szybki - Blaser

Komentarze

Transkrypt

szybki - Blaser
P
Nowa era ł ow ieckiej per fekcji
SZTUCER BLASER R8
I d e al ni e d opa so wan y d o r ę ki my śl i w ego
„Bezkompromisowo stworzony do aktywnego polowania!“
Taką opinią sztucer R93 cieszy się nieprzerwanie od ponad 15
lat. Jak można go jeszcze udoskonalić? W jaki sposób wprowadzić tę dojrzałą, sprawdzoną koncepcję w nowa erę?
Bernhard Knöbel
Prezes
Blaser Jagdwaffen GmbH
Priorytetem wśród pożądanych udoskonaleń był wyjmowany magazynek. Znaleźliśmy tutaj idealne rozwiązanie: niezrównana ergonomia połączona z komfortem
użytkowania. Pomyśleliśmy również o zwolennikach stałych magazynków. Dużą wagę przywiązaliśmy do
tego, aby nasz nowy sztucer pozostał wyznacznikiem poręczności i kompaktowej budowy, co udało się nam z
powodzeniem.
Nowy magazynek jest jednak tylko jedną z wielu innowacji, które czynią sztucer R8 tak wyjątkowym. Spust
jako ważny czynnik precyzji broni oraz jego bezpieczne funkcjonowanie, także w ekstremalnych warunkach,
stanowiły nie lada wyzwanie konstrukcyjne, któremu sprostaliśmy wręcz znakomicie.
Aby celowanie i strzelanie z nowego sztucera R8 uczynić możliwie jak najbardziej przyjemnym i bezpiecznym, poświęciliśmy wiele uwagi osadzie, w rezultacie osiągając nowy poziom perfekcji również na tym polu.
Przy ciągłym dążeniu do technicznej doskonałości, mieliśmy też na względzie styl i wzornictwo. Dynamiczna
i elegancka sylwetka sztucera R8 odzwierciedla naszą pasję w tworzeniu broni idealnie wykończonej.
Charakterystyczny w swoim wyglądzie sztucer R8 ustanawia nowe standardy w technice i estetyce broni XXI
wieku.
Wkraczamy w nową erę łowieckiej perfekcji!
SZYBKI
PRECYZYJNY
BEZPIECZNY
PORĘCZNY
N I E Z AW O D N Y
WSZECHSTRONNY
MODELE R8
Strona 4 / 5
Strona 6 / 7
Strona 8 / 9
Strona 10 / 11
Strona 12 / 13
Strona 14 / 15
Strona 16 – 37
Sylwetkę sztucera R8 określają wklęsłe i wypukłe
linie. Kształty systemu i osady harmonijnie zlewa-
w w w. b l a s e r - r 8 . d e
ją się ze sobą. Rezultatem jest kompaktowa, pełna
dynamiki, kształtna broń.
SZYBKI
P R Z E Ł A D OW Y WA N I E Z
J E D N O C Z E S N Y M C E LOWA N I E M
Prostoliniowe przeładowywanie w pozycji złożonej do strzału
PR ECY ZYJN Y
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
Zyskać na czasie
pozwala na szybkie serie strzałów, gdy wymaga tego sytuacja.
Rączka zamka jest ergonomicznie usytuowana nad kabłąkiem.
Dzięki temu broń i wzrok pozostają skierowane na cel, a myśliwy
zyskuje czas, aby precyzyjnie wycelować i pewnie oddać strzał.
B E Z W Z R O KOWA W Y M I A N A M AG A Z Y N KA
Idealnie usytuowane nad kabłąkiem przyciski zwalniania magazynka
umożliwiają bezwzrokową obsługę. Po jednoczesnym naciśnięciu obu
przycisków magazynek wypychany jest sprężynowo wprost w dłoń myśliwego. W razie potrzeby można szybko wymienić na drugi, naładowany
magazynek. Ładowanie samego magazynka następuje poprzez wkładanie
nabojów od góry, bez konieczności wsuwania ich pod szczęki magazynka.
Dzięki temu możliwe jest bezproblemowe ładowanie magazynka znajdującego
się w broni - co jest ważną zaletą na polowaniu.
Pojemność magazynka: Grupa kalibrowa Mini: 5 + 1, Standard: 4 + 1, Magnum 3+1
I L L U M I N AT I O N C O N T R O L
Optymalna kontrola podświetlenia Illumination Control w połączeniu z lunetami
ZEISS iC sprzęga sterowanie podświetleniem siatki celowniczej z obsługą broni.
W momencie napięcia iglicy automatycznie aktywowane jest podświetlenie
punktu o poprzednio ustawionej intensywności. Tylko jeden ruch – napięcie
broni – wystarczy, aby załadowany sztucer R8 wraz z lunetą ZEISS iC
przygotować do strzału.
