pharmakon VI Krajowy Zjazd Aptekarzy jelenia góra wałbrzych

Komentarze

Transkrypt

pharmakon VI Krajowy Zjazd Aptekarzy jelenia góra wałbrzych
pharmakon
jelenia góra
Biuletyn Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

legnica
ISSN 1640-9949
wałbrzych

Nr 1 (222)

wrocław
styczeń 2012
VI Krajowy Zjazd Aptekarzy
REFLEKSJE PREZESA
TO DOPIERO POCZĄTEK
Ta k i e g o
chaosu w systemie ochrony zdrowia na początku roku można
się było spodziewać. W trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady DOW NFZ
w grudniu 2011 r. ostrzegałem przed tym
obecnych na posiedzeniu członków Rady
oraz kierownictwo DOW NFZ. W pewnym
stopniu realna groźba katastrofy systemu dystrybucji leków refundowanych
na Dolnym Śląsku została zażegnana poprzez zgodę Dyrektora DOW NFZ na składanie przez apteki wniosków o podpisywanie umowy z NFZ również wyłącznie
w formie papierowej, nawet, jeśli wnioski
były wypełnione ręcznie. Szkoda, że negocjacje wniosku DIA w tej sprawie musiały trwać prawie cały dzień w czasie,
kiedy liczyła się już każda godzina. Około 30% aptek na terenie Dolnego Śląska
wysłała pocztą ręcznie wypełnione wnioski, w większości przypadków na skutek
zawieszania się i niewłaściwego działania
systemu informatycznego NFZ.
Olbrzymie problemy ze składaniem
przez apteki wniosków o podpisanie
umowy zbiegły się z protestem lekarzy
przeciw art. 48 ust. 8 ustawy refundacyjnej. O skuteczności protestu lekarzy zadecydowało przede wszystkim dobre
jego przygotowanie i koordynacja równocześnie na cały kraj. I to jest właśnie
coś, czego w naszym samorządzie bardzo brakuje. W pierwszych dwóch tygodniach ogólnokrajowego protestu lekarzy okręgowe izby aptekarskie musiały liczyć tylko na siebie. Nie było żadnej
koncepcji przedstawionej przez NIA, czy
i w jaki sposób przyłączyć się do protestu lekarzy. A doświadczenia pieczątkowego protestu lekarzy pokazały aż nadto wyraźnie, że tylko silny ogólnokrajowy
protest może zmusić Ministerstwo Zdrowia do ustępstw.
Decyzji NIA o przyłączeniu się do protestu lekarzy nie było nawet wówczas,
kiedy opublikowany przez Ministerstwo
Zdrowia w dniu 9 stycznia b.r. projekt
nowelizacji ustawy refundacyjnej spełniał wszystkie główne postulaty lekarzy,
a aptekarze otrzymali tylko iluzoryczne złagodzenie restrykcyjnych zapisów
2
dotyczących umów aptek z NFZ. Dopiero, kiedy w Sejmie zostały odrzucone nawet te niewiele nam dające zapisy, Prezes NRA zwołał nadzwyczajne posiedzenie NRA na dzień 14 stycznia b.r., kiedy
protest lekarzy dobiegał już końca.
Na terenie naszej Izby podjęta została w dniu 13 stycznia b.r. decyzja o przyłączeniu się do protestu Pomorsko-Kujawskiej OIA polegającym na zamknięciu aptek w dniu 16 stycznia b.r. od godz.
13:00 do 14:00. Duży wpływ na decyzję o
podjęciu protestu miały też przeprowadzone przez wielu aptekarzy pierwsze
analizy poziomów marż na leki refundowane, realizowanych w styczniu 2012 r.
Jednak w dniu 14 stycznia b.r. Naczelna
Rada Aptekarska podjęła decyzję o rozpoczęciu tego protestu w dniu 16 stycznia b.r. i jego kontynuowaniu w następnych dniach aż do odwołania. W pierwszych dwóch dniach na terenie większości okręgowych izb aptekarskich przyłączyło się do protestu 50%-70% aptek,
jednak w kolejnych dniach coraz więcej
aptek pozostawało otwartych. Istotne
znaczenie dla prowadzonego protestu
miał też fakt, że w dniu 20 stycznia 2012 r.
rozpoczynał się Krajowy Zjazd Aptekarzy
w Szczyrku. W drugim dniu Zjazdu podjęta została przez delegatów decyzja o zawieszeniu protestu. Relacja z Krajowego
Zjazdu Aptekarzy została zamieszczona
w dalszej części Biuletynu.
W drugiej połowie stycznia staraliśmy się rozwiązywać liczne problemy
związane z realizacją recept lekarskich
oraz przekazywaniem do NFZ zestawień
refundacyjnych. Ponownie system informatyczny NFZ nie był sprawny w czasie
określonym przez ustawę refundacyjną i terminowa wymiana danych drogą
elektroniczną, niezbędna do wydrukowania zestawienia refundacyjnego, nie
była możliwa. W tej sytuacji skierowana
została przez DIA interwencja do DOW
NFZ, której celem było skrócenie przez
DOW NFZ okresu wpłaty kwot refundacji
na konto aptek. Dyrektor DOW NFZ zgodził się skrócić termin wpłat kwot pierwszych refundacji, jednak dopiero po
przekazaniu przez apteki do NFZ wniosku w tej sprawie (wzór takiego wniosku
pharmakon
zamieszczony został na stronie internetowej DIA). Oczywiście, DOW NFZ powinien sam zaproponować takie rozwiązanie i zrobić to automatycznie. Jednak nie
mieliśmy już więcej czasu na dalsze negocjacje a poza tym otwarcie i przyporządkowanie przez pracowników DOW
NFZ kilkuset złożonych przez apteki podań z pewnością wymagało sporo pracy. Może urzędnicy NFZ wyciągną z tego
wnioski na przyszłość.
Na dzień 2 lutego b.r. ustalone jest
też spotkanie przedstawicieli DIA z kierownictwem DOW NFZ w celu dokonania uzgodnień dotyczących realizacji recept po 1 stycznia 2012 r. Przez ostatnie
dwa tygodnie zbieraliśmy zgłaszane do
DIA problemy, które zamierzamy poruszyć na tym spotkaniu. Oczywiście ustalenia z takiego spotkania nie są równoważne z odpowiednimi zapisami prawa,
ale w tej trudnej sytuacji będą pomocne
w codziennej pracy w aptece. Protokół
uzgodnień z tego spotkania opublikowany zostanie na stronie DIA i jeśli będzie to
możliwe, zamieszczony zostanie również
w tym wydaniu naszego Biuletynu.
Pomimo wejścia w życie od 1 stycznia 2012 r. znowelizowanych zapisów
Prawa farmaceutycznego wprowadzających całkowity zakaz reklamy aptek, do
DIA przesyłane są liczne informacje dotyczące łamania obowiązującego w tym
zakresie prawa. Niestety, już od pierwszych dni nowego roku widać, że nowe
regulacje dotyczące reklamy aptek, które miały wyeliminować liczne patologie
w tym zakresie i ułatwić funkcjonowanie
indywidualnych aptek, nie są przestrzegane. Wielu aptekarzy przekonało się już
boleśnie, co dla nich oznacza naliczanie
marż aptecznych tylko do limitu refundacji. Pewną rekompensatą dotkliwych
strat finansowych miały być zapisy zakazujące reklamy aptek. Jednak straty finansowe nastąpiły natychmiast, a o wyegzekwowanie zapisów dotyczących zakazu reklamy aptek przyjdzie nam jeszcze może nawet przez dłuższy czas powalczyć.
Piotr Bohater
Wrocław, 30 stycznia 2012 r.
STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ
Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu
podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2012 r.
w sprawie aktualnych warunków działalności aptek
Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu stoi
na stanowisku, że treść przedstawionego przez Ministra Zdrowia w dniu 9 stycznia 2012r. projektu nowelizacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zapowiedzianego we „Wspólnym komunikacie ze spotkania w dniu 4 stycznia 2012 r. Zespołu Naczelnej
Rady Lekarskiej, Zespołu Naczelnej Rady Aptekarskiej reprezentacji pacjentów, Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz Ministra Zdrowia”, kompletnie ignoruje postulaty aptekarzy w zakresie koniecznych zmian, mających gwarantować bezpieczeństwo
wykonywania zawodu aptekarza i bezpieczeństwo fi-
nansowe aptek. Projektowana nowelizacja wyżej wymienionej ustawy rozwiązuje jedynie problemy lekarzy, zwalniając ich z obowiązków w zakresie wystawiania recept, na które nie wyrażali zgody, i z odpowiedzialności finansowej za nieprawidłowości w tym
zakresie. Obowiązki, z których zostają zwolnieni lekarze, przerzucane zostają na aptekarzy, których czyni się wyłącznie odpowiedzialnymi za treść realizowanych w aptekach recept lekarskich, również w wymiarze finansowym dotkliwym dla bytu aptek. Na
taki stan rzeczy nie możemy się zgodzić.
W związku z tym Okręgowa Rada Aptekarska DIA
we Wrocławiu kieruje do aptekarzy – członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu – następującą
R E Z O LU C J Ę
Zgodnie z treścią sygnowanego przez Dyrektora
DOW NFZ Komunikatu z dnia 2 stycznia 2012 r. dla
aptek, które mają umowy z NFZ od 1 stycznia 2012 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia dokona refundacji na
podstawie recept zrealizowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ponadto w umowach zawieranych z NFZ zobowiązuje się
apteki (§ 5 umowy), by recepty przyjmowane do realizacji spełniały wymagania formalne, były czytelne, kompletne i prawidłowo uzupełnione, by realizowane były w terminach określonych w przepisach
o receptach lekarskich oraz by określały odpłatność
zgodnie z uprawnieniami świadczeniobiorcy. Sposób poprawiania na receptach danych niewpisanych
przez lekarza, wpisanych nieczytelnie lub niezgodnie z rozporządzeniem określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie recept lekarskich. Uwzględniać też należy przekazany dnia 2 stycznia 2012 r. do wiadomości
DIA we Wrocławiu przez Dyrektora ds. Medycznych
DOW NFZ we Wrocławiu Komunikat Prezesa NFZ dla
pacjentów w sprawie recept lekarskich. W Komunikacie tym precyzyjnie określono dokumenty jakie
przedstawić mają świadczeniobiorcy dla potwierdzenia prawa do otrzymania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w tym do otrzymania
refundowanych produktów leczniczych. W Komuni-
kacie tym określono ponadto termin ważności przedstawianych dokumentów.
Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu
wzywa wszystkich aptekarzy, a w szczególności
kierowników aptek odpowiedzialnych za organizację pracy w aptece, do precyzyjnego i szczegółowego analizowania wszystkich recept na leki refundowane pod kątem ich zgodności z powyższymi zasadami oraz do egzekwowania od pacjentów należytego dokumentowania ich uprawnień.
W tej sytuacji recepty nieczytelne (treść recepty, pieczątki nagłówkowe i lekarza) lub niezgodne z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich, których aptekarz nie może poprawić zgodnie z obowiązującymi od
1 stycznia 2012r. przepisami prawa, powinny być poprawione przez osobę uprawnioną do wystawiania recept lub realizowane wyłącznie za 100% odpłatnością
pacjenta.
Musimy wykazać niezbędną inicjatywę i determinację, ale też i solidarność naszej grupy zawodowej w walce o nowelizację ustawy refundacyjnej, ponieważ w takim stanie rzeczy nie da się funkcjonować i wykonywać
zawodu.
pharmakon
3
Nadzwyczajna Rada Aptekarska
W dniu 10 stycznia 2012 roku
w siedzibie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu odbyło się
nadzwyczajne posiedzenie Rady
Aptekarskiej, zwołanej w trybie pilnym w związku z zamieszaniem
powstałym w związku z wejściem
w życie nowych regulacji rynku leków refundowanych i zmian wprowadzonych w zakresie funkcjonowania aptek ogólnodostępnych. W
posiedzeniu udział wzięło 24 członków rady, co zapewniło osiągnięcie
wymaganego quorum.
Rada obradowała nad następującymi kwestiami:
- omówiono stan podpisywania
umów z NFZ i możliwe scenariusze
działania,
- dyskutowano nad podjęciem
akcji protestacyjnej aptekarzy
w związku z nowelizacją ustawy refundacyjnej,
- omówiono problematykę związaną z zakazem reklamy aptek oraz
przedstawiono ocenę bieżącej sytuacji na Dolnym Śląsku,
- dyskutowano nad problemami
z wydawaniem zamienników i zapowiedzią lekarzy o przepisywaniu
leków dla pacjentów pod nazwami
międzynarodowymi,
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
we WROCŁAWIU
50-333 WROCŁAW, ul. Matejki 6
DIA/233 /2012
- przegłosowano wygaszenie
mandatu delegata na Krajowy Zjazd
Aptekarzy (rezygnacja) i uzupełniono skład delegatów o osobę, która uzyskała kolejny wynik wyborczy w czasie wyboru delegatów na
Zjazd (Magdalena Kempczyńska).
Rada przyjęła stanowisko i rezolucję w sprawie braku akceptacji dla obecnej sytuacji wynikającej ze zmiany przepisów refundacyjnych. Pełne brzmienie uchwały zamieszczamy w Biuletynie. Stanowisko zostało opublikowane także w 2 dziennikach dolnośląskich
w dniu 13.01.2012r.
Artur Owczarek
Wrocław, dnia 26 stycznia 2012 r.
Szanowna Pani
Genowefa Ulman
Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
Członkowie samorządu zawodowego farmaceutów zgłaszają do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu trudności z interpretacją treści § 8 ust. 6 pkt 1) ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanego
leku - zał. nr l do rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r.
W związku z powyższym zwracamy się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z uprzejmą prośbą o wskazanie jakimi kryteriami kierować będą się kontrolerzy NFZ oceniając realizację recepty pod kątem kwalifikacji i uprawnień osób wykonujących te czynności w aptece, ze szczególnym
uwzględnieniem uprawnień techników farmaceutycznych.
Prosimy o szczegółową informację z jednoczesnym wskazaniem podstaw prawnych.
Z poważaniem
Prezes ORA DIA
mgr Piotr Bohater
4
pharmakon
KRAJOWY ZJAZD
APTEKARZY
W dniach 19-21.01.2012 roku w Szczyrku
odbył się VI już sprawozdawczo-wyborczy
Krajowy Zjazd Aptekarzy.
Wszyscy z niecierpliwością czekali na ten Zjazd
i z nadzieją, że przyniesie tak oczekiwane zmiany.
Głównym zadaniem Zjazdu było bowiem dokonanie
oceny działania naczelnych organów samorządu aptekarskiego oraz przeprowadzenie wyborów Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Aptekarze z całej Polski oczekiwali na stanowisko NRA w sprawie dalszego protestu, tym
bardziej, że na Zjeździe pojawił się sam Minister Zdrowia
Bartosz Arłukowicz.
