pobierz - Branżowy Punkt Kontaktowy

Transkrypt

pobierz - Branżowy Punkt Kontaktowy
Nr 2.
2011
InfoGrant
Branżowy Punkt Kontaktowy
Al. Mickiewicza 21, pok. 6
Tel. (12) 662 4325
e-mail: [email protected]
Branżowy Punkt Kontaktowy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie ma przyjemność przedstawić Państwu numer
2/2011 Biuletynu Informacyjnego InfoGrant.
Komisja Europejska ogłosiła konkursy w 7 Programie Ramowym
w ramach programu szczegółowego IDEAS (Pomysły), finansujące
projekty na stworzenie zespołu lub programu badawczego,
realizującego nowatorskie i twórcze pomysły badawcze prowadzące do
fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników.
W związku z ogłoszonymi konkursami, cały numer poświęcony został
zasadom aplikowania o granty w programie IDEAS (Pomysły).
Zaprezentowane zostaną również granty rządu polskiego wspierające
uczestnictwo w programie IDEAS oraz dofinansowanie Komisji
Europejskiej dla laureatów IDEAS na komercjalizację wyników badań.
Spis Treści
1
PROGRAM „POMYSŁY” (IDEAS). .............................................................................................................. 4
1.1
OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE..................................................................................................................... 4
1.2
EUROPEJSKA RADA BADAŃ. EUROPEAN RESEARCH COUNCIL. ERC. ....................................................................... 4
1.3
TYPY PROJEKTÓW. ............................................................................................................................................... 4
1.3.1 ERC Starting Independent Researcher Grant. ............................................................................................... 4
1.3.2 ERC Synergy Grant. ....................................................................................................................................... 4
1.3.3 ERC Proof of Concept. ................................................................................................................................... 4
1.3.4 IDEE dla Polski ............................................................................................................................................... 4
1.3.5 Ideas Plus – MNiSW ...................................................................................................................................... 4
2
ERC STARTING INDEPENDENT RESEARCHER GRANT. ...................................................................... 5
2.1
OGÓLNE INFORMACJE. ......................................................................................................................................... 5
2.2
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? WYMOGI FORMALNE. ...................................................................... 5
2.3
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? WYMOGI ODNOŚNIE DOROBKU NAUKOWEGO. .................................. 5
2.4
O JAKIE POMYSŁY CHODZI? .................................................................................................................................. 5
2.5
CHARAKTERYSTYKA GRANTÓW. ............................................................................................................................ 6
2.6
JAKA INSTYTUCJA MOŻE ZOSTAĆ INSTYTUCJĄ GOSZCZĄCĄ? .................................................................................... 6
2.7
W JAKICH KRAJACH MOŻE MIEŚCIĆ SIĘ INSTYTUCJA GOSZCZĄCA?........................................................................... 6
2.8
PANELE, WEDŁUG KTÓRYCH OCENIANE SĄ PROJEKTY. ............................................................................................ 6
2.9
ŚWIADCZENIA DLA INSTYTUCJI GOSZCZĄCEJ. ........................................................................................................ 6
2.9.1 Koszty pośrednie. .......................................................................................................................................... 6
2.10 INFORMACJE O WCZEŚNIEJSZYCH PROJEKTACH...................................................................................................... 7
3
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU ERC STARTING INDEPENDENT RESEARCHER GRANT. .............. 7
3.1
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? ........................................................................................................................................ 7
3.2
PIC. ................................................................................................................................................................... 7
3.3
REJESTRACJA W EPSS. ........................................................................................................................................ 7
3.4
PRZESYŁANIE WNIOSKU. ...................................................................................................................................... 7
3.5
WNIOSEK I JEGO POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI. ............................................................................................................. 7
3.5.1 Part A. ........................................................................................................................................................... 7
3.5.2 A 1: Summary. ............................................................................................................................................... 7
3.5.3 A2: Participants. ............................................................................................................................................ 9
3.5.4 A3: Budget. ................................................................................................................................................... 9
3.5.5 Part B & Annexes – Część merytoryczna. ...................................................................................................... 9
3.5.6 Porady ekspertów. ...................................................................................................................................... 16
3.6
CO DALEJ? ........................................................................................................................................................ 19
3.7
PROCES EWALUACJI. .......................................................................................................................................... 19
3.8
KRYTERIA OCENY............................................................................................................................................... 19
3.9
PRZYKŁAD EWALUACJI PROJEKTU. ....................................................................................................................... 20
3.10 PONOWNE ZŁOŻENIE WNIOSKU O ERC STARTING INDEPENDENT RESEARCHER GRANT. ........................................ 22
3.11 STATYSTYKI ERC STARTING INDEPENDENT RESEARCHER GRANT. ....................................................................... 22
4
ERC SYNERGY GRANT – GRANTY GŁÓWNYCH BADACZY. ...............................................................25
5
ERC PROOF OF CONCEPT - KOMERCJALIZACJA BADAŃ..................................................................25
6
IDEE DLA POLSKI – DLA LAUREATÓW ERC STARTING INDEPENDENT GRANT. ........................26
7
IDEAS PLUS. WSPARCIE DLA ODRZUCONYCH PROJEKTÓW. .........................................................26
8
STATYSTYKI OGÓLNE W PROGRAMIE POMYSŁY (IDEAS)...............................................................26
Strona 2 z 34
9
ERC PEER REVIEW EVALUATION PANELS ............................................................................................26
10
LISTA KRAJÓW PARTNERSKICH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ICPC (FP7
INTERNATIONAL CO-OPERATION PARTNER COUNTRY). ........................................................................34
11
ZDJĘCIE NA OKŁADCE ............................................................................................................................34
Strona 3 z 34
1 Program „Pomysły” (Ideas).
1.1 Ogólne informacje o programie.
Program „POMYSŁY” (IDEAS) to jeden z programów szczegółowych 7. Programu Ramowego. Program jest
administrowany przez European Research Council (ERC) – Europejską Radę Badań. Projekty składane do
programu mogą dotyczyć dowolnej tematyki badań. Dofinansowanie wynosi 100%. Ogłoszenia
o
konkursach
zamieszczane
są
na
stronie
PARTICIPANT
PORTAL
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home) w zakładce „FP7 Calls”, czyli zaproszenia do
składania wniosków. Wniosek projektowy jest składany i przesyłany wyłącznie elektronicznie przez system
EPSS, bez wersji papierowej. Wnioski są oceniane przez ekspertów Europejskiej Rady Badań. Projekty mają
na celu:
Wzmocnienie jakości, dynamiki i kreatywności badań prowadzonych w Europie.
Podniesienie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców z krajów europejskich, jak i krajów
trzecich.
Wspieranie innowacji UE zgodnie z założeniami dokumentu Europa 2020 – Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju UE.
Stworzenie światowego wzorca doskonałości badań.
Finansowanie najwyższej jakości badań pionierskich.
Wspieranie osiągnięć naukowych w całej Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych.
1.2 Europejska Rada Badań. European Research Council. ERC.
ERC jest pierwszą europejską instytucją wspierającą badania poznawcze. Instytucja ma zapewnioną
autonomię działania, wspiera i stymuluje badania poznawcze we wszystkich dziedzinach nauki, zapewnia
swobodę wyboru kierunków badań przez samych badaczy, zapewnia również przejrzystość oceny wniosków.
ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz jednostki administracyjnej usytuowanej w Komisji
Europejskiej. W Radzie Naukowej zasiada 22 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska
naukowego. Rada Naukowa:
Buduje ogólną strategię naukowo-badawczą programu IDEAS.
Określa rodzaj badań, które mają być finansowane.
Gwarantuje wysoką jakość naukową podejmowanych działań.
Opracowuje roczny program prac.
Ustala procedurę oceny projektów.
Dobiera ekspertów oceniających projekty.
Monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.
Prof. Tomasz Dietl – w latach 2007-2010 ekspert oceniający wnioski w konkursie ERC Starting
Independent Researcher Grants. W 2008 otrzymał ERC Advanced Grant. W chwili obecnej w Polsce są 3
takie granty. Jest autorem lub współautorem ponad 350 publikacji w dziedzinie półprzewodników,
magnetyzmu i fizyki niskich temperatur.
1.3 Typy projektów.
1.3.1 ERC Starting Independent Researcher Grant.
1.3.2 ERC Synergy Grant.
1.3.3 ERC Proof of Concept.
1.3.4 IDEE dla Polski
1.3.5 Ideas Plus – MNiSW
Strona 4 z 34
2 ERC Starting Independent Researcher Grant.
2.1 Ogólne informacje.
Identyfikator konkursu:
o ERC-2012-STG_20111012 – Physical Sciences & Engineering, termin składania projektu 12
października 2011r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.
o ERC-2012-STG_20111109 – Life Sciences, termin składania projektu 9 listopada 2011r., godz.
17:00 czasu lokalnego w Brukseli.
o ERC-2012-STG_20111124 – Social Sciences & Humanities, termin składania projektu 24
listopada 2011r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.
Budżet – 729.98 mln euro.
Wielkość projektu – do 1 500 000 euro, w uzasadnionych przypadkach możliwość zwiększenia
dofinansowania do 2 000 000 euro.