4
SZYBKI
5
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIEZAWODNY
WS ZECHST RON NY
M ODELE R8
PRECYZYJNY SPUST BLASER
Gwarancja celności: wrażliwy jednooporowy spust i bardzo krótki czas reakcji
Precyzyjny strzał
pozwalają strzelcowi bezpośrednio przełożyć impuls myślowy na kontrolowany,
celny strzał. Przy ciężarze spustu ok. 650 g strzał następuje bez jakiejkolwiek zwłoki.
PRZEMYŚLANE OSADZENIE LUFY
Doskonała jakość, kutych na zimno luf i komór nabojowych R8, przyczynia się do
najwyższej celności. Lufa osadzona jest w masywnym systemie R8. Odkształcenie
kolby spowodowane zmiennymi warunkami atmosferycznymi nie ma wpływu na
położenie punktu trafienia. Także w przypadku wymiany luf osadzenie R8 gwarantuje
najwyższą powtarzalno.
M O N TA Ż S I O D Ł O W Y B L A S E R
Jedynie idealny montaż sprawia, że broń i luneta tworzą precyzyjną całość. Cztery nie
rzucające się w oczy wyfrezowania w lufie nad komorą nabojową umożliwiają postawienie jednoczęściowego montażu. Dzięki temu lufa może swobodnie drgać i nawet przy
znacznym nagrzaniu na skutek wysokiej frekwencji strzałów utrzymuje stałe położenie punktu trafienia. Zaledwie kilka ruchów wystarczy, aby w mgnieniu oka osadzić lub wypiąć lunetę,
tak często, jak to konieczne – przy zachowaniu absolutnej powtarzalności.
Z A M E K B LAS E R Z RY G LOWA N I E M R O Z P R Ę Ż N Y M
Ekstremalnie wytrzymałe, równomiernie rozłożone ryglowanie wprost w lufie, bez ruchu obrotowego, bezpośrednio za komorą nabojową: zamek z rozprężnym ryglowaniem Blasera, w połączeniu z
osadzeniem i wysokiej jakości lufą, w decydujący sposób poprawiają celność.
OSADA CZYNNIKIEM SUKCESU
W przeciwieństwie do kolb o tradycyjnych kształtach, prostopadle wyprofilowana kolba sztucera R8
odprowadza siły odrzutu niemal poziomo na ramiona. Dzięki zmniejszonym drganiom u wylotu lufy
odrzut jest słabiej odczuwalny.
Ostrzejszy kąt chwytu pistoletowego R8 i dopasowanie do wnętrza dłoni gwarantują swobodny
chwyt, a dzięki temu kontrolowane danie strzału i lepszą celność.
6
CELNY
7
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
SYSTEM RĘCZNEGO NAPINANIA
Zwolniona sprężyna napinacza to gwarancja najwyższego
bezpieczeństwa przy obsłudze załadowanej broni. Dopiero bezpośrednio
BezpieczeŃstwo
ponad wszystko
przed oddaniem strzału przesuwamy napinacz kciukiem do przodu,
napinając w ten sposób sprężynę iglicy. Dłoń myśliwego pozostaje cały
czas na uchwycie pistoletowym. Jeżeli nie oddamy strzału, wystarczy
ponownie nacisnąć na napinacz, aby powrócił do pozycji wyjściowej i
zwolnił sprężynę iglicy.
Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu zamka podczas polowania,
jego rączka jest stale zablokowana Od wielu lat system ręcznego napinania firmy Blaser uznawany jest na całym świecie za jeden z najlepszych systemów bezpieczeństwa stosowanych w broni myśliwskiej. Żaden
konwencjonalny, mechaniczny bezpiecznik nie zagwarantuje poziomu
bezpieczeństwa, które stanowi zwolniona sprężyna iglicy.
W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia zamka podczas wykonywania
polowania, rączka zamka jest zablokowana gdy broń jest zabezpieczona i
zamek domknięty. Blokada rączki zamka będzie zwolniona, gdy suwak napinacza zostanie przesunięty do przodu o ok. 3 mm (pierwszy wyczuwalny opór)
z jednoczesnym odsunięciem rączki zamka. Odblokowanie rączki nie powoduje
odbezpieczenia broni.
BEZPIECZNY W NIEPOWOŁANYCH RĘKACH
Po wypięciu systemu spustowego (kompletnego magazynka) napięcie napinacza nie
będzie możliwe – to cenna zaleta mającą na celu ochronę przed użyciem broni przez
!"#!$%"&'()(*+,-+"-+".(/0(122(3'45
osoby niepowołane.
=84$<8/1234/)$!<84$4!.>[email protected]!1!'#5'-!*$8#2&A!+$*+B1!4!&#*)#$)#$%!!/'/C/!DEFGHH!I28!I232)#$!JKL!)#$!
1,'242C/!1#3/&4),&A!)2!4$1)M+84!I8/)#!-*4'/34$NF!!O$*+!+/!)2:1,P*4$!&#0)#$)#$!Q24B1!<8/&A/1,&AL!
