PumpDrive 2

Komentarze

Transkrypt

PumpDrive 2
Samochłodząca przetwornica częstotliwości
niezależna od silnika
PumpDrive 2
Instrukcja eksploatacji/
montażu
Nota wydawnicza
Instrukcja eksploatacji/montażu PumpDrive 2
Oryginalna instrukcja eksploatacji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,
powielana, przetwarzana ani przekazywana osobom trzecim.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 29.09.2014
Spis treści
Spis treści
Wykaz pojęć technicznych ...................................................................5
1
Uwagi ogólne .......................................................................................6
1.1
............................................................................................................................ 6
1.2
Adresaci ............................................................................................................. 6
1.3
Współobowiązujące dokumenty ..................................................................... 6
1.4
Symbolika .......................................................................................................... 6
2
Bezpieczeństwo ....................................................................................7
2.1
Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych ........................................................ 7
2.2
............................................................................................................................ 7
2.3
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ........................................................ 7
2.4
............................................................................................................................ 8
2.5
............................................................................................................................ 8
2.6
............................................................................................................................ 8
2.7
............................................................................................................................ 8
2.8
............................................................................................................................ 8
2.9
............................................................................................................................ 8
2.10
Zmiany oprogramowania ................................................................................. 8
2.11
............................................................................................................................ 8
3
Transport/składowanie/utylizacja ......................................................11
3.1
Kontrola stanu dostawy ................................................................................. 11
3.2
Transportowanie ............................................................................................ 11
3.3
.......................................................................................................................... 13
3.4
Utylizacja/segregacja ...................................................................................... 13
4
Opis ......................................................................................................14
4.1
Opis ogólny ..................................................................................................... 14
4.2
Nazwa .............................................................................................................. 14
4.3
Tabliczka znamionowa ................................................................................... 15
4.4
Zakres mocy i wielkości .................................................................................. 16
4.5
Dane techniczne ............................................................................................. 16
4.6
Wymiary i ciężary ............................................................................................ 18
4.7
Rodzaje ustawienia ........................................................................................ 19
5
Ustawienie/montaż .............................................................................20
5.1
Przepisy bezpieczeństwa ................................................................................ 20
5.2
Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania .................................................... 20
5.3
Montaż PumpDrive ......................................................................................... 20
5.4
Przyłącze elektryczne ...................................................................................... 21
6
..............................................................................................................40
6.1
Graficzny moduł sterowania .......................................................................... 40
PumpDrive 2
3 z 150
Spis treści
7
Uruchomienie/zatrzymanie ................................................................48
7.1
Asystent uruchomienia ................................................................................... 48
7.2
Koncepcja punktów sterowania .................................................................... 48
7.3
Ustawianie parametrów silnika ..................................................................... 49
7.4
Metody wysterowania silnika ....................................................................... 50
7.5
Automatyczne dopasowanie silnika (AMA) w przetwornicy częstotliwości
.......................................................................................................................... 51
7.6
Wprowadzanie wartości zadanej .................................................................. 53
7.7
Napęd pompy ................................................................................................. 55
7.8
Funkcje zastosowania ..................................................................................... 63
7.9
Funkcje urządzenia ......................................................................................... 83
7.10
Wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe ........................................................... 84
8
Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej ............................97
8.1
Przepisy bezpieczeństwa ................................................................................ 97
8.2
Konserwacja/przeglądy .................................................................................. 97
8.3
Demontaż ........................................................................................................ 98
9
Lista parametrów ................................................................................99
9.1
Wybór ............................................................................................................ 127
10
Usuwanie zakłóceń ...........................................................................128
10.1
Zakłócenia: przyczyny i usuwanie ................................................................ 128
10.2
Komunikaty alarmowe ................................................................................. 129
10.3
Komunikaty ostrzegawcze ........................................................................... 132
10.4
Komunikaty informacyjne ............................................................................ 134
11
Dane do zamawiania ........................................................................135
11.1
Zamawianie części zamiennych ................................................................... 135
11.2
Wyposażenie ................................................................................................. 136
12
Protokół uruchomienia .....................................................................145
13
Deklaracja zgodności CE ..................................................................146
Indeks haseł .......................................................................................147
4 z 150
PumpDrive 2
Wykaz pojęć technicznych
Wykaz pojęć technicznych
Agregat pompowy
Kompletny agregat pompowy, składający się z
pompy, napędu, podzespołów i elementów
wyposażenia
używana do zewnętrznej komunikacji ani
komunikacji z lokalną magistralą KSB
(PumpDrive 1).
Opór hamulca
Blokada hydrauliczna
Niepożądana sytuacja, w której pompa nie
może tłoczyć wskutek zamkniętego dopływu
lub odpływu.
podczas pracy w trybie generatora przejmuje
wytworzoną moc hamowania.
Pompa
Maszyna bez napędu, podzespołów lub
elementów wyposażenia
Magistrala urządzeń KSB
Firmowa magistrala CAN używana do
komunikacji między przetwornicami
częstotliwości w układzie dwóch i wielu pomp.
Magistrala urządzeń KSB nie może być
PumpDrive 2
RCD
Angielskie określenie „Residual Current
Device” oznacza wyłącznik różnicowoprądowy.
5 z 150
1 Uwagi ogólne
1 Uwagi ogólne
1.1
1.2 Adresaci
Adresatami niniejszej instrukcji eksploatacji są pracownicy o wykształceniu
technicznym.
1.3 Współobowiązujące dokumenty
Tabela 1: Przegląd obowiązujących dokumentów
Dokument
Instrukcja eksploatacji
Schemat połączeń
Dodatkowa instrukcja
eksploatacji1)
Spis treści
Opis prawidłowego i bezpiecznego użytkowania
pompy we wszystkich fazach eksploatacji
Opis przyłączy elektrycznych
Opis prawidłowego i bezpiecznego użytkowania
dodatkowych części produktu
W przypadku wyposażenia i/lub zintegrowanych elementów urządzenia stosować się
do dokumentacji producenta.
1.4 Symbolika
Tabela 2: Stosowane symbole
Symbol
✓
⊳
⇨
⇨
1.
Znaczenie
Warunek w ramach instrukcji postępowania
Polecenie w ramach wskazówek bezpieczeństwa
Wynik działania
Odsyłacze
Kroki instrukcji postępowania
2.
Wskazówka
zawiera zalecenia i ważne wskazówki dot. obchodzenia się z
produktem
1)
Opcjonalnie
6 z 150
PumpDrive 2
2 Bezpieczeństwo
2 Bezpieczeństwo
!
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie wskazówki wymienione w tym rozdziale odnoszą się do zagrożeń o
wysokim stopniu ryzyka.
2.1 Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych
Tabela 3: Cechy wskazówek ostrzegawczych
Symbol
!
!
Wyjaśnienie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Hasło to oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, którego
lekceważenie powoduje śmierć lub ciężkie obrażenia.
OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE
Hasło to oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego
lekceważenie może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia.
UWAGA
UWAGA
Hasło to oznacza zagrożenie, którego lekceważenie może być
niebezpieczne dla maszyny lub jej działania.
Miejsce ogólnie niebezpieczne
Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza
niebezpieczeństwa związane ze śmiercią i obrażeniami.
Niebezpieczne napięcie elektryczne
Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza
niebezpieczeństwa związane z napięciem elektrycznym i wskazuje
informacje dot. ochrony przed napięciem elektrycznym.
Uszkodzenia maszyny
Symbol ten w połączeniu z hasłem UWAGA oznacza
niebezpieczeństwa dla maszyny i jej działania.
2.2
2.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt nie może być użytkowany z parametrami przekraczającymi wartości
m.in. napięcia i częstotliwości sieciowej, temperatury otoczenia, mocy silnika,
tłoczonego medium, wydajności tłoczenia, prędkości obrotowej, gęstości, ciśnienia i
temperatury podanymi w dokumentacji technicznej lub wbrew wskazówkom
umieszczonym we wspóobowiązujacych dokumentach .
Produkt nie może być eksploatowany w strefach zagrożonych wybuchem.
PumpDrive 2
7 z 150
2 Bezpieczeństwo
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10 Zmiany oprogramowania
Oprogramowanie zostało zaprojektowane specjalnie dla tego produktu i dokładnie
przetestowane.
Zmiany, a także dodawanie oprogramowania lub części oprogramowania, są
niedozwolone. Wyjątkami są aktualizacje oprogramowania udostępniane przez firmę
KSB.
2.11
2.11.1
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń
Elektryczne napędy/sterowniki z regulowaną prędkością obrotową podlegają normie
EN 61800-3 dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. Zawiera ona wszystkie
wymagania oraz odniesienia do stosownych norm szczegółowych wynikających z
dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.
Przetwornice częstotliwości montowane są często przez użytkowników jako część
systemu lub instalacji. W takiej sytuacji to użytkownik ponosi odpowiedzialność za
ostateczne właściwości urządzenia, systemu lub instalacji pod względem
kompatybilności elektromagnetycznej.
Warunkiem zachowania zgodności z odnośnymi normami lub zawartymi w nich
wartościami granicznymi i poziomami kontroli jest przestrzeganie wszystkich
wskazówek i opisów dotyczących „Instalacji kompatybilnej elektromagnetycznie” (⇨
Rozdział 5.4 Strona 21)
Z normy produktowej dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej wynikają
wymagania niezależne od celu zastosowania przetwornicy częstotliwości. W normie
produktowej dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej zdefiniowane są
cztery kategorie:
Tabela 4: Kategoria planowanego zastosowania
Kategoria
C1
C2
8 z 150
Definicja
Przetwornica częstotliwości zamontowana w pierwszym środowisku
(mieszkanie i biuro) i zasilana napięciem poniżej 1000 V.
Przetwornica częstotliwości zamontowana w pierwszym środowisku
(mieszkanie i biuro) i zasilana napięciem poniżej 1000 V, bez wtyczki,
nieruchoma i montowana oraz uruchamiana przez specjalistów.
PumpDrive 2
Wartości graniczne
według EN 55011
Klasa B
Klasa A, grupa 1
2 Bezpieczeństwo
Kategoria
C3
C4
Definicja
Przetwornica częstotliwości zamontowana w drugim środowisku
(środowisko przemysłowe) i zasilana napięciem poniżej 1000 V.
Przetwornica częstotliwości zamontowana w drugim środowisku
(środowisko przemysłowe) i zasilana napięciem powyżej 1000 V o prądzie
znamionowym powyżej 400 A lub przeznaczona do użytku w systemach
złożonych.
Wartości graniczne
według EN 55011
Klasa A, grupa 2
Brak linii granicznej2)
Jeśli podstawę stanowi norma ogólna „Emisja zakłóceń”, muszą być zachowane
następujące wartości graniczne i poziomy kontrolne:
Tabela 5: Klasyfikacja środowiska ustawienia
Środowisko
Norma ogólna
Pierwsze środowisko (mieszkanie i biuro)
EN/ IEC 61000-6-3
w środowiskach prywatnych,
handlowych i gospodarczych
EN/ IEC 61000-6-4
w środowiskach przemysłowych
Drugie środowisko (środowisko przemysłowe)
Wartości graniczne
według EN 55011
Klasa B
Klasa A, grupa 1
Przetwornica częstotliwości spełnia następujące wymagania:
Tabela 6: Właściwości przetwornicy częstotliwości dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
Moc
[kW]
≤ 7,5
> 7,5
Długość przewodów
[m]
<5
< 50
Kategoria wg EN 61800-3
C1
C2
Wartości graniczne
według EN 55011
Klasa B
Klasa A, grupa 1
Zgodnie z normą EN 61800-3 układy napędowe, które nie spełniają wymagań
kategorii C1, wymagają następującego ostrzeżenia:
Ten produkt może wywoływać w środowisku mieszkalnym/biurowym zakłócenia
wysokiej częstotliwości, które mogą wymagać przeciwdziałania.
2.11.2
Wymagania dotyczące wyższych zniekształceń harmonicznych w sieci
Produkt jest urządzeniem profesjonalnym w rozumieniu normy EN 61000-3-2.
Podłączony do publicznej sieci zasilającej podlega następującym normom ogólnym:
▪ EN 61000-3-2
w przypadku symetrycznych urządzeń trójfazowych (urządzenia profesjonalne o
mocy całkowitej do 1 kW)
▪ EN 61000-3-12
w przypadku urządzeń zasilanych prądem fazowym od16 A do 75 A oraz
urządzeń profesjonalnych o mocy od 1 kW zasilanych prądem fazowym 16 A.
2.11.3
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia, które musi spełniać przetwornica
częstotliwości, zależą zasadniczo od środowiska, w którym jest zamontowana.
W środowiskach przemysłowych wymagania są odpowiednio wyższe niż w
mieszkalnych i biurowych.
Przetwornica częstotliwości jest tak zaprojektowana, aby były spełnione wymagania
dotyczące odporności na zakłócenia w środowiskach przemysłowych. Oznacza to, że
automatycznie spełnione są także niższe wymagania obowiązujące w środowiskach
mieszkalnych i biurowych.
W zakresie odporności na zakłócenia zastosowano następujące normy ogólne:
▪ EN 61000-4-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– Część 4-2: Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na wyładowania
elektrostatyczne
2)
Należy sporządzić plan kompatybilności elektromagnetycznej.
PumpDrive 2
9 z 150
2 Bezpieczeństwo
▪ EN 61000-4-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– Część 4-3: Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na
promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
▪ EN 61000-4-4: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– Część 4-4: Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na serie
szybkich elektrycznych stanów przejściowych
▪ EN 61000-4-5: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– Część 4-5: Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na udary
▪ EN 61000-4-6: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– Część 4-6: Metody badań i pomiarów — Odporność na zaburzenia
przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
10 z 150
PumpDrive 2
3 Transport/składowanie/utylizacja
3 Transport/składowanie/utylizacja
3.1 Kontrola stanu dostawy
1.
Podczas przekazywania towarów sprawdzić każdą jednostkę opakowania pod
kątem uszkodzeń.
2.
W przypadku uszkodzeń transportowych należy dokładnie ustalić szkodę,
sporządzić dokumentację i niezwłocznie powiadomić pisemnie KSB punkt
sprzedaży oraz ubezpieczyciela.
3.2 Transportowanie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ześlizgnięcie pompy/agregatu pompowego z zawieszenia
Zagrożenie dla życia ze strony spadających elementów!
▷ Transportować pompę/agregat pompowy tylko w zalecanej pozycji.
▷ Nigdy nie podwieszać pompy/agregatu pompowego za wolny koniec wału lub
ucho silnika.
▷ Przestrzegać podanego ciężaru i punktu ciężkości.
▷ Przestrzegać lokalnych przepisów BHP i przepisów o zapobieganiu
nieszczęśliwym wypadkom.
▷ Stosować odpowiednie i dopuszczone środki mocowania ładunku, np.
samozaciskowe kleszcze do podnoszenia.
Pompę/agregat pompowy zamocować i transportować w sposób przedstawiony na
rysunku.
Rys. 1: Transportowanie blokowego agregatu pompowego
PumpDrive 2
11 z 150
3 Transport/składowanie/utylizacja
90L
Rys. 2: Transportowanie poziomego agregatu pompowego
Rys. 3: Transportowanie pionowego agregatu pompowego
Rys. 4: Transportowanie silnika z przetwornicą częstotliwości
12 z 150
PumpDrive 2
112M
3 Transport/składowanie/utylizacja
3.3
3.4 Utylizacja/segregacja
Ze względu na niektóre podzespoły produkt zalicza się do odpadów specjalnych:
1.
Zdemontować produkt.
2.
Posegregować materiały
np. na:
- Aluminium
- Pokrywa z tworzywa sztucznego (tworzywo sztuczne nadające się na surowiec
wtórny)
- Dławiki sieciowe z uzwojeniami miedzianymi
- Przewody miedziane wewnętrznego okablowania
3.
Zutylizować wg obowiązujących lokalnych przepisów lub dostarczyć do
wyspecjalizowanego zakładu utylizacji.
Płytki drukowane, elementy energoelektroniczne, kondensatory oraz części
elektroniczne stanowią odpady specjalne.
PumpDrive 2
13 z 150
4 Opis
4 Opis
4.1 Opis ogólny
PumpDrive to samochłodząca przetwornica częstotliwości o budowie modułowej,
umożliwiająca bezstopniową zmianę prędkości obrotowej silników za
pośrednictwem znormalizowanych sygnałów analogowych, magistrali
komunikacyjnej lub panelu obsługi.
4.2 Nazwa
Tabela 7: Przykładowa nazwa
Pozycja
1
P
2 3
D R
4
V
5
2
6
E
7
-
8
0
9
1
10
5
11
K
12
0
13
0
14
M
15
_
16
S
17
1
18
L
19
E
20
1
21
E
22
2
Tabela 8: Objaśnienie oznaczenia
Pozycja
1-4
Generacja
6
Wariant
8-13
Skrót
Znaczenie
PDRV2
2. Generacja PumpDrive
E
-
PumpDrive 2 Eco
PumpDrive 2
A
000K37 = 0,37 kW
000K55 = 0,55 kW
000K75 = 0,75 kW
001K10 = 1,1 kW
001K50 = 1,5 kW
002K20 = 2,2 kW
003K00 = 3 kW
004K00 = 4 kW
005K50 = 5,5 kW
007K50 = 7,5 kW
011K00 = 11 kW
015K00 = 15 kW
018K50 = 18,5 kW
022K00 = 22 kW
030K00 = 30 kW
037K00 = 37 kW
045K00 = 45 kW
055K00 = 55 kW
Moc
B
C
D
E
14
16
17-20
14 z 150
Sposób montażu
M
W
C
Montaż na silniku
Montaż naścienny
Montaż w szafie
K
S
C
W
I
KSB
Siemens
Cantoni
Wonder
WEG
1LE1
1LA7
1LA9
1LG6
SUPB
DMC
DMW
WEG_
Siemens 1LE1/ KSB 1PC3
Siemens 1LA7/ KSB 1LA7
Siemens 1LE1/ KSB 1LA9
Siemens 1LE1/ KSB 1LG6
KSB SuPremE B
KSB(DM) Cantoni
KSB(DM) Wonder
WEG
Producent silnika
Typ silnika
PumpDrive 2
23
P
24
2
25
_
26
M
27
P
28
I
29
R
30
M
4 Opis
Pozycja
21-22
23-24
26
27
28
29
30
Skrót
Znaczenie
Klasa sprawności silnika
E1
IE1
E2
IE2
E3
IE3
E4
IE4
Liczba biegunów silnika
P2
2-biegunowy
P4
4-biegunowy
P6
6-biegunowy
Moduł M12
O
brak
M
Moduł M12
Moduł magistrali komunikacyjnej
O
brak
L
LON
P
Profibus
M
Modbus
B
BACnet
N
Profinet
E
Ethernet
Opcja montażu 1
O
brak
I
Dodatkowy moduł IO
Opcja montażu 2
O
brak
R
Moduł komunikacji radiowej
Opcja montażu 3
O
brak
M
Wyłącznik główny
4.3 Tabliczka znamionowa
1
PumpDrive IP55
INPUT:
6
5
4
PDRV2__002K20
2
3PH 380 : 480 VAC
50-60 Hz
17,4 A
3
0105000180
7,5 KW
Rys. 5: Tabliczka znamionowa 1 przetwornicy częstotliwości (przykład)
1
3
5
Stopień ochrony
Moc znamionowa
Częstotliwość sieciowa
PumpDrive 2
2
4
6
Typoszereg, wielkość
Prąd znamionowy
Napięcie sieci
15 z 150
4 Opis
PumpDrive IP55
1
PDRV2__-015K00M_S1LE1E2P2_MPIRM
2
3
4
997257666000010002
ETN 080-065-160 GG A 11GD20150
31.07.2014
Rys. 6: Tabliczka znamionowa 2 przetwornicy częstotliwości (przykład)
1
3
Kod typu PumpDrive
Nazwa pompy
2
4
Numer zamówienia KSB
Data produkcji
4.4 Zakres mocy i wielkości
WSKAZÓWKA
Podane zakresy mocy dotyczą bez ograniczeń wszystkich rodzajów ustawienia.
Tabela 9: Zakres mocy w przypadku 2- i 4-biegunowych silników lub nominalnej
prędkości obrotowej 1500 obr./min i 3000 obr./min
Wielkość
A
B
Znamionowa moc elektryczna
[kW]
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,2
3,0
4,0
Prąd znamionowy
[A]
1,3
1,8
2,5
3,5
4,9
6,0
8,0
10,0
4.5 Dane techniczne
Tabela 10: Dane techniczne
Właściwości
Zasilanie sieciowe
Napięcie sieci3)
Różnica napięcia trzech faz
Częstotliwość sieciowa
Układy sieciowe
Wartość
od 3 ~ 380 V AC -10% do 480 V AC +10%
±2% napięcia zasilania
50 - 60 Hz ± 2 %
TN-S, TN-CS, TN-C, TT i IT (wg IEC/EN 60364)
Dane wyjściowe
Częstotliwość wyjściowa przetwornicy częstotliwości 0–70 Hz w przypadku silników asynchronicznych
0–140 Hz w przypadku KSB SuPremE
Częstotliwość taktowania PWM
Zakres: 2–8 kHz
Szybkość narastania faz du/dt4)
3)
4)
Wielkość A i B: 4 kHz
maks. 5000 V/µs, w zależności od wielkości przetwornicy
częstotliwości
W przypadku niższego napięcia sieciowego obniżony zostaje nominalny moment silnika.
Szybkość narastania faz du/dt zależy od pojemności przewodu.
16 z 150
PumpDrive 2
4 Opis
Właściwości
Wartości napięcia szczytowego
Wartość
2×1,41×Veff
Przewody o dużej pojemności prądowej można poprowadzić
do jednego podwajacza napięcia.
Dane przetwornicy częstotliwości
Sprawność
Emisja hałasu
98 % - 95 %5)
Poziom ciśnienia akustycznego stosowanej pompy + 2,5 dB6)
Otoczenie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia podczas pracy
Temperatura otoczenia podczas składowania
Względna wilgotność powietrza
IP55 (wg EN 60529)
od -10°C do +50°C
od -10°C do +70°C
Podczas pracy: 5–85% – roszenie niedozwolone
Podczas składowania: 5–95%
Wysokość ustawienia
Odporność na wibracje
Temperatura tłoczonego medium
Podczas transportowania: maks. 95%
< 1000 m n.p.m., powyżej redukcja mocy o 1% na 100 m
maks. 16,7 m/s2 (wg EN 60068-2-64)
od -30°C do +140°C
EMC
Przetwornica częstotliwości < 7,5 kW
Oddziaływania wsteczne na sieć
Klasa B wg EN 61800-3 C1 / EN 55011 / długość kabla < 5 m
Wbudowane dławiki sieciowe
Wejścia i wyjścia
Wewnętrzny zasilacz
Maks. obciążenie
Tętnienie szczątkowe
24 V ± 10 %
maks. 600 mA DC, odporność na zwarcia i przeciążenia
<1%
Wejścia analogowe
Liczba parametryzowanych wejść analogowych
Typ wejścia
Maksymalne napięcie (względem uziemienia)
Wejście prądowe
Impedancja wejściowa
Dokładność:
Opóźnienie sygnału
Rozdzielczość
Wejście napięciowe
Impedancja wejściowa
Dokładność:
Opóźnienie sygnału
Rozdzielczość
Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją
2 (możliwość dowolnego wyboru jako wejście prądowe lub
napięciowe)
różnicowe
± 10 V
0/4 - 20 mA
500 om
1% wartości końcowej
< 10 ms
12 bitów
± 10 V
około 40 kom
1% wartości końcowej
< 10 ms
12 bitów
Możliwa polaryzacja dodatnia i ujemna
Wyjścia analogowe
Liczba parametryzowanych wyjść analogowych
Wyjście prądowe
Maksymalne obciążenie zewnętrzne
Wyjście
Dokładność
1 (przełączanie między 4 wartościami wyjściowymi)
4 - 20 mA
850 om
Tranzystor PNP
2% wartości końcowej
5)
6)
Sprawność w punkcie znamionowym przetwornicy częstotliwości może wynosić od 95%, jeśli moc znamionowa jest niska,
do 98%, jeśli jest wysoka.
Są to wartości orientacyjne. Wartość dotyczy tylko punktu znamionowego pracy (50 Hz). Patrz również Przewidywalne
wartości hałasu pompy. Zostały one przedstawione także dla pracy znamionowej. Podczas regulacji wartości mogą być
inne.
PumpDrive 2
17 z 150
4 Opis
Właściwości
Opóźnienie sygnału
Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
Wartość
< 10 ms
występuje
występuje
Wejścia cyfrowe
Liczba wejść cyfrowych
Poziom włączania
Poziom wyłączania
Impedancja wejściowa
Izolacja galwaniczna
Opóźnienie
Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją
łącznie 6 (5 parametryzowanych)
15 - 30 V
0-3V
około 2 kom
występuje, napięcie izolacji: 500 V AC
< 10 ms
występuje
Wyjścia przekaźnikowe
Liczba parametryzowanych wyjść przekaźnikowych
Maks. obciążenie styku
2 zestyki przełączne
AC: maks. 250 V AC / 0,25 A
DC: maks. 30 V DC / 2 A
Częstotliwość taktowania PWM
Redukcja mocy z powodu zwiększonej częstotliwości taktowania
Wielkości A i B (w przypadku częstotliwości taktowania PWM > 4 kHz):
Iprąd znamionowy silnika (PWM) = Iprąd znamionowy silnika × (1 - [fPWM - 4 kHz] × 2,5%)
4.6 Wymiary i ciężary
c
d
b
e
a
F
Rys. 7: Wymiary
Tabela 11: Wymiary i ciężary
Montaż na silniku
[mm]
Moc
Wielkość
A ..000K37..
..000K55..
..000K75..
..001K10..
B ..001K50..
7)
8)
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
Montaż naścienny/
montaż w szafie
sterowniczej7)
[mm]
Ciężar8)
[kg]
a
b
c d
260 190 166 141
e
a
b
c
d
e
140 343 190 166 141 333
F
M4 × 10 DIN 912
5
290 211 166 155
121 328 211 166 155 318
M4 × 10 DIN 912
6,5
Podane wymiary dotyczą PumpDrive razem z uchwytem ściennym.
bez adaptera silnika
18 z 150
Śruby mocujące
PumpDrive 2
4 Opis
Montaż na silniku
[mm]
Moc
Wielkość
a
b
c
d
Śruby mocujące
Montaż naścienny/
montaż w szafie
sterowniczej7)
[mm]
e
a
b
c
d
Ciężar8)
[kg]
e
F
..002K20.. 2,2
..003K00.. 3
..004K00.. 4
4.7 Rodzaje ustawienia
Przetwornica częstotliwości jest taka sama dla wszystkich 3 rodzajów ustawienia.
▪ Montaż na silniku
W przypadku tego rodzaju ustawienia przetwornica częstotliwości montowana
jest za pomocą adaptera na silniku lub na pompie w przypadku urządzenia
Movitec. Adaptery umożliwiające montaż istniejących instalacji pompy na silniku
są dostępne jako akcesoria.
▪ Montaż naścienny
Zestaw montażowy wymagany w przypadku tego rodzaju ustawienia wchodzi w
zakres dostawy. Zestawy montażowe umożliwiające późniejszy montaż
istniejących instalacji pompy na ścianie są dostępne jako akcesoria.
▪ Montaż w szafie sterowniczej
Zestaw montażowy wymagany w przypadku tego rodzaju ustawienia wchodzi w
zakres dostawy. Zestawy montażowe umożliwiające późniejszy montaż
istniejących instalacji pompy w szafie sterowniczej są dostępne jako akcesoria.
7)
8)
Podane wymiary dotyczą PumpDrive razem z uchwytem ściennym.
bez adaptera silnika
PumpDrive 2
19 z 150
5 Ustawienie/montaż
5 Ustawienie/montaż
5.1 Przepisy bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niepoprawny montaż
Śmiertelne niebezpieczeństwo!
▷ Przetwornicę częstotliwości należy zainstalować w sposób zabezpieczający ją
przed zalaniem.
▷ Użytkowanie przetwornicy częstotliwości w strefach zagrożonych wybuchem
jest zabronione.
5.2 Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania
Miejsce ustawienia
Wersja standardowa o stopniu ochrony IP55 może być stosowana tylko w
środowiskach właściwych temu stopniowi ochrony.
Miejsce ustawienia/montażu musi spełniać następujące wymagania:
▪ dobra wentylacja
▪ brak bezpośredniego promieniowania słonecznego
▪ brak wpływów warunków atmosferycznych
▪ wystarczająca wolna przestrzeń na wentylację i demontaż
▪ zabezpieczenie przed zalaniem
Warunki otoczenia
▪ Temperatura pracy: od -10°C do +50°C
Przetwornica częstotliwości szybciej ulega zużyciu, jeśli przeciętna temperatura
w ciągu 24 h jest wyższa niż +35°C lub jest eksploatowana w temperaturze
poniżej 0°C lub powyżej +40°C.
Jeśli temperatura osiągnie wartości poza dozwolonym zakresem, przetwornica
częstotliwości zostanie automatycznie wyłączona.
WSKAZÓWKA
Zastosowanie w innych warunkach otoczenia należy uzgodnić z producentem.
Ustawienie na wolnym
powietrzu
W przypadku ustawienia na wolnym powietrzu przetwornicę częstotliwości należy
stosownie osłonić, aby zapobiec kondensacji pary wodnej na podzespołach
elektronicznych i zbyt silnemu nasłonecznieniu.
5.3 Montaż PumpDrive
Zależnie od wybranego rodzaju ustawienia jest potrzebny adapter lub zestaw
montażowy.
5.3.1
Montaż na silniku
W przypadku montażu na silniku należy zamontować pompę w stanie fabrycznym na
silniku za pomocą adaptera.
Adaptery umożliwiające montaż istniejących instalacji pompy na silniku można kupić
w firmie KSB.
20 z 150
PumpDrive 2
5 Ustawienie/montaż
5.3.2
Montaż naścienny/w szafie sterowniczej
Zestaw montażowy wymagany w przypadku montażu naściennego wchodzi w zakres
dostawy. Zestawy montażowe umożliwiające późniejszy montaż istniejących instalacji
pompy na ścianie można kupić w firmie KSB.
Przetwornica częstotliwości powinna całą powierzchnią przylegać do ściany, aby
strumień powietrza wywoływany przez wentylator przepływał przez radiator.
W celu zapewnienia wystarczającego chłodzenia, podczas montażu urządzenia
należy uważać na to, aby nie było przez nie zasysane bezpośrednio powietrze
wydostające się z wylotu innych urządzeń. Wymaga to zachowania następujących
minimalnych odstępów:
Tabela 12: Minimalne odstępy w przypadku montażu w szafie sterowniczej
Odstęp od innych urządzeń
od góry i od dołu
z boku
Odstęp [mm]
100
20
Strata mocy podczas pracy znamionowej przetwornicy częstotliwości wskutek
rozpraszania ciepła może wynosić od 95%, jeśli moc znamionowa jest niska, do 98%,
jeśli jest wysoka.
5.4 Przyłącze elektryczne
5.4.1
Przepisy bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nieprawidłowa instalacja elektryczna
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Podłączenia elektrycznego może dokonać tylko osoba wykwalifikowana.
▷ Należy przestrzegać warunków technicznych wydanych przez lokalne i krajowe
zakłady energetyczne.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niezamierzone włączenie
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub montażowych
przetwornicę częstotliwości należy odłączyć od sieci.
▷ W trakcie wykonywania prac konserwacyjnych lub montażowych przetwornica
częstotliwości musi być zabezpieczona przed włączeniem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Dotknięcie części pod napięciem
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Nigdy nie wymontowywać z radiatora środkowej części korpusu.
▷ Uwzględnić czas rozładowywania kondensatora.
Po wyłączeniu przetwornicy częstotliwości odczekać 10 minut, aby przestały
występować niebezpieczne napięcia.
OSTRZEŻENIE
Bezpośrednie połączenie między przyłączami sieci i silnika (obejście)
Uszkodzenie przetwornicy częstotliwości!
▷ Nigdy nie tworzyć bezpośredniego połączenia między przyłączami sieci i silnika
przetwornicy (obejście).
PumpDrive 2
21 z 150
5 Ustawienie/montaż
OSTRZEŻENIE
Równoczesne podłączenie więcej niż jednego silnika do wyjścia przetwornicy
częstotliwości
Uszkodzenie przetwornicy częstotliwości!
Ryzyko pożaru!
▷ Nigdy nie podłączać więcej niż jednego silnika do wyjścia przetwornicy
częstotliwości.
UWAGA
Niepoprawna kontrola izolacji
Uszkodzenie przetwornicy częstotliwości!
▷ Nigdy nie przeprowadzać kontroli izolacji na elementach przetwornicy
częstotliwości.
▷ Kontrole izolacji silnika, przewodu przyłączeniowego silnika lub przewodu
sieciowego wykonywać dopiero po odłączeniu zacisków przetwornicy
częstotliwości.
WSKAZÓWKA
Anulowanie lub zatwierdzenie zakłócenia może w zależności od ustawienia
spowodować samoczynne ponowne włączenie się przetwornicy częstotliwości.
Przetwornica częstotliwości zawiera elektroniczne zabezpieczenia, które w
przypadku zakłócenia wyłączają silnik. Na skutek tego silnik zostaje odłączony od
źródła napięcia i zatrzymuje się.
Do montażu dławików kablowych używać tylko istniejących otworów, w razie
potrzeby montować w nich dławiki podwójne. Awarię urządzenia mogłyby
spowodować opiłki metalu powstałe podczas dodatkowego wiercenia.
5.4.2
Wskazówki dotyczące planowania instalacji
5.4.2.1
Elektryczne przewody przyłączeniowe
Wybór elektrycznych przewodów przyłączeniowych
Wybór elektrycznych przewodów przyłączeniowych zależy od wielu czynników, m.in.
rodzaju przyłącza, warunków otoczenia i rodzaju instalacji.
Elektryczne przewody przyłączeniowe należy dobrać stosownie do przeznaczenia,
uwzględniając podane przez ich producenta wartości napięcia znamionowego,
natężenia prądu, temperatury pracy i oddziaływania termicznego.
Elektryczne przewody przyłączeniowe nie mogą być prowadzone na gorących
powierzchniach ani w ich pobliżu, chyba że są do tego przystosowane.
Ruchome elementy instalacji muszą być podłączane za pomocą elastycznych lub
bardzo elastycznych przewodów.
Przewody podłączane do urządzenia zamontowanego na stałe powinny być jak
najkrótsze, a podłączenia do tych urządzeń muszą być wykonane poprawnie.
Przewody sterujące i przewody sieciowe/silnika należy podłączać do różnych szyn
uziemiających.
Przewód sieciowy
Jako przewody sieciowe mogą być stosowane nieekranowane przewody elektryczne.
Powierzchnia przekroju przewodów sieciowych musi odpowiadać prądowi
znamionowemu po stronie sieci.
Jeśli na przewodzie sieciowym (przed przetwornicą częstotliwości) zamontowany jest
stycznik, musi on działać w trybie przełączania AC1. Wartości prądu znamionowego
stosowanej przetwornicy częstotliwości są wtedy sumowane i wynik jest zwiększany
o 15%.
Przewód przyłączeniowy
silnika
22 z 150
Jako przewody przyłączeniowe silnika muszą być stosowane ekranowane przewody
elektryczne.
PumpDrive 2
5 Ustawienie/montaż
Przewód sterujący
Jako przewody sterujące muszą być stosowane ekranowane przewody elektryczne.
1
2
3
Rys. 8: Budowa przewodu elektrycznego
1
3
Tulejka kablowa
Przewód
Żyła
2
Tabela 13: Powierzchnie przekroju przewodów podłączanych do zacisków sterowania
Powierzchnia przekroju żyły [mm²]
Zacisk sterowania
Sztywne żyły
Giętkie żyły
0,2-1,5
0.2-1,0
Listwa zaciskowa A,
B, C
Średnica przewodu9)
[mm]
Giętkie żyły z
tulejkami kablowymi
0,25 - 0,75
M12: 3,5–7,0
M16: 5,0–10,0
A
B
.. 000K37 ..
.. 000K55 ..
.. 000K75 ..
..001K10..
.. 001K50 ..
.. 002K20 ..
.. 003K00 ..
.. 004K00 ..
M25
M16
M25
M16
M25
M16
M25
M16
[A]
1,4
2,0
2,7
3,7
5,2
6,3
8,4
10,4
Maksymalna powierzchnia przekroju żyły
Prąd
znamiono
wy10)
po stronie
sieci
termistora PTC
przewodu czujnika
[kW]
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
Dławik kablowy do
przewodu silnikowego
Moc
przewodu sieciowego
Wielkość
Powierzchnia przekroju przewodu
silnika KSB
Tabela 14: Właściwości elektrycznych przewodów przyłączeniowych
[mm²]
2,5
1,5
2,5
Długość przewodu przyłączeniowego silnika
Jeśli przetwornica częstotliwości nie jest montowana na napędzanym silniku, mogą
być potrzebne dłuższe przewody przyłączeniowe silnika. Zależnie od pojemności
rozproszeniowej przewodów przyłączeniowych przez uziemienie przewodu mogą
przepływać prądy upływowe o wysokiej częstotliwości. Suma prądów upływowych i
prądu silnika może przekroczyć prąd znamionowy na wyjściu przetwornicy
9)
10)
Pogorszenie stopnia ochrony wskutek użycia przewodu o innej powierzchni przekroju niż podano.
Przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania dławików sieciowych, które podane są w punkcie Dławiki sieciowe w
rozdziale Akcesoria i opcje!
PumpDrive 2
23 z 150
5 Ustawienie/montaż
częstotliwości. Zadziała wtedy bezpiecznik przetwornicy częstotliwości i silnik
zostanie zatrzymany. W zależności od zakresu mocy zalecane są następujące
przewody przyłączeniowe silnika:
Tabela 15: Długość przewodu przyłączeniowego silnika
Zakres mocy
[kW]
maksymalna długość
przewodu
[m]
5
≤ 7,5 (klasa B)
Filtr wyjściowy
Jeśli potrzebne są dłuższe elektryczne przewody przyłączeniowe niż podano lub
pojemność rozproszeniowa takiego przewodu przekracza podaną wartość,
wskazane jest zamontowanie stosownego filtra wyjściowego między przetwornicą
częstotliwości a napędzanym silnikiem. Filtry te zapobiegają nachyleniu zbocza
napięć wyjściowych przetwornicy częstotliwości i ograniczają przeregulowanie.
5.4.2.2
Zabezpieczenie wstępne
Pojemność
rozproszeniowa
[nF]
≤5
Zabezpieczenie elektryczne
Na linii zasilania sieciowego przetwornicy częstotliwości należy zaplanować trzy
szybkie bezpieczniki. Wielkość bezpieczników musi odpowiadać prądom
znamionowym przetwornicy częstotliwości po stronie sieci.
Wyłącznik ochronny silnika
Osobne zabezpieczenie silnika nie jest wymagane, ponieważ w przetwornicy
częstotliwości są już wbudowane zabezpieczenia (m.in. elektroniczne wyłączanie
przy przeciążeniu). Istniejące wyłączniki ochronne silnika muszą być przystosowane
przynajmniej do 1,4-krotności prądu znamionowego (po stronie sieci).
Wyłącznik
różnicowoprądowy
W przypadku stałego podłączenia i odpowiedniego uziemienia dodatkowego (por.
DIN VDE 0160) wyłącznik różnicowoprądowy przetwornicy częstotliwości nie jest
zalecany.
Norma DIN VDE 0160 określa, że trójfazowe przetwornice częstotliwości mogą być
podłączane tylko poprzez uniwersalne wyłączniki różnicowoprądowe, ponieważ
konwencjonalne wyłączniki różnicowoprądowe na skutek możliwego udziału prądu
stałego nie są wyzwalane lub są wyzwalane nieprawidłowo.
Tabela 16: Wybór wyłącznika różnicowoprądowego
Wielkość
AiB
Prąd znamionowy
150 mA
Jeśli jako przyłącze sieci lub silnika stosowany jest długi ekranowany przewód
elektryczny, jest możliwe włączenie układu różnicowoprądowego przez prąd
upływowy do uziemienia – wyzwalany przez częstotliwość taktowania. Środki
zaradcze: wymienić wyłącznik różnicowoprądowy lub obniżyć granicę zadziałania.
5.4.2.3
Wskazówki dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
Zakłócenia elektromagnetyczne wywoływane przez inne urządzenia elektryczne
mogą oddziaływać na przetwornicę częstotliwości. Przetwornica częstotliwości może
też jednak sama wywoływać zakłócenia.
Zakłócenia wywoływane przez przetwornicę częstotliwości rozprzestrzeniają się
zasadniczo poprzez przewody przyłączeniowe silnika. Zalecane są następujące środki
przeciwdziałające zakłóceniom:
▪ ekranowane przewody przyłączeniowe silnika, jeśli długość przewodu > 70 cm
(zwłaszcza w przypadku przetwornicy częstotliwości o mniejszej mocy)
▪ uformowane z jednego kawałka metalu kanały kablowe o pokryciu przynajmniej
80% (jeśli nie można użyć ekranowanych elektrycznych przewodów
przyłączeniowych)
Ustawienie/montaż/
otoczenie
Lepsze ekranowanie zapewnia montaż przetwornicy częstotliwości w metalowej
szafie.
Podzespoły mocy muszą być montowane w szafie sterowniczej w wystarczającej
odległości od innych urządzeń (sterowniczych i kontrolnych).
Zachować odstęp przynajmniej 0,3 m między okablowaniem i podzespołami mocy
oraz pozostałymi kablami w szafie sterowniczej.
24 z 150
PumpDrive 2
5 Ustawienie/montaż
Łączenie/podłączanie
przewodów elektrycznych
Stosować różne szyny uziemiające do przewodów sterujących i przewodów
sieciowych/przyłączeniowych silnika.
Ekran przewodu przyłączającego musi być jednoczęściowy i po obu stronach
uziemiony tylko za pomocą odpowiedniego zacisku uziemiającego lub szyny
uziemiającej (nie do szyny uziemiającej w szafie sterowniczej).
Ekranowany przewód elektryczny sprawia, że prąd o wysokiej częstotliwości, który
normalnie płynie jako prąd upływowy z obudowy silnika do ziemi lub między
poszczególnymi przewodami, przepływa przez ekran.
Ekran przewodu sterującego (przyłącze tylko po stronie przetwornicy częstotliwości)
służy dodatkowo jako ochrona przed promieniowaniem i musi być nałożony na
przeznaczone do tego celu złącza w miejscu przyłączenia przewodów sterujących.
W instalacjach z długimi ekranowanymi przewodami silnika należy zaplanować
dodatkowe elementy reaktancyjne lub filtry wyjściowe, aby wyrównać
pojemnościowy prąd błądzący z uziemieniem i obniżyć szybkość narastania napięcia
w silniku. Te środki skutkują dalszym zmniejszeniem zakłóceń radiowych.
