in Lettgallen. Jahrb.
d. Balt. Deutscht. 2013 Bd. 60 s. 67-72
3422. WŁODARCZYK Michał: Polityka
Polski wobec Republiki Łotewskiej: diagnoza
i prognoza // In: Polska polityka zagraniczna:
wyzwanie regionalne czy globalne? - Warszawa, [2013]. - S. 135-142. Sum.
3423. WOJNA po wojnie: antysowieckie
podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej
w latach 1944-1953 / [aut.] Grzegorz Motyka
[et al.]. - Gdańsk, 2012
Rec.: CHARCZUK Wiesław, Res Historica 2013 nr
35 s. 270-281
3424. WOJTACKI Maciej: Polskie czasopiśmiennictwo akademickie w Wilnie w okresie międzywojennym // In: Interdyscyplinarny kongres naukowy „Studenci polscy w XIX
i XX wieku: historia, kultura, język”, Warszawa, 22-23 listopada 2013 r.: streszczenia wystąpień. - Warszawa, 2013. - S. 195-196
3425. WOJTACKI Maciej: Stosunki polsko-litewskie w świetle wileńskiego „Słowa”
(1922-1939) // In: Świat wokół Rzeczypospolitej: problematyka zagraniczna w polskiej
myśli politycznej w pierwszej połowie XX
wieku. - Lublin, 2007. - S. 387-400
3426. ZAJANKOWSKA Alina: Przywrócenie niepodległości Litwy i odrodzenie Kościoła katolickiego. Arch., Bibl. i Muz. Kośc.
2013 T. 99 s. 283-293. Sum.
3427. ZAKE Ieva: Nineteenth-century
nationalism and twentieth-century anti-
democratic ideals: the case of Latvia, 1840s to
1980s. - Lewiston, 2008
Rec.: HENNING Detlef, Nordost-Arch. N.F. 2012 Jg.
21 (dr. 2013) s. 333-334
3428. ŽALTAUSKAITĖ Vilma: Katalikų
dvasininkų luomo tapatybės formavimo
ženklai XIX a. regulose: Romos katalikų
dvasinės akademijos atvejis. (Signs of identity formation of the clergy estate in the rules
of the 19th century: the case of the Academy
of Roman Catholic Theology). Liet. Katalikų
Mokslo Akad. Metraštis 2013 T. 37 s. 65-129,
il., faks. Sum.
Dot. gł. funkcjonowania Akademii w okresie wileńskim.
Tekst źródł. równol. w jęz. łac. i lit.: Imperatoriškosios Romos katalikų dvasinės akademijos Sankt Peterburge 1886 m. regula s. 103-129
3429. ŽALTAUSKAITĖ Vilma: Romos
katalikų dvasininkas: luomo apibrėžtis ir
tapatybės konstravimas: Žemaičių (Telšių)
ir Vilniaus vyskupijos XIX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais - XX a. pradžioje. [D.] 2:
(Tęsinys). (Roman Catholic clergymen: definition of the estate and construction of identity: the Dioceses of Samogitia (Telšiai) and
Vilnius from the last decades of the 19th to
the early 20th century (continuation)). Liet.
Ist. Metraštis 2012 [nr] 1 (dr. 2013) s. 81-102.
Sum.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2012 r. poz. 3346
3430. ŽALYS Vytautas: Lietuvos diplomatijos istorija: 1925-1940 metais. T. 2: D.
1-2. (The history of Lithuania’s diplomacy
1925-1940). - Vilnius: Versus Aureus, 2012.
- 378 s.; 374 s. Sum.
T. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 2990
Rec.: SAFRONOVAS Vasilijus, Lithuanian Hist.
Stud. 2012 Vol. 17 (dr. 2013) s. 239-242
3431. ZASZTOWT Leszek: De unitate
societatis scientiarum: pomiędzy nauką „narodową” a „światową”: utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w kontekście
współpracy środowisk naukowych przed I
wojną światową // In: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i na początku
XX wieku. - Poznań, 2012. - S. 83-101
Inne kraje bałtyckie
3432. ZAWISZA Robert: Odczytanie
cmentarza: współczesne inskrypcje nagrobkowe w okolicach Dyneburga na Łotwie jako
inspiracja do badań nad kulturą pogranicza
// In: Niematerialne dziedzictwo kulturowe:
identyfikacja, dokumentacja, ochrona, interpretacja, pojęcia, poglądy [...]. - Lublin, 2013.