<84,!'+B8,%!'#$3,'/51#$'!.>[email protected]!I232C!I8/N!<25)MF
A U T O M AT Y C Z N E Z W O L N I E N I E N A P I N A C Z A
Wypięcie systemu spustowego (kompletnego magazynka) przy napiętej sprężynie iglicy
powoduje automatyczne zwolnienie napinacza. To ważny element bezpieczeństwa, choć
w lufie nadal znajduje się nabój.
8
RS$3C-Q!)2*4$:!1#$34,L!</%#28,!4!42*+/*/12)#$%!1,P*4$Q/!)#P!+/L!&#0)#$)#2!Q24B1!<8/&A/1,&AL!<84,!/I$&),%!*+2)#$!+$&A)#'#!)#$!
*!!"#$%#$&'#! ()*+,+-+! ./01#23&425)/672321&4,! 78/)#!
9,05#1*'#$:!#!;</8+/1$:
:$*+!%/P5#1$!F!T!U.#<5F!()QF!UVWX!W$5%-+!Y#)*',L!.>[email protected]
!"#$%"&#'(
9
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
K R ÓT K I I W Y G O D N Y
Usytuowanie magazynka nad spustem pozwoliło na
Zaufać intuicji
skrócenie sztucera R8 o ok. 9 cm w porównaniu z konwencjonalnymi repetierami. To wyróżniająca się zaleta –
nie tylko w trudnym terenie.
D O S KO N A Ł E W Y WA Ż E N I E
Mała masa i długość całkowita, oraz optymalne
wyważenie sprawiają, że R8 wyznacza nowy standard
dla repetierów. Równomierne rozłożenie ciężaru ułatwia
intuicyjną obsługę, oraz szybkie i wygodne złożenie się do
strzału.
BEZPIECZNE ROZŁOŻENIE I SZYBKIE ZŁOŻENIE BRONI
Wszędzie tam, gdzie myśliwy musi pokonywać pieszo duże odległości,
wygodnie jest przenosić rozłożoną broń w plecaku. W razie potrzeby ponowne złożenie broni jest łatwe, szybkie i nie wpływa na położenie punktu
trafienia.
W podroży rozłożony sztucer przewozi się w niewielkiej, nierzucającej się
w oczy walizce, która w niczym nie przypomina długich, konwencjonalnych
kufrów na broń.
10
PORĘCZNY
11
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIE ZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
ZABEZPIECZONY MAGAZYNEK
Podwójny system zabezpieczeń niezawodnie chroni magazynek
St aw ić c zo ł a ż y wio ł o m
przed przypadkowym wypięciem.
Przyciski zwalniania magazynka można dodatkowo zablokować
za pomocą suwaka blokady znajdującego się wewnątrz systemu
spustowego. Uniemożliwia to wyjęcie magazynka a ładowanie
broni odbywa się wówczas od góry.
Blokada stanowi dodatkową ochronę przed utratą magazynka w
ekstremalnych warunkach.
DOBRA OCHRONA
Wszystkie metalowe elementy sztucera R8 wykonano z nierdzewnych materiałów bądź w inny sposób zabezpieczono przed korozją.
Zwarta budowa zamka zapobiega przedostawaniu się brudu do środka.
Każdy moduł spustowy z magazynkiem dostarczany jest wraz z ochronną
pokrywą (1), która zabezpiecza magazynek przed zabrudzeniem w przypadku jego przechowywania osobno.
W zakres dostawy wchodzi również ochronna wkładka do sztucera (2).
2
1
KO N T R O LOWA N Y SY ST E M S P U STOW Y
System spustowy sztucera R8 działa w sposób kontrolowany, zarówno przy napinaniu
jak i zwalnianiu napinacza sprężyny iglicy. Po naciśnięciu spustu iglica zwalniana jest
mechanicznie. Otwarcie zamka powoduje kontrolowany powrót spustu do pozycji
wyjściowej. Ta istotna cecha konstrukcyjna sztucera R8 zapewnia najwyższą niezawodność, także w minusowych temperaturach oraz przy dużym zanieczyszczeniu.
12
NIEZAAWODNY
13
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
JEDEN SZTUCER - WIELE MOŻLIWOŚCI
System wymiennych luf Blasera umożliwia osadzenie luf wszystkich
W ka ż d ym ło wi sk u j ak w d o m u
popularnych kalibrów w każdym modelu sztucera R8. Dzięki temu
broń skonfigurowana wedle osobistych upodobań myśliwego
staje się wszechstronnym narzędziem do polowania na każdą
zwierzynę na wszystkich kontynentach. Z kolei lufy R8 pasują na
każdy rodzaj łoża, względnie systemu.
WIELE CELOWNIKÓW NA JEDN EJ LUFIE
Każda lufa jest seryjnie przystosowana do oryginalnego montażu
siodłowego firmy Blaser, dzięki czemu na jednej i tej samej lufie można
osadzić wiele modeli lunet lub celowników.