Zastosowanie samych pierścieni ferrytowych lub elementów reaktancyjnych jest
niewystarczające, aby osiągnąć wartości graniczne wyznaczone w dyrektywie
dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.
Rys. 9: Nakładanie ekranu
WSKAZÓWKA
Jeśli stosowane są przewody elektryczne o długości powyżej 10 m, należy
skontrolować pojemność rozproszeniową i upewnić się, że rozpraszanie między
fazami lub do uziemienia nie będzie zbyt wysokie, ponieważ mogłoby to skutkować
wyłączeniem przetwornicy częstotliwości.
Prowadzenie przewodu
elektrycznego
Przewody sterujące i przewody sieciowe/przyłączeniowe silnika muszą być układane
w osobnych kanałach kablowych.
Musi być zachowany odstęp przynajmniej 0,3 m między przewodami sterującymi a
przewodami sieciowymi/przyłączeniowymi silnika.
Jeśli nie można uniknąć skrzyżowania przewodu sterującego i przewodu sieciowego/
przyłączeniowego silnika, skrzyżowanie należy wykonać pod kątem 90°.
5.4.2.4
Przyłącze uziemienia
Przetwornica częstotliwości musi być poprawnie uziemiona.
Szeroka powierzchnia styku różnych przyłączy uziemienia pozwala zwiększyć
odporność na zakłócenia.
Jeśli wykonywany jest montaż w szafie sterowniczej, uziemienie przetwornicy
częstotliwości wymaga dwóch osobnych miedzianych szyn uziemiających (przyłącza
sieci/silnika i przyłącza sterowania) o odpowiedniej wielkości i powierzchni przekroju,
do których podłączone zostaną wszystkie przyłącza uziemienia.
Szyny podłączone są do instalacji uziemiającej tylko w jednym punkcie.
Uziemienie szafy sterowniczej odbywa się następnie poprzez instalację uziemiającą
sieci.
5.4.2.5
Dławiki sieciowe
Podane prądy wejściowe z sieci są wartościami orientacyjnymi, które zależą od pracy
znamionowej. Prądy te mogą ulegać zmianie stosownie do występującej impedancji
sieci. Jeśli sieć jest bardzo sztywna (niska impedancja), wartości prądu mogą być
wyższe.
W celu zredukowania prądu wejściowego z sieci można użyć dodatkowo
zewnętrznych dławików sieciowych oprócz wbudowanych (w zakresie mocy do 45
kW włącznie). Dławiki sieciowe służą dodatkowo do zmniejszenia oddziaływania na
sieć i poprawy współczynnika mocy. Musi być uwzględniony zakres obowiązywania
normy DIN EN 61000-3-2.
Odpowiednie dławiki sieciowe można kupić w firmie KSB. (⇨ Rozdział 11.2.8 Strona
143)
PumpDrive 2
25 z 150
5 Ustawienie/montaż
5.4.2.6
Filtr wyjściowy
Warunkiem spełnienia wymagań normy EN 55011 odnośnie eliminacji zakłóceń jest
nieprzekraczanie maksymalnych długości kabla. W przypadku większych długości
kabla muszą być stosowane filtry wyjściowe.
Dane techniczne na zapytanie. (⇨ Rozdział 11.2.8 Strona 143)
5.4.3
Podłączanie elektryczne
5.4.3.1
Zdejmowanie osłony obudowy
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Dotknięcie części pod napięciem
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Nigdy nie wymontowywać z radiatora środkowej części korpusu.
▷ Uwzględnić czas rozładowywania kondensatora.
Po wyłączeniu przetwornicy częstotliwości odczekać 10 minut, aby przestały
występować niebezpieczne napięcia.
Osłona obudowy ma kształt litery C. Zaciski przewodów sieciowych i
przyłączeniowych silnika przykryte są dodatkowo zabezpieczeniem przed
dotknięciem.
Osłona w kształcie litery C
Rys. 10: Osłona w kształcie litery C
1.
Wykręcić śruby krzyżakowe z osłony w kształcie litery C.
2.
Zdjąć osłonę w kształcie litery C.
Osłona
Rys. 11: Podważanie osłony
1.
26 z 150
Osłona przewodów przyłączy przewodu sieciowego i silnika jest włożona. Aby
umożliwić podłączenie przewodów sieciowych i przyłączeniowych silnika, należy
podważyć osłonę szerokim wkrętakiem.
PumpDrive 2
5 Ustawienie/montaż
Rys. 12: Zdejmowanie osłony
2.
Zdjąć osłonę
PumpDrive 2
27 z 150
5 Ustawienie/montaż
5.4.3.2
Przegląd listew zaciskowych
DI-E N
C 10
+24V
C9
GND
C8
DIC OM1 C 7
DI5
C6
DI4
C5
DI3
C4
DI2
C3
DI1
C2
+24V
C1
AO1-GND B10
LINE
1
PE
L1
L2
AO1
B9
+24V
B8
AIN2 +
B7
AIN2 -
B6
GND
B5
+24V
B4
AIN1 +
B3
AIN1 -
B2
GND
B1
GND
A10
NC 2
A9
NO2
A8
C OM2
A7
+24V
A6
GND
A5
NC 1
A4
NO1
A3
C OM1
A2
+24V
A1
2
MOTOR
L3
PE
U
V
W
P TC
MOTOR
+
BR
-
Rys. 13: Przegląd listew zaciskowych
1
Przyłącze sieci i silnika
5.4.3.3
2
Przewody sterujące
Podłączanie sieci i silnika
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Dotknięcie lub usunięcie zacisków przyłączeniowych i połączeń wtykowych opornika
hamowania (Brake)
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Nigdy nie otwierać ani nie dotykać zacisków przyłączeniowych i połączeń
wtykowych opornika hamowania (Brake).
28 z 150
PumpDrive 2
5 Ustawienie/montaż
UWAGA
Nieprawidłowa instalacja elektryczna
Uszkodzenie przetwornicy częstotliwości!
▷ Nigdy nie montować stycznika (w przewodzie przyłączeniowym silnika) między
silnikiem a przetwornicą częstotliwości.
1.
Przewody sieciowe lub przyłączeniowe silnika przeprowadzić przez dławiki
kablowe i połączyć z podanymi zaciskami.
2.
Połączyć przewód przyłącza PTC/termistora PTC z listwą zaciskową PTC (3).
WSKAZÓWKA
Zwarcie międzyfazowe w uzwojeniu (między fazą a PTC) powoduje wyzwolenie
bezpiecznika, aby zapobiec przeniesieniu niskiego napięcia na poziom napięcia
małego. W razie usterki bezpiecznik ten może zostać wymieniony tylko przez serwis
KSB.
Wielkość A i B
6
1
PE
LINE
L1 L2 L3
2
PE
L1
L2
L3
N
PE
MOTOR
U
V
3
W
4
P TC
MOTOR
M
3~
+
BR
-
5
Rys. 14: Przyłącze sieciowe i silnika w przypadku wielkości A i B
①
③
⑤
Podłączanie układu
kontroli silnika (PTC/
termistor PTC)
Przyłącze sieciowe
Przyłącze PTC
PTC silnika
②
④
⑥
Przyłącze silnika
Hamulec
Zworka sieci IT
Połączyć żyły przyłącza PTC/termistora PTC z listwą zaciskową PTC (3). Jeśli po stronie
silnika przyłącze PTC nie jest dostępne, parametr 3-2-3-1 analizy PTC musi zostać
wyłączony.
Bezpośrednie podłączenie przewodu silnika bez łącznika silnika
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nieprawidłowe podłączenie elektryczne
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Nie stosować nigdy łącznika silnika równocześnie z przewodem silnika
podłączonym bezpośrednio do zacisków silnika.
▷ Nie dotykać nigdy zacisków przyłączeniowych i połączeń wtykowych łącznika
silnika.
PumpDrive 2
29 z 150
5 Ustawienie/montaż
Jeśli przewód silnika podłączany jest bezpośrednio do przeznaczonych do tego celu
zacisków silnika (U, V, W), należy wcześniej wymontować podłączony fabrycznie
łącznik silnika.
Rys. 15: Odłączanie żył łącznika silnika
1.
Odłączyć żyły łącznika silnika od zacisków U, V, W.
Rys. 16: Wyjmowanie łącznika silnika
2.
Wyjąć łącznik silnika z radiatora.
Rys. 17: Nakładanie i mocowanie osłony
3.
Zasłonić otwór w radiatorze za pomocą kompletu elementów (składającym się z
osłony, uszczelki i śrub) otrzymanego wraz z przetwornicą częstotliwości.
Sieć IT
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Dotknięcie części pod napięciem
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Nigdy nie wymontowywać z radiatora środkowej części korpusu.
▷ Uwzględnić czas rozładowywania kondensatora.
Po wyłączeniu przetwornicy częstotliwości odczekać 10 minut, aby przestały
występować niebezpieczne napięcia.
Jeśli przetwornica częstotliwości jest stosowana w sieci IT, musi zostać
wymontowana zworka sieci IT.
Rys. 18: Zworka sieci IT
30 z 150
PumpDrive 2
5 Ustawienie/montaż
5.4.3.3.1 Montaż dławika sieciowego i filtra wyjściowego
R
L1
L2
L3
L
CX
CY
R'
PE
Rys. 19: Montaż dławika sieciowego i filtra wyjściowego
Transformator
Filtr wyjściowy
R
L
CX
CY
R'
PE
Dławik sieciowy
Dławik sieciowy
Filtr wyjściowy
Silnik
Prądy wejściowe z sieci mogą ulegać zmianie stosownie do występującej impedancji
sieci. Jeśli sieć jest bardzo sztywna (niska impedancja), wartości prądu mogą być
wyższe. W celu zredukowania prądu wejściowego z sieci można użyć dodatkowo
zewnętrznych dławików sieciowych oprócz wbudowanych w przetwornicy
częstotliwości (w zakresie mocy do 55 kW włącznie).
Jeśli potrzebne są dłuższe elektryczne przewody przyłączeniowe niż podano lub
pojemność rozproszeniowa takiego przewodu przekracza podaną wartość,
wskazane jest zamontowanie stosownego filtra wyjściowego między przetwornicą
częstotliwości a napędzanym silnikiem. Filtry te zapobiegają nachyleniu zbocza
napięć wyjściowych przetwornicy częstotliwości i ograniczają przeregulowanie.
1.
Zamontować dławik sieciowy szeregowo (w przewodzie sieciowym) przed
przetwornicą częstotliwości.
2.
Zamontować filtr wyjściowy szeregowo w przewodzie przyłączeniowym silnika
za przetwornicą częstotliwości.
5.4.3.4
Podłączanie przyłącza uziemienia
Przetwornica częstotliwości musi być uziemiona.
Podłączając przyłącze uziemienia, należy uwzględnić następujące wskazówki:
▪ Przewody powinny być jak najkrótsze.
▪ Stosować różne szyny uziemiające do przewodów sterujących i przewodów
sieciowych/przyłączeniowych silnika.
▪ Prądy z przewodów sieciowych/przyłączeniowych silnika nie mogą wpływać na
szynę uziemiającą przewodu sterującego, ponieważ mogłoby to stanowić źródło
zakłóceń.
Do szyny uziemiającej przewodu sieciowego/przyłączeniowego silnika podłączyć:
▪ przyłącza uziemienia silnika
▪ obudowę przetwornicy częstotliwości
▪ ekranowanie przewodu sieciowego/przyłączeniowego silnika
Do szyny uziemiającej przewodu sterującego podłączyć:
▪ ekranowanie analogowych przyłączy sterowania
▪ ekranowanie przewodów czujników
▪ ekranowanie przewodu przyłączeniowego magistrali komunikacyjnej
PumpDrive 2
31 z 150
5 Ustawienie/montaż
Montaż więcej niż jednej
przetwornicy
częstotliwości
Rys. 20: Podłączanie przyłącza uziemienia
Jeśli montowana jest więcej niż jedna przetwornica częstotliwości, najlepsze jest
połączenie typu gwiazda.
5.4.3.5
Montaż modułu M12
Poprzez moduł M12 można połączyć ze sobą kilka przetwornic częstotliwości i
utworzyć układ dwóch/wielu pomp. Moduł M12 umożliwia podłączenie PumpMeter
poprzez Modbus do przetwornicy częstotliwości.
1
C
D
A
B
2
Rys. 21: Moduł M12
1
2
Przyłącze układu dwóch/wielu pomp (magistrala urządzeń
KSB)
Przyłącze PumpMeter (Modbus)
C-D
A-B
▪ Wyposażenie dodatkowe
▪ Wewnętrzny trójnik (magistrala połączona w pętli) – działający nieprzerwanie
także w przypadku awarii zasilania przetwornicy częstotliwości
▪ Konfekcjonowany przewód, patrz Akcesoria
▪ Wtyczka do samodzielnego wykonania, patrz Akcesoria
Moduł wsuwany M12 można wsunąć w wolną kieszeń przetwornicy częstotliwości.
Zaślepka
1
1
Rys. 22: Zaślepka
1
Zaślepka
1.
Wykręcić śruby krzyżakowe z zaślepki.
2.
Zdjąć zaślepkę.
Moduł M12
32 z 150
PumpDrive 2
5 Ustawienie/montaż
1.
Ostrożnie wprowadzić moduł wsuwany w otwartą kieszeń. Moduł wsuwany jest
wprowadzany po szynach, aż zatrzaśnie się w złączu.
Rys. 23: Wkładanie modułu
M12
UWAGA
Nieprawidłowy montaż
Obniżenie stopnia ochrony (brak gwarancji stopnia ochrony)!
▷ Nieużywane gniazda M12 modułu M12 przykryć osłoną (znajdującą się w
zestawie).
Przymocować moduł wsuwany 4 śrubami krzyżakowymi. Stopień ochrony IP55
gwarantowany jest pod warunkiem, że śruby są dokręcone.
2.
Podłączanie układu dwóch/wielu pomp
Układ dwóch/wielu pomp można utworzyć za pomocą specjalnie
konfekcjonowanego do tego celu przewodu (patrz Akcesoria)
1
Rys. 24: Mocowanie
modułu M12
2
3
C
D
C
D
A
B
A
B
Rys. 25: Podłączanie modułów M12 w układzie dwóch/wielu pomp
1
2
3
Złącze PumpDrive nr 1 układu dwóch/wielu pomp
Prefabrykowany przewód układu wielu pomp
Złącze PumpDrive nr 2 układu dwóch/wielu pomp
WSKAZÓWKA
Podłączenie magistrali wymaga terminatorów (patrz Akcesoria KSB), które
nakładane są na wolne złącze M12 (C lub D) w module M12.
Podłączanie PumpMeter
Do podłączania do PumpMeter służy konfekcjonowany przewód (patrz Akcesoria)
WSKAZÓWKA
PumpMeter (Modbus) podłączony jest do wejścia A modułu M12.
PumpDrive 2
33 z 150
5 Ustawienie/montaż
1
2
C
D
A
B
3
Rys. 26: Podłączanie modułu M12 do PumpMeter
1
2
3
PumpMeter: złącze Modbus
Konfekcjonowany przewód do PumpMeter
Moduł M12: przyłącze PumpMeter (Modbus)
Przypisanie styków
1
2
4
3
5
Rys. 27: Standardowe przypisanie wejścia A/B modułu M12 w gnieździe M12, patrząc
od strony wtyczki
Tabela 17: Przypisanie styków
Styk
Kolor przewodu wg EN
50044
Przypisanie gniazda M12
A sparametryzowanego
dla Modbus PumpMeter
Przypisanie gniazda M12
B sparametryzowanego
dla Modbus PumpMeter
1
brązowy
2
3
4
5
biały
niebieski
czarny
szary
Wyjście 24 V (zasilanie
PumpMeter)
GND
RS485-A
RS485-B
-
Wyjście 24 V (zasilanie
PumpMeter)
GND
RS485-B
RS485-A
-
5.4.3.6
Podłączanie przewodu sterującego
1
2
3
Rys. 28: Budowa przewodu elektrycznego
1
3
34 z 150
Tulejka kablowa
Przewód
PumpDrive 2
2
Żyła
Przypisanie gniazd M12
AiB
sparametryzowanych
jako wejście analogowe
Wyjście 24 V (zasilanie
PumpMeter)
GND (ekran)
Wejście (4–20 mA)
Otwór odpowietrznika
5 Ustawienie/montaż
Tabela 18: Powierzchnie przekroju przewodów podłączanych do zacisków sterowania
Zacisk sterowania
Listwa zaciskowa A,
B, C
Powierzchnia przekroju żyły [mm²]
Sztywne żyły
Giętkie żyły
0,2-1,5
0.2-1,0
DI-E N
C 10
+24V
C9
Giętkie żyły z
tulejkami kablowymi
0,25 - 0,75
Średnica przewodu11)
[mm]
M12: 3,5–7,0
M16: 5,0–10,0
GND
C8
DIC OM1 C 7
DI5
C6
DI4
C5
DI3
C4
DI2
C3
DI1
C2
+24V
C1
AO1-GND B10
AO1
B9
+24V
B8
AIN2 +
B7
AIN2 -
B6
GND
B5
+24V
B4
AIN1 +
B3
AIN1 -
B2
GND
B1
GND
A10
NC 2
A9
NO2
A8
C OM2
A7
+24V
A6
GND
A5
NC 1
A4
NO1
A3
C OM1
A2
+24V
A1
2
Rys. 29: Zaciski sterowania
11)
Pogorszenie stopnia ochrony wskutek użycia przewodu o innej powierzchni przekroju niż podano.
PumpDrive 2
35 z 150
5 Ustawienie/montaż
Tabela 19: Przypisanie zacisków układu sterowania
Listwa zaciskowa
DI-E N
C 10
+24V
C9
GND
C8
DIC OM1 C 7
DI5
C6
DI4
C5
DI3
C4
DI2
C3
DI1
C2
+24V
C1
AO1-GND B10
AO1
B9
+24V
B8
AIN2 +
B7
AIN2 -
B6
GND
B5
+24V
B4
AIN1 +
B3
AIN1 -
B2
GND
B1
GND
A10
NC 2
A9
NO2
A8
C OM2
A7
+24V
A6
GND
A5
NC 1
A4
NO1
A3
C OM1
A2
+24V
A1
Wejścia cyfrowe
Zacisk
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
Sygnał
DI-EN
+24V
GND
DICOM1
DI5
DI4
DI3
DI2
DI1
+24V
AO1-GND
AO1
+24V
AIN2 +
AIN2 GND
+24V
AIN1 +
AIN1 GND
GND
NC2
NO2
COM2
+24V
GND
NC1
NO1
COM1
+24V
Opis
Wejście cyfrowe zezwolenia
Źródło napięcia stałego +24 V
Masa
Masa dla wejść cyfrowych
Wejście cyfrowe 5
Wejście cyfrowe 4
Wejście cyfrowe 3
Wejście cyfrowe 2
Wejście cyfrowe 1
Źródło napięcia stałego +24 V
Masa dla AN-OUT
Analogowe wyjście prądowe
Źródło napięcia stałego +24 V
Różnicowe wejście analogowe HI
Różnicowe wejście analogowe LO
Masa
Źródło napięcia stałego +24 V
Różnicowe wejście analogowe HI
Różnicowe wejście analogowe LO
Masa
Masa
Zestyk rozwierny przekaźnika NC nr 2
Zestyk zwierny przekaźnika NO nr 2
Przekaźnik referencyjny COM nr 2
Źródło napięcia stałego +24 V
Masa
Zestyk rozwierny przekaźnika NC nr 1
Zestyk zwierny przekaźnika NO nr 1
Przekaźnik referencyjny COM nr 1
Źródło napięcia stałego +24 V
▪ W przetwornicy częstotliwości dostępnych jest 6 wejść cyfrowych
▪ Wejście cyfrowe DI-EN zaprogramowane jest na stałe i służy do uaktywniania
sprzętu.
▪ Funkcje wejść cyfrowych od DI1 do DI5 można dowolnie programować.
Wejścia cyfrowe są odseparowane galwanicznie. Tym samym także masa odniesienia
DICOM1 wejść cyfrowych jest odseparowana galwanicznie. W przypadku stosowania
wewnętrznego napięcia 24 V należy połączyć także wewnętrzny styk GND z
odseparowaną galwanicznie masą DICOM1 wejść cyfrowych. Można to zrobić za
pomocą mostka kablowego między GND i DICOM1.
UWAGA
Różnica potencjałów
Uszkodzenie przetwornicy częstotliwości!
▷ Nie podłączać nigdy zewnętrznego źródła napięcia stałego +24 V do wejścia
cyfrowego.
Wyjścia analogowe
▪ Przetwornica częstotliwości jest wyposażona w jedno wyjście analogowe,
którego wartość wyjściową można zaprogramować z poziomu modułu
sterowania.
▪ Sygnały analogowe przesyłane do nadrzędnej dyspozytorni muszą być
wyprowadzone w sposób galwanicznie odseparowany, np. za pomocą
wzmacniaczy izolacyjnych.
Wyjścia przekaźnikowe
Wejścia analogowe
36 z 150
▪ Funkcje obu przekaźników bezpotencjałowych (NO/NC) można zaprogramować z
poziomu modułu sterowania.
▪ Sygnały analogowe przysyłane z nadrzędnej dyspozytorni muszą być
doprowadzone do przetwornicy częstotliwości w sposób galwanicznie
odseparowany, np. za pomocą wzmacniaczy izolacyjnych.
PumpDrive 2
5 Ustawienie/montaż
▪ Jeśli do przetwornicy częstotliwości przekierowywany jest sygnał czujnika z
nadrzędnego układu sterowania lub sterownika PLC, tym samym przewodem
musi być przesłany jego sygnał odniesienia (np. GND czujnika). Sygnały czujnika i
odniesienia mogą być wtedy optymalnie przesyłane do wejść różnicowych
przetwornicy częstotliwości.
▪ Jeśli dla wejść cyfrowych stosowane jest zewnętrzne źródło napięcia lub prądu,
masa źródła czujnika lub wartości zadanej musi być podłączona do zacisku B1 lub
B5.
▪ Źródło napięcia stałego +24 V (zacisk B4 lub B8) służy jako napięcie zasilania
wejść cyfrowych podłączonych czujników.
▪ Oba różnicowe wejścia cyfrowe należy podłączać w następujący sposób:
– Sygnał czujnika podłączany jest do AIN1+ (zacisk B3) lub AIN2+ (zacisk B7).
– Sygnał odniesienia (0 V czujnika) podłączany jest do AIN1- (zacisk B2) lub
AIN2- (zacisk B6).
a)
+24V
AIN2 +
AIN2 GND
b)
+24V
AIN2 +
AIN2 GND
B8
B7
B6
B5
c)
B8
B7
B6
B5
+24V
AIN2 +
AIN2 GND
B8
B7
B6
B5
Rys. 30: Podłączanie czujników do różnicowego wejścia cyfrowego
a)
b)
c)
Czujnik prądu
Sygnał wyjściowy: 0/4…20 mA
2 przewody
Czujnik prądu
Sygnał wyjściowy: 0/4…20 mA
3 przewody
Czujnik napięcia
Sygnał wyjściowy: 0/2…10 V
3 przewody
5.4.3.7
Podłączanie modułu sterowania
UWAGA
Wyładowania elektrostatyczne
Uszkodzenie podzespołów elektronicznych!
▷ Personel otwierający moduł sterowania (w przypadku montażu opcjonalnego
modułu komunikacji radiowej) musi najpierw pozbyć się z ciała ładunków
elektrostatycznych.
Montaż graficznego modułu sterowania na przetwornicy częstotliwości
Wyświetlacz jest nasadzony na połączenie wtykowe M12 i przymocowany za pomocą
osłony w kształcie litery C.
1.
Wykręcić śruby z osłony w kształcie litery C. Wyjąć wyświetlacz.
2.
Nasadzić graficzny moduł sterowania i dokręcić śrubami osłony w kształcie litery
C.
PumpDrive 2
37 z 150
5 Ustawienie/montaż
Zmiana pozycji montażowej modułu sterowania
Tabela 20: Możliwe pozycje montażowe modułu sterowania
Standardowa
Obrócona o 180°
Graficzny moduł sterowania można w razie potrzeby obrócić o 180°. Przypisanie
styków wtyczki M12 uwzględnia obie pozycje montażowe.
Zdalny montaż graficznego modułu sterowania
UWAGA
Błędne przypisanie styków
Uszkodzenie przetwornicy częstotliwości i/lub modułu sterowania!
▷ Podłączyć styki zgodnie z instrukcją obsługi.
Moduł sterowania może zostać zamontowany z dala od przetwornicy częstotliwości,
np. na ścianie. -> Uchwyt ścienny – patrz Akcesoria. Łącząc moduł sterowania i
przetwornicę częstotliwości przewodem przyłączeniowym M12, uważać na złącza
(przypisanie styków). Wtyczka nie jest zabezpieczona przed odwrotną polaryzacją.
2
3
5
1
4
A
1
4
5
2
B
3
Rys. 31: Przypisanie styków przewodu przyłączeniowego M12 i modułu sterowania
Kolor przewodu wg EN 50044
1
brązowy
3
niebieski
5
szary
38 z 150
PumpDrive 2
2
4
biały
czarny
5 Ustawienie/montaż
A
B
Standardowe przypisanie styków we wtyczce urządzenia / wtyczce przewodu
(patrząc po stronie wtyczki)
Standardowe przypisanie styków w gnieździe urządzenia / gnieździe
przewodu (patrząc po stronie wtyczki)
WSKAZÓWKA
Jeśli w trakcie pracy moduł sterowania zostanie wymontowany i równocześnie
zostanie odłączone zasilanie DI EN poprzez wewnętrzne zasilanie 24 V,
przetwornica częstotliwości zostanie wyłączona.
PumpDrive 2
39 z 150
6
6
6.1 Graficzny moduł sterowania
3
1
2
3
ESC
?
OK
4
MAN
OFF
AUTO
FUNC
Rys. 32: Graficzny moduł sterowania
Tabela 21: Opis graficznego modułu sterowania
Pozycja
1
2
Oznaczenie
Wyświetlacz graficzny
Przyciski menu
3
4
Przyciski nawigacyjne
Przyciski robocze
6.1.1
Funkcja
Informacje o działaniu przetwornicy częstotliwości
Przechodzenie do elementów pierwszego poziomu – Praca,
Diagnostyka, Ustawienia i Informacje
Nawigacja i ustawianie parametrów
Przełączanie trybu pracy
Wyświetlacz graficzny
Główny ekran składa się z 6 obszarów.
1
2
Drehzahl
1-2-4-2
4
MC
2893
3
17.48 m³/h
4.62 bar
AUTO
5
rpm
642.9 V
RUN
6
Rys. 33: Główny ekran (przykład)
1
2
3
4
40 z 150
Nazwa wartości roboczej wyświetlanej na środku ekranu
Numer parametru wartości roboczej wyświetlanej na środku ekranu
Wskazanie bieżącego trybu pracy
Wskazanie urządzenia Master i poziomu logowania
PumpDrive 2
6
5
6
Wskazanie maksymalnie 4 wartości roboczych: wartość robocza z nazwą
wyświetlona jest zawsze dużymi znakami. 3 wartości robocze wyświetlane są
małymi znakami. Wartości robocze można przewijać w pętli.
Wskazanie stanu pracy
Tabela 22: Przypisanie przycisków
Przycisk
Funkcja
Przycisk menu Praca
Przycisk menu Diagnostyka
Przycisk menu Ustawienia
Przycisk menu Informacje
Przyciski strzałek:
▪ Poruszanie się po menu w górę lub w dół.
▪ Przy wprowadzaniu cyfr zwiększanie lub zmniejszanie wartości. (Jeśli przycisk strzałki
zostanie wciśnięty i przytrzymany, reakcja jest powtarzana w coraz krótszych odstępach
czasu).
ESC
OK
Przycisk Escape:
▪ Usuwanie/resetowanie wpisu
(wpisywanie zostanie zakończone bez zapisywania).
▪ Przejście o jeden poziom menu wyżej.
Przycisk OK:
▪ Potwierdzenie ustawień
▪ Potwierdzenie wyboru menu
▪ Przy wprowadzaniu liczb przejście do następnej cyfry.
▪ Wskazanie komunikatu: potwierdzenie alarmu
?
MAN
OFF
AUTO
FUNC
▪ Wskazanie wartości pomiarowej: przejście do menu Ulubione
Przycisk pomocy:
▪ Wyświetla tekst pomocy do każdego wybranego punktu menu.
Przycisk trybu MAN:
▪ Uruchomienie przetwornicy częstotliwości w trybie pracy „Ręczny”
Przycisk trybu OFF:
▪ Zatrzymanie przetwornicy częstotliwości
Przycisk trybu AUTO:
▪ Zmiana trybu pracy na „Automatyczny”
Przycisk trybu FUNC:
▪ Parametryzowany przycisk funkcyjny
Sterowanie ręczne z poziomu modułu sterowania
WSKAZÓWKA
Po awarii zasilania przetwornica częstotliwości znajduje się w trybie pracy
„Wyłączenie”. Sterowanie ręczne należy uruchomić ponownie.
PumpDrive 2
41 z 150
6
Tabela 23: Przypisanie przycisków w trybie ręcznym
Przycisk
MAN
Funkcja
Przycisk trybu MAN:
▪ Zmiana trybu pracy z AUTO na MAN powoduje zastosowanie bieżącej prędkości
obrotowej jako wartości nastawczej (tryb ręczny) 1-3-4 i jej wyświetlenie. Jako punkt
sterowania 1-3-10 musi być wtedy wybrane ustawienie Lokalny.
▪ W przypadku zmiany trybu pracy z „Wyłączenie” na MAN przetwornica częstotliwości
pracuje z minimalną prędkością obrotową. Jako punkt sterowania 1-3-10 musi być wtedy
wybrane ustawienie Lokalny.
▪ Jeśli wartość nastawcza (tryb ręczny) 1-3-4 jest podawana przez wejście analogowe,
zostanie zastosowana prędkość obrotowa z wejścia analogowego (⇨ Rozdział 7.2 Strona
48)
Przyciski strzałek:
▪ Naciśnięcie przycisków strzałek powoduje zmianę wartości nastawczej (tryb ręczny) 1-3-5
i jej natychmiastowe zastosowanie. Zmiany dokonywane za pomocą przycisku strzałki
zostają zastosowane bez potwierdzenia za pomocą przycisku OK. W ten sposób można
przełączać prędkość obrotową między ustawioną wartością minimalną i maksymalną.
ESC
OK
Przycisk ESC/OK:
▪ Za pomocą przycisku OK lub ESC można przechodzić pomiędzy cyframi. Naciśnięcie ESC
powoduje powrót. Zmiany zostaną odrzucone. Naciśnięcie przycisku OK przy prawej
cyfrze powoduje powrót do ekranu głównego.
6.1.2
Przyciski menu
Naciskanie przycisków menu umożliwia bezpośrednie przejście do pierwszego
poziomu menu Praca 1-x-x-x, Diagnostyka 2-x-x-x, Ustawienia 3-x-x-x i Informacje 4-xx-x.
W numerach parametrów zawarta jest ścieżka nawigacyjna. Umożliwia to szybkie i
nieskomplikowane znalezienie określonego parametru. Pierwsza cyfra numeru
parametru odpowiada pierwszemu poziomowi menu i jest bezpośrednio
wywoływana czterema przyciskami menu.
1
Regelart
2
3
3-6-3-1-5
Aus (Steller)
Saugdruck
Differenzdruck
Enddruck
Förderstrom
Temperatur (Kühlen)
MC
AUTO
STOP
4
5
6
Rys. 34: Wskazanie menu
1
2
3
4
5
6
6.1.2.1
Nazwa bieżącego menu / parametru
Numer parametru wybranego z listy wyboru
Wskazanie bieżącego trybu pracy
Wskazanie urządzenia Master i poziomu logowania
Lista wyboru parametrów / podmenu
Wskazanie stanu pracy
Menu: Praca
Obszar „Praca” zawiera wszystkie informacje niezbędne do eksploatacji maszyny i
procesu. Zaliczają się do tego
42 z 150
PumpDrive 2
6
▪ Logowanie do urządzenia za pomocą hasła
▪ Wartości robocze i pomiarowe silnika, przetwornicy częstotliwości, pompy i
instalacji
▪ Wartości zadane i wartości sterowania
▪ Licznik energii i godzin pracy
6.1.2.1.1 Poziomy dostępu
W celu ochrony przed przypadkowym lub nieupoważnionym dostępem do
parametrów przetwornicy częstotliwości rozróżnia się 3 różne poziomy dostępu.
Tabela 24: Poziomy dostępu
Poziom dostępu
Standardowy (bez logowania)
Klient
Opis
Dostęp bez wpisywania hasła.
Poziom dostępu dla wykwalifikowanego użytkownika, który umożliwia dostęp
do wszystkich parametrów niezbędnych do uruchomienia.
Poziom dostępu dla techników serwisu.
Serwis
Jeśli poziom dostępu danego parametru nie jest wyraźnie podany, chodzi zawsze o
poziom dostępu „Klient”.
Tabela 25: Poziomy dostępu do parametrów
Parametr
1-1-1
1-1-2
1-1-4
Opis
Możliwe ustawienia
Ustawienie
fabryczne
0000
Logowanie klienta
0000...9999
Logowanie jako klient
Logowanie serwisowe
0000...9999
Logowanie w celu uzyskania dostępu do
specjalnych parametrów przeznaczonych dla
serwisu KSB
Wylogowanie
Wykonanie
Wylogowanie ze wszystkich poziomów dostępu
-
-
WSKAZÓWKA
Po upływie dziesięciu minut bez naciśnięcia przycisku następuje automatyczne
zresetowanie do standardowego poziomu dostępu.
Hasło można zmienić po wpisaniu fabrycznie ustawionego hasła.
Tabela 26: Zmiana parametru Hasło
Parametr
1-1-5
1-1-6
Opis
Możliwe ustawienia
Kod dostępu klienta
Zmiana kodu dostępu klienta
Kod dostępu serwisowego
Zmiana kodu dostępu serwisowego
0000...9999
Ustawienie
fabryczne
-
0000...9999
-
6.1.2.1.2 Wartości robocze wejść i wyjść cyfrowych
Poprzez parametry wejść cyfrowych (1-2-4-6) i wyjść cyfrowych (1-2-4-7) jest
wskazywany stan wejść cyfrowych / wyjść przekaźnikowych.
Tabela 27: Przykładowy stan wejść cyfrowych (1-2-4-6). Do wejścia cyfrowego 1 jest doprowadzone napięcie 24 V:
uruchomienie instalacji
Opcjonalna karta IO
Wejście
DI8
cyfrowe
Układ
0
bitów na
wyświetlac
zu
Standardowe
DI7
DI6
DI5
DI4
DI3
DI2
DI1
0
0
0
0
0
0
I
PumpDrive 2
43 z 150
6
Tabela 28: Przykładowy stan wyjść cyfrowych (1-2-4-7). Poprzez wyjście przekaźnikowe 1 jest sygnalizowany:
komunikat zakłócenia zbiorczego (możliwość ustawienia)
Opcjonalna karta IO
wyjście cyfrowe
Układ bitów na
wyświetlaczu
R8
0
R7
0
6.1.2.2
R6
0
R5
0
R4
0
Standardowe
R3
0
DO2
0
D01
0
R2
0
R1
I
Menu: Diagnostyka
W obszarze „Diagnostyka” użytkownik otrzymuje informacje o zakłóceniach i
ostrzeżeniach, które występują w agregacie pompowym lub procesie. Przetwornica
częstotliwości może w tym czasie pracować (ostrzeżenia) lub nie pracować
(zakłócenia). Poprzednie komunikaty można znaleźć w historii.
Komunikaty
Wszystkie funkcje kontrolne i ochronne generują komunikaty ostrzeżenia lub
alarmowe, które są sygnalizowane za pomocą żółtej lub czerwonej kontrolki
sygnalizatora LED.
Na wyświetlaczu modułu sterowania jest wyświetlany odpowiedni komunikat. Jeśli
występuje więcej niż jeden komunikat, wyświetlany jest tylko ostatni. Alarmy mają
pierwszeństwo przed ostrzeżeniami.
1
Teillast
MC
W04
2893 rpm
5
17.48 m³/h
2
3
rpm
4.62 bar
AUTO
RUN
4
Rys. 35: Wskazanie komunikatu
1
2
3
4
5
Nazwa komunikatu wyświetlanego na środku ekranu
Wskazanie urządzenia Master i poziomu logowania
Wskazanie komunikatu: ostatni otrzymany komunikat wyświetlany jest na
ekranie głównym dużymi znakami. 3 wartości robocze wyświetlane są małymi
znakami.
Wskazanie stanu pracy
Wskazanie bieżącego trybu pracy
Oczekujące komunikaty
Jeśli wystąpił komunikat i został zatwierdzony, ale nadal jest aktywny, znajduje się
on w menu „Oczekujące komunikaty”. W podmenu Oczekujące komunikaty menu
Diagnostyka (2-1) można wyświetlić wszystkie bieżące komunikaty. Prezentację
ostrzeżeń lub komunikatów można przełączyć także na wyjścia przekaźnikowe.
Historia komunikatów
W historii komunikatów znajdują się tylko komunikaty, które wystąpiły, zostały
zatwierdzone i są już nieaktywne. Historię komunikatów można wyświetlić,
wybierając parametr Historia komunikatów 2-2. Na liście znajduje się 100 ostatnich
komunikatów. Dowolny wpis z listy można wybrać za pomocą przycisków strzałek i
przycisku OK.
Potwierdzanie i resetowanie komunikatów
WSKAZÓWKA
Anulowanie lub zatwierdzenie zakłócenia może w zależności od ustawienia
spowodować samoczynne ponowne włączenie się przetwornicy częstotliwości.
44 z 150
PumpDrive 2
6
Potwierdzenie
Jeśli przyczyna komunikatu ustąpiła, można potwierdzić komunikat. Komunikaty
można potwierdzać pojedynczo w menu Diagnostyka. Potwierdzenie komunikatu
może odbywać się także za pomocą wejścia cyfrowego. Fabrycznie jest do tego
przeznaczone wejście cyfrowe 2.
Przegląd komunikatów ostrzegawczych i alarmowych
Komunikaty potwierdzane są w sposób następujący
Tabela 29: Rodzaje potwierdzania komunikatów
Właściwość komunikatu
Z samozatwierdzaniem
Z możliwością ustawienia
samozatwierdzania
Z ograniczonym
samozatwierdzaniem
Rodzaj potwierdzenia
Komunikat potwierdza się automatycznie, gdy przestanie być spełniony warunek
komunikatu
Zależnie od dokonanego wyboru komunikat potwierdza się automatycznie lub musi
zostać potwierdzony ręcznie
Alarmy z ograniczonym samozatwierdzaniem zatwierdzają się automatycznie w coraz
dłuższych cyklach, gdy przestanie być spełniony warunek alarmu. Jeśli podczas danego
cyklu alarm wystąpi wielokrotnie, dalsze samozatwierdzanie nie jest wykonywane.
Gdy tylko warunki istniejącego alarmu przestaną być spełnione, cykl zaczyna być
odliczany ponownie. Po jego upływie następuje automatyczne potwierdzenie.
Bez samozatwierdzania
Stempel czasowy
Jeśli alarm wystąpi ponownie w ciągu 30 sekund od rozpoczęcia cyklu, cykl jest
przedłużany o jeden stopień. W przeciwnym razie po 30 sekundach przywracany jest
poprzedni (krótszy) czas cyklu. Cykle mają długość 1 sekundy, 5 sekund, 20 sekund i
nieskończoność (tzn. jest wymagane ręczne potwierdzenie). Przedłużenie cyklu 20sekundowego sprawia, że samozatwierdzenie nie jest już możliwe.
Musi zostać potwierdzony ręcznie
Jeśli komunikat nie jest potwierdzony i jego warunki w tym okresie zaczynają i
przestają być spełnione kilkakrotnie, jako stempel czasowy „Wystąpienie
komunikatu” używane jest zawsze pierwsze wystąpienie tego komunikatu. Stempel
czasowy „Warunek komunikatu przestał być spełniony” wskazuje jednak zawsze
ostatni moment, kiedy warunek komunikatu nie był już aktywny.
6.1.2.3
Menu: Ustawienia
W obszarze „Ustawienia” można zmieniać ustawienia podstawowe lub
przystosowywać ustawienia do procesu.
6.1.2.3.1 Ustawianie języka wyświetlacza
Na dostarczonym wyświetlaczu można wyświetlić 4 języki (pakiet językowy). Pakiet
językowy można zmienić za pomocą programu KSB Service Tool.
Tabela 30: Parametr języka wyświetlacza
Parametr
3-1-1
Opis
Możliwe ustawienia
Język
Ustawiany język wyświetlacza
Zależnie od pakietu językowego:
▪ angielski, niemiecki, francuski, włoski
▪ angielski, francuski, holenderski, duński
Ustawienie
fabryczne
angielski,
niemiecki,
francuski, włoski
▪ angielski, hiszpański, portugalski, turecki
▪ angielski, norweski, szwedzki, fiński
▪ angielski, estoński, łotewski, litewski
▪ angielski, polski, węgierski, czeski
▪ angielski, słoweński, słowacki, chorwacki
▪ angielski, rosyjski, rumuński, serbski
PumpDrive 2
45 z 150
6
6.1.2.3.2 Ustawianie modułu sterowania
Tabela 31: Parametry ustawienia modułu sterowania
Parametr
3-1-2-1
3-1-2-2
3-1-2-3
3-1-2-4
3-1-2-5
3-1-2-6
Opis
Możliwe ustawienia
Wartości robocze na ekranie głównym
Lista wyboru na ekranie
głównym
Wskazanie bieżących wartości roboczych na
ekranie głównym
Przyciski sterowania wymagają zalogowania
Bez ważnego loginu (klient) przyciski MAN,
OFF, AUTO oraz FUNC są zablokowane
Przyporządkowanie przycisku funkcyjnego
Przyporządkowanie przycisku funkcyjnego
Kontrast wyświetlacza
Ustawiany kontrast wyświetlacza
Podświetlenie wyświetlacza
Ustawienie podświetlenia wyświetlacza
Czas podświetlenia wyświetlacza
(automatycznie)
Czas podświetlenia wyświetlacza
Wartości robocze na
ekranie głównym
Tak
Nie
Ustawienie
fabryczne
Nie
Brak funkcji
Brak funkcji
Rozruch/zatrzymanie instalacji
Wartość zadana (tryb
regulowany)
Wartość sterująca (tryb
nastawnika)
Wymiana pompy natychmiast
Język
Stała prędkość obrotowa 1
Ładowanie PumpMeter
Punkt sterowania zdalny/lokalny
0...100
50
Tak
Nie
0...600
Tak
30
Na ekranie głównym wyświetlane są równocześnie maksymalnie 4 wartości robocze.