Czas trwania projektu – do 5 lat.
Podział środków finansowych:
o Physical Sciences & Engineering – 44%.
o Life Sciences – 39%.
o Social Sciences & Humanities – 17%.
Strona konkursu – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas (FP7 Calls
Ideas).
2.2 Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Wymogi formalne.
Liczba lat po doktoracie.
O dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu „Pomysły” (IDEAS) może ubiegać się Principal
Investigator/Główny Badacz, który zdobył tytuł doktora co najmniej 2 – 12 lat przed datą publikacji konkursu
– 20 lipca 2011r.:
Starters – naukowiec faktycznie początkujący, 2 – 7 lat po doktoracie.
Consolidators – naukowiec osiągający samodzielność, 7 – 12 lat po doktoracie.
W przypadku przerw w karierze naukowej spowodowanych przed lub po uzyskaniu tytułu doktora np.
urlopem macierzyńskim, tacierzyńskim, przewlekłą chorobą, okres 12 lat może zostać przedłużony
maksymalnie do 16 lat i 6 miesięcy po doktoracie. Uzasadnienie przerwy w karierze naukowej opisuje się
w części B1 – scientific leadership potential a dodatkowo w aneksach zamieszcza się dokumenty
potwierdzające przerwę.
Principal Investigator/Główny Badacz może być naukowcem w dowolnym wieku, dowolnej narodowości,
z dowolnego kraju.
Czas pracy w projekcie
Principal Investigator/Główny Badacz musi poświęcić przynajmniej 50% swojego czasu pracy na
realizację grantu.
Principal Investigator/Główny Badacz musi przynajmniej 50% czasu pracy nad realizacją grantu spędzić
w instytucji goszczącej w kraju członkowskim lub w kraju stowarzyszonym z 7 Programem Ramowym.
2.3 Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Wymogi odnośnie dorobku
naukowego.
Przynajmniej 1 ważna publikacja napisana jako główny autor bez udziału promotora.
Udokumentowane doświadczenie naukowe.
Mile widziane jest czynne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach tematycznych oraz
publikacje w uznanych periodykach międzynarodowych, granty, nagrody, prezentacje na konferencjach,
projekty, itp.
Szczegółowe informacje: Work Programme, str. 18, 19 i 20.
2.4 O jakie pomysły chodzi?
Program „Pomysły” (IDEAS) wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach
wiedzy. Projekty, najlepiej o charakterze interdyscyplinarnym, powinny prowadzić do fundamentalnych
odkryć, przełomowych wyników, a mogą obejmować badania zarówno podstawowe, jak i stosowane.
Program wspiera pomysły badawcze realizowane przez najlepszych i najzdolniejszych naukowców. Badania
Strona 5 z 34
mogą być realizowane w dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją frontier research (wg HighLevel Expert Group Report, 2005), czyli:
Badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne.
Badania prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników,
zmieniające rozumienie świata.
Badania obarczone wysokim ryzykiem naukowym.
Badania multi-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik,
metodologii).
Badania wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie
europejskim.
Pojęcie badań poznawczych niweluje klasyczne rozróżnienie między naukami podstawowymi i stosowanymi.
2.5 Charakterystyka grantów.
Inicjowane przez naukowców – żadnych priorytetów tematycznych.
Projekty będą realizowane przez zespoły badawcze a nie sieci naukowe czy konsorcja, tworzone
i kierowane przez Głównego Badacza – Principal Investigator – lidera zespołu; możliwe są projekty
jednoosobowe.
Zespoły badawcze mogą mieć charakter narodowy lub międzynarodowy.
Granty przyznawane będą instytucji goszczącej Głównego Badacza/Principal Inwestigator, pod
warunkiem odpowiedniego porozumienia, zapewniającego mu niezależność.
Członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.
Podpisywane są 2 umowy: pomiędzy ERC i instytucją goszczącą oraz pomiędzy instytucją goszczącą
i Głównym Badaczem (instytucja musi zatrudnić Głównego Badacza).
Granty są przenośne.
Dofinansowanie na poziomie 100% + koszty pośrednie w wysokości 20%.
2.6 Jaka instytucja może zostać instytucją goszczącą?
Organizacją goszczącą, która zatrudnia Głównego Badacza na czas realizacji projektu może być jednostka
prywatna lub publiczna, posiadająca odpowiednią infrastrukturę do realizacji badań na najwyższym poziomie
jakości:
Instytucje publiczne (np. uniwersytety, instytuty badawcze).
Instytucje komercyjne, zwłaszcza MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa).
Organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia).
Instytucje międzynarodowe (np. CERN, EMBL).
Wspólnotowe Centrum Badawcze (The Join Research Centre of the European Commission).
2.7 W jakich krajach może mieścić się instytucja goszcząca?
Kraje członkowskie UE.
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Kraje stowarzyszone z 7.PR.
Islandia, Lichtenstein, Norwegia (jako kraje EOG).
Izrael, Szwajcaria (na podstawie dwustronnych postanowień dotyczących działalności naukowej).
Chorwacja, Serbia, Turcja (na podstawie Memorandum of Understanding).
2.8 Panele, według których oceniane są projekty.
Physical Sciences & Engineering
Life Sciences
Social Sciences and Humanities
Lista zawierającą członków paneli oceniających znajduje się pod nr 9 w spisie treści „ERC Peer Review
Evaluation Panels”.
2.9 Świadczenia dla instytucji goszczącej.
2.9.1 Koszty pośrednie.
Dodatkowo do grantu otrzymuje się 20% na koszty pośrednie.
Strona 6 z 34
2.10 Informacje o wcześniejszych projektach.
Streszczenia projektów, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich konkursach publikowane są
w serwisie CORDIS po zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy o dotację na stronie
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html.
3 Przygotowanie wniosku ERC Starting Independent Researcher
Grant.
3.1 Jak złożyć wniosek?
Zaproszenie do składania wniosków jest publikowane na stronie internetowej PARTICIPANT PORTAL
w zakładce „FP7 Calls” (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas#). Tutaj znajdą
Państwo niezbędne dokumenty do złożenia wniosku, który składa się on-line w systemie EPSS (Electronic
Proposal Submission Service), do którego należy się najpierw zarejestrować na stronie: https://www.epssfp7.org/epss/welcome.jsp.
3.2 PIC.
Podczas rejestracji zostaną Państwo poproszeni o podanie PIC. Informacji o nim udzieli pracownik
Branżowego Punktu Kontaktowego. Pod numerem PIC ukryte są dane teleadresowe Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, dzięki czemu nie będą ich Państwo musieli wypełniać odręcznie.
3.3 Rejestracja w EPSS.
Podczas rejestracji zostaną Państwo poproszeni o zaakceptowanie zasad korzystania z EPSS. Po
zarejestrowaniu system wygeneruje hasło, które otrzymają Państwo na podany przy rejestracji e-mail. Przy
pierwszym logowaniu zostaną Państwo poproszeni o zmianę hasła. System od razu generuje hasło dla
Głównego Badacza/Principal Investigator oraz dla potencjalnego partera, stąd zostaną Państwo poproszeni
o zmianę obu haseł.
3.4 Przesyłanie wniosku.
Nie wymagane są podpisy, ani przesyłanie drukowanej kopii wniosku z jednym wyjątkiem. Instytucja
goszcząca podpisuje dokument, w którym gwarantuje Głównemu Badaczowi/Principal Investigator pełną
niezależność. Wzór dokumentu znajduje się do pobrania w EPSS i nie należy w nim niczego zmieniać za
wyjątkiem podania procentowego czasu poświęconego na realizację projektu. Po podpisaniu, skan
dokumentu zamieszcza się w systemie EPSS. Jeżeli Główny Badacz zdecyduje się na realizację grantu
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, wówczas dokument ten podpisuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej, Prof. dr hab. Krystyna Koziec.
3.5 Wniosek i jego poszczególne części.
Kompletny wniosek składa się z dwóch części:
Part A - Formularze administracyjne.
Part B – Projekt badawczy, supporting documentation, document potwierdzający posiadanie tytułu
doktora.
3.5.1 Part A.
Po lewej stronie pojawią się formularze: A1, A2 Coordinator, A3. Po kliknięciu na ich nazwę otworzą się
w nowym oknie, gotowym do edycji.
Mogą też Państwo zaznaczyć okienka po prawej stronie nazwy formularza i po przyciśnięciu „download”
pobrać formularze w PDF.
3.5.2 A 1: Summary.
W tej części podaje się najpierw ogólne informacje o projekcie.
Type of projekct: wpisze się automatycznie.
Call identifier: wpisze się automatycznie.
Topic code: wpisze się automatycznie.
Strona 7 z 34
Proposal Title (max. 180 char. – Non Confidential Information).
Duration in monts.
Primary ERC Review Panel (linked to call deadline) – po kliknięciu pojawi się lista rozwijana do wyboru.
Secondary ERC Review Panel (if applicable) - po kliknięciu pojawi się lista rozwijana do wyboru.
ERC Keyword 1 - po kliknięciu pojawi się lista rozwijana do wyboru.