14
WSZECHSTRONNY
15
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
)*+
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
R8
2 klasa drewna - orzech
Bawarska baka
R8
Gumowa stopka
R8 Luxus
Przednie łoże z czarnym zakończeniem
Kontrastowe przyrządy celownicze
Czarny system opcjonalnie
Wyposażenie dodatkowe od strony 32
R8 z wyposażeniem dodatkowym:
lunetą i montażem,
4 klasa drewna
Bawarska baka (podwojny felc opcjonalnie)
)*+,-.-/
Grawerowane boczki do wyboru
(dostępne motywy od strony 32)
4 klasa drewna - orzech
Bawarska baka
R8 Luxus z wyposażeniem dodatkowym:
lunetą i montażem,
6 klasa drewna
Gumowa stopka
Przednie łoże z czarnym
zakończeniem
Kontrastowe przyrządy celownicze
Wyposażenie dodatkowe od strony 32
Dostępne kalibry i dane techniczne od str. 34
16
17
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
R8 B l a c k E d i t i o n
)*+!0123+"456578
Anodyzowany czarny system
Spust i końcówka zamka w kolorze złotym
6 klasa drewna
Bawarska baka z podwójnym felcem
Zakóńczenie łoża hebanową wstawką
R8 Black Edition z wyposażeniem dodatkowym:
lunetą i montażem, kanelowaną lufą Semi Weight
napinaczem z systemem iC, 8 klasa drewna
Gumowa stopka
Kontrastowe przyrządy celownicze
R8 Black Edition R8
z wyposażeniem dodatkowym:
lunetą i montażem,
8 klasa drewna
Spust i końcówka zamka w kolorze złotym
Dostępne kalibry i dane techniczne od str. 34
18
19
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
)*+96612:;
Kanelowana lufa
7 klasa drewna
R8 A t t a c h é
Bawarska baka z podwójnym felcem
Anodyzowany czarny system
Drewniane boczki oraz drewniana kulka na rączce zamka
Końcówka zamka w kolorze złotym
Spust w kolorze złotym
Zakończenie łoża hebanową wstawką
Gumowa stopka
Skórzany pasek do broni firmy Blaser
Walizka ABS
R8 Attaché z wyposażeniem dodatkowym:
lunetą i montażem
Dostępne kalibry i dane techniczne od str. 34
20
21
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
)*+!1<78=//=
W pełni grawerowany system, po lewej stronie do
wyboru jeleń lub dzik, po prawej stronie – sarna lub
R8 B a r o n e s s e
kozica
Kanelowana lufa
8 klasa drewna
Zakończenie łoża hebanową wstawką
Bawarska baka z podwójnym felcem
Gumowa stopka
Drewniana kulka na rączce zamka
Końcówka zamka w kolorze złotym
Spust w kolorze złotym
Skórzany pasek do broni firmy Blaser
Walizka ABS
R8 Baronesse z wyposażeniem dodatkowym:
lunetą i montażem
Dostępne kalibry i dane techniczne od str. 34
22
23
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORECZNY
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
)*+>1?1<5
R8 S a f a r i
jak R8 (str. 16), dodatkowo:
Ciężka lufa Safari,
Średnica u wylotu lufy 22 mm
R8 Safari
Otwarte przyrządy celownicze typu Safari
R8 Safari Luxus
Kolba Safari z powiększonym łukiem grzbietu
i baką Monte Carlo
R8 Safari Black Edition
Kompensator odrzutu (Kickstop) w kolbie
Przednie łoże Safari z czarnym zakończeniem
)*+>1?1<5+,-.-/
R8 Safari Black Edition
jak R8 Safari, dodatkowo:
4 klasa drewna
Grawerowane boczki do wyboru (od str. 32)
Wyposażenie dodatkowe od str. 32
)*+>1?1<5+!0123+"456578
jak R8 Safari, dodatkowo:
6 klasa drewna
Anodyzowany czarny system
Spust i końcówka zamka
w kolorze złotym
Zakończenie łoża
hebanową wstawką
R8 Safari Black Edition
z wyposażeniem dodatkowym:
lunetą i montażem
Dostępne kalibry i dane techniczne od str. 34
24
25
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIEZAWODNY
W 1993 roku firma Blaser znalazła idealne
rozwiązanie montażu lunety, który z biegiem
czasu zastąpił wszystkie inne systemy - montaż
siodłowy.
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
M o n t a ż si o d ło wy R 8
M O N TA Ż S Z Y N O W Y
M O N TA Ż O B E J M O W Y
Dzisiaj każdy model sztucera R8 oraz wszystkie jednostki broni Blaser są przystosowane do tego montażu. Przy instalowaniu lunety nie są już konieczne żadne
modyfikacje broni. Baza montażowa nie przeszkadza
przy strzelaniu bez lunety, gdyż jej nie ma.