- S. 251-262. Sum.
3433. ZELČS Jānis: Ieslodzījuma vietu
attīstība Latvijā pirmajos valsts pastāvēšanas
gados. (Die Haftanstalten in Lettland in den
ersten Jahren nach der Gründung des Unabhängigen Staates). Latv. Arhīvi 2011 Nr. 1/2 s.
58-85, il. Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/Janis_Zelcs.pdf [dostęp: 28 X
2015]
3434. ZELLIS Kaspars: Ilūziju un baiļu
mašinērija: propaganda nacistu okupētajā
Latvijā: vara, mediji un sabiedriba (19411945). (Machinery of illusion and fear: propaganda in Nazi occupied Latvia: regime,
media and society (1941-1945)). - Rīgā: Mansards, 2013. - 368 s.
Rec.: NEIBURGS Uldis, Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2013 Nr. 1 s. 182-192 [wersja elektron.]: http://www.lvi.
lv/lv/LVIZ_2013_files/1numurs/U_Neiburgs_Recenzija_3013_1.pdf [dostęp: 7 IX 2015]
271
3435. ZEMBERGA
Lelde:
Latvijas
delegācija Parīzes Miera konferencē, darbības
pirmais posms. (Delegation of Latvia at the
Paris Peace Conference). Latv. Arhīvi 2013
Nr. 3/4 s. 75-112, il. Sum.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/75-112-Lelde_Zemberga.pdf
[dostęp: 8 XII 2015]
3436. ZILGALVIS Jānis: Evgeniâ Kerbedz i Luznavskoe imenie v Latgalii // In:
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 4. - Białystok, 2013. - S. 371-381: il. Sum.
3437. ZNACZENIE Towarzystwa Lekarskiego Druskiennickiego dla rozwoju
Druskiennik / [aut.] Andrzej Kierzek [et al.].
Pam. Tow. Lekars. Warszaw. 2012/2013 T. 149
nr 17 (dr. 2013) s. 213-219, il.
3438. ZUNDA Antonijs: Baltijas valstu jautājums 1940-1991. [Kwestia bałtycka
1940-1991]. - Rīgā: Zvaigzne ABC, 2011. 118 s. - (Latvijas Vēstures Mazā Bibliotēka)
3439. ZWEIFFEL Łukasz: Polska polityka zagraniczna wobec Litwy w latach 19141923 // In: Świat wokół Rzeczypospolitej:
problematyka zagraniczna w polskiej myśli
politycznej w pierwszej połowie XX wieku.
- Lublin, 2007. - S. 107-114
VI. DZIEJE KRAJÓW SKANDYNAWSKICH
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
of the Scandinavian Middle Ages; Vol. 1-2).
Bibliogr. s. 851-873
Zob. też poz.: 93, 114, 360, 427, 606, 2020, 2032, 2034,
2607, 2625, 2701, 2704, 2734, 2788, 2792-2795, 2800,
2852, 2988, 3095, 3108, 3521, 3522, 3524, 3535, 3568,
3628, 3639
Powyższy opis anuluje poz. 3231 w bibliogr. za
2011 r.
3440. Den FRANSKE kammartjänarens
resa: minnen från länderna i norr på 1660talet / [utg. av] Ingemar Oscarsson. - Stockholm: Atlantis, 2013. - 287 s.: il. Rés.
3442. SAGA o Hallfredzie skaldzie
kłopotliwym / wst., tłum. i koment. Jakub
Morawiec. - Wrocław: Chronicon, 2011. 168, [2] s. - (Fontes. Translationes; 1). Bibliogr. s. 164-169
Wspomnienia z podróży po Skandynawii
3441. POETRY from the kings’ sagas 2:
from c. 1035 to c. 1300. Pt. 1-2 / ed. by Kari
Ellen Gade. - Turnhout: Brepols, 2009. CVII, 460 s.; S. [3], 464-914. - (Skaldic Poetry
3443. SNORRI STURLUSON: Edda:
prologue and Gylfaginning / ed. by Anthony
Faulkes. - 2nd ed. - London: Viking Soc. for
North. Research, 2005. - XXXII, 180 s.
272
Inne kraje bałtyckie
3444. SNORRI STURLUSON: Edda / indled., noter og komment. ved Rolf Stavnem.
- [København]: Gyldendal, 2012. - 374 s.
php/brathair/article/viewFile/490/413 [dostęp: 18 IX
2015]
3445. SNORRI STURLUSON: Heimskringla: history of the kings of Norway. - Ed.
5. - Austin: Univ. of Texas Press for the American-Scand. Found., 2005. - XXVI, 854 s.: il.
