European Language Label Laureaci konkursu

Komentarze

Transkrypt

European Language Label Laureaci konkursu
European
Language
Label
Laureaci konkursu
2008 i 2009
Europejski znak innowacyjności w dziedzinie
nauczania i uczenia się języków obcych
www.ell.org.pl
Europejski znak innowacyjności
w dziedzinie nauczania
i uczenia się języków obcych
Laureaci konkursu
2008 ‒ 2009
spis treści
wstęp
4
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
2008
2009
Konkurs projektów instytucjonalnych
Konkurs projektów instytucjonalnych
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
szkoły wyższe
przedszkola
szkoły podstawowe
szkoły ponadgimnazjalne
instytucje inne
10
14
22
26
28
62
64
70
74
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
instytucje inne
szkoły podstawowe
szkoły ponadgimnazjalne
szkoły wyższe
instytucje inne
38
40
42
52
82
86
90
94
Konkurs projektów uczniowskich
54
56
58
Konkurs projektów uczniowskich
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
1998 - 2008
W czerwcu 2009 r. Komisja Europejska zastąpiła
funkcjonujące w latach 1998 − 2008 logo
European Language Label nowym znakiem.
2
PL
table of contents
introduction
6
2008
2009
Competition for Institutions
Competition for Institutions
10
14
22
26
28
Competition for Individual Teachers
primary school teachers
lower secondary school teachers
upper secondary school teachers
other institutions
preschools
primary schools
upper secondary schools
other institutions
62
64
70
74
Competition for Institutions
preschools
primary schools
lower secondary schools
upper secondary schools
higher education institutions
Competition for Individual Teachers
38
40
42
52
primary school teachers
lower secondary school teachers
upper secondary school teachers
other institutions
82
86
90
94
Competition for Individual Teachers
Competition for Learners
primary schools
lower secondary schools
upper secondary schools
54
56
58
Competition for Learners
2009
In June 2009 the European Commission introduced
a new visualizations of the European Language Label
which replaced the formerly used logo.
ENG
3
European Language Label
2008 − 2009
Szanowni Państwo,
European Language Label (ELL) – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych jest przyznawany od 1998 roku we wszystkich krajach
uczestniczących w Programie „Uczenie się przez całe życie”. Laureaci są wyłaniani w drodze konkursu projektów. Polskie instytucje mogą ubiegać się o ten znak od 2002 roku.
W roku 2005 po raz pierwszy przyznano European Language Label nauczycielom,
a w roku 2008 wyróżnienie to otrzymali również uczniowie.
W Polsce konkurs ELL jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
– Agencję Narodową Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez
komisarza UE ds. wielojęzyczności oraz ministra edukacji. Opisy nagrodzonych projektów są zamieszczane na polskiej stronie internetowej ELL: www.ell.org.pl, w publikacjach
FRSE oraz w międzynarodowej bazie nagrodzonych projektów, znajdującej się na stronie
internetowej Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/education/language/label/index.
cfm. Baza ta zawiera obecnie 1159 projektów z 27 krajów członkowskich UE. Ponadto co
miesiąc na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej KE ds. Wielojęzyczności jest umieszczana prezentacja jednego projektu, wybranego ze wszystkich przedsięwzięć nagrodzonych w danym roku w całej Europie.
Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych jest
przyznawany w trzech kategoriach:
• Konkurs projektów instytucjonalnych
• Konkurs indywidualny dla nauczycieli
• Konkurs projektów uczniowskich pod hasłem „Języki to moja pasja”.
W konkursie European Language Label mogą uczestniczyć wszystkie typy przedszkoli,
szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych oraz innych placówek zajmujących się
kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wszystkie zgłaszane do konkursu ELL projekty muszą spełniać ustalone przez KE następujące wymagania:
• Podejmowane inicjatywy muszą mieć wielostronny charakter.
• Metody i materiały edukacyjne stosowane w trakcie realizacji projektu powinny być
wykorzystywane w sposób twórczy, aby motywować do uczenia się języków obcych.
• Realizowane projekty powinny wnosić wartość dodaną do dotychczasowych krajowych praktyk nauczania i uczenia się języków obcych.
• Działania podejmowane w ramach projektów powinny mieć wymiar europejski i promować językową różnorodność UE.
• Projekty powinny być źródłem inspiracji dla innych i dawać możliwość ich zastosowania w nauczaniu języków obcych różnych grup wiekowych w innych krajach i kontekstach kulturowych.
Ponadto co dwa lata KE ustala priorytety konkursu European Language Label. W latach
2008-2009 był to: dialog międzykulturowy oraz języki i biznes.
4
PL
W roku 2008 komitet selekcyjny VII edycji konkursu European Language Label obradujący pod przewodnictwem pani prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej wyróżnił
23 projekty. Przyznano 14 nagród dla projektów instytucjonalnych, 6 – w konkursie
indywidualnym dla nauczycieli oraz 3 – w konkursie projektów uczniowskich. Laureaci
to: 2 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 5 szkół ponadgimnazjalnych,
4 wyższe uczelnie, muzeum oraz stowarzyszenie. Po raz pierwszy jury przyznało nagrody
w kategorii projektów uczniowskich, nagradzając laureatów tytułem European Learner
of the Year.
W roku 2009, w ramach VIII edycji konkursu ELL, wyróżniono 13 projektów. Komitet
selekcyjny nie przyznał żadnej nagrody w konkursie uczniowskim.
Wszystkie nagrodzone projekty dotyczyły, zgodnie z regulaminem konkursu ELL, podnoszenia jakości nauczania i uczenia się języków obcych, a cel ten realizowały za pomocą
różnorodnych metod i zagadnień. Uczestniczący w projektach językowych uczniowie,
studenci, dorośli i seniorzy poznawali kulturę swojego regionu i krajów sąsiednich, uczyli
się współpracy, zgłębiali tajniki fotografii, nagrywali filmy, pogłębiali znajomość zasad
biznesu i przedsiębiorczości, zdobywali wiedzę o historii Europy i UE, pomagali młodszym kolegom w nauce języka obcego. Ponadto wśród rezultatów wyróżnionych przedsięwzięć można wymienić: opracowanie kursu języka polskiego dla obcokrajowców oraz
kursu języka angielskiego dla informatyków.
Zgłoszone projekty charakteryzowały się wielo- i różnojęzycznością. Prym nadal wiodą
przedsięwzięcia służące doskonaleniu znajomości języka angielskiego, niemieckiego
i francuskiego, jednak w roku 2008 duża część projektów dotyczyła również nauki języków mniejszości narodowych oraz języków rzadziej używanych i nauczanych, takich jak:
litewski, chorwacki, słowacki, hebrajski, rosyjski, łużycki, hiszpański, włoski, szwedzki
oraz polski jako język obcy. Przy wielu projektach współpracowali nauczyciele uczący
różnych języków.
W projektach instytucjonalnych szczególną uwagę zwraca ich interdyscyplinarny charakter. Podnoszenie kwalifikacji językowych uczestników projektów łączy się ze zdobywaniem wiedzy z historii, matematyki, muzyki i ochrony środowiska oraz kształtowaniem
postaw obywatelskich i umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego. Nauka
języka obcego nie jest więc postrzegana jako realizacja programu nauczania odrębnego
przedmiotu, lecz stanowi integralny element wszystkich sfer życia szkoły i społeczności
lokalnej (w niektórych projektach szkoły współpracowały z lokalnymi władzami, organizacjami i stowarzyszeniami).
Kolejną cechą wyróżnionych przedsięwzięć jest przenikanie się różnych poziomów nauczania oraz aktywne włączanie w proces kształcenia samych uczniów, np. gimnazjaliści
jako nauczyciele przedszkolaków. Wielopoziomowość działań podejmowanych w projektach, które zdobyły European Language Label, jest widoczna również na przykładzie
przedsięwzięć realizowanych przez szkoły wyższe. Tu innowacyjność metod i programów
nauczania języków obcych tworzonych przez kadrę akademicką jest od razu sprawdzana
w praktyce we współpracujących z daną uczelnią szkołach i przedszkolach.
W publikacji, którą oddajemy w Państwa ręce, prezentujemy opisy przedsięwzięć nagrodzonych w ramach konkursu European Language Label w roku 2008 i 2009. Mamy
nadzieję, że posłużą one Państwu jako przykłady dobrej praktyki i zachęcą twórczych
nauczycieli języków do ubiegania się o Europejski znak inowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, potwierdzając motto konkursu, że nauka języków
obcych może być prawdziwą pasją, a nie tylko obowiązkiem.
Anna Grabowska
Koordynatorka programu
European Language Label
PL
5
European Language Label
2008 − 2009
Ladies and Gentlemen,
European Language Label (ELL) is a European quality label for innovative initiatives
in language teaching and learning awarded since 1998 in all countries participating
in the Lifelong Learning Programme. ELL is awarded in a competition for individual projects, and institutions in Poland can apply for it since 2002. In 2005, European Language
Labels were awarded to individual teachers, and this year pupils were nominated for the
award for the first time.
In Poland, ELL competition is managed by the Foundation for the Development of the
Education System (FRSE), which is the National Agency of the Lifelong Learning Programme, and the Ministry of National Education. Laureates of the competition obtain
certificates signed by EU Commissioner for Multilingualism and Minister for Education in our country. Descriptions of award winning projects are published on the Polish
website of ELL at www.ell.org.pl, in the publications of FRSE, and in an international database of award winning projects at the European Commission’s portal: www.ec.europa.
eu/education/language/label/index.cfm. At present, the database features 1,159 projects
from 27 EU Member States. Moreover, each month, a presentation of one project out
of all awarded in a given year across Europe, is posted on the website of the Directorate
General for Multilingualism.
European Language Label is awarded in three distinct categories:
• Competition for institutions,
• Competition for individual teachers,
• Competition for learners under the banner Languages are my Passion.
All types of preschools, primary and secondary schools, higher education institutions,
as well as other educational institutions and providers focused on language teaching to
children, youth and adults can participate in the European Language Label competition.
All the projects submitted for ELL must meet the criteria set by the European Commission:
• Initiatives should be comprehensive in their approach.
• Educational methods and materials should be used in a creative manner during project implementation in order to provide motivation for foreign language learning.
• Projects should provide added value to the teaching and learning of foreign languages
in a given country.
• Initiatives should have European dimension and promote linguistic diversity
of the European Union.
• Projects should serve as a source of inspiration for others and provide opportunities for adapting them for the purpose of teaching foreign languages to different age
groups in various countries and in diversified cultural contexts.
Moreover, every two years, the EC sets European priorities for the European Language
Label. In 2008 and 2009, these are: intercultural dialog and languages and business.
6
ENG
In 2008, the national jury of the 7th European Language Label in Poland chaired by prof.
zw. dr hab. Hanna Komorowska has selected 23 projects and awarded 14 projects implemented by institutions, 6 projects implemented by individual teachers and 3 projects
implemented by learners. The laureates included 2 preschools, 6 primary schools, 4 lower
secondary schools, 5 upper secondary schools, 4 HEIs, 1 museum and 1 association.
In 2008, for the first time, the jury granted awards to projects implemented by learners.
In 2009, the national jury of the 8th European Language Label in Poland has selected 13
projects. None of the 3 projects submitted by pupils were awarded the ELL.
In accordance with the regulations of ELL competition, all awarded projects focused
on improving the quality of foreign language teaching and learning. However, they applied different methods and topics to achieve this goal. Pupils, students, adult and senior
learners became acquainted with cultures of their respective regions and neighbouring
countries, learnt how to cooperate, explored the secrets of photography, recorded videos,
learnt the rules of business and entrepreneurship, the history of Europe and the EU,
and helped younger learners to learn a foreign language. The results of awarded projects
included: the development of a Polish as a foreign language course and English course
for IT specialists.
The submitted projects focused on various languages. Although the leading project
languages are English, German and French. a large share of them were devoted to the
teaching and learning of national minority and less frequently used and taught languages, such as: Lithuanian, Croatian, Slovak, Hebrew, Russian, Lusatian, Spanish, Italian,
Swedish and Polish as a foreign language. Teachers of various languages have cooperated
within several projects.
Interdisciplinary character is the distinguishing feature of projects implemented by individual institutions. Raising linguistic qualifications by project participants is combined
with acquiring knowledge in the field of history, mathematics, music and environmental
protection, along with shaping civic attitudes and intercultural dialogue skills. Learning
a foreign language is not perceived as mere following of a curriculum for a given subject,
but constitutes an integral element of all spheres of life of a given school and local community (in several projects, schools cooperated with local authorities, organisations and
associations).
Another distinguishing feature of the ELL initiatives is the merging of various levels of education and active inclusion of pupils in the teaching process. In one project,
for example, secondary school students acted as teachers of preschool pupils. Multilevel
character of activities taken as part of the projects which were awarded with European
Language Label is also visible in initiatives taken by higher education institutions. In
this case, the innovative foreign language teaching methods and programmes developed
by the academic staff are immediately verified in practice by schools and preschools who
cooperate with a given university.
We present below brief descriptions of initiatives awarded in 2008. We hope that they
will serve as examples of good practice and will encourage creative foreign language
teachers to submit applications for European Language Label to prove the motto of the
competition that foreign language learning may be a true passion, and not only an obligation.
Anna Grabowska
European Language Label coordinator
ENG
7
Z
nakiem szczególnym Europy jest jej ogromna
różnorodność językowa i kulturowa. Każdy
język odzwierciedla specyficzne myślenie,
przechowuje wspomnienia, określa dziedzictwo literackie
i konstytuuje kulturową tożsamość. Poszanowanie naszej
językowej i kulturowej różnorodności to podstawowa idea
europejska. Wspólne poczucie przynależności, otwartość
na różnorodność to silne czynniki przeciwdziałania
nietolerancji i konfliktom. Fakt, że Europejczycy posługują
się wieloma językami otwiera ich na innych ludzi, kraje,
kultury, przy jednoczesnym promowaniu wzajemnego
zrozumienia.
Leonard Orban
Komisarz UE ds. Wielojęzyczności
W
hat marks Europe out is the great variety
of languages and cultures within its boundaries.
Each language reflects a particular way
of thinking, carries a memory, a literary heritage, and is the
legitimate basis of cultural identity. Respect for our linguistic and
cultural diversity is the very basis of the European ideal. A shared
sense of belonging, welcoming this diversity, is a powerful antidote
to intolerance and conflicts. The many languages spoken in Europe
can serve as a bridge to other people and open access to other
countries and cultures, promoting mutual understanding.
Leonard Orban
European Commissioner for Multilingualism
laureat 2008
Konkurs projektów instytucjonlanych
tytuł projektu
przedszkola
Nauczanie języka francuskiego według
modelu UPUL (Une personne, une langue)
w grupach przedszkolnych dwujęzycznych
i wielokulturowych
szkoły podstawowe
język projektu
gimnazja
francuski
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły wyższe
Francusko-Polskie Przedszkole
Niepubliczne „La Fontaine” w Warszawie
10
Opis projektu:
Cele projektu:
• zastosowanie częściowej immersji (early partial
immersion) – język drugi jest używany jako środek
komunikacji i interakcji w co najmniej połowie
wszystkich sytuacji komunikacyjnych. Dzieci
podobnie jak w rodzinie dwujęzycznej przyswajają
język w sposób naturalny
• wielokulturowe i wielonarodowe klasy dają uczniowi bodźce pionowe nauczyciel – uczeń i poziome
– między uczniami
• język francuski jest narzędziem komunikacji oraz
ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego,
społecznego i emocjonalnego. Dzieci poznają wielokulturowy wymiar swojego otoczenia, rozumieją
nauczyciel − koordynator
kulturę innych narodów, są otwarte na różnorodAnna Nowacka-Devillard
ność etniczną, kulturową i religijną krajów obszaru
Iwona Werczyńska
frankofońskiego.
[email protected]
PL
• dwujęzyczna kadra w każdej grupie: polskojęzyczni nauczyciele wychowania przedszkolnego realizują polski
program wychowania przedszkolnego, francuskojęzyczni nauczyciele native speakerzy (Francja, Senegal,
Szwajcaria), posiadający kwalifikacje pedagogiczne,
realizują program językowy dostosowany do potrzeb
programu wychowania przedszkolnego (programy są
komplementarne). Dzieci korzystają z dwóch podręczników: polskiego „ABC przedszkolaka” (WSiP) i francuskiego „Toute ma maternelle” (Hachette)
• warsztaty artystyczne i rytmiczno-muzyczne realizowane są w dwóch językach, dwujęzyczne spektakle na
podstawie dorobku kulturowego Polski i Francji
• obowiązkowe zajęcia z frankofonii: ukazanie bogactwa
języka francuskiego oraz różnorodności krajów i ludzi
posługujących się nim, odkrywanie zwyczajów krajów
Afryki, Maghrebu, Azji, Europy i Quebecu
• projekt Jean de la Fontaine – nasz patron, podczas
którego jest organizowane Quinzaine de la Fontaine:
zapoznanie z literaturą, ilustrowanie bajek oraz warsztaty biblioteczne
• organizacja dwujęzycznej biblioteki i medioteki
(236 książek i 216 czasopism francuskich, 238 książek
polskich, 51 CD/DVD)
• prenumerata francuskich czasopism: „Pomme d’Api”,
„Tralalire”, „Popi”, „Education Enfantine” (dla nauczycieli).
laureate 2008
project title
Teaching French to nursery school bilingual
and multicultural groups with the use of the
UPUL (Une personne, une langue) method.
preschools
project language
French
La Fontaine French-Polish
Private Preschool in Warsaw
lower secondary
schools
upper secondary
schools
higher education
institutions
Competition for Individual Teachers
Project description:
Competition for Learners
• Bilingual teaching staff; Polish-speaking preschool
education teachers implement Polish preschool
education programme and French-speaking teachers
who are native-speakers from France, Senegal and
Switzerland and hold relevant teaching qualifications
implement language teaching programme that is
adapted to the needs of preschool education (these
are complementary programmes). Children use two
textbooks: a Polish one (ABC przedszkolaka, WSiP) and
French one (Toute ma Maternelle, Hachette).
• Artistic, eurhythmics and music classes are conducted
in two languages, and bilingual performances based on
cultural heritage of Poland and France are played,
• compulsory francophone classes designed to show
the richness of the French language and variety
of countries and people using it, customs and
traditions of countries in Africa, Asia, Europe, as well
as Maghreb and Quebec.
• Jean de la Fontanie, Our Patron project – Quinzaine de
la Fontaine, during which children become acquainted
with French literature, prepare illustrations for fairy
tales and participate in library workshops,
• Bilingual library and media library (236 books and
216 magazines in French, 238 books in Polish, 51 CD/
DVD),
• Subscription magazines in French: Pomme d’Api,
Tralalire, Popi, Education Enfantine (for teachers)
Competition for Institutions
primary schools
Project objectives:
• The use of early partial immersion – the second
language is used as a means of communication and
interaction in at least 50% of all communication
situations. Just like is the case with bilingual families, children acquire language in a natural way,
• Multicultural and international character of classes
creates a situation where a pupil not only is exposed
to teacher-pupil vertical stimuli, but also enters
into horizontal peer to peer interaction,
• The French language is used as a tool for general,
cognitive, intellectual, social and emotional development of children who become acquainted with
multicultural dimension of their environment,
understand cultures of other nations, and are open
to ethnic, cultural and religious diversity of the
francophone area.
teacher − coordinator
Anna Nowacka-Devillard
Iwona Werczyńska
[email protected]
ENG
11
laureat 2008
Konkurs projektów instytucjonlanych
tytuł projektu
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Przedszkolaki
na tęczowym pomoście
– przedszkolaki
bez barier językowych
język projektu
niemiecki
Przedszkole nr 71
„Chatka Małego Skrzatka”
we Wrocławiu
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły wyższe
Cele projektu:
Konkurs projektów uczniowskich
• rozbudzanie zainteresowania językiem niemieckim
u dzieci i ich rodziców oraz pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego metodą teatralną
i przez edukację regionalną
• kształtowanie i rozwój wrodzonych zdolności
dziecka i naturalnych predyspozycji językowych
• wsparcie rodziców w procesie nauczania języka
niemieckiego na etapie przedszkolnym
• wymiana doświadczeń nauczycieli wychowania
przedszkolnego nauczających języka niemieckiego
w przedszkolu i doskonalenie ich umiejętności
z zakresu metodyki
• kształtowanie umiejętności współpracy dzieci
i nauczycieli na różnych etapach edukacyjnych
– przedszkole i gimnazjum.
nauczyciel − koordynator
Marzena Słowińska-Maćkiewicz
Aneta Włodarczyk
[email protected]
12
PL
Opis projektu:
• udział dzieci przedszkolnych w warsztatach teatralnych w języku niemieckim (dwa razy w miesiącu,
wrzesień 2007 – kwiecień 2008), przygotowanie etiud
teatralnych i zaprezentowanie nabytych w trakcie
warsztatów umiejętności językowych podczas pokazu
finałowego (maj 2008)
• udział chętnych rodziców w warsztatach teatralnych:
obserwowanie nabywanych przez ich dzieci umiejętności językowych, opracowanie i nagranie w formie CD
słowniczka języka niemieckiego dla rodziców wychowanków i nauczycieli biorących udział w projekcie
• cykliczne spotkania nauczycieli wychowania przedszkolnego, prowadzących zajęcia z języka niemieckiego:
wymiana doświadczeń, pomocy dydaktycznych, literatury wspomagającej, wspólne wypracowanie materiału
edukacyjnego
• warsztaty multimedialne przedszkolaków i gimnazjalistów – zapoznanie dzieci z historią i tradycjami
Wrocławia; wspólne wycieczki, podczas których
gimnazjaliści, wykorzystując umiejętność posługiwania się językiem niemieckim i opracowane przez siebie
karty pracy, oprowadzają przedszkolaki po wybranych
rejonach Wrocławia (Psie Pole, Ostrów Tumski – kolebka Wrocławia, Nowe Miasto i Rynek Wrocławski);
warsztaty plastyczne i teatralne – podsumowanie zdobytych wiadomości w formie plastycznej (galeria prac
plastycznych) i teatralnej (przygotowanie spektaklu
Kluskowa brama).
laureate 2008
project title
preschools
primary schools
lower secondary
schools
project language
upper secondary
schools
German
Project description:
Project objectives:
• Stimulating interest in the German language
in children and their parents and shaping positive
approach to foreign language learning with the use
of theatre and through regional education,
• Shaping and developing innate talents of children
and their natural linguistic predispositions,
• Supporting parents during the process of German
teaching at preschool,
• Exchange of experiences and improving methodology skills by preschool teachers of German,
• Developing the skill of cooperation between children and teachers at various stages of education;
from preschool to lower secondary school.
Competition for Learners
• Participation of preschool children in theatre workshop staged in German (two times a month, from
September 2007 to April 2008), preparation of short
theatre performances and presentation of linguistic
skills acquired during the workshop during a show
in May 2008,
• Participation of parents in the workshop on voluntary
basis: observing the acquisition of linguistic skills
by children, developing and recording on a CD a German dictionary for parents and teachers participating
in the project,
• Regular meetings of preschool language teachers:
exchange of experiences, teaching aids and literature,
joint development of teaching materials,
• Multimedia workshop for preschool pupils and lower
secondary school students – making children acquainted with the history and traditions of Wrocław; excursions, during which lower secondary school students
with using their German skills and pre-developed
work charts gave sightseeing tours to preschool pupils
in selected landmarks of Wrocław (Psie Pole, Ostrów
Tumski – the cradle of Wrocław, Nowe Miasto and
the Old Market Square in Wrocław); arts and theatre
workshop – summing up the acquired knowledge in the
form of arts works (gallery of paintings and drawings)
and a theatre performance entitled Kluskowa Gate.
higher education
institutions
Competition for Individual Teachers
No. 71 Chatka Małego Skrzatka
Preschool in Wrocław
Competition for Institutions
Preschool Pupils
on a Rainbow Bridge
– Preschool Pupils without
Language Barriers
teacher − coordinator
Marzena Słowińska-Maćkiewicz
Aneta Włodarczyk
[email protected]
ENG
13
laureat 2008
tytuł projektu
Konkurs projektów instytucjonlanych
Kultura nie taka straszna,
gości nie tylko w miastach
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły wyższe
łużycki, angielski
i niemiecki
Szkoła Podstawowa
w Trzebielu
Konkurs projektów uczniowskich
Cele projektu:
nauczyciel − koordynator
Sylwia Ksiuk-Kursa
Anna Nowak
Magdalena Kulik
[email protected]
14
język projektu
PL
• rozwijanie zainteresowania nauką języków i muzyki, rozbudzanie motywacji
• dodawanie wiary we własne możliwości językowe,
taneczne i wokalne
• kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji
i otwartości wobec innych kultur, zwyczajów, religii
i tradycji
• przybliżenie historii, kultury, zwyczajów i obyczajów Łużyczan
• zainspirowanie uczniów do własnych działań tanecznych, muzycznych i plastycznych
• korzystanie z różnych źródeł informacji (wydawnictwa popularnonaukowe Płomyje, Nowy Casnik,
podręczniki lub ćwiczenia do nauki języka łużyckiego, np.: Grajom a wuknjom serbski, teksty kultury,
wykłady, wycieczki tematyczne, opera, teatr)
• współpraca z zespołem ludowym Żurawianki
• motywowanie uczniów do działań twórczych
i rozbudzanie autonomii ucznia dzięki możliwości
wybrania tematyki działań, sposobów realizacji,
prezentacji i popularyzacji wyniku końcowego.
Opis projektu:
W szkole powstało koło języka łużyckiego oraz taneczno-wokalne. Uczniowie wybrali tematykę, a następnie
repertuar oraz uczyli się pieśni łużyckich. Nawiązali
również współpracę z zespołem ludowym Żurawianki
z Żarek Wielkich. Wzięli udział w ćwiczeniach emisyjnodykcyjnych i wyjeździe do teatru w Zielonej Górze i do
opery w Poznaniu. Uczniowie wzięli udział w konkursie
kultury łużyckiej i w Powiatowym Przeglądzie Grup
Tanecznych w Żarach. Wykonali makietę osady łużyckiej i plakaty. Zapoznali się z różnorodnymi strojami
ludowymi na terenie Dolnych Łużyc i życiem Łużyczan
w dawnych czasach. Podczas zajęć uczniowie prezentowali stroje łużyckie – wykonali zdjęcia i krótkie filmy
z pokazu. W okresie świąt wielkanocnych malowali jaja,
poznali zwyczaj turlania jajek z górki (zabawa w terenie
– nagranie krótkiego filmu). Wykonali szablony postaci
w strojach łużyckich. Pracowali także nad choreografią tańca, który jest połączeniem elementów różnych
tańców ludowych. Uczestniczyli w konkursie podczas
obchodów tysiąclecia Żar w 2007 r. – wystawili scenkę
teatralną przedstawiającą zwyczaje i tradycje staropolskie. Uczniowie śpiewali pieśni łużyckie, przygotowali
wiele rekwizytów z dawnych czasów oraz zaprezentowali życie Łużyczan.
laureate 2008
project title
Culture is not dreadful
and it can be found
outside the city.
preschools
primary schools
Lusatian, English
and German
lower secondary
schools
Primary School
in Trzebiel
Project objectives:
• stirring interest in foreign language and music
learning, inciting motivation,
• boosting confidence in one’s linguistic, dance
and singing talents,
• shaping the attitude of curiosity, tolerance and
openness towards other cultures, customs, religions
and traditions,
• introducing history, culture, customs and traditions
of Lusatians,
• inspiring pupils to dance, play music and create
works of arts,
• using various sources of information (academic
publications for general public: Płomyje and Nowy
Casnik, the Lusatian language textbooks and
exercise books: Grajom a wuknjom serbski, articles
of culture, lectures, exercises, opera, theatre),
• cooperation with the Żurawianki folk group,
• motivating pupils to pursue creative activity and
stimulating their autonomy by letting them to
choose the topics for their actions, as well as methods for realisation, presentation and popularisation
of end results.
