Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy

Transkrypt

Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy
Prawicowy
Informator
Sejmowo– Samorządowy
Numer II
Ropczyce, 30 czerwca 2012
„Reforma emerytalna” według PO, PSL i Ruchu Palikota:
Wyższy wiek emerytalny, niższe emerytury
W numerze m.in.:
 Reforma emerytalna
 Wniosek PiS o odwołanie Minister Edukacji
Sejm RP głosami koalicji PO– PSL oraz Ruchu Palikota 11 maja 2012 r.
uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która podwyższa wiek emerytalny do 67. roku życia
i zrównuje go dla kobiet i mężczyzn. Uchwaloną ustawę Prezydent RP
podpisał 1 czerwca 2012 r.
Przyjęcie przez Sejm ustawy poprzedziła ekspresowa debata, w której
w ogóle nie wzięto pod uwagę opinii strony społecznej, opozycji, wielu ekspertów. Wcześniej koalicja PO– PSL bez merytorycznego uzasadnienia
odrzucała propozycje opozycji oraz przygotowany przez Solidarność
wniosek o zwołanie referendum, który poparło ponad 2 miliony Polaków.
W dniu sejmowej debaty przed ostatecznym głosowaniem na Wiejskiej
manifestowało kilkadziesiąt tysięcy związkowców. Przez rządzącą koalicję
zostali zlekceważeni. Przedstawiciele Solidarności nie zostali nawet wpuszczeni na salę obrad. Liczne pytania opozycji dotyczące reformy emerytalnej
pozostały bez odpowiedzi.
 Informacje z powiatu
 Informacje z Gminy Ropczyce
 Informacje parlamentarne
 Złoty Jubileusz
 Medaliści Mistrzostw Europy
 Uroczystości upamiętniające
ofiary zbrodni Katyńskiej i katastrofy smoleńskiej
Msza św. w intencji ofiar
katastrofy smoleńskiej
i zbrodni katyńskiej
pod Krzyżem Milenijnym
w Ropczycach-Witkowicach
Protest związkowców w Warszawie
Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy
Informacje parlamentarne
Str. 2
Rząd wbrew społeczeństwu, bez przeprowadzenia merytorycznej debaty,
przeforsował swój projekt i podniósł wiek emerytalny
To, co za wszelką cenę sforsował rząd PO-PSL
nie jest prawdziwą reformą emerytalną.
Przyjęcie tej ustawy doprowadzi młodych ludzi
do emigracji, a starszych na głodowe zasiłki. Ustawa
pogłębi bezrobocie, stworzy olbrzymie konflikty
społeczne. Zupełnie zlekceważono środowisko
wiejskie, nie uwzględniono wszystkich uwarunkowań pracy rolników. Rząd nie zaproponował żadnego programu, który zwiększałby zatrudnienie w naszym kraju. Trzeba przygotować miejsca pracy i pracowników do dłuższej aktywności zawodowej. Ludzie będą pracować dłużej, jeśli stworzy im się do
tego warunki.
Wprowadzenie ustawy oznacza spadek stopy
zastąpienia dla świadczeń emerytalnych (relacja
świadczenia emerytalnego do wynagrodzenia).
W sposób znaczący zmniejszona została wysokość emerytury, natomiast emerytura częściowa
w wysokości ok. 400 zł miesięcznie to nic innego
jak kpina i poniżenie godności obywatela.
Nieuczciwością rządu jest powoływanie się na
europejskie standardy i tendencje wydłużania wieku emerytalnego. Dla porównania we Francji
wiek emerytalny wynosi 62 lata, średnia długość
życia wynosi ok. 80 lat, a średnia wysokość emerytury jest kilkakrotnie większa niż w Polsce.
Dlaczego rząd PO-PSL nie dba o europejskie standardy w zakresie płac, zatrudnienia,
długości życia czy też wysokości emerytur? Czy
koszty naprawiania finansów publicznych zawsze
ma ponosić zwykły obywatel?
„Dyskusja o emeryturach nie powinna
Protest ropczyckich
związkowców w Warszawie
koncentrować się tylko na problemie
wydłużenia wieku aktywności zawodowej. Z systemem emerytalnym współgrać musi dbałość o rozwój ekonomiczny kraju. Równolegle - o zmianach w emeryturach nie można rozmawiać z pominięciem problematyki
polityki prorodzinnej”