ERC Keyword 2 - po kliknięciu pojawi się lista rozwijana do wyboru.
ERC Keyword 3 - po kliknięciu pojawi się lista rozwijana do wyboru.
ERC Keyword 4 - po kliknięciu pojawi się lista rozwijana do wyboru.
Free Keywords – do 200 znaków.
Abstract (min. 100 znaków, maksymalnie 2 000 znaków) – Abstrakt wniosku zostanie upubliczniony, stąd
ważne, żeby nie podawać informacji istotnych z punktu widzenia np. ochrony własności intelektualnej.
Abstrakt wprawdzie nie wpływa na ocenę wniosku, lecz jest pierwszym kontaktem eksperta oceniającego
z Państwa wnioskiem.
In order to best review your application, do you agree that the above non-confidential proposal tilte and
abstract can be sent, without disclosing your identity, to potential reviewers?
yes
.
Informacje ogólne o Głównym Badaczu/Principal Investigator
Family name.
Family Name at Birth First Name(s).
Tytuł: pojawi się lista rozwijania do wyboru.
Gender.
Nationality.
Country of residence.
Date of birth.
Country of Birth.
Town of Birth.
Current Organisation name: w przypadku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wpisują Państwo:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie.
Current Department/Faculty/Institute/Laboratory name (if applicable).
Street Name.
Number.
Town.
Postal Code/Cedex.
Country.
Phone 1.
Phone 2.
Fax.
E-mail 1.
E-mail 2.
Date of first PhD (or PhD equivalent (DD/MM/YYYY).
Do you hold the degree “Doctor of Medicine” (MD)?
With respect to the award of the first PhD (or equivalent) I request an extension of the eligibility
window,(indicate number of days)[see the ERC 2012 work programme and the Guide for Applicants for
the Starting Grant 2012 Call] If yes, please enter the reasons for the extension of the eligibility window
request:
I acknowledge that I am aware of the eligibility requirements for applying the ERC Starting Grant as
specified in the ERC Work Programme 2012, and certify that, to the best of my knowledge, my
application is in compliance with all these requirements. I understand that my proposal may be declared
ineligible at any point during the evaluation or granting process if it is found not to be compliant with
these eligibility criteria.
Stage of research career : By default, applicants awarded their PhD from 2 up to 7 years prior to the
Starting Grant call publication will be considered "Starters" and from over 7 and up to the end of their
eligibility window "Consolidators". Are you requesting an exception to this rule? If yes, this needs to be
explained and justified in Part B section 1a (B1) of the application and by supporting documents (see the
ERC 2012 work programme and the Guide for Applicants for the Starting Grant 2012 Call for specific
conditions). If yes, please select the main reason for the change of stream request: pojawi się rozwijana
lista z odpowiedziami do wyboru.
Do you allow the ERC to disclose the evaluation result (score and ranking range) together with your
name, non-confidential proposal title and abstract, proposal acronym, host institution and your contact
Strona 8 z 34
details to the relevant national funding agency in case your proposal is recommended for funding in step
2 of the evaluation process (for example if requested by national funding agencies interested in funding
your proposal) ?
Ethical Issues : Does the proposal raise any ethical issues, as specified in the Ethical Issues table at the
end of Part B section 2 (B2)?
The Authorised Legal Representative of the Host Institution.
Poniżej dane w przypadku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Family Name: Koziec.
First Name(s): Krystyna.
Title: Prof.
Gender: Female.
Position in the host instytution: Vice Rector.
Organisation legal name: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie.
Office/Section/Department/Faculty name: Office of Research and International Relations.
Family Name (contact person): Koziec.
Family Name(s) (contact person): Krystyna.
Street name: Mickiewicza.
Number: 21.
Town: Krakow.
Postal Code/Cedex: 31-120.
Country: PL.
Phone 1: +48 12 662 42 59.
Phone 2: +48 12 662 42 61.
Fax: +48 12 633 62 45.
Email 1: [email protected].
3.5.3 A2: Participants.
Jeśli wpisali Paostwo PIC, wówczas dane w formularzu automatycznie zostaną wpisane.
3.5.4 A3: Budget.
Participant number in this proposal.
Organisation short name.
Organisation country.
Personal costs (in euro).
Other direct costs (excluding subcontracting in euro).
Indirect costs (in euro).
Subcontracting (in euro).
Eligible costs (in euro).
Requested grant (in euro).
Podane kwoty muszą być zgodne z opisem części B2 resources section. Należy upewnić się, że wszystkie
koszty podane są w euro (kwoty całkowite). Kwoty podaje się bez podatku VAT.
3.5.5 Part B & Annexes – Część merytoryczna.
Część B1
Po przejściu do tej części systemu do pobrania znajdzie się dokument Word, gotowy do wypełniania:
Cover Page:
Name of the Principal Investigator (PI).
Name of the PI's host institution for the project.
Proposal full title.
Proposal short name.
Proposal duration in months.
Section 1: The Principal Investigator
Strona 9 z 34
1(a) (max 1 page) Scientific Leadership Potential /Opis osiągnięć naukowych na wczesnym etapie
rozwoju naukowego, pokazanie kwalifikacji i potencjału PI do wykraczania w nauce poza obecny stan
wiedzy.
Przykłady:
The Discovery of…influenced the development of….
The new approach to …enabled…
The results of my studies was utilized by specialists in…
Self-evaluation
Discoveries: examples…
I solved the problem of…
I demonstrated…
I introduced new…
Recognition and diffusion that diffusion that these early contributions have received from
others:
Publications in the top journals and conferences in the field, citations/or appropriate
equivalents/additional funding/students/international prizes and awards/institution-bulding; invitations to
conferences, common projects/others.
Przykłady:
The achievements in…attracted students and doctoral students…
Prizes, memberships.
Experience in presenting scientic results.
Ability to inspire young researchers.
Lecturing, supervising students (MSc, PhD); their achievements and career.
Ability to change research field (interdisciplinary approach).
Proofs of independent and creative thinking, suggestions to applications of research results in other
areas (or vice versa). Initiating cooperation with specialists in different fields.
1(b) (max 2 pages)Curriculum Vitae / CV dotyczące osiągnięć lidera (udział w projektach i pracach
badawczych związanych tematycznie z wnioskiem. Oprócz standardowego akademickiego doświadczenia
również należy wymienić projekty, otrzymane granty i dotacje wg opisu: źródło grantu, tytuł, numer,
kwota dofinansowania, rola/poziom zaangażowania. Należy opisać obecne uczestnictwo w różnego
rodzaju grantach oraz napisać o równoległym aplikowaniu w innych programach. Naukowiec musi
pokazać, że projekt, który obecnie koordynuje nie pokrywa się czasowo z jego grantem IDEAS. Komisja
Europejska uważa bowiem, że koordynując grant IDEAS nie poradzi on sobie z innymi obowiązkami
wynikającymi z uczestnictwa w innych programach.
Not only Education and Academic experience but also:
- Teaching experience (lecturing, supervising).
- Other work experience.
- Short scientific visits.
- Reviews.
- Conference speeches.
- Participation in projects (coordination).
- Scholarships.
- Prizes.
CV ma stanowić przejaw myślenia twórczego. Należy włączyć najbardziej nietypowe rzeczy, które
świadczą o osbobowości naukowca. Jeśli jest się recenzentem publikacji naukowych, to należy o tym
napisać.
1(c) (max 2 pages) Early Achievement-Track-Record / Lista jak najwcześniejszych publikacji, patentów,
prezentacji na konferencjach.
- Publications, as main author (indicating those without the presence as co-author of their PhD
supervisor) in major international peer-reviewed Multi-disciplinary scientific journals and/or in
the leading international peer-reviewed journals, peer-reviewed conferences proceedings and/or
monographs of their respective research fields, also indicating the number of citations (excluding
self-citations) they have attracted.
- Granted patent(s) if applicable.
Strona 10 z 34
Invited presentations to peer-reviewed, internationally established conferences and/or
international advanced schools (if applicable).
- Prizes and Awards (if applicable).
Minimalny 2- letni dorobek naukowy ma znaczenie jakościowe, jeśli jednak posiada się trochę mniejszy
dorobek i naukowiec czuje, że jest cenny, to powinien wziąć udział w konkursie. Jeżeli jakieś istotne
wydarzenie miało miejsce przed uzyskaniem tytułu doktora to warto o tym napisać.
-
-
-
Section 1d: Extended Synopsis of the project proposal (max 5 pages)
(Concise presentation of the scientific proposal, with particular attention to the ground-breaking nature
of the research project, which will allow evaluation panels to assess, in step-1 of the evaluation, the
feasibility of the outlined scientific approach.).
Tę część należy doskonale przygotować, bo od niej zależy obecność w II etapie.
Abstrakt nastraja ewaluatora przychylnie lub nie.
Z założenia jest tak, że jeśli ERC zakłada, że sfinansuje 300 wniosków, to do II etapu dopuszcza się 900
wniosków.
Streszczenie opisu projektu, wykonalność projektu, ze szczególnym naciskiem na przełomowy charakter
badań oraz odniesieniem do literatury.