3453. The CREATION of medieval
Northern Europe: Christianisation, social
transformations, and historiography: essays in honour of Sverre Bagge / eds. Leidulf
Melve, Sigbjørn Sønnesyn . - Oslo: Dreyers,
2012. - 401 s.
3446. SNORRI STURLUSON: Heimskringla. Bd. 1-3 / gaf út Bjarni Ađalbjarnason.
- Reykjavík: Íslenzka Fornritafélag, 2002. - CXL,
405 s.: il., mapy; CXII, 481 s.: il., mapy; CXV,
469 s.: il., mapy. - (Íslenzk fornrit; 26-28)
3454. DAVEY James: The transformation
of British naval strategy: seapower and supply in Northern Europe, 1808-1812. - Woodbridge: Boydell Press, 2012. - IX, 237 s.
3447. SNORRI STURLUSON: Heimskringla. Vol. 1: The beginnings to Óláfr
Tryggvason. - [London]: Viking Soc. for
North. Research, 2011. - 262 s.
—————
3448. AALTO Sirpa: Categorizing otherness in the King’s Sagas. - Jonesuu: Univ. East.
Finland, 2010. - 236 s. - (Publications of the
University of Eastern Finland, Dissertations
in Social Sciences; 10)
3449. ANIOŁ Włodzimierz: Szlak Norden: modernizacja po skandynawsku / Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki
Społecznej. - Warszawa: Dom Wydaw. ELIPSA, 2013. - 277 s. Bibliogr. s. 255-271. Sum.
3455. DUCZKO Władysław: Reach consensus then make war: the politics of alliances
in 12th century Scandinavia // In: Consensus
or violence?: cohesive forces in early and high
medieval societies (9th - 14th c.). - Wrocław,
2013. - S. 39-47
3456. ENEFALK Hanna: En patriotisk
drömvärld: musik, nationalism och genus
under det langa 1800-talet. (Patriotic dreamlands: music, nationalism and gender in the
long nineteenth century). - Uppsala: Uppsala
Univ., 2008. - 232 s.: tab., wykr. - (Studia Historica Upsaliensia; 234). Bibliogr. s. 208-228.
Sum.
Wersja elektron.: http://uu.diva-portal.org/smash/
get/diva2:172481/FULLTEXT01.pdf [dostęp: 19 XII
2015].
Dot. Finlandii, Norwegii i Szwecji
3450. BRINK Stefan: Myth and ritual in
pre-christian Scandinavian landscape // In:
Sacred sites and holy places: exploring the
sacralization of landscape through space and
time. - Turnholt, 2013. - S. 33-52
3457. FABECH Charlotte, NÄSMAN
Ulf: Ritual landscapes and sacral places in the
first millennium AD in South Scandinavia //
In: Sacred sites and holy places: exploring the
sacralization of landscape through space and
time. - Turnholt, 2013. - S. 53-110
3451. BROWN Nancy Marie: Song of
the Vikings: Snorri and the making of Norse
myths. - New York: Palgrave Macmillan,
2012. - XI, [1], 244 s.: il., faks.
3458. FRIENDSHIP and social networks
in Scandinavia c. 1000-1800 / ed. by Jón Viđar
Sigurđsson. - Turnhout: Brepols, 2013. - VI,
310 s. - (Early European Research; 5)
3452. CATTANEO Grégory: The Scandinavians in Poland: a re-evaluation of perceptions of the Vikings. Brathair 2009 Vol. 9
No 2 s. 2-14. Streszcz. w jęz. portug. Sum.
Z treści: HERMANSON Lars: Holy unbreakable bonds: oaths and friendship in Nordic and Western
European societies, c. 900-1200 s. 15-42. - BJØRSHOL
WÆRDAHL Randi: Friends or patrons?: powerful go-betweens in the Norwegian realm in the high middle ages s.
93-114. - ORNING Hans Jacob: The reception and adaptation of courtly culture in Old Norse society: changing
Wersja elektron.: http://ppg.revistas.uema.br/index.