B. Szydło, Wiceprezes PiS
Koalicja PO-PSL broni szkodliwych działań
Minister Edukacji Narodowej
Urzędowanie Pani Minister Krystyny Szumilas to festiwal chaosu, niekompetencji,
zaniechań, opóźnień i żenującej beztroski, dlatego Klub Parlamentarny PiS złożył 10 maja 2012 r.
wniosek o votum nieufności wobec Ministra Edukacji Narodowej.
Pomimo krótkiego urzędowania Pani Minister Szumilas ponosi pełną odpowiedzialność za bardzo niebezpieczny kierunek zmian w polskiej oświacie. Tym bardziej, że przy większości błędnych decyzji jakie
podejmowała i podejmuje, arogancko odrzucała merytoryczne uwagi i propozycje zmian autorstwa opozycji oraz projekty obywatelskie. Tak było w przypadku projektów ustaw i rezolucji o odroczeniu obowiązku szkolnego sześciolatków, przywrócenia weta kuratora oświaty przy likwidacjach szkół czy przywrócenia
liczby godzin historii. Tak również stało się w przypadku obywatelskiego projektu ustawy o objęciu wychowania przedszkolnego subwencją
oświatową. Pani Minister ponosi odpowiedzialność za antysamorządową politykę. Wzrost samorządowych zadań edukacyjnych narzucanych przez rząd nie idzie bowiem w parze ze wzrostem środków finansowych przekazywanych na ich realizację. Jest to odczuwalne również
w naszym powiecie. Problemy finansowe samorządów nawarstwiają
się. Koalicja PO-PSL nie dostrzegając szkodliwych działań Pani Szumilas dnia 25 maja 2012 r. odrzuciła wniosek o jej odwołanie.
Konferencja prasowa Forum Młodych
PiS w Rzeszowie, kwiecień 2012 r.
Uzasadnienie wniosku dostępne jest na stronie: www.kazimierz-moskal.pl
Str. 3
Informacje z powiatu
Echa realnych sukcesów minionej (2006-2010) kadencji samorządowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego — inwestycje oświatowe
Na koniec I kwartału
2012 roku wydany został
pierwszy numer informatora,
który w bardzo ograniczonym
zakresie dotyka problematyki
samorządowej.
W kolejnych numerach będziemy starać się systematycznie pokazywać i opisywać inwestycje powiatowe,
które zostały zrealizowane
w
poprzedniej
kadencji,
a także inwestycje przygotowane łącznie z zabezpieczeniem środków finansowych
przez Powiat w kadencji 20062010, a dokończone (bądź
w trakcie realizacji) w czasie
tej kadencji 2010-2014.
Na
zdecydowaną
większość tych zadań pozyskane lub zabezpieczone zostały środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dzięki wsparciu
ówczesnego radnego Sejmiku
Wojewódzkiego mec. Józefa
Gudyki, a także przy pomocy
posła na Sejm RP Kazimierza
Moskala.
Trzeba także przypomnieć o zaangażowaniu ówczesnych radnych PiS, którzy
w koalicji z PS stanowili
większość. Nie można pominąć faktu, że niektórzy z obecnych radnych PiS w poprzedniej kadencji pełnili ważne
i decyzyjne funkcje w samorządzie powiatowym: S. Wo-
zowicz - Przewodniczącego
Rady Powiatu, A. Bączkowski
i M. Dwojak członków Zarządu Powiatu, J. Rojek- Starosty.
Wspomnieć również
trzeba o zasługach tych radnych, których brakuje w tej
Radzie Powiatu: o Kazimierzu
Mądro i Marcie Szybała.
W kadencji powiatu
2006-2010 pozyskano rekordową kwotę ponad 68 mln zł
zewnętrznych środków finansowych, a łączne nakłady
na wydatki majątkowe przekroczyły kwotę 76 mln zł.
Na modernizację, budowę
i rozbudowę infrastruktury
oświatowej ponadgimnazjalnej wydatkowano kwotę 26
mln 600 tys. zł. Wtedy też
przygotowano dokumentację
na dalszą modernizację bazy
oświatowej, w tym także
w ramach przyznanej dla powiatu kwoty około 9 mln zł
rozpoczęto realizację programu pod nazwą Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania mającego na
celu rozbudowę i wyposażenie
