Wydruk faksu na całej stronie - Biuletyn Informacji Publicznej

Komentarze

Transkrypt

Wydruk faksu na całej stronie - Biuletyn Informacji Publicznej
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
RECEPTARIUSZ SZPITALNY
SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Centrum Leczenia Obrażeń
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
Data 1.02.2007
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
2. Część szczegółowa
Prace nad Receptariuszem Szpitalnym
Wprowadzanie leków do Receptariusza
Skreślanie leków z Receptariusza
Wprowadzenie Receptariusza Szpitalnego
3. Słownik
4. Spis załączników
5. Formularze
6. Szpitalna Lista Leków
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
WPROWADZENIE
27 lutego 2006 Dyrektor Szpitala wydał zarządzenie powołujące w Szpitalu Klinicznym
Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń Szpitalny Komitet Terapeutyczny, będący
strukturą doradczą przy Dyrektorze Szpitala, której głównym zadaniem jest przedstawianie i
opiniowanie propozycji regulujących gospodarkę lekami (załączniki 9 i 10). Jednym z zadań
szczegółowych Komitetu jest modyfikacja i aktualizacja Receptariusza Szpitalnego,
dokonywana co 6 miesięcy na podstawie wniosków napływających od Kierowników Klinik
(załączniki 7 i 8) lub z powodu zmian w dostępności leków na rynku polskim.
Celem wprowadzenia Receptariusza Szpitalnego jest racjonalizacja farmakoterapii z
dostosowaniem jej do profilu Klinik, Oddziałów i Zakładów wchodzących w skład Szpitala.
Podstawową przesłanką za umieszczeniem określonych leków w Receptariuszu jest wykazanie
ich skuteczności i bezpieczeństwa w wiarygodnych badaniach klinicznych i rekomendacja ich
stosowania w przyjętych w Polsce standardach farmakoterapii opracowywanych przez
towarzystwa naukowe. Podstawowym ograniczeniem jest budżet Szpitala.
Szpitalna Lista Leków (SLL) to spis leków usystematyzowanych zgodnie z międzynarodową
klasyfikacją Anatomiczno-Terapeutyczno-Chemiczną (ATC), w której leki są pogrupowane
według działów terapeutycznych i przynależności do grup farmakologicznych (więcej informacji
patrz: http://www.whocc.no/atcddd/). Leki są wymienione według nazw międzynarodowych,
przy których zamieszczono także nazwy handlowe i postaci farmaceutyczne tych preparatów,
które były kupowane do Apteki Szpitalnej w 2006 roku. Nie oznacza to jednak, że w Szpitalu nie
mogą być dostępne preparaty leków znajdujących się na SLL o innych nazwach handlowych.
Wynika to ze zmian asortymentu w hurtowniach, które po przetargach dostarczają leki Aptece
Szpitalnej.
Wszystkie leki na SLL zostały dodatkowo usystematyzowane według trzech kategorii
dostępności w Szpitalu (patrz też słownik):
1. leki zalecane (LZ, bez dodatkowych oznaczeń) - decyzję o stosowaniu LZ może podjąć każdy
lekarz pracujący w Szpitalu;
2. leki rezerwowe (LR) - decyzję o stosowaniu LR podejmuje Ordynator Oddziału lub Osoba
przez Niego upoważniona
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
3. leki rezerwowe zastrzeżone (LRZ) - LRZ mogą być zastosowane tylko w ściśle określonych
sytuacjach klinicznych, po zaakceptowaniu takiej terapii w każdym przypadku przez Dyrektora
ds. Lecznictwa na wniosek Kierownika Kliniki lub Osoby przez Niego upoważnionej, po
uprzednim zaopiniowaniu przez Farmakologa Klinicznego Szpitala – w takich przypadkach
wymagane jest wypełnienie odpowiedniego wniosku (załączniki 1, 2 i 3).
Na SLL, od obecnego wydania Receptariusza, zamieszczone są informacje o średnim dobowym
koszcie terapii ogólnoustrojowej określonym produktem leczniczym w Szpitalu. Koszt ten
oszacowano dla przeciętnej dawki dobowej leku w głównym wskazaniu (Defined Daily Dose
(DDD), ustalonej przez WHO (więcej informacji patrz: http://www.whocc.no/atcddd/) z
uwzględnieniem cen produktów leczniczych według umów zawartych przez Szpital. W
sytuacjach kiedy DDD nie jest określona, zamieszczone są informacje o cenie brutto jednego
opakowania produktu leczniczego według umów zawartych przez Szpital. Brak informacji o
kosztach terapii oznacza, że nie został zakończony proces przetargu na dany lek. Przy cenach
leków objętych wykazem produktów leczniczych nabywanych przez zakłady lecznictwa
zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych (Rozporządzenie MZ z dn. 30.11.2006 i
6.12.2006, Dz.U. 2006, Nr 231, poz. 1685 i 1686) umieszczono adnotację C.U.
Dostęp do leków zamieszczonych na SLL jest w Szpitalu zagwarantowany w wyniku procesu
przetargowego.
System ordynacji leków w Szpitalu przewiduje także terapie z zastosowaniem leków spoza SLL.
Przy zastosowaniu w Szpitalu leczenia lekiem nie umieszczonym na SLL finansowanym z
budżetu Szpitala zastosowanie ma procedura akceptacji przez Dyrektora ds. Lecznictwa na
wniosek Kierownika Kliniki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Farmakologa Klinicznego
Szpitala - w takich przypadkach wymagane jest wypełnienie odpowiedniego wniosku (załączniki
4 i 5). Tryb sprowadzania produktów leczniczych nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu na terenie Polsce szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18
kwietnia 2005 roku (Dz. U. 2005 Nr 70, poz. 636) ze zmianami wprowadzonymi 23
października 2006 roku (Dz. U. 2006 Nr 199, poz. 1470). W załączniku 6 zamieszczony jest
przygotowany przez Okręgową Izbę Aptekarską ujednolicony tekst w/w rozporządzenia ze
zmianami zaznaczonymi podkreśleniem. Wzór zapotrzebowania na leki sprowadzane z
zagranicy, załącznik do rozporządzenia (w Receptariuszu załącznik 5) nie uległ żadnym
zmianom.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Prace nad Receptariuszem Szpitalnym
Możliwość wpływu na Receptariusz Szpitalny powinni mieć lekarze pracujący w Klinikach i
Oddziałach Szpitala. Przewidywany jest następujący tryb aktywnego uczestniczenia lekarzy w
tworzeniu Receptariusza.
Wprowadzanie leków do Receptariusza Szpitalnego
1. Kierownicy Klinik będą przekazywać propozycje dotyczące leków zarejestrowanych w Polsce
pochodzące od ich zespołów z podaniem uzasadnienia do Farmakologa Klinicznego w postaci
pisemnej (załącznik 7). Wnioskodawcą w tej sprawie może być także Dyrektor ds. Lecznictwa
lub Przewodniczący Komitetu Terapeutycznego.
2. Farmakolog Kliniczny będzie omawiał przedstawione wnioski z Kierownikami Klinik lub
wyznaczonymi przez nich Lekarzami i na tej podstawie przygotowywał opinię wniosku.
3. Farmakolog Kliniczny będzie przedstawiał wnioski i swoje opinie Komitetowi
Terapeutycznemu do zaakceptowania.
4. Komitet Terapeutyczny będzie zajmował stanowisko w odniesieniu do przedstawionych i
zaopiniowanych wniosków. W przypadku braku akceptacji Komitet będzie przedstawiał
odpowiednie wyjaśnienie i wskazywał na sposoby rozwiązania niezgodności dotyczących
obecności określonych leków w Receptariuszu Szpitala.
Skreślanie leków z Receptariusza Szpitalnego
1. Kierownicy Klinik będą przekazywać propozycje pochodzące od ich zespołów z podaniem
uzasadnienia do Farmakologa klinicznego w postaci pisemnej (załącznik 8). Wnioskodawcą w
tej sprawie może być także każdy Członek Komitetu Terapeutycznego.
2. Farmakolog Kliniczny będzie omawiał przedstawione wnioski z Kierownikami Klinik lub
wyznaczonymi przez nich Lekarzami i na tej podstawie przygotowywał opinię wniosku.
3. Farmakolog Kliniczny będzie przedstawiał wnioski i swoje opinie Komitetowi
Terapeutycznemu do zaakceptowania.
4. Komitet Terapeutyczny będzie zajmował stanowisko w odniesieniu do przedstawionych i
zaopiniowanych wniosków. W przypadku braku akceptacji Komitet będzie przedstawiał
odpowiednie wyjaśnienie i wskazywał na sposoby rozwiązania niezgodności dotyczących
obecności określonych leków w Receptariuszu Szpitala.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Wprowadzenie Receptariusza Szpitalnego
Zaakceptowana wersja Receptariusza Szpitalnego będzie przedstawiona przez Komitet
Terapeutyczny do zatwierdzenia Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a następnie Dyrektorowi
Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Po uzyskaniu akceptacji Receptariusz Szpitalny będzie
wprowadzany w życie na mocy odpowiedniego zarządzenia Dyrektora Szpitala Klinicznego
Dzieciątka Jezus. Receptariusz Szpitalny będzie aktualizowany co 6 miesięcy.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
SŁOWNIK
SLL:
Szpitalna Lista Leków
LZ
lek zalecany (na SLL bez dodatkowych oznakowań)
LR
lek rezerwowy, czyli taki którego zastosowanie wymaga akceptacji
Ordynatora Oddziału lub Osoby przez Niego upoważnionej
LRZ
lek rezerwowy zastrzeżony, czyli taki którego zastosowanie
wymaga akceptacji wniosku Kierownika Kliniki lub Osoby przez
Niego upoważnionej przez Dyrektora ds. Lecznictwa, po
uprzednim zaopiniowaniu przez Farmakologa Klinicznego Szpitala
(załączniki 1, 2 i 3)
Lek spoza SLL:
LS
lek sprowadzony, czyli taki który nie znajduje się na SLL, a
którego zastosowanie będzie możliwe wyłącznie w wyjątkowych
sytuacjach, po akceptacji wniosku Kierownika Kliniki lub Osoby
przez Niego upoważnionej przez Dyrektora ds. Lecznictwa, po
uprzednim zaopiniowaniu przez Farmakologa klinicznego
(załącznik 4 lub 5)
w historii choroby obowiązuje adnotacja o stosowaniu LS oraz
sprawozdanie dotyczące jego działań niepożądanych
LB
lek badany, czyli będący przedmiotem badań klinicznych (nie
finansowany z funduszów Szpitala)
LB nie wolno stosować bez zgody Dyrektora ds. Lecznictwa po
zaopiniowaniu przez Komitet Terapeutyczny
w historii choroby obowiązuje adnotacja o stosowaniu LB oraz
sprawozdanie dotyczące jego działań niepożądanych
LD
lek darowany (nie finansowany z funduszów Szpitala)
LD muszą być ewidencjonowane w Aptece Szpitala; jeśli LD nie
jest zarejestrowany w Polsce to nie wolno go stosować bez zgody
Dyrektora ds. Lecznictwa po zaopiniowaniu przez Komitet
Terapeutyczny
w historii choroby obowiązuje adnotacja o stosowaniu LD oraz
sprawozdanie dotyczące jego działań niepożądanych
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
ZAŁĄCZNIKI
1. Zamówienie na lek rezerwowy zastrzeżony (LRZ) niesłużący do profilaktyki
ani leczenia zakażeń
2. Zamówienie na lek rezerwowy zastrzeżony (LRZ) służący do leczenia
zakażeń
3. Zamówienie na lek rezerwowy zastrzeżony (LRZ) służący do profilaktyki
zakażeń
4. Zamówienie na lek zarejestrowany w Polsce, nieznajdujący się na Szpitalnej
Liście Leków
5. Zamówienie na lek nie zarejestrowany w Polsce, niezbędny dla ratowania
życia lub zdrowia chorego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 18.04.2005 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów
leczniczych nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
6. Rozporządzenie MZ z dnia 18.04.2005 w sprawie sprowadzania z zagranicy
produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta (Dz.U. 2005
nr 70 poz. 636), ze zmianą z dn. 23.10.2006 (Dz.U. 2006 nr 199, poz 1470)
– zamieszczono ujednolicony tekst rozporządzenia, a zmiany zostały
zaznaczone podkreśleniem
7. Wniosek o wprowadzenie leku na Szpitalną Listę Leków
8. Wniosek o skreślenie leku ze Szpitalnej Listy Leków
9. Rozporządzenie Dyrektora Szpitala powołujące Komitet Terapeutyczny
10. Komitet Terapeutyczny Szpitala – skład i telefony kontaktowe
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Załącznik 1 do Receptariusza Szpitalnego
JEDNOSTKA ZLECAJĄCA
WARSZAWA, dn.
ZAMÓWIENIE NA LEK REZERWOWY ZASTRZEŻONY (LRZ)
NIESŁUŻĄCY DO PROFILAKTYKI ANI LECZENIA ZAKAŻEŃ
1. Dane pacjenta
Imię i nazwisko chorego …………………………………………………………………….
Wiek …………………………………………………………………………………………
Nr księgi głównej…………………………………………………………………………….
2. Informacje o produkcie leczniczym
Nazwa/postać farmaceutyczna produktu leczniczego………………………………………..
Dawka dobowa……………………………………………………………………………….
Przewidywany sposób stosowania leku (dawkowanie i czas trwania terapii)
…………………………………………………………………………………………………
Koszt produktu leczniczego (po uzgodnieniu z Apteką)………………………………………
3. Rozpoznanie z dotychczas zastosowanym leczeniem
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Uzasadnieniem konieczności włączenia leku będącego przedmiotem zamówienia
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podpis i pieczątka Kierownika Kliniki
Podpis i pieczątka Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Załącznik 2 do Receptariusza Szpitalnego
ZAMÓWIENIE NA LEK REZERWOWY ZASTRZEŻONY (LRZ)
SŁUŻĄCY DO LECZENIA ZAKAŻEŃ
(dotyczy jednego chorego)
Imię i nazwisko chorego....................................................................................................................
Nr historii choroby......................Procedury med..............................................................................
Data przyjęcia do oddziału.............................. Wiek.......... Alergie..................................................
Oddział...............................................................................................................................................
Uzasadnienie wyboru antybiotyku i czasu leczenia:
Rodzaj zakażenia ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
I. Leczenie celowane: 
zamówienie do 7 dni
Nr wyniku badania bakteriologicznego ...................................................................lub:
Patogen....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Istotna wrażliwość...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
II. Leczenie empiryczne: 
zamówienie do 5 dni
Zlecone posiewy: nie zlecono  plwocina  popłuczyny 
mocz 
rana 
krew 
inne ......................................................
dawka
droga
częstość
liczba dni
data
godz.
antybiotyk
jednorazowa
podania podawania
leczenia
na dobę
..............................................
podpis lekarza
..............................................
podpis Kierownika Kliniki
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Załącznik 3 do Receptariusza Szpitalnego
PROFILAKTYKA OKOŁOZABIEGOWA
ZAMÓWIENIE NA LEK REZERWOWY ZASTRZEŻONY (LRZ)
SŁUŻĄCY DO PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
KLINIKA / ODDZIAŁ
ANTYBIOTYK / ZESTAW / DAWKA
DATA
1.......................................................
2.......................................................
Imię i nazwisko chorego
Nazwa / kod
procedury med.
Data
zabiegu
Antybiotyk
1 lub 2
Liczba
dawek
............................................................
podpis Ordynatora
Wypełnia Zespół d/s Antybiotykoterapii
Załącznik 4 do Receptariusza Szpitalnego
1................................liczba dawek......................................
2................................liczba dawek......................................
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Załącznik 4 do Receptariusza Szpitalnego
JEDNOSTKA ZLECAJĄCA
WARSZAWA, dn.
ZAMÓWIENIE NA LEK ZAREJESTROWANY W POLSCE
NIEZNAJDUJĄCY SIĘ NA SZPITALNEJ LIŚCIE LEKÓW
1. Dane pacjenta
Imię i nazwisko chorego …………………………………………………………………….
Wiek …………………………………………………………………………………………
Nr księgi głównej…………………………………………………………………………….
2. Informacje o produkcie leczniczym
Nazwa/postać farmaceutyczna produktu leczniczego………………………………………..
Dawka dobowa……………………………………………………………………………….
Przewidywany sposób stosowania leku (dawkowanie i czas trwania terapii)
…………………………………………………………………………………………………
Koszt produktu leczniczego (po uzgodnieniu z Apteką)………………………………………
3. Rozpoznanie z dotychczas zastosowanym leczeniem
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Uzasadnieniem konieczności włączenia leku będącego przedmiotem zamówienia
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podpis i pieczątka Kierownika Kliniki
Podpis i pieczątka Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Załącznik 5 do Receptariusza Szpitalnego
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. (poz. 636)
Zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
........................................., dnia ................. r.
Część A
...................................................
(nazwa wystawiającego
zapotrzebowanie)
...................................................
(imię, nazwisko, wiek chorego)
...................................................
(kod pocztowy, adres)
...................................................
...................................................
(adres)
...................................................
(numer telefonu, telefaksu)
...................................................
(numer PESEL)
...................................................
(nazwa i identyfikator oddziału Funduszu)
(stempel wnioskodawcy)
produkt leczniczy
1)
...............................................................................................................
(nazwa produktu leczniczego)
2)
...............................................................................................................
(nazwa powszechnie stosowana)
3)
...............................................................................................................
(postać farmaceutycza, dawka)
4)
...............................................................................................................
(określenie ilości produktu leczniczego)
5)
...............................................................................................................
(czas trwania kuracji)
6)
...............................................................................................................
(nazwa wytwórcy)
Wystawiający zapotrzebowanie jest świadomy, że zamawia produkt leczniczy niedopuszczony
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przedmiotowy produkt leczniczy będzie
stosowany na odpowiedzialność wystawiającego zapotrzebowanie.
.............................................................................
(podpis i pieczątka lekarza prowadzącego leczenie)*
........................................................................
(podpis i pieczątka dyrektora szpitala lub osoby
upoważnionej przez dyrektora szpitala)*
..........................................................................................
(podpis i pieczątka konsultanta z danej dziedziny medycyny)
_____________
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
* Wypełnić, jeżeli dotyczy.
Część B
Potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia
...........................................................
(Nr potwierdzenia nadany przez
ministra właściwego do spraw zdrowia)
a) potwierdzam, że względem produktu leczniczego nie zaszły okoliczności, o których mowa w art.
4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne**
b) potwierdzam, że względem produktu leczniczego zaszły okoliczności uniemożliwiające
sprowadzenie z zagranicy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne**, polegające na:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................., dnia ...............
.....................................................................................
(podpis i pieczęć ministra właściwego do spraw zdrowia)
Objaśnienie oznaczeń:
Część A - wypełnia lekarz prowadzący leczenie.
Część B - wypełnia minister właściwy do spraw zdrowia.
_______________________________________________________
Część C - wypełnić tylko w przypadku wystąpienia z wnioskiem o refundację
Potwierdzenie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia okoliczności, o których
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
a) wyrażenie zgody na objęcie refundacją produktu leczniczego**
b) odmowa wyrażenia zgody na objęcie refundacją produktu leczniczego**
..........................., dnia ...............