Inne kraje bałtyckie
conceptions of hierarchy and networks in two versions
of Tristrams saga s. 115-152. - MÜNSTER-SWENDSEN
Mia: Educating the Danes: Anglo-Danish connections
in the formative period of the Danish church, c. 10001150 s. 153-174. - SMÅBERG Thomas: The language of
masculine friendship: idealism and political realism in
a Swedish fourteenth-century rhyming chronicle s. 199232. - LIND Gunner: The friendship of kings: friendship
and clientelism around the kings of Denmark, 1600-1750
s. 233-254. - TEIGE Ola: Friends, brokers, and the king:
a Norwegian merchant’s informal political network in
Copenhagen in the early eighteenth century s. 255-274.
- FRYDENLUND Bård: The value of friendship in trade
and political networks: an interactive view of the late eighteenth-century urban elite of Christiania s. 275-292
3459. GARDEŁA Leszek: The headless
Norsemen: decapitation in Viking age Scandinavia // In: Motyw głowy w dawnych kulturach w perspektywie porównawczej. - Bytów,
2013. - S. 88-155: il. Streszcz.
273
21-43. - LINDKVIST Thomas: Die nordischen Monarchien und die politisch-wirtschafliche Transformation
des Ostseeraumes 1250-1520 s. 45-58. - OLESEN Jens
E.: Der Kampf um die Ostseeherrschaft zwischen Dänemark und Schweden (1563-1720/21) s. 59-79. - KIRBY
David: Transforming boundaries: the Baltic Region in an
era of change, c. 1780-1914 s. 81-96. - WEGNER Bernd:
Der Ostseeraum im Zweiten Weltkrieg s. 97-119. - HECKER Hans: Zugang zum Meer? Drang nach Westen?
Imperiale Ausdehnung?: St. Petersburg, Moskau und die
Ostsee (19.-21. Jahrhundert) s. 121-143. - HACKMANN
Jörg: Peripherie oder Mittelpunkt?: die baltische Region
in der Geschichte des Ostseeraums s. 145-167. - SAARINEN Hannes: Wissenschafts- und Universitätskontakte
zwischen Deutschland und dem nördlichen Ostseeraum
im 18. und 19. Jahrhundert s. 169-189. - MÜLLER Matthias: Der Ostseeraum - ein Backstein(t)raum: eine Architekturlandschaft zwischen historischer Realität und
künstlerischer Vision s. 191-225. - SCHNEIDER Matthias: Kulturtransfer im Ostseeraum: Tastenmusik und
Tastenspieler am „Baltischen Seestrande” s. 227-247
3460. GARDEŁA Leszek: „Warriorwomen” in Viking age Scandinavia?: a preliminary archaeological study. Analecta Archaeol. Ressoviensia 2013 Vol. 8 s. 273-314,
il. Sum.
3464. GRØNLIE Siân: Páttr and saga:
the long and the short of Óláfr Tryggvason.
Viking a. Medieval Scandinavia 2013 [Vol.] 9
s. 19-36
Toż w jęz. pol. pt.: Wojownicze kobiety w wikińskiej
Skandynawii?: wstępne studium archeologiczne s. 315339
3465. HAGEN Rune Blix: Witchcraft
criminality and witchcraft research in the
Nordic countries // In: The Oxford handbook
of witchcraft in early modern Europe and colonial America. - Oxford , 2013. - S. 375-392
3461. GARDEŁA Leszek: Wiking bez
głowy: dekapitacja we wczesnośredniowiecznej Skandynawii. Pomniki Dawnego Prawa
2011 z. 13 s. 36-71, il.
3462. GARIPZANOV Ildar H.: Christianity and paganism in Adam of Bremen’s
narrative // In: Historical narratives and
Christian identity on a European periphery:
early history writing in Northern, East-Central, and Eastern Europe (c. 1070-1200). Turnhout, 2011. - S. 13-29
Dot. krajów skandynawskich
3463. GESCHICHTE, Politik und Kultur
im Ostseeraum / hrsg. v. Jan Hecker-Stampehl, Bernd Henningsen. - Berlin: BWV,
2012. - 250 s.: il., nuty. - (The Baltic Sea Region; Bd. 12)
Treść: KÜSTER Hansjörg: Naturgeschichte des Ostseeraums: junges Meer, wichtiger Handelsraum s. 11-20.
- KAUFHOLD Martin: Die frühe Christianisierung im
westlichen Ostseeraum: Wandel der Religion und Wandel der Politschen Ordnung im 9.-11. Jahrhundert s.
3466. HECKER-STAMPEHL Jan: Vereinigte Staaten des Nordens: Integrationsideen
in Nordeuropa im Zweiten Weltkrieg. - München, 2011
Rec.: &