w nowoczesny sprzęt Centrum
Kształcenia
Praktycznego
i Zespołu Szkół im. Ks. Jana
Zwierza w Ropczycach.
W ramach modernizacji bazy oświatowej wybudowano i utworzono nową
placówkę oświatową- Międzyszkolną Bursę na 53 komfortowo wyposażonych miejsc
z nowoczesną stołówką, wyRadni poprzedniej
konano
termomodernizację
kadencji
(2006—2010)
jedenastu budynków użyteczzaangażowani
ności publicznej, w tym
wszystkich szkół ponadgimna- w pozyskanie środków
zjalnych i CKP na terenie unijnych i rozwój poRopczyc i Sędziszowa Młp.
wiatu
oraz budynku Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Ropczycach.
Przeprowadzono
remonty
w różnym zakresie wewnątrz
tych szkół, zagospodarowano
otoczenie szkół, wyremontowano parkingi i boiska szkolne, wykonano renowację zabytkowych
ornamentów
i drzwi budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach
a także wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią
poliuretanową dla tej szkoły.
mec. Józef GudykaW tym czasie Przeradny Sejmiku
wodniczącym Komisji EdukaWojewódzkiego
cji, Kultury i Sportu był Stanisław Fąfara, będący również
członkiem Zarządu Powiatu.
Józef Rojek
Radny Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego,
Przewodniczący Klubu
Radnych PiS
Wybrane zmodernizowane obiekty oświatowe w Ropczycach
Liceum Ogólnokształcące
w Ropczycach
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Ropczycach
Zespół Szkół
im. ks. dr J. Zwierza w Ropczycach
Zespół Szkół Agro-Technicznych
w Ropczycach
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Międzyszkolna bursa w Ropczycach
Marta Szybaławiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu
Kazimierz Mądroprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu
Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy
Informacje z powiatu
Radni Rady
Powiatu z Prawa
Wyróżnienia powiatowych władz samorządowych
i Sprawiedliwości
A. Bączkowski
M. Dwojak
J. Rojek
W ostatnim czasie
mieszkańcy są informowani
o wielu sukcesach osiąganych
przez władze powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
Najpierw mieliśmy do
czynienia z niezłym spektaklem zafundowania naszemu
miastu
kolejnego
„Honorowego
Obywatela”,
a został nim między innymi
Starosta Powiatu Pan Stanisław Ziemiński, który mieszka
tuż za miedzą w Sędziszowie
Młp.
Zresztą nie dziwi sam
fakt przyznania tytułu, lecz
argumentacja i uzasadnienie.
Bowiem głównym motywem
i istotą tego wniosku było
szczególne
zaangażowanie
obecnego Starosty w rozwój
powiatu w poprzedniej kadencji (2006 - 2010) jak też szczególna rola w czasie działań
przeciwpowodziowych w 2009
i 2010 roku, kiedy to pełnił
funkcję wicestarosty.
Rzeczywiście
poprzednia kadencja samorządu była wyjątkowa i najlep-
sza pod względem osiągnięć
inwestycyjnych w historii
powiatu.
Wystąpienie z wnioskiem
przez Burmistrza Ropczyc
o przyznanie przez Radę Miejską honorowego obywatela
S. Ziemińskiemu było niewątpliwie docenieniem osiągnięć
władz powiatu poprzedniej
kadencji.
Dobrze, że burmistrz zauważył
te sukcesy, chociaż władze
województwa podkarpackiego
dostrzegły to znacznie wcześniej przyznając w 2010 roku
nagrodę pieniężną i tytuł dla
najlepszego powiatu w województwie podkarpackim oraz
statuetkę dla najlepszego starosty w województwie podkar-
Str. 4
packim, którym został ówczesny starosta Józef Rojek.
Cieszy nas również fakt,
że w obecnym roku nasz powiat został nominowany do
nagrody samorządowej oraz
otrzymał tytuł „lider samorządności”.
Gratulujemy sukcesu.
Życzymy jednocześnie, żeby
aktualna władza powiatowa
dążyła do powtórzenia osiągnięć powiatu z 2010 r., kiedy
starostą był J. Rojek.
