Jeden na czterech pracodawców w Polsce planuje

Transkrypt

Jeden na czterech pracodawców w Polsce planuje
Kontakt:
Dagmara Bałusz
Manpower
+48 22 504 08 52
+48 608 480 596
[email protected]
Jeden na czterech pracodawców w Polsce planuje zwiększenie
całkowitego zatrudnienia w IV kwartale br.
Mimo przewidywanego spowolnienia, wyniki badania Barometr Manpower
Perspektyw Zatrudnienia w Polsce wskazują na optymizm pracodawców
co do zwiększania zatrudnienia w badanych regionach i sektorach rynku
Warszawa, 9 września 2008 r. – Manpower Polska ogłosił w dniu dzisiejszym, Ŝe pracodawcy
planują zwiększanie zatrudnienia w IV kwartale br. Na podstawie deklaracji reprezentatywnej grupy
polskich pracodawców ustalono prognozę netto zatrudnienia na poziomie +19%. Wyniki
badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazują, Ŝe co czwarty pracodawca
planuje zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliŜszych trzech miesięcy. Wzrost zatrudnienia deklaruje
najwięcej pracodawców z sektora Budownictwo (+34%), Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (+32%)
oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (+29%), a wśród regionów, najwyŜsze
prognozy przewidywane są dla regionu Południowo-Zachodniego (+25%) oraz Centralnego
(+22%).
Mimo Ŝe prognozy pracodawców są mniej optymistyczne niŜ przed kwartałem, perspektywy dla
osób szukających zatrudnienia nadal są pozytywne. Pracodawcy ze wszystkich badanych
sektorów, oprócz sektora Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (-4%), deklarują zwiększanie
zatrudnienia. Pomimo iŜ prognozy dla IV kwartału są najwyŜsze spośród wszystkich branŜ
w sektorach Budownictwo oraz Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, pracodawcy reprezentujący
te sektory wykazują mniejszy optymizm, jeśli chodzi o zatrudnienie nowych pracowników niŜ przed
3 miesiącami. Opierając się na ich deklaracjach odnotowano w tych sektorach spadki na poziomie,
odpowiednio, 11% i 15%. Z kolei, prognoza netto zatrudnienia dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/
Nieruchomości/ Usługi poprawiła się o 2% w stosunku do minionego kwartału.
1
Pracodawcy ze wszystkich badanych regionów Polski oceniają plany wzrostu zatrudnienia
w IV kwartale br. optymistycznie. Najwięcej pracodawców deklaruje zwiększenie zatrudnienia
w regionie Południowo-Zachodnim (+25%) oraz Centralnym (+22%). W pozostałych 4 regionach
przedsiębiorcy wydają się być bardziej ostroŜni, jeśli chodzi o optymizm związany z zatrudnianiem
nowych pracowników, jednak takŜe planują zwiększanie zatrudnienia w najbliŜszym kwartale.
W regionie Południowo-Zachodnim prognoza netto zatrudnienia obniŜyła się w stosunku
do minionego kwartału o 1, a w regionie Centralnym o 12 punktów procentowych.
„Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia pełni funkcję barometru polskiej gospodarki.
Obserwujemy, Ŝe kilka sektorów dynamicznie rośnie, podczas gdy inne zwalniają tempo rozwoju
w IV kwartale br.” zauwaŜa Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska. „Prognoza
netto zatrudnienia dla Polski sugeruje pozytywny trend na polskim rynku pracy i wskazuje,
Ŝe polscy pracodawcy są w grupie wykazującej się największym optymizmem co do zwiększania
zatrudnienia spośród przedsiębiorców z 33 badanych krajów. Mimo Ŝe wartości są niŜsze niŜ przed
kwartałem, prognoza nadal jest pomyślna. Konsultanci Manpower w ponad 30 miastach takŜe
w całym kraju cały czas obserwują duŜe zapotrzebowanie na pracowników”, dodaje Iwona Janas
z Manpower.