Jedna z wartości roboczych jest powiększona z nazwą parametru, numerem
parametru oraz jednostką. 3 wartości robocze wyświetlane są mniejszymi znakami z
jednostką. Wartości robocze można przełączać za pomocą przycisków strzałek. Każda
wartość robocza przechodzi przez wszystkie pozycje. Jako wskazywane można
wybrać maksymalnie 10 wartości roboczych z zaprogramowanej listy. Kolejność na
liście wyboru określa kolejność wartości roboczych na ekranie głównym. Jeśli
wybrane są więcej niż 4 parametry, niewidoczne parametry są przełączane w tle.
Ustalanie wartości roboczych wyświetlanych na ekranie głównym
1.
W menu Ustawienia otworzyć parametr 3-1-2-1.
2.
Za pomocą przycisków strzałek wybrać z listy wartość roboczą, która ma być
wyświetlana.
3.
Nacisnąć przycisk OK.
4.
Wybrać z listy inne wartości robocze i potwierdzić przyciskiem OK.
Messwertüberwachung
3-12-1-1
Drehzahl
Mechanische Leistung
Spannung
Strom
Temperatur
Frequenz
MC
AUTO
RUN
Rys. 36: Wybieranie więcej niż jednego parametru z listy wyboru
Blokowanie przycisków
roboczych
46 z 150
Przyciski robocze panelu sterowania można zablokować za pomocą parametru
3-1-2-2, aby uniemożliwić obsługę lub potwierdzanie alarmów przez osobę
nieuprawnioną.
PumpDrive 2
6
Przyporządkowanie
przycisków funkcyjnych
Przycisk roboczy FUNC można przyporządkować do dowolnej funkcji z listy wyboru.
WSKAZÓWKA
Jeśli przycisk roboczy FUNC jest używany jako „Rozruch / zatrzymanie instalacji” po
każdym wyłączeniu zasilania system musi być ponownie uruchamiany za pomocą
przycisku roboczego FUNC.
Menu Ulubione
Naciśnięcie przycisku OK na ekranie głównym wywołuje menu Ulubione. Można w
nim wybierać parametry, aby szybko zmienić ich ustawienia.
6.1.2.4
W obszarze „Informacje” znajdują się wszystkie informacje dotyczące przetwornicy
częstotliwości. Są wśród nich dostępne ważne informacje dotyczące stanu
oprogramowania sprzętowego.
6.1.3
Interfejs serwisowy i sygnalizacja LED
1
2
Rys. 37: Interfejs serwisowy i sygnalizacja LED
Pozycja
1
2
Oznaczenie
Interfejs serwisowy
Sygnalizacja LED
Interfejs serwisowy
Funkcja
Interfejs optyczny
Funkcja sygnalizacji informuje o stanie instalacji
Interfejs serwisowy umożliwia podłączenie komputera/notebooka za pomocą
specjalnego przewodu połączeniowego (USB - złącze optyczne).
Mogą być wykonywane następujące czynności:
▪ Konfigurowanie i parametryzowanie przetwornicy częstotliwości za pomocą
oprogramowania serwisowego
▪ Aktualizacja oprogramowania
▪ Tworzenie kopii zapasowej i archiwizowanie ustawionych parametrów
Sygnalizacja LED
Sygnalizacja LED informuje za pomocą kontrolki o stanie pracy PumpDrive.
Tabela 32: Znaczenie kontrolek LED
LED
Czerwony
Żółty
Zielony
PumpDrive 2
Opis
Występuje jeden lub kilka komunikatów alarmowych
Występuje jeden lub kilka komunikatów ostrzegawczych
Światło ciągłe: praca bez zakłóceń
47 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy są spełnione następujące warunki:
▪ Pompa jest odpowietrzona i napełniona tłoczonym medium.
▪ Przepływ przez pompę będzie się odbywał tylko w kierunku konstrukcyjnym, aby
przetwornica częstotliwości nie działała jako generator.
▪ Nagły rozruch silnika lub agregatu pompowego nie spowoduje żadnych obrażeń
ciała ani szkód w maszynach.
▪ Do wyjść urządzenia nie są podłączone żadne odbiorniki pojemnościowe, np. do
kompensacji prądu biernego.
▪ Napięcie sieci należy do dozwolonego zakresu przetwornicy częstotliwości.
▪ Podłączenie elektryczne przetwornicy częstotliwości jest prawidłowe (⇨ Rozdział
5.4 Strona 21)
▪ Zezwolenia i polecenia rozruchu, które mogłyby uruchomić przetwornicę
częstotliwości, są dezaktywowane (patrz wejścia cyfrowe DI-EN Wejście cyfrowe
zezwolenia i DI1 Uruchomienie instalacji).
▪ Moduł mocy przetwornicy częstotliwości nie jest pod napięciem.
▪ Niemożliwe jest obciążenie przetwornicy częstotliwości lub agregatu
pompowego większe niż przez dozwoloną moc znamionową.
7.1 Asystent uruchomienia
Asystent uruchomienia asystuje podczas konfigurowania najważniejszych
parametrów, jak parametry silnika oraz parametry podstawowych zastosowań: trybu
nastawnika, regulacji ciśnienia końcowego i regulacji różnicy ciśnień.
Gdy użytkownik włącza przetwornicę częstotliwości po raz pierwszy, musi ustawić
język modułu sterowania.
Następnie wyświetla się pytanie, czy chce skorzystać z asystenta uruchomienia.
Asystent uruchomienia wyświetla po kolei następujące ustawienia:
▪ Ustawienie godziny i daty
▪ Wprowadzenie danych silnika
▪ Wybór zastosowania:
– Tryb nastawnika
– Regulacja ciśnienia końcowego
– Regulacja różnicy ciśnień
Następnie można ustawić parametry szczegółowe danego zastosowania. Naciśnięcie
przycisku OK powoduje zatwierdzenie wpisanych danych, a naciśnięcie ESC
przerwanie wprowadzania.
Asystent uruchomienia
Asystenta uruchomienia można ponownie uruchomić za pomocą parametru
„Asystent uruchomienia” (3-1-5).
7.2 Koncepcja punktów sterowania
Możliwe punkty sterowania to: moduł sterowania, wejścia cyfrowe/analogowe,
magistrale komunikacyjne, sterowanie radiowe oraz Service Tool. Punkty sterowania
są podzielone na trzy kategorie:
▪ Polecenia z jednorazowych zdarzeń: moduł sterowania, sterowanie radiowe,
Service Tool
▪ Polecenia z cyklicznych zdarzeń: magistrale komunikacyjne
▪ Polecenia z ciągłego stanu: wejścia cyfrowe/analogowe
Z poziomu punktu sterowania mogą być wykonywane następujące operacje
sterowania:
▪ Uruchomienie/zatrzymanie instalacji
▪ Wartość zadana w trybie regulowanym, także alternatywna wartość zadana
48 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
▪ Wartość sterująca w trybie nastawnika, także alternatywna wartość sterująca
▪ Wartość nastawcza w trybie ręcznym
▪ Zmienianie trybu pracy poszczególnych przetwornic częstotliwości między
trybem ręcznym, trybem wyłączenia a trybem automatycznym
▪ Przełączanie między normalną i alternatywną wartością zadaną/sterującą
W parametrze „Punkt sterowania” (3-6-2) jest rozróżniane tylko sterowanie poprzez
magistralę komunikacyjną i lokalne (moduł sterowania, sterowanie radiowe lub
Service Tool).
Wejścia cyfrowe i
analogowe
Wejścia cyfrowe i analogowe zajmują szczególną pozycję:
dla każdej z wymienionych operacji sterowania można ustawić wejście cyfrowe lub
analogowe. Wejścia cyfrowe i analogowe mają najwyższy priorytet. Dla tej operacji
wszystkie pozostałe punkty sterowania (np. moduł sterowania) są wtedy
zablokowane — także wówczas, gdy ustawione jest sterowanie poprzez magistralę
komunikacyjną. Jeśli zostanie zmieniony punkt sterowania, ostatnio ustawione
wartości obowiązują, dopóki nie zostaną zmienione.
Polecenia poprzez wejścia cyfrowe i analogowe wydawane są zasadniczo do
aktywnego głównego układu sterowania (Master). Wyjątkiem są polecenia stałych
prędkości obrotowych, „Potencjometr w trybie ręcznym” i „Wyłączenie”, które
dotyczą tylko danego układu sterowania.
7.3 Ustawianie parametrów silnika
Parametry silnika z reguły są ustawione fabrycznie. Fabrycznie ustawione parametry
silnika muszą pokrywać się z danymi na tabliczce znamionowej napędzanego silnika i
w razie potrzeby być do nich dostosowane.
Tabela 33: Parametry silnika
Parametr
Opis
Możliwe ustawienia
3-2-1-1
Moc znamionowa silnika
0,00–110,00 kW
3-2-1-2
Moc znamionowa silnika zgodnie z tabliczką
znamionową
Napięcie znamionowe silnika
400–460 V
3-2-1-3
Napięcie znamionowe silnika zgodnie z
tabliczką znamionową
Częstotliwość znamionowa silnika
Zależnie od
wielkości/silnika
0,0–200,0 Hz
3-2-1-4
Częstotliwość znamionowa silnika zgodnie z
tabliczką znamionową
Prąd znamionowy silnika
Zależnie od
wielkości/silnika
0,00–150,00 A
3-2-1-5
Prąd znamionowy silnika zgodnie z tabliczką
znamionową
Znamionowa prędkość obrotowa silnika
Zależnie od
wielkości/silnika
0–4200 obr./min
Zależnie od
wielkości/silnika
3-2-1-6
Znamionowa prędkość obrotowa silnika
zgodnie z tabliczką znamionową
Wartość znamionowa cos fi
0,00–1,00
Zależnie od
wielkości/silnika
3-2-2-1
Cos fi silnika przy mocy znamionowej
Minimalna prędkość obrotowa silnika
0–4200 obr./min
Zależnie od pompy
3-2-2-2
Minimalna prędkość obrotowa silnika
Maksymalna prędkość obrotowa silnika
0–4200 obr./min
Zależnie od pompy
3-2-3-1
Maksymalna prędkość obrotowa silnika
Analiza PTC
▪ Wył.
Kontrola temperatury silnika
▪ Wł.
PumpDrive 2
Ustawienie
fabryczne
Zależnie od
wielkości/silnika
Wł.
49 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Parametr
3-2-3-2
3-2-4-1
Opis
Możliwe ustawienia
▪ Bez samozatwierdzania
Zachowanie termicznego zabezpieczenia
silnika
▪ Z samozatwierdzaniem
Zachowanie w przypadku rozpoznania zbyt
wysokiej temperatury silnika
Kierunek obrotów silnika
▪ W prawo
Ustawienie
fabryczne
Bez
samozatwierdzania
W prawo
Ustawienie kierunku obrotów silnika względem ▪ W lewo
wału silnika
7.4 Metody wysterowania silnika
Przetwornica częstotliwości daje do wyboru różne metody wysterowania silnika:
▪ Metoda wysterowania wektorowego silnika KSB SuPremE
▪ Metoda wysterowania wektorowego silnika asynchronicznego
▪ Metoda wysterowania U/f silnika asynchronicznego
W prostych zastosowaniach można wybrać metodę wysterowania U/f. W bardziej
wymagających zastosowaniach przydaje się metoda wysterowania wektorowego,
ponieważ zapewnia lepszą dokładność prędkości i momentu obrotowego niż
metoda U/f. Metodę wysterowania można ustawić za pomocą parametru „Metoda
wysterowania silnika”(3-3-1).
Tabela 34: Parametry metody wysterowania
Parametr
3-3-1
Opis
Metody wysterowania silnika
Możliwe ustawienia
▪ Wektor SuPremE
Ustawienie fabryczne
Silnik asynchroniczny U/f
▪ Wektor silnika
asynchronicznego
Wybór metody wysterowania
▪ Silnik asynchroniczny U/f
Metoda wysterowania
wektorowego
Metoda wysterowania U/f
Metoda wysterowania wektorowego nie wymaga żadnych dalszych ustawień.
Rozszerzone dane silnika niezbędne do wysterowania wektorowego uzyskiwane są
poprzez automatyczne dopasowanie silnika.
Jeśli jako parametr „Metoda wysterowania silnika”(3-3-1) zostanie wybrana metoda
wysterowania U/f, zależnie od zastosowania może być konieczne dopasowanie
fabrycznie zaprogramowanej charakterystyki U/f (3-3-2).
Poprzez zmienianie charakterystyki U/f stosownie do charakterystyki silnika można
dopasować prąd silnika do wymaganego momentu obciążenia (kwadratowy moment
obciążenia). Fabrycznie w przetwornicy częstotliwości ustawiona jest liniowa
charakterystyka U/f.
Podniesienie pierwszego węzła napięcia U0 (podwyższone napięcie) umożliwia
wytworzenie większego momentu obrotowego, jeśli wymagany jest większy moment
rozruchowy.
U4
U3
U2
U1
U0
f1
f2
Rys. 38: Charakterystyka U/f
50 z 150
PumpDrive 2
f3
f4
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 35: Parametry do zmiany charakterystyki U/f
Parametr
Opis
Możliwe ustawienia
Odniesienie Ustawienie fabryczne
do
3-2-1-2
2
3-3-2-1
Napięcie U/f 0
0,00...15,00 %
3-3-2-2
Węzły dla charakterystyki U/f
Napięcie U/f 1
0,0...100,00 %
3-2-1-2
20
3-3-2-3
Węzły dla charakterystyki U/f
Częstotliwość U/f 1
0,0...100,00 %
3-2-1-3
20
3-3-2-4
Węzły dla charakterystyki U/f
Napięcie U/f 2
0,0...100,00 %
3-2-1-2
40
3-3-2-5
Węzły dla charakterystyki U/f
Częstotliwość U/f 2
0,0...100,00 %
3-2-1-3
40
3-3-2-6
Węzły dla charakterystyki U/f
Napięcie U/f 3
0,0...100,00 %
3-2-1-2
80
3-3-2-7
Węzły dla charakterystyki U/f
Częstotliwość U/f 3
0,0...100,00 %
3-2-1-3
80
3-3-2-8
Węzły dla charakterystyki U/f
Napięcie U/f 4
0,0...100,00 %
3-2-1-2
100
3-3-2-9
Węzły dla charakterystyki U/f
Częstotliwość U/f 4
0,0...100,00 %
3-2-1-3
100
Węzły dla charakterystyki U/f
7.5 Automatyczne dopasowanie silnika (AMA) w przetwornicy
częstotliwości
Automatyczne dopasowanie silnika (AMA) to procedura obliczania lub pomiaru
rozszerzonych parametrów elektrycznych silnika w celu optymalizacji mocy i
sprawności silnika. Automatyczne dopasowanie silnika ma znaczenie podczas metody
wysterowania wektorowego.
WSKAZÓWKA
Zanim rozpocznie się automatyczne dopasowanie silnika, upewnić się, że
sparametryzowano poprawnie dane z tabliczki znamionowej silnika.
WSKAZÓWKA
Automatyczne dopasowanie silnika można rozpocząć tylko ze stanu
„Automatyczne zatrzymanie”. Oznacza to, że musi być wybrany tryb automatyczny
przetwornicy częstotliwości, a jako parametr uruchomienia instalacji być wybrane
ustawienie „Wył.”.
7.5.1
Automatyczne dopasowanie silnika (AMA) asynchronicznego w
przetwornicy częstotliwości
W przypadku silników asynchronicznych są dostępne 3 rodzaje automatycznego
dopasowania silnika:
▪ Obliczanie offline:
rozszerzone dane silnika niezbędne do regulowania wektorowego są obliczane
na podstawie danych znamionowych silnika.
▪ Standardowe AMA:
rozszerzone dane silnika wyznaczane są przez wykonanie pomiarów, gdy silnik
jest zatrzymany.
▪ Rozszerzone AMA:
rozszerzone dane silnika wyznaczane są przez wykonanie pomiarów podczas
pracy silnika z prędkością obrotową na poziomie około 10% wartości
znamionowej.
PumpDrive 2
51 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Rozszerzone AMA jest najdokładniejszą metodą ustalania rozszerzonych danych
silnika i gwarantuje bardzo dobre wyregulowanie silnika. Obliczanie offline jest
metodą najprostszą i wystarczającą w nieskomplikowanych zastosowaniach.
Po uruchomieniu AMA za pomocą parametru „Uruchamianie automatycznego
dopasowania silnika” (3-3-3-1) można wybrać jeden z wymienionych rodzajów
automatycznego dopasowania silnika. W trakcie przeprowadzania AMA dostęp do
silnika jest zablokowany.
WSKAZÓWKA
Wykonywanie standardowego, a zwłaszcza rozszerzonego AMA może w zależności
od wielkości silnika potrwać nawet kilka minut.
WSKAZÓWKA
Jeśli wyznaczenie rozszerzonych danych silnika za pomocą AMA okaże się
niemożliwe, zostanie wygenerowany alarm „Błąd AMA”. Rozszerzone dane silnika
nie zostaną wtedy zapisane i konieczne będzie ponowne uruchomienie AMA.
WSKAZÓWKA
Jeśli podczas wykonywania AMA wystąpi inny alarm, wygenerowany zostanie alarm
„Błąd AMA” i AMA zostanie przerwane. Rozszerzone dane silnika nie zostaną
wtedy zapisane i konieczne będzie ponowne uruchomienie AMA.
Następujące rozszerzone dane silnika (3-3-3-2 bis 3-3-3-5) są zależnie od typu AMA
„Uruchamianie automatycznego dopasowania silnika” (3-3-3-1) wyznaczane na
drodze obliczeń lub pomiarów:
Tabela 36: Parametry automatycznego dopasowania silnika asynchronicznego
Parametr
3-3-3-1
Opis
Uruchamianie automatycznego
dopasowania silnika
Funkcja służąca do uruchamiania
automatycznego dopasowania silnika
AMA.
1.
Obliczanie offline: rozszerzone dane
silnika są obliczane na podstawie
danych znamionowych silnika.
2.
Standardowe AMA: rozszerzone
dane silnika wyznaczane są przez
wykonanie pomiarów, gdy silnik jest
zatrzymany.
Możliwe ustawienia
▪ Obliczanie offline
Ustawienie fabryczne
Obliczanie offline
▪ Standardowe AMA – silnik
jest zatrzymany
▪ Rozszerzone AMA – silnik się
obraca
Rozszerzone AMA: rozszerzone
dane silnika wyznaczane są przez
wykonanie pomiarów podczas pracy
silnika z prędkością obrotową na
poziomie około 10% wartości
znamionowej.
Rezystancja stojana Rs silnika
0,0...5000,000
3.
3-3-3-2
zależnie od silnika
Rozszerzone dane silnika:
3-3-3-3
Rezystancja stojana
Indukcyjność stojana Ls silnika
Rozszerzone dane silnika: Indukcyjność
stojana
52 z 150
PumpDrive 2
0,0...5000,0
zależnie od silnika
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Parametr
3-3-3-4
3-3-3-5
Opis
Stała czasu wirnika Tr
Możliwe ustawienia
0,0...5000,0
Rozszerzone dane silnika: stała czasu
wirnika
Współczynnik magnetyzacji Km stojana i 0,0000 ... 100,0000
wirnika
Ustawienie fabryczne
zależnie od silnika
zależnie od silnika
Rozszerzone dane silnika: Współczynnik
magnetyzacji wyznacza sprzężenie
magnetyczne między stojanem i
wirnikiem silnika
7.5.2
Automatyczne dopasowanie silnika (AMA) KSB SuPremE w przetwornicy
częstotliwości
Automatyczne dopasowanie silnika KSB SuPremE jest uruchamiane za pomocą
parametru „Aktualizacja parametrów silnika” (3-3-4-1). Na podstawie danych
znamionowych silnika wyznaczane są rozszerzone dane silnika, które zapewniają
bardzo dobrą regulację silników KSB SuPremE.
Tabela 37: Parametry automatycznego dopasowania silników KSB SuPremE
Parametr
3-3-4-1
Opis
Aktualizacja parametrów silnika
Możliwe ustawienia
Wykonanie
Ustawienie fabryczne
zależnie od silnika
Funkcja służąca do uruchamiania
automatycznego dopasowania silnika
KSB SuPremE.
3-3-4-2
Na podstawie danych znamionowych
silnika wyznaczane są rozszerzone dane
silnika, które zapewniają bardzo dobrą
regulację silników KSB SuPremE.
Zakres mocy silników SuPremE
Wybrany silnik
zależnie od silnika
Wybrany wariant silnika SuPremE
WSKAZÓWKA
Jeśli wyznaczenie rozszerzonych danych silnika KSB SuPremE jest niemożliwe,
zostanie wygenerowany alarm „Brak pasujących danych silnika”. Należy porównać
dane z tabliczką znamionową silnika KSB SuPremE.
7.6 Wprowadzanie wartości zadanej
WSKAZÓWKA
Wpisywanie wartości parametrów i wpisywanie zakresów wartości / jednostek jest
od siebie wzajemnie zależne. W związku z tym jako pierwszy krok parametryzacji
przetwornicy częstotliwości należy zawsze ustawić poprawny zakres wartości i
jednostki (patrz parametr 3-11). Jeśli później zostanie zmieniony zakres wartości
lub jednostka, należy ponownie skontrolować poprawność wszystkich zależnych
parametrów.
Poprzez następujące punkty sterowania (⇨ Rozdział 7.2 Strona 48) wprowadzana jest
wartość zadana lub wartość nastawcza:
▪ Wartość zadana w trybie regulowanym
▪ Wartość sterująca w trybie nastawnika
▪ Wartość nastawcza w trybie ręcznym
WSKAZÓWKA
Jeśli wprowadzanych jest więcej wartości zadanych/nastawy, należy uważać na
priorytet punktów sterowania. (⇨ Rozdział 7.2 Strona 48)
PumpDrive 2
53 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 38: Wprowadzanie wartości zadanej/nastawy z poziomu modułu sterowania
Parametr
Opis
1-3-2
Wartość zadana w trybie
regulowanym
1-3-3
1-3-4
Możliwe ustawienia
Odniesienie Ustawienie fabryczne
do
Od granicy minimalnej do 3-11
0,00
maksymalnej zakresu
pomiarowego
Ustawiana wartość zadana. W
przypadku zdefiniowania
wartości zadanej poprzez DIGIN/
ANIN ten parametr jest
zablokowany. W przeciwnym
wypadku źródło wartości zadanej
zostanie wybrane za pomocą
parametru „Punkt sterowania”
Lokalnie / Magistrala
komunikacyjna.
Wartość sterująca w trybie
Od minimalnej prędkości 3-11
nastawnika
obrotowej silnika do
Ustawiana wartość sterująca dla maksymalnej prędkości
obrotowej silnika
prędkości obrotowej w trybie
500 obr./min
nastawnika
Od minimalnej prędkości 3-11
obrotowej silnika do
W przypadku przełączenia na tryb maksymalnej prędkości
obrotowej silnika
ręczny informacja o aktualnej
Wartość nastawcza w trybie
ręcznym
500 obr./min
prędkości obrotowej jest
pobierana z bieżącej pracy, w
przeciwnym razie stosowana jest
wartość minimalnej prędkości
obrotowej. Następnie można
ustawić prędkość obrotową w
trybie ręcznym
Uruchomienie instalacji
Sygnał uruchomienia instalacji służący do uruchomienia/zatrzymania instalacji w
trybie automatycznym może być wprowadzony poprzez wejście cyfrowe lub moduł
sterowania.
WSKAZÓWKA
Jeśli jest stosowane uruchamianie instalacji poprzez wejście cyfrowe, nie może być
równocześnie wprowadzane uruchomienie instalacji poprzez parametr „Rozruch /
zatrzymanie instalacji” (1-3-1), ponieważ wtedy mimo dezaktywowania wejścia
cyfrowego uruchomienie instalacji za pomocą parametru „Rozruch / zatrzymanie”
(1-3-1) pozostanie aktywne.
Tabela 39: Parametr Uruchomienie instalacji
Parametr
1-3-1
Opis
Rozruch / zatrzymanie instalacji
3-8-6-1
Ta funkcja umożliwia uruchomienie
instalacji.
Funkcja wejścia cyfrowego 1
Ustawiana funkcja wejścia cyfrowego 1
54 z 150
PumpDrive 2
Możliwe ustawienia
▪ Start
Ustawienie fabryczne
Stop
▪ Stop
(⇨ Rozdział 7.10.1 Strona 84)
Uruchomienie instalacji
7 Uruchomienie/zatrzymanie
7.7 Napęd pompy
7.7.1
Układ z jedną pompą
7.7.1.1
Tryb nastawnika
W trybie pracy „Tryb nastawnika” przetwornica częstotliwości przekształca podaną
wartość zadaną na odpowiednią prędkość obrotową silnika. Sterownik procesu jest
nieaktywny. Przetwornica częstotliwości zaczyna działać w trybie pracy
„Automatyczny”. jeśli do wejścia cyfrowego 1 jest doprowadzone napięcie stałe
+24 V (listwa zaciskowa C2/C1) (⇨ Rozdział 7.10.1 Strona 84) lub zostanie włączone
uruchomienie instalacji za pomocą parametru „Rozruch / zatrzymanie instalacji”
(1-3-1).
7.7.1.1.1 Tryb nastawnika z zewnętrznym sygnałem standardowym
WSKAZÓWKA
Wpisywanie wartości parametrów i wpisywanie zakresów wartości / jednostek jest
od siebie wzajemnie zależne. W związku z tym jako pierwszy krok parametryzacji
przetwornicy częstotliwości należy zawsze ustawić poprawny zakres wartości i
jednostki (patrz parametr 3-11). Jeśli później zostanie zmieniony zakres wartości
lub jednostka, należy ponownie skontrolować poprawność wszystkich zależnych
parametrów.
W trybie pracy „Automatyczny” można wprowadzić wartość zadaną za pomocą
zewnętrznego sygnału standardowego.
DI-E N
+24V
GND
DIC OM1
DI5
DI4
DI3
DI2
DI1
+24V
AO1-GND
AO1
+24V
AIN2 +
AIN2 GND
+24V
AIN1 +
AIN1 GND
GND
NC 2
NO2
C OM2
+24V
GND
NC 1
NO1
C OM1
+24V
C9
6
C 10
C8
C7
C5
1
C6
C3
C4
C2
C1
B9
B10
B7
0...10V
0V (GND)
2
B8
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A9
3
A10
A7
A8
A6
A5
A4
A3
A1
A2
4
5
Rys. 39: Schemat zacisków trybu nastawnika (linia przerywana = opcjonalne)
1
2
3
4
5
6
Przykład
Rozruch / zatrzymanie
Zewnętrzny sygnał wartości zadanej (⇨ Rozdział 7.6 Strona 53)
Przekaźnik sygnalizacyjny 1 (⇨ Rozdział 7.10.3 Strona 91)
Przekaźnik sygnalizacyjny 2 (⇨ Rozdział 7.10.3 Strona 91)
Wejście cyfrowe zezwolenia
Masa dla wejść cyfrowych
Należy ustawić wartość zadaną 2000 obr./min na wejściu cyfrowym 1 za pomocą
sygnału napięcia 0–10 V. W przypadku silnika 2-biegunowego prędkości obrotowej
2000 obr./min odpowiada napięcie 6,66 V. Prędkość obrotowa nie może spaść
poniżej ustawionego minimum. Uruchomienie instalacji następuje przez wejście
cyfrowe 1.
PumpDrive 2
55 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 40: Przykładowy tryb nastawnika z zewnętrznym sygnałem standardowym
Parametr
Opis
Możliwe ustawienia
3-6-1
Rodzaj regulacji
Wył. (tryb nastawnika)
3-8-1-1
Wybór procedury regulacji. W
przypadku wyboru „Wył.”
regulator jest wyłączony
Minimalna prędkość obrotowa
500 obr./min
silnika
Maksymalna prędkość obrotowa 3000 obr./min
silnika
Sygnał wejścia analogowego
0–10 V
3-8-1-2
Sygnał czujnika na wejściu
analogowym 1
Funkcja wejścia analogowego 1
3-2-2-1
3-2-2-2
3-8-1-3
3-8-1-4
1-3-1
Wartość zadana /
Wewnętrzne wartości robocze nie sterująca automatyczna
mogą służyć jako źródło wartości
rzeczywistej
Dolna granica wejścia
Od granicy minimalnej do
analogowego 1
maksymalnej zakresu
pomiarowego
Górna granica wejścia
Od granicy minimalnej do
analogowego 1
maksymalnej zakresu
pomiarowego
Rozruch / zatrzymanie instalacji
Wył.
Odniesienie Ustawienie fabryczne
do
-
3-11
500 obr./min
3-11
2100 obr./min
-
Wył.
-
Wył.
-
0,00
-
100,00
-
Wył.
Ta funkcja umożliwia
uruchomienie instalacji.
WSKAZÓWKA
Gdy uruchomienie instalacji odbywa się za pomocą wejścia cyfrowego, jako
parametr „Uruchomienie instalacji” (1-3-1) musi być wybrane ustawienie „Wył.”.
7.7.1.1.2 Tryb nastawnika z poziomu modułu sterowania
WSKAZÓWKA
Wpisywanie wartości parametrów i wpisywanie zakresów wartości / jednostek jest
od siebie wzajemnie zależne. W związku z tym jako pierwszy krok parametryzacji
przetwornicy częstotliwości należy zawsze ustawić poprawny zakres wartości i
jednostki (patrz parametr 3-11). Jeśli później zostanie zmieniony zakres wartości
lub jednostka, należy ponownie skontrolować poprawność wszystkich zależnych
parametrów.
Wartość nastawcza trybu pracy „Automatyczny” może być wprowadzona z poziomu
modułu sterowania. Jeśli równocześnie wprowadzona zostanie wartość nastawcza
poprzez wejście analogowe, wartość nastawcza z wejścia analogowego ma
pierwszeństwo (⇨ Rozdział 7.2 Strona 48) .
Przykład
56 z 150
Silnik 2-biegunowy ma pracować z prędkością obrotową 2000 obr./min. W tym celu
należy w module sterowania ustawić wartość nastawczą 2000 obr./min za pomocą
parametru „Wartość sterująca w trybie nastawnika” (1-3-3). Uruchomienie instalacji
uaktywniane jest za pomocą parametru „Rozruch / zatrzymanie instalacji” (1-3-1).
Przetwornica częstotliwości zaczyna wtedy działać, gdy tylko przestawiona zostanie
na tryb automatyczny lub ręczny i wydane zostanie zezwolenie poprzez wejście DIEN.
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 41: Przykładowy tryb nastawnika z zewnętrznym sygnałem standardowym
Parametr
Opis
Możliwe ustawienia
3-6-1
Rodzaj regulacji
Wył. (tryb nastawnika)
3-2-2-1
3-2-2-2
1-3-1
1-3-3
Wybór procedury regulacji. W
przypadku wyboru „Wył.”
regulator jest wyłączony
Minimalna prędkość obrotowa
500 obr./min
silnika
Maksymalna prędkość obrotowa 3000 obr./min
silnika
Rozruch / zatrzymanie instalacji
Wł.
Ta funkcja umożliwia
uruchomienie instalacji.
Wartość sterująca w trybie
nastawnika
2000 obr./min
Odniesienie Ustawienie fabryczne
do
-
3-11
500 obr./min
3-11
2100 obr./min
-
Wył.
-
500 obr./min
Ustawiana wartość sterująca dla
prędkości obrotowej w trybie
nastawnika
7.7.1.2
Tryb regulacji
Przetwornica częstotliwości jest wyposażona w sterownik procesu, który umożliwia
rozpoznawanie zmian w dowolnych procesach hydraulicznych i dokonanie regulacji
stosownie do nich. Takie wartości, jak np. ciśnienie końcowe, ciśnienie różnicowe,
natężenie przepływu lub temperatura, są rejestrowane i porównywane z podaną
wartością zadaną. Na podstawie chwilowego odchylenia parametru jest obliczana
nowa wartość nastawcza, która zostanie przekształcona na nową prędkość
obrotową napędu.
Ogólna budowa sterownika procesu
3-6-4-5
3-6-4-6
Punkt roboczy
3-6-1
3-6-4-2
3-6-4-3
3-6-4-4
3-6-4-8
Długość rampy
wartości zadanej
3-6-2
Rampa wartości
zadanej
Wartość
zadana
Odchylenie parametru
+
+
Sterownik procesu
Wartość
nastawcza
Napęd i proces
hydrauliczny
+
-
3-6-3
Regulowany parametr
Rys. 40: Ogólna budowa sterownika procesu
Regulowany proces hydrauliczny, na który wpływa na prędkość obrotowa
przetwornicy częstotliwości, stanowi zamknięty układ regulacji. Wyznaczona na
drodze pomiaru lub, w przypadku bezczujnikowej regulacji różnicy ciśnień,
wewnętrznego obliczenia zmienna odejmowana jest od wartości zadanej, dając
różnicę regulacji. Odchylenie parametru jest przesyłane do właściwego sterownika
procesu. Do sygnału wyjściowego sterownika dodawany jest jeszcze jego punkt
pracy, aby uzyskać wartość nastawczą. Wartość zadana może być opóźniona przez
rampę wartości zadanej.
PumpDrive 2
57 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Wybór rodzaju regulacji
Uaktywnienie sterownika procesu wymaga wybrania rodzaju regulowanego procesu
za pomocą parametru „Rodzaj regulacji” (3-6-1). Wybór rodzaju regulowanego
procesu hydraulicznego sprawia, że zostanie uaktywniony i wstępnie skonfigurowany
sterownik procesu. Jeśli zostanie wybrane ustawienie „Wył. (tryb nastawnika)”,
sterownik procesu zostanie dezaktywowany i przetwornica częstotliwości pozostanie
w trybie nastawnika. Zależnie od wybranego rodzaju regulacji sterownik procesu
będzie sterowany za pomocą normalnej lub odwróconej funkcji logicznej.
Tabela 42: Wybór rodzaju regulacji
Parametr
3-6-1
Opis
Rodzaj regulacji
Możliwe ustawienia
▪ Wył. (tryb nastawnika)
Wybór metody regulacji. W przypadku
wyboru „Wył.” regulator jest wyłączony
Ustawienie fabryczne
Wył. (tryb nastawnika)
▪ Ciśnienie końcowe
▪ Ciśnienie ssania
▪ Ciśnienie różnicowe
▪ Ciśnienie różnicowe (bez
czujnika)
▪ Wydajność tłoczenia
▪ Temperatura (chłodzenie)
▪ Temperatura (grzanie)
▪ Poziom po stronie ssawnej
▪ Poziom po stronie tłocznej
Reakcja przetwornicy częstotliwości na dodatnią lub ujemną różnicę regulacji
uwarunkowana jest funkcją logiczną sterownika. Jeśli funkcja logiczna jest normalna,
przy dodatniej różnicy regulacji prędkość obrotowa jest zwiększana, a jeśli jest
odwrócona, przy dodatniej różnicy regulacji prędkość obrotowa jest zmniejszana.
Funkcja logiczna sterownika uwarunkowana jest bezpośrednio wybranym rodzajem
regulacji.
Tabela 43: Funkcja logiczna regulacji
Rodzaj regulacji
Funkcja logiczna regulacji
Ciśnienie końcowe,
normalna
ciśnienie różnicowe,
ciśnienie różnicowe (bez
czujnika),
wydajność tłoczenia,
temperatura (grzanie),
poziom po stronie tłocznej
Ciśnienie ssania,
odwrócona
temperatura (chłodzenie),
poziom po stronie ssawnej
Uwagi
Zwiększenie prędkości
obrotowej przy dodatniej
różnicy regulacji
Zmniejszenie prędkości
obrotowej przy dodatniej
różnicy regulacji
Ustawienie wartości zadanej lub sterującej
Za pomocą parametru (3-6-2) jest wyznaczane źródło wartości zadanej, jeśli
sterownik procesu jest aktywny, lub źródło wartości sterującej, jeśli jest nieaktywny.
Jeśli wybrane jest ustawienie „Lokalne”, jako źródło jest przyjmowane np. wejście
analogowe lub panel sterowania, a jeśli ustawienie „Magistrala komunikacyjna”,
jako źródło jest przyjmowana magistrala urządzeń. (⇨ Rozdział 7.2 Strona 48)
Zmienianie wartości zadanej odbywa się wzdłuż rampy wartości zadanej (⇨ Rozdział
7.8.5 Strona 81) .
Ustawianie wartości rzeczywistej
Za pomocą parametru (3-6-3) jest wyznaczane źródło wartości rzeczywistej. Jeśli
wybrane jest ustawienie „Lokalne”, jako źródło jest przyjmowane np. wejście
analogowe lub panel sterowania, a jeśli ustawienie „Magistrala komunikacyjna”,
jako źródło jest przyjmowana magistrala urządzeń. (⇨ Rozdział 7.10.2 Strona 89)
58 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Ustawianie sterownika procesu
WSKAZÓWKA
Wpisywanie wartości parametrów i wpisywanie zakresów wartości / jednostek jest
od siebie wzajemnie zależne. W związku z tym jako pierwszy krok parametryzacji
przetwornicy częstotliwości należy zawsze ustawić poprawny zakres wartości i
jednostki (patrz parametr 3-11). Jeśli później zostanie zmieniony zakres wartości
lub jednostka, należy ponownie skontrolować poprawność wszystkich zależnych
parametrów.
Ustawianie sterownika procesu PID odbywa się za pomocą następujących
parametrów:
parametr (3-6-4-2) wyznacza człon proporcjonalny regulatora. Różnica regulacji jest
przekazywana do wartości zadanej po wzmocnieniu przez człon proporcjonalny.
W przypadku wielu procesów hydraulicznych niezbędny jest człon całkujący
regulatora, aby różnica regulacji nie była utrzymywana stale. W tym celu wyznaczany
jest za pomocą parametru (3-6-4-3) czas cofania członu całkującego. Odchylenie
parametru zostanie scałkowane, stosownie do wybranego czasu cofania zważone
oraz dodane do wartości nastawczej. Zmniejszenie czasu cofania skutkuje szybszym
wyregulowaniem odchylenia parametru. Jeśli jako czas cofania zostanie wybrane
10000 s, człon całkujący jest nieaktywny.
Za pomocą członu różniczkującego można przyspieszyć reakcję regulatora na nagłą
zmianę odchylenia parametru. To, czy człon różniczkujący jest potrzebny, zależy od
dynamiki procesu hydraulicznego. W typowych zastosowaniach pomp wirowych jest
niepotrzebny. Jeśli jako czas różniczkowania zostanie wybrane 0 s, człon
różniczkujący jest nieaktywny. Czas różniczkowania członu różniczkującego wyznacza
parametr (3-6-4-4). Zwiększenie czasu różniczkowania skutkuje silniejszą reakcją na
nagłe zmiany odchylenia parametru. Poprzez parametr „Ograniczenie udziału D”
(3-6-4-8) można wyznaczyć maksymalne wzmocnienie przez człon różniczkujący, aby
osłabić wpływ szumów pomiarowych na wartość nastawczą. Zmniejszenie wartości
ograniczenia redukuje wpływ członu różniczkującego przy wysokich
częstotliwościach, co pozwala na stłumienie wpływu szumów pomiarowych.
Parametr (3-6-4-5) wyznacza punkt pracy regulatora w postaci prędkości obrotowej
odniesienia. Ta prędkość obrotowa parametryzowana jest jako wartość procentowa
od parametru „Maksymalna prędkość obrotowa silnika” (3-2-2-2). Poprzez
wprowadzenie punktu pracy można osiągnąć typową dla procesu prędkość
obrotową także przy bardzo długim czasie cofania członu całkującego. Regulator
musi wtedy wyregulować jedynie małe odchylenia wokół tego punktu pracy. Jeśli nie
jest znany żaden typowy punkt pracy danego procesu hydraulicznego, można
pozostawić ustawienie fabryczne punktu roboczego 50%.
Tabela 44: Parametry regulatora PID
Parametr
3-6-4-2
Opis
Udział proporcjonalny
Możliwe ustawienia
0,01...100,00
Ustawienie fabryczne
1,00
3-6-4-3
Ustawienie członu proporcjonalnego
regulatora
Czas cofania (udział integralny)
0,01...10000,00
1,00
3-6-4-4
Ustawienie członu całkującego
regulatora
Czas różniczkowania (udział różnicowy)
0,00... 100,00
0,00
Ustawienie członu różniczkującego
regulatora
PumpDrive 2
59 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Parametr
3-6-4-5
Opis
Punkt pracy regulatora
Możliwe ustawienia
0,0...100,00
Ustawienie fabryczne
50 %
3-6-4-8
Punkt pracy regulatora. Punkt pracy
regulatora jest wyznaczany zależnie do
parametru „3-2-2-2 Maksymalna
prędkość obrotowa silnika”.
Ograniczenie udziału D
1,00...20,00
3,00
Poprzez to ograniczenie określa się
maksymalne wzmocnienie przez człon
różniczkujący, aby np. stłumić szumy
pomiarowe
7.7.1.2.1 Tryb regulowany z poziomu modułu sterowania
WSKAZÓWKA
Wpisywanie wartości parametrów i wpisywanie zakresów wartości / jednostek jest
od siebie wzajemnie zależne. W związku z tym jako pierwszy krok parametryzacji
przetwornicy częstotliwości należy zawsze ustawić poprawny zakres wartości i
jednostki (patrz parametr 3-11). Jeśli później zostanie zmieniony zakres wartości
lub jednostka, należy ponownie skontrolować poprawność wszystkich zależnych
parametrów.
DI-E N
+24V
GND
DIC OM1
DI5
DI4
DI3
DI2
DI1
+24V
AO1-GND
AO1
+24V
AIN2 +
AIN2 GND
+24V
AIN1 +
AIN1 GND
GND
NC 2
NO2
C OM2
+24V
GND
NC 1
NO1
C OM1
+24V
C9
6
C 10
C8
C6
C7
C5
1
C4
C3
C2
C1
B9
B10
2
B8
B7
B5
B6
B3
B4
B2
B1
A9
3
A10
A7
A8
A6
A5
A3
A4
A1
A2
4
5
Rys. 41: Schemat zacisków trybu regulowanego (linia przerywana = opcjonalne)
1
2
3
4
5
6
Przykład
60 z 150
Rozruch / zatrzymanie 2
Czujnik wartości rzeczywistej
Przekaźnik sygnalizacyjny 1 (⇨ Rozdział 7.10.3 Strona 91)
Przekaźnik sygnalizacyjny 2 (⇨ Rozdział 7.10.3 Strona 91)
Wejście cyfrowe zezwolenia
Masa dla wejść cyfrowych
Przetwornica częstotliwości ma w funkcji regulacji różnicy ciśnień utrzymywać
wartość zadaną 6,7 bar. W tym celu do wejścia analogowego 2 przetwornicy
częstotliwości podłączono czujnik ciśnienia różnicowego 4..20 mA z zakresem
pomiarowym 0–10 bar. Wartość zadana jest wprowadzana z poziomu modułu
sterowania. Uruchomienie instalacji uaktywniane jest za pomocą parametru
„Rozruch / zatrzymanie instalacji” (1-3-1). Przetwornica częstotliwości zaczyna wtedy
działać, gdy tylko przestawiona zostanie na tryb automatyczny lub ręczny i wydane
zostanie zezwolenie poprzez wejście DI-EN.