Nastąpiło otwarcie zjazdu i przyjęcie jego programu
obrad. Krótko wystąpił Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz. Następnie głos zabrał Minister Zdrowia, który od-
niósł się do sytuacji, w jakiej znalazła się służba zdrowia
w Polsce, w wyniku wprowadzonych zmian legislacyjnych. Apelował o współpracę środowiska aptekarskiego
i deklarował wolę rozwiązywania trudności, z jakimi walczą aptekarze w wyniku protestu lekarzy i w wyniku obaw
przed restrykcjami za zrealizowane recepty z pieczątkami
„refundacja do decyzji NFZ” oraz innymi drobnymi błędami formalnymi recept, nie wpływającymi na prawidłowość realizacji ordynacji lekarskiej dla uprawnionego pacjenta. Deklarował podjęcie współpracy ze środowiskiem
w celu poprawy błędnych regulacji. Jednakże już dzisiaj
wiemy, że nowelizacja ustawy refundacyjnej jest podpisana, zatem trudno przewidzieć w jakim kierunku ta współpraca będzie się rozwijać. Minister zdecydował się odpowiedzieć tylko na trzy pytania, po czym opuścił obrady,
tłumacząc się koniecznością powrotu do Warszawy, pozostawiając delegatów z wieloma pytaniami bez odpowiedzi. W tej części Zjazdu głos zabrali również inni zna-
dr Wojciech Giermaziak, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, dr Grzegorz Ku- Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz
charewicz
Delagaci DIA
Dr Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
pharmakon
5
Wręczenie medalu Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia dr. n. farm. Wojciechowi
Piotrowskiemu
Prezydium Zdjazdu (dr Tomasz Baj, mgr Bożena Śliwa, mgr Adam Wąsiewicz)
6
mienici goście. Spośród nich na podkreślenie zasługuje
Prezes NIL Maciej Hamankiewicz, który kwieciście i długo
deklarował nam poparcie i wolę współpracy.
W drugiej części Zjazdu przedstawiono sprawozdania z pracy organów Naczelnej Izby Aptekarskiej (Naczelna Rada Aptekarska, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelny Sąd Aptekarski, Naczelna Komisja Rewizyjna). Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte, a ustępującej Naczelnej Radzie Aptekarskiej, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium.
W kolejnym dniu obrad przystąpiono do najważniejszej części Zjazdu - wyboru Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Wyniki tego głosowania miały pokazać czy podążać będziemy tą samą, wątpliwą ścieżką przez kolejne 4 lata czy też jesteśmy gotowi na ciężką pracę, która
pomogłaby skonsolidować nasze środowisko i stworzyć naszemu zawodowi lepsze perspektywy. Niestety,
wizja ta była krótkotrwała. Z trzech zgłoszonych kandydatur: dr Grzegorza Kucharewicza, mgr. farm. Piotra Bohatera oraz mgr. farm. Michała Pietrzykowskiego w drugiej turze ponownie został wybrany na Prezesa dr G. Kucharewicz. Pomimo późnej pory dokonano jeszcze wyboru Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnego Sądu Aptekarskiego, Naczelnej Komisji Rewizyjnej a także członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Po dokonaniu czynności wymaganych w zakresie
sprawozdawczo-wyborczym Zjazd przeprowadził dyskusję nad uchwałami i wnioskami. Najważniejszą uchwałą Zjazdu, uwzględniającą deklaracje Ministra Zdrowia
w zakresie woli rozwiązywania problemów zgłaszanych
przez środowisko aptekarzy, której treść przedstawiamy
także w Biuletynie, była decyzja o zmianie formy protestu aptekarzy.
Zjazd uchwalił nowy Kodeks Etyki. Delegaci byli podzieleni, mimo że nie było praktycznie żadnej dyskusji
na jego temat - widocznie wszyscy zapoznali się z projektem przed Zjazdem.
Atmosfera Zjazdu oddawała stan aptekarstwa: rozgoryczenie, niezadowolenie, podziały co do sposobu podejmowanych działań na najbliższą przyszłość. Odbiciem
tego stanu była ogromna ilość zgłoszonych projektów
uchwał, rezolucji, dezyderatów itp. Jednym słowem,zakres zadań na nową kadencję jest imponujący.
Poniżej przedstawiamy zgłaszane wnioski, zaczynając od legislacji:
- ustawa o zawodzie – konieczna jest inicjatywa legislacyjna,
- punkty edukacyjne – zmiana Rozporządzenia, likwidacja podziału na punkty twarde i miękkie,
- wprowadzenie tzw. geografii i demografii w rozmieszczeniu aptek,
- zmiana zakresu uprawnień techników farmaceutycznych,
pharmakon
- zaskarżenie wymiaru marż aptecznych na leki refundowane,
- zaskarżenie treści narzuconych do podpisania
umów z NFZ.
- podjęcie inicjatywy prowadzącej do jednoznacznego i silnego umocowania w prawie „rękojmi należytego
prowadzenia apteki” (tak ze strony kierownika, jak i zezwoleniobiorcy),
- dopuszczenie odsprzedaży leków innej aptece w sytuacji likwidowania apteki (czego ryzyko staje się coraz
bliższe wielu aptekom),
- racjonalizacja i dostosowanie wymogów lokalowych
do obecnych warunków prowadzenia apteki,
- rekompensowanie za nieopłacalne dyżury nocne
(udział w kosztach Rad Powiatu)
- egzekwowanie zasady, że kierownik apteki powinien być członkiem tej OIA ,na terenie której pełni swoją funkcję,
- dążenie do odbiurokratyzowania obrotu pieluchomajtkami,
- zatrzymanie i uniemożliwienie wprowadzania zmian
nazw apteki, np. na ”APTEKA NISKICH CEN”.
Wśród natłoku zgłaszanych wniosków, podsumowując wspomnieć warto także te, które zobligowałyby NIA
do podjęcia działań, aby:
- Ustawodawca przestrzegał „vacatio legis” w stosunku do często przecież wydawanych i zmienianych aktów
prawnych,
- wprowadzono obowiązek drukowania recept przez
lekarzy,
- opracowano i wdrożono przepisy zapewniające bezpieczeństwo obrotu suplementami diety (konia z rzędem temu, komu się uda…)
- odstąpiono od pobierania przez WIF wysokich opłat
za drobne zmiany w zezwoleniach (np.regon, nazwisko,adres zamieszkania właściciela itp.)
- zabezpieczono apteki przed stratami wynikającymi
ze zmian w wykazach leków refundowanych ( mają być
wydawane nawet co 2 miesiące).
W trakcie Zjazdu poruszano jeszcze wiele tematów,
m.in. jak będzie wyglądała współpraca w ramach NRA,
jak Prezes zamierza podnieść rangę zawodu aptekarza,
jak będzie przeciwdziałał próbom „obchodzenia” zakazu
reklamy, który był tak bardzo wyczekiwany? (vide DOZ).
Ważnym zagadnieniem do poprawy jest współpraca pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, GIF, NFZ a NIA. Pytano
także, czy wróci papierowa wersja Aptekarza Polskiego,
którego Wydawcą jest NIA.
Po raz kolejny Zjazd wielkich oczekiwań stał się Zjazdem niespełnionych nadziei. Chcemy wierzyć jednak
w to, że te cztery lata do kolejnych wyborów nie będą
stracone i każdy z nas po tej kadencji będzie mógł
z dumą o sobie powiedzieć: Jestem Aptekarzem!
Irena Knabel-Krzyszowska,
Olga Fedorowicz, Artur Owczarek
Delegaci w trakcie zadawania pytań kandydatom na Prezesa NRA
Prezentacja kandydatów na Prezesa NRA
Mgr farm. Piotr Bohater, Prezes DIA
Dr Grzegorz Kucharewicz, wybrany na drugą kadencję Prezes NRA
pharmakon
7
UCHWAŁA VI KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 21 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany formy protestu członków samorządu aptekarskiego
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856.
z późn zm). VI Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia co następuje:
§ 1.
VI Krajowy Zjazd Aptekarzy, mając na uwadze dobro pacjenta oraz uwzględniając deklaracje Ministra Zdrowia
złożone podczas Zjazdu, wzywa wszystkich członków samorządu aptekarskiego do zmiany formy protestu poprzez
zrezygnowanie z codziennego zamykania aptek w godzinach 13-14.
Równocześnie, podtrzymuje się wezwanie do rygorystycznego, wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa oraz umowę z NFZ, badania przez aptekarzy formalnej poprawności recept lekarskich oraz wydawania leków refundowanych wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionych recept.