Potencjalny wpływ projektu na rozwój dziedziny nauki itp. „bilet” do drugiego etapu.
Musi zawierać wszystkie najważniejsze informacje z części B2 i mieć tę samą konstrukcję.
Część B2
Ta część będzie oceniana w II etapie.
Section 2: The Project proposal (max 15 pages + Ethical Issues)
a. State-of-the-art and objectives / Obecny stan wiedzy i cele. Cel musi być jasny, wyraźny efekt końcowy –
impact (publikacja to za mało). Należy wskazać dlaczego projekt jest ważny dla danej dziedziny nauki –
nowe horyzonty. Opisać szczególnie trudne lub nietypowe aspekty wniosku (w tym wielo- lub
interdyscyplinarne aspekty). Argumentacja powinna być przekonująca, styl odważny, pokazujący wiarę
w sukces. Nie można zapomnieć o tym, by opisać obecny stan wiedzy w projekcie – stanowić on będzie
odniesienie do naszego projektu. Należy pokazać innowacyjność i pionierski charakter naszych badań,
wskazać w jaki sposób i dlaczego proponowane badania są ważne dla nauki oraz jaki wpływ będą miały
wyniki badań (korzyści które w przypadku powodzenia projektu np. otwarcie nowych horyzontów myślowych
i możliwości dla nauki lub technologii. Należy określić szczególnie trudne lub niekonwencjonalne aspekty
wniosku, w tym multi- lub interdyscyplinarne.
b. Methodology. Szczegółowy opis proponowanej metodologii badań, wyjaśnienie i uzasadnienie wyboru
metod badawczych w stosunku do obecnego stanu techniki. Zwłaszcza nowe i niekonwencjonalne metody
powinny zostać uzasadnione. Opis etapów pośrednich prowadzących do realizacji celów projektu. Jeśli
potrzebny jest zespół ludzi do przeprowadzenia projektu należy to tutaj opisać i uzasadnić ich udział jako
wartość dodaną dla projektu.
c. Resources (incl. project costs)
- Opis zasobów (w tym kosztów projektu) potrzebnych do zrealizowania projektu.
- Opis zespołu badawczego, ze wskazaniem kluczowych naukowców dla projektu (opis ról w projekcie).
- Opis niezbędnej infrastruktury i sprzętu do zrealizowania projektu (określenie istniejącej infrastruktury
oraz tej, która musi zostać zakupiona).
- Krótki opis techniczny urządzeń wymaganych do realizacji projektu, uzasadnienie jego użycia oraz plan
wykorzystania.
- Oszacowanie kosztów projektu oraz rozłożenie kosztów w czasie powinno zostać przedstawione
w tabelce.
Strona 11 z 34
Cost Category
Year 1
Year 2
Personnel:
PI
Senior Staff
Post docs
Students
Other
Total Personnel:
Direct Costs:
Other Direct
Costs:
Equipment
Consumables
Travel
Publications, etc
Other
Total Other
Direct Costs:
Total Direct
Costs:
Indirect Costs
(overheads):
Max 20% of
Direct Costs
Subcontracting
Costs:
(No overheads)
Total Costs of
project:
(by year and
total)
Requested
Grant:
(by year and
total)
Strona 12 z 34
Year 3
Year 4
Year 5
Total
(Y1-5)
Koszty kwalifikowalne:
- Personnel costs / Koszty osobowe. Wynagrodzenia ubruttowione wg. stawek zapisanych w „Regulaminie
zatrudniania i wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za
pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków
pochodzących z funduszy zewnętrznych, Zarządzenie Rektora 38/2010 z dnia 31.12.2010r.
- Other direct costs: equipment. Aparatura i usługi. W momencie składania projektu instytucja powinna
dysponować dobrym sprzętem. Możliwość dokupienia z projektu dodatkowego sprzętu, jak również
przeszkolenie z jego obsługi. Aparatura jest rozliczana przez amortyzację, wykazywana jest zgodnie
z zasadami księgowania stosowanymi przez wykonawcę. Amortyzacja może być również obliczana od
sprzętu, który został zakupiony przed datą rozpoczęcia kontraktu i który będzie wykorzystywany
w projekcie.
- Other direct costs: consumables. Koszty te powinny dotyczyć kosztów zakupu, wytworzenia, naprawy lub
użytkowania wszelkich materiałów, jak również dóbr lub aparatury i oprogramowania, koniecznych dla
zrealizowania zadań przewidzianych w projekcie, które: ulegają zużyciu podczas realizacji projektu, nie
są umiejscowione w inwentaryzacji wykonawcy projektu jako sprzęt trwałego użytku, nie są traktowane
jako wydatek kapitałowy w zgodzie z przepisami o księgowości i polityką wykonawcy.
- Szkolenia.
- Other direct costs: travel. Można finansować udział w konferencjach (w tym wpisowe). Rozliczenie
zgodne z obowiązującym prawem (stawki delegacji) i praktyką w instytucji uczestnika.
- Publication costs. Publikacje. Opublikowanie wyników w periodyku naukowym. Konieczne zaplanowanie
szerszego rozpowszechniania – popularyzacja w mediach itp.
- Other direct costs: subcontracting. Zlecenia zewnętrzne. Zlecenie części prac innej instytucji w ramach
projektu bez bezpośredniego nadzoru uczestnika. Realizacja prac (zwykle specjalistycznych zadań),
których nie może wykonać samodzielnie lub skorzystanie z usług specjalistycznej firmy jest bardziej
efektywne. Mogą dotyczyć ograniczonej części projektu. Uzasadnienie w projekcie.
- Obsługa administracyjna i techniczna. Generalnie finansowana z kosztów pośrednich. W dużych,
skomplikowanych projektach dopuszczalne jest zatrudnienie pracownika związanego bezpośrednio
z obsługą administracyjną projektu.
- Koszty kwalifikowalne muszą zostać rzeczywiście poniesione (nie koszty szacunkowe).
- Muszą zostać poniesione przez beneficjenta.
- Muszą być poniesione w okresie trwania projektu, za wyjątkiem kosztów poniesionych w związku ze
sprawozdaniami końcowymi i sprawozdaniami dotyczącymi ostatniego okresu, a także w związku ze
świadectwami kontroli sprawozdań finansowych, o ile są wymagane za ostatni okres i końcowymi
przeglądami, o ile mają miejsce, to koszty mogą być poniesione w terminie do 60 dni od zakończenia
projektu.
- Muszą być zgodne z normalnymi zasadami rachunkowości i zarządzania oraz praktykami beneficjenta
i państwa, w którym beneficjent ma swoją siedzibę.
- Muszą zostać poniesione wyłącznie dla osiągnięcia celów i zamierzonych wyników projektu
z zachowaniem zasad gospodarności, skuteczności i wydajności.
- Muszą być zaksięgowane w księgach rachunkowych beneficjenta. W przypadku wkładu strony trzeciej
w księgach rachunkowych strony trzeciej.
- Muszą być wskazane w szacunkowym budżecie ogólnym w aneksie I i w Umowie Grantowej.
Koszty niekwalifikowane
- Dające się określić podatki pośrednie, w tym podatek VAT.
- Opłaty celne.
- Należne odsetki.
- Rezerwy na poczet przyszłych strat lub obciążeń.
- Straty wynikające z ujemnych różnic kursowych, koszty związane ze zwrotem z kapitału.
- Koszty zdeklarowane lub poniesione lub zwrócone w związku z innym projektem.
- Zobowiązania i koszty ich obsługi, wydatki nadmierne lub lekkomyślne.
Koszty bezpośrednie
Koszty poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu
zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań, koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu, itp.
Koszty pośrednie
Koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np. koszty administracji
i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
Strona 13 z 34
wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu
administracyjnego, itp.
Indirect costs = personnel costs + other direct costs x 20%.
Płatności z Komisji Europejskiej.
Tylko jedna zaliczka (na rozpoczęcie projektu) dla całego okresu realizacji – do 160% średnich kosztów
dofinansowania przypadających na okres sprawozdawczy (18 miesięcy) wypłacona do 45 dni od wejścia
umowy grantowej w życie.
Wypłaty pośrednie – podstawa sprawozdanie finansowe z poniesionych kosztów (wkład KE = wykazane
i zaakceptowane kwoty x poziom finansowania przez KE).
Suma wypłaconej zaliczki oraz wypłat pośrednich nie może przekroczyć 85% poniesionych kosztów.
Audyt
Po wydaniu 375 tys. euro.
Koszt audytu to ok. 1000 – 2000 euro (obowiązują zamówienia publiczne).
Aneksy – Supporting documentation:
Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia niezależności Głównemu
Badaczowi/Principal Investigator.
Dyplom potwierdzający tytuł doktora.
Zagadnienia etyczne (jeżeli projekt dotyka zagadnień etycznych).