..........................................................................
(podpis Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia)
..........................................................................
(pieczęć Narodowego Funduszu Zdrowia)
_____________
** Niepotrzebne skreślić.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Załącznik 6 do Receptariusza Szpitalnego
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Załącznik 7 do Receptariusza Szpitalnego - awers
WARSZAWA, dn
WNIOSEK O WPROWADZENIE LEKU NA SZPITALNĄ LISTĘ LEKÓW
(dotyczy wyłącznie leków zarejestrowanych w Polsce)
1. Nazwa międzynarodowa leku………………………………………………………………
2. Postać…………………………………………………………………………………………
3. Uzasadnienie zastosowania na terenie Szpitala (jednostki chorobowe, pozycja w stosunku do
leków ze SLL służących do terapii tych samych schorzeń)
………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Czy stosowanie leku jest rekomendowane przez standardy leczenia? Jeśli tak proszę o podanie
organu, który standard wprowadził i daty wprowadzenia
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Czy lek znajduje się w Physicians’ Desk Reference.................................................................
Jeśli tak proszę przejść do punktu 7
6. Czy lek badano w randomizowanym badaniu klinicznym z zastosowaniem metody podwójnie
ślepej próby (proszę podać dane źródłowe dotyczące publikacji) ………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
7. Cena opakowania produktu leczniczego zarejestrowanego w Polsce ………………………..
8. Schemat dawkowania i koszt całej kuracji……………………………………………………
9. Określenie porównawczych kosztów terapii w odniesieniu do terapii alternatywnych
(z Pomocą Komitetu Terapeutycznego)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
WNIOSKODAWCA
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Załącznik 7 do Receptariusza Szpitalnego - rewers
WARSZAWA, dn
DECYZJA KOMITETU TERAPEUTYCZNEGO
PRZYJĄĆ JAKO:
1. LZ
2. LR
3. LRZ
ODRZUCIĆ
UZASADNIENIE:
……………………………………………………………………………………………...............
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................
Podpis i pieczątka
Przewodniczącego Komitetu Terapeutycznego
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Załącznik 8 do Receptariusza Szpitalnego
WARSZAWA, dn
WNIOSEK O SKREŚLENIE LEKU ZE SZPITALNEJ LISTY LEKÓW
1. Nazwa międzynarodowa leku………………………………………………………………
2. Postać…………………………………………………………………………………………
3. Zastosowanie (jednostki chorobowe) ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Kategoria leku według receptariusza
…………………………………………………………………………………………………...
5. Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
WNIOSKODAWCA
DECYZJA KOMITETU TERAPEUTYCZNEGO
LEK SKREŚLIĆ:
NIE SKREŚLAĆ LEKU
UZASADNIENIE:
……………………………………………………………………………………………...............
...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Podpis i pieczątka
Przewodniczącego Komitetu Terapeutycznego
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Załącznik 9 do Receptariusza Szpitalnego
Zarządzenie Nr
/ 2006
Dyrektora Szpitala Klinicznego
Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń
z dnia 27. 02. 2006 r.
w sprawie powołania i trybu pracy Komitetu Terapeutycznego
Na podstawie § 11 statutu Szpitala zarządzam:
§ 1.
Powołuję Komitet Terapeutyczny w następującym składzie:
dr med. Iwona Korzeniewska – Rybicka
Główny Farmakolog Szpitala
-
Przewodniczący
mgr Danuta Symon
Kierownik Apteki
-
Z-ca Przewodniczącego
lek. med. Zygmunt Stopa
I Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
-
Członek
dr med. Maciej Jagielak
II Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
-
Członek
dr med. Jarosław Czerwiński
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
-
Członek
dr med. Elżbieta Borowiecka
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
-
Członek
dr med. Tomasz Rogoziński
Klinika Dermatologiczna
-
Członek
dr med. Joanna Ciszewska
Klinika Okulistyki
-
Członek
lek. med. Danuta Wielogórska – Uchman
Klinika Ortopedii i Traum. Narządu Ruchu
-
Członek
dr med. Bronisława Pietrzak
Klinika Położnictwa i Ginekologii
-
Członek
lek. med. Paweł Szalecki
Klinika Urologiczna
-
Członek
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
dr med. Małgorzata Mikaszewska – Sokolewicz
Oddział Intensywnej Terapii
-
Członek
dr med. Piotr Leszczyński
Kierownik Zespołu ds. Zakażeń
Członek
-
§ 2.
1. Do zadań Komisji należy opracowanie zasad gospodarki lekami i materiałami
medycznymi, a w szczególności:
1/ nowelizacja receptariusza szpitalnego z podziałem na leki rekomendowane, leki
rezerwowe oraz leki rezerwowe zastrzeżone,
2/ nadzór nad właściwym doborem leków i materiałów medycznych
uwzględnieniem dbałości o jakość usług medycznych oraz zasad
z
gospodarności i
oszczędności,
3/ opracowanie zasad dystrybucji leków i materiałów medycznych wewnątrz
Szpitala,
4/ ustalenie zasad dystrybucji i ewidencji leków wewnątrz oddziałów szpitalnych,
5/ zatwierdzanie długofalowych drogich procedur terapeutycznych opracowanych
przez poszczególne Kliniki,
6/ nadzór nad prawidłową realizacją
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
18.04.2005 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych
nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla
ratowania życia lub zdrowia pacjenta (Dz. U. nr 70 poz. 636),
7/ ustalenie zasad kontroli oraz kontrolowanie gospodarki lekami w Szpitalu i jego
jednostkach organizacyjnych,
8/ powołanie i koordynowanie prac tematycznych zespołów d/s farmakoterapii,
9/ udział w konsultacjach lekarskich w szczególnie skomplikowanych sytuacjach
klinicznych,
10/
gromadzenie
i
analizowanie
zgłoszeń
dotyczących
polekowych
działań
niepożądanych,
11/ udział w komisjach przetargowych dotyczących zakupu leków i materiałów
medycznych.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
2. Komisja w swym działaniu kieruje się obowiązującym prawem, zarządzeniami
i instrukcjami Ministra Zdrowia i zaleceniami nadzoru farmaceutycznego. Celem prac
Komisji powinno być racjonalizowanie wydatków Szpitala na zakupy leków i
materiałów medycznych przy zachowaniu odpowiedniej jakości usług medycznych,
ograniczenie zakupów produktów leczniczych, których skuteczność nie uzasadnia
wysokiej ceny oraz o nie udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie klinicznym.
§ 3.
Efektem prac Komisji powinny być:
a/ projekty zarządzeń Dyrektora w sprawie racjonalnej farmakoterapii oraz gospodarki
lekami i materiałami medycznymi,
b/ edycje receptariusza szpitalnego.
§ 4.
Komisja składa okresowe sprawozdania ze swojej działalności, nie rzadziej niż raz w
roku.
§ 5.
1. Komisja przystąpi do swoich prac niezwłocznie.
2. Komisja ustala kwartalny harmonogram swoich prac.
§ 6.
Komisja może korzystać z usług ekspertów i specjalistów.
§ 7.
Nadzór nad działalnością Komitetu Terapeutycznego sprawuje Zastępca Dyrektora ds.
Lecznictwa.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Załącznik 10 do Receptariusza Szpitalnego
KOMITET TERAPEUTYCZNY SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
dr med. Iwona Korzeniewska – Rybicka
Główny Farmakolog Szpitala
telefon, fax, e-mail
Tel. 0 22 502 12 83 fax 0 22 502 21 39
602 521 402
[email protected]
mgr Danuta Symon
Kierownik Apteki
Tel. 0 22 502 14 83 fax. 0 22 502 21 04
lek. med. Zygmunt Stopa
Klinika Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo –
Twarzowej
Tel. 0 22 502 12 29 fax 0 22 502 21 14
dr med. Maciej Jagielak
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
dr med. Jarosław Czerwiński
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
[email protected]
501 195 701
[email protected]
601 330 471
[email protected]
dr med. Elżbieta Borowiecka
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Tel 0 22 502 11 44; 502 12 43; fax. 0 22 502 12
42
602 630 417
dr med. Anna Górkiewicz-Petkow
Klinika Dermatologiczna
Tel. 0 22 502 13 25 fax. 0 22 502 21 06
601 612 293
[email protected]
Dr med. Jolanta Gozdowska
Klinika Medycyny Transplantologicznej i
Nefrologii
Tel. 502 17 07 fax. 502 21 29
605 532 525
[email protected]
dr med. Joanna Ciszewska
Klinika Okulistyki
Tel. 0 22 502 15 54
[email protected]
lek. med. Danuta Wielogórska – Uchman
Klinika Ortopedii i Traum. Narządu Ruchu
dr med. Bronisława Pietrzak
Klinika Położnictwa i Ginekologii
lek. med. Paweł Szalecki
Klinika Urologiczna
dr med. Małgorzata Mikaszewska – Sokolewicz
Oddział Intensywnej Terapii
dr med. Piotr Leszczyński
Kierownik Zespołu ds. Zakażeń
Tel. 0 22 502 12 08
601 243 942
600 029 494
[email protected]
606 406 000
[email protected]
602 725 113
[email protected]
[email protected]
Tel. 0 22 502 13 44; fax. 0 22 502 21 39
507 121 356
[email protected]
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
SZPITALNA LISTA LEKÓW
SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Centrum Leczenia Obrażeń
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
Data 1.02.2007
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Zmiany na SLL wprowadzone w okresie od poprzedniego wydania Receptariusza
(VI. 2006)
Wprowadzono:
Kod ATC
Lek (nazwa
Lek (nazwa
międzynarodowa) handlowa)
Kategoria na SLL
B03XA02
Darbepoetyna alfa Aranesp
LRZ, procedura standardowa u chorych
dializowanych; program terapeutyczny u chorych w
okresie predializacyjnym
H05BX01
Cinacalcet
Mimpara
LRZ, terapia niestandardowa
J01DH03
Ertapenem
Invanz
LRZ
J01FA01
Erytromycyna
Erythromycinum
intravenosum
LZ
(nowa postać)
S01LA03
Pegaptanib
Macugen
LRZ, terapia niestandardowa
Strona 96
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
wprowadzono
Wykreślono:
Kod ATC
Lek (nazwa
międzynarodowa)
Lek (nazwa handlowa)
A03BB01
Butyloscopolamina
Scopolan, drażetki
A11DA01
Tiamina
Cocarboxylasum
A11HA01
Nikotynamid
Vitaminum PP
A11HA04
Ryboflawina
Vitaminum B2
H02AB08
Triamcinolon
Polcortolon tabl. a 4 mg
J01FG02
Dalfopristina/chinupristina
Synercid
J02AB02
Ketokonazol
Ketokonazol
M05BA02
Kwas klodronowy
Bonefos
N02AA01
Morfina
MST Continus, tabl. a 0,01 o przedłużonym uwalnianiu
N05BA01
Diazepam
Relsed wlewki doodbytnicze
R03CC04
Fenoterol
Fenoterol, tabl. a 0,005
R05CB02
Bromheksyna
Flegamina amp. 0,004/2 ml
Strona 97
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
wykreślono
Korekty:
Kod ATC
Lek (nazwa
międzynarodowa)
Lek (nazwa handlowa) Inne
Decyzja KT
A02BC01
Omeprazol
Losec
Umową przetargową w szpitalu objęta
jest tylko parenteralna postać
esomeprazolu
A11GA01
Kwas askorbinowy
Vitaminum C 0,5/5 ml
Wniosek Stacji Dializ
Przywrócono
C01DA02
Triazotan glicerolu
Nitroderm 5 TTS
Nitroderm 10 TTS
Wniosek anestezjologów; do
krótkotrwałego stosowania
Przywrócono
G02AD02
Dinoproston
Propess – wkładka
dopochwowa
Postać omyłkowo nie wpisana na SLL Skorygowano pomyłkę – wymienioną
postać dopisano
N01BB52
Lidokaina +
noradrenalina
Lidocainum
Postać omyłkowo nie wpisana na SLL Skorygowano pomyłkę – wymienioną
Hydrochloricum cum
postać dopisano
Noradrenalino, amp. A
2 ml
Strona 98
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
korekty
N02AA01
Morfina
Morfinum sulfas spinal Zmiana asortymentu u producenta na
amp. a 0,002/2 ml
wpisaną postać
Wpisano wymienioną postać na SLL
N02AB03
Fentanyl
Durogesic TTS 0,025;
0,05; 0,1
Przywrócono – ze względu na brak
innych możliwość zlecenia tej postaci
leku w Szpitalu
V03AE02
Sewelamer
Renagel
Omyłkowo nie wpisany do poprzedniej Skorygowano pomyłkę – lek dopisano
edycji SLL
Leki do stosowania miejscowego:
Kod ATC
Lek (nazwa
Lek (nazwa handlowa) Inne
międzynarodowa)
Decyzja KT
D06AX02
Chloramfenikol
Przywrócono – ze względu na brak
innych możliwość zlecenia tej postaci
leku w Szpitalu
Detreomycyna
1% maść 5,0
2% maść 5,0
Strona 99
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
korekty
D07AA02
Hydrokortyzon
(octan)
Hydrocortisonum
1% krem 15,0
Skorygowano pomyłkę – lek dopisano
D06AX04
Neomycyna
Neomycinum
aerozol
Przywrócono – ze względu na wniosek
dermatologów
S01AA01
Chloramfenikol
Oftalmologa cusi
chloramphenicol
1% maść do oczu
Przywrócono – ze względu na brak
innych możliwość zlecenia tej postaci
leku w Szpitalu
S01AA03
Neomycyna
Neomycinum
0,5% maść do oczu
Przywrócono – ze względu na brak
innych możliwość zlecenia tej postaci
leku w Szpitalu
S01AX02
Azotan srebra
Mova Nitrat pipetce
1% krople do oczu
Postać omyłkowo nie wpisana do
poprzedniej edycji SLL
Strona 100
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Skorygowano pomyłkę – lek dopisano
korekty
Spis treści
Grupy leków wg kodów ATC
Str.