Dalsze decyzje dotyczące protestu podejmie Naczelna Rada Aptekarska, po otrzymaniu i analizie treści ostatecznych projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniających:
1) rozporządzenie w sprawie recept lekarskich;
2) rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na
realizację recept.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy
mgr farm. Marcin SKRABALAK
Przewodniczący
VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy
mgr farm. Bożena ŚLIWA
Studium Szkolenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego AM we Wrocławiu
Informacje bieżące dotyczące kursów w roku 2012
Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego AM we Wrocławiu informuje, iż prowadzi zapisy na kursy
dla farmaceutów z zakresu szkolenia ciągłego:
1. Bezpieczeństwo farmakoterapii onkologicznej - 10 godz.  18.02 i 10.03.2012
2. Interakcje i działania niepożądane leków – 12 godz.  31.03 i 21.04.2012
3. Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym – 8 godz.  28.04.2012
W styczniu odbyły się następujące szkolenia specjalizacyjne:
„Postępy nauk farmaceutycznych’’ (specjalizacja: Farmacja apteczna)
„Opieka farmaceutyczna’’ (specjalizacja: Farmacja apteczna)
„Czynniki patologiczne wpływające na farmakokinetykę i farmakoterapię’’ (specjalizacja: Farmacja kliniczna).
W dniach od 9 do 10 stycznia 2012 roku w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku AM we Wrocławiu odbył się zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. egzamin praktyczny z dziedziny Farmacji Aptecznej. Do egzaminu praktycznego przystąpiło 7 osób z Wrocławia i 8 osób z Poznania. Egzamin praktyczny z dziedziny Farmacji Aptecznej zdało 14 osób.
Jednocześnie informuję, że na posiedzeniu naukowym PTF-arm w dniu 27.01.2012 r. o godz. 17.00 wykład pt. ,, Dopalacze
czy rzeczywiście bezpieczne – skutki ich stosowania’’ przy ul. Grodzkiej 9 , wygłosiła prof. dr hab. Halina Milnerowicz.
W dniu 24.02.2012 r. o godz. 17.00 wykład pt. ,, Zasady postępowania w zakażeniach dróg oddechowych’’ przy ul. Grodzkiej
9 , wygłosi prof. dr hab. Bernard Panaszek.
Elżbieta Szkarpij
8
pharmakon
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
we WROCŁAWIU
50-333 WROCŁAW, ul. Matejki 6
DIA/238 /2012
Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r.
Szanowna Pani
Genowefa Ulman
Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
W związku z aktualną praktyką świadczeniodawców wystawiających recepty na leki refundowane i treścią
recept trafiających do aptek w celu ich realizacji, Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu uprzejmie prosi o
przedstawienie stanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w następujących kwestiach:
1) czy wypisywana przez lekarzy w receptach nazwa międzynarodowa leku powinna odpowiadać nazwie
figurującej w obwieszczeniu w sprawie wykazu leków refundowanych (nazwa łacińska), czy też może to być
spolszczona nazwa międzynarodowa stosowana w literaturze naukowej, albo inna forma nazwy międzynarodowej, np. angielska,
2) czy w treści recept nazwa międzynarodowa powinna być deklinowana, czy też dopuszczalne jest stosowanie nazwy międzynarodowej w pierwszym przypadku deklinacji,
3) czy dopuszcza się i nie będą kwestionowane przez DOW NFZ recepty według starego wzoru, ale zawierające:
20-cyfrowy numer identyfikacyjny,
dodatkowo naniesione rubryki,
dodatkową adnotację np. „ryczałt”,
odpłatność pacjenta według nowego rozporządzenia ujętą w kwadraciku, kółku, nawiasie albo
umieszczoną z lewej strony recepty,
4) czy umieszczenie przez lekarza litery „P” w polu recepty „choroby przewlekłe” dyskwalifikuje receptę w całości, czy też można ten wpis ignorować i ewentualnie skorzystać z możliwości poprawienia zgodnie z §
15 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich ( za czym przemawiałby wzgląd na trudności pacjentów z dostępem do specjalistów),
5) czy dopuszcza się i nie będą kwestionowane przez DOW NFZ recepty odpowiadające nowemu wzorowi, ale :
zawierające 20-cyfrowy numer identyfikacyjny recepty,
nie zawierające rubryk.
W załączeniu do niniejszego pisma przedkładamy kserokopie budzących nasze wątpliwości recept lekarskich i oczekujemy przedstawienia nam stanowiska DOW NFZ, a w szczególności wyrażenia opinii, czy wskazywany przez nas powyżej sposób wystawiania recept będzie traktowany jako nie mający istotnego znaczenia
dla zaleceń lekarskich, a także dla otrzymywanej przez apteki refundacji.
Z uwagi na częstotliwość występowania w praktyce aptekarskiej zgłaszanych powyżej problemów oraz konieczność ich bieżącego rozwiązywania, uprzejmie prosimy o możliwie szybką odpowiedź ze wskazaniem podstaw prawnych uzasadniających stanowisko DOW NFZ.
Z poważaniem
Prezes ORA DIA
mgr farm. Piotr Bohater
pharmakon
9
PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA
pomiędzy przedstawicielami Dolnośląskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
Prezesem i Wiceprezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA
Uczestnicy:
Ustalenia:
p. Piotr Bohater – Prezes ORA DIA
Ad.1. Stosowanie nazw międzynarodowych na recepcie reguluje
§6 ust.1. pkt.1Rozporzadzenia MZ z
dnia 23 grudnia 2012 w sprawie recept lekarskich. Wpisana na recepcie nazwa międzynarodowa musi
jednoznacznie określać daną substancję leczniczą. Wybór konkretnego produktu leczniczego na podstawie przepisanej nazwy międzynarodowej, dawki i wielkości opakowania należy do aptekarza i pacjenta,
po uprzednim poinformowaniu pacjenta o możliwości nabycia leku
objętego refundacją, zgodnie z art.
44 ustawy refundacyjnej.
p. Irena Knabel-Krzyszowska – Wiceprezes ORA DIA
p. Genowefa Ulman – p.o. Dyrektora DOW NFZ
p. Michał Dzięgielewski – p.o. Zastępcy NFZ ds Medycznych Dyrektora DOW
p. Joanna Krzywkowska – Naczelnik
Wydziału Gospodarki Lekami
p. Anna Matusiak – Kierownik Działu
Refundacji i Rozliczeń Aptek
Tematy:
1. Recepty wypisywane z zastosowaniem nazw międzynarodowych.
2. Różne charaktery pisma na recepcie.
3. Numery recept na starych i nowych wzorach recept.
4. Sposób zapisywania informacji o poziomie odpłatności poszczególnych leków na receptach zgodnych ze starym wzorem.
5. Różne wpisy w rubryce „Choroby
przewlekłe” na receptach zgodnych ze starym wzorem.
6. Adnotacja na recepcie w przypadku poprawek zgodnych z
§15 rozporządzenia w sprawie
recept lekarskich.
7. Recepty na import docelowy.
8. Numer umowy i numer regon w
przypadku recept z adnotacją
„Pro familia” i „Pro auctore”.
10
Ad.2. Stanowisko Ministerstwa
Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2005r.
w sprawie różnych charakterów pisma na recepcie jest nadal uznawane przez DOW NFZ za obowiązujące
(„Jedynie podpis osoby uprawnionej do wystawiania recept ma być
złożony własnoręcznie”).
Ad.3. Dotąd NFZ nie przydzielił nikomu nowych numerów, dlatego recepty wg starego wzoru mogą
mieć numery tylko 20-cyfrowe lub
22-cyfrowe, w których stary numer
poprzedzony jest cyframi 00. Nowy
wzór może funkcjonować wyłącznie
z nadanym przez DOW NFZ 22-cyfrowym numerem, w którym dwie
pierwsze cyfry to 01.
Ad.4. W przypadku recept zgodnych ze starym wzorem nie ma znaczenia, w jaki sposób została wpisana informacja o poziomie odpłatności pacjenta – czy z lewej, czy z
pharmakon
prawej strony recepty, w kółeczku,
kwadracie lub bez obwódki. Jednak informacja o poziomie refundacji musi jednoznacznie odnosić
się do określonej pozycji recepty.
Niezależnie od powyższego recepta musi spełniać wszelkie wymagania odpowiedniego rozporządzenia.
Ad.5. Na receptach wg starego
wzoru, rubryka „choroby przewlekłe”, powinna być pusta. Jeśli jednak
zdarzy się wpis „x” lub „P”, to nie ma
on wpływu na poziom refundacji leków zapisanych na recepcie.