Dodatkowe dokumenty potwierdzające np. przerwę w karierze naukowej.
d. Ethical and Security sensitivity Issues
Tabelka musi być wypełniona nawet jeżeli project nie dotyka zagadnień etycznych. Jeżeli odpowiedź na
którekolwiek pytanie w tabeli brzmi „tak” to należy podać krótkie wyjaśnienie kwestii etycznych. Wówczas
należy dołączyć aneks – „Ethical Issues Annex”, w którym należy opisać, jakich kwestii projekt dotyka i jak
będą one realizowane. Można załączyć dodatkowe dokumenty np. pozwolenia na prowadzenie badań (max
do 2 stron).
ETHICS ISSUES TABLE
Areas Excluded From Funding Under FP7 (Art. 6)
(i)
Research activity aiming at human cloning for reproductive purposes;
(ii) Research activity intended to modify the genetic heritage of human beings which could make such
changes heritable (Research relating to cancer treatment of the gonads can be financed);
(iii) Research activities intended to create human embryos solely for the purpose of research or for the
purpose of stem cell procurement, including by means of somatic cell nuclear transfer;
All FP7 funded research shall comply with the relevant national, EU and international ethics-related rules and
professional codes of conduct. Where necessary, the beneficiary(ies) shall provide the responsible
Commission services with a written confirmation that it has received (a) favourable opinion(s) of the relevant
ethics committee(s) and, if applicable, the regulatory approval(s) of the competent national or local
authority(ies) in the country in which the research is to be carried out, before beginning any Commission
approved research requiring such opinions or approvals. The copy of the official approval from the relevant
national or local ethics committees must also be provided to the responsible Commission services.
Research on Human Embryo/ Foetus
Does the proposed research involve human Embryos?
Does the proposed research involve human Foetal Tissues/ Cells?
Strona 14 z 34
YES
Page
Does the proposed research involve human Embryonic Stem Cells (hESCs)?
Does the proposed research on human Embryonic Stem Cells involve cells in
culture?
Does the proposed research on Human Embryonic Stem Cells involve the derivation
of cells from Embryos?
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL
Does
Does
Does
Does
Does
Does
Does
the
the
the
the
the
the
the
proposed
proposed
proposed
proposed
proposed
proposed
proposed
research
research
research
research
research
research
research
Research on Humans
involve children?
involve patients?
involve persons not able to give consent?
involve adult healthy volunteers?
involve Human genetic material?
involve Human biological samples?
involve Human data collection?
YES
Page
YES
Page
YES
Page
YES
Page
YES
Page
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL
Privacy
Does the proposed research involve processing of genetic information or
personal data (e.g. health, sexual lifestyle, ethnicity, political opinion, religious or
philosophical conviction)?
Does the proposed research involve tracking the location or observation of
people?
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL
Research on Animals1
Does the proposed research involve research on animals?
Are those animals transgenic small laboratory animals?
Are those animals transgenic farm animals?
Are those animals non-human primates?
Are those animals cloned farm animals?
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL
Research Involving non-EU Countries (ICPC Countries)
Is the proposed research (or parts of it) going to take place in one or more of
the ICPC Countries?
Is any material used in the research (e.g. personal data, animal and/or human
tissue samples, genetic material, live animals, etc) :
a) Collected in any of the ICPC countries?
b) Exported to any other country (including ICPC and EU Member States)?
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL
Dual Use
1
The type of animals involved in the research that fall under the scope of the Commission’s Ethical Scrutiny procedures are defined in
the Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the
Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes Official Journal L 358 ,
18/12/1986 p. 0001 - 0028
Strona 15 z 34
Research having direct military use
Research having the potential for terrorist abuse
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL
If any of the above issues apply to your proposal, you are required to complete and upload the
"B2_Ethical Issues Annex" (template provided).
Please see the Guide for Applicants for the Starting Grant 2012 Call for further details and CORDIS
http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html for further information on how to deal with Ethical Issues in your
proposal.
ERC Starting Grant
Research proposal (Part B section 2 (B2) Ethical Issues Annex) 2
Ethical Annex (max 2 pages of text3):
If any of the ethical issues listed in the Ethical Issues Table in part B section 2 (B2) apply to your proposal,,
you must provide a brief explanation of the ethical issue involved and how it will be dealt with appropriately.
Please specify as well any authorization or permission you already have for the proposed work and include
copies (the copies do not count towards the page limit). All documents must be submitted in an official EU
language or the original document together with a certified translation in English or another official EU
language.
Please upload this Ethical Issues Annex and any related documents in the 'Extra Annexes Upload' section
included in the EPSS tab 'Part B & Annexes'.
Please see the Guide for Applicants for the Starting Grant 2012 Call and CORDIS
http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html for further information on how deal with Ethical Issues in your
proposal.
3.5.6 Porady ekspertów.
Karol Życzkowski – Forum Akademickie 4/2009.
Nowatorskie pomysły formułować odważnie i bez kompleksów.
Zapewnić sobie konsultacje kompetentnej osoby.
Michal Lavidor – StG, konferencja Research Connections, Praga 2009.
Get comments from senior colleagues.
Make your proposal visually distinctive.
Strong abstract and clear objectives.
Careful details.
Catchy concepts.
Help the panel members (they are more tired than you).
Make sure they know you are good, highlight your best publications, international collaborations.
Tell an interesting story.
Mikko Paalanen – konferencja Research Connections, Praga 2009.
You should be ready to:
- Write a competitive proposal.
- Invest at least 2 weeks for writing.
- Obtain information about the evaluation process.
Following evaluation criteria are not used:
- Number of previous grants in the same country.
- Amount of requested funding.
- Nationality, gender, age.
2
3
Instructions for completing Part B section 2 (B2) can be found in the Guide for Applicants for the Starting Grant 2012 Call
This Ethical Annex does not count towards 15 page limit
Strona 16 z 34
Proposal has to excite evaluators on first reading.
Good application:
- First half page catches the interest of the evaluator.
- Well composed and good English.
- Demonstrates convincingly your previous achievements, your leadership potential, your
independence, uniqueness and impact of the project.
Uwagi ekspertów opracowane przez RPK CTT PK.
Typowe słabe strony życiorysów i dorobku naukowców były następujące:
Publikacje w czasopismach nierecenzowanych, krajowych, o niskim wskaźniku oddziaływania (impact
factor) lub jedynie we współautorstwie, a nie samodzielnie.
Spora liczba dobrych publikacji w specjalistycznych czasopismach, lecz dorobek naukowy jest w sumie
mało konkurencyjny (w porównaniu z innymi wnioskami).
Doświadczenie i wiedza dotyczące tematyki projektu są na dobrym poziomie, jednak brak
międzynarodowego doświadczenia podoktorskiego – staży, stypendiów, itp.
Niewielka liczba publikacji lub brak listy publikacji.
Niewielka liczba cytowań.
Zbyt wczesny etap kariery naukowej.
Mierny udział w projektach badawczych, brak doświadczenia w zarządzaniu projektami.
Nieprzekonujące dane o umiejętności kierowania zespołem i formułowania nowych problemów
badawczych; niejasne stworzenia niezależnej grupy badawczej.
Brak informacji o opiece naukowej nad magistrami i doktorantami.
Wniosek słabo przygotowany, trudności językowe.
Brak doświadczenia w tematyce przedstawionej we wniosku [choć znaczny dorobek w innych
dziedzinach].
Wyraźny talent, jeśli chodzi o inicjowanie nowych dróg myślenia, jednak zbyt mało dobrych publikacji.
Długi okres przygotowywania pracy doktorskiej, zbyt późno uzyskany stopień doktora.
Znaczący dorobek, publikacje w dobrych czasopismach, wykazujące niezależność myślenia i kreatywność
autora, jednak brak dowodu, że sprosta on wysokim wyzwaniom w swej dziedzinie.
Autor wniosku osiągnął już niezależność naukową (brak niezależności bywał też traktowany jako zarzut).
Najczęściej wymieniane atuty opisu Naukowca:
Kandydat o uznanej renomie w środowisku międzynarodowym. Wysoka liczba cytowań i zaproszeń na
wykłady. Doskonałe doświadczenie międzynarodowe. Znakomita orientacja w tematyce badań. [To
opinia towarzysząca jednej z dwóch najwyższych ocen dla polskiego autora wniosku – 4.5].
Naukowiec ambitny i skłonny do podejmowania ryzykownych badań. Przekonująco przedstawione
interdyscyplinarne zainteresowania. Świetne publikacje. Rozległa współpraca międzynarodowa. Liczne
nagrody. Dorobek wskazujący na owocną współpracę i dobre pomysły projektów, co dowodzi zdolności
do twórczego myślenia. [To opinia towarzysząca jednej z dwóch najwyższych ocen dla polskiego autora
wniosku – 4.5].
Dobra jakość CV, na które składa się bogata działalność naukowa i publikacje w renomowanych
czasopismach. PI ma duże doświadczenie w recenzowaniu oraz koordynowaniu projektów badawczych.
Znakomity dorobek publikacyjny i prezentacyjny, zważywszy na niedługi okres kariery naukowej. Duża
aktywność dydaktyczna. Zaangażowanie w liczne projekty międzynarodowe, będące dowodem
umiejętności zarządzania projektami takimi jak proponowany.
Zdolności intelektualne i kreatywność pokazane w przekonujący sposób. Publikacje dowodzą
umiejętności niezależnego myślenia i zdolności do wykraczania poza istniejący stan wiedzy.