Competition for Learners
Lusatian language and dance and singing clubs have been
established at the school. Pupils have chosen the topics,
repertoire and learnt Lusatian songs. They have started
cooperation with the Żurawianki folk group in Żarki
Wielkie. Moreover, they have attended vocal emission
and stage delivery training, went to see a theatre performance in Zielona Góra and opera in Poznań. The pupils
have participated in a Lusatian culture competition and
county-level review of dance groups in Żary. They have
made a model of a Lusatian settlement and posters. They
have learnt about different regional dresses from the
Lower Lusatia region and about the life of Lusatians in the
old times. During classes, they presented to their peers
photos and short videos featuring Lusatian dresses. During Easter, they painted eggs, learnt a local outdoor game
consisting in rolling eggs down the hill (they made a short
video thereof). They have made silhouettes of individuals wearing Lusatian dresses. They have also worked on
choreography of a dance combining elements of different
folk dances. They have taken an active part in the celebrations of millenary of Żary in 2007, where they have given
a short performance featuring historic customs and traditions. They sang Lusatian songs, prepared several historic
props and presented the life of Lusatians.
higher education
institutions
Competition for Individual Teachers
Project description:
upper secondary
schools
Competition for Institutions
project language
teacher − coordinator
Sylwia Ksiuk-Kursa
Anna Nowak
Magdalena Kulik
[email protected]
ENG
15
laureat 2008
tytuł projektu
Unterwegs
Konkurs projektów instytucjonlanych
język projektu
niemiecki
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Szkoła Podstawowa
im. Arkadego Fiedlera
w Bojanowie
szkoły wyższe
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Cele projektu:
Konkurs projektów uczniowskich
• motywowanie uczniów do nauki języków obcych
przez stwarzanie sytuacji, w których ich znajomość
jest niezbędna
• rozwijanie zainteresowań kulturą europejską
– ważnym elementem dialogu międzykulturowego
i międzynarodowego: architekturą, muzyką, literaturą, sportem i tradycją
• nabywanie ważnych umiejętności praktycznych: samodzielny zakup pamiątek, posługiwanie się walutą
euro, orientacja w mieście, obserwacja zachowań
mieszkańców zwiedzanych miejsc
• wdrażanie do aktywnego, efektywnego i świadomego wypoczynku.
Opis projektu:
nauczyciel − koordynator
Wanda
Szymanowska
Jadwiga Rychlicka
[email protected]
16
PL
Trzydniowa wycieczka turystyczna do Wiednia została
poprzedzona przestudiowaniem przewodników turystycznych, mapy Europy i udziałem w ogólnopolskim konkursie Mały Europejczyk, zorganizowanym przez Centrum
Edukacji Szkolnej w Warszawie. Uczniowie zgłębili wiedzę
o kompozytorach wiedeńskich, słuchali ich muzyki,
a następnie obejrzeli film o Wiedniu i wypełnili karty
pracy. Przygotowania zakończono degustacją wiedeńskiego przysmaku Apfelstrudel, przygotowanego przez mamy
uczniów. W czasie pobytu w Wiedniu uczniowie zobaczyli
między innymi: Schönbrunn, Hofburg, Kahlenberg oraz
katedrę św. Szczepana. Samodzielnie kupowali pamiątki
oraz spróbowali, jak smakuje tort Sachera w cukierni
Aida, niedaleko katedry.
Projekt obejmował także trzydniową wizytę w szkole
partnerskiej w Toepchin w Niemczech, której punktem
kulminacyjnym były prezentacje związane z twórczością
Astrid Lindgren.
Polska prezentacja obejmowała:
• przedstawienie teatralne w języku niemieckim „Ich bin
so allein”
• piosenkę o Astrid Lindgren w języku niemieckim, ułożoną przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela
• koncert fletowy
• kwiz sprawdzający znajomość trzech książek: „Karlsson z dachu“ (Karlsson vom Dach), „Bracia Lwie Serce”
(Die Bruder Lowenherz), „Ronja córka zbójnika” (Ronja
Raubertochter).
W czasie pobytu w Niemczech podejmowane były także
inne polsko-niemieckie zajęcia: sportowe, muzyczne
i towarzyskie. Odbyła się również wspólna wycieczka do
Lubben: zwiedzanie muzeum połączone z wypełnieniem
kart pracy, dwugodzinna przejażdżka łodziami po kanałach Spreewaldu i dopływach Szprewy, piknik na wyspie,
zabawy na Wasserspielplatz i w Ogrodzie Dźwięków
(Klanggarten).
laureate 2008
project title
Unterwegs
project language
German
preschools
Arkady Fiedler
Primary School
in Bojanowo
lower secondary
schools
upper secondary
schools
higher education
institutions
Competition for Individual Teachers
Project objectives:
• motivating pupils to learn foreign languages by creating situations, in which the skill in indispensable,
• stimulating interest in European culture as an important element of intercultural and international
dialogue, as well as in architecture, music, literature, sports and traditions,
• acquiring useful practical skills, such as buying souvenirs, paying in euro, orientation in a city, observing the comportment of residents of visited places,
• drumming active, effective and conscious leisure.
A three-day trip to Vienna was preceded by studying
tourist guides, maps of Europe and participation in
the Mały Europejczyk (Small European) Poland-wide
competition organised by Centrum Edukacji Szkolnej
(School Education Centre) in Warsaw. Pupils learnt
about composers who lived in Vienna, listened to their
music, watched a film about Vienna and filled out work
charts. The preparations were rounded off with the
tasting of Apfelstrudel, a typical Vienna delicacy baked
by mothers of pupils. During their stay in Vienna, the
pupils saw: Schönbrunn, Hofburg, Kahlenberg and St.
Stephen’s Cathedral. They bought souvenirs on their
own and tasted Sacher’s cake at Aida patisserie near the
cathedral.
A three-day visit at partner school in Toepchin, Germany, the culminating point of which were presentations
on the works of Astrid Lindgren.
The presentation by pupils from Poland included:
• a theatre performance staged in German and entitled
Ich bin so allein,
• a song about Astrid Lindgren written in German by the
pupils under the supervision of their teacher,
• a flute concert,
• quiz on the contents of three books: Karlsson vom Dach,
Die Bruder Lowenherz, and Ronja Raubertochter.
The stay in Germany also featured sports, music and
social activities by Polish and German children. They went
on a trip to Lubben together, where they visited a museum
and filled out their work charts, sailed by boats down the
Spreewald channels and tributaries of the River Spree,
had picnic on an islet, and played in Wasserspielplatz and
Sound Garden (Klanggarten).
Competition for Learners
Project description:
Competition for Institutions
primary schools
teacher − coordinator
Wanda Szymanowska
Jadwiga Rychlicka
[email protected]
ENG
17
laureat 2008
Konkurs projektów instytucjonlanych
tytuł projektu
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły wyższe
język projektu
angielski
Społeczna Szkoła
Podstawowa i Dwujęzyczne
Gimnazjum Społeczne
w Złotoryi
Cele projektu:
nauczyciel − koordynator
Anna Chmielowska
[email protected]
18
Poznajemy
tradycje, zwyczaje
i kulturę krajów
anglojęzycznych
w języku angielskim
PL
• wprowadzanie nowatorskich metod nauczania
języka angielskiego (praca metodą projektów,
śpiew i przedstawienia teatralne oraz wykorzystanie komputera), odkrywanie przez uczniów
różnych metod poszerzania i pogłębiania
wiedzy, korzystanie z różnego rodzaju źródeł
informacji
• poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu kultury,
tradycji i zwyczajów krajów anglojęzycznych, budowanie tolerancji dla innych kultur, zwyczajów
i tradycji
• motywowanie uczniów do ciągłego nabywania nowej wiedzy i rozwijania umiejętności językowych
• propagowanie nauki języka angielskiego wśród
dzieci i młodzieży, ukazanie korzyści płynących
ze znajomości języka angielskiego
• wdrażanie umiejętności pracy w grupie
• przygotowanie młodego człowieka do publicznych wystąpień w języku angielskim.
Opis projektu:
• wystawienie jasełek w języku angielskim
• zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Świętego Walentego: wystawiono „Romea i Julię” w języku angielskim
i odbył się koncert piosenki obcojęzycznej
• przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Świętego Patryka: wystawiono dwie sztuki teatralne, przygotowano
posiłki spożywane tradycyjnie tego dnia w Irlandii oraz
tablicę informacyjną o obchodach tego dnia na całym
świecie
• udział w Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
• przeprowadzenie cyklu lekcji w terenie pn. Wizyta
w sklepie – były to wyjścia do sklepów i odgrywanie tam
scenek rodzajowych (za projekt uczniowie otrzymali tytuł
Uczniowie z Klasą)
• wykonanie prezentacji multimedialnych: Yellowstone the
first national park, Spotlight on Wales, The biggest cities
of the USA (tytuł Uczniowie z Klasą)
• przeprowadzenie cyklu lekcji, na których najmłodsi
uczniowie poznawali najpiękniejsze baśnie świata w języku angielskim. Wśród nich znalazły się: „Czerwony Kapturek” – Little Red Riding Hood, „Kopciuszek” – Cindirella
oraz „Brzydkie Kaczątko” – The Ugly Duckling. Ponadto
wykonano piękne plakaty ilustrujące wszystkie baśnie
• przeprowadzenie cyklu lekcji poświęconych życiu i działalności księżnej Walii Diany: każdy uczeń wykonał plakat
opisujący i ilustrujący życie Królowej Ludzkich Serc (tytuł
Uczniowie z Klasą)
• zorganizowanie Pierwszego Szkolnego Konkursu Języka
Angielskiego klas VI oraz Pierwszego Szkolnego Konkursu
Języka Angielskiego klas III gimnazjalnych
• udział w festiwalu zorganizowanym przez Legnickie Centrum Kultury Prezentacje artystyczne dziecięcych i młodzieżowych zespołów pieśni i tańca. Uczennica zaśpiewała
dwie piosenki „We don’t need another Hero” Tiny Turner
oraz „Calling you” zespołu Bagdad Cafe
• przeprowadzenie cyklu lekcji poświęconych historii
Wielkiej Brytanii The History of Britain (tytuł Uczniowie
z Klasą)
• wykonanie broszur opisujących magiczną i tajemniczą krainę Króla Artura – Kornwalię
• wykonanie plakatów ilustrujących i opisujących w języku
angielskim zwierzęta oraz bezpieczne zachowanie na plaży
• przeprowadzenie zajęć poświęconych wiosennym uroczystościom brytyjskim i irlandzkim. Uczniowie wykonali
plakaty opisujące i ilustrujące festiwale z okazji Dnia
św. Dawida, patrona Walii – St. David’s Day, Dnia św. Patryka, patrona Irlandii – St. Patrick’s Day oraz Dnia św. Jerzego, patrona Anglii – St. George’s Day
• przeprowadzenie zajęć, na których uczniowie poznawali
najciekawsze miejsca Wielkiej Brytanii na spędzenie wakacji i wykonali w języku angielskim plakaty je opisujące
• zorganizowanie lekcji poświęconych Inkom: uczniowie
wykonali plakaty The Incas, opisujące w języku angielskim
ich dorobek kulturowy
• wykonanie plakatów opisujących jedną z najsłynniejszych
budowli świata – Tadż Mahal.
laureate 2008
Project description:
project title
Learning the
traditions, customs
and culture
of English-speaking
countries in English
project language
English
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
higher education
institutions
Competition for Individual Teachers
Public Primary School
and Bilingual Lower
Secondary School
in Złotoryja
preschools
Competition for Learners
Project objectives:
• introduction of innovative English teaching
methods (work with the use of project method,
singing songs, staging theatre performances and
using a computer), students discover various
methods of expanding and deepening knowledge, use various sources of information,
• students expand their knowledge on the culture,
traditions and customs observed in Englishspeaking countries, shape tolerance for other
cultures, traditions and customs,
• motivating students to consistently acquire new
knowledge and develop linguistic skills,
• promoting English learning among children and
youth, showing benefits of being able to communicate in English,
• learning team work skills,
• preparing young people for public speaking
in English.
Competition for Institutions
• staging a nativity play in English,
• organising St Valentine’s Day celebrations; staging of Romeo and Juliet in English and a competition
of foreign-language songs,
• organising St Patrick’s Day celebrations: staging two
theatre performances, preparing traditional Irish
meals eaten on that day and a notice board featuring
overview of celebrations of St Patrick’s Day across the
globe,
• participation in a competition of foreign-language
songs at the county level,
• staging a series of field lessons; a Visit to the Shop, during which role plays were staged at shops (pupils were
awarded Uczniowie z Klasą (Classy Students title),
• preparing multimedia presentations: Yellowstone the
first national park, Spotlight on Wales, The biggest
cities of the USA (Classy Students title),
• staging a series of lessons, during which the youngest
pupils learnt the most beautiful fairy tales in English,
including Little Red Riding Hood, Cinderella and Ugly
Duckling. Pupils painted beautiful posters illustrating
all the tales.
• staging a series of lessons devoted to the life and activity of Diana, Princess of Wales. Each student made
a poster illustrating the life of the Queen of Hearts
(Classy Students title),
• organising the first school English competition
for grade VI pupils and the first English competition
for grade III of Lower Secondary School,
• participation in a festival organised by the Culture
Centre in Legnica entitled Presentation of Children
and Youth Dance and Song Groups. One student sang
two songs; We don’t need another hero by Tina Turner
and Calling you, a song from the Out of Rosenheim film,
• staging a series of lessons dedicated to the history
of Great Britain (Classy Students) title),
• preparing brochures that describe Cornwall, the magical and mysterious land of King Arthur,
• making posters that illustrate and describe in English
animals and how to be safe on a beach,
• staging classes devoted to spring celebrations in
Britain and Ireland. Students made posters describing
and illustrating St David’s, Day; St Patrick’s, Day, and
St George’s Day celebrated to commemorate Patron
Saints of Wales, Ireland and England.
• staging classes devoted to the most interesting holiday
destinations in Great Britain. Students made posters
illustrating and describing them in English,
• staging classes devoted to the Incas, Students made
posters illustrating and describing their cultural heritage in English,
• Students made posters illustrating and describing one
of the most famous buildings in the world; Taj Mahal.
teacher − coordinator
Anna Chmielowska
[email protected]
ENG
19
laureat 2008
tytuł projektu
Konkurs projektów instytucjonlanych
Świat
w zasięgu ręki
język projektu
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły wyższe
Szkoła Podstawowa
nr 12 im. Kornela
Makuszyńskiego
w Piotrkowie Trybunalskim
Konkurs projektów uczniowskich
Opis projektu:
nauczyciel − koordynator
Karolina Majchrzak
[email protected]
20
niemiecki i angielski
PL
• realizowanie projektu podczas zajęć Koła Informatycznego, Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego
i Szkolnego Klubu Europejskiego Nasza Europa
• stworzenie bazy ćwiczeń językowych i umieszczenie
ich na stronie internetowej szkoły
• nagranie scenek językowych przy pomocy kamery
cyfrowej oraz utworzenie pomocy dydaktycznych
w programie Ulead VideoStudio & SE DVD
• przybliżenie uczniom podczas obchodów Dnia Książki
pochodzących z całego świata elementarzy z alfabetem
• zaprezentowanie uczniom zasad savoir-vivre’u w różnych państwach Unii Europejskiej. Uczniowie poznali
sposoby powitania i pożegnania występujące w krajach
europejskich oraz zwyczaje związane z zapraszaniem
do tańca i spożywaniem posiłków
• zorganizowanie akademii poświęconej zwyczajom
bożonarodzeniowym w państwach Unii Europejskiej,
kolędowanie w języku niemieckim i angielskim oraz zaprezentowanie zwyczajów bożonarodzeniowych w tych
państwach w języku niemieckim i angielskim
• wykonanie podczas zajęć w Szkolnym Klubie Europejskim fotoalbumów z ciekawostkami i informacjami
dotyczącymi zwyczajów i wybitnych osób z państw
europejskich
• zorganizowanie festiwalu angielskiej piosenki miłosnej
z okazji Dnia Świętego Walentego, podczas którego
zaśpiewano w języku angielskim znane i chętnie słuchane przeboje z pierwszych miejsc list przebojów
• udział uczniów w ogólnopolskich konkursach językowych: Deutschfreund, Sprachdoktor, English High
Flier (I miejsce w woj. łódzkim), Der, die, das Kelner
(I miejsce w I etapie miejskim).
Cele projektu:
• wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych
w nauczaniu języków obcych
• wykorzystanie potencjału uczniów i ich zdolności
językowych w tworzeniu materiałów dydaktycznych
przy pomocy kamery i programów do tworzenia filmów
językowych
• zindywidualizowanie procesu nauczania
• tworzenie bazy ćwiczeń językowych online, umieszczenie ich na stronie szkoły
• uświadomienie uczniom znaczenia znajomości języków
obcych
• przybliżanie uczniom kultur, religii, tradycji, różnego
sposobu zapisu w językach świata, budzenie wśród
uczniów tolerancji i zrozumienia dla innych kultur
• zaznajamianie uczniów z ważnymi postaciami państw
europejskich oraz ich twórczością
• nauczanie języków obcych przez zabawę
• wykorzystanie zdolności informatycznych uczniów do
tworzenia tematycznych prezentacji multimedialnych
w języku obcym o państwach europejskich.
laureate 2008
project title
World within
Arm’s Reach
project language
No. 12
Kornel Makuszyński
Primary School
in Piotrków Trybunalski
upper secondary
schools
higher education
institutions
Project description:
• The project is implemented during the activities of the
school IT Club, Tourist Club and Nasza Europa European Club.
• Development of an online database of linguistic exercises and posting it on the school website:
http://www.sp12.switch.pl/index.php?option=com_
weblinks&catid=27&Itemid=32,
• Recording role plays in a foreign language with a digital camera ad developing teaching aids with the use
of Ulead VideoStudio 8 SE DVD software,
• Showing to pupils books featuring alphabets of languages from all over the world during a Book Festival,
• Presenting to pupils savoir-vivre applying in various
states of the European Union. Pupils learnt how to
greet and say good-bye in various European languages
and learnt customs related to asking somebody to
dance and eating,
• organising a celebration devoted to Christmas traditions in EU countries, including singing carols in German and English and presenting Christmas traditions
in English and German,
• making photo albums featuring titbits and information on customs and celebrities from various European
countries as part of the activities of the European Club,
• staging a St Valentine festival of love songs in English,
during which top of the list hits were sang,
• participation of pupils in Poland-wide language competitions; Deutschfreund, Sprachdoktor, English High
Flier (1st place in the Łódzkie Province), Der, die, das
Kelner (1st place in the town competition).
Competition for Learners
• Using modern teaching aids in foreign language teaching,
• Using the potential of pupils and their linguistic
talents for the development of teaching materials with
the use of a camera and software for making videos,
• Individualisation of the teaching process,
• Development of an online database of linguistic exercises and posting it on the school website,
• Making pupils aware of the importance of being able to
speak a foreign language,
• Making pupils familiar with different cultures, religions, traditions, languages, shaping tolerance and
understanding for other cultures,
• Introducing to pupils major European figures and their
output,
• Teaching foreign languages through play,
• Using IT skills of the pupils to create multimedia
presentations in a foreign language on the European
countries.
lower secondary
schools
Competition for Individual Teachers
Project objectives:
primary schools
Competition for Institutions
German and English
preschools
teacher − coordinator
Anna Chmielowska
[email protected]
ENG
21
laureat 2008
Konkurs projektów instytucjonlanych
tytuł projektu
Obchodzenie
świąt i tradycji
w naszych krajach:
w Polsce i na Słowacji
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
niemiecki i angielski
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły wyższe
Publiczne Gimnazjum
im. kardynała
Stefana Wyszyńskiego
w Siedliskach
Konkurs projektów uczniowskich
Cele projektu:
nauczyciel − koordynator
Halina Piotrowska
Ewa Ustjanowska
[email protected]
22
język projektu
PL
• rozwój językowych zdolności uczniów w komunikacji
z uczniami partnerskiego kraju w języku angielskim
i niemieckim za pośrednictwem nowoczesnych technik
komunikacyjnych
• rozbudzenie zainteresowania innymi kulturami, poznawanie świąt i tradycji swojego kraju i kraju partnerów
• motywowanie uczniów do uczenia się rzadziej używanych języków europejskich (tj. słowackiego i polskiego)
• nawiązanie kontaktów i zacieśnianie osobistych kontaktów przyjacielskich między uczniami z obu krajów
• ukształtowanie osobowości świadomego młodego
obywatela Europy
• wymiana doświadczeń między nauczycielami z Polski
i Słowacji, zachęcanie do współpracy w projekcie jak
największej liczby nauczycieli uczących różnych przedmiotów, stosowanie nowoczesnych metod nauczania
metodą projektu, używanie nowoczesnych technologii
informacyjnych, rozwijanie własnego warsztatu pracy
przez udział w międzynarodowym projekcie, dzięki
czemu szkoła staje się nowoczesną, lepiej kształcącą
instytucją.
Opis projektu:
Projekt obejmował cztery języki europejskie. W językach
angielskim i niemieckim uczniowie kontaktowali się
ze sobą, opracowywali materiał tekstowy i obrazowy,
przedstawiając święta i tradycje. Nieoficjalnymi językami
kontaktowymi były również polski i słowacki. Uczniowie
wzajemnie uczyli się porozumiewania się w swoich językach (obie partnerskie szkoły zorganizowały kursy języka
polskiego na Słowacji i języka słowackiego w Polsce).
Uczniowie pracowali w grupach. Na początku razem z kolegami słowackimi zaprojektowali logo projektu, wspólne dla Detvy i Siedlisk. Przez cały rok zbierali materiał
tekstowy i obrazowy na temat polskich świąt i tradycji
z nimi związanych, który zaprezentowali w szkolnej
galerii. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali: wieczór wróżb andrzejkowych, kolędowanie po europejsku,
odwiedziny Świętego Mikołaja, tradycyjną polską wigilię,
przedstawienie bożonarodzeniowe, konkurs szopek
bożonarodzeniowych, kolędowanie socratesowskie,
Tłusty Czwartek i Wielkanoc. Uczniowie poznawali nasze
tradycje przez uczestnictwo w dodatkowych imprezach,
wystawach i konkursach, np. wystawie szopek krakowskich, konkursie palm w Lipnicy Murowanej i na tradycyjną pisankę w Tarnowie.
Odbyły się dwie wizyty robocze: w Detvie i w Siedliskach,
podczas których obserwowano lekcje, porównując systemy
edukacyjne oraz funkcjonowanie polskiej i słowackiej
szkoły.
Cały projekt wieńczyła obustronna dwutygodniowa
wymiana młodzieży. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
lekcyjnych, wspólnie świętowały Dzień Europy, zwiedzały
ciekawe miasta i miejsca, pogłębiały wiedzę o polskiej
i słowackiej kulturze, świętach, zwyczajach i tradycjach.
Powstały również strona internetowa projektu
(www.projektsc.siedliska.org) i książka kucharska z tradycyjnymi przepisami na polskie potrawy i ciasta świąteczne
w językach polskim, angielskim i niemieckim.
laureate 2008
project title
Holiday celebrations
and traditions
in our countries:
Poland and Slovakia
German
and English
Project description:
Cardinal Stefan Wyszyński
Public Lower
Secondary School
in Siedliska
lower secondary
schools
upper secondary
schools
higher education
institutions
Competition for Individual Teachers
Project objectives:
• development of students’ linguistic skills of communication with peers from the partner country in English
and German with the use of latest communication
technology,
• generating interest in other cultures, becoming
acquainted with holiday celebrations and traditions
in respective countries,
• motivating students to learn less frequently used European languages (i.e. Slovak and Polish),
• establishing contacts and strengthening friendships
between students from the two countries,
• shaping an attitude of a young European citizen,
• exchange of experiences between teachers from Poland
and Slovakia, encouraging possibly the largest number
of teachers of other subjects to cooperate under the
project, use state-of-the-art teaching methods, including the project method, use the latest information
technology, and improve ones’ teaching by participation in an international project, thanks to which the
school becomes a modern, high quality educational
provider.
Competition for Learners
The project has encompassed four European languages:
students made contact, developed materials and presented holidays and traditions in English and German,
whereas Polish and Slovak were unofficial working
languages. Students learnt their respective languages
(partner schools have staged a Polish course in Slovakia
and Slovak lessons in Poland).
Students worked in groups. Initially, they designed a logo
for the project to be used by Detva and Siedliska. They
gathered text materials and graphics on Polish holidays
and traditions related to them, which they presented
at the school gallery. Moreover, the students assisted
by their supervisors staged fortune telling night on St Andrew’s Day, European Carol Singing Event, St Clause’s
Visit, traditional Polish Christmas Eve Dinner, a nativity play, competition for a nativity scene, Socrates Carol
Singing, as well as the last Thursday of Carnival and
Easter celebrations. Students also learnt local traditions
by participation in accompanying events, exhibitions and
competitions, to mention an exhibition of nativity scenes
from Krakow, competition for the most beautiful Easter
palm staged in Lipnica Murowana and for traditional
painted eggs in Tarnów.
As part of the project, two working visits were held: one
in Detva and one in Siedliska, during which lesson observations were held, educational systems were compared
and the operations of Polish and Slovak schools analysed.
The project was rounded off with a two-week exchange
of students who participated in classes at partner schools,
celebrated the Europe Day together, did sightseeing, and
improved their knowledge on Polish and Slovak culture,
holidays, customs and traditions.
Moreover, a project website (www.projectsc.siedliska.org)
was developed and a cookery book featuring recipes for
traditional Polish dishes and cakes was published in Polish, English and German.
primary schools
Competition for Institutions
project language
preschools
teacher − coordinator
Halina Piotrowska
Ewa Ustjanowska
[email protected]
ENG
23
laureat 2008
tytuł projektu
Konkurs projektów instytucjonlanych
Multicultural
Tricity
język projektu
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
szkoły wyższe
Gimnazjum nr 25
w Gdańsku
Cele projektu:
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
• utworzenie strony internetowej w trzech językach:
angielskim, niemieckim i szwedzkim, rozwijanie znajomości języków obcych i informatyki
• motywowanie do nauki języków obcych i zainteresowanie nimi uczniów dzięki innowacyjnym i twórczym
metodom nauczania
• rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku
obcym w środowisku pozaszkolnym
• umożliwienie kontaktu z osobami z innych państw,
kształtowanie tolerancji wobec innych kultur
• współpraca z przedstawicielami lokalnego biznesu
• rozpowszechnienie projektu wśród uczniów i nauczycieli z wymiany międzynarodowej w szkołach podstawowych i gimnazjach przez organizowanie spotkań (z
wykorzystaniem strony www).
Opis projektu:
nauczyciel − koordynator
Maria Kałużna
Karolina Wanke
[email protected]
24
angielski, niemiecki, szwedzki
PL
Uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzali wywiady i badania dotyczące zastosowania języków obcych
w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów
(restauracje, puby, muzea, zabytki kultury). Zorganizowali spotkania i przeprowadzili rozmowy z cudzoziemcami
mieszkającymi w Trójmieście, studentami Uniwersytetu
Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej, którzy studiują
w Polsce w ramach programu Erasmus, oraz przedstawicielami firm zagranicznych mających swoje siedziby
również na terenie Trójmiasta (np. IKEA, która przygotowała specjalną prezentację na spotkanie z uczniami, KFC,
McDonald’s, Friday’s, Coffee Heaven itp.).
Uczniowie rozpoczęli tworzenie strony internetowej
(w trzech wersjach językowych) zawierającej zdjęcia, filmy
i wyniki przeprowadzonych badań oraz sprawozdania ze
spotkań odbytych w ramach projektu.
project title
laureate 2008
Multicultural
Tricity
English, German, Swedish
No. 25 Lower Secondary
School in Gdańsk
Project objectives:
preschools
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
higher education
institutions
Competition for Individual Teachers
• development of a website in three languages: English, German and Swedish, improving linguistic and
ICT skills,
• motivating students to learn foreign languages and
generating interest in them thanks to innovative
and creative teaching methods,
• improving the skills of using a foreign language
outside the classroom,
• providing opportunities for contacting individuals
from other countries, shaping tolerance towards
other cultures,
• cooperation with local business,
• project dissemination by students and teachers
at primary and lower secondary schools by organising meetings with project participants (using the
website).
Competition for Learners
Project description:
Students, together with the teachers, held interviews
and conducted research on the use of foreign languages
in places most frequently visited by tourists (restaurants, pubs, museums, historic sights). They held meetings with foreigners who lived in the Tricity, students
of the University of Gdańsk and the Gdańsk University
of Technology who study in Poland under the Erasmus
programme, and representatives of foreign companies
seated in the Tricity (e.g. IKEA, who prepared a special presentation for the meeting with students, KFC,
McDonald’s, Friday’s, Coffee Heaven, etc).
Students have started work on the website (in three
languages) featuring photos, videos and results of surveys, as well as reports on the meetings held under the
project.