Cztery nierzucające się w oczy gniazda na wysokości
Szyna lunety mocowana jest
w podstawie montażowej.
Montaż dostępny jest do wszystkich standardowych
typów szyn.
komory nabojowej służą do osadzenia jednoczęściowej podstawy montażowej.
Zaledwie kilka ruchów ręką wystarczy do zdjęcia
Luneta mocowana jest na podstawie montażowej za
pomocą obejmów.
lunety z montażem i do ponownego jej załoMontaż siodłowy osadza się w gniazdach na lufie przy
żenia.
Po jednorazowym przystrzeleniu można
OSADZENIE
otwartych pokrywach dźwigni montażowych.
tę czynność powtarzać wielokrotnie, bez
Obejmy dostępne są we wszystkich standardowych
rozmiarach.
zmiany położenia punktu trafienia.
Również wymiana lunety nigdy nie była
tak prosta jak z montażem siodłowym.
Nadaje się on do wszystkich popularnych modeli lunet.
Następnie dźwignie blokuje się kciukiem do dołu. W ten
Nowy montaż siodłowy R8 dosko-
sposób montaż zostaje zaryglowany na lufie.
nale komponuje się z sylwetką
sztucera, a ponadto nie wpływa na
Zamykane pokrywy dźwigni montażowych nie
drgania lufy. Na sztucerze R8 można
przeszkadzają w użytkowaniu broni a tym samym
oczywiście zamontować każdy mon-
Z A B LO KOWA N I E
taż siodłowy Blasera.
luneta zostaje prawidłowo zamontowana.
Po jednorazowym przystrzeleniu lunetę można wielokrotnie zdejmować i zakładać, co nie zmienia położenia
punktu trafienia.
Z A M O N TOWA N I E
26
G OTOW E !
27
SZYBKI
Wystarczy jeden ruch dłoni, aby myśliwy był
gotowy do strzału. Przesunięcie w przednie
położenie napinacza w sztucerze R8 aktywuje
podświetlany punkt lunety Zeiss iC. Dzięki temu
myśliwy zyskuje czas, spokój i pewność.
Obaj pionierzy najnowszych rozwiązań, Carl Zeiss i
Blaser wprowadzając system kontroli podświetlenia
Illumination Control® (iC) prezentują technologię,
która po raz pierwszy w historii łączy podświetlenie
siatki celowniczej z obsługą broni.
Sensor na okularze lunety rozpoznaje położenie
napinacza i automatycznie włącza lub wyłącza
podświetlaną siatkę celowniczą Varipoint. Takie
rozwiązanie gwarantuje, że podświetlany punkt
jest aktywowany zawsze wtedy, gdy broń jest
gotowa do strzału.
Obsługa broni i lunety sprowadza się do
jednego ruchu dłoni.
Perfekcyjne współgranie lunety i sztucera R8 czyni koncepcję Varipoint iC
jedną z najbardziej innowacyjnych
współcześnie linii lunet.
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
Nowa linia lunet Varipoint iC
Pr o ście j i S z yb c i ej .
Szeroki wachlarz modeli pokrywa wiele dziedzin
zastosowania - od polowania pędzonego, przez
polowanie z podchodu, polowanie w górach do
polowania z zasiadki o zmierzchu. Opcjonalna
szybka regulacja siatki ASV w lunetach Carl Zeiss
umożliwia strzelanie w punkt nawet na duże
odległości.
Siatka V69
Umożliwia swobodny wybór pomiędzy podświetlanym krzyżem w
pierwszym planie a podświetlanym
punktem w drugim planie.
M 1,1– 4 x 24 iC T*
.
Siatka 60
Podwójna: krzyż nitkowy w pierwszym polu i podświetlany punkt w
drugim polu zapewniają maksymalną
wszechstronność.
M 1,5 – 6 x 42 iC T*
M 2,5 –10 x 50 iC T*
Siatka 0
Tylko podświetlany punkt: mały podświetlany punkt w drugim planie nie
przesłania celu.