Ad.6. W przypadku jednej lub kilku poprawek dokonanych na podstawie §15 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich mogą być one
opatrzone jedną adnotacją: „Dokonanie poprawek na podstawie §15
rozporządzenia w sprawie recept lekarskich”.
Ad.7. DOW NFZ przedstawi niezwłocznie stanowisko w sprawie recept na produkty lecznicze z importu docelowego – po otrzymaniu stanowiska z Centrali NFZ..
Ad.8. W przypadku recept wystawianych z adnotacją „Pro familia”
lub „Pro auctore” – DOW NFZ przekaże informacje na ten temat po
uzyskaniu opinii prawnej.
Wrocław 02.02.2012
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wrocław, dnia 8 lutego 2012 roku.
UWAGA! RUSZA REKRUTACJA
NA SZKOLENIA UNIJNE
Dolnośląska Izba Aptekarska serdecznie zaprasza do skorzystania z darmowych szkoleń realizowanych w ramach projektu POKL.08.01.01-02-088/11 pt. „Od podnoszenia kwalifikacji
zawodowych do zarządzania apteką”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To dzięki Państwa zaangażowaniu w poprzednich szkoleniach dofinansowanych przez
Unię Europejską, mogliśmy się starać oraz uzyskać unijne środki na obecnie realizowany projekt, który z pewnością Państwa
zainteresuje.
Projekt szkoleniowy pt. „Od podnoszenia kwalifikacji zawodowych do zarządzania apteką” jest skierowany do 100 osób
(65 kobiet i 35 mężczyzn), które m.in:
1. posiadają prawo wykonywania zawodu,
2. zamieszkują województwo dolnośląskie,
3. są właścicielami/współwłaścicielami mikroprzedsiębiorstw1, którzy nie skorzystali dotąd z pomocy publicznej
i pomocy de minimis2 w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz do ich pracowników, zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę; kryterium to nie dotyczy pracowników przedsiębiorstwa, którzy z własnej inicjatywy
korzystali ze szkoleń współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego, na które nie byli delegowani przez
pracodawcę,
4. są właścicielami/współwłaścicielami mikroprzedsiębiorstwa z siedzibą, oddziałem, filią na terenie województwa
dolnośląskiego, wobec którego nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe czy naprawcze, oraz
nie pozostaje pod zarządem komisarycznym,
5. wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
W związku z nałożonym na farmaceutów obowiązkiem
ustawicznego dokształcania się, w ramach tego projektu można uzyskać 54 punkty edukacyjne (40 pkt. „twardych” i 14 pkt.
„miękkich”) biorąc udział w następujących wykładach i kursach:
1. Podstawy opieki farmaceutycznej – 7h,
2. Efektywne zarządzanie personelem apteki – 7h,
3. Kierowanie małym zespołem w codziennej pracy apteki
– 14h,
4. Profesjonalna obsługa pacjenta w aptece – 4h,
5. Budowa konkurencyjnej pozycji apteki na rynku – 4h,
6. Komunikacja interpersonalna z elementami psychologicznymi – 4h,
7. Indywidualizacja farmakoterapii u osób prowadzących aktywny tryb życia – 2h,
8. Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła, krtani, nosa
i ucha – 2h,
9. Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z cukrzycą, w tym
edukacja pacjentów z cukrzycą w zakresie samodzielnej
kontroli stężenia glukozy we krwi oraz korzystania z urządzeń dozujących insulinę – 2h,
10. Farmakoterapia w chorobach nerek i układu moczowego – 2h,
11. Postępy w farmakoterapii wybranych chorób skóry – 2h,
12. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna – 2h,
13. Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości – 2h.
By przystąpić do projektu szkoleniowego należy złożyć poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy od 6 marca 2012
roku za pośrednictwem strony internetowej projektu (www.
aptekarze.edu.pl) lub osobiście w siedzibie DIA (ul. Matejki 6,
Wrocław) lub przesłać faksem na numer 71 321-18-77. Zgłoszenia należy dokonać tylko w jednej, wybranej formie. Złożenie lub przesłanie formularza jest jedynie deklaracją chęci
uczestnictwa w szkoleniu i nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. O wyniku rekrutacji decyduje przede
wszystkim kolejność zgłoszeń i limit dostępnych miejsc. Rekrutacja będzie prowadzona przez 4 dni robocze lub do momentu, w którym liczba zgłoszeń przekroczy dwukrotnie liczbę dostępnych miejsc.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!
Szczegółowe informacje o projekcie szkoleniowym pt. „Od
podnoszenia kwalifikacji zawodowych do zarządzania apteką”,
w tym potrzebne dokumenty rekrutacyjne i regulamin szkoleń,
będą dostępne na stronie internetowej od 14 lutego 2012 roku
pod adresem: www.aptekarze.edu.pl.
1. Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie
mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót ne o ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekraczały równowartości w złotych 2 milionów euro.
2. Pomoc publiczna to wsparcie w jakiejkolwiek formie udzielane przedsiębiorstwu bądź ich grupie przez państwo lub podmiot pośredni wyznaczony przez państwo na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, prowadzące do zakłócenia konkurencji na wolnym rynku lub
wpływające na wymianę handlową między państwami. Pomoc de minimis jest szczególnym rodzajem pomocy publicznej, która nie podlega
zgłoszeniu do Komisji Europejskiej z uwagi, że pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Jest to określona w przepisach i dokumentach programowych pomoc publiczna przyznana podmiotowi gospodarczemu do wysokości nieprzekraczającej
200 000 euro w ciągu 3 lat.
pharmakon
11
Wojewódzki inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
Wrocław, dnia 13.01.2012 r.
WIF.WR-1.021.1.2.2012
Pan Piotr Bohater
Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
ul. Matejki 6
50-333 Wrocław
W związku z pismem Prezesa DIA z dnia 5.01.2012 r. dotyczącym reklamy aptek uprzejmie informuję, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna w ramach sprawowania nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych kontroluje przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne, w tym w zakresie art. 94a znowelizowanego ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Prowadzone postępowania administracyjne związane z naruszeniem w/w artykułu ustawy przez podmioty prowadzące
apteki muszą być zgodne z zasadami określonymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego. W sprawie wszystkich otrzymanych zgłoszeń dotyczących niedozwolonej reklamy aptek ogólnodostępnych, wszczęte
zostały postępowania administracyjne.
Powyższe działania Inspekcji Farmaceutycznej nie wykluczają podejmowania działań samorządu aptekarskiego w zakresie etyki zawodowej farmaceutów wprowadzających do aptek elementy niedozwolonej reklamy .
Dolnośląski Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu
mgr farm. Urszula Sławińska-Zagórska
MINISTERSTWO ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Warszawa, 2012-01-16
Komunikat w sprawie interpretacji art. 44 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, póz. 696)
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wydawania zamienników przez apteki, informujemy co następuje.
Kwestia wydawania zamienników uregulowana jest w art. 44 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Zgodnie z brzmieniem ust. l aptekarz ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia zamiennika, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny
detalicznej leku przepisanego na recepcie.
Zamiennik musi spełniać kryteria zawarte w art. 44 ust. l ustawy, a mianowicie, musi być objęty refundacją,
mieć tę samą nazwę międzynarodową, tę samą dawkę, tę samą postać farmaceutyczną, która nie powoduje
różnic terapeutycznych oraz to samo wskazanie terapeutyczne.
Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z brzmieniem ust. 2 aptekarz ma obowiązek na żądanie świadczeniobiorcy wydać lek (zamiennik), którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie.