Andrzej Czochara
Radny Powiatu
Absolutorium i niedociągnięcia powiatowych władz samorządowych
P. Stasiewicz
A. Świerad
S. Wozowicz
Na ostatniej sesji rady powiatu (18 czerwca 2012 r.), radni, przy dwóch głosach wstrzymujących
się , udzielili zarządowi absolutorium za 2011 rok. Nie jednogłośne udzielenie absolutorium jest wynikiem niedociągnięć władz powiatowych.
Zarząd nie realizuje bowiem ważnych zadań zawartych w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2010 – 2015 przyjętym (po konsultacjach z samorządami gminnymi i społeczeństwem) przez radę powiatu w 2010 r.
Te ważne, nie realizowane inwestycje to np. program budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla pieszych, a także rozbudowa infrastruktury
techniczno-dydaktycznej i sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.
Bez większych problemów, przy trzech głosach wstrzymujących się, radni przyjęli sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok. W sprawozdaniu wykazano ujemny wynik
finansowy, stratę blisko 1 mln zł (oraz około 3 mln strat z lat ubiegłych). Zysk w wysokości prawie
1,5 mln zł z końca 2010 r., został na bieżąco skonsumowany. Jest to
powód do poważnej analizy i zastanowienia, w którym kierunku
zmierza ZOZ. Obawa o przyszłość usług medycznych na terenie
naszego powiatu jest w pełni uzasadniona. Trzeba mieć nadzieję, że starania powiatu poprzedniej kadencji w zakresie poprawy bazy i rozwoju organizacyjnego ZOZ nie zostaną zmarnowane.
Andrzej Czochara
Radny Powiatu,
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”,
Członek Prezydium Zarządu Regionu Solidarności
Otwarcie oddziału rehabilitacyjnegoRopczyce 2010
Str. 5
Informacje z gminy Ropczyce
Uroczysta sesja Rady Miejskiej
Dzień Samorządu Terytorialnego
W dniu 28 maja
b.r. odbyła się uroczysta
sesja
Rady
Miejskiej
w Ropczycach w ramach
obchodów 650-lecia Ropczyc. Rozpoczęta Mszą
Św. w Kościele pw. Przemienienia
Pańskiego
w Ropczycach pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Rzeszowskiej Edwarda Białogłowskiego oraz wielu
księży z okolicznych parafii powiatu. Homilię wygłosił Dyrektor Caritas
Diecezji Rzeszowskiej ks.
prałat Stanisław Słowik.
Następna część uroczystości odbyła się w Centrum
Kultury, gdzie po odśpie
Uroczysta sesja RMRopczyce 2012
waniu hymnu posiedzenie
sesji otworzył i powitał
zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Misiura. Wśród
zaproszonych gości byli
m.in. posłanka Krystyna
Skowrońska, nasz poseł
Pan Kazimierz Moskal,
a także były Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, który wygłosił
wykład na temat roli samorządu i konkretnego człowieka w państwie, Unii
Europejskiej i na świecie.
W uroczystej sesji udział
wzięli również zaproszeni
samorządowcy z zaprzyjaź-
nionych miast na Słowacji
i Ukrainie. Jednym z wielu
punktów sesji było również
wręczenie odznaczeń państwowych przez Wojewodę
Podkarpackiego Małgorzatę
Chomycz-Śmigielską.
Tym razem Sesja RM została zorganizowana i przeprowadzona z zachowaniem powszechnie obowiązującego protokołu i ceremoniału.
E. Nowakowski
K. Niedźwiedź
P. Raś
Witold Darłak
Radny Rady Miejskiej,
Przewodniczący
Klubu Radnych PiS
Historyczne uroczystości w Lubzinie
17 maja 2012 r. odbyła się w Lubzinie uroczystość 500 lecia istnienia szkoły,
nadanie imienia J. Brzechwy oraz sztandaru Szkole Podstawowej. Podczas mszy św.
w kościele parafialnym poświęcony został sztandar szkoły. W szkole po części oficjalnej
uczniowie zaprezentowali wspaniały program artystyczny.
Radzie rodziców oraz radzie pedagogicznej gratulujemy świetnie przygotowanej
uroczystości.