PI publikował w czasopismach o wysokim wskaźniku impact factor, korzystał z NATOwskiego stypendium
podoktorskiego, otrzymał krajowe nagrody, podejmował działalność dydaktyczną i był zapraszany jako
wykładowca na międzynarodowe konferencje.
PI ma w swej karierze krótsze i dłuższe pobyty w kilku laboratoriach w różnych krajach, co wskazuje na
dobre umiejętności współpracy w projektach badawczych.
PI ma rozległe wiadomości w obszarach pośrednio związanych z projektem, a także solidną wiedzę w
szerokim arsenale metod analitycznych, co stwarza znakomite warunki dla innowacyjnych badań w
nowych kierunkach, dotykających sedna, a nie tylko powierzchownych. Recenzent jest pod wrażeniem
publikacji.
Bardzo dobry udział publikacji o najwyższym poziomie i wysokim wskaźniku impact factor, w tym wielu
samodzielnych. Autor wykazał umiejętności kierowania badaniami o najwyższej jakości. Długie
Strona 17 z 34
podoktorskie doświadczenie w wiodącej instytucji (CalTech). Znakomity naukowiec o świetnym
„rodowodzie”.
Autor znacznie przyczynił się do rozwoju swej dziedziny badań. Ma wystarczający potencjał, by jego
projekt zakończył się sukcesem. Znakomity dorobek, udział w wielu projektach, wyczerpująca lista
publikacji.
PI jest bardzo młody, lecz ma już doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym (25 osób); udział w
wielu poważnych grantach, krajowych i europejskich. Współautor ponad 100 publikacji, niektóre w
międzynarodowych czasopismach o wysokim wskaźniku cytowań. Od kilku lat jest niezależnym
badaczem i mógłby konkurować o grant dla doświadczonych naukowców.
PI jest młodym, dynamicznym uczonym, współautorem wielu ważnych publikacji, przeszkolonym w
wiodących laboratoriach. Ma podstawy do prowadzenia badań na poziomie światowym. Dorobek
badawczy, współpraca z innymi uczonymi oraz opieka nad studentami wskazują, że podoła wyzwaniom
opisanym we wniosku.
Najczęstsze zastrzeżenia odnoszące się do projektów były następujące:
Proponowane badania są mało ambitne, nie mają przełomowego charakteru, nie sięgają poza zastany
stan wiedzy, nie otwierają nowych horyzontów, projekt nie proponuje niekonwencjonalnych rozwiązań.
Wniosek ambitny, lecz brak dokładnego opisu.
Powierzchowny opis dotychczasowego stanu wiedzy.
Brak wyraźnie określonych celów projektu.
Wniosek ma pewne zalety, lecz zasadniczo stanowi kontynuację dotychczasowych prac.
Chodzi o systematyczne badania, nie zawierające elementu ryzyka.
Projekt ma charakter aplikacyjny, nie zawiera badań naukowych, lecz prowadzi do rozwiązania problemu
komercjalizacji.
Badania interesujące, lecz nie przełomowe; projekt ciekawy, lecz mało wybitny, nie prowadzący do
otwarcia nowych horyzontów.
Badania na dobrym poziomie, lecz nie jest jasne, czym odróżniają się od prac prowadzonych w wielu
innych laboratoriach.
Aspekty nowatorskie oraz znaczenie naukowe i praktyczne badań powinny być opisane bardziej
przekonywająco.
Projekt zawiera wiele dobrych pomysłów, lecz nieprzekonująco opisuje jakiego przełomu, w stosunku do
obecnej wiedzy należy się spodziewać; projekt innowacyjny, ale słabo zaprezentowany.
Projekt odnosi się do bardzo szczegółowego problemu, może zatem prowadzić do wyników o
marginalnym znaczeniu.
Opis metod badawczych niekompletny, pobieżny; metody niedostosowane do osiągnięcia zamierzonego
celu.
Projekt jest zbyt ambitny, cele nierealistyczne i jest ich za wiele, niemożliwe do osiągnięcia w
przewidzianym czasie.
Projekt interesujący, ale niewielki dorobek autora rodzi obawę, że cel nie zostanie osiągnięty.
Najczęstsze pozytywne opinie o projektach:
Projekt, choć opiera się na wcześniejszej współpracy, wskazuje możliwość osiągnięcia faktycznie
niezależnego statusu. Zwiera działania trans dyscyplinarne, wykracza poza istniejący stan wiedzy.
Podejście badawcze oraz zadania członków zespołu wskazują na wykonalność projektu.
Projekt ma ambitny cel i prowadzi do znaczących usprawnień. Metodologia dobrze uzasadniona. Projekt
jest trans dyscyplinarny i jeśli zakończy się sukcesem, niewątpliwie zainicjuje dalsze intensywne prace
badawczo-rozwojowe. Projekt jest innowacyjny i konkurencyjny w skali światowej. Obiecujący, lecz nie
znakomity.
Bardzo dobry projekt o właściwie określonej metodologii i realistycznych celach. Projekt przemyślany,
dojrzały, z perspektywą rozwoju prowadzącą do kilku prac doktorskich.
Unikalny projekt, mogący się przyczynić do znacznego postępu w swej dziedzinie. Jeśli się uda, jego
autor stanie się liderem w powstającej, nowej dyscyplinie. Bardzo interesujący projekt, którego
zamierzeniem jest transfer wiedzy z jednej dyscypliny naukowej do innej.
Projekt dobrze napisany, oparty na właściwych hipotezach. Proponowane doświadczenia, choć całkiem
skomplikowane, są dobrze zaplanowane. Badania, odnoszące się do nieznanych mechanizmów mogą
mieć przełomowe znaczenie. Metodologia prawidłowa, nie zawiera zbędnego ryzyka.
Bardzo dobra propozycja, odnoszaca się do rozległej luki w naszej wiedzy. Obszerna podbudowa
koncepcyjna, a poszczególne przykłady mają charakter strategiczny. Projekt godny uwagi.
Strona 18 z 34
Imponujący projekt, o znaczących skutkach technologicznych. Jasna metodologia, łącząca prace
teoretyczne i doświadczalne. Dobra koncepcja międzynarodowego zespołu, pracującego w jednostkach
uczelnianych i przedsiębiorstwach.
3.6 Co dalej?
Wypełnienie części A oraz załączenie części B nie oznacza jeszcze przesłania wniosku do Komisji
Europejskiej. Przesłanie następuje dopiero po przejściu do „Submit Proposal” i kliknięciu czerwonego
przycisku „Press this button to submit the proposal”.
3.7 Proces ewaluacji.
Ewaluacja przebiega dwuetapowo.
25 paneli tematycznych.
I etap: część B1 (opis naukowca + synopsis).
II etap: całość wniosku + rozmowa z Głównym Badaczem/Principal Investigator.
3.8 Kryteria oceny.
Informacja o wstępnych rezultatach ewaluacji nadesłanych projektów podawana jest na stronie danego
konkursu. W przypadku zaakceptowanego projektu, KE wysyła do naukowca informację, dokumenty
potrzebne do przygotowania umowy o grant oraz samą umowę. Po podpisaniu kontraktu naukowiec
i instytucja goszcząca przystępują do realizacji projektu, fundusze przesyłane są na konto instytucji
goszczącej, która zobowiązana jest do przekazania ich naukowcowi.
Kryterium oceny
Lider
Jakość badań i dorobku naukowego.
Potencjał intelektualny i kreatywność.
W jakim stopniu osiągnięcia naukowe wykraczają poza obecny stan
wiedzy.
Etap
1
Etap
2
1-4
1-4
1-4
1-4
Projekt
Przełomowość badań.
Potencjalne korzyści.
Jaki problem naukowy projekt rozwiąże.
Jak cele projektu przekraczają obecny stan wiedzy.
Metodologia – czy jest odpowiednia, w tym uzasadnienie potrzeby
zasobów do realizacji projektu (ich wartość dodana dla projektu).
Stosunek ryzyka do korzyści.
Próg jakości dla każdego z kryteriów: > 2 jednak przepustką do drugiego etapu jest ocena przynajmniej 2
w każdym kryterium oceny praz miejsce na liście rankingowej w panelu naukowym. Ocena poniżej progu
w jednym z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku.
4
3
2
1
– outstanding
– excellent
– very good
non-competitive
Strona 19 z 34
3.9 Przykład ewaluacji projektu.
Strona 20 z 34
Strona 21 z 34
3.10 Ponowne złożenie wniosku o ERC Starting Independent Researcher
Grant.
Tylko 1 grant Głównego Badacza/Principal Investigator może być realizowany w tym samym czasie.
Główny Badacz nie może mieć związku z więcej niż jednym wnioskiem ERC w tym samym roku
kalendarzowym.
Główny Badacz, który złożył wniosek do konkursu ERC 2011 nie może aplikować o ten sam typ grantu
w konkursie 2012, chyba że jego projekt na I Etapie oceny otrzymał co najmniej 2 pkt. W każdym
z dwóch kryteriów oceny projektu.