M 3 –12 x 56 iC T*
Absehen 0
beleuchtet
28
29
Nowa generacja Magnum
Wysoka precyzja i mniejszy odrzut
W porównaniu z konwencjonalnymi kalibrami
Magnum, kalibry Blaser Magnum mają na nowo
zaprojektowaną geometrię łuski, co w połączeniu z
komorą nabojową o odpowiednio dostosowanych
SZYBKI
7 mm Blaser Magnum: 9,1 g/140 gr Nosler-Accu-Bond (NAB) · BC 0,485
Odległość (m)
0
50
100
150
200
250
300
7 mm Blaser
Magnum z pociskiem
9,1 g cechuje płaska trajektoria lotu
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
.338 Blaser Magnum: 13,6 g/210 gr Barnes TTSX · BC 0,482
Odległość (m)
0
50
100
150
200
250
300
Prędkość (m/s)
960
925
891
858
826
794
763
Prędkość (m/s)
900
866
834
802
771
740
710
Energia (J)
4181
3882
3602
3340
3093
2861
2643
Energia (J)
5514
5111
4732
4377
4043
3730
3436
100 m (cm)
-0.9
0
-2.2
-7.8
-16.9
-30.0
100 m (cm)
-0.7
0
-2.9
-9.5
-20.3
-35.6
GEE 202 m (cm)
1.1
4.0
3.8
0.2
-6.9
-18.0
GEE 188 m (cm)
1.4
4.0
3.2
-1.5
-10.3
-23.5
300
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
.338 Blaser
Magnum z pociskiem 13,0do 13,6 g doskonale nadaje
się na grubą zwierzynę – idealny na niedźwiedzia, łosia,
wapiti i elandy.Dobry współczynnik balistyczny i płaski
tor pocisku.
wymiarach znacznie poprawia celność.
Trzy elementy: kształt łuski, najnowocześniejsze
.300 Blaser Magnum: 11,7 g/180 gr Barnes TTSX · BC 0,484
rodzaje prochu i 4-bruzdowy profil lufy z dopasowa-
Odległość (m)
0
50
100
150
200
250
300
nym skokiem gwintu przyczyniły się do znacznego
Prędkość (m/s)
920
885
851
818
786
755
724
zmniejszenia odrzutu w porównaniu z innymi
Energia (J)
4941
4574
4231
3909
3607
3324
3059
kalibrami Magnum.
100 m (cm)
-0.4
0
-2.9
- 9.6
-20.1
-35.0
GEE 187 m (cm)
1.6
4.0
3.1
-1.6
-10.1
-23.1
.300 Blaser
Magnum o energii pocisku 10,7g do 11,7g
i łusce 64,2 mm jest
nabojem Allround
do polowania na
drobną i średnią
zwierzynę.
.338 Blaser Magnum: 13,0 g/200 gr Nosler-Accu-Bond · BC 0,414
Odległość (m)
0
50
100
150
200
250
Prędkość (m/s)
930
890
851
814
777
742
707
Energia (J)
5607
5136
4699
4294
3917
3567
3241
100 m (cm)
-0.8
0
-2.6
-9.0
-19.4
-34.2
GEE 192 m (cm)
1.3
4.0
3.4
-1.0
-9.3
-22.2
Idealny na duże odległości
Podwyższone wartości energii i prędkości
pocisku sprawiają, że kalibry Blaser Magnum
znajdują zastosowanie przy strzelaniu z
dużych odległości – na polowaniu w górach, na sawannie lub na wyżynach.
.300 Blaser Magnum: 10,7 g/165 gr Blaser CDP · BC 0,385
Odległość (m)
0
50
100
.375 Blaser Magnum: 17,5 g/270 gr Barnes TSX · BC 0,326
150
200
250
300
Odległość (m)
0
50
100
150
200
250
300
Prędkość (m/s)
950
906
864
824
784
746
708
Prędkość (m/s)
840
793
747
703
661
620
580
Energia (J)
4826
4394
3995
3628
3288
2974
2683
Energia (J)
6177
5503
4889
4330
3822
3361
2946
100 m (cm)
-0.8
0
-2.5
-8.6
-18.6
-33.1
100 m (cm)
-0.4
0
-4.1
-13.1
-27.7
-48.7
GEE 195 m (cm)
1.2
4
3.5
-0.6
-8.7
-21.2
GEE 168 m (cm)
1.6
4.0
1.9
-5.1
-17.7
-36.8
.375 Blaser Magnum,
dzięki większej pojemności
łuski
71,7 mm, generuje na 150
m ok. 5% więcej
energii niż .375 H&H,
co daje lepszy komfort
strzelania.
Nowa amunicja Blaser Magnum od lewej do prawej:
7 mm Magnum z pociskiem Nosler-Accu-Bond,
.300 Magnum z pociskiem Nosler-Accu-Bond lub CDP,
.338 Magnum z pociskiem Nosler-Accu-Bond lub Barnes,
.375 Magnum z pociskiem Barnes
4 kalibry, 6 elaboracji
Kalibry Blaser Magnum dostępne są z
pociskami Nosler AccuBond, Barnes
TSX/TTSX oraz Blaser CDP. Firma
Norma oferuje ponadto pod własną
nazwą dodatkowe elaboracje.
30
31
SZYBKI
PR ECY ZYJNY
BEZPIE CZNY
PORĘCZNY
NIEZAWODNY
WSZECHSTRON NY
MODELE R8
OPCJE DOSĘEPNE DLA WSZYSTKICH MODELI R8
Wersje wykonania R8
Drewniana kulka na rączce zamka
Końcówka zamka w kolorze złotym
Spust w kolorze złotym
Nakładka uchwytu kolby:
S TA N D A R D
na życzenie z wygrawerowanym monogramem
otoczonym arabeskami lub liśćmi (Nr. 1– 3),z motywem
zwierzęcym (Nr. 4 – 12) lub z motywami indywidualnymi
R8
3
1
9
2
11
R8 Luxus, dzik, prawa strona
R8 Luxus, kudu, lewa strona
R8 Black Edtition
System w kolorze stalowym, 2 klasa drewna.