Radni Rady Miejskiej z Prawa i Sprawiedliwości
S. Sałek
D. Skórski
Szukanie sposobów ograniczania szkód
W czerwcu br. przedstawiciele nowo wybranych władz Koła Łowieckiego „Lis”
spotkali się z mieszkańcami Niedźwiady, Małej i Brzezówki. Była to inicjatywa sołtysów P. Rasia, S. Madei i P. Żurka oraz radnych S. Wrony i E. Nowakowskiego. Po burzliwych dyskusjach ustalono zasady ściślejszej współpracy dotyczącej ograniczenia szkód
wyrządzanych przez zwierzynę łowną.
S. Wrona
Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy
Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy
Informacje z gminy RopczyceStr. 6 Str. 6
Złoty Jubileusz święceń kapłańskich księdza Kanonika Antoniego Bieszczada
24 czerwca
miał50-lecia
gosławionego.
względu
na działania
władz, posłukomuni24 czerwca miał miejsce
Jubileusz
święceń kapłańskich księdza kanonika
Antoniego
Bieszczada
miejsce JubileW dużym stopniu do beatyfika- stycznych były bardzo trudne dla
gującego od 1999 r.usz
w parafii
pw. Przemienienia
Pańskiego
w Ropczycach.
50-lecia
cji ks. Findysza
przyczynił
się arcy- Kościoła katolickiego w Polsce.
święceń
kapłańbiskup
E.
Nowak,
żmigrodzki
rodak
był prześladowany
przez
Jego pierwsza placówka po otrzymaniu święceń kapłańskich 24 czerwca
1962 r.Ks.
byłaAntoni
w Nowym
Żmigrodzie, która
skich
księdza ks. Antoniego. To on zawiózł Ojcu ówczesne władze, jednak nie ugiął
wywarła mocne piętno
na całym
jego życiu.
Lata 60.
ze względu
na IIdziałania
bardzo
kanonika
AntoŚwiętemu
Janowi
Pawłowi
książ- władz
się ikomunistycznych
nie uległ temu były
nieludzkiemu
Bieszczakę, napisaną
przeztamtejszej
ks. A. Bieszczada
systemowi.
trudne dla Kościołaniego
katolickiego
w Polsce.
Proboszczem
parafii był wówczas
ks. Władysław Findysz, w
da, posługujące- pt. „Oto człowiek" : Sługa Boży ks.
Za odważną i ofiarną posługę
którego procesie beatyfikacyjnym
uczestniczył.
czasie ciężkiej
ks. Findysza,
zaopatrywał
go
go od 1999 ks.
r. Antoni
Władysław
Findysz W
proboszcz
w No- choroby
kapłańską
serdecznie
dziękujemy.
w
parafii
pw.
wym
Żmigrodzie
1941-1964.
sakramentami świętymi. Tuż przed Mszą Świętą, którą osobiście odprawiał, udzielił mu jeszcze namaszczenia choPrzemienienia Pańskiego w RopczyLata 60. ubiegłego wieku ze
rych i udał się do kościoła. W tym czasie odszedł do Pana. Był Jego świadkiem życia i śmierci.
cach.
Po otrzymaniu
święceń
kapłańW dużym
stopniu do
beatyfikacji
ks. Findysza przyczynił się arcybiskup E. Nowak, żmigrodzki rodak ks. Antonieskich w czerwcu 1962 r. pierwszą
go. To onks.zawiózł
Ojcubyła
Świętemu
placówką
Antoniego
parafiaJanowi Pawłowi II książkę, napisaną przez ks. Bieszczada pt. „Oto człowiek":
wSługa
Nowym