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 45: Przykładowy tryb regulowany z wprowadzaniem wartości zadanej z poziomu modułu sterowania
Parametr
3-6-1
Opis
Rodzaj regulacji
Możliwe ustawienia
Ciśnienie różnicowe
Ustawienie fabryczne
-
3-11-2-1
Wybór procedury regulacji. W
przypadku wyboru „Wył.” regulator jest
wyłączony
Ciśnienie minimalne
0,00
-1,00 bar
3-11-2-2
Granica minimalna zakresu
pomiarowego
Ciśnienie maksymalne
10,0
1000,0 bar
3-11-2-3
Granica maksymalna zakresu
pomiarowego
Jednostka ciśnienia
bar
bar
1-3-2
Ustawiana jednostka ciśnienia 1
Wartość zadana w trybie regulowanym
6,7 bar
0,00 bar
3-8-2-1
Ustawiana wartość zadana. W
przypadku zdefiniowania wartości
zadanej poprzez DIGIN/ANIN ten
parametr jest zablokowany. W
przeciwnym wypadku źródło wartości
zadanej zostanie wybrane za pomocą
parametru „Punkt sterowania”
Lokalnie / Magistrala komunikacyjna.
Sygnał wejścia analogowego 2
4–20 mA
Wył.
3-8-2-2
Sygnał czujnika na wejściu analogowym
2
Funkcja wejścia analogowego 2
Ciśnienie różnicowe
Wył.
3-8-2-3
3-8-2-4
1-3-1
Funkcja wejścia analogowego 2.
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą
służyć jako źródło wartości rzeczywistej
Dolna granica wejścia analogowego 2
0,00
Górna granica wejścia analogowego 2
10,00
Rozruch / zatrzymanie instalacji
Wł.
0,00
100,00
Wył.
Ta funkcja umożliwia uruchomienie
instalacji.
WSKAZÓWKA
Gdy uruchomienie instalacji odbywa się za pomocą wejścia cyfrowego, jako
parametr „Uruchomienie instalacji” (1-3-1) musi być wybrane ustawienie „Wył.”.
7.7.1.2.2 Tryb regulowany z zewnętrznym sygnałem wartości zadanej
Wartość zadana może zostać wprowadzona poprzez zewnętrzny sygnał wartości
zadanej. Jeśli równocześnie wprowadzona zostanie wartość zadana z poziomu
modułu sterowania, wartość zadana z wejścia analogowego ma pierwszeństwo (⇨
Rozdział 7.2 Strona 48) .
WSKAZÓWKA
Wpisywanie wartości parametrów i wpisywanie zakresów wartości / jednostek jest
od siebie wzajemnie zależne. W związku z tym jako pierwszy krok parametryzacji
przetwornicy częstotliwości należy zawsze ustawić poprawny zakres wartości i
jednostki (patrz parametr 3-11). Jeśli później zostanie zmieniony zakres wartości
lub jednostka, należy ponownie skontrolować poprawność wszystkich zależnych
parametrów.
PumpDrive 2
61 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
DI-E N
+24V
GND
DIC OM1
DI5
DI4
DI3
DI2
DI1
+24V
AO1-GND
AO1
+24V
AIN2 +
AIN2 GND
+24V
AIN1 +
AIN1 GND
GND
NC 2
NO2
C OM2
+24V
GND
NC 1
NO1
C OM1
+24V
6
C 10
C8
C9
C6
1
C7
C5
C4
C2
C3
C1
B9
B10
4...20mA
GND
2
B8
B7
B5
B6
B4
B2
B3
7
B1
A9
3
A10
A7
A8
A6
A4
A5
A3
A2
A1
4
5
Rys. 42: Schemat zacisków trybu regulowanego (linia przerywana = opcjonalne)
1
2
3
4
5
6
7
Przykład
Rozruch / zatrzymanie 2
Czujnik wartości rzeczywistej
Przekaźnik sygnalizacyjny 1 (⇨ Rozdział 7.10.3 Strona 91)
Przekaźnik sygnalizacyjny 2 (⇨ Rozdział 7.10.3 Strona 91)
Wejście cyfrowe zezwolenia
Masa dla wejść cyfrowych
Zewnętrzny sygnał wartości zadanej
Przetwornica częstotliwości ma w funkcji regulacji różnicy ciśnień utrzymywać
wartość zadaną 6,7 bar. W tym celu do wejścia analogowego 2 przetwornicy
częstotliwości podłączono czujnik ciśnienia różnicowego 4..2 mA z zakresem
pomiarowym 0–10 bar. Wartość zadana jest wprowadzana jako zewnętrzny sygnał
wartości zadanej 4...20 mA poprzez wejście analogowe 1. W celu uzyskania
wymaganej wartości zadanej 6,7 bar należy do wejścia analogowego 1 doprowadzić
prąd 10,7 mA. Uruchomienie instalacji uaktywniane jest za pomocą parametru
„Rozruch / zatrzymanie instalacji” (1-3-1). Przetwornica częstotliwości zaczyna wtedy
działać, gdy tylko przestawiona zostanie na tryb automatyczny lub ręczny i wydane
zostanie zezwolenie poprzez wejście DI-EN.
Tabela 46: Przykładowy tryb regulowany z wprowadzaniem wartości zadanej poprzez zewnętrzny sygnał wartości
zadanej
Parametr
3-6-1
Opis
Rodzaj regulacji
Możliwe ustawienia
Ciśnienie różnicowe
3-11-2-1
Wybór procedury regulacji. W
przypadku wyboru „Wył.” regulator jest
wyłączony
Ciśnienie minimalne
0,00
-1,00 bar
3-11-2-2
Granica minimalna zakresu
pomiarowego
Ciśnienie maksymalne
10,0
1000,0 bar
3-11-2-3
Granica maksymalna zakresu
pomiarowego
Jednostka ciśnienia
bar
bar
3-8-1-1
Ustawiana jednostka ciśnienia 1
Sygnał wejścia analogowego 1
4–20 mA
Wył.
Sygnał czujnika na wejściu analogowym
1
62 z 150
PumpDrive 2
Ustawienie fabryczne
-
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Parametr
3-8-1-2
Opis
Funkcja wejścia analogowego 1
Możliwe ustawienia
Wartość zadana / sterująca
automatyczna
Ustawienie fabryczne
Wył.
3-8-1-3
3-8-1-4
3-8-2-1
Funkcja wejścia analogowego 1.
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą
służyć jako źródło wartości rzeczywistej
Dolna granica wejścia analogowego 1
0,00
Górna granica wejścia analogowego 1
10,00
Sygnał wejścia analogowego 2
4–20 mA
0,00
100,00
Wył.
3-8-2-2
Sygnał czujnika na wejściu analogowym
2
Funkcja wejścia analogowego 2
Ciśnienie różnicowe
Wył.
3-8-2-3
3-8-2-4
1-3-1
Funkcja wejścia analogowego 2.
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą
służyć jako źródło wartości rzeczywistej
Dolna granica wejścia analogowego 2
0,00
Górna granica wejścia analogowego 2
10,00
Rozruch / zatrzymanie instalacji
Wł.
0,00
100,00
Wył.
Ta funkcja umożliwia uruchomienie
instalacji.
WSKAZÓWKA
Gdy uruchomienie instalacji odbywa się za pomocą wejścia cyfrowego, jako
parametr „Uruchomienie instalacji” (1-3-1) musi być wybrane ustawienie „Wył.”.
7.7.1.2.3 Bezczujnikowa regulacja różnicy ciśnień
Bezczujnikowa regulacja różnicy ciśnień umożliwia utrzymywanie stałej różnicy
ciśnień na pompie bez użycia czujników ciśnienia. Ta metoda opiera się na
charakterystyce pompy. Strome charakterystyki mocy sprzyjają wysokiej dokładności
metody. Metoda gorzej się sprawdza, jeśli charakterystyka mocy ma częściowo stały
przebieg względem wydajności tłoczenia. Jej uaktywnienie następuje przez wybór
ustawienia „Ciśnienie różnicowe (bez czujnika)” jako wartości parametru „Rodzaj
regulacji” (3-6-1). Ustawianie wartości zadanej (⇨ Rozdział 7.6 Strona 53) .
WSKAZÓWKA
Bezczujnikowa regulacja różnicy ciśnień wymaga, aby były wprowadzone wszystkie
parametry charakterystyki pompy (3-4-1 oraz od 3-4-3-1 do 3-4-3-22).
Tabela 47: Parametr bezczujnikowej regulacji różnicy ciśnień
Parametr
3-6-1
Opis
Rodzaj regulacji
Możliwe ustawienia
Ciśnienie różnicowe (bez
czujnika)
Ustawienie fabryczne
-
7.8 Funkcje zastosowania
7.8.1
Dostrajanie przetwornicy częstotliwości do pompy
Charakterystyki pompy są opisane parametrami od 3-4-3-1 do 3-4-3-22 i obowiązują
dla nominalnej prędkości obrotowej pompy 3-4-1. Charakterystyki stanowią
podstawę działania następujących funkcji:
▪ Szacunek wydajności tłoczenia
▪ Kontrola punktu pracy
▪ Tryb gotowości
▪ Bezczujnikowa regulacja różnicy ciśnień
▪ Tryb pracy wielopompowej
PumpDrive 2
63 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Jeśli przetwornica częstotliwości jest fabrycznie sparametryzowana, wszystkie
parametry dotyczące pompy są już wprowadzone.
H
3-4-3-16 H0
3-4-3-17 H1
...
3-4-3-22 H5
Q0
3-4-3-1
Q1
3-4-3-2
Q2
Q3
...
Q4
Q5
Q6
3-4-3-7
Q
Rys. 43: Charakterystyka wysokości tłoczenia z siedmioma węzłami i istotnymi
parametrami
Wydajność tłoczenia Q0, czyli parametr (3-4-3-1), wynosi zawsze zero. Wydajność
tłoczenia Q6 (3-4-3-7) opisuje koniec charakterystyk i jest równocześnie maksymalną
dopuszczalną wydajnością tłoczenia pompy.
P
3-4-3-15 P5
...
3-4-3-10 P1
3-4-3-9 P0
Q0
3-4-3-1
Q1
3-4-3-2
Q2
...
Q3
Q4
Q5
Q6 Q
3-4-3-7
Rys. 44: Charakterystyka mocy z siedmioma węzłami i istotnymi parametrami
W charakterystyce mocy są stosowane te same wartości wydajności tłoczenia co w
charakterystyce wysokości tłoczenia.
WSKAZÓWKA
Charakterystyka mocy nie jest przeliczana zależnie od gęstości tłoczonego medium
(3-5-1). Musi zatem zostać wprowadzona charakterystyka mocy odpowiadająca
danej gęstości tłoczonego medium.
64 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Optymalny punkt znamionowy pracy pompy przy nominalnej prędkości obrotowej
wprowadzany jest w parametrze „Wydajność tłoczenia Qopt” (3-4-3-8). Granica
częściowego obciążenia pompy przy nominalnej prędkości obrotowej wprowadzana
jest w parametrze „Graniczna wydajność z obciążeniem częściowym” (3-4-3-30). Jest
to wartość procentowa odnosząca się do optymalnego punktu znamionowego pracy.
Tabela 48: Parametry dostrajania do pompy
Parametr
3-4-3-1
Opis
Wydajność tłoczenia Q_0
3-4-3-2
Wydajność tłoczenia Q_1
3-4-3-3
Wydajność tłoczenia Q_2
3-4-3-4
Wydajność tłoczenia Q_3
3-4-3-5
Wydajność tłoczenia Q_4
3-4-3-6
Wydajność tłoczenia Q_5
3-4-3-7
Wydajność tłoczenia Q_6
3-4-3-8
Wydajność tłoczenia Q_opt
3-4-3-9
Pobór mocy przez pompę P_0
3-4-3-10
Pobór mocy przez pompę P_1
3-4-3-11
Pobór mocy przez pompę P_2
3-4-3-12
Pobór mocy przez pompę P_3
3-4-3-13
Pobór mocy przez pompę P_4
3-4-3-14
Pobór mocy przez pompę P_5
3-4-3-15
Pobór mocy przez pompę P_6
3-4-3-16
3-4-3-17
3-4-3-18
3-4-3-19
3-4-3-20
3-4-3-21
3-4-3-22
3-4-3-23
3-4-3-24
3-4-3-25
3-4-3-26
Wysokość podnoszenia H_0
Wysokość podnoszenia H_1
Wysokość podnoszenia H_2
Wysokość podnoszenia H_3
Wysokość podnoszenia H_4
Wysokość podnoszenia H_5
Wysokość podnoszenia H_6
NPSH_0
NPSH_1
NPSH_2
NPSH_3
PumpDrive 2
Możliwe ustawienia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od minimalnej wydajności
tłoczenia do maksymalnej
wydajności tłoczenia
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
Ustawienie fabryczne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Parametr
3-4-3-27
3-4-3-28
3-4-3-29
3-4-3-30
Opis
NPSH_4
NPSH_5
NPSH_6
Graniczna wydajność z obciążeniem
częściowym w % Q
7.8.2
7.8.2.1
Możliwe ustawienia
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
0...100
Ustawienie fabryczne
0
0
0
0
Funkcje ochronne
Uaktywnianie/dezaktywowanie termicznego zabezpieczenia silnika
Termiczne przeciążenie skutkuje natychmiastowym wyłączeniem i wygenerowaniem
stosownego komunikatu alarmowego. Ponowne włączenie jest możliwe dopiero, gdy
silnik ostygnie. Wartość progowa wyłączenia jest fabrycznie ustawiona na kontrolę
za pomocą czujnika PTC lub łącznika temperaturowego. W przypadku stosowania
innych elementów termoelektrycznych wartość musi zostać ustawiona przez serwis
KSB.
Tabela 49: Termiczne zabezpieczenie silnika
Parametr
3-2-3-1
3-2-3-2
Opis
Analiza PTC
Możliwe ustawienia
▪ Wył.
Kontrola temperatury silnika
Zachowanie termicznego zabezpieczenia
silnika
Zachowanie w przypadku rozpoznania
zbyt wysokiej temperatury silnika
7.8.2.2
▪ Wł.
▪ Bez samozatwierdzania
Ustawienie fabryczne
Wł.
Bez samozatwierdzania
▪ Z samozatwierdzaniem
Elektryczne zabezpieczenie silnika za pomocą układu kontroli
przepięciowej/podnapięciowej
Przetwornica częstotliwości kontroluje napięcie sieciowe. Spadek poniżej 380 V 10% lub przekroczenie 480 V + 10% skutkuje wyłączeniem i wygenerowaniem
stosownego komunikatu alarmowego. Ponowne włączenie musi zostać poprzedzone
potwierdzeniem alarmu.
7.8.2.3
Wyłączenie z powodu zbyt dużego prądu
Jeśli parametr wartości granicznej prądu „Maks. natężenie prądu silnika w % prądu
znamionowego silnika” (3-3-7-1) zostanie przekroczony o 5%, jest generowany alarm
z ograniczonym samozatwierdzaniem „Zbyt duży prąd”, który powoduje wyłączenie
silnika. Dopóki to zdarzenie występuje, silnik jest zablokowany. Blokada jest
sygnalizowana w module sterowania.
7.8.2.4
Dynamiczna ochrona przed przeciążeniem poprzez ograniczenie prędkości
obrotowej
Przetwornica częstotliwości jest wyposażona w czujniki prądu, które rejestrują prąd
silnika i umożliwiają jego ograniczenie. Jeśli zostanie osiągnięta wyznaczona granica
przeciążenia, obniżana jest prędkość obrotowa, aby zmniejszyć moc (regulacja I²t).
Przetwornica częstotliwości nie będzie wówczas pracować w trybie regulowanym, a
jedynie podtrzymywać funkcję z obniżoną prędkością obrotową.
Na podstawie wartości ustawionych w parametrach „Charakterystyka uruchomienia
I²t” (3-3-7-5) i „Maks. natężenie prądu silnika w % prądu znamionowego silnika”
(3-3-7-1) jest dynamicznie obliczany czas, przez który silnik, biorąc pod uwagę jego
„Prąd znamionowy silnika” (3-2-1-4), może być zasilany wyższym prądem, dopóki nie
zadziała regulacja I²t. Im bardziej silnik przekracza prąd znamionowy, tym szybciej
zadziała regulacja I²t.
Gdy zabezpieczenie przeciążeniowe zostanie uaktywnione po raz pierwszy (licznik
I²t = 0) i prąd silnika wynosi 110 % prądu znamionowego silnika(3-2-1-4), przy
ustawieniach fabrycznych potrwa 60 s (3-3-7-5), zanim zadziała regulacja I²t. Jeśli
prąd przeciążeniowy jest mniejszy niż maksymalny prąd silnika, dynamicznie
66 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
obliczany czas jest stosownie wydłużany. Jeśli po pracy przeciążeniowej silnik jest
nadal zasilany prądem znamionowym, stan regulacji I²t jest utrzymywany. Gdy prąd
spadnie do wartości niższej od prądu znamionowego silnika (3-2-1-4), licznik I²t
zostanie wyzerowany. Może to zależnie od prądu silnika potrwać do 10 min.
W momencie zadziałania regulacji I²t jest natychmiast wyświetlane ostrzeżenie
„Dynamiczna ochrona przeciążeniowa”. Jest to ostrzeżenie z samozatwierdzeniem,
które jest resetowane, gdy regulacja I²t przestanie działać.
Jeśli prędkość obrotowa spadnie poniżej progu wyłączenia I²t (3-3-7-6), jest
generowany alarm z samozatwierdzeniem „Dynamiczna ochrona przeciążeniowa” i
następuje wyłączenie silnika. Silnik zostanie zablokowany. Silnik, którego prędkość
obrotowa spadła poniżej wartości progowej I²t, zostanie ponownie uruchomiony po
trwającej maksymalnie 10 s blokadzie (zależnie od wielkości).
Tabela 50: Parametry dynamicznej ochrony przeciążeniowej przez ograniczenie prędkości obrotowej
Parametr
3-2-1-4
3-3-7-1
3-3-7-5
3-3-7-6
Opis
Możliwe ustawienia
Prąd znamionowy silnika
0,00 ... 150,00 A
Odniesienie Ustawienie fabryczne
do
zależnie od wielkości
Prąd znamionowy silnika zgodnie
z tabliczką znamionową
Maks. natężenie prądu silnika w 0 ... 150 %
% prądu znamionowego silnika
Ustawienie maksymalnego
dopuszczalnego prądu silnika
Charakterystyka uruchomienia I²t 1 .. 60 s
Na podstawie charakterystyki
zadziałania I²t następuje
dynamiczne obliczenie czasu, w
którym silnik może działać przy
wyższym natężeniu prądu, zanim
rozpocznie się regulacja I²t.
Prędkość obrotowa wyłączania I²t Od minimalnej prędkości
Ta graniczna prędkość obrotowa obrotowej silnika do
prowadzi do alarmu dynamicznej maksymalnej prędkości
obrotowej silnika
ochrony przeciążeniowej i tym
3-2-1-4
110 %
-
60 s
-
500 min⁻¹
samym wyłączenia silnika
7.8.2.5
Wyłączenie przy zaniku fazy i zwarciu
Zanik fazy i zwarcie skutkują bezpośrednio wyłączeniem (bez rampy zatrzymywania).
Ta funkcja ochronna nie wymaga parametryzacji.
7.8.2.6
Rozpoznawanie przerwania kabla (Life-Zero)
Układ sterowania monitoruje ciągłość obwodu (Life Zero) wszystkich wejść
analogowych, w których już rozpoznano czujnik lub na których ustawiono czujnik.
Warunkiem są sygnały 4..20 mA lub 2..10 V. Jeśli jako dolna granica napięcia lub
prądu jest podane 0 V lub 0 A, na danym wejściu analogowym nie jest wykonywane
rozpoznawanie przerwania kabla. Jeśli prąd spadnie poniżej 4 mA lub napięcie
poniżej 2 V, po upływie skonfigurowanego opóźnienia nastąpi sparametryzowana
reakcja.
Jeśli dany czujnik jest źródłem wartości rzeczywistej i wskutek braku redundancji
niezależna regulacja nie jest już możliwa, jest generowany alarm „Brak sterownika
głównego”, a w przeciwnym razie ostrzeżenie „Brak wartości rzeczywistej”.
Ostrzeżenie „Przerwanie kabla” wydawane jest wtedy, gdy regulacja nie jest
aktywna. Jest to alarm i ostrzeżenia z samozatwierdzaniem. Zachowanie w
przypadku alarmu (brak dalszej możliwości regulacji) jest następujące:
▪ Wyłączenie wszystkich pomp
▪ Zachowanie prędkości obrotowej
▪ Ustawiana prędkość obrotowa
PumpDrive 2
67 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 51: Rozpoznanie przerwania kabla
Parametr
3-9-1-1
Opis
Zachowanie w przypadku awarii
Sposób pracy przetwornicy
częstotliwości w przypadku alarmu
„Brak wartości rzeczywistej”
3-9-1-2
3-9-1-3
Opóźnienie czasowe
Możliwe ustawienia
▪ Wszystkie pompy wył.
▪ Zachowanie prędkości
obrotowej
▪ Stała prędkość obrotowa
0,0–10,0 s
Opóźnienie do wyzwolenia komunikatu
(ostrzeżenie lub alarm). W systemie
redundantnym wygenerowane zostanie
tylko jedno ostrzeżenie, ponieważ tę
funkcję może przejąć Aux-Master. Tylko
wówczas, gdy w Aux-Master również
będzie brakowało wartości rzeczywistej,
wygenerowany zostanie alarm, co
następnie prowadzi do ustawionego
zachowania w przypadku braku
wartości rzeczywistej
Prędkość obrotowa w przypadku awarii Od minimalnej prędkości
Stała prędkość obrotowa, utrzymywana obrotowej silnika do
maksymalnej prędkości
w przypadku braku wartości
obrotowej silnika
rzeczywistej.
7.8.2.7
Ustawienie fabryczne
Zachowanie prędkości
obrotowej
0,5 s
500 obr./min
Pomijanie zakresu częstotliwości
W sytuacjach krytycznych istnieje możliwość pominięcia pewnego pasma
częstotliwości, aby zapobiec rezonansom. W tym celu można sparametryzować górną
i dolną wartość graniczną prędkości obrotowej. Jeśli górna i dolna prędkość
obrotowa w obr./min są takie same, pomijanie nie jest wykonywane.
WSKAZÓWKA
Pomijanie zakresu częstotliwości nie działa w trybie ręcznym.
Pomijanie zakresu częstotliwości w trybie regulatora
Jeśli wartość sterująca regulatora przekroczy dolną graniczną prędkość obrotową
lub spadnie poniżej górnej, układ sterowania przechodzi przez zakres rezonansu.
Przed ponownym przejściem przez zakres rezonansu, wartość sterująca regulatora
musi go wcześniej co najmniej raz opuścić. Służy to tłumieniu oscylacji w przypadku
regulatora ustawionego na niską prędkość — nie może jednak jej zapobiec, jeśli
zostanie osiągnięta wartość zadana w obrębie zakresu rezonansu. Gdyby w trybie
regulatora powtarzały się wielokrotnie skoki, zostanie wygenerowane ostrzeżenie
„Zakres rezonansu”. Ostrzeżenie to jest wyświetlane przez 60 s po ostatnim skoku.
Pomijanie zakresu częstotliwości w trybie nastawnika
Jeśli wartość sterująca nastawnika znajduje się między obiema granicznymi
prędkościami obrotowymi poniżej wartości środkowej, silnik pozostaje przy dolnej
granicznej prędkości obrotowej. Jeśli wartość sterująca nastawnika znajduje się
między obiema granicznymi prędkościami obrotowymi powyżej wartości środkowej,
silnik pozostaje przy górnej granicznej prędkości obrotowej. Jeśli wartość środkowa
zostanie przekroczona w górę lub w dół, sterownik pomija zakres rezonansu wzdłuż
całej rampy zabezpieczenia silnika.
68 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 52: Górna i dolna graniczna prędkość obrotowa
Parametr
3-9-12-1
Opis
Dolna granica
Możliwe ustawienia
Od minimalnej prędkości
Dolna granica prędkości obrotowej do obrotowej silnika do
pomijania obszaru rezonansu w Hz. Jeśli maksymalnej prędkości
dolna i górna częstotliwość graniczna są obrotowej silnika
Ustawienie fabryczne
0 min⁻¹
3-9-12-2
ustawione jednakowo, pomijanie nie
jest wykonywane. W trybie ręcznym
funkcja ta nie jest obsługiwana
Górna granica
Od minimalnej prędkości
Górna granica prędkości obrotowej do obrotowej silnika do
pomijania obszaru rezonansu w Hz. Jeśli maksymalnej prędkości
dolna i górna częstotliwość graniczna są obrotowej silnika
0 min⁻¹
ustawione jednakowo, pomijanie nie
jest wykonywane. W trybie ręcznym
funkcja ta nie jest obsługiwana
7.8.2.8
Ochrona przed biegiem na sucho i blokadą hydrauliczną
Jeśli ta funkcja jest aktywna, bieg pompy na sucho skutkuje komunikatem
alarmowym i wyłączeniem. Blokada hydrauliczna, czyli tłoczenie do zamkniętego
przewodu rurowego, skutkuje najpierw ostrzeżeniem, a pod dłuższym czasie
komunikatem alarmowym i wyłączeniem.
Podstawą działania ochrony przed biegiem na sucho i blokadą hydrauliczną jest
jednorazowo wykonywana procedura kalibracji.
WSKAZÓWKA
Procedura kalibracji może zostać wykonana tylko w trybie pracy AUTO/
ZATRZYMANIE. W tym celu należy zatrzymać instalację za pomocą parametru 1-3-1
lub wejścia cyfrowego, a następnie nacisnąć przycisk AUTO. W najniższym wierszu
ekranu wyświetla się „AUTO____________STOPPED“
Zanim rozpoczęta zostanie procedura kalibracji, należy zamknąć armaturę po stronie
tłocznej pompy. Do rozpoczęcia służy parametr „Uruchamianie funkcji uczenia się”
(3-9-6-3). Przetwornica częstotliwości uruchamia agregat pompowy i rejestruje moc
przy różnych prędkościach obrotowych. Proces ten trwa około pół minuty i można go
przerwać, naciskając przycisk Esc. Ochrona przed biegiem na sucho i blokadą
hydrauliczną zaczyna działać od razu po zakończeniu funkcji uczenia pokazanym na
wyświetlaczu. Można wtedy otworzyć zamkniętą wcześniej armaturę.
WSKAZÓWKA
Zanim zostanie wykonana funkcja uczenia, należy sprawdzić, czy krótkotrwałe
działanie pompy przy zamkniętej armaturze jest dopuszczalne. W pompach KSB
serii Sewatec i Sewabloc nie stanowi to problemu.
WSKAZÓWKA
Jeśli zmieniona zostanie minimalna prędkość obrotowa, należy ponownie
uruchomić funkcję uczenia dotyczącą biegu na sucho.
Za pomocą parametru „Granica blokady hydraulicznej” (3-9-6-1) można w razie
potrzeby dopasować czułość rozpoznawania blokady hydraulicznej. Wysokie
wartości oznaczają wysoką czułość rozpoznawania. Wartość „0” powoduje
dezaktywowanie funkcji. To samo dotyczy parametru rozpoznawania biegu na sucho
„Granica pracy na sucho” (3-9-6-2).
Ostrzeżenia i alarmy emitowane są z pewnym opóźnieniem w stosunku do
wystąpienia wyzwalających je zdarzeń. Opóźnienie można ustalić w parametrach od
(3-9-6-9) do (3-9-6-11).
PumpDrive 2
69 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 53: Parametr funkcji ochrony przed biegiem na sucho i blokadą hydrauliczną
Parametr
3-9-6-1
3-9-6-2
3-9-6-9
3-9-6-10
3-9-6-11
Opis
Granica blokady hydraulicznej
Granica pracy na sucho
Opóźnienie do ostrzeżenia o blokadzie
hydraulicznej
Opóźnienie do alarmu o blokadzie
hydraulicznej
Opóźnienie do alarmu o biegu na sucho
7.8.2.9
Możliwe ustawienia
0 - 130 %
0 - 130 %
0–600 s
Ustawienie fabryczne
110 %
85 %
5s
0–600 s
10 s
0–600 s
5s
Kontrola punktu pracy
Kontrola punktu pracy generuje komunikaty ostrzegawcze, jeśli pompa przekroczy
dopuszczalny zakres pracy. Niedopuszczalnie niskie wartości wydajności tłoczenia
skutkują komunikatem ostrzegawczym „Obciążenie częściowe”. Niedopuszczalnie
wysokie wartości wydajności tłoczenia skutkują komunikatem ostrzegawczym
„Przeciążenie”. Granice, które to wyznaczają, można dopasować do pompy za
pomocą podanych parametrów (patrz tabela Parametry kontroli punktu pracy).
Kontrola punktu pracy uaktywniana jest wraz z szacunkiem wydajności tłoczenia za
pomocą parametru (3-9-8-1).
1
!
3
H
!
0
4
2
3-4-3-30
3-4-3-31
Q
Rys. 45: Wykres wysokości tłoczenia w funkcji wydajności tłoczenia
Dopuszczalny zakres pracy
1
3
Nominalna prędkość obrotowa
Granica częściowego obciążenia
2
4
Minimalna prędkość obrotowa
Granica przeciążenia
Tabela 54: Parametry kontroli punktu pracy
Parametr
Opis
3-4-3-30
Graniczna wydajność z obciążeniem
częściowym w % Qopt
Graniczna wydajność z przeciążeniem w %
Qmax
3-4-3-31
7.8.2.10
Możliwe
ustawienia
0..100 %
Odniesienie Ustawienie
do
fabryczne
3-4-3-8
30 %
0..100 %
3-4-3-7
98 %
Poszczególne funkcje kontroli
Istnieje możliwość wyznaczenia górnej i dolnej wartości granicznej następujących
wartości roboczych (parametry od 3-10-1-1 do 3-10-11-3):
▪ Moc
70 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
▪ Prąd
▪ Prędkość obrotowa
▪ Wartość zadana
▪ Wartość rzeczywista
▪ Wydajność tłoczenia
▪ Ciśnienie ssania
▪ Ciśnienie końcowe
▪ Ciśnienie różnicowe
▪ Częstotliwość
▪ Temperatura
Jeśli wartość spadnie poniżej tych wartości granicznych lub je przekroczy, po upływie
pewnego opóźnienia, które można ustawić (3-10), jest wyzwalane ostrzeżenie.
7.8.2.11
Okres międzyserwisowy
Jednostkami ustawienia okres międzyserwisowego są miesiące. Jeśli czas pracy
pompy (1-4-2-3) przekracza okres międzyserwisowy, jest generowany komunikat
informacyjny „Przekroczony okres międzyserwisowy”.
Po potwierdzeniu tego komunikatu znajduje się on nadal na liście oczekujących.
Okres międzyserwisowy można zresetować. Spowoduje to także usunięcie
komunikatu informacyjnego i rozpoczęcie następnego okresu międzyserwisowego.
Zresetowanie licznika czasu pracy pompy (1-4-2-4) powoduje automatycznie także
zresetowanie okresu międzyserwisowego.
Okres międzyserwisowy można dezaktywować, ustawiając jako czas (3-9-13-1)
wartość „0”
Tabela 55: Okres międzyserwisowy
Parametr
Opis
Możliwe ustawienia
3-9-13-1
Czas odstępu
0...48 m
Odniesienie Ustawienie fabryczne
do
0
Wykonanie
1-4-2-4
3-9-13-2
Odstęp do komunikatu o
przypadających pracach
serwisowych
Reset czasu odstępu
Okres międzyserwisowy zostanie
zresetowany.
7.8.3
-
Szacunek wydajności tłoczenia
Szacunek wydajności i wysokości tłoczenia oparty jest na charakterystykach pompy
oraz zarejestrowanych przez przetwornicę częstotliwości danych eksploatacyjnych,
jak moc wału i prędkość obrotowa. Do uaktywnienia szacunku wydajności tłoczenia
służy parametr „Szacunek wydajności tłoczenia” (3-9-8-1). Charakterystyki
wprowadzane są zgodnie z (⇨ Rozdział 7.8.1 Strona 63) . Jeśli blisko pompy nie są
dostępne żadne czujniki ciśnienia pozwalające na zwiększanie dokładności szacunku
wydajności tłoczenia, wymagana jest jednostajnie rosnąca charakterystyka mocy.
WSKAZÓWKA
Rzeczywiste charakterystyki pompy mogą odbiegać od dokumentacji z powodu
tolerancji produkcji. Stąd powstają pewne niedokładności w szacunku wydajności
tłoczenia. Większą dokładność można uzyskać, stosując charakterystyki dla danej
dostawy pompy.
Zwiększanie dokładności za pomocą czujników ciśnienia blisko pompy
Sygnały z czujników blisko pompy można wykorzystać do zwiększania dokładności
szacunku wydajności i wysokości tłoczenia. Należy to robić jednak dopiero wtedy,
gdy straty ciśnienia między króćcami pompy i punktem pomiaru ciśnienia zarówno
PumpDrive 2
71 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
po stronie ssawnej, jak i tłocznej są niezauważalnie małe (<1% zakresu pomiarowego
czujnika). Jeśli ten warunek nie jest spełniony, należy jako wartość parametru
„Pozycja punktów pomiaru ciśnienia” (3-5-2-4) wybrać ustawienie „Daleko od
pompy”, aby wykluczyć wpływ sygnałów ciśnienia na szacunek wydajności tłoczenia.
W przeciwnym razie obowiązuje ustawienie domyślne „Blisko pompy” z włączonym
zwiększaniem dokładności. Punkty pomiaru ciśnienia muszą być opisane parametrem
(patrz tabela Parametry szacunku wydajności tłoczenia).
Wartości ciśnienia rejestrowane z wejść analogowych za pomocą funkcji
„Wewnętrzne ciśnienie ssania”, „Wewnętrzne ciśnienie końcowe” lub „Wewnętrzne
ciśnienie różnicowe” służą wyłącznie do zwiększania dokładności szacunku
wydajności lub wysokości tłoczenia. Stanowią one zawsze czujniki „blisko pompy”
niezależnie od parametru „Pozycja punktów pomiaru ciśnienia” (3-5-2-4).
Układy wielopompowe
=
=
=
Rys. 46: Warunki zwiększania dokładności za pomocą czujników ciśnienia blisko
pompy w układach wielopompowych
W układach wielopompowych, w których pomiar ciśnienia jest dokonywany tylko w
zbiorczych przewodach rurowych, muszą być dodatkowo spełnione następujące
warunki:
▪ Wszystkie pompy są tej samej konstrukcji.
▪ Średnica króćców ssawnych i tłocznych pomp jest taka sama (pompy liniowe).
▪ Średnica zbiorczego przewodu rurowego po stronie ssawnej i tłocznej jest taka
sama.
▪ Całkowita wydajność składa się w przybliżeniu z równych udziałów
poszczególnych pomp.
Jeśli te warunki nie są spełnione, nie można stosować sygnałów ciśnienia do
zwiększania dokładności obliczania wydajności i wysokości tłoczenia. Jako wartość
parametru „Pozycja punktów pomiaru ciśnienia” (3-5-2-4) musi być wybrane
ustawienie „daleko od pompy”.
Tabela 56: Parametry szacunku wydajności tłoczenia
Parametr
3-9-8-1
3-5-2-1
3-5-2-2
3-5-2-3
3-5-2-4
Opis
Szacunek wydajności tłoczenia
Średnica rury w punkcie pomiaru
ciśnienia ssania
Średnica rury w punkcie pomiaru
ciśnienia końcowego
Różnica wysokości punktów
pomiarowych ciśnienia
Pozycja punktów pomiaru ciśnienia
Możliwe ustawienia
Wł.
0...1000 mm
Ustawienie fabryczne
Wył.
0,0 mm
0...1000 mm
0,0 mm
-10...10 m
0,0 m
▪ Blisko pompy
▪ Daleko od pompy
72 z 150
PumpDrive 2
Blisko pompy
7 Uruchomienie/zatrzymanie
7.8.4
7.8.4.1
Optymalizacja energetyczna
Regulacja ciśnienia / różnicy ciśnień z podniesieniem wartości zadanej w
zależności od wydajności tłoczenia
DFS umożliwia dostarczanie w przybliżeniu stałego ciśnienia do oddalonego od
pompy odbiornika niezależnie od natężenia strumienia przy użyciu czujników
ciśnienia po stronie pompy. Wymaga to podnoszenia wartości zadanej ciśnienia
pompy wraz ze wzrostem wydajności tłoczenia, aby zrekompensować rosnące straty
ciśnienia w przewodzie rurowym.
Otwarty rurociąg
p
3
Q
∆p
Q
2
p
1
Q
Rys. 47: Regulacja ciśnienia z podniesieniem wartości zadanej w zależności od
wydajności tłoczenia w układzie otwartym
1
2
3
Agregat pompowy ze schematem wartości zadanej zależnej od wydajności
tłoczenia
Przewód rurowy ze schematem strat ciśnienia
Odbiornik ze schematem ciśnienia wstępnego
W otwartych rurociągach można utrzymywać w przybliżeniu stałe ciśnienie przed
odbiornikiem (3) za pomocą ciśnienia końcowego pompy (1).
PumpDrive 2
73 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Zamknięty rurociąg
p
3
Q
∆p
Q
2
p
1
Q
Rys. 48: Regulacja różnicy ciśnień z podniesieniem wartości zadanej w zależności od
wydajności tłoczenia w układzie zamkniętym
1
2
3
Agregat pompowy ze schematem wartości zadanej zależnej od wydajności
tłoczenia
Przewód rurowy ze schematem strat ciśnienia
Odbiornik ze schematem różnicy ciśnień
W układach zamkniętych można utrzymywać w przybliżeniu stałą różnicę ciśnień na
odbiorniku (3) za pomocą różnicy ciśnień pompy (1).
Istnieją dwie procedury DFS, czyli „DFS na podstawie wydajność tłoczenia” i „DFS na
podstawie prędkości obrotowej”.
WSKAZÓWKA
Wpisywanie wartości parametrów i wpisywanie zakresów wartości / jednostek jest
od siebie wzajemnie zależne. W związku z tym jako pierwszy krok parametryzacji
przetwornicy częstotliwości należy zawsze ustawić poprawny zakres wartości i
jednostki (patrz parametr 3-11). Jeśli później zostanie zmieniony zakres wartości
lub jednostka, należy ponownie skontrolować poprawność wszystkich zależnych
parametrów.
Na podstawie wydajności tłoczenia
Preferowane jest wykonywanie DFS na podstawie zmierzonej lub oszacowanej
wydajności tłoczenia. W tym celu należy jako wartość parametru „Procedura DFS”
(3-9-3-1) wybrać ustawienie „Wydajność tłoczenia”. Na poniższej ilustracji jest
przedstawiony przebieg podniesionej wartości zadanej (linia ciągła) w funkcji
wydajności tłoczenia i istotne parametry.
74 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
3-9-3-4
P
2
3
1
3-9-3-2
Q
Rys. 49: Przebieg podniesionej wartości zadanej z DFS na podstawie wydajności
tłoczenia
1
3
Wartość zadana niezależna od
wydajności tłoczenia
Podniesiona wartość zadana
2
Podniesienie wartości zadanej
Podniesiona wartość zadana (3) jest sumą wartości zadanej niezależnej od
wydajności tłoczenia (1) i podniesienia wartości zadanej (2). Wartość zadana
niezależna od wydajności tłoczenia (1) jest ustawiana zgodnie z (⇨ Rozdział 7.6
Strona 53) . Podniesienie wartości zadanej (2) rozpoczyna się, gdy wydajność
tłoczenia Q=0 i przy wydajności tłoczenia „Węzeł DFS Q” (3-9-3-2) osiąga wartość
ustawioną w parametrze „Podniesienie wartości zadanej” (3-9-3-4). Podniesienie
wartości zadanej jest następnie kontynuowane wzdłuż przedstawionej paraboli.
Porównywalnie małe ciśnienia w dolnym zakresie wydajności tłoczenia mogą nie
wystarczać, aby podnieść istniejące klapy zwrotne. Aby osiągnąć w tym zakresie
niezbędne do tego ciśnienia, można za pomocą parametru (3-9-3-5) wyznaczyć
minimalne podwyższenie wartości zadanej. Wpływ minimalnego podwyższenia
wartości zadanej na przebieg podniesionej wartości zadanej jest przedstawiony na
ilustracji.
3-9-3-5
3-9-3-4
P
2
3
1
3-9-3-2
Q
Rys. 50: Przebieg podniesionej wartości zadanej przy DFS na podstawie wydajności
tłoczenia z minimalnym podwyższeniem wartości zadanej (3-9-3-5)
1
3
Wartość zadana niezależna od
wydajności tłoczenia
Podniesiona wartość zadana
PumpDrive 2
2
Podniesienie wartości zadanej
75 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Na podstawie prędkości obrotowej (w zamkniętych obiegach hydraulicznych)
Jeśli nie jest dostępna ani zmierzona ani szacowana wydajność tłoczenia, można
wykonywać DFS na podstawie prędkości obrotowej. Jest to jednak możliwe tylko w
zamkniętych obiegach hydraulicznych. W tym celu należy jako wartość parametru
„Procedura DFS” (3-9-3-1) wybrać ustawienie „Prędkość obrotowa”.
Na poniższej ilustracji jest przedstawiony przebieg podniesionej wartości zadanej
(linia ciągła) w funkcji prędkości obrotowej i istotne parametry.
3-9-3-4
P
2
3
1
3-9-3-3
n
Rys. 51: Przebieg podniesionej wartości zadanej z DFS na podstawie prędkości
obrotowej
1
3
Wartość zadana niezależna od
wydajności tłoczenia
Podniesiona wartość zadana
2
Podniesienie wartości zadanej
Podniesiona wartość zadana (3) jest sumą wartości zadanej niezależnej od
wydajności tłoczenia (1) i podniesienia wartości zadanej (2). Wartość zadana
niezależna od wydajności tłoczenia (1) jest ustawiana zgodnie z (⇨ Rozdział 7.6
Strona 53) . Podniesienie wartości zadanej rozpoczyna się przy prędkości obrotowej
n = 0 i przy prędkości obrotowej „Węzeł DFS n”(3-9-3-3) osiąga wartość ustawioną w
parametrze „Podniesienie wartości zadanej” (3-9-3-4). Podniesienie wartości zadanej
jest następnie kontynuowane wzdłuż przedstawionej paraboli. Za pomocą parametru
„Minimalne podwyższenie wartości zadanej” (3-9-3-5) można wyznaczyć minimalne
podwyższenie wartości zadanej, które umożliwi otwarcie klap zwrotnych.
Tabela 57: Parametry regulacji ciśnienia / różnicy ciśnień z podniesieniem wartości zadanej w zależności od
wydajności tłoczenia
Parametr
3-9-3-1
Opis
Procedura DFS
Możliwe ustawienia
▪ Wył.