Jeżeli Główny Badacz w poprzednich edycjach konkursu był członkiem panelu oceniającego w danym
typie grantów nie może aplikować o ten sam typ grantu w konkursie ERC-2011-StG.
3.11 Statystyki ERC Starting Independent Researcher Grant.
ERC Starting Independent Researcher Grant
Złożone wnioski
Sfinansowane wnioski
Life Sciences
1 440 (35.3 %)
169 (35.2 %)
Physical Sciences & Engineering
1 690 (41.4 %)
222 (46.2 %)
Social Sciences & Humanities
950 (23.3 %)
89 (18.6 %)
W sumie
4 080
480 (ok. 12%
Strona 22 z 34
Strona 23 z 34
Strona 24 z 34
4 ERC Synergy Grant – Granty Głównych Badaczy.
Wsparcie dużych multidyscyplinarnych pionierskich badań realizowanych w najlepszym zespole
badawczym, gdzie zakres projektu wymaga udziału kilku Głównych Badaczy – Principal Investigator wraz
z ich zespołami (minimum 2 PI, max. 4 PI).
Zespół kierowany przez Lead Principal Investigator powinien wykazać synergię i komplementarność
w zakresie umiejętności, wiedzy oraz zasobów, natomiast w projekcie należy wykazać wartość dodaną
dla nauki.
Główny Badacz, który otrzymał grant w ramach ERC Starting Independent Researcher Grant może
aplikować o ERC Synergy Grant pod warunkiem, że jego grant ERC Starting Independent Researcher
Grant zakończy się do 15 listopada 2013r.
Maksymalne dofinansowanie wynosi 15 000 000 euro na 6 lat.
100% dofinansowania.
5 ERC Proof of Concept - Komercjalizacja badań.
Finansowanie działań prowadzących do komercjalizacji wyników badań wygenerowanych w trakcie realizacji
grantów ERC. Konkurs skierowany jest do laureatów grantów.
Projekty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach ERC Proof of Concept to projekty, których
zakończenie realizacji (ERC Grant Agreement) zaplanowano na co najmniej 12 miesięcy przed datą
publikacji konkursu.
Każdy realizowany grant w ERC może być tylko raz dofinansowany w ramach ERC Proof of Concept.
W ramach projektu można sfinansować działania takie jak: ocena rentowności pomysłu, badanie rynku
oraz wskazanie potencjalnych rynków zbytu, opracowanie strategii PR, działania biznesowe, pokrycie
wstępnych kosztów założenia działalności gospodarczej.
Maksymalne dofinansowanie: 150 000 euro / 12 miesięcy.
100% dofinansowania.
Poziom kosztów pośrednich – 7%.
Strona 25 z 34
6 IDEE dla Polski – dla laureatów ERC Starting Independent Grant.
Dla laureatów ERC Starting Independent Grant, którzy zamierzają realizować badania w Polsce.
Dla osób, których dotychczasowe osiągnięcia naukowe i dorobek świadczą o samodzielności naukowej
i dają gwarancję prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie.
Celem programu jest zachęcenie młodych wybitnych uczonych z całego świata do wybierania Polski, jako
miejsca realizacji projektu badawczego zgłaszanego do konkursu ERC.
Czas trwania projektu maksymalnie 6 lat.
O środki można się starać bezpośrednio po uzyskaniu ERC Starting Independent Researcher Grant,
w trakcie jego realizacji a także przez rok po jego zakończeniu.
Stypendium można otrzymać tylko raz.
Wysokość stypendium i okres jego otrzymywania są uzależnione od charakteru i czasu realizacji projektu
badawczego finansowanego z grantu, a także od oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych laureata.
Wnioski można składać w dowolnym czasie.
Szczegółowe informacje na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl.
7 Ideas Plus. Wsparcie dla odrzuconych projektów.
Wsparcie i zachęcanie polskich naukowców do udziału w kolejnych edycjach programu Pomysły (IDEAS).
Program jest skierowany do naukowców, którzy w ubiegłych latach złożyli wnioski do programu pomysły
(IDEAS).
MNiSW ogłosiło już 2 edycje konkursu i na pewno będzie kontynuować to wsparcie.
I edycja konkursu: wnioski złożone w konkursach ERC-2009-StG i ERC-2009-AdG (wysoko ocenione
i zakwalifikowane do drugiego etapu, ale niestety z braku funduszy nie otrzymały dofinansowania.
II edycja konkursu: wnioski złożone do ERC-2010-StG i ERC-2010-AdG (które uzyskały w pierwszym
etapie ocenę wyższą niż 70% punktów, ale nie zostały przyjęte do finansowania).
Środki finansowe przyznane w ramach programu będą mogły być wykorzystane na realizację całości lub
części badań naukowych objętych zgłoszeniem do konkursu Pomysły (IDEAS).
Środki finansowe przyznawane będą na podstawie merytorycznej oceny zgłoszenia dokonanej przez
Europejską Radę Badań Naukowych w ramach konkursu Pomysły (IDEAS).
Szczegółowe informacje na stronie www.nauka.gov.pl.
8 Statystyki ogólne w programie Pomysły (IDEAS)
W latach 2007-2011 z Polski wysłano 540 propozycji projektów, spośród których zaakceptowano 10. Osiem
z nich przyznano w kategorii ERC Starting Intependent Researcher Grant i dwa w kategorii Advanced Grants.
Łączna suma grantów dla Polski wyniosła około 15,6 mln euro. Siedem dotyczyło nauk ścisłych, dwa – nauk
przyrodniczych i jeden – nauk społecznych i humanistycznych. Ponadto granty otrzymało sześciu Polaków
pracujących dla zagranicznych ośrodków.
W 2011r. spośród 480 projektów wybranych przez Komisję Europejską, zaledwie dwa pochodzą z Polski,
plasujemy się więc na 18. miejscu wśród 21 krajów biorących udział w programie.
W porównaniu do poprzedniej edycji „ERC Starting Independent Researcher Grant” znacząco wzrosła liczba
aplikantów – z 2 873 do 4 080 (wzrost o 42%), podczas gdy całkowity budżet wzrósł o 15%.
Do tej pory ERC dofinansowało w Europie ponad 2 200 badaczy i ich przełomowych prac, spośród których
już teraz wiele przynosi efekty.
Średni wiek kandydatów i kandydatek w konkursie w 2010 roku to 37 lat. Reprezentują oni 38 różnych
narodowości. 21% to granty dla kobiet.
9 ERC Peer Review Evaluation Panels
Strona 26 z 34
1. PHYSICAL SCIENCE AND ENGINEERING (PE)
1.1. MATHEMATICAL FOUNDATIONS (PE1)
Janusz Grabowski (Panel Chair)
Wolfgang Arendt
Jose Antonio Carillo de la Plata
Ruth Curtain
Olivier Dominique Faugeras
Nigel Hitchin
Angus Macintyre
Jaroslav Nesetni
Leonid Pastur
Mario Primicerio
Halil Mete Soner
Michel Waldschmidt
Nanny Wermuth
Jakob Yngvason
1.2. FUNDAMENTAL CONSTITUENTS OF MATTER (PE2)
Sune Svanberg (Panel Chair)
Petar Adzic
Ursula Bassler
Dimitrios Charalambidis
Sibylle Guenter
Muhsin Harakeh
Michael Koehl
Ferenc Krausz
Michele Leduc
Klaus Molmer
Giorgio Parisi
Thierry Passot
Christian Roos
Ferdinand Schmidt-Kaler
1.3. CONDENSED MATTER IN PHYSICS (PE3)
Yvan Bruynseraede (Panel chair)
Eric Akkermans
Carlo W.J. Beenakker
Jacqueline Bloch
Fernando Briones
Sergio Ciliberto
Jacques Flouquet
Karl Kleinermanns
Peter M. Levy
Francois Nedelec
Paolo Giuseppe Radaelli
Alexander Shnirman
Bart Jan Van wees
Julia Yeomans
1.4. PHYSICAL AND ANALYTICAL CHEMICAL SCIENCES (PE4)
Philippe Sautet (Panel Chair)
Michael Ashfold
Caroline Dessent
Michael froba
Dirk Guldi
Philippe Kalck
Rodolfo Miranda
Harald Mollendal
Bengt Norden
John Robertson
Strona 27 z 34
Petra Rudolf
Klara Toth
Adriano Zecchina