LEKI DO STOSOWANIA OGÓLNOUSTROJOWEGO
A02A
Leki neutralizujące kwas solny
1
A02B
Leki w chorobie wrzodowej i refluksowej przełyku
1
A02BA
Antagoniści receptora H2
1
A02BC
Inhibitory pompy protonowej
A03A
Leki w chorobach czynnościowych jelit
2
A03AB
Syntetyczne cholinolityki
2
A03AD
Izochinolinowe alkaloidy opium
2
A03B
Naturalne alkaloidy tropanowe o działaniu cholinolitycznym
A03FA
Leki prokinetyczne
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
1 -- 2
2 -- 3
3
A04A
Leki przeciwwymiotne
3
A04AA
Antagoniści receptorów 5-HT3
3
A04AD
Inne leki przeciwwymiotne
A05A
Leki w chorobach dróg żółciowych
4
A05AA
Kwasy żółciowe
4
A06A
Leki przeczyszczające
4
A06AB
Związki kontaktowe
4
A06AD
Związki osmotyczne
5
A06AG
Związki przeczyszczające doodbytnicze
5
A07A
Leki w zakażeniach przewodu pokarmowego
5
A07B
Związki adsorbujące
A07D
Leki przeciwbiegunkowe
6
A07E
Leki w chorobach zapalnych jelit
6
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
3 -- 4
5 -- 6
A07F
Drobnoustroje p-biegunkowe
6
A09AA
Enzymy trzustkowe
6
A10A
Insuliny
6
A10AB
Insuliny i analogi insulin krótkodziałające
7
A10AC
Insuliny o pośrednim czasie działania
7
A10AD
Mieszaniny insulin o krótkim i pośrednim czasie działania
A10AE
Insuliny o długim czasie działania
8
A10B
Doustne leki hipoglikemizujące
8
A10BA
Biguanidy
8
A10BB
Pochodne sulfonylomocznika
A11
Witaminy
A12
Związki do suplementacji minerałów
10
B01A
Leki wpływające na hemostazę
10
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
7 -- 8
8 -- 9
9 -- 10
B01AA
Antagoniści witaminy K
B01AB
Heparyny
B01AC
Leki antyagregacyjne
B01AD
Enzymy (fibrynolityczne)
B02
Leki przeciwkrwotoczne
B03
Leki do leczenia niedokrwistości
12 -- 13
B05
Płyny infuzyjne
13 -- 14
B05AA
Płyny infuzyjne koloidalne
B05BA03
Płyny infuzyjne z glukozą
B05BC
Płyny infuzyjne wywołujące diurezę osmotyczną
15
B05C
Płyny irygacyjne
15
B05XA
Płyny infuzyjne - krystaloidy
15 -- 16
C01A
Glikozydy nasercowe
16 -- 17
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
10
10 -- 11
11
11 -- 12
12
14
14 -- 15
C01B
Leki antyarytmiczne klas I i III
C01CA
Adrenomimetyki o działaniu inotropowym dodatnim
C01DA
Leki rozkurczające naczynia w chorobie wieńcowej
18
C01E
Inne leki stosowane w kardiologii
19
C01EA
Prostaglandyny
19
C01EB
Inne leki grupy C01E
19
C02
Leki przeciwnadciśnieniowe
C03
Leki moczopędne
20
C04
Leki rozszerzające naczynia obwodowe
21
C05
Leki o działaniu ochronnym na naczynia
21
C07
Beta-adrenolityki
21 -- 22
C08
Antagoniści wapnia
22 -- 23
C09A
Inhibitory konwertazy angiotensyny
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
17
17 -- 18
19 -- 20
23
C09CA
Antagoniści receptorów AT1 dla angiotensyny II
24
C10
Leki hipolipemizujące
24
C10AA
Statyny
24
C10AB
Fibraty
24 -- 25
C10AC
Żywice jonowymienne
25
D05B
Leki p-łuszczycowe do stosowania ogólnego
25
D10B
Leki p-trądzikowe do stosowania ogólnego
25
G02A
Leki przyspieszające poród
G02CB
Inhibitory prolaktyny
26
G03
Hormony płciowe i leki modulujące czynność układu płciowego
26
G03CA
Naturalne i półsyntetyczne estrogeny
26
G03D
Progestogeny
G03GA
Gonadotropiny
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
25 -- 26
26 -- 27
27
G03X
Inne leki grupy G03
G04
Leki urologiczne
G04C
Leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego
28
H01
Hormony przysadki i podwgórza
28
H02
Glikokortykosteroidy do stosowania ogólnoustrojowego
H03
Leki stosowane w chorobach tarczycy
30
H03A
Hormony tarczycy
30
H03B
Tyreostatyki
30
H04
Hormony trzustkowe
30
H05
Leki wpływające na równowagę wapniową
30
J01
Leki p-bakteryjne do stosowania ogólnoustrojowego
31
J01A
Tetracykliny
31
J01C
Penicyliny
31
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
27
27 -- 28
28 -- 29
J01CA
Penicyliny o poszerzonym zakresie działania
31
J01CE
Penicyliny naturalne
32
J01CF
Penicyliny p-gronkowcowe
32
J01CR
Połączenia penicylin i inhibitorów beta-laktamaz
J01D
Inne niż penicyliny antybiotyki beta-laktamowe
33
J01DB
Cefalosporyny I generacji
33
J01DC
Cefalosporyny II generacji
33
J01DD
Cefalosporyny III generacji
34
J01DE
Cefalosporyny IV generacji
34
J01DF
Monobaktamy
34
J01DH
Karbapenemy
34 -- 35
J01E
Sulfonamidy i trimetoprim
J01FA
Makrolidy
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
32 -- 33
35
35 -- 36
J01FF
Linkosamidy
J01G
Aminoglikozydy
J01MA
Fluorowane chinolony
37
J01XA
Glikopeptydy
38
J01XB
Polimyksyny
38
J01XD
Pochodne imidazolu
38
J01XE
Pochodne nitrofuranu
38
J01XX
Inne leki p-bakteryjne
39
J02A
Leki p-grzybicze do stosowania ogólnoustrojowego
39
J02AA
Antybiotyki
39
J02AC
Pochodne triazolu
J02AX
Inne leki p-grzybicze
40
J04A
Leki przeciwgruźlicze
40
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
36
36 -- 37
39 -- 40
J05
Leki p-wirusowe do stosowania ogólnoustrojowego
J06A
Surowice odpornościowe
J06B
Przeciwciała
J07
Szczepionki
42
L01
Leki p-nowotworowe
42
L01A
Leki alkilujące
43
L01D
Antybiotyki cytotoksyczne i substancje o podobnej strukturze
43
L01X
Inne leki grupy L01
43
L02
Leki hormonalne stosowane w onkologii
44
L03
Leki immunostymulujące
44
L04
Leki immunosupresyjne
M01
Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
46
M01A
Niesteroidowe leki p-zapalne
46
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
40 -- 41
41
41 -- 42
44 -- 45
M01C
Specyficzne leki stosowane w reumatologii
46
M03
Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe
47
M04
Leki p-dnie moczanowej
M05
Leki stosowane w chorobach kości
48
N01
Leki znieczulające
48
N01A
Leki znieczulające ogólnie
48 -- 49
N01B
Leki znieczulające miejscowo
49 -- 50
N02
Leki p-bólowe
N02A
Opioidy
N02B
Nieopioidowe leki p-bólowe i p-gorączkowe
51
N02C
Leki p-migrenowe
52
N03
Leki p-padaczkowe
N04
Leki stosowane w chorobie Parkinsona
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
47 -- 48
50
50 -- 51
52 -- 53
53
N05A
Neuroleptyki
53
N05B
Leki p-lękowe
54
N05BX
Inne leki p-lękowe
54
N05C
Leki uspokajająco-nasenne
N06A
Leki p-depresyjne
55
N06D
Leki p-otępienne
55
N07A
Cholinomimetyki
56
N07B
Leki stosowane w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych
56
P01
Leki p-pierwotniakowe
56
P02
Leki p-robacze
R03
Leki stosowane w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli
57
R03A
Beta-adrenomimetyki wziewne
57
R03AK
Beta-mimetyki wziewne + inne leki rozkurczające oskrzela
57
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
54 -- 55
56 -- 57
R03BA
Glikokortykosteroidy wziewne
58
R03BB
Cholinolityki wziewne
58
R03C
Adrenomimetyki do stosowania ogólnoustrojowego
58
R03CC
Beta-adrenomimetyki do stosowania ogólnoustrojowego
R03DA
Metyloksantyny
R05C
Leki wykrztuśne i mukolityczne
R05D
Leki p-kaszlowe
60
R06A
Leki p-histaminowe do stosowania ogólnoustrojowego
60
R07
Inne leki stosowane w chorobach układu oddechowego
60 -- 61
S01EC
Inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania ogólnoustrojowego w
jaskrze
61
V03AB
Odtrutki
61
V03AE
Leki stosowane w leczeniu hiperkaliemii i hiperfosfatemii
61
V03AF
Leki zmniejszające toksyczność leków przeciwnowotworowych
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
58 -- 59
59
59 -- 60
61 -- 62
LEKI DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO
A01AA
Profilaktyka p-próchnicza
A01AB
Leki p-zakaźne i antyseptyczne do stosowania w jamie ustnej
A01AC
Kortykosteroidy do stosowania w jamie ustnej
64
C05AX
Preparaty miejscowe do leczenia guzków krwawniczych odbytu
64
D01A
Leki p-grzybicze do stosowania miejscowego w dermatologii
D02
Substancje natłuszczające i ochronne
D03
Preparaty do leczenia ran i owrzodzeń
D05A
Leki p-łuszczycowe do stosowania miejscowego
D06A
Antybiotyki do stosowania miejscowego w dermatologii
D06BA
D06C
63
63 -- 64
64 -- 65
65
65 -- 66
66
66 -- 67
Chemioterapeutyki do stosowania miejscowego w dermatologii
67
Kombinacje leków p-zakaźnych do stosowania miejscowego w dermatologii
67
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
D07A
Jednoskładnikowe preparaty kortykosteriodów do stosowania miejscowego
w dermatologii
67
D07AA
Słabe kortykosteroidy
67
D07AB
Umiarkowanie silne kortykosteroidy
68
D07AC
Silne kortykosteroidy
68
D07AD
Bardzo silne kortykosteridy
68
D07B
Kortykosteroidy w połączeniach ze środkami antyseptycznymi i innymi
substancjami
D07C
Kortykosteridy w połączeniach z antybiotykami
D08A
Środki odkażające i antyseptyczne
69 -- 70
D10A
Leki p-trądzikowe do stosowania miejscowego
70 -- 71
D11
Inne preparaty dermatologiczne
71
G01A
Leki p-zakaźne i antyseptyczne - preparaty ginekologiczne
71
G01AF
Pochodne imidazolu - preparaty ginekologiczne
G01AX
Inne leki grupy G01A
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
68 -- 69
69
71 -- 72
72
M02A
Niesteroidowe leki p-zapalne do stosowania miejscowego
72
P01
Leki p-pierwotniakowe
72
P03
Leki p-pasożytnicze do stosowania zewnętrznego
73
R01A
Leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej i inne donosowe preparaty
do stosowania miejscowego
S01
Preparaty okulistyczne do stososowania miejscowego
S01A
Leki p-zakaźne i antyseptyczne - preparaty okulistyczne
73 -- 74
S01B
Leki p-zapalne - preparaty okulistyczne
74 -- 75
S01CA01
Leki p-zakaźne i p-zapalne - preparaty okulistyczne
75
S01CB
Kortykosteroidy
75
S01E
Leki p-jaskrowe
75 -- 76
S01F
Leki rozszerzające źrenicę
76
S01GA
Leki kurczące naczynia krwionośne - preparaty okulistyczne
77
S01GX01
Leki przeciwalergiczne - preparaty okulistyczne
77
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
72 -- 73
73
S01H
Leki znieczulające miejscowo - preparaty okulistyczne
77
S01LA
Leki zapobiegające nowotworzeniu naczyń w okulistyce
77
S01X
Inne leki grupy S01
S03
Leki p-zakaźne i p-zapalne - preparaty okulistyczne i otolaryngologiczne
77 -- 78
78
Leki niezbędne do leczenia w szpitalu, których nie ma w polskim lekospisie
79 -- 81
Środki diagnostyczne i stosowane pomocniczo
82 -- 86
Preparaty żywieniowe
87 -- 94
95
Zmiany na SLL wprowadzone w okresie od poprzedniego wydania Receptariusza (VI.
2006)
Wprowadzono
96
Wykreślono
97
Korekty
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
98 -- 100
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
LEKI DO STOSOWANIA OGÓLNOUSTROJOWEGO
Kod ATC
Grupy leków/leki - nazwy
międzynarodowe
Leki - nazwy
handlowe
A02A
Leki neutralizujące kwas solny
A02AD01
Wodorotlenek glinu +
wodorotlenek magnezu
A02B
Leki w chorobie wrzodowej i refluksowej przełyku
A02BA
Antagoniści receptora H2
Klasyfikacja
wg SLL
Postać farmaceutyczna
Przeciętna dawka
dobowa w głównym
wskazaniu (DDD)
250 ml zaw. (100 ml = 3,5 wodorotlenku glinu + 4,0
75 ml
wodorotlenku magnezu)
A02BA02 Ranitydyna
Ranigast
tabl. powl. a 0,15
0,3
A02BA02 Ranitydyna
Solvertyl
amp. a 0,05/2 ml
0,3
A02BA02 Ranitydyna
Ranigast
100 ml roztw. do wlewu 0,5 mg/1 ml
0,3
Gasec-20 Gastrocaps,
Omeprazol-Egis,
Polprazol
kaps.a 0,02
0,02
A02BC
Inhibitory pompy protonowej
A02BC01 Omeprazol
Strona 1
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
A02BC02 Pantoprazol
Controloc
LR
tabl.a 0,04
0,04
A02BC02 Pantoprazol
Controloc
LR
fiol. a 0,04
0,04
A02BC05 Esomeprazol
Nexium
LR
fiol. a 0,04
0,03
Spasmophen duplex
draż. a 0,01
0,025
A03AD01 Papaweryna
Papaverinum
hydrochloricum
amp. a 0,04/2 ml
0,1
A03AD02 Drotaweryna
Galospa,
No-Spa Forte
tabl. a 0,04
tabl. a 0,08
0,1
A03AD02 Drotaweryna
No-Spa
amp. a 0,04/2ml
0,1
A03A
Leki w chorobach czynnościowych jelit
A03AB
Syntetyczne cholinolityki
A03AB03 Oksyfenonium
A03AD
A03B
Izochinolinowe alkaloidy opium
Naturalne alkaloidy tropanowe o działaniu cholinolitycznym
Strona 2
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
A03BA01 Atropina
Atropinum sulfuricum
amp. a 0,5 mg/1 ml
amp. a 1 mg/1 ml
1,5 mg
A03BB01 Butyloskopolamina
Scopolan
czopki a 0,01
0,06
A03BB01 Butyloskopolamina
Buscolysin
amp. a 0,02/1 ml
0,06
A03FA
Leki prokinetyczne
A03FA01
Metoklopramid
Metoclopramidum
tabl. a 0,01
0,03
A03FA01
Metoklopramid
Metoclopramidum
amp. a 0,01/2 ml
0,03
A04A
Leki przeciwwymiotne
A04AA
Antagoniści receptorów 5-HT3
Atossa
amp. a 0,004/2 ml
amp. a 0,008/2 ml
0,016
Aviomarin
tabl. a 0,05
0,4
A04AA01 Ondansetron
A04AD
Inne leki przeciwwymiotne
A04AD
Dimenhydrinat
Strona 3
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
A04AD
Dimenhydrinat
Aviomarin
amp. a 0,05/1 ml
0,4
A04AD
Tietylperazyna
Torecan
draż. a 0,0065
0,0195
A04AD
Tietylperazyna
Torecan
czopki a 0,0065
0,0195
A04AD
Tietylperazyna
Torecan
amp. a 0,0065/ 1ml
0,0195
A05A
Leki w chorobach dróg żółciowych
A05AA
Kwasy żółciowe
Ursopol
kaps. a 0,3
0,75
A06AB02 Bisakodyl
Bisacodyl
czopki a 0,01
0,01
A06AB06 Owoc strączyńca/sennozydy
X-Prep
flakon płynu doustnego 0,15/75 ml
nie ustalona
wg producenta 75 ml
A05AA02 Kwas ursodeoksycholowy
A06A
Leki przeczyszczające
A06AB
Związki kontaktowe
LR
Strona 4
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
A06AD
Związki osmotyczne
A06AD11 Laktuloza
A06AG
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Lactulosum
1000 ml syrop 6,5/10ml
6,7 czyli ok. 15 ml
Związki przeczyszczające doodbytnicze
A06AG01 Fosforany sodu
Enema,
Rectanal
150 ml płynu doodbytniczego
nie ustalona
wg producenta 150 ml
A06AG04 Glicerol
Suppositoria glycerini
czopki a 2 g
nie ustalona
wg producenta 1
czopek
A07A
Leki w zakażeniach przewodu pokarmowego
A07AA01 Neomycyna
Neomycinum
tabl. a 0,25
5
A07AA02 Nystatyna
Nystatyna
draż. a 500 tys. j.m.
zawiesina 2,4 mln j.m./5 ml
1,5 mln j.m.
A07AX03 Nifuroksazyd
Nifuroksazyd
tabl. a 0,1
0,6
Carbo Medicinalis
tabl. lub kaps. a 0,2 lub 0,3
5
A07B
Związki adsorbujące
A07BA01 Węgiel aktywowany
Strona 5
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
A07BC05 Smektyn dwuoktanościenny
A07D
Smecta
saszetki a 3,76 proszku do przygotowania roztw.
doustnego
9
Loperamid WZF
tabl. a 0,002
0,01
Leki przeciwbiegunkowe
A07DA03 Loperamid
A07E
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Leki w chorobach zapalnych jelit
A07EC01 Sulfasalazyna
Sulfasalazin
tabl. powl.a 0,5
2
A07EC02 Mesalazyna
Pentasa
tabl.o przedłużonym uwalnianiu a 0,5
1,5
Enterol 250
kaps. a 0,25
1
Lipancrea 16000
kaps. 16 000 j.Ph.Eur. lipazy, 11 500 j. Ph.Eur.
amylazy, 900 j. Ph.Eur. proteaz
nie ustalona
wg producenta 5000 j.
Ph.Eur. lipazy/kg m.c.
A07F
Drobnoustroje p-biegunkowe
A07FA02
Sacharomyces boulardi
A09AA
Enzymy trzustkowe
A09AA02 Pankreatyna
A10A
Insuliny
Strona 6
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
A10AB
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Insuliny i analogi insulin krótkodziałające
A10AB01 Insulina biosyntetyczna ludzka
Actrapid Penfill,
A10AB03 Insulina monokomponentna
Insulinum Maxirapid
WO-S
fiol. a 800 j.m./10 ml
40 j.m.
A10AB03 Insulina jednoszczytowa
Insulinum Maxirapid
ChO-S
fiol. a 800 j.m./10 ml
40 j.m.
A10AB04
Analogi insuliny
szybkodziałające
Humalog,
NovoRapid
A10AC
Insuliny o pośrednim czasie działania
LRZ
40 j.m.
LRZ
40 j.m.
LRZ
40 j.m.
A10AC01 Insulina biosyntetyczna ludzka
Insulatard Penfill
A10AC03 Insulina monokoponentna
Insulinum Semilente
WO-S
Insulinum Lente WO-S
fiol. a 800 j.m./10 ml
40 j.m.
A10AC03 Insulina jednoszczytowa
Insulinum Lente ChO-S
fiol. a 800 j.m./10 ml
40 j.m.
A10AD
Mieszaniny insulin o krótkim i pośrednim czasie działania
A10AD01 Insulina biosyntetyczna ludzka
Humulin M3
LRZ
40 j.m.
Strona 7
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
A10AD04
Insulina lispro z zawiesiną
protaminową insuliny lispro
A10AE
Isuliny o długim czasie działania
Humalog Mix 25
Humalog Mix 50
LRZ
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
40 j.m.
Insulinum Ultralente
ChO-S
fiol. a 800 j.m./10 ml
40 j.m.
Metformax
Glucophage
tabl. a 0,5
tabl. a 0,85
2
A10BB01 Glibenklamid
Euclamin
tabl. a 0,005
0,01
A10BB03 Tolbutamid
Diabetol
tabl. a 0,5
1,5
A10BB07 Glipizyd
Glibenese
tabl. a 0,005
0,01
A10BB08 Glikwidon
Glurenorm
tabl. a 0,03
0,06
A10AE03 Insulina jednoszczytowa
A10B
Doustne leki hipoglikemizujące
A10BA
Biguanidy
A10BA02 Metformina
A10BB
Pochodne sulfonylomocznika
Strona 8
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Diaprel MR,
Diazidan
tabl. a 0,08
tabl. o przedł. uwalnianiu a 0,03
0,16
różne
tabl. a 0,001
tabl. a 0,002
tabl. a 0,003
tabl. a 0,004
0,002
A11CC03 Alfakalcydol 1(OH)D3
Alfadiol
Alfakalcidol
kaps. a 0,25 mcg
kaps. a 1 mcg
1 mcg
A11CC05 Cholekalcyferol (D3)
Devicap
krople a 15 tys. j.m./1 ml ( 1 kropla = ok.. 500 j.m.
vit. D3)
nie ustalona
A11CC06 Kalcyfediol 25(OH)D3
Devisol
krople a 0,015 mg/1 ml (1 kropla = 5 mcg
kalcyfediolu)
nie ustalona
A11GA01 Kwas askorbinowy
Cebion
krople doustne 0,1/1 ml
0,2
A11GA01 Kwas askorbinowy
Vitaminum C
amp. a 0,5/5 ml
0,2
A11HA01 Nikotynamid (PP)
Vitaminum PP
tabl. a 0,2
0,15
A11HA02 Pirydoksyna (B6)
Vitaminum B6
tabl. a 0,05
0,16
A11HA02 Pirydoksyna (B6)
Vitaminum B6
amp. a 0,05/2 ml
0,16
A10BB09 Gliklazyd
A10BB12 Glimepiryd
A11
Witaminy
Strona 9
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
A11HA03 Tokoferol ( E)
A12
Vitaminum E
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
30 kaps. a 0,1
10 ml kropli a 0,3/1 ml
0,2
Związki do suplementacji minerałów
A12AA04 Węglan wapnia
Calperos
kaps. a 1,0 (= 0,4 wapnia elementarnego)
3,0 węglanu wapnia
A12BA01 Chlorek potasu
Kalipoz prolongatum
tabl. a 0,75 (= 10 mmol K elementarnego)
3,0 chlorku potasu
granulat a 20 mmol K elementarnego w saszetce
nie ustalona
Zincteral
tabl. a 0,124 (= 0,045 cynku elementarnego)
0,6 siarczanu cynku
Magnezin
tabl. a 0,2 (= 0,052 magnezu elementarnego)
tabl. a 0,5 (= 0,13 magnezu elementarnego)
nie ustalona
Acenocumarol
tabl. a 0,004
0,005
A12BA51
Chlorek potasu + wodorowęglan
Kalium effervescens
potasu
A12CB01 Siarczan cynku
A12CC
Zasadowy węglan magnezu
B01A
Leki wpływające na hemostazę
B01AA
Antagoniści witaminy K
B01AA07 Acenokumarol
B01AB
Heparyny
Strona 10
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
B01AB01 Heparyna
Heparinum
fiol. a 25 000 j.m./5 ml
10 000 j.m.
B01AB02 Antytrombina III
Antithrombin III Imuno LRZ
amp. a 500 j.m.
amp. a 1000 j.m.
2100 j.m.