Ustawienie fabryczne
-
▪ Prędkość obrotowa
3-9-3-2
Węzeł DFS Q
3-9-3-3
3-9-3-4
Węzeł DFS n
Podniesienie wartości zadanej
3-9-3-5
Minimalne podniesienie wartości
zadanej
76 z 150
PumpDrive 2
▪ Wydajność tłoczenia
Od minimalnej do maksymalnej
wydajności tłoczenia
0 - 600 %
Od granicy minimalnej do
maksymalnej zakresu
pomiarowego
Od granicy minimalnej do
maksymalnej zakresu
pomiarowego
0 m³/h
0%
0%
0%
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Bezczujnikowa regulacja różnicy ciśnień z podniesieniem wartości zadanej w
zależności od wydajności tłoczenia (bezczujnikowe DFS)
p
3
Q
∆p
Q
2
p
1
Q
Rys. 52: Regulacja różnicy ciśnień z podniesieniem wartości zadanej w zależności od
wydajności tłoczenia w układzie zamkniętym
Agregat pompowy ze schematem wartości zadanej zależnej od wydajności
tłoczenia
Przewód rurowy ze schematem strat ciśnienia
Odbiornik ze schematem różnicy ciśnień
1
2
3
W zamkniętym układzie hydraulicznym można za pomocą bezczujnikowego DFS
utrzymywać w przybliżeniu stałą różnicę ciśnień na odbiorniku bez korzystania z
czujników ciśnienia. Ta metoda opiera się na charakterystyce pompy. Strome
charakterystyki mocy sprzyjają wysokiej dokładności metody. Metoda gorzej się
sprawdza, jeśli charakterystyka mocy ma częściowo stały przebieg względem
wydajności tłoczenia. Jest ona uaktywniana przez wybór ustawienia „Ciśnienie
różnicowe bez czujnika” jako wartości parametru „Rodzaj regulacji” (3-6-1) i
ustawienia „Wydajność tłoczenia” jako procedury DFS (3-9-3-1).
3-9-3-4
P
2
3
1
3-9-3-2
Q
Rys. 53: Przebieg podniesionej wartości zadanej z DFS na podstawie wydajności
tłoczenia
1
3
Wartość zadana niezależna od
wydajności tłoczenia
Podniesiona wartość zadana
PumpDrive 2
2
Podniesienie wartości zadanej
77 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Na ilustracji jest przedstawiony przebieg podniesionej wartości zadanej (linia ciągła)
w funkcji wydajności tłoczenia i istotne parametry. Podniesiona wartość zadana (3)
jest sumą wartości zadanej niezależnej od wydajności tłoczenia (1) i podniesienia
wartości zadanej (2). Wartość zadana niezależna od wydajności tłoczenia (1) jest
ustawiana zgodnie z (⇨ Rozdział 7.6 Strona 53) . Podniesienie wartości zadanej (2)
rozpoczyna się, gdy wydajność tłoczenia Q=0 i przy wydajności tłoczenia Węzeł DFS Q
(3-9-3-2) osiąga wartość ustawioną w parametrze Podniesienie wartości zadanej
(3-9-3-4). Podniesienie wartości zadanej jest następnie kontynuowane wzdłuż
przedstawionej paraboli. W odróżnieniu od DFS z czujnikami ciśnienia nie jest
możliwe ustawienie minimalnego podniesienia wartości zadanej.
WSKAZÓWKA
Bezczujnikowa regulacja różnicy ciśnień wymaga, aby były wprowadzone wszystkie
parametry charakterystyki pompy (3-4-1 oraz od 3-4-3-1 do 3-4-3-22).
Tabela 58: Parametry bezczujnikowej regulacji ciśnienia / różnicy ciśnień z podniesieniem wartości zadanej w
zależności od wydajności tłoczenia
Parametr
3-6-1
Opis
Rodzaj regulacji
3-9-3-1
3-9-3-2
Procedura DFS
Węzeł DFS Q
3-9-3-4
Podniesienie wartości zadanej
7.8.4.2
Możliwe ustawienia
Ciśnienie różnicowe bez
czujnika
Wydajność tłoczenia
Od minimalnej do maksymalnej
wydajności tłoczenia
Od granicy minimalnej do
maksymalnej zakresu
pomiarowego
Ustawienie fabryczne
Wył.
0 m³/h
0%
Tryb gotowości (Sleep Mode)
WSKAZÓWKA
W trybie gotowości PumpDrive może ruszyć bez wstępnego ostrzeżenia, jeśli
wartość rzeczywista przekroczy maksymalne odchylenie parametru powodujące
ponowne włączenie (3-9-4-5).
Tryb gotowości przydaje się w następujących zadaniach regulacji:
▪ Regulacja ciśnienia końcowego lub różnicy ciśnień (także bez czujników)
▪ Regulacja temperatury grzania
▪ Regulacja poziomu napełniania
Tryb gotowości umożliwia dostosowane do zapotrzebowania włączanie lub
wyłączanie układu jedno- lub wielopompowego. Jeśli tryb gotowości (Sleep-Mode)
jest aktywny, przetwornica częstotliwości wyłącza pompę w przypadku niewielkiej
wydajności tłoczenia, tzn. po osiągnięciu granicy częściowego obciążenia (3-4-3-30)
lub prędkości obrotowej wyłączania (3-9-8-4). W przypadku regulacji ciśnienia
możliwe jest przed wyłączeniem napełnienie zbiornika ciśnieniowego poprzez
krótkotrwałą pracę z podwyższeniem wartości zadanej (3-9-4-2). Jeśli zostanie
stwierdzony spadek ciśnienia, a w związku z tym zapotrzebowanie na wydajność
tłoczenia, pompa jest ponownie włączana.
Tryb gotowości jest skuteczny tylko w trybie regulowanym. W instalacjach
wielopompowych tryb gotowości jest skuteczny tylko wtedy, gdy działa jedna
pompa. Do uaktywnienia trybu gotowości służy parametr (3-9-4-1).
Tryb gotowości z podwyższeniem wartości zadanej
Ten wariant trybu gotowości jest aktywny wtedy, gdy jest wybrana wartość
parametru „Suma zwiększania wartości zadanej w trybie gotowości” (3-9-4-2)
większa od 0.
78 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
3-9-4-4
3-9-4-3
∆pist
∆pist
3-9-4-5
∆p
3-9-4-2
3-9-4-7
∆psoll
t
n
n
nab
(3-7-3-4)
t1
t2
t3
t
Rys. 54: Tryb gotowości z podwyższeniem wartości zadanej (tutaj przykładowo po spadku prędkości obrotowej
poniżej progu wyłączenia)
Δprzecz
Δprzecz
Wartość rzeczywista osiąga podwyższoną wartość zadaną
Wartość rzeczywista nie osiąga podwyższonej wartości zadanej
Jeśli wartość spadnie poniżej granicy częściowego obciążenia (3-4-3-30) lub
prędkości obrotowej wyłączenia (3-9-4-8) pompy wskutek niewielkiego spadku w
czasie (3-9-4-3), rozpoczyna się podnoszenie wartości zadanej (t1). Wartość zadana
jest wtedy podnoszona wzdłuż rampy o podwyższenie wartości zadanej (3-9-4-2), a
następnie utrzymywana na stałym poziomie. Czas rampy jest wyznaczany za pomocą
parametru „Czas rampy” (3-9-4-7). Łączny czas trwania podwyższania wartości
zadanej można ograniczyć za pomocą parametru (3-9-4-4). Następuje wtedy
regulacja do podwyższonej wartości zadanej. Jeśli podwyższona wartość zadana nie
zostanie osiągnięta w tym czasie, nastąpi wyłączenie (t2). Jeśli w tym czasie wartość
rzeczywista nie osiągnie podwyższonej wartości zadanej, wartość zadana jest
resetowana, co powoduje przerwanie próby wyłączenia. Następnie pompa pracuje
przynajmniej przez ustawiony czas (3-9-4-6), zanim podjęta zostanie ponowna próba
wyłączenia.
Ponowne włączenie
Gdy tylko w układzie nastąpi odpływ, ciśnienie spadnie. Jeśli zostanie osiągnięta
ustawiana wartość graniczna maksymalnego odchylenia parametru powodującego
ponowne włączenie (3-9-4-5), pompa zostanie ponownie włączona (t3).
WSKAZÓWKA
W układach wielopompowych załączenie pompy skutkuje przerwaniem próby
wyłączenia.
PumpDrive 2
79 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tryb gotowości bez podwyższenia wartości zadanej
Ten wariant trybu gotowości jest aktywny wtedy, gdy jest wybrana wartość
parametru „Suma zwiększania wartości zadanej w trybie gotowości” (3-9-4-2) równa
0.
Jeśli wartość spadnie poniżej granicy częściowego obciążenia (3-4-3-30) lub
prędkości obrotowej wyłączenia (3-9-4-8) pompy wskutek niewielkiego spadku w
czasie (3-9-4-3), następuje wyłączenie.
Gdy tylko w układzie nastąpi odpływ, ciśnienie spadnie. Jeśli zostanie osiągnięta
ustawiana wartość graniczna maksymalnego odchylenia parametru powodującego
ponowne włączenie (3-9-4-5), pompa zostanie ponownie włączona.
WSKAZÓWKA
Wpisywanie wartości parametrów i wpisywanie zakresów wartości / jednostek jest
od siebie wzajemnie zależne. W związku z tym jako pierwszy krok parametryzacji
przetwornicy częstotliwości należy zawsze ustawić poprawny zakres wartości i
jednostki (patrz parametr 3-11). Jeśli później zostanie zmieniony zakres wartości
lub jednostka, należy ponownie skontrolować poprawność wszystkich zależnych
parametrów.
Tabela 59: Parametry odczytu PumpMeter
Parametr
Opis
3-9-4-1
Tryb gotowości
3-9-4-2
Tryb gotowości Wł./Wył.
Podniesienie wartości zadanej
3-9-4-3
Czas kontroli
3-9-4-4
Możliwe ustawienia
▪ Wł.
▪ Wył.
Od granicy minimalnej do Zwiększenie ciśnienia wymagane maksymalnej zakresu
wartości
do napełnienia zbiornika
0,0–600,0
3-9-4-5
3-9-4-6
Maksymalne dopuszczalne
odchylenie parametru
powodujące ponowne włączenie
Minimalny czas
Minimalny czas między dwoma
próbami wyłączenia w trybie
gotowości
PumpDrive 2
0
-
30,0 s
-
100,0 s
Od granicy minimalnej do maksymalnej zakresu
wartości
1,0 bar
0,0...600,0
60,0 s
Ustawiany czas kontroli do
zwiększenia wartości zadanej lub
wyłączenia
Czas podnoszenia wartości
0,0–600,0
zadanej
Maksymalny okres zwiększenia
wartości zadanej. Jeśli w tym
okresie wartość zadana zostanie
osiągnięta, wtedy następuje
wyłączenie. Czas trwania
podwyższania wartości zadanej
musi być ustawiony jako większy
niż czas rampy podwyższania
wartości zadanej.
Dopuszczalne odchylenie
80 z 150
Odniesienie Ustawienie fabryczne
do
Wył.
-
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Parametr
Opis
Możliwe ustawienia
3-9-4-7
Czas przyrostu zwiększenia
wartości zadanej
0,0...1000,0
Czas wzrostu, w którym
przeprowadzane jest zwiększenie
wartości zadanej
Prędkość obrotowa odłączenia
Od granicy minimalnej do maksymalnej zakresu
Jeśli wartość spadnie poniżej
granicy częściowego obciążenia wartości
500 obr./min
lub prędkości obrotowej
wyłączenia pompy wskutek
niewielkiego spadku na
przestrzeni czasu 3-9-4-3,
następuje wyłączenie.
7.8.5
Rampy
Rampa startowa i zatrzymania (tryb nastawnika/ręczny, tryb regulowany)
Uruchamianie i zatrzymywanie odbywa się za pomocą ramp prędkości obrotowej.
Istnieje rozróżnienie między rampą startową i zatrzymania. Rampy są wyznaczane za
pomocą parametrów 3-3-5-1, 3-3-5-2 i 3-2-2-2. W trybie nastawnika rampa startowa
jest opuszczana w momencie osiągnięcia wartości sterującej. W trybie regulowanym
rampa startowa jest opuszczana, gdy zostanie osiągnięta podana przez regulator
prędkość obrotowa. Rampa zatrzymania jest uaktywniana, gdy tylko zostanie
wprowadzony sygnał zatrzymania. Występuje wtedy komunikat ostrzegawczy
„Ograniczona rampa zatrzymania”
OSTRZEŻENIE
Przekroczenie ustawionego czasu rampy zatrzymywania w przypadku stromej
rampy zatrzymania w połączeniu z dużym momentem bezwładności (występuje
wtedy komunikat ostrzegawczy „Ograniczona rampa zatrzymania”).
Zagrożenie osób ze względu na wirujące części maszyny!
▷ Nie zbliżać się do wirujących części maszyny, dopóki maszyna nie zatrzyma się
całkowicie.
WSKAZÓWKA
W przypadku wyłączenia za pomocą wejścia cyfrowego „DI-EN” silnik nie jest
hamowany przez rampę zatrzymania, lecz wytraca prędkość z wybiegiem. Czas
trwania tego procesu zależy od momentu bezwładności systemu. W trakcie
wybiegu silnik jest zablokowany. Blokada jest sygnalizowana w module sterowania.
n
[min-1]
3-2-2-2
3-9-4-8
Odniesienie Ustawienie fabryczne
do
30,0 s
3-3-5-2
3-3-5-1
[s]
t
Rys. 55: Rampa startowa (po lewej) i rampa zatrzymania (po prawej)
n
Prędkość obrotowa
PumpDrive 2
t
Czas
81 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 60: Parametry rampy startowej i rampy zatrzymania
Parametr
Opis
3-3-5-1
Długość rampy
startowej
Długość rampy
1–600 s
zatrzymania
Maksymalna
1–4000 obr./min
prędkość obrotowa
silnika
3-3-5-2
3-2-2-2
Możliwe
ustawienia
1–600 s
Ustawienie
fabryczne
3s
3s
2100 min⁻¹
Rampa robocza (tryb nastawnika/ręczny)
Rampy robocze ograniczają tempo zmian prędkości obrotowej, aby zapobiec nagłym
zmianom prędkości obrotowej w trybie nastawnika/ręcznym. Jeśli zmiana prędkości
obrotowej przebiega bardziej płasko niż rampa robocza, ograniczenie nie jest
wykonywane.
Narastanie rampy roboczej wyznaczane jest parametrami 3-2-2-2 i 3-3-5-3.
n
3-2-2-2
[min-1]
3-3-5-3
3-3-5-3
[s]
t
Rys. 56: Rampa robocza
n
Prędkość obrotowa
t
Czas
Tabela 61: Parametry rampy roboczej
Parametr
3-3-5-3
3-2-2-2
Opis
Możliwe ustawienia
Długość rampy roboczej
1–600 s
Maksymalna prędkość obrotowa silnika 1–4000 obr./min
Ustawienie fabryczne
3s
2100 min⁻¹
3-2-2-2
n
1
2
3-3-5-1
3
3-3-5-3
4
3-3-5-2
t
[s]
Rys. 57: Przykładowy przebieg prędkości obrotowej w trybie nastawnika
Na ilustracji jest przedstawiony przykładowy przebieg prędkości obrotowej w trybie
nastawnika jako linia ciągła. Wartość sterująca (wprowadzona prędkość obrotowa)
jest przedstawiona jako linia przerywana. W momencie 2 wydawane jest polecenie
uruchomienia. Prędkość robocza wzrasta wzdłuż rampy startowej, aż osiągnie
wartość sterującą (1), która następnie jest utrzymywana. W momencie 3 następuje
nagłe podwyższenie wartości sterującej. Prędkość robocza wzrasta wzdłuż rampy
roboczej, aż osiągnie podwyższoną wartość sterującą, która następnie jest
utrzymywana. W momencie 4 wydawane jest polecenie zatrzymania. Prędkość
robocza opada wzdłuż rampy zatrzymania, aż do bezruchu.
82 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Rampa wartości zadanej (tryb regulowany)
W regulowanym trybie pracy zmiany wartości zadanej dokonywane są wzdłuż rampy
wartości zadanej. Zapobiega to nagłym zmianom prędkości obrotowej, a zatem
także drganiom systemu. Narastanie rampy wartości zadanej wyznaczane jest za
pomocą przedstawionego na ilustracji 4 parametru 3-6-4-6 oraz zakresu regulacji Δx.
Zakres regulacji Δx wynika z rodzaju regulacji 3-6-1 i ustawień dokonanych w menu
3-11 Zakresy wartości i jednostki. Oto dwa przykłady:
Przykład 1
Utrzymywanie stałego ciśnienia końcowego:
Wartość parametru „Rodzaj regulacji” (3-6-1) to „Ciśnienie końcowe”. W związku z
tym zakres regulacji Δx jest ograniczony parametrami „Ciśnienie minimalne”
(3-11-2-1) i „Ciśnienie maksymalne” (3-11-2-2).
Przykład 2
Utrzymywanie stałej temperatury:
Wartość parametru „Rodzaj regulacji” (3-6-1) to „Temperatura (grzanie)”. W
związku z tym zakres regulacji Δx jest ograniczony parametrami „Temperatura
minimalna” (3-11-4-1) i „Temperatura maksymalna” (3-11-4-2).
Δx
x
3-6-4-6
3-6-4-6
t
[s]
Rys. 58: Rampa wartości zadanej
x
Δx
Regulowany parametr
Zakres regulacji
t
Czas
Tabela 62: Parametry rampy wartości zadanej
Parametr
3-6-4-6
Opis
Długość rampy wartości zadanej
Możliwe ustawienia
1–600 s
Ustawienie fabryczne
3s
7.9 Funkcje urządzenia
7.9.1
Ustawienie fabryczne i użytkownika
WSKAZÓWKA
Jeśli wcześniej zostało przeprowadzone uruchomienie, przywrócenie ustawień
fabrycznych powoduje utratę tamtych ustawień parametrów, jeśli nie zostanie
wykonana ich kopia zapasowa za pomocą oprogramowania serwisowego lub
ustawienia użytkownika.
W przetwornicy częstotliwości można zapisać dwa dalsze ustawienia użytkownika i
je do niej wczytywać. Ustawienia fabryczne są nieusuwalne i można je wczytać za
pomocą parametru (3-1-3-5).
Tabela 63: Ustawienie fabryczne i użytkownika
Parametr
3-1-3-1
3-1-3-2
3-1-3-3
Opis
Wczytywanie ustawień użytkownika 1
Wczytywanie ustawień użytkownika 2
Zapisywanie ustawień użytkownika 1
PumpDrive 2
Możliwe ustawienia
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Ustawienie fabryczne
-
83 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Parametr
3-1-3-4
3-1-3-5
Opis
Zapisywanie ustawień użytkownika 2
Wczytywanie ustawień fabrycznych
Możliwe ustawienia
Wykonanie
Wykonanie
Ustawienie fabryczne
-
Ta funkcja umożliwia przywrócenie
ustawień fabrycznych napędu lub
instalacji
7.9.2
Odczyt PumpMeter
Jeśli przetwornica częstotliwości nie została fabrycznie sparametryzowana, wszystkie
istotne dane (dane silnika, charakterystyki pompy) można wczytać z PumpMeter do
przetwornicy częstotliwości, o ile PumpMeter zostanie poprzez Modbus podłączony
do wejścia A modułu M12.
WSKAZÓWKA
Podczas wczytywania danych z PumpMeter wszystkie fabrycznie zapisane dane
zostaną zastąpione. Czasami dane w przetwornicy częstotliwości mogą być nowszej
daty. Ponowne wczytanie danych fabrycznych jest możliwe za pomocą ustawienia
fabrycznego.
Tabela 64: Odczyt PumpMeter
Parametr
3-8-4-1
Opis
Funkcja modułu M12, wejście A
3-13-1
Funkcja modułu M12, wejście A.
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą
służyć jako źródło wartości rzeczywistej.
Odczyt tabliczki znamionowej
Wykonanie
-
3-13-2
Skopiowanie informacji z tabliczki
znamionowej z PumpMeter do
przetwornicy częstotliwości
Adres
247
3-13-3
Adres Modbus podłączonego urządzenia
PumpMeter
Szybkość transmisji
Szybkość transmisji Modbus
podłączonego urządzenia PumpMeter
3-13-4
Czas kontroli magistrali systemowej
Możliwe ustawienia
Ciśnienie ssania/końcowe PMtr
1...247
▪ 9600
Ustawienie fabryczne
Wył.
38400
▪ 19200
▪ 38400
▪ 115200
1...180 s
15
Ustawienie limitu czasu Modbus
7.10 Wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe
7.10.1
Wejścia cyfrowe
W przetwornicy częstotliwości jest dostępnych sześć wejść cyfrowych.
Funkcja wejścia cyfrowego DI-EN jest przypisana na stałe:
Za pomocą wejścia cyfrowego DI-EN można wyłączyć modulację szerokości impulsów
(PWM) przetwornicy częstotliwości. W przypadku wyłączenia (DI-EN = Low) silnik nie
jest hamowany przez rampę zatrzymania, lecz wytraca prędkość z wybiegiem. Czas
trwania tego procesu zależy od momentu bezwładności systemu. W trakcie wybiegu
silnik jest zablokowany. Blokada jest sygnalizowana w module sterowania. W
najprostszym przypadku PWM można wyłączyć za pomocą mostka kablowego
między +24 V (C9) a DI-EN (C10).
84 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
WSKAZÓWKA
W przypadku wyłączenia za pomocą wejścia cyfrowego „DI-EN” silnik nie jest
hamowany przez rampę zatrzymania, lecz wytraca prędkość z wybiegiem. Czas
trwania tego procesu zależy od momentu bezwładności systemu. W trakcie
wybiegu silnik jest zablokowany. Blokada jest sygnalizowana w module sterowania.
OSTRZEŻENIE
Wirujące części maszyny
Zagrożenie obrażeniami ciała!
▷ Nigdy nie zbliżać się do wirujących części maszyny, dopóki maszyna nie
zatrzyma się całkowicie.
Pięć z tych wejść cyfrowych (DI1 – DI5) można dowolnie sparametryzować. Do
wyboru są następujące funkcje:
▪ Brak funkcji
▪ Uruchomienie instalacji
▪ Potencjometr cyfrowy (szybciej / wolniej)
▪ Przełączanie punktu sterowania (lokalny / zdalny)
▪ Ochrona przed pracą na sucho
▪ Resetowanie alarmu
▪ Sterowanie emisją wyjścia cyfrowego
▪ Przetwarzanie zewnętrznego komunikatu (np. otwarcie drzwi — reakcja:
wyłączenie pompy)
▪ Przełączanie na alternatywną wartość zadaną/sterującą
▪ Przełączanie stanu Wyłączenie/Automatycznie/Stała prędkość obrotowa/
zewnętrzne wyłączenie
▪ Zmiana pompy
W układzie wielu pomp nie można tego samego wejścia cyfrowego sparametryzować
inaczej w poszczególnych przetwornicach częstotliwości.
Tabela 65: Lista parametrów z domyślnie przypisaną funkcją
Parametr
3-8-6-1
Opis
Funkcja wejścia cyfrowego 1
3-8-6-2
Ustawiana funkcja wejścia cyfrowego 1
Funkcja wejścia cyfrowego 2
3-8-6-3
Ustawiana funkcja wejścia cyfrowego 2
Funkcja wejścia cyfrowego 3
Ustawiana funkcja wejścia cyfrowego 3
Możliwe ustawienia
▪ Brak funkcji
Ustawienie fabryczne
Uruchomienie instalacji
▪ Uruchomienie instalacji
▪ Potencjometr w trybie
automatycznym -
Reset komunikatów
▪ Potencjometr w trybie
automatycznym +
Brak funkcji
▪ Punkt sterowania
▪ Uaktywnienie alternatywnej
wartości zadanej / sterującej
▪ Potencjometr w trybie
ręcznym ▪ Potencjometr w trybie
ręcznym +
▪ Sterowanie cyfrowe bit 0
▪ Sterowanie cyfrowe bit 1
▪ Sterowanie cyfrowe bit 2
▪ Ochrona przed pracą na
sucho
▪ Reset komunikatów
▪ Sterowanie AOUT bit 0
PumpDrive 2
85 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Parametr
3-8-6-4
Opis
Funkcja wejścia cyfrowego 4
3-8-6-5
Ustawiana funkcja wejścia cyfrowego 4
Funkcja wejścia cyfrowego 5
Ustawiana funkcja wejścia cyfrowego 5
7.10.1.1
Możliwe ustawienia
▪ Sterowanie AOUT bit 1
Ustawienie fabryczne
Brak funkcji
▪ Komunikat zewnętrzny
▪ Zmiana pompy
Brak funkcji
Potencjometr cyfrowy
Za pomocą tej funkcji można zwiększać lub zmniejszać stosowną, zależnie od trybu
pracy (tryb regulowany, tryb sterownika, tryb ręczny), wielkość zadaną (wartość
zadana, sterująca, nastawcza). W tym celu wykorzystywane są dwa wejścia cyfrowe.
WSKAZÓWKA
Wielkość zadana nie może być wprowadzana poprzez wejście analogowe,
ponieważ potencjometr cyfrowy w przeciwnym razie nie będzie działał.
Potencjometr cyfrowy w
trybie automatycznym
trybu regulowanego
W trybie pracy „Automatyczny” można stopniowo zmieniać wartość zadaną
regulatora, wybierając za każdym razem jako funkcję wejścia cyfrowego
„Potencjometr w trybie automatycznym –” i „Potencjometr w trybie automatycznym
+”. Poprzez parametr „Rozpiętość stopni dla zmiany wartości zadanej” (3-6-6-1)
można określić, o ile zostanie zwiększona lub zmniejszona za każdym impulsem
wartość zadana w układach jedno- i wielopompowych.
Potencjometr cyfrowy w
trybie automatycznym
trybu nastawnika
W trybie pracy „Automatyczny” można stopniowo zmieniać wartość sterującą
nastawnika, wybierając za każdym razem jako funkcję wejścia cyfrowego
„Potencjometr w trybie automatycznym –” i „Potencjometr w trybie automatycznym
+”. Poprzez parametr „Rozpiętość stopni dla zmiany prędkości obrotowej” (3-6-6-2)
można określić, o ile zostanie zwiększona lub zmniejszona za każdym impulsem
wartość nastawcza w układach jedno- i wielopompowych.
Potencjometr cyfrowy w
trybie ręcznym
W trybie ręcznym można stopniowo zmieniać wartość nastawczą, wybierając za
każdym razem jako funkcję wejścia cyfrowego „Potencjometr w trybie ręcznym –” i
„Potencjometr w trybie ręcznym +”. Poprzez parametr „Rozpiętość stopni dla zmiany
prędkości obrotowej” (3-6-6-2) można określić, o ile zostanie zwiększona lub
zmniejszona za każdym impulsem wartość nastawcza w układach jedno- i
wielopompowych.
WSKAZÓWKA
Dane wprowadzane za pomocą funkcji „Potencjometr w trybie ręcznym” muszą
zostać ustawione w każdym układzie sterowania, nie tylko aktywnym głównym
układzie sterowania.
Zachowanie zależy od podłączenia wejść cyfrowych:
▪ 00: nieaktywne;
wartość zadaną lub nastawczą można zmienić np. z poziomu modułu
sterowania.
86 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
▪ 01: stan wysoki
▪ 10: stan niski
▪ 11: zablokowane;
nie można zmienić wartości zadanej lub nastawczej.
Za pomocą parametru „Interwał” (3-6-6-3) można ustawić czas do
automatycznego zmieniania wartości w przypadku trwale występującego
sygnału. Po upływie tego czasu wartość zadana lub sterująca zmienia się w trybie
ciągłym.
Tabela 66: Parametry potencjometru cyfrowego
Parametr
3-6-6-1
3-6-6-2
3-6-6-3
Opis
Możliwe
ustawienia
Rozpiętość
Od granicy
stopni dla
minimalnej do
zmiany wartości maksymalnej
zadanej
zakresu
wartości
Parametr
Odniesienie do Ustawienie
fabryczne
3-10
0,10
3-2-2-1
3-2-2-2
określa, o jaką
wartość na
każdy impuls na
wejściu
cyfrowym
zostanie
zwiększona lub
zmniejszona
wartość zadana
w trybie
automatycznym
.
Rozpiętość
0–1000 obr./min stopni dla
zmiany
prędkości
obrotowej
Parametr
określa, o jaką
wartość na
każdy impuls na
wejściu
cyfrowym
zostanie
zwiększona lub
zmniejszona
wartość
nastawcza dla
pompy
pojedynczej i
układu
wielopompowe
go.
Interwał
0,0–10,0 s
-
10
0,5
Czas do
automatyczneg
o zmieniania
wartości w
przypadku
ciągłego
wystąpienia
sygnału
PumpDrive 2
87 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
7.10.1.2
Komunikat zewnętrzny
Poprzez wejście cyfrowe można na podstawie sygnału zewnętrznego wygenerować
lokalny komunikat.
Za pomocą parametru „Reakcja na komunikat zewnętrzny” (3-9-14-1) można
ustawić, czy komunikat jest alarmem czy ostrzeżeniem.
Za pomocą parametru „Zachowanie w przypadku zewnętrznego komunikatu”
(3-9-14-2) można ustawić, czy jest to komunikat z samozatwierdzaniem czy nie.
Zewnętrzny komunikat wywołuje zwykły alarm lub zwykłe ostrzeżenie, które może
być także uwzględnione w komunikacie zakłócenia zbiorczego przez przekaźnik.
Tabela 67: Parametry komunikatu zewnętrznego
Parametr
3-9-14-1
3-9-14-2
Opis
Reakcja na komunikat zewnętrzny
Reakcja na wystąpienie zewnętrznego
komunikatu
Zachowanie w przypadku zewnętrznego
komunikatu
Zachowanie alarmu w przypadku
zewnętrznego komunikatu
7.10.1.3
Możliwe ustawienia
▪ Alarm
Ustawienie fabryczne
Alarm
▪ Ostrzeżenie
▪ Bez samozatwierdzania
Bez samozatwierdzania
▪ Z samozatwierdzaniem
Tryb stałej prędkości obrotowej
Za pomocą tej funkcji można zmieniać bieżącą prędkość obrotową przetwornicy
częstotliwości na wybraną ustaloną prędkość obrotową.
WSKAZÓWKA
Dane wprowadzane za pomocą funkcji „Tryb stałej prędkości obrotowej” muszą
zostać ustawione w każdym układzie sterowania, nie tylko aktywnym głównym
układzie sterowania.
Zależnie od podłączenia wejść cyfrowych można wybrać maksymalnie 3 stałe
prędkości obrotowe. Funkcja wybranych wejść cyfrowych jest ustawiana za pomocą
parametrów „Sterowanie cyfrowe bit 0”, „Sterowanie cyfrowe bit 1” i „Sterowanie
cyfrowe bit 2”. Zachowanie zależy od podłączenia wejść cyfrowych:
Tabela 68: Podłączenie wejść cyfrowych
Wył.
Automatyka
Ręcznie (zmienna
prędkość obrotowa)
Stała prędkość obrotowa
1
niestosowane
Stała prędkość obrotowa
2
niestosowane
Stała prędkość obrotowa
3
Sterowanie cyfrowe (bit
0)
0
0
0
Sterowanie cyfrowe (bit
1)
0
0
1
Sterowanie cyfrowe (bit
2)
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
Wartości stałych prędkości obrotowych wyznaczane są parametrami od (3-6-5-1) do
(3-6-5-3).
88 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 69: Parametry trybu stałej prędkości obrotowej sterowanego wejściami cyfrowymi
Parametr
Opis
Możliwe ustawienia
3-6-5-1
Stała prędkość obrotowa 1
Od minimalnej do
maksymalnej prędkości
obrotowej silnika
3-6-5-2
Stała prędkość obrotowa
ustawiana przez wejścia cyfrowe
Stała prędkość obrotowa 2
Od minimalnej do
maksymalnej prędkości
Stała prędkość obrotowa
ustawiana przez wejścia cyfrowe obrotowej silnika
3-6-5-3
Stała prędkość obrotowa 3
Stała prędkość obrotowa
ustawiana przez wejścia cyfrowe
7.10.1.4
Od minimalnej do
maksymalnej prędkości
obrotowej silnika
Odniesienie Ustawienie fabryczne
do
3-2-2-1
0
3-2-2-2
3-2-2-1
0
3-2-2-2
3-2-2-1
0
3-2-2-2
Ochrona przed pracą na sucho
Poprzez wejście cyfrowe można wykrywać bieg na sucho za pomocą zewnętrznego
czujnika (np. wyłącznika ciśnieniowego). W tym celu jako funkcję wejścia cyfrowego
należy wybrać wartość Ochrona przed biegiem na sucho.
Tabela 70: Zachowanie przetwornicy częstotliwości w przypadku wykrycia biegu na sucho przez wejście cyfrowe
Parametr
Opis
Możliwe ustawienia
3-9-7-1
Zachowanie w przypadku
zewnętrznego wykrycia pracy na
sucho
Zachowanie alarmu w przypadku
zewnętrznego wykrycia pracy na
sucho
7.10.2
▪ Bez
samozatwierdzania
Odniesienie Ustawienie fabryczne
do
3-8-6-1
Bez samozatwierdzania
3-8-6-2
▪ Z
3-8-6-3
samozatwierdzaniem
3-8-6-4
3-8-6-5
Wejścia analogowe
Dostępne są dwa wejścia analogowe. Poprzez te wejścia analogowe można np.
doprowadzać do przetwornicy częstotliwości wartości zadane z zewnętrznych
układów sterowania lub sygnały wartości rzeczywistej z czujników ciśnienia. W tym
celu musi zostać wybrany rodzaj sygnału i funkcja dla danego wejścia analogowego.
Ponadto można wyznaczyć dolną i górną granicę, aby zakres pomiarowy był
skalowany stosownie do wybranego sygnału.
WSKAZÓWKA
Wpisywanie wartości parametrów i wpisywanie zakresów wartości / jednostek jest
od siebie wzajemnie zależne. W związku z tym jako pierwszy krok parametryzacji
przetwornicy częstotliwości należy zawsze ustawić poprawny zakres wartości i
jednostki (patrz parametr 3-11). Jeśli później zostanie zmieniony zakres wartości
lub jednostka, należy ponownie skontrolować poprawność wszystkich zależnych
parametrów.
Jeśli np. ma zostać podłączony czujnik różnicy ciśnień (4–20 mA; 0–6 bar) jako sygnał
wartości rzeczywistej, należy wykonać następujące ustawienia:
▪ Rodzaj sygnału „4 - 20 mA”
▪ Funkcja „Różnica ciśnień”
▪ Dolna granica wejścia analogowego 0 bar
▪ Górna granica wejścia analogowego 6 bar
W układzie wielu pomp nie można tego samego wejścia analogowego
sparametryzować inaczej w poszczególnych przetwornicach częstotliwości.
Jeśli do wejścia analogowego jest przypisany rodzaj sygnału 4–20 mA lub 2–10 V, ale
taki sygnał Live-Zero nie jest doprowadzony do urządzenia, przetwornica
częstotliwości zgłasza ostrzeżenie „Przerwanie kabla”. (⇨ Rozdział 7.8.2.6 Strona 67)
PumpDrive 2
89 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 71: Parametry wejść analogowych 1 i 2
Parametr
3-8-1-1
Opis
Sygnał wejścia analogowego 1
Sygnał czujnika na wejściu
analogowym 1
Możliwe ustawienia
▪ Wył.
Ustawienie fabryczne
Wył.
▪ 4–20 mA
▪ 2–10 V
▪ 0–20 mA
3-8-1-2
Funkcja wejścia analogowego 1
Funkcja wejścia analogowego 1.
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą
służyć jako źródło wartości rzeczywistej
▪ 0–10 V
▪ Wył.
Wył.
▪ Wartość zadana / sterująca
automatyczna
▪ Wartość nastawcza w trybie
ręcznym
▪ Ciśnienie ssania
▪ Ciśnienie końcowe
▪ Ciśnienie różnicowe
▪ Wydajność tłoczenia
▪ Poziom
▪ Temperatura
▪ Wewnętrzne ciśnienie ssania
▪ Wewnętrzne ciśnienie
końcowe
3-8-1-3
Dolna granica wejścia analogowego 1
3-8-1-4
Górna granica wejścia analogowego 1
3-8-2-1
Sygnał wejścia analogowego 2
Sygnał czujnika na wejściu
analogowym 2
▪ Wewnętrzna różnica ciśnień
Granica minimalna zakresu
0
pomiarowego (zależnie od
wybranej funkcji wejścia
analogowego)
Granica maksymalna zakresu
0
pomiarowego (zależnie od
wybranej funkcji wejścia
analogowego)
▪ Wył.
Wył.
▪ 4–20 mA
▪ 2–10 V
▪ 0–20 mA
▪ 0–10 V
90 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Parametr
3-8-2-2
Opis
Funkcja wejścia analogowego 2
Funkcja wejścia analogowego 1.
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą
służyć jako źródło wartości rzeczywistej
Możliwe ustawienia
▪ Wył.
Ustawienie fabryczne
Wył.
▪ Wartość zadana / sterująca
automatyczna
▪ Wartość nastawcza w trybie
ręcznym
▪ Ciśnienie ssania
▪ Ciśnienie końcowe
▪ Ciśnienie różnicowe
▪ Wydajność tłoczenia
▪ Poziom
▪ Temperatura
▪ Wewnętrzne ciśnienie ssania
▪ Wewnętrzne ciśnienie
końcowe
▪ Wewnętrzna różnica ciśnień
▪ DIFF (AI1, AI2)
▪ MIN (AI1, AI2)
▪ MAX (AI1, AI2)
3-8-2-3
Dolna granica wejścia analogowego 2
3-8-2-4
Górna granica wejścia analogowego 2
▪ AVE (AI1, AI2)
Granica minimalna zakresu
pomiarowego (zależnie od
wybranej funkcji wejścia
analogowego)
Granica maksymalna zakresu
pomiarowego (zależnie od
wybranej funkcji wejścia
analogowego)
0
0
Ponadto istnieje możliwość wczytania równocześnie 2 sygnałów poprzez wejście
analogowe 1 i wejście analogowe 2, a następnie wykonania na nich następujących
operacji (ustawienie jest możliwe tylko dla wejścia analogowego 2):
▪ Różnica obu wartości sygnału DIFF (AI1, AI2)
▪ Minimum z obu wartości sygnału MIN (AI1, AI2)
▪ Maksimum z obu wartości sygnału MAX (AI1, AI2)
▪ Średnia z obu wartości sygnału AVE (AI1, AI2)
WSKAZÓWKA
Jeśli w jednym z obu sygnałów wejścia analogowego zostanie wykryta awaria, jako
wartość procesowa zostanie przyjęty drugi sygnał, co może skutkować
nieoczekiwanym zachowaniem procesu.
Następujące funkcje służą do przetwarzania w przetwornicy częstotliwości sygnałów
czujników, które nie będą równocześnie używane do regulacji. Jeśli np. wejście
analogowe 1 zależy od czujnika ciśnienia w przewodzie zbiorczym, a równocześnie
do wejścia analogowego 2 dostarcza sygnał czujnik ciśnienia wykonujący pomiar
lokalnie na pompie, to ten drugi nie powinien być stosowany jako wartość
rzeczywista, na podstawie której wykonywana jest regulacja.
▪ Wewnętrzne ciśnienie ssania
▪ Wewnętrzne ciśnienie końcowe
▪ Wewnętrzna różnica ciśnień
7.10.3
Wyjścia przekaźnikowe
W przetwornicy częstotliwości znajdują się dwa styki bezpotencjałowe (przekaźniki
przełączne), z których można pobierać informacje o stanie pracy.
PumpDrive 2
91 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 72: Parametry przekaźnika 1
Parametr
Opis
Możliwe ustawienia
3-8-9-1
Funkcja przekaźnika 1
▪ Brak
Możliwość wyboru
komunikatów przesyłanych
przez przekaźnik 1
▪ Tryb pracy AUTO
Ustawienie
fabryczne
Alarm
▪ Stan pracy RUN
▪ Stan pracy AUTO/SLEEP
▪ Ostrzeżenie
▪ Alarm
▪ Alarm lub ostrzeżenie
▪ Dynamiczna ochrona przeciążeniowa
▪ Zbyt wysokie natężenie
▪ Zbyt niskie natężenie
▪ Zbyt wysoka częstotliwość
▪ Zbyt niska częstotliwość
▪ Zbyt wysoka moc
▪ Zbyt niska moc
3-8-9-2
Opóźnienie włączone
▪ Wartość rzeczywista = wartość zadana
0,0–10,0 s
0,5 s
3-8-9-3
Czas, przez który wybrane
zdarzenie musi nieprzerwanie
występować, żeby zadziałał
przekaźnik
Opóźnienie wyłączone
0,0–10,0 s
Czas, przez który wybrane
zdarzenie musi nieprzerwanie
nie występować, żeby
przekaźnik przestał być aktywny
92 z 150
PumpDrive 2
0,5 s
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 73: Parametry przekaźnika 2
Parametr
Opis
Możliwe ustawienia
3-8-10-1
Funkcja przekaźnika 2
▪ Brak
Możliwość wyboru
komunikatów przesyłanych
przez przekaźnik 2
▪ Tryb pracy AUTO
Ustawienie
fabryczne
Stan pracy RUN
▪ Stan pracy RUN
▪ Stan pracy AUTO/SLEEP
▪ Ostrzeżenie
▪ Alarm
▪ Alarm lub ostrzeżenie
▪ Dynamiczna ochrona przeciążeniowa
▪ Zbyt wysokie natężenie
▪ Zbyt niskie natężenie
▪ Zbyt wysoka częstotliwość
▪ Zbyt niska częstotliwość
▪ Zbyt wysoka moc
Zbyt niska moc
3-8-10-2
Opóźnienie włączone
▪ Wartość rzeczywista = wartość zadana
0,0–10,0 s
0,5 s
3-8-10-3
Czas, przez który wybrane
zdarzenie musi nieprzerwanie
występować, żeby zadziałał
przekaźnik
Opóźnienie wyłączone
0,0–10,0 s
0,5 s
Czas, przez który wybrane
zdarzenie musi nieprzerwanie
nie występować, żeby
przekaźnik przestał być aktywny
Funkcja Wartość rzeczywista = wartość zadana
WSKAZÓWKA
Wpisywanie wartości parametrów i wpisywanie zakresów wartości / jednostek jest
od siebie wzajemnie zależne. W związku z tym jako pierwszy krok parametryzacji
przetwornicy częstotliwości należy zawsze ustawić poprawny zakres wartości i
jednostki (patrz parametr 3-11). Jeśli później zostanie zmieniony zakres wartości
lub jednostka, należy ponownie skontrolować poprawność wszystkich zależnych
parametrów.
W przypadku funkcji „Wartość rzeczywista = wartość zadana” po wyznaczeniu
zakresu pomiarowego i jednostek należy także ustawić szerokość pasma do
porównania wartości rzeczywistej i zadanej. Do tego celu służy parametr
„Dozwolone odchylenie, gdy wartość rzeczywista = wartość zadana” (3-6-4-7).