Competition for Institutions
project language
teacher − coordinator
Maria Kałużna
Karolina Wanke
[email protected]
ENG
25
laureat 2008
tytuł projektu
Konkurs projektów instytucjonlanych
Nie łam się – łam bariery!
przedszkola
szkoły podstawowe
niemiecki
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły wyższe
III Liceum
Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
we Włocławku
Konkurs projektów uczniowskich
Cele projektu:
nauczyciel − koordynator
Katarzyna Krzemińska
[email protected]
26
język projektu
PL
• promowanie dialogu międzykulturowego jako narzędzia pomocnego w przyswajaniu wiedzy i zdolności
• nauczanie otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
wychowanie do porozumienia między przedstawicielami różnych narodowości, praktykującymi odmienne
obyczaje
• kształtowanie aktywnych, otwartych na świat, pełnych szacunku dla zróżnicowania kulturowego
i opartych na wspólnych wartościach UE postaw
obywatelskich
• zamienienie obciążeń historycznych, widocznych do
dziś w stosunkach polsko-niemieckich, w impuls do
zmiany i działania nad wspólną przyszłością ponad
podziałami
• zapewnienie możliwości rozwoju w zróżnicowanym
społeczeństwie
• poszerzenie wiadomości o Unii Europejskiej i krajach
niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie ich
mieszkańców
• zapewnienie swobodnej komunikacji językowej
w szkolnych kontaktach międzynarodowych
• podniesienie jakości uczenia się i nauczania języka
niemieckiego
• pozyskiwanie środków i materiałów popularyzujących
naukę języka niemieckiego
• współpraca ze szkołami niemieckimi.
Opis projektu:
• podsumowanie wymiany z Niemcami w roku 2006,
sformułowanie wniosków do dalszej pracy oraz pomysł
projektu
• przygotowanie map, kolaży i informacji o instytucjach
UE oraz krajach niemieckiego obszaru językowego
• dyskusje, referaty, pogadanki o promowaniu szacunku
dla innych kultur i sposobów życia oraz różnorodności
językowej i kulturalnej
• przygotowanie do wycieczki Bruksela – Berlin, m.in.
udział w seminarium kulturoznawczym nauczyciela
języka niemieckiego w Berlinie
• wyjazd i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego (Bruksela) i Bundestagu (Berlin), wizyta w Bundeszentrale
für politische Bildung (niezależna i bezpartyjna instytucja wspierająca świadomość demokratyczną oraz
udział w życiu politycznym, oferująca wiele materiałów
do nauki języka niemieckiego na wszystkich poziomach) oraz centrum Unii Europejskiej, skąd pozyskano
nowe materiały do pracy, zwiedzanie Akwizgranu
i Poczdamu
• podsumowanie wyjazdu i sprecyzowanie dalszych celów pracy nad projektem – nauka Wirtschaftsdeutsch
(słownictwo ekonomiczne) w klasach politechnicznych
i ekonomiczno-marketingowych oraz promocja języka
niemieckiego na dniach otwartych szkoły
• konkurs wiedzy o UE.
laureate 2008
project title
Don’t Break Down
– Break Down
the Barriers!
German
preschools
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Project description:
Project objectives:
• promoting intercultural dialogue as a tool useful for
assimilating knowledge and adopting skills,
• teaching openness and tolerance towards other
cultures, education aimed at understanding between
representatives of various nations who observe different customs,
• shaping pro-active, open civic attitudes and respect
for cultural diversity based on common values of the
united Europe,
• transforming historical problems, which are still visible in Polish and German relations into an impulse
for change and work on the common future without
divisions,
• providing opportunities for development in a diversified society,
• expanding knowledge on the European Union and
German-speaking countries and getting to know their
citizens,
• facilitating easy communication as part of school international contacts,
• improving the quality of teaching and learning German,
• acquiring funds and materials for the promotion
of teaching German,
• cooperation with schools in Germany.
Competition for Learners
• summing up the exchange with Germany in 2006,
formulating conclusions for further work and project
concept,
• preparing maps, collages and information on EU institutions German-speaking countries,
• discussions, papers and talks on promoting respect for
other cultures, lifestyles and linguistic and cultural
diversity,
• organising a trip to Brussels and Berlin, participation of a German teacher in cultural studies seminar
in Berlin,
• a trip to and sightseeing in the European Parliament (Brussels) and Bundestag (Berlin), a visit to
Bundeszentrale für politische Bildung (independent
and politically non-aligned institution that supports
democratic and participation in political life, which
offers several materials for teaching German at all
levels) and a centre of the European Union, from which
we acquired new work materials, sightseeing in Aachen
and Potsdam.
• Summing up the trip and specifying further goals for
project work – learning Wirtschaftsdeutsch (business
German) in forms with technical, economic and marketing profiles and promotion of German during open
doors at the school,
• Competition on the EU.
higher education
institutions
Competition for Individual Teachers
III Maria Konopnicka
Secondary School
in Włocławek
Competition for Institutions
project language
teacher − coordinator
Katarzyna Krzemińska
[email protected]
ENG
27
laureat 2008
tytuł projektu
Konkurs projektów instytucjonlanych
Polak mały czy Litwin duży – zawsze
niech kulturze służy!
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
angielski, litewski,
niemiecki, włoski,
szwedzki, polski
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
im. Daniela Chodowieckiego
Cele projektu:
Opis projektu:
język projektu
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły wyższe
Konkurs projektów uczniowskich
• promowanie dialogu międzykulturowego wśród
osób starszych przez posługiwanie się językami
obcymi
• wspieranie dialogu międzykulturowego oraz dialogu międzypokoleniowego przez kulturę i sztukę
• motywowanie do nauki języków obcych
w zintegrowanej Europie
• aktywne uczestniczenie w programach współpracy międzynarodowej jako sposób na poznawanie
innych kultur i języków obcych
• odpowiadanie na wyzwania związane ze starzeniem
się społeczeństwa.
nauczyciel − koordynator
Arleta Pławska
[email protected]
28
PL
• wystawienie na scenie legendy o Gdańsku „Okręt
w herbie” w języku angielskim w dwóch obsadach:
narodowej oraz międzynarodowej. Widownię obu
przedstawień stanowiła grupa międzynarodowa
• międzynarodowe spotkanie w siedzibie uczelni z bufetem dań kuchni polskiej dla przedstawicieli instytucji
europejskich goszczących w ramach projektu partnerskiego, przedstawicieli władz miejskich Gdańska
oraz seniorów występujących w przedstawieniu „Ship
in the coat of arms”
• międzynarodowy ludowy wieczór majówkowy, podczas
którego wszyscy uczestnicy byli przebrani w stroje ludowe z różnych regionów Europy. Polską najliczniejszą
grupę stanowili Kaszubi, Krakowiacy oraz Kurpie. Podczas wieczoru zapoznano się z elementami kultury pięciu państw europejskich: Polski, Litwy, Włoch, Szwecji
i Austrii, kosztowano własnoręcznie przygotowanych
tradycyjnych potraw oraz rozmawiano w sześciu
językach, łącznie z rosyjskim. Przedstawiciele każdego
uczestniczącego w wieczorze państwa zaprezentowali
pieśń narodową oraz taniec ludowy
• przygotowanie słownika popularnych zwrotów w sześciu językach europejskich przez międzynarodową
grupę (publikacja w połowie 2009, rozpowszechnianie
przez strony internetowe uczelni oraz instytucji zaangażowanych w pracę nad słownikiem)
• budowanie oferty językowej w zakresie kształcenia
językowego, dostosowanej do potrzeb słuchaczy (badanie ewaluacyjne oraz badanie preferencji edukacyjnych
słuchaczy uniwersytetu)
• złożenie do Agencji Wykonawczej KE wniosku o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego europejskiego modelu kształcenia seniorów.
laureate 2008
project title
A Pole or Lithuanian –
We Share a Passion for Culture!
preschools
project language
English, Lithuanian,
German, Italian,
Swedish, Polish
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Competition for Institutions
School of Social Science
and Economics in Gdańsk
Daniel Chodowiecki
University of the Third Age
higher education
institutions
Project objectives:
• Promoting intercultural dialogue among elderly
people through the use of foreign languages;
• Promoting intercultural and inter-generation dialogue with the use of culture and arts;
• Motivating to foreign language learning in an integrated Europe,
• Active participation in international cooperation
programmes as a method for becoming acquainted
with other cultures and language learning,
• Responding to challenges related with aging populations.
Competition for Learners
• Staging a legend on Gdańsk entitled Ship in the Coat
of Arms in English and with two casts: national and international one. The audience of the two performances
was an international one,
• an international meeting at the university’s seat during which Polish dishes were served to representatives
of European institutions who visited Gdańsk under the
partnership, representatives of Gdańsk authorities and
senior actors performing in the Ship in the Coat of Arms,
• organising an international folk event, the participants
of which were wearing costumes representing different regions in Europe. In the Polish group, the region
of Kaszuby, Krakow and Kurpie were the most visible.
The participants of the event could become acquainted
with cultures of five European countries: Poland, Lithuania, Italy, Sweden and Austria, could taste traditional Polish dishes prepared by students of the University
of the Third Age, and had an opportunity to talk in six
languages, including Russian. Representatives of each
country presented a national song and a folk dance,
• An international group worked on a dictionary of basic
terms and phrases in six languages (published in mid2009 on the website of the university and institutions
committed to the works on it),
• Developing foreign language teaching offer adapted
to the needs of the students (evaluation questionnaire
and educational preference survey),
• An application for co-financing of a research project
related to European model for senior education was
filed with the Executive Agency of the European Commission.
Competition for Individual Teachers
Project description:
teacher − coordinator
Arleta Pławska
[email protected]
ENG
29
laureat 2008
tytuł projektu
T-shirt edukacyjny
Konkurs projektów instytucjonlanych
język projektu
angielski i niemiecki
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły wyższe
Cele projektu:
nauczyciel − koordynator
dr Joanna Karczewska
Izabela Jaros
Wioletta Radomska
[email protected]
30
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Kochanowskiego
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Instytut Edukacji Szkolnej
oraz
Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach
PL
• promowanie wielojęzyczności i różnorodności
kulturowej
• rozwijanie wrażliwości językowej i różnokulturowej
• pobudzanie zainteresowania nauką języków obcych
dzieci w wieku przedszkolnym
• kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec
innych języków i kultur
• testowanie nowatorskiego środka dydaktycznego
– T-shirtu edukacyjnego
• wykorzystanie T-shirtu do nauczania dwóch języków
obcych
• integrowanie programu nauczania języka angielskiego
i niemieckiego z programem wychowania i nauczania
na etapie przedszkolnym
• zwiększenie efektywności procesu uczenia się/ nauczania (nie tylko) języków obcych
• wymiana doświadczeń dotyczących metod nauczania
języków obcych na etapie przedszkolnym w wybranych
krajach Unii Europejskiej.
Opis projektu:
Studenci zaprojektowali T-shirt edukacyjny i wykonali
nadruk w firmie poligraficznej. Zakresy tematyczne,
w których realizacji można wykorzystać koszulki, to
kolory, liczebniki, części ciała, owoce, zwierzęta, rodzina, zabawki, przybory szkolne, zagadnienia kulturowe:
Walentynki, Wielkanoc, Halloween, Boże Narodzenie.
Następnie (maj 2008 – luty 2009) koszulkę do nauczania
języka angielskiego i niemieckiego poddaje się testom
w grupie dzieci przedszkolnych. Lekcje języka angielskiego są prowadzone przez studentów, a języka niemieckiego
przez nauczyciela wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami do nauczania języka (2 razy w tygodniu z każdego
języka po 30 minut).
Zaplanowano również (od października 2008) wymianę
doświadczeń w dziedzinie nauczania języków obcych
w placówkach przedszkolnych w wybranych krajach Unii
Europejskiej.
laureate 2008
project title
Educational T-shirt
project language
English and German
preschools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
• Promoting multilingualism and cultural diversity,
• Developing linguistic and multilingual sensitivity,
• generating interest in foreign language teaching to
preschool children,
• shaping an attitude of curiosity and openness to
other languages and cultures,
• testing an innovative teaching aid; an educational
T-shirt,
• using the T-shirt in the teaching of two foreign
languages,
• integrating English and German teaching with preschool education programme,
• boosting the effectiveness of teaching/learning process regarding (among others) foreign languages,
• exchange of experiences pertaining to foreign language teaching methods applied in preschool education in selected countries of the European Union.
Project description:
Competition for Learners
Project objectives:
higher education
institutions
Competition for Individual Teachers
The Jan Kochanowski University
of Humanities and Sciences
Institute of School Education
Faculty of Pedagogy and Fine Arts
and
No. 40 Local Government Preschool in Kielce
Competition for Institutions
primary schools
Students designed educational T-shirt and made imprints
at a print shop. The thematic scopes, in which the T-shirts
may be used include: colours, numbers, body parts, fruit,
animals, family, toys, school accessories, and holidays;
St Valentine’s Day, Easter, Halloween and Christmas.
Next (May 2008 – February 2009) the T-shirt to be used
in the teaching of English and German was tested on
a group of preschool pupils. English lessons were staged
by the students, and a preschool teacher qualified
to teach a foreign language staged German lessons
(2 times a week, a 30 minutes class in each language).
Moreover, since October 2008, experiences in the field
of foreign language teaching at preschool were shared by
institutions in selected EU countries.
teacher − coordinator
dr Joanna Karczewska
Izabela Jaros
Wioletta Radomska
[email protected]
ENG
31
laureat 2008
tytuł projektu
English++
Konkurs projektów instytucjonlanych
język projektu
angielski
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Jagiellońskie Centrum Językowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły wyższe
Cele projektu:
Konkurs projektów uczniowskich
• podniesienie jakości nauczania i uczenia się języka
specjalistycznego dzięki opracowaniu skryptu,
w formie papierowej i elektronicznej, zawierającego
autentyczne materiały z dziedziny informatyki
do wykorzystania na lektoratach wyższych uczelni
dla studentów IT na poziomie średnio zaawansowanym i wyższym (oraz ich nauczycieli)
• utworzenie banku materiałów IT potrzebnych do
realizacji programu nauczania/uczenia się w jego
części specjalistycznej: pogłębianie znajomości
języka fachowego (ESP) przez wykonujących projekt
i jego przyszłych beneficjentów, wykorzystanie autentycznych sytuacji komunikacyjnych do rozwoju
umiejętności skutecznej komunikacji (np. korespondencja formalna i nieformalna z autorami tekstów,
dokumentacja projektu, raportowanie), podkreślenie znaczenia dobrej praktyki w działaniu (np. dbanie o przestrzeganie praw autorskich), stworzenie
modelu dla podobnych inicjatyw w JCJ UJ.
nauczyciel − koordynator
Monika Stawicka
[email protected]
32
PL
Opis projektu:
• określenie dziedzin informatycznych, których dotyczyć
mają teksty, oraz wymagań dla tekstów (liczba słów,
treści matematyczne, wzory itp.)
• zgromadzenie banku tekstów do czytania i słuchania
potencjalnie nadających się do skryptu
• pozyskanie tekstów od pracowników naukowych II
UJ, opracowanie ćwiczeń oraz wewnętrzna walidacja
ćwiczeń i pytań do tekstów
• przygotowanie formuł matematycznych, alfabetu
greckiego i wyrażeń matematycznych do konsultacji
merytorycznej przez pracownika naukowego Instytutu
Informatyki UJ (nagranie audio How to Read Mathematical Formulas, Greek Alphabet and Mathematical
Expressions)
• zainteresowanie projektem władz UJ, pracowników Instytutu Informatyki (podkreślenie aspektu non profit)
oraz uzyskanie pomocy w kwestiach IT (serwer, linki)
• przygotowanie prezentacji i materiału informacyjnego
o prezentacji
• dokonanie nagrań filmowych przykładowych prezentacji ilustrujących poprawne i błędne podejście do tego
typu wystąpień publicznych: Successful Presentations.
a Few Tips from English++ i (Un)successful Presentations. A Few more Tips from English++
• uruchomienie strony www projektu
(http://skrypt.hauru.eu) oraz przygotowanie tekstów
o projekcie na stronę www.
laureate 2008
project title
English++
project language
English
preschools
The Jagiellonian University
Language Centre
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Competition for Institutions
primary schools
higher education
institutions
Project description:
• identifying the fields of IT, to which the texts should
pertain and the requirements for specific articles (word
content, mathematical content, formulas, etc.),
• establishing a bank of reading and listening texts that
may be used in the course book,
• acquiring articles from researchers at the Institute
of Information Technology at the Jagiellonian University, preparing exercises and staging internal validation of questions to the texts,
• preparing mathematical formulas, Greek alphabet and
mathematical expressions for scientific consultation by
a researcher at the JU Institute of Information Technology (audio recording; How to Read Mathematical
Formulas, Greek Alphabet and Mathematical Expressions),
• interest in the project on the part of university authorities, staff of the Institute of Information Technology
(stressing the non-for-profit character of the venture)
and obtaining support in the scope of IT (a server,
links),
• making a presentation and information materials on
the presentation,
• making videos of presentations that illustrate right
and wrong approach to this form of public speaking:
Successful Presentations. a Few Tips from English++
and (Un)successful Presentations. a Few More Tips from
English++.
• Launch of the project website (http://skrypt.hauru.eu)
and preparing information on the project to be posted
at the website.
Competition for Learners
• improving the quality of specialist glossary teaching
and learning thanks to the development of a course
book in a printed and electronic format, which
features authentic ICT materials to be used during
language courses staged at HEIs and attended by
IT students at intermediate or advanced level (and
their teachers),
• developing a bank of IT materials indispensable for
the implementation of a teaching/learning programme including specialist glossary: improving the
knowledge of professional jargon (ESP) by project
participants and future beneficiaries, the use of authentic communication situations for the development of effective communication skills (official and
informal correspondence with text authors, project
documentation, reporting), stressing good practice
during the activity (e.g. respecting copyright), creating a model for similar initiatives to be taken by the
Jagiellonian University Language Centre.
Competition for Individual Teachers
Project objectives:
teacher − coordinator
Monika Stawicka
[email protected]
ENG
33
laureat 2008
tytuł projektu
Konkurs projektów instytucjonlanych
Oneness: on-line less
used and less taught
language courses – Polish
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły wyższe
język projektu
projekt dotyczył pięciu europejskich
języków zaliczanych do rzadziej nauczanych
i używanych – estońskiego, fińskiego,
litewskiego, portugalskiego i polskiego. Prace
zespołu polskiego dotyczyły nauczania języka
polskiego jako obcego (poziom A1 według
Europejskiego Systemu Opisu)
Konkurs projektów uczniowskich
Szkoła Języka
i Kultury Polskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
Cele projektu:
• opracowanie metodologii i materiałów przeznaczonych
do uczenia się języków rzadziej nauczanych (estońskiego,
fińskiego, litewskiego, portugalskiego i polskiego) przy
pomocy Internetu (on-line)
• celem zespołu polskiego było opracowanie materiałów
dydaktycznych dla potrzeb wirtualnej szkoły języka
polskiego jako obcego dla początkujących, zamieszczenie
tych materiałów na platformie sieciowej przygotowanej
dla całego projektu oraz opublikowanie podręcznika-przewodnika dla uczących się.
nauczyciel − koordynator
dr Waldemar Martyniuk
[email protected]
34
PL
Opis projektu:
• opracowanie spójnej koncepcji pedagogicznej oraz
projektu rozwiązań technologicznych koniecznych dla
utworzenia platformy internetowej szkoły językowej
– Oneness City
• opracowanie przez polski zespół projektowy materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego
jako obcego, a także podstawowych informacji o Polsce
i języku polskim do zamieszczenia w wirtualnej szkole
językowej
• adaptacja tekstów dydaktycznych, wpisanie ich do
programu, nagranie i zapisanie nagrań audio
• próby pilotażowe pierwszej wersji wśród słuchaczy
kursów językowych w Letniej Szkole Języka i Kultury
Polskiej UJ oraz przygotowanie i wydanie drukiem
podręcznika-przewodnika dla użytkowników „Powiedz
to po polsku. Say it the Polish way” z płytą CD
• szkoła Oneness City, Poland jest dostępna pod adresem
internetowym: www.oneness.vu.lt, ma formę wirtualnej gry językowej, w której uczący się uczestniczy
w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych i otrzymuje
kolejne zadania językowe, których prawidłowe rozwiązanie pozwala na kontynuowanie gry, może uczęszczać
na zajęcia językowe w wirtualnej szkole, gdzie oferowane są ćwiczenia i testy językowe, wstąpić do kawiarenki
internetowej i nawiązać kontakt z innymi uczącymi
się, sięgać do rozmaitych źródeł pomocniczych (słownika polsko-angielskiego, opisu systemu języka polskiego
i zestawu informacji o Polsce).
laureate 2008
project title
Oneness: on-line less
used and less taught
language courses – Polish
preschools
Project description:
upper secondary
schools
higher education
institutions
The Jagiellonian
University School of Polish
Language and Culture
in Cracow
Competition for Learners
• development of a consistent teaching concept for the
project and technological solutions indispensable for
the establishment of a web platform for Oneness City,
a virtual language school,
• task of the Polish team consisted in the development
of relevant materials for teaching Polish as a foreign
language and preparing basic information on Poland
and Polish to be posted at the virtual language school,
• adapting the teaching materials, entering them to the
programme, and making audio recordings,
• tests of beta version of the programme by students
of summer language courses at the Jagiellonian
University School of Polish Language and Culture and
printing of the textbook/manual entitled Powiedz to
po polsku. Say it the Polish way along with a CD,
• The Oneness City, Poland virtual school is easily accessible at: www.oneness.vu.lt. It is a virtual word game,
in which a learner participates in various communication situations and is assigned consecutive linguistic
tasks, the correct completion of which allows him/
her to continue the game. a learner may attend classes
at the virtual school, which offer exercises and texts,
may stop at an Internet café and establish contact with
other learners, use a variety of accompanying tools,
such as a Polish-English dictionary, brief description
of Polish grammar and a set of information on Poland,
its culture and geography.
lower secondary
schools
Competition for Individual Teachers
The project focused on five less used and less
taught European languages; Estonian, Finnish,
Lithuanian, Portuguese and Polish. The works
of the Polish team concentrated on teaching
of Polish as a foreigner language to beginners
(A1 according to Common European Framework
of Reference for Languages).
primary schools
Competition for Institutions
project language
Project objectives:
• to develop methodology and materials for learning
less widely taught languages (Estonian, Finnish,
Lithuanian, Portuguese and Polish) with the use
of Internet (on-line),
• works of the Polish team focused on the development
of teaching materials in the form of a virtual school
of Polish for beginner students, posting the materials on a web platform dedicated to the project and
publishing a textbook/manual for learners/users.
teacher – coordinator
dr Waldemar Martyniuk
[email protected]
ENG
35
laureat 2008
Konkurs projektów instytucjonlanych
tytuł projektu
II Europejskie spotkanie młodzieży z okazji
50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich
pod honorowym patronatem komisarza ds. edukacji,
szkolenia, kultury i młodzieży Jana Figela
Poznań, 16-23.09.2007
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
szkoły wyższe
język projektu
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
polski, angielski,
niemiecki, rosyjski
Konkurs projektów uczniowskich
Stowarzyszenie
Europejskie Centrum
Spotkań Między
Wschodem a Zachodem
w Poznaniu
Cele projektu:
• stworzenie młodzieży szkół średnich płaszczyzny integracji, współpracy i współdziałania przez twórczość
i zabawę oraz możliwości nawiązania nowych znajomości i przyjaźni
• przełamywanie stereotypów i barier kulturowych
i językowych oraz budowanie poczucia wspólnoty
międzyludzkiej
• popularyzowanie nauki języków obcych
• kształtowanie postaw tolerancji oraz przeciwdziałanie
przejawom dyskryminacji rasowej, religijnej i narodowej
• promowanie idei integracji europejskiej, promowanie
Poznania, Wielkopolski i Polski.
nauczyciel − koordynator
Henryk Józefowski
[email protected]
36
PL
Opis projektu:
Poznańskie licea i gimnazja oraz organizacje młodzieżowe
w tym samym terminie zaprosiły uczniów szkół, z którymi prowadzą międzynarodową wymianę. W projekcie
uczestniczyli uczniowie z 65 szkół z Poznania i Wielkopolski oraz 800 uczniów z 21 państw (łącznie 1996
osób). Część programu pobytu zagranicznej młodzieży
szkoły zapraszające organizowały we własnym zakresie
(zajęcia lekcyjne, wycieczki, spotkania towarzyskie itp.),
resztę wypełniały wspólne zajęcia (warsztaty i występy)
z dziedziny: tańca (warsztaty w szkole baletowej), muzyki
(przegląd piosenki europejskiej, przegląd chórów uczniowskich, Międzynarodowy koncert uczniowski Muzyka nie
zna granic), teatru (występy teatrów uczniowskich), plastyki (konkurs na plakat Europa moich marzeń), fotografii
(konkurs Poznań w fotografii), sportu i dziennikarstwa.
Podczas inauguracji zaprezentowano krótki film prezentujący wydarzenia historyczne: powstanie Solidarności,
stan wojenny, aksamitna rewolucja, spotkanie Tadeusza
Mazowieckiego z Helmutem Kohlem w Krzyżowej, obalenie Muru Berlińskiego, zjednoczenie Niemiec, rozpad
ZSRR, przyjęcie Polski do NATO oraz 10 państw Europy
Środkowej do Unii Europejskiej. Spotkanie zakończyły korowód i jarmark europejski – popisy muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, chóralne i piosenkarskie. Realizacji projektu służyła strona internetowa, na której były
umieszczane najważniejsze informacje związane z II ESM,
oraz gazeta internetowa Merkuriusz (www.secs.poznan.
pl). w wielu punktach programu uczestniczyli również
uczniowie ze szkół, które nie przystąpiły do projektu,
oraz mieszkańcy Poznania i turyści. Celem było pobudzenie zainteresowania mieszkańców Poznania i turystów
tematyką związaną z integracją europejską.
laureate 2008
project title
2nd European Youth Meeting on the occasion
of the 50th anniversary of signing Rome Treaties held under
the honorary patronage of Jan Figel, European Commissioner
for Education, Training, Culture and Youth,
Poznań 16-23.09.2007.
preschools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Project description:
higher education
institutions
Polish, English,
German, Russian
Competition for Individual Teachers
Association
East-Meets-West
European Centre
in Poznań
Competition for Learners
Secondary schools and youth organisations seated in
Poznań have invited students of partner schools to visit
Poznań at the same time. The project was implemented by
students of 65 schools from Poznań and Wielkopolska and
800 foreign students from 21 countries (in total 1,996
participants),
The visit programme included an individual agenda
organised by the host schools (common lessons, trips,
meetings, etc.), and common activities (workshops and
performances), including: dance (workshops held at the
ballet school), music (festival of European songs, review
of student choirs, international students concert entitled
Music without Borders), theatre (school theatre performances), arts (Europe of My Dreams poster competition),
photography (Poznań in Photographs competition), sports
and journalism,
During the inauguration of the meeting, a short film
presenting historic events; the foundation of the Solidarity movement, the Martial Law in Poland, Velvet Revolution, meeting of Tadeusz Mazowiecki with Helmut Kohl
in Krzyżowa, the fall of the Berlin Wall, the unification
of Germany, the collapse of the USRR, Poland’s entry to
NATO and joining the European Union by ten Eastern
European Countries, was screened,
The meeting was rounded off with a European parade and
fair, featuring music, dance, theatre, and singing performances accompanied by arts exhibitions,
the project was accompanied by a website, where the
most important information related to the 2nd European
Youth Meeting was posted and Merkuriusz online bulletin
(www.secs.poznan.pl),
students of other schools from Poznań, local residents and
tourists took an active part in the meeting programme,
which aimed at stimulating interest in the European integration on the part of Poznań inhabitants and tourists.
project language
Competition for Institutions
primary schools
Project objectives:
• Establishing an integration and cooperation
platform for secondary school students who
wish to make friends, work and play together,
• overcoming stereotypes, cultural and linguistic
barriers and reinforcing a sense of community,
• promotion of foreign language learning,
• shaping an attitude of tolerance and counteracting racial, religious and national discrimination,
• promotion of European integration, the city
of Poznań, the region of Wielkopolska and Poland
teacher – coordinator
Henryk Józefowski
[email protected]
ENG
37
laureat 2008
Aneta Sadowska-Martyka
tytuł projektu
język projektu
angielski
Cele projektu:
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
instytucje inne
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
Sharing stories
about cooperation
Opis projektu:
nauczyciel − koordynator
Aneta
Sadowska-Martyka
[email protected]
38
• opracowanie i wdrażanie programu integrującego
treści nauczania z zakresu wczesnego nauczania języka
angielskiego z kształtowaniem postaw prospołecznych
zawartych w programie nauczania zintegrowanego
DKW-4014-11/99
• ocenianie postępowania własnego i innych, rozumienie swoich ról jako członka zespołu i przestrzeganie
norm z tym związanych, zachowywanie obowiązujących zasad i świadome stosowanie norm współżycia
między ludźmi, poczucie tożsamości kulturowej
i narodowej, poszanowanie odmienności, planowanie
kolejności podejmowanych działań prowadzących do
realizacji zadania.