B01AB05 Enoksaparyna
Clexane
B01AB06 Nadroparyna
Fraxiparine
Fraxodi
B01AC
20 mg (=2000 j. aXa)
2850 j. AXa
Leki antyagregacyjne
B01AC04 Klopidogrel
różne
B01AC05 Tiklopidyna
B01AC06 Kwas acetylosalicylowy
B01AD
ampstrz. a 0,02/02 ml
ampstrz. a 0,04/0,4 ml
ampstrz. a 0,06/0,6 ml
ampstrz. a 0,08/0,8 ml
ampstrz. 0,1/1,0 ml
ampstrz. a 2850 j. aXa/0,3 ml
ampstrz. a 3800 j. aXa/0,4 ml
ampstrz. a 5700 j. aXa/0,6 ml
ampstrz. a 7600 j aXa/0,8 ml
ampstrz. a 9500 j. aXa/1,0 ml
ampstrz. a 11400 j. aXa/0,6
LR
tabl. powl. a 0,075
0,075
różne
tabl. powl. a 0,25
0,5
różne
tabl. a 0,075
tabl. a 0,325
1 tabl. niezależnie od
dawki
Streptase 1500
Streptokinase
fiol. a 1,5 mln j.m.
1,5 mln j.m.
Enzymy
B01AD01 Streptokinaza
Strona 11
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
B01AD02 Alteplaza (tPA)
B02
Actilyse
LRZ
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
fiol. a 0,02 lub 0,05
0,1
Leki przeciwkrwotoczne
B02AA02 Kwas traneksamowy
Exacyl
amp. a 0,5/5 ml
2
B02AB01 Aprotynina
Traskolan
amp. a 500 tys. j.m.
500 tys. j.m.
B02AD10 Drotrekogina alfa
Xigris
amp. a 0,005 lub 0,02
0,04
B02BA01 Fitomenadion
Vitacon
tabl. drażowane 0,01
0,02
B02BA01 Fitomenadion
Vitacon
amp. a 0,001/0,5 ml lub 0,01/1 ml
0,02
B02BD09 Nonacog alfa (VIIA)
NovoSeven 60,
NovoSeven 120
fiol. a 60 000 j.m. lub 120 000 j.m.
1000 j.m.
B02BD30 Trombina
Trombina 400
amp. a 400 j.m.
nie ustalona
B02BX01 Etamsylat
Cyclonamine
amp. 0,25/2 ml
nie ustalona
B03
LRZ
LRZ
Leki do leczenia niedokrwistości
Strona 12
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
B03AA03 Glukonian żelaza II
Ascofer
draż. a 0,2 glukonianu żelaza II (0,024 żelaza II
elementarnego)
0,2 żelaza II
elementarnego
B03AA07 Siarczan żelaza II
Hemofer prolongatum
draż. a 0,325 siarczan żelaza II (0,105 żelaza II
elementarnego)
0,2 żelaza II
elementarnego
B03AB04 Wodorotlenek żelaza III
Ferrum Lek
syrop 0,05 żelaza III elementarnego/5 ml (kompleks
nie ustalona
z polimaltozą)
B03AB04 Wodorotlenek żelaza III
Ferrum Lek
Venofer
B03BA01 Cyjanokobalamina (B12)
B03BB01
Kwas foliowy
B03XA01 Erytropoetyna alfa
B03XA01 Erytropoetyna beta
amp. a 0,1/2 ml
amp. a 0,1/5 ml
0,1 żelaza III
elementarnego
Vitaminum B12
amp. a 0,1 mg/1 ml
amp. a 0,001/2 ml
0,02 mg
Acidum folicum
Folacid
tabl. a 0,005
tabl. a 0,015
dawka lecznicza 0,01
ampstrz. a 1000 j.m./0,5 ml
ampstrz. a 2000 j.m./0,5 ml
ampstrz. a 4000 j.m./0,5 ml
1000 j.m.
Eprex
NeoRecormon
B03XA02 Darbepoetyna alfa (2007 nowy) Aranesp
B05
LR
LRZ
ampstrz. a 1000 j.m./0,3 ml
ampstrz. a 2000 j.m./0,3 ml
ampstrz. a 5000 j.m./0,3 ml
ampstrz. a 6000 j.m./0,3 ml
wkład z subst. a 10000 j.m.
wkład z subst. a 20000 j.m.
fiol. z subst. a 50000 j.m.
ampstrz. a 10 mcg/0,4 ml
ampstrz. a 15 mcg/0,375 ml
ampstrz. a 30 mcg/0,3 ml
ampstrz. a 60 mcg/0,3 ml
LRZ
LRZ
1000 j.m.
45 mcg
Płyny infuzyjne
Strona 13
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
B05
Woda do wstrzyknięć
B05AA
Płyny infuzyjne koloidalne
Aqua pro iniectione
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
roztwór do wstrzyknięć opakowania:
1/ a 10 ml
2/ a 500 ml
nie dotyczy
B05AA01 Albumina ludzka 20%
LR
20 % roztwór i.v. butelka 10,0/90 ml
nie dotyczy
B05AA01 Albumina ludzka 5%
LR
5 % rotwór i.v. butelka 12,5/250 ml
nie dotyczy
B05AA05 Dekstran 40000 10 %
10% roztwór i.v. butelka 50,0/500 ml
nie dotyczy
B05AA05 Dekstran 70000 6 %
6% roztwór i.v. 30,0/500 ml
nie dotyczy
B05AA06 Żelatyna 4%
Gelofusine 4 %
4% roztwór i.v. 20,0/500 ml
nie dotyczy
B05AA07 Hydroksyetyloskrobia 6% .
Voluven
6% roztwór i.v. 30,0/500 ml
nie dotyczy
B05AA07 Hydroksyetyloskrobia 10% .
Hydroksyetyloskrobia
10% 200/0,5
10% roztwór i.v. 50,0/500 ml
nie dotyczy
Glucosum 5%
5% roztwór i.v. 25,0/250 ml
5% roztwór i.v. 50,0/500 ml
nie dotyczy
B05BA03 Płyny infuzyjne z glukozą
B05BA03 Glukoza 5%
Strona 14
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
B05BA03 Glukoza 10%
Glucosum 10%
10% roztwór i.v. 50,0/500 ml
nie dotyczy
B05BA03 Glukoza 20%
Glucosum 20%
20% roztwór i.v. 2,0/10 ml
20% roztwór i.v. 100,0/500 ml
nie dotyczy
B05BA03 Glukoza 40%
Glucosum 40%
40% roztwór i.v. 4,0/10 ml
nie dotyczy
Mannitol 20%
20% roztwór i.v. 50,0/250 ml
nie ustalona
wg producenta 100 g
B05CX03 Glicyna
Glicyna
1,5% płyn do płukania pęcherza a 3000 ml
2% płyn do płukania pęcherza a 3000 ml
nie dotyczy
B05CX10 Sorbitol + mannitol
Purisole SM diluted
płyn do płukania pecherza
nie dotyczy
B05XA01 Chlorek potasu
Kalium chloratum
15% roztwór i.v. amp. 1,5/10 ml (20 mmol K
elementarnego)
15% roztwór i.v. fiol. 3,0/20 ml (40 mmol K
elementarnego)
nie ustalona
B05XA02 Wodorowęglan sodu
Natrium bicarbonicum
8,4% roztwór i.v. amp. a 20 ml (84 mg/ml)
nie ustalona
B05BC
Płyny infuzyjne wywołujące diurezę osmotyczną
B05BC01
Mannitol 20 %
B05C
Płyny irygacyjne
B05XA
Płyny infuzyjne - krystaloidy
Strona 15
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
B05XA03 Chlorek sodu
Natrium chloratum
0,9% roztwór i.v. opakowania:
1/ a 10 ml,
2/ a 100 ml,
3/ a 250 ml,
4/ a 500 ml,
5/ a 1000 ml
6/ a 3000 ml
B05XA03 Chlorek sodu
Natrium chloratum
10% roztwór i.v a 10ml
nie dotyczy
B05XA05 Siarczan magnezu
Magnesium sulfuricum
20% roztwór i.v. amp. 2,0/10 ml
nie ustalona
B05XA07 Chlorek wapnia
Calcium chloratum
10% roztwór i.v. amp. a 1,0/10 ml
nie ustalona
B05XA07 Glukonian wapnia
Calcium Pliva
10% roztwór i.v. amp. a 1,0/10 ml
nie ustalona
B05XA30 Elektrolity - połączenia
Płyn wieloelektrolitowy
fizjologiczny
iotoniczny
roztwór i.v. opakowania a 500 ml
nie dotyczy
B05XA30 Elektrolity - połączenia
Solutio Ringeri
roztwór i.v. opakowania a 250 ml i 500 ml
nie dotyczy
B05XA30 Elektrolity - połączenia
Solutio Ringeri Lactate
roztwór i.v. opakowania a 500 ml i 1000 ml
nie dotyczy
Digoxin
tabl. a 0,25 mg
0,25 mg
C01A
nie dotyczy
Glikozydy nasercowe
C01AA05 Digoksyna
Strona 16
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
C01AA05 Digoksyna
Digoxin
amp. a 0,5 mg/2 ml
0,25 mg
C01AA08 Metylodigoksyna
Medigox
30 tabl. a 0,1 mg
0,2 mg
C01BA01 Chinidyna
Chinidinum sulfuricum
draż. a 0,2
1,2
C01BB01
Lidokaina
Lignocainum
hydrochloricum
amp. a 0,02/2 ml
amp. a 0,04/2 ml
3
C01BB02
Meksyletyna
Mexicord
kaps. a 0,2
0,8
C01BC03 Propafenon
Polfenon
tabl. powl. a 0,15
tabl. powl. a 0,3
0,3
C01BC03 Propafenon
Rytmonorm
amp. a 0,07/20 ml
0,3
C01BD01 Amiodaron
Opacorden
tabl. a 0,2
0,2
C01BD01 Amiodaron
Cordarone
amp. a 0,15/3 ml
0,2
C01B
C01CA
Leki antyarytmiczne klas I i III
Adrenomimetyki o działaniu inotropowym dodatnim
Strona 17
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
C01CA03 Noradrenalina
Levonor
amp. a 0,001/1 ml
0,006
C01CA04 Dopamina
Dopaminum
hydrochloricum
amp. a 0,2/5 ml
0,5
C01CA07 Dobutamina
Dobutamin-Hexal
fiol. a 0,25
0,5
C01CA24 Adrenalina
Adrenalinum
amp. 0,001/ml
0,5 mg
C01CE02
Milrinon
Corotrope
amp. a 0,01/10 ml
0,05
C01DA
Leki rozkurczające naczynia w chorobie wieńcowej
C01DA02 Triazotan glicerolu
Nitroglycerinum
tabl. podjęz. a 0,5 mg
2,5 mg
C01DA02 Triazotan glicerolu
Nitromint
aerozol 0,4 mg/dawkę
2,5 mg
C01DA02 Triazotan glicerolu
Nitroderm 5 TTS
Nitroderm 10 TTS
0,005/24 h (konieczna 8-10 h/24 h przerwa)
0,01/24 h (konieczna 8-10 h/24 h przerwa)
5 mg
C01DA02 Triazotan glicerolu
Nitracor
amp a 0,01/5 ml
nie ustalona
C01DA14 Monoazotan izosorbidu
Effox,
Mononit retard
tabl. a 0,02
tabl. a 0,04
tabl. a 0,06
tabl. a 0,1
0,04
Strona 18
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
C01E
Inne leki stosowane w kardiologii
C01EA
Prostaglandyny
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
C01EA01 Alprostadil
Prostin VR
LRZ
amp. a 0,5 mg/1 ml
0,5 mg
C01EA01 Alprostadil alfadex
Prostavasin 20
LRZ
amp. a 0,02
nie ustalona
Adenocor
amp. a 0,006/2 ml
0,015
Dopegyt
tabl. a 0,25
2
C02AC01 Klonidyna
Iporel
tabl. a 0,075 mg
0,45 mg
C02CA04 Doksazosyna
różne
tabl. a 0,001
tabl. a 0,002
tabl. a 0,004
0,004
C02CA06 Urapidil
Ebrantil
amp. a 0,025/5 ml
0,05
C01EB
Inne leki grupy C01E
C01EB10
Adenozyna
C02
Leki przeciwnadciśnieniowe
C02AB
Metyldopa
LR
Strona 19
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
C02DB01 Dihydralazyna
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Dihydralazinum
tabl. a 0,025
0,075
C03AA03 Hydrochlorotiazyd
Hydrochlorothiazidum
tabl. a 0,025
0,025
C03BA04 Chlortalidon
Hygroton
tabl. a 0,05
0,025
C03BA11 Indapamid
Tertensif SR
tabl. o przedłużonym działaniu a 0,0015
tabl. powl. a 0,0025
0,0025
wg producenta postaci
zmodyfikowanej
0,0015
C03CA01 Furosemid
Furosemidum
tabl. a 0,04
0,04
C03CA01 Furosemid
Furosemidum
amp. a 0,02/2 ml
0,04
C03CA04 Torasemid
Diuver
Trifas
tabl. a 0,01
tabl. a 0,2
0,015
C03DA01 Spironolakton
Spironol
tabl. a 0,025
0,075
C03DA01 Spironolakton
Aldactone
amp. a 0,2/10 ml
C03AX01 Hydrochlorotiazyd + amilorid
Tialorid mite
tabl. a 0,025 hydrochlorotiazydu + 0,0025 amiloridu
C03
Leki moczopędne
LR
Strona 20
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
0,025 w przeliczeniu
na hydrochlorotiazyd
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
C04
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Leki rozszerzające naczynia obwodowe
C04AD03 Pentoksyfilina
Polfilin,
Polfilin prol.
tabl. o przedłużonym działaniu a 0,4
tabl. o przedłużonym działaniu a 0,6
1
C04AD03 Pentoksyfilina
Polfilin
amp. a 0,1/5 ml
amp. a 0,3/15 ml
0,3
5 amp. 1%; 2% lub 5% roztw/2 ml
nie dotyczy
tabl. powl. a 0,45 diosminy + 0,05 hesperydyny
nie ustalona
C05
Leki o działaniu ochronnym na naczynia
C05BB02
Polidokanol
Aethoxysklerol 1%,
2%, 3%
LR
C05CA53 Diosmina + hesperydyna
C07
Beta-adrenolityki
C07AA05 Propranolol
Propranolol
tabl. a 0,01
tabl. a 0,04
0,16
C07AA05 Propranolol
Propranolol
amp. a 0,001/1 ml
0,16
C07AA07 Sotalol
Biosotal
tabl. a 0,04
tabl. a 0,08
tabl. a 0,16
0,16
C07AA07 Sotalol
Sotahexal
amp. a 0,04/4 ml
0,16
Strona 21
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
C07AB02 Metoprolol
Metocard
tabl. a 0,05
tabl. o przedłużonym uwalnianiu a 0,025 i 0,1
0,15
C07AB02 Metoprolol
Betaloc
amp. a 0,005/5 ml
0,15
C07AB03 Atenolol
Atenolol
tabl. a 0,025
tabl. a 0,05
0,075
C07AB04 Acebutolol
Abutol
tabl. powl. a 0,2
0,4
C07AB07 Bisoprolol
różne
tabl. a 0,005
tabl. a 0,01
0,01
C07AG01 Labetalol
Pressocard
tabl. powl. a 0,2
0,6
C07AG02 Karwedilol
różne
tabl. a 0,0125
tabl. a 0,025
0,0375
C08CA01 Amlodipina
Aldan
Amlopin
Amlozek
Tenox
tabl. a 0,005
tabl. a 0,01
0,005
C08CA05 Nifedipina
Cordafen
tabl. powl. a 0,01
0,03
C08CA06 Nimodypina
Nimotop S
amp. a 0,01/50 ml
0,05
C08
Antagoniści wapnia
LR
Strona 22
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Nitrendypina
tabl. a 0,01
tabl. a 0,02
0,02
C08DA01 Werapamil
Lekoptin Retard
Staveran
tabl. powl./draż. a 0,04
tabl. powl./draż. a 0,08
tabl. powl./draż. a 0,12
tabl. o przedłużnym uwalnianiu a 0,12
tabl. o przedłużnym uwalnianiu a 0,24
0,24
C08DA01 Werapamil
Lekoptin
amp. a 0,005/2 ml
0,24
C08DB01 Diltiazem
Dilzem retard
Oxycardil
tabl. a 0,06
tabl. o przedłużonym uwalnianiu a 0,09
0,24
C08CA08 Nitrendypina
C09A
Inhibitory konwertazy angiotensyny
C09AA01 Kaptopril
Captopril
tabl. a 0,0125
tabl. 0,025
tabl. 0,05
0,05
C09AA02 Enalapril
Enarenal,
Mapryl
tabl. a 0,005
tabl. a 0,01
tabl. a 0,02
0,01
C09AA03 Lisinopril
tabl. a 0,005
tabl. a 0,01
tabl. a 0,02
0,01
C09AA04 Prindopril
tabl. a 0,004/0,005
tabl. a 0,008/0,01
0,004
C09AA05 Ramipril
tabl. a 0,0025
tabl. a 0,005
0,0025
C05AA10 Trandolapril
tabl. a 0,5 mg
tabl. a 0,002
0,002
Strona 23
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
C09CA
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Antagoniści receptorów AT1 dla angiotensyny II
C09CA01 Losartan
tabl. a 0,05
0,05
C09CA03 Walsartan
LR
tabl. a 0,08
tabl. a 0,016
0,08
C09CA04 Irbesartan
LR
tabl. a 0,15
0,15
C09CA06 Kandestartan-cilexetil
LR
tabl. a 0,008
tabl. a 0,016
0,008
C10AA01 Simwastatyna
tabl. a 0,01
tabl. a 0,02
tabl. a 0,04
tabl. a 0,08
0,015
C10AA02 Lowastatyna
tabl. a 0,02
0,03
C10AA05 Atorwastatyna
tabl. a 0,01
tabl. a 0,02
tabl. a 0,04
tabl. a 0,08
0,01
C10
Leki hipolipemizujące
C10AA
Statyny
C10AB
Fibraty
Strona 24
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
C10AB05 Fenofibrat
C10AC
Grofibrat
kaps. a 0,1
kaps. a 0,2
0,2 zmikronizowany
Vasosan P
Vasosan S
proszek 400,0
14
Żywice jonowymienne
C10AC01 Kolestyramina
D05B
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Leki p-łuszczycowe do stosowania ogólnego
D05BA02 Metoksalen
Geralen
LR
kaps. a 0,02
0,01
D05BB02 Acitretyna
Neotigason
LR
kaps. a 0,01
kaps .a 0,025
0,035
LRZ
kaps. a 0,01
kaps. a 0,02
0,03
D10B
Leki p-trądzikowe do stosowania ogólnego
D10BA01 Izotretinoina
G02A
Roaccutane
Leki przyspieszające poród
G02AB01 Metyloergometryna
Methylergometrin
amp. a 0,2/1 ml
0,2
G02AD01 Dinoprost
Enzaprost F 5
amp. a 0,005/1 ml
0,025
Strona 25
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
G02AD02 Dinoproston
G02CB
Prepidil
Propess
LR
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
żel 0,5 mg
dopochwowy system terapeutyczny (władka) a 0,01
0,5 mg
tabl. a 0,0025
0,005
Inhibitory prolaktyny
G02CB01 Bromokryptyna
Bromergon
G03
Hormony płciowe i leki modulujące czynność układu płciowego
G03CA
Naturalne i półsyntetyczne estrogeny
G03CA03 Estradiol
Estrofem
tabl. powl. a 0,002
0,002
G03CA03 Estradiol
Estradiol depot
amp. a 0,001/1 ml
0,001
G03CA03 Estradiol
Systen
plastry TTS 0,05 mg/24 h
0,05 mg/24 h
G03D
LR
Progestogeny
G03DA02 Medroksyprogesteron
Provera
tabl. a 0,005
0,005
G03DA02 Medroksyprogesteron
Depo-Provera
fiol. a 0,15/1 ml:
1/ fiol. a 3,3 ml
2/ fiol. a 6,7 ml
0,007
Strona 26
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
G03DA03 Hydroksyprogesteron
Kaprogest
amp. a 0,25/2 ml
wg WHO 0,01
wg producenta 1 x
0,25-0,5/hbd
G03DA04 Progesteron
Luteina 50
tabl. podjęz. a 0,05
brak
G03DA04 Progesteron
Luteina
tabl. dopochwowych a 0,05
0,09
G03DA04 Progesteron
Progesteronum
amp. a 0,025/1 ml
0,005
G03DB01 Dydrogesteron
Duphaston
tabl. a 0,01
0,01
G03DC03 Linestrenol
Orgametril
tabl. a 0,005
0,005
G03GA
Gonadotropiny
G03GA01 Gonadotropina kosmówkowa
G03X
LR
amp. 5000 j.m.
wg WHO 250 j.m.
wg producenta 5000
j.m./kurs
Danazol
LR
tabl. a 0,2
0,6
Inne leki grupy G03
G03XA01 Danazol
G04
Biogonadyl 5000
Pregnyl
Leki urologiczne
Strona 27
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
G04BD04 Oksybutynina
różne
G04BE01
Alprostadil
Prostin VR
G04C
Leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego
G04CA02 Tamsulozyna
H01
różne
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
tabl. a 0,005
0,015
amp. a 0,5 mg/1 ml
0,25 mg do ciał
jamistych
LR
kaps. o przedłużonym uwalnianiu a 0,4 mg
0,004
LRZ
Hormony przysadki i podwgórza
H01BA02 Desmopresyna
Minirin
LRZ
amp. a 4 mcg/1 ml
4 mcg
H01BA04 Terlipresyna
Remestyp
LR
amp. a 0,2 mg/2 ml
amp. a 1 mg/10 ml
0,012
H01BB02 Oksytocyna
Oxytocin
amp. a 5 j.m./1 ml
15 j.m.