Opcjonalnie: czarny system.
LUXUS
12
Grawerunki do wyboru (patrz po lewej) lub
anodyzowany czarny system
i drewniane boczki. 4 klasa drewna.
8
6
4
10
R8 Luxus, muflon, lewa strona
R8 Luxus, bawół afrykański,
prawa strona
7
5
R8 czarny (opcjonalnie)
R8 Luxus, niedźwiedź i łoś, lewa
strona
R8 Luxus, owca Dalla, prawa
strona
R8 Luxus, wapiti, lewa strona
R8 Luxus, jeleń Wirginijski, prawa
strona
BLACK EDITION
R8 Attaché
Czarny system, spust i końcówka zamka w
kolorze złotym. 6 klasa drewna.
N OWA WA L I Z KA A B S
Typ B: Sztucer R8 z zamontowanym przednim łożem i lunetą.
AT TA C H É
Dodatkowe przegródki na zamek i zapasowy magazynek.
Anodyzowany czarny system i drewniane boczki, spust i końcówka zamka w kolorze złotym,
drewniana kulka na rączce zamka,
7 klasa drewna.
Kieszeń na dokumenty i uchwyty na klucze inbusowe w pokrywie.
Wymiary: dł. x szer. x wys.: 82 x 33 x 9 cm
Typ C: Sztucer R8 z zamontowanym przednim łożem i lunetą.
Dodatkowe przegródki na wymienną lufę, drugą lunetę, dwa
zamki oraz zapasowy magazynek. Kieszeń na dokumenty i
R8 Luxus, jeleń, lewa strona
R8 Luxus, kozica, prawa strona
R8 Luxus,
angielskie arabeski, lewa i prawa
strona
R8 Luxus, staroniemieckie arabeski,
lewa i prawa strona
R8 Baronesse,
sarna, prawa strona
BARONESSE
uchwyty na klucze inbusowe w pokrywie.
W pełni grawerowany system. Po lewej stronie
Wymiary: dł. x szer. x wys.: 82 x 45 x 9 cm
do wyboru jeleń lub dzik, po prawej stronie
– sarna lub kozica. Spust i końcówka zamka
PA S D O B R O N I F I R M Y B L A S E R
antypoślizgowa, elastyczna nakładka na ramię
w kolorze złotym, drewniana kulka na rączce
zintegrowane etui na dwa naboje kulowe
zamka, 8 klasa drewna.
zdejmowane bączki z zatrzaskiem
regulowana długość
dostępna wersja z neoprenu lub skóry wołowej dobrego gatunku
32
R8 Luxus, odyniec, lewa strona
R8 Luxus, sarna, prawa strona
R8 Luxus, drewniane boczki, lewa
i prawa strona
R8 Baronesse,
jeleń, lewa strona
33
NIEZAWODNY
Profil lufy R8 „Safari“
MI
Przednie łoże R8
Kolba R8
Przednie łoże R8 Semi Weight
ST
Przednie łoże R8 Safari
R8 SEMI WEIGHT
Kolba R8 Safari
Spokój sprzyja precyzji. Zwiększony ciężar lufy pozwala na stabilne
Zespół magazynkowo-spustowy R8
przyłożenie, a dzięki temu bezpieczne danie strzału, także na dalekie
włącznie z wkładką magazynka
odległości.
(w zależności od kalibru)
ME
Średnica u wylotu lufy: 19 mm
zwiększony o ok. 300 g ciężar lufy w porównaniu z lufą
standardową (zależnie od długości lufy i kalibru)
kanelowana lufa opcjonalnie
Liczne testy dowiodły, że lufy Semi Weight
MA
znacznie poprawiają celność. Także w przypadku nieoptymalnego
przyłożenia lub strzelania z wolnej ręki lufa Semi Weight stabilizuje
broń. Odczuwalnie słabszy odrzut i zminimalizowane drganie lufy to
większy komfort myśliwego. To z kolei przekłada się na lepsze rezul-
R8 BEZ WYPINANEGO
MAGAZYNKA
Wszystkie modele R8 są na życzenie dostępne
także bez wypinanego magzynka.
34
taty, a pewność siebie wpływa pozytywnie na celność strzału.
LEWORĘCZNE WERSJE R8
Zamki, końcówki zamka i kolby dostępne opcjonalnie także
w wersji leworęcznej.