7.10.4
Wyjścia analogowe
Fabrycznie poprzez wyjście analogowe emitowana jest wartość wybrana poprzez
źródło 1 jako sygnał 4...20 mA. .
Do wyjścia analogowego mogą być doprowadzone cztery różne wartości procesowe.
Wybór, która z tych wartości jest emitowana, jest dokonywany za pomocą dwóch
wejść cyfrowych (2 bity = 4 możliwości). W tym celu jako funkcję wejść cyfrowych
należy wybrać ustawienie „Sterowanie AOUT bit 0” lub „Sterowanie AOUT bit 1”.
PumpDrive 2
93 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Tabela 74: Sterowanie wysyłanymi wartościami
Obłożenie wyjścia
analogowego 1
1
2
3
4
Sterowanie AOUT bit 1
Sterowanie AOUT bit 0
0
0
1
1
0
1
0
1
Tabela 75: Parametry wyjścia analogowego
Parametr
3-8-7-1
Opis
Obłożenie 1 wyjścia analogowego 1
3-8-7-2
Możliwość wyboru obłożenia 1 wyjścia
analogowego 1
Obłożenie 2 wyjścia analogowego 1
3-8-7-3
Możliwość wyboru obłożenia 2 wyjścia
analogowego 1
Obłożenie 3 wyjścia analogowego 1
3-8-7-4
Możliwość wyboru obłożenia 3 wyjścia
analogowego 1
Obłożenie 4 wyjścia analogowego 1
Możliwość wyboru obłożenia 4 wyjścia
analogowego 1
7.10.5
Możliwe ustawienia
▪ Wył.
▪ Wartość zadana
▪ Wartość rzeczywista
▪ Prędkość obrotowa silnika
Ustawienie fabryczne
Prędkość obrotowa
silnika
Prąd silnika
▪ Moc silnika
▪ Prąd silnika
Moc silnika
▪ Napięcie silnika
▪ Częstotliwość wyjściowa
▪ Napięcie obwodu
pośredniego
Napięcie obwodu
pośredniego
Parametryzowanie modułu M12
Montaż modułu M12 (⇨ Rozdział 5.4.3.5 Strona 32)
Jeśli do styku gniazda modułu M12 (A lub B) zostanie przypisana funkcja, a taki
sygnał nie będzie doprowadzony do urządzenia, przetwornica częstotliwości zgłosi
jeden z następujących komunikatów:
▪ Ostrzeżenie „Opóźnienie w przypadku braku wartości rzeczywistej”
▪ Alarm „Brak sterownika głównego”
▪ Ostrzeżenie „Przerwanie kabla”
Zależy to od tego, czy sygnał ma służyć jako źródło wartości rzeczywistej. (⇨ Rozdział
7.8.2.6 Strona 67) W układzie wielu pomp nie można tego samego styku gniazda
modułu M12 sparametryzować inaczej w poszczególnych przetwornicach
częstotliwości.
Parametryzowanie modułu M12 urządzenia PumpMeter jako źródło wartości
rzeczywistej (poprzez Modbus)
Jeśli PumpMeter podłączony do wejścia A modułu M12 przez Modbus jest
wykorzystywany jako źródło wartości rzeczywistej do regulacji, musi zostać wybrane
ustawienie „Ciśnienie ssania/końcowe PMtr” jako wartość parametru „Funkcja
modułu M12, wejście A” (3-8-4-1).
94 z 150
PumpDrive 2
7 Uruchomienie/zatrzymanie
2
1
A
Rys. 59: PumpMeter jako źródło wartości rzeczywistej przez Modbus
PumpMeter jako źródło wartości rzeczywistej
Podłączenie PumpMeter przez Modbus do wejścia A modułu M12
1
2
Tabela 76: Podłączanie PumpMeter przez Modbus
Parametr
3-8-4-1
Opis
Funkcja modułu M12, wejście A
Możliwe ustawienia
Ciśnienie ssania/końcowe PMtr
Ustawienie fabryczne
Wył.
Funkcja modułu M12, wejście A.
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą
służyć jako źródło wartości rzeczywistej.
Parametryzowanie modułu M12 urządzenia PumpMeter jako wewnętrznej wielkości
pomiarowej (poprzez Modbus)
Jeśli PumpMeter podłączony do wejścia A modułu M12 przez Modbus jest
wykorzystywany tylko jako wewnętrzna wielkość pomiarowa, a nie do regulacji,
musi zostać wybrane ustawienie „Ciśnienie ssania/końcowe wewnętrzne PMtr” jako
wartość parametru „Funkcja modułu M12, wejście A” (3-8-4-1).
1
2
Δp
A
4
3
p
Δp
D
A
Δp
D
C
5
A
C
5
Rys. 60: PumpMeter jako wewnętrzna wielkość pomiarowa poszczególnych pomp,
zewnętrzny czujnik ciśnienia jako źródło wartości rzeczywistej
1
2
3
4
5
Zewnętrzny czujnik ciśnienia jako źródło wartości rzeczywistej
PumpMeter jako wewnętrzna wielkość pomiarowa do głównego układu
sterowania
PumpMeter jako wewnętrzna wielkość pomiarowa do pomocniczego
układu sterowania 1
PumpMeter jako wewnętrzna wielkość pomiarowa do pomocniczego
układu sterowania 2
Prefabrykowany przewód układu wielu pomp
Tabela 77: Podłączanie PumpMeter przez Modbus
Parametr
3-8-4-1
Opis
Funkcja modułu M12, wejście A
Możliwe ustawienia
Ciśnienie ssania/końcowe
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą wewnętrzne PMtr
Ustawienie fabryczne
Wył.
służyć jako źródło wartości rzeczywistej
PumpDrive 2
95 z 150
7 Uruchomienie/zatrzymanie
Parametryzowanie modułu M12 jako wejścia analogowego
WSKAZÓWKA
Wpisywanie wartości parametrów i wpisywanie zakresów wartości / jednostek jest
od siebie wzajemnie zależne. W związku z tym jako pierwszy krok parametryzacji
przetwornicy częstotliwości należy zawsze ustawić poprawny zakres wartości i
jednostki (patrz parametr 3-11). Jeśli później zostanie zmieniony zakres wartości
lub jednostka, należy ponownie skontrolować poprawność wszystkich zależnych
parametrów.
Tabela 78: Parametry parametryzowania wejścia A modułu M12
Parametr
3-8-4-1
Opis
Funkcja modułu M12, wejście A
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą
służyć jako źródło wartości rzeczywistej
Możliwe ustawienia
▪ Wył.
Ustawienie fabryczne
Wył.
▪ Ciśnienie ssania
▪ Ciśnienie końcowe
▪ Wewnętrzne ciśnienie ssania
3-8-4-2
Dolna granica modułu M12, wejście A
3-8-4-3
Dotyczy tylko wejść analogowych.
Górna granica modułu M12, wejście A
Dotyczy tylko wejść analogowych.
▪ Wewnętrzne ciśnienie
końcowe
Od minimalnego ciśnienia do
maksymalnego ciśnienia
Od minimalnego ciśnienia do
maksymalnego ciśnienia
Wył.
Wył.
Tabela 79: Parametry do ustawiania wejścia B modułu M12
Parametr
3-8-5-1
Opis
Funkcja modułu M12, wejście B
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą
służyć jako źródło wartości rzeczywistej
Możliwe ustawienia
▪ Wył.
Ustawienie fabryczne
Wył.
▪ Ciśnienie ssania
▪ Ciśnienie końcowe
▪ Wewnętrzne ciśnienie ssania
3-8-5-2
Dolna granica modułu M12, wejście B
3-8-5-3
Dotyczy tylko wejść analogowych.
Górna granica modułu M12, wejście B
Dotyczy tylko wejść analogowych.
▪ Wewnętrzne ciśnienie
końcowe
Od minimalnego ciśnienia do
maksymalnego ciśnienia
Od minimalnego ciśnienia do
maksymalnego ciśnienia
Wył.
Wył.
Jeśli wejście analogowe modułu M12 jest wykorzystywane jako źródło wartości
rzeczywistej do regulacji, jako ustawienie parametru „Funkcja modułu M12, wejście
A” (3-8-4-1) lub B (3-8-5-1) musi zostać wybrane ciśnienie ssania lub ciśnienie
końcowe.
Jeśli wejście analogowe modułu M12 jest wykorzystywane tylko jako wielkość
pomiarowa, a nie do regulacji, jako ustawienie parametru „Funkcja modułu M12,
wejście A” (3-8-4-1) lub B (3-8-5-1) musi zostać wybrane wewnętrzne ciśnienie ssania
lub ciśnienie końcowe.
WSKAZÓWKA
Do modułu M12 można podłączać tylko czujniki emitujące sygnał 4–20 mA.
96 z 150
PumpDrive 2
8 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej
8 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej
8.1 Przepisy bezpieczeństwa
Użytkownik powinien zapewnić, żeby wszystkie prace konserwacyjne, montażowe i
przeglądy były przeprowadzane przez autoryzowanych i wykwalifikowanych
pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niezamierzone włączenie
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub montażowych
przetwornicę częstotliwości należy odłączyć od sieci.
▷ W trakcie wykonywania prac konserwacyjnych lub montażowych przetwornica
częstotliwości musi być zabezpieczona przed włączeniem.
Użytkownik powinien zapewnić, żeby wszystkie prace konserwacyjne, montażowe i
przeglądy były przeprowadzane przez autoryzowanych i wykwalifikowanych
pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niezamierzone włączenie
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub montażowych
przetwornicę częstotliwości należy odłączyć od sieci.
▷ W trakcie wykonywania prac konserwacyjnych lub montażowych przetwornica
częstotliwości musi być zabezpieczona przed włączeniem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Dotknięcie części pod napięciem
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Nigdy nie wymontowywać z radiatora środkowej części korpusu.
▷ Uwzględnić czas rozładowywania kondensatora.
Po wyłączeniu przetwornicy częstotliwości odczekać 10 minut, aby przestały
występować niebezpieczne napięcia.
WSKAZÓWKA
Serwis firmy KSB lub autoryzowane warsztaty są do dyspozycji w przypadku
wszelkich prac konserwacyjnych, naprawczych oraz montażowych. Adresy
kontaktowe zamieszczono w załączonej broszurze adresowej: „Adresy” lub w
Internecie pod adresem „www.ksb.com/contact”.
WSKAZÓWKA
Serwis firmy KSB lub autoryzowane warsztaty są do dyspozycji w przypadku
wszelkich prac konserwacyjnych, naprawczych oraz montażowych. Adresy
kontaktowe zamieszczono w załączonej broszurze adresowej: „Adresy” lub w
Internecie pod adresem „www.ksb.com/contact”.
8.2 Konserwacja/przeglądy
8.2.1
Monitoring pracy pompy
Urządzenie PumpDrive powinno pracować spokojnie i bez drgań.
Urządzenie PumpDrive musi mieć zapewnione wystarczające chłodzenie.
PumpDrive 2
97 z 150
8 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej
W przypadku wysokiego zanieczyszczenia powietrza regularnie czyścić drogi
napowietrzania i powierzchnie obudowy.
8.3 Demontaż
98 z 150
8.3.1
Przygotowanie przetwornicy częstotliwości do demontażu
1.
Odłączyć przetwornicę częstotliwości od zasilania elektrycznego.
2.
Odłączyć przyłącze elektryczne od przetwornicy częstotliwości.
3.
Przeprowadzić demontaż mechaniczny.
PumpDrive 2
9 Lista parametrów
Tabela 80: Przegląd parametrów
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
1
1-1
1-1-1
1-1-2
Eksploatacja
Logowanie
Logowanie klienta
Logowanie serwisowe
0000…9999
0000…9999
-
1-1-3
Logowanie fabryczne
1-1-4
Wylogowanie
1-1-5
1-1-6
1-2-1-1
1-2-1-2
Kod dostępu klienta
Kod dostępu
serwisowego
Wartości robocze
Silnik i przetwornica
częstotliwości
Prędkość obrotowa
Pobór mocy silnika
Logowanie jako klient
Logowanie w celu uzyskania dostępu do
specjalnych parametrów przeznaczonych
dla serwisu KSB
Logowanie w celu uzyskania dostępu do
specjalnych parametrów przeznaczonych
dla fabryki KSB
Wylogowanie ze wszystkich poziomów
dostępu
Zmiana kodu dostępu klienta
Zmiana kodu dostępu serwisowego
1-2-1-3
Pobór mocy pompy
Aktualna mechaniczna moc pompy
1-2-1-4
Pobór mocy agregatu
1-2-1-5
Prąd silnika
1-2-1-6
Napięcie silnika
1-2-1-7
Częstotliwość
wyjściowa
Aktualna elektryczna moc czynna
agregatu (agregat = przetwornica
częstotliwości + silnik + pompa)
Aktualny prąd wyjściowy przetwornicy
częstotliwości. Przez straty i/lub prądy
upływowe, rzeczywisty prąd silnika może
się różnić od prądu wyjściowego
przetwornicy częstotliwości.
Aktualne napięcie wyjściowe przetwornicy
częstotliwości. Przez długie przewody
silnikowe i/lub filtry napięcie na łączówce
silnika może różnić się od napięcia
wyjściowego przetwornicy częstotliwości
Aktualna częstotliwość wyjściowa
przetwornicy częstotliwości
1-2
1-2-1
Aktualna prędkość obrotowa silnika
Aktualna elektryczna moc czynna silnika
0000…9999
Ustawienie
fabryczne
-
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
Wykonanie
0000…9999
0000…9999
min⁻¹
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
A
V
99 z 150
Hz
100 z 150
Opis
Tekst pomocy
1-2-1-8
Napięcie obwodu
pośredniego
Temperatura radiatora
Aktualne napięcie obwodu pośredniego
przetwornicy częstotliwości
Aktualna temperatura elementu
chłodzącego przetwornicy częstotliwości
1-2-1-10
Temperatura płytki
drukowanej
Aktualna temperatura na panelu I/O
1-2-1-11
Moment obrotowy
silnika
Aktualny moment obrotowy silnika
bazujący na prędkości obrotowej silnika
oraz mechanicznej mocy silnika
1-2-2
1-2-2-1
Pompa
Ciśnienie ssania pompy Aktualne ciśnienie pompy wirowej po
stronie wejścia
Ciśnienie końcowe
Aktualne ciśnienie pompy wirowej po
pompy
stronie wyjścia
Ciśnienie różnicowe
Różnica ciśnienia między ciśnieniem
pompy
pompy po stronie wejścia i wyjścia.
Wydajność tłoczenia
Aktualna wydajność tłoczenia pompy
pompy
Urządzenie
Wartość rzeczywista w Aktualna wartość rzeczywista w trybie
trybie regulowanym
regulacji
Ciśnienie ssania
Aktualne ciśnienie po stronie wejścia
instalacji
Ciśnienie końcowe
Aktualne ciśnienie po stronie wyjścia
instalacji
Ciśnienie różnicowe
Różnica ciśnienia między ciśnieniem
instalacji po stronie wejścia i wyjścia
Wydajność tłoczenia
Aktualna wydajność tłoczenia na instalacji
Poziom
Aktualny stan napełnienia
Temperatura
Aktualna temperatura w punkcie
pomiarowym
Wysokość tłoczenia
Wysokość tłoczenia szacowana przy
aktualnej prędkości obrotowej (wyliczona
na podstawie N_est.N)
Wejścia / wyjścia
Wartość na wejściu
Aktualnie występująca wartość sygnału na
analogowym 1
wejściu analogowym 1 płytki sterującej
Wartość na wejściu
Aktualnie występująca wartość sygnału na
analogowym 2
wejściu analogowym 2 płytki sterującej
Wartość modułu M12, Aktualnie występująca wartość sygnału na
wejście A
wejściu analogowym A modułu M12
1-2-1-9
PumpDrive 2
1-2-2-2
1-2-2-3
1-2-2-4
1-2-3
1-2-3-1
1-2-3-2
1-2-3-3
1-2-3-4
1-2-3-5
1-2-3-6
1-2-3-7
1-2-3-9
1-2-4
1-2-4-1
1-2-4-2
1-2-4-4
Możliwe ustawienia
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
V
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
Nm
bar
bar
bar
m3/h
%
bar
bar
bar
m3/h
m3/h
°C
m
mA lub V
mA lub V
mA
9 Lista parametrów
Parametr
Opis
Tekst pomocy
1-2-4-5
1-2-4-6
Wartość modułu M12,
wejście B
Wejścia cyfrowe
1-2-4-7
Wyjścia cyfrowe
1-2-4-8
Wartość na wyjściu
analogowym 1
Układ sterowania
Rozruch / zatrzymanie
instalacji
Wartość zadana w
trybie regulowanym
Aktualnie występująca wartość sygnału na
wejściu analogowym B modułu M12
Wskazanie aktualnych stanów wejść
cyfrowych
Wskazanie aktualnych stanów wyjść
cyfrowych
Aktualnie generowana wartość sygnału na
wyjściu analogowym 1 płytki sterującej
1-3
1-3-1
1-3-2
1-3-3
1-3-4
Wartość sterująca w
trybie nastawnika
Wartość nastawcza w
trybie ręcznym
1-3-8
Tryb pracy
1-4
1-4-1
1-4-1-1
1-4-1-2
Licznik
Energia
Licznik kWh
Resetowanie licznika
kWh
Eksploatacja
Roboczogodziny
przetwornicy
częstotliwości
Resetowanie
roboczogodzin
przetwornicy
częstotliwości
1-4-2
1-4-2-1
101 z 150
1-4-2-2
Ta funkcja umożliwia uruchomienie
instalacji.
Ustawiana wartość zadana. W przypadku
zdefiniowania wartości zadanej poprzez
DIGIN/ANIN ten parametr jest
zablokowany. W przeciwnym wypadku
źródło wartości zadanej zostanie wybrane
za pomocą parametru „Punkt sterowania”
Lokalnie / Magistrala komunikacyjna.
Ustawiana wartość sterująca dla prędkości
obrotowej w trybie nastawnika
W przypadku przełączenia na tryb ręczny
informacja o aktualnej prędkości
obrotowej jest pobierana z bieżącej pracy,
w przeciwnym razie stosowana jest
wartość minimalnej prędkości obrotowej.
Następnie można ustawić prędkość
obrotową w trybie ręcznym
Ustawienie trybu pracy
Aktualne zużycie energii przez agregat
Resetowanie licznika kWh agregatu
Roboczogodziny przetwornicy
częstotliwości w trybie gotowości oraz
podczas pracy
Resetowanie licznika roboczogodzin
przetwornicy częstotliwości
Możliwe ustawienia
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
mA
mA
Stop
Start
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
Stop
zależnie od
ustawionej
zmiennej
0,00
3-2-2-1 … 3-2-2-2
min⁻¹
500,00
3-2-2-1...3-2-2-2
min⁻¹
500
Wył.
Tryb ręczny
Tryb automatyczny
Tryb
automatyczny
kWh
0
s
0
Wykonanie
Wykonanie
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
102 z 150
Opis
1-4-2-3
Roboczogodziny pompy Roboczogodziny pompy w bieżącym trybie
pracy
Resetowanie
Resetowanie licznika roboczogodzin
roboczogodzin pompy pompy
Liczba włączeń
Liczba włączeń przetwornicy częstotliwości
po stronie sieci
Resetowanie włączeń
Funkcja do resetowania licznika włączeń
Data i godzina
Godzina instalacji
Aktualny czas zegarowy instalacji
Data instalacji
Aktualna data instalacji
Serwis
Czas do końca okresu
Pozostały czas do kontroli serwisowej
międzyserwisowego
Diagnoza
Oczekujące komunikaty W punkcie menu „Występujące
komunikaty” wyświetlane są aktualne
komunikaty zgodnie z danym priorytetem
Historia komunikatów W historii komunikatów wyświetlanych
jest 100 ostatnich komunikatów
Usuwanie historii
Usuwa listę komunikatów z historii
Ustawienia
Ustawienia
podstawowe
Język
Ustawiany język wyświetlacza
1-4-2-4
1-4-2-5
PumpDrive 2
1-4-2-6
1-5
1-5-1
1-5-2
1-6
1-6-1
2
2-1
2-2
2-3
3
3-1
3-1-1
3-1-2
3-1-2-1
3-1-2-2
3-1-2-3
3-1-2-4
Tekst pomocy
Konfiguracja modułu
sterowania
Wartości robocze na
ekranie głównym
Przyciski robocze
wymagają zalogowania
Wyświetlanie aktualnych danych
eksploatacyjnych na głównym ekranie
Za pomocą tego parametru można
zablokować bezpośredni dostęp do
przycisków MAN, OFF, AUTO i FUNC
Przyporządkowanie
Przypisanie dowolnej funkcji do przycisku
przycisków funkcyjnych FUNC
Kontrast wyświetlacza
Ustawiany kontrast wyświetlacza
Możliwe ustawienia
Jednostka
s
Ustawienie
fabryczne
0
Wykonanie
0
Wykonanie
00:00 … 23:59
01.01.1970 … 31.12.2099
00:00
01.01.1970
h
0
Wykonanie
-
Angielski
(2. język w języku krajowym)
(3. język w języku krajowym)
(4. język w języku krajowym)
-
Angielski
patrz lista wyboru
Wył.
Wł.
Wył.
Brak funkcji
Rozruch/zatrzymanie instalacji
Wartość zadana (tryb regulowany)
Wartość sterująca (tryb nastawnika)
Język
Stała prędkość obrotowa 1
Ładowanie PumpMeter
Punkt sterowania zdalny/lokalny
0…100
Język
%
50
9 Lista parametrów
Parametr
Parametr
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
3-1-2-5
Podświetlenie
wyświetlacza
Ustawienie podświetlenia wyświetlacza
3-1-2-6
Czas włączenia podświetlenia
wyświetlacza w trybie automatycznym
s
30
3-1-4
3-1-4-1
3-1-4-2
3-1-4-3
Czas podświetlenia
wyświetlacza
Zestawy parametrów
Wczytywanie ustawień
użytkownika 1
Wczytywanie ustawień
użytkownika 2
Zapisywanie ustawień
użytkownika 1
Zapisywanie ustawień
użytkownika 2
Wczytywanie ustawień
fabrycznych
Data i godzina
Ustawianie daty
Ustawianie godziny
Format godziny
Wył.
Wł.
Automatycznie
0,00 … 600,00
Ustawienie
fabryczne
Automatycznie
3-1-5
Asystent uruchomienia
Uruchomienie pomocy podczas
uruchomienia
3-2
3-2-1
Silnik
Dane znamionowe
silnika
Moc znamionowa
silnika
3-1-3
3-1-3-1
3-1-3-2
3-1-3-4
3-1-3-5
3-2-1-1
3-2-1-2
3-2-1-3
3-2-1-4
3-2-1-5
103 z 150
3-2-1-6
3-2-2
Napięcie znamionowe
silnika
Częstotliwość
znamionowa silnika
Prąd znamionowy
silnika
Znamionowa prędkość
obrotowa silnika
Wartość znamionowa
cos fi
Ograniczenie prędkości
obrotowej silnika
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Ta funkcja umożliwia przywrócenie
ustawień fabrycznych napędu lub instalacji
Ustawienie daty
Ustawienie godziny
Wybór formatu wyświetlania czasu
Wykonanie
01.01.2000 ... 31.12.2099
00:00…23:59
AM
PM
24 h
Wykonanie
Moc znamionowa silnika zgodnie z
tabliczką znamionową
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
Napięcie znamionowe silnika zgodnie z
tabliczką znamionową
Częstotliwość znamionowa silnika zgodnie
z tabliczką znamionową
Prąd znamionowy silnika zgodnie z
tabliczką znamionową
Znamionowa prędkość obrotowa silnika
zgodnie z tabliczką znamionową
Cos fi silnika przy mocy znamionowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
0,00 … 1,00
01.01.2000
00:00
24 h
zależnie od
ustawionej
jednostki
V
0,00
Hz
0,00
A
0,00
min⁻¹
0,00
0,00
0,00
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
3-1-3-3
Wykonanie
104 z 150
Parametr
Opis
3-2-2-1
Minimalna prędkość
obrotowa silnika
Maksymalna prędkość
obrotowa silnika
Termiczne
zabezpieczenie silnika
Analiza PTC
3-2-2-2
3-2-3
3-2-3-1
3-2-3-2
3-3
3-3-1
3-3-2
3-3-2-1
3-3-2-2
3-3-2-3
3-3-2-4
3-3-2-5
3-3-2-6
3-3-2-7
3-3-2-8
3-3-2-9
3-3-3
Wysterowanie U/f dla
silnika
asynchronicznego
Napięcie U/f 0
Napięcie U/f 1
Częstotliwość U/f 1
Napięcie U/f 2
Częstotliwość U/f 2
Napięcie U/f 3
Częstotliwość U/f 3
Napięcie U/f 4
Częstotliwość U/f 4
Regulacja wektorowa
silnika
asynchronicznego
Kontrola temperatury silnika
Możliwe ustawienia
Jednostka
3-11-1-1 … 3-2-2-2
min⁻¹
Ustawienie
fabryczne
500
3-2-2-1 … 3-11-1-2
min⁻¹
2100
Zachowanie w przypadku rozpoznania
zbyt wysokiej temperatury silnika
Wył.
Wł.
Z samozatwierdzaniem
Bez samozatwierdzania
Ustawienie kierunku obrotów silnika
względem wału silnika
W prawo
W lewo
Wybór metody wysterowania
Silnik asynchroniczny U/f
Wektor silnika asynchronicznego
Wektor SuPremE
Węzły dla charakterystyki U/f
Węzły dla charakterystyki U/f
Węzły dla charakterystyki U/f
Węzły dla charakterystyki U/f
Węzły dla charakterystyki U/f
Węzły dla charakterystyki U/f
Węzły dla charakterystyki U/f
Węzły dla charakterystyki U/f
Węzły dla charakterystyki U/f
0,00 … 15,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
Wł.
Bez
samozatwierdzan
ia
W prawo
Silnik
asynchroniczny
U/f
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2
20
20
40
40
80
80
100
100
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
3-2-4
Zachowanie
termicznego
zabezpieczenia silnika
Kierunek obrotów
silnika
Przetwornica
częstotliwości
Metody wysterowania
silnika
Tekst pomocy
Parametr
Opis
3-3-3-1
Uruchamianie
automatycznego
dopasowania silnika
3-3-3-3
3-3-3-4
3-3-3-5
3-3-4
3-3-4-1
3-3-4-2
3-3-5
3-3-5-1
3-3-5-2
105 z 150
3-3-5-3
3-3-6
Funkcja, za pomocą której jest
uruchamiane automatyczne dopasowanie
silnika AMA.
1. Obliczanie offline: rozszerzone dane
silnika są obliczane na podstawie danych
znamionowych silnika.
2. Standardowe AMA: rozszerzone dane
silnika wyznaczane są przez wykonanie
pomiarów, gdy silnik jest zatrzymany.
3. Rozszerzone AMA: rozszerzone dane
silnika wyznaczane są przez wykonanie
pomiarów podczas pracy silnika z
prędkością obrotową na poziomie około
10% wartości znamionowej.
Rezystancja stojana RS Rozszerzone dane silnika: rezystancja
stojana
Indukcyjność stojana LS Rozszerzone dane silnika: indukcyjność
stojana
Stała czasu wirnika TR
Rozszerzone dane silnika: stała czasu
wirnika
Współczynnik
Rozszerzone dane silnika: Współczynnik
magnetyzacji KM
magnetyzacji wyznacza sprzężenie
magnetyczne między stojanem i wirnikiem
silnika
Regulacja wektorowa
SuPremE
Aktualizacja
Funkcja służąca do uruchamiania
parametrów silnika
automatycznego dopasowania silnika KSB
SuPremE.
Na podstawie danych znamionowych
silnika wyznaczane są rozszerzone dane
silnika, które zapewniają bardzo dobrą
regulację silników KSB SuPremE.
Wybrany silnik
Wybrany wariant silnika SuPremE
Rampy
Długość rampy
Czas do określania rampy startowej
startowej
Długość rampy
Czas do określania rampy zatrzymania
zatrzymania
Długość rampy roboczej Czas do określania ramp w przypadku
zmiany prędkości obrotowej w trybie
nastawnika lub ręcznym
PWM
Możliwe ustawienia
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
0,000 … 5000,000
Ohm
0,000
0,0 … 5000.0
[mH]
0,0
0,0 … 5000.0
ms
0,0
Wykonaj
Rozszerzone AMA – silnik się obraca
Standardowe AMA – silnik jest zatrzymany
Obliczanie offline
0,0000 … 100,000 0
0,0000
Wykonanie
1,0 … 600,0
s
3,0
1,0 … 600,0
s
3,0
1,0 … 600,0
s
3,0
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
3-3-3-2
Tekst pomocy
106 z 150
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
3-3-6-1
Częstotliwość
przełączania
Ustawiana częstotliwość łączeniowa
falownika w stopniu wzmacniacza mocy
przetwornicy częstotliwości
2…8
kHz
3-3-6-2
Losowe PWM
3-3-7
Ustawienia
zaawansowane
przetwornicy
częstotliwości
Maks. natężenie prądu
silnika w % prądu
znamionowego silnika
Charakterystyka
uruchomienia I2t
3-3-7-1
3-3-7-5
3-3-7-6
Prędkość obrotowa
wyłączania I2t
3-3-8
3-3-8-1
Ustawienie regulatora
MotionContol
Udział P prądu (KpI)
3-3-8-2
Udział I prądu (KiI)
3-3-8-3
Udział P strumienia
(Kpflx)
3-3-8-4
Udział O strumienia
(Kiflx)
Udział P prędkości
obrotowej (Kpw)
3-3-8-5
3-3-8-6
Udział I prędkości
obrotowej (Kiw)
3-3-8-7
Udział D prędkości
obrotowej (Kdw)
3-4
Pompa
Wył.
Wł.
Ustawienie maksymalnego
dopuszczalnego prądu silnika
0,00 ...150,00
Na podstawie charakterystyki zadziałania 1 … 60
I²t następuje dynamiczne obliczenie czasu,
w którym silnik może działać przy wyższym
natężeniu prądu, zanim rozpocznie się
regulacja I²t.
Ta graniczna prędkość obrotowa prowadzi 3-2-2-1 … 3-2-2-2
do alarmu dynamicznej ochrony
przeciążeniowej i tym samym wyłączenia
silnika
Ustawienie członu proporcjonalnego
regulatora prądu funkcji Motion Control
Ustawienia członu całkującego regulatora
prądu funkcji Motion Control
Ustawienie członu proporcjonalnego
regulatora strumienia funkcji Motion
Control
Ustawienia członu całkującego regulatora
strumienia funkcji Motion Control
Ustawienie członu proporcjonalnego
regulatora prędkości obrotowej funkcji
Motion Control
Ustawienia członu całkującego regulatora
prędkości obrotowej funkcji Motion
Control
Ustawienia członu różniczkującego
regulatora prędkości obrotowej funkcji
Motion Control
0 … 9999
0 … 9999
0 … 9999
0 … 9999
0 … 9999
Ustawienie
fabryczne
zależnie od
wielkości
Wył.
%
110
s
60
min⁻¹
500
zależnie od
wielkości
zależnie od
wielkości
zależnie od
wielkości
zależnie od
wielkości
zależnie od
wielkości
0 … 9999
zależnie od
wielkości
0 … 9999
zależnie od
wielkości
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
Parametr
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
3-4-1
Znamionowa prędkość
obrotowa pompy
Liczba stopni pompy
Znamionowa prędkość obrotowa pompy
wirowej
Liczba stopni pompy. Dotyczy tylko pomp
wielostopniowych (np. w odniesieniu do
charakterystyki mocy)
0 … 4200
min⁻¹
3-4-2
1 … 99
107 z 150
Charakterystyka pompy
Wydajność tłoczenia
Węzeł 0 dla wydajności tłoczenia przy
Q_0
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-2
Wydajność tłoczenia
Q_1
Węzeł 1 dla wydajności tłoczenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-3
Wydajność tłoczenia
Q_2
Węzeł 2 dla wydajności tłoczenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-4
Wydajność tłoczenia
Q_3
Węzeł 3 dla wydajności tłoczenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-5
Wydajność tłoczenia
Q_4
Węzeł 4 dla wydajności tłoczenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-6
Wydajność tłoczenia
Q_5
Węzeł 5 dla wydajności tłoczenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-7
Wydajność tłoczenia
Q_6
Węzeł 6 dla wydajności tłoczenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-8
Wydajność tłoczenia
Q_opt
Wydajność tłoczenia w najlepszym punkcie Od granicy minimalnej do maksymalnej
pompy (najlepsza sprawność)
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-9
Pobór mocy przez
pompę P_0
Węzeł 0 mocy hydraulicznej przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-10
Pobór mocy przez
pompę P_1
Węzeł 1 mocy hydraulicznej przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-11
Pobór mocy przez
pompę P_2
Węzeł 2 mocy hydraulicznej przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-12
Pobór mocy przez
pompę P_3
Węzeł 3 mocy hydraulicznej przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
1
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
3-4-3
3-4-3-1
Ustawienie
fabryczne
1450
108 z 150
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
3-4-3-13
Pobór mocy przez
pompę P_4
Węzeł 4 mocy hydraulicznej przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-14
Pobór mocy przez
pompę P_5
Węzeł 5 mocy hydraulicznej przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-15
Pobór mocy przez
pompę P_6
Węzeł 6 mocy hydraulicznej przy
znamionowej prędkości obrotowej
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-4-3-16
0,00 … 1000,00
m
0,00
0,00 … 1000,00
m
0,00
0,00 … 1000,00
m
0,00
0,00 … 1000,00
m
0,00
0,00 … 1000,00
m
0,00
0,00 … 1000,00
m
0,00
0,00 … 1000,00
m
0,00
3-4-3-24
NPSH_1
0,00 … 1000,00
m
0,00
3-4-3-25
NPSH_2
0,00 … 1000,00
m
0,00
3-4-3-26
NPSH_3
0,00 … 1000,00
m
0,00
3-4-3-27
NPSH_4
0,00 … 1000,00
m
0,00
3-4-3-28
NPSH_5
0,00 … 1000,00
m
0,00
3-4-3-29
NPSH_6
0,00 … 1000,00
m
0,00
3-4-3-30
Graniczna wydajność z
obciążeniem
częściowym w % Qopt
Graniczna wydajność z
przeciążeniem w % Q6
(Qmax)
Węzeł 0 dla wysokości podnoszenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 1 dla wysokości podnoszenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 2 dla wysokości podnoszenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 3 dla wysokości podnoszenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 4 dla wysokości podnoszenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 5 dla wysokości podnoszenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 6 dla wysokości podnoszenia przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 0 dla wartości NPSH pompy przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 1 dla wartości NPSH pompy przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 2 dla wartości NPSH pompy przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 3 dla wartości NPSH pompy przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 4 dla wartości NPSH pompy przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 5 dla wartości NPSH pompy przy
znamionowej prędkości obrotowej
Węzeł 6 dla wartości NPSH pompy przy
znamionowej prędkości obrotowej
Wydajność tłoczenia na granicy
częściowego obciążenia przy znamionowej
prędkości obrotowej
Wydajność tłoczenia na granicy
przeciążenia przy znamionowej prędkości
obrotowej
0,00 … 1000,00
3-4-3-23
Wysokość podnoszenia
H_0
Wysokość podnoszenia
H_1
Wysokość podnoszenia
H_2
Wysokość podnoszenia
H_3
Wysokość podnoszenia
H_4
Wysokość podnoszenia
H_5
Wysokość podnoszenia
H_6
NPSH_0
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
m
0 … 100
%
30
0 … 100
%
100
3-4-3-17
3-4-3-18
3-4-3-19
3-4-3-20
3-4-3-21
3-4-3-22
3-4-3-31
Ustawienie
fabryczne
0,00
0,00
0,00
0,00
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
Opis
3-5
3-5-1
3-5-2
Urządzenie
Gęstość medium
Punkty pomiaru
ciśnienia
Średnica rury w punkcie
pomiaru ciśnienia
ssania
Średnica rury w punkcie
pomiaru ciśnienia
końcowego
Różnica wysokości
punktów pomiarowych
ciśnienia
Pozycja punktów
pomiaru ciśnienia
3-5-2-1
3-5-2-2
PumpDrive 2
3-5-2-3
3-5-2-4
109 z 150
3-6
3-6-1
Sterowanie i regulacja
Rodzaj regulacji
3-6-2
Punkt sterowania
3-6-3
Źródło wartości
rzeczywistej
3-6-4
3-6-4-2
Ustawienia regulatora
Udział proporcjonalny
3-6-4-3
Czas cofania (udział
integralny)
Czas różniczkowania
(udział różnicowy)
3-6-4-4
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
Gęstość tłoczonego medium
0 … 10000
kg/m3
1000
Wewnętrzna średnica rury w miejscu
pomiaru ciśnienia ssania
0 … 1000
mm
0
Wewnętrzna średnica rury w miejscu
pomiaru ciśnienia końcowego
0 … 1000
mm
0
m
0,00
Różnica wysokości pomiędzy miejscem
-10,00 … 10,00
pomiaru ciśnienia ssania i miejscem
pomiaru ciśnienia końcowego
Ustawienia "blisko pompy" należy używać, Blisko pompy
gdy wartości pomiaru ciśnienia w instalacji Daleko od pompy
mogą zostać przeniesione na pompę
Blisko pompy
Wybór procedury regulacji. W przypadku
wyboru „Wył.” regulator jest wyłączony
Wył. (tryb nastawnika)
Ciśnienie końcowe
Ciśnienie ssania
Różnica ciśnień
Różnica ciśnień (bez czujnika)
Wydajność tłoczenia
Temperatura (chłodzenie)
Temperatura (grzanie)
Poziom po stronie ssawnej
Poziom po stronie tłocznej
Przełączanie punktu sterowania z
Lokalnie
lokalnego na magistralę. DIGIN/ANIN mają Magistrala komunikacyjna
najwyższy priorytet. Ustawianie źródła
wartości rzeczywistej należy
przeprowadzić osobno
Wybór źródła dla wartości rzeczywistej:
Lokalnie
Lokalnie (czujniki lub urządzenie
Magistrala komunikacyjna
PumpMeter) lub magistrala.
Wył. (tryb
nastawnika)
Ustawienie członu proporcjonalnego
regulatora
Ustawienie członu całkującego regulatora
1,00
Ustawienie członu różniczkującego
regulatora
Lokalnie
Lokalnie
0,01 … 100,00
0,1 … 9999,9
s
0,20
0,00 … 100,00
s
0,00
9 Lista parametrów
Parametr
110 z 150
Parametr
Opis
3-6-4-5
Punkt pracy regulatora
3-6-4-6
3-6-4-7
3-6-4-9
3-6-5
3-6-5-1
3-6-5-2
3-6-5-3
3-6-6
3-6-6-1
3-6-6-2
3-6-6-3
3-8
3-8-1
Punkt pracy regulatora. Zależnie do
parametru „3.2.2.2 Maksymalna prędkość
obrotowa silnika” określany jest punkt
pracy regulatora.
Długość rampy wartości Czas do określania rampy wartości
zadanej
zadanych
Dozwolone odchylenie, Ustawiany zakres, w ramach którego jest
gdy wartość
uaktywniany komunikat „Wartość
rzeczywista = wartość rzeczywista = Wartość zadana” poprzez
zadana
wyjście cyfrowe.
Ograniczenie udziału D Poprzez to ograniczenie określa się
maksymalne wzmocnienie przez człon
różniczkujący, aby np. stłumić szumy
pomiarowe
Opóźnienie ARW
Ustawienie opóźnienia ARW,
współczynnika czasu próbkowania, co
najmniej 5 * ts
Tryb ręczny
Stała prędkość
Stała prędkość obrotowa ustawiana przez
obrotowa 1
wejścia cyfrowe
Stała prędkość
Stała prędkość obrotowa ustawiana przez
obrotowa 2
wejścia cyfrowe
Stała prędkość
Stała prędkość obrotowa ustawiana przez
obrotowa 3
wejścia cyfrowe
Potencjometry cyfrowe
Rozpiętość stopni dla
Parametr określa, o jaką wartość na każdy
zmiany wartości
impuls na wejściu cyfrowym zostanie
zadanej
zwiększona lub zmniejszona wartość
zadana w trybie automatycznym
Rozpiętość stopni dla
Parametr określa, o jaką wartość na każdy
zmiany prędkości
impuls na wejściu cyfrowym zostanie
obrotowej
zwiększona lub zmniejszona wartość
nastawcza dla pompy pojedynczej i układu
wielopompowego.
Interwał
Czas do automatycznego zmieniania
wartości w przypadku ciągłego
wystąpienia sygnału
Wejścia / wyjścia
Wejście analogowe 1
Możliwe ustawienia
Jednostka
0,0 … 100,0
%
Ustawienie
fabryczne
50,0
0,0 … 600,0
s
3,0
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
zależnie od
ustawionej
jednostki
1,00 … 20,00
0,0 … 1000,0
3,00
s
2,0
3-2-2-1 … 3-2-2-2
0
3-2-2-1 … 3-2-2-2
0
3-2-2-1 … 3-2-2-2
0
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
zależnie od
ustawionej
jednostki
0,10
0 … 1000
min⁻¹
10
0,0 … 10,0
s
0,5
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
3-6-4-8
Tekst pomocy
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
3-8-1-1
Sygnał wejścia
analogowego 1
Sygnał czujnika na wejściu analogowym 1
3-8-1-2
Funkcja wejścia
analogowego 1
Funkcja wejścia analogowego 1. Funkcja
wejścia analogowego 1. Wewnętrzne
wartości robocze nie mogą służyć jako
źródło wartości rzeczywistej
3-8-1-3
Dolna granica wejścia
analogowego 1
Wył.
4–20 mA
2–10 V
0–20 mA
0–10 V
Wartość zadana / sterująca automatyczna
Wartość nastawcza ręczna
Ciśnienie ssania
Ciśnienie końcowe
Różnica ciśnień
Wydajność tłoczenia
Poziom
Temperatura
Wewnętrzne ciśnienie ssania
Wewnętrzne ciśnienie końcowe
Wewnętrzna różnica ciśnień
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-8-1-4
Górna granica wejścia
analogowego 1
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-8-2
3-8-2-1
Wejście analogowe 2
Sygnał wejścia
analogowego 2
3-8-2-2
Funkcja wejścia
analogowego 2
Sygnał czujnika na wejściu analogowym 2
Funkcja wejścia analogowego 2
111 z 150
Wył.
4–20 mA
2–10 V
0–20 mA
0–10 V
Wartość zadana / sterująca automatyczna
Wartość nastawcza ręczna
Ciśnienie ssania
Ciśnienie końcowe
Różnica ciśnień
Wydajność tłoczenia
Poziom
Temperatura
Wewnętrzne ciśnienie ssania
Wewnętrzne ciśnienie końcowe
Wewnętrzna różnica ciśnień
DIFF (AI1, AI2)
MIN (AI1, AI2)
MAX (AI1, AI2)
AVE (AI1, AI2)
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
Wył.