H01CB02 Oktreotyd
Sandostatin
amp. a 0,1 mg/1 ml
0,7 mg
amp. a 0,004/1 ml
0,0015
H02
Glikokortykosteroidy do stosowania ogólnoustrojowego
H02AB01
Betametazon (sól disodowa
fosforanu)
LRZ
Celestone
Strona 28
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
H02AB02 Deksametazon
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Pabi-Dexamethason
tabl. a 0,001
0,0015
amp. a 0,004/1 ml
0,0015
H02AB02
Deksametazon (sól disodowa
fosforanu)
Dexaven
H02AB04
Metyloprednizolon
(wodorobursztynian)
Solu-Medrol
LR
fiol. a 0,125
fiol. a 0,5
fiol. a 1,0
0,02
H02AB04 Metyloprednizolon (octan)
Depo-Medrol
LR
fiol. a 0,04/1 ml
0,02
H02AB06 Prednizolon
Encortolon
LR
20 tabl. a 0,005
0,01
LR
fiol. a 0,025
0,01
H02AB06 Prednizolon (wodorobursztynian) Fenicort
H02AB07 Prednizon
Encorton
tabl. a 0,005
tabl. a 0,01
tabl. a 0,02
0,01
H02AB08 Triamcinolon
Polcortolon 40
fiol. a 0,04/1 ml
0,075
H02AB09 Hydrokortyzon
Hydrocortisonum
tabl. a 0,02
0,03
Corhydron
amp. a 0,025
amp. a 0,1
amp. a 0,25
0,03
Hydrocortisonum
amp. a 0,125
nie dotyczy
H02AB09
Hydrokortyzon
(wodorobursztynian)
H02AB09 Hydrokortyzon (octan)
Strona 29
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
H03
Leki stosowane w chorobach tarczycy
H03A
Hormony tarczycy
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Letrox
tabl. a 0,025 mg
tabl. a 0,05 mg
tabl. a 0,1 mg
0,15 mg
H03BA02 Propylotiouracyl
Thyrosan
tabl. a 0,05
0,1
H03BB02 Tiamazol
Metizol
50 tabl. a 0,005
0,01
GlucaGen HypoKit,
Glucagon
fiol. a 0,001
0,001
H03AA01 Lewotyroksyna
H03B
H04
Tyreostatyki
Hormony trzustkowe
H04AA01 Glukagon
H05
Leki wpływające na równowagę wapniową
H05BA
Kalcytonina
Calcitonin
LR
amp. a 100 j.m./ml
100 j.m.
H05BX01 Cinakalcet (2007 nowy)
Mimpara
LRZ
tabl. a 0,03
tabl. a 0,06
tabl. a 0,09
60 mg
Strona 30
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
J01
Leki p-bakteryjne do stosowania ogólnoustrojowego
J01A
Tetracykliny
J01AA02
Doksycyklina
Doxycyclinum
kaps. a 0,1
0,1
J01AA02
Doksycyklina
Doxycyclinum
fiol. a 0,1/5 ml
0,1
J01AA07
Tetracyklina
Tetracyclinum
tabl. a 0,25
1
J01C
Penicyliny
J01CA
Penicyliny o poszerzonym zakresie działania
J01CA01
Ampicylina
Ampicillin
fiol. a 0,25
fiol. a 0,5
fiol. a 1,0
2
J01CA04
Amoksycylina
Amotaks
Hiconcil
kaps. a 0,25
kaps. a 0,5
kaps. a 1,0
1
J01CA04
Amoksycylina
Amotaks
zawiesina doustna 0,125/5 ml
zawiesina doustna 0,25/5 ml
1.
J01CA12
Piperacylina
Piperacillin
fiol. a 2,0
14
LR
Strona 31
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
J01CE
Penicyliny naturalne
J01CE01
Benzylopenicylina (penicylina
krystaliczna)
J01CE08
Penicillinum
Crystallisatum
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
fiol. a 1 mln j.m. (= 0,6)
fiol. a 3 mln j.m. (= 1,8)
3,6
Benzylopenicylina benzatynowa Debecylina
fiol. a 1,2 mln j.m. (= 0,9)
3,6
J01CE09
Benzylopenicylina prokainowa
Penicillinum proc.
fiol. a 1,2 mln j.m. (=1,2)
fiol. a 2,4 mln j.m. (=2,4)
0,6
J01CF
Penicyliny p-gronkowcowe
J01CF02
Kloksacylina
Syntarpen
tabl. a 0,5
2
J01CF02
Kloksacylina
Syntarpen
fiol. a 1,0
2
J01CR
Połączenia penicylin i inhibitorów beta-laktamaz
J01CR01
Ampicylina + sulbaktam
Unasyn
fiol. a 1,5
fiol. a 3,0
2,0 w przeliczeniu na
ampicylinę
J01CR01
Amoksycylina + kw.
klawulanowy
Augmentin
Taromentin
tabl. powl. a 0,375
tabl. powl. a 0,625
tabl. powl. a 1,0
1,0 w przeliczenia na
amoksycylinę
J01CR01
Amoksycylina + kw.
klawulanowy
Augmentin
zawiesina 0,156/5 ml
zawiesina 0,3125/5 ml
zawiesina 0,457/5 ml
1,0 w przeliczeniu na
amoksycylinę
Strona 32
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
fiol. a 0,6
fiol. a 1,2
flakon a 2,2
3,0 w przeliczeniu na
amoksycylinę
LRZ
fiol. a 1,6
fiol. a 3,2
15 w przeliczeniu
tikarcylinę
LRZ
fiol. a 2,25
fiol. a 4,5
14 w przeliczeniu na
piperacylinę
Tarfazolin
1 fiol. a 1,0
3
Biodroxil
Duracef
kaps. a 0,5
tabl. powl. a 1,0
2
Cefuroksym-axetil
Bioracef
Xorimax
tabl. powl. a 0,25
tabl. powl. a 0,5
0,5
J01DC02
Cefuroksym-axetil
Zinnat
zawiesina 0,125/5 ml
0,5
J01DC02
Cefuroksym
Zinacef
fiol. a 0,75
fiol. a 1,5
3
J01CR01
Amoksycylina + kw.
klawulanowy
Agmentin
Taromentin
J01CR03
Tikarcylina + kwas klawulanowy Timentin
J01CR05
Piperacylina + tazobaktam
J01D
Inne niż penicyliny antybiotyki beta-laktamowe
J01DB
Cefalosporyny I generacji
J01DB04
Cefazolina
J01DB05
Cefadroksyl
J01DC
Cefalosporyny II generacji
J01DC02
Tazocin
Strona 33
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
J01DD
Cefalosporyny III generacji
J01DD01
Cefotaxim
Biotaksym
LR
fiol. a 1,0
4
J01DD02
Ceftazidym
Biotum
Fortum
LRZ
1 fiol. a 1,0
1 fiol. a 2,0
4
J01DD04
Ceftriakson
Lendacin
Tartriakson
LR
fiol. a 0,25
fiol. a 1,0
fiol. a 2,0
2
J01DD12
Cefoperazon
Dardum
LRZ
1 fiol. a 1,0
1 fiol. a 2,0
4
J01DD62
Cefoperazon + sulbaktam
Sulperazon
LRZ
fiol. a 1,0
fiol. a 2,0
4,0 w przeliczeniu na
cefoperazon
J01DE
Cefalosporyny IV generacji
J01DE01
Cefepim
Maxipime
LRZ
fiol. a 1,0
fiol. a 2,0
2
J01DF
Monobaktamy
J01DF01
Aztreonam
Azactam
LRZ
fiol. a 1,0
4
J01DH
Karbapenemy
Strona 34
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Meronem
LRZ
fiol. a 0,5
fiol. a 1,0
2
J01DH03 Ertapenem (nowy 2007)
Invanz
LRZ
fiol. a 1,0
1
J01DH51
Imipenem + cilastatyna
Tienam
LRZ
fl. a 0,5 imipenemu + 0,5 cilastatyny
2 (odnosi się do
imipenemu)
J01E
Sulfonamidy i trimetoprim
J01EA01
Trimetoprim
Trimesan,
Urotrim
tabl. a 0,1
0,4
nie ustalona
wg producenta 1,6
sulfametoksazolu +
0,32 trimetoprimu
nie ustalona
wg producenta 1,6
sulfametoksazolu +
0,32 trimetoprimu
J01DH02
Meropenem
J01EE01
Ko-trimoksazol
Biseptol
tabl. a 0,48 (0,4 sulfametoksazolu + 0,08
trimetoprimu)
tabl. a 0,96 (0,8 sulfametoksazolu + 0,16
trimetoprimu)
J01EE01
Ko-trimoksazol
Biseptol 480
amp. a 0,48/5 ml (0,4 sulfametoksazolu + 0,08
trimetoprimu)
J01FA
Makrolidy
J01FA01
Cykliczny węglan erytromycyny Davercin
J01FA01
Erytromycyna
Erythromycinum
intravenosum (nowa
postać 2007)
J01FA02
Spiramycyna
Rovamycyna
LR
tabl. powl. a 0,25
1
fiol. a 0,3
1
tabl. powl. a 3 mln j.m.
3
Strona 35
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
J01FA09
Klaritromycyna
Fromilid,
Klacid
tabl. a 0,25
0,5
J01FA09
Klaritromycyna
Fromilid,
Klacid
1 fiol. a 0,5
1
J01FA10
Azitromycyna
Sumamed
LR
tabl. a 0,5
0,5
J01FA10
Azitromycyna
różne
LR
fiol. a 0,5
0,5
J01FF
Linkosamidy
J01FF01
Klindamycyna
Klimicin
kaps. a 0,15
kaps. a 0,3
1,2
J01FF01
Klindamycyna
Klimicin
amp./fiol. a 0,3/2 ml
amp./fiol. a 0,6/4 ml
1,8
J01G
Aminoglikozydy
J01GA01
Streptomycyna
Streptomycinum
fiol. a 1,0
1
J01GB03
Gentamicin
Gentamycinum
amp. a 0,04/2 ml
amp. a 0,08/2 ml
0,24
J01GB03
Gentamicin
Garamycin
gąbka a 0,130
nie dotyczy
Strona 36
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
J01GB06
Amikacyna
Biodacyna,
Amikin
LR
fiol. a 0,25/2 ml
fiol. a 0,5/2 ml
fiol. a 1,0/4 ml
1
J01GB07
Netilmicyna
Netromycine
LR
fiol. a 0,05/2 ml
fiol. a 0,2/2 ml
0,35
J01MA
Fluorowane chinolony
J01MA01 Ofloxacin
Tarivid
tabl. powl. a 0,2
0,4
J01MA01 Ofloxacin
Tarivid
fiol. a 0,2/100 ml
0,4
J01MA02 Ciprofloksacyna
Cipronex
Proxacin
tabl. a 0,25
tabl. a 0,5
1
J01MA02 Ciprofloksacyna
Proxacin
amp./fiol. a 0,1/10 ml
amp./fiol. a 0,2/20 ml
0,5
J01MA03 Pefloksacyna
Pefloxacin
tabl. a 0,4
0,8
J01MA06 Norfloksacyna
Nolicin
tabl. a 0,4
0,8
J01MA14 Moksyfloksacyna
Avelox
tabl. powl. a 0,4
0,4
J01XA
LRZ
Glikopeptydy
Strona 37
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
J01XA01
Wankomycyna
Vancomycin-MIP
LR
fiol. a 0,5
fiol. a 1,0
2
J01XA02
Teikoplanina
Targocid
LRZ
fiol. a 0,2
fiol. a 0,4
0,4
J01XB
Polimyksyny
J01XB01
Kolistyna
Colistin
LRZ
fiol. a 1 mln j.m.
3 mln j.m.
J01XD
Pochodne imidazolu
J01XD01
Metronidazol
Metronidazol
tabl. a 0,25
2
J01XD01
Metronidazol
Metronidazol
amp. a 0,1/20 ml
100 ml flakon 0,005/1 ml
1,5
J01XE
Pochodne nitrofuranu
J01XE
Furazydyna
Furaginum
tabl. a 0,05
nie ustalona
wg producenta 0,3-0,4
J01XE01
Nitrofurantoina
Siraliden
100 ml zawiesiny 0,05/5 ml
0,2
J01XX
Inne leki p-bakteryjne
Strona 38
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
J01XX01
Fosfomycyna
Monural
LRZ
saszetki a 3,0
3
J01XX08
Linezolid
Zyvoxid
LRZ
tabl. a 0,6
1,2
J01XX08
Linezolid
Zyvoxid
LRZ
zawiesina 0,02/1 ml (150 ml)
1,2
J01XX08
Linezolid
Zyvoxid
LRZ
10 worków a 0,6/300 ml
1,2
J02A
Leki p-grzybicze do stosowania ogólnoustrojowego
J02AA
Antybiotyki
J02AA01
Amfoterycyna B
postać zmodyfikowana
farmaceutycznie
LRZ
Ambisome
fiol. a 0,05
0,035 dla postaci
konwencjonalnej
nieokreślona dla postaci
zmodyfikowanej
J02AC
Pochodne triazolu
J02AC01
Flukonazol
Fluconazole
tabl. a 0,05
tabl./kaps.a 0,1
syrop 0,05/10 ml (150 ml)
0,2
J02AC01
Flukonazol
Mycosyst
1 fl. a 0,2/100 ml
0,2
J02AC02
Itrakonazol
Orungal
kaps. a 0,1
0,2
LR
Strona 39
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
J02AC03
Worikonazol
Vfend
LRZ
tabl. a 0,2
0,4
J02AC03
Worikonazol
Vfend
LRZ
fiol. a 0,2
0,4
J02AX
Inne leki p-grzybicze
J02AX01
Flucytozyna
Ancotil
LR
fl. a 250 ml 0,01/1 ml
10
J02AX04
Kaspofungina
Cancidas
LRZ
amp. a 0,07
amp. a 0,05
0,05
J04A
Leki przeciwgruźlicze
J04AB02
Rifampicyna
Rifampicin
LR
kaps. a 0,15
kaps. a 0,3
0,6
J04AC01
Izoniazyd
Isoniazidum
LR
tabl. a 0,05
0,3
J04AK01
Pirazynamid
Pyrazinamid
LR
tabl. a 0,5
1,5
J04AK02
Etambutol
Ethambutol
LR
250 kaps. a 0,25
1,2
J05
Leki p-wirusowe do stosowania ogólnoustrojowego
Strona 40
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
J05AB01
Acyklowir
Heviran
tabl. a 0,2
tabl. a 0,4
tabl. a 0,8
4
J05AB01
Acyklowir
Acix
Herpesin
amp./fiol. a 0,25 lub 0,5
4
J05AB04
Ribawiryna
Rebetol
LRZ
kaps. a 0,2
1
J05AB06
Gancyklowir
Cymevene
LR
kaps.. a 0,25
3
J05AB06
Gancyklowir
Cymevene
LR
fiol. a 0,5
0,5
J05AB14
Walgancyklowir
Valcyte
LR
tabl. a 0,45
0,9
J05AF05
Lamiwudyna
Epivir,
Zeffix
LR
tabl. a 0,1
tabl. a 0,15
0,3
J05AF08
Dipiwoksyl adefowiru
Hepsera
LR
tabl. a 0,01
0,01
J06A
Surowice odpornościowe
J06AA03
Antytoksyna jadu żmij
amp. a 500 j.a./5 ml
nie dotyczy
J06B
Przeciwciała
Antytoksyna jadu żmij
Strona 41
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
J06BA02
Ludzkie nieswoiste
Endobulin S/D
immunoglobuliny do stosowania
Intraglobin F
i.v.
LRZ
fiol.a.5,0 g
fiol. a 2,5 g/50 ml
fiol. a 5,0 g/100 ml
nie ustalona
J06BB02
Immunoglobuliny
przeciwtężcowa ludzka
Tetabulin S/D
LR
amp. 250j.m./ml
nie ustalona
J06BB03
Immunoglobuliny p-ospie
wietrznej
Varitect
LRZ
amp. a 0,1/1 ml
nie ustalona
J06BB04
Immunoglobuliny p-HBsAg do
stosowania i.m.
Gamma Anty HBs 200
Gamma Anty-HBs
LR
1000
amp. a 200 j.m.
amp. a 1000 j.m.
nie ustalona
J06BB04
Immunoglobuliny przeciw
HBsAg do stosowania i.v.
Hepatect 500 j.m.