Takie brzmienie ust. 2 zapewnia możliwość wydania pacjentowi leku, którego cena detaliczna przekracza limit finansowania, ale nie przekracza ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej Włodarczyk
12
pharmakon
105. rocznica
urodzin Nestora
Polskiej Farmacji
Wielce Szanowny mgr farm. Jan Kaczkowski urodził się 26.stycznia 1907
roku w Skaryszewie. Do egzaminu maturalnego przystąpił w 1929 roku i rozpoczął studnia na Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Poznańskiego,
uzyskując dyplom magistra farmacji w roku 1933. W trakcie studiów pracował jako młodszy asystent naukowy. Po studiach zdecydował się na pracę
w aptece, którą wykonywał przez blisko 50 lat. Pracował m.in. w Nowym Pomorskim (obecnie Nowe nad Wisłą), Starogardzie Gdańskim, Łęczycy, Radomiu i Kutnie. W Przemyślu pracował do 1952 roku. Kolejne 4 lata pracował
w Centrali Aptek Społecznych, następnie powrócił do pracy w aptece, także
w Przemyślu. W roku 1960 przeniósł się wraz z małżonką Janiną do Wrocławia, gdzie wspólnie pracowali w Aptece nr 123
na wrocławskim Brochowie, gdzie do 1979 roku pełnił funkcję kierownika. W roku 2007. Mgr farm. Jan Kaczkowski wspólnie z Dolnośląską Izba Aptekarską obchodził jubileusz setnych urodzin. Odbyło się uroczyste spotkanie urodzinowe. Gratulacje przesłał m.in. Premier RP Jarosław Kaczyński, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, a osobiście gratulacje składali ówcześni Prezesi Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Andrzej Wróbel oraz Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Joanna Piątkowska, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutycznych mgr farm. Urszula Sławińska-Zagórska, Prezes oddziału wrocławskiego PTFarm
prof. dr hab. Aleksander A. Kubis i wielu innych
dostojnych gości.
Dzisiaj w dniu 105. urodzin składamy w imieniu członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
oraz Redakcji Pharmakonu Dostojnemu Jubilatowi mgr. farm. Janowi Kaczkowskiemu serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz
pogody ducha na kolejne lata.
Prezydium Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
i Redakcja biuletynu Pharmakon
Zawsze byłem bardzo dumny z tego, że
jestem aptekarzem, że wykonuję zawód tak
trudny i tak potrzebny ludziom, cieszący się
wysokim prestiżem społecznym. Cenię sobie
wielce przynależność do swojego środowiska zawodowego, do farmaceutów. W ciągu
całego mego życia farmaceuci – czy to koledzy i przyjaciele z lat studiów na Uniwersytecie Poznańskim, czy to poznani w ciągu długich i trudnych nieraz lat życia i pracy w wielu aptekach, miejscowościach i rejonach kraju – stanowili i ciągle jeszcze stanowią, znaczną część moich bliskich znajomych, wśród których lubię przebywać
i z którymi mam najlepszy wspólny język.
(Fragment przemówienia Jana Kaczkowskiego
na uroczystości w DIA, w dniu jego setnych urodzin)
pharmakon
13
 W imieniu Dolnośląskiej Izby Lekarskiej życzenia złożył Prezes
dr n.med Igor Chęciński
 W imieniu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej życzenia świąteczne składa Prezes lek.wet. Jan Dorobek
 Dr hab. Halina Grajeta, Prodziekan ds. Studentów Wydziału Farmaceutycznego AM we Wrocławiu
Świąteczne
spotkania
w DIA
13. grudnia ubiegłego roku tradycyjnie odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady
Aptekarskiej DIA we Wrocławiu. Było to inauguracyjne spotkanie Rady po wyborach, które
odbyły się w czasie zjazdu sprawozdawczo-wyborczego naszej izby. Nowowybrani Członkowie Rady w czasie spotkania przełamali się opłatkiem po czym wspólnie z zaproszonymi gości posmakowali kilku wigilijnych potraw. Udział w spotkaniu wzięły udział panie prodziekan Wydziału Farmaceutycznego AM we Wrocławiu prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
oraz dr hab. Halina Grajeta, prof.nadzw. Wśród zaproszonych gości obecni byli także: mgr
farm. Urszula Sławińska - Zagórska – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,
dr n. med. Igor Chęciński – Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz lek. wet. Jan Dorobek
– Prezes Dolnośląskiej Izby lekarsko-weterynaryjnej. Zaproszeni goście złożyli całemu środowisku aptekarskiemu najlepsze życzenia i podziękowali za zaproszenie na uroczystość.
Jak co roku odbyło się także spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora DIA. Na zaproszenie mgr
farm. Stanisławy Makuchowskiej – Przewodniczącej Klubu Seniora – w spotkaniu udział
wziął Prezes DIA mgr farm. Piotr Bohater. Przyjemną i pełną ciepła atmosferę prezentują
zdjęcia. Świąteczny nastrój podkreślało także wspólne kolędowanie.
Artur Owczarek
 Wręczenie złotej odznaki DIA mgr farm. Wandzie Weis-Gradzińskiej
 Wręczenie złotej odznaki DIA mgr farm. Alinie Giewartowskiej
Wręczenie srebrnej odznaki DIA mgr farm. Marii Kaszubie
Wręczenie srebrnej odznaki DIA mgr farm. Tadeuszowi Bodalskiemu
Mgr farm. Agnieszka Mikoszewska i mgr farm. Jolanta Krumplewska



Klub
Seniora
12 grudnia 2011 r. Klub Seniora DIA zorganizował
spotkanie „opłatkowe”, na którym przywitała nas Przewodnicząca Klubu mgr Stanisława Makuchowska składając wszystkim zebranym najlepsze życzenia świąteczne. Życzenia składali też zaproszeni na naszą uroczystość goście. Z DIA pan Prezes mgr Piotr Bohater, pan
Redaktor dr Artur Owczarek i pani mgr Krystyna Szostak.
Z Klubu Seniora DIL dr Bogusław Makuch i z Cefarmu
pani mgr Barbara Błaśkiewicz.
Pięknie przystrojona sala z choinką i stołem świątecznie udekorowanym sprawiły nastrój prawdziwie wigilijny. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie nawzajem serdecznych życzeń zasiedliśmy do stołu, aby spożywać tradycyjne polskie potrawy wigilijne jak: zupa
grzybowa, śledzie, ryby, pierogi, a na deser ciasta, kawa,
herbata i owoce. Po posiłku zaczęło się kolędowanie. Jak
zwykle zostałyśmy obdarowane przez gości słodyczami
i owocami.
Pożegnaliśmy się życzeniami szczęśliwego Nowego Roku, jako że następne nasze spotkanie będzie już
w 2012 roku.
Zarząd Klubu Seniora
Mgr farm. Krystyna Szostak, nagrodzona Medalem, prezes DIA mgr farm. Piotr Bohater
i mgr farm. Stanisława Makuchowska, Przewodnicząca Klubu Seniora DIA.

Gratulacje w imieniu Klubu Seniora dla Prezesa DIA z okazji wyboru na II kadencję
XII MISTRZOSTWA POLSKI
FARMACEUTÓW
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
11.02.2012 r. w Karpaczu odbyły się XII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim.
Pogoda była wspaniała i forma uczestników także. Szczegółowa relacja
z tej tradycyjnej już imprezy integracyjnej w następnym numerze Pharmakonu.
Serdecznie dziękujemy za liczny udział i za doskonałą atmosferę sportowej rywalizacji.
KARPACZ
11.02.2012
Sponsorzy:
16
pharmakon
Wybrane doniesienia o bezpieczeństwie
stosowania leków
l
Inhibitory pompy protonowej (PPI)
– doniesienia dotyczące ostrej
niewydolności nerek oraz śródmiąższowego zapalenia nerek
Agencja Medsafe z Nowej Zelandii poinformowała, że Centrum Monitorowania Działań Niepożądanych (CARM) w dalszym ciągu otrzymuje raporty dotyczące ostrych reakcji niewydolności nerek, a
przede wszystkich śródmiąższowego zapalenia nerek, wynikające z leczenia inhibitorami pompy protonowej (PPI).
Na dzień 30 czerwca 2011 r. CARM odnotowało łącznie 65 raportów dotyczących
śródmiąższowego zapalenia nerek związanych z leczeniem omeprazolem (62) oraz
pantoprazolem (3). Ograniczone stosowanie lansoprazolu oraz esomeprazolu w Nowej Zelandii może tłumaczyć brak raportów dla tych leków z grupy PPI.