Wył.
9 Lista parametrów
Opis
PumpDrive 2
Parametr
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
Wył.
Wył.
112 z 150
Parametr
Opis
3-8-2-3
Tekst pomocy
Jednostka
Dolna granica wejścia
analogowego 2
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-8-2-4
Górna granica wejścia
analogowego 2
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
3-8-4
3-8-4-1
Moduł M12, wejście A
Funkcja modułu M12,
wejście A
3-8-4-2
Dolna granica modułu
M12, wejście A
Dotyczy tylko wejść analogowych.
3-8-4-3
Górna granica modułu
M12, wejście A
Dotyczy tylko wejść analogowych.
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-8-5
3-8-5-1
Moduł M12, wejście B
Funkcja modułu M12,
wejście B
Funkcja modułu M12, wejście B.
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą
służyć jako źródło wartości rzeczywistej.
3-8-5-2
Dolna granica modułu
M12, wejście B
Dotyczy tylko wejść analogowych.
Wył.
Ciśnienie ssania/końcowe PMtr
Ciśnienie ssania/końcowe wewnętrzne
PMtr
Ciśnienie ssania
Ciśnienie końcowe
Wewnętrzne ciśnienie ssania
Wewnętrzne ciśnienie końcowe
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
3-8-5-3
Górna granica modułu
M12, wejście B
Dotyczy tylko wejść analogowych.
3-8-6
Wejścia cyfrowe
Funkcja modułu M12, wejście A.
Wewnętrzne wartości robocze nie mogą
służyć jako źródło wartości rzeczywistej.
Wył.
Ciśnienie ssania/końcowe PMtr
Ciśnienie ssania/końcowe wewnętrzne
PMtr
Ciśnienie ssania
Ciśnienie końcowe
Wewnętrzne ciśnienie ssania
Wewnętrzne ciśnienie końcowe
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
Ustawienie
fabryczne
Wył.
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Możliwe ustawienia
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
Wył.
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
3-8-6-1
Funkcja wejścia
cyfrowego 1
Ustawiana funkcja wejścia cyfrowego 1
3-8-6-2
Funkcja wejścia
cyfrowego 2
Ustawiana funkcja wejścia cyfrowego 2
Brak funkcji
Uruchomienie instalacji
Potencjometr w trybie automatycznym +
Potencjometr w trybie automatycznym –
Punkt sterowania
Potencjometr w trybie ręcznym +
Potencjometr w trybie ręcznym –
Sterowanie cyfrowe bit 0
Sterowanie cyfrowe bit 1
Sterowanie cyfrowe bit 2
Ochrona przed biegiem na sucho
Reset komunikatów
Sterowanie AOUT bit 0
Sterowanie AOUT bit 1
Zewnętrzny komunikat
Brak funkcji
Uruchomienie instalacji
Potencjometr w trybie automatycznym +
Potencjometr w trybie automatycznym –
Punkt sterowania
Potencjometr w trybie ręcznym +
Potencjometr w trybie ręcznym –
Sterowanie cyfrowe bit 0
Sterowanie cyfrowe bit 1
Sterowanie cyfrowe bit 2
Ochrona przed biegiem na sucho
Reset komunikatów
Sterowanie AOUT bit 0
Sterowanie AOUT bit 1
Zewnętrzny komunikat
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
Uruchomienie
instalacji
Reset
komunikatów
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
113 z 150
114 z 150
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
3-8-6-3
Funkcja wejścia
cyfrowego 3
Ustawiana funkcja wejścia cyfrowego 3
3-8-6-4
Funkcja wejścia
cyfrowego 4
Ustawiana funkcja wejścia cyfrowego 4
Brak funkcji
Uruchomienie instalacji
Potencjometr w trybie automatycznym +
Potencjometr w trybie automatycznym –
Punkt sterowania
Potencjometr w trybie ręcznym +
Potencjometr w trybie ręcznym –
Sterowanie cyfrowe bit 0
Sterowanie cyfrowe bit 1
Sterowanie cyfrowe bit 2
Ochrona przed biegiem na sucho
Reset komunikatów
Sterowanie AOUT bit 0
Sterowanie AOUT bit 1
Zewnętrzny komunikat
Brak funkcji
Uruchomienie instalacji
Potencjometr w trybie automatycznym +
Potencjometr w trybie automatycznym –
Punkt sterowania
Potencjometr w trybie ręcznym +
Potencjometr w trybie ręcznym –
Sterowanie cyfrowe bit 0
Sterowanie cyfrowe bit 1
Sterowanie cyfrowe bit 2
Ochrona przed biegiem na sucho
Reset komunikatów
Sterowanie AOUT bit 0
Sterowanie AOUT bit 1
Zewnętrzny komunikat
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
Brak funkcji
Brak funkcji
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
115 z 150
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
3-8-6-5
Funkcja wejścia
cyfrowego 5
Ustawiana funkcja wejścia cyfrowego 5
Brak funkcji
Uruchomienie instalacji
Potencjometr w trybie automatycznym +
Potencjometr w trybie automatycznym –
Punkt sterowania
Potencjometr w trybie ręcznym +
Potencjometr w trybie ręcznym –
Sterowanie cyfrowe bit 0
Sterowanie cyfrowe bit 1
Sterowanie cyfrowe bit 2
Ochrona przed biegiem na sucho
Reset komunikatów
Sterowanie AOUT bit 0
Sterowanie AOUT bit 1
Zewnętrzny komunikat
3-8-7
3-8-7-1
Wyjście analogowe 1
Obłożenie 1 wyjścia
analogowego 1
Możliwość wyboru obłożenia 1 wyjścia
analogowego 1
3-8-7-2
Obłożenie 2 wyjścia
analogowego 1
Możliwość wyboru obłożenia 2 wyjścia
analogowego 1
3-8-7-3
Obłożenie 3 wyjścia
analogowego 1
Możliwość wyboru obłożenia 3 wyjścia
analogowego 1
Wył.
Wartość zadana
Wartość rzeczywista
Prędkość obrotowa silnika
Moc silnika
Prąd silnika
Napięcie silnika
Częstotliwość wyjściowa
Napięcie obwodu pośredniego
Wył.
Wartość zadana
Wartość rzeczywista
Prędkość obrotowa silnika
Moc silnika
Prąd silnika
Napięcie silnika
Częstotliwość wyjściowa
Napięcie obwodu pośredniego
Wył.
Wartość zadana
Wartość rzeczywista
Prędkość obrotowa silnika
Moc silnika
Prąd silnika
Napięcie silnika
Częstotliwość wyjściowa
Napięcie obwodu pośredniego
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
Brak funkcji
Prędkość
obrotowa silnika
Prąd silnika
Moc silnika
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
116 z 150
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
3-8-7-4
Obłożenie 4 wyjścia
analogowego 1
Możliwość wyboru obłożenia 4 wyjścia
analogowego 1
Wył.
Wartość zadana
Wartość rzeczywista
Prędkość obrotowa silnika
Moc silnika
Prąd silnika
Napięcie silnika
Częstotliwość wyjściowa
Napięcie obwodu pośredniego
3-8-9
Wyjście przekaźnikowe
1
Funkcja przekaźnika 1 Możliwość wyboru komunikatów
przesyłanych przez przekaźnik 1
3-8-9-1
3-8-9-2
Opóźnienie włączone
3-8-9-3
Opóźnienie wyłączone
3-8-10
Wyjście przekaźnikowe
2
Brak funkcji
Tryb pracy AUTO
Stan pracy RUN
Stan pracy AUTO/SLEEP
Ostrzeżenie
Alarm
Alarm lub ostrzeżenie
Dynamiczna ochrona przeciążeniowa
Zbyt wysokie natężenie
Zbyt niskie natężenie
Zbyt wysoka częstotliwość
Zbyt niska częstotliwość
Zbyt wysoka moc
Zbyt niska moc
Wartość rzeczywista = wartość zadana
0,0 … 10,0
Czas, przez który wybrane zdarzenie musi
nieprzerwanie występować, żeby zadziałał
przekaźnik
Czas, przez który wybrane zdarzenie musi 0,0 … 10,0
nieprzerwanie nie występować, żeby
przekaźnik przestał być aktywny
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
Napięcie obwodu
pośredniego
Alarm
s
0,5
s
0,5
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
3-8-10-1
Funkcja przekaźnika 2
Możliwość wyboru komunikatów
przesyłanych przez przekaźnik 2
3-8-10-2
Opóźnienie włączone
Brak funkcji
Tryb pracy AUTO
Stan pracy RUN
Stan pracy AUTO/SLEEP
Ostrzeżenie
Alarm
Alarm lub ostrzeżenie
Dynamiczna ochrona przeciążeniowa
Zbyt wysokie natężenie
Zbyt niskie natężenie
Zbyt wysoka częstotliwość
Zbyt niska częstotliwość
Zbyt wysoka moc
Zbyt niska moc
Wartość rzeczywista = wartość zadana
0,0 … 10,0
Ustawienie
fabryczne
Stan pracy RUN
s
0,5
3-8-10-3
Opóźnienie wyłączone
Czas, przez który wybrane zdarzenie musi
nieprzerwanie występować, żeby zadziałał
przekaźnik
Czas, przez który wybrane zdarzenie musi 0,0 … 10,0
nieprzerwanie nie występować, żeby
przekaźnik przestał być aktywny
s
0,5
3-9
3-9-1
Funkcje zastosowania
Rozpoznanie
przerwania kabla
Zachowanie w
przypadku awarii
Wszystkie pompy wył.
Zachowanie prędkości obrotowej
Stała prędkość obrotowa
0,0 … 10,0
s
Zachowanie
prędkości
obrotowej
0,5
3-2-2-1 … 3-2-2-2
min⁻¹
500
3-9-1-1
117 z 150
3-9-1-2
Opóźnienie czasowe
3-9-1-3
Prędkość obrotowa w
przypadku awarii
DFS
3-9-3
Zachowanie przetwornicy częstotliwości w
przypadku alarmu „Brak sterownika
głównego”
Opóźnienie do wyzwolenia komunikatu
(ostrzeżenie lub alarm). W systemie
redundantnym wygenerowane zostanie
tylko jedno ostrzeżenie, ponieważ tę
funkcję może przejąć Aux-Master. Tylko
wówczas, gdy w Aux-Master również
będzie brakowało wartości rzeczywistej,
wygenerowany zostanie alarm, co
następnie prowadzi do ustawionego
zachowania w przypadku braku wartości
rzeczywistej
Stała prędkość obrotowa, utrzymywana w
przypadku braku wartości rzeczywistej
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
118 z 150
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
3-9-3-1
Procedura DFS
Wył.
Prędkość obrotowa
Wydajność tłoczenia
3-9-3-2
Węzeł DFS Q
3-9-3-3
Węzeł DFS n
3-9-3-4
Podniesienie wartości
zadanej
Wybór metody w celu regulacji różnicy
ciśnień ze śledzeniem wartości zadanej w
zależności od wydajności tłoczenia (DFS)
DFS przy użyciu prędkości obrotowej
można stosować tylko w instalacjach bez
geodezyjnej wysokości podnoszenia, np. w
układach zamkniętych.
W tym punkcie jest osiągana wartość
podniesienia wartości zadanej. Ponadto
wartość zadana jest w dalszym ciągu
zwiększana ponad ustawioną wartość.
W tym punkcie jest osiągana wartość
podniesienia wartości zadanej. Ponadto
wartość zadana jest w dalszym ciągu
zwiększana ponad ustawioną wartość.
Wprowadzone dane są interpretowane
jako % względem parametru „3.2.2.2
Maksymalna prędkość obrotowa silnika”.
Ustawiane podniesienie wartości zadanej
w węźle 3.9.3.2 lub 3.9.3.3
3-9-3-5
Minimalne podniesienie Minimalne podniesienie wartości zadanej
wartości zadanej
umożliwiające otwarcie klapy zwrotnej w
przypadku niskiej wydajności tłoczenia.
Tryb gotowości
Tryb gotowości
Tryb gotowości Wł./Wył.
3-9-4
3-9-4-1
3-9-4-2
Podniesienie wartości
zadanej
Zwiększenie ciśnienia wymagane do
napełnienia zbiornika
3-9-4-3
Czas kontroli
3-9-4-4
Czas podnoszenia
wartości zadanej
3-9-4-5
Dopuszczalne
odchylenie
Ustawiany czas kontroli do zwiększenia
wartości zadanej lub wyłączenia
Maksymalny okres zwiększenia wartości
zadanej. Jeśli w tym okresie wartość
zadana zostanie osiągnięta, wtedy
następuje wyłączenie. Czas trwania
podwyższania wartości zadanej musi być
ustawiony jako większy niż czas rampy
podwyższania wartości zadanej.
Maksymalne dopuszczalne odchylenie
parametru powodujące ponowne
włączenie
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
Wył.
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
zależnie od
ustawionej
jednostki
0,0
0,0 … 600,0
%
0,0
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
0,0
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
Wył.
Wł.
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
0,0
Wył.
0,0 … 600,0
zależnie od
ustawionej
jednostki
s
30,0
0,0 … 600,0
s
100,0
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
zależnie od
ustawionej
jednostki
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
3-9-4-6
Minimalny czas pracy
0,0 … 600,0
s
3-9-4-7
Czas przyrostu
zwiększenia wartości
zadanej
Prędkość obrotowa
odłączenia
Minimalny czas między dwoma próbami
wyłączenia w trybie gotowości
Czas wzrostu, w którym przeprowadzane
jest zwiększenie wartości zadanej
Ustawienie
fabryczne
60,0
0,0 … 1000,0
s
30,0
Jeśli wartość spadnie poniżej granicy
częściowego obciążenia lub prędkości
obrotowej wyłączenia pompy wskutek
niewielkiego spadku na przestrzeni czasu
3-9-4-3, następuje wyłączenie.
3-2-2-1 … 3-2-2-2
min⁻¹
500
Współczynnik do przesuwania krzywej
uczenia się. Krzywa graniczna blokady
hydraulicznej jest obliczana z iloczynu
krzywej uczenia się i parametru
Współczynnik do przesuwania krzywej
uczenia się. Krzywa graniczna biegu na
sucho jest obliczana z iloczynu krzywej
uczenia się i parametru
Podczas wykonywania funkcji uczenia się
przetwornica częstotliwości przechodzi
przez 5 punktów prędkości obrotowej i
zapisuje odpowiadające im wartości mocy
mechanicznej. Przy tym należy się
upewnić, że zawory po stronie tłocznej są
całkowicie zamknięte.
Moc mechaniczna przy prędkości
obrotowej 1 (minimalna prędkość
obrotowa) z funkcji uczenia się przy Q=0
m³/h
Moc mechaniczna przy prędkości
obrotowej 2 z funkcji uczenia się przy Q=0
m³/h
Moc mechaniczna przy prędkości
obrotowej 3 z funkcji uczenia się przy Q=0
m³/h
Moc mechaniczna przy prędkości
obrotowej 4 z funkcji uczenia się przy Q=0
m³/h
Moc mechaniczna przy prędkości
obrotowej 5 z funkcji uczenia się przy Q=0
m³/h
0 … 130
%
110
0 … 130
%
85
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
zależnie od
ustawionej
jednostki
0,00
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
zależnie od
ustawionej
jednostki
0,00
3-9-4-8
PumpDrive 2
3-9-6
3-9-6-1
Wykrywanie pracy na
sucho
Granica blokady
hydraulicznej
119 z 150
3-9-6-2
Granica pracy na sucho
3-9-6-3
Uruchamianie funkcji
uczenia się
3-9-6-4
Moc mech. przy n_min
3-9-6-5
Moc mech. przy n_2
3-9-6-6
Moc mech. przy n_3
3-9-6-7
Moc mech. przy n_4
3-9-6-8
Moc mech. przy n_max
Wykonanie
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
Od granicy minimalnej do maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
0,00
0,00
0,00
9 Lista parametrów
Parametr
120 z 150
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
3-9-6-9
Opóźnienie Ostrzeżenie
o blokadzie
hydraulicznej
Opóźnienie Alarm
blokady hydraulicznej
Opóźnienie Alarm pracy
na sucho
Zewnętrzne wykrycie
pracy na sucho
Zachowanie w
przypadku
zewnętrznego wykrycia
pracy na sucho
Szacunek wydajności
tłoczenia
Szacunek wydajności
tłoczenia
Stała czasowa dla
osłabienia wartości
szacunkowych
wydajności tłoczenia
Opóźnienie do wyzwolenia ostrzeżenia
blokady hydraulicznej
0,0 … 600,0
s
Ustawienie
fabryczne
5,0
Opóźnienie do wyzwolenia alarmu
blokady hydraulicznej
Opóźnienie do wyzwolenia alarmu pracy
na sucho
0,0 … 600,0
s
10,0
0,0 … 600,0
s
5,0
Zachowanie alarmu w przypadku
zewnętrznego wykrycia pracy na sucho
Z samozatwierdzaniem
Bez samozatwierdzania
Bez
samozatwierdzan
ia
Uruchomienie oceny wydajności tłoczenia
Wył.
Wł.
0,0 … 600,0
Wył.
3-9-6-10
3-9-6-11
3-9-7
PumpDrive 2
3-9-7-1
3-9-8
3-9-8-1
3-9-8-2
Stała czasowa dla osłabienia wartości
szacunkowych wydajności tłoczenia. Stała
czasowa powoduje lepszą czytelność
wartości wskazania na module sterowania
i jest bezwzględnie wymagana do
bezczujnikowej regulacji wydajności
tłoczenia
3-9-12
3-9-12-1
Zakres rezonansu
Dolna granica
3-9-12-2
Górna granica
3-9-13
3-9-13-1
Okres międzyserwisowy
Czas interwału
Odstęp czasu do komunikatu o
przypadających pracach serwisowych
Reset interwału
Resetowanie okresu
serwisowego
międzyprzeglądowego
Komunikat zewnętrzny
3-9-13-2
3-9-14
Dolna granica prędkości obrotowej do
3-2-2-1 … 3-2-2-2
ukrycia obszaru rezonansu. Jeśli dolna i
górna częstotliwość graniczna są
ustawione jednakowo, pomijanie nie jest
wykonywane. W trybie ręcznym funkcja ta
nie jest obsługiwana
Górna granica prędkości obrotowej do
3-2-2-1 … 3-2-2-2
ukrycia obszaru rezonansu. Jeśli dolna i
górna częstotliwość graniczna są
ustawione jednakowo, pomijanie nie jest
wykonywane. W trybie ręcznym funkcja ta
nie jest obsługiwana
0 … 48
Wykonanie
s
5,0
min⁻¹
500
min⁻¹
500
miesiące
0
9 Lista parametrów
Parametr
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
3-9-14-1
Reakcja na komunikat
zewnętrzny
Zachowanie w
przypadku
zewnętrznego
komunikatu
Funkcje kontrolne
Moc
Dolna wartość
graniczna
Reakcja na wystąpienie zewnętrznego
komunikatu
Zachowanie alarmu w przypadku
zewnętrznego komunikatu
Alarm
Ostrzeżenie
Z samozatwierdzaniem
Bez samozatwierdzania
3-9-14-2
3-10
3-10-1
3-10-1-1
PumpDrive 2
121 z 150
3-10-1-2
Górna wartość
graniczna
3-10-1-3
Opóźnienie czasowe
3-10-2
3-10-2-1
Prąd
Dolna wartość
graniczna
3-10-2-2
Górna wartość
graniczna
3-10-2-3
Opóźnienie czasowe
3-10-3
3-10-3-1
Prędkość obrotowa
Dolna wartość
graniczna
3-10-3-2
Górna wartość
graniczna
3-10-3-3
Opóźnienie czasowe
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
Alarm
Bez
samozatwierdzan
ia
Ustalenie dolnej wartości granicznej
3-11-6-1 … 3-10-1-2
ostrzeżenia. W razie spadku poniżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Ustalenie górnej wartości granicznej
3-10-1-1 … 3-11-6-2
ostrzeżenia. W razie wzrostu powyżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Czas, w którym wartość graniczna musi
0,0 … 600,0
być stale przekroczona, zanim dojdzie do
wyzwolenia ostrzeżenia
zależnie od
ustawionej
jednostki
0,00
zależnie od
ustawionej
jednostki
500,00
s
3,0
Ustalenie dolnej wartości granicznej
3-11-7-1 … 3-10-2-2
ostrzeżenia. W razie spadku poniżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Ustalenie górnej wartości granicznej
3-10-2-1 … 3-11-7-2
ostrzeżenia. W razie wzrostu powyżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie.
Czas, w którym wartość graniczna musi
0,0 … 600,0
być stale przekroczona, zanim dojdzie do
wyzwolenia ostrzeżenia
A
0,00
A
150,00
s
3,0
Ustalenie dolnej wartości granicznej
3-11-1-1 … 3-10-3-2
ostrzeżenia. W razie spadku poniżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Ustalenie górnej wartości granicznej
3-10-3-1 … 3-11-1-2
ostrzeżenia. W razie wzrostu powyżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Czas, w którym wartość graniczna musi
0,0 … 600,0
być stale przekroczona, zanim dojdzie do
wyzwolenia ostrzeżenia
min⁻¹
500
min⁻¹
4200
s
3,0
9 Lista parametrów
Parametr
122 z 150
Opis
3-10-4
3-10-4-1
Wartość zadana
Dolna wartość
graniczna
3-10-4-2
Górna wartość
graniczna
3-10-4-3
Opóźnienie czasowe
3-10-5
3-10-5-1
Wartość rzeczywista
Dolna wartość
graniczna
3-10-5-2
Górna wartość
graniczna
3-10-5-3
Opóźnienie czasowe
3-10-6
3-10-6-1
Wydajność tłoczenia
Dolna wartość
graniczna
3-10-6-2
Górna wartość
graniczna
3-10-6-3
Opóźnienie czasowe
3-10-7
3-10-7-1
Ciśnienie ssania
Dolna wartość
graniczna
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
Ustalenie dolnej wartości granicznej
ostrzeżenia. W razie spadku poniżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Ustalenie górnej wartości granicznej
ostrzeżenia. W razie wzrostu powyżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie.
Czas, w którym wartość graniczna musi
być stale przekroczona, zanim dojdzie do
wyzwolenia ostrzeżenia
Od granicy minimalnej ustawionego
zakresu wartości do 3-10-4-2
zależnie od
ustawionej
jednostki
Od 3-10-4-1 do granicy maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
zależnie od
ustawionej
jednostki
0,0 … 600,0
s
Ustalenie dolnej wartości granicznej
ostrzeżenia. W razie spadku poniżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Ustalenie górnej wartości granicznej
ostrzeżenia. W razie wzrostu powyżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie.
Czas, w którym wartość graniczna musi
być stale przekroczona, zanim dojdzie do
wyzwolenia ostrzeżenia
Od granicy minimalnej ustawionego
zakresu wartości do 3-10-5-2
zależnie od
ustawionej
jednostki
Od 3-10-5-1 do granicy maksymalnej
ustawionego zakresu wartości
zależnie od
ustawionej
jednostki
0,0 … 600,0
s
Ustalenie dolnej wartości granicznej
3-11-3-1 … 3-10-6-2
ostrzeżenia. W razie spadku poniżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Ustalenie górnej wartości granicznej
3-10-6-1 … 3-11-3-2
ostrzeżenia. W razie wzrostu powyżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Czas, w którym wartość graniczna musi
0,0 … 600,0
być stale przekroczona, zanim dojdzie do
wyzwolenia ostrzeżenia
zależnie od
ustawionej
jednostki
Ustalenie dolnej wartości granicznej
3-11-2-1 … 3-10-7-2
ostrzeżenia. W razie spadku poniżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
zależnie od
ustawionej
jednostki
Ustawienie
fabryczne
3,0
3,0
zależnie od
ustawionej
jednostki
s
3,0
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
123 z 150
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
3-10-7-2
Górna wartość
graniczna
zależnie od
ustawionej
jednostki
3-10-7-3
Opóźnienie czasowe
Ustalenie górnej wartości granicznej
3-10-7-1 … 3-11-2-2
ostrzeżenia. W razie wzrostu powyżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Czas, w którym wartość graniczna musi
0,0 … 600,0
być stale przekroczona, zanim dojdzie do
wyzwolenia ostrzeżenia
3-10-8
3-10-8-1
Ciśnienie końcowe
Dolna wartość
graniczna
zależnie od
ustawionej
jednostki
3-10-8-2
Górna wartość
graniczna
3-10-8-3
Opóźnienie czasowe
Ustalenie dolnej wartości granicznej
3-11-2-1 … 3-10-8-2
ostrzeżenia. W razie spadku poniżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Ustalenie górnej wartości granicznej
3-10-8-1 … 3-11-2-2
ostrzeżenia. W razie wzrostu powyżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Czas, w którym wartość graniczna musi
0,0 … 600,0
być stale przekroczona, zanim dojdzie do
wyzwolenia ostrzeżenia
3-10-9
3-10-9-1
Ciśnienie różnicowe
Dolna wartość
graniczna
zależnie od
ustawionej
jednostki
3-10-9-2
Górna wartość
graniczna
3-10-9-3
Opóźnienie czasowe
Ustalenie dolnej wartości granicznej
3-11-2-1 … 3-10-9-2
ostrzeżenia. W razie spadku poniżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Ustalenie górnej wartości granicznej
3-10-9-1 … 3-11-2-2
ostrzeżenia. W razie wzrostu powyżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Czas, w którym wartość graniczna musi
0,0 … 600,0
być stale przekroczona, zanim dojdzie do
wyzwolenia ostrzeżenia
s
3,0
3-10-10
3-10-10-1
Częstotliwość
Dolna wartość
graniczna
Hz
0,00
3-10-10-2
Górna wartość
graniczna
Hz
70,00
3-10-10-3
Opóźnienie czasowe
Ustalenie dolnej wartości granicznej
3-11-8-1 … 3-10-10-2
ostrzeżenia. W razie spadku poniżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Ustalenie górnej wartości granicznej
3-10-10-1 … 3-11-8-2
ostrzeżenia. W razie wzrostu powyżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie.
Czas, w którym wartość graniczna musi
0,0 … 600,0
być stale przekroczona, zanim dojdzie do
wyzwolenia ostrzeżenia
s
3,0
s
zależnie od
ustawionej
jednostki
s
3,0
zależnie od
ustawionej
jednostki
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
124 z 150
Opis
3-10-11
3-10-11-1
Temperatura
Dolna wartość
graniczna
3-10-11-2
Górna wartość
graniczna
3-10-11-3
Opóźnienie czasowe
3-11
3-11-2
3-11-2-1
3-11-2-2
Zakresy wartości i
jednostki
Prędkość obrotowa
Minimalna prędkość
obrotowa
Maksymalna prędkość
obrotowa
Ciśnienie
Ciśnienie minimalne
Ciśnienie maksymalne
3-11-2-3
Jednostka ciśnienia
3-11-3
3-11-3-1
Wydajność tłoczenia
Minimalna wydajność
tłoczenia
Maksymalna wydajność
tłoczenia
Jednostka wydajności
tłoczenia
3-11-1
3-11-1-1
3-11-1-2
3-11-3-2
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
Ustalenie dolnej wartości granicznej
3-11-4-1 … 3-10-11-2
ostrzeżenia. W razie spadku poniżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Ustalenie górnej wartości granicznej
3-10-11-1 … 3-11-4-2
ostrzeżenia. W razie wzrostu powyżej
granicy, po upływie opóźnienia wyzwalane
jest ostrzeżenie
Czas, w którym wartość graniczna musi
0,0 … 600,0
być stale przekroczona, zanim dojdzie do
wyzwolenia ostrzeżenia
zależnie od
ustawionej
jednostki
s
3,0
Granica minimalna zakresu pomiarowego
0 … 4200
min⁻¹
0
Granica maksymalna zakresu
pomiarowego
0 … 4200
min⁻¹
4200,00
Granica minimalna zakresu pomiarowego
Granica maksymalna zakresu
pomiarowego
Ustawiana jednostka ciśnienia
-1,00 … 3-11-2-2
3-11-2-1 … 999,99
-1,00
999,99
bar
psi
kPa
bar
Granica minimalna zakresu pomiarowego
0,00 … 3-11-3-2
0,00
zależnie od
ustawionej
jednostki
Granica maksymalna zakresu
3-11-3-1 … 9999,9
pomiarowego
Ustawiana jednostka wydajności tłoczenia m3/h
l/min
gal/min
9999,9
Granica minimalna zakresu pomiarowego
Granica maksymalna zakresu
pomiarowego
Ustawiana jednostka temperatury
-200,0 … 3-11-4-2
3-11-4-1 … 350,0
-200,0
350,0
3-11-4-3
Temperatura
Temperatura minimalna
Temperatura
maksymalna
Jednostka temperatury
°C
F
K
°C
3-11-5
3-11-5-1
Poziom
Poziom minimalny
Granica minimalna zakresu pomiarowego
0,00 … 3-11-5-2
0,00
3-11-3-3
3-11-4
3-11-4-1
3-11-4-2
m3/h
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
Opis
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
3-11-5-2
Poziom maksymalny
3-11-5-1 … 100,00
3-11-5-3
Jednostka poziomu
Granica maksymalna zakresu
pomiarowego
Ustawiana jednostka poziomu
m
ft
mm
m
3-11-6
3-11-6-1
3-11-6-2
Moc
Moc minimalna
Moc maksymalna
0,00 … 3-11-6-2
3-11-6-1 … 110,00
0,00
75,00
3-11-6-3
Jednostka mocy
Granica minimalna zakresu pomiarowego
Granica maksymalna zakresu
pomiarowego
Ustawiana jednostka mocy
kW
W
HP
kW
3-11-7
3-11-7-1
3-11-7-2
Prąd
Prąd minimalny
Prąd maksymalny
Granica minimalna zakresu pomiarowego
Granica maksymalna zakresu
pomiarowego
0,00 … 3-11-7-2
3-11-7-1 … 150,00
A
A
0,00
150,00
3-11-8
3-11-8-1
Częstotliwość
Częstotliwość
minimalna
Częstotliwość
maksymalna
Napięcie
Napięcie minimalne
Napięcie maksymalne
Granica minimalna zakresu pomiarowego
0,0 … 3-11-8-2
Hz
0,0
Granica maksymalna zakresu
pomiarowego
3-11-8-1 … 200,0
Hz
200,0
Granica minimalna zakresu pomiarowego
Granica maksymalna zakresu
pomiarowego
0 … 3-11-9-2
3-11-9-1 … 1000
V
V
0
1000
Skopiowanie informacji z tabliczki
znamionowej z PumpMeter do PumpDrive
Adres Modbus podłączonego urządzenia
PumpMeter
Szybkość transmisji Modbus podłączonego
urządzenia PumpMeter
Wykonanie
3-11-8-2
3-11-9
3-11-9-1
3-11-9-2
3-13
3-13-1
125 z 150
3-13-2
PumpMeter
Odczyt tabliczki
znamionowej
Adres
3-13-3
Szybkość transmisji
3-13-4
Czas kontroli
4
4-1
Informacje
Przetwornica
częstotliwości
Ustawienie limitu czasu magistrali
systemowej ModBus
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
100,00
1 … 247
247
9600
19200
38400
115200
1 … 180
38400
s
15
9 Lista parametrów
PumpDrive 2
Parametr
126 z 150
Opis
4-1-1
Oznaczenie urządzenia Zdefiniowana przez użytkownika nazwa
urządzenia do identyfikacji napędu. Ten
parametr można odczytać tylko za pomocą
modułu sterowania. Zmiana nazwy
urządzenia jest możliwa tylko przy użyciu
Servicetool/APP
Numer fabryczny
Numer seryjny przetwornicy częstotliwości
Wersja
Wersja oprogramowania przetwornicy
oprogramowania
częstotliwości
Rewizja
Rewizja oprogramowania przetwornicy
oprogramowania
częstotliwości
Typ urządzenia
Typ przetwornicy częstotliwości
Klasa mocy
Ustawienie klasy mocy przetwornicy
przetwornicy
częstotliwości
częstotliwości
Wersja
Wersja oprogramowania wbudowanej
oprogramowania
funkcji MotionControl
MotionControl
Rewizja
Rewizja oprogramowania wbudowanej
oprogramowania
funkcji MotionControl
MotionControl
Moduł sterowania
Numer seryjny modułu Numer seryjny modułu sterowania
sterowania
Wersja
Wersja oprogramowania modułu
oprogramowania
sterowania
modułu sterowania
Rewizja
Rewizja oprogramowania modułu
oprogramowania
sterowania
modułu sterowania
Zamówienie KSB
Numer zamówienia
Numer zamówienia
4-1-2
4-1-3
PumpDrive 2
4-1-4
4-1-5
4-1-6
4-1-7
4-1-8
4-2
4-2-1
4-2-2
4-2-3
4-3
4-3-1
Tekst pomocy
Możliwe ustawienia
Jednostka
Ustawienie
fabryczne
9 Lista parametrów
Parametr
9 Lista parametrów
9.1 Wybór
Tabela 81: Lista wyboru na ekranie głównym
Parametr
1-2-1-1
1-2-1-2
1-2-1-3
1-2-1-4
1-2-1-5
1-2-1-6
1-2-1-7
1-2-1-8
1-2-1-9
1-2-1-10
1-2-1-11
1-2-2-1
1-2-2-2
1-2-2-3
1-2-2-4
1-2-3-1
1-2-3-2
1-2-3-3
1-2-3-4
1-2-3-5
1-2-3-6
1-2-3-7
1-2-3-8
1-4-1-1
1-4-3-1
Opis
Prędkość obrotowa
Pobór mocy silnika
Pobór mocy pompy
Pobór mocy agregatu
Prąd silnika
Napięcie silnika
Częstotliwość wyjściowa
Napięcie obwodu pośredniego
Temperatura radiatora
Temperatura płytki drukowanej
Moment obrotowy silnika
Ciśnienie ssania pompy
Ciśnienie końcowe pompy
Ciśnienie różnicowe pompy
Wydajność tłoczenia pompy
Wartość rzeczywista (regulator)
Ciśnienie ssania instalacji
Ciśnienie końcowe instalacji
Ciśnienie różnicowe instalacji
Wydajność tłoczenia instalacji
Poziom instalacji
Temperatura instalacji
Prędkość przepływu instalacji
Licznik kWh
Roboczogodziny przetwornicy częstotliwości
Tabela 82: Lista wyboru w menu Ulubione
Parametr
1-1-1
1-3-1
1-3-2
1-3-3
1-3-5
1-3-6
1-3-7
3-1-1
3-6-1
3-6-2
3-6-3
PumpDrive 2
Opis
Logowanie klienta
Rozruch / zatrzymanie instalacji
Wartość zadana (tryb regulowany)
Wartość sterująca (tryb nastawnika)
Wymiana pompy natychmiast
Próba pracy natychmiast
Płukanie rur natychmiast
Język
Rodzaj regulacji
Punkt sterowania
Źródło wartości rzeczywistej
127 z 150
10 Usuwanie zakłóceń
10 Usuwanie zakłóceń
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niezamierzone włączenie
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub montażowych
przetwornicę częstotliwości należy odłączyć od sieci.
▷ W trakcie wykonywania prac konserwacyjnych lub montażowych przetwornica
częstotliwości musi być zabezpieczona przed włączeniem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Dotknięcie części pod napięciem
Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▷ Nigdy nie wymontowywać z radiatora środkowej części korpusu.
▷ Uwzględnić czas rozładowywania kondensatora.
Po wyłączeniu przetwornicy częstotliwości odczekać 10 minut, aby przestały
występować niebezpieczne napięcia.
WSKAZÓWKA
Anulowanie lub zatwierdzenie zakłócenia może w zależności od ustawienia
spowodować samoczynne ponowne włączenie się przetwornicy częstotliwości.
Użytkownik powinien zapewnić, żeby wszystkie czynności diagnostyczne i związane
z usuwaniem zakłóceń były przeprowadzane przez autoryzowanych i
wykwalifikowanych pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją
eksploatacji.
Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania w celu usunięcia zakłóceń, należy
przywrócić ustawienia fabryczne przetwornicy częstotliwości.
10.1 Zakłócenia: przyczyny i usuwanie
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe prace do usuwania usterek
Niebezpieczeństwo zranienia!
▷ W przypadku wszystkich czynności związanych z usuwaniem zakłóceń należy
przestrzegać odpowiednich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi lub w dokumentacji producenta wyposażenia.
Jeśli wystąpią problemy, które nie są opisane w poniższej tabeli, należy skonsultować
się z serwisem firmy KSB.
A
Zbyt mały bezpiecznik dla prądu znamionowego po stronie sieci
B
Silnik nie uruchamia się
C
Silnik pracuje nierównomiernie
D
Nie zostaje osiągnięta maks. prędkość obrotowa.
E
Silnik pracuje tylko z maksymalną prędkością obrotową
F
Silnik pracuje tylko z minimalną prędkością obrotową
G
Brak lub błędne zasilanie 24 V
H
Błędny kierunek obrotów silnika
I
128 z 150
Komunikat o zakłóceniu/wyłączenie ochronne.
PumpDrive 2
10 Usuwanie zakłóceń
Tabela 83: Usuwanie zakłóceń
A B C D E
- ✘ - - -
F G H
- ✘ -
I Możliwa przyczyna
- Brak dopływu napięcia
-
✘
-
-
-
-
-
-
- Brak zezwolenia
✘
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
✘
-
-
-
-
-
-
-
-
✘
-
-
-
-
✘
-
-
-
-
-
-
- Zbyt mały bezpiecznik dla
prądu wejściowego
przetwornicy częstotliwości
- Brak sygnału wartości zadanej
lub jego ustawienie jest zbyt
niskie / Napęd jest przeciążony
i poddawany regulacji i²t
- Utrzymujące się odchylenie
parametrów związane z
procesem (wartość
rzeczywista mniejsza od
zadanej) / Brak wartości
rzeczywistej (np. wskutek
przerwania kabla)
✘ Wykroczenie poza
dopuszczalny zakres napięcia
-
-
-
-
-
-
-
✘
-
-
✘ ✘
-
-
-
-
-
✘
-
-
-
-
-
-
-
-
✘ ✘
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
✘
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
✘
-
✘
-
-
-
✘ ✘
-
-
-
-
-
- Ustawiono błędny kierunek
obrotu
✘ Przeciążenie przetwornicy
częstotliwości
✘ Zwarcie w przewodzie
sterującym / Blokada pompy
✘ Zbyt wysoka temperatura
elementów
energoelektronicznych lub
uzwojenia silnika
✘ Przeciążona instalacja
zasilania napięciem 24 V
✘ Bieg pompy na sucho
✘ Błąd sygnału czujnika (np.
przerwany kabel)
✘ Zanik fazy po stronie napędu
Usuwanie
Zweryfikować napięcie sieciowe, skontrolować stan
bezpieczników sieciowych
Sprawdzić, czy wydano zezwolenie poprzez DIGINEN i polecenie uruchomienia instalacji
Skontrolować dobór bezpiecznika
Skontrolować sygnał wartości zadanej i punkt
znamionowy pracy
Skontrolować sygnał wartości zadanej / rzeczywistej,
skontrolować punkt znamionowy pracy,
skontrolować ustawienia regulatora
Skontrolować napięcie sieciowe, doprowadzić do
przetwornicy częstotliwości napięcie o podanym
zakresie
Zmienić kierunek obrotu
Obniżenie poboru mocy wskutek zmniejszenia
prędkości obrotowej, sprawdzić, czy nie jest
włączona blokada silnika/pompy
Skontrolować/wymienić przyłącza przewodu
sterującego. Ręcznie usunąć blokadę pompy
Obniżyć temperaturę otoczenia przez usprawnienie
wentylacji,
poprawić chłodzenie przez wyczyszczenie żeberek
chłodzących,
skontrolować drożność otworu zasysania powietrza
do wentylatora,
skontrolować sprawność wentylatora,
obniżenie poboru mocy wskutek zmiany punktu
znamionowego pracy (zależnie od instalacji),
skontrolować dopuszczalne obciążenie, w razie
potrzeby zastosować zewnętrzną wentylację
Odłączyć PumpDrive od napięcia, usunąć
przeciążenie
Skontrolować instalację hydrauliczną, zresetować
błędy w PumpDrive
Skontrolować czujnik i jego przewód
Skontrolować przyłącze i uzwojenie silnika
10.2 Komunikaty alarmowe
Tabela 84: Komunikaty alarmowe
Numer
Komunikat
komunikat
u
A1
Termiczne zabezpieczenie
silnika
A2
Przepięcie
Opis
Postępowanie
Zadziałał PTC
możliwość
ustawienia
samozatwierdzania
z ograniczonym
samozatwierdzanie
m
Niedopuszczalne przepięcie po stronie sieci
PumpDrive 2
129 z 150
10 Usuwanie zakłóceń
Numer
Komunikat
komunikat
u
A3
Zbyt niskie napięcie
Opis
Postępowanie
Niedopuszczalne niskie napięcie po stronie sieci
A4
Zanik fazy po stronie silnika
Zanik fazy po stronie silnika
A5
Zwarcie
Zwarcie w silniku (usterka uzwojenie silnika)
A6
Błąd sprzętu
Usterka sprzętowa
A7
Przegrzanie elementów energoelektronicznych
A9
Wysoka temperatura
radiatora
Wysoka temperatura
elektroniki
Nadmiar prądu
A10
Opór hamulca
A11
Dynamiczna ochrona
przeciążeniowa
A12
A13
Konieczna aktualizacja
Firmware
Praca na sucho
Praca pompy na sucho
A14
Praca na sucho (zewn.)
Praca pompy na sucho
A15
Blokada hydrauliczna
Tłoczenie do zamkniętego przewodu rurowego
A16
Brak sterownika głównego
Awaria czujnika wartości rzeczywistej /
Przerwanie kabla / Lokalnie / Brak redundancji
A18
Brak pasujących danych
silnika
Nie można ustalić rozszerzonych danych silnika
SuPremE
A19
Brak danych silnika
Dane silnika nie są ustawione
A20
Błąd AMA
Nie można ustalić rozszerzonych danych silnika
A98
Test sprzętu HMI nie powiódł Niesprawny moduł sterowania
się
Test sprzętu IO nie powiódł
Niesprawny elektroniczny układ sterujący lub
się
moduł M12
z ograniczonym
samozatwierdzanie
m
Bez
samozatwierdzania
z ograniczonym
samozatwierdzanie
m
Bez
samozatwierdzania
Bez
samozatwierdzania
Bez
samozatwierdzania
z ograniczonym
samozatwierdzanie
m
Bez
samozatwierdzania
z ograniczonym
samozatwierdzanie
m
Bez
samozatwierdzania
Bez
samozatwierdzania
możliwość
ustawienia
samozatwierdzania
Bez
samozatwierdzania
z
samozatwierdzanie
m
z
samozatwierdzanie
m
z
samozatwierdzanie
m
z
samozatwierdzanie
m
bez
samozatwierdzania
bez
samozatwierdzania
A8
A99
Przegrzanie elektronicznego układu sterującego
Niedopuszczalnie wysoki prąd
Wewnętrzny nadmiar prądu (np. wskutek zbyt
stromej rampy)
Niedopuszczalnie wysoki prąd
Konieczna aktualizacja Firmware
Tabela 85: Komunikaty alarmowe
Komunikat
alarmowy
Zwarcie
Możliwe przyczyny
Zwarcie w silniku (usterka uzwojenie silnika) Zmierzyć uzwojenie silnika, kontrola izolacji.