Żmigrodzie,
która
wywarBoży ks. Władysław Findysz proboszcz w Nowym Żmigrodzie 1941-1964.
ła mocne piętno na całym jego życiu.
Ks. Antoni był
także prześladowany
przez Powiatową Komendę Milicji, nękano go psychicznie i fizycznie.
Proboszczem
tamtejszej
parafii był
wówczas
ks.
Władysław
Findysz,
Uczestniczył w przesłuchaniach w związku z budową plebanii i budową dzwonnicy bez zezwolenia. Te dwa procew którego procesie beatyfikacyjnym
Anna Wenc
sy Antoni
"pozwoliły"
mu znaleźć
sięJubilat
nie raz w szpitalu.Uroczysta Msza Św.
ks.
uczestniczył.
Nasz
Jubileuszowa
był świadkiem życia i śmierci bło-
Medaliści Mistrzostw Europy z Gnojnicy i Lubziny
W Łucku na Ukrainie w dniach 14- 17 czerwca 2012 r. odbyły się Mistrzostwa Europy w sumo. Nasz powiat reprezentowała liczna grupa z dwóch klubów: UKS „Syrena” Gnojnica Wola (trener Ryszard Prokop)
oraz UKS Lubzina (trener Andrzej Jedynak). Niezwykle utalentowani zawodnicy osiągnęli wspaniałe sukcesy.
Zdobywając medale wszystkich kruszców, przynieśli chlubę naszej gminie i przyczynili się do promocji Naszej
Małej Ojczyzny. Miejmy nadzieję, że ich trud i wysiłek docenią przedstawiciele władz. Zawodnikom i trenerom
życzymy dalszych sukcesów.
Złote medale zdobyli:
- Paweł Pieprzak- obronił ubiegłoroczny tytuł mistrza Europy wśród seniorów w kategorii wagowej 70 kg
- Aleksandra Darłak- w grupie wiekowej do lat 14, w kategorii 30 kg
- Hubert Dęborowski- w grupie U-12 , w kategorii do 40 kg
- Marcin Nykiel -w grupie U-16 (kadeci) w kategorii do 55 kg
Srebrne medale zdobyli:
- Klaudia Pieprzak- w grupie kadetek, w kategorii wagowej 40 kg
- Marcin Ziarnik-srebrny medal w grupie U-21 (młodzieżowcy) w kategorii do 60 kg
Brązowe medale zdobyli:
- Karolina Pieprzak- wśród młodzieżowców (do lat 21), w kategorii wagowej do 55 kg
- Hubert Dęborowski – grupie U-14, w kategorii wagowej do 40 kg
- Magdalena Macios- w grupie seniorów, w kategorii do 65 kg
- Rafał Głodek- w turnieju drużynowym
Nasi mistrzowie
P. Pieprzak
H. Dęborowski
Trener R. Prokop
K. Pieprzak i A. Darłak
Str. 7
Informacje parlamentarne
Działalność poselska w obiektywie
Aktywność poselska
Kazimierza Moskala
w liczbach
Obecność na posiedzeniach
Sejmu: 100%
Uroczystość 3 Maja
Młodzież LO w Sejmie RP
Otwarcie nowego terminala w Jasionce
Głosowania: 699 (100%)
Wystąpienia na posiedzeniach
Sejmu: 50
Interpelacje: 212
Podpisy pod projektami poselskimi: 44
Wojewódzki Dzień
Strażaka
w Ropczycach
Dzień Samorządu Terytorialnego w Ropczycach
Wybrano nowe władze
PiS w okręgu nr 23,
III–IV 2012
Prezydium Okręgu:
Festyn rodzinny w Małej
Nadanie imienia SP w Lubzinie
Nadanie imienia SP w Lubzinie
Antysamorządowa polityka PO-PSL