U pacjentów z ostrym śródmiąższowym zapaleniem nerek mogą pojawiać się
niespecyficzne objawy, takie jak gorączka, wysypka, eozynofilia, złe samopoczucie, bóle mięśni i stawów, utrata masy ciała, zmiany wydalanego moczu, obecność
krwi i ropy w moczu i/lub wysokie ciśnienie krwi. W niektórych przypadkach objawy mogą przypominać zapalenie naczyń
krwionośnych. U pacjentów prezentujących objawy sugerujące śródmiąższowe
zapalenie nerek, stosowanie leków z grupy PPI może stanowić jedno z kilku czynników ryzyka. Do innych czynników ryzyka można zaliczyć stosowanie antybiotyków β-laktamowych, NLPZ, sulfonamidów
i diuretyków; występowanie infekcji, zaburzeń odporności i chorób nowotworowych. Ostateczne rozpoznanie w kierunku
śródmiąższowego zapalenia nerek może
być potwierdzone dzięki biopsji nerek. Jeżeli występuje podejrzenie śródmiąższowego zapalenia nerek, ocenie należy poddać badanie mikroskopowe moczu i nerek.
Prescriber Update Vol. 32, No. 3, September 2011,
(www.medsafe.govt.nz)
l
Doustne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon – możliwy wzrost ryzyka zakrzepów krwi
Agencja FDA (USA) ogłosiła, że nie wyciągnęła jeszcze ostatecznych wniosków,
ale jest poważnie zaniepokojona zwiększonym ryzykiem występowania zakrzepów krwi wynikających ze stosowania pi-
gułek antykoncepcyjnych z drospirenonem. Agencja FDA zakończyła przegląd
wyników dwóch badań z 2011 r., w których
oceniano ryzyko występowania zakrzepów
krwi u kobiet stosujących pigułki z drospirenonem oraz jest w trakcie oceny odrębnego badania sponsorowanego przez FDA,
w którym oceniane jest ryzyko tworzenia
się zakrzepów krwi u kobiet stosujących
kilka różnych produktów antykoncepcyjnych. Wstępne wyniki badania finansowanego przez FDA sugerują około 1,5–krotny wzrost ryzyka występowania zakrzepów
krwi u kobiet, które stosują drospirenon,
zawarty w środkach antykoncepcyjnych
w stosunku do innych hormonów antykoncepcyjnych. Biorąc pod uwagę sprzeczne
wyniki z opublikowanych badań oceniających to ryzyko oraz wstępne wyniki badania finansowanego przez FDA, agencja
zaplanowała na 8 grudnia 2011 r. spotkanie z dwoma organizacjami doradczymi
ds. bezpieczeństwa leków i zarządzania ryzykiem oraz ds. leków regulujących płodność: (Reproductive Health Drugs Advisory
Committee oraz Drug Safety and Risk Management Advisory Committee), w celu
omówienia korzyści i ryzyka, a w szczególności ryzyka powstawania zakrzepów krwi
powiązanych z drospirenonem obecnym
w pigułkach antykoncepcyjnych.
FDA Drug Safety, Communication, US FDA, 26
September 2011, (www.fda.gov).
l
Finasteryd – potencjalne ryzyko
rzadkiego raka piersi u mężczyzn
Agencja z Kanady poinformowała fachowych pracowników opieki zdrowotnej i pacjentów o aktualizacji druków informacyjnych dla produktów leczniczych
z finasterydem w zakresie informacji dotyczących rzadkich przypadków raka piersi u mężczyzn. Agencja, po uzupełnieniu ulotek o te informacje, zaleciła pacjentom przyjmującym finasteryd zgłaszanie lekarzom wszelkich zmian w obrębie piersi. Zmiany, jakie mogą wystąpić,
to powiększenie piersi, wystąpienie grudek, tkliwość, ból lub wydzielina z sutków.
Rak piersi u mężczyzn jest zgłaszany w niewielkiej liczbie przypadków na całym świecie, stosujących zarówno terapię produktami leczniczymi zawierającymi 1 mg jak i 5
mg finasterydu. Na podstawie obecnie dostępnych danych nie ma pewności czy finasteryd może spowodować raka piersi, nie
pharmakon
można również wykluczyć takiego działanie niepożądanego leku.
Raporty pochodzące z światowej bazy
WHO dotyczące pojedynczych przypadków działań niepożądanych, Vigibase: Finasteryd - Liczba raportów: 429.
l
Advisories, Warnings and Recalls, Health Canada,
4 August 2011, (www.hc-sc.gc.ca).
Flukonazol – duże dawki stosowane długoterminowo w czasie
ciąży mogą być związane w ryzykiem wad wrodzonych
Amerykańska Agencja FDA podała niedawno do wiadomości publicznej , że przewlekłe leczenie dużymi dawkami flukonazolu (400 – 800 mg/dobę) w trakcie pierwszego trymestru ciąży może być związane
z rzadkimi wadami wrodzonymi u niemowląt. Ryzyko to wydaję się nie być związane
z pojedynczymi i małymi dawkami flukonazolu, jak 150 mg w celu leczenia kandydozy pochwy. Na podstawie tych danych agencja FDA zmieniła klasyfikację
tego leku z kategorii C na D. Kategoria D
oznacza, że istnieje udokumentowane ryzyko dla ludzi, wynikające ze stwierdzonego szkodliwego działania leków na płód;
leki tej kategorii można stosować u kobiet
ciężarnych w stanach zagrażających życiu
matki, lecz jedynie w przypadkach, gdy leki
kategorii A, B, C nie mogą być zastosowane
lub są nieskuteczne.
Dla pojedynczych i małych dawek flukonazolu kategoria C pozostaje niezmieniona.
FDA zaleciła, by lekarze pytali pacjentki, którym przepisują flukonazol, czy są
w ciąży, i informowali o potencjalnych zagrożeniach dla rozwijającego się płodu.
Ciężarne kobiety powinny informować
swoich ginekologów o tym, że przyjmują
ten lek.
Raporty dotyczące pojedynczych przypadków pochodzące ze światowej bazy
WHO Vigibase:
Flukonazol – liczba wszystkich przypadków 149.
FDA Drug Safety, Communication, US FDA,
3 August 2011 (www.fda.gov).
l
Klopidogrel i inhibitory pompy protonowej (PPI)
Nie wszystkie inhibitory pompy protonowej zmniejszają skuteczność działania
klopidogrelu w jednakowym stopniu.
17
Agencja z Kanady poinformowała fachowych pracowników opieki zdrowotnej
i pacjentów o zaktualizowaniu zaleceń stosowania klopidogrelu w połączeniu z lekami z grupy PPI. Nowe dowody wykazały, że leki z grupy PPI wchodzą w interakcję z klopidogrelem, ale nie wszystkie leki
z tej grupy ograniczają skuteczność klopidogrelu w jednakowym stopniu. W 2009 r.
druki informacyjne (ulotki i Charakterystyki Produktu Leczniczego) zostały zaktualizowane o informacje dotyczące wskazań do stosowania klopidogrelu w połączeniu z PPI, a mianowicie do ograniczenia stosowania tych leków równocześnie,
ze względu na dane sugerujące na poten-
cjalne zmniejszanie zdolności klopidogrelu do zapobiegania powstawaniu zakrzepów. Od tego czasu nowe badania wykazały, że leki z grupy PPI wchodzą w interakcje z klopidogrelem, ale nie wszystkie PPI
hamują aktywność klopidgrelu w jednakowym stopniu, niektóre z nich mają silny
wpływ na klopidogrel, a inne nie.
Druki informacyjne zostały uzupełnione o nowe zalecenia dotyczące stosowania PPI:
Należy unikać łącznego stosowania
klopidogrelu z lekami z grupy PPI, uznanymi za silnie lub umiarkowanie hamujące aktywność klopidogrelu, do których należy m.in. omeprazol.
