Informacja dla pracodawców o kwalifikowaniu wirusów WZW typu B

Transkrypt

Informacja dla pracodawców o kwalifikowaniu wirusów WZW typu B
Informacja dla pracodawców o kwalifikowaniu wirusów
WZW typu B i C jako czynników rakotwórczych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie
informuje, że zgodnie z wykazem 3 załącznika nr 1 (czynniki
biologiczne) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 1 grudnia
2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennymi w
środowisku (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 z późniejszymi zmianami)
zostały
wymienione
czynniki
biologiczne
o
działaniu
rakotwórczym: wirus zapalenia wątroby typu B oraz wirus
zapalenia wątroby typu C. W przypadku kwalifikowania
pracowników zakładów ochrony zdrowia wykonujących pracę w
warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze j.w. należy uznać
za narażonych, pracowników po przebytym zakażeniu WZW typu B
oraz WZW typu C. Jest to grupa osób, u których może wystąpić ze
znacznym prawdopodobieństwem rak pierwotny wątroby, gdyż
istotnym
warunkiem
wystąpienia
rakotwórczego
działania
wirusów hepatotropowych jest wcześniejsze nimi zakażenie, a nie
sam kontrakt z nimi.

Podobne dokumenty