CH
.222 Rem
.223 Rem
5+1
5+1
.22-250
.243 Win
6 mm Norma BR
6,5x55
6,5x57
6,5-284
6,5x65 RWS
.270 Win
7x57
7x64
.308 Win
.30-06
9,3x57
8x57 IS
9,3x62
6,5x68
7,5x55 Suisse
8x68 S
.257 Weath. Mag.
.270 Weath. Mag.
.270 WSM
7 mm Blaser Mag.
7 mm Rem. Mag.
.300 Blaser Mag.
.300 Win. Mag.
.300 Weath. Mag.
.300 WSM
.338 Blaser Mag.
.338 Win. Mag.
.375 Blaser Mag.
.375 H&H Mag.
.416 Rem. Mag.
.458 Win. Mag. *
.458 Lott *
.500 Jeffery *
10,3x60 R
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
3+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
2+1
1
seryjnie
kanelowana
Dł. lufy
600 mm
okrągła
Dł. lufy
650 mm
kanelowana
Dł. lufy
580 mm
okrągła
Dł. lufy
520 mm
kanelowana
Dł. lufy
650 mm
okrągła
Dł. lufy
580 mm
kanelowana
(ST) Medium (ME), Magnum (MA) oraz „Schweiz“ (CH)
Pojemność
magazynka
Dł. lufy
okrągła
również pojedynczo w rozmiarach Mini (MI), Standard
Grupa
kalibro- Kalibry
wa
Średnica lufy
22 mm Safari
520 mm
kanelowana
Profil lufy R8 „Semi Weight“
MODELE R8
Średnica lufy
19 mm Semi Weight
okrągła
Końcówki zamka (w zależności od kalibru) dostępne są
Średnica lufy
17 mm standardowa
Dostępne profile luf i kalibry
Zamek R8 z wmontowaną końcówką zamka
WSZECHSTRON NY
kanelowana
Profil lufy R8 „Jagd“
PORĘCZNY
okrągła
BEZPIE CZNY
kanelowana
PR ECY ZYJNY
okrągła
SZYBKI
Wyłącznie średnica lufy 17 mm, długość lufy 700 mm, okrągła
dostępne opcjonalnie
* W przygotowaniu
35
OGÓLNE DANE TECHNICZNE
ZMIANA KALIBRU
Długość całkowita przy długości lufy 58 cm: 102 cm
Do każdego sztucera R8 można zamontować
Długość kolby: 37 cm
wszystkie warianty luf. Przy zastosowaniu luf
Waga całkowita:
z różnych grup kalibrowych konieczne jest
od ok. 2,9 kg z lufą standardową
dopasowanie odpowiedniej końcówki zamka,
od ok. 3,2 kg z lufą Semi Weight
którą można w każdej chwili łatwo i szybko
od ok. 4,0 kg z lufą Safari
wymienić.
Każda lufa R8 dostarczana jest w komplecie z
S E RY J N E WA R I A N TY LU F
Średnica u wylotu lufy:
odpowiednim magazynkiem.
ZMIANA MODELU
R8, R8 Luxus, R8 Black Edition:
Każdy sztucer R8 można dodatkowo zmienić
17 mm
(przy zastosowaniu dodatkowych elementów
R8 Attaché, R8 Baronesse:
sprzedawanych oddzielnie) na model Semi
17 mm, kanelowana
Weight lub Safari, wymieniając odpowiednio
R8 Safari, R8 Safari Luxus, R8 Safari Black Edition
lufę oraz przednie łoże.
(.300 Blaser Mag., .300 Win. Mag.):
Każdy sztucer R8 można dodatkowo wyposa-
19 mm
żyć w inny system włącznie z osadą. System
R8 Safari, R8 Safari Luxus, R8 Safari Black Edition
(.375 Blaser Mag., .375 H&H Mag., .416 Rem. Mag.):
22 mm
zintegrowany jest z zespołem magazynkowospustowym.
UWAGA: Wszystkie elementy R8, z wyjątkiem
montażu siodłowego Blaser, nie są wymienne
z elementami R93.
PORĘ CZ NY
NIE ZAWODNY
WSZECH STRONNY
MODEL E R8
SYSTEM MODUŁOWY R8
Dziękujemy wszystkim myśliwym,
którzy wzięli udział w sesji zdjęciowej.
Kodiak Markenkommunikation · 05/2010 · Isny, Germany (Concept · Photos · Design · Text · Production) · www.kodiak.de
Zmiany techniczne zastrzeżone. Mimo dużej staranności
mogą wystąpić błędy w opisie za które firma Blaser i
M.K.Szuster nie ponoszą odpowiedzialności.
Wersje wykonania poszczególnych modeli mogą się różnić
w zależności od kraju.
Sprzedaż broni Blaser tylko za pośrednictwem licencjonowanych dystrybutorów firmy
i wyłącznie posiadaczom pozwolenia na zakup.
©
Blaser Jagdwaffen GmbH
88316 Isny im Allgäu
Niemcy
www.blaser.de
www.blaser-r8.de
www.blaser.de

Podobne dokumenty