Błędnie przymocowane przyłącze sieciowe
12)
13)
Usuwanie12)13)
Sprawdzić, czy nie jest włączona blokada silnika
Skontrolować okablowanie, podłączyć przewód
sieciowy do L1, L2, L3, PE
W przypadku usuwania zakłóceń w częściach znajdujących się pod napięciem należy odłączyć PumpDrive od napięcia
zasilającego. Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa!
Doprowadzić PumpDrive do ustawienia podstawowego
130 z 150
PumpDrive 2
10 Usuwanie zakłóceń
Komunikat
alarmowy
Termiczne
zabezpieczenie
silnika
Możliwe przyczyny
Usuwanie12)13)
Równoległa praca silników
Źle podłączona łączówka silnika (trójkąt/
gwiazda)
Zwarcie w przewodzie przyłącza silnika
Źle podłączony ekran przewodu czujnika
Niedozwolony zakres zastosowania
Poprawnie podłączyć łączówkę silnika
Zwarcie w okablowaniu 24 V DC
Błędnie podłączony czujnik PTC
Dane silnika błędnie ustawione)
Nieprawidłowy kierunek obrotu pompy
Przeciążenie hydrauliczne
Utrudniona praca pompy/Mechaniczna
blokada pompy
Źle podłączona łączówka silnika (trójkąt/
gwiazda)
Moc PumpDrive < moc silnika lub
prąd wyjściowy < prąd silnika
Ustawiono zbyt wysoką częstotliwość
taktowania przetwornicy częstotliwości
Niestabilne napięcie obwodu pośredniego
podczas przestoju pompy
Niestabilne napięcie obwodu pośredniego
podczas pracy znamionowej pompy
Błędny pomiar prądu silnika
Pompa obraca się w tył, gdy do silnika nie
dopływa prąd
Przy znamionowym obciążeniu napięcie
wyjściowe silnika jest zbyt niskie, < 380 V
przy znamionowym obciążeniu
temperaturze otoczenia przetwornicy
Wysoka
częstotliwości >50°C
temperatura
Zewnętrzne wentylatory są brudne
radiatora / Wysoka Radiator i żeberka chłodzące są brudne
temperatura płytki Ustawiono zbyt wysoką częstotliwość
taktowania przetwornicy częstotliwości
Moc przetwornicy częstotliwości < moc
silnika lub
prąd wyjściowy < prąd silnika
Niepoprawnie zamontowana przetwornica
częstotliwości
Zbyt niskie
napięcie
Przepięcie
12)
13)
Zbyt niskie napięcie zasilające z sieci
Niestabilne napięcie obwodu pośredniego
podczas przestoju pompy
Wyzwolony bezpiecznik sieciowy
Krótkotrwała przerwa w dopływie napięcia z
sieci
Zbyt wysokie napięcie zasilające z sieci
Niestabilne napięcie obwodu pośredniego
podczas przestoju pompy
Zbyt krótkie czasy rampy
Skontrolować przewód przyłącza silnika
Podłączyć ekran przewodu czujnika do PE tylko z
jednej strony
Skontrolować okablowanie
Skontrolować przyłącze czujnika PTC
Dopasować dane silnika do stosowanego silnika
Zmienić kierunek obrotu silnika poprzez
sekwencję faz
Zmniejszyć obciążenie hydrauliczne
Skontrolować pompę
Poprawnie podłączyć łączówkę silnika
Błąd wymiarowania, zamontować większy
PumpDrive
Ustawić częstotliwość taktowania w
dozwolonym zakresie
Skontrolować jakość zasilania sieciowego
Skontrolować jakość zasilania sieciowego
Zmierzyć prąd za pomocą stosownego
amperomierza cęgowego i porównać wynik ze
wskazaniem w module sterowania.
WSKAZÓWKA! Odchylenia około 10% są
dopuszczalne.
Skontrolować klapę zwrotną
Skontrolować napięcie wejściowe z sieci,
wprowadzić prąd silnika przy napięciu sieciowym
380 V, wymienić silnik na większy
Niedopuszczalny zakres zastosowania,
uwzględnić redukcję mocy
Wyczyścić wentylatory
Wyczyścić radiator i żeberka chłodzące
Ustawić częstotliwość taktowania w
dozwolonym zakresie
Błąd wymiarowania, zamontować większy
PumpDrive
Zewnętrzne wentylatory muszą być skierowane
do góry, w przypadku WM tył radiatora musi być
zamknięty
Sprawdzić napięcie sieci
Skontrolować jakość zasilania sieciowego
Wymienić uszkodzony bezpiecznik sieciowy
Sprawdzić napięcie sieci
Sprawdzić napięcie sieci
Skontrolować jakość zasilania sieciowego
Wybrać dłuższe czasy rampy
W przypadku usuwania zakłóceń w częściach znajdujących się pod napięciem należy odłączyć PumpDrive od napięcia
zasilającego. Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa!
Doprowadzić PumpDrive do ustawienia podstawowego
PumpDrive 2
131 z 150
10 Usuwanie zakłóceń
Komunikat
alarmowy
Nadmiar prądu /
Dynamiczna
ochrona
przeciążeniowa
Możliwe przyczyny
Usuwanie12)13)
Pompa obraca się w tył, gdy do silnika nie
dopływa prąd
Błędnie podłączony przewód sieciowy
Źle podłączona łączówka silnika (trójkąt/
gwiazda)
Błędnie ustawione dane silnika (3-3-2)
Równoległa praca silników
Źle podłączony ekran przewodu czujnika
Skontrolować klapę zwrotną
Moc PumpDrive < moc silnika lub
prąd wyjściowy < prąd silnika
Zbyt krótkie czasy rampy
Nieprawidłowy kierunek obrotu pompy
Utrudniona praca pompy/Mechaniczna
blokada pompy
Ustawiono zbyt wysoką częstotliwość
taktowania przetwornicy częstotliwości
Błędny pomiar prądu silnika
Opór hamulca
Bieg na sucho /
Bieg na sucho
(zewnętrzny)
Blokada
hydrauliczna
Pompa obraca się w tył, gdy do silnika nie
dopływa prąd
Zbyt krótki czas rampy hamowania
Pompa obraca się w tył, gdy do silnika nie
dopływa prąd
Pompa działa jako generator
Praca pompy na sucho
Podłączyć przewód sieciowy do L1, L2, L3, PE
Poprawnie podłączyć łączówkę silnika
Dopasować dane silnika do stosowanego silnika
Ten tryb pracy jest niedozwolony
Podłączyć ekran przewodu czujnika do PE tylko z
jednej strony
Błąd wymiarowania, zamontować większy
PumpDrive
Wybrać dłuższe czasy rampy
Zmienić kierunek obrotu silnika poprzez
sekwencję faz
Skontrolować pompę
Ustawić częstotliwość taktowania w
dozwolonym zakresie
Zmierzyć prąd za pomocą stosownego
amperomierza cęgowego i porównać wynik ze
wskazaniem w module sterowania.
Wskazówka: odchylenia około 10% są
dopuszczalne
Skontrolować klapę zwrotną
Wydłużyć czasy ramp
Skontrolować klapę zwrotną
Niedozwolony zakres zastosowania
Skontrolować przewody rurowe
Skontrolować armatury pompy
Zatkany przewód rurowy
10.3 Komunikaty ostrzegawcze
Tabela 86: Komunikaty ostrzegawcze
Numer
komunikatu
A30 / W30
Komunikat
Opis
Postępowanie
Komunikat zewnętrzny
Występuje komunikat zewnętrzny
Niedopuszczalnie wysoki prąd
Przepięcie
Zbyt niskie napięcie
Zakres rezonansu
Przerwanie kabla
Brak wartości rzeczywistej
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
W56
Dynamiczna ochrona
przeciążeniowa
Przepięcie
Zbyt niskie napięcie
Zakres rezonansu
Przerwanie kabla
Brak wartości
rzeczywistej
Blokada hydrauliczna
możliwość ustawienia
samozatwierdzania
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
W57
W58
Obciążenie częściowe
Przeciążenie
Tłoczenie do zamkniętego przewodu
rurowego
Obciążenie częściowe
Przeciążenie
W50
W51
W52
W53
W54
W55
12)
13)
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
W przypadku usuwania zakłóceń w częściach znajdujących się pod napięciem należy odłączyć PumpDrive od napięcia
zasilającego. Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa!
Doprowadzić PumpDrive do ustawienia podstawowego
132 z 150
PumpDrive 2
10 Usuwanie zakłóceń
Numer
komunikatu
W59
W60
W61
W62
W63
W64
W65
W66
W67
W68
W69
W70
W71
W72
W73
W74
W75
W76
W99
Komunikat
Opis
Postępowanie
Wysoka temperatura
radiatora
Wysoka temperatura
elektroniki
Wysokie natężenie
Niskie natężenie
Kontrola prędkości
obrotowej
Kontrola wartości
zadanej
Kontrola wartości
rzeczywistej
Kontrola wydajności
tłoczenia
Kontrola ciśnienia ssania
Przegrzanie elementów
energoelektronicznych
Przegrzanie elektronicznego układu
sterującego
Wysoki prąd silnika
Niski prąd silnika
Naruszenie wartości granicznej prędkości
obrotowej
Naruszenie wartości granicznej wartości
zadanej
Naruszenie wartości granicznej wartości
rzeczywistej
Naruszenie wartości granicznej wydajności
tłoczenia
Naruszenie wartości granicznej ciśnienia
ssania
Naruszenie wartości granicznej ciśnienia
końcowego
Naruszenie wartości granicznej różnicy ciśnień
z samozatwierdzaniem
Naruszenie wartości granicznej temperatury
Wysoka częstotliwość
Niska częstotliwość
Wysoka moc
Niska moc
Przekroczenie ustawionego czasu rampy
zatrzymania
Przeciążenie wewnętrznego zasilacza 24 V
Wczytane ustawienia podstawowe
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
Kontrola ciśnienia
końcowego
Kontrola ciśnienia
różnicowego
Kontrola temperatury
Wysoka częstotliwość
Niska częstotliwość
Wysoka moc
Niska moc
Ograniczona rampa
zatrzymania
Przeciążenie 24 V
Wczytane ustawienia
podstawowe
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
z samozatwierdzaniem
Tabela 87: Komunikaty ostrzegawcze
Komunikat
ostrzegawczy
Dynamiczna
ochrona
przeciążeniowa
Możliwe przyczyny
Usuwanie
Dane silnika błędnie ustawione
Nieprawidłowy kierunek obrotu pompy
Dopasować dane silnika do stosowanego silnika
Zmienić kierunek obrotu silnika poprzez
sekwencję faz
Zmniejszyć obciążenie hydrauliczne
Skontrolować pompę
Przeciążenie hydrauliczne
Utrudniona praca pompy/Mechaniczna
blokada pompy
Źle podłączona łączówka silnika (trójkąt/
gwiazda)
Moc PumpDrive < moc silnika lub
prąd wyjściowy < prąd silnika
Zbyt wysokie ustawienie częstotliwości
taktowania przetwornicy częstotliwości
Temperatura otoczenia PumpDrive > 50°C
- Niestabilne napięcie obwodu pośredniego
podczas przestoju pompy
Błędny pomiar prądu silnika
Pompa obraca się w tył, gdy do silnika nie
dopływa prąd
Przy znamionowym obciążeniu napięcie
wyjściowe silnika jest zbyt niskie, < 380V
przy znamionowym obciążeniu
PumpDrive 2
Poprawnie podłączyć łączówkę silnika
Błąd wymiarowania, zamontować większy
PumpDrive
Ustawić częstotliwość taktowania w
dozwolonym zakresie
Niedopuszczalny zakres zastosowania,
uwzględnić redukcję mocy
Skontrolować jakość zasilania sieciowego
Zmierzyć prąd za pomocą stosownego
amperomierza cęgowego i porównać wynik ze
wskazaniem w module sterowania.
WSKAZÓWKA! Odchylenia około 10% są
dopuszczalne
Skontrolować klapę zwrotną
Skontrolować napięcie wejściowe z sieci,
wprowadzić prąd silnika przy napięciu sieciowym
380 V, wymienić silnik na większy
133 z 150
10 Usuwanie zakłóceń
Komunikat
ostrzegawczy
Brak sterownika
głównego
Przerwanie kabla
Obciążenie
częściowe /
przeciążenie
Przeciążenie 24 V
Możliwe przyczyny
Usuwanie
Błędne okablowanie magistrali urządzeń KSB
(przerwanie obwodu, zwarcie)
Błędnie podłączony czujnik (brak wartości
rzeczywistej)
Nie rozpoznano pompy głównej w układzie
Wykrywanie przerwania kabla
Napędzana pompa znajduje się w stanie
obciążenia częściowego / przeciążenia
Wykonać poprawnie okablowanie
Poprawnie podłączyć czujnik
Ustawić role w układzie wielopompowym
Wymienić niesprawny czujnik
Niedopuszczalny zakres zastosowania,
eksploatować pompę w dopuszczalnym zakresie
Przeciążenie zasilania napięciem stałym 24 V Zmniejszyć pobór prądu z instalacji prądu stałego
24 V, porównać liczbę przyłączy elektrycznych z
maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem
prądowym zasilania 24 V DC
Zwarcie w odbiornikach podłączonych do
Odłączyć niesprawne odbiorniki 24 V DC
instalacji zasilania prądem stałym 24 V
Błąd okablowania zacisków sterowania
Wykonać poprawnie okablowanie
(DigIn, AnIn)
10.4 Komunikaty informacyjne
Tabela 88: Komunikaty informacyjne
Numer
komunikatu
I100
134 z 150
Komunikat
Opis
Postępowanie
Częstotliwość prac
konserwacyjnych pompy
Upłynął ustawiony okres międzyserwisowy
pompy
z samozatwierdzaniem
PumpDrive 2
11 Dane do zamawiania
11 Dane do zamawiania
11.1 Zamawianie części zamiennych
Do zamawiania części zapasowych i zamiennych niezbędne są następujące
informacje:
▪ Typoszereg
▪ Wielkość
▪ Wersja materiałowa
▪ Kod uszczelnienia
▪ Numer zlecenia
▪ Numer pozycji zamówienia
▪ Liczba porządkowa
▪ Rok produkcji
Wszystkie dane należy odczytać z tabliczki znamionowej.
Dane wymagane dodatkowo:
▪ Nr części i nazwa
▪ Ilość części zamiennych
▪ Adres dostawy
▪ Sposób wysyłki (spedycja, poczta, przesyłka ekspresowa, transport lotniczy)
PumpDrive 2
135 z 150
11 Dane do zamawiania
11.2 Wyposażenie
11.2.1
Oprogramowanie serwisowe
Tabela 89: Akcesoria do oprogramowania serwisowego
Oznaczenie
Wersja
Oprogramowanie
serwisowe automatyki
„KD”
Wersja dla klienta
(Bezpłatne pobieranie
oprogramowania ze
strony internetowej
KSB)
Oprogramowanie
serwisowe,
automatyzacja „SD”
Wersja serwisowa
(Bezpłatne pobieranie
oprogramowania ze
strony internetowej
KSB)
CD z instrukcją, kabel USB/optyczny
Kabel USB/optyczny
do parametryzacji
przetwornicy
PumpDrive za pomocą
oprogramowania
serwisowego
automatyki
CD z instrukcją, kabel USB/optyczny i
klucz sprzętowy, aby zapobiec
parametryzowaniu urządzenia przez
osoby niewykwalifikowane.
Korzystanie z oprogramowania
serwisowego możliwe jest również
bez klucza sprzętowego, wprawdzie
wtedy niektóre parametry są
zablokowane. Przed użyciem klucz
sprzętowy musi zostać zwolniony
zgodnie z dołączonym opisem firmy
KSB.
Długość 3 m, wyposażony w złącze
optyczne po stronie PumpDrive i
złącze USB do notebooka/PC
Nr
katalogo
wy
01522971
[kg]
0,5
01522972
0,5
01522973
0,3
Nr
katalogo
wy
01522974
[kg]
0,3
01522975
1566211
1566212
1566213
0,157
0
0
0
Zawarte w 01522972.
11.2.2
Panele obsługi
Tabela 90: Akcesoria do modułów sterowania
Oznaczenie
Wersja
Zestaw akcesoriów uchwytu Do montażu wyświetlacza PumpDrive na
ściennego
ścianie lub wsporniku rurowymSkłada się z
4 pałąków i śrub
Elektryczny przewód
Do podłączenia panelu obsługi
przyłączeniowy do panelu
zamontowanego w pewnej odległości od
obsługi
PumpDrive
Długość 3 m
Długość 5 m
Długość 10 m
Długość 20 m
11.2.3
Zestaw adapterów silnika
Adapter jest wymagany, jeśli PumpDrive ma zostać zamontowany na silniku.
Wymagany adapter należy dobrać stosownie do wielkości i konstrukcji silnika.
136 z 150
PumpDrive 2
11 Dane do zamawiania
Tabela 91: Akcesoria do zestawów adapterów silnika do znormalizowanego silnika KSB/Siemens: typ 1LE1 i 1PC3
Oznaczenie
Wersja
Do montażu
PumpDrive na
znormalizowanym
silniku KSB/Siemens
1LE1, 1PC3
Włącznie z
elektrycznym
przewodem
przyłączeniowym
PumpDrive wielkość A — BG80
PumpDrive wielkość A — BG90
PumpDrive wielkość B — BG90
PumpDrive wielkość B — BG100
PumpDrive wielkość B — BG112
PumpDrive wielkość B — BG132
Nr
katalogo
wy
01496568
01496569
01496570
01496571
01496572
01500520
[kg]
10
10
10
10
10
10
Tabela 92: Akcesoria do elektrycznego przewodu przyłączeniowego
Oznaczenie
740
M4
30
30
Ferrit
M
4
M4
20
100
100
120
20
700
940
40
40
M5
M6
20
120
160
20
900
1320
300
220
220
200
200
Wersja
Elektryczny przewód
4 x 2,5² + PTC...XM
przyłączeniowy silnika,
ekranowany
Wbudowany łącznik
silnika
Elektryczny przewód
< 7,5 kW: 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm²
przyłączeniowy do
silników
Ekranowany, zawiera
przewód do
11 - 22 kW: 4 x 10 mm² + 2 x 1 mm²
podłączenia czujnika
PTC, bezhalogenowy,
cena za metr
> 30 kW: 4 x 25 mm² + 2 x 1 mm²
Nr
katalogo
wy
01522976
[kg]
1
47117918
0,3
47117919
0,3
47117920
0,3
60
60
M8
M8
1200
11.2.4
Adapter do montażu naściennego i w szafie sterowniczej
Adapter może służyć zarówno do montażu naściennego, jak i w szafie sterowniczej i
jest standardowo zawarty w zakresie dostawy KSB.
PumpDrive 2
137 z 150
11 Dane do zamawiania
Tabela 93: Adapter do montażu naściennego i w szafie sterowniczej
Oznaczenie
Wersja
Zestaw mocujący do
PumpDrive A i B
Adapter może służyć zarówno do
montażu naściennego, jak i w szafie
sterowniczej i jest standardowo
zawarty w zakresie dostawy KSB do
montażu naściennego i w szafie
sterowniczej.
11.2.5
Nr
katalogo
wy
01496581
[kg]
0,08
Moduł do połączenia dwóch pomp
Tabela 94: Adapter do montażu naściennego i w szafie sterowniczej
Oznaczenie
C
D
A
B
138 z 150
Zestaw akcesoriów do
modułu M12
Układ wielopompowy
liczący maksymalnie 6
pomp
Podłączanie
PumpMeter przez
Modbus
Kabel magistrali
wtyczka M12-wtyczka
M12 do układu dwóch i
wielu pomp
Fabrycznie
przystosowany do
przyłączenia do
modułu M12 (CAN),
ekranowany
Zestaw rezystorów
terminujących
Składa się z gniazda
M12 i wtyczki M12 z
wbudowanymi
terminatorami
Crosslink kabla
magistrali wtyczka
M12-wtyczka M12 do
podłączenia
redundancyjnego
PumpMeter (Modbus/
analogowy)
konfekcjonowany do
przyłączenia do
PumpDrive 2
Wersja
Długość 1 m
Długość 2 m
Długość 3 m
Długość 1 m
Długość 2 m
Długość 3 m
Długość 5 m
Długość 10 m
Nr
katalogo
wy
01496566
[kg]
0,1
01533747
01533748
01533749
0,3
0,4
0,5
01522993
0,3
01533769
01533770
01533771
01533772
01533773
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
11 Dane do zamawiania
Oznaczenie
Wersja
Długość 20 m
Nr
katalogo
wy
01533774
modułu M12 (Modbus/
analogowy),
ekranowany
Kabel magistrali do
podłączenia
PumpMeter do modułu
M12
Fabrycznie gotowy do
podłączenia (Modbus/
analogowy),
ekranowany
[kg]
0,3
Długość 1 m
Długość 2 m
Długość 3 m
Długość 5 m
01533775
01533776
01533777
01533778
0,3
0,3
0,3
0,3
Nr
katalogo
wy
01496565
[kg]
0,1
01500522
01500523
1
1
Wtyczka M12 do
samodzielnego
zamontowania
Gniazdo M12 do
samodzielnego
zamontowania
11.2.6
Opcje wyposażenia
Tabela 95: Moduły opcjonalne do zamontowania
Oznaczenie
Wersja
Zdalna karta
Do PumpDrive 2 i
PumpDrive 2 Eco
Do komunikacji radiowej ze
smartfonem
PumpDrive 2: montaż w module
sterowania
PumpDrive 2 Eco: montaż w Control
Board
Wielkość A
Wielkość B
Zestaw do montażu
wyłącznika głównego
Zestaw przewodów do
podłączenia wyłącznika
głównego do zacisków
sieciowych PumpDrive
Zestaw do PumpDrive
2 składa się z
wyłącznika głównego,
zmodyfikowanej
osłony C-Cover
PumpDrive 2
139 z 150
11 Dane do zamawiania
11.2.7
Czujniki
Tabela 96: Akcesoria do pomiaru ciśnienia
Oznaczenie
Nr
katalogo
wy
zależnie od pompy -
0,1
0 - 1 bar, RC 3/8
0 - 2 bar, RC 3/8
0 - 4 bar, RC 3/8
0 - 6 bar, RC 3/8
0 - 10 bar, RC 3/8
0 - 1 bar, RC1/2
0 - 2 bar, RC 1/2
0 - 4 bar, RC 1/2
0 - 6 bar, RC 1/2
0 - 10 bar, RC 1/2
0 - 1 bar, RC 1/4
0 - 2 bar, RC 1/4
0 - 4 bar, RC 1/4
0 - 6 bar, RC 1/4
0 - 10 bar, RC 1/4
01111180
01109558
01109560
01109562
01109585
01111303
01111305
01111306
01111307
01111308
01558789
01558790
01558791
01558792
01558793
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Przetwornik pomiarowy ciśnienia A-10
Do ogólnych zastosowań, do mediów
ciekłych i gazowych o temperaturze 0 ... +
80°C, dokładność pomiaru do 1%, maks.
2,5% (przy 80°C), przyłącze procesowe
G1/4B z miedzianym pierścieniem
uszczelniającym, IP67, wyjście 2przewodowe 4 ... 20 mA
0 - 2 bar
0 - 5 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 20 bar
0 - 50 bar
01152023
01152024
01210880
01073808
01152025
01152026
0,07
0,07
0,4
0,128
0,07
0,07
Przetwornik pomiarowy ciśnienia S-10
Do ogólnych zastosowań w przemyśle,
budownictwie, hydraulice, Pneumatyka
do mediów ciekłych i gazowych o
temperaturze -30°…+100°C, Części
stykające się z substancją mierzoną ze stali
CrNi (brak uszczelek), Mechaniczna
odporność udarowa 1000 g
(IEC 60068-2-27), Odporność na drgania
przy rezonansie 20 g (IEC 60068-2-6),
Dokładność pomiaru < 0,5% zakresu
pomiarowego, Przyłącze G1/2B EN837,
Stopień ochrony IP65, Wyjście 2przewodowe 4 ... 20 mA, Wyjście 3przewodowe 0 ... 10 V DC, Powierzchnia
przekroju przewodu maks. 1,5 mm²,
0 - 1,0 bar
0 - 1,6 bar
0 - 2,5 bar
0 - 4,0 bar
0 - 6,0 bar
0 - 10,0 bar
0 - 16,0 bar
0 - 25,0 bar
0 - 40,0 bar
-1 - 1,5 bar
-1 - 5,0 bar
-1 - 15,0 bar
01147224
01147225
01147226
01147267
01147268
01147269
01084305
01084306
01087244
01150958
01087507
01084308
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,159
0,2
0,2
0,6
0,2
0,2
PumpMeter to inteligentny przetwornik
ciśnienia z wyświetlaczem pokazującym
wartości pomiarowe oraz dane
eksploatacyjne.
Wersja
[kg]
PumpMeter jest fabrycznie
parametryzowany odpowiednio do danej
pompy. Projektowanie odbywa się za
pomocą EasySelect.
Więcej informacji na końcu tego
dokumentu.
Przetwornik pomiarowy różnicy ciśnień
Z dwoma miedzianymi rurkami spiralnymi
o długości 75 cm, do podłączenia do
króćca tłocznego wzgl. ssawnego,
kompletne z uchwytem blaszanym,
rurkami spiralnymi i elementami
przejściowymi, wyjście 4...20 mA, 3przewodowe, zasilanie napięciem 18...30
V DC, elektryczny przewód
przyłączeniowy 2,5 m
Temperatura otoczenia -10 ... +50°C
Temperatura substancji mierzonej -10 ...
+80°C
140 z 150
PumpDrive 2
11 Dane do zamawiania
Oznaczenie
Wersja
Średnica zewnętrzna przewodu 6–8 mm,
Energia pomocnicza UB: 10 < UB ≤
30 V DC (14...30 przy wyjściu 0...10 V,
Elektryczne podłączenie za pomocą
wtyczki kątowej DIN 175301-803 A
Przetwornik pomiarowy ciśnienia S-11
Do zastosowań w przemyśle artykułów
higienicznych, spożywczych i luksusowych,
Do mediów ciekłych, gazowych, lepkich i
zanieczyszczonych, Temperatura
substancji mierzonej -30 ... 100°C, na
zamówienie z wbudowaną strefą
chłodzenia umożliwiającą pomiar
substancji o temperaturze do +150 C,
Części stykające się z substancją mierzoną
ze stali CrNi (brak uszczelek), na
zamówienie w wykonaniu ze stopu
Hastelloy-C4 (2.4610) odpornego na
agresywne media, Mechaniczna
odporność udarowa 1000 g
(IEC 60068-2-27), Odporność na drgania
przy rezonansie 20 g (IEC 60068-2-6),
Dokładność pomiaru < 0,5% zakresu
pomiarowego, Przyłącze G1/2B EN837,
Membrana ułożona czołowo, Pierścień
samouszczelniający z kauczuku
nitrylowego, Stopień ochrony IP65,
Wyjście 2-przewodowe 4 ... 20 mA,
Wyjście 3-przewodowe 0 ... 10 V DC,
Powierzchnia przekroju przewodu maks.
1,5 mm², Średnica zewnętrzna przewodu
6–8 mm, Energia pomocnicza UB: 10 < UB
≤ 30 V DC (14...30 przy wyjściu 0...10 V,
Elektryczne podłączenie za pomocą
wtyczki kątowej DIN 175301-803 A
Króciec spawany do przetwornika
pomiarowego ciśnienia S-10 i S-11
PumpDrive 2
-1 - 24,0 bar
Nr
katalogo
wy
01084309
0,2
0 - 1,0 bar
0 - 1,6 bar
0 - 2,5 bar
0 - 4,0 bar
0 - 6,0 bar
0 - 10,0 bar
0 - 16,0 bar
0 - 25,0 bar
0 - 40,0 bar
-1 - 1,5 bar
-1 - 5,0 bar
01147270
01147271
01147272
01147273
01147274
01147275
01084310
01084311
01087246
01087506
01084307
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
Przyłącze
01149296
procesowe G1/2B,
gwint wewnętrzny
[kg]
0,2
141 z 150
11 Dane do zamawiania
Tabela 97: Akcesoria do pomiaru temperatury
Oznaczenie
Wersja
Termometr oporowy
Wstępnie przystosowany do temperatury
substancji mierzonej 0°…150°CZ wkładem
pomiarowym TR10-C, przekaźnik T24.10 i
rurka ochronna TW35-4, do temperatur
substancji mierzonej -200 ... 600°C
Nr
katalogo
wy
01149295
[kg]
0,8
Odchylenie graniczne czujnika: klasa B wg
DIN EN 60751, Wyjście 2-przewodowe
4 ... 20 mA, Zakres pomiarowy z
elementem PT100 1 x 3-przewodowym,
Zasilanie napięciem 10..36 V DC, Przyłącze
procesowe G1/2B ze stali CrNi 1.4571,
Całkowita długość z rurką przedłużającą:
255 mm, Długość montażowa
termometru: 110 mm, Głowica
przyłączeniowa typu BSZ z aluminium,
Stopień ochrony IP65
Tabela 98: Akcesoria do pomiaru prądu
142 z 150
Oznaczenie
Wersja
Czujnik przepływu
3 … 300 cm/s
Do regulacji układów regulacji
kompensacji strat filtra, opłacalna
ekonomicznie regulacja strumienia
objętości
,Zakres pomiarowy 3...300 cm/s, przyłącze
procesowe z gwintem wewnętrznym,
wyjście 4...20 mA
Złącze wtykowe wraz z
kablem do przetwornika
Effector 300
Gniazdo kabla M12/kątowe/4-żył./MS, 0
LED/5m/PUR, Przystosowany do montażu
w łańcuchu kablowym, bez halogenu, bez
silikonu
PumpDrive 2
Nr
katalogo
wy
01150960
[kg]
0,3
01473177
0,2
11 Dane do zamawiania
Tabela 99: Akcesoria do elektrycznego przewodu przyłączeniowego
Oznaczenie
Wersja
Elektryczny przewód
przyłączeniowy do
czujników
Kabel 2 x 2 x 0,5 mm², Ekranowany, do
podłączenia czujników do przetwornicy
PumpDrive, cena za 1 m
Elektryczny przewód
przyłączeniowy do
redundancyjnego przyłącza
czujnika
Kabel 5-żyłowy, bezhalogenowy, typu
Ölflex 110CH, długość ok. 1 m,
konfekcjonowany, do przekazywania
sygnału czujnika do drugiej przetwornicy
PumpDrive w trybie pracy redundantnej,
np. DPM
11.2.8
Nr
katalogo
wy
01083890
[kg]
0,1
01131430
0,3
Montaż w szafie sterowniczej
Tabela 100: Akcesoria do separatora potencjałów
Oznaczenie
Wersja
Nr
katalogo
wy
Separator potencjałów Montaż na szynie montażowej DIN (o 01085905
Do bezpotencjałowego przekroju kapeluszowym), zasilanie
przekazywania
napięciem zewnętrznym 24 VDC,
sygnałów między
Obudowa IP40, Zaciski IP20, 22,5 x 82
PumpDrive a
x 118,2 mm (B x H x T)
zewnętrznymi
układami sterowania.
Różnice potencjałów
mogą powodować
uszkodzenie wejść
analogowych i
cyfrowych.
Separator potencjałów Montaż na szynie montażowej DIN (o 01086963
Do bezpotencjałowego przekroju kapeluszowym), zasilanie
przekazywania
napięciem zewnętrznym 230 VAC,
sygnałów między
Obudowa IP40, Zaciski IP20, 22,5 x 82
PumpDrive a
x 118,2 mm (B x H x T)
zewnętrznymi
układami sterowania.
Różnice potencjałów
mogą powodować
uszkodzenie wejść
analogowych i
cyfrowych.
[kg]
1,2
1,2
Tabela 101: Akcesoria do filtrów
Kategoria
Oznaczenie
Wersja
Dławik sieciowy do
PumpDrive
zapobiegający
oddziaływaniu na sieć
0,55 - 4,00 kW
5,50 - 11,00 kW
15,00 - 22,00 kW
Nr
katalogo
wy
01093105
01093106
01093107
[kg]
3,6
8,3
10,5
Ochrona PumpDrive
przed szczytami
napięcia, Stopień
ochrony IP00
PumpDrive 2
143 z 150
11 Dane do zamawiania
Kategoria
Oznaczenie
Filtr wyjściowy du/dt
do PumpDrive
Układ połączeń
dławików do redukcji
emisji zakłóceń
elektromagnetycznych,
stopień ochrony IP20
Wersja
30,00 - 45,00 kW
0,55 - 3,00 kW (Typ FOVT-008B)
4,00 - 5,50 kW (Typ FOVT-016B)
7,50 kW (Typ FOVT-025B)
11,00 - 15,00 kW (Typ FOVT-036B)
Nr
katalogo
wy
01093108
47121240
47121247
47121248
47121249
[kg]
10,8
1,6
2,2
4,5
5,8
18,50 - 22,00 kW (Typ FN-510-50-34)
30,00 kW (Typ FN-510-66-34)
47121251
47121253
21
22
37,00 kW (Typ RWK-305-90-KL)
45,00 kW (Typ RWK-305-110-KL)
47121254
47121255
7,4
8,2
Tłumienie szczytów
prądu w długich
przewodach
zasilających silniki
Maks. długość kabla
silnika: 50 m
Filtr wyjściowy du/dt
do PumpDrive
Układ połączeń
dławików do redukcji
emisji zakłóceń
elektromagnetycznych,
stopień ochrony IP20
Tłumienie szczytów
prądu w długich
przewodach
zasilających silniki
Maks. długość kabla
silnika: 80 m przy
16 kHz
Filtr wyjściowy du/dt
do PumpDrive
Układ połączeń
dławików do redukcji
emisji zakłóceń
elektromagnetycznych,
stopień ochrony IP00
Tłumienie szczytów
prądu w długich
przewodach
zasilających silniki
Maks. długość kabla
silnika: 30 m przy
16 kHz
144 z 150
PumpDrive 2
12 Protokół uruchomienia
12 Protokół uruchomienia
Numer protokołu: ...................................................
Zleceniodawca
Numer zamówienia
Klient
Miejsce montażu
Osoba kontaktowa
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Produkt
Typ pompy .................................................................................................................................................................
Numer fabryczny pompy
1. ................................................. 2. .................................................
3. ................................................. 4. .................................................
5. ................................................. 6. .................................................
Dane silnika [kW] ..................... [A] ........................ [V] .................... [cos phi] ................... [obr./min]
Kod typu
1. ................................................. 2. .................................................
3. ................................................. 4. .................................................
5. ................................................. 6. .................................................
Numer fabryczny
1. ................................................. 2. .................................................
(Tabliczka znamionowa)
3. ................................................. 4. .................................................
Przetwornica częstotliwości
5. ................................................. 6. .................................................
Tryb pracy
Tryb ręczny
Zastosowanie: ciśnienie / różnica ciśnień / ilość / temperatura
Tryb nastawnika
Wartość zadana .......................... [Źródło] ............. [Jednostka] ................. [Wartość]
Tryb regulacji
Czujnik.............................[Czujnik wartości końcowej]
Tryb pracy
wielopompowej
Liczba przetwornic częstotliwości ..... [Sztuki] Liczba interfejsów HMI ..... [Sztuki]
Sterownik główny
Liczba sterowników głównych..... [Sztuki]
Połączenie z magistralą
Typ magistrali komunikacyjnej ...................... Liczba modułów ..... [Sztuki]
Uwagi
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Serwis KSB / Nazwisko
Zleceniodawca / Nazwisko
........................................................................................
........................................................................................
Miejscowość, data, podpis
Miejscowość, data, podpis
PumpDrive 2
145 z 150
13 Deklaracja zgodności CE
13 Deklaracja zgodności CE
Producent:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland)
Niniejszym producent oświadcza, że produkt:
PumpDrive 2, PumpDrive 2 Eco
numer zamówienia KSB: ...................................................................................................
▪ Odpowiada wszystkim wymogom następujących dyrektyw w ich obowiązującym brzmieniu:
– Dyrektywa 2004/108/WE „Kompatybilność elektromagnetyczna”
– Dyrektywa 2006/95/WE „Dyrektywa niskonapięciowa”
Ponadto producent oświadcza, że:
▪ zastosowane zostały następujące międzynarodowe normy zharmonizowane:
– EN 50178
– EN 55011
– EN 60034
– EN 60204-1
– EN 60529
– EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
– EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
– EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 > 7,5kW, EN 61000-6-3 ≤ 7,5kW, EN 61000-6-4
– EN 61800-3
▪ Zastosowane krajowe normy i specyfikacje techniczne, w szczególności:
– EN 60068-2-14, EN 60068-2-38, EN 60068-2-64, EN 60068-2-67
– EN 61800-2, EN 61800-5-1
Deklaracja zgodności WE została wystawiona:
Frankenthal, 01.07.2014
Joachim Schullerer
Kierownik rozwoju produktów - produkty automatyczne
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
146 z 150
PumpDrive 2
Indeks haseł
Indeks haseł
A
K
AMA 51
Asystent uruchomienia 48
Automatyczne dopasowanie silnika 51
Silnik KSB SuPremE 53
Kompatybilność elektromagnetyczna 17, 24
Komunikat zewnętrzny 88
Komunikaty alarmowe 129
Komunikaty ostrzegawcze 132
Graficzny moduł sterowania 47
Kontrola punktu pracy 70
Kontrola temperatury silnika 66
B
Bezczujnikowa regulacja różnicy ciśnień 63
Blokada hydrauliczna 69
L
Listwa zaciskowa 28, 36
Powierzchnia przekroju przewodu 23, 35
C
Charakterystyka U/f 50
Ciężary 18
Częstotliwość taktowania PWM 16, 18
Częstotliwość wyjściowa 16
Część zamienna
Zamawianie części zamiennych 135
Czujnik 142
przewodu czujnika 23
Wielkość A i B 29
D
Dane techniczne 16
Dławik sieciowy 17, 31, 143
montaż 31
Dynamiczna ochrona przeciążeniowa
Ograniczenie prędkości obrotowej 67
Dyrektywa dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej 8
M
Magistrala lokalna KSB
podłączanie 36
Metoda wysterowania U/f 50
Metoda wysterowania wektorowego 50
Metody wysterowania silnika 50
Moduł sterowania
Montaż graficznego modułu sterowania 37
Zmiana pozycji montażowej 38
Montaż naścienny 21
Adapter do montażu 138
Wymiary i ciężary 18
Montaż w szafie sterowniczej 21
Adapter do montażu 138
Akcesoria 143
Montaż 24, 25
Wymiary i ciężary 18
E
O
Ekranowanie 24, 31
Elektryczne przewody przyłączeniowe
Prowadzenie przewodu elektrycznego 25, 29
Przewód przyłączeniowy silnika 22, 31, 137
Przewód sieciowy 22
Przewód sterujący 23, 26, 31, 35
Wybór 22, 24
Eliminacja zakłóceń 17, 24, 26
Emisja zakłóceń 8
Obejście 21
Obowiązujące dokumenty 6
Ochrona przed pracą na sucho 89
Odczyt PumpMeter 80
Oddziaływanie wsteczne na sieć 17, 25
Osłona
Kształt litery C 26
Osłona 26
P
F
Filtr wyjściowy 26, 31, 144
G
Graficzny moduł sterowania 40
Graniczna prędkość obrotowa 69
I
Interfejs serwisowy 47
Oprogramowanie serwisowe 136
PumpDrive 2
Poziomy dostępu 43
Praca na sucho 69
Prąd znamionowy
po stronie sieci 23
Prąd znamionowy silnika 22
Przewody elektryczne
podłączanie 25
prowadzenie 25
Przewód przyłączeniowy silnika 20, 25
Długość 24
EMC 25
podłączanie 26
prowadzenie 25
Przewód sieciowy 22
Filtr wyjściowy 31
147 z 150
Indeks haseł
Przewód sterujący 23, 35
EMC 25
podłączanie 26, 35
Uziemienie 31
Wybór 22
Przycisk Escape 41
Przycisk OK 41, 42
Przycisk pomocy 41
Przyciski strzałek 41, 42
Przyłącze sieci lub silnika 23, 25, 29
Wielkość A i B 29
Przypisanie styków 34
PTC 29
Wielkość A i B 29
PumpMeter 140
R
Rampa robocza 82
Rampa wartości zadanej 83
Rampa zatrzymania 81
Regulacja ciśnienia / różnicy ciśnień z podniesieniem
wartości zadanej w zależności od wydajności
tłoczenia 74
Prędkość obrotowa jako podstawa 76
Wydajność tłoczenia jako podstawa 74
Regulacja i²t 66
Regulacja różnicy ciśnień
bezczujnikowa 63, 77
Rozpoznanie przerwania kabla 67
S
Zakres częstotliwości 68
Sterownik procesu 57
Sygnalizacja 47
Szacunek wydajności tłoczenia 72
szacunkiem wydajności tłoczenia 71
T
Tabliczka znamionowa 15, 16
Temperatura tłoczonego medium 17
Termiczne zabezpieczenie silnika 66
Wielkość A i B 29
Termistor PTC 29
Transportowanie 11
Tryb nastawnika
z zewnętrznym sygnałem standardowym 55
148 z 150
PumpDrive 2
U
Uruchomienie instalacji 54
Ustawienie 20
Wysokość ustawienia 17
Uszkodzenie
Zamawianie części zamiennych 135
Utylizacja 13
Uziemienie
podłączanie 31
Przyłącze uziemienia 25
Szyna uziemiająca 22
W
Wartości robocze wejść i wyjść cyfrowych 43
Wartość nastawy 53
Wartość sterująca 53
Wartość zadana 53
Warunki otoczenia
Eksploatacja 20
Wejścia analogowe 89
Wejścia cyfrowe
Podłączenie 88
Wejście analogowe 17, 28, 36
Wejście cyfrowe 18
podłączanie 36
Wskazanie LED 47
Wyjścia analogowe 93
Wyjścia przekaźnikowe 91
Wyjście analogowe 17, 36
Wyjście przekaźnikowe 18
Wymiary 18
Wyświetlacz graficzny 40
Z
Zabezpieczenia elektryczne 24
Zacisk sterowania 23, 35
Zakłócenia
Przyczyny i ich usuwanie 129
Zakłócenia elektromagnetyczne 24
Zakres częstotliwości 68
Tryb regulatora 68
Zakres mocy 16
Zanik fazy 67
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 7
Zwarcie 67
Zwiększanie dokładności 71
4074.81/01-PL (01505498)
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com

Podobne dokumenty