Większość pracodawców w badaniu globalnym deklaruje zmniejszenie tempa zatrudnienia
– w 25 krajach prognoza netto zatrudnienia jest niŜsza w porównaniu z III kwartałem br.
Ze wszystkich badanych krajów, najbardziej optymistyczne plany na IV kwartał br. deklarują
pracodawcy z Indii (+43%), Kostaryki i Peru (+29%). Na podstawie deklaracji pracodawców
z Singapuru, Tajwanu, Kolumbii, Rumunii, Polski, Argentyny, Australii i Republiki Południowej Afryki
ustalono prognozy netto zatrudnienia w przedziale 25% - 17%. Dla kontrastu, przedstawiciele firm
badanych we Włoszech, w Irlandii i Hiszpanii planują zatrudnienie w najbliŜszym kwartale najmniej
pozytywnie (odpowiednio -2%, -3%, - 5%). Pesymizm respondentów z Hiszpanii jest największy
od 2003 r., czyli od kiedy badanie jest w tym kraju przyprowadzane.
W regionie Europa, Bliski Wschód, Afryka, pracodawcy ze wszystkich krajów, oprócz Włoch,
Irlandii i Hiszpanii, planują zwiększenie zatrudnienia w IV kwartale br. Najbardziej optymistyczne
prognozy są dla Rumunii (+21%), Polski (+19%) i Grecji (+12%) – krajów, które dołączyły
do badania w II kwartale 2008 r. Prognozy dla Austrii, Belgii, Francji i Holandii pozostają na tym
samym poziomie lub nieznacznie poprawiają się w stosunku do III kwartału 2008 r.
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2008 r. został opracowany
1
Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy
(małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie,
pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).
na podstawie wywiadów indywidualnych obejmujących grupę 759 pracodawców reprezentującą
2
10 sektorów z 6 regionów Polski. Prognoza netto zatrudnienia to wynik analizy danych, jakie
otrzymywane są z odpowiedzi na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego
zatrudnienia firmy w Pana/ Pani oddziale w ciągu trzech miesięcy, do końca grudnia
w porównaniu do obecnego kwartału?”. Prognoza netto zatrudnienia to róŜnica pomiędzy
procentem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a procentem
pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliŜszym
kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, ze znakiem
ujemnym – jego redukcję.
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które przeprowadzone zostało
po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1962 r. W chwili obecnej, w badaniu
uczestniczą 33 kraje. Barometr Manpower to jedyne badanie rynku pracy o tak duŜym rozmiarze,
zakresie i długiej historii. W chwili obecnej, w wielu krajach Barometr Manpower to nie tylko
narzędzie badawcze, ale wiarygodny wskaźnik ekonomiczny stosowany przez m.in. Bank Angielski
i Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku.
###
Informacja dla wydawców
Pełne wyniki badań dla kaŜdego z 33 krajów, w których prowadzone jest badanie w chwili obecnej oraz wyniki
dla regionów dostępne są w zakładce Press Room strony Manpower Inc. na www.manpower.com/meos.
Dodatkowo, pliki produkcyjne z tabelkami i grafami uŜytymi w raportach ściągnąć moŜna
z www.manpower.com/library.
Od II kwartału 2008 r., do szacunku sezonowej korekty Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia korzysta
z metody TRAMO-SEATS stosowanej i rekomendowanej przez Eurostat i Bank Centralny oraz wiele innych
instytucji na całym świecie.
W Polsce wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia publikowane są po raz trzeci. Raport
dla IV kwartału 2008 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych
pomiędzy 21 a 30 lipca 2008 r., obejmujących reprezentatywną grupę 759 pracodawców w Polsce.
Więcej informacji na temat Barometru Manpower dostępnych jest na www.manpower.pl w zakładce Badania
Manpower oraz Dla Dziennikarzy, w podzakładce Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. Prognozy
zatrudnienia na I kwartał 2009 r. opublikowane będą 9 grudnia 2008 r.