Rutger van Santen
1.5. MATERIAL AND SYNTHESIS (PE5)
JEFFREY Alan Hubbell (Panel Chair)
Luisa De Cola
Helena Grennberg
Pavel Hobza
Christopher Hunter
Martin Kotora
Cyryl Lechoslaw Latos-Grazynski
Annemieke Madder
Jan Reedijk
Riu Reis
Maria Concepcion Rovira-Angulo
Sylviane Sabo-Etienne
Roberta Sessoli
Piero Sozzani
Mats Tilset
Brigitte Isabell Voit
1.6. COMPUTER SCIENCE AND INFORMATICS (PE6)
STEFAN Jahnichen (Panel Chair)
Jon Crowcoft
Eric Gaussier
Kurrt Geihts
Lynda Hardman
Igor Jex
Marie-Christine Lagarde-Rousset
Mahesan Niranjan
Moira Norrie
Gabriella Pasi
Bart Preneal
Stefan Rueger
Lajos Ronyai
Roberto Scopigno
Hannu Toivonen
2. PHYSICAL SCIENCE AND ENGINEERING (PE)
2.1. SYSTEMS AND COMMUNICATION ENGINEERING (PE7)
Palle Jesppesen (Panel Chair)
Elisabeth Andre
Iraklis Avramopoulos
Roel Baets
Pierre Comon
Piet Demeester
Judith Driscoll
David JN Limebeer
Jose Antonio Martin Pereda
Isabel Maria Merces Ferreira
Mark O’Malley
Luca Roselil
Oliver G. Schmidt
Cezary Zieliński
2.2. PRODUCTS AND PROCESS ENGINEERING (PE8)
Gui Marin (Panel Chair)
Ryszard Bialecki
Strona 28 z 34
Davide Bigoni
Billy Fredriksson
Colin Garner
Petar Jovancic
Yngve Larring
G. W. Matthias Rauterberg
Hans Jorgen Roven
Ana Maria Sastre Requena
Christian Sattler
Henderikus Van den Berg
John Villadsen
Peter Wriggers
2.3. UNIVERSE SCIENCES (PE9)
GEORGES Meylan (Panel Chair)
Joao Alves
Luciana Bianchi
Robert Hans Brandenberger
Heino Falcke
Bengt Gustafsson
Richard Harrison
Jens Hjorth
Andrzej Kus
Carole Mundell
Hagai Netzer
Guy Perrin
Jose-Maria Torrelles
Maria Lourdes Verdes-Montenegro
2.4. EARTH SYSTEM SCIENCE (PE10)
DANIEL Sonley (Panel Chair)
Susana Agusti
Massimo Cocco
Vladica Cvetkovic
Claudio Faccenna
Hartmut Grassl
David Griggs
Jan Lastovicka
Rik Leemans
Liviu Ciprian Matenco
Michel Henri Meybeck
Carol Robinson
Francois Roure
Hans Jensen Thybo
3. LIFE SCIENCES (LS)
3.1. MOLECULAR AND STRUCTURAL BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY (LS1)
Reinhard Jahn (Panel Chair)
Javier F. Caceres
Alan Fersht
Yoram Groner
Ulrike Kutay
Andrea Musacchio
Poul Nissen
Valerio Orlando
Marina Rodnina
Renee Schroeder
Benjamin Schuler
Lius Serrano Pubull
Jannis Talianidis
Strona 29 z 34
3.2. GENETICS, GENOMICS, BIOINFORMATICS AND SYSTEMS BIOLOGY (LS2)
Marja Makarow (Panel Chair)
Leif Andersson
Naama Barkai
Soren Brunak
Denis Duboule
Xavier Estivill
Peter Fraser
F.C.P (Frank) Holstege
Jonathan Jones
Juerg Mueller
Gudrun Rappold
Martin Vingron
Jean Weissenbach
Erik van Nimwegen
3.3. CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY (LS3)
CHRISTER Betsholtz (Panel Chair)
Sarah Bray
Roberto Di Lauro
Ivan Dikic
Liam Dolan
Pascal Genschik
Michael Glotzer
Thomas Langer
Thomas Marie Michel Lecuit
Gines Morata
Taina Pihlajaniemi
Ariel Ruiz I Altaba
Niovi Santama
Harald Stenmark
3.4. PHYSIOLOGY, PATHOPHYSIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY (LS4)
OALE h. Petersen (Panel Chair)
Leif C. Andersson
Barbara Cannon
Yihai Cao
Paul Holvoet
Howard T. Jacobs
Angel Nebreda
Josef Penninger
Tullio Pozzan
Nadia Rosenthal
Michael David Schneider
Maya Simionescu
Anetta Undas
Dennis K. Watson
3.5. NEUROSCIENCES AND NEURAL DISORDERS (LS5)
ANDREAS Kleinschmidt (Panel Chair)
Timothy Bliss
Alexander Borst
Christian Buchel
Bart De Strooper
Baryy Dickson
Jean-Antoine Girault
Leszek Kaczmarek
Giacomo Rizzolatti
Mart Saarma
Strona 30 z 34
Patricia Cristina Salinas Collado
Carmen Sandi
Martin Ernst Schwab
Gina Turrigiano
Pierre Vanderhaeghen
3.6. IMMUNITY AND INFECTION (LS6)
Maria Grazia Roncarolo (Panel Chair)
Carlos Ardavin
Eli Gilboa
George Kollias
Duncan Maskell
Christian Munz
Tom Ottenhoff
David Sacks
Angela Santoni
Antonius N.M. Schumacher
Dominique Soldati-Favre
Brigitte Stockinger
Eric Vivier
Friedmann Weber
3.7. DIAGNOSTIC TOOLS, THERAPIES AND PUBLIC HEALTH (LS7)
Hans Brauner-Osborne (Panel Chair)
Pietro Comba
Jose Manuel Fernandes e Fernandes
Klea Katsouyanni
Maciej Malecki
Luc Michel
Deva Mollanen
Godelieve K. M. (Lieve) Moons
Kathrin Muhlemann
Laurent Pierre Nicod
Annette Peters
Ernst Hans Karl Steizer
Jamie Timmons
Seppo Yla-Herttuala
3.8. EVOLUTIONARY, POPULATION AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY (LS8)
Lars Chittka (Panel Chair)
Leo Beukeboom
Roberto Danovaro
Kevin Gaston
Elena Gorokhova
Heikki Hanninen
Jacob Hoglund
Pedro Jordano
Volker Loeschcke
Purificacion Lopez-Garcia
Pablo Marquel
Ester Serrao
Lewi Stone
Luc De Meester
4. SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (SH)
4.1. INDIVIDUALS, INSTITUTIONS AND MARKETS (SH1)
Jordi Gail (Panel Chair)
Alberto Bisin
Maristella Botticini
Estelle Cantillion
Strona 31 z 34
Nicola Christina Fuchs-Schundeln
Nezih Guner
Aikaterini Kyriazidou
Philippe Martin
Marc Melitz
Anna Pavlova
Andrea Prat
Stephanie Schmidt-Grothe
Naufel Vilcassim
Birger Wernerfelt
Udo Zander
Josef Zechner
4.2. INSTITUTIONS, VALUES, BELIEFES AND BEHAVIOUR (SH2)
Ronald Rogowski (Panel chair)
Marlis Buchmann
Michal Buchowski
Gustavo Cardoso
Jose Casanova
Vincenzo Ferrari
Yves Giangras
Elizabeth Jelin
Pierre-Benoit Joly
Michael Michael
Leonardo Antonio Morlino
Hanne Petersen
Mike Savage
Ann Marilyn Strathern
Raimo Vayrynen
Bjorn Wittrock
4.3. Environment and society (sh3)
MARK Rounsevelt (Panel Chair)
Maria de Lourdes Arizpe-Schlosser
Daniel Brown
Aleh Cherp
John Dearing
Bolesław Domański
Jill Jager
Janina Jozwiak
Ewa Morawska
Brian O’Neill
Sture Oberg
Marco Oberti
Shonali Pachauri
Aura Reggiani
4.4. THE HUMAN MIND AND COMPLEXITY (SH4)
Luciano Fadiga (Panel chair)
Wiliam (Dominic) Abrams
Juliane Besters-Dilger
Michel Fayol
Jean-Marie Hombert
Minna Huotilainen
Sonja Anette Kotz Cimon
Sybille Kramer
Luisa Lima
Louise Elizabeth McNally Seifert
Gritty Mirdal
Strona 32 z 34
Etienne Olivier
Csaba Pleh
Martin Stokhof
Jacques Vauciair
Johan van der Auwera
4.5. CULTURES AND CULTURAL PRODUCTION (SH5)
Simon Goldhill (Panel Chair)
Andreas Beyer
Maria Luisa Catoni
Petra Chu
Daniel Chua
Minika Kleischmann
Francis Lissarrague
Helmut Josef Lethen
Peter Osborne
Friederike Pannewick
David Posner
Monica-Michaela Spridon
Galin Tihanov
Anca Vasiliu
4.6. THE STUDY OF THE HUMAN PAST (SF6)
Jane Burbank (Panel chair)
Winifred Mary Beard
Felix Bittmann
Roumen Daskalov
Carlo Ginzburg
Patric Harries
Gabor Klaniczay
Diana Mishkova
Hedwig Rockelein
Marianne sommer
Przemysław Urbanczyk
Marco Henk Dammes Van Leeuwen
Helle Vandkilde
Michael Werner
Odd Arne Westad
Strona 33 z 34
10 Lista Krajów Partnerskich Współpracy Międzynarodowej ICPC
(FP7 International Co-operation Partner Country).
11 Zdjęcie na okładce
Autor: Jeremy Reding from Seattle, USA (Portland Japanese Garden 2010) [CC-BY-SA-2.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)],
undefined
Opracowanie na podstawie materiałów szkoleniowych RPK, dokumentów programowych, PAP – Nauka w Polsce:
Mgr Anna Dutka
Strona 34 z 34

Podobne dokumenty