LR
amp. a 500 j.m./10 ml
nie ustalona
J06BB09
Immunoglobuliny p-wirusowi
cytomegalii
Cytotect
LR
fiol. a 1000 j.m./20 ml
fiol.a. 500 j.m./10 ml
nie ustalona
J07
Szczepionki
J07AL01
Oczyszczona poliwalentna
szczepionka p-paciorkowcowa
Pneumovax 23
LR
fiol. a 0,5 ml
nie dotyczy
amp. a 40 j.m./0,5 ml
nie dotyczy
ampstrz. a 0,02 mg/1 ml
nie dotyczy
J07AM01 Anatoksyna tężcowa
TT-szczepionka
tężcowa adsorbowana
J07BC01
Szczepionka p-wzw B
Engerix B
L01
Leki p-nowotworowe
LR
Strona 42
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
L01A
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Leki alkilujące
L01AA01 Cyklofosfamid
Endoxan
LR
draż. a 0,05
nie ustalona
L01AA01 Cyklofosfamid
Endoxan
LR
amp. a 0,2
nie ustalona
L01AA02 Chlorambucil
Leukeran
LR
tabl. a 0,002
nie ustalona
L01D
Antybiotyki cytotoksyczne i substancje o podobnej strukturze
L01DB01
Doksorubicyna
Adriblastina RD
LR
fiol. a 0,01
fiol. a 0,05
nie ustalona
L01DC03
Mitomycyna
Mitomycin C
LR
fiol. a 0,002
nie ustalona
L01X
Inne leki grupy L01
L01XC02
Rituximab
MabThera
LRZ
amp. a 0,01/1 ml
nie ustalona
L02
Leki hormonalne stosowane w onkologii
L02BA01
Tamoksyfen
LR
tabl. a 0,01
tabl. a 0,02
0,02
Tamoxifen
Strona 43
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
L03
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Leki immunostymulujące
L03AA02 Filgrastim
Neupogen
LR
fiol. a 30 mln j.m./1 ml = 0,3 mg/1 ml
0,35 mg
L03AA10 Lenograstim
Granocyte 34
LR
fiol. a 33,6 mln j.m./1 ml = 0,263 mg/1 ml
0,35 mg
7,5 mcg
L03AB05
Peginterferon alfa-2b
Pegintron
LRZ
fiol. a 0,05 mg/0,7 ml
fiol. a 0,08 mg/0,5 ml
fiol. a 0,10 mg/0,5 ml
fiol. a 0,12 mg/0,5 ml
fiol. a 0,15 mg/0,7 ml
L03AB11
Peginterferon alfa-2a
Pegasys
LRZ
amp. a 0,135 mg/0,5 ml
amp. a 0,18 mg/0,5 ml
26 mcg
LR
amp. 0,1 prątków BCG
różne zalecena w
zależności od
producenta
L03AX03 Szczepionak BCG dopęcherzowa Onko BCG 100
L04
Leki immunosupresyjne
L04AA01 Cyklosporyna
Sandimmun Neoral
LR
kaps. a 0,025
kaps. a 0,05
kaps. a 0,1
0,25
L04AA01 Cyklosporyna
Sandimmun Neoral
Equoral
LR
50 ml roztw. doustnego 0,1/ 1 ml
0,25
L04AA01 Cyklosporyna
Sandimmun
LR
amp. a 0,05/1 ml
0,25
LR
amp. a 0,1/5 ml
nie ustalona
L04AA04 Immunoglobuliny p-tymocytarne ATG Fresenius,
Strona 44
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
LR
kaps. a 0,0005
kaps. a 0,001
kaps. a 0,005
0,005
L04AA06 Kwas mykofenolowy
CellCept,
Myfortic
LR
kaps. a 0,25 (CellCept)
tabl. powl. a 0,5 (CellCept)
tabl. 0,18 (Myfortic)
tabl. 0,36 (Myfortic)
2
L04AA06 Kwas mykofenolowy
CellCept
LR
fiol. a 0,5
2
L04AA08 Daklizumab
Zenapax
LRZ
fiol. a 0,025/5 ml
0,35/kurs
L04AA09 Basiliximab
Simulect
LRZ
fiol. a 0,02/5 ml
0,04/kurs
L04AA10 Sirolimus
Rapamune
LR
tabl. a 0,001
0,003
L04AA18 Ewerolimus
Certican
LRZ
tabl. a 0,25 mg
tabl. a 0,75 mg
0,0015
L04AX01 Azatiopryna
Azathioprine
LR
tabl. a 0,05
0,15
L04AX01 Azatiopryna
Imuran
LR
fiol. a 0,05
0,15
L04AX03 Metotreksat
Methotrexat
tabl. a 0,0025
0,0025
L04AX03 Metotreksat
Methotrexat
Methotreksat-Ebewe
fiol. a 0,05/20 ml
amp. a 0,005/1 ml
nie ustalona
L04AA05 Takrolimus
Prograf
Strona 45
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
M01
Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
M01A
Niesteroidowe leki p-zapalne
M01AB05 Diklofenak + mizoprostol
Arthrotec
M01AB55 Diklofenak + lidokaina
Dicloratio
LR
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
tabl. a 0,05 diklofenaku + 0,2 mizoprostolu
nie ustalona
amp. a 0,075 diklofenaku + 0,02 lidokainy/2 ml
0,1 w przeliczeniu na
diklofenak
M01AE01 Ibuprofen
tabl. a 0,2
tabl. a 0,4
1,2
M01AE01 Ibuprofen
zawiesina 0,1/5 ml
1,2
M01AE03 Ketoprofen
Ketonal
Profenid
kaps. a 0,05
tabl. powl. a 0,1
tabl. powl. a 0,2
0,15
M01AE03 Ketoprofen
Profenid
czopki a 0,1
0,15
M01AE03 Ketoprofen
Ketonal
amp. a 0,1/2 ml
0,15
tabl. a 0,25
0,5
M01C
Specyficzne leki stosowane w reumatologii
M01CC01 D-penicylamina
Cuprenil
Strona 46
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
M03
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe
M03AB01 Suksametonium
Chlorsuccillin
fiol. a 0,2
nie dotyczy
M03AC01 Pankuronium
Pancuronium
amp. a 0,004/2 ml
nie dotyczy
M03AC03 Wekuronium
Norcuron
amp. a 0,004
nie dotyczy
M03AC04 Atrakurium
Tracrium
amp. a 0,05/5 ml
nie dotyczy
M03AC09 Rokuronium
Esmeron
amp. a 0,05/5 ml
nie dotyczy
M03AC11 Cisatrakurium
Nimbex
LR
amp. a 0,01/5 ml
nie dotyczy
M03AX01 Toksyna botulinowa
Botox,
Dysport
LR
LR
fiol. a 100 j.m
fiol. a 500 j.m.
nie dotyczy
M03BX04 Tolperyzon
Mydocalm
draż. a 0,05
0,2
Allupol
tabl. a 0,1
tabl. a 0,3
0,4
M04
Leki p-dnie moczanowej
M04AA01 Allopurinol
Strona 47
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
M04AC01 Kolchicyna
M05
Colchicum Dispert
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
tabl.a 0,5 mg
0,001
fiol.a 0,03
fiol. a 0,06
fiol. a 0,09
0,06/kurs
tabl. a 0,01
0,01
flakon 250 ml płynu
nie dotyczy
Leki stosowane w chorobach kości
M05BA03+A524
Pamidronian
Pamifos
LRZ
M05BA04 Alendronian
N01
Leki znieczulające
N01A
Leki znieczulające ogólnie
N01AB01 Halotan
Narcotan
N01AB06 Izofluran
Forane
LRZ
flakon 250 ml płynu
nie dotyczy
N01AB07 Desfluran
Suprane
LR
flakon 240 ml płynu
nie dotyczy
N01AB08 Sewofluran
Sevoran
LR
flakon 250 ml płynu
nie dotyczy
N01AF03
Thiopental
fiol. a 0,5
fiol. a 1,0
nie dotyczy
Tiopental
Strona 48
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
N01AH01 Fentanyl
Fentanyl
N01AH02 Alfentanil
Rapifen
N01AH03 Sufentanil
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
amp. a 0,1 mg/2 ml
nie dotyczy
LR
amp. a 0,001/2 ml
nie dotyczy
Sufenta,
Sufentanil Torrex
LR
amp. a 0,01 mg/2 ml
amp. a 0,05 mg/10 ml
nie dotyczy
N01AH06 Ramifentanil
Ultiva
LR
amp. a 0,001; 0,002 i 0,005
nie dotyczy
N01AX03 Ketamina
Ketanest,
Calypsol
fiol. a 0,2/20 ml
fiol. a 0,5/10 ml
nie dotyczy
N01AX07 Etomidat
Etomidate-Lipuro
Hypnomidate
amp. a 0,02/10 ml
amp. a 0,02/10 ml
nie dotyczy
N01AX10 Propofol
Diprivan
Diprivan PFS
Plofed
Propofol 1% Fresenius
amp. a 0,2/20 ml
amp. a 0,5/50 ml
nie dotyczy
N01AX13 Podtlenek azotu
Nitrogenum
oxygenatum
butla 7 kg
nie dotyczy
N01BA02 Prokaina
Polocainum
hydrochloricum
1% roztw. amp. a 0,1/10 ml
nie dotyczy
N01BB01 Bupiwakaina
Bupivacainum
hydrochloricum
Marcaine 0,5% Spinal
Heavy,
0,5% roztw. amp. a 0,05/10 ml
0,5% roztw. amp. a 0,02/4 ml
nie dotyczy
N01B
Leki znieczulające miejscowo
Strona 49
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
N01BB02 Lidokaina
Lignocainum h/chlor
Xylocaine
1% a 2 ml
1% a 20 ml
2% a 2 ml
2% a 50 ml
3%
4% a 30 ml
N01BB02 Lidokaina
Lignocainum
Lidokain
2% żel A
2% żel U
10% aerozol 38,0
nie dotyczy
N01BB09 Ropiwakaina
Naropin
amp. a 0,1/10 ml
nie dotyczy
N01BB52 Lidokaina + noradrenalina
Lidocainum
hydrochloricum cum
Noradrenalino
amp. a 2 ml (2% lidokaina)
nie dotyczy
N01BB52 Lidokaina + prilokaina
EMLA
5% krem tubki a 5,0
nie dotyczy
N01BX01 Chlorek etylu
Aethylum chloratum
aerozol a 70 g
nie dotyczy
N02AA01 Morfina
Sevredol (nowa postać)
MST Continus
tabl. a 0,02
tabl./kaps. o przedłużonym uwalnianiu a 0,03
tabl./kaps. o przedłużonym uwalnianiu a 0,06
0,1
N02AA01 Morfina
Morphinum sulfas,
Morphinum sulfas
spinal
amp. a 0,01/1 ml
amp. a 0,02/1 ml
amp. a 0,001/1 ml
amp. a 0,002/2 ml
amp. a 0,005/ 5 ml
0,03
N02
Leki p-bólowe
N02A
Opioidy
LR
LR
Strona 50
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
nie dotyczy
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
N02AB02 Petidyna
Dolargan
amp. a 0,1/2 ml
0,4
N02AB03 Fentanyl
Durogesic TTS
TTS 0,025 mg/h
TTS 0,05 mg/h
0,1 mg/h
1,2 mg
N02AE01 Buprenorfina
Bunondol
tabl.podjęzykowych a 0,2 mg
0,0012
N02AX02 Tramadol
Poltram
Tramal
tabl./kaps. a 0,05
tabl. o przedłużonym uwalnianiu a 0,1
0,3
N02AX02 Tramadol
Poltram
Tramal
amp. a 0,05/1 ml
amp. a 0,1/2 ml
0,3
N02B
Nieopioidowe leki p-bólowe i p-gorączkowe
N02BA01 Kwas acetylosalicylowy
Polopiryna S
tabl. a 0,3
3
N02BB02 Metamizol
Pyralginum
amp. a 1,0/2 ml
amp.a 2,5 /5 ml
3
N02BE01
Paracetamol
różne
tabl. a 0,5
zawiesina 0,12/5 ml (150 ml)
3
N02BE01
Paracetamol
różne
czopki a 0,25
czopki a 0,5
3
N02BE01
Paracetamol
Perfalgan
fiol. a 1,0/100 ml
3
Strona 51
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
N02C
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Leki p-migrenowe
N02CC01 Sumatriptan
LR
tabl. powl. a 0,05
tabl. powl. a 0,1
0,05
N02CC01 Sumatriptan
LR
amp. a 0,006/0,5 ml
0,006
N03
Leki p-padaczkowe
N03AA02 Fenobarbital
Luminalum
tabl. a 0,1
0,1
N03AA02 Fenobarbital
Luminalum
czopki a 0,015
nie ustalona
wg producenta 0,030,09
N03AB02 Fenytoina
Phenytoinum
LR
tabl. a 0,1
0,3
N03AB02 Fenytoina
Epanutin parenteral
LR
amp. a 0,25/5 ml
0,3
N03AE01 Klonazepam
Clonazepamum
amp. a 0,001/1 ml
0,008
N03AF01
Karbamazepina
Amizepin
tabl. a 0,2
1
N03AG01
Walproinian sodu + kwas
walproinowy
Depakine Chrono
tabl. a 0,3
tabl. a 0,5
1,5
LR
Strona 52
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
N03AX09 Lamotrygina
różne
N04
Leki stosowane w chorobie Parkinsona
N04BA02
Lewodopa + inhibitor
dekarboksylazy
N05A
Neuroleptyki
LR
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
tabl. a 0,025
tabl. a 0,05
tabl. a 0,1
0,3
tabl. a 0,05 + 0,0125
tabl. a 0,1 + 0,025
tabl. a 0,2 + 0,05
0,06
N05AA01 Chlorpromazyna
Fenactil
draż. a 0,025
0,3
N05AA01 Chlorpromazyna
Fenactil
amp. a 0,025/5 ml
amp. a 0,05/2 ml
0,1
N05AA03 Promazyna
Promazin
draż. a 0,025
0,3
N05AA03 Promazyna
Promazin
amp. a 0,1
0,1
N05AC02 Tiorydazyna
Thioridazin
draż. a 0,01
draż. a 0,025
0,3
N05AD01 Haloperidol
Haloperidol
tabl. a 0,001
krople 0,002/1 ml (10 ml)
0,008
N05AD01 Haloperidol
Haloperidol
10 amp. a 0,005/1 ml
0,008
Strona 53
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
N05B
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Leki p-lękowe
N05BA01 Diazepam
Relanium
tabl. a 0,002
tabl. a 0,005
0,1
N05BA01 Diazepam
Relanium
amp. a 0,01/2 ml
0,01
N05BA04 Oksazepam
Oxazepam
tabl. a 0,01
0,05
N05BA06 Lorazepam
Lorafen
draż. a 0,001
draż. a 0,0025
0,0025
N05BB01 Hydroksyzyna
Hydroxizinum
tabl. powl./draż. a 0,01
tabl. powl./draż. a 0,025
syropu 0,01/ 5 ml (250 ml)
0,075
N05BB01 Hydroksyzyna
Hydroxizinum
amp. a 0,1/2 ml
0,075
150 ml
nie ustalono
tabl. a 0,015
tabl. a 0,0075
0,015
N05BX
Inne leki p-lękowe
N05BX
Wyciąg płynny z owoców głogu i
Neospasmina
korzenia kozłka
N05C
Leki uspokajająco-nasenne
N05CD08 Midazolam
Dormicum
Strona 54
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
N05CD08 Midazolam
Midanium
N05CM18 Deksmedetomidyna
Precedex
N06A
LR
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
amp. a 0,005/1 ml
amp. a 0,005/5 ml
amp. a 0,015/3 ml
amp. a 0,05/10 ml
0,015
amp. a 0,1/1 ml
nie ustalona
Leki p-depresyjne
N06AA02 Imipramina
Imipramin
draż. a 0,01
draż. a 0,025
0,1
N06AA05 Opipramol
Pramolan
draż. a 0,05
0,15
N06AA09 Amitryptylina
Amitriptylinum
draż. a 0,01
draż. a 0,025
0,075
N06AA12 Doksepina
Doxepin
kaps. a 0,01 lub 0,025
0,1
tabl. a 0,02
0,02
N06AB03 Fluoksetyna
N06AX03 Mianseryna
N06D
Lerivon
LR
tabl. a 0,01
tabl. a 0,03
0,06
różne
LR
tabl. a 0,005
tabl. a 0,01
0,0075
Leki p-otępienne
N06DA02 Donepezil
Strona 55
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
N07A
Cholinomimetyki
N07AA01 Neostygmina
Polstigminum
N07AA03 Distygmina
Ubretid
N07AA03 Distygmina
Ubretid
N07B
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
amp. a 0,5 mg/1 ml
0,002
LR
tabl. a 0,005
0,005
LR
amp. a 0,5 mg/1 ml
0,25 mg
0,1% syrop (0,001 g/ml)
0,025
Arechin
tabl. a 0,25
0,5
Leki stosowane w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych
N07BC02 Metadon
Methadone
hydrochloride
LR
P01
Leki p-pierwotniakowe
P01BA01
Chlorochina
P02
Leki p-robacze
P02CA01
Mebendazol
Vermox
tabl. a 0,1
0,2
P02CA03
Albendazol
Zentel
tabl. a 0,2
0,4
Strona 56
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
P02CC01
Pyrantel
Pyrantelum
R03
Leki stosowane w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli
R03A
Beta-adrenomimetyki wziewne
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
tabl. a 0,25
zawiesina 0,25/5 ml (15 ml)
0,075
R03AC02 Salbutamol
Salbutamol
aerozol 0,1 mg/dawka
0,8 mg
R03AC02 Salbutamol
Seri-Neb Salamol
płyn do nebulizacji 0,005/2,5 ml
0,01
R03AC04 Fenoterol
Berotec N 100
aerozol 0,1 mg/dawka
0,6 mg
R03AC12 Salmeterol
Serevent
LR
aerozol 0,025 mg/dawka
inh. proszkowy 0,05 mg/dawka
0,1 mg
R03AC13 Formoterol
Oxis
LR
inh. proszkowy 9 mcg/dawka
24 mcg
R03AK03 Fenoterol + bromek ipratropium Berodual N
aerozol 0,05 mg fenoterolu + 0,02 mg
ipratropim/dawka
nie ustalona
wg producenta 3-6
dawek
R03AK03 Fenoterol + bromek ipratropium Berodual
płyn do nebulizacji 1 ml = 0,5 mg fenoterolu + 0,25
mg ipratropium
nie ustalona
wg producenta 4-8 ml
(80-160 kropli)
R03AK
Beta-mimetyki wziewne + inne leki rozkurczające oskrzela
Strona 57
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
R03BA
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Glikokortykosteroidy wziewne
R03BA01 Beklometazon
Beclocort forte
Beclocort mite
aerozol 0,25 mg/dawka
aerozol 0,05 mg/dawka
0,8 mg
R03BA02 Budezonid
Budesonid
aerozol 0,2 mg/dawka
aerozol 0,05 mg/dawka
0,8 mg
R03BA02 Budezonid
Pulmicort
zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/1 ml
zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/1 ml
0,0015
R03BB
Cholinolityki wziewne
R03BB01
Bromek ipratropium
Atrovent
aerozol 0,02 mg/dawka
0,12 mg
R03BB01
Bromek ipratropium
Atrovent
20 ml płynu do nebulizacji 0,25 mg/1 ml
0,3 mg
R03C
Adrenomimetyki do stosowania ogólnoustrojowego
amp. a 0,025/1 ml
0,05
amp. a 0,5 mg/1 ml
0,012
R03CA02 Efedryna
R03CC
Ephedrinum
hydrochloricum
Beta-adrenomimetyki do stosowania ogólnoustrojowego
R03CC02 Salbutamol
Salbutamol WZF
Strona 58
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
R03CC04 Fenoterol
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Fenoterol
amp. a 0,5/10 ml
nie ustalona
R03DA04 Teofilina
Theovent 300
prolongatum
tabl. a 0,3
0,4
R03DA05 Aminofilina
Aminophyllinum
amp. a 0,25/10 ml
0,6
R05CB01 Acetylocysteina
ACC
kaps./tabl. musujących a 0,2
kaps./tabl. musujących a 0,6
0,5
R05CB01 Acetylocysteina
ACC
amp. a 0,3/3 ml
nie ustalona
wg producenta w
przedawkowaniu
paracetamolu 0,3/kg/20 h
R05CB02 Bromheksyna
Flegamina
tabl. a 0,008
syrop a 0,004/5 ml (120 ml)
0,024
R05CB05 Mesna
Mistabron
amp. a 0,6/3 ml
nie ustalona
R05CB06 Ambroksol
Ambrosol
tabl. a 0,03
syrop 0,015/5 ml
syrop 0,03/5 ml
0,12
R05CB06 Ambroksol
Aflegan
amp. a 0,015/2 ml
nie ustalona
wg producenta 0,030,135
R03DA
R05C
Metyloksantyny
Leki wykrztuśne i mukolityczne
LR
Strona 59