PL
Na podstawie doświadczeń i umiejętności zdobytych
w projekcie Comenius 2.1 Learning by Sharing (nauczanie technikami kooperacyjnymi, uczenie we współpracy,
2002-2005) opracowano autorski projekt Sharing stories
about cooperation, a w roku 2007/2008 wzbogacono go o
Sharing multicultural stories about cooperation.
Uczniowie pracowali w stałych, dobranych grupach
(heterogeneous groups) raz w tygodniu. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim i wykorzystywano podczas
nich starannie wybrane oryginalne pozycje anglojęzycznej
literatury dziecięcej.
Najpierw przeprowadzono gry i zabawy budujące klimat
współpracy i eliminujące współzawodnictwo (np. Find Someone Who, Two Facto One Fiction, Classroom Classified,
Our Rules of Cooperative Behaviour) oraz akcentujące
przynależność do grupy i zespołu (np. Team Mascottes).
Właściwa praca w grupach przebiegała według tego sa-
Szkoła Podstawowa
nr 112 im. Jana Pawła II,
Stowarzyszenie
Przymierza Rodzin
mego schematu: podanie celów i wywołanie nastawienia,
podanie wiadomości, praca w zespołach, sprawdzanie
rezultatów oraz ocena osiągnięć.
Zgodnie z metodyką pracy z książką obcojęzyczną
w pierwszej fazie uczniowie w grupach byli proszeni o pracę ze słownikiem lub krótką dyskusję, następnie rysowali
komiks (technika kooperacyjna: Circle of Artists), potem
uczyli się wspólnie (techniki kooperacyjne: Numbered Heads Together, Think-Pair-Share, Jigsaw Puzzle), aby każdy
członek zespołu potrafił opowiedzieć bajkę na podstawie
komiksu, na koniec nauczyciel losowo wybierał jednego
członka grupy, który opowiadał bajkę. Każde zajęcia
kończyły się podsumowaniem, które składało się z oceny
pracy swojej grupy oraz samooceny. W pierwszym roku
wykorzystano siedem książek, cztery lata później – w roku
szkolnym 2006/2007, program został rozszerzony do 13
opowiadań.
laureate 2008
project title
Competition for Institutions
Sharing Stories
about Cooperation
project language
English
Project objectives:
No. 112 Jana Pawła II
Primary School,
Family Alliance
Association
Based on experience and skills acquired during the implementation of Comenius 2.1 Learning by Sharing project
(teaching with the use of cooperation methods, teaching
in cooperation, 2002-2005) an author project entitled
Sharing Stories about Cooperation was developed, and
expanded by Sharing Multicultural Stories about Cooperation
in 2007/2008.
Pupils worked in standing, heterogeneous groups once
a week. Classes devoted to original English books for
children were held in English.
First, plays and games were staged to create an atmosphere of cooperation and eliminate rivalry (e.g. Find
Someone Who; Two Facts, One Fiction; Classroom Classified; Our Rules of Cooperative Behaviour) and to stress
membership in a group and team (e.g. Team Mascots).
Group work was conducted in accordance with one scenario: identifying goals and shaping an attitude, provid-
ing information, team work, verifying the results, and
evaluating the achievements.
In accordance with the methodology of work with a book
in a foreign language, the pupils worked in groups with
a dictionary or held a brief discussion at the first stage.
Then, they drew a cartoon (cooperation technique: Circle
of Artists) and studied together (cooperation techniques:
Numbered Heads Together, Think-Pair-Share, Jigsaw
Puzzle) so that each team member was able to tell the
story based on the cartoon. Finally, the teacher chose at
random one group member to tell the story. Each class
was rounded off with an assessment, which comprised the
evaluation of group’s work and self-assessment. During
the first year of project implementation, seven books were
discussed and in the school year 2006/2007, 13 stories
were analysed.
lower secondary
school teachers
upper secondary
school teachers
other institutions
Competition for Learners
Project description:
Development and implementation of an integrated
teaching curriculum DKW-4014-11/99 comprising early
English teaching and social attitude shaping, including assessment of one’s own conduct and this of others,
understanding individual roles as team members and
observing relevant rules, adherence to general principles
and abiding by social norms, awareness of cultural and
national identity, respect for otherness, and planning actions to implement a given task.
Competition for Individual Teachers
primary school
teachers
teacher – coordinator
Anneta
Sadowska-Martyka
[email protected]
ENG
39
laureat 2008
Małgorzata Szablewska
tytuł projektu
szkoły podstawowe
gimnazja
język projektu
instytucje inne
niemiecki
Cele projektu:
• rozwijanie umiejętności językowych i zachęcanie
do nauki języka niemieckiego dzięki atrakcyjnym
metodom aktywizującym, m.in. metoda cinematic
– nauczanie przez filmowanie
• łączenie nauki języka niemieckiego z technikami
multimedialnymi
• podniesienie jakości uczenia się i nauczania języka
niemieckiego
• rozwijanie wśród uczniów umiejętności aktorskich
i dziennikarskich
• kształtowanie wśród młodzieży postaw właściwego zachowania się w miejscach publicznych, m.in.
w pizzerii, w sklepie
• zwrócenie uwagi uczniów na właściwe spędzanie
czasu wolnego.
nauczyciel − koordynator
Małgorzata Szablewska
[email protected]
40
Zespół Szkół Miejskich
w Rypinie
Gimnazjum
im. Józefa Wybickiego
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
Przez film do nauki
języka niemieckiego
– film „Wir jugendliche”
(My młodzi) w wersji
niemieckojęzycznej
PL
Opis projektu:
Uczniowie brali udział w nakręceniu filmu w języku niemieckim. Wspólnie wybrano temat projektu – spędzanie
czasu wolnego. Aby poznać najpopularniejsze formy spędzania przez młodzież czasu wolnego, uczestnicy projektu
przeprowadzili w szkole sondaż wśród gimnazjalistów. Po
zebraniu wyników badania uczniowie napisali scenariusz
filmu w języku polskim, który został przetłumaczony na
język niemiecki.
Uczestnicy projektu samodzielnie podzielili się rolami
i zaczęli pracować nad dykcją i prawidłową wymową oraz
uczyć się ról na pamięć. Film był nagrywany kamerą cyfrową w pizzerii, w domu, w hali sportowej, przed kinem
i w sklepie z odzieżą, a następnie nagranie opracowano
komputerowo. Uczniowie przygotowali napisy w języku
niemieckim do poszczególnych fragmentów filmu.
Na koniec dokonano ewaluacji projektu, uczniowie spontanicznie oceniali zagrane role, wskazywali mocne i słabe
strony. Film został poddany recenzji na spotkaniu z rodzicami i zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
laureate 2008
project title
project language
German
Students shot a film in German. They selected a topic for
the project, which was leisure activities. In order to identify the most popular leisure activities among their peers,
the project group staged a survey among school students.
Having analysed the results, they wrote a script in Polish,
which was later translated into German.
Project participants selected their roles, started work on
enunciation and pronunciation and learnt their respective
roles by heart. The film was shot with a digital camera at
a pizza restaurant, individual homes, sports hall, in front
of a cinema and at a clothes shop. Next, the film was edited with the use of computer software. Students prepared
subtitles in German for individual fragments of the film.
Finally, the project was evaluated; students spontaneously
assessed their roles, pointed out strong and weak points
of the film, which was reviewed during a meeting with
parents and posted on the school’s website.
lower secondary
school teachers
upper secondary
school teachers
other institutions
Competition for Learners
Project description:
primary school
teachers
Competition for Individual Teachers
Municipal School
Compound,
Józef Wybicki Lower
Secondary School in Rypin
Competition for Institutions
Learning German
through Film entitled
Wir Jugendliche
(We, the Young)
in German
Project objectives:
• improving linguistic skills and encouraging to learn
German thanks to attractive activation methods,
such as cinematic method – teaching through filming,
• combining learning German with multimedia
technology,
• improving the quality of teaching and learning
German,
• developing students’ acting and journalism skills,
• shaping good manners expected in public places,
such as pizza restaurant or a shop,
• drawing students’ attention to adequate leisure
activities.
teacher – coordinator
Małgorzata Szablewska
[email protected]
ENG
41
laureat 2008
Katarzyna Perec-Nodzyńska
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Żorach
Konkurs projektów instytucjonlanych
tytuł projektu
W zasięgu ręki
– świat wszystkimi
zmysłami
francuski i hiszpański
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
instytucje inne
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
język projektu
nauczyciel − koordynator
Katarzyna Perec-Nodzyńska
[email protected]
42
PL
Cele projektu:
• poszerzenie oferty językowej szkoły o język hiszpański
• nauczanie języków obcych w sposób interdyscyplinarny, z wykorzystaniem zdolności muzycznych, tanecznych, plastycznych, kulinarnych, aktorskich i in.
• propagowanie tolerancji i otwartości wobec innych
kultur i religii
• zachęcanie uczniów do poznania kraju danego obszaru
językowego od wewnątrz dzięki organizowaniu szkolnych wymian międzynarodowych
• wykształcenie w młodzieży chęci mówienia w językach
obcych, przez traktowanie języka jako narzędzia do
realizacji swych marzeń, dążenie do wyeliminowania
oporów i kompleksów w mówieniu w sytuacjach
pozalekcyjnych
• zainteresowanie uczniów odmianami języka francuskiego i hiszpańskiego na innych kontynentach oraz
kulturą krajów francusko- i hiszpańskojęzycznych
• zaangażowanie rodziców w przedsięwzięcia edukacyjne.
Opis projektu:
Autorskie programy nauczania języka hiszpańskiego
w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym:
• Hiszpański przez piosenkę – udział młodzieży w dwumiesięcznych warsztatach językowo-muzycznych
Hablamos y cantamos, przygotowanych przez Dział
Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach
(2007), opracowanie fiszek pedagogicznych piosenek
hiszpańskich i kolumbijskich, udział grup hiszpańskojęzycznych w koncercie finałowym projektu „Gwatemala mnie powala” oraz nagranie płyty edukacyjnej
dołączonej do „Zeszytów Muzealnych”
• Francuski śpiewająco – zorganizowanie przedświątecznego spotkania z uczniami i ich rodzicami „Rodzice
bliżej szkoły” w celu zaprezentowania osiągnięć
uczniów oraz wspólnego śpiewania francuskich piosenek (2006), udział młodzieży w koncercie finałowym
projektu „Laboratorium Belgia, Monsieur Brel, vous
permettez” w wykonaniu Marii Meyer (2007), praca
z piosenką na lekcjach języka francuskiego (materiały
pozyskane podczas szkoleń COFRAN i stażu językowego we Francji, 2005-2008)
• Baila morena – udział uczniów w koncercie Flamenco
w wykonaniu Justyny Jarek z Wrocławia (2007), zorganizowanie kursu tańca latynoskiego prowadzonego
przez Ediego Sancheza (2007)
• Przez żołądek do serca – systematyczne organizowanie
lekcji kulinarnych, przygotowanie dań: Choucroute
laureat 2008
Konkurs projektów instytucjonlanych
gimnazja
•
•
•
• Bez kompleksów – zorganizowanie spotkania młodzieży z konsulem Ambasady Republiki Kolumbii w Polsce
Carlosem Mario Clopotofskym (2005), spotkania
uczniów, nauczycieli, dyrektorów żorskich szkół oraz
pracowników urzędu miasta z radcą ds. edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce – Felixem Herrero Castrillo
(2007), spotkania uczniów, nauczycieli i przedstawicieli urzędu miasta z ambasadorem Gwatemali Heinzem
Erichem Richter de Leon (2007)
• Spotkania z Afryką – regularne organizowanie
prelekcji afrykanisty, wykładowcy Zakładu Etnologii
Uniwersytetu Śląskiego, dyrektora Muzeum Miejskiego w Żorach Lucjana Buchalika w ramach programu
Bliżej Afryki (2005-2008)
• Poznajemy Amerykę – udział młodzieży w lekcjach
muzealnych Na indiańskim targowisku Gwatemali
(2007) w ramach programu „Gwatemala mnie powala”,
przeprowadzenie wywiadu w języku hiszpańskim
z Wenezuelką Dalilą Moreno De Da Silva (2007)
• promowanie języka hiszpańskiego i francuskiego na
dniach otwartych (2005-2008), współpraca z władzami miasta i mediami (20052008), propagowanie wiedzy o krajach francusko- i hiszpańskojęzycznych przez
aktualizację gazetek tematycznych (2005-2008)
• udział w warsztatach językowych w ramach Dni Frankofonii organizowanych przez NKJO w JastrzębiuZdroju (2005-2007).
szkoły
ponadgimnazjalne
instytucje inne
Konkurs projektów uczniowskich
•
alsacienne (Kiszona kapusta po alzacku) oraz Bananes
flambées (Płonące banany), wspólna degustacja potraw
(2005-2008)
Urodzeni aktorzy – systematyczne odgrywanie scenek
z życia codziennego w języku francuskim i hiszpańskim w celu uzyskania większej swobody językowej,
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach typowych
oraz wspólnej zabawy (2005-2008), zorganizowanie
spotkania z Pierrem Moresau, nauczycielem Gimnazjum Jean Moulin z miasta partnerskiego Żor
Montceau-Les-Mines, w celu opracowania programu
Międzynarodowych Spotkań Teatralnych podczas
wakacji letnich we Francji (2008)
!Qué viva Espana! – zorganizowanie konkursu
plastycznego dla gimnazjalistów na temat Hiszpanii
(2006)
Polak – Hiszpan, dwa bratanki – nawiązanie kontaktu
i zorganizowanie czterech edycji wymiany polskohiszpańskiej ze szkołą z katalońskiego miasta Mataro
(2005-2008)
Język to mój paszport – udział młodzieży w Olimpiadzie Języka Francuskiego (II etap), konkursach Pokaż
nam język (II etap, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie), powiatowym konkursie języka francuskiego Que
sais – je sur la France (III miejsce w regionie), Konkursie o Indeks (NKJO w Jastrzębiu-Zdroju, II miejsce
– wolny wstęp do kolegium)
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły podstawowe
nauczyciel − koordynator
Katarzyna Perec-Nodzyńska
s[email protected]
PL
43
laureate 2008
Katarzyna Perec-Nodzyńska
Secondary School
Compound in Żory
Competition for Institutions
project title
Within Arm’s Reach
– the World with all
the Senses
primary school
teachers
lower secondary
school teachers
upper secondary
school teachers
other institutions
Competition for Learners
Competition for Individual Teachers
project language
teacher – coordinator
Katarzyna Perec-Nodzyńska
[email protected]
44
ENG
French and Spanish
Project objectives:
• expanding the school’s language offer by Spanish,
• teaching foreign languages in an interdisciplinary
manner, with the use of talents related to music,
dance, fine arts, cooking, acting, etc.,
• promoting tolerance and openness to other cultures
and religions,
• encouraging students to becoming acquainted with
a different country by participating in international
school exchanges,
• instilling in students the willingness to use a foreign
language by treating it as a tool for realising one’s
dreams; striving at the elimination of resistance and
complexes related with speaking a foreign language
outside the classroom,
• generating students’ interest in the varieties of French
and Spanish spoken in various continents and in culture of French and Spanish speaking countries,
• committing parents to educational activities.
Project description:
Author curricula for the teaching of Spanish at lower secondary and secondary schools:
• Spanish through Songs – students participated in a two-month
language and music workshop entitled Hablamos y Cantamos,
organised by the Department of Non-European Cultures at
the Municipal Museum in Żory (2007); development of pedagogical fiches for Spanish and Columbian songs; participation of Spanish-speaking groups in a concert concluding the
project entitled Gwatemala mnie powala (I Love Guatemala) and
recording of an educational CD that accompanies Museum
Booklet,
• Singing in French – organising a meeting with students and
parents around Christmas (Parents Closer to School) in order
to present the students’ achievements and sing French songs
together (2006), students’ participation in a concert concluding the project entitled Laboratorium Belgia, Monsieur Brel,
Vous Permettez performed by Maria Meyer (2007), learning
songs during French classes (materials acquired during COFRAN training and linguistic training in France, 2005-2008),
• Baila Morena – students’ participation in a Flamenco show
by Justyna Jarek from Wrocław (2007); staging a Latino
dance competition by Eddie Sanchez (2007),
• Przez żołądek do serca (To a Heart through Stomach) ‒ staging
regular cooking classes, during which the following dishes
were prepared: Choucroute alsacienne (traditional Alsatian
dish) and Bananes flambées (fried bananas); dish tasting
(2005-2008),
laureate 2008
Competition for Institutions
lower secondary
school teachers
•
•
•
•
of students, teachers, headmaster of schools and
representatives of local authorities in Żory with Felix
Herrero Castrillo, Education Adviser at the Spanish
Embassy in Poland (2007); staging a meeting of students, teachers, and representatives of local authorities with Heinz Erich Richter de Leon, Ambassador
of Guatemala to Poland (2007),
Spotkania z Afryką (Encounters with Africa) – regular talks by Lucjan Buchalik, specialist in African
studies, lecturer at the Department of Ethnology at
the University of Silesia, and director of the Municipal Museum in Żory as part of the Closer to Africa
programme (2005-2008),
Poznajemy Amerykę (Discovering America) – students’
participation in museum lessons entitled At an
Indian Fair in Guatemala (2007) staged under i Love
Guatemala programme; staging an interview in Spanish with Dalila Moreno De Da Silva from Venezuela
(2007),
Promotion of Spanish and French during Open Doors
at the school (2005-2008); cooperation with local
authorities and the media (2005-2008); propagation
of knowledge of French and Spanish speaking countries by updating school newsletters (2005-2008),
Participation in language workshops during Francophony Festival organised by the Teacher Training
College in Jastrzębie Zdrój (2005-2007).
upper secondary
school teachers
other institutions
Competition for Learners
• Urodzeni aktorzy (Natural Born Actors) – role plays presenting every-day scenes staged in French and Spanish
to make students feel at ease with the use of a foreign language in everyday situations and to have fun
(2005-2008). Staging a meeting with Pierre Moresau,
a teacher from Jean Moulin Lower Secondary School
from Montceau-Les-Mines, which is a twin city of Żory,
in order to develop a programme for International
Theatre Festival in France to be organised during the
summer holidays (2008),
• !Qué viva Espana! – arts competition for students devoted to Spain (2006),
• Polak – Hiszpan, dwa bratanki (Pole and Spaniard – Two
Brothers) – establishing contact and organising four
student exchanges with a school from Mataro (Catalonia) (2005-2008),
• Język to mój paszport (Language is My Passport) – students’ participation in the French Competition (2nd
stage), Pokaż nam język (Show your Tongue) Competition (2nd stage at the School of Banking in Chorzówe),
county-level French competition entitled Que sais–je
sur la France (3rd place in the region), competition
for a Students Book at the Teacher Training College in
Jastrzębie Zdrój, (2nd place – free entry to the college),
• Bez kompleksów (No Inhibitions) – staging a meeting
with Carlos Mario Clopotofsky, a Consul of the Republic of Columbia in Poland (2005); staging a meeting
Competition for Individual Teachers
primary school
teachers
teacher – coordinator
Katarzyna Perec-Nodzyńska
[email protected]
ENG
45
laureat 2008
Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk
tytuł projektu
język projektu
niemiecki, angielski
oraz częściowo francuski,
włoski, rosyjski
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
instytucje inne
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
Moje hobby
– fotografika
Cele projektu:
nauczyciel − koordynator
Bogumiła
Miodyńska-Kowalczyk
[email protected]
46
PL
• motywowanie uczniów, ich rodziców oraz środowiska lokalnego do nauki języków obcych; uświadamianie wielojęzyczności Unii i korzyści z uczenia się
przez całe życie
• popularyzacja nauki języków obcych wśród osób
niepełnosprawnych i potrzebujących specjalnego
wsparcia w nauce
• promowanie aktywnego uczenia się języka obcego,
stwarzanie możliwości konwersacji w naturalnych
sytuacjach językowych oraz prezentacji osiągnięć
na szerszym forum
• udział w edukacyjnych projektach współpracy
międzykulturowej, ochrony środowiska i międzynarodowych projektach młodzieżowych organizowanych przez Komisję Europejską
• zorganizowanie i przeprowadzenie edukacyjnych projektów o zasięgu międzynarodowym, zgodnie z profilem europejskim klasy wychowawczej
• organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
chcących poszerzać znajomość języków obcych oraz
wiedzę ogólną na temat dziedzictwa kulturowego Europy i świata, pomocy rozwojowej i humanitarnej Unii
Europejskiej oraz ochrony środowiska
• rozwijanie zainteresowań uczniów fotografiką, technikami multimedialnymi; promowanie twórczości
artystycznej; wykonanie bazy fotografii jako pomocy
dydaktycznych do egzaminu maturalnego
• współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
• promowanie aktywności uczniów w zakresie dzielenia
się wiedzą i doświadczeniem z innymi placówkami;
współpraca ze środowiskiem lokalnym i mediami.
laureat 2008
•
•
• Tworzenie pomocy dydaktycznej będącej bodźcem do
ćwiczenia sprawności mówienia i pisania w postaci
szkolnej bazy fotografii i albumów do poszczególnych
kręgów tematycznych ułatwia uczniom przygotowanie
się do egzaminu maturalnego z języka obcego przez ich
twórcze zaangażowanie.
• Etap I Moje hobby – fotografika: zapoznanie uczniów
z zasadami dobrego fotografowania i fachowym słownictwem z zakresu obsługi aparatu fotograficznego na
podstawie instrukcji w języku niemieckim.
• Etap II Motywacja do działań: analiza zdjęć i albumów
(np. przewodniki, słowniczki tematyczne, minidialogi, wiersze, gry i zabawy) wykonanych przez byłych
i obecnych uczniów, nagrodzonych na licznych konkursach, w których wykazali się znajomością języka
niemieckiego, motywuje do aktywnego uczestnictwa
•
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
instytucje inne
Konkurs projektów uczniowskich
Opis projektu:
szkoły podstawowe
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
•
młodzieży w procesie dydaktycznym i daje wiarę we
własne siły. Albumy te stanowią cenne źródło informacji, np. o krajach Unii Europejskiej, historii i patronie
szkoły, mieście rodzinnym Łodzi i regionie łódzkim.
Etap III Studium Europejskie – zrealizowano trzy projekty, przy których autorka współpracowała z nauczycielkami edukacji europejskiej oraz języka niemieckiego i angielskiego:
Irlandia – Szmaragdowa Wyspa: Ogólnopolski konkurs
o Irlandii zorganizowany przez Ireland Tourism: przygotowanie i wysłanie prac – makiety i przewodnika
po Irlandii (I miejsce w Polsce, nagrodą jest wyjazd do
Irlandii w lutym 2008)
Afryka – rozwój zrównoważony: udział uczniów klasy
europejskiej w dyskusjach z unijnymi ekspertami ds.
ochrony środowiska na czatach organizowanych przez
European Schoolnet, udział w konkursie European Development Youth Prize 2007 Focus on Afrika – Sustainable Development (Młodzieżowy konkurs o rozwoju
międzynarodowym pn. Afryka – rozwój zrównoważony), którego tematami były zmiany klimatyczne, woda,
energia i zrównoważona turystyka w Afryce (Uczniowie wykonali 204 plakaty i prezentacje multimedialne
w językach obcych, z których 40 jest umieszczonych na
stronie internetowej Komisji Europejskiej), zorganizowanie Wojewódzkiej konferencji, Młodzieżowych
warsztatów integracyjnych oraz Międzyszkolnego konkursu wiedzy na temat Afryka – zrównoważony rozwój
(Udział wzięło 250 uczestników z 16 szkół: gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
z Łodzi i województwa łódzkiego), uczestnictwo
młodzieży w jury konkursu na Dniach Europejskich
w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi (Ocena prac
wykonanych w językach obcych).
Niemcy – nasi sąsiedzi: przygotowanie merytoryczne
na temat Berlina, Poczdamu i Frankfurtu, zaplanowanie trasy podróży, przygotowanie młodzieży do pilotażu w języku niemieckim po zwiedzanych obiektach
w Niemczech, zaznajomienie ze słownictwem z zakresu turystyki; nawiązanie kontaktów z Uniwersytetem
Europejskim Viadrina, uzgodnienie warunków przyjazdu na Dni Otwarte Uniwersytetu do Frankfurtu nad
Odrą; wizyta edukacyjna w Niemczech połączona ze
zwiedzaniem.
Konkurs projektów instytucjonlanych
Studium Europejskie
przy XXIII Liceum
Ogólnokształcącym
im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Łodzi
nauczyciel − koordynator
Bogumiła
Miodyńska-Kowalczyk
[email protected]
PL
47
laureate 2008
Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk
project title
Competition for Institutions
Photography
‒ My Hobby
project language
German, English, French,
Italian and Russian
Competition for Individual Teachers
primary school
teachers
lower secondary
school teachers
upper secondary
school teachers
other institutions
Competition for Learners
Project objectives:
teacher – coordinator
Bogumiła
Miodyńska-Kowalczyk
[email protected].com
48
ENG
• motivating students, parents and local community to
foreign language learning; propagating the multilingualism of the Union and benefits of lifelong learning.
• popularising foreign language learning among the
disabled and people with learning difficulties,
• promoting active learning of foreign languages,
creating opportunities for conversations in natural
situations and presenting the achievements on a wider
forum,
• participation in educational projects devoted to intercultural cooperation, environmental protection and in
international youth projects organised by the European Commission,
• organising and staging educational projects with
•
•
•
•
international reach, in accordance with the European
profile of the form,
organising additional classes for students willing to
broaden their knowledge of foreign languages and gain
general expertise on European and global cultural heritage, developmental and humanitarian aid provided
by the European Union and environmental protection,
developing students’ interests in photography and
multimedia technology; promoting artistic activity;
making a database of photographs used as teaching
aids for the final examinations (matura),
cooperation with teachers of other subjects,
promoting students’ activity in the scope of sharing
knowledge and experience with other institutions;
cooperation with local community and the media.
laureate 2008
European School
at the XXIII
ks. prof. Józef Tischner
Secondary School in Łódź
•
• Development of teaching aids in the form of a database of photographs and albums devoted to individual
topics, which serve as stimuli for practicing speaking
and writing, help students prepare for the final examinations in a foreign language by active commitment to
the process.
• Stage I; My Hobby – Photography: making students
familiar with the rules for quality photography and
specialist vocabulary related to the use of a camera
based on operating instructions written in German.
• Stage II; Motivating for Activity: analysing award
winning photos and albums (e.g. guides, dictionaries,
mini-dialogues, poems, games and plays) made by
former and current students with good command
•
lower secondary
school teachers
upper secondary
school teachers
other institutions
Competition for Learners
Project description:
primary school
teachers
Competition for Individual Teachers
•
Competition for Institutions
•
of German, motivates youth to actively participate in
the teaching process and boosts their self-confidence.
Albums are important sources of knowledge on the
countries of the European Union, history of the school,
students’ hometown and the region of Łódź.
Stage III; European School – the author has implemented three projects, on which she has cooperated with
teachers of European Education, German and English:
Ireland – The Emerald Island: Poland-wide competition on the knowledge of Ireland organised by Ireland
Tourism: submitted works included models and guide
to Ireland (1st place in Poland, the prize consisted in
a trip to Ireland in February 2008).
Africa – Sustainable Development: students of the
European form participated in discussions with EU
experts on environmental protection via chat rooms
organised by European Schoolnet, participation in
European Development Youth Prize 2007 Focus on
Africa – Sustainable Development (competition for
youth devoted to international development and
sustainable development in Africa) devoted to climate
change, water and power resources, as well as sustainable tourism in Africa (Students made 204 posters
and multimedia presentations in foreign languages, 40
of which are posted the portal of the European Commission), staging a conference with a provincial scope,
integration workshop for youth and Africa- Sustainable Development competition for schools attended by
250 participants from 16 schools, including lower and
upper secondary schools and schools for students with
special needs from Łódź and the Łódzkie Province),
sitting on a jury of a competition organised as part
of European Festival at the Zespół Szkół Specjalnych
nr 4 (Special Education School Compound) in Łódź
(evaluating works made in foreign languages).