Prezentacja Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które ma na celu zmierzenie intencji
pracodawców związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale
w najbliŜszym kwartale. Barometr Manpower ma ponad 45-letnią historię i jest jednym z najbardziej
wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Badanie zostało opracowane na podstawie wywiadów
indywidualnych z 55 000 pracodawców reprezentujących firmy prywatne i organizacje z sektora publicznego
w 33 krajach w celu zmierzenia prognozy zatrudnienia w najbliŜszym kwartale. Barometr Manpower jest
jedynym badaniem o tak duŜym rozmiarze, zakresie i tak długiej historii. W wielu krajach Barometr Manpower
to nie tylko narzędzie badawcze, ale wiarygodny wskaźnik ekonomiczny.
2
Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel
detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/
Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka.
W chwili obecnej badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzane jest
w następujących 33 krajach: Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, Chinach, Czechach, Francji, Grecji,
Gwatemali, Hiszpanii, Holandii, Hongkongu, Indiach, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, na Kostaryce,
w Meksyku, Niemczach, Norwegii, Nowej Zelandii, Peru, Polsce, Republice Południowej Afryki, Rumunii,
Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, na Tajwanie, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.
Pierwsze badanie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1962 r., a w 1966 r. do programu
dołączyła Wielka Brytania. Manpower w Meksyku i Irlandii zaczęły badać perspektywy zatrudnienia na swoich
rynkach w 2002 r., a w 2003 r. do badania dołączyło 13 kolejnych krajów. Nowa Zelandia wprowadziła
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia na swój rynek w 2004 r., natomiast w 2005 r. do badania
dołączyły Chiny, Indie, Szwajcaria i Tajwan. W 2006 r. Manpower w Argentynie, na Kostaryce, w Peru
i Republice Południowej Afryki dołączyły do programu badawczego. W 2008 r. Czechy, Grecja, Gwatemala,
Kolumbia, Polska i Rumunia po raz pierwszy badają prognozy zatrudnienia w swoich krajach. Więcej
informacji moŜna znaleźć na stronie internetowej Manpower Inc. www.manpower.com w zakładce
poświęconej badaniom.
O Manpower Polska
Manpower Polska Sp. z o.o. działa na polskim rynku od marca 2001 r. Dzisiaj, pod marką Manpower
w Polsce działa ponad 50 agencji. W chwili obecnej usługi Manpower w Polsce obejmują rekrutację
pracowników stałych, tymczasowych i kontraktowych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne.
Z grupy Manpower, w Polsce obecne są równieŜ Manpower Professional, Right Management i Elan.
Więcej informacji na temat Manpower moŜna znaleźć pod adresem www.manpower.pl.
O Manpower Inc.
Firma Manpower Inc. (NYSE: MAN) jest światowym liderem w sektorze usług pośrednictwa pracy, tworzy
i świadczy usługi pozwalające klientom na odnoszenie sukcesów w zmieniającym się świecie pracy.
Obchodząca w 2008 r. 60. rocznicę istnienia firma o przychodach w wysokości 21 mld USD oferuje
pracodawcom gamę usług dla całego cyklu zatrudnienia i działalności, w tym rekrutację pracowników
stałych, tymczasowych i kontraktowych, ocenę i dobór pracowników, szkolenia, outplacement, zatrudnienie
zewnętrzne i doradztwo. Światowa sieć Manpower obejmująca 4500 biur w 80 krajach, pozwala firmie
zaspokajać potrzeby 400 000 klientów rocznie, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich
sektorów, a takŜe największych światowych korporacji. W swej pracy Manpower kładzie nacisk
na zwiększanie wydajności poprzez poprawę jakości, efektywności i redukcję kosztów, co pozwala klientom
koncentrować się na ich podstawowej działalności. Manpower Inc. skupia 5 marek: Manpower, Manpower
Professional, Elan, Jefferson Wells i Right Management. Więcej informacji na temat Manpower Inc. moŜna
znaleźć pod adresem www.manpower.com.

Podobne dokumenty