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
R05CB06 Ambroksol
R05D
płyn do nebulizacji 0,0075/1 ml (100 ml)
nie ustalona
wg producenta 2-3 ml
(0,015-0,0225)
tabl. a 0,02
0,1
Leki p-kaszlowe
R05DA04 Kodeina
R06A
Mucosolvan
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
Codeinum
phosphoricum
LR
Leki p-histaminowe do stosowania ogólnoustrojowego
R06AA04 Klemastyna
Clemastinum
tabl. a 0,001
syrop 0,001/10 ml (100 ml)l
0,002
R06AA04 Klemastyna
Clemastinum
5 amp. a 0,002/2 ml
0,002
R06AD02 Prometazyna
Diphergan
draż. a 0,025
syrop 0,005/5 ml (150 ml)
0,025
R06AD02 Prometazyna
Diphergan
10 amp. a 0,05/2 ml
0,025
R06AE07 Cetiryzyna
CetAlergin
Zyrtec
tabl. a 0,01
krople 0,01/1 ml
0,01
amp. a 0,12/1,5 ml
0,16
R07
Inne leki stosowane w chorobach układu oddechowego
R07AA02 Poractant alfa
Curosurf
LR
Strona 60
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
R07AB07 Almitryna
Armanor
LR
tabl. powl. a 0,05
S01EC
Inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania ogólnoustrojowego w jaskrze
S01EC01
Acetazolamid
V03AB
Odtrutki
Diuramid
LR
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
0,1
tabl. a 0,25
0,75
V03AB14 Siarczan protaminy
Protaminum sulfuricum
1 amp. a 0,05/5 ml
nie ustalona
w zależności od dawki
heparyny
V03AB15 Nalokson
Naloxonum
hydrochloricum
10 amp. a 0,4 mg/1 ml
nie ustalona
wg producenta 0,4 mg1,2 mg
V03AB25 Flumazenil
Anexate
5 amp. a 0,5 mg/5 ml
nie ustalona
wg producenta 0,3 mg0,6 mg
proszek 400,0
nie ustalona
wg producenta p.o. 4560 g; p.r. 30 g w 150
ml wody
kaps. twarde a 0,403
tabl. powl. 0,8
6,40
V03AE
Leki stosowane w leczeniu hiperkaliemii i hiperfosfatemii
Sól sodowa sulfonianu
V03AE01
polistyrenu
Resonium A
V03AE02 Sewelamer
Renagel
V03AF
LRZ
LRZ
Leki zmniejszające toksyczność leków przeciwnowotworowych
Strona 61
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC | Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe | Leki nazwy handlowe | Klasyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna |
V03AF01
Mesna
Anti-Uron
V03AF03
Folinian wapnia
Leucovorin Ca
LR
DDD | Cena brutto pojedynczej dawki | Średni koszt dobowej terapii
50 amp. a 0,2/2 ml
nie ustalona
10 fiol. a 0,025
0,06
Strona 62
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki ogólnoustrojowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
LEKI DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO
Kod ATC
Grupy leków/leki - nazwy
międzynarodowe
A01AA
Profilaktyka p-próchnicza
A01AA04
Fluor
A01AB
Leki p-zakaźne i antyseptyczne do stosowania w jamie ustnej
A01AB11
Fenol + kamfora
Kamfenol
płyn 10 ml
A01AB11
Kwas acetylosalicylowy +
hydroksybenzoesan propylu
Nipas
100 tabl. zębodołowych
A01AB11
Lignokaina + eugenol
Alvogyl pasta
pasta 12,0
A01AB17
Metronidazol
Metronidazol
10% pasta do stosowania w jamie
ustnej 5,0
Leki - nazwy handlowe
Fluormex żel
Strona 63
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Klasyfikacja
wg SLL
Postać farmaceutyczna
1,25% żel 50,0
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
Kalium hypermanganicum
surowiec farmaceutyczny
tabl a 0,1 g
A01AB11
Nadmanganian potasu
A01AB11
Tlenek cynku
A01AB11
Trójodometan
A01AB11
Tymol
A01AC
Kortykosteroidy do stosowania w jamie ustnej
A01AC02
Deksametazon + framycetyna + polimyksynaDexadent
B
C05AX
Preparaty miejscowe do leczenia guzków krwawniczych odbytu
C05AX02
Preparat złożony wieloskładnikowy z
zasadowym galusanem bizmutawy
D01A
Leki p-grzybicze do stosowania miejscowego w dermatologii
D01AA02
Natamycyna
Pimafucin
2% krem
D01AC01
Klotrimazol
Clotrimazolum
1% krem 20,0
1 % płyn 15,0
1% aerozol 15,0
surowiec farmaceutyczny
Jodoform
surowiec farmaceutyczny
Hemorectal
Strona 64
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
maść 5,0
czopki
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
D01AC03
Ekonazol
Pevaryl
1% krem 15,0
D01AC04
Chlormidazol + kwas salicylowy
Polfungicid
płyn do stosowania na skórę 0,5 +
0,1/10 ml
D01AE22
Naftifina
Exoderil
1% krem 15,0
D02
Substancje natłuszczające i ochronne
D02AA
Oleje silikonowe
Silol
150 ml płynu
D03AX
Alantoina + tlenek cynku
Alantan
proszek 100,0
2 % maść 30,0
D03AX
Wazelina biała
Wazelina biała
masć 20,0 lub 30,0
D03AX
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (F)
Linomag
krem 30,0
maść 30,0
D03
Preparaty do leczenia ran i owrzodzeń
Strona 65
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
D03AX03
Deksapantenol
Panthenol
LR
aerozol 130,0
D03BA02
Klostridiopeptydaza
Iruxol mono
LR
maść 20,0
D05A
Leki p-łuszczycowe do stosowania miejscowego
D05AA
Dziegieć
Delatar
D05AX02
Kalcipotriol
Daivonex
LR
0,05 mg/1 g maść 30,0
0,05 mg/g krem 30,0
0,05 mg/1 ml płyn 30,0 ml
D05AX04
Takalcitol
Curatoderm
LR
0,00417 mg/g maść 20,0 i 60,0
D05AX05
Tazaroten
Zorac
LR
0,05% i 0,1% żel 10,0
D06A
Antybiotyki do stosowania miejscowego w dermatologii
D06AX01
Kwas fusydowy
Fucidin
LR
2% maść
2 % krem
D06AX02
Chloramfenikol
Detreomycyna
LZ
1% maść 5,0
2% maść 5,0
D06AX04
Neomycyna
Neomycinum
2% maść 50,0
1% mieszanina dziegci w postaci
szamponu
Strona 66
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
aerozol 55,0
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
D06AX09
D06BA
Leki nazwy handlowe
Mupirocyna
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
Bactroban
LRZ
2% maść 15,0
Chemioterapeutyki do stosowania miejscowego w dermatologii
D06BA01
Sól srebrowa sulfadiazyny
Dermazin
1% krem 50,0
D06BA02
Sól srebrowa sulfatiazolu
Argosulfan
2% krem 40,0
D06BX01
Metronidazol
Metronidazol
1% żel 15,0
1% krem 15,0
D06C
D06C
D07A
Kombinacje leków p-zakaźnych do stosowania miejscowego w dermatologii
Neomycyna + bacytracyna
Bivacin
aerozol 150,0
Jednoskładnikowe preparaty kortykosteriodów do stosowania miejscowego w dermatologii
D07AA
Słabe kortykosteroidy
D07AA02
Hydrokortyzon (octan)
Hydrocortisonum
1% krem 15,0
D07AA03
Prednizolon
Mecortolon
0,5% krem 10,0
Strona 67
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
D07AB
Umiarkowanie silne kortykosteroidy
D07AB02
Hydrokortyzon (maślan)
Laticort
0,1% lotio 20,0
0,1% krem 15,0
0,1% maść 15,0
D07AB03
Flumetazon
Lorinden
lotio 15,0
D07AB19
Deksametazon
Dexapolcort
aerozol 55,0
D07AC
Silne kortykosteroidy
D07AC04
Fluocinolon
Flucinar
0,025% żel 15,0
D07AC13
Mometazon
Elocom
0,1% krem 15,0
0,1% maść 15,0
D07AC17
Flutikazon
Cutivate
0,005% maść 15,0
0,05% krem 15,0
D07AD
Bardzo silne kortykosteridy
D07AD01
Klobetazol
D07B
Kortykosteroidy w połączeniach ze środkami antyseptycznymi i innymi substancjami
Clobederm
Strona 68
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
LRZ
LRZ
0,05% maść 25,0
0,05% krem 25,0
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
D07BA04
Hydrokortyzon + chlorchinaldol
Laticort-CH
maść 15,0
krem 15,0
D07XB01
Flumetazon + kliochinol
Lorinden C
maść 15,0
D07XB01
Flumetazon + kwas salicylowy
Lorinden A
maść 15,0
D07C
Kortykosteridy w połączeniach z antybiotykami
D07CA01
Hydrokortyzon + neomycyna + natamycyna Pimafucort
D07CC04
Betametazon + gentamicyna
D08A
Środki odkażające i antyseptyczne
D08AB
Oktanowinian glinu
Diprogenta
krem 15,0
maść 15,0
lotio 15,0
LR
maść 15 g
Altacet (nowy)
1% żel 75,0
D08AB, D08AD Oktanowinian glinu + kwas borowy
Altacet
tabl. a 1,0
D08AG02
Jodopowidon
Polseptol
Betadine
Braunol
10% maść 20,0
płyn a 100 ml
płyn a 250 ml
D08AH02
Chlorchinaldol
Chlorchinaldin
3% maść 20,0
Strona 69
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
maść
D08AH30
Kliochinol + domifen + trypelenamina
Viosept
D08AJ57
Oktenidyna
Oktanisept
D08AX01
Nadtlenek wodoru
Woda utleniona 3%
1l
D08AX03
Propanol
Sterillium
płyn a 1000 ml
D08AX05
Izopropanol
Izopropanol
D08AX08
Etanol
Desderman N
70% spirytus skażony hibitanem
D08A
Preparaty złożone
Skinsept Pur: etanol + izopropanol
+ nadtlenek wodoru
Kodan barwiony: propanol,
nadtlenek wodoru
D10A
Leki p-trądzikowe do stosowania miejscowego
D10AD01
Tretinoina
Atrederm
0,025%; 0,05%; 0,1% płyn
D10AE01
Nadtlenek benzoilu
Benzacne
10% żel 30,0
D10AD54
Izotretinoina + ertromycyna
Isotrexin
żel 30,0
Strona 70
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
płyn a 1000 ml
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
D10AF01
Klindamycyna
Dalacin T
Klindacne
Clindacin
1% żel 30,0
1% emulsja 30,0
1% płyn 30,0
D10AF02
Cykliczny węglan erytromycyny
Davercin
2,5% płyn na skórę 30 ml
D10AX02
Rezorcinol
Pigmentum castelani
płyn a 50 g
D11
Inne preparaty dermatologiczne
D11AX14
Takrolimus
Protoptic (nowy)
LR
0,1% maść
D11AX15
Pimekrolimus
Elidel (nowy)
LR
2% krem
G01A
Leki p-zakaźne i antyseptyczne - preparaty ginekologiczne
G01AA01
Nystatyna
G01AF
Pochodne imidazolu - preparaty ginekologiczne
G01AF01
Metronidazol
Metronidazol
tabl. dopochwowe a 0,5
G01AF02
Klotrimazol
Clotrimazolum
tabl. dopochwowe a 0,1
Nystatyna tabl. dopochw.
Strona 71
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
tabl. a 100 tys. j.m.
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
G01AF04
Mikonazol
G01AX
Inne leki grupy G01A
G01AX03
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
Gyno-femidazol
tabl. dopochwowe a 0,1
Polikrezulen
Vagothyl
fl 50,0
G01AX11
Jodopowidon
Polseptol
Betadine
glob. dopochwowe a 0,2
G01AX14
Lactobacillus
Lactovaginal
glob. dopochwowe
M02A
Niesteroidowe leki p-zapalne do stosowania miejscowego
M02AA01
Fenylbutazon
P01
Leki p-pierwotniakowe
P01AB01
Metronidazol
P03
Leki p-pasożytnicze do stosowania zewnętrznego
P03AB02
Lindan
Butapirazol
5% maść 30,0
Metronidazol
czopki a 0,5
czopki a 1,0
0,3% płyn 100 ml
Jacutin
Strona 72
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
P03AC04
Permetryna
Nix
1% roztw.
P03AX
Krotamiton
Crotamiton
10% maść 40,0
R01A
Leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej i inne donosowe preparaty do stosowania miejscowego
R01AA05
Oksymetazolina
Nasivin
0,01% krople do nosa 5 ml
R01AA07
Ksylometazolina
Xylometazolin 0,1%
0,05% i 0,1% krople do nosa 10 ml
R01AX06
Mupirocyna
Bactroban
S01
Preparaty okulistyczne do stososowania miejscowego
S01A
Leki p-zakaźne i antyseptyczne - preparaty okulistyczne
S01AA01
Chloramfenikol
Cusi Chloramphenicol
S01AA03
Neomycyna
Neomycinum
0,5% maść do oczu 3,0
S01AA11
Gentamicyna
Gentamicin,
Gentamicin 0,3%
0,3% maść do oczu 3,0
0,3% krople do oczu 5 ml
Strona 73
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
LRZ
2% maść donosowa 3,0
LZ
1% maść do oczu 3,0
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
LR
0,3% krople do oczu 5 ml
0,3% maść do oczu 3,5
S01AA12
Tobramycyna
Tobrex
S01AA17
Erytromycyna
Oftolmolosa cusi erythromycin
S01AA21
Amikacyna
Biodacyna
S01AA30
Neomycyna + bacitracyna
Bivacyn
maść do oczu 3,5
S01AB04
Sulfacetamid
Sulfacetamidum
12 minimsów 10% kropli do oczu
S01AD03
Acyklowir
Zovirax
3% maść do oczu 4,5
S01AX02
Azotan srebra
Mova Nitrat pipette
1% krople do oczu
S01AX11
Ofloksacyna
Floxal
0,3% maść do oczu 5 ml
S01AX13
Ciprofloksacyna
Ciloxan
0,3% krople do oczu 5 ml
S01AX19
Lewofloksacyna
Oftaquix
0,5% krople do oczu 5 ml
S01B
Leki p-zapalne - preparaty okulistyczne
Strona 74
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
0,5% maść do oczu 3,5
LR
0,3% krople do oczu 5 ml
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
S01BA
Fludrokortyzon
Cortineff
0,1% maść do oczu 3,0
S01BA01
Deksametazon
Dexamethason
0,1% zawiesina 5 ml
S01BC01
Indometacyna
Indocollyre 0,1%
0,1% krople do oczu
S01BC03
Diklofenak
Naclof
0,1% krople do oczu 5 ml
S01BA04
Prednizolon
Prednisolonum 0,5%
0,5% zawiesina do oczu 10 ml
S01CA01
Leki p-zakaźne i p-zapalne - preparaty okulistyczne
S01CA01
Deksametazon + neomycyna + polimyksyna
Maxitrol
B
S01CA01
Deksametazon + tobramycyna
S01CB
Kortykosteroidy
S01CB05
Fluorometolon
S01E
Leki p-jaskrowe
krople do oczu 5 ml,
maść do oczu 3,5 g
Tobradex
Flarex
Flucon
LR
zawiesina do oczu 5 ml
0,1% zawiesina do oczu 5 ml
Strona 75
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
2% krople do oczu 10 ml
2% maść do oczu 3,0
S01EB01
Pilokarpina
Pilocarpinum
S01EB02
Karbachol
Miostat
LR
12 amp. do wstrzyknięć dogałkowych
0,01% a 1,5 ml
S01EC03
Dorzolamid
Trusopt
LR
2% krople do oczu 5 ml
S01EC04
Brynzolamid
Azopt
LR
1% krople do oczu fl. 5 ml
S01ED01
Timolol
Oftensin
0,25% i 0,5% krople do oczu 5 ml
S01ED02
Betaksolol
Betoptic,
Betoptic S
0,5% krople do oczu 5 ml
0,25% krople do oczu 10 ml
S01EE01
Latanoprost
Xalatan
LR
0,005% krople do oczu 2,5 ml
S01EE04
Trawoprost
Travatan
LR
0,004% krople do oczu 2,5 ml
S01F
Leki rozszerzające źrenicę
S01FA01
Atropina
Atropinum sulfuricum
1% krople do oczu 5 ml
S01FA06
Tropikamid
Tropicamidum
0,5% krople do oczu 10 ml
1% krople do oczu 10 ml
Strona 76
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
S01GA
Leki kurczące naczynia krwionośne - preparaty okulistyczne
S01GA05
Fenylefryna
S01GX01
Leki przeciwalergiczne - preparaty okulistyczne
S01GX01
Kromoglikan disodowy
S01H
Leki znieczulające miejscowo - preparaty okulistyczne
S01HA02
Oksybuprokaina
Novesin
S01HA04
Proxymetakaina
Alcaine
S01LA
Leki zapobiegające nowotworzeniu naczyń w okulistyce
S01LA01
Werteporfina
Visudyne
LR
fiol. a 0,05
S01LA03
Pegaptanib (2007 nowy)
Macugen
LRZ
strz. a 0,3 mg
S01X
Inne leki grupy S01
Neosynephrin-Pos 10%
10% krople do oczu 10 ml
różne (nowy)
1% krople do oczu 10 ml
LR
0,4% krople do oczu fl. 10 ml
0,5% krople do oczu 15 ml
Strona 77
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
leki miejscowe
Kod ATC |
Grupy leków - leki nazwy międzynarodowe |
Leki nazwy handlowe
Klsyfikacja wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania w zł
S01XA03
Preparat złożny z 5% chlorkiem sodu
Adsorbonac
krople do oczo 10 ml
S01XA12
Dekspantenol + kwas poliakrylowy
Corneregel
5% żel do oczu 10 g
S01XA20
Alkohol poliwinylowy
Lacrimal
1,4% krople do oczu 10 ml
S01XA20
Kwas poliakrylowy
Vidisic
S03
Leki p-zakaźne i p-zapalne - preparaty okulistyczne i otolaryngologiczne
S03CA04
Hydrokortyzon + oksytetracyklina +
polimyksyna B
Atecortin
zaw. 5 ml
S03CA05
Fludrokortyzon + gramicydyna +
neomycyna
Dicortineff
zaw. do oczu i uszu 5 ml
maść 3,0 g
LR
Strona 78
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
żel 10,0
leki miejscowe
Kod ATC | Grupa leków - leki nazwy międzynarodowe |
| Postać farmaceutyczna | DDD
Leki nazwy handlowe | Klasy wg SLL
Leki niezbędne do leczenia w szpitalu, których nie ma w polskim lekospisie
Kod ATC
Grupy leków/leki - nazwy
międzynarodowe
C01B
Leki antyarytmiczne klas I i III
C01BD05
Ibutilid
C02
Leki przeciwnadciśnieniowe
C02DD01
Nitroprusydek sodu
C07
Beta-adrenolityki
C07AG01
Labetalol w postaci i.v.