Germans – Our Neighbours: gathering information
on Berlin, Potsdam and Frankfurt, planning a trip,
preparing for guided tours in German at sights to be
visited in Germany, becoming acquainted with tourism
glossary; establishing contact with European University Viadrina, setting conditions for a visit to the
University during Open Doors in Frankfurt on Oder;
educational and sightseeing visit to Germany.
teacher – coordinator
Bogumiła
Miodyńska-Kowalczyk
[email protected]
ENG
49
laureat 2008
Joanna Kijewska
III Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
we Włocławku
Konkurs projektów instytucjonlanych
tytuł projektu
Szansa na przyszłość
– czyli Business
English w liceum
ogólnokształcącym
szkoły
podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
instytucje inne
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
język projektu
nauczyciel − koordynator
Joanna Kijewska
[email protected]
50
PL
angielski
Cele projektu:
• uświadomienie znaczenia znajomości języka obcego
(w tym Business English) dla rozwijania wiedzy o różnorodności kultur i rozumienia jej wartości
• motywowanie uczniów do poszerzania znajomości
języka angielskiego pod kątem jego przydatności
w późniejszej karierze zawodowej
• wszechstronne przygotowywanie do życia zawodowego we współczesnej Europie i świecie
• wspieranie młodego człowieka w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych
niezbędnych dla rozwoju osobistego i aktywnego
funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy
• nauczanie języka obcego rozszerzone o specjalistyczne
pojęcia typowe dla biznesu
• przygotowanie uczniów do międzynarodowego
egzaminu English For Business LCCI International
Qualifications
• wyrównywanie szans edukacyjnych przez kierowanie
oferty zajęć dodatkowych do uczniów wywodzących
się z terenów o wysokim wskaźniku bezrobocia oraz ze
środowisk wiejskich
• zwiększanie szans młodzieży na korzystny staż w firmach krajowych i zagranicznych
• wykorzystanie nowoczesnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych, w tym narzędzi ICT,
w celu popularyzacji najnowszych, polisensorycznych
sposobów zdobywania wiedzy i uatrakcyjniania procesu kształcenia.
Opis projektu:
• realizowanie (od 2003 r.) autorskiego programu nauczania
języka angielskiego z elementami Business English na zajęciach
obowiązkowych z języka obcego w klasach kierunku ekonomiczno-marketingowego i na zajęciach pozalekcyjnych
• przystępowanie uczniów do egzaminu English For Business,
zdobywanie międzynarodowych certyfikatów honorowanych
przez pracodawców i wyższe uczelnie w Polsce i świecie
• współpraca z licencjonowanym centrum egzaminacyjnym
LCCI, by (przy wsparciu finansowym sponsorów) umożliwić
niezamożnej młodzieży przystąpienie do międzynarodowego
egzaminu EFB na rożnych poziomach
• podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i uzyskanie
międzynarodowego certyfikatu Further Certificate for Teachers of Business English (FTBE) uprawniającego do nauczania języka biznesu oraz ukończenie kursu w systemie eLearning Jak uczestniczyć w programie eTwinning?, uzyskanie
członkostwa Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych
i Specjalistycznych TEPIS
• współpraca z European Platform for Dutch Education (Holandia) – delegowanie ucznia na polsko-niderlandzką konferencję
młodzieży The Future of Europe: poszerzanie wiedzy w dziedzinie kultury, historii i tradycji obu krajów, doskonalenie
znajomości języka angielskiego oraz wzmacnianie integracji
europejskiej
• udział uczniów w ogólnopolskim konkursie translatologicznym organizowanym przez dwutygodnik „Cogito” oraz WSJO
w Poznaniu, weryfikowanie i pogłębianie znajomości języka
angielskiego, odkrywanie nowych motywacji do uczenia się
języka obcego
• udział uczniów w ogólnopolskim konkursie Pokaż nam język,
organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową, sprawdzanie
swoich umiejętności językowych, współpraca z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami języka
angielskiego na warsztatach metodycznych
• Dni otwarte szkoły – przedstawianie innowacyjnych metod
nauczania języków obcych nauczycielom, gimnazjalistom
i ich rodzicom, promowanie inwestowania intelektualnego we
własną przyszłość i potrzeby wprowadzania Business English;
wizyty przedstawicieli University of Wolverhampton (Wielka
Brytania) – zapoznanie uczniów (w języku angielskim) z ofertą
edukacyjną brytyjskiego uniwersytetu i przedstawienie możliwości zdobycia dyplomu zagranicznej uczelni
• udział w wizycie studyjnej Socrates Arion (Sintra-Portugalia):
przedstawienie polskiego systemu edukacji, obserwacja przykładów dobrych praktyk oraz dzielenie się własnym doświadczeniem z zakresu nauczania Business English
• opracowywanie na zajęciach BE prezentacji PowerPoint: motywowanie uczniów do twórczego poszukiwania rozwiązań,
rozwijanie ich autonomii przez uczenie dokonywania wyborów
i dzielenia się wynikami swojej pracy
• redagowanie korespondencji handlowej, opracowywanie case
studies oraz prac projektowych dotyczących wybranych zagadnień z dziedziny ekonomii i biznesu
• cykliczne organizowanie Dni Językowych: angażowanie
w życie szkoły rodziców uczniów, wychowawców, nauczycieli
innych przedmiotów oraz przedstawicieli władz miasta i lokalnych mediów.
Project description:
Joanna Kijewska
laureate 2008
Maria Konopnicka
Secondary School
in Włocławek
project title
Chance for Bright
Future
– Business English
at Secondary School
Konkurs projektów instytucjonlanych
project language
English
szkoły
podstawowe
gimnazja
Project objectives:
szkoły
ponadgimnazjalne
instytucje inne
Konkurs projektów uczniowskich
• Making aware of the importance of foreign languages (including Business English) for the expansion
of knowledge on diversity of cultures and understanding their value,
• motivating students to improve their English with
a view of using it in the future professional career,
• comprehensive preparation for professional life in
contemporary Europe and the globe,
• supporting young people in their acquisition of basic
skills and competences that are indispensable for personal development and operations in the knowledge
society,
• teaching a foreign language with a focus on specialist
business glossary,
• preparing students for English For Business LCCI
International Qualifications examination,
• bridging the educational gap by offering additional
classes to students from regions with high unemployment and from rural communities,
• enhancing the chances of young people for an internship at Polish and foreign companies,
• using the latest methods, technologies, materials and
teaching aids, including ICT tools, in order to propagate the latest, polisensory methods for the acquisition
of knowledge and making the teaching process more
attractive.
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
• implementation of an author curriculum for teaching English
with elements of business glossary during regular classes for
economics and marketing oriented forms and during extracurriculum activities (since 2003),
• preparing students for English For Business examinations,
earning international certificates recognised by employers
and higher education institutions in Poland and abroad,
• cooperation with a licensed LCCI examination centre (with
financial support from sponsors) in order that less affluent
youth could enter the EFB examinations,
• raising professional qualifications by the teacher and earning
the Further Certificate for Teachers of Business English
(FTBE) certificate, which authorises to teach Business English;
completion of an eLearning course entitled How to participate
in eTwinning programme?; becoming a member of Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
(Polish Association of Economic, Legal and Court Translators),
• cooperation with European Platform for Dutch Education
(Netherlands) – sending a student to Polish-Dutch youth
conference entitled The Future of Europe: expanding knowledge on the culture, history and traditions of the two countries,
improving English and promoting the European integration,
• participation of students in Poland-wide translation competition organised by Cogito biweekly and Poznań College
of Foreign Languages, verifying and improving knowledge
of English, finding new sources of motivation to learn a foreign language,
• participation of students in Poland-wide competition entitled
Show Your Tongue organised by a School of Banking, certifying one’s linguistic competences; cooperation with KujawskoPomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli (Teacher Training
Centre) in Włocławek,
• sharing knowledge and experiences with other English teachers during methodology workshops,
• Open Doors at the school – presenting innovative methods for
foreign language teaching to other teachers, lower secondary
school students and their parents; promotion of intellectual investments in one’s future and the need of introducing
Business English to schools; visits of representatives of University of Wolverhampton (Great Britain) – making students
familiar with the educational offer of the British university
and presenting opportunities for earning a diploma abroad (in
English),
• Participation in a study visit under the Socrates Arion programme in Sintra, Portugal; presenting the Polish system
of education, observing good practice examples and sharing
experiences in the scope of Business English teaching,
• Development of a PowerPoint presentation during the classes:
motivating students to creative search for solutions, developing their autonomy by teaching them how to make choices
and share the results of their work,
• Writing business correspondence, development of case studies
and project works regarding selected economics and business
topics,
• Staging regular Foreign Language Festivals: committing parents, teachers of other subjects, students and representatives
of local authorities and the media in the activites taken at the
school.
nauczyciel − koordynator
Joanna Kijewska
[email protected]
ENG
51
laureat 2008
Anita Czerner
Muzeum Miejskie w Żorach
tytuł projektu
język projektu
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
instytucje inne
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
Projekt
kulturoznawczo-edukacyjny
„Gwatemala
mnie powala”
nauczyciel − koordynator
Anita Czerner
[email protected]
52
PL
angielski
Cele projektu:
• pokazanie ciągłości historycznej jako przyczynowoskutkowej relacji zdarzeń na gruncie środkowoamerykańskim
• próba przełamania europocentrycznego sposobu
patrzenia na świat i stworzenie warunków do jego
poznania, doświadczenia i interpretacji przez pryzmat
kultur Mezoameryki
• zmiana optyki myślenia i poszerzenie horyzontów
przez spojrzenie na nas i naszą kulturę z perspektywy
kultur pozaeuropejskich
• nawiązanie dialogu międzykulturowego między Europą a Ameryką Środkową
• zachęcenie do nauki języka obcego jako głównego
narzędzia porozumienia się
• nowoczesne spojrzenie na kontakty i współpracę szkoły i muzeum, kształcące zainteresowanego i aktywnego
odbiorcę.
Opis projektu:
• projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży: pokazy
filmowe, spotkania kulturalne, wykłady tematyczne
(prowadzone przez specjalistów – muzyk latynoski,
archeolog majolog, etnolog oraz antropolog kultury – chętnych do przedstawienia tych niezwykłych
tematów dzieciom oraz młodzieży szkolnej), koncert
finałowy
• wystawy etnologiczno-archeologiczne: Gwatemalskie
targowisko – wystawa etnograficzna przedstawiająca
tradycyjne targowisko indiańskie w Gwatemali (eksponaty pochodzą z Muzeum Narodowego w Szczecinie);
W świecie Majów – wystawa fotograficzna z komentarzem autorskim archeologa majologa dra Jarosława
Źrałki
• lekcje muzealne: Szlakiem jaguara, Na indiańskim
targu w Gwatemali
• Hablamos y cantamos – warsztaty językowo-muzyczne: nauka języka hiszpańskiego (jego latynoamerykańskiej wersji) prowadzona przez kolumbijskiego muzyka
Ediego Sancheza; Tajemnicze ścieżki kakaowca – gra
edukacyjna bazująca na wiedzy z botaniki i zoologii;
Odkrywamy skarby Majów – archeologiczna wędrówka
– warsztaty archeologiczne
• wydawnictwo – opracowano czwarty tom Muzealnych
Zeszytów Edukacyjnych „Gwatemala mnie powala”
wraz z prezentacją multimedialną, uzupełniających
Bibliotekę Młodego Antropologa.
laureate 2008
Municipal Museum in Żory
project title
English
Project description:
Project objectives:
• Showing historic continuity in Central America as
a cause and effect relation,
• Making an attempt to abolish Euroentric attitude and
creating conditions for learning, experiencing and interpreting the world from the perspective of Mesoamerican
culture,
• Changing the point of view and broadening the horizons
by looking at our culture from the perspective of nonEuropean cultures,
• Establishing intercultural dialogue between Europe and
Central America,
• Encouraging to learning a foreign language as a main
communication tool,
• Modern approach to contacts and cooperation between
schools and museums, which spurs interest and active
participation.
lower secondary
school teachers
upper secondary
school teachers
other institutions
Competition for Learners
• educational project for children and youth: film
screenings, cultural events, concert, and lectures
given by specialists, including a musician from South
America, archaeologist specialising in the Maya
civilisation, ethnologist and cultural anthropologist
who presented the topics of their interests to children
and youth,
• Ethnology and archaeology exhibitions: a Market
Place in Guatemala, which presented traditional
Indian market place in Guatemala (exhibits from the
National Museum in Szczecin); In the World of Maya
– an exhibition of photographs by dr Jarosław Źrałka,
an archaeologist specialising in the Maya civilisation
with comments from the author.
• Lessons at the museum: Jaguar Traces, At an Indian
Market Place in Guatemala,
• workshops: Hablamos y Cantamos – music and
foreign language workshop: teaching Spanish (South
American version) by Eddie Sanchez, a musician from
Columbia; Mysterious Cacao Tree Alleys – educational
game requiring knowledge of botany and zoology;
Discovering the Maya Treasure – an Archaeology Trip,
which was an archaeology workshop,
• publishing of the fourth Museum Booklet entitled
i Love Guatemala accompanied by a multimedia presentation as part of the Young Anthropologist Library
series.
primary school
teachers
Competition for Individual Teachers
project language
Competition for Institutions
"I Love
Guatemala"
Culture
and Education
Project
teacher – coordinator
Anita Czerner
[email protected]
ENG
53
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
laureat 2008
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
uczeń − koordynator
Anna Bąk
[email protected]
54
PL
uczniowie
tytuł projektu
Angelika Uściska
Jagoda Witkowska
Marta Niespodziana
Monika Michałowicz
Katarzyna Król
Malwina Nowakowska
Kinga Słapek
English adventure
– przygoda z angielskim
Opis projektu:
Cele projektu:
• lekcje języka angielskiego dla uczniów klasy zerowej: odbyły się trzy spotkania, podczas których
autorki projektu pod nadzorem opiekuna nauczyły
dzieci nazw kolorów, zwierząt i zabawek, przeprowadziły gry i zabawy językowe, dzieci wykonały
prace plastyczne
• zorganizowano trzy konkursy językowe: dla
uczniów klas I-III – wykonanie plakatów dotyczących bajek i opowieści brytyjskich (Kubuś Puchatek, Harry Potter, Listonosz Pat, Teletubisie); dla
uczniów klas IV-VI – wykonanie pracy dotyczącej
Wielkiej Brytanii – symboli, kultury, sztuki; trzeci
konkurs został zamieszczony w gazetce językowej
• powstała wyjątkowa gazetka językowa, która zawiera sprawozdania z realizowanych działań, słowniczek językowy, zabawy i konkursy po angielsku
• wystawiono szkolny musical na podstawie High
school musical dla nauczycieli, uczniów, rodziców
i mieszkańców okolicznych wsi, w przedstawieniu
wzięli udział także inni uczniowie z klas IV i V
• pokazywano w szkole filmy i bajki w wersjach oryginalnych
• przygotowano wystawę dotyczącą pracy nad projektem ze zdjęciami i plakatami o Wielkiej Brytani
• dzięki firmie Pearson Longman, która zaopatrzyła
szkołę w książeczki, pomysłodawczynie miały szansę poczytać literaturę angielską, porozmawiać o niej
i wymienić się informacjami
• wyniki projektu można obejrzeć na stronie internetowej www.english-adventure.blogspot.com.
język projektu
angielski
Szkoła Podstawowa w Gorzycach
• zachęcenie większej liczby dzieci z wiejskiej szkoły do
nauki języka obcego dzięki atrakcyjnym zajęciom
• zapoznanie uczniów szkoły, zwłaszcza maluchów,
z kulturą Wielkiej Brytanii, dzięki konkursom, wystawom, filmom i bajkom w wersjach oryginalnych.
laureate 2008
learners
project title
Angelika Uściska
Jagoda Witkowska
Marta Niespodziana
Monika Michałowicz
Katarzyna Król
Malwina Nowakowska
Kinga Słapek
English
Adventure
Primary School in Gorzyce
Project description:
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Competition for Learners
• teaching English to grade zero pupils: three meetings have been staged, during which project group
supervised by a teacher taught children the names
of colours, animals and toys, staged language games
and plays, made drawings and paintings with children,
• three language competitions have been organised;
one for pupils of grades 1-3 consisting in making
posters on British cartoons and books for children,
such as Winnie the Pooh, Harry Potter, Pat the
Mailman, Teletubbies); one for pupils of grades
4-6 consisting in making artistic works devoted
to Great Britain’s symbols, culture, and arts; and
a competition for all pupils announced in a foreign
language bulletin,
• publishing a foreign language bulletin featuring
reports on school activities, mini-dictionary, and
games and plays in English,
• staging a school musical based on High School Musical and presenting it to teachers, pupils, parents and
residents of local villages in cooperation with other
pupils of grades 4 and 5,
• screenings of films and cartoons in original language versions,
• exhibition devoted to work on the project featuring
photos and posters presenting Great Britain,
• Thanks to Pearson Longman publishing company,
who provided the school with books, the project
authors could read English literature, talk about it
and exchange information,
• Project results may be viewed at www.englishadventure.blogspot.com.
Competition for Individual Teachers
• encouraging a larger number of children attending
a rural school to learn a foreign language thanks to
attractive activities,
• making pupils familiar with the culture of Great Britain, especially the youngest ones, by organizing competitions, exhibitions, and film and cartoon screenings in
original language versions.
English
Competition for Institutions
Project objectives:
project language
learner − coordinator
Anna Bąk
[email protected]
ENG
55
Konkurs projektów uczniowskich
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
laureat 2008
tytuł projektu
Klaudia Ogrodowczyk
Aleksandra Wójcik
Izabela Machu
Katarzyna Micka
Marta Prządka
Piotr Wardak
Od przedszkolaka
do anglomaniaka
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Gimnazjum
im. Jana III Sobieskiego
w Sobieszynie
Cele projektu:
Opis projektu:
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Uczniowie prowadzili zajęcia, stosując metody aktywizujące (wspólne śpiewanie piosenek, nauka wierszyków
– chants, kolorowanki, memory games, gry i zabawy
ruchowe). Grupa samodzielnie przygotowywała się do
zajęć (plansze, rysunki, flashcards), konsultując się
z wychowawcą zerówki, aby jej działania były zgodne
z programem nauczania klas zerowych. Dużą część czasu
poświęcono na zapoznanie maluchów z kulturą państw
anglojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem bajek
(np. Świnka Peppa, Noddy, Alladyn, Król Lew, Bracia
Koala). Wykorzystywano materiały dostępne w klasie
języka angielskiego, np. filmy English Adventure, płyty
z piosenkami i wierszykami (do podręczników Stardust
i Footprints), plakaty i plansze. Sześciolatki miały szanse
zapoznać się ze stronami edukacyjnymi w Internecie, np.
Anglomaniacy.
Projekt obejmował również działania dla uczniów ZSO
– Tydzień kultury australijskiej. Grupa przygotowała
dekorację szkoły, plakaty i gazetki ścienne, propagowała
kulturę we wszystkich klasach gimnazjum, zachęcając
do pracy metodą projektu. Dzięki temu prawie wszyscy
uczniowie gimnazjum przygotowali projekty: prezentacje multimedialne, plakaty, filmy DVD, makiety (Uluru).
Grupa włączyła się w przygotowanie Szkolnego konkursu
wiedzy o Australii.
nauczyciel − opiekun
Magdalena Ostrowska
[email protected]
56
uczniowie
PL
język projektu
angielski
• zapoznanie dzieci sześcioletnich z podstawami języka
angielskiego
• przybliżenie kultury państw anglojęzycznych
• zapoznanie dzieci z anglojęzycznymi bajkami kreskówkami, np. Alladyn, Król Lew, Świnka Peppa itp., nauka
wierszyków i piosenek w języku angielskim, zabawy
anglojęzyczne (np. Simon says…)
• przygotowanie do nauki na regularnych zajęciach
lekcyjnych w i klasie
• wprowadzenie eTwinning (nawiązanie kontraktu
z przedszkolem w Rumunii, projekt Our new Adventure-English zaakceptowany przez Narodowe Biuro
w Polsce; problem z komunikacją ze strony rumuńskiej)
• zapoznanie uczniów ZSO w Sobieszynie z kulturą
i tradycjami australijskimi i zorganizowanie Tygodnia
kultury australijskiej 26-30 maja 2008.
laureate 2008
learners
project title
Klaudia Ogrodowczyk
Aleksandra Wójcik
Izabela Machu
Katarzyna Micka
Marta Prządka
Piotr Wardak
From a Preschool Pupil
to Anglophile
Secondary School
Compound
Lower Secondary School
in Sobieszyn
Project description:
ENG
Competition for Learners
Students staged classes themselves. They used activation methods (such as singing songs, teaching rhymes
and chants, using colouring books, memory games,
plays and games involving physical movement). The
group has individually prepared for the classes (they
prepared charts, pictures, flashcards), and consulted
grade zero teacher to make sure that their activities
were consistent with relevant curriculum. a large portion of time was devoted to making children familiar
primary schools
with the culture of English speaking countries, with
placing emphasis on cartoons (e.g. Peppa Pig, Noddy,
lower secondary
Alladin, the Lion King, Coala Brothers). They used
schools
materials normally used during their English classes,
such as English Adventure videos, CDs featuring songs
upper secondary
and rhymes (accompanying Stardust and Footprints
schools
textbooks), posters and charts. The six year olds had
an opportunity to become acquainted with educational
websites, such as www.anglomaniacy.pl
The project has also included activities addressed to
the school students. During the Week of Australian
Culture, the group presented posters and school
newsletters, propagated the culture in all grades and
encouraged their peers to work with the use of project
method. As a result, almost all students at the school
became involved in project implementation: they preteacher − coordinator
pared multimedia presentations, posters, DVD films,
Magdalena Ostrowska
models (Uluru). The group also participated in the
[email protected]
staging of a School Competition on Australia.
Competition for Individual Teachers
• Introducing basic English to six-year olds,
• Introducing culture of English speaking countries,
• making children familiar with cartoons in English, e.g.
Alladin, the Lion King, Peppa Pig, etc., teaching them
rhymes and songs in English,
• plays and games in English (e.g. Simon says…),
• preparing children for regular English classes in grade
one,
• introduction of an eTwinning project (establishing
contact with a preschool in Romania, project entitled
Our new Adventure ‒ English has been accepted by the
National Contact Point in Poland; problem with communication with Romania),
• making students of the school in Sobieszyn familiar
with the culture and traditions observed in Australia,
staging a Week of Australian Culture on May 26-30,
2008
English
Competition for Institutions
Project objectives:
project language
57
laureat 2008
Natalia Zalewska
Joanna Sylwestrzak
Karolina Lis-Jordan
Wspólne życie
Konkurs projektów instytucjonlanych
Cele projektu:
• poznanie miejsca o wartości historycznej, przywrócenie mu świetności, zapoznanie uczniów z postacią
księdza ewangelickiego (plac po seminarium ewangelickim, gdzie czynnie i odważnie głosił swoje poglądy
Dietrich Bonhoeffer)
• poszerzenie wiedzy z zakresu języka niemieckiego.
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów uczniowskich
tytuł projektu
Zespół Szkół Ogrodniczych
w Szczecinie
Opis projektu:
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
uczeń − koordynator
Joanna Sylwestrzak
[email protected]
58
uczniowie
PL
Grupa projektowa poznała losy projektowanego terenu,
zasady wyznania ewangelickiego oraz postać księdza
Dietricha Bonhoeffera (1906-1945; przeciwnik ideologii nazistowskiej, zginął z rąk gestapo). Postać księdza
przybliżyła uczniom nauczycielka języka niemieckiego,
organizowała lekcje w całości prowadzone w języku niemieckim, na których uczniowie opracowywali fragmenty
dzieł pastora w oryginale. Pomocne w pracy okazały się
rozmowy z księdzem Parafii ewangelicko-augsburskiej pw.
Świętej Trójcy w Szczecinie oraz informacje z Internetu.
W przedsięwzięciu wzięło udział 46 osób podzielonych na
grupy (dotarcie do źródeł materiałowych, inwentaryzacja
terenu projektowanego, sporządzenie części opisowej
i koncepcyjnej projektów). Każdy zespół wykonał projekt
koncepcyjny, przedstawiający zagospodarowanie placu
Bonhoeffera.
Po opracowaniu koncepcji grupa projektowa zaprosiła władze Kościoła ewangelickiego oraz przedstawicieli strony
niemieckiej (grupa inicjatywna) na prezentację prac (w
językach niemieckim i polskim). Komisja oceniająca prace
wybrała jeden projekt, zaznaczając, iż chce wykorzystać
część rozwiązań z projektu drugiego.
Wiosną tego roku rozpoczęto pierwszy etap prac realizacyjnych, uporządkowano i zniwelowano teren, wytyczono
ścieżkę do krzyża. W pracach uczestniczyła młodzież polska i niemiecka, porozumiewająca się w języku niemieckim.
język projektu
niemiecki
laureate 2008
learners
project title
Natalia Zalewska
Joanna Sylwestrzak
Karolina Lis-Jordan
Living Together
project language
German
Competition for Institutions
School of Gardening
Compound in Szczecin
Project objectives:
Competition for Individual Teachers
• becoming acquainted with places of historic interest,
restoring them to their original state, introducing the
figure of Dietrich Bonhoeffer, an Evangelical pastor
(Square in the place of a former Evangelical seminar,
which was attended by the priest).
• Improving German.
Project description:
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Competition for Learners
The project group became acquainted with the history
of the area to which the project was devoted, principles
of Evangelism and the figure of Reverend Dietrich Bonhoeffer (1906-1945; opponent of the Nazi ideology killed
by Gestapo). The teacher of German talked about the pastor during the class staged in German, and the students
worked on the fragments of his works. Discussions with
the minister at St Trinity Lutheran Parish in Szczecin
and information found on the Internet have been of great
help.
46 students divided into groups worked on the project, which comprised finding source materials, making
inventory of the project area, preparing a description and
concept for the project). Each team has prepared a concept
project for the development of Bonhoeffer’s Square.
Next, the project group invited representatives of Lutheran Church and the German partner who acted as
project initiator to the presentation of works (in German
and Polish). The evaluating committee selected one project
and noted that it intended to use some of the solutions
presented in another one.
Last spring, the first stage of works was conducted, which
consisted in putting the area in order, levelling it out and
marking the path to the crucifix. Youth from Poland and
Germany who communicated in German conducted some
of the works.
learner − coordinator
Joanna Sylwestrzak
[email protected]
ENG
59
Z
dolność porozumiewania się w kilku językach
niesie ze sobą wielkie korzyści – dla jednostek,
organizacji , przedsiębiorstw. Zwiększa
kreatywność, przełamuje stereotypy kulturowe , zachęca
do wychodzenia poza utarte schematy myślenia i może
pomóc w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.
Leonard Orban
Komisarz UE ds. Wielojęzyczności
T
he ability to communicate
in several languages is a
great benefit for individuals,
organisations and companies alike. It
enhances creativity, breaks cultural
stereotypes, encourages thinking outside
the box, and can help develop innovative
products and services.
Leonard Orban
European Commissioner for Multilingualism
laureat 2009
tytuł projektu
Konkurs projektów instytucjonlanych
Young Scientist
język projektu
przedszkola
angielski
szkoły podstawowe
gimnazja
Dwujęzyczne Przedszkole
„Tęczowy Ogród”
prowadzone przez
Greenwich School of English
w Warszawie
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
instytucje inne
Cele projektu:
Edukacyjne cele projektu
• rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym ich
światem i jego różnorodnością
• rozwijanie naturalnych zdolności dzieci do obserwowania, zadawania pytań, stawiania hipotez, analizowania i wyciągania wniosków
• poznanie podstawowych pojęć przyrodniczych
• rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej
• aktywizowanie dzieci podczas zajęć poprzez wspólne
wykonywanie prostych doświadczeń, eksperymentów
i odgadywanie ich rezultatów
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kreatywności, zdolności wizualno-przestrzennych.
Edukacyjne cele projektu
• używanie języka angielskiego jako narzędzia do opisywania odkrytych zjawisk fizycznych i przyrodniczych
• rozumienie instrukcji i prawidłowe wykonywanie poleceń potrzebnych do przeprowadzenia doświadczeń
i eksperymentów
• rozbudzanie w dzieciach chęci interakcji i wyrażania
spontanicznych wniosków w języku obcym.
nauczyciel − koordynator
Ewa Mach
Tatiana Machowska
[email protected]
62
PL
Opis projektu:
Young Scientist jest projektem dla dzieci 4-, 5- i 6-letnich,
mającym na celu poszerzenie wiedzy przedszkolaków na
temat otaczającego ich świata. Dzieci pod kierunkiem
nauczyciela języka angielskiego wykonują proste doświadczenia przyrodnicze, przeprowadzają obserwacje i badania, odkrywając prawa rządzące naturą.
Projekt Young Scientist trwa trzy lata. Dzieci w czasie
cotygodniowych spotkań wykonują proste doświadczenia
z pogranicza fizyki, chemii i biologii, zakończone krótkim,
samodzielnym podsumowaniem. Projekt zawiera również
doświadczenia długoterminowe takie, jak hodowanie
pleśni lub mierzenie opadów deszczu. Każdy miesiąc roku
szkolnego jest podporządkowany innej tematyce. Na
przykład w styczniu dzieci odkrywają funkcje zmysłów,
a w maju poznają właściwości wody oraz jej obieg w przyrodzie. Dzieci uczą się poprzez zabawę i eksperymentowanie.
Popularność zajęć wśród dzieci przyczyniła się do rozwoju
współpracy z rodzicami. Wprowadzono dodatkową
formę realizacji projektu. Polega ona na wykonywaniu
comiesięcznych „zadań domowych” z udziałem rodziców.