W przypadku, gdy konieczne jest zastosowanie u pacjentów przyjmujących
klopidogrel leku z grupy PPI, należy wybierać słabo oddziaływujące leki z grupy PPI,
do których należy pantoprazol.
Pacjenci przyjmujący klopidogrel powinni przyjmować go zgodnie z zaleceniami i rozmawiać z lekarzem na temat swojego stanu zdrowia oraz wyjaśniać wszelkie
wątpliwości dotyczące leczenia, szczególnie
o alternatywach leczenia wrzodów żołądka
i zgagi w odniesieniu do leków z grupy PPI.
Advisories, Warnings and Recalls, Health Canada,
22 September 2011 (www.hc-sc.gc.ca).
opracowała
mgr farm. Monika Jacyszyn-Owczarek
REKLAMA
Wspomnienie
o mgr farm. Krystynie Schima
(1924 – 2011)
Urodziła się 21 maja
1924 we Lwowie. Studia
Farmaceutyczne rozpoczęła po II Wojnie Światowej we Lwowie. Po repatriacji zamieszkała z rodzicami w zrujnowanym
Wrocławiu. W 1946 roku
rozpoczęła drugi rok studiów na Oddziale Farmaceutycznym Wydziału Lekarskiego we Wrocławiu. Oddział Farmaceutyczny w tym
czasie otrzymuje zniszczony budynek
przy ul. Szewskiej. W budynku tym ocalał korytarz, który służył za salę wykładową, a ocalała na parterze sala laboratoryjna musiała służyć wszystkim wówczas studentom. Krystyna Schima była
jedną z absolwentek pionierskiego roku studiów
Wydziału Farmacji. Studia
farmaceutyczne ukończyła 1951 roku otrzymując
dyplom o numerze 69.
Po otrzymaniu absolutorium pracowała przez
osiem miesięcy w formującej się aptece kolejowej
przy ul. Łokietka, gdzie zaliczyła staż pracy.
Do pracy zawodowej została skierowana „nakazem pracy” do apteki w Trzebnicy, na stanowisko zastępcy kierownika.
Następne prace to kierownictwo apteki we Wrocławiu na Klecinie, kierownictwo Działu Zaopatrzenia Farmaceutycznego na cały Dolny Śląsk a więc pra-
ca w Dyrekcji CEFARM przez 20 lat i następne 20 lat była kierownikiem Laboratorium Galenowym, które zajmowało
cały budynek narożny dawnej ul. Nowotki i ul. Kazimierza Wielkiego.
Przez cały okres pracy zawodowej
podnosi swoje kwalifikacje, między innymi uzyskała specjalizację drugiego stopnia z farmacji aptecznej.
Na emeryturę przeszła w 1983 roku.
W 1995 roku brała udział w zorganizowanym przez Dolnośląską Izbę Aptekarską w konkursie „Pionierskie Lata”. Krystyna Schima otrzymuje I miejsce za opublikowaną pracę w tym konkursie. Była jedną z założycielek Klubu Seniora DIA. Do
końca życia interesowała się sprawami
zawodowymi.
Była osobą sumienną, bardzo pracowitą, rzetelnie wykonująca swoje obowiązki a pasją jej życia było poznawanie
i zwiedzanie świata.
Nasza droga koleżanka Krystyna Schima zmarła 3 grudnia 2011. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się we Wrocławiu na
cmentarzu przy ul. Bujwida. Pozostanie
na zawsze w naszej pamięci.
Koleżanki z Klubu Seniora DIA
SPROSTOWANIE
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś. p.
mgr farm. Barbary Serafin
Studia na Wydziale Farmaceutycznym we Wrocławiu ukończyła w 1955 roku.
Posiadała specjalizację II stopnia z farmacji aptecznej.
Koleżanki i Koledzy z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.
pharmakon
jelenia góra
legnica
wałbrzych
W poprzednim numerze Pharmakonu omyłkowo na stronie 26. w tytule artykułu podaliśmy
rok przemówienia. Prawidłowo powinna być data
5.11.2011 oraz na stronie 27. w treści omyłkowo
podaliśmy, że mgr Janina Samsonowicz była inicjatorem utworzenia Sekcji Aptek Otwartych
przy DIA. Prawidłowo wspomniana sekcja działała przy oddziale wrocławskim PTFarm do czasu
reaktywowania samorządu aptekarskiego i utworzenia DIA.
Autorów i Czytelników serdecznie przepraRedakcja
szamy.
Biuletyn Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Nakład 2650 egz.
http://www.dia.com.pl/biuletyn e-mail: [email protected]
wrocław
Redaktor naczelny – dr n. farm. Artur Owczarek. Skład, łamanie, kolportaż – SAVIO. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i tekstów sponsorowanych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz informuje, że nie zawsze zgadza się z opiniami zawartymi w artykułach zamieszczanych na łamach „Pharmakonu”.
Skład kolegium redakcyjnego biuletynu DIA „Pharmakon”: Piotr Bohater, Grzegorz Carowicz, Katarzyna Cichowicz, Olga Fedorowicz, Ewa Hrynkiewicz-Kacała, Irena Knabel-Krzyszowska, Zbigniew Madurowicz, Agnieszka Mikoszewska, Artur Owczarek, Ewa Wąsik, Urszula Wirska.
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6, tel/fax 71 321 18 77, 71 321 32 77, http://www.dia.com.pl e-mail: [email protected] ,
tel. 71 322 00 70 (księgowość, ewidencja, PWZ, szkolenia), e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Prezes ORA DIA – mgr farm. Piotr Bohater
Dyżury: wtorek g. 12.00-13.00, czwartek g. 13.00-14.00 w DIA we Wrocławiu, tel. 71 321 18 77; e-mail: [email protected]
Wiceprezesi ORA DIA:
• mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska (region wrocławski), dyżur: poniedziałek g. 11.00-13.00, DIA we Wrocławiu, tel. 71 321 18 77;
• mgr farm. Irena Litwa-Parużyńska (region legnicki), dyżur: poniedziałek g. 15.00–16.00, „Apteka Piastów” w Legnicy, tel. 76 856 52 20, e-mail: [email protected];
• dr n. farm. Wojciech Piotrowski (region jeleniogórski), dyżur: poniedziałek, godz. 11.00-12.00, apteka „Pod Złotą Wagą” Karpacz, tel. 757619312.;
• mgr farm. Paweł Łukasiński (region wałbrzyski), dyżur w czwartki, godz. 13.00-14.00, apteka „Galen” w Świdnicy, tel. 748532909, e-mail: [email protected]
Sekretarz – mgr farm. Olga Fedorowicz, dyżur: czwartek, godz. 13.00 do 14.00, ASK, tel. 717332900, e-mail: [email protected]
Skarbnik – dr n. farm. Artur Owczarek, dyżur: środa godz. 8.00-9.00, AM, tel. 717840321, e-mail: [email protected]
Radca prawny – mgr Ewa Hrynkiewicz-Kacała, dyżur: czwartek g. 14.00–15.00, DIA we Wrocławiu, tel. 71 321 18 77, e-mail: [email protected]
Konta Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej:
Bank Polskiej Spółdzielczości SA O/Wrocław 33 1930 1073 2009 0900 4949 0001 (składki, reklamy) 80 1930 1073 2009 0900 4952 0001 (Kasa Pomocy Koleżeńskiej)
Składka członkowska na rzecz DIA wynosi:
 74,- zł – kierownicy aptek i hurtowni;  23,- zł – kier. aptek szpitalnych i zakładowych oraz pozostali członkowie samorządu;
pharmakon
 6,- zł – emeryci niepracujący.
20
pharmakon

Podobne dokumenty

pharmakon Jakie umowy podpiszemy z NFZ? jelenia góra

pharmakon Jakie umowy podpiszemy z NFZ? jelenia góra w tym roku w październiku odbywać się będą również wybory delegatów w regionach naszej Izby, jak i obchody XX-lecia DIA, których terminy zostały ustalone dużo wcześniej. Z tego powodu obecni na pos...

Bardziej szczegółowo