H01
Hormony przysadki i podwgórza
Leki - nazwy handlowe
Klasyfikacja
Postać farmaceutyczna
wg SLL
Przeciętna dawka
dobowa w głównym
wskazaniu (DDD)
Corvert
LRZ
amp. a 0,1 mg/1 ml
1,0 mg
Sodium Nitroprusside
LRZ
fiol. a 0,01/1 ml
0,05
Trandate
LRZ
fiol. 0,1/20 ml
0,6
Strona 79
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
brak w Polsce
Kod ATC | Grupa leków - leki nazwy międzynarodowe |
| Postać farmaceutyczna | DDD
Leki nazwy handlowe | Klasy wg SLL
Synacthen
Synacthen Depo
LRZ
amp. a 0,25/ 1 ml
amp. a 0,001/1 ml
0,25 mg
Favistan
LRZ
amp. a 0,04/ml
nie ustalono
Brulamycin
Nebicin
LRZ
amp. a 0,08
0,25
LRZ
amp. a 0,05
0,035
LRZ
fiol. a 20 mg
nie ustalono
H01AA02
Tetrakozaktyd
H03
Leki stosowane w chorobach tarczycy
H03BB02
Tiamazol w postaci i.v.
J01G
Aminoglikozydy
Jo01GB01
Tobramycyna
J02A
Leki p-grzybicze do stosowania ogólnoustrojowego
J02AA01
Amfoterycyna B postać konwencjonalna Fungizone
M03
Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe
M03CA01
Dantrolen
Dantrolen
Strona 80
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
brak w Polsce
Kod ATC | Grupa leków - leki nazwy międzynarodowe |
| Postać farmaceutyczna | DDD
Leki nazwy handlowe | Klasy wg SLL
M04
Leki p-dnie moczanowej
M04AB01
Probenecid
N05B
Anksjolityki
N05BA06
Lorazepam w postaci i.v.
S01EC01
Inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania ogólnoustrojowego w jaskrze
S01EC01
Acetazolamid w postaci i.v.
Benemid
LRZ
tabl. a 0,1
1
Lorazepam
LRZ
amp. a 0,004/1 ml
nie ustalono
fiol. 0,5
0,75
Diamox
LRZ
Strona 81
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
brak w Polsce
Kod ATC | Grupa środków - nazwa międzynarodowa | Preparaty - nazwy handlowe
Klasa wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania
Środki diagnostyczne i stosowane pomocniczo
Klasyfikacja wg
SLL
Kod ATC
Grupy środków - nazwy
międzynarodowe
A01AD
Preparaty stosowane pomocniczo w stomatologii
A01AD11
Antyseptyczny opatrunek
stomatologiczny
Dikamfen
płyn 10 ml
A01AD11
Cetalkonium + salicylan
choliny
Sachol żel stom
żel 10,0
A01AD11
Chlorek glinu + siarczan 8hydroksychinoliny
Alustin
(chinozol)
10 ml płynu
A01AD11
Eugenol
płyn 10 ml
Preparaty - nazwy handlowe
Eugenol
Strona 82
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Postać farmaceutyczna
śr. diagnostyczne i pomocnicze
Kod ATC | Grupa środków - nazwa międzynarodowa | Preparaty - nazwy handlowe
Klasa wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania
płyn 10 ml
A01AD11
Formaldehyd + trójkrezol
Formokrezol
A01AD11
Hydroksyapatyt
Ha biocer
A01AD11
Materiał do wypełniania
kanałów korzeniowych
Endomethason N
proszek 14,0
A01AD11
Opatrunek
wodorotlenkowowapniowy
Biopulp
płyn 10 ml
A01AD11
Paraformaldehyd
Para-pasta
pasta 5,0
A01AD11
Preparat do poszerzania
kanałów korzeniowych z
wersenianem disodowym
Endosal
płyn 10 ml
S01J
Preparaty do diagnostyki w okulistyce
LR
Strona 83
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
1 amp. a 0,650
śr. diagnostyczne i pomocnicze
Kod ATC | Grupa środków - nazwa międzynarodowa | Preparaty - nazwy handlowe
S01JA01
Fluoresceina
Fluorescite
S01K
Związki stosowane pomocniczo w chirurgii okulistycznej
S01KA01
Kwas hialuronowy
Biocorneal
S01KA02
Hydroksypropylo metoceluloza
S01KA51
Kwas hialuronowy +
chondroitynian sodu
S01KX
Błękit trypanu
Vision Blue
Membrane Blue
S01KX
Dekalina
(dekahydronaftalen)
Decalin
Klasa wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania
LR
10% rotw. do wstrzykiwań
amp. a 5 ml
LR
1% roztwór - ampstrz. a
0,55 i 0,88 ml
1,35% roztwór -ampstrz. a
1 ml
2% roztwór ampstrz. a 1,0 i
1,5 ml
LR
ampstrz. a 0,5 ml
LR
ampstrzyk. a 0,5
fiol. a 5 ml
fiol. a 7 ml
Strona 84
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
śr. diagnostyczne i pomocnicze
Kod ATC | Grupa środków - nazwa międzynarodowa | Preparaty - nazwy handlowe
Klasa wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania
Oxane HDVRL 700
Sil 1000
Sil 5000
Silikonol
fiol. a 15 ml
strzykawki a 10 ml
S01KX
Oleje silikonowe
V04C
Związki diagnostyczne - różne
V04CF01
Tuberkulina
V08
Środki cieniujące stosowane w diagnostyce radiologicznej
V08
Gadodiamid
Omniscan
10 fiol 2,87g/10 ml
10 fiol 5,74g/20 ml
V08
Jodiksanol
Visipaque
10 fl. 27,5g/50 ml
V08
Joheksol
Omnipaque 300
0,3g jodu /ml fiol. a 50 ml,
100 ml
Tuberculin PPD-RT 23 SSI
Strona 85
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
10 fiol. 2 j.m./0,1 ml
śr. diagnostyczne i pomocnicze
Kod ATC | Grupa środków - nazwa międzynarodowa | Preparaty - nazwy handlowe
Klasa wg SLL | Postać farmaceutyczna | Cena brutto jednego opakowania
V08
Kwas aminotryzonowy
Uropolina
60% amp. a 20 ml
75% amp. a 20 ml
V08
Siarczan baru
Barium sulfuricum
100 g / 100 ml fl. a 200 ml
Strona 86
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
śr. diagnostyczne i pomocnicze
Kod ATC | Skład preparatu|
Nazwa handlowa | Klasyfikacja wg SLL
Opakowanie | Cena jednego opakowania brutto
Preparaty żywieniowe
Kod ATC
Skład preparatu
V06
Żywienie dojelitowe
Preparaty - nazwy handlowe
Klasyfikacja
Opakowanie
wg SLL
Białko 2 g/100 ml (białka serwatkowe : kazeina
70:30). Tłuszcz 3,4 g/100 ml (w tym triglicerydy
o średniej długości łańcucha 38%; kwas linolowy
: a-linolenowy 10:1). Węglowodany 7,9 g/100 ml
(laktoza 76%, maltodekstryna 24%). Składniki
mineralne (w tym Ca : P = 1,5; Fe 1 mg/100 ml).
Witaminy. Wzbogacone w taurynę, L-karnitynę,
cholinę i inozytol. Wartość energetyczna 70
kcal/100 ml. Osmolarność 238 mOsmol/l.
Alprem
flak. a 90 ml
Białko 1,5 g/100 ml (kazeina : białka serwatkowe
40:60). Tłuszcz 3,5 g/100 ml (mieszanina tłuszczu
mlecznego i roślinnego). Kwas linolowy 0,266
g/100 ml, a-linolenowy 0,03 g/100 ml (8,8:1).
Węglowodany 7,5 g/100 ml (wyłącznie laktoza).
Składniki mineralne (w tym Ca : P = 1,8; Fe 0,7
mg/100 ml). Witaminy. Zawiera taurynę. Wartość
energetyczna 67 kcal/100 ml. Osmolarność 270
mOsmol/l. Produkt bezglutenowy.
Bebiko 1
flak. a 100 ml
Strona 87
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
żywienie
Kod ATC | Skład preparatu|
Nazwa handlowa | Klasyfikacja wg SLL
Opakowanie | Cena jednego opakowania brutto
Białko 1,7 g/100 ml (białko serwatkowe 1,7 g/100
ml). Tłuszcz 3,6 g/100 ml (olej palmowy,
kokosowy, slonecznikowy, rzepakowy). Kwas
linolowy 0,513 g/100 ml, kwas a-linolenowy
0,095 g/100 ml. Węglowodany 7,7 g/100 ml (w
tym laktoza 5,4 g/100 ml, skrobia).
Oligosacharydy prebiotyczne GOS i FOS 0,8
g/100 ml. Składniki mineralne (w tym Ca : P = 2;
Fe 0,65 g/100 ml). Witaminy. Zawiera taurynę, Lkarnitynę, cholinę i inozytol. Wartość
energetyczna 7 kcal/100 ml (295 kJ/100 ml).
Bebiko HA 1
flak a 100 ml
Enzymatyczny hydrolizat kazeiny i białek
serwatkowych. Równoważnik białka 0,8 g/100
ml. Węglowodany 3 g/100 ml. Składniki
mineralne. Witaminy.
Bebilon BMF (nowy)
saszetki a 2,1 proszku
Białko 2,4 g/100 ml (białka serwatkowe : kazeina
60:40). Tłuszcz 4,4 g/100 ml (w tym
długołańcuchowe kwasy tłuszczowe).
Węglowodany 7,8 g/100 ml (laktoza 77%,
maltodekstryny 23%). Składniki mineralne (w
tym Ca : P = 2, Fe 0,9 mg/100 ml). Witaminy.
Wzbogacone w L-karnitynę,cholinę, inozytol i
taurynę. Wartość energetyczna 80 kcal/100 ml.
Osmolarność 260 mOsmol/l. Produkt
bezglutenowy
Bebilon Nenatal
flak a 60 ml
Strona 88
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
żywienie
Kod ATC | Skład preparatu|
Nazwa handlowa | Klasyfikacja wg SLL
Opakowanie | Cena jednego opakowania brutto
Równoważnik białka 1,6 g/100 ml
(hydrolizowane białka serwatkowe). Tłuszcz 3,6
g/100 ml (tłuszcze roślinne: olej rzepakowy,
słonecznikowy, kukurydziany). Węglowodany 6,8
g/100 ml (syrop glukozowy 62%, laktoza 38%).
Składniki mineralne (w tym Ca : P = 2, Fe 0,5
mg/100 ml). Wzbogacany w L-karnitynę, taurynę,
cholinę, inozytol. Wartość energetyczna 66
kcal/100 ml. Osmolarność 230 mOsmol/l. Produkt
bezglutenowy
Bebilon Pepti
flak a 100 ml
Białko 1,2 g/100 ml (białka serwatkowe : kazeina
70:30). Tłuszcz 3,6 g/100 ml. Kwas linolowy : alinolenowy 8:1. Węglowodany 7,5 g/100 ml
(wyłącznie laktoza). Składniki mineralne (w tym
Ca : P = 1,95; Fe 0,4 mg/100 ml). Witaminy.
Wzbogacane w taurynę, L-karnitynę, cholinę i
inozytol. Wartość energetyczna 67 kcal/100 ml.
Osmolarność 258 mOsmol/l. Produkt
bezglutenowy.
NAN 1
flak a 90 ml
Białko 1,5 g/100 ml (hydrolizat białek
serwatkowych o częściowym stopniu hydrolizy).
Tłuszcz 3,4 g/100 ml (tłuszcze roślinne). Kwas
linolowy 0,5 g/100 ml. Węglowodany 7,6 g/100
ml (laktoza 70%, maltodekstryna 30%). Składniki
mineralne (w tym Ca : P = 1,9; Fe 0,8 g/100 ml).
Wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i
inozytol. Wartość energetyczna 67 kcal/100 ml.
Osmolarność 254 mOsm/l
NAN HA 1
flak. a 90 ml
Strona 89
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
żywienie
Kod ATC | Skład preparatu|
Nazwa handlowa | Klasyfikacja wg SLL
Opakowanie | Cena jednego opakowania brutto
Białko 6 g/100 ml. Węglowodany 18,4 g/100 ml
(cukry proste i dwucukry 6,7 g/100 ml), tłuszcz
5,8 g/100 ml. Składniki mineralne, pierwiastki
śladowe, witaminy. Wzbogacone w cholinę.
Osmolarność 455 mOsm/l. Wartość energetyczna
150 kcal/100 ml.
Nutridrink
200 ml
Białko 6 g/100 ml. Węglowodany 18,5 g/100 ml
(laktoza <0,025 g/100 ml). Tłuszcz 5,8 g/100 ml.
Składniki mineralne, pierwiastki śladowe i
witaminy. Wzbogacony w cholinę. Osmolarność
385 mOsm/l. Wartość energetyczna 150 kcal/100
ml.
Nutrison Energy
500 ml
Białko 4 g/100 ml. Węglowodany 12,3 g/100 ml.
Tłuszcz 3,9 g/100 ml. Błonnik 1,5 g/100 ml.
Składniki mineralne, pierwiastki śladowe i
witaminy. Wzbogacony w cholinę. Osmolarność
210 mOsm/l. Wartość energetyczna 100 kcal/100
ml.
Nutrison Multi Fibre
500 ml
Strona 90
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
żywienie
Kod ATC | Skład preparatu|
V06
Nazwa handlowa | Klasyfikacja wg SLL
Opakowanie | Cena jednego opakowania brutto
Białko 4 g/100 ml. Węglowodany 12,3 g/100 ml
(cukry proste i dwucukry 1 g/100 ml, laktoza
mniej niż 0,02 g/100 ml). Tłuszcz 3,9 g/100 ml.
Składniki mineralne, pierwiastki śladowe i
witaminy. Wzbogacony w cholinę. Osmolarność
260 mOsm/l. Wartość energetyczna 100 kcal/100
ml.
Nutrison Standard
500 ml
100 g proszku zawiera: 16,5 g białka, 55 g
węglowodanów (polimery glukozy, sacharoza), 22
g tłuszczów (w tym triglicerydy
średniołańcuchowe [MCT] 18,9 g, kwas linolowy
1,5 g). Składniki mineralne. Witaminy. Tauryna.
Wartość energetyczna 470 kcal/100 g proszku.
Osmolarność po rozpuszczeniu 144 g proszku w
900 ml wody wynosi 210 mOsmol/l.
Portagen proszek - Protifarm
450 g
Koncentrat pierwiastków śladowych
Addamel N(ovum)
amp. a 10 ml
Roztwór aminokwasów
Aminomel Nephro
500 ml
Żywienie pozajelitowe
Strona 91
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
żywienie
Kod ATC | Skład preparatu|
Nazwa handlowa | Klasyfikacja wg SLL
Opakowanie | Cena jednego opakowania brutto
Preparat złożony
Aminomix 1
1500 ml
Roztwór aminokwasów
Aminoplasmal E 10%
500 ml
Roztwór aminokwasów
Aminosteril N Hepa 8%
500 ml
Glicerofosforan sodu
Glycophos
fiol. A 20 ml
Emulsja tłuszczowa
Intralipid 20%
Lipofundin 20%
100 ml, 500 ml
Emulsja tłuszczowa
Intralipid 10 %
Ivelip 10%
500 ml
Preparat złożony
Kabiven Peripheral
1440 ml
1920 ml
Zestaw amninokwasów i elektrolitów
Nutriflex Basal
2000 ml
Strona 92
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
żywienie
Kod ATC | Skład preparatu|
Nazwa handlowa | Klasyfikacja wg SLL
Opakowanie | Cena jednego opakowania brutto
Zestaw amninokwasów i elektrolitów
Nutriflex Peri
2000 ml
Preparat złożony
Nutriflex Plus
2000 ml
Emulsja tłuszczowa
Omegaven
flak. a 100 ml
Koncentrat pierwiastków śladowych
Peditrace
fiol. a 0,25/10 ml
Roztwór elektrolitów, aminokwasów i glukozy
Periplasmal 3,5% z glukozą
1000 ml
Roztwór pediatryczny aminokwasów
Primene 10%
100 ml
Liofilizat zawierający witaminy rozpuszczalne w
wodzie
Soluvit N
fiol. zawierające proszek
Strona 93
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
żywienie
Kod ATC | Skład preparatu|
Nazwa handlowa | Klasyfikacja wg SLL
Opakowanie | Cena jednego opakowania brutto
Emulsja zawierająca witaminy rozpuszczalne w
tłuszczach
Vitalipid N Adult
fiol. a 10 ml koncentratu emulsji
Emulsja pediatryczna zawierająca witaminy
rozpuszczalne w tłuszczach
Vitalipid N Infant
fiol. a 10 ml
Strona 94
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
żywienie
Substancje recepturowe
Acidum boricum
Kalium chloridum
Saccharum lactis
Acidum salicylicum
Kalium iodatum
Sapo kalinus
Ammonii bituminosulfonas
Lactosum anhydricum
Silol-350F płyn
Anaesthesinum
Lanolinum anhydricum
Sulfur praepicitatum
Argentum nitricum
Methyleum coeruleum
Talcum
Bismuthi subgallas
Metronidazol subst.
Tinctura valerianae
Bismuthi subnitras
Natrium bicarbonicum
Unguentum cholesteroli
Błękit bromotymolowy
Natrium chloridum
Urea pura
Calcium carbonicum ppt.
Natrium citricum
Vaselinum album
Chloraminum B pulv.
Natrium phosphoricum bibasicum
Vaselinum flavum
Chloramhenicol
Natrium phosphoricum monobasicum
Zincum oxydatum
Dermatol
Natrium tetraboricum
Dithranol
Oleum cacao
Eucerinum anhydricum
Oleum rape
Glicerolum 86%
Oleum ricini
Glucosum pulv.
Papverinum hydrochloricum
Homatropini hydrobromidum
Paraffinum liquidum
Hydrocortisonum
Paraffinum solidum
Iodum purum
Pasta cynkowa
Jodoform
Pix liquida Pini
Jodyna 3%
Podophyllinum
Strona 95
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
subst. recepturowe

Podobne dokumenty