Wyniki tych rodzinnych działań są omawiane na forum
internetowym i stanowią podstawę dalszej integracji grup
przedszkolnych, stanowiąc jednocześnie sympatyczną
zabawę.
laureate 2009
project title
Young Scientist
project language
primary schools
lower secondary
schools
Rainbow Garden
Bilingual Preschool
run by Greenwich School
of English
in Warsaw
Young Scientist is a project addressed to 4-, 5- and 6-year
olds designed to expand children’s knowledge of the
surrounding world. Supervised by a teacher of English,
preschool children make simple experiments, observations and tests to discover the rules of nature.
The Young Scientist project lasts three years. Every week
during a 45-minute class, children make 1-2 simple
experiments combining physics, chemistry and biology.
Each class ends with a short individual summary work.
The project also includes long-term experiments, such
as cultivating mould or measuring rainfall. Each month,
a different topic is discussed. For example, in January
children discover the functions of their senses and in May
they investigate the properties of water and its cycle in
nature. Children learn through play and experimenting.
The popularity of classes has contributed to the development of cooperation with parents. An auxiliary form
of project implementation, which consists in doing
‘homework’ projects by pupils and their parents, has been
introduced. The results of individual activity are discussed
on an internet forum and constitute the basis for further
integration of preschool groups, being a great fun at the
same time.
other institutions
Competition for Individual Teachers
Project description:
upper secondary
schools
Competition for Institutions
preschools
English
Project objectives:
Educational goals of the project:
• Stimulating children’s interest in the surrounding
world and its diversity.
• Developing children’s natural abilities to observe,
ask questions, formulate hypothesis, analyze and
draw conclusions.
• Learning basic concepts of natural sciences.
• Developing ecological awareness and sensitivity.
• Activating children during classes by performing
basic experiments and making them predict the
results.
• Developing team work skills, stimulating creativity in children and developing their visual-spatial
ability.
Linguistic goals of the project:
• Using English as a tool to describe newly discovered
natural and physical phenomena.
• Understanding instructions and carrying them out
in order to make experiments.
• Stimulating the willingness to spontaneously formulate conclusions in a foreign language.
teacher − coordinator
Ewa Mach
Tatiana Machowska
[email protected]
ENG
63
laureat 2009
tytuł projektu
Konkurs projektów instytucjonlanych
Języki obce drzwiami do
przyjaźni, wiedzy i świata
język projektu
przedszkola
angielski i niemiecki
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
instytucje inne
Cele projektu:
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
• rozbudzanie zainteresowania uczniów nauką języków
obcych
• rozwijanie umiejętności komunikacji międzynarodowej
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych
i międzyszkolnych
• poznanie tradycji i kultury Wielkiej Brytanii oraz
państw niemieckiego obszaru językowego (Niemcy,
Austria, Szwajcaria, Liechtenstein)
• rozwijanie samodzielności uczniów w zakresie pozyskiwania, analizowania i segregowania różnego rodzaju
informacji.
Szkoła Podstawowa nr 7
im. generała Józefa Bema
w Ostrowie Wielkopolskim
nauczyciel − koordynator
Ewa Bartczak
[email protected]
64
PL
Opis projektu:
Projekt był realizowany od września 2008 r. przez
uczniów klas IV-VI pod kierunkiem nauczycieli języka
angielskiego i niemieckiego.
Na początku przedsięwzięcia uczniowie przygotowali plakaty i albumy w języku niemieckim pt.: „Mój autoportret”,
„Moje miasto”, „Mój wakacyjny album”, „Mój plan lekcji”.
Zorganizowano również apel z okazji Europejskiego Dnia
Języków, podczas którego uczniowie pokazali, iż poprzez
zabawę można wspaniale poszerzać swoje umiejętności
językowe.
Uczniowie klas V wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Pod kierunkiem
nauczyciela j. angielskiego przygotowali zakładki w j.
angielskim dla uczniów ze szkoły w Hongkongu. Podobne
otrzymali od dzieci z tamtejszej szkoły.
Dla klas VI przygotowano specjalną prezentację z okazji
Święta Zjednoczenia Niemiec. Uczniowie obejrzeli zdjęcia
przedstawiające podział państwa niemieckiego i upadek
Muru Berlińskiego, pogłębiając w ten sposób swoją wiedzę
na temat historii Niemiec.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowano świąteczne wydanie gazetki szkolnej w j. angielskim. Uczniowie napisali listy z życzeniami do rówieśników z zaprzyjaźnionych szkół z Francji, Niemiec, Rumunii i Ukrainy.
Z tej okazji przeprowadzony został konkurs na najładniejszy świąteczny list z życzeniami w j. angielskim.
Od 5 lat organizowana jest noworoczna uroczystość dla
członków środowiska lokalnego, promująca różnorodność kulturową państw zjednoczonej Europy. W roku
szkolnym 2008/2009 europejskie spotkanie noworoczne
przygotował działający w szkole Klub Młodego i Małego
Europejczyka. Uczniowie klas III, IV, V i VI zaprezentowali
w j. angielskim i niemieckim zwyczaje bożonarodzeniowe
oraz noworoczne państw UE: Litwy, Łotwy, Estonii, Czech
i Słowacji. Imprezę uświetnił koncert kolęd i piosenek
laureat 2009
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs projektów instytucjonlanych
przedszkola
instytucje inne
i rozwijanie zainteresowań uczniów poezją niemiecką oraz
popularyzacja dorobku literackiego państw niemieckojęzycznych. Przy organizacji konkursów szkołę wspierają
ambasady Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Nawiązano także współpracę z Fundacją Konrada Adenauera, Roberta Schumana, Friedricha Eberta oraz Fundacją
Edukacja dla Demokracji.
Współpraca z zagranicznymi partnerami z Niemiec,
Francji, Ukrainy i Rumunii daje uczniom dodatkowe możliwości poszerzania znajomości j. obcego. Systematyczna
korespondencja w j. angielskim z rówieśnikami w odległych krajach motywuje uczniów do pogłębiania świadomość językowej i kulturowej.
Klasy V przygotowały prezentację szkoły w j. angielskim.
Uczniowie klas IV i V w Kaliskim Kolegium Języków Obcych uczestniczyli w lekcji bibliotecznej i zajęciach w laboratorium językowym. Zorganizowano również specjalne
pokazowe lekcje dla rodziców.
Koordynatorzy projektu, dzięki współpracy z przedstawicielami Wydziału Integracji i Promocji Miasta Urzędu
Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, nawiązali kontakt
z instytucjami oświatowymi miast partnerskich.
Podsumowanie projektu nastąpiło podczas obchodów
Dnia Europy oraz związanej z nimi 5. rocznicy wstąpienia
Polski do UE.
Poprzez realizację działań, współpracę z wieloma instytucjami, wzajemną wymianę doświadczeń, korzystanie
z nowoczesnych technologii medialnych, spotkania
z ciekawymi ludźmi, nawiązywanie nowych kontaktów,
młodzież wzbogaciła swoją wiedzę z języka obcego i nabyła umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym
świecie. Uczniowie nauczyli się współpracy w grupie,
twórczego planowania i realizowania działań, poszukiwania i segregowania informacji oraz postrzegania spraw
lokalnych na tle globalnym.
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
śpiewanych w j. angielskim, niemieckim, czeskim,
łotewskim i słowackim oraz teatrzyk pt.: „Der Weihnachtsmann kommt”, przygotowany w j. niemieckim.
Nauczyciel j. angielskiego, wraz z uczniami, przygotował w lutym obchody Dnia Naleśnika – „Pancacks Day”.
Klasy IV-VI wybrały spośród sławnych postaci z Niemiec,
Austrii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii patronów dla
swoich klas. Młodzież podczas lekcji dodatkowych w pracowni komputerowej zbierała informacje na ich temat,
a następnie wykonała plakaty i albumy. Podczas zajęć
Klubu Młodego Europejczyka wiele uwagi poświęcono
również tematyce związanej z kulturą wybranych państw
niemieckiego obszaru językowego.
Przez cały okres trwania projektu na zajęciach j. angielskiego i niemieckiego uczniowie, pod kierunkiem
nauczyciela muzyki, uczyli się piosenek, wierszyków oraz
rymowanek, które zaprezentowali podczas uroczystego
apelu na zakończenie projektu.
W marcu przeprowadzono szkolny konkurs plastyczny na
interpretację przysłów w j. angielskim. Klasy VI wzięły
również udział w dodatkowych zajęciach poświęconych
tłumaczeniu znanych i lubianych przez młodzież piosenek. Uczennice klas VI przygotowały MiniPlayback Show,
prezentując znane hity w językach obcych.
Uczniowie klas VI raz w miesiącu uczestniczyli w zajęciach dodatkowych klas I-III, czytając młodszym kolegom
bajki w j. angielskim.
W lutym odbył się konkurs szkolny dla klas VI pt.: „Alles
auf Deutsch”, którego celem było zachęcenie zdolnych
językowo uczniów do pogłębienia wiedzy w zakresie
gramatyki i słownictwa j. niemieckiego. Przygotowano
również dyktando w j. niemieckim.
W szkole, tradycyjnie od 9 lat, w kwietniu organizowany
jest Międzyszkolny Konkurs Poezji Dziecięcej w Języku Niemieckim. Główne cele konkursu to: kształcenie
nauczyciel − koordynator
Ewa Bartczak
[email protected]
PL
65
laureate 2009
project title
Competition for Institutions
Foreign Languages as Doors to
Friendships, Knowledge and the World
preschools
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
project language
English and German
No 7 Generał Józef Bem
Primary School in Ostrów Wielkopolski
Competition for Individual Teachers
other institutions
Project objectives:
• Stimulating pupils’ interest in foreign language
learning.
• Developing skills of international communication.
• Preparing pupils for participation in school and
inter-school competitions.
• Learning traditions and culture of Great Britain
and German speaking countries (Germany, Austria,
Switzerland and Liechtenstein).
• Promoting pupils’ independence in acquiring, analyzing and collating information.
nauczyciel − koordynator
Ewa Bartczak
[email protected]
66
ENG
Project description:
The project launched in September 2008 and entitled Foreign Languages as Doors to Friendships, Knowledge and
the World has been implemented by grade IV-VI pupils
supervised by their English and German teachers.
At the beginning of project implementation, pupils
prepared posters and albums in German entitled My SelfPortrait, My Town, My Holiday Album and My Timetable.
a school assembly devoted to the European Day of Languages was held, during which pupils showed that you
could develop your language skills through play.
Grade V pupils actively participated in the celebration
of International School Library Day. Supervised by their
English teacher, they made bookmarks with text in English for their peers from a school in Hong Kong, and received by mail bookmarks made by the Chinese children.
Grade VI pupils watched a presentation prepared on the
occasion of the anniversary of unification of Germany.
Pupils saw photos presenting the division of Germany and
the fall of the Berlin Wall and thus expanded their knowledge of the history of the country. At Christmas time,
a special edition of school newsletter was published in
English. Pupils wrote letters with Christmas greetings for
their peers from befriended schools in France, Germany,
Ukraine and Romania. Moreover, a competition for the
nicest letter with Christmas greetings in English was held.
laureate 2009
preschools
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Competition for Institutions
other institutions
Competition for Individual Teachers
Last but not least, an annual event promoting cultural diversity of individual states
of United Europe in local community has been held for five years.
In school year 2008/2009, European New Year Meeting was held by Young and Little Europeans Club operating at the school.
Grade III, IV, V and VI pupils presented in English and German Christmas and New Year
traditions observed in Lithuania, Latvia, Estonia, the Czech Republic and Slovakia. During
the event, pupils sang carols and other songs in English, German, Czech, Latvian and Slovak and staged a theatre performance in German entitled Der Weihnachtsmann kommt.
In February, pupils led by their English teacher held celebrations of Pancakes Day. For this
purpose, pupils collected information on traditions observed in Great Britain and became
familiar with culture of the country.
Grade IV-VI pupils selected from among famous personalities coming from Germany, Austria, Switzerland and Great Britain patrons for their respective forms. During additional
classes at a computer room, they collected information on these persons and later prepared
posters and albums devoted to them. As part of the activity of Young Europeans Club, a lot
of attention was devoted to culture of selected German speaking countries.
Throughout project implementation, during English and German classes, pupils learnt
songs, poems, and rhymes in foreign languages, which they presented during an assembly
marking the project completion.
In March, a school arts competition was held, as part of which, pupils made graphic
representations of proverbs in English. Grade VI pupils attended additional classes during
which they translated hit songs. Next, grade VI pupils staged a mini Play-Back Show, during which they presented their favourite songs in foreign languages.
Moreover, once a month Grade VI pupils participated in additional classes for Grade I-III
pupils, during which they read fairy tales in English.
In February, a school competition for Grade VI pupils entitled Alles auf Deutsch was held.
Its goal was to encourage pupils who display talent for foreign language learning to expand
their knowledge of German grammar and vocabulary. Volunteers could also write a dictation in German.
For nine years, an Inter-school Competition in Poetry in German has been held at the
school each April. The main aims of the competition include stimulating and developing
pupils’ interest in German poetry and propagation of literary output of German speaking
countries.
For several years, German, Austrian and Swiss embassy have supported the school in staging the competition.
Moreover, the school has commenced cooperation with Konrad Adenauer, Robert
Schuman, and Friedrich Ebert Foundations, and the Education for Democracy Foundation.
Cooperation with partners from Germany, France, Ukraine and Romania provide pupils
with additional opportunities to expand their knowledge of foreign languages. Regular
correspondence in English with peers from distant countries helps pupils develop their
linguistic and cultural awareness.
As part of project activities, grade V pupils prepared a presentation of the school in
English. Grade IV and V pupils visited a Teacher Training College in Kalisz, where they
participated in a library class and in classes in a language laboratory. Moreover, special
presentations have been staged for parents.
Thanks to contacts with representatives of the Department of Integration and Promotion
at the Ostrów Wielkopolski town hall, project coordinators established cooperation with
educational institutions operating in Ostrów’s twin cities.
The project was rounded off with a celebration of Europe’s Day and 5th anniversary of Poland’s joining the European Union.
Thanks to the implementation of project activities, cooperation with several institutions,
exchange of experiences, use of latest media technologies, meetings with interesting
people, and establishing new contacts, young people improved their proficiency in foreign
languages and acquired skills indispensable for an active life in the modern world.
They learnt team work, creative planning and implementing activities, collecting and collating information and understanding local issues against the global background.
teacher − coordinator
Ewa Bartczak
[email protected]
ENG
67
laureat 2009
tytuł projektu
Konkurs projektów instytucjonlanych
Fortyfikacje, zamki
i budowle sakralne
w naszym regionie
przedszkola
język projektu
szkoły podstawowe
angielski
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
instytucje inne
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Janusza Korczaka
w Giżycku
Cele projektu:
• poznanie historii i kultury własnego regionu i regionów partnerów uczestniczących w projekcie
• dostrzeżenie i zrozumienie różnic oraz podobieństw
występujących między krajami partnerskimi
• kształcenie kompetencji korzystania z technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
• promowanie nauki języków obcych
• wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, europejskiej oraz przełamywanie stereotypów w postrzeganiu
innych nacji.
Opis projektu:
nauczyciel − koordynator
Elżbieta
Borzejewicz
[email protected]
68
PL
W ramach projektu na lekcjach historii uczniowie z pięciu
szkół z Polski, Litwy, Rumunii, Włoch i Turcji poznawali
historię fortyfikacji, zamków i budowli sakralnych znajdujących się w: Giżycku (Polska), Trokach (Litwa), Vaslui
(Rumunia), Orbetello (Włochy), Adana (Turcja). Dzięki
udziałowi w projekcie młodzież zdobywała umiejętności
prezentowania i rozpowszechniania efektów własnych
działań, doskonaliła kompetencje korzystania z technologii TIK oraz pogłębiała znajomość języków obcych.
Projekt, we wszystkich szkołach partnerskich, zintegrowany był ze szkolnym programem nauczania i procesem
uczenia się. Podczas lekcji języka ojczystego uczniowie
przygotowywali opisy zwiedzanych fortyfikacji, zamków
i budowli sakralnych we własnym mieście i regionie, a na
zajęciach z języka angielskiego tłumaczyli opracowane
wcześniej teksty. Uczestnicy projektu opracowali również
słowniki podstawowych wyrazów i zwrotów w językach
ojczystych i języku angielskim. W trakcie zajęć informa-
tycznych szukali informacji w Internecie, przez skype’a
komunikowali się w j. angielskim z innymi uczestnikami projektu, aktualizowali stronę internetową projektu, opracowywali albumy dla krajów partnerskich
i przygotowywali prezentację multimedialną. Korzystając z technologii cyfrowej, dokonywali obróbki
zdjęć i filmów (programy: CorelDRAW, Photoshop).
Podczas lekcji plastyki uczniowie przygotowali Kącik
Comeniusa i wystawę fotograficzną. W czasie zajęć
z muzyki uczyli się piosenek narodowych i ćwiczyli
układ choreograficzny tańca narodowego. Rezultaty
tych przygotowań zostały zaprezentowane podczas VI
edycji Międzynarodowego Festiwalu „Z piosenką po
Europie”.
Dzieci z klas młodszych na zajęciach plastycznych
projektowały i wykonały widokówki, które następnie
zostały wysyłane do szkół partnerskich. Pocztówki te
były także prezentowane w czasie konkursu „Najciekawsza widokówka z naszego regionu”. Zorganizowano
również turniej wiedzy o fortyfikacjach, zamkach
i obiektach sakralnych w miastach i regionach szkół
partnerskich.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie
internetowej:
www.sp7.gizycko.edu.pl/komenius1.html.
laureate 2009
project title
Fortifications, Castles
and Religious Buildings
in our Region
English
No 7 Janusz Korczak
Primary School
in Giżycko
preschools
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
other institutions
Competition for Individual Teachers
Project objectives:
Project description:
As part of the project, students at five schools situated
in Poland, Lithuania, Romania, Italy and Turkey during their history classes learnt the history and culture
of fortifications, castles and religious buildings situated
in: Giżycko (Poland), Trakai (Lithuania), Vaslui (Romania), Orbetello (Italy), and Adana (Turkey). Thanks
to participation in the project, students acquired skills
related to the presentation and propagation of results
of their work, improved their ICT competencies and
proficiency in foreign languages.
The project was integrated with school teaching programme and learning process at all partner schools.
During classes in their native languages, pupils made
descriptions of fortifications, castles and religious
buildings in their towns and regions and later during
English classes translated them into the project language. They also developed glossaries of basic terms in
the languages of partner countries and in English. During IT classes, pupils searched for information on the
Internet, communicated with their peers via Skype, consistently updated project website, developed multimedia
presentations and prepared albums to be sent to partner
countries. With the use of digital technology, they
processed photos and videos (Corel Draw, Photoshop).
During arts classes, pupils prepared Comenius Corner
Competition for Institutions
project language
• Learning history and culture of the school’s region and
the regions of partners participating in the project.
• Identifying and understanding similarities and differences between partner countries.
• Acquiring Information and Communication Technology competences.
• Promoting foreign language learning.
• Strengthening national and European identity and
fighting stereotyping individual nations.
and photo exhibition. During their music classes, they
learnt national songs and dances. The results of their
work have been presented during the 6th International
Festival z piosenką po Europie (Travelling across Europe
with a Song);
Younger children designed and made their own post
cards, which they later sent to partner schools. The postcards have been also presented during the competition
entitled The Most Interesting Postcard from our Region.
Last, but not least, a competition on knowledge of fortifications, castles and religious buildings in twons and
regions of partner schools has been staged.
To find more information on project implementation,
please go to project website at www.sp7.gizycko.edu.pl/
komenius1.html
teacher − coordinator
Elżbieta Borzejewicz
[email protected]
ENG
69
Konkurs projektów instytucjonlanych
laureat 2009
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
instytucje inne
nauczyciel − koordynator
Bogumiła
Miodyńska-Kowalczyk
Anna Pęczek
[email protected]
70
PL
tytuł projektu
Część 1.
Część 2.
„Matura ‒ nasz wspólny
sukces! Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego!”
„Europejskie Forum Praw
Człowieka i Praw Dziecka”
XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi
Cele projektu:
• realizacja postulatów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 i Europejskiego Roku Języków 2008
oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009
• realizacja priorytetu nr 1 Ministra Edukacji Narodowej
na rok szkolny 2008/2009: „Skuteczność realizacji
podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw
człowieka”.
Cele szczegółowe projektu:
• rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego
z języka obcego pod względem językowym oraz
psychologicznym
• zastosowanie oryginalnej i twórczej metodologii
w procesie dydaktycznym
• motywowanie uczniów, nauczycieli i osób niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
do nauki języków obcych
• promowanie aktywnego uczenia się języka obcego,
opartego na twórczym działaniu i komunikacji
międzykulturowej
• udział uczniów w edukacyjnych projektach współpracy międzykulturowej na temat praw człowieka i praw
dziecka, ochrony środowiska oraz w międzynarodowych projektach młodzieżowych organizowanych
przez Parlament Europejski, Komisję Europejską
i program European Schoolnet
• zorganizowanie edukacyjnego projektu o zasięgu
wojewódzkim nt. praw człowieka i praw dziecka w Europie i Afryce, zgodnie z profilem europejskim klasy
wychowawczej
• organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących pogłębiać znajomość języków obcych oraz wiedzę
na temat dziedzictwa kulturowego Europy i świata,
praw człowieka, demokracji, pomocy rozwojowej i humanitarnej UE
• rozwijanie zainteresowań uczniów odrębnością kulturową i językową krajów UE
• współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
język projektu
niemiecki, angielski,
francuski, włoski, rosyjski
Opis projektu:
Część 1:
Matura, nasz wspólny sukces! Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego!
Projekt ma na celu ułatwienie uczniom przygotowania się
do ustnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
oraz zminimalizowanie stresu związanego ze zdawaniem
egzaminu dojrzałości.
Głównym założeniem projektu jest czynne zaangażowanie wszystkich uczniów uczących się języka niemieckiego
w przygotowania do matury. W projekcie biorą udział
uczniowie klas I, II i III, którzy współpracując ze sobą,
wykonują określone zadania maturalne z odpowiednich
poziomów nauczania języka obcego.
Uczniowie klas I przygotowują m.in. słowniczki tematyczne. Uczniowie klas drugich, układają tzw. rozmowy
sterowane (uzyskiwanie i udzielanie informacji, relacjonowanie, negocjowanie), natomiast maturzyści, na bazie
materiałów opracowanych przez swoich młodszych kolegów, wyszukują i przyporządkowują wybrane przez siebie
obrazki do kręgów tematycznych oraz proponują pytania,
które mógłby zadać im egzaminator.
Ostatnim etapem pracy wszystkich uczniów jest symulacja ustnego egzaminu maturalnego.
W komisji maturalnej, pod nadzorem nauczyciela,
funkcję egzaminatora i zdającego przejmują uczniowie.
Ich zadaniem jest ocenianie wypowiedzi swoich kolegów
zgodnie ze standardami matur, na oryginalnych formularzach oceny.
Uczeń, który już od pierwszej klasy obcuje z maturą,
ma możliwość sprawdzenia się jako zdający i egzamina-
laureat 2009
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs projektów instytucjonlanych
przedszkola
instytucje inne
Część 2:
Forum praw człowieka i praw dziecka przy XXIII
Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Łodzi
Projekt ma na celu promowanie wiedzy na temat praw
człowieka, a przede wszystkim praw dziecka, które młodym obywatelom Unii Europejskiej, są szczególnie bliskie.
Podstawą założenia Forum było ogłoszenie przez Komisję
Europejską Roku 2008 – Europejskim Rokiem Dialogu
Międzykulturowego, a roku 2009 – Europejskim Rokiem
Kreatywności i Innowacji. Projekt był również realizacją
priorytetu Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny
2008/2009: „Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem
i wychowaniem w kontekście praw człowieka”.
W ramach Forum zrealizowano liczne przedsięwzięcia,
których myślą przewodnią były prawa człowieka i prawa dziecka. Uczniowie mieli możliwość przyjrzenia się
problematyce praw człowieka podczas wyjazdów edukacyjnych. Swoimi spostrzeżeniami dzielili się z przedstawicielami różnych krajów i kultur świata w ramach
III Europejskich Dni Rozwoju w Strasburgu. Dyskutowali
także z kolegami i koleżankami z UE w Parlamencie
Europejskim w Brukseli i Strasburgu. Młodzież wzięła
udział w europejskim projekcie edukacyjnym „Euroscola”
w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, do którego
przygotowała się, zarówno pod względem językowym, jak
i merytorycznym, w ramach Forum. Uczniowie opracowali sześć tematów wskazanych przez Parlament w języku
angielskim i niemieckim.
Bardzo ciekawy materiał do rozważań na temat praw
człowieka uczniowie przywieźli z Zambii. Swoje całoroczne doświadczenia podsumowali podczas Wojewódzkiej
Konferencji i Młodzieżowych Warsztatów Integracyjnych
oraz w Międzyszkolnym Konkursie „Europa – Afryka.
Prawa Człowieka i Prawa Dziecka”.
Uczniowie przygotowali ponadto bardzo oryginalną
wystawę 41 wielkoformatowych plakatów fotograficznych, która zobrazowała wszystkie prawa dziecka zawarte
w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka oraz 11 plakatów
do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Wszystkie prace zaopatrzone zostały w podpisy w nauczanych
w szkole językach obcych. Jeden z plakatów został
umieszczony w Kalendarzu Europejskim wydanym przez
Komisję Europejską na rok 2009.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie opanowali
słownictwo w językach obcych z zakresu praw człowieka.
Zyskali również większą świadomość własnych praw. Znajomość języka obcego wykorzystywali na każdym etapie
realizacji projektu. Możliwość prowadzenia konwersacji
z rówieśnikami w czasie wyjazdów zagranicznych była
doskonałą motywacją do nauki języków obcych.
Przy realizacji projektu współpracowali nauczyciele edukacji europejskiej i nauczyciele j. angielskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
tor. Znając wymagania podstawy programowej, potrafi
segregować wiadomości, wie, czego musi się koniecznie
nauczyć, a które informacje są zbędne. Zdając egzamin
przed swoimi kolegami, nabywa pewności siebie i pozbywa się paraliżującego stresu. Wymiernym efektem
projektu okazał się bardzo dobry wynik ustnego egzaminu maturalnego z j. niemieckiego w roku 2009. Średnia
z egzaminu wyniosła 80%.
nauczyciel − koordynator
Bogumiła
Miodyńska-Kowalczyk
Anna Pęczek
[email protected]
PL
71
Competition for Institutions
laureate 2009
preschools
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Competition for Individual Teachers
other institutions
nauczyciel − koordynator
Bogumiła
Miodyńska-Kowalczyk
[email protected]
Anna Pęczek
[email protected]
72
ENG
project title
Part 1.
Part 2.
School-Leaving Examination
– Our Success!
One for All and All for One!
European Forum on Human
and Children’s Rights
XXIII ks. prof. Józef Tischner
Secondary School in Łódź
Project objectives:
• Implementing the recommendations formulated for
the European Year of Intercultural Dialogue and the
European Year of Languages (2008) and the European
Year of Creativity and Innovation (2009).
• Implementation of no. 1 priority of the Minister of National Education for school year 2008/2009; Efficiency
of the implementation of core curricula in the scope
of teaching and upbringing in the context of human
rights.
Detailed goals of the project:
• Identifying and meeting students’ needs in the scope
of preparations for oral final examinations in a foreign
language by providing content-related and psychological support.
• Application of original and creative methodology in
the teaching process.
• Motivating students, teachers and the disabled with
special educational needs to foreign language learning.
• Promoting active foreign language learning based on
creative activity and intercultural communication;
• Students participation in educational and intercultural
cooperation projects devoted to human rights, rights
of the child and environmental protection, as well as
in international youth projects organised by the European Parliament, European Commission and European
Schoolnet Programme.
• Organising an educational project with provincial scope devoted to human and children’s rights in Europe
and Africa, in accordance with the European profile
of the class.
• Organising additional activities for students willing
to expand their knowledge of foreign languages and
general knowledge of cultural heritage of Europe and
the globe, human rights, democracy, development and
humanitarian aid provided by EU.
• Stimulating students’ interest in cultural and linguistic identity of EU countries.
• Cooperation with teachers of other subjects working at
the school.
project language
German, English, French,
Italian and Russian
Project description:
Part 1:
School-Leaving Examination – Our Success! One for
All and All for One!
The project aims at helping students to prepare for their
oral examinations in German and minimising stress
related with taking final examinations.
The main premise behind the project is committing all
students who learn German at the school to preparations for final examinations. Grade I, II and III students
cooperate at various stages of project implementation and
complete individual tasks corresponding to various levels
of foreign language teaching.