Propozycje wprowadzenia reguły wydatkowej i indywidualnego wskaźnika spłaty
zadłużenia hamują politykę rozwojową samorządów. Regionalne izby obrachunkowe
wyliczyły, że w wyniku propozycji ministra Rostowskiego ciecia deficytu budżetów JST
przez prawie 40% samorządów, spowodują zmniejszenie wydatków na inwestycje samorządowe o ponad 5 mld zł.

Od 5 lat pogarsza się stan finansów samorządowych. Jest to efekt zmian prawnych wprowadzanych bez respektowania zasad zawartych w art. 167 konstytucji RP („jednostkom
samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do
przypadających im zadań.”). W wyniku tych zmian budżety samorządów straciły od 10
do 14 mld zł rocznie (eksperci BGK i PKO BP).

Koalicja PO-PSL odrzuciła poselski projekt uchwały w sprawie wezwania rządu do aktywnego działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej JST (druki sejmowe 389, 436)

15 czerwca 2012 r. Sejm RP przyjął rządowy dokument Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Ten złowieszczy eksperyment PO-PSL sankcjonuje zróżnicowany rozwój Polski, a tym samym będzie pogłębiał różnice rozwojowe między województwami wschodnimi, a resztą kraju.

Katastralne uderzenie w mieszkańców przez rząd PO-PSL
W maju 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło Założenia Krajowej
Polityki Miejskiej. W dokumencie tym została zawarta propozycja podatku katastralnego.
Przyjęcie proponowanych rozwiązań może przynieść gminom dodatkowo kilka mld zł
rocznych dochodów. Zapłacą za to właściciele i najemcy nieruchomości. Jest to kolejna
rozpaczliwa próba naprawiania finansów publicznych kosztem zwiększania obciążeń obywateli.
 Prezes: Stanisław Ożóg
 Wiceprezesi:
-Janina Sagatowska
-Tomasz Poręba
-Kazimierz Moskal
 Sekretarz:Mateusz Kutrzeba
 Skarbnik: Jadwiga Stręk
 Członkowie prezydium:
-Władysław Ortyl
-Józef Jodłowski
II Zjazd Okręgowy PiS
Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy
Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej
i zbrodni katyńskiej
Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP
Kazimierza Moskala
ul. św. Floriana 1
39-100 Ropczyce
Tel./Fax: 17 222 70 57
E-mail: [email protected]
-moskal.pl
www.kazimierz-moskal.pl
Dyżury poselskie
poniedziałek:

Biuro poselskie
w Ropczycach:
9 30– 11 00

Urząd Gminy
w Żyrakowie
(świetlica): 12 00 – 13 30

Urząd Miejski
w Dębicy (pokój nr 55):
14 00 – 15 30

Dom Ludowy
w Sędziszowie Młp.
(sala konferencyjna):
1630– 18 30
Bezpłatne porady
prawne
w biurze Posła
Kazimierza Moskala:
wtorki od godziny 16 30
(po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu)
W sobotę 14 kwietnia 2012 r. pod Krzyżem Milenijnym w Ropczycach– Witkowicach odprawiona została Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej
i zbrodni katyńskiej.
Po Mszy św. poświęcony został wizerunek Matki Bożej Katyńskiej oraz posadzony Dąb Pamięci majora Władysława Kirszanka, urodzonego w 1900 r. w Ropczycach,
zamordowanego w 1940 r. w Katyniu. Warto wspomnieć, że w zeszłym roku w podstawie Krzyża Milenijnego złożona została ziemia (poświęcona przez J.E. Biskupa
Kazimierza Górnego) z pól męczeństwa Polaków. Organizatorami uroczystości byli:
Stowarzyszenie Regionalne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, NSZZ „Solidarność” Oddział Ropczyce oraz Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal.
Kapłanom, siostrom zakonnym, kombatantom, pocztom sztandarowym, „ Strzelcom” i wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości serdecznie dziękujemy.

Podobne dokumenty