Grade i students prepare thematic glossaries, grade II students use them to prepare “controlled conversations” (giving and obtaining information, reporting, negotiating),
and grade III students, based on materials developed by
their younger peers, look for and match selected cartoons
with a given subject and try to forecast questions that an
examiner may ask during the examination.
The last stage of work consists in a simulation of oral
exam, in which all the students supervised by a teacher
participate and play the role of members of the examination board and the examinees. Their tasks include oral
expression assessment in accordance with standard
requirements for final examinations and with the use
of original assessment forms.
From the beginning of their education at the schools, students are familiar with the final examinations procedure
and are capable of performing well both as an examiner
laureate 2009
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Competition for Institutions
preschools
other institutions
Part 2:
Human and Children’s Rights Forum At XXIII ks.
prof. Józef Tischner Secondary School in Łódź.
The project aims at the promotion of knowledge of human
rights, and most of all, rights of the child, which are close
to young citizens of the European Union.
The Forum was founded as a reaction to the European
Year of Intercultural Dialogue and the European Year
of Languages (2008) and the European Year of Creativity
and Innovation (2009) pronounced by the European Commission. Another motif was the implementation of the
priority of the Minister of National Education for school
year 2008/2009; Efficiency of the implementation of core
curricula in the scope of teaching and upbringing in the
context of human rights.
As part of the operations of the Forum, several initiatives
focused on human and children’s rights have been taken.
Students had an opportunity to discuss issues related
to human rights during their educational visits. They
shared their observations with representatives of several
countries and cultures during the 3rd European Development Days in Strasbourg. They have also held discussions
with their peers from other EU countries at the European
Parliament in Brussels and Strasbourg. Students have
participated in Euroscola European educational project
and participated in a debate at the European Parliament
in Strasbourg, to which they have prepared in terms
of language and contents during their work at the Forum.
Students have prepared six topics for discussion in English and German indicated by the Parliament.
Moreover, students have brought from Zambia very interesting materials for discussion about human rights. They
have summed up their experiences during a province-wide
conference, integration workshop for young people, and
an inter-school competition entitled Europe-Africa. Human Rights and Rights of the Child.
Last, but not least, the students have staged a unique
and very original exhibition of large format photographs
featuring 41 posters that illustrate all children’s rights
stipulated in the UN Convention on the Rights of the
Child and 11 posters illustrating the Charter of Fundamental Rights of the European Union. All posters feature
captions in languages taught at the school. One of them,
selected out of 4 thousand submitted works, has been
included in the 2009 European Calendar published by the
European Commission.
Thanks to participation in the project, students not only
have mastered foreign language vocabulary related to human rights, but also have become more aware of the rights
they are entitled to. The knowledge of foreign languages
has been indispensable at each stage of project implementation. The participation in the project has been highly
motivating and conducive to foreign language learning.
The teachers of the following subjects have cooperated on
the project implementation; European Education, English,
French, Italian and Russian.
Competition for Individual Teachers
and examinee. Being familiar with the requirements for
core curriculum contents, they can select knowledge and
know what they must learn, and which information is not
essential.
Thanks to taking the examination in front of their peers,
they gain confidence and can overcome paralysing stress.
One of measurable results of project implementation, has
been very good results in final exams in 2009, where an
average grade amounted to 80%.
teacher − coordinator
Bogumiła
Miodyńska-Kowalczyk
[email protected]
Anna Pęczek
[email protected]
ENG
73
laureat 2009
tytuł projektu
Made in America
Konkurs projektów instytucjonlanych
język projektu
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
instytucje inne
angielski, polski
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Wejherowie
Cele projektu:
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
• przybliżenie kultury amerykańskiej
• podniesienie kwalifikacji językowych
• lepsze przygotowanie maturzystów do egzaminu
dojrzałości.
Opis projektu:
Projekt Made in America to wynik starań, jakie Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie podejmuje, chcąc wzmocnić swój potencjał edukacyjny. Część
warsztatowa projektu skierowana jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i podstawowych z Wejherowa oraz
do bibliotekarzy z powiatu wejherowskiego. Grupą docelową części wykładowej są mieszkańcy powiatu wejherowskiego, którym projekt umożliwia poznanie kultury
amerykańskiej.
Tytuł Made in America nawiązuje bezpośrednio do kultury
kraju, który młodzieży kojarzy się wyłącznie z gwiazdami
muzyki pop, barami szybkiej obsługi i Hollywood. Zadaniem projektu jest przybliżenie mieszkańcom Wejherowa
nieznanej strony tej kultury.
Nauka języka angielskiego odbywa się w ramach warsztatów z czytania literatury amerykańskiej w oryginale
oraz pisania fragmentów własnych tekstów w tym języku.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz ujednolicenie
poziomu zaawansowania znajomości języka warsztaty
mają charakter zamknięty – nabór uczestników prowa-
nauczyciel − koordynator
Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek
[email protected]
74
PL
dzony był we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi z terenu Wejherowa. Dodatkowo, w celu doskonalenia
kompetencji językowych, od lutego do czerwca odbywał
się kurs języka angielskiego dla bibliotekarzy z powiatu
wejherowskiego.
W ramach współpracy z Ambasadą Amerykańską wraz
z American Corner w Gdańsku zorganizowano spotkania z mówcami biorącymi udział w programie Embassy
Speakers Bureau Ambasady Amerykańskiej. Na stronie
internetowej biblioteki uruchomiono forum internetowe
dla miłośników literatury i kultury amerykańskiej.
W ramach zajęć teatralnych odbywały się warsztaty
teatralne dla dzieci ze szkół podstawowych uczęszczających do English Club w Wejherowie. Dzieci przygotowały
przedstawienie pt.: „A Native American Cinderella”. Ciekawym wydarzeniem był Wieczór z Musicalem i spektakl
„Animowanie” przygotowany na podstawie kreskówek
Walta Disneya.
Projekt zakończy IV edycja Wejherowskiego Konkursu
Literackiego w j. angielskim pt.: „Powiew Weny”. Uzupełnieniem działań z projektu będzie organizacja sali
audiowizualnej, w której czytelnicy będą mogli posłuchać
literatury anglojęzycznej czytanej w oryginale.
laureate 2009
project title
Made in America
project language:
preschools
primary schools
County and Municipal Public Library
in Wejherowo
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Project objectives
other institutions
Competition for Individual Teachers
• Making recipients familiar with American culture
• improving linguistic competences
• better preparing secondary school students for
their final examinations.
Project description:
Made in America is a result of efforts on the part of County and Municipal Public Library in Wejherowo aimed at
strengthening its position as an educational provider. The
workshop part of the project is addressed to primary and
secondary school students from Wejherowo and to library
workers from the Wejherowo County. The target group
of lectures staged as part of the project are residents
of the Wejherowo County whom the project helps become
familiar with American culture.
The title Made in America relates directly to the culture
of the country, which young people mainly associate with
pop stars, fast-food bars and Hollywood. The goal of the
project is to make residents of Wjeherowo familiar with
the unknown aspects of American culture.
American literature workshop is held, where American
books are read in original, and creative writing classes
are staged in English. Due to a limited number of participants that workshop may accommodate and the need to
ensure that participants are at the same proficiency level,
Competition for Institutions
English, Polish
only selected students from secondary schools from the
Wejherowo Region may participate in it. Moreover, as part
of preparations for project implementation, an English
course for library workers form the Wejherowo County
was held from February to June.
As part of cooperation with American Embassy and
American Corner in Gdańsk, meetings with speakers
participating in the Embassy Speakers Bureau programme
implemented by the American Embassy have been held.
Moreover, a forum for fans of American literature and
culture has been launched at the library website.
A theatre workshop for primary school children who
attend English Club in Wejherowo was held. Moreover,
as part of project implementation, a Musical Night and
performance entitled Animating based on Walt Disney’s
cartoons have been staged.
The project will be rounded off with 4th Wejherowo Literary Competition entitled Powiew Weny (Puff of Inspiration). Accompanying measures will include a launch of an
audio and video room at the library, where you can listen
to audio books in English.
teacher − coordinator
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek
[email protected]
ENG
75
laureat 2009
Konkurs projektów instytucjonlanych
tytuł projektu
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Mała Lingua
‒ Kursy języków obcych
dla dzieci realizowane
w oparciu o motywy
rodziny Blabbersów
język projektu
angielski, francuski, hiszpański
instytucje inne
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Mała Lingua kursy języków obcych dla dzieci.
Patronacka Szkoła Języków Obcych
Lingua Nova Monika Ferreira
w Piasecznie
Cele projektu:
nauczyciel − koordynator
Małgorzata Korobowicz
[email protected]
Karolina Kredek
[email protected]
76
PL
• przygotowanie dzieci do funkcjonowania w naturalnym środowisku językowym i przełamywanie
barier komunikacyjnych poprzez ćwiczenie języka
sytuacyjnego
• imitowanie naturalnych kontekstów językowych
oraz stymulowanie wyobraźni i kreatywności dzieci
poprzez wykorzystanie baśniowego motywu rodziny Blabbersów
• stymulowanie wykorzystywania przez dzieci języka
obcego do nazywania otaczającej je rzeczywistości
oraz poszerzanie ich wiedzy o tradycjach i zwyczajach krajów danego obszaru językowego poprzez
wykorzystanie projektów z „Kalendarza wydarzeń
z życia rodziny Blabbersów” i projektów specjalnych
uzupełniających program kursu
• ćwiczenie umiejętności tworzenia pełnozdaniowych komunikatów w obcym języku
• kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zwyczajów
• umożliwienie uczniom kontaktu z native speakerami
• pobudzanie wszechstronnego rozwoju i stymulowanie wszystkich zmysłów dziecka, wspomagające
proces przyswajania języka obcego.
Opis projektu:
Szkoła językowa Mała Lingua kursy języków obcych dla
dzieci funkcjonuje od roku szkolnego 2005/2006 w oparciu o autorską metodę nauczania języków obcych dla
dzieci w wieku 3-12 lat.
Metoda Mała Lingua jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez rodziców, których dzieci, mimo wcześnie rozpoczynanej nauki języka obcego, nie były w stanie
aktywnie korzystać z jego znajomości.
Głównym celem metody Mała Lingua jest przygotowanie dzieci do aktywnego komunikowania się w języku
obcym już od najmłodszych lat. Program kładzie nacisk
na rozwinięcie u dzieci umiejętności wypowiedzi pełnymi
zdaniami, przygotowanie do spontanicznej komunikacji
w naturalnym środowisku językowym i ograniczenie
procesu zapominania przyswojonych dotąd zasobów językowych. Dzieci na początku nauki skupiają się głównie na
ćwiczeniu języka sytuacyjnego i pamięciowym opanowywaniu dialogów pełnych zwrotów charakterystycznych
dla danych sytuacji z życia codziennego.
W roku szkolnym 2005/2006 program kursów dla dzieci
został wzbogacony o „Kalendarz wydarzeń” – zbiór
słownictwa, scenek sytuacyjnych i projektów twórczych
wykorzystujących bieżące wydarzenia z życia codziennego
laureat 2009
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
Konkurs projektów instytucjonlanych
przedszkola
instytucje inne
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
i społecznego oraz zmieniające się pory roku.
Celem takiego uzupełnienia programu było pokazanie
dzieciom, że język obcy nie jest tylko wirtualnym narzędziem komunikacji w klasie, ale służy przede wszystkim
do nazywania otaczającej je rzeczywistości. „Kalendarz
wydarzeń” pozwala jednocześnie wykorzystywać predyspozycje manualne i fizyczne dzieci.
Od roku szkolnego 2006/2007 w czasie kursów wykorzystywany jest Paszport – Portfolio Mała Lingua, którego
idea nawiązuje do Europejskiego Portfolio Językowego.
Celem wprowadzenia Paszportów – Portfolio Mała Lingua
było motywowanie dzieci do nauki języków obcych, rozwijanie odpowiedzialności i autonomii ucznia w procesie
uczenia się, doskonalenie umiejętności samodzielnego
uczenia się, nawiązanie ściślejszej współpracy między
lektorami i rodzicami dzieci, precyzyjne zdefiniowanie
zakresu materiału na każdy miesiąc nauki.
Od roku szkolnego 2006/2007 do programu kursów na
stałe wprowadzono literaturę obcojęzyczną (kącik literacki) w uproszczonej formie oraz bezpłatne zajęcia prowadzone przez native speakerów.
W roku szkolnym 2007/2008 metodę Mała Lingua wzbogacono o zastosowanie autorskiego bajkowego motywu
rodziny Blabbersów przybyłej do ziemskiego świata
z półbaśniowej krainy Livendell. Celem wykorzystania
tego motywu było stworzenie na zajęciach językowych
kontekstu bliskiego dzieciom, z łatwością oddziałującego
na ich wyobraźnię i doznaniaia, a tym samym efektywnie
stymulującego zmysły dzieci i motywującego je do nauki.
Na zajęciach wykorzystywane są pacynki przedstawiające
członków rodziny, karty obrazkowe z wizerunkami bohaterów oraz plakaty ilustrujące dialogi sytuacyjne.
W roku szkolnym 2008/2009 wprowadzono „Obrazkowy
słownik Blabbersów języka angielskiego”, płytę z piosenkami: „The Blabbers’ songs fan club”, książki z przygodami rodziny Blabbersów na różnym poziomie zaawansowania: „The Blabbers’ adventures fan club” oraz edukacyjną
grę planszową „The Blabbers’ games fan club”. Zmieniono
również wystrój sal lekcyjnych, wprowadzając Kącik
Blabbersów. Program zajęć jest w każdym semestrze uzupełniany o konkursy i projekty wykorzystujące dorobek
kulturowy krajów danego obszaru językowego.
nauczyciel − koordynator
Małgorzata Korobowicz
[email protected]
Karolina Kredek
[email protected]
PL
77
laureate 2009
project title
Competition for Institutions
Mała Lingua
– Foreign language courses for children based
on the motif of the Blabbers Family.
preschools
primary schools
lower secondary
schools
project language
English, French, Spanish
Mała Lingua language
courses for children.
Lingua Nova Monika Ferreira
Language School in Piaseczno
upper secondary
schools
Competition for Individual Teachers
other institutions
Project objectives:
• Preparing children for operation in natural language
environment and breaking language barriers by practising language in context.
• Imitating real life situations and stimulating children’s
imagination and creativity with the use of fairy tale
motif of the Blabbers family.
• Stimulating foreign language use to describe the surrounding world and broadening knowledge of traditions and customs observed in countries where foreign
language is spoken with the use of projects featured in
the Calendar of Events in the Life of the Blabbers Family and special projects that complement the course
programme.
• Practising the skill of producing full-sentence expressions in a foreign language.
• Shaping the attitude of tolerance and openness towards other cultures and traditions.
• Providing contact with native speakers of a given
teacher − coordinator
language.
Małgorzata Korobowicz
[email protected] • Stimulating comprehensive development and all the
senses to enhance the process of foreign language
Karolina Kredek
acquisition.
[email protected]
78
ENG
Project description:
Mała Lingua language school offering courses for children
has operated since school year 2005/2006 based on
author method of teaching foreign languages to children
aged 3-12.
The Mała Lingua method has been created in response
to demand on part of the parents whose children despite
having commenced to learn a foreign language at a young
age did not have opportunities to actively use the language.
The main aim of Mała Lingua method is to prepare children from the youngest age for active communication in
a foreign language. The teaching programme focuses on
the development of the ability to speak with full sentences, preparing children for spontaneous communication in natural language environment and limiting the
process of forgetting the linguistic resources that children
already possess. Initially, children concentrate mainly
on practising language in specific situations and learn by
heart dialogues featuring phrases indispensable in every
day situations.
In school year 2005/2006, the programme of the courses
has been expanded by Calendar of Events, which is a col-
laureate 2009
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Competition for Institutions
preschools
other institutions
Competition for Individual Teachers
lection of vocabulary, role plays and creative projects
devoted to every day situations, social events and the
changing seasons of the year.
The main goal of this element of the teaching programme
is to show children that foreign language is not only a virtual tool for communication in the classroom, but most
of all is useful for describing the surrounding world. The
Calendar of Events helps children use their manual skills
and physical predispositions.
From school year 2006/2007, language courses have been
accompanied by Mała Lingua Passport – Portfolio, which
stems from European Language Portfolio. The reasons for
the introduction of Mała Lingua Passport – Portfolio were
to motivate children to foreign language learning, develop
responsibility and autonomy in the learning process, improve independent learning, establish closer cooperation
between teachers and parents, and define more precisely
the scope of teaching material for each month of learning.
Also in school year 2006/2007, the language courses offer
has been expanded by the introduction of abridged versions of classic literature in foreign languages (Readers’
Corner) and free classes conducted by native speakers.
In school year 2007/2008, the Mała Lingua method was
expanded with author motif of the Blabbers family, which
came to the Earth from a fairy tale Land of Livendell. The
reason for the introduction of the fairytale motif was to
provide context for language classes that was close to
the children, easily caught their imagination, stimulated
their senses and motivated them to learn. Hand puppets
representing family members, picture charts presenting
the protagonists and posters illustrating dialogues have
been used in the classrooms.
In school year 2008/2009, The Blabbers Picture Dictionary of English, The Blabbers’ Songs Fan Club CD, The
Blabbers Adventures Fan Club book series featuring the
adventures of the Blabbers adapted to the needs of learners with varying degree of proficiency and The Blabbers’
Games Fan Club educational board game have been
introduced. Moreover, a Blabbers Corner has appeared in
every classroom.
teacher − coordinator
Małgorzata Korobowicz
[email protected]
Karolina Kredek
[email protected]
ENG
79
laureat 2009
tytuł projektu
Tolerance
‒ Get Together
Konkurs projektów instytucjonlanych
język projektu
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły
ponadgimnazjalne
angielski, polski,
niemiecki, hebrajski,
rosyjski, japoński, czeczeński
Early Stage w Warszawie
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
instytucje inne
Cele projektu:
• uwrażliwienie dzieci na brzmienie obcych języków
• zachęcenie dzieci do eksperymentów fonetycznych
i muzycznych w różnych językach
• przedstawienie języków obcych jako najważniejszego
środka komunikacji między ludźmi
• rozbudzenie zainteresowania innymi kulturami, językami i religiami oraz uczenie tolerancji wobec nich
• rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych, w szczególności osób chorych, niepełnosprawnych i osób
starszych
• zachęcenie dzieci do kontaktów z równolatkami pochodzącymi z innych krajów
• zainspirowanie uczniów do podejmowania własnych
działań teatralnych, muzycznych i plastycznych związanych z nauką języków obcych.
nauczyciel − koordynator
Bożena Kuczyńska
[email protected]
80
PL
Opis projektu:
Tolerancja to motto roku szkolnego 2008/2009 w Early
Stage. Było ono dyskutowane w aspekcie kulturowym,
religijnym i estetycznym. Do projektu zaproszono szkołę
brytyjską, japońską, rosyjską, niemiecką i żydowską oraz
dzieci czeczeńskie z Ośrodka dla Uchodźców w Warszawie. W ramach projektu uczniowie brali udział w lekcjach
na temat tolerancji, wykonywali prace zespołowe i indywidualne, uczyli się piosenki „Panie Janie” w różnych
językach oraz „The more we get together” po angielsku.
Ponadto poznawali proste piosenki w językach narodowych dzieci zaproszonych do projektu oraz zorganizowali
wernisaż prac plastycznych na temat tolerancji. Podczas
warsztatów „TOLERANCE” uczniowie poznawali religie
świata i wykonali PEACE TREE – DRZEWO POKOJU.
Przygotowali prezentacje tańców narodowych, brali
udział w muzykoterapii opartej na poznawaniu muzyki
z różnych rejonów świata, wykonywali prace plastyczne
(afrykańskie maski, australijskie instrumenty muzyczne,
meksykańskie poncho, indiańskie namioty itp.). Dodatkowo uczniowie poznawali potrawy innych narodów i uczyli
się zwyczajów związanych z ich jedzeniem, poznawali
stroje mieszkańców innych państw i zorganizowali pokaz
mody. W czasie projektu dzieci przygotowały i wystawiły
sztukę nt. tolerancji pt. „Why frogs and snakes don’t play
together”. Wykorzystano w niej podkłady muzyczne z kursu „Hello” PAN/Richmond Publishing.
laureate 2009
project title
Tolerance
‒ Get Together
project language
Early Stage in Warsaw
preschools
primary schools
lower secondary
schools
upper secondary
schools
Competition for Institutions
English, Polish,
German, Hebrew,
Russian, Japanese, Chechen
other institutions
Tolerance is the motto of 2008/2009 school year at Early
Stage. The notion of tolerance was looked into from the
point of view of culture, religion and aesthetics. a British, Japanese, Russian, German and Jewish school and
Chechen children from a refugee centre in Warsaw have
been invited to participate in the project. As part of the
project, pupils attended classes devoted to tolerance, performed team and individual work, learnt ‘Are You Sleeping Brother John’ canon in various languages, learnt the
song entitled ‘The more we get together’ in English, learnt
simple songs in national languages of children invited
to the participation in the project, and staged an exhibition of works on tolerance. During workshop entitled
‘TOLERANCE’, pupils learnt abort different religions and
made PEACE TREE - ‘DRZEWO POKOJU’. They prepared
a presentation of dances from different parts of the world,
participated in music therapy based on the world music,
and made artistic works (African masks, Australian musical instruments, Mexican poncho, Indian tipis). Moreover,
they became familiar with dishes from different parts
of the world and leant customs related with eating them,
became familiar with clothes of inhabitants of different
parts of the world and staged a fashion show. As part
of the project, they staged a play on tolerance entitled
Why Frogs and Snakes do not Play Together with the use
of background music coming from the ‘Hello’ course PAN/
Richmond Publishing.
Competition for Individual Teachers
Project description:
Project objectives:
• Making children familiar with the sound of foreign
languages.
• Encouraging children to phonetic and musical experiments with different languages.
• Presenting foreign languages as the most important
means of communication between people.
• Stimulating interest in other cultures, languages and
religions and teaching tolerance towards them.
• Making children sensitive to the needs of other people,
especially the sick, disabled and elderly.
• Encouraging children to contacts with peers doming
from different countries.
• Inspiring children to activity in the field of theatre,
music and arts in the context of foreign language
learning.
teacher − coordinator
Bożena Kuczyńska
[email protected]
ENG
81
laureat 2009
Anna Szablewska
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
Szkoła Podstawowa
w Borzyminie
tytuł projektu
Lektura gazetki
,,Hallo’’ bodźcem
do rozwijania
uzdolnień językowych
szkoły podstawowe
szkoły
ponadgimnazjalne
szkoły wyższe
instytucje inne
język projektu
niemiecki, polski
Cele projektu:
• rozwijanie zainteresowań uczniów językiem niemieckim i krajami niemieckojęzycznymi
• poszerzanie umiejętności językowych uczniów poprzez
przygotowywanie materiałów dziennikarskich, redagowanie artykułów i udział w konkursach ogłaszanych na
łamach gazetki „Hallo”
• rozwijanie wśród uczniów umiejętności dziennikarskich
• doskonalenie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi.
nauczyciel − koordynator
Anna Szablewska
[email protected]
82
PL
Opis projektu:
Projekt został zainicjowany przez nauczyciela języka
niemieckiego w roku szkolnym 2003/2004 i jest realizowany do dziś. Adresatami projektu i czytelnikami
gazetki są uczniowie klas IV-VI uczący się języka niemieckiego z trzech szkół podstawowych w Borzyminie,
Sadłowie i Starorypinie. Projekt polega na wydawaniu
gazetki „Hallo” w języku niemieckim, przy czym niektóre
ćwiczenia i artykuły opatrzone są komentarzem w j. polskim. Gazetka jest wydawana systematycznie w nakładzie 70 egzemplarzy. Cena jednego egzemplarza wynosi
0,50 zł. W roku szkolnym 2008/2009 był to kwartalnik,
w latach poprzednich – miesięcznik. Gazetka formatu A5,
zawierająca 16 stron, prezentuje różnorodne ćwiczenia
i artykuły przeznaczone dla uczniów klas IV-VI. Obok
krzyżówek, rebusów, malowanek i humoru prezentowane są również artykuły o krajach niemieckiego obszaru
językowego oraz pochodzących z tych krajów sławnych
osobach. Ponadto gazetka zawiera niezliczoną ilość zadań
leksykalno-gramatycznych z programu nauczania klas
IV-VI. Na łamach gazetki uczniowie publikują swoje opowiadania w j. niemieckim. Każdy numer gazetki zaprasza
czytelników do udziału w różnych konkursach literackich
i kulturoznawczych.
laureate 2009
Primary School
in Borzymin
project language
German, Polish
Project description:
The project was initiated by a German teacher in school
year 2003/2004 and has been continued until today.
The project is addressed to Grade IV-VI pupils at three
primary schools in Borzymin, Sadłowo and Starorypin
and consists in the publishing of the Hallo periodical in
German with some exercises and articles accompanied
by comments in Polish. The periodical is regularly issued
in 70 copes. The price of one copy is PLN 0.5. As of this
school year, the periodical is a quarterly, earlier it was
published as a monthly. The changed frequency of publication results from the age of the editorial team. An A5
format periodical features 16 pages, presents a wide range
of exercises and articles adapted to the needs of Grade
IV-VI pupils. Apart from crosswords, rebuses, drawings
for colouring in, and jokes, it features articles on German
speaking countries, famous people coming from those
countries, and many glossary and grammar exercises for
Grade IV-VI pupils. In some issues, short stories written
by the pupils have been published. In each issue published
this year, there are literary and culture- related competitions for the readers.
Project objectives:
primary school
teachers
upper secondary
school teachers
higher education
institutions
other institutions
Competition for Individual Teachers
Reading
Hallo Periodical
as a Stimulus
for Developing
Language Skills
Competition for Institutions
project title
• Developing students’ interest in German and German
speaking countries.
• Developing language skills of the students by the
preparation of materials for consecutive issues of the
periodical and participation in competitions published
in Hallo.
• Developing journalism skills by the pupils.
• Promoting team work in the classroom.
• Developing ICT skills by the students.
teacher – coordinator
Anna Szablewska
[email protected]
ENG
83
laureat 2009
Katarzyna Sturmowska
tytuł projektu
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
Ślady języka niemieckiego
w gwarze kociewskiej
szkoły podstawowe
Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Juliusza Słowackiego
w Starogardzie Gdańskim
szkoły
ponadgimnazjalne
szkoły wyższe
język projektu
instytucje inne
polski, niemiecki
Cele projektu:
• doskonalenie umiejętności językowych receptywnych
i produktywnych poprzez poszerzanie zasobu słownictwa dialektalnego zawierającego elementy języka
niemieckiego
• rozbudzenie w uczniach zainteresowania językami
obcymi i kulturą krajów niemieckojęzycznych
• kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec
innych narodów i kultur
• konfrontatywne ujęcie języka polskiego i niemieckiego
• opracowanie „Mini-słownika germanizmów gwary
kociewskiej”.
nauczyciel − koordynator
Katarzyna Sturmowska
[email protected]
84
PL
Opis projektu:
Projekt „Ślady języka niemieckiego w gwarze kociewskiej”
był realizowany w ramach cotygodniowych zajęć dodatkowych z języka niemieckiego. W czasie tych spotkań
uczniowie zapoznawali się z językiem dialektalnym oraz
zdobywali wiedzę na temat wpływu języka niemieckiego
na język polski. Na początku projektu uczniowie przez
ok. 2 miesiące zbierali przykłady słownictwa typowego
dla gwary kociewskiej. Z zebranego materiału i tekstów
pisanych gwarą uczniowie pod kierunkiem nauczyciela
wyłaniali wyrazy i wyrażenia mające korzenie w języku
niemieckim. Wspólnie opracowywali etymologię tych leksemów i w kontrastywnym ujęciu przedstawili znaczenie
germanizmu i słowa właściwego (niemieckiego). W końcowej fazie projektu zebrane germanizmy zostały ułożone
alfabetycznie z podaniem ich znaczenia i etymologii.
laureate 2009
project title
primary school
teachers
upper secondary
school teachers
project language
Polish, German
Project objectives:
• Improving receptive and productive skills by broadening the dialect vocabulary, which includes elements
of German.
• Stimulating students' interest in foreign languages and
cultures of German speaking countries.
• Shaping an attitude of tolerance and openness to other
nations and cultures.
• Confrontational approach to Polish and German.
• Developing a mini-dictionary of German works in the
Kociew dialect.
higher education
institutions
other institutions
Competition for Individual Teachers
No. 4 Juliusz Słowacki
Public Primary School
with Integration Forms
in Starogard Gdański
Competition for Institutions
Traces of German
in the Kociew
Region Dialect
Project description:
The project entitled Traces of German in the Kociew Region Dialect was implemented as part of weekly additional
German classes. During the classes, students became
acquainted with the dialect and learnt about the influence
of German on the Polish language. Initially, over a period
of two months, students collected vocabulary typical for
the Kociew dialect. Next, from the collected material and
texts written in the dialect under the supervision of the
teacher, they selected words and phrases that had German
origin. They worked with the teacher on the etymology
of the lexemes and assumed contrastive approach to the
definitions of words with German origin with their originals in German. Finally, students prepared a list of words
with German origin with definition and etymology.
teacher – coordinator
Katarzyna Sturmowska
[email protected]
ENG
85
laureat 2009
Konkurs projektów instytucjonlanych
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
tytuł projektu
język projektu
„Tajemniczy Ogród”
niemiecki
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4
w Siedlcach
Opis projektu:
szkoły podstawowe
szkoły
ponadgimnazjalne
szkoły wyższe
instytucje inne
nauczyciel − koordynator
Anna Ewa Kizeweter
[email protected]
86
Anna Ewa Kizeweter
PL
W projekcie wykorzystano metodę pracy Web Quest/
CLIL, polegającą na rozwiązywaniu zadań przy wykorzystaniu informacji znajdujących się w Internecie. Pracujący
w grupach uczniowie otrzymują zestawy zadań i wybierają spośród nich te, które wydają im się najciekawsze.
Efektem końcowym jest stworzenie wspólnego produktu. Informacja zwrotna z każdej z grup (przekazywana
w różnych formach – prezentacji PowerPoint, plakatu,
wypowiedzi ustnej, ulotki, collage, itp.) daje możliwość
poszerzenia wiedzy całej klasy oraz dokonania konstruktywnej krytyki i ewaluacji.
W projekcie brali udział również uczniowie ze szkoły
w Janowie, którzy odgrywali rolę „konkurenta w branży”. Wyniki pracy uczniów z Siedlec oceniane były przez
uczniów z Janowa i odwrotnie. Zadaniem grup uczniów
pracujących w projekcie było stworzenie profilu własnej
firmy projektowania i zagospodarowywania terenów zieleni. W pierwszej fazie pracy uczniowie musieli wspólnie
podjąć decyzję, czym będzie zajmować się ich firma, jakie
działania będzie podejmować i do jakiego klienta skierowana będzie jej oferta. Następnie, aby zatrudnić nowych
pracowników, jedna z podgrup sformułowała ogłoszenie
do prasy, zawierające profil kandydata oraz proponowane
warunki zatrudnienia. Alternatywnym zadaniem było
pisanie listów motywacyjnych i ubieganie się o pracę w firmie „Tajemniczy Ogród”. Inni uczniowie wcielali się w rolę
klientów składających zapytania i proszących o pierwsze
projekty.
Zadania projektowe obejmowały również przygotowanie
biznesplanu, porównanie kilku typów ogrodów w Europie,
stworzenie słownika polsko-niemieckiego związanego
z profilem zawodowym uczniów, przygotowanie spotu
reklamowego, ulotki i strony internetowej prezentującej
działalność firmy. W przyszłości planowane jest spotkanie obu grup uczniów z Siedlec i Janowa na warsztatach
językowo-zawodowych, które poprowadzą fachowcy od
projektowania ogrodów i nauczyciele j. niemieckiego.
Cele projektu:
• nauka fachowego języka niemieckiego, związanego
z profilem klasy (technik architektury krajobrazu)
• rozbudzenie zainteresowania uczniów tematem
projektowania ogrodów w kontekście przyszłej kariery
zawodowej
• zwiększenie szansy zdobycia pracy na rynku europejskim dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego
fachowego
• porównanie metod pracy architekta krajobrazu w Polsce i w Niemczech
• wprowadzenie podstawowej wiedzy na temat pisania
CV i listów motywacyjnych oraz przeprowadzenie przykładowych rozmów kwalifikacyjnych w j. niemieckim
• motywowanie uczniów do zwrócenia uwagi na otaczający ich świat i środowisko, w którym żyją, architekturę szczegółu – propagowanie regionu w innych krajach
UE
• nauka samodzielnego podejmowania decyzji, znalezienia własnego miejsca w grupie, stawiania pytań,
formułowania wniosków
• nawiązanie współpracy z innymi grupami rówieśników
o tych samych zainteresowaniach.
laureate 2009
project language
project title
German
The Secret Garden
Project objectives:
No. 4 Secondary School
Compound
in Siedlce
Competition for Institutions
Project description:
Students worked with the use of Web Quest/ CLIL
method, which consisted in carrying out individual tasks
based on information found on the Internet. Students
divided into groups received assignments and selected
the ones, which seemed the most interesting to them. The
end result of work was a final product. Feedback obtained
from each group (in the form of Power Point presentations, posters, oral presentations, brochures, collages,
etc.) helped the rest expand their knowledge, criticise and
evaluate the achievements.
Students from a school in Janów also participated in the
project and played the role of market competitors. Students from Siedlce assessed the work of their peers from
Janów and vice versa. The main task of each group was to
create a profile of a company, which specialises in designing and developing green areas. At the first stage, they
had to make a decision about the subject of the company,
activity it would conduct and clients they wanted to reach.
Next, in order to employ workers, one group wrote job
announcements for the press, decided about the employee
profile, prepared job descriptions and formulated employment conditions. An alternative task was writing CVs and
motivation letters to apply for a job at The Secret Garden.
Some other students played the roles of customers who
made enquiries and asked for preparation of designs.
Project tasks also included the preparation of a business
plan, comparing several types of gardens in Europe, and
preparation of a Polish-German dictionary featuring
vocabulary typical for the sector in which the students
were trained, development of a TV advertisement, brochure and website presenting the company. In the future,
the two groups of students would meet at linguistic and
professional workshop conducted by professionals specialising in garden design and teachers of German.
primary school
teachers
upper secondary
school teachers
higher education
institutions
other institutions
Competition for Individual Teachers
• Learning specialist vocabulary in German related to
the class profile (Landscape Architecture).
• Stimulating students’ interest in garden design in the
context of their future professional career.
• Boosting opportunities for finding employment in the
European market thanks to good command of specialist jargon in German.
• Comparing methods of work of landscape architect in
Poland and Germany.
• Introducing basic knowledge of writing CVs and motivation letters and staging job interviews in German.
• Motivating students to paying attention to the surrounding world and environment they live in – propagating the region in other EU countries.
• Learning to take independent decisions, find your own
place in a group, ask questions, and formulate conclusions.
• Starting cooperation with peer groups that share interests with the students.
teacher – coordinator
Anna Ewa Kizeweter
[email protected]
ENG
87
laureat 2009
Anna Krzemińska-Kaczyńska
tytuł projektu
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
„[Region] jest otwartą
książką, z której Ci, co nigdy
nie oddalili się od domu,
przeczytali tylko jedną”.
Projekt geograficzno– językowy
język projektu
angielski, polski
szkoły podstawowe
szkoły
ponadgimnazjalne
szkoły wyższe
instytucje inne
nauczyciel − koordynator
Anna Krzemińska-Kaczyńska
[email protected]
88
Kolegium Europejskie
w Krakowie
PL
Opis projektu:
W ramach projektu młodzież ZSP w Samostrzelu uczestniczyła w pozalekcyjnych, bezpłatnych zajęciach terenowych, mających na celu zmotywowanie uczniów i ich
rodziców do nauki języka angielskiego i podkreślenie roli,
jaką ten język odgrywa w dzisiejszym świecie. Komunikacja językowa, wzbogacanie słownictwa, motywowanie
uczniów do nauki odbywały się poprzez następujące formy pracy: chrzest bojowy uczestników w pałacu Bnińskich
w Samostrzelu (metodą stacji sprawdzono wiedzę o regionie i treści z pierwszych zajęć językowych dotyczących
nazw znaków drogowych w języku angielskim); dzienny
i nocny bieg terenowy (orientacja w terenie); wycieczka
rowerowa – zapoznanie z fauną i florą najbliższej okolicy i ich nazwami w języku angielskim; ścieżka zdrowia - marsz z wykorzystaniem poznanych na zajęciach
pozalekcyjnych poleceń, nazw kierunków świata i nazw
przyrodniczych; spotkanie z dziećmi z Wiejskiego Domu
Kultury w Sadkach (dzielenie się zdobytym doświadczeniem z młodszymi uczniami i przekazanie im poznanych
zagadnień i słów w języku angielskim); rejs statkiem po
Noteci – wykorzystanie gry Twister Moves do praktycznego i naturalnego wykorzystania znajomości j. angielskiego
podczas zabawy i gier językowych; prezentacja multimedialna w Gminnej Bibliotece w Sadkach. Uczniowie po wykonaniu każdego działania mieli za zadanie przygotować
słowniczki zawierające nowo poznane słowa i zwroty.
Uczestnicy projektu zorganizowali warsztaty geograficzno-językowe dla uczniów całej szkoły z okazji Dnia
Europy, przedstawiając swoje dotychczasowe działania
i zdobytą wiedzę w formie prezentacji multimedialnych
w j. angielskim. Uczniowie demonstrowali także swoje
umiejętności językowe na łamach szkolnej gazetki „Junior
High School Grass”. Dwie uczennice zostały przygotowane
przez koordynatora projektu do występu na Powiatowym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej Let`s start in
Olszewka. Uczennica ZSP w Samostrzelu Alina Knioła
zajęła I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych, śpiewając
piosenkę pt.: „Who I Am”.
Cele projektu:
• doskonalenie kompetencji językowych uczniów
poprzez komunikację w j. angielskim podczas zajęć
terenowych
• udział młodzieży ZSP w Samostrzelu w bezpłatnych
zajęciach językowych
• propagowanie pojęć i treści geograficznych z dziedziny
turystyki i ekologii w języku angielskim
• wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich
i zapewnienie im równego dostępu do uczenia się
j. angielskiego
• uświadomienie uczniom z terenów wiejskich, jak praktyczna i potrzebna jest znajomość języka angielskiego
w dzisiejszym świeci.
• rozwijanie wrażliwości na piękno własnego regionu.
laureate 2009
project title
Project description:
As part of the project, youth at the School Compound
in Samostrzel participated in additional classes in the
form of free outdoor activities aimed at motivating them
and their parents to learn English and to emphasising
the role English plays in the modern world. Communication, expanding vocabulary, and motivating students to
learn were conducted with the use of the following forms
of work: baptism of fire of project participants at the
Bniński Family Palace in Samostrzel (knowledge of the region and acquisition of contents provided during language
classes on road signs have been verified with the use of a
station method); daytime and night time cross-country
run (orienteering); cycling trip – becoming familiar with
fauna and flora of the local area and their names in English; fitness trail – march following the instructions and
with the use of names of directions and names of natural
phenomena in English, which students learnt during their
classes; meeting with other children at Rural Culture
Centre in Sadki (sharing experience with younger students and teaching them newly acquired vocabulary and
phrases in English); cruising down the River Noteć – using
the Twister Moves game to use English in a natural way
during play and during language games; multimedia
presentation at the Municipal Library in Sadki. Upon the
completion of each task, students had to prepare glossaries featuring newly acquired words and phrases.
Project participants have organised geography and language workshops for other students at the school on the
project language
English, Polish
primary school
teachers
upper secondary
school teachers
occasions of Europe’s Day. They used the opportunity to
present their achievements and acquired knowledge in the
form of multimedia presentations in English. Students
have demonstrated their linguistic skills in Junior High
School Grass school bulletin. Two students supervised by
the project coordinator participated in a County Festival of Songs in English Let`s start in Olszewka and Alina
Knioła, a student of the School Compound in Samostrzel
won the first place in the lower secondary school category.
She performed the song entitled: Who I Am.
higher education
institutions
other institutions
Competition for Individual Teachers
European College
in Cracow
Competition for Institutions
[Region] is an Open Book.
Those who have never Left
Home, Read just One.
A project in geography and
languages.
Project objectives:
• Improving students’ linguistic competences
through communication in English during field
trips.
• Participation of students of School Compound in
Samostrzel in free language classes.
• Propagating geographical terms and contents in the
field of tourism and ecology in English.
• Bridging the educational gap and providing youth
from rural areas with an opportunity to learn
English.
• Making students from rural areas aware of the
importance of knowledge of English in the modern
world.
• Developing sensitivity to the beauty of the local
region.
teacher – coordinator
Anna Krzemińska-Kaczyńska
[email protected]
ENG
89
laureat 2009
Agnieszka Dremza, Małgorzata Świerk
tytuł projektu
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
Kurs języka angielskiego
w ramach kształcenia na odległość
dla studentów niestacjonarnych
– Moduł na poziomie B2/C1
język projektu
angielski
szkoły podstawowe
szkoły
ponadgimnazjalne
szkoły wyższe
instytucje inne
nauczyciel − koordynator
Agnieszka Dremza
[email protected]
Małgorzata Świerk
[email protected]
90
Szkoła Języków Obcych
Uniwersytetu Warszawskiego
PL
Cele projektu:
Celem kursu jest przygotowanie studenta do osiągnięcia
biegłości na poziomie C1 według „Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)” oraz Ramowego
Programu Nauczania SzJO Uniwersytetu Warszawskiego.
Po ukończeniu kursu student:
• rozwinie samodyscyplinę i nawyk pracy samodzielnej
z językiem
• rozwinie umiejętność uczenia się dzięki integracji
nauki formalnej (zajęcia stacjonarne i gotowe treści na
platformie internetowej) oraz nieformalnej, poza klasą
i kontrolą nauczyciela (projekty, blogi, logi, webquesty,
studia przypadku)
• rozwinie umiejętność radzenia sobie w środowisku
pracy, akademickim oraz w sytuacjach urzędowych
i formalnych
• poszerzy wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej
w środowisku akademickim i zawodowym
• rozwinie receptywne i produktywne sprawności językowe
• rozwinie umiejętność logicznego, poprawnego i przekonującego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej
• poszerzy kompetencje językowe i komunikacyjne
• rozwinie słownictwo i funkcje językowe w zakresie pól
tematycznych związanych z różnymi aspektami życia
człowieka
Opis projektu:
Opracowany w ramach projektu kurs obejmuje 120 godzin
lekcyjnych i został podzielony na dwa sześćdziesięciogodzinne moduły: moduł B2/C1 oraz moduł C1.
Ze względu na swą nowatorską formę kształcenia na odległość opartą z jednej strony na wykorzystaniu platformy
edukacyjnej Moodle, a z drugiej strony – na najnowszych
tendencjach w nauczaniu języków obcych wykorzystujących nowoczesne technologie, kurs stanowi próbę odpowiedzi na oczekiwanie wobec szkół wyższych, że wspomogą studentów w nabywaniu umiejętności korzystania
z informacji przy pomocy współczesnych technologii.
Ponieważ cała wiedza jest „zapisana” na platformie e-learningowej, treści zawarte w e-kursie mogą być z łatwością
oceniane, kontrolowane i ulepszane. Na kursie dominuje
podejście heurystyczne, kładące duży nacisk na aktywną
rolę studenta w procesie kształcenia. Kurs koncentruje
się na wyrobieniu w sobie umiejętności samokształcenia,
w tym samodzielnego zdobywania, przetwarzania i selekcjonowania informacji (knowledgeable versus knowledge
+ able), kooperacji w ramach społeczności internetowej,
a tym samym promuje zdobywanie umiejętności niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie (lifelong
learning). Poza tym kurs propaguje metody nauczania,
które rozwijają umiejętność krytycznego myślenia oraz
niezależnego działania.
Kurs jest dostosowany do nowego profilu studenta, tzw.
pokolenia sieci (Net Generation, Millennials,) charakteryzującego się umiejętnością wykonywania wielu zadań
laureat 2009
Konkurs projektów instytucjonlanych
równocześnie, preferującego naukę poprzez bodźce wizualne oraz interaktywne współdziałanie. Jak wskazują
badania (raport Cisco, 2008), studenci mający dostęp do
uczenia multimodalnego osiągają lepsze wyniki w nauce niż studenci uczeni unimodalnie. Wykorzystanie
różnorodnych treści i form przekazu przyczynia się do
wzrostu motywacji wewnętrznej studenta, a przez to
skłania go do samodzielnego poszukiwania i pogłębiania
wiedzy. Zgodnie z priorytetami dla szkół wyższych studia
mają promować umiejętności generyczne i transferowalne, między innymi mają za zadanie nauczyć studentów,
jak się uczyć, przygotować do wykonywania pracy nie
tyle nie w ramach jednego, określonego zawodu, ile mają
ich wyposażyć w cechę określaną jako „zatrudnialność”
(employability) oraz promować zaangażowanie studentów
w proces uczenia się.
Kolejną ważną kwestią jest przeciwdziałanie molekularnej strukturze społeczeństwa poprzez promowanie
współpracy, która przyczynia się do wzrostu przynależności i poczucia więzi społecznych. Jest to szczególnie
ważne na studiach niestacjonarnych, gdzie studenci praktycznie się nie znają. Studenci w ramach kursu nawiązują
więzi poprzez pracę w grupach i zespołach zadaniowych,
w których każdy jest zależny od pozostałych członków
grupy i współpraca wszystkich jest konieczna do ukończenia zadania. Nowoczesna koncepcja kursu promuje
konstruktywizm społeczny i odzwierciedlała zmiany
zachodzące w świecie wielkich korporacji międzynarodowych, gdzie największy nacisk przy rekrutacji oraz
w trakcie kariery zawodowej kładziony jest, oprócz
wysokich kwalifikacji oraz znajomości języków obcych,
na umiejętność samopromocji, wykorzystania tzw.
media skills do osiągania celów własnych/korporacji
oraz tzw. soft skills, czyli umiejętności współpracy
w grupie, tworzenia i aktywnego uczestniczenia
w społecznościach oraz ciekawości i akceptacji dla
ciągłych zmian.
Przedstawiony powyżej program był pomyślany jako
kontynuacja kursów, które zostały zrealizowane przez
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME)
UW. Kursy COME UW obejmują poziomy A2-B2
i zostały stworzone w ramach projektu „Opracowanie
programów nauczania do kształcenia na odległość
na kierunku studiów wyższych INFORMATYKA”
koordynowanego przez COME UW. Opierają się one
na technologii Web 1.0, charakteryzującej się asynchronicznością, statycznością i brakiem interakcji
pomiędzy użytkownikami. Dominują w niej formaty
HTML, JPG, GIF, TXT, a główny cel stanowi kategoryzacja i uporządkowanie wiedzy. Studenci wykonują
ćwiczenia obejmujące czytanie, słuchanie, słownictwo
gramatykę z e-książki, które są w większej części
oceniane przez system. W każdym unicie znajduje się
otwarte zadanie pisemne, które jest sprawdzane przez
prowadzącego kurs. Uczestnicy kursu oraz prowadzący
porozumiewają się ze sobą mailowo oraz przy pomocy
forum. Treści kursu są niedostępne dla osób spoza
grupy.
szkoły
ponadgimnazjalne
szkoły wyższe
instytucje inne
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
szkoły podstawowe
nauczyciel − koordynator
Agnieszka Dremza
[email protected]
Małgorzata Świerk
[email protected]
PL
91
laureate 2009
Agnieszka Dremza, Małgorzata Świerk
project title
Competition for Institutions
E-Learning English Courses
for Part-time Students
– B2/C1 Modules
project language
Competition for Individual Teachers
English
primary school
teachers
upper secondary
school teachers
higher education
institutions
other institutions
teacher – coordinator
Agnieszka Dremza
[email protected]
Małgorzata Świerk
[email protected]
92
The Centre for Foreign Language Teaching
at the University of Warsaw
ENG
Project objectives:
The aim of the course is preparing students for proficient
use of foreign language at the C1 level in accordance
with Common European Framework of Reference for
Languages and Framework Curriculum at the University
of Warsaw Centre for Foreign Languages.
Upon the completion of the course, students should:
• Develop self-discipline and habit of independent work
on the language.
• Develop the ability to learn thanks to integrating
formal (regular classes and contents uploaded at a web
platform), informal learning outside the classroom
and learning beyond the control of a teacher (projects,
blogs, logs, webquests, case studies).
• Develop the ability to cope in work, academic and
other official and formal environments.
• Expand knowledge of cultural diversity in academic
and professional environment.
• Develop receptive and productive linguistic skills.
• Develop the ability to make logical, correct and convincing oral and written statements.
• Develop linguistic and communication related competences.
• Develop vocabulary and language functions in the scope
of thematic areas related to various aspects of life.
Project description:
The language course developed as part of the project consists in 120 contact hours and has been divided into two
60h modules: B2/C1 and C1.
Due to the innovative form of e-learning based on the
use of Moodle educational platform on one side, and
the latest trends in language teaching with the use
of state-of-the-art technologies on the other, the course
constitutes an attempt to meet the demand that higher
education institutions face today, as it is expected that
they should help students to acquire the skill of obtaining
information with the use of latest technologies. Due to
the fact that all the knowledge is stored on an e-learning
platform, contents included in the e-learning course can
be easily assessed, controlled and improved. The course
is based on heuristic approach, which places emphasis on
active role of a student in the learning process. The course
focuses on the development of self-education ability,
which involves independent obtaining, processing and
selecting information (knowledgeable versus knowledge +
able), cooperation within web community, and in this way
promotes the acquisition of skills indispensable in the
lifelong learning process. Moreover, the course promotes
teaching methods, which develop critical thinking and
independence.
laureate 2009
Competition for Institutions
upper secondary
school teachers
The course is adapted to the needs of a new student profile,
i.e. the Net Generation, which is characterised by the ability
to perform several tasks simultaneously and who prefer to
learn through visual stimuli and interactive cooperation.
According to a report by Cisco (2008), students who have
access to multimodal learning score better than students at
unimodal institutions. The use of various forms of instruction boosts internal motivation of students, and thereby
promotes independent seeking and expanding knowledge.
In accordance with priorities for schools of higher education, studies are supposed to promote generic and transferable skills, i.e. to teach students how to learn, prepare them
for performing work, but not as part of a single profession,
but to equip them with employability and to promote students’ commitment to the learning process.
Another important issue is counteracting molecular
structure of the society by promoting cooperation, which
contributes to enhanced sense of identity and social
bonds. This is especially important in the case of parttime studies, where students do not know one another. As
part of course work, students establish contacts thanks to
work in task groups and various teams, where each group
member depends on others and without whom no task
may be completed. The modern course concept promotes
social constructivism and reflects changes observed in the
world of large international corporations, where during
recruitment and professional career emphasis is placed
not only on top qualifications and knowledge of foreign
languages, but also on self-promotion with the use of media skills indispensable for the promotion of individual
and corporate goals, and soft skills, i.e. ability to work in
a group, create and actively participate in any community,
curiosity and acceptance of constant changes.
The course is a continuation of courses implemented by
the Centre for Open and Multimedia Education at the
University of Warsaw. The courses organised by COME
UW are designed for A2-B2 students and have been
developed as part of the project entitled: Development
of teaching programmes for e-learning courses in the
field of Computer Science coordinated by COME UW.
The online courses are based on Web 1.0 technology,
which is characterised by asynchronicity, stability and
lack of interaction between the users. HTML, JPG, GIF,
and TXT are predominating formats and the main goal
of the course is to categorise and organising knowledge.
Students make simple exercises, which include reading, listening, vocabulary and grammar provided in an
e-book, which are mainly assessed by the system. Each
unit includes an open written task, which is assessed by
a teacher. Course participants and the teacher communicate via e-mails and a forum. Course contents are not
available for persons who do not belong to a given group.
higher education
institutions
other institutions
Competition for Individual Teachers
primary school
teachers
teacher – coordinator
Agnieszka Dremza
[email protected]
Małgorzata Świerk
[email protected]
ENG
93
laureat 2009
Katarzyna Lewicka
tytuł projektu
Języki nas łączą,
nie dzielą
Konkurs indywidualny dla nauczycieli
Konkurs projektów instytucjonlanych
Kasia Lewicka
Akademia Języków Obcych
w Toruniu
język projektu
hiszpański, angielski,
rosyjski, niemiecki,
francuski, japoński,
arabski, polski
szkoły podstawowe
szkoły
ponadgimnazjalne
szkoły wyższe
instytucje inne
Cele projektu:
• zorganizowanie imprezy językowej – „Super Fiesty”
– przy współudziale większości słuchaczy
• nauczanie języków obcych i kultury innych krajów
poprzez tworzenie wspólnego „dzieła”
• wykazanie, że wielojęzyczność i wielokulturowość nas
łączą
• integracja słuchaczy i mieszkańców Torunia oraz motywowanie ich do nauki języków obcych.
Opis projektu:
nauczyciel − koordynator
Katarzyna Lewicka
[email protected]
94
PL
Projekt składał się z następujących etapów:
• Spotkanie koordynacyjne ze słuchaczami i lektorami
poszczególnych języków.
• „Burza mózgów” – omówienie pomysłów na fiestę
w każdej grupie językowej. Dyskusja w języku nauczanym w każdej grupie językowej.
• Podział zadań w ramach każdej grupy językowej.
• Przygotowanie przez słuchaczy z każdej grupy językowej scenariusza występu w danym języku.
• Przygotowanie muzyki, strojów, dekoracji przez słuchaczy z każdej grupy.
• Próby.
• Pozyskanie sponsorów nagród.
• Przygotowanie plakatów informujących mieszkańców
Torunia o planowanej imprezie.
• Rozesłanie zaproszeń na imprezę do słuchaczy i ich
gości.
• Realizacja „Super Fiesty” 20 maja.
• Sfilmowanie imprezy.
laureate 2009
project title
Languages bring us
closer together
Competition for Institutions
Kasia Lewicka
Akademia Języków Obcych
Language School in Toruń
project language
Spanish, English, Russian,
German, French, Japanese,
Arab, Polish
• Organising a Super Fiesta, which is a linguistic event
with participation of majority of students.
• Foreign language teaching and learning about the
cultures of other nations by working together on
a common project.
• Proving that multilingualism and multiculturalism are
phenomena that bring us closer together.
• Integration of students and residents of Toruń, providing motivation for foreign language learning.
upper secondary
school teachers
higher education
institutions
other institutions
Competition for Individual Teachers
Project objectives:
primary school
teachers
Project description:
The project consists of the following stages:
• Coordination meeting with students and teachers
of individual languages.
• Brainstorming; discussing ideas for the fiesta in each
language group. Discussion is held in the language
taught in each language group.
• Division of tasks within each language group.
• Preparation of a screenplay for a performance by students in each language group.
• Preparing music, costumes and decorations by students from each language group.
• Rehearsals.
• Finding sponsors for awards.
• Preparing posters to inform residents of Toruń about
the event.
• Sending invitations for the fiesta to students and their
accompanying persons.
• Staging Super Fiesta on May 20.
• Filming the event.
teacher − coordinator
Katarzyna Lewicka
[email protected]
ENG
95
Tytuł
Title
European Language Label.
Europejski znak innowacyjności
w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.
Laureaci konkursu 2008 - 2009.
Koncepcja i redakcja Anna Grabowska
Concept and editingJan Andrzej Nicał
TłumaczenieAnna Podoracka
TranslationPoliglota Biuro Tłumaczeń
Opracowanie graficzne, skład i łamanie Michał Gołaś
Graphic design, typesetting and formating
DrukAkcydens – Zakład Poligraficzny
PrintingAdam i Leonard Cichoccy Sp.j.
Wydawca Publisher
ISBN
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Foundation for the Development
of the Education System
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. 48 22 46 31 263
fax 48 22 46 31 105
e-mail: [email protected]
www.ell.org.pl
www.frse.org.pl
978-83-60058-57-2
Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść
umieszczoną w publikacji.
The publication is financed by the European Commmission.
The European Commission is not liable for any use that may be
made of the information contained in the publication.
Publikacja bezpłatna
Free copy
Warszawa 2009
www.frse.org.pl
Języki to moja pasja
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. 48 22 46 31 263
fax 48 22 46 31 105
[email protected]
www.frse.org.pl
European Language Label (ELL) – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych
jest przyznawany od 1998 roku we wszystkich krajach uczestniczących w Programie Uczenie się przez całe życie. Laureaci są
wyłaniani w drodze konkursu projektów.
Polskie instytucje mogą ubiegać się o ten znak od 2002 roku.
W roku 2005 po raz pierwszy przyznano European Language
Label nauczycielom, a w roku 2008 wyróżnienie to otrzymali
również uczniowie.
W Polsce konkurs ELL jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Uczenie się
przez całe życie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci
konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. wielojęzyczności oraz ministra edukacji. Opisy
nagrodzonych projektow są zamieszczane na polskiej stronie
internetowej ELL: www.ell.org.pl, w publikacjach FRSE oraz
w międzynarodowej bazie nagrodzonych projektów, znajdującej
się na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
www.ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm
ISBN 978-83-60058-57-2

